EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A1218(01)

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen sopimus henkilöiden takaisinotosta - Liitteet - Julistus - Yhteiset julistukset

OJ L 332, 18.12.2007, p. 48–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 104 P. 109 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/839/oj

Related Council decision

22007A1218(01)

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen sopimus henkilöiden takaisinotosta - Liitteet - Julistus - Yhteiset julistukset

Virallinen lehti nro L 332 , 18/12/2007 s. 0048 - 0065


20070618

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen

sopimus

henkilöiden takaisinotosta

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä "yhteisö",

ja

UKRAINA,

jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET lujittaa yhteistyötään torjuakseen laitonta maahanmuuttoa entistä tehokkaammin,

OVAT HUOLISSAAN järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnan merkittävästä lisääntymisestä maahanmuuttajien salakuljetuksessa,

HALUAVAT ottaa käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen nopeat ja tehokkaat menettelyt sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi turvallisesti ja sääntöjenmukaisesti, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon ja maassa oleskelun edellytyksiä Ukrainan tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ja helpottaa tällaisten henkilöiden kauttakulkua yhteistyön hengessä,

KATSOVAT, että Ukrainan ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden olisi soveltuvissa tapauksissa parhaansa mukaan pyrittävä lähettämään alueelleen laittomasti tulleet kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt takaisin alkuperävaltioon tai asuinvaltioon,

TIEDOSTAVAT TARPEEN kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, ja korostavat, että tämä sopimus ei rajoita yhteisön, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Ukrainan oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka johtuvat 10 päivänä joulukuuta 1948 annetusta ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta ja kansainvälisestä oikeudesta, erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta, 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdystä pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta, 19 päivänä joulukuuta 1966 tehdystä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta ja rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista,

OTTAVAT HUOMIOON, että Ukrainan ja yhteisön yhteistyö takaisinottoa ja niiden välistä matkustamista koskevissa asioissa on yhteisen edun mukaista,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan, ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a) "sopimuspuolilla" Ukrainaa ja yhteisöä;

b) "jäsenvaltiolla" Euroopan unionin jäsenvaltiota, Tanskan kuningaskuntaa ja Irlannin tasavaltaa lukuun ottamatta;

c) "jäsenvaltion kansalaisella" henkilöä, jolla on jäsenvaltion kansalaisuus, sellaisena kuin se määritellään yhteisön tarpeita varten;

d) "Ukrainan kansalaisella" henkilöä, jolla on Ukrainan kansalaisuus;

e) "kolmannen maan kansalaisella" henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kuin Ukrainan tai jäsenvaltion kansalaisuus;

f) "kansalaisuudettomalla henkilöllä" henkilöä, jolla ei ole kansalaisuutta;

g) "oleskeluluvalla" minkä tahansa tyyppistä Ukrainan tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa, joka oikeuttaa henkilön oleskelemaan asianomaisen valtion alueella. Sillä ei tarkoiteta määräaikaisia lupia oleskella alueella turvapaikkahakemusta, pakolaisasemaa koskevaa hakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä;

h) "viisumilla" Ukrainan tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, joka on edellytyksenä maahantulolle asianomaisessa valtiossa tai sen alueen kautta kulkemiselle. Sillä ei tarkoiteta lentoaseman kauttakulkuviisumeita;

i) "pyynnön esittävällä valtiolla" ja "pyynnön esittäneellä valtiolla" valtiota (Ukrainaa tai jotakin jäsenvaltiota), joka on tämän sopimuksen 5 artiklan mukaisen takaisinottopyynnön tai 11 artiklan mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

j) "pyynnön vastaanottavalla valtiolla" ja "pyynnön vastaanottaneella valtiolla" valtiota (Ukrainaa tai jotakin jäsenvaltiota), jolle tämän sopimuksen 5 artiklan mukainen takaisinottopyyntö tai 11 artiklan mukainen kauttakulkupyyntö on osoitettu;

k) "toimivaltaisella viranomaisella" Ukrainan tai jonkin jäsenvaltion kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta sopimuksen 16 artiklan mukaisesti;

l) "rajavyöhykkeellä" aluetta, joka ulottuu enintään 30 kilometrin päähän jäsenvaltion ja Ukrainan välisestä yhteisestä maarajasta, tai jäsenvaltiossa taikka Ukrainassa olevaa merisatama-aluetta, tullin alueet mukaan luettuina, tai kansainvälisen lentoaseman aluetta.

I JAKSO

TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

2 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1. Pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ottaa pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä, ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia, takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos tämän sopimuksen 6 artiklan mukaisesti esitetään näyttö siitä, että asianomaiset henkilöt ovat pyynnön vastaanottaneen valtion kansalaisia.

