EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0716(01)

Euroopan yhteisöjen sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön väliaikainen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus kaupasta ja yhteistyöstä - Pöytäkirja N:o 1 Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestelystä - Pöytäkirja N:o 2 yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia Länsirannalle ja Gazan alueelle koskevasta järjestelystä - Pöytäkirja N:o 3 käsitteen "peräisin olevat tuotteet" ("alkuperätuotteet") määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä - Päätösasiakirja - Yhteiset julistukset - Euroopan yhteisön julistukset

OJ L 187, 16.7.1997, p. 3–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 015 P. 19 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 015 P. 19 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 041 P. 18 - 149

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2016

21997A0716(01)

Euroopan yhteisöjen sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön väliaikainen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus kaupasta ja yhteistyöstä - Pöytäkirja N:o 1 Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestelystä - Pöytäkirja N:o 2 yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia Länsirannalle ja Gazan alueelle koskevasta järjestelystä - Pöytäkirja N:o 3 käsitteen "peräisin olevat tuotteet" ("alkuperätuotteet") määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä - Päätösasiakirja - Yhteiset julistukset - Euroopan yhteisön julistukset

Virallinen lehti nro L 187 , 16/07/1997 s. 0003 - 0135


Euroopan yhteisöjen sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön VÄLIAIKAINEN EURO VÄLIMERI-ASSOSIAATIOSOPIMUS kaupasta ja yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä `yhteisö`,

ja

LÄNSIRANNAN JA GAZAN ALUEEN PALESTIINALAISHALLINNON PUOLESTA TOIMIVA PALESTIINAN VAPAUTUSJÄRJESTÖ (PLO), jäljempänä `palestiinalaishallinto`, jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaisväestön väliset olemassa olevat siteet ja niiden yhteiset arvot,

KATSOVAT yhteisön ja Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) haluavan vahvistaa näitä siteitä ja luoda vastavuoroisuuden ja kumppanuuden pohjalta kestävät suhteet,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden, ja erityisesti ihmisoikeuksien, kansanvallan periaatteiden sekä poliittisen ja taloudellisen vapauden noudattamiselle antaman tärkeän merkityksen, mikä on niiden välisten suhteiden tosiasiallinen perusta,

HALUAVAT lujittaa Euroopan yhteisön ja Lähi-idän välisiä suhteita sekä Lähi-idän maiden alueellista taloudellista yhdentymistä tavoitteena, joka on tarkoitus saavuttaa heti, kun olosuhteet sen sallivat,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten välillä olevat taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen erot sekä tarpeen lisätä nykyisiä ponnistuksia taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseksi Länsirannalla ja Gazan alueella,

HALUAVAT aloittaa yhteistyön, jota tuetaan säännöllisellä vuoropuhelulla, jota käydään talouteen, kulttuuriin, tieteeseen ja koulutukseen liittyvistä seikoista keskinäisen tietämyksen ja ymmärtämisen parantamiseksi,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten sitoutumisen vapaakauppaan ja erityisesti noudattamaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 määräyksiä,

HALUAVAT laajentaa osapuolten välillä olemassa olevia yksipuolisia kaupallisia järjestelyjä soveltamalla niitä sopimusperusteisesti ja vastavuoroisesti,

OVAT VAKUUTTUNEITA tarpeesta edistää uusien olosuhteiden luomista taloudellisille suhteilleen sijoitusvirtojen edellytysten parantamiseksi,

OTTAVAT HUOMIOON allekirjoittamistaan kansainvälisistä sopimuksista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet,

OVAT VAKUUTTUNEITA, että palestiinalaishallinnon täysimääräinen osallistuminen Barcelonan konferenssissa vahvistettuun Euro Välimeri-kumppanuuteen on tärkeä askel osapuolten suhteiden normalisoinnissa, mikä olisi otettava huomioon tässä vaiheessa tehtävässä väliaikaisessa sopimuksessa,

OVAT TIETOISIA 20 päivänä tammikuuta 1996 pidettyjen Palestiinan vaalien suuresta poliittisesta merkityksestä kehityksessä, joka johtaa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin 242 ja 338 perustuvaan pysyvään asuttamiseen, ja

TUNNUSTAVAT, että tämä sopimus olisi korvattava Euro Välimeri-assosiaatiosopimuksella heti, kun olosuhteet sen sallivat,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1. Perustetaan yhteisön ja palestiinalaishallinnon väliaikainen assosiaatio kaupan ja yhteistyön alalla.

2. Tämän sopimuksen tavoitteena on:

- luoda asianmukaiset kehykset monipuoliselle vuoropuhelulle, jolla mahdollistetaan osapuolten välisten tiiviiden poliittisten suhteiden kehittäminen,

- luoda edellytykset kaupan asteittaiselle vapauttamiselle,

- edistää tasapainoisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten suhteiden kehittymistä osapuolten välillä vuoropuhelun ja yhteistyön avulla,

- edistää Länsirannan ja Gazan alueen yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä,

- edistää alueellista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa rauhanomainen rinnakkaiselo sekä vakaa talous ja vakaat poliittiset olot,

- edistää yhteistyötä muilla molemminpuolista etua koskevilla alueilla.

2 artikla

Osapuolten väliset suhteet ja kaikki tämän sopimuksen määräykset perustuvat kansanvallan periaatteiden ja perusluonteisten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, sellaisina kuin ne on vahvistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, mikä ohjaa osapuolten sisä- ja ulkopolitiikkaa ja muodostaa tämän sopimuksen olennaisen osan.

I OSASTO TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

PERUSPERIAATTEET

3 artikla

Yhteisö ja palestiinalaishallinto perustavat tässä osastossa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti sekä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 ja Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liitteenä olevien tavaroiden kauppaa koskevien muiden monenvälisten sopimusten määräysten, jäljempänä `GATT`, mukaisesti asteittain vapaakauppa-alueen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001 päättyvän siirtymäkauden aikana.

1 LUKU TEOLLISUUSTUOTTEET

4 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan muihin kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II tarkoitettuihin yhteisöstä ja Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin oleviin tuotteisiin.

5 artikla

Yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tuontitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

6 artikla

Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevista tuotteista ei kanneta yhteisöön tuotaessa tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eikä niihin sovelleta määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

7 artikla

1. Tämän luvun määräykset eivät estä yhteisöä soveltamasta edelleen maatalouden maksuosaa liitteessä 1 lueteltuihin Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin oleviin tavaroihin.

Maataloustuotteisiin sovellettavia 2 luvun määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin maatalouden maksuosaan.

2. Liitteessä 2 lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin voi palestiinalaishallinto soveltaa edelleen tämän sopimuksen voimassaolon ajan tuontitulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja, jotka eivät ole korkeampia kuin 1 päivänä heinäkuuta 1996 voimassa olleet tullit ja maksut.

3. Jäljempänä 63 artiklalla perustettu sekakomitea voi päättää osapuolten vastavuoroisesti toisilleen antamista lisämyönnytyksistä.

8 artikla

1. Muihin kuin liitteissä 2 ja 3 lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin, niitä Länsirannalle ja Gazan alueelle tuotaessa sovellettavat tullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan, kun tämä sopimus tulee voimaan.

2. Tämän sopimuksen tultua voimaan palestiinalaishallinto voi kantaa liitteessä 3 luetelluista yhteisöstä peräisin olevista tuotteista niitä Länsirannalle ja Gazan alueelle tuotaessa veroluonteisia maksuja, jotka eivät ole suurempia kuin 25 prosenttia arvosta. Nämä maksut poistetaan asteittain jäljempänä olevan aikataulun mukaisesti:

Yhden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista maksua alennetaan 90 prosenttiin perusmaksusta.

Kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista maksua alennetaan 80 prosenttiin perusmaksusta.

Kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista maksua alennetaan 70 prosenttiin perusmaksusta.

Neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista maksua alennetaan 60 prosenttiin perusmaksusta.

Viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen maksu poistetaan.

3. Jos tietylle tuotteen kohdalla ilmenee vakavia vaikeuksia, sekakomitea voi tarkistaa 2 kohdassa tarkoitettua aikataulua yhteisestä sopimuksesta ottaen huomioon, että aikataulun soveltaminen voidaan keskeyttää enintään viiden vuoden siirtymäkaudeksi. Jos sekakomitea ei päätä asiasta kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sitä on pyydetty tarkistamaan aikataulua, palestiinalaishallinto voi keskeyttää aikataulun soveltamisen väliaikaisesti enintään yhden vuoden pituiseksi ajaksi.

4. Jos maksua alennetaan kaikkien tuotteiden osalta, alennetulla maksulla korvataan 2 kohdassa tarkoitettu perusmaksu päivästä, josta alennusta sovelletaan.

5. Palestiinalaishallinto ilmoittaa yhteisölle perustullinsa ja -maksunsa.

9 artikla

Tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

10 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 5 ja 8 artiklassa määrätään, palestiinalaishallinto voi toteuttaa rajallisen ajan voimassa olevia poikkeustoimenpiteitä ottaakseen käyttöön, korottaakseen tai ottaakseen uudestaan käyttöön tulleja.

2. Kyseisiä toimenpiteitä voidaan soveltaa ainoastaan kehityksensä varhaisvaiheessa oleviin tuotannonaloihin ja aloihin, joilla on meneillään rakennemuutos tai joilla on vakavia vaikeuksia, erityisesti jos kyseiset vaikeudet aiheuttavat vakavia sosiaalisia ongelmia.

3. Länsirannalle ja Gazan alueelle tuotaviin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tullit, jotka on otettu käyttöön kyseisten poikkeustoimenpiteiden nojalla, eivät saa olla korkeampia kuin 25 prosenttia arvosta ja niissä on säilyttävä yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden suosituimmuusmarginaali. Sellaisten tuotteiden kokonaisarvo, joihin sovelletaan kyseisiä toimenpiteitä, ei saa olla suurempi kuin 15 prosenttia yhteisöstä peräisin olevien teollisuustuotteiden kokonaistuonnista viimeisen sellaisen vuoden aikana, jolta tilastotiedot ovat saatavilla.

4. Kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan enintään viisi vuotta, jollei sekakomitea vahvista niille pidempää voimassaoloaikaa.

5. Palestiinalaishallinto ilmoittaa sekakomitealle poikkeustoimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa, ja yhteisön pyynnöstä käydään neuvotteluja toimenpiteistä ja asianomaisista aloista ennen toimenpiteiden käyttöönottoa. Kun palestiinalaishallinto toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä, se toimittaa komitealle aikataulun tämän artiklan nojalla käyttöön otettujen tullien poistamisesta. Näissä aikatauluissa määrätään asianomaisten tullien poistamisesta vuosittain tasasuuruisina erinä, ja poistamisen on alettava viimeistään tullien käyttöönottoa seuraavan toisen vuoden lopussa. Sekakomitea voi päättää toisenlaisesta aikataulusta.

2 LUKU MAATALOUS- JA KALASTUSTUOTTEET

11 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II lueteltuihin yhteisöstä ja Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin oleviin tuotteisiin.

12 artikla

Yhteisö ja palestiinalaishallinto vapauttavat asteittain molempien osapuolten edun mukaisia maatalous- ja kalastustuotteita koskevan kauppansa.

13 artikla

1. Pöytäkirjassa n:o 1 lueteltujen Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan kyseisessä pöytäkirjassa vahvistettuja määräyksiä.

2. Pöytäkirjassa n:o 2 lueteltujen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnissa Länsirannalle ja Gazan alueelle sovelletaan kyseisessä pöytäkirjassa vahvistettuja määräyksiä.

14 artikla

1. Yhteisö ja palestiinalaishallinto tarkastelevat tilannetta 1 päivästä tammikuuta 1999 määrittääkseen 12 artiklassa tarkoitetun tavoitteen mukaisesti toimenpiteet, joita yhteisö ja palestiinalaishallinto soveltavat 1 päivästä tammikuuta 2000.

2. Ottaen huomioon sopimuspuolten välisen maataloustuotteiden kaupan laajuuden ja tuotteiden erityisen herkkyyden yhteisö ja palestiinalaishallinto tarkastelevat sekakomiteassa tuotekohtaisesti sekä asianmukaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen mahdollisuutta tehdä toisilleen uusia myönnytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

3 LUKU YHTEISET MÄÄRÄYKSET

15 artikla

1. Uusia tuonnin määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä ei oteta käyttöön yhteisön ja Länsirannan ja Gazan alueen välisessä kaupassa.

2. Tuonnin määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet poistetaan yhteisön ja Länsirannan ja Gazan alueen välisessä kaupassa tämän sopimuksen tultua voimaan.

3. Yhteisö ja palestiinalaishallinto eivät sovella keskinäiseen tuontiinsa tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eivätkä määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

16 artikla

1. Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin oleviin tuotteisiin ei sovelleta niitä yhteisöön tuotaessa edullisempaa kohtelua kuin se, jota jäsenvaltiot soveltavat keskenään.

2. Tämän sopimuksen määräysten soveltaminen ei rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamisesta Kanariansaariin 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1911/91 säännösten soveltamista.

17 artikla

1. Jos toisen osapuolen maatalouspolitiikan täytäntöönpanon tai joidenkin sen voimassa olevien määräysten muuttamisen seurauksena annetaan erityismääräyksiä tai jos sen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoon liittyviä määräyksiä muutetaan tai laajennetaan, kyseinen osapuoli voi muuttaa tästä sopimuksesta aiheutuvia järjestelyjä asianomaisten tuotteiden osalta.

2. Kyseisessä tapauksessa asianomainen osapuoli ilmoittaa asiasta sekakomitealle. Sekakomitea kokoontuu toisen osapuolen pyynnöstä ottaen asianmukaisesti huomioon toisen osapuolen edut.

3. Jos yhteisö tai palestiinalaishallinto muuttavat 1 kohtaa soveltaessaan tällä sopimuksella tehtyjä maataloustuotteita koskevia järjestelyjä, ne myöntävät toisen osapuolen alueelta peräisin olevia tuotteita tuotaessa tässä sopimuksessa määrättyyn etuun verrattavissa olevan edun.

4. Tämän artiklan soveltamisesta voidaan neuvotella sekakomiteassa.

18 artikla

1. Osapuolet eivät sovella sisäisen verotuksen luontaisia toimenpiteitä tai menettelyjä, joilla välittömästi tai välillisesti syrjitään toisen osapuolen alueelta peräisin olevia samankaltaisia tuotteita.

