EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A1230(01)

Sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta - Päätösasiakirja

OJ L 352, 30.12.2002, p. 3–1450 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 075 P. 3 - 1450
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 075 P. 3 - 1450
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 020 P. 5 - 1452

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/06/2017

22002A1230(01)

Sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta - Päätösasiakirja

Virallinen lehti nro L 352 , 30/12/2002 s. 0003 - 1450


SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä "jäsenvaltiot", ja

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä "yhteisö",

sekä

CHILEN TASAVALTA, jäljempänä "Chile",

jäljempänä yhdessä "osapuolet", jotka

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten väliset perinteiset siteet ja erityisesti sen, että

- niitä yhdistävät yhteinen kulttuuriperintö sekä läheiset historialliset, poliittiset ja taloudelliset siteet,

- ne ovat sitoutuneet täysimääräisesti noudattamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjä demokratian periaatteita ja perusluonteisia ihmisoikeuksia,

- ne ovat sitoutuneet noudattamaan oikeusvaltion ja hyvän hallintotavan periaatteita,

- on tarpeen edistää niiden kansalaisten taloudellista ja sosiaalista kehitystä ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristönsuojelun vaatimukset,

- on suotavaa laajentaa Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan alueellisen yhdentymisen osapuolina olevien maiden suhteita näiden kahden alueen strategisen assosiaation edistämiseksi, kuten todetaan 28 päivänä kesäkuuta 1999 Rio de Janeirossa pidetyssä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen sekä Euroopan unionin valtioiden ja hallitusten päämiesten huippukokouksessa annetussa julistuksessa,

- on tärkeää lujittaa yhteisen edun kannalta tärkeistä kahdenvälisistä ja kansainvälisistä asioista käytävää säännöllistä poliittista vuoropuhelua, jonka aloittaminen vahvistettiin osapuolten 21 päivänä kesäkuuta 1996 allekirjoittamaan yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen, jäljempänä "yhteistyötä koskeva puitesopimus", sisältyvässä yhteisessä julistuksessa,

- osapuolet pitävät tärkeinä

- kantojensa yhteensovittamista ja yhteisten aloitteiden toteuttamista asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla,

- vuoden 1995 maaliskuussa Kööpenhaminassa pidetyn sosiaalisen kehityksen maailmanlaajuisen huippukokouksen loppujulistuksessa vahvistettuja periaatteita ja arvoja,

- kansainvälisen kaupan periaatteita ja sääntöjä, erityisesti Maailman kauppajärjestön, jäljempänä "WTO", perustamissopimusta, sekä tarvetta soveltaa niitä avoimesti ja syrjimättömästi,

- kaikenlaisen terrorismin torjumista ja sitoutumista ottamaan käyttöön tehokkaita kansainvälisiä välineitä sen kitkemisen varmistamiseksi,

- on suotavaa aloittaa kulttuuria koskeva vuoropuhelu osapuolten keskinäisen ymmärtämyksen parantamiseksi ja niiden kansalaisten välisten perinteisten kulttuuristen ja luonnollisten siteiden vahvistamiseksi,

- 20 päivänä joulukuuta 1990 tehdyllä Euroopan yhteisön ja Chilen yhteistyösopimuksella ja yhteistyötä koskevalla puitesopimuksella on suuri merkitys näiden prosessien ja periaatteiden tukemisessa ja niiden toteuttamisen edistämisessä,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN:

I OSA

YLEISET JA INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

I OSASTO

SOPIMUKSEN LUONNE JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Periaatteet

1. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjen demokratian periaatteiden ja perusluonteisten ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on osapuolten sisä- ja ulkopolitiikan lähtökohta ja olennainen osa tätä sopimusta.

2. Kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen sekä assosiaation tuomien etujen tasapuolinen jakaminen ovat tämän sopimuksen täytäntöönpanon keskeisiä periaatteita.

3. Osapuolet vahvistavat uudelleen sitoutumisensa noudattamaan hyvän hallinnon periaatetta.

2 artikla

Tavoitteet ja soveltamisala

1. Tällä sopimuksella perustetaan osapuolten välille poliittinen ja taloudellinen assosiaatio, joka perustuu vastavuoroisuuteen, yhteisiin etuihin ja suhteiden syventämiseen sopimuksen kaikilla soveltamisaloilla.

2. Assosiaatio on prosessi, joka johtaa osapuolten välillä yhä syveneviin suhteisiin ja lisääntyvään yhteistyöhön, jotka järjestyvät tällä sopimuksella perustettujen elinten yhteyteen.

3. Tämä sopimus kattaa erityisesti politiikan, kaupan, talouden, rahoituksen, tieteen, tekniikan, kulttuurin ja yhteistyön alat sekä sosiaalialan. Sopimusta voidaan laajentaa muille osapuolten sopimille aloille.

4. Edellä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti tässä sopimuksessa määrätään

a) keskinäisen edun kannalta tärkeistä kahdenvälisistä ja kansainvälisistä asioista eri tasoilla järjestettävissä kokouksissa käytävän poliittisen vuoropuhelun lisäämisestä;

b) yhteistyön lujittamisesta politiikan, kaupan, talouden, rahoituksen, tieteen, tekniikan, kulttuurin ja yhteistyön aloilla, sosiaalialalla sekä muilla keskinäisen edun kannalta tärkeillä aloilla;

c) osapuolten toistensa puiteohjelmiin, erityisohjelmiin ja muihin toimiin osallistumisen lisäämisestä tämän sopimuksen III osan mukaisesti siinä määrin kuin se on mahdollista kunkin osapuolen asianomaisiin ohjelmiin ja toimiin osallistumista koskevien sisäisten menettelyjen perusteella; ja

d) osapuolten kahdenvälisten kauppasuhteiden laajentamisesta ja monipuolistamisesta WTO:n määräysten sekä IV osassa vahvistettujen erityisten tavoitteiden ja määräysten mukaisesti.

II OSASTO

INSTITUTIONAALINEN RAKENNE

3 artikla

Assosiaationeuvosto

1. Perustetaan assosiaationeuvosto, joka valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Assosiaationeuvosto kokoontuu ministeritasolla säännöllisin väliajoin, vähintään kahden vuoden välein, ja olosuhteiden edellyttäessä järjestetään ylimääräisiä kokouksia osapuolten niin sopiessa.

2. Assosiaationeuvosto tarkastelee tämän sopimuksen yhteydessä mahdollisesti esille tulevia merkittäviä kysymyksiä sekä muita keskinäisen edun kannalta tärkeitä kahdenvälisiä, monenvälisiä ja kansainvälisiä kysymyksiä.

3. Assosiaationeuvosto tarkastelee lisäksi osapuolten tämän sopimuksen parantamiseksi tekemiä ehdotuksia ja suosituksia.

4 artikla

Kokoonpano ja työjärjestys

1. Assosiaationeuvosto koostuu Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajasta, jota avustaa pääsihteeri / korkea edustaja, seuraavana vuorossa olevasta puheenjohtajavaltiosta, Euroopan unionin neuvoston muista jäsenistä tai niiden edustajista ja Euroopan komission jäsenistä sekä Chilen ulkoasiainministeristä.

2. Assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Assosiaationeuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa työjärjestyksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

4. Assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimivat vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jäsen ja Chilen ulkoasiainministeri työjärjestyksessä vahvistettujen määräysten mukaisesti.

5 artikla

Päätösvalta

1. Assosiaationeuvosto käyttää päätösvaltaa tässä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanemiseksi omia sisäisiä menettelyjään noudattaen.

3. Assosiaationeuvosto voi myös antaa asianmukaisia suosituksia.

4. Assosiaationeuvosto tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa osapuolten yhteisellä sopimuksella.

6 artikla

Assosiaatiokomitea

1. Euroopan unionin neuvoston jäsenten ja Euroopan yhteisöjen komission sekä Chilen valtion tavallisimmin korkean tason virkamiesedustajista koostuva assosiaatiokomitea avustaa assosiaationeuvostoa sen tehtävien suorittamisessa.

2. Assosiaatiokomitea vastaa tämän sopimuksen yleisestä täytäntöönpanosta.

3. Assosiaationeuvosto vahvistaa assosiaatiokomitean työjärjestyksen.

4. Assosiaatiokomitealla on valtuudet tehdä päätöksiä tässä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa tai jos assosiaationeuvosto on siirtänyt sille päätäntävallan. Tällöin assosiaatiokomitea tekee päätöksensä 5 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

5. Assosiaatiokomitea kokoontuu yleensä kerran vuodessa vuorotellen Brysselissä ja Chilessä tarkastelemaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa kokonaisuudessaan osapuolten etukäteen sopimana ajankohtana ja niiden sopimaa esityslistaa noudattaen. Erityisiä kokouksia voidaan osapuolten niin sopiessa kutsua koolle kumman tahansa osapuolen pyynnöstä. Assosiaatiokomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen kummankin osapuolen edustaja.

7 artikla

Erityiskomiteat

1. Tällä sopimuksella perustetut erityiskomiteat avustavat assosiaationeuvostoa sen tehtävien hoidossa.

2. Assosiaationeuvosto voi päättää erityiskomitean perustamisesta.

3. Assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksen, jossa määritellään niiden komiteoiden kokoonpano, tehtävät ja toimintatavat sikäli kuin niistä ei määrätä tässä sopimuksessa.

8 artikla

Poliittinen vuoropuhelu

Osapuolet käyvät keskenään poliittista vuoropuhelua II osan määräysten mukaisesti.

9 artikla

Parlamentaarinen assosiaatiokomitea

1. Perustetaan parlamentaarinen assosiaatiokomitea. Siinä kokoontuvat mielipiteiden vaihtoa varten Euroopan parlamentin ja Chilen kansalliskongressin (Congreso Nacional de Chile) jäsenet. Komitea kokoontuu säännöllisin väliajoin, joista se itse päättää.

2. Parlamentaarinen assosiaatiokomitea koostuu Euroopan parlamentin ja Chilen kansalliskongressin jäsenistä.

3. Parlamentaarinen assosiaatiokomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Parlamentaarisen assosiaatiokomitean puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen määräysten mukaisesti vuorotellen Euroopan parlamentin edustaja ja Chilen kansalliskongressin edustaja.

5. Parlamentaarinen assosiaatiokomitea voi pyytää tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevia merkityksellisiä tietoja assosiaationeuvostolta, joka toimittaa komitealle pyydetyt tiedot.

6. Parlamentaariselle assosiaatiokomitealle tiedotetaan assosiaationeuvoston päätöksistä ja suosituksista.

7. Parlamentaarinen assosiaatiokomitea voi antaa assosiaationeuvostolle suosituksia.

10 artikla

Neuvoa-antava sekakomitea

1. Perustetaan neuvoa-antava sekakomitea, jonka tehtävänä on avustaa assosiaationeuvostoa edistämään Euroopan unionin ja Chilen kansalaisyhteiskuntien taloudellisten ja yhteiskunnallisten järjestöjen vuoropuhelua ja yhteistyötä. Tällainen vuoropuhelu ja yhteistyö kattaa yhteisön ja Chilen suhteiden kaikki taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat, joita ilmenee tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä. Komitea voi esittää näkemyksensä näillä aloilla esille tulevista kysymyksistä.

2. Neuvoa-antava sekakomitea koostuu yhtä suuresta määrästä yhtäältä Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean ja toisaalta Chilen vastaavan taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevän instituution jäsenistä.

3. Neuvoa-antava sekakomitea toimii assosiaationeuvoston kuullessa sitä tai, jos kyse on vuoropuhelun edistämisestä talouden ja sosiaalialan edustajien välillä, omasta aloitteestaan.

4. Neuvoa-antava sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11 artikla

Kansalaisyhteiskunta

Osapuolet tukevat kokousten järjestämistä säännöllisin väliajoin myös Euroopan unionin ja Chilen kansalaisyhteiskuntien edustajien välillä, mukaan luettuina akateeminen yhteisö, talouselämän toimijat ja työmarkkinaosapuolet sekä valtiosta riippumattomat järjestöt, jotta nämä voidaan pitää ajan tasalla sopimuksen täytäntöönpanosta ja jotta niiden ehdotukset sopimuksen parantamiseksi saadaan koottua yhteen.

II OSA

POLIITTINEN VUOROPUHELU

12 artikla

Tavoitteet

1. Osapuolet sopivat lisäävänsä säännöllistä vuoropuhelua molempien edun kannalta tärkeistä kahdenvälisistä ja kansainvälisistä asioista. Ne pyrkivät lujittamaan ja syventämään tätä poliittista vuoropuhelua tällä sopimuksella perustetun assosiaation vahvistamiseksi.

2. Osapuolten poliittisen vuoropuhelun tärkeimpänä tavoitteena on edistää, levittää, kehittää edelleen ja puolustaa yhdessä demokraattisia arvoja, joita ovat muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yksilönvapaus ja oikeusvaltioperiaate demokraattisen yhteiskunnan perustana.

3. Tätä varten osapuolet keskustelevat ja vaihtavat tietoja yhteisistä aloitteista, jotka koskevat molempien edun kannalta tärkeitä asioita ja muita kansainvälisiä asioita yhteisten tavoitteiden, erityisesti turvallisuuden, vakauden, demokratian ja alueellisen kehityksen saavuttamiseksi.

13 artikla

Mekanismit

1. Osapuolet sopivat, että niiden poliittisen vuoropuhelun muotona ovat

a) säännöllisin väliajoin järjestettävät valtioiden ja hallitusten päämiesten kokoukset;

b) säännöllisin väliajoin järjestettävät ulkoasiainministerien kokoukset;

c) muiden ministerien kokoukset molemmille osapuolille tärkeistä asioista keskustelemista varten tapauksissa, joissa osapuolet katsovat, että kokouksilla voidaan lähentää suhteita;

d) molempien osapuolten korkeiden virkamiesten vuotuiset kokoukset.

2. Osapuolet päättävät edellä mainituissa kokouksissa noudatettavista menettelyistä.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ulkoasiainministerien säännölliset kokoukset järjestetään joko 3 artiklalla perustetun assosiaationeuvoston yhteydessä tai vastaavalla tasolla muuna sovittuna ajankohtana.

4. Osapuolet käyttävät lisäksi mahdollisimman paljon diplomaattikanavia.

14 artikla

Yhteistyö ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla osapuolet sovittavat mahdollisuuksien mukaan yhteen kantojaan, toteuttavat yhteisiä aloitteita soveltuvilla kansainvälisillä foorumeilla ja harjoittavat yhteistyötä.

15 artikla

Terrorismin vastainen yhteistyö

Osapuolet sopivat harjoittavansa terrorismin vastaista yhteistyötä kansainvälisten sopimusten sekä omien lakiensa ja muiden säännöstensä ja määräystensä mukaisesti. Tämän ne tekevät erityisesti

a) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman n:o 1373 sekä muiden asiaa koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmien, kansainvälisten sopimusten ja välineiden täysimääräisen täytäntöönpanon yhteydessä;

b) vaihtamalla tietoja terroristiryhmistä ja niiden tukiverkostoista kansainvälisen ja sisäisen lainsäädännön mukaisesti;

c) vaihtamalla näkemyksiä terrorismin vastaisista keinoista ja menetelmistä, tekniset seikat ja koulutus mukaan luettuina, ja vaihtamalla terrorismin torjumiseen liittyviä kokemuksia.

III OSA

YHTEISTYÖ

16 artikla

Yleiset tavoitteet

1. Osapuolet aloittavat tiiviin yhteistyön, jonka tavoitteena on muun muassa

a) lujittaa institutionaalisia valmiuksia demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen tukemiseksi;

b) edistää sosiaalista kehitystä, jonka olisi tapahduttava rinnakkain taloudellisen kehityksen ja ympäristönsuojelun kanssa; osapuolet asettavat erityiselle etusijalle sosiaaliset perusoikeudet;

c) edistää tuottavia synergioita, luoda uusia kauppa- ja investointimahdollisuuksia sekä edistää kilpailukykyä ja innovaatioita;

d) parantaa yhteistyötoimien tasoa ja lisätä niiden syvyyttä ottaen samalla huomioon osapuolten välisen assosiaatiosuhteen.

2. Osapuolet vahvistavat uudelleen taloudellisen, rahoituksellisen ja teknisen yhteistyön merkityksen keinona edistää tästä sopimuksesta johtuvien tavoitteiden ja periaatteiden täytäntöönpanoa.

I OSASTO

TALOUDELLINEN YHTEISTYÖ

17 artikla

Teollinen yhteistyö

1. Teollisuuden alalla harjoitettavalla yhteistyöllä tuetaan ja edistetään teollisuuspoliittisia toimenpiteitä, joilla kehitetään ja lujitetaan osapuolten pyrkimyksiä luoda dynaaminen, yhdenmukaistettu ja hajautettu lähestymistapa teollisen alan yhteistyön hallinnoimiseksi; tällä lähestymistavalla luodaan suotuisat olosuhteet osapuolten keskinäisten etujen huomioon ottamiseksi.

2. Keskeisenä tavoitteena on

a) edistää osapuolten talouden toimijoiden välisiä yhteyksiä tavoitteena yksilöidä molempien edun kannalta tärkeitä toimintalohkoja erityisesti teollisen yhteistyön, teknologian siirron, kaupan ja investointien aloilla;

b) lujittaa ja edistää vuoropuhelua ja kokemusten vaihtoa eurooppalaisten ja chileläisten talouden toimijoiden verkostojen välillä;

c) edistää teollisuuden yhteistyöhankkeita, mukaan luettuina yksityistämisprosessista ja/tai Chilen talouden avautumisesta johtuvat hankkeet; näihin voi sisältyä sellaisten infrastruktuurimuotojen käyttöönotto, joita eurooppalaiset investoinnit edistävät teollisuuteen liittyvällä yritysten yhteistyöllä; ja

d) lujittaa yritysten innovaatioita, monipuolistumista, nykyaikaistamista, kehitystä ja tuotteiden laatua.

18 artikla

Yhteistyö standardien, teknisten säännösten ja määräysten sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen aloilla

1. Keskeisenä tavoitteena on aloittaa standardeja, teknisiä säännöksiä ja määräyksiä sekä vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva yhteistyö teknisten kaupan esteiden välttämiseksi ja vähentämiseksi ja IV osan II osastossa edellytetyn kaupan vapautumisen tyydyttävän toteutumisen varmistamiseksi.

2. Osapuolten yhteistyöllä pyritään edistämään

a) yhteistyötä sääntelyn alalla;

b) teknisten säännösten ja määräysten yhteensopivuutta kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien pohjalta; ja

c) teknisen avun antamista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten verkoston muodostamiseksi syrjimättömyyden periaatetta noudattaen.

3. Käytännössä tällä yhteistyöllä

a) edistetään toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan osapuolten väliset erot vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja standardoinnin aloilla;

b) tuetaan osapuolten toimielimiä alueellisten verkostojen ja elinten perustamisen edistämiseksi ja lisätään politiikkojen yhteensovittamista kansainvälisten ja alueellisten standardien käyttöä koskevan yhteisen lähestymistavan ja samankaltaisten teknisten säännösten ja määräysten sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen edistämiseksi; ja

c) tuetaan toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään osapuolten järjestelmien lähentymistä ja yhteensopivuutta edellä mainituilla aloilla, mukaan luettuina avoimuus, hyvä sääntelykäytäntö sekä tuotteita ja liiketoimintakäytäntöjä koskevien laatustandardien edistäminen.

19 artikla

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva yhteistyö

1. Osapuolet edistävät pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä "pk-yritykset", kehittymiselle suotuisaa ympäristöä.

2. Yhteistyö käsittää muun muassa seuraavat toimet:

a) tekninen apu;

b) konferenssit, seminaarit, teollisten ja teknisten mahdollisuuksien kartoittaminen ja osallistuminen pyöreän pöydän keskusteluihin sekä yleisiin ja erikoisalojen messuihin;

c) talouden toimijoiden välisten yhteyksien ja yhteisten investointien edistäminen sekä yhteisyritysten ja yhteisten tietoverkkojen perustaminen käynnissä olevien horisontaalisten ohjelmien avulla;

d) rahoituksen saannin helpottaminen, tietojen toimittaminen ja innovaatioiden edistäminen.

20 artikla

Yhteistyö palvelualalla

WTO:n palvelukaupan yleissopimuksen (GATS-sopimus) mukaisesti osapuolet tukevat ja lisäävät toimivaltansa rajoissa keskinäistä yhteistyötä, jossa otetaan huomioon palvelujen merkityksen lisääntyminen osapuolten talouksien kehittymisen ja kasvun kannalta. Lisäksi lisätään yhteistyötä Chilen palvelualan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi ja monipuolistamiseksi. Osapuolet määrittelevät alat, joille yhteistyö keskitetään, ja ne myös huolehtivat tähän tarkoitukseen käytettävistä keinoista ja varoista. Toimia kohdennetaan erityisesti pk-yrityksiin siten, että pyrkimyksenä on lisätä niiden mahdollisuuksia käyttää pääomalähteitä ja markkinateknologiaa. Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota osapuolten ja kolmansien maiden välisen kaupan edistämiseen.

21 artikla

Investointien edistäminen

1. Yhteistyön tavoitteena on auttaa osapuolia luomaan toimivaltansa rajoissa suotuisat ja vakaat olosuhteet vastavuoroisille investoinneille.

2. Yhteistyössä painotetaan erityisesti seuraavaa:

a) mekanismien perustaminen tietojen toimittamista sekä investointisääntöjen ja -mahdollisuuksien tunnistamista ja niistä tiedottamista varten;

b) investointeja edistävän oikeudellisen kehyksen kehittäminen osapuolille tekemällä tarvittaessa investointien edistämistä ja suojaamista sekä kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevia jäsenvaltioiden ja Chilen kahdenvälisiä sopimuksia;

c) teknisen avun toimien liittäminen osapuolten asiasta vastaavien viranomaisten välisiin koulutusaloitteisiin; ja

d) yhdenmukaisten ja yksinkertaistettujen hallintomenettelyjen kehittäminen.

22 artikla

Yhteistyö energia-alalla

1. Osapuolten yhteistyöllä pyritään lujittamaan taloussuhteita keskeisillä aloilla, joita ovat muun muassa vesivoima, öljy ja kaasu, uusiutuvat energialähteet, energiansäästötekniikat ja maaseudun sähköistäminen.

2. Yhteistyön tavoitteita ovat muun muassa

a) tietojenvaihto kaikissa sopivissa muodoissa, mukaan luettuna osapuolten instituutioiden yhteisten tietokantojen kehittäminen, koulutus ja konferenssit;

b) teknologian siirto;

c) diagnostiset selvitykset, vertailevat analyysit ja osapuolten instituutioiden yhteisesti täytäntöön panemat ohjelmat;

d) kummankin alueen julkisten ja yksityisten toimijoiden osallistuminen teknisiin kehityshankkeisiin ja yhteistä infrastruktuuria koskeviin hankkeisiin, mukaan luettuina alueen muiden maiden kanssa ylläpidettävät verkostot;

e) molemmille tärkeitä aloja koskevien sopimusten tekeminen tarvittaessa; ja

f) energia-asioista ja energiapolitiikan laadinnasta vastaavien chileläisten instituutioiden tukeminen.

23 artikla

Liikenne

1. Yhteistyössä keskitytään Chilen liikennejärjestelmien rakenneuudistukseen ja nykyaikaistamiseen, matkustaja- ja tavaraliikenteen parantamiseen sekä takaamaan entistä parempi pääsy kaupunki-, ilma-, meri-, rautatie- ja maantieliikennemarkkinoille parantamalla liikenteen hallinnointia toiminnalliselta ja hallinnolliselta kannalta sekä edistämällä toimintanormeja.

2. Yhteistyö sisältää erityisesti seuraavaa:

a) osapuolten toimintaperiaatteita koskevien tietojen vaihto erityisesti kaupunkiliikenteen, multimodaaliliikenneverkkojen yhteenliitettävyyden ja -toimivuuden sekä muiden molemmille tärkeiden kysymysten osalta;

b) talouden toimijoille ja ylemmille virkamiehille tarkoitetut koulutusohjelmat talouden, lainsäädännön ja tekniikan aloilla; ja

c) maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä tapahtuvaa eurooppalaisen teknologian siirtoa sekä kaupunkien joukkoliikennekeskuksia koskevat yhteistyöhankkeet.

24 artikla

Yhteistyö maatalous- ja maaseutualoilla sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimien aloilla

1. Tämän alan yhteistyöllä on tarkoitus tukea ja edistää maatalouspolitiikan toimenpiteitä, joilla pyritään voimistamaan osapuolten ponnisteluja kohti kestävää maataloutta ja maatalouden ja maaseudun kestävää kehitystä.

2. Yhteistyön keskeisiä aloja ovat valmiuksien lisääminen, infrastruktuuri ja teknologian siirto muun muassa seuraavin keinoin:

a) terveys- ja kasvinsuojelutoimia sekä ympäristöä ja elintarvikkeiden laatua koskevia toimenpiteitä tukevat erityishankkeet, joissa otetaan huomioon osapuolten voimassa oleva lainsäädäntö ja WTO:n ja muiden toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen säännöt;

b) maatalouden osa-alueiden monipuolistaminen ja rakenneuudistus;

c) keskinäinen tietojenvaihto muun muassa osapuolten maatalouspolitiikan kehittymisestä;

d) tekninen apu tuottavuuden parantamiseksi ja vaihtoehtoisia viljelymenetelmiä koskevan tiedon vaihto;

e) tieteelliset ja tekniset kokeet;

f) toimenpiteet maataloustuotteiden laadun parantamiseksi ja kaupan edistämistoimien tukemiseksi;

g) tekninen apu terveyteen ja kasvinsuojeluun liittyvien valvontajärjestelmien lujittamiseksi tavoitteena edistää mahdollisuuksien mukaan vastaavuutta ja vastavuoroista tunnustamista koskevia sopimuksia.

25 artikla

Kalastus

1. Ottaen huomioon kalastuspolitiikan merkittävyyden suhteissaan osapuolet sitoutuvat kehittämään tiiviimpää taloudellista ja teknistä yhteistyötä, joka mahdollisesti johtaa avomerikalastuksesta tehtäviin kahden- ja/tai monenvälisiin sopimuksiin.

2. Lisäksi osapuolet korostavat 25 päivänä tammikuuta 2001 allekirjoittamassaan järjestelyssä vahvistettujen keskinäisten sitoumusten noudattamisen tärkeyttä.

26 artikla

Tulliyhteistyö

1. Osapuolet edistävät ja helpottavat tullihallintojensa yhteistyötä varmistaakseen, että 79 artiklassa asetetut tavoitteet saavutetaan erityisesti tullimenettelyjen yksinkertaistamisen varmistamiseksi; tällä helpotetaan laillista kauppaa, mutta säilytetään samalla edellytykset valvonnan suorittamiseen.

2. Rajoittamatta tällä sopimuksella vahvistetun yhteistyön harjoittamista tulliasioista vastaavat hallintoviranomaiset antavat vastavuoroisesti apua yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitetyn, vastavuoroisesta avunannosta tulliasioissa 13 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn pöytäkirjan mukaisesti.

3. Yhteistyö edellyttää muun muassa seuraavaa:

a) teknisen avun antaminen, johon sisältyy tarvittaessa seminaarien järjestäminen ja harjoittelijoiden sijoittaminen;

b) parhaiden käytäntöjen kehittäminen ja niistä tiedottaminen; ja

c) tavaroiden markkinoille pääsyä sekä alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä tullimenettelyjä koskevien tullitoiminteiden tehostaminen ja yksinkertaistaminen.

27 artikla

Tilastointiyhteistyö

1. Tärkein tavoite on menetelmien lähentäminen, jotta osapuolet voivat käyttää toistensa tilastotietoja, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen kauppaa tai yleisesti ottaen mitä tahansa sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa alaa, josta voidaan laatia tilastoja.

2. Yhteistyössä keskitytään seuraaviin seikkoihin:

a) tilastointimenetelmien yhdenmukaistaminen sellaisten osoittimien kehittämiseksi, jotka ovat vertailukelpoisia osapuolten kesken;

b) tieteellinen ja tekninen vaihto Euroopan unionin jäsenvaltioiden tilastointilaitosten ja Eurostatin kanssa;

c) tilastotutkimus, jossa keskitytään kehittämään yhteisiä menetelmiä tietojen keräämistä, analysointia ja tulkitsemista varten;

d) seminaarien ja työpajojen järjestäminen; ja

e) tilastointia koskevat koulutusohjelmat, alueen muut maat mukaan luettuina.

28 artikla

Ympäristöyhteistyö

1. Yhteistyöllä pyritään edistämään ympäristön säilyttämistä ja parantamista, luonnonvarojen ja ekosysteemien saastumisen ja heikkenemisen ehkäisyä sekä niiden järkiperäistä käyttöä kestävän kehityksen mukaisesti.

2. Tässä yhteydessä erityisen tärkeitä seikkoja ovat

a) köyhyyden ja ympäristön välinen suhde;

b) taloudellisen toiminnan ympäristövaikutukset;

c) ympäristöongelmat ja maankäytön suunnittelu;

d) Chilen ympäristönsuojelurakenteiden ja ympäristöpolitiikan tehostamiseen tähtäävät hankkeet;

e) tietojen, teknologioiden ja kokemusten vaihto muun muassa ympäristönormeista ja -malleista ja koulutuksesta;

f) ympäristökoulutus kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi; ja

g) tekninen apu ja yhteiset alueelliset tutkimusohjelmat.

29 artikla

Kuluttajansuoja

Tämän alan yhteistyöllä pyritään saattamaan osapuolten kuluttajansuojaohjelmat yhteensopiviksi ja siihen on mahdollisuuksien mukaan sisällyttävä:

a) kuluttajalainsäädännön yhteensovittaminen kaupan esteiden välttämiseksi;

b) vaarallisia aineita koskevien keskinäisten tietojärjestelmien (ennakkovaroitusjärjestelmät) käyttöönotto ja kehittäminen sekä niiden yhteenliittäminen;

c) tietojen ja asiantuntijoiden vaihto sekä osapuolten kuluttajaelinten yhteistyön lisääminen; ja

d) koulutusta ja teknistä apua koskevien hankkeiden järjestäminen.

30 artikla

Tietosuoja

1. Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä henkilötietojen suojan alalla parantaakseen suojan tasoa ja välttääkseen esteiden syntymisen sellaisen kaupan osalta, joka edellyttää henkilötietojen siirtoa.

2. Yhteistyöhön henkilötietojen suojan alalla voi kuulua teknistä apua, jota annetaan vaihtamalla tietoja ja asiantuntijoita sekä toteuttamalla yhteisiä ohjelmia ja hankkeita.

31 artikla

Makrotalouden alan vuoropuhelu

1. Osapuolet edistävät makrotalouspolitiikkaansa ja alan suuntauksia koskevien tietojen vaihtoa sekä alueellisen yhdentymisen yhteydessä toteutettavasta makrotalouspolitiikkojen yhteensovittamisesta saatavien kokemusten vaihtoa.

2. Tämän tavoitteen huomioiden osapuolet pyrkivät syventämään viranomaistensa vuoropuhelua makrotaloudellisista kysymyksistä ajatusten ja mielipiteiden vaihtamiseksi muun muassa seuraavista asioita:

a) makrotalouden vakauttaminen;

b) julkisen talouden vahvistaminen;

c) veropolitiikka;

d) rahapolitiikka;

e) finanssipolitiikka ja sääntely;

f) rahoituksellinen yhdentyminen ja pääomataseen avaaminen;

g) valuuttakurssipolitiikka;

h) kansainväliset rahoitusrakenteet ja kansainvälisen rahajärjestelmän uudistaminen; ja

i) makrotalouspolitiikan yhteensovittaminen.

3. Kyseistä yhteistyötä toteutetaan seuraavin keinoin:

a) makrotalousalan viranomaisten kokoukset;

b) seminaarien ja konferenssien järjestäminen;

c) koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen kysyntää vastaavasti; ja

d) selvitysten laatiminen yhteisen edun kannalta tärkeistä kysymyksistä.

32 artikla

Teollis- ja tekijänoikeudet

1. Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä valmiuksiensa mukaan kysymyksissä, jotka liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien käyttöön, edistämiseen, levittämiseen, nykyaikaistamiseen, hallinnointiin, yhdenmukaistamiseen, suojeluun ja tehokkaaseen soveltamiseen, kyseisten oikeuksien väärinkäytön estämiseen, väärentämisen ja laittoman valmistuksen torjuntaan sekä kyseisten oikeuksien valvonnasta ja suojaamisesta vastaavien kansallisten elinten perustamiseen ja lujittamiseen.

2. Teknisessä yhteistyössä voidaan keskittyä yhteen tai useampaan seuraavassa luetelluista toimista:

a) lainsäädännöllinen neuvonta: näkemysten esittäminen lakiluonnoksista, jotka koskevat 170 artiklassa lueteltujen kansainvälisten sopimusten yleismääräyksiä ja perusperiaatteita, tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, tavaramerkkejä, maantieteellisiä merkintöjä, perinteisiä nimityksiä tai niitä täydentäviä laatumainintoja, teollismalleja, patentteja, integroitujen piirien piirimalleja, julkistamattomien tietojen suojaa, osaperustaisiin käyttölupiin liittyvien kilpailun vastaisten käytäntöjen valvontaa, täytäntöönpanoa tai muita teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan liittyviä kysymyksiä;

b) hallintoinfrastruktuurin kuten patenttivirastojen ja yhteisvalvontajärjestöjen järjestämistä koskeva opastaminen;

c) henkilöstön kouluttaminen teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnoinnin ja hallintotekniikoiden aloilla;

d) tuomareiden sekä tullin ja poliisin virkamiesten erityiskoulutus lainsäädännön soveltamisen valvonnan tehostamiseksi; ja

e) yksityissektorille ja kansalaisyhteiskunnalle suunnattu tiedottaminen.

33 artikla

Julkiset hankinnat

Osapuolten yhteistyöllä tällä alalla pyritään antamaan teknistä apua julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä kiinnittäen erityistä huomiota kuntatasoon.

34 artikla

Yhteistyö matkailualalla

1. Osapuolet edistävät keskinäistä yhteistyötä matkailun kehittämiseksi.

2. Yhteistyön painopisteitä ovat erityisesti

a) hankkeet, joilla pyritään luomaan ja vakiinnuttamaan molemmille tärkeitä matkailutuotteita ja -palveluja tai tuotteita ja palveluja, joista ollaan kiinnostuneita muilla molempien edun kannalta tärkeillä markkinoilla;

b) kaukomatkojen matkailijavirtojen vakiinnuttaminen;

c) matkailun edistämiskanavien tehostaminen;

d) matkailualan koulutus;

e) tekninen apu ja kokeiluhankkeet erityismatkailun kehittämiseksi;

f) matkailun edistämistä, matkakohteiden kokonaissuunnittelua ja palvelujen laatua koskeva tietojen vaihto; ja

g) matkailun edistämisvälineiden käyttö matkailun kehittämiseksi paikallisella tasolla.

35 artikla

Yhteistyö kaivannaisteollisuuden alalla

Osapuolet sitoutuvat edistämään yhteistyötä kaivannaisteollisuuden alalla pääasiassa sopimuksilla, joilla pyritään

a) edistämään tietojen ja kokemusten vaihtoa puhtaiden teknologioiden soveltamisesta kaivannaisteollisuuden tuotantoprosesseissa;

b) edistämään yhteisiä pyrkimyksiä tieteellisten ja teknisten aloitteiden tekemiseksi kaivannaisteollisuuden alalla.

II OSASTO

TIEDE, TEKNIIKKA JA TIETOYHTEISKUNTA

36 artikla

Tiede- ja teknologiayhteistyö

1. Osapuolten yhteistyö tieteen ja tekniikan alalla toteutetaan niiden yhteisen edun mukaisesti ja noudattaen niiden politiikkaa erityisesti siltä osin, kun on kyse tutkimuksen tuloksena syntyvien teollis- ja tekijänoikeuksien käyttöä koskevista säännöistä; yhteistyön tavoitteet ovat seuraavat:

a) poliittinen vuoropuhelu ja tieteellistä tutkimusta ja teknologiaa koskevien tietojen ja kokemusten vaihto alueellisella tasolla erityisesti politiikan ja ohjelmien osalta;

b) kestävien suhteiden edistäminen osapuolten tiedeyhteisöjen välillä; ja

c) toimien tehostaminen eurooppalaisten ja chileläisten kumppanien välisen linkittymisen, innovaatioiden ja teknologian siirron edistämiseksi.

2. Erityisesti painotetaan inhimillisten voimavarojen kehittämistä tieteellisen ja teknisen erityisosaamisen todellisena pitkäaikaisena perustana sekä tieteellisten ja teknisten yhteisöjen välisten pysyvien yhteyksien luomista sekä kansallisella että alueellisella tasolla.

3. Seuraavia yhteistyömuotoja edistetään:

a) keskinäisen edun kannalta tärkeillä aloilla toteutettavat yhteiset soveltavan tutkimuksen hankkeet, joihin yritykset voivat tarpeen mukaan osallistua;

b) tutkijavaihto hankkeiden valmistelun, korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseksi;

c) yhteiset tiedekokoukset tietojenvaihdon ja vuorovaikutuksen edistämiseksi sekä yhteisten tutkimusalojen määrittämiseksi;

d) sellaisiin tieteellisiin ja teknisiin jatko-opintoihin liittyvien toimien edistäminen, joista on pitkällä aikavälillä hyötyä molempien osapuolten kehitykselle; ja

e) julkisen ja yksityisen sektorin välisten yhteyksien kehittäminen.

4. Lisäksi edistetään yhteisten toimien arviointia ja tulosten levittämistä.

5. Molempien osapuolten korkeakoulut, tutkimuskeskukset ja tuotannonalat, mukaan luettuina pk-yritykset, osallistuvat asianmukaisella tavalla tähän yhteistyöhön.

6. Osapuolet edistävät eri tahojensa osallistumista tieteellisiin ja teknisiin ohjelmiin, joissa pyritään saavuttamaan molempia osapuolia hyödyttävää tieteellistä erityisosaamista noudattaen tässä yhteydessä kolmansien maiden oikeushenkilöiden osallistumista koskevaa lainsäädäntöään.

37 artikla

Tietoyhteiskunta, tietotekniikka ja televiestintä

1. Tietotekniikka ja viestintä ovat nyky-yhteiskunnan avainaloja ja ensisijaisen tärkeitä taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle ja joustavalle siirtymiselle tietoyhteiskuntaan.

2. Tämän alan yhteistyön tavoitteena on erityisesti edistää seuraavia asioita:

a) tietoyhteiskunnan eri puolista käytävä vuoropuhelu, mukaan luettuna tietoyhteiskunnan tulon edistäminen ja seuranta;

b) televiestintäalan sääntelyä ja toimintaperiaatteita koskeva yhteistyö;

c) standardeja, vaatimustenmukaisuuden arviointia ja tyyppihyväksyntää koskeva tietojenvaihto;

d) uusien tieto- ja viestintätekniikoiden levittäminen;

e) tieto- ja viestintätekniikoihin liittyvät yhteiset tutkimushankkeet ja tietoyhteiskunnan sovelluksia koskevat kokeiluhankkeet;

f) asiantuntijoiden, erityisesti akateemisesti koulutettujen nuorten vaihdon ja koulutuksen edistäminen, ja

g) tietotekniikkaa yhteiskunnallisissa yhteyksissä soveltavia julkishallinnon hankkeita koskevien kokemusten vaihto ja levittäminen.

III OSASTO

KULTTUURI, KOULUTUS JA AUDIOVISUAALINEN ALA

38 artikla

Koulutus

1. Osapuolet tukevat huomattavassa määrin, toimivaltansa rajoissa, esikoulutusta, perusasteen, keskiasteen ja korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä elinikäistä oppimista. Näillä alueilla kiinnitetään erityistä huomiota muita heikommassa asemassa olevien sosiaaliryhmien, kuten vammaisten, etnisten vähemmistöjen ja erittäin köyhien mahdollisuuksiin saada koulutusta.

2. Erityistä huomiota kiinnitetään hajautettuihin ohjelmiin, joissa luodaan vahvoja ja kestäviä yhteyksiä osapuolten erikoisalojen laitosten välille ja edistetään kokemusten ja teknisten voimavarojen keskittämistä ja vaihtamista sekä opiskelijoiden liikkuvuutta.

39 artikla

Audiovisuaalisen alan yhteistyö

Osapuolet sopivat edistävänsä tämän alan yhteistyötä, lähinnä audiovisuaaliseen alaan ja alan yhteystyöhön liittyvillä koulutusohjelmilla toteuttamalla muun muassa yhteistuotantoon, koulutukseen ja kehittämis- ja levitystoimintoihin liittyviä toimenpiteitä.

40 artikla

Tietojenvaihto ja kulttuuriyhteistyö

1. Tämän alan yhteistyötä, tiedottaminen ja tiedotusvälineet mukaan luettuina, olisi edistettävä ottaen huomioon osapuolten hyvin läheiset kulttuurisiteet.

2. Tämän artiklan tavoitteena on edistää tietojenvaihtoa ja kulttuuriyhteistyötä osapuolten välillä, ottaen tässä yhteydessä huomioon jäsenvaltioiden kanssa toteutettavat kahdenväliset hankkeet.

3. Erityisesti on pyrittävä edistämään eri aloilla, muun muassa lehdistö-, elokuva- ja televisioalalla, toteutettavia yhteisiä toimia ja tukemaan nuorisovaihto-ohjelmia.

4. Yhteistyö koskee muun muassa seuraavia aloja:

a) keskinäiseen tietojenvaihtoon liittyvät ohjelmat;

b) kirjallisuuden kääntäminen;

c) kansallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja entisöinti;

d) koulutus;

e) kulttuuritapahtumat;

f) paikallisen kulttuurin edistäminen;

g) kulttuurialan hallinto ja kulttuurituotanto; ja

h) muut alueet.

IV OSASTO

JULKISHALLINTO JA TOIMIELINTEN VÄLINEN YHEISTYÖ

41 artikla

Julkishallinto

1. Tämän alan yhteistyöllä pyritään julkishallinnon nykyaikaistamiseen ja hajauttamiseen, ja se koskee järjestelmän yleistä tehokkuutta sekä lainsäädäntö- ja instituutiokehystä; huomioon pyritään ottamaan kummankin osapuolen kokemukset parhaista toimintatavoista.

2. Tähän yhteistyöhön voi sisältyä seuraavanlaisia ohjelmia:

a) valtion ja julkishallinnon nykyaikaistaminen;

b) alue- ja paikallishallinnon hajauttaminen ja vahvistaminen;

c) kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja sen ottaminen mukaan julkisen politiikan määrittelyyn;

d) työpaikkojen luomiseen ja ammatilliseen koulutukseen liittyvät ohjelmat;

e) sosiaalialan palvelujen hallinnointiin liittyvät hankkeet;

f) kehittämishankkeet sekä maaseutuasutusta tai maankäytön suunnittelua koskevat hankkeet;

g) terveydenhuoltoon ja perusasteen koulutukseen liittyvät ohjelmat;

h) kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisaloitteille annettava tuki;

i) muut mahdolliset ohjelmat ja hankkeet, joilla edistetään köyhyyden torjuntaa liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia luomalla; ja

j) kulttuurin ja sen monien ilmenemismuotojen edistäminen ja kulttuuri-identiteetin vahvistaminen.

3. Tämän alan yhteistyö toteutetaan seuraavilla toimilla:

a) Chilen päätöksenteko- ja täytäntöönpanoelimille suunnattu tekninen apu, mukaan luettuina eurooppalaisten ja chileläisten toimielinten henkilöstön yhteiset kokoukset,

b) säännöllinen tietojenvaihto kaikissa tarkoituksenmukaisissa muodoissa, sähköiset tietoverkot mukaan luettuina; henkilötietojen suoja varmistetaan kaikilla aloilla, joilla tietoja on tarkoitus vaihtaa;

c) taitotiedon siirto;

d) alustavat selvitykset ja yhteisten hankkeiden toteuttaminen keskenään verrattavissa olevien rahoitusosuuksien perusteella; ja

e) koulutus ja organisatorinen tuki.

42 artikla

Toimielinten välinen yhteistyö

1. Osapuolten toimielinten yhteistyön tavoitteena on tiivistää yhteistyötä asianomaisten toimielinten välillä.

2. Tätä tarkoitusta varten tämän sopimuksen III osan määräyksillä pyritään siihen, että toimielinten välisiä kokouksia järjestettäisiin säännöllisesti; yhteistyö on mahdollisimman laaja-alaista, ja siihen sisältyvät seuraavat toimet:

a) kaikki säännöllistä tietojenvaihtoa edistävät toimenpiteet, mukaan luettuna tietokonepohjaisten viestintäverkkojen kehittäminen yhteisesti;

b) neuvonta ja koulutus; ja

c) taitotiedon siirto.

3. Osapuolet voivat yhteisestä sopimuksesta sisällyttää yhteistyöhön myös muita toiminta-aloja.

V OSASTO

SOSIAALIALAN YHTEISTYÖ

43 artikla

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

Osapuolet tunnustavat, että

a) työmarkkinaosapuolten osallistumista elinolosuhteita ja yhteiskuntaan integroitumista koskevaan toimintaan on edistettävä;

b) erityistä huomiota on kiinnitettävä syrjinnän välttämiseen osapuolen alueella laillisesti oleskelevien toisen osapuolen kansalaisten kohtelussa.

44 artikla

Sosiaalialan yhteistyö

1. Osapuolet tunnustavat, että sosiaalinen kehitys on tärkeää ja että sen on tapahduttava rinnan taloudellisen kehityksen kanssa. Ne pitävät ensisijaisena työllisyyden parantamista ja sosiaalisten perusoikeuksien kunnioittamista, ja tähän ne pyrkivät erityisesti tukemalla kansainvälisen työjärjestön (ILO) asiaa koskevien yleissopimusten soveltamista; näiden sopimusten kattamia aihealueita ovat muun muassa kokoontumisvapaus, kollektiivinen neuvotteluoikeus ja oikeus syrjimättömään kohteluun, pakkotyön ja lapsityövoiman käytön kieltäminen sekä miesten ja naisten tasavertainen kohtelu.

2. Yhteistyö voi koskea mitä tahansa osapuolia kiinnostavaa alaa.

3. Toimenpiteet voidaan sovittaa yhteen jäsenvaltioiden ja asianomaisten kansainvälisten järjestöjen toimenpiteiden kanssa.

4. Osapuolet antavat etusijan toimenpiteille, joiden tavoitteena on

a) yksilön kehityksen edistäminen, köyhyyden vähentäminen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen toteuttamalla uutta luovia ja toistettavissa olevia hankkeita, joissa ovat mukana muita heikommassa asemassa olevat ja syrjäytyneet sosiaaliryhmät. Erityistä huomiota kiinnitetään pienituloisiin perheisiin ja vammaisiin;

b) naisten aseman vahvistaminen taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä sekä erityisten nuoriso-ohjelmien edistäminen;

c) työelämän suhteiden, työolojen, sosiaaliturvan ja työllisyysturvan kehittäminen ja nykyaikaistaminen;

d) sosiaalipolitiikan laadinnan ja hallinnoinnin tehostaminen, mukaan luettuna sosiaalisiin perusteisiin liittyvä asuntopolitiikka ja näillä perusteilla myönnettävien etuuksien saantimahdollisuuksien parantaminen;

e) tehokkaan ja tasapuolisen terveydenhuoltojärjestelmän kehittäminen yhteisvastuun periaatteiden pohjalta;

f) ammatillisen koulutuksen edistäminen ja inhimillisten voimavarojen kehittäminen;

g) sellaisten hankkeiden ja ohjelmien tukeminen, jotka avaavat mahdollisuuksia luoda työpaikkoja mikroyrityksissä ja pk-yrityksissä;

h) maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjelmien edistäminen kiinnittäen erityistä huomiota alueisiin, joiden haavoittuvuus on sosiaali- ja ympäristökysymysten kannalta erityisen suuri;

i) työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun ja yksimielisyyden saavuttamiseen liittyvien toimenpiteiden edistäminen; ja

j) ihmisoikeuksien kunnioittamisen, demokratian ja kansalaisten osallistumisen edistäminen.

45 artikla

Yhteistyö sukupuolinäkökulmaan liittyvissä kysymyksissä

1. Yhteistyöllä vahvistetaan toimintaperiaatteita ja ohjelmia, jotka varmistavat miesten ja naisten tasavertaisen osallistumisen kaikilla poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen elämän aloilla ja parantavat ja laajentavat sitä. Yhteistyöllä parannetaan naisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä kaikki tarvittavat voimavarat, jotta he voisivat käyttää perusoikeuksiaan täysimääräisesti.

2. Ennen kaikkea yhteistyöllä olisi myötävaikutettava asianmukaisen toimintakehyksen kehittämiseen, jotta voidaan

a) varmistaa, että sukupuolinäkökulma ja siihen liittyvät kysymykset voidaan ottaa huomioon yhteistyön kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla mukaan luettuina makrotalouspolitiikka ja siihen liittyvät strategia- ja kehittämistoimet; ja

b) toteuttaa positiivisia toimenpiteitä naisten eduksi.

VI OSASTO

MUUT YHTEISTYÖALAT

46 artikla

Laitonta maahanmuuttoa koskeva yhteistyö

1. Yhteisö ja Chile sopivat tekevänsä yhteistyötä laittoman maahanmuuton estämiseksi ja valvomiseksi. Tätä varten

a) Chile suostuu ottamaan takaisin jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevat kansalaisensa jäsenvaltioiden sitä pyytäessä ja ilman enempiä muodollisuuksia; ja

b) kukin jäsenvaltio suostuu ottamaan takaisin Chilen alueella laittomasti oleskelevat kansalaisensa Chilen sitä pyytäessä ja ilman enempiä muodollisuuksia.

2. Jäsenvaltiot ja Chile myöntävät kansalaisilleen näihin tarkoituksiin asianmukaiset henkilöllisyystodistukset.

3. Osapuolet sopivat tekevänsä pyydettäessä Chilen ja yhteisön välisen sopimuksen, jolla säännellään Chilen ja jäsenvaltioiden takaisinottovelvoitteita, joihin sisältyy myös muiden maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinottoa koskeva velvoite.

4. Ennen 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tekemistä yhteisön kanssa Chile on valmis tekemään jäsenvaltioiden pyynnöstä yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia, joilla säännellään Chilen ja asianomaisten jäsenvaltioiden takaisinottovelvoitteita, joihin sisältyy myös muiden maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinottoa koskeva velvoite.

5. Assosiaationeuvosto tarkastelee, mitä muita yhteisiä toimia voidaan toteuttaa laittoman maahanmuuton estämiseksi ja valvomiseksi.

47 artikla

Huumausaineita ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskeva yhteistyö

1. Osapuolet sitoutuvat sovittamaan yhteen ja tehostamaan toimivaltansa rajoissa pyrkimyksiään huumausaineiden laittoman tuotannon, kaupan ja käytön sekä huumausainekaupasta saadun hyödyn rahanpesun estämiseksi ja vähentämiseksi sekä tähän liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Tämä toteutetaan kansainvälisten järjestöjen ja elinten kautta.

2. Osapuolet toimivat yhteistyössä tällä alalla erityisesti seuraavien toimien toteuttamiseksi:

a) huumausaineriippuvaisten hoitoa ja kuntouttamista sekä heidän integroimistaan uudelleen perhe- ja työelämään ja yhteiskuntaan koskevat hankkeet;

b) huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden kulutuksen ja kaupan sekä niihin liittyvän rikollisuuden ehkäisemiseksi toteutettavat yhteiset koulutusohjelmat;

c) yhteiset selvitykset ja tutkimusohjelmat, joiden yhteydessä käytetään Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ja Amerikan maiden järjestön (OAS) huumausaineiden seurantakeskuksen (Inter-American Observatory of Drugs) ja muiden kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen käyttämiä menetelmiä ja mittareita;

d) huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden tarjonnan vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ja yhteistyötoimet osana alan sellaisia kansainvälisiä yleis- ja muita sopimuksia, jotka tämän sopimuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet;

e) tietojenvaihto huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden tuotantoon, kauppaan ja kulutukseen liittyvistä toimintaperiaatteista, ohjelmista, toimista ja lainsäädännöstä;

f) asiaan liittyvien tietojen vaihto ja asianmukaisten sääntöjen antaminen rahanpesun estämiseksi; näiden sääntöjen olisi vastattava Euroopan unionin ja alalla toimivien kansainvälisten elinten, kuten rahanpesun vastaisen toimintaryhmän, antamia sääntöjä; ja

g) toimenpiteet, joilla estetään huumausaineiden esiasteiden ja kemiallisten aineiden käyttö huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan tuotantoon, ja jotka vastaavat Euroopan yhteisön ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen toimenpiteitä ja noudattavat huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettyjen esiasteiden ja kemiallisten aineiden käytön estämisestä 24 päivänä marraskuuta 1998 tehtyä Chilen tasavallan ja Euroopan yhteisön välistä sopimusta.

VII OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

48 artikla

Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen yhteistyöhön

Osapuolet tunnustavat kansalaisyhteiskunnan (työmarkkinaosapuolten edustajat ja valtiosta riippumattomat järjestöt) täydentävän roolin yhteistyöprosessissa ja mahdollisen panoksen siihen. Tätä varten kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat, kummankin osapuolen oikeudellisten ja hallinnollisten määräysten rajoissa

a) saada tietoja yhteistyöpolitiikkaa ja -strategioita käsittelevistä neuvotteluista ja osallistua kyseisiin neuvotteluihin, erityisesti kun on kyse niitä koskevista tai niihin suoraan vaikuttavista aloista;

b) ottaa vastaan rahoitusvaroja, jos osapuolen sisäiset säännöt sen sallivat; ja

c) osallistua yhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien täytäntöönpanoon niitä koskevilla aloilla.

49 artikla

Alueellinen yhteistyö ja alueellinen yhdentyminen

1. Molempien osapuolten olisi käytettävä kaikkia nykyisiä yhteistyön välineitä edistääkseen toimia, joilla tähdätään osapuolten ja koko Mercado Común del Sur'in (Mercosur) väliseen aktiiviseen ja vastavuoroiseen yhteistyöhön.

2. Tämä yhteistyö on tärkeä osa tukea, jolla Euroopan yhteisö edistää eteläisen Latinalaisen Amerikan maiden alueellista yhdentymistä.

3. Etusija annetaan toimille, joiden tavoitteena on

a) edistää kauppaa ja investointeja alueella;

b) kehittää alueellista yhteistyötä ympäristöalalla;

c) tukea alueen taloudellisen kehityksen edellyttämän viestintäinfrastruktuurin kehittämistä; ja

d) kehittää alueellista yhteistyötä kalastusalalla.

4. Osapuolet tiivistävät yhteistyötään myös alueellista kehittämistä ja maankäytön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

5. Tätä tarkoitusta varten osapuolet voivat

a) toteuttaa yhteisiä toimia alue- ja paikallisviranomaisten kanssa taloudellisen kehittämisen alalla; ja

b) perustaa mekanismeja tietojen ja taitotiedon vaihtoa varten.

50 artikla

Kolmen osapuolen ja kahden alueen välinen yhteistyö

1. Osapuolet tunnustavat kansainvälisen yhteistyön merkityksen tasavertaista ja kestävää kehitystä edistettäessä ja sopivat vauhdittavansa kolmen osapuolen yhteistyöohjelmia ja kolmansien maiden kanssa toteutettavia ohjelmia molemmille osapuolille tärkeillä aloilla.

2. Tällaista yhteistyötä voidaan tehdä myös kahden alueen välisenä jäsenvaltioiden ja muiden Latinalaisen Amerikan maiden ja Karibian alueen maiden painopisteiden mukaisesti.

51 artikla

Tulevaa kehitystä koskeva lauseke

Osapuolet eivät sulje ennalta pois mitään toimivaltaansa kuuluvaa yhteistyön mahdollisuutta, ja ne voivat assosiaatiokomiteassa selvittää yhdessä käytännön mahdollisuuksia keskinäisen edun mukaiseen yhteistyöhön.

52 artikla

Yhteistyö assosiaatiosuhteen osana

1. Osapuolten olisi yhteistyöllään edistettävä III osassa esitettyjen yleisten tavoitteiden saavuttamista yksilöimällä ja suunnittelemalla innovatiivisia yhteistyöohjelmia, joilla voidaan luoda lisäarvoa osapuolten uudelle suhteelle assosiaatiokumppaneina.

2. Kummankin osapuolen osallistumista toisen osapuolen puiteohjelmiin, erityisohjelmiin ja muihin toimiin edistetään siinä määrin kuin sen sallivat asianomaisen osapuolen sisäiset säännöt, jotka ohjaavat osallistumista kyseisiin ohjelmiin ja toimiin.

3. Assosiaationeuvosto voi antaa suosituksia tätä varten.

53 artikla

Voimavarat

1. Tavoitteenaan osaltaan täyttää tässä sopimuksessa vahvistetut yhteistyön tavoitteet osapuolet sitoutuvat, edellytystensä rajoissa ja omien kanaviensa kautta, antamaan käyttöön tarvittavat voimavarat, rahoitusvarat mukaan luettuina.

2. Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet omia lakejaan ja määräyksiään noudattaen ja toimivaltaisten viranomaistensa valtuuksia rajoittamatta edistääkseen ja helpottaakseen toimia, joita Euroopan investointipankki toteuttaa Chilessä omien menettelyjensä ja rahoitusperusteidensa mukaisesti.

54 artikla

Yhteistyöhön liittyvät assosiaatiokomitean erityistehtävät

1. Assosiaatiokomitean suorittaessa sille III osassa uskottuja tehtäviä sen muodostavat yhteistyöasioista vastaavat yhteisön ja Chilen edustajat, jotka tavallisimmin ovat korkean tason virkamiehiä.

2. Rajoittamatta 6 artiklan määräysten soveltamista assosiaatiokomitean tehtävänä on erityisesti

a) assosiaationeuvoston avustaminen sen hoitaessa yhteistyöhön liittyviä tehtäviään;

b) osapuolten hyväksymän yhteistyön toimintakehyksen täytäntöönpanon valvonta;

c) sellaisten suositusten antaminen osapuolten strategista yhteistyötä varten, joiden pohjalta vahvistetaan toiminnan pitkän aikavälin tavoitteet, strategiset painopisteet ja erityisalat, sekä monivuotisia viiteohjelmia varten, joissa kuvataan alakohtaiset painopisteet, erityistavoitteet, odotetut tulokset ja ohjeelliset määrärahat, samoin kuin vuotuisia toimintaohjelmia varten; ja

d) säännöllinen raportointi assosiaationeuvostolle III osassa esitettyjen tavoitteiden soveltamisesta ja saavuttamisesta ja muista siinä esitetyistä asioista.

IV OSA

KAUPPA JA KAUPPAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

55 artikla

Tavoitteet

Tämän osan tavoitteet ovat:

a) tavarakaupan vapauttaminen asteittain ja vastavuoroisesti vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen, jäljempänä "GATT 1994 -sopimus", XXIV artiklan mukaisesti;

b) tavarakaupan helpottaminen muun muassa yhteisesti sovituilla määräyksillä, jotka koskevat tulleja ja niihin liittyviä seikkoja, standardeja, teknisiä määräyksiä ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, terveyteen ja kasvinsuojeluun liittyviä toimenpiteitä sekä viinin, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien kauppaa;

c) palvelukaupan vapauttaminen vastavuoroisesti palvelukaupan yleissopimuksen, jäljempänä "GATS-sopimus", V artiklan mukaisesti;

d) investointiympäristön ja erityisesti sijoittautumisedellytysten parantaminen osapuolten kesken syrjimättömyyden periaatteen pohjalta;

e) juoksevien maksujen ja pääomanliikkeiden vapauttaminen kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä tehtyjen sitoumusten mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon kummankin osapuolen valuutan vakauden;

f) osapuolten julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen tehokkaasti ja vastavuoroisesti;

g) teollis- ja tekijänoikeuksien riittävä ja tehokas suoja tiukimpien kansainvälisten normien mukaisesti;

h) toimivan yhteistyömekanismin perustaminen kilpailualalla; ja

i) toimivan riitojenratkaisumekanismin perustaminen.

56 artikla

Tulliliitot ja vapaakauppa-alueet

1. Tämä sopimus ei estä jommankumman osapuolen ja kolmansien maiden välisten tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai muiden järjestelyjen ylläpitämistä tai perustamista, sikäli kun ne eivät muuta tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita.

2. Osapuolet neuvottelevat jommankumman osapuolen sitä pyytäessä assosiaatiokomiteassa sellaisista sopimuksista, joilla perustetaan tai mukautetaan tulliliittoja tai vapaakauppa-alueita, sekä tarpeen vaatiessa muista tärkeistä kysymyksistä, jotka koskevat osapuolten kauppapolitiikkaa suhteessa kolmansiin maihin. Erityisesti liittymisen yhteydessä tällaisia neuvotteluja järjestetään siinä tarkoituksessa, että voidaan varmistaa, että molemmille osapuolille tärkeät asiat voidaan ottaa huomioon.

II OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

57 artikla

Tavoite

Osapuolet vapauttavat tavarakaupan asteittain ja vastavuoroisesti tämän sopimuksen voimaantulosta alkavan siirtymäkauden aikana tämän sopimuksen määräysten ja GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan mukaisesti.

I LUKU

TULLIEN POISTAMINEN

1 jakso

Yleiset määräykset

58 artikla

Soveltamisala

1. Tähän lukuun sisältyviä tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan osapuolen alkuperätuotteisiin tai siitä peräisin oleviin tuotteisiin, jotka viedään toisen osapuolen alueelle. Tässä luvussa "alkuperätuotteilla" ja "peräisin olevilla tuotteilla" tarkoitetaan liitteessä III vahvistettujen alkuperäsääntöjen mukaisia tuotteita.

2. Tähän lukuun sisältyviä vientitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan kaikkiin osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle vietäviin tavaroihin.

59 artikla

Tulli

Tullilla tarkoitetaan mitä tahansa tullia tai muuta maksua, jota sovelletaan tavaran tuonnissa tai viennissä, myös kaikkia tuonnin tai viennin yhteydessä kannettavia lisäveroja tai -maksuja, mutta ei kuitenkaan seuraavia:

a) sisäiset verot ja muut sisäiset maksut, jotka kannetaan 77 artiklan mukaisesti;

b) polkumyynti- tai tasoitustullit, joita sovelletaan 78 artiklan mukaisesti;

c) palkkiot ja muut maksut, jotka kannetaan 63 artiklan mukaisesti.

60 artikla

Tullien poistaminen

1. Tuontitullit poistetaan osapuolten väliltä 64-72 artiklan määräysten mukaisesti.

2. Vientitullit poistetaan osapuolten väliltä tämän sopimuksen voimaantulopäivästä.

3. Kunkin tuotteen perustulli, johon 64-72 artiklassa määrätyt peräkkäiset alennukset tehdään, yksilöidään kummankin osapuolen tullien poistoluettelossa, jotka esitetään liitteissä I ja II.

4. Jos osapuoli alentaa soveltamaansa suosituimmuustullia tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen ja ennen siirtymäkauden päättymistä, sen tullien poistoluetteloa sovelletaan alennettuihin tulleihin.

5. Kumpikin osapuoli ilmoittaa olevansa valmis alentamaan tullejaan nopeammin kuin 64-72 artiklassa määrätään tai muutoin parantamaan näihin artikloihin perustuvia markkinoillepääsyn edellytyksiä, jos sen yleinen taloudellinen tilanne tai asianomaisen toimialan tilanne tämän sallii. Tietyn tullin poistamisen nopeuttamista tai markkinoillepääsyn edellytysten parantamista muulla tavoin koskeva assosiaationeuvoston päätös saa etusijan 64-72 artiklassa asianomaiselle tuotteelle vahvistettuihin ehtoihin nähden.

61 artikla

Vallitsevan tilan säilyttäminen

1. Osapuolten välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tulleja eikä nykyisin jo sovellettavia tulleja koroteta tämän sopimuksen tultua voimaan.

2. Rajoittamatta 1 kohdan määräysten soveltamista Chile voi pitää voimassa hintaluokkajärjestelmänsä sellaisena kuin se on perustettu lain n:o 18,525 12 artiklalla tai sitä seuraavan järjestelmän mainitun lain soveltamisalaan kuuluvilla tuotteilla edellyttäen, että sitä sovelletaan Chilelle WTO-sopimuksen nojalla kuuluvien oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti sekä siten, ettei siitä koidu edullisempaa kohtelua mistään kolmannesta maasta tuotaville tuotteille, mukaan luettuina maat, joiden kanssa Chile on tehnyt GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan mukaisesti ilmoitetun sopimuksen tai joiden kanssa se tekee tällaisen sopimuksen vastaisuudessa.

62 artikla

Tavaroiden luokittelu

1. Osapuolten välisessä kaupassa tavaroiden luokittelussa käytetään kummankin osapuolen tariffinimikkeistöä, joka perustuu harmonoituun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmään (HS-järjestelmä).

63 artikla

Palkkiot ja muut maksut

Palkkioiden ja muiden maksujen, joihin viitataan 59 artiklassa, määrä rajoitetaan tarjottujen palvelujen likimääräisiin kustannuksiin eivätkä ne saa olla kotimarkkinatuotteiden välillistä suojelua taikka tuonnin tai viennin verotusta. Niiden perustana ovat määrätyt taksat, jotka vastaavat tarjottujen palvelujen todellista arvoa.

2 jakso

Tullien poistaminen

2.1 alajakso

Teollisuustuotteet

64 artikla

Soveltamisala

Tätä alajaksoa sovelletaan niihin HS-järjestelmän 25-97 ryhmän tuotteisiin, jotka eivät kuulu 70 artiklassa määriteltyihin maataloustuotteisiin tai jalostettuihin maataloustuotteisiin.

65 artikla

Chilestä peräisin olevien teollisuustuotteiden tuontitullit

Chilestä peräisin olevien liitteessä I olevan luettelon (yhteisön tullien poistoluettelo) luokissa "Vuosi 0" ja "Vuosi 3" mainittujen teollisuustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovellettavat tullit poistetaan seuraavan aikataulun mukaisesti niin, että tullit poistetaan ensiksi mainitun luokan osalta kokonaan tämän sopimuksen voimaantuloon mennessä ja toisen luokan osalta kokonaan 1 päivään tammikuuta 2006 mennessä.

Vuotuinen tullinalennus prosentteina

>TAULUKON PAIKKA>

66 artikla

Yhteisöstä peräisin olevien teollisuustuotteiden tuontitullit

Yhteisöstä peräisin olevien liitteessä II olevan luettelon (Chilen tullien poistoluettelo) luokissa "Vuosi 0", "Vuosi 5" ja "Vuosi 7" mainittujen tuotteiden tuonnissa Chileen sovellettavat tullit poistetaan seuraavan aikataulun mukaisesti niin, että tullit poistetaan kokonaan ensiksi mainitun luokan osalta tämän sopimuksen voimaantuloon mennessä, toisen luokan osalta 1 päivään tammikuuta 2008 mennessä ja kolmannen luokan osalta 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä.

Vuotuinen tullinalennus prosentteina

>TAULUKON PAIKKA>

2.2 alajakso

Kala ja kalastustuotteet

67 artikla

Soveltamisala

Tätä alajaksoa sovelletaan kalaan ja kalastustuotteisiin, jotka luokitellaan HS-järjestelmän 3 ryhmään, HS-nimikkeisiin 1604 ja 1605 tai HS-alanimikkeisiin 0511 91 , 2301 20 ja ex 1902 20 (1).

68 artikla

Chilestä peräisin olevien kalan ja kalastustuotteiden tuontitullit

1. Chilestä peräisin olevien liitteessä I olevan luettelon luokissa "Vuosi 0", "Vuosi 4", "Vuosi 7" ja "Vuosi 10" mainittujen kalan ja kalastustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovellettavat tullit poistetaan seuraavan aikataulun mukaisesti niin, että tullit poistetaan kokonaan ensiksi mainitun luokan osalta tämän sopimuksen voimaantuloon mennessä, toisen luokan osalta 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä, kolmannen luokan osalta 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä ja neljännen luokan osalta 1 päivään tammikuuta 2013 mennessä.

Vuotuinen tullinalennus prosentteina

>TAULUKON PAIKKA>

2. Tiettyjen Chilestä peräisin olevien liitteessä I olevan luettelon luokassa "TQ" mainittujen kalan ja kalastustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan tariffikiintiöitä tämän sopimuksen voimaantulosta asianomaisessa liitteessä mainittujen edellytysten mukaisesti. Kiintiöiden hallinnoinnissa sovelletaan "ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi" -periaateetta.

69 artikla

Yhteisöstä peräisin olevien kalan ja kalastustuotteiden tuontitullit

1. Yhteisöstä peräisin olevien liitteessä II olevan luettelon luokassa "Vuosi 0" mainittujen kalan ja kalastustuotteiden tuonnissa Chileen sovellettavat tullit poistetaan tämän sopimuksen tullessa voimaan.

2. Tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien liitteessä II olevan luettelon luokassa "TQ" mainittujen kalan ja kalastustuotteiden tuonnissa Chileen sovelletaan tariffikiintiöitä tämän sopimuksen voimaantulosta asianomaisessa liitteessä mainittujen edellytysten mukaisesti. Kiintiöiden hallinnoinnissa sovelletaan "ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi" -periaateetta.

2.3 alajakso

Maataloustuotteet ja jalostetut maataloustuotteet

70 artikla

Soveltamisala

Tätä alajaksoa sovelletaan maataloustuotteisiin ja jalostettuihin maataloustuotteisiin, joita tarkoitetaan WTO:n maataloussopimuksen liitteessä I.

71 artikla

Chilestä peräisin olevien maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden tuontitullit

1. Chilestä peräisin olevien liitteessä I olevan luettelon luokissa "Vuosi 0", "Vuosi 4", "Vuosi 7" ja "Vuosi 10" mainittujen maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovellettavat tullit poistetaan seuraavan aikataulun mukaisesti niin, että tullit poistetaan kokonaan ensiksi mainitun luokan osalta tämän sopimuksen voimaantuloon mennessä, toisen luokan osalta 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä, kolmannen luokan osalta 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä ja neljännen luokan osalta 1 päivään tammikuuta 2013 mennessä.

Vuotuinen tullinalennus prosentteina

>TAULUKON PAIKKA>

2. Chilestä peräisin olevilla maataloustuotteilla, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön 7 ja 8 ryhmään ja nimikkeisiin 2009 ja 2204 30 ja mainitaan liitteessä I olevan luettelon luokassa "EP" sekä joihin yhteisen tullitariffin mukaan sovelletaan arvotullia ja paljoustullia, tullien poistaminen koskee ainoastaan arvotulleja.

3. Chilestä peräisin olevilla maataloustuotteilla ja jalostetuilla maataloustuotteilla, jotka mainitaan liitteessä I olevan luettelon luokassa "SP" ja joihin yhteisen tullitariffin mukaan sovelletaan arvotullia ja paljoustullia, tullien poistaminen koskee ainoastaan arvotulleja.

4. Yhteisö soveltaa Chilestä peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden, jotka mainitaan liitteessä I olevan luettelon luokassa "R", tuonnissa tullia, joka on 50 prosenttia perustullista, tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen.

5. Tiettyjen Chilestä peräisin olevien liitteessä I olevan luettelon luokassa "TQ" mainittujen maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan tariffikiintiöitä tämän sopimuksen voimaantulosta asianomaisessa liitteessä mainittujen edellytysten mukaisesti. Kiintiöiden hallinnoinnissa sovelletaan "ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi" -periaateetta tai niitä hallinnoidaan tuonti- ja vientilisenssijärjestelmän avulla yhteisön käytännön mukaisesti.

6. Chilestä peräisin olevien liitteessä I olevan luettelon luokassa "PN" mainittujen tuotteiden tuonnissa yhteisöön ei sovelleta tariffimyönnytyksiä, koska kyseisten tuotteiden nimitykset ovat yhteisön suojaamia.

72 artikla

Yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden tuontitullit

1. Yhteisöstä peräisin olevien liitteessä II olevan luettelon luokissa "Vuosi 0", "Vuosi 5", ja "Vuosi 10" mainittujen maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden tuonnissa Chileen sovellettavat tullit poistetaan seuraavan aikataulun mukaisesti niin, että tullit poistetaan kokonaan ensiksi mainitun luokan osalta tämän sopimuksen voimaantuloon mennessä, toisen luokan osalta 1 päivään tammikuuta 2008 mennessä ja kolmannen luokan osalta 1 päivään tammikuuta 2013 mennessä.

Vuotuinen tullinalennus prosentteina

>TAULUKON PAIKKA>

2. Tiettyjen Chilestä peräisin olevien liitteessä II olevan luettelon luokassa "TQ" mainittujen maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan tariffikiintiöitä tämän sopimuksen voimaantulosta asianomaisessa liitteessä mainittujen edellytysten mukaisesti. Kiintiöitä hallinnoidaan "ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensiksi" -periaatteen mukaisesti.

73 artikla

Maataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita koskeva hätätilalauseke

1. Jos, maataloustuotteiden markkinoiden erityinen herkkyys huomioon ottaen, osapuolen alueelta peräisin olevaa tuotetta tuodaan toisen osapuolen alueelle niin suurina määrinä ja sellaisissa olosuhteissa, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa huomattavaa vahinkoa tai häiriötä kyseisen tuotteen kanssa samankaltaisen tai sen kanssa suoraan kilpailevan tuotteen markkinoilla tämän toisen osapuolen alueella, kyseinen osapuoli voi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet tässä artiklassa määrätyin edellytyksin ja siinä esitettyjä menettelyjä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 92 artiklan ja WTO:n maataloussopimuksen 5 artiklan määräysten soveltamista.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, tuova osapuoli voi

a) lykätä tässä osastossa määrättyjä tullien lisäalennuksia kyseisten tuotteiden osalta; tai

b) korottaa tuotteen tullia määrään, joka ei ylitä alempaa seuraavista:

i) suosituimmuustulli, tai

ii) 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu perustulli.

3. Ennen 2 kohdassa määritellyn toimenpiteen toteuttamista asianomaisen osapuolen on pyydettävä assosiaationkomiteaa tutkimaan tilanteen perusteellisesti, jotta löytyisi yhteisesti hyväksyttävä ratkaisu. Osapuolet käyvät neuvotteluja assosiaatiokomiteassa, jos toinen osapuoli sitä pyytää. Jos ratkaisuun ei ole päästy 30 päivän kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä, voidaan soveltaa suojatoimenpiteitä.

4. Jos poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät välittömiä toimia, tuova osapuoli voi toteuttaa väliaikaisesti 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 3 kohdassa esitettyjä vaatimuksia täyttämättä, jolloin niiden kesto voi olla enintään 120 päivää. Tällaisten toimenpiteiden vaikutus ei saa ylittää sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä vahingon tai häiriön rajoittamiseksi tai korjaamiseksi. Tuovan osapuolen on ilmoitettava asiasta välittömästi toiselle osapuolelle.

5. Tämän artiklan nojalla toteutettavien toimenpiteiden vaikutus ei saa ylittää sitä, mikä esille tulleiden ongelmien korjaamiseksi on välttämätöntä. Toimenpiteen käyttöön ottavan osapuolen on säilytettävä maatalousalalle myönnettyjen etuuksien kokonaistaso. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet voivat sopia korvaavansa kielteiset vaikutukset, joita toimenpiteestä aiheutuu niiden kaupankäynnille, myös aikana, jona 4 kohdan mukaisesti sovellettavat väliaikaiset toimenpiteet ovat voimassa. Tätä varten osapuolet käyvät neuvotteluja yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi. Jos ratkaisuun ei ole päästy 30 päivän kuluessa, toimenpiteen kohteena oleva vievä osapuoli voi, ilmoitettuaan asiasta assosiaationeuvostolle, keskeyttää olennaisilta osiltaan vastaavien tämän osaston määräyksiin perustuvien myönnytysten soveltamisen.

6. Tässä artiklassa tarkoitetaan

a) "huomattavalla vahingolla" osapuolen alueella toimivan kyseisen tuotteen kanssa samankaltaisten tai sen kanssa suoraan kilpailevien tuotteiden koko tuottajakunnan aseman merkittävää heikkenemistä kokonaisuudessaan;

b) "huomattavan vahingon uhalla" huomattavaa vahinkoa, jonka uhka on selvä tosiasioiden eikä pelkästään väitteiden, olettamusten tai etäisen mahdollisuuden perusteella.

74 artikla

Kehitystä koskeva lauseke

Tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden aikana osapuolet arvioivat tilanteen ottaen huomioon osapuolten välisen maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden kaupan rakenteen, kyseisten tuotteiden erityisen arkuuden sekä kummankin osapuolen maatalouspolitiikan kehittymisen. Osapuolet selvittävät assosiaatiokomiteassa järjestelmällisesti ja vastavuoroisesti tuotteittain mahdollisuudet myöntää toisilleen muita myönnytyksiä maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden kaupan vapautumisen edistämiseksi.

II LUKU

MUUT KUIN TARIFFITOIMENPITEET

1 jakso

Yleiset määräykset

75 artikla

Soveltamisala

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan osapuolten väliseen tavarakauppaan.

76 artikla

Määrällisten rajoitusten kieltäminen

Kaikki osapuolten välisessä kaupassa tullien ja verojen lisäksi sovellettavat tuonti- tai vientikiellot tai -rajoitukset, jotka on saatettu voimaan kiintiöiden, tuonti- tai vientilisenssien tai muiden toimenpiteiden muodossa, poistetaan tämän sopimuksen tullessa voimaan. Vastaavia uusia toimenpiteitä ei enää oteta käyttöön.

77 artikla

Kansallinen kohtelu sisäisen verotuksen ja sääntelyn alalla(2)

1. Toisen osapuolen alueelta peräisin oleviin tuontituotteisiin ei saa soveltaa suoraan tai välillisesti muunlaisia sisäisiä veroja tai muita sisäisiä maksuja kuin niitä, joita sovelletaan suoraan tai välillisesti vastaaviin kotimarkkinatuotteisiin. Osapuolet eivät myöskään saa muutoin soveltaa sisäisiä veroja tai muita sisäisiä maksuja tavalla, joka merkitsisi kotimarkkinoiden tuotannon suojaamista(3).

2. Toisen osapuolen alueelta peräisin oleville tuontituotteille on myönnettävä yhtä edullinen kohtelu kuin vastaaville kotimarkkinatuotteille kaikkien sellaisten lakien, määräysten ja vaatimusten osalta, jotka vaikuttavat tuotteiden sisäiseen kauppaan, kaupaksi tarjoamiseen, ostoon, kuljetukseen, jakeluun tai käyttöön. Tämän kohdan määräykset eivät estä soveltamasta erilaisia sisäisiä kuljetusmaksuja, jotka perustuvat yksinomaan kuljetusvälineen taloudelliseen toimintaan eivätkä tuotteen kansallisuuteen.

3. Kumpikaan osapuoli ei saa vahvistaa tai pitää voimassa tuotteiden sekoittamiseen, jalostamiseen tai käyttöön tiettyinä määrinä tai määräosuuksina liittyviä sisäisiä määrällisiä rajoituksia, jotka edellyttävät suoraan tai välillisesti, että tietty rajoituksen alaisen tuotteen määrä tai määräosuus hankitaan kotimarkkinoilla sijaitsevasta lähteestä. Osapuolet eivät myöskään saa muutoin soveltaa sisäisiä määrällisiä rajoituksia tavalla, joka merkitsisi kotimarkkinatuotteiden suojaamista(4).

4. Tämän artiklan määräykset eivät estä yksinomaan kotimarkkinoiden tuottajille tarkoitettujen tukien maksamista, mukaan luettuina niille suoritetut maksut, joihin käytetään tämän artiklan määräysten mukaisesti sovellettujen sisäisten verojen tai maksujen tuottoja, sekä tuet, jotka perustuvat siihen, että julkiset viranomaiset hankkivat kotimarkkinatuotteita.

5. Tämän artiklan määräykset eivät koske julkisia hankintoja säänteleviä lakeja, määräyksiä, menettelyjä ja käytäntöjä, joihin sovelletaan ainoastaan tämän osan IV osaston määräyksiä.

2 jakso

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet

78 artikla

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet

Jos osapuoli katsoo, että sen toisen osapuolen kanssa käymässä kaupassa tapahtuu polkumyyntiä ja/tai vastatoimeen oikeuttavaa tukien myöntämistä, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan soveltamista koskevan WTO:n sopimuksen sekä tuista ja tasoitustulleista tehdyn WTO:n sopimuksen mukaisesti.

3 jakso

Tulliala ja siihen liittyvät asiat

79 artikla

Tulliala ja siihen liittyvät kauppa-asiat

1. Tämän osaston määräysten täyttämiseksi tullialaan ja kauppaan liittyvien kysymysten osalta ja kaupan helpottamiseksi ottaen samalla huomioon tarpeen tehokkaaseen valvontaan osapuolet sitoutuvat siihen, että ne

a) tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja tullilainsäädännön ja tullimenettelyjen alalla;

b) soveltavat tullisääntöjä ja -menettelyjä, joista osapuolet ovat sopineet kahdenvälisellä tai monenvälisellä tasolla;

c) yksinkertaistavat tavaroiden luovutukseen ja tulliselvitykseen liittyviä vaatimuksia ja muodollisuuksia, ja tämän osana kehittävät yhdessä mahdollisuuksien mukaan menettelyjä, joissa tuonti- ja vientitiedot voidaan toimittaa keskitetysti yhdelle virastolle, ja lisäksi sovittavat yhteen tullin ja muiden valvontavirastojen toimintaa siten, että tuontia ja vientiä koskevat viralliset tarkastukset voi suorittaa mahdollisimman pitkälle yksi virasto;

d) toimivat yhteistyössä kaikissa niitä koskevissa alkuperäsääntöihin ja tullimenettelyihin liittyvissä kysymyksissä; ja

e) toimivat yhteistyössä kaikissa tullausarvon määrittämiseen liittyvissä kysymyksissä GATT 1994 -sopimuksen VII artiklan soveltamista koskevan sopimuksen mukaisesti pyrkien erityisesti saavuttamaan yhteisymmärryksen arvon määrittämisperusteiden soveltamisesta, ohjeellisten tai viitteellisten indeksien käytöstä, toimintanäkökohdista ja työmenetelmistä.

2. Parantaakseen työmenetelmiä ja varmistaakseen tullitoimintojen avoimuuden ja tehokkuuden osapuolet

a) varmistavat mahdollisimman korkeatasoisten rehellisyysvaatimusten noudattamisen soveltamalla tämän alan kansainvälisiin sopimuksiin ja välineisiin sisältyvien periaatteiden mukaisia toimenpiteitä, osapuolten lainsäädännössä säädetyllä tavalla;

b) pyrkivät mahdollisuuksien mukaan edelleen vähentämään, yksinkertaistamaan ja standardoimaan tulliasiakirjoissa esitettäviä tietoja, mihin kuuluu kansainvälisten normien pohjalta laadittujen ja mahdollisimman pitkälle kaupallisesti saatavilla oleviin tietoihin pohjautuvien yhtenäisten tulliasiakirjojen tai dataviestien käyttö maahan tulon ja maasta poistumisen yhteydessä;

c) tekevät mahdollisimman paljon yhteistyötä tuontia, vientiä ja tullimenettelyjä koskevien lainsäädäntö- ja toimintahankkeiden yhteydessä sekä parantaakseen palveluaan yritysten suuntaan;

d) tekevät tarvittaessa yhteistyötä teknisen avun osalta, mukaan luettuna seminaarien ja virkailijavaihdon järjestäminen;

e) tekevät yhteistyötä tullimenettelyjen tietokoneistamisen alalla sekä mahdollisuuksien mukaan yhteisten normien aikaansaamiseksi;

f) soveltavat tullialan kansainvälisiä sääntöjä ja normeja, mahdollisuuksien mukaan myös tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamista koskevan tarkistetun Kioton yleissopimuksen keskeisiä osia;

g) pyrkivät määrittämään mahdollisuuksien mukaan yhteisiä kantoja tullialalla toimivissa kansainvälisissä järjestöissä, joita ovat muun muassa Maailman kauppajärjestö (WTO), Maailman tullijärjestö (WCO), Yhdistyneet Kansakunnat (YK) ja Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD);

h) kehittävät menettelyjä, joilla voidaan GATT 1994 -sopimuksen X artiklan mukaisesti, tehokkaasti ja nopeasti turvata muutoksenhakuoikeus sellaisia tullin ja muun viraston hallinnollisia toimia, ratkaisuja ja päätöksiä vastaan, jotka vaikuttavat tavaroiden tuontiin ja vientiin; ja

i) tekevät mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä helpottaakseen uudelleenlastaustoimia ja kauttakuljetusta alueillaan.

3. Osapuolet sopivat, että niiden kauppa- ja tullimääräysten ja -menettelyjen perustana ovat seuraavat osatekijät:

a) lainsäädäntö, jolla ei aseteta talouden toimijoille tarpeettomia rasitteita, joka ei haittaa petosten torjuntaa ja joka helpottaa entisestään vaatimukset mahdollisimman hyvin täyttävien toimijoiden toimintaa;

b) laillisen kaupan suoja lakiin perustuvien vaatimusten tehokkaan täytäntöönpanon kautta;

c) nykyaikaisen tullitekniikan käyttö, johon sisältyvät muun muassa riskinarviointi, yksinkertaisen menettelyt tavaroiden maahantuontia ja luovutusta varten, luovutuksen jälkeiset tarkastukset ja yritysten tarkastusmenettelyt, kunnioittaen samalla yritystietojen luottamuksellisuutta kummankin osapuolen soveltamien säännösten mukaisesti. Kumpikin osapuoli toteuttaa tarvittavat toimenpiteet riskinarviointimenetelmien tehokkuuden varmistamiseksi;

d) menettelyt, jotka ovat avoimia, tehokkaita ja tarkoituksenmukaisella tavoin yksinkertaistettuja, jotta voidaan alentaa kustannuksia ja parantaa ennustettavuutta talouden toimijoiden kannalta;

e) talouden toimijoiden ja tullihallinnon välisten sekä tullin ja muiden virastojen välisten tietoteknisten järjestelmien kehittäminen tuonti- ja vientitoimintoja varten. Tällaisissa järjestelmissä voidaan myös järjestää verojen, tullien ja muiden maksujen maksu sähköisesti;

f) säännöt ja menettelyt, joilla mahdollistetaan sitovat ennakkopäätökset tariffiluokittelun ja alkuperäsääntöjen osalta. Yksittäistä päätöstä voidaan muuttaa tai se voidaan kumota milloin tahansa, mutta vasta, kun siitä on ensin ilmoitettu asianomaiselle toimijalle, ja ilman takautuvaa vaikutusta, jollei päätöstä ole tehty virheellisten tai puutteellisten tietojen pohjalta;

g) säännökset, jotka periaatteessa helpottavat tavaroiden tuontia sallimalla yksinkertaistetut tai ennen saapumista toteutettavat tullimenettelyt tai -toimet;

h) tuontimääräykset, joihin ei sisälly vientitavaran ennakkotarkastuksesta tehdyssä WTO:n sopimuksessa tarkoitettuja tarkastusvaatimuksia; ja

i) säännöt, jotka varmistavat GATT 1994 -sopimuksen VIII artiklan mukaisesti sen, että tullimääräysten tai menettelyihin liittyvien vaatimusten vähäisistä rikkomisista annetut rangaistukset ovat oikeasuhteisia ja ettei niiden soveltaminen aiheuta kohtuuttomia viivästyksiä tulliselvityksissä.

4. Osapuolet sopivat, että ne

a) neuvottelevat pikaisesti talouden toimijoiden kanssa tärkeistä kysymyksistä, jotka liittyvät tullialan lakialoitteisiin ja yleisiin menettelyihin. Tätä varten kumpikin osapuoli perustaa viranomaisten ja toimijoiden välille asianmukaisen neuvottelumekanismin;

b) julkaisevat, mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, ja tekevät tunnetuksi uutta tullilainsäädäntöä ja yleisiä tullimenettelyjä sekä niiden mahdollisia muutoksia viimeistään siinä vaiheessa, kun ne tulevat voimaan. Lisäksi ne saattavat julkisesti saataville talouden toimijoille tärkeitä yleisiä tietoja, kuten tullitoimipaikkojen, myös satamissa ja rajanylityspaikoissa sijaitsevien, aukioloajat ja yhteyspisteet tiedustelujen esittämistä varten;

c) edistävät yhteistyötä toimijoiden ja tulliviranomaisten välillä käyttämällä puolueetonta ja julkista yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka perustuu Maailman tullijärjestön julkaisemiin vastaaviin asiakirjoihin; ja

d) varmistavat, että niiden tullialaa ja siihen liittyviä seikkoja koskevat vaatimukset ja menettelyt täyttävät jatkuvasti kauppayhteisön tarpeet ja ovat parhaiden toimintatapojen mukaisia.

5. Rajoittamatta 1-4 kohdan määräysten soveltamista osapuolten hallintoviranomaiset antavat toisilleen hallinnollista apua tulliasioissa yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen kuuluvan, hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa 13 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

80 artikla

Tullausarvon määrittäminen

Osapuolten väliseen kauppaan sovellettavat tullausarvon määrittämisen säännöt noudattavat GATT 1994 -sopimuksen VII artiklan soveltamisesta tehtyä WTO:n sopimusta lukuun ottamatta kyseisen sopimuksen 20 artiklassa ja sopimuksen liitteessä III olevassa 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja varaumia ja vaihtoehtoja.

81 artikla

Tulliyhteistyön ja alkuperäsääntöjen erityiskomitea

1. Osapuolet perustavat tulliyhteistyön ja alkuperäsääntöjen erityiskomitean, joka koostuu osapuolten edustajista. Komitea kokoontuu käsittelemään osapuolten ennalta sopimia asioita niiden ennalta sopimana ajankohtana. Osapuolten edustajat vuorottelevat komitean puheenjohtajana. Komitea raportoi assosiaatiokomitealle.

2. Komitean tehtävänä on

a) seurata 79 ja 80 artiklan sekä liitteen III täytäntöönpanoa ja hallinnointia sekä muita mahdollisia markkinoille pääsyyn liittyviä tulliasioita;

b) tarjota foorumi neuvotteluille ja keskusteluille kaikista tulliasioista, joihin kuuluvat muun muassa alkuperäsäännöt ja niihin liittyvät tullimenettelyt, yleiset tullimenettelyt, tullausarvon määrittäminen, tariffijärjestelyt, tullinimikkeistö, tulliyhteistyö ja keskinäinen hallinnollinen apu tulliasioissa;

c) edistää yhteistyötä alkuperäsääntöjen ja niihin liittyvien tullimenettelyjen, yleisten tullimenettelyjen ja tulliasioita koskevan keskinäisen hallinnollisen avun kehittämisessä, soveltamisessa ja soveltamisen valvonnassa;

d) huolehtia osapuolten sopimista muista asioista.

3. Voidakseen suorittaa tässä artiklassa tarkoitetut tehtävät osapuolet voivat pitää erityiskokouksia.

82 artikla

Etuuskohtelun täytäntöönpano

1. Osapuolet sopivat, että hallinnollinen yhteistyö on välttämätöntä tämän osaston nojalla myönnetyn etuuskohtelun täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi ja ne vahvistavat uudelleen sitoutumisensa alkuperää, tulliluokittelu ja tullausarvo mukaan luettuina, koskevien sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjuntaan.

2. Tältä osin osapuoli voi peruuttaa väliaikaisesti tämän osaston nojalla myönnetyn etuuskohtelun yhdeltä tai useammalta tuotteelta, jonka osalta kyseinen osapuoli on todennut, että toinen osapuoli on jättänyt tämän artiklan mukaisesti hallinnollisen avun järjestelmällisesti antamatta tai että on tapahtunut petos.

