EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R2002-20230717

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2002, annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse luetteloiduista taudeista ilmoittamisesta ja raportoinnista unionissa, unionin seuranta- ja hävittämisohjelmien sekä taudista vapaan aseman tunnustamista koskevien hakemusten toimittamis- ja raportointimuodoista ja -menettelyistä sekä sähköisestä tietojärjestelmästä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/2023-07-17

02020R2002 — FI — 17.07.2023 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2002,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse luetteloiduista taudeista ilmoittamisesta ja raportoinnista unionissa, unionin seuranta- ja hävittämisohjelmien sekä taudista vapaan aseman tunnustamista koskevien hakemusten toimittamis- ja raportointimuodoista ja -menettelyistä sekä sähköisestä tietojärjestelmästä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 412 8.12.2020, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1183, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2022,

  L 184

6

11.7.2022

►M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/1451, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2023,

  L 179

48

14.7.2023
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2002,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse luetteloiduista taudeista ilmoittamisesta ja raportoinnista unionissa, unionin seuranta- ja hävittämisohjelmien sekä taudista vapaan aseman tunnustamista koskevien hakemusten toimittamis- ja raportointimuodoista ja -menettelyistä sekä sähköisestä tietojärjestelmästä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

1) 

luokan E taudit, jotka ovat merkityksellisiä taudinpurkauksista unionissa tapahtuvan ilmoittamisen kannalta, ja tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava luokan E tautien havaitsemisen osalta unionissa tapahtuvaa ilmoittamista ja unionissa tapahtuvaa raportointia varten;

2) 

unionissa tapahtuvaa taudeista ilmoittamista ja unionissa tapahtuvaa tautien raportointia koskevat määräajat ja määrävälit;

3) 

muoto ja menettely, joita käytetään raportoitaessa komissiolle unionin seurantaohjelmien tuloksista, sekä tiedot, muoto ja menettely, joita käytetään raportoitaessa komissiolle ja muille jäsenvaltioille hävittämisohjelmien tuloksista;

4) 

niiden 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen muoto ja rakenne, jotka tallennetaan unionissa tapahtuvan taudeista ilmoittamisen ja unionissa tapahtuvan tautien raportoinnin sähköiseen tietojärjestelmään;

5) 

ilmoittamista ja raportointia koskevien alueiden luettelointi;

6) 

muoto ja menettely, joilla unionin seurantaohjelmat toimitetaan tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille;

7) 

tieto-, muoto- ja menettelyvaatimukset, jotka koskevat pakollisten ja valinnaisten hävittämisohjelmien luonnosten toimittamista komission hyväksyttäväksi ja kyseisten ohjelmien soveltamisen tehokkuuden arviointiin tarvittavia suorituskykyindikaattoreita sekä jäsenvaltioiden koko alueen tai niiden vyöhykkeiden ja lokeroiden taudista vapaan aseman tunnustamista koskevien hakemusten muotoa ja menettelyjä sekä taudista vapaista jäsenvaltioista tai niiden vyöhykkeistä ja lokeroista jäsenvaltioiden ja komission välillä käytävän tiedonvaihdon muotoa ja menettelyjä;

8) 

menettelyt, jotka koskevat eläintautien tietojärjestelmän (ADIS) perustamista ja käyttöä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

’luokan B taudilla’ asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua luetteloitua tautia, jota on torjuttava kaikissa jäsenvaltioissa tavoitteena sen hävittäminen koko unionista;

2) 

’luokan C taudilla’ asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua luetteloitua tautia, joka on merkityksellinen joidenkin jäsenvaltioiden kannalta ja joka edellyttää toimenpiteitä, jotta estettäisiin sen leviäminen virallisesti tautivapaisiin unionin osiin tai unionin niihin osiin, joilla on hävittämisohjelma kyseistä luetteloitua tautia varten;

3) 

’luokan E taudilla’ asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua luetteloitua tautia, joka edellyttää seurantaa unionissa;

4) 

’primaaritaudinpurkauksella’ taudinpurkausta, joka ei ole epidemiologisesti yhteydessä aiempaan taudinpurkaukseen samalla jäsenvaltion ilmoittamista ja raportointia koskevalla alueella, tai ensimmäistä taudinpurkausta saman jäsenvaltion jollakin muulla ilmoittamista ja raportointia koskevalla alueella;

5) 

’sekundaaritaudinpurkauksella’ muuta taudinpurkausta kuin primaaritaudinpurkausta;

6) 

’eläintautien tietojärjestelmällä (ADIS)’ asetuksen (EU) 2016/429 22 artiklassa tarkoitettua sähköistä tietojärjestelmää tautien unionissa ilmoittamista ja unionissa raportointia varten; komissio perustaa tämän järjestelmän ja hallinnoi sitä;

7) 

’alueellisella soveltamisalalla’ aluetta, joka kuuluu hävittämisohjelman piiriin delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 13 artiklan mukaisesti maaeläinten ollessa kyseessä ja mainitun delegoidun asetuksen 47 artiklan mukaisesti vesieläinten ollessa kyseessä;

8) 

’hävittämisohjelman kestolla’ delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan mukaista hävittämisohjelman soveltamisaikaa maaeläinten ollessa kyseessä ja mainitun delegoidun asetuksen 49 artiklan mukaista soveltamisaikaa vesieläinten ollessa kyseessä.

3 artikla

Ilmoittaminen unionissa

1.  

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille 24 tunnin kuluessa siitä, kun niiden alueella on vahvistettu sellaisen luetteloidun taudin primaaritaudinpurkaus, jota tarkoitetaan

a) 

liitteessä I olevissa 1 ja 2 kohdassa;

b) 

liitteessä I olevassa 3 kohdassa, jos primaaritaudinpurkaus on havaittu asianomaisessa kohteena olevassa eläinpopulaatiossa taudista vapaassa jäsenvaltiossa tai taudista vapaalla vyöhykkeellä;

c) 

liitteessä I olevissa 4 ja 5 kohdassa, jos primaaritaudinpurkaus on havaittu taudista vapaassa jäsenvaltiossa tai taudista vapaalla vyöhykkeellä tai tapauksen mukaan taudista vapaassa lokerossa.

2.  

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin viikon ensimmäisenä työpäivänä edellisen viikon – maanantaista klo 0.00 sunnuntaihin klo 24.00 – osalta alueellaan esiintyvistä sellaisen luetteloidun taudin sekundaaritaudinpurkauksista, jota tarkoitetaan

a) 

liitteessä I olevissa 1 ja 2 kohdassa;

b) 

liitteessä I olevassa 3 kohdassa, jos tällaiset sekundaaritaudinpurkaukset on havaittu asianomaisessa kohteena olevassa eläinpopulaatiossa taudista vapaassa jäsenvaltiossa tai taudista vapaalla vyöhykkeellä;

c) 

liitteessä I olevissa 4 ja 5 kohdassa, jos tällaiset sekundaaritaudinpurkaukset on havaittu taudista vapaassa jäsenvaltiossa tai taudista vapaalla vyöhykkeellä tai tapauksen mukaan taudista vapaassa lokerossa.

Jos komissio ei saa tietoja, sen katsotaan tarkoittavan, ettei ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona ole vahvistettu sekundaaritaudinpurkauksia.

3.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten on sisällettävä liitteessä II täsmennetyt tiedot, ja ne on toimitettava sähköisesti ADIS-järjestelmän kautta.

4 artikla

Luetteloitujen tautien havaitsemista koskeva raportointi unionissa

1.  
Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta edellisen kalenterivuoden osalta sellaisten luokan E tautien havaitsemisesta, jotka on vahvistettu niiden alueella täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä olevassa taulukossa tarkoitetuissa luetteloiduissa lajeissa ja luetteloitujen lajien ryhmissä.
2.  
Ensimmäinen 1 kohdassa tarkoitettu raportti on määrä antaa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2022.
3.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun raportin on sisällettävä liitteessä III täsmennetyt tiedot, ja se on toimitettava sähköisesti ADIS-järjestelmän kautta.

5 artikla

Ilmoittamista ja raportointia koskevat alueet

Jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2016/429 21 artiklan mukaisesti määrittämät ilmoittamista ja raportointia koskevat alueet luetellaan tämän asetuksen liitteessä IV.

6 artikla

Unionin seurantaohjelmien tuloksia koskeva raportointi unionissa

1.  
Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle vuosittain viimeistään 15 päivänä maaliskuuta edellisen kalenterivuoden kattavat tiedot unionin seurantaohjelmien tuloksista.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sähköisesti ADIS-järjestelmän kautta.

