EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0430(04)

Sopimus Euroopan yhteisön ja sveitsin valaliiton sopimus maataloustuotteiden kaupasta - Päätösasiakirja - Yhteiset julistukset - Ilmoitus, joka koskee Sveitsin kanssa seuraavilla aloilla tehtävien seitsemän sopimuksen voimaan tuloa: henkilöiden vapaa liikkuvuus, lento- ja maantieliikenne, julkiset hankinnat, tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen sekä maataloustuotteiden kauppa

OJ L 114, 30.4.2002, p. 132–368 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 028 P. 3 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 028 P. 3 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 133 - 369

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2017

22002A0430(04)

Sopimus Euroopan yhteisön ja sveitsin valaliiton sopimus maataloustuotteiden kaupasta - Päätösasiakirja - Yhteiset julistukset - Ilmoitus, joka koskee Sveitsin kanssa seuraavilla aloilla tehtävien seitsemän sopimuksen voimaan tuloa: henkilöiden vapaa liikkuvuus, lento- ja maantieliikenne, julkiset hankinnat, tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen sekä maataloustuotteiden kauppa

Virallinen lehti nro L 114 , 30/04/2002 s. 0132 - 0368


Sopimus

Euroopan yhteisön ja sveitsin valaliiton sopimus maataloustuotteiden kaupasta

Euroopan yhteisö,

jäljempänä "yhteisö",

ja

Sveitsin valaliitto,

jäljempänä "Sveitsi",

jäljempänä "osapuolet", jotka

OVAT PÄÄTTÄNEET poistaa asteittain lähes kaikki keskinäisen kauppansa esteet Maailman kauppajärjestöstä tehdyn sopimuksen vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien määräysten mukaisesti,

KATSOVAT, että osapuolet ovat vapaakaupasta 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn sopimuksen 15 artiklassa ilmaisseet haluavansa edistää maatalouspolitiikkaansa noudattaen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomien maataloustuotteiden kaupan tasapainoista kehitystä,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1 artikla

Tavoite

1. Tämän sopimuksen tavoitteena on lujittaa osapuolten välisiä vapaakauppasuhteita parantamalla niiden pääsyä toistensa maataloustuotteiden markkinoille.

2. "Maataloustuotteilla" tarkoitetaan harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1(24 ryhmässä lueteltuja tuotteita. Tämän sopimuksen liitteiden 1(3 osalta sopimusta ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 3 ryhmän tuotteisiin, nimikkeisiin 16.04 ja 16.05 eikä CN-koodeihin 05119110, 05119190, 19022010 ja 23012000 kuuluviin tuotteisiin.

3. Tätä sopimusta ei sovelleta vapaakaupasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa tarkoitettuihin tuotteisiin, lukuun ottamatta liitteessä 1 ja 2 niille annettuja myönnytyksiä.

2 artikla

Tariffimyönnytykset

1. Tämän sopimuksen liitteessä 1 luetellaan Sveitsin yhteisölle antamat tariffimyönnytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä 3 lueteltujen myönnytysten soveltamista.

2. Tämän sopimuksen liitteessä 2 luetellaan yhteisön Sveitsille antamat tariffimyönnytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä 3 lueteltujen myönnytysten soveltamista.

3 artikla

Juustoja koskevat myönnytykset

Juustojen kaupassa sovellettavat erityismääräykset annetaan tämän sopimuksen liitteessä 3.

4 artikla

Alkuperäsäännöt

Tämän sopimuksen liitteiden 1-3 osalta sovelletaan vapaakaupasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa vahvistettuja vastavuoroisia alkuperäsääntöjä.

5 artikla

Kaupan teknisten esteiden vähentäminen

1. Tämän sopimuksen liitteissä 4(11 määrätään maataloustuotteiden kaupan teknisten esteiden vähentämisestä seuraavilla aloilla:

- liite 4 kasvinsuojelu

- liite 5 eläinten ruokinta

- liite 6 siemenala

- liite 7 viinialan tuotteiden kauppa

- liite 8 nimitysten vastavuoroinen tunnustaminen ja suoja tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien alalla

- 9 luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotetut maataloustuotteet ja elintarvikkeet

- liite 10 tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen tunnustaminen

- liite 11 elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavat eläinten terveyttä ja kotieläinjalostusta koskevat toimenpiteet

2. Tämän sopimuksen 1 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 6(8 artiklaa ja 10(13 artiklaa ei sovelleta liitteeseen 11.

6 artikla

Maatalouden sekakomitea

1. Perustetaan maatalouden sekakomitea (jäljempänä "komitea"), joka muodostuu osapuolten edustajista.

2. Komitea huolehtii tämän sopimuksen hallinnasta ja valvoo sen moitteetonta täytäntöönpanoa.

3. Komitealla on päätäntävalta tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määrätyissä tapauksissa. osapuolet panevat nämä päätökset täytäntöön omien sääntöjensä mukaisesti.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5. Komitea tekee päätöksensä yksimielisesti.

6. Tämän sopimuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi osapuolet neuvottelevat komiteassa jommankumman osapuolen pyynnöstä.

7. Komitea muodostaa tämän sopimuksen liitteiden hallintaa varten tarvitsemansa työryhmät. Se vahvistaa työjärjestyksessään erityisesti näiden työryhmien kokoonpanon ja tehtävät.

7 artikla

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kumpikin osapuoli voi esittää komitean ratkaistavaksi tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevan erimielisyyden. Komitea pyrkii ratkaisemaan erimielisyydet. Komitealle on toimitettava kaikki aiheelliset tiedot, jotta se voi tarkastella tilannetta perusteellisesti ja saada aikaan hyväksyttävän ratkaisun. Tätä varten komitea tarkastelee kaikkia eri mahdollisuuksia tämän sopimuksen moitteettoman täytäntöönpanon jatkamiseksi.

8 artikla

Tietojen vaihto

1. Osapuolet antavat toisilleen kaikki tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta hyödylliset tiedot.

2. Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle muutoksista, joita se aikoo tehdä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla sovellettaviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin, ja toimittaa tälle hyväksymänsä uudet säännökset mahdollisimman pian.

9 artikla

Luottamuksellisuus

Osapuolten edustajat, asiantuntijat ja muut virkailijat eivät saa tehtävistään luopumisen jälkeenkään ilmaista tämän sopimuksen osalta saamiaan salassapitovelvollisuuden alaisia tietoja.

10 artikla

Suojatoimenpiteet

1. Jos tämän sopimuksen liitteitä 1(3 sovellettaessa jommankumman osapuolen alkuperätuotteiden tuonti aiheuttaa osapuolten maatalousmarkkinoiden erityisen herkkyyden vuoksi vakavan häiriön toisen osapuolen markkinoilla, osapuolet aloittavat viipymättä neuvottelut sopivan ratkaisun löytämiseksi. Asianomainen osapuoli voi toteuttaa tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet kunnes sopiva ratkaisu on löytynyt.

2. Edellä 1 kohdassa tai muissa liitteissä määrättyjä suojatoimenpiteitä sovellettaessa:

(a) noudatetaan seuraavia menettelyjä, jollei erityismääräyksiä ole annettu:

- Jos osapuoli aikoo toteuttaa toisen osapuolen koko aluetta tai sen osaa koskevia suojatoimenpiteitä, sen on ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle etukäteen ja perusteltava toimenpiteet.

- Jos toinen osapuoli toteuttaa koko aluettaan tai sen osaa tai kolmannen maan aluetta koskevia suojatoimenpiteitä, sen on ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle viipymättä.

- Osapuolet neuvottelevat mahdollisimman pian sopivien ratkaisujen löytämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta saattaa suojatoimenpiteet välittömän voimaan.

- Jos jokin yhteisön jäsenvaltio toteuttaa Sveitsiä, toista jäsenvaltiota tai kolmatta maata koskevia suojatoimenpiteitä, yhteisö ilmoittaa tästä viipymättä Sveitsille.

(b) on ensisijaisesti valittava toimenpiteet, joista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tämän sopimuksen täytäntöönpanolle.

11 artikla

Muutokset

Komitea voi päättää muuttaa tämän sopimuksen liitteitä 1 ja 2 sekä muiden liitteiden lisäyksiä.

12 artikla

Sopimuksen tarkistaminen

1. Jos toinen osapuoli haluaa tarkistaa tämän sopimuksen määräyksiä, sen on esitettävä toiselle osapuolelle perusteltu pyyntö.

2. Osapuolet voivat antaa pyynnön tarkastelun komitean tehtäväksi ja pyytää tältä tarvittaessa suosituksia erityisesti neuvottelujen aloittamiseksi.

3. Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät 2 kohdan mukaisista neuvotteluista johtuvat sopimukset omien menettelyjensä mukaisesti.

13 artikla

Kehitystä koskeva lauseke

1. Osapuolet sitoutuvat jatkamaan ponnistelujaan edistääkseen keskinäisen maataloustuotekauppansa asteittaista vapauttamista.

2. Osapuolet tarkastelevat tätä varten komiteassa säännöllisesti keskinäisen maataloustuotekauppansa edellytyksiä.

3. Tarkastelujen tulosten perusteella osapuolet voivat oman maatalouspolitiikkansa mukaisesti ja maatalousmarkkinoiden herkkyyden huomioon ottaen aloittaa tämän sopimuksen osalta neuvottelut, joiden tavoitteena on vähentää edelleen vastavuoroisin ja molempia hyödyttävin etuuksin maatalousalan kaupan esteitä.

4. Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät 3 kohdan mukaisista neuvotteluista johtuvat sopimukset omien menettelyjensä mukaisesti.

14 artikla

Sopimuksen täytäntöönpano

1. Osapuolet toteuttavat kaikki yleiset tai erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tämän sopimuksen velvoitteita noudatetaan.

2. Ne pidättyvät toimenpiteistä, jotka saattaisivat vaarantaa tämän sopimuksen tavoitteiden noudattamisen.

15 artikla

Liitteet

Liitteet sekä niiden lisäykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

16 artikla

Alueellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin alueilla, joilla kyseistä sopimusta sovelletaan, sekä Sveitsin valaliiton alueella.

17 artikla

Voimaantulo ja kesto

1. Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen. Se tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun viimeinen ilmoitus ratifiointiasiakirjojen tallettamisesta tai kaikkien seuraavien seitsemän sopimuksen hyväksymisestä on annettu:

sopimus maataloustuotteiden kaupasta

sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta,

sopimus lentoliikenteestä

sopimus rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä

sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta

sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista

sopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä.

2. Tämä sopimus tehdään aluksi seitsemäksi vuodeksi. Sen voimassaoloa jatketaan määrittämättömäksi ajaksi, jollei Euroopan yhteisö tai Sveitsi ilmoita muusta toiselle osapuolelle ennen sopimuksen alkuperäisen voimassaoloajan päättymistä. Ilmoittaminen tapahtuu 4 kohdan määräysten mukaisesti.

3. Yhteisö tai Sveitsi voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla päätöksestään toiselle osapuolelle. Ilmoittaminen tapahtuu 4 kohdan määräysten mukaisesti.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen seitsemän sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua 2 kohdassa tarkoitetun voimassaolon jatkamatta jättämistä koskevan ilmoituksen tai 3 kohdassa tarkoitetun irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve,

en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems

i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig

in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα,

σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine,

in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf,

en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove,

in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig,

in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove,

em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114FI.013601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114FI.013602.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114FI.013603.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114FI.013604.TIF">

SISÄLLYSLUETTELO

LIITE 1 Sveitsin myönnytykset

LIITE 2 Yhteisön myönnytykset

LIITE 3 Juustoja koskevat myönnytykset

Lisäys 1: Yhteisön myönnytykset

Lisäys 2: Sveitsin myönnytykset

Lisäys 3: Luettelo hyväksytyistä nimityksistä tuotaessa "Italico" -juustoa Sveitsiin

Lisäys 4: Juustojen kuvaus

LIITE 4 Kasvinsuojelu

(Lisäykset 1-4 laaditaan myöhemmin)

Lisäys 5: Tietojen vaihto

LIITE 5 Eläinten ruokinta

(Lisäys 1 laaditaan myöhemmin)

Lisäys 2: Edellä 9 artiklassa tarkoitetut säädökset

LIITE 6 Siemenala

Lisäys 1: Lainsäädäntö

Lisäys 2: Siementen valvonnasta ja varmentamisesta vastaavat elimet

Lisäys 3: Sveitsin hyväksymät yhteisön poikkeukset

Lisäys 4: Kolmansien maiden luettelo

LIITE 7 Viinialan tuotteiden kauppa

Lisäys 1: Liitteen 4 artiklassa tarkoitettujen viinialan tuotteita koskevien säädösten luettelo

Lisäys 2: 6 artiklassa tarkoitetut suojatut nimitykset

Lisäys 3: 6 ja 25 artiklaan

LIITE 8 Nimitysten vastavuoroinen tunnustaminen ja suoja tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien alalla

Lisäys 1: Yhteisöstä peräisin olevien tislattujen alkoholijuomien suojatut nimitykset

Lisäys 2: Sveitsistä peräisin olevien tislattujen alkoholijuomien suojatut nimitykset

Lisäys 3: Yhteisöstä peräisin olevien maustettujen juomien suojatut nimitykset

Lisäys 4: Sveitsistä peräisin olevien maustettujen juomien suojatut nimitykset

LIITE 9 Luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotetut maataloustuotteet ja elintarvikkeet

Lisäys 1 Euroopan yhteisössä sovellettavat säädökset

Lisäys 2 Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

LIITE 10 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen tunnustaminen

Lisäys: Liitteessä 10 olevassa 3 artiklassa tarkoitetun tarkastustodistuksen antamiseen valtuutetut Sveitsin tarkastuslaitokset

LIITE 11 Elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä ja kotieläinjalostusta koskevista toimenpiteistä

Lisäys 1: Torjuntatoimenpiteet / Tautien ilmoitusvelvollisuus

Lisäys 2: Eläinten terveys: kauppa ja markkinoille saattaminen

Lisäys 3: Elävien eläinten ja eräiden tuotteiden tuonti kolmanista maista

Lisäys 4: Kotieläinjalostus, mukaan lukien tuonti kolmansista maista

Lisäys 5: Tarkastukset ja tarkastusmaksut

Lisäys 6: Eläintuotteet

Lisäys 7: Toimivaltaiset viranomaiset

Lisäys 8: Alueellisia edellytyksiä koskevat mukautukset

Lisäys 9: Tarkastusmenettelyjä koskevat ohjeet

Lisäys 10: Rajatarkastukset ja tarkastusmaksut

Lisäys 11: Yhteyselimet

LIITE 1

SVEITSIN MYÖNNYTYKSET

Sveitsi antaa jäljempänä mainituille yhteisöstä peräisin oleville tuotteille seuraavat tariffimyönnytykset, tarvittaessa vuosittaisten määrien mukaisti.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 2

YHTEISÖN MYÖNNYTYKSET

Yhteisö antaa jäljempänä mainituille Sveitsistä peräisin oleville tuotteille seuraavat tariffimyönnytykset, tarvittaessa vuosittaisten määrien mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 3

JUUSTOJA KOSKEVAT MYÖNNYTYKSET

1. Yhteisö ja Sveitsi sitoutuvat vapauttamaan asteittain harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 0406 kuuluvan juuston keskinäisen kauppansa viiden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta alkaen.

2. Kaupan vapauttaminen tapahtuu seuraavasti:

(a) Tuonti yhteisöön

Sopimuksen ensimmäisestä voimassaolovuodesta alkaen yhteisö poistaa tai lakkauttaa asteittain tuontitullit Sveitsistä peräisin olevilta juustoilta soveltuvin osin vuotuisen kiintiön mukaisesti. Eri juustoluokkien perustullit sekä vuotuiset perusmäärät esitetään tämän liitteenlisäyksessä 1.

(i) Yhteisö alentaa vuosittainlisäyksessä 1 olevassa taulukossa mainittuja perustulleja 20 prosenttia. Ensimmäinen alennus tehdään vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta.

(ii) Yhteisö korottaa vuosittainlisäyksessä 1 olevassa taulukossa mainittua tariffikiintiötä 1250 tonnia; ensimmäinen korotus tehdään vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Täydellinen vapaakauppa alkaa kuudennesta voimassaolovuodesta lähtien.

(iii) Sveitsiin ei sovelleta yhteisen tullitariffin nimikkeen 0406 tavarankuvauksessa mainittua vapaasti rajalla -hintaa.

(b) Vienti ytheisöstä

Yhteisö ei myönnä harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 0406 kuuluville juustoille vientitukea, kun niitä viedään Sveitsiin.

(c) Tuonti Sveitsiin

Sopimuksen ensimmäisestä voimassaolovuodesta alkaen Sveitsi poistaa tai lakkauttaa asteittain yhteisöstä peräisin olevien juustojen tuontitullit soveltuvin osin vuotuisen määrän mukaisesti. Eri juustoluokkien perustullit ja vuotuiset perusmäärät esitetään tämän liitteenlisäyksessä 2 olevassa a kohdassa.

(i) Sveitsi alentaa vuosittain lisäyksessä 2 olevan a kohdan taulukossa mainittuja perustulleja 20 prosenttia. Ensimmäinen alennus tehdään vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta.

(ii) Sveitsi korottaa vuosittain kaikkia lisäyksessä 2 olevan a kohdan taulukossa mainittuja tariffikiintiöitä 2500 tonnia. Ensimmäinen korotus tehdään vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Yhteisö nimeää vähintään neljä kuukautta ennen kunkin vuoden alkua juustoluokat, joihin korotusta sovelletaan. Täydellinen vapaakauppa alkaa kuudennesta voimassaolovuodesta lähtien.

(d) Vienti Sveitsistä

Sopimuksen ensimmäisestä voimassaolovuodesta alkaen Sveitsi poistaa tai lakkauttaa asteittain vientituet yhteisöön vietäviltä juustoilta seuraavalla tavalla:

(i) Tukien alennuksessa sovellettavat perusmäärät(1) esitetään tämän liitteenlisäyksessä 2 olevassa b kohdassa.

(ii) Perusmäärät vähennetään seuraavasti:

- vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta vähennetään 30 prosenttia

- kahden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta vähennetään 55 prosenttia

- kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta vähennetään 80 prosenttia

- neljän vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta vähennetään 90 prosenttia

- viiden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta vähennetään 100 prosenttia.

3. Yhteisö ja Sveitsi toteuttavat tarvittavat toimenpiteet valvoakseen, että tuontilupien antojärjestelmää hallinnoidaan siten, että tuontia voi tapahtua säännöllisesti markkinoiden vaatimukset huomioon ottaen.

4. Yhteisö ja Sveitsi toimivat niin, että muut tuontiin ja vientiin vaikuttavat toimenpiteet eivät vaaranna keskinäisesti hyväksyttyjä etuuksia.

5. Jos hintakehitys ja/tai tuonnin kehitys aiheuttaa häiriöitä toiselle osapuolelle, tämän sopimuksen artiklassa tarkoitetussa komiteassa pidetään neuvottelut toisen osapuolen pyynnöstä mahdollisimman pian asianmukaisten ratkaisujen löytämiseksi. Tämän vuoksi osapuolet ovat sopineet vaihtavansa säännöllisesti hintatietoja sekä muita paikallisesti tuotettujen juustojen ja tuontijuustojen markkinoita koskevia hyödyllisiä tietoja.

(1) Perusmäärät lasketaan osapuolten yhteisen sopimuksen mukaisesti sopimuksen voimaantulohetkenä todennäköisesti sovellettavien maidon virallisten hintojen erotuksena, ja näihin hintoihin sisältyy juustoksi jalostettavalle maidolle maksettava lisäosa. Nämä määrät lasketaan kyseisten juustojen valmistukseen tarvittavan maitomäärän mukaisesti ja, kiintiöiden alaisia juustoja lukuun ottamatta, niistä on vähennetty yhteisön tullit. Tukea myönnetään yksinomaan juustoille, jotka on valmistettu kokonaan Sveitsin alueelta saadusta maidosta.

Lisäys 1

Yhteisön myönnytykset

Tuonti yhteisöön

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 2

Sveitsin myönnytykset

a) Tuonti Sveitsiin

>TAULUKON PAIKKA>

(b) Vienti Sveitsistä

Tämän liitteen 2 kohdan d alakohdassa mainitut perusmäärät ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 3

Luettelo hyväksytyistä nimityksistä tuotaessa "Italico"-juustoa Sveitsiin

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Lisäys 4

Juustojen kuvaus

Jäljempänä mainittuja juustoja saa tuoda Sveitsiin sopimustullein ainoastaan, jos ne ovat jäljempänä mainittujen kuvausten mukaiset, niiden ominaisuudet ovat eriteltyä tyyppiä ja niiden tuonnissa käytetään vastaavaa kuvausta tai nimitystä.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 4

KASVINSUOJELU

1 artikla

Tarkoitus

Tämän liitteen tavoitteena on helpottaa osapuolten alueelta peräisin olevien tai niihin kolmansista maista tuotujen, kasvinsuojelutoimenpiteiden kohteena olevien sellaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden kauppaa osapuolten välillä, jotka mainitaan komitean sopimuksen 11 artiklan mukaisesti laatimassalisäyksessä 1.

2 artikla

Periaatteet

1) Osapuolet toteavat, että kasveille, kasvituotteille ja muille tuotteille haitallisten organismien tuloa ja lisääntymistä ehkäisemään tarkoitettuja suojatoimenpiteitä koskeva lainsäädäntö on niissä samankaltainen, minkä johdosta toimenpiteillä saavutetaan samanlainen suoja 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tuotteille haitallisten organismien tuloa ja lisääntymistä vastaan. Toteamus kattaa myös kasvinsuojelutoimenpiteet, jotka koskevat kolmansista maista tuotuja kasveja, kasvituotteita ja muita tuotteita.

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lainsäädäntö esitetäänlisäyksessä 2, jonka komitea laatii sopimuksen 11 artiklan mukaisesti.

3) Osapuolet tunnustavat vastavuoroisestilisäyksessä 3, jonka komitea laatii sopimuksen 11 artiklan mukaisesti, mainittujen laitosten myöntämät kasvipassit. Kasvipassit ovat molempien osapuolten osalta 2 kohdassa tarkoitetussalisäyksessä 2 esitetyn lainsäädännön mukaiset, ja niiden katsotaan täyttävän 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden siirtoon molempien osapuolten alueella liittyviä asiakirjoja koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan asianomaisissa säädöksissä.

4) Kasvipasseja ei käytetä osapuolten välisessä kaupassa sellaisten 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden yhteydessä, joiden kaupassa kummankaan osapuolen maa-alueen sisällä ei sovelleta kasvipassijärjestelmää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaatimuksia, jotka sisältyvät muihin, osapuolten oman lainsäädännön nojalla edellytettyihin asiakirjoihin, erityisesti niihin, joiden avulla voidaan selvittää mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden alkuperä.

3 artikla

1) Osapuolten välinen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden, joita ei selvästi mainita 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 ja joihin ei sovelleta kasvinsuojelutoimenpiteitä kummankaan osapuolen alueella, kauppa ilman kasvinsuojelutoimenpiteisiin liittyvää valvontaa (asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset, kasvintarkastukset) on sallittu.

2) Jos jompikumpi osapuoli aikoo soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tuotteisiin kasvinsuojelutoimenpiteitä, sen on ilmoitettava siitä toiselle osapuolelle.

3) Soveltaen 10 artiklan 2 kohtaa kasvinsuojelun työryhmä arvioi 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen muutosten vaikutukset tähän liitteeseen voidakseen esittää kyseisiin lisäyksiin mahdolliset muutokset.

4 artikla

Alueelliset vaatimukset

1) Kumpikin osapuoli voi vahvistaa samanlaisin perustein erityisvaatimuksia, jotka liittyvät kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden, niiden alkuperästä riippumatta, siirtoihin jossakin maa-alueensa osassa tai kyseiselle alueelle, sikäli kun se on perusteltua alueella aiemmin vallinneen kasvien terveystilanteen perusteella.

2) Lisäyksessä 4, jonka komitea laatii sopimuksen 11 artiklan mukaisesti, määritellään 1 kohdassa tarkoitetut alueet sekä niihin liittyvät erityisvaatimukset.

5 artikla

Tuontitarkastus

1) Kumpikin osapuoli suorittaa kasvintarkastuksia pistokokein, joissa käytettävän otoksen koko ei saa ylittää 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden lähetyksestä tiettyä prosenttiosuutta. Tämä kasvinsuojelun työryhmän ehdottama osuus määritetään kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden osalta niihin kohdistuvan kasvinterveydellisen riskin mukaan, ja sen vahvistaa komitea. Tämän liitteen tullessa voimaan osuudeksi vahvistetaan kymmenen prosenttia.

2) Komitea voi kasvinsuojelun työryhmän ehdotuksesta tämän liitteen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti päättää 1 kohdassa määrättyjen tarkastusten suhteellisen osuuden pienentämisestä.

3) Edellä olevan 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan ainoastaan kasvintarkastuksiin, jotka liittyvät kyseisen kahden osapuolen väliseen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden kauppaan.

4) Edellä olevan 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan, ellei sopimuksen 11 artiklan ja tämän liitteen 6 ja 7 artiklan määräyksistä muuta johdu.

6 artikla

Suojatoimenpiteet

Suojatoimenpiteet toteutetaan sopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

7 artikla

Poikkeukset

1) Jos jompikumpi osapuolista aikoo soveltaa poikkeuksia toisen osapuolen maa-alueen osaan tai koko maa-alueeseen nähden, sen on ilmoitettava siitä tälle edeltä käsin ja esitettävä perustelut. Rajoittamatta mahdollisuutta saattaa suunnitellut poikkeukset välittömästi voimaan järjestetään mahdollisimman pian osapuolten välinen neuvottelu sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

2) Jos jompikumpi osapuoli soveltaa poikkeuksia oman maa-alueensa osaan tai johonkin kolmanteen maahan nähden, sen on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian toiselle osapuolelle. Rajoittamatta mahdollisuutta saattaa suunnitellut poikkeukset välittömästi voimaan järjestetään mahdollisimman pian osapuolten välinen neuvottelu sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

8 artikla

Lisätarkastus

1) Molemmat osapuolet hyväksyvät sen, että toisen osapuolen pyynnöstä voidaan tehdä lisätarkastus kasvinterveydellisen tilanteen arvioimiseksi sekä sellaisten vaikutuksiltaan samankaltaisten toimenpiteiden arvioimiseksi, jotka vastaavat 2 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2) Lisätarkastuksella tarkoitetaan rajalla tehtävää tarkastusta, jossa todetaan, täyttääkö toisen osapuolen alueelta tuleva lähetys kasvien terveyttä koskevat vaatimukset.

3) Tarkastus suoritetaan komitean kasvinsuojelun työryhmän ehdotuksesta vahvistamaa menettelyä noudattaen.

9 artikla

Tietojen vaihto

1) Osapuolet toimittavat sopimuksen 8 artiklan mukaisesti toisilleen kaiken hyödyllisen tiedon, joka liittyy tässä liitteessä tarkoitettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten täytäntöönpanoon ja soveltamiseen, sekälisäyksessä 5 tarkoitetut tiedot.

2) Tässä liitteessä tarkoitetun lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen samanlaisen soveltamisen varmistamiseksi kumpikin osapuoli sallii alueellaan toisen osapuolen pyynnöstä tämän asiantuntijoiden tarkastuskäynnit, jotka toteutetaan yhteistyössä kyseisen alueen virallisen kasvintarkastuslaitoksen kanssa.

10 artikla

Kasvinsuojelun Työryhmä

1) Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu kasvinsuojelun työryhmä, jäljempänä "työryhmä", tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

2) Työryhmä selvittää säännöllisesti osapuolten kansallisen lainsäädännön kehittymistä tämän liitteen kattamilla aloilla. Se muun muassa laatii komitean käsiteltäväksi esityksiä tämän liitteen lisäysten mukauttamista ja ajan tasalle saattamista varten.

Lisäys 5

Tietojen vaihto

Tiedot, joihin viitataan 9 artiklan 1 kohdassa, ovat:

- kolmansista maista tai osapuolten alueiden jostakin osastatulevien välittömästi kasvien terveyttä uhkaavien lähetysten tai haitallisten organismien pysäyttämistä koskevat ilmoitukset, joista säädetään direktiivissä 94/3/ETY,

- direktiivin 77/93/ETY 15 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset.

Liite 5

ELÄINTEN RUOKINTA

1 artikla

Tarkoitus

1. Osapuolet sitoutuvat lähentämään eläinten ruokintaa koskevaa sääntelyään helpottaakseen alan kaupankäyntiä.

2. Luettelo tuotteista tai tuoteryhmistä, joiden osalta osapuolet arvioivat sääntelynsä johtavan samoihin tuloksiin, ja tarvittaessa luettelo osapuolten sääntelystä, jossa edellytettyjen toimenpiteiden osapuolet arvioivat johtavan samoihin tuloksiin, esitetäänlisäyksessä 1, jonka komitea laatii sopimuksen 11 artiklan mukaisesti.

3. Osapuolet poistavat rajatarkastukset 2 kohdassa tarkoitetussalisäyksessä 1 luetelluilta tuotteilta ja tuoteryhmiltä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

a) "tuotteella": rehua tai muuta eläinten ruokinnassa käytettyä ainetta;

b) "laitoksella": yksikköä, joka tuottaa tai valmistaa tuotetta tai pitää sitä hallussaan välivaiheessa, jalostus ja pakkaaminen mukaan lukien, ennen sen liikkeeseen luovuttamista, tai joka luovuttaa tämän tuotteen liikkeeseen,

c) "toimivaltaisella viranomaisella": eläinten ruokinnan virallisista tarkastuksista vastaavia osapuolten viranomaisia.

3 artikla

Tietojenvaihto

Sopimuksen 8 artiklan nojalla osapuolet ilmoittavat toisilleen:

- toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaiset viranomaiset sekä näiden alueelliset ja toiminnalliset vastuualueet,

- luettelon valvontamäärityksistä vastaavista laboratorioista,

- tarvittaessa luettelon erityyppisille tuotteille määrätyistä saapumispaikoista alueellaan,

- tarkastusohjelmansa, joiden tarkoituksena on taata tuotteiden yhdenmukaisuus osapuolten oman eläinten ruokintaa koskevan sääntelyn kanssa.

Neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetuissa ohjelmissa on otettava huomioon osapuolten erityistilanteet ja erityisesti täsmennettävä säännöllisesti tehtävien tarkastusten luonne ja suoritustiheys.

4 artikla

Yleiset tarkastuksia koskevat määräykset

osapuolten on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta toisen osapuolen alueelle lähetettäviksi tarkoitetut tuotteet tulisivat yhtä huolellisesti tarkastetuiksi kuin omalla alueella liikkeeseen luovutettaviksi tarkoitetut tuotteet; niiden on erityisesti valvottava, että:

- tarkastukset tehdään säännöllisesti, mikäli epäillään jonkin tuotteen olevan määräysten vastainen, ja oikeassa suhteessa tavoitteeseen ja erityisesti riskeihin ja saatuun kokemukseen nähden,

- tarkastukset ulottuvat kaikkiin tuotanto- ja valmistusvaiheisiin, liikkeeseen luovuttamista edeltäviin välivaiheisiin, liikkeeseen luovuttamiseen, tuonti mukaan luettuna, sekä tuotteiden käyttöön;

- tarkastukset tehdään aiotun tutkimuksen kannalta sopivimmassa vaiheessa;

- tarkastukset tehdään yleensä ilman ennakkovaroitusta;

- tarkastukset koskevat myös eläinten ravinnon kiellettyjä käyttötapoja.

5 artikla

Tarkastus alkuperämaassa

1. Osapuolten on valvottava, että toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat laitokset varmistuakseen siitä, että nämä täyttävät velvoitteensa ja että liikkeeseen luovutettaviksi tarkoitetut tuotteet ovat 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 tarkoitetun alkuperämaassa sovellettavan sääntelyn edellytysten mukaisia.

2. Jos on aihetta epäillä, että näitä vaatimuksia ei noudateta, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä ylimääräisiä tarkastuksia ja, jos epäilys osoittautuu aiheelliseksi, toteutettava tarvittavat toimenpiteet.

6 artikla

Tarkastus määrämaassa

1. Määräosapuolen toimivaltaiset viranomaiset voivat määräpaikassa varmistaa syrjimättömästi tehtävien pistokokeiden avulla, että tuotteet ovat tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan sääntelyn mukaisia.

2. Jos määräosapuolen toimivaltaisella viranomaisella kuitenkin on käytettävissään rikkomukseen viittaavia tietoja, tarkastuksia voidaan tehdä myös tuotteiden kuljetuksen aikana kyseisen osapuolen alueella.

3. Jos kyseisen osapuolen toimivaltaiset viranomaiset lähetyksen määräpaikassa tai kuljetuksen aikana tehdyssä tarkastuksessa toteavat, etteivät tuotteet ole tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan sääntelyn mukaisia, niiden on toteutettava asian edellyttämät toimenpiteet ja vaadittava lähettäjää, vastaanottajaa tai muuta oikeudenomistajaa toteuttamaan jonkin seuraavista toimenpiteistä:

- tuotteiden saattaminen määräysten mukaisiksi vahvistettavassa määräajassa,

- mahdollinen käsittely saastunnan aiheuttajan tuhoamiseksi,

- muu sovelias käsittely,

- käyttö muuhun tarkoitukseen,

- jälleenlähetys alkuperäosapuolelle, sen jälkeen kun tämän osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta,

- tuotteiden hävittäminen.

7 artikla

Osapuolten alueiden ulkopuolelta tulevien tuotteiden valvonta

1. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa määrätään, osapuolten on toteuttava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta toimivaltaiset viranomaiset suorittavat muulta kuin sopimuksen 16 artiklassa määritellyltä alueelta osapuolten tullialueelle tuotavan kunkin tuote-erän asiakirjatarkastuksen ja pistokokein suoritettavan tunnistustarkastuksen varmistuakseen:

- niiden luonteesta,

- niiden alkuperästä ja

- niiden maantieteellisestä määräpaikasta

niihin sovellettavan tullimenettelyn määrittämiseksi.

2. Ennen kuin tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, osapuolten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistuakseen pistokokein tehtävällä fyysisellä tarkastuksella, että tuotteet ovat määräysten mukaisia.

8 artikla

Yhteistyö todetuissa rikkomustapauksissa

1. Osapuolten on avustettava toisiaan vastavuoroisesti siten kuin tässä liitteessä edellytetään. Niiden on taattava eläinten ruokinnassa käytettyjä tuotteita koskevan sääntelyn moitteeton soveltaminen, erityisesti avustamalla toisiaan, paljastamalla sääntelyn rikkomiset ja tutkimalla ne.

2. Tässä artiklassa määrätty avustaminen ei estä rangaistusmenettelystä tai osapuolten välisestä oikeudellisesta avusta rikosasioissa annetun sääntelyn soveltamista.

9 artikla

Ennakkolupaa edellyttävät tuotteet

1. Osapuolten on pyrittävä yhdenmukaistamaanlisäyksessä 2 esitettyjen säädösten soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luettelot.

2. Osapuolten on ilmoitettava toisilleen 1 kohdassa mainittujen tuotteiden lupahakemuksista.

10 artikla

Neuvottelut ja suojatoimenpiteet

1. Osapuolet neuvottelevat, jos jompikumpi osapuoli arvioi toisen osapuolen jättäneen jonkin tämän liitteen velvoitteen täyttämättä.

2. Neuvotteluja pyytävä osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki asian perusteellista tutkimista varten tarvittavat tiedot.

3. Edellä 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 lueteltuja tuotteita tai tuoteryhmiä koskevissa säännöksissä säädetyt suojatoimenpiteet on toteutettava sopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa määrättyjä menettelyjä noudattaen.

4. Jos osapuolet eivät 1 kohdassa ja sopimuksen 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa pääse yhteisymmärrykseen, neuvotteluja pyytänyt tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet määrännyt osapuoli voi toteuttaa tämän liitteen soveltamiseksi tarpeelliset varotoimenpiteet.

11 artikla

Eläinten ruokinnan työryhmä

1. Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu eläinten ruokinnan työryhmä, jäljempänä "työryhmä", tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Se huolehtii lisäksi kaikista tässä liitteessä määrätyistä tehtävistä.

2. Työryhmä tarkastelee säännöllisesti osapuolten kansallisen sääntelyn muutoksia tämän liitteen soveltamisaloilla. Se voi erityisesti laatia ehdotuksia, jotka se antaa komitean käsiteltäviksi tämän liitteen lisäysten ajantasaistamiseksi.

12 artikla

Salassapitovelvollisuus

1. Kaikki tämän liitteen soveltamiseksi kaikissa muodoissa annetut tiedot ovat luottamuksellisia. Niitä koskee ammatillinen salassapitovelvollisuus ja niihin sovelletaan tiedot vastaanottaneen osapuolen lainsäädännössä vastaaville tiedoille säädettyä suojaa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua luottamuksellisuutta ei sovelleta 3 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin.

3. Tämä Liite ei velvoita osapuolta, jonka sääntely tai hallinnollinen käytäntö edellyttävät teollisuus- tai kauppasalaisuuksien suojaamiseksi tiukempia rajoja kuin tällä liitteellä vahvistetut, toimittamaan tietoja, mikäli toinen osapuoli ei toteuta toimenpiteitä näiden tiukempien rajojen noudattamiseksi.

4. Saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan tämän liitteen soveltamiseksi eikä toinen osapuoli voi käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen ilman, että se etukäteen pyytää tiedot toimittaneelta viranomaiselta tämän kirjallisen suostumuksen; tietoja pyytäneen osapuolen on lisäksi noudatettava tämän viranomaisen asettamia rajoituksia.

Edellä 1 kohdan määräykset eivät estä tietojen käyttöä yleisen rikoslain rikkomusten vuoksi aloitetuissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, edellyttäen että tiedot on saatu osana kansainvälistä oikeusapua.

5. Osapuolet voivat käyttää tämän artiklan määräysten mukaisesti saatuja tietoja ja tutkittuja asiakirjoja todisteena pöytäkirjoissa, kertomuksissa ja lausunnoissa sekä tuomioistuimessa nostettujen kanteiden ja syytteiden yhteydessä.

Lisäys 2

Edellä 9 artiklassa tarkoitetut säädökset

Euroopan yhteisön säädökset:

Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/19/EY (EYVL L 96, 28.3.1998, s. 39).

Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982, tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista (EYVL L 213, 21.7.1982, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/25/EY (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 35).

Sveitsin säädökset:

Liittovaltuuston määräys, annettu 26 päivänä tammikuuta 1994, rehujen valmistuksesta ja kaupan pitämisestä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä joulukuuta 1998 (RO 1999 312).

Valaliiton valtiovarainministeriön määräys, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1995, rehujen ja eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden ja säilöntäaineiden valmistuksesta ja kaupan pitämisestä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 10 päivänä tammikuuta 1996 (RO 1996 208).

LIITE 6

SIEMENALA

1 artikla

Tarkoitus

1) Tätä liitettä sovelletaan viljely-, vihannes-, hedelmä- ja koristekasvien sekä viiniköynnöksen siemeniin.

2) Tässä liitteessä "siemenillä" tarkoitetaan kaikkea lisäys- tai istutusaineistoa.

2 artikla

Lainsäädännön yhdenmukaisuuden tunnustaminen

1) Osapuolet tunnustavat lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa mainitussa sääntelyssä edellytettyjen vaatimusten johtavan samoihin tuloksiin.

2) Osapuolet voivat harjoittaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä määriteltyjen lajien siementen kauppaa keskenään, ja näitä siemeniä, joiden kummankin osapuolen lainsäädännön mukaisuuden osoittamiseksi riittää pakkausmerkintä tai muu kyseisessä lainsäädännössä kaupan pitämistä varten edellytetty asiakirja, voidaan pitää vapaasti kaupan osapuolten alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 ja 6 määräysten soveltamista.

3) Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisesta vastaavat laitokset määritelläänlisäyksessä 2.

3 artikla

Todistusten vastavuoroinen tunnustaminen

1) Osapuolet tunnustavat lisäyksen 1 toisessa jaksossa mainitussa lainsäädännössä tarkoitettujen lajien siementen 2 kohdassa määritellyt todistukset, jotkalisäyksessä 2 mainitut laitokset ovat laatineet toisen osapuolen lainsäädännön mukaisesti.

2) Ensimmäisessä kohdassa mainituilla todistuksilla tarkoitetaan osapuolten lainsäädännössä edellytettyjä siementen tuonnissa sovellettavia asiakirjoja, jotka määritellään lisäyksen 1 toisessa jaksossa.

4 artikla

Lainsäädännön lähentäminen

1) Osapuolet pyrkivät lähentämään lisäyksen 1 toisessa jaksossa määritellyssä lainsäädännössä tarkoitettujen lajien sekä niiden lajien, joita ei tarkoiteta lisäyksen 1 ensimmäisessä ja toisessa jaksossa määritellyssä lainsäädännössä, kaupan pitämistä koskevaa lainsäädäntöään.

2) Jos jompikumpi osapuoli hyväksyy uutta lainsäädäntöä, osapuolet sitoutuvat arvioimaan mahdollisuutta soveltaa tätä liitettä kyseiseen uuteen alaan sopimuksen 11 ja 12 artiklan menettelyn mukaisesti.

3) Jos tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvaa alaa koskevia säännöksiä muutetaan, osapuolet sitoutuvat arvioimaan muutosten vaikutuksia sopimuksen 11 ja 12 artiklan menettelyn mukaisesti.

5 artikla

Lajikkeet

1) Sveitsi sallii lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa olevassa lainsäädännössä mainittujen lajien osalta yhteisön yhteisessä lajikeluettelossa olevien lajikkeiden siementen kaupan pitämisen alueellaan.

2) Yhteisö sallii lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa olevassa lainsäädännössä mainittujen lajien osalta Sveitsin kansallisessa lajikeluettelossa olevien lajikkeiden siementen kaupan pitämisen alueellaan.

3) Edellä olevan 1 ja 2 kohdan määräyksiä ei sovelleta geneettisesti muunnettuihin lajikkeisiin.

4) Osapuolet antavat toisilleen tiedon kansalliseen luetteloon hyväksymistä koskevista hakemuksista tai hakemusten peruuttamisesta, kansalliseen luetteloon merkitsemisestä sekä kaikista kansalliseen luetteloon tehdyistä muutoksista. Ne toimittavat toisilleen pyynnöstä lyhyen kuvauksen kunkin uuden lajikkeen käyttötavasta ja ominaisuuksista, joiden avulla lajike voidaan erottaa muista tunnetuista lajikkeista. Ne pitävät toistensa saatavilla asiakirjat, joissa on kunkin hyväksytyn lajikkeen kuvaus sekä selkeä tiivistelmä kaikista hyväksymisen perustana olleista seikoista. Geneettisesti muunnettujen lajikkeiden osalta osapuolet toimittavat toisilleen kyseisten lajikkeiden ympäristöriskien arvioinnin tulokset.

5) Osapuolet voivat käydä teknisiä neuvotteluja arvioidakseen seikkoja, joiden perusteella jompikumpi osapuoli on hyväksynyt lajikkeen. Siemeniä käsittelevälle työryhmälle annetaan tarvittaessa tietoa näiden neuvottelujen tuloksista.

6) Osapuolet käyttävät nykyisiä tai kehitteillä olevia automaattisia tiedonsiirtojärjestelmiä helpottaakseen 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen vaihtoa.

6 artikla

Poikkeukset

1) Sveitsi ja yhteisö hyväksyvät lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa mainitun lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien siemenlajien kaupassa toistensa poikkeukset, jotka mainitaanlisäyksessä 3 mainitut.

2) Osapuolet ilmoittavat toisilleen kaikista siementen kaupan pitämistä koskevista poikkeuksista, jotka ne aikovat panna täytäntöön alueellaan tai osassa sitä. Jos poikkeuksen voimassaoloaika on lyhyt tai se on saatettava välittömästi voimaan, jälkikäteen annettu tieto siitä riittää.

3) Poiketen siitä, mitä 5 artiklan ensimmäisessä alakohdassa määrätään, Sveitsi voi päättää kieltää yhteisön yhteiseen lajikeluetteloon hyväksytyn lajikkeen siementen kaupan pitämisen alueellaan.

4) Poiketen siitä, mitä 5 artiklan ensimmäisessä alakohdassa määrätään, yhteisö voi päättää kieltää Sveitsin kansalliseen lajikeluetteloon hyväksytyn lajikkeen siementen kaupan pitämisen alueellaan.

5) Edellä 3 ja 4 kohdan määräyksiä voidaan soveltaa osapuolten lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa mainitussa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa.

6) Osapuolet voivat soveltaa 3 ja 4 kohdan määräyksiä:

- kolmen vuoden kuluessa tämän liitteen voimaantulosta yhteisön yhteiseen lajikeluetteloon tai Sveitsin kansalliseen lajikeluetteloon ennen tämän liitteen voimaantuloa merkittyjen lajikkeiden osalta.

- kolmen vuoden kuluessa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen saamisesta yhteisön yhteiseen lajikeluetteloon tai Sveitsin kansalliseen lajikeluetteloon tämän liitteen voimaantulon jälkeen merkittyjen lajikkeiden osalta.

7) Edellä olevan 6 artiklan määräyksiä sovelletaan samalla tavoin sellaisten lajien, joihin sovellettavat säännökset voitaisiin 4 artiklan määräysten nojalla sisällyttää lisäykseen 1, lajikkeisiin tämän liitteen voimaantulon jälkeen.

8) Osapuolet voivat käydä teknisiä neuvotteluita arvioidakseen 1(4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten vaikutuksia tähän liitteeseen.

9) Edellä olevan 8 artiklan määräyksiä ei sovelleta, jos poikkeuksia koskevien päätösten tekemiseen tarvittava toimivalta kuuluu lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa mainitun lainsäädännön nojalla yhteisön jäsenvaltioille. Niitä ei myöskään sovelleta Sveitsin vastaavanlaisissa tapauksissa toteuttamiin poikkeuksiin.

7 artikla

Kolmannet maat

1) Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan niin ikään osapuolina olevissa maissa kaupan pidettäviin siemeniin, jotka tulevat jostakin Euroopan yhteisön tai Sveitsin ulkopuolisesta, kummankin osapuolen tätä tarkoitusta varten tunnustamasta maasta.

2) Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut maat ja lajit sekä siinä tarkoitetun tunnustamisen soveltamisala annetaanlisäyksessä 4.

8 artikla

Vertailukokeet

1) Osapuolten alueella kaupan pidettävistä siemeneristä otettujen näytteiden jälkikäteen tehtävää tarkastusta varten toteutetaan vertailukokeita. Sveitsi osallistuu yhteisön vertailukokeisiin.

2) Siemeniä käsittelevä työryhmä antaa arvionsa vertailukokeiden järjestämisestä.

9 artikla

Siemeniä käsittelevä työryhmä

1) Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu siemeniä käsittelevä työryhmä, jäljempänä "työryhmä", tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

2) Työryhmä tarkastelee säännöllisesti osapuolten sisäisen lainsäädännön muuttumista tämän liitteen kattamilla aloilla. Se muun muassa laatii komitean käsiteltäväksi esityksiä tämän liitteen lisäysten mukauttamista ja ajan tasalle saattamista varten.

10 artikla

Muiden maiden kanssa tehdyt sopimukset

Osapuolet sopivat, että jommankumman osapuolen kolmannen maan kanssa tekemistä vastavuoroista tunnustamista koskevista sopimuksista ei voi missään tapauksessa johtua toiselle osapuolelle kyseisen kolmannen maan mukaisuuden arvioinnin suorittavien laitosten antamien kertomusten, todistusten, lupien ja tavaramerkkien hyväksymistä koskevia velvoitteita, jolleivät osapuolet muodollisesti muuta sovi.

Lisäys 1

Lainsäädäntö

Ensimmäinen jakso (lainsäädännön yhdenmukaisuuden tunnustaminen)

A. EUROOPAN YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNTÖ:

1. Peruslainsäädäntö

- Viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/402/ETY (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).

- Siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/403/ETY (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2320/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/111/EY (EYVL L 28, 4.2.1998, s. 42).

- Viljelykasvien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/457/ETY (EYVL L 225, 12.10.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymissopimuksella(1).

2. Soveltamislainsäädäntö(2)

- Viljelykasvien ominaisuuksista ja vähimmäisedellytyksistä lajiketarkastusta varten 14 päivänä huhtikuuta 1972 annettu komission direktiivi 72/180/ETY (EYVL L 108, 8.5.1972, s. 8).

- Avena fatuan esiintymisestä rehukasvien ja viljakasvien siemenissä 2 päivänä toukokuuta 1974 annettu komission direktiivi 74/268/ETY (EYVL L 141, 24.5.1974, s. 19), sellaisena kuin se viimeksi muutettuna komission direktiivillä 78/511/ETY (EYVL L 157,15.6.1978, s. 34).

- Viljakasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen pysyvästi suoraan pakkaukseen painamisen hyväksymisestä 17 päivänä heinäkuuta 1980 tehty komission päätös 80/755/ETY (EYVL L 207, 9.8.1980, s. 37), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 81/109/ETY EYVL L 64, 11.3.1981, s. 13).

- Tiettyjen suljinjärjestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissä 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY tarkoitetuiksi "kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi" 28 päivänä heinäkuuta 1981 tehty komission päätös 81/675/ETY (EYVL L 246, 29.8.1981, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 86/563/ETY (EYVL L 327, 22.11.1986, s. 50).

- Edellytyksistä, joissa voidaan säätää poikkeuksista kieltoon käyttää ETY-pakkausmerkintöjä vaihdettaessa kolmansissa maissa tuotettujen siementen pakkausten pakkausmerkintää ja suljinjärjestelmää 27 päivänä helmikuuta 1986 tehty komission päätös 86/110/ETY (EYVL L 93, 8.4.1986, s. 23).

- Yhteisön perussiemenperunoiden luokittelusta sekä näihin luokkiin sovellettavista edellytyksistä ja nimityksistä 30 päivänä maaliskuuta 1993 annettu komission direktiivi 93/17/ETY (EYVL L 106, 30.4.1993, s. 7).

- Siementen myymistä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle koskevan väliaikaisen kokeilun järjestämisestä 9 päivänä syyskuuta 1994 tehty komission päätös 94/650/EY (EYVL L 252, 28.9.1994, s. 15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/174/EY (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 31).

- Neuvoston direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY ja 69/208/ETY mukaista siemennäytteiden ottoa ja siementarkastusta koskevan väliaikaisen kokeen järjestelystä 27 päivänä huhtikuuta 1998 tehty komission päätös 98/320/EY (EYVL L 140, 12.5.1998 s. 14).

B. SVEITSIN SÄÄNNÖKSET(3):

- Maataloudesta 29 päivänä huhtikuuta 1998 annettu valaliiton yhteinen laki (RO 1998 3033).

- Siementen ja taimien tuotannosta ja liikkeeseen luovuttamisesta 7 päivänä joulukuuta 1998 annettu määräys (RO 1999 420).

- Vilja- ja rehukasvien siemenistä ja taimista 7 päivänä joulukuuta 1998 annettu valaliiton valtiovarainministeriön määräys (RO 1999 781).

- Viljakasvien, perunan, rehukasvien ja hampun lajikeluettelosta annettu valaliiton maatalousviraston määräys (RO 1999 429)(4).

Toinen jakso (todistusten keskinäinen tunnustaminen)

A. EUROOPAN YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNTÖ:

1. Peruslainsäädäntö

- Juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/400/ETY (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2390/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).

- Rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/401/ETY (EYVL L 125, 11.7.1966, s. 2298/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).

- Öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annettu neuvoston direktiivi 69/208/ETY, (EYVL L 169, 10.7.1969, s. 3) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).

2. Soveltamislainsäädäntö(5)

- Niittynurmikan (Poa pratensis L.) siementen kaupan pitämisen rajoittamisesta virallisesti varmennettuihin "perussiemeniin" ja "varmennettuihin siemeniin" 25 päivänä heinäkuuta 1975 annettu komission direktiivi 75/502/ETY (EYVL L 228, 29.8.1975, s. 26).

- Tiettyjen suljinjärjestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissä 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY tarkoitetuiksi "kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi" 28 päivänä heinäkuuta 1981 tehty komission päätös 81/675/ETY (EYVL L 246, 29.8.1981, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 86/563/ETY (EYVL L 327, 22.11.1986, s. 50).

- Tiettyjen rehu-, öljy- ja kuitukasvien siementen kaupan pitämisen rajoittamisesta siemeniin, jotka on virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi" 27 päivänä helmikuuta 1986 annettu komission direktiivi 86/109/ETY (EYVL L 93, 8.4.1986, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 91/376/ETY (EYVL L 93, 8.4.1996, s. 23).

- Edellytyksistä, joissa voidaan säätää poikkeuksista kieltoon käyttää ETY-pakkausmerkintöjä vaihdettaessa kolmansissa maissa tuotettujen siementen pakkausten pakkausmerkintää ja suljinjärjestelmää 27 päivänä helmikuuta 1986 tehty komission päätös 86/110/ETY (EYVL L 93, 08.4.1996, s. 23).

- Tiettyjen rehukasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen pysyvästi suoraan pakkaukseen painamisen hyväksymisestä tehty 2 päivänä kesäkuuta 1987 tehty komission päätös 87/309/ETY (EYVL L 155, 16.6.1987, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 97/125/EY (EYVL L 48, 19.2.1997, s. 35).

- Määräaikaisen kokeen järjestämisestä rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY mukaisesti erän enimmäispainon nostamiseksi 17 päivänä maaliskuuta 1992 tehty komission päätös 92/195/ETY (EYVL L 88, 3.4.1992, s. 59), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/203/EY (EYVL L 65, 15.3.1996, s. 41).

- Siementen myymistä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle koskevan väliaikaisen kokeilun järjestämisestä 9 päivänä syyskuuta 1994 tehty komission päätös 94/650/EY (EYVL L 252, 28.9.1994, s. 15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/174/EY (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 3).

- Määräaikaisen kokeen järjestämisestä neuvoston direktiivin 69/208/ETY mukaisesti rapsi- ja rypsihybridien ja lajikeseosten siementen laatua koskevien vaatimusten vahvistamiseksi 27 päivänä kesäkuuta 1995 tehty komission päätös 95/232/EY (EYVL L 154, 5.7.1995, s. 22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/173/EY (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 30).

- Määräaikaisen kokeen järjestämisestä soijan siementen sisältämien roskien enimmäispitoisuuden osalta 4 päivänä maaliskuuta 1996 tehty komission päätös 96/202/EY (EYVL L 65, 15.3.1996, s. 39).

- Luvan antamisesta öljy- ja kuitukasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen painamiseen pysyvästi suoraan pakkaukseen sekä tiettyjen rehukasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen pysyvästi suoraan pakkaukseen painamisen hyväksymisestä tehdyn päätöksen 87/309/ETY muuttamisesta 24 päivänä tammikuuta 1997 tehty komission päätös 97/125/EY (EYVL L 48, 19.2.1997, s. 35).

- Neuvoston direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY ja 69/208/ETY mukaista siemennäytteiden ottoa ja siementarkastusta koskevan väliaikaisen kokeen järjestelystä 27 päivänä huhtikuuta 1998 tehty komission päätös 98/320/EY (EYVL L 140 , 12.5.1998, s. 14).

B. SVEITSIN SÄÄNNÖKSET:

- Maataloudesta 29 päivänä huhtikuuta 1998 annettu valaliiton yhteinen laki (RO 1998 3033).

- Siementen ja taimien tuotannosta ja liikkeeseen luovuttamisesta 7 päivänä joulukuuta 1998 annettu määräys (RO 1999 420).

- Vilja- ja rehukasvien siemenistä ja taimista 7 päivänä joulukuuta 1998 annettu valaliiton maatalousviraston määräys (RO 1999 781).

- Valaliiton maatalousviraston 6 päivänä kesäkuuta 1974 julkaisema siemenkirja, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä joulukuuta 1998 (RO 1999 408).

C. TUONNISSA VAADITTAVAT TODISTUKSET

a) Euroopan yhteisön vaatimat:

Neuvoston päätöksessä 95/514/EY (EYVL L 296, 9.12.1996, s. 34), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 98/162/EY (EYVL L 53, 24.2.1998, s. 21), säädetyt asiakirjat.

b) Sveitsin vaatimat:

EY:n tai OECD:n viralliset pakkausmerkinnät, joita myöntävät tämän liitteenlisäyksessä 2 mainitut elimet, ja International Seed Testing Associationin (ISTA) oranssit tai vihreät tiedotteet tai kutakin siemenerää koskeva siemenanalyysitodistus.

(1) Tarvittaessa ainoastaan viljakasvinsiementen tai siemenperunoiden osalta.

(2) Tarvittæssa ainoastaan viljakasvin siementen tai siemen perunoiden osatta.

(3) Eivät koske paikallisten lajikkeiden siemeniä, jotka on hyväksytty myyntiin Sveitsissä.

(4) Tarvittaessa ainoastaan viljakasvinsiementen tai siemenperunoiden osalta.

(5) Tarvittaessa, paitsi kun kyseessä ovat viljakasvinsiemenet ja siemenperunat.

Lisäys 2

Siementen valvonnasta ja varmentamisesta vastaavat elimet

A. Euroopan yhteisö

>TAULUKON PAIKKA>

B. Sveitsi

Service des Semences et Plants

RAC Changins

Nyon

Dienst für Saat- unf Pflanzgut

FAL Reckenholz

Zürich

Lisäys 3

Sveitsin hyväksymät yhteisön poikkeukset(1)

a) jotka vapauttavat tietyt jäsenvaltiot velvollisuudesta soveltaa tiettyihin lajeihin viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annettua neuvoston direktiiviä 66/402/ETY:

- komission päätös 69/270/ETY (EYVL L 220, 1.9.1969, s. 8)

- komission päätös 69/271/ETY (EYVL L 220, 1.9.1969, s. 9)

- komission päätös 69/272/ETY (EYVL L 220, 1.9.1969, s. 10)

- komission päätös 70/47/ETY (EYVL L 13, 19.1.1970, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 80/301/ETY (EYVL L 68, 14.3.1980, s. 30)

- komission päätös 74/5/ETY (EYVL L 12, 15.1.1974, s. 13)

- komission päätös 74/361/ETY (EYVL L 196, 19.7.1974, s. 19)

- komission päätös 74/532/ETY (EYVL L 299, 7.11.1974, s. 14)

- komission päätös 80/301/ETY (EYVL L 68, 14.3.1980, s. 30)

- komission päätös 86/153/ETY (EYVL L 115, 3.5.1986, s. 26)

- komission päätös 89/101/ETY (EYVL L 38, 10.2.1989, s. 37).

b) jotka valtuuttavat eräät jäsenvaltiot rajoittamaan tiettyjen viljalajikkeiden tai tiettyjen perunalajikkeiden siementen kaupan pitämistä (vrt. viljelykasvien yhteinen lajikeluettelo, 20. Täydellinen laitos, 4 sarake (EYVL L 264A, 30.8.1997, s. 1)).

c) jotka valtuuttavat tietyt jäsenvaltiot antamaan erityisen ankarat säännökset, kun kyseessä on hukkakauran esiintyminen siemenviljassa:

- komission päätös 74/269/ETY (EYVL L 141, 24.5.1974, s. 20), sellaisena kuin se muutettuna komission päätöksellä 78/512/ETY (EYVL L 157, 15.6.1978, s. 35(2)

- komission päätös 74/531/ETY (EYVL L 299, 7.11.1974, s. 13)

- komission päätös 95/75/EY (EYVL L 60, 18.3.1995, s. 30)

- komission päätös 96/334/EY (EYVL L 127, 25.5.1996, s. 39).

d) jotka valtuuttavat toteuttamaan tiettyjä tauteja vastaan ankarampia toimenpiteitä kuin mitä neuvoston direktiivin 66/403/ETY liitteissä I ja II määrätään, kun kyseessä on siemenperunan pitäminen kaupan tiettyjen jäsenvaltioiden alueella tai niiden alueen osassa

- komission päätös 93/231/ETY (EYVL L 106, 30.4.1993, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksillä

- 95/21/EY (EYVL L 28, 7.2.1995, s. 13),

- 95/76/EY (EYVL L 60, 18.3.1995, s. 31) ja

- 96/332/EY (EYVL L 127, 25.5.1996, s. 31).

(1) Tarvittaessa ainoastaan vilja- tai perunalajikkeiden osalta.

(2) Tarvittaessa ainoastaan viljakasvinsiementen tai siemenperunoiden osalta.

Lisäys 4

Kolmansien maiden luettelo(1)

Amerikan Yhdysvallat

Argentiina

Australia

Bulgaria

Chile

Etelä-Afrikka

Israel

Kanada

Kroatia

Marokko

Norja

Puola

Romania

Slovakia

Slovenia

Tsekki

Turkki

Unkari

Uruguay

Uusi-Seelanti

(1) Paikalla tehtävien siementarkastusten ja tuotettujen siementen tunnustaminen perustuu neuvoston päätökseen 95/514/EY (EYVL L 296, 9.12.1995, s. 34), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 98/162/EY (EYVL L 53, 24.2.1998, s. 21) ja ja lajikkeiden valintaa säilytettäviksi koskevan valvonnan tunnustaminen perustuu neuvoston päätökseen 97/788/EY (EYVL L 322, 25.11.1998, s. 39). Norjan osalta sovelletaan sopimusta Euroopan talousalueesta.

LIITE 7

VIINIALAN TUOTTEIDEN KAUPPA

1 artikla

Osapuolet sitoutuvat helpottamaan ja edistämään syrjimättä ja vastavuoroisesti alueiltaan peräisin olevien viinialan tuotteiden kauppavirtoja välillään tässä liitteessä määrätyin edellytyksin.

2 artikla

Tätä liitettä sovelletaan viinialan tuotteisiin, jotka määritellään:

- yhteisön osalta neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 822/87(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1627/98(2), ja jotka kuuluvat CN-koodeihin 2009 60 ja 2204

- Sveitsin osalta 1 päivänä maaliskuuta 1995 annetun Ordonnance sur les denrées alimentaires'n (elintarvikeasetuksen) 36 luvussa ja jotka kuuluvat Sveitsin tullitariffin numeroihin 2009.60 ja 2204.

3 artikla

Jollei liitteessä nimenomaisesti toisin määrätä, tässä liitteessä tarkoitetaan:

a) "peräisin olevalla viinialan tuotteella", jota edeltää toisen osapuolen nimi, 2 artiklassa tarkoitettua tuotetta, joka on valmistettu kyseisen osapuolen alueella kokonaan sen alueella korjatuista viinirypäleistä tämän liitteen määräysten mukaisesti;

b) "maantieteellisellä merkinnällä" kaikkia Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimukseen liitetyn teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) 22 artiklassa tarkoitettuja merkintöjä, myös alkuperänimitystä, jotka toisen osapuolen lainsäädännössä hyväksytään käytettäväksi tämän osapuolen alueelta peräisin olevan 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen kuvauksessa ja esittelyssä;

c) "perinteisellä merkinnällä" perinteisesti käytettyä nimitystä, joka viittaa erityisesti 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen valmistustapaan, laatuun, väriin tai tyyppiin, ja joka toisen osapuolen lainsäädännössä hyväksytään käytettäväksi tämän osapuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa ja esittelyssä;

d) "suojatulla nimityksellä" tämän liitteen mukaisesti suojattua b alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää ja c alakohdassa tarkoitettua perinteistä merkintää;

e) "nimityksellä" etiketeissä, 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen mukana seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa, sekä mainonnassa käytettyjä nimityksiä;

f) "etiketillä" 2 artiklassa tarkoitettua viininalan tuotetta luonnehtivien ja samassa astiassa, myös sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä, olevien nimitysten ja muiden merkintöjen, tunnusten, kuvien ja merkkien kokonaisuutta;

g) "esittelyllä" säiliöissä ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä nimityksiä;

h) "pakkauksella" suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten.

I OSASTO

TUONTIIN JA KAUPAN PITÄMISEEN SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET

4 artikla

1. Edellä olevassa 2 artiklassa tarkoitettujen, osapuolten alueilta peräisin olevien viinialan tuotteiden kauppa toteutetaan tässä liitteessä määrättyjen teknisten määräysten mukaisesti. "Teknisillä määräyksillä" tarkoitetaan kaikkia lisäyksessä 1 tarkoitettuja viinialan tuotteiden, enologisten käytäntöjen, kyseisten tuotteiden koostumuksen sekä kuljetusta ja kaupan pitämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen määritelmiin liittyviä säännöksiä ja määräyksiä.

2. Komitea voi päättää 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien alojen laajentamisesta.

3. Tämä liite ei koske niihin säädöksiin sisältyviä säännöksiä, joiden voimaantulosta tai täytäntöönpanosta määrätään lisäyksessä 1.

4. Tämä liite ei vaikuta kansallisiin tai yhteisön verosääntöihin eikä niihin liittyviin valvontatoimenpiteisiin.

II OSASTO

TÄMÄN LIITTEEN 2 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN VIINIALAN TUOTTEIDEN NIMITYSTEN VASTAVUOROINEN SUOJA

5 artikla

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tämän liitteen mukaisesti varmistaakseen 6 artiklassa tarkoitettujen ja osapuolten alueilta peräisin olevien 2 artiklassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden kuvauksessa ja esittelyssä käytettävien nimitysten vastavuoroisen suojan. Tässä tarkoituksessa kumpikin osapuoli ottaa käyttöön aiheelliset oikeudelliset keinot maantieteellisen merkinnän tai perinteisen merkinnän tehokkaan suojan takaamiseksi sekä sen estämiseksi, että maantieteellistä tai perinteistä merkintään käytetään kuvaamaan viinialan tuotetta, jota kyseinen merkintä ei koske.

2. Osapuolen suojatut nimitykset varataan yksinomaan osapuolen alueelta peräisin oleville tuotteille, joihin niitä sovelletaan, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan kyseisen osapuolen lainsäädännössä säädetyin edellytyksin.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua suojaa sovelletaan etenkin tapauksiin, joissa suojattua nimitystä käytetään 2 artiklassa tarkoitetuissa viinialan tuotteissa, jotka eivät ole peräisin ilmoitetulta maantieteelliseltä alueelta, vaikka

- ilmoitettaisiin tuotteen tosiasiallinen alkuperä;

- kyseinen maantieteellistä merkintä olisi käännetty;

- nimitykseen liitettäisiin ilmaisu kuten "laji", "tyyppi", "tapa", "jäljitelmä", "menetelmä" tai muu vastaava ilmaisu.

4. Jos maantieteelliset merkinnät ovat toistensa homonyymejä:

a) silloin kun kaksi tämän liitteen mukaisesti suojattua nimitystä ovat toistensa homonyymejä, suoja myönnetään molemmille, jos kuluttaja ei voi erehtyä viinialan tuotteen tosiasiallisesta alkuperästä;

b) silloin kun tämän liitteen mukaisesti suojattu nimitys on jonkin osapuolten alueiden ulkopuolisen maantieteellisen alueen nimen homonyymi, tätä nimeä voidaan käyttää sillä maantieteellisellä alueella tuotetun viinin kuvauksessa ja esittelyssä, johon kyseinen nimitys viittaa, jos sitä käytetään perinteisesti ja jatkuvasti, sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin olevan peräisin asianomaisen osapuolen alueelta.

5. Jos perinteinen merkintä on toisen merkinnän homonyymi:

a) silloin kun kaksi tämän liitteen mukaisesti suojattua merkintää ovat toistensa homonyymejä, suoja myönnetään molemmille, jos kuluttaja ei erehtyä viinialan tuotteen tosiasiallisesta alkuperästä;

b) silloin kun tämän liitteen mukaisesti suojattu nimitys on muualta kuin osapuolten alueilta peräisin olevan viinialan tuotteen kuvauksessa käytetyn nimityksen homonyymi, jälkimmäistä nimeä voidaan käyttää viinialan tuotteen kuvauksessa ja esittelyssä, jos sitä käytetään perinteisesti ja jatkuvasti, sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin olevan peräisin asianomaisen osapuolen alueelta.

6. Komitea voi tarvittaessa vahvistaa käytännön toimet, joilla 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut homonyymit nimitykset tai merkinnät voidaan erottaa, ottaen huomioon, että asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu on taattava ja ettei kuluttajia saa johtaa harhaan.

7. Osapuolet eivät voi vedota teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) 24 artiklan 4-7 kohtaan suojan eväämiseksi toisen osapuolen nimitykseltä.

8. Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa esitettyä yksinomaista suojaa sovelletaan tämän liitteen lisäyksessä 2 olevassa yhteisön luettelossa tarkoitettuun nimitykseen "Champagne". Kyseinen yksinomainen suoja ei kuitenkaan estä käyttämästä kahden vuoden siirtymäkauden ajan nimitystä "Champagne" Sveitsissä olevasta Vaudin kantonista peräisin olevien eräiden viinien kuvauksessa ja esittelyssä, jos kyseisiä viinejä ei pidetä kaupan yhteisön alueella eikä kuluttaja voi erehtyä viinialan tuotteen tosiasiallisesta alkuperästä.

6 artikla

Seuraavat nimitykset ovat suojattuja:

a) yhteisöstä peräisin olevien viinialan tuotteiden osalta

- jäsenvaltioon, josta viinialan tuotteet ovat peräisin, viittaavat ilmaisut

- lisäyksessä 2 olevat yhteisön erityisilmaisut

- lisäyksessä 2 olevat maantieteelliset ja perinteiset merkinnät;

b) Sveitsistä peräisin olevien viinialan tuotteiden osalta

- ilmaisut "Sveitsi", "Schweiz", "Svizzera", "Svizra" tai muu kyseistä maata osoittava nimi

- lisäyksessä 2 olevat Sveitsin erityisilmaisut

- lisäyksessä 2 olevat maantieteelliset ja perinteiset merkinnät.

7 artikla

1. Edellä olevassa 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen kaupallisen merkin, joka sisältää tämän liitteen mukaisesti suojellun maantieteellisen tai perinteisen merkinnän tai joka koostuu siitä, rekisteröinti evätään tai asianomaisen hakemuksesta mitätöidään silloin kun kyseinen tuote ei ole peräisin

- maantieteellisen merkinnän osoittamalta alueelta tai

- alueelta, jolla käytetään perinteistä merkintää.

2. Viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 1995 rekisteröityä merkkiä voidaan kuitenkin käyttää 15 päivänä huhtikuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty keskeytyksettä rekisteröinnistä alkaen.

8 artikla

Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että osapuolten alueilta peräisin olevia viinialan tuotteita vietäessä ja pidettäessä niitä kaupan alueen ulkopuolella toisen osapuolen tämän liitteen nojalla suojattuja nimityksiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään kyseisiä toisen osapuolen alueelta peräisin olevia tuotteita.

9 artikla

Siltä osin kuin osapuolten asiaa koskeva lainsäädäntö sen sallii, tämän liitteen mukainen suoja koskee luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden sijoittautumispaikka on toisen osapuolen alueella.

10 artikla

1. Jos viinialan tuotteen kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa vahingoittaa tästä liitteestä johtuvia oikeuksia, osapuolet soveltavat tilanteen vaatimia hallinnollisia toimenpiteitä tai toteuttavat oikeudelliset toimet, jotka ovat tarpeen epärehellisen kilpailun poistamiseksi tai suojatun nimityksen virheellisen käytön estämiseksi muulla tavalla.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet toteutetaan erityisesti silloin kun

a) yhteisön tai Sveitsin lainsäädännössä säädettyjen nimitysten käännöksessä toisen osapuolen kielelle esiintyy sana, joka voi johtaa harhaan näin kuvatun tai esitetyn viinialan tuotteen alkuperän osalta;

b) sellaiseen tuotteeseen, jolla on tämän liitteen nojalla suojattu nimitys, liittyvässä pakkauksessa, mainonnassa tai virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa on merkintöjä, merkkejä, nimityksiä, mainintoja tai kuvia, jotka suoraan tai välillisesti sisältävät virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tuotteen lähtöisyydestä, alkuperästä tai olennaisista ominaisuuksista;

c) käytetään pakkausta, joka voi johtaa harhaan viinialan tuotteen alkuperän osalta.

11 artikla

Tällä liitteellä ei rajoiteta laajempaa suojaa, jonka osapuolet myöntävät lainsäädäntönsä tai muiden kansainvälisten sopimusten nojalla tämän liitteen nojalla suojatuille nimityksille.

III OSASTO

VALVONTAVIRANOMAISTEN KESKINÄINEN AVUNANTO

I alaosasto

Alkusäännökset

12 artikla

Tässä osastossa tarkoitetaan:

a) "viinialan tuotteiden kauppaa koskevalla sääntelyllä" kaikkia tämän liitteen määräyksiä;

b) "toimivaltaisella viranomaisella" kaikkia viranomaisia tai elimiä, jotka osapuoli on nimennyt valvomaan viinialan tuotteiden kauppaa koskevan sääntelyn soveltamista;

c) "yhteysviranomaisella" toimivaltaista viranomaista, jonka osapuoli on nimennyt varmistamaan asianmukaiset yhteydet toisen osapuolen yhteysviranomaisen kanssa;

d) "pyynnön esittävällä viranomaisella" osapuolen tässä tarkoituksessa nimeämää toimivaltaista viranomaista, joka tekee avunantopyynnön tämän osaston kattamilla aloilla:

e) "pyynnön vastaanottavalla viranomaisella" osapuolen tässä tarkoituksessa nimeämää toimivaltaista viranomaista, joka vastaanottaa avunantopyynnön tämän osaston kattamilla aloilla;

f) "sääntelyn vastaisella toimella" viinialan tuotteiden kauppaa koskevan sääntelyn rikkomista ja rikkomisyritystä.

13 artikla

1. Osapuolet avustavat toisiaan vastavuoroisesti siten kuin tässä liitteessä edellytetään. Ne takaavat viinialan tuotteiden kauppaa koskevan sääntelyn moitteettoman soveltamisen erityisesti avustamalla toisiaan, paljastamalla säädösten rikkomiset ja tutkimalla ne.

2. Tässä osastossa säädetty avustaminen ei rajoita rangaistusmenettelyä tai osapuolten välistä oikeudellista apua koskevien säännösten soveltamista rikosasioissa.

II alaosasto

Osapuolten suorittama valvonta

14 artikla

1. Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 13 artiklassa määrätyn avunannon varmistamiseksi asianmukaisin valvontatoimin.

2. Tarkastukset toteutetaan joko järjestelmällisesti tai pistokokeina. Pistokokeita tehtäessä osapuolet varmistavat tarkastusten lukumäärän, luonteen ja tiheyden avulla, että tarkastukset ovat edustavia.

3. Osapuolet toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet toimivaltaisten viranomaisten virkamiesten työn helpottamiseksi erityisesti, jotta

- näillä on pääsy viinitarhoihin sekä viinialan tuotteiden tuotanto-, valmistus-, varastointi- ja jalostuslaitoksiin sekä näiden tuotteiden kuljetusvälineisiin,

- näillä on pääsy kaikkien niiden toimitiloihin, varastoihin tai kuljetusvälineisiin, jotka pitävät hallussaan myyntiä varten, pitävät kaupan tai kuljettavat viinialan tuotteita tai tuotteita, joita voidaan käyttää niiden valmistamisessa,

- nämä voivat luetteloida viinialan tuotteet ja aineet tai tuotteet, joita voidaan käyttää niiden valmistuksessa,

- nämä voivat ottaa näytteitä myyntiä varten hallussa pidetyistä, kaupan pidetyistä tai kuljetetuista viinialan tuotteista,

- nämä voivat tutustua kirjapitoon tai muihin valvonnan kannalta hyödyllisiin asiakirjoihin ja ottaa niistä jäljennöksiä tai otteita,

- nämä voivat toteuttaa asianmukaisia turvaamistoimenpiteitä, jotka liittyvät viinialan tuotteiden tai niiden valmistuksessa käytettävien tuotteiden tuotantoon, valmistukseen, hallussapitoon, kuljetukseen, kuvaukseen, esittelyyn, vientiin toisen osapuolen alueelle ja kaupan pitämiseen silloin kun on perusteltua epäillä tämän liitteen vastaisia vakavia toimia erityisesti jos kyseessä on luvaton käsittely tai kansanterveydelle aiheutuva vaara.

15 artikla

1. Jos osapuoli nimeää useita toimivaltaisia viranomaisia, sen on varmistettava niiden toimien koordinointi.

2. Kumpikin osapuoli nimeää yhden yhteysviranomaisen. Kyseinen viranomainen:

- toimittaa yhteistyöpyynnöt toisen osapuolen yhteysviranomaiselle tämän osaston soveltamiseksi,

- vastaanottaa kyseiseltä viranomaiselta tällaiset pyynnöt ja toimittaa ne oman osapuolensa toimivaltaiselle viranomaiselle/toimivaltaisille viranomaisille,

- edustaa osapuolta suhteessa toiseen osapuoleen alaosastossa III tarkoitetun yhteistyön yhteydessä,

- antaa toiselle osapuolelle tiedoksi 14 artiklan nojalla toteutetut toimenpiteet.

III alaosasto

Valvontaviranomaisten keskinäinen avunanto

16 artikla

1. Pyynnön vastaanottava viranomainen toimittaa pyynnön esittävän viranomaisen hakemuksesta tälle kaikki tiedot, joita tarvitaan viinialan tuotteita koskevan sääntelyn moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi, erityisesti tiedot todetuista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai voivat olla kyseisen sääntelyn vastaisia.

2. Pyynnön esittävän viranomaisen perustellusta hakemuksesta pyynnön vastaanottava viranomainen valvoo tai tekee tarvittavat aloitteet erityisvalvonnan tai sellaisen valvonnan järjestämiseksi, jonka avulla haluttuihin tavoitteisiin päästään.

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu pyynnön vastaanottava viranomainen toimii samoin kuin työskentelisi omaan lukuunsa tai oman maansa viranomaisten pyynnöstä.

4. Pyynnön esittävä viranomainen voi pyynnön vastaanottavan viranomaisen suostumuksella nimetä oman yksikkönsä tai edustamansa osapuolen muun toimivaltaisen viranomaisen yksikön virkamiehen joko:

- keräämään pyynnön vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen tiloissa viinialan tuotteita koskevan sääntelyn moitteettomaan soveltamiseen tai valvontatoimiin liittyviä tietoja, myös ottamaan jäljennöksiä kuljetusasiakirjoista tai muista asiakirjoista tai otteita rekistereistä tai

- osallistumaan 2 kohdan nojalla vaadittaviin toimiin.

Ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja jäljennöksiä voidaan ottaa ainoastaan pyynnön vastaanottavan viranomaisen suostumuksella.

5. Pyynnön esittävän viranomaisen, joka haluaa lähettää toisen osapuolen alueelle 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti nimitetyn virkamiehen avustamaan kyseisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja valvontatoimia, on ilmoitettava tästä pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle hyvissä ajoin ennen toimien aloittamista. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet varmistavat aina valvontatoimien toteuttamisen.

Pyynnön esittävän viranomaisen:

- virkamiehet antavat kirjallisen valtuutuksen, josta ilmenevät heidän nimensä ja ominaisuutensa,

- virkamiehillä on - jollei muuta johdu niistä rajoituksista, joita pyynnön vastaanottavaan viranomaiseen sovellettavasta lainsäädännöstä johtuu kyseessä olevia valvontatoimia toteuttaville viranomaisille:

- 14 artiklan 3 kohdassa määrätyt oikeudet,

- oikeus saada tietoonsa pyynnön vastaanottavan viranomaisen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti suorittamien tarkastusten tulokset,

- virkamiehet noudattavat tarkastusten aikana sen osapuolen viranomaisilta, jossa valvontatoimia suoritetaan, vaadittavia sääntöjä ja käytäntöjä.

6. Asianomainen osapuoli toimittaa tässä artiklassa tarkoitetut perustellut pyynnöt pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle kyseisen osapuolen yhteysviranomaisen välityksellä. Samoin toimitaan myös seuraavien osalta:

- vastaukset näihin pyyntöihin,

- 2, 4 ja 5 kohdan soveltamiseen liittyvät tiedonannot.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa määrätään, osapuolet voivat yhteistyönsä tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi asianmukaisissa tapauksissa sallia, että toimivaltainen viranomainen:

- toimittaa perustellut pyyntönsä tai tiedonantonsa suoraan toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle,

- vastaa suoraan toisen osapuolen toimivaltaiselta viranomaiselta tulleisiin perusteltuihin pyyntöihin tai tiedonantoihin.

Tällöin viranomaisten on ilmoitettava tästä viipymättä kyseiselle osapuolen yhteysviranomaiselle.

17 artikla

Jos jommankumman osapuolen toimivaltaisella viranomaisella on syytä epäillä tai jos se saa selville

- että jokin viinialan tuote ei ole näiden tuotteiden kauppaa koskevan sääntelyn mukainen tai sen valmistamiseksi tai kaupan pitämiseksi on toteutettu vilpillisiä toimia, ja

- että tästä laiminlyönnistä on erityisesti hyötyä toiselle osapuolelle ja että sen luonne voi antaa aihetta hallinnollisiin toimenpiteisiin tai oikeudellisiin toimiin,

tämä viranomainen ilmoittaa siitä välittömästi oman yhteysviranomaisensa välityksellä kyseisen osapuolen yhteysviranomaiselle.

18 artikla

1. Tämän osaston mukaisesti esitetyt pyynnöt tehdään kirjallisesti. Pyyntöihin on liitettävä tarvittavat asiakirjat, jotta niihin voidaan vastata. Kiireellisissä tapauksissa voidaan hyväksyä suulliset pyynnöt, mutta ne on viipymättä vahvistettava kirjallisesti.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti esitettyihin pyyntöihin on liitettävä seuraavat tiedot:

- pyynnön esittävän viranomaisen nimi,

- pyydetty toimenpide,

- pyynnön kohde tai perusteet,

- asianomaiset lait, säännöt tai muut oikeudelliset välineet,

- mahdollisimman tarkat ja täydelliset tiedot tutkimuksen kohteena olevista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä,

- yhteenveto asiaa koskevista tosiseikoista.

3. Pyynnöt tehdään jollakin osapuolten virallisista kielistä.

4. Jos pyyntö ei täytä muodollisia edellytyksiä, sitä voidaan pyytää korjaamaan tai täydentämään; turvaamistoimenpiteitä on kuitenkin mahdollista säätää.

19 artikla

1. Pyynnön vastaanottava viranomainen toimittaa tutkimuksen tulokset pyynnön esittävälle viranomaiselle asiakirjoina, varmennettuina jäljennöksinä, kertomuksina tai vastaavina teksteinä.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata samassa tarkoituksessa tuotetuilla, missä tahansa atk-muodossa olevilla tiedoilla.

20 artikla

1. Se osapuoli, jonka toimivaltainen viranomainen on kyseessä, voi evätä tämän osaston mukaisen avunannon, jos avunanto voi vahingoittaa kyseisen osapuolen suvereniteettia, yleistä järjestystä, turvallisuutta tai muita olennaisia etuja.

2. Jos pyynnön esittävä viranomainen pyytää avunantoa, jota se ei voi itse toteuttaa sitä pyydettäessä, sen on mainittava tästä pyynnössään. Pyynnön vastaanottava viranomainen voi päättää tällaiseen pyyntöön antamastaan vastauksesta.

3. Jos avunanto evätään, päätös on perusteluineen annettava viipymättä tiedoksi avunantopyynnön esittäneelle viranomaiselle.

21 artikla

1. Edellä oleviin 16 ja 17 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä asiakirjat ja muut tarvittavat todisteet sekä ilmoitus mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeustoimista, ja ne koskevat erityisesti kyseisen viinialan tuotteen:

- koostumusta ja aistinvaraisia ominaisuuksia,

- kuvausta ja esittelyä,

- tuotantoa, valmistusta ja kaupan pitämistä koskevien sääntöjen noudattamista.

2. Kun jonkin tapauksen osalta on toteutettu 16 ja 17 artiklassa tarkoitettuja keskinäisen avunannon toimia, asianomaiset yhteysviranomaiset sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen viipymättä:

- tutkimusten edistymisestä erityisesti kertomuksilla ja muilla asiakirjoilla tai viestintämuodoilla,

- kyseisille toimille varatuista hallinnollisista tai oikeudellisista seurauksista.

3. Tämän osaston soveltamisesta johtuvista matkustuskustannuksista vastaa se osapuoli, joka on nimennyt virkamiehen toteuttamaan 16 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

4. Tällä artiklalla ei rajoiteta oikeusviranomaisen suorittamaan tutkintaan liittyvää salassapitovelvollisuutta koskevaa kansallista sääntelyä.

IV alaosasto

Yleiset säännökset

22 artikla

1. Edellä olevaa II ja III alaosastoa sovellettaessa toisen osapuolen toimivaltainen viranomainen voi pyytää toisen osapuolen toimivaltaista viranomaista ottamaan näytteitä tämän osapuolen asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

2. Pyynnön vastaanottava viranomainen säilyttää 1 kohdan mukaisesti otetut näytteet ja nimeää erityisesti laboratorion, jossa näytteet on tutkittava. Pyynnön esittävä viranomainen voi myös nimetä laboratorion samanaikaisen analyysin suorittamiseksi. Tässä tarkoituksessa pyynnön vastaanottava viranomainen toimittaa avunantopyynnön esittäneelle viranomaiselle tarvittavan määrän näytteitä.

3. Jos pyynnön esittävä viranomainen ja pyynnön vastaanottava viranomainen ovat erimielisiä 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen tuloksista, yhteisesti nimetty laboratorio tekee ratkaisevan analyysin.

23 artikla

1. Kaikki tämän osaston mukaisesti toimitetut tiedot kaikissa muodoissaan ovat luottamuksellisia. Niitä koskee ammatillinen salassapitovelvollisuus, ja niihin sovelletaan suojaa, joka vastaaville tiedoille annetaan tapauksen mukaan tiedot vastaanottaneen osapuolen asianomaisessa lainsäädännössä tai yhteisön viranomaisiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä.

2. Tämä osasto ei velvoita osapuolta, jonka säädökset tai hallinnollinen käytäntö edellyttävät teollisuus- tai kauppasalaisuuksien suojaamiseksi tiukempia rajoja kuin tässä osastossa vahvistetut, toimittamaan tietoja, mikäli toinen osapuoli ei toteuta toimenpiteitä näiden tiukempien rajojen noudattamiseksi.

3. Saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan tämän osaston soveltamiseksi, eikä toinen osapuoli voi käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen ilman, että se etukäteen pyytää tiedot toimittaneelta viranomaiselta tämän kirjallisen suostumuksen; tietoja pyytäneen osapuolen on lisäksi noudatettava tämän viranomaisen asettamia rajoituksia.

4. Edellä olevan 1 kohdan säännökset eivät estä tietojen käyttöä yleisen rikoslainsäädännön rikkomisen vuoksi aloitetuissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, edellyttäen, että tiedot on saatu osana kansainvälistä oikeusapua.

5. Osapuolet voivat käyttää tämän artiklan säännösten mukaisesti saatuja tietoja ja tutkittuja asiakirjoja todisteena pöytäkirjoissa, kertomuksissa ja lausunnoissa sekä tuomioistuimessa nostettujen kanteiden ja syytteiden yhteydessä.

24 artikla

Luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja näiden ryhmittymät, joiden ammatillisten toimien osalta voidaan tehdä tässä osastossa tarkoitettuja tarkastuksia, eivät saa estää näitä tarkastuksia, ja niillä on velvollisuus helpottaa tarkastuksia kaikkina aikoina.

IV OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

25 artikla

Liitteen I ja II osastoa ei sovelleta 2 artiklassa tarkoitettuihin viinialan tuotteisiin, jotka:

a) kuljetetaan jommankumman osapuolen alueen kautta tai

b) ovat peräisin jommankumman osapuolen alueelta ja joita osapuolet vaihtavat pieninä määrinä tämän liitteen lisäyksessä 3 vahvistettuja edellytyksiä ja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.

26 artikla

Osapuolet:

a) toimittavat toisilleen tämän liitteen voimaantulopäivästä:

- luettelon viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia laatimaan kuljetettavien viinialan tuotteiden mukana olevat asiakirjat 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

- luettelon viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan alkuperänimitystä koskevan todistuksen kuljetettavien viinialan tuotteiden mukana oleviin asiakirjoihin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

- luettelon 12 artiklan b alakohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista ja 12 artiklan c alakohdassa tarkoitetuista yhteysviranomaisista,

- luettelon laboratorioista, joilla on oikeus tehdä 22 artiklan 2 kohdan mukaiset analyysit;

b) neuvottelevat ja ilmoittavat toisilleen toteuttamistaan tämän liitteen soveltamista koskevista toimenpiteistä. Ne ilmoittavat toisilleen etenkin omista säännöksistään ja toimittavat yhteenvedon sen moitteettoman toiminnan kannalta erityisen tärkeistä hallinnollisista ja oikeudellisista päätöksistä.

27 artikla

1. Edellä olevan 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti perustettu viinialan tuotteiden työryhmä, jäljempänä "työryhmä" tutkii tämän liitteen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

2. Työryhmä tutkii säännöllisesti osapuolten lakien ja asetusten kehittymistä tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Se tekee komitealle toimitettavia ehdotuksia tämän liitteen lisäysten mukauttamiseksi ja päivittämiseksi.

28 artikla

1. Viinialan tuotteita, jotka tämän liitteen voimaantullessa on tuotettu, valmistettu, kuvattu ja esitelty osapuolten lakien tai asetusten mukaisesti mutta tämän liitteen vastaisesti, voidaan pitää kaupan kunnes varastot tyhjenevät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 8 kohdan soveltamista.

2. Tämän liitteen mukaisesti tuotettuja, valmistettuja, kuvattuja ja esiteltyjä viinialan tuotteita mutta joiden tuotanto, valmistus, kuvaus ja esittely eivät enää ole liitteen mukaisia sen muuttamisen vuoksi, voidaan pitää kaupan kunnes varastot tyhjenevät, jollei komitea muuta päätä.

29 artikla

1. Osapuolet neuvottelevat, jos toisen arvioidaan jättäneen jonkin tämän liitteen velvoitteen täyttämättä.

2. Neuvotteluja pyytävä osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki asian perusteellista tutkimista varten tarvittavat tiedot.

3. Jos määräaikojen tai viiveiden vuoksi ihmisten terveys on mahdollisesti vaarassa tai petoksen vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi, voidaan ilman ennakkoneuvotteluja säätää väliaikaisia suojatoimenpiteitä, edellyttäen että neuvottelut aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

4. Jos osapuolet eivät 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa pääse yhteisymmärrykseen, neuvotteluja pyytänyt tai 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet säätänyt osapuoli voi toteuttaa tämän liitteen soveltamiseksi tarpeelliset varotoimenpiteet.

30 artikla

Keskeytetään Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 1984 allekirjoitetun yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisestä yhteistyöstä viinien virallisen valvonnan alalla laaditun kirjeenvaihdon soveltaminen tämän liitteen voimassaolon ajaksi.

(1) EYVL L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 8.

Lisäys 1

Liitteen 4 artiklassa tarkoitettujen viinialan tuotteita koskevien säädösten luettelo

A säädökset, joita sovelletaan yhteisöstä peräisin olevien viinialan tuotteiden tuonnissa Sveitsiin ja niiden kaupan pitämiseen Sveitsissä

SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN(1)

1. 373 R 2805: Komission asetus (ETY) N:o 2805/73/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1973, tietyn prosenttimäärän rikkidioksidia sisältäviä, erityisesti määritetyillä alueilla tuotettuja laatuvalkoviinejä sekä maahantuotuja laatuvalkoviinejä koskevan luettelon määräämisestä, sekä tietyistä ennen 1 päivää lokakuuta 1973 tuotettujen viinien rikkidioksidin prosenttimäärää koskevista siirtymäsäännöksistä, (EYVL L 289, 16.10.1973, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 377 R 0966: komission asetus (ETY) N:o 966/77, annettu 4 päivänä toukokuuta 1977 (EYVL L 115, 6.5.1977, s. 77)

2. 374 R 2319: Komission asetus (ETY) N:o 2319/74, annettu 10 päivänä syyskuuta 1974, tiettyjen sellaisten viininviljelyalueiden määrittämisestä, jotka voivat tuottaa kokonaisvahvuudeltaan enintään 17 % alkoholia sisältäviä pöytäviinejä (EYVL L 248, 11.9.1974, s. 7)

3. 375 L 0106: Neuvoston direktiivi 75/106/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, tiettyjen nesteiden pakkaamisesta valmispakkauksiin tilavuuden mukaan koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 15.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0676: Neuvoston direktiivi 89/676/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 18)

4. 376 L 0895: Neuvoston direktiivi 76/895/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1976, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta (EYVL L 340, 9.12.1976, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 397 L 0041: Neuvoston direktiivi 97/41/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997 (EYVL L 184, 12.7.1997, s. 33)

5. 378 R 1972: Komission asetus (ETY) N:o 1972/78, annettu 16 päivänä elokuuta 1978, enologisia käytäntöjä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 226, 17.8.1978, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 380 R 0045: Komission asetus (ETY) N:o 45/80, (EYVL L 7, 11.1.1980, s. 12)

6. 379 L 0700: Komission direktiivi 79/700/ETY, annettu 24 heinäkuuta 1979, yhteisön näytteenottomenettelyistä hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa (EYVL L 207, 15.8.1979, s. 26)

7. 384 R 2394: Komission asetus (ETY) N:o 2394/84, annettu 20 päivänä elokuuta 1984, viinivuosien 1984/1985 ja 1985/1986 ioninvaihtohartseja koskevista edellytyksistä sekä väkevöimällä tiivistetyn rypäleen puristemehun valmistamista koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä (EYVL L 224, 21.8.1984, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 386 R 2751: Komission asetus (ETY) N:o 2751/86, (EYVL L 253, 5.9.1986, s. 11)

8. 385 R 3804: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3804/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, luettelosta tietyillä Espanjan alueilla sijaitsevista viiniviljelyalueista, joilla tuotettujen pöytäviinien todellinen alkoholipitoisuus voi olla yhteisön vaatimuksia alhaisempi (EYVL L 367, 31.12.1985, s. 37).

9. 386 R 0305: Komission asetus (ETY) N:o 305/86, annettu 12 päivänä helmikuuta 1986, yhteisöstä ennen 1 päivää syyskuuta 1986 peräisin olevien viinien sekä siirtymäkautena maahantuotujen viinien korkeimmasta kokonaisrikkidioksidipitoisuudesta (EYVL L 38, 13.2.1986, s. 13)

10. 386 R 1888: Komission asetus (ETY) N:o 1888/86, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1986, tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien ja ennen 1 päivää syyskuuta 1986 valmistettujen kuohuviinien sekä siirtymäkautena maahantuotujen kuohuviinien korkeimmasta kokonaisrikkidioksidipitoisuudesta (EYVL L 163, 19.6.1986, s. 19)

11. 386 R 2094: Komission asetus (ETY) N:o 2094/86, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1986, yksityiskohtaisista säännöksistä viinihapon käyttämisestä vyöhykkeen A tiettyjen alueiden erityisesti määritettyjen viinituotteiden happamuuden alentamiseen (EYVL L 180, 4.7.1986, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 386 R 2736: komission asetus (ETY) N:o 2736/86, (EYVL L 252, 4.9.1986, s. 15)

12. 387 R 0822: Neuvoston asetus (ETY) N:o 822/87, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1987, viinikaupan yhteisestä järjestämisestä (EYVL L 84, 27.3.1987, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 398 R 1627: Neuvoston asetus (EY) N:o 1627/98, (EYVL L 210, 28.7.1998, s. 8)

13. 387 R 0823: Neuvoston asetus (ETY) N:o 823/87, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1987, erityisesti määritetyillä alueilla tuotettuja laatuviinejä koskevista erityissäännöksistä (EYVL L 084, 27.3.1987, s. 59), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 396 R 1426: Neuvoston asetus (EY) N:o 1426/96, (EYVL L 184, 24.7.1996, s. 1)

14. 388 R 3377: Komission asetus (ETY) N:o 3377/88, annettu 28 päivänä lokakuuta 1988, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle sallia tietyissä olosuhteissa tiettyjen pöytäviinien alkoholipitoisuuden lisäkohoaminen (EYVL L 296, 29.10.1988, s. 69)

15. 388 R 4252: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4252/88, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, yhteisössä tuotettujen väkevien viinien valmistuksesta ja myymisestä (EYVL L 373, 31.12.1988, s. 59), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 398 R 1629: Neuvoston asetus (EY) N:o 1629/98, (EYVL L 210, 28.7.1998, s. 11)

16. 389 L 0107: Neuvoston direktiivi 89/107/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 394 L 0034: Neuvoston direktiivi 94/34/ETY, (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 1)

17. 389 L 0109: Neuvoston direktiivi 89/109/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 38), sellaisena kuin se on oikaistuna seuraavassa: EYVL L 347, 28.11.1989, s. 37)

18. 389 L 0396: Neuvoston direktiivi 89/396/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989, elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä (EYVL L 186, 30.6.1989, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 392 L 0011: Neuvoston direktiivi 92/11/ETY, (EYVL L 65, 11.3.1992, s. 32)

19. 389 R 2202: Komission asetus (ETY) N:o 2202/89, ilmaisujen "leikkaaminen", "viiniyttäminen", "pullottaja" ja "pullotus" määrittelemisestä (EYVL L 209, 21.7.1989, s. 31)

20. 389 R 2392: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2392/89, viinien ja rypäleen puristemehun kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 232, 9.8.1989, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 396 R 1427: Neuvoston asetus (EY) N:o 1427/96, (EYVL L 184, 24.7.1996, s. 3)

21. 390 L 0642: Neuvoston direktiivi 90/642/ETY, 27 päivänä marraskuuta 1990, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset (EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 397 L 0071: Komission direktiivi 97/71/EY, (EYVL L 347, 18.12.1997, s. 42)

22. 390 R 2676: Komission asetus (ETY) N:o 2676/90, annettu 17 päivänä syyskuuta 1990, yhteisön viinianalyysimenetelmistä (EYVL L 272, 3.10.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 397 R 0822: Komission asetus (EY) N:o 822/97, (EYVL L 117, 7.5.1997, s. 10)

23. 390 R 3201: Komission asetus (ETY) N:o 3201/90, annettu 16 päivänä lokakuuta 1990, viinien ja rypäleen puristemehujen kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 309, 8.11.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 398 R 0847: Komission asetus (EY) N:o 847/98, (EYVL L 120, 23.4.1998, s. 14).