3. Tässä artiklassa tarkoitetaan hallinnollisen avun antamatta jättämisellä seuraavia tilanteita:

a) hallinnollista yhteistyötä ei tehdä, mikä tarkoittaa muun ohessa, ettei toimiteta alkuperätodistusten antamisesta ja tarkastamisesta vastaavien tullitoimipaikkojen tai viranomaisten nimiä ja osoitteita tai näytteitä todistusten vahvistamiseen käytettävistä leimoista tai ettei tietoja saateta ajan tasalle asianmukaisesti;

b) tuotteiden alkuperäaseman ja liitteessä III esitettyjen muiden vaatimusten täyttämisen tarkastaminen ja alkuperäsääntöjen kiertämistä koskevien tapausten yksilöinti tai sääntöjen kiertämisen estäminen jää järjestelmällisesti tekemättä tai on puutteellista;

c) kieltäydytään järjestelmällisesti tarkastamasta jälkikäteen toisen osapuolen pyynnöstä alkuperäselvitystä ja toimittamasta tarkastuksen tuloksia ajoissa tai viivytellään tässä kohtuuttomasti;

d) hallinnollinen yhteistyö puuttuu kokonaan tai se on järjestelmällisesti puutteellista tarkastettaessa toimia, joihin oletettavasti liittyy alkuperää koskeva petos. Tältä osin osapuoli voi olettaa petoksen tapahtuneen muun muassa silloin, kun tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuonti ylittää suuressa määrin toisen osapuolen tavanomaisen tuotantomäärän ja vientikapasiteetin.

4. Osapuolen, joka on todennut hallinnollisen avun antamisen järjestelmällisen laiminlyönnin tai olettanut petoksen tapahtuneen, on ennen tässä artiklassa tarkoitettua etuuskohtelun keskeyttämistä toimitettava assosiaatiokomitealle kaikki olennaiset tiedot, joita tarvitaan tilanteen perusteellista selvittämistä varten molempien osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi. Samaan aikaan se julkaisee virallisessa lehdessään tuojille tarkoitetun ilmoituksen yhdestä tai useammasta tuotteesta, jonka osalta hallinnollisen yhteistyön on todettu järjestelmällisesti puuttuvan tai olettamus petoksesta on tehty. Tästä julkaisemisesta johtuviin oikeudellisiin seuraamuksiin sovelletaan kummankin osapuolen sisäistä lainsäädäntöä.

5. Kymmenen päivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetusta tietojen ilmoittamisesta osapuolet neuvottelevat asiasta assosiaatiokomiteassa. Jos osapuolet eivät löydä 30 päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta yksimielistä ratkaisua siihen, kuinka välttää etuuskohtelun väliaikainen keskeyttäminen, asianomainen osapuoli voi keskeyttää etuuskohtelun väliaikaisesti kyseisiltä tuotteilta.

Väliaikainen keskeytys ei saa jatkua pidempään kuin asianomaisen osapuolen taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen.

6. Tässä artiklassa tarkoitetuista etuuskohtelun väliaikaisista keskeytyksistä on ilmoitettava assosiaatiokomitealle välittömästi niiden voimaantulon jälkeen. Niiden kesto saa olla enintään kuusi kuukautta, ja ne voidaan uusia. Keskeytyksistä on neuvoteltava assosiaatiokomiteassa säännöllisin väliajoin, ja ensisijaisena tavoitteena on lopettaa ne heti, kun olosuhteet sen sallivat.

4 jakso

Standardit, tekniset määräykset ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

83 artikla

Tavoite

Tämän jakson tavoitteena on tavarakaupan helpottaminen ja kasvattaminen tarpeettomia kaupan esteitä poistamalla ja niitä estämällä samalla, kun otetaan huomioon osapuolten oikeutetut tavoitteet ja kaupan teknisistä esteistä tehdyssä WTO:n sopimuksessa tarkoitettu syrjimättömyyden periaate.

84 artikla

Soveltamisala ja kattavuus

Tämän jakson määräyksiä sovelletaan tavarakauppaan standardien, teknisten määräysten ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen alalla sellaisina kuin ne on määritelty kaupan teknisistä esteistä tehdyssä sopimuksessa. Niitä ei sovelleta tämän luvun 5 jaksossa tarkoitettuihin toimenpiteisiin. Julkisten laitosten julkisia hankintoja varten laatimiin teknisiin eritelmiin ei sovelleta tämän jakson määräyksiä, vaan niitä käsitellään tämän osan IV osastossa.

85 artikla

Määritelmät

Tähän jaksoon sovelletaan kaupan teknisistä esteistä tehdyn sopimuksen liitteen I määritelmiä. Tässä yhteydessä sovelletaan myös kaupan teknisiä esteitä käsittelevän WTO:n komitean päätöstä, joka koskee kansainvälisten standardien, ohjeiden ja suositusten kehittämisen periaatteita suhteessa kyseisen sopimuksen 2 ja 5 artiklaan ja liitteeseen 3.

86 artikla

Perusoikeudet ja -velvoitteet

Osapuolet vahvistavat kaupan teknisistä esteistä tehdyn sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa sekä sitoutumisensa mainitun sopimuksen kattavaan täytäntöönpanoon. Tässä yhteydessä ja tämän jakson tavoitteen mukaisesti on tämän jakson mukaiset yhteistyötoimet toteutettava kyseisten oikeuksien käyttöä ja velvoitteiden täyttämistä edistävällä ja vahvistavalla tavalla.

87 artikla

Sopimuksen nojalla toteutettavat erityistoimet

Tämän jakson tavoitteen saavuttamiseksi:

1. Osapuolet voimistavat kahdenvälistä yhteistyötään standardien, teknisten määräysten ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen alalla helpottaakseen toisen osapuolen pääsyä markkinoilleen lisäämällä vastavuoroisesti järjestelmiään koskevaa tietämystä ja ymmärtämystä sekä niiden keskinäistä yhteensopivuutta.

2. Kahdenvälisessä yhteistyössään osapuolet pyrkivät yksilöimään tiettyihin kysymyksiin tai tietyille aloille parhaiten soveltuvat mekanismit tai niiden yhdistelmät. Tällaisiin mekanismeihin sisältyy sääntely-yhteistyötä muun muassa seuraavissa asioissa: teknisten määräysten ja standardien lähentäminen ja/tai vastaavuus, mukauttaminen kansainvälisiin standardeihin, toimittajan antaman vaatimustenmukaisuusilmoituksen hyväksyminen, akkreditoinnin käyttö vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyyden hyväksymiseksi sekä vastavuoroista tunnustamista koskevat sopimukset.

3. Osapuolet sopivat kahdenvälisessä yhteistyössään saavuttamansa edistymisen pohjalta, mitä erityisjärjestelyjä yksilöityjen mekanismien täytäntöönpanemiseksi olisi tehtävä.

4. Tätä varten osapuolet

a) kehittävät yhteisiä näkemyksiä hyvistä sääntelykäytännöistä, joihin kuuluvat muun ohessa:

i) avoimuus teknisten määräysten, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen valmistelussa, hyväksymisessä ja soveltamisessa,

ii) sääntelytoimenpiteiden ja niihin liittyvien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen tarve ja oikeasuhteisuus, toimittajan antaman vaatimustenmukaisuusilmoituksen käyttö mukaan luettuna,

iii) kansainvälisten standardien käyttö teknisten määräysten perustana, jolleivät tällaiset kansainväliset standardit ole tehottomia tai epätarkoituksenmukaisia laillisten tavoitteiden saavuttamiselle,

iv) teknisten määräysten täytäntöönpano ja markkinavalvontatoimet,

v) teknisten määräysten tukemiseksi tarvittava metrologian, standardoinnin, testauksen, varmentamisen ja akkreditoinnin tekninen infrastruktuuri, ja

vi) mekanismit ja menetelmät teknisten määräysten ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen uudelleentarkastelua varten;

b) vahvistavat sääntelyalan yhteistyötä muun muassa vaihtamalla tietoja, kokemuksia ja tietoaineistoa sekä tekemällä tieteellistä ja teknistä yhteistyötä osapuolten teknisten määräysten laadun parantamiseksi ja sääntelykeinojen saamiseksi tehokkaaseen käyttöön;

c) edistävät teknisten määräystensä, standardiensa ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjensä yhteensopivuutta ja/tai vastaavuutta;

d) edistävät ja tukevat kahdenvälistä yhteistyötä metrologian, standardoinnin, testauksen, varmentamisen ja akkreditoinnin aloilla toimivien osapuolten julkisten ja/tai yksityisten organisaatioiden välillä;

e) edistävät ja tukevat täysimääräistä osallistumista kansainvälisten standardointilaitosten työhön ja tukevat kansainvälisten standardien käyttöä teknisten määräysten perustana; ja

f) lisäävät kahdenvälistä yhteistyötään alan kansainvälisissä järjestöissä ja tähän jaksoon liittyviä kysymyksiä käsittelevillä foorumeilla.

88 artikla

Standardeja, teknisiä määräyksiä ja vaatimustenmukaisuuden arviointia käsittelevä komitea

1. Osapuolet perustavat tässä jaksossa asetettujen tavoitteiden saavuttamista varten standardeja, teknisiä määräyksiä ja vaatimustenmukaisuuden arviointia käsittelevän erityiskomitean. Osapuolten edustajista koostuvan komitean puheenjohtajana toimivat kummankin osapuolen edustaja yhteisesti. Komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa, jolleivät osapuolet toisin sovi. Komitea raportoi assosiaatiokomitealle.

2. Komitea voi käsitellä mitä tahansa tämän jakson tehokkaaseen soveltamiseen liittyvää asiaa. Sillä on erityisesti seuraavat toimivaltuudet ja tehtävät:

a) se seuraa ja tarkastelee tämän jakson määräysten täytäntöönpanoa ja hallinnointia. Tässä yhteydessä komitea laatii työohjelman tässä jaksossa ja erityisesti 87 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista varten;

b) se tarjoaa foorumin keskusteluille ja tietojenvaihdolle kaikista tähän jaksoon ja erityisesti osapuolten teknisten määräysten, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen järjestelmään liittyvistä kysymyksistä sekä kehityksestä alan kansainvälisissä järjestöissä;

c) se tarjoaa foorumin neuvotella ja tehdä nopeita päätöksiä kysymyksistä, jotka merkitsevät tai saattavat merkitä tarpeetonta estettä osapuolten välisessä kaupassa tämän jakson soveltamisalan rajoissa ja siinä tarkoitetussa merkityksessä;

d) se tukee, edistää ja muulla tavoin helpottaa yhteistyötä metrologian, standardoinnin, testauksen, varmentamisen ja akkreditoinnin alalla toimivien osapuolten julkisten ja/tai yksityisten organisaatioiden välillä; ja

e) se selvittää keinoja, joilla voidaan parantaa pääsyä osapuolten markkinoille, ja edistää tämän jakson määräysten toimivuutta.

5 jakso

Terveyttä ja kasvinsuojelua koskevat toimenpiteet

89 artikla

Terveyttä ja kasvinsuojelua koskevat toimenpiteet

1. Tämän jakson tavoitteena on helpottaa osapuolten välistä kauppaa terveyttä ja kasvinsuojelua koskevan lainsäädännön alalla suojaten samalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä jatkamalla terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn WTO:n sopimuksen periaatteiden täytäntöönpanoa. Jakson lisätavoitteena on tarkastella eläinten hyvinvointiin liittyviä normeja.

2. Tämän jakson tavoitteisiin pyritään soveltamalla liitteenä IV olevaa eläinten ja eläintuotteiden, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kauppaan sovellettavista terveys- ja kasvinsuojelutoimista sekä eläinten hyvinvoinnista tehtyä sopimusta.

3. Assosiaatiokomitean käsitellessä terveyttä ja kasvinsuojelua koskevia toimenpiteitä se muodostetaan 193 artiklan määräyksistä poiketen terveys- ja kasvinsuojeluasioista vastaavista yhteisön ja Chilen edustajista. Komiteaa kutsutaan tällöin "terveys- ja kasvinsuojeluasioiden yhteiseksi hallintokomiteaksi". Komitean tehtävät esitetään liitteessä IV olevassa 16 artiklassa.

4. Sopimuksen 184 artiklaa sovellettaessa liitteessä IV olevan 16 artiklan mukaisesti käydyt neuvottelut katsotaan 183 artiklassa tarkoitetuiksi neuvotteluiksi, jolleivät osapuolet toisin päätä.

6 jakso

Viinit ja väkevät alkoholijuomat

90 artikla

Viinit ja väkevät alkoholijuomat

Viinikaupasta sekä alkoholijuomien ja maustettujen juomien kaupasta tehdyt sopimukset ovat liitteinä V ja VI.

III LUKU

POIKKEUKSET

91 artikla

Yleinen poikkeuslauseke

Edellyttäen, ettei toimenpiteitä sovelleta tavalla, joka merkitsisi mielivaltaista tai perusteetonta syrjintää osapuolten kesken samanlaisten olosuhteiden vallitessa tai osapuolten välisen kaupan peiteltyä rajoittamista, tämän osaston määräysten ei voida katsoa estävän kumpaakaan osapuolta ottamasta käyttöön tai pitämästä voimassa toimenpiteitä, jotka

a) ovat välttämättömiä yleisen moraalin suojelemiseksi;

b) ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi;

c) ovat välttämättömiä varmistettaessa sellaisten lakien ja määräysten noudattaminen, jotka eivät ole yhteensopimattomia tämän sopimuksen kanssa, mukaan luettuina tullien täytäntöönpanoon, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan ja petoksellisten toimintatapojen ehkäisemiseen liittyvät lait tai määräykset;

d) liittyvät kullan tai hopean tuontiin tai vientiin;

e) liittyvät taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojeluun;

f) liittyvät ehtyvien luonnonvarojen suojeluun, jos tällaisten toimenpiteiden toteuttamisen ohella rajoitetaan kotimarkkinoiden tuotantoa tai kulutusta; tai

g) liittyvät vankityönä valmistettuihin tuotteisiin.

92 artikla

Suojalauseke

1. Jollei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolten kesken sovelletaan GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan ja suojalausekkeista tehdyn WTO:n sopimuksen määräyksiä. Tämän artiklan 2, 3, 4, 5, 7, 8 ja 9 kohdan määräyksiä sovelletaan vain, jos asiaan liittyy osapuolen huomattava etu asianomaisen tuotteen viejänä 10 kohdassa määritellyn mukaisesti.

2. Kummankin osapuolen on ilmoitettava assosiaatiokomitealle välittömästi tai viimeistään seitsemän päivän kuluttua tapauksesta kirjallisesti kaikki olennaiset tiedot suojatoimenpiteiden käyttöönottoa varten tehtävän tutkimuksen käynnistämisestä ja tutkimuksen lopullisista päätelmistä.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on annettava erityisesti selvitys sisäisestä menettelystä, jonka pohjalta tutkimus on tarkoitus suorittaa, sekä ilmoitettava aikataulu sellaisia kuulemisia ja muita tilaisuuksia varten, joissa asianomaiset osapuolet voivat esittää näkemyksensä asiasta. Lisäksi kumpikin osapuoli toimittaa assosiaatiokomitealle etukäteen kirjallisena kaikki olennaiset tiedot väliaikaisten suojatoimenpiteiden soveltamista koskevasta päätöksestä. Tämä ilmoitus on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen toimenpiteiden käyttöönottoa.

4. Osapuolen, joka aikoo soveltaa GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan ja suojalausekkeista tehdyn WTO:n sopimuksen määräysten mukaisia suojatoimenpiteitä, on tutkimuksen lopullisista päätelmistä ilmoittaessaan ja ennen toimenpiteiden soveltamista toimitettava asia assosiaatiokomitean käsiteltäväksi tilanteen perusteellista selvittämistä varten molempien osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi. Osapuolet käyvät assosiaatiokomiteassa ennakkoneuvotteluja tällaisen ratkaisun löytämiseksi, jos asianomainen osapuoli sitä pyytää.

5. Sen estämättä, mitä 4 kohdassa määrätään, osapuoli voi minkään estämättä soveltaa GATT 1994 -sopimuksen XIX artiklan ja suojalausekkeista tehdyn WTO:n sopimuksen määräysten mukaisia toimenpiteitä.

6. Tässä artiklassa tarkoitettuja suojatoimenpiteitä valitessaan osapuolet asettavat etusijalle toimenpiteet, jotka häiritsevät mahdollisimman vähän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Tällaisten toimenpiteiden vaikutus ei saa olla suurempi kuin on välttämätöntä huomattavan vahingon korjaamiseksi, ja niitä sovellettaessa on tämän osaston nojalla myönnetyn etuuden määrän/marginaalin säilyttävä ennallaan.

7. Osapuolet vahvistavat suojalausekkeista tehdyn WTO:n sopimuksen 8 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa.

8. Suojalausekkeista tehdyn WTO:n sopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeutta pidättyä soveltamasta etuuksia ei sovelleta osapuolten välillä suojatoimenpiteen soveltamisen 18 ensimmäisen kuukauden aikana edellyttäen, että suojatoimenpide on otettu käyttöön tuonnin absoluuttisen lisäyksen johdosta ja että se on suojalausekkeista tehdyn WTO:n sopimuksen määräysten mukainen.

9. Otettaessa suojatoimenpiteitä käyttöön niistä on ilmoitettava välittömästi assosiaatiokomitealle, ja niistä neuvotellaan komiteassa kerran vuodessa tavoitteena ensi sijassa niiden lieventäminen tai kumoaminen.

10. Tätä artiklaa sovellettaessa katsotaan, että asiaan liittyy osapuolen huomattava etu, jos se on ollut viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana yksi tuodun tuotteen viidestä tärkeimmästä toimittajasta, joko tuotteen absoluuttisena määränä tai sen arvona mitattuna.

11. Jos osapuoli soveltaa valvontamenettelyä tuotaessa tuotetta, joka saattaa aiheuttaa tässä artiklassa tarkoitettujen suojatoimenpiteiden soveltamista edellyttävän tilanteen, sen on ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle.

93 artikla

Riittämätöntä tarjontaa koskeva lauseke

1. Jos tämän osaston määräysten noudattamisesta seuraa

a) elintarvikkeiden tai muiden vievälle osapuolelle välttämättömien tuotteiden vakava puute tai sellaisen uhka; tai

b) kotimarkkinoiden jalostusteollisuuden tarvitsemien kotimarkkinoilla tuotettujen ainesten merkittävä puute aikana, jona näiden ainesten kotimarkkinahintoja pidetään valtion vakauttamisohjelmalla maailmanmarkkinahintoja alempina;

ja jos edellä kuvatut tilanteet aiheuttavat tai todennäköisesti aiheuttavat huomattavia vaikeuksia vievälle osapuolelle, tämä voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tässä artiklassa määrättyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

2. Toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten häiriötä tässä sopimuksessa vahvistettujen järjestelyjen toiminnalle. Toimenpiteitä ei saa soveltaa tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai perusteettomaan syrjintään samojen edellytysten vallitessa tai johtaisi kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, ja ne on kumottava, kun niiden soveltamisen edellytykset eivät enää täyty. Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla mahdollisesti käyttöön otettavilla toimenpiteillä ei myöskään saa pyrkiä lisäämään kyseessä olevan kotimarkkinoiden jalostusteollisuuden vientiä tai sille myönnettyä suojaa, eivätkä nämä toimenpiteet saa olla tässä sopimuksessa vahvistettujen, syrjinnän kieltämistä koskevien määräysten vastaisia.

3. Ennen 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista tai mahdollisimman pian tapauksissa, joihin sovelletaan 4 kohdan määräyksiä, osapuolen, joka aikoo toteuttaa toimenpiteitä, on toimitettava assosiaatiokomitealle kaikki tarvittavat tiedot kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi. Assosiaatiokomiteassa osapuolet voivat sopia ongelmien ratkaisemisesta millä tahansa keinoilla. Jos sopimukseen ei ole päästy 30 päivän kuluessa siitä, kun asia on saatettu assosiaatiokomitean käsiteltäväksi, vievä osapuoli voi soveltaa tämän artiklan mukaisia toimenpiteitä asianomaisen tuotteen vientiin.

4. Kun välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten ja kriittisten olosuhteiden vuoksi tiedottaminen tai edeltäkäsin tarkastelu ei ole mahdollista, toimenpiteiden käyttöönottoa suunnitteleva osapuoli voi viipymättä soveltaa tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä, ja sen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

5. Tämän artiklan nojalla käyttöön otettavista toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä assosiaatiokomitealle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisin väliajoin tavoitteena erityisesti vahvistaa aikataulu niiden lakkauttamiseksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.

III OSASTO

PALVELUKAUPPA JA SIJOITTAUTUMINEN

94 artikla

Tavoitteet

1. Osapuolet vapauttavat palvelukaupan vastavuoroisesti tämän osaston ja GATS-sopimuksen V artiklan määräysten mukaisesti.

2. III luvun määräysten tavoitteena on parantaa syrjimättömyyden periaatteen pohjalta sijoitusympäristöä ja erityisesti sijoittautumisedellytyksiä osapuolten kesken.

I LUKU

PALVELUT

1 jakso

Yleiset määräykset

95 artikla

Soveltamisala

1. Tässä luvussa palvelukaupalla tarkoitetaan palvelujen tarjoamista jollakin seuraavista tavoista:

a) osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle (1. tapa);

b) osapuolen alueella toisen osapuolen palvelujen käyttäjälle (2. tapa);

c) osapuolen palveluntarjoajan toimesta toisen osapuolen alueella olevan kaupallisen läsnäolon kautta (3. tapa);

d) osapuolen palveluntarjoajan toimesta toisen osapuolen alueella oleskelevien luonnollisten henkilöiden kautta (4. tapa).

2. Tätä lukua sovelletaan kauppaan kaikilla palvelualoilla, ei kuitenkaan seuraavilla aloilla:

a) rahoituspalvelut, joihin sovelletaan II lukua;

b) audiovisuaalisen alan palvelut;

c) kansallinen meriliikenteen kabotaasi; ja

d) lentoliikennepalvelut, mukaan luettuna sekä säännöllinen että muunlainen kotimaan ja kansainvälinen lentoliikenne, ja suoraan liikennöintioikeuksien harjoittamiseen liittyvät palvelut, eivät kuitenkaan seuraavat:

i) lentokoneiden korjaus- ja huoltotoimet, joiden ajaksi lentokone poistetaan liikenteestä,

ii) lentoliikennepalvelujen myynti ja markkinointi, ja

iii) tietokonepohjaiseen paikanvarausjärjestelmään (TPJ) liittyvät palvelut.

3. Tämän luvun määräysten ei voida tulkita aiheuttavan velvoitteita julkisia hankintoja koskevien toimien osalta, joihin sovelletaan sopimuksen tämän osan IV osaston määräyksiä.

4. Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta osapuolten myöntämiin tukiin. Osapuolet tarkastelevat uudelleen palvelukaupan tukiin sovellettavia sääntöjä tämän luvun uudelleentarkastelun yhteydessä, josta määrätään 100 artiklassa, liittääkseen niihin GATS-sopimuksen XV artiklan nojalla mahdollisesti sovittavat uudet säännöt.

5. Tätä jaksoa sovelletaan kansainväliseen meriliikenteeseen ja televiestintäpalveluihin, jollei 2 ja 3 jakson määräyksistä muuta johdu.

96 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

a) "toimenpiteellä" mitä tahansa osapuolen toimenpidettä, joka voi olla lain, säännöksen tai määräyksen, säännön, menettelyn, päätöksen tai hallinnollisen toimen muodossa tai missä tahansa muussa muodossa;

b) "osapuolen käyttöön ottamalla tai voimassa pitämällä toimenpiteellä" toimenpidettä, jonka toteuttavat

i) keskus-, alue- tai paikallistason hallintoelimet ja viranomaiset, ja

ii) julkishallinnon ulkopuoliset elimet, kun ne käyttävät keskus-, alue- tai paikallistason hallintoelinten tai viranomaisten niille siirtämiä valtuuksia;

c) "palveluntarjoajalla" oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka haluaa tarjota tai tarjoaa palvelua;

d) "kaupallisella läsnäololla" kaikkea liike- tai ammattitoimintaan liittyvää sijoittautumista, esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

i) oikeushenkilön perustaminen, hankinta tai ylläpitäminen, tai

ii) sivuliikkeen tai edustuston perustaminen tai ylläpitäminen

osapuolen alueella palvelun tarjoamista varten;

e) "oikeushenkilöllä" mitä tahansa sovellettavan lain mukaan joko voiton tuottamiseksi tai muuta tarkoitusta varten asianmukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä, yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeussubjektia, kuten yrityksiä, säätiöitä, henkilöyhtiöitä, yhteisyrityksiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai yhdistyksiä;

f) "osapuolen oikeushenkilöllä" yhteisön tai sen jäsenvaltioiden taikka Chilen lain mukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä oikeushenkilöä.

Jos tällaisella oikeushenkilöllä on yhteisön tai Chilen alueella ainoastaan kotipaikka tai keskushallinto, sitä ei katsota yhteisön tai Chilen oikeushenkilöksi, ellei sillä ole merkittäviä liiketoimia yhteisön tai Chilen alueella.

g) "luonnollisella henkilöllä" henkilöä, joka on jonkin jäsenvaltion tai Chilen lainsäädännön mukaan kyseisen maan kansalainen.

97 artikla

Markkinoille pääsy

1. Kun kyse on markkinoille pääsystä 95 artiklassa määriteltyjä palvelujen tarjonnan tapoja käyttäen, kumpikin osapuoli myöntää toisen osapuolen palveluille ja palveluntarjoajille kohtelun, joka on vähintään yhtä edullinen kuin 99 artiklassa tarkoitetussa osapuolen luettelossa mainittujen sovittujen ehtojen, rajoitusten ja edellytysten mukainen kohtelu.

2. Palvelualoilla, joilla on tehty markkinoillepääsysitoumuksia, osapuoli ei saa, ellei sen luettelossa toisin mainita, pitää voimassa tai ottaa käyttöön alueellisesti tai koko alueellaan seuraavia toimenpiteitä:

a) palveluntarjoajien määrän rajoitukset lukumääräisten kiintiöiden, monopolien, yksinomaisten palveluntarjoajien tai tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa;

b) palvelujen kaupan tai varojen kokonaisarvoa koskevat rajoitukset lukumääräisten kiintiöiden tai tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa;

c) palveluliiketoimien tai palvelutuotannon kokonaismäärää koskevat rajoitukset määrättyinä lukumääräisinä yksikköinä kiintiöiden tai tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa(5);

d) lukumääräisten kiintiöiden tai tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa olevat rajoitukset, jotka koskevat niiden luonnollisten henkilöiden kokonaismäärää, jotka voidaan palkata tietylle palvelualalle tai jotka palveluntarjoaja saa palkata ja jotka ovat tarpeen tietyn palvelun tarjonnassa ja liittyvät siihen suoranaisesti;

e) toimenpiteet, jotka edellyttävät, että toisen osapuolen palveluntarjoaja voi tarjota palveluja vain tietyntyyppisen oikeushenkilön tai yhteisyrityksen kautta; ja

f) ulkomaista pääomaa koskevat rajoitukset ulkomaista omistusosuutta tai yksittäisten tai yhteenlaskettujen ulkomaisten sijoitusten kokonaisarvoa koskevan prosentuaalisen enimmäismäärän muodossa.

98 artikla

Kansallinen kohtelu

1. Kumpikin osapuoli myöntää luettelossaan kuvatuilla aloilla ja siinä asetettujen edellytysten ja kelpoisuusehtojen mukaisesti toisen osapuolen palveluille ja palveluntarjoajille kaikkien palvelujen tarjontaan vaikuttavien toimenpiteiden suhteen yhtä edullisen kohtelun kuin omille vastaaville palveluilleen ja palveluntarjoajilleen(6).

2. Osapuoli voi täyttää 1 kohdan vaatimuksen myöntämällä toisen osapuolen palveluille ja palveluntarjoajille joko muodollisesti samanlaisen tai muodollisesti erilaisen kohtelun kuin se myöntää omille vastaaville palveluilleen ja palveluntarjoajilleen.

3. Muodollisesti samanlaisen tai muodollisesti erilaisen kohtelun ei katsota olevan yhtä edullista, jos se muuttaa kilpailuedellytyksiä osapuolen palvelujen tai palveluntarjoajien eduksi verrattuna vastaaviin toisen osapuolen palveluihin tai palveluntarjoajiin.

99 artikla

Erityissitoumusten luettelo

1. Osapuolten 97 ja 98 artiklan mukaisesti tekemät erityissitoumukset esitetään liitteessä VII olevassa luettelossa. Niiden alojen osalta, joilla kyseisiä sitoumuksia tehdään, luetteloissa mainitaan

a) markkinoille pääsyn ehdot, rajoitukset ja edellytykset;

b) kansallisen kohtelun saamisen edellytykset ja kelpoisuusehdot;

c) 3 kohdassa tarkoitettuihin lisäsitoumuksiin liittyvät toimenpiteet;

d) tarpeen mukaan kyseisten sitoumusten täytäntöönpanon aikaväli ja sitoumusten voimaantulopäivä.

2. Toimenpiteet, jotka eivät ole 97 artiklan eivätkä 98 artiklan mukaisia, merkitään 97 artiklaa koskevaan sarakkeeseen. Tällöin merkinnän katsotaan tarkoittavan myös 98 artiklaa koskevaa edellytystä tai kelpoisuusehtoa.

3. Jos osapuoli tekee palvelukauppaan vaikuttavia toimenpiteitä koskevia sitoumuksia, joita ei tarvitse merkitä luetteloihin 97 ja 98 artiklan mukaisesti, ne mainitaan sen luettelossa lisäsitoumuksina.

100 artikla

Uudelleentarkastelu

1. Osapuolet tarkastelevat tätä lukua uudelleen kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta syventääkseen palvelukaupan vapauttamista edelleen ja vähentääkseen vielä jäljellä olevia rajoituksia tai poistaakseen ne yhteisen edun mukaisesti ja varmistaakseen oikeuksien ja velvoitteiden säilymisen kokonaisuudessaan tasapainossa.

2. Assosiaatiokomitea tarkastelee tämän luvun toimivuutta kolmen vuoden välein 1 kohdan mukaisesti suoritetun uudelleentarkastelun jälkeen ja esittää tarpeelliset ehdotukset assosiaationeuvostolle.

101 artikla

Luonnollisten henkilöiden liikkuvuus

Kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta osapuolet tarkastelevat uudelleen luonnollisten henkilöiden liikkuvuuteen sovellettavia sääntöjä ja edellytyksiä (4. tapa) palvelukaupan vapauttamisen edistämiseksi. Uudelleentarkastelun yhteydessä voidaan myös tarkistaa 96 artiklan g alakohdassa esitettyä luonnollisen henkilön määritelmää.

102 artikla

Sisäinen sääntely

1. Aloilla, joilla osapuoli on tehnyt sitoumuksia ja ne on merkitty sen luetteloon, ja sen estämiseksi, etteivät toisen osapuolen palveluntarjoajien tarvitsemia toimilupia ja todistuksia koskeviin vaatimuksiin ja menettelyihin liittyvät toimenpiteet muodosta tarpeetonta kaupan estettä, kyseinen osapuoli pyrkii varmistamaan, että tällaiset toimenpiteet

a) perustuvat puolueettomiin ja avoimiin arviointiperusteisiin, joita ovat esimerkiksi pätevyys ja edellytykset tarjota kyseinen palvelu;

b) eivät rajoita kauppaa enempää kuin on tarpeen lainmukaisesti harjoitettavaa politiikkaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi;

c) eivät merkitse palvelun tarjoamisen peiteltyä rajoittamista.

2. Edellä 1 kohdassa annettuja sääntöjä voidaan tarkastella uudelleen 100 artiklassa tarkoitetun menettelyn yhteydessä, jotta voidaan ottaa huomioon GATS-sopimuksen VI artiklan nojalla sovitut säännöt ja sisällyttää ne tähän sopimukseen.

3. Jos osapuoli tunnustaa joko yksipuolisesti tai sopimuksen muodossa kolmannen maan alueella hankitun koulutuksen ja ammatillisen kokemuksen ja siellä saadut luvat tai todistukset, sen on tarjottava toiselle osapuolelle asianmukainen tilaisuus osoittaa, että sen alueella hankittu koulutus ja ammatillinen kokemus ja siellä saadut luvat ja todistukset olisi myös tunnustettava, tai tilaisuuden tehdä sopimus tai vahvistaa järjestely, jolla saavutetaan sama vaikutus.

4. Osapuolet käyvät säännöllisin väliajoin neuvotteluja määrittääkseen, ovatko vielä mahdollisesti jäljellä olevat toisen osapuolen palveluntarjoajille myönnettäviä lupia tai todistuksia koskevat, kansalaisuuteen tai pysyvään kotipaikkaan liittyvät vaatimukset poistettavissa.

103 artikla

Vastavuoroinen tunnustaminen

1. Kukin osapuoli huolehtii siitä, että kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun toisen osapuolen palveluntarjoaja on jättänyt lupa- tai todistushakemuksen, sen toimivaltaiset viranomaiset,

a) jos hakemuksessa ei ole puutteita, tekevät sen osalta päätöksen ja ilmoittavat päätöksestään hakijalle; tai

b) jos hakemus on puutteellinen, ilmoittavat hakijalle kohtuuttomasti viivyttelemättä, missä käsittelyvaiheessa tämän hakemus on ja sen, mitä lisätietoja siihen kyseisen osapuolen sisäisen lainsäädännön mukaan vielä tarvitaan.

2. Osapuolet rohkaisevat alueellaan sijaitsevia toimielimiä antamaan vastavuoroista tunnustamista koskevia suosituksia, jotta palveluntarjoajat voisivat täyttää joko kokonaan tai osaksi perusteet, joita osapuolet soveltavat palveluja ja erityisesti ammatinharjoittajien palveluja tarjoavien toimi- ja muihin lupiin, toimintaan ja todistuksiin.

3. Assosiaatiokomitea päättää kohtuullisen ajan kuluessa ja asianomaisten määräysten keskinäisen vastaavuuden huomioon ottaen, onko 2 kohdassa tarkoitettu suositus tämän luvun määräysten mukainen. Jos näin on, kyseinen suositus pannaan täytäntöön toimivaltaisten viranomaisten neuvottelemalla sopimuksella, joka koskee vaatimusten, kelpoisuusehtojen, toimilupien ja muiden määräysten vastavuoroista tunnustamista.

4. Tällaisten sopimusten on oltava WTO-sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja erityisesti GATS-sopimuksen VII artiklan mukaisia.

5. Osapuolten niin sopiessa kumpikin osapuoli rohkaisee toimivaltaisia elimiään suunnittelemaan menettelyjä, joilla toisen osapuolen ammatinharjoittajien palvelujen tarjoajille voidaan myöntää väliaikaisia toimilupia.

6. Assosiaatiokomitea tarkastelee tämän artiklan täytäntöönpanoa säännöllisin, vähintään kolmen vuoden väliajoin.

104 artikla

Sähköinen kaupankäynti(7)

Osapuolet tunnustavat, että sähköiset välineet lisäävät kaupankäynnin mahdollisuuksia monilla aloilla ja ne sopivat edistävänsä sähköistä kaupankäyntiä välillään ja tekevänsä tässä yhteydessä yhteistyötä erityisesti sähköisen kaupankäynnin alalla esille tulevissa markkinoille pääsyyn ja sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

105 artikla

Avoimuus

Kukin osapuoli vastaa viipymättä toisen osapuolen pyyntöihin saada siltä tietoja sen yleisesti soveltamista toimenpiteistä tai kansainvälisistä sopimuksista, jotka liittyvät tähän lukuun tai vaikuttavat siihen. Jäljempänä 190 artiklassa tarkoitettu yhteyspiste toimittaa yksityiskohtaisia tietoja kaikista tällaisista kysymyksistä pyynnöstä toisen osapuolen palveluntarjoajille. Yhteyspisteiden ei tarvitse olla lakien ja säännösten ja määräysten tallettajia.

2 jakso

Kansainvälinen meriliikenne

106 artikla

Soveltamisala

1. Sen estämättä, mitä 95 artiklan 5 kohdassa määrätään, tämän jakson määräyksiä sovelletaan yhteisön tai Chilen ulkopuolelle sijoittautuneisiin ja jonkin jäsenvaltion tai Chilen valvonnassa oleviin meriliikenneyhtiöihin, jos niiden alukset on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa tai Chilessä asianomaisen maan lainsäädännön mukaisesti ja ne on merkitty jäsenvaltion tai Chilen lipun alle.

2. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan kansainväliseen meriliikenteeseen, mukaan lukien ovelta ovelle -kuljetukset ja intermodaalikuljetukset, joihin sisältyy meriosuus.

107 artikla

Määritelmät

Tässä jaksossa tarkoitetaan

a) "intermodaalikuljetuksilla" oikeutta järjestää kansainvälisen rahdin ovelta ovelle -kuljetuspalveluja ja tehdä tätä varten sopimuksia suoraan muita kuljetuspalveluja tarjoavien kanssa;

b) "kansainvälisten meriliikennepalvelujen tarjoajilla" kansainväliseen merirahtiliikenteeseen liittyvien palvelujen, lastinkäsittelypalvelujen, varastointi- ja varastopalvelujen, tulliselvityspalvelujen, konttiasemiin ja konttien säilytykseen liittyvien palvelujen, varustamon edustajan palvelujen ja huolintapalvelujen tarjoajia.

108 artikla

Markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu

1. Ottaen huomioon kansainvälisten meriliikennepalvelujen vapauttamisen nykyisen asteen osapuolten välillä

a) osapuolet soveltavat edelleen periaatetta, jonka mukaan kansainvälisille meriliikennemarkkinoille ja meriliikenteeseen on rajoittamaton pääsy kaupallisin ehdoin ja syrjimättömästi;

b) kukin osapuoli myöntää edelleen toisen osapuolen lipun alla toimiville tai sen palvelujen tarjoajien liikennöimille aluksille yhtä edullisen kohtelun kuin omille aluksilleen muun muassa satamiin pääsyn, satamien infrastruktuurin ja merenkulun tukipalvelujen käytön ja niistä johtuvien maksujen, tullipalvelujen ja laituripaikkojen sekä lastausta ja purkamista varten osoitettavien tilojen ja välineiden osalta.

2. Soveltaessaan 1 kohdassa esitettyjä periaatteita osapuolet

a) eivät sisällytä lastinjakoa koskevia lausekkeita kolmansien maiden kanssa jatkossa tekemiinsä kahdenvälisiin sopimuksiin, lukuun ottamatta poikkeuksellisia olosuhteita, joissa asianomaisen osapuolen linjaliikenteen meriliikenneyhtiöillä ei olisi muutoin tosiasiallista mahdollisuutta harjoittaa kyseiseen kolmanteen maahan tai sieltä poispäin suuntautuvaa liikennettä;

b) kieltävät tulevissa kahdenvälisissä sopimuksissaan lastinjakojärjestelyt kuivan ja nestemäisen irtotavaran kaupassa;

c) lakkauttavat tämän sopimuksen tullessa voimaan kaikki yksipuoliset toimenpiteet ja poistavat hallinnolliset, tekniset ja muut esteet, jotka voisivat vaikuttaa rajoittavasti tai syrjivästi palvelujen vapaaseen tarjontaan kansainvälisessä meriliikenteessä.

3. Kukin osapuoli sallii toisen osapuolen kansainvälisten meriliikennepalvelujen tarjoajien kaupallisen läsnäolon alueellaan luetteloonsa merkittyjen edellytysten mukaisesti yhtä edullisin sijoittautumis- ja toimintaedellytyksin kuin ne, jotka se tarjoaa joko omille tai minkä tahansa kolmannen maan palvelujen tarjoajille sen mukaan, kummat näistä edellytyksistä ovat paremmat.

3 jakso

Televiestintäpalvelut

109 artikla

Määritelmät

Tässä jaksossa tarkoitetaan

a) "televiestintäpalveluilla" sähkömagneettisten signaalien - äänen, datan ja kuvan ja niiden yhdistelmien - siirtoa, ei kuitenkaan yleisradiotoimintaa(8). Näin ollen tämän alan sitoumukset eivät kata taloudellista toimintaa, joka koskee televiestintäpalvelujen avulla siirrettävän sisällön tuotantoa. Tähän televiestintäpalvelujen avulla siirrettävän sisällön tuotantoon sovelletaan erityissitoumuksia, joita osapuolet tekevät muilla asiaan liittyvillä aloilla;

b) "sääntelyviranomaisella" elintä, jolla on tässä jaksossa mainittuihin asioihin liittyviä sääntelytehtäviä;

c) "välttämättömillä televiestintälaitteilla" julkisen televerkon ja -palvelun laitteita,

i) joita tarjoaa ainoastaan tai pääasiassa yksi toimittaja tai rajallinen määrä toimittajia, ja

ii) joiden korvaaminen palvelun tarjoamista varten ei ole taloudellisesti tai teknisesti mahdollista.

110 artikla

Sääntelyviranomainen

1. Telepalvelualan sääntelyviranomaisten on oltava erillisiä perustelepalvelujen tarjoajista eivätkä saa olla niille vastuussa.

2. Sääntelyviranomaisen päätösten ja sen käyttämien menettelyjen on oltava tasapuoliset kaikkien markkinaosapuolten kannalta.

3. Palveluntarjoajalla, johon sääntelyviranomaisen päätös vaikuttaa, on oikeus valittaa päätöksestä.

111 artikla

Palvelujen tarjoaminen

1. Jos toimilupaa edellytetään, on sitä koskevat ehdot ja edellytykset sekä lupahakemusta koskevan päätöksen tekemiseen tavallisesti tarvittava aika julkistettava.

2. Jos toimilupaa edellytetään, on luvan epäämisen perusteet ilmoitettava pyynnöstä hakijalle.

112 artikla

Suuret palveluntarjoajat

1. Suuri palveluntarjoaja on tarjoaja, joka kykenee vaikuttamaan merkittävästi hintaa ja tarjontaa koskeviin osallistumisehtoihin asianomaisilla perustelepalvelujen markkinoilla, koska

a) välttämättömät laitteet ovat sen hallinnassa; tai

b) se voi hyödyntää asemaansa markkinoilla.

2. Käytössä on oltava asianmukaisia toimenpiteitä sen estämiseksi, etteivät palveluntarjoajat, jotka joko yksin tai yhdessä ovat suuria palveluntarjoajia, ota käyttöön kilpailua rajoittavia toimintatapoja tai jatka sellaisten soveltamista.

3. Edellä mainittuja kilpailua rajoittavia toimintatapoja ovat erityisesti

a) kilpailua rajoittavien ristikkäistukien käyttö;

b) kilpailijoilta saatujen tietojen käyttö kilpailua rajoittavasti; ja

c) se, ettei muiden palveluntarjoajien käyttöön anneta ripeästi teknisiä tietoja tarvittavista laitteista eikä kaupallisesti tärkeitä tietoja, joita ne tarvitsevat voidakseen tarjota palveluja.

113 artikla

Verkkojen yhteenliittäminen

1. Tätä jaksoa sovelletaan julkisten televerkkojen tai -palvelujen tarjoajien linkittämiseen, jotta yhden tarjoajan palveluja käyttävät voivat olla yhteydessä toisen tarjoajan asiakkaisiin ja käyttää toisen tarjoajan palveluja.

2. Yhteenliittäminen suuren palvelutarjoajan kanssa on varmistettava kaikissa verkon kohdissa, joissa se on teknisesti mahdollista. Yhteenliittäminen toteutetaan

a) syrjimättömin ehdoin (mukaan luettuina tekniset standardit ja eritelmät) ja syrjimättömin hinnoin sekä laatuvaatimuksin, jotka ovat yhtä edulliset tai korkeatasoiset kuin ne, joita sovelletaan sen omiin vastaaviin palveluihin tai siihen vailla sidosyhteyttä olevan palveluntarjoajan taikka sen tytäryhtiön tai muun sidosyrityksen tarjoamiin palveluihin;

b) joutuisasti ja soveltaen periaatteita, edellytyksiä (mukaan luettuina tekniset standardit ja eritelmät) ja kustannusperustaisia maksuja, jotka ovat avoimia, taloudelliseen toteutettavuuteen nähden kohtuullisia ja riittävän eriteltyjä, jotta palveluntarjoajan ei tarvitse maksaa sellaisista verkon osista tai toiminteista, joita se ei tarvitse palvelunsa tarjoamiseen; ja

c) käyttäjien enemmistölle tarjottujen verkon liityntäpisteiden lisäksi pyynnöstä myös muissa pisteissä sellaista maksua vastaan, joka perustuu tarvittavien lisätoiminteiden rakentamiskustannuksiin.

4. Menettelyt, joilla yhteenliittäminen suureen palveluntarjoajaan toteutetaan, on julkistettava.

5. Suurten palveluntarjoajien on saatettava yhteenliittämistä koskevat sopimukset osapuolten palveluntarjoajien saataville syrjimättömyyden varmistamiseksi ja/tai niiden on julkaistava yhteenliittämistä koskevat viitetarjoukset etukäteen, jolleivat ne jo ole julkisia.

114 artikla

Rajoitetut voimavarat

Kaikki menettelyt, jotka koskevat rajoitettujen voimavarojen, kuten taajuuksien, numeroiden ja reititysoikeuksien, myöntämistä ja käyttöä, on toteutettava puolueettomasti, viivytyksettä, avoimesti ja syrjimättömästi.

115 artikla

Yleispalvelu

1. Kullakin osapuolella on oikeus määritellä, minkälaisen yleispalveluvelvoitteen se haluaa pitää voimassa.

2. Yleispalvelua koskevien määräysten on oltava avoimia, puolueettomia ja syrjimättömiä. Niiden on myös oltava kilpailun suhteen neutraaleja, eivätkä ne saa olla tarpeettoman raskaita.

II LUKU

RAHOITUSPALVELUT

116 artikla

Soveltamisala

1. Tätä lukua sovelletaan sellaisiin osapuolten käyttöön ottamiin tai voimassa pitämiin toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat rahoituspalvelujen kauppaan.

2. Tässä luvussa rahoituspalvelujen kauppa määritellään rahoituspalvelujen tarjoamiseksi jollakin seuraavista tavoista:

a) osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle (1. tapa);

b) osapuolen alueella toisen osapuolen palvelujen käyttäjälle (2. tapa);

c) osapuolen palveluntarjoajan toimesta toisen osapuolen alueella olevan kaupallisen läsnäolon kautta (3. tapa);

d) osapuolen palveluntarjoajan toimesta toisen osapuolen alueella oleskelevien luonnollisten henkilöiden kautta (4. tapa).

3. Tämän luvun määräysten ei voida tulkita aiheuttavan velvoitteita julkisia hankintoja koskevien toimien osalta, joihin sovelletaan tämän osan IV osaston määräyksiä.

4. Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta osapuolten myöntämiin tukiin. Osapuolet tarkastelevat uudelleen rahoituspalvelujen kaupan tukiin sovellettavia sääntöjä sisällyttääkseen GATS-sopimuksen XV artiklan nojalla mahdollisesti sovittavat uudet säännöt tähän sopimukseen.

5. Tätä lukua ei sovelleta seuraaviin:

i) raha- tai valuuttakurssipolitiikkaan liittyvä keskuspankin tai tästä politiikasta vastaavan viranomaisen tai muun julkisen elimen toiminta,

ii) lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään tai yleiseen eläkejärjestelmään kuuluva toiminta, ja

iii) muu julkisen elimen valtion puolesta tai sen takaamana tai sen rahavaroja käyttäen harjoittama toiminta.

6. Jos osapuoli sallii rahoituspalvelujen tarjoajiensa kilpailla julkisen elimen tai rahoituspalvelujen tarjoajan 5 kohdan ii tai iii alakohdassa tarkoitetun toiminnan harjoittamisesta, kyseiseen toimintaan sovelletaan tämän luvun määräyksiä.

117 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

1. "toimenpiteellä" mitä tahansa osapuolen toimenpidettä, joka voi olla lain, säännöksen tai määräyksen, säännön, menettelyn, päätöksen tai hallinnollisen toimen muodossa tai missä tahansa muussa muodossa;

2. "osapuolen käyttöön ottamalla tai voimassa pitämällä toimenpiteellä" toimenpidettä, jonka toteuttavat

i) keskus-, alue- tai paikallistason hallintoelimet ja viranomaiset, ja

ii) julkishallinnon ulkopuoliset elimet, kun ne käyttävät keskus-, alue- tai paikallistason hallintoelinten tai viranomaisten niille siirtämiä valtuuksia;

3. "rahoituspalvelujen tarjoajalla" luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka haluaa tarjota tai tarjoaa rahoituspalveluja, mutta ei kuitenkaan julkisia elimiä;

4. "julkisella elimellä"

i) osapuolen viranomaisia, keskuspankkia tai rahapolitiikasta vastaavaa viranomaista taikka osapuolen omistuksessa tai valvonnassa olevaa elintä, jonka pääasiallisena tehtävänä on hoitaa julkisia tehtäviä tai suorittaa julkishallintoon kuuluvia toimintoja, ei kuitenkaan elintä, joka pääasiallisesti tarjoaa rahoituspalveluja kaupallisin ehdoin, tai

ii) yksityistä elintä, joka hoitaa keskuspankin tai rahapolitiikasta vastaavan viranomaisen yleensä hoitamia tehtäviä;

5. "kaupallisella läsnäololla" kaikkea liike- tai ammattitoimintaan liittyvää sijoittautumista, esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

i) oikeushenkilön perustaminen, hankinta tai ylläpitäminen, tai

ii) sivuliikkeen tai edustuston perustaminen tai ylläpitäminen

osapuolen alueella rahoituspalvelun tarjoamista varten;

6. "oikeushenkilöllä" mitä tahansa sovellettavan lain mukaan joko voiton tuottamiseksi tai muuta tarkoitusta varten asianmukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä, yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeussubjektia, kuten yrityksiä, säätiöitä, henkilöyhtiöitä, yhteisyrityksiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai yhdistyksiä;

7. "osapuolen oikeushenkilöllä" yhteisön tai sen jäsenvaltioiden taikka Chilen lain mukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä oikeushenkilöä.

Jos tällaisella oikeushenkilöllä on yhteisön tai Chilen alueella ainoastaan kotipaikka tai keskushallinto, sitä ei katsota yhteisön tai Chilen oikeushenkilöksi, ellei sillä ole merkittäviä liiketoimia yhteisön tai Chilen alueella;

8. "luonnollisella henkilöllä" henkilöä, joka on jonkin jäsenvaltion tai Chilen lainsäädännön mukaan kyseisen maan kansalainen;

9. "rahoituspalvelulla" mitä tahansa osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajan tarjoamaa rahoitusluonteista palvelua. Rahoituspalveluihin kuuluvat seuraavat toimintamuodot:

Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut

i) ensivakuutus (mukaan luettuna rinnakkaisvakuutus)

A) henkivakuutus,

B) vahinkovakuutus;

ii) jälleenvakuutus ja edelleenvakuutus;

iii) vakuutusten välittäminen, kuten vakuutusmeklarien ja -asiamiesten toiminta;

iv) vakuutusalan liitännäispalvelut, kuten neuvonta-, aktuaari-, riskinarviointi- ja vahingonselvittelypalvelut.

Pankki- ja muut rahoituspalvelut (vakuutuspalvelut pois lukien)

v) talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanotto yleisöltä;

vi) kaikentyyppinen luotonanto, mukaan lukien kulutusluotot, kiinnitysluotot, factoring-rahoitus ja liiketoimien rahoitus;

vii) rahoitusleasing;

viii) kaikki maksu- ja rahansiirtopalvelut, mukaan luettuina luotto- ja maksukortit, matkasekit ja pankkivekselit;

ix) takaukset ja maksusitoumukset;

x) kaupankäynti omaan tai asiakkaiden lukuun pörssissä, OTC-markkinoilla tai muuten seuraavilla välineillä:

A) rahamarkkinavälineet mukaan luettuina sekit, vekselit ja talletustodistukset,

B) ulkomaanvaluutta,

C) johdannaistuotteet, muun ohessa futuurit ja optiot mukaan lukien,

D) valuuttakursseihin ja korkoihin liittyvät välineet, mukaan luettuina sellaiset tuotteet kuin swap-sopimukset ja korkotermiinit,

E) siirtokelpoiset arvopaperit,

F) muut siirtokelpoiset rahoitusvälineet ja siirtokelpoinen rahoitusomaisuus, mukaan luettuina jalometalliharkot;

xi) osallistuminen kaikenlaisten arvopapereiden anteihin, mukaan luettuna merkintätakuut ja sijoitukset asiamiehenä (julkisesti tai yksityisesti) ja näihin anteihin liittyvien palvelujen tarjonta;

xii) välitystoiminta rahamarkkinoilla;

xiii) varainhoito, kuten käteisvarojen tai arvopaperisalkun hoito, kaikentyyppinen yhteissijoitusten hoito, eläkerahastojen hoito, säilytys- ja notariaattipalvelut;

xiv) rahoitusomaisuutta, kuten arvopapereita, johdannaisvälineitä ja muita siirtokelpoisia välineitä koskevat maksu- ja clearingpalvelut;

xv) muita rahoituspalveluja tarjoavien suorittama rahoitustietojen hankinta ja siirto, rahoitusalan tietojenkäsittelyn ja siihen liittyvien ohjelmistojen tarjonta;

xvi) v-xv alakohdassa lueteltuja toimintamuotoja koskevat neuvonta-, välitys- ja muut liitännäisrahoituspalvelut, mukaan luettuina luottotiedot ja luottotietoanalyysit, sijoituksiin ja arvopaperisalkkuihin liittyvä tutkimus ja neuvonta sekä yritysostoihin ja yritysten uudelleenjärjestelyihin ja strategiaan liittyvä neuvonta;

10. "uusilla rahoituspalveluilla" rahoitusluonteisia palveluja, jotka liittyvät esimerkiksi olemassa oleviin tai uusiin tuotteisiin tai tuotteen toimitustapaan ja joita mikään rahoituspalvelujen tarjoaja ei tarjoa osapuolen alueella, mutta joita tarjotaan toisen osapuolen alueella.

118 artikla

Markkinoille pääsy

1. Kun kyse on markkinoille pääsystä 116 artiklassa määriteltyjä palvelujen tarjonnan tapoja käyttäen, kumpikin osapuoli myöntää toisen osapuolen rahoituspalveluille ja niiden tarjoajille yhtä edullisen kohtelun kuin sen 120 artiklassa tarkoitetussa osapuolen luettelossa mainittujen sovittujen ehtojen, rajoitusten ja edellytysten mukaisesti myönnettävä kohtelu.

2. Palvelualoilla, joilla on tehty markkinoillepääsysitoumuksia, osapuoli ei saa, ellei sen luettelossa toisin mainita, pitää voimassa tai ottaa käyttöön alueellisesti tai koko alueellaan seuraavia toimenpiteitä:

a) rahoituspalvelujen tarjoajien määrän rajoitukset lukumääräisten kiintiöiden, monopolien, yksinomaisten palvelujen tarjoajien tai tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa;

b) rahoituspalvelujen kaupan tai varojen kokonaisarvoa koskevat rajoitukset lukumääräisten kiintiöiden tai tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa;

c) rahoituspalveluliiketoimien tai palvelutuotannon kokonaismäärää koskevat rajoitukset määrättyinä lukumääräisinä yksikköinä kiintiöiden tai tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa(9);

d) lukumääräisten kiintiöiden tai tarveharkintaa koskevien vaatimusten muodossa olevat rajoitukset, jotka koskevat niiden luonnollisten henkilöiden kokonaismäärää, jotka voidaan palkata tietylle rahoituspalvelujen alalle tai jotka palveluntarjoaja saa palkata ja jotka ovat tarpeen tietyn rahoituspalvelun tarjonnassa ja liittyvät siihen suoranaisesti;

e) toimenpiteet, jotka edellyttävät, että toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoaja voi tarjota palveluja vain tietyntyyppisen oikeushenkilön tai yhteisyrityksen kautta; ja

f) ulkomaista pääomaa koskevat rajoitukset ulkomaista omistusosuutta tai yksittäisten tai yhteenlaskettujen ulkomaisten sijoitusten kokonaisarvoa koskevan prosentuaalisen enimmäismäärän muodossa.

119 artikla

Kansallinen kohtelu

1. Kumpikin osapuoli myöntää luettelossaan kuvatuilla aloilla ja siinä asetettujen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti toisen osapuolen rahoituspalveluille ja niiden tarjoajille kaikkien rahoituspalvelujen tarjontaan vaikuttavien toimenpiteiden suhteen yhtä edullisen kohtelun kuin omille vastaaville rahoituspalveluilleen ja niiden tarjoajille(10).

2. Osapuoli voi täyttää 1 kohdan vaatimuksen myöntämällä toisen osapuolen rahoituspalveluille ja niiden tarjoajille joko muodollisesti samanlaisen tai muodollisesti erilaisen kohtelun kuin se myöntää omille vastaaville rahoituspalveluilleen ja niiden tarjoajille.

3. Muodollisesti samanlaisen tai muodollisesti erilaisen kohtelun ei katsota olevan yhtä edullista, jos se muuttaa kilpailuedellytyksiä osapuolen rahoituspalvelujen tai niiden tarjoajien eduksi vastaaviin toisen osapuolen rahoituspalveluihin tai niiden tarjoajiin verrattuna.

120 artikla

Erityissitoumusten luettelo

1. Osapuolten 118 ja 119 artiklan mukaisesti tekemät erityissitoumukset esitetään liitteessä VIII olevassa luettelossa. Niiden alojen osalta, joilla kyseisiä sitoumuksia tehdään, luetteloissa mainitaan

a) markkinoille pääsyn ehdot, rajoitukset ja edellytykset;

b) kansallisen kohtelun saamisen edellytykset ja kelpoisuusehdot;

c) 3 kohdassa tarkoitettuihin lisäsitoumuksiin liittyvät toimenpiteet;

d) tarpeen mukaan kyseisten sitoumusten täytäntöönpanon aikaväli ja sitoumusten voimaantulopäivä.

2. Toimenpiteet, jotka eivät ole 118 artiklan eivätkä 119 artiklan mukaisia, merkitään 118 artiklaa koskevaan sarakkeeseen. Tällöin merkinnän katsotaan merkitsevän myös 119 artiklaa koskevaa edellytystä tai kelpoisuusehtoa.

3. Jos osapuoli tekee rahoituspalvelujen kauppaan vaikuttavia toimenpiteitä koskevia sitoumuksia, joita ei tarvitse merkitä luetteloihin 118 ja 119 artiklan mukaisesti, ne mainitaan sen luettelossa lisäsitoumuksina.

121 artikla

Uudet rahoituspalvelut

1. Osapuoli sallii alueelleen sijoittautuneen toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajan tarjota alueellaan uusia rahoituspalveluja niiden osa-alojen ja rahoituspalvelujen rajoissa, jotka on merkitty sen sitoumusluetteloon ja joita koskevat luetteloon merkityt ehdot, rajoitukset, edellytykset ja kelpoisuusehdot, mikäli kyseisen uuden rahoituspalvelun käyttöönotto ei edellytä uutta lakia tai voimassa olevan lain muuttamista.

2. Osapuoli voi määrätä oikeudellisen muodon, jonka kautta palvelua voidaan tarjota, ja se voi edellyttää, että palvelun tarjoamiseen on saatu toimilupa. Jos lupa vaaditaan, päätös sen antamisesta on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa ja lupa voidaan evätä vain vakauden ja luotettavuuden turvaamiseen liittyvistä syistä.

122 artikla

Tietojenkäsittely rahoituspalvelujen alalla

1. Kumpikin osapuoli sallii toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajan siirtää tietojenkäsittelyssä tarvittavia tietoja sähköisesti tai muussa muodossa alueelleen ja sieltä pois, jos tällainen tietojenkäsittely on tarpeen rahoituspalvelujen tarjoajan tavanomaisessa liiketoiminnassa.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat tai niihin sisältyy henkilötietoja, on niitä osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle siirrettäessä noudatettava sen osapuolen, jonka alueelta tiedot siirretään, yksilönsuojaa henkilötietojen suojan ja käsittelyn yhteydessä sääntelevää sisäistä lainsäädäntöä.

123 artikla

Toimiva ja avoin sääntely rahoituspalvelujen alalla

1. Kumpikin osapuoli pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan ilmoittamaan etukäteen kaikille asianomaisille henkilöille sellaisista yleisesti sovellettavista toimenpiteistä, joiden käyttöönottoa osapuoli ehdottaa, antaakseen näille henkilöille mahdollisuuden esittää huomautuksia kyseisistä toimenpiteistä. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan

a) virallisessa julkaisussa; tai

b) muussa kirjallisessa tai sähköisessä muodossa.

2. Kummankin osapuolen toimivaltaisen rahoitusalan viranomaisen on annettava kiinnostuneiden henkilöiden tiedoksi vaatimukset, joita se soveltaa rahoituspalvelujen tarjoamista koskevien hakemusten laatimiseen.

3. Toimivaltaisen rahoitusalan viranomaisen on hakijan pyynnöstä ilmoitettava hakijalle, missä käsittelyvaiheessa tämän hakemus on. Jos viranomainen tarvitsee lisätietoja hakijalta, sen on ilmoitettava tästä hakijalle ilman tarpeetonta viivytystä.

4. Osapuolet pyrkivät parhaansa mukaan ottamaan alueellaan käyttöön rahoituspalvelualan sääntelyä ja valvontaa sekä rahanpesun torjuntaa koskevat kansainvälisesti hyväksytyt normit ja soveltamaan niitä. Tätä varten osapuolet tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja ja kokemuksia 127 artiklassa tarkoitetussa rahoituspalvelujen erityiskomiteassa.

124 artikla

Luottamukselliset tiedot

Tämän luvun määräykset eivät

a) velvoita osapuolta luovuttamaan luottamuksellisia tietoja, joiden paljastaminen estäisi lain täytäntöönpanon tai olisi muulla tavoin vastoin yleistä etua tai vaarantaisi yksittäisen julkisen tai yksityisen yrityksen oikeutetut kaupalliset edut;

b) ole tulkittavissa siten, että osapuoli olisi velvollinen paljastamaan rahoituspalvelujen tarjoajien yksittäisten asiakkaiden liiketoimiin ja tileihin liittyviä tietoja taikka julkisten elinten hallussa olevia luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja.

125 artikla

Vakauden ja luotettavuuden turvaamista koskeva poikkeus

1. Tämän luvun määräysten ei voida tulkita estävän osapuolta ottamasta käyttöön tai pitämästä voimassa vakautta ja luotettavuutta turvaavia kohtuullisia toimenpiteitä, joilla muun muassa

a) suojellaan sijoittajia, tallettajia, rahoitusmarkkinoiden toimijoita, vakuutuksenottajia tai henkilöitä, joiden omaisuudenhoidosta vastaa rahoituspalvelujen tarjoaja;

b) varmistetaan rahoituspalvelujen tarjoajien turvallisuus, vakaus, rehellisyys tai taloudellinen vastuu; ja

c) varmistetaan osapuolen rahoitusjärjestelmän luotettavuus ja vakaus.

2. Jos tällaiset toimenpiteet eivät ole tämän luvun määräysten mukaisia, niitä ei saa käyttää keinona välttää osapuolelle tämän luvun mukaan kuuluvia sitoumuksia tai velvoitteita.

126 artikla

Tunnustaminen

1. Osapuoli voi tunnustaa toisen osapuolen vakautta ja luotettavuutta turvaavat toimenpiteet päättäessään, kuinka tämän rahoituspalveluihin liittyviä toimenpiteitä on sovellettava. Tällaisen tunnustamisen, joka voidaan toteuttaa yhdenmukaistamalla tai muulla tavoin, perustana voi olla sopimus tai järjestely tai siitä voidaan päättää yksipuolisesti.

2. Osapuolen, joka on kolmannen osapuolen kanssa tehdyn 1 kohdan mukaisen joko voimassa olevan tai tulevan sopimuksen tai järjestelyn osapuoli, on tarjottava toiselle osapuolelle asianmukainen mahdollisuus neuvotella liittymisestään kyseiseen sopimukseen tai järjestelyyn tai neuvotella vastaava sopimus tai järjestely sen kanssa siten, että sääntely, valvonta ja sääntelyn täytäntöönpano sekä tarpeen vaatiessa sopimuksen tai järjestelyn osapuolten välistä tiedottamista koskevat menettelyt ovat vastaavat. Jos osapuoli päättää tunnustamisesta yksipuolisesti, sen on tarjottava toiselle osapuolelle asianmukainen mahdollisuus osoittaa, että nämä edellytykset täyttyvät.

127 artikla

Rahoituspalvelujen erityiskomitea

1. Osapuolet perustavat rahoituspalvelujen erityiskomitean. Erityiskomitea muodostuu osapuolten edustajista. Osapuolen pääedustajana toimii sen rahoituspalveluista vastaavan, liitteessä IX olevassa luettelossa mainitun viranomaisen virkamies.

2. Komitean tehtävänä on

a) valvoa tämän luvun määräysten täytäntöönpanoa;

b) tarkastella osapuolen sen käsiteltäväksi saattamia rahoituspalveluihin liittyviä kysymyksiä.

3. Erityiskomitea kokoontuu jommankumman osapuolen pyynnöstä käsittelemään osapuolten ennalta sopimia asioita niiden ennalta sopimana ajankohtana. Puheenjohtajana toimii vuorotellen kummankin osapuolen edustaja. Erityiskomitea raportoi kokoustensa tuloksista assosiaatiokomitealle.

4. Kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta rahoituspalvelujen erityiskomitea tarkastelee toimia, joilla voidaan helpottaa ja laajentaa rahoituspalvelujen kauppaa ja edistää tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista, sekä raportoi asiasta assosiaatiokomitealle.

128 artikla

Neuvottelut

1. Osapuoli voi pyytää toisen osapuolen kanssa käytäviä neuvotteluja mistä tahansa tähän lukuun liittyvästä asiasta. Toisen osapuolen on tarkasteltava pyyntöä myötämielisesti. Osapuolet tiedottavat neuvottelujensa tuloksista rahoituspalvelujen erityiskomitealle.

2. Tämän artiklan mukaisiin neuvotteluihin osallistuvat liitteessä IX lueteltujen viranomaisten virkamiehet.

3. Tämän artiklan määräyksiä ei voida tulkita siten, että ne velvoittaisivat neuvotteluihin osallistuvia rahoitusalan viranomaisia paljastamaan tietoja tai toteuttamaan toimia, jotka vaikuttaisivat haitallisesti yksittäisiin sääntely-, valvonta-, hallinto- tai täytäntöönpanokysymyksiin.

4. Jos osapuolen rahoitusalan viranomainen tarvitsee valvontatarkoituksessa tietoja toisen osapuolen alueella toimivasta rahoituspalvelujen tarjoajasta, se voi ottaa yhteyttä toisen osapuolen toimivaltaiseen rahoitusalan viranomaiseen pyytääkseen tältä kyseisiä tietoja. Tällaisten tietojen toimittamiseen sovelletaan toisen osapuolen asianomaisen lainsäädännön mukaisia edellytyksiä ja rajoituksia tai vaatimusta asianomaisten rahoitusalan viranomaisten etukäteen tekemästä sopimuksesta tai niiden sopimasta järjestelystä.

129 artikla

Riitojen ratkaisua koskevat erityismääräykset

1. Jollei tässä artiklassa toisin määrätä, tähän lukuun liittyvät riidat ratkaistaan VIII osaston määräysten mukaisesti.

2. Sopimuksen 184 artiklaa sovellettaessa 128 artiklan mukaisesti käydyt neuvottelut katsotaan 183 artiklassa tarkoitetuiksi neuvotteluiksi, jolleivät osapuolet toisin päätä. Neuvottelujen alkaessa osapuolten on toimitettava tietoja, joiden avulla voidaan tutkia, kuinka osapuolen toimenpide tai jokin muu asia saattaa vaikuttaa tämän luvun toimintaan ja soveltamiseen, ja niiden on käsiteltävä luottamuksellisesti neuvottelujen aikana vaihdettuja tietoja. Jollei asiaa ole ratkaistu 45 päivän kuluessa 128 artiklan mukaisten neuvottelujen käymisestä tai 90 päivän kuluessa siitä, kun 128 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu neuvottelupyyntö on jätetty, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi, valituksen tehnyt osapuoli voi pyytää kirjallisesti välimiespaneelin asettamista. Osapuolet raportoivat neuvottelujensa tuloksista suoraan assosiaatiokomitealle.

3. Sopimuksen 185 artiklaa sovellettaessa

a) välimiespaneelin puheenjohtajana toimii rahoitusalan asiantuntija;

b) assosiaatiokomitea vahvistaa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta luettelon vähintään viidestä henkilöstä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia ja jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä sekä välimiespaneelin puheenjohtajana rahoituspalvelujen alalla. Assosiaatiokomitea pitää huolen siitä, että luettelossa on aina viisi henkilöä. Näillä henkilöillä on oltava asiantuntemusta tai kokemusta rahoituspalveluja koskevasta lainsäädännöstä tai niihin liittyvistä toimintatavoista, mahdollisesti myös rahoituslaitoksia koskevasta sääntelystä, heidän on oltava riippumattomia, heidän on toimittava yksilöinä eivätkä he saa olla sidoksissa kumpaankaan osapuoleen tai mihinkään organisaatioon eivätkä ottaa näiltä ohjeita, ja heidän on täytettävä liitteessä XVI esitettyjen käytännesääntöjen vaatimukset. Luetteloa voidaan muuttaa kolmen vuoden välein;

c) assosiaatiokomitean puheenjohtaja valitsee välimiespaneelin puheenjohtajan arvalla b kohdassa tarkoitettuun luetteloon merkityistä henkilöistä kolmen päivän kuluessa välimiespaneelin asettamista koskevan pyynnön esittämisestä. Paneelin kaksi muuta välimiestä assosiaatiokomitean puheenjohtaja valitsee arvalla 185 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon merkityistä henkilöistä, toisen valituksen tehneen osapuolen assosiaatiokomitealle ehdottamista henkilöistä ja toisen valituksen kohteena olevan osapuolen assosiaatiokomitealle ehdottamista henkilöistä.

III LUKU

SIJOITTAUTUMINEN

130 artikla

Soveltamisala

Tätä lukua sovelletaan sijoittautumiseen kaikilla aloilla lukuun ottamatta kaikkia palvelualoja, joihin kuuluvat myös rahoituspalvelut.

131 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:

a) "oikeushenkilöllä" mitä tahansa sovellettavan lain mukaan joko voiton tuottamiseksi tai muuta tarkoitusta varten asianmukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä, yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeussubjektia, kuten yrityksiä, säätiöitä, henkilöyhtiöitä, yhteisyrityksiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai yhdistyksiä;

b) "osapuolen oikeushenkilöllä" yhteisön tai sen jäsenvaltioiden taikka Chilen lain mukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä oikeushenkilöä.

Jos tällaisella oikeushenkilöllä on yhteisön tai Chilen alueella ainoastaan kotipaikka tai keskushallinto, sitä ei katsota yhteisön tai Chilen oikeushenkilöksi, ellei sillä ole merkittäviä liiketoimia yhteisön tai Chilen alueella;

c) "luonnollisella henkilöllä" henkilöä, joka on jonkin jäsenvaltion tai Chilen lainsäädännön mukaan kyseisen maan kansalainen.

d) "sijoittautumisella"

i) oikeushenkilön perustamista, hankintaa tai ylläpitämistä, tai

ii) sivuliikkeen tai edustuston perustamista tai ylläpitämistä

osapuolen alueella taloudellista toimintaa varten.

Tämä ei kuitenkaan koske luonnollisen henkilön oikeutta etsiä tai ottaa vastaan työtä osapuolen työmarkkinoilla tai oikeutta päästä näille työmarkkinoille.

132 artikla

Kansallinen kohtelu

Sijoittautumisen osalta kumpikin osapuoli myöntää toisen osapuolen oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille liitteessä X kuvatuilla aloilla ja siinä määrättyjä edellytyksiä ja kelpoisuusehtoja noudattaen yhtä edullisen kohtelun kuin omille samankaltaista taloudellista toimintaa harjoittaville oikeushenkilöilleen ja luonnollisille henkilöilleen.

133 artikla

Sääntelyvalta

Osapuolet voivat säännellä oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden sijoittautumista, jollei 132 artiklan määräyksistä muuta johdu.

134 artikla

Loppumääräykset

1. Osapuolet vahvistavat kaikki kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten, joiden osapuolia ne ovat, mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa, jotka liittyvät tämän luvun määräyksiin.

2. Ottaen huomioon sijoitusten teon edellytysten asteittaista vapauttamista koskevan tavoitteen osapuolet vahvistavat sitoumuksensa tarkastella viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta uudelleen sijoitusten oikeudellista kehystä, sijoitusympäristöä ja alueidensa välisiä sijoitusvirtoja kansainvälissä sijoitussopimuksissa antamiensa sitoumusten mukaisesti.

IV LUKU

POIKKEUKSET

135 artikla

Poikkeukset

1. Edellyttäen, ettei toimenpiteitä sovelleta tavalla, joka merkitsisi mielivaltaista tai perusteetonta syrjintää osapuolten kesken samanlaisten olosuhteiden vallitessa tai palvelu- tai rahoituspalvelukaupan tai sijoittautumisen peiteltyä rajoittamista, tämän osaston määräysten ei voida katsoa estävän kumpaakaan osapuolta ottamasta käyttöön tai pitämästä voimassa toimenpiteitä, jotka

a) ovat tarpeen yleisen moraalin suojelemiseksi tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi;

b) ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi;

c) liittyvät ehtyvien luonnonvarojen suojeluun, jos kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen ohella kotimarkkinoilla rajoitetaan palvelujen tuotantoa tai kulutusta tai sijoituksia;

d) ovat tarpeen taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi;

e) ovat tarpeen, jotta voidaan noudattaa sellaisia lakeja ja määräyksiä, jotka eivät ole ristiriidassa tämän osaston määräysten kanssa, mukaan luettuina seuraavia seikkoja koskevat lait ja määräykset:

i) harhaanjohtavien ja petoksellisten toimintatapojen ehkäiseminen ja puutteellisten palvelusopimusten seurauksista huolehtiminen,

ii) henkilöiden yksityisyyden suojaaminen henkilötietojen käsittelyssä ja levittämisessä sekä henkilöä koskevien tiedostojen ja tilitietojen luottamuksellisuuden turvaaminen, tai

iii) turvallisuus.

2. Tämän osaston määräyksiä ei sovelleta osapuolten sosiaaliturvajärjestelmiin tai sellaiseen osapuolen alueella harjoitettavaan toimintaan, joka liittyy vaikka vain satunnaisesti julkisen vallan käyttöön.

3. Tämän osaston määräykset eivät estä osapuolta soveltamasta luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja oleskelua, työskentelyä, työehtoja ja sijoittautumista koskevia lakeja, määräyksiä ja vaatimuksia(11), jos niitä ei sovelleta tavalla, joka mitätöi toiselle osapuolelle tietyn tämän osaston määräyksen perusteella kuuluvat edut tai heikentäisi niitä.

IV OSASTO

JULKISET HANKINNAT

136 artikla

Tavoite

Osapuolet varmistavat julkisten hankintojen markkinoidensa avaamisen toimivasti ja vastavuoroisesti tämän osaston määräysten mukaisesti.

137 artikla

Soveltamisala ja kattavuus

1. Tätä osastoa sovelletaan osapuolten hankintayksiköiden suorittamia tavaroiden ja palvelujen, rakennusurakat mukaan luettuina, hankintoja koskeviin lakeihin, määräyksiin, menettelyihin ja käytäntöihin osapuolten liitteissä XI, XII ja XIII täsmentämien edellytysten mukaisesti.

2. Tätä osastoa ei sovelleta

a) sopimuksiin, jotka myönnetään

i) kansainvälisen sopimuksen mukaisesti, joka koskee hanketta, joka asianomaisen sopimuksen osapuolten on tarkoitus toteuttaa tai jota niiden on tarkoitus hyödyntää yhdessä,

ii) joukkojen sijoittamista koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti, ja

iii) kansainvälisen järjestön erityismenettelyä noudattaen;

b) muihin kuin sopimusoikeudellisiin sopimuksiin eikä avustus- tai yhteistyöohjelmien yhteydessä annettavaan julkiseen tukeen ja tässä yhteydessä tehtäviin hankintoihin;

c) sopimuksiin, jotka tehdään seuraaviin tarkoituksiin:

i) maan, rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden tai niitä koskevien oikeuksien hankinta tai vuokraus,

ii) ohjelmamateriaalin hankinta, kehittäminen ja tuottaminen yksin tai yhteistuotantona yleisradiotoimintaa varten sekä yleisradiolähetysajan hankinta,

iii) välimies- ja sovittelupalvelut,

iv) työsopimukset, ja

v) tutkimus- ja kehittämispalvelut, lukuun ottamatta palveluja, joista saatava hyöty koituu yksinomaan asianomaisen hankintayksikön käytettäväksi sen hoitaessa omia tehtäviään silloin, kun on kyseessä kyseisen yksikön kokonaan maksama palvelu;

d) rahoituspalvelut.

3. Tätä osastoa sovelletaan myös julkisiin käyttöoikeussopimuksiin, sellaisina kuin ne määritellään 138 artiklan i kohdassa, liitteissä XI, XII ja XIII täsmennetyllä tavalla.

4. Osapuolet eivät saa valmistella, suunnitella tai muutenkaan järjestää hankintasopimusta tähän osastoon perustuvien velvoitteiden välttämiseksi.

138 artikla

Määritelmät

Tässä osastossa tarkoitetaan

a) "julkisella hankinnalla" osapuolten julkisten elinten julkisia tarkoituksia varten suorittamaa tavaroiden, palvelujen tai niiden yhdistelmien hankintaa, mukaan luettuina rakennusurakat, ei kuitenkaan hankintoja, jotka on tarkoitettu kaupalliseen jälleenmyyntiin tai käytettäväksi tavaroiden tuotannossa tai palvelujen tarjonnassa kaupallista myyntiä varten, ellei toisin ole määritelty. Hankintatapoja ovat muun ohessa ostaminen, vuokraaminen ja leasing, johon voi sisältyä ostomahdollisuus;

b) "hankintayksiköillä" osapuolten julkisia elimiä kuten keskus-, alue- ja paikallistason viranomaisyksikköjä, kuntia, julkisoikeudellisia yrityksiä ja kaikkia muita yksikköjä, jotka suorittavat liitteissä XI, XII ja XIII määriteltyjä hankintoja tämän osaston määräysten mukaisesti;

c) "julkisoikeudellisella yrityksellä" yritystä, jossa viranomaisella on suora tai välillinen määräysvalta omistussuhteen, yrityksen rahoitukseen osallistumisen tai yritykseen sovellettavien sääntöjen perusteella. Viranomaisella katsotaan olevan suora tai välillinen määräysvalta suhteessa yritykseen, jos

i) sen hallussa on enin osa yrityksen merkitystä pääomasta,

ii) sen käytettävissä on enin osa yrityksen antamiin osakkeisiin liittyvästä äänivallasta, tai

iii) se voi nimittää yli puolet yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä;

d) "osapuolen toimittajalla" osapuolen luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai julkista elintä taikka tällaisten henkilöiden ja/tai elinten ryhmää, joka voi toimittaa tavaroita, tarjota palveluja tai suorittaa rakennusurakan. Käsite kattaa sekä tavaroiden toimittajan, palveluntarjoajan että urakan suorittajan;

e) "oikeushenkilöllä" mitä tahansa sovellettavan lain mukaan joko voiton tuottamiseksi tai muuta tarkoitusta varten asianmukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä, yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeussubjektia, kuten yrityksiä, säätiöitä, henkilöyhtiöitä, yhteisyrityksiä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai yhdistyksiä;

f) "osapuolen oikeushenkilöllä" yhteisön tai sen jäsenvaltioiden taikka Chilen lain mukaisesti perustettua tai muulla tavoin järjestettyä oikeushenkilöä.

Jos tällaisella oikeushenkilöllä on yhteisön tai Chilen alueella ainoastaan kotipaikka tai keskushallinto, sitä ei katsota yhteisön tai Chilen oikeushenkilöksi, ellei sillä ole merkittäviä liiketoimia yhteisön tai Chilen alueella;

g) "luonnollisella henkilöllä" henkilöä, joka on jonkin jäsenvaltion tai Chilen kansalainen kyseisen maan lainsäädännön mukaan;

h) "tarjouksen tekijällä" toimittajaa, joka on tehnyt tarjouksen;

i) "julkisella käyttöoikeussopimuksella" julkista rakennusurakkaa koskevan sopimuksen kaltaista sopimusta poiketen siitä niin, että tehtävän työn korvaus muodostuu joko ainoastaan työn kohteen käyttöoikeudesta tai tästä oikeudesta ja maksusta yhdessä;

j) "vastikkeilla" hankintayksikön ennen hankintamenettelyä tai sen yhteydessä asettamia tai huomioon ottamia ehtoja, joilla pyritään edistämään paikallista kehitystä tai parantamaan kyseisen osapuolen maksutasetta kotimaisuusasteeseen, teknologian lisensointiin, sijoituksiin, vastakauppoihin tai muihin vastaaviin tekijöihin liittyvien vaatimusten avulla;

k) ilmauksilla "kirjallinen" tai "kirjallisesti" tiedottamista sanoja, numeroita ja muita merkkejä käyttäen, myös sähköisten välineiden avulla, niin että sanoma voidaan lukea, toistaa ja säilyttää;

l) "teknisellä eritelmällä" erittelyä, jossa esitetään hankittavan tuotteen tai palvelun ominaisuudet, kuten laatu, käyttöominaisuudet, turvallisuus ja mitat, tunnukset, termistö, pakkaaminen ja pakkausmerkinnät tai tuotantoprosessit ja -menetelmät sekä hankintayksikön asettamat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä koskevat vaatimukset;

m) "yksityistämisellä" toimenpiteitä, joilla viranomaisten valvonta hankintayksikköön nähden tosiasiallisesti lopetetaan ja se siirretään yksityiselle sektorille;

n) "vapauttamisella" toimenpiteitä, joiden tuloksena hankintayksiköllä ei ole yksinoikeuksia eikä erityisoikeuksia ja sen on hankittava tavarat ja palvelut markkinoilta, joilla vallitsee todellinen kilpailu.

139 artikla

Kansallinen kohtelu ja syrjimättömyys

1. Osapuolet huolehtivat siitä, että niiden yksiköiden hankintatoiminta, jota tämän osaston määräykset koskevat, on avointa, kohtuullista ja syrjimätöntä, ja että kummankin osapuolen kaikkia toimittajia kohdellaan tasavertaisesti sekä avoimen ja tosiasiallisen kilpailun varmistavalla tavalla.

2. Osapuolet myöntävät kaikkien tässä osastossa tarkoitettuja julkisia hankintoja koskevien lakien, määräysten, menettelyjen ja käytäntöjen osalta toisen osapuolen tavaroille ja palveluille sekä niiden toimittajille yhtä edullisen kohtelun kuin kotimarkkinoiden tavaroille, palveluille ja niiden toimittajille.

3. Tässä osastossa tarkoitettuja julkisia hankintoja koskevien lakien, määräysten, menettelyjen ja käytäntöjen osalta osapuolet varmistavat, että

a) niiden hankintayksiköt kohtelevat tietylle alueelle sijoittautunutta toimittajaa yhtä edullisella tavalla kuin toista kyseiselle alueelle sijoittautunutta toimittajaa riippumatta siitä, missä määrin sillä on sidoksia ulkomaille toisen osapuolen luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön tai se on sellaisen omistuksessa; ja

b) niiden hankintayksiköt eivät kohtele tietylle alueelle sijoittautunutta toimittajaa syrjivästi sillä perusteella, että kyseisen toimittajan tiettyä hankintaa varten tarjoamat tavarat tai palvelut ovat toisen osapuolen tavaroita tai palveluja.

4. Tätä artiklaa ei sovelleta toimenpiteisiin, jotka koskevat tulleja ja muita tuonnin yhteydessä kannettavia tai tuontiin liittyviä maksuja, tullien tai maksujen kantamismenettelyjä tai muita tuontimääräyksiä, rajoitukset ja muodollisuudet mukaan luettuina, eikä sellaisiin palvelujen kauppaan vaikuttaviin toimenpiteisiin, joilla ei erityisesti säännellä tässä osastossa tarkoitettuja julkisia hankintoja.

140 artikla

Vastikkeita ja kansallisia etuuksia koskeva kielto

Osapuolet varmistavat, etteivät niiden hankintayksiköt tavaroiden tai palvelujen tai toimittajien kelpoisuutta arvioidessaan ja niitä valitessaan taikka tarjouksia arvioidessaan ja hankintasopimuksia tehdessään ota huomioon, tavoittele tai edellytä vastikkeita tai kansallisen edun mukaisia järjestelyjä, kuten hintaedun mahdollistavaa marginaalia.

141 artikla

Arvon määrittämistä koskevat säännöt

1. Ellei liitteiden XI ja XII lisäyksissä 1-3 esitetyistä ehdoista muuta johdu, hankintayksiköt eivät saa jakaa hankintasopimusta osiin tai arvottaa sopimusta jollakin muulla tavalla pyrkimyksenä olla soveltamatta tämän osaston määräyksiä, kun ne päättävät, onko näitä määräyksiä sovellettava sopimukseen.

2. Sopimuksen arvoa laskiessaan hankintayksikkö ottaa huomioon kaikki korvauslajit, kuten hyvitykset, palkkiot, provisiot ja korot sekä sen, mikä on sopimukselle sallittu enimmäisarvo optioehdot mukaan luettuina.

3. Jos sopimuksen tarkkaa arvoa ei voida sen luonteesta johtuen laskea etukäteen, hankintayksiköt arvioivat sen puolueettomien perusteiden mukaisesti.

142 artikla

Avoimuus

1. Osapuolet julkaisevat viipymättä kaikki tämän osaston soveltamisalaan kuuluvia julkisia hankintoja koskevat yleisesti sovellettavat lait, määräykset, oikeuden päätökset, hallinnolliset päätökset ja menettelyt, myös sopimuksen vakiolausekkeet, liitteen XIII lisäyksessä 2 tarkoitetuissa julkaisuissa, joihin sisältyvät myös virallisesti nimetyt sähköiset kanavat.

2. Osapuolet julkaisevat viipymättä samalla tavoin kaikki tällaisiin toimenpiteisiin tehtävät muutokset.

143 artikla

Tarjousmenettelyt

1. Hankintayksiköt myöntävät julkiset hankintasopimuksensa avoimen tai valikoivan tarjousmenettelyn perusteella omia menettelyjään noudattaen, tämän osaston määräysten mukaisesti ja syrjimättömästi.

2. Tässä osastossa tarkoitetaan

a) "avoimella tarjousmenettelyllä" menettelyä, jossa kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat jättää tarjouksen;

b) "valikoivalla tarjousmenettelyllä" menettelyä, jossa 144 artiklan määräysten ja tämän osaston muiden asiaan liittyvien määräysten mukaisesti tarjousta pyydetään ainoastaan hankintayksiköiden vahvistamat kelpoisuusehdot täyttäviltä toimittajilta.

3. Erityistapauksissa ja ainoastaan 145 artiklassa mainituissa olosuhteissa hankintayksiköt voivat kuitenkin käyttää avoimen ja valikoivan tarjousmenettelyn lisäksi kyseisen artiklan 1 kohdassa tarkoitettua muuta menettelyä, jolloin yksiköt voivat päättää olla julkaisematta aiottua hankintaa koskevaa ilmoitusta ja voivat ottaa yhteyttä valitsemiinsa toimittajiin ja neuvotella sopimusehdoista niistä yhden tai useamman kanssa.

4. Hankintayksikköjen on käsiteltävä tarjoukset luottamuksellisesti. Ne eivät etenkään saa antaa tietoja auttaakseen tiettyjä tarjousmenettelyn osanottajia saattamaan tarjouksensa muiden osallistujien tekemien tarjousten tasolle.

144 artikla

Valikoiva tarjousmenettely

1. Valikoivassa tarjousmenettelyssä hankintayksiköt voivat hankintamenettelyn tehokkuuden varmistamiseksi rajoittaa niiden kelpoisuusehdot täyttävien toimittajien määrää, joilta ne pyytävät tarjousta edellyttäen, että ne valitsevat kotimarkkinoiden toimittajia ja toisen osapuolen toimittajia enimmäismäärän ja että ne suorittavat valinnan oikeudenmukaisesti ja syrjimättömästi perusteilla, jotka esitetään aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa tai sitä koskevissa tarjousmenettelyä koskevissa asiakirjoissa.

2. Hankintayksiköt, jotka pitävät yllä pysyvää luetteloa kelpoisuusehdot täyttävistä toimittajista, voivat 146 artiklan 7 kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti valita luetteloon merkityistä toimittajista ne, joilta pyydetään tarjous. Valinnassa on aina annettava kaikille luetteloissa mainituille toimittajille tasavertaiset mahdollisuudet.

145 artikla

Muut menettelyt

1. Edellyttäen, ettei tarjousmenettelyllä pyritä rajoittamaan kilpailua eikä suojaamaan kotimarkkinoiden toimittajia, hankintayksiköt voivat myöntää sopimuksia avoimen ja valikoivan tarjousmenettelyn lisäksi myös muilla menettelyillä seuraavissa olosuhteissa ja, tapauksen mukaan, seuraavassa mainituin edellytyksin:

a) jos aiempaa hankintaa varten ei ole jätetty lainkaan sopivia tarjouksia tai osallistumispyyntöjä edellyttäen, etteivät alkuperäistä hankintaa koskeneet vaatimukset ole olennaisesti muuttuneet;

b) jos teknisistä tai taiteellisista syistä tai yksinoikeuksien suojaamiseen liittyvistä syistä urakan voi suorittaa vain määrätty toimittaja eikä vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua ole;

c) jos hankintayksikön kannalta ennakoimattomiin tapauksiin liittyvistä erittäin kiireellisistä syistä johtuen tuotteita tai palveluja ei ole voitu saada ajoissa avoimen tai valikoivan tarjousmenettelyn kautta;

d) kun kyseessä ovat alkuperäisen toimittajan suorittamat tavaroiden tai palvelujen lisätoimitukset, jos toimittajan vaihdos pakottaisi yksikön hankkimaan laitteita tai palveluja, jotka eivät täytä vaatimusta korvattavuudesta olemassa olevien laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen kanssa;

e) kun hankintayksikkö hankkii prototyypin tai uuden tavaran tai palvelun, joka on kehitetty sen pyynnöstä tietyn tutkimus- tai koetoimintaa, selvitystyötä tai uuden kehittämistä koskevan sopimuksen osana ja sitä varten;

f) jos alkuperäisissä tarjousmenettelyä koskevissa asiakirjoissa kuvattujen palvelujen täydennykseksi tarvitaan ennakoimattomista syistä lisäpalveluja, jotka eivät sisälly alkuperäiseen sopimukseen mutta liittyvät alkuperäisissä asiakirjoissa määriteltyihin tavoitteisiin. Lisäurakkaa varten myönnettyjen sopimusten arvo saa kuitenkin olla enintään 50 prosenttia pääsopimuksen arvosta;

g) kun kyseessä ovat uudet palvelut, jotka ovat samoja kuin aiemmat palvelut ja joiden osalta hankintayksikkö on alkuperäistä palvelua koskevassa ilmoituksessa ilmoittanut, että kyseisiin uusiin palveluihin liittyviä sopimuksia myönnettäessä voidaan käyttää muita tarjousmenettelyjä kuin avointa tai valikoivaa tarjouskilpailua;

h) kun myönnetään sopimus suunnittelukilpailun voittajalle edellyttäen, että kilpailu on järjestetty tämän osaston periaatteiden mukaisesti; jos voittajia on useampia, ne kaikki kutsutaan neuvotteluihin; ja

i) kun kyse on hyödykemarkkinoilla ostetuista noteeratuista tavaroista tai tavaroiden hankinnasta poikkeuksellisen edullisissa olosuhteissa, jotka voivat liittyä vain lyhytaikaisesti ilmenevään epätavalliseen tilanteeseen, mutta ei tavanomaisesta tavaroiden hankinnasta vakituisilta toimittajilta.

2. Osapuolet varmistavat, että jos hankintayksiköt 1 kohdassa esitettyjen olosuhteiden johdosta joutuvat turvautumaan muuhun menettelyyn kuin avoimeen tai valikoivaan tarjousmenettelyyn, niiden on pidettävä tästä kirjaa tai laadittava raportti esittäen perustelut sille, että sopimus on tehty mainitun kohdan mukaisesti.

146 artikla

Toimittajien kelpoisuuden vahvistaminen

1. Julkisiin hankintamenettelyihin osallistumista koskevat edellytykset on rajattava siihen, mikä on tarpeen sen takaamiseksi, että mahdollinen toimittaja kykenee täyttämään kyseiseen hankintaan liittyvät vaatimukset ja panemaan asianomaisen sopimuksen täytäntöön.

2. Määrittäessään toimittajien kelpoisuutta hankintayksiköiden on kohdeltava kotimarkkinoiden toimittajia ja toisen osapuolen toimittajia tasapuolisesti.