▼M2

7 artikla

Hyväksyttyjen hävittämisohjelmien täytäntöönpanon vuotuisia tuloksia koskeva raportointi unionissa

1.  
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta raportit käynnissä olevien hyväksyttyjen hävittämisohjelmiensa täytäntöönpanon tuloksista.
2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen raporttien on sisällettävä kunakin vuonna tiedot, jotka kattavat edellisen kalenterivuoden ja jotka täsmennetään

a) 

liitteessä V olevassa 1 jaksossa luokkien B ja C maaeläintautien hävittämisohjelmien osalta, kun taudista vapaa asema myönnetään pitopaikkatasolla;

b) 

liitteessä V olevassa 2 jaksossa raivotautiviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmien osalta;

c) 

liitteessä V olevassa 3 jaksossa sinikieliviruksen aiheuttamien tartuntojen (serotyypit 1–24) hävittämisohjelmien osalta;

d) 

liitteessä V olevassa 4 jaksossa luokkien B ja C vesieläintautien hävittämisohjelmien osalta.

3.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut raportit on toimitettava sähköisesti ADIS-järjestelmän kautta.

▼B

8 artikla

Hyväksyttyjen hävittämisohjelmien täytäntöönpanon lopullisia tuloksia koskeva raportointi unionissa

1.  
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle hyväksyttyjä hävittämisohjelmiaan koskeva loppuraportti 4 kuukauden kuluessa niiden päättymisestä.

▼M2 —————

▼B

3.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun loppuraportin on sisällettävä tapauksen mukaan 11 artiklan 1 kohdan e–n alakohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa täsmennetyt tiedot, lukuun ottamatta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa raporteissa aiemmin annettuja tietoja, kun jäsenvaltiot pyytävät

a) 

taudista vapaan aseman tunnustamista; tai

b) 

hävittämisohjelmien soveltamisajan jatkamista delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 15 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen tai kyseisen delegoidun asetuksen 49 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaisesti.

4.  
Jos jäsenvaltio ei pyydä 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua taudista vapaan aseman tunnustamista luokan C taudin osalta tai hävittämisohjelmien soveltamisajan jatkamista, sen ei tarvitse toimittaa 1 kohdassa tarkoitettua loppuraporttia. Jäsenvaltion on sen sijaan toimitettava komissiolle ilmoitus, jossa vahvistetaan, että hävittämisohjelmalla ei ole saavutettu taudin hävittämistä ja että sen soveltamisajan jatkamista ei pyydetä.
5.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu loppuraportti on toimitettava sähköisesti ADIS-järjestelmän kautta.

9 artikla

Unionin seurantaohjelmien toimittaminen ja niiden merkittävät muutokset

1.  
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle unionin seurantaohjelmansa viimeistään niiden ensimmäistä soveltamisvuotta edeltävän vuoden 31 päivänä toukokuuta.
2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilta ohjelmilta edellytetään seuraavaa:

a) 

niissä on annettava vähintään delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 11 artiklan 1 kohdassa luetellut tiedot;

b) 

ne on toimitettava sähköisesti tätä tarkoitusta varten laadittuja sähköisiä vakiomalleja käyttäen.

3.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ohjelmat, jotka on toimitettu komissiolle unionin rahoitusta koskevien hakemusten teknisenä osana, katsotaan toimitetuiksi 1 kohdan mukaisesti.
4.  
Jos käynnissä oleviin unionin seurantaohjelmiin tehdään merkittäviä muutoksia, jäsenvaltioiden on saatettava ne ajan tasalle ja toimitettava ne uudelleen.

10 artikla

Hävittämisohjelmien toimittaminen

1.  

►M2  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle hyväksyttäväksi ◄

a) 

pakolliset hävittämisohjelmansa viimeistään niiden ensimmäistä soveltamisvuotta edeltävän vuoden 31 päivänä toukokuuta;

b) 

valinnaiset hävittämisohjelmansa milloin tahansa.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen hävittämisohjelmien on sisällettävä asiaankuuluvat tiedot, joista säädetään

a) 

liitteessä VII olevassa 1 jaksossa luokkien B ja C maaeläintautien hävittämisohjelmien osalta, kun taudista vapaa asema myönnetään pitopaikkatasolla;

b) 

liitteessä VII olevassa 2 jaksossa raivotautiviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmien osalta;

c) 

liitteessä VII olevassa 3 jaksossa sinikieliviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmien osalta;

d) 

liitteessä VII olevassa 4 jaksossa luokkien B ja C vesieläintautien hävittämisohjelmien osalta.

▼M2

3.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut hävittämisohjelmat on toimitettava sähköisesti ADIS-järjestelmän kautta.

▼B

11 artikla

Hakemus jäsenvaltioiden ja vyöhykkeiden taudista vapaan aseman tunnustamiseksi maa- ja vesieläintautien osalta ja lokeroiden taudista vapaan aseman tunnustamiseksi vesieläintautien osalta

1.  

►M2  Kun jäsenvaltiot hakevat komissiolta taudista vapaan aseman tunnustamista delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 4 luvun 1 ja 2 jakson mukaisesti, niiden on sisällytettävä hakemuksiinsa asiaankuuluvat tiedot – lukuun ottamatta tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitetuissa raporteissa aiemmin toimitettuja tietoja – jotka täsmennetään ◄

a) 

liitteessä VI olevissa 1 ja 2 jaksossa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu luetteloitujen lajien puuttumiseen;

b) 

liitteessä VI olevissa 1 ja 3 jaksossa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu taudinaiheuttajan selviytymiskyvyttömyyteen;

c) 

liitteessä VI olevissa 1 ja 4 jaksossa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu luetteloitujen maaeläintautien luetteloitujen tartunnanlevittäjien selviytymiskyvyttömyyteen;

d) 

liitteessä VI olevissa 1 ja 5 jaksossa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu aiempiin tietoihin ja seurantatietoihin;

e) 

liitteessä VI olevassa 1 jaksossa ja 6 jakson 1 kohdassa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntojen hävittämisohjelmiin, kun kyseessä ovat pidettävät nautaeläimet;

f) 

liitteessä VI olevassa 1 jaksossa ja 6 jakson 2 kohdassa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntojen hävittämisohjelmiin, kun kyseessä ovat pidettävät lammas- ja vuohieläimet;

g) 

liitteessä VI olevassa 1 jaksossa ja 6 jakson 3 kohdassa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu MTBC-tartuntojen hävittämisohjelmiin;

h) 

liitteessä VI olevassa 1 jaksossa ja 6 jakson 4 kohdassa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu nautojen tarttuvan leukoosin (EBL) hävittämisohjelmiin;

i) 

liitteessä VI olevassa 1 jaksossa ja 6 jakson 5 kohdassa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin (IBR/IPV) hävittämisohjelmiin;

j) 

liitteessä VI olevassa 1 jaksossa ja 6 jakson 6 kohdassa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamien tartuntojen (ADV) hävittämisohjelmiin;

k) 

liitteessä VI olevassa 1 jaksossa ja 6 jakson 7 kohdassa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu naudan virusripulin (BVD) hävittämisohjelmiin;

l) 

liitteessä VI olevassa 1 jaksossa ja 6 jakson 8 kohdassa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu raivotautiviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmiin;

m) 

liitteessä VI olevassa 1 jaksossa ja 6 jakson 9 kohdassa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu sinikieliviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmiin;

n) 

liitteessä VI olevassa 1 jaksossa ja tarvittaessa 6 jakson 10 kohdassa, jos taudista vapaan aseman tunnustamista koskeva hakemus perustuu vesieläintautien hävittämisohjelmiin.

2.  

Lokeroiden taudista vapaan aseman tunnustamista koskevien hakemusten on sisällettävä 1 kohdan n alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

a) 

kun kyseessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 73 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut lokerot, asiakirjat, joilla osoitetaan kyseisen delegoidun asetuksen 79 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattaminen;

b) 

kun kyseessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 73 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut lokerot, kyseisen delegoidun asetuksen 73 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu arviointi ja yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista delegoidun asetuksen 73 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jotka on otettu käyttöön kyseisen taudin kyseiseen lokeroon kulkeutumisen estämiseksi.

3.  
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi kaikista kyseisen taudin vahvistetuista tapauksista, jotka on havaittu kyseisellä alueella taudista vapaan aseman tunnustamista koskevien hakemusten jättöpäivän jälkeen ja ennen kyseisen aseman tunnustamispäivää.
4.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti ADIS-järjestelmän kautta.

12 artikla

Taudista vapaita jäsenvaltioita tai vyöhykkeitä ja lokeroita koskeva tietojenvaihto

1.  
Asetuksen (EU) 2016/429 38 artiklassa tarkoitettu taudista vapaiden alueiden, vyöhykkeiden ja lokeroiden luettelo on laadittava käyttäen komission verkkosivustolla olevaa sähköistä vakiomallia.
2.  
Jäsenvaltioiden on muutettava 1 kohdassa tarkoitettua luetteloa kahden työpäivän kuluessa, jos alueen, vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaa asema muuttuu sen vuoksi, ettei aseman säilyttämistä koskevia vaatimuksia ole noudatettu.
3.  
Jäsenvaltioiden on tehtävä delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 83 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut vyöhykkeitä tai lokeroita koskevat alustavat ilmoitukset tiettyjen vesieläintautien osalta käyttäen komission verkkosivustolla olevaa sähköistä vakiomallia.

