EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0429(01)

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) ja Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden Sopimus jälkimmäisten osallistumisesta yhteisön järjestelyihin nopeaksi tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen yhteydessä (Ecurie)

OJ C 102, 29.4.2003, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 123 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 123 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 115 - 118

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

22003A0429(01)

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) ja Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden Sopimus jälkimmäisten osallistumisesta yhteisön järjestelyihin nopeaksi tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen yhteydessä (Ecurie)

Virallinen lehti nro C 102 , 29/04/2003 s. 0002 - 0005


Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) ja Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden

Sopimus

jälkimmäisten osallistumisesta yhteisön järjestelyihin nopeaksi tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen yhteydessä (Ecurie)

(2003/C 102/02)

TÄMÄN SOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLET, jotka

katsovat seuraavaa:

Neuvoston päätöksessä 87/600/Euratom luotiin Ecurie-järjestelyjen muodossa puitteet nopealle tietojenvaihdolle säteilyhätätilanteen yhteydessä.

Ecurie-järjestelyt tehostuvat, jos niihin osallistuvat kolmannet maat ja erityisesti Euroopan unionin naapurimaat.

Bulgaria, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Romania, Slovenia, Slovakia, Sveitsi, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro, jäljempänä "osallistujamaat", olisi kutsuttava mukaan tämän sopimuksen sopimuspuoliksi,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala

Sopimusta sovelletaan ilmoittamisjärjestelyihin ja tietojen vaihtoon aina, kun jokin osallistujamaa tai Euroopan unionin jäsenvaltio päättää toteuttaa mittavia toimenpiteitä väestön suojelemiseksi säteilyhätätilanteessa, joka johtuu

a) sen alueella seuraavissa laitoksissa tai seuraavassa mainittujen toimintojen yhteydessä sattuneesta onnettomuudesta:

- ydinreaktorit sijaintipaikasta riippumatta,

- muu ydinpolttoainekiertoon liittyvä laitos,

- ydinpolttoainekiertoon liittyvä laitos,

- ydinpolttoaineiden tai ydinjätteen kuljetus ja varastointi,

- radioisotooppien valmistus, käyttö, varastointi, hävittäminen tai kuljetus maatalouden, teollisuuden, lääketieteen tai vastaaviin tieteellisiin tai tutkimustarkoituksiin,

- radioisotooppien käyttö avaruusalusten voimanlähteenä;

tai

b) muista onnettomuuksista, jotka ovat aiheuttaneet tai voivat aiheuttaa merkittäviä radioaktiivisten aineiden päästöjä;

tai

c) sen alueella tai sen ulkopuolella havaitusta epätavallisen korkeasta radioaktiivisuuden tasosta, jolla voi olla haittavaikutuksia väestön terveyteen.

2 artikla

Tietojenvaihto silloin, kun osallistujamaan tai Euroopan atomienergiayhteisön jäsenvaltion alueella toteutetaan 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä

1. Jos osallistujamaa päättää toteuttaa edellä 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, kyseisen maan on viipymättä toimitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle (jäljempänä "komissiolle") tiedot, joita tarvitaan mahdollisten säteilyvaikutusten rajoittamiseen mahdollisimman vähäisiksi. Komissio ilmoittaa asiasta viipymättä Euroopan atomienergiayhteisön jäsenvaltioille ja muille osallistujamaille.

2. Kun Euroopan atomienergiayhteisön jäsenvaltio on päättänyt toteuttaa tällaisia toimenpiteitä ja on ilmoittanut niistä komissiolle, komissio ilmoittaa asiasta viipymättä osallistujamaille.