Mukautetaan asetus liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

Asetuksen 9 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa ja 3 kohtaa ei sovelleta.

24. 390 R 3220: Komission asetus (ETY) N:o 3220/90, annettu 7 päivänä marraskuuta 1990, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 822/87 säädettyjen tiettyjen enologisten käytäntöjen käyttöä koskevista edellytyksistä (EYVL L 308, 8.11.1990, s. 22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 397 R 2053: Komission asetus (EY) N:o 2053/97, (EYVL L 287, 21.10.1997, s. 15)

25. 391 R 3223: Komission asetus (ETY) N:o 3223/91, annettu 5 päivänä marraskuuta 1991, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle sallia tietyin edellytyksin eräiden pöytäviinien alkoholipitoisuuden lisäkohottaminen (EYVL L 305, 6.11.1991, s. 14)

26. 391 R 3895: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3895/91, annettu 11 päivänä joulukuuta 1991, erityisviinien kuvausta ja esittelyä koskevista tietyistä säännöistä (EYVL L 368, 31.12.1991, s. 1)

27. 391 R 3901: Komission asetus (ETY) N:o 3901/91, annettu 18 päivänä joulukuuta 1991, erityisviinien kuvausta ja esittelyä koskevista tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 368, 31.12.1991, s. 15)

28. 392 R 1238: Komission asetus (ETY) N:o 1238/92, annettu 8 päivänä toukokuuta 1992, viinialalla sovellettavista neutraalia alkoholia koskevista yhteisön määritysmenetelmistä (EYVL L 130, 15.5.1992, s. 13)

29. 392 R 2332: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2332/92, yhteisössä tuotetuista kuohuviineistä (EYVL L 231, 13.8.1992, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 398 R 1629: Neuvoston asetus (EY) N:o 1629/98, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998 (EYVL L 210, 28.7.1998, s. 11)

30. 392 R 2333: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2333/92, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, kuohuviinien ja hiilihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 231, 13.8.1992, s. 9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 396 R 1429: Neuvoston asetus (EY) N:o 1429/96, (EYVL L 184, 24.7.1996, s. 9)

31. 392 R 3459: Komission asetus (ETY) N:o 3459/92, annettu 30 päivänä marraskuuta 1992, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle sallia määritetyllä alueella tuotettujen pöytäviinien ja laatuviinien alkoholipitoisuuden lisäkohottaminen (EYVL L 350, 1.12.1992, s. 60)

32. 393 R 0315: Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä (EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1)

33. 393 R 0586: Komission asetus (ETY) N:o 586/93, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1993, poikkeamisesta tiettyjen viinien haihtuvaa happoisuutta koskevista säännöksistä (EYVL L 61, 13.3.1993, s. 39), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 396 R 0693: Komission asetus (EY) N:o 693/96, (EYVL L 97, 18.4.1996, s. 17)

34. 393 R 2238: Komission asetus (ETY) N:o 2238/93, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1993, viinituotteiden kuljetusten mukana seuraavista asiakirjoista sekä asiaan liittyvien rekistereiden pidosta (EYVL L 200, 10.8.1993, s. 10), sellaisena kuin se on oikaistuna seuraavassa: EYVL L 301, 8.12.1993, s. 29.

Mukautetaan asetus liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

a) jos asiakirja hyväksytään asetuksen 7 artiklassa säädetyksi alkuperänimityksen todisteeksi, maininnat todistetaan 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetussa tapauksessa,

- jäljenteissä N:o 1, N:o 2 ja N:o 4 silloin kun kyse on asetuksessa (ETY) N:o 2719/92 tarkoitetusta asiakirjasta tai

- jäljenteissä N:o 1 ja N:o 2 silloin kun kyse on asetuksessa (ETY) N:o 3649/92 tarkoitetusta asiakirjasta;

b) jos kyse on 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta kuljetuksesta, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

i) kun käytetään asetuksessa (ETY) N:o 2719/92 tarkoitettua asiakirjaa:

- jäljenne seuraa tuotteen mukana lastauspaikasta Sveitsissä sijaitsevaan purkupaikkaan ja se annetaan vastaanottajalle tai tämän edustajalle,

- vastaanottaja antaa jäljenteen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen Sveitsin toimivaltaisille viranomaisille;

ii) kun käytetään asetuksessa (ETY) N:o 3649/92 tarkoitettua asiakirjaa:

- jäljenne seuraa tuotteen mukana lastauspaikasta Sveitsissä sijaitsevaan purkupaikkaan ja se annetaan vastaanottajalle tai tämän edustajalle,

- vastaanottaja antaa jäljenteen oikeaksi todistetun jäljennöksen Sveitsin toimivaltaisille viranomaisille;

c) asiakirjassa on oltava 3 artiklassa säädettyjen merkintöjen lisäksi maininta, jonka avulla voidaan tunnistaa erä, johon viinialan tuote kuuluu, 14 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/396/ETY mukaisesti (EYVL L 186, 30.6.1989, s. 21).

35. 393 R 3111: Komission asetus (EY) N:o 3111/93, annettu 10 päivänä marraskuuta 1993, asetuksen (ETY) N:o 4252/88 3 ja 12 artiklassa tarkoitetuista määritetyillä alueilla tuotettuja väkeviä laatuviinejä koskevista luetteloista (EYVL L 278, 11.11.1993, s. 48), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 398 R 0693: Komission asetus (EY) N:o 693/98, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1998 (EYVL L 96, 28.3.1998, s. 17)

36. 394 L 0036: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/36/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista väriaineista (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 13), sellaisena kuin se on oikaistuna seuraavassa: EYVL L 252, 4.10.1996, s. 23.

37. 394 R 2733: Komission asetus (EY) N:o 2733/94, annettu 9 päivänä marraskuuta 1994, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle sallia määritetyllä alueella tuotettujen pöytäviinien ja laatuviinien alkoholipitoisuuden lisäkohottaminen (EYVL L 289, 10.11.1994, s. 5)

38. 394 R 3299: Komission asetus (ETY) N:o 3299/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, Itävallassa sovellettavista viinialaa koskevista siirtymätoimenpiteistä (EYVL L 341, 30.12.1994, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 395 R 0670: Komission asetus (EY) N:o 670/95, (EYVL L 70, 30.3.1995)

39. 395 L 0002: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/2/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995, elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista (EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 396 L 0085: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/85/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1996 (EYVL L 86, 28.3.1997, s. 4)

40. 395 R 0554: Komission asetus (EY) N:o 554/95, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1995, kuohuviinien ja hiilihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 56, 14.3.1995, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 396 R 1915: Komission asetus (EY) N:o 1915/96, (EYVL L 252, 4.10.1996, s. 10)

41. 395 R 0593: Komission asetus (EY) N:o 593/95, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1995, viinin leikkaamista Espanjassa vuonna 1995 koskevista siirtymätoimenpiteistä (EYVL L 60, 18.3.1995, s. 3)

42. 395 R 0594: Komission asetus (EY) N:o 594/95, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1995, Espanjassa ja Portugalissa tuotettujen ja näiden jäsenvaltioiden markkinoille nautittavaksi saatettujen pöytäviinien kokonaishappoisuutta koskevista siirtymätoimenpiteistä vuodeksi 1995 (EYVL L 60, 18.3.1995, s. 5)

43. 395 R 0878: Komission asetus (EY) N:o 878/95, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1995, asetuksesta (ETY) N:o 822/87 poikkeamisesta markkinointivuonna 1994/1995 Veronan ja Piacenzan alueilla (Italia) tuotettujen väkevöityjen viinien happamuuden lisäämisen osalta (EYVL L 91, 22.3.1995, s. 1)

44. 395 R 2729: Komission asetus (EY) N:o 2729/95, annettu 27 päivänä marraskuuta 1995, "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene"- ja "Prosecco del Montello e dei Colli Asolani" -tuotteiden luonnollisesta alkoholipitoisuuden tilavuusprosentista markkinointivuoden 1995/96 aikana sekä niiden valmistamiseen tarkoitettujen cuvéiden alkoholin vähimmäispitoisuudesta tilavuusprosentteina (EYVL L 284, 28.11.1995, s. 5)

45. 396 R 1128: Komission asetus (EY) N:o 1128/96, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996, espanjalaisten pöytäviinien leikkaamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 150, 25.6.1996, s. 13)

46. 398 R 0881: Komission asetus (EY) N:o 881/98, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1998, tietyntyyppisissä tma-laatuviineissä käytettyjen perinteisten täydennysmerkintöjen suojaa koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 124, 25.4.1998, s. 22)

SÄÄDÖKSET, JOTKA OSAPUOLET OTTAVAT HUOMIOON

Osapuolet ottavat huomioon seuraavien säädösten sisällön:

B. Säädökset, joita sovelletaan Sveitsistä peräisin olevien viinialan tuotteiden tuonnissa yhteisöön ja niiden kaupan pitämiseen yhteisössä

SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN(2)

1. Loi fédérale sur l'agriculture (maatalouslaki), annettu 29 päivänä huhtikuuta 1998 (RO 1998 3033)

2. Ordonnance sur la viticulture et l'importation du vin (asetus viininviljelystä ja tuonnista), annettu 7 päivänä joulukuuta 1998 (RO 1999 86)

3. Ordonnance de l'OFAG sur l'assortiment fédéral des cépages (asetus liittovaltion viiniköynnöslajikevalikoimasta), annettu 7 päivänä joulukuuta 1998 (RO 1993 535)

4. Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (elintarvikelaki, LDAI), annettu 9 päivänä lokakuuta 1992, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 29 päivänä huhtikuuta 1998 (RO 1998 3033)

5. Ordonnance sur les denrées alimentaires (elintarvikeasetus, ODAI), annettu 1 päivänä maaliskuuta 1995, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä joulukuuta 1998 (RO 1999 303)

Mukautetaan asetus liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

a) 11-16 artiklan mukaisesti sallitut enologiset käytännöt ja käsittelyt ovat seuraavat:

1) ilmaus tai kuplittaminen argonin, typen tai hapen avulla;

2) lämpökäsittelyt;

3) kuivan viinin äskettäisestä viiniyttämisestä saatuja hiivoja sisältävän tuoreen, terveen ja laimentamattoman sakan käyttö kuivissa viineissä enintään 5 prosentin osuudella;

4) sentrifugointi ja suodattaminen joko inertin suodatuksen apuaineen kanssa tai ilman sitä, edellyttäen, että sen käytöstä ei jää epätoivottavia jäännöksiä näin käsiteltyyn tuotteeseen;

5) viinihiivojen käyttö;

6) pintahiivavalmisteiden käyttö, rajana 40 grammaa hehtolitrassa;

7) polyvinyylipolypyrrolidonin käyttö edellyttäen, että näin käsitelty viini ei sisällä yli 80 grammaa hehtolitrassa polyvinyylipolypyrrolidonia;

8) yhden tai useamman seuraavista aineista lisääminen hiivojen kehityksen parantamiseksi:

9) diammoniumfosfaatti tai ammoniumsulfaatti, rajana 0,3 grammaa litrassa

- ammoniumsulfiitti tai ammoniumbisulfiitti, rajana 0,2 grammaa litrassa; näitä aineita voidaan käyttää myös yhdessä, jolloin niiden yhteispitoisuus saa olla 0,3 grammaa litrassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä mainitun

- 0,2 grammaa litraa kohden olevan rajan soveltamista

- tiamiinidikloorihydraatti, rajana 0,6 milligrammaa litrassa tiamiinina ilmaistuna;

10) hiilidioksidin, argonin tai typen käyttö joko yksin tai keskenään sekoitettuina, päämääränä yksinomaan inertin ympäristön aikaansaaminen ja tuotteen käsittely ilmalta suojassa;

11) hiilidioksidin lisääminen edellyttäen, että näin käsitellyn viinin hiilidioksidipitoisuus ei ylitä 2 grammaa litrassa;

12) Sveitsin lainsäädännön edellytysten mukainen rikkidioksidin, kaliumbisulfiitin tai kaliummetadisulfiitin, jota kutsutaan myös kaliumdisulfiitiksi tai kaliumpyrosulfiitiksi, käyttö;

13) sorbiinihapon tai kaliumsorbaatin lisääminen edellyttäen, ettei käsitellyn tuotteen lopullinen sorbiinihappopitoisuus ylitä 200 milligramma litrassa silloin kun se käytetään suoraan ihmisravinnoksi;

14) L-askorbiinihapon lisääminen, rajana 150 milligrammaa litrassa;

15) sitruunahapon lisääminen viinin stabiloimiseksi edellyttäen, että käsitellyn viinin lopullinen pitoisuus ei ylitä 1 grammaa litrassa;

16) viinihapon, maitohapon tai omenahapon käyttö happamuuden lisäämiseksi edellyttäen, että alkuperäinen happamuus ei lisäänny yli 2,5 grammaa litrassa viinihappona ilmaistuna;

17) yhden tai useamman seuraavista aineista lisääminen happamuuden vähentämiseksi:

- neutraali kaliumtartraatti,

- kaliumbikarbonaatti,

- kalsiumkarbonaatti, joka voi sisältää pieniä määriä (L+)viinihapon ja (L-)omenahapon kaksoissuoloja,

- kalsiumtartraatti tai viinihappo,

- viinihapon ja kalsiumkarbonaatin homogeeninen seos, yhtä suurina määrinä ja hienoksi jauhettuna;

18) kirkastaminen yhdellä tai useammalla seuraavista enologiseen käyttöön tarkoitetuista aineista

- ravinnoksi kelpaava gelatiini,

- kalaliima,

- kaseiini tai kaliumkaseinaatti,

- eläinalbumiini,

- bentoniitti,

- piidioksidi geelin tai kolloidisen liuoksen muodossa,

- kaoliini,

- tanniini,

- pektolyyttiset entsyymit,

- beetaglukanaasientsyymivalmiste;

19) tanniinin lisäys;

20) viinin käsittely enologiseen käyttöön tarkoitetuilla hiilillä (aktiivihiilillä), rajana 100 grammaa kuiva-ainetta hehtolitrassa;

21) seuraavat käsittelyt:

- valko- ja roseeviinien käsittely kaliumferrosyanidilla,

- punaviinien käsittely kaliumferrosyanidilla tai kalsiumfytaatilla edellyttäen, että näin käsitellyt viinit sisältävät jäännösrautaa;

22) metaviinihapon lisääminen, rajana 100 milligrammaa litrassa;

23) arabikumihapon käyttö;

24) DL-viinihapon, jota kutsutaan myös raseemiseksi hapoksi, tai sen neutraalin kaliumsuolan käyttö ylimääräisen kalsiumin saostumiseksi;

25) pullokäymisellä saadun kuohuviinin, josta sakka on poistettu aukaisemalla pullo, valmistamiseen käytetty:

- kalsiumalginaatti tai

- kaliumalginaatti;

26) kuparisulfaatin käyttö maku- tai hajuvirheiden poistamiseksi, rajana 1 gramma hehtolitrassa edellyttäen, että näin käsitellyn viinin kuparipitoisuus ei ylitä 1 milligrammaa litrassa;

27) kaliumbitartraatin lisääminen viinikiven sakkauttamisen nopeuttamiseksi;

28) karamellivärin lisääminen väkevien viinien värin voimistamiseksi;

29) kalsiumsulfaatin käyttö väkevien viinien valmistamiseksi edellyttäen, että näin käsitellyn viinin sulfaattipitoisuus ei ylitä 2 grammaa litrassa kaliumsulfaattina ilmaistuna;

30) elektrodialyysikäsittely viinikiven stabiloinnin varmistamiseksi Kansainvälisen viiniviraston hyväksymien sääntöjen mukaisin edellytyksin;

31) ureaasin käyttö viinien ureapitoisuuden vähentämiseksi Kansainvälisen viiniviraston hyväksymien sääntöjen mukaisin edellytyksin;

32) viinitisleen tai rypäletisleen tai viinistä valmistetun neutraalin alkoholin lisääminen väkevän viinin valmistamiseksi Sveitsin lainsäädännön edellytysten mukaisesti;

33) sakkaroosia koskevan Sveitsin lainsäädännön edellytysten mukainen tiivistetyn rypälemehun tai puhdistetun tiivistetyn rypälemehun lisääminen rypäleen, rypälemehun tai viinin luonnollisen alkoholipitoisuuden nostamiseksi;

34) yhteisön lainsäädännön edellytysten mukainen rypälemehun tai puhdistetun, tiivistetyn rypälemehun lisääminen viinin makeuttamiseksi;

b) poiketen siitä mitä asetuksen 371 pykälässä säädetään, muuta alkuperää olevan viinin sekoittaminen sveitsiläiseen viiniin on kielletty

- 1 ja 2 luokkaan kuuluvien rosee- ja punaviinien (viinit, joilla on alkuperänimitys ja lähtöisyysmerkintä) osalta tämän liitteen voimaantuloa seuraavan neljännen vuoden 1 päivästä tammikuuta,

- muiden kuin ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen 1 ja 2 luokkaan kuuluvien viinien (viinit, joilla on alkuperänimitys ja lähtöisyysmerkintä) osalta tämän liitteen voimaantulosta alkaen;

c) poiketen siitä, mitä asetuksen 373 pykälässä säädetään, kuvausta ja esittelyä koskevat seuraavissa asetuksissa tarkoitetut yhteisön ulkopuolisista maista tuotuihin tuotteisiin sovellettavat säännöt:

1) 389 R 2392: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2392/89, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1989, viinien ja rypäleen puristemehun kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 232, 9.8.1989, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 396 R 1427: Neuvoston asetus (EY) N:o 1427/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996 (EYVL L 184, 24.7.1996, s. 3).

Mukautetaan asetus tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

aa) kun sveitsiläinen viini on pantu nimellistilavuudeltaan enintään 60 litran säiliöihin Sveitsissä, asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 26 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu merkintä maahantuojasta voidaan korvata merkinnällä viinin sveitsiläisestä kellaroijasta, tukkukauppiaasta tai pullottajasta;

bb) poiketen siitä, mitä asetuksen 2 artiklan 3 kohdan i alakohdassa, 28 artiklan 1 kohdassa ja 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, ilmaisua "pöytäviini", jota tarvittaeessa täydennetään ilmaisulla "maaviini", voidaan käyttää sveitsiläisissä viineissä, joilla on lähtöisyysmerkintä (2 luokkaan kuuluvat viinit) Sveitsin lainsäädännön mukaisin edellytyksin;

cc) poiketen siitä, mitä asetuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, yhden tai useamman viiniköynnöslajikkeen merkitseminen sallitaan, jos sveitsiläinen viini on valmistettu vähintään 85 prosenttisesti kyseisestä lajikkeesta tai kyseisistä lajikkeista. Jos mainitaan useita lajikkeita, ne merkitään suuruusjärjestyksessä;

dd) poiketen siitä, mitä asetuksen 31 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, satovuoden merkitseminen on sallittua 1 ja 2 luokan viinien osalta, jos ne on valmistettu vähintään 85 prosenttisesti kyseisenä vuonna korjatuista rypäleistä;

2) 390 R 3201: Komission asetus (ETY) N:o 3201/90, annettu 16 päivänä lokakuuta 1990, viinien ja rypäleen puristemehujen kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 309, 8.11.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 398 R 0847: Komission asetus (EY) N:o 847/98, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1998 (EYVL L 120, 23.4.1998, s. 14).

Mukautetaan asetus tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

aa) poiketen siitä, mitä asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, alkoholipitoisuus voidaan merkitä tilavuuden prosenttiyksikön kymmenesosina;

bb) poiketen siitä, mitä asetuksen 14 artiklan 7 kohdassa säädetään, ilmaisu "demi-sec" voidaan korvata ilmaisulla "légèrement doux" ja ilmaisu "moelleux" ilmaisulla "demi-doux";

3) 392 R 2333: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2333/92, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, kuohuviinien ja hiilihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 231, 13.8.1992, s. 9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 396 R 1429: Neuvoston asetus (EY) N:o 1429/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996 (EYVL L 184, 24.7.1996, s. 9).

Mukautetaan asetus tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

Asetuksen 6 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun merkinnän "tuottajajäsenvaltio" katsotaan tarkoittavan myös Sveitsiä.

4) 395 R 0554: Komission asetus (EY) N:o 554/95, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1995, kuohuviinien ja hiilihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 56, 14.3.1995, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 396 R 1915: Komission asetus (EY) N:o 1915/96, annettu 3 päivänä lokakuuta 1996 (EYVL L 252, 4.10.1996, s. 10).

Mukautetaan asetus tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

Poiketen siitä, mitä asetuksen 2 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, alkoholipitoisuus voidaan merkitä tilavuuden prosenttiyksikön kymmenesosina.

6. Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (asetus elintarvikkeiden lisäaineista), annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 30 päivänä tammikuuta 1998 (RO 1998 530)

7. Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (asetus elintarvikkeiden vieraista aineista ja ainesosista), annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 30 päivänä tammikuuta 1998 (RO 1998 273)

8. 375 R 0106: Neuvoston direktiivi 75/106/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, tiettyjen nesteiden pakkaamisesta valmispakkauksiin tilavuuden mukaan koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 15.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0676: Neuvoston direktiivi 89/676/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 18)

9. 393R2238: Komission asetus (ETY) N:o 2238/93, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1993, viinituotteiden kuljetusten mukana seuraavista asiakirjoista sekä asiaan liittyvien rekistereiden pidosta (EYVL L 200, 10.8.1993, s. 10), sellaisena kuin se on oikaistuna seuraavassa: EYVL L 301, 8.12.1993, s. 29.

Mukautetaan asetus tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

a) kaikessa viinialan tuotteiden Sveitsistä yhteisöön tuonnissa vaaditaan asetuksen säännösten mukaisesti noudatettavan saateasiakirjan esittämistä. Rajoittamatta 4 artiklan soveltamista saateasiakirja on laadittava asetuksen liitteessä III olevan mallin mukaisesti. Saateasiakirjassa on 3 artiklassa säädettyjen merkintöjen lisäksi oltava merkintä, jonka avulla voidaan tunnista erä, johon viinialan tuote kuuluu;

b) a alakohdassa tarkoitettu saateasiakirja korvaa viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontiin vaadituista todistuksesta ja määritysselosteesta 18 päivänä joulukuuta 1985 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3590/85 (EYVL L 343, 20.12.1985, s. 20), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä toukokuuta 1998 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 960/98 (EYVL L 135, 8.5.1998, s. 4), säädetyn tuontiasiakirjan;

c) asetuksessa mainittujen ilmaisujen "jäsenvaltio(t)" tai "yhteisön tai kansalliset säännökset", katsotaan tarkoittavan Sveitsiä tai Sveitsin lainsäädäntöä.

SÄÄDÖKSET, JOTKA OSAPUOLET OTTAVAT HUOMIOON

Osapuolet ottavat huomioon seuraavien säädösten sisällön:

(1) Yhteisön lainsäädännön osalta tilanne 1 päivänä elokuuta 1998.

Sveitsin lainsäädännön osalta tilanne 1 päivänä tammikuuta 1999.

(2) Yhteisön lainsäädännön osalta tilanne 1 päivänä elokuuta 1998. Sveitsin lainsäädännön osalta tilanne 1 päivänä tammikuuta 1999.

Lisäys 2

6 Artiklassa tarkoitetut suojatut nimitykset

A. Yhteisöstä peräisin olevien viinialan tuotteiden suojatut nimitykset

I. Yhteisön erityiset perinteiset ilmaisut

1.1 Erityisesti määritetyillä alueilla tuotettuja laatuviinejä koskevista erityissäännöksistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 823/87(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1426/96(2), 1 artiklassa tarkoitetut seuraavat ilmaisut:

(i) "tma-laatuviini" ja muiden yhteisön kielten vastaavat ilmaisut ja lyhenteet;

(ii) "tma-laatukuohuviini" ja muiden yhteisön kielten vastaavat ilmaisut ja lyhenteet sekä ilmaisut "Sekt bestimmter Anbaugebiete" tai "Sekt b.A.";

(iii) "helmeilevä tma-laatuviini" ja muiden yhteisön kielten vastaavat ilmaisut ja lyhenteet;

(iv) "väkevä tma-laatuviini" ja muiden yhteisön kielten vastaavat ilmaisut ja lyhenteet.

1.2 Yhteisössä tuotettujen väkevien viinien valmistuksesta ja myymisestä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4252/88(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1629/98(4), tarkoitetut seuraavat ilmaisut:

- "οίνος φυσικός γλυκύς" ("vin doux naturel")

- "vino generoso"

- "vino generoso de licor"

- "vinho generoso"

- "vino dulce natural"

- "vino dolce naturale"

- "vinho dolce natural"

- "vin doux naturel".

1.3 Ilmaisu "Crémant".

II. Maantieteelliset merkinnät ja perinteiset merkinnät jäsenvaltioittain

I. Saksasta peräisin olevat viinit

II. Ranskasta peräisin olevat viinit

III. Espanjasta peräisin olevat viinit

IV. Kreikasta peräisin olevat viinit

V. Italiasta peräisin olevat viinit

VI. Luxemburgista peräisin olevat viinit

VII. Portugalista peräisin olevat viinit

VIII. Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevat viinit

IX. Itävallasta peräisin olevat viinit

I. SAKSAN LIITTOTASAVALLASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

A. Maantieteelliset merkinnät

1. Määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit (tma-laatuviinit) ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1 Määritettyjen alueiden nimet

- Ahr

- Baden

- Franken

- Hessische Bergstrasse

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Pfalz

- Rheingau

- Rheinhessen

- Saale-Unstrut

- Sachsen

- Württemberg

1.2. Osa-alueiden, kuntien tai kunnanosien nimet

1.2.1. Määritelty alue Ahr:

(a) Osa-alueet:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

(b) Grosslage:

Klosterberg

(c) Einzellagen:

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Ahrbrück

Ahrweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoss

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

1.2.2. Määritetty alue Hessische Bergstrasse

(a) Osa-alueet:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

(b) Grosslagen:

Rott

Schlossberg

Wolfsmagen

(c) Einzellagen:

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Gross-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Rossdorf

Seeheim

Zwingenberg

1.2.3. Määritetty alue Mittelrhein

(a) Osa-alueet:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

(b) Grosslagen:

Burg-Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloss Reichenstein

Schloss Schönburg

Schloss Stahleck

(c) Einzellagen:

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Ariendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Obernhof

Oberheimbach

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloss Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

1.2.4. Määritetty alue Mosel-Saar-Ruwer

(a) Yleensä

Mosel

Moseltaler

Ruwer

Saar

(b) Osa-alueet:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Saar-Ruwer

Bereich Zell

(c) Grosslagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfürstlay

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Scharzlay

Schwarzberg

Schwarze Katz

Vom heissem Stein

Weinhex

(d) Einzellagen:

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Busslay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held

Herrenberg

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kapellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Klosterlay

Klostersegen

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner

Maximiner Burgberg

Maximiner

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener

Treppchen

Vogteiberg

Weisserberg

Würzgarten

Zellerberg

(e) Kunnat tai kunnanosat:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flussbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Köllig

Kommlingen

Könen

Konz

Korlingen

Kövenich

Köwerich

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Löf

Longen

Longuich

Lorenzhof

Lörsch

Lösnich

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiss

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Niedermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olewig

Olkenbach

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pölich

Poltersdorf

Pommern

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

St. Aldegund

Staadt

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

1.2.5. Määritetty alue Nahe

(a) Osa-alueet:

Bereich Kreuznach

Bereich Schloss Böckelheim

Bereich Nahetal

(b) Grosslagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schlosskapelle

Sonnenborn

(c) Einzellagen:

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klosterberg

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenweg

Sonnnenlauf

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münster-Sarmsheim

Münsterappel

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nussbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schlossböckelheim

Schöneberg

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

St. Katharinen

Staudernheim

Steckweiler

Steinhardt

Schweppenhausen

Traisen

Unkenbach

Wald Erbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldhilbersheim

Waldlaubersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

1.2.6. Määritetty alue Rheingau

(a) Osa-alue:

Bereich Johannisberg

(b) Grosslagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

(c) Einzellagen:

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuschsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Schönhell

Schützenhaus

Selingmacher

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

Viktoriaberg

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Assmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Reichartshausen

Rüdesheim

Steinberg

Vollrads

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

1.2.7. Määritetty alue Rheinhessen

(a) Osa-alueet:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

(b) Grosslagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Rochuskapelle

Sankt Alban

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

(c) Einzellagen:

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulenberg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blücherpfad

Blume

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heiligenpfad

Heilighäuschen

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Klosterbruder

Klostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Rheinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

Rotes Kreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Schloß Hammerstein

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St. Julianenbrunnen

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

Steig

Steig-Terassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim vor der Höhe

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Budenheim

Büdesheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dietersheim

Dintesheim

Dittelsheim-Hessloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flomborn

Flonheim

Flörsheim-Dalsheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofshei

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gaulsheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Gross-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hangen-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Hessloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Kettenheim

Klein-Winterheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lonsheim

Lörzweiler

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mölsheim

Mommenheim

Monsheim

Monzernheim

Mörstadt

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wolfsheim

Wöllstein

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

1.2.8. Määritetty alue Pfalz

(a) Osa-alueet:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse

Bereich südliche Weinstrasse

(b) Grosslagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmess

Hofstück

Höllenpfad

Honigsäckel

Kloster

Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Schloss Ludwigshöhe

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schnepfenpflug an der Weinstrasse

Schwarzerde

Trappenberg

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Kirschgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Roßberg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Asselheim

Arzheim

Bad Dürkheim

Bad Bergzabern

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Böbingen

Böchingen

Bockenheim

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edesheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Essingen

Flemlingen

Forst

Frankenthal

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Göcklingen

Godramstein

Gommersheim

Gönnheim

Gräfenhausen

Gronau

Grossfischlingen

Grosskarlbach

Grossniedesheim

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Harxheim

Hassloch

Heidesheim

Heiligenstein

Hergersweiler

Herxheim am Berg

Herxheim bei Landau

Herxheimweyher

Hessheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankental

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim an der Weinstrasse

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach an der Weinstrasse

Lachen/Speyerdorf

Lachen

Landau in der Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Morschheim

Mörzheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mussbach an der Weinstrasse

Neuleiningen

Neustadt an der Weinstrasse

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nussdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim/Zellerthal

Ottersheim

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Rohrbach

Römerberg

Roschbach

Ruppertsberg

Rüssingen

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

St. Johann

St. Martin

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher in der Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

1.2.9. Määritetty alue Franken

(a) Osa-alueet:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

(b) Grosslagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Rosstal

Schild

Schlossberg

Schlosstück

Teufelstor

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrgottsweg

Herrrenberg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgaf

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertheim

Albertshofen

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Aschaffenburg

Aschfeld

Astheim

Aub

Aura an der Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Fuchstadt

Gädheim

Gaibach

Gambach

Gerbrunn

Germünden

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Grettstadt

Greussenheim

Greuth

Grossheubach

Grosslangheim

Grossostheim

Grosswallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Hassfurt

Hassloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Hesslar

Himmelstadt

Höchberg

Hoheim

Hohenfeld

Höllrich

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Homburg am Main

Hösbach

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Kolitzheim

Königsberg in Bayern

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindac

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Markt Nordheim

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktbreit

Marktheidenfeld

Marktsteft

Martinsheim

Michelau

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses am Berg

Neusetz

Nordheim am Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Rossbrunn

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rottendorf

Röttingen

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand am Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steigerwald

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Untereisenheim

Unterhaid

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vogelsburg

Vögnitz

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wonfurt

Wörth am Main

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil am Main

Zeilitzheim

Zell am Ebersberg

Zell am Main

Zellingen

Ziegelanger

1.2.10. Määritetty alue Württemberg

(a) Osa-alueet:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

(b) Grosslagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

(c) Einzellagen:

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Lichtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall

Bad Cannstatt

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bisssingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannhausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Esslingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg am Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Grossbottwar

Grossgartach

Grossheppach

Grossingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen an der Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Höpfigheim

Horkheim

Horrheim

Hösslinsülz

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kirchheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach am Wald

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen an der Enz

Mülhausen

Mundelsheim

Münster

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt am Kocher

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Offenau

Öhringen

Ötisheim

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Rosswag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten im Remstal

Stetten am Heuchelberg

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler bei Weinsberg

Weiler an der Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weissbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wurmlingen

Wüstenrot

Zaberfeld

Zuffenhausen

1.2.11. Määritetty alue Baden

(a) Osa-alueet:

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

(b) Grosslagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloss Rodeck

Schutterlindenberg

Stiftsberg

Stiftsberg

Tauberklinge

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

Vulkanfelsen

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingässle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Bad Rappenau

Bad Krozingen

Bad Mingolsheim

Bad Mergentheim

Baden-Baden

Badenweiler

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Bleichheim

Bodmann

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Bötzingen

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Buggingen

Bühl

Bühlertal

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Durbach

Dürrn

Eberbach

Ebringen

Efringen-Kirchen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Grossrinderfeld

Grosssachsen

Grötzingen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Hassmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Hofweier

Höhefeld

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchardt

Kirchberg

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Mundingen

Münzesheim

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niederrimsingen

Niederschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nussbach

Nussloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Oberschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Östringen

Ötlingen

Ottersweier

Paffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach am Gisshübel

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt

Schelingen

Scherzingen

Schlatt

Schliengen

Schmieheim

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinenstadt

Steinsfurt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Weisloch

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wolfenweiler

Wollbach

Wöschbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

(e) Muut:

Affental/Affentaler

Badisch Rotgold

Ehrentrudis

1.2.12. Määritetty alue Saale-Unstrut

(a) Osa-alueet:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

(b) Grosslagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

(c) Einzellagen:

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Bad Sulza

Bad Kösen

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Großheringen

Großjena

Gröst

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

1.2.13. Määritetty alue Sachsen

(a) Osa-alueet:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

(b) Grosslagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

(c) Einzellagen:

Kapitelberg

Heinrichsburg

(d) Kunnat tai kunnanosat:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

1.2.14. Muut merkinnät

Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. Pöytäviinit, joissa on maantieteellinen merkintä

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Landwein der Mosel

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

B. Perinteiset merkinnät

Auslese

Beerenauslese

Deutsches Weinsiegel

Eiswein

Hochgewächs

Kabinett

Landwein

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein

Schillerwein

Spätlese

Trockenbeerenauslese

Weissherbst

Winzersekt

II. RANSKAN TASAVALLASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

A. Maantieteelliset merkinnät

1. Määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit (tma-laatuviinit) ("vins de qualité produits dans des régions déterminées")

1.1. Määritettyjen alueiden nimet

1.1.1. Alsacen ja muut Itä-Ranskan alueet

1.1.1.1. Appellations d'origine contrôlées

Alsace

Alsace, perässä paikkakunnan (lieu-dit) nimi

- Altenberg de Bergbieten

- Altenberg de Bergheim

- Altenberg de Wolxheim

- Brand

- Bruderthal

- Eichberg

- Engelberg

- Florimont

- Frankstein

- Froehn

- Furstentum

- Geisberg

- Gloeckelberg

- Goldert

- Hatschbourg

- Hengst

- Kanzlerberg

- Kastelberg

- Kessler

- Kirchberg de Barr

- Kirchberg de Ribeauvillé

- Kitterlé

- Mambourg

- Mandelberg

- Marckrain

- Moenchberg

- Muenchberg

- Ollwiller

- Osterberg

- Pfersigberg

- Pfingstberg

- Praelatenberg

- Rangen

- Rosacker

- Saering

- Schlossberg

- Schoenenbourg

- Sommerberg

- Sonnenglanz

- Spiegel

- Sporen

- Steingrubler

- Steinert

- Steinklotz

- Vorbourg

- Wiebelsberg

- Wineck-Schlossberg

- Winzenberg

- Zinnkoepflé

- Zotzenberg

Côtes de Toul

1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure

Moselle

1.1.2. Champagnen alue

1.1.2.1. Appellations d'origine contrôlées

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3. Bourgognen alue

1.1.3.1. Appellations d'origine contrôlées

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte de Beaune

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, perässä alkuperäkunnan nimi:

- Arbuisonnas

- Beaujeu

- Blacé

- Cercié

- Chânes

- Charentay

- Chenas

- Chiroubles

- Denicé

- Durette

- Emeringes

- Fleurie

- Juliénas

- Jullié

- La Chapelle-de-Guinchay

- Lancié

- Lantignié

- Le Perréon

- Les Ardillats

- Leynes

- Marchampt

- Montmelas

- Odenas

- Pruzilly

- Quincié

- Regnié

- Rivolet

- Romanèche

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Etienne-des-Ouillères

- Saint-Etienne-la-Varenne

- Saint-Julien

- Saint-Lager

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Salles

- Vaux

- Vauxrenard

- Villié Morgon

Beaujolais-Villages

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blagny Côte de Beaune

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne tai Bourgogne Clairet, perässä osa-alueen nimi tai ei:

- Côte Chalonnaise

- Côtes d'Auxerre

- Hautes-Côtes de Beaune

- Hautes-Côtes de Nuits

- Vézélay

Bourgogne tai Bourgogne Clairet, perässä alkuperäkunnan nimi tai ei:

- Chitry

- Coulanges-la-Vineuse

- Epineuil

- Irancy

Bourgogne tai Bourgogne Clairet, perässä tai ei:

- Côte Saint-Jacques

- En Montre-Cul

- La Chapelle Notre-Dame

- Le Chapitre

- Montrecul

- Montre-cul

Bouzeron

Brouilly

Chablis

Chablis, perässä tai ei: "Climat d'origine":

- Blanchot

- Bougros

- Les Clos

- Grenouilles

- Preuses

- Valmur

- Vaudésir

Chablis, perässä tai ei "Climat d'origine" tai jokin seuraavista merkinnöistä:

- Mont de Milieu

- Montée de Tonnerre

- Chapelot

- Pied d'Aloup

- Côte de Bréchain

- Fourchaume

- Côte de Fontenay

- L'Homme mort

- Vaulorent

- Vaillons

- Chatains

- Séchers

- Beugnons

- Les Lys

- Mélinots

- Roncières

- Les Epinottes

- Montmains

- Forêts

- Butteaux

- Côte de Léchet

- Beauroy

- Troesmes

- Côte de Savant

- Vau Ligneau

- Vau de Vey

- Vaux Ragons

- Vaucoupin

- Vosgros

- Vaugiraut

- Les Fourneaux

- Morein

- Côte des Près-Girots

- Côte de Vaubarousse

- Berdiot

- Chaume de Talvat

- Côte de Jouan

- Les Beauregards

- Côte de Cuissy

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côte de Beaune

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-Villages

Côte Roannaise

Criots Bâtard-Montrachet

Echezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Echezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande Rue

Ladoix

Ladoix Côte de Beaune

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon-Villages

Mâcon, perässä alkuperäkunnan nimi:

- Azé

- Berzé-la-Ville

- Berzé-le-Chatel

- Bissy-la-Mâconnaise

- Burgy

- Bussières

- Chaintres

- Chânes

- Chardonnay

- Charnay-lès-Mâcon

- Chasselas

- Chevagny-lès-Chevrières

- Clessé

- Crèches-sur-Saône

- Cruzilles

- Davayé

- Fuissé

- Grévilly

- Hurigny

- Igé

- La Chapelle-de-Guinchay

- La Roche Vineuse

- Leynes

- Loché

- Lugny

- Milly-Lamartine

- Montbellet

- Peronne

- Pierreclos

- Prissé

- Pruzilly

- Romanèche-Thorins

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Gengoux-de-Scissé

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Sologny

- Solutré-Pouilly

- Uchizy

- Vergisson

- Verzé

- Vinzelles

- Viré

Maranges, perässä "climat d'origine" tai jokin seuraavista merkinnöistä tai ei:

- Clos de la Boutière

- La Croix Moines

- La Fussière

- Le Clos des Loyères

- Le Clos des Rois

- Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Meursault Côte de Beaune

Montagny

Monthélie

Monthélie Côte de Beaune

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

Petit Chablis, perässä alkuperäkunnan nimi tai ei:

- Beine

- Béru

- Chablis

- La Chapelle-Vaupelteigne

- Chemilly-sur-Serein

- Chichée

- Collan

- Courgis

- Fleys

- Fontenay

- Lignorelles

- Ligny-le-Châtel

- Maligny

- Poilly-sur-Serein

- Préhy

- Saint-Cyr-les-Colons

- Villy

- Viviers

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet Côte de Beaune

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin Côte de Beaune

Saint-Romain

Saint-Romain Côte de Beaune

Saint-Véran

Santenay

Santenay Côte de Beaune

Savigny

Savigny Côte de Beaune

Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Tâche (La)

Vin Fin de la Côte de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

1.1.3.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4. Juran ja Savoien alue

1.1.4.1. Appellations d'origine contrôlées

Arbois

Arbois Pupillin

Château Châlon

Côtes du Jura

Coteaux du Lyonnais

Crépy

Jura

L'Etoile

Macvin du Jura

Savoie, perässä merkintä:

- Abymes

- Apremont

- Arbin

- Ayze

- Bergeron

- Chautagne

- Chignin

- Chignin Bergeron

- Cruet

- Frangy

- Jongieux

- Marignan

- Marestel

- Marin

- Monterminod

- Monthoux

- Montmélian

- Ripaille

- St-Jean de la Porte

- St-Jeoire Prieuré

Seyssel

1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure

Bugey

Bugey, perässä crun nimi:

- Anglefort

- Arbignieu

- Cerdon

- Chanay

- Lagnieu

- Machuraz

- Manicle

- Montagnieu

- Montagnieu

- Virieu-le-Grand

- Virieu-le-Grand

1.1.5. Côtes du Rhônen alue

1.1.5.1. Appellations d'origine contrôlées

Beaumes-de-Venise

Château Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux de Pierrevert

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône Villages, perässä alkuperäkunnan nimi:

- Beaumes de Venise

- Cairanne

- Chusclan

- Laudun

- Rasteau

- Roaix

- Rochegude

- Rousset-les-Vignes

- Sablet

- Saint-Gervais

- Saint-Maurice sur Eygues

- Saint-Pantaléon-les-Vignes

- Séguret

- Valréas

- Vinsobres

- Visan

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage

Crozes Ermitage

Die

Ermitage

Gigondas

Hermitage

Lirac

Rasteau

Saint-Joseph

Saint-Péray

Tavel

Vacqueyras

1.1.5.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, perässä crun nimi:

- Orgnac-l'Aven

- Saint-Montant

- Saint-Remèze

1.1.6. Provencen ja Korsikan alueet

1.1.6.1. Appellations d'origine contrôlées

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cap Corse

Cassis

Corse, perässä tai ei:

- Calvi

- Coteaux du Cap-Corse

- Figari

- Sartène

- Porto Vecchio

Coteaux d'Aix-en-Provence

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Provence

1.1.7. Languedoc-Roussillonin alue

1.1.7.1. Appellations d'origine contrôlées

Banyuls

Bellegarde

Collioure

Corbières

Costières de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, perässä jokin seuraavista merkinnöistä tai ei:

- Cabrières

- Coteaux de La Méjanelle

- Coteaux de Saint-Christol

- Coteaux de Vérargues

- La Clape

- La Méjanelle

- Montpeyroux

- Pic-Saint-Loup

- Quatourze

- Saint-Christol

- Saint-Drézéry

- Saint-Georges-d'Orques

- Saint-Saturnin

- Vérargues

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Roussillon Villages Caramany

Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Faugères

Fitou

Frontignan

Languedoc, perässä alkuperäkunnan nimi tai ei:

- Adissan

- Aspiran

- Le Bosc

- Cabrières

- Ceyras

- Fontès

- Lieuran-Cabrières

- Nizas

- Paulhan

- Péret

- Saint-André-de-Sangonis

Limoux

Lunel

Maury

Minervois

Mireval

Saint-Jean-de-Minervois

Rivesaltes

Roussillon

Saint-Chinian

1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure

Cabardès

Côtes du Cabardès et de l'Orbiel

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

1.1.8. Sud-Ouestin alue

1.1.8.1. Appellations d'origine contrôlées

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais Fronton

Côtes du FrontonnaisVillaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Floc de Gascogne

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Brulhois

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Entraygues

Estaing

Fel

Lavilledieu

1.1.9. Bordeaux'n alue

1.1.9.1. Appellations d'origine contrôlées

Barsac

Blaye

Bordeaux

Bordeaux Clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Côtes de Bourg

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac

Canon-Fronsac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande de Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac Saint-Emilion

Margaux

Médoc

Montagne Saint-Emilion

Moulis

Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premières Côtes de Bordeaux, perässä alkuperäkunnan nimi:

- Bassens

- Baurech

- Béguey

- Bouliac

- Cadillac

- Cambes

- Camblanes

- Capian

- Carbon blanc

- Cardan

- Carignan

- Cenac

- Cenon

- Donzac

- Floirac

- Gabarnac

- Haux

- Latresne

- Langoiran

- Laroque

- Le Tourne

- Lestiac

- Lormont

- Monprimblanc

- Omet

- Paillet

- Quinsac

- Rions

- Saint-Caprais-de-Bordeaux

- Saint-Eulalie

- Saint-Germain-de-Graves

- Saint-Maixant

- Semens

- Tabanac

- Verdelais

- Villenave de Rions

- Yvrac

Puisseguin Saint-Emilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Emilion

Saint-Estèphe

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Georges Saint-Emilion

Saint-Julien

Sauternes

1.1.10. Loiren alue

1.1.10.1. Appellations d'origine contrôlées

Anjou

Anjou Coteaux de la Loire

Anjou-Villages

Anjou-Villages Brissac

Blanc Fumé de Pouilly

Bourgueil

Bonnezeaux

Cheverny

Chinon,

Coteaux de l'Aubance

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, perässä alkuperäkunnan nimi:

- Beaulieu-sur Layon

- Faye-d'Anjou

- Rablay-sur-Layon

- Rochefort-sur-Loire

- Saint-Aubin-de-Luigné

- Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Loir

Coteaux de Saumur

Cour-Cheverny

Jasnières

Loire

Menetou Salon, perässä alkuperäkunnan nimi tai ei:

- Aubinges

- Menetou-Salon

- Morogues

- Parassy

- Pigny

- Quantilly

- Saint-Céols

- Soulangis

- Vignoux-sous-les-Aix

- Humbligny

Montlouis

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Sèvre-et-Maine

Muscadet Côtes de Grandlieu

Pouilly-sur-Loire

Pouilly Fumé

Quarts-de-Chaume

Quincy

Reuilly

Sancerre

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

Saumur Champigny

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Touraine

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Amboise

Touraine Mesland

Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure:

Châteaumeillant

Côteaux d'Ancenis

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, perässä alkuperäkunnan nimi tai ei

- Boudes

- Chanturgue

- Châteaugay

- Corent

- Madargues

Fiefs-Vendéens, perässä on oltava jokin seuraavista nimistä:

- Brem

- Mareuil

- Pissotte

- Vix

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Orléanais

Saint-Pourçain

Thouarsais

Valençay

1.1.11. Cognacin alue

1.1.11.1. Appellation d'Origine Contrôlée

Charentes

2. Maaviinit (vins de pays), joita kuvataan maantieteellisellä nimellä

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardailhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalans

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais "Ile de Ré"

Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la cité de Carcassonne

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté tolosan

Vin de pays des comtés rhodaniens

Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux de Foncaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays du Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche Comté

Vin de pays de Franche Comté "Coteaux de Champlitte"

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des gorges de l'Hérault

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive

Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la haute vallée de l'Orb

Vin de pays des hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'île de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du jardin de la France

Vin de pays du jardin de la France "Marches de Bretagne"

Vin de pays du jardin de la France "Pays de Retz"

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caumes

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais

Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de l'Adour"

Vin de pays des Terroirs landais "sables fauves"

Vin de pays des Terroirs landais "sables de l'océan"

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la vallée du Paradis

Vin de pays des vals d'Agly

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

B. Perinteiset merkinnät

1er cru

Premier cru

1er cru classé

Premier cru classé

1er grand cru classé

Premier grand cru classé

2è cru classé

Deuxième cru classé

Appellation contrôlée/A.C.

Appellation d'origine/A.O.

Appellation d'origine contrôlée/A.O.C.

Clos

Cru

Cru artisan

Cru bourgeois

Cru classé

Edelzwicker

Grand cru

Grand cru classé

Schillerwein

Sélection de grains nobles

Vendange tardive

Vin de paille

Vin de pays

Vin délimité de qualité supérieure/V.D.Q.S.