13 artikla

ADIS-järjestelmän perustamista ja käyttöä koskevat menettelyt

Jäsenvaltioiden on käytettävä ADIS-järjestelmää tai mitä tahansa sen osaa tietojen tallentamiseen ja siirtämiseen tämän asetuksen mukaisesti komission niille ilmoittamasta päivästä alkaen.

14 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

LUETTELOIDUT TAUDIT, JOISTA ON ILMOITETTAVA UNIONISSA

1.    Luetteloidut maaeläintaudit, joista on ilmoitettava unionissa 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti

— 
Suu- ja sorkkatauti
— 
Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta
— 
Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttama tartunta
— 
Lumpy skin -tautiviruksen aiheuttama tartunta
— 
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC -tartunta (naudan tarttuva keuhkorutto)
— 
Lammas- ja vuohirokko
— 
Pikkumärehtijärutto-viruksen aiheuttama tartunta
— 
Vuohen tarttuva keuhkorutto
— 
Afrikkalainen hevosrutto
— 
Burkholderia mallei -tartunta (räkätauti)
— 
Klassinen sikarutto
— 
Afrikkalainen sikarutto
— 
Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa
— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa se on diagnosoitu
— 
Columbiformes-lahkon linnuissa, paitsi jos niitä pidetään siipikarjana, tai
— 
luetteloituihin lajeihin kuuluvissa luonnonvaraisissa eläimissä
— 
Raivotautiviruksen aiheuttama tartunta
— 
Epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttama tartunta
— 
Pernarutto
— 
Surra (Trypanosoma evansi)
— 
Ebolavirustauti
— 
Hevosen näivetystauti
— 
Astumatauti
— 
Venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti
— 
Pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintyminen
— 
Tropilaelaps-punkin (Tropilaelaps spp.) esiintyminen
— 
Batrachochytrium salamandrivorans -sienen aiheuttama tartunta
— 
Japanin enkefaliitti
— 
Länsi-Niilin kuume
— 
Hevosen enkefalomyeliitti (itäinen ja läntinen)

2.    Luetteloidut vesieläintaudit, joista on ilmoitettava unionissa 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti

— 
Epitsoottinen vertamuodostavan kudoksen kuolio
— 
Mikrocytos mackini -tartunta
— 
Perkinsus marinus -loisen aiheuttama tartunta
— 
Taura-syndrooma -viruksen aiheuttama tartunta
— 
Yellow head -viruksen aiheuttama tartunta

3.    Luetteloidut maaeläintaudit, joista on ilmoitettava unionissa 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti

— 
Brucella abortus-, B. melitensis-, B. suis -tartunta
— 
Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunta (MTBC)
— 
Naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti (IBR/IPV)
— 
Naudan virusripuli (BVD)
— 
Nautojen tarttuva leukoosi (EBL)
— 
Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttama tartunta (ADV)

4.    Luetteloidut maaeläintaudit, joista on ilmoitettava unionissa 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti

— 
Sinikieliviruksen aiheuttama tartunta (serotyypit 1–24) serotyypin mukaan
— 
Varroa spp. -punkin esiintyminen
— 
Echinococcus multilocularis -loisen esiintyminen

5.    Luetteloidut vesieläintaudit, joista on ilmoitettava unionissa 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti

— 
Virusperäinen verenvuotoseptikemia
— 
Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio
— 
ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttama tartunta
— 
Nilviäisten marteilioosi (Marteilia refringens)
— 
Bonamia exitiosa -loisen aiheuttama tartunta
— 
Bonamia ostreae -loisen aiheuttama tartunta
— 
Valkopilkkutautiviruksen aiheuttama tartunta
LIITE II

LUETTELOITUJEN TAUTIEN TAUDINPURKAUKSIA KOSKEVAA UNIONIN ILMOITUSTA VARTEN 3 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI TOIMITETTAVAT TIEDOT

1. Lähettämispäivä.

2. Lähettämisaika.

3. Maan nimi.

4. Taudin nimi ja patogeenin tyyppi, tapauksen mukaan.

5. Taudinpurkauksen sarjanumero.

6. Taudinpurkauksen tyyppi (primaari-/sekundaaritaudinpurkaus).

7. Tähän taudinpurkaukseen liittyvän taudinpurkauksen viitenumero (tarvittaessa).

▼M1

8. Taudinpurkauksen alue ja maantieteellinen sijainti. Kaikkien täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 1 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen luokan A tautien osalta on ilmoitettava, onko taudinpurkaus ilmennyt paikassa, johon jo sovelletaan rajoituksia sen jälkeen, kun rajoitusvyöhykkeitä on perustettu samaa luokan A tautia varten asetuksen (EU) 2016/429 64, 70, 71, 257, 258 tai 259 artiklan mukaisesti.

▼B

9. Päivämäärä, jona taudinpurkausta epäiltiin.

10. Päivämäärä, jona taudinpurkaus vahvistettiin.

11. Käytetyt diagnoosimenetelmät.

12. Taudin alkuperä.

13. Toteutetut torjuntatoimenpiteet.

14. Eläimet, joihin taudinpurkaus liittyy:

a) 

Maaeläimet (lajeittain), lukuun ottamatta tarhamehiläisiä ja kimalaisia:

i) 

taudille alttiiden eläinten lukumäärä, mukaan lukien tarvittaessa luonnonvaraiset eläimet;

ii) 

kliinisesti tai vähäoireisesti tartunnan tai loisen saaneiden eläinten arvioitu lukumäärä, mukaan lukien tarvittaessa luonnonvaraiset eläimet;

iii) 

kuolleiden eläinten tai luonnonvaraisten eläinten tapauksessa kuolleina löydettyjen eläinten arvioitu lukumäärä;

iv) 

lopetettujen eläinten lukumäärä;

v) 

teurastettujen eläinten lukumäärä;

b) 

Tarhamehiläiset ja kimalaiset:

i) 

taudille alttiiden yhdyskuntien lukumäärä;

ii) 

kliinisesti tai vähäoireisesti tartunnan tai loisen saaneiden yhdyskuntien lukumäärä;

iii) 

kuolleiden yhdyskuntien lukumäärä;

iv) 

hävitettyjen yhdyskuntien lukumäärä;

c) 

Vesieläimet (lajeittain):

i) 

taudille alttiiden eläinten arvioitu lukumäärä tai biomassa, mukaan lukien tarvittaessa luonnonvaraiset eläimet;

ii) 

kliinisesti tai vähäoireisesti tartunnan tai loisen saaneiden eläinten arvioitu lukumäärä tai biomassa, mukaan lukien tarvittaessa luonnonvaraiset eläimet;

iii) 

kuolleiden eläinten tai luonnonvaraisten eläinten tapauksessa kuolleina löydettyjen eläinten arvioitu lukumäärä tai biomassa;

iv) 

lopetettujen eläinten arvioitu lukumäärä tai biomassa;

v) 

teurastettujen eläinten arvioitu lukumäärä tai biomassa.

▼M1

15. Päivä, jona alustava puhdistus ja desinfiointi on saatu päätökseen jonkin pidettävissä eläimissä ilmenneen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 1 artiklan 1 kohdassa määritellyn luokan A taudin taudinpurkauksen jälkeen.

▼B
LIITE III

LUETTELOITUJEN TAUTIEN HAVAITSEMISTA KOSKEVAA UNIONIN RAPORTTIA VARTEN 4 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI TOIMITETTAVAT TIEDOT

1. Raportin päivämäärä.

2. Raportointijakso.

3. Maan nimi.

4. Taudin nimi ja patogeenin tyyppi, tapauksen mukaan.

5. Taudinpurkausten lukumäärä luetteloitujen eläinlajien tai eläinlajiryhmien mukaan raportointijaksolla.

6. Viimeisimmän taudinpurkauksen vahvistamispäivä.
LIITE IV

5 ARTIKLAN MUKAISET ILMOITTAMISTA JA RAPORTOINTIA KOSKEVAT JÄSENVALTIOIDEN ALUEET▼M1

Jäsenvaltio (1)

Ilmoittamista ja raportointia koskevat alueet

▼B

Belgia

province – provincie

Bulgaria

област

Tšekki

okres

Tanska

eläinlääkintäyksiköt tai kunnat

Saksa

Kreis, Regierungsbezirk oder Bundesland

Viro

maakond

Irlanti

county

Kreikka

περιφερειακή ενότητα

Espanja

provincia

Ranska

département

Kroatia

županija

Italia

provincia

Kypros

επαρχία

Latvia

novads

Liettua

apskritis

Luxemburg

koko maa

Unkari

megye

Malta

koko maa

Alankomaat

gemeente

Itävalta

Bezirk

Puola

powiat

Portugali

mannermaa: distrito

alueen muut osat: região autónoma

Romania

județ

Slovenia

območni urad

Slovakia

kraj

Suomi

maakunta/landskap

Ruotsi

kommun

▼M1

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

Divisional Veterinary Office

▼B

(1)   

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.
LIITE V

7 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHDAN MUKAISESTI TOIMITETTAVAT TIEDOT PAKOLLISTEN JA VALINNAISTEN HÄVITTÄMISOHJELMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANON TULOKSISTA

1 JAKSO

Luokkien B ja C maaeläintautien hävittämisohjelmien tulokset, kun taudista vapaa asema myönnetään pitopaikkatasolla

Tiedot, jotka on toimitettava luokkien B ja C maaeläintautien hävittämisohjelmista, kun taudista vapaa asema myönnetään pitopaikkatasolla:

1. 