3. Osapuoli ei saa asettaa toimittajan julkiseen hankintamenettelyyn osallistumisen ehdoksi sitä, että kyseisen osapuolen hankintayksikkö on aikaisemmin myöntänyt kyseiselle toimittajalle yhden tai useamman sopimuksen tai että toimittajalla on osapuolen alueella hankittua aikaisempaa työkokemusta.

4. Hankintayksikköjen on tunnustettava kelpoisuusehdot täyttäviksi kaikki toimittajat, jotka täyttävät tiettyä aiottua hankintaa koskevat osallistumisehdot. Hankintayksiköt päättävät toimittajan kelpoisuudesta yksinomaan osallistumisehtojen perusteella, jotka on esitetty etukäteen ilmoituksissa tai tarjouskilpailuasiakirjoissa.

5. Tämän osaston määräykset eivät estä toimittajan sulkemista pois hankintamenettelystä konkurssiin, vääriin ilmoituksiin tai vakavasta rikoksesta kuten rikollisjärjestöihin kuulumisesta annettuun tuomioon liittyvästä tai muusta vastaavasta syystä.

6. Hankintayksikköjen on ilmoitettava viipymättä toimittajille, jotka ovat hakeneet kelpoisuutensa vahvistamista, onko asiaa koskeva päätös myönteinen vai kielteinen.

Kelpoisuusehdot täyttävien toimittajien pysyvät luettelot

7. Hankintayksiköt voivat laatia kelpoisuusehdot täyttävistä toimittajista pysyviä luetteloja seuraavin edellytyksin:

a) pysyvän luettelon laativat hankintayksiköt varmistavat, että toimittajat voivat hakea kelpoisuuden vahvistamista milloin tahansa;

b) asianomaisten hankintayksiköiden on ilmoitettava toimittajalle, joka on pyytänyt tulla merkityksi kelpoisuusehdot täyttäväksi toimittajaksi, tätä koskeva päätös;

c) toimittajille, jotka haluavat osallistua tiettyyn aiottuun hankintaan mutta joita ei ole merkitty kelpoisuusehdot täyttävien toimittajien pysyvään luetteloon, on annettava tilaisuus osallistua kyseiseen hankintamenettelyyn, jos ne esittävät vastaavat todistukset ja muut selvitykset kuin luetteloon merkityiltä toimittajilta on pyydetty;

d) jos yleishyödyllistä toimintaa harjoittava hankintayksikkö käyttää pysyvästä luettelosta 147 artiklan 7 kohdan mukaisesti annettavaa ilmoitusta ilmoituksena aiotusta hankinnasta, osallistumisoikeutta pyytävät toimittajat, joita ei ole merkitty luetteloon, on myös otettava huomioon hankinnasta päätettäessä edellyttäen, että kelpoisuuden määrittämiseen on riittävästi aikaa; tällaisessa tapauksessa hankintayksikkö aloittaa viipymättä menettelyt toimittajien kelpoisuuden määrittämistä varten, eikä näitä menettelyjä tai niihin kuluvaa aikaa saa käyttää estämään toisen osapuolen toimittajien merkitsemistä asianomaiseen luetteloon.

147 artikla

Ilmoitusten julkaiseminen

Yleiset määräykset

1. Kumpikin osapuoli varmistaa, että sen hankintayksiköt hoitavat julkisiin hankintamenettelyihin liittyvistä tarjouskilpailuista tiedottamisen tehokkaasti ja välittävät toisen osapuolen toimittajille kaikki tarvittavat tiedot, jotta nämä voivat osallistua kyseisiin hankintamenettelyihin.

2. Hankintayksiköt julkaisevat kustakin tämän osaston soveltamisalaan kuuluvasta sopimuksesta, 143 artiklan 3 kohdan ja 145 artiklan mukaisia tapauksia lukuun ottamatta, ilmoituksen, jossa kiinnostuneita toimittajia pyydetään tekemään tarjous tai tilanteesta riippuen esittämään osallistumispyyntö kyseistä sopimusta varten.

3. Kussakin aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa on annettava ainakin seuraavat tiedot:

a) hankintayksikön nimi, osoite, telekopionumero, sähköpostiosoite ja tarvittaessa osoite, josta kaikki asianomaiseen hankintaan liittyvät asiakirjat ovat saatavissa;

b) valittu tarjousmenettely ja sopimuksen muoto;

c) aiotun hankinnan kuvaus sekä keskeiset sopimusehdot;

d) muut mahdolliset edellytykset, jotka toimittajien on täytettävä voidakseen osallistua hankintamenettelyyn;

e) tarjousten jättämistä koskevat ja muut mahdolliset määräajat;

f) sopimuksen myöntämisessä käytettävät pääasialliset perusteet; ja

g) mahdollisuuksien mukaan maksu- ja muut ehdot.

Suunniteltua julkista hankintaa koskeva ilmoitus

4. Osapuolet rohkaisevat hankintayksiköitään julkaisemaan mahdollisimman varhain kunakin tilivuonna suunniteltuja hankintoja koskevan ilmoituksen, jossa annetaan tietoja hankintayksiköiden tulevia hankintoja koskevista suunnitelmista. Tässä ilmoituksessa olisi mainittava hankinnan kohde sekä aiottua hankintaa koskevan ilmoituksen alustava julkaisupäivä.

5. Yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat hankintayksiköt voivat käyttää suunnitellusta hankinnasta annettavaa ilmoitusta ilmoituksena aiotusta hankinnasta edellyttäen, että se sisältää 3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista kaikki saatavilla olevat tiedot ja että siinä selvästi pyydetään kiinnostuneita toimittajia ilmaisemaan kiinnostuksensa kyseisen yksikön hankintaa kohtaan.

6. Tämän jälkeen suunniteltua hankintaa koskevaa ilmoitusta ilmoituksena aiotusta hankinnasta käyttäneiden hankintayksiköiden on toimitettava kaikille alustavan kiinnostuksensa ilmaisseille toimittajille lisätietoja, joihin sisältyvät ainakin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja pyydettävä niitä vahvistamaan kiinnostuksensa näiden tietojen perusteella.

Kelpoisuusehdot täyttävien toimittajien pysyvää luetteloa koskeva ilmoitus

7. Hankintayksiköt, jotka aikovat ylläpitää pysyvää luetteloa, julkaisevat 2 kohdan mukaisesti ilmoituksen, jossa yksilöidään hankintayksikkö ja ilmoitetaan pysyvän luettelon tarkoitus ja se, mistä ovat saatavilla sen käyttöä koskevat säännöt, kelpoisuuden hyväksymis- ja hylkäämisperusteet mukaan luettuina, sekä luettelon voimassaoloaika.

8. Jos pysyvä luettelo on voimassa yli kolme vuotta, ilmoitus on julkaistava vuosittain.

9. Yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat hankintayksiköt voivat käyttää kelpoisuusehdot täyttävien toimittajien pysyvästä luettelosta annettua ilmoitusta ilmoituksena aiotusta hankinnasta. Tällöin niiden on toimitettava ajoissa tiedot, joiden avulla kaikki kiinnostuksensa ilmaisseet voivat arvioida kiinnostustaan osallistua hankintamenettelyyn. Näihin tietoihin on sisällyttävä 3 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa annetut tiedot, sikäli kuin ne ovat saatavilla. Yhdelle kiinnostuneelle toimittajalle ilmoitetut tiedot on ilmoitettava myös muille kiinnostuneille toimittajille syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti.

Yhteiset määräykset

10. Kaikkien tässä artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten on oltava saatavilla asianomaista hankintamenettelyä koskevan tarjouskilpailun ajan.

11. Hankintayksiköiden on julkaistava ilmoitukset riittävän ajoissa käyttäen kanavia, joiden käyttöön osapuolten kiinnostuneilla toimittajilla on mahdollisuus mahdollisimman laajalti ja syrjimättömästi. Niiden on oltava käytettävissä maksutta yhden ainoan, liitteen XIII lisäyksessä 2 mainitun yhteyspisteen kautta.

148 artikla

Tarjousmenettelyä koskevat asiakirjat

1. Toimittajille annettavissa tarjousmenettelyä koskevissa asiakirjoissa on ilmoitettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisen tarjouksen jättämistä varten.

2. Jos sopimuksen tekevä hankintayksikkö ei tarjoa maksutta välitöntä mahdollisuutta tutustua sähköisten välineiden avulla kaikkiin tarjousmenettelyä koskeviin asiakirjoihin ja niitä tukeviin asiakirjoihin, sen on saatettava ne viipymättä osapuolten toimittajan saataville tämän sitä pyytäessä.

3. Hankintayksiköiden on vastattava viipymättä kaikkiin asianmukaisiin aiottua hankintaa koskevia tietoja koskeviin pyyntöihin edellyttäen, ettei kyseinen toimittaja saa näiden tietojen avulla edullisempaa asemaa kilpailijoihinsa nähden.

149 artikla

Tekniset eritelmät

1. Tekniset eritelmät on esitettävä ilmoituksissa, tarjousmenettelyä koskevissa asiakirjoissa tai täydentävissä asiakirjoissa.

2. Osapuolet varmistavat, etteivät sen hankintayksiköt laadi, ota käyttöön tai sovella teknisiä eritelmiä, jotka tarkoituksellisesti tai muuten aiheuttavat tarpeettomia esteitä osapuolten väliselle kaupalle.

3. Hankintayksiköiden vahvistamat tekniset eritelmät

a) antavat tietoja käyttöominaisuuksista ja toimintavaatimuksista eivätkä niinkään mallista tai kuvailevista ominaisuuksista; ja

b) perustuvat kansainvälisiin standardeihin ja sellaisten puuttuessa kansallisiin teknisiin määräyksiin(12), virallisiin kansallisiin standardeihin(13) tai rakennusnormeihin.

4. Edellä 3 kohdassa annettuja määräyksiä ei sovelleta, jos hankintayksikkö voi puolueettomasti osoittaa, että kyseisessä kohdassa tarkoitettujen teknisten eritelmien käyttö olisi oikeutettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tehotonta ja epäasianmukaista.

5. Kaikissa tapauksissa hankintayksiköiden on otettava huomioon myös tarjoukset, jotka eivät vastaa teknisiä eritelmiä mutta täyttävät niiden olennaiset vaatimukset ja ovat sopivia aiottuun tarkoitukseen. Tarjouskilpailuasiakirjoissa olisi teknisiin eritelmiin viitattaessa käytettävä ilmaisua "tai vastaava".

6. Tiettyä tavaramerkkiä tai kauppanimeä, patenttia, mallia tai tyyppiä, tiettyä alkuperää, valmistajaa tai toimittajaa koskevat vaatimukset tai viittaukset eivät ole sallittuja, paitsi jos hankintaa ei voida muulla tavoin kuvata tarpeeksi tarkasti tai selvästi ja edellyttäen, että tarjousasiakirjoissa on maininta "tai vastaava".

7. Tarjouksen tekijän vastuulla on osoittaa, että sen tarjous täyttää olennaiset vaatimukset.

150 artikla

Määräajat

1. Hankintayksiköiden tarjousten ja osallistumispyyntöjen vastaanottamista varten vahvistamien määräaikojen on oltava riittävän pitkät, jotta toisen osapuolen toimittajat sekä kotimarkkinoiden toimittajat ehtivät valmistella ja jättää tarjoukset tai osallistumispyynnöt sekä kelpoisuuden vahvistamista koskevat hakemukset. Näitä määräaikoja asettaessaan hankintayksiköiden on otettava huomioon omien tarpeidensa mukaisesti erilaiset seikat kuten aiotun hankinnan monitahoisuus ja tarjousten välittämiseen ulkomailta tai omalta alueelta tavanomaisesti kuluva aika.

2. Osapuolet varmistavat, että niiden hankintayksiköt ottavat asianmukaisesti huomioon julkaisemiseen liittyvät viiveet, kun ne vahvistavat lopullisen määräpäivän tarjousten tai osallistumispyyntöjen taikka kelpoisuuden vahvistamista toimittajien luetteloon merkitsemistä varten koskevien pyyntöjen vastaanottamiselle.

3. Tarjousten vastaanottamisen vähimmäismääräajat esitetään liitteen XIII lisäyksessä 3.

151 artikla

Neuvottelut

1. Osapuoli voi edellyttää, että sen hankintayksiköt käyvät neuvotteluja

a) sellaisen julkisen hankinnan yhteydessä, jonka osalta ne ovat ilmaisseet tällaisen aikomuksen aiottua hankintaa koskevassa ilmoituksessa; tai

b) jos tarjousten arvioinnissa ilmenee, ettei yksikään niistä ole ilmoituksissa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyillä arviointiperusteilla selvästi edullisin.

2. Neuvotteluja on käytettävä ensi sijassa tarjousten vahvojen ja heikkojen puolien selvittämiseen.

3. Hankintayksiköt eivät saa neuvottelujen kuluessa kohdella tarjouksen tekijöitä eri tavoin. Niiden on erityisesti huolehdittava siitä, että

a) osanottajien hylkääminen tapahtuu ilmoituksissa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti;

b) kaikista arviointiperusteiden ja teknisten vaatimusten muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti kaikille neuvotteluissa vielä mukana oleville osanottajille; ja

c) tarkistetut vaatimukset huomioon ottaen ja/tai kun neuvottelut on päätetty, kaikille vielä mukana oleville osanottajille annetaan tilaisuus toimittaa uusi tai parannettu tarjous kaikille yhteiseen määräaikaan mennessä.

152 artikla

Tarjousten jättäminen, vastaanotto ja avaaminen

1. Tarjoukset ja menettelyihin osallistumista koskevat pyynnöt on jätettävä kirjallisena.

2. Hankintayksiköt ottavat tarjoukset vastaan ja avaavat ne noudattaen menettelyjä ja toimien olosuhteissa, jotka takaavat avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden noudattamisen.

153 artikla

Sopimusten tekeminen

1. Jotta tarjous voidaan hyväksyä, sen on tarjouksia avattaessa oltava ilmoituksissa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjen olennaisten vaatimusten mukainen ja osallistumisehdot täyttävän toimittajan tekemä.

2. Hankintayksikköjen on tehtävä sopimus sellaisen tarjouksen tekijän kanssa, jonka tekemä tarjous on joko hinnaltaan edullisin tai arvioidaan ilmoituksissa ja tarjousmenettelyä koskevissa asiakirjoissa esitettyjen erityisten puolueettomien arviointiperusteiden mukaan edullisimmaksi.

154 artikla

Sopimusten myöntämisestä tiedottaminen

1. Osapuolet varmistavat, että niiden hankintayksiköt tiedottavat tehokkaasti julkisten hankintamenettelyjen tuloksista.

2. Hankintayksiköiden on ilmoitettava viipymättä tarjouksen tekijöille sopimuksen myöntämistä koskevista päätöksistä sekä valituksi tulleen tarjouksen erityispiirteet ja suhteelliset edut. Hankintayksiköt ilmoittavat pyynnöstä hylätyn tarjouksen tekijälle sen tarjouksen hylkäämisperusteet.

3. Hankintayksiköt voivat pidättyä antamasta tiettyjä sopimuksen tekemiseen liittyviä tietoja, jos tällaisten tietojen julkistaminen estäisi lain täytäntöönpanon tai olisi muulla tavoin vastoin yleistä etua, vahingoittaisi toimittajien oikeutettuja kaupallisia etuja tai voisi haitata niiden välistä tervettä kilpailua.

155 artikla

Valitusmenettelyt

1. Hankintayksiköiden on tarkasteltava puolueettomasti ja nopeasti toimittajien mahdollisia valituksia, jotka koskevat tämän osaston määräysten väitettyä rikkomista julkisen hankintamenettelyn yhteydessä.

2. Osapuolten on otettava käyttöön syrjimättömät, nopeat, avoimet ja tehokkaat menettelyt, joiden mukaisesti toimittajat voivat tehdä valituksia tämän osaston määräysten väitetyistä rikkomisista niiden etua koskevissa tai sitä koskeneissa hankintamenettelyissä.

3. Puolueettoman ja riippumattoman muutoksenhakuelimen on käsiteltävä valitukset. Muutoksenhakuelimen, joka ei ole tuomioistuin, on oltava joko oikeudellisen valvonnan alainen tai sen on käytettävä menettelyjä, jotka tarjoavat vastaavat takuut kuin tuomioistuinmenettely.

4. Valitusmenettelyjen on mahdollistettava

a) nopeat väliaikaiset toimenpiteet tämän osaston määräysten rikkomisen korjaamiseksi ja kaupankäyntimahdollisuuksien säilyttämiseksi. Nämä toimenpiteet voivat johtaa hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Menettelyissä voidaan kuitenkin sallia, että asianomaisten edun, yleinen etu mukaan luettuna, kannalta merkittävät kielteiset seuraukset voidaan ottaa huomioon päätettäessä, onko näitä toimenpiteitä toteutettava; ja

b) tämän osaston määräysten rikkomisen korjaaminen tai muussa tapauksessa korvaus menetyksestä tai kärsitystä vahingosta, joka voidaan rajata tarjouksen tekemisestä ja valituksesta aiheutuneisiin kuluihin.

156 artikla

Tietotekniikka

1. Osapuolet pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan käyttämään sähköisiä viestintävälineitä, jotta julkisia hankintoja ja etenkin hankintayksiköiden järjestämiä tarjouskilpailuja koskeva tiedottaminen voidaan toteuttaa tehokkaasti avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita noudattaen.

2. Julkisten hankintojen markkinoille pääsyn parantamiseksi osapuolet pyrkivät ottamaan käyttöön sähköisen tietojärjestelmän, johon niiden hankintayksiköiden edellytetään liittyvän.

3. Osapuolet rohkaisevat sähköisten välineiden käyttöä tarjousten toimittamisessa.

157 artikla

Yhteistyö ja apu

Osapuolet pyrkivät tarjoamaan toisilleen teknistä yhteistyötä ja apua kehittämällä koulutusohjelmia, joilla on tarkoitus lisätä osapuolten julkisten hankintojen järjestelmien ja asiaa koskevien tilastojen tuntemusta ja sekä parantaa mahdollisuuksia päästä toisen osapuolen julkisten hankintojen markkinoille.

158 artikla

Tilastolliset kertomukset

Jos osapuoli ei noudata hyväksyttävästi 147 artiklan 11 kohdan määräyksiä, sen on toisen osapuolen sitä pyytäessä kerättävä ja toimitettava toiselle osapuolelle vuosittain tilastotiedot tämän osaston soveltamisalaan kuuluvista julkisista hankinnoistaan. Näihin kertomuksiin on sisällyttävä liitteen XIII lisäyksessä 4 määrätyt tiedot.

159 artikla

Kattavuutta koskevat muutokset

1. Osapuoli voi muuttaa tämän osaston kattavuutta omalta osaltaan edellyttäen, että se

a) ilmoittaa muutoksesta toiselle osapuolelle; ja

b) antaa toiselle osapuolelle mahdollisuuden tehdä 30 päivän kuluessa kyseisen ilmoituksen tekemisestä asianmukaiset korvaavat muutokset kattavuuteen omalta osaltaan, jotta kattavuus säilyisi muutosta edeltänyttä tasoa vastaavalla tasolla.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdan b alakohdassa määrätään, toiselle osapuolelle ei tarjota mahdollisuutta korvaaviin muutoksiin, jos osapuolen tämän osaston määräysten kattavuuteen tekemä muutos koskee

a) liitteisiin XI ja XII tehtäviä täysin muodollisia oikaisuja ja vähäisiä muutoksia;

b) yhtä tai useampaa asianomaisessa luettelossa mainittua hankintayksikköä, jonka osalta viranomaisten valvonta tai vaikutusvalta on yksityistämisen tai vapauttamisen tuloksena kokonaan lakannut.

3. Tarvittaessa assosiaatiokomitea muuttaa päätöksellä asianomaisen liitteen niin, että se vastaa kyseisen osapuolen ilmoittamaa muutosta.

160 artikla

Lisäneuvottelut

Jos jompikumpi osapuoli tarjoaa kolmannelle osapuolelle lisäetuja, jotka liittyvät pääsyyn sen omille julkisten hankintojen markkinoille ja jotka ulottuvat tämän osaston mukaisesti sovittua laajemmalle, se on valmis aloittamaan neuvottelut toisen osapuolen kanssa, jotta nämä edut voidaan assosiaatiokomitean päätöksellä ulottaa koskemaan vastavuoroisesti myös toista osapuolta.

161 artikla

Poikkeukset

Edellyttäen, ettei toimenpiteitä sovelleta tavalla, joka merkitsee mielivaltaista tai perusteetonta syrjintää osapuolten välillä tai osapuolten välisen kaupan peiteltyä rajoittamista, tämän osaston määräysten ei voida katsoa estävän kumpaakaan osapuolta ottamasta käyttöön tai pitämästä voimassa toimenpiteitä, jotka

a) ovat tarpeen yleisen moraalin, järjestyksen tai turvallisuuden suojaamiseksi;

b) ovat tarpeen ihmisten elämän, terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi;

c) ovat tarpeen eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi;

d) ovat tarpeen teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi; tai

e) liittyvät vammaisten henkilöiden, hyväntekeväisyysjärjestöjen tai vankityövoiman valmistamiin tavaroihin tai niiden tarjoamiin palveluihin.

162 artikla

Uudelleentarkastelu ja täytäntöönpano

Jolleivat osapuolet toisin sovi, assosiaatiokomitea tarkastelee tämän osaston määräysten täytäntöönpanoa kahden vuoden välein; se tarkastelee kaikkia täytäntöönpanon yhteydessä mahdollisesti esille tulleita kysymyksiä ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tehtäviään hoitaessaan. Ennen kaikkea se huolehtii seuraavista tehtävistä:

a) julkisiin hankintoihin liittyvien sähköisten tietojärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan vaihdon yhteensovittaminen osapuolten välillä;

b) osapuolten yhteistyöhön liittyvien tarkoituksenmukaisten suositusten antaminen; ja

c) tässä osastossa tarkoitettujen päätösten tekeminen.

V OSASTO

JUOKSEVAT MAKSUT JA PÄÄOMANLIIKKEET

163 artikla

Tavoite ja soveltamisala

1. Osapuolet pyrkivät juoksevien maksujen ja pääomanliikkeiden vapauttamiseen välillään kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä tehtyjen sitoumusten mukaisesti ja ottamalla asianmukaisesti huomioon osapuolten valuutan vakauden.

2. Tämän osaston määräyksiä sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin juokseviin maksuihin ja pääomanliikkeisiin.

164 artikla

Vaihtotase

Osapuolet sallivat Kansainvälisen valuuttarahaston perustamissopimuksen määräysten mukaisesti kaikki vaihtotaseeseen liittyvät vapaasti vaihdettavassa valuutassa suoritettavat maksut ja siirrot välillään.

165 artikla

Pääomatase

Maksutasetta koskevien pääoman liikkeiden osalta osapuolet sallivat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen vastaanottajamaan lainsäädännön mukaisesti tehtäviin suoriin sijoituksiin tai tämän osan III osaston määräysten mukaisesti tehtäviin sijoituksiin liittyvän pääoman vapaan liikkuvuuden sekä tämän pääoman ja siihen perustuvien voittojen rahaksi muuttamisen ja kotiuttamisen.

166 artikla

Poikkeukset ja suojatoimenpiteet

1. Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa osapuolten väliset maksut ja pääomanliikkeet aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavia ongelmia osapuolen raha- tai valuuttakurssipolitiikan toiminnalle, asianomainen osapuoli voi toteuttaa pääomanliikkeitä koskevia ehdottoman välttämättömiä suojatoimenpiteitä enintään vuoden ajan. Suojatoimenpiteiden soveltamisaikaa voidaan pidentää ottamalla ne virallisesti käyttöön uudelleen.

2. Suojatoimenpiteet käyttöön ottavan osapuolen on ilmoitettava asiasta viipymättä toiselle osapuolelle ja esitettävä mahdollisimman pian niiden poistamista koskeva aikataulu.

167 artikla

Loppumääräykset

1. Osapuolet vahvistavat kaikkien kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten, joiden osapuolia ne ovat, mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa, jotka liittyvät tämän osaston määräyksiin.

2. Osapuolet neuvottelevat keskenään helpottaakseen pääomanliikkeitä välillään ja edistääkseen näin tämän sopimuksen tavoitteita.

VI OSASTO

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

168 artikla

Tavoite

Osapuolet myöntävät ja varmistavat teollis- ja tekijänoikeuksien riittävän ja tehokkaan suojan tiukimpien kansainvälisten normien mukaisesti; tähän sisältyvät myös kansainvälisissä sopimuksissa edellytetyt tehokkaat keinot kyseisten oikeuksien täytäntöönpanemiseksi.

169 artikla

Soveltamisala

Tässä sopimuksessa teollis- ja tekijänoikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia, tietokoneohjelmien ja tietokantojen tekijänoikeudet mukaan luettuina, ja niiden lähioikeuksia sekä patentteihin, teollisuusmalleihin, maantieteellisiin merkintöihin mukaan luettuina alkuperänimitykset ja integroitujen piirien piirimalleihin liittyviä oikeuksia sekä teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskevan Pariisin sopimuksen 10 a artiklassa tarkoitettua julkistamattomien tietojen suojaa ja suojaa vilpillistä kilpailua vastaan (Tukholman asiakirja 1967).

170 artikla

Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja

Edellä 168 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi osapuolet

a) huolehtivat edelleen seuraaviin yleissopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämisestä riittävällä ja tehokkaalla tavalla:

i) teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liite 1C (TRIPS-sopimus),

ii) teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskeva Pariisin sopimus (Tukholman asiakirja 1967),

iii) Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (Pariisin asiakirja 1971),

iv) Rooman yleissopimus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta (Rooma 1961), ja

v) uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus 1978 (UPOV-yleissopimus 1978) tai uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus 1991 (UPOV-yleissopimus 1991);

b) liittyvät 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä seuraaviin monenvälisiin yleissopimuksiin ja huolehtivat niihin perustuvien velvoitteiden täyttämisestä riittävällä ja tehokkaalla tavalla:

i) tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröintiä varten koskeva Nizzan sopimus (Geneve 1977, muutettu 1979),

ii) Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeussopimus (Geneve 1996),

iii) Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) esitys- ja äänitesopimus (Geneve 1996),

iv) Patenttiyhteistyösopimus (Washington 1970, muutettu 1979 ja 1984), ja

v) vuoden 1971 Strasbourgin sopimus kansainvälisestä patenttiluokituksesta (Strasbourg 1971, muutettu 1979);

c) liittyvät 1 päivään tammikuuta 2009 mennessä seuraaviin monenvälisiin yleissopimuksiin ja huolehtivat niihin perustuvien velvoitteiden täyttämisestä riittävällä ja tehokkaalla tavalla:

i) äänitteiden valmistajien suojaamiseksi heidän äänitteidensä luvattomalta jäljentämiseltä tehty yleissopimus (Geneve 1971),

ii) Locarnon sopimus teollisuusmallien kansainvälisen luokituksen perustamisesta (Locarno Union 1968, muutettu 1979),

iii) Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten (1977, muutettu 1980), ja

iv) tavaramerkkioikeutta koskeva sopimus (Geneve 1994);

d) toteuttavat mahdollisimman pian tarvittavat toimenpiteet ratifioidakseen seuraavat monenväliset yleissopimukset ja huolehtivat niihin perustuvien velvoitteiden täyttämisestä riittävällä ja tehokkaalla tavalla:

i) tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen pöytäkirja (1989),

ii) tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimus (Tukholman asiakirja 1967, muutettu 1979), ja

iii) Wienin sopimus tavaramerkkien kuvallisia elementtejä sisältävien osuuksien kansainvälisen luokituksen perustamisesta (Wien 1973, muutettu 1985).

171 artikla

Uudelleentarkastelu

Samalla kun osapuolet pyrkivät täyttämään edellä mainittuihin monenvälisiin yleissopimuksiin perustuvat velvoitteensa, assosiaationeuvosto voi päättää alan jonkin muun monenvälisen yleissopimuksen sisällyttämisestä 170 artiklassa olevaan luetteloon.

VII OSASTO

KILPAILU

172 artikla

Tavoitteet

1. Osapuolet sitoutuvat soveltamaan kilpailulainsäädäntöään tämän osan määräysten mukaisesti, jotta tavara- ja palvelukaupan vapauttamisesta saatavat edut eivät vähenisi tai kumoutuisi kilpailunvastaisten liiketoimintakäytäntöjen vuoksi. Tätä varten osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja edistävänsä yhteensovittamista kilpailuviranomaistensa välillä tämän osaston määräysten mukaisesti.

2. Osapuolten väliseen tavara- tai palvelukauppaan mahdollisesti vaikuttavien kilpailun vääristymien ja rajoitusten ehkäisemiseksi osapuolet kiinnittävät erityistä huomiota kilpailunvastaisiin sopimuksiin, yhdenmukaistettuihin käytäntöihin ja yhden yrityksen tai useamman yrityksen määräävän aseman väärinkäyttöön

3. Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja edistävänsä keskinäistä yhteensovittamista kilpailulainsäädännön soveltamisen alalla. Tähän yhteistyöhön sisältyy tiedottamista, neuvotteluja, muiden kuin luottamuksellisten tietojen vaihtoa ja teknistä apua. Osapuolet tunnustavat, että kilpailun alalla on tärkeä soveltaa periaatteita, jotka osapuolet voivat hyväksyä monenvälisissä yhteyksissä, esimerkiksi Maailman kauppajärjestössä.

173 artikla

Määritelmät

Tässä osastossa tarkoitetaan

1. "kilpailulainsäädännöllä"

a) yhteisön osalta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklaa, asetusta (ETY) N:o 4064/89 ja niiden täytäntöönpanoasetuksia ja muutoksia,

b) Chilen osalta säädöksiä Decreto Ley N° 211, vuodelta 1973, ja Ley N° 19.610, vuodelta 1999, ja niiden täytäntöönpanosäännöksiä ja muutoksia, ja

c) edellä mainittuun lainsäädäntöön tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen mahdollisesti tehtäviä muutoksia;

2. "kilpailuviranomaisella"

a) yhteisön osalta Euroopan yhteisöjen komissiota, ja

b) Chilen osalta seuraavia: Fiscalía Nacional Económica ja Comisión Resolutiva;

3. "täytäntöönpanotoimilla" kaikkea kilpailulainsäädännön soveltamista osapuolen kilpailuviranomaisen toteuttaman tutkimuksen tai menettelyn muodossa, joka voi johtaa rangaistusseuraamuksiin tai oikeussuojakeinojen käyttöön.

174 artikla

Ilmoitukset

1. Kilpailuviranomaisen on ilmoitettava toisen osapuolen kilpailuviranomaiselle täytäntöönpanotoimista, jos

a) niillä on todennäköisesti merkittävä vaikutus toisen osapuolen keskeisiin etuihin;

b) ne liittyvät kilpailunrajoituksiin, joilla todennäköisesti on välitön ja merkittävä vaikutus toisen osapuolen alueella; tai

c) ne koskevat kilpailunvastaisia toimia, joita toteutetaan pääasiassa toisen osapuolen alueella.

2. Menettelystä on ilmoitettava sen varhaisessa vaiheessa, jollei tämä ole osapuolten kilpailulainsäädännön vastaista ja vaikuta mahdollisesti vireillä olevaan tutkimukseen. Toinen kilpailuviranomainen voi ottaa sille ilmoitetut mielipiteet huomioon päätöstä tehdessään.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten on oltava niin yksityiskohtaisia, että ne mahdollistavat arvioinnin toisen osapuolen edut huomioon ottaen.

4. Osapuolet sitoutuvat tekemään parhaansa, jotta ilmoitukset tehdään edellä kuvatuissa olosuhteissa, ottaen huomioon käytettävissään olevat hallinnolliset voimavarat.

175 artikla

Täytäntöönpanotoimien yhteensovittaminen

Osapuolen kilpailuviranomainen voi tietyn tapauksen yhteydessä ilmoittaa toisen osapuolen kilpailuviranomaiselle halukkuudestaan sovittaa yhteen täytäntöönpanotoimia. Yhteensovittaminen ei estä osapuolia tekemästä itsenäisiä päätöksiä.

176 artikla

Neuvottelut tilanteessa, jossa osapuolen keskeiset edut toisen osapuolen alueella vaarantuvat

1. Osapuoli ottaa täytäntöönpanotoimia toteuttaessaan tarvittaessa huomioon, omien lakiensa mukaisesti, toisen osapuolen keskeiset edut. Jos osapuolen kilpailuviranomainen katsoo, että toisen osapuolen kilpailuviranomaisen parhaillaan toteuttama tutkimus tai menettely voi vaikuttaa haitallisesti sen tärkeisiin etuihin, se ilmoittaa kannastaan toisen osapuolen kilpailuviranomaiselle tai pyytää siltä neuvotteluja. Rajoittamatta kilpailulainsäädäntönsä mukaisen toiminnan jatkamista ja täyttä vapauttaan päätöksentekoon kilpailuviranomaisen, jonka puoleen on käännytty, olisi tarkasteltava pyynnön esittäneen kilpailuviranomaisen esittämiä näkemyksiä kattavasti ja myötämielisesti.

2. Osapuolen kilpailuviranomainen, joka katsoo, että toisen osapuolen alueella sijaitsevan yhden tai useamman yrityksen parhaillaan tai aikaisemmin harjoittamat kilpailunvastaiset käytännöt vaikuttavat merkittävästi ja haitallisesti sen etuihin, voi pyytää neuvottelua kyseisen osapuolen kilpailuviranomaisen kanssa. Neuvottelu ei saa rajoittaa asianomaisen kilpailuviranomaisen täyttä päätöksentekovapautta. Kilpailuviranomainen, jolta neuvottelua on pyydetty, voi toteuttaa kilpailulainsäädäntönsä nojalla kaikki asianmukaisiksi katsomansa korjaavat toimenpiteet, jotka ovat asianomaisen osapuolen sisäisen lainsäädännön mukaisia, rajoittamatta täyttä harkintavaltaansa täytäntöönpanon suhteen.

177 artikla

Tietojenvaihto ja luottamuksellisuus

1. Kilpailulainsäädäntönsä soveltamista tehostaakseen kilpailuviranomaiset voivat vaihtaa keskenään muita kuin luottamuksellisia tietoja.

2. Avoimuuden lisäämiseksi ja rajoittamatta omien luottamuksellisuutta koskevien sääntöjensä soveltamista osapuolet sitoutuvat toimittamaan toisilleen tietoja seuraamuksista ja oikeussuojakeinoista tapauksissa, jotka toisen osapuolen kilpailuviranomaisen mukaan vaikuttavat merkittävästi toisen osapuolen keskeisiin etuihin, ja esittämään perusteet kyseisten toimien toteuttamiselle, jos asianomainen kilpailuviranomainen tätä pyytää.

3. Osapuolet toimittavat toisilleen vuosittain valtiontukia koskevat tiedot, joissa ilmoitetaan tukien kokonaismäärä ja mahdollisuuksien mukaan aloittainen erittely. Osapuolet voivat pyytää tietoja yksittäisistä tapauksista, jotka koskevat osapuolten välistä kauppaa. Pyynnön vastaanottanut osapuoli toimittaa mahdollisuuksiensa mukaan muut kuin luottamukselliset tiedot.

4. Kaikkeen tietojenvaihtoon sovelletaan kummankin osapuolen soveltamia luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä. Luottamuksellisia tietoja, joiden levittäminen on nimenomaan kielletty tai joiden levittäminen voi olla osapuolten etujen kannalta haitallista, ei saa toimittaa ilman tietolähteen selvää suostumusta.

5. Kilpailuviranomaiset huolehtivat siitä, että kaikki toisen kilpailuviranomaisen sille luottamuksellisina toimittamat tiedot pysyvät luottamuksellisina, ja hylkäävät tällaisten tietojen paljastamista koskevat kolmannen osapuolen pyynnöt, ellei tiedot toimittanut kilpailuviranomainen ole antanut siihen hyväksyntäänsä.

6. Jos osapuolen lainsäädäntö sen sallii, luottamuksellisia tietoja voidaan antaa sen omille tuomioistuimille, joiden on tällöin pidettävä tiedot luottamuksellisina.

178 artikla

Tekninen apu

Osapuolet voivat toimittaa toisilleen teknistä apua, jotta ne voivat hyötyä toistensa kokemuksesta ja vahvistaa kilpailulainsäädäntönsä ja -politiikkansa täytäntöönpanoa.

179 artikla

Julkiset yritykset ja yritykset, joilla on erityis- ja yksinoikeuksia, nimetyt monopolit mukaan luettuina

1. Tämän osaston määräykset eivät estä osapuolia nimeämästä tai säilyttämästä julkisia tai yksityisiä monopoleja oman lainsäädäntönsä mukaisesti.

2. Julkisten yritysten ja niiden yritysten osalta, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, assosiaatiokomitea varmistaa, ettei tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen hyväksytä eikä pidetä voimassa toimenpiteitä, jotka häiritsevät osapuolten etujen vastaisesti niiden välistä tavara- tai palvelukauppaa, ja että kyseisiin yrityksiin sovelletaan kilpailusääntöjä sikäli, kuin niiden soveltaminen ei oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estä yrityksiä suorittamasta niille määrättyjä erityistehtäviä.

180 artikla

Riitojen ratkaisu

Osapuolet eivät voi turvautua tämän sopimuksen mukaiseen riitojen ratkaisumenettelyyn tähän osastoon liittyvissä kysymyksissä.

VIII OSASTO

RIITOJEN RATKAISEMINEN

I LUKU

TAVOITE JA SOVELTAMISALA

181 artikla

Tavoite

Tämän osaston tavoitteena on välttää ja ratkaista osapuolten väliset riidat, jotka koskevat sopimuksen tämän osan soveltamista vilpittömässä mielessä, ja päästä molempia tyydyttävään ratkaisuun kaikissa asioissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

182 artikla

Soveltamisala

Tämän osaston määräyksiä sovelletaan kaikkiin sopimuksen tämän osan tulkintaan ja soveltamiseen liittyviin kysymyksiin, jollei toisin nimenomaan määrätä.

II LUKU

RIITOJEN VÄLTTÄMINEN

183 artikla

Neuvottelut

1. Osapuolet pyrkivät aina sopimaan sopimuksen tämän osan tulkinnasta ja soveltamisesta ja kaikkia mahdollisia yhteistyö- ja neuvottelukeinoja käyttäen välttämään ja ratkaisemaan keskinäiset riitansa sekä pääsemään yhteisesti tyydyttävään ratkaisuun kaikissa asioissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

2. Osapuolet voivat pyytää assosiaatiokomiteassa käytäviä neuvotteluja voimassa olevista tai ehdotetuista toimenpiteistä tai mistä tahansa asiasta, joka liittyy sopimuksen tämän osan määräysten tulkintaan tai soveltamiseen, tai muusta asiasta, jonka ne katsovat voivan vaikuttaa sen toimintaan. Tässä osastossa "toimenpiteellä" tarkoitetaan myös käytäntöä. Osapuolen on mainittava pyynnössään valituksen kohteena oleva toimenpide tai muu ongelma ja yksilöitävä ne tämän sopimuksen määräykset, joiden se katsoo koskevan asiaa, ja toimitettava pyyntö toiselle osapuolelle.

3. Assosiaatiokomitea kokoontuu 30 päivän kuluessa pyynnön toimittamisesta. Neuvottelujen alkaessa osapuolten on toimitettava tietoja, joiden avulla voidaan tutkia, kuinka toimenpide tai jokin muu asia saattaa vaikuttaa tämän osan toimintaan ja soveltamiseen, ja niiden on käsiteltävä neuvottelujen aikana vaihdettuja tietoja luottamuksellisesti. Assosiaatiokomitea pyrkii ratkaisemaan riidan nopeasti päätöksellä. Päätöksessä on täsmennettävä asianomaisen osapuolen toteutettavaksi tulevat täytäntöönpanotoimenpiteet ja niiden toteuttamisen aikataulu.

III LUKU

RIITOJEN RATKAISUMENETTELY

184 artikla

Menettelyn aloittaminen

1. Osapuolet pyrkivät aina saavuttamaan riidassa molempia tyydyttävän ratkaisun.

2. Jos osapuoli katsoo, että toisen osapuolen voimassa oleva toimenpide rikkoo 182 artiklassa tarkoitettujen määräysten mukaista velvoitetta, eikä asiaa ei ole ratkaistu 15 päivän kuluessa siitä, kun assosiaatiokomitea on kokoontunut 183 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai 45 päivän kuluessa assosiaatiokomiteassa käytäviä neuvotteluja koskevan pyynnön jättämisestä, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi, se voi pyytää kirjallisesti välimiespaneelin asettamista.

3. Valituksen tekevän osapuolen on mainittava pyynnössään voimassa oleva toimenpide, jonka se katsoo rikkovan tämän osan määräyksiä, ja yksilöitävä ne sopimuksen määräykset, joiden se katsoo koskevan asiaa, ja toimitettava pyyntö toiselle osapuolelle ja assosiaatiokomitealle.

185 artikla

Välimiesten nimittäminen

1. Välimiespaneeliin kuuluu kolme välimiestä.

2. Assosiaatiokomitea vahvistaa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta luettelon vähintään 15 henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä; näistä kolmasosa ei ole kummankaan osapuolen kansalaisia ja heidät nimetään käytettäviksi välimiespaneelin puheenjohtajana. Assosiaatiokomitea pitää huolen siitä, että luettelossa on aina 15 henkilöä. Näillä henkilöillä on oltava erityistä asiantuntemusta tai kokemusta oikeudellisista kysymyksistä, kansainvälisestä kaupasta tai muista tähän osaan liittyvistä kysymyksistä tai kansainvälisistä kauppasopimuksista johtuvien riitojen ratkaisusta, heidän on oltava riippumattomia ja heidän on toimittava yksilöinä eivätkä he saa olla sidoksissa kumpaankaan osapuoleen tai mihinkään organisaatioon eivätkä ottaa näiltä ohjeita ja heidän on täytettävä liitteessä XVI esitettyjen käytännesääntöjen vaatimukset. Luetteloa voidaan muuttaa kolmen vuoden välein.

3. Assosiaatiokomitean puheenjohtaja valitsee kolmen päivän kuluessa välimiespaneelin asettamista koskevan pyynnön esittämisestä arvalla 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon merkityistä henkilöistä kolme välimiestä; näistä yksi valitaan valituksen tehneen osapuolen assosiaatiokomitealle ehdottamista henkilöistä, yksi valituksen kohteena olevan osapuolen assosiaatiokomitealle ehdottamista henkilöistä, ja paneelin puheenjohtajaksi valitaan yksi 2 kohdan mukaisesti tähän tarkoitukseen yksilöidyistä henkilöistä.

4. Välimiespaneelin asettamispäivä on päivä, jona sen kolme välimiestä valitaan arvalla.

5. Jos osapuoli katsoo, ettei välimies täytä käytännesäännöissä asetettuja vaatimuksia, osapuolet neuvottelevat asiasta ja, niin sopiessaan, korvaavat kyseisen välimiehen uudella, joka valitaan 6 kohdan määräysten mukaisesti.

6. Jos välimies ei kykene osallistumaan välimiesmenettelyyn tai jättää tehtävänsä tai korvataan toisella henkilöllä, uusi välimies valitaan kolmen päivän kuluessa samalla valintamenettelyllä kuin kyseinen välimies on valittu. Tällöin välimiesmenettelyyn mahdollisesti sovellettavan määräajan laskeminen keskeytetään siitä päivästä, josta alkaen välimies ei kykene osallistumaan välimiesmenettelyyn, jättää tehtävänsä tai korvataan toisella henkilöllä, siihen päivään, jona uusi välimies valitaan.

186 artikla

Tiedot ja tekniset neuvot

Välimiespaneeli voi osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan hankkia tietoja ja teknisiä neuvoja tarkoituksenmukaisiksi katsomiltaan henkilöiltä ja elimiltä. Näin hankitut tiedot välitetään osapuolille huomautuksia varten.

187 artikla

Välimiespaneelin päätökset

1. Välimiespaneelin on toimitettava päätöksensä, jossa esitetään sen havainnot ja päätelmät, osapuolille ja assosiaatiokomitealle pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa välimiespaneelin asettamispäivästä. Päätös on joka tapauksessa toimitettava viimeistään viiden kuukauden kuluttua kyseisestä päivästä. Välimiespaneelin on perustettava päätöksensä osapuolten esittämiin asiakirjoihin ja tietoihin sekä 186 artiklan mukaisesti mahdollisesti saamiinsa tietoihin. Välimiespäätös on lopullinen ja julkinen.

2. Päätöksessä esitetään tosiseikat, tämän sopimuksen asiaa koskevien määräysten sovellettavuus sekä havaintojen ja niihin pohjautuvien päätelmien perussyyt.

3. Välimiespaneeli tulkitsee tämän sopimuksen määräyksiä kansainvälisen julkisoikeuden tavanomaisten tulkintasääntöjen mukaisesti kiinnittäen asianmukaisesti huomiota siihen, että osapuolten on noudatettava tätä sopimusta vilpittömässä mielessä ja pidättäydyttävä kiertämästä velvoitteitaan.

4. Jos osapuoli väittää toisen osapuolen soveltaman toimenpiteen olevan ristiriidassa tämän osan määräysten kanssa, sen on osoitettava tämä ristiriita. Jos osapuoli väittää, että toimenpiteeseen sovelletaan tämän osaston nojalla poikkeusta, sen on osoitettava poikkeuksen soveltaminen.

5. Kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien helposti pilaantuvia tuotteita koskevat tapaukset, välimiespaneelin on pyrittävä mahdollisuuksiensa mukaan ilmoittamaan välimiespäätös osapuolille 75 päivän kuluessa välimiespaneelin asettamisesta. Päätös on ilmoitettava joka tapauksessa viimeistään neljän kuukauden kuluttua kyseisestä päivämäärästä. Välimiespaneeli voi tehdä välipäätöksen tapauksen kiireellisyydestä.

6. Kaikki välimiespaneelin päätökset, myös välimiespäätös ja mahdollinen välipäätös, tehdään ääntenenemmistöllä.

7. Valituksen tehnyt osapuoli voi valituksen kohteena olevan osapuolen suostumuksella peruuttaa valituksensa milloin tahansa ennen kuin välimiespäätös on ilmoitettu osapuolille ja assosiaatiokomitealle. Peruutus ei rajoita tämän osapuolen oikeutta esittää samasta asiasta myöhemmin uusi valitus.

8. Välimiespaneeli voi, valituksen kohteena olevan osapuolen suostumuksella, keskeyttää työnsä milloin tahansa valituksen tehneen osapuolen pyynnöstä enintään 12 kuukauden ajaksi. Tällaisen keskeytyksen yhteydessä 1 ja 5 kohdassa asetettuja määräaikoja pidennetään työn keskeytymisen kestoa vastaavasti. Jos välimiespaneelin työn keskeytyksestä on kulunut yli 12 kuukautta, kyseisen paneelin asettamista koskeva toimivalta raukeaa sanotun kuitenkaan rajoittamatta valituksen tehneen osapuolen oikeutta pyytää myöhemmässä vaiheessa välimiespaneelin asettamista samaa asiaa varten.

188 artikla

Päätöksen noudattaminen

1. Osapuolten on toteutettava välimiespaneelin päätöksen edellyttämät toimenpiteet.

2. Osapuolet pyrkivät sopimaan yksittäisistä toimenpiteistä, joita välimiespäätöksen täytäntöönpano edellyttää.

3. Valituksen kohteena olleen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle 30 päivän kuluessa siitä, kun välimiespäätös on annettu tiedoksi osapuolille ja assosiaatiokomitealle

a) päätöksen täytäntöönpanon edellyttämät yksittäiset toimenpiteet;

b) päätöksen täytäntöönpanoon tarvittava kohtuullinen määräaika; ja

c) käytännön ehdotukset väliaikaisiksi korvauksiksi, joita sovelletaan siihen asti, kun välimiespäätöksen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet on toteutettu täysimääräisesti.

4. Jos osapuolet ovat eri mieltä tällaisen ilmoituksen sisällöstä, valituksen tehnyt osapuoli pyytää alkuperäistä välimiespaneelia ratkaisemaan, ovatko ehdotetut, 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet tämän osan määräysten mukaisia, sekä päättämään määräajasta ja siitä, onko ehdotettu korvaus selvästi epäsuhtainen. Tämä päätös on tehtävä 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

5. Asianomaisen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle ja assosiaatiokomitealle ennen osapuolten sopiman kohtuullisen määräajan tai 4 kohdan mukaisesti määritetyn määräajan päättymistä, mitä täytäntöönpanotoimia se on ottanut käyttöön lopettaakseen sille tämän osan määräysten mukaisesti kuuluvien velvoitteiden laiminlyönnin. Tämän ilmoituksen saatuaan tämä toinen osapuoli voi pyytää alkuperäistä välimiespaneelia ratkaisemaan, ovatko asianomaiset toimenpiteet tämän osan määräysten mukaisia, jolleivät ne ole samanlaisia kuin toimenpiteet, jotka välimiespaneeli on katsonut tämän osan määräysten mukaisiksi 4 kohdan mukaisesti toimiessaan. Välimiespaneeli tekee päätöksensä 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

6. Jos asianomainen osapuoli ei ilmoita täytäntöönpanotoimista ennen sovitun kohtuullisen määräajan päättymistä tai jos välimiespaneeli päättää, etteivät asianomaisen osapuolen ilmoittamat täytäntöönpanotoimet vastaa sille tämän osan määräysten mukaan kuuluvia velvoitteita, ja jos korvauksesta ei ole päästy sopimukseen, valituksen tehneellä osapuolella on oikeus keskeyttää tämän osan määräysten nojalla myönnettyjen etuuksien soveltaminen tämän osan määräysten vastaisesta toimenpiteestä aiheutuvia etuuksien mitätöinnin tai heikentämisen vaikutuksia vastaavasti.

7. Harkitessaan, minkä etuuksien soveltamista keskeytys koskee, valituksen tehneen osapuolen olisi ensin pyrittävä keskeyttämään etuuksien soveltaminen tämän osan niiden osastojen osalta, joihin välimiespaneelin tämän osan määräysten vastaiseksi toteama toimenpide vaikuttaa. Jos valituksen tehnyt osapuoli katsoo samaan osastoon tai samoihin osastoihin liittyvien etuuksien soveltamisen keskeyttämisen olevan epäkäytännöllistä tai tehotonta, se voi keskeyttää myös muihin osastoihin liittyvien etuuksien soveltamisen edellyttäen, että se esittää perustelut kirjallisesti. Etuuksiksi, joiden soveltaminen keskeytetään, on pyrittävä valitsemaan ensisijassa vähiten tämän sopimuksen toimintaa häiritseviä etuuksia.

8. Valituksen tehneen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle ja assosiaatiokomitealle, minkä etuuksien soveltamisen se aikoo keskeyttää. Toinen osapuoli voi viiden päivän kuluessa kyseisestä ilmoituksesta pyytää alkuperäistä välimiespaneelia päättämään, vastaavatko etuudet, joiden soveltamisen valituksen tehnyt osapuoli aikoo keskeyttää, tämän osan määräysten vastaiseksi todetun toimenpiteen mitätöivää tai heikentävää vaikutusta, ja onko ehdotettu keskeytys 7 kohdan mukainen. Välimiespaneeli tekee päätöksensä 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Etuuksien soveltamista ei saa keskeyttää, ennen kuin välimiespaneeli on tehnyt päätöksensä.

9. Etuuksien soveltamista koskeva keskeytys on väliaikainen, ja valituksen tehnyt osapuoli saa jatkaa sitä ainoastaan siihen asti, kun tämän osan määräysten vastaiseksi katsottu toimenpide on kumottu tai se on muutettu tämän osan määräysten mukaiseksi, tai kun osapuolet ovat päässeet sopimukseen riidan ratkaisusta.

10. Alkuperäinen välimiespaneeli päättää kumman tahansa osapuolen pyynnöstä, ovatko etuuksien keskeyttämisen jälkeen toteutetut täytäntöönpanotoimet tämän osan määräysten mukaisia ja onko etuuksien soveltamista koskeva keskeytys sen mukaisesti päätettävä tai olisiko sitä muutettava. Välimiespaneeli tekee päätöksensä 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

11. Tässä artiklassa tarkoitetut välimiespäätökset ovat lopullisia ja sitovia. Ne ilmoitetaan assosiaatiokomitealle, ja ne ovat julkisia.

IV LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

189 artikla

Yleiset määräykset

1. Osapuolet voivat yhteisellä sopimuksella muuttaa mitä tahansa tässä osastossa mainittua määräaikaa.

2. Jolleivät osapuolet toisin sovi, välimiespaneeli käsittelee asiat liitteessä XV vahvistetun työjärjestysmallin mukaisesti. Assosiaatiokomitea voi muuttaa päätöksellään työjärjestysmallia ja liitteessä XVI annettuja käytännesääntöjä, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi.

3. Välimiespaneelin kuulemiset ovat suljettuja tilaisuuksia, jolleivät osapuolet toisin päätä.

4. a) Jos osapuoli haluaa oikaista WTO-sopimuksen mukaisen velvoitteen rikkomisen, se soveltaa asianomaisia WTO-sopimuksen sääntöjä ja WTO-sopimuksen mukaisia menettelyjä, joita sovelletaan tämän sopimuksen määräyksistä riippumatta.

b) Jos osapuoli haluaa korjata tämän osan määräysten mukaisen velvoitteen laiminlyönnin, se soveltaa tässä osastossa vahvistettuja sääntöjä ja menettelyjä.

c) Jos osapuoli haluaa korjata sopimuksen tämän osan määräysten mukaisen, WTO-sopimuksen mukaista velvoitetta vastaavan velvoitteen laiminlyönnin, se soveltaa asianomaisia WTO-sopimuksen sääntöjä ja WTO-sopimuksen mukaisia menettelyjä, joita sovelletaan tämän sopimuksen määräyksistä riippumatta.

d) Sen jälkeen, kun riitojen ratkaisumenettely on aloitettu, käytetään yksinomaan valittua foorumia, jollei se ole ilmoittanut, ettei ole asiassa toimivaltainen. Tämän osaston nojalla perustetun välimiespaneelin toimivaltaan liittyvät mahdolliset kysymykset on esitettävä 10 päivän kuluessa paneelin asettamisesta, ja paneelin on annettava niistä alustava päätös 30 päivän kuluessa paneelin asettamisesta.

IX OSASTO

AVOIMUUS

190 artikla

Yhteyspisteet ja tietojenvaihto

1. Kumpikin osapuoli nimeää yhteyspisteen helpottamaan osapuolten välistä yhteydenpitoa tämän osan soveltamisalaan kuuluvissa kaupan alan kysymyksissä. Osapuolen pyynnöstä toisen osapuolen yhteyspiste ilmoittaa kyseessä olevasta asiasta vastaavan viraston tai virkailijan ja antaa tarvittavaa apua helpottaakseen yhteydenpitoa pyynnön esittäneen osapuolen kanssa.

2. Kumpikin osapuoli toimittaa toisen osapuolen pyynnöstä ja omien sisäisten lakiensa ja periaatteidensa sallimissa rajoissa tiedot ja vastaukset toisen osapuolen esittämiin kysymyksiin, jotka koskevat tämän osan toimintaan mahdollisesti merkittävästi vaikuttavia voimassa olevia tai ehdotettuja toimenpiteitä.

3. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot katsotaan toimitetuiksi, kun ne on saatettu käytettäväksi ilmoittamalla ne asianmukaisesti WTO:lle tai kun ne on saatettu nähtäville asianomaisen osapuolen virallisilla verkkosivuilla, joille pääsy on avoin ja maksuton.

191 artikla

Avoimuuden lisäämiseen tähtäävä yhteistyö

Osapuolet sopivat edistävänsä yhdessä kahdenvälisissä ja monenvälisissä yhteyksissä eri toimintatapoja, joilla avoimuutta kaupan alan kysymyksissä voidaan lisätä.

192 artikla

Julkistaminen

Kumpikin osapuoli varmistaa, että sen tämän osan soveltamisalaan kuuluviin kaupan alan kysymyksiin liittyvät yleisesti sovellettavat lait, määräykset, menettelyt ja hallinnolliset päätökset julkaistaan tai saatetaan välittömästi julkisiksi.

X OSASTO

TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ERITYISTEHTÄVÄT KAUPAN ALALLA

193 artikla

Erityistehtävät

1. Assosiaatiokomitean suorittaessa sille tässä sopimuksen osassa uskottuja tehtäviä sen muodostavat kauppaan liittyvistä asioista vastaavat yhteisön ja Chilen edustajat, jotka tavallisesti ovat korkean tason virkamiehiä.

2. Sen estämättä, mitä 6 artiklassa määrätään assosiaatiokomitean tehtävänä on erityisesti

a) valvoa tämän osan sekä minkä tahansa muun osapuolten sopiman kauppaan liittyvän välineen määräysten täytäntöönpanoa ja soveltamista tämän sopimuksen mukaisesti;

b) seurata sopimuksen tämän osan määräysten kehittämistä edelleen ja arvioida tämän osan määräysten soveltamisesta saatuja tuloksia;

c) ratkaista tämän osan tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät mahdolliset riidat 183 artiklan määräysten mukaisesti;

d) avustaa assosiaationeuvostoa sen hoitaessa kauppaan liittyviä tehtäviään;

e) valvoa kaikkien tämän osan määräysten mukaisesti perustettujen erityiskomiteoiden työtä;

f) hoitaa muita sille tämän osan nojalla annettuja tai assosiaationeuvoston sille uskomia tehtäviä, jotka liittyvät kaupan alaan; ja

g) antaa vuosittain kertomus assosiaationeuvostolle.

3. Assosiaatiokomitean hoitaessa 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviään se voi

a) perustaa erityiskomiteoita tai -elimiä käsittelemään sen toimivaltaan kuuluvia asioita sekä määrittää näiden kokoonpanon, tehtävät ja työjärjestyksen;

b) kokoontua milloin tahansa osapuolten yhteisesti sopimana ajankohtana;

c) tarkastella kaikkia kauppaan liittyviä asioita ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tehtäviensä hoitamisessa;

d) tehdä päätöksiä tai antaa suosituksia kauppaan liittyvistä kysymyksistä 6 artiklan mukaisesti.

4. Sopimuksen 5 artiklan ja 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti osapuolet panevat sopimuksen 60 artiklan 5 kohtaa ja 74 artiklaa ja liitteessä III olevaa 38 artiklaa sovellettaessa tehdyt päätökset täytäntöön liitteen XVII määräysten mukaisesti.

XI OSASTO

POIKKEUKSET KAUPAN ALALLA

194 artikla

Kansallista turvallisuutta koskeva lauseke

1. Mikään tässä sopimuksessa ei

a) vaadi osapuolta toimittamaan sellaisia tietoja, joiden paljastaminen olisi vastoin sen keskeisiä turvallisuusetuja;

b) estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä, jos se katsoo ne välttämättömiksi suojellessaan keskeisiä turvallisuusetujaan, jotka

i) liittyvät halkeavaan ja yhtyvään ydinmateriaaliin tai materiaaleihin, joista edellä mainitut ovat peräisin,

ii) liittyvät aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden sekä muiden vastaavien tuotteiden ja materiaalien kauppaan tai palvelujen tarjontaan, jonka tarkoituksena on suoraan tai välillisesti sotilaskohteen varustaminen,

iii) liittyvät kansallisen turvallisuuden tai kansallisen puolustuksen kannalta välttämättömiin julkisiin hankintoihin, tai

iv) toteutetaan sodan tai muun kansainvälisissä suhteissa ilmenevän hätätilanteen aikana; tai

c) estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä, joilla se täyttää Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia velvoitteitaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

2. Assosiaatiokomitealle on toimitettava mahdollisimman kattavat tiedot 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä ja niiden soveltamisen päättymisestä.

195 artikla

Maksutaseongelmat

1. Jos osapuolella on vakavia maksutaseeseen tai ulkoiseen rahoitukseen liittyviä ongelmia tai sellaisten uhka on olemassa, se voi ottaa käyttöön tai pitää voimassa tavara- ja palvelukauppaan sekä maksuihin ja pääomanliikkeisiin, myös suoriin sijoituksiin, liittyviä rajoittavia toimenpiteitä.

2. Osapuolet pyrkivät siihen, ettei 1 kohdassa tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä sovelleta.

3. Tämän artiklan nojalla käyttöön otetut tai voimassa pidetyt rajoittavat toimenpiteet eivät saa olla syrjiviä, niiden on oltava määräaikaisia eikä niiden vaikutus saa olla suurempi kuin mitä maksutasetta ja ulkoista rahoitusta koskevien ongelmien korjaamiseksi on tarpeen. Niiden on oltava WTO:n sopimuksissa vahvistettujen edellytysten ja tarvittaessa Kansainvälisen valuuttarahaston perustamissopimuksen mukaisia.

4. Rajoittavat toimenpiteet käyttöön ottaneen tai niitä voimassa pitävän taikka niihin muutoksia tehneen osapuolen on ilmoitettava asiasta viipymättä toiselle osapuolelle ja esitettävä mahdollisimman pian aikataulu niiden soveltamisen lopettamista varten.

5. Rajoittavia toimenpiteitä soveltava osapuoli avaa viivyttelemättä neuvottelut assosiaatiokomiteassa. Neuvotteluissa arvioidaan asianomaisen osapuolen maksutasetilanne ja tämän artiklan nojalla käyttöön otetut tai voimassa pidetyt rajoitukset ottaen huomioon muun muassa seuraavat tekijät:

a) maksutaseeseen ja ulkoiseen rahoitukseen liittyvien ongelmien luonne ja laajuus;

b) neuvottelut avanneen osapuolen ulkoiset taloudelliset ja kaupankäyntiin liittyvät olosuhteet;

c) vaihtoehtoiset korjaavat toimenpiteet, joita voitaisiin käyttää.

Neuvotteluissa on käsiteltävä sitä, ovatko mahdolliset rajoittavat toimenpiteet 3 ja 4 kohdan määräysten mukaisia. Kaikki Kansainvälisen valuuttarahaston esittämät valuuttaan, rahavarantoon ja maksutaseeseen liittyvät tilastolliset ja muut tiedot otetaan huomioon, ja päätelmien perustana käytetään valuuttarahaston arviota neuvottelut avanneen osapuolen maksutasetta ja ulkoista rahoitusta koskevasta tilanteesta.

196 artikla

Verotus

1. Sopimuksen tämän osan määräyksiä tai sopimuksen mukaisesti toteutettuja järjestelyjä ei voida tulkita niin, että ne estävät osapuolia, kun ne soveltavat asiaa koskevia verolainsäädäntönsä säännöksiä, tekemästä eroa veronmaksajien välillä, jotka ovat eri asemassa etenkin asuinpaikkansa tai pääomansa sijoituspaikan osalta.

2. Sopimuksen tämän osan määräyksiä tai sopimuksen mukaisesti toteutettuja järjestelyjä ei voida tulkita niin, että ne estävät sellaisen toimenpiteen käyttöönoton tai täytäntöönpanon, jonka tarkoituksena on kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehtyjen sopimusten tai muiden verotusjärjestelyjen tai osapuolen sisäisen verolainsäädännön säännösten mukaisesti estää verojen kiertäminen kokonaan tai osittain.

3. Sopimuksen tämän osan määräykset eivät vaikuta minkään verotussopimuksen nojalla osapuolelle kuuluviin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Jos tämä sopimus ja tällainen verotussopimus ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan siltä osin verotussopimusta.

V OSA

LOPPUMÄÄRÄYKSET

197 artikla

Osapuolten määrittely

Tämän sopimuksen yhteydessä "osapuolilla" tarkoitetaan yhtäältä joko yhteisöä tai sen jäsenvaltioita tai yhteisöä ja sen jäsenvaltioita Euroopan yhteisön perustamissopimukseen perustuvasta toimivallan jakautumisesta riippuen ja toisaalta Chilen tasavaltaa.

198 artikla

Voimaantulo

1. Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka kuluessa osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen voimaantulon edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2. Ilmoitukset lähetetään Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille, joka on tämän sopimuksen tallettaja.

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, yhteisö ja Chile sopivat soveltavansa 3-11 artiklaa, 18 artiklaa, 24-27 artiklaa, 48-54 artiklaa, 55 artiklan a, b, f, h ja i alakohtaa, 56-93 artiklaa, 136-162 artiklaa ja 172-206 artiklaa sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona yhteisö ja Chile ovat ilmoittaneet toisilleen kyseiseen tarkoitukseen tarvittavien menettelyjen loppuun saattamisesta.

4. Jos osapuolet soveltavat jotakin tämän sopimuksen määräystä ennen sopimuksen voimaantuloa, määräyksessä oleva mahdollinen viittaus sopimuksen voimaantulopäivään tarkoittaa viittausta siihen päivään, josta alkaen osapuolet sopivat soveltavansa kyseistä määräystä 3 kohdan mukaisesti.

5. Tämä sopimus korvaa yhteistyötä koskevan puitesopimuksen siitä päivästä, jona se tulee voimaan 1 kohdan mukaisesti. Yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitetty 13 päivänä kesäkuuta 2001 tehty pöytäkirja keskinäisestä avusta tulliasioissa pysyy poikkeuksellisesti voimassa ja siitä tulee tämän sopimuksen erottamaton osa.

199 artikla

Voimassaoloaika

1. Sopimus on voimassa määrittelemättömän ajan.

2. Osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

3. Irtisanominen tulee voimaan kuusi kuukautta toiselle osapuolelle ilmoittamisen jälkeen.

200 artikla

Velvoitteiden täyttäminen

1. Osapuolet toteuttavat kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat yleiset ja erityiset toimenpiteet ja varmistavat, että ne toimivat tässä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

2. Jos osapuoli katsoo, ettei toinen osapuoli ole täyttänyt tämän sopimuksen mukaista velvoitettaan, se voi toteuttaa tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista sen on toimitettava assosiaationeuvostolle 30 päivän kuluessa kaikki tilanteen perusteellista tarkastelua varten tarvittavat tiedot molempien osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Toimenpiteiden valinnassa etusijalle on asetettava toimenpiteet, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle. Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä assosiaatiokomitealle, ja niistä neuvotellaan komiteassa toisen osapuolen sitä pyytäessä.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa määrätään, osapuoli voi toteuttaa välittömästi kansainvälisen oikeuden mukaisia tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, jos

a) kyseessä on tämän sopimuksen irtisanominen, joka ei ole sallittua kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen perusteella;

b) toinen osapuoli rikkoo 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sopimuksen olennaisia osia.

Toinen osapuoli voi pyytää kiireellisen kokouksen kutsumista koolle osapuolten saattamiseksi yhteen 15 päivän kuluessa tilanteen perusteellista tarkastelua varten molempien osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

4. Jos osapuoli katsoo, ettei toinen osapuoli ole täyttänyt jotakin sille IV osan määräysten mukaan kuuluvaa velvoitettaan, se voi käyttää 2 kohdasta poiketen ainoastaan IV osan VIII osaston mukaisesti vahvistettuja riitojen ratkaisumenettelyjä, joita koskevia määräyksiä sen on noudatettava.

201 artikla

Tuleva kehitys

1. Osapuolet voivat yhteisesti sopia avartavansa sopimusta laajentaakseen ja täydentääkseen sen soveltamisalaa lainsäädäntönsä mukaisesti tekemällä tiettyjä aloja tai toimintoja koskevia sopimuksia sopimuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella.

2. Sopimuksen täytäntöönpanon osalta osapuolet voivat tehdä ehdotuksia yhteistyön laajentamiseksi kaikilla muilla aloilla ottaen huomioon sopimuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset.

202 artikla

Tietosuoja

Osapuolet sopivat varmistavansa tiukimpien kansainvälisten normien mukaisen korkeatasoisen suojan henkilö- ja muita tietoja käsiteltäessä.

203 artikla

Kansallista turvallisuutta koskeva lauseke

194 artiklan määräyksiä sovelletaan koko sopimukseen.

204 artikla

Alueellinen soveltaminen

Sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin Euroopan yhteisön perustamissopimusta sovelletaan siinä määrätyin edellytyksin sekä Chilen tasavallan alueeseen.

205 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Sopimus laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

206 artikla

Liitteet, lisäykset, pöytäkirjat ja huomautukset

Sopimuksen liitteet, lisäykset, pöytäkirjat ja huomautukset ovat sen erottamaton osa.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord./IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo./TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2002352FI.006401.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2002352FI.006402.TIF">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2002352FI.006501.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2002352FI.006502.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2002352FI.006503.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2002352FI.006504.TIF">

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

>PIC FILE= "L_2002352FI.006505.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2002352FI.006601.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2002352FI.006602.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2002352FI.006603.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2002352FI.006604.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2002352FI.006605.TIF">

Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

>PIC FILE= "L_2002352FI.006606.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2002352FI.006701.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2002352FI.006702.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002352FI.006703.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352FI.006704.TIF">

Por la República de Chile

>PIC FILE= "L_2002352FI.006705.TIF">

(1) Alanimikkeeseen ex 1902 20 kuuluvat "täytetyt makaronivalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia".

(2) Tuotuun tuotteeseen ja samankaltaiseen kotimarkkinatuotteeseen sovellettava sisäinen vero tai muu sisäinen maksu tai 2 kohdassa tarkoitettu laki, määräys tai vaatimus, joka tuontituotteen osalta kannetaan tai pannaan täytäntöön tuonnin yhteydessä, on kuitenkin katsottava sisäiseksi veroksi tai muuksi sisäiseksi maksuksi tai 2 kohdassa tarkoitetuksi laiksi, määräykseksi tai vaatimukseksi, ja tämän mukaisesti siihen sovelletaan tämän artiklan määräyksiä.

(3) Veron, joka täyttää ensimmäisen virkkeen määräykset, katsotaan olevan ristiriidassa toisen virkkeen määräysten kanssa ainoastaan tapauksissa, joissa esiintyy kilpailua yhtäältä verotetun tuotteen ja toisaalta sellaisen tuotteen kesken, joka on sen kanssa suoraan kilpaileva tai jolla se voidaan korvata mutta jota ei veroteta vastaavasti.

(4) Ensimmäisen virkkeen määräysten mukaisen rajoituksen ei katsota olevan ristiriidassa toisen virkkeen määräysten kanssa, jos kaikkia tuotteita, joita rajoitus koskee, tuotetaan kotimarkkinoilla huomattavia määriä. Rajoituksen ei voida katsoa olevan toisen virkkeen määräysten mukainen sillä perusteella, että kullekin sen kohteena olevalle tuotteelle vahvistettu määrä tai määräosuus merkitsee tasapuolista määräsuhdetta tuotujen ja kotimarkkinoilla tuotettujen tuotteiden välillä.

(5) 2 kohdan c alakohta ei koske sellaisia osapuolen toimenpiteitä, jotka rajoittavat palvelun tarjoamiseen tarvittavia panoksia.

(6) Tämän artiklan nojalla tehdyt erityissitoumukset eivät velvoita osapuolta korvaamaan luontaista kilpailuhaittaa, joka johtuu asianomaisen palvelun tai palveluntarjoajan ulkomaalaisuudesta.

(7) Tämän määräyksen sisällyttäminen tähän lukuun ei rajoita Chilen kantaa siitä, onko sähköinen kaupankäynti katsottava palvelujen tarjonnaksi.

(8) Yleisradiolähetys määritellään yleisön vastaanotettavaksi tarkoitetuksi, vapaasti eteneviä radioaaltoja hyväksi käyttäväksi televisio- tai radio-ohjelmaa sisältäväksi lähetykseksi, mutta siihen eivät kuulu operaattoreiden väliset yhteydet.

(9) 2 kohdan c alakohta ei koske sellaisia osapuolen toimenpiteitä, jotka rajoittavat palvelun tarjoamiseen tarvittavia panoksia.

(10) Tämän artiklan nojalla tehdyt erityissitoumukset eivät velvoita osapuolta korvaamaan luontaista kilpailuhaittaa, joka johtuu asianomaisen palvelun tai palveluntarjoajan ulkomaalaisuudesta.

(11) Osapuoli voi etenkin edellyttää, että sen alueella rahoituspalveluja tai muita palveluja tarjoavalla tai sinne sijoittautuvalla luonnollisella henkilöllä on osapuolen alueella asianomaista alaa tai toimintaa varten tarvittava akateeminen pätevyys ja/tai ammatillinen kokemus.

(12) Tässä osastossa teknisellä määräyksellä tarkoitetaan asiakirjaa, jossa määrätään tavaran tai palvelun ominaisuudet tai niihin liittyvät tuotanto- tai valmistusmenetelmät sovellettavat hallinnolliset määräykset mukaan luettuina ja jonka noudattaminen on pakollista. Siihen voi myös sisältyä tai se voi yksinomaan käsitellä termistöön, tunnuksiin, pakkaukseen, merkitsemiseen tai etiketöintiin liittyviä vaatimuksia, jotka koskevat tavaraa, palvelua tai tuotanto- tai valmistusmenetelmää.

(13) Tässä osastossa standardilla tarkoitetaan tunnustetun elimen hyväksymää asiakirjaa, joka sisältää yleistä ja toistuvaa käyttöä varten tavaroihin tai palveluihin taikka niiden tuotanto- tai valmistusmenetelmiin liittyviä sääntöjä tai ohjeita tai niiden ominaisuuksien kuvauksen ja jonka noudattaminen ei ole pakollista. Siihen voi myös sisältyä tai se voi yksinomaan käsitellä termistöön, tunnuksiin, pakkaukseen, merkitsemiseen tai etiketöintiin liittyviä vaatimuksia, jotka koskevat tavaraa, palvelua tai tuotanto- tai valmistusmenetelmää.

LIITELUETTELO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 1

YHTEISÖN TULLIEN POISTOLUETTELO

(assosiaatiosopimuksen 60, 65, 68 ja 71 artiklassa tarkoitettu)

Alkuhuomautus

Tämän liitteen tullitaulukossa on seuraavat neljä saraketta:

a) "HS-nimike 2002": harmonoidun järjestelmän nimikkeistössä käytetyt nimikkeet, joihin viitataan 62 artiklassa;

b) "Kuvaus": nimikkeeseen kuuluvan tuotteen kuvaus;

c) "Perustulli": 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu perustulli, josta tullien poistamisen ohjelma alkaa;

d) "Luokka": luokka tai luokat, joihin kyseinen tuote kuuluu tullien poistamisen yhteydessä. Luokat, joita Chilestä yhteisöön tapahtuvassa tuonnissa sovelletaan, sellaisina kuin ne on määritelty 65, 68 ja 71 artiklassa, ovat seuraavat:

"Year 0": vapauttaminen sopimuksen tullessa voimaan

"Year 3": vapauttaminen kolmen vuoden siirtymäkauden kuluessa

"Year 4": vapauttaminen neljän vuoden siirtymäkauden kuluessa

"Year 7": vapauttaminen seitsemän vuoden siirtymäkauden kuluessa

"Year 10": vapauttaminen kymmenen vuoden siirtymäkauden kuluessa

"R": 50 prosentin tullimyönnytys perustullista

"EP": vapauttaminen koskee ainoastaan arvotullia; tulohintaan liittyvä paljoustulli säilytetään

"SP": vapauttaminen koskee ainoastaan arvotullia; paljoustulli säilytetään

"PN": ei vapautusta, koska kyseisten tuotteiden nimet on suojattu yhteisössä

"TQ": vapautus tariffikiintiön mukaisesti (ks. tarkemmat edellytykset 1 jaksosta)

Tämä tullitaulukon kuvaus annetaan ainoastaan tämän liitteen ymmärtämisen helpottamiseksi eikä sen tarkoitus ole korvata tai muuttaa asiaa koskevia IV osan II osaston määräyksiä.

1 JAKSO

Tariffikiintiöt 68 artiklan 2 kohdassa ja 71 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuille luokkaan "TQ" kuuluville tavaroille

Chilestä peräisin olevien tuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan vuositasolla sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen seuraavia tullimyönnytyksiä:

Maataloustuotteet

1. Yhteisö sallii tullittoman tuonnin seuraaville määrille ja tuotteille siten, että alkuperäistä määrää korotetaan joka vuosi 10 prosentilla:

a) yhteensä 1000 tonnia tässä liitteessä "TQ(1)(a)"-merkittyjä nimikkeisiin 0201 20 , 0201 30 00 , 0202 20 ja 0202 30 kuuluvia tuotteita;

b) yhteensä 3500 tonnia tässä liitteessä "TQ(1)(b)"-merkittyjä nimikkeisiin ex 0203 , 1601 00 , 1602 41 , 1602 42 ja 1602 49 kuuluvia tuotteita;

c) 2000 tonnia tässä liitteessä "TQ(1)(c)"-merkittyjä nimikkeeseen 0204 kuuluvia tuotteita; ja

d) yhteensä 7250 tonnia tässä liitteessä "TQ(1)(d)"-merkittyjä nimikkeisiin 0207 11 , 0207 12 , 0207 13 , 0207 14 , 0207 24 , 0207 25 , 0207 26 , 0207 27 , 0207 32 11 , 0207 32 15 , 0207 32 19 , 0207 33 11 , 0207 33 19 , 0207 35 15 , 0207 35 21 , 0207 35 53 , 0207 35 63 , 0207 35 71 , 0207 36 15 , 0207 36 21 , 0207 36 53 , 0207 36 63 , 0207 36 71 , 1602 31 ja 1602 32 kuuluvia tuotteita.

2. Yhteisö sallii tullittoman tuonnin seuraaville määrille ja tuotteille siten, että alkuperäistä määrää korotetaan joka vuosi 5 prosentilla:

a) 1500 tonnia tässä liitteessä "TQ(2)(a)"-merkittyjä nimikkeeseen 0406 kuuluvia tuotteita;

b) 500 tonnia tässä liitteessä "TQ(2)(b)"-merkittyjä nimikkeeseen 0703 20 00 kuuluvia tuotteita;

c) 1000 tonnia tässä liitteessä "TQ(2)(c)"-merkittyjä nimikkeeseen 1104 kuuluvia tuotteita;

d) yhteensä 500 tonnia tässä liitteessä "TQ(2)(d)"-merkittyjä nimikkeisiin 2003 10 20 ja 2003 10 30 kuuluvia tuotteita;

e) 1000 tonnia tässä liitteessä "TQ(2)(e)"-merkittyjä nimikkeeseen 2008 60 19 kuuluvia tuotteita;

f) 37000 tonnia tässä liitteessä "TQ(2)(f)"-merkittyjä nimikkeeseen 0806 10 10 kuuluvia tuotteita ajanjaksolla 1 päivästä tammikuuta 14 päivään heinäkuuta; ja

g) 3000 tonnia tässä liitteessä "TQ(2)(g)"-merkittyjä nimikkeeseen 0806 10 10 kuuluvia tuotteita ajanjaksolla 1 päivästä marraskuuta 31 päivään joulukuuta.

Jalostetut maataloustuotteet

3. Yhteisö sallii tullittoman tuonnin seuraaville määrille ja tuotteille:

a) yhteensä 400 tonnia tässä liitteessä "TQ(3)(a)"-merkittyjä nimikkeisiin 1704 10 11 , 1704 10 19 , 1704 10 91 , 1704 10 99 , 1704 90 10 , 1704 90 30 , 1704 90 51 , 1704 90 55 , 1704 90 61 , 1704 90 65 , 1704 90 71 , 1704 90 75 , 1704 90 81 ja 1704 90 99 kuuluvia tuotteita;

b) yhteensä 400 tonnia tässä liitteessä "TQ(3)(b)"-merkittyjä nimikkeisiin 1806 20 10 , 1806 20 30 , 1806 20 50 , 1806 20 70 , 1806 20 80 , 1806 20 95 , 1806 31 00 , 1806 32 10 , 1806 32 90 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50 , 1806 90 60 , 1806 90 70 ja 1806 90 90 kuuluvia tuotteita; ja

c) yhteensä 500 tonnia tässä liitteessä "TQ(3)(c)"-merkittyjä nimikkeisiin 1905 31 11 , 1905 31 19 , 1905 31 30 , 1905 31 91 , 1905 31 99 , 1905 32 11 , 1905 32 19 , 1905 32 91 , 1905 32 99 , 1905 90 40 ja 1905 90 45 kuuluvia tuotteita.

Kalastustuotteet

4. Yhteisö sallii seuraavassa mainittujen tuotteiden tuonnin seuraavina määrinä siten, että niitä koskeva tulli poistetaan samansuuruisissa osissa kymmenessä vaiheessa; ensimmäinen tullien poisto toteutetaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä ja loput yhdeksän kunkin sitä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä, ja tulli siis poistetaan kokonaan 1 päivänä tammikuuta kymmenentenä vuonna sopimuksen voimaantulosta:

a) yhteensä 5000 tonnia tässä liitteessä "TQ(4)(a)"-merkittyjä nimikkeisiin 0302 69 66 , 0302 69 67 , 0302 69 68 ja 0302 69 69 kuuluvia tuotteita; ja

b) yhteensä 40 tonnia tässä liitteessä "TQ(4)(b)"-merkittyjä nimikkeeseen 0305 30 30 ja 0305 41 00 kuuluvia tuotteita.

Kiintiön sisäinen perustulli, josta tullien poistaminen aloitetaan, on tämän sopimuksen voimaan tullessa tosiasiallisesti sovellettu tulli.

5. Yhteisö sallii nimikkeisiin 1604 14 11 , 1604 14 18 , 1604 19 39 ja 1604 20 70 luokiteltavien ja tässä liitteessä "TQ(5)"-merkittyjen tonnikalasäilykkeiden, lukuun ottamatta fileitä, tuonnin yhteensä 150 tonnilta etuustullilla, joka on kolmannes tuontiajankohtana sovellettavasta suosituimmuustullista.

2 JAKSO

Tämän liitteen "EP"-luokassa lueteltuihin tuotteisiin tällä hetkellä sovellettavat tulohinnat on vahvistettu lisäyksessä.

3 JAKSO

Yhteisön tullien poistoluettelo

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys

(jaksossa 2 tarkoitettu)

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

CHILEN TULLIEN POISTOLUETTELO

(60, 66 ja 69 artiklassa tarkoitettu)

Alkuhuomautus

Tämän liitteen tullitaulukossa on seuraavat neljä saraketta:

a) "HS-nimike 2002": harmonoidun järjestelmän nimikkeistössä käytetyt nimikkeet, joihin viitataan 62 artiklassa;

b) "Kuvaus": nimikkeeseen kuuluvan tuotteen kuvaus;

c) "Perustulli": 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu perustulli, josta tullien poistamisen ohjelma alkaa;

d) "Luokka": luokka tai luokat, joihin kyseinen tuote kuuluu tullien poistamisen yhteydessä. Yhteisöstä Chileen tapahtuvassa tuonnissa sovellettavat luokat, sellaisina kuin ne määritellään 66, 69 ja 72 artiklassa, ovat seuraavat:

"Year 0": vapauttaminen sopimuksen tullessa voimaan

"Year 5": vapauttaminen viiden vuoden siirtymäkauden kuluessa

"Year 7": vapauttaminen seitsemän vuoden siirtymäkauden kuluessa

"Year 10": vapauttaminen kymmenen vuoden siirtymäkauden kuluessa

"TQ": vapauttaminen tariffikiintiön rajoissa (ks. tarkemmat edellytykset 1 jaksosta).

Tämä tullitaulukon kuvaus annetaan ainoastaan tämän liitteen ymmärtämisen helpottamiseksi, eikä sen tarkoitus ole korvata tai muuttaa asiaa koskevia IV osan II osaston määräyksiä.

* Chilessä ja muissa Latinalaisen Amerikan espanjankielisissä maissa tavanomaisesti käytetty samanmerkityksinen ilmaus.

1 JAKSO

TARKOITETUILLE LUOKKAAN "TQ" KUULUVILLE TAVAROILLE

Tariffikiintiöt 69 artiklan 2 kohdassa ja 72 artiklan 2 kohdassa

Yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tuonnissa Chileen sovelletaan vuositasolla sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen seuraavia tullimyönnytyksiä:

Maataloustuotteet

1. Chile sallii tullittoman tuonnin 1500 tonnille nimikkeeseen 0406 kuuluvia tässä liitteessä ryhmään "TQ(1)(a)" sisältyviä tuotteita siten, että määrää lisätään joka vuosi 5 prosentilla alkuperäisestä määrästä.

2. Chile sallii tullittoman tuonnin yhteensä 3000 tonnille nimikkeisiin 1509 10 00 , 1509 90 00 ja 1510 00 00 kuuluvia, tässä liitteessä ryhmään "TQ(2)(a)" sisältyviä tuotteita siten, että määrää lisätään joka vuosi 5 prosentilla alkuperäisestä määrästä.

Kalastustuotteet

3. Chile sallii seuraavassa mainittujen tuotteiden tuonnin seuraavina määrinä siten, että niitä koskeva tulli poistetaan samansuuruisissa osissa kymmenessä vaiheessa; ensimmäinen tullien poisto toteutetaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä ja loput yhdeksän kunkin sitä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä, ja tulli siis poistetaan kokonaan 1 päivänä tammikuuta kymmenentenä vuonna sopimuksen voimaantulosta:

a) yhteensä 5000 tonnia nimikkeisiin 0302 69 21 , 0302 69 22 , 0302 69 23 , 0302 69 24 ja 0302 69 29 kuuluvia, tässä liitteessä ryhmään "TQ(3)(a)" sisältyviä tuotteita; ja

b) yhteensä 40 tonnia nimikkeisiin 0305 30 10 , 0305 41 10 , 0305 41 20 , 0305 41 30 , 0305 41 40 , 0305 41 50 , 0305 41 60 ja 0305 41 90 kuuluvia, tässä liitteessä ryhmään "TQ(3)(b)" sisältyviä tuotteita.

4. Chile sallii nimikkeisiin ex 1604 14 10 , ex 1604 14 20 , ex 1604 19 90 , ex 1604 20 10 ja 1604 20 90 kuuluvien, tässä liitteessä ryhmään "TQ(4)" sisältyvien tuotteiden, lukuun ottamatta fileitä, tuonnin yhteensä 150 tonnilta soveltaen etuustullia, jonka suuruus on kolmannes tuontiajankohtana sovellettavasta suosituimmuustullista.

2 osasto

CHILEN TULLIEN POISTOLUETTELO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ

(assosiaatiosopimuksen 58 artiklassa tarkoitettu)

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

Tätä liitettä sovellettaessa tarkoitetaan:

a) "valmistuksella" kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimia,

b) "aineksella" kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa,

c) "tuotteella" valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa,

d) "tavaroilla" sekä aineksia että tuotteita,

e) "tullausarvolla" tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta 1994 tehdyn sopimuksen (WTO:n sopimus tullausarvosta) mukaisesti määritettyä arvoa,

f) "vapaasti tehtaalla" sille yhteisössä tai Chilessä olevalle valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, tuotteesta maksettua vapaasti tehtaalla -hintaa, johon sisältyy kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja josta on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä,

g) "ainesten arvolla" valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä tai voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista yhteisössä tai Chilessä maksettua hintaa,

h) "alkuperäainesten arvolla" tällaisten ainesten arvoa määriteltynä soveltuvin osin sovelletun g alakohdan mukaisesti,

i) "ryhmillä" ja "nimikkeillä" harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä tässä liitteessä "harmonoitu järjestelmä" tai "HS", muodostavan nimikkeistön ryhmiä (kaksinumeroiset koodit) ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit),

j) ilmaisulla "luokitellaan" tuotteen tai aineksen luokittelua tiettyyn nimikkeeseen,

k) "lähetyksellä" tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle,

l) "tullietuuskohtelulla" tämän sopimuksen IV osan II osastossa määrättyä alkuperätuotteeseen sovellettavaa tullia,

m) "tulliviranomaisella tai toimivaltaisella valtion viranomaisella" yhteisön tulliviranomaista ja Chilen ulkoministeriön osastoa Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON).

II OSASTO

KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELY

2 artikla

Yleiset vaatimukset

1. Tämän sopimuksen IV osan II osastoa sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään yhteisön alkuperätuotteina:

a) 4 artiklan mukaiset yhteisössä kokonaan tuotetut tuotteet;

b) yhteisössä tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu yhteisössä 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

2. Tämän sopimuksen IV osan II osastoa sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään Chilen alkuperätuotteina:

a) 4 artiklan mukaiset Chilessä kokonaan tuotetut tuotteet;

b) Chilessä tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu Chilessä 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

3 artikla

Kahdenvälinen alkuperäkumulaatio

1. Yhteisön alkuperäaineksia pidetään Chilen alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos niitä on valmistettu tai käsitelty enemmän kuin 6 artiklassa tarkoitetaan.

2. Chilen alkuperäaineksia pidetään yhteisön alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos niitä on valmistettu tai käsitelty enemmän kuin 6 artiklassa tarkoitetaan.

4 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1. Seuraavia tuotteita pidetään yhteisössä tai Chilessä kokonaan tuotettuina:

a) niiden maaperästä tai merenpohjasta louhitut kivennäistuotteet,

b) siellä korjatut kasvituotteet,

c) siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet,

d) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet,

e) siellä metsästämällä saadut tuotteet,

f) niiden alusten merellä kalastamat, metsästämät ja muuten merestä saamat tuotteet(1),

g) niiden tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet,

h) siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt tavarat,

i) siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu,

j) niiden aluemerien ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saadut tuotteet, jos niillä on yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia,

k) siellä yksinomaan a-j alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2. Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa käytettyjä ilmaisuja "niiden alukset" ja "niiden tehdasalukset" sovelletaan ainoastaan aluksiin ja tehdasaluksiin:

a) jotka on merkitty tai ilmoitettu yhteisön jäsenvaltion tai Chilen alusrekisteriin,

b) jotka purjehtivat yhteisön jäsenvaltion tai Chilen lipun alla.

3. Edellä 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten lisäksi 1 kohdan f ja g alakohdan mukaisesti tuotettuja tuotteita pidetään yhteisössä tai Chilessä kokonaan tuotettuina, jos "niiden alukset" ja "niiden tehdasalukset"

a) omistaa:

i) vähintään 50-prosenttisesti yhteisön jäsenvaltion tai Chilen kansalaiset tai

ii) kommandiitti- tai osakeyhtiö, jonka päätoimipaikka sijaitsee jossakin yhteisön jäsenvaltiossa tai Chilessä ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat jäsenvaltioiden tai Chilen kansalaisia ja jonka pääomasta vähintään puolet kuuluu näille valtioille tai niiden julkisille laitoksille taikka kansalaisille, tai

iii) muu kuin ii alakohdassa tarkoitettu yhtiö, jonka päätoimipaikka sijaitsee jossakin yhteisön jäsenvaltiossa tai Chilessä ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat jäsenvaltioiden tai Chilen kansalaisia,

ja

b) joiden päällikkö ja vähintään 75 prosenttia miehistöstä päällystö mukaan luettuna on yhteisön jäsenvaltion tai Chilen kansalaisia.

5 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1. Sovellettaessa 2 artiklan määräyksiä pidetään tuotteita, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja, riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä, jos lisäyksessä II olevassa luettelossa määrätyt edellytykset täyttyvät.

Näissä edellytyksissä ilmoitetaan kaikkien tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on suoritettava valmistuksessa käytetyille ei-alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin.

Siten jos tuotetta, joka on saanut alkuperäaseman siten, että se täyttää lisäyksessä II määrätyt edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta tuloksena olevaa tuotetta koskevia edellytyksiä eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, pidetään tuotteita, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja ja jotka on luetelta lisäyksessä II(a), riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä, jos lisäyksessä II(a) olevassa luettelossa määrätyt edellytykset täyttyvät. Tämän kohdan määräyksiä sovelletaan kolmen vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta.

3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa määrätään, ei-alkuperäaineksia, joita lisäyksessä II tai lisäyksessä II(a) säädettyjen edellytysten mukaan ei saisi käyttää tämän tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää, jos:

a) niiden yhteisarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

b) mitään niistä prosenttimääristä, jotka lisäyksessä II tai lisäyksessä II(a) annetaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi, ei ylitetä tätä kohtaa sovellettaessa.

Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmän tuotteisiin sanotun kuitenkaan rajoittamatta lisäyksen I 5 ja 6 huomautuksen soveltamista.