2. Toisen osapuolen alueelle viedyille tuotteille ei saa antaa maansisäisistä välillisistä maksuista palautusta, joka on suurempi kuin niistä välittömästi tai välillisesti kannettu välillinen maksu.

19 artikla

1. Tämä sopimus ei estä ylläpitämästä tai perustamasta tulliliittoja, vapaakauppa-alueita tai rajakauppajärjestelyjä, jollei niillä muuteta tässä sopimuksessa määrättyjä kaupan järjestelyjä.

2. Osapuolten neuvottelevat sekakomiteassa tulliliittojen tai vapaakauppa-alueiden perustamista koskevista sopimuksista ja pyydettäessä muista tärkeistä kysymyksistä, jotka liittyvät osapuolten kauppapolitiikkaan kolmansien maiden kanssa. Erityisesti kolmannen maan liittyessä Euroopan unioniin tällaisia neuvotteluja käydään sen varmistamiseksi, että osapuolten keskinäiset edut otetaan huomioon.

20 artikla

Jos toinen osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa harjoitetaan GATT-sopimuksen VI artiklassa tarkoitettua polkumyyntiä, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tätä käytäntöä vastaan GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen ja asiaa koskevan sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti tämän sopimuksen 23 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

21 artikla

Jos tietyn tuotteen tuonti kasvaa sellaisiin määriin ja sillä tavoin, että se aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa

- vakavaa vahinkoa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden kotimaisille tuottajille toisen osapuolen alueella, tai

- vakavia häiriöitä jollakin talouden alalla, taikka

- vaikeuksia, jotka saattavat johtaa taloudellisen tilanteen vakavaan heikentymiseen jollakin alueella,

asianomainen osapuoli voi toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä 23 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

22 artikla

Jos 15 artiklan 3 kohdan määräysten noudattaminen johtaa:

i) sellaisen tuotteen jälleenvientiin kolmanteen maahan, johon viejänä oleva osapuoli soveltaa määrällisiä vientirajoituksia, vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, tai

ii) viejänä olevalle osapuolelle tärkeän tuotteen vakavaan puutteeseen tai sen uhkaan,

ja jos edellä tarkoitetuista tilanteista aiheutuu tai saattaa aiheutua viejänä olevalle osapuolelle huomattavia vaikeuksia, tämä voi toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä 23 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen. Nämä toimenpiteet eivät saa olla syrjiviä, ja ne on poistettava, kun olosuhteet eivät enää oikeuta niiden ylläpitämistä.

23 artikla

1. Jos yhteisö tai palestiinalaishallinto soveltaa sellaisten tuotteiden tuontiin, joka voi aiheuttaa 21 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kauppavirtojen kehityksestä, se ilmoittaa tästä toiselle osapuolelle.

2. Edellä 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomainen osapuoli toimittaa sekakomitealle ennen kyseisissä artikloissa määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai tapauksissa, joihin sovelletaan tämän artiklan 3 kohdan d alakohtaa, mahdollisimman pian kaikki asiaa koskevat tiedot tilanteen perusteellista tarkastelua varten kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Ensisijaisesti on valittava sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle.

Suojatoimenpiteistä ilmoitetaan viipymättä sekakomitealle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisesti, erityisesti niiden poistamiseksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.

3. Sen täytäntöönpanemiseksi, mitä 2 kohdassa määrätään, sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) kun kyse on 20 artiklasta, viejänä olevalle osapuolelle ilmoitetaan polkumyyntitapauksesta heti, kun tuojana olevan osapuolen viranomaiset ovat panneet tutkimuksen vireille. Jos polkumyyntiä ei ole lopetettu GATT-sopimuksen 6 artiklan mukaisesti tai hyväksyttävään ratkaisuun ei ole päästy 30 päivän kuluessa asian ilmoittamisesta, tuojana oleva osapuoli voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet;

b) kun kyse on 21 artiklasta, sekakomitealle ilmoitetaan mainitussa artiklassa tarkoitetusta tilanteesta johtuvat vaikeudet niiden tarkastelua varten, ja se voi tehdä tarvittavat päätökset vaikeuksien poistamiseksi.

Jos sekakomitea tai viejänä oleva osapuoli ei ole 30 päivän kuluessa asian ilmoittamisesta tehnyt päätöstä vaikeuksien poistamiseksi eikä hyväksyttävään ratkaisuun ole päästy, tuojana oleva osapuoli voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi. Nämä toimenpiteet eivät saa olla laajempia kuin on välttämätöntä ilmenneiden vaikeuksien poistamiseksi;

c) kun kyse on 22 artiklasta, sekakomitealle ilmoitetaan mainitussa artiklassa tarkoitetuista tilanteista johtuvat vaikeudet niiden tarkastelua varten.

Komitea voi tehdä tarvittavat päätökset vaikeuksien poistamiseksi. Jos se ei ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa asian ilmoittamisesta, viejänä oleva osapuoli voi soveltaa kyseisen tuotteen vientiin aiheellisia toimenpiteitä;

d) jos ennakolta ilmoittaminen tai tarkastelu on mahdotonta välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, asianomainen osapuoli voi tapauksen mukaan toteuttaa 20, 21 ja 22 artiklassa yksilöidyissä tilanteissa viipymättä varotoimenpiteitä, jotka ovat ehdottomasti tarpeen tilanteen korjaamiseksi, ja ilmoittaa siitä viipymättä toiselle osapuolelle.

24 artikla

Tämä sopimus ei estä tavaroiden tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevien sellaisten kieltojen tai rajoitusten soveltamista, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai yleisen turvallisuuden vuoksi sekä ihmisten ja eläinten terveyden ja elämän tai kasvien suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, eikä kultaa ja hopeaa koskevien määräysten soveltamista. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaisen syrjinnän tai peitellyn rajoittamisen harjoittamiseksi osapuolten välisessä kaupassa.

25 artikla

Tämän osaston määräyksissä käytetyn käsitteen "alkuperätuotteet" tai "peräisin olevat tuotteet" määrittely sekä siihen liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät esitetään pöytäkirjassa n:o 3. Sekakomitea voi päättää tekevänsä tarpeellisia mukautuksia kyseiseen pöytäkirjaan Barcelonan konferenssissa annetussa julistuksessa hyväksytyn alkuperäkumulaation täytäntöönpanemiseksi.

26 artikla

Yhdistettyä nimikkeistöä käytetään tavaroiden luokittelemiseksi osapuolten välisessä kaupassa.

II OSASTO MAKSUT, PÄÄOMAT, KILPAILU, HENKINEN OMAISUUS JA JULKISET HANKINNAT

I LUKU JUOKSEVAT MAKSUT JA PÄÄOMIEN LIIKKUVUUS

27 artikla

Jollei 29 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sitoutuvat olemaan ottamatta käyttöön juoksevien liiketoimien juokseviin maksuihin sovellettavia rajoituksia.

28 artikla

1. Osapuolet sitoutuvat olemaan ottamatta käyttöön pääomatasesuoritusten osalta rajoituksia, jotka koskevat pääoman liikkuvuutta suorissa sijoituksissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti perustettuihin yrityksiin Länsirannalla ja Gazan alueella, ja rajoituksia, jotka koskevat näistä sijoituksista saatavien tuottojen tai voittojen rahaksi muuttamista ja kotiuttamista.

2. Osapuolet neuvottelevat keskenään yhteisön ja Länsirannan ja Gazan alueen välisen pääomien liikkuvuuden helpottamisesta.

29 artikla

Jos yhdellä tai useammalla yhteisön jäsenvaltiolla tai palestiinalaishallinnolla on vakavia maksutasevaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat sitä tai niitä, yhteisö tai palestiinalaishallinto tapauksen mukaan voi noudattaen GATT-sopimuksessa vahvistettuja edellytyksiä ja Kansainvälisen valuuttarahaston sääntöjen VIII ja XIV artiklan mukaisesti ottaa käyttöön juokseviin liiketoimiin sovellettavia määräaikaisia rajoituksia, jotka eivät saa olla laajempia kuin on tarpeen maksutasevaikeuksien poistamiseksi. Yhteisö tai palestiinalaishallinto tapauksen mukaan ilmoittaa asiasta viipymättä toiselle osapuolelle ja toimittaa mahdollisimman pian tälle aikataulun asianomaisten toimenpiteiden poistamiseksi.

II LUKU KILPAILU, HENKINEN OMAISUUS JA JULKISET HANKINNAT

30 artikla

1. Jos ne voivat vaikuttaa yhteisön ja palestiinalaishallinnon väliseen kauppaan, tämän sopimuksen moitteettomaan toimintaan soveltumattomia ovat:

i) kaikki yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien tekemät päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua;

ii) yhden tai useamman yrityksen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö kaikilla yhteisön tai Länsirannan ja Gazan alueen alueilla taikka niiden merkittävällä osalla;

iii) julkinen tuki, joka suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjen tavaroiden tuotantoa vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua.

2. Osapuolet arvioivat tarvittaessa tämän artiklan vastaista käytäntöä yhteisön kilpailusääntöjen soveltamisesta johtuvien perusteiden mukaisesti.

3. Sekakomitea vahvistaa 31 päivään joulukuuta 2001 mennessä päätöksellään 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat määräykset.

Siihen saakka, kun nämä määräykset annetaan, sovelletaan tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen määräyksiä 1 kohdan iii alakohdan ja 2 kohdan asiaa koskevien osien täytäntöönpanomääräyksinä.

4. Edellä 1 kohdan iii alakohdan täytäntöönpanon osalta osapuolet toteavat, että palestiinalaishallinto voi käyttää 31 päivään joulukuuta 2001 yrityksille annettavaa julkista tukea välineenä erityisten kehitystä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi.

5. Kumpikin osapuoli varmistaa julkisen tuen avoimuuden ilmoittamalla muun muassa vuosittain myönnetyn tuen kokonaismäärän ja jakautumisen toiselle osapuolelle sekä antamalla pyynnöstä tiedot tukijärjestelmistä. Toisen osapuolen pyynnöstä toinen osapuoli antaa tietoja yksittäisistä julkisen tuen erityistapauksista.

6. Tämän sopimuksen I osaston 2 luvussa tarkoitettujen tuotteiden osalta:

- ei sovelleta 1 kohdan iii alakohtaa,

- arvioidaan 1 kohdan i alakohdan vastaisia käytäntöjä niiden perusteiden mukaisesti, jotka yhteisö on vahvistanut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 42 ja 43 artiklan mukaisesti, ja erityisesti neuvoston asetuksessa N:o 26/1962 vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

7. Jos yhteisö tai palestiinalaishallinto katsoo, että tietty käytäntö on vastoin tämän artiklan 1 kohdan määräyksiä ja

- sitä ei ole asianmukaisesti säännelty 3 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanomääräyksissä tai

- jos näiden määräysten puuttuessa kyseinen käytäntö aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa merkittävää vahinkoa toisen osapuolen eduille tai sen kotimaiselle elinkeinoalalle, mukaan lukien palveluala,

se voi toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä neuvoteltuaan asiasta sekakomiteassa tai 30 työpäivän kuluttua siitä päivästä, jona se on saattanut asian mainitun komitean käsiteltäväksi.

Jos nämä käytännöt ovat vastoin tämän artiklan 1 kohdan iii alakohdan määräyksiä, voidaan aiheellisia toimenpiteitä toteuttaa, jos niihin sovelletaan GATT-sopimusta, ainoastaan mainitussa sopimuksessa tai muussa GATTin yhteydessä neuvotellussa ja osapuolten välillä sovellettavassa asiakirjassa vahvistettuja menettelyjä ja edellytyksiä noudattaen.

8. Sen estämättä, mitä 3 kohdan mukaisesti annetuissa vastakkaisissa säännöksissä tai määräyksissä säädetään, osapuolet vaihtavat keskenään tietoja ottaen huomioon ammatti- ja liikesalaisuuden säilyttämisestä johtuvat rajoitukset.

31 artikla

Jäsenvaltiot ja palestiinalaishallinto mukauttavat asteittain valtion kaupalliset monopolit taatakseen, että 31 päivään joulukuuta 2001 mennessä tavaroiden hankinnan ja kaupan pitämisen edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää jäsenvaltioiden kansalaisten ja Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaisväestön välillä. Sekakomitealle ilmoitetaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

32 artikla

Julkisten yritysten ja niiden yritysten osalta, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, sekakomitea varmistaa, että 31 päivään joulukuuta 2001 mennessä ei hyväksytä tai pidetä voimassa yhtään yhteisön ja palestiinalaishallinnon välistä kauppaa häiritsevää toimenpidettä osapuolten etujen vastaisesti. Tämä määräys ei estä lainsäädännön perusteella tai tosiasiallisesti näille yrityksille kuuluvien erytyistehtävien suorittamista.

33 artikla

1. Osapuolet myöntävät ja varmistavat henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyvien oikeuksien asianmukaisen ja tehokkaan suojan korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti, mukaan lukien tehokkaat keinot näiden oikeuksien toteuttamiseksi.

2. Osapuolet tarkastelevat säännöllisesti tämän artiklan täytäntöönpanoa. Jos henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden alalla ilmenee kaupan edellytyksiin vaikuttavia vaikeuksia, sekakomiteassa aloitetaan pikaisesti neuvottelut jommankumman osapuolen pyynnöstä molempia osapuolia tyydyttävien ratkaisujen löytämiseksi.

34 artikla

1. Osapuolet sopivat tavoitteesta vapauttaa julkisia hankintoja koskevat sopimukset asteittain ja vastavuoroisesti.

2. Sekakomitea toteuttaa 1 kohdan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

III OSASTO TALOUDELLINEN YHTEISTYÖ JA YHTEISKUNNALLINEN KEHITYS

35 artikla Tavoitteet

1. Osapuolet sitoutuvat tiivistämään taloudellista yhteistyötä molempien etujen ja tämän sopimuksen yleistavoitteiden mukaisesti.

2. Yhteistyön tavoitteena on tukea palestiinalaishallinnon omia ponnistuksia kestävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen saavuttamiseksi.