Raportin päivämäärä.

2. 

Raportointijakso.

3. 

Maan nimi.

4. 

Taudin nimi.

5. 

Alueellinen soveltamisala (jos liitteessä VII olevan 1 jakson 4 kohdan mukainen alueellinen soveltamisala on muuttunut).

▼M2

6. 

Tiedot asianomaisista pitopaikoista ja eläimistä, jotka sijaitsevat 5 kohdan mukaisella alueella, vyöhykkeittäin, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi vyöhyke:

a) 

kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvien eläinten pitopaikkojen lukumäärä 31. joulukuuta, lukuun ottamatta pitopaikkoja, joihin sovelletaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 ( 1 ) 19 artiklan mukaista poikkeusta;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettävien kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvien eläinten lukumäärä 31. joulukuuta;

c) 

niiden pitopaikkojen, joilla on taudista vapaa asema, mukaan lukien pitopaikat, joiden taudista vapaa asema on peruutettu väliaikaisesti, ilman rokotuksia tai kun tautia torjutaan rokotuksin (tapauksen mukaan), lukumäärä a alakohdassa tarkoitettujen pitopaikkojen lukumäärästä 31. joulukuuta;

d) 

edellä c alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettävien eläinten lukumäärä;

e) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa on vahvistettu tartunta raportointijakson aikana.

▼B

2 JAKSO

Raivotautiviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmien tulokset

Tiedot, jotka on toimitettava raivotautiviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmista:

1. 

Raportin päivämäärä.

2. 

Raportointijakso.

3. 

Maan nimi.

4. 

Alueellinen soveltamisala (jos liitteessä VII olevan 2 jakson 3 kohdan mukainen alueellinen soveltamisala on muuttunut).

5. 

Tiedot seurannasta vyöhykkeittäin tai alueittain, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi alue, mukaan lukien vähintään kartat, joissa on seuraavat tiedot:

a) 

Testattujen indikaattorieläinten lukumäärä lajeittain;

b) 

Vahvistettujen tapausten lukumäärä lajeittain.

6. 

Tiedot luonnonvaraisten eläinten rokottamisesta vyöhykkeittäin tai alueittain, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi alue:

a) 

Rokotuskampanjoiden lukumäärä ja päivämäärät;

b) 

Saavutettu rokotesyöttien tiheys ja, jos rokotusalueen kokonaiskoko rokotuskampanjaa kohden on suurempi kuin 20 000  km2, kartat rokotesyöttien tiheydestä;

c) 

Komission pyynnöstä sähköiset tiedostot, jotka sisältävät

i) 

Rokotesyöttien levittämisen aikana kirjatut lentoreitit;

ii) 

Lentolevityksen aikana kirjattu rokotesyöttien levitys (ajankohta ja sijainti, jolloin kukin syötti pudotettiin), jos rokotusalueen kokonaiskoko rokotuskampanjaa kohden on suurempi kuin 20 000  km2;

d) 

Tiedot rokotuksen vaikuttavuuden seurannasta sekä kartat, joissa on seuraavat tiedot:

i) 

biomerkkiainetestissä positiivisen tuloksen saaneiden eläinten lukumäärä / tehtyjen biomerkkiainetestien lukumäärä;

ii) 

serologisissa testeissä positiivisen tuloksen saaneiden eläinten lukumäärä / tehtyjen serologisten testien lukumäärä.

3 JAKSO

Sinikieliviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmien tulokset

Tiedot, jotka on toimitettava sinikieliviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmista:

1. 

Raportin päivämäärä.

2. 

Raportointijakso.

3. 

Maan nimi.

4. 

Alueellinen soveltamisala (jos liitteessä VII olevan 3 jakson 3 kohdan mukainen alueellinen soveltamisala on muuttunut).

5. 

Tiedot seurannasta 4 kohdan mukaisella alueella, vyöhykkeittäin tai alueittain, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi alue:

a) 

kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvia eläimiä pitävien pitopaikkojen lukumäärä 31. joulukuuta;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettävien kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvien eläinten lukumäärä 31. joulukuuta;

c) 

niiden kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvia eläimiä pitävien pitopaikkojen lukumäärä, joissa on rokotettu sinikielivirusta vastaan, ja raportointijaksolla rokotettujen eläinten lukumäärä lajeittain ja tarvittaessa sinikieliviruksen serotyypin mukaan;

d) 

raportointijakson aikana vahvistettujen taudinpurkausten lukumäärä sinikieliviruksen serotyypin mukaan;

e) 

tarvittaessa tartunnanlevittäjiltä suojattujen pitopaikkojen lukumäärä ja sijainti;

f) 

tarvittaessa kuvaus kausittain sinikieliviruksesta vapaista alueista sekä tartunnanlevittäjistä vapaan kauden alkamis- ja päättymispäivät.

4 JAKSO

Luokkien B ja C vesieläintautien hävittämisohjelmien tulokset

Tiedot, jotka on toimitettava luokkien B ja C vesieläintautien hävittämisohjelmista:

1. 

Raportin päivämäärä.

2. 

Raportointijakso.

3. 

Maan nimi.

4. 

Taudin nimi.

5. 

Alueellinen soveltamisala (jos liitteessä VII olevan 4 jakson 4 kohdan mukainen alueellinen soveltamisala on muuttunut).

▼M2

6. 

Tiedot asianomaisista vesiviljelypitopaikoista ja eläimistä, jotka sijaitsevat 5 kohdassa tarkoitetulla alueella, jäsenvaltioittain, vyöhykkeittäin tai lokeroittain:

a) 

niiden hyväksyttyjen vesiviljelypitopaikkojen lukumäärä ja niiden rekisteröityjen vesiviljelypitopaikkojen lukumäärä, joissa pidetään kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvia eläimiä, ja tarvittaessa niiden luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen lukumäärä, jotka kuuluvat hävittämisohjelmaan 31. joulukuuta;

b) 

niiden vesiviljelypitopaikkojen ja tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen, joissa ei 31. joulukuuta ollut tartuntaa, lukumäärä a alakohdassa tarkoitettujen pitopaikkojen tai näytteenottopaikkojen lukumäärästä;

c) 

niiden tartunnan saaneiden vesiviljelypitopaikkojen ja tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen, joissa oli vahvistettu tapaus (vahvistettuja tapauksia), lukumäärä a alakohdassa tarkoitettujen pitopaikkojen ja näytteenottopaikkojen lukumäärästä 31. joulukuuta;

d) 

niiden uusien tartunnan saaneiden vesiviljelypitopaikkojen ja tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen, joissa oli vahvistettu tapaus (vahvistettuja tapauksia), lukumäärä a alakohdassa tarkoitettujen pitopaikkojen ja näytteenottopaikkojen lukumäärästä 31. joulukuuta.

▼B
LIITE VI

▼M2

TIEDOT, JOTKA ON 11 ARTIKLAN MUKAISESTI SISÄLLYTETTÄVÄ JÄSENVALTIOIDEN TAI VYÖHYKKEIDEN TAUDISTA VAPAAN ASEMAN TUNNUSTAMISTA MAA- JA VESIELÄINTAUTIEN OSALTA KOSKEVIIN HAKEMUKSIIN SEKÄ LOKEROIDEN TAUDISTA VAPAAN ASEMAN TUNNUSTAMISTA VESIELÄINTAUTIEN OSALTA KOSKEVIIN HAKEMUKSIIN

▼B

1 JAKSO

Yleisten kriteerien noudattaminen

Taudista vapaan aseman tunnustamista koskeviin hakemuksiin sisällytettävät yleiset tiedot:

1. 

Hakemuksen päivämäärä.

2. 

Maan nimi.

3. 

Taudin nimi.

4. 

Alueellinen soveltamisala taudista vapaan aseman tunnustamisen osalta.

5. 

Selvitys, jossa vahvistetaan, että delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 66 artiklan a alakohdan mukaiset asiaankuuluvat yleiset kriteerit täyttyvät jäsenvaltioiden tai vyöhykkeiden osalta tai että mainitun delegoidun asetuksen 73 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset asiaankuuluvat yleiset kriteerit täyttyvät vesiviljelyeläimiä pitävien lokeroiden osalta.