4. Sovelletaan 1, 2 ja 3 kohtaa, jollei 6 artiklassa toisin määrätä.

6 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

1. Seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia pidetään riittämättöminä antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, täyttyvätkö 5 artiklan vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista:

a) toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana;

b) kollien jakaminen ja yhdistäminen;

c) pesu, puhdistus; pölyn, oksidin, öljyn, maalin tai muun peiteaineen poistaminen;

d) tekstiilien silitys tai prässäys;

e) yksinkertainen maalaus ja kiillotus;

f) viljan ja riisin esikuorinta, hiominen osittain tai kokonaan, kiillotus ja lasitus;

g) sokerin värjäys tai sokeripalojen muodostus;

h) hedelmien, pähkinöiden ja vihannesten kuoriminen ja kivien poisto;

i) teroitus, yksinkertainen hiominen tai yksinkertainen leikkaaminen;

j) seulonta, lajittelu, luokittelu, ryhmittely, yhteensovitus; (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi);

k) yksinkertainen pullotus, tölkitys, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille tai levyille kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

l) merkkien, nimilappujen, logojen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tai painaminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

m) erilaistenkin tuotteiden yksinkertainen sekoittaminen;

n) osien yksinkertainen yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi tai tuotteiden purkaminen osiin;

o) toimenpiteet, joiden ainoa tarkoitus on lastaamisen helpottaminen;

p) kahden tai useamman a-o alakohdassa mainitun toimenpiteen toteuttaminen yhdessä;

q) eläinten teurastus.

2. Kaikki tietylle tuotteelle joko yhteisössä tai Chilessä suoritetut toimenpiteet on otettava huomioon määritettäessä, pidetäänkö tälle tuotteelle suoritettua valmistusta tai käsittelyä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittämättömänä.

7 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1. Kelpuuttamisen yksikkö tämän liitteen määräyksiä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä määritettäessä nimike harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.

Tästä seuraa, että:

a) kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaan yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;

b) kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka luokitellaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, tämän liitteen määräyksiä sovelletaan kuhunkin tuotteeseen erikseen.

2. Jos harmonoidun järjestelmän 5 yleisen tulkintasäännön mukaan pakkausta pidetään tuotteeseen kuuluvana luokiteltaessa, sitä on pidettävä tuotteeseen kuuluvana myös alkuperää määritettäessä. Muussa tapauksessa pakkausta ei pidetä alkuperää määritettäessä tuotteeseen kuuluvana.

8 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa ja

- jotka kuuluvat siihen tavanomaisena varustuksena ja jotka sisältyvät sen hintaan tai

- joita ei laskuteta erikseen,

katsotaan muodostavan kyseisen laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa yhden kokonaisuuden.

9 artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän 3 yleisen tulkintasäännön mukaisia sarjoja pidetään alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.

10 artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote alkuperätuote, ei ole tarpeen todeta seuraavien tuotteen valmistuksessa käytettyjen tuotteiden alkuperää:

a) energia ja polttoaineet,

b) laitokset ja laitteistot,

c) koneet ja työkalut,

d) tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen.

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

11 artikla

Alueperiaate

1. Edellä II osastossa alkuperäaseman saamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä yhteisössä tai Chilessä.

2. Jos yhteisöstä tai Chilestä johonkin muuhun maahan viedyt alkuperätuotteet palautetaan, niitä on pidettävä ei-alkuperätuotteina, jollei tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voida osoittaa, että:

a) palautetut tavarat ovat samoja kuin maastaviedyt tavarat, ja

b) niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

12 artikla

Suora kuljetus

1. Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tämän liitteen vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan yhteisön ja Chilen välillä. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaminen tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

2. Edellä 1 kohdassa määrättyjen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä:

a) yksi ainoa kuljetusasiakirja, jolla tavarat on kuljetettu viejämaasta kauttakuljetusmaan kautta, tai

b) kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa:

i) kuvataan tuotteet tarkasti,

ii) ilmoitetaan tuotteiden purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten tai muiden kuljetusvälineiden nimet, ja

iii) vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tavarat ovat olleet kauttakuljetusmaassa, tai

c) jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

13 artikla

Näyttelyt

1. Alkuperätuotteille, jotka on lähetetty muussa maassa kuin yhteisössä tai Chilessä pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen yhteisöön tai Chileen tuotaviksi, myönnetään tuonnissa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos tuojamaan tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että:

a) viejä on lähettänyt nämä tuotteet yhteisöstä tai Chilestä maahan, jossa näyttely pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b) kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut tuotteet yhteisössä tai Chilessä olevalle vastaanottajalle;

c) tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten;

d) sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn, ja

e) tuotteet ovat olleet koko näyttelyn ajan tullivalvonnassa.

2. Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava V osaston määräysten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla tuojamaan tulliviranomaisille. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tarvittaessa voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys olosuhteista, joissa tuotteita on pidetty näytteillä.

3. Edellä olevan 1 kohdan määräyksiä sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi.

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLEISTA VAPAUTTAMINEN

14 artikla

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltäminen

1. Ei-alkuperäaineksille, joita on käytetty sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ovat yhteisön tai Chilen alkuperätuotteita ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä yhteisössä tai Chilessä tullinpalautusta tai vapantusta tulleista missään muodossa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan kaikkiin tämän sopimuksen 59 artiklassa määriteltyjen tullien osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista koskeviin järjestelyihin, joita yhteisö tai Chile soveltaa valmistuksessa käytettyihin aineksiin, kun tällaista palauttamista, peruuttamista tai tosiasiallisesti sovelletaan siinä tapauksessa, että näistä aineksista valmistetut tuotteet viedään maasta, mutta ei siinä tapauksessa, että ne on tarkoitettu kotimaiseen käyttöön siellä.

3. Alkuperäselvityksessä tarkoitettujen tuotteiden viejän on oltava valmis milloin tahansa tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan, että tuotteiden valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista ei ole saatu tullinpalautusta ja että kaikki tällaisiin aineksiin sovellettavat tullit on tosiasiallisesti maksettu.

4. Edellä olevien 1-3 kohdan määräyksiä sovelletaan ei-alkuperätuotteiden osalta myös 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin pakkauksiin, 8 artiklassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin, varaosiin ja työkaluihin ja 9 artiklassa tarkoitettuihin sarjaan kuuluviin tuotteisiin.

5. Edellä olevien 1-4 kohdan määräykset koskevat ainoastaan aineksia, jollaisiin tätä sopimusta sovelletaan. Näissä määräyksissä ei liioin estetä soveltamasta maataloustuotteisiin viennin yhteydessä sopimuksen määräysten mukaista vientitukijärjestelmää.

6. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

15 artikla

Yleiset vaatimukset

1. Yhteisön alkuperätuotteet saavat Chileen tuotaessa ja Chilen alkuperätuotteet saavat yhteisöön tuotaessa sopimuksen mukaiset etuudet, jos niistä esitetään seuraavat alkuperäselvitykset:

a) lisäyksessä III esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus

tai

b) 20 artiklan 1 kohdassa mainituissa tapauksissa ilmoitus, jäljempänä "kauppalaskuilmoitus", jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi. Kauppalaskuilmoituksen teksti on lisäyksessä IV.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän liitteen mukaiset alkuperätuotteet saavat 25 artiklassa eritellyissä tapauksissa sopimuksen mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään edellä tarkoitetuista asiakirjoista.

16 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

1. Viejämaan tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2. EUR.1-tavaratodistuksen ja hakulomakkeen täyttöohjeet on lisäyksessä III.

3. EUR.1-tavaratodistusta hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen viejämaan tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän liitteen muiden vaatimusten täyttyminen.

4. Yhteisön jäsenvaltion tai Chilen tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Chilen alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän liitteen muut vaatimukset.

5. Todistuksen antavien tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän liitteen muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia. Todistuksen antavien tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten on valvottava myös, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, että tuotekuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

6. EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä merkitään tavaratodistuksen 11 kohtaan.

7. Tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen ja se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti tapahtunut tai varmistunut.

17 artikla

Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

1. Sen estämättä, mitä 16 artiklan 7 kohdassa määrätään, EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos:

a) sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi,

tai

b) tulliviranomaisia tai toimivaltaisia valtion viranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2. Sovellettaessa 1 kohdan määräyksiä viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden vientipaikka ja -päivä sekä perusteet pyynnölleen.

3. Tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

4. Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan "Huomautuksia".

18 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1. Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyyntönsä syyt esittämällä pyytää todistuksen antaneilta tulliviranomaisilta tai toimivaltaisilta valtion viranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2. Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. Edellä 2 kohdassa esitetty merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen kohtaan "Huomautuksia".

4. Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivämäärä, on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.

19 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

Kun alkuperätuotteet asetetaan yhteisössä tai Chilessä tullitoimipaikan valvontaan, alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1-tavaratodistuksella kaikkien näiden tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi muualle yhteisöön tai Chileen. Korvaavan EUR.1-tavaratodistuksen tai -tavaratodistukset antaa se ensimmäinen yhteisöön tai Chileen saapumisen tullitoimipaikka, jonka valvontaan tuotteet asetetaan.

20 artikla

Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

1. Edellä 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kauppalaskuilmoituksen voivat laatia:

a) jäljempänä 21 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä

tai

b) kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään 6000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2. Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Chilen alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän liitteen muut vaatimukset.

3. Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa viejämaan tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja tämän liitteen muiden vaatimusten täyttyminen.

4. Viejä laatii kauppalaskuilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan lisäyksessä IV olevan tekstin mukaisen ilmoituksen. Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat erityiset edellytykset esitetään lisäyksessä IV.

5. Kauppalaskuilmoituksessa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Jäljempänä 21 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan tulliviranomaisille tai toimivaltaisille valtion viranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi käsin allekirjoittanut sen.

6. Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaan tulliviranomaisille enintään kahden vuoden kuluessa siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.

21 artikla

Valtuutettu viejä

1. Viejämaan tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, jäljempänä "valtuutettu viejä", joka harjoittaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta. Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava kaikki tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten tarpeellisina pitämät takeet tuotteiden alkuperäaseman ja muiden tässä liitteessä asetettujen vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

2. Tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myöntämiselle kaikki tarpeellisina pitämänsä vaatimukset.

3. Tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron, joka merkitään kauppalaskuilmoitukseen.

4. Tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5. Tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Niiden on tehtävä näin silloin, kun valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita, ei enää täytä 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia tai muutoin käyttää lupaa väärin.

22 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

1. Edellä 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alkuperäselvitys on voimassa kymmenen kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojamaan tulliviranomaisille.

2. Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3. Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

4. Tuojamaan lainsäädännön mukaisesti etuuskohtelu voidaan myöntää myös, soveltuvissa tapauksissa tullit palauttamalla, viimeistään kahden vuoden kuluessa tuontitavarailmoituksen hyväksymispäivästä, jos esitetään sellainen alkuperäselvitys, joka osoittaa, että tuodut tavarat olivat tuolloin oikeutettuja tullietuuskohteluun.

23 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

1. Alkuperäselvitys on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille kyseisessä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Kyseiset viranomaiset voivat vaatia alkuperäselvityksestä käännöksen, jonka tuoja voi laatia. Ne voivat lisäksi vaatia, että tuontitavarailmoitusta täydennetään tuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käännöstä ja tuojan vakuutusta ei vaadita järjestelmällisesti, vaan niitä on vaadittava ainoastaan toimitettujen tietojen selventämiseksi tai sen varmistamiseksi, että tuoja vahvistaa ottavansa täyden vastuun ilmoitetusta alkuperästä.

24 artikla

Tuonti osalähetyksinä

Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän XVI ja XVII jaksoon tai nimikkeisiin 7308 ja 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän yleisessä tulkintasäännössä 2 a tarkoitettu osiin purettu tai kokoamaton tuote tuodaan maahan osalähetyksinä tuojavaltion tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille esitetään tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

25 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

1. Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä liitteessä määrätyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon CN22/CN23 tai muuhun Maailman postiliiton laatimaan todistukseen taikka tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2. Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3. Lisäksi näiden tuotteiden yhteisarvo ei saa olla suurempi kuin 500 euroa yksityishenkilön yksityishenkilölle lähettämien tuotteiden osalta tai 1200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

26 artikla

Todistusasiakirjat

Edellä 16 artiklan 3 kohdassa ja 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena siitä, että EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa tarkoitettuja tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Chilen alkuperätuotteina ja että ne täyttävät tämän liitteen muut vaatimukset, voivat olla muun muassa seuraavia:

a) esimerkiksi viejän tai hankkijan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka tämä on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi,

b) asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Chilessä, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen lainsäädännön mukaisesti,

c) asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten valmistus tai käsittely yhteisössä tai Chilessä ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Chilessä, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen lainsäädännön mukaisesti,

d) EUR.1-tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Chilessä tämän liitteen mukaisesti.

27 artikla

Alkuperäselvityksen ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1. Viejän, joka hakee EUR.1-tavaratodistusta, on säilytettävä 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

2. Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on säilytettävä tämän kauppalaskuilmoituksen jäljennös ja 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

3. Viejämaan tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten, jotka antavat EUR.1-tavaratodistuksen, on säilytettävä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolme vuotta.

4. Yhteisön tulliviranomaisten on säilytettävä niille tuonnin yhteydessä esitetyt EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset vähintään kolme vuotta. Chilen tulliviranomaisilla on oltava käytettävissään niille tuonnin yhteydessä esitetyt EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset vähintään viisi vuotta.

28 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1. Pienet poikkeavuudet alkuperäselvityksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee alkuperäselvityksestä mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tuotteita.

2. Alkuperäselvityksessä olevat selvät muotovirheet kuten lyöntivirheet eivät saa johtaa tämän asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä kyseisessä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

29 artikla

Euroina ilmaistut määrät

1. Tämän liitteen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 25 artiklan 3 kohdan määräysten soveltamiseksi tapauksissa, joissa tuotteet laskutetaan muuna valuuttana kuin euroina, yhteisön jäsenvaltiot ja Chile vahvistavat euroina ilmaistuja määriä vastaavat määrät vuosittain omana kansallisena valuuttanaan.

2. Lähetykseen sovelletaan 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 25 artiklan 3 kohdan määräyksiä sen valuutan perusteella, jona kauppalasku on laadittu, asianomaisen maan vahvistaman määrän mukaisesti.

3. Kansallisena valuuttana käytettävät määrät ovat euroina ilmaistujen määrien vasta-arvot kyseisenä valuuttana euron lokakuun ensimmäisen työpäivän kurssin mukaisesti. Määrät ilmoitetaan Euroopan yhteisöjen komissiolle 15 päivään lokakuuta mennessä, ja niitä sovelletaan seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä. Euroopan yhteisöjen komissio ilmoittaa kaikille asianomaisille maille kyseisistä määristä.

4. Maa voi pyöristää ylöspäin tai alaspäin määrää, joka saadaan muunnettaessa euroina ilmaistu määrä sen kansalliseksi valuutaksi. Pyöristyksen tuloksena saatu määrä voi poiketa muuntamisen tuloksena saadusta määrästä enintään 5 prosenttia. Maa voi pitää euroina ilmaistun määrän kansallisena valuuttana ilmaistun vasta-arvon muuttumattomana, jos kyseisen määrän muuntaminen 3 kohdassa määrättynä vuotuisen tarkistuksen ajankohtana ilman mahdollista pyöristystä korottaisi kansallisena valuuttana ilmaistua vasta-arvoa vähemmän kuin 15 prosenttia. Kansallisena valuuttana ilmaistu vasta-arvo voidaan pitää samana, jos kyseinen vasta-arvo alenisi muuntamisen tuloksena.

5. Assosiaatiokomitea tarkastelee yhteisön tai Chilen pyynnöstä euroina ilmaistuja määriä. Tätä tarkastelua tehdessään assosiaatiokomitea harkitsee, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää euroina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

VI OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

30 artikla

Keskinäinen avunanto

1. Yhteisön jäsenvaltioiden ja Chilen tulliviranomaiset ja toimivaltaiset valtion viranomaiset toimittavat toisilleen Euroopan yhteisöjen komission välityksellä tullitoimipaikkojensa EUR.1-tavaratodistusten antamiseen käyttämien leimasinten leimanäytteet ja niiden tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten osoitteet, jotka vastaavat EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten tarkastamisesta.

2. Sen varmistamiseksi, että tätä liitettä sovelletaan oikein, yhteisö ja Chile avustavat toisiaan hallintoelintensä välityksellä tarkastettaessa EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten aitoutta sekä näissä asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuutta.

31 artikla

Alkuperäselvityksen tarkastaminen

1. Alkuperäselvitysten jälkitarkastus suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä liitteessä määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

2. Sovellettaessa 1 kohdan määräyksiä tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tulliviranomaisille tai toimivaltaisille valtion viranomaisille EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, kauppalaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät tarvittaessa perusteet tiedustelun tekemiseen. Jälkitarkastuspyynnön tueksi toimitetaan kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella alkuperäselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3. Tarkastuksen suorittavat viejämaan tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia.

4. Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät lykätä etuuskohtelun myöntämistä kyseisille tuotteille siihen asti, kun tarkastuksen tulokset on saatu, niiden on luovutettava tuotteet tuojalle, edellyttäen että tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5. Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisiä tuotteita pitää yhteisön tai Chilen alkuperätuotteina ja täyttävätkö ne tämän liitteen muut vaatimukset.

6. Jos perustellun epäilyn tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön päivämäärästä tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi, ovatko kyseiset asiakirjat aitoja tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

32 artikla

Riitojen ratkaisu

Jos 31 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, tai jos syntyy kysymys tämän liitteen tulkinnasta, asia saatetaan tulliyhteistyön ja alkuperäsääntöjen erityiskomitean ratkaistavaksi.

Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

33 artikla

Seuraamukset

Tämän liitteen määräysten rikkomisesta voidaan määrätä seuraamuksia sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Erityisesti seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

34 artikla

Luottamuksellisuus

Kumpikin osapuoli käsittelee oman sovellettavan lainsäädäntönsä mukaisesti luottamuksellisina toista osapuolta edustavan henkilön tai viranomaisen tämän liitteen määräysten mukaisesti toimittamia tietoja, jos tämä osapuoli on luokitellut tiedot luottamuksellisiksi. Tämän vuoksi tällaisten tietojen luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jos niiden luovuttaminen heikentäisi tiedon antaneen henkilön kaupallisten etujen suojaa.

35 artikla

Vapaa-alueet

1. Yhteisö ja Chile toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet taatakseen, että kaupan kohteena olevia tuotteita, joihin liittyy alkuperäselvitys ja joita kuljetuksen aikana pidetään niiden alueella sijaitsevilla vapaa-alueilla, ei vaihdeta toisiin tavaroihin ja että niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarkoitetut tavanomaiset toimenpiteet.

2. Poiketen 1 kohdasta, kun yhteisön tai Chilen alkuperätuotteita, joihin liittyy alkuperäselvitys, saapuu viejämaan vapaa-alueelle ja niitä valmistetaan tai käsitellään siellä, kyseisten viranomaisten on viejän pyynnöstä annettava uusi EUR.1-tavaratodistus, jos suoritettu valmistus tai käsittely on tämän liitteen mukaista.

VII OSASTO

CEUTA JA MELILLA

36 artikla

Tämän liitteen soveltaminen

1. Edellä 2 artiklassa käytettyyn ilmaisuun "yhteisö" ei sisälly Ceutaa ja Melillaa.

2. Ceutaan ja Melillaan vietäviin Chilen alkuperätuotteisiin sovelletaan samaa tullikohtelua, jota sovelletaan yhteisön tullialueen alkuperätuotteisiin Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan yhteisöön liittymisestä tehdyn asiakirjan pöytäkirjan nro 2 mukaisesti. Chile soveltaa sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita, samaa tullikohtelua kuin yhteisöstä tuotaviin yhteisön alkuperätuotteisiin.

3. Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita koskevaa 2 kohtaa sovellettaessa tätä liitettä sovelletaan soveltuvin osin 37 artiklassa asetettujen erityisedellytysten mukaisesti.

37 artikla

Erityisedellytykset

1. Jos seuraavat tuotteet on kuljetettu suoraan 12 artiklan määräysten mukaisesti, pidetään:

1. Ceutan ja Melillan alkuperätuotteina:

a) Ceutassa ja Melillassa kokonaan tuotettuja tuotteita,

b) Ceutassa ja Melillassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i) näille tuotteille on suoritettu 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely, tai jos

ii) nämä tuotteet ovat tämän liitteen mukaisia Chilen tai yhteisön alkuperätuotteita, edellyttäen, että niitä on valmistettu tai käsitelty tämän liitteen 6 artiklassa tarkoitettua riittämätöntä valmistusta tai käsittelyä enemmän;

2. Chilen alkuperätuotteina:

a) Chilessä kokonaan tuotettuja tuotteita,

b) Chilessä tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i) näille tuotteille on suoritettu 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely, tai jos

ii) nämä tuotteet ovat tämän liitteen mukaisia Ceutan ja Melillan tai yhteisön alkuperätuotteita edellyttäen, että niitä on valmistettu tai käsitelty tämän liitteen 6 artiklassa tarkoitettua riittämätöntä valmistusta tai käsittelyä enemmän;

2. Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

3. Viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on tehtävä merkintä "Chile" sekä "Ceuta ja Melilla" EUR.1-tavaratodistuksen 2 kohtaan tai kauppalaskuilmoitukseen. Kun kyseessä ovat Ceutan ja Melillan alkuperätuotteet, on lisäksi tehtävä alkuperäasemaa koskeva merkintä EUR.1-tavaratodistuksen 4 kohtaan tai kauppalaskuilmoitukseen.

4. Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän liitteen soveltamisesta Ceutassa ja Melillassa.

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

38 artikla

Tämän liitteen muuttaminen

Assosiaatiokomitea voi päättää tämän liitteen määräysten muuttamisesta.

39 artikla

Selittävät huomautukset

Osapuolet sopivat tämän liitteen tulkintaa, soveltamista ja hallinnointia koskevista selittävistä huomautuksista tulliyhteistyön ja alkuperäsääntöjen erityiskomiteassa.

40 artikla

Siirtymävaiheen määräys kauttakuljetettavia tai varastoitavia tavaroita varten

Tämän sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa tavaroihin, jotka täyttävät tämän liitteen määräykset ja jotka tämän sopimuksen voimaantulopäivänä ovat joko kauttakuljetettavina tai yhteisössä tai Chilessä väliaikaisesti varastoituina, tullivarastoissa tai vapaa-alueilla, jos tuojamaan tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluttua kyseisestä päivästä viejämaan tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten jälkikäteen vahvistama EUR.1-tavaratodistus ja asiakirjat, joilla osoitetaan, että tavarat on kuljetettu 12 artiklan määräysten mukaisesti suoraan.

(1) Niin kauan kuin osapuolet neuvottelevat kansainvälisissä säännöissä määriteltyjen täysivaltaisten oikeuksien siirrosta välillään, tätä määräystä ei sovelleta yhteisön alusten Chilen yksinomaiselta talousvyöhykkeeltä saamiin merikalastustuotteisiin tai muihin merestä saataviin tuotteisiin eikä Chilen alusten yhteisön jäsenvaltioiden yksinomaiselta talousvyöhykkeeltä saamiin merikalastustuotteisiin tai muihin merestä saataviin tuotteisiin.

Lisäys I

ALKUHUOMAUTUKSET LISÄYKSESSÄ II JA LISÄYKSESSÄ II(A) OLEVAAN LUETTELOON

1 huomautus:

Luettelossa asetetaan edellytykset, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta niitä voitaisiin pitää tämän liitteen 5 artiklan mukaisesti riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä.

2 huomautus:

2.1 Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavaran kuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta on sääntö 3 tai 4 sarakkeessa. Jos ensimmäisen sarakkeen numeron edessä on tietyissä tapauksissa "ex", tämä tarkoittaa, että 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan ainoastaan 2 sarakkeessa mainittuun nimikkeen osaan.

2.2 Kun 1 sarakkeessa on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja 2 sarakkeessa on tämän vuoksi yleisluonteinen tavaran kuvaus, vastaavaa 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka harmonoidussa järjestelmässä luokitellaan kyseisen ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu 1 sarakkeeseen.

2.3 Kun tässä luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan samaan nimikkeeseen kuuluviin eri tuotteisiin, jokaisessa luetelmakohdassa on sen nimikkeen osan tavaran kuvaus, jota viereinen 3 tai 4 sarakkeen sääntö koskee.

2.4 Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä 3 että 4 sarakkeessa, viejä voi valintansa mukaan soveltaa joko 3 tai 4 sarakkeessa olevaa sääntöä. Jos 4 sarakkeessa ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava 3 sarakkeen sääntöä.

3 huomautus:

3.1 Tämän liitteen 5 artiklan määräyksiä alkuperäaseman saaneista, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettävistä tuotteista sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saatu siinä tehtaassa, jossa nämä tuotteet käytetään vai jossakin muussa yhteisön tai Chilen tehtaassa.

Esimerkki:

Nimikkeeseen 8407 kuuluva moottori, jonka osalta säännössä määrätään, että mahdollisesti käytettävien ei-alkuperäainesten arvo saa olla enintään 40 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta, on valmistettu nimikkeeseen ex 7224 kuuluvasta "muusta takomalla esimuokatusta seosteräksestä".

Jos tämä esimuokattu teräs on taottu Chilessä ei-alkuperätuotetta olevasta valanteesta, se on jo saanut alkuperäaseman luettelossa vahvistetun nimikkeen 7224 tuotteita koskevan säännön nojalla. Esimuokattua terästä voidaan pitää moottorin arvoa laskettaessa alkuperätuotteena riippumatta siitä, onko esimuokattu teräs tuotettu samassa tehtaassa tai jossakin muussa yhteisön tehtaassa. Valanteen, joka ei ole alkuperätuote, arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa.

3.2 Luettelon säännössä vahvistetaan suoritettavan valmistuksen tai käsittelyn vähimmäismäärä; tästä seuraa, että sen ylittävä valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman ja sitä vähempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Toisin sanoen, jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia saadaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö myös sallittua, mutta sen sijaan myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei ole.

3.3 Rajoittamatta 3.2 huomautuksen soveltamista, kun säännössä käytetään ilmaisua "Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista", voidaan käyttää minka tahansa nimikkeen aineksia (myös sellaisian joiden kuvaus ja nimike ovat samat kuin tuotteella) ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät erityisrajoitukset. Ilmaisulla "Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen in aineksista" tai "Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvista aineksista" tarkoitetaan kuitenkin, että nimikkeen aineksia voidaan käyttää paitsi niitä, joiden kuvaus on sama kuin luettelon 2 sarakkeessa oleva tuoteen kuvaus.

3.4 Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista voidaan käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

Esimerkki:

Nimikkeisiin 5208 - 5212 kuuluviin kankaisiin sovellettavassa säännössä määrätään, että luonnonkuituja voidaan käyttää ja että muun muassa kemiallisia aineita voidaan myös käyttää. Tämä sääntö ei tarkoita, että on käytettävä molempia; on mahdollista käyttää vain toista näistä aineksista tai molempia yhdessä.

3.5 Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei luonnollisesti estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät voi täyttää sääntöä. (Katso myös 6.2 huomautus tekstiilien osalta).

Esimerkki:

Nimikkeen 1904 elintarvikevalmisteita koskeva sääntö, jossa nimenomaan suljetaan pois viljan ja viljatuotteiden käyttö, ei estä kivennäissuolojen, kemikaalien ja muiden sellaisten lisäaineiden käyttöä, joita ei valmisteta viljasta.

Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikka niitä ei voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainituista aineksista, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

Esimerkki:

Jos ex 62 ryhmän vaatteen osalta, joka on tehty kuitukankaasta, ainoastaan ei-alkuperätuotetta olevan langan käyttö on sallittua, ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta, vaikka kuitukangasta ei tavallisesti voidakaan tehdä langasta. Tällaisissa tapauksissa lähtöaineksen olisi tavallisesti oltava lankaa edeltävällä asteella, toisin sanoen kuituasteella.

3.6 Jos luettelon säännössä määrätään kaksi prosenttimäärää enimmäisarvoksi ei-alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan olla suurempi kuin korkein kyseisistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

4 huomautus:

4.1 Luettelossa käytetyllä ilmaisulla "luonnonkuidut" tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja. Se rajoittuu kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin mainita, kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin valmistettu, mutta joita ei ole kehrätty.

4.2 Ilmaisuun "luonnonkuidut" kuuluvat nimikkeen 0503 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden 5101 - 5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201 - 5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301 - 5305 muut kasvitekstiilikuidut.

4.3 Ilmaisuja "tekstiilimassa", "kemialliset aineet" ja "paperinvalmistusaineet" käytetään luettelossa kuvaamaan 50-63 ryhmään kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai -lankojen valmistukseen.

4.4 Luettelossa käytettyyn ilmaisuun "katkotut tekokuidut" kuuluvat nimikkeiden 5501 - 5507 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouvi, synteetti- tai muuntokatkokuidut tai niiden jätteet.

5 huomautus:

5.1 Kun luettelossa mainittuun tuotteeseen liittyy viittaus tähän huomautukseen, luettelon 3 sarakkeessa vahvistettuja edellytyksiä ei saada soveltaa niiden valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, joiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden yhteispainosta. (Katso myös 5.3 ja 5.4 huomautus.)

5.2 Edellä 5.1 huomautuksessa mainittua poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

- silkki,

- villa,

- karkea eläimenkarva,

- hieno eläimenkarva,

- jouhet,

- puuvilla,

- paperinvalmistusaineet ja paperi,

- pellava,

- hamppu,

- juutti ja muut niinitekstiilikuidut,

- sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,

- kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,

- synteettikuitufilamentit,

- muuntokuitufilamentit,

- sähköä johtavat filamentit,

- polypropeenista valmistetut synteettikatkokuidut,

- polyesteristä valmistetut synteettikatkokuidut,

- polyamidista valmistetut synteettikatkokuidut,

- polyakryylinitriilistä valmistetut synteettikatkokuidut,

- polyamidistä valmistetut synteettikatkokuidut,

- polytetrafluorieteenistä valmistetut synteettikatkokuidut,

- poly(fenyleenisulfidista) valmistetut synteettikatkokuidut,

- poly(vinyylikloridista) valmistetut synteettikatkokuidut,

- muut synteettikatkokuidut,

- viskoosista valmistetut muuntokatkokuidut,

- muut muuntokatkokuidut,

- segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

- segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyesterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

- nimikkeen 5605 tuotteet (metalloitu lanka), joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä,

- muut nimikkeen 5605 tuotteet.

Esimerkki:

Nimikkeen 5205 lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi ei-alkuperätuotteita olevia synteettikatkokuituja, joka eivät täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia langan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta karstaamattomista tai kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista), tai näiden kahden lankatyypin sekoitusta voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia kankaan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri nimikkeeseen luokiteltavasta langasta, tai jos käytetyt puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.

Esimerkki:

Jos kyseinen tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 synteettikuitukankaasta, on selvää, että käytetyt langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas on näin ollen sekoitetuote.

5.3 Tuotteissa, joissa on "segmentoitua polyuretaania olevaa lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä", myös kierrepäällystettyä, tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.

5.4 Tuotteissa, joissa on "kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä", tämä poikkeus on 30 prosenttia tällaisen kaistaleen osalta.

6 huomautus:

6.1 Kun luettelossa on viittaus tähän huomautukseen, voidaan käyttää tekstiiliaineita (vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta), jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelon 3 sarakkeen sääntöä, jos ne luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja jos niiden arvo on enintään 8 prosenttia tuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta.

6.2 Aineksia, joita ei luokitella 50-63 ryhmään, voidaan käyttää vapaasti tekstiilituotteiden valmistuksessa riippumatta siitä, sisältävätkö ne tekstiiliainetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6.3 huomautuksen soveltamista.

Esimerkki:

Jos luettelon säännössä määrätään, että tietyn tekstiilitavaran, esimerkiksi housujen, valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä metallitavaroiden kuten nappien käyttöä, koska nappeja ei luokitella 50-63 ryhmään. Samasta syystä se ei estä vetoketjujen käyttöä, vaikka vetoketjut tavallisesti sisältävät tekstiiliä.

6.3 Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon niiden ainesten arvo, joita ei luokitella 50-63 ryhmään.

7 huomautus:

7.1 Nimikkeissä ex 2707 , 2713 - 2715 , ex 2901 , ex 2902 ja ex 3403 ilmaisulla "tietty käsittely" tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a) tyhjötislaus;

b) toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla(1);

c) krakkaus;

d) reformointi;

e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g) polymerointi;

h) alkylointi;

i) isomerointi.

7.2 Nimikkeissä 2710 , 2711 ja 2712 ilmaisulla "tietty käsittely" tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a) tyhjötislaus;

b) toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla(2),

c) krakkaus;

d) reformointi;

e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g) polymerointi;

h) alkylointi;

ij) isomerointi;

k) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266-59 T -menetelmä);

l) ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;

m) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 °C:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeen ex 2710 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla tapahtuva viimeistely eli "hydrofinishing" tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei kuitenkaan pidetä tiettynä käsittelynä;

n) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien polttoöljyjen osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmän avulla määritettynä;

o) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen, muiden kuin kaasuöljyjen ja polttoöljyjen, osalta käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla;

p) ainoastaan nimikkeeseen ex 2712 kuuluvien raakatavaroiden, muiden kuin vaseliinin, otsokeriitin, ruskohiilivahan, turvevahan ja vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävän parafiinin, osalta rasvanpoisto kiteyttämällä jakotislausmenetelmän avulla.

7.3 Nimikkeissä ex 2707 , 2713 - 2715 , ex 2901 , ex 2902 ja ex 3403 yksinkertaiset toiminnot kuten puhdistus, dekantointi, suolan poisto, veden erotus, suodatus, värjäys, merkintä, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, näiden toimintojen tai niitä vastaavien toimintojen yhdistelmät eivät anna alkuperäasemaa.

7.4 Toistotislauksella perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla tarkoitetaan jatkuvatoimista tai annoksittain tapahtuvaa tislausta (lukuun ottamatta kiviäöljyn alkutislausta "topping") teollisuuslaitoksissa, jotka käyttävät alanimikkeiden 2710 11 - 2710 99 , 2711 11 , 2711 12 - 2711 19 , 2711 21 ja 2711 29 tisleitä (lukuun ottamatta propaania, jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia) saadakseen:

1. erittäin puhtaita, eroteltuja hiilivetyjä (puhtausaste vähintään 90 prosenttia kun kyseessä ovat olefiinit ja vähintään 95 prosenttia kun kyseessä ovat muut hiilivedyt); isomeerien seoksia, joilla on sama orgaaninen rakenne, pidettään eroteltulna hiilivetyinä.

Ainoastaan sellaiset käsittelyt hyväksytään, joiden avulla saadaan vähintään kolmea eri tuotetta; tämä rajoit ei kuitenkaan koske isomeerien erottelua. Tässä yhteydessä etyylibentseeniä pidetään ksyleeni-isomeerinä;

2. alanimikkeiden 2707 10 - 2707 30 , 2707 50 ja 2710 11 -99 tuotteita:

a) joissa jakeen tislauksen loppupiste ja jakeen tislauksen alkupiste ejvät mene päällekkäin ja joissa on enintään 60 °C:n ero niiden lämpötilojen välillä, joissa toisessa saanto on 5 ja toisessa 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) ASTM D 86-67-menetelmällä tislaattaessa (reapproved 1972);

b) joissa jakeen tislauksen loppupiste ja sitä seuraavan jakeen tislauksen alkupiste eivät mene päällekkäin ja joissa on enintään 30 °C:n ero niiden lämpötilojen välillä, joissa toisessa saanto on 5 ja toisessa 90 tilavuusprosenttia (hävikki mukaan lukien) ASTM D 86-67-menetelmällä tislattaessa (reapproved 1972).

(1) Katso 7.4 alkuhuomautus.

(2) Katso 7.4 alkuhuomautus.

Lisäys II

LUETTELO EI-ALKUPERÄAINEKSIIN SOVELLETTAVISTA VALMISTUS- TAI KÄSITTELYTOIMISTA, JOTKA ON TEHTÄVÄ, JOTTA VALMISTETTU TUOTE VOI SAADA ALKUPERÄASEMAN

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys II a

LUETTELO EI-ALKUPERÄAINEKSIIN SOVELLETTAVISTA VALMISTUS- TAI KÄSITTELYTOIMISTA, JOTKA ON TEHTÄVÄ, JOTTA VALMISTETTU TUOTE VOI SAADA ALKUPERÄASEMAN

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys III

EUR.1-TAVARATODISTUKSEN MALLI JA EUR.1-TAVARATODISTUKSEN HAKEMUS

Tulostusohjeet

1. Kummankin lomakkeen koon on oltava 210 × 297 mm; lomakkeen pituus saa kuitenkin olla enintään 5 mm määrämittaa pienempi tai enintään 8 mm sitä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä, hiokkeetonta kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 g/m2. Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennykset havaittaviksi.

2. Yhteisön jäsenvaltioiden ja Chilen tulliviranomaiset tai toimivaltaiset valtion viranomaiset voivat pidättää itselleen lomakkeiden paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava maininta tästä hyväksymisestä. Jokaisessa lomakkeessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Siinä on myös oltava painettu tai muulla tavoin tehty sarjanumero, josta se voidaan tunnistaa.

Täyttöohjeet

Viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää sekä EUR.1-tavaratodistuksen että hakemuksen. Nämä lomakkeet täytetään jollakin niistä kielistä, joilla tämä sopimus on tehty, ja viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ne täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotteiden kuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, kuvauksen viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja täyttämätön tila on suljettava viivalla.

>PIC FILE= "L_2002352FI.103901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352FI.104001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352FI.104101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352FI.104201.TIF">

Lisäys IV

>PIC FILE= "L_2002352FI.104302.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352FI.104401.TIF">

LIITE IV

(89 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

SOPIMUS ELÄINTEN JA ELÄINTUOTTEIDEN, KASVIEN JA KASVITUOTTEIDEN SEKÄ MUIDEN TAVAROIDEN KAUPPAAN JA ELÄINTEN HYVINVOINTIIN SOVELLETTAVISTA TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMISTA

Osapuolet, sellaisina kuin ne määritellään assosiaatiosopimuksen 197 artiklassa, jotka

HALUAVAT helpottaa yhteisön ja Chilen välistä eläinten ja eläintuotteiden, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kauppaa turvaten samalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden,

KATSOVAT, että tämän sopimuksen täytäntöönpano tapahtuu osapuolten sisäisten ja lainsäädännöllisten menettelyjen mukaisesti,

KATSOVAT, että vastaavuuden tunnustaminen on asteittaista ja sitä sovelletaan ensisijaisiin aloihin,

KATSOVAT, että assosiaatiosopimuksen IV osan I osaston yksi tavoite on vapauttaa tavaroiden kauppaa asteittain ja vastavuoroisesti GATT 1994 -sopimuksen mukaisesti,

VAHVISTAVAT Maailman kauppajärjeistöstä, jäljempänä "WTO", tehdyn sopimuksen ja sen liitteiden ja erityisesti terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn sopimuksen, jäljempänä "SPS-sopimus", mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa,

HALUAVAT varmistaa kauppaan sovellettavien terveys- ja kasvinsuojelutoimien täyden avoimuuden, saavuttaa yhteisen tulkinnan WTO:n SPS-sopimuksesta sekä panna täytäntöön sen periaatteet ja määräykset,

AIKOVAT PÄÄTTÄVÄISESTI ottaa mahdollisimman pitkälti huomioon eläinten infektioiden, eläintautien ja kasvintuhoojien leviämisestä aiheutuvan vaaran samoin kuin tällaisten infektioiden, tautien ja kasvintuhoojien torjumiseksi ja hävittämiseksi toteutetut toimenpiteet välttäen tarpeettomia kaupan häiriöitä,

sekä katsovat, että

koska eläinten hyvinvointi on tärkeää ja koska se on yhteydessä eläinlääkinnällisiin asioihin, olisi aiheellista sisällyttää se tähän sopimukseen tavoitteena eläinten hyvinvointia koskevien normien kehittäminen ja tarkastella eläinten hyvinvointia koskevia normeja ottaen huomioon kehitys toimivaltaisissa kansainvälisissä elimissä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tavoitteet

1. Tämän sopimuksen tavoitteena on helpottaa osapuolten välistä eläinten ja eläintuotteiden, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kauppaa turvaten samalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveys:

a) varmistamalla kauppaan sovellettavien terveys- ja kasvinsuojelutoimien täysi avoimuus,

b) ottamalla käyttöön menetelmä osapuolten toteuttamien ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden suojelemista koskevien toimenpiteiden vastaavuuden tunnustamiseksi,

c) tunnustamalla osapuolten terveystilanteen ja soveltamalla alueellisiin olosuhteisiin sopeuttamisen periaatetta,

d) laajentamalla WTO:n SPS-sopimuksen periaatteiden täytäntöönpanoa,

e) ottamalla käyttöön mekanismeja ja menetelmiä kaupankäynnin helpottamiseksi, ja

f) parantamalla osapuolten välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä terveys- ja kasvinsuojelutoimissa.

2. Lisäksi tällä sopimuksella pyritään saavuttamaan osapuolten yhteisymmärrys eläinten hyvinvointia koskevista normeista.

2 artikla

Monenväliset velvoitteet

Osapuolet vahvistavat WTO-sopimuksen ja erityisesti sen SPS-sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa. Nämä oikeudet ja velvollisuudet ovat pohjana osapuolten tämän sopimuksen mukaisille toimille.

3 artikla

Soveltamisala

1. Sopimusta sovelletaan seuraaviin toimenpiteisiin osapuolten välisessä kaupassa:

a) jommankumman osapuolen lisäyksessä I A lueteltuihin eläimiin ja eläintuotteisiin soveltamat terveystoimet, ja

b) jommankumman osapuolen lisäyksessä I B lueteltuihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin soveltamat kasvinsuojelutoimet.

2. Lisäksi sopimusta sovelletaan lisäyksessä I C lueteltujen eläinten hyvinvointia koskevien normien kehittämiseen.

3. Sopimusta ei alkuun sovelleta lisäyksessä I D lueteltuihin asioihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

4. Jäljempänä 16 artiklassa mainittu komitea voi muuttaa tätä sopimusta päättämällä laajentaa sen soveltamisalaa muihin terveys- ja kasvisuojelutoimiin, jotka vaikuttavat osapuolten väliseen kauppaan.

5. Jäljempänä 16 artiklassa mainittu komitea voi muuttaa tätä sopimusta päättämällä laajentaa sen soveltamisalaa muihin eläinten hyvinvointia koskeviin normeihin.

4 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "eläimillä ja eläintuotteilla" eläviä eläimiä mukaan luettuina elävät kalat ja simpukat, siemenneste, munasolut, alkiot ja siitosmunat sekä eläinperäisiä tuotteita mukaan luettuina kalastustuotteet, sellaisina kuin ne on määritelty kansainvälisen eläinkulkutautiviraston (Office International des Epizooties - OIE) eläinten terveyttä koskevassa kansainvälisessä koodeksissa ja vesiviljelyeläinten terveyttä koskevassa kansainvälisessä koodeksissa;

b) "kasveilla" eläviä kasveja ja niiden eläviä kasvinosia, siemenet mukaan luettuina, siten kuin ne on määritelty lisäyksessä I B. Eläviksi kasvinosiksi katsotaan:

i) hedelmät, kasvitieteellisessä merkityksessä, muut kuin pakastamalla säilytetyt,

ii) vihannekset, muut kuin pakastamalla säilytetyt,

iii) mukulat, varsimukulat, sipulit, juurakot,

iv) leikkokukat,

v) oksat, joissa on lehtiä,

vi) leikatut puut, joissa on lehtiä, ja

vii) kasvikudosviljelmät.

c) "kasvituotteilla" kasviperäisiä jalostamattomia tai yksinkertaisesti valmistettuja tuotteita, sikäli kuin ne eivät ole lisäyksessä I B määriteltyjä kasveja;

d) "siemenillä" istutettaviksi tarkoitettuja siemeniä kasvitieteellisessä merkityksessä;

e) "muilla tavaroilla" pakkauksia, kuljetusvälineitä, säiliöitä, käytettyjä maatalouskoneita, maata, kasvualustoja ja muita organismeja, tavaroita tai aineksia, jotka voivat sisältää tai levittää kasvintuhoojia, sellaisina kuin ne määritellään lisäyksessä I B;

f) "kasvintuhoojilla" kasveille tai kasvituotteille haitallisia kasvien, eläinten tai patogeenisten tekijöiden lajeja, kantoja tai biotyyppejä;

g) "eläintaudeilla" jonkin infektion kliinistä tai patologista esiintymistä eläimissä;

h) "kalataudilla" kliinistä tai epäkliinistä infektiota, jossa yksi tai useampi taudinaiheuttaja vaikuttaa vesieläimiin;

i) "eläinten infektioilla" tilannetta, jossa eläimet toimivat taudinaiheuttajien kantajina ja jolloin infektio eläimissä saattaa ilmetä tai olla ilmenemättä kliinisesti tai patologisesti;

j) "terveys- ja kasvinsuojelutoimilla" tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia WTO:n SPS-sopimuksen liitteessä A olevassa 1 kohdassa määriteltyjä toimenpiteitä;

k) "eläinten hyvinvointia koskevilla normeilla" tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia osapuolten laatimia ja soveltamia normeja eläinten suojelemiseksi, soveltuvin osin OIE:n normien mukaisesti;

l) "asianmukaisella terveys- tai kasvinsuojelun suojatasolla" terveys- ja kasvinsuojelun asianmukaista tasoa, sellaisena kuin se on määritelty SPS-sopimuksen liitteessä A olevassa 5 kohdassa;

m) "alueella"

i) eläinten terveyden osalta vyöhykkeitä ja alueita, sellaisina kuin ne on määritelty OIE:n eläinten terveyttä koskevassa koodeksissa; vesiviljelyn osalta sellaisina kuin ne on määritelty OIE:n vesiviljelyeläinten terveyttä koskevassa kansainvälisessä koodeksissa, siten, että yhteisön alueen osalta otetaan huomioon sen erityisluonne tunnustamalla yhteisö yhdeksi kokonaisuudeksi, ja

ii) kasvien terveyden osalta aluetta, johon viitataan FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin kasvinsuojelutermien sanastossa, eli jommankumman osapuolen virallisesti määriteltyä osaa tai kaikkia osia, jonka tai joiden terveystilanne on tunnustettu 6 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti kyseessä olevan kasvintuhoojan levinneisyyden osalta;

n) "alueellisiin olosuhteisiin sopeuttamisella" alueellista sopeuttamista sillä tavalla kuin se on kuvattu WTO:n SPS-sopimuksen 6 artiklassa;

o) "lähetyksellä" tiettyä määrää sellaisia tuotteita, jotka ovat samaa lajia ja joita koskee sama todistus tai asiakirja ja jotka kuljetetaan samalla kuljetusvälineellä sekä jotka lähettää yksi ainoa lähettäjä ja jotka ovat peräisin samasta viejämaasta tai samalta viejämaan alueelta; lähetys voi jakaantua useampaan erään;

p) "toimenpiteiden vastaavuus kaupankäynnin tarkoituksiin", jäljempänä "vastaavuus", tilannetta, jossa viejänä toimivan osapuolen soveltamat toimenpiteet, jotka voivat olla samoja tai erilaisia kuin tuojana toimivan osapuolen toimenpiteet, puolueettomasti saavuttavat tuojana toimivan osapuolen asianmukaisen suojatason tai hyväksyttävän riskitason;

q) "alalla" jonkin tuotteen tai joidenkin tuotteiden tuotannon ja kaupan lohkoa osapuolen alueella;

r) "osa-alueella" tarkoin määriteltyä ja valvottua alan osaa;

s) "tuotteilla" eläimiä ja kasveja tai niiden luokkia tai erityisiä tuotteita, mukaan luettuina muut tavarat, joihin on viitattu a, b, c ja d kohdassa;

t) "erityisellä tuontiluvalla" virallista tuojana toimivan osapuolen toimivaltaisten viranomaisten yksittäiselle tuojalle antamaa ennakkolupaa, joka on edellytys jonkin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen yhden tai useamman lähetyksen tuonnille viejänä toimivasta osapuolesta;

u) "toimenpiteillä" mitä tahansa lakia tai muuta säädöstä, menettelyä, vaatimusta tai käytäntöä;

v) "työpäivillä" vaadittavan toimenpiteen toteuttavan viranomaisen työpäiviä;

w) "sopimuksella" tämän sopimuksen koko tekstiä ja kaikkia sen lisäyksiä;

x) "assosiaatiosopimuksella" osapuolten välisestä assosiaatiosta tehtyä sopimusta, jonka liite tämä sopimus on.

5 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat lisäyksessä II määrättyjä viranomaisia, joilla on toimivalta tässä sopimuksessa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoon.

2. Osapuolet ilmoittavat 12 artiklan mukaisesti toisilleen kaikista merkittävistä muutoksista niiden toimivaltaisten viranomaisten toimivallan rakenteessa, organisaatiossa ja jaossa.

6 artikla

Eläinten terveystilanteen, kasvintuhoojatilanteen ja alueellisten olosuhteiden tunnustaminen kauppaa varten

A. Eläintautien, eläinten infektioiden tai kasvintuhoojien tilanteen tunnustaminen

1. Eläintautien ja eläinten infektioiden (zoonoosit mukaan luettuina) osalta sovelletaan seuraavaa:

a) Tuojana toimiva osapuoli tunnustaa kauppaa varten viejänä toimivan osapuolen tai sen alueiden eläinten terveystilanteen niin kuin viejänä toimiva osapuoli on sen määrittänyt lisäyksessä III A määritettyjen eläintautien osalta lisäyksen IV A mukaisesti.

b) Jos osapuoli katsoo, että sen koko alueella tai jossakin osassa vallitsee erityinen tilanne jonkin tietyn, lisäyksessä III A mainitsemattoman eläintaudin osalta, se voi vaatia tämän tilanteen tunnustamista lisäyksessä IV C vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Tuojana toimiva osapuoli voi myös pyytää elävien eläinten ja eläintuotteiden tuonnissa takeita, jotka ovat osapuolten tunnustetun terveystilanteen mukaisia.

c) Osapuolet tunnustavat keskinäisen kauppansa perustaksi muiden kuin lisäyksessä III A lueteltujen eläintautien tai eläinten infektioiden yleisyyttä tai esiintyvyyttä ja/tai tapauksen mukaan siihen liittyvää riskiä koskevan osapuolten alueiden tai osien tai alojen tai osa-alueiden tilanteen, sellaisena kuin sen ovat määritelleet WTO:n SPS-sopimuksessa tunnustetut kansainväliset standardointielimet. Tuojana toimiva osapuoli voi myös tarpeen mukaan pyytää elävien eläinten ja eläintuotteiden tuonnissa takeita, jotka ovat tunnustetun terveystilanteen mukaisia standardointielinten suositusten mukaisesti.

d) Jollei tuojana toimiva osapuoli nimenomaisesti vastusta ja vaadi lisätietoja ja neuvotteluja ja/tai tarkastusta, kumpikin osapuoli toteuttaa ilman aiheetonta viivyttelyä tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet kaupan mahdollistamiseksi a, b ja c alakohdan määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 ja 14 artiklan soveltamista.

2. Kasvintuhoojien osalta sovelletaan seuraavaa:

a) Osapuolet tunnustavat kauppaa varten kasvintuhoojatilanteensa lisäyksessä III B määritettyjen kasvintuhoojien osalta.

b) Jollei tuojana toimiva osapuoli nimenomaisesti vastusta ja vaadi lisätietoja ja neuvotteluja ja/tai tarkastusta, kumpikin osapuoli toteuttaa ilman aiheetonta viivyttelyä tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet kaupan mahdollistamiseksi a alakohdan määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 ja 14 artiklan soveltamista.

B. Alueellisiin olosuhteisiin sopeuttamisen tunnustaminen

3. Osapuolet tunnustavat alueellisiin olosuhteisiin sopeuttamisen käsitteen, jota ne sopivat soveltavansa keskinäiseen kauppaansa.

4. Osapuolet sopivat, että lisäyksessä III A lueteltuihin eläin- ja kalatauteihin sekä lisäyksessä III B lueteltuihin kasvintuhoojiin liittyvät alueellisiin olosuhteisiin sopeuttamista koskevat päätökset on tehtävä lisäyksen IV A ja IV B määräysten mukaisesti.

5. a) Eläintautien osalta ja 13 artiklan määräysten mukaisesti viejänä toimiva osapuoli, joka pyytää tuojana toimivan osapuolen tunnustusta alueellisiin olosuhteisiin sopeuttamista koskeville päätöksille, ilmoittaa toimenpiteistään ja antaa täydellisen selityksen ja ilmoittaa päätöstensä ja ratkaisujensa tukena käytetyt tiedot. Jollei tuojana toimiva osapuoli nimenomaisesti vastusta ja vaadi lisätietoja tai neuvotteluja ja/tai tarkastusta 15 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, ilmoitettu alueellisiin olosuhteisiin sopeuttamista koskeva päätös katsotaan hyväksytyn, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan soveltamista.

b) Edellä a alakohdassa tarkoitetut neuvottelut käydään 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tuojana toimiva osapuoli arvioi lisätietoja 15 työpäivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Edellä a alakohdassa tarkoitettu tarkastus toteutetaan 10 artiklan mukaisesti ja 25 työpäivän kuluessa tarkastuspyynnön vastaanottamisesta.

6. a) Kasvintuhoojien osalta kumpikin osapuoli varmistaa, että kasveilla, kasvituotteilla ja muilla tavaroilla käytävässä kaupassa otetaan huomioon toisen osapuolen tunnustama alueen kasvintuhoojatilanne. Osapuoli, joka pyytää toisen osapuolen tunnustusta alueellisiin olosuhteisiin sopeuttamista koskeville päätöksille, ilmoittaa toimenpiteistään ja antaa täydellisen selityksen ja ilmoittaa päätöstensä ja ratkaisujensa tukena käytetyt tiedot FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin asianomaisten sääntöjen mukaisesti, mukaan luettuina standardi nro 4 kasvintuhoojista vapaiden alueiden vahvistamisedellytyksistä ja standardi nro 8 tietyn alueen kasvintuhoojatilanteen määrittämisestä, sekä muiden osapuolten aiheellisina pitämien kansainvälisten kasvinsuojelustandardien mukaisesti. Jollei toinen osapuoli nimenomaisesti vastusta ja vaadi lisätietoja tai neuvotteluja ja/tai tarkastusta kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, ilmoitettu alueellisiin olosuhteisiin sopeuttamista koskeva päätös katsotaan hyväksytyn, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan soveltamista.

b) Edellä a alakohdassa tarkoitetut neuvottelut käydään 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tuojana toimiva osapuoli arvioi lisätietoja kolmen kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Edellä a alakohdassa tarkoitettu tarkastus toteutetaan 10 artiklan mukaisesti ja 12 kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön vastaanottamisesta, ottaen huomioon kyseisen kasvintuhoojan ja viljelykasvin biologiset ominaisuudet.

7. Kun 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatettu päätökseen, kumpikin osapuoli toteuttaa ilman aiheetonta viivyttelyä tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet kaupan mahdollistamiseksi tämän mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan soveltamista.

7 artikla

Vastaavuuden määrittäminen

1. Vastaavuus voidaan tunnustaa yksittäisen toimenpiteen ja/tai toimenpidejoukon ja/tai tietyllä alalla tai osa-alueella sovellettavan järjestelmän osalta.

2. Vastaavuutta määrittäessään osapuolet noudattavat 3 kohdassa tarkoitettua neuvottelumenettelyä. Menettelyssä viejänä toimiva osapuoli puolueettomasti osoittaa vastaavuuden ja tuojana toimiva osapuoli arvioi tätä osoitusta puolueettomasti mahdollisesti tunnustaakseen vastaavuuden.

3. Yhteen tai useampaan alaan tai osa-alueeseen liittyvää yhtä tai useampaa toimenpidettä koskevasta viejänä toimivan osapuolen pyynnöstä osapuolet aloittavat kolmen kuukauden kuluessa tuojana toimivan osapuolen vastaanotettua pyynnön neuvottelumenettelyn, johon sisältyvät lisäyksessä VI vahvistetut vaiheet. Kuitenkin jos kyseessä on useampi pyyntö viejänä toimivalta osapuolelta, osapuolet sopivat tuojana toimivan osapuolen pyynnöstä 16 artiklassa tarkoitetussa komiteassa aikataulusta, jossa ne aloittavat tässä kohdassa tarkoitetun menettelyn.

4. Jollei yhdessä toisin sovita, tuojana toimiva osapuoli saattaa vastaavuuden arvioinnin päätökseen 180 päivän kuluessa saatuaan viejänä toimivalta osapuolelta sen osoituksen vastaavuudesta, lukuun ottamatta kausittaisia viljelykasveja, joiden osalta arvioinnin lykkääminen on perusteltua, jotta kasvinsuojelutoimenpiteet voidaan tarkastaa viljelykasvin soveltuvana kasvukautena.

Kunkin osapuolen ensisijaiset alat tai osa-alueet, joilla tämä menettely voidaan aloittaa, luetellaan tarvittaessa tärkeysjärjestyksessä lisäyksessä V A. Jäljempänä 16 artiklassa tarkoitettu komitea voi päätöksellään muuttaa kyseistä luetteloa sen tärkeysjärjestys mukaan luettuna.

5. Tuojana toimiva osapuoli voi kumota vastaavuuden tunnustamisen tai keskeyttää sen voimassaolon, jos jompikumpi osapuoli muuttaa vastaavuuteen vaikuttavia toimenpiteitä, mikäli noudatetaan seuraavaa menettelyä:

a) Jäljempänä olevan 12 artiklan määräysten mukaisesti viejänä toimiva osapuoli ilmoittaa tuojana toimivalle osapuolelle kaikista sen sellaisten toimenpiteiden muutosehdotuksista, joiden vastaavuus on tunnustettu, ja ehdotettujen toimenpiteiden todennäköisestä vaikutuksesta tunnustettuun vastaavuuteen. Tuojana toimiva osapuoli ilmoittaa viejänä toimivalle osapuolelle 30 työpäivän kuluessa näiden tietojen vastaanottamisesta, pysyykö vastaavuus tunnustettuna ehdotettujen toimenpiteiden perusteella.

b) Jäljempänä olevan 12 artiklan määräysten mukaisesti tuojana toimiva osapuoli ilmoittaa viejänä toimivalle osapuolelle kaikista sen sellaisten toimenpiteiden muutosehdotuksista, joihin vastaavuuden tunnustaminen on perustunut, ja ehdotettujen toimenpiteiden todennäköisestä vaikutuksesta tunnustettuun vastaavuuteen. Jos tuojana toimiva osapuoli ei enää tunnusta vastaavuutta, osapuolet voivat sopia ehdoista aloittaakseen uudelleen 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn ehdotettujen toimenpiteiden perusteella.

6. Tuojana toimiva osapuoli ei voi kumota vastaavuuden tunnustamista tai keskeyttää sen voimassaoloa ennen kuin jommankumman osapuolen ehdottamat uudet toimenpiteet tulevat voimaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan soveltamista.

7. Vastaavuuden tunnustaminen tai sen kumoaminen tai sen voimassaolon keskeyttäminen riippuu kokonaan tuojana toimivasta osapuolesta, joka toimii omien hallinnollisten ja lainsäädännöllisten puitteidensa mukaisesti, joita voivat olla muun muassa kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin liittyvät FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskeva kansainvälinen standardi nro 13 noudattamatta jättämisestä ilmoittamiselle ja kiireellisille toimille annetuista suuntaviivoista ja tapauksesta riippuen muiden kansainvälisten kasvinsuojelustandardien mukaiset tiedonannot. Kyseisen osapuolen on toimitettava viejänä toimivalle osapuolelle täydellinen selitys ja tämän artiklan kattamien ratkaisujen ja päätösten tukena käytetyt tiedot. Jos vastaavuutta ei tunnusteta tai se kumotaan tai sen voimassaolo keskeytetään, tuojana toimiva osapuoli ilmoittaa viejänä toimivalle osapuolelle tarvittavat edellytykset, joiden perusteella 3 kohdassa tarkoitettu menettely voidaan aloittaa uudestaan. Tuojana toimiva osapuoli voi tarvittaessa antaa viejänä toimivalle osapuolelle teknistä apua assosiaatiosopimuksen 24 artiklan määräysten mukaisesti.

8 artikla

Avoimuus ja kaupan ehdot

1. Osapuolet sopivat soveltavansa lisäyksissä I A ja I B tarkoitettujen tuotteiden osalta yleisiä tuontiehtoja. Tuojana toimivan osapuolen tuontiehtoja sovelletaan koko viejänä toimivan osapuolen alueeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan mukaisesti tehtyjen päätösten soveltamista. Tuojana toimiva osapuoli ilmoittaa tämän sopimuksen tullessa voimaan ja 12 artiklan määräysten mukaisesti viejänä toimivalle osapuolelle tuontia koskevista terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksistaan lisäyksessä I A ja I B tarkoitetuille tuotteille. Tietoihin sisältyvät tarvittaessa tuojana toimivan osapuolen edellyttämien virallisten todistusten tai vahvistusten mallit.

2. a) Kun osapuolet ilmoittavat 1 kohdassa tarkoitettujen ehtojen muutoksista tai niihin ehdotetuista muutoksista, ne noudattavat SPS-sopimuksen ja siitä johdettujen päätösten ilmoitusmenettelyjä koskevia määräyksiä. Tuojana toimiva osapuoli ottaa huomioon osapuolten välisen kuljetusajan määritellessään 1 kohdassa tarkoitettujen ehtojen muutosten voimaantulopäivän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan määräysten soveltamista.

b) Jos tuojana toimiva osapuoli ei noudata näitä ilmoitusvaatimuksia, sen on hyväksyttävä aikaisemmin sovellettujen ehtojen edellyttämä todistus tai vahvistus 30 päivän ajan muutettujen tuontiehtojen voimaantulosta.

3. a) Osapuolet toteuttavat 90 päivän kuluessa vastaavuuden tunnustamisesta tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimenpiteet vastaavuuden tunnustamisen täytäntöönpanemiseksi mahdollistaakseen siihen perustuvan lisäyksessä I A ja I B tarkoitettujen tuotteiden kaupan välillään aloilla ja osa-alueilla, joilla tuojana toimiva osapuoli on tunnustanut viejänä toimivan osapuolen kaikki terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteet vastaaviksi. Näiden tuotteiden osalta tuojana toimivan osapuolen vaatiman virallisen todistuksen tai asiakirjan malli voidaan tällöin korvata todistuksella, joka on laadittu lisäyksessä IX B määrätyllä tavalla.

b) Sellaisten alojen tai osa-alueiden tuotteiden, joiden osalta yksi tai useampi toimenpide, mutta eivät kuitenkaan kaikki toimenpiteet, on tunnustettu vastaaviksi, kauppa jatkuu 1 kohdassa tarkoitettujen ehtojen noudattamisen perusteella. Viejänä toimivan osapuolen pyynnöstä sovelletaan 5 kohdan määräyksiä.

4. Lisäyksissä I A ja I B tarkoitettujen tuotteiden tuontiin ei sovelleta erityisiä tuontilupia.

5. Osapuolet neuvottelevat viejänä toimivan osapuolen pyynnöstä 16 artiklan määräysten mukaisesti ehdoista, jotka vaikuttavat 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kauppaan, sopiakseen vaihtoehtoisista tai uusista tuojana toimivan osapuolen tuontiehdoista. Tällaiset vaihtoehtoiset tai uudet tuontiehdot voivat perustua soveltuvissa tapauksissa viejänä toimivan osapuolen toimenpiteisiin, jotka tuojana toimiva osapuoli on tunnustanut vastaaviksi. Jos sopimukseen päästään, tuojana toimiva osapuoli toteuttaa tarvittavat lainsäädännölliset ja/tai hallinnolliset toimenpiteet 90 päivän kuluessa tuonnin mahdollistamiseksi tämän perusteella.

6. a) Tuojana toimiva osapuoli hyväksyy väliaikaisesti lisäyksessä I A tarkoitettujen eläintuotteiden tuonnin osalta viejänä toimivan osapuolen pyynnöstä, jonka liitteenä on tarvittavat takuut, lisäyksessä V B (2) tarkoitetut viejänä toimivan osapuolen alueella sijaitsevat jalostuslaitokset ilman yksittäisten laitosten ennakkotarkastusta. Hyväksynnän on oltava lisäyksen V B. edellytysten ja määräysten mukainen. Jollei lisätietoja vaadita, tuojana toimiva osapuoli toteuttaa tarvittavat lainsäädännölliset ja/tai hallinnolliset toimenpiteet 30 työpäivän kuluessa siitä, kun tuojana toimiva osapuoli on vastaanottanut pyynnön ja takuut, tuonnin mahdollistamiseksi sen perusteella.

Alustava luettelo laitoksista hyväksytään lisäyksen V B määräysten mukaisesti.

b) Viejänä toimiva osapuoli antaa 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen eläintuotteiden tuonnin osalta tuojana toimivan osapuolen tiedoksi luettelon laitoksista, jotka täyttävät viejänä toimivan osapuolen vaatimukset.

7. Osapuolen on toisen osapuolen pyynnöstä toimitettava täydellinen selitys ja tämän artiklan kattamia päätöksiä ja ratkaisuja tukevat tiedot.

9 artikla

Menettelyt todistusten myöntämiseksi

1. Osapuolet noudattavat menettelyissä todistusten myöntämiseksi lisäyksessä IX A määrättyjä periaatteita ja edellytyksiä.

2. Edellä 8 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut todistukset ja viralliset asiakirjat myönnetään lisäyksen IX C mukaisesti.

3. Jäljempänä 16 artiklassa tarkoitettu komitea voi sopia sähköisessä todistusten myöntämisessä sekä todistusten peruuttamisissa tai korvaamisissa noudatettavista säännöistä.

10 artikla

Tarkastus

1. Luottamuksen säilyttämiseksi tämän sopimuksen määräysten tosiasialliseen täytäntöönpanoon kummallakin osapuolella on tämän sopimuksen soveltamisalalla oikeus:

a) tarkastaa lisäyksen VII suuntaviivojen mukaisesti toisen osapuolen viranomaisten koko valvontaohjelma tai osa siitä. Tarkastuksen kuluista vastaa tarkastuksen tekevä osapuoli;

b) osapuolten määrittämästä päivämäärästä alkaen saada pyynnöstään toiselta osapuolelta selvitys kyseisen osapuolen valvontajärjestelmästä kokonaisuudessaan tai sen osasta sekä kertomus ohjelmassa toteutettujen tarkastusten tuloksista;

c) siihen, että osapuoli osallistuu toisen osapuolen pyynnöstä lisäyksessä I A tarkoitettujen tuotteiden laboratoriokokeiden kausittaiseen vertailevaan testausohjelmaan, jonka järjestää pyynnön esittäneen osapuolen viitelaboratorio. Osallistumisen kustannuksista vastaa osallistuva osapuoli.

2. Kumpikin osapuoli voi ilmoittaa tarkastustensa tuloksista ja päätelmistä kolmansille maille ja julkistaa ne.

3. Jäljempänä 16 artiklassa tarkoitettu komitea voi päätöksellään muuttaa lisäystä VII ottaen asianmukaisesti huomioon kansainvälisten organisaatioiden toteuttamat tutkimukset.

4. Tarkastuksen tuloksilla voi olla vaikutusta osapuolten tai niistä toisen 6, 7, 8 ja 11 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

11 artikla

Tuontitarkastukset ja tarkastusmaksut

1. Osapuolet sopivat, että tuontitarkastuksissa tuojana toimivan osapuolen tuodessa lähetyksiä viejänä toimivasta osapuolesta noudatetaan lisäyksen VIII A periaatteita. Näiden tarkastusten tulokset saattavat vaikuttaa 10 artiklassa tarkoitettuun tarkastusmenettelyyn.

2. Kummankin osapuolen soveltamien fyysisten tuontitarkastusten tiheys on vahvistettu lisäyksessä VIII B. Osapuoli voi muuttaa näitä tiheyksiä toimivaltansa rajoissa ja sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti 7 ja 8 artiklan mukaisesti tapahtuneen edistyksen tai tarkastusten, neuvottelujen tai muiden tässä sopimuksessa säädettyjen toimenpiteiden tulosten johdosta. Jäljempänä 16 artiklassa tarkoitettu komitea muuttaa päätöksellään lisäystä VIII B vastaavasti.

3. Tarkastusmaksut voivat kattaa ainoastaan toimivaltaiselle viranomaiselle tuontitarkastusten toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Niiden tulee olla kohtuullisia verrattuna maksuihin, jotka veloitetaan samanlaisten kotimaisten tuotteiden tarkastuksesta.

4. Tuojana toimiva osapuoli ilmoittaa viejänä toimivalle osapuolelle kaikista muutoksista, mukaan luettuina niiden syyt, toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat tuontitarkastuksiin ja tarkastusmaksuihin, ja merkittävistä muutoksista tällaisten tarkastusten hallinnollisessa toteutuksessa.

5. Osapuolet voivat sopia 8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta fyysisten tuontitarkastusten tiheyden vastavuoroisesta vähentämisestä.

6. Osapuolet voivat sopia 16 artiklassa tarkoitetun komitean määrittämästä päivämäärästä alkaen edellytyksistä, joilla ne hyväksyvät toistensa 10 artiklan b kohdassa tarkoitetut tarkastukset tuontitarkastusten tiheyden muuttamiseksi tai tuontitarkastusten korvaamiseksi. Nämä edellytykset sisällytetään lisäykseen VII 16 artiklassa tarkoitetun komitean päätöksellä. Osapuolet voivat kyseisestä päivästä alkaen vastavuoroisesti hyväksyä toistensa tekemät tiettyjen tuotteiden tarkastukset ja tämän johdosta vähentää tai korvata kyseisten tuotteiden tuontitarkastuksia.

12 artikla

Tietojen vaihto

1. Osapuolet vaihtavat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevia tietoja järjestelmällisesti normien laatimiseksi, takeiden antamiseksi, keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi ja valvottujen ohjelmien tehokkuuden osoittamiseksi. Tarvittaessa tähän voi kuulua osapuolten välistä virkamiesten vaihtoa.

2. Osapuolet vaihtavat tietoja myös muista asiaan liittyvistä aiheista, kuten:

a) tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevista merkittävistä tapahtumista mukaan luettuna 7 ja 8 artiklassa määrätty tietojen vaihto,

b) 10 artiklassa säädettyjen tarkastusmenettelyjen tuloksista,

c) 11 artiklassa määrättyjen tuontitarkastusten tuloksista, jos eläin- tai eläintuotelähetyksiä on hylätty tai ne eivät täytä vaatimuksia,

d) tämän sopimuksen kannalta olennaisista tieteellisistä lausunnoista, jotka esitetään jommankumman osapuolen vastuulla,

e) eläinten hyvinvointia koskevien normien kehittämisen edistymisestä, ja

f) pikavaroituksista, jotka liittyvät tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan kauppaan.

3. Osapuolet toimittavat tieteelliset asiakirjat tai tiedot asiaankuuluville tieteellisille tahoille tähän sopimukseen liittyviä seikkoja koskevien näkemysten tai väitteiden todentamiseksi. Asiaankuuluvat tieteelliset tahot arvioivat tiedot kohtuullisen ajan kuluessa, ja tarkastelun tulokset saatetaan molempien osapuolten käyttöön.

4. Kun tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on toimitettu WTO:lle asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti tai kun edellä mainitut tiedot on toimitettu osapuolten virallisille, julkisille ja maksuttomille Internet-sivuille, joiden osoitteet on lueteltu lisäyksessä XI B, tietojenvaihdon katsotaan tapahtuneen.

Lisäksi toiselle osapuolelle ilmoitetaan suoraan postitse tai sähköpostitse kasvintuhoojista, joista tiedetään olevan välitöntä vaaraa. Kasvintuhoojista ilmoittamisesta annetun FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 17 ohjeita noudatetaan.

5. Tässä artiklassa tarkoitetun tietojen vaihdon yhteyselimet vahvistetaan lisäyksessä XI A. Tiedot lähetetään postilla, faksilla tai sähköpostilla. Sähköpostilla lähetettävät tiedot allekirjoitetaan sähköisesti, ja niitä lähetetään ainoastaan yhteyselinten välillä.

13 artikla

Ilmoittaminen ja neuvottelut

1. Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa kaikista vakavista tai merkittävistä riskeistä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, mukaan luettuina elintarvikevalvonnan hätätilanteista tai tilanteista, joissa on selvästi havaittu riski eläin- tai kasvituotteiden käyttämiseen liittyvistä vaarallisista vaikutuksista terveydelle, ja jotka koskevat erityisesti:

a) toimenpiteitä, jotka vaikuttavat 6 artiklassa tarkoitettuihin alueellisiin olosuhteisiin sopeuttamista koskeviin päätöksiin,

b) jonkin lisäyksessä III A luetellun eläintaudin tai lisäyksessä III B luetellun kasvintuhoojan esiintyvyyttä tai kehitystä,

c) epidemiologisesti tärkeitä havaintoja tai merkittäviä niihin liittyviä riskejä, jotka koskevat lisäykseen III A sisältymättömiä eläintauteja ja lisäykseen III B sisältymättömiä kasvintuhoojia tai uusia eläintauteja tai kasvintuhoojia, ja

d) eläintautien tai kasvintuhoojien torjumiseksi tai hävittämiseksi tai kansanterveyden suojelemiseksi toteutettujen suojelutoimenpiteiden perusvaatimuksia laajempia toimenpiteitä ja kaikkia ennaltaehkäisevään politiikkaan, rokotuspolitiikka mukaan luettuna, liittyviä muutoksia.

2. a) Nämä ilmoitukset tehdään lisäyksessä IX A määrätyille yhteyselimille.

b) Kirjallisella ilmoituksella tarkoitetaan ilmoitusta postitse, faksilla tai sähköpostilla. Sähköpostilla lähetettävät tiedot allekirjoitetaan sähköisesti, ja niitä lähetetään ainoastaan lisäyksessä XI A määrättyjen yhteyselinten välillä.

3. Jos jompikumpi osapuoli on vakavasti huolissaan ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen liittyvistä vaaroista, tilannetta koskeva neuvottelu järjestetään pyydettäessä mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 13 päivän kuluessa. Tällaisissa tilanteissa kumpikin osapuoli toimittaa kaikki tiedot, joilla voidaan välttää tarpeettomia kaupan häiriöitä ja saavuttaa molempien osapuolten kannalta hyväksyttävät ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden suojelun mukaiset ratkaisut.

4. Kumman tahansa osapuolen pyynnöstä käydään eläinten hyvinvointia koskevia neuvotteluja mahdollisimman pian ja viimeistään 20 työpäivän kuluessa. Kumpikin osapuoli pyrkii näissä tilanteissa toimittamaan kaikki pyydetyt tiedot.

5. Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut neuvottelut voidaan pitää osapuolen pyynnöstä video- tai audiokokouksena. Pyynnön esittänyt osapuoli laatii neuvotteluista pöytäkirjan, jonka osapuolet virallisesti hyväksyvät. Tähän hyväksyntään sovelletaan 12 artiklan 5 kohdan määräyksiä.

14 artikla

Suojalauseke

1. Viejänä toimivan osapuolen ottaessa käyttöön sisäisiä toimenpiteitä hallitakseen jotakin sellaista tekijää, joka todennäköisesti aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, viejänä toimiva osapuoli toteuttaa vastaavat toimenpiteet estääkseen riskin kulkeutumisen tuojana toimivan osapuolen alueelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan määräysten soveltamista.

2. Tuojana toimiva osapuoli voi vakavasta ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen liittyvästä syystä toteuttaa ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden suojelun kannalta välttämättömiä tilapäisiä toimenpiteitä. Osapuolten välisessä kuljetuksessa olevien lähetysten osalta tuojana toimiva osapuoli harkitsee sopivinta ja kohtuullisinta ratkaisua välttääkseen tarpeetonta kaupan häiriötä.

3. Toimenpiteet toteuttava osapuoli ilmoittaa niistä toiselle osapuolelle yhden työpäivän kuluessa niiden täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestä. Osapuolet neuvottelevat tilanteesta kumman tahansa osapuolen pyynnöstä ja 13 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti 12 työpäivän kuluessa ilmoituksesta. Osapuolet ottavat asianmukaisesti huomioon kaikki tällaisissa neuvotteluissa saadut tiedot ja pyrkivät välttämään tarpeettomia kaupan häiriöitä ottamalla tarvittaessa huomioon 13 artiklan 3 kohdan määräykset.

15 artikla

Avoimet kysymykset

Tämän sopimuksen periaatteita sovelletaan sen soveltamisalaan kuuluviin avoimiin kysymyksiin, jotka luetellaan lisäyksessä X. Jäljempänä 16 artiklassa tarkoitettu komitea voi päätöksellään muuttaa lisäystä X ja tarvittaessa muita lisäyksiä saavutetun edistyksen ja havaittujen uusien asioiden huomioon ottamiseksi.

16 artikla

Yhteinen hallintokomitea

1. Assosiaatiosopimuksen 89 artiklan 3 kohdassa perustettu yhteinen hallintokomitea, jäljempänä "komitea", kokoontuu ensimmäisen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen jommankumman osapuolen pyynnöstä, kuitenkin tavallisesti vähintään vuoden välein. Osapuolten sopimuksesta komitean kokous voidaan pitää video- tai audiokokouksena. Komitea voi kokoustensa välisinä aikoina käsitellä asioita myös kirjeitse.

2. Komitealla on seuraavat tehtävät:

a) tämän sopimuksen täytäntöönpanon valvonta ja kaikkien tähän sopimukseen liittyvien asioiden käsittely sekä kaikkien sellaisten asioiden tarkastelu, joita sen täytäntöönpanossa voi tulla esille,

b) tämän sopimuksen lisäysten tarkistus erityisesti tässä sopimuksessa määrätyissä neuvotteluissa ja menettelyissä saavutetun edistyksen perusteella,

c) lisäysten I-XII muuttaminen päätöksellä b alakohdassa määrätyn tarkistuksen perusteella tai tämän sopimuksen mukaisesti, ja

d) tämän sopimuksen muuttamista koskevien suositusten antaminen b alakohdassa määrätyn tarkistuksen perusteella.

3. Osapuolet sopivat tarvittaessa teknisten työryhmien perustamisesta, jotka koostuvat osapuolten asiantuntijatason edustajista ja joiden tehtävänä on tunnistaa ja tutkia tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuvia teknisiä ja tieteellisiä kysymyksiä. Jos tarvitaan muuta asiantuntemusta, osapuolet voivat perustaa tilapäisiä työryhmiä tieteelliset työryhmät mukaan luettuina. Tällaiseen tilapäiseen työryhmään kuulumisen ei tarvitse rajoittua osapuolten edustajiin.

4. Komitea raportoi assosiaatiosopimuksen 3 artiklalla perustetulle assosiaationeuvostolle.

5. Komitea hyväksyy ensimmäisessä kokouksessaan työjärjestyksensä.

17 artikla

Tiedonkulun helpottaminen

Komitea voi sopia järjestelystä kirjeenvaihdon, tietojen vaihdon ja niihin liittyvien asiakirjojen, menettelyjen ja toiminnan helpottamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12, 13, 14 ja 16 artiklan soveltamista.

18 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä sopimusta sovelletaan eläinten, eläintuotteiden, kasvien, kasvituotteiden sekä muiden tavaroiden osalta yhtäältä yhteisön jäsenvaltioiden alueeseen ja toisaalta Chilen tasavallan alueeseen, jotka on määritelty lisäyksessä XII.

Lisäys I

SOVELTAMISALA

Lisäys I A

ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET

1. ELÄVIEN ELÄINTEN PÄÄLUOKAT

I Hevoseläimet(1)

II Naudat (Bubalus bubalis -lajin puhvelit ja biisonit mukaan luettuina)

III Lampaat ja vuohet

IV Siat

V Siipikarja(2)

VI Elävät kalat

VII Äyriäiset

VIII Nilviäiset

IX Elävien kalojen mätimunat ja sukusolut

X Siitosmunat

XI Siemenneste - munasolut - alkiot

XII Muut nisäkkäät

XIII Muut linnut

XIV Matelijat

XV Sammakkoeläimet

XVI Muut selkärankaiset

XVII Mehiläiset

2. ELÄINPERÄISET TUOTTEET

Päätuoteluokat

I Kotieläiminä pidettävien eläinten(3) ja riistaeläinten(4) tuore liha, mukaan luettuna ihmisravinnoksi tarkoitetut muut eläimenosat ja veri

II Ihmisravinnoksi tarkoitetut I kohdassa määritellystä lihasta valmistetut lihatuotteet ja muut eläinperäiset tuotteet (jauheliha, lihavalmisteet, suolet)

III Ihmisravinnoksi ja muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettu nestemäinen maito ja maitojauhe

IV Ihmisravinnoksi ja muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut maitotuotteet (ternimaito mukaan luettuna)

V Ihmisravinnoksi tarkoitetut kalastustuotteet, simpukat ja äyriäiset mukaan luettuina

VI Ihmisravinnoksi tarkoitetut munat ja munatuotteet

VII Mehiläistuotteet

VIII Ihmisravinnoksi tarkoitetut etanat ja sammakonreidet

IX Kavio- ja sorkkaeläinten vuodat ja nahat, villa, karvat, jouhet, harjakset, untuvat, sulat ja höyhenet tai sulkien ja höyhenten osat, metsästysmuistot

X Luut, sarvet, kaviot ja sorkat sekä niistä valmistetut tuotteet, lukuun ottamatta jauhoja

XI Ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini, ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin valmistuksessa käytettävät raaka-aineet

XII Jalostettu eläinproteiini (jauhot ja rasvan sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös), sulatettu ihra ja muu sulatettu rasva, kalajauho ja -öljy mukaan luettuina

XIII Lääketeollisuuteen tai muuhun tekniseen käyttöön, ei kuitenkaan rehuihin lisättäviksi, tarkoitettu kavio- ja sorkkaeläinten sekä siipikarjan veri ja verituotteet (hevoseläinten seerumi mukaan luettuna) sekä sikiövesi

XIV Patogeenit

XV Muut eläinjätteet: lääketeollisuuteen tai tekniseen käyttöön taikka rehuissa (lemmikkieläinten ruoka mukaan luettuna) käytettäviksi tarkoitetut vähäriskiset raaka-aineet

XVI Lemmikkieläinten ruoka

XVII Käsitelty ja käsittelemätön lanta

(1) Hevoseläimet (seeprat mukaan lukien) tai aasilajit taikka näiden lajien risteytyksenä syntyneet jälkeläiset.

(2) Kanat ja kananpojat, kalkkunat, helmikanat, ankat ja hanhet.

(3) Naudat, siat, hevoseläimet, vuohet, lampaat ja siipikarja.

(4) Jänisten heimoon (Leporidae) kuuluvien eläinten, sorkka- ja kavioeläinten, riistalintujen ja muiden nisäkkäiden ryhmiin kuuluvat tarhatut ja luonnonvaraiset riistaeläimet.

Lisäys I B

- Kasvintuhoojien mahdollisina kantajina toimivat kasvit ja kasvituotteet

- Pakkaukset, kuljetusvälineet, säiliöt, maa ja kasvualustat sekä muut organismit, tavarat ja ainekset, jotka voivat sisältää tai levittää kasvintuhoojia

Lisäys I C(1)

Eläinten hyvinvointia koskevat normit

Normit koskevat:

- eläinten tainnutusta ja teurastusta

(1) Sopimuksen 16 artiklassa tarkoitettu komitea vahvistaa vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta toimintasuunnitelman eläinten hyvinvointia koskevien sellaisten muiden normien kehittämiseksi, joilla on merkitystä osapuolille.

Lisäys I D

Sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle alunperin jäävät asiat

Terveystoimet, jotka liittyvät seuraaviin:

1. Elintarvikkeiden lisäaineet (kaikki elintarvikkeiden lisäaineet ja värit)

2. Valmistuksen apuaineet

3. Aromiaineet

4. Säteilytys (ionisointi)

5. Pakkausmateriaaleista irtoavista aineista peräisin olevat kemikaalit

6. Elintarvikkeiden päällysmerkinnät

7. Ravitsemukselliset merkinnät

8. Rehun lisäaineet

9. Rehut

10. Lääkerehut ja esiseokset

11. Geneettisesti muunnetut organismit

Lisäys II

TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

A. Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset

Valvonta kuuluu sekä jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille että Euroopan komissiolle. Valvonnan osalta sovelletaan seuraavia seikkoja:

- Chileen viennin osalta jäsenvaltiot ovat vastuussa tuotanto-olosuhteiden ja -vaatimusten valvonnasta, mukaan lukien lakisääteiset tarkastukset ja hyväksyttyjen standardien ja vaatimusten täyttymisen osoittavien eläinten terveystodistusten (tai hyvinvointitodistusten) antaminen,

- Chilestä tapahtuvan tuonnin osalta jäsenvaltiot ovat vastuussa sen valvomisesta, että tuonti on yhteisön tuontiedellytysten mukaista,

- Euroopan komissio on vastuussa yleisestä yhteensovittamisesta, tarkastuksista tai tarkastusjärjestelmien tarkkailusta ja tarvittavista lainsäädännöllisistä toimenpiteistä standardien ja vaatimusten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi Euroopan sisämarkkinoilla.

B. Chilen toimivaltaiset viranomaiset

Maatalousministeriö on Servicio Agricola y Ganadero -elimen välityksellä toimivaltainen hallinnoimaan viranomaisena vaatimuksia, jotka koskevat:

- eläinten, kasvien tai niistä saatavien tuotteiden tuontiin ja vientiin sovellettavia terveys- (eläinten terveys) ja kasvinsuojelutoimia (kasvien terveys),

- eläintautien ja kasvintuhoojien saapumisen vaaran vähentämiseksi sekä niiden tuhoamisen tai leviämisen valvomiseksi toteutettavia terveys- ja kasvinsuojelutoimia, ja

- terveyttä ja kasvinsuojelua koskevien vientitodistusten antamista eläin- ja kasvituotteille.

Terveysministeriö vastaa toimivaltaisena viranomaisena kaikkien ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden, kansallisen tuotannon ja tuonnin terveysvalvonnasta sekä vientiin tarkoitettujen jalostettujen elintarvikkeiden, hidrobiologiset tuotteet lukuun ottamatta, terveystodistuksista.

Talousministeriön alainen Servicio Nacional de Pesca -elin valvoo toimivaltaisena viranomaisena vientiin tarkoitettujen merikalastustuotteiden terveydellistä laatua ja antaa vastaavia virallisia todistuksia. Se on myös vastuussa vesiviljelyeläinten terveyden suojelusta, vientiin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten terveystodistuksista sekä vesiviljelyeläinten, syöttien ja vesiviljelyeläinten rehujen tuontivalvonnasta.

Lisäys III

LUETTELOT ILMOITETTAVISTA TAUDEISTA JA KASVINTUHOOJISTA, JOIDEN OSALTA VOIDAAN TUNNUSTAA ALUEELLINEN VAPAUS

Lisäys III a

Ilmoitettavat eläin- ja kalataudit, joiden aseman osapuolet ovat tunnustaneet ja joiden osalta voidaan tehdä alueellistamispäätöksiä

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys III B

Ilmoitettavat kasvintuhoojat, joiden aseman osapuolet ovat tunnustaneet ja joiden osalta voidaan tehdä alueellistamispäätöksiä(1)

Chilen tilanne:

1. Kasvintuhoojat, joita ei tiedetä esiintyvän Chilessä.

2. Kasvintuhoojat, joiden tiedetään esiintyvän Chilessä ja jotka ovat viranomaisten valvonnassa.

3. Kasvintuhoojat, joiden tiedetään esiintyvän Chilessä, jotka ovat viranomaisten valvonnassa ja joiden osalta on vahvistettu kasvintuhoojasta vapaita alueita.

Euroopan yhteisön tilanne:

1. Kasvintuhoojat, joiden ei tiedetä esiintyvän yhteisössä ja jotka ovat merkityksellisiä koko yhteisölle tai sen osalle.

2. Kasvintuhoojat, joiden tiedetään esiintyvän yhteisössä ja jotka ovat merkityksellisiä koko yhteisölle.

3. Kasvintuhoojat, joiden tiedetään esiintyvän yhteisössä ja joiden osalta on vahvistettu kasvintuhoojasta vapaita alueita.

(1) Sopimuksen 16 artiklassa tarkoitettu komitea täydentää näitä luetteloita päätöksellä.

Lisäys IV

ALUE- JA VYÖHYKEJAKO

A. Eläin- ja kalataudit

1. Eläintaudit

Osapuolen tai sen alueen eläintautitilanteen tunnustamisen perustana on kansainvälisen eläinkulkutautiviraston (Office International des Épizooties - OIE) eläinten terveyttä koskeva kansainvälinen koodeksi: Maan tai vyöhykkeen taudista/tartunnasta vapaan tilanteen ja epidemiologisten seurantajärjestelmien tunnustaminen.

Eläintaudin aluejakopäätösten perustana on OIE:n eläinten terveyttä koskeva kansainvälinen koodeksi: Alue- ja vyöhykejako.

2. Vesiviljelyeläinten taudit

Vesiviljelyeläinten tautien aluejakopäätösten perustana on OIE:n vesiviljelyeläinten terveyttä koskeva kansainvälinen koodeksi.

B. Kasvintuhoojat

Tietyistä kasvintuhoojista vapaan alueen vahvistamisen edellytyksissä on noudatettava jommankumman jäljempänä olevan asiakirjan määräyksiä tai säännöksiä:

- FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskeva kansainvälinen standardi nro 4 kasvintuhoojista vapaiden alueiden vahvistamisedellytyksistä sekä kasvinsuojelutermien sanaston sisältävän kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan FAO:n kansainvälisen standardin nro 5 asiaa koskevat määritelmät, tai

- neuvoston direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohta.

C. Edellytykset osapuolen alueen tai vyöhykkeen elintauteja koskevan erityisaseman tunnustamiseksi

1. Jos tuojana toimiva osapuoli katsoo, että sen alue tai alueen osa on vapaa muusta kuin lisäyksessä III A luetellusta eläintaudista, se esittää viejänä toimivalle osapuolelle asiaan kuuluvia todistusasiakirjoja, joista käy ilmi erityisesti seuraavat edellytykset:

- taudin luonne ja sen esiintymisen tausta alueella,

- serologisiin, mikrobiologisiin, patologisiin tai epidemiologisiin tutkimuksiin perustuvat valvontakokeiden tulokset ja se, että taudista on lain mukaan ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille,

- toteutetun valvonnan kesto,

- tarvittaessa ajanjakso, jona rokottaminen tautia vastaan on ollut kielletty sekä kiellon kattama maantieteellinen alue,

- säännöt, joiden perusteella taudin puuttuminen voidaan todentaa.

2. Yleiset tai erityiset lisätakeet, joita tuojana toimiva osapuoli voi pyytää, eivät saa olla laajempia kuin tuojana toimivan osapuolen kansallisesti täytäntöönpanemat takeet.

3. Osapuolet ilmoittavat toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen tautia koskevien edellytysten muutoksista. Tämän sopimuksen 16 artiklassa tarkoitettu komitea voi tällaisen ilmoituksen perusteella muuttaa tai peruuttaa 2 kohdan mukaisesti määriteltyjä lisätakeita.

Lisäys V

ENSISIJAISET ALAT TAI OSA-ALUEET, JOILLE VASTAAVUUS VOIDAAN MYÖNTÄÄ, SEKÄ LAITOSTEN ALUSTAVAA HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET JA MÄÄRÄYKSET

A. Ensisijaiset alat tai osa-alueet, joille vastaavuus voidaan myöntää, tärkeysjärjestyksessä

Tämän sopimuksen 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen ensisijaisten alojen ja osa-alueiden luettelo, jota 16 artiklassa tarkoitettu komitea täydentää.

B. Laitosten alustavaa hyväksymistä koskevat edellytykset ja määräykset

1. Laitosten alustavalla hyväksymisellä tarkoitetaan sitä, että tuojana toimiva osapuoli hyväksyy tuontitarkoituksessa alustavasti viejänä toimivan osapuolen laitokset; hyväksyntä tapahtuu 4 kohdan määräysten mukaisesti kyseisen osapuolen esittämien riittävien takeiden perusteella, ilman että tuojana toimiva osapuoli tarkastaa yksittäisiä laitoksia. Osapuolet muuttavat tai täydentävät 2 kohdassa tarkoitettuja luetteloja samoja menettelyjä noudattaen ja samoin edellytyksin ottaakseen huomioon uudet sovellukset ja saadut takeet.

Ainoastaan, kun kyse on laitosten alustavasta luettelosta, tarkastus voi olla osa menettelyä 4 kohdan d alakohdan määräysten mukaisesti.