III. ESPANJAN KUNINGASKUNNASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

A. Maantieteelliset merkinnät

1. Määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit (tma-laatuviinit) ("Vino de calidad producido en region determinada")

1.1. Määritettyjen alueiden nimet

Abona

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina

Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barbera

Condado de Huelva

Costers del Segre

Hierro

Jerez / Xérès / Sherry

Jumilla

Lanzarote

Madrid

Malaga

Mancha

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Monterrei

Montilla-Moriles

Navarra

Palma

Penedés

Priorato

Rias Baixas

Ribeiro

Ribera del Duero

Rioja (DO Ca)

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

1.2. Osa-alueiden ja kuntien nimet

1.2.1. Määritetty alue Abona

Adeje

Vilaflor

Arona

San Miguel de Abona

Granadilla de Abona

Villa de Arico

Fasnia

1.2.2. Määritetty alue Alella

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou

Mongat

Montornés del Vallès

Orrius

Premià de Dalt

Premià de Mar

Roca del vallès

San Fost de Campcentelles

Santa Maria de Martorelles

Teia

Tiana

Vallromanes

Vilassar de Dalt

Villanova del Vallès

1.2.3. Määritetty alue Alicante

a) Alicante

Algueña

Alicante

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monovar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana

Salinas

Sax

Tibi

Villena

b) La Marina

Alcalali

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Benitachell

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Laguart

Vergel

Xabia

1.2.4. Määritetty alue Almansa

Alpera

Almansa

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

Villar de Chinchilla

1.2.5. Määritetty alue Ampurdán-Costa Brava

Agullana

Aviñonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera

Llançà

Llers

Masarach

Mollet de Perelada

Palau-Sabardera

Pau

Pedret i Marsà

Perelada

Pont de Molins

Port-Bou

Port de la Selva

Rabós

Roses

Riumors

Sant Climent de Sescebes

Selva de Mar

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

1.2.6. Määritetty alue Bierzo

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Toral de los Vados

Vega de Espinareda

Villadecanes

Villafranca del Bierzo

1.2.7. Määritetty alue Binissalem-Mallorca

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Sancellas

Santa Eugenia

1.2.8. Määritetty alue Bullas

Bullas

Cehegín

Mula

Ricote

Calasparra

Caravaca

Moratalla

Lorca

1.2.9. Määritetty alue Calatayud

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracián

Bubierca

Calatayud

Cárenas

Castejón de Alarba

Castejón de las Armas

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villaroya de la Sierra

Viñuela

1.2.10. Määritetty alue Campo de Borja

Agón

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Bureta

Buste

Fuendejalón

Magallón

Maleján

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

1.2.11. Määritetty alue Cariñena

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cariñena

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Muel

Mezalocha

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

1.2.12. Määritetty alue Cigales

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Dueñas

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valveni

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

1.2.13. Määritetty alue Conca de Barbera

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

Forés

Espluga de Francolí

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

1.2.14. Määritetty alue Condado de Huelva

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

1.2.15. Määritetty alue Costers del Segre

a) Osa-alue Raimat

Lleida

b) Osa-alue Artesa

Alòs de Balaguer

Artesa de Segre

Foradada

Penelles

Preixens

c) Osa-alue Valle del Rio Corb

Belianes

Ciutadilla

Els Omells de na Gaia

Granyanella

Granyena de Segarra

Guimerá

Maldá

Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra

Nalec

Preixana

San Marti de Riucorb

Tarrega

Vallbona de les Monges

Vallfogona de Riucorb

Verdú

d) Osa-alue Les Garrigues

Arbeca

Bellaguarda

Cerviá de les Garrigues

El Vilosell

Els Omellons

Fulleda

Albi

Espluga Calba

La Floresta

La Pobla de Cérvoles

Tarrés

Vinaixa

1.2.16. Määritetty alue Chacolí de Bizkaia / Bizkaiko Txakolina

Bakio

Balmaseda

Barakaldo

Derio

Durango

Elorrio

Erandio

Forua

Galdames

Gamiz-Fika

Gatika

Gernika

Gordexola

Gueñes

Larrabetzu

Lezama

Lekeitio

Markina

Mendata

Mendexa

Morga

Mungia

Muskiz

Muxika

Orduña

Sestao

Sopelana

Sopuerta

Zalla

Zamudio

Zaratamo

1.2.17. Määritetty alue Chacolí De Getaria / Getariako Txakolína

Aia

Getaria

Zarautz

1.2.18. Määritetty alue El Hierro

Frontera

Valverde

1.2.19. Määritetty alue Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla-Sancular de Barrameda

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Lebrija

Puerto de Santa Maria

Puerto Real

Rota

Sanlucar de Barrameda

Trebujena

1.2.20. Määritetty alue Jumilla

Albatana

Fuente-Alamo

Hellin

Jumilla

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

1.2.21. Määritetty alue Lanzarote

Arrecife

Hariá

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

1.2.22. Määritetty alue Málaga:

Alameda

Alcaucin

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almachar

Almogia

Antequera

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge,

Campillos

Canillas de Albaida

Canillas del Aceituno

Casabermeja

Casares

Colmenar

Cómares

Competa

Cuevas de San Marcos

Cuevas Bajas

Cutar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Velez-Málaga

Villanueva del Trabuco

Villanueva de Tapia

Villanueva del Rosario

Villanueva de Algaidas

Viñuela

1.2.23. Määritetty alue La Mancha

Acabrón

Ajofrin

Albaladejo

Alberca de Záncara

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Alconchel de la Estrella

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almarcha

Almedina

Almendros

Almodovar del Campo

Almonacid del Marquesado

Almonacid de Toledo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Atalaya del Cañavate

Ballesteros de Calatrava

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Bolaños de Calatrava

Cabanas de Yepes

Cabezamesada

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Camuñas

Cañada de Calatrava

Cañadajuncosa

Cañavate

Carrascosa de Haro

Carríon de Calatrava

Carrizosa

Casas de Fernando Alonso

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Casas de Benitez

Casas de Guijarro

Castellar de Santiago

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

Chueca

Ciruelos

Ciudad Real

Consuegra

Corral de Almaguer

Cortijos

Cózar

Daimiel

Dosbarrios

Fernancaballero

Fuenllana

Fuensanta

Fuente el Fresno

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Granátula de Calatrava

Guardia

Herencia

Hinojosa

Hinojosos

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Huerta de Valdecarábanos

Labores

Leganiel

Lezuza

Lillo

Madridejos

Malagon

Manzanares

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Membrilla

Mesas

Miguel Esteban

Miguelturra

Minaya

Monreal del Llano

Montalbanejo

Montalvos

Montiel

Mora

Mota del Cuervo

Munera

Nambroca

Noblejas

Ocaña

Olivares de Júcar

Ontigola con Oreja

Orgaz con Arisgotas

Osa de la Vega

Ossa de Montiel

Pedernoso

Pedro Muñoz

Pedroñeras

Picón

Piedrabuena

Pinarejo

Poblete

Porzuna

Pozoamargo

Pozorrubio

Pozuelo de Calatrava

Pozoamargo

Provencio

Puebla de Almoradiel

Puebla del Principe

Puebla de Almenara

Puerto Lápice

Quero

Quintanar de la Orden

Rada de Haro

Roda

Romeral

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa Cruz de la Zarza

Santa Maria de los Llanos

Santa Cruz de los Cañamos

Santa Maria del Campo

Sisante

Socuéllamos

Solana

Sonseca con Casalgordo

Tarancón

Tarazona de la Mancha

Tembleque

Terrinches

Toboso

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Turleque

Uclés

Urda

Valenzuela de Calatrava

Valverde de Jucar

Vara de Rey

Villa de Don Fadrique

Villacañas

Villaescusa de Haro

Villafranca de los Caballeros

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villamayor de Santiago

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villanueva de los Infantes

Villanueva de la Fuente

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villar de Cañas

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrobledo

Villarrubia de Santiago

Villarrubia de los Ojos

Villarrubio

Villarta de San Juan

Villasequilla de Yepes

Villatobas

Villaverde y Pasaconsol

Yebénes

Yepes

Zarza del Tajo

1.2.24. Määritetty alue Mentrida

Albarreal de Tajo

Alcabón

Aldea en Cabo

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Burujón

Camarena

Camarenilla

Carmena

Carranque

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cebolla

Cedillo del Condado

Cerralbos

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Gerindote

Hinojosa de San Vincente

Hormigos

Huecas

Lominchar

Lucillos

Maqueda

Mentrida- Montearagón

Nombela

Novés

Otero

Palomeque

Paredes

Paredas de Escalona

Pelahustán

Portillo

Real de San Vincente

Recas

Rielves

Santa Olalla

Santa Cruz del Retamar

Torre de Esteban Hambrán

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa

Villamiel

Viso

Yunclillos

1.2.25. Määritetty alue Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Rio

Doña Mencia

Espejo

Fernán-Nuñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Montilla

Monturque

Moriles

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla

Santaella

1.2.26. Määritetty alue Navarra

a) Osa-alue Ribera Baja

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

b) Osa-alue Ribera Alta

Artajona

Beire

Berbinzana

Cadreita

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerin

Lodosa

Marcilla

Mélida

Milagro

Miranda de Arga

Murillo el Fruto

Murillo el Cuende

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoain

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

c) Osa-alue Tierra Estella

Aberin

Allo

Arcos

Arellano

Arróniz

Ayeguí

Barbarín

Busto

Desojo

Discastillo

Espronceda

Estella

Igúzquiza

Lazagurria

Luquín

Mendaza

Morentin

Oteiza de la Solana

Sansol

Torralba del Rio

Torres del Rio

Valle de Yerri

Villatuerta

Villa mayor de Monjardín

d) Osa-alue Valdizarbe

Adios

Añorbe

Artazu

Barásoain

Biurrun

Cirauqui

Etxauri

Enériz

Garinoain

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorria

Muruzábal

Obanos

Orisoain

Oloriz

Puente la Reina

Pueyo

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

e) Osa-alue Baja Montaña

Aibar

Aoiz

Cáseda

Eslava

Ezprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Llédena

Lumbier

Sada

San Martin de Unx

Sanguesa

Ujué

1.2.27. Määritetty alue Penedès

Abrera

Aiguamurcia

Albinyana

Avinyonet

Banyeres

Begues

Bellvei

Bisbal del Penedès, La

Bonastre

Cabanyas

Cabrera d'Igualada

Calafell

Canyelles

Castellet i Gornal

Castellvi Rosanes

Castellvi de la Marca

Cervelló

Corbera de Llobregat

Creixell

Cubelles

Cunit

Font-rubí

Gelida

Granada

Hostalets de Pierola

Llacuna

Llorenç del Penedès

Martorell

Mascefa

Mediona

Montmell

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedès

Piera

Pla del Penedès

Pontons

Puigdálber

Roda de Barà

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Quinti de Mediona

Sant Sadurni d'Anoia

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Jaume dels Domenys

Santa Margarida i els Monjos

Santa Fe del Penedès

Santa Maria de Miralles

Santa Oliva

Sant Jaume dels domenys

Sant Marti de Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebitlles

Sitges

Subirats

Torrelavid

Torrelles de Foix

Vallirana

Vendrell, El

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Viloví

1.2.28. Määritetty alue Priorato

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloà

Morera de Montsant

Poboleda

Porrerà

Torroja del Priorat

Vilella Alta

Vilella Baixa

1.2.29. Määritetty alue Rias Baixas

a) Osa-alue Val do Salnés

Caldas de Reis

Cambados

Meaño

Meis

Portas

Ribadumia

Sanxenxo

Vilanova de Arousa

Villagracia de Arousa

b) Osa-alue Condado do Tea

A Cañiza

Arbo

As Neves

Crecente

Salvaterra de Miño

c) Osa-alue O Rosal

O Rosal

Tomiño

Tui

1.2.30. Määritetty alue Ribeiro

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenlle

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

1.2.31. Määritetty alue Ribeira del Duero

Adrada de Haza

Aguilera

Alcubilla de Avellaneda

Aldehorno

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Bocos de Duero

Burgo de Osma

Caleruega

Campillo de Aranda

Canalejas de Peñafiel

Castillejo de Robledo

Castrillo de la Vega

Castrillo de Duero

Cueva de Roa

Curiel de Duero

Fompedraza

Fresnilla de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel del Mercado

Gumiel de Hizán

Guzmán

Haza

Honrubia de la Cuesta

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra

Hoyales de Roa

Langa de Duero

Mambrilla de Castrejón

Manzanillo

Milagros

Miño de san Esteban

Montejo de la Vega de la Zerrezuela

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olivares de Duero

Olmedillo de Roa

Olmos de Peñafiel

Pardilla

Pedrosa de Duero

Peñafiel

Peñaranda de Duero

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Quintanilla de Onésimo

Quintanilla de Arriba

Rábano

Roa de Duero

Roturas

San Esteban de Gormaz

San Juan del Monte

San Martin de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torre de Peñafiel

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valbuena de Duero

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdearcos de la Vega

Valdezate

Vid

Villaescusa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villatuelda

Villaverde de Montejo

Villovela de Esgueva

Zazuar

1.2.32. Määritetty alue Rioja

a) Osa-alue Rioja Alavena:

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar de Alava

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Alava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradon

Samaniego

Villanueva de Alava

Yécora

b) Osa-alue Rioja Alta

Abalos

Alesón

Alesanco

Anguciana

Arenzana de Arriba

Arenzana de Abajo

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rio Tobía

Baños de Rioja

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellorigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Rio Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Fonseca

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilleja

Hormilla

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochándurí

Ollaurí

Rodezno

Sajazarra

San Millán de Yécora

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

San Asensio

Santa Coloma

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla Sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villajero

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Zarratón

c) Osa-alue Rioja Baja

Agoncillo

Aguilar del río Alhama

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla

Calahorra

Cervera del rio alhama

Clavijo

Corera

Cornago

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla del Jubera

Leza del Rio Leza

Mendavia

Molinos de Ocón

Murillo del Rio Leza

Nalda

Ocón

Pradejón

Quel

Redal

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Santa Engracia de Jubera

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villa de Ocón

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo

1.2.33. Määritetty alue Rueda

Aguasal

Alaejos

Alcazarén

Aldehuela del Codonal

Almenara de Adaja

Ataquines

Bernuy de Coca

Blasconuño de Matacabras

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Campillo

Carpio del Campo

Castrejón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Codorniz

Donhierro

Fresno el Viejo

Fuente Olmedo

Fuente de Santa Cruz

Fuente el sol

Gomeznarro

Hornillos

Juarros de Voltoya

Llano de Olmedo

Llomoviejo

Madrigal de las Altas Torres

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Montejo de Arévalo

Montuenga

Moraleja de Coca

Moraleja de las Panaderas

Muriel

Nava del Rey

Nava de La Asunción

Nieva

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rapariegos

Rodilana

Rubi de bracamonte

Rueda

San Cristobal de la Vega

Santuiste de San Juan Bautista

Salvador de Zapardiel

San Pablo de la Moraleja

Seca

Serrada

Siete Iglesias de Travancos

Tordesillas

San Vicente del Palacio

Torrecilla de la Orden

Torrecilla de la Abadesa

Torecilla del Valle

Tolocirio

Valdestillas

Velascalvaro

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villagonzalo de Coca

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

Zarza

1.2.34. Määritetty alue Somontano

Abiego

Adahuesca

Angues

Alcalá del Obispo

Alquézar

Antillón

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Bierge

Blecua y Torres

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro

Salas Altas

Salas Bajas

Santa Maria Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

1.2.35. Määritetty alue Tacoronte-Acentejo

El Sauzal

Matanza de Acentejo

Victoria de Acentejo

Laguna

Santa Úrsula

Tacoronte

Tegueste

1.2.36. Määritetty alue Tarragona

a) Osa-alue Campo de Tarragona

Alcover

Aleixar

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera

Ascó

Benisanet

Borges del Camp

Botarell

Bràfim

Cabra del Camp

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar

Colldejou

Constantí

Cornudella

Duesaigües

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells

Ginestar

Masó

Masllorens

Maspujols

Milà

Miraver

Montbrió del Camp

Montferrí

Mont-roig

Mora d'Ebre

Mora la Nova

Morell

Nou de Gaià

Nulles

Pallaresos

Perafort

Pla da Santa María

Pobla de Montornès

Pobla de Mafumet

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaià

Riudecanyes

Rodonyà

Rourell

Ruidecols

Ruidoms

Salomó

Secuita

Selva del Camp

Tarragona

Tivissa

Torre del Espanyol

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vila-rodona

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d'Escornalbou

Vilaseca i Salou

Vinebre

Vinyols i els Arcs

b) Osa-alue Falset

Cabassers

Capçanes

Figuera

Guiamets, Els, i Marçà

Masroig

Pradell

Torre de Fontaubella

1.2.37. Määritetty alue Terra Alta

Arnés

Batea

Bot Pinell de Brai

Caseres

Corbera de Terra Alta

Fatarella, Gandesa

Horta de Sant Joan

Pobla de Massalauca

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

1.2.38. Määritetty alue Toro

Argujillo

Bóveda de Toro

Morales de Toro

Pego

Peleagonzalo

Piñero

San Román de Hornija

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Toro

Valdefinjas

Venialbo

Villabuena del Puente

Villafranca de Duero

1.2.39. Määritetty alue Utiel-Requena

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Siete Aguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villagordo

1.2.40. Määritetty alue Valdeorras

Barco

Bollo

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rúa

Rubiana

Villamartin

1.2.41. Määritetty alue Valdepeñas

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

Valdepeñas

1.2.42. Määritetty alue Valencia

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Fuenterrobles

Requena

Sieteaguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

a) Osa-alue Alto Turia

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

b) Osa-alue Valentino

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Monserrat

Montroy

Montserrat

Pedralba

Real de Montroy

Turís

Villamarxant

Villar del Arzobispo

c) Osa-alue Moscatel de Valencia

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Monserrat

Montroy

Real de Montroy

Turis

d) Osa-alue Clariano

Adzaneta de Albaida

Agullent

Albaida

Alfarrasí

Ayelo de Malferit

Ayelo de Rugat

Bèlgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigánim

Bocairem

Bufalí

Castelló de Rugat

Font la Figuera

Fontanars dels Alforins

Guadasequies

L'Olleria

La Pobla del Duc

Llutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

Quatretonda

Ràfol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

1.2.43. Määritetty alue Valle de Güimar

Arafo

Candelaria

Güimar

1.2.44. Määritetty alue Valle de la Orotava

La Orotava

Puerto de la Cruz

Los Realejos

1.2.45. Määritetty alue Vinos de Madrid

a) Osa-alue Arganda

Ambite

Aranjuez

Arganda del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Chinchón

Colmenar de Oreja

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

b) Osa-alue Navalcarnero

Álamo

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñón

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

c) Osa-alue San Martín del Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Chapinería

Colmenar de Arroyo

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

1.2.46. Määritetty alue Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla

La Guancha

Icod de los vinos

Garachico

Los Silos

Buenavista del Norte

El Tanque

Santiago del Teide

Guía de Isora

1.2.47. Määritetty alue Yecla

Yecla

2. Pöytäviinit, joissa on maantieteellinen merkintä

Abanilla

Bages

Bajo Aragón

Cádiz

Campo de Cartagena

Cañamero

Cebreros

Contraviesa-Alpujarra

Fermoselle-Arribes del Duero

Gálvez

La Gomera

Gran Canaria-El Monte

Manchuela

Matanegra

Medina del Campo

Montánchez

Plà i Llevant de Mallorca

Pozohondo

Ribeira Sacra

Ribera Alta del Guadiana

Ribera Baja del Guadiana

Sacedón-Mondéjar

Sierra de Alcaraz

Tierra de Barros

Tierra del Vino de Zamora

Tierra Baja de Aragón

Valdejalón

Valdevimbre-Los Oteros

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

B Perinteiset merkinnät

Amontillado

Chacoli-Txakolina

Criadera

Criaderas y Soleras

Crianza

Denominacíon de Origen / DO

Denominacíon de Origen calificada / DOCa

Fino

Fondillón

Lagrima

Oloroso

Pajarete

Palo cortado

Raya

Vendimia temprana

Vendimia seleccionada

Vino de la Tierra

IV. HELLEENIEN TASAVALLASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

A. Maantieteelliset merkinnät

1. Määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit (tma-laatuviinit)

1.1. Määritettyjen alueiden nimet

1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (appellation d'origine contrôlée)

Σάμος (Samos)

Πατρών (Patras)

Ρίου Πατρών (Patras)

Κεφαλληνίας (Khefalonia)

Ρόδου (Rodos)

Λήμνου (Lemnos)

1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Némée)

Σαντορίνη (Santorini)

Δαφνές (Dafnes)

Ρόδος (Rodos)

Νάουσα (Naoussa)

Κεφαλληνίας (Khefalonia)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinée)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Gumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton)

Μεσενικόλα (Mesenicola)

2. Pöytäviinit

2.1. Oνομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

Αττικής (Attikis)

Βοιωτίας (Viotias)

Ευβοίας (Evias)

Μεσογείων (Messoguion)

Κρωπίας (Kropias)

Κορωπίου (Koropiou)

Μαρκοπούλου (Markopoulou)

Μεγάρων (Megaron)

Παιανίας (Peanias)

Λιοπεσίου (Liopessiou)

Παλλήνης (Pallinis)

Πικερμίου (Pikermiou)

Σπάτων (Spaton)

Θηβών (Thivon)

Γιάλτρων (Guialtron)

Καρύστου (Karystou)

Χαλκίδας (Halkidas)

Ζακύνθου (Zante)

2.2. Τοπικός οίνος (paikallinen viini)

Τοπικός οίνος Τριφυλίας (vin de pays de Trifilia)

Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Messimvria)

Επανωμίτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Epanomie)

Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (vin de pays de côtes montagneuses de Korinthia)

Τοπικός οίνος Πυλίας (vin de pays de Pylie)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (vin de pays de côtes de Vertiskos)

Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Heraklion)

Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Lassithie)

Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Peloponnêse)

Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Messina)

Μακεδονικός τοπικός οίνος (vin de pays de Macédonie)

Κρητικός τοπικός οίνος (vin de pays de Crête)

Θεσσαλικός τοπικός οίνος (vin de pays de Thessalia)

Τοπικός οίνος Κισάμου (vin de pays de Kissamos)

Τοπικός οίνος Τυρνάβου (vin de pays de Tyrnavos)

Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (vin de pays de côtes de Ampelos)

Τοπικός οίνος Βίλλιζας (vin de pays de Villiza)

Τοπικός οίνος Γρεβενών (vin de pays de Grevena)

Τοπικός οίνος Αττικής (vin de pays d'Attique)

Αγιορείτικος τοπικός οίνος (vin de pays Agioritikos)

Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (vin de pays de Dodekanêse)

Aναβυσιωτικός τοπικός οίνος (vin de pays de Anavyssiotikos)

Παιανίτικος τοπικός οίνος (vin de pays Peanitikos)

Τοπικός οίνος Δράμας (vin de pays de Drama)

Κρανιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Krania)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (vin de pays de côtes de Parnitha)

Συριανός τοπικός οίνος (vin de pays de Syros)

Θηβαϊκός τοπικός οίνος (vin de pays de Thiva)

Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρώνα (vin de pays de côtes du Kitheron)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρωτού (vin de pays de côtes de Petrotou)

Τοπικός οίνος Γερανίων (vin de pays de Gerania)

Παλληνιώτικος τοπικός οίνος (vin de pays de Pallini)

Αττικός τοπικός οίνος (vin de pays d'Attique)

Αγοριανός τοπικός οίνος (Vin de pays de Agorianos)

Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης (Vin de pays de vallée de Atalanti)

Τοπικός οίνος Αρκαδίας (Vin de pays de Arcadia)

Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Paggeoritikos)

Τοπικός οίνος Μεταξάτων (Vin de pays de Metaxata)

Τοπικός οίνος Κλημέντι (Vin de pays de Klimenti)

Τοπικός οίνος Ημαθίας (Vin de pays de Hemathia)

Τοπικός οίνος Κέρκυρας (Vin de pays de Kerkyra (Corfu))

Τοπικός οίνος Σιθωνίας (Vin de pays de Sithonia)

Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων (Vin de pays de Mantzavinata)

Ισμαρικός τοπικός οίνος (Vin de pays d'Ismarikos)

Τοπικός οίνος Αβδήρων (Vin de pays de Avdira)

Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (Vin de pays de Ioannina)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (Vin de pays de cτtes de Aigialieias)

Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (Vin de pays de cτtes du Ainou)

Θρακικός τοπικός οίνος (Vin de pays de Thrakie)

Τοπικός οίνος Ιλιου (Vin de pays de Ilion)

Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Metsovon)

Κορωπιότικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Koropie)

Τοπικός οίνος Θαψάνων (Vin de pays de Thapsanon)

Σιατιστινός τοπικός οίνος (Vin de pays de Siatistinon)

Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (Vin de pays de Ritsona Avlidos)

Τοπικός οίνος Λετρίνων (Vin de pays de Letrina)

Τοπικός οίνος Τεγέας (Vin de pays de Tegeas)

Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος ή (Vin de pays de la Mer Egée)

Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (Vin de pays de Aigaion pelagos)

Τοπικός οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (Vin de pays de de côtes nord de Penteli)

Σπατανέικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Spata)

Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Markopoulo)

Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου (Vin de pays de Lilantio Pedion)

Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (Vin de pays de Chalkidiki)

Καρυστινός τοπικός οίνος (Vin de pays de Karystos)

Τοπικός οίνος Χαλικούνας (Vin de pays de Chalikouna)

Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (Vin vi de pays de Opountia Lokrida)

Τοπικός οίνος Πέλλας (Vin de pays de Pella)

Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Andriani)

Τοπικός οίνος Σερρών (Vin de pays de Serres)

Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (Vin de pays de Sterea Ellada)

B. Perinteiset merkinnät

Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (appellation d'origine contrôlée)

Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

Ονομασία κατά παράδοση Ρετσίνα (appellation traditionnelle Retsina)

Ονομασία κατά παράδοση Βερντέα Ζακύνθου (appellation traditionnelle Verdea de Zante)

Τοπικός οίνος (vin local, vin de pays)

από διαλεκτούς αμπελώνες ("grand cru")

Κάβα (Cava)

Ρετσίνα (Retsina)

Κτήμα (Ktima)

Αρχοντικό (Archontiko)

Αμπελώνες (Ampelones)

Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux)

V. ITALIAN TASAVALLASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

A. Maantieteelliset merkinnät

1. Määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit (tma-laatuviinit) "vino di qualità prodotto in una regione determinata")

1.1. Tma-laatuviinit, joissa on merkintä "Denominazione di origine controllata e garantita"

Albana di Romagna

Asti

Barbaresco

Barolo

Brachetto d'Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti/Chianti Classico, lisänä on tai ei ole jokin seuraavista maantieteellisistä merkinnöistä:

- Montalbano

- Rufina

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

- Montespertoli

Cortese di Gavi

Franciacorta

Gattinara

Gavi

Ghemme

Montefalco Sagrantino

Montepulciano

Recioto di Soave

Taurasi

Torgiano

Valtellina

Valtellina Grumello

Valtellina Inferno

Valtellina Sassella

Valtellina Valgella

Vernaccia di San Gimignano

Vermentino di Gallura

1.2. Tma-laatuviinit, joissa on merkintä "Denominazione di origine controllata"

1.2.1. Piemonten alue

Alba

Albugnano

Alto Monferrato

Acqui

Asti

Boca

Bramaterra

Caluso

Canavese

Cantavenna

Carema

Casalese

Casorzo d'Asti

Castagnole Monferrato

Castelnuovo Don Bosco

Chieri

Colli tortonesi

Colline novaresi

Colline saluzzesi

Coste della Sesia

Diano d'Alba

Dogliani

Fara

Gabiano

Langhe monregalesi

Langhe

Lessona

Loazzolo

Monferrato

Monferrato Casalese

Ovada

Piemonte

Pinorelese

Roero

Sizzano

Valsusa

Verduno

1.2.2. Val d'Aostan alue

Arnad-Montjovet

Chambave

Nus

Donnas

La Salle

Enfer d'Arvier

Morgex

Torrette

Valle d'Aosta

Vallée d'Aoste

1.2.3. Lombardian alue

Botticino

Capriano del Colle

Cellatica

Garda

Garda Colli Mantovani

Lugana

Mantovano

Oltrepò Pavese

Riviera del Garda Bresciano

San Colombano al Lambro

San Martino Della Battaglia

Terre di Franciacorta

Valcalepio

1.2.4. Trentino-Alto-Adigen alue

Alto Adige

Bozner Leiten

Bressanone

Brixner

Buggrafler

Burgraviato

Caldaro

Casteller

Colli di Bolzano

Eisacktaler

Etschtaler

Gries

Kalterer

Kalterersee

Lago di Caldaro

Meraner Hügel

Meranese di collina

Santa Maddalena

Sorni

St Magdalener

Südtirol

Südtiroler

Terlaner

Terlano

Teroldego Rotaliano

Trentino

Trento

Val Venosta

Valdadige

Valle Isarco

Vinschgau

1.2.5. Veneton alue

Bagnoli di Sopra

Bagnoli

Bardolino

Breganze

Breganze Torcolato

Colli Asolani

Colli Berici

Colli Berici Barbarano

Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona

Colli di Conegliano Refrontolo

Colli Euganei

Conegliano

Conegliano Valdobbiadene

Conegliano Valdobbiadene Cartizze

Custoza

Etschtaler

Gambellara

Garda

Lessini Durello

Lison Pramaggiore

Lugana

Montello

Piave

San Martino della Battaglia

Soave

Valdadige

Valdobbiadene

Valpantena

Valpolicella

1.2.6. Friuli-Venezia Giulin alue

Carso

Colli Orientali del Friuli

Colli Orientali del Friuli Cialla

Colli Orientali del Friuli Ramandolo

Colli Orientali del Friuli Rosazzo

Collio

Collio Goriziano

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Friuli Latisana

Isonzo del Friuli

Lison Pramaggiore

1.2.7. Ligurian alue

Albenga

Albenganese

Cinque Terre

Colli di Luni

Colline di Levanto

Dolceacqua

Finale

Finalese

Golfo del Tigullio

Riviera Ligure di Ponente

Riviera dei fiori

1.2.8. Emilia-Romagnan alue

Bosco Eliceo

Castelvetro

Colli Bolognesi

Colli Bolognesi Classico

Colli Bolognesi Colline di Riosto

Colli Bolognesi Colline Marconiane

Colli Bolognesi Colline Oliveto

Colli Bolognesi Monte San Pietro

Colli Bolognesi Serravalle

Colli Bolognesi Terre di Montebudello

Colli Bolognesi Zola Predosa

Colli d'Imola

Colli di Faenza

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e Canossa

Colli Piacentini

Colli Piacentini Monterosso

Colli Piacentini Val d'Arda

Colli Piacentini Val Nure

Colli Piacentini Val Trebbia

Reggiano

Reno

Romagna

Santa Croce

Sorbara

1.2.9. Toscanan alue

Barco Reale di Carmignano

Bolgheri

Bolgheri Sassicaia

Candia dei Colli Apuani

Carmignano

Chianti

Chianti classico

Colli Apuani

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni

Colline Lucchesi

Costa dell'"Argentario"

Elba

Empolese

Montalcino

Montecarlo

Montecucco

Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima

Montescudaio

Parrina

Pisano di San Torpè

Pitigliano

Pomino

San Gimignano

San Torpè

Sant'Antimo

Scansano

Val d'Arbia

Val di Cornia

Val di Cornia Campiglia Marittima

Val di Cornia Piombino

Val di Cornia San Vincenzo

Val di Cornia Suvereto

Valdichiana

Valdinievole

1.2.10. Umbrian alue

Assisi

Colli Martani

Colli Perugini

Colli Amerini

Colli Altotiberini

Colli del Trasimeno

Lago di Corbara

Montefalco

Orvieto

Orvietano

Todi

Torgiano

1.2.11. Marchen alue

Castelli di Jesi

Colli pesaresi

Colli Ascolani

Colli maceratesi

Conero

Esino

Focara

Matelica

Metauro

Morro d'Alba

Piceno

Roncaglia

Serrapetrona

1.2.12. Lazion alue

Affile

Aprilia

Capena

Castelli Romani

Cerveteri

Circeo

Colli albani

Colli della Sabina

Colli lanuvini

Colli etruschi viterbesi

Cori

Frascati

Genazzano

Gradoli

Marino

Montecompatri Colonna

Montefiascone

Olevano romano

Orvieto

Piglio

Tarquinia

Velletri

Vignanello

Zagarolo

1.2.13. Abruzzon alue

Abruzzo

Abruzzo Colline teramane

Controguerra

Molise

1.2.14. Molisen alue

Biferno

Pentro d'Isernia

1.2.15. Campanian alue

Avellino

Aversa

Campi Flegrei

Capri

Castel San Lorenzo

Cilento

Costa d'Amalfi Furore

Costa d'Amalfi Ravello

Costa d'Amalfi Tramonti

Costa d'Amalfi

Falerno del Massico

Galluccio

Guardiolo

Guardia Sanframondi

Ischia

Massico

Penisola Sorrentina

Penisola Sorrentina-Gragnano

Penisola Sorrentina-Lettere

Penisola Sorrentina-Sorrento

Sannio

Sant "Agata de" Goti

Solopaca

Taburno

Tufo

Vesuvio

1.2.16. Apulian alue

Alezio

Barletta

Brindisi

Canosa

Castel del Monte

Cerignola

Copertino

Galatina

Gioia del Colle

Gravina

Leverano

Lizzano

Locorotondo

Lucera

Manduria

Martinafranca

Matino

Nardò

Ortanova

Ostuni

Puglia

Salice salentino

San Severo

Squinzano

Trani

1.2.17. Basilicatan alue

Vulture

1.2.18. Calabrian alue

Bianco

Bivongi

Cirò

Donnici

Lamezia

Melissa

Pollino

San Vito di Luzzi

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto

Scavigna

Verbicaro

1.2.19. Sisilian alue

Alcamo

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Delia Nivolalli

Eloro

Etna

Faro

Lipari

Marsala

Menfi

Noto

Pantelleria

Sambuca di Sicilia

Santa Margherita di Belice

Sciacca

Siracusa

Vittoria

1.2.20. Sardinian alue

Alghero

Arborea

Bosa

Cagliari

Campidano di Terralba

Mandrolisai

Oristano

Sardegna

Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu

Sardegna-Mogoro

Sardegna-Nepente di Oliena

Sardegna-Oliena

Sardegna-Semidano

Sardegna-Tempio Pausania

Sorso Sennori

Sulcis

Terralba

2. Pöytäviinit, joissa on maantieteellinen merkintä

2.1. Abruzzo

Alto tirino

Colline Teatine

Colli Aprutini

Colli del sangro

Colline Pescaresi

Colline Frentane

Histonium

Terre di Chieti

Valle Peligna

Vastese

2.2. Basilicata

Basilicata

2.3. Bolzanon autonominen maakunta

Dolomiti

Dolomiten

Mitterberg

Mitterberg tra Cauria e Tel

Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4. Calabria

Arghilla

Calabria

Condoleo

Costa Viola

Esaro

Lipuda

Locride

Palizzi

Pellaro

Scilla

Val di Neto

Valdamato

Valle dei Crati

2.5. Campania

Colli di Salerno

Dugenta

Epomeo

Irpinia

Paestum

Pompeiano

Roccamonfina

Terre del Volturno

2.6. Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia

Bianco dei Sillaro

Emilia

Fortana del Taro

Forli

Modena

Ravenna

Rubicone

Sillaro

Terre die Veleja

Val Tidone

2.7. Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza

Venezia Giulia

Venezie

2.8. Lazio

Civitella d'Agliano

Colli Cimini

Frusinate

Dei Frusinate

Lazio

Nettuno

2.9. Liguria

Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10. Lombardia

Alto Mincio

Benaco bresciano

Bergamasca

Collina del Milanese

Montenetto di Brescia

Mantova

Pavia

Quistello

Ronchi di Brescia

Sabbioneta

Sebino

Terrazze Retiche di Sondrio

2.11. Marche

Marche

2.12. Molise

Osco

Rotae

Terre degli Osci

2.13. Apulia

Daunia

Murgia

Puglia

Salento

Tarantino

Valle d'Itria

2.14. Sardinia

Barbagia

Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi

Marmila

Nuoro

Nurra

Ogliastro

Parteolla

Planargia

Romangia

Sibiola

Tharros

Trexenta

Valle dei Tirso

Valli di Porto Pino

2.15. Sisilia

Camarro

Colli Ericini

Fontanarossa di Cerda

Salemi

Salina

Sicilia

Valle Belice

2.16. Toscana

Alta Valle della Greve

Colli della Toscano centrale

Maremma toscana

Orcia

Toscana

Toscano

Val di Magra

2.17. Trenton autonominen maakunta

Dolomiten

Dolomiti

Atesino

Venezie

Vallagarina

2.18. Umbria

Allerona

Bettona

Cannara

Narni

Spello

Umbria

2.19. Veneto

Alto Livenza

Colli Trevigiani

Conselvano

Dolomiten

Dolomiti

Venezie

Marca Trevigiana

Vallagarina

Veneto

Veneto orientale

Verona

Veronese

B. Perinteiset merkinnät

Amarone

Auslese

Buttafuoco

Cacc'e mmitte

Cannellino

Cerasuolo

Denominazione di origine controllata / DOC / D.O.C

Denominazione di origine controllata e garantita / DOCG / D.O.C.G.

Est! Est!! Est!!!

Fior d'arancio

Governo all'uso Toscano

Gutturnio

Indicazione geografica tipica / IGT / I.G.T

Lacrima

Lacrima Christi

Lambiccato

Ramie

Rebola

Recioto

Sangue di Guida

Scelto

Sciacchetrà

Sforzato, Sfurzat

Torcolato

Vendemmia Tardiva

Vin Santo Occhio di Pernice

Vin Santo

Vino nobile

VI. LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

A. Maantieteelliset merkinnät

1. Määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit (tma-laatuviinit)

1.1. Määritettyjen alueiden nimet

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellange

Elvange

Erpeldange

Gostingen

Greiveldange

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldange

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsange

Stadtbredimus

Trintange

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldange

2. Pöytäviinit, joissa on maantieteellinen merkintä

...

B. Perinteiset merkinnät

Grand premier cru

Marque nationale appellation contrôlée/AC

Premier cru

Vin de pays

VII. PORTUGALIN TASAVALLASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

A. Maantieteelliset merkinnät

1. Määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit (tma-laatuviinit) ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

1.1. Määritettyjen alueiden nimet

Alcobaça

Alenquer

Almeirim

Arruda

Bairrada

Biscoitos

Borba

Bucelas

Carcavelos

Cartaxo

Castelo Rodrigo

Chamusca

Chaves

Colares

Coruche

Cova da Beira

Dão

Douro

Encostas da Nave

Encostas de Aire

Evora

Graciosa

Granja-Amareleja

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira/Madère/Madera

Setúbal

Moura

Óbidos

Palmela

Pico

Pinhel

Planalto Mirandês

Portalegre

Portimão

Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

Redondo

Reguengos

Santarém

Tavira

Tomar

Torres Vedras

Valpaços

Varosa

Vidigueira

Vinho Verde

Vinhos Verdes

1.2. Osa-alueiden nimet

1.2.1. Määritetty alue Dão

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Senhorim

Terras de Azurara

1.2.3. Määritetty alue Douro

Alijó

Lamego

Meda

Sabrosa

Vila Real

1.2.4. Favaiosin osa-alue

1.2.5. Määritetty alue Varosa

Tarouca

1.2.6. Määritetty alue Vinhos Verdes:

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monção

Penafiel

Vinho Verde

1.2.7. Muut

Dão Nobre

Setubal roxo

2. Pöytäviinit, joissa on maantieteellinen merkintä

Alentejo

Algarve

Alta Estremadura

Beira Litoral

Beira Alta

Beiras

Estremadura

Ribatejo

Minho

Terras Durienses

Terras de Sico

Terras do Sado

Trás-os-Montes

B. Perinteiset merkinnät

Colheita Seleccionada

Denominação de Origem/DO

Denominação de Origem Controlada/DOC

Garrafeira

Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR

Região demarcada

Roxo

Vinho leve

Vinho regional

Madeiran alue

Frasqueira

Porton alue

Crusted/Crusting

Lágrima

Late Bottled Vintage/LBV

Ruby

Tawny

Vintage

VIII. YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

A. Maantieteelliset merkinnät

1. Määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit (tma-laatuviinit)

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Pöytäviinit, joissa on maantieteellinen merkintä

English Counties

Welsh Counties

B. Perinteiset merkinnät

Regional wine

IX. ITÄVALLAN LIITTOTASAVALLASTA PERÄISIN OLEVAT VIINIT

A. Maantieteelliset merkinnät

1. Määritetyillä alueilla tuotetut laatuviinit (tma-laatuviinit) ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Viinialueiden nimet

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

1.2. Määritettyjen alueiden nimet

1.2.1. Määritetty alue Burgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Mittelburgenland

Südburgenland

1.2.2. Määritetty alue Niederösterreich

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kremstal

Thermenregion

Traisental

Wachau

Weinviertel

1.2.3. Määritetty alue Steiermark

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

1.2.4. Määritetty alue Wien

Wien

1.3. Kunnat, kunnanosat, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1. Määritetty alue Neusiedlersee

a) Großlage:

Kaisergarten

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bauernaussatz

Bergäcker

Edelgründe

Gabarinza

Goldberg

Hansagweg

Heideboden

Henneberg

Herrnjoch

Herrnsee

Hintenaussere Weingärten

Jungerberg

Kaiserberg

Kellern

Kirchäcker

Kirchberg

Kleinackerl

Königswiese

Kreuzjoch

Kurzbürg

Ladisberg

Lange Salzberg

Langer Acker

Lehendorf

Neuberg

Pohnpühl

Prädium

Rappbühl-Weingärten

Römerstein

Rustenäcker

Sandflur

Sandriegel

Satz

Seeweingärten

Ungerberg

Vierhölzer

Weidener Zeiselberg

Weidener Ungerberg

Weidener Rosenberg

c) Kunnat tai kunnanosat:

Andau

Apetlon

Bruckneudorf

Deutsch Jahrndorf

Edelstal

Frauenkirchen

Gattendorf

Gattendorf-Neudorf

Gols

Halbturn

Illmitz

Jois

Kittsee

Mönchhof

Neudorf bei Parndorf

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Pamhagen

Parndorf

Podersdorf

Potzneusiedl

St. Andrä am Zicksee

Tadten

Wallern im Burgenland

Weiden am See

Winden am See

Zurndorf

1.3.2. Määritetty alue Neusiedlersee-Hügelland

a) Großlagen:

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adler / Hrvatski vrh

Altenberg

Bergweinärten

Edelgraben

Fölligberg

Gaisrücken

Goldberg

Großgebirge/Veliki vrh

Hasenriegel

Haussatz

Hochkramer

Hölzlstein

Isl

Johanneshöh

Katerstein

Kirchberg

Kleingebirge / Mali vrh

Kleinhöfleiner Hügel

Klosterkeller Siegendorf

Kogel

Kogl/Gritsch

Krci

Kreuzweingärten

Langäcker / Dolnj sirick

Leithaberg

Lichtenbergweingärten

Marienthal

Mitterberg

Mönchsberg / Lesicak

Purbacher Bugstall

Reisbühel

Ripisce

Römerfeld

Römersteig

Rosenberg

Rübäcker / Ripisce

Schmaläcker

St. Vitusberg

Steinhut

Wetterkreuz

Wolfsbach

Zbornje

c) Kunnat tai kunnanosat:

Antau

Baumgarten

Breitenbrunn

Donnerskirchen

Draßburg

Draßburg-Baumgarten

Eisenstadt

Forchtenstein

Forchtenau

Großhöflein

Hirm

Hirm-Antau

Hornstein

Kleinhöflein

Klingenbach

Krensdorf

Leithaprodersdorf

Loipersbach

Loretto

Marz

Mattersburg

Mörbisch/See

Müllendorf

Neudörfl

Neustift an der Rosalia

Oggau

Oslip

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach/See

Rohrbach

Rust

St Georgen

St. Margarethen

Schattendorf

Schützengebirge

Siegendorf

Sigless

Steinbrunn

Steinbrunn-Zillingtal

Stöttera

Stotzing

Trausdorf/Wulka

Walbersdorf

Wiesen

Wimpassing/Leitha

Wulkaprodersdorf

Zagersdorf

Zemendorf

1.3.3. Määritetty alue Mittelburgenland

a) Großlage:

Goldbachtal

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau

Hölzl

Im Weingebirge

Kart

Kirchholz

Pakitsch

Raga

Sandhoffeld

Sinter

Sonnensteig

Spiegelberg

Weingfanger

Weislkreuz

c) Kunnat tai kunnanosat:

Deutschkreutz

Frankenau

Frankenau-Unterderpullendorf

Girm

Großmutschen

Großwarasdorf

Haschendorf

Horitschon

Kleinmutschen

Kleinwarasdorf

Klostermarienberg

Kobersdorf

Kroatisch Gerersdorf

Kroatisch Minihof

Lackenbach

Lackendorf

Lutzmannsburg

Mannersdorf

Markt St. Martin

Nebersdorf

Neckenmarkt

Nikitsch

Raiding

Raiding-Unterfrauenhaid

Ritzing

Stoob

Strebersdorf

Unterfrauenheid

Unterpetersdorf

Unterpullendorf

1.3.4. Määritetty alue Südburgenland

a) Großlagen:

Pinkatal

Rechnitzer Geschriebenstein

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Gotscher

Rosengarten

Schiller

Tiefer Weg

Wohlauf

c) Kunnat tai kunnanosat:

Bonisdorf

Burg

Burgauberg

Burgauberg-Neudauberg

Deutsch Tschantschendorf

Deutschschützen-Eisenberg

Deutsch Bieling

Deutsch Ehrensdorf

Deutsch Kaltenbrunn

Deutsch-Schützen

Eberau

Edlitz

Eisenberg an der Pinka

Eltendorf

Gaas

Gamischdorf

Gerersdorf-Sulz

Glasing

Großmürbisch

Güssing

Güttenbach

Hackerberg

Hagensdorf

Hannersdorf

Harmisch

Hasendorf

Heiligenbrunn

Hoell

Inzenhof

Kalch

Kirchfidisch

Kleinmürbisch

Kohfidisch

Königsdorf

Kotezicken

Kroatisch Tschantschendorf

Kroatisch Ehrensdorf

Krobotek

Krottendorf bei Güssing

Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

Kukmirn

Kulmhohe Gfang

Limbach

Luising

Markt-Neuhodis

Minihof-Liebau

Mischendorf

Moschendorf

Mühlgraben

Neudauberg

Neumarkt im Tauchental

Neusiedl

Neustift

Oberbildein

Ollersdorf

Poppendorf

Punitz

Rax

Rechnitz

Rehgraben

Reinersdorf

Rohr

Rohrbrunn

Schallendorf

St Michael

St Nikolaus

St Kathrein

Stadtschlaining

Steinfurt

Strem

Sulz

Sumetendorf

Tobau

Tschanigraben

Tudersdorf

Unterbildein

Urbersdorf

Weichselbaum

Weiden bei Rechnitz

Welgersdorf

Windisch Minihof

Winten

Woppendorf

Zuberbach

1.3.5. Määritetty alue Thermenregion

a) Großlagen:

Badener Berg

Vöslauer Hauerberg

Weißer Stein

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Schatzberg

Kappellenweg

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Hochgericht

Badener Berg

Brunner Berg

Dornfeld

Goldeck

Gradenthal

Großriede Les'hanl

Hochleiten

Holzspur

In Brunnerberg

Jenibergen

Kapellenweg

Kirchenfeld

Kramer

Lange Bamhartstäler

Mandl-Höh

Mitterfeld

Oberkirchen

Pfaffstättner Kogel

Prezessbühel

Rasslerin

Römerberg

Satzing

Steinfeld

Weißer Stein

c) Kunnat tai kunnanosat:

Bad Fischau-Brunn

Bad Vöslau

Bad Fischau

Baden

Berndorf

Blumau

Blumau-Neurißhof

Braiten

Brunn am Gebirge

Brunn/Schneebergbahn

Brunnenthal

Deutsch-Brodersdorf

Dornau

Dreitstetten

Ebreichsdorf

Eggendorf

Einöde

Enzesfeld

Frohsdorf

Gainfarn

Gamingerhof

Gießhübl

Großau

Gumpoldskirchen

Günselsdsorf

Guntramsdorf

Hirtenberg

Josefsthal

Katzelsdorf

Kottingbrunn

Landegg

Lanzenkirchen

Leesodrf

Leobersdorf

Lichtenwörth

Lindabrunn

Maria Enzersdorf

Markt Piesting

Matzendorf

Matzendorf-Hölles

Mitterberg

Mödling

Möllersdorf

Münchendorf

Obereggendorf

Oberwaltersdorf

Oyenhausen

Perchtoldsdorf

Pfaffstätten

Pottendorf

Rauhenstein

Reisenberg

Schönau/Triesting

Seibersdorf

Siebenhaus

Siegersdorf

Sollenau

Sooß

St Veit

Steinabrückl

Steinfelden

Tattendorf

Teesdorf

Theresienfeld

Traiskirchen

Tribuswinkel

Trumau

Vösendorf

Wagram

Wampersdorf

Weigelsdorf

Weikersdorf/Steinfeld

Wiener Neustadt

Wiener Neudorf

Wienersdorf

Winzendorf

Winzendorf-Muthmannsdorf

Wöllersdorf

Wöllersdorf-Steinabrückl

Zillingdorf

1.3.6. Määritetty alue Kremstal

a) Großlagen:

Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Großer Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

c) Kunnat tai kunnanosat:

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Droß

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Stratzing-Droß

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7. Määritetty alue Kamptal

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Anger

Auf der Setz

Friesenrock

Gaisberg

Gallenberg

Gobelsberg

Heiligenstein

Hiesberg

Hofstadt

Kalvarienberg

Kremstal

Loiser Berg

Obritzberg

Pfeiffenberg

Sachsenberg

Sandgrube

Spiegel

Stein

Steinhaus

Weinträgerin

Wohra

c) Kunnat tai kunnanosat:

Altenhof

Diendorf am Walde

Diendorf/Kamp

Elsarn im Straßertale

Engabrunn

Etsdorf am Kamp

Etsdorf-Haitzendorf

Fernitz

Gobelsburg

Grunddorf

Hadersdorf am Kamp

Hadersdorf-Kammern

Haindorf

Kammern am Kamp

Kamp

Langenlois

Lengenfeld

Mittelberg

Mollands

Obernholz

Oberreith

Plank/Kamp

Peith

Rothgraben

Schiltern

Schönberg am Kamp

Schönbergneustift

Sittendorf

Stiefern

Straß im Straßertale

Thürneustift

Unterreith

Walkersdorf

Wiedendorf

Zöbing

1.3.8. Määritetty alue Donauland

a) Großlagen:

Klosterneuburger Weinberge

Tulbinger Kogel

Wagram-Donauland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bromberg

Erdpreß

Franzhauser

Fuchsberg

Gänsacker

Georgenberg

Glockengießer

Gmirk

Goldberg

Halterberg

Hengsberg

Hengstberg

Himmelreich

Hirschberg

Hochrain

Kreitschental

Kühgraben

Leben

Ortsried

Purgstall

Satzen

Schillingsberg

Schloßberg

Sonnenried

Steinagrund

Traxelgraben

Vorberg

Wadenthal

Wagram

Weinlacke

Wendelstatt

Wora

c) Kunnat tai kunnanosat:

Ahrenberg

Abstetten

Altenberg

Ameisthal

Anzenberg

Atzelsdorf

Atzenbrugg

Baumgarten/Reidling

Baumgarten/Wagram

Baumgarten/Tullnerfeld

Chorherrn

Dietersdorf

Ebersdorf

Egelsee

Einsiedl

Elsbach

Engelmannsbrunn

Fels

Fels/Wagram

Feuersbrunn

Freundorf

Gerasdorf b.Wien

Gollarn

Gösing

Grafenwörth

Groß-Rust

Großriedenthal

Großweikersdorf

Großwiesendorf

Gugging

Hasendorf

Henzing

Hintersdorf

Hippersdorf

Höflein an der Donau

Holzleiten

Hütteldorf

Judenau-Baumgarten

Katzelsdorf im Dorf

Katzelsdorf/Zeil

Kierling

Kirchberg/Wagram

Kleinwiesendorf

Klosterneuburg

Königsbrunn

Königsbrunn/Wagram

Königstetten

Kritzendorf

Landersdorf

Michelhausen

Michelndorf

Mitterstockstall

Mossbierbaum

Neudegg

Oberstockstall

Ottenthal

Pixendorf

Plankenberg

Pöding

Reidling

Röhrenbach

Ruppersthal

Saladorf

Sieghartskirchen

Sitzenberg-Reidling

Spital

St Andrä-Wördern

Staasdorf

Stettenhof

Tautendorf

Thürnthal

Tiefenthal

Trasdorf

Tulbing

Tulln

Unterstockstall

Wagram am Wagram

Waltendorf

Weinzierl bei Ollern

Wipfing

Wolfpassing

Wördern

Würmla

Zaußenberg

Zeißelmauer

1.3.9. Määritetty alue Traisental

a) Großlage:

Traismaurer Weinberge

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Nasenberg

Antingen

Brunberg

Eichberg

Fuchsenrand

Gerichtsberg

Grillenbühel

Halterberg

Händlgraben

Hausberg

In der Wiegn'n

In der Leithen

Kellerberg

Kölbing

Kreit

Kufferner Steinried

Leithen

Schullerberg

Sonnleiten

Spiegelberg

Tiegeln

Valterl

Weinberg

Wiegen

Zachling

Zwirch

c) Kunnat tai kunnanosat:

Absdorf

Adletzberg

Ambach

Angern

Diendorf

Dörfl

Edering

Eggendorf

Einöd

Etzersdorf

Franzhausen

Frauendorf

Fugging

Gemeinlebarn

Getzersdorf

Großrust

Grünz

Gutenbrunn

Haselbach

Herzogenburg

Hilpersdorf

Inzersdorf ob der Traisen

Inzersdorf-Geztersdorf

Kappeln

Katzenberg

Killing

Kleinrust

Kuffern

Langmannersdorf

Mitterndorf

Neusiedl

Neustift

Nußdorf ob derTraisen

Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene

Oberwinden

Oberwölbing

Obritzberg-Rust

Ossarn

Pfaffing

Rassing

Ratzersdorf

Reichersdorf

Ried

Rottersdorf

Schweinern

St Andrä/Traisen

St Pölten

Statzendorf

Stollhofen

Thallern

Theyern

Traismauer

Unterradlberg

Unterwölbing

Wagram an der Traisen

Waldletzberg

Walpersdorf

Weidling

Weißenkrichen/Perschling

Wetzmannsthal

Wielandsthal

Wölbing

1.3.10. Määritetty alue Carnuntum

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Aubühel

Braunsberg

Dorfbrunnenäcker

Füllenbeutel

Gabler

Golden

Haidäcker

Hausweinäcker

Hausweingärten

Hexenberg

Kirchbergen

Lange Letten

Lange Weingärten

Mitterberg

Mühlbachacker

Mühlweg

Rosenberg

Spitzerberg

Steinriegl

Tilhofen

Ungerberg

Unterschilling

c) Kunnat tai kunnanosat:

Arbesthal

Au am Leithagebirge

Bad Deutsch-Altenburg

Berg

Bruck an der Leitha

Deutsch-Haslau

Ebergassing

Enzersdorf/Fischa

Fischamend

Gallbrunn

Gerhaus

Göttlesbrunn

Göttlesbrunn-Arbesthal

Gramatneusiedl

Hainburg/Donau

Haslau/Donau

Haslau-Maria Ellend

Himberg

Hof/Leithaberge

Höflein

Hollern

Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge

Margarethen am Moos

Maria Ellend

Moosbrunn

Pachfurth

Petronell

Petronell-Carnuntum

Prellenkirchen

Regelsbrunn

Rohrau

Sarasdorf

Scharndorf

Schloß Prugg

Schönabrunn

Schwadorf

Sommerein

Stixneusiedl

Trautmannsdorf/Leitha

Velm

Wienerherberg

Wildungsmauer

Wilfleinsdorf

Wolfsthal-Berg

Zwölfaxing

1.3.11. Määritetty alue Wachau

a) Großlage:

Frauenweingärten

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgberg

Frauengrund

Goldbügeln

Gottschelle

Höhlgraben

Im Weingebirge

Katzengraben

Kellerweingärten

Kiernberg

Klein Gebirg

Mitterweg

Neubergen

Niederpoigen

Schlucht

Setzberg

Silberbühel

Singerriedel

Spickenberg

Steiger

Stellenleiten

Tranthal

c) Kunnat tai kunnanosat:

Aggsbach

Aggsbach-Markt

Baumgarten

Bergern/Dunkelsteinerwald

Dürnstein

Eggendorf

Elsarn am Jauerling

Furth

Groisbach

Gut am Steg

Höbenbach

Joching

Köfering

Krustetten

Loiben

Mautern

Mauternbach

Mitterarnsdorf

Mühldorf

Oberarnsdorf

Oberbergern

Oberloiben

Rossatz-Rührsdorf

Schwallenbach

Spitz

St Lorenz

St Johann

St Michael

Tiefenfucha

Unterbergern

Unterloiben

Vießling

Weißenkirchen/Wachau

Weißenkirchen

Willendorf

Willendorf in der Wachau

Wösendorf/Wachau

1.3.12. Määritetty alue Weinviertel

a) Großlagen:

Bisamberg-Kreuzenstein

Falkensteiner Hügelland

Matzner Hügel

Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adamsbergen

Altenberg

Altenbergen

Alter Kirchenried

Altes Gebirge

Altes Weingebirge

Am Berghundsleithen

Am Lehmim

Am Wagram

Antlasbergen

Antonibergen

Aschinger

Auberg

Auflangen

Bergen

Bergfeld

Birthaler

Bogenrain

Bruch

Bürsting

Detzenberg

Die alte Haider

Ekartsberg

Feigelbergen

Fochleiten

Freiberg

Freybergen

Fuchsenberg

Fürstenbergen

Gaisberg

Galgenberg

Gerichtsberg

Geringen

Goldberg

Goldbergen

Gollitschen

Großbergen

Grundern

Haad

Haidberg

Haiden

Haspelberg

Hausberg

Hauseingärten

Hausrucker

Heiligengeister

Hermannschachern

Herrnberg

Hinter der Kirchen

Hirschberg

Hochfeld

Hochfeld

Hochstraß

Holzpoint

Hundsbergen

Im Inneren Rain

Im Potschallen

In Aichleiten

In den Hausweingärten

In Hamert

In Rothenpüllen

In Sechsern

In Trenken

Johannesbergen

Jungbirgen

Junge Frauenberge

Jungherrn

Kalvarienberg

Kapellenfeld

Kirchbergen

Kirchenberg

Kirchluß

Kirchweinbergen

Kogelberg

Köhlberg

Königsbergen

Kreuten

Lamstetten

Lange Ried

Lange Vierteln

Lange Weingärten

Leben

Lehmfeld

Leitenberge

Leithen

Lichtenberg

Ließen

Lindau

Lissen

Martal

Maxendorf

Merkvierteln

Mitterberge

Mühlweingärten

Neubergergen

Neusatzen

Nußberg

Ölberg

Ölbergen

Platten

Pöllitzern

Preussenberg

Purgstall

Raschern

Reinthal

Reishübel

Retzer Winberge

Rieden um den Heldenberg

Rösel

Rosenberg

Roseneck

Saazen

Sandbergen

Sandriegl

Satzen

Sätzweingärten

Sauenberg

Sauhaut

Saurüßeln

Schachern

Schanz

Schatz

Schatzberg

Schilling

Schmallissen

Schmidatal

Schwarzerder

Sechterbergen

Silberberg

Sommerleiten

Sonnberg

Sonnen

Sonnleiten

Steinberg

Steinbergen

Steinhübel

Steinperz

Stöckeln

Stolleiten

Strassfeld

Stuffeln

Tallusfeld

Veigelberg

Vogelsinger

Vordere Bergen

Warthberg

Weinried

Weintalried

Weisser Berg

Zeiseln

Zuckermandln

Zuckermantel

Zuckerschleh

Züngel

Zutrinken

Zwickeln

Zwiebelhab

Zwiefänger

c) Kunnat tai kunnanosat:

Alberndorf im Pulkautal

Alt Höflein

Alt Ruppersdorf

Altenmarkt im Thale

Altenmarkt

Altlichtenwarth

Altmanns

Ameis

Amelsdorf

Angern an der March

Aschendorf

Asparn an der Zaya

Aspersdorf

Atzelsdorf

Au

Auersthal

Auggenthal

Bad Pirawarth

Baierdorf

Bergau

Bernhardsthal

Bisamberg

Blumenthal

Bockfließ

Bogenneusiedl

Bösendürnbach

Braunsdorf

Breiteneich

Breitenwaida

Bruderndorf

Bullendorf

Burgschleinitz

Burgschleinitz-Kühnring

Deinzendorf

Diepolz

Dietersdorf

Dietmannsdorf

Dippersdorf

Dobermannsdorf

Drasenhofen

Drösing

Dürnkrut

Dürnleis

Ebendorf

Ebenthal

Ebersbrunn

Ebersdorf an der Zaya

Eggenburg

Eggendorf am Walde

Eggendorf

Eibesbrunn

Eibesthal

Eichenbrunn

Eichhorn

Eitzersthal

Engelhartstetten

Engelsdorf

Enzersdorf bei Staatz

Enzersdorf im Thale

Enzersfeld

Erdberg

Erdpreß

Ernstbrunn

Etzmannsdorf

Fahndorf

Falkenstein

Fallbach

Föllim

Frättingsdorf

Frauendorf/Schmida

Friebritz

Füllersdorf

Furth

Gaindorf

Gaisberg

Gaiselberg

Gaisruck

Garmanns

Gars am Kamp

Gartenbrunn

Gaubitsch

Gauderndorf

Gaweinstal

Gebmanns

Geitzendorf

Gettsdorf

Ginzersdorf

Glaubendorf

Gnadendorf

Goggendorf

Goldgeben

Göllersdorf

Gösting

Götzendorf

Grabern

Grafenberg

Grafensulz

Groißenbrunn

Groß Ebersdorf

Groß-Engersdorf

Groß-Inzersdorf

Groß-Schweinbarth

Großharras

Großkadolz

Großkrut

Großmeiseldorf

Großmugl

Großnondorf

Großreipersdorf

Großrußbach

Großstelzendorf

Großwetzdorf

Grub an der March

Grübern

Grund

Gumping

Guntersdorf

Guttenbrunn

Hadres

Hagenberg

Hagenbrunn

Hagendorf

Hanfthal

Hardegg

Harmannsdorf

Harrersdorf

Hart

Haselbach

Haslach

Haugsdorf

Hausbrunn

Hauskirchen

Hausleiten

Hautzendorf

Heldenberg

Herrnbaumgarten

Herrnleis

Herzogbirbaum

Hetzmannsdorf

Hipples

Höbersbrunn

Hobersdorf

Höbertsgrub

Hochleithen

Hofern

Hohenau an der March

Hohenruppersdorf

Hohenwarth

Hohenwarth-Mühlbach

Hollabrunn

Hollenstein

Hörersdorf

Horn

Hornsburg

Hüttendorf

Immendorf

Inkersdorf

Jedenspeigen

Jetzelsdorf

Kalladorf

Kammersdorf

Karnabrunn

Kattau

Katzelsdorf

Kettlasbrunn

Ketzelsdorf

Kiblitz

Kirchstetten

Kleedorf

Klein Hadersdorf

Klein Riedenthal

Klein Haugsdorf

Klein-Harras

Klein-Meiseldorf

Klein-Reinprechtsdorf

Klein-Schweinbarth

Kleinbaumgarten

Kleinebersdorf

Kleinengersdorf

Kleinhöflein

Kleinkadolz

Kleinkirchberg

Kleinrötz

Kleinsierndorf

Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf

Kleinweikersdorf

Kleinwetzdorf

Kleinwilfersdorf

Klement

Kollnbrunn

Königsbrunn

Kottingneusiedl

Kotzendorf

Kreuttal

Kreuzstetten

Kronberg

Kühnring

Laa an der Thaya

Ladendorf

Langenzersdorf

Lanzendorf

Leitzersdorf

Leobendorf

Leodagger

Limberg

Loidesthal

Loosdorf

Magersdorf

Maigen

Mailberg

Maisbirbaum

Maissau

Mallersbach

Manhartsbrunn

Mannersdorf

Marchegg

Maria Roggendorf

Mariathal

Martinsdorf

Matzelsdorf

Matzen

Matzen-Raggendorf

Maustrenk

Meiseldorf

Merkersdorf

Michelstetten

Minichhofen

Missingdorf

Mistelbach

Mittergrabern

Mitterretzbach

Mödring

Mollmannsdorf

Mörtersdorf

Mühlbach a. M.

Münichsthal

Naglern

Nappersdorf-Kammersdorf

Neubau

Neudorf bei Staatz

Neuruppersdorf

Neusiedl/Zaya

Nexingin

Niederabsdorf

Niederfellabrunn

Niederhollabrunn

Niederkreuzstetten

Niederleis

Niederrußbach

Niederschleinz

Niedersulz

Nursch

Oberdürnbach

Oberfellabrunn

Obergänserndorf

Obergrabern

Obergrub

Oberhautzental

Oberkreuzstetten

Obermallebarn

Obermarkersdorf

Obernalb

Oberolberndorf

Oberparschenbrunn

Oberravelsbach

Oberretzbach

Oberrohrbach

Oberrußbach

Oberschoderlee

Obersdorf

Obersteinabrunn

Oberstinkenbrunn

Obersulz

Oberthern

Oberzögersdorf

Obritz

Olbersdorf

Olgersdorf

Ollersdorf

Ottendorf

Ottenthal

Paasdorf

Palterndorf

Palterndorf/Dobermannsdorf

Paltersdorf

Passauerhof

Passendorf

Patzenthal

Patzmannsdorf

Peigarten

Pellendorf

Pernersdorf

Pernhofen

Pettendorf

Pfaffendorf

Pfaffstetten

Pfösing

Pillersdorf

Pillichsdorf

Pirawarth

Platt

Pleißling

Porrau

Pottenhofen

Poysbrunn

Poysdorf

Pranhartsberg

Prinzendorf/Zaya

Prottes

Puch

Pulkau

Pürstendorf

Putzing

Pyhra

Rabensburg

Radlbrunn

Raffelhof

Rafing

Ragelsdorf

Raggendorf

Rannersdorf

Raschala

Ravelsbach

Reikersdorf

Reinthal

Retz

Retz-Altstadt

Retz-Stadt

Retzbach

Reyersdorf

Riedenthal

Ringelsdorf

Ringelsdorf-Niederabsdorf

Ringendorf

Rodingersdorf

Roggendorf

Rohrbach

Rohrendorf/Pulkau

Ronthal

Röschitz

Röschitzklein

Roseldorf

Rückersdorf

Rußbach

Schalladorf

Schleinbach

Schletz

Schönborn

Schöngrabern

Schönkirchen

Schönkirchen-Reyersdorf

Schrattenberg

Schrattenthal

Schrick

Seebarn

Seefeld

Seefeld-Kadolz

Seitzerdorf-Wolfpassing

Senning

Siebenhirten

Sierndorf

Sierndorf/March

Sigmundsherberg

Simonsfeld

Sitzendorf an der Schmida

Sitzenhart

Sonnberg

Sonndorf

Spannberg

St Bernhard-Frauenhofen

St Ulrich

Staatz

Staatz-Kautzendorf

Starnwörth

Steinabrunn

Steinbrunn

Steinebrunn

Stetteldorf/Wagram

Stetten

Stillfried

Stockerau

Stockern

Stoitzendorf

Straning

Stranzendorf

Streifing

Streitdorf

Stronsdorf

Stützenhofen

Sulz im Weinviertel

Suttenbrunn

Tallesbrunn

Traunfeld

Tresdorf

Ulrichskirchen

Ulrichskirchen-Schleinbach

Ungerndorf

Unterdürnbach

Untergrub

Unterhautzental

Untermallebarn

Untermarkersdorf

Unternalb

Unterolberndorf

Unterparschenbrunn

Unterretzbach

Unterrohrbach

Unterstinkenbrunn

Unterthern

Velm

Velm-Götzendorf

Viendorf

Waidendorf

Waitzendorf

Waltersdorf

Waltersdorf/March

Walterskirchen

Wartberg

Waschbach

Watzelsdorf

Weikendorf

Wetzelsdorf

Wetzleinsdorf

Weyerburg

Wieselsfeld

Wiesern

Wildendürnbach

Wilfersdorf

Wilhelmsdorf

Windisch-Baumgarten

Windpassing

Wischathal

Wolfpassing an der Hochleithen

Wolfpassing

Wolfsbrunn

Wolkersdorf/Weinviertel

Wollmannsberg

Wullersdorf

Wultendorf

Wulzeshofen

Würnitz

Zellerndorf

Zemling

Ziersdorf

Zissersdorf

Zistersdorf

Zlabern

Zogelsdorf

Zwentendorf

Zwingendorf

1.3.13. Määritetty alue Südsteiermark

a) Großlagen:

Sausal

Südsteirisches Rebenland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Brudersegg

Burgstall

Czamillonberg/Kaltenegg

Eckberg

Eichberg

Einöd

Gauitsch

Graßnitzberg

Harrachegg

Hochgraßnitzberg

Karnerberg

Kittenberg

Königsberg

Kranachberg

Lubekogel

Mitteregg

Nußberg

Obegg

Päßnitzerberger Römerstein

Pfarrweingarten

Schloßberg

Sernauberg

Speisenberg

Steinriegl

Stermitzberg

Urlkogel

Wielitsch

Wilhelmshöhe

Witscheinberg

Witscheiner Herrenberg

Zieregg

Zoppelberg

c) Kunnat tai kunnanosat:

Aflenz an der Sulm

Altenbach

Altenberg

Arnfels

Berghausen

Brudersegg

Burgstall

Eckberg

Ehrenhausen

Eichberg-Arnfels

Eichberg-Trautenburg

Einöd

Empersdorf

Ewitsch

Flamberg

Fötschach

Gamlitz

Gauitsch

Glanz

Gleinstätten

Goldes

Göttling

Graßnitzberg

Greith

Großklein

Großwalz

Grottenhof

Grubtal

Hainsdorf/Schwarzautal

Hasendorf an der Mur

Heimschuh

Höch

Kaindorf an der Sulm

Kittenberg

Kitzeck im Sausal

Kogelberg

Kranach

Kranachberg

Labitschberg

Lang

Langaberg

Langegg

Lebring - St Margarethen

Leibnitz

Leutschach

Lieschen

Maltschach

Mattelsberg

Mitteregg

Muggenau

Nestelbach

Nestelberg/Heimschuh

Nestelberg/Großklein

Neurath

Obegg

Oberfahrenbach

Obergreith

Oberhaag

Oberlupitscheni

Obervogau

Ottenberg

Paratheregg

Petzles

Pistorf

Pößnitz

Prarath

Ratsch an der Weinstraße

Remschnigg

Rettenbach

Rettenberg

Retznei

Sausal

Sausal-Kerschegg

Schirka

Schloßberg

Schönberg

Schönegg

Seggauberg

Sernau

Spielfeld

St Andrä i.S.

St Andrä-Höch

St Johann im Saggautal

St Nikolai im Sausal

St Nikolai/Draßling

St Ulrich/Waasen

Steinbach

Steingrub

Steinriegel

Sulz

Sulztal an der Weinstraße

Tillmitsch

Unterfahrenbach

Untergreith

Unterhaus

Unterlupitscheni

Vogau

Wagna

Waldschach

Weitendorf

Wielitsch

Wildon

Wolfsberg/Schw.

Zieregg

1.3.14. Määritetty alue Weststeiermark

a) Großlagen:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg

Hochgrail

St Ulrich i. Gr.

c) Kunnat tai kunnanosat:

Aibl

Bad Gams

Deutschlandsberg

Frauental an der Laßnitz

Graz

Greisdorf

Groß St Florian

Großradl

Gundersdorf

Hitzendorf

Hollenegg

Krottendorf

Lannach

Ligist

Limberg

Marhof

Mooskirchen

Pitschgau

Preding

Schwanberg

Seiersberg

St Bartholomä

St Martin i.S.

St Stefan ob Stainz

St Johann ob Hohenburg

St Peter i.S.

Stainz

Stallhofen

Straßgang

Sulmeck-Greith

Unterbergla

Unterfresen

Weibling

Wernersdorf

Wies

1.3.15. Määritetty alue Südoststeiermark

a) Großlagen:

Oststeirisches Hügelland

Vulkanland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Annaberg

Buchberg

Burgfeld

Hofberg

Hoferberg

Hohenberg

Hürtherberg

Kirchleiten

Klöchberg

Königsberg

Prebensdorfberg

Rathenberg

Reiting

Ringkogel

Rosenberg

Saziani

Schattauberg

Schemming

Schloßkogel

Seindl

Steintal

Stradenberg

Sulzberg

Weinberg

c) Kunnat tai kunnanosat:

Aigen

Albersdorf-Prebuch

Allerheiligen bei Wildon

Altenmarkt bei Fürstenfeld

Altenmarkt bei Riegersburg

Aschau

Aschbach bei Fürstenfeld

Auersbach

Aug-Radisch

Axbach

Bad Waltersdorf

Bad Radkersburg

Bad Gleichenberg

Bairisch Kölldorf

Baumgarten bei Gnas

Bierbaum am Auersbach

Bierbaum

Breitenfeld/Rittschein

Buch-Geiseldorf

Burgfeld

Dambach

Deutsch Goritz

Deutsch Haseldorf

Dienersdorf

Dietersdorf am Gnasbach

Dietersdorf

Dirnbach

Dörfl

Ebersdorf

Edelsbach bei Feldbach

Edla

Eichberg bei Hartmannsdorf

Eichfeld

Entschendorf am Ottersbach

Entschendorf

Etzersdorf-Rollsdorf

Fehring

Feldbach

Fischa

Fladnitz im Raabtal

Flattendorf

Floing

Frannach

Frösaugraben

Frössauberg

Frutten

Frutten-Geißelsdorf

Fünfing bei Gleisdorf

Fürstenfeld

Gabersdorf

Gamling

Gersdorf an der Freistritz

Gießelsdorf

Gleichenberg-Dorf

Gleisdorf

Glojach

Gnaning

Gnas

Gniebing

Goritz

Gosdorf

Gossendorf

Grabersdorf

Grasdorf

Greinbach

Großhartmannsdorf

Grössing

Großsteinbach

Großwilfersdorf

Grub

Gruisla

Gschmaier

Gutenberg an der Raabklamm

Gutendorf

Habegg

Hainersdorf

Haket

Halbenrain

Hart bei Graz

Hartberg

Hartberg-Umgebung

Hartl

Hartmannsdorf

Haselbach

Hatzendorf

Herrnberg

Hinteregg

Hirnsdorf

Hochenegg

Hochstraden

Hof bei Straden

Hofkirchen bei Hardegg

Höflach

Hofstätten

Hofstätten bei Deutsch

Hohenbrugg

Hohenkogl

Hopfau

Ilz

Ilztal

Jagerberg

Jahrbach

Jamm

Johnsdorf-Brunn

Jörgen

Kaag

Kaibing

Kainbach

Lalch

Kapfenstein

Karbach

Kirchberg an der Raab

Klapping

Kleegraben

Kleinschlag

Klöch

Klöchberg

Kohlgraben

Kölldorf

Kornberg bei Riegersburg

Krennach

Krobathen

Kronnersdorf

Krottendorf

Krusdorf

Kulm bei Weiz

Laasen

Labuch

Landscha bei Weiz

Laßnitzhöhe

Leitersdorf im Raabtal

Lembach bei Riegersburg

Lödersdorf

Löffelbach

Loipersdorf bei Fürstenfeld

Lugitsch

Maggau

Magland

Mahrensdorf

Maierdorf

Maierhofen

Markt Hartmannsdorf

Marktl

Merkendorf

Mettersdorf am Saßbach

Mitterdorf an der Raab

Mitterlabill

Mortantsch

Muggendorf

Mühldorf bei Feldbach

Mureck

Murfeld

Nägelsdorf

Nestelbach im Ilztal

Neudau

Neudorf

Neusetz

Neustift

Nitscha

Oberdorf am Hochegg

Obergnas

Oberkarla

Oberklamm

Oberspitz

Obertiefenbach

Öd

Ödgraben

Ödt

Ottendorf an der Rittschein

Penzendorf

Perbersdorf bei St. Peter

Persdorf

Pertlstein

Petersdorf

Petzelsdorf

Pichla bei Radkersburg

Pichla

Pirsching am Traubenberg

Pischelsdorf in der Steiermark

Plesch

Pöllau

Pöllauberg

Pölten

Poppendorf

Prebensdorf

Pressguts

Pridahof

Puch bei Weiz

Raabau

Rabenwald

Radersdorf

Radkersburg Umgebung

Radochen

Ragnitz

Raning

Ratschendorf

Reichendorf

Reigersberg

Reith bei Hartmannsdorf

Rettenbach

Riegersburg

Ring

Risola

Rittschein

Rohr an der Raab

Rohr bei Hartberg

Rohrbach am Rosenberg

Rohrbach bei Waltersdorf

Romatschachen

Ruppersdorf

Saaz

Schachen am Römerbach

Schölbing

Schönau

Schönegg bei Pöllau

Schrötten bei Deutsch-Goritz

Schwabau

Schwarzau im Schwarzautal

Schweinz

Sebersdorf

Siebing

Siegersdorf bei Herberstein

Sinabelkirchen

Söchau

Speltenbach

St Peter am Ottersbach

St Johann bei Herberstein

St Veit am Vogau

St Kind

St Anna am Aigen

St Georgen an der Stiefing

St Johann in der Haide

St Margarethen an der Raab

St Nikolai ob Draßling

St Marein bei Graz

St Magdalena am Lemberg

St Stefan im Rosental

St Lorenzen am Wechsel

Stadtbergen

Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf

Staudach

Stein

Stocking

Straden

Straß

Stubenberg

Sulz bei Gleisdorf

Sulzbach

Takern

Tatzen

Tautendorf

Tiefenbach bei Kaindorf

Tieschen

Trautmannsdorf/Oststeiermark

Trössing

Übersbach

Ungerdorf

Unterauersbach

Unterbuch

Unterfladnitz

Unterkarla

Unterlamm

Unterlaßnitz

Unterzirknitz

Vockenberg

Wagerberg

Waldsberg

Walkersdorf

Waltersdorf in der Oststeiermark

Waltra

Wassen am Berg

Weinberg an der Raab

Weinberg

Weinburg am Sassbach

Weißenbach

Weiz

Wetzelsdorf bei Jagerberg

Wieden

Wiersdorf

Wilhelmsdorf

Wittmannsdorf

Wolfgruben bei Gleisdorf

Zehensdorf

Zelting

Zerlach

Ziegenberg

1.3.16. Määritetty alue Wien

a) Großlagen:

Bisamberg-Wien

Georgenberg

Kahlenberg

Nußberg

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altweingarten

Auckenthal

Bellevue

Breiten

Burgstall

Falkenberg

Gabrissen

Gallein

Gebhardin

Gernen

Herrenholz

Hochfeld

Jungenberg

Jungherrn

Kuchelviertel

Langteufel

Magdalenenhof

Mauer

Mitterberg

Oberlaa

Preußen

Reisenberg

Rosengartl

Schenkenberg

Steinberg

Wiesthalen

c) Kunnat tai kunnanosat:

Dornbach

Grinzing

Groß Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nußdorf

Ober Sievering

Oberlaa-Stadt

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17. Määritetty alue Vorarlberg

a) Großlagen:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

c) Kunnat:

Bregenz

Röthis

1.3.18. Määritetty alue Tirol

a) Großlagen:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

c) Kunta:

Zirl

2. Pöytäviinit, joissa on maantieteellinen merkintä

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

B. Perinteiset merkinnät

Ausbruchwein

Auslese

Auslesewein

Beerenauslese

Beerenauslesewein

Bergwein

Eiswein

Heuriger

Kabinett

Kabinettwein

Landwein

Prädikatswein

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart

Spätlese

Spätlesewein

Strohwein

Sturm

Trockenbeerenauslese

B. Sveitsistä peräisin olevien viinialan tuotteiden suojatut nimitykset

I. Maantieteelliset merkinnät

1. Kantonit

Zürich

Bern/Berne

Luzern

Uri

Schwyz

Nidwalden

Glarus

Fribourg/Freiburg

Basel-Land

Basel-Stadt

Solothurn

Schaffhausen

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Ausserrhoden

St Gallen

Graubünden

Aargau

Thurgau

Ticino

Vaud

Valais/Wallis

Neuchâtel

Genève

Jura

1.1. Zürich

1.1.1. Zürichsee

Erlenbach

- Mariahalde

- Turmgut

Herrliberg

- Schipfgut

Hombrechtikon

- Feldbach

- Rosenberg

- Trüllisberg

Küsnacht

Kilchberg

Männedorf

Meilen

- Appenhalde

- Chorherren

Richterswil

Stäfa

- Lattenberg

- Sternenhalde

- Uerikon

Thalwil

Uetikon am See

Wädenswil

Zollikon

1.1.2. Limmattal

Höngg

Oberengstringen

Oetwil an der Limmat

Weiningen

1.1.3. Züricher Unterland

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

- Teufen

- Schloss Teufen

Glattfelden

Hüntwangen

Kloten

Lufingen

Niederhasli

Niederwenigen

Nürensdorf

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Regensdorf

Steinmaur

Wasterkingen

Wil

Winkel

Weiach

1.1.4. Weinland

Adlikon

Andelfingen

- Heiligberg

Benken

Berg am Irchel

Buch am Irchel

Dachsen

Dättlikon

Dinhard

Dorf

- Goldenberg

- Schloss Goldenberg

- Schwerzenberg

Elgg

Ellikon

Elsau

Flaach

- Worrenberg

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

- Klosterberg

Kleinandelfingen

- Schiterberg

Marthalen

Neftenbach

- Wartberg

Ossingen

Pfungen

Rheinau

Rickenbach

Seuzach

Stammheim

Trüllikon

- Rudolfingen

- Wildensbuch

Truttikon

Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)

Volken

Waltalingen

- Schloss Schwandegg

- Schloss Giersberg

Wiesendangen

Wildensbuch

Winterthur-Wülflingen

1.2. Bern/Berne

Biel/Bienne

Erlach/Cerlier

Gampelen/Champion

Ins/Anet

Neuenstadt/La Neuveville

- Schafis/Chavannes

Ligerz/Gléresse

- Schernelz

Oberhofen

Sigriswil

Spiez

Tschugg

Tüscherz/Daucher

- Alfermée

Twann/Douane

- St Petersinsel/Ile St-Pierre

Vignelz/Vigneule

1.3. Luzern

Aesch

Altwis

Dagmersellen

Ermensee

Gelfingen

Heidegg

Hitzkirch

Hohenrain

Horw

Meggen

Weggis

1.4. Uri

Bürglen

Flüelen

1.5. Schwyz

Altendorf

Küssnacht am Rigi

Leutschen

Wangen

Wollerau

1.6. Nidwalden

Stans

1.7. Glarus

Niederurnen

Glarus

1.8. Fribourg/Freiburg

Vully

- Nant

- Praz

- Sugiez

- Môtier

- Mur

Cheyres

Font

1.9. Basel-Land

Aesch

- Tschäpperli

Arisdorf

Arlesheim

Balstahl

- Klus

Biel-Benken

Binningen

Bottmingen

Buus

Ettingen

Itingen

Liestal

Maisprach

Muttenz

Oberdorf

Pfeffingen

Pratteln

Reinach

Sissach

Tenniken

Therwil

Wintersingen

Ziefen

Zwingen

1.10. Basel-Stadt

Riehen

1.11. Solothurn

Buchegg

Dornach

Erlinsbach

Flüh

Hofstetten

Rodersdorf

Witterswil

1.12. Schaffhausen

Altdorf

Beringen

Buchberg

Buchegg

Dörflingen

- Heerenberg

Gächlingen

Hallau

Löhningen

Oberhallau

Osterfingen

Rüdlingen

Schaffhausen

- Heerenberg

- Munot

- Rheinhalde

Schleitheim

Siblingen

- Eisenhalde

Stein am Rhein

- Blaurock

- Chäferstei

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

1.13. Appenzell Innerrhoden

Oberegg

1.14. Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

1.15. St Gallen

Altstätten

- Forst

Amden

Au

- Monstein

Ragaz

- Freudenberg

Balgach

Berneck

- Pfauenhalde

- Rosenberg

Bronchhofen

Eichberg

Flums

Frümsen

Grabs

- Werdenberg

Heerbrugg

Jona

Marbach

Mels

Oberriet

Pfäfers

Quinten

Rapperswil

Rebstein

Rheineck

Rorschacherberg

Sargans

Sax

Sevelen

St Margrethen

Thal

- Buchberg

Tscherlach

Walenstadt

Wartau

Weesen

Werdenberg

Wil

1.16. Graubünden

Bonaduz

Cama

Chur

Domat/Ems

Felsberg

Fläsch

Grono

Igis

Jenins

Leggia

Maienfeld

- St Luzisteig

Malans

Mesolcina

Monticello

Roveredo

San Vittore

Verdabbio

Zizers

1.17. Aargau

Auenstein

Baden

Bergdietikon

- Herrenberg

Biberstein

Birmenstorf

Böttstein

Bözen

Bremgarten

- Stadtreben

Döttingen

Effingen

Egliswil

Elfingen

Endingen

Ennetbaden

- Goldwand

Erlinsbach

Frick

Gansingen

Gebensdorf

Gipf-Oberfrick

Habsburg

Herznach

Hornussen

- Stiftshalde

Hottwil

Kaisten

Kirchdorf

Klingnau

Küttigen

Lengnau

Lenzburg

- Goffersberg

- Burghalden

Magden

Manndach

Meisterschwanden

Mettau

Möriken

Muri

Niederrohrdorf

Oberflachs

Oberhof

Oberhofen

Obermumpf

Oberrohrdorf

Oeschgen

Remigen

Rüfnach

- Bödeler

- Rütiberg

Schaffisheim

Schinznach

Schneisingen

Seengen

- Berstenberg

- Wessenberg

Steinbruck

Spreitenbach

Sulz

Tegerfelden

Thalheim

Ueken

Unterlunkhofen

Untersiggenthal

Villigen

- Schlossberg

- Steinbrüchler

Villnachern

Wallenbach

Wettingen

Wil

Wildegg

Wittnau

Würenlingen

Würenlos

Zeiningen

Zufikon

1.18. Thurgau

1.18.1. Tuotantoalue I

Diessenhofen

- St Katharinental

Frauenfeld

- Guggenhürli

- Holderberg

Herdern

- Kalchrain

- Schloss Herdern

Hüttwilen

- Guggenhüsli

- Stadtschryber

Niederneuenforn

- Trottenhalde

- Landvogt

- Chrachenfels

Nussbaumen

- St Anna-Oelenberg

- Chindsruet-Chardüsler

Oberneuenforn

- Farhof

- Burghof

Schlattingen

- Herrenberg

Stettfurt

- Schloss Sonnenberg

- Sonnenberg

Uesslingen

- Steigässli

Warth

- Karthause Ittingen

1.18.2. Tuotantoalue II

Amlikon

Amriswil

Buchackern

Götighofen

- Buchenhalde

- Hohenfels

Griesenberg

Hessenreuti

Märstetten

- Ottenberg

Sulgen

- Schützenhalde

Weinfelden

- Bachtobel

- Scherbengut

- Schloss Bachtobel

Schmälzler

Straussberg

Sunnehalde

Thurgut

1.18.3. Tuotantoalue III

Berlingen

Ermatingen

Eschenz

- Freudenfels

Fruthwilen

Mammern

Mannenbach

Salenstein

- Arenenberg

Steckborn

1.19. Ticino

1.19.1. Bellinzona

Arbedo-Castione

Bellinzona

Cadenazzo

Camorino

Giubiasco

Gnosca

Gorduno

Gudo

Lumino

Medeglia

Moleno

Monte Carasso

Pianezzo

Preonzo

Robasacco

Sanantonino

Sementina

1.19.2. Blenio

Corzoneso

Dongio

Malvaglia

Ponte-Valentino

Semione

1.19.3. Leventina

Anzonico

Bodio

Giornico

Personico

Pollegio

1.19.4. Locarno

Ascona

Auressio

Berzona

Borgnone

Brione s/Minusio

Brissago

Caviano

Cavigliano

Contone

Corippo

Cugnasco

Gerra Gambarogno

Gerra Verzasca

Gordola

Intragna

Lavertezzo

Locarno

Loco

Losone

Magadino

Mergoscia

Minusio

Mosogno

Muralto

Orselina

Piazzogna

Ronco s/Ascona

San Nazzaro

S. Abbondio

Tegna

Tenero-Contra

Verscio

Vira Gambarogno

Vogorno

1.19.5. Lugano

Agno

Agra

Aranno

Arogno

Astano

Barbengo

Bedano

Bedigliora

Bioggio

Bironico

Bissone

Busco Luganese

Breganzona

Brusion Arsizio

Cademario

Cadempino

Cadro

Cagiallo

Camignolo

Canobbio

Carabbia

Carabietta

Carona

Caslano

Cimo

Comano

Croglio

Cureggia

Cureglia

Curio

Davesco Soragno

Gentilino

Grancia

Gravesano

Iseo

Lamone

Lopagno

Lugaggia

Lugano

Magliaso

Manno

Maroggia

Massagno

Melano

Melide

Mezzovico-Vira

Miglieglia

Montagnola

Monteggio

Morcote

Muzzano

Neggio

Novaggio

Origlio

Pambio-Noranco

Paradiso

Pazallo

Ponte Capriasca

Porza

Pregassona

Pura

Rivera

Roveredo

Rovio

Sala Capriasca

Savosa

Sessa

Sigirino

Sonvico

Sorengo

Tesserete

Torricella-Taverne

Vaglio

Vernate

Vezia

Vico Morcote

Viganello

Villa Luganese

1.19.6. Mendrisio

Arzo

Balerna

Besazio

Bruzella

Caneggio

Capolago

Casima

Castel San Pietro

Chiasso

Chiasso-Pedrinate

Coldrerio

Genestrerio

Ligornetto

Mendrisio

Meride

Monte

Morbio Inferiore

Morbio Superiore

Novazzano

Rancate

Riva San Vitale

Salorino

Stabio

Tremona

Vacallo

1.19.7. Riviera

Biasca

Claro

Cresciano

Iragna

Lodrino

Osogna

1.19.8. Valle Maggia

Aurigeno

Avegno

Cavergno

Cevio

Giumaglio

Gordevio

Lodano

Maggia

Moghegno

Someo

1.20. Vaud

1.20.1. Région est de Lausanne

Aigle

Belmont- sur-Lausanne

Bex

Blonay

Calamin

Chardonne

- Cure d'Attalens

Chexbres

Corbeyrier

Corseaux

Corsier-sur-Vevey

Cully

Dezaley

Dezaley-Marsens

Epesses

Grandvaux

Jongny

La Tour-de-Peilz

Lavey-Morcles

Lutry

- Savuit

Montreux

Ollon

Paudex

Puidoux

Pully

Riex

Rivaz

Roche

St-Légier-La Chiésaz

St-Saphorin

- Burignon

- Faverges

Treytorrens

Vevey

Veytaux

Villeneuve

Villette

- Châtelard

Yvorne

1.20.2. Région ouest de Lausanne

Aclens

Allaman

Arnex-sur-Nyon

Arzier

Aubonne

Begnins

Bogis-Bossey

Borex

Bougy-Villars

Bremblens

Buchillon

Bursinel

Bursins

Bussigny-près-Lausanne

Bussy-Chardonney

Chigny

Clarmont

Coinsins

Colombier

Commugny

Coppet

Crans-près-Céligny

Crassier

Crissier

Denens

Denges

Duillier

Dully

Echandens

Echichens

Ecublens

Essertines-sur-Rolle

Etoy

Eysins

Féchy

Founex

Genolier

Gilly

Givrins

Gollion

Gland

Grens

Lavigny

Lonay

Luins

- Château de Luins

Lully

Lussy-sur-Morges

Mex

Mies

Monnaz

Mont-sur-Rolle

Morges

Nyon

Perroy

Prangins

Préverenges

Prilly

Reverolle

Rolle

Romanel-sur-Morges

Saint-Livres

Saint-Prex

Signy-Avenex

St-Saphorin-sur-Morges

Tannay

Tartegnin

Saint-Sulpice

Tolochenaz

Trélex

Vaux-sur-Morges

Vich

Villars-Sainte-Croix

Villars-sous-Yens

Vinzel

Vufflens-la-Ville

Vufflens-le-Château

Vullierens

Yens

1.20.3. Côtes-de-l'Orbe

Agiez

Arnex-sur-Orbe

Baulmes

Bavois

Belmont-sur-Yverdon

Chamblon

Champvent

Chavornay

Corcelles-sur-Chavornay

Eclépens

Essert-sous-Champvent

La Sarraz

Mathod

Montcherand

Orbe

Orny

Pompaples

Rances

Suscévaz

Treycovagnes

Valeyres-sous-Rances

Villars-sous-Champvent

Yvonand

1.20.4. Nord vaudois

Bonvillars

Concise

Corcelles-près-Concise

Fiez

Fontaines-sur-Grandson

Grandson

Montagny-près-Yverdon

Novalles

Onnens

Valeyres-sous-Montagny

1.20.5. Vully

Bellerive

Chabrey

Champmartin

Constantine

Montmagny

Mur

Vallamand

Villars-le-Grand

1.21. Valais/Wallis

Agarn

Ardon

Ausserberg

Ayent

- Signèse

Baltschieder

Bovernier

Bratsch

Brig/Brigue

Chablais

Chalais

Chamoson

- Ravanay

- Saint Pierre-de-Clage

- Trémazières

Charrat

Chermignon

- Ollon

Chippis

Collombey-Muraz

Collonges

Conthey

Dorénaz

Eggerberg

Embd

Ergisch

Evionnaz

Fully

- Beudon

- Branson

- Châtaignier

Gampel

Grimisuat

- Champlan

- Molignon

- Le Mont

- Saint Raphaël

Grône

Hohtenn

Lalden

Lens

- Flanthey

- Saint-Clément

- Vaas

Leytron

- Grand-Brûlé

- Montagnon

- Montibeux

- Ravanay

Leuk/Loèche

- Lichten

Martigny

- Coquempey

Martigny-Combe

- Plan Cerisier

Miège

Montana

- Corin

Monthey

Nax

Nendaz

Niedergesteln

Port-Valais

- Les Evouettes

Randogne

- Loc

Raron/Rarogne

Riddes

Saillon

Saint-Léonard

Saint-Maurice

Salgesch/Salquenen

Salins

Saxon

Savièse

- Diolly

Sierre

- Champsabé

- Crétaplan

- Géronde

- Goubing

- Granges

- La Millière

- Muraz

- Noës

Sion

- Batassé

- Bramois

- Châteauneuf

- Châtroz

- Clavoz

- Corbassière

- La Folie

- Lentine

- Maragnenaz

- Molignon

- Le Mont

- Mont d'Or

- Montorge

- Pagane

- Uvrier

Stalden

Staldenried

Steg

Troistorrents

Turtmann/Tourtemagne

Varen/Varone

Venthône

- Anchette

- Darnonaz

Vernamiège

Vétroz

- Balavaud

- Magnot

Veyras

- Bernune

Muzot

Ravyre

Vernayaz

Vex

Vionnaz

Visp/Viège

Visperterminen

Vollèges

Vouvry

Zeneggen

1.22. Neuchâtel

Auvernier

Bevais

Bôle

Boudry

Colombier

Corcelles

Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Cressier

Fressens

Gorgier

Hauterive

Le Landron

Neuchâtel

- Champréveyres

- La Coudre

Peseux

Saint-Aubin

Saint-Blaise

Vaumarcus

1.23. Genève

Aire-la-Ville

Anières

Avully

Avusy

Bardonnex

- Charrot

- Landecy

Bellevue

Bernex

- Lully

Cartigny

Céligny ou Côte Céligny

Chancy

Choulex

Collex-Bossy

Collonge-Bellerive

Cologny

Confignon

Corsier

Dardagny

- Essertines

Genthod

Gy

Hermance

Jussy

Laconnex

Meinier

- Le Carre

Meyrin

Perly-Certoux

Plans-les-Ouates

Presinge

Puplinges

Russin

Satigny

- Bourdigny

- Choully

- Peissy

Soral

Troinex

Vandoeuvres

Vernier

Veyrier

1.24. Jura

Buix

Soyhières

II. Perinteiset sveitsiläiset merkinnät

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée

Attestierter Winzerwy

Bondola

Clos

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata

Dôle

Dorin

Fendant

Goron

Grand Cru

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

La Gerle

Landwein

Nostrano

Perdrix Blanche

Perlan

Premier Cru

Salvagnin

Schiller

Terravin

Ursprungsbezeichnung

Vin de pays

Vinatura

VITI

Winzerwy

(1) EYVL L 84, 27.3.1987, s. 59.

(2) EYVL L 184, 24.7.1996, s. 1.

(3) EYVL L 373, 31.12.1988, s. 59.

(4) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 11.

Lisäys 3

6 ja 25 artiklaan

I. Liitteen 6 artiklassa tarkoitettujen nimitysten suoja ei estä käyttämästä Sveitsistä peräisin olevien viinien osalta seuraavia viiniköynnöslajikkeiden nimiä, jos niitä käytetään Sveitsin lainsäädännön mukaisesti ja yhdessä viinin alkuperän selvästi ilmaisevan maantieteellisen merkinnän kanssa:

- Ermitage / Hermitage

- Johannisberg.

