EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0554

2003/554/EY: Henkilöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän EU:n ja Sveitsin sekakomitean päätös N:o 2/2003, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen II (sosiaaliturva) muuttamisesta

OJ L 187, 26.7.2003, p. 55–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/554/oj

22003D0554

2003/554/EY: Henkilöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän EU:n ja Sveitsin sekakomitean päätös N:o 2/2003, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen II (sosiaaliturva) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 187 , 26/07/2003 s. 0055 - 0060


Henkilöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän EU:n ja Sveitsin sekakomitean päätös N:o 2/2003,

tehty 15 päivänä heinäkuuta 2003,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen II (sosiaaliturva) muuttamisesta

(2003/554/EY)

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja erityisesti sen 14 ja 18 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta, jäljempänä "sopimus", allekirjoitettiin 21 päivänä kesäkuuta 1999, ja se tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

(2) Sopimuksen liitteessä II viitataan erityisesti neuvoston asetuksiin (ETY) N:o 1408/71(1) ja (ETY) N:o 574/72(2), sellaisina kuin ne ovat saatettuina ajan tasalle asetuksella (EY) N:o 118/97(3) sekä myöhemmillä muutosasetuksilla, mukaan luettuna asetus (EY) N:o 307/1999(4).

(3) Asetuksia (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 on sopimuksen allekirjoituspäivästä lähtien muutettu useaan kertaan. Tästä syystä on välttämätöntä sisällyttää asiaa koskevat muutossäädökset, erityisesti neuvoston asetus (EY) N:o 1399/1999(5), komission asetus (EY) N:o 89/2001(6), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2001 ja komission asetus (EY) N:o 410/2002 sopimukseen, ja varsinkin sen liitteeseen II.

(4) Sveitsin lainsäädännön kattamat liikuntakyvyttömille tarkoitetut avustukset olisi sisällytettävä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteeseen II a sopimuksen liitteen II lisäpöytäkirjan mukaisesti, koska näitä etuuksia koskevia säädöksiä on muutettu siten, että etuuksien rahoittamisesta vastaa yksinomaan julkinen sektori.

(5) Ehtoja ja vaikutuksia, jotka koskevat mahdollisuutta hakea vapautusta Sveitsin pakollisesta sairausvakuutusjärjestelmästä, on selvennettävä lisää. Erityisesti on selvennettävä vapautusta koskevia hakuaikoja ja vaikutuksia, joita vapautuksella on samassa jäsenvaltiossa asuviin perheenjäseniin, sairauden perusteella annettavista luontoisetuuksista aiheutuvien kustannusten jakamista Sveitsin tapaturmavakuutuslaitoksen ja jäsenvaltioiden sairausvakuutuslaitosten välillä muiden kuin työhön liittyvien tapaturmien osalta sekä oikeutta sairauden perusteella annettaviin luontoisetuuksiin Sveitsissä tapahtuvan oleskelun aikana.

(6) Sveitsin työkyvyttömyysvakuutusjärjestelmään tehtyjen muutosten vuoksi liitteen II nykyisiä säännöksiä olisi muutettava työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseksi ja kuntoutustoimien tarjoamiseksi asianomaisille henkilöille.

(7) Sveitsissä vastuualoihin tai nimikkeisiin tehtyjen muutosten johdosta olisi muutettava myös vastaavia ministeriöitä ja laitoksia koskevia viitteitä.

(8) Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen monisyinen ja tekninen luonne edellyttää, että sopimuspuolet soveltavat alueellaan yhteisiä ja johdonmukaisia yhteensovittamissäännöksiä sekä toteuttavat tehokkaita ja yhdenmukaisia koordinointitoimia.

(9) On sopimuksen kattamien henkilöiden edun mukaista, että sopimuspuolet poistavat kaikki yhteensovittamissäännösten erilaisuudesta johtuvat haittavaikutukset tai ainakin rajoittavat niitä ajallisesti.