2. Alustava hyväksyntä rajataan aluksi seuraaviin laitosten luokkiin:

Kotieläiminä pidettävien lajien tuoretta lihaa käsittelevät teurastamot (lisäyksen I A 2 kohdan I alakohta)

Kaikki laitokset paitsi kotieläiminä pidettävien lajien tuoretta lihaa käsittelevät teurastamot

Kaikki luonnonvaraisten ja tarhattujen riistaeläinten tuoretta lihaa käsittelevät laitokset

Kaikki siipikarjanlihaa käsittelevät laitokset

Kaikki kaikkien lajien lihatuotteita valmistavat laitokset

Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitettuja muita eläinperäisiä tuotteita (esim. suolet, lihavalmisteet, jauheliha) valmistavat laitokset

Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa ja maitotuotteita valmistavat laitokset

Ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita, simpukat ja äyriäiset mukaan luettuina, käsittelevät tuotantolaitokset ja tehdasalukset

Kalajauhon ja -öljyn tuotantolaitokset

Gelatiinin tuotantolaitokset

Kaikki munien ja munatuotteiden tuotantolaitokset.

3. Tuojana toimiva osapuoli laatii luetteloja alustavasti hyväksytyistä laitoksista ja julkistaa kyseiset luettelot.

4. Alustavaa hyväksyntää koskevat edellytykset ja menettelyt

a) Tuojana toimiva osapuoli on antanut luvan asianomaisen eläintuotteen tuontiin viejänä toimivan osapuolen alueelta, ja asianomaisen tuotteen asiaa koskevat tuontiedellytykset ja todistusvaatimukset on vahvistettu.

b) Viejänä toimivan osapuolen toimivaltainen viranomainen on antanut tuojana toimivalle osapuolelle riittävät takeet siitä, että sen yhdessä tai useammassa luettelossa mainitut laitokset täyttävät tuojana toimivan osapuolen asiaa koskevat terveysvaatimukset ja että se on virallisesti hyväksynyt tuojana toimivan osapuolen alueelle tapahtuvaa vientiä koskevassa luettelossa mainitun laitoksen.

c) Viejänä toimivan osapuolen toimivaltaisella viranomaisella on oltava todelliset valtuudet keskeyttää tuojana toimivan osapuolen alueelle sellaisesta laitoksesta suuntautuvat vientitoimet, josta viranomainen on esittänyt vakuudet, jos kyseisiä vakuuksia ei noudateta.

d) Tuojana toimivan osapuolen tämän sopimuksen 10 artiklan määräysten mukaisesti toteuttama tarkastus voi olla osa alustavaa hyväksymismenettelyä. Tämä tarkastaminen koskee laitoksen hyväksymisestä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen rakennetta ja organisaatiota sekä kyseisen toimivaltaisen viranomaisen valtuuksia sekä takeita, joita se voi esittää, kun kyse on tuojana toimivan osapuolen sääntöjen täytäntöönpanosta. Näihin tarkastuksiin voi sisältyä tarkastuksia, jotka toteutetaan paikalla tietyssä edustavassa määrässä sellaisia laitoksia, jotka mainitaan viejänä toimivan osapuolen esittämässä luettelossa.

Ottaen huomioon toimivallan erityinen rakenne ja jakautuminen yhteisössä, tällainen tarkastus voi yhteisössä koskea yksittäistä jäsenvaltiota.

e) Tuojana toimiva viranomainen voi muuttaa d alakohdassa tarkoitetun tarkastuksen tulosten perusteella olemassa olevaa laitosten luetteloa.

Lisäys VI

VASTAAVUUDEN MÄÄRITTÄMISMENETTELY

1. Periaatteet

a) Vastaavuus voidaan määritellä tiettyä tavaraa tai tavaraluokkaa koskevalle yksittäiselle toimenpiteelle ja/tai toimenpiteiden ryhmälle sekä/taikka järjestelmille.

b) Tuojana toimivan osapuolen viejänä toimivan osapuolen pyynnöstä toteuttama vastaavuutta koskeva harkinta viejänä toimivan osapuolen tiettyä tavaraa koskevien toimenpiteiden tunnustamisesta ei voi olla syy keskeyttää kyseisen tavaran kauppaa tai käynnissä olevaa tuontia viejänä toimivan osapuolen alueelta.

c) Toimenpiteiden vastaavuuden määritteleminen on vuorovaikutteinen prosessi viejänä toimivan osapuolen ja tuojana toimivan osapuolen välillä. Prosessi koostuu viejänä toimivan osapuolen toteuttamasta yksittäisten toimenpiteiden vastaavuuden objektiivisesta osoittamisesta ja tämän osoittamisen objektiivisesta arvioinnista, jotta tuojana toimiva osapuoli voisi mahdollisesti tunnustaa vastaavuuden.

d) Viejänä toimivan osapuolen asiaa koskevien toimenpiteiden lopullinen hyväksyntä on yksinomaan tuojana toimivan osapuolen päätettävissä.

2. Edellytykset

a) Viejänä toimiva osapuoli voi aloittaa vastaavuuden määrittämismenettelyn ainoastaan silloin, kun tuojana toimiva osapuoli on tunnustanut viejänä toimivan osapuolen sellaisen tavaran tuonnin osalta, jolle vastaavuutta haetaan sen hyväksyttyjen maiden luettelossa. Luetteloon sisällyttäminen riippuu terveys- ja kasvintuhoojatilanteesta, lainsäädännöstä sekä viejänä toimivan osapuolen alueella sovellettavasta, tavaraa koskevasta tarkastus- ja valvontajärjestelmästä. Tätä varten on otettava huomioon asianomaista alaa koskeva lainsäädäntö sekä viejänä toimivan osapuolen toimivaltaisen viranomaisen rakenne, sen määräyksenantoketju, toimivalta, toimintamenettelyt ja -valmiudet sekä toimivaltaisten viranomaisten toiminta, kun kyse on tarkastus- ja valvontajärjestelmistä, mukaan luettuina tavaraa koskeva toimeenpanon taso sekä tuojana toimivalle osapuolelle toimitettavien tietojen säännöllisyys ja nopeus todetuissa vaaratilanteissa. Tunnustamisen tueksi voidaan esittää asiakirjoja, toteuttaa tarkastuksia ja hyödyntää asiakirjoin todennettavissa olevia aikaisemmin saatuja kokemuksia.

b) Osapuolet aloittavat vastaavuuden määrittämismenettelyn, joka perustuu lisäyksen V A kohdassa vahvistettuihin ensisijaisiin alueisiin tai osa-alueisiin.

c) Viejänä toimiva osapuoli voi aloittaa menettelyn ainoastaan, kun tuojana toimivan osapuolen käyttöönottamat suojatoimenpiteet eivät koske viejänä toimivaa osapuolta tavaran osalta.

3. Menettely

a) Viejänä toimiva osapuoli aloittaa menettelyn esittämällä tuojana toimivalle osapuolelle tietyn alan tai osa-alueen tavaraa tai tavaraluokkaa koskevaan yksittäiseen toimenpiteeseen ja/tai toimenpiteiden ryhmään sekä/taikka järjestelmiin liittyvän pyynnön.

b) Tarvittaessa tähän pyyntöön sisältyy myös tarvittavat asiakirjat ja pyyntö, että tuojana toimiva osapuoli hyväksyy vastaavuuden perusteella kyseisen tavaran tuonnin sallimiseksi vaatimansa viejänä toimivan osapuolen ohjelman tai suunnitelman (esim. jäämiä koskeva suunnitelma).

c) Pyynnössään viejänä toimiva osapuoli:

i) selittää kyseisen tavaran merkityksen kaupalle;

ii) yksilöi yhden tai useamman yksittäisen toimenpiteen, jolla se voi noudattaa tuojana toimivan osapuolen kyseistä tavaraa koskevissa tuontiedellytyksissä ilmaistuja kaikkia toimenpiteitä.

iii) yksilöi yhden tai useamman yksittäisen toimenpiteen, jolle se hakee vastaavuutta tuojana toimivan osapuolen kyseistä tavaraa koskevissa tuontiedellytyksissä ilmaistuihin kaikkiin toimenpiteisiin nähden.

d) Vastauksena tähän pyyntöön tuojana toimiva osapuoli selittää yhden tai useamman toimenpiteen kokonaistavoitteen ja yksittäistavoitteen sekä perusteet, riskien tunnistaminen mukaan luettuna.

e) Tällä selityksellä tuojana toimiva osapuoli ilmoittaa viejänä toimivalle osapuolelle kyseistä tavaraa koskevien kotimaisten toimenpiteidensä ja tuontiedellytysten suhteesta.

f) Viejänä toimiva osapuoli osoittaa tuojana toimivalle osapuolelle asianmukaisesti, että sen yksilöimät toimenpiteet vastaavat kyseisen tavaran tuontiedellytyksiä.

g) Tuojana toimiva osapuoli arvioi asianmukaisesti viejänä toimivan osapuolen esittämän vastaavuuden.

h) Tuojana toimiva osapuoli toteaa, onko vastaavuus saavutettu.

i) Tuojana toimiva osapuoli antaa viejänä toimivalle osapuolelle tämän pyynnöstä täyden selvityksen ja asiaa tukevat tiedot määrittelystään ja päätöksestään.

4. Viejänä toimivan osapuolen suorittama toimenpiteiden vastaavuuden osoittaminen ja tuojana toimivan osapuolen suorittama kyseisen osoittamisen arviointi

a) Viejänä toimiva osapuoli osoittaa asianmukaisesti tuojana toimivan osapuolen tuontiedellytyksissään ilmaiseman kunkin yksilöidyn toimenpiteen vastaavuuden. Tarvittaessa vastaavuus osoitetaan asianmukaisesti tuojana toimivan osapuolen tuonnin edellytyksenä vaatimalle suunnitelmalle tai ohjelmalle (esim. jäännöksiä koskeva suunnitelma).

b) Tässä yhteydessä asianmukaisen osoittamisen ja arvioinnin olisi mahdollisuuksien mukaan perustuttava seuraaviin seikkoihin:

- kansainvälisesti tunnustetut standardit, ja/tai

- asianmukaiseen tieteelliseen näyttöön perustuvat standardit, ja/tai

- riskien arviointi, ja/tai

- osoitettu asianmukainen aikaisempi kokemus, ja

- toimenpiteiden oikeudellinen asema tai hallinnollisen aseman taso, ja

- täytäntöönpanon ja soveltamisen valvonnan taso erityisesti seuraavien seikkojen perusteella:

- seuranta- ja valvontaohjelmien vastaavat tulokset,

- viejänä toimivan osapuolen tarkastustulokset,

- tunnustettuja arviointimenetelmiä käyttäen toteutettujen arviontien tulokset,

- tuojana toimivan osapuolen varmennus- ja tuontitarkastustulokset,

- viejänä toimivan osapuolen toimivaltaisten viranomaisten toiminta, ja

- aikaisempi kokemus

5. Tuojana toimivan osapuolen tekemä päätös

Jos tuojana toimiva osapuoli tekee kielteisen päätöksen, sen on annettava siitä selitys viejänä toimivalle osapuolelle.

Lisäys VII

OHJEET TARKASTUSTEN TOTEUTTAMISEKSI

Tarkastuksia voidaan toteuttaa kirjanpidon tarkastuksina tai paikalla toteutettavina tarkastuksina.

Tässä lisäyksessä tarkoitetaan:

a) "tarkastettavalla" tarkastuksen kohteena olevaa osapuolta;

b) "tarkastajalla" tarkastuksen toteuttavaa osapuolta;

1. Tarkastuksen yleiset periaatteet

1.1 Tarkastukset on toteutettava yhteistyössä tarkastajan ja tarkastettavan välillä tässä lisäyksessä vahvistettujen määräysten mukaisesti.

1.2 Tarkastusten tarkoituksena on pikemminkin valvoa tarkastettavan valvonnan tehokkuutta kuin olla hyväksymättä yksittäisiä eläimiä, eläinryhmiä, elintarvike-eriä, laitoksia, kasvieriä tai kasvituotteita. Jos tarkastuksen perusteella ilmenee vakava riski eläinten, kasvien tai ihmisten terveydelle, tarkastettavan on toteutettava viipymättä korjaavia toimenpiteitä. Menettelyyn voi kuulua asiaa koskevien säännösten, täytäntöönpanotavan, lopputulosten arvioinnin, toimenpiteiden noudattamisen tason ja tästä aiheutuvien korjaavien toimien tarkastelu.

1.3 Tarkastustiheyden on perustuttava toimintatehokkuuteen. Jos tehokkuus on heikko, tarkastuksia on toteutettava useammin; tarkastettavan on korjattava heikkoa tehokkuutta tarkastajaa tyydyttävällä tavalla.

1.4 Tarkastukset ja niihin perustuvat päätökset on tehtävä avoimesti ja johdonmukaisesti.

2. Tarkastajaa koskevat periaatteet

Tarkastajien on laadittava sellainen suunnitelma mieluiten hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisesti, johon kuuluvat seuraavat kohdat:

2.1 tarkastuksen kohde, laajuus ja soveltamisala;

2.2 tarkastuspäivä ja -paikka sekä aikataulu loppukertomuksen tekemiseen saakka;

2.3 kieli tai kielet, joilla tarkastus toteutetaan ja kertomus laaditaan;

2.4 tarkastajien henkilöllisyys, myös tarkastajien ryhmän johtajan. Erityisjärjestelmien ja -ohjelmien tarkastusten toteuttamiseen voidaan vaatia ammatillista erityispätevyyttä;

2.5 aikataulu kokouksista viranomaisten kanssa ja tarvittaessa vierailuista laitoksiin tai niiden tiloihin. Laitoksia tai tiloja, joihin vierailuja tehdään, ei tarvitse nimetä ennalta;

2.6 tarkastajan on noudatettava yrityssalaisuutta, jollei tiedonvälityksen vapautta koskevista säännöksistä muuta johdu. Eturistiriitoja on vältettävä;

2.7 hygienia- ja työturvallisuussääntöjen noudattaminen sekä toimijan oikeudet. Tätä suunnitelmaa olisi tarkasteltava ennalta tarkastettavan edustajien kanssa.

3. Tarkastettavaa koskevat periaatteet

Seuraavia periaatteita sovelletaan tarkastettavan toteuttamiin toimiin tarkastuksen helpottamiseksi.

3.1 Tarkastettavan on toimittava täysin yhteistyössä tarkastajan kanssa ja nimettävä kyseisestä tehtävästä vastuussa olevat henkilöt. Yhteistyöhön voi kuulua esimerkiksi:

- mahdollisuus tutustua kaikkiin asiaa koskeviin säädöksiin ja standardeihin,

- mahdollisuus tutustua kaikkiin asiaa koskeviin ohjelmiin, rekistereihin ja asiakirjoihin,

- mahdollisuus tutustua kaikkiin valvonta- ja tarkastuskertomuksiin,

- korjaavia toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevat asiakirjat,

- laitoksiin pääsyn helpottaminen.

3.2 Tarkastettavan on laadittava asiakirjoin vahvistettu ohjelma, jotta se voisi osoittaa tarkastajalle, että vaatimuksia on noudatettu johdonmukaisella ja yhtenäisellä tavalla.

4. Menettelyt

4.1 Avausistunto

Osapuolten edustajien on pidettävä yhteinen avausistunto. Tässä kokouksessa tarkastaja on vastuussa tarkastussuunnitelman tutkimisesta ja siitä, että riittävät valmiudet, asiakirjat ja muut tarvittavat välineet ovat käytettävissä tarkastuksen toteuttamista varten.

4.2 Asiakirjojen tarkastelu

Asiakirjojen tarkasteluun voi kuulua 3.1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen ja rekistereiden, tarkastettavan rakenteiden ja valtuuksien sekä tarkastus- ja todistusjärjestelmissä tämän sopimuksen voimaantulon tai edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtuneiden muutosten tarkastelu painottaen erityisesti kyseisiä eläimiä, eläintuotteita, kasveja tai kasvituotteita koskevan tarkastus- ja todistusjärjestelmän osien täytäntöönpanoa. Tähän voi kuulua asiaa koskevien tarkastus- ja todistusrekistereiden ja -asiakirjojen tutkiminen.

4.3 Paikalla toteutettavat tarkastukset

4.3.1 Tämän toimenpiteen soveltamista koskevan päätöksen on perustuttava riskin arviointiin ottaen huomioon sellaiset tekijät kuten kyseiset eläimet, eläintuotteet, kasvit tai kasvituotteet, tuotannonalan tai viejämaan vaatimusten aiempi noudattaminen, tuotantomäärä ja tuonti- tai vientimäärä, infrastruktuurimuutokset ja kansallisten tarkastus- ja todistusjärjestelmien luonne.

4.3.2 Paikalla toteutettavaan tarkastukseen voi kuulua vierailuja tuotanto- tai valmistuslaitoksiin, elintarvikkeiden käsittely- tai varastointialueille ja valvontalaboratorioihin, jotta voitaisiin tarkastaa, onko 4.2 kohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa olevia tietoja noudatettu.

4.4 Seurantatarkastus

Jos seurantatarkastus toteutetaan puutteellisuuksien korjaamisen todentamiseksi, voi riittää, että tarkastetaan vain ne kohdat, joiden on todettu vaativan korjaamista.

5. Valmisteluasiakirjat

Lomakkeet, joissa tarkastuksen tulokset ja päätelmät esitetään, olisi yhdenmukaistettava niin pitkälle kuin mahdollista, jotta tarkastus tapahtuisi yhtenäisesti, avoimesti ja tehokkaasti. Valmisteluasiakirjoihin voi kuulua arvioitavien tekijöiden luetteloja. Nämä tarkastusluettelot voivat kattaa seuraavat seikat:

- lainsäädäntö,

- tarkastuksesta ja todistusten antamisesta vastaavien viranomaisten rakenne ja toimet,

- laitoksia koskevat tiedot ja toimintamenetelmät - eläinten terveyttä koskevat tilastot, näytteenottosuunnitelmat ja tulokset,

- määräysten noudattamista koskevat toimet ja menettelyt,

- ilmoitus- ja valitusmenettelyt, ja

- koulutusohjelmat.

6. Päätösistunto

Osapuolten edustajien kesken on pidettävä päätösistunto, jossa ovat tarvittaessa mukana kansallisista tarkastus- ja todistuksenanto-ohjelmista vastuussa olevat viranomaiset. Tarkastaja esittelee kyseisessä istunnossa tarkastuksen tulokset. Tiedot on esitettävä selvällä ja täsmällisellä tavalla siten, että tarkastuksen päätelmät tulevat selvästi ymmärretyiksi. Tarkastettavan on laadittava toimintasuunnitelma todettujen puutteiden korjaamiseksi mieluiten esittämällä täytäntöönpanon tavoitteeksi asetetut päivämäärät.

7. Kertomus

Tarkastuskertomuksen luonnos toimitetaan tarkastettavalle 20 työpäivän kuluessa. Tarkastettavalle on annettava 25 työpäivää aikaa esittää huomautuksensa kertomusluonnoksesta. Tarkastettavan huomautukset on liitettävä ja tarvittaessa sisällytettävä kertomukseen. Jos tarkastuksessa on kuitenkin todettu merkittävä yleinen riski taikka eläinten tai kasvien terveyteen liittyvä riski, tarkastettavalle on ilmoitettava asiasta mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa tarkastuksen päättymisestä.

Lisäys VIII

TUONTITARKASTUKSET JA TARKASTUSMAKSUT

A. Tuontitarkastusta koskevat periaatteet

Tuontitarkastukset käsittävät asiakirjojen tarkastukset, tunnistettavuustarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

Kun kyse on eläimistä ja eläintuotteista, fyysisten tarkastusten ja niiden toteuttamistiheyden on perustuttava kyseiseen tuontiin liittyviin riskeihin.

Toteuttaessaan kasvien terveyttä koskevia tarkastuksia tuojana toimivan osapuolen on varmistettava, että kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä niiden pakkaukset tarkastetaan virallisesti ja yksityiskohtaisesti joko kokonaisuudessaan tai edustavista näytteistä ja että tarvittaessa myös tavaraa kuljettavat ajoneuvot tarkastetaan virallisesti ja yksityiskohtaisesti, jotta voidaan mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että ne eivät ole kasvintuhoojien saastuttamia.

Jos tarkastuksissa ilmenee, että asiaa koskevia standardeja ja/tai vaatimuksia ei ole noudatettu, tuovan osapuolen on toteutettava virallinen toimenpide, joka on suhteellinen ilmenevään riskiin nähden. Jos suinkin mahdollista, tuojalle tai tämän edustajalle annetaan mahdollisuus erään tutustumiseen ja mahdollisuus toimittaa asiaa koskevia tietoja tuojana toimivan osapuolen auttamiseksi lopullisen päätöksen tekemisessä. Tällaisen päätöksen on oltava suhteellinen riskiin nähden.

B. Fyysisten tarkastusten toteuttamistiheys

B.1 Eläimet ja eläintuotteet

a) Tuonti yhteisöön

>TAULUKON PAIKKA>

b) Tuonti Chileen

>TAULUKON PAIKKA>

B.2 Kasvit ja kasvituotteet

a) Tuonti yhteisöön

>TAULUKON PAIKKA>

Neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteen V B osassa luettelemattomat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat:

Tuojana toimiva osapuoli voi muuttuvin väliajoin toteuttaa fyysisiä tarkastuksia varmistaakseen mahdollisuuksien mukaan, että tavarat eivät ole kasvintuhoojien saastuttamia.

b) Tuonti Chileen

Rajatarkastuksen tyyppi

Asiakirjojen tarkastus koskee kaikkien kuhunkin erään liittyvien asiakirjojen tarkastusta sen varmistamiseksi, että ne ovat kasvinterveystodistusten mukaisia.

Tarkastus koskee erien tarkastamista valmistus- tai jalostusasteen määrittämiseksi (esim. sen toteaminen, onko tuote jäädytetty, kuivattu, paahdettu jne.).

Kasvien terveystarkastus on joukko toimia sen määrittämiseksi, noudatetaanko kasvien terveyttä koskevia vaatimuksia.

Vastaanotto koskee kansainvälisiä kuljetusvälineitä kasvinterveydellisen aseman määrittämiseksi.

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys IX

TODISTUSTEN ANTAMINEN

A. Todistusten antamista koskevat periaatteet

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat:

Kun kyse on kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevien todistusten antamisesta, toimivaltaiset viranomaiset soveltavat FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevassa kansainvälisessä standardissa nro 7 Vientitodistusten antamisjärjestelmä ja nro 12 Kasvinsuojelutodistuksia koskevat ohjeet vahvistettuja periaatteita.

Eläimet ja eläintuotteet:

1. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että todistuksia antavilla viranomaisilla on riittävä eläinlääkintäalaa koskevan lainsäädännön tuntemus niiden eläinten tai eläintuotteiden osalta, joista niiden on annettava todistus ja että ne ovat yleisesti ottaen perillä todistusten laatimisessa ja antamisessa noudatettavista säännöistä ja tarvittaessa sellaisten tutkimusten, testien ja tarkastusten luonteesta ja laajuudesta, joita asiasta on toteutettava ennen todistusten antamista.

2. Todistuksia antavat viranomaiset eivät saa laatia todistuksia seikoista, joita ne eivät henkilökohtaisesti tunne tai joita he eivät voi tarkistaa.

3. Todistuksia antavat viranomaiset eivät saa allekirjoittaa tyhjiä tai epätäydellisiä asiakirjoja eivätkä sellaisia eläimiä tai eläintuotteita koskevia todistuksia, joita he eivät ole tarkastaneet tai jotka eivät enää ole heidän valvonnassaan. Jos todistus allekirjoitetaan toisen todistuksen tai asiakirjan perusteella, todistuksia antavalla viranomaisella on oltava kyseinen asiakirja hallussaan ennen allekirjoittamista.

4. Todistuksia antava viranomainen voi varmentaa tietoja, jotka:

a) toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama, mainitun viranomaisen valvonnassa toimiva muu henkilö on todennut oikeiksi 1-3 kohdan mukaisesti, sikäli kuin hän voi tarkistaa näiden tietojen paikkansapitävyyden; tai

b) on saatu valvontaohjelmien yhteydessä virallisesti tunnustetuista laadunvalmistusjärjestelmistä tai epidemiologisen valvontajärjestelmän avulla, jos viimeksi mainittu on vahvistettu eläinlääkintää koskevassa lainsäädännössä.

5. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet todistusten antamisen luotettavuuden turvaamiseksi. Niiden on erityisesti huolehdittava siitä, että heidän nimeämänsä todistuksia antavat viranomaiset ovat:

a) asemassa, joka takaa heidän puolueettomuutensa ja sen, että heille ei koidu minkäänlaista suoraa kaupallista hyötyä niistä eläimistä tai tuotteista, joista he antavat todistuksen tai yrityksistä tai laitoksista, joista eläimet tai tuotteet ovat peräisin; ja

b) täysin tietoisia jokaisen allekirjoittamansa todistuksen sisällöstä.

6. Todistusten laatimisella varmistetaan todistuksen ja erän välinen yhteys; todistus on laadittava vähintään yhdellä todistuksen antavan viranomaisen osaamalla kielellä ja vähintään yhdellä tuojana toimivan osapuolen kielistä lisäyksen IX C kohdan mukaisesti.

7. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on kyettävä osoittamaan todistuksen ja sen antaneen viranomaisen välinen yhteys ja huolehdittava siitä, että kustakin annetusta todistuksesta on saatavissa jäljennös mainitun viranomaisen määräämän ajanjakson ajan.

8. Osapuolten on otettava käyttöön ja määrättävä toteutettavaksi tarpeelliset valvontatoimenpiteet virheellisten tai harhaanjohtavien todistusten antamisen estämiseksi ja eläinlääkintäalaa koskevan lainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin annetuilta näyttävien todistusten laittoman laatimisen tai käytön estämiseksi.

9. Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarpeelliset tutkimukset tai tarkastukset ja toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet kaikkien näiden tietoon saatettujen väärien tai harhaanjohtavien todistusten laatimisen rankaisemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta ryhtyä asiassa oikeustoimiin ja määrätä siitä rangaistuksia. Näihin toimenpiteisiin voi sisältyä todistuksen antaneen viranomaisen valtuuden tilapäinen lakkauttaminen tutkimuksen ajaksi. Erityisesti:

a) jos tarkastuksissa todetaan, että todistuksia antava viranomainen on tietoisesti laatinut vilpillisen todistuksen, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kaikki toteutettavissa olevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseinen henkilö ei voi uusia tekoaan;

b) jos tarkastuksissa todetaan, että yksityinen henkilö tai yritys on käyttänyt vilpillisellä tavalla tai muuttanut virallista todistusta, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kaikki toteutettavissa olevat tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseinen henkilö tai yritys ei voi uusia tekoaan. Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä se, että kyseiselle henkilölle tai yritykselle myöhemmin kieltäydytään antamasta virallista todistusta.

B. Sopimuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu todistus

Todistuksessa oleva terveystodistus osoittaa asianomaisen tavaran vastaavuusaseman. Terveystodistus ilmaisee, että viejänä toimivan osapuolen sellaisia tuotantonormeja on noudatettu, jotka tuojana toimiva osapuoli on hyväksynyt vastaavina.

C. Todistusten viralliset kielet

Tuonti yhteisöön

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat:

Todistus on laadittava vähintään yhdellä yhteisön virallisista kielistä ja mielellään yhdellä määräjäsenvaltion virallisista kielistä.

Eläimet ja eläintuotteet:

Terveystodistus on laadittava ainakin yhdellä määräjäsenvaltion ja yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa 11 artiklan mukainen tuontitarkastus tapahtuu.

Tuonti Chileen

Terveystodistus on laadittava espanjaksi tai muulla kielellä, jolloin todistuksesta on esitettävä espanjankielinen käännös.

Lisäys X

AVOIMET KYSYMYKSET

Tämän sopimuksen 16 artiklassa tarkoitettu komitea käsittelee asiaa ja täydentää luettelon.

Lisäys XI

YHTEYSELIMET JA WWW-SIVUSTOT

A. Yhteyselimet

Chile

Departamento Acceso a Mercados

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)

Ministerio de Relaciones Exteriores

Teatinos 20, piso 2.

Santiago

Chile

Puhelin: (+56-2) 565 9009

Faksi: (+56-2) 696 0639

Muita tärkeitä yhteyksiä:

Departamento de Asuntos Económicos con Europa

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)

Ministerio de Relaciones Exteriores

Teatinos 20, piso 3.

Santiago

Chile

Puhelin: (+56-2) 565 9367

Faksi: (+56-2) 565 9366

Jefe Departamento de Protección Pecuaria

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Ministerio de Agricultura

Av. Bulnes 140, piso 7

Santiago

Chile

Puhelin: (+56-2) 688 6183

Faksi: (+56-2) 671 6184

Jefe Departamento de Protección Agrícola

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Ministerio de Agricultura

Av. Bulnes 140, piso 3

Santiago

Chile

Puhelin: (+56-2) 696 8500

Faksi: (+56-2) 696 6480

Departamento Asuntos Internacionales

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Ministerio de Agricultura

Av. Bulnes 140, piso 6

Santiago

Chile

Puhelin: (+56-2) 688 3811

Faksi: (+56-2) 671 7419

Jefe Departamento Sanidad Pesquera

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

Ministerio de Economía

Victoria 2832

Valparaiso

Chile

Puhelin: (+56-32) 819 203

Faksi: (+56-32) 819 200

Jefe División de Rectoría y Regulación Sanitaria

Ministerio de Salud

Estado 360 piso 8

Santiago

Chile

Puhelin: (+56-2) 630 0488 tai 630 0489

Faksi: (+56-2) 638 3562

Yhteisö

Johtaja

PO SANCO, Linja E

Elintarvikkeiden turvallisuus, kasvien ja eläinten terveys ja hyvinvointi, kansainväliset kysymykset

Euroopan komissio

Postiosoite: Rue de la Loi / Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Toimisto: Rue Froissart / Froissartstraat 101

B-1040 Bruxelles/Brussel

Puhelin: (+32) 2296 3314

Faksi: (+32) 2296 4286

Muita tärkeitä yhteyksiä:

Johtaja

PO SANCO, Linja D

Elintarviketurva (tuotanto ja jakeluketju)

Euroopan komissio

Postiosoite: Rue de la Loi / Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Toimisto: Rue Belliard / Belliardstraat 232

B-1040 Bruxelles/Brussel

Puhelin: (+32) 2295 3430

Faksi: (+32) 2295 0285

Johtaja

PO SANCO, Linja F

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto

Grange Dunsany

Co Meath

Ireland

Puhelin: (+353) 466 1 758

Faksi: (+353) 466 1 897

B. Sähköpostiyhteydet

Chile

acuerdo-chile-ue-sps@direcon.cl

Yhteisö

sanco-ec-chile-agreement@cec.eu.int

C. Maksuttomat WWW-sivustot

Chile

http://www.sernapesca.cl/Sanidad/ Pagina_del_departamento.htm

http://www.sag.gob.cl

http://www.direcon.cl

Yhteisö

http://europa.eu.int/comm/dgs/ health_consumer/index_en.htm

Lisäys XII

MAANTIETEELLINEN SOVELTAMISALUE

Yhteisö:

Neuvoston direktiivin 97/78/EY liitteessä I tarkoitetut yhteisön jäsenvaltioiden alueet, ja kun kyse on kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, neuvoston direktiivin 2000/29/EY 1 artiklassa tarkoitetut alueet.

Chile:

Assosiaatiosopimuksen 204 artiklassa tarkoitetut alueet.

LIITE V

SOPIMUS VIINIKAUPASTA

(assosiaatiosopimuksen 90 artiklassa tarkoitettu)

1 artikla

Tavoitteet

Osapuolet sitoutuvat syrjimättä ja vastavuoroisesti helpottamaan ja edistämään Chilessä ja yhteisössä valmistettujen viinien kauppaa tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimikkeeseen 22.04 kuuluviin viineihin, jotka on valmistettu tietyntyyppisen viinin valmistusta osapuolen alueella sääntelevän voimassa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla.

3 artikla

Määritelmät

Jollei toisin määrätä, tässä sopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "peräisin oleva" tai "alkuperää oleva", jota edeltää toisen osapuolen nimi, viiniä, joka on valmistettu kokonaan kyseisen osapuolen alueella yksinomaan sen alueella kokonaisuudessaan kerätyistä viinirypäleistä;

b) "maantieteellinen merkintä" Maailman kauppajärjestön (WTO) TRIPS-sopimuksen 22 artiklan 1 kohdassa määriteltyä merkintää, joka on suojattu osapuolen lainsäädännössä tavaksi tunnustaa kyseisen osapuolen alueelta tai paikkakunnalta peräisin oleva viini;

c) "perinteinen merkintä" perinteisesti käytettyä ilmaisua, joka viittaa erityisesti viinin tuotanto- tai vanhentamismenetelmään, laatuun, väriin, paikkaan taikka kyseiseen viiniin liittyvään historialliseen tapahtumaan ja joka määritellään osapuolen lainsäädännössä käytettäväksi sen alueella tuotettujen viinien kuvauksessa;

d) "täydentävä laatumerkintä" ilmaisuja, jotka vahvistetaan Chilen lainsäädännössä täydentäviksi laatumerkinnöiksi;

e) "homonyyminen" eri paikkoja, menettelyitä tai asioita tarkoittavaa samaa maantieteellistä merkintää, samaa perinteistä merkintää tai täydentävää laatumerkintää taikka niin samankaltaista ilmaisua, että se voi aiheuttaa sekaannuksen;

f) "kuvaus" etiketeissä, viinin mukana kuljetuksen aikana seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa sekä mainonnassa käytettyjä nimityksiä; "kuvata" -verbin merkitys on samankaltainen;

g) "etiketti" kaikkia kuvauksia ja muita merkintöjä, merkkejä, kuvia, maantieteellisiä nimityksiä tai tavaramerkkejä, jotka erottavat viinit toisistaan ja jotka ovat astian pinnalla, sen sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällyksessä;

h) "jäsenvaltio" yhteisön jäsenvaltiota;

i) "esittely" astioissa ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä;

j) "pakkaus" suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai useamman astian kuljetuksessa tai myynnissä loppukuluttajalle;

k) "valmistettu" koko viininvalmistusprosessia;

l) "viiniyttäminen" rypäleen puristemehun jalostusprosessia, jossa käytetään hiivaa kunnes sokeria ei enää ole tai on saavutettu lopputuotteen luonteen mukainen sokeripitoisuus;

m) "viiniköynnöslajikkeet" Vitis vinifera -lajiin kuuluvia lajikkeita, rajoittamatta osapuolen sellaisen mahdollisen lainsäädännön soveltamista, joka koskee eri viiniköynnöslajikkeiden käyttämistä kyseisen osapuolen alueella tuotetuissa viineissä;

n) "tunnistaminen", kun sitä käytetään maantieteellisten merkintöjen yhteydessä, maantieteellisten merkintöjen käyttöä viinin kuvaamis- tai esittelytarkoitukseen;

o) "viini" viiniköynnöslajikkeista saaduista, murskatuista tai murskaamattomista tuoreista rypäleistä tai rypäleen puristemehusta täydellisellä tai osittaisella alkoholikäymisellä saatu juoma;

p) "sopimus" tätä sopimusta ja lisäyksiä;

q) "assosiaatiosopimus" sopimusta, jossa vahvistetaan osapuolten välinen assosiaatio ja jonka liite tämä sopimus on; ja

r) "assosiaatiokomitea" assosiaatiosopimuksen 193 artiklassa tarkoitettua komiteaa.

4 artikla

Tuontiin ja kaupan pitämiseen sovellettavat yleiset määräykset

1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, viinikauppaa käydään ja viinejä pidetään kaupan asianomaisen osapuolen lainsäädännön mukaisesti.

2. Tällä sopimuksella ei rajoiteta kummankaan osapuolen sellaisten sääntöjen soveltamista, jotka koskevat verotusta tai muita asianmukaisia valvontatoimenpiteitä.

I OSASTO

VIINIEN NIMITYSTEN MAANTIETEELLISTEN MERKINTÖJEN VASTAVUOROINEN SUOJA

5 artikla

Maantieteellisten merkintöjen suoja

1. Osapuolten on toteutettava tämän sopimuksen mukaiset tarvittavat toimet varmistaakseen vastavuoroisen suojan 6 artiklassa tarkoitetuille nimityksille, joita käytetään sellaisten viinien kuvauksessa ja esittelyssä, jotka ovat osapuolten alkuperää 3 artiklan mukaisesti. Tässä tarkoituksessa osapuolten on sovellettava WTO:n TRIPS-sopimuksen 23 artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia oikeudellisia keinoja, jotta maantieteelliset merkinnät ovat tehokkaasti suojattuja ja jotta estetään niiden käyttö sellaisten viinien kuvauksessa, joita kyseessä olevat merkinnät ja kuvaukset eivät koske.

2. Jäljempänä 6 artiklassa tarkoitetut nimitykset varataan yksinomaan osapuolten alkuperää oleville tuotteille, joihin niitä sovelletaan, ja niitä saa käyttää vain asianomaisen osapuolen lainsäädännössä vahvistetuin edellytyksin.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun suojaan on sisällyttävä erityisesti 6 artiklassa tarkoitettujen nimitysten käyttökielto viineissä, jotka eivät ole peräisin kyseessä olevalta maantieteelliseltä alueelta, vaikka:

a) tuotteen todellinen alkuperä olisi ilmoitettu;

b) kyseinen nimitys olisi käännös;

c) nimitykseen liitettäisiin sellainen ilmaisu kuin "laji", "tyyppi", "tyyli", "jäljitelmä", "menetelmä" tai muu vastaava ilmaisu.

4. Jos maantieteelliset merkinnät ovat toistensa homonyymejä:

a) silloin kun kaksi tällä sopimuksella suojattua maantieteellistä merkintää ovat toistensa homonyymejä, suoja myönnetään molemmille merkinnöille; kuluttajaa ei saa johtaa harhaan viinin todellisen alkuperän osalta;

b) silloin, kun tällä sopimuksella suojattu maantieteellinen merkintä on jonkin osapuolten alueiden ulkopuolisen maantieteellisen alueen nimityksen homonyymi, kyseistä nimitystä voidaan käyttää sillä maantieteellisellä alueella valmistetun viinin kuvauksessa ja esittelyssä, johon kyseinen nimitys viittaa, jos sitä on käytetty perinteisesti ja johdonmukaisesti ja jos sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä kuluttajan anneta uskoa, että viini on peräisin asianomaisen osapuolen alueelta.

5. Osapuolet voivat tarvittaessa vahvistaa käytännön edellytykset 4 kohdassa tarkoitettujen homonyymisten maantieteellisten merkintöjen erottamiseksi toisistaan; tällöin on otettava huomioon tarve varmistaa asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu ja se, ettei kuluttajia johdeta harhaan.

6. Tämän artiklan määräykset eivät missään tapauksessa saa haitata luonnollisten tai oikeushenkilöiden oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä tavalla, joka johtaa kuluttajaa harhaan. Jäljempänä 7 artiklan 1 kohtaa ei myöskään sovelleta nimityksiin, jotka ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tämän sopimuksen voimaantullessa.

7. Jos osapuoli kolmannen maan kanssa neuvotellessaan ehdottaa sellaisen kyseisen kolmannen maan viinin maantieteellisen merkinnän suojaamista, joka on homonyyminen toisen osapuolen maantieteellisen merkinnän kanssa, toiselle osapuolelle on annettava tästä tieto ja mahdollisuus tehdä huomautuksensa ennen kuin nimitys suojataan.

6 artikla

Maantieteelliset merkinnät

Edellä 5 artiklassa tarkoitettuja nimityksiä ovat:

a) kun kyseessä ovat yhteisöstä peräisin olevat viinit:

i) tuotteen alkuperäjäsenvaltioon viittaavat ilmaisut;

ii) lisäyksessä I luetellut maantieteelliset merkinnät;

b) kun kyseessä ovat Chilestä peräisin olevat viinit:

i) Chileen viittaavat ilmaisut;

ii) lisäyksessä II luetellut maantieteelliset merkinnät.

7 artikla

Maantieteelliset merkinnät ja tavaramerkit

1. Sellaista 3 artiklassa tarkoitetun viinin tavaramerkkiä, joka on samanlainen tai samankaltainen kuin 5 artiklan mukaisesti suojattu maantieteellinen merkintä tai joka sisältää tällaisen maantieteellisen merkinnän, ei saa rekisteröidä.

2. Lisäyksessä VI luetellut tavaramerkit peruutetaan Chilen 10 päivänä kesäkuuta 2002 vahvistetun tavaramerkkirekisterin perusteella kansallisilla markkinoilla 12 vuoden ja tuonnissa viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

3. Lisäyksessä VI luetellut, sellaisten viinien tavaramerkit, joita on vuosina 1999-2001 viety keskimäärin vähemmän kuin 1000 kappaletta 9 litran laatikoita, peruutetaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

8 artikla

Perinteisten merkintöjen ja täydentävien laatumerkintöjen suoja

1. Osapuolten on toteutettava tämän sopimuksen mukaiset tarvittavat toimet varmistaakseen vastavuoroisen suojan 9 artiklassa tarkoitetuille perinteisille merkinnöille ja täydentäville laatumerkinnöille, joita käytetään sellaisten viinien kuvauksessa ja esittelyssä, jotka ovat osapuolen alkuperää 3 artiklan mukaisesti. Tätä varten osapuolten on käytettävä asianmukaisia oikeudellisia keinoja, jotta perinteiset merkinnät ja täydentävät laatumerkinnät ovat tehokkaasti suojattuja ja jotta estetään niiden käyttö sellaisten viinien kuvauksessa, joita kyseessä olevat merkinnät ja kuvaukset eivät koske.

2. Jäljempänä 9 artiklassa tarkoitetut perinteiset merkinnät ja täydentävät laatumerkinnät varataan yksinomaan osapuolten alkuperää oleville tuotteille, joihin niitä sovelletaan, ja niitä saa käyttää vain kyseisen osapuolen lainsäädännössä vahvistetuin edellytyksin, jollei 3, 4 ja 5 kohdasta muuta johdu.

3. Perinteisen merkinnän ja täydentävän laatumerkinnän suoja koskee vain sitä yhtä tai useampaa kieltä, jolla se esitetään lisäyksessä III tai IV.

4. Kunkin perinteisen merkinnän ja täydentävän laatumerkinnän suoja koskee vain sen käyttöä niiden viiniluokkien kuvauksessa ja esittelyssä, joiden osalta se on lueteltu lisäyksessä III tai IV.

5. Kun kyseessä ovat homonyymiset perinteiset merkinnät ja täydentävät laatumerkinnät:

a) silloin kun tällä sopimuksella suojattu perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä ovat toistensa homonyymejä, suoja myönnetään molemmille merkinnöille, jollei kuluttajaa johdeta harhaan viinin tosiasiallisesta alkuperästä;

b) silloin kun lisäyksen III tai IV luettelossa A lueteltu perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä on jonkin osapuolten alueiden ulkopuoliselta maantieteelliseltä alueelta peräisin olevan viinin nimityksen homonyymi, tätä nimitystä voidaan käyttää viinin kuvauksessa ja esittelyssä vain, jos sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaan kansallisessa lainsäädännössä eikä se merkitse vilpillistä kilpailua eikä kuluttajaa johdeta harhaan viinin alkuperän, luonteen tai laadun osalta;

c) silloin, kun lisäyksen III tai IV luettelossa B lueteltu perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä on jonkin osapuolten alueiden ulkopuoliselta maantieteelliseltä alueelta peräisin olevan viinin nimityksen homonyymi, tätä nimitystä voidaan käyttää sillä maantieteellisellä alueella valmistetun viinialan tuotteen kuvauksessa ja esittelyssä, johon kyseinen nimitys viittaa, jos se on maantieteellinen merkintä, jota on käytetty perinteisesti ja johdonmukaisesti ja jos sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä kuluttajan anneta uskoa, että viini on peräisin asianomaisen osapuolen alueelta.

6. Osapuolet voivat tarvittaessa vahvistaa käytännön edellytykset 5 kohdassa tarkoitettujen homonyymisten perinteisten merkintöjen ja täydentävien laatumerkintöjen erottamiseksi toisistaan; tällöin on otettava huomioon tarve varmistaa asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu ja se, että kuluttajia ei johdeta harhaan.

9 artikla

Perinteiset merkinnät ja täydentävät laatumerkinnät

Edellä 8 artiklan soveltamiseksi suojattavat seuraavat perinteiset merkinnät ja täydentävät laatumerkinnät ovat seuraavat:

a) kun kyseessä ovat yhteisöstä peräisin olevat viinit, ne, jotka on lueteltu lisäyksen III luettelossa A ja luettelossa B;

b) kun kyseessä ovat Chilestä peräisin olevat viinit, ne, jotka on lueteltu lisäyksen IV luettelossa A ja luettelossa B.

10 artikla

Perinteiset merkinnät, täydentävät laatumerkinnät ja tavaramerkit

1. Sellaista osapuolen viinin tavaramerkkiä, joka on samanlainen tai samankaltainen kuin lisäyksen II tai IV luettelossa A lueteltu toisen osapuolen perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä tai joka sisältää tällaisen merkinnän, ei saa rekisteröidä, jos rekisteröinti koskee kyseisen perinteisen merkinnän tai täydentävän laatumerkinnän käyttöä kuvaamaan sellaisia viiniluokkia, joiden osalta kyseinen perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä on lueteltu lisäyksessä III tai IV.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, osapuolen sellaisen viinin tavaramerkin, joka on samanlainen tai samankaltainen kuin lisäyksen II tai IV luettelossa A lueteltu kyseisen osapuolen perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä tai joka sisältää tällaisen merkinnän, rekisteröinnin epääminen ei ole pakollista, jos rekisteröinti koskee kyseisen perinteisen merkinnän tai täydentävän laatumerkinnän käyttöä kuvaamaan sellaisia viiniluokkia, joiden osalta kyseinen perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä on lueteltu lisäyksessä III tai IV.

3. Sellaista 3 artiklassa tarkoitetun viinin tavaramerkkiä, joka on samanlainen tai samankaltainen kuin lisäyksen II tai IV luettelossa B lueteltu perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä tai joka sisältää tällaisen merkinnän, ei saa rekisteröidä, jos rekisteröinti koskee kyseisen perinteisen merkinnän tai täydentävän laatumerkinnän käyttöä kuvaamaan sellaisia viiniluokkia, joiden osalta kyseinen perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä on lueteltu lisäyksessä III tai IV.

4. Lisäyksessä VII lueteltujen tavaramerkkien käyttöoikeus peruutetaan Chilen 10 päivänä kesäkuuta 2002 vahvistetun tavaramerkkirekisterin perusteella tämän sopimuksen voimaantullessa.

5. Osapuolten välisessä viinikaupassa Chilestä peräisin olevia viinejä saa kuvata tai esitellä yhteisössä seuraavin tiedoin varustettuina, riippumatta siitä, säädetäänkö niiden käytön edellytyksistä Chilessä:

a) kaupan pitämiseen osallistuvien oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden nimi, osoite ja ammattinimike,

b) tuotetyyppi,

c) väri,

d) satovuosi,

e) yhden tai useamman viiniköynnöslajikkeen nimi,

f) tuotteen tuotantotapaa tai valmistusmenetelmää koskevat tiedot,

g) tilan nimi,

h) merkintä pullottamisesta tilalla, tilojen ryhmän suorittamasta pullottamisesta tai pullottamisesta tuotantoalueella sijaitsevalla tilalla tai tuotantoalueella.

Näihin tietoihin sovelletaan 4 artiklan 1 kohtaa.

Muita kuin lisäyksissä I, II, III ja IV lueteltuja nimityksiä voidaan käyttää osapuolen alueelta peräisin olevien viinien kuvauksessa ja esittelyssä vapaasti ilman säätelyä kyseisen osapuolen sisäisillä markkinoilla, jollei kyseisen osapuolen lainsäädännöstä muuta johdu, tai tuonnissa kolmansien maiden markkinoille tai niiden sisäisillä markkinoilla, jollei asianomaisen kolmannen maan lainsäädännöstä muuta johdu.

11 artikla

Suojatut tavaramerkit

1. Osapuolet eivät 10 päivänä kesäkuuta 2002 vahvistetun Chilen tavaramerkkirekisterin perusteella ole tietoisia muista kuin 7 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tavaramerkeistä, jotka ovat samanlaisia tai samankaltaisia kuin 6 artiklassa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät tai 10 artiklassa tarkoitetut perinteiset merkinnät ja täydentävät laatumerkinnät tai jotka sisältävät tällaisia merkintöjä.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti kumpikaan osapuoli ei kiellä oikeutta käyttää 10 päivänä kesäkuuta 2002 vahvistettuun Chilen tavaramerkkirekisteriin sisältyvää tavaramerkkiä, joka on muu kuin 7 artiklan 2 kohdassa tai 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tavaramerkki, sillä perusteella että tällainen tavaramerkki on samanlainen tai samankaltainen kuin lisäyksessä I tai II lueteltu maantieteellinen merkintä tai lisäyksessä III tai IV lueteltu perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä taikka sisältää tällaisen merkinnän.

3. Muiden kuin 7 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan 4 kohdassa määrättyjen, jommankumman osapuolen alueella rekisteröityjen tavaramerkkien omistaja voi kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta pyytää tällaisten tavaramerkkien rekisteröintiä toisen osapuolen alueella. Tällöin kyseinen osapuoli ei saa evätä pyyntöä sillä perusteella, että tällainen tavaramerkki on samanlainen tai samankaltainen kuin lisäyksessä I tai II lueteltu maantieteellinen merkintä tai lisäyksessä III tai IV lueteltu perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä taikka sisältää tällaisen merkinnän.

4. Jos jokin tavaramerkki on samanlainen tai samankaltainen kuin 7 artiklassa tarkoitettu maantieteellinen merkintä tai 10 artiklassa tarkoitettu perinteinen merkintä tai täydentävä laatumerkintä taikka sisältää tällaisen merkinnän, siihen ei voi vedota sellaisten viinien kuvauksessa tai esittelyssä käytettyjen maantieteellisten merkintöjen, perinteisten merkintöjen tai täydentävien laatumerkintöjen kieltämiseksi, joissa on sallittua käyttää kyseisiä maantieteellisiä merkintöjä, perinteisiä merkintöjä tai täydentäviä laatumerkintöjä.

12 artikla

Tiettyä alkuperää olevat viinit

Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun osapuolen alueelta peräisin olevia viinejä viedään sen alueen ulkopuolelle tai pidetään siellä kaupan, 6 artiklassa tarkoitettuja suojattuja nimityksiä ja 9 artiklassa tarkoitettuja kyseisen osapuolen perinteisiä merkintöjä ei käytetä kuvaamaan tällaisia tuotteita, jotka ovat peräisin toisen osapuolen alueelta.

13 artikla

Pakkausmerkinnät

Osapuolet eivät salli, että tuotteen pakkaukseen merkitään sen olevan peräisin toisen osapuolen alueelta, jos tällainen tuote on saatu sekoittamalla toisen osapuolen alueelta peräisin olevaa viiniä ja kyseisen osapuolen omalta alueelta tai kolmannesta maasta peräisin olevaa viiniä.

14 artikla

Suojan laajuus

Siltä osin kuin osapuolten asiaa koskeva lainsäädäntö sen sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai kuluttajien yhteisöjä, liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden toimipaikka on toisen osapuolen alueella.

15 artikla

Maantieteelliset merkinnät, joita ei ole suojattu alkuperämaassa

Tämä sopimus ei velvoita osapuolta suojaamaan toisen osapuolen maantieteellistä merkintää, joka ei ole suojattu sen alkuperämaassa.

16 artikla

Valvonta

1. Jos 27 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen elin havaitsee, että viinin kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa on tämän sopimuksen vastainen, osapuolet soveltavat tarvittavia hallinnollisia toimenpiteitä ja/tai toteuttavat oikeudelliset toimet, jotka ovat tarpeen epärehellisen kilpailun poistamiseksi tai 6 tai 9 artiklassa tarkoitetun nimityksen väärinkäytön estämiseksi muulla tavalla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet tai toimet toteutetaan erityisesti seuraavissa tapauksissa:

a) jos osapuolten lainsäädännössä säädettyjä kuvauksia toisen osapuolen kielelle tai kielille käännettäessä tuloksena on sana, joka saattaa johtaa harhaan jonkin näin kuvatun tai esitetyn viinin alkuperän, luonteen tai laadun osalta;

b) jos sellaisen viinin, jonka nimitys suojataan tällä sopimuksella, astiassa, pakkauksessa, mainonnassa tai viiniin liittyvissä virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään sellaisia viinin lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta, viinilajiketta tai viinin olennaisia ominaisuuksia koskevia kuvauksia, merkkejä, nimityksiä, merkintöjä tai kuvia, jotka suoraan tai välillisesti antavat väärää tai harhaanjohtavaa tietoa;

c) jos pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan viinien alkuperästä.

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei saa estää 27 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia ja elimiä toteuttamasta osapuolten alueilla asianmukaisia toimia, tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

II OSASTO

VIININVALMISTUSMENETELMÄT JA -KÄYTÄNNÖT SEKÄ TUOTEVAATIMUKSET

17 artikla

Viininvalmistusmenetelmien tunnustaminen

1. Yhteisö sallii kaikkien sellaisten sellaisenaan nautittavaksi tarkoitettujen viinien tuonnin ja kaupan pitämisen, jotka ovat peräisin Chilestä ja jotka on tuotettu yhtä tai useampaa lisäyksessä V olevassa 1 kohdassa tarkoitettua viininvalmistusmenetelmää tai -käytäntöä ja lisäyksessä VIII (pöytäkirja) tarkoitettuja tuotevaatimuksia noudattaen.

2. Chile sallii kaikkien sellaisten sellaisenaan nautittavaksi tarkoitettujen viinien tuonnin ja kaupan pitämisen, jotka ovat peräisin yhteisöstä ja jotka on tuotettu yhtä tai useampaa lisäyksessä V olevassa 2 kohdassa tarkoitettua viininvalmistusmenetelmää tai -käytäntöä ja lisäyksessä VIII (pöytäkirja) tarkoitettuja tuotevaatimuksia noudattaen.

18 artikla

Uudet viininvalmistusmenetelmät

1. Jotta osapuolet voivat sopia yhteisestä lähestymistavasta, ne antavat toisilleen 29 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedon, jos jokin kyseisen osapuolen alueella tuotettuun viiniin liittyvä kehitys saattaa johtaa sellaisen viininvalmistusmenetelmän tai -käytännön sallimiseen, joka ei sisälly kyseisen osapuolen osalta lisäykseen V.

2. Osapuolten on annettava toisilleen tiedoksi, jos niiden alueella tuotetun viinin osalta on sallittu sellainen viininvalmistusmenetelmä tai -käytäntö, joka ei sisälly kyseisen osapuolen osalta lisäykseen V.

3. Tiedonannossa on oltava seuraavat tiedot:

a) kuvaus viininvalmistusmenetelmästä tai -käytännöstä, joka ei sisälly kyseisen osapuolen osalta lisäykseen V; ja

b) tekninen asiakirja, jossa perustellaan viininvalmistusmenetelmän tai -käytännön salliminen ottaen erityisesti huomioon 19 artiklassa esitetyt vaatimukset.

4. Toisen osapuolen on väliaikaisesti sallittava tiedonannon toimittaneen osapuolen alueelta peräisin olevien, kyseessä olevaa viininvalmistusmenetelmää tai -käytäntöä noudattaen tuotettujen viinien tuonti ja kaupan pitäminen 12 kuukauden ajan alkaen siitä, kun 2 kohdassa tarkoitetun tiedonannon toimittamisesta on kulunut yksi kuukausi, jollei 20 artiklan 3 kohdasta ja 21 artiklan 2 kohdan b alakohdasta muuta johdu.

19 artikla

Laatuvaatimukset

Viinin tuottamiseksi käytettävien, muiden kuin lisäykseen V tämän sopimuksen voimaantullessa sisältyvien viininvalmistusmenetelmien ja -käytäntöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) ihmisten terveyden suojaaminen; tällöin on perustana oltava tieteelliset periaatteet, eikä menetelmien ja käytäntöjen käyttöä saa jatkaa ilman riittävää tieteellistä näyttöä;

b) kuluttajien suojelu vilpillisiltä käytännöiltä; ja

c) hyvien viininvalmistusmenetelmien noudattaminen; osapuolten lainsäädännössä sallittuja viiniyttämistä, käsittelyjä ja tekniikoita suoritettaessa käsiteltävän tuotteen koostumus ei saa muuttua tavalla, jota ei voida hyväksyä, ja viinin laatua parannettaessa on varmistettava sen luonnollisten ja olennaisten ominaisuuksien säilyminen.

20 artikla

Suojalauseke

1. Osapuoli voi 12 kuukauden kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on toimittanut 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tiedonannon, vastustaa ilmoitetun viininvalmistusmenetelmän tai -käytännön hyväksymistä sillä perusteella, että se ei täytä 19 artiklassa esitettyjä vaatimuksia. Se voi aloittaa 23 artiklassa määrätyn välimiesmenettelyn.

2. Jäljempänä tarkoitetut välimiehet vahvistavat, täyttääkö ilmoitettu viininvalmistusmenetelmä tai -käytäntö 19 artiklan vaatimukset.

3. Osapuolten on varmistettava, että vahvistettaessa, täyttääkö ilmoitettu viininvalmistusmenetelmä tai -käytäntö 19 artiklan vaatimukset, otetaan huomioon ettei viinikaupalle synny tai synnytetä tarpeettomia esteitä.

4. Rajoittamatta 21 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamista tiedonannon toimittaneen osapuolen alueelta peräisin olevien, kyseessä olevin viininvalmistusmenetelmin ja -käytännöin tuotettujen viinien tuonnin ja kaupan pitämisen väliaikaista sallimista jatketaan kunnes 2 kohdassa tarkoitettu vahvistaminen on tehty.

21 artikla

Lisäyksen V muuttaminen

1. Osapuolet muuttavat lisäyksen V asianomaista kohtaa viininvalmistusmenetelmän tai -käytännön lisäämiseksi siihen ennen 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymistä.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, jos osapuoli vetoaa 20 artiklassa määrättyyn suojalausekkeeseen ja:

a) välimiehet vahvistavat ilmoitetun viininvalmistusmenetelmän tai -käytännön täyttävän 19 artiklassa määrätyt vaatimukset, osapuolet muuttavat lisäyksen V asianomaista kohtaa viininvalmistusmenetelmän tai -käytännön lisäämiseksi siihen kolmen kuukauden kuluessa vahvistamisesta. Tiedonannon toimittaneen osapuolen alueelta peräisin olevien, kyseessä olevin viininvalmistusmenetelmin ja -käytännöin tuotettujen viinien tuonnin ja kaupan pitämisen väliaikaista sallimista jatketaan kunnes muutos on tehty;

b) välimiehet vahvistavat, että sallittu tai muutettu viininvalmistusmenetelmä tai -käytäntö ei täytä 19 artiklassa määrättyjä vaatimuksia, tiedonannon toimittaneen osapuolen alueelta peräisin olevien, kyseessä olevin viininvalmistusmenetelmin ja -käytännöin tuotettujen viinien 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tuonnin ja kaupan pitämisen väliaikainen salliminen päättyy 14 päivän kuluttua tällaisesta vahvistamisesta. Sallimisen päättyminen ei vaikuta 17 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseen edelleen ennen tällaisen vahvistamisen päivämäärää osapuolten alueille tuotuihin viineihin.

22 artikla

Viininvalmistusmenetelmien ja -käytäntöjen muuttaminen

Edellä 18 ja 21 artiklaa sovelletaan myös silloin kun osapuoli sallii lisäyksen V asianomaiseen kohtaan sisältyvän viininvalmistusmenetelmän tai -käytännön muuttamisen.

23 artikla

Viininvalmistusmenetelmiä ja -käytäntöjä koskeva välimiesmenettely

1. Tämän osaston säännösten tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat ratkaistaan assosiaatiosopimuksen VIII osaston määräysten mukaisesti, jollei tässä artiklassa toisin määrätä.

2. Assosiaatiokomitea laatii kuuden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta luettelon vähintään 15 henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan viininvalmistukseen liittyvinä välimiehinä; kolmanneksella heistä on oltava jokin muu kuin osapuolen kansalaisuus ja heidät on nimettävä välimiesoikeuden puheenjohtajiksi. Assosiaatiokomitean on varmistettava, että luettelossa on aina 15 henkilöä. Välimiesoikeuden puheenjohtajiksi valituilla henkilöillä on oltava erityistä asiantuntemusta ja kokemusta oikeudellisista kysymyksistä, kansainvälisestä kaupasta tai kansainvälisistä kauppasopimuksista johtuvien riitojen ratkaisusta. Kymmenellä henkilöllä on oltava viininvalmistusta koskevaa kokemusta ja tuntemusta, heidän on oltava riippumattomia, toimittava yksityishenkilöinä olematta sidoksissa kumpaankaan osapuoleen tai mihinkään organisaatioon ja ottamatta näiltä ohjeita; heidän on myös noudatettava assosiaatiosopimuksen liitteessä XVI määrättyjä käytännesääntöjä. Luetteloa voidaan muuttaa joka kolmas vuosi.

3. Assosiaatiokomitean puheenjohtaja valitsee kolmen päivän kuluessa 20 artiklan 1 kohdan mukaisesta viinivalmistukseen liittyvää välimiesmenettelyä koskevasta pyynnöstä 2 kohdassa tarkoitetusta luettelosta kerralla kolme välimiestä; heistä yhden on oltava pyynnön tehneen osapuolen assosiaatiokomitealle ehdottama henkilö, yhden toisen osapuolen assosiaatiokomitealle ehdottama henkilö ja puheenjohtajan joku tätä varten 2 kohdan mukaisesti nimetyistä henkilöistä.

4. Viininvalmistukseen liittyvän välimiesoikeuden tehtävänä on vahvistaa, täyttääkö sen käsiteltäväksi 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti saatettu uusi viininvalmistusmenetelmä 19 artiklassa määrätyt vaatimukset.

5. Välimiesoikeuden on annettava päätöksensä kolmen kuukauden kuluessa 20 artiklan 1 kohdan mukaisesta pyynnöstä. Päätös on lopullinen ja julkinen.

III OSASTO

TUONTITODISTUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

24 artikla

Todistusasiakirjat ja määritysselosteet

1. Osapuolet sallivat viinien tuonnin lisäyksessä VIII (pöytäkirja) tuontitodistusasiakirjoja ja määritysselosteita koskevien sääntöjen mukaisesti.

2. Jollei 25 artiklan määräyksistä muuta johdu, molemmat osapuolet sitoutuvat olemaan soveltamatta toisen osapuolen alueelta peräisin olevien viinien tuontiin tiukempia todistusvaatimuksia kuin tässä sopimuksessa vahvistetut vaatimukset.

25 artikla

Suojalauseke

1. Osapuolet pidättävät itsellään oikeuden ottaa käyttöön väliaikaisia tuontitodistuksia koskevia lisävaatimuksia vastatakseen oikeutettuihin huolenaiheisiin (kuten terveys tai kuluttajansuoja) tai estääkseen petoksen. Tällaisessa tapauksessa toiselle osapuolelle on ilmoitettava tästä asianmukaisesti ja ajoissa, jotta se pystyy täyttämään uudet vaatimukset.

2. Osapuolet sitoutuvat olemaan soveltamatta näitä vaatimuksia pidempään kuin on tarpeen vaatimukset aiheuttaneisiin huolenaiheisiin vastaamiseksi.

VI OSASTO

TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMET

26 artikla

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

1. Tämän sopimuksen määräykset eivät rajoita osapuolten oikeutta soveltaa terveys- ja kasvinsuojelutoimia ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojaamiseksi, edellyttäen että tällaiset toimet sopivat yhteen WTO:n SPS-sopimuksen sekä assosiaatiosopimuksen liitteessä IV vahvistetun eläinten ja eläintuotteiden, kasvien ja kasvituotteiden sekä muiden tavaroiden kauppaan sekä eläinten hyvinvointiin sovellettavista terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn sopimuksen määräysten kanssa.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, jotta osapuolet voivat sopia yhteisestä lähestymistavasta, ne antavat toisilleen 29 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedon muutoksista, jotka voivat johtaa osapuolen alueella kaupan pidettävän viinin osalta tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseen erityisesti silloin kun kyseessä on rajojen vahvistaminen torjunta-aineille tai jäämille.

V OSASTO

VALVONTAVIRANOMAISTEN KESKINÄINEN AVUNANTO

27 artikla

Valvontaviranomaiset

1. Kumpikin osapuoli nimeää tämän sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavat elimet. Jos jompikumpi osapuoli nimeää useampia toimivaltaisia elimiä, sen on varmistettava näiden elinten työskentelyn yhteensovittaminen. Sitä varten on nimettävä yksi ainoa yhteysviranomainen.

2. Osapuolten on ilmoitettava toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen elinten ja viranomaisten nimet ja osoitteet kahden kuukauden kuluessa tämän sopimukseen voimaantulosta. Mainitut elimet tekevät keskenään suoraa ja läheistä yhteistyötä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten ja viranomaisten on pyrittävä löytämään keinoja toistensa auttamiseksi tämän sopimuksen täytäntöönpanossa sekä vilpillisten käytänteiden torjumiseksi osapuolten lainsäädäntöjen mukaisesti.

28 artikla

Täytäntöönpanotoimet

1. Jos jollakin 27 artiklan mukaisesti nimetyllä elimellä tai viranomaisella on syytä epäillä, että:

a) tämän sopimuksen määräyksiä tai osapuolten välisen kaupan kohteena olevaa tai ollutta viiniä koskevan, jommankumman osapuolen lainsäädännön määräyksiä ei noudateta tai ei ole noudatettu, ja

b) tästä noudattamatta jättämisestä on erityistä hyötyä toiselle osapuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin toimenpiteisiin tai oikeudellisiin toimiin,

se ilmoittaa siitä viipymättä toisen osapuolen toimivaltaisille elimille ja yhteysviranomaiselle.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti toimitettaviin tietoihin on liitettävä viralliset, kaupalliset tai muut asianmukaiset asiakirjat ja tarpeen mukaan tiedot toteutettavista tai toteutetuista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä tiedoista on selvittävä erityisesti kyseisen viinin:

a) tuottaja ja luonnollinen tai oikeushenkilö, joka pitää sitä hallussaan;

b) koostumus ja aistinvaraiset ominaisuudet;

c) kuvaus ja esittely; ja

d) tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien sääntöjenvastaisuuksien luonne.

VI OSASTO

SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

29 artikla

Osapuolten tehtävät

1. Osapuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 30 artiklan mukaisesti perustetun sekakomitean välityksellä kaikissa tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa.

2. Erityisesti osapuolet:

a) muuttavat lisäyksiä osapuolten lainsäädännön muutosten huomioon ottamiseksi;

b) määrittelevät 5 artiklan 5 kohdassa ja 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut käytännön edellytykset;

c) muuttavat lisäyksiä I tai VIII edellä II osastossa vahvistettujen määräysten mukaisesti;

d) määrittelevät lisäyksessä VIII (pöytäkirja) käytännön edellytykset, joita tarkoitetaan 17 artiklassa;

e) muuttavat lisäystä VIII (pöytäkirja) määrittääkseen 17 artiklassa tarkoitetut tuotteen koostumusta ja muita tuoteominaisuuksia koskevat vaatimukset;

f) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai tehdä muutoksia voimassa oleviin säädöksiin, jotka liittyvät viinialaan terveyden tai kuluttajansuojan osalta, sekä niiden vaikutuksista viinialaan; ja

g) ilmoittavat toisilleen lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä sekä oikeudellisista päätöksistä, jotka koskevat tämän sopimuksen soveltamista sekä tällaisten päätösten perusteella toteutetuista toimenpiteistä.

30 artikla

Sekakomitea

1. Perustetaan sekakomitea, jonka muodostavat osapuolten edustajat. Komitea kokoontuu jommankumman osapuolen pyynnöstä ja tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien vaatimusten mukaisesti. Komitea kokoontuu vuorotellen yhteisössä ja Chilessä ajankohtana ja paikassa, jotka osapuolet yhdessä päättävät.

2. Sekakomitea valvoo tämän sopimuksen moitteetonta soveltamista ja tarkastelee kaikkia sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

3. Sekakomitea voi erityisesti antaa suosituksia edistääkseen tämän sopimuksen tavoitteiden toteuttamista.

4. Se helpottaa yhteydenpitoa ja tietojenvaihtoa tämän sopimuksen parhaaksi mahdolliseksi soveltamiseksi.

5. Se laatii ehdotuksia viinialan yhteistä etua koskevista kysymyksistä.

VII OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

31 artikla

Pienten määrien kauttakuljetus

Edellä olevia I, II ja III osastoa ei sovelleta viineihin, jotka:

a) kuljetetaan jommankumman osapuolen alueen kautta tai

b) ovat peräisin toisen osapuolen alueelta ja joita lähetetään osapuolten välillä pieniä määriä tämän sopimuksen lisäyksessä VIII (pöytäkirja) määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.

32 artikla

Neuvottelut

1. Jos toinen osapuoli arvioi toisen osapuolen jättäneen noudattamatta tämän sopimuksen velvoitteita, sen on jätettävä siitä tälle osapuolelle kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksessa voidaan pyytää osapuolta aloittamaan neuvottelut määräajassa.

2. Neuvotteluja pyytänyt osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki kyseisen tapauksen huolelliseen tutkimiseen tarvittavat tiedot.

3. Jos viivytys saattaisi vaarantaa ihmisten terveyden tai tehdä tehottomiksi petosten vastaiset toimenpiteet, asianmukaisia väliaikaisia suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa ilman ennakkoneuvotteluja, edellyttäen että neuvottelut aloitetaan mahdollisimman pian näiden toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

4. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa:

a) osapuoli, joka on pyytänyt neuvotteluja tai joka on toteuttanut 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, voi toteuttaa asianmukaisia suojatoimenpiteitä sopimuksen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi;

b) kumpikin osapuoli voi saattaa asian 33 artiklassa tarkoitetun riitojenratkaisuelimen käsiteltäväksi.

33 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1. Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa tai tulkintaa koskevat riidat lukuun ottamatta 23 artiklassa määrättyä riitaa, joka ratkaistaan II osaston mukaisesti, ratkaistaan noudattamalla assosiaatiosopimuksen IV osassa tarkoitettua riitojenratkaisumenettelyä.

2. Poiketen siitä, mitä assosiaatiosopimuksen 184 artiklassa määrätään, voi valituksen tehnyt osapuoli suoraan pyytää välimiesoikeuden koollekutsumista silloin kun osapuolet ovat neuvotelleet 23 artiklan mukaisesti.

34 artikla

Aiempien varastojen kaupan pitäminen

1. Viinejä, jotka on tämän sopimuksen tullessa voimaan tai ennen sen voimaantuloa valmistettu, kuvattu ja esitetty osapuolten sisäisen lainsäädännön mukaisella mutta tässä sopimuksessa kielletyllä tavalla, voidaan pitää kaupan seuraavin edellytyksin:

a) viinejä, jotka on valmistettu yhdellä tai useammalla viininvalmistusmenetelmällä tai -käytännöllä, josta ei määrätä lisäyksessä V tai VIII (pöytäkirja), voidaan pitää kaupan varastojen loppumiseen asti;

b) jos tuotteet on kuvattu ja etiketöity käyttäen tällä sopimuksella suojattuja maantieteellisiä merkintöjä, niiden kaupan pitäminen voi jatkua seuraavasti:

i) tukkukauppiaat tai valmistajat: kolmen vuoden ajan,

ii) vähittäiskauppiaat: varastojen loppumiseen asti.

2. Jolleivät osapuolet muuta sovi, tämän sopimuksen mukaisesti kuvattuja ja esitettyjä viinejä, jotka eivät sopimuksen muutoksen vuoksi enää ole sen mukaisia, voidaan pitää kaupan varastojen loppumiseen asti.

35 artikla

Lisäykset

Tämän sopimuksen lisäykset ovat sen erottamaton osa.

Lisäys I

(6 artiklassa tarkoitettu)

YHTEISÖSTÄ PERÄISIN OLEVIEN VIINIEN MAANTIETEELLISET MERKINNÄT

I SAKSAN LIITTOTASAVALLASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

1. Määrätyillä alueilla tuotetut laatuviinit ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1 Määritettyjen alueiden nimet

- Ahr

- Baden

- Franken

- Hessische Bergstraße

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Pfalz

- Rheingau

- Rheinhessen

- Saale-Unstrut

- Sachsen

- Württemberg

1.2 Seutukuntien, kuntien ja kuntien osien nimet

1.2.1 Ahrin määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

b) Großlage:

Klosterberg

c) Einzellagen:

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

d) Kunnat tai kuntien osat:

Ahrbrück

Ahrweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoss

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

1.2.2 Hessische Bergstraßen määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

b) Großlagen:

Rott

Schlossberg

Wolfsmagen

c) Einzellagen:

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

d) Kunnat tai kuntien osat:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Gross-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Rossdorf

Seeheim

Zwingenberg

1.2.3 Mittelrheinin määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

b) Großlagen:

Burg-Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloss Reichenstein

Schloss Schönburg

Schloss Stahleck

c) Einzellagen:

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

d) Kunnat tai kuntien osat:

Ariendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Obernhof

Oberheimbach

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloss Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

1.2.4 Mosel-Saar-Ruwerin määritelty alue

a) Yleistä:

Mosel

Moseltaler

Ruwer

Saar

b) Seutukunnat:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Zell

Bereich Saar

Bereich Ruwertal

c) Großlagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfürstlay

Michelsberg

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Scharzlay

Scharzberg

Schwarze Katz

Vom heissem Stein

Weinhex

d) Einzellagen:

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Busslay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kapellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Klosterlay

Klostersegen

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner

Maximiner Burgberg

Maximiner

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener

Treppchen

Vogteiberg

Weisserberg

Würzgarten

Zellerberg

e) Kunnat tai kuntien osat:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flussbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Köllig

Kommlingen

Könen

Konz

Korlingen

Kövenich

Köwerich

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Löf

Longen

Longuich

Lorenzhof

Lörsch

Lösnich

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiss

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Niedermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olewig

Olkenbach

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pölich

Poltersdorf

Pommern

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

St. Aldegund

Staadt

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

1.2.5 Nahen määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Nahetal

b) Großlagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schlosskapelle

Sonnenborn

c) Einzellagen:

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klosterberg

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenweg

Sonnenlauf

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

d) Kunnat tai kuntien osat:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münster-Sarmsheim

Münsterappel

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nussbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schlossböckelheim

Schöneberg

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

St. Katharinen

Staudernheim

Steckweiler

Steinhardt

Schweppenhausen

Traisen

Unkenbach

Wald Erbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldhilbersheim

Waldlaubersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

1.2.6 Rheingaun määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Johannisberg

b) Großlagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

c) Einzellagen:

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuchsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Schönhell

Schützenhaus

Selingmacher

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

Viktoriaberg

d) Kunnat tai kuntien osat:

Assmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Reichartshausen

Rüdesheim

Steinberg

Vollrads

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

1.2.7 Rheinhessenin määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

b) Großlagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Rochuskapelle

Sankt Alban

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

c) Einzellagen:

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulenberg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blücherpfad

Blume

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heiligenpfad

Heilighäuschen

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Klosterbruder

Klostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Rheinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

Rotes Kreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Schloß Hammerstein

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St. Julianenbrunnen

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

Steig

Steig-Terassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

d) Kunnat tai kuntien osat:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim vor der Höhe

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Budenheim

Büdesheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dietersheim

Dintesheim

Dittelsheim-Hessloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flomborn

Flonheim

Flörsheim-Dalsheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofsheim

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gaulsheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Gross-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hangen-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Hessloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Kettenheim

Klein-Winterheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lonsheim

Lörzweiler

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mölsheim

Mommenheim

Monsheim

Monzernheim

Mörstadt

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wolfsheim

Wöllstein

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

1.2.8 Pfalzin määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

Bereich südliche Weinstraße

b) Großlagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmess

Hofstück

Höllenpfad

Honigsäckel

Kloster

Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Rosenbühl

Schloss Ludwigshöhe

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schnepfenpflug an der Weinstraße

Schwarzerde

Trappenberg

c) Einzellagen:

Abtsberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Kirschgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Kroatenpfad

Kronenberg

Kurfirst

Latt

Lerchenböhl

Letten

Liebesbrunnen

Linsenbusch

Mandelberg

Mandelgarten

Mandelhang

Mandelpfad

Mandelröth

Maria Magdalena

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Roßberg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

d) Kunnat tai kuntien osat:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Asselheim

Arzheim

Bad Dürkheim

Bad Bergzabern

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Böbingen

Böchingen

Bockenheim

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edesheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Essingen

Flemlingen

Forst

Frankenthal

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Göcklingen

Godramstein

Gommersheim

Gönnheim

Gräfenhausen

Gronau

Grossfischlingen

Grosskarlbach

Grossniedesheim

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Harxheim

Hassloch

Heidesheim

Heiligenstein

Hergersweiler

Herxheim am Berg

Herxheim bei Landau

Herxheimweyher

Hessheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankental

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim an der Weinstraße

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach an der Weinstraße

Lachen/Speyerdorf

Lachen

Landau in der Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Morschheim

Mörzheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mussbach an der Weinstraße

Neuleiningen

Neustadt an der Weinstraße

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nussdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim/Zellerthal

Ottersheim

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Rohrbach

Römerberg

Roschbach

Ruppertsberg

Rüssingen

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

St. Johann

St. Martin

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher in der Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

1.2.9 Frankenin määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

b) Großlagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Rosstal

Schild

Schlossberg

Schlosstück

Teufelstor

c) Einzellagen:

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrgottsweg

Herrenberg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgaf

d) Kunnat tai kuntien osat:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertheim

Albertshofen

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Aschaffenburg

Aschfeld

Astheim

Aub

Aura an der Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Fuchstadt

Gädheim

Gaibach

Gambach

Gerbrunn

Germünden

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Grettstadt

Greussenheim

Greuth

Grossheubach

Grosslangheim

Grossostheim

Grosswallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Hassfurt

Hassloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Hesslar

Himmelstadt

Höchberg

Hoheim

Hohenfeld

Höllrich

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Homburg am Main

Hösbach

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Kolitzheim

Königsberg in Bayern

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindac

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Markt Nordheim

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktbreit

Marktheidenfeld

Marktsteft

Martinsheim

Michelau

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses am Berg

Neusetz

Nordheim am Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Rossbrunn

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rottendorf

Röttingen

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand am Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steigerwald

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Untereisenheim

Unterhaid

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vogelsburg

Vögnitz

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wonfurt

Wörth am Main

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil am Main

Zeilitzheim

Zell am Ebersberg

Zell am Main

Zellingen

Ziegelanger

1.2.10 Württembergin määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

b) Großlagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

c) Einzellagen:

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Lichtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

d) Kunnat tai kuntien osat:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall

Bad Cannstatt

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bissingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannhausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Esslingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg am Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Grossbottwar

Grossgartach

Grossheppach

Grossingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen an der Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Höpfigheim

Horkheim

Horrheim

Hösslinsülz

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kirchheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach am Wald

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen an der Enz

Mülhausen

Mundelsheim

Münster

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt am Kocher

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Offenau

Öhringen

Ötisheim

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Rosswag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten im Remstal

Stetten am Heuchelberg

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler bei Weinsberg

Weiler an der Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weissbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wurmlingen

Wüstenrot

Zaberfeld

Zuffenhausen

1.2.11 Badenin määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Badische Bergstraße

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Kraichgau

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

b) Großlagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloss Rodeck

Schutterlindenberg

Stiftsberg

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

c) Einzellagen:

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingässle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

d) Kunnat tai kuntien osat:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Bad Rappenau

Bad Krozingen

Bad Mingolsheim

Bad Mergentheim

Baden-Baden

Badenweiler

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Bleichheim

Bodmann

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Bötzingen

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Buggingen

Bühl

Bühlertal

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Durbach

Dürrn

Eberbach

Ebringen

Efringen-Kirchen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Großrinderfeld

Großsachsen

Grötzingen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Hassmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Hofweier

Höhefeld

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchardt

Kirchberg

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Mundingen

Münzesheim

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niederrimsingen

Niederschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nussbach

Nussloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Oberschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Östringen

Ötlingen

Ottersweier

Paffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach am Gisshübel

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt

Schelingen

Scherzingen

Schlatt

Schliengen

Schmieheim

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinenstadt

Steinsfurt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Weisloch

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wolfenweiler

Wollbach

Wöschbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

e) Muut:

Affental/Affentaler

Badisch Rotgold

Ehrentrudis

1.2.12 Saale-Unstrutin määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

b) Großlagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

c) Einzellagen:

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

d) Kunnat tai kuntien osat:

Bad Sulza

Bad Kösen

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Großheringen

Großjena

Gröst

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

1.2.13 Sachsenin määritelty alue

a) Seutukunnat:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

b) Großlagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

c) Einzellagen:

Kapitelberg

Heinrichsburg

d) Kunnat tai kuntien osat:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

1.2.14 Muut nimet

Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. Pöytäviinit, joilla on maantieteellinen merkintä

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Landwein der Mosel

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

II RANSKASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

1. Tma-laatuviinit ("vin de qualité produit dans une région déterminée")

1.1 Määriteltyjen alueiden nimet

1.1.1 Alsace ja muut itäiset alueet

1.1.1.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appelations d'origine contrôlées)

Alsace

Alsace, jonka jälkeen seuraa viinitilan nimi ("lieu-dit"):

- Altenberg de Bergbieten

- Altenberg de Bergheim

- Altenberg de Wolxheim

- Brand

- Bruderthal

- Eichberg

- Engelberg

- Florimont

- Frankstein

- Froehn

- Furstentum

- Geisberg

- Gloeckelberg

- Goldert

- Hatschbourg

- Hengst

- Kanzlerberg

- Kastelberg

- Kessler

- Kirchberg de Barr

- Kirchberg de Ribeauvillé

- Kitterlé

- Mambourg

- Mandelberg

- Marckrain

- Moenchberg

- Muenchberg

- Ollwiller

- Osterberg

- Pfersigberg

- Pfingstberg

- Praelatenberg

- Rangen

- Rosacker

- Saering

- Schlossberg

- Schoenenbourg

- Sommerberg

- Sonnenglanz

- Spiegel

- Sporen

- Steingrubler

- Steinert

- Steinklotz

- Vorbourg

- Wiebelsberg

- Wineck-Schlossberg

- Winzenberg

- Zinnkoepflé

- Zotzenberg

Côtes de Toul

1.1.1.2 Ensiluokkoista laatua olevat viinit rajatuitta alueitta (Vins délimités de qualité supérieure)

Moselle

1.1.2 Champagne

1.1.2.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appellations d'origine contrôlées)

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3 Bourgogne

1.1.3.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appellations d'origine contrôlées)

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, jonka jälkeen seuraa alkuperäkunnan nimi:

- Arbuisonnas

- Beaujeu

- Blacé

- Cercié

- Chânes

- Charentay

- Chenas

- Chiroubles

- Denicé

- Durette

- Emeringes

- Fleurie

- Juliénas

- Jullié

- La Chapelle-de-Guinchay

- Lancié

- Lantignié

- Le Perréon

- Les Ardillats

- Leynes

- Marchampt

- Montmelas

- Odenas

- Pruzilly

- Quincié

- Regnié

- Rivolet

- Romanèche

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Etienne-des-Ouillères

- Saint-Etienne-la-Varenne

- Saint-Julien

- Saint-Lager

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Salles

- Vaux

- Vauxrenard

- Villié Morgon

Beaujolais-Villages

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne tai Bourgogne Claire, jonka jälkeen voi seurata seutukunnan nimi:

- Côte Chalonnaise

- Côtes d'Auxerre

- Hautes-Côtes de Beaune

- Hautes-Côtes de Nuits

- Vézélay

Bourgogne tai Bourgogne Claire, jonka jälkeen voi seurata alkuperäkunnan nimi:

- Chitry

- Coulanges-la-Vineuse

- Epineuil

- Irancy

Bourgogne tai Bourgogne Claire, jonka jälkeen voi seurata:

- Côte Saint-Jacques

- En Montre-Cul

- La Chapelle Notre-Dame

- Le Chapitre

- Montrecul

- Montre-cul

Bouzeron

Brouilly

Chablis

Chablis, jonka jälkeen voi seurata "Climat d'origine":

- Blanchot

- Bougros

- Les Clos

- Grenouilles

- Preuses

- Valmur

- Vaudésir

Chablis, jonka jälkeen voi seurata "Climat d'origine" tai yksi seuraavista ilmaisuista:

- Mont de Milieu

- Montée de Tonnerre

- Chapelot

- Pied d'Aloup

- Côte de Bréchain

- Fourchaume

- Côte de Fontenay

- L'Homme mort

- Vaulorent

- Vaillons

- Chatains

- Séchers

- Beugnons

- Les Lys

- Mélinots

- Roncières

- Les Epinottes

- Montmains

- Forêts

- Butteaux

- Côte de Léchet

- Beauroy

- Troesmes

- Côte de Savant

- Vau Ligneau

- Vau de Vey

- Vaux Ragons

- Vaucoupin

- Vosgros

- Vaugiraut

- Les Fourneaux

- Morein

- Côte des Près-Girots

- Côte de Vaubarousse

- Berdiot

- Chaume de Talvat

- Côte de Jouan

- Les Beauregards

- Côte de Cuissy

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côte de Beaune

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-Villages

Côte Roannaise

Criots Bâtard-Montrachet

Echezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Echezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande Rue

Ladoix

Ladoix Côte de Beaune

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon-Villages

Mâcon, jonka jälkeen seuraa alkuperäkunnan nimi:

- Azé

- Berzé-la-Ville

- Berzé-le-Chatel

- Bissy-la-Mâconnaise

- Burgy

- Bussières

- Chaintres

- Chânes

- Chardonnay

- Charnay-lès-Mâcon

- Chasselas

- Chevagny-lès-Chevrières

- Clessé

- Crèches-sur-Saône

- Cruzilles

- Davayé

- Fuissé

- Grévilly

- Hurigny

- Igé

- La Chapelle-de-Guinchay

- La Roche Vineuse

- Leynes

- Loché

- Lugny

- Milly-Lamartine

- Montbellet

- Peronne

- Pierreclos

- Prissé

- Pruzilly

- Romanèche-Thorins

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Gengoux-de-Scissé

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Sologny

- Solutré-Pouilly

- Uchizy

- Vergisson

- Verzé

- Vinzelles

- Viré

Maranges, jonka jälkeen voi seurata "climat d'origine" tai yksi seuraavista ilmaisuista:

- Clos de la Boutière

- La Croix Moines

- La Fussière

- Le Clos des Loyères

- Le Clos des Rois

- Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Meursault Côte de Beaune

Montagny

Monthélie

Monthélie Côte de Beaune

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

Petit Chablis, jonka jälkeen voi seurata alkuperäkunnan nimi:

- Beine

- Béru

- Chablis

- La Chapelle-Vaupelteigne

- Chemilly-sur-Serein

- Chichée

- Collan

- Courgis

- Fleys

- Fontenay

- Lignorelles

- Ligny-le-Châtel

- Maligny

- Poilly-sur-Serein

- Préhy

- Saint-Cyr-les-Colons

- Villy

- Viviers

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet Côte de Beaune

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin Côte de Beaune

Saint-Romain

Saint-Romain Côte de Beaune

Saint-Véran

Santenay

Santenay Côte de Beaune

Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Tâche (La)

Vaupulent

Vin Fin de la Côte de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

1.1.3.2 Ensiluokkoista laatua olevat viinit rajatuitta alueitta (Vins délimités de qualité supérieure)

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4 Jura ja Savoie

1.1.4.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appellations d'origine contrôlées)

Arbois

Arbois Pupillin

Château Châlon

Côtes du Jura

Coteaux du Lyonnais

Crépy

Jura

L'Etoile

Macvin du Jura

Savoie, jonka jälkeen seuraa ilmaisu:

- Abymes

- Apremont

- Arbin

- Ayze

- Bergeron

- Chautagne

- Chignin

- Chignin Bergeron

- Cruet

- Frangy

- Jongieux

- Marignan

- Marestel

- Marin

- Monterminod

- Monthoux

- Montmélian

- Ripaille

- St-Jean de la Porte

- St-Jeoire Prieuré

Seyssel

1.1.4.2 Ensiluokkoista laatua olevat viinit rajatuitta alueitta (Vins délimités de qualité supérieure)

Bugey

Bugey, jonka jälkeen seuraa yksi seuraavista viinialueista ("cru"):

- Anglefort

- Arbignieu

- Cerdon

- Chanay

- Lagnieu

- Machuraz

- Manicle

- Montagnieu

- Virieu-le-Grand

1.1.5 Côtes du Rhône

1.1.5.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appellations d'origine contrôlées)

Beaumes-de-Venise

Château Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux de Pierrevert

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône Villages, jonka jälkeen seuraa alkuperäkunta:

- Beaumes de Venise

- Cairanne

- Chusclan

- Laudun

- Rasteau

- Roaix

- Rochegude

- Rousset-les-Vignes

- Sablet

- Saint-Gervais

- Saint-Maurice

- Saint-Pantaléon-les-Vignes

- Séguret

- Valréas

- Vinsobres

- Visan

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage

Crozes Ermitage

Die

Ermitage

Gigondas

Hermitage

Lirac

Saint-Joseph

Saint-Péray

Tavel

Vacqueyras

1.1.5.2 Ensiluokkoista laatua olevat viinit rajatuitta alueitta (Vins délimités de qualité supérieure)

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, jonka jälkeen seuraa yksi seuraavista viinialueista ("cru"):

- Orgnac-l'Aven

- Saint-Montant

- Saint-Remèze

1.1.6 Provence ja Korsika

1.1.6.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appellations d'origine contrôlées)

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cap Corse

Cassis

Corse, jonka jälkeen seuraa ilmaisu:

- Calvi

- Coteaux du Cap-Corse

- Figari

- Sartène

- Porto Vecchio

Coteaux d'Aix-en-Provence

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Provence

1.1.7 Languedoc-Roussillon

1.1.7.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appellations d'origine contrôlées)

Banyuls

Bellegarde

Cabardès

Collioure

Corbières

Costières de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, myös jos sitä seuraa yksi seuraavista nimityksistä:

- Cabrières

- Coteaux de La Méjanelle

- Coteaux de Saint-Christol

- Coteaux de Vérargues

- La Clape

- La Méjanelle

- Montpeyroux

- Pic-Saint-Loup

- Quatourze

- Saint-Christol

- Saint-Drézéry

- Saint-Georges-d'Orques

- Saint-Saturnin

- Vérargues

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Roussillon Villages Caramany

Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Faugères

Fitou

Frontignan

Languedoc, jonka jälkeen voi seurata alkuperäkunnan nimi:

- Adissan

- Aspiran

- Le Bosc

- Cabrières

- Ceyras

- Fontès

- Grand Roussillon

- Lieuran-Cabrières

- Nizas

- Paulhan

- Péret

- Saint-André-de-Sangonis

Limoux

Lunel

Maury

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Saint-Jean-de-Minervois

Rivesaltes

Roussillon

Saint-Chinian

1.1.7.2 Ensiluokkoista laatua olevat viinit rajatuitta alueitta (Vins délimités de qualité supérieure)

Côtes de la Malepère

1.1.8 Lounainen alue

1.1.8.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appellations d'origine contrôlées)

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais Fronton

Côtes du Frontonnais Villaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Floc de Gascogne

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

1.1.8.2 Ensiluokkoista laatua olevat viinit rajatuitta alueitta (Vins délimités de qualité supérieure)

Côtes de Brulhois

Côtes de Millau

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Entraygues

Estaing

Fel

Lavilledieu

1.1.9 Bordeaux

1.1.9.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appellations d'origine contrôlées)

Barsac

Blaye

Bordeaux

Bordeaux Clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Côtes de Bourg

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac

Canon-Fronsac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande de Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac Saint-Emilion

Margaux

Médoc

Montagne Saint-Emilion

Moulis

Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premières Côtes de Bordeaux, jonka jälkeen seuraa alkuperäkunnan nimi:

- Bassens

- Baurech

- Béguey

- Bouliac

- Cadillac

- Cambes

- Camblanes

- Capian

- Carbon blanc

- Cardan

- Carignan

- Cenac

- Cenon

- Donzac

- Floirac

- Gabarnac

- Haux

- Latresne

- Langoiran

- Laroque

- Le Tourne

- Lestiac

- Lormont

- Monprimblanc

- Omet

- Paillet

- Quinsac

- Rions

- Saint-Caprais-de-Bordeaux

- Sainte-Eulalie

- Saint-Germain-de-Graves

- Saint-Maixant

- Semens

- Tabanac

- Verdelais

- Villenave de Rions

- Yvrac

Puisseguin Saint-Emilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Emilion