36 artikla Soveltamisala

1. Yhteistyö kohdistuu ensisijaisesti aloille, jotka kärsivät sisäisistä vaikeuksista tai joihin Länsirannan ja Gazan alueen talouden vapauttamiskehitys vaikuttaa kokonaisuudessaan ja joihin vaikuttaa erityisesti yhteisön ja Länsirannan ja Gazan alueen välisen kaupan vapauttaminen.

2. Yhteistyö kohdistuu myös alueisiin, joilla yhteisön ja Länsirannan ja Gazan alueen talouksia voidaan lähentää, ja erityisesti alueisiin, joilla saadaan aikaan kestävää kasvua ja parannetaan työllisyyttä.

3. Yhteistyöllä kannustetaan toteuttamaan toimenpiteitä alueen sisäisen yhteistyön kehittämiseksi.

4. Ympäristönsuojelu ja ekologisen tasapainon säilyttäminen otetaan huomioon pantaessa täytäntöön taloudellisen yhteistyön eri aloja, jotka ovat näiden kannalta merkittäviä.

5. Osapuolet voivat sopia ulottavansa taloudellisen yhteistyön sellaisille muille aloille, joita tämän osaston määräykset eivät koske.

37 artikla Menetelmät ja yksityiskohtaiset säännöt

Taloudellista yhteistyötä toteutetaan erityisesti:

a) osapuolten välisellä säännöllisellä taloudellisella vuoropuhelulla, johon kuuluvat kaikki makrotalouspolitiikan alat ja erityisesti budjetti-, maksutase- ja rahapolitiikka;

b) kullakin yhteistyön alalla toteutettavalla säännöllisellä tietojen ja ajatusten vaihdolla, mukaan lukien virkamiesten ja asiantuntijoiden kokoukset;

c) neuvonta-, asiantuntija- ja koulutustoimien siirroilla;

d) yhteisten toimien, kuten seminaarien ja työryhmien, toteuttamisella;

e) antamalla teknistä ja hallinnollista apua sekä apua lainsäädännön valmistelussa;

f) kannustamalla yhteisyrityksiä;

g) levittämällä yhteistyöhön liittyviä tietoja.

38 artikla Teollinen yhteistyö

Pääasiallisena tavoitteena on:

- tukea palestiinalaishallinnon ponnistuksia, nykyaikaistaa ja monipuolistaa teollisuutta ja erityisesti luoda yksityistä sektoria ja teollisuuden kehitystä suosivat olosuhteet,

- edistää kummankin osapuolen taloudellisten toimijoiden välistä yhteistyötä,

- edistää yhteistyötä teollisuuspolitiikan, avoimen talouden kilpailukyvyn sekä teollisuuden nykyaikaistamisen ja kehittämisen alalla,

- tukea tuotannon, viennin ja ulkoisen menekin monipuolistamiseen tähtäävää politiikkaa,

- edistää tutkimus- ja kehitystoimintaa, innovaatioita ja teknologian siirtoa silloin, kun teollisuus hyötyy niistä,

- kehittää ja vahvistaa teollisuuden tarvitsemia inhimillisiä voimavaroja,

- helpottaa osallistumista Palestiinan teollisuuden eduksi toimiviin riskipääomarahoituksen välineisiin.

39 artikla Sijoitusten edistäminen ja sijoitustoiminta

Yhteistyön tavoitteena on luoda suotuisat ja vakaat olosuhteet sijoituksille Länsirannalla ja Gazan alueella.

Yhteistyö tapahtuu sijoitusten edistämisenä. Tämä edellyttää seuraavien osa-alueiden kehittämistä:

- yhdenmukaiset ja yksinkertaistetut hallinnolliset menettelyt,

- yhteissijoitusvälineet, erityisesti osapuolten pienten ja keskisuurten yritysten eduksi,

- tietokanavat ja keinot sijoitusmahdollisuuksien määrittämiseksi,

- Länsirannalle ja Gazan aluelle tapahtuvia sijoituksia edistävät olosuhteet.

Yhteistyötä voidaan laajentaa sellaisten hankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen, joille on ominaista perusteknologian tehokas hankinta ja käyttö, standardien käyttö, inhimillisten voimavarojen kehittäminen (esimerkiksi teknologian ja hallinnon alalla) sekä työpaikkojen luominen.

40 artikla Standardointi ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Yhteistyön tavoitteena on vähentää standardoinnissa ja sertifioinnissa esiintyviä eroja.

Käytännössä yhteistyö tapahtuu seuraavia toimia toteuttamalla:

- edistämälla yhteisön teknisten säännösten sekä euroooppalaisten standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen käyttöä,

- parantamalla Palestiinan varmentamis- ja akkreditointilaitosten vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tasoa,

- neuvottelemalla tarvittaessa vastavuoroisen tunnustamisen järjestelyistä,

- toimimalla yhteistyössä laadunhallinnan alalla,

- kehittämällä rakenteita henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi sekä kehittämällä standardoinnin rakenteita ja laatuvaatimusten vahvistamisen rakenteita.

41 artikla Lainsäädäntöjen lähentäminen

Yhteistyön tavoitteena on lähentää palestiinalaisneuvoston lainsäädäntöä yhteisön lainsäädäntöön tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

42 artikla Pienet ja keskisuuret yritykset

Yhteistyön tavoitteena on luoda pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä suosivat olosuhteen paikallisilla ja vientimarkkinoilla muun muassa seuraavien toimien avulla:

- yritysten välisten yhteyksien edistäminen erityisesti käyttämällä yhteisön verkkoja ja välineitä teollisen yhteistyön ja kumppanuuden edistämiseksi,

- sijoitusrahoitukseen osallistumisen helpottaminen,

- tieto- ja tukipalvelut,

- inhimillisten voimavarojen lisääminen innovaatioiden sekä hankkeiden vireillepanon ja liiketaloudellisten yritysten perustamisen lisäämiseksi.

43 artikla Rahoituspalvelut

Yhteistyön tavoitteena on parantaa ja kehittää rahoituspalveluja.

Se toteutetaan seuraavia toimia toteuttamalla:

- edistämällä Palestiinan rahoitusalan vahvistumista ja sen rakenteiden uudistamista,

- parantamalla Palestiinan pankki ja vakuutustoiminnan sekä rahoitusalan muiden osien kirjanpito-, valvonta- ja sääntelyjärjestelmiä.

44 artikla Maatalous ja kalastus

Tämän otsikon mukaisen yhteistyön tavoitteena on pääasiallisesti tarvittaessa nykyaikaistaa maataloutta ja kalastusta sekä uudistaa niiden rakenteita.

Tähän sisältyvät infrastruktuurien ja välineiden nykyaikaistaminen, pakkaus-, varastointi- ja kaupan pitämisen tekniikkojen kehittäminen sekä jakelukanavien parantaminen.

Yhteistyö keskittyy erityisesti seuraaviin toimiin:

- vakaiden markkinoiden kehittäminen,

- tuotannon, viennin ja ulkoisen menekin monipuolistamiseen tähtäävän politiikan tukeminen,

- elintarvikeriippuvuuden vähentäminen,

- ympäristöystävällisen maatalouden ja kalastuksen edistäminen ottamalla erityisesti huomioon suojelun tarve ja kalastuksen järkevä hallinta,

- vapaaehtoisuuteen perustuvat tiiviimmät suhteet kaupan alan ryhmittymien sekä elinkeinoja ja ammatteja edustavien järjestöjen välillä,

- tekninen apu ja koulutus,

- kasvinsuojelu- ja eläinlääkintästandardien yhdenmukaistaminen,

- maaseudun yhtenäinen kehittäminen, mukaan lukien peruspalveluiden parantaminen ja niihin liittyvän taloudellisen toiminnan kehittäminen,

- maaseutualueiden välinen yhteistyö ja maaseudun kehittämiseen liittyvien kokemusten ja taitotiedon vaihto.

45 artikla Yhteiskunnallinen kehitys

Osapuolet tunnustavat samanaikaisesti taloudellisen kehityksen kanssa tapahtuvan yhteiskunnallisen kehityksen tärkeyden. Ne asettavat erityisesti etusijalle yhteiskunnallisten perusoikeuksien kunnioittamisen.

Osapuolet asettavat etusijalle toimenpiteet, joilla:

- edistetään naisten tasa-arvoisuutta sekä tasapuolista osallistumista päätöksentekoon taloudellisella ja yhteiskunnallisella alalla, erityisesti koulutuksen ja tiedotusvälineiden avulla,

- kehitetään perhesuunnittelua sekä äitien ja lasten suojelua,

- parannetaan sosiaaliturvajärjestelmää,

- parannetaan terveysvaatimusten noudattamista,

- parannetaan elinolosuhteita tiheästi asutuilla alueilla heikommassa asemassa olevilla alueilla,

- edistetään ihmisoikeuksien ja kansanvallan kunnioittamista muun muassa yhteiskunnallisammatillisen vuoropuhelun avulla.

46 artikla Liikenne

Yhteistyön tavoitteet ovat seuraavat:

- apu teiden, satamien ja lentokenttien nykyaikaistamiseksi ja niiden rakenteiden uudistamiseksi,

- säännöllisen matkustaja- ja tavaraliikenteen parantaminen sekä kahdenvälisellä että alueellisella tasolla, ja

- yhteisössä voimassa olevia toimintastandardeja vastaavien standardien vahvistaminen ja täytäntöönpano.

Yhteistyön ensisijaiset alueet ovat seuraavat:

- maantiekuljetukset, mukaan lukien kauttakuljetusta koskevien vaatimusten asteittainen helpottaminen,

- rautateiden, satamien ja lentokenttien hallinta, mukaan lukien liikennejärjestelmät ja asianomaisten kansallisten laitosten välinen yhteistyö,

- maanteiden, rautateiden, satamien ja lentokenttien infrastruktuurien nykyaikaistaminen tärkeimmillä yhteistä etua koskevilla reiteillä,

- alueellista etua koskevat Euroopan laajuiset yhteydet ja reitit, ja

- teknisten laitteiden ja välineiden tason parantaminen maantie- ja rautatieliikenteestä, konttikuljetuksista ja uudelleenlastauksesta annettujen yhteisön standardien tasolle.

47 artikla Tiedonvälityksen infrastruktuurit ja televiestintä

Yhteistyön tavoitteena on nopeuttaa taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä sekä kehittää tietoyhteiskuntaa.

Yhteistyön ensisijaiset alueet ovat:

- yhteistoiminnan helpottaminen tietoyhteiskuntaan tähtäävän televiestintäpolitiikan, verkkojen kehittämisen ja infrastruktuurien alalla,

- tietoyhteiskuntaan liittyvistä asioista käytävän vuoropuhelun kehittäminen sekä tietojen vaihdon ja alaan liittyvien seminaarien ja konferenssien järjestämisen edistäminen,

- tietoyhteiskuntaan liittyvien uusien televiestintäpalvelujen ja sovellusten käyttöönottamiseksi toteutettavien yhteisten hankkeiden edistäminen ja täytäntöönpano,

- tieto- ja viestintäteknologiassa tapahtuvaa standardointia, vaatimustenmukaisuuden testausta ja varmentamista koskevan tietojen vaihdon mahdollistaminen,

- verkkojen ja telemaattisten palvelujen yhteenliitettävyys ja yhteentoimivuus.

48 artikla Energia

Energia-alalla tapahtuvan yhteistyön tavoitteena on auttaa Länsirantaa ja Gazan aluetta saavuttamaan sen kehittymisen edellyttämä teknologian ja infrastruktuurien taso, erityisesti yhteisön ja Länsirannan ja Gazan alueen talouden välisten yhteyksien helpottamiseksi.

Yhteistyön ensisijaiset alat ovat seuraavat:

- uusiutuvien energialähteiden edistäminen,

- energiansäästön ja energiatehokkuuden edistäminen,

- sellaisten toimien tukeminen, jotka on suunniteltu helpottamaan kaasua, öljyä ja sähköä koskevan soveltavan tutkimustoiminnan siirtämistä erityisesti yhteisön toimijoita ja palestiinalaisia toimijoita yhdistävillä taloudellisilla ja yhteiskunnallisilla aloilla toimiviin tietopankkiverkkoihin, ja

- energiaverkkojen nykyaikaistamisen ja kehittämisen tukeminen sekä niiden Euroopan yhteisön verkkoihin liittämisen tukeminen.

49 artikla Yhteistyö tieteen ja tekniikan alalla

Osapuolet pyrkivät edistämään yhteistyötä tieteen ja teknologian kehityksen alalla.

Yhteistyön tavoitteet ovat seuraavat:

a) osapuolten tieteellisten yhteisöjen välisten pysyvien yhteyksien luomisen edistäminen erityisesti seuraavin toimin:

- tarjoamalla Palestiinan laitoksille mahdollisuus osallistua yhteisön tutkimusohjelmiin ja teknologian kehitysohjelmiin muiden kuin yhteisön jäsenvaltioiden osallistumisesta kyseisiin ohjelmiin annettujen yhteisön säännösten mukaisesti,

- Palestiinan osallistuminen hajautetun yhteistyön verkkoihin,

- edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaan liittyvää synergiaa;

b) Palestiinan tutkimustoiminnan valmiuksien parantaminen;

c) teknisten innovaatioiden sekä uuden teknologian ja taitotiedon siirtämisen lisääminen;

d) synergian luomiseen alueellisella tasolla tähtäävän toiminnan edistäminen.

50 artikla Ympäristö

Yhteistyön tavoitteina ovat ympäristön heikkenemisen ehkäisy, pilaantumisen valvonta, ihmisten terveyden suojelu ja luonnonvarojen järkevän käytön varmistaminen kestävän kehityksen edistämiseksi.

Yhteistyössä asetetaan etusijalle seuraavat osa-alueet: aavikoituminen, vesivarojen hallinta, suolaantuminen, maatalouden vaikutus maaperän ja veden laatuun, asianmukainen energian käyttö, teollisuuden kehityksen yleinen vaikutus ja erityisesti teollisuuslaitosten turvallisuus, jätehuolto, arkojen alueiden yhtenäistetty hallinta, meriveden laatu, merten pilaantumisen valvonta ja ehkäiseminen sekä ympäristöasioita koskeva koulutus ja tiedottaminen.