Sama koskee myös sellaisia henkilöitä, jotka tultuaan pyynnön esittäneen valtion alueelle ovat luopuneet pyynnön vastaanottaneen valtion kansalaisuudesta, mutta eivät ole saaneet pyynnön esittäneen valtion kansalaisuutta.

2. Pyynnön vastaanottanut valtio myöntää takaisinotettavalle henkilölle tarvittaessa ja viipymättä matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta. Matkustusasiakirja myönnetään takaisinotettavan henkilön tahdosta riippumatta. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, pyynnön vastaanottanut valtio pidentää matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai tarvittaessa myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa. Jos pyynnön vastaanottanut valtio ei ole 14 vuorokauden kuluessa myöntänyt matkustusasiakirjaa, pidentänyt sen voimassaoloaikaa tai tarvittaessa uusinut sitä, pyynnön vastaanottaneen valtion katsotaan hyväksyvän matkustusasiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt.

3 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1. Pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ottaa pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä, ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia, takaisin sellaiset kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos tämän sopimuksen 7 artiklan mukaisesti esitetään näyttö siitä, että

a) asianomaiset henkilöt ovat tulleet jäsenvaltion alueelle laittomasti suoraan Ukrainan alueelta tai Ukrainan alueelle suoraan jäsenvaltion alueelta;

b) asianomaisilla henkilöillä oli maahan tullessaan pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa;

tai

c) asianomaisilla henkilöillä oli maahan tullessaan pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämä voimassa oleva viisumi ja he tulivat pyynnön esittäneen valtion alueelle suoraan pyynnön vastaanottaneen valtion alueelta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a) kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen valtion kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b) pyynnön esittänyt valtio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista jäsenvaltion alueelle tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

i) kyseisellä henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaoloaika on pidempi; tai

ii) pyynnön esittäneen valtion myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella;

c) kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei tarvitse viisumia tullessaan pyynnön esittäneen valtion alueelle.

3. Jos on kyse jäsenvaltioista, 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee viisumin tai oleskeluluvan myöntänyttä jäsenvaltiota. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota on myöntänyt viisumin tai oleskeluluvan, 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, joka on myöntänyt kauemmin voimassa olevan asiakirjan, tai jos yhden tai useamman asiakirjan voimassaolo on jo päättynyt, velvollisuus koskee jäsenvaltiota, jonka myöntämä asiakirja on yhä voimassa. Jos kaikkien asiakirjojen voimassaolo on jo päättynyt, 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, joka on myöntänyt asiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt viimeksi. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole mitään mainituista asiakirjoista, 1 kohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, josta henkilö on viimeksi poistunut.

4. Kun pyynnön vastaanottanut valtio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, pyynnön esittänyt jäsenvaltio myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, pyynnön vastaanottaneen valtion tunnustaman matkustusasiakirjan. Jos pyynnön esittänyt valtio on EU:n jäsenvaltio, matkustusasiakirja on 30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen EU:n vakiomuotoinen matkustusasiakirja karkottamista varten (liite 7). Jos pyynnön esittänyt valtio on Ukraina, matkustusasiakirja on Ukrainan paluutodistus (liite 8).

4 artikla

Erehdyksessä tapahtunut takaisinotto

Pyynnön esittänyt valtio ottaa takaisin pyynnön vastaanottaneen valtion takaisinottaman henkilön, jos kyseisen henkilön siirtoa seuraavien kolmen kuukauden kuluessa todetaan, että tämän sopimuksen 2 tai 3 artiklassa vahvistetut edellytykset eivät täyty.

Tällaisissa tapauksissa sovelletaan tähän sopimukseen sisältyviä, menettelyä koskevia määräyksiä tarvittavin muutoksin, ja lisäksi pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kaikki käytettävissä olevat tiedot takaisinotettavan henkilön todellisesta henkilöllisyydestä ja kansalaisuudesta.

II JAKSO

TAKAISINOTTOMENETTELY

5 artikla

Takaisinottopyyntö

1. Ellei 2 kohdasta muuta johdu, 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden perusteella takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Jos takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja tai henkilötodistus ja, jos hän on kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö, takaisinottavan valtion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa, henkilö voidaan siirtää ilman, että pyynnön esittävän valtion tarvitsee esittää pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle takaisinottopyyntöä tai kirjallista ilmoitusta.

