Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D0601(01)

EU-Slovenia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2000, tehty 5 päivänä toukokuuta 2000, ehdoista Slovenian osallistumiseksi yhteisön energiatehokkuutta koskevaan SAVE II -ohjelmaan

OJ L 131, 1.6.2000, p. 48–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/366/oj

22000D0601(01)

EU-Slovenia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2000, tehty 5 päivänä toukokuuta 2000, ehdoista Slovenian osallistumiseksi yhteisön energiatehokkuutta koskevaan SAVE II -ohjelmaan

Virallinen lehti nro L 131 , 01/06/2000 s. 0048 - 0050


EU-Slovenia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2000,

tehty 5 päivänä toukokuuta 2000,

ehdoista Slovenian osallistumiseksi yhteisön energiatehokkuutta koskevaan SAVE II -ohjelmaan

(2000/366/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden, jotka toimivat Euroopan unionissa sekä Slovenian tasavallan välisen Eurooppa-sopimuksen(1) ja erityisesti sen 106 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

Mainitun Eurooppa-sopimuksen 106 artiklan mukaisesti Slovenia voi osallistua yhteisön puiteohjelmiin, erityisohjelmiin, hankkeisiin ja muihin toimiin muun muassa energia-alalla, ja assosiaationeuvosto päättää niistä ehdoista, joilla Slovenia osallistuu sanotussa artiklassa tarkoitettuun toimintaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Slovenia osallistuu Euroopan yhteisön SAVE II -ohjelmaan ehdoilla, joista säädetään tämän päätöksen erottamattoman osan muodostavissa liitteissä I ja II.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan SAVE II -ohjelman koko keston ajan.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2000.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Rupel

(1) EYVL L 51, 26.2.1999, s. 3, sopimus sellaisena kuin se on muutettuna muutospöytäkirjalla (EYVL L 51, 26.2.1999, s. 208).

LIITE I

EHDOT, JOILLA SLOVENIA OSALLISTUU YHTEISÖN MONIVUOTISEEN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVAAN SAVE II -OHJELMAAN

1. Slovenia osallistuu, ellei tässä päätöksessä toisin säädetä, kaikkiin yhteisön monivuotiseen energiatehokkuutta koskevaan SAVE II -ohjelmaan, jäljempänä "SAVE II -ohjelma", sisältyviin toimiin niiden tavoitteiden, perusteiden, menettelytapojen ja määräaikojen mukaisesti, joista säädetään neuvoston päätöksessä 96/737/EY(1), jolla perustetaan viisivuotinen ohjelma toimenpiteiden ja toiminnan kustannustehokasta valmistelua ja täytäntöönpanoa varten energiatehokkuuden edistämiseksi yhteisössä.

2. Osallistumisehdot täyttäviin slovenialaisiin laitoksiin, järjestöihin ja henkilöihin sovelletaan hakemusten jättämisen, arvioinnin ja valinnan osalta samoja ehtoja kuin osallistumisehdot täyttäviin yhteisön laitoksiin, järjestöihin ja henkilöihin niissä rajoissa, jotka johtuvat Slovenian rahoitusosuudesta, josta on vähennetty hallinnolliset kustannukset liitteen II mukaisesti.

3. SAVE II -ohjelman yhteisöllisen ulottuvuuden varmistamiseksi Slovenian ehdottamiin monikansallisiin hankkeisiin ja toimiin on otettava mukaan vähimmäismäärä kumppaneita yhteisön jäsenvaltioista. Tästä vähimmäismäärästä päätetään SAVE II -ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä ottaen huomioon toimien luonne, yksittäisen hankkeen osanottajien määrä ja toimintaan osallistuvien maiden määrä.

4. Slovenia ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin huolehtiakseen SAVE II -ohjelmaan osallistumisen kansallisesta yhteensovittamisesta ja järjestämisestä.

5. Slovenia maksaa vuosittain Euroopan unionin yleiseen talousarvioon osuuden, jonka tarkoituksena on kattaa sen osallistumisesta SAVE II -ohjelmaan aiheutuvat kustannukset (katso liite II). Assosiaatiokomitealla on oikeus tarvittaessa muuttaa tätä rahoitusosuutta.