(10) Siksi liitteeseen II tehtävien muutosten olisi tultava voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä, lukuun ottamatta Portugalissa ja Suomessa asuvien henkilöiden mahdollisuuden päättämistä tai rajoittamista saada vapautus Sveitsin pakollisesta sairausvakuutusjärjestelmästä, jonka olisi tultava voimaan 1 päivästä kesäkuuta 2003,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Sopimuksen liitettä II muutetaan tämän päätöksen liitteessä määritetyllä tavalla.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona sekakomitea hyväksyy sen.

Päästöstä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2002. Poikkeuksen muodostaa sopimuksen liitteessä II olevaan 3 kohdan b alakohtaan tehtävä 1 päivänä kesäkuuta 2003 voimaan tuleva muutos, jolla päätetään Portugalissa ja Suomessa asuvien henkilöiden mahdollisuus saada vapautus Sveitsin pakollisesta sairausvakuutusjärjestelmästä tai rajoitetaan sitä.

Tästä jälkimmäisestä päivämäärästä lähtien lakkaavat myös Portugalissa asuville henkilöille Sveitsin pakollisesta sairausvakuutusjärjestelmästä myönnetyn vapautuksen vaikutukset.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2003.

Sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Matthias Brinkmann

(1) EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1386/2001 (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 1).

(2) EYVL L 74, 27.3.1972, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 410/2002 (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 17).

(3) EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1.

(4) EYVL L 38, 12.2.1999, s. 1.

(5) EYVL L 164, 30.6.1999, s. 1.

(6) EYVL L 14, 18.1.2001, s. 16.

LIITE

Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen liitettä II muutetaan seuraavasti:

1) Lisätään otsikon "Osa A: säädökset joihin viitataan" 1 kohdassa "Asetus (ETY) N:o 1408/71" olevan kohdan "399 R 307: neuvoston asetus (EY) N:o 307/1999, (...)" jälkeen teksti seuraavasti:

"399 R 1399: Neuvoston asetus (EY) N:o 1399/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 164, 30.6.1999, s. 1).

301 R 1386: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 1)."

2) Muutetaan sopimuksen liitteessä II olevan A osan 1 kohdan otsikkokohdassa "Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset" olevia kohtia seuraavasti:

a) Lisätään liitettä II a koskevaan h alakohtaan a alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

"a1) Liikuntakyvyttömien avustus (työkyvyttömyysvakuutuksista 19 päivänä kesäkuuta 1959 annettu liittovaltion laki (LAI) ja vanhuusvakuutuksista ja jälkeenjääneiden vakuutuksista 20 päivänä joulukuuta 1946 annettu liittovaltion laki (LAVS), sellaisina kuin ne ovat muutettuina 8 päivänä lokakuuta 1999)."

b) Korvataan liitettä VI koskevassa 1 kohdan o alakohdassa oleva 3 kohta seuraavasti:

"3. Sveitsin pakollinen sairausvakuutus ja vapautusmahdollisuudet

a) Seuraaviin henkilöihin, jotka eivät asu Sveitsissä, sovelletaan pakollista sairausvakuutusjärjestelmää koskevaa Sveitsin lainsäädäntöä:

i) henkilöt, joihin sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä asetuksen II osaston perusteella;

ii) henkilöt, joiden osalta Sveitsi on toimivaltainen valtio asetuksen 28, 28 a tai 29 artiklan perusteella;

iii) henkilöt, jotka saavat etuuksia Sveitsin työttömyysvakuutuksesta;

iv) i ja iii luetelmakohdassa mainittujen henkilöiden perheenjäsenet tai Sveitsissä asuvan ja Sveitsin sairausvakuutuksessa vakuutettuna olevan työntekijän perheenjäsenet, elleivät kyseiset perheenjäsenet asu jossakin seuraavista valtioista: Tanska, Espanja, Portugali, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta;

v) ii luetelmakohdassa mainittujen henkilöiden perheenjäsenet tai Sveitsissä asuvan ja Sveitsin sairausvakuutuksessa vakuutettuna olevan eläkkeensaajan perheenjäsenet, elleivät kyseiset perheenjäsenet asu jossakin seuraavista valtioista: Tanska, Portugali, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

'Perheenjäsenillä' tarkoitetaan henkilöitä, jotka on määritelty perheenjäseniksi asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti.

b) Edellä a alakohdassa mainitut henkilöt voivat hakemuksesta saada vapautuksen pakollisesta sairausvakuutuksesta, jos ja niin kauan, kun he asuvat jossakin seuraavassa luetelluista jäsenvaltioista ja todistavat kuuluvansa kyseisen valtion sairausvakuutusjärjestelmään: Saksa, Itävalta, Ranska, Italia ja a alakohdan iv ja v luetelmakohdassa tarkoitettujen henkilöiden osalta Suomi.