3. Jos henkilö on otettu kiinni pyynnön esittävän valtion rajavyöhykkeellä 48 tunnin kuluessa siitä, kun hän on ylittänyt valtion rajan (satamat ja lentoasemat mukaan luettuina) laittomasti suoraan pyynnön vastaanottavan valtion alueelta, pyynnön esittävä valtio voi esittää takaisinottopyynnön kahden päivän kuluessa kyseisen henkilön kiinniotosta (nopeutettu menettely), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

4. Takaisinottopyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

a) kaikki takaisinotettavasta henkilöstä saatavilla olevat henkilötiedot (esim. etunimet, sukunimet, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli ja viimeisin kotipaikka);

b) kansalaisuutta koskeva näyttö, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton ehdot.

5. Takaisinottopyynnössä on tarvittaessa oltava myös seuraavat tiedot:

a) tieto siitä, että siirrettävä henkilö saattaa tarvita apua tai hoitoa, edellyttäen, että henkilö on nimenomaan antanut luvan tiedon välittämiseen;

b) tieto muusta suoja- tai turvatoimenpiteestä, joka saattaa olla tarpeen yksittäisessä siirtotapauksessa.

6. Takaisinottopyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteenä 5.

6 artikla

Kansalaisuutta koskeva näyttö

1. Tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pyynnön vastaanottaneen valtion kansalaisuus voidaan

a) osoittaa millä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 1 luetelluista asiakirjoista myös niiden voimassaolon päätyttyä. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio tunnustaa kansalaisuuden ilman lisätutkimuksia. Kansalaisuutta koskevaa näyttöä ei voida esittää väärennetyillä asiakirjoilla;

b) todeta minkä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 2 luetellun asiakirjan perusteella myös niiden voimassaolon päätyttyä. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio katsoo kansalaisuuden tulleen todetuksi, ellei se voi toisin todistaa tutkittuaan asiaa yhdessä pyynnön esittäneen valtion toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Kansalaisuutta ei voida todeta väärennettyjen asiakirjojen perusteella.

2. Jos mitään liitteissä 1 ja 2 luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset diplomaattiset edustustot kuulevat takaisinotettavaa henkilöä 10 vuorokauden kuluessa tämän kansalaisuuden todentamiseksi. Määräaika alkaa takaisinottopyynnön vastaanottamisesta.

7 artikla

Kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva näyttö

1. Tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytykset voidaan

a) osoittaa millä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 3 a luetelluista asiakirjoista. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio tunnustaa laittoman maahantulon pyynnön esittäneen valtion alueelle (tai jäsenvaltioiden alueelle, jos pyynnön vastaanottanut valtio on Ukraina) sen alueen kautta;

b) todeta minkä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 3 b mainitun asiakirjan perusteella. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio tutkii asian ja antaa vastauksensa 20 vuorokauden kuluessa. Jos vastaus on myönteinen tai jos vastausta ei anneta määräaikaan mennessä, pyynnön vastaanottanut valtio tunnustaa laittoman maahantulon pyynnön esittäneen valtion alueelle (tai jäsenvaltioiden alueelle, jos pyynnön vastaanottanut valtio on Ukraina) sen alueen kautta.

2. Tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu laiton maahantulo pyynnön esittäneen valtion alueelle todetaan asianomaisen henkilön matkustusasiakirjoista, joista puuttuu pyynnön esittäneen valtion alueelle saapumisen edellyttämä viisumi tai muu oleskelulupa. Myös pyynnön esittävän valtion ilmoitusta siitä, että asianomaiselta henkilöltä on todettu puuttuvan tarvittavat matkustusasiakirjat, viisumi tai oleskelulupa, pidetään lähtökohtaisesti näyttönä laittomasta maahantulosta, oleskelusta tai asumisesta.

3. Tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytykset voidaan:

a) osoittaa millä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 4 a luetelluista asiakirjoista. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio tunnustaa ilman lisätutkimuksia henkilön asuvan alueellaan;

b) todeta minkä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 4 b mainitun asiakirjan perusteella. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio tutkii asian ja antaa vastauksensa 20 vuorokauden kuluessa. Jos vastaus on myönteinen tai jos ei toisin osoiteta tai jos vastausta ei anneta määräaikaan mennessä, pyynnön vastaanottanut valtio tunnustaa asianomaisten henkilöiden oleskelun alueellaan.

4. Näyttöä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä ei voida esittää väärennetyillä asiakirjoilla.

8 artikla

Määräajat

1. Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun pyynnön esittävän valtion toimivaltainen viranomainen on saanut tietää, että kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei ole täyttänyt tai ei enää täytä maahantulolle, oleskelulle tai asumiselle asetettuja edellytyksiä.

Takaisinottovelvollisuutta ei ole, jos tällaisia henkilöitä koskeva takaisinottopyyntö esitetään mainitun määräajan päätyttyä. Jos pyyntöä ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi esittää ajoissa, määräaikaa pidennetään pyynnöstä enintään 30 vuorokauteen.

