EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R1378-20221118

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1378, annettu 19 päivänä elokuuta 2021, luonnonmukaisten ja siirtymävaiheen tuotteiden unioniin suuntautuvaan tuontiin osallistuville kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettäviä sertifikaatteja koskevien tiettyjen sääntöjen ja hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/2022-11-18

02021R1378 — FI — 18.11.2022 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1378,

annettu 19 päivänä elokuuta 2021,

luonnonmukaisten ja siirtymävaiheen tuotteiden unioniin suuntautuvaan tuontiin osallistuville kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettäviä sertifikaatteja koskevien tiettyjen sääntöjen ja hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 297 20.8.2021, s. 24)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2119, annettu 1 päivänä joulukuuta 2021,

  L 430

24

2.12.2021

►M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2240, annettu 20 päivänä lokakuuta 2022,

  L 294

8

15.11.2022
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1378,

annettu 19 päivänä elokuuta 2021,

luonnonmukaisten ja siirtymävaiheen tuotteiden unioniin suuntautuvaan tuontiin osallistuville kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettäviä sertifikaatteja koskevien tiettyjen sääntöjen ja hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettävä sertifikaatti

Asetuksen (EU) 2018/848 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on myönnettävä kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille, joihin on kohdistettu mainitun asetuksen 45 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettua valvontaa, sertifikaatti, jossa vahvistetaan, että kyseiset toimijat, toimijaryhmät ja viejät noudattavat asetusta (EU) 2018/848, jäljempänä ’sertifikaatti’.

Sertifikaatin osalta sovelletaan seuraavaa:

▼M1

a) 

se on annettava

i) 

tämän asetuksen liitteessä VI vahvistetun mallin mukaisesti;

ii) 

sähköisessä muodossa käyttäen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 ( 1 ) 2 artiklan 36 alakohdassa tarkoitettua sähköistä Traces-järjestelmää (Trade Control and Expert System);

▼M2

iii) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 ( 2 ) 3 artiklan 27 alakohdassa määritellyn hyväksytyn sähköisen leiman kera.

▼B

b) 

sen avulla on oltava mahdollista määrittää seuraavat:

i) 

sertifikaatin kattama toimija, toimijaryhmä tai viejä, mukaan lukien luettelo toimijaryhmän jäsenistä;

ii) 

sertifikaatin kattamien tuotteiden luokka, luokiteltuna samalla tavalla kuin asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklan 7 kohdassa säädetään; ja

iii) 

sertifikaatin voimassaoloaika;

c) 

se todistaa, että toimijan, toimijaryhmän tai viejän toiminta on asetuksen (EU) 2018/848 mukaista; ja

d) 

sitä on päivitettävä aina, kun siihen sisältyvät tiedot muuttuvat.

2 artikla

Hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelo

1.  

Luettelo asetuksen (EU) 2018/848 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytyistä valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II. Luettelossa on seuraavat tiedot kustakin hyväksytystä valvontaviranomaisesta tai tarkastuslaitoksesta:

a) 

valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten nimi ja tunnusnumero;

b) 

asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklan 7 kohdassa vahvistetut tuoteluokat kunkin kolmannen maan osalta;

c) 

tuoteluokkien alkuperänä olevat kolmannet maat edellyttäen, että kyseisiä kolmansia maita ei jo kateta kyseisen tuoteluokan tai tuotteen osalta luonnonmukaisten tuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella asetuksen (EU) 2018/848 47 artiklan mukaisesti tai vastaavuuden tunnustamisen kautta mainitun asetuksen 48 artiklan mukaisesti;

d) 

hyväksynnän kesto: ja

e) 

hyväksyntää koskevat poikkeukset tarpeen mukaan.

2.  
Yksityiskohtaiset tiedot valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen postiosoitteesta, verkkosivuston osoitteesta ja sähköpostiosoitteesta sekä akkreditoinnin asetuksen (EU) 2018/848 46 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti myöntävän akkreditointielimen nimi asetetaan julkisesti saataville luonnonmukaista maataloutta koskevalla komission verkkosivustolla.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

▼M1

Sen 1 artiklan toisen kohdan a alakohdan ii alakohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2023.