Hakemus

aa) on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velvoite kuulumisesta Sveitsin vakuutusjärjestelmään alkaa. Jos hakemus perustelluissa tapauksissa esitetään tämän määräajan jälkeen, vapautus tulee voimaan sinä ajankohtana, jona velvoite kuulumisesta vakuutusjärjestelmään alkaa;

bb) koskee kaikkia perheenjäseniä, jotka asuvat samassa valtiossa."

c) Lisätään o alakohdassa olevan 3 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

"3a. Kun henkilöön, johon sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä asetuksen II osaston perusteella, sovelletaan sairausvakuutuksen osalta 3 kohdan b alakohdan mukaisesti tämän sopimuksen piiriin kuuluvan jonkin muun valtion lainsäädäntöä, jaetaan muun tapaturman kuin työtapaturman yhteydessä myönnettävistä luontoisetuuksista aiheutuvat kustannukset työtapaturmia ja muita tapaturmia sekä ammattitauteja koskevan vakuutuksen myöntäneen sveitsiläisen vakuutuslaitoksen ja toimivaltaisen sairausvakuutuslaitoksen välillä puoliksi, jos oikeus luontoisetuuksiin koskee molempia laitoksia. Työtapaturmia ja muita tapaturmia sekä ammattitauteja koskevan vakuutuksen myöntänyt sveitsiläinen vakuutuslaitos vastaa kokonaiskustannuksista, jos kyseessä on työtapaturma tai työmatkalla sattunut tapaturma tai ammattitauti. Tämä koskee tapauksia, joissa myös asuinvaltion sairausvakuutuslaitos on vastuussa etuuksista.

3b. Henkilöihin, jotka työskentelevät Sveitsissä, mutta eivät asu siellä, ja jotka kuuluvat asuinvaltionsa lakisääteiseen sairausvakuutusjärjestelmään 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, sovelletaan 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä, kun heidän tilansa vaatii etuuksia Sveitsissä oleskelun aikana."

d) Korvataan 8 kohta seuraavasti:

"8) Sen estämättä, mitä asetuksen III osastossa säädetään, kaikkia palkattuja työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät enää ole vakuutettuina työkyvyttömyysvakuutusta koskevan Sveitsin lainsäädännön mukaisesti, pidetään tähän vakuutukseen kuuluvina vuoden ajan työkyvyttömyyttä edeltäneestä työn keskeytymisestä lukien, jos työntekijän on täytynyt lopettaa ansiotyönsä Sveitsissä tapaturman tai sairauden takia ja jos työkyvyttömyys on todettu tässä valtiossa; hänen on maksettava vanhuus-, työkyvyttömyys- ja jälkeenjääneiden vakuutuksiin liittyvät maksut samoin kuin jos hänen kotipaikkansa olisi Sveitsissä. Tätä ei sovelleta, mikäli hän osoittaa, että hän kuuluu toisen valtion lainsäädännön piiriin asetuksen 13 artiklan 2 kohdan a-e alakohdan, 14-14f artiklan tai 17 artiklan mukaisesti."

e) Korvataan 9 kohta seuraavasti:

"9) Kun henkilö, joka toimi Sveitsissä palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana vähimmäistoimeentulonsa kattamiseksi, on joutunut keskeyttämään ansiotyönsä tapaturman tai sairauden vuoksi eikä häneen enää sovelleta työkyvyttömyysvakuutusta koskevaa Sveitsin lainsäädäntöä, hänen katsotaan kuuluvan tämän vakuutuksen piiriin sekä kuntoutustoimenpiteiden myöntämiseksi että kuntoutuksen aikana sillä edellytyksellä, ettei hän ole uudessa ansiotyössä Sveitsin ulkopuolella."

