Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0805(02)

Pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välisessä Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 28 päivän helmikuuta 1998 ja 27 päivän helmikuuta 2001 väliseksi ajaksi

OJ L 217, 5.8.1998, p. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1998/2127/oj

21998A0805(02)

Pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välisessä Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 28 päivän helmikuuta 1998 ja 27 päivän helmikuuta 2001 väliseksi ajaksi

Virallinen lehti nro L 217 , 05/08/1998 s. 0030 - 0034


PÖYTÄKIRJA Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välisessä Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 28 päivän helmikuuta 1998 ja 27 päivän helmikuuta 2001 väliseksi ajaksi

1 artikla

Myönnetään sopimuksen 2 artiklan soveltamiseksi ja kolmen vuoden ajaksi 28 päivästä helmikuuta 1998 lisenssit samanaikaisesta kalastamisesta Komorien vesillä 44:lle nuottaa käyttävälle tonnikalan pakastusalukselle ja 16:lle pintasiima-alukselle.

2 artikla

1. Vahvistetaan sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettu rahallinen korvaus vuosittain 180 000 ecuksi, joka maksetaan viimeistään jokaisen vuoden 1 päivänä syyskuuta.

2. Tämä rahallinen korvaus kattaa vuodessa 4 500 tonnin saaliit Komorien vesillä. Jos yhteisön alusten tonnikalasaaliit Komorien vesillä ovat suuremmat kuin tämä määrä, rahallista korvausta korotetaan 50 eculla lisätonnia kohti.

3. Tämä rahallinen korvaus maksetaan Komorien islamilaisen liittotasavallan hallituksen osoittamalle tilille valtionkassan hyväksi.

4. Tämän korvauksen käyttö kuuluu Komorien islamilaisen liittotasavallan hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan.

3 artikla

Yhteisö osallistuu lisäksi pöytäkirjan voimassaolon ajan seuraavien toimien rahoitukseen 540 000 eculla seuraavan erittelyn mukaisesti:

1) tieteellisten ja teknisten ohjelmien rahoitukseen (laitteet, perusrakenne, kalastusalan hallinto- ja koulutusrakenteiden vahvistaminen jne.), joiden tarkoituksena on Komorien vesien kalavarojen parempi tuntemus: 250 000 ecua,

2) tuki kalastuksen valvonnasta vastuussa oleville rakenteille: 70 000 ecua,

3) tuki kalastuksesta vastaavan ministeriön hallinnolle: 50 000 ecua,

4) opiskeluun, käytännön harjoitteluun tai erilaisten kalastukseen liittyvien tieteellisten, teknisten tai taloudellisten aineiden seminaareihin liittyvien apurahojen rahoittaminen; 60 000 ecua,

5) Komorien osallistuminen kansainvälisiin kalastusjärjestöihin: 70 000 ecua,

6) Komorien valtuutettujen osallistumiskulut kalastusalan kansainvälisiin kokouksiin; 40 000 ecua.

Kalastuksesta vastaava ministeriö päättää toimista ja ilmoittaa niistä Euroopan yhteisöjen komissiolle.

Myönnetyt määrät annetaan Komorien islamilaisen liittotasavallan hallituksen käyttöön ja maksetaan tämän ilmoittamille pankkitileille, lukuun ottamatta ensimmäisen alakohdan 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja määriä, jotka maksetaan sitä mukaa, kun niitä käytetään.

Kalastuksesta vastaava ministeriö toimittaa Euroopan yhteisöjen komission Komorien edustustolle viimeistään kolme kuukautta sopimuksen vuosipäivän jälkeen vuosikertomuksen toimien täytäntöönpanosta ja saavutetuista tuloksista. Euroopan yhteisöjen komissio pidättää itsellään oikeuden pyytää kalastuksesta vastaavalta ministeriöltä näitä tuloksia koskevia lisätietoja ja tarkastella uudestaan kyseisiä maksuja näiden toimien tehokkaan täytäntöönpanon mukaan.

4 artikla

Jos yhteisö ei suorita 2 ja 3 artiklassa määrättyjä maksuja, sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää.

5 artikla

Kumotaan Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan Komorien edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevaan sopimukseen liitetty pöytäkirja ja korvataan se tällä pöytäkirjalla.

6 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona se allekirjoitetaan.

