Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0523(02)

ETA:n sekakomitean päätös N:o 12/96, tehty 1 päivänä maaliskuuta 1996, ETA-sopimuksen liitteen XIV (kilpailu) muuttamisesta

OJ L 124, 23.5.1996, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 44 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 44 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 94 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/12(2)/oj

21996D0523(02)

ETA:n sekakomitean päätös N:o 12/96, tehty 1 päivänä maaliskuuta 1996, ETA-sopimuksen liitteen XIV (kilpailu) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 124 , 23/05/1996 s. 0013 - 0014


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 12/96,

tehty 1 päivänä maaliskuuta 1996,

ETA-sopimuksen liitteen XIV (kilpailu) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna Euroopan talousalueen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä `sopimus`, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo, että

sopimuksen liite XIV muutettiin ETA-sopimuksen pöytäkirjan N:o 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamisesta 21 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 7/94 (1), ja

perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 479/92 nojalla 20 päivänä huhtikuuta 1995 annettu komission asetus (EY) N:o 870/95 (2) on otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä XIV olevan 11.B kohdan (komission asetus (ETY) N:o 1617/93) jälkeen kohta seuraavasti:

"11c. 395 R 0870: Komission asetus (EY) N:o 870/95, annettu 20 päivänä huhtikuuta 1995, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot), annettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 479/92 nojalla (EYVL N:o L 89, 21. 4. 1995, s. 7).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat sueraavat mukautukset:

a) korvataan 2 artiklassa oleva ilmaisu "yhteisön satama" ilmaisulla "ETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluva satama";

b) korvataan 7 artiklan 1 kohdassa oleva lause "jos kyseisistä sopimuksista tiedotetaan komission asetuksen (ETY) N:o 4260/88 säännösten mukaisesti komissiolle ja jos komissio ei kuudessa kuukaudessa vastusta poikkeusta" lauseella "jos kyseisistä sopimuksista tiedotetaan komission asetuksen (ETY) N:o 4260/88 säännösten tai ETA-sopimuksen pöytäkirjan n:o 21 vastaavien määräysten mukaisesti Euroopan yhteisöjen komissiolle tai EFTAn valvontaviranomaiselle ja jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei kuudessa kuukaudessa vastusta poikkeusta";

c) korvataan 7 artiklan 1 kohdassa oleva ilmaisu "komissio" ilmaisulla "Euroopan yhteisöjen komissio tai EFTAn valvontaviranomainen";

d) korvataan 7 artiklan 5 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Komission on vastustettava, jos sen toimivaltaan kuuluva valtio sitä pyytää kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen välittämisestä kyseisille jäsenvaltioille.";

e) korvataan 7 artiklan 6 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Jos tämä vastustus johtuu komission toimivaltaan kuuluvan valtion pyynnöstä ja tämän pysyessä vaatimuksessaan, vastustusta ei kuitenkaan voida peruuttaa, ennen kuin sen meriliikenteen alan kilpailurajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa on kuultu.";

f) lisätään ilmaisu 7 artiklan 9 kohdan loppuun seuraavasti:

"tai ETA-sopimuksen liitteen 21 vastaavaa määräystä";

g) korvataan 12 artiklan johdantokappaleessa oleva ilmaisu "asetuksen (ETY) N:o 479/62 6 artiklan mukaisesti" ilmaisulla "joko omasta aloitteestaan taikka toisen valvontaviranomaisen tai komission toimivaltaan kuuluvan valtion taikka sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, jotka katsovat asian koskevan oikeuttaan"."

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 870/95 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka on liitetty tämän päätöksen asianomaisiin toisintoihin, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaan vaadittavat ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 1996.

ETA:n sekakomitean puolesta

P. BENAVIDES

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 160, 28.6.1995, s. 1

(2) EYVL N:o L 89, 21.4.1995, s. 7

Top