EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0692-20220120

Consolidated text: Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/2022-01-20

02020R0692 — FI — 20.01.2022 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/692,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 174 3.6.2020, s. 379)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1703, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2021,

  L 339

29

24.9.2021

►M2

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1705, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2021,

  L 339

40

24.9.2021

►M3

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/54, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021,

  L 10

1

17.1.2022


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 040, 4.2.2021, s.  23 (2020/692)
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/692,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I OSA

YLEISET SÄÄNNÖT1 OSASTO

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  
Tässä asetuksessa vahvistetaan täydentävät eläinterveyssäännöt, jotka koskevat tiettyihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumista unioniin kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä tai vesiviljelyeläinten tapauksessa lokeroista. Lisäksi siinä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat näiden lähetysten siirtoja ja käsittelyä niiden unioniin saapumisen jälkeen.
2.  

I osassa vahvistetaan

a) 

jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet, jotka koskevat II–VI osan soveltamisalaan kuuluvien eläinlajien ja -luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumista unioniin (3 ja 4 artikla);

b) 

toimijoiden velvollisuudet, jotka koskevat II–VI osan soveltamisalaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumista unioniin ja niiden saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä (5 artikla);

c) 

kaikkiin II–VI osan soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luokkien eläimiin, sukusoluihin ja alkioihin ja eläinperäisiin tuotteisiin sovellettavat yleiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat a ja b alakohdassa tarkoitettujen lähetysten saapumista unioniin ja niiden saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä, sekä poikkeukset näistä yleisistä vaatimuksista (6–10 artikla).

3.  
II osassa vahvistetaan tiettyihin maaeläimiin sovellettavat yleiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä, sekä poikkeukset näistä vaatimuksista (1 osasto).

Lisäksi siinä vahvistetaan erityiset eläinterveysvaatimukset, joita sovelletaan myös kuhunkin kyseisistä maaeläinlajeista ja -luokista, erityisesti seuraaviin:

a) 

luetteloituihin lajeihin kuuluvat pidettävät sorkka- ja kavioeläimet (2 osasto);

b) 

siipikarja ja vankeudessa pidettävät linnut, lukuun ottamatta vankeudessa pidettäviä lintuja, jotka tuodaan määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä suojeluohjelmia varten (3 osasto);

c) 

tarhamehiläiset (Apis mellifera) ja kimalaiset (Bombus spp.) (4 osasto);

d) 

koirat, kissat ja fretit (5 osasto).

4.  

III osassa vahvistetaan seuraaviin lajeihin ja luokkiin kuuluvien pidettävien maaeläinten sukusoluihin ja alkioihin sovellettavat yleiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä, sekä poikkeukset näistä vaatimuksista:

a) 

nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimet (1 osasto);

b) 

siipikarja ja vankeudessa pidettävät linnut (2 osasto);

c) 

muut kuin a ja b alakohdassa luetellut eläimet (3 osasto).

5.  

IV osassa vahvistetaan seuraaviin lajeihin ja luokkiin kuuluvista maaeläimistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin sovellettavat yleiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä, sekä poikkeukset näistä vaatimuksista:

a) 

luetteloituihin lajeihin kuuluvat pidettävät ja luonnonvaraiset sorkka- ja kavioeläimet;

b) 

siipikarja;

c) 

riistalinnut.

▼M2

6.  

V osassa vahvistetaan unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevat eläinterveysvaatimukset ja niitä koskevat poikkeukset, joita sovelletaan seuraaviin lajeihin kuuluviin vesieläimiin niiden kaikissa kehitysvaiheissa sekä niistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin, pois lukien muut eläinperäiset tuotteet kuin suoraan ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät vesieläimet sekä luonnonvaraiset vesieläimet ja niistä saatavat eläinperäiset tuotteet, jotka tuodaan maihin kalastusaluksista ja jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi:

▼B

a) 

luetteloituihin lajeihin kuuluvat kalat, jotka kuuluvat yläluokkaan Agnatha sekä luokkiin Chondrichthyes, Sarcopterygii ja Actinopterygii;

b) 

luetteloituihin lajeihin kuuluvat vesinilviäiset, jotka kuuluvat pääjaksoon Mollusca;

c) 

luetteloituihin lajeihin kuuluvat vesiäyriäiset, jotka kuuluvat alajaksoon Crustacea;

d) 

liitteessä XXIX luetteloituihin lajeihin kuuluvat vesieläimet, jotka ovat alttiita sellaisille vesieläinten taudeille, joiden varalta tietyillä jäsenvaltioilla on asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan mukaisia kansallisia toimenpiteitä muiden tautien kuin luetteloitujen tautien vaikutusten rajoittamiseksi.

7.  
VI osassa vahvistetaan yleiset säännöt, tietyt poikkeukset ja lisävaatimukset, jotka koskevat tiettyjen lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kuljetusta unionin kautta ja takaisintuontia unioniin.

▼M2

8.  
VII osassa vahvistetaan siirtymä- ja loppusäännökset.

▼B

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1882 ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I vahvistettuja määritelmiä, paitsi jos niissä määritellään tämän artiklan toisessa kohdassa määriteltyjä käsitteitä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) 

’luetteloidulla kolmannella maalla, alueella tai jommankumman vyöhykkeellä’ kolmatta maata, aluetta tai jommankumman vyöhykettä, joka sisältyy luetteloon kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä tai vesiviljelyeläinten tapauksessa lokeroista, joista tai joilta tietyn lajin ja luokan eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin sallitaan asetuksen (EU) 2016/429 230 artiklan 1 kohdan nojalla annettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti;

2) 

’luettelolla’ luetteloa kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä tai vesiviljelyeläinten tapauksessa lokeroista, joista tai joilta tietyn lajin ja luokan eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin sallitaan asetuksen (EU) 2016/429 230 artiklan 1 kohdan nojalla annettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti;

3) 

’kuljetusvälineellä’ maantieajoneuvoa tai raideliikennevälinettä, vesialusta ja ilma-alusta;

4) 

’kuljetuspäällyksellä’ kehikkoa, laatikkoa, säilytysastiaa tai muuta tukevaa rakennetta, jota käytetään eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden kuljetukseen mutta joka ei ole kuljetusväline;

5) 

’nautaeläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin sukuihin Bison, Bos (mukaan lukien alasuvut Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) ja Bubalus (mukaan lukien alasuku Anoa) kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista, sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;

6) 

’lammaseläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin sukuun Ovis kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista, sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;

7) 

’vuohieläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin sukuun Capra kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista, sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;

▼M2

8) 

”sikaeläimellä” eläintä, joka kuuluu johonkin asetuksen (EU) 2016/429 liitteessä III luetelluista heimoon Suidae kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista, kun kyseessä on eläimen saapuminen unioniin, tai eläintä, joka kuuluu lajiin Sus scrofa, kun kyseessä on sukusolujen ja alkioiden unioniin saapuminen;

▼B

9) 

’hevoseläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin sukuun Equus kuuluvista kavioeläinten lajeista (hevoset, aasit ja seeprat mukaan lukien), sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;

10) 

’kamelieläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin asetuksen (EU) 2016/429 liitteessä III luetelluista heimoon Camelidae kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista;

11) 

’hirvieläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin asetuksen (EU) 2016/429 liitteessä III luetelluista heimoon Cervidae kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista;

12) 

’rekisteröidyllä hevoseläimellä’

a) 

lajien Equus caballus ja Equus asinus puhdasrotuista jalostuseläintä, joka on merkitty tai merkittävissä asetuksen (EU) 2016/1012 4 tai 34 artiklan mukaisesti tunnustetun jalostusjärjestön tai jalostuselimen perustaman kantakirjan pääosastoon;

b) 

lajin Equus caballus pidettävää eläintä, jonka kansainvälinen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoiva yhdistys tai järjestö on rekisteröinyt suoraan tai kansallisen liittonsa tai kansallisten sivutoimipaikkojensa välityksellä, jäljempänä ’rekisteröity hevonen’;

