EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0241-20240301

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/241, annettu 12 päivänä helmikuuta 2021, elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/2024-03-01

02021R0241 — FI — 01.03.2024 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/241,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2021,

elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

(EUVL L 057 18.2.2021, s. 17)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2023/435, annettu 27 päivänä helmikuuta 2023,

  L 63

1

28.2.2023

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2024/795, annettu 29 päivänä helmikuuta 2024,

  L 795

1

29.2.2024


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 410, 18.11.2021, s.  197 (2021/241)

►C2

Oikaisu, EUVL L 137, 25.5.2023, s.  71 ((EU) 2021/241)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/241,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2021,

elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisestaI LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA RAHOITUS

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella perustetaan elpymis- ja palautumistukiväline, jäljempänä 'tukiväline'.

Siinä vahvistetaan tukivälineen tavoitteet, sen rahoitus, sen mukaiset unionin rahoituksen muodot ja tällaista rahoitusta koskevat säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

'unionin rahastoilla' Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa ja maatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä, jäljempänä 'yhteisiä säännöksiä koskeva asetus 2021-2027', tarkoitettuja rahastoja;

2) 

'rahoitusosuudella' rahoitustukea, jota ei makseta takaisin ja joka on käytettävissä tai joka on osoitettu jäsenvaltiolle tukivälineestä;

3) 

'EU-ohjausjaksolla' neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 ( 1 ) 2 -a artiklassa säädettyä menettelyä;

4) 

'välitavoitteilla ja tavoitteilla' uudistuksen tai investoinnin toteuttamisen edistymisestä kertovia mittareita, niin että välitavoitteet ovat laadullisia saavutuksia ja tavoitteet määrällisiä saavutuksia;

5) 

'palautumiskyvyllä' kykyä selviytyä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä häiriöistä tai pysyvistä rakennemuutoksista oikeudenmukaisella, kestävällä ja osallistavalla tavalla; ja

6) 

'ei merkittävää haittaa -periaatteella' sitä, että ei tueta eikä harjoiteta taloudellista toimintaa, joka aiheuttaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa tapauksen mukaan mille tahansa ympäristötavoitteista.

3 artikla

Soveltamisala

Tukivälineen soveltamisala koskee Euroopan kannalta merkityksellisiä politiikan aloja, jotka on jäsennelty kuuteen pilariin:

a) 

vihreä siirtymä;

b) 

digitaalinen muutos;

c) 

älykäs, kestävä ja osallistava kasvu, mukaan lukien taloudellinen yhteenkuuluvuus, työpaikat, tuottavuus, kilpailukyky, tutkimus, kehittäminen ja innovointi, sekä toimivat sisämarkkinat, joilla on vahvoja pk-yrityksiä;

d) 

sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus;

e) 

terveys ja taloudellinen, sosiaalinen ja institutionaalinen palautumiskyky muun muassa kriisivasteen ja kriisivalmiuden parantamiseksi; ja

f) 

seuraavalle sukupolvelle, lapsille ja nuorille, suunnatut toimintapolitiikat, kuten koulutus ja osaaminen.

4 artikla

Yleiset ja erityiset tavoitteet

▼M1

1.  
Tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen kuuden pilarin ja niiden aikaansaamien yhteenkuuluvuuden ja synergioiden mukaisesti tukivälineen yleisenä tavoitteena on edistää covid-19-kriisin yhteydessä unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta parantamalla jäsenvaltioiden palautumiskykyä, kriisivalmiutta, sopeutumiskykyä ja kasvupotentiaalia, lieventämällä erityisesti naisiin kohdistuvia kyseisen kriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, edistämällä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa, tukemalla vihreää siirtymää, edistämällä asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 11 alakohdassa asetettujen unionin vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamista, noudattamalla EU:n vuoden 2050 ilmastoneutraaliutta ja digitaalista muutosta koskevaa tavoitetta ja parantamalla unionin energiajärjestelmän palautumiskykyä, turvallisuutta ja kestävyyttä tarvittavalla riippuvuuden vähentämisellä fossiilisista polttoaineista ja monipuolistamalla energiaan toimituslähteitä unionin tasolla, myös lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokkuutta ja energian varastointikapasiteettia; näin voidaan myötävaikuttaa taloudelliseen ja sosiaaliseen noususuuntaiseen lähentymiseen, palauttaa ja edistää unionin talouksien kestävää kasvua ja yhdentymistä, tukea laadukkaiden työpaikkojen luomista ja edistää unionin strategista riippumattomuutta ja avointa taloutta sekä luoda eurooppalaista lisäarvoa.

▼B

2.  
Tämän yleisen tavoitteen saavuttamiseksi tukivälineen erityistavoitteena on antaa jäsenvaltioille rahoitustukea niiden elpymis- ja palautumissuunnitelmissa esitettyjen uudistusten ja investointien välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyseiseen erityistavoitteeseen pyritään tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

5 artikla

Horisontaaliset periaatteet

1.  
Tukivälineestä myönnettävää tukea ei saa käyttää korvaamaan toistuvia kansallisia talousarviomenoja, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, ja sen yhteydessä on noudatettava 9 artiklassa tarkoitettua unionin rahoituksen täydentävyyden periaatetta.

▼M1

2.  
Tukivälineestä tuetaan ainoastaan toimenpiteitä, jotka noudattavat ’ei merkittävää haittaa’ -periaatetta, jota sovelletaan myös REPowerEU-lukujen toimenpiteisiin, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

▼B

6 artikla

Euroopan unionin elpymisvälineestä peräisin olevat varat

1.  

Asetuksen (EU) 2020/2094 1 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan tukivälineestä seuraavilla varoilla:

a) 

asetuksen (EU) 2020/2094 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu enintään 312 500 000 000 euron määrä vuoden 2018 hintoina, joka on käytettävissä rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin, jollei asetuksen (EU) 2020/2094 3 artiklan 4 ja 7 kohdasta muuta johdu.

Kuten asetuksen (EU) 2020/2094 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisiä määriä pidetään ulkoisina käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

b) 

asetuksen (EU) 2020/2094 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu enintään 360 000 000 000 euron määrä vuoden 2018 hintoina, joka on käytettävissä jäsenvaltioiden lainatukeen tämän artiklan 14 ja 15 artiklan mukaisesti, jollei asetuksen (EU) 2020/2094 3 artiklan 5 kohdasta muuta johdu.

2.  
Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös menoja, jotka liittyvät tukivälineen hallinnoinnin ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, sidosryhmien kuulemisiin, tiedotus- ja viestintätoimiin, mukaan lukien osallistavat julkisuus- ja tiedotustoimet ja unionin poliittisia prioriteetteja koskeva komission yhteisötiedotus, sikäli kuin prioriteetit liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, sekä tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin verkkoihin ja organisaation omiin tietotekniikkavälineisiin liittyviä menoja sekä kaikkia muita teknisen ja hallinnollisen tuen menoja, joita komissiolle aiheutuu tukivälineen hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa myös kustannuksia, jotka aiheutuvat muista tukitoimista, kuten laadunvalvonnasta ja hankkeiden seurannasta kentällä, sekä vertaisneuvonnasta ja uudistusten ja investointien arviointiin ja toteuttamiseen liittyvistä asiantuntijapalveluista.

7 artikla

Yhteistyössä hallinnoitavista ohjelmista peräisin olevat varat ja varojen käyttö

1.  
Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja voidaan asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä siirtää tukivälineen käyttöön, jollei yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2021-2027 asiaankuuluvissa säännöksissä säädetyistä edellytyksistä muuta johdu. Komissio käyttää kyseisiä varoja suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti. Kyseiset varat on käytettävä yksinomaan asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.
2.  
Jäsenvaltiot voivat ehdottaa, että niiden elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisällytetään arvioituina kustannuksina asetuksen (EU) 2021/240 7 artiklan mukaiseen tekniseen lisätukeen osoitetut maksut ja InvestEU-asetuksen asiaankuuluvien säännösten mukaisen jäsenvaltio-osiota varten tarkoitetun käteismaksun määrä. Kyseiset kustannukset saavat olla enintään 4 prosenttia elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoista, ja elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen asiaankuuluvien toimenpiteiden on oltava tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

▼M2

3.  
Jäsenvaltiot voivat myös ehdottaa, että niiden elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisällytetään arvioituina kustannuksina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/523 ( 2 ) asiaankuuluvien säännösten mukaisen jäsenvaltio-osiota varten tarkoitetun käteismaksun määrä yksinomaan sellaisia toimenpiteitä varten, joilla tuetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/795 ( 3 ) 2 artiklassa tarkoitettuja Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen (STEP-kehysväline) tavoitteita edistäviä investointitoimia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista. Kyseiset kustannukset saavat olla enintään 6 prosenttia elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoista, ja elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen asiaankuuluvien toimenpiteiden on oltava tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

▼B

8 artikla

Toteutus

Komissio hallinnoi tukivälinettä suoraan SEUT 322 artiklan nojalla hyväksyttyjen asiaankuuluvien sääntöjen, erityisesti varainhoitoasetuksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092 ( 4 ) mukaisesti.

9 artikla

Täydentävyys ja täydentävä rahoitus

Tukivälineestä myönnettävä tuki täydentää muista unionin ohjelmista ja välineistä myönnettävää tukea. Uudistuksille ja investointihankkeille voidaan myöntää tukea muista unionin ohjelmista ja välineistä edellyttäen, että tällaisella tuella ei kateta samoja kustannuksia.

10 artikla

Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja hallintaan

1.  
Komissio tekee neuvostolle ehdotuksen maksusitoumusten tai maksujen keskeyttämisestä kokonaan tai osittain, jos neuvosto päättää SEUT 126 artiklan 8 tai 11 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltio ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämänsä korjaamiseksi, paitsi jos se on todennut, että koko unionin talous on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 ( 5 ) 3 artiklan 5 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa vakavassa taantumassa.
2.  

Komissio voi tehdä neuvostolle ehdotuksen maksusitoumusten tai maksujen keskeyttämisestä kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa:

a) 

neuvosto hyväksyy samassa liiallista epätasapainoa koskevassa menettelyssä asetuksen (EU) N:o 1176/2011 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaksi peräkkäistä suositusta sillä perusteella, että jäsenvaltio on toimittanut riittämättömän korjaussuunnitelman;

b) 

neuvosto hyväksyy samassa liiallista epätasapainoa koskevassa menettelyssä asetuksen (EU) N:o 1176/2011 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti kaksi peräkkäistä päätöstä, joissa todetaan, että jäsenvaltio ei ole toteuttanut suositeltuja korjaavia toimia;

c) 

komissio toteaa, ettei jäsenvaltio ole toteuttanut asetuksessa (EY) N:o 332/2002 tarkoitettuja toimenpiteitä, ja sen seurauksena päättää olla hyväksymättä kyseiselle jäsenvaltiolle myönnetyn rahoitustuen maksamista;

d) 

neuvosto päättää, että jäsenvaltio ei ole noudattanut asetuksen (EU) N:o 472/2013 7 artiklassa tarkoitettua makrotalouden sopeutusohjelmaa tai toteuttanut SEUT 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytyssä neuvoston päätöksessä pyydettyjä toimenpiteitä.

Etusija annetaan maksusitoumusten keskeyttämiselle; maksut keskeytetään ainoastaan, kun pyritään toimien toteuttamiseen välittömästi ja kun vaatimuksia on merkittävästi laiminlyöty.

Maksujen keskeyttämistä koskevaa päätöstä sovelletaan maksupyyntöihin, jotka on toimitettu sen päivän jälkeen, jona päätös keskeyttämisestä tehtiin.

3.  
Neuvoston katsotaan hyväksyneen komission ehdotuksen maksusitoumusten keskeyttämistä koskevaksi päätökseksi, jollei se yhden kuukauden kuluessa komission ehdotuksen toimittamisesta hyväksy täytäntöönpanosäädöksellä päätöstä hylätä ehdotus määräenemmistöllä.

Maksusitoumusten keskeyttämistä sovelletaan maksusitoumuksiin sitä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä, jona päätös keskeyttämisestä hyväksyttiin.

Neuvosto hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta maksujen keskeyttämistä koskevasta komission ehdotuksesta.

4.  
Maksusitoumusten tai maksujen keskeyttämisen on oltava laajuudeltaan ja tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä ja otettava huomioon asianomaisen jäsenvaltion taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, erityisesti jäsenvaltion työttömyysaste ja köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin keskiarvoon verrattuna ja keskeyttämisen vaikutus jäsenvaltion talouteen.
5.  