Saint-Estèphe

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Georges Saint-Emilion

Saint-Julien

Sauternes

1.1.10 Loire

1.1.10.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appellations d'origine contrôlées)

Anjou

Anjou Coteaux de la Loire

Anjou-Villages

Anjou-Villages Brissac

Blanc Fumé de Pouilly

Bourgueil

Bonnezeaux

Cheverny

Chinon

Coteaux de l'Aubance

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, jonka jälkeen seuraa alkuperäkunnan nimi:

- Beaulieu-sur Layon

- Faye-d'Anjou

- Rablay-sur-Layon

- Rochefort-sur-Loire

- Saint-Aubin-de-Luigné

- Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Loir

Coteaux de Saumur

Cour-Cheverny

Jasnières

Loire

Menetou Salon, jonka jälkeen voi seurata alkuperäkunnan nimi:

- Aubinges

- Menetou-Salon

- Morogues

- Parassy

- Pigny

- Quantilly

- Saint-Céols

- Soulangis

- Vignoux-sous-les-Aix

- Humbligny

Montlouis

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Sèvre-et-Maine

Muscadet Côtes de Grandlieu

Pouilly-sur-Loire

Pouilly Fumé

Quarts-de-Chaume

Quincy

Reuilly

Sancerre

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

Saumur Champigny

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Touraine

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Amboise

Touraine Mesland

Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2 Ensiluokkoista laatua olevat viinit rajatuitta alueitta (Vins délimités de qualité supérieure:

Châteaumeillant

Côteaux d'Ancenis

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, jonka jälkeen voi seurata alkuperäkunnan nimi:

- Boudes

- Chanturgue

- Châteaugay

- Corent

- Madargue

Fiefs-Vendéens, jonka jälkeen on seurattava yksi seuraavista nimistä:

- Brem

- Mareuil

- Pissotte

- Vix

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Orléanais

Saint-Pourçain

Thouarsais

Valençay

1.1.11 Cognac

1.1.11.1 Rekisteröidyt alkuperänimitykset (Appellation d'origine contrôlée)

Charentes

2. Maaviinit (Vins de pays), joita kuvataan tuotantoalueen nimellä

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardailhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalan

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais "Ile de Ré"

Vin de pays Charentais "Ile d'Oléron"

Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays du Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche-Comté

Vin de pays de Franche-Comté "Coteaux de Champlitte"

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Gorges de l'Hérault

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive

Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'Ile de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du Jardin de la France

Vin de pays du Jardin de la France "Marches de Bretagne"

Vin de pays du Jardin de la France "Pays de Retz"

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord

Vin de pays du Périgord "Vin de Domme"

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la Principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais

Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de L'Adour"

Vin de pays des Terroirs landais "Sables Fauves"

Vin de pays des Terroirs landais "Sables de l'Océan"

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays des Vals d'Agly

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

III ESPANJAN KUNINGASKUNNASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

1. Tma-laatuviinit ("Vino de calidad producido en region determinada")

1.1 Määriteltyjen alueiden nimet

Abona

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cava

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

Hierro, El

Jerez/Xérès/Sherry

Jumilla

Lanzarote

Málaga

Mancha, La

Manzanilla

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Mondéjar

Monterrei

Montilla-Moriles

Navarra

Palma, La

Penedés

Pla de Bages

Priorato

Rías Baixas

Ribeira Sacra

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana

Rioja

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Vinos de Madrid

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

1.2 Seutukuntien ja kuntien nimet

1.2.1 Abonan määritelty alue

Adeje

Vilaflor

Arona

San Miguel de Abona

Granadilla de Abona

Villa de Arico

Fasnia

1.2.2 Alellan määritelty alue

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou, El

Montgat

Montornés del Vallés

Orrius

Premiá de Dalt

Premiá de Mar

Roca del Vallés, La

Sant Fost de Campcentelles

Santa María de Martorelles

Teiá

Tiana

Vallromanes

Vilanova del Vallés

Vilassar de Dalt

1.2.3 Alicanten määritelty alue

a) Alicanten seutukunta

Algueña

Alicante

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monóvar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana, La

Salinas

Sax

Tibi

Villena

b) La Marinan seutukunta

Alcalalí

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Benitachell

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Laguart

Vergel

Xabia

1.2.4 Almansan määritelty alue

Alpera

Almansa

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

Villar de Chinchilla

1.2.5 Ampurdán-Costa Bravan määritelty alue

Agullana

Avinyonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera, La

Llançá

Llers

Masarac

Mollet de Peralada

Palau-Saberdera

Pau

Pedret i Marsá

Peralada

Pont de Molins

Portbou

Port de la Selva, El

Rabós

Roses

Ríumors

Sant Climent Sescebes

Selva de Mar, La

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

1.2.6 Bierzon määritelty alue

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Vega de Espinareda

Villadecanes

Toral de los Vados

Villafranca del Bierzo

1.2.7 Binissalem-Mallorcan määritelty alue

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Sancellas

Santa Eugenia

1.2.8 Bullasin määritelty alue

Bullas

Calasparra

Caravaca

Cehegín

Lorca

Moratalla

Mula

Ricote

1.2.9 Calatayudin määritelty alue

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracian

Bubierca

Calatayud

Cárenas

Castejón de las Armas

Castejón de Alarba

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villarroya de la Sierra

Viñuela, La

1.2.10 Campo de Borjan määritelty alue

Agón

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Bureta

Buste, El

Fuendejalón

Magallón

Maleján

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

1.2.11 Cariñenan määritelty alue

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cariñena

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Mezalocha

Muel

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

1.2.12 Cigalesin määritelty alue

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valvení

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

Dueñas

1.2.13 Conca de Barberán määritelty alue

Barberá de la Conca

Blancafort

Conesa

L'Espluga de Francolí

Forés

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

1.2.14 Condado de Huelvan määritelty alue

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado, La

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

1.2.15 Costers del Segren määritelty alue

a) Raimatin seutukunta

Lleida

b) Artesan seutukunta

Alós de Balaguer

Artesa de Segre

Foradada

Penelles

Preixens

c) Valle del Río Corbin seutukunta

Belianes

Ciutadilla

Els Omells de na Gaia

Granyanella

Granyena de Segarra

Guimerá

Maldá

Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra

Nalec

Preixana

Sant Martí de Riucorb

Tarrega

Vallbona de les Monges

Vallfogona de Riucorb

Verdú

d) Les Garriguesin seutukunta

Arbeca

Bellaguarda

Cerviá de les Garrigues

Els Omellons

Floresta, La

Fulleda

L'Albí

L'Espluga Calba

La Pobla de Cérvoles

Tarrés

Vilosell, El

Vinaixa

1.2.16 Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolinan määritelty alue

Bakio

Balmaseda

Barakaldo

Derio

Durango

Elorrio

Erandio

Forua

Galdames

Gamiz-Fika

Gatika

Gernika

Gordexola

Güeñes

Larrabetzu

Lezama

Lekeitio

Markina

Mendata

Mendexa

Morga

Mungia

Muskiz

Muxika

Orduña

Sestao

Sopelana

Sopuerta

Zalla

Zamudio

Zaratamo

1.2.17 Chacolí de Getaria-Getariako Txakolinan määritelty alue

Aia

Getaria

Zarautz

1.2.18 El Hierron määritelty alue

Frontera

Valverde

1.2.19 Jerez-Xérès-Sherryn ja Manzanilla y Manzanilla Sanlúcar de Barramedan määritellyt alueet

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Puerto de Santa María, El

Puerto Real

Rota

Sanlúcar de Barrameda

Trebujena

Lebrija

a) Jerez Superiorin seutukunta ("Albarizas"-maaperä seuraavissa kunnissa)

Jerez de la Frontera

Puerto de Santa María

Sanlúcar de Barrameda

Rota

Chipiona

Trebujena

1.2.20 Jumillan määritelty alue

Albatana

Fuente Alamo de Murcia

Hellín

Jumilla

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

1.2.21 Lanzaroten määritelty alue

Arrecife

Haría

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

1.2.22 Málagan määritelty alue

Alameda

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almáchar

Almogía

Antequera

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge

Campillos

Canillas del Aceituno

Canillas de Albaida

Casabermeja

Casares

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cuevas Bajas

Cuevas de San Marcos

Cútar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Villanueva de Algaidas

Villanueva del Rosario

Villanueva de Tapia

Villanueva del Trabuco

Viñuela

1.2.23 La Manchan määritelty alue

Barrax

Bonillo, El

Fuensanta

Herrera, La

Lezuza

Minaya

Montalvos

Munera

Ossa de Montiel

Roda, La

Tarazona de la Mancha

Villarrobledo

Albaladejo

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almedina

Almodóvar del Campo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Ballesteros de Calatrava

Bolaños de Calatrava

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Cañada de Calatrava

Carrión de Calatrava

Carrizosa

Castellar de Santiago

Ciudad Real

Cortijos, Los

Cózar

Daimiel

Fernancaballero

Fuenllana

Fuente el Fresno

Granátula de Calatrava

Herencia

Labores, Las

Malagón

Manzanares

Membrilla

Miguelturra

Montiel

Pedro Muñoz

Picón

Piedrabuena

Poblete

Porzuna

Pozuelo de Calatrava

Puebla del Principe

Puerto Lápice

Santa Cruz de los Cáñamos

Socuéllamos

Solana, La

Terrinches

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Valenzuela de Calatrava

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villanueva de la Fuente

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villarrubia de los Ojos

Villarta de San Juan

Acebrón, El

Alberca de Záncara, La

Alconchel de la Estrella

Almarcha, La

Almendros

Almonacid del Marquesado

Atalaya del Cañavate

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Cañadajuncosa

Cañavate, El

Carrascosa de Haro

Casas de Benítez

Casas de Fernando Alonso

Casas de Guijarro

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Hinojosa, La

Hinojosos, Los

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Leganiel

Mesas, Las

Monreal del Llano

Montalbanejo

Mota del Cuervo

Olivares de Júcar

Osa de la Vega

Pedernoso, El

Pedroñeras, Las

Pinarejo

Pozoamargo

Pozorrubio

Provencio, El

Puebla de Almenara

Rada de Haro

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa María del Campo

Santa María de los Llanos

Sisante

Tarancón

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Uclés

Valverde de Júcar

Vara de Rey

Villaescusa de Haro

Villamayor de Santiago

Villar de Cañas

Villar de la Encina

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrubio

Villaverde y Pasaconsol

Zarza del Tajo

Ajofrín

Almonacid de Toledo

Cabañas de Yepes

Cabezamesada

Camuñas

Ciruelos

Consuegra

Corral de Almaguer

Chueca

Dosbarrios

Guardia, La

Huerta de Valdecarábanos

Lillo

Madridejos

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Miguel Esteban

Mora

Nambroca

Noblejas

Ocaña

Ontígola con Oreja

Orgaz

Puebla de Almoradiel, La

Quero

Quintanar de la Orden

Romeral

Santa Cruz de la Zarza

Sonseca

Tembleque

Toboso, El

Turleque

Urda

Villacañas

Villa de Don Fadrique, La

Villafranca de los Caballeros

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villarrubia de Santiago

Villasequilla

Villatobas

Yébenes, Los

Yepes

1.2.24 Méntridan määritelty alue

Albarreal de Tajo

Alcabón

Aldea en Cabo

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Borujón

Camarena

Camarenilla

Carmena

Carranque

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cebolla

Cerralbos, Los

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Gerindote

Hormigos

Huecas

Lucillos

Maqueda

Méntrida

Montearagón

Nombela

Novés

Otero

Palomeque

Paredes

Pelahustan

Portillo

Quismondo

Real de San Vicente

Recas

Rielves

Santa Cruz de Retamar

Santa Olalla

Torre de Esteban Hambran, La

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa, Las

Villamiel

Viso, El

Yunclillos

1.2.25 Mondéjarin määritelty alue

Albalate de Zorita

Albares

Almoguera

Almonacid de Zorita

Driebes

Escariche

Escopete

Fuentenovilla

Illana

Loranca de Tajuña

Mazuecos

Mondéjar

Pastrana

Pioz

Pozo de Almoguera

Sacedón

Sayatón

Valdeconcha

Yebra

Zorita de los Canes

1.2.26 Monterrein määritelty alue

a) Val de Monterrein seutukunta

Castrelo do Val

Monterrei

Oimbra

Verín

b) Ladera de Monterrein seutukunta

Castrelo do Val

Oimbra

Monterrei

Verín

1.2.27 Montilla-Morilesin määritelty alue

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Río

Doña Mencía

Espejo

Fernán-Núñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Montilla

Monturque

Moriles

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla, La

Santaella

a) Montilla-Moriles Superiorin seutukunta ("Albarizas"-maaperä edellä mainituissa kunnissa)

1.2.28 Navarran määritelty alue

a) Ribera Bajan seutukunta

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

b) Ribera Altan seutukunta

Artajona

Beire

Berbinzana

Cadreita

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerín

Lodosa

Marcilla

Mélida

Milagro

Miranda de Arga

Murillo el Cuende

Murillo el Fruto

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoaín

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

c) Tierra Estellan seutukunta

Aberín

Allo

Arcos, Los

Arellano

Armañanzas

Arróniz

Ayegui

Barbarín

Busto, El

Dicastillo

Desojo

Espronceda

Estella

Igúzquiza

Lazagurria

Luquín

Mendaza

Morentín

Murieta

Oteiza de la Solana

Sansol

Torralba del Río

Torres del Río

Valle de Yerri

Villamayor de Monjardín

Villatuerta

d) Valdizarben seutukunta

Adiós

Añorbe

Artazu

Barasoaín

Biurrun

Cirauqui

Etxauri

Enériz

Garinoaín

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorría

Muruzábal

Obanos

Olóriz

Orisoain

Pueyo

Puente la Reina

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

e) Baja Montañan seutukunta

Aibar

Cáseda

Eslava

Ezprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Liédena

Lumbier

Sada

Sangüesa

San Martin de Unx

Ujué

1.2.29 La Palman määritelty alue

a) Hoyo de Mazon seutukunta

Breña Baja

Breña Alta

Mazo

Santa Cruz de La Palma

b) Fuencalienten seutukunta

Fuencaliente

Llanos de Aridane, Los

Paso, El

Tazacorte

c) Norte de La Palman seutukunta

Barlovento

Garafía

Puntagorda

Puntallana

San Andrés y Sauces

Tijarafe

1.2.30 Penedésin määritelty alue

Abrera

Avinyonet del Penedés

Begues

Cabanyes, Les

Cabrera d'Igualada

Canyelles

Castellet i la Gornal

Castellví de la Marca

Castellví de Rosanes

Cervelló

Corbera de Llobregat

Cubelles

Font-Rubí

Gélida

Granada, La

Hostalets de Pierola, Els

Llacuna, La

Martorell

Masquefa

Mediona

Olérdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedés

Piera

Plá del Penedés, El

Pontons

Puigdalber

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Martí Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebitlles

Sant Quintí de Mediona

Sant Sadurní d'Anoia

Santa Fe del Penedés

Santa Margarida i els Monjos

Santa María de Miralles

Sitges

Subirats

Torrelavid

Torrelles de Foix

Vallirana

Vilafranca del Penedés

Vilanova i la Geltrú

Viloví del Penedés

Aiguamurcia

Albinyana

L'Arboç

Banyeres del Penedés

Bellvei

Bisbal del Penedés, La

Bonastre

Calafell

Creixell

Cunit

Llorenç del Penedés

Montmell, El

Roda de Bará

Sant Jaume dels Domenys

Santa Oliva

Vendrell, El

1.2.31 Pla de Bagesin määritelty alue

Artes

Avinyó

Balsareny

Calders

Callús

Cardona

Castellfollit del Boix

Castellgalí

Castellnou de Bages

Fonollosa

Manresa

Monistrol de Calders

Navarcles

Navás

Rejadell

Sallent

Sant Fruitós de Bages

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Salvador de Guardiola

Santpedor

Santa María d'Oló

1.2.32 Prioraton määritelty alue

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloar, El

Morera de Montsant, La

Poboleda

Porrera

Torroja del Priorat

Vilella Alta, La

Vilella Baixa, La

1.2.33 Rías Baixasin määritelty alue

a) Val do Salnésin seutukunta

Cambados

Meaño

Sanxenxo

Ribadumia

Meis

Vilanova de Arousa

Portas

Caldas de Reis

Vilagarcía de Arousa

Barro

O Grove

b) Condado do Tean seutukunta

Salvaterra de Miño

As Neves

Arbo

Crecente

Salceda de Caselas

A Cañiza

c) O Rosalin seutukunta

O Rosal

Tomiño

A Guarda

Tui

Gondomar

d) Soutomaiorin seutukunta

Soutomaior

1.2.34 Ribeira Sacran määritelty alue

a) Amandin seutukunta

Sober

Monforte de Lemos

b) Chantadan seutukunta

Carballedo

Chantada

Toboada

A Peroxa

c) Quiroga-Bibein seutukunta

Quiroga

Ribas de Sil

A Pobra de Brollón

Monforte de Lemos

Manzaneda

A Pobra de Trives

d) Ribeiras do Miñon seutukunta

O Saviñao

Sober

e) Ribeiras do Silin seutukunta

Parada de Sil

A Teixeira

Castro Caldelas

Nogueira de Ramuín

1.2.35 Ribeiron määritelty alue

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenlle

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

1.2.36 Ribera del Dueron määritelty alue

Adrada de Haza

Aguilera, La

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Campillo de Aranda

Caleruega

Castrillo de la Vega

Cueva de Roa, La

Fresnillo de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel de Hizán

Gumiel del Mercado

Guzmán

Haza

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra, La

Hoyales de Roa

Mambrilla de Castrejón

Milagros

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olmedillo de Roa

Pardilla

Pedrosa de Duero

Peñaranda de Duero

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Roa de Duero

San Juan del Monte

San Martín de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza, La

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdezate

Vid, La

Villaescuesa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villanueva de Gumiel

Villatuelda

Villovela de Esgueva

Zazuar

Aldehorno

Honrubia de la Cuesta

Montejo de la Vega de la Serrezuela

Villaverde de Montejo

Alcubilla de Avellaneda

Burgo de Osma

Castillejo de Robledo

Langa de Duero

Miño de San Esteban

San Esteban de Gormaz

Bocos de Duero

Canalejas de Peñafiel

Castrillo de Duero

Curiel de Duero

Fompedraza

Manzanillo

Olivares de Duero

Olmos de Peñafiel

Peñafiel

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quintanilla de Arriba

Quintanilla de Onésimo

Rábano

Roturas

Torre de Peñafiel

Valbuena de Duero

Valdearcos de la Vega

1.2.37 Ribera del Guadianan määritelty alue

a) Ribera Altan seutukunta

Aljucén

Benquerencia

Campanario

Carrascalejo

Castuera

Coronada, La

Cristina

Don Alvaro

Don Benito

Esparragalejo

Esparragosa de la Serena

Higuera de la Serena

Garrovilla, La

Guareña

Haba, La

Magacela

Malpartida de la Serena

Manchita

Medellín

Mengabril

Mérida

Mirandilla

Monterrubio de la Serena

Nava de Santiago, La

Oliva de Mérida

Quintana de la Serena

Rena

San Pedro de Mérida

Santa Amalia

Trujillanos

Valdetorres

Valverde de Mérida

Valle de la Serena

Villagonzalo

Villanueva de la Serena

Villar de Rena

Zalamea de la Serena

Zarza de Alange

b) Tierra de Barrosin seutukunta

Azeuchal

Ahillones

Alange

Almendralejo

Arroyo de San Serván

Azuaga

Berlanga

Calamonte

Corte de Peleas

Entrín Bajo

Feria

Fuente del Maestre

Granja de Torre Hermosa

Higuera de Llerena

Hinojosa del Valle

Hornachos

Morera, La

Parra, La

Llera

Llerena

Maguilla

Mérida

Nogales

Palomas

Puebla del Prior

Puebla de la Reina

Ribera del Fresno

Salvatierra de los Barros

Santa Marta de los Barros

Solana de los Barros

Torre de Miguel Sesmero

Torremegía

Valencia de las Torres

Valverde de Llerena

Villafranca de los Barros

Villalba de los Barros

c) Matanegran seutukunta

Bienvenida

Calzadilla

Fuente de Cantos

Medina de las Torres

Puebla de Sancho Perez

Santos de Maimona, Los

Usagre

Zafra

d) Ribera Bajan seutukunta

Albuera, La

Almendral

Badajoz

Lobón

Montijo

Olivenza

Roca de la Sierra, La

Talavera de la Real

Torre Mayor

Valverde de Leganés

Villar del Rey

e) Montanchézin seutukunta

Albalá

Alcuéscar

Aldea de Trujillo

Aldeacentenera

Almoharín

Arroyomolinos de Montánchez

Casas de Don Antonio

Escurial

Garciaz

Heguijuela

Ibahernando

Cumbre, La

Madroñera

Miajadas

Montanchez

Puerto de Santa Cruz

Robledillo de Trujillo

Salvatierra de Santiago

Santa Cruz de la Sierra

Santa Marta de Magasca

Torre de Santa María

Torrecilla de la Tiesa

Trujillo

Valdefuentes

Valdemorales

Villamesías

Zarza de Montánchez

f) Cañameron seutukunta

Alía

Berzocana

Cañamero

Guadalupe

Valdecaballeros

1.2.38 Riojan määritelty alue

a) Rioja Alavesan seutukunta

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar de Alava

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Alava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradón

Samaniego

Villabuena de Alava

Yécora

b) Rioja Altan seutukunta

Abalos

Alesanco

Alesón

Anguciana

Arenzana de Abajo

Arenzana de Arriba

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rioja

Baños de Río Tobía

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellórigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Río Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Foncea

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilla

Hormilleja

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochánduri

Olláuri

Rodezno

Sajazarra

San Asensio

San Millán de Yécora

Santa Coloma

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Villarejo

Zarratón

c) Rioja Bajan seutukunta

Agoncillo

Aguilar del río Alhama

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla

Calahorra

Cervera del río Alhama

Clavijo

Corera

Cornago

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla de Jubera

Leza del río Leza

Mendavia

Molinos de Ocón

Murillo de Río Leza

Nalda

Ocón

Pradejón

Quel

Redal, El

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Santa Engracia de Jubera

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo, El

1.2.39 Ruedan määritelty alue

Blasconuño de Matacabras

Madrigal de las Altas Torres

Aldeanueva del Codonal

Aldehuela del Codonal

Bernuy de Coca

Codorniz

Donhierro

Fuente de Santa Cruz

Juarros de Voltoya

Montejo de Arévalo

Montuenga

Moraleja de Coca

Nava de La Asunción

Nieva

Rapariegos

San Cristobal de la Vega

Santiuste de San Juan Bautista

Tolocirio

Villagonzalo de Coca

Aguasal

Alaejos

Alcazarén

Almenara de Adaja

Ataquines

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Campillo, El

Carpio del Campo

Castrejón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Fresno el Viejo

Fuente el Sol

Fuente Olmedo

Gomeznarro

Hornillos

Llano de Olmedo

Lomoviejo

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Moraleja de las Panaderas

Muriel

Nava del Rey

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rodilana

Rubí de Bracamonte

Rueda

Salvador de Zapardiel

San Pablo de la Moraleja

San Vicente del Palacio

Seca, La

Serrada

Siete Iglesias de Travancos

Tordesillas

Torrecilla de la Abadesa

Torrecilla de la Orden

Torrecilla del Valle

Valdestillas

Velascálvaro

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

Zarza, La

1.2.40 Somontanon määritelty alue

Abiego

Adahuesca

Alcalá del Obispo

Angúes

Antillón

Alquézar

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Blecua y Torres

Bierge

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado, El

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro, La

Salas Altas

Salas Bajas

Santa María de Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

1.2.41 Tacoronte-Acentejon määritelty alue

Matanza de Acentejo, La

Santa Ursula

Sauzal, El

Tacoronte

Tegueste

Victoria de Acentejo, La

Laguna, La

Rosario, El

Santa Cruz de Tenerife

a) Anagan seutukunta (Parque Rural de Anagaan kuuluvat alueet)

1.2.42 Tarragonan määritelty alue

a) Tarragona Campon seutukunta

Alcover

Aleixar, L'

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera, L'

Ascó

Benissanet

Borges del Camp, Les

Botarell

Bráfim

Cabra del Camp, Les

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar, El

Colldejou

Constantí

Cornudella de Montsant

Duesaigües

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells, Els

Ginestar

Masó, La

Masllorenç

Maspujols

Milá, El

Miravet

Montbrió del Camp

Montferri

Mont-roig del Camp

Mora d'Ebre

Mora la Nova

Morell, El

Nou de Gaiá, La

Nulles

Parallesos, Els

Perafort

Pla de Santa María, El

Pobla de Mafumet, La

Pobla de Montornés, La

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaiá, La

Riudecanyes

Riudecols

Riudoms

Rodonyá

Rourell, El

Salomó

Secuita, La

Selva del Camp, La

Tarragona

Tivissa

Torre de l'Espanyol, La

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d'Escornalbou

Vila-rodona

Vila-Seca

Vinebre

Vinyols i els Arcs

b) Falsetin seutukunta

Cabacés

Capçanes

Figuera, La

Guiamets, Els

Marçá

Masroig, El

Pradell de la Teixeta

Torre de Fontaubella, La

1.2.43 Terra Altan määritelty alue

Arnes

Batea

Bot

Caseres

Corbera d'Ebre

Fatarella, La

Gandesa

Horta de Sant Joan

Pinell de Brai, El

Pobla de Massaluca, La

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

1.2.44 Toron määritelty alue

Argujillo

Bóveda de Toro, La

Morales de Toro

Pego, El

Peleagonzalo

Piñero, El

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Toro

Valdefinjas

Venialbo

Villanueva del Puente

San Román de Hornija

Villafranca del Duero

1.2.45 Utiel-Requenan määritelty alue

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Requena

Siete Aguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villagordo

1.2.46 Valdeorrasin määritelty alue

Barco, El

Bollo, El

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rua, La

Rubiana

Villamartín

1.2.47 Valdepeñasin määritelty alue

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

Valdepeñas

1.2.48 Valencian määritelty alue

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Fuenterrobles

Requena

Sieteaguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

a) Alto Turian seutukunta

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

b) Valentinon seutukunta

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Montserrat

Montroy

Pedralba

Real de Montroi

Turís

Vilamarxant

Villar del Arzobispo

c) Moscatel de Valencian seutukunta

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Montroi

Montserrat

Real de Montroi

Turís

d) Clarianon seutukunta

Adzaneta de Albaida

Agullent

Albaida

Alfarrasí

Aielo de Malferit

Aielo de Rugat

Bélgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigánim

Bocairent

Bufali

Castelló de Rugat

Fontanars dels Alforins

Font la Figuera, La

Guadasequíes

Llutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

L'Ollería

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

La Pobla del Duc

Quatretonda

Ráfol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

1.2.49 Valle de Güímarin määritelty alue

Arafo

Candelaria

Güímar

1.2.50 Valle de la Orotavan määritelty alue

La Orotava

Puerto de la Cruz

Los Realejos

1.2.51 Vinos de Madridin määritelty alue

a) Argandan seutukunta

Ambite

Aranjuez

Arganda del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Colmenar de Oreja

Chinchón

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

b) Navalcarneron seutukunta

Alamo, El

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñón

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

c) San Martín de Valdeiglesiasin seutukunta

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Colmenar de Arroyo

Chapinería

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

1.2.52 Ycoden-Daute-Isoran määritelty alue

San Juan de la Rambla

La Guancha

Icod de los Vinos

Garachico

Los Silos

Buenavista del Norte

El Tanque

Santiago del Teide

Guía de Isora

1.2.53 Yeclan määritelty alue

Yecla

a) Yecla Campo Arriban seutukunta (rinteillä tai ylätasangoilla sijaitsevat alueet, joilla kasvatetaan Monastrell-lajiketta).

2. Pöytäviinit, joilla on maantieteellinen merkintä

Abanilla

Arribes del Duero

Bailén

Bajo Aragón

Cádiz

Campo de Belchite

Campo de Cartagena

Castilla

Chacolí de Alava

Contraviesa-Alpujarra

Extremadura

Gálvez

Gran Canaria

Ibiza

La Gomera

Manchuela

Medina del Campo

Pla i Llevant de Mallorca

Pozohondo

Ribera del Arlanza

Sierra de Alcaraz

Terrazas del Gállego

Tierra del Vino de Zamora

Valdejalón

Valdevimbre-Los Oteros

Valle del Cinca

Valle del Jiloca

Valle del Miño-Ourense

IV HELLEENIEN TASAVALLASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

1. Tma-laatuviinit ("Ποιοτικός οίνος παραχθείς σε συγκεκριμένη περιοχή")

1.1 Määriteltyjen alueiden nimet

1.1.1 Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (/appellation d'origine contrôlée)

Σάμος (Samos)

Πατρών (Patron)

Ρίου Πατρών (Riou Patron)

Κεφαλληνίας (Céphalonie)

Ρόδου (Rhodos)

Λήμνου (Lemnos)

1.1.2 Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (/appellation d'origine de qualité supérieure)

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Némée)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

Ρόδος (Rhodos)

Νάουσα (Naoussa)

Κεφαλληνίας (Céphalonie)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinée)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Gumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton)

Μεσενικόλα (Mesenicola)

2. Pöytäviinit

2.1 Ονομασία κατά παράδοση (/perinteinen mimitys)

Αττικής (Attikis)

Βοιωτίας (Viotias)

Ευβοίας (Evias)

Μεσογείων (Messoguion)

Κρωπίας (Kropias)

Κορωπίου (Koropiou)

Μαρκοπούλου (Markopoulou)

Μεγάρων (Megaron)

Παιανίας (Peanias)

Λιοπεσίου (Liopessiou)

Παλλήνης (Pallinis)

Πικερμίου (Pikermiou)

Σπάτων (Spaton)

Θηβών (Thivon)

Γιάλτρων (Guialtron)

Καρύστου (Karystou)

Χαλκίδας (Halkidas)

Βερντέα Ζακύνθου (Verdea Zakinthou)

2.2 Τοπικός οίνος (/paikallinen viini)

Τριφυλίας (Trifilia)

Μεσημβριώτικος (Messimvria)

Επανωμίτικος (Epanomie)

Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (côtes montagneuses de Korinthia)

Πυλίας (Pylie)

Πλαγιές Βερτίσκου (côtes de Vertiskos)

Ηρακλειώτικος (Heraklion)

Λασιθιώτικος (Lassithie)

Πελοποννησιακός (Peloponnèse)

Μεσσηνιακός (Messina)

Μακεδονικός (Macédonie)

Κρητικός (Crète)

Θεσσαλικός (Thessalia)

Κισάμου (Kissamos)

Τυρνάβου (Tyrnavos)

Πλαγιές Αμπέλου (côtes de Ampelos)

Βίλιτσας (Vilitsa)

Γρεβενών (Grevena)

Αττικός (Attique)

Αγιορείτικος (Agioritikos)

Δωδεκανησιακός (Dodekanèse)

Αναβυσιωτικός (Anavyssiotikos)

Παιανίτικος (Peanitikos)

Δράμας (Drama)

Κρανιώτικος (Krania)

Πλαγιών Πάρνηθας (côtes de Parnitha)

Συριανός (Syros)

Θηβαϊκός (Thiva)

Πλαγιών Κιθαιρώνα (côtes du Kitheron)

Πλαγιών Πετρωτού (côtes de Petrotou)

Γερανίων (Gerania)

Παλληνιώτικος (Pallini)

Αγοριανός (Agorianos)

Κοιλάδας Αταλάντης (valley de Atalanti)

Αρκαδίας (Arcadia)

Παγγαιορείτικος (Paggeoritikos)

Μεταξάτων (Metaxata)

Κλημέντι (Klimenti)

Ημαθίας (Hemathia)

Κέρκυρας (Kerkyra (Corfu))

Σιθωνίας (Sithonia)

Μαντζαβινάτων (Mantzavinata)

Ισμαρικός (Ismarikos)

Αβδήρων (Avdira)

Ιωαννίνων (Ioannina)

Πλαγιές Αιγιαλείας (côtes de Aigialieias)

Πλαγιές του Αίνου (côtes du Ainou)

Θρακικός ή Θράκης (Thrakie)

Ιλίου (Ilion)

Μετσοβίτικος (Metsovon)

Κορωπιότικος (Koropie)

Θαψάνων (Thapsanon)

Σιατιστινός (Siatistinon)

Ριτσώνας Αυλίδος (Ritsona Avlidos)

Λετρίνων (Letrina)

Τεγέας (Tegeas)

Αιγαιοπελαγίτικος (Mer Egée)

Αιγαίου Πελάγους (Aigaion pelagos)

Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (côtes nord de Penteli)

Σπατανέικος (Spata)

Μαρκοπουλιώτικος (Markopoulo)

Ληλαντίου Πεδίου (Lilantio Pedion)

Χαλκιδικής (Chalkidiki)

Καρυστινός (Karystos)

Χαλικούνας (Chalikouna)

Οπουντίας Λοκρίδος (Opountia Lokrida)

Πέλλας (Pella)

Ανδριανιώτικος (Andriani)

Σερρών (Serres)

Στερεάς Ελλάδος (Sterea Ellada)

Πλαγιών Κνημίδος (côte de Knimide)

Ηπειρωτικός (Ipirotikos)

Φλώρινας (Florinas)

Πισατίδος (Pisatidos)

Λευκάδας (Lefkadas)

V ITALIAN TASAVALLASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

1. Tma-laatuviinit ("vino di qualità prodotto in una regione determinata")

1.1 Tma-laatuviinit, joita kuvataan ilmaisulla "Denominazione di origine controllata e garantita"

Albana di Romagna

Asti

Barbaresco

Barolo

Brachetto d'Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti

Chianti Classico, myös jos sitä seuraa yksi seuraavista maantieteellisistä merkinnöistä:

- Montalbano

- Rufina

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

- Montespertoli

Franciacorta

Gattinara

Gavi

Ghemme

Montefalco Sagrantino

Montepulciano

Recioto di Soave

Taurasi

Torgiano

Valtellina

Valtellina Grumello

Valtellina Inferno

Valtellina Sassella

Valtellina Valgella

Vernaccia di San Gimignano

Vermentino di Gallura

1.2 Tma-laatuviinit, joita kuvataan ilmaisulla "Denominazione di origine controllata"

1.2.1 Piemonte

Acqui

Alba

Albugnano

Alto Monferrato

Asti

Boca

Bramaterra

Caluso

Canavese

Cantavenna

Carema

Casalese

Casorzo d'Asti

Castagnole Monferrato

Castelnuovo Don Bosco

Chieri

Colli tortonesi

Colline novaresi

Colline saluzzesi

Coste della Sesia

Diano d'Alba

Dogliani

Fara

Gabiano

Langhe monregalesi

Langhe

Lessona

Loazzolo

Monferrato

Monferrato Casalese

Ovada

Piemonte

Pinorelese

Roero

Sizzano

Valsusa

Verduno

1.2.2 Valle d'Aosta

Arnad-Montjovet

Chambave

Nus

Donnas

La Salle

Enfer d'Arvier

Morgex

Torrette

Valle d'Aosta

Vallée d'Aoste

1.2.3 Lombardia

Botticino

Capriano del Colle

Cellatica

Garda

Garda Colli Mantovani

Lugana

Mantovano

Oltrepò Pavese

Riviera del Garda Bresciano

San Colombano al Lambro

San Martino della Battaglia

Terre di Franciacorta

Valcalepio

1.2.4 Trentino-Alto Adige

Alto Adige

Bozner Leiten

Bressanone

Brixner

Buggrafler

Burgraviato

Caldaro

Casteller

Colli di Bolzano

Eisacktaler

Etschtaler

Gries

Kalterer

Kalterersee

Lago di Caldaro

Meraner Hügel

Meranese di collina

Santa Maddalena

Sorni

St. Magdalener

Südtirol

Südtiroler

Terlaner

Terlano

Teroldego Rotaliano

Trentino

Trento

Val Venosta

Valdadige

Valle Isarco

Vinschgau

1.2.5 Veneto

Bagnoli di Sopra

Bagnoli

Bardolino

Breganze

Breganze Torcolato

Colli Asolani

Colli Berici

Colli Berici Barbarano

Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona

Colli di Conegliano Refrontolo

Colli Euganei

Conegliano

Conegliano Valdobbiadene

Conegliano Valdobbiadene Cartizze

Custoza

Etschtaler

Gambellara

Garda

Lessini Durello

Lison Pramaggiore

Lugana

Montello

Piave

San Martino della Battaglia

Soave

Valdadige

Valdobbiadene

Valpantena

Valpolicella

1.2.6 Friuli-Venezia Giulia

Carso

Colli Orientali del Friuli

Colli Orientali del Friuli Cialla

Colli Orientali del Friuli Ramandolo

Colli Orientali del Friuli Rosazzo

Collio

Collio Goriziano

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Friuli Latisana

Isonzo del Friuli

Lison Pramaggiore

1.2.7 Liguria

Albenga

Albenganese

Cinque Terre

Colli di Luni

Colline di Levanto

Dolceacqua

Finale

Finalese

Golfo del Tigullio

Riviera Ligure di Ponente

Riviera dei fiori

1.2.8 Emilia-Romagna

Bosco Eliceo

Castelvetro

Colli Bolognesi

Colli Bolognesi Classico

Colli Bolognesi Colline di Riosto

Colli Bolognesi Colline Marconiane

Colli Bolognesi Colline Oliveto

Colli Bolognesi Monte San Pietro

Colli Bolognesi Serravalle

Colli Bolognesi Terre di Montebudello

Colli Bolognesi Zola Predosa

Colli d'Imola

Colli di Faenza

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e Canossa

Colli Piacentini Monterosso

Colli Piacentini Val d'Arda

Colli Piacentini Val Nure

Colli Piacentini Val Trebbia

Colli Piacentini

Reggiano

Reno

Romagna

Santa Croce

Sorbara

1.2.9 Toscana

Barco Reale di Carmignano

Bolgheri

Bolgheri Sassicaia

Candia dei Colli Apuani

Carmignano

Chianti

Chianti classico

Colli Apuani

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni

Colline Lucchesi

Costa dell'"Argentario"

Elba

Empolese

Montalcino

Montecarlo

Montecucco

Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima

Montescudaio

Parrina

Pisano di San Torpè

Pitigliano

Pomino

San Gimignano

San Torpè

Sant'Antimo

Scansano

Val d'Arbia

Val di Cornia

Val di Cornia Campiglia Marittima

Val di Cornia Piombino

Val di Cornia San Vincenzo

Val di Cornia Suvereto

Valdichiana

Valdinievole

1.2.10 Umbria

Assisi

Colli Martani

Colli Perugini

Colli Amerini

Colli Altotiberini

Colli del Trasimeno

Lago di Corbara

Montefalco

Orvieto

Orvietano

Todi

Torgiano

1.2.11 Marche

Castelli di Jesi

Colli pesaresi

Colli Ascolani

Colli maceratesi

Conero

Esino

Focara

Matelica

Metauro

Morro d'Alba

Piceno

Roncaglia

Serrapetrona

1.2.12 Lazio

Affile

Aprilia

Capena

Castelli Romani

Cerveteri

Circeo

Colli albani

Colli della Sabina

Colli lanuvini

Colli etruschi viterbesi

Cori

Frascati

Genazzano

Gradoli

Marino

Montecompatri Colonna

Montefiascone

Olevano romano

Orvieto

Piglio

Tarquinia

Velletri

Vignanello

Zagarolo

1.2.13 Abruzzo

Abruzzo

Abruzzo Colline teramane

Controguerra

Molise

1.2.14 Molise

Biferno

Pentro d'Isernia

1.2.15 Campania

Avellino

Aversa

Campi Flegrei

Capri

Castel San Lorenzo

Cilento

Costa d'Amalfi Furore

Costa d'Amalfi Ravello

Costa d'Amalfi Tramonti

Costa d'Amalfi

Falerno del Massico

Galuccio

Guardiolo

Guardia Sanframondi

Ischia

Massico

Penisola Sorrentina

Penisola Sorrentina-Gragnano

Penisola Sorrentina-Lettere

Penisola Sorrentina-Sorrento

Sannio

Sant'Agata de Goti

Solopaca

Taburno

Tufo

Vesuvio

1.2.16 Puglia

Alezio

Barletta

Brindisi

Canosa

Castel del Monte

Cerignola

Copertino

Galatina

Gioia del Colle

Gravina

Leverano

Lizzano

Locorotondo

Lucera

Manduria

Martinafranca

Matino

Nardò

Ortanova

Ostuni

Puglia

Salice salentino

San Severo

Squinzano

Trani

1.2.17 Basilicata

Vulture

1.2.18 Calabria

Bianco

Bivongi

Cirò

Donnici

Lamezia

Melissa

Pollino

San Vito di Luzzi

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto

Scavigna

Verbicaro

1.2.19 Sicilia

Alcamo

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Delia Nivolalli

Eloro

Etna

Faro

Lipari

Marsala

Menfi

Noto

Pantelleria

Sambuca di Sicilia

Santa Margherita di Belice

Sciacca

Siracusa

Vittoria

1.2.20 Sardegna

Alghero

Arborea

Bosa

Cagliari

Campidano di Terralba

Mandrolisai

Oristano

Sardegna

Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu

Sardegna-Mogoro

Sardegna-Nepente di Oliena

Sardegna-Oliena

Sardegna-Semidano

Sardegna-Tempio Pausania

Sorso Sennori

Sulcis

Terralba

2. Pöytäviinit, joilla on maantieteellinen merkintä

2.1 Abruzzo

Alto tirino

Colli Aprutini

Colli del sangro

Colline Pescaresi

Colline Frentane

Colline Teatine

Histonium

Terre di Chieti

Valle Peligna

Vastese

2.2 Basilicata

Basilicata

2.3 Provincia Autonoma di Bolzano

Dolomiten

Dolomiti

Mitterberg

Mitterberg tra Cauria e Tel

Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4 Calabria

Arghilla

Calabria

Condoleo

Costa Viola

Esaro

Lipuda

Locride

Palizzi

Pellaro

Scilla

Val di Neto

Valdamato

Valle dei Crati

2.5 Campania

Colli di Salerno

Dugenta

Epomeo

Irpinia

Paestum

Pompeiano

Roccamonfina

Terre del Volturno

2.6 Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia

Bianco dei Sillaro

Emilia

Fortana del Taro

Forli

Modena

Ravenna

Rubicone

Sillaro

Terre di Veleja

Val Tidone

2.7 Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza

Venezia Giulia

Venezie

2.8 Lazio

Civitella d'Agliano

Colli Cimini

Frusinate

Del Frusinate Lazio

Nettuno

2.9 Liguria

Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10 Lombardia

Alto Mincio

Benaco bresciano

Bergamasca

Collina del Milanese

Montenetto di Brescia

Mantova

Pavia

Quistello

Ronchi di Brescia

Sabbioneta

Sebino

Terrazze Retiche di Sondrio

2.11 Marche

Marche

2.12 Molise

Osco

Rotae

Terre degli Osci

2.13 Puglia

Daunia

Murgia

Puglia

Salento

Tarantino

Valle d'Itria

2.14 Sardegna

Barbagia

Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi

Marmila

Nuoro

Nurra

Ogliastro

Parteolla

Planargia

Romangia

Sibiola

Tharros

Trexenta

Valle dei Tirso

Valli di Porto Pino

2.15 Sicilia

Camarro

Colli Ericini

Fontanarossa di Cerda

Salemi

Salina

Sicilia

Valle Belice

2.16 Toscana

Alta Valle della Greve

Colli della Toscana centrale

Maremma toscana

Orcia

Toscana

Toscano

Val di Magra

2.17 Provincia Autonoma di Trento

Dolomiten

Dolomiti

Atesino

Vallagarina

Venezie

2.18 Umbria

Allerona

Bettona

Cannara

Narni

Spello

Umbria

2.19 Veneto

Alto Livenza

Colli Trevigiani

Conselvano

Dolomiten

Dolomiti

Venezie

Marca Trevigiana

Vallagarina

Veneto

Veneto orientale

Verona

Veronese

VI LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

1. Tma-laatuviinit

1.1 Määriteltyjen alueiden nimet ("Vin de qualité produit dans une région déterminée")

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellange

Elvange

Erpeldange

Gostingen

Greiveldange

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldange

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsange

Stadtbredimus

Trintange

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldange

2. Pöytäviinit, joilla on maantieteellinen merkintä

-

VII PORTUGALISTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

1. Tma-laatuviinit ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

1.1 Määriteltyjen alueiden nimet

Alcobaça

Alenquer

Alentejo

Arruda

Bairrada

Beira Interior

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Chaves

Colares

Dão

Douro

Encostas de Aire

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira/Madère/Madera

Óbidos

Palmela

Pico

Planalto Mirandês

Portimão

Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo

Setúbal

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Valpaços

Vinho Verde

1.2 Seutukuntien nimet

1.2.1 Dão

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Senhorim

Terras de Azurara

1.2.2 Alentejo

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

1.2.3 Beira Interior

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

1.2.4 Vinho Verde

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monção

Penafiel

1.2.5 Douro

Favaios

1.2.6 Ribatejo

Almeirim

Cartaxo

Chamusca

Coruche

Santarém

Tomar

1.2.7 Muut nimet

Dão Nobre

Moscatel de Setúbal

Setúbal Roxo

Vinho Verde Alvarinho

2. Pöytäviinit, joilla on maantieteellinen merkintä

Alentejano

Algarve

Alta Estremadura

Beira Litoral

Beira Alta

Beiras

Estremadura

Ribatejano

Minho

Terras Durienses

Terras de Sicó

Terras do Sado

Trás-os-Montes

VIII YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

1. Tma-laatuviinit (/quality wine produced in a specified region)

- English Vineyards

- Welsh Vineyards

2. Pöytäviinit, joilla on maantieteellinen merkintä

- English Counties

- Welsh Counties

IX ITÄVALLAN TASAVALLASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

1. Tma-laatuviinit ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1 Viinialueiden nimet

Weinland

Bergland

Steiermark

Wien

1.2 Määriteltyjen alueiden nimet

1.2.1 Weinlandin määritelty alueet

Niederösterreich

Burgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Mittelburgenland

Südburgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kremstal

Thermenregion

Traisental

Wachau

Weinviertel

1.2.2 Berglandin määritellyt alueet

Salzburg

Oberösterreich

Kärnten

Tirol

Vorarlberg

1.2.3 Styrian määritellyt alueet

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

1.2.4 Wienin määritellyt alueet

Wien

1.3 Kunnat, niiden osat, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1 Neusiedlerseen määritelty alue

a) Großlage:

Kaisergarten

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bauernaussatz

Bergäcker

Edelgründe

Gabarinza

Goldberg

Hansagweg

Heideboden

Henneberg

Herrnjoch

Herrnsee

Hintenaussere Weingärten

Jungerberg

Kaiserberg

Kellern

Kirchäcker

Kirchberg

Kleinackerl

Königswiese

Kreuzjoch

Kurzbürg

Ladisberg

Lange Salzberg

Langer Acker

Lehendorf

Neuberg

Pohnpühl

Prädium

Rappbühl-Weingärten

Römerstein

Rustenäcker

Sandflur

Sandriegel

Satz

Seeweingärten

Ungerberg

Vierhölzer

Weidener Zeiselberg

Weidener Ungerberg

Weidener Rosenberg

c) Kunnat ja niiden osat:

Andau

Apetlon

Bruckneudorf

Deutsch Jahrndorf

Edelstal

Frauenkirchen

Gattendorf

Gattendorf-Neudorf

Gols

Halbturn

Illmitz

Jois

Kittsee

Mönchhof

Neudorf bei Parndorf

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Pamhagen

Parndorf

Podersdorf

Potzneusiedl

St. Andrä am Zicksee

Tadten

Wallern im Burgenland

Weiden am See

Winden am See

Zurndorf

1.3.2 Neusiedlersee-Hügellandin määritelty alue

a) Großlagen:

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adler/Hrvatski vrh

Altenberg

Bergweinärten

Edelgraben

Fölligberg

Gaisrücken

Goldberg

Großgebirge/Veliki vrh

Hasenriegel

Haussatz

Hochkramer

Hölzlstein

Isl

Johanneshöh

Katerstein

Kirchberg

Kleingebirge/Mali vrh

Kleinhöfleiner Hügel

Klosterkeller Siegendorf

Kogel

Kogl/Gritsch

Krci

Kreuzweingärten

Langäcker/Dolnj sirick

Leithaberg

Lichtenbergweingärten

Marienthal

Mitterberg

Mönchsberg/Lesicak

Purbacher Bugstall

Reisbühel

Ripisce

Römerfeld

Römersteig

Rosenberg

Rübäcker/Ripisce

Schmaläcker

St. Vitusberg

Steinhut

Wetterkreuz

Wolfsbach

Zbornje

c) Kunnat ja niiden osat:

Antau

Baumgarten

Breitenbrunn

Donnerskirchen

Draßburg

Eisenstadt

Forchtenau

Forchtenstein

Großhöflein

Hirm

Hornstein

Kleinhöflein

Klingenbach

Krensdorf

Leithaprodersdorf

Loipersbach

Loretto

Marz

Mattersburg

Mörbisch am See

Müllendorf

Neudörfl

Neustift an der Rosalia

Oggau

Oslip

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach am See

Rohrbach

Rust

St. Georgen

St. Margarethen

Schattendorf

Schützen am Gebirge

Siegendorf

Sigless

Steinbrunn

Steinbrunn-Zillingtal

Stöttera

Stotzing

Trausdorf/Wulka

Walbersdorf

Wiesen

Wimpassing/Leitha

Wulkaprodersdorf

Zagersdorf

Zemendorf

1.3.3 Mittelburgenlandin määritelty alue

a) Großlage:

Goldbachtal

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau

Hölzl

Im Weingebirge

Kart

Kirchholz

Pakitsch

Raga

Sandhoffeld

Sinter

Sonnensteig

Spiegelberg

Weingfanger

Weislkreuz

c) Kunnat ja niiden osat:

Deutschkreutz

Frankenau

Girm

Großmutschen

Großwarasdorf

Haschendorf

Horitschon

Kleinmutschen

Kleinwarasdorf

Klostermarienberg

Kobersdorf

Kroatisch Gerersdorf

Kroatisch Minihof

Lackenbach

Lackendorf

Lutzmannsburg

Mannersdorf

Markt St. Martin

Nebersdorf

Neckenmarkt

Nikitsch

Raiding

Ritzing

Stoob

Strebersdorf

Unterfrauenheid

Unterpetersdorf

Unterpullendorf

1.3.4 Südburgenlandin määritelty alue

a) Großlagen:

Pinkatal

Rechnitzer Geschriebenstein

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Gotscher

Rosengarten

Schiller

Tiefer Weg

Wohlauf

c) Kunnat ja niiden osat:

Bonisdorf

Burg

Burgauberg

Deutsch Bieling

Deutsch Ehrensdorf

Deutsch Kaltenbrunn

Deutsch-Schützen

Deutsch Tschantschendorf

Eberau

Edlitz

Eisenberg an der Pinka

Eltendorf

Gaas

Gamischdorf

Gerersdorf-Sulz

Glasing

Großmürbisch

Güssing

Güttenbach

Hackerberg

Hagensdorf

Hannersdorf

Harmisch

Hasendorf

Heiligenbrunn

Hoell

Inzenhof

Kalch

Kirchfidisch

Kleinmürbisch

Kohfidisch

Königsdorf

Kotezicken

Kroatisch Ehrensdorf

Kroatisch Tschantschendorf

Krobotek

Krottendorf bei Güssing

Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

Kukmirn

Kulmer Hof

Limbach

Luising

Markt-Neuhodis

Minihof-Liebau

Mischendorf

Moschendorf

Mühlgraben

Neudauberg

Neumarkt im Tauchental

Neusiedl

Neustift

Oberbildein

Ollersdorf

Poppendorf

Punitz

Rax

Rechnitz

Rehgraben

Reinersdorf

Rohr

Rohrbrunn

Schallendorf

St. Michael

St. Nikolaus

St. Kathrein

Stadtschlaining

Steinfurt

Strem

Sulz

Sumetendorf

Tobau

Tschanigraben

Tudersdorf

Unterbildein

Urbersdorf

Weichselbaum

Weiden bei Rechnitz

Welgersdorf

Windisch Minihof

Winten

Woppendorf

Zuberbach

1.3.5 Thermenregionin määritelty alue

a) Großlagen:

Badener Berg

Vöslauer Hauerberg

Weißer Stein

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Schatzberg

Kappellenweg

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Hochgericht

Badenerberg

Brunnerberg

Dornfeld

Goldeck

Gradenthal

Hochleiten

Holzspur

In Brunnerberg

Jenibergen

Kapellenweg

Kirchenfeld

Kramer

Lange Bamhartstäler

Les'hanl

Mandl-Höh

Mitterfeld

Oberkirchen

Pfaffstättner Kogel

Prezessbühel

Rasslerin

Römerberg

Satzing

Steinfeld

Weißer Stein

c) Kunnat ja niiden osat:

Bad Fischau

Bad Vöslau

Baden

Berndorf

Blumau

Blumau-Neurißhof

Braiten

Brunn am Gebirge

Brunn/Schneebergbahn

Brunnenthal

Deutsch-Brodersdorf

Dornau

Dreitstetten

Ebreichsdorf

Eggendorf

Einöde

Enzesfeld

Frohsdorf

Gainfarn

Gamingerhof

Gießhübl

Großau

Gumpoldskirchen

Günselsdsorf

Guntramsdorf

Hirtenberg

Josefsthal

Katzelsdorf

Kottingbrunn

Landegg

Lanzenkirchen

Leesdorf

Leobersdorf

Lichtenwörth

Lindabrunn

Maria Enzersdorf

Markt Piesting

Matzendorf

Mitterberg

Mödling

Möllersdorf

Münchendorf

Muthmannsdorf

Obereggendorf

Oberwaltersdorf

Oyenhausen

Perchtoldsdorf

Pfaffstätten

Pottendorf

Rauhenstein

Reisenberg

Schönau/Triesting

Seibersdorf

Siebenhaus

Siegersdorf

Sollenau

Sooß

St. Veit

Steinabrückl

Steinfelden

Tattendorf

Teesdorf

Theresienfeld

Traiskirchen

Tribuswinkel

Trumau

Vösendorf

Wagram

Wampersdorf

Weigelsdorf

Weikersdorf/Steinfeld

Wiener Neustadt

Wiener Neudorf

Wienersdorf

Winzendorf

Wöllersdorf

Zillingdorf

1.3.6 Kremstalin määritelty alue

a) Großlagen:

Göttweiger Berg

Kaiserstiege

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Großer Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

c) Kunnat ja niiden osat:

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Droß

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7 Kamptalin määritelty alue

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Anger

Auf der Setz

Friesenrock

Gaisberg

Gallenberg

Gobelsberg

Heiligenstein

Hiesberg

Hofstadt

Kalvarienberg

Kremstal

Loiser Berg

Obritzberg

Pfeiffenberg

Sachsenberg

Sandgrube

Spiegel

Stein

Steinhaus

Weinträgerin

Wohra

c) Kunnat ja niiden osat:

Altenhof

Diendorf am Walde

Diendorf/Kamp

Elsarn im Straßertale

Engabrunn

Etsdorf am Kamp

Fernitz

Gobelsburg

Grunddorf

Hadersdorf am Kamp

Haindorf

Kammern am Kamp

Kamp

Langenlois

Lengenfeld

Mittelberg

Mollands

Obernholz

Oberreith

Plank/Kamp

Peith

Rothgraben

Schiltern

Schönberg am Kamp

Schönbergneustift

Sittendorf

Stiefern

Straß im Straßertale

Thürneustift

Unterreith

Walkersdorf

Wiedendorf

Zöbing

1.3.8 Donaulandin määritelty alue

a) Großlagen:

Klosterneuburger Weinberge

Tulbinger Kogel

Wagram-Donauland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bromberg

Erdpreß

Franzhauser

Fuchsberg

Gänsacker

Georgenberg

Glockengießer

Gmirk

Goldberg

Halterberg

Hengsberg

Hengstberg

Himmelreich

Hirschberg

Hochrain

Kreitschental

Kühgraben

Leben

Ortsried

Purgstall

Satzen

Schillingsberg

Schloßberg

Sonnenried

Steinagrund

Traxelgraben

Vorberg

Wadenthal

Wagram

Weinlacke

Wendelstatt

Wora

c) Kunnat ja niiden osat:

Ahrenberg

Abstetten

Altenberg

Ameisthal

Anzenberg

Atzelsdorf

Atzenbrugg

Baumgarten/Reidling

Baumgarten/Wagram

Baumgarten/Tullnerfeld

Chorherrn

Dietersdorf

Ebersdorf

Egelsee

Einsiedl

Elsbach

Engelmannsbrunn

Fels

Fels/Wagram

Feuersbrunn

Freundorf

Gerasdorf b. Wien

Gollarn

Gösing

Grafenwörth

Groß-Rust

Großriedenthal

Großweikersdorf

Großwiesendorf

Gugging

Hasendorf

Henzing

Hintersdorf

Hippersdorf

Höflein an der Donau

Holzleiten

Hütteldorf

Judenau-Baumgarten

Katzelsdorf im Dorf

Katzelsdorf/Zeil

Kierling

Kirchberg/Wagram

Kleinwiesendorf

Klosterneuburg

Königsbrunn

Königsbrunn/Wagram

Königstetten

Kritzendorf

Landersdorf

Michelhausen

Michelndorf

Mitterstockstall

Mossbierbaum

Neudegg

Oberstockstall

Ottenthal

Pixendorf

Plankenberg

Pöding

Reidling

Röhrenbach

Ruppersthal

Saladorf

Sieghartskirchen

Sitzenberg

Spital

St. Andrä-Wördern

Staasdorf

Stettenhof

Tautendorf

Thürnthal

Tiefenthal

Trasdorf

Tulbing

Tulln

Unterstockstall

Wagram am Wagram

Waltendorf

Weinzierl bei Ollern

Wipfing

Wolfpassing

Wördern

Würmla

Zaußenberg

Zeiselmauer

1.3.9 Traisentalin määritelty alue

a) Großlage:

Traismaurer Weinberge

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Nasenberg

Antingen

Brunberg

Eichberg

Fuchsenrand

Gerichtsberg

Grillenbühel

Halterberg

Händlgraben

Hausberg

In der Wiegn'n

In der Leithen

Kellerberg

Kölbing

Kreit

Kufferner Steinried

Leithen

Schullerberg

Sonnleiten

Spiegelberg

Tiegeln

Valterl

Weinberg

Wiegen

Zachling

Zwirch

c) Kunnat ja niiden osat:

Absdorf

Adletzberg

Ambach

Angern

Diendorf

Dörfl

Edering

Eggendorf

Einöd

Etzersdorf

Franzhausen

Frauendorf

Fugging

Gemeinlebarn

Getzersdorf

Großrust

Grünz

Gutenbrunn

Haselbach

Herzogenburg

Hilpersdorf

Inzersdorf ob der Traisen

Kappeln

Katzenberg

Killing

Kleinrust

Kuffern

Langmannersdorf

Mitterndorf

Neusiedl

Neustift

Nußdorf ob der Traisen

Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene

Oberwinden

Oberwölbing

Obritzberg-Rust

Ossarn

Pfaffing

Rassing

Ratzersdorf

Reichersdorf

Ried

Rottersdorf

Schweinern

St. Andrä/Traisen

St. Pölten

Statzendorf

Stollhofen

Thallern

Theyern

Traismauer

Unterradlberg

Unterwölbing

Wagram an der Traisen

Waldletzberg

Walpersdorf

Weidling

Weißenkrichen/Perschling

Wetzmannsthal

Wielandsthal

Wölbing

1.3.10 Carnuntumin määritelty alue

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Aubühel

Braunsberg

Dorfbrunnenäcker

Füllenbeutel

Gabler

Golden

Haidäcker

Hausweinäcker

Hausweingärten

Hexenberg

Kirchbergen

Lange Letten

Lange Weingärten

Mitterberg

Mühlbachacker

Mühlweg

Rosenberg

Spitzerberg

Steinriegl

Tilhofen

Ungerberg

Unterschilling

c) Kunnat ja niiden osat:

Arbesthal

Au am Leithagebirge

Bad Deutsch-Altenburg

Berg

Bruck an der Leitha

Deutsch-Haslau

Ebergassing

Enzersdorf/Fischa

Fischamend

Gallbrunn

Gerhaus

Göttlesbrunn

Gramatneusiedl

Hainburg/Donau

Haslau/Donau

Haslau-Maria Ellend

Himberg

Hof/Leithaberge

Höflein

Hollern

Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge

Margarethen am Moos

Maria Ellend

Moosbrunn

Pachfurth

Petronell

Petronell-Carnuntum

Prellenkirchen

Regelsbrunn

Rohrau

Sarasdorf

Scharndorf

Schloß Prugg

Schönabrunn

Schwadorf

Sommerein

Stixneusiedl

Trautmannsdorf/Leitha

Velm

Wienerherberg

Wildungsmauer

Wilfleinsdorf

Wolfsthal

Zwölfaxing

1.3.11 Wachaun määritelty alue

a) Großlage:

Frauenweingärten

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgberg

Frauengrund

Goldbügeln

Gottschelle

Höhlgraben

Im Weingebirge

Katzengraben

Kellerweingärten

Kiernberg

Klein Gebirg

Mitterweg

Neubergen

Niederpoigen

Schlucht

Setzberg

Silberbühel

Singerriedel

Spickenberg

Steiger

Stellenleiten

Tranthal

c) Kunnat ja niiden osat:

Aggsbach

Aggsbach-Markt

Baumgarten

Bergern/Dunkelsteinerwald

Dürnstein

Eggendorf

Elsarn am Jauerling

Furth

Groisbach

Gut am Steg

Höbenbach

Joching

Köfering

Krustetten

Loiben

Mautern

Mauternbach

Mitterarnsdorf

Mühldorf

Oberarnsdorf

Oberbergern

Oberloiben

Rossatz-Rührsdorf

Schwallenbach

Spitz

St. Lorenz

St. Johann

St. Michael

Tiefenfucha

Unterbergern

Unterloiben

Vießling

Weißenkirchen/Wachau

Weißenkirchen

Willendorf

Willendorf in der Wachau

Wösendorf/Wachau

1.3.12 Weinviertelin määritelty alue

a) Großlagen:

Bisamberg-Kreuzenstein

Falkensteiner Hügelland

Matzner Hügel

Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adamsbergen

Altenberg

Altenbergen

Alter Kirchenried

Altes Gebirge

Altes Weingebirge

Am Berg

Am Lehm

Am Wagram

Antlasbergen

Antonibergen

Aschinger

Auberg

Auflangen

Bergen

Bergfeld

Birthaler

Bogenrain

Bruch

Bürsting

Detzenberg

Die alte Haider

Ekartsberg

Feigelbergen

Fochleiten

Freiberg

Freybergen

Fuchsenberg

Fürstenbergen

Gaisberg

Galgenberg

Gerichtsberg

Geringen

Goldberg

Goldbergen

Gollitschen

Großbergen

Grundern

Haad

Haidberg

Haiden

Haspelberg

Hausberg

Hauseingärten

Hausrucker

Heiligengeister

Hermannschachern

Herrnberg

Hinter der Kirchen

Hirschberg

Hochfeld

Hochstraß

Holzpoint

Hundsbergen

Hundsleithen

Im Inneren Rain

Im Potschallen

In Aichleiten

In den Hausweingärten

In Hamert

In Rothenpüllen

In Sechsern

In Trenken

Johannesbergen

Jungbirgen

Junge Frauenberge

Jungherrn

Kalvarienberg

Kapellenfeld

Kirchbergen

Kirchenberg

Kirchluß

Kirchweinbergen

Kogelberg

Köhlberg

Königsbergen

Kreuten

Lamstetten

Lange Ried

Lange Vierteln

Lange Weingärten

Leben

Lehmfeld

Leithen

Leitenberge

Lichtenberg

Ließen

Lindau

Lissen

Martal

Maxendorf

Merkvierteln

Mitterberge

Mühlweingärten

Neubergergen

Neusatzen

Nußberg

Ölberg

Ölbergen

Platten

Pöllitzern

Preussenberg

Purgstall

Raschern

Reinthal

Reishübel

Retzer Weinberge

Rieden um den Heldenberg

Rösel

Rosenberg

Roseneck

Saazen

Sandbergen

Sandriegl

Satzen

Sätzweingärten

Sauenberg

Sauhaut

Saurüßeln

Schachern

Schanz

Schatz

Schatzberg

Schilling

Schmallissen

Schmidatal

Schwarzerder

Sechterbergen

Silberberg

Sommerleiten

Sonnberg

Sonnen

Sonnleiten

Steinberg

Steinbergen

Steinhübel

Steinperz

Stöckeln

Stolleiten

Strassfeld

Stuffeln

Tallusfeld

Veigelberg

Vogelsinger

Vordere Bergen

Warthberg

Weinried

Weintalried

Weisser Berg

Zeiseln

Zuckermandln

Zuckermantel

Zuckerschleh

Züngel

Zutrinken

Zwickeln

Zwiebelhab

Zwiefänger

c) Kunnat ja niiden osat:

Alberndorf im Pulkautal

Alt Höflein

Alt Ruppersdorf

Altenmarkt im Thale

Altenmarkt

Altlichtenwarth

Altmanns

Ameis

Amelsdorf

Angern an der March

Aschendorf

Asparn an der Zaya

Aspersdorf

Atzelsdorf

Au

Auersthal

Auggenthal

Bad Pirawarth

Baierdorf

Bergau

Bernhardsthal

Bisamberg

Blumenthal

Bockfließ

Bogenneusiedl

Bösendürnbach

Braunsdorf

Breiteneich

Breitenwaida

Bruderndorf

Bullendorf

Burgschleinitz

Deinzendorf

Diepolz

Dietersdorf

Dietmannsdorf

Dippersdorf

Dobermannsdorf

Drasenhofen

Drösing

Dürnkrut

Dürnleis

Ebendorf

Ebenthal

Ebersbrunn

Ebersdorf an der Zaya

Eggenburg

Eggendorf am Walde

Eggendorf

Eibesbrunn

Eibesthal

Eichenbrunn

Eichhorn

Eitzersthal

Engelhartstetten

Engelsdorf

Enzersdorf bei Staatz

Enzersdorf im Thale

Enzersfeld

Erdberg

Erdpreß

Ernstbrunn

Etzmannsdorf

Fahndorf

Falkenstein

Fallbach

Föllim

Frättingsdorf

Frauendorf/Schmida

Friebritz

Füllersdorf

Furth

Gaindorf

Gaisberg

Gaiselberg

Gaisruck

Garmanns

Gars am Kamp

Gartenbrunn

Gaubitsch

Gauderndorf

Gaweinstal

Gebmanns

Geitzendorf

Gettsdorf

Ginzersdorf

Glaubendorf

Gnadendorf

Goggendorf

Goldgeben

Göllersdorf

Gösting

Götzendorf

Grabern

Grafenberg

Grafensulz

Groißenbrunn

Groß Ebersdorf

Groß-Engersdorf

Groß-Inzersdorf

Groß-Schweinbarth

Großharras

Großkadolz

Großkrut

Großmeiseldorf

Großmugl

Großnondorf

Großreipersdorf

Großrußbach

Großstelzendorf

Großwetzdorf

Grub an der March

Grübern

Grund

Gumping

Guntersdorf

Guttenbrunn

Hadres

Hagenberg

Hagenbrunn

Hagendorf

Hanfthal

Hardegg

Harmannsdorf

Harrersdorf

Hart

Haselbach

Haslach

Haugsdorf

Hausbrunn

Hauskirchen

Hausleiten

Hautzendorf

Heldenberg

Herrnbaumgarten

Herrnleis

Herzogbirbaum

Hetzmannsdorf

Hipples

Höbersbrunn

Hobersdorf

Höbertsgrub

Hochleithen

Hofern

Hohenau an der March

Hohenruppersdorf

Hohenwarth

Hollabrunn

Hollenstein

Hörersdorf

Horn

Hornsburg

Hüttendorf

Immendorf

Inkersdorf

Jedenspeigen

Jetzelsdorf

Kalladorf

Kammersdorf

Karnabrunn

Kattau

Katzelsdorf

Kettlasbrunn

Ketzelsdorf

Kiblitz

Kirchstetten

Kleedorf

Klein Hadersdorf

Klein Riedenthal

Klein Haugsdorf

Klein-Harras

Klein-Meiseldorf

Klein-Reinprechtsdorf

Klein-Schweinbarth

Kleinbaumgarten

Kleinebersdorf

Kleinengersdorf

Kleinhöflein

Kleinkadolz

Kleinkirchberg

Kleinrötz

Kleinsierndorf

Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf

Kleinweikersdorf

Kleinwetzdorf

Kleinwilfersdorf

Klement

Kollnbrunn

Königsbrunn

Kottingneusiedl

Kotzendorf

Kreuttal

Kreuzstetten

Kronberg

Kühnring

Laa an der Thaya

Ladendorf

Langenzersdorf

Lanzendorf

Leitzersdorf

Leobendorf

Leodagger

Limberg

Loidesthal

Loosdorf

Magersdorf

Maigen

Mailberg

Maisbirbaum

Maissau

Mallersbach

Manhartsbrunn

Mannersdorf

Marchegg

Maria Roggendorf

Mariathal

Martinsdorf

Matzelsdorf

Matzen

Maustrenk

Meiseldorf

Merkersdorf

Michelstetten

Minichhofen

Missingdorf

Mistelbach

Mittergrabern

Mitterretzbach

Mödring

Mollmannsdorf

Mörtersdorf

Mühlbach a. M.

Münichsthal

Naglern

Nappersdorf

Neubau

Neudorf bei Staatz

Neuruppersdorf

Neusiedl/Zaya

Nexingin

Niederabsdorf

Niederfellabrunn

Niederhollabrunn

Niederkreuzstetten

Niederleis

Niederrußbach

Niederschleinz

Niedersulz

Nursch

Oberdürnbach

Oberfellabrunn

Obergänserndorf

Obergrabern

Obergrub

Oberhautzental

Oberkreuzstetten

Obermallebarn

Obermarkersdorf

Obernalb

Oberolberndorf

Oberparschenbrunn

Oberravelsbach

Oberretzbach

Oberrohrbach

Oberrußbach

Oberschoderlee

Obersdorf

Obersteinabrunn

Oberstinkenbrunn

Obersulz

Oberthern

Oberzögersdorf

Obritz

Olbersdorf

Olgersdorf

Ollersdorf

Ottendorf

Ottenthal

Paasdorf

Palterndorf

Paltersdorf

Passauerhof

Passendorf

Patzenthal

Patzmannsdorf

Peigarten

Pellendorf

Pernersdorf

Pernhofen

Pettendorf

Pfaffendorf

Pfaffstetten

Pfösing

Pillersdorf

Pillichsdorf

Pirawarth

Platt

Pleißling

Porrau

Pottenhofen

Poysbrunn

Poysdorf

Pranhartsberg

Prinzendorf/Zaya

Prottes

Puch

Pulkau

Pürstendorf

Putzing

Pyhra

Rabensburg

Radlbrunn

Raffelhof

Rafing

Ragelsdorf

Raggendorf

Rannersdorf

Raschala

Ravelsbach

Reikersdorf

Reinthal

Retz

Retz-Altstadt

Retz-Stadt

Retzbach

Reyersdorf

Riedenthal

Ringelsdorf

Ringendorf

Rodingersdorf

Roggendorf

Rohrbach

Rohrendorf/Pulkau

Ronthal

Röschitz

Röschitzklein

Roseldorf

Rückersdorf

Rußbach

Schalladorf

Schleinbach

Schletz

Schönborn

Schöngrabern

Schönkirchen

Schrattenberg

Schrattenthal

Schrick

Seebarn

Seefeld

Seefeld-Kadolz

Seitzerdorf-Wolfpassing

Senning

Siebenhirten

Sierndorf

Sierndorf/March

Sigmundsherberg

Simonsfeld

Sitzendorf an der Schmida

Sitzenhart

Sonnberg

Sonndorf

Spannberg

St. Bernhard-Frauenhofen

St. Ulrich

Staatz

Staatz-Kautzendorf

Starnwörth

Steinabrunn

Steinbrunn

Steinebrunn

Stetteldorf/Wagram

Stetten

Stillfried

Stockerau

Stockern

Stoitzendorf

Straning

Stranzendorf

Streifing

Streitdorf

Stronsdorf

Stützenhofen

Sulz im Weinviertel

Suttenbrunn

Tallesbrunn

Traunfeld

Tresdorf

Ulrichskirchen

Ungerndorf

Unterdürnbach

Untergrub

Unterhautzental

Untermallebarn

Untermarkersdorf

Unternalb

Unterolberndorf

Unterparschenbrunn

Unterretzbach

Unterrohrbach

Unterstinkenbrunn

Unterthern

Velm

Viendorf

Waidendorf

Waitzendorf

Waltersdorf

Waltersdorf/March

Walterskirchen

Wartberg

Waschbach

Watzelsdorf

Weikendorf

Wetzelsdorf

Wetzleinsdorf

Weyerburg

Wieselsfeld

Wiesern

Wildendürnbach

Wilfersdorf

Wilhelmsdorf

Windisch-Baumgarten

Windpassing

Wischathal

Wolfpassing an der Hochleithen

Wolfpassing

Wolfsbrunn

Wolkersdorf/Weinviertel

Wollmannsberg

Wullersdorf

Wultendorf

Wulzeshofen

Würnitz

Zellerndorf

Zemling

Ziersdorf

Zissersdorf

Zistersdorf

Zlabern

Zogelsdorf

Zwentendorf

Zwingendorf

1.3.13 Südsteiermarkin määritelty alue

a) Großlagen:

Sausal

Südsteirisches Rebenland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Brudersegg

Burgstall

Czamillonberg/Kaltenegg

Eckberg

Eichberg

Einöd

Gauitsch

Graßnitzberg

Harrachegg

Hochgraßnitzberg

Karnerberg

Kittenberg

Königsberg

Kranachberg

Lubekogel

Mitteregg

Nußberg

Obegg

Päßnitzerberger Römerstein

Pfarrweingarten

Schloßberg

Sernauberg

Speisenberg

Steinriegl

Stermitzberg

Urlkogel

Wielitsch

Wilhelmshöhe

Witscheinberg

Witscheiner Herrenberg

Zieregg

Zoppelberg

c) Kunnat ja niiden osat:

Aflenz an der Sulm

Altenbach

Altenberg

Arnfels

Berghausen

Brudersegg

Burgstall

Eckberg

Ehrenhausen

Eichberg

Eichberg-Trautenburg

Einöd

Empersdorf

Ewitsch

Flamberg

Fötschach

Gamlitz

Gauitsch

Glanz

Gleinstätten

Goldes

Göttling

Graßnitzberg

Greith

Großklein

Großwalz

Grottenhof

Grubtal

Hainsdorf/Schwarzautal

Hasendorf an der Mur

Heimschuh

Höch

Kaindorf an der Sulm

Kittenberg

Kitzeck im Sausal

Kogelberg

Kranach

Kranachberg

Labitschberg

Lang

Langaberg

Langegg

Lebring-St. Margarethen

Leibnitz

Leutschach

Lieschen

Maltschach

Mattelsberg

Mitteregg

Muggenau

Nestelbach

Nestelberg/Heimschuh

Nestelberg/Großklein

Neurath

Obegg

Oberfahrenbach

Obergreith

Oberhaag

Oberlupitscheni

Obervogau

Ottenberg

Paratheregg

Petzles

Pistorf

Pößnitz

Prarath

Ratsch an der Weinstraße

Remschnigg

Rettenbach

Rettenberg

Retznei

Sausal

Sausal-Kerschegg

Schirka

Schloßberg

Schönberg

Schönegg

Seggauberg

Sernau

Spielfeld

St. Andrä i. S.

St. Andrä-Höch

St. Johann im Saggautal

St. Nikolai im Sausal

St. Nikolai/Draßling

St. Ulrich/Waasen

Steinbach

Steingrub

Steinriegel

Sulz

Sulztal an der Weinstraße

Tillmitsch

Unterfahrenbach

Untergreith

Unterhaus

Unterlupitscheni

Vogau

Wagna

Waldschach

Weitendorf

Wielitsch

Wildon

Wolfsberg/Schw.

Zieregg

1.3.14 Weststeiermarkin määritelty alue

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg

Hochgrail

St. Ulrich i. Gr.

c) Kunnat ja niiden osat:

Aibl

Bad Gams

Deutschlandsberg

Frauental an der Laßnitz

Graz

Greisdorf

Groß St. Florian

Großradl

Gundersdorf

Hitzendorf

Hollenegg

Krottendorf

Lannach

Ligist

Limberg

Marhof

Mooskirchen

Pitschgau

Preding

Schwanberg

Seiersberg

St. Bartholomä

St. Martin i. S.

St. Stefan ob Stainz

St. Johann ob Hohenburg

St. Peter i. S.

Stainz

Stallhofen

Straßgang

Sulmeck-Greith

Unterbergla

Unterfresen

Weibling

Wernersdorf

Wies

1.3.15 Südoststeiermarkin määritelty alue

a) Großlagen:

Oststeirisches Hügelland

Vulkanland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Annaberg

Buchberg

Burgfeld

Hofberg

Hoferberg

Hohenberg

Hürtherberg

Kirchleiten

Klöchberg

Königsberg

Prebensdorfberg

Rathenberg

Reiting

Ringkogel

Rosenberg

Saziani

Schattauberg

Schemming

Schloßkogel

Seindl

Steintal

Stradenberg

Sulzberg

Weinberg

c) Kunnat ja niiden osat:

Aigen

Albersdorf-Prebuch

Allerheiligen bei Wildon

Altenmarkt bei Fürstenfeld

Altenmarkt bei Riegersburg

Aschau

Aschbach bei Fürstenfeld

Auersbach

Aug-Radisch

Axbach

Bad Waltersdorf

Bad Radkersburg

Bad Gleichenberg

Bairisch Kölldorf

Baumgarten bei Gnas

Bierbaum am Auersbach

Bierbaum

Breitenfeld/Rittschein

Buch-Geiseldorf

Burgfeld

Dambach

Deutsch Goritz

Deutsch Haseldorf

Dienersdorf

Dietersdorf am Gnasbach

Dietersdorf

Dirnbach

Dörfl

Ebersdorf

Edelsbach bei Feldbach

Edla

Eichberg bei Hartmannsdorf

Eichfeld

Entschendorf am Ottersbach

Entschendorf

Etzersdorf-Rollsdorf

Fehring

Feldbach

Fischa

Fladnitz im Raabtal

Flattendorf

Floing

Frannach

Frösaugraben

Frössauberg

Frutten

Fünfing bei Gleisdorf

Fürstenfeld

Gabersdorf

Gamling

Gersdorf an der Freistritz

Gießelsdorf

Gleichenberg-Dorf

Gleisdorf

Glojach

Gnaning

Gnas

Gniebing

Goritz

Gosdorf

Gossendorf

Grabersdorf

Grasdorf

Greinbach

Großhartmannsdorf

Grössing

Großsteinbach

Großwilfersdorf

Grub

Gruisla

Gschmaier

Gutenberg an der Raabklamm

Gutendorf

Habegg

Hainersdorf

Haket

Halbenrain

Hart bei Graz

Hartberg

Hartl

Hartmannsdorf

Haselbach

Hatzendorf

Herrnberg

Hinteregg

Hirnsdorf

Hochenegg

Hochstraden

Hof bei Straden

Hofkirchen bei Hardegg

Höflach

Hofstätten

Hofstätten bei Deutsch Goritz

Hohenbrugg

Hohenkogl

Hopfau

Ilz

Ilztal

Jagerberg

Jahrbach

Jamm

Johnsdorf-Brunn

Jörgen

Kaag

Kaibing

Kainbach

Lalch

Kapfenstein

Karbach

Kirchberg an der Raab

Klapping

Kleegraben

Kleinschlag

Klöch

Klöchberg

Kohlgraben

Kölldorf

Kornberg bei Riegersburg

Krennach

Krobathen

Kronnersdorf

Krottendorf

Krusdorf

Kulm bei Weiz

Laasen

Labuch

Landscha bei Weiz

Laßnitzhöhe

Leitersdorf im Raabtal

Lembach bei Riegersburg

Lödersdorf

Löffelbach

Loipersdorf bei Fürstenfeld

Lugitsch

Maggau

Magland

Mahrensdorf

Maierdorf

Maierhofen

Markt Hartmannsdorf

Marktl

Merkendorf

Mettersdorf am Saßbach

Mitterdorf an der Raab

Mitterlabill

Mortantsch

Muggendorf

Mühldorf bei Feldbach

Mureck

Murfeld

Nägelsdorf

Nestelbach im Ilztal

Neudau

Neudorf

Neusetz

Neustift

Nitscha

Oberdorf am Hochegg

Obergnas

Oberkarla

Oberklamm

Oberspitz

Obertiefenbach

Öd

Ödgraben

Ödt

Ottendorf an der Rittschein

Penzendorf

Perbersdorf bei St. Peter

Persdorf

Pertlstein

Petersdorf

Petzelsdorf

Pichla bei Radkersburg

Pichla

Pirsching am Traubenberg

Pischelsdorf in der Steiermark

Plesch

Pöllau

Pöllauberg

Pölten

Poppendorf

Prebensdorf

Pressguts

Pridahof

Puch bei Weiz

Raabau

Rabenwald

Radersdorf

Radkersburg

Radochen

Ragnitz

Raning

Ratschendorf

Reichendorf

Reigersberg

Reith bei Hartmannsdorf

Rettenbach

Riegersburg

Ring

Risola

Rittschein

Rohr an der Raab

Rohr bei Hartberg

Rohrbach am Rosenberg

Rohrbach bei Waltersdorf

Romatschachen

Ruppersdorf

Saaz

Schachen am Römerbach

Schölbing

Schönau

Schönegg bei Pöllau

Schrötten bei Deutsch-Goritz

Schwabau

Schwarzau im Schwarzautal

Schweinz

Sebersdorf

Siebing

Siegersdorf bei Herberstein

Sinabelkirchen

Söchau

Speltenbach

St. Peter am Ottersbach

St. Johann bei Herberstein

St. Veit am Vogau

St. Kind

St. Anna am Aigen

St. Georgen an der Stiefing

St. Johann in der Haide

St. Margarethen an der Raab

St. Nikolai ob Draßling

St. Marein bei Graz

St. Magdalena am Lemberg

St. Stefan im Rosental

St. Lorenzen am Wechsel

Stadtbergen

Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf

Staudach

Stein

Stocking

Straden

Straß

Stubenberg

Sulz bei Gleisdorf

Sulzbach

Takern

Tatzen

Tautendorf

Tiefenbach bei Kaindorf

Tieschen

Trautmannsdorf/Oststeiermark

Trössing

Übersbach

Ungerdorf

Unterauersbach

Unterbuch

Unterfladnitz

Unterkarla

Unterlamm

Unterlaßnitz

Unterzirknitz

Vockenberg

Wagerberg

Waldsberg

Walkersdorf

Waltersdorf in der Oststeiermark

Waltra

Wassen am Berg

Weinberg an der Raab

Weinberg

Weinburg am Sassbach

Weißenbach

Weiz

Wetzelsdorf bei Jagerberg

Wieden

Wiersdorf

Wilhelmsdorf

Wittmannsdorf

Wolfgruben bei Gleisdorf

Zehensdorf

Zelting

Zerlach

Ziegenberg

1.3.16 Wienin määritelty alue

a) Großlagen:

Bisamberg-Wien

Georgenberg

Kahlenberg

Nußberg

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altweingarten

Auckenthal

Bellevue

Breiten

Burgstall

Falkenberg

Gabrissen

Gallein

Gebhardin

Gernen

Herrenholz

Hochfeld

Jungenberg

Jungherrn

Kuchelviertel

Langteufel

Magdalenenhof

Mauer

Mitterberg

Oberlaa

Preußen

Reisenberg

Rosengartl

Schenkenberg

Steinberg

Wiesthalen

c) Kuntien osat:

Dornbach

Grinzing

Groß Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nußdorf

Ober Sievering

Oberlaa

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17 Vorarlbergin määritelty alue

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

c) Kunnat:

Bregenz

Röthis

1.3.18 Vorarlbergin määritelty alue

a) Großlagen:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

c) Kunnat:

Zirl

2. Pöytäviinit, joilla on maantieteellinen merkintä

Weinland

Bergland

Steiermark

Wien

X BELGIAN KUNINGASKUNNASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

Tma-laatuviinit ("vin de qualité produit dans une région déterminée" / "in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn")

Määritellyn alueen nimi

Hageland

Rekisteröity alkuperämimitys/Appellation d'origine contrôlée/Gecontroleerde oorsprongsbenaming

Hagelandse Wijn

Lisäys II

(6 artiklassa tarkoitettu)

CHILESTÄ PERÄISIN OLEVIEN VIINIEN MAANTIETEELLISET MERKINNÄT

I Vino Pajarete

II Vino Asoleado

III Seuraavien alueiden, osa-alueiden, vyöhykkeiden ja seutujen viinit:

1.0.0.0 ATACAMAN VIINIALUE

1.1.0.0 Osa-alue: Valle de Copiapó

1.2.0.0 Osa-alue: Valle del Huasco

2.0.0.0 COQUIMBON VIINIALUE

2.1.0.0 Osa-alue: Valle del Elqui

2.1.1.0 Vyöhyke:

2.1.1.1 Seutu: Vicuña

2.1.1.2 Seutu: Paiguano

2.2.0.0 Osa-alue: Valle del Limarí

2.2.1.0 Vyöhyke:

2.2.1.1 Seutu: Ovalle

2.2.1.2 Seutu: Monte Patria

2.2.1.3 Seutu: Punitaqui

2.2.1.4 Seutu: Río Hurtado

2.3.0.0 Osa-alue: Valle del Choapa

2.3.1.0 Vyöhyke:

2.3.1.1 Seutu: Salamanca

2.3.1.2 Seutu: Illapel

3.0.0.0 ACONCAGUAN VIINIALUE

3.1.0.0 Osa-alue: Valle de Aconcagua

3.1.1.0 Vyöhyke:

3.1.1.1 Seutu: Panquehue

3.2.0.0 Osa-alue: Valle de Casablanca

4.0.0.0 VALLE CENTRALIN ALUE

4.1.0.0 Osa-alue: Valle del Maipo

4.1.1.0 Vyöhyke:

4.1.1.1 Seutu: Santiago

4.1.1.2 Seutu: Pirque

4.1.1.3 Seutu: Puente Alto

4.1.1.4 Seutu: Buin

4.1.1.5 Seutu: Isla de Maipo

4.1.1.6 Seutu: Talagante

4.1.1.7 Seutu: Melipilla

4.2.0.0 Osa-alue: Valle del Rapel

4.2.1.0 Vyöhyke: Valle de Cachapoal

4.2.1.1 Seutu: Rancagua

4.2.1.2 Seutu: Requínoa

4.2.1.3 Seutu: Rengo

4.2.1.4 Seutu: Peumo

4.2.2.0 Vyöhyke: Valle de Colchagua

4.2.2.1 Seutu: San Fernando

4.2.2.2 Seutu: Chimbarongo

4.2.2.3 Seutu: Nancagua

4.2.2.4 Seutu: Santa Cruz

4.2.2.5 Seutu Palmilla

4.2.2.6 Seutu: Peralillo

4.3.0.0 Osa-alue: Valle de Curicó

4.3.1.0 Vyöhyke: Valle del Teno

4.3.1.1 Seutu: Rauco

4.3.1.2 Seutu: Romeral

4.3.2.0 Vyöhyke: Valle del Lontué

4.3.2.1 Seutu: Molina

4.3.2.2 Seutu: Sagrada Familia

4.4.0.0 Osa-alue: Valle del Maule

4.4.1.0 Vyöhyke: Valle del Claro

4.4.1.1 Seutu: Talca

4.4.1.2 Seutu: Pencahue

4.4.1.3 Seutu: San Clemente

4.4.2.0 Vyöhyke: Valle del Loncomilla

4.4.2.1 Seutu: San Javier

4.4.2.2 Seutu: Villa Alegre

4.4.2.3 Seutu: Parral

4.4.2.4 Seutu: Linares

4.4.3.0 Vyöhyke: Valle del Tutuvén

4.4.3.1 Seutu: Cauquenes

5.0.0.0 DEL SURIN ALUE

5.1.0.0 Osa-alue: Valle del Itata

5.1.1.0 Vyöhyke:

5.1.1.1 Seutu: Chillán

5.1.1.2 Seutu: Quillón

5.1.1.3 Seutu: Portezuelo

5.1.1.4 Seutu: Coelemu

5.2.0.0 Osa-alue: Valle del Bío-Bío

5.2.1.0 Vyöhyke:

5.2.1.1 Seutu: Yumbel

5.2.1.2 Seutu: Mulchén

Lisäys III

(9 artiklassa tarkoitettu)

LUETTELO YHTEISÖN PERINTEISISTÄ MERKINNÖISTÄ

LUETTELO A

>TAULUKON PAIKKA>

LUETTELO B

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys IV

(9 artiklassa tarkoitettu)

CHILEN TÄYDENTÄVÄT LAATUMERKINNÄT

Luettelo A

Denominación de origen, tai D.O.

Superior

Chateau

Cru Bourgois

Clos

Classico

Reserva tai Reservas

Reserva Especial

Vino Generoso

Clásico

Grand Cru

Luettelo B Täydentävät laatumerkinnät, jotka on tutkittava tämän sopimuksen 30 artiklassa perustetussa sekakomiteassa

Osapuolet sopivat tutkivansa tämän sopimuksen voimaantultua pidettävässä sekakomitean ensimmäisessä kokouksessa seuraavien ilmaisujen määritelmien vastaavuutta sisällyttääkseen ne lisäykseen IV täydentävinä laatumerkintöinä, jos määritelmät vastaavat toisiaan.

Gran Reserva

Reserva Privada

Noble

Añejo

Sekakomitea kokoontuu kuuden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Edellä mainittuja merkintöjä saa käyttää Chilen kansallisilla markkinoilla kuuden kuukauden ajan sekakomitean ensimmäisestä kokouksesta. Näiden ajanjaksojen kattama aika ei missään tapauksessa saa ulottua yli 12 kuukauden päähän tämän sopimuksen voimaantulosta.