3 artikla

2 artiklassa tarkoitetut tiedot

Tämän sopimuksen 2 artiklan mukaisesti toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä tapauksen ja mahdollisuuksien mukaan seuraavat osatekijät:

a) tapahtuman luonne, ajankohta ja tarkka tapahtumapaikka sekä kysymyksessä oleva laitos tai toiminto;

b) radioaktiivisten aineiden päästöihin liittyvän onnettomuuden oletettu tai todettu syy sekä arvioitu kehitys;

c) radioaktiivisten päästöjen yleispiirteet, mukaan lukien kyseisten päästöjen luonne, todennäköinen fysikaalinen ja kemiallinen muoto sekä päästöjen määrä, koostumus ja nousukorkeus;

d) tiedot vallitsevista ja ennusteiden mukaisista meteorologisista ja hydrologisista olosuhteista, jotka tarvitaan radioaktiivisten päästöjen kulkeutumisen ennustamiseksi;

e) ympäristövalvonnan tulokset;

f) elintarvikkeista, rehuista ja juomavedestä mitatut tulokset;

g) toteutetut tai suunnitellut suojelutoimenpiteet;

h) toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet väestölle tiedottamiseksi;

i) radioaktiivisten päästöjen ennakoitavissa oleva käyttäytyminen.

Osallistujamaan on toimitettava komissiolle sopivin väliajoin kaikki hyödylliset tiedot erityisesti hätätilanteen kehityksestä ja sen todennäköisestä tai tosiasiallisesta päättymisestä.

4 artikla

Tietojenvaihtoa koskevat edellytykset

1. Saatuaan 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut tiedot komissio ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön jäsenvaltioilta saadut tiedot ja

a) ilmoittaa viipymättä osallistujamaille saatujen tietojen perusteella toteutetuista toimenpiteistä ja annetuista suosituksista;

b) ilmoittaa osallistujamaille sopivin väliajoin valvontajärjestelmillä kirjatuista radioaktiivisuuden määristä elintarvikkeissa, rehuissa, juomavedessä ja ympäristössä Euroopan atomienergiayhteisön jäsenvaltioissa ja osallistujamaissa.

2. Saatuaan edellä 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut tiedot osallistujamaan on

a) viipymättä ilmoitettava komissiolle saatujen tietojen perusteella toteutetuista toimenpiteistä ja annetuista suosituksista;

b) ilmoitettava komissiolle sopivin väliajoin sen valvontajärjestelmällä kirjatuista radioaktiivisuuden määristä elintarvikkeissa, rehuissa, juomavedessä ja ympäristössä.

5 artikla

Rajoitukset

Osallistujamaat eivät ole velvollisia toimittamaan komissiolle tietoja, jotka vaarantavat kansallisen turvallisuuden, eikä komissio anna osallistujamaille Euroopan atomienergiayhteisön jäsenvaltion tai minkään sopimuspuolen toimittamia tietoja, jos kyseiset tiedot on annettu luottamuksellisesti.

6 artikla

Tekniset järjestelyt

1. Osallistujamaiden on kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamispäivästä pantava täytäntöön 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen tietojen vaihtamista koskevat nykyiset yksityiskohtaiset Ecurie-järjestelyt.

2. Tämän sopimuksen 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen tietojen vaihtamista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan osallistujamaiden, komission ja Euroopan atomienergiayhteisön jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella, ja ne testataan säännöllisin väliajoin. Kukin sopimuspuoli maksaa itse kyseisten järjestelyjen toteuttamisesta sille koituvat kustannukset.

7 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset ja yhteystahot

1. Osallistujamaiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltainen viranomainen ja yhteyspiste, joiden tehtävänä on toimittaa ja vastaanottaa 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja tietoja, sekä niiden yhteystiedot. Komissio ilmoittaa osallistujamaille, mikä sen yksiköistä on toimivaltainen viranomainen tai yhteystaho.

2. Osallistujamaiden yhteystahojen ja komission vastaavan yksikön on oltava käytettävissä vuorokauden ympäri.

8 artikla

Kokoukset

1. Osallistujamaat kutsutaan komission perustaman ryhmän kokouksiin; ryhmä on perustettu auttamaan Ecurie-järjestelyjen hallinnoinnissa.