3) Lisätään otsikon "Osa A: säädökset joihin viitataan" 2 kohdassa "Asetus (ETY) N:o 574/72" olevan kohdan "399 R 307: Neuvoston asetus (EY) N:o 307/1999 (...)" jälkeen teksti seuraavasti:

"399 R 1399: Neuvoston asetus (EY) N:o 1399/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 164, 30.6.1999, s. 1).

301 R 1386: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 1).

301 R 89: Komission asetus (EY) N:o 89/2001, annettu 17 päivänä tammikuuta 2001, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 14, 18.1.2001, s. 16).

302 R 410: Komission asetus (EY) N:o 410/2002, annettu 27 päivänä helmikuuta 2002, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 17)."

4) Muutetaan sopimuksen liitteessä II olevan A osan 2 kohdan otsikkokohdassa "Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset" olevia kohtia seuraavasti:

a) Korvataan liitettä 1 koskevassa a alakohdassa oleva 2 kohta seuraavasti:

"2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern/Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne/Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna/State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne. (/Talousasiain valtiosihteeristö, työvoimavirasto, Bern)."

b) Korvataan liitettä 4 koskevassa d alakohdassa oleva 5 kohta seuraavasti:

"5. Työttömyys Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern/Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne/Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna/State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne. (/Talousasiain valtiosihteeristö, työvoimavirasto, Bern)"

c) Korvataan liitettä 7 koskeva g alakohta seuraavasti:

"Sveitsi

UBS SA, Genève/Genf/Ginevra/Geneva".

d) Liitettä 10 koskeva j alakohta:

aa) poistetaan englanninkielisen toisinnon 3 kohdasta sanat "Gemeindeverwaltung/Administration communale/Amministrazione communale";

bb) lisätään englanninkielisen toisinnon 5 kohtaan sanat "Gemeindeverwaltung/Administration communale/Amministrazione communale" ennen suluissa olevaa ilmausta "the local authority at the place of residence";

cc) korvataan 6 kohdassa oleva ilmaisu "Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern/Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne/Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna" seuraavasti:

"Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern/Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne/Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna/Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne. (/Talousasiain valtiosihteeristö, työvoimavirasto, Bern)."

dd) korvataan 7 kohdan c alakohdassa oleva ilmaisu "Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern/Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne/Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna" seuraavasti:

"Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern/Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne/Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna/Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne. (/Talousasiain valtiosihteeristö, työvoimavirasto, Bern)."

5) Muutetaan liitteessä II oleva B osa seuraavasti:

a) Korvataan 4.23 kohdassa oleva ilmaisu "387 D XXX" ilmaisulla "387 Y 1009 (01)".

b) Korvataan 4.25 kohdassa oleva ilmaisu "388 D XXX" ilmaisulla "388 Y 309 (01)".

c) Korvataan 4.26 kohdassa oleva ilmaisu "388 D XXX" ilmaisulla "388 Y 309 (3)".

d) Korvataan 4.29 kohdassa oleva ilmaisu "389 D XXX" ilmaisulla "389 Y 1115 (01)".

e) Korvataan 4.30 kohdassa oleva ilmaisu "390 D XXX" ilmaisulla "390 Y 412 (01)".

f) Korvataan 4.31 kohdassa oleva ilmaisu "390 D XXX" ilmaisulla "390 Y 412 (02)".

g) Korvataan 4.32 kohdassa oleva ilmaisu "390 D XXX" ilmaisulla "390 Y 412 (03)".

h) Korvataan 4.33 kohdassa oleva ilmaisu "390 D XXX" ilmaisulla "390 Y 330 (01)".

i) Poistetaan 4.16, 4.46 ja 4.47 kohdat.

j) 4.38 kohdan osalta

- korvataan 1 kohdan a alakohdassa termi "työkyvyttömyysvakuutus" ilmaisulla "vanhuus-, työkyvyttömyys- ja jälkeenjääneiden vakuutus",

- korvataan 2 kohdassa oleva ilmaisu "Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern/Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne/Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna" seuraavasti:

"Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern/Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne/Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna/State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne. (/Talousasiain valtiosihteeristö, työvoimavirasto, Bern)."

k) Lisätään 4.55 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

"4.56 399 D 370: Päätös N:o 171, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 artiklan 7 kohdan ja 60 artiklan 6 kohdan mukaisten luontoisetuuksien myöntämisestä, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 20 artiklan mukaisesta kiireellisyyden käsitteestä sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 artiklan 7 kohdan ja 60 artiklan 6 kohdan mukaisesta erityisen kiireellisyyden käsitteestä 1 päivänä heinäkuuta 1987 tehdyn päätöksen N:o 135 muuttamisesta (EYVL L 143, 8.6.1999, s. 11).