Maksusitoumusten keskeyttäminen voi koskea enintään 25:tä prosenttia sitoumuksista tai 0,25:tä prosenttia nimellisestä bruttokansantuotteesta sen mukaan, kumpi on alhaisempi, seuraavissa tapauksissa:

a) 

ensimmäinen 1 kohdassa tarkoitettu liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvä laiminlyönti;

b) 

ensimmäinen 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn mukaiseen korjaussuunnitelmaan liittyvä laiminlyönti;

c) 

2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn mukaiseen suositeltuun korjaavaan toimeen liittyvä laiminlyönti;

d) 

ensimmäinen 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettu laiminlyönti.

Jos laiminlyönnit jatkuvat, maksusitoumusten keskeytyksen taso voi ylittää ensimmäisessä alakohdassa asetetut enimmäisprosenttimäärät.

6.  

Neuvosto kumoaa maksusitoumusten keskeyttämisen komission ehdotuksesta tämän artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen seuraavissa tapauksissa:

a) 

liiallisia alijäämiä koskeva menettely jätetään lepäämään asetuksen (EY) N:o 1467/97 9 artiklan mukaisesti tai neuvosto on päättänyt SEUT 126 artiklan 12 kohdan mukaisesti kumota liiallisen alijäämän olemassaoloa koskevan päätöksen;

b) 

neuvosto on hyväksynyt asianomaisen jäsenvaltion toimittaman korjaussuunnitelman asetuksen (EU) N:o 1176/2011 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai liiallista epätasapainoa koskeva menettely jätetään lepäämään mainitun asetuksen 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti tai neuvosto on päättänyt liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn mainitun asetuksen 11 artiklan mukaisesti;

c) 

komissio on todennut, että jäsenvaltio on toteuttanut asetuksessa (EY) N:o 332/2002 tarkoitettuja asianmukaisia toimenpiteitä;

d) 

komissio on todennut, että asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet toteuttaakseen asetuksen (EU) N:o 472/2013 7 artiklassa tarkoitetun makrotalouden sopeutusohjelman tai SEUT 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytyssä neuvoston päätöksessä pyydetyt toimenpiteet.

Sen jälkeen kun neuvosto on kumonnut maksusitoumusten keskeyttämisen, komissio voi tehdä jälleen aiemmin keskeytettyjä sitoumuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2020/2094 3 artiklan 4, 7 ja 9 kohdan soveltamista.

Neuvosto tekee päätöksen maksujen keskeyttämisen kumoamisesta komission ehdotuksesta 3 kohdan kolmannessa alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, kun tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt sovellettavat edellytykset täyttyvät.

7.  
Komissio pitää Euroopan parlamentin ajan tasalla tämän artiklan täytäntöönpanosta. Erityisesti kun komissio tekee ehdotuksen 1 tai 2 kohdan nojalla, se ilmoittaa asiasta välittömästi Euroopan parlamentille ja esittää yksityiskohtaista tietoa maksusitoumuksista ja maksuista, jotka voitaisiin keskeyttää.

Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi jäsennellyn vuoropuhelun yhteydessä pyytää komissiota keskustelemaan tämän artiklan soveltamisesta, jotta Euroopan parlamentti voi tuoda esiin näkemyksensä. Komissio ottaa Euroopan parlamentin esiin tuomat näkemykset asianmukaisesti huomioon.

Komissio toimittaa keskeyttämistä koskevan ehdotuksen tai tällaisen keskeyttämisen kumoamista koskevan ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viipymättä ehdotuksen antamisen jälkeen. Euroopan parlamentti voi pyytää komissiota selvittämään ehdotuksensa perustelut.

8.  
Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä uudelleen tämän artiklan soveltamista. Se laatii tätä varten kertomuksen, jonka se toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.
9.  
Jos unionin sosiaalinen ja taloudellinen tilanne muuttuu merkittävästi, komissio voi tehdä ehdotuksen tämän artiklan soveltamisen tarkastelemiseksi uudelleen tai Euroopan parlamentti tai neuvosto voi pyytää komissiota esittämään tällaisen ehdotuksen SEUT 225 tai 241 artiklan mukaisesti.

II LUKU

RAHOITUSOSUUS, JAKOMENETTELY, LAINAT JA UUDELLEENTARKASTELU

11 artikla

Enimmäisrahoitusosuus

1.  

Kunkin jäsenvaltion enimmäisrahoitusosuus lasketaan seuraavasti:

a) 

70 prosentin osalta 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä käyviksi hinnoiksi muunnettuna kunkin jäsenvaltion väestömäärän, käänteisen asukaskohtaisen bruttokansantuotteen ja suhteellisen työttömyysasteen perusteella liitteessä II esitetyn menetelmän mukaisesti;

b) 

30 prosentin osalta 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä käyviksi hinnoiksi muunnettuna väestömäärän, käänteisen asukaskohtaisen bruttokansantuotteen ja samassa suhteessa reaalisen bruttokansantuotteen muutoksen vuonna 2020 ja reaalisen bruttokansantuotteen aggregoidun muutoksen vuosina 2020–2021 perusteella liitteessä III esitetyn menetelmän mukaisesti. Reaalisen bruttokansantuotteen muutos vuonna 2020 ja reaalisen bruttokansantuotteen aggregoitu muutos vuosina 2020–2021 perustuvat komission syksyn 2020 ennusteisiin.

2.  
Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukaista enimmäisrahoitusosuuden laskelmaa päivitetään kunkin jäsenvaltion osalta 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä korvaamalla komission syksyn 2020 ennusteiden tiedot reaalisen bruttokansantuotteen muutoksesta vuonna 2020 ja reaalisen bruttokansantuotteen aggregoidusta muutoksesta vuosina 2020–2021 saaduilla toteutuneilla luvuilla.

12 artikla

Rahoitusosuuksien jakaminen

1.  
Kukin jäsenvaltio voi esittää 11 artiklassa tarkoitetun enimmäisrahoitusosuutensa puitteissa pyynnön elpymis- ja palautumissuunnitelmansa täytäntöönpanemiseksi.
2.  
Komissio asettaa saataville 31 päivään joulukuuta 2022 saakka 70 prosenttia 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä käyviksi hinnoiksi muunnettuna.
3.  
Komissio asettaa saataville 1 päivänä tammikuuta 2023 alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2023 päättyvälle ajanjaksolle 30 prosenttia 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä käyviksi hinnoiksi muunnettuna.
4.  
Edellä olevien 2 ja 3 kohdan mukaiset määrärahat eivät rajoita 6 artiklan 2 kohdan soveltamista.

13 artikla

Ennakkomaksut

1.  
Edellyttäen, että neuvosto hyväksyy 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanopäätöksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021, ja jos jäsenvaltio sitä pyytää elpymis- ja palautumissuunnitelmansa toimittamisen yhteydessä, komissio suorittaa ennakkomaksun, jonka määrä on enintään 13 prosenttia 20 artiklan 2 kohdassa säädetystä rahoitusosuudesta ja soveltuvissa tapauksissa enintään 13 prosenttia 20 artiklan 3 kohdassa säädetystä lainasta. Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 116 artiklan 1 kohdassa säädetään, komissio suorittaa maksun mahdollisuuksien mukaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on hyväksynyt 23 artiklassa tarkoitetun oikeudellisen sitoumuksen.
2.  
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ennakkomaksujen yhteydessä 20 artiklan 5 kohdan a alakohdan tai h alakohdan mukaisesti maksettavia rahoitusosuuksia ja soveltuvissa tapauksissa lainaa mukautetaan suhteellisesti.
3.  
Jos tämän artiklan 1 kohdan mukaisen rahoitusosuuden ennakkomaksun määrä ylittää 13 prosenttia 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketusta enimmäisrahoitusosuudesta 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä, seuraavaa 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti hyväksyttyä maksua ja tarvittaessa seuraavia maksuja vähennetään, kunnes liiallinen määrä on kuitattu. Jos jäljellä olevat maksut ovat riittämättömiä, liiallinen määrä palautetaan.

14 artikla

Lainat

1.  
Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä myöntää asianomaiselle jäsenvaltiolle lainaa sen elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa varten 31 päivään joulukuuta 2023 saakka.
2.  
Jäsenvaltio voi hakea lainatukea, kun se toimittaa 18 artiklassa tarkoitetun elpymis- ja palautumissuunnitelman tai eri ajankohtana 31 päivään elokuuta 2023 saakka. Jälkimmäisessä tapauksessa hakemukseen on liitettävä tarkistettu elpymis- ja palautumissuunnitelma, johon sisältyy täydentäviä välitavoitteita ja tavoitteita.
3.  

Jäsenvaltion lainatukihakemuksessa on esitettävä:

a) 

lainatuen syyt, jotka perustellaan lisäuudistuksiin ja -investointeihin liittyvillä suuremmilla rahoitustarpeilla;

b) 

lisäuudistukset ja -investoinnit 18 artiklan mukaisesti;

c) 

asianomaisen elpymis- ja palautumissuunnitelman korkeammat kustannukset verrattuna elpymis- ja palautumissuunnitelmalle 20 artiklan 4 kohdan a tai b alakohdan nojalla osoitettuihin rahoitusosuuksiin;

▼M1

d) 

tarvittaessa 21 c artiklan mukaiset uudistukset ja investoinnit.

▼M1

4.  
Asianomaisen jäsenvaltion elpymis- ja palautumissuunnitelmalle myönnettävä lainatuki ei saa olla suurempi kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman, sellaisena kuin se on tarvittaessa tarkistettuna, kokonaiskustannusten ja 11 artiklassa tarkoitetun enimmäisrahoitusosuuden välinen erotus, mukaan lukien tarvittaessa 21 a artiklassa tarkoitetut tulot sekä yhteistyössä hallinnoitavista ohjelmista siirretyt varat.

▼B

5.  
Kullekin jäsenvaltiolle myönnettävän lainatuen enimmäismäärä saa olla enintään 6,8 prosenttia maan bruttokansantulosta vuonna 2019 käypinä hintoina.

▼M1

6.  
Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, lainatuen määrää voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa korottaa käytettävissä olevien varojen puitteissa ottaen huomioon hakemuksen esittäneen jäsenvaltion tarpeet sekä lainatukea koskevat pyynnöt, jotka muut jäsenvaltiot ovat jo toimittaneet tai suunnittelevat toimittavansa, soveltaen samalla yhdenvertaisen kohtelun, solidaarisuuden, oikeasuhteisuuden ja avoimuuden periaatteita. Kyseisten periaatteiden soveltamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä, aikovatko ne hakea lainatukea. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle samanaikaisesti, yhtäläisin ehdoin ja ilman aiheetonta viivästystä yleiskatsauksen jäsenvaltioiden ilmaisemista aikeista ja ehdotetun käytettävissä olevien varojen jakotavan. Kyseinen ilmoittaminen aikeesta hakea lainatukea ei saa millään tavoin vaikuttaa jäsenvaltioiden mahdollisuuteen hakea lainatukea 31 päivään elokuuta 2023 saakka, mukaan lukien pyynnöt, jotka ylittävät 6,8 prosenttia BKTL:sta, jos asiaankuuluvat edellytykset täyttyvät. Se ei myöskään rajoita vastaavan lainasopimuksen tekemistä asiaa koskevan neuvoston täytäntöönpanopäätöksen hyväksymisen jälkeen.

▼B

7.  
Laina maksetaan erissä edellyttäen, että välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu 20 artiklan 5 kohdan h alakohdan mukaisesti.
8.  
Komissio arvioi lainatukihakemuksen 19 artiklan mukaisesti. Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta täytäntöönpanopäätöksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Elpymis- ja palautumissuunnitelmaa on tarvittaessa muutettava vastaavasti.

15 artikla

Lainasopimus

1.  

Ennen lainasopimuksen tekemistä asianomaisen jäsenvaltion kanssa komissio arvioi,

a) 

ovatko lainatukihakemuksen perustelut ja lainatuen määrä kohtuulliset ja uskottavat suhteessa lisäuudistuksiin ja -investointeihin; ja

b) 

täyttävätkö lisäuudistukset ja -investoinnit 19 artiklan 3 kohdassa asetetut kriteerit.

2.  

Jos komissio katsoo, että lainatukihakemus täyttää 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit ja kun 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu neuvoston täytäntöönpanopäätös on hyväksytty, komissio tekee lainasopimuksen asianomaisen jäsenvaltion kanssa. Lainasopimuksen on sisällettävä varainhoitoasetuksen 220 artiklan 5 kohdassa säädettyjen seikkojen lisäksi seuraavat seikat:

a) 

lainan määrä euroina, mukaan lukien soveltuvissa tapauksissa 13 artiklan mukaisesti ennakkorahoitetun lainan määrä;

b) 

keskimääräinen maturiteetti; varainhoitoasetuksen 220 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta tähän maturiteettiin;

c) 

hinnoittelukaava ja lainan saatavuusaika;

d) 

nostoerien enimmäismäärä ja takaisinmaksuaikataulu;

e) 

muut seikat, jotka ovat tarpeen lainan toteuttamiseksi asianomaisten uudistusten ja investointihankkeiden osalta 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti.