▼M2

Sen 1 artiklan toisen kohdan a alakohdan iii alakohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2023.

▼B

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M2
LIITE I

SERTIFIKAATIN MALLI

KOLMANSISSA MAISSA TOIMIVILLE TOIMIJOILLE, TOIMIJARYHMILLE JA VIEJILLE MYÖNNETTÄVÄ, EUROOPAN UNIONIIN LUONNONMUKAISINA TUOTTEINA TAI SIIRTYMÄVAIHEEN TUOTTEINA TUOTAVIA TUOTTEITA KOSKEVA SERTIFIKAATTI

I osa: Pakolliset tiedot1.  Asiakirjan numero

2.  (valitaan soveltuva)

□  Toimija

□  Toimijaryhmä – ks. 10 kohta

□  Viejä

3.  Toimijan, toimijaryhmän tai viejän nimi ja osoite:

4.  Toimijan, toimijaryhmän tai viejän valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero:

5.  Toimijan, toimijaryhmän tai viejän toiminta (valitaan soveltuvat):

□  Tuotanto

□  Valmistus

□  Jakelu

□  Varastointi

□  Tuonti

□  Vienti

6.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) 35 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu tuoteluokka / tarkoitetut tuoteluokat sekä tuotantomenetelmät (valitaan soveltuvat):

a)  jalostamattomat kasvit ja kasvituotteet, mukaan lukien siemenet ja muu kasvien lisäysaineisto

Tuotantomenetelmä:

□  luonnonmukainen tuotanto, paitsi siirtymävaiheen aikana

□  tuotanto siirtymävaiheen aikana

□  luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

b)  kotieläimet ja jalostamattomat kotieläintuotteet

Tuotantomenetelmä:

□  luonnonmukainen tuotanto, paitsi siirtymävaiheen aikana

□  tuotanto siirtymävaiheen aikana

□  luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

c)  levät ja jalostamattomat vesiviljelytuotteet

Tuotantomenetelmä:

□  luonnonmukainen tuotanto, paitsi siirtymävaiheen aikana

□  tuotanto siirtymävaiheen aikana

□  luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

d)  elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet, mukaan lukien vesiviljelytuotteet

Tuotantomenetelmä:

□  luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto

□  siirtymävaiheen tuotteiden tuotanto

□  luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

e)  rehu

Tuotantomenetelmä:

□  luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto

□  siirtymävaiheen tuotteiden tuotanto

□  luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

f)  viini

Tuotantomenetelmä:

□  luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto

□  siirtymävaiheen tuotteiden tuotanto

□  luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

g)  asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä I luetellut muut tuotteet tai edellä oleviin luokkiin kuulumattomat tuotteet

Tuotantomenetelmä:

□  luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto

□  siirtymävaiheen tuotteiden tuotanto

□  luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

7.  Tuotehakemisto:

Asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisalaan kuuluvan tuotteen nimi ja/tai neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (2) tarkoitettu yhdistetyn nimikkeistön koodi (CN-koodi)

□  Luonnonmukainen

□  Siirtymävaihe

 

 

 

 

 

 

Tämä asiakirja on myönnetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378 (3) säännösten mukaisesti varmistuksena siitä, että toimija, toimijaryhmä tai viejä (valitaan soveltuva) toimii asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti.

8.  Päivämäärä, paikka

Nimi ja allekirjoitus myöntävän valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen puolesta tai hyväksytty sähköinen leima:

9.  Sertifikaatti voimassa … [päivämäärä]…[päivämäärä]

(1)   

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)   

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)   

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1378, annettu 19 päivänä elokuuta 2021, luonnonmukaisten tuotteiden unioniin suuntautuvaan tuontiin osallistuville kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettäviä sertifikaatteja koskevien tiettyjen sääntöjen ja hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti (EUVL L 297, 20.8.2021, s. 24).