Sitä sovelletaan 28 päivästä helmikuuta 1998.

LIITE

YHTEISÖN ALUSTEN KOMORIEN VESILLÄ HARJOITTAMAN KALASTUKSEN EDELLYTYKSET

1. Lisenssihakemusta ja lisenssin myöntämistä koskevat muodollisuudet

Lisenssien, joilla sallitaan yhteisön alusten kalastaminen Komorien vesillä, hakemis- ja myöntämismenettely on seuraavanlainen:

1.1 Euroopan yhteisöjen komissio esittää Komorien edustustonsa kautta Komorien kalastuksesta vastaavalle ministeriölle lisenssihakemuksen jokaisesta aluksesta, jonka laatii tämän sopimuksen mukaisesti kalastustoiminnan harjoittamista haluava varustaja vähintään 20 päivää ennen toivotun voimassaoloajankohdan alkua. Hakemus on tehtävä Komorien tähän tarkoitukseen laatimalla lomakkeella lisäyksessä 1 olevan mallin mukaisesti.

1.2 Lisenssit annetaan varustajalle tiettyä alusta varten. Euroopan yhteisöjen komission pyynnöstä alukselle myönnetty lisenssi voidaan ylivoimaisen esteen sattuessa korvata toiselle yhteisön alukselle myönnettävällä lisenssillä.

1.3 Komorien kalastuksesta vastaava ministeriö antaa lisenssin Euroopan yhteisöjen komission Komorien edustustolle.

1.4 Lisenssi on pidettävä koko ajan aluksella; kalastustoiminta on kuitenkin sallittua heti kun ilmoitus Euroopan yhteisöjen komission Komorien kalastuksesta vastaavalle ministeriölle maksamasta ennakkomaksusta on saapunut. Lisenssin alkuperäiskappaletta odotettaessa voidaan faksilla toimittaa jäljennös myönnetystä lisenssistä aluksella säilytettäväksi.

1.5 Lisenssien voimassaoloaika on yksi vuosi. Ne voidaan uusia.

1.6 Lisenssimaksu on 20 ecua Komorien vesillä pyydettyä tonnikalatonnia kohti.

1.7 Lisenssien myöntämisen edellytyksenä on Komoreille maksetun kiinteän summan maksaminen, joka on 1 750 ecua vuodessa nuottaa käyttäville tonnikala-aluksille ja 750 ecua vuodessa pintasiima-aluksille.

1.8 Komorien viranomaisten on ilmoitettava ennen sopimuksen voimaantuloa lisenssimaksun maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti pankkitiliä ja käytettävää valuuttaa koskevat tiedot.

2. Saalisilmoitukset ja varustajien suoritettavien maksujen tilitys

Aluksen päällikkö täyttää kalastuslomakkeen jokaisen Komorien kalastusvyöhykkeellä vietetyn kalastuskauden osalta lisäyksessä 2 olevan mallin mukaisesti. Tämä lomake korvataan tarvittaessa pöytäkirjan voimassaoloaikana samassa tarkoituksessa tehdyllä, mutta tonnikalan kalastuksesta Intian valtamerellä vastuussa olevan kansainvälisen järjestön laatimalla asiakirjalla.

Selvästi täytetyt ja aluksen päällikön allekirjoittamat lomakkeet toimitetaan ORSTOM:ille tai IEO:lle käsittelyä varten kuukauden kuluessa kalenterivuoden kunkin neljänneksen päättymisestä.

Jos näitä määräyksiä ei noudateta, Komorien kalastuksesta vastaavalla ministeriöllä on oikeus keskeyttää määräystä rikkoneen aluksen lisenssi kunnes muodollisuudet on täytetyt ja soveltaa kansallisen lainsäädännön mukaisia seuraamuksia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle ennen 15 päivää huhtikuuta kuluneen vuoden saaliit tonneina, sellaisina kuin tieteelliset instituutit ovat ne vahvistaneet. Komissio laatii näiden perusteella kalastusvuoden maksujen tilityksen, jonka se toimittaa Komorien kalastuksesta vastaavalle ministeriölle huomautuksia varten.