3.  
Varainhoitoasetuksen 220 artiklan 5 kohdan e alakohdan mukaisesti tukea saavat jäsenvaltiot maksavat tässä artiklassa tarkoitettuja lainoja varten lainatuista varoista aiheutuvat kustannukset.
4.  
Komissio vahvistaa tarvittavat järjestelyt tämän artiklan mukaisesti myönnettyihin lainoihin liittyvien lainanantotoimien hallinnoimiseksi.
5.  
Tämän artiklan mukaisesti myönnetystä lainasta hyötyvän jäsenvaltion on avattava erillinen tili saadun lainan hallinnointia varten. Sen on myös siirrettävä lainan erääntyvä pääoma ja korot komission ilmoittamalle tilille 4 kohdan mukaisesti käyttöön otettujen järjestelyjen mukaisesti kaksikymmentä pankkipäivää ennen kyseistä eräpäivää.

16 artikla

Tarkastelukertomus

1.  
Komissio toimittaa 31 päivään heinäkuuta 2022 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastelukertomuksen tukivälineen täytäntöönpanosta.
2.  

Tarkastelukertomuksessa on esitettävä seuraavat seikat:

a) 

arvio siitä, missä määrin elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpano on tämän asetuksen soveltamisalan mukainen ja myötävaikuttaa tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin 3 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettujen kuuden pilarin mukaisesti, myös siitä, kuinka elpymis- ja palautumissuunnitelmilla torjutaan naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa;

b) 

määrällinen arvio siitä, missä määrin elpymis- ja palautumissuunnitelmat edistävät

i) 

ilmastotavoitetta, jonka osuus on vähintään 37 prosenttia,

ii) 

digitaalista tavoitetta, jonka osuus on vähintään 20 prosenttia,

iii) 

3 artiklassa tarkoitettuja kuutta pilaria;

c) 

elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanon tilanne sekä huomautukset ja ohjeistus jäsenvaltioille ennen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua elpymis- ja palautumissuunnitelmien päivittämistä.

3.  
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tarkastelukertomusta laatiessaan komissio ottaa huomioon 30 artiklassa tarkoitetun tulostaulun, 27 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden raportit ja muut asiaankuuluvat tiedot elpymis- ja palautumissuunnitelmien välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisesta sellaisina kuin ne ovat saatavilla 24 artiklassa tarkoitetuista maksu-, keskeyttämis- ja irtisanomismenettelyistä.
4.  
Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi pyytää komissiota esittelemään tarkastelukertomuksen tärkeimmät havainnot 26 artiklassa tarkoitetun elpymis- ja palautumisvuoropuhelun yhteydessä.

III LUKU

ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAT

17 artikla

Tukikelpoisuus

1.  
Jäsenvaltioiden on 3 artiklassa vahvistetun soveltamisalan puitteissa ja 4 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti laadittava kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat. Kyseisissä suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma. Elpymis- ja palautumissuunnitelmiin, jotka voivat saada rahoitusta tukivälineestä, on sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja julkisten investointien toteuttamiseksi kattavan ja johdonmukaisen paketin puitteissa, johon voi sisältyä myös julkisia ohjelmia, joilla pyritään kannustamaan yksityisiin investointeihin.

▼M1

2.  
Toimenpiteet, jotka on aloitettu 1 päivästä helmikuuta 2020 alkaen, ovat tukikelpoisia edellyttäen, että ne täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Jäljempänä 21 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetut uudet uudistukset ja investoinnit ovat tukikelpoisia ainoastaan, jos ne alkavat 1 päivästä helmikuuta 2022 alkaen.

▼B

3.  
Elpymis- ja palautumissuunnitelman on muodostettava johdonmukainen kokonaisuus EU-ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden sekä neuvoston uusimmassa suosituksessa euroalueen talouspolitiikasta jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, yksilöityjen haasteiden ja painopisteiden kanssa. Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on oltava johdonmukaisia myös niiden tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa ja niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen, jäljempänä 'oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskeva asetus', mukaisen alueellisiin oikeudenmukaista siirtymää koskeviin suunnitelmiin, nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmiin sekä unionin rahastojen mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja toimenpideohjelmiin.
4.  
Elpymis- ja palautumissuunnitelmissa on noudatettava 5 artiklassa vahvistettuja horisontaalisia periaatteita.
5.  
Jos jäsenvaltio on vapautettu seurannasta ja arvioinnista EU-ohjausjakson yhteydessä asetuksen (EU) N:o 472/2013 12 artiklan nojalla tai jos se on asetuksen (EY) N:o 332/2002 mukaisen seurannan kohteena, tätä asetusta on sovellettava asianomaiseen jäsenvaltioon suhteessa niihin haasteisiin ja painopisteisiin, jotka on yksilöity kyseisissä asetuksissa vahvistetuissa toimenpiteissä.

18 artikla

Elpymis- ja palautumissuunnitelma

1.  
Jäsenvaltion, joka haluaa saada rahoitusosuuden 12 artiklan mukaisesti, on toimitettava komissiolle 17 artiklan 1 kohdassa määritelty elpymis- ja palautumissuunnitelma.
2.  
Sen jälkeen kun komissio asettaa saataville 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun määrän, jäsenvaltio voi päivittää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun elpymis- ja palautumissuunnitelman siten, että siinä otetaan huomioon 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettu päivitetty rahoitusosuuden enimmäismäärä, ja toimittaa päivitetyn suunnitelman.
3.  
Asianomaisen jäsenvaltion esittämä elpymis- ja palautumissuunnitelma voidaan toimittaa yhtenä yhtenäisenä asiakirjana yhdessä kansallisen uudistusohjelman kanssa, ja se on pääsääntöisesti toimitettava virallisesti viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. Jäsenvaltiot voivat toimittaa elpymis- ja palautumissuunnitelmaluonnoksen edellisen vuoden lokakuun 15 päivästä alkaen.
4.  

Elpymis- ja palautumissuunnitelma on perusteltava asianmukaisesti. Siinä on esitettävä erityisesti seuraavat seikat:

a) 

selvitys siitä, kuinka elpymis- ja palautumissuunnitelma siihen sisältyvät toimenpiteet huomioon ottaen tarjoaa kattavan ja riittävän tasapainoisen ratkaisun jäsenvaltion taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja näin tukee asianmukaisesti kaikkia 3 artiklassa tarkoitettuja pilareita ottaen huomioon asianomaisen jäsenvaltion erityishaasteet;

b) 

selvitys siitä, kuinka elpymis- ja palautumissuunnitelma auttaa vastaamaan tuloksellisesti kaikkiin asianomaiselle jäsenvaltiolle osoitetuissa asiaankuuluvissa maakohtaisissa suosituksissa yksilöityihin haasteisiin, mukaan lukien niiden julkista taloutta koskevat näkökohdat, ja soveltuvissa tapauksissa asetuksen (EU) N:o 1176/2011 6 artiklan nojalla annetuissa suosituksissa yksilöityihin haasteisiin tai muissa komission EU-ohjausjakson yhteydessä virallisesti antamissa asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin haasteisiin tai merkittävään osaan niistä;

c) 

yksityiskohtainen selvitys siitä, kuinka elpymis- ja palautumissuunnitelma lujittaa asianomaisen jäsenvaltion kasvupotentiaalia, työpaikkojen syntymistä sekä taloudellista, sosiaalista ja institutionaalista palautumiskykyä muun muassa edistämällä lapsia ja nuoria koskevia toimintapolitiikkoja, sekä lieventää covid-19-kriisin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja edistää Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa ja siten lisää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä unionissa;

▼M1

c a) 

selvitys siitä, kuinka REPowerEU-luku edistää energiaköyhyyden torjumista, myös tarvittaessa se, että asetetaan asianmukaisesti etusijalle energiaköyhyydestä kärsivien tarpeet sekä haavoittuvuuksien vähentäminen tulevien talvikausien aikana;

▼B

d) 

selvitys siitä, kuinka elpymis- ja palautumissuunnitelmassa varmistetaan, että elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvien uudistusten ja investointien täytäntöönpanotoimenpiteistä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille ("ei merkittävää haittaa" -periaate);

▼M1

e) 

laadullinen selvitys siitä, miten elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteiden odotetaan edistävän vihreää siirtymää, luonnon monimuotoisuus mukaan luettuna, tai siitä aiheutuviin haasteisiin vastaamista, ovatko ne määrältään vähintään 37 prosenttia elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoista ja muodostavatko tämän tyyppiset REPowerEU-luvun toimenpiteet vähintään 37 prosenttia kyseisen luvun toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista liitteessä VI vahvistetun ilmastonseurantaan sovelletun menetelmän perusteella; kyseistä menetelmää on käytettävä vastaavasti niiden toimenpiteiden osalta, joita ei voida suoraan kohdistaa johonkin liitteessä VI lueteltuun tukitoimialaan; ilmastotavoitteisiin myönnettävän tuen laskukertoimia voidaan nostaa enintään 3 prosenttiin elpymis- ja palautumissuunnitelman määrärahoista yksittäisten investointien osalta, jotta voidaan ottaa huomioon liitännäiset uudistustoimenpiteet, joilla lisätään uskottavasti niiden vaikutusta ilmastotavoitteisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmassa selvitetyllä tavalla;

▼B

f) 

selvitys siitä, mikä merkitys elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteillä odotetaan olevan digitaalisen muutoksen tai siitä johtuvien haasteiden kannalta ja ovatko ne määrältään vähintään 20 prosenttia elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoista liitteessä VII esitetyn digitaalisten toimien seurantaa koskevan menetelmän perusteella; kyseistä menetelmää on käytettävä vastaavasti niiden toimenpiteiden osalta, joita ei voida suoraan kohdistaa johonkin liitteessä VII lueteltuun tukitoimialaan; digitaalisiin tavoitteisiin myönnettävän tuen laskukertoimia voidaan nostaa yksittäisten investointien osalta, jotta voidaan ottaa huomioon liitännäiset uudistustoimenpiteet, joilla lisätään niiden vaikutusta digitaalisiin tavoitteisiin;

g) 

tarvittaessa digitaalisiin valmiuksiin ja yhteyksiin tehtävien investointien osalta yhteisiin objektiivisiin kriteereihin perustuva turvallisuutta koskeva itsearviointi, jossa yksilöidään mahdolliset turvallisuusongelmat ja esitetään yksityiskohtaisesti, kuinka nämä ongelmat ratkaistaan asiaa koskevan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön noudattamiseksi;

▼M1

h) 

tieto siitä, sisältävätkö elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet rajatylittäviä tai useita maita kattavia hankkeita, selvitys siitä, miten asiaankuuluvilla toimenpiteillä REPowerEU-luvuissa, mukaan lukien toimenpiteet, joilla vastataan komission viimeisimmässä tarvearvioinnissa yksilöityihin haasteisiin, on rajatylittävä tai useita maita kattava ulottuvuus tai vaikutus, ja ilmoitettava, muodostavatko kyseisten toimenpiteiden kokonaiskustannukset vähintään 30 prosenttia REPowerEU-luvun arvioiduista kustannuksista;

▼B

i) 

suunnitellut välitavoitteet, tavoitteet ja alustava toteutusaikataulu uudistuksille ja investoinneille, jotka on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivä elokuuta 2026;

j) 

suunnitellut investointihankkeet ja niihin liittyvä investointikausi;

k) 

toimitetun elpymis- ja palautumissuunnitelman kattamien uudistusten ja investointien arvioidut kokonaiskustannukset, jäljempänä myös 'elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset', perusteluineen sekä selvitys siitä, ovatko ne kustannustehokkuusperiaatteen mukaisia ja oikeassa suhteessa odotettuun kansalliseen taloudelliseen ja sosiaaliseen vaikutukseen;

l) 

tarvittaessa tiedot jo myönnetystä tai suunnitellusta unionin rahoituksesta;

m) 

mahdollisesti tarvittavat liitännäistoimenpiteet;

n) 

elpymis- ja palautumissuunnitelman johdonmukaisuuden perustelut ja selvitys sen yhdenmukaisuudesta 17 artiklassa tarkoitettujen periaatteiden, suunnitelmien ja ohjelmien kanssa;

o) 

selvitys siitä, kuinka elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden odotetaan edistävän sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä kyseisten tavoitteiden valtavirtaistamista Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 2 ja 3 sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 5 ja tarvittaessa sukupuolten tasa-arvoa koskevan kansallisen strategian mukaisesti;

p) 

asianomaisen jäsenvaltion järjestelyt elpymis- ja palautumissuunnitelman tehokasta seurantaa ja täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien ehdotetut välitavoitteet ja tavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit;

▼M1

q) 

elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelua ja soveltuvissa tapauksissa täytäntöönpanoa varten tiivistelmä kansallisen lainsäädännön mukaisesti toteutetusta paikallis- ja alueviranomaisten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, nuorisojärjestöjen ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemisprosessista sekä selvitys siitä, kuinka sidosryhmiltä saadut tiedot on otettu elpymis- ja palautumissuunnitelmassa huomioon; jos REPowerEU-luku on sisällytetty, kyseistä tiivistelmää on täydennettävä ilmoittamalla kuullut sidosryhmät, kuvauksella kuulemisprosessin tuloksesta kyseisen luvun osalta ja kuvauksella siitä, miten saadut tiedot on otettu siinä huomioon;

▼B

r) 

selvitys jäsenvaltion järjestelmästä, jonka avulla voidaan ehkäistä, havaita ja korjata tukivälineestä myönnettyjen varojen käyttöön liittyviä lahjontaa, petoksia ja eturistiriitoja, ja järjestelyistä, joilla pyritään välttämään päällekkäisen rahoituksen myöntäminen tukivälineestä ja muista unionin ohjelmista;

s) 

tarvittaessa 14 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut lainatukihakemus ja täydentävät välitavoitteet sekä niiden osatekijät; ja

t) 

kaikki muut merkitykselliset tiedot.