II. Rajoittamatta tämän liitteen 6 artiklan säännöksiä, jotka koskevat perinteisten merkintöjen suojaa ja kunnes Sveitsi hyväksyy kolmen vuoden kuluessa tämän liitteen voimaantulosta tarvittavat säännökset edellä lueteltujen nimien määrittämiseksi, jotta niille voidaan myöntää suoja perinteisinä merkintöinä tämän liitteen II osaston mukaisesti, seuraavia nimiä voidaan käyttää Sveitsistä peräisin olevien viinien kuvauksessa ja esittelyssä, jos niitä pidetään kaupan yhteisön alueen ulkopuolella:

- Auslese

- Beerenauslese

- Beerli

- Beerliwein

- Eiswein

- Gletscherwein

- OEil de Perdrix

- Sélection de grain noble

- Spätlese

- Strohwein

- Süssdruck

- Trockenbeerenauslese

- Vendange tardive

- Vendemmia tardiva

- Vin de gelée

- Vin des Glaciers

- Vin de paille

- Vin doux naturel

- Weissherbst

Asetuksen (ETY) N:o 3201/90 liitteen I mukaisesti nimiä "Auslese", "Beerliwein" ja "Spätlese" voidaan käyttää pidettäessä tuotteita kaupan yhteisössä.

III. Liitteen 25 rtiklan b alakohdan mukaisesti ja jollei viinituotteiden kuljetusten mukana seuraavien asiakirjojen järjestelmään sovellettavista erityissäännöksistä muuta johdu, liitettä ei sovelleta viinialan tuotteisiin, jotka:

a) sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja ovat tarkoitettuja yksityiseen kulutukseen;

b) ovat yksityishenkilöiden välisiä lähetyksiä ja tarkoitettuja yksityiseen kulutukseen;

c) ovat henkilökohtaisia tavaroita yksityishenkilön muuton tai perinnön yhteydessä;

d) on tuotu tieteellisiin tai teknisiin tutkimustarkoituksiin enintään yhden hehtolitran määrinä;

e) on tarkoitettu diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille suodun tuontioikeuden mukaisesti;

f) ovat osa kansainvälisten kuljetusvälineiden elintarvikevarastoa.

LIITE B

NIMITYSTEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN JA SUOJA TISLATTUJEN ALKOHOLIJUOMIEN JA MAUSTETTUJEN VIINIPOHJAISTEN JUOMIEN ALALLA

1 artikla

Osapuolet sitoutuvat helpottamaan ja edistämään syrjimättä ja vastavuoroisesti tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien kauppavirtoja välillään.

2 artikla

Tätä liitettä sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

a) tislatut alkoholijuomat siten kuin ne on määritelty:

- yhteisön osalta asetuksessa (ETY) N:o 1576/89, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asiakirjalla Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista,

- Sveitsin osalta elintarvikeasetuksen (Ordonnance sur les denrées alimentaires), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä joulukuuta1998 (RO 1999 303), 39 luvussa

sekä harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisen järjestelmän nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet.

b) maustetut viinit, maustetut viinipohjaiset juomat ja maustetut viinituotteista valmistetut juomasekoitukset, jäljempänä "maustetut juomat", siten kuin ne on määritelty:

- yhteisön osalta asetuksessa (ETY) N:o 1601/91, sellaisena kuin sen on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2061/96,

- Sveitsin osalta elintarvikeasetuksen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä joulukuuta 1998 (RO 1999 303), 36 luvussa

sekä harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisen järjestelmän nimikkeeseen 2205 ja ex 2206 kuuluvat tuotteet.

3 artikla

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

a) "peräisin olevalla tislatulla alkoholijuomalla", jota edeltää toisen osapuolen nimi, tislattua alkoholijuomaa, joka mainitaan liitteen lisäyksissä 1 ja 2 ja joka on valmistettu kokonaan mainitun osapuolen alueella;

b) "peräisin olevalla maustetulla alkoholijuomalla", jota edeltää toisen osapuolen nimi, maustettua juomaa, joka mainitaan liitteen lisäyksissä 3 ja 4 ja on valmistettu kokonaan mainitun osapuolen alueella;

c) "nimityksellä" etiketeissä, tislatun alkoholijuoman tai maustetun juoman mukana kuljetuksen aikana seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa sekä mainonnassa käytettyjä nimityksiä;

d) "etiketillä" tislattua alkoholijuomaa tai maustettua juomaa luonnehtivien ja samassa astiassa, myös sulkimessa, siinä riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällyksessä olevien nimitysten ja muiden merkintöjen, tunnusten, kuvien ja merkkien kokonaisuutta;

e) "esittelyllä" säiliöissä ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä nimityksiä;

f) "pakkauksella" suojakääreitä, kuten paperit, erilaiset olkikääreet, pahvi- ja puulaatikot, joita käytetään yhden tai useamman säiliön kuljetuksen aikana.

4 artikla

1. Seuraavat nimitykset ovat suojattuja:

a) yhteisöstä peräisin olevien tislattujen alkoholijuomien osalta liitteen lisäyksessä 1 olevat nimitykset,

b) Sveitsistä peräisin olevien tislattujen alkoholijuomien osalta liitteen lisäyksessä 2 olevat nimitykset,

c) yhteisöstä peräisin olevien maustettujen juomien osalta liitteen lisäyksessä 3 olevat nimitykset,

d) Sveitsistä peräisin olevien maustettujen juomien osalta liitteen lisäyksessä 4 olevat nimitykset.

2. Asetuksen (ETY) N:o 1576/89 mukaisesti, sen estämättä, mitä sen 1 artiklan 4 kohdan f) alakohdan toisessa alakohdassa säädetään, nimitys "marc" tai "eau-de-vie de marc de raisin" voidaan korvata nimityksellä "Grappa" Sveitsin italiankielisillä alueilla sellaisten tältä alueelta saaduista rypäleistä tuotettujen tislattujen alkoholijuomien osalta, jotka on lueteltu lisäyksessä 2.

5 artikla

1. Sveitsissä yhteisön suojattuja nimityksiä:

- voidaan käyttää ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä, ja

- ne varataan yksinomaan niille yhteisöstä peräisin oleville tislatuille alkoholijuomille ja maustetuille juomille, joihin niitä sovelletaan.

2. Yhteisössä Sveitsin suojattuja nimityksiä:

- voidaan käyttää ainoastaan edellytyksin, joista säädetään Sveitsin lainsäädännössä, ja

- ne varataan yksinomaan niille Sveitsistä peräisin oleville tislatuille alkoholijuomille ja maustetuille juomille, joista käytetään kyseisiä nimityksiä.

3. Osapuolet toteuttavat kaikki tämän liitteen mukaisesti tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 4 artiklassa tarkoitettujen ja osapuolten alueilta peräisin olevien tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen juomien kuvauksessa ja esittelyssä käytettävien nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen (jäljempänä "ADPIC-sopimus") liitteessä 1C olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen 22 ja 23 artiklan soveltamista. osapuolten on varmistettava asianomaisille osapuolille lailliset keinot, joilla estetään nimityksen käyttö sellaisen tislatun alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman kuvaamisessa, joka ei ole peräisin mainitulla nimityksellä kuvatusta paikasta tai paikasta, jossa kyseistä nimitystä perinteisesti käytetään.

4. Osapuolet eivät voi kieltää tässä artiklassa tarkoitettua suojaa ADPIC-sopimuksen 24 artiklan 4-7 kohdassa eritellyissä olosuhteissa.

6 artikla

Edellä 5 artiklassa tarkoitettua suojaa sovelletaan myös tapauksiin, joissa on maininta tislatun alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman todellisesta alkuperästä, tai tapauksiin, joissa nimitys on käännetty tai joissa se esiintyy sellaisten ilmaisujen kanssa kuin "laji", "tyyppi", "tyyli", "tapa", "jäljitelmä", "menetelmä" tai muun mahdollisesti harhaanjohtavia graafisia symboleja sisältävän vastaavan ilmaisun kanssa.

7 artikla

Jos tislatun alkoholijuoman tai maustetun juoman nimitys on homonyyminen toisen juoman nimityksen kanssa, kukin näistä nimityksistä suojataan. Osapuolet vahvistavat käytännön toimet, joilla kyseiset homonyymiset nimitykset voidaan erottaa, ottaen huomioon sen, että asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu on taattava ja sen, ettei kuluttajia saada johtaa harhaan.

8 artikla

Tämän liitteen määräykset eivät missään tapauksessa saa haitata kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan.

9 artikla

Mikään tämän liitteen määräys ei velvoita osapuolta suojaamaan sellaista toisen osapuolen nimitystä, jota ei suojata tai jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka käyttö lopetetaan siellä.

10 artikla

Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että osapuolten alueilta peräisin olevaa tislattua alkoholijuomaa tai maustettua juomaa vietäessä niiden alueiden ulkopuolella ja sitä kaupan pidettäessä alueen ulkopuolella toisen osapuolen tämän liitteen nojalla suojattuja nimityksiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toiselta osapuolelta peräisin olevaa tislattua alkoholijuomaa tai maustettua juomaa.

11 artikla

Siltä osin kuin osapuolten asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö sen sallii, tämän liitteen mukainen suoja koskee luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden kotipaikka on toisen osapuolen alueella.

12 artikla

Jos tislatun alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa on tämän liitteen vastaista, osapuolet soveltavat tilanteen vaatimia hallinnollisia toimenpiteitä tai toteuttavat oikeudelliset toimet, jotka ovat tarpeen epärehellisen kilpailun poistamiseksi tai suojatun nimen virheellisen käytön estämiseksi muulla tavalla.

13 artikla

Tätä liitettä ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin ja maustettuihin juomiin, jotka:

a) kuljetetaan jommankumman osapuolen alueen kautta, tai

b) ovat peräisin toisen osapuolen alueelta ja joita lähetetään näiden välillä pieniä määriä seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti:

aa) ne sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja ne on tarkoitettu yksityiseen kulutukseen;

bb) ne ovat yksityishenkilöiden välisiä lähetyksiä ja ne on tarkoitettu yksityiseen kulutukseen;

cc) ne ovat henkilökohtaisia tavaroita yksityishenkilön muuton tai perinnön yhteydessä;

dd) ne on tuotu tieteellisiin tai teknisiin tutkimustarkoituksiin enintään hehtolitran määrinä;

ee) ne on tarkoitettu diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille suodun tuontioikeuden mukaisesti;

ff) ne ovat osa kansainvälisten kuljetusvälineiden elintarvikevarastoa.

14 artikla

1. Kumpikin osapuoli nimeää tämän liitteen soveltamisen valvonnasta vastaavat elimet.

2. Osapuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi kuukautta tämän liitteen voimaantulon jälkeen edellä mainittujen elinten nimet ja osoitteet. Mainitut elimet tekevät keskenään suoraa ja läheistä yhteistyötä.

15 artikla

1. Jos jollakin 14 artiklassa tarkoitetulla elimellä on syytä epäillä:

a) että jokin 2 artiklassa määritelty ja Sveitsin ja yhteisön välisen kauppatoiminnan kohteena oleva tislattu alkoholijuoma tai maustettu juoma ei ole tämän liitteen määräysten tai yhteisön tai Sveitsin tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien alalla sovellettavan lainsäädännön mukainen; ja

b) että tästä laiminlyönnistä on erityisesti hyötyä jommalle kummalle osapuolelle ja että se on luonteeltaan sellainen, että se antaa aihetta hallinnollisiin toimenpiteisiin tai oikeudellisiin toimiin,

tämä elin ilmoittaa siitä välittömästi komissiolle ja toisen osapuolen toimivaltaiselle elimelle tai toimivaltaisille elimille.

2.Edellä 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien tietojen mukana on oltava viralliset tai kaupalliset asiakirjat tai muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä maininta mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista; näistä tiedoista on käytävä ilmi erityisesti kyseisen tislatun alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman osalta:

a) tuottaja ja henkilö, joka pitää tislattua alkoholijuomaa tai maustettua juomaa hallussaan;

b) kyseisen juoman koostumus,

c) kyseisen juoman kuvaus ja esittely,

d) kyseisen juoman tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien sääntöjen rikkomisen luonne.

16 artikla

1. Osapuolet neuvottelevat, jos jompi kumpi niistä katsoo toisen jättäneen jonkin tämän liitteen velvoitteen täyttämättä.

2. Neuvotteluja pyytävä osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki asian perusteellista tutkimista varten tarvittavat tiedot.

3. Jos määräaikojen tai viiveiden vuoksi ihmisten terveys on mahdollisesti vaarassa tai petoksen vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi, voidaan ilman ennakkoneuvotteluja määrätä väliaikaisista suojatoimenpiteistä, edellyttäen että neuvottelut aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

4. Jos osapuolet eivät 1 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa pääse yhteisymmärrykseen, neuvotteluja pyytänyt tai 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet määrännyt osapuoli voi toteuttaa tämän liitteen soveltamiseksi tarpeelliset varotoimenpiteet.

17 artikla

1. Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu tislattujen alkoholijuomien työryhmä, jäljempänä "työryhmä", kokoontuu vuorotellen yhteisössä ja Sveitsissä toisen osapuolen pyynnöstä ja sopimuksen täytäntöönpanon sitä edellyttäessä.

2. Työryhmä tarkastelee kaikkia liitteen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti laatia suosituksia komitealle tämän liitteen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.

18 artikla

Jos toisen osapuolen lainsäädäntöä on muutettu muiden kuin tämän liitteen lisäyksissä olevien nimitysten suojaamiseksi, nämä nimitykset lisätään liitteisiin neuvottelujen päätyttyä kohtuullisen ajan kuluessa.

19 artikla

1. Tukkukauppiaat voivat pitää kaupan tislattuja alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia, joita on tämän liitteen voimaantulohetkellä tuotettu, kuvattu ja esitetty laillisesti mutta jotka on kielletty tämän liitteen mukaan, vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta, ja vähittäiskauppiaat voivat pitää niitä kaupan varastojen loppumiseen asti. Tähän liitteeseen kuuluvia tislattuja alkoholijuomia tai maustettuja juomia ei voida enää valmistaa alkuperäalueen ulkopuolella tämän liitteen voimaantulosta alkaen.

2. Ellei komitea toisin päätä, tämän sopimuksen mukaisten, mutta sen muutoksen vuoksi sopimuksen vastaisella tavalla tuotettujen, kuvattujen ja esitettyjen tislattujen alkoholijuomien tai maustettujen juomien kaupan pitäminen voi jatkua varastojen loppumiseen asti.

Lisäys 1

Yhteisöstä peräisin olevien tislattujen alkoholijuomien suojatut nimitykset

1. Rommi

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Näitä nimityksiä voidaan täydentää maininnalla "traditionnel")

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Näitä nimityksiä voidaan täydentää maininnalla "malt" tai "grain".)

b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Näitä nimityksiä voidaan täydentää maininnalla "Pot Still")

3. Viljapohjainen alkoholijuoma

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Viinistä valmistettu alkoholijuoma

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Tämän nimityksen perässä voi olla jokin seuraavista maininnoista:

- Fine,

- Grande Fine Champagne,

- Grande Champagne,

- Petite Fine Champagne,

- Fine Champagne,

- Borderies,

- Fins Bois,

- Bons Bois.)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères ou eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedès

Brandy italiano

Brandy/Brandy d'Attique

Brandy Πελοποννήσου/Brandy du Péloponèse

Brandy Κεντρικής Ελλάδας /Brandy de Grèce centrale

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6. Rypäleiden puristusjäännöksestä tislaamalla valmistettu alkoholijuoma

Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese ou del Piemonte

Grappa lombarda ou di Lombardia

Grappa trentina ou del Trentino

Grappa friulana ou del Friuli

Grappa veneta ou del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Tsikoudia de Crète

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro de Macédoine

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Thessalie

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro de Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Hedelmäviina

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot ou Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige ou Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano ou del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino ou del Trentino

Williams trentino ou del Trentino

Sliwovitz trentino ou del Trentino

Aprikot trentino ou del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch ou Kirschwasser Friulano

Kirsch ou Kirschwasser Trentino

Kirsch ou Kirschwasser Veneto

Aguardente de pèra da Lousa

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

8. Omena- tai päärynäsiideristä valmistettu alkoholijuoma

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Gentianviina

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina ou del Trentino

10. Hedelmistä valmistettu tislattu alkoholijuoma

Pacharán

Pacharán navarro

11. Katajanmarjalla maustettu tislattu alkoholijuoma

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandre Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12. Kuminalla maustettu tislattu alkoholijuoma

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Aniksella maustettu tislattu alkoholijuoma

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo

14. Likööri

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginünha portuguesa

Licor de Singevergs

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis portuguès

Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Marizzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marüllenlikör

Jâgertee, Jagertee, Jagatee

15. Tislattu alkoholijuoma

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Lisäys 2

Sveitsistä peräisin olevien tislattujen alkholijuomien suojatut nimitykset

Viinistä valmistettu alkoholijuoma

V Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Rypäleiden puristusjäännöksestä tislaamalla valmistettu alkoholijuoma

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Hedelmäviina

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d'Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d'Ajoie

Poire d'Orange de la Baroche

Pomme d'Ajoie

Pomme du Valais

Prune d'Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Omena- tai päärynäsiideristä valmistettu alkoholijuoma

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Gentianviina

Gentiane du Jura

Katajanmarjalla maustettu tislattu alkoholijuoma

Genièvre du Jura

Likööri

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Yrttiviina (tislattu alkoholijuoma)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Muut

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Lisäys 3

Yhteisöstä peräisin olevien maustettujen juomien suojatut nimitykset

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

Lisäys 4

Sveitsistä peräisin olevien maustettujen juomien suojatut nimitykset

Ei ole.

LIITE 9

LUONNONMUKAISELLA TUOTANTOTAVALLA TUOTETUT MAATALOUSTUOTTEET JA ELINTARVIKKEET

1 artikla

Tarkoitus

Rajoittamatta velvoitteidensa, jotka liittyvät muista kuin osapuolina olevista maista tuleviin tuotteisiin, ja muun voimassa olevan lainsäädännön soveltamista osapuolet sitoutuvat edistämään syrjimättömyyden ja vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti yhteisöstä ja Sveitsistä peräisin olevien, lisäyksessä 1 mainittujen säädösten mukaisten luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppaa.

2 artikla

Soveltamisala

1. Tätä liitettä sovelletaan lisäyksessä 1 mainittujen säädösten mukaisiin luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettuihin kasvituotteisiin ja elintarvikkeisiin.

2. Osapuolet sitoutuvat soveltamaan tätä liitettä myös eläimiin, eläintuotteisiin ja elintarvikkeisiin, jotka sisältävät eläinperäisiä ainesosia, heti kun ne ovat hyväksyneet oman asiaa koskevan lainsäädäntönsä. Komitea voi päättää liitteen soveltamisalan laajentamisesta tällä tavoin sen jälkeen, kun se on todennut vastaavuuden 3 artiklan määräysten kanssa, muuttamalla lisäys 1 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

Vastaavuuden periaate

1. Osapuolet tunnustavat tämän liitteen lisäyksessä 1 mainitut säädöksensä toisiaan vastaaviksi. Osapuolet voivat sopia siitä, että tietyiltä näkökohdilta tai tietyiltä tuotteilta ei edellytetä vastaavuutta. Niiden on tarkennettava tämä lisäyksessä 1.

2. Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan, että 2 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin erityisesti liittyvää lainsäädäntöä muutetaan niissä vastaavalla tavalla.

4 artikla

Luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden vapaa liikkuvuus

Osapuolet toteuttavat asiaa varten säädettyjen omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 2 artiklassa tarkoitettujen, lisäyksessä 1 mainittujen toisen osapuolen säädösten vaatimukset täyttävien tuotteiden tuonnin ja kauppaan asettamisen mahdollistamiseksi.

5 artikla

Pakkausmerkinnät

1. Kehittääkseen säännöstön, jonka avulla voidaan välttää tässä liitteessä tarkoitettujen luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden uudelleenetiketöinti, osapuolet pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan omissa säädöksissään:

- luonnonmukaisista tuotteista käytettävän saman terminologian suojaamisen niiden eri virallisilla kielillä,

- samojen pakollisten termien käytön vastaavat edellytykset täyttävistä tuotteista niiden pakkausmerkinnöissä.

2. Osapuolet voivat määrätä, että tuontituotteiden, jotka ovat peräisin toisen osapuolen alueelta, on täytettävä ne pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset, joista säädetään lisäyksessä 1 mainituissa osapuolten säädöksissä.

6 artikla

Kolmannet maat

1. Osapuolet pyrkivät varmistamaan kaikin tavoin, että kolmansista maista peräisin oleviin luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettuihin tuotteisiin sovellettavat tuontijärjestelmät vastaavat toisiaan.

2. Varmistaakseen, että kolmansia maita koskevat hyväksymiskäytännöt vastaavat toisiaan, osapuolet neuvottelevat etukäteen jonkin kolmannen maan hyväksymisestä ja sisällyttämisestä luetteloon, joka on vahvistettu tätä tarkoitusta varten niiden omassa lainsäädännössä.

7 artikla

Tietojen vaihto

Sopimuksen 8 nojalla osapuolet ja jäsenvaltiot antavat toisilleen erityisesti seuraavat tiedot:

- luettelo toimivaltaisista viranomaisista, tarkastuselimistä ja niiden numerokoodeista sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten kertomukset,

- luettelo hallinnollisista päätöksistä, joilla sallitaan kolmansista maista peräisin olevien luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettujen tuotteiden tuonti,

- todetut epäsäännöllisyydet tai rikkomukset lisäyksessä 1 mainittujen säädösten osalta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 10 a artiklan 1 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

8 artikla

Luonnonmukaisten tuotteiden työryhmä

1. Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu luonnonmukaisten tuotteiden työryhmä, jäljempänä "työryhmä", tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

2. Työryhmä tarkastelee säännöllisesti osapuolten sisäisen lainsäädännön muuttumista tämän liitteen kattamilla aloilla. Sen vastuulla on erityisesti:

- osapuolten lainsäädännön vastaavuuden tarkastaminen lisäykseen 1 sisällyttämisen kannalta;

- tarvittaessa suositusten antaminen komitealle tämän liitteen lisäykseen 2 lisättäviksi soveltamista koskeviksi yksityiskohtaisiksi säännöiksi, jotka ovat tarpeen tässä liitteessä tarkoitetun lainsäädännön yhtenäisyyden varmistamiseksi molempien osapuolten alueella;

- suositusten antaminen komitealle tämän liitteen soveltamisalan laajentamiseksi 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lisäksi muihin tuotteisiin.

9 artikla

Suojalauseke

1. Jos jokin viivästys aiheuttaa vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, voidaan määrätä väliaikaisista suojatoimenpiteistä ilman edeltäviä neuvotteluja edellyttäen, että neuvottelut aloitetaan välittömästi kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

2. Jos osapuolet eivät 1 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa pääse yhteisymmärrykseen, neuvotteluja pyytänyt tai 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet määrännyt osapuoli voi toteuttaa tämän liitteen soveltamiseksi tarpeelliset varotoimenpiteet.

Lisäys 1

Euroopan yhteisössä sovellettavat säädökset

- Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1991, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa (EYVL L 198, 22.7.1991), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 4 päivänä syyskuuta 1998 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1900/98 (EYVL L 247, 5.9.1998, s. 6);

- Komission asetus (ETY) N:o 94/92, annettu 14 päivänä tammikuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 11, 17.1.1992 s. 14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1367/98 (EYVL L 185, 30.6.1998, s. 11);

- Komission asetus (ETY) N:o 3457/92, annettu 30 päivänä marraskuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 kolmansista maista yhteisöön tapahtuvaa tuontia varten säädettyä tarkastustodistusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 350, 1.12.1992, s. 56);

- Komission asetus (ETY) N:o 207/93, annettu 29 päivänä tammikuuta 1993, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 25/5, 2.2.1993), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 345/97 (EYVL L 58, 27.2.1997, s. 38).

Sveitsissä sovellettavat säädökset

- 22 päivänä syyskuuta 1997 annettu määräys luonnonmukaisesta maataloustuotannosta ja siihen viittaavista kasvituotteiden ja elintarvikkeiden merkinnöistä (Luonnonmukaisesta maataloudesta annettu määräys), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä joulukuuta 1998 (RO 1999 399);

- Valaliiton valtiovarainministeriön määräys, annettu 22 päivänä syyskuuta 1997, luonnonmukaisesta maataloudesta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä joulukuuta 1998 (RO 1999 292).

Vastaavuussääntöjen ulkopuolella

Sveitsiläiset tuotteet, joiden pohjana olevat ainekset on tuotettu siirtymävaiheen aikana luonnonmukaiseen tuotantoon siirryttäessä.

Lisäys 2

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Ei ole.

LIITE 10

TUOREIDEN HEDELMIEN JA VIHANNESTEN KAUPAN PITÄMISEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKASTAMISEN TUNNUSTAMINEN

1 artikla

Soveltamisala

Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin, sitrushedelmiä lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu kulutettaviksi tuoreina ja joiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset yhteisö on vahvistanut asetuksen (EY) N:o 2200/96 perusteella.

2 artikla

Tarkoitus

1. Kun 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita, jotka ovat peräisin Sveitsistä tai yhteisöstä ja joiden mukana on 3 artiklassa tarkoitettu tarkastustodistus, jälleenviedään Sveitsistä yhteisöön, niiden vaatimustenmukaisuutta ei tarkasteta ennen niiden saapumista yhteisön tullialueelle.

2. Liittovaltion maatalousvirasto on valtuutettu viranomaisena vastaamaan Sveitsistä tai yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden yhteisön vaatimusten tai vastaavien vaatimusten mukaisuuden tarkastamisesta, kun kyseiset tuotteet jälleenviedään Sveitsistä yhteisöön. Tätä varten liittovaltion maatalousvirasto voi valtuuttaa lisäyksessä luetellut tarkastuslaitokset tarkastamaan vaatimustenmukaisuuden seuraavin edellytyksin:

- liittovaltion maatalousvirasto ilmoittaa valtuuttamistaan tarkastuslaitoksista Euroopan komissiolle,

- nämä tarkastuslaitokset antavat 3 artiklassa tarkoitetun todistuksen,

- valtuutetuilla laitoksilla on oltava tarkastajia, jotka ovat osallistuneet liittovaltion maatalousviraston hyväksymään koulutukseen, sekä tarkastusten ja niihin liittyvien analyysien edellyttämät välineet ja laitteet sekä riittävät tiedonsiirtovalmiudet.

3. Jos Sveitsi toteuttaa 1 artiklassa lueteltujen tuotteiden osalta kaupan pitämisen vaatimuksenmukaisuuden tarkastuksen ennen niiden saapumista Sveitsin tullialueelle, vahvistetaan tämän liitteen määräyksiä vastaavat määräykset, joiden nojalla tällaista tarkastusta ei sovelleta yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin.

3 artikla

Tarkastustodistus

1. Tässä liitteessä tarkoitetaan 'tarkastustodistuksella':

- joko asetuksen (ETY) N:o 2251/92 liitteessä I olevaa lomaketta,

- tai YK:n Euroopan talouskomission lomaketta, joka on tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekä kuivien ja kuivattujen hedelmien standardoinnista tehdyn Geneven pöytäkirjan liitteenä,

- taikka OECD:n lomaketta, joka on hedelmien ja vihannesten kansainvälisten normien soveltamista koskevasta OECD:n järjestelmästä tehdyn OECD:n neuvoston päätöksen liitteenä.

2. Tarkastustodistuksen on seurattava Sveitsistä tai yhteisöstä peräisin olevan tuote-erän mukana, kun se jälleenviedään Sveitsistä yhteisöön, kunnes tuote-erä luovutetaan vapaaseen liikkeeseen yhteisön alueella.

3. Tarkastustodistuksessa on oltava tämän liitteen lisäyksessä mainitun laitoksen leima.

4. Jos 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valtuutus peruutetaan, asianomaisen tarkastuslaitoksen antamia tarkastustodistuksia ei enää hyväksytä tämän liitteen mukaisesti.

4 artikla

Tietojen vaihto

1. Osapuolet toimittavat sopimuksen 8 artiklan mukaisesti toisilleen erityisesti luettelon toimivaltaisista viranomaisista ja vaatimustenmukaisuuden tarkastamisesta vastaavista laitoksista. Euroopan komissio ilmoittaa liittovaltion maatalousvirastolle todetuista sääntöjenvastaisuuksista tai rikkomisista, jotka koskevat Sveitsistä tai yhteisöstä peräisin oleviin hedelmä- ja vihanneseriin sovellettavien voimassa olevien vaatimusten mukaisuutta, jos kyseiset erät jälleenviedään Sveitsistä yhteisöön ja niiden mukana seuraa tarkastustodistus.

2. Jotta voitaisiin arvioida, noudatetaanko 2 artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan edellytyksiä, liittovaltion maatalousvirasto sallii Euroopan komission pyynnöstä, että valtuutetut laitokset tarkastetaan yhteisesti paikalla.

3. Yhteinen tarkastus toteutetaan hedelmien ja vihannesten työryhmän ehdottamaa ja komitean vahvistamaa menettelyä noudattaen.

5 artikla

Suojalauseke

1. Osapuolet neuvottelevat, jos jompikumpi osapuoli katsoo toisen osapuolen jättäneen jonkin tämän liitteen velvoitteen täyttämättä.

2. Neuvotteluja pyytävä osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki asian perusteellista tutkimista varten tarvittavat tiedot.

3. Jos todetaan, että Sveitsistä tai yhteisöstä peräisin olevat erät, jotka jälleenviedään Sveitsistä yhteisöön ja joiden mukana on tarkastustodistus, eivät ole voimassa olevien laatuvaatimusten mukaisia ja että asian viivästyminen uhkaa heikentää petosten vastaisia toimenpiteitä tai vääristää kilpailua, väliaikaisia suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa neuvottelematta niistä etukäteen, edellyttäen että neuvottelut aloitetaan viipymättä kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

4. Jos osapuolet eivät pääse 1 tai 3 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa, neuvotteluja pyytänyt tai 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä toteuttanut osapuoli voi toteuttaa asianmukaisia varotoimenpiteitä, joilla voidaan keskeyttää osittain tai kokonaan tämän liitteen määräysten soveltaminen.

6 artikla

Hedelmien ja vihannesten työryhmä

1. Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti perustettu hedelmien ja vihannesten työryhmä käsittelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Se tarkastelee säännöllisin väliajoin osapuolten omien lakien ja asetusten kehitystä tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

2. Se laatii erityisesti tämän liitteen lisäyksen mukauttamista ja ajan tasalle saattamista koskevia ehdotuksia, jotka se antaa komitean käsiteltäviksi.

LISÄYS

Liitteessä 10 olevassa 3 artiklassa tarkoitetun tarkastustodistuksen antamiseen valtuutetut Sveitsin tarkastuslaitokset

1. Fruit-Union Suisse Baarer Str. 88 CH - 6302 ZUG

2. Union Suisse du Légume Bahnhofstraße 87 CH - 3232 INS

LIITE 11

ELÄVIEN ELÄINTEN JA ELÄINTUOTTEIDEN KAUPPAAN SOVELLETTAVISTA ELÄINTEN TERVEYTTÄ JA KOTIELÄINJALOSTUSTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ

1 artikla

1. Tämän liitteen I osasto koskee:

- eräiden eläintautien torjuntatoimenpiteitä ja näiden tautien ilmoitusvelvollisuutta;

- elävien eläinten, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kauppaa ja tuontia kolmansista maista.

2. Tämän liitteen II osasto koskee eläintuotteiden kauppaa.

I OSASTO

ELÄVIEN ELÄINTEN, NIIDEN SIEMENNESTEEN, MUNASOLUJEN JA ALKIOIDEN KAUPPA

2 artikla

1. Osapuolet toteavat, että niiden eläintautien torjuntaa ja näiden tautien ilmoitusvelvollisuutta koskeva lainsäädäntö on samankaltainen, ja se johtaa samanlaisiin tuloksiin.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lainsäädäntö esitetään lisäyksessä 1. Näiden lainsäädännön soveltamisessa noudatetaan samassa lisäyksessä määrättyjä erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä.

3 artikla

Osapuolet sopivat, että elävien eläinten, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kaupassa noudatetaan lisäyksessä 2 esitettyä lainsäädäntöä. Näiden lainsäädännön soveltamisessa noudatetaan samassa lisäyksessä määrättyjä erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä.

4 artikla

1. Osapuolet toteavat, että elävien eläinten, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kolmansista maista tapahtuvaa tuontia koskeva lainsäädäntö on samankaltainen, ja se johtaa samanlaisiin tuloksiin.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lainsäädäntö esitetään lisäyksessä 3. Näiden lainsäädännön soveltamisessa noudatetaan samassa lisäyksessä määrättyjä erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä.

5 artikla

Osapuolet sopivat kotieläinjalostuksen alalla lisäyksessä 4 olevista määräyksistä.

6 artikla

Osapuolet sopivat, että kolmansista maista lähtöisin olevien elävien eläinten sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kauppaa ja tuontia koskevat tarkastukset tapahtuvat lisäyksessä 5 olevien määräysten mukaisesti.

II OSASTO

ELÄINTUOTTEIDEN KAUPPA

7 artikla

Tavoite

Tämän osaston tavoitteena on helpottaa osapuolten välistä eläintuotteiden kauppaa perustamalla osapuolten kyseisiin tuotteisiin soveltamien eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden vastaavuuden tunnustamisjärjestelmä kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi sekä parantaa eläinten terveyttä koskeviin toimenpiteisiin liittyvää tietojen vaihtoa ja yhteistyötä.

8 artikla

Monenväliset velvoitteet

Tällä osastolla ei rajoiteta millään tavoin osapuolten Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksesta ja sen liitteistä, ja erityisesti eläinten terveyttä ja kasvien terveyttä koskevien toimenpiteiden soveltamisesta tehdystä SPS-sopimuksesta, aiheutuvia oikeuksia tai velvoitteita.

9 artikla

Soveltamisala

1. Tämän osaston soveltamisala rajoitetaan alunperin osapuolten lisäyksessä 6 lueteltuihin eläintuotteisiin soveltamiin eläinten terveyttä koskeviin toimenpiteisiin.

2. Jollei tämän osaston lisäyksissä toisin määrätä ja rajoittamatta tämän liitteen 20 artiklan määräysten soveltamista, tätä osastoa ei sovelleta elintarvikelisäaineisiin (kaikki elintarvikelisäaineet ja väriaineet, valmistuksen apuaineet, aromiaineet), säteilytykseen, vieraisiin aineisiin (fysikaaliset vieraat aineet ja eläinlääkkeiden jäämät), pakkausmateriaaleista irtoavista aineista peräisin oleviin kemikaaleihin, kiellettyihin kemikaaleihin (kielletyt elintarvikelisäaineet, valmistuksen apuaineet, kielletyt eläinlääkkeet jne.), elintarvikkeiden merkintöihin, lääkerehuihin ja esiseoksiin liittyviin eläinten terveyttä koskeviin toimenpiteisiin.

10 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "eläintuotteilla" lisäyksen 6 määräysten soveltamisalaan kuuluvia eläintuotteita,

b) "eläinten terveyttä koskevilla toimenpiteillä" SPS-sopimuksen liitteessä A olevassa 1 kohdassa määriteltyjä eläinten terveyttä eläintuotteiden osalta koskevia toimenpiteitä,

c) "eläinten terveyden suojelun tarkoituksenmukaisella tasolla" SPS-sopimuksen liitteessä A olevassa 5 kohdassa eläintuotteiden osalta määriteltyä tasoa,

d) "toimivaltaisilla viranomaisilla":

i) Sveitsin osalta: lisäyksessä 7 olevassa a osassa määriteltyjä viranomaisia,

ii) Euroopan yhteisön osalta: lisäyksessä 7 olevassa b osassa määriteltyjä viranomaisia.

11 artikla

Mukautukset alueellisiin edellytyksiin

1. Osapuolten välisen kaupan osalta sovelletaan 2 artiklasta johtuvia toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista.

2. Jos toinen osapuoli katsoo, että sillä on erityinen terveydellinen asema jonkin tietyn taudin osalta, se voi pyytää tämän aseman tunnustamista. Kyseinen osapuoli voi myös pyytää lisätakeita, jotka koskevat sovittuun asemaan kuuluvien eläintuotteiden tuontia. Erityisiä tauteja koskevat takeet täsmennetään lisäyksessä 8.

12 artikla

Vastaavuus

1. Vastaavuuden tunnustaminen edellyttää seuraavien tekijöiden arviointia ja tunnustamista:

- lainsäädäntö, vaatimukset ja menettelyt sekä voimassaolevat ohjelmat, joiden avulla valvonta on mahdollista ja joilla varmistetaan kansallisten ja tuojamaiden vaatimusten noudattaminen,

- toimivaltais(t)en viranomais(t)en asiakirjoin vahvistettu rakenne, toimivalta, virkatie, toimintatavat ja käytettävissä olevat varat,

- valvontaohjelman toteuttamista ja takeiden tasoa koskevan toimivaltaisen viranomaisen toiminta.

Tässä arvioinnissa osapuolet ottavat huomioon jo saadut kokemukset.

2. Vastaavuutta sovelletaan eläintuotealoilla tai -alojen osilla eläinten terveyttä koskeviin toimenpiteisiin, lainsäädäntöön, tarkastus- ja valvontajärjestelmiin tai näiden osiin tai erityislainsäädäntöön, erityisiin tarkastus- ja/tai hygieniavaatimuksiin.

13 artikla

Vastaavuuden määrittäminen

1. Määritettäessä sitä, vastaako vievän osapuolen soveltama eläinten terveyttä koskeva toimenpide tarkoituksenmukaista eläinten terveyden suojelun tasoa, osapuolet noudattavat menettelyä, johon kuuluvat seuraavat vaiheet:

i) tunnistetaan eläinten terveyttä koskeva toimenpide, jonka vastaavuuden tunnustamista haetaan,

ii) tuova osapuoli perustelee eläinten terveyttä koskevan toimenpiteensä tavoitteet, toimittaa tässä yhteydessä olosuhteiden mukaan arvion riskistä tai riskeistä, jo(t)ka eläinten terveyttä koskevalla toimenpiteellä on tarkoitus ehkäistä, ja määrittelee oman tarkoituksenmukaisen tasonsa eläinten terveyden suojelussa,

iii) vievä osapuoli osoittaa, että sen eläinten terveyttä koskeva toimenpide vastaa tuovan osapuolen tarkoituksenmukaista eläinten terveyden suojelun tasoa,

iv) tuova osapuoli määrittää, vastaako vievän osapuolen eläinten terveyttä koskeva toimenpide tuovan osapuolen tarkoituksenmukaista eläinten terveyden suojelun tasoa,

v) tuova osapuoli hyväksyy vievän osapuolen eläinten terveyttä koskevan toimenpiteen vastaavuuden, jos vievä osapuoli osoittaa puolueettomasti, että sen toimenpide vastaa tarkoituksenmukaista suojelun tasoa.

2. Jos vastaavuutta ei ole tunnustettu, kauppaa voidaan käydä tuovan osapuolen tarkoituksenmukaisen suojelun tason täyttämiseksi vaatimin edellytyksin lisäyksen 6 mukaisesti. Vievä osapuoli voi suostua noudattamaan tuovan osapuolen edellytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa määrätyn menettelyn tulosten soveltamista.

14 artikla

Eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden tunnustaminen

1. Lisäyksessä 6 luetellaan ne alat tai alojen osat, joiden osalta vastaavat eläinten terveyttä koskevat toimenpiteet tunnustetaan tämän liitteen voimaantulopäivänä vastaaviksi kaupan tarkoituksiin. Näiden alojen tai alojen osien osalta eläintuotteiden kauppaa toteutetaan lisäyksessä 6 tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti. Näiden lainsäädännön soveltamisessa noudatetaan mainitussa lisäyksessä määrättyjä erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä.

2. Lisäyksessä 6 luetellaan myös ne alat tai alojen osat, joilla osapuolet soveltavat poikkeavia eläinten terveyttä koskevia toimenpiteitä.

15 artikla

Rajatarkastukset ja tarkastusmaksut

Yhteisön ja Sveitsin välistä eläintuotteiden kauppaa koskevat tarkastukset toteutetaan:

a) lisäyksessä 10 olevassa A osassa tarkoitettujen määräysten mukaisesti niiden toimenpiteiden osalta, joiden vastaavuus on tunnustettu,

b) lisäyksessä 10 olevassa B osassa tarkoitettujen määräysten mukaisesti niiden toimenpiteiden osalta, joiden vastaavuutta ei ole tunnustettu;

c) lisäyksessä 10 olevassa C osassa tarkoitettujen määräysten mukaisesti erityisten toimenpiteiden osalta;

d) lisäyksessä 10 olevassa D osassa tarkoitettujen määräysten mukaisesti tarkastusmaksujen osalta.

16 artikla

Tarkastus

1. Tämän osaston määräysten tehokkaaseen täytäntöönpanoon liittyvän luottamuksen vahvistamiseksi kullakin osapuolella on oikeus suorittaa vievää osapuolta koskevia tarkastus- ja valvontamenettelyjä, joihin voi kuulua:

a) vastuussa olevien viranomaisten koko valvontaohjelman tai sen osan arviointi, mukaan lukien tarvittaessa tarkastus- ja valvontaohjelmien tarkastelu,

b) paikalla tehtäviä tarkastuksia.

Nämä menettelyt toteutetaan lisäyksen 9 määräysten mukaisesti.

2. Yhteisön osalta:

- yhteisö toteuttaa 1 kohdassa määrätyt tarkastus- ja valvontamenettelyt

- jäsenvaltiot toteuttavat 15 artiklassa määrätyt rajatarkastukset.

3. Sveitsin osalta Sveitsin viranomaiset toteuttavat 1 kohdassa määrätyt tarkastus- ja valvontamenettelyt sekä 15 artiklassa määrätyt rajatarkastukset.

4. Kumpikin osapuoli voi toisen suostumuksella:

a) antaa tarkastus- ja valvontamenettelyjensä sekä rajatarkastustensa tulokset ja päätelmät sellaisten maiden käyttöön, jotka eivät ole tämän liitteen allekirjoittajapuolina, tai

b) käyttää sellaisten maiden tarkastus- ja valvontamenettelyjen sekä rajatarkastusten tuloksia ja päätelmiä, jotka eivät ole tämän liitteen allekirjoittajapuolina.

17 artikla

Tiedoksianto

1. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan siltä osin kuin ne eivät koske tämän liitteen 2 ja 20 artiklan soveltamisalaan kuuluvia toimenpiteitä.

2. Osapuolet ilmoittavat toisilleen:

- 24 tunnin kuluessa eläinten terveyttä koskevan tilanteen merkittävistä muutoksista,

- mahdollisimman nopeasti muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja tauteja tai uusia tauteja koskevista epidemiologiselta kannalta merkittävistä muutoksista,

- eläintautien torjumiseksi tai hävittämiseksi tai kansanterveyden suojelemiseksi toteutettujen niiden vastaavien eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden perusvaatimusten lisäksi toteutetuista toimenpiteistä ja kaikista ennalta ehkäisyä koskeviin sääntöihin, rokotusta koskevat säännöt mukaan lukien, liittyvistä muutoksista.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset tehdään kirjallisesti lisäyksessä 11 vahvistetuille yhteyselimille.

4. Jos osapuolet ovat vakavasti huolissaan kansanterveyteen tai eläinten terveyteen liittyvistä kiireellisistä kysymyksistä, ne voivat antaa lisäyksessä 11 vahvistetuille yhteyselimille suullisen ilmoituksen, joka on vahvistettava kirjallisesti 24 tunnin kuluessa.

5. Jos jompikumpi osapuoli on vakavasti huolissaan kansanterveyteen tai eläinten terveyteen liittyvästä vaarasta, tilanteesta järjestetään pyydettäessä kuuleminen mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa. Tällaisissa tilanteissa kumpikin osapuoli toimittaa kaikki välttämättömät tiedot, joilla voidaan välttää kaupan häiriöitä ja päästä molempien osapuolten hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun.

18 artikla

Tietojen vaihto sekä tutkimusten ja tieteellisen tiedon esittäminen

1. Osapuolet vaihtavat tämän osaston täytäntöönpanoa koskevia tietoja yhtenäisellä ja järjestelmällisellä tavalla takeiden antamiseksi, keskinäisen luottamuksen aikaansaamiseksi ja valvottujen ohjelmien tehokkuuden osoittamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön virkamiesvaihto.

2. Osapuolten vastaavissa eläinten terveyttä koskevissa toimenpiteissä tapahtuneita muutoksia ja muita asiaankuuluvia kysymyksiä koskevien tietojen vaihtoon kuuluu erityisesti:

- mahdollisuus tarkastella oikeussääntöjen tai vaatimusten muutosehdotuksia, jotka voivat vaikuttaa tähän osastoon, ennen muutosten vahvistamista. Toisen osapuolen pyynnöstä asiaa voidaan tarvittaessa käsitellä eläinlääkintäalan sekakomiteassa:

- tietojen toimittaminen uusimmasta eläintuotteiden kauppaan vaikuttavasta kehityksestä,

- tietojen toimittaminen 16 artiklassa määrättyjen tarkastusmenettelyjen tuloksista.

3. Osapuolet huolehtivat siitä, että niiden näkemysten tai vaatimusten tueksi toimitetaan asiakirjat tai tieteelliset tiedot toimivaltaisille tieteellisille elimille. Nämä elimet arvioivat tällaiset tiedot hyvissä ajoin ja toimittavat tarkastelunsa tulokset molemmille osapuolille.

4. Lisäyksessä 11 vahvistetaan yhteyselimet tätä tietojen vaihtoa varten.

III OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

19 artikla

Eläinlääkintäalan sekakomitea

1. Perustetaan osapuolten edustajista muodostuva eläinlääkintäalan sekakomitea. Se tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Se vastaa lisäksi kaikista tässä liitteessä määrätyistä tehtävistä.

2. Eläinlääkintäalan sekakomitealla on päätösvalta tässä liitteessä määrätyissä tapauksissa. osapuolet panevat eläinlääkintäalan sekakomitean päätöksen täytäntöön omien sääntöjensä mukaisesti.

3. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee säännöllisin väliajoin osapuolten tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan kansallisen lainsäädännön ja säännöstön kehitystä. Se voi päättää tämän liitteen lisäysten muutoksista, erityisesti niiden mukauttamiseksi ja ajan tasalle saattamiseksi.

4. Eläinlääkintäalan sekakomitea antaa lausuntonsa yhteisellä sopimuksella.

5. Eläinlääkintäalan sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä. Eläinlääkintäalan sekakomitea voidaan kutsua koolle tarvittaessa jommankumman osapuolen pyynnöstä.

6. Eläinlääkintäalan sekakomitea voi muodostaa osapuolten asiantuntijoista koostuvia teknisiä työryhmiä, joiden tehtävänä on tunnistaa tästä liitteestä johtuvat tekniset ja tieteelliset kysymykset ja käsitellä niitä. Kun tarvitaan erityistä asiantuntemusta, eläinlääkintäalan sekakomitea voi myös perustaa tilapäisiä, erityisesti tieteellisiä, teknisiä työryhmiä, joiden jäseninä voi olla myös muita kuin osapuolten edustajia.

20 artikla

Suojalauseke

1. Jos Euroopan yhteisö tai Sveitsi aikoo toteuttaa suojatoimenpiteitä toista osapuolta kohtaan, se ilmoittaa siitä toiselle osapuolelle etukäteen. Rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta toteuttaa heti aiotut toimenpiteet, komission toimivaltaiset yksiköt ja Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset neuvottelevat asiasta viipymättä asianmukaisten ratkaisujen löytämiseksi. Tarvittaessa asiaa voidaan käsitellä sekakomiteassa toisen osapuolen pyynnöstä.

2. Jos joku Euroopan yhteisön jäsenvaltio aikoo toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä Sveitsiä kohtaan, se ilmoittaa siitä Sveitsille etukäteen.

3. Jos yhteisö päättää toteuttaa suojatoimenpiteitä jotakin Euroopan yhteisön jäsenvaltion aluetta tai kolmatta maata kohtaan, toimivaltainen yksikkö ilmoittaa siitä Sveitsin toimivaltaisille viranomaisille mahdollisimman nopeasti. Tarkasteltuaan tilannetta Sveitsi soveltaa tästä päätöksestä johtuvia toimenpiteitä paitsi, jos se arvioi, että nämä toimenpiteet eivät ole perusteltuja. Jälkimmäisessä tilanteessa sovelletaan 1 kohdan määräyksiä.

4. Jos Sveitsi päättää toteuttaa suojatoimenpiteitä jotakin kolmatta maata kohtaan, se ilmoittaa siitä komission toimivaltaisille yksiköille mahdollisimman nopeasti. Rajoittamatta Sveitsin mahdollisuutta toteuttaa heti aiotut toimenpiteet, komission ja Sveitsin toimivaltaiset yksiköt neuvottelevat asiasta viipymättä asianmukaisten ratkaisujen löytämiseksi. Tarvittaessa asiaa voidaan käsitellä sekakomiteassa toisen osapuolen pyynnöstä.