2. Takaisinottopyyntöön on 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa mainittuja poikkeavia määräaikoja lukuun ottamatta vastattava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 14 vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi vastata ajoissa, määräaikaa pidennetään asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä kaikissa tapauksissa enintään 30 vuorokauteen.

3. Jos takaisinottopyyntö on esitetty nopeutetussa menettelyssä (5 artiklan 3 kohta), pyyntöön on vastattava kahden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu. Pyyntöön vastaamisen määräaikaa voidaan tarvittaessa pidentää yhdellä työpäivällä pyynnön vastaanottaneen valtion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä, jos pyynnön esittänyt valtio tämän hyväksyy.

4. Jos vastausta ei ole annettu tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen kuluessa, katsotaan, että siirtoon on suostuttu.

5. Pyynnön esittäneelle valtiolle on ilmoitettava takaisinoton epäämisen syyt.

6. Kun suostumus on annettu tai kun 2 kohdan mukaiset määräajat ovat umpeutuneet, asianomainen henkilö siirretään viipymättä noudattaen tämän sopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä, joista toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet. Määräaikaa voidaan pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä pidentää ajalla, joka tarvitaan siirron oikeudellisten tai käytännön esteiden ratkaisemiseen.

9 artikla

Siirtoa koskevat järjestelyt ja kuljetustavat

1. Ennen kuin henkilö siirretään, pyynnön esittäneen valtion ja pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti etukäteen siirtoajankohtaan, maahantulopaikkaan, mahdolliseen saattamiseen ja muihin siirtoon liittyviin seikkoihin liittyvistä järjestelyistä.

2. Siirtämiseen voidaan käyttää mitä tahansa kuljetustapaa, mukaan lukien ilma-, maa- ja merikuljetukset. Ilmateitse tapahtuvassa siirtämisessä ei edellytetä pyynnön esittäneen valtion tai pyynnön vastaanottaneen valtion kansallisten lentoyhtiöiden tai henkilöstön käyttöä, ja siihen voidaan käyttää sekä reitti- että tilauslentoa. Jos siirtämistä varten tarvitaan saattaja, tämän ei tarvitse olla pyynnön esittäneen valtion toimivaltainen henkilö, vaan riittää, että tämä on Ukrainan tai minkä tahansa jäsenvaltion toimivaltainen henkilö.

III JAKSO

KAUTTAKULKU

10 artikla

Periaatteet

1. Jäsenvaltioiden ja Ukrainan olisi rajoitettava kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulku tapauksiin, joissa kyseisiä henkilöitä ei voida palauttaa suoraan määrävaltioon.

2. Pyynnön vastaanottanut valtio sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta, jos asianomaisten henkilöiden jatkokuljetus mahdollisten muiden kauttakulkuvaltioiden kautta ja takaisinotto määrävaltioon on taattu.

3. Kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulku toteutetaan saattajaa käyttäen, jos pyynnön vastaanottanut valtio tätä pyytää. Menettelyt, joita saattajaa käyttäen toteutettavassa kauttakulussa noudatetaan, vahvistetaan täytäntöönpanopöytäkirjoissa 16 artiklan mukaisesti.

4. Pyynnön vastaanottanut valtio voi evätä kauttakulun

a) jos kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on todellisessa vaarassa joutua kidutetuksi tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, saada kuolemanrangaistuksen tai joutua vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden vuoksi määrävaltiossa tai muussa kauttakulkuvaltiossa;

b) jos kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä vastaan aiotaan panna vireille rikosoikeudenkäynti tai hänelle aiotaan langettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tai muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

c) pyynnön vastaanottaneen valtion kansanterveyteen, kansalliseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai muihin kansallisiin etuihin liittyvistä syistä.

5. Pyynnön vastaanottanut valtio voi peruuttaa minkä tahansa myönnetyn luvan, jos tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetut olosuhteet syntyvät tai ilmenevät myöhemmin ja estävät kauttakulun toteuttamisen taikka jos jatkoyhteys mahdollisiin kauttakulkuvaltioihin tai takaisinotto määrävaltioon ei ole enää taattu.

11 artikla

Kauttakulkumenettely

1. Kauttakulkua koskeva pyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisena ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

a) kauttakulkutapa (ilmateitse, maitse tai meritse), kauttakulkureitti, mahdolliset muut kauttakulkuvaltiot ja lopullinen määrävaltio;

b) asianomaisen henkilön henkilötiedot (etunimi, sukunimi, syntymänimi, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, syntymäaika, sukupuoli ja mahdollisuuksien mukaan syntymäpaikka, kansalaisuus, kieli sekä matkustusasiakirjan laji ja numero);

c) suunniteltu maahantulopaikka, kauttakulun ajankohta ja mahdollinen saattajien käyttö;

d) ilmoitus siitä, että pyynnön esittävä valtio katsoo 10 artiklan 2 kohdan mukaisten edellytysten täyttyvän ja ettei syytä 10 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauttakulun epäämiselle ole tiedossa.

Kauttakulkupyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteessä 6.

2. Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kirjallisesti pyynnön esittäneelle valtiolle 10 vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta suostumuksensa kauttakulkuun sekä vahvistaa maahantulopaikan ja suunnitellun ajankohdan tai ilmoittaa kyseiselle valtiolle kauttakulkupyynnön epäämisestä perusteluineen.

3. Jos kauttakulku tapahtuu ilmateitse, takaisinotettava henkilö ja mahdollisilla saattajilla ei ole velvollisuutta hankkia lentokentän kauttakulkuviisumia.

4. Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset avustavat keskinäisten neuvottelujensa perusteella kauttakulussa erityisesti huolehtimalla kyseisten henkilöiden valvonnasta ja antamalla käyttöön tätä varten tarvittavat välineet.

IV JAKSO

KUSTANNUKSET

12 artikla

Kuljetus- ja kauttakulkukustannukset

Pyynnön esittänyt valtio vastaa kaikista tämän sopimuksen mukaisesta takaisinotosta ja kauttakulusta aiheutuvista kuljetuskustannuksista pyynnön vastaanottaneen valtion rajanylityspaikkaan saakka, kuten myös tämän sopimuksen 4 artiklan mukaisesti tapahtuvaan henkilöiden paluuseen liittyvistä pyynnön vastaanottaneelle valtiolle aiheutuvista kuljetus- ja ylläpitokustannuksista. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jäsenvaltioiden ja Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten oikeuteen periä kyseiset kustannukset asianomaisilta henkilöiltä tai kolmansilta.

V JAKSO

TIETOSUOJA JA RAJOITTAMATTOMUUSLAUSEKE

13 artikla

Tietosuoja

1. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan, jos joko Ukrainan tai jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat niitä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Ukrainan toimivaltaiset viranomaiset noudattavat tietojen luovuttamisessa ja käsittelyssä asiaa koskevaa Ukrainan lainsäädäntöä, ja jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset noudattavat direktiivin 95/46/EY säännöksiä sekä kyseisen direktiivin nojalla annettua oman jäsenvaltionsa kansallista lainsäädäntöä.

2. Lisäksi noudatetaan seuraavia periaatteita:

a) Henkilötietoja on käsiteltävä oikeudenmukaisesti ja lainsäädäntöä noudattaen.

b) Henkilötietojen keräämisen erikseen määritellyn, nimenomaisen ja perustellun tarkoituksen on oltava tämän sopimuksen täytäntöönpaneminen, eikä tietoja luovuttava tai vastaanottava viranomainen saa myöhemmin käsitellä niitä tämän tarkoituksen kanssa ristiriitaisella tavalla.

c) Henkilötietojen on oltava riittäviä ja olennaisia eikä niitä saa olla liikaa suhteessa niiden keräämistarkoitukseen ja/tai myöhempään käsittelytarkoitukseen; ainoastaan seuraavia henkilötietoja voidaan luovuttaa:

i) siirrettävän henkilön tarkat henkilötiedot (etunimet, sukunimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, nykyinen ja mahdollinen aikaisempi kansalaisuus),

ii) passi, henkilötodistus tai ajokortti ja muut henkilöllisyyttä osoittavat ja matka-asiakirjat (numero, voimassaoloaika, myöntämispäivämäärä, asiakirjan myöntänyt viranomainen ja myöntämispaikka),

iii) pysähtymispaikat ja matkareitit,

iv) muut tiedot siirrettävän henkilön tunnistamiseksi tai tämän sopimuksen mukaisten takaisinottoedellytysten tarkastelemiseksi.

d) Henkilötietojen on oltava paikkansapitäviä ja tarvittaessa ajantasaisia.

e) Henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai joita varten niitä myöhemmin käsitellään.

f) Sekä henkilötiedot luovuttavan toimivaltaisen viranomaisen että tiedot vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet henkilötietojen oikaisemiseksi tai tuhoamiseksi taikka niihin pääsyn estämiseksi, jos tietojen käsittely ei ole tämän artiklan määräysten mukaista, erityisesti siitä syystä, että tiedot eivät ole riittäviä, olennaisia tai paikkansapitäviä tai että tietoja on käsittelyn tarkoituksen kannalta liikaa. Tietojen oikaisusta, tuhoamisesta tai niihin pääsyn estämisestä on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle.

g) Henkilötiedot vastaanottaneen viranomaisen on pyynnöstä ilmoitettava tiedot luovuttaneelle viranomaiselle luovutettujen tietojen käytöstä ja niiden avulla saaduista tuloksista.

h) Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen välittäminen edelleen muille tahoille edellyttää tiedot luovuttaneen viranomaisen etukäteen antamaa suostumusta.

i) Henkilötiedot luovuttaneella viranomaisella ja tiedot vastaanottaneella viranomaisella on velvollisuus pitää kirjaa henkilötietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

14 artikla

Rajoittamattomuuslauseke

1. Tämä sopimus ei rajoita sellaisten yhteisöön, jäsenvaltioihin ja Ukrainaan sovellettavien oikeuksien, velvoitteiden ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti sellaisista kansainvälisistä yleissopimuksista tai sopimuksista, joiden osapuolia ne ovat, johdanto-osassa mainitut mukaan luettuina.

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät estä henkilön palauttamista muuta virallista tai epävirallista järjestelyä noudattaen.

VI JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOVELTAMINEN

15 artikla

Takaisinoton sekakomitea

1. Sopimuspuolet antavat toisilleen keskinäistä apua tämän sopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. Tätä varten ne perustavat takaisinoton sekakomitean, jäljempänä "komitea", jolla on seuraavat tehtävät ja valtuudet:

a) tämän sopimuksen soveltamisen valvonta ja säännöllinen tietojenvaihto yksittäisten jäsenvaltioiden ja Ukrainan 16 artiklan mukaisesti laatimista täytäntöönpanopöytäkirjoista;

b) ehdotusten valmistelu ja suositusten antaminen tämän sopimuksen muuttamisesta;

c) päättäminen tämän sopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä.

2. Komitean päätökset velvoittavat sopimuspuolia.

3. Komitea koostuu yhteisön ja Ukrainan edustajista; yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

4. Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

5. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16 artikla

Täytäntöönpanopöytäkirjat

1. Ukraina ja yksittäinen jäsenvaltio voivat laatia täytäntöönpanopöytäkirjoja, joihin sisältyvät seuraavia asioita koskevat säännöt:

a) toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen;

b) henkilöiden siirroissa käytettävät rajanylityspaikat;

c) toimivaltaisten viranomaisten välinen tiedonantojärjestelmä;

d) nopeutetussa menettelyssä toteutettavaa palauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

e) saattajan kanssa tapahtuvan henkilöiden palauttamisen edellytykset, mukaan lukien saatettavien kolmansien maiden kansalaisten sekä kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulku;

f) muut tämän sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämät välineet ja asiakirjat;

g) tämän sopimuksen 12 artiklan soveltamiseen liittyvien kustannusten perimistavat ja -menettelyt.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopöytäkirjat tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu 15 artiklassa tarkoitetulle komitealle.

3. Ukraina suostuu soveltamaan jonkin jäsenvaltion kanssa laaditun täytäntöönpanopöytäkirjan määräyksiä, jotka liittyvät 1 kohdan d, e, f tai g alakohtaan, myös suhteissaan toiseen jäsenvaltioon, jos tämä sitä pyytää.

17 artikla

Sopimuksen suhde jäsenvaltioiden kahdenvälisiin takaisinottosopimuksiin

1. Ellei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, tämän sopimuksen määräykset ovat ensisijaisia henkilöiden takaisinottoa koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai muun sellaisen oikeudellisesti sitovan asiakirjan määräyksiin nähden, jonka yksittäinen jäsenvaltio ja Ukraina ovat tehneet tai mahdollisesti tekevät 16 artiklan mukaisesti, siltä osin kuin kyseisen sopimuksen tai välineen määräykset ovat ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

2. Yksittäisen jäsenvaltion ja Ukrainan välillä tehtyihin kahdenvälisiin järjestelyihin tai muihin oikeudellisesti sitoviin asiakirjoihin sisältyvien, kansalaisuudettomien henkilöiden ja kolmansien maiden kansalaisten takaisinottoa koskevien määräysten soveltamista jatketaan 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kahden vuoden jakson ajan.

VII JAKSO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

18 artikla

Alueellinen soveltaminen

1. Ellei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, ja Ukrainan alueeseen.

2. Tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueeseen.

19 artikla

Sopimuksen muuttaminen

Sopimuspuolet voivat yhteisestä sopimuksesta muuttaa tai täydentää tätä sopimusta. Muutokset ja täydennykset laaditaan erillisinä pöytäkirjoina, jotka ovat erottamaton osa tätä sopimusta, ja jotka tulevat voimaan tämän sopimuksen 20 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

20 artikla

Voimaantulo, kesto ja voimassaolon päättyminen

1. Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

2. Ellei tämän artiklan 3 kohdasta muuta johdu, tämä sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen 1 kohdassa tarkoitetut menettelyt.