5.  
Jäsenvaltiot voivat elpymis- palautumissuunnitelmiaan valmistellessaan pyytää komissiolta hyvien käytänteiden vaihtoa, jotta ehdotuksia esittävät jäsenvaltiot voivat hyödyntää muiden jäsenvaltioiden kokemuksia. Jäsenvaltiot voivat myös pyytää teknistä tukea teknisen tuen välineestä. Jäsenvaltioita kannustetaan edistämään synergioita muiden jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien kanssa.

19 artikla

Komission arviointi

1.  
Komissio arvioi jäsenvaltion 18 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti toimittaman elpymis- ja palautumissuunnitelman tai tapauksen mukaan kyseisen suunnitelman päivityksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on virallisesti toimitettu, ja tekee ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Komissio toimii kyseistä arviointia tehdessään tiiviissä yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa. Komissio voi esittää huomautuksia tai pyytää lisätietoja. Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava pyydetyt lisätiedot, ja se voi tarvittaessa tarkistaa elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, myös sen jälkeen, kun elpymis- ja palautumissuunnitelma on virallisesti toimitettu. Asianomainen jäsenvaltio ja komissio voivat sopia arvioinnin määräajan pidentämisestä kohtuullisella ajanjaksolla, jos se on tarpeen.
2.  
Arvioidessaan elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää määrää komissio ottaa huomioon asianomaista jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson yhteydessä, sekä kyseisen jäsenvaltion esittämät 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut perustelut ja seikat sekä kaikki muut merkitykselliset tiedot, kuten erityisesti kyseisen jäsenvaltion kansalliseen uudistusohjelmaan ja kansalliseen energia- ja ilmastosuunnitelmaan, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevan asetuksen mukaisiin alueellisiin oikeudenmukaista siirtymää koskeviin suunnitelmiin ja nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmiin sisältyvät tiedot ja tarvittaessa teknisen tuen välineen kautta saadut teknistä tukea koskevat tiedot.
3.  

Komissio arvioi elpymis- ja palautumissuunnitelman merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta ja ottaa tätä varten huomioon seuraavat kriteerit, joita se soveltaa liitteen V mukaisesti:

Merkityksellisyys:

a) 

tarjoaako elpymis- ja palautumissuunnitelma kattavan ja riittävän tasapainoisen ratkaisun taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja tukeeko se näin asianmukaisesti kaikkia 3 artiklassa tarkoitettuja kuutta pilaria ottaen huomioon asianomaisen jäsenvaltion erityishaasteet ja rahoitusosuuden;

b) 

onko odotettavissa, että elpymis- ja palautumissuunnitelma auttaa vastaamaan tuloksellisesti kaikkiin asianomaiselle jäsenvaltiolle osoitetuissa asiaankuuluvissa maakohtaisissa suosituksissa, mukaan lukien julkista taloutta koskevat näkökohdat, ja soveltuvissa tapauksissa asetuksen (EU) N:o 1176/2011 6 artiklan nojalla annetuissa suosituksissa yksilöityihin haasteisiin tai muissa komission EU-ohjausjakson yhteydessä virallisesti antamissa asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin haasteisiin tai merkittävään osaan niistä;

c) 

onko odotettavissa, että elpymis- ja palautumissuunnitelma edistää tuloksellisesti jäsenvaltion kasvupotentiaalin, työpaikkojen syntymisen sekä taloudellisen, sosiaalisen ja institutionaalisen palautumiskyvyn lujittumista ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa muun muassa edistämällä lapsia ja nuoria koskevia toimintapolitiikkoja sekä lieventää covid-19-kriisin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, jotta voidaan lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä unionissa;

d) 

onko odotettavissa, että elpymis- ja palautumissuunnitelmassa varmistetaan, että siihen sisältyvien uudistusten ja investointihankkeiden täytäntöönpanotoimenpiteistä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille ("ei merkittävää haittaa" -periaate); komissio antaa jäsenvaltioille tätä koskevaa teknistä ohjeistusta;

▼M1

d a) 

sisältääkö REPowerEU-luku 21 c artiklassa tarkoitettuja uudistuksia ja investointeja, jotka edistävät tuloksellisesti energiaturvallisuutta, unionin energiahuollon monipuolistamista, uusiutuvan energian käyttöönottoa ja energiatehokkuutta, energian varastointikapasiteetin lisäämistä tai tarvittavaa riippuvuuden vähentämistä fossiilisista polttoaineista ennen vuotta 2030;

d b) 

sisältääkö REPowerEU-luku 21 c artiklassa tarkoitettuja uudistuksia ja investointeja, joilla odotetaan olevan rajatylittävä tai useita maita kattava ulottuvuus tai vaikutus;

▼M1

e) 

sisältääkö elpymis- ja palautumissuunnitelma toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti vihreää siirtymää, luonnon monimuotoisuus mukaan luettuna, tai siitä aiheutuviin haasteisiin vastaamista, ovatko ne määrältään vähintään 37 prosenttia elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoista ja ovatko tällaiset REPowerEU-luvun toimenpiteet määrältään vähintään 37 prosenttia kyseiseen lukuun sisältyvien toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista liitteessä VI vahvistetun ilmastonseurantaan sovelletun menetelmän perusteella; kyseistä menetelmää on käytettävä vastaavasti niiden toimenpiteiden osalta, joita ei voida suoraan kohdistaa johonkin liitteessä VI lueteltuun tukitoimialaan; ilmastotavoitteisiin myönnettävän tuen laskukertoimia voidaan komission suostumuksella nostaa enintään 3 prosenttiin elpymis- ja palautumissuunnitelman määrärahoista yksittäisten investointien osalta, jotta voidaan ottaa huomioon liitännäiset uudistustoimenpiteet, joilla lisätään uskottavasti niiden vaikutusta ilmastotavoitteisiin;

▼B

f) 

sisältääkö elpymis- ja palautumissuunnitelma toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti digitaalista muutosta tai siitä johtuviin haasteisiin vastaamista, ja ovatko ne määrältään vähintään 20 prosenttia elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoista liitteessä VII esitetyn digitaalisten toimien seurantaa koskevan menetelmän perusteella; kyseistä menetelmää on käytettävä vastaavasti niiden toimenpiteiden osalta, joita ei voida suoraan kohdistaa johonkin liitteessä VII lueteltuun tukitoimialaan; digitaalisiin tavoitteisiin myönnettävän tuen laskukertoimia voidaan nostaa yksittäisten investointien osalta, jotta voidaan ottaa huomioon liitännäiset uudistustoimenpiteet, joilla lisätään niiden vaikutusta digitaalisiin tavoitteisiin;

Vaikuttavuus:

g) 

onko odotettavissa, että elpymis- ja palautumissuunnitelma tuottaa pysyviä vaikutuksia asianomaisessa jäsenvaltiossa;

h) 

onko odotettavissa, että asianomaisten jäsenvaltioiden ehdottamat järjestelyt takaavat elpymis- ja palautumissuunnitelman, mukaan lukien suunniteltujen aikataulun, välitavoitteiden ja tavoitteiden sekä niihin liittyvien indikaattoreiden, tuloksellisen seurannan ja toteuttamisen;

Tehokkuus:

i) 

ovatko jäsenvaltion toimittamat elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten määrän perustelut kohtuulliset ja uskottavat ja ovatko ne kustannustehokkuusperiaatteen mukaiset sekä oikeassa suhteessa odotettuihin kansallisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin;

j) 

onko odotettavissa, että asianomaisen jäsenvaltion ehdottamien järjestelyjen avulla voidaan ehkäistä, havaita ja korjata tukivälineestä myönnettyjen varojen käyttöön liittyviä lahjontaa, petoksia ja eturistiriitoja, mukaan lukien järjestelyt, joilla pyritään välttämään päällekkäisen rahoituksen myöntäminen tukivälineestä ja muista unionin ohjelmista;

Johdonmukaisuus:

k) 

sisältyykö elpymis- ja palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia investointihankkeita johdonmukaisina toimina.

4.  
Jos asianomainen jäsenvaltio on pyytänyt 14 artiklassa tarkoitettua lainaa, komissio arvioi, täyttääkö lainahakemus 15 artiklan 1 kohdassa säädetyt kriteerit ja erityisesti täyttävätkö lisäuudistukset ja -investoinnit, joiden osalta kyseinen hakemus tehtiin, 3 kohdan arviointikriteerit.
5.  
Jos komissio antaa elpymis- ja palautumissuunnitelmasta kielteisen arvion, se toimittaa asianmukaisesti perustellun arvion 1 kohdassa säädetyssä määräajassa.
6.  
Komissio voi käyttää asiantuntijoita apuna jäsenvaltioiden toimittamien elpymis- ja palautumissuunnitelmien arvioinnissa.

20 artikla

Komission ehdotus ja neuvoston täytäntöönpanopäätös

1.  
Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta täytäntöönpanopäätöksellä arvion, joka koskee jäsenvaltion 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamaa elpymis- ja palautumissuunnitelmaa tai tapauksen mukaan 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamaa suunnitelman päivitystä.
2.  
Jos komission arvio jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta on myönteinen, komission ehdotuksessa neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi vahvistetaan uudistukset ja investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti lasketut rahoitusosuudet.
3.  
Jos asianomainen jäsenvaltio pyytää lainatukea, komission ehdotuksessa neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi vahvistetaan myös 14 artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitettu lainatuen määrä sekä lisäuudistukset ja investointihankkeet, jotka kyseisen lainan piiriin kuuluvan jäsenvaltion on määrä toteuttaa, mukaan lukien täydentävät välitavoitteet ja tavoitteet.
4.  

Edellä 2 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus on määriteltävä asianomaisen jäsenvaltion ehdottaman 19 artiklan 3 kohdassa säädettyjen kriteerien mukaisesti arvioidun elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten perusteella. Rahoitusosuuden määrä vahvistetaan seuraavasti:

a) 

jos elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää tyydyttävästi 19 artiklan 3 kohdassa säädetyt kriteerit ja elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin kyseiselle jäsenvaltiolle 11 artiklan mukaisesti laskettu enimmäisrahoitusosuus, asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävä rahoitusosuus on yhtä suuri kuin 11 artiklan mukaisesti kyseiselle jäsenvaltiolle lasketun enimmäisrahoitusosuuden kokonaismäärä;

b) 

jos elpymis- ja palautumissuunnitelma täyttää tyydyttävästi 19 artiklan 3 kohdassa säädetyt kriteerit ja elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten määrä on pienempi kuin kyseiselle jäsenvaltiolle 11 artiklan mukaisesti laskettu enimmäisrahoitusosuus, jäsenvaltiolle myönnettävä rahoitusosuus on yhtä suuri kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten määrä;

c) 

jos elpymis- ja palautumissuunnitelma ei täytä tyydyttävästi 19 artiklan 3 kohdassa säädettyjä kriteerejä, asianomaiselle jäsenvaltiolle ei myönnetä rahoitusosuutta.

5.  

Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa komission ehdotuksessa säädetään myös seuraavista:

a) 

rahoitusosuus, joka maksetaan erissä sen jälkeen, kun jäsenvaltio on tyydyttävästi saavuttanut elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvät yksilöidyt asiaankuuluvat välitavoitteet ja tavoitteet;

b) 

rahoitusosuus ja tapauksen mukaan lainatuen määrä, joka maksetaan elpymis- ja palautumissuunnitelman hyväksymisen jälkeen 13 artiklan mukaisesti ennakkomaksuna;

c) 

uudistusten ja investointihankkeiden kuvaus sekä elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioitujen kokonaiskustannusten määrä;

▼M1

c a) 

yhteenveto REPowerEU-luvussa ehdotetuista toimenpiteistä, joilla on rajatylittävä tai useita maita kattava ulottuvuus tai vaikutus, mukaan lukien toimenpiteet, joilla vastataan komission viimeisimmässä tarvearvioinnissa yksilöityihin haasteisiin; jos kyseisten toimenpiteiden arvioidut kustannukset ovat määrältään alle 30 prosenttia kaikkien REPowerEU-lukuun sisältyvien toimenpiteiden arvioiduista kustannuksista, selvitys, jossa esitetään syyt tähän, erityisesti osoitus siitä, että muut REPowerEU-lukuun sisältyvät toimenpiteet vastaavat paremmin 21 c artiklan 3 kohdassa vahvistettuja tavoitteita tai että tarjolla ei ole riittävästi realistisia hankkeita, joilla on rajatylittävä tai useita maita kattava ulottuvuus tai vaikutus, erityisesti kun otetaan huomioon tukivälineen elinkaari;

▼B

d) 

määräaika, jonka on oltava viimeistään 31 päivä elokuuta 2026 ja johon mennessä sekä investointihankkeiden että uudistusten lopulliset välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettava;

e) 

elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyt ja -aikataulu, mukaan lukien tarvittaessa 22 artiklan noudattamisen edellyttämät toimenpiteet;

f) 

suunniteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista koskevat asiaankuuluvat indikaattorit;

g) 

järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa rajoittamattomasti käyttöönsä merkitykselliset taustatiedot; ja

h) 

tarvittaessa lainan määrä, joka maksetaan erissä, ja täydentävät välitavoitteet ja tavoitteet, jotka liittyvät lainan maksamiseen.

6.  
Edellä olevan 5 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyjä ja -aikataulua, 5 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen suunniteltujen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä asiaankuuluvia indikaattoreita, järjestelyjä, joiden mukaisesti komissio saa rajoittamattomasti käyttöönsä 5 kohdan g alakohdassa tarkoitetut taustatiedot, ja tarvittaessa 5 kohdan h alakohdassa tarkoitetun lainan maksamiseen liittyviä täydentäviä välitavoitteita ja -tavoitteita on täsmennettävä operatiivisissa järjestelyissä, josta asianomainen jäsenvaltio ja komissio sopivat sen jälkeen, kun 1 kohdassa tarkoitettu päätös on hyväksytty.
7.  
Neuvosto hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopäätökset pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa komission ehdotuksen antamisesta.
8.  
Neuvosto muuttaa komission ehdotuksesta 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyä täytäntöönpanopäätöstään 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketun päivitetyn enimmäisrahoitusosuuden sisällyttämiseksi siihen ilman aiheetonta viivytystä.

21 artikla

Jäsenvaltion elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttaminen

1.  
Jos asianomainen jäsenvaltio ei objektiivisten olosuhteiden vuoksi enää pysty toteuttamaan elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ja saavuttamaan siihen liittyviä välitavoitteita ja tavoitteita joko osittain tai lainkaan, asianomainen jäsenvaltio voi esittää komissiolle perustellun pyynnön siitä, että komissio antaa ehdotuksen 20 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen neuvoston täytäntöönpanopäätösten muuttamiseksi tai korvaamiseksi. Jäsenvaltio voi tätä varten esittää joko muutetun tai kokonaan uuden elpymis- ja palautumissuunnitelman. Jäsenvaltiot voivat pyytää tällaisen ehdotuksen valmistelemiseen teknistä tukea teknisen tuen välineestä.

▼M2

1 a.  
Jäsenvaltiot voivat yksinomaan tämän asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen (EU) 2024/795 4 artiklan 4 kohdassa säädetyn mahdollisuuden hyödyntämiseksi esittää komissiolle perustellun pyynnön siitä, että komissio antaa ehdotuksen tämän asetuksen 20 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen muuttamisesta siten, että siihen sisällytetään toimenpiteitä, joilla tuetaan asetuksen (EU) 2024/795 tavoitteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen säännösten soveltamista.

▼B

2.  
Jos komissio katsoo, että asiaankuuluvan elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttaminen on asianomaisen jäsenvaltion esittämien perustelujen nojalla aiheellista, se arvioi muutetun tai uuden elpymis- ja palautumissuunnitelman 19 artiklan mukaisesti ja antaa ehdotuksen uudeksi neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on virallisesti esitetty. Asianomainen jäsenvaltio ja komissio voivat sopia kyseisen määräajan pidentämisestä kohtuullisella ajanjaksolla, jos se on tarpeen. Neuvosto hyväksyy uuden täytäntöönpanopäätöksen pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa komission ehdotuksen antamisesta.
3.  
Jos komissio katsoo, että asiaankuuluvan elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion esittämien perustelujen nojalla aiheellista, se hylkää pyynnön 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa annettuaan ensin asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää huomautuksensa yhden kuukauden kuluessa komission päätelmien tiedoksiantamisesta.

▼M1

III A LUKU

REPower EU

21 a artikla

Direktiivin 2003/87/EY mukaisen päästökauppajärjestelmän tulot

1.  
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ( 6 ) 10 e artiklan mukaisesti saadut 20 000 000 000  euroa käypinä hintoina asetetaan käytettäviksi tukivälineen lisärahoitustukena, jota ei makseta takaisin ja joka on tarkoitettu tämän asetuksen nojalla täytäntöönpantavaksi unionin energiajärjestelmän palautumiskyvyn parantamiseen vähentämällä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja monipuolistamalla energian toimituslähteitä unionin tasolla. Kuten direktiivin 2003/87/EY 10 e artiklassa säädetään, kyseiset määrät ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.
2.  
Kunkin jäsenvaltion käytettävissä oleva jako-osuus 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä lasketaan liitteessä IV a esitetyssä menetelmässä vahvistettujen indikaattorien perusteella.
3.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä osoitetaan yksinomaan 21 c artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, lukuun ottamatta 21 c artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. Sillä voidaan kattaa myös 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja menoja.
4.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän kattavat maksusitoumusmäärärahat ovat käytettävissä automaattisesti kyseiseen määrään asti 1 päivästä maaliskuuta 2023.
5.  
Kukin jäsenvaltio voi esittää komissiolle pyynnön sellaisen määrän osoittamisesta, joka ei ylitä sen osuutta, sisällyttämällä suunnitelmaansa 21 c artiklassa tarkoitetut uudistukset ja investoinnit ja ilmoittamalla niiden arvioidut kustannukset.
6.  
Neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä, joka hyväksytään 20 artiklan 1 kohdan nojalla, vahvistetaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä jäsenvaltiolle tämän artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön esittämisen jälkeen osoitettujen tulojen määrä. Vastaava määrä maksetaan erissä käytettävissä olevien varojen rajoissa 24 artiklan mukaisesti, kun asianomainen jäsenvaltio on tyydyttävästi saavuttanut 21 c artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvät yksilöidyt välitavoitteet ja tavoitteet.

21 b artikla

Varat yhteistyössä hallinnoitavista ohjelmista REPowerEU-tavoitteiden tukemiseen

1.  
Jäsenvaltiot voivat niille myönnettyjen varojen puitteissa pyytää vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen nojalla tukea tämän asetuksen 21 c artiklan 3 kohdassa vahvistetuille tavoitteille Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta ja koheesiorahastosta tuetuista ohjelmista, jollei yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 26 a artiklassa säädetyistä edellytyksistä ja rahastokohtaisista asetuksista muuta johdu. Tällaiset varat on otettava käyttöön yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2021–2027 ja rahastokohtaisten asetusten mukaisesti.
2.  
Varoja voidaan siirtää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1755 ( 7 ) 4 a artiklan nojalla tämän asetuksen 21 c artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden tukemiseen.

21 c artikla

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-luvut

1.  
Komissiolle 1 päivän maaliskuuta 2023 jälkeen toimitettaviin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin, jotka edellyttävät 14, 21 a tai 21 b artiklan mukaista lisärahoitusta, on sisällyttävä REPowerEU-luku, joka sisältää toimenpiteet sekä niitä vastaavat välitavoitteet ja tavoitteet. REPowerEU-luvun toimenpiteiden on oltava joko uusia uudistuksia ja investointeja, jotka on aloitettu 1 päivästä helmikuuta 2022 alkaen, tai asianomaisen jäsenvaltion osalta jo hyväksyttyyn neuvoston täytäntöönpanopäätökseen sisältyvien uudistusten ja investointien laajennettuja osia.
2.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, joiden enimmäisrahoitusosuutta vähennetään 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, voivat myös sisällyttää REPowerEU-lukuihin toimenpiteitä, jotka sisältyvät jo hyväksyttyihin neuvoston täytäntöönpanopäätöksiin ilman, että niitä laajennetaan, enintään kyseistä vähennystä vastaavalla arvioiduilla kustannuksilla.
3.  

REPowerEU-luvun uudistuksilla ja investoinneilla on pyrittävä edistämään vähintään yhtä seuraavista tavoitteista:

a) 

energiainfrastruktuurin ja -laitosten parantaminen, jotta voidaan vastata kaasun, myös nesteytetyn maakaasun, toimitusvarmuuteen liittyviin välittömiin tarpeisiin erityisesti toimitusten monipuolistamisen mahdollistamiseksi koko unionin edun mukaisesti; välittömien toimitusvarmuustarpeiden täyttämiseksi tarvittavia öljyinfrastruktuureja ja -laitoksia koskevia toimenpiteitä voidaan sisällyttää jäsenvaltion REPowerEU-lukuun, ainoastaan jos kyseiseen jäsenvaltioon on sovellettu asetuksen (EU) N:o 833/2014 3 m artiklan 4 kohdan mukaista väliaikaista poikkeusta viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2023, sen vuoksi, että jäsenvaltio on erityisen riippuvainen raakaöljystä ja sen maantieteellisen sijainnin vuoksi;

b) 

rakennusten ja kriittisen energiainfrastruktuurin energiatehokkuuden parantaminen, teollisuuden irrottaminen hiilestä, kestävän biometaanin ja uusiutuvan tai fossiilittoman vedyn tuotannon ja käyttöönoton lisääminen sekä uusiutuvan energian osuuden lisääminen ja sen käyttöönoton vauhdittaminen;

c) 

energiaköyhyyteen puuttuminen;

d) 

kannustaminen energian kysynnän vähentämiseen;

e) 

sisäisen ja rajatylittävän energian siirron ja jakelun pullonkauloihin puuttuminen, sähkön varastoinnin tukeminen ja uusiutuvien energialähteiden integroinnin nopeuttaminen sekä päästöttömän liikenteen ja sen infrastruktuurin, myös rautateiden, tukeminen;

f) 

a–e alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden tukeminen nopeuttamalla vihreitä taitoja ja niihin liittyviä digitaalisia taitoja koskevaa työvoiman uudelleenkoulutusta sekä tukemalla vihreään siirtymään liittyvien kriittisten raaka-aineiden ja teknologioiden arvoketjuja.

4.  
REPowerEU-lukuun on sisällyttävä myös selvitys siitä, miten kyseisen luvun toimenpiteet ovat johdonmukaisia asianomaisen jäsenvaltion 3 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteuttamien toimien kanssa, ottaen huomioon jo hyväksyttyyn neuvoston täytäntöönpanopäätökseen sisällytetyt toimenpiteet, sekä selvitys kyseisten toimenpiteiden ja muiden kansallisesti rahoitettujen ja unionin rahoittamien täydentävien tai liitännäistoimenpiteiden kokonaisvaikutuksesta kyseisiin tavoitteisiin.
5.  
REPowerEU-luvun uudistusten ja investointien arvioituja kustannuksia ei oteta huomioon laskettaessa elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoja 18 artiklan 4 kohdan f alakohdan ja 19 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisesti.
6.  

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdan d alakohdassa sekä 19 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädetään, ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta ei sovelleta tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisiin uudistuksiin ja investointeihin, edellyttäen, että komission arvion mukaan seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

toimenpide on tarpeellinen ja oikeasuhteinen välittömien toimitusvarmuustarpeiden täyttämiseksi tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti ottaen huomioon puhtaammat toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot ja lukkiutumisvaikutusten riski;

b) 

asianomainenjäsenvaltio on tapauksen mukaan tyydyttävällä tavalla rajoittanut asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja lieventänyt haittaa muilla toimenpiteillä, myös REPowerEU-luvun toimenpiteillä;

c) 

toimenpide ei laadullisten näkökohtien perusteella vaaranna vuoteen 2030 ulottuvien unionin ilmastotavoitteiden ja EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2050 mennessä;

d) 

toimenpiteen on tarkoitus olla toiminnassa 31 päivään joulukuuta 2026 mennessä.