13) 

’teurastettaviksi tarkoitetuilla eläimillä’ pidettäviä maaeläimiä, jotka on määrä kuljettaa teurastamoon joko suoraan tai kokoamisen jälkeen;

14) 

►C1  ilmaisulla ’tautia ei ole raportoitu’ sitä, että yhtään pitopaikassa pidettävää asiaankuuluviin lajeihin kuuluvaa eläintä tai eläinryhmää ei ole luokiteltu kyseisen taudin vahvistetuksi tapaukseksi ja että kaikki kyseisen taudin tautiepäilyt on suljettu pois; ◄

15) 

’terveysluokitusryhmällä’ luetteloitujen kolmansien maiden ryhmää, jossa yleiset eläinterveysriskit vaativat hevoseläinten luetteloitujen tautien osalta erityisiä riskinvähentämistoimenpiteitä ja terveystakeita hevoseläinten saapuessa unioniin;

16) 

’parvella’ kaikkea siipikarjaa, jonka yksilöillä on sama terveystilanne ja jota pidetään samoissa tiloissa tai samassa tarhassa ja joka muodostaa yhden ainoan epidemiologisen yksikön, tai kaikkia tällaisia vankeudessa pidettäviä lintuja; sisätiloissa pidettävän siipikarjan osalta tähän käsitteeseen sisältyvät kaikki linnut, jotka jakavat saman ilmatilan;

17) 

’siitossiipikarjalla’ vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, joka on tarkoitettu siitosmunien tuotantoon;

18) 

’tuotantosiipikarjalla’ vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, jota kasvatetaan lihan, kulutukseen tarkoitettujen munien tai muiden tuotteiden tuottamiseksi taikka riistalintujen luontoon istuttamista varten;

19) 

’untuvikoilla’ kaikkea alle 72 tunnin ikäistä siipikarjaa;

20) 

’tarhamehiläisellä’ Apis mellifera -lajin eläintä;

21) 

’kimalaisella’ Bombus-suvun lajeihin kuuluvaa eläintä;

22) 

’koiralla’ Canis lupus -lajin pidettävää eläintä;

23) 

’kissalla’ Felis silvestris -lajin pidettävää eläintä;

24) 

’fretillä’ Mustela putorius furo -lajin pidettävää eläintä;

25) 

’yksilöllisellä hyväksyntänumerolla’ toimivaltaisen viranomaisen antamaa numeroa;

26) 

’erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapailla munilla’ siitosmunia, jotka on saatu ’erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaista siipikarjaparvista’, sellaisina kuin ne on kuvattu Euroopan farmakopeassa, ja jotka on tarkoitettu yksinomaan diagnostiseen tai farmaseuttiseen käyttöön tai tutkimuskäyttöön;

27) 

’siemennesteen, munasolujen tai alkioiden lähetyksellä’ tai ’sukusolujen ja alkioiden lähetyksellä’ siemennesteen, munasolujen, in vivo -tuotettujen alkioiden tai in vitro -tuotettujen alkioiden määrää, joka lähetetään yhdestä sukusolujen ja alkioiden hyväksytystä pitopaikasta ja josta on annettu yksi ainoa eläinterveystodistus;

28) 

’siemennesteellä’ eläimen tai eläinten käsittelemätöntä, käsiteltyä tai laimennettua siemennestettä;

29) 

’munasoluilla’ oogeneesin sellaisia kehitysvaiheita, joissa soluissa on haploidi (yksinkertainen) peruskromosomisto, mukaan lukien sekundaariset oosyytit ja munasolut;

30) 

’alkiolla’ kehityksensä alkuvaiheessa olevan eläimen alkiota, joka on siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

31) 

’sukusolujen ja alkioiden hyväksytyllä pitopaikalla’ siemennesteen keräysasemaa, alkionkeruuryhmää, alkiontuotantoryhmää, sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikkaa tai sukusolujen ja alkioiden varastointiasemaa;

32) 

’asemaeläinlääkärillä’ eläinlääkäriä, joka vastaa siemennesteen keräysasemalla, sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikassa tai sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalla harjoitettavasta toiminnasta tämän asetuksen mukaisesti;

33) 

’ryhmän eläinlääkärillä’ eläinlääkäriä, joka vastaa alkionkeruuryhmän tai alkiontuotantoryhmän harjoittamasta toiminnasta tämän asetuksen mukaisesti;

34) 

’karanteenitiloilla’ laitosta, jonka toimivaltainen viranomainen on valtuuttanut eristämään nauta-, sika-, lammas- tai vuohieläimiä vähintään 28 päivän ajaksi ennen niiden ottamista siemennesteen keräysasemalle;

35) 

’siemennesteen keräysasemalla’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt keräämään, käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten siemennestettä, jonka on tarkoitus saapua unioniin;

36) 

’alkionkeruuryhmällä’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka muodostaa ammattilaisista koostuva ryhmä tai rakenne ja jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt keräämään, käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan in vivo -tuotettuja alkioita, joiden on tarkoitus saapua unioniin;

37) 

’alkiontuotantoryhmällä’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka muodostaa ammattilaisista koostuva ryhmä tai rakenne ja jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt keräämään, käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan munasoluja, joiden on tarkoitus saapua unioniin, sekä tuottamaan in vitro, tarvittaessa varastoidun siemennesteen avulla, ja käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan alkioita, joiden on kummassakin tapauksessa tarkoitus saapua unioniin;

38) 

’sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikalla’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt käsittelemään, tarvittaessa siemennesteen sukupuolilajittelu mukaan lukien, ja varastoimaan unioniin saapuviksi tarkoitettuja yhden tai useamman lajin siemennestettä, munasoluja tai alkioita tai mitä tahansa sukusolu- ja alkiotyyppiyhdistelmää tai lajiyhdistelmää;

39) 

’sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalla’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt varastoimaan unioniin saapuviksi tarkoitettuja yhden tai useamman lajin siemennestettä, munasoluja tai alkioita tai mitä tahansa sukusolu- ja alkiotyyppiyhdistelmää tai lajiyhdistelmää;

40) 

’lihalla’ sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja riistalintujen kaikkia ihmisravinnoksi soveltuvia osia, veri mukaan lukien;

41) 

’tuoreella lihalla’ lihaa, jauhelihaa ja raakalihavalmisteita, tyhjiökääritty tai suojakaasupakkaukseen kääritty liha mukaan lukien, jolle tai joille ei ole tehty muita säilöntäkäsittelyjä kuin jäähdytys, jäädytys tai pakastaminen;

42) 

’sorkka- ja kavioeläimen ruholla’ teurastetun tai tapetun sorkka- ja kavioeläimen koko ruumiista seuraavien käsittelyjen jälkeen:

a) 

verenlasku teurastettujen eläinten tapauksessa;

b) 

sisäelinten poistaminen;

c) 

raajojen poistaminen etupolven ja kinnernivelen kohdalta;

d) 

hännän, utareiden, pään ja nahan poistaminen, lukuun ottamatta niiden poistamista sikaeläimiltä;

43) 

’muilla eläimenosilla’ muuta tuoretta lihaa kuin sorkka- ja kavioeläimen ruhon lihaa, vaikka se jäisikin luonnollisesti kiinni ruhoon;

44) 

’lihavalmisteilla’ jalostettuja tuotteita, mukaan lukien käsitellyt mahat, rakot, suolet, renderöidyt eläinrasvat ja lihauutteet, jotka syntyvät lihan jalostuksen tai jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena siten, että leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat kadonneet;

