EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1128(01)

Euroopan unionin ja Latvian välinen sopimus Latvian tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa

OJ L 313, 28.11.2003, p. 79–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/832/oj

Related Council decision

22003A1128(01)

Euroopan unionin ja Latvian välinen sopimus Latvian tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa

Virallinen lehti nro L 313 , 28/11/2003 s. 0079 - 0081


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Latvian välinen

sopimus

Latvian tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa

EUROOPAN UNIONI

ja

LATVIAN TASAVALTA,

jäljempänä "osapuolet", jotka

OTTAVAT HUOMIOON

- Euroopan unionin neuvoston 27 päivänä tammikuuta 2003 Euroopan unionin sotilasoperaatiosta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa hyväksymän yhteisen toiminnan 2003/92/YUTP,

- Latvian tasavallalle esitetyn kutsun osallistua EU-johtoiseen operaatioon,

- onnistuneesti loppuun saatetun joukkojen muodostamisprosessin sekä operaation komentajan ja EU:n sotilaskomitean suosituksen tehdä sopimus Latvian tasavallan osallistumisesta EU-johtoiseen operaatioon,

- poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean 11 päivänä maaliskuuta 2003 tekemän päätöksen hyväksyä Latvian tasavallan osallistuminen EU-johtoiseen operaatioon,

- entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksen ja korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin välillä käydyn kirjeenvaihdon operaation toteuttamisesta,

- Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksen 21 päivänä maaliskuuta 2003 tekemän sopimuksen EUF:n ja sen henkilöstön asemasta,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Puitteet ja määritelmät

1. Latvian tasavalta liittyy seuraavien artikloiden määräysten mukaisesti yhteiseen toimintaan 2003/92/YUTP.

2. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "operaatio Concordialla" yhteisellä toiminnalla 2003/92/YUTP perustettua Euroopan unionin sotilasoperaatiota entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa;

b) "Euroopan unionin johtamilla joukoilla" (EUF) EU:n sotilasesikuntaa, operaatio Concordiaan osallistuvia kansallisia yksiköitä sekä niiden voimavaroja ja kuljetusvälineistöä;

c) "EUF:n henkilöstöllä" Euroopan unionin johtamiin joukkoihin määrättyä siviili- ja sotilashenkilöstöä;

d) "järjestelmällä" 27 päivänä tammikuuta 2003 tehdyllä neuvoston päätöksellä perustettua toimintamenojen rahoitusjärjestelmää entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toteutettavan Euroopan unionin sotilasoperaation yhteisten kustannusten rahoittamiseksi;

e) "osallistuvilla valtioilla" jäsenvaltioita, jotka toteuttavat yhteistä toimintaa 2003/92/YUTP, ja kolmansia valtioita, jotka osallistuvat operaatio Concordiaan asettamalla käyttöön joukkoja, henkilöstöä tai voimavaroja;

f) "yhteisellä korvausvaatimuskomissiolla" Euroopan unionin johtamien joukkojen (EUF) asemasta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa tehdyn Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen 13 artiklan nojalla perustettua yhteistä korvausvaatimuskomissiota.

2 artikla

Operaatioon osallistuminen

1. Latvian tasavalta osallistuu operaatio Concordiaan joukkojen muodostamista käsittelevässä kokouksessa määritellyllä osastolla. Lähetetyn henkilöstön kierto varmistetaan tarvittaessa.

2. Latvian tasavalta varmistaa, että sen asevoimat ja henkilöstö suorittavat tehtävänsä yhteisen toiminnan 2003/92/YUTP määräysten, operaatiosuunnitelman ja täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

3. Latvian tasavalta ilmoittaa EU:n operaation komentajalle, EUF:n komentajalle ja EU:n sotilasesikunnalle kaikista muutoksista, jotka koskevat sen osallistumista operaatio Concordiaan.

3 artikla

Asema

1. Operaatio Concordiaan osallistuviin joukkoihin ja henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välistä sopimusta Euroopan unionin johtamien joukkojen (EUF) asemasta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa sekä sen täytäntöönpanojärjestelyjä.

2. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ulkopuolella sijaitseviin esikunta- tai johtoyksiköihin lähetetyn henkilöstön asemaan sovelletaan kyseisten esikunta- tai johtoyksiköiden ja Latvian tasavallan välisiä järjestelyjä.