7.  
Suorittaessaan 6 kohdassa tarkoitettua arviointia komissio toimii tiiviissä yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa. Komissio voi esittää huomautuksia tai pyytää lisätietoja. Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava pyydetyt lisätiedot.
8.  
Edellä olevan 21 a artiklan mukaisesti käyttöön asetetuilla tuloilla ei saa edistää tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisia uudistuksia ja investointeja.
9.  
Niiden toimenpiteiden arvioidut kokonaiskustannukset, joista komissio on antanut 6 kohdan nojalla myönteisen arvion, saavat olla enintään 30 prosenttia REPowerEU-lukuun sisältyvien toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista.

21 d artikla

REPowerEU-ennakkorahoitus

1.  
REPowerEU-luvun sisältävään elpymis- ja palautumissuunnitelmaan voidaan liittää ennakkomaksupyyntö. Edellyttäen, että neuvosto hyväksyy 20 artiklan 1 kohdassa ja 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanopäätöksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023, komissio suorittaa enintään kaksi ennakkomaksua, jotka ovat kokonaismäärältään enintään 20 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion REPowerEU-lukunsa rahoittamiseksi pyytämästä lisärahoituksesta 7, 12, 14, 21 a ja 21 b artiklan mukaisesti sekä noudattaen samalla jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta.
2.  
Asetuksen (EU) 2021/1060 26 artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti siirrettyjen varojen osalta kukin kahdesta ennakkomaksuerästä saa olla enintään 1 000 000 000  euroa.
3.  

Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 116 artiklan 1 kohdassa säädetään, komissio suorittaa ennakkomaksut mahdollisuuksien mukaan ja käytettävissä olevien varojen rajoissa seuraavasti:

a) 

ensimmäisen ennakkomaksun osalta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio ja asianomainen jäsenvaltio ovat tehneet sopimuksen, joka muodostaa 23 artiklassa tarkoitetun oikeudellisen sitoumuksen;

b) 

toisen ennakkomaksun osalta 12 kuukauden kuluessa elpymis- ja palautumissuunnitelman, joka sisältää REPowerEU-luvun, arvioinnin hyväksymisestä annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen voimaantulosta.

4.  
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut varojen ennakkomaksut suoritetaan sen jälkeen, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, aikovatko ne pyytää tällaisten varojen ennakkomaksua, ja tarvittaessa määräsuhteessa siten, että noudatetaan 1 000 000 000 euron enimmäismäärää.
5.  
Edellä 1 kohdan mukaisten ennakkomaksujen yhteydessä 20 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettua rahoitusosuutta ja tarvittaessa20 artiklan 5 kohdan h alakohdassa tarkoitettua lainaa mukautetaan suhteellisesti.

▼B

IV LUKU

RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

22 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.  
Jäsenvaltioiden, jotka saavat tai lainaavat tukivälineestä varoja, on tukivälinettä täytäntöön pannessaan toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tukivälineestä tuettuihin toimenpiteisiin liittyvä varojen käyttö on sovellettavan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaista erityisesti petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäisemisen, havaitsemisen ja korjaamisen osalta. Jäsenvaltioiden on tätä varten varmistettava vaikuttava ja tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä ja aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen määrien takaisinperintä. Jäsenvaltiot voivat käyttää tavanomaisia kansallisia talousarviohallinnon järjestelmiään.
2.  

Edellä 15 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa on määrättävä seuraavista jäsenvaltioiden velvoitteista:

a) 

niiden on tarkastettava säännöllisesti, että myönnetty rahoitus on käytetty asianmukaisesti kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja että elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten uudistusten ja investointihankkeiden täytäntöönpanotoimenpiteet on toteutettu asianmukaisesti kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti, erityisesti petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäisemisen, havaitsemisen ja korjaamisen osalta;

b) 

niiden on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten, lahjonnan ja varainhoitoasetuksen 61 artiklan 2 ja 3 kohdassa määriteltyjen eturistiriitojen ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ja ryhdyttävä oikeudellisiin toimiin väärään tarkoitukseen käytettyjen varojen takaisinperimiseksi, myös elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten uudistusten ja investointihankkeiden täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta;

c) 

niiden on liitettävä maksupyyntöön

i) 

johdon vahvistuslausuma siitä, että varat on käytetty aiottuun tarkoitukseensa, että maksupyynnön yhteydessä toimitetut tiedot ovat täydelliset, paikkansapitävät ja luotettavat ja että käytössä olevat valvontajärjestelmät antavat riittävät takeet siitä, että varoja on hallinnoitu kaikkien sovellettavien sääntöjen ja erityisesti eturistiriitojen välttämistä, petosten ehkäisemistä, lahjontaa ja päällekkäistä rahoitusta tukivälineestä ja muista unionin ohjelmista koskevien sääntöjen mukaisesti moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen; ja

ii) 

yhteenveto suoritetuista tarkastuksista, mukaan lukien havaitut puutteet ja mahdolliset toteutetut korjaavat toimet;

d) 

niiden on tarkastusta ja valvontaa varten sekä vertailukelpoisten tietojen tarjoamiseksi elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten uudistusten ja investointihankkeiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyvien varojen käytöstä kerättävä ja asetettava käyttöön seuraavien standardoitujen luokkien tiedot:

i) 

varojen lopullisen saajan nimi;

ii) 

toimeksisaajan ja alihankkijan nimi, jos varojen lopullinen saaja on hankintaviranomainen julkisia hankintoja koskevan unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

iii) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ( 8 ) 3 artiklan 6 alakohdassa määritellyn varojen saajan tai toimeksisaajan tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan (tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien) etunimi (etunimet), sukunimi (sukunimet) ja syntymäaika;

iv) 

luettelo elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten uudistusten ja investointihankkeiden täytäntöönpanotoimenpiteistä sekä kyseisten toimenpiteiden julkisen rahoituksen kokonaismäärä siten, että ilmoitetaan tukivälineestä ja muista unionin rahastoista maksettujen varojen määrä;

e) 

niiden on valtuutettava nimenomaisesti komissio, OLAF, tilintarkastustuomioistuin ja tarvittaessa EPPO käyttämään varainhoitoasetuksen 129 artiklan 1 kohdassa säädettyjä oikeuksiaan ja asetettava kaikille elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvien uudistusten ja investointihankkeiden täytäntöönpanotoimenpiteitä varten maksettujen varojen lopullisille saajille tai kaikille muille niiden täytäntöönpanoon osallistuville henkilöille tai yhteisöille velvoitteita antaa komissiolle, OLAFille, tilintarkastustuomioistuimelle ja tarvittaessa EPPOlle nimenomainen valtuutus käyttää niiden varainhoitoasetuksen 129 artiklan 1 kohdassa säädettyjä oikeuksia sekä asetettava vastaavia velvoitteita kaikille maksettujen varojen lopullisille saajille;

f) 

niiden on säilytettävä tietoja varainhoitoasetuksen 132 artiklan mukaisesti.

3.  
Jäsenvaltiot ja komissio käsittelevät tämän artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja henkilötietoja ainoastaan 15 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten täytäntöönpanoon liittyvään varainkäyttöön liittyvien vastuuvapaus-, tarkastus- ja valvontamenettelyjen toteuttamista varten ja niiden keston ajan. Tukivälineestä on SEUT 319 artiklan mukaisen komissiota koskevan vastuuvapausmenettelyn puitteissa raportoitava varainhoitoasetuksen 247 artiklassa tarkoitetun integroidun talous- ja vastuuvelvollisuusraportoinnin yhteydessä ja erityisesti erikseen vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa.
4.  
Komissio asettaa jäsenvaltioiden saataville integroidun ja yhteentoimivan tieto- ja seurantajärjestelmän, johon kuuluu yhteinen tiedonlouhinta- ja riskienpisteytysväline ja jonka avulla merkityksellistä dataa voidaan käyttää ja analysoida, jotta jäsenvaltiot voivat ottaa kyseisen järjestelmän yleisesti käyttöön muun muassa teknisen tuen välineen tuella.
5.  
Edellä 15 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa on myös määrättävä komission oikeudesta vähentää vastaavassa suhteessa tukivälineestä myönnettävää tukea ja periä takaisin kaikki unionin talousarvioon maksettavat määrät tai pyytää lainan ennenaikaista takaisinmaksua, jos kyse on unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta petoksesta, lahjonnasta tai eturistiriidoista, joita jäsenvaltio ei ole korjannut, tai jos tällaisista sopimuksista johtuvaa velvoitetta rikotaan vakavasti.

Päättäessään takaisinperinnän määrästä ja vähennyksestä tai ennenaikaisesti takaisin maksettavasta määrästä komissio noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja ottaa huomioon unionin taloudellisia etuja vahingoittavan petoksen, lahjonnan ja eturistiriitojen tai velvoitteen rikkomisen vakavuuden. Jäsenvaltiolle on annettava mahdollisuus esittää huomautuksensa ennen tuen vähentämistä tai ennenaikaisen takaisinmaksun pyytämistä.

23 artikla

Rahoitusosuuden sitominen

▼M1

1.  
Neuvoston hyväksyttyä 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanopäätöksen komissio tekee asianomaisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, joka muodostaa varainhoitoasetuksessa tarkoitetun yksittäisen oikeudellisen sitoumuksen. Oikeudellinen sitoumus ei saa ylittää kunkin jäsenvaltion osalta 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun rahoitusosuuden kokonaismäärää vuosina 2021 ja 2022, 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua päivitettyä rahoitusosuutta vuodelle 2023 ja 21 a artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettua määrää.

▼B

2.  
Talousarviositoumukset voivat perustua kokonaissitoumuksiin, ja tarvittaessa ne voidaan jakaa usealle eri varainhoitovuodelle vuotuisiksi eriksi.

24 artikla

Rahoitusosuuksien ja lainojen maksamista ja keskeyttämistä ja niitä koskevien sopimusten irtisanomista koskevat säännöt

1.  
Tässä artiklassa tarkoitetut rahoitusosuuksien ja tapauksen mukaan lainan maksut asianomaiselle jäsenvaltiolle suoritetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2026 talousarviomäärärahojen mukaisesti ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.
2.  
Kun 20 artiklan mukaisesti hyväksytyssä elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetyt asiaankuuluvat sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainan maksamista koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö. Jäsenvaltiot voivat esittää tällaisia maksupyyntöjä komissiolle kahdesti vuodessa.
3.  
Komissio arvioi alustavasti ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, onko 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä asetetut asiaankuuluvat välitavoitteet ja tavoitteet saavutettu tyydyttävästi. Välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen edellyttää, että asianomainen jäsenvaltio ei ole kumonnut aiemmin tyydyttävästi saavutettuihin välitavoitteisiin ja tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä. Arvioinnissa on otettava huomioon myös 20 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut operatiiviset järjestelyt. Asiantuntijat voivat avustaa komissiota.
4.  
Jos komissio antaa myönteisen alustavan arvion asiaankuuluvien välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävästä saavuttamisesta, se toimittaa havaintonsa talous- ja rahoituskomitealle ja pyytää siltä lausuntoa asiaankuuluvien välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävästä saavuttamisesta. Komissio ottaa talous- ja rahoituskomitean lausunnon huomioon arvioinnissaan.
5.  
Jos komissio antaa myönteisen arvion, se tekee ilman aiheetonta viivytystä päätöksen, jolla hyväksytään rahoitusosuuden ja tapauksen mukaan lainan maksaminen varainhoitoasetuksen mukaisesti. Tällainen päätös hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
6.  
►C2  Jos komissio toteaa 3 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulosten perusteella, että 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä asetettuja välitavoitteita ja tavoitteita ei ole saavutettu tyydyttävästi, ◄ rahoitusosuuden ja tapauksen mukaan lainan maksaminen keskeytetään joko kokonaan tai osittain. Asianomainen jäsenvaltio voi esittää huomautuksensa kuukauden kuluessa komission arvioinnin tiedoksiantamisesta.

Keskeytys lopetetaan vasta, kun asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä vahvistettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen.