6. Yhteisön jäsenvaltiot ja Slovenia tekevät voimassa olevia säännöksiä soveltaen kaikkensa helpottaakseen tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja oleskelua Sloveniassa ja yhteisön jäsenvaltioissa.

7. Slovenia ja Euroopan yhteisöjen komissio valvovat kumppanuuden mukaisesti jatkuvasti Slovenian osallistumista ohjelmaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia valvoa ja arvioida SAVE II -ohjelmaa päätöksen 96/737/EY 5 artiklan nojalla. Slovenia toimittaa komissiolle tarvittavat kertomukset ja osallistuu muihin yhteisön tässä yhteydessä päättämiin erityistoimiin.

8. Slovenia kutsutaan kaikkia tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevia kysymyksiä käsitteleviin koordinointikokouksiin ennen SAVE-komitean säännöllisiä kokouksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksen 96/737/EY 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen noudattamista. Komissio ilmoittaa Slovenialle näiden säännöllisesti pidettävien kokousten tulokset.

9. SAVE II -ohjelmaa koskevissa hakumenettelyissä, sopimuksissa, kertomuksissa ja muissa hallinnollisissa järjestelyissä käytetään jotakin yhteisön virallisista kielistä.

(1) EYVL L 335, 24.12.1996, s. 50.

LIITE II

SLOVENIAN RAHOITUSOSUUS SAVE II -OHJELMASTA

1. Slovenian rahoitusosuus kattaa:

- ohjelmasta slovenialaisille osallistujille suoritettavat avustukset tai muun rahoitustuen,

- Euroopan yhteisöjen komissiolle Slovenian ohjelmaan osallistumisesta aiheutuvat hallinnolliset lisäkustannukset.

2. Ohjelmasta slovenialaisille edunsaajille maksettujen avustusten tai muun rahoitustuen yhteismäärä ei minkään varainhoitovuoden aikana saa ylittää Slovenian rahoitusosuutta, josta on vähennetty hallinnolliset lisäkustannukset.

Jos Slovenian Euroopan unionin yleiseen talousarvioon maksama rahoitusosuus hallinnollisten lisäkustannusten vähentämisen jälkeen on suurempi kuin slovenialaisten edunsaajien ohjelmasta saamien avustusten ja muun rahoitustuen yhteismäärä, komissio siirtää ylijäämän seuraavaan talousarvioon ja vähentää vastaavan määrän Slovenian seuraavan vuoden rahoitusosuudesta. Jos tällaista ylijäämää on jäljellä ohjelman päättyessä, sitä vastaava määrä palautetaan Slovenialle.

3. Slovenian vuotuinen rahoitusosuus on 57942 euroa vuodesta 1999 lähtien. Tästä määrästä 3942 euroa käytetään kattamaan hallinnolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat komissiolle Slovenian osallistumisesta ohjelmaan.

4. Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta sovelletaan myös Slovenian rahoitusosuuden hallinnointiin.

Tämän päätöksen tultua voimaan ja kunkin vuoden alussa komissio lähettää Slovenialle pyynnön, jossa Sloveniaa pyydetään maksamaan sille tämän päätöksen mukaisesti kuuluvaa rahoitusosuutta vastaavat varat.

Rahoitusosuus ilmoitetaan euroina ja maksetaan komission euromääräiselle pankkitilille.

Slovenia maksaa tämän päätöksen mukaisen osuutensa vuotuisista kustannuksista maksupyynnön mukaisesti ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön lähettämisestä. Jos osuuden maksu viivästyy, Slovenia maksaa viivästyskorkoa maksamattomasta määrästä eräpäivästä lähtien. Viivästyskorko on sama kuin Euroopan keskuspankin (EKP) eräpäivän kuukautena euromääräisiin toimiinsa soveltama korko korotettuna 1,5 prosenttiyksiköllä.

5. Slovenia maksaa edellä 3 kohdassa tarkoitetut hallinnolliset lisäkustannukset (3942 euroa) kansallisesta talousarviostaan.

6. Slovenia maksaa jäljellä olevat osallistumiskustannuksensa SAVE II -ohjelmaan eli 54000 euroa kansallisesta talousarviostaan.

Top