Yhteistyötä tehostetaan ympäristöhallinnon, ympäristön valvontamenetelmien ja valvonnan kehittyneiden välineiden käytöllä, mukaan lukien ympäristön tietojärjestelmä ja ympäristövaikutusten arviointi.

51 artikla Matkailu

Yhteistyön ensisijaiset alueet ovat:

- matkailuun kohdistuvan sijoitustoiminnan edistäminen,

- matkailuelinkeinon tietämyksen parantaminen ja matkailuun vaikuttavien politiikkojen suuremman yhdenmukaisuuden varmistaminen,

- matkailun hyvän kausittaisen jakautumisen edistäminen,

- yhteistyön edistäminen naapurivaltioiden alueiden ja kaupunkien välillä,

- kultuuriperinnön merkityksen korostaminen matkailun kannalta,

- matkailun kilpailukyvyn parantaminen tukemalla ammattitaidon parantamista, millä varmistetaan matkailun tasapainoinen ja kestävä kehitys.

52 artikla Tulliyhteistyö

Tulliyhteistyön tarkoituksena on varmistaa, että kauppaa koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, ja taata hyvien kauppatapojen noudattaminen.

Se voi edellyttää seuraavia yhteistyön muotoja:

- tietojen vaihdon ja koulutusohjelmien eri muodot,

- tavaroiden tulliselvitykseen liittyvien tarkastusten ja menettelyjen yksinkertaistaminen,

- hallinnollisen yhtenäisasiakirjan sekä yhteisön ja palestiinalaishallinnon passitusjärjestelyt yhdistävän järjestelmän käyttöönotto, ja

- yhteisön asiantuntijoiden tarjoama tekninen apu.

Osapuolten hallintoviranomaiset antavat toisilleen keskinäistä apua tulliasioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tässä sopimuksessa määrättyjä yhteistyön muotoja.

53 artikla Tilastoalan yhteistyö

Tämän alan yhteistyön tärkein tavoite on pyrkiä varmistamaan ulkomaankauppaa, rahoitusta ja maksutasetta, väestöä, muuttoliikettä, liikennettä ja tiedonvälitystä sekä yleisesti kaikkia niitä aloja koskevien tilastojen vertailtavuus ja käytettävyys, jotka kuuluvat tämän sopimuksen soveltamisalaan ja soveltuvat tilastojen laatimiseen.

54 artikla Yhteistyö talouspolitiikan alalla

Yhteistyö keskittyy seuraaviin aloihin:

- makrotaloudellista tilannetta, tulevaisuudennäkymiä ja kehitysstrategioita koskevien tietojen vaihto,

- yhteistä etua koskevien taloudellisten näkökohtien yhteinen arviointi, ja

- yhteisön ja Länsirannan ja Gazan alueen talousasiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien välisen yhteistyön edistäminen.

55 artikla Alueellinen yhteistyö

Osapuolet edistävät toimia, joilla kehitetään palestiinalaishallinnon ja muiden Välimeren alueen kumppaneiden välistä yhteistyötä teknisen avun avulla osana eri aloilla täytäntöön pantavaa taloudellista yhteistyötä.

Tämä yhteistyö muodostaa merkittävän osan alueen kehittämiseen suunnattavasta yhteisön kokonaistuesta.

Etusijalle asetetaan toimet, joilla:

- edistetään alueen sisäistä kauppaa,

- kehitetään alueellista yhteistyötä ympäristöalalla,

- edistetään alueen taloudellisen kehityksen edellyttämien viestinnän infrastruktuurien kehittämistä,

- lujitetaan nuorisoyhteistyön kehittämistä naapurimaiden välillä.

Osapuolet lujittavat lisäksi keskinäistä yhteistyötään alueellisen kehityksen ja maan käytön suunnittelun alalla.

Tätä varten voidaan toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

- alueellisten ja paikallisten viranomaisten yhteiset toimet taloudellisen kehityksen alalla, ja

- tietojen ja kokemusten vaihdon järjestelmien käyttöönotto.

IV OSASTO YHTEISTYÖ AUDIOVISUAALISELLA JA KULTTUURIALALLA SEKÄ TIEDOTUKSEN JA VIESTINNÄN ALALLA

56 artikla

Osapuolet edistävät yhteistyötä audiovisuaalisella alalla yhteisten etujensa mukaisesti. Osapuolet etsivät keinoja, joiden avulla palestiinalaishallinto voi osallistua yhteisön aloitteisiin tällä alalla, mikä mahdollistaa yhteistyön muun muassa yhteistuotannon, koulutuksen, kehityksen ja jakelutoiminnan alalla.

57 artikla

Osapuolet edistävät yhteistyötä kulttuurin alalla. Yhteistyöaloihin voi kuulua erityisesti yhteisön toimet seuraavilla aloilla: kääntäminen, taideteosten ja taiteilijoiden vaihto, historiallisten ja kulttuurillisten muistomerkkien ja paikkojen säilyttäminen ja entistäminen, kulttuurialalla toimivien henkilöiden koulutus, aiheeltaan Eurooppaan liittyvien kulttuuritilaisuuksien järjestäminen, keskinäisen tietoisuuden lisääminen ja merkittäviin kulttuuritilaisuuksiin liittyvä tiedottaminen.

58 artikla

Osapuolet sitoutuvat määrittämään sen, kuinka koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tilannetta voidaan parantaa merkittävästi. Tämän vuoksi erityistä huomiota kiinnitetään naisten koulutusmahdollisuuksiin, mukaan lukien tekniset kurssit, korkeamman asteen koulutus ja ammattikoulutus.

Julkisen ja yksityisen sektorin ylemmän henkilöstön ammattitaidon tason kehittämiseksi osapuolet lisäävät yhteistyötään koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla sekä yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä.

Nuorten tulemista kansanvaltaisen kansalaisyhteiskunnan aktiivisiksi kansalaisiksi olisi edistettävä aktiivisesti. Tästä syystä voitaisiin tukea ja kehittää nuorisoyhteistyötä, mukaan lukien nuorisotyöntekijöiden ja -ohjaajien koulutus, nuorisovaihto ja vapaaehtoistoiminta.

Erityistä huomiota kiinnitetään yhteisön ja Länsirannan ja Gazan alueen erikoistuneiden elimien perustamiin toimiin ja ohjelmiin, joilla mahdollistetaan pysyvät yhteydet (MED-CAMPUS, . . .) ja joilla kannustetaan kokemusten ja teknisten voimavarojen yhdistämistä ja vaihtoa.

59 artikla

Osapuolet edistävät yhteiseen etuun liittyviä toimia tiedotuksen ja viestinnän alalla.

60 artikla

Yhteistyötä toteutetaan erityisesti seuraavin toimin:

a) osapuolten välinen säännöllinen vuoropuhelu,

b) tietojen ja ajatusten säännöllinen vaihto yhteistyön kaikilla aloilla, mukaan lukien virkamiesten ja asiantuntijoiden kokoukset,

c) neuvojen ja kokemuksen siirto sekä nuorten akateemisten palestiinalaisten koulutus,

d) yhteisten toimien, kuten seminaarien ja työryhmien, toteuttaminen,

e) tekninen ja hallinnollinen apu ja apu lainsäädännön valmistelussa,

f) yhteistyötoimia koskevien tietojen levittäminen.

V OSASTO RAHOITUSYHTEISTYÖ

61 artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitusyhteistyötä tarjotaan kokonaisuutena palestiinalaishallinnolle asianmukaisia menettelyjä ja tarvittavia rahoitusvaroja noudattaen.

Osapuolet hyväksyvät kyseiset menettelyt käyttämällä mahdollisimman asianmukaisia välineitä tämän sopimuksen tultua voimaan.

Rahoitusyhteistyö kohdistuu seuraaviin toimiin:

- osallistuminen vapaakauppa-alueen asteittaisesta perustamisesta Länsirannalle ja Gazan alueelle aiheutuviin seurauksiin erityisesti parantamalla teollisuutta ja uudistamalla sen rakenteita,

- kaupan alan laitokset, joilla edistetään kaupallisia yhteyksiä ulkomaan markkinoihin,

- yhteiskunnallisella alalla toteutettavien politiikkojen liitännäistoimenpiteet,

- taloudellisten ja yhteiskunnallisten infrastruktuurien parantaminen,

- yksityisten sijoitusten ja työpaikkoja luovien toimien edistäminen tuotantoaloilla,

- talouden nykyaikaistamiseen tähtäävien uudistusten edistäminen,

- palvelut,

- kaupunkien ja maaseudun kehittäminen,

- ympäristö,

- Palestiinan julkishallinnon moitteettoman toiminnan sekä kansanvallan ja ihmisoikeuksien edistämisen edellyttämien laitosten perustaminen ja parantaminen.

62 artikla

Sen varmistamiseksi, että yhteensovitettua lähestymistapaa noudatetaan poikkeuksellisissa makrotaloudellisissa ja rahoitusta koskevissa ongelmissa, jotka saattavat aiheutua tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, osapuolet käyvät II osastossa määrättyä säännöllistä taloudellista vuoropuhelua kiinnittääkseen erityistä huomiota kaupan ja rahoituksen virtojen valvomiseen osapuolten välisissä suhteissa.

VI OSASTO INSTITUTIONAALISET JA YLEISET MÄÄRÄYKSET SEKÄ LOPPUMÄÄRÄYKSET

63 artikla

1. Perustetaan Euroopan yhteisön ja palestiinalaishallinnon kauppaa ja yhteistyötä käsittelevä sekakomitea, tässä sopimuksessa `sekakomitea`. Sillä on toimivalta tehdä päätöksiä tässä sopimuksessa tarkoitetuissa tapauksissa sekä tapauksissa, jotka ovat välttämättömiä tässä sopimuksessa määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava tarvittavia toimenpiteitä päätösten täytäntöönpanemiseksi.

2. Sekakomitea voi myös laatia tämän sopimuksen yleisten tavoitteiden ja moitteettoman toiminnan saavuttamiseksi suotavina pitämiään päätöslauselmia, suosituksia tai lausuntoja.

3. Sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

64 artikla

1. Sekakomitea muodostuu yhteisön ja palestiinalaishallinnon edustajista.

2. Sekakomitea toimii yhteisön ja palestiinalaishallinnon keskinäisessä yhteisymmärryksessä.

65 artikla

1. Sekakomitean puheenjohtajana toimii yhteisö ja palestiinalaishallinto työjärjestyksen määräysten mukaisesti.

2. Sekakomitea kokoontuu kerran vuodessa ja tarvittaessa puheenjohtajansa aloitteesta.

66 artikla

1. Sekakomitea voi perustaa komiteoita avustamaan sitä tehtävissään.

2. Sekakomitea vahvistaa kyseisten komiteoiden kokoonpanon, tehtävät ja työskentelytavat.

67 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli voi saattaa tämän sopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta koskevan riidan sekakomitean käsiteltäväksi.

2. Sekakomitea voi ratkaista riidan päätöksellä.

3. Kummankin osapuolen on toteutettava toimenpiteet 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

4. Jos riitaa ei ole mahdollista ratkaista 2 kohdan mukaisesti, kumpikin osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle välimiehen nimeämisestä; toisen osapuolen on tällöin nimettävä toinen välimies kahden kuukauden kuluessa.

Sekakomitea nimeää kolmannen välimiehen.

Välimiehet tekevät päätöksensä enemmistöllä.

Kummankin riidan osapuolen on toteutettava välimiesten päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

68 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a) joita se pitää tarpeellisina estääkseen keskeisten turvallisuusetujen vastaisten tietojen ilmaisemisen

b) jotka koskevat aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoa tai kauppaan taikka puolustustarkoitukseen välttämätöntä tutkimus- tai kehitystyötä taikka tuotantoa, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailuedellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön

c) joita se pitää olennaisina varmistaakseen oman turvallisuutensa tilanteessa, jossa esiintyy vakavaa sisäistä levottomuutta, joka vaikuttaa lain ja yleisen järjestyksen ylläpitoon, sotatilanteessa tai sodan uhan aiheuttavan vakavan kansainvälisen jännityksen aikana taikka täyttääkseen velvollisuudet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden säilyttämiseksi.

69 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja rajoittamatta siihen sisältyvien erityismääräysten soveltamista:

- palestiinalaishallinnon yhteisöön soveltamat järjestelyt eivät saa vaikuttaa syrjivästi jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten, yhtiöiden tai yritysten välillä,

- yhteisön palestiinalaishallintoon soveltamat järjestelyt eivät saa vaikuttaa syrjivästi Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaisväestön, yhtiöiden tai yritysten välillä.

70 artikla

1. Osapuolet toteuttavat yleiset ja erityiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tästä sopimuksesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Ne huolehtivat siitä, että tämän sopimuksen tavoitteet saavutetaan.

2. Jos osapuoli katsoo, että toinen osapuoli ei ole täyttänyt jotakin tästä sopimuksesta johtuvaa velvollisuuttaan, se voi toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä tapauksia, se ilmoittaa sekakomitealle kaikki asiaa koskevat tiedot tilanteen perusteellista tarkastelua varten kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Ensisijaisesti on valittava sellaiset toimenpiteet, jotka aiheuttavat vähiten haittaa tämän sopimuksen toiminnalle. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan viipymättä sekakomitealle ja niistä neuvotellaan sekakomiteassa toisen osapuolen pyynnöstä.

71 artikla

Pöytäkirjat n:o 1-3 ja liitteet 1-3 ovat tämän sopimuksen erottamaton osa.

Julistukset esitetään päätösasiakirjassa, joka on erottamaton osa tätä sopimusta.

72 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan `osapuolilla` yhteisöä ja palestiinalaishallinnon puolesta toimivaa Palestiinan vapautusjärjestöä (PLO), joista kumpikin toimii toimivaltansa mukaisesti.

73 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta näiden sopimusten määräysten mukaisesti, ja toisaalta Länsirannan ja Gazan alueen muodostavaan alueeseen.

74 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja arabian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

75 artikla

1. Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2. Neuvottelut Euro Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemiseksi aloitetaan viimeistään 4 päivänä toukokuuta 1999. Siihen saakka, kun kyseinen sopimus tehdään, tämä sopimus on voimassa, ja siihen voidaan tehdä osapuolten sopimia muutoksia.

3. Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

>VIITTAUS KAAVIOON>

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE 1

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 2

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 3

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 1 Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestelystä

1 artikla

1. Liitteessä lueteltuja, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevia tuotteita voidaan tuoda yhteisöön jäljempänä ja liitteessä määrätyin edellytyksin.

2. Tuontitullit joko poistetaan tai niitä alennetaan sarakkeessa A kullekin tuotteelle vahvistetun prosenttimäärän mukaisesti.

Jos yhteisessä tullitariffissa säädetään arvotullin ja paljoustullin soveltamisesta tiettyihin tuotteisiin, sarakkeissa A ja C vahvistettu alennusmäärä, jota tarkoitetaan 3 kohdassa, sovelletaan ainoastaan arvotulliin.

3. Tiettyjen tuotteiden tullit poistetaan niille sarakkeessa B vahvistettujen tariffikiintiöiden rajoissa.

Kiintiöiden ulkopuolella tuotuihin määriin sovellettavia yhteisen tullitariffin tulleja alennetaan sarakkeessa C vahvistettujen prosenttimäärien mukaisesti.

4. Tietyille muille tullittomille tuotteille vahvistetut viitemäärät esitetään sarakkeessa D.

Jos tuotteen tuonti ylittää viitemäärät, yhteisö voi, otettuaan huomioon suorittamansa vuotuisen kauppavirtojen tarkastelun, ryhtyä solveltamaan kyseiseen tuotteeseen yhteisön tariffikiintiötä, jonka määrä vastaa viitemäärän määrää. Tässä tapauksessa kiintiön ulkopuolella tuotuihin määriin sovelletaan kyseisen tuotteen osalta yhteisen tullitariffin mukaista täysimääräistä tai alennettua tullia sarakkeen C mukaisesti.

5. Yhteisö voi vahvistaa tietyille tuotteille, lukuun ottamatta 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tuotteita, 4 kohdassa tarkoitetun viitemäärän, jos se toteaa suorittamansa kauppavirtojen vuotuisen tarkastelun perusteella, että tuonnin määrä saattaa aiheuttaa vaikeuksia yhteisön markkinoilla. Jos tuotteeseen sovelletaan myöhemmin tariffikiintiötä 4 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti, yhteisen tullitariffin mukaista tullia sovelletaan kiintiön ulkopuolella tuotuihin määriin asianomaisesta tuotteesta riippuen täysimääräisenä tai alennettuna sarakkeessa C esitetyllä prosenttimäärällä.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 2 Yhteisöstä peräisin olevien maaltaloustuotteiden tuontia Länsirannalle ja Gazan alueelle koskevasta järjestelystä

1. Liitteessä lueteltuja, yhteisöstä peräisin olevia tuotteita voidaan tuoda Länsirannalle ja Gazan aluelle tässä pöytäkirjassa ja liitteessä määrätyin edellytyksin.

2. Tuontitullit joko poistetaan tai niitä alennetaan sarakkeessa A vahvistetulle tasolle sarakkeessa B esitetyn tariffikiintiön rajoissa ja sarakkeessa C esitettyjen erityismääräysten mukaisesti.

3. Tariffikiintiöiden ulkopuolella tuotuihin määriin sovelletaan kolmansiin maihin sovellettavia yleisiä tulleja, jollei sarakkeessa C esitetyistä erityismääräyksistä muuta johdu.

4. Juuston ja juustoaineen tariffikiintiötä korotetaan 1 päivän tammikuuta 1997 ja 1 päivän tammikuuta 2000 väliseksi ajanjaksoksi neljässä tasasuuruisessa erässä, kunkin korotuksen ollessa 10 prosenttia tästä määrästä.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Käsitteen "peräisin olevat tuotteet" ("alkuperätuotteet") määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

SISÄLLYSLUETTELO

I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla Määritelmät

II OSASTO KÄSITTEEN "PERÄISIN OLEVAT TUOTTEET" ("ALKUPERÄTUOTTEET") MÄÄRITTELY

2 artikla Yleiset vaatimukset

3 artikla Kahdenvälinen alkuperäkumulaatio

4 artikla Kokonaan tuotetut tuotteet

5 artikla Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

6 artikla Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

7 artikla Kelpuuttamisen yksikkö

8 artikla Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

9 artikla Sarjat

10 artikla Neutraalit tekijät

III OSASTO ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

11 artikla Alueperiaate

12 artikla Suora kuljetus

13 artikla Näyttelyt

IV OSASTO TULLINPALAUTUS TAI TULLIHELPOTUS

14 artikla Tullinpalautuksen tai tullihelpotuksen kieltäminen

V OSASTO ALKUPERÄSELVITYS

15 artikla Yleiset vaatimukset

16 artikla EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

17 artikla Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

18 artikla EUR.1-tavaratodistusten kaksoiskappaleen antaminen

19 artikla EUR.1-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

20 artikla Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

21 artikla Valtuutettu viejä

22 artikla Alkuperäselvityksen voimassaolo

23 artikla Alkuperäselvityksen esittäminen

24 artikla Tuonti osalähetyksinä

25 artikla Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

26 artikla Todistusasiakirjat

27 artikla Alkuperäselvityksen ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

28 artikla Poikkeavuudet ja muotovirheet

29 artikla Ecuina ilmaistut määrät

VI OSASTO HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

30 artikla Keskinäinen avunanto

31 artikla Alkuperäselvityksen tarkastaminen

32 artikla Riitaisuuksien ratkaiseminen

33 artikla Seuraamukset

34 artikla Vapaa-alueet

VII OSASTO CEUTA JA MELILLA

35 artikla Pöytäkirjan soveltaminen

36 artikla Erityisedellytykset

VIII OSASTO LOPPUMÄÄRÄYKSET

37 artikla Pöytäkirjan muuttaminen

38 artikla Pöytäkirjan täytäntöönpano

39 artikla Kauttakuljetettavat tai varastossa olevat tavarat

LIITTEET

Liite 1: Alkuhuomautukset

Liite 2: Luettelo ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

Liite 3: EUR.1-tavaratodistus ja EUR.1-tavaratodistushakemus

Liite 4: Kauppalaskuilmoitus

I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla Määritelmät

Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa tarkoitetaan:

a) `valmistuksella` kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimia;

b) `aineksella` kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia ja niin edelleen, joita käytetään tuotteen valmistuksessa;

c) `tuotteella` valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa;

d) `tavaroilla` sekä aineksia että tuotteita;

e) `tullausarvolla` tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta 1994 tehdyn sopimuksen (WTO:n sopimus tullausarvosta) mukaisesti määritettyä arvoa;

f) `vapaasti tehtaalla -hinnalla` sille yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella olevalle valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, tuotteesta maksettua vapaasti tehtaalla -hintaa, johon sisältyy kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja josta on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä;

g) `ainesten arvolla` valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä tai voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella maksettua hintaa;

h) `alkuperäainesten arvolla` tällaisten ainesten arvoa määriteltynä soveltuvin osin sovelletun g alakohdan mukaisesti;

i) `arvonlisäyksellä` tuotteiden vapaasti tehtaalla -hintaa, josta on vähennetty sellaisten käytettyjen ainesten tullausarvo, jotka eivät ole sen maan alkuperätuotteita, jossa nämä tuotteet on valmistettu;

j) `ryhmillä` ja `nimikkeillä` harmonoidun tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmän, jäljempänä tässä pöytäkirjassa `harmonoitu järjestelmä` tai `HS`, muodostavan nimikkeistön ryhmiä ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit);

k) ilmaisulla `luokitellaan` tuotteen tai aineksen luokittelua tiettyyn nimikkeeseen; l) `lähetyksellä` tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle;

m) `alueilla` myös aluevesiä.

II OSASTO KÄSITTEEN "PERÄISIN OLEVAT TUOTTEET" ("ALKUPERÄTUOTTEET") MÄÄRITTELY

2 artikla Yleiset vaatimukset

1. Sopimusta sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään yhteisöstä peräisin olevina tuotteina eli alkuperätuotteina:

a) tämän pöytäkirjan 4 artiklan mukaiset yhteisössä kokonaan tuotetut tuotteet;

b) yhteisössä tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu yhteisössä tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

2. Tätä sopimusta sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään Länsirannan ja Gazan alueen alkuperätuotteina:

a) tämän pöytäkirjan 4 artiklan mukaiset Länsirannalla ja Gazassa tuotetut tuotteet;

b) Länsirannalla ja Gazassa tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu Länsirannalla ja Gazan alueella tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

3 artikla Kahdenvälinen alkuperäkumulaatio

1. Yhteisön alkuperäaineksia pidetään Länsirannan ja Gazan alueen alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos niitä on valmistettu tai käsitelty enemmän kuin tämän pöytäkirjan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan.

2. Länsirannan ja Gazan alkuperäaineksia pidetään yhteisön alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos niitä on valmistettu tai käsitelty enemmän kuin tämän pöytäkirjan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan.

4 artikla Kokonaan tuotetut tuotteet

1. Seuraavia tuotteita pidetään joko yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella kokonaan tuotettuina:

a) niiden maaperästä tai merenpohjasta louhitut kivennäistuotteet,

b) siellä korjatut kasvituotteet,

c) siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet,

d) siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet,

e) siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet,

f) yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen alusten niiden aluevesien ulkopuolelta pyytämät merikalastustuotteet ja muut niiden merestä saamat tuotteet,

g) niiden tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet,

h) siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon soveltuvat käytetyt tavarat, myös yksinomaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt ulkorenkaat,

i) siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu,

j) niiden aluevesien ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saadut tuotteet, jos niillä on yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia,

k) siellä yksinomaan a-j alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2. Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa käytettyjä ilmaisuja "yhteisön sekä Länsirannan ja Gazan alueen alukset" ja "niiden tehdasalukset" sovelletaan ainoastaan aluksiin ja tehdasaluksiin:

a) jotka on merkitty tai ilmoitettu yhteisön jäsenvaltion tai Länsirannan ja Gazan alueen alusrekisteriin,

b) jotka purjehtivat yhteisön jäsenvaltion tai Länsirannan ja Gazan alueen lipun alla,

c) jotka vähintään puoliksi ovat yhteisön jäsenvaltioiden tai Länsirannan ja Gazan alueen kansalaisten tai sellaisen yhtiön omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee jossakin näistä valtioista ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat yhteisön jäsenvaltioiden tai Länsirannan ja Gazan alueen kansalaisia ja jonka pääomasta lisäksi henkilöyhtiöiden ja yhtiöiden, joiden osakkaiden vastuu on rajoitettu, osalta vähintään puolet kuuluu näille valtioille tai niiden julkisille laitoksille taikka kansalaisille,

d) joiden päällystö koostuu yhteisön jäsenvaltioiden tai Länsirannan ja Gazan alueen kansalaisista, ja

e) joiden miehistöstä vähintään 75 prosenttia on yhteisön jäsenvaltioiden tai Länsirannan ja Gazan alueen kansalaisia.

5 artikla Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1. Sovellettaessa 2 artiklaa pidetään tuotteita, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja, riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä, jos liitteessä II olevassa luettelossa määrätyt edellytykset täyttyvät.

Näissä edellytyksissä ilmoitetaan kaikkien tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on suoritettava valmistuksessa käytetyille ei-alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Siten jos tuotetta, joka on saanut alkuperäaseman siten, että se täyttää luettelossa määrätyt edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitä tuotetta koskevia edellytyksiä, jonka valmistuksessa sitä käytetään, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

2. Sen estämättä, mitä edellä 1 kohdassa määrätään, ei-alkuperäaineksia, joita tiettyä tuotetta koskevien luettelon edellytysten mukaan ei saisi käyttää tämän tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää, jos:

a) niiden yhteisarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

b) mitään niistä prosenttimääristä, jotka luettelossa annetaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi, ei ylitetä tätä kohtaa sovellettaessa.

Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmän tuotteisiin.

3. Mitä edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, jollei 6 artiklassa toisin määrätä.

6 artikla Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

1. Seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia pidetään riittämättöminä antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, täyttyvätkö 5 artiklan vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista:

a) toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustus, kuivaus, jäähdytys, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun liuokseen upottaminen, vahingoittuneiden osien poistaminen ja niiden kaltaiset toimet);

b) pelkkä pölyn poisto, seulonta, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovitus (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi), pesu, maalaus, paloittelu;

c) i) uudelleen pakkaaminen ja kollien jakaminen ja yhdistäminen;

ii) pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille tai laudoille jne. kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

d) merkkien, nimilappujen tai muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

e) erilaistenkin tuotteiden pelkkä sekoittaminen, jos yksi tai useampi seoksen aineosista ei täytä tässä pöytäkirjassa määrättyjä edellytyksiä, jotta niitä voitaisiin pitää yhteisön tai Länsirannan ja Gazan alueen alkuperätuotteina;

f) osien pelkkä yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi;

g) kahden tai useamman a-f alakohdassa mainitun toimenpiteen toteuttaminen yhdessä;

h) eläinten teurastus.

2. Kaikki tietylle tuotteelle joko yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella suoritetut toimenpiteet on otettava kokonaisuutena huomioon määritettäessä, pidetäänkö tälle tuotteelle suoritettua valmistusta tai käsittelyä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittämättömänä.

7 artikla Kelpuuttamisen yksikkö

1. Kelpuuttamisen yksikkö tämän pöytäkirjan määräyksiä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä määritettäessä nimike harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.

Tästä seuraa, että:

a) kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaan yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;

b) kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka luokitellaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan kuhunkin tuotteeseen erikseen.

2. Jos harmonoidun järjestelmän 5 yleisen tulkintasäännön mukaan pakkausta pidetään tuotteeseen kuuluvana luokiteltaessa, sitä on pidettävä tuotteeseen kuuluvana myös alkuperää määritettäessä.

8 artikla Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jotka kuuluvat tavanomaisena varustuksena tähän laitteistoon, koneeseen, laitteeseen tai ajoneuvoon ja jotka sisältyvät sen hintaan taikka joita ei laskuteta erikseen, katsotaan muodostavan kyseisen laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa yhden kokonaisuuden.

9 artikla Sarjat

Harmonoidun järjestelmän 3 yleisen tulkintasäännön mukaisia sarjoja pidetään alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo ole enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.