7.  
Varainhoitoasetuksen 116 artiklan 2 kohdasta poiketen maksuajan kuluminen alkaa päivästä, jona asianomaiselle jäsenvaltiolle annetaan tiedoksi tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettu päätös, jolla hyväksytään maksaminen, tai tämän artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu maksamisen keskeytyksen lopettaminen.
8.  
Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä kuuden kuukauden kuluessa keskeytyksen alkamisesta, komissio vähentää rahoitusosuuden ja tapauksen mukaan lainan määrää vastaavassa suhteessa annettuaan asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa komission päätelmien tiedoksiantamisesta.
9.  
Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole saavuttanut konkreettista edistymistä minkään asiaankuuluvan välitavoitteen tai tavoitteen suhteen 18 kuukauden kuluessa 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen hyväksymisestä, komissio irtisanoo 15 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset ja vapauttaa rahoitusosuuden määrän, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen 14 artiklan 3 kohdan soveltamista. Mahdolliset 13 artiklan mukaiset ennakkomaksut peritään takaisin kokonaisuudessaan. Komissio tekee 15 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten irtisanomista ja tarvittaessa ennakkomaksujen takaisinperintää koskevan päätöksen annettuaan asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on antanut tiedoksi arvionsa, jonka mukaan konkreettista edistymistä ei ole saavutettu.
10.  
Poikkeuksellisissa olosuhteissa päätöksen, jolla hyväksytään rahoitusosuuden ja tapauksen mukaan lainan maksaminen 5 kohdan mukaisesti, tekemistä voidaan lykätä enintään kolmella kuukaudella.

V LUKU

INSTITUTIONAALISET SÄÄNNÖKSET

25 artikla

Avoimuus

1.  
Komissio toimittaa jäsenvaltioiden virallisesti toimittamat elpymis- ja palautumissuunnitelmat ja komission julkistamat ehdotukset 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi neuvoston täytäntöönpanopäätöksiksi yhtäaikaisesti ja yhtäläisin ehdoin Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä.
2.  
Komission neuvostolle tai sen valmisteluelimille tämän asetuksen tai sen täytäntöönpanon yhteydessä toimittamat tiedot on asetettava yhtäaikaisesti Euroopan parlamentin saataville tarvittaessa luottamuksellisuusjärjestelyjä soveltaen. Asiaa koskevat neuvoston valmisteluelimissä käytyjen keskustelujen tulokset on jaettava Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kanssa.
3.  
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää komissiota poistamaan arkaluonteisia tai luottamuksellisia tietoja, joiden luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion yleisen edun. Tällaisessa tapauksessa komissio pitää yhteyttä Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon selvittääkseen, kuinka poistetut tiedot voidaan asettaa näiden saataville luottamuksellisesti sovellettavien sääntöjen mukaisesti.
4.  
Komissio toimittaa Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle yleiskatsauksen alustavista havainnoistaan, jotka koskevat jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmiin sisältyvien asiaankuuluvien välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävää saavuttamista.
5.  
Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi pyytää komissiota antamaan tilannekatsauksen elpymis- ja palautumissuunnitelmien arvioinnista 26 artiklassa tarkoitetun elpymis- ja palautumisvuoropuhelun yhteydessä.

▼M1

25 a artikla

Lopullisia tuensaajia koskeva avoimuus

1.  
Kunkin jäsenvaltion on luotava helppokäyttöinen julkinen portaali, joka sisältää tiedot 100 lopullisesta tuensaajasta, jotka saavat eniten rahoitusta tukivälineen toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten. Jäsenvaltioiden on päivitettävä kyseiset tiedot kahdesti vuodessa.
2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista lopullisista tuensaajista on julkaistava seuraavat tiedot:

a) 

jos kyseessä on oikeushenkilö, saajan täydellinen virallinen nimi ja arvonlisäverotunniste tai verotunniste, jos sellainen on saatavilla, tai muu kansallinen yksilöllinen tunniste;

b) 

jos kyseessä on luonnollinen henkilö, saajan etu- ja sukunimi;

c) 

kunkin saajan saama varojen määrä ja niihin liittyvät toimenpiteet, joita varten jäsenvaltio on saanut rahoitusta tukivälineestä.

3.  
Varainhoitoasetuksen 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei julkaista.
4.  
Jos henkilötietoja julkaistaan, asianomaisen jäsenvaltion on poistettava 2 kohdassa tarkoitetut tiedot kahden vuoden kuluttua sen varainhoitovuoden päättymisestä, jona rahoitus on maksettu lopulliselle tuensaajalle.
5.  
Komissio keskittää jäsenvaltioiden julkiset portaalit ja julkaisee 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 30 artiklassa tarkoitetussa elpymisen ja palautumisen tulostaulussa.

▼B

26 artikla

Elpymis- ja palautumisvuoropuhelu

1.  

Unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen vuoropuhelun tehostamiseksi sekä suuremman avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi kutsua komission keskustelemaan kahden kuukauden välein seuraavista seikoista:

a) 

elpymis-, palautumis- ja sopeutumiskyvyn tila unionissa sekä tämän asetuksen nojalla hyväksytyt toimenpiteet;

b) 

jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmat;

c) 

jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien arviointi;

d) 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelukertomuksen keskeiset havainnot;

e) 

jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen tila;

f) 

maksu-, keskeyttämis- ja irtisanomismenettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden esittämät huomautukset ja niiden toteuttamat korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että välitavoitteet ja tavoitteet saavutetaan tyydyttävästi;

g) 

muut tukivälineen täytäntöönpanoon liittyvät asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat, jotka komissio on toimittanut Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle;

▼M1

h) 

REPowerEU:n lukujen uudistusten ja investointien täytäntöönpanon edistyminen;

▼B

2.  
Euroopan parlamentti voi tuoda päätöslauselmissa esiin näkemyksensä 1 kohdassa tarkoitetuista seikoista.
3.  
Komissio ottaa huomioon elpymis- ja palautumisvuoropuhelun yhteydessä esiin tulleet seikat, myös Euroopan parlamentin päätöslauselmat, jos niitä annetaan.
4.  
Jäljempänä 30 artiklassa tarkoitettu elpymisen ja palautumisen tulostaulu toimii elpymis- ja palautumisvuoropuhelun perustana.

VI LUKU

RAPORTOINTI

27 artikla

Jäsenvaltion raportointi EU-ohjausjakson yhteydessä

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-ohjausjakson yhteydessä raportoitava kahdesti vuodessa elpymis- ja palautumissuunnitelmansa, 20 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut operatiiviset järjestelyt mukaan lukien, täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä sekä 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista yhteisistä indikaattoreista. Tätä varten jäsenvaltioiden raportit on otettava asianmukaisesti huomioon kansallisissa uudistusohjelmissa, joita käytetään välineenä raportoitaessa edistymisestä elpymis- ja palautumissuunnitelmien päätökseen saattamisessa.

VII LUKU

TÄYDENTÄVYYS, SEURANTA JA ARVIOINTI

28 artikla

Koordinointi ja täydentävyys

Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot edistävät omiin vastuualueisiinsa suhteutetulla tavalla synergiaa ja varmistavat tehokkaan koordinoinnin tukivälineen ja unionin muiden ohjelmien ja välineiden, muun muassa teknisen tuen välineen, välillä ja erityisesti unionin rahastoista rahoitettavien toimenpiteiden kanssa. Tätä varten ne

a) 

varmistavat eri välineiden täydentävyyden, synergian, johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden unionin, kansallisella ja tapauksen mukaan alueellisella tasolla, erityisesti suhteessa unionin rahastoista rahoitettaviin toimenpiteisiin, sekä suunnitteluvaiheessa että toteuttamisen aikana;

b) 

optimoivat koordinointimekanismeja päällekkäisyyksien välttämiseksi; ja

c) 

varmistavat täytäntöönpanosta ja valvonnasta vastaavien tahojen tiiviin yhteistyön unionin, kansallisella ja tapauksen mukaan alueellisella tasolla, jotta tukivälineen tavoitteet saavutetaan.

29 artikla

Täytäntöönpanon seuranta

▼M1

1.  
Komissio seuraa tukivälineen täytäntöönpanoa ja mittaa 4 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien REPowerEU-lukujen uudistusten ja investointien täytäntöönpano ja niiden vaikutus 21 c artiklan 3 kohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin. Täytäntöönpanon seurannan on oltava kohdennettua ja oikeassa suhteessa tukivälineen puitteissa toteutettaviin toimiin.

▼B

2.  
Komission tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että toimien toteutuksen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin rahoituksen saajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.
3.  
Komissio raportoi jälkikäteen tukivälineestä kunkin 3 artiklassa tarkoitetun pilarin puitteissa rahoitetuista menoista. Tällainen raportointi perustuu hyväksytyissä elpymis- ja palautumissuunnitelmissa esitettyyn arvioitujen menojen erittelyyn.
4.  

Siirretään komissiolle valta antaa 33 artiklan mukaisesti joulukuun 2021 loppuun mennessä delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta, jotta

a) 

vahvistetaan yhteiset indikaattorit, joiden avulla raportoidaan edistymisestä ja seurataan ja arvioidaan tukivälineen yleisten ja erityisten tavoitteiden saavuttamista; ja

b) 

määritellään menetelmä, jonka mukaan raportoidaan tukivälineen sosiaalimenoista, myös lapsia ja nuoria koskevista menoista.

5.  
Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle yhteisistä indikaattoreista.

▼M2

6.  

Ennen asetuksen (EU) 2024/795 2 artiklassa määriteltyihin STEP-kehysvälineen tavoitteisiin liittyvien ehdotuspyyntöjen tai tarjouskilpailumenettelyjen käynnistämistä jäsenvaltioiden on asetettava kyseisen asetuksen 6 artiklassa tarkoitetussa suvereniteettiportaalissa saataville seuraavat tiedot:

a) 

ehdotuspyynnön kattama maantieteellinen alue;

b) 

kyseessä oleva investointi;

c) 

tukikelpoisten hakijoiden tyypit;

d) 

ehdotuspyyntöä varten varatun tuen kokonaismäärä;

e) 

ehdotuspyynnön alkamis- ja päättymispäivä;

f) 

linkki verkkosivustolle, jolla ehdotuspyyntö julkaistaan.

▼B

30 artikla

Elpymisen ja palautumisen tulostaulu

1.  
Komissio laatii elpymisen ja palautumisen tulostaulun, jäljempänä 'tulostaulu', jossa esitetään jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanon edistyminen kussakin 3 artiklassa tarkoitetussa kuudessa pilarissa. Tulostaulu muodostaa tukivälineen tulosraportointijärjestelmän.
2.  
Siirretään komissiolle valta antaa 33 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tulostaulun eri osat, jotta voidaan esittää elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanon edistyminen 1 kohdan mukaisesti.

▼M1

3.  
Tulostaulussa esitetään myös elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanon edistyminen suhteessa 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin yhteisiin indikaattoreihin. Se sisältää myös kuvauksen REPowerEU-lukujen täytäntöönpanon edistymisestä ja niiden vaikutuksesta 21 c artiklan 3 kohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin, ja siinä esitetään tiedot fossiilisten polttoaineiden tuonnin vähentämisestä unionissa ja energian toimituslähteiden monipuolistamisesta.

▼B

4.  
Tulostaulun on oltava toiminnassa joulukuuhun 2021 mennessä, ja komissio päivittää sitä kahdesti vuodessa. Tulostaulu on asetettava julkisesti saataville verkkosivustolla tai internetportaalissa.

31 artikla

Vuosikertomus

1.  
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen tukivälineen täytäntöönpanosta.
2.  
Vuosikertomuksessa on oltava tiedot siitä, miten asianomaiset jäsenvaltiot ovat edistyneet elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa, mukaan lukien tiedot tavoitteiden ja välitavoitteiden täytäntöönpanon sekä maksujen ja niiden keskeyttämisen tilanteesta.

▼M1

3.  

Vuosikertomuksessa on oltava myös tiedot seuraavista:

▼B

a) 

kuinka tukiväline on myötävaikuttanut ilmastotavoitteiden ja digitaalisten tavoitteiden toteutumiseen;

b) 

tukivälineen tuloksellisuus 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yhteisten indikaattoreiden perusteella;

c) 

tukivälineestä 3 artiklassa tarkoitettujen kuuden pilarin puitteissa rahoitetut menot, joihin sisältyvät 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut sosiaalimenot, mukaan lukien lapsia ja nuoria koskevat menot;

▼M1

d) 

yleiskatsaus kaikkiin REPowerEU-lukuihin sisältyvistä toimenpiteistä, joilla on rajatylittävä tai useita maita kattava ulottuvuus tai vaikutus, niiden arvioidut kokonaiskustannukset ja tieto siitä, muodostavatko kyseisten toimenpiteiden kokonaiskustannukset määrän, joka on vähintään 30 prosenttia kaikkiin REPowerEU-lukuihin sisältyvien toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista;

e) 

kaikkiin REPowerEU-lukuihin sisältyvien toimenpiteiden lukumäärä, jotka kuuluvat 21 c artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, ja niiden arvioidut kokonaiskustannukset;

f) 

REPowerEU-luvun uudistusten ja investointien täytäntöönpanon edistyminen erityisellä osiolla, joka sisältää lopullisista tuensaajista saatavilla olevien tietojen analysoinnin jälkeen saatuja kokemuksia ja esimerkkejä parhaista käytännöistä.