Varustajat saavat viimeistään huhtikuun lopussa ilmoituksen Euroopan yhteisöjen komission tilityksestä ja niillä on 30 päivää aikaa täyttää taloudelliset velvoitteensa. Jos tosiasiallisen kalastustoiminnan mukainen loppusumma on ennakkomaksua pienempi, erotusta ei palauteta varustajalle.

3. Tarkastukset ja valvonta

Kaikkien Komorien kalastusvyöhykkeellä kalastavien yhteisön alusten on sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien Komorien virkamiesten alukselle pääsy ja helpotettava näiden tehtävien suorittamista. Virkamies ei saa viipyä aluksella kauemmin kuin saaliiden tarkastamiseen pistokokein sekä muihin kalastustoimintaan liittyviin tarkastuksiin tarvittavan ajan.

4. Tarkkailijat

Tonnikala-alusten on otettava alukselle kalastuksesta vastaavan ministeriön pyynnöstä tämän nimeämä tarkkailija, jonka tehtävänä on tarkastaa Komorien vesillä pyydetyt saaliit. Tarkkailijalla on oltava kaikki mahdollisuudet hoitaa tehtävänsä, myös mahdollisuus tutustua kaikkiin tiloihin ja asiakirjoihin. Hän ei saa viipyä aluksella pidempään kuin tehtävän hoitamiseksi on välttämätöntä. Hänelle on tarjottava mahdollisuus ruokailuun ja hänet on majoitettava asianmukaisesti aluksella olonsa ajan. Jos tonnikala-alus, jolla on Komorien tarkkailija, poistuu Komorien vesiltä, on toteutettava kaikki toimenpiteet tarkkailijan paluun varmistamiseksi Komoreille varustajan kustannuksella niin pian kuin mahdollista.

5. Tiedonannot

Alusten on ilmoitettava suoraan ja viipymättä Komorien kalastuksesta vastaavalle ministeriölle Komorien kalastusvyöhykkeelle saapumisen tai sieltä poistumisen päivämäärä ja kellonaika, sekä kolmen tunnin kuluessa vyöhykkeelle saapumisesta tai sieltä poistumisesta ja joka kolmas päivä Komorien vesillä kalastaessaan, sijaintinsa ja aluksella pidetyt saaliit. Nämä tiedonannot tehdään ensisijaisesti faksilla, mutta jos aluksella ei ole faksia, radion välityksellä.

Komorien kalastuksesta vastaava ministeriö antaa faksinumeron ja radiotaajuuden tiedoksi myöntäessään kalastuslisenssin.

Komorien kalastuksesta vastaavan ministeriön ja varustajien on säilytettävä faksien jäljennökset tai radiolla annettujen tiedonantojen nauhoitukset siihen asti, kunnes molemmat osapuolet ovat hyväksyneet 2 kohdassa tarkoitettujen maksujen lopullisen tilityksen.

Alusta, jonka todetaan harjoittavan kalastustoimintaa ilmoittamatta siitä Komorien kalastuksesta vastaavalle ministeriölle, pidetään ilman lisenssiä olevana.

6. Kalastusvyöhykkeet

Jotta yhteisön tonnikala-aluksista ei olisi haittaa Komorien vesillä harjoitettavalle pienimuotoiselle kalastukselle, niiden ei sallita kalastavan jokaista saarta ympäröivällä 10 meripeninkulman alueella eikä sellaisten Komorien kalastuksesta vastaavan ministeriön sijoittamia kalanhoukutuslaitteita ympäröivällä 3 meripeninkulman alueella, joista on annettu tieto Euroopan yhteisöjen komission Komorien edustustolle.

Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu sekakomitea voi tarkastella uudestaan näitä määräyksiä.

7. Harvinaisten lajien omistus

Kaikki yhteisön alusten, joilla on sopimuksen mukaan oikeus kalastaa Komorien vesillä, pyytämät latimeriat (Latimeria chalumnae) on toimitettava viipymättä, parhaassa mahdollisessa kunnossa ja ilman kuluja Moronin ja Mutsamudun satamaviranomaisille.

8. Jälleenlaivaus

Yhteisön alusten varustajien on otettava huomioon Mutsamudun sataman perusrakenteet mahdollisen jälleenlaivauksen tekemiseksi.

Lisäys 1

ULKOMAISEN ALUKSEN KALASTUSLISENSSIHAKEMUS

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 2

ICCAT LOGBOOK for TUNA FISHERY

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

Top