45) 

’kuivatuilla tai suolatuilla rakoilla ja suolilla’ rakkoja ja suolia, jotka on puhdistamisen jälkeen käsitelty siten, että niistä on kaavittu kudokset ja poistettu rasva ja ne on pesty, ja jotka on käsitelty suolalla tai kuivattu;

46) 

’ternimaidolla’ nestettä, joka tuotetaan pidettävien eläinten maitorauhasia lypsämällä 3–5 päivää poikimisen jälkeen ja jossa on runsaasti vasta-aineita ja mineraaleja ja joka edeltää raakamaidon tuotantoa;

47) 

’ternimaitotuotteilla’ ternimaidon jalostuksen tai jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena syntyneitä jalostettuja tuotteita;

▼M2

48) 

”sumppualuksella” komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/990 ( 1 ) 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä sumppualusta;

▼B

49) 

’IMSOC:lla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 ( 2 ) 131 artiklassa säädettyä virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmää.2 OSASTO

YLEISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT ELÄINTEN, SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN JA ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN LÄHETYSTEN SAAPUMISTA UNIONIIN JA SAAPUMISEN JÄLKEISIÄ SIIRTOJA JA KÄSITTELYÄ

3 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudet

Toimivaltaisen viranomaisen on sallittava II–VI osan soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden sellaisten lähetysten saapuminen unioniin, jotka esitetään asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdassa säädettyä virallista valvontaa varten, edellyttäen, että

a) 

lähetykset tulevat

▼M2

i) 

maaeläinten, sukusolujen ja alkioiden sekä eläinperäisten tuotteiden tapauksessa eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseisen lajin ja luokan osalta luetteloidusta kolmannesta maasta tai luetteloidulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä;

▼B

ii) 

vesieläinten tapauksessa eläinten ja eläinperäisten tuotteiden kyseistä lajia ja luokkaa varten luetteloidusta kolmannesta maasta tai luetteloidulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä ja vesiviljelyeläinten tapauksessa tätä tarkoitusta varten luetteloidusta kolmannesta maasta tai luetteloidulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai lokerosta;

b) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on todistanut, että lähetykset täyttävät seuraavat vaatimukset:

i) 

tässä artiklassa, 4 artiklassa ja 6–10 artiklassa vahvistetut eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevat yleiset eläinterveysvaatimukset;

ii) 

II–VI osassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, joita sovelletaan eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseiseen lajiin ja luokkaan ja käyttötarkoitukseen;

c) 

lähetysten mukana ovat seuraavat asiakirjat, joilla alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut tarvittavat takeet b alakohdassa tarkoitettujen eläinterveysvaatimusten noudattamisesta:

i) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen virkaeläinlääkärin antama eläinterveystodistus, joka koskee eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseistä lajia ja luokkaa ja niiden käyttötarkoitusta;

ii) 

ilmoitus ja muut asiakirjat, kun niitä tässä asetuksessa edellytetään.

Jos on kyse eläinten ja siitosmunien lähetyksistä, vaatimuksena on, että c alakohdan i alakohdassa tarkoitettu eläinterveystodistus on annettu 10 päivän kuluessa ennen päivää, jona lähetys saapuu rajatarkastusasemalle; jos on kuitenkin kyse merikuljetuksesta, tätä ajanjaksoa voidaan pidentää merimatkan kestoa vastaavalla lisäjaksolla.

4 artikla

Lähetysten sertifiointipäivä

1.  
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset on sertifioitu unioniin lähetettäviksi aikaisintaan sinä päivänä, jona alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke taikka vesiviljelyeläinten tapauksessa lokero on luetteloitu kyseisen lajin ja kyseisen luokan eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista varten.
2.  
Kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai vesiviljelyeläinten tapauksessa lokerosta peräisin olevien eläinten, siitosmunien ja eläinperäisten tuotteiden lähetykset eivät saa saapua unioniin siitä päivästä alkaen, jona asianomainen maa, alue, vyöhyke tai lokero ei enää täytä kyseisen lajin ja kyseisen luokan eläinten, siitosmunien tai eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevia eläinterveysvaatimuksia, paitsi jos unioni on asettanut asianomaisessa luettelossa erityisedellytyksiä, jotka koskevat asianomaista luetteloitua kolmatta maata tai aluetta tai jommankumman vyöhykettä taikka kyseisten luokkien ja lajien eläimiä, siitosmunia tai eläinperäisiä tuotteita.

5 artikla

Toimijoiden velvollisuudet

1.  

Toimijoiden, jotka vastaavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapumisesta unioniin, on asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettävä tällaiset lähetykset toimivaltaiselle viranomaiselle unionissa virallista valvontaa varten ja varmistettava, että kyseiset lähetykset täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

3 ja 4 artiklassa ja 6–10 artiklassa vahvistetut eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevat yleiset eläinterveysvaatimukset;

b) 

II–VI osassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, joita sovelletaan lähetyksen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lajiin ja luokkaan ja käyttötarkoitukseen.

2.  

Toimijoiden, jotka vastaavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten siirroista niiden saapumispaikasta unionissa niiden määräpaikkaan saakka, ja toimijoiden, jotka vastaavat tällaisten lähetysten käsittelystä niiden unioniin saapumisen jälkeen, on varmistettava, että

a) 

toimivaltainen viranomainen sallii lähetysten saapumisen unioniin 3 artiklan mukaisesti;

b) 

lähetykset täyttävät II–VI osassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat kyseisten lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten siirtoja ja käsittelyä niiden unioniin saapumisen jälkeen;

c) 

lähetyksiä ei ohjata muihin käyttötarkoituksiin kuin niihin, joita varten alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on ne sertifioinut.

6 artikla

Alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen kansallinen lainsäädäntö ja eläinterveysjärjestelmät

1.  

Eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a) 

kaikista epäilyistä ja vahvistetuista tapauksista, joissa on kyse jostakin liitteessä I tarkoitetusta luetteloidusta taudista, joka on merkityksellinen unioniin saapuvaksi hyväksyttyyn lähetykseen kuuluvien luetteloitujen eläinlajien osalta tai sellaisten luetteloitujen eläinlajien osalta, joista unioniin saapuvaksi hyväksytyn lähetyksen sisältämät sukusolut ja alkiot tai eläinperäiset tuotteet on saatu, on lain mukaan ilmoitettava ja raportoitava toimivaltaiselle viranomaiselle;

b) 

käytössä on järjestelmät uusien tautien havaitsemiseksi;

c) 

käytössä on järjestelmät, joilla varmistetaan, ettei ruokajätteen syöttäminen ole liitteessä I tarkoitettujen luetteloitujen tautien lähde seuraavien osalta:

i) 

unioniin saapuviksi tarkoitetut eläimet;

tai

ii) 

eläimet, joista unioniin saapuviksi tarkoitetut sukusolut ja alkiot on saatu;

tai

iii) 

eläimet, joista unioniin saapuviksi tarkoitetut eläinperäiset tuotteet on saatu.

2.  
Unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä vain, jos tällaiset lähetykset voidaan saattaa laillisesti kyseisen alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen markkinoille ja niillä voidaan käydä siellä kauppaa.

7 artikla

Eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden terveystilannetta koskevat yleiset vaatimukset

1.  

Eläinlähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

ne eivät ole eläimiä, jotka on tarkoitus lopettaa alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella toteutettavan kansallisen tautien hävittämisohjelman mukaisesti, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit;

b) 

niissä ei ollut tartuntatautien oireita, kun ne lastattiin unioniin lähetettäviksi;

c) 

ne ovat peräisin pitopaikasta, johon ei sovellettu ajankohtana, jona ne lähetettiin pitopaikasta unioniin, kansallisia rajoitustoimenpiteitä

i) 

eläinterveyssyistä;

ii) 

vesiviljelyeläinten tapauksessa eläinterveyssyistä tai ylikuolleisuuden vuoksi, jota on esiintynyt määrittämättömästä syystä.

2.  

Sukusolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on saatu sellaisista eläimistä, jotka täyttivät keräysajankohtana seuraavat vaatimukset:

a) 

niissä ei ollut tartuntatautien oireita;

b) 

niitä pidettiin pitopaikassa, johon ei sovellettu kansallisia rajoitustoimenpiteitä eläinterveyssyistä, liitteessä I tarkoitettuihin merkityksellisiin luetteloituihin tauteihin ja uusiin tauteihin liittyvät rajoitukset mukaan lukien.

3.  

Eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on saatu seuraavien vaatimusten mukaisista eläimistä:

a) 

maaeläinten tapauksessa niissä ei ollut tartuntatautien oireita

i) 

ajankohtana, jona ne lopetettiin tai teurastettiin tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuotantoa varten;

tai

ii) 

maidon tai munien keräysajankohtana;

b) 

vesieläinten tapauksessa niissä ei ollut tartuntatautien oireita ajankohtana, jona ne teurastettiin tai kerättiin eläinperäisten tuotteiden valmistusta varten;

c) 

niitä ei lopetettu, teurastettu tai nilviäisten ja elävien äyriäisten tapauksessa poistettu vedestä kansallisen tautien hävittämisohjelman vuoksi;

d) 

niitä pidettiin pitopaikassa, johon ei sovellettu kansallisia rajoitustoimenpiteitä eläinterveyssyistä, tarvittaessa mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut luetteloidut taudit ja uudet taudit,

i) 

ajankohtana, jona ne lopetettiin tai teurastettiin tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuotantoa tai vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden valmistusta varten; tai

ii) 

maidon ja munien keräysajankohtana.

8 artikla

Eläinten alkuperäistä pitopaikkaa koskevat yleiset vaatimukset

II–V osassa vahvistettujen erityisvaatimusten lisäksi eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos pidettävien eläinten alkuperäinen pitopaikka tai niiden pidettävien eläinten alkuperäinen pitopaikka, joista sukusolut ja alkiot tai eläinperäiset tuotteet on saatu, täyttää seuraavat vaatimukset:

a) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on sen rekisteröinyt, ja sille on annettu yksilöllinen rekisterinumero;

b) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sen tässä asetuksessa säädetyillä edellytyksillä, jos tällaista hyväksyntää edellytetään tässä asetuksessa, ja sille on annettu yksilöllinen hyväksyntänumero;

c) 

se on alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa;

d) 

sillä on käytössään järjestelmä, jolla kirjataan ja säilytetään vähintään kolmen vuoden ajan ajantasaiset tiedot ainakin seuraavista:

i) 

pitopaikassa olevien eläinten lajit, luokat, lukumäärä ja tarvittaessa tunnistetiedot;

ii) 

eläinten siirrot pitopaikkaan ja pitopaikasta;

iii) 

kuolleisuus pitopaikassa;

e) 

eläinlääkäri tekee sinne säännöllisiä eläinterveyskäyntejä, joiden tavoitteena on havaita tautien esiintymiseen viittaavat merkit ja saada niistä tietoa, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut luetteloidut taudit, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen lajin ja luokan eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden osalta, sekä uudet taudit.

Tällaisten eläinterveyskäyntien on oltava tiheydeltään oikeasuhteista kyseisen pitopaikan aiheuttamaan riskiin nähden.

9 artikla

Näytteenotto, laboratoriotestit ja muut testit

Eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos näytteenotto, laboratoriotestit ja muut tässä asetuksessa edellytetyt testit on suoritettu seuraavasti:

a) 

näytteet on ottanut sellainen viranomainen tai ne on otettu sellaisen viranomaisen valvonnassa, joka on toimivaltainen

i) 

alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella, kun näytteenotto ja testaus on suoritettava ennen unioniin saapumista;

tai

ii) 

määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa, kun näytteenotto ja testaus on suoritettava unioniin saapumisen jälkeen;

b) 

noudattamalla

i) 

asiaankuuluvia menettelyjä ja menetelmiä, jotka vahvistetaan delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 ja komission delegoidussa asetuksessa 2020/688 ( 3 );

tai

ii) 

menettelyjä ja menetelmiä, jotka vahvistetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 ( 4 ) liitteessä II, kun on kyse nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden saapumisesta unioniin;

tai

iii) 

tässä asetuksessa kuvattuja menettelyjä, kun sitä nimenomaisesti edellytetään;

c) 

asetuksen (EU) 2017/625 37 artiklan mukaisesti nimetyssä virallisessa laboratoriossa.

10 artikla

Alkuperäpaikan vapaus taudeista ja erityisedellytykset

1.  

Eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on osoittanut kyseisen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen tai eläinten, sukusolujen ja alkioiden alkuperäisen pitopaikan olevan vapaa tietyistä taudeista, kuten tässä asetuksessa edellytetään, seuraavasti:

a) 

noudattamalla delegoitua asetusta (EU) 2020/689;

tai

b) 

jos taudit eivät kuulu delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 soveltamisalaan, noudattamalla erityissääntöjä, jos sellaisia on vahvistettu tässä asetuksessa, sekä alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toteuttamaa taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

i) 

se on toimitettu komissiolle arvioitavaksi ja sisältää ainakin liitteessä II tarkoitetut tiedot;

ii) 

komissio on arvioinut sen antavan tarvittavat takeet tautivapaudesta seuraavilla perusteilla:

— 
asetuksen (EU) 2016/429 24, 25, 26 ja 27 artiklassa vahvistetut tautien seurantaa koskevat säännöt;
— 
seurannan suunnittelua koskevat täydentävät säännöt ja tautien vahvistamista ja tapausmäärittelyä koskevat säännöt, jotka vahvistetaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 1 luvun 1 ja 2 jaksossa ja 10 artiklassa;
iii) 

se on ollut käytössä riittävän kauan, jotta on mahdollista toteuttaa se kokonaan ja valvoa sitä asianmukaisesti.

2.  
Jos on kyse vesiviljelyeläimistä ja niistä saatavista eläinperäisistä tuotteista, joiden alkuperäpaikkana olevan lokeron edellytetään olevan vapaa tietyistä taudeista, kyseisten hyödykkeiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on osoittanut tautivapauden 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.
3.  

Jos tässä asetuksessa asetetaan eritysedellytyksiä, jotka koskevat alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen vapautta tietyistä taudeista,

a) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen on täytynyt taata aiemmin niiden noudattaminen;

b) 

unioni on nimenomaan asettanut kyseiset erityisedellytykset luettelossa luetteloidulle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle tai lokerolle sekä eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseiselle lajille ja luokalle.II OSA

EDELLÄ 3 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUT PIDETTÄVIEN MAAELÄINTEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 OSASTO

PIDETTÄVIÄ MAAELÄIMIÄ KOSKEVAT YLEISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

11 artikla

Pidettävien maaeläinten osalta vaadittu pitoaika

Muiden pidettävien maaeläinten kuin koirien, kissojen ja frettien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

a) 

eläimiä oli pidetty yhtäjaksoisesti seuraavissa liitteen III taulukoissa vahvistetun pitoajan välittömästi ennen päivää, jona ne lähetettiin unioniin:

i) 

taulukko 1, kun on kyse sorkka- ja kavioeläimistä, tarhamehiläisistä ja kimalaisista;

ii) 

taulukko 2, kun on kyse siipikarjasta ja vankeudessa pidettävistä linnuista;

b) 

eläimet

i) 

olivat yhtäjaksoisesti alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä liitteessä III olevan taulukon 1 toisessa sarakkeessa ja taulukon 2 kolmannessa sarakkeessa ilmoitetun ajan;

ii) 

olivat yhtäjaksoisesti alkuperäisessä pitopaikassa liitteessä III olevan taulukon 1 kolmannessa sarakkeessa ja taulukon 2 neljännessä sarakkeessa ilmoitetun ajan, eikä pitopaikkaan tuotu eläimiä kyseisenä aikana;

iii) 

eivät olleet kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa liitteessä III olevan taulukon 1 neljännessä sarakkeessa ja taulukon 2 viidennessä sarakkeessa ilmoitettuna aikana.