Lisäys V

(17 artiklassa tarkoitettu)

VIININVALMISTUSMENETELMÄT JA -KÄYTÄNNÖT SEKÄ TUOTEVAATIMUKSET

1. Luettelo viininvalmistusmenetelmistä ja -käytännöistä, jotka ovat sallittuja Chilestä peräisin oleville viineille seuraavien rajoitusten mukaisesti tai niiden puuttuessa Chilen lainsäädännössä säädetyin edellytyksin:

(1) Rypäleen puristemehujen ja viinien sekoittaminen keskenään, sillä edellytyksellä että ei käytetä tuontituotteita eikä syötäväksi tarkoitetuista rypäleistä valmistettuja tuotteita

(2) Rypäleen puristemehujen tiivistäminen

(3) L(+)-viinihapon, DL-omenahapon, maitohapon ja sitruunahapon käyttö pH:n säätämiseksi

(4) Seuraavien yhdisteiden käyttö happamuuden vähentämiseksi:

- neutraali kaliumtartraatti

- kalsiumtartraatti

- kalsiumkarbonaatti

- kaliumbikarbonaatti

- viinihapon ja kalsiumkarbonaatin (yhtä suurina määrinä ja hienoksi jauhettuina) homogeeninen seos

(5) Lämpökäsittelyt

(6) Kaliumbitartraatin lisääminen viinikiven sakkauttamisen nopeuttamiseksi

(7) Elektrodialyysikäsittely viinikiven stabiloimiseksi

(8) Sentrifugointi, suodattaminen ja vaahdotus

(9) Käänteisosmoosi, jonka tarkoitus on ainoastaan rypäleen puristemehun tai viinin alkoholipitoisuuden lisääminen

(10) Ilmaus tai hapen lisääminen

(11) Hiilidioksidin, argonin ja/tai typen käyttö inertin ympäristön aikaansaamiseksi

(12) Rikkidioksidin, kaliumbisulfiitin tai kaliummetabisulfiitin käyttö

(13) Hiivojen käyttäminen viiniyttämisessä

(14) Pintahiivavalmisteiden käyttö; enimmäisannos 40 grammaa hehtolitraa kohden

(15) Seuraavien apuaineiden käyttäminen hiivan kehittymisen edistämiseksi:

- diammoniumfosfaatin lisääminen; enimmäisannos 0,96 grammaa litraa kohden

- ammoniumsulfiitin lisääminen; enimmäisannos 0,96 grammaa litraa kohden

- tiamiinihydrokloridin tai B1-vitamiinin lisääminen; enimmäisannos 0,6 milligrammaa litraa kohden

(16) Aktiivihiilen käyttö väriltään epätasaisissa valkoviineissä

(17) Kirkastaminen yhdellä tai useammalla seuraavista viininvalmistuksessa käytettävistä aineista:

- elintarvikegelatiini

- kalaliima

- kaseiini

- muna-albumiini ja maitoalbumiini

- bentoniitti

- kaoliini

- piidioksidi geelin tai kolloidin muodossa

- tanniini

- pektolyyttiset entsyymit

- betaglukanaasi

(18) Hiilidioksidin lisääminen; enimmäisannos 1,5 grammaa litraa kohden

(19) Sorbiinihapon tai kaliumsorbaatin lisääminen; enimmäisannos on 200 milligrammaa litraa kohden sorbiinihappona ilmaistuna

(20) Askorbiinihapon tai isoaskorbiinihapon käyttäminen sellaisena annoksena, että kokonaismäärä on alle 150 milligrammaa litraa kohden

(21) Tanniinin käyttö

(22) Kuparisulfaatilla käsitteleminen; enimmäisannos 1,0 milligrammaa litraa kohden

(23) Polyvinyylipolypyrrolidonin käyttö; enimmäisannos 80 grammaa hehtolitraa kohden

(24) Kalsiumfytaatin käyttö; enimmäisannos 8 grammaa hehtolitraa kohden

(25) Kaliumferrosyanidin käyttö edellyttäen, että lopputuotteessa ei tätä suolaa ole lainkaan ja että käsittely tehdään maataloudessa toimivan enologin tai muun enologin valvonnassa

(26) Metaviinihapon lisääminen; enimmäisannos 100 milligrammaa litraa kohden

(27) Arabikumin käyttö; enimmäisannos 0,3 grammaa litraa kohden

(28) Maitohappobakteerien käyttö

(29) Apuaineiden käyttäminen maitohappobakteerien kehittämiseksi

(30) Lysotsyymin käyttö; enimmäisannos 500 milligrammaa litraa kohden

(31) Ureaasin käyttö

(32) Puun käyttö, yksinomaan keppeinä, palasina ja lastuina viinin käymisessä ja vanhentamisessa

(33) Rypäleen puristemehun, tiivistetyn rypäleen puristemehun tai puhdistetun tiivistetyn rypäleen puristemehun lisääminen viinin makeuttamiseksi

2. Luettelo viininvalmistusmenetelmistä ja -käytännöistä, jotka ovat sallittuja yhteisöstä peräisin oleville viineille seuraavien rajoitusten mukaisesti tai niiden puuttuessa yhteisön lainsäädännössä säädetyin edellytyksin:

(1) Ilmaus tai kuplittaminen argonilla, typellä tai hapella

(2) Lämpökäsittely

(3) Kuivan viinin äskettäisestä viiniyttämisestä saatuja hiivoja sisältävän tuoreen, terveen ja laimentamattoman sakan käyttö kuivissa viineissä

(4) Sentrifugointi ja suodattaminen joko inertin suodatusapuaineen kanssa tai ilman sitä, edellyttäen että sen käytöstä ei jää epätoivottavia jäännöksiä näin käsiteltyyn tuotteeseen

(5) Viinihiivojen käyttö

(6) Pintahiivavalmisteiden käyttö

(7) Polyvinyylipolypyrrolidonin käyttö

(8) Maitohappobakteerien käyttö viinisuspensiossa

(9) Yhden tai useamman seuraavista aineista lisääminen hiivojen kehittymisen edistämiseksi:

i) - diammoniumfosfaatti tai ammoniumsulfaatti

- ammoniumsulfiitti tai ammoniumbisulfiitti

ii) tiamiinihydrokloridi

(10) Hiilidioksidin, argonin tai typen käyttö joko yksin tai keskenään sekoitettuina, yksinomaan inertin ympäristön aikaansaamiseksi ja tuotteen käsittelemiseksi ilmalta suojassa

(11) Hiilidioksidin lisääminen

(12) Rikkidioksidin, kaliumbisulfiitin tai kaliummetabisulfiitin, joita voidaan kutsua myös kaliumdisulfiitiksi tai kaliumpyrosulfiitiksi, käyttö

(13) Sorbiinihapon tai kaliumsorbaatin lisääminen

(14) L-askorbiinihapon lisääminen

(15) Sitruunahapon lisääminen viinin stabiloimiseksi, edellyttäen että käsitellyn viinin lopullinen pitoisuus ei ylitä 1 grammaa litraa kohden

(16) Viinihapon käyttö happamuuden lisäämiseksi, edellyttäen että viinin alkuperäinen happopitoisuus ei lisäänny yli 2,5 grammaa litraa kohden viinihappona ilmaistuna

(17) Yhden tai useamman seuraavista aineista käyttö happamuuden vähentämiseksi:

- neutraali kaliumtartraatti

- kaliumbikarbonaatti

- kalsiumkarbonaatti, joka voi sisältää pieniä määriä (L+)-viinihapon ja (L-)-omenahapon kaksoissuoloja

- viinihapon ja kalsiumkarbonaatin (yhtä suurina määrinä ja hienoksi jauhettuina) homogeeninen seos

- kalsiumtartraatti tai viinihappo

(18) Kirkastaminen yhdellä tai useammalla seuraavista viininvalmistuksessa käytettävistä aineista:

- elintarvikegelatiini

- bentoniitti

- kalaliima

- kaseiini ja kaliumkaseinaatti

- muna-albumiini, maitoalbumiini

- kaoliini

- pektolyyttiset entsyymit

- piidioksidi geelin tai kolloidin muodossa

- tanniini

- beetaglukanaasientsyymivalmisteet

(19) Tanniinin lisäys

(20) Valkoisten rypäleen puristemehujen tai valkoviinien käsittely viininvalmistuksessa käytettävällä hiilellä (aktiivihiilellä)

(21) Seuraavat käsittelyt:

- valko- ja roseeviinien käsittely kaliumferrosyanidilla

- punaviinien käsittely kaliumferrosyanidilla tai kalsiumfytaatilla, edellyttäen että näin käsitellyt viinit sisältävät jäännösrautaa,

(22) Metaviinihapon lisääminen

(23) Arabikumihapon käyttö käymisen päätyttyä

(24) DL-viinihapon, jota kutsutaan myös raseemiseksi hapoksi, tai sen neutraalin kaliumsuolan käyttö ylimääräisen kalsiumin saostumiseksi

(25) Pullokäymisellä saadun kuohuviinin, josta sakka on poistettu aukaisemalla pullo, valmistamiseen käytetty:

- kalsiumalginaatti tai

- kaliumalginaatti

(26) Kuparisulfaatin lisääminen

(27) Kaliumbitartraatin tai kalsiumtartraatin lisääminen viinikiven sakkauttamisen nopeuttamiseksi

(28) Karamellivärin lisääminen väkevien viinien värin voimistamiseksi

(29) Kalsiumsulfaatin käyttö tiettyjen väkevien tma-laatuviinien valmistamiseksi

(30) Aleppo-mäntypihkan käyttö ainoastaan Kreikassa retsina-pöytäviinin valmistuksessa yhteisön säännöissä vahvistetuin edellytyksin

(31) Lysotsyymin lisääminen

(32) Elektrodialyysikäsittely viinikiven stabilisoinnin varmistamiseksi

(33) Ureaasin käyttö viinin ureapitoisuuden vähentämiseksi

(34) Rypäleen puristemehun tai puhdistetun tiivistetyn rypäleen puristemehun lisääminen viinin makeuttamiseksi yhteisön säännöissä esitetyin edellytyksin

(35) Osittainen väkevöiminen fyysisillä käsittelyillä, käänteisosmoosi mukaan luettuna, rypäleen puristemehun tai viinin luonnollisen alkoholipitoisuuden nostamiseksi

(36) Sakkaroosin, tiivistetyn rypäleen puristemehun tai puhdistetun tiivistetyn rypäleen puristemehun lisääminen rypäleen, rypäleen puristemehun tai viinin luonnollisen alkoholipitoisuuden nostamiseksi yhteisön sääntöjen mukaisesti

(37) Viinitisleen tai rypäletisleen tai viinistä valmistetun neutraalin alkoholin lisääminen väkevän viinin valmistamiseksi

Lisäys VI

7 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUT TAVARAMERKIT

ALGARVES

ALSACIA

ASTI

BADEN

BORGOÑO

BURDEOS

CARMEN MARGAUX

CARMEN RHIN

CAVA DEL REYNO

CAVA VERGARA

CAVANEGRA

CHAMPAGNE GRANDIER

CHAMPAÑA RABAT

CHAMPAGNE RABAT

CHAMPAÑA GRANDIER

CHAMPAÑA VALDIVIESO

CHAMPENOISE GRANDIER

CHAMPENOISE RABAT

ERRAZURIZ PANQUEHUE CORTON

NUEVA EXTREMADURA

JEREZ R. RABAT

LA RIOJA

MOSELLE

ORO DEL RHIN

PORTOFINO

PORTO FRANCO

PROVENCE

R OPORTO RABAT

RIBEIRO

SAVOIA MARCHETTI

TORO

UVITA DE PLATA BORGOÑA

VIÑA CARMEN MARGAUX

VIÑA MANQUEHUE JEREZ

VIÑA MANQUEHUE OPORTO

VIÑA SAN PEDRO GRAN VINO BURDEOS

Lisäys VII

10 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT TAVARAMERKIT

PASOFINO

Lisäys VIII

PÖYTÄKIRJA

OSAPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

I Rajoittamatta kansallisen lainsäädännön tiukempien säännösten soveltamista osapuolet sopivat tämän sopimuksen 17 artiklan mukaisesti sallivansa sellaisen viinin tuonnin, joka täyttää seuraavat edellytykset:

Alkoholipitoisuus:

a) eräiden maantieteellisellä merkinnällä varustettujen yhteisön viinien, myös tiettyä maantieteellistä alkuperää (tma) olevien laatuviinien, todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 8,5 ja enintään 11,5 tilavuusprosenttia, lukuun ottamatta tiettyjä tma-laatuviinejä, joiden jäännössokeripitoisuus on korkea ilman, että niitä on väkevöity, ja joiden kokonaisalkoholipitoisuus on vähintään 6 tilavuusprosenttia;

b) todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 11,5 ja enintään 20 prosenttia, lukuun ottamatta tiettyjä viinejä, joiden jäännössokeripitoisuus on korkea ilman, että niitä on väkevöity, ja joiden kokonaisalkoholipitoisuus voi olla suurempi kuin 20 tilavuusprosenttia.

II Osapuolet sopivat tämän sopimuksen 3 artiklan m alakohdassa tarkoitetun viiniköynnöslajikkeen määritelmän soveltamiseksi, että kun yhteisön viinejä tuodaan Chileen ja pidetään kaupan Chilessä, tällaisten maantieteellisellä merkinnällä varustettujen viinien tuotantoon käytettäviä viiniköynnöslajikkeita ovat kaikki jäsenvaltioiden luokittelemat viiniköynnöslajikkeet, jotka kuuluvat Vitis vinifera -lajiin tai ovat kyseiseen lajiin kuuluvan lajikkeen ja muun Vitis-sukuun kuuluvan lajin lajikkeen risteytys. Osapuolet sopivat kieltävänsä seuraavista lajikkeista saatujen viinien tuonnin ja kaupan pitämisen:

- Clinton

- Herbemont

- Isabelle

- Jacquez

- Noah

- Othello.

III Osapuolet sopivat, että tätä sopimusta sovellettaessa vertailumenetelminä viinin analyyttisen koostumuksen määrittämiseksi valvontatoimenpiteiden yhteydessä käytetään Kansainvälisen viiniviraston (OIV) vertailumenetelmäksi hyväksymiä ja julkaisemia määritysmenetelmiä tai, jos kyseisessä julkaisussa ei ole asianmukaista menetelmää, Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO:n) suosittamien standardien mukaista määritysmenetelmää.

IV Tämän sopimuksen 31 artiklan b alakohdan mukaisesti pieninä määrinä pidetään seuraavia:

1. Viinit, jotka on pakattu enintään 5 litran etiketöityihin, kertakäyttöisellä sulkimella varustettuihin astioihin, silloin kun kuljetuksen, vaikka se koostuisi useammasta lähetyksestä, kokonaismäärä ei ole yli 100 litraa;

2. a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluvat viinit, silloin kun niiden määrä ei ole yli 30 litraa matkailijaa kohti;

b) yksityishenkilöiden yksityishenkilöille lähettämät viinit, silloin kun niiden määrä ei ole yli 30 litraa;

c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluva viini;

d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitetut viinit yhden hehtolitran rajoissa;

e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille suodun tullittoman tuontioikeuden mukaisesti tuodut viinit; ja

f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluvat viinit.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa tarkoitetun vapautuksen kanssa.

V Osapuolet sallivat viinien etiketeissä käytettävän ympäristöystävällisiin tuotantomenetelmiin viittaavia ilmaisuja, jos näiden ilmaisujen käytöstä säädetään alkuperämaan lainsäädännössä.

VI Tämän sopimuksen 24 artiklan mukaisesti sovelletaan seuraavia säännöksiä:

1. Se, että 4 artiklan määräyksiä noudatetaan, voidaan varmistaa edellyttämällä, että tuojaosapuolen toimivaltaisille viranomaisille esitetään:

a) virallisen elimen tai alkuperämaan virallisesti hyväksymän elimen myöntämä todistus;

b) alkuperämaan virallisesti hyväksymän laboratorion laatima määritysseloste, jos viini on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan; määritysselosteessa on oltava seuraavat tiedot:

- kokonaisalkoholipitoisuus

- todellinen alkoholipitoisuus

- kuiva-aineen kokonaismäärä

- kokonaishappopitoisuus viinihappona ilmaistuna

- haihtuvien happojen pitoisuus etikkahappona ilmaistuna

- sitruunahappopitoisuus

- jäännöshappopitoisuus

- rikkidioksidin kokonaispitoisuus.

2. Osapuolet sopivat näiden sääntöjen yksityiskohdista, erityisesti käytettävistä asiakirjoista ja toimitettavista tiedoista.

VII Chile sallii yhteisöstä peräisin olevan, irtotavarana vietävän viinin pullottamisen Chilessä yli 1,5 litraa vetoisuudeltaan oleviin pulloihin.

LIITE VI

SOPIMUS VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN JA MAUSTETTUJEN JUOMIEN KAUPASTA

(assosiaatiosopimuksen 90 artiklassa tarkoitettu)

1 artikla

Tavoitteet

Osapuolet sitoutuvat syrjimättä ja vastavuoroisesti helpottamaan ja edistämään Chilessä ja yhteisössä valmistettujen väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien kauppaa tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimikkeeseen 22.08 kuuluviin alkoholipitoisiin juomiin sekä nimikkeeseen 22.05 kuuluviin maustettuihin juomiin, jotka on valmistettu tietyntyyppisten väkevien alkoholijuomien tai maustettujen juomien valmistusta osapuolen alueella sääntelevän voimassa olevan lainsäädännön mukaisella tavalla.

3 artikla

Määritelmät

Jollei toisin määrätä, tässä sopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "peräisin oleva" tai "alkuperää oleva" , jota edeltää toisen osapuolen nimi, väkevää alkoholijuomaa tai maustettua juomaa, joka on kokonaisuudessaan valmistettu kyseisen osapuolen alueella;

b) "homonyyminen" eri paikkoja, menettelyitä tai asioita tarkoittavaa samaa suojattua nimitystä tai niin samankaltaista ilmaisua, että se on omiaan aiheuttamaan sekaannuksen;

c) "kuvaus" etiketeissä, alkoholijuoman tai maustetun juoman mukana kuljetuksen aikana seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa sekä mainonnassa käytettyjä nimityksiä; "kuvata"-verbin merkitys on samankaltainen;

d) "etiketti" kaikkia kuvauksia ja muita merkintöjä, merkkejä, kuvia, suojattuja nimityksiä tai tavaramerkkejä, jotka erottavat väkevät alkoholijuomat tai aromaattiset juomat toisistaan ja jotka ovat astian pinnalla, sen sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällyksessä;

e) "jäsenvaltio" yhteisön jäsenvaltiota;

f) "esittely" astioissa ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä;

g) "pakkaus" suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai useamman astian kuljetuksessa tai myynnissä loppukuluttajalle;

h) "valmistettu" alkoholijuoman tai maustetun juoman koko valmistusprosessia;

i) "tunnistaminen" , kun sitä käytetään suojattujen nimitysten yhteydessä, suojattujen nimitysten käyttöä alkoholijuoman tai maustetun juoman kuvaamis- tai esittelytarkoitukseen;

j) "sopimus" tätä sopimusta ja lisäyksiä;

k) "assosiaatiosopimus" sopimusta, jossa perustetaan osapuolten välinen assosiaatio ja jonka liite tämä sopimus on;

l) "assosiaatiokomitea" assosiaatiosopimuksen 193 artiklassa tarkoitettua komiteaa.

4 artikla

Tuontiin ja kaupan pitämiseen sovellettavat yleiset määräykset

1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien käydään ja alkoholijuomia ja maustettuja juomia pidetään kaupan osapuolen lainsäädännön mukaisesti.

2. Tällä sopimuksella ei rajoiteta kummankaan osapuolen sellaisten sääntöjen soveltamista, jotka koskevat verotusta tai muita asianmukaisia valvontatoimenpiteitä.

I OSASTO

VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN JA MAUSTETTUJEN JUOMIEN SUOJATTUJEN NIMITYSTEN VASTAVUOROINEN SUOJA

5 artikla

Suojattujen nimitysten suojaaminen

1. Osapuolten on toteutettava tämän sopimuksen mukaiset tarvittavat toimet varmistaakseen vastavuoroisen suojan vain 6 artiklassa tarkoitetuille nimityksille, joita käytetään sellaisten väkevien alkoholijuomien ja maustettujen kuvauksessa ja esittelyssä, jotka ovat osapuolen alkuperää 3 artiklan mukaisesti. Tässä tarkoituksessa osapuolten on sovellettava WTO:n TRIPS-sopimuksen 23 artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia oikeudellisia keinoja, jotta suojatut nimitykset ovat tehokkaasti suojattuja ja jotta estetään niiden käyttö alkoholijuomissa ja maustetuissa juomissa, joita kyseessä olevat nimitykset ja kuvaukset eivät koske.

2. Jäljempänä 6 artiklassa tarkoitetut nimitykset varataan yksinomaan osapuolten alkuperää oleville tuotteille, joihin niitä sovelletaan, ja niitä saa käyttää vain kyseisen osapuolen lainsäädännössä vahvistetuin edellytyksin.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun suojaan on sisällyttävä erityisesti 6 artiklassa tarkoitettujen nimitysten käyttökielto alkoholijuomissa ja maustetuissa juomissa, jotka eivät ole peräisin kyseessä olevalta maantieteelliseltä alueelta, vaikka:

i) tuotteen todellinen alkuperä olisi ilmoitettu;

ii) kyseinen nimitys olisi käännös; ja

iii) nimitykseen liitettäisiin sellainen ilmaisu kuin "laji", "tyyppi", "tyyli", "jäljitelmä", "menetelmä" tai muu vastaava ilmaisu.

4. Jos suojatut nimitykset ovat toistensa homonyymejä:

a) silloin kun kaksi tällä sopimuksella suojattua suojattua nimitystä ovat toistensa homonyymejä, suoja myönnetään molemmille nimityksille; kuluttajaa ei saa johtaa harhaan väkevän alkoholijuoman tai maustetun juoman todellisen alkuperän osalta;

b) silloin, kun tällä sopimuksella suojattu suojattu nimitys on jonkin osapuolten alueiden ulkopuolisen maantieteellisen alueen nimityksen homonyymi, kyseistä nimitystä voidaan käyttää sillä maantieteellisellä alueella valmistetun alkoholijuoman tai maustetun juoman kuvauksessa ja esittelyssä, johon kyseinen nimitys viittaa, jos sitä on käytetty perinteisesti ja johdonmukaisesti ja jos sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä kuluttajan anneta uskoa, että alkoholijuoma tai maustettu juoma on peräisin asianomaisen sopimuspuolen alueelta.

5. Osapuolet voivat tarvittaessa vahvistaa käytännön edellytykset 4 kohdassa tarkoitettujen homonyymisten suojattujen nimitysten erottamiseksi toisistaan; tällöin on otettava huomioon tarve varmistaa asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu ja se, ettei kuluttajia johdeta harhaan.

6. Tämän artiklan määräykset eivät missään tapauksessa saa haitata luonnollisten tai oikeushenkilöiden oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä tavalla, joka johtaa kuluttajaa harhaan. Jäljempänä 7 artiklan 1 kohtaa ei myöskään sovelleta nimityksiin, jotka ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tämän sopimuksen voimaantullessa.

7. Jos osapuoli kolmannen maan kanssa neuvotellessaan ehdottaa sellaisen kyseisen kolmannen maan väkevän alkoholijuoman tai maustetun juoman suojatun nimityksen suojaamista, joka on homonyyminen toisen osapuolen suojatun nimityksen kanssa, toiselle osapuolelle on annettava tästä tieto ja mahdollisuus tehdä huomautuksensa ennen kuin nimitys suojataan.

6 artikla

Suojatut nimitykset

Edellä 5 artiklassa tarkoitettuja nimityksiä ovat:

a) kun kyseessä ovat yhteisöstä peräisin olevat väkevät alkoholijuomat ja maustetut juomat:

i) tuotteen alkuperäjäsenvaltioon viittaavat ilmaisut;

ii) lisäyksessä I luetellut suojatut nimitykset;

b) kun kyseessä ovat Chilestä peräisin olevat väkevät alkoholijuomat ja maustetut juomat:

i) Chileen viittaavat ilmaisut;

ii) lisäyksessä I luetellut suojatut nimitykset.

7 artikla

Suojatut nimitykset ja tavaramerkit

1. Sellaista 3 artiklassa tarkoitetun alkoholijuoman tai maustetun juoman tavaramerkkiä, joka on samanlainen tai samankaltainen kuin 5 artiklan mukaisesti suojattu suojattu nimitys tai joka sisältää tällaisen suojatun nimityksen, ei saa rekisteröidä.

2. Lisäyksessä II luetellut tavaramerkit peruutetaan Chilen 10 päivänä kesäkuuta 2002 vahvistetun tavaramerkkirekisterin perusteella kansallisilla markkinoilla 12 vuoden kuluessa ja tuonnissa viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

3. Lisäyksessä II luetellut, sellaisten väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien tavaramerkit, joita on vuosina 1999-2001 viety keskimäärin vähemmän kuin 1000 kappaletta 9 litran laatikoita, peruutetaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

8 artikla

Suojatut tavaramerkit

1. Osapuolet eivät 10 päivänä kesäkuuta 2002 vahvistetun Chilen tavaramerkkirekisterin perusteella ole tietoisia muista kuin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tavaramerkeistä, jotka ovat samanlaisia tai samankaltaisia kuin 6 artiklassa tarkoitetut suojatut nimitykset taikka sisältävät tällaisia nimityksiä.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti kumpikaan osapuoli ei kiellä oikeutta käyttää 10 päivänä kesäkuuta 2002 vahvistettuun Chilen tavaramerkkirekisteriin sisältyvää tavaramerkkiä, joka on muu kuin 7 artiklan 2 kohdassa tavaramerkki, sillä perusteella että tällainen tavaramerkki on samanlainen tai samankaltainen kuin lisäyksessä I lueteltu suojattu nimitys taikka sisältää tällaisen nimityksen.

3. Muiden kuin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sellaisten tavaramerkkien omistaja, joita ei ole rekisteröity myös toisen osapuolen alueella, voi kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta pyytää tällaisten tavaramerkkien rekisteröintiä toisen osapuolen alueella. Tällöin kyseinen osapuoli ei saa evätä pyyntöä sillä perusteella, että tällainen tavaramerkki on samanlainen tai samankaltainen kuin lisäyksessä I lueteltu suojattu nimitys tai sisältää tällaisen nimityksen.

4. Tavaramerkkiä, joka on samanlainen tai samankaltainen kuin 7 artiklassa tarkoitettu suojattu nimitys tai joka sisältää tällaisen nimityksen, ei saa käyttää sellaisten väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien kuvauksessa tai esittelyssä käytettyjen suojattujen nimitysten vastaisesti, joissa voidaan käyttää kyseisiä suojattuja nimityksiä.

9 artikla

Tiettyä alkuperää olevat väkevät alkoholijuomat

Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kun osapuolen alueelta peräisin olevia alkoholijuomia ja maustettuja juomia viedään sen alueen ulkopuolelle tai pidetään siellä kaupan, 6 artiklassa tarkoitettuja suojattuja nimityksiä ei käytetä kuvamaan tällaisia tuotteita, jotka ovat peräisin toisen osapuolen alueelta.

10 artikla

Suojan laajuus

Siltä osin kuin osapuolten asiaa koskeva lainsäädäntö sen sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai kuluttajien yhteisöjä, liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden toimipaikka on toisen osapuolen alueella.

11 artikla

Suojatut nimitykset, joita ei ole suojattu alkuperämaassa

Tämä sopimus ei velvoita osapuolta suojaamaan toisen osapuolen suojattua nimitystä, joka ei ole suojattu sen alkuperämaassa.

12 artikla

Valvonta

1. Jos 14 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen elin havaitsee, että alkoholijuoman tai maustetun juoman kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa on tämän sopimuksen vastainen, osapuolet soveltavat tarvittavia hallinnollisia toimenpiteitä ja/tai toteuttavat oikeudelliset toimet, jotka ovat tarpeen epärehellisen kilpailun poistamiseksi tai 6 artiklassa tarkoitetun nimityksen virheellisen käytön estämiseksi muulla tavalla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet tai toimet toteutetaan erityisesti seuraavissa tapauksissa:

a) jos osapuolten lainsäädännössä säädettyjä kuvauksia toisen osapuolen kielelle tai kielille käännettäessä tuloksena on sana, joka saattaa johtaa harhaan jonkin näin kuvatun tai esitetyn väkevän alkoholijuoman tai maustetun juoman alkuperän, luonteen tai laadun osalta

b) jos sellaisen alkoholijuoman tai maustetun juoman, jonka nimitys suojataan tällä sopimuksella, astiassa, pakkauksessa, mainonnassa taikka väkevään alkoholijuomaan tai maustettuun juomaan liittyvissä virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään sellaisia väkevän alkoholijuoman tai maustetun juoman lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta, viinilajiketta tai viinin olennaisia ominaisuuksia koskevia kuvauksia, merkkejä, nimityksiä, merkintöjä tai kuvia, jotka suoraan tai välillisesti antavat väärää tai harhaanjohtavaa tietoa;

c) jos pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan väkevien alkoholijuomien tai maustettujen juomien alkuperästä.

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei saa estää 14 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia ja elimiä toteuttamasta osapuolten alueilla asianmukaisia toimia, tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

II OSASTO

TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMET

13 artikla

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

1. Tämän sopimuksen määräykset eivät rajoita osapuolten oikeutta toteuttaa terveys- ja kasvinsuojelutoimia ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojaamiseksi, edellyttäen että tällaiset toimet sopivat yhteen WTO:n SPS-sopimuksen sekä assosiaatiosopimuksen liitteessä IV vahvistetun eläinten, eläintuotteiden, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kauppaan sekä eläinten hyvinvointiin sovellettavista terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn sopimuksen määräysten kanssa.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa määrätään, jotta osapuolet voivat sopia yhteisestä lähestymistavasta, ne antavat toisilleen 19 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedon muutoksista, jotka voivat johtaa osapuolen alueella kaupan pidettävien väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien osalta tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseen erityisesti silloin kun kyseessä on rajojen vahvistaminen torjunta-aineille tai jäämille.

III OSASTO

VALVONTAVIRANOMAISTEN KESKINÄINEN AVUNANTO

14 artikla

Valvontaviranomaiset

1. Kumpikin osapuoli nimeää tämän sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavat elimet. Jos jompikumpi sopimuspuoli nimeää useampia toimivaltaisia elimiä, sen on varmistettava näiden elinten työskentelyn yhteensovittaminen. Sitä varten on nimettävä yksi ainoa yhteysviranomainen.

2. Osapuolten on ilmoitettava toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen elinten ja viranomaisten nimet ja osoitteet kahden kuukauden kuluessa tämän sopimukseen voimaantulosta. Mainitut elimet tekevät keskenään suoraa ja läheistä yhteistyötä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten ja viranomaisten on pyrittävä löytämään keinoja toistensa auttamiseksi tämän sopimuksen täytäntöönpanossa sekä vilpillisten käytänteiden torjumiseksi osapuolten lainsäädäntöjen mukaisesti.

15 artikla

Täytäntöönpanotoimet

1. Jos jollakin 14 artiklan mukaisesti nimetyllä elimellä tai viranomaisella on syytä epäillä, että:

a) tämän sopimuksen määräyksiä tai osapuolten välisen kaupan kohteena olevaa tai ollutta väkevää alkoholijuomaa tai maustettua juomaa koskevan, jommankumman osapuolen lainsäädännön määräyksiä ei noudateta tai ei ole noudatettu, ja

b) tästä noudattamatta jättämisestä on erityistä hyötyä toiselle osapuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin toimenpiteisiin tai oikeudellisiin toimiin,

se ilmoittaa siitä viipymättä toisen osapuolen toimivaltaisille elimille ja yhteysviranomaiselle.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti toimitettaviin tietoihin on liitettävä viralliset, kaupalliset tai muut asianmukaiset asiakirjat ja tarpeen mukaan tiedot toteutettavista tai toteutetuista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä tiedoista selviää erityisesti kyseisen väkevän alkoholijuoman tai maustetun juoman:

a) tuottaja ja luonnollinen tai oikeushenkilö, joka pitää sitä hallussaan;

b) koostumus ja aistinvaraiset ominaisuudet;

c) kuvaus ja esittely; ja

d) tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien sääntöjenvastaisuuksien luonne.

IV OSASTO

SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

16 artikla

Sopimuspuolten tehtävät

1. Osapuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 17 artiklan mukaisesti perustetun sekakomitean välityksellä kaikissa tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa.

2. Erityisesti osapuolet:

a) muuttavat lisäyksiä osapuolten lainsäädännön muutosten huomioon ottamiseksi;

b) määrittelevät 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut käytännön edellytykset;

c) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai tehdä muutoksia voimassa oleviin säädöksiin, jotka liittyvät väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien alaan terveyden tai kuluttajansuojan osalta, sekä niiden vaikutuksista väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien alaan; ja

d) ilmoittavat toisilleen lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä sekä oikeudellisista päätöksistä, jotka koskevat tämän sopimuksen soveltamista sekä sellaisten päätösten perusteella toteutetuista toimenpiteistä.

17 artikla

Sekakomitea

1. Perustetaan sekakomitea, jonka muodostavat osapuolten edustajat. Komitea kokoontuu jommankumman osapuolen pyynnöstä ja tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien vaatimusten mukaisesti vuorotellen yhteisössä ja Chilessä ajankohtana ja paikassa, jotka osapuolet yhdessä päättävät.

2. Sekakomitea valvoo tämän sopimuksen moitteetonta soveltamista ja tarkastelee kaikkia sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

3. Sekakomitea voi erityisesti antaa suosituksia edistääkseen tämän sopimuksen päämäärien toteuttamista.

4. Se helpottaa yhteydenpitoa ja tietojenvaihtoa tämän sopimuksen parhaaksi mahdolliseksi soveltamiseksi.

5. Se laatii ehdotuksia väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien alan yhteistä etua koskevista kysymyksistä.

V OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

18 artikla

Pienten määrien kauttakuljetus

Edellä olevia I ja II osastoa ei sovelleta väkeviin alkoholijuomiin ja maustettuihin juomiin, jotka

a) kuljetetaan jommankumman osapuolen alueen kautta; tai

b) ovat peräisin toisen osapuolen alueelta ja joita lähetetään osapuolten välillä pieniä määriä tämän sopimuksen lisäyksessä III (pöytäkirja) määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.

19 artikla

Neuvottelut

1. Jos toinen osapuoli arvioi toisen sopimuspuolen jättäneen noudattamatta tämän sopimuksen velvoitteita, sen on jätettävä siitä tälle osapuolelle kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksessa voidaan pyytää kyseistä osapuolta aloittamaan neuvottelut määräajassa.

2. Neuvotteluja pyytänyt sopimuspuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki kyseisen tapauksen huolelliseen tutkimiseen tarvittavat tiedot.

3. Jos viivytys saattaisi vaarantaa ihmisten terveyden tai tehdä tehottomiksi petoksen vastaiset toimenpiteet, voidaan ilman ennakkoneuvotteluja toteuttaa asianmukaisia väliaikaisia suojatoimenpiteitä, edellyttäen että neuvottelut aloitetaan mahdollisimman pian näiden toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

4. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa:

a) osapuoli, joka on pyytänyt neuvotteluja tai joka on toteuttanut 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, voi toteuttaa asianmukaisia suojatoimenpiteitä sopimuksen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi;

b) kumpikin osapuoli voi saattaa asian 20 artiklassa tarkoitetun riitojenratkaisuelimen käsiteltäväksi.

20 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1. Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa tai tulkintaa koskevat riidat ratkaistaan noudattamalla assosiaatiosopimuksen IV osassa tarkoitettua riitojenratkaisumenettelyä.

2. Poiketen siitä, mitä assosiaatiosopimuksen 184 artiklassa määrätään, voi valituksen tehnyt osapuoli suoraan pyytää välimiesoikeuden koollekutsumista, silloin kun osapuolet ovat neuvotelleet 19 artiklan mukaisesti.

21 artikla

Aiempien varastojen kaupan pitäminen

1. Väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja juomia, jotka on tämän sopimuksen tullessa voimaan tai ennen sen voimaantuloa valmistettu, kuvattu ja esitetty osapuolten sisäisen lainsäädännön mukaisella mutta tässä sopimuksessa kielletyllä tavalla, voidaan pitää kaupan seuraavin edellytyksin:

jos tuotteet on kuvattu ja etiketöity käyttäen tällä sopimuksella suojattuja suojattuja nimityksiä, niiden kaupan pitäminen voi jatkua seuraavasti:

a) tukkukauppiaat tai valmistajat: kolmen vuoden ajan,

b) vähittäiskauppiaat: varastojen loppumiseen asti.

2. Jolleivät osapuolet muuta sovi, tämän sopimuksen mukaisesti kuvattuja ja esitettyjä väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja juomia, jotka eivät sopimuksen muutoksen vuoksi enää ole sen mukaisia, voidaan pitää kaupan varastojen loppumiseen asti.

22 artikla

Lisäykset

Tämän sopimuksen lisäykset ovat sen erottamaton osa.

Lisäys I

(6 artiklassa tarkoitettu)

VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN JA MAUSTETTUJEN JUOMIEN SUOJATUT NIMITYKSET

A. Luettelo yhteisöstä peräisin olevien väkevien alkoholijuomien suojatuista nimityksistä

B. Luettelo Chilestä peräisin olevien väkevien alkoholijuomien suojatuista nimityksistä

C. Luettelo yhteisöstä peräisin olevien maustettujen juomien suojatuista nimityksistä

D. Luettelo Chilestä peräisin olevien maustettujen juomien suojatuista nimityksistä

A. Luettelo yhteisöstä peräisin olevien väkevien alkoholijuomien suojatuista nimityksistä:

1. Rommi

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Näitä nimityksiä voidaan täydentää merkinnällä "traditional".)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a) Viski (Whisky)

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Näitä nimityksiä voidaan täydentää merkinnällä "malt" tai "grain".)

b) Viski (Whiskey)

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Näitä nimityksiä voidaan täydentää merkinnällä "Pot Still".)

3. Viljasta tislattu alkoholijuoma

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn/Kornbrand

4. Viinistä tislattu alkoholijuoma

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Tätä nimitystä voidaan täydentää merkinnällä:

- Fine,

- Grande Fine Champagne,

- Grande Champagne,

- Petite Champagne,

- Petite Fine Champagne,

- Fine Champagne,

- Borderies,

- Fins Bois,

- Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères/eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

Lourinhã

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6. Rypäleiden puristusjäännöksestä tislaamalla valmistettu alkoholijuoma

Eau-de-vie de marc de Champagne/marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Hedelmistä tislattu alkoholijuoma

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Südtiroler Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch/Kirschwasser Friulano

Kirsch/Kirschwasser Trentino

Kirsch/Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

8. Omena- tai päärynäsiideristä tislattu alkoholijuoma

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Gentianviina

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10. Hedelmistä tislattu viina

Pacharán

Pacharán navarro

11. Katajanmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandre Artois

Hasseltse jenever

Balegämse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12. Kuminalla maustettu tislattu alkoholijuoma

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Aniksella maustettu tislattu alkoholijuoma

Anis español

Évora anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo

14. Likööri

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee/Jagertee/Jagatee

15. Tislattu alkoholijuoma

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

B. Luettelo Chilestä peräisin olevien väkevien alkoholijuomien suojatuista nimityksistä:

Pisco

Aguardiente chileno

Brandy chileno

Whisky chileno

Gin chileno

Vodka chileno

Ron chileno

Guindado chileno

Anís chileno

C. Luettelo yhteisöstä peräisin olevien maustettujen juomien suojatuista nimityksistä

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

D. Luettelo Chilestä peräisin olevien maustettujen juomien suojatuista nimityksistä

Vermouth chileno

Lisäys II

7 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUT TAVARAMERKIT

COGNAC JUANICO

COÑA COL

GRAN COÑAC

GRAPPA SAN REMO

Lisäys III

PÖYTÄKIRJA

Tämän sopimuksen 18 artiklan b alakohdan mukaisesti pieninä määrinä pidetään seuraavia:

1. Väkevät alkoholijuomat ja maustetut juomat, jotka on pakattu enintään 5 litran etiketöityihin, kertakäyttöisellä sulkimella varustettuihin astioihin, silloin kun kuljetuksen, vaikka se koostuisi useammasta lähetyksestä, kokonaismäärä ei ole yli 100 litraa;

2. a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluvat väkevät alkoholijuomat ja maustetut juomat silloin kun niiden määrä on enintään 30 litraa matkailijaa kohti;

b) yksityishenkilöiden yksityishenkilöille lähettämät väkevät alkoholijuomat ja maustetut juomat silloin kun niiden määrä ei ole yli 30 litraa;

c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluvat väkevät alkoholijuomat ja maustetut juomat;

d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitetut väkevät alkoholijuomat ja maustetut juomat yhden hehtolitran rajoissa;

e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille suodun tullittoman tuontioikeuden mukaisesti tuodut väkevät alkoholijuomat ja maustetut juomat;

f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluvat väkevät alkoholijuomat ja maustetut juomat.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa tarkoitetun vapautuksen kanssa.

LIITE VII

LUETTELO ERITYISISTÄ PALVELUSITOUMUKSISTA

(99 artiklassa tarkoitettu)

OSA A

YHTEISÖÄ KOSKEVA LUETTELO

Alkuhuomautus

1. Tässä luettelossa mainittuja erityisiä sitoumuksia sovelletaan ainoastaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia, sopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Näitä sitoumuksia sovelletaan ainoastaan toisaalta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta yhteisön ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin. Ne eivät vaikuta yhteisön oikeudesta johtuviin jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

2. Jäsenvaltioista käytetään seuraavia lyhenteitä:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Jäsenvaltiokohtainen sanasto on tämän luettelon liitteenä.

Oikeushenkilön "tytäryhtiöllä" tarkoitetaan tosiasiallisesti toisen oikeushenkilön määräysvallassa olevaa oikeushenkilöä.

Oikeushenkilön "sivuliikkeellä" tarkoitetaan toimipaikkaa, joka ei ole oikeushenkilö, mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, esim. emoyhtiön osasto, ja jolla on oma johto ja aineelliset edellytykset liikeneuvotteluihin kolmansien osapuolten kanssa siten, että niiden ei tarvitse neuvotella suoraan tällaisen emoyhtiön kanssa, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa emoyhtiön osaston toimipaikassa tietoisina tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka päätoimipaikka on ulkomaalla.

>TAULUKON PAIKKA>

Meriliikennettä koskevia määritelmiä

1) Tämä luettelo ei sisällä meriliikenteen kabotaasia koskevia palveluja, joiden katsotaan kattavan matkustajien tai tavaroiden kuljettamisen saman jäsenvaltion kahden eri sataman välillä tai jonkin jäsenvaltion jotain tiettyä satamaa sekä lähtö- että päätepisteenä käyttävät kuljetukset, edellyttäen, ettei kyseinen liikenne suuntaudu kyseisen jäsenvaltion aluevesien ulkopuolelle; tässä käytetty määritelmä ei kuitenkaan vaikuta kabotaasiksi kussakin jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön mukaisesti luokiteltavien toimien alaan.

2) Ilmaisulla "muut kaupallisen läsnäolon muodot kansainvälisten meriliikennepalvelujen tarjoamiseksi" tarkoitetaan toisen sopimuspuolen kansainvälisten meriliikennepalvelujen toimittajien valmiuksia toteuttaa tarvittavat paikallistason toimet osittain tai täysin integroitujen liikennepalvelujen, joiden merkittävä osa meriliikenne on, toimittamiseksi asiakkaille. (Tämän sitoumus ei saa kuitenkaan rajoittaa millään tavoin palvelujen rajan yli tarjoamista koskevia hyväksyttyjä sitoumuksia.)

Edellä tarkoitetun kaltaisia toimia voivat olla

a) suoriin asiakaskontakteihin perustuva merikuljetusten ja niihin liittyvien oheispalvelujen markkinointi ja myynti hinnoittelusta laskutukseen; nämä palvelut ovat joko asianomaisen palvelujen tarjoajan itsensä tai sellaisten palvelujen tarjoajien toimittamia tai tarjoamia, joiden kanssa kyseisen palvelun myyjä on toteuttanut pysyviä liiketoimintajärjestelyjä;

b) integroitujen palvelujen tarjoamisen edellyttämien kuljetuspalvelujen tai niihin liittyvien oheispalvelujen hankinta joko omaan tai asiakkaiden lukuun (ja jälleenmyynti asiakkaille); tällaisia palveluja ovat myös mitä tahansa liikennemuotoa ja etenkin sisämaan vesiväyliä, maanteitä ja rautateitä käyttäen toimitettavat kotimaan kuljetuspalvelut;

c) liikenneasiakirjojen, tulliasiakirjojen tai kuljetettavien tavaroiden alkuperää ja luonnetta osoittavien muiden asiakirjojen laatiminen;

d) liiketoimintaa koskevien tietojen toimittaminen millä tahansa välineellä, tietokoneavusteiset tietojärjestelmät ja organisaatioiden välinen tiedonsiirto mukaan luettuina (jollei tästä sopimuksesta muuta johdu);

e) minkä tahansa liiketoiminnan (myös esim. osakkuus yrityksessä) aloittaminen ja henkilöstön nimittäminen palvelukseen käyttämällä paikallista työvoimaa (tai - henkilöstön liikkuvuuden lisäämistä koskevan horisontaalisen sitoumuksen mukaisesti - ulkomaisia työntekijöitä) jonkin alueelle sijoittautuneen varustamon kanssa;

f) aluksen satamassa käynnin järjestäminen tai rahdin haltuunotto varustamon puolesta tarvittaessa.

3) "Monimuotokuljetuspalvelujen tarjoajalla" tarkoitetaan henkilöä, jonka puolesta lasku lastauksesta tai monimuotokuljetuksesta tai mikä tahansa muu tavaroiden monimuotokuljetusta koskevaa sopimusta osoittava asiakirja tehdään ja joka on vastuussa siitä, että tavarat kuljetetaan määränpäähänsä kuljetussopimuksen mukaisesti.

Liite A

Sanasto

Jäsenvaltiokohtaiset termit

Ranska

>TAULUKON PAIKKA>

Huom.

Kaikki nämä yhtiöt ovat oikeushenkilöitä

Saksa

GmbH & Co KG Kommandiittiyhtiö, jonka henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä on rajavastuuyhtiö.

>TAULUKON PAIKKA>

Italia

>TAULUKON PAIKKA>

Italian osalta EY:n sopimustarjous kattaa seuraavat ammatilliset palvelut:

>TAULUKON PAIKKA>

OSA B

CHILEÄ KOSKEVA LUETTELO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VIII

LUETTELO ERITYISISTÄ RAHOITUSPALVELUSITOUMUKSISTA

(assosiaatiosopimuksen 120 artiklassa tarkoitettu)

OSA A

YHTEISÖÄ KOSKEVA LUETTELO

Alkuhuomautus

1. Tässä luettelossa mainittuja erityisiä sitoumuksia sovelletaan ainoastaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia, sopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Näitä sitoumuksia sovelletaan ainoastaan toisaalta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta yhteisön ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin. Ne eivät vaikuta yhteisön oikeudesta johtuviin jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

2. Jäsenvaltioista käytetään seuraavia lyhenteitä:

>TAULUKON PAIKKA>

Oikeushenkilön "tytäryhtiöllä" tarkoitetaan tosiasiallisesti toisen oikeushenkilön määräysvallassa olevaa oikeushenkilöä.

Oikeushenkilön "sivuliikkeellä" tarkoitetaan toimipaikkaa, joka ei ole oikeushenkilö, mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, esim. emoyhtiön osasto, ja jolla on oma johto ja aineelliset edellytykset liikeneuvotteluihin kolmansien osapuolten kanssa siten, että niiden ei tarvitse neuvotella suoraan tällaisen emoyhtiön kanssa, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa emoyhtiön osaston toimipaikassa tietoisina tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka päätoimipaikka on ulkomailla.

>TAULUKON PAIKKA>

YHTEISÖN LISÄSITOUMUKSET

Vakuutuspalvelut

a) Yhteisö panee merkille jäsenvaltioiden vakuutusalan sääntely- ja valvontaviranomaisten tiiviin yhteistyön ja rohkaisee näitä pyrkimyksissään parantaa valvontanormeja.

b) Jäsenvaltiot tekevät parhaansa tarkastellakseen kuuden kuukauden kuluessa hakemusten jättämisestä Chilen lainsäädännön alaisen yrityksen esittämiä täydellisiä hakemuksia, jotka koskevat lupaa harjoittaa ensivakuutustoimintaa yhteisön jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiön välityksellä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos jäsenvaltio hylkää tällaisen hakemuksen, jäsenvaltion viranomaiset tekevät parhaansa ilmoittaakseen kyseiselle yritykselle hylkäämispäätöksestä ja hylkäämisen perusteista.

c) Jäsenvaltion valvontaviranomaiset tekevät parhaansa vastatakseen ilman kohtuutonta viivästystä hakijoiden tietopyyntöihin sellaisten täydellisten hakemusten käsittelyvaiheesta, jotka koskevat Chilen lainsäädännön alaisen yrityksen lupaa harjoittaa ensivakuutustoimintaa johonkin yhteisön jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiön välityksellä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

d) Yhteisö tekee parhaansa tarkastellakseen kysymyksiä, jotka liittyvät vakuutusalan sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, ja kysymyksiä, joilla voi olla vaikutusta vakuutusalan sisämarkkinoihin.

e) Yhteisö panee merkille, että 1. syyskuuta 2001 voimassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevaa lainsäädäntöä, liikennevakuutusten vakuutusmaksujen laskennassa voidaan ottaa huomioon useita riskitekijöitä.

f) Yhteisö panee merkille, että 1. syyskuuta 2001 voimassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevaa lainsäädäntöä, kansallisten valvontaviranomaisten ei yleensä tarvitse antaa etukäteishyväksyntää vakuutusyrityksen suunnittelemille vakuutusehdoille ja -maksuille.

g) Yhteisö panee merkille, että 1. syyskuuta 2001 voimassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevaa lainsäädäntöä, vakuutusmaksujen korotukset eivät yleensä edellytä kansallisten valvontaviranomaisten etukäteishyväksyntää.

Muut rahoituspalvelut

a) Soveltaessaan asiaa koskevia yhteisön direktiivejä jäsenvaltiot tekevät parhaansa tarkastellakseen 12 kuukauden kuluessa sellaisia täydellisiä hakemuksia, jotka koskevat Chilen lainsäädännön alaisen yrityksen lupaa harjoittaa pankkitoimintaa jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiön välityksellä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos jäsenvaltio hylkää tällaisen hakemuksen, se tekee parhaansa ilmoittaakseen kyseiselle yritykselle hylkäämispäätöksestä ja hylkäämisen perusteista.

b) Jäsenvaltiot tekevät parhaansa vastatakseen ilman kohtuutonta viivästystä hakijoiden tietopyyntöihin sellaisten täydellisten hakemusten käsittelyvaiheesta, jotka koskevat Chilen lainsäädännön alaisen yrityksen lupaa harjoittaa pankkitoimintaa jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiön välityksellä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

c) Soveltaessaan asiaa koskevia yhteisön direktiivejä jäsenvaltiot tekevät parhaansa tarkastellakseen kuuden kuukauden kuluessa sellaisia täydellisiä hakemuksia, jotka koskevat Chilen lainsäädännön alaisen yrityksen lupaa harjoittaa sijoituspalveludirektiivin mukaista arvopapereihin kohdistuvaa sijoitustoimintaa jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiön välityksellä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos jäsenvaltio hylkää tällaisen hakemuksen, se tekee parhaansa ilmoittaakseen kyseiselle yritykselle hylkäämispäätöksestä ja hylkäämisen perusteista.

d) Jäsenvaltiot tekevät parhaansa vastatakseen ilman kohtuutonta viivästystä hakijoiden tietopyyntöihin sellaisten täydellisten hakemusten käsittelyvaiheesta, jotka koskevat Chilen lainsäädännön alaisen yrityksen lupaa harjoittaa arvopapereihin kohdistuvaa sijoitustoimintaa jäsenvaltioon sijoittautuneen tytäryhtiön välityksellä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

RAHOITUSPALVELUSITOUMUKSIA KOSKEVA SOPIMUS

Yhteisö on voinut tehdä tämän sopimuksen mukaisia rahoituspalveluja koskevia erityisiä sitoumuksia vaihtoehtona IV osan II luvun (rahoituspalvelut) yleisten määräysten mukaiselle lähestymistavalle. Sovittiin, että tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa seuraavan sopimuksen mukaisesti:

i) se ei ole ristiriidassa sopimuksen määräysten kanssa;

ii) sopimuspuolen ei sopimuksen mukaan oleteta sitoutuvan tiettyyn vapauttamisen asteeseen.

Yhteisö on neuvottelujen pohjalta ja mahdollisin mainituin ehdoin ja varauksin sisällyttänyt luetteloonsa erityisiä sitoumuksia jäljempänä esitetyn lähestymistavan mukaisesti.

A. Markkinoille pääsy

Rajatylittävä kauppa

1. Yhteisön on sallittava, että ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajat tarjoavat seuraavia palveluja päämiehenä, välittäjän kautta tai välittäjänä kansallisen kohtelun takaavien ehtojen mukaisesti:

a) seuraavia riskejä koskevat vakuutukset:

i) merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruusalusten laukaisut ja kuljetukset (mukaan luettuina satelliitit), joissa vakuutus kokonaan tai osittain kattaa kuljetettavan tavaran, kulkuvälineen sekä siitä mahdollisesti syntyvät vastuut; ja

ii) kansainvälinen kauttakulkutavara;

b) jälleen- ja edelleenvakuutus ja vakuutukseen liittyvät palvelut 117 artiklan 9 kohdan iv alakohdan mukaisesti;

c) rahoitustiedon hankinta ja siirto sekä rahoituspalveluihin liittyvät atk-palvelut 117 artiklan 9 kohdan xv alakohdan mukaisesti sekä neuvonta ja muut liitännäispalvelut, ei kuitenkaan pankkitoimintaan ja muihin rahoituspalveluihin liittyvä välitystoiminta 117 artiklan 9 kohdan xvi alakohdan mukaisesti.

2. Yhteisön on sallittava maassa oleskelevien henkilöiden ostaa jäljempänä luetelluissa alakohdissa mainitut rahoituspalvelut Chilen alueelta:

a) 1 kohdan a alakohta;

b) 1kohdan b alakohta; ja

c) 117 artiklan 9 kohdan v-xvi alakohta.

Liiketoiminta

3. Yhteisön on myönnettävä Chilen rahoituspalvelujen tarjoajille oikeus sijoittautua tai laajentaa liiketoimintaansa sen alueella, myös ostamalla toimivia yrityksiä.

4. Yhteisö voi asettaa ehtoja ja vaatia menettelyjä liiketoiminnan perustamisen tai laajentamisen vahvistamiseksi niin kauan kuin näiden tarkoituksena ei ole kiertää 3 kohdan mukaisia velvollisuuksia eivätkä ne ole ristiriidassa tämän sopimuksen muiden velvoitteiden kanssa.Yhteisö voi asettaa ehtoja ja vaatia menettelyjä liiketoiminnan perustamisen tai laajentamisen vahvistamiseksi niin kauan kuin näiden tarkoituksena ei ole kiertää 3 kohdan mukaisia velvollisuuksia eivätkä ne ole ristiriidassa tämän sopimuksen muiden velvoitteiden kanssa.

Henkilöstön tilapäinen maahantulo

5. a) Yhteisön on sallittava tilapäinen maahantulo Chilen rahoituspalvelujen tarjoajan seuraaville henkilöstöryhmille, jos rahoituspalvelujen tarjoaja on sijoittautunut tai on sijoittautumassa yhteisön alueelle:

i) ylemmät johtohenkilöt, joilla on sellaisia omistusta koskevia tietoja, jotka ovat oleellisia rahoituspalvelujen tarjoajalle tämän käynnistäessä, valvoessa ja hoitaessa palvelutarjontaa; sekä

ii) rahoituspalvelujen tarjoajan liiketoiminnan asiantuntijat.

b) Yhteisön on, kun otetaan huomioon sen alueella vallitseva ammattitaitoisen henkilöstön tarjonta, sallittava tilapäinen maahantulo seuraaville Chilen rahoituspalvelujen tarjoajan liiketoimintaan liittyville henkilöstöluokille:

i) tietokonepalvelujen, tietoliikenteen ja tilinpidon asiantuntijat; sekä

ii) vakuutusmatematiikan ja lainopilliset asiantuntijat.

Syrjimättömät toimenpiteet

6. Yhteisön on pyrittävä poistamaan kaikki Chilen rahoituspalvelujen tarjoajalle seuraavista toimista aiheutuvat merkittävät haittavaikutukset tai pyrittävä rajoittamaan niitä:

a) syrjimättömät toimenpiteet, jotka estävät rahoituspalvelujen tarjoajia tarjoamasta yhteisön alueella yhteisön määräämässä muodossa yhteisön sallimia rahoituspalveluja;

b) syrjimättömät toimenpiteet, jotka rajoittavat rahoituspalvelujen tarjoajien mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa yhteisön koko alueelle;

c) yhteisön toimenpiteet, jos se soveltaa samoja toimenpiteitä sekä pankki- että arvopaperipalvelujen tarjontaan ja jos Chilen rahoituspalvelujen tarjoaja keskittää toimintansa arvopaperipalvelujen tuottamiseen; sekä

d) muut toimenpiteet, jotka tämän sopimuksen määräykset huomioon ottaenkin haittaavat Chilen rahoituspalvelujen tarjoajan mahdollisuuksia toimia tai kilpailla yhteisön markkinoilla tai sijoittua niille

edellyttäen, ettei mikään tämän kohdan mukainen toimenpide epäoikeudenmukaisesti syrji niihin ryhtyvän sopimuspuolen rahoituspalvelujen tarjoajia.

7. 6 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen syrjimättömien toimenpiteiden osalta yhteisön on pyrittävä siihen, ettei se rajoita tai vähennä nykyisiä markkinatilaisuuksia tai niitä etuja, joista Chilen rahoituspalvelujen tarjoajat jo ryhmänä nauttivat yhteisön alueella edellyttäen, että tämä sitoumus ei johda epäoikeudenmukaiseen syrjintään yhteisön rahoituspalvelujen tarjoajia kohtaan.

B. Kansallinen kohtelu

1. Niillä ehdoilla, joilla myönnetään kansallinen kohtelu, yhteisön on sallittava alueelleen sijoittautuneiden Chilen rahoituspalvelujen tarjoajien päästä osalliseksi julkisten elinten ylläpitämiin maksu- ja siirtojärjestelmiin, sekä sellaisiin virallisiin rahoitus- ja jälleenrahoitusmahdollisuuksiin, jotka yleensä ovat käytettävissä tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. Tällä kappaleella ei ole tarkoitus päästää näitä rahoituspalvelujen tarjoajia osallisiksi yhteisön "lender of last resort" -mahdollisuuksiin.

2. Jos yhteisö vaatii jäsenyyttä tai osallistumista tai pääsyä johonkin itsesääntelyelimeen, arvopaperi- tai futuuripörssiin tai -markkinoihin, siirtotoimistoon tai muuhun järjestöön tai yhdistykseen, jotta Chilen rahoituspalvelujen tarjoaja saisi tarjota rahoituspalveluja samoista lähtökohdista kuin yhteisön omat rahoituspalvelujen tarjoajat, tai jos yhteisö välittömästi tai välillisesti asettaa sellaisia elimiä, oikeuksia tai etuja käyttöön rahoituspalvelutarjonnassa, yhteisön on varmistuttava siitä, että nämä elimet myöntävät kansallisen kohtelun kaikille sen alueelle sijoittautuneille Chilen rahoituspalvelujen tarjoajille.

C. Määritelmät

Tässä lähestymistavassa:

1. Ulkomainen rahoituspalvelujen tarjoaja on Chilen rahoituspalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa rahoituspalvelua yhteisön alueelle Chilen alueella sijaitsevasta laitoksesta, riippumatta siitä, onko tällä rahoituspalvelujen tarjoajalla liiketoimintaa yhteisön alueella.

2. "Liiketoiminnalla" tarkoitetaan yhteisön alueella olevaa rahoituspalveluja tuottavaa yritystä, mukaan luettuina kokonaan tai osittain omistetut tytäryhtiöt, yhteisyritykset, avoimet yhtiöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat, franchising-järjestelyt, sivuliikkeet, agentuurit, edustustot ja muut toimipaikat.

ERITYISET RAHOITUSPALVELUSITOUMUKSET

OSA B

CHILEÄ KOSKEVA LUETTELO

(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

Huomautus: Chile voi täydentää tähän luetteloon sisältyvien rahoituspalveluiden luokituksia yhteisen tavaraluokituksen tai jonkin muun Chilen rahoitusalalle sopivaksi katsotun luokituksen perusteella, ja lisäksi se voi sijoittaa uuteen luokkaan jo luokitellut palvelut uudistetun yhteisen tavaraluokituksen tai muun sopivan luokituksen perusteella.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IX

(127 artiklassa tarkoitettu)

RAHOITUSPALVELUISTA VASTAAVAT VIRANOMAISET

Yhteisö

Yhteisö esittää luettelon rahoituspalveluista vastaavista viranomaisista ja pitää sen ajan tasalla.

Chile

Valtiovarainministeriö

LIITE X

(132 artiklassa tarkoitettu)

LUETTELO ERITYISISTÄ SIJOITTAUTUMISSITOUMUKSISTA

OSA A

YHTEISÖÄ KOSKEVA LUETTELO

Alkuhuomautus

1. Tässä luettelossa mainittuja erityisiä sitoumuksia sovelletaan ainoastaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia, sopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Näitä sitoumuksia sovelletaan ainoastaan toisaalta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta yhteisön ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin. Ne eivät vaikuta yhteisön oikeudesta johtuviin jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

2. Jäsenvaltioista käytetään seuraavia lyhenteitä:

>TAULUKON PAIKKA>

Oikeushenkilön "tytäryhtiöllä" tarkoitetaan tosiasiallisesti toisen oikeushenkilön määräysvallassa olevaa oikeushenkilöä.

Oikeushenkilön "sivuliikkeellä" tarkoitetaan toimipaikkaa, joka ei ole oikeushenkilö, mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, esim. emoyhtiön osasto, ja jolla on oma johto ja aineelliset edellytykset liikeneuvotteluihin kolmansien osapuolten kanssa siten, että niiden ei tarvitse neuvotella suoraan tällaisen emoyhtiön kanssa, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa emoyhtiön osaston toimipaikassa tietoisina tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka päätoimipaikka on ulkomailla.

>TAULUKON PAIKKA>

OSA B

CHILEÄ KOSKEVA LUETTELO

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys

PÖYTÄKIRJA KALASTUSYRITYKSISTÄ

1. Omistussuhteet ja määräysvalta

Chile antaa 131 artiklassa määritellyille yhteisön luonnollisille ja oikeushenkilöille luvan omistaa Chilessä olevien nykyisten tai uusien kalastusyritysten oman pääoman enemmistöosuuden ja käyttää määräysvaltaa niiden hallinnointiin, jos Chilen luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on vastaava oikeus omistaa kyseisten yhteisön luonnollisten ja oikeushenkilöiden alkuperäjäsenvaltiossa olevien nykyisten tai uusien kalastusyritysten oman pääoman enemmistöosuus ja käyttää niiden määräysvaltaa.

Yhteisön jäsenvaltio antaa Chilen luonnollisille ja oikeushenkilöille oikeuden omistaa alueellaan olevien nykyisten tai uusien kalastusyritysten oman pääoman enemmistöosuuden ja käyttää määräysvaltaa, jos kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntö sen sallii.

2. Kalastusalusten alusrekisteriin ilmoittaminen ja käyttäminen

Chilessä sijaitsevat oikeushenkilöt, joiden oman pääoman enemmistöosuus ja määräysvalta kuuluvat yhteisön luonnollisille tai oikeushenkilöille, voivat hakea oikeutta kalastusalukseen, ilmoittaa sen alusrekisteriin ja käyttää sitä samoilla edellytyksillä kuin sovelletaan oikeushenkilöihin, joiden oman pääoman enemmistöosuuden omistavat ja määräysvaltaa käyttävät chileläiset luonnolliset ja oikeushenkilöt, jos kyseisten yhteisön luonnollisten ja oikeushenkilöiden alkuperäjäsenvaltiossa perustetut oikeushenkilöt, joiden oman pääoman enemmistöosuuden omistavat ja määräysvaltaa käyttävät chileläiset luonnolliset ja oikeushenkilöt, voivat myös hakea oikeutta kalastusalukseen, ilmoittaa sen alusrekisteriin ja käyttää sitä samassa jäsenvaltiossa.

3. Luvananto ja kalastusluvat

Yhden osapuolen alueella perustetut oikeushenkilöt, joiden oman pääoman enemmistöosuuden omistavat ja määräysvaltaa käyttävät toisen osapuolen luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka ovat ilmoittaneet aluksen alusrekisteriin, voivat hakea ja saada luvan teolliseen kalastukseen mukaan luettuina kaikki saatavilla olevat poikkeukselliset lisäkalastusluvat ja pääsyn niitä vastaaviin kiintiöihin samoin edellytyksin kuin sovelletaan muihin oikeushenkilöihin, jotka on perustettu saman osapuolen alueella ja joiden oman pääoman enemmistöosuuden omistavat kotimaiset luonnolliset ja oikeushenkilöt. Näiden oikeushenkilöiden on noudatettava kaikkia sen osapuolen, jonka alueella ne on perustettu, kalastusta koskevia säädöksiä sekä suojelu- ja hoitotoimenpiteitä.

4. Lupien ja alusten siirtäminen

Chilen lainsäädännön mukaisesti nykyiset tai uudet kalastusyritykset, joiden oman pääoman enemmistöosuuden omistavat tai joiden määräysvaltaa käyttävät yhteisön luonnolliset ja oikeushenkilöt, voivat saada siirtona kalastuslupia ja aluksia samoilla edellytyksillä kuin sellaiset nykyiset tai uudet kalastusyritykset, joiden oman pääoman enemmistöosuuden omistavat tai joiden määräysvaltaa käyttävät chileläiset luonnolliset ja oikeushenkilöt, jos kyseisten yhteisön luonnollisten ja oikeushenkilöiden alkuperäjäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön mukaan nykyiset tai uudet kalastusyritykset, joiden oman pääoman enemmistöosuuden omistavat tai joiden määräysvaltaa käyttävät Chilen luonnolliset ja oikeushenkilöt, voivat saada siirtona kalastuslupia ja aluksia samoilla edellytyksillä kuin nykyiset tai uudet kalastusyritykset, joiden oman pääoman enemmistöosuuden omistavat yhteisön luonnolliset ja oikeushenkilöt.

5. Vastavuoroisuuden edellytysten vahvistaminen

Osapuolet neuvottelevat, julkistavat ja vaihtavat tietoja assosiaatiokomiteassa kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä sen tarkistamiseksi ja vahvistamiseksi, että tämän pöytäkirjan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa määritellyn vastavuoroisuuden edellytykset täyttyvät sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen riitojen ratkaisua koskevien määräysten soveltamista.

Neuvottelujen jälkeen osapuolet päättelevät yhdessä, täyttyvätkö vastavuoroisuuden edellytykset. Ne toteuttavat päätelmien mukaiset toimenpiteet ja ilmoittavat niistä assosiaatiokomitealle 45 päivän kuluessa.

6. Osapuolet sopivat, että IV osaston III luvun määräyksiä sovellettaessa otetaan huomioon tämän pöytäkirjan määräykset.

LIITE XI

(137 artiklassa tarkoitettu)

YHTEISÖN JULKISISTA HANKINNOISTA VASTAAVAT YKSIKÖT

Lisäys 1

KESKUSHALLINNON YKSIKÖT

Yksiköt, jotka tekevät hankintoja tämän osaston määräysten mukaisesti

TAVARAHANKINNAT

Kynnysarvo:130000 erityisnosto-oikeutta

PALVELUT

eritelty lisäyksessä 4

Kynnysarvo:130000 erityisnosto-oikeutta

URAKAT

eritelty lisäyksessä 5

Kynnysarvo:5000000 erityisnosto-oikeutta

Luettelo yksiköistä(1)

1 jakso

Euroopan yhteisöjen toimielimet

1. Euroopan unionin neuvosto

2. Euroopan komissio

2 jakso

Jäsenvaltioiden hankintaviranomaiset

Itävalta

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

A. Tämänhetkiset yksiköt:

>TAULUKON PAIKKA>

B. Kaikki muut keskushallinnon viranomaiset mukaan lukien niiden alueelliset ja paikalliset yksiköt edellyttäen, että niillä ei ole teollista tai kaupallista toimintaa.

Belgia

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

A. L'État fédéral (Liittovaltio):

1. Services du Premier Ministre

2. Ministère des Affaires économiques

3. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement

4. Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement

5. Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

6. Ministère des Communications et de l'Infrastructure

7. Ministère de la Défense nationale(2)

8. Ministère de l'Emploi et du Travail

9. Ministère des Finances

10. Ministère de la Fonction publique

11. Ministère de l'Intérieur

12. Ministère de la Justice

B. Autres (muut):

1. la Poste(3)

2. la Régie des Bâtiments

3. L'Office national de Sécurité Sociale

4. L'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants

5. L'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

6. L'Office national des Pensions

7. La Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

8. Le Fonds des Maladies professionnelles

9. L'Office national de l'Emploi

Tanska

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

>TAULUKON PAIKKA>

Saksa

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautus

Kansallisten velvoitteiden mukaan on tässä lueteltujen yksikköjen tehtävä sopimuksia erityisesti tiettyjen ryhmien kanssa, jotta toisen maailmansodan aiheuttamat vahingot voitaisiin korvata.

Espanja

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa(4)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Fomento

7. Ministerio de Educación y Cultura

8. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

9. Ministerio de Industria y Energía

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio de la Presidencia

12. Ministerio para las Administraciones Públicas

13. Ministerio de Sanidad y Consumo

14. Ministerio de Medio Ambiente

Suomi

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

>TAULUKON PAIKKA>

Ranska

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

A. Principales entités acheteuses (Tärkeimmät hankintoja tekevistä yksiköistä)

a) Yleinen talousarvio

1. Services du premier ministre

2. Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

3. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

4. Ministère de la justice

5. Ministère de la défense

6. Ministère des affaires étrangères

7. Ministère de l'éducation nationale

8. Ministère de l'économie

9. Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du Commerce Extérieur

10. Minitère de l'équipement, des transports et du tourisme

11. Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

12. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

13. Ministère de la culture et de la francophonie

14. Ministère du budget

15. Ministère de l'agriculture et de la pêche

16. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

17. Ministère de l'environnement

18. Ministère de la fonction publique

19. Ministère du logement

20. Ministère de la coopération

21. Ministère des départements et territoires d'outre-mer

22. Ministère de la jeunesse et des sports

23. Ministère de la communication

24. Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

b) Lisätalousarvio

Erityisesti on huomattava:

1. Imprimerie Nationale

c) Valtion erityistilit

Erityisesti on huomattava:

1. Fonds forestiers national

2. Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audio-visuels

3. Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

4. Caisse autonome de la reconstruction

B. Etablissements publics nationaux à caractère administratif (Luonteeltaan hallinnolliset julkiset valtion laitokset)

1. Académie de France à Rome

2. Académie de marine

3. Académie des sciences d'outre-mer

4. Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)

5. Agences financières de bassins

6. Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact)

7. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah)

8. Agence nationale pour l'emploi (Anpe)

9. Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (Anifom)

10. Assemblée permanente des chambres d'agriculture (Apca)

11. Bibliothèque nationale

12. Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

13. Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (Beptom)

14. Caisse des dépôts et consignations

15. Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

16. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam)

17. Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (Cnavts)

18. Caisse nationale des autoroutes (Cna)

19. Caisse nationale militaire de sécurité sociale (Cnmss)

20. Caisse nationale des monuments historiques et des sites

21. Caisse nationale des télécommunications(5)

22. Caisse de garantie du logement social

23. Casa de velasquez

24. Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

25. Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

26. Centre d'études supérieures de sécurité sociale

27. Centres de formation professionnelle agricole

28. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

29. Centre national de la cinématographie française

30. Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

31. Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

32. Centre national de formation pour l'adaptation scolaire et l'education spécialisée (Cnefases)

33. Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

34. Centre national des lettres

35. Centre national de documentation pédagogique

36. Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous)

37. Centre national d'opthalmologie des Quinze-Vingts

38. Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

39. Centre national de promotion rurale de marmilhat

40. Centre national de la recherche scientifique (Cnrs)

41. Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

42. Centres d'éducation populaire et de sport (Creps)

43. Centres régionaux des oeuvres universitaires (Crous)

44. Centres régionaux de la propriété forestière

45. Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

46. Chancelleries des universités

47. Collège de France

48. Commission des opérations de bourse

49. Conseil supérieur de la pêche

50. Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

51. Conservatoire national des arts et métiers

52. Conservatoire national supérieur de musique

53. Conservatoire national supérieur d'art dramatique

54. Domaine de Pompadour

55. École centrale - Lyon

56. École centrale des arts et manufactures

57. École française d'archéologie d'Athènes

58. École française d'extrême-orient

59. École française de Rome

60. École des hautes études en sciences sociales

61. École nationale d'administration

62. École nationale de l'aviation civile (Enac)

63. École nationale des Chartes

64. École nationale d'équitation

65. École nationale du génie rural des eaux et des forêts (Engref)

66. Écoles nationales d'ingénieurs

67. École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

68. Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

69. École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

70. École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (Enitef)

71. École nationale de la magistrature

72. Écoles nationales de la marine marchande

73. École nationale de la santé publique (Ensp)

74. École nationale de ski et d'alpinisme

75. École nationale supérieure agronomique - Montpellier

76. École nationale supérieure agronomique - Rennes

77. École nationale supérieure des arts décoratifs

78. École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

79. École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

80. Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

81. École nationale supérieure des beaux-arts

82. École nationale supérieure des bibliothécaires

83. École nationale supérieure de céramique industrielle

84. École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (Ensea)

85. École nationale supérieure d'horticulture

86. École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

87. École nationale supérieure du paysage (Rattachée à l'école nationale supérieure d'horticulture)

88. École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (Enssa)

89. Écoles nationales vétérinaires

90. École nationale de voile

91. Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

92. Écoles normales nationales d'apprentissage

93. Écoles normales supérieures

94. École polytechnique

95. École technique professionelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

96. École de sylviculture - Crogny (Aube)

97. École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

98. École de viticulture - Avize (Marne)

99. Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

100. Établissement national des invalides de la marine (Enim)

101. Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

102. Fondation Carnegie

103. Fondation Singer-Polignac

104. Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

105. Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

106. Institut de l'Élevage et de médicine vérérinaire des pays tropicaux (Iemvpt)

107. Institut français d'archéologie orientale du caire

108. Institut géographique national

109. Institut industriel du nord

110. Institut international d'administration publique (Iiap)

111. Institut national agronomique de Paris-Grignon

112. Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-Vie (Inaovev)

113. Institut national d'astronomie et de géophysique (Inag)

114. Institut national de la consommation (Inc)

115. Institut national d'éducation populaire (Inep)

116. Institut national d'études démographiques (Ined)

117. Institut national des jeunes aveugles - Paris

118. Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

119. Institut national des jeunes sourds - Chambéry

120. Institut national des jeunes sourds - Metz

121. Institut national des jeunes sourds - Paris

122. Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (Inpnpp)

123. Institut national de promotion supérieure agricole

124. Institut national de la propriété industrielle

125. Institut national de la recherche agronomique (Inra)

126. Institut national de recherche pédagogique (Inrp)

127. Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

128. Institut national des sports

129. Instituts nationaux polytechniques

130. Instituts nationaux des sciences appliquées

131. Instituts national supérieur de chimie industrielle de Rouen

132. Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)

133. Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrts)

134. Instituts régionaux d'administration

135. Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

136. Musée de l'armée

137. Musée Gustave Moreau

138. Musée de la marine

139. Musée national J.-J. Henner

140. Musée national de la légion d'honneur

141. Musée de la poste

142. Muséum national d'histoire naturelle

143. Musée Augustre Rodin

144. Observatoire de Paris

145. Office de coopération et d'accueil universitaire

146. Office français de protection des réfugiés et apatrides

147. Office national des anciens combattants

148. Office national de la chasse

149. Office national d'information sur les enseignements et les professions (Oniep)

150. Office national d'immigration (Oni)

151. ORSTOM - institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

152. Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

153. Palais de la découverte

154. Parcs nationaux

155. Réunion des musées nationaux

156. Syndicat des transports Parisiens

157. Thermes nationaux - Aix-les-Bains

158. Universités

C. Autre organisme public national (Muut valtion julkiset elimet)

1. Union des Groupements d'Achats Publics (Ugap)

Kreikka

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

Luettelo yksiköistä

1. Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralization

2. Ministry of Foreign Affairs

3. Ministry of National Economy

4. Ministry of Finance

5. Ministry of Development

6. Ministry of Environment, Planning and Public Works

7. Ministry of Education and Religion

8. Ministry of Agriculture

9. Ministry of Labour and Social security

10. Ministry of Health and Social Welfare

11. Ministry of Justice

12. Ministry of Culture

13. Ministry of Merchant Marine

14. Ministry of Macedonia and Thrace

15. Ministry of the Aegean

16. Ministry of Transport and Communications

17. Ministry for Press and Media

18. Ministry to the Prime Minister

19. Army General Staff

20. Navy General Staff

21. Airforce General Staff

22. General Secretariat for Equality

23. General Secretariat for Greeks Living Abroad

24. General Secretariat for Commerce

25. General Secretariat for Research and Technology

26. General Secretariat for Industry

27. General Secretariat for Public Works

28. General Secretariat for Youth

29. General Secretariat for Further Education

30. General Secretariat for Social Security

31. General Secretariat for Sports

32. General State Laboratory

33. National Centre of Public Administration

34. National Printing Office

35. National Statistical Service

36. National Welfare Organisation

37. University of Athens

38. University of Thessaloniki

39. University of Patras

40. University of Ioannina

41. University of Thrace

42. University of Macedonia

43. University of the Aegean

44. Polytechnic School of Crete

45. Sivitanidios Technical School

46. Eginitio Hospital

47. Areteio Hospital

48. Greek Atomic Energy Commission

49. Greek Highway Fund

50. Hellenic Post (ELTA)

51. Workers' Housing Organisation

52. Farmers' Insurance Organisation

53. Public Material Management Organisation

54. School Building Organisation

Irlanti

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

A. Hankintoja tekevät pääyksiköt

1. Office of Public Works

B. Other Departments (Sonstige Beschaffungsstellen)

1. President's Establishment

2. Houses of the Oireachtas (Parliament)

3. Department of the Taoiseach (Prime Minister)

4. Office of the Tánaiste (Deputy Prime Minister)

5. Central Statistics Office

6. Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

7. National Gallery of Ireland

8. Department of Finance

9. State Laboratory

10. Office of the Comptroller and Auditor-General

11. Office of the Attorney-General

12. Office of the Director of Public Prosecutions

13. Valuation Office

14. Civil Service Commission

15. Office of the Ombudsman

16. Office of the Revenue Commissioners

17. Department of Justice

18. Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

19. Department of the Environment

20. Department of Education

21. Department of the Marine

22. Department of Agriculture, Food and Forestry

23. Department of Enterprise and Employment

24. Department of Tourism and Trade

25. Department of Defence(6)

26. Department of Foreign Affairs

27. Department of Social Welfare

28. Department of Health

29. Department of Transport, Energy and Communications

Italia

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

Hankintoja tekevät yksiköt

>TAULUKON PAIKKA>

Muut kansalliset julkiset elimet

1. CONSIP S.p.A. (Concessionaire of Public Informatic Services)

Luxemburg

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

1. Ministère du Budget: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'Etat

2. Ministère de l'Agriculture: Administration des Services Techniques de l'Agriculture

3. Ministère de l'Education Nationale: Lycées d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique

4. Ministère de la Famille et de la Solidarité Sociale: Maisons de Retraite

5. Ministère de la Force Publique: Armée(7) - Gendarmerie - Police

6. Ministère de la Justice: Etablissements Pénitientiaires

7. Ministère de la Santé Publique: Hôpital Neuropsychiatrique

8. Ministère des Travaux Publics: Bâtiments Publics - Ponts et Chaussées

9. Ministère des Communications: Centre Informatique de l'État

10. Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement

Alankomaat

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

Luettelo yksiköistä

Ministeriöt ja niiden alaiset keskushallinnon toimielimet

>TAULUKON PAIKKA>

Portugali

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

>TAULUKON PAIKKA>

Ruotsi

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

>TAULUKON PAIKKA>

Yhdistynyt kuningaskunta

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

1. CABINET OFFICE

Civil Service College

Office of Public Services

The Buying Agency

Parliamentary Counsel Office

Central Comuter and Telecommunications Agency (CCTA)

2. CENTRAL OFFICE OF INFORMATION

3. CHARITY COMMISSION

4. CROWN PROSECUTION SERVICE

5. CROWN ESTATE COMMISSIONERS (VOTE EXPENDITURE ONLY)

6. CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

7. DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

8. DEPARTMENT FOR NATIONAL SAVINGS

9. DEPARTMENT FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT

Higher Education Funding Council for England

Office of Manpower Economics

10. DEPARTMENT OF HEALTH

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

National Health Service Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

U.K. Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

11. DEPARTMENT OF NATIONAL HERITAGE

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

12. DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Regional Medical Service

Independent Tribunal Service

Disability Living Allowance Advisory Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

13. DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

Building Research Establishment Agency

Commons Commission

Countryside Commission

Valuation tribunal

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

14. DEPARTMENT OF THE PROCURATOR-GENERAL AND TREASURY SOLICITOR

Legal Secretariat to the Law Officers

15. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Committees

Gas Consumers' Council

Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Employment Appeal Tribunal

Industrial Tribunals

16. DEPARTMENT OF TRANSPORT

Coastguard Services

17. EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT

18. FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE

Wilton Park Conference Centre

19. GOVERNMENT ACTUARY'S DEPARTMENT

20. GOVERNMENT COMMUNICATIONS HEADQUARTERS

21. HOME OFFICE

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

22. HOUSE OF COMMONS

23. HOUSE OF LORDS

24. INLAND REVENUE, BOARD OF

25. INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE

26. LORD CHANCELLOR'S DEPARTMENT

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeal Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Office of the Social Security Commissioners

Supreme Court Group (England and Wales)

Court of Appeal - Criminal

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Transport Tribunal

27. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

28. MINISTRY OF DEFENCE(8)

Meteorological Office

Procurement Executive

29. NATIONAL AUDIT OFFICE

30. NATIONAL INVESTMENT AND LOANS OFFICE

31. NORTHERN IRELAND COURT SERVICE

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northen Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

32. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF AGRICULTURE

33. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

34. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF EDUCATION

35. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

36. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF FINANCE AND PERSONNEL

37. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

38. NORTHERN IRELAND OFFICE

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

39. OFFICE OF FAIR TRADING

40. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS

National Health Service Central Register

41. OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HEALTH SERVICE COMMISSIONERS

42. PAYMASTER GENERAL'S OFFICE

43. POSTAL BUSINESS OF THE POST OFFICE

44. PRIVY COUNCIL OFFICE

45. PUBLIC RECORD OFFICE

46. REGISTRY OF FRIENDLY SOCIETIES

47. ROYAL COMMISSION ON HISTORICAL MANUSCRIPTS

48. ROYAL HOSPITAL, CHELSEA

49. ROYAL MINT

50. SCOTLAND, CROWN OFFICE AND PROCURATOR

Fiscal Service

51. SCOTLAND, REGISTERS OF SCOTLAND

52. SCOTLAND, GENERAL REGISTER OFFICE

53. SCOTLAND, LORD ADVOCATE'S DEPARTMENT

54. SCOTLAND, QUEEN'S AND LORD TREASURER'S REMEMBRANCER

55. SCOTTISH COURTS ADMINISTRATION

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

56. THE SCOTTISH OFFICE CENTRAL SERVICES

57. THE SCOTTISH OFFICE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT:

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

58. THE SCOTTISH OFFICE INDUSTRY DEPARTMENT

59. THE SCOTTISH OFFICE EDUCATION DEPARTMENT

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

60. THE SCOTTISH OFFICE ENVIRONMENT DEPARTMENT

Rent Assesment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

61. THE SCOTTISH OFFICE HOME AND HEALTH DEPARTMENTS

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish National Health Service Authorities and Trusts

Scottish Police College

62. SCOTTISH RECORD OFFICE

63. HM TREASURY

64. WELSH OFFICE

Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Local Government Boundary Commission for Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh Higher Education Finding Council

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels

3 jakso

Luettelo niistä Itävallan, Belgian, Tanskan, Saksan liittotasavallan, Espanjan, Suomen, Ranskan, Kreikan, Irlannin, Italian, Luxemburgin, Alankomaiden, Portugalin, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeriöiden hankkimista tarvikkeista ja laitteista, jotka kuuluvat tämän osaston soveltamisalaan

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Chile huomauttaa, että tämän lisäyksen mukaisten tiettyjen luetteloiden ohjeellisuutta koskevat, monessa muodossa esitetyt selvennykset vastaavat liitteessä XII olevan lisäyksen 1 B kohdan sanamuotoa.

(2) Tämän lisäyksen jaksossa 3 olevat ei-sotilaalliset materiaalit.

(3) 24. joulukuuta 1993 annetussa laissa tarkoitetut postitoiminnot.

(4) Tämän lisäyksen jaksossa 3 olevat ei-sotilaalliset materiaalit.

(5) Only Post Offices. (Postes seulement.) (Nur Post.)

(6) Tämän lisäyksen jaksossa 3 olevat ei-sotilaalliset materiaalit.

(7) Tämän lisäyksen jaksossa 3 olevat ei-sotilaalliset materiaalit.

(8) Tämän lisäyksen jaksossa 3 olevat ei-sotilaalliset materiaalit.

Lisäys 2

KESKUSHALLINNON ALAPUOLISET YKSIKÖT JA JULKISOIKEUDEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT ELIMET

Yksiköt, jotka tekevät hankintoja tämän osaston määräysten mukaisesti

TAVARAHANKINNAT

Kynnysarvo:200000 erityisnosto-oikeutta

PALVELUT

eritelty lisäyksessä 4

Kynnysarvo:200000 erityisnosto-oikeutta

URAKAT

eritelty lisäyksessä 5

Kynnysarvo:5000000 erityisnosto-oikeutta

Luettelo yksiköistä:

1. Alueelliset tai paikalliset hankintaviranomaiset

2. Direktiivissä 93/37/ETY määritellyt julkisoikeudelliset laitokset

- "Julkisoikeudellisella laitoksella" tarkoitetaan laitosta,

- joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita ja joka ei harjoita teollista tai kaupallista toimintaa,

- joka on oikeushenkilö, ja

- jonka rahoituksesta suurin osa on peräisin valtiolta, alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta taikka muilta julkisoikeudellisilta laitoksilta, tai jonka johto on näiden laitosten valvonnan alainen, taikka jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä valtio, alueellinen tai paikallinen viranomainen taikka muu julkisoikeudellinen laitos nimittää enemmän kuin puolet.

Luettelot edellä mainitut edellytykset täyttävistä julkishallinnollisista laitoksista ja niiden ryhmistä esitetään direktiivin 93/37/ETY liitteessä I. Kyseiset luettelot ovat ainoastaan ohjeellisia (katso Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 199/56, 9.8.1993 ja C 241/228, 29.8.1994).

Julkishallinnolliset laitokset ja niiden ryhmät

I BELGIA

Laitokset

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

- Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs

- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap)

- Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I

- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen

- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag

- Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régiones maritimes») - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten)

- Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap

- Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België

- Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest

- Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad

- Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand

- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

- Fondation royale - Koninklijke Schenking

- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen

- Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp

- Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeitsongevallen

- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten

- Fonds des routes - Wegenfonds

- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers

- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade

- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers

- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen

- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen

- Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie

- Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer

- Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring

- Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand

- Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie

- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand

- Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut

- Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica

- Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw

- Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut

- Enfance et famille - Kind en Gezin

- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen

- Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck

- Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België

- Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw

- Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel

- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

- Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen

- Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart

- Office de promotion du tourisme de la Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap

- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen

- Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid

- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening

- Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land - en Tuinbouwprodukten

- Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen

- Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie

- Office national du lait - Nationale Zuiveldienst

- Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming

- Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart

- Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België

- Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en -Splijtstoffen

- Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten

- Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij

- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi

- Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik

- Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen

- Radio et télévision belges de la Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap

- Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen

- Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen

- Régie des postes - Regie der Posterijen

- Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon

- Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen

- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap Zeekanaal en-Haveninrichtingen van Brussel

- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij

- Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg

- Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Universités relevant de la Communauté française - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap

- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding

- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen

- Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen

- Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering

- Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

Ryhmät

- les centres publics d'aide sociale

- les fabriques d'église (kirkkoneuvostot).

II TANSKA

Laitokset

- Københavns Havn

- Danmarks Radio

- TV 2/Danmark

- TV2 Reklame A/S

- Danmarks Nationalbank

- A/S Storebæltsforbindelsen

- A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark)

- Københavns Lufthavn A/S

- Byfornyelsesselskabet København

- Tele Danmark A/S mit Tochtergesellschaften:

- Fyns Telefon A/S

- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S

- Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab

- Tele Sønderjylland A/S

- Telecom A/S

- Tele Danmark Mobil A/S

Ryhmät

- De kommunale havne (kunnalliset satamat),

- Andre Forvaltningssubjekter (muut julkishallinnon laitokset).

III. SAKSA

1. Julkisoikeudellset oikeushenkilöt

Liittovaltioiden, valtioiden tai paikallisten viranomaisten perustamat, erityisesti seuraavilla toimialoilla toimivat julkisoikeudelliset virastot, laitokset ja säätiöt:

1.1 Viranomaiset

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfaßte Studentenschaften (yliopistot ja opiskelijajärjestöt)

- berufsständische Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (asianajajien/oikeusavustajien, notaarien, veroneuvojien, tilintarkastajien, arkkitehtien, lääkärien ja apteekkarien liitot ja yhdistykset)

- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (taloudelliset ryhmittymät (maatalous- ja ammattijärjestöt, kauppa- ja teollisuuskamarit, ammatilliset käsityöläisjärjestöt, käsityöläisosuuskunnat)

- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (sosiaalivakuutukset, sairaskassat, tapaturma- ja eläkevakuutuslaitokset)

- kassenärztliche Vereinigungen (sairaskassalääkäreiden järjestöt)

- Genossenschaften und Verbände (osuuskunnat ja liitot).

1.2 Laitokset ja säätiöt

Valtion valvomat yleishyödylliset laitokset, jotka eivät harjoita teollista tai kaupallista toimintaa, erityisesti seuraavilla aloilla:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (oikeuskelpoiset liittovaltion viranomaiset)

- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (kansalliset yhteisvastuujärjestöt sekä yliopisto- ja koulujärjestöt)

- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (kulttuuri-, hyväntekeväisyys- ja avustussäätiöt).

2. Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt

Valtion valvomat yleishyödylliset laitokset, jotka eivät harjoita teollista tai kaupallista toimintaa (mukaan lukien kommunale Versorgungsunternehmen, julkiset kunnalliset palvelut) erityisesti seuraavilla aloilla:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (terveys: sairaalat, hoitolaitokset, lääketieteelliset tutkimuslaitokset, tutkimuslaboratoriot ja teurastuslaitokset)

- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (kulttuuri: julkiset teatterit, orkesterit, museot, kirjastot, arkistot, eläin- ja kasvitieteelliset puutarhat)

- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (sosiaalitoimi: lastentarhat, päiväkodit, lepokodit, lasten- ja nuorisokodit, vapaa-ajankeskukset, kokoontumistilat, naistentalot, vanhainkodit, asunnottomien asuntolat)

- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (urheilu: uimahallit, urheilutilat ja -laitokset)

- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (turvallisuus: palo- ja pelastustoimi)

- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (koulutus: ammatilliset uudelleenkoulutuskeskukset, perus-, täydennys- ja jatkokursseja järjestävät laitokset, kansankorkeakoulut)

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (tiede, tutkimus ja kehitys: suuret tutkimuskeskukset, tieteelliset seurat ja yhdistykset, tieteen edistäminen)

- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (puhtaanapito: katujen puhtaanapito, jäte- ja jätevesihuolto)

- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (rakennus- ja asuntotoiminta: kaupunkisuunnittelu, kaupunkien kehittäminen, asuntoyritykset, asuntovälitys)

- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (talous: talouden edistämisestä vastaavat yhteisöt)

- Friedhofs- und Bestattungswesen (hautausmaat ja hautauspalvelut)

- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (kehitysyhteistyö: rahoitus, tekninen yhteistyö, kehitysapu, koulutus).

IV KREIKKA

Ryhmät

Muut julkisoikeudelliset oikeushenkilöt, joiden julkisia rakennusurakoita koskevat sopimukset ovat valtion valvonnassa.

V ESPANJA

Ryhmät

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social Social (sosiaalipalvelujen hallinnolliset yksiköt ja yleiset palvelut)

- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (valtionhallinnon itsenäiset laitokset)

- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (itsehallinnollisten yhdyskuntien itsenäiset laitokset)

- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (paikallisten viranomaisten itsenäiset laitokset)

- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español ñol (muut Espanjan valtion julkisista hankinnoista annetussa lainsäädännössä tarkoitetut yksiköt).

VI RANSKA

Laitokset

1. Kansalliset julkiset laitokset:

1.1 tieteen, kulttuurin ja ammatillisen alan laitokset:

- Collège de France

- Conservatoire national des arts et métiers

- Observatoire de Paris

1.2 tieteen ja tekniikan alan laitokset:

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Institut national de la recherche agronomique

- Institut national de la santé et de la recherche médicale

- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)

1.3 hallinnolliset laitokset:

- Agence nationale pour l'emploi

- Caisse nationale des allocations familiales

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre

- Agences financières de bassins

Ryhmät

1. Kansalliset julkiset laitokset:

- universités (yliopistot)

- écoles normales d'instituteurs (opettajankoulutuslaitokset).

2. Alueelliset, paikalliset tai departementtitason julkishallinnolliset laitokset:

- collèges (keskiasteen koulut)

- lycées (keskiasteen koulut)

- établissements publics hospitaliers (yleiset sairaalat)

- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (yleiset kohtuuhintaisten asuntojen toimistot).