2 JAKSO

Luetteloitujen lajien puuttumiseen perustuva taudista vapaa asema

Tiedot, jotka on sisällytettävä hakemuksiin, jotka koskevat taudista vapaan aseman tunnustamista sillä perusteella, että luetteloituja lajeja ei esiinny:

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 67 artiklan 2 kohdan tai 74 artiklan 2 kohdan mukaiset asiakirjat.

3 JAKSO

Taudinaiheuttajan selviytymiskyvyttömyyteen perustuva taudista vapaa asema

Tiedot, jotka on sisällytettävä hakemuksiin, jotka koskevat taudista vapaan aseman tunnustamista taudinaiheuttajan selviytymiskyvyttömyyden perusteella:

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 68 artiklan 2 kohdan tai 75 artiklan 2 kohdan mukaiset asiakirjat.

4 JAKSO

Luetteloitujen maaeläintautien luetteloitujen tartunnanlevittäjien selviytymiskyvyttömyyteen perustuva taudista vapaa asema

Tiedot, jotka on sisällytettävä hakemuksiin, jotka koskevat taudista vapaan aseman tunnustamista luetteloitujen maaeläintautien luetteloitujen tartunnanlevittäjien selviytymiskyvyttömyyden perusteella:

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 69 artiklan 2 kohdan mukaiset asiakirjat.

5 JAKSO

Aiempiin tietoihin ja seurantatietoihin perustuva taudista vapaa asema

1. Tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä hakemuksiin, jotka koskevat aiempiin tietoihin ja seurantatietoihin perustuvan taudista vapaan aseman tunnustamista, edellyttäen, että tautia ei ole koskaan raportoitu kyseisellä alueella tai se on hävitetty eikä sitä ole raportoitu vähintään 25 vuoteen ennen taudista vapaan aseman tunnustamista kyseisellä alueella koskevan hakemuksen jättämistä:

a) 

jos haetaan Varroa spp. -punkin esiintymisestä vapaan aseman tunnustamista:

asiakirjatodisteet delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteessä V olevan III osan 1 jakson a–f alakohdassa säädettyjen vaatimusten täyttymisestä;

b) 

jos haetaan Bonamia exitiosa -loisen aiheuttamasta tartunnasta vapaan aseman tunnustamista:

i) 

tulokset tutkimuksesta, jota on toteutettu vähintään vuoden ajan kaikissa luetteloituja lajeja pitävissä pitopaikoissa tai pitopaikkojen ryhmissä tietyssä jäsenvaltiossa, tietyllä vyöhykkeellä tai tietyssä lokerossa ja tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikoissa. Ne on täytynyt testata käyttäen otoskokoa, joka mahdollistaa Bonamia exitiosa -loisen aiheuttaman tartunnan havaitsemisen 95 prosentin luottamustasolla, jos taudinaiheuttajan esiintyvyys populaatiossa on 2 prosenttia;

ii) 

toimenpiteet, jotka on toteutettu, jotta estetään Bonamia exitiosa -loisen kulkeutuminen kyseiselle alueelle;

iii) 

taudinpurkauksen yhteydessä sovellettavat taudintorjuntatoimenpiteet;

c) 

jos haetaan valkopilkkutautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaan aseman tunnustamista:

i) 

tulokset tutkimuksesta, jota on toteutettu vähintään vuoden ajan kaikissa luetteloituja lajeja pitävissä pitopaikoissa tai pitopaikkojen ryhmissä tietyssä jäsenvaltiossa, tietyllä vyöhykkeellä tai tietyssä lokerossa ja tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikoissa. Ne on täytynyt testata käyttäen otoskokoa, joka mahdollistaa valkopilkkutautiviruksen aiheuttaman tartunnan havaitsemisen 95 prosentin luottamustasolla, jos taudinaiheuttajan esiintyvyys populaatiossa on 2 prosenttia;

ii) 

toimenpiteet, jotka on toteutettu, jotta estetään valkopilkkutautiviruksen kulkeutuminen kyseiselle alueelle;

iii) 

taudinpurkauksen yhteydessä sovellettavat taudintorjuntatoimenpiteet.

2. Vähintään edeltävien 10 vuoden ajalta tiedot, jotka on sisällytettävä hakemuksiin, jotka koskevat naudan virusripulista (BVD) vapaan aseman tunnustamista aiempien tietojen ja seurantatietojen perusteella, kun tautia on raportoitu viimeisten 25 vuoden aikana ja se on hävitetty kyseiseltä alueelta:

a) 

nautaeläimiä pitävien pitopaikkojen lukumäärä pitopaikan terveystilanteen ( 2 ) mukaan luokiteltuina ja näissä pitopaikoissa pidettävien nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta;

b) 

nautaeläimiä pitävien pitopaikkojen (tartunnan saaneet, ei tartuntoja) BVD-aseman määrittämiseen käytetyt testausstrategia/-järjestelmät ja diagnoosimenetelmät;

c) 

testausstrategia/-järjestelmät ja diagnoosimenetelmät, joilla osoitetaan nautaeläimiä pitävien pitopaikkojen tartunnasta vapaan aseman säilyttäminen;

d) 

toimenpiteet, joilla estetään BVD-viruksen kulkeutuminen kyseiselle alueelle;

e) 

taudinpurkauksen yhteydessä sovellettavat taudintorjuntatoimenpiteet;

f) 

taudinpurkausten lukumäärä vuodessa;

g) 

vahvistettujen tapausten lukumäärä edeltävien 18 kuukauden aikana;

h) 

rokotushistoria ja päivämäärä, jolloin kiellettiin pidettävien nautaeläinten rokottaminen BVD:tä vastaan.

3. Tiedot, jotka on sisällytettävä hakemuksiin, jotka koskevat aiempiin tietoihin ja seurantatietoihin perustuvan taudista vapaan aseman tunnustamista, jos haetaan tunnustamista Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaalle asemalle ilman rokotuksia:

asiakirjatodisteet delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteessä V olevan IV osan 1 jakson a–e alakohdassa vahvistettujen vaatimusten täyttymisestä.

6 JAKSO

Hävittämisohjelmiin perustuva taudista vapaa asema

Kalenterivuosittain tiedot, jotka on sisällytettävä hakemuksiin, jotka koskevat taudista vapaan aseman tunnustamista hävittämisohjelmien perusteella:

▼M2

1. 

kun kyseessä ovat Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntojen hävittämisohjelmat pidettävien nautaeläinten osalta, vyöhykkeittäin, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi vyöhyke:

a) 

nautaeläinten pitopaikkojen lukumäärä, lukuun ottamatta delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 19 artiklan mukaisen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvia pitopaikkoja, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

c) 

nautaeläinten niiden pitopaikkojen lukumäärä, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, mukaan lukien pitopaikat, joiden taudista vapaa asema on peruutettu, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

d) 

edellä c alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

e) 

niiden nautaeläinten pitopaikkojen lukumäärä, joissa nautaeläimille on tehty serologinen testi Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan varalta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

f) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa epäillään tartuntaa e alakohdassa tarkoitetun testauksen perusteella, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

g) 

niiden pidettävien nautaeläinten tutkittujen keskenmenotapausten lukumäärä, jotka ovat mahdollisesti aiheutuneet Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

h) 

päivä, jona pidettävissä nautaeläimissä on viimeksi vahvistettu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta;

i) 

päivä, jona pidettävät nautaeläimet on viimeksi rokotettu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntaa vastaan.

2. 

kun kyseessä ovat Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntojen hävittämisohjelmat pidettävien lammas- ja vuohieläinten osalta, vyöhykkeittäin, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi vyöhyke:

a) 

lammas- tai vuohieläinten pitopaikkojen lukumäärä, lukuun ottamatta delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 19 artiklan mukaisen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvia pitopaikkoja, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen lammas- tai vuohieläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

c) 

lammas- tai vuohieläinten niiden pitopaikkojen lukumäärä, joilla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, mukaan lukien pitopaikat, joiden taudista vapaa asema on peruutettu, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

d) 

edellä c alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen lammas- tai vuohieläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

e) 

lammas- tai vuohieläinten niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa lammas- tai vuohieläimille on tehty testi Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan varalta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

f) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa epäillään tartuntaa e alakohdassa tarkoitetun testauksen perusteella, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

g) 

niiden pidettävien lammas- tai vuohieläinten tutkittujen keskenmenotapausten lukumäärä, jotka ovat mahdollisesti aiheutuneet Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

h) 

päivä, jona pidettävissä lammas- tai vuohieläimissä on viimeksi vahvistettu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta;

i) 

päivä, jona pidettävät lammas- tai vuohieläimet on viimeksi rokotettu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntaa vastaan.