10. Luettelo asetuksen (EU) 2018/848 36 artiklassa määritellyn toimijaryhmän jäsenistäJäsenen nimi

Jäsenen osoite tai muu tunnistetieto

 

 

 

 

 

 

II osa: Erityiset vapaaehtoiset tiedot

Täytetään yksi tai useampi kohta, jos toimijalle, toimijaryhmälle tai viejälle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378 mukaisesti sertifikaatin myöntävä valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos niin päättää.

1.   Tuotteiden määräAsetuksen (EU) 2018/848 soveltamisalaan kuuluvan tuotteen nimi ja/tai neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 tarkoitettu yhdistetyn nimikkeistön koodi (CN-koodi)

□  Luonnonmukainen

□  Siirtymävaihe

Arvioitu määrä kilogrammoina, litroina tai yksikkömääränä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Maa-alaa koskevat tiedotTuotteen nimi

□  Luonnonmukainen

□  Siirtymävaihe

□  Muu kuin luonnonmukainen

Pinta-ala hehtaareina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Luettelo tiloista tai yksiköistä, joissa toimijan tai toimijaryhmän toiminta tapahtuuOsoite tai maantieteellinen paikanmääritys

Kuvaus I osan 5 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta

 

 

 

 

 

 

4.   Tiedot toimijan tai toimijaryhmän harjoittamasta toiminnasta ja siitä, harjoitetaanko toimintaa omaa tarkoitusta varten vai alihankkijana toiselle toimijalle siten, että alihankkija on vastuussa suoritetusta toiminnastaKuvaus I osan 5 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta

□  Toiminnan harjoittaminen omaa tarkoitusta varten

□  Toiminnan harjoittaminen toisen toimijan alihankkijana siten, että alihankkija on vastuussa suoritetusta toiminnasta

 

 

 

 

 

 

5.   Tiedot alihankintana teetetyn kolmannen osapuolen suorittamasta toiminnastaKuvaus I osan 5 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta

□  Toimija tai toimijaryhmä on edelleen vastuussa

□  Alihankkijana toimiva kolmas osapuoli on vastuussa

 

 

 

 

 

 

6.   Luettelo alihankkijoista, jotka toteuttavat toimijalle tai toimijaryhmälle toimintoja, joista toimija tai toimijaryhmä on edelleen vastuussa luonnonmukaisen tuotannon osalta ja joista se ei ole siirtänyt kyseistä vastuuta alihankkijalleNimi ja osoite

Kuvaus I osan 5 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta

 

 

 

 

 

 

7.   Tiedot tarkastuslaitoksen akkreditoinnista asetuksen (EU) 2018/848 46 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti

a) 

akkreditointielimen nimi;

b) 

hyperlinkki akkreditointisertifikaattiin.

8.   Muut tiedot 

▼B
LIITE II

Asetuksen (EU) 2018/848 46 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelo

Tässä liitteessä tuoteluokista käytetään seuraavia koodeja:

A

:

jalostamattomat kasvit ja kasvituotteet, mukaan lukien siemenet ja muu kasvien lisäysaineisto;

B

:

kotieläimet ja jalostamattomat kotieläintuotteet;

C

:

levät ja jalostamattomat vesiviljelytuotteet;

D

:

elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet, mukaan lukien vesiviljelytuotteet;

E

:

rehu;

F

:

viini;

G

:

asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä I luetellut muut tuotteet tai edellä oleviin luokkiin kuulumattomat tuotteet.

Tiedot valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen postiosoitteesta, verkkosivuston osoitteesta ja sähköpostiosoitteesta sekä akkreditoinnin myöntävän akkreditointielimen nimi esitetään luonnonmukaista maataloutta koskevalla komission verkkosivustolla.

Valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen nimi:

1) 

Asianomaiset tunnusnumerot, kolmannet maat ja tuoteluokatTunnusnumero

Kolmas maa

Tuoteluokka

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2) 

Hyväksynnän kesto:

3) 

Poikkeukset:( 1 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”) (EUVL L 261, 14.10.2019, s. 37).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

Top