3. Alueviranomaisten ryhmittymät:

- syndicats de communes (paikallisviranomaisten yhteenliittymät)

- districts (hallintopiirit)

- communautés urbaines (kunnat)

- institutions interdépartementales et interrégionales (departementtien ja alueiden yhteiset laitokset).

VII IRLANTI

Laitokset

- Shannon Free Airport Development Company Ltd

- Local Government Computer Services Board

- Local Government Staff Negotiations Board

- Córas Tráchtála (Irish Export Board)

- Industrial Development Authority

- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods)

- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board)

- Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board)

- Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions)

- An Bord Pleanála (Irish Planning Board)

Ryhmät

- Third level Educational Bodies of a Public Character, (julkiset korkea-asteen oppilaitokset)

- National Training, Cultural or Research Agencies, (kansalliset opetus-, kulttuuri- tai tutkimuslaitokset)

- Hospital Boards of a Public Character, (julkiset sairaaloiden hallintoneuvostot)

- National Health & Social Agencies of a Public Character, (julkiset kansalliset terveys- ja sosiaalivirastot)

- Central & Regional Fishery Boards (keskitetyt ja alueelliset kalastusneuvostot).

VIII ITALIA

Laitokset

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno

Ryhmät

- Enti portuali e aeroportuali (satama- ja lentokenttäviranomaiset)

- Consorzi per le opere idrauliche (vesilaitosten yhteenliittymät)

- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (valtion yliopistot, valtion yliopistojen laitokset, yliopistojen kehittämisyhteenliittymät)

- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (korkeammat tiede- ja kulttuurilaitokset, tähtitieteelliset, avaruusfysikaaliset, geofysikaaliset tai vulkanologiset observatoriot)

- Enti di ricerca e sperimentazione (tutkimus- ja koelaitokset)

- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (julkiset sosiaaliapu- ja hyväntekeväisyyslaitokset)

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (pakollisen sosiaaliturvan ja sosiaaliaputoiminnan virastot)

- Consorzi di bonifica (maanraivausyhteenliittymät)

- Enti di sviluppo o di irrigazione (kehitys- tai keinokastelulaitokset)

- Consorzi per le aree industriali (teollisuusalueiden yhteenliittymät)

- Comunità montane (vuoristoalueiden kuntien ryhmittymät)

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse (yleishyödylliset palvelujärjestöt)

- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (julkiset viihde-, urheilu-, matkailu- ja vapaa-ajantoimintaa harjoittavat toimielimet)

- Enti culturali e di promozione artistica (kulttuurin ja taiteen edistämislaitokset).

IX LUXEMBURG

Ryhmät

- Les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (hallituksen jäsenen valvomat valtion laitokset)

- Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (kuntien valvomat julkiset laitokset)

- Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite (14 päivänä helmikuuta 1900 annetun lain, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, nojalla perustettujen kuntien yhteenliittymät).

X ALANKOMAAT

Laitokset

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

Ryhmät

- De waterschappen (vesilaitosten hallinto)

- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (tieteellisestä koulutuksesta annetun lain (1985) 8 artiklassa mainitut tieteelliset koulutuslaitokset) wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985) (opetussairaalat).

XI PORTUGALI

Ryhmät

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (julkiset koulutus- ja terveydenhuoltolaitokset sekä julkiset tieteelliset tutkimuslaitokset)

- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (muuta kuin teollista tai kaupallista toimintaa harjoittavat julkiset laitokset)

- Fundações públicas (julkiset säätiöt)

- Administrações gerais e juntas autonómas (yleiset hallintoelimet ja itsenäiset neuvostot).

XII YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Laitokset

- Central Blood Laboratories Authority

- Design Council

- Health and Safety Executive

- National Research Development Corporation

- Public Health Laboratory Services Board

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service

- Commission for the New Towns

- Development Board For Rural Wales

- English Industrial Estates Corporation

- National Rivers Authority

- Northern Ireland Housing Executive

- Scottish Enterprise

- Scottish Homes

- Welsh Development Agency

Ryhmät

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges, (yliopistot ja teknilliset oppilaitokset, valtionapua saavat koulut ja oppilaitokset)

- National Museums and Galleries, (kansallismuseot ja -galleriat)

- Research Councils, (tutkimusneuvostot)

- Fire Authorities, (palontorjuntaviranomaiset)

- National Health Service Authorities, (kansalliset terveydenhuoltoviranomaiset)

- Police Authorities, (poliisiviranomaiset)

- New Town Development Corporations, (uusien kaupunkien kehittämisestä vastaavat yhteisöt)

- Urban Development Corporations (kaupunkien kehittämisestä vastaavat yhteisöt).

XIII ITÄVALTA

Kaikki "Rechnungshofin" (tilintarkastustuomioistuin) budjettivalvonnan alaiset laitokset, jotka eivät ole teollisia tai kaupallisia.

XIV SUOMI

Julkiset tai julkisessa valvonnassa olevat laitokset ja yritykset, jotka eivät ole teollisia tai kaupallisia.

XVI RUOTSI

Kaikki ei-kaupalliset laitokset, joiden julkiset rakennussopimukset ovat julkisista sopimuksista vastaavan kansallisen viraston valvonnan alaisia.

Direktiivin 93/37/ETY liitteessä I lueteltujen yksikköjen lisäksi seuraavien yksikköjen katsotaan olevan julkisoikeudellisia laitoksia kyseisen direktiivin tarkoittamassa merkityksessä:

Itävalta: "Austrian State Printing Office"

Tanska: "Copenhagen Hospital Corporation" ("Hovedstandens Sygehusfaellesskab")

Irlanti: "Forbas"; "Forbairt"

Luxemburg: "L'entreprise des Postes et Télécomunications"(ainoastaan postipalvelut)

Portugali: "INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)"

"Institute for the Consumer / Instituto do Consumidor"

"Institute for Meteorology / Instituto de Meteorologia"

"Institute for Natural Conservation / Instituto da Conservação da Natureza"

"Water Institute / Instituto da Água"

"ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal"

"Portuguese Blood Institute / Instituto do Sangue"

Yhdistynyt kuningaskunta: "Ordnance Survey"

Lisäys 3

YLEISHYÖDYLLISTEN PALVELUIDEN ALALLA TOIMIVAT YKSIKÖT

Yksiköt, jotka tekevät hankintoja tämän osaston määräysten mukaisesti

TAVARAHANKINNAT

Kynnysarvo: 400000 erityisnosto-oikeutta

PALVELUT

eritelty lisäyksessä 4

Kynnysarvo: 400000 erityisnosto-oikeutta

URAKAT

eritelty lisäyksessä 5

Kynnysarvo: 5000000 erityisnosto-oikeutta

Luettelo yksiköistä:

Direktiivin 93/38/ETY 2 artiklassa tarkoitetut sopimuspuolet, joita ovat viranomaiset tai julkiset yritykset ja joiden yhtenä toimintana on jokin allamainituista taikka niiden yhdistelmä:

a) meri- tai sisävesisatama- taikka muiden terminaalipalvelujen saattaminen meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien saataville;

b) lentokenttä- tai terminaalipalvelujen saattaminen lentoliikenteen harjoittajien saataville.

Direktiivin 93/38/ETY mukaiset viranomaiset tai julkiset yritykset, jotka on lueteltu tässä lisäyksessä (lentokenttäpalvelujen alan hankintayksiköt ja meri- tai sisävesisatama- taikka muiden terminaalipalvelujen alan hankintayksiköt), täyttävät yllämainitut edellytykset. Kyseiset luettelot ovat ainoastaan ohjeellisia (katso Euroopan yhteisöjen virallisessa lehti L 199/84, 9.8.1993 ja C 241/228, 29.8.1994).

1 jakso

Meri- tai sisävesisatama- taikka muiden terminaalipalvelujen alan hankintayksiköt

ITÄVALTA

Alueellisten viranomaisten (Länder ja/tai Gemeinden) kokonaan tai osittain omistamat sisävesisatamat

BELGIA

- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles

- Port autonome de Liége

- Port autonome de Namur

- Port autonome de Charleroi

- Port de la ville de Gand

- La Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen

- Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers)

- Port de Nieuwport

- Port d'Ostende

TANSKA

Satamat sellaisina kuin ne on määritelty seuraavassa säädöksessä: Article 1, I to III bekendtgyrelse nr. 604 af 16 december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12 maj 1976 om trafikhavne.

SUOMI

Satamat, jotka toimivat lain kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76) nojalla.

Saimaa-kanava (Saimaan kanavan hoitokunta)

SAKSA

- Alueellisten viranomaisten (Länder, Kreise, Gemeinden) kokonaan tai osittain omistamat merisatamat

- Sisävesisatamat, joihin sovelletaan seuraavaa säädöstä: Hafenordnung pursuant to the Wassergesetze der Länder.

KREIKKA

- Οργαυισμός Λψένος Πειραιώς (Organismos Limenos Peiraios), joka on perustettu seuraavien säädösten nojalla: Emergency Law 1559/1950 and Law 1630/1951.

- Οργαυισμός Λψένος Θεσαλονίκης Thessalonikin satama (Organismos Limenos Thessalonikis), joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: decree N.A. 2251/1953.

- Muut satamat, joihin sovelletaan seuraavaa presidentin antamaa säädöstä: decree 649/1977 (NA. 649/1977) Εποπτεία, οργάνωσηλειτουργίας διοικητκός έλεγχος λψένων (Epopteia, organosi leitoyrgias dioktitikos elenchos limenon), satamien johto, toimintojen organisointi ja hallinnollinen valvonta).

ESPANJA

- Puerto de Huelva, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

- Puerto de Barcelona, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78 Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Puerto de Bilbao, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2048/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Puerto de Valencia, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Juntas de Puertos, jotka toimivat seuraavien säädösten nojalla: Lei 27/68 de 20 de junio de 1968, Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía and Decreto de 9 de abril de 1970, no 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.

- Satamat, joita ylläpitää Comisíon Administrativa de Grupos de Puertos, jotka toimivat seuraavien säädösten nojalla: Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978, Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.

- Satamat, jotka on mainittu seuraavassa säädöksessä: Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificacíon de los de interés general.

RANSKA

- Port autonome de Paris, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

- Port autonome de Strasbourg, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: convention du 20 mai 1923 entre l'BEtat et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approved by the loi du 26 avril 1924.

- Muut sisävesisatamat, jotka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: article 6 (navigation intérieure) of the décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.

- Ports autonomes, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: articles L 111-1 et suivants, code des ports maritimes.

- Ports non autonomes, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: articles R 121-1 et suivants, code des ports maritimes.

- Alueellisten viranomaisten (départements) ylläpitämät satamat, tai satamat, jotka toimivat alueellisten viranomaisten seuraavan säädöksen nojalla myöntämän yksinoikeuden nojalla: article 6 of the loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, départements et l'Etat.

IRLANTI

- Satamat, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: the Harbour Acts 1946 to 1976.

- Dun Laoghairen satama, joka toimii seuraavan säädöksen nojalla: the State Harbours Act 1924.

- Rosslare Harbour'n satama, joka toimii seuraavan säädöksen nojalla: the Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.

ITALIA

- Kansalliset satamat ja muut satamat, joita ylläpitää Capitaneria di Porto seuraavan säädöksen nojalla: Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

- Itsenäiset satamat (enti portuali), jotka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla annetulla erityislainsäädännöllä: Article 19 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUXEMBURG

Port de Mertert, joka on perustettu ja toimii seuraavan säädöksen nojalla: loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

ALANKOMAAT

Havenbedrijven, jotka on perustettu ja toimivat seuraavan säädöksen nojalla: Gemeentewet van 29 juni 1851.

Havenschap Vlissingen, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

Havenschap Terneuzen, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.

Havenschap Delfzijl, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

Industrie- en havenschap Moerdijk, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approved by Koninklijke Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

PORTUGALI

Porto do Lisboa, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: Decreto Real do 18 de Fevereiro de 1907 ja toimii seuraavan säädöksen nojalla: Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948.

Porto do Douro e Leixões, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948.

Porto de Sines, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.

Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira de Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.

RUOTSI

Satama- ja terminaalipalvelut seuraavan säädöksen nojalla: lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, the förordningen (1983:744) om trafiken paa Göta kanal.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Harbour Authorities, joita tarkoitetaan säädöksen the Harbours Act 1964 57 artiklassa ja jotka tarjoavat satamapalveluja merikuljetuksille tai sisävesikuljtetuksille.

2 jakso

Lentokenttäalan hankintayksiköt

ITÄVALTA

Austro Control GmbH

Yksiköt sellaisina kuin ne on määritelty seuraavassa säädöksessä: Articles 60 to 80 of the Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957).

BELGIA

Régie des voies aériennes, jotka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la réegie des voies aéeriennes amended by arrCetBe royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régle des voies aériennes.

TANSKA

Lentokentät, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn toimiluvan nojalla: § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985.

SUOMI

Lentokentät, joita ylläpitää "Ilmailulaitos/Luftfartsverket" Ilmailulain (595/64) nojalla.

SAKSA

Lentokentät sellaisina kuin ne on määritelty seuraavassa säädöksessä: Article 38 Absatz 2 of the Luftverkehrszulassungsordnung vom 19 März 1979 38 artiklan as last amended by the Verordnung vom 21 Juli 1986.

KREIKKA

Lentokentät, jotka toimivat siviili-ilmailupalvelujen tarjoamisesta annetun seuraavan säädöksen nojalla: 517/1931 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)

Kansainväliset lentokentät, jotka toimivat presidentin antaman asetuksen 647/981 nojalla.

ESPANJA

Lentokentät, joita ylläpitää Aeropuertos Nacionales ja jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

RANSKA

Aéroports de Paris, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile.

Aéroport de Bâle - Mulhouse, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

Lentokentät sellaisina kuin ne on määritelty seuraavassa säädöksessä: article L 270-1, code de l'aviation civile.

Lentokentät, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

Lentokentät, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: convention d'exploitation pursuant to article L/221, code de l'aviation civile.

IRLANTI

Dublinin, Corkin and Shannonin lentokentät, joita ylläpitää Aer Rianta - Irish Airports.

Lentokentät, jotka toimivat seuraavien säädösten nojalla myönnetyn Public use Licensen nojalla: the Air Navigation and Transport Act No 231936, the Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) ja the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).

ITALIA

Kansalliset siviililentokentät (aeroporti civili istituiti dallo Stato), jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: Article 692 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Yksiköt, jotka tarjoavat lentokenttäpalveluja seuraavan säädöksen nojalla: Article 694 of the Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUXEMBURG

Aéroport de Findel.

ALANKOMAAT

Lentokentät, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: Articles 18 and following of the Luchtvaartwet of 15 January 1958, amended on 7 June 1978.

PORTUGALI

Lentokentät, joita ylläpitää Aeroportos de Navegação Aérea (ANA), EP seuraavan säädöksen nojalla: Decreto-Lei no 246/79.

Aeroporto do Funchal ja Aeroporto de Porto Santo, alueellistettu seuraavan säädöksen nojalla: Decreto-Lei no 284/81.

RUOTSI

Julkiset lentokentät seuraavan säädöksen nojalla: lagen (1957:297) om luftfart.

Yksityiset lentokentät, jotka toimivat mainitun lain mukaisen toimiluvan perusteella, jos toimilupa on direktiivin 2 artiklan 3 kohdan edellytysten mukainen.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lentokentät, joita ylläpitää British Airports Authority plc.

Lentokentät, joilla on public limited companies- asema (plc) ja jotka toimivat lain Airports Act 1986 nojalla.

Lisäys 4

PALVELUT

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 5

RAKENNUSPALVELUT

Rakennuspalveluiden määritelmä:

Rakennuspalvelusopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka kohteena on jokin CPC-luokituksen alajaksossa 51 tarkoitettu millä mahdollisella tavalla tahansa suoritettava maa- ja vesirakentamiseen tai rakennusten tai rakennelmien rakentamiseen liittyvä työsuorite.

CPC-luokituksen alajakso 51

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE XII

(137 artiklassa tarkoitettu)

CHILEN JULKISISTA HANKINNOISTA VASTAAVAT YKSIKÖT

Lisäys 1

KESKUSHALLINNON HANKINTAYKSIKÖT

Yksiköt, jotka tekevät hankintoja tämän osaston määräysten mukaisesti

TAVARAHANKINNAT

Kynnysarvo: 130000 erityisnosto-oikeutta

PALVELUT

Eritelty lisäyksessä 4

Kynnysarvo: 130000 erityisnosto-oikeutta

RAKENNUSURAKAT

Eritelty lisäyksessä 5

Kynnysarvo: 5000000 erityisnosto-oikeutta

A. HANKINTAYKSIKÖT

Presidencia de la República

Ministerio de Interior

Subsecretaría de Interior

Subsecretaría de Desarrollo Regional

Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI)

Dirección de Seguridad Publica e Información

Comité Nacional Control de Estupefacientes (CONACE)

Servicio Electoral

Fondo Nacional

Ministerio de Relaciones Exteriores

Subsecretaría de Relaciones Exteriores

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

Instituto Antártico Chileno (INACH)

Dirección de Fronteras y Limites (DIFROL)

Ministerio de Defensa Nacional

Subsecretaría de Guerra

Subsecretaría de Marina

Subsecretaría de Aviación

Subsecretaría de Carabineros

Subsecretaría de Investigaciones

Dirección Administrativa del ministerio de Defensa Nacional

Dirección de Aeronáutica Civil

Dirección General de Movilización Nacional

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

Dirección General de Defensa Civil

Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Hacienda

Dirección de Presupuestos

Servicio de Impuestos Internos (SII)

Tesorería General de la República

Servicio Nacional de Aduanas

Casa de Moneda

Dirección de Aprovisionamiento del Estado (Chilecompra)

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Superintendencia de Valores y Seguros

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Subsecretaría General de La Presidencia

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Subsecretaría General de Gobierno

Instituto Nacional del Deporte (IND)

División de Organizaciones Sociales (DOS)

Secretaría de Comunicación y Cultura (SECC)

Ministerio de Economía, Fomento, Reconstrucción y Energía

Subsecretaría de Economía

Subsecretaría de Pesca

Secretaría Ejecutiva Comisión Nacional de Energía

Comité de Inversiones Extranjeras

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)

Fiscalía Nacional Económica

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)

Superintendencia de Electricidad y Combustible

Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)

Corporación de Investigaciones Tecnológicas (INTEC)

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)

Instituto Forestal

Instituto Nacional de Normalización (INN)

Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

Ministerio de Minería

Subsecretaría de Minería

Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)

Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)

Comisión Nacional de Energía

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)

Ministerio de Planificación y Cooperación

Subsecretaría de Panificación y Cooperación

Corporación Nacional Desarrollo Indígena (CONADI)

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS)

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

Agencia de Cooperación Internacional (AGCI)

Ministerio de Educación

Subsecretaría de Educación

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)

Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos (DIBAM)

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

Consejo Nacional del Libro y la Lectura

Consejo de Calificación Cinematográfica

Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART)

Ministerio de Justicia

Subsecretaría de Justicia

Corporaciones de Asistencia Judicial

Servicio Registro Civil e Identificación

Fiscalía Nacional de Quiebras

Servicio Médico Legal

Servicio Nacional de Menores (SENAME)

Dirección Nacional de Gendarmería

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Subsecretaría del Trabajo

Subsecretaría de Previsión Social

Dirección del Trabajo

Dirección General del Crédito Prendario

Instituto de Normalización Previsional (INP)

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones

Superintendencia de Seguridad Social

Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales

Ministerio de Obras Públicas

Subsecretaría de Obras Públicas

Dirección General de Obras Públicas

Administración y ejecución de Obras Públicas

Administración de Servicios de Concesiones

Dirección de Aeropuertos

Dirección de Arquitectura

Dirección Obras Portuarias

Dirección de Planeamiento

Dirección Obras Hidráulicas

Dirección Vialidad

Dirección Contabilidad y Finanzas

Instituto Nacional de Hidráulica

Superintendencia Servicios Sanitarios

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Transportes

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Junta Aeronáutica Civil

Centro Control y Certificación Vehicular (3CV)

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET)

Unidad Operativa Control de Tránsito (UOCT)

Ministerio de Salud

Subsecretaría de Salud

Central Abastecimientos Sistema Nacional Servicios de Salud (CENABAST)

Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Instituto de Salud Pública (ISP)

Superintendencia de Isapres

Servicio de Salud Arica

Servicio de Salud Iquique

Servicio de Salud Antofagasta

Servicio de Salud Atacama

Servicio de Salud Coquimbo

Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota

Servicio de Salud Aconcagua

Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins

Servicio de Salud Maule

Servicio de Salud Ñuble

Servicio de Salud Concepción

Servicio de Salud Talcahuano

Servicio de Salud Bío-Bío

Servicio de Salud Arauco

Servicio de Salud Araucanía Norte

Servicio de Salud Araucanía Sur

Servicio de Salud Valdivia

Servicio de Salud Osorno

Servicio de Salud Llanquihue-Chiloé-Palena

Servicio de Salud Aysén

Servicio de Salud Magallanes

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

Servicio de Salud Metropolitano Central

Servicio de Salud Metropolitano Sur

Servicio de Salud Metropolitano Norte

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente

Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo

Subsecretaría de Vivienda

Parque Metropolitano de Santiago

Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo

Ministerio de Bienes Nacionales

Subsecretaría de Bienes Nacionales

Ministerio de Agricultura

Subsecretaría de Agricultura

Comisión Nacional de Riego (CNR)

Corporación Nacional Forestal (CONAF)

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA)

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIA)

Ministerio Servicio Nacional de la Mujer

Subsecretaría Nacional de la Mujer

Gobiernos Regionales

Intendencia I Región

Gobernación de Arica

Gobernación de Parinacota

Gobernación de Iquique

Intendencia II Región

Gobernación de Antofagasta

Gobernación de El Loa

Gobernación de Tocopilla

Intendencia III Región

Gobernación de Chañaral

Gobernación de Copiapó

Intendencia IV Región

Gobernación de Huasco

Gobernación de El Elqui

Gobernación de Limarí

Gobernación de Choapa

Intendencia V Región

Gobernación de Petorca

Gobernación de Valparaíso

Gobernación de San Felipe de Aconcagua

Gobernación de Los Andes

Gobernación de Quillota

Gobernación de San Antonio

Gobernación de Isla de Pascua

Intendencia VI Región

Gobernación de Cachapoal

Gobernación de Colchagua

Gobernación de Cardenal Caro

Intendencia VII Región

Gobernación de Curicó

Gobernación de Talca

Gobernación de Linares

Gobernación de Cauquenes

Intendencia VIII Región

Gobernación de Ñuble

Gobernación de Bío-Bío

Gobernación de Concepción

Gobernación de Arauco

Intendencia IX Región

Gobernación de Malleco

Gobernación de Cautín

Intendencia X Región

Gobernación de Valdivia

Gobernación de Osorno

Gobernación de Llanquihue

Gobernación de Chiloé

Gobernación de Palena

Intendencia XI Región

Gobernación de Coihaique

Gobernación de Aysén

Gobernación de General Carrera

Intendencia XII Región

Gobernación de Capitán Prat

Gobernación de Ultima Esperanza

Gobernación de Magallanes

Gobernación de Tierra del Fuego

Gobernación de Antártica Chilena

Intendencia Región Metropolitana

Gobernación de Chacabuco

Gobernación de Cordillera

Gobernación de Maipo

Gobernación de Talagante

Gobernación de Melipilla

Gobernación de Santiago

B. KAIKKI MUUT KESKUSHALLINNON YKSIKÖT, MUKAAN LUETTUINA NIIDEN ALUEELLISET JA PAIKALLISET ALAOSASTOT, EDELLYTTÄEN, ETTÄ NIILLÄ EI OLE TEOLLISTA TAI KAUPALLISTA LUONNETTA.

Lisäys 2

JULKISHALLINNON ALEMMAN TASON YKSIKÖT JA JULKISOIKEUDELLISET ELIMET

Yksiköt, jotka tekevät hankintoja tämän osaston määräysten mukaisesti

TAVARAHANKINNAT

Kynnysarvo: 200000 erityisnosto-oikeutta

PALVELUT

Eritelty lisäyksessä 4

Kynnysarvo: 200000 erityisnosto-oikeutta

RAKENNUSURAKAT

Eritelty lisäyksessä 5

Kynnysarvo: 5000000 erityisnosto-oikeutta

A. HANKINTAYKSIKÖT

Municipalidad de Arica

Municipalidad de Iquique

Municipalidad de Pozo Almonte

Municipalidad de Pica

Municipalidad de Huara

Municipalidad de Camarones

Municipalidad de Putre

Municipalidad de General Lagos

Municipalidad de Camiña

Municipalidad de Colchane

Municipalidad de Tocopilla

Municipalidad de Antofagasta

Municipalidad de Mejillones

Municipalidad de Taltal

Municipalidad de Calama

Municipalidad de Ollagüe

Municipalidad de Maria Elena

Municipalidad de San Pedro De Atacama

Municipalidad de Sierra Gorda

Municipalidad de Copiapó

Municipalidad de Caldera

Municipalidad de Tierra Amarilla

Municipalidad de Chañaral

Municipalidad de Diego De Almagro

Municipalidad de Vallenar

Municipalidad de Freirina

Municipalidad de Huasco

Municipalidad de Alto Del Carmen

Municipalidad de La Serena

Municipalidad de La Higuera

Municipalidad de Vicuña

Municipalidad de Paihuano

Municipalidad de Coquimbo

Municipalidad de Andacollo

Municipalidad de Ovalle

Municipalidad de Río Hurtado

Municipalidad de Monte Patria

Municipalidad de Punitaqui

Municipalidad de Combarbalá

Municipalidad de Illapel

Municipalidad de Salamanca

Municipalidad de Los Vilos

Municipalidad de Canela

Municipalidad de Valparaíso

Municipalidad de Viña Del Mar

Municipalidad de Quilpue

Municipalidad de Villa Alemana

Municipalidad de Casablanca

Municipalidad de Quintero

Municipalidad de Puchuncaví

Municipalidad de Quillota

Municipalidad de La Calera

Municipalidad de La Cruz

Municipalidad de Hijuelas

Municipalidad de Nogales

Municipalidad de Limache

Municipalidad de Olmué

Municipalidad de Isla De Pascua

Municipalidad de San Antonio

Municipalidad de Santo Domingo

Municipalidad de Cartagena

Municipalidad de El Tabo

Municipalidad de El Quisco

Municipalidad de Algarrobo

Municipalidad de San Felipe

Municipalidad de Santa María

Municipalidad de Putaendo

Municipalidad de Catemu

Municipalidad de Panquehue

Municipalidad de Llay-Llay

Municipalidad de Los Andes

Municipalidad de San Esteban

Municipalidad de Calle Larga

Municipalidad de Rinconada

Municipalidad de La Ligua

Municipalidad de Cabildo

Municipalidad de Petorca

Municipalidad de Papudo

Municipalidad de Zapallar

Municipalidad de Juan Fernández

Municipalidad de Con-Con

Municipalidad de Buin

Municipalidad de Calera De Tango

Municipalidad de Colina

Municipalidad de Curacaví

Municipalidad de El Monte

Municipalidad de Isla De Maipo

Municipalidad de Pudahuel

Municipalidad de La Cisterna

Municipalidad de Las Condes

Municipalidad de La Florida

Municipalidad de La Granja

Municipalidad de Lampa

Municipalidad de Conchalí

Municipalidad de La Reina

Municipalidad de Maipú

Municipalidad de Estación Central

Municipalidad de Melipilla

Municipalidad de Ñuñoa

Municipalidad de Paine

Municipalidad de Peñaflor

Municipalidad de Pirque

Municipalidad de Providencia

Municipalidad de Puente Alto

Municipalidad de Quilicura

Municipalidad de Quinta Normal

Municipalidad de Renca

Municipalidad de San Bernardo

Municipalidad de San José De Maipo

Municipalidad de San Miguel

Municipalidad de Santiago

Municipalidad de Talagante

Municipalidad de Til Til

Municipalidad de Alhué

Municipalidad de San Pedro

Municipalidad de Maria Pinto

Municipalidad de San Ramón

Municipalidad de La Pintana

Municipalidad de Macul

Municipalidad de Peñalolen

Municipalidad de Lo Prado

Municipalidad de Cerro Navia

Municipalidad de San Joaquín

Municipalidad de Cerrillos

Municipalidad de El Bosque

Municipalidad de Recoleta

Municipalidad de Vitacura

Municipalidad de Lo Espejo

Municipalidad de Lo Barnechea

Municipalidad de Independencia

Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

Municipalidad de Huechuraba

Municipalidad de Padre Hurtado

Municipalidad de Rancagua

Municipalidad de Machalí

Municipalidad de Graneros

Municipalidad de Codegua

Municipalidad de Mostazal

Municipalidad de Peumo

Municipalidad de Las Cabras

Municipalidad de San Vicente

Municipalidad de Pichidegua

Municipalidad de Doñihue

Municipalidad de Coltauco

Municipalidad de Rengo

Municipalidad de Quinta De Tilcoco

Municipalidad de Requínoa

Municipalidad de Olivar

Municipalidad de Coinco

Municipalidad de Malloa

Municipalidad de San Fernando

Municipalidad de Chimbarongo

Municipalidad de Nancagua

Municipalidad de Placilla

Municipalidad de Santa Cruz

Municipalidad de Lolol

Municipalidad de Chépica

Municipalidad de Pumanque

Municipalidad de Paredones

Municipalidad de Palmilla

Municipalidad de Litueche

Municipalidad de Pichilemu

Municipalidad de Marchihue

Municipalidad de La Estrella

Municipalidad de Navidad

Municipalidad de Peralillo

Municipalidad de Curicó

Municipalidad de Romeral

Municipalidad de Teno

Municipalidad de Rauco

Municipalidad de Licantén

Municipalidad de Vichuquén

Municipalidad de Hualañé

Municipalidad de Molina

Municipalidad de Sagrada Familia

Municipalidad de Talca

Municipalidad de San Clemente

Municipalidad de Pelarco

Municipalidad de Río Claro

Municipalidad de Pencahue

Municipalidad de Maule

Municipalidad de Curepto

Municipalidad de Constitución

Municipalidad de Empedrado

Municipalidad de San Javier

Municipalidad de Linares

Municipalidad de Yerbas Buenas

Municipalidad de Colbún

Municipalidad de Longaví

Municipalidad de Parral

Municipalidad de Retiro

Municipalidad de Chanco

Municipalidad de Cauquenes

Municipalidad de Villa Alegre

Municipalidad de Pelluhue

Municipalidad de San Rafael

Municipalidad de Chillán

Municipalidad de Pinto

Municipalidad de Coihueco

Municipalidad de Ranquil

Municipalidad de Coelemu

Municipalidad de Quirihue

Municipalidad de Ninhue

Municipalidad de Portezuelo

Municipalidad de Trehuaco

Municipalidad de Cobquecura

Municipalidad de San Carlos

Municipalidad de Ñiquén

Municipalidad de San Fabián

Municipalidad de San Nicolás

Municipalidad de Bulnes

Municipalidad de San Ignacio

Municipalidad de Quillón

Municipalidad de Yungay

Municipalidad de Pemuco

Municipalidad de El Carmen

Municipalidad de Concepción

Municipalidad de Penco

Municipalidad de Hualqui

Municipalidad de Florida

Municipalidad de Tomé

Municipalidad de Talcahuano

Municipalidad de Coronel

Municipalidad de Lota

Municipalidad de Santa Juana

Municipalidad de Lebu

Municipalidad de Los Alamos

Municipalidad de Arauco

Municipalidad de Curanilahue

Municipalidad de Cañete

Municipalidad de Contulmo

Municipalidad de Tirúa

Municipalidad de Los Angeles

Municipalidad de Santa Bárbara

Municipalidad de Laja

Municipalidad de Quilleco

Municipalidad de Nacimiento

Municipalidad de Negrete

Municipalidad de Mulchén

Municipalidad de Quilaco

Municipalidad de Yumbel

Municipalidad de Cabrero

Municipalidad de San Rosendo

Municipalidad de Tucapel

Municipalidad de Antuco

Municipalidad de Chillán Viejo

Municipalidad de San Pedro De La Paz

Municipalidad de Chiguayante

Municipalidad de Angol

Municipalidad de Purén

Municipalidad de Los Sauces

Municipalidad de Renaico

Municipalidad de Collipulli

Municipalidad de Ercilla

Municipalidad de Traiguén

Municipalidad de Lumaco

Municipalidad de Victoria

Municipalidad de Curacautín

Municipalidad de Lonquimay

Municipalidad de Temuco

Municipalidad de Vilcún

Municipalidad de Freire

Municipalidad de Cunco

Municipalidad de Lautaro

Municipalidad de Perquenco

Municipalidad de Galvarino

Municipalidad de Nueva Imperial

Municipalidad de Carahue

Municipalidad de Saavedra

Municipalidad de Pitrufquén

Municipalidad de Gorbea

Municipalidad de Toltén

Municipalidad de Loncoche

Municipalidad de Villarrica

Municipalidad de Pucón

Municipalidad de Melipeuco

Municipalidad de Curarrehue

Municipalidad de Teodoro Schmidt

Municipalidad de Padre De Las Casas

Municipalidad de Valdivia

Municipalidad de Corral

Municipalidad de Mariquina

Municipalidad de Mafil

Municipalidad de Lanco

Municipalidad de Los Lagos

Municipalidad de Futrono

Municipalidad de Panguipulli

Municipalidad de La Unión

Municipalidad de Paillaco

Municipalidad de Río Bueno

Municipalidad de Lago Ranco

Municipalidad de Osorno

Municipalidad de Puyehue

Municipalidad de San Pablo

Municipalidad de Puerto Octay

Municipalidad de Río Negro

Municipalidad de Purranque

Municipalidad de Puerto Montt

Municipalidad de Calbuco

Municipalidad de Puerto Varas

Municipalidad de Llanquihue

Municipalidad de Fresia

Municipalidad de Frutillar

Municipalidad de Maullín

Municipalidad de Los Muermos

Municipalidad de Ancud

Municipalidad de Quemchi

Municipalidad de Dalcahue

Municipalidad de Castro

Municipalidad de Chonchi

Municipalidad de Queilén

Municipalidad de Quellón

Municipalidad de Puqueldón

Municipalidad de Quinchao

Municipalidad de Curaco De Velez

Municipalidad de Chaitén

Municipalidad de Palena

Municipalidad de Futaleufú

Municipalidad de San Juan De La Costa

Municipalidad de Cochamo

Municipalidad de Hualaihue

Municipalidad de Aysén

Municipalidad de Cisnes

Municipalidad de Coyhaique

Municipalidad de Chile Chico

Municipalidad de Cochrane

Municipalidad de Lago Verde

Municipalidad de Guaitecas

Municipalidad de Río Ibañez

Municipalidad de O'higgins

Municipalidad de Tortel

Municipalidad de Punta Arenas

Municipalidad de Puerto Natales

Municipalidad de Porvenir

Municipalidad de Torres Del Paine

Municipalidad de Rio Verde

Municipalidad de Laguna Blanca

Municipalidad de San Gregorio

Municipalidad de Primavera

Municipalidad de Timaukel

Municipalidad de Navarino

B. Kaikki muut julkishallinnon alemman tason yksiköt, mukaan luettuina niiden alaosastot, ja kaikki muut yleishyödyllistä toimintaa harjoittavat yksiköt, joiden hallintoa tai varainhoitoa julkiset elimet tosiasiallisesti valvovat, edellyttäen, että niillä ei ole teollista tai kaupallista luonnetta.

Lisäys 3

YLEISHYÖDYLLISTEN PALVELUJEN ALALLA TOIMIVAT YKSIKÖT

TAVARAHANKINNAT

Kynnysarvo: 400000 erityisnosto-oikeutta

PALVELUT

Eritelty lisäyksessä 4

Kynnysarvo: 400000 erityisnosto-oikeutta

RAKENNUSURAKAT

Eritelty lisäyksessä 5

Kynnysarvo: 5000000 erityisnosto-oikeutta

A. HANKINTAYKSIKÖT

Empresa Portuaria Arica

Empresa Portuaria Iquique

Empresa Portuaria Antofagasta

Empresa Portuaria Coquimbo

Empresa Portuaria Valparaíso

Empresa Portuaria San Antonio

Empresa Portuaria San Vicente-Talcahuano

Empresa Portuaria Puerto Montt

Empresa Portuaria Chacabuco

Empresa Portuaria Austral

Dirección de Aeronáutica Civil'in alaisuuteen kuuluvat valtion satamat.

B. Kaikki muut 138 artiklan c kohdassa esitetyn määritelmän mukaiset julkisoikeudelliset yritykset, jotka harjoittavat jotakin seuraavassa mainittua toimintaa tai niiden yhdistelmää:

a) lentokenttäpalvelut tai muut terminaalipalvelut lentoliikenteen harjoittajille, ja

b) satama- tai muut terminaalipalvelut meri- tai sisävesikuljetuksia hoitaville yrityksille.

Lisäys 4

PALVELUT

Tämän osaston määräyksiä sovellettaessa ja sen estämättä, mitä 137 artiklan 2 kohdassa määrätään, mitään palvelujen yleisessä luettelossa (Universal List of Services) mainittuja palveluita ei suljeta pois.

Lisäys 5

RAKENNUSPALVELUT

Tämän osaston määräyksiä sovellettaessa ja sen estämättä, mitä 137 artiklan 2 kohdassa määrätään, mitään CPC-luokituksen (Central Product Classification) rakennustöitä koskevaan pääryhmään kuuluvaa rakennuspalvelua ei suljeta pois.

LIITE XIII

JULKISET HANKINNAT IV OSAN IV OSASTON TIETTYJEN MÄÄRÄYSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Lisäys 1

(137 artiklan 3 kohdassa ja 138 artiklan i kohdassa tarkoitettu)

JULKISET KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSET

Julkisiin käyttöoikeussopimuksiin sovellettavat säännöt

1. Kansallista kohtelua ja syrjimättömyyttä koskevia määräyksiä sovelletaan tämän osaston kattamiin hankintayksiköihin, kun myönnetään 138 artiklan i kohdassa määriteltyjä käyttöoikeussopimuksia. Tällaisissa tapauksissa kyseisten hankintayksiköiden on julkaistava ilmoitus 147 artiklan mukaisesti.

2. Ilmoitusta ei kuitenkaan vaadita, jos julkinen käyttöoikeussopimus täyttää 145 artiklassa luetellut ehdot.

3. Edellä 1 kohdassa mainittuja määräyksiä lukuun ottamatta sovelletaan sopimuspuolten kansallista käyttöoikeussopimuksia koskevaa lainsäädäntöä.

4. Liitteen I lisäyksessä 3 mainittujen yhteisön hankintayksiköiden tekemiin käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan tätä osastoa julkisia hankintoja koskevien yhteisön direktiivien mukaisesti.

Lisäys 2

(147 artiklan 11 kohdassa ja 142 artiklassa tarkoitettu)

JULKAISUTAPA

1. YHTEISÖ

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

http://simap.eu.int

Itävalta

Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes - administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

Belgia

Lait, kuninkaan vahvistamat asetukset, ministeriöiden määräykset ja kiertokirjeet: Le Moniteur Belge

Oikeuskäytäntö: Pasicrisie

Tanska

Lait ja asetukset: Lovtidende

Tuomioistuinten päätökset: Ugeskrift for Retsvaesen

Hallinnolliset päätökset ja menettelyt: Ministerialtidende

Julkisia hankintoja käsittelevän vetoomuselimen päätökset: Konkurrencerådets Dokumentation

Saksa

Lait ja asetukset: Bundesanzeiger, Herausgeber: der Bundesminister der Justiz

Tuomioistuinten päätökset: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

Espanja

Lainsäädäntö: Boletín Oficial des Estado

Tuomioistuinten päätökset: ei virallista julkaisua

Ranska

Lainsäädäntö: Journal Officiel de la République française

Oikeuskäytäntö: Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

Revue des marchés publics

Kreikka

Kreikan hallituksen virallinen lehti - Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας

Irlanti

Lainsäädäntö: Iris Oifigiúil (Irlannin hallituksen virallinen lehti)

Italia

Lainsäädäntö: Gazetta Ufficiale

Oikeuskäytäntö: ei virallista julkaisua

Luxemburg

Lainsäädäntö: Mémorial

Oikeuskäytäntö: Pasicrisie

Alankomaat

Lainsäädäntö: Nederlandse Staatscourant ja/tai Staatsblad

Oikeuskäytäntö: ei virallista julkaisua

Portugali

Lainsäädäntö: Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

Oikeuskäytäntöä koskevat julkaisut: Boletim do Ministério da Justiça

Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo,

Colectânea de Jurisprudência das Relações

Suomi

Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling

Ruotsi

Svensk författningssamling (Ruotsin säädöskokoelma)

Yhdistynyt kuningaskunta

Lainsäädäntö: HM Stationery Office

Oikeuskäytäntö: Law Reports

Julkiset laitokset (Public Bodies): HM Stationery Office

2. CHILE

Diario Oficial de la República de Chile

http://www.chilecompra.cl

Lisäys 3

(150 artiklassa tarkoitettu)

MÄÄRÄAJAT

Yleinen vähimmäismääräaika

1. Jollei 3 ja 4 kohdassa toisin määrätä, hankintayksiköiden on varattava vähintään 40 päivää aiottua hankintaa koskevan ilmoituksen julkaisemispäivän ja tarjousten toimittamisen lopullisen määräpäivän välille.

Määräajat käytettäessä valikoivaa tarjouskilpailumenettelyä

2. Jos hankintayksikkö vaatii, että toimittajien on täytettävä tiettyjä laatuvaatimuksia voidakseen osallistua hankintaan, hankintayksikön on varattava vähintään 25 päivää aiottua hankintaa koskevan ilmoituksen julkaisemispäivän ja osallistumispyyntöjen toimittamisen määräpäivän välille sekä vähintään 40 päivää tarjouspyynnön esittämisen ja tarjousten toimittamisen lopullisen määräpäivän välille.

Mahdollisuudet lyhentää yleisiä määräaikoja

3. Hankintayksiköt voivat seuraavissa olosuhteissa vahvistaa tarjousten toimittamiselle lyhyemmän määräajan kuin 1 ja 2 kohdassa määrätään, edellyttäen että määräaika on riittävän pitkä, jotta toimittajat voivat laatia ja toimittaa tarjouksensa, ja sen on oltava joka tapauksessa vähintään 10 päivää ennen tarjousten toimittamisen lopullista määräpäivää:

a) jos aiotusta hankinnasta on julkaistu ilmoitus 40 päivää mutta enintään 12 kuukautta etukäteen;

b) jos kyse on toisesta tai myöhemmästä julkaisusta, joka koskee luonteeltaan toistuvia sopimuksia;

c) jos hankintayksikkö hankkii valmiita tavaroita tai palveluja (toisin sanoen tavaroita tai palveluja, joilla on samat tekniset ominaisuudet kuin tavaroilla tai palveluilla, joita myydään tai tarjotaan myytäviksi julkishallinnon ulkopuolisille ostajille julkishallinnon ulkopuolisiin tarkoituksiin ja joita tavanomaisesti ostavat tällaiset asiakkaat); hankintayksikkö ei saa lyhentää määräaikoja tästä syystä, jos se vaatii, että mahdollisten toimittajien osallistuminen hankintaan on hyväksyttävä ennen tarjousten toimittamista;

d) jos hankintayksikön asianmukaisesti osoittama tilanteen kiireellisyys tekee vaikeaksi noudattaa 1 ja 2 kohdassa mainittuja määräaikoja;

e) silloin kun 2 kohdassa tarkoitettu tarjousten toimittamisen määräaika vahvistetaan liitteen XI ja liitteen XII lisäyksessä 3 mainittujen hankintayksiköiden tekemien hankintojen osalta hankintayksikön ja valittujen toimittajien keskinäisellä sopimuksella. Jos sopimukseen ei päästä, hankintayksikkö voi vahvistaa määräajat, joiden on kuitenkin oltava riittävän pitkiä tarjousten tekemiseksi;

f) jos hankintayksikkö julkaisee aiottua hankintaa koskevan ilmoituksen 147 artiklan mukaisesti tämän liitteen lisäyksessä 2 luetellussa sähköisessä julkaisussa ja jos kaikki tarjousasiakirjat ovat saatavilla sähköisesti ilmoituksen julkaisemisesta alkaen.

Lisäys 4

(158 artiklassa tarkoitettu)

TILASTOLLISET TIEDONANNOT

1. Jos 158 artiklan edellytykset täyttyvät, tilastollisissa tiedonannoissa on oltava seuraavat tiedot:

a) liitteen XI ja liitteen XII lisäyksessä 1 mainittujen hankintayksiköiden osalta tilastotiedot myönnettyjen sopimusten kokonaisarvosta ja hankintayksiköittäin eriteltynä; liitteen XI ja liitteen XII lisäyksessä 2 ja 3 mainittujen hankintayksiköiden osalta tilastotiedot sopimusten arvioidusta kokonaisarvosta ja hankintayksikköluokittain eriteltynä;

b) liitteen XI ja liitteen XII lisäyksessä 1 lueteltujen hankintayksiköiden osalta tilastot myönnettyjen sopimusten lukumäärästä ja kokonaisarvosta, eriteltynä sekä hankintayksiköittäin että tavara- ja palveluluokittain yhtenäisten luokittelujärjestelmien mukaisesti; liitteen XI ja liitteen XII lisäyksessä 2 ja 3 lueteltujen hankintayksiköiden osalta tilastot myönnettyjen sopimusten arvioidusta kokonaisarvosta, eriteltynä sekä hankintayksikköluokittain että tuote- ja palveluluokittain; ja

c) liitteen XI ja liitteen XII lisäyksessä 1 lueteltujen hankintayksiköiden osalta tilastot tehtyjen sopimusten lukumäärästä ja kokonaisarvosta eriteltynä sekä hankintayksiköittäin että tuote- ja palveluluokittain kaikissa niissä tapauksissa, joissa on käytetty muuta kuin avointa tai valikoivaa tarjoustarjouskilpailumenettelyä; liitteen XI ja liitteen XII lisäyksessä 2 ja 3 lueteltujen hankintayksikköluokkien osalta tilastot tehtyjen kynnysarvon ylittävien sopimusten kokonaisarvosta kaikissa niissä tapauksissa, joissa on käytetty muuta kuin avointa tai valikoivaa tarjoustarjouskilpailumenettelyä.

2. Jos jokin osapuoli katsoo, että sen toimittamat tilastotiedot eivät ole täydellisiä, sen on toimitettava myös parhaaksi katsomansa arvio tosiasiallisesta lukumäärästä tai 147 artiklan 11 kohdassa vaadittujen tietojen arvosta.

3. Assosiaatiokomitea arvioi tarvetta tarkastella tätä määräystä säännöllisesti.

Lisäys 5

KYNNYSARVOT

Kumpikin osapuoli julkaisee tämän osaston mukaiset kynnysarvot euroina ja/tai vastaavana kansallisena valuuttana.

Yhteisön osalta näiden arvojen laskentaperusteena käytetään erityisnosto-oikeuksien päivittäisten arvojen keskiarvoa suhteessa euroon ja euroina ilmaistua kansallisten valuuttojen päivittäisten arvojen keskiarvoa 24 kuukauden ajanjaksolla, joka päättyy tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä; arvot tulevat voimaan 1 päivästä tammikuuta. Tarkistetut kynnysarvot pyöristetään tarvittaessa alaspäin lähimpään tuhanteen euroon.

Chilen osalta näiden arvojen laskentaperusteena käytetään erityisnosto-oikeuksien päivittäisten arvojen keskiarvoa suhteessa Chilen pesoon 24 kuukauden ajanjaksolla, joka päättyy tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä; arvot tulevat voimaan 1 päivästä tammikuuta. Tarkistetut kynnysarvot pyöristetään tarvittaessa alaspäin lähimpään kymmeneentuhanteen Chilen pesoon.

LIITE XIV

(164 ja 165 artiklassa tarkoitettu)

VAIHTOTASEESEEN SISÄLTYVISTÄ MAKSUISTA JA PÄÄOMANLIIKKEISTÄ

Sopimuksen 164 ja 165 artiklan velvoitteiden osalta Chile varaa itselleen:

1. oikeuden säilyttää voimassa olevat vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 3 kohdan soveltamista, joiden mukaan yhteisön sijoittajan tekemän investoinnin kokonaan tai osittaisesta myynnistä saatavia tuloja tai investoinnin kokonaan tai osittain rahaksi muuttamisesta johtuvia tuloja ei voida siirtää Chilestä ennen kuin:

i) Chileen tehdyn siirron päivästä on kulunut vuosi, jos kyseessä on ulkomaisia investointeja koskevan asetuksen nro 600 (Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversion Extranjera) mukainen investointi, tai

ii) Chileen tehdyn siirron päivästä on kulunut viisi vuotta, jos kyseessä on ulkomaisen pääoman sijoitusrahastoja koskevan lain nro 18657 (Ley 18.657, Ley Sobre Fondo de Inversiones de Capitales Extranjeros) mukainen sijoitus;

2. oikeuden toteuttaa 164 ja 165 artiklan ja tämän liitteen mukaisia toimenpiteitä uusien erityisten vapaaehtoisten investointiohjelmien perustamiseksi Chilen yleisen ulkomaisia investointeja koskevan järjestelmän lisäksi, lukuun ottamatta sitä, että tällaiset toimenpiteet voivat rajoittaa yhteisön sijoittajan tekemän investoinnin kokonaan tai osittaisesta myynnistä saatavien tulojen tai investoinnin kokonaan tai osittain rahaksi muuntamisesta johtuvien tulojen siirtoa Chilestä enintään viiden vuoden ajan Chileen tehdyn siirron päivämäärästä;

3. oikeuden, jonka mukaan sen keskuspankki voi säilyttää tai ottaa käyttöön toimenpiteitä Chilen keskuspankin perustamista koskevan lain mukaisesti (Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, Ley 18.840, jäljempänä "laki nro 18840") tai muun lainsäädännön mukaisesti varmistaakseen valuutan vakauden ja koti- ja ulkomaan maksuliikenteen tavanomaisen toimivuuden. Tätä varten Chilen keskuspankilla on valtuudet säännellä rahan ja luottojen tarjontaa sekä kansainvälisiä luotto- ja valuuttatoimintoja. Chilen keskuspankilla on valtuudet myös antaa määräyksiä, jotka koskevat raha-, luotto-, rahoitus- ja valuutta-asioita. Näihin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa rajoitusten asettaminen Chileen ja Chilestä tapahtuville vaihtotasemaksuille ja -siirroille (pääomanliikkeille) sekä niihin liittyville maksutoimenpiteille; tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi varantovelvoitteen määrääminen ulkomailta tai ulkomaille tapahtuville talletuksille, sijoituksille tai luotoille ("encaje").

Edellä olevan estämättä Chilen keskuspankin soveltama varantovelvoite ei voi lain nro 18840 49 pykälän 2 momentin mukaisesti ylittää 30 prosenttia siirretystä määrästä eikä sitä voida määrätä kahta vuotta pitemmälle ajalle.

4. Toteuttaessaan tämän liitteen mukaisia toimenpiteitä Chile ei lainsäädäntönsä mukaisesti syrji yhteisöä mihinkään kolmanteen maahan nähden samankaltaisten maksutoimien osalta.

LIITE XV

(189 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

TYÖJÄRJESTYSMALLI VÄLIMIESPANEELIEN TOIMINTAA VARTEN

Yleiset määräykset

1. Tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan:

"neuvonantajalla" henkilöä, jonka osapuoli on palkannut neuvomaan tai avustamaan itseään välimiespaneelimenettelyn yhteydessä;

"valituksen tehneellä osapuolella" osapuolta, joka pyytää välimiespaneelin perustamista tämän sopimuksen 184 artiklan nojalla;

"välimiespaneelilla" tämän sopimuksen 185 artiklan mukaisesti perustettua välimiespaneelia;

"sopimuspuolen edustajalla" osapuolen ministeriön, viraston tai muun julkisen hallintoelimen työntekijää tai niiden nimeämää henkilöä; ja

"päivällä" kalenteripäivää.

2. Osapuoli, jota vastaan valitus on tehty, vastaa riitojenratkaisumenettelyn logistisesta hallinnosta, erityisesti kuulemisten järjestämisestä, jollei toisin sovita.

Ilmoitukset

3. Osapuolten tai välimiespaneelin pyynnöt, ilmoitukset, kirjalliset näkökannat ja muut asiakirjat on toimitettava vastaanottotodistusta vastaan, kirjattuna lähetyksenä, lähettipalvelua käyttäen, telekopiona, teleksinä tai sähkeenä tai muulla televiestintävälineellä, jolla asiakirjan lähettämisestä jää tosite.

4. Osapuolen on toimitettava jäljennös kaikista kirjallisista lausumistaan toiselle osapuolelle ja kullekin välimiehelle. Jäljennös asiakirjasta on toimitettava myös sähköisessä muodossa.

5. Kaikki ilmoitukset on annettava ja toimitettava joko Chilelle tai yhteisölle.

6. Pyynnöissä, ilmoituksissa, kirjallisissa lausumissa tai muissa välimiespaneelimenettelyyn liittyvissä asiakirjoissa olevat vähäiset kirjoitusvirheet voidaan oikaista toimittamalla uusi asiakirja, johon muutokset on merkitty selvästi.

7. Jos asiakirjan toimittamiselle asetettu viimeinen määräpäivä osuu viralliselle juhlapäivälle Chilessä tai yhteisössä, asiakirja voidaan toimittaa seuraavana arkipäivänä.

Välimiesmenettelyn aloittaminen

8. Jolleivat osapuolet toisin sovi, ne kokoontuvat välimiespaneelin kanssa seitsemän päivän kuluessa välimiespaneelin perustamisesta päättääkseen osapuolten tai välimiespaneelin aiheellisiksi katsomista asioista, kuten välimiehille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista, joiden on pääsääntöisesti oltava WTO:n standardien mukaiset.

9. a) Jolleivat osapuolet toisin sovi, välimiespaneelin tehtävänä on

"tarkastella sopimuksen asianomaisten määräysten perusteella assosiaatiokomitean käsiteltäväksi annettua asiaa ja päättää, onko tarkasteltavana oleva toimenpide sopimuksen IV osan mukainen, sekä tehdä sopimuksen 187 artiklassa tarkoitettu päätös".

b) Välimiespaneelit tulkitsevat sopimuksen määräyksiä kansainvälisen julkisoikeuden tavanomaisten tulkintasääntöjen mukaisesti kiinnittäen asianmukaisesti huomiota siihen, että osapuolten on noudatettava tätä sopimusta vilpittömässä mielessä ja pidättäydyttävä kiertämästä velvoitteitaan.

c) Osapuolten on ilmoitettava sovituista tehtävistä välimiespaneelille viipymättä.

Ensimmäiset näkökannat

10. Valituksen tehneen osapuolen on toimitettava ensimmäinen kirjallinen näkökantansa 20 päivän kuluessa välimiespaneelin perustamispäivästä. Osapuolen, jota vastaan valitus on esitetty (vastaaja), on toimitettava kirjallinen vastineensa 20 päivän kuluessa ensimmäisen kirjallisen näkökannan toimittamispäivästä.

Välimiespaneelien toiminta

11. Välimiespaneelin puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kaikissa paneelin kokouksissa. Välimiespaneeli voi antaa puheenjohtajalle valtuuden tehdä hallinnollisia ja menettelyä koskevia päätöksiä.

12. Jollei näissä säännöissä toisin määrätä, välimiespaneeli voi hoitaa tehtäviään eri välinein kuten puhelimitse, telekopiona tai tietokoneyhteyksin.

13. Ainoastaan välimiehet voivat osallistua asioiden käsittelyyn välimiespaneelissa, mutta välimiespaneeli voi sallia heidän avustajiensa läsnäolon käsittelyn aikana.

14. Päätösten ja tuomioiden laatiminen on yksinomaan välimiespaneelin vastuulla.

15. Jos ilmenee menettelyä koskeva kysymys, josta ei määrätä näissä säännöissä, välimiespaneeli voi hyväksyä asianmukaisen menettelyn, joka on johdonmukainen tämän sopimuksen IV osan kanssa.

16. Kun välimiespaneeli katsoo, että on tarpeen muuttaa menettelyyn sovellettavaa määräaikaa tai tehdä muita menettelyyn liittyviä tai hallinnollisia mukautuksia, sen on ilmoitettava osapuolille kirjallisesti muutoksen tai mukautuksen syistä ja arvio tarvittavasta määräajasta tai mukautuksesta.

Kuulemiset

17. Puheenjohtaja vahvistaa kuulemistilaisuuden päivämäärän ja kellonajan yhteisymmärryksessä osapuolten ja muiden välimiespaneelin jäsenten kanssa. Puheenjohtajan on ilmoitettava osapuolille kirjallisesti kuulemispäivästä, -ajasta ja -paikasta. Jos kuulemistilaisuus on avoin yleisölle, menettelyn logistisesta hallinnosta vastaavan osapuolen on ilmoitettava kyseiset tiedot julkisesti. Välimiespaneeli voi päättää olla järjestämättä kuulemista, jos osapuolet tähän suostuvat.

18. Jolleivät osapuolet toisin sovi, kuulemiset pidetään Brysselissä, kun valituksen tehnyt osapuoli on Chile, ja Santiagossa, kun valituksen tehnyt osapuoli on yhteisö tai yhteisö ja sen jäsenvaltiot.

19. Välimiespaneeli voi kutsua koolle ylimääräisiä kuulemistilaisuuksia, jos osapuolet niin sopivat.

20. Kaikkien välimiesten on oltava läsnä kuulemisissa.

21. Seuraavat henkilöt voivat osallistua kuulemistilaisuuteen riippumatta siitä, onko menettely avoin yleisölle vai ei:

a) osapuolen edustajat;

b) osapuolen neuvonantajat;

c) hallintohenkilöstö, tulkit, kääntäjät ja istuntopöytäkirjojen laatijat; sekä

d) välimiesten avustajat.

Ainoastaan osapuolen edustaja ja neuvonantaja voi esittää puheenvuoron välimiespaneelille.

22. Kummankin osapuolen on viimeistään viisi päivää ennen kuulemispäivää toimitettava luettelo henkilöistä, jotka esittävät kuulemistilaisuudessa suullisia näkökantoja tai selvityksiä kyseisen osapuolen puolesta, ja muista edustajista tai neuvonantajista, jotka osallistuvat kuulemistilaisuuteen.

23. Välimiespaneelien kuulemistilaisuudet ovat yleisöltä suljettuja, jolleivat osapuolet toisin päätä. Jos osapuolet päättävät, että kuulemistilaisuus on avoin yleisölle, osa kuulemistilaisuudesta voi kuitenkin olla yleisöltä suljettu, jos välimiespaneeli osapuolten esityksestä niin päättää vakavien syiden vuoksi. Välimiespaneeli kokoontuu suljettuun istuntoon erityisesti silloin, kun osapuolen näkökanta ja väitteet sisältävät luottamuksellisia tietoja.

24. Välimiespaneeli järjestää kuulemisen seuraavassa esitetyllä tavalla ja varmistaa, että sekä valituksen tehneelle että vastaajana olevalle osapuolelle annetaan yhtä paljon aikaa.

Väite

a) Valituksen tehneen osapuolen väite.

b) Vastaajana olevan osapuolen väite.

Vastaväite

a) Valituksen tehneen osapuolen vastaus.

b) Vastaajana olevan osapuolen vastaväite.

25. Välimiespaneeli voi esittää kysymyksiä kummalle tahansa osapuolista missä kuulemisen vaiheessa tahansa.

26. Välimiespaneeli laadituttaa kustakin kuulemistilaisuudesta tarkan kirjallisen selostuksen, josta toimitetaan mahdollisimman nopeasti jäljennös osapuolille.

27. Kumpikin osapuoli voi toimittaa 10 päivän kuluessa kuulemispäivästä täydentävän kirjallisen lausuman, jossa vastataan mihin tahansa kuulemisen aikana esille tulleeseen kysymykseen.

Kirjalliset kysymykset

28. Välimiespaneeli voi esittää milloin tahansa menettelyn aikana kirjallisia kysymyksiä jommallekummalle osapuolista tai niille molemmille. Välimiespaneelin on toimitettava kirjalliset kysymykset sille osapuolelle, jolle ne on osoitettu.

29. Osapuolen, jolle välimiespaneeli esittää kirjallisia kysymyksiä, on toimitettava jäljennös mahdollisista kirjallisista vastauksista toiselle osapuolelle ja välimiespaneelille. Kummallekin osapuolelle on annettava tilaisuus toimittaa kirjallisia huomautuksia vastauksesta viiden päivän kuluessa vastauksen toimittamisesta.

Luottamuksellisuus

30. Osapuolten on kunnioitettava paneelin kuulemistilaisuuksien luottamuksellisuutta, mikäli kuuleminen tapahtuu suljetussa istunnossa 23 säännön mukaisesti. Kummankin osapuolen on pidettävä luottamuksellisina toisen osapuolen välimiespaneelille toimittamia ja luottamuksellisiksi määrittämiä tietoja. Jos riidassa osallisena oleva osapuoli toimittaa paneelille luottamuksellisen version kirjallisesta lausumastaan, sen on toisen osapuolen pyynnöstä toimitettava näkökantaan sisältyvistä tiedoista myös yleisölle julkistettavissa oleva tiivistelmä viimeistään 15 päivän kuluessa joko pyynnön tai lausuman toimittamispäivästä, sen mukaan kumpi niistä on myöhempi. Mikään näissä säännöissä ei estä osapuolta julkistamasta yleisölle omaa kantaansa koskevia lausuntoja.

Yksipuoliset yhteydet

31. Välimiespaneeli ei saa tavata tai ottaa yhteyttä toiseen osapuoleen, jos toinen osapuoli ei ole paikalla.

32. Välimiehet eivät saa keskustella menettelyn kohteena olevaan asiaan liittyvistä seikoista toisen osapuolen eikä molempien osapuolten kanssa muiden välimiesten poissa ollessa.

Asiantuntijoiden asema

33. Välimiespaneeli voi osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan hankkia tietoja ja teknisiä neuvoja asianmukaiseksi katsomaltaan henkilöltä tai elimeltä. Näin saadut tiedot esitetään osapuolten kommentoitaviksi.

34. Jos esitetään pyyntö kirjallisen asiantuntijaraportin saamiseksi, välimiespaneelin menettelyyn sovellettavan määräajan kuluminen keskeytetään pyynnön toimittamispäivästä siihen päivään, jolloin raportti toimitetaan välimiespaneelille.

Amicus curiae -lausumat

35. Jolleivat osapuolet toisin sovi kolmen päivän kuluessa välimiespaneelin perustamisesta, välimiespaneeli voi ottaa vastaan oma-aloitteisesti toimitettuja kirjallisia lausumia edellyttäen, että ne on laadittu kymmenen päivän kuluessa välimiespaneelin perustamisesta, että ne ovat lyhyitä ja enintään 15 konekirjoitussivun mittaisia liitteineen ja että niillä on suora yhteys välityspaneelin tarkasteltavana olevan asian oikeudellisiin ja tosiseikkoihin.

36. Lausumaan on sisällyttävä sen esittävän luonnollisen tai oikeushenkilön kuvaus sekä kuvaus sen harjoittaman toiminnan luonteesta ja rahoituslähteestä, ja siinä on mainittava, mikä on kyseisen henkilön etu välimiesmenettelyssä. Lausuma on laadittava osapuolten valitsemilla kielillä 39 säännön mukaisesti.

37. Välimiespaneeli luettelee päätöksessään kaikki saamansa lausumat, jotka ovat edellä mainittujen sääntöjen mukaisia. Välimiespaneeli ei ole velvollinen käsittelemään päätöksessään kyseisissä lausumissa esitettyjä oikeudellisia tai tosiseikkoja. Välimiespaneelin tämän säännön nojalla vastaanottamat lausumat toimitetaan osapuolille lausuntoa varten.

Kiireelliset tapaukset

38. Tämän sopimuksen 187 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa kiireellisissä tapauksissa välimiespaneeli mukauttaa asianmukaisesti näissä säännöissä mainittuja määräaikoja.

Kääntäminen ja tulkkaus

39. Osapuolen on hyvissä ajoin ennen välimiespaneelimenettelyyn liittyvän ensimmäisen kirjallisen lausumansa toimittamista ilmoitettava toiselle osapuolelle ja välimiespaneelille kirjallisesti, millä kielellä sen kirjalliset ja suulliset lausumat esitetään.

40. Kunkin osapuolen on järjestettävä ja kustannettava kirjallisten lausumiensa kääntäminen toisen osapuolen valitsemalle kielelle.

41. Osapuolen, jota vastaan valitus on tehty, on järjestettävä suullisten lausumien tulkkaus osapuolten valitsemille kielille.

42. Välimiespaneelin päätökset laaditaan osapuolten valitsemalla yhdellä tai useammalla kielellä.

43. Välimiespaneelin päätöksen kääntämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan osapuolten kesken.

44. Osapuolet voivat esittää huomioita näiden sääntöjen mukaisesti tehtyyn asiakirjan käännökseen.

Määräajan laskeminen

45. Jos tämän sopimuksen tai näiden sääntöjen mukaan jotain on tehtävä tai välimiespaneeli edellyttää jonkin asian tekemistä tietyn ajan kuluessa tietystä päivämäärästä tai tapahtumasta tai viimeistään tiettyyn päivämäärään tai tapahtumaan mennessä, tätä päivämäärää tai kyseisen tapahtuman päivämäärää ei lasketa kyseiseen päivien lukumäärään.

46. Jos osapuoli saa asiakirjan 7 säännön nojalla eri päivänä kuin toinen osapuoli, määräaika, jonka laskeminen riippuu kyseisen asiakirjan vastaanottamisesta, lasketaan siitä päivästä, jona viimeinen tällainen asiakirja on saatu.

Muut menettelyt

47. Näitä sääntöjä sovelletaan tämän sopimuksen 188 artiklan 4, 5, 8 ja 10 kohdan nojalla vireille pantuihin menettelyihin seuraavin poikkeuksin:

a) 188 artiklan 4 kohdan nojalla pyynnön esittävän osapuolen on toimitettava ensimmäinen kirjallinen lausumansa 10 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä ja vastaajana olevan osapuolen on toimitettava kirjallinen vastineensa 10 päivän kuluessa ensimmäisen kirjallisen lausuman toimittamispäivästä;

b) 188 artiklan 5 kohdan nojalla pyynnön esittävän osapuolen on toimitettava ensimmäinen kirjallinen lausumansa 10 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä ja vastaajana olevan osapuolen on toimitettava kirjallinen vastineensa 10 päivän kuluessa ensimmäisen kirjallisen lausuman toimittamispäivästä;

c) 188 artiklan 8 kohdan nojalla pyynnön esittävän osapuolen on toimitettava ensimmäinen kirjallinen lausumansa 10 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä ja vastaajana olevan osapuolen on toimitettava kirjallinen vastineensa 10 päivän kuluessa ensimmäisen kirjallisen lausuman toimittamispäivästä; ja

d) 188 artiklan 10 kohdan nojalla pyynnön esittävän osapuolen on toimitettava ensimmäinen kirjallinen lausumansa 10 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä ja vastaajana olevan osapuolen on toimitettava kirjallinen vastineensa 10 päivän kuluessa ensimmäisen kirjallisen lausuman toimittamispäivästä.

48. Välimiespaneeli vahvistaa tarvittaessa määräajan täydentävien kirjallisten lausumien, kirjalliset vastineet mukaan luettuina, toimittamiselle, jotta molemmilla osapuolilla olisi tilaisuus esittää välimiespaneelimenettelyn aikana yhtä monta kirjallista lausumaa tämän sopimuksen 188 artiklassa ja näissä säännöissä asetettujen määräaikojen rajoissa.

LIITE XVI

(185 ja 189 artiklassa tarkoitetut)

VÄLIMIESPANEELIEN JÄSENTEN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Määritelmät

1. Näissä käytännesäännöissä tarkoitetaan:

a) "jäsenellä" tämän sopimuksen 185 artiklan mukaisesti tosiasiallisesti perustetun välimiespaneelin jäsentä;

b) "ehdokkaalla" henkilöä, jonka nimi on tämän sopimuksen 185 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa ja jonka nimeämistä välimiespaneelin jäseneksi harkitaan tämän sopimuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

c) "avustajalla" henkilöä, joka jäsenen nimeämiseen liittyvien edellytysten mukaisesti suorittaa tutkimusta tai avustaa jäsentä;

d) "menettelyllä", jollei muuta määrätä, tämän sopimuksen VIII osaston III luvussa tarkoitettua välimiesmenettelyä;

e) "henkilöstöllä" jäsenen osalta muita jäsenen ohjauksessa tai valvonnassa olevia henkilöitä kuin avustajia.

I Menettelyä koskevat velvollisuudet

2. Kunkin ehdokkaan ja jäsenen on vältettävä käyttäytymästä epäasianmukaisesti ja antamasta vaikutelmaa epäasianmukaisesta käyttäytymisestä, hänen on oltava riippumaton ja puolueeton, hänen on vältettävä suoria ja välillisiä eturistiriitoja ja noudatettava korkeatasoisia käyttäytymisnormeja riitojen ratkaisumenettelyn rehellisyyden ja puolueettomuuden säilyttämiseksi. Entisten jäsenten on noudatettava näiden käytännesääntöjen V ja VI osassa vahvistettuja velvoitteita.

II Ilmoittamisvelvollisuudet

3. Ennen kuin ehdokkaan valinta välimiespaneelin jäseneksi voidaan vahvistaa tämän sopimuksen 185 artiklan mukaisesti, ehdokkaan on ilmoitettava kaikki intressit, suhteet tai seikat, jotka todennäköisesti vaikuttavat hänen riippumattomuuteensa tai puolueettomuuteensa taikka jotka voisivat perustellusti luoda vaikutelman epäasianmukaisesta käyttäytymisestä tai menettelyn puolueellisuudesta. Tämän vuoksi ehdokkaan on kaikin kohtuullisin ponnistuksin pyrittävä selvittämään kyseiset intressit, suhteet ja seikat.

4. Jäsenen on nimeämisensä jälkeen jatkettava kaikkia kohtuullisia ponnistuksia 3 säännössä tarkoitettujen intressien, suhteiden ja seikkojen selvittämiseksi ja niistä ilmoittamiseksi. Ilmoittamisvelvollisuus on jatkuva velvollisuus, joka edellyttää jäseneltä kaikkien menettelyn kaikissa vaiheissa mahdollisesti esille tulevien intressien, suhteiden ja seikkojen ilmoittamista. Jäsenen on ilmoitettava kyseiset intressit, suhteet ja seikat kirjallisesti assosiaatiokomitealle niiden saattamiseksi osapuolten harkintaan.

III Ehdokkaille ja jäsenille kuuluvien tehtävien suorittaminen

5. Ehdokkaan, joka hyväksyy valintansa jäseneksi, on oltava käytettävissä suorittamaan ja suoritettava jäsenen tehtävät täsmällisesti ja nopeasti koko menettelyn ajan.

6. Jäsenen on suoritettava kaikki tehtävät rehellisesti ja ahkerasti.

7. Jäsenen on noudatettava näitä käytännesääntöjä.

8. Jäsen ei saa evätä muilta jäseniltä mahdollisuutta osallistua kaikkiin menettelyn vaiheisiin.

9. Jäsenen on otettava huomioon ainoastaan sellaiset seikat, jotka tulevat esille menettelyssä ja jotka ovat välttämättömiä päätöksen tekemiselle, eikä hän saa antaa päätöksen tekoa kenenkään muun tehtäväksi.

10. Jäsenen on varmistettava kaikin kohtuullisin tavoin, että hänen avustajansa ja henkilöstönsä noudattavat näiden käytännesääntöjen I, II ja VI osaa.

11. Jäsenellä ei saa olla menettelyä koskevia yksipuolisia yhteyksiä.

12. Ehdokas tai jäsen ei saa ilmoittaa edelleen seikkoja, jotka koskevat käytännesääntöjen todellisia tai mahdollisia rikkomuksia, paitsi jos nämä seikat ilmoitetaan assosiaatiokomitealle tai jos ilmoittaminen on välttämätöntä se toteamiseksi, onko ehdokas tai jäsen rikkonut tai saattaako hän rikkoa käytännesääntöjä.

IV Jäsenten riippumattomuus ja puolueettomuus

13. Jäsenen on oltava riippumaton ja puolueeton. Jäsenen on toimittava oikeudenmukaisesti ja vältettävä luomasta vaikutelmaa epäasianmukaisesta käyttäytymisestä tai puolueellisuudesta.

14. Jäsenen toimintaan eivät saa vaikuttaa oman edun tavoittelu, ulkopuolinen painostus, poliittiset näkökohdat, julkiset vaatimukset, uskollisuus osapuolelle tai arvostelun pelko.

15. Jäsen ei saa suoraan tai välillisesti ottaa vastaan mitään velvollisuuksia eikä hyväksyä mitään etua, joka voi millään tavalla estää tai näyttää estävän jäsenen tehtävien asianmukaisen suorittamisen.

16. Jäsen ei saa käyttää asemaansa välimiespaneelissa omien henkilökohtaisten etujensa ajamiseen. Jäsenen on vältettävä toimia, jotka voivat antaa vaikutelman siitä, että muilla on erityisasema vaikuttaa häneen. Jäsenen on pyrittävä kaikin tavoin estämään muita antamasta vaikutelmaa siitä, että he ovat edellä mainitun kaltaisessa asemassa.

17. Jäsen ei saa antaa aiempien tai nykyisten talous-, liike-, ammatti- tai perhesuhteiden tai sosiaalisten suhteiden taikka niihin liittyvien velvollisuuksien vaikuttaa käytökseensä tai arvostelukykyynsä.

18. Jäsenen on vältettävä sellaisia suhteita tai taloudellisia intressejä, jotka todennäköisesti vaikuttavat hänen puolueettomuuteensa tai jotka voivat perustellusti luoda vaikutelman epäasianmukaisesta käyttäytymisestä tai puolueellisuudesta.

V Velvollisuudet tietyissä tilanteissa

19. Jäsenen tai entisen jäsenen on vältettävä toimia, jotka voivat luoda vaikutelman, että hän oli tehtäviään suorittaessaan puolueellinen tai hyötyi välimiespaneelin ratkaisusta tai päätöksestä.

VI Luottamuksellisuuden säilyttäminen

20. Jäsen tai entinen jäsen ei saa milloinkaan ilmaista tai käyttää menettelyä koskevia tai menettelyn aikana saatuja ei-julkisia tietoja muihin tarkoituksiin kuin menettelyn edistämiseen, eikä hän saa missään tapauksessa ilmaista tai käyttää edellä mainitun kaltaisia tieoja henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi tai hyödyn saamiseksi muille taikka muiden etujen vahingoittamiseksi.

21. Jäsen ei saa kertoa välimiespaneelin päätöksestä ennen sen julkistamista.

22. Jäsen tai entinen jäsen ei saa milloinkaan antaa tietoja välimiespaneelin keskusteluista tai jäsenten esittämistä mielipiteistä.

VII Avustajien ja henkilöstön velvollisuudet

23. Näiden käytännesääntöjen I osaa (Menettelyä koskevat velvollisuudet), II osaa (Ilmoittamisvelvollisuudet) ja VI osaa (Luottamuksellisuuden säilyttäminen) sovelletaan myös avustajiin ja henkilöstöön.

LIITE XVII

(193 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu)

IV OSAN TIETTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämän sopimuksen 193 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut päätökset pannaan täytäntöön seuraavan menettelyn mukaisesti:

a) Chilen osalta Chilen tasavallan valtiosäännön 50 artiklan (nro 1) 2 kohdan määräysten mukaisesti.

b) Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden osalta sovellettavien sisäisten menettelyjen mukaisesti.

Päätösasiakirja

Edustus

BELGIAN KUNINGASKUNNAN,

TANSKAN KUNINGASKUNNAN,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN,

HELLEENIEN TASAVALLAN,

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN,

RANSKAN TASAVALLAN,

IRLANNIN,

ITALIAN TASAVALLAN,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN,

ITÄVALLAN TASAVALLAN,

PORTUGALIN TASAVALLAN,

SUOMEN TASAVALLAN,

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN,

jotka ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sopimuspuolia, jäljempänä "jäsenvaltiot", ja

EUROOPAN YHTEISÖN, jäljempänä "yhteisö",

sekä

CHILEN TASAVALLAN, jäljempänä "Chile",

edustajat, jotka ovat kokoontuneet Brysselissä 18 päivänä marraskuuta vuonna 2002 allekirjoittamaan sopimuksen Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta, ovat sopimuksen allekirjoittaessaan

- hyväksyneet seuraavat liitteet ja yhteiset julistukset:

- LIITE I YHTEISÖN TULLIEN POISTOLUETTELO

(60, 65, 68 ja 71 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE II CHILEN TULLIEN POISTOLUETTELO

(60, 66, 69 ja 72 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE III KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ

(58 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE IV SOPIMUS ELÄINTEN JA ELÄINTUOTTEIDEN, KASVIEN JA KASVITUOTTEIDEN SEKÄ MUIDEN TAVAROIDEN KAUPPAAN JA ELÄINTEN HYVINVOINTIIN SOVELLETTAVISTA TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMISTA

(89 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE V SOPIMUS VIINIKAUPASTA

(90 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE VI SOPIMUS VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN JA MAUSTETTUJEN JUOMIEN KAUPASTA

(90 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE VII LUETTELO ERITYISISTÄ PALVELUSITOUMUKSISTA

(99 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE VIII LUETTELO ERITYISISTÄ RAHOITUSPALVELUSITOUMUKSISTA

(120 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE IX RAHOITUSPALVELUISTA VASTAAVAT VIRANOMAISET

(127 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE X LUETTELO ERITYISISTÄ SIJOITTAUMISSITOUMUKSISTA

(132 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE XI YHTEISÖN JULKISISTA HANKINNOISTA VASTAAVAT YKSIKÖT

(137 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE XII CHILEN JULKISISTA HANKINNOISTA VASTAAVAT YKSIKÖT

(137 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE XIII JULKISET HANKINNAT

IV OSAN IV OSASTON TIETTYJEN MÄÄRÄYSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

- LIITE XIV VAIHTOTASEESEEN LIITTYVISTÄ MAKSUISTA JA PÄÄOMANLIIKKEISTÄ

(164 ja 165 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE XV TYÖJÄRJESTYSMALLI VÄLIMIESPANEELIEN TOIMINTAA VARTEN

(189 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE XVI VÄLIMIESPANEELIEN JÄSENTEN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

(185 ja 189 artiklassa tarkoitettu)

- LIITE XVII IV OSAN TIETTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

(193 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu)

YHTEISET JULISTUKSET

Yhteinen julistus 46 artiklasta

46 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin sisällytetään yksityiskohdat 46 artiklassa sovittujen periaatteiden soveltamiseksi.

Yhteinen julistus liitteessä III olevasta 1 artiklasta

Osapuolet tunnustavat niiden viranomaisten tärkeän aseman, jotka on nimetty hoitamaan liitteessä III olevassa V ja VI osastossa täsmennettyjä sekä 1 artiklan m alakohdassa määriteltyjä alkuperän todistamiseen ja tarkastamiseen liittyviä tehtäviä.

Jos on tarpeen nimetä joku muu viranomainen, osapuolet sopivat aloittavansa mahdollisimman pian muodolliset neuvottelut sen takaamiseksi, että tämä uusi viranomainen pystyy hoitamaan tehokkaasti kaikki kyseisessä liitteessä määrätyt velvoitteet.

Yhteinen julistus liitteessä III olevasta 4 artiklasta

Osapuolet julistavat, että liitteen III ja erityisesti siinä olevan 4 artiklan määräykset eivät rajoita molemmille osapuolille Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen nojalla kuuluvia oikeuksia ja velvoitteita.

Osapuolet, jotka ovat allekirjoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, toistavat tunnustavansa ja hyväksyvänsä rannikkovaltion täysivaltaiset oikeudet talousvyöhykkeensä luonnonvarojen selvittämisessä, hyödyntämisessä, suojelemisessa ja hoitamisessa sekä rannikkovaltion toimivallan ja muut oikeudet tätä vyöhykettä koskevissa asioissa siten kuin Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 56 artiklassa ja muissa yleissopimuksen asiaankuuluvissa määräyksissä määrätään.

Yhteinen julistus liitteessä III olevasta 6 artiklasta

Osapuolet sopivat turvautuvansa liitteessä III olevassa 38 artiklassa määrättyyn menettelyyn tarkastellakseen tarvittaessa luetteloa valmistus- tai käsittelytoimista, joita ei pidetä riittävinä kyseisessä liitteessä olevan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun alkuperätuotteiden aseman myöntämiseksi.

Yhteinen julistus liitteessä III olevasta 16 ja 20 artiklasta

Osapuolet sopivat tarkastelevansa mahdollisuutta ottaa käyttöön muita tuotteiden alkuperäaseman todistamistapoja sekä mahdollisuutta alkuperätodistusten sähköiseen toimittamiseen. Niiltä osin kuin viitataan manuaaliseen allekirjoitukseen, osapuolet sopivat tarkastelevansa mahdollisuutta ottaa käyttöön muita allekirjoitustapoja.

Yhteinen julistus Andorran ruhtinaskunnasta

1. Chile hyväksyy Andorran ruhtinaskunnasta peräisin olevat tuotteet, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 25-97 ryhmään, tämän sopimuksen IV osan II osaston mukaisiksi yhteisön alkuperätuotteiksi.

2. Liitettä III sovelletaan soveltuvin osin edellä mainittujen tuotteiden alkuperäaseman määrittämiseksi.

Yhteinen julistus San Marinon tasavallasta

1. Chile hyväksyy San Marinon tasavallasta peräisin olevat tuotteet tämän sopimuksen IV osan II osaston mukaisiksi yhteisön alkuperätuotteiksi.

2. Liitettä III sovelletaan soveltuvin osin edellä mainittujen tuotteiden alkuperäaseman määrittämiseksi.

Yhteinen julistus viininvalmistuskäytännöistä

Osapuolet tunnustavat, että liitteessä V (Sopimus viinikaupasta) olevassa 19 artiklassa tarkoitetut hyvät viininvalmistuskäytännöt muodostuvat kunkin osapuolen lainsäädännössä sallituista menetelmistä, käsittelyistä ja tekniikoista, joiden tavoitteena on parantaa viinin laatua muuttamatta sen ominaisluonnetta ja joiden avulla säilytetään tuotteen aitous ja turvataan rypälesadolle ominaiset erityispiirteet.

Yhteinen julistus liitteessä V olevaan lisäykseen V tämän sopimuksen voimaantulopäivänä sisällytetyistä viininvalmistusmenetelmiä ja -käytäntöjä koskevista vaatimuksista

Osapuolet sopivat, rajoittamatta liitteessä V (Sopimus viinikaupasta) olevan 26 artiklan soveltamista, että kyseisessä liitteessä olevaan lisäykseen V tämän sopimuksen voimaantulopäivänä sisällytetyt viininvalmistusmenetelmät ja -käytännöt ovat mainitun liitteen 19 artiklan vaatimusten mukaisia.

Yhteinen julistus TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 1 kohdasta

Osapuolet sopivat, että liitteessä V (Sopimus viinikaupasta) olevan I osaston määräykset ovat niille TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 1 kohdan nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisia lisäyksessä I ja II viitattujen yksittäisten termien osalta.

Yhteinen julistus nimen "Champagne" tai "Champaña" korvaamisesta

Osapuolet sopivat, etteivät ne vastusta nimitysten "Champagne" tai "Champaña" korvaamista seuraavilla nimityksillä:

- Espumoso

- Vino Espumoso

- Espumante

- Vino Espumante

- Sparkling Wine

- Vin Mousseux.

Yhteinen julistus liitteessä V olevan 8 artiklan 5 kohdan c alakohdasta

Osapuolet panevat merkille, että Chile on yhteisön pyynnöstä hyväksynyt käsitteen "maantieteellinen merkintä" liitteessä V (Sopimus viinikaupasta) olevan 8 artiklan 5 kohdan c alakohdassa. Osapuolet hyväksyvät, ettei tämä rajoita Chilelle WTO-sopimuksen nojalla kuuluvia velvoitteita, sellaisena kuin sopimus on WTO:n riitojenratkaisuelimen ja valituselimen perustamien paneelien tulkitsemana.

Yhteinen julistus liitteessä V olevasta 10 ja 11 artiklasta

Osapuolet panevat merkille liitteessä V (Sopimus viinikaupasta) olevien 10 ja 11 artiklan viittaukset Chilen tavaramerkkirekisteriin sellaisena kuin se on perustettu 10 päivänä kesäkuuta 2002. Ne sopivat, jos paljastuu virhe, jonka mukaan tiettyä tavaramerkkiä ei ole mainittu tässä 10 päivänä kesäkuuta 2002 perustetussa rekisterissä, ja jos kyseinen tavaramerkki on myös samanlainen tai samankaltainen kuin mainitussa liitteessä olevassa lisäyksessä III lueteltu perinteinen merkintä tai se sisältää tällaisen mainitussa liitteessä luetellun perinteisen merkinnän, että osapuolet työskentelevät tällöin yhdessä varmistaakseen, ettei tällaista tavaramerkkiä käytetä kuvaamaan tai esittelemään sellaiseen luokkaan tai sellaisiin luokkiin kuuluvaa viiniä, jonka osalta perinteiset merkinnät on lueteltu mainitussa lisäyksessä.

Yhteinen julistus erityisistä tavaramerkeistä

Chileläinen tavaramerkki "Toro", joka sisältyy liitteessä V olevaan lisäykseen VI, peruutetaan viinin osalta.

Chileläinen tavaramerkki, joka on lueteltu liitteen V lisäyksessä VII, peruutetaan niiden viiniluokkien osalta, jotka on lueteltu liitteen V lisäyksessä III olevassa luettelossa B.

Yhteinen julistus WTO:n TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 1 kohdasta

Osapuolet sopivat, että liitteessä VI olevan I osaston määräykset ovat niille WTO:n TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 1 kohdan nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisia kyseisessä liitteessä olevassa lisäyksessä I mainittujen yksittäisten termien osalta.

Yhteinen julistus Piscosta

Yhteisö tunnustaa alkuperänimityksen Pisco käytettäväksi yksinomaan Chilestä peräisin olevissa tuotteissa. Tämä ei rajoita mitenkään niitä yksinomaisia oikeuksia, jotka yhteisö voi myöntää Chilen lisäksi Perulle.

Yhteinen julistus taloudellisesta vastuusta

Osapuolet sopivat työskentelevänsä tämän sopimuksen puitteissa määräysten antamiseksi taloudellisesta vastuusta hallinnollisten virheiden vuoksi kantamatta jääneiden, palautettujen tai peruutettujen tuontitullien osalta.

Yhteinen julistus suuntaviivoista investoijille

Osapuolet muistuttavat monikansallisia yrityksiään suosituksestaan noudattaa monikansallisille yrityksille tarkoitettuja OECD:n suuntaviivoja kaikkialla missä ne toimivat.

Yhteinen julistus 189 artiklan 3 kohdasta

Osapuolet sitoutuvat sopimaan paneelimenettelyn avaamisesta yleisölle, jos ja kun tätä periaatetta sovelletaan WTO:ssa.

Yhteinen julistus 196 artiklasta

Osapuolet sopivat, että 196 artikla sisältää GATS-sopimuksen XIV artiklassa ja sen alaviitteissä tarkoitetun verotusta koskevan poikkeuksen.

- panevat merkille seuraavat tähän päätösasiakirjaan liitetyt julistukset:

YHTEISÖN JULISTUKSET

Julistus poliittista vuoropuhelua koskevasta 13 artiklasta

Komission puheenjohtajan ja Euroopan unionin korkean edustajan olisi myös osallistuttava valtioiden ja hallitusten johtajien säännöllisiin kokouksiin.

Julistus

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen III osan IV osaston soveltamisalaan kuuluvat tämän sopimuksen määräykset sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia erillisinä sopimuspuolina eivätkä osana Euroopan yhteisöä, kunnes Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti (tapauksen mukaan) ilmoittaa Chilelle, että määräykset sitovat sitä osana Euroopan yhteisöä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Sama koskee myös Tanskaa mainittuihin sopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

Julistus Turkista

Yhteisö muistuttaa, että yhteisön ja Turkin välillä voimassa olevan tulliliiton mukaisesti Turkilla on velvollisuus suhteissaan yhteisöön kuulumattomiin maihin omaksua yhteinen tullitariffi ja asteittain yhteisön tullietuusjärjestelmä toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä ja neuvottelemalla kyseisten maiden kanssa vastavuoroisesti edullisia sopimuksia. Yhteisö pyytää tämän vuoksi Chileä aloittamaan neuvottelut Turkin kanssa mahdollisimman nopeasti.

Yhteisön julistus Chilessä sallittujen viiniköynnöslajikkeiden nimien käytöstä

Yhteisö sopii muuttavansa asetuksensa (ETY) N:o 3201/90 liitettä IV kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta muuttaakseen 7 kohdassa "Chile" mainittujen viiniköynnöslajikkeiden nimet seuraaviksi nimiksi, jotka ovat tällä hetkellä sallittuja Chilessä.

Chilessä sallitut viiniköynnöslajikkeiden nimet

>TAULUKON PAIKKA>

Julistus Chilen alkuperänimityksen omaavien viinien tunnustamisesta

Yhteisö sopii tunnustavansa Chilestä tulevat alkuperänimityksen omaavat viinit VCPRD-viineiksi.

CHILEN JULISTUKSET

Julistus tavanomaisista termeistä

Chile muuttaa tarvittaessa kansallista lainsäädäntöään liitteessä V (Sopimus viinikaupasta) olevassa lisäyksessä I lueteltujen termien osalta, jotta niiden ei enää esitettäisi olevan arkikielessä tavanomaisia termejä tiettyjen viinien yleisnimenä Chilessä, kuten WTO:n TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 6 kohdassa määrätään.

Julistus yleisnimistä

Chilen hallitus aikoo tarkistaa lainsäädäntöään liitteen V (Sopimus viinikaupasta) mukaisesti kyseisen liitteen nojalla suojattujen termien tavanomaisen käytön sääntelyn osalta.

Julistus soveltamisen valvonnasta

Chilen hallitus toteuttaa osapuolten sopimien tavoitteiden saavuttamiseksi lainkäyttövaltansa rajoissa sekä Chilen perustuslain ja oikeusjärjestelmän mukaisesti tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen täysimääräisesti liitteessä V (Sopimus viinikaupasta) olevan I osaston määräyksiä.

Julistus tavanomaisista termeistä

Chile muuttaa tarvittaessa kansallista lainsäädäntöään liitteessä VI (Sopimus tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen juomien kaupasta) olevassa lisäyksessä I lueteltujen termien osalta, jotta niiden ei enää esitettäisi olevan arkikielessä tavanomaisia termejä tiettyjen tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen juomien yleisnimenä sen alueella, kuten WTO:n TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 6 kohdassa määrätään.

Julistus yleisnimistä

Chilen hallitus aikoo tarkistaa lainsäädäntöään liitteen VI (Sopimus tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen juomien kaupasta) mukaisesti kyseisen liitteen nojalla suojattujen termien tavanomaisen käytön sääntelyn osalta.

Julistus soveltamisen valvonnasta

Chilen hallitus toteuttaa osapuolten sopimien tavoitteiden saavuttamiseksi lainkäyttövaltansa rajoissa sekä Chilen perustuslain ja oikeusjärjestelmän mukaisesti tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen täysimääräisesti liitteessä VI (Sopimus tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen juomien kaupasta) olevan I osaston määräyksiä.

Julistus kaloista

Chile ilmoittaa soveltavansa kalastusyrityksiä koskevan pöytäkirjan määräyksiä siitä päivästä, jolloin yhteisö alkaa soveltaa IV osan II osastossa tarkoitettua kala- ja kalastustuotteiden tullien poistoluetteloa.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Acta final./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne slutakt./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Schlussakte gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Τελική Πράξη./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent acte final./IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze slotakte hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final de presente Acta Final./TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän päätösasiakirjan./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna slutakt.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαοκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend en twee./Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2002352FI.144701.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2002352FI.144801.TIF">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2002352FI.144802.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2002352FI.144803.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2002352FI.144804.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2002352FI.144805.TIF">

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

>PIC FILE= "L_2002352FI.144806.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2002352FI.144901.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2002352FI.144902.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2002352FI.144903.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2002352FI.144904.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2002352FI.144905.TIF">

Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

>PIC FILE= "L_2002352FI.144906.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2002352FI.144907.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2002352FI.145001.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002352FI.145002.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352FI.145003.TIF">

Por la República de Chile

>PIC FILE= "L_2002352FI.145004.TIF">

Top