4.57 399 D 371: Päätös N:o 172, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 (E 101) soveltamiseksi tarvittavista mallilomakkeista (EYVL L 143, 8.6.1999, s. 13).

4.58 300 D 129 (01): Päätös N:o 173, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, jäsenvaltioiden hyväksymistä yhteisistä menettelytavoista korvausten suorittamiseksi laitosten välillä euron käyttöönoton jälkeen (EYVL C 27, 29.1.2000, p. 21).

4.59 300 D 141: Päätös N:o 174, tehty 20 päivänä huhtikuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 a artiklan tulkinnasta (EYVL L 47, 19.2.2000, s. 30).

4.60 300 D 142: Päätös N:o 175, tehty 23 päivänä kesäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 19 artiklan 1 ja 2 kohdan, 22, 22 a, 22 b artiklan, 25 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan, 26 artiklan, 28 artiklan 1 kohdan sekä 28 a, 29, 31, 34 a ja 34 b artiklan mukaisten sairaus- ja äitiysvakuutukseen perustuvien luontoisetuuksien käsitteen tulkinnasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 93, 94 ja 95 artiklan mukaan korvattavien rahamäärien ja mainitun asetuksen 102 artiklan 4 kohdan mukaan maksettavien ennakkomaksujen määrittämisestä (EYVL L 47, 19.2.2000, s. 32).

4.61 300 D 582: Päätös N:o 176, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1999, toisessa jäsenvaltiossa oleskelusta syntyneiden kustannusten korvaamisesta jäsenvaltion toimivaltaisesta laitoksesta asetuksen (ETY) N:o 574/72 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti (96/249/EY) (EYVL L 243, 28.9.2000, s. 42).

4.62 300 D 748: Päätös N:o 177, tehty 5 päivänä lokakuuta 1999, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi tarvittavista mallilomakkeista (E 128 ja E 128 B) (EYVL L 302, 1.12.2000, s. 65).

4.63 300 D 749: Päätös N:o 178, tehty 9 päivänä joulukuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 574/72 111 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkinnasta (EYVL L 302, 1.12.2000, s. 71).

4.64 302 D 154: Päätös N:o 179, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2000, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi tarvittavista mallilomakkeista (E 111, E 111 B, E 113-E 118, E 125-E 127) (EYVL L 54, 25.2.2002, s. 1).

4.65 301 D 70: Päätös N:o 180, tehty 15 päivänä helmikuuta 2000, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi tarvittavista mallilomakkeista E 211 ja E 212 (EYVL L 23, 25.1.2001, s. 33).

4.66 301 D 891: Päätös N:o 181, tehty 13 päivänä joulukuuta 2000, lähetettyihin työntekijöihin sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 14 artiklan 1 kohdan, 14 a artiklan 1 kohdan ja 14 b artiklan 1 ja 2 kohdan työkomennukselle lähetettyjä työntekijöitä ja muussa kuin toimivaltaisessa valtiossa toimintaansa tilapäisesti harjoittavia itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevien säännösten tulkinnasta (EYVL L 329, 14.12.2001, s. 73).

4.67 301 D 655: Päätös N:o 182, tehty 13 päivänä joulukuuta 2000, yhteisten puitteiden vahvistamisesta eläkehakemuksista päättämistä koskevien tietojen keräämiselle (EYVL L 230, 28.8.2001, s. 20).

4.68 302 D 155: Päätös N:o 183, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta annettaessa raskauteen ja synnytykseen liittyviä etuuksia (EYVL L 54, 25.2.2002, s. 39)."

Top