12 artikla

Kilpailuihin, kilpa-ajoihin ja kulttuuritapahtumiin osallistuvien rekisteröityjen hevosten pitoaikaa koskevat poikkeukset

1.  

Poiketen siitä, mitä 11 artiklan b alakohdan i alakohdassa säädetään, muiden hevoseläinten kuin teurastettaviksi tarkoitettujen hevoseläinten katsotaan täyttävän liitteessä III olevassa taulukossa 1 vahvistetun pitoaikavaatimuksen, jos niitä on pidetty ennen niiden lähettämistä unioniin liitteessä III olevan taulukon 1 toisessa sarakkeessa ilmoitetun ajan alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen lisäksi

a) 

jäsenvaltiossa;

tai,

b) 

jos on kyse rekisteröidyistä hevosista, väliaikaisena pitopaikkana olleessa luetteloidussa kolmannessa maassa tai olleella luetteloidulla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, josta tai jolta rekisteröityjen hevosten saapuminen unioniin sallitaan tätä tarkoitusta varten, edellyttäen, että ne on tuotu alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sellaisten eläinterveysvaatimusten mukaisesti, joissa asetetaan vähintään yhtä tiukat eläinterveystakeet kuin ne, joita sovelletaan, kun rekisteröidyt hevoset saapuvat suoraan unioniin kyseisestä väliaikaisena pitopaikkana olevasta kolmannesta maasta tai olevalta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä kilpailuja ja kilpa-ajoja varten.

2.  

Poiketen siitä, mitä 11 artiklan b alakohdan ii alakohdassa säädetään, kilpailuihin, kilpa-ajoihin ja hevoskulttuuritapahtumiin osallistuvien rekisteröityjen hevosten katsotaan täyttävän liitteessä III olevan taulukon 1 kolmannessa sarakkeessa vahvistetun pitoaikavaatimuksen, jos niitä on pidetty alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai väliaikaisena pitopaikkana olevassa kolmannessa maassa muissa pitopaikoissa kuin alkuperäisessä pitopaikassa ja kyseiset muut pitopaikat täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

ne ovat olleet virkaeläinlääkärin valvonnassa kolmannessa maassa tai alueella;

b) 

niihin ei ole sovellettu kansallisia rajoitustoimenpiteitä eläinterveyssyistä, liitteessä I tarkoitettuihin merkityksellisiin luetteloituihin tauteihin ja merkityksellisiin uusiin tauteihin liittyvät rajoitukset mukaan lukien;

c) 

ne täyttävät 1 artiklan 23 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset.

3.  

Myös poiketen siitä, mitä 11 artiklan b alakohdan ii alakohdassa säädetään, kilpailuihin, kilpa-ajoihin ja hevoskulttuuritapahtumiin osallistuvien rekisteröityjen hevosten, jotka ovat olleet kosketuksissa sellaisten hevoseläinten kanssa, jotka on tuotu kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle muusta kolmannesta maasta tai muulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen muulta vyöhykkeeltä, sallitaan saapua unioniin edellyttäen, että

a) 

kyseiset hevoseläimet tuotiin kyseiseen kolmanteen maahan tai kyseiselle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sellaisten eläinterveysvaatimusten mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin ne, joita sovelletaan hevoseläinten saapuessa suoraan unioniin;

b) 

mahdollisuus suoraan kosketukseen muiden eläinten kanssa rajoittuu kilpailun, kilpa-ajojen tai hevoskulttuuritapahtumien ajankohtaan ja niihin liittyvään harjoitteluun, lämmittelyyn ja kilpailuja edeltävään esittelyyn.

13 artikla

Maaeläinten tarkastaminen ennen niiden lähettämistä unioniin

1.  
Maaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos virkaeläinlääkäri on tehnyt lähetyksen eläimille kliinisen tarkastuksen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä 24 tunnin kuluessa ennen ajankohtaa, jona ne lastataan unioniin lähetettäviksi, jotta voidaan havaita tautien esiintymiseen viittaavat merkit, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit.

▼M2

Siipikarjan, lukuun ottamatta untuvikkoja, ja vankeudessa pidettävien lintujen osalta on tarkastettava myös unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen eläinten alkuperäparvi.

▼B

2.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu tarkastus voidaan tehdä rekisteröidyille hevoseläimille 48 tunnin kuluessa ennen ajankohtaa, jona ne lastataan unioniin lähetettäviksi, tai viimeisenä työpäivänä ennen niiden lähettämistä unioniin.
3.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu tarkastus voidaan tehdä koirille, kissoille ja freteille 48 tunnin kuluessa ennen ajankohtaa, jona ne lastataan unioniin lähetettäviksi.

14 artikla

Yleiset säännöt maaeläinten lähettämisestä unioniin

1.  

Maaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet eivät ole siitä alkaen, kun ne lastataan alkuperäisessä pitopaikassa unioniin lähetettäviksi, siihen saakka, kun ne saapuvat unioniin, olleet kosketuksissa muihin maaeläimiin,

a) 

jotka ovat samaa lajia ja joiden ei ole tarkoitus saapua unioniin;

b) 

jotka ovat muuta samojen tautien osalta luetteloitua lajia ja joiden ei ole tarkoitus saapua unioniin;

c) 

joilla on heikompi terveystilanne.

2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lähetysten sallitaan saapua unioniin ilmateitse, meritse, rautateitse, maanteitse tai jalkaisin kuljetettuina vain, jos niitä ei ole kuljetettu sellaisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta tai niitä ei ole purettu tai lastattu uudelleen sellaisessa kolmannessa maassa tai sellaisella alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jota ei ole luetteloitu kyseisen lajin ja luokan eläinten unioniin saapumista eikä unionissa sovellettavaa käyttötarkoitusta varten.
3.  

Kun 1 kohdassa tarkoitetut lähetykset kuljetetaan meritse vaikka vain osan matkaa, niiden sallitaan saapua unioniin vain, jos niiden mukana on niiden saapuessa unioniin eläinten mukana olevaan eläinterveystodistukseen liitetty ja aluksen päällikön allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

a) 

lähtösatama alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

b) 

tulosatama unionissa;

c) 

käyntisatamat, jos alus on käynyt satamissa eläinten alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen ulkopuolella;

d) 

vahvistus seuraavien vaatimusten noudattamisesta unioniin suuntautuneen matkan aikana:

i) 

eläimet ovat pysyneet aluksella;

ii) 

eläimet eivät ole olleet aluksella kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa.

15 artikla

Poikkeus, joka koskee muiden maaeläinten kuin hevoseläinten uudelleenlastausta luetteloimattomissa kolmansissa maissa tai luetteloimattomilla alueilla teknisen ongelman tai muun odottamattoman tapahtuman yhteydessä

1.  