3. Tämän sopimuksen 3 artiklassa määrättyjä velvoitteita aletaan soveltaa vasta kahden vuoden kuluttua tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä. Näiden kahden vuoden aikana kyseisiä artikloja sovelletaan ainoastaan kansalaisuudettomiin henkilöihin sekä sellaisten kolmansien maiden kansalaisiin, joiden kanssa Ukrainalla on kahdenvälinen takaisinottosopimus tai muu takaisinottojärjestely. Kuten 17 artiklan 2 kohdassa määrätään, yksittäisen jäsenvaltion ja Ukrainan välillä tehtyihin kahdenvälisiin järjestelyihin tai muihin oikeudellisesti sitoviin asiakirjoihin sisältyvien, kansalaisuudettomien henkilöiden ja kolmansien maiden kansalaisten takaisinottoa koskevien määräyksien soveltamista jatketaan näiden kahden vuoden ajan.

4. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

5. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen tekemisestä.

21 artikla

Liitteet

Liitteet 1–8 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

Tehty Luxemburgissa kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja ukrainan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20070618

LIITE 1

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOILLA KANSALAISUUS VOIDAAN OSOITTAA

(6 artiklan 1 kohdan a alakohta)

- mikä tahansa passi (kansallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi ja passin korvaava asiakirja, mukaan lukien alaikäisen passi),

- kansallinen henkilökortti (mukaan lukien määräaikaiset ja tilapäiset kortit),

- sotilaspassi ja asevoimien henkilökortti,

- merimieskirja, laivurin palvelukortti tai merimiespassi,

- todistus kansalaisuudesta ja muu virallinen asiakirja, josta ilmenee asianomaisen henkilön kansalaisuus.

--------------------------------------------------

20070618

LIITE 2

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOILLA KANSALAISUUS VOIDAAN OSOITTAA

(6 artiklan 1 kohdan b alakohta)

- jonkin tämän sopimuksen liitteessä 1 mainitun asiakirjan valokopio,

- ajokortti tai sen valokopio,

- syntymätodistus tai sen valokopio,

- yrityksen henkilöstökortti tai sen valokopio,

- todistajanlausunto,

- asianomaisen henkilön kirjallinen lausunto ja hänen puhumansa kieli, mukaan lukien henkilön kansallisuuden toteamiseksi tehdyn virallisen testauksen tulos; tässä liitteessä "virallisella testauksella" tarkoitetaan pyynnön esittäneen valtion viranomaisten teettämää tai suorittamaa testausta, jonka pyynnön vastaanottanut valtio on vahvistanut,

- muu asiakirja, jonka avulla asianomaisen henkilön kansalaisuus voidaan todeta.

--------------------------------------------------

20070618

LIITE 3

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOILLA KOLMANNEN MAAN KANSALAISUUS TAI KANSALAISUUDETTOMUUS VOIDAAN OSOITTAA

(7 artiklan 1 kohta)

20070618

LIITE 3 A

- nopeutettua menettelyä varten annettu virallinen lausunto erityisesti valtuutetulta rajaviranomaiselta, joka voi todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan suoraan pyynnön vastaanottaneesta valtiosta pyynnön esittäneen valtion alueelle,

- asianomaisen henkilön nimelle kirjoitettu lento-, juna-, bussi- tai laivalippu, joka osoittaa hänen oleskelleen pyynnön vastaanottaneen valtion alueella ja hänen matkareittinsä pyynnön vastaanottaneen valtion alueelta suoraan pyynnön esittävän valtion alueelle (tai jäsenvaltion alueelle, jos pyynnön vastaanottanut valtio on Ukraina),

- lento-, juna-, bussi- tai laivamatkan matkustajaluettelo, joka osoittaa asianomaisen henkilön oleskelleen pyynnön vastaanottaneen valtion alueella ja hänen matkareittinsä pyynnön vastaanottaneen valtion alueelta suoraan pyynnön esittäneen valtion alueelle (tai jäsenvaltioon, jos pyynnön vastaanottanut valtio on Ukraina).

20070618

LIITE 3 B

- virallinen lausunto erityisesti pyynnön esittäneen valtion rajaviranomaiselta tai muulta todistajalta, joka voi todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan,

- mikä tahansa asiakirja, todistus tai lasku (esim. hotellilasku, lääkärin tai hammaslääkärin ajanvarauskortti, julkisen tai yksityisten laitoksen pääsykortti, autonvuokraussopimus, luottokorttitosite jne.), joka osoittaa selvästi, että asianomainen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen valtion alueella,

- tiedot, joista ilmenee, että asianomainen henkilö on käyttänyt matkanjärjestäjän tai matkatoimiston palveluja,

- asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto.