4 artikla

Johtamisjärjestely

1. Latvian tasavallan osallistuminen operaatio Concordiaan ei vaikuta Euroopan unionin päätöksenteon riippumattomuuteen.

2. Kaikki joukot ja työntekijät toimivat kansallisten viranomaistensa alaisina.

3. Kansalliset viranomaiset siirtävät operatiivisen johtosuhteen EU:n operaation komentajalle. Operaation komentajalla on oikeus siirtää toimivaltansa toiselle henkilölle.

4. Latvian tasavallalla on samat oikeudet ja velvoitteet kuin operaatio Concordiaan osallistuvilla jäsenvaltioilla kyseisen operaation päivittäisessä toteuttamisessa yhteisen toiminnan 2003/92/YUTP 8 artiklan 4 kohdan sekä osallistujien komitean perustamisesta tehdyn poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen FYROM/1/2003 mukaisesti.

5. Latvian tasavalta käyttää lainkäyttövaltaansa omaan henkilöstöönsä. Operaation komentaja ja joukkojen komentaja voivat milloin tahansa pyytää Latvian tasavallan henkilökuntaan kuuluvan pois vetämistä.

6. Latvian tasavalta nimeää johtavan sotilasedustajan, joka edustaa sen kansallista joukko-osastoa EUF:ssä. Johtava sotilasedustaja neuvottelee EUF:n komentajan kanssa kaikista operaatio Concordiaan vaikuttavista asioista ja vastaa osastonsa päivittäisestä kurinpitovalvonnasta.

5 artikla

Turvaluokitellut tiedot

Latvian tasavalta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen henkilöstön käsitellessä EU:n turvaluokiteltuja tietoja noudatetaan 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY(1) olevia Euroopan unionin neuvoston turvallisuussääntöjä ja operaation komentajan mahdollisesti antamia lisäohjeita.

6 artikla

Rahoitusnäkökohdat

1. Latvian tasavalta vastaa kaikista sen operaatio Concordiaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista lukuun ottamatta niitä kustannuksia, jotka operaation toimintatalousarviossa kuuluvat yhteisiin kustannuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.

2. Jos yhteinen korvausvaatimuskomissio päättää myöntää vahingonkorvauksia entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, Latvian tasavalta maksaa vahingonkorvaukset, jos kuoleman, loukkaantumisen tai vahingon on aiheuttanut sen henkilöstön jäsen tai sen voimavarat, lukuun ottamatta tapauksia, joissa järjestelmä päättää järjestelmän perustamisesta 27 päivänä tammikuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti maksaa nämä vahingonkorvaukset.

7 artikla

Yhteisiin kustannuksiin osallistuminen

1. Latvian tasavalta osallistuu operaatio Concordian yhteisiin kustannuksiin 19220 euron määrällä kuutta kuukautta kohden.

2. Operaation yhteisten kustannusten rahoittamiseksi 27 päivänä tammikuuta 2003 tehdyllä neuvoston päätöksellä perustetun järjestelmän hallinnoijan ja Latvian tasavallan toimivaltaisten hallintoviranomaisten välillä tehdään sopimus. Tähän sopimukseen sisällytetään määräykset seuraavista asioista:

a) rahoitusosuuden maksamista ja hallinnointia koskevat järjestelyt;

b) tarvittaessa rahoitusosuuden valvontaa ja tilintarkastusta koskevat järjestelyt.

3. Latvian tasavalta maksaa Latvian tasavallan osuudet operaatio Concordian yhteisiin kustannuksiin pankkitilille, jonka järjestelmän hallinnoija ilmoittaa kyseiselle valtiolle.

8 artikla

Noudattamatta jättäminen

Mikäli osapuoli ei noudata edellä olevien artikloiden määräyksiä, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun se allekirjoitetaan. Se on voimassa niin kauan kuin Latvian tasavalta osallistuu operaatio Concordiaan.

Tähän sopimukseen voidaan tehdä kirjallisia muutoksia milloin tahansa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2003 neljänä kappaleena englannin kielellä.

Euroopan unionin puolesta

Latvian hallituksen puolesta

(1) EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.

Top