10 artikla Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote alkuperätuote, ei ole tarpeen todeta seuraavien tuotteen valmistuksessa käytettyjen tuotteiden alkuperää:

a) energia ja polttoaineet;

b) laitokset ja laitteistot;

c) koneet ja työkalut;

d) tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen.

III OSASTO ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

11 artikla Alueperiaate

1. Edellä II osastossa alkuperäaseman saamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella.

2. Jos yhteisöstä tai Länsirannalta ja Gazan alueelta kolmanteen maahan viedyt alkuperätuotteet palautetaan, niitä on pidettävä ei-alkuperätuotteina, jollei tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voida osoittaa, että:

a) palautetut tavarat ovat samoja kuin maasta viedyt tavarat; ja

b) niille ei ole suoritettu viennin aikana tai kyseisessä maassa muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

12 artikla Suora kuljetus

1. Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tämän pöytäkirjan vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan yhteisön ja Länsirannan ja Gazan alueen välillä. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaus tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muiden kuin yhteisön tai Länsirannan ja Gazan alueen alueiden kautta.

2. Edellä 1 kohdassa määrättyjen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä:

a) yksi ainoa kuljetusasiakirja, jolla tavarat on kuljetettu viejämaasta kauttakuljetusmaan kautta; tai

b) kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa:

i) on tarkka kuvaus tuotteista;

ii) ilmoitetaan tuotteiden purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten tai muiden kuljetusvälineiden nimet; ja

iii) vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tavarat ovat olleet kauttakuljetusmaassa; tai

c) jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

13 artikla Näyttelyt

1. Alkuperätuotteille, jotka on lähetetty toisessa maassa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen yhteisöön tai Länsirannalle ja Gazan alueelle tuotaviksi, myönnetään tuonnissa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että:

a) viejä on lähettänyt nämä tuotteet yhteisöstä tai Länsirannalta ja Gazan alueelta maahan, jossa näyttely pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b) kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut tuotteet yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella olevalle vastaanottajalle;

c) tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten; ja

d) sen jälkeen, kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2. Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava V osaston määräysten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla tuojamaan tulliviranomaisille. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tarvittaessa voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys olosuhteista, joissa tuotteita on pidetty näytteillä.

3. Mitä 1 kohdassa määrätään, sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi ja joiden aikana tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

IV OSASTO TULLINPALAUTUS TAI TULLIHELPOTUS

14 artikla Tullinpalautuksen tai tullihelpotuksen kieltäminen

1. Ei-alkuperäaineksille, joita on käytetty sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ovat yhteisön tai Länsirannan ja Gazan alueen alkuperätuotteita ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella tullinpalautusta tai tullihelpotusta missään muodossa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan kaikkiin tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista, peruuttamista tai niistä vapauttamista koskeviin järjestelyihin, joita yhteisö tai Länsirannan ja Gazan alue soveltaa valmistuksessa käytettyihin aineksiin nimenomaisen tai tosiasiallisen tällaisen palauttamisen, peruuttamisen tai vapauttamisen osalta siinä tapauksessa, että näistä aineksista valmistetut tuotteet viedään maasta, mutta ei siinä tapauksessa, että ne on tarkoitettu kotimaiseen käyttöön siellä.

3. Alkuperäselvityksessä tarkoitettujen tuotteiden viejän on oltava valmis milloin tahansa tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan, että tuotteiden valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista ei ole saatu tullinpalautusta ja että kaikki tällaisiin aineksiin sovellettavat tullit tai vaikutukseltaan niitä vastaavat maksut on tosiasiallisesti maksettu.

4. Mitä 1-3 kohdassa määrätään, sovelletaan ei-alkuperätuotteiden osalta myös 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin pakkauksiin, 8 artiklassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin, varaosiin ja työkaluihin ja 9 artiklassa tarkoitettuihin sarjaan kuuluviin tuotteisiin.

5. Mitä 1-4 kohdassa määrätään, koskevat ainoastaan aineksia, joihin tätä sopimusta sovelletaan. Näissä määräyksissä ei liioin estetä soveltamasta maataloustuotteisiin viennin yhteydessä sopimuksen määräysten mukaista vientitukijärjestelmää.

6. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000 ja niitä voidaan tarkistaa yhteisellä sopimuksella.

V OSASTO ALKUPERÄSELVITYS

15 artikla Yleiset vaatimukset

1. Yhteisön alkuperätuotteet saavat Länsirannalle ja Gazan alueelle tuotaessa ja Länsirannan ja Gazan alueen alkuperätuotteet saavat yhteisöön tuotaessa sopimuksen mukaiset etuudet, jos niistä esitetään joko:

a) liitteessä III esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus; tai

b) jäljempänä 20 artiklan 1 kohdassa eritellyissä tapauksissa ilmoitus, jonka teksti esitetään liitteessä IV ja jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi, jäljempänä `kauppalaskuilmoitus`.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan mukaiset alkuperätuotteet saavat 25 artiklassa eritellyissä tapauksissa tämän sopimuksen mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään edellä tarkoitetuista asiakirjoista.

16 artikla EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

1. Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2. Tätä varten viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää liitteessä III esitettyjen mallien mukaiset EUR.1-tavaratodistuksen ja hakemuslomakkeen. Nämä lomakkeet täytetään jollakin niistä kielistä, joilla tämä sopimus on tehty, ja viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ne täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotteiden kuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, kuvauksen viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja täyttämätön tila on suljettava viivalla.

3. EUR.1-tavaratodistusta hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4. Yhteisön jäsenvaltion tai Länsirannan ja Gazan alueen tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Länsirannan ja Gazan alueen tai jonkun 4 artiklassa tarkoitetun muun maan alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

5. Tavaratodistuksen antavien tulliviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi. Tätä tarkoitusta varten ne voivat vaatia mitä tahansa todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeellisina pitämiään tarkastuksia. Tavaratodistuksen antavien tulliviranomaisten on valvottava myös, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Niiden on tarkastettava erityisesti, että tuotekuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

6. EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä merkitään tavaratodistuksen 11 kohtaan.

7. Tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen ja se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti tapahtunut tai varmistunut.

17 artikla Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

1. Sen estämättä, mitä 16 artiklan 7 kohdassa määrätään, EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos:

a) sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi; tai

b) tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden vientipaikka ja -päivä sekä perusteet pyynnölleen.

3. Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

4. Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", ">VIITTAUS KAAVIOON>

".

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan "Huomautuksia".

18 artikla EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1. Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää todistuksen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2. Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", ">VIITTAUS KAAVIOON>

".

3. Edellä 2 kohdassa esitetty merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen kohtaan "Huomautuksia".

4. Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivämäärä, on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.

19 artikla EUR.1-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

Kun alkuperätuotteet asetetaan yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella tullitoimipaikan valvontaan, alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1-tavaratodistuksella kaikkien näiden tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi muualle yhteisöön tai Länsirannalle ja Gazan alueelle. Korvaavan EUR.1-tavaratodistuksen tai -tavaratodistukset antaa se tullitoimipaikka, jonka valvontaan tuotteet asetetaan.

20 artikla Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

1. Edellä 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kauppalaskuilmoituksen voivat laatia:

a) jäljempänä 21 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä; tai

b) kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään 6 000 ecun arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2. Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Länsirannan ja Gazan alueen alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

3. Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa viejämaan tulliviranomaisen pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4. Viejä laatii kauppalaskuilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan liitteessä IV olevan tekstin mukaisen ilmoituksen käyttäen yhtä liitteessä annetuista erikielisistä toisinnoista ja viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

5. Kauppalaskuilmoituksessa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Jäljempänä 21 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi käsin allekirjoittanut sen.

6. Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa enintään kahden vuoden kuluessa siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.

21 artikla Valtuutettu viejä

1. Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, joka harjoittaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta. Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava kaikki tulliviranomaisten tarpeellisina pitämät takeet tuotteiden alkuperäaseman ja muiden tässä pöytäkirjassa asetettujen vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

2. Tulliviranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myöntämiselle kaikki tarpeellisena pitämänsä edellytykset.

3. Tulliviranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron, joka merkitään kauppalaskuilmoitukseen.

4. Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5. Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Niiden on tehtävä näin silloin, kun valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita tai täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä taikka muutoin käyttää lupaa väärin.

22 artikla Alkuperäselvityksen voimassaolo

1. Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojamaan tulliviranomaisille.

2. Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3. Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

23 artikla Alkuperäselvityksen esittäminen

Alkuperäselvitys on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille tässä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Mainitut viranomaiset voivat vaatia alkuperäselvityksen käännöksen, ja ne voivat lisäksi vaatia, että tuontitavarailmoitusta täydennetään tuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

24 artikla Tuonti osalähetyksinä

Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän XVI ja XVII jaksoon tai nimikkeisiin 7308 ja 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän yleisessä tulkintasäännössä 2 a tarkoitettu osiin purettu tai kokoamaton tuote tuodaan maahan osalähetyksinä tuojavaltion tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille esitetään tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

25 artikla Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

1. Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä pöytäkirjassa määrätyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon C2/CP3 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2. Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3. Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 500 ecua pikkulähetysten osalta eikä suurempi kuin 1 200 ecua matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

26 artikla Todistusasiakirjat

Edellä 16 artiklan 3 kohdassa ja 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena siitä, että EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa tarkoitettuja tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Länsirannan ja Gazan alueen alkuperätuotteina ja että ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset, voivat olla muun muassa seuraavia:

a) esimerkiksi viejän tai hankkijan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka tämä on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi;

b) asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen lainsäädännön mukaisesti;

c) asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten valmistus tai käsittely yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen lainsäädännön mukaisesti;

d) EUR.1-tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella tämän pöytäkirjan mukaisesti.

27 artikla Alkuperäselvityksen ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1. Viejän, joka hakee EUR.1-tavaratodistusta, on säilytettävä 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

2. Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on säilytettävä tämän kauppalaskuilmoituksen jäljennös ja 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

3. Viejämaan tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1-tavaratodistuksen, on säilytettävä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolme vuotta.

4. Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset vähintään kolme vuotta.

28 artikla Poikkeavuudet ja muotovirheet

1. Pienet poikkeavuudet alkuperäselvityksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee alkuperäselvityksestä mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tuotteita.

2. Alkuperäselvityksessä olevat selvät muotovirheet kuten lyöntivirheet eivät saa johtaa tämän asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä kyseisessä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

29 artikla Ecuina ilmaistut määrät

1. Viejämaa vahvistaa ecuina ilmaistuja määriä vastaavat määrät viejämaan kansallisena valuuttana ja saattaa ne tuojamaiden tietoon Euroopan yhteisöjen komission välityksellä.

2. Kun määrät ovat suuremmat kuin tuojamaan vahvistamat vastaavat määrät, tämä hyväksyy ne, jos tuotteet laskutetaan viejämaan valuuttana. Jos tuotteet laskutetaan yhteisön muun jäsenvaltion tai jonkin muun 4 artiklassa tarkoitetun maan valuuttana, tuojamaa hyväksyy asianomaisen maan ilmoittaman määrän.

3. Kansallisena valuuttana käytettävät määrät ovat ecuina ilmaistavien määrien vasta-arvot kyseisenä kansallisena valuuttana ecun vuoden 1996 lokakuun ensimmäisen työpäivän kurssin mukaisesti.

4. Sekakomitea tarkastelee yhteisön tai palestiinalaishallinnon pyynnöstä ecuina ilmaistuja määriä ja niiden vasta-arvoja yhteisön jäsenvaltioiden ja Länsirannan ja Gazan alueen kansallisina valuuttoina. Tätä tarkastelua suorittaessaan sekakomitea varmistaa, että kansallisena valuuttana käytettävät määrät eivät pienene, ja harkitsee lisäksi, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää ecuina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

VI OSASTO HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

30 artikla Keskinäinen avunanto

1. Yhteisön jäsenvaltioiden sekä Länsirannan ja Gazan alueen tulliviranomaiset toimittavat toisilleen Euroopan yhteisöjen komission välityksellä tullitoimipaikkojensa EUR.1-tavaratodistusten antamiseen käyttämien leimasinten leimanäytteet ja niiden tulliviranomaisten osoitteet, jotka vastaavat EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten tarkastamisesta.

2. Sen varmistamiseksi, että tätä pöytäkirjaa sovelletaan oikein, yhteisö ja palestiinalaishallinto avustavat toisiaan toimivaltaisten tullihallintojen välityksellä tarkastaessaan EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten aitoutta sekä näissä asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuutta.

31 artikla Alkuperäselvityksen tarkastaminen

1. Alkuperäselvityksen jälkitarkastus suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä pöytäkirjassa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

2. 1 kohdan määräyksiä sovellettaessa tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tulliviranomaisille EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, kauppalaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät tarvittaessa perusteet tiedustelun tekemiseen. Jälkitarkastuspyynnön tueksi toimitetaan kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella alkuperäselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3. Tarkastuksen suorittavat viejämaan tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia.

4. Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät lykätä etuuskohtelun myöntämistä kyseisille tuotteille siihen asti, kun tarkastuksen tulokset on saatu, ne voivat luovuttaa tuotteet tuojalle, jos tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5. Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisiä tuotteita pitää yhteisön tai Länsirannan ja Gazan alueen alkuperätuotteina ja täyttävätkö ne tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

6. Jos epäilyyn aihetta antaneessa tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön päivämäärästä tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi, ovatko kyseiset asiakirjat aitoja tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastamista pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun myöntämisen, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

32 artikla Riitojen ratkaiseminen

Jos 31 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, tai jos syntyy kysymys tämän pöytäkirjan tulkinnasta, asia saatetaan sekakomitean ratkaistavaksi.

Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

33 artikla Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

34 artikla Vapaa-alueet

1. Yhteisö ja palestiinalaishallinto toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet taatakseen, että alkuperäselvityksen seuraamia kaupan kohteena olevia tuotteita, joita kuljetuksen aikana pidetään niiden alueella sijaitsevilla vapaa-alueilla, ei vaihdeta toisiin tavaroihin ja että niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarkoitetut tavanomaiset toimenpiteet.

2. Poiketen 1 kohtaan sisältyvistä määräyksistä, kun EUR.1-todistuksen seuraamia yhteisön tai Länsirannan ja Gazan alueen alkuperätuotteita tuodaan vapaa-alueelle ja niitä valmistetaan tai käsitellään siellä, kyseisten viranomaisten on viejän pyynnöstä annettava uusi EUR.1-todistus, jos suoritettu valmistus tai käsittely on tämän pöytäkirjan mukaista.