3. 

kun kyseessä ovat MTBC-tartuntojen hävittämisohjelmat, vyöhykkeittäin, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi vyöhyke:

a) 

nautaeläinten pitopaikkojen lukumäärä, lukuun ottamatta delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 19 artiklan mukaisen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvia pitopaikkoja, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

c) 

nautaeläinten niiden pitopaikkojen lukumäärä, joilla on MTBC-tartunnasta vapaa asema, mukaan lukien pitopaikat, joiden taudista vapaa asema on peruutettu, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

d) 

edellä c alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

e) 

nautaeläinten niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa nautaeläimet on testattu MTBC:n varalta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

f) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa epäillään tartuntaa e alakohdassa tarkoitetun testauksen perusteella, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

g) 

niiden teurastettujen nautaeläinten lukumäärä, joissa on vaurioita, jotka antavat aihetta epäillä MTBC-tartuntaa, ja jotka on tutkittu, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

h) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa on vahvistettu MTBC-tartunta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana.

4. 

kun kyseessä ovat nautojen tarttuvan leukoosin (EBL) hävittämisohjelmat, vyöhykkeittäin, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi vyöhyke:

a) 

nautaeläinten pitopaikkojen lukumäärä, lukuun ottamatta delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 19 artiklan mukaisen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvia pitopaikkoja, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

c) 

nautaeläinten niiden pitopaikkojen lukumäärä, joilla on EBL:stä vapaa asema, mukaan lukien pitopaikat, joiden taudista vapaa asema on peruutettu, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

d) 

edellä c alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

e) 

nautaeläinten niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa nautaeläimet on testattu EBL:n varalta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

f) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa epäillään tartuntaa e alakohdassa tarkoitetun testauksen perusteella, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

g) 

yli 24 kuukauden ikäisistä sellaisista teurastetuista nautaeläimistä otettujen näytteiden lukumäärä, joissa on mahdollisesti EBL:n aiheuttamia kasvaimia ja joille on tehty laboratoriotutkimus EBL:n esiintymisen vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

h) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa on vahvistettu EBL-tartunta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana.

5. 

kun kyseessä ovat naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin (IBR/IPV) hävittämisohjelmat, vyöhykkeittäin, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi vyöhyke:

a) 

nautaeläinten pitopaikkojen lukumäärä, lukuun ottamatta delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 19 artiklan mukaisen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvia pitopaikkoja, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

c) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joilla on IBR:stä/IPV:stä vapaa asema, mukaan lukien pitopaikat, joiden taudista vapaa asema on peruutettu, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

d) 

edellä c alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

e) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa nautaeläimet on testattu IBR:n/IPV:n varalta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

f) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa epäillään tartuntaa e alakohdassa tarkoitetun testauksen perusteella, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

g) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa on vahvistettu IBR/IPV-tartunta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

h) 

päivämäärä, jolloin pidettävien nautaeläinten rokottaminen IBR:ää/IPV:tä vastaan kiellettiin.

6. 

kun kyseessä ovat ADV-tartuntojen hävittämisohjelmat, vyöhykkeittäin, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi vyöhyke:

a) 

sikaeläinten pitopaikkojen lukumäärä, lukuun ottamatta delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 19 artiklan mukaisen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvia pitopaikkoja, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen sikaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

c) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joilla on ADV-tartunnasta vapaa asema, mukaan lukien pitopaikat, joiden taudista vapaa asema on peruutettu, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

d) 

edellä c alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen sikaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

e) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa on toteutettu seurantaa kliinisen, virologisen tai serologisen näytön saamiseksi ADV-tartunnasta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

f) 

edellä e alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa testattujen sikaeläinten lukumäärä kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

g) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa on vahvistettu ADV-tartunta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana.

h) 

päivämäärä, jolloin pidettävien sikaeläinten rokottaminen ADV:tä vastaan kiellettiin.

7. 

kun kyseessä ovat naudan virusripulin (BVD) hävittämisohjelmat, vyöhykkeittäin, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi vyöhyke:

a) 

nautaeläinten pitopaikkojen lukumäärä, lukuun ottamatta delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 19 artiklan mukaisen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvia pitopaikkoja, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

c) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joilla on BVD:stä vapaa asema, mukaan lukien pitopaikat, joiden taudista vapaa asema on peruutettu, kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

d) 

edellä c alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettyjen nautaeläinten lukumäärä kunkin vuoden 31. joulukuuta kolmen viime vuoden aikana;

e) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, jotka on testattu BVD:n varalta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

f) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa epäillään tartuntaa e alakohdassa tarkoitetun testauksen perusteella, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana;

g) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä, joissa on vahvistettu BVD-tartunta, kunakin vuonna kolmen viime vuoden aikana.

h) 

päivämäärä, jolloin pidettävien nautaeläinten rokottaminen BVD:tä vastaan kiellettiin.

▼B

8. 

kun kyseessä ovat raivotautiviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmat, vyöhykkeittäin tai alueittain, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi alue, tiedot seuraavista seikoista:

a) 

seuranta, mukaan lukien vähintään kartat, joissa on seuraavat tiedot:

i) 

testatut indikaattorieläimet lajeittain;

ii) 

vahvistetut tapaukset lajeittain;

b) 

luonnonvaraisten eläinten rokottaminen:

i) 

rokotuskampanjoiden lukumäärä ja päivämäärät;

ii) 

saavutettu rokotesyöttien tiheys vyöhykettä tai aluetta kohden ja, jos rokotusalueen kokonaiskoko rokotuskampanjaa kohden on suurempi kuin 20 000  km2, kartat rokotesyöttien tiheydestä;

iii) 

komission pyynnöstä sähköiset tiedostot, jotka sisältävät

— 
rokotesyöttien levittämisen aikana kirjatut lentoreitit;
— 
rokotesyöttien jakautumisen: lentolevityksen aikana kirjattu ajankohta ja sijainti, jolloin kukin syötti pudotettiin, jos rokotusalueen kokonaiskoko rokotuskampanjaa kohden on suurempi kuin 20 000  km2;
iv) 

rokotuksen vaikuttavuuden seuranta sekä kartat, joissa on seuraavat tiedot:

— 
biomerkkiainetestissä positiivisen tuloksen saaneiden eläinten lukumäärä / tehtyjen biomerkkiainetestien lukumäärä;
— 
serologisissa testeissä positiivisen tuloksen saaneiden eläinten lukumäärä / serologisten testien lukumäärä;
v) 

rokotesyöteille tehtyjen titraustestien lukumäärä ja tulokset;

c) 

niiden vahvistettujen tapausten lukumäärä, joissa raivotautiviruksen aiheuttama tartunta ei tapahtunut kyseisellä alueella (tuontitapaukset);

d) 

jos c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on havaittu epidemiologisia yhteyksiä, tarvittaessa kyseisen eläimen kuolemaa seuraavien 6 kuukauden aikana toteutetusta tehostetusta seurannasta saadut tulokset.

9. 

kun kyseessä ovat sinikieliviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmat:

a) 

alueellinen soveltamisala kartalla ja hävittämisohjelman kattamien maantieteellisten ja hallinnollisten alueiden kuvaus ja rajojen määrittely sekä vyöhykkeiden ja alueiden nimet, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi alue; tarvittaessa syyt delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 37 artiklan 3 kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamiseen ja vyöhykkeen kehitys ohjelman aikana;

b) 

kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvia eläimiä pitävien pitopaikkojen lukumäärä 31. joulukuuta;

c) 

edellä b alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettävien kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvien eläinten lukumäärä 31. joulukuuta;

d) 

vuosittain täytäntöön pannut näytteenotto-ohjelmat: kartoitusyksikkö ja käytetyt valintakriteerit, testaustiheys, testien lukumäärä, diagnoosimenetelmien tyyppi ja tulokset;

e) 

vahvistettujen tapausten lukumäärä vyöhykkeen, lajin, vuoden/kuukauden ja sinikieliviruksen serotyypin (serotyyppien) mukaan;

f) 

rokotettujen eläinten lukumäärä vuoden, lajin ja sinikieliviruksen serotyypin (serotyyppien) mukaan;

g) 

siirroille myönnetyt poikkeukset, kyseisten eläinten lukumäärä ja tarvittaessa toteutetun seurannan mukauttaminen;

h) 

tarvittaessa muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa toteutettavat koordinoidut toimenpiteet ja seurannan mukauttaminen sinikieliviruksen aiheuttamien tartuntojen ulkoisiin lähteisiin.