Poiketen siitä, mitä 14 artiklan 2 kohdassa säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on sallittava sellaisten muiden maaeläinten kuin hevoseläinten lähetysten saapuminen unioniin, jotka on lastattu uudelleen lähetyksen alkuperäisestä kuljetusvälineestä toiseen kuljetusvälineeseen jatkokuljetusta varten kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka ei ole kyseisen lajin ja luokan eläinten unioniin saapumista varten luetteloitu kolmas maa, alue tai jommankumman vyöhyke, vain, jos uudelleenlastaus on tehty lähetyksen kuljettamiseksi meritse tai ilmateitse unionissa sijaitsevaan saapumispaikkaan sellaisen teknisen ongelman tai muun odottamattoman tapahtuman vuoksi, joka aiheuttaa logistisia ongelmia, kun eläimiä kuljetetaan meritse tai ilmateitse unioniin, edellyttäen, että

a) 

määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja soveltuvissa tapauksissa kaikki kauttakulkujäsenvaltiot sallivat sen, että lähetyksen eläimet saapuvat unioniin ja ne kuljetetaan unionissa määräpaikkaansa;

b) 

virkaeläinlääkäri on valvonut uudelleenlastausta kolmannessa maassa tai alueella koko operaation ajan sen varmistamiseksi, että

i) 

merkityksellisten eläintautien tartunnanlevittäjien varalta on otettu käyttöön tehokkaita suojatoimenpiteitä;

ii) 

tehokkaita toimenpiteitä on otettu käyttöön sen estämiseksi, että unioniin saapuviksi tarkoitetut eläimet joutuvat välittömästi tai välillisesti kosketuksiin muiden eläinten kanssa;

iii) 

kuljetusvälineeseen ei ole lisätty unioniin suuntautuvaa jatkokuljetusta varten sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevaa vettä, rehua tai kuivikkeita, joka ei ole kyseisen lajin ja luokan eläinten unioniin saapumista varten luetteloitu kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke;

iv) 

lähetyksen eläimet on siirretty unioniin suuntautuvaa jatkokuljetusta varten suoraan ja mahdollisimman nopeasti 17 artiklan vaatimusten mukaiseen alukseen tai ilma-alukseen ylittämättä sataman tai lentoaseman rajoja;

c) 

eläinlähetyksen mukana on siirron tapahtumapaikkana olleen kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa esitetään tiedot siirto-operaatiosta ja todistetaan, että käyttöön oli otettu asianmukaiset toimenpiteet b alakohdassa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseksi.

2.  
Edellä 1 kohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta tarhamehiläisten ja kimalaisten lähetyksiin.

16 artikla

Poikkeus, joka koskee hevoseläinten uudelleenlastausta luetteloimattomissa kolmansissa maissa tai luetteloimattomilla alueilla

Poiketen siitä, mitä 14 artiklan 2 kohdassa säädetään, sellaisten hevoseläinten lähetysten saapuminen unioniin, jotka on lastattu uudelleen toiseen kuljetusvälineeseen eläinten unioniin suuntautuneen kuljetuksen aikana kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka ei ole kyseisen luokan hevosten saapumista varten luetteloitu kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, sallitaan vain, jos lähetykset täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

lähetyksen eläimet on kuljetettu unioniin meritse tai ilmateitse;

b) 

lähetyksen eläimet on lastattu uudelleen lähetyksen alkuperäisestä kuljetusvälineestä suoraan toiseen kuljetusvälineeseen jatkokuljetusta varten;

c) 

uudelleenlastauksen aikana

i) 

merkityksellisten eläintautien tartunnanlevittäjiä vastaan on toteutettu tehokkaita suojatoimenpiteitä eivätkä hevoseläimet ole joutuneet kosketuksiin terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa;

ii) 

lähetyksen eläimet on virkaeläinlääkärin välittömässä valvonnassa siirretty unioniin suuntautuvaa jatkokuljetusta varten 17 artiklan vaatimusten mukaiseen alukseen tai ilma-alukseen suoraan ja mahdollisimman nopeasti ylittämättä sataman tai lentoaseman rajoja;

d) 

virkaeläinlääkäri on todistanut, että lähetys täyttää a, b ja c alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

17 artikla

Maaeläinten kuljetusvälineitä koskevat yleiset vaatimukset

1.  

Pidettävien maaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos niiden kuljetuksessa käytettävät kuljetusvälineet

a) 

ovat rakenteeltaan sellaisia, että

i) 

eläimet eivät pääse karkaamaan tai putoamaan niistä;

ii) 

tila, jossa eläimiä pidetään, voidaan tarkastaa silmämääräisesti;

iii) 

eläinten ulosteiden, kuivikkeiden tai rehun valuminen ulkopuolelle on estetty tai minimoitu;

iv) 

sulkien ja höyhenten putoaminen ulkopuolelle on estetty tai minimoitu, kun on kyse siipikarjasta tai vankeudessa pidettävistä linnuista;

b) 

puhdistetaan ja desinfioidaan lähetyspaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä desinfiointiaineella ja ne kuivataan tai niiden annetaan kuivua juuri ennen jokaista unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten lastausta.

2.  
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta unioniin saapuviksi tarkoitettujen tarhamehiläisten ja kimalaisten lähetysten kuljettamiseen.

18 artikla

Unioniin suuntautuvissa maaeläinten kuljetuksissa käytettäviä kuljetuspäällyksiä koskevat vaatimukset

Pidettävien maaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos kuljetuspäällykset, joissa pidettäviä maaeläimiä kuljetetaan unioniin kuljetusvälineessä,

a) 

täyttävät 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimukset;

b) 

sisältävät ainoastaan samasta pitopaikasta tulevia saman lajin ja luokan eläimiä;

c) 

ovat joko

i) 

käyttämättömiä ja tähän tarkoitukseen suunniteltuja kertakäyttöisiä kuljetuspäällyksiä, jotka hävitetään ensimmäisen käyttökerran jälkeen;

tai

ii) 

kuljetuspäällyksiä, jotka puhdistetaan ja desinfioidaan ja jotka kuivataan tai joiden annetaan kuivua ennen unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten lastausta.

19 artikla

Maaeläinten saapumisen jälkeiset siirrot ja käsittely

1.  

Maaeläinten lähetysten saavuttua unioniin ne on viipymättä kuljetettava suoraan

a) 

niiden unionissa määränpäänä olevaan pitopaikkaan, johon niiden on jäätävä vähintään asiaa koskevissa II–V osan artikloissa vaadituksi ajaksi;

b) 

unionissa määränpäänä olevaan teurastamoon, jos ne on tarkoitettu teurastettaviksi, jolloin ne on teurastettava viiden päivän kuluessa päivästä, jona ne saapuvat unioniin.