VII OSASTO CEUTA JA MELILLA

35 artikla Pöytäkirjan soveltaminen

1. Edellä 2 artiklassa käytettyyn ilmaisuun "yhteisö" ei sisälly Ceutaa ja Melillaa.

2. Ceutaan ja Melillaan vietäviin Länsirannan ja Gazan alkuperätuotteisiin sovelletaan samaa tullikohtelua, jota sovelletaan yhteisön tullialueen alkuperätuotteisiin Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan yhteisöön liittymisestä tehdyn asiakirjan pöytäkirjan n:o 2 mukaisesti. Palestiinalaishallinto soveltaa sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita, samaa tullikohtelua kuin yhteisöstä tuotaviin yhteisön alkuperätuotteisiin.

3. Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita koskevaa 2 kohtaa sovellettaessa tätä pöytäkirjaa sovelletaan soveltuvin osin 36 artiklassa asetettujen erityisedellytysten mukaisesti.

36 artikla Erityisedellytykset

1. Jos seuraavat tuotteet on kuljetettu suoraan 12 artiklan määräysten mukaisesti, pidetään:

1) Ceutan ja Melillan alkuperätuotteina:

a) Ceutassa ja Melillassa kokonaan tuotettuja tuotteita;

b) Ceutassa ja Melillassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i) näille tuotteille on suoritettu tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely; tai jos

ii) nämä tuotteet ovat tämän pöytäkirjan mukaisia Länsirannan ja Gazan alueen tai yhteisön alkuperätuotteita, jos niitä on valmistettu tai käsitelty tämän pöytäkirjan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua riittämätöntä valmistusta tai käsittelyä enemmän;

2) Länsirannan ja Gazan alueen alkuperätuotteina:

a) Länsirannalla ja Gazan alueella kokonaan tuotettuja tuotteita;

b) Länsirannalla ja Gazan alueella tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i) näille tuotteille on suoritettu tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely; tai jos

ii) nämä tuotteet ovat tämän pöytäkirjan mukaisia Ceutan ja Melillan tai yhteisön alkuperätuotteita, jos niitä on valmistettu tai käsitelty tämän pöytäkirjan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua riittämätöntä valmistusta tai käsittelyä enemmän.

2. Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

3. Viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on tehtävä merkintä "Länsiranta ja Gazan alue" sekä "Ceuta ja Melilla" EUR.1-tavaratodistuksen 2 kohtaan tai kauppalaskuilmoitukseen. Kun kyseessä ovat Ceutan ja Melillan alkuperätuotteet, on lisäksi tehtävä alkuperäasemaa koskeva merkintä EUR.1-tavaratodistuksen 4 kohtaan tai kauppalaskuilmoitukseen.

4. Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän pöytäkirjan soveltamisesta Ceutassa ja Melillassa.

VIII OSASTO LOPPUMÄÄRÄYKSET

37 artikla Pöytäkirjan muuttaminen

Sekakomitea voi päättää tämän pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

38 artikla Pöytäkirjan soveltaminen

Yhteisö ja palestiinalaishallinto toteuttavat tarvittavat toimet tämän pöytäkirjan soveltamiseksi.

39 artikla Kauttakuljetettavat tai varastossa olevat tavarat

Sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa tämän pöytäkirjan määräykset täyttäviin tavaroihin, jotka ovat sopimuksen voimaantulopäivänä kauttakuljetettavina tai joita pidetään yhteisössä tai Länsirannalla ja Gazan alueella väliaikaisessa varastointimenettelyssä tullivarastoissa tai vapaa-alueilla, jos neljän kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä tuojavaltion tulliviranomaisille esitetään EUR.1-todistus, jonka viejävaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet jälkikäteen, ja asiakirjat, jotka osoittavat suoran kuljetuksen tapahtuneen.

LIITE I

ALKUHUOMAUTUKSET LIITTEESSÄ II OLEVAAN LUETTELOON

1 huomautus:

Luettelossa asetetaan edellytykset, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta niitä voitaisiin pitää tämän pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä.

2 huomautus:

2.1 Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavaran kuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta on sääntö 3 tai 4 sarakkeessa. Jos ensimmäisen sarakkeen numeron edellä on tietyissä tapauksissa "ex", tämä tarkoittaa, että 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan ainoastaan 2 sarakkeessa mainittuun nimikkeen osaan.

2.2 Kun 1 sarakkeessa on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja 2 sarakkeessa on tämän vuoksi yleisluonteinen tavaran kuvaus, vastaavaa 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka harmonoidussa järjestelmässä luokitellaan kyseisen ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu 1 sarakkeeseen.

2.3 Kun tässä luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan samaan nimikkeeseen kuuluviin eri tuotteisiin, jokaisessa luetelmakohdassa on sen nimikkeen tavaran kuvaus, jota viereinen 3 tai 4 sarakkeen sääntö koskee.

2.4 Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä 3 että 4 sarakkeessa, viejä voi valintansa mukaan soveltaa joko 3 tai 4 sarakkeessa olevaa sääntöä. Jos 4 sarakkeessa ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava 3 sarakkeen sääntöä.

3 huomautus:

3.1 Tämän pöytäkirjan 5 artiklan määräyksiä alkuperäaseman saaneista, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettävistä tuotteista sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saatu siinä tehtaassa, jossa nämä tuotteet käytetään vai jossakin muussa yhteisön tai Länsirannan ja Gazan alueen tehtaassa.

Esimerkki:

Nimikkeeseen 8407 kuuluva moottori, jonka osalta säännössä määrätään, että mahdollisesti käytettävien ei-alkuperäainesten arvo saa olla enintään 40 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta, on valmistettu nimikkeeseen ex 7224 kuuluvasta muusta takomalla esimuokatusta seosteräksestä.

Jos tämä esimuokattu teräs on taottu yhteisössä ei-alkuperätuotetta olevasta valanteesta, se on jo saanut alkuperäaseman luettelossa vahvistetun nimikkeen 7224 tuotteita koskevan säännön nojalla. Esimuokattua terästä voidaan pitää moottorin arvoa laskettaessa alkuperätuotteena riippumatta siitä, onko esimuokattu teräs tuotettu samassa tehtaassa tai jossakin muussa yhteisön tehtaassa. Valanteen, joka ei ole alkuperätuote, arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa.

3.2 Luettelon säännössä vahvistetaan suoritettavan valmistuksen tai käsittelyn vähimmäismäärä; tästä seuraa, että sen ylittävä valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman ja sitä vähempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Toisin sanoen, jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia saadaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö myös sallittua, mutta sen sijaan myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei ole.

3.3 Kun säännössä määrätään, että "minkä tahansa nimikkeen aineksia" saadaan käyttää, myös aineksia, jotka kuuluvat samaan nimikkeeseen kuin tuote, saadaan käyttää ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät erityisrajoitukset. Ilmaisulla "valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen . . . aineksista" tarkoitetaan kuitenkin, että ainoastaan sellaisia samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvia aineksia saadaan käyttää, joiden kuvaus on erilainen kuin tuotteella on luettelon 2 sarakkeessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3.2 huomautuksen soveltamista.

3.4 Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista saadaan käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

Esimerkki:

Nimikkeisiin 5208-5212 kuuluviin kankaisiin sovellettavassa säännössä määrätään, että luonnonkuituja saadaan käyttää ja että muun muassa kemiallisia aineita saadaan myös käyttää. Tämä sääntö ei tarkoita, että on käytettävä molempia; on mahdollista käyttää vain toista näistä aineksista tai molempia yhdessä.

3.5 Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei luonnollisesti estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät voi täyttää sääntöä. (Katso myös 6.2 huomautusta tekstiilien osalta.)

Esimerkki:

Nimikkeen 1904 elintarvikevalmisteita koskeva sääntö, jossa nimenomaan suljetaan pois viljan ja viljatuotteiden käyttö, ei estä kivennäissuolojen, kemikaalien ja muiden lisäaineiden käyttöä, joita ei valmisteta viljasta.

Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikka niitä ei voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainituista aineksista, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

Esimerkki:

Jos sellaisen kuitukankaasta tehdyn vaatteen osalta, joka kuuluu 62 ryhmän nimikkeeseen, ainoastaan ei-alkuperätuotetta olevan langan käyttö on sallittua, ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta, vaikka kuitukangasta ei tavallisesti voidakaan tehdä langasta. Tällaisissa tapauksissa lähtöaineksen olisi tavallisesti oltava lankaa edeltävällä asteella, toisin sanoen kuituasteella.

3.6 Jos luettelon säännössä määrätään kaksi prosenttimäärää enimmäisarvoksi ei-alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saada laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan olla suurempi kuin korkein kyseisistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

4 huomautus:

4.1 Luettelossa käytetyllä ilmaisulla "luonnonkuidut" tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja. Se rajoittuu kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin mainita, kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin valmistettu, mutta joita ei ole kehrätty.

4.2 Ilmaisuun "luonnonkuidut" kuuluvat nimikkeen 0503 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden 5101-5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201-5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301-5305 muut kasvitekstiilikuidut.

4.3 Ilmaisuja "tekstiilimassa", "kemialliset aineet" ja "paperinvalmistusaineet" käytetään luettelossa kuvaamaan 50-63 ryhmään kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai -lankojen valmistukseen.

4.4 Luettelossa käytettyyn ilmaisuun "katkotut tekokuidut" kuuluvat nimikkeiden 5501-5507 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouvi, synteetti- tai muuntokatkokuidut tai niiden jätteet.

5 huomautus:

5.1 Sellaisen tuotteen osalta, johon luettelossa liittyy viittaus tähän huomautukseen, luettelon 3 sarakkeessa vahvistettuja edellytyksiä ei saada soveltaa niiden valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, joiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden yhteispainosta (katso myös 5.3 ja 5.4 huomautusta jäljempänä).

5.2 Edellä 5.1 huomautuksessa mainittua poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

- silkki,

- villa,

- karkea eläimenkarva,

- hieno eläimenkarva,

- jouhet,

- puuvilla,

- paperinvalmistusaineet ja paperi,

- pellava,

- hamppu,

- juutti ja muut niinitekstiilikuidut,

- sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,

- kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,

- synteettikuitufilamentit,

- muuntokuitufilamentit,

- polypropeenista valmistetut synteettikatkokuidut,

- polyesteristä valmistetut synteettikatkokuidut,

- polyamidista valmistetut synteettikatkokuidut,

- polyakryylinitriilistä valmistetut synteettikatkokuidut,

- polyimidistä valmistetut synteettikatkokuidut,

- polytetrafluorieteenistä valmistetut synteettikatkokuidut,

- polyfenyleenisulfidista valmistetut synteettikatkokuidut,

- polyvinyylikloridista valmistetut synteettikatkokuidut,

- muut synteettikatkokuidut,

- viskoosista valmistetut muuntokatkokuidut,

- muut muuntokatkokuidut,

- segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

- segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyesterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

- nimikkeen 5605 tuotteet (metalloitu lanka), joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä,

- muut nimikkeen 5605 tuotteet.

Esimerkki:

Nimikkeen 5205 lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi ei-alkuperätuotteita olevia synteettikatkokuituja, joka eivät täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), saa käyttää enintään 10 prosenttia langan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta karstaamattomista tai kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista), tai näiden kahden lankatyypin sekoitusta saa käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia kankaan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri nimikkeeseen luokiteltavasta langasta, tai jos käytetyt puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.

Esimerkki:

Jos kyseinen tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 synteettikuitukankaasta, on selvää, että käytettävät langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas on näin ollen sekoitetuote.

Esimerkki:

Matto, jonka nukka on tehty sekä muuntokuitu- että puuvillalangoista ja pohjakangas juutista, on sekoitetuote, koska on käytetty kolmea perustekstiiliainetta. Ei-alkuperäaineksia, joita käytetään myöhemmällä valmistusasteella olevina, kuin säännössä määrätään, voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia mattoon sisältyvien tekstiiliaineiden painosta. Siten juuttikangaspohja ja/tai muuntokuitulangat voitaisiin tuoda maahan tällä valmistusasteella olevina, jos painoa koskevat edellytykset täyttyvät.

5.3 Tuotteissa, joissa on "segmentoitua polyuretaania olevaa, myös kierrepäällystettyä lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä", tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.

5.4 Tuotteissa, joissa on "kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä", tämä poikkeus on 30 prosenttia tällaisen kaistaleen osalta.

6 huomautus:

6.1 Niissä tekstiilituotteissa, joiden kohdalla luettelossa on alaviite tähän huomautukseen, saadaan käyttää, vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta, tekstiiliaineita, jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelon 3 sarakkeen sääntöä, jos ne luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja jos niiden arvo on enintään 8 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.

6.2 Aineksia, joita ei luokitella 50-63 ryhmään, saa käyttää vapaasti tekstiilituotteiden valmistuksessa riippumatta siitä, sisältävätkö ne tekstiilejä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6.3 huomautuksen soveltamista.

Esimerkki:

Jos luettelon säännössä määrätään, että tietyn tekstiilitavaran, esimerkiksi housujen, valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä metallitavaroiden kuten nappien käyttöä, koska nappeja ei luokitella 50-63 ryhmään. Samasta syystä se ei estä vetoketjujen käyttöä, vaikka vetoketjut tavallisesti sisältävät tekstiiliä.

6.3 Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon niiden ainesten arvo, joita ei luokitella 50-63 ryhmään.

7 huomautus:

7.1 Nimikkeissä ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 ilmaisulla "tietty käsittely" tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a) tyhjiötislaus;

b) toistotislaus perusteellisen jatkotislausmenetelmän avulla (1);

c) krakkaus;

d) reformointi;

e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g) polymerointi;

h) alkylointi;

i) isomerointi;

7.2 Nimikkeissä 2710, 2711 ja 2712 ilmaisulla "tietty käsittely" tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a) tyhjiötislaus;

b) toistotislaus perusteellisen jatkotislausmenetelmän avulla (2)

c) krakkaus;

d) reformointi;

e) uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f) käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g) polymerointi;

h) alkylointi;

ij) isomerointi;

k) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266-59 T-menetelmä);

l) ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;

m) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 °C:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeen ex 2710 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla tapahtuva viimeistely eli "hydrofinishing" tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei kuitenkaan pidetä tiettynä käsittelynä;

n) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien polttoöljyjen osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmän avulla määritettynä;

o) ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen, muiden kuin kaasuöljyjen ja polttoöljyjen, osalta käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla.