▼M2

10. 

kun kyseessä ovat luokkien B ja C vesieläintautien hävittämisohjelmat, toimitetaan seuraavat tiedot kultakin ohjelmavuodelta jäsenvaltioittain, vyöhykkeittäin tai lokeroittain alueellisen soveltamisalan mukaisesti:

a) 

niiden hyväksyttyjen vesiviljelypitopaikkojen lukumäärä ja tapauksen mukaan niiden rekisteröityjen vesiviljelypitopaikkojen lukumäärä, joissa pidetään kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvia eläimiä, ja niiden luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen lukumäärä, jotka kuuluvat hävittämisohjelmaan, sekä kartat, joista näkyy pitopaikkojen ja luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen sijainti;

b) 

niiden vesiviljelypitopaikkojen ja tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen, joissa ei ollut tartuntaa, lukumäärä a alakohdassa tarkoitettujen pitopaikkojen ja näytteenottopaikkojen lukumäärästä;

c) 

eläinterveyskäyntien lukumäärä kutakin hyväksyttyä ja tapauksen mukaan rekisteröityä vesiviljelypitopaikkaa kohden;

d) 

näytteenottokertojen lukumäärä hyväksyttyjä ja tapauksen mukaan rekisteröityjä vesiviljelypitopaikkoja ja luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkoja kohden sekä yksityiskohtaiset tiedot lajeista, näytteenoton tuloksista (positiiviset tai negatiiviset) ja veden lämpötilasta näytteenottohetkellä;

e) 

niiden tartunnan saaneiden vesiviljelypitopaikkojen ja tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen, joissa oli vahvistettu tapaus (vahvistettuja tapauksia), lukumäärä a alakohdassa tarkoitettujen pitopaikkojen lukumäärästä;

f) 

niiden uusien tartunnan saaneiden vesiviljelypitopaikkojen ja tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen, joissa oli vahvistettu tapaus (vahvistettuja tapauksia), lukumäärä a alakohdassa tarkoitettujen pitopaikkojen lukumäärästä.

▼B
LIITE VII

HÄVITTÄMISOHJELMIEN TOIMITTAMISEKSI VAADITTAVAT TIEDOT 10 ARTIKLAN MUKAISESTI

1 JAKSO

Luokkien B ja C maaeläintautien hävittämisohjelmien toimittaminen, kun taudista vapaa asema myönnetään pitopaikkatasolla

Tiedot, jotka on sisällytettävä luokkien B ja C maaeläintautien hävittämisohjelmiin, kun taudista vapaa asema myönnetään pitopaikkatasolla:

1. 

Toimittamispäivä.

2. 

Maan nimi.

3. 

Taudin nimi.

4. 

Alueellinen soveltamisala ja hävittämisohjelman kattamien maantieteellisten ja hallinnollisten alueiden kuvaus ja rajojen määrittely sekä vyöhykkeiden ja alueiden nimet, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi alue,

5. 

Kuvaus kunkin vyöhykkeen tai alueen epidemiologisesta tilanteesta, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi alue:

a) 

niiden pitopaikkojen lukumäärä 31. joulukuuta, joissa pidetään kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvia eläimiä, pitopaikan terveystilanteen ( 3 ) mukaan luokiteltuina, lukuun ottamatta pitopaikkoja, joihin sovelletaan 6 kohdan f alakohdassa tarkoitettua poikkeusta;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa terveystilanteen mukaan luokitelluissa pitopaikoissa pidettävien kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvien eläinten lukumäärä;

c) 

kartat, joista ilmenee b alakohdassa tarkoitetun kohteena olevan eläinpopulaation tiheys pitopaikan terveystilanteen mukaan luokiteltuina;

d) 

aikajana, josta käyvät ilmi esiintyvyys, ilmaantuvuustiedot ja tarvittaessa rokotushistoria vähintään edeltävien 5 vuoden ajalta; sekä

e) 

tarvittaessa tiedot täydentävien eläinpopulaatioiden epidemiologisesta tilanteesta.

6. 

Kuvaus hävittämisohjelmaan kuuluvasta taudintorjuntastrategiasta komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 16 artiklan mukaisesti, mukaan lukien vähintään seuraavat:

a) 

delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteen IV mukaisesti käytettävät näytteenotto-ohjelmat ja diagnoosimenetelmät

i) 

taudista vapaan aseman myöntämiseksi pitopaikoille ja tämän aseman säilyttämiseksi;

ii) 

taudin esiintymisen vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi epäillyn tapauksen yhteydessä;

b) 

vahvistetun tapauksen yhteydessä sovellettavat taudintorjuntatoimenpiteet.

c) 

toteutettavat bioturvaamis- ja riskinvähentämistoimenpiteet;

d) 

käytettävät rokotetyypit ja rokotusohjelma, tarvittaessa;

e) 

tarvittaessa täydentävien eläinpopulaatioiden osalta toteutettavat toimenpiteet;

f) 

tarvittaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 19 artiklan mukaisesti sovellettavat poikkeukset;

g) 

tarvittaessa muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa toteutettavat koordinoidut toimenpiteet.

7. 

Hävittämisohjelman organisaation, valvonnan ja siihen osallistuvien osapuolten roolien kuvaus, johon sisältyvät vähintään seuraavat:

a) 

ohjelman täytäntöönpanon koordinoinnista ja valvonnasta vastaavat viranomaiset;

b) 

kaikkien mukana olevien sidosryhmien vastuualueet.

8. 

Hävittämisohjelman arvioitu kesto.

▼M2

9. 

Hävittämisohjelman välitavoitteet, jotka liittyvät tautikohtaisiin kriteereihin taudista vapaan aseman saamiseksi, mukaan lukien vähintään seuraavat:

a) 

tartunnan saaneiden pitopaikkojen lukumäärän odotettu vuotuinen väheneminen;

b) 

taudista vapaiden pitopaikkojen lukumäärän odotettu vuotuinen kasvu.

▼B

2 JAKSO

Raivotautiviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmien toimittaminen

Tiedot, jotka on sisällytettävä raivotautiviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmiin:

1. 

Toimittamispäivä.

2. 

Maan nimi.

3. 

Alueellinen soveltamisala ja hävittämisohjelman kattamien maantieteellisten ja hallinnollisten alueiden kuvaus ja rajojen määrittely sekä vyöhykkeiden ja alueiden nimet, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi alue.

4. 

Kuvaus epidemiologisesta tilanteesta vähintään edeltävien 5 vuoden ajalta, mukaan lukien:

a) 

vahvistettujen tapausten lukumäärä luetteloidun eläinlajin mukaan;

b) 

kartat, joista käy ilmi a alakohdassa tarkoitettujen vahvistettujen tapausten jakautuminen vuodessa;

c) 

taudintorjuntastrategia ja torjuntatoimenpiteiden tulokset.

5. 

Kuvaus hävittämisohjelmaan kuuluvasta taudintorjuntastrategiasta komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 32 artiklan mukaisesti:

a) 

seuranta, mukaan lukien vähintään seuraavat:

i) 

kohteena oleva eläinpopulaatio;

ii) 

näytteenotto-ohjelmat ja yksityiskohtaiset tiedot kuolleiden eläinten keräämisestä;

iii) 

diagnoosimenetelmät;

b) 

rokottaminen soveltuvin osin, mukaan lukien vähintään seuraavat:

i) 

pidettävien eläinten rokottaminen hävittämisohjelman puitteissa;

— 
käytettävät rokotetyypit;
— 
kohdepopulaatio;
ii) 

luonnonvaraisten eläinten rokottaminen:

— 
rokotusalueen määrittely/rajaaminen;
— 
rokotuskampanjoiden tiheys ja ennakoidut päivämäärät;
— 
käytettävät rokotesyötit;
— 
rokotesyöttien levittämismenetelmä ja suunniteltu rokotesyöttien tiheys;
— 
kuvaus rokotesyöttien oikean jakautumisen arvioinnissa käytettävistä menetelmistä;
— 
kuvaus strategiasta, jolla seurataan rokotusten vaikuttavuutta serologian ja rokotesyöttien syönnin osalta kohteena olevassa eläinpopulaatiossa, näytteenotto-ohjelma sekä yksityiskohtaiset tiedot kuolleiden eläinten keräämisestä ja diagnoosimenetelmät;
— 
kuvaus toimenpiteistä, joilla varmistetaan rokotesyötin laadun säilyminen ennen sen levittämistä erityisesti rokotesyöttien titraamisen ja kylmäketjun valvonnan osalta;
— 
kulkukoirien rokottaminen ja käytettävät rokotetyypit ja kohdepopulaatio;
c) 

vahvistetun tapauksen yhteydessä sovellettavat taudintorjuntatoimenpiteet.

d) 

toteutettavat yleiset tiedotuskampanjat;

e) 

toteutettavat toimenpiteet, joilla vähennetään kosketusta tartunnan saaneisiin eläimiin;

f) 

tarvittaessa muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa toteutettavat koordinoidut toimenpiteet.

6. 

Hävittämisohjelman organisaation, valvonnan ja siihen osallistuvien osapuolten roolien kuvaus, johon sisältyvät vähintään seuraavat:

a) 

ohjelman täytäntöönpanon koordinoinnista ja valvonnasta vastaavat viranomaiset;

b) 

kaikkien mukana olevien sidosryhmien vastuualueet.

7. 

Hävittämisohjelman arvioitu kesto.

8. 