Lisäys 1

Torjuntatoimenpiteet/tautien ilmoitusvelvollisuus

I. Suu- ja sorkkatauti

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Periaatteessa komissio ja Sveitsin eläinlääkintävirasto (Office vétérinaire fédéral) ilmoittavat toisilleen aikomuksestaan toteuttaa hätärokotuksia. Jos tilanne on erittäin kiireellinen, ilmoitetaan tehty päätös ja sen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Joka tapauksessa eläinlääkintäalan sekakomitea aloittaa kuulemiset mahdollisimman nopeasti.

2. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 artiklan soveltamiseksi Sveitsillä on hätäsuunnitelma. Tämä hätäsuunnitelma on Sveitsin eläinlääkintäviraston antaman teknisen toimintaohjeen nro 95/65 mukainen.

3. Suu- ja sorkkatautiviruksen tunnistamisen yhteinen vertailulaboratorio on: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. Sveitsi vastaa sille tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Tämän laboratorion tarkoituksesta ja tehtävistä säädetään päätöksessä 89/531/ETY (EYVL L 279, 28.9.1989, s. 32).

II. Klassinen sikarutto

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Komissio ja Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittavat toisilleen aikomuksesta toteuttaa hätärokotuksia. Eläinlääkintäalan sekakomitea aloittaa kuulemiset mahdollisimman nopeasti.

2. Tarvittaessa ja eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 117 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi Sveitsin eläinlääkintävirasto antaa tekniset täytäntöönpanosäännökset torjunta- ja valvontavyöhykkeiltä peräisin olevan lihan leimaamisen ja käsittelyn osalta.

3. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 121 artiklan soveltamiseksi Sveitsi sitoutuu toteuttamaan klassisen sikaruton hävittämissuunnitelman luonnonvaraisten sikojen keskuudessa direktiivin 80/217/ETY 6 a artiklan mukaisesti. Eläinlääkintäalan sekakomitea aloittaa kuulemiset mahdollisimman nopeasti.

4. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 artiklan soveltamiseksi Sveitsillä on hätäsuunnitelma. Tämä hätäsuunnitelma on Sveitsin eläinlääkintäviraston antaman teknisen toimintaohjeen nro 95/65 mukainen.

5. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 80/217/ETY 14 a artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

6. Tarvittaessa eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 89 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi Sveitsin eläinlääkintävirasto laatii tekniset täytäntöönpanosäännökset sikojen serologisen valvonnan osalta torjunta- ja valvontavyöhykkeillä direktiivin 80/217/ETY liitteen IV mukaisesti.

7. Klassisen sikaruton tunnistamisen yhteinen vertailulaboratorio on: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. Sveitsi vastaa sille tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Tämän laboratorion tarkoituksesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 80/217/ETY liitteessä VI.

III. Afrikkalainen hevosrutto

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Jos Sveitsissä todetaan poikkeuksellisen vakava eläinkulkutauti, eläinlääkintäalan sekakomitea kokoontuu tarkastelemaan tilannetta. Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset sitoutuvat toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän tarkastelun tulosten perusteella.

2. Hevosruton tunnistamisen yhteinen vertailulaboratorio on: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, España. Sveitsi vastaa sille tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Tämän laboratorion tarkoituksesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 92/35/ETY liitteessä III.

3. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 92/35/ETY 16 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

4. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 artiklan soveltamiseksi Sveitsillä on hätäsuunnitelma. Tämä hätäsuunnitelma on Sveitsin eläinlääkintäviraston antaman teknisen toimintaohjeen nro 95/65 mukainen.

IV. Lintuinfluenssa

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Lintuinfluenssan tunnistamisen yhteinen vertailulaboratorio on: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. Sveitsi vastaa sille tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Tämän laboratorion tarkoituksesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 92/40/ETY liitteessä V.

2. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 artiklan soveltamiseksi Sveitsillä on hätäsuunnitelma. Tämä hätäsuunnitelma on Sveitsin eläinlääkintäviraston antaman teknisen toimintaohjeen nro 95/65 mukainen.

3. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 92/40/ETY 18 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

V. Newcastlen tauti

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Newcastlen taudin tunnistamisen yhteinen vertailulaboratorio on: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. Sveitsi vastaa sille tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Tämän laboratorion tarkoituksesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 92/66/ETY liitteessä V.

2. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 artiklan soveltamiseksi Sveitsillä on hätäsuunnitelma. Tämä hätäsuunnitelma on Sveitsin eläinlääkintäviraston antaman teknisen toimintaohjeen nro 95/65 mukainen.

3. Direktiivin 92/66/ETY 17 ja 19 artiklassa säädetyn ilmoittamisen hoitaa eläinlääkintäalan sekakomitea.

4. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 92/66/ETY 22 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

VI. Kalataudit

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Nykyisin lohenkasvatus ei ole sallittua eikä lajia esiinny Sveitsissä. Tämän vuoksi Sveitsin lainsäädännössä lohen tarttuvaa anemiaa pidetään yksinomaan valvottavana tautina. Tämän liitteen puitteissa Sveitsin viranomaiset sitoutuvat muuttamaan lainsäädäntöään siten, että lohen tarttuvaa anemiaa pidetään torjuttavana tautina. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee tilannetta uudelleen vuoden kuluttua tämän liitteen voimaantulosta.

2. Nykyisin eurooppalaisen tavallisen osterin kasvatusta ei harjoiteta Sveitsissä. Jos bonamioosia tai martelioosia ilmenee, Sveitsin eläinlääkintävirasto sitoutuu toteuttamaan eläinkulkutaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella tarvittavat yhteisön lainsäädännön mukaiset hätätoimenpiteet.

3. Direktiivin 93/53/ETY 7 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittamisen hoitaa eläinlääkintäalan sekakomitea.

4. Kalatautien tunnistamisen yhteinen vertailulaboratorio on: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. Sveitsi vastaa sille tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Tämän laboratorion tarkoituksesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 93/53/ETY liitteessä C.

5. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 artiklan soveltamiseksi Sveitsillä on hätäsuunnitelma. Tämä hätäsuunnitelma on Sveitsin eläinlääkintäviraston antaman teknisen toimintaohjeen nro 95/65 mukainen.

6. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 93/53/ETY 16 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

VII. Muut taudit

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Direktiivin 6 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittamisen hoitaa eläinlääkintäalan sekakomitea.

2. Sian vesikulaaritaudin tunnistamisen yhteinen vertailulaboratorio on: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. Sveitsi vastaa sille tästä nimeämisestä aiheutuvien toimien kuluista. Tämän laboratorion tarkoituksesta ja tehtävistä säädetään direktiivin 92/119/ETY liitteessä III.

3. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 97 artiklan soveltamiseksi Sveitsillä on hätäsuunnitelma. Tämä hätäsuunnitelma on Sveitsin eläinlääkintäviraston antaman teknisen toimintaohjeen nro 95/65 mukainen.

4. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 92/119/ETY 22 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

VIII. Taudeista ilmoittaminen

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

Komissio liittää yhteistyössä Sveitsin eläinlääkintäviraston kanssa Sveitsin eläintaudeista ilmoittamisen järjestelmään siten kuin siitä säädetään direktiivissä 82/894/ETY.

Lisäys 2

Eläinten terveys: kauppa ja markkinoille saattaminen

I. Nauta- ja sikaeläimet

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Eläinkulkutaudeista annetun asetuksen 297 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi Sveitsin eläinlääkintävirasto hyväksyy keruukeskukset siten kuin ne määritellään direktiivin 64/432/ETY 2 artiklassa.

2. Direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittamisen hoitaa eläinlääkintäalan sekakomitea.

3. Tämän liitteen soveltamiseksi tunnustetaan, että Sveitsi täyttää direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 13 kohdassa säädetyt edellytykset naudan luomistaudin osalta. Nautakarjan virallisen luomistaudista vapaan aseman säilyttämiseksi Sveitsi sitoutuu täyttämään seuraavat edellytykset:

a) Kaikista nautaeläimistä, joilla epäillään luomistautitartuntaa, ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille, ja niille tehdään viralliset luomistautitutkimukset, mukaan lukien vähintään kaksi serologista komplementinsitoutumiskoetta sekä luomistapauksessa asianmukaisten mikrobiologisten näytteiden tutkimus.

b) Epäilyn keston ajan, joka jatkuu siihen asti kunnes a alakohdassa määrätyt kokeet osoittautuvat negatiiviksi, karjaa, johon naudansukuinen, epäilty eläin (tai eläimet) kuuluu, ei pidetä luomistaudista vapaana.

Positiivista karjaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja epidemiologinen kertomus toimitetaan eläinlääkintäalan sekakomitealle. Jos Sveitsi ei täytä jotain direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 13 kohdan 1 alakohdassa säädettyä edellytystä, Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittaa siitä välittömästi komissiolle. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee tilannetta tämän kohdan määräysten tarkistamiseksi.

4. Tämän liitteen soveltamiseksi tunnustetaan, että Sveitsi täyttää direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 14 kohdassa säädetyt edellytykset naudan tuberkuloosin osalta. Nautakarjan virallisen naudan tuberkuloosista vapaan aseman säilyttämiseksi Sveitsi sitoutuu täyttämään seuraavat edellytykset:

a) Perustetaan tunnistamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan määritellä jokaisen nautaeläimen alkuperäkarja.

b) Virkaeläinlääkärin on tehtävä kaikille teurastetuille eläimille post mortem -tarkastus.

c) Elävän, kuolleen tai teurastetun eläimen tuberkuloosiepäilystä on tehtävä ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille.

d) Kaikissa tapauksissa toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat tutkimukset epäilyn todentamiseksi tai kumoamiseksi mukaan lukien alkuperäkarjaan ja kauttakulkukarjaan liittyvät tutkimukset. Jos ruumiinavauksen tai teurastuksen yhteydessä havaitaan tuberkuloosiin viittaavia vaurioita, toimivaltaiset viranomaiset antavat nämä vaurioituneet osat laboratorion tutkittaviksi.

e) Alkuperäkarjan ja kauttakulkukarjan virallisesti tuberkuloosista vapaa asema peruutetaan tilapäisesti ja sitä jatketaan kunnes kliinisten tutkimusten tai laboratoriotutkimusten tai tuberkuliinikokeiden perusteella on kumottu epäily naudan tuberkuloosin esiintymisestä.

f) Kun tuberkuloosiepäily varmistetaan tuberkuliinikokeilla, kliinisillä tutkimuksilla tai laboratoriotutkimuksilla, alkuperäkarjan ja kauttakulkukarjan virallinen tuberkuloosista vapaa asema ei ole enää voimassa.

g) Virallisesti tuberkuloosista vapaata asemaa ei palauteta ennen kuin kaikki tartunnan saaneet eläimet on poistettu karjasta, tilat ja laitteet on desinfioitu, kaikilta jäljellä olevilta yli kuuden viikon ikäisiltä eläimiltä otetut vähintään kahdet viralliset, direktiivin 64/432/ETY liitteen B mukaisesti tehdyt nahansisäiset tuberkuliinikokeet ovat olleet negatiiviset siten, että ensimmäinen kokeista on tehty vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen kun tartunnan saanut eläin on poistettu karjasta ja toinen vähintään kuusi kuukautta ensimmäisen jälkeen.

Positiivista karjaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja epidemiologinen kertomus toimitetaan eläinlääkintäalan sekakomitealle. Jos Sveitsi ei täytä jotain direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 14 kohdan 1 alakohdassa säädettyä edellytystä, Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittaa siitä välittömästi komissiolle. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee tilannetta tämän kohdan määräysten tarkistamiseksi.

5. Tämän liitteen soveltamiseksi tunnustetaan, että Sveitsi täyttää direktiivin 64/432/ETY liitteessä G olevan I luvun B osassa säädetyt edellytykset naudan tarttuvan leukoosin osalta. Nautakarjan virallisesti naudan tarttuvasta leukoosista vapaan aseman säilyttämiseksi Sveitsi sitoutuu täyttämään seuraavat edellytykset:

a) Sveitsin karjaa valvotaan pistokokein. Näytteiden määrä määritellään siten, että 99 prosentin varmuudella voidaan varmistaa alle 0,2 prosentilla karjasta olevan naudan tarttuva leukoosi.

b) Virkaeläinlääkärin on tehtävä kaikille teurastetuille eläimille post mortem -tarkastus.

c) Kliinisen tutkimuksen, ruumiinavauksen tai lihanvalvonnan yhteydessä saadusta tautiepäilystä on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille.

d) Jos naudan tarttuvaa leukoosia epäillään tai se todetaan, kyseisen karjan virallisesti taudista vapaa asema peruutetaan tilapäisesti kunnes kielto kumotaan.

e) Taudista vapaa asema voidaan palauttaa, kun tartunnan saaneiden eläinten ja tarvittaessa niiden vasikoiden hävittämisen jälkeen kahden vähintään 90 päivän välein tehdyn serologisen tutkimuksen tulos on ollut negatiivinen.

Jos naudan tarttuvaa leukoosia todetaan 0,2 prosentilla karjasta, Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittaa siitä välittömästi komissiolle. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee tilannetta tämän kohdan määräysten tarkistamiseksi.

6. Tämän liitteen soveltamiseksi tunnustetaan, että Sveitsi on virallisesti vapaa naudan tarttuvasta rinotrakeiitista. Tämän tautivapaan aseman säilyttämiseksi Sveitsi sitoutuu täyttämään seuraavat edellytykset:

a) Sveitsin karjaa valvotaan pistokokein. Näytteiden määrä määritellään siten, että 99 prosentin varmuudella voidaan varmistaa alle 0,1 prosentilla karjasta olevan naudan tarttuva rinotrakeiitti.

b) Yli 24 kuukauden ikäisille jalostussonneille tehdään vuosittain serologinen tutkimus.

c) Jokaisesta epäillystä tartunnasta on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ja epäillyille eläimille on tehtävä viralliset tutkimukset naudan tarttuvan rinotrakeiitin toteamiseksi, mukaan lukien virologiset tai serologiset tutkimukset.

d) Jos naudan tarttuvaa rinotrakeiittia epäillään tai se todetaan, kyseisen karjan virallisesti taudista vapaa asema peruutetaan tilapäisesti kunnes kielto kumotaan.

e) Taudista vapaa asema voidaan palauttaa, kun vähintään 30 päivän kuluttua tartunnan saaneiden eläinten hävittämisen tehdyn serologisen tutkimuksen tulos on negatiivinen.

Sveitsin tautivapaan aseman tunnustamiseksi sovelletaan päätöksen 93/42/ETY säännöksiä soveltuvin osin.

Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittaa välittömästi komissiolle kaikista tautivapaan aseman edellytysten muutoksista. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee tilannetta tämän kohdan määräysten tarkistamiseksi.

7. Tämän liitteen soveltamiseksi tunnustetaan, että Sveitsi on virallisesti vapaa Aujeszkyn taudista. Tämän tautivapaan aseman säilyttämiseksi Sveitsi sitoutuu täyttämään seuraavat edellytykset:

a) Sveitsin karjaa valvotaan pistokokein. Näytteiden määrä määritellään siten, että 99 prosentin varmuudella voidaan varmistaa alle 0,1 prosentilla karjasta olevan Aujeszkyn tauti.

b) Jokaisesta epäillystä tartunnasta on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ja epäillyille eläimille on tehtävä viralliset tutkimukset Aujeszkyn taudin toteamiseksi, mukaan lukien virologiset tai serologiset tutkimukset.

c) Jos Aujeszkyn tautia epäillään tai se todetaan, kyseisen karjan virallinen taudista vapaa asema peruutetaan tilapäisesti kunnes kielto kumotaan.

d) Taudista vapaa asema voidaan palauttaa, kun tartunnan saaneiden eläinten hävittämisen jälkeen kaikille tuotantoeläimille ja edustavalle määrälle lihotuseläimiä vähintään 21 päivän välein tehdyn serologisen tutkimuksen tulos on negatiivinen.

Sveitsin tautivapaan aseman tunnustamiseksi sovelletaan päätöksen 93/42/ETY säännöksiä soveltuvin osin.

Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittaa välittömästi komissiolle kaikista tautivapaan aseman edellytysten muutoksista. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee tilannetta tämän kohdan määräysten tarkistamiseksi.

8. Sikojen tarttuvan suolistotulehduksen (TGE) ja sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymän (PRRS) osalta eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee mahdollisimman nopeasti kysymystä mahdollisista lisätakeista. Komissio ilmoittaa Sveitsin eläinlääkintävirastolle tähän aiheeseen liittyvästä kehityksestä.

9. Bernin yliopiston Institut de bactériologie vétérinaire -laitos on direktiivin 64/432/ETY liitteessä B olevan 12 kohdan mukaisesti vastuussa tuberkuliinien virallisesta valvonnasta Sveitsissä.

10. Bernin yliopiston Institut de bactériologie vétérinaire -laitos on direktiivin 64/432/ETY liitteessä C olevan A osan 9 kohdan mukaisesti vastuussa (luomistaudin) vasta-aineiden virallisesta valvonnasta Sveitsissä.

11. Yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä kaupan kohteena olevien nautaeläinten ja sikojen mukana on oltava direktiivin 64/432/ETY liitteessä F olevien mallien mukaiset terveystodistukset. Sovelletaan seuraavia mukautuksia:

- lisätään otsikoihin "ja Sveitsi";

- lisätään 3 kohtaan "tai Sveitsistä"

- lisätään malliin I liittyvään 4 huomautukseen, malliin II liittyvään 5 uomautukseen, malliin III liittyvään 4 huomautukseen ja malliin IV liittyvään 5 huomautukseen "Sveitsin osalta: valvontaeläinlääkäri".

II. Lampaat ja vuohet

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Direktiivin 91/68/ETY 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi eläinlääkintäalan sekakomitea hoitaa ilmoittamisen.

2. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 91/68/ETY 11 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

3. Tämän liitteen soveltamiseksi tunnustetaan, että Sveitsi on virallisesti vapaa lampaan ja vuohen luomistaudista. Tämän tautivapaan aseman säilyttämiseksi Sveitsi sitoutuu toteuttamaan liitteessä A olevan I luvun II kohdan 2 alakohdan toimenpiteet.

Lampaiden ja vuohien luomistaudin esiintyessä tai sen leviämisen yhteydessä Sveitsi ilmoittaa eläinlääkintäalan sekakomitealle tarvittavien toimenpiteiden vahvistamisesta tilanteessa tapahtuvan kehityksen mukaan.

4. Sveitsiin tarkoitettujen lihotus- ja kasvatusvuohien on täytettävä vuoden ajan tämän liitteen voimaantulosta seuraavat edellytykset:

- alkuperälaitoksen yli kuusi kuukautta vanhoille vuohille on tehtävä 12 kuukauden välein vuohien virusperäistä artriittienkefaliittia koskevat serologiset tutkimukset, joista kolmen viimeisimmän vuoden tutkimusten tulosten on oltava negatiiviset kolme kertaa,

- vuohille on tehtävä vuohien virusperäistä artriittienkefaliittia koskeva serologinen tutkimus negatiivisen tuloksin lähettämistä edeltävien 30 päivän kuluessa.

Tämän kohdan määräyksiä on tarkasteltava uudelleen eläinlääkintäalan sekakomiteassa vuoden kuluessa tämän liitteen voimaantulosta.

5. Yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin välillä kaupan kohteena olevien lampaiden ja vuohien mukana on oltava direktiivin 91/68/ETY liitteessä E olevien mallien mukaiset terveystodistukset. Sovelletaan seuraavia mukautuksia:

- lisätään otsikoihin "ja Sveitsi";

- lisätään III kohdan a alakohtaan "tai Sveitsistä".

III. Hevoseläimet

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Direktiivin 90/426/ETY 3 artiklan soveltamiseksi eläinlääkintäalan sekakomitea hoitaa ilmoittamisen.

2. Direktiivin 90/426/ETY 6 artiklan soveltamiseksi eläinlääkintäalan sekakomitea hoitaa ilmoittamisen.

3. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 90/426/ETY 10 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

4. a) Sovelletaan direktiivin 90/426/ETY liitteen B säännöksiä soveltuvin osin Sveitsiin.

b) Sovelletaan direktiivin 90/426/ETY liitteen C säännöksiä soveltuvin osin Sveitsiin. Lisätään otsikkoon "ja Sveitsi". Alaviitteessä c Sveitsin osalta tarkoitetaan valvontaeläinlääkäriä.

IV. Siipikarja ja siitosmunat

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Direktiivin 90/539/ETY 3 artiklan soveltamiseksi Sveitsi toimittaa eläinlääkintäalan sekakomitealle suunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa laitostensa hyväksymiseksi.

2. Direktiivin 90/539/ETY 4 artiklan mukaisesti yhteinen vertailulaboratorio Sveitsin osalta on: Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne.

3. Sovelletaan direktiivin 90/539/ETY 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan oleskeluedellytyksiä soveltuvin osin Sveitsiin.

4. Tuotaessa siitosmunia yhteisöön Sveitsin viranomaiset sitoutuvat noudattamaan komission asetuksessa (ETY) N:o 1868/77 säädettyjä merkitsemissääntöjä. Sveitsille varattu kirjainlyhenne on "CH".

5. Sovelletaan direktiivin 90/539/ETY 9 artiklan a kohdan oleskeluedellytyksiä soveltuvin osin Sveitsiin.

6. Sovelletaan direktiivin 90/539/ETY 10 artiklan a kohdan oleskeluedellytyksiä soveltuvin osin Sveitsiin.

7. Sovelletaan direktiivin 90/539/ETY 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan oleskeluedellytyksiä soveltuvin osin Sveitsiin.

8. Tämän liitteen soveltamiseksi tunnustetaan, että Sveitsi täyttää direktiivin 90/539/ETY 12 artiklan 2 kohdan edellytykset Newcastlen taudin osalta ja että sillä on siten "ei anneta rokotuksia Newcastlen tautia vastaan" -asema. Sveitsin eläinlääkintävirasto ilmoittaa välittömästi komissiolle kaikista tautivapaan aseman edellytysten muutoksista. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee tilannetta tämän kohdan määräysten tarkistamiseksi.

9. Sveitsiin tarkoitetun kasvatus- ja tuotantosiipikarjan on täytettävä vuoden ajan tämän liitteen voimaantulosta seuraavat edellytykset:

- alkuperäiselle parvelle tai hautomossa olevalle parvelle tehdyissä diagnooseissa ei ole saanut olla yhtään diagnosoitua lintujen tarttuvaa laryngotrakeiitin tapausta vähintään kuuden lähettämistä edeltävän kuukauden aikana,

- kasvatus- ja tuotantokanoja ei ole saanut rokottaa lintujen tarttuvaa laryngotrakeiittia vastaan.

Tämän kohdan määräyksiä on tarkasteltava uudelleen eläinlääkintäalan sekakomiteassa vuoden kuluessa tämän liitteen voimaantulosta.

10. Sovelletaan 15 artiklan viittauksia jäsenvaltion nimeen soveltuvin osin Sveitsiin.

11. a) Vietäessä Euroopan yhteisöstä Sveitsiin käytetään direktiivin 90/539/ETY liitteessä IV säädettyjä terveystodistuksia. Korvataan 9 kohdassa sanat "Määrämaana oleva jäsenvaltio:" sanoilla "Määrämaana oleva valtio: Sveitsi".

b) Vietäessä Sveitsistä Euroopan yhteisöön käytetään direktiivin 90/539/ETY liitteessä IV säädettyjä terveystodistuksia, jotka mukautetaan seuraavasti:

- korvataan taulukon otsakkeen sanat "Euroopan yhteisö" sanalla "Sveitsi"

- korvataan 2 kohdassa sanat "Alkuperämaana oleva jäsenvaltio" sanoilla "Alkuperämaana oleva valtio: Sveitsi"

- korvataan 14 a kohdassa vakuutukset seuraavasti:

Malli 1: Edellä kuvatut munat ovat Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyn sopimuksen määräysten mukaisia (Liite 11, Lisäys 2, kohta IV);

Malli 2: Edellä kuvatut poikaset ovat Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyn sopimuksen määräysten mukaisia (Liite 11, Lisäys 2, kohta IV);

Malli 3: Edellä kuvattu siipikarja on Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyn sopimuksen määräysten mukaisia (Liite 11, Lisäys 2, kohta IV);

Malli 4: Edellä kuvatut siipikarja tai munat ovat Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyn sopimuksen määräysten mukaisia (Liite 11, Lisäys 2, kohta IV);

Malli 5: Edellä kuvattu siipikarja on Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyn sopimuksen määräysten mukaisia (Liite 11, Lisäys 2, kohta IV);

Malli 6: Edellä kuvattu siipikarja on Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyn sopimuksen määräysten mukaisia (Liite 11, Lisäys 2, kohta IV);

12. Vietäessä Sveitsistä Suomeen tai Ruotsiin Sveitsin viranomaiset sitoutuvat toimittamaan salmonellan osalta yhteisön lainsäädännön mukaiset takeet.

V. Vesiviljellyt eläimet ja tuotteet

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Direktiivin 91/67/ETY 4 artiklan soveltamiseksi eläinlääkintäalan sekakomitea hoitaa ilmoittamisen.

2. Direktiivin 91/67/ETY 5, 6 ja 10 artiklan mahdollinen soveltaminen Sveitsiin kuuluu eläinlääkintäalan sekakomitealle.

3. Direktiivin 91/67/ETY 12 ja 13 artiklan mahdollinen soveltaminen Sveitsiin kuuluu eläinlääkintäalan sekakomitealle.

4. Direktiivin 91/67/ETY 15 artiklan soveltamiseksi Sveitsin viranomaiset sitoutuvat toteuttamaan yhteisön lainsäädännön mukaiset näytteiden keruusuunnitelmat ja diagnostiset menetelmät.

5. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 91/67/ETY 17 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

6. a) Saatettaessa markkinoille hyväksytyltä vyöhykkeeltä tulevia eläviä kaloja, mätimunia tai sukusoluja käytetään direktiivin 91/67/ETY liitteessä E olevan I luvun mallin mukaista kuljetusasiakirjaa.

Laatiessaan tämän asiakirjan Sveitsin viranomaiset korvaavat VI kohdassa sanat "direktiivin 91/67/ETY" sanoilla "Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyllä sopimuksella (Liite 11, Lisäys 2, kohta V)".

b) Saatettaessa markkinoille hyväksytyltä tilalta tulevia eläviä kaloja, mätimunia tai sukusoluja käytetään direktiivin 91/67/ETY liitteessä E olevan II luvun mallin mukaista kuljetusasiakirjaa.

Laatiessaan tämän asiakirjan Sveitsin viranomaiset korvaavat VI kohdassa sanat "direktiivin 91/67/ETY" sanoilla "Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyllä sopimuksella (Liite 11, Lisäys 2, kohta V)".

c) Saatettaessa markkinoille hyväksytyltä rannikkoalueelta tulevia nilviäisiä käytetään direktiivin 91/67/ETY liitteessä E olevan 3 luvun mallin mukaista kuljetusasiakirjaa.

d) Saatettaessa markkinoille hyväksytyltä tilalta tulevia nilviäisiä käytetään direktiivin 91/67/ETY liitteessä E olevan 4 luvun mallin mukaista kuljetusasiakirjaa.

e) Saatettaessa markkinoille sellaisia kasvatettuja kaloja, nilviäisiä tai äyriäisiä, niiden mätimunia tai sukusoluja, jotka eivät kuulu tapauksen mukaan IHN:lle, VHS:lle, bonamioosille tai marteilioosille herkkiin lajeihin käytetään komission päätöksen 93/22/ETY liitteessä I olevan mallin mukaista kuljetusasiakirjaa.

Laatiessaan tämän asiakirjan Sveitsin viranomaiset korvaavat V kohdan c alakohdassa sanat "direktiivin 91/67/ETY liitteessä A olevien luetteloiden I ja II 2 sarakkeessa tarkoitetut" sanoilla "tapauksen mukaan IHN:lle, VHS:lle, bonamioosille tai marteilioosille"

f) Saatettaessa markkinoille villinä kasvaneita eläviä kaloja, nilviäisiä tai äyriäisiä, niiden mätimunia tai sukusoluja käytetään komission päätöksen 93/22/ETY liitteessä II olevan mallin mukaista kuljetusasiakirjaa.

VI. Naudan alkiot

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 89/556/ETY 15 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

2. a) Vietäessä Euroopan yhteisöstä Sveitsiin käytetään direktiivin 89/556/ETY liitteessä C säädettyä terveystodistusta. Korvataan 9 kohdassa sanat "Määrämaana oleva jäsenvaltio:" sanoilla "Määrämaana oleva valtio: Sveitsi".

b) Vietäessä Sveitsistä Euroopan yhteisöön käytetään direktiivin 89/556/ETY liitteessä C säädettyä terveystodistusta, jota mukautetaan seuraavasti:

- korvataan 2 kohdassa sanat "jäsenvaltio, jossa keräys suoritettu" sanoilla "valtio, jossa keräys suoritettu: Sveitsi";

- korvataan 13 kohdan a ja b alakohdassa sanat "direktiivi 89/556/ETY" sanoilla "Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyllä sopimuksella (Liite II kohta VI)".

VII. Naudan siemenneste

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Direktiivin 88/407/ETY 4 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi huomautetaan, että Sveitsissä ei keinosiemennysasemilla pidetä muita kuin seroneutralisaatiokokeessa tai ELISA-kokeessa negatiivisen tuloksen antaneita eläimiä.

2. Direktiivin 88/407/ETY 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittamisen hoitaa eläinlääkintäalan sekakomitea.

3. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 88/407/ETY 16 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

4. a) Vietäessä Euroopan yhteisöstä Sveitsiin käytetään direktiivin 88/407/ETY liitteessä D säädettyä terveystodistusta.

b) Vietäessä Sveitsistä Euroopan yhteisöön, direktiivin 88/407/ETY liitteessä D säädettyä terveystodistusta mukautetaan seuraavasti:

- korvataan IV kohdan viittaukset direktiiviin 88/407/ETY seuraavasti: "Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyllä sopimuksella (Liite II, kohta VII".

VIII. Sian siemenneste

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Direktiivin 90/429/ETY 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittamisen hoitaa eläinlääkintäalan sekakomitea.

2. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 90/429/ETY 16 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

3. a) Vietäessä Euroopan yhteisöstä Sveitsiin käytetään direktiivin 90/429/ETY liitteessä D säädettyä terveystodistusta, jota mukautetaan seuraavasti: korvataan 9 kohdassa sanat "Määrämaana oleva jäsenvaltio" sanoilla "Määrämaana oleva valtio: Sveitsi".

b) Vietäessä Sveitsistä Euroopan yhteisöön, direktiivin 90/429/ETY liitteessä D säädettyä terveystodistusta mukautetaan seuraavasti:

- korvataan 2 kohdassa sanat "jäsenvaltio, jossa keräys suoritettu" sanoilla "valtio, jossa keräys suoritettu: Sveitsi".

- korvataan 13 kohdassa viittaukset direktiiviin 90/429/ETY seuraavasti: "Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyllä sopimuksella (Liite 11, Lisäys 2, kohta VIII)".

IX. Muut lajit

A. Lainsäädäntö

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Tämän liitteen soveltamiseksi tämä kohta kattaa kaikki elävät eläimet, joita eivät koske I-V kohtien määräykset, ja siemennesteen, munasolut ja alkiot, joita eivät koske VI-VIII kohtien määräykset.

2. Euroopan yhteisö ja Sveitsi sitoutuvat siihen, että 1 kohdassa tarkoitettujen elävien eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kauppaa ei kielletä tai rajoiteta muista eläinten terveyteen liittyvistä kuin tämän liitteen soveltamisesta johtuvista syistä, ja erityisesti sen 20 artiklan mukaisesti toteutettujen mahdollisten suojatoimenpiteiden vuoksi.

3. a) Vietäessä Euroopan yhteisöstä Sveitsiin muiden lajien kuin I, II ja III kohdassa tarkoitettuja sorkka- ja kavioeläimiä, sovelletaan direktiivin 92/65/ETY liitteessä E säädettyä terveystodistusta, joka on täydennetty direktiivin 92/65/ETY 6 artiklan A kohdan 1 alakohdan f alakohdassa säädetyllä vakuutuksella.

b) Vietäessä Sveitsistä Euroopan yhteisöön, sovelletaan direktiivin 92/65/ETY liitteessä E säädettyä terveystodistusta, joka on täydennetty direktiivin 92/65/ETY 6 artiklan A kohdan 1 alakohdan f alakohdassa säädetyllä vakuutuksella mukautettuna seuraavasti:

- korvataan viittaus direktiiviin 64/432/ETY seuraavasti: "Euroopan yhteisön ja Sveitsin ... tehdyllä sopimuksella (Liite 11, Lisäys 2, kohta I)".

4. a) Vietäessä Euroopan yhteisöstä Sveitsiin jäniseläimiä, sovelletaan direktiivin 92/65/ETY liitteessä E säädettyä terveystodistusta, joka on täydennetty direktiivin 92/65/ETY 9 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetyllä vakuutuksella.

b) Vietäessä Sveitsistä Euroopan yhteisöön jäniseläimiä, sovelletaan direktiivin 92/65/ETY liitteessä E säädettyä terveystodistusta, joka on täydennetty direktiivin 92/65/ETY 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetyllä vakuutuksella. Sveitsin viranomaiset voivat mukauttaa tätä vakuutusta laajentamalla sen vaatimuksia direktiivin 92/65/ETY 9 artiklan mukaisesti.

5. Direktiivin 92/65/ETY 9 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan soveltamiseksi eläinlääkintäalan sekakomitea hoitaa ilmoittamisen.

6. a) Koirien ja kissojen vientiin Euroopan yhteisöstä Sveitsiin sovelletaan direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 2 kohdan säännöksiä.

b) Koirien ja kissojen vientiin Sveitsistä muihin Euroopan yhteisön jäsenvaltioihin kuin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin tai Ruotsiin, sovelletaan direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Sveitsin viranomaiset voivat mukauttaa direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan viidennessä luetelmakohdassa säädettyä vakuutusta laajentamalla sen vaatimuksia direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan ja 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

c) Koirien ja kissojen viennissä Sveitsistä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin tai Ruotsiin, sovelletaan direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 3 kohdan vaatimuksia. On käytettävä komission päätöksessä 94/273/EY säädettyä todistusta seuraavasti mukautettuna: Korvataan sanat "Viejämaana oleva jäsenvaltio" sanoilla "Viejämaan oleva valtio: Sveitsi". Tunnistamisjärjestelmästä säädetään komission päätöksessä 94/274/EY.

7. a) Vietäessä lampaiden ja vuohien siemennestettä, munasoluja tai alkioita Euroopan yhteisöstä Sveitsiin käytetään päätöksessä 95/388/EY säädettyjä todistuksia seuraavin mukautuksin:

- lisätään otsikoihin sanat "tai yhteisön ja Sveitsin välisessä" sanojen "yhteisön sisäisessä" jälkeen;

- korvataan 9 kohdassa sanat "Määrämaana oleva jäsenvaltio" sanoilla "Määrämaana oleva valtio: Sveitsi".

b) Vietäessä lampaiden ja vuohien siemennestettä, munasoluja ja alkioita Sveitsistä Euroopan yhteisöön käytetään komission päätöksessä 95/388/EY säädettyjä todistuksia seuraavin mukautuksin:

- korvataan 2 kohdan sanat "jäsenvaltio, jossa keräys suoritettu" sanoilla "valtio, jossa keräys suoritettu: Sveitsi";

- Sveitsin viranomaiset voivat ottaa 13 kohtaan ottaa siinä mainitut laajemmat vaatimukset.

8. a) Vietäessä hevoseläinten siemennestettä Euroopan yhteisöstä Sveitsiin käytetään komission päätöksessä 95/307/EY säädettyä todistusta mukautettuna seuraavasti:

- korvataan 9 kohdassa sanat "Määrämaana oleva jäsenvaltio" sanoilla "Määrämaana oleva valtio: Sveitsi".

b) Vietäessä hevoseläinten siemennestettä Sveitsistä Euroopan yhteisöön käytetään komission päätöksessä 95/307/EY säädettyä todistusta mukautettuna seuraavasti:

- korvataan 2 kohdassa sanat "jäsenvaltio, jossa keräys suoritettu" sanoilla "valtio, jossa keräys suoritettu: Sveitsi".

9. a) Vietäessä hevoseläinten munasoluja ja alkioita Euroopan yhteisöstä Sveitsiin käytetään komission päätöksessä 95/294/EY säädettyä todistusta mukautettuna seuraavasti:

- korvataan 9 kohdassa sanat "Määrämaana oleva jäsenvaltio" sanoilla "Määrämaana oleva valtio: Sveitsi".

b) Vietäessä hevoseläinten munasoluja ja alkioita Sveitsistä Euroopan yhteisöön käytetään komission päätöksessä 95/294/EY säädettyä todistusta mukautettuna seuraavasti:

- korvataan 2 kohdassa sanat "jäsenvaltio, jossa keräys suoritettu" sanoilla "valtio, jossa keräys suoritettu: Sveitsi".

10. a) Vietäessä sikojen munasoluja ja alkioita Euroopan yhteisöstä Sveitsiin käytetään komission päätöksessä 95/483/EY säädettyä todistusta mukautettuna seuraavasti:

- lisätään otsikkoon sanat "tai yhteisön ja Sveitsin välisessä" sanojen "yhteisön sisäisessä" jälkeen;

- korvataan 9 kohdassa sanat "Määrämaana oleva jäsenvaltio" sanoilla "Määrämaana oleva valtio: Sveitsi".

b) Vietäessä sikojen munasoluja ja alkioita Sveitsistä Euroopan yhteisöön käytetään komission päätöksessä 95/483/EY säädettyä todistusta mukautettuna seuraavasti:

- korvataan 2 kohdassa sanat "jäsenvaltio, jossa keräys suoritettu" sanoilla "valtio, jossa keräys suoritettu: Sveitsi".

11. Direktiivin 92/65/ETY 24 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi eläinlääkintäalan sekakomitea hoitaa ilmoittamisen.

12. Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisessä 1 kohdassa tarkoitetussa elävien eläinten kaupassa käytetään direktiivin 92/65/ETY liitteessä E olevaa todistusta soveltuvin osin.

Lisäys 3

Elävien eläinten ja eräiden tuotteiden tuonti kolmansista maista

I Euroopan yhteisö - Lainsäädäntö

A. Nauta- ja sikaeläimet, lampaat ja vuohet

Neuvoston direktiivi 72/462/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1972, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla.

B. Hevoseläimet

Neuvoston direktiivi 90/426/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla.

C. Siipikarja ja siitosmunat

Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 95/22/EY (EYVL L 243, 11.10.1995, s. 1).

D. Vesiviljelyeläimet

Neuvoston direktiivi 91/67/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille (EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 95/22/EY (EYVL L 243, 11.10.1995, s. 1).

E. Nilviäiset

Neuvoston direktiivi 91/492/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, terveyttä koskevista vaatimuksista elävien simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla.

F. Naudan alkiot

Neuvoston direktiivi 89/556/ETY, annettu 25 päivänä syyskuuta 1989, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/113/EY (EYVL L 53, 24.2.1994, s. 23).

G. Naudan siemenneste

Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1988, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla.

H. Sian siemenneste

Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla.

I. Muut elävät eläimet - "kokoomadirektiivi"

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 95/176/EY (EYVL L 117, 24.5.1995, s. 23).

II. Sveitsi Lainsäädäntö

Asetus eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakulusta ja viennistä (OITE), annettu 20 päivänä huhtikuuta 1988, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 14 päivänä toukokuuta 1997 (RS 916.443.11).

III. Soveltamista koskevat säännöt

Yleisesti Sveitsin eläinlääkintävirasto soveltaa samoja määräyksiä kuin tämän lisäyksen I kohtaan kuuluvat määräykset. Sveitsin eläinlääkintävirasto voi kuitenkin toteuttaa rajoittavampiakin toimenpiteitä ja vaatia lisätakeita. Tässä tapauksessa ja rajoittamatta mahdollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä välittömästi, eläinlääkintäalan sekakomitea neuvottelee asianmukaisten ratkaisujen löytämiseksi. Jos Sveitsin eläinlääkintävirasto toivoo vähemmän rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa, sen on ilmoitettava siitä ennakkoon komission toimivaltaisille yksiköille. Tässä tapauksessa eläinlääkintäalan sekakomiteassa neuvotellaan asianmukaisten ratkaisujen löytämiseksi. Sveitsin viranomaiset eivät toteuta suunniteltuja toimenpiteitä ennen kuin kyseiset ratkaisut on tehty.

Lisäys 4

Kotieläinjalostus, mukaan lukien tuonti kolmansista maista

I. Euroopan yhteisö - Lainsäädäntö

A. Nautaeläimet

Neuvoston direktiivi 77/504/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1977, puhdasrotuisista jalostusnaudoista (EYVL L 206, 12.8.1977, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla.

B. Siat

Neuvoston direktiivi 88/661/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, jalostussikoihin sovellettavista kotieläinjalostuksen standardeista (EYVL L 382, 31.12.1988, s. 36), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla.

C. Lampaat ja vuohet

Neuvoston direktiivi 89/361/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1989, puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista (EYVL L 153, 6.6.1989, s. 30).

D. Hevoseläimet

a) Neuvoston direktiivi 90/427/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 55).

b) Neuvoston direktiivi 90/428/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksistä (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 60).

E. Puhdasrotuiset eläimet

Neuvoston direktiivi 91/174/ETY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1991, kotieläinjalostusta ja polveutumista koskevista vaatimuksista puhdasrotuisten eläinten kaupassa ja direktiivien 77/504/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta (EYVL L 85, 5.4.1991, s. 37).

F. Tuonti kolmansista maista

Neuvoston direktiivi 94/28/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta, eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista ja puhdasrotuisista jalostusnaudoista annetun direktiivin 77/504/ETY muuttamisesta (EYVL L 178, 12.7.1994, s. 66).

II. Sveitsi - Lainsäädäntö

Sveitsin viranomaiset ovat laatineet maataloutta koskevan lakiluonnoksen ja pyytäneet siitä lausuntoa. Tässä luonnoksessa säädetään liittoneuvoston toimivallasta antaa asetuksia tähän lisäykseen kuuluvalla alalla. Tämän liitteen tultua voimaan Sveitsin viranomaiset sitoutuvat antamaan vastaavar laisia säädöksiä, jotka johtavat tämän lisäyksen I kohdassa mainittuihin tuloksiin. Tämän lisäyksen määräyksiä tarkastellaan uudelleen mahdollisimman pian Sveitsin viranomaisten antamien uusien säännösten perusteella.

III. Siirtymäkauden määräykset

Sveitsin viranomaiset sitoutuvat varmistamaan, että eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetykset toteutetaan neuvoston direktiiviin 94/28/EY säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lisäyksissä 5 ja 6 olevien eläinjalostustarkastuksia koskevien määräysten soveltamista.

Kaupassa ilmenevät vaikeudet annetaan toisen osapuolen pyynnöstä eläinlääkintäalan sekakomitean käsiteltäväksi.

Lisäys 5

Tarkastukset ja tarkastusmaksut

1 LUKU

Euroopan yhteisön ja Sveitsin välinen kauppa

I. ANIMO-järjestelmä

Komissio liittää yhteistyössä Sveitsin eläinlääkintäviraston kanssa Sveitsin ANIMO-tietokonejärjestelmään. Eläinlääkintäalan sekakomitea määrittelee tarvittaessa siirtymäkauden toimenpiteet.

II. Hevoseläimiä koskevat säännöt

Euroopan yhteisön ja Sveitsin väliseen kauppaan liittyvät tarkastukset tehdään eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamiseksi 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 92/118/ETY (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49), säännösten mukaisesti.

Direktiivin 9 ja 22 artiklassa annettujen määräysten täytäntöönpano kuuluu eläinlääkintäalan sekakomitean toimivaltaan.

III. Raja-alueiden laitumille tarkoitettuja eläimiä koskevat säännöt

1. Lähettäjämaan virkaeläinlääkäri:

- ilmoittaa vastaanottajamaan virkaeläinlääkärille eläinten lähettämisestä 48 tuntia ennen niiden lähettämistä,

- tarkastaa eläimet 48 tuntia ennen niiden laitumelle lähettämistä ja katsoo, että kyseiset eläimet ovat tunnistettavissa asianmukaisesti,

- antaa eläinlääkintäalan sekakomitean laatiman mallin mukaisen todistuksen.

2. Vastaanottajamaan virkaeläinlääkäri tarkastaa eläimet heti niiden saavuttua vastaanottajamaahan sen selvittämiseksi, täyttävätkö ne tässä liitteessä määrätyt vaatimukset.

3. Eläinten on pysyttävä tullin valvonnassa koko laitumella oloajan.

4. Kirjallisessa ilmoituksessa eläinten haltijan on:

a) suostuttava yhteisöstä/Sveitsistä peräisin olevien haltijoiden tavoin noudattamaan tässä liitteessä annettujen määräysten mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä ja kaikki muita paikallisella tasolla toteutettuja toimenpiteitä,

b) maksettava tämän liitteen soveltamisesta johtuvat tarkastusmaksut,

c) annettava kaikki tarvittava apu lähettäjämaan tai vastaanottajamaan viranomaisten vaatimien tulli- tai eläinlääkintätarkastusten yhteydessä.

5. Laitumen on rajoituttava 10 kilometrin pituiselle raja-alueelle tai asianmukaisesti perustelluissa erityisolosuhteissa pitemmälle alueelle molemmin puolin yhteisön ja Sveitsin rajaa.

6. Tautitapausten ilmetessä eläinlääkintäalan toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat yhdessä sovitut asianmukaiset toimenpiteet.

Kyseiset viranomaiset tarkastelevat mahdollisiin kustannuksiin liittyviä kysymyksiä. Tarvittaessa asia saatetaan eläinlääkintäalan sekakomitean käsiteltäväksi.

IV. Erityissäännöt

A. Baselin teurastamoon tarkoitettujen teuraseläinten osalta tehdään ainoastaan yksi asiakirjojen tarkastus jossakin Sveitsin alueen saapumispisteessä. Tätä sääntöä sovelletaan yksinomaan Ylä-Reinin maakuntaan tai Landkreise Lörrachiin, Waldshutiin, Breisgau-Hochschwarzwaldiin ja Freiburg i.B.:n kaupunkiin. Tämä määräys voidaan ulottaa koskemaan muita EY:n ja Sveitsin rajalla sijaitsevia teurastamoita.

B. Livignon erillisalueelle tarkoitettujen eläinten osalta tehdään ainoastaan yksi asiakirjojen tarkastus Ponte Gallossa. Tätä sääntöä sovelletaan yksinomaan Grisonsin kantonista peräisin oleviin eläimiin. Tämä määräys voidaan ulottaa koskemaan muita tulliviranomaisten valvonnassa olevia, EY:n ja Sveitsin rajalla sijaitsevia alueita.

C. Grisonsin kantoniin tarkoitettujen eläinten osalta tehdään ainoastaan yksi asiakirjojen tarkastus Drossassa. Tätä sääntöä sovelletaan yksinomaan tulliviranomaisten valvonnassa olevaan Livignon erillisalueeseen. Tämä määräys voidaan ulottaa koskemaan muita tulliviranomaisten valvonnassa olevia, EY:n ja Sveitsin rajalla sijaitsevia alueita.

D. Sellaisten elävien eläinten osalta, jotka lastataan suoraan tai välillisesti junaan jollakin EY:n alueella purettaviksi jollakin toisella EY:n alueella Sveitsin alueella toteutetun kauttakuljetuksen jälkeen, vaaditaan ainoastaan Sveitsin viranomaisten antama ennakkotieto. Tätä sääntöä sovelletaan yksinomaan juniin, joiden koostumusta ei ole muutettu kuljetuksen aikana.

V. Yhteisön tai Sveitsin alueen kautta kuljetettavia eläimiä koskevat säännöt

A. Yhteisöstä peräisin olevien, Sveitsin alueen kautta kuljetettavien elävien eläinten osalta Sveitsin viranomaiset tekevät ainoastaan asiakirjojen tarkastuksen. Tarvittaessa kyseiset viranomaiset voivat tehdä kaikki välttämättömät tarkastukset.

B. Sveitsistä peräisin olevien, yhteisön alueen kautta kuljetettavien elävien eläinten osalta yhteisön viranomaiset tekevät ainoastaan asiakirjojen tarkastuksen. Tarvittaessa kyseiset viranomaiset voivat tehdä kaikki välttämättömät tarkastukset. Sveitsin viranomaiset takaavat, että kyseisten eläinten mukana on ensimmäisen vastaanottajana olevan kolmannen maan viranomaisten antama todistus siitä, ettei niitä ole käännytetty takaisin.

VI. Yleiset säännöt

Näitä määräyksiä sovelletaan tapauksiin, joihin ei sovelleta II-V kohtaa.