7.3 Nimikkeissä ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 yksinkertaiset toiminnot kuten puhdistus, dekantointi, suolan poisto, veden erotus, suodatus, värjäys, merkintä, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, taikka näiden toimintojen tai niitä vastaavien toimintojen yhdistelmät eivät anna alkuperäasemaa.

(1) Katso yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmän lisähuomautusta 4 b.

(2) Katso yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmän lisähuomautusta 4 b.

LIITE II

LUETTELO EI-ALKUPERÄAINEKSIIN SOVELLETTAVISTA VALMISTUS- TAI KÄSITTELYTOIMISTA, JOTKA ON TEHTÄVÄ, JOTTA VALMISTETTU TUOTE VOI SAADA ALKUPERÄASEMAN

Luettelossa mainituista tuotteista kaikki eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Tästä syystä sopimuksen muut osat on otettava huomioon.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

EUR.1-TAVARATODISTUS JA EUR.1-TAVARATODISTUKSEN HAKEMUS

Paino-ohjeet

1. Kummankin lomakkeen koon on oltava 210 × 297 mm; lomakkeen pituus saa kuitenkin olla enintään 5 mm määrämittaa pienempi tai enintään 8 mm sitä suurempi. Käytettävän paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä, hiokkeetonta kirjoituspaperia, joka painaa vähintään 25 g/m². Siinä on oltava vihreä painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt väärennykset havaittaviksi.

2. Yhteisön jäsenvaltioiden ja Länsirannan ja Gazan alueen toimivaltaiset viranomaiset voivat pidättää itselleen lomakkeiden paino-oikeuden tai antaa niiden painamisen hyväksymiensä kirjapainojen tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava maininta tästä hyväksymisestä. Jokaisessa lomakkeessa on oltava kirjapainon nimi ja osoite tai merkki, josta kirjapaino voidaan tunnistaa. Siinä on myös oltava painettu tai muulla tavoin tehty sarjanumero, josta se voidaan tunnistaa.

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE IV

KAUPPALASKUILMOITUS

>KAAVION ALKU>

Kauppalaskuilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mukaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

Suomenkielinen toisinto

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).

Espanjankielinen toisinto

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

Tanskankielinen toisinto

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Saksankielinen toisinto

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . .-Ursprungswaren sind (2).

Kreikankielinen toisinto

Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ áñéè. . . . (1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).

Ranskankielinen toisinto

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no . . . (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Italiankielinen toisinto

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Hollanninkielinen toisinto

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).

(1) Kun kauppalaskuilmoituksen laatii tämän pöytäkirjan 21 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.(2) Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain tämän pöytäkirjan 36 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan tai Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava se tunnuksella "CM" asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.Portugalinkielinen toisinto

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

Ruotsinkielinen toisinto

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).

(1) Kun kauppalaskuilmoituksen laatii tämän pöytäkirjan 21 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.(2) Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain tämän pöytäkirjan 36 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan tai Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava se tunnuksella "CM" asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.>KAAVION LOOPU>

Arabiankielinen toisinto

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

. (3)

(Paikka ja päiväys)

. (4)

(Viejän allekirjoitus, lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

(3) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.(4) Katso tämän pöytäkirjan 20 artiklan 5 kohta. Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.>KAAVION LOOPU>

PÄÄTÖSASIAKIRJA

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

EUROOPAN YHTEISÖÄ,

jäljempänä `yhteisö`,

sekä

täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

LÄNSIRANNAN JA GAZAN ALUEEN PALESTIINALAISHALLINNON PUOLESTA TOIMIVAA PALESTIINAN VAPAUTUSJÄRJESTÖÄ (PLO),

jäljempänä `palestiinalaishallinto`,

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 1997 allekirjoittamaan Euroopan yhteisöjen ja Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön väliaikaisen Euro Välimeri-assosiaatiosopimuksen kaupasta ja yhteistyöstä, jäljempänä `väliaikainen Euro Välimeri-assosiaatiosopimus`, ovat hyväksyneet seuraavat tekstit:

väliaikainen Euro Välimeri-assosiaatiosopimus, sen liitteet ja seuraavat pöytäkirjat:

Pöytäkirja N:o 1 Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevasta järjestelystä

Pöytäkirja N:o 2 yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tuontia Länsirannalle ja Gazan alueelle koskevasta järjestelystä

Pöytäkirja N:o 3 käsitteen "peräisin olevat tuotteet" ("alkuperätuotteet") määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

Yhteisön täysivaltaiset edustajat sekä palestiinalaishallinnon täysivaltaiset edustajat ovat antaneet seuraavat tämän päätösasiakirjan liitteenä olevat yhteiset julistukset:

Yhteinen julistus henkisestä, teollisesta ja kaupallisesta omaisuudesta (sopimuksen 33 artikla)

Yhteinen julistus sopimuksen 55 artiklasta

Yhteinen julistus sopimuksen 58 artiklasta

Yhteinen julistus hajautetusta yhteistyöstä

Yhteinen julistus sopimuksen 67 artiklasta

Yhteinen julistus sopimuksen 70 artiklasta

Yhteinen julistus tietojen suojaamisesta

Yhteinen julistus Palestiinan teollisuuden tukiohjelmasta

sekä antoivat käsitteen "peräisin olevat tuotteet" ("alkuperätuotteet") määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 osalta seuraavat yhteiset julistukset:

1. Yhteinen julistus Andorran ruhtinaskunnasta;

2. Yhteinen julistus San Marinon tasavallasta.

Yhteisön täysivaltaiset edustajat sekä palestiinalaishallinnon täysivaltaiset edustajat ovat myös ottaneet huomioon seuraavan tämän päätösasiakirjan liitteenä olevat kirjeenvaihtona tehdyt sopimukset:

Yhteisön ja palestiinalaishallinnon kirjeenvaihtona tehty sopimus pöytäkirjassa 1 olevasta 1 artiklasta, joka koskee yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 0603 10 kuuluvien tuoreiden leikkokukkien ja kukannuppujen yhteisöön suuntautuvaa tuontia.

Palestiinalaishallinnon täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon seuraavan tämän päätösasiakirjan liitteenä olevan Euroopan yhteisön julistuksen:

Julistus alkuperäkumulaatiosta.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

>VIITTAUS KAAVIOON>

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

YHTEISET JULISTUKSET Yhteinen julistus henkisestä, teollisesta ja kaupallisesta omaisuudesta (sopimuksen 33 artikla)

Tässä sopimuksessa henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen kuuluvat erityisesti tekijänoikeudet, mukaan lukien tietokoneohjelmien tekijänoikeudet, ja niihin liittyvät oikeudet, patentit, teollismallit, maantieteelliset merkinnät, mukaan lukien alkuperänimitykset, tavara- ja palvelumerkit, integroitujen piirien piirimallit (topografiat) sekä suoja epärehellistä kilpailua vastaan, sellaisena kuin siitä määrätään teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 10 a artiklassa (Tukholman asiakirja, 1967), ja taitotietoon liittyvän julkistamattoman tiedon suoja.

Yhteinen julistus sopimuksen 55 artiklasta

Sopimuspuolet vahvistavat uudelleen sitoutumisensa Lähi-idän rauhanprosessiin ja uskonsa, että rauha olisi vakiinnutettava alueellisen yhteistyön avulla. Yhteisö on valmis tukemaan palestiinalaishallinnon ja muiden alueellisten osapuolten ehdottamia yhteisiä kehityshankkeita asiaa koskevia yhteisön teknisiä ja varainhoitoa koskevia menettelyjä noudattaen.

Sopimuspuolet vahvistavat uudelleen, että tämä sopimus on osa 27 päivänä marraskuuta 1995 pidetyssä Barcelonan konferenssissa aloitettua kehitystä ja että Euroopan yhteisön ja palestiinalaishallinnon välisellä yhteistyöllä täydennetään Euro Välimeri-kumppanuuden yhteydessä tapahtuvaa alueellista yhteistyötä.

Yhteinen julistus sopimuksen 58 artiklasta

Sopimuspuolet sopivat, että työmarkkinoille pääsy ei kuulu nuorisovaihto-ohjelmiin.

Yhteinen julistus hajautetusta yhteistyöstä

Sopimuspuolet vahvistavat uudelleen, että nämä pitävät tärkeinä hajautetun yhteistyön ohjelmia kokemusten vaihdon ja tietämyksen siirron välineenä Välimeren alueella sekä Euroopan yhteisön ja sen Välimeren alueen kumppaneiden välillä.

Yhteinen julistus sopimuksen 67 artiklasta

Välimiesmenettelyä sovellettaessa sopimuspuolet pyrkivät varmistamaan sen, että sekakomitea nimeää kolmannen välimiehen kahden kuukauden kuluessa toisen välimiehen nimeämisestä.

Yhteinen julistus sopimuksen 70 artiklasta

1. Sopimuspuolet sopivat, että sopimusta tulkittaessa ja sovellettaessa tämän sopimuksen 70 artiklassa tarkoitetuilla erityisen kiireellisillä tapauksilla tarkoitetaan toisen tai molempien sopimuspuolten aiheuttamaa sopimuksen olennaista rikkomista. Sopimuksen olennainen rikkominen käsittää:

- sopimuksen hylkäämisen, jos se ei ole perusteltua kansainvälisen lainsäädännön yleisten säännösten perusteella,

- sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen sopimuksen olennaisten osien rikkomisen.

2. Sopimuspuolet sopivat, että 70 artiklassa tarkoitetut asialliset toimenpiteet ovat toimenpiteitä, joita toteutetaan kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Jos sopimuspuoli toteuttaa toimenpiteen erityisen kiireellisessä tapauksessa 70 artiklan mukaisesti, toinen sopimuspuoli voi aloittaa menettelyn riidan ratkaisemiseksi.

Yhteinen julistus tietojen suojaamisesta

Sopimuspuolet sopivat, että tietojen suojaaminen varmistetaan kaikilla aloilla, joihin liittyy henkilötietojen vaihtoa.

Yhteinen julistus Palestiinan teollisuuden tukiohjelmasta

Sopimuspuolet sopivat, että tukiohjelma, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää Palestiinan teollisuuden tuotantokykyä, käynnistetään Palestiinan teollisuuden hyväksi.

Yhteisö tarjoaa Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaisyrityksille mahdollisuuden osallistua uusien yritysten käynnistämiseen tarkoitettuun rahoitukseen ja pääomarahoitukseen. Tähän kuuluu EC Investment Partners -rahoitusvälinettä (ECIP) koskeva ohjelma, jolla tuetaan yritysten käynnistämiskustannuksia, kuten esitutkimuksiin osoitettu tuki ja tekninen tuki sekä joissakin tapauksissa yhteisyritysten rahoitus. Lainarahoitusta tarjotaan myös erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille Palestiinan kehitysrahaston hallinnoimasta uudistuvasta rahastosta yhteisön myöntämien avustusten perusteella. Euroopan investointipankki tarjoaa laina- ja riskipääomarahoitusta palestiinalaisyrityksille paikallisten pankkien välityksellä.

Yhteisö on perustanut Länsirannan ja Gazan alueella yksityisen kehityksen keskuksen tarjotakseen tukea, koulutusta ja neuvontapalveluja Palestiinan teollisuudelle yritysten käynnistämisen ja suunnittelun, liikkeenjohdon, liikestrategioiden ja markkinoinnin alalla.

Yhteisö tunnustaa, että Palestiinan teollisuuden on etsittävä markkinoita ulkomailta. Tästä syystä tällä sopimuksella sallitaan Palestiinan teollisuustuotteiden tulliton pääsy Euroopan yhteisön markkinoille. Näin ollen Palestiinan yrityskeskus ja sen yhteydessä toimiva eurotiedotuskeskus voivat edistää ja helpottaa Euroopan ja Palestiinan teollisuuden välisten yhteyksien solmimista ja yhteysyritysten perustamista kumppanuusohjelmien avulla (eurokumppanuus, MED-kumppanuus ja MED-Entreprise) ja useilla muilla tavoilla (kuten BC-NET ja BRE-verkot), joiden käyttö on ajan mittaan mahdollista.

Yhteisö tunnustaa myös, että Palestiinan teollisuus on kärsinyt talouden perusinfrastruktuurien puuttumisesta. Ottaen huomioon, että osa tästä avusta voidaan antaa Palestiinan teollisuuden tukemiseksi sen avun yhteydessä, jota yhteisö antaa Länsirannan ja Gazan alueen tukemiseksi, yhteisö ottaa huomioon palestiinalaishallinnon esittämät pyynnöt, että osa näistä varoista voidaan käyttää avustuksina ja lainoina talouden olennaisten infrastruktuurien kunnostamiseen.

Tämän sopimuksen mukaisesti harjoitettavan taloudellisen yhteistyön yhteydessä sopimuspuolet vaihtavat määräajoin näkemyksiään määrittääkseen, kuinka tässä julistuksessa tarkoitetut tukijärjestelyt sekä muut mahdollisesti myöhemmin käyttöön otettavat järjestelyt voidaan tehokkaimmalla tavalla yhdistää, jotta Palestiinan teollisuutta voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteinen julistus Andorran ruhtinaskunnasta

1. Palestiinalaishallinto hyväksyy Andorran ruhtinaskunnan alkuperätuotteet, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 25-97 ryhmiin, tämän sopimuksen mukaisiksi yhteisön alkuperätuotteiksi.

2. Pöytäkirjaa N:o 3 sovelletaan soveltuvin osin edellä mainittujen tuotteiden alkuperäaseman määrittämiseksi.

Yhteinen julistus San Marinon tasavallasta

1. Palestiinalaishallinto hyväksyy San Marinon tasavallan alkuperätuotteet tämän sopimuksen mukaisiksi yhteisön alkuperätuotteiksi.

2. Pöytäkirjaa N:o 3 sovelletaan soveltuvin osin edellä mainittujen tuotteiden alkuperäaseman määrittämiseksi.

Top