2.  
Jos kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapuvien maaeläinten lähetysten määränpäänä on unionissa sijaitseva teurastamo, hyväksytty karanteenipitopaikka tai suljettu pitopaikka, lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 ( 5 ) 2 ja 3 artiklan mukaisesti.
3.  
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta rekisteröityjen hevoseläinten saapumiseen kolmansista maista unioniin eikä rekisteröityjen hevosten takaisinsaapumiseen tilapäisen viennin jälkeen.2 OSASTO

SORKKA- JA KAVIOELÄIMIÄ KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 LUKU

Sorkka- ja kavioeläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

20 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten lähettäminen unioniin

1.  
Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on lähetetty alkuperäisestä pitopaikasta unioniin siten, etteivät ne kulje minkään muun pitopaikan kautta.
2.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, voidaan sallia, että useammasta kuin yhdestä alkuperäisestä pitopaikasta tulevat sorkka- ja kavioeläinten lähetykset saapuvat unioniin, jos lähetyksen eläimille on tehty yksi kokoaminen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

sorkka- ja kavioeläimet kuuluvat johonkin seuraavista lajeista ja luokista:

i) 

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus tai Sus scrofa;

tai

ii) 

teurastettaviksi tarkoitetut Equidae-heimon eläimet;

b) 

kokoaminen on tapahtunut pitopaikassa,

i) 

jolle kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut luvan toteuttaa sorkka- ja kavioeläinten kokoamisia vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 ( 6 ) 5 artiklassa vahvistetut vaatimukset;

ii) 

jonka lähetyspaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on luetteloinut tätä tarkoitusta varten, mukaan lukien delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 21 artiklassa säädetyt tiedot;

iii) 

jossa seuraavat tiedot kirjataan ja säilytetään ajantasaisina vähintään kolmen vuoden ajan:

— 
eläinten alkuperä;
— 
keräyskeskukseen saapumisen ja keräyskeskuksesta lähettämisen päivämäärät;
— 
eläinten tunnistuskoodi;
— 
eläinten alkuperäisen pitopaikan rekisterinumero;
— 
niiden kuljettajien ja kuljetusvälineiden rekisterinumero, jotka toimittavat tai keräävät sorkka- ja kavioeläinten lähetyksen keräyskeskukseen ja keräyskeskuksesta;
iv) 

joka täyttää 8 artiklassa ja 23 artiklan 1 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

c) 

kokoaminen keräyskeskuksessa on kestänyt enintään kuusi päivää; tämä ajanjakso katsotaan osaksi ajanjaksoa, jonka kuluessa on otettava näytteet testausta varten ennen eläinten lähettämistä unioniin, jos tässä asetuksessa edellytetään tällaista näytteenottoa;

d) 

sorkka- ja kavioeläinten on täytynyt saapua unioniin 10 päivän kuluessa päivästä, jona ne on lähetetty alkuperäisestä pitopaikasta.

21 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten tunnistaminen

1.  

Muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet on merkitty yksilöllisesti ennen niiden lähettämistä alkuperäisestä pitopaikasta fyysisellä tunnistimella, jossa on pysyvästi näkyvissä ja helposti luettavissa

a) 

eläimen tunnistuskoodi, jolla luodaan yksiselitteinen yhteys eläimen ja sen mukana olevan eläinterveystodistuksen välille;

b) 

viejämaan koodi ISO-standardin 3166 mukaisesti kaksikirjaimisen koodin muodossa.

2.  

Hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet on merkitty yksilöllisesti ennen niiden lähettämistä alkuperäisestä pitopaikasta vähintään yhdellä seuraavista menetelmistä:

a) 

injektoitava transponderi tai korvamerkki, jossa on pysyvästi näkyvissä ja helposti luettavissa

i) 

eläimen tunnistuskoodi, jolla luodaan yksiselitteinen yhteys eläimen ja sen mukana olevan eläinterveystodistuksen välille;

ii) 

ISO-standardin 3166 mukainen viejämaan kaksikirjaiminen tai kolminumeroinen maakoodi;

b) 

jos on kyse muista kuin teurastettaviksi tarkoitetuista hevoseläimistä, tunnistusasiakirja, joka on annettu viimeistään unioniin saapumista varten annetun todistuksen antamisajankohtana ja

i) 

jossa eläin kuvataan, vaihtoehtoiset tunnistusmenetelmät mukaan lukien, yksiselitteisen yhteyden luomiseksi eläimen ja sen mukana olevan tunnistusasiakirjan välille;

ii) 

joka sisältää tiedot injektoitavan transponderin näyttämästä yksilöllisestä koodista, jos kyseinen koodi ei ole a alakohdassa esitettyjen eritelmien mukainen.

3.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, voidaan sallia, että suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten lähetykset saapuvat unioniin, jos kyseiset eläimet on merkitty yksilöllisesti injektoitavalla transponderilla tai vaihtoehtoisella tunnistusmenetelmällä, jolla varmistetaan yksiselitteinen yhteys eläimen ja sen mukana olevien saapumisasiakirjojen välillä.
4.  
Jos sorkka- ja kavioeläimet on merkitty elektronisella tunnistimella, joka ei ole ISO-standardien 11784 ja 11785 mukainen, sorkka- ja kavioeläinten lähetysten unioniin saapumisesta vastaavan toimijan on toimitettava lukulaite, jonka avulla eläimen tunnistaminen voidaan todentaa milloin tahansa.

22 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

1.  
Muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on ollut vapaa liitteessä IV olevan A osan 1 kohdassa esitetyssä taulukossa tarkoitetuista luokan A taudeista taulukossa tarkoitetun ajanjakson ajan.
2.  

Hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä,

a) 

joka on ollut vapaa liitteessä IV olevan A osan 2 kohdassa esitetyssä taulukossa tarkoitetuista luetteloiduista taudeista taulukossa tarkoitetun ajanjakson ajan;

b) 

jossa tai jolla ei ole raportoitu liitteessä IV olevan A osan 3 kohdassa esitetyssä taulukossa tarkoitettuja luetteloituja tauteja taulukossa tarkoitetun ajanjakson aikana.

3.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja ajanjaksoja voidaan lyhentää liitteessä IV olevassa B osassa mainittujen tautien osalta kyseisessä osassa tarkoitettujen erityisedellytysten mukaisesti.
4.  

Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla ei ole rokotettu liitteessä IV olevassa C osassa tarkoitettuja luokan A tauteja vastaan niiden yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti, jotka vahvistetaan

a) 

kyseisen liitteen 1 kohdassa muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten osalta;

b) 

kyseisen liitteen 2 kohdassa hevoseläinten osalta.

5.  

Kun on kyse Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunnasta, nautaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet

a) 

ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa kyseisestä taudista ilman rokotuksia;

tai

b) 

ovat liitteessä V olevassa 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

6.  

Kun on kyse Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta, nauta-, lammas- ja vuohieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet

a) 

ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa kyseisestä taudista ilman rokotuksia;

tai

b) 

ovat liitteessä V olevassa 2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

7.  

Kun on kyse sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta (serotyypit 1–24), luetteloitujen sorkka- ja kavioeläinlajien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet

a) 

ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on ollut vapaa kyseisestä taudista kahden vuoden ajan ennen päivää, jona ne lähetetään unioniin; tai

b) 

ovat jonkin liitteessä VI olevassa A osassa vahvistetun erityisedellytyksen mukaisia.

8.  

Kun on kyse nautojen tarttuvasta leukoosista, nautaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos eläimet

a) 

ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa kyseisestä taudista;

tai

b) 

ovat liitteessä VI olevassa B osassa vahvistettujen erityisedellytysten mukaisia.

9.  

Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten, joiden on tarkoitus saapua sellaisiin jäsenvaltioihin tai sellaisille jäsenvaltioiden vyöhykkeille, joilla on taudista vapaa asema tai niiden liitteessä VII tarkoitettujen luokan C tautien hyväksytty hävittämisohjelma, joiden osalta sorkka- ja kavioeläinten lajit on luetteloitu, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet

a) 

ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa kyseisistä taudeista asianomaisten lajien osalta;

tai

b) 

ovat kyseisessä liitteessä vahvistettujen lisävaatimusten mukaisia.

23 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten alkuperäinen pitopaikka

1.  

Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos

a) 

eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ja jonka lähistöllä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, ei ole raportoitu liitteessä VIII tarkoitettuja luetteloituja tauteja, joiden osalta unioniin saapuviksi tarkoitetut sorkka- ja kavioeläinten lajit on luetteloitu, sellaisella alueella ja sellaisena ajanjaksona, jotka vahvistetaan taulukoissa

i) 

kyseisen liitteen 1 ja 2 kohdassa muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten osalta;

tai

ii) 

kyseisen liitteen 3 ja 4 kohdassa hevoseläinten osalta;

b) 

sorkka- ja kavioeläimet eivät ole a alakohdassa mainittuna ajanjaksona joutuneet kosketuksiin terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa.