A. Yhteisöstä tai Sveitsistä peräisin oleville, tuontiin tarkoitetuille eläville eläimille tehdään seuraavat tarkastukset:

- asiakirjojen tarkastukset

- tunnistustarkastukset

ja tarvittaessa:

- fyysiset tarkastukset.

B. Muiden kuin tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvien maiden eläville eläimille, joille on tehty direktiivissä 91/496/ETY säädetyt tarkastukset, tehdään seuraavat tarkastukset:

- asiakirjojen tarkastukset

- tunnistustarkastukset

ja tarvittaessa:

- fyysiset tarkastukset.

VII. Rajatarkastusasemat - Euroopan yhteisön ja Sveitsin välinen kauppa

A. Yhteisö:

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

B.

>TAULUKON PAIKKA>

2 LUKU

Tuonti kolmansista maista

I. Lainsäädäntö

Kolmansista maista tuontiin liittyvät tarkastukset tehdään kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun direktiivin 91/496/ETY (EYVL L 268, 24.4.1991, s. 56), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, säännösten mukaisesti.

II. Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

A. Direktiivin 91/496/ETY 6 artiklan soveltamiseksi rajatarkastusasemat ovat seuraavat: Basel-Mulhousen lentokenttä, Geneven lentokenttä ja Zürichin lentokenttä. Myöhemmät muutokset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle.

B. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 91/496/ETY 19 artiklan ja eläintaudeista säädetyn lain 57 artiklan perusteella.

3 LUKU

Erityiset säännökset

- Ranskan osalta eläinlääkintäalan sekakomitea tutkii seuraavia tapauksia: Ferney-Voltaire/Geneven lentokenttä, St. Louis/Baselin lentokenttä.

- Sveitsin osalta eläinlääkintäalan sekakomitea tutkii seuraavia tapauksia: Geneve-Cointrinin lentokenttä ja Basel-Mulhousen lentokenttä.

I. Keskinäinen avunanto

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

Direktiivin 89/608/ETY 10, 11 ja 16 artiklan soveltaminen kuuluu eläinlääkintäalan sekakomitealle.

II. Hevoseläinten tunnistus

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Direktiivin 92/102/ETY 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan viidennen alakohdan ja 2 kohdan soveltaminen kuuluu eläinlääkintäalan sekakomitealle.

2. Sveitsin sisällä tapahtuvan sikojen, lampaiden ja vuohien liikkuvuuden osalta 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomioon otettava päivämäärä on 1 päivä heinäkuuta 1999.

3. Direktiivin 92/102/ETY 10 artiklan mukainen mahdollisen elektronisin laittein toteutetun tunnistamisen yhdenmukaistamisen täytäntöönpano kuuluu eläinlääkintäalan sekakomitealle.

III. SHIFT-järjestelmä

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

Komissio liittää Sveitsin yhteistyössä Sveitsin eläinlääkintäviraston kanssa SHIFT-järjestelmään siten kuin neuvoston päätöksessä 92/438/ETY säädetään.

IV. Eläinten suojelu

A. LAINSÄÄDÄNTÖ

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISET SOVELTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1. Sveitsin viranomaiset sitoutuvat noudattamaan direktiivin 91/628/EY säännöksiä Sveitsin ja Euroopan yhteisön välisen kaupan osalta ja tuonnissa kolmansista maista.

2. Direktiivin 91/628/ETY 8 artiklan neljännen alakohdan soveltamiseksi eläinlääkintäalan sekakomitea hoitaa ilmoittamisen.

3. Paikalla toteutetut tarkastukset kuuluvat eläinlääkintäalan sekakomitealle, erityisesti direktiivin 91/628/ETY 10 artiklan ja eläinten ja eläintuotteiden tuonnista, kauttakulusta ja viennistä 20 päivänä huhtikuuta 1988 annetun asetuksen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä kesäkuuta 1995, 65 artiklan perusteella (RS 916.443.11).

4. Direktiivin 91/628/ETY 18 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi eläinlääkintäalan sekakomitea hoitaa ilmoittamisen.

V. Siemenneste, munasolut ja alkiot

Tämän lisäyksen 1 luvun VI kohdan ja 2 luvun määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

VI. Tarkastusmaksut

A. Sveitsin viranomaiset sitoutuvat perimään muista kuin tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvista maista lähtöisin olevien eläinten tarkastuksista vähintään direktiivin 96/43/EY liitteessä C olevassa 2 luvussa säädetyt maksut.

B. Yhteisöstä tai Sveitsistä peräisin olevista, yhteisöön tai Sveitsiin tuotaviksi tarkoitetuista elävistä eläimistä peritään seuraavat maksut:

2,5 euroa tonnilta, kuitenkin vähintään 15 euroa ja enintään 175 euroa erältä.

C. Tarkastusmaksuja ei peritä:

- Baselin teurastamoon tarkoitetuista teuraseläimistä,

- Livignon tulliviranomaisten valvonnassa olevalle erillisalueelle tarkoitetuista eläimistä,

- Grisonsin kantoniin tarkoitetuista eläimistä,

- elävistä eläimistä, jotka lastataan suoraan tai välillisesti junaan jollakin EY:n alueella purettaviksi jollakin toisella EY:n alueella,

- yhteisöstä peräisin olevista, Sveitsin kautta kuljetettavista elävistä eläimistä,

- Sveitsistä peräisin olevista, yhteisön kautta kuljetettavista elävistä eläimistä,

- hevoseläimistä.

D. Raja-alueella oleville laitumille tarkoitetuista eläimistä peritään seuraavat tarkastusmaksut:

1 euroa eläimeltä lähettäjämaan osalta ja 1 EUR eläimeltä vastaanottajamaan osalta, kuitenkin kussakin tapauksessa vähintään 10 EUR ja enintään 100 euroa erältä.

E. Tässä luvussa "erällä" tarkoitetaan samaan eläinlajiin kuuluvien, samaan todistukseen tai eläinlääkintäasiakirjaan sisältyvien eläinten joukkoa, joka kuljetetaan samalla kuljetusvälineellä ja tulee samasta lähettäjämaasta tai samalta lähettäjäalueelta ja on tarkoitettu samaan määränpäähän.

Lisäys 6

Eläintuotteet

1 LUKU

Alat, joiden vastaavuuden molemmat osapuolet ovat tunnustaneet

Tuotteet:

Ihmisravinnoksi tarkoitettu nautaeläinten maito ja maitotuotteet

Muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettu nautaeläinten maito ja maitotuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

Tuotteet:

Eläinten jätteet

>TAULUKON PAIKKA>

II LUKU

Muut kuin I luvun soveltamisalaan kuuluvat alat

I. Vienti yhteisöstä Sveitsiin

Vientiin sovelletaan yhteisön sisäistä kauppaa koskevia edellytyksiä. Toimivaltaisten viranomaisten on kuitenkin kaikissa tapauksissa annettava erien mukana kuljetettava todistus näiden edellytysten täyttämisestä.

Todistusmalleista keskustellaan tarvittaessa eläinlääkintäalan sekakomiteassa.

II. Vienti Sveitsistä yhteisöön

Vientiin sovelletaan yhteisön säännöstössä asetettuja asianmukaisia edellytyksiä. Todistusmalleista keskustellaan eläinlääkintäalan sekakomiteassa.

Nykyisin käytössä olevia todistuksia sovelletaan, kunnes mallit on vahvistettu.

III LUKU

Jonkin alan siirtäminen II luvusta I lukuun

Eläinlääkintäalan sekakomitealle annetaan asia käsiteltäväksi heti, kun Sveitsi on antanut säännöstön, jonka se katsoo vastaavan yhteisön lainsäädäntöä. Tämän lisäyksen I lukua täydennetään viipymättä tehdystä tarkastelusta saatujen tulosten perusteella.

Lisäys 7

Toimivaltaiset viranomaiset

A OSA

Sveitsi

Eläinten terveyttä ja eläinlääkintää koskevien asioiden valvonta kuuluu sekä julkistaloudesta vastaavalle ministeriölle että sisäasiainministeriölle. Asiassa sovelletaan seuraavaa:

- yhteisöön viennin osalta julkistaloudesta vastaava ministeriö on vastuussa hyväksyttyjen eläinlääkintää koskevien sääntöjen ja vaatimusten noudattamista osoittavien eläintautitodistusten antamisesta

- eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnin osalta julkistaloudesta vastaava ministeriö on vastuussa lihaa (mukaan lukien kala, äyriäiset ja nilviäiset) ja lihavalmisteita (mukaan lukien kala, äyriäiset ja nilviäiset) koskevan eläinlääkintäalan säännöksistä ja vaatimuksista, kun taas sisäasianministeriö on vastuussa maidosta, maitotuotteista, munista ja munavalmisteista

- muiden eläintuotteiden tuonnin osalta taloudesta vastaava ministeriö on vastuussa eläinlääkintää koskevista säännöksistä ja vaatimuksista.

B OSA

Euroopan yhteisö

Eläinlääkintää koskevien asioiden valvonta kuuluu sekä kansallisille eläinlääkintäviranomaisille jäsenvaltioissa että Euroopan komissiolle. Asiassa sovelletaan seuraavaa:

- Sveitsiin viennin osalta jäsenvaltiot ovat vastuussa tuotanto-olosuhteiden ja -vaatimusten valvonnasta, mukaan lukien lakisääteiset tarkastukset ja hyväksyttyjen eläinlääkintää koskevien sääntöjen ja vaatimusten noudattamista osoittavien eläintautitodistusten antaminen

- Euroopan komissio on vastuussa yleisestä yhteensovittamisesta, tarkastuksista tai tarkastusjärjestelmien tarkastuksesta ja tarvittavista lainsäädännöllisistä toimenpiteistä eläinlääkintää koskevien standardien ja vaatimusten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi Euroopan yhtenäismarkkinoilla.

Lisäys 8

Alueellisia edellytyksiä koskevat mukautukset

Lisäys 9

Tarkastusmenettelyjä koskevat ohjeet

Tässä lisäyksessä "tarkastuksella" tarkoitetaan tehokkuuden arviointia.

1. Yleiset periaatteet

1.1. Tarkastukset olisi tehtävä tarkastavan osapuolen ("tarkastaja") ja tarkastettavan osapuolen ("tarkastettava") yhteistyössä tämän lisäyksen määräysten mukaisesti. Tarvittaessa voidaan tarkastaa laitoksia tai niiden tiloja.

1.2. Tarkastusten tarkoituksena on pikemminkin valvoa tarkastusviranomaisen tehokkuutta kuin olla hyväksymättä yksittäisiä elintarvike-eriä tai laitoksia. Jos tarkastuksen perusteella ilmenee vakava riski eläinten tai ihmisten terveydelle, tarkastettavan osapuolen on toteutettava viipymättä korjaavia toimenpiteitä. Menettelyyn voi kuulua asiaa koskevien säännösten, täytäntöönpanotavan, lopputulosten arvioinnin, toimenpiteiden noudattamisen tason ja seuraavien korjaavien toimien tutkiminen.

1.3. Tarkastusten suorittamistiheyden olisi perustuttava tehokkuuteen. Jos tehokkuus on heikko, tarkastuksia on tehtävä useammin; tarkastettavan osapuolen on korjattava heikkoa tehokkuutta tarkastajaa tyydyttävällä tavalla.

1.4. Tarkastukset ja niihin perustuvat päätökset on tehtävä avoimesti ja johdonmukaisesti.

2..Tarkastajaa koskevat periaatteet

Tarkastuksen tekemisestä vastuussa olevien henkilöiden olisi laadittava sellainen suunnitelma mieluiten hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisesti, johon kuuluvat seuraavat kohdat:

2.1. tarkastuksen tavoite, perusteellisuus ja soveltamisala,

2.2. tarkastuksen päivämäärä ja paikka sekä aikataulu loppukertomuksen tekemiseen saakka,

2.3. kieli tai kielet, joilla tarkastus tehdään ja kertomus laaditaan,

2.4. tarkastajien henkilöllisyys mukaan lukien johtaja tarkastajien ryhmän ollessa kyseessä. Ammatillista erityispätevyyttä voidaan vaatia järjestelmien ja erityisohjelmien tarkastusten tekemiseen,

2.5. aikataulu kokouksista virkamiesten kanssa ja tarvittaessa vierailuista laitoksiin tai niiden tiloihin. Laitoksia tai tiloja, joihin vierailuja tehdään, ei tarvitse nimetä ennalta,

2.6. kaupan alalla tarkastajaa koskevan vaitiolovelvollisuuden noudattaminen, jollei tiedonvälityksen vapautta koskevista säännöksistä muuta johdu. Eturistiriitoja on vältettävä.

2.7. hygienia- ja työturvallisuussääntöjen noudattaminen sekä toimijan oikeudet.

Tätä suunnitelmaa olisi tarkasteltava ennalta tarkastettavan osapuolen edustajien kanssa.

3. Tarkastettavaa koskevat periaatteet

Seuraavia periaatteita sovelletaan tarkastettavan toteuttamiin toimiin tarkastuksen helpottamiseksi.

3.1. Tarkastettava toimii täysin yhteistyössä tarkastajan kanssa ja nimeää tähän tarkoitukseen vastuussa olevat henkilöt. Yhteistyöhön voi kuulua esimerkiksi:

- tutustumismahdollisuus kaikkiin asiaa koskeviin säännöksiin ja standardeihin

- tutustumismahdollisuus kaikkiin asiaa koskeviin ohjelmiin, rekistereihin ja asiakirjoihin

- tutustumismahdollisuus kaikkiin valvonta- ja tarkastuskertomuksiin

- korjaavia toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevat asiakirjat

- laitoksiin pääsyn helpottaminen.

3.2. Tarkastettavan on laadittava asiakirjoin vahvistettu ohjelma, jotta se voisi osoittaa kolmansille osapuolille, että vaatimuksia on noudatettu johdonmukaisella ja yhtenäisellä tavalla.

4. Menettelyt

4.1. Avausistunto

Molempien osapuolten edustajien olisi pidettävä avausistunto. Tässä kokouksessa tarkastaja on vastuussa tarkastussuunnitelman tutkimisesta ja siitä, että riittävät varat, asiakirjat ja muut tarvittavat välineet ovat käytettävissä tarkastuksen tekemistä varten.

4.2. Asiakirjojen tarkastelu

Asiakirjojen tarkasteluun voi kuulua 3.1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen ja rekistereiden, tarkastettavan rakenteiden ja valtuuksien sekä elintarvikkeiden tarkastus- ja todistusjärjestelmissä tämän liitteen tekemisen tai edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtuneiden muutosten tarkastelu painottaen erityisesti kyseisiä eläimiä tai tuotteita koskevan tarkastus- ja todistusjärjestelmän osien täytäntöönpanoa. Tähän voi kuulua asiaa koskevien tarkastus- ja todistusrekistereiden ja -asiakirjojen tutkiminen.

4.3. Paikalla tehtävä tarkastus

4.3.1. Tämän toimenpiteen soveltamista koskevan päätöksen olisi perustuttava riskin arviointiin ottaen huomioon muun muassa seuraavat tekijät: kyseiset eläimet tai tuotteet, teollisuuden tai viejämaan vaatimusten aiempi noudattaminen, tuotantomäärä ja tuonti- tai vientimäärä, muutokset perusrakenteessa ja kansallisten tarkastus- ja todistusjärjestelmien luonne.

4.3.2. Paikalla tehtävään tarkastukseen voi kuulua vierailuja tuotanto- tai valmistuspaikalle, elintarvikkeiden käsittely- tai varastointialueille ja valvontalaboratorioihin, jotta voitaisiin tarkastaa, onko 4.2. kohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa olevia tietoja noudatettu.

4.4. Seurantatarkastus

Jos seurantatarkastus tehdään puutteellisuuksien korjaamisen todentamiseksi, voi riittää, että tarkastetaan vain ne kohdat, joiden on todettu vaativan korjaamista.

5. Valmisteluasiakirjat

Lomakkeet, joissa tarkastuksen tulokset ja päätelmät esitetään, olisi yhdenmukaistettava niin pitkälle kuin mahdollista, jotta tarkastus tapahtuisi yhtenäisellä, avoimella ja tehokkaalla tavalla. Valmisteluasiakirjoihin voi kuulua arvioitavien tekijöiden luetteloja. Nämä tarkastusluettelot voivat kattaa:

- lainsäädännön,

- tarkastuksesta ja todistusten antamisesta vastaavien viranomaisten rakenteen ja toimet,

- yksityiskohtaiset tiedot laitoksista ja työmenettelyt,

- eläinten terveyttä koskevat tilastot, näytteenottosuunnitelmat ja tulokset,

- määräysten noudattamista koskevat toimet ja menettelyt,

- ilmoitus- ja valitusmenettelyt,

- koulutusohjelmat.

6. Päätösistunto

Molempien osapuolten edustajien olisi pidettävä päätösistunto, jossa ovat tarvittaessa mukana kansallisista tarkastus- ja todistuksenanto-ohjelmista vastuussa olevat virkamiehet. Tarkastaja esittelee kyseisessä istunnossa tarkastuksen tulokset. Tiedot olisi esitettävä selvällä ja täsmällisellä tavalla siten, että tarkastuksen päätelmät tulevat selvästi ymmärretyiksi.

Tarkastettavan osapuolen olisi laadittava toimintasuunnitelma todettujen puutteiden korjaamiseksi mieluiten esittämällä täytäntöönpanon tavoitteeksi asetetut päivämäärät.

7. Kertomus

Tarkastuskertomuksen luonnos toimitetaan tarkastettavalle niin pian kuin mahdollista. Tarkastettavalle annetaan yksi kuukausi aikaa esittää huomautuksensa kertomusluonnoksesta; kaikki tarkastettavan osapuolen esittämät huomautukset liitetään lopulliseen kertomukseen.

Lisäys 10

Rajatarkastukset ja tarkastusmaksut

A. Rajatarkastukset aloilla, joiden vastaavuuden molemmat osapuolet ovat tunnustanee

>TAULUKON PAIKKA>

B. Rajatarkastukset muilla kuin A kohdassa tarkoitetuilla aloilla

>TAULUKON PAIKKA>

C. Erityistoimenpiteet

1. Tiettyjä eläinlääkintäalan tarkastuksia ja muodollisuuksia koskeva ETY-Sveitsi -sekakomitean suosituksen nro 1/94 Liite 3 otetaan huomioon. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee asiaa uudelleen mahdollisimman pian.

2. Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee uudelleen mahdollisimman pian Léman-järvestä pyydettyjen kalastustuotteiden Ranskan ja Sveitsin välistä kauppaa sekä Constance-järvestä pyydettyjen kalastustuotteiden Saksan ja Sveitsin välistä kauppaa.

D. Tarkastusmaksut

1. Aloilla, joiden vastaavuuden molemmat osapuolet ovat tunnustaneet, peritään seuraavat tarkastusmaksut:

1,5 EUR tonnilta, kuitenkin vähintään 30 EUR ja enintään 350 EUR erältä.

2. Muilla kuin 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla peritään seuraavat tarkastusmaksut:

3,5 EUR tonnilta, kuitenkin vähintään 30 EUR ja enintään 350 EUR erältä.

Eläinlääkintäalan sekakomitea tarkastelee uudelleen tämän kohdan määräyksiä vuoden kuluttua tämän liitteen voimaantulosta.

Lisäys 11

Yhteyselimet

Euroopan yhteisö

Pääjohtaja PO VI.B.II - Kansanterveys, eläinten ja kasvien terveys Euroopan komissio B - 1049 Bruxelles

Muita tärkeitä yhteystietoja:

Pääjohtaja Elintarvike- ja eläinlääkintävirasto Dublin Irlanti

Yksikön päällikkö PO VI/B/II/4 - Monialaisten kansanterveysasioiden koordinointi Euroopan komissio B - 1049 Bruxelles

Sveitsi

Office vétérinaire fédéral Case postale 3003 Berne Sveitsi Puhelin: (41-31) 323 85 01/02 Telekopio: (41-31) 323 85 90

Muita tärkeitä yhteystietoja:

Office fédérale de la Santé Publique Case postale 3003 Berne Puhelin: (41-31) 322 21 11 Telekopio: (41-31) 322 95 07

Centrale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Schwareznburgsrasse 161 3097 Liebefeld-Berne Puhelin: (41-31) 323 81 03 Telekopio: (41-31) 323 82 27

Päätösasiakirja

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

EUROOPAN YHTEISÖÄ

ja

SVEITSIN VALALIITTOA,

jotka ovat kokoontuneet Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen maataloustuotteiden kaupasta, ovat hyväksyneet seuraavat yhteiset julistukset, jotka on liitetty tähän päätösasiakirjaan:

- Yhteinen julistus Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin kahdenvälisistä sopimuksista

- Yhteinen julistus kasvis- ja hedelmämehujauheiden luokittelusta tariffiin

- Yhteinen julistus liha-alasta

- Yhteinen julistus Sveitsin tavasta hallinnoida liha-alan tariffikiintiöitään

- Yhteinen julistus kasvinsuojelua koskevan liitteen 4 täytäntöönpanosta

- Yhteinen julistus yhteisöstä peräisin olevien Sveitsin alueella kaupan pidettävien viinialan tuotteiden sekoittamisesta

- Yhteinen julistus tislattuja alkoholijuomia ja maustettuja viinipohjaisia juomia koskevasta lainsäädännöstä

- Yhteinen julistus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta

- Yhteinen julistus elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavia eläinten terveyteen ja kotieläinjalostukseen liittyviä toimenpiteitä koskevasta liitteestä 11

- Yhteinen julistus tulevista lisäneuvotteluista

- Täysivaltaiset edustajat ovat myös ottaneet huomioon seuraavat julistukset, jotka on liitetty tähän päätösasiakirjaan:

Yhteisön julistus juustofondyyvalmisteista

- Sveitsin grappaa koskeva julistus

- Sveitsin julistus siipikarjan nimityksistä tuotantotavan mukaan

- Julistus Sveitsin osallistumisesta komiteoiden työhön

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114FI.035101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114FI.035102.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114FI.035103.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114FI.035104.TIF">

YHTEINEN JULISTUS

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin kahdenvälisistä sopimuksista

Euroopan yhteisö ja Sveitsi tunnustavat, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin kahdenvälisten sopimusten määräyksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimusten osapuolina olevien valtioiden Euroopan unionin tai Maailman kauppajärjestön jäsenyydestä johtuvien velvoitteiden noudattamista ja jollei näistä velvoitteista muuta johdu.

Osapuolet sopivat lisäksi, että näiden sopimusten määräyksiä sovelletaan vain siltä osin, kuin ne ovat yhdenmukaisia yhteisön oikeuden kanssa, yhteisön tekemät kansainväliset sopimukset mukaan luettuina.

YHTEINEN JULISTUS

kasvis- ja hedelmämehujauheiden luokittelusta tariffiin

Jotta taattaisiin, että yhteisön Sveitsille antamat, maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen liitteessä 2 tarkoitetut tiettyjä kasvis- ja hedelmämehujauheita koskevat myönnytykset toteutuvat ja että niiden merkitys säilyy, osapuolten tulliviranomaiset sopivat tarkastelevansa tariffimyönnytysten soveltamisesta saadun kokemuksen huomioon ottaen, onko kasvis- ja hedelmämehujauheiden luokittelu tariffiin ajantasainen.

YHTEINEN JULISTUS

liha-alaa koskeva

Yhteisö avaa 1 päivästä heinäkuuta 1999 BSE-kriisin ja eräiden jäsenvaltioiden Sveitsistä tulevan tuonnin osalta toteuttamat toimenpiteet huomioon ottaen poikkeuksellisesti 700 nettotonnin kuivatun naudanlihan vuotuisen autonomisen kiintiön, jossa kannetaan paljoustullin sijasta arvotullia ja jota sovelletaan vuoden ajan sopimuksen voimaantulosta. Tilannetta tarkastellaan uudelleen, jos eräiden jäsenvaltioiden Sveitsin osalta toteuttamia tuonninrajoitustoimenpiteitä ei ole tuohon ajankohtaan mennessä poistettu.

Sveitsi säilyttä samana ajanjaksona puolestaan tähän asti sovellettujen edellytysten mukaiset myönnytyksensä 480 nettotonnille Parman ja San Danielen kinkkua, 50 nettotonnille Serranon kinkkua ja 170 nettotonnille Bresaolaa.

Sovellettavat alkuperäsäännöt ovat ne, joita sovelletaan muussa kuin etuuskohtelujärjestelmässä.

YHTEINEN JULISTUS

Sveitsin tavasta hallinnoida liha alan tariffikiintiöitään

Euroopan yhteisö ja Sveitsi ilmoittavat aikovansa yhdessä tarkastella erityisesti Maailman kauppajärjestön määräykset huomioon ottaen Sveitsin tapaa hallinnoida liha-alan tariffikiintiöitään, jotta voidaan ottaa käyttöön kaupankäyntiä vähemmän haittaava hallinnointimenetelmä.

YHTEINEN JULISTUS

kasvinsuojelua koskevan liitteen 4 täytäntöönpanosta

Sveitsi ja Euroopan yhteisö, jäljempänä "osapuolet", sitoutuvat panemaan täytäntöön mahdollisimman pian kasvinsuojelualaan liittyvän liitteen 4. Liite 4 pannaan täytäntöön sitä mukaa kuin Sveitsin lainsäädäntö on saatettu tämän julistuksen lisäyksessä A lueteltujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden osalta tämän julistuksen lisäyksessä B esitettyä Euroopan yhteisön lainsäädäntöä vastaavaksi menettelyllä, jolla kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet lisätään liitteen 4 lisäykseen 1 sekä molempien osapuolten lainsäädäntö mainitun liitteen lisäykseen 2. Menettelyllä pyritään myös täydentämään kyseisen liitteen lisäyksiä 3 ja 4 yhteisön osalta tämän julistuksen lisäyksillä C ja D ja Sveitsin osalta asiaa koskevilla säännöksillä.

Liitteessä 4 oleva 9 ja 10 artikla pannaan täytäntöön mainitun liitteen tullessa voimaan, jotta saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti keinot, joiden avulla kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet voidaan lisätä liitteen 4 lisäykseen 1, samanlaisen suojan kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien tuloa ja lisääntymistä vastaan antava osapuolten lainsäädäntö voidaan lisätä liiteen 4 lisäykseen 2, kasvipasseja myöntävät viralliset laitokset voidaan lisätä liitteen 4 lisäykseen 3 sekä tarvittaessa voidaan määritellä alueet ja niihin liittyvät erityisvaatimukset liitteen 4 lisäyksessä 4.

Liitteessä 4 olevassa 10 artiklassa tarkoitettu kasvinsuojelun työryhmä tutkii mahdollisimman pian Sveitsin lainsäädäntöön tehdyt muutokset, jotta voidaan arvioida, saavutetaanko niillä kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien tuloa ja lisääntymistä vastaan samanlainen suoja kuin Euroopan yhteisön säännöksillä. Se huolehtii liitteen 4 asteittaisesta täytäntöönpanosta niin, että sitä sovelletaan nopeasti mahdollisimman moniin tämän julistuksen lisäyksessä A lueteltuihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tuotteisiin.

Edistääkseen sellaisen lainsäädännön käyttöön ottamista, joilla saavutetaan samanlainen suoja kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien tuloa ja lisääntymistä vastaan, osapuolet sitoutuvat käymään neuvotteluja teknisistä kysymyksistä.

Lisäys A

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TUOTTEET, JOIDEN OSALTA OSAPUOLET PYRKIVÄT LÖYTÄMÄÄN LIITTEEN 4 MÄÄRÄYSTEN MUKAISEN RATKAISUN

A. JOMMANKUMMAN OSAPUOLEN ALUEELTA PERÄISIN OLEVAT KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TUOTTEET

1. Liikkeeseen laskettavat kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet

1.1. Viljeltäväksi tarkoitetut kasvit, ei siemenet

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.(1)

1.2. Kasvinosat pölytykseen tarkoitettu siitepöly mukaan lukien, ei hedelmät eikä siemenet

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. paitsi S. intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3. Viljeltäväksi tarkoitetut rönsyjä tai mukuloita muodostavat kasvit

Solanum L. ja niiden hybridit

1.4. Kasvit, ei hedelmät eikä siemenet

Vitis L.

2. Kasvit, kasvituotteet ja muut tuotteet, joiden tuottajalla on myyntiin ammattiviljelijöille oikeuttava lupa ja joita ei ole käsitelty suoraan kuluttajalle myytäväksi tai jotka eivät ole siihen valmiita sekä joiden osalta osapuolten (vastuussa olevat viralliset laitokset) takaavat tuotannon tapahtuneen selvästi erillään muiden tuotteiden tuotannosta

2.1. Kasvit, ei siemenet

Abies spp.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. ja niiden hybridit

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: kaikki Uudesta-Guineasta peräisin olevat lajikkeet

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2. Viljeltäväksi tarkoitetut kasvit, ei siemenet

Solanaceae, lukuun ottamatta 1.3 kohdassa tarkoitettuja kasveja

2.3. Juurrutetut kasvit tai kasvualustassaan kiinni olevat tai kasvualustansa ohessa olevat kasvit

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea Mill.

Strelitziaceae

2.4. Siemenet ja sipulit

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5. Viljeltäväksi tarkoitetut kasvit

Allium porrum L.

2.6. Viljeltäväksi tarkoitetut kukkasipulit ja -mukulat

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: kääpiölajikkeet ja niiden hybridit, kuten G. callianthus Marais, G.colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. ja G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. MUUALTA KUIN A KOHDASSA MAINITUILTA ALUEILTA PERÄISIN OLEVAT KASVIT JA KASVITUOTTEET

3. Kaikki viljeltäväksi tarkoitetut kasvit

ei kuitenkaan:

- siemenet, ei 4 kohdassa tarkoitetut

- seuraavat kasvit:

Citrus L.

Clausena Burm. f.

Fortunella Swingle

Murraya Koenig ex L.

Palmae

Poncirus Raf.

4. Siemenet

4.1. Argentiinasta, Australista, Boliviasta, Chilestä, Uudesta-Seelannista tai Uruguaysta peräisin olevat siemenet

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2. Siemenet alkuperästä riippumatta edellyttäen, etteivät ne ole peräisin kummankaan osapuolen alueelta

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3. Afghanistanista, Intiasta, Irakista, Meksikosta, Nepalista, Pakistanista tai Amerikan yhdysvalloista peräisin olevat siemenet

Triticum

Secale

X Triticosecale

5. Kasvit, ei hedelmät eikä siemenet

Vitis L.

6. Kasvinosat, ei hedelmät eikä siemenet

Havupuut (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat)

Quercus L.

7. Hedelmät (Euroopan ulkopuolisista maista peräisin olevat)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8. Mukulat, ei viljeltäväksi tarkoitetut

Solanum tuberosum L.

9. Puuaine, jossa puun luonnollinen pyöreä ulkopinta on säilynyt kuorineen tai ilman kuorta kokonaan tai osittain taikka lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä oleva puu

a) joka on saatu kokonaan tai osittain seuraavista kasveista:

- Castanea Mill.

- Castanea Mill., Quercus L. (mukaan lukien puuaine, jossa puun luonnollinen pyöreä ulkopinta ei ole säilynyt ja joka on peräisin jostakin Pohjois-Amerikan maasta)

- havupuut (Coniferales) lukuun ottamatta Pinus L. -sukua (mukaan lukien puuaine, jossa puun luonnollinen pyöreä ulkopinta ei ole säilynyt ja joka on peräisin Euroopan ulkopuolisista maista)

- Pinus L. (mukaan lukien puuaine, jossa puun luonnollinen pyöreä ulkopinta ei ole säilynyt)

- Populus L. (peräisin Amerikan mantereen maista)

- Acer saccharum Marsh. (mukaan lukien puuaine, jossa puun luonnollinen pyöreä ulkopinta ei ole säilynyt ja joka on peräisin jostakin Pohjois-Amerikan maasta)

ja

b)

>TAULUKON PAIKKA>

Kuormalavoihin ja lastauskuormalavoihin (CN-koodi ex 4415 20 ) sovelletaan poikkeusta, jos ne vastaavat "UIC-Pallets"- standardia ja ovat sen mukaisesti merkityt.

10. Maa ja kasvualusta

a) maa-aines ja kasvualusta sellaisenaan, muodostunut kokonaan tai osaksi maa-aineksesta tai eloperäisestä aineksesta kuten kasvinosista, turvetta tai puun kuorta sisältävästä humuksesta, joka on erilaista kuin yksinomaan turpeesta muodostunut humus

b) kasveihin kiinnittynyt tai niiden ohessa oleva maa-aines ja kasvualusta, joka muodostuu kokonaan tai osittain a kohdassa mainituista aineista tai turpeesta tai mistä tahansa epäorgaanisesta kiinteästä aineesta, jotka on tarkoitettu kasvien viljelyalustaksi.

(1) Ellei Sharka-viruksen torjumiseksi annetuista erityisistä määräyksistä muuta johdu.

Lisäys B

LAINSÄÄDÄNTÖ

Euroopan yhteisön säädökset

- Neuvoston direktiivi 69/464/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, perunasyövän torjunnasta

- Neuvoston direktiivi 69/465/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, keltaisen peruna-ankeroisen torjunnasta

- Neuvoston direktiivi 69/466/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, hirmukilpikirvan torjunnasta

- Neuvoston direktiivi 74/647/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1974, neilikkakääriäisten torjunnasta

- Neuvoston direktiivi 77/93/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1976, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1998 annetulla komission direktiivillä 98/2/EY

- Komission päätös 91/261/ETY, tehty 2 päivänä toukokuuta 1991, Australian tunnustamisesta vapaaksi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoajasta

- Komission direktiivi 92/70/ETY, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1992, suojeltujen alueiden tunnustamiseen yhteisössä liittyvää tietojen keruuta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission direktiivi 92/76/ETY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1992, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä maaliskuuta 1998 annetulla komission direktiivillä 98/17/EY

- Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission päätös 93/359/ETY, tehty 28 päivänä toukokuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa suvun Thuja L. puutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin

- Komission päätös 93/360/ETY, tehty 28 päivänä toukokuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin olevaa suvun Thuja L. puutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin

- Komission päätös 93/365/ETY, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin olevaa lämpökäsiteltyä havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin, sekä lämpökäsiteltyyn puutavaraan sovellettavaa merkitsemisjärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission päätös 93/422/ETY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin olevaa uunikuivattua havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin, sekä uunikuivattuun puutavaraan sovellettavan merkitsemisjärjestelmän yksityiskohdista

- Komission päätös 93/423/ETY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa uunikuivattua havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin, sekä uunikuivattuun puutavaraan sovellettavan merkitsemisjärjestelmän yksityiskohdista

- Komission direktiivi 93/50/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, tietyistä sellaisista neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteessä V olevassa A osassa luettelemattomista kasveista, joiden tuotantoalueilla sijaitsevat näiden kasvien tuottajat, varastot tai lähetyskeskukset on kirjattava viralliseen rekisteriin

- Komission direktiivi 93/51/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, sääntöjen vahvistamisesta tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden jonkin suojellun alueen kautta liikkumisen osalta ja näiden tällaiselta suojellulta alueelta peräisin olevien ja sen sisällä liikkuvien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden liikkumisen osalta

- Komission päätös 93/452/ETY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1993, jäsenvaltioiden oikeuttamisesta säätämään poikkeuksia tietyistä neuvoston direktiivin 77/93/ETY Japanista peräisin olevia sukujen Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kasveja koskevista säännöksistä sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä marraskuuta 1996 tehdyllä komission päätöksellä 96/711/EY

- Komission päätös 93/467/ETY, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1993 jäsenvaltioiden oikeuttamisesta säätämään poikkeuksia tiettyihin Kanadasta tai Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia kuorellisia tammitukkeja (Quercus L.) koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 29 päivänä marraskuuta 1996 tehdyllä komission päätöksellä 96/724/EY

- Neuvoston direktiivi 93/85/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, perunan vaalean rengasmädän torjunnasta

- Komission direktiivi 95/44/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, edellytyksistä, joilla neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteissä I-V lueteltuja tiettyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla komission direktiivillä 97/46/EY

- Komission päätös 95/506/EY, tehty 24 päivänä marraskuuta 1995, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Alankomaiden kuningaskuntaa koskevia lisätoimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 26 päivänä tehdyllä komission päätöksellä 97/649/EY

- Komission päätös 96/301/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 1996, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia lisätoimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi

- Komission päätös 96/618/EY, tehty 16 päivänä lokakuuta 1996, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia neuvoston direktiivin 77/93/ETY tietyistä säännöksistä Senegalin tasavallasta peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen siemenperunoiden osalta

- Komission päätös 97/5/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 1996, Unkarin tunnustamisesta vapaaksi Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al -taudinaiheuttajasta

- Komission päätös 97/353/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1997, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Argentiinasta peräisin olevia istutettaviksi tarkoitettuja mansikoita (Fragaria L.), siemeniä lukuun ottamatta, koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin

- Komission direktiivi 98/22/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998, kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä koskevista vähimmäisedellytyksistä.

Lisäys C

KASVIPASSEJA MYÖNTÄVÄT VIRALLISET LAITOKSET

Euroopan yhteisö

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3 - 6ème étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B - 1210 Bruxelles Puhelin: (32-2) 208 37 04 Faksi: (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantendirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Puhelin: (45) 45 96 66 00 Faksi: (45) 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstraße 1 D - 53123 Bonn 1 Puhelin: (49-228) 529 35 90 Faksi: (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str. GR - 10164 Athens Puhelin: (30-1) 360 54 80 Faksi: (30-1) 361 71 03

Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Subdirección general de Sanidad Vegetal

MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta E - 28002 Madrid Puhelin: (34-1) 347 82 54 Faksi: (34-1) 347 82 54

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet Kasvintuotannon tarkastuskeskus / Kontrollcentralen för växtproduktion

Kasvintarkastus / Växtinspektion

Vilhonvuorenkatu 11 C , PO PL 42 FIN - 00501 Helsinki Puhelin: (358-0) 13 42 11 Faksi: (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Direction générale de l'Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret F - 75013 Paris Puhelin: (33-1) 49 55 49 55 Faksi: (33-1) 49 55 59 49

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali DGPAAN - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX, Settembre, 20 I - 00195 Roma Puhelin: (39-6) 488 42 93/46 65 50 70 Faksi: (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 6700 HC Wageningen The Netherlands Puhelin: (31-317) 49 69 11 Faksi: (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Puhelin: (43-1) 711 00 68 06 Faksi: (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Puhelin: (351-1) 443 50 58/443 07 72/3 Faksi: (351-1) 442 06 16/443 05 27

Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S - 551 82 Jönkoping Puhelin: (46-36) 15 59 13 Faksi: (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture ASTA 16, route d'Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Puhelin: (352) 45 71 72 218 Faksi: (352) 45 71 72 340

Department of Agriculture, Food and Forestry Plant Protection Service Agriculture House (7 West), Kildare street Dublin 2 Ireland Puhelin: (353-1) 607 20 03 Faksi: (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

York YO1 2PX United Kingdom Puhelin: (44-1904) 45 51 61 Faksi: (44-1904) 45 51 63

Lisäys D

EDELLÄ 4 artiklassa TARKOITETUT ALUEET JA NIIHIN LIITTYVÄT ERITYISVAATIMUKSET

Edellä 4 artiklassa tarkoitetut alueet ja niihin liittyvät erityisvaatimukset määritellään seuraavassa mainituissa kummankin osapuolen säädöksissä ja hallinnollisissa määräyksissä.

Euroopan yhteisön säädökset:

- Komission direktiivi 92/76/ETY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1992, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi

- Komission direktiivi 92/103/ETY, annettu 1 päivänä joulukuuta 1992, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteiden I-IV muuttamisesta

- Komission direktiivi 92/106/ETY, annettu 29 päivänä marraskuuta 1993, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun komission direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta

- Komission direktiivi 93/110/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1993, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta

- Komission direktiivi 94/61/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1994, tiettyjen direktiivin 92/76/ETY 1 artiklassa tarkoitettujen suojeltujen alueiden väliaikaista tunnustamista koskevan määräajan pidentämisestä

- Komission direktiivi 95/4/EY, annettu 21 päivänä helmikuuta 1995, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta

- Komission direktiivi 95/40/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1995, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta

- Komission direktiivi 95/65/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1995, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta

- Komission direktiivi 95/66/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1995, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta

- Komission direktiivi 96/14/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1996, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta

- Komission direktiivi 96/15/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 1996, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta

- Komission direktiivi 96/76/EY, annettu 29 päivänä marraskuuta 1996, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta

- Komission direktiivi 95/41/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1995, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta

- Komission direktiivi 98/17/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1998, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta

YHTEINEN JULISTUS

yhteisöstä peräisin olevien Sveitsin alueella kaupan pidettävien viinialan tuotteiden sekoittamisesta

Liitteessä 7 olevan 4 artiklan 1 kohdan ja lisäyksessä 1 olevan A kohdan mukaan yhteisöstä peräisin olevien viinialan tuotteiden sekoittaminen keskenään tai muuta alkuperää olevien tuotteiden kanssa Sveitsin alueella on sallittua ainoastaan asianomaisessa yhteisön sääntelyssä tai, jollei sitä ole, lisäyksessä 1 tarkoitettujen jäsenvaltioiden sääntelyssä säädetyin edellytyksin. Näin ollen näihin tuotteisiin ei sovelleta 1 päivänä maaliskuuta 1995 annetun Sveitsin elint arvikeasetuksen 371 pykälää.

YHTEINEN JULISTUS

tislattuja alkoholijuomia ja maustettuja viinipohjaisia juomia koskevasta lainsäädännöstä

Osapuolet, jotka haluavat luoda suotuisat edellytykset tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien keskinäisen kauppansa helpottamiseksi ja edistämiseksi, ja tätä varten poistaa näiden juomien kaupan tekniset esteet, sopivat seuraavaa:

Sveitsi sitoutuu saattamaan asiaa koskevan lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädäntöä vastaavaksi ja aloittamaan asiaan kuuluvat menettelyt mukauttaakseen tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien määrittelyä, kuvausta ja esittelyä koskevan lainsäädäntönsä viimeistään kolmen vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta.

Sveitsin laadittua kummankin osapuolen mielestä yhteisön lainsäädäntöä vastaavan lainsäädännön Euroopan yhteisö ja Sveitsi aloittavat menettelyt osapuolten tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien määrittelyä, kuvausta ja esittelyä koskevan lainsäädännön vastavuoroista hyväksymistä koskevan liitteen sisällyttämiseksi maataloussopimukseen.

YHTEINEN JULISTUS

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta

Euroopan yhteisö ja Sveitsi (jäljempänä "osapuolet") sopivat, että alkuperänimitysten (SAN) ja maantieteellisten merkintöjen (SMM) vastavuoroinen suojaaminen on olennainen osa osapuolten välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupan vapauttamista. Näiden määräysten sisällyttäminen kahdenväliseen maataloussopimukseen täydentää viinialan tuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen liitettä 7 ja erityisesti sen II osastoa, jossa määrätään kyseisten tuotteiden nimitysten vastavuoroisesta suojasta, sekä nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta ja suojasta tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien alalla tehdyn sopimuksen 8 liitettä.

Osapuolet määräävät alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen vastavuoroista suojaa koskevien määräysten sisällyttämisestä maataloustuotteiden kaupasta tehtyyn sopimukseen asiaa koskevan lainsäädäntönsä perusteella sekä kyseisten nimitysten ja merkintöjen rekisteröintiedellytysten että niiden valvontajärjestelmien osalta. Tämän tulisi tapahtua kummankin osapuolen hyväksymänä ajankohtana ja aikaisintaan silloin, kun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklan soveltaminen on saatu päätökseen yhteisössä sen kokoonpanossa. Osapuolet antavat tällä välin toisilleen tietoa asiaa koskevien toimiensa edistymisestä oikeudelliset rajoitteet huomioon ottaen.

YHTEINEN JULISTUS

elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavia eläinten terveyteen ja kotieläinjalostukseen liittyviä toimenpiteitä koskevasta Liitteestä 11

Euroopan yhteisöjen komissio seuraa yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa tiiviisti BSE-taudin tilanteen kehittymistä sekä Sveitsin tämän taudin osalta toteuttamia torjuntatoimia löytääkseen asianmukaisen ratkaisun. Sveitsi sitoutuu näissä olosuhteissa olemaan aloittamatta menettelyjä yhteisöä tai sen jäsenvaltioita vastaan Maailman kauppajärjestössä.

YHTEINEN JULISTUS

tulevista lisäneuvotteluista

Euroopan yhteisö ja Sveitsin valaliitto julistavat aikomuksensa aloittaa neuvottelut sopimusten tekemiseksi yhteiseen etuun kuuluvilla aloilla, kuten vuoden 1972 vapaakauppasopimuksen pöytäkirjan 2 saattaminen ajan tasalle sekä Sveitsin osallistuminen tiettyihin koulutusta, nuorisoa, viestimiä, tilastointia ja ympäristöä koskeviin yhteisön ohjelmiin. Neuvotteluja on valmisteltava nopeasti nykyisten kahdenvälisten neuvottelujen päättymisen jälkeen.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS

juustofondyyvalmisteista

Euroopan yhteisö ilmoittaa olevansa valmis tarkastelemaan vapaakaupasta vuonna 1972 tehdyn sopimuksen pöytäkirjan nro 2 mukauttamisen yhteydessä fondyyvalmisteisiin käytettäviä juustoja koskevaa luetteloa.

SVEITSIN GRAPPAA KOSKEVA

Julistus

Sveitsi ilmoittaa sitoutuvansa noudattamaan yhteisössä vakiintunutta, 29 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 1 artiklan 4 kohdan f alakohdassa tarkoitettua grappa-nimityksen määritelmää (rypäleiden puristusjäännöksestä tislaamalla valmistettu alkoholijuoma tai marc).

SVEITSIN JULISTUS

siipikarjan nimityksistä tuotantotavan mukaan

Sveitsi ilmoittaa, ettei sillä ole tällä hetkellä siipikarjan tuotantotapaa ja nimityksiä koskevaa erityistä lainsäädäntöä.

Se ilmoittaa kuitenkin aikovansa aloittaa jo nyt asiaan kuuluvat menettelyt hyväksyäkseen viimeistään kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta siipikarjan tuotantotapaa ja nimityksiä koskevan erityisen lainsäädännön, joka vastaa yhteisön asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Sveitsi ilmoittaa, että sillä on asiaan kuuluvaa lainsäädäntöä erityisesti kuluttajan petoksilta suojaamisen, eläinten suojelun, tavaramerkkien suojaamisen sekä epärehellisen kilpailun torjumisen alalla.

Se ilmoittaa, että voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan siten, että varmistetaan kuluttajan saaman tiedon asianmukaisuus ja puolueettomuus, jotta taattaisiin rehellinen kilpailu Sveitsistä ja yhteisöstä peräisin olevan siipikarjan välillä. Se pyrkii erityisesti estämään epätarkkojen tai väärien merkintöjen käytön, joka saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan Sveitsin markkinoille saatettujen siipikarjatuotteiden luonteen, tuotantotavan tai nimitysten suhteen.

JULISTUS

Sveitsin osallistumisesta komiteoiden työhön

Neuvosto hyväksyy sen, että Sveitsin edustajat osallistuvat tarkkailijoina Sveitsiä koskevien asioiden osalta seuraavien komiteoiden ja asiantuntijaryhmien kokouksiin:

- tutkimusohjelmia käsittelevät komiteat, mukaan lukien tieteen ja tekniikan tutkimuskomitea (CREST),

- siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta,

- korkeakoulututkintojen vastavuoroista tunnustamista käsittelevä koordinointiryhmä,

- lentoliikennereittejä ja kilpailusääntöjen soveltamista lentoliikennealalla käsittelevät neuvoa-antavat komiteat.

Sveitsin edustajat eivät ole läsnä näiden komiteoiden äänestyksissä.

Muiden komiteoiden osalta, jotka käsittelevät näiden sopimusten soveltamisalaan kuuluvia aloja, joissa Sveitsi on ottanut yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöään tai soveltaa sitä vastavuoroisesti, komissio kuulee Sveitsin edustajia ETA-sopimuksen 100 artiklan mukaisesti.

Ilmoitus, joka koskee Sveitsin kanssa seuraavilla aloilla tehtävien seitsemän sopimuksen voimaan tuloa: henkilöiden vapaa liikkuvuus, lento- ja maantieliikenne, julkiset hankinnat, tieteellinen ja teknologinen yhteistyö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen sekä maataloustuotteiden kauppa

Koska menettelyt Luxemburgissa 21.6.1999 allekirjoitettujen henkilöiden vapaata liikkuvuutta, lento- ja maantieliikennettä, julkisia hankintoja, tieteellistä ja teknologista yhteistyötä, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista sekä maataloustuotteiden kauppaa koskevien seitsemän sopimuksen voimaan tulemiseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin välillä on ilmoitettu saatetuksi lopullisesti päätökseen 17.4.2002, nämä sopimukset tulevat samanaikaisesti voimaan 1.6.2002.

Top