3 a.  
Edellä 3 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot saa sisällyttää ainoastaan vuosikertomukseen, sen jälkeen, kun kaikkien REPowerEU-luvun sisältävien elpymis- ja palautumissuunnitelmien arviointi on hyväksytty.

▼B

4.  
Komissio voi tarvittaessa hyödyntää 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa toimintaa koskevassa raportoinnissa EU-ohjausjakson yhteydessä virallisesti antamiensa asiaankuuluvien asiakirjojen sisältöä.

32 artikla

Tukivälineen väli- ja jälkiarviointi

1.  
Viimeistään 20 päivänä helmikuuta 2024 komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle riippumattoman arviointikertomuksen tukivälineen täytäntöönpanosta ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2028 riippumattoman jälkiarviointikertomuksen.

▼M1

2.  
Arviointikertomus sisältää erityisesti arvion siitä, missä määrin tavoitteet on saavutettu, varojen käytön tehokkuudesta ja tukivälineen eurooppalaisesta lisäarvosta. Siinä myös tarkastellaan sitä, ovatko kaikki tavoitteet ja toimet edelleen merkityksellisiä, sekä arvioidaan REPowerEU-lukujen täytäntöönpanoa ja niiden vaikutusta 21 c artiklan 3 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

▼B

3.  
Arviointiin liitetään tarvittaessa ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.
4.  
Jälkiarviointikertomuksessa arvioidaan kokonaisvaltaisesti tukivälinettä ja esitetään tietoja sen pitkän aikavälin vaikutuksista.

33 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  
Siirretään komissiolle 19 päivästä helmikuuta 2021 määräämättömäksi ajaksi 29 artiklan 4 kohdassa ja 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
3.  
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 29 artiklan 4 kohdassa ja 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  
Edellä olevien 29 artiklan 4 kohdan ja 30 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kuukaudella.

VIII LUKU

VIESTINTÄ JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

34 artikla

Tiedottaminen, viestintä ja julkisuus

1.  
Komissio voi toteuttaa viestintätoimia varmistaakseen asiaankuuluvassa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa suunniteltuun rahoitustukeen liittyvän unionin rahoituksen näkyvyyden, mukaan lukien yhteiset tiedotustoimet asianomaisten kansallisten viranomaisten kanssa. Komissio voi tarvittaessa varmistaa, että tukivälineestä myönnettävästä tuesta tiedotetaan ja se tuodaan esille rahoitusta koskevan maininnan avulla.
2.  
Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys tapauksen mukaan muun muassa pitämällä esillä unionin tunnusta ja asianmukaista rahoitusta koskevaa mainintaa, jossa lukee "Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU", erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille kohderyhmille, mukaan lukien tiedotusvälineet ja suuri yleisö.
3.  
Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat tukivälinettä, tukivälineen nojalla toteutettuja toimia ja saavutettuja tuloksia. Komissio tiedottaa tarvittaessa toimistaan Euroopan parlamentin yhteystoimistoille ja ottaa ne mukaan kyseisiin toimiin. Tukivälineelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia prioriteetteja koskevaa yhteisötiedotusta sikäli kuin kyseiset prioriteetit liittyvät 4 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

35 artikla

Komiteamenettely

1.  
Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.  
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

36 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Jäsenvaltiokohtaisen tukivälineestä myönnettävän enimmäisrahoitusosuuden laskentamenetelmä

Tässä liitteessä esitetään menetelmä, jolla lasketaan 11 artiklan mukainen kunkin jäsenvaltion käytettävissä oleva enimmäisrahoitusosuus. Menetelmässä otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion osalta:

— 
väestö;
— 
käänteinen asukaskohtainen bruttokansantuote (BKT);
— 
edeltävien viiden vuoden keskimääräinen työttömyysaste verrattuna unionin keskiarvoon (vuodet 2015–2019);
— 
reaalisen BKT:n lasku vuonna 2020 ja reaalisen BKT:n lasku vuosina 2020 ja 2021 yhdistettyinä.

Resurssien liiallisen keskittymisen välttämiseksi

— 
käänteinen asukaskohtainen BKT on enintään 150 prosenttia unionin keskiarvosta;
— 
yksittäisen jäsenvaltion työttömyysasteen poikkeama unionin keskiarvosta on enintään 150 prosenttia unionin keskiarvosta;
— 
jotta voidaan ottaa huomioon vauraampien jäsenvaltioiden (joiden asukaskohtainen BKTL ylittää unionin keskiarvon) yleisesti vakaammat työmarkkinat, niiden työttömyysasteen poikkeama unionin keskiarvosta on enintään 75 prosenttia.

Enimmäisrahoitusosuus, jonka jäsenvaltio voi saada tukivälineestä (MFCi), määritetään seuraavalla kaavalla:

MFCi = ν i × (FS)

jossa:

FS (rahoitustuki) on 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu käytettävissä oleva tukivälineen rahoitus; ja

νi on jäsenvaltion i jakoperuste, joka määritellään seuraavasti:

νi = 0,7 κi + 0,3 αi

jossa:

κi on jakoperuste, jota sovelletaan 70 prosenttiin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta ja liitteessä II esitetystä määrästä; ja

αi on jakoperuste, jota sovelletaan 30 prosenttiin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta ja liitteessä III esitetystä määrästä.
LIITE II

Jakoperuste, jota sovelletaan 70 prosenttiin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä, κi , määritetään seuraavasti:

image,

jossaimagejaimage,

jossaimage,

υi ≤ 0,75 jäsenvaltioille, joidenimageja

υi ≤ 1,5 jäsenvaltioille, joidenimage.

Määritelmät ( 9 ):

— 
imageon jäsenvaltion i nimellinen BKT asukasta kohti vuonna 2019;
— 
imageon EU-27:n jäsenvaltioiden painotettu keskimääräinen bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 2019;
— 
popi,2019 on jäsenvaltion i kokonaisväkiluku vuonna 2019;
— 
popEU,2019 on EU-27:n jäsenvaltioiden kokonaisväkiluku vuonna 2019;
— 
Ui,2015-2019 on jäsenvaltion i keskimääräinen työttömyysaste vuosina 2015–2019;
— 
UEU,2015-2019 on EU-27:n keskimääräinen työttömyysaste vuosina 2015–2019 (kunakin vuonna EU-27:n jäsenvaltioiden painotettu keskiarvo);
— 
imageon bruttokansantulo asukasta kohti jäsenvaltiossa i vuonna 2019;
— 
imageon EU-27:n jäsenvaltioiden painotettu keskimääräinen bruttokansantulo asukasta kohti vuonna 2019.
LIITE III

Jakoperuste, jota sovelletaan 30 prosenttiin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä, αi, määritetään seuraavasti:

image

jossa

imagejaimage

jossa

image imagejaimage

jossaimage

Määritelmät:

— 
GDPi,t on jäsenvaltion i reaalinen bruttokansantuote ajankohtana t = 2019, 2020, 2021;
— 
imageon vuoden 2019 bruttokansantuote asukasta kohti jäsenvaltiossa i;
— 
imageon EU-27:n jäsenvaltioiden painotettu keskimääräinen bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 2019;
— 
popi,2019 on jäsenvaltion i kokonaisväkiluku vuonna 2019;
— 
popEU,2019 on EU-27:n jäsenvaltioiden kokonaisväkiluku vuonna 2019.

Reaalisen BKT:n lasku vuonna 2020 (δGDPi,2020–2019) ja reaalisen BKT:n kumulatiivinen lasku vuosina 2020–2021 (δGDPi,2020–2019) perustuvat komission syksyn 2020 ennusteisiin, ja niitä päivitetään kunkin jäsenvaltion osalta 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä korvaamalla komission syksyn 2020 ennusteet Eurostatin koodisarjan "tec00115 (reaalisen BKT:n kasvuvauhti – volyymi)" viimeisimmässä saatavilla olevassa päivityksessä esitetyillä toteutuneilla luvuilla.
LIITE IV

Sovellettaessa liitteessä I, II ja III olevia menetelmiä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun, käyviksi hinnoiksi muunnettuun määrään tuloksena saadaan seuraavassa esitetty jäsenvaltiokohtainen enimmäisrahoitusosuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä päivitetyn laskelman soveltamista:Enimmäisrahoitusosuus EU:n jäsenvaltiota kohden

 

70 prosenttia käytettävissä olevasta määrästä

30 prosenttia käytettävissä olevasta määrästä (komission syksyn 2020 ennusteisiin perustuva alustava määrä)

 

 

% kokonais-määrästä

Määrä (tuhatta euroa käypinä hintoina)

% kokonais-määrästä

Määrä (tuhatta euroa käypinä hintoina)

Yhteensä

BE

1,56 %

3 646 437

2,20 %

2 278 834

5 925 271

BG

1,98 %

4 637 074

1,58 %

1 631 632

6 268 706

CZ

1,51 %

3 538 166

3,41 %

3 533 509

7 071 676

DK

0,56 %

1 303 142

0,24 %

248 604

1 551 746

DE

6,95 %

16 294 947

9,01 %

9 324 228

25 619 175

EE

0,32 %

759 715

0,20 %

209 800

969 515

IE

0,39 %

914 572

0,07 %

74 615

989 186

EL

5,77 %

13 518 285

4,11 %

4 255 610

17 773 895

ES

19,88 %

46 603 232

22,15 %

22 924 818

69 528 050

FR

10,38 %

24 328 797

14,54 %

15 048 278

39 377 074

HR

1,98 %

4 632 793

1,61 %

1 664 039

6 296 831

IT

20,45 %

47 935 755

20,25 %

20 960 078

68 895 833

CY

0,35 %

818 396

0,18 %

187 774

1 006 170

LV

0,70 %

1 641 145

0,31 %

321 944

1 963 088

LT

0,89 %

2 092 239

0,13 %

132 450

2 224 690

LU

0,03 %

76 643

0,02 %

16 883

93 526

HU

1,98 %

4 640 462

2,45 %

2 535 376

7 175 838

MT

0,07 %

171 103

0,14 %

145 371

316 474

NL

1,68 %

3 930 283

1,96 %

2 032 041

5 962 324

AT

0,95 %

2 231 230

1,19 %

1 230 938

3 462 169

PL

8,65 %

20 275 293

3,46 %

3 581 694

23 856 987

PT

4,16 %

9 760 675

4,01 %

4 149 713

13 910 387

RO

4,36 %

10 213 809

3,90 %

4 034 211

14 248 020

SI

0,55 %

1 280 399

0,48 %

496 924

1 777 322

SK

1,98 %

4 643 840

1,63 %

1 686 154

6 329 994

FI

0,71 %

1 661 113

0,41 %

424 692

2 085 805

SE

1,24 %

2 911 455

0,36 %

377 792

3 289 248

EU27

100,00 %

234 461 000

100,00 %

103 508 000

337 969 000

▼M1
LIITE IV a

Tässä liitteessä vahvistetaan menetelmä kunkin jäsenvaltion käytettävissä olevan 21 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tukivälineen mukaisen ylimääräisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, muodossa olevien varojen jako-osuuden laskemiseksi. Menetelmässä otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion osalta seuraavat seikat:

— 
väestö;
— 
käänteinen BKT asukasta kohti;
— 
kiinteän pääoman bruttomuodostushinnan deflaattori;
— 
fossiilisten polttoaineiden osuus maan kokonaisenergiankulutuksesta.

Resurssien liiallisen keskittymisen välttämiseksi:

— 
käänteisen asukaskohtaisen BKT:n yläraja on enintään 160 prosenttia unionin painotetusta keskiarvosta;
— 
käänteisen asukaskohtaisen BKT:n yläraja on enintään 55 prosenttia unionin painotetusta keskiarvosta, jos asianomaisen jäsenvaltion BKT asukasta kohden on yli 130 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta;
— 
jako-osuus on vähintään 0,15 prosenttia;
— 
jako-osuus on enintään 13,80 prosenttia.

Jakoperuste, jota sovelletaan 21 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun määrään, ρi, määritetään seuraavasti:

image

jossa jäsenvaltiot i–z saavat päästöoikeuksien vähimmäisosuuden ja jäsenvaltiot i–q saavat päästöoikeuksien enimmäisosuuden.

jossa

image

jossa

image

ja

image

ja

image

,jossa