2. Ryhmä voi päättää kutsua osallistujamaiden edustajia perustettavien työryhmien kokouksiin.

3. Osallistujamaiden edustajat ovat tarkkailijan asemassa, ja heidän kansalliset viranomaisensa maksavat osallistumisesta aiheutuvat kustannukset.

9 artikla

Ecurie-järjestelyt ja muut saman alan kansainväliset sopimukset

Tämä sopimus ei vaikuta osallistujamaiden ja Euroopan atomienergiayhteisön oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka aiheutuvat nykyisin voimassa olevista tai tulevaisuudessa tämän sopimuksen soveltamisaloilla tehtävistä sekä sen tavoitteita vastaavista kahdenvälisistä tai monenvälisistä sopimuksista tai yleissopimuksista.

10 artikla

Voimaantulo(1)

1. Kun Euroopan atomienergiayhteisö on allekirjoittanut tämän sopimuksen, sen voivat ratifioida Bulgarian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenian tasavalta, Sveitsin valaliitto, Tsekin tasavalta, Turkin tasavalta, Unkarin tasavalta ja Viron tasavalta. Euroopan atomienergiayhteisö toimittaa tätä varten oikeaksi todistetut jäljennökset sopimuksesta kyseisille maille allekirjoitettaviksi. Euroopan atomienergiayhteisö voi kutsua muita maita sopimuspuoliksi tähän sopimukseen.

2. Komissio toimii tämän sopimuksen tallettajana.

3. Tämä sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun vähintään yksi edellä mainituista maista on liittynyt sopimuspuoleksi. Kunkin sopimukseen sen voimaantulon jälkeen liittyvän maan osalta sopimus tulee voimaan kolme kuukautta liittymisen jälkeen.

4. Kunkin sopimukseen liittyvän maan on ilmoitettava komissiolle sopimuksen tekemistä koskevien maansa sisäisten menettelyjen saamisesta päätökseen. Komissio ilmoittaa muille sopimuspuolille uuden sopimuspuolen liittymisestä ja sopimuksen voimassaolon alkamispäivästä kyseisen sopimuspuolen osalta.

5. Kukin liittyvä maa osallistuu väliaikaisesti Ecurie-järjestelyihin siitä päivästä lähtien, jona komissio saa oikeaksi todistetun jäljennöksen sopimuksen allekirjoittamiseen valtuutetun kansallisen viranomaisen allekirjoittamasta sopimuksesta sekä 7 artiklan nojalla sopimuksen täysimääräisen täytäntöönpanon edellyttämät yhteystiedot.

11 artikla

Sopimuksen irtisanomista koskevat ehdot

1. Jos osallistujamaa päättää irtisanoa sopimuksen, asiasta on ilmoitettava kirjallisesti muille sopimuspuolille. Sopimuksen oikeusvaikutus sen irtisanoneen sopimuspuolen ja muiden sopimuspuolten välillä lakkaa kolmen kuukauden kuluttua ilmoituspäivästä. Irtisanomispäivä riippuu komissiolle annettavan ilmoituksen päivämäärästä. Komissio ilmoittaa päivämäärästä muille sopimuspuolille.

2. Kun osallistujamaa liittyy Euroopan unioniin, siihen aletaan soveltaa neuvoston päätöstä 87/600/Euratom ja tämän sopimuksen voimassaolo lakkaa kyseisen maan osalta.

3. Tämän sopimuksen voimassaolo lakkaa, jos Euroopan atomienergiayhteisö päättää vetäytyä sopimuksesta 1 kohdassa säädettyjen ehtojen mukaisesti.

12 artikla

Sveitsiä koskevat säännökset

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) ja Sveitsin välisenä kirjeenvaihtona 21 päivänä kesäkuuta 1995 tehty sopimus (EYVL C 335, 13.12.1995, s. 4) kumotaan siitä päivästä, jona tämä sopimus tulee Sveitsin osalta voimaan sen liityttyä sopimukseen.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2003.

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan ilmoitus, kun kaikista ratifioinneista on ilmoitettu komissiolle.

Top