Hävittämisohjelman välitavoitteet, mukaan lukien vähintään seuraavat:

a) 

taudinpurkausten lukumäärän odotettu vuotuinen väheneminen;

b) 

vahvistettujen taudinpurkausten odotettu lukumäärä alueilla, joilla esiintyi taudinpurkauksia edellisenä vuonna;

c) 

serokonversion odotettu prosenttiosuus kohteena olevissa eläinpopulaatioissa;

d) 

odotettu rokotteiden syönti kohdelajeihin kuuluvilla eläimillä.

3 JAKSO

Sinikieliviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmien toimittaminen

Tiedot, jotka on sisällytettävä sinikieliviruksen aiheuttamien tartuntojen hävittämisohjelmiin:

1. 

Toimittamispäivä.

2. 

Maan nimi.

3. 

Alueellinen soveltamisala ja hävittämisohjelman kattamien maantieteellisten ja hallinnollisten alueiden kuvaus ja rajojen määrittely sekä vyöhykkeiden ja alueiden nimet, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi alue, sekä tarvittaessa syyt delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 37 artiklan 3 kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamiseen.

4. 

Kuvaus kunkin vyöhykkeen tai alueen epidemiologisesta tilanteesta, jos ohjelman alueelliseen soveltamisalaan kuuluu useampi kuin yksi alue:

a) 

kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvia eläimiä pitävien pitopaikkojen lukumäärä 31. joulukuuta;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa pitopaikoissa pidettävien kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvien eläinten lukumäärä;

c) 

kartat, joista ilmenee:

i) 

edellä b alakohdassa tarkoitetun kohteena olevan eläinpopulaation tiheys; sekä

ii) 

serotyypeittäin sinikieliviruksen aiheuttamien tartuntatapausten maantieteellinen jakautuminen vähintään edeltävien 5 vuoden ajalta;

d) 

aikajana, josta käyvät ilmi esiintyvyys, ilmaantuvuustiedot ja tarvittaessa rokotushistoria vähintään edeltävien 5 vuoden ajalta;

e) 

tartunnanlevittäjien seurannan tulokset vähintään edeltävien 5 vuoden ajalta;

f) 

tarvittaessa tiedot täydentävien eläinpopulaatioiden epidemiologisesta tilanteesta.

5. 

Kuvaus hävittämisohjelmaan kuuluvasta taudintorjuntastrategiasta delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 37 artiklan mukaisesti, mukaan lukien vähintään seuraavat:

a) 

yksityiskohtaiset tiedot delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteessä V olevan II osan 1 luvun 4 jakson mukaisesti toteutettavasta aktiivisesta seurannasta:

i) 

kartat, joista käyvät ilmi maantieteelliset yksiköt;

ii) 

näytteenottopaikkojen valinta, näytteenotto-ohjelmat ja diagnoosimenetelmät, joita käytetään sentinellieläinten valvonnassa;

iii) 

näytteenottopaikkojen valinta, näytteenotto-ohjelmat ja diagnoosimenetelmät, joita käytetään jäsennellyissä esiintyvyystutkimuksissa;

b) 

(tarvittaessa) käytettävät rokotetyypit ja rokotusohjelmat kyseisen kohteena olevan eläinpopulaation rokottamiseksi;

c) 

menettely ja diagnoosimenetelmät taudin esiintymisen vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi epäillyn tapauksen yhteydessä;

d) 

vahvistetun tapauksen yhteydessä sovellettavat taudintorjuntatoimenpiteet;

e) 

pidettävien eläinten ja sukusolujen ja alkioiden siirtoihin sovellettavat rajoitukset;

f) 

toteutettavat bioturvaamis- ja riskinvähentämistoimenpiteet;

g) 

yksityiskohtaiset tiedot tartunnanlevittäjien seurannasta ja tarvittaessa kausittain sinikieliviruksesta vapaiden alueiden perustamisesta;

h) 

tarvittaessa yksityiskohtaiset tiedot ”tartunnanlevittäjiltä suojatun pitopaikan” aseman myöntämisestä pitopaikoille;

i) 

tarvittaessa muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa toteutettavat koordinoidut toimenpiteet.

6. 

Hävittämisohjelman organisaation, valvonnan ja siihen osallistuvien osapuolten roolien kuvaus, johon sisältyvät vähintään seuraavat:

a) 

ohjelman täytäntöönpanon koordinoinnista ja valvonnasta vastaavat viranomaiset;

b) 

kaikkien mukana olevien sidosryhmien vastuualueet.

7. 

Hävittämisohjelman arvioitu kesto.

8. 

Hävittämisohjelman välitavoitteet, mukaan lukien vähintään seuraavat:

a) 

vahvistettujen tapausten lukumäärän odotettu vuotuinen väheneminen kohteena olevassa eläinpopulaatiossa;

b) 

taudista vapaiden maantieteellisten yksiköiden lukumäärän odotettu vuotuinen kasvu;

c) 

odotettu rokotuskattavuus, tarvittaessa.

4 JAKSO

Luokkien B ja C vesieläintautien hävittämisohjelmien toimittaminen

Tiedot, jotka on sisällytettävä luokkien B ja C vesieläintautien hävittämisohjelmiin:

1. 

Toimittamispäivä.

2. 

Maan nimi.

3. 

Taudin nimi.

4. 

Alueellinen soveltamisala ja hävittämisohjelman kattamien maantieteellisten ja hallinnollisten alueiden kuvaus ja rajojen määrittely sekä vyöhykkeiden tai lokeroiden nimet.

▼M2

5. 

Kuvaus epidemiologisesta tilanteesta jäsenvaltiossa, vyöhykkeellä tai lokerossa ohjelman alueellisen soveltamisalan mukaisesti, mukaan lukien seuraavat:

a) 

niiden hyväksyttyjen vesiviljelypitopaikkojen lukumäärä ja niiden rekisteröityjen vesiviljelypitopaikkojen lukumäärä, jotka pitävät kohteena olevaan eläinpopulaatioon kuuluvia eläimiä, tuotantotyypin ja pitopaikan terveystilanteen mukaan luokiteltuina;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetuissa terveystilanteen mukaan luokitelluissa vesiviljelypitopaikoissa pidettävät luetteloidut lajit;

c) 

kartat, joista ilmenee:

i) 

edellä a alakohdassa tarkoitettujen vesiviljelypitopaikkojen maantieteellinen sijainti ja kyseeseen tulevat valuma-alueet; sekä

ii) 

merkityksellisen luokan B tai C taudin aiheuttamien tartuntatapausten maantieteellinen jakautuminen vähintään edeltävien 5 vuoden ajalta;

d) 

tarvittaessa tiedot luonnonvaraisten vesieläinten epidemiologisesta tilanteesta.

6. 

Kuvaus hävittämisohjelmaan kuuluvasta taudintorjuntastrategiasta delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 46 artiklan mukaisesti, mukaan lukien vähintään seuraavat:

a) 

delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteen VI mukaisesti käytettävät näytteenotto-ohjelmat ja diagnoosimenetelmät seuraavien osalta:

i) 

eläinterveyskäynnit ja näytteenotto vesiviljelypitopaikoissa;

ii) 

tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden kohdennettu seuranta;

b) 

vahvistetun tapauksen yhteydessä sovellettavat taudintorjuntatoimenpiteet;

c) 

toteutettavat bioturvaamis- ja riskinvähentämistoimenpiteet;

d) 

tarvittaessa rokotusohjelmat;

e) 

tarvittaessa luonnonvaraisten vesieläinten osalta toteutettavat toimenpiteet ja näytteenottopaikkojen lukumäärä ja maantieteellinen sijainti;

f) 

tarvittaessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 47 artiklan 4 kohdan, 51 artiklan 2 kohdan tai 53 artiklan mukaisesti sovellettavat poikkeukset;

g) 

tarvittaessa muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa toteutettavat koordinoidut toimenpiteet.

▼B

7. 

Hävittämisohjelman organisaation, valvonnan ja siihen osallistuvien osapuolten roolien kuvaus, johon sisältyvät vähintään seuraavat:

a) 

ohjelman täytäntöönpanon koordinoinnista ja valvonnasta vastaavat viranomaiset;

b) 

kaikkien mukana olevien sidosryhmien vastuualueet.

8. 

Hävittämisohjelman arvioitu kesto.

9. 

Hävittämisohjelman välitavoitteet ja sen toteuttamista koskevat taudintorjuntastrategiat, mukaan lukien vähintään seuraavat:

a) 

tartunnan saaneiden vesiviljelypitopaikkojen ja tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen lukumäärän odotettu vuotuinen väheneminen;

b) 

niiden vesiviljelypitopaikkojen ja tarvittaessa luonnonvaraisten populaatioiden näytteenottopaikkojen lukumäärän odotettu vuotuinen kasvu, joissa saatiin negatiiviset testitulokset;

c) 

odotettu rokotuskattavuus, tarvittaessa.( 1 ) Komission delegoitu asetus (EU) 2020/689, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 211).

( 2 ) Tartunnan saaneet, ei tartuntoja, ei tiedossa.

( 3 ) Taudista vapaa, tartunnan saanut tai ei tiedossa.

Top