2.  
Kun on kyse Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunnasta, nauta-, lammas-, vuohi-, kameli- ja hirvieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläinten alkuperäinen pitopaikka täyttää liitteessä IX olevassa 1 kohdassa vahvistetut asiaankuuluvat vaatimukset.
3.  
Kun on kyse Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta, nauta-, lammas-, vuohi-, sika-, kameli- ja hirvieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläinten alkuperäinen pitopaikka täyttää liitteessä IX olevassa 2 kohdassa vahvistetut asiaankuuluvat vaatimukset.

24 artikla

Lähetyksen sorkka- ja kavioeläimet

1.  

Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

niitä ei ole rokotettu luokan A tauteja vastaan, jotka luetellaan taulukoissa

i) 

liitteessä IV olevan C osan 1 kohdassa muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten osalta;

tai

ii) 

liitteessä IV olevan C osan 2 kohdassa hevoseläinten osalta;

b) 

ajanjaksona, joka ulottuu eläinten lähettämisestä niiden alkuperäisestä pitopaikasta eläinten saapumiseen unioniin, eläimiä ei ole purettu kuormasta sellaisissa paikoissa, jotka eivät täytä vaatimuksia, jotka vahvistetaan taulukoissa

i) 

liitteessä VIII olevissa 1 ja 2 kohdassa muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten osalta;

tai

ii) 

liitteessä VIII olevissa 3 ja 4 kohdassa hevoseläinten osalta.

2.  
Kun on kyse Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunnasta ja Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta, luetteloituihin lajeihin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimiä ei ole rokotettu kyseisiä tauteja vastaan.
3.  
Kun on kyse sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta (serotyypit 1–24), luetteloituihin lajeihin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimiä ei ole rokotettu elävällä rokotteella kyseistä tautia vastaan siirtopäivää edeltäneiden 60 päivän aikana.
4.  
Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten, joiden on tarkoitus saapua sellaisiin jäsenvaltioihin tai sellaisille jäsenvaltioiden vyöhykkeille, joilla on taudista vapaa asema tai niiden liitteessä VII tarkoitettujen luokan C tautien hyväksytty hävittämisohjelma, joiden osalta sorkka- ja kavioeläinten lajit on luetteloitu, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimiä ei ole rokotettu kyseisiä tauteja vastaan.
5.  
Kuohitsemattomien urospuolisten lammaseläinten ja Tayassuidae-heimon sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä X vahvistetut Brucella-tartuntaa koskevat erityisvaatimukset.
6.  
Hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä XI olevassa 2 kohdassa vahvistetut erityisedellytykset sen mukaan, mihin liitteessä XI olevan 1 kohdan mukaisesti määritettyyn terveysluokitusryhmään kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke on luettelossa merkitty.

25 artikla

Teurastettavien sorkka- ja kavioeläinten unioniin saapumista koskevat poikkeukset ja lisävaatimukset

Poiketen 22 artiklan 5 ja 6 kohdassa vahvistetuista vaatimuksista näissä kohdissa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten lähetysten, jotka eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin edellyttäen, että lähetyksen eläimet on ainoastaan tarkoitettu teurastettaviksi.

▼M2

26 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten siirrot ja käsittely niiden unioniin saapumisen jälkeen

Sorkka- ja kavioeläimiä, hevoseläimet pois lukien, on pidettävä niiden unioniin saapumisen jälkeen niiden määränpäänä olevassa pitopaikassa vähintään 30 päivän ajan siitä, kun ne ovat saapuneet kyseiseen pitopaikkaan, paitsi jos ne siirretään teurastettaviksi.

▼B2 LUKU

Suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten unioniin saapumista koskevat erityissäännöt

27 artikla

Eläinterveysvaatimukset, joita ei sovelleta suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettuihin sorkka- ja kavioeläimiin

Edellä olevia 11, 22, 23, 24 ja 26 artiklaa ei sovelleta sellaisten sorkka- ja kavioeläinten lähetyksiin hevoseläimiä lukuun ottamatta, jotka saapuvat unioniin 28–34 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

28 artikla

Suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten saapumista koskevat erityissäännöt

1.  

Suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

ne tulevat suljetusta pitopaikasta, joka on merkitty 29 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon suljetuista pitopaikoista, joista sorkka- ja kavioeläinten sallitaan saapua unioniin;

b) 

ne on lähetetty alkuperäisestä suljetusta pitopaikasta suoraan unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan.

2.  
Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava erityinen lupa kunkin 1 kohdassa tarkoitetun sorkka- ja kavioeläinten lähetyksen saapumiseen, jos arvioinnissa, joka on tehty unionille lähetyksen saapumisesta mahdollisesti aiheutuvista riskeistä, on saatu toivottu tulos.
3.  
Kunkin 1 kohdassa tarkoitetun sorkka- ja kavioeläinten lähetyksen saapuminen unioniin ja siirrot muiden jäsenvaltioiden kuin määräpaikkana olevan jäsenvaltion kautta sallitaan vain, jos kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset antavat siihen luvan.

Lupa annetaan ainoastaan sellaisesta riskinarvioinnista saadun toivotun tuloksen perusteella, jonka kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet unionissa sijaitsevana määräpaikkana olevan jäsenvaltion niille toimittamien tietojen pohjalta.

4.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lähetysten määräpaikkana olevan jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean puitteissa ja suoraan unionissa sijaitsevalle sorkka- ja kavioeläinten saapumispaikalle 1 ja 2 kohdan nojalla annetuista luvista ennen sorkka- ja kavioeläinten mahdollista siirtoa muiden jäsenvaltioiden kautta ja ennen eläinten saapumista niiden alueelle.

29 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten kolmansissa maissa ja alueilla sijaitsevien alkuperäisten suljettujen pitopaikkojen luetteloiminen

1.  
Jäsenvaltiot voivat laatia luettelon kolmansissa maissa ja alueilla sijaitsevista suljetuista pitopaikoista, joista sorkka- ja kavioeläinten sallitaan saapua niiden alueelle.

Luettelossa on yksilöitävä sorkka- ja kavioeläinlajit, joiden sallitaan saapua jäsenvaltion alueelle kustakin kolmannessa maassa tai alueella sijaitsevasta suljetusta pitopaikasta.

2.  
Jäsenvaltiot voivat sisällyttää 1 kohdassa säädettyyn suljettuja pitopaikkoja koskevaan luetteloon suljettuja pitopaikkoja, jotka on jo sisällytetty muiden jäsenvaltioiden vastaaviin luetteloihin.

▼C1

Lukuun ottamatta ensimmäisessä alakohdassa säädettyä, jäsenvaltiot saavat sisällyttää kolmannessa maassa tai alueella sijaitsevan suljetun pitopaikan 1 kohdassa säädettyyn suljettuja pitopaikkoja koskevaan luetteloon vasta sen jälkeen, kun seuraaviin seikkoihin perustuvasta arvioinnista on saatu toivottu tulos:

▼B

a) 

noudattaako suljettu pitopaikka 30 artiklassa vahvistettua vaatimusta, jonka mukaan suljetun pitopaikan on saatava alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä;

b) 

onko alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen toimittanut riittävät tiedot sen varmistamiseksi, että suljettu pitopaikka noudattaa 30 artiklassa vahvistettuja suljettujen pitopaikkojen hyväksyntää koskevia vaatimuksia.

3.  
Jäsenvaltioiden on pidettävä 1 kohdassa säädetyt suljettuja pitopaikkoja koskevat luettelot ajan tasalla ja otettava erityisesti huomioon 