--------------------------------------------------

20070618

LIITE 4

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOTKA KOSKEVAT KOLMANNEN MAAN KANSALAISUUTTA TAI KANSALAISUUDETTOMUUTTA

(7 artiklan 2 kohta)

20070618

LIITE 4 A

- pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva viisumi ja/tai oleskelulupa,

- tulo- tai poistumisleima tai vastaava merkintä asianomaisen henkilön matkustusasiakirjassa tai muu näyttö maahantulosta tai maastapoistumisesta.

20070618

LIITE 4 B

Jonkin edellä a osassa mainitun asiakirjan valokopio.

--------------------------------------------------

20070618

LIITE 5

[Ukrainan tunnus]

(Paikka ja päiväys)

(Pyynnön esittävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi)

Viite: …

NOPEUTETTU MENETTELY

Vastaanottaja:

(Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi)

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välillä … tehdyn takaisinottosopimuksen 5 artiklan mukainen

TAKAISINOTTOPYYNTÖ

A. HENKILÖTIEDOT

Valokuva

1. Koko nimi (sukunimi alleviivataan):

2. Syntymänimi:

3. Syntymäaika ja -paikka:

+++++ TIFF +++++

4. Osoite alkuperävaltiossa tai asuinvaltiossa (jos tiedossa):

5. Kansalaisuus ja kieli:

6. Siviilisääty:

naimisissa

naimaton

eronnut

leski

Jos naimisissa:

puolison nimi …

lasten nimet ja iät …

7. Sukupuoli ja fyysiset ominaisuudet (pituus, silmien väri, erityiset tuntomerkit yms.):

8. Muut nimet (aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet):

Jos naimisissa:

puolison nimi …

lasten nimet ja iät …

osoite pyynnön esittävässä valtiossa:

B. PYYNTÖÖN LIITETTY TODISTUSAINEISTO

1. …

(passin numero)

(myöntämisaika ja -paikka)

(asiakirjan myöntänyt viranomainen)

(viimeinen voimassaolopäivä)

2. …

(henkilökortin numero)

(myöntämisaika ja -paikka)

(asiakirjan myöntänyt viranomainen)

(viimeinen voimassaolopäivä)

3. …

(ajokortin numero)

(myöntämisaika ja -paikka)

(asiakirjan myöntänyt viranomainen)

(viimeinen voimassaolopäivä)

4. …

(muun virallisen asiakirjan numero)

(myöntämisaika ja -paikka)

(asiakirjan myöntänyt viranomainen)

(viimeinen voimassaolopäivä)

+++++ TIFF +++++

C. SIIRRETTÄVÄÄ HENKILÖÄ KOSKEVAT ERITYISET NÄKÖKOHDAT

1. Terveydentila

(esim. maininta erityisen sairaanhoidon tarpeesta; sairauden latinankielinen nimi):

2. Maininta, jos henkilö on erityisen vaarallinen

(esim. epäilty vakavasta rikoksesta; aggressiivinen käytös):

D. HUOMAUTUKSIA

(Pyynnön esittävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20070618

LIITE 6

[Ukrainan tunnus]

(Paikka ja päiväys)

(Pyynnön esittävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi)

Viite: …

Vastaanottaja:

(Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi)

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välillä … tehdyn henkilöiden takaisinotosta tehdyn sopimuksen 11 artiklan mukainen

KAUTTAKULKUPYYNTÖ

A. HENKILÖTIEDOT

Valokuva

1. Koko nimi (sukunimi alleviivataan):

2. Syntymänimi:

3. Syntymäaika ja -paikka:

+++++ TIFF +++++

4. Sukupuoli ja fyysiset ominaisuudet (pituus, silmien väri, erityiset tuntomerkit yms.):

5. Muut nimet (aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet):

6. Kansalaisuus ja kieli:

B. KAUTTAKULKU

1. Kauttakulkutapa

ilmateitse

meritse

maitse

2. Lopullinen määrävaltio:

3. Muut mahdolliset kauttakulkuvaltiot:

4. Suunniteltu rajanylityspaikka, kauttakulkupäivä ja -aika sekä mahdolliset saattajat:

5. Maahanpääsy taattu muihin mahdollisiin kauttakulkuvaltioihin ja lopulliseen määrävaltioon

(10 artiklan 2 kohta)

kyllä

ei

6. Tiedossa syy evätä kauttakulku

(10 artiklan 4 kohta)

kyllä

ei

C. HUOMAUTUKSIA

(Pyynnön esittävän valtion toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus) (Sinetti/leima)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20070618

LIITE 7

EU:n VAKIOMUOTOINEN MATKUSTUSASIAKIRJA KARKOTTAMISTA VARTEN

( 30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen)

--------------------------------------------------

20070618

LIITE 8

UKRAINAN PALUUTODISTUS

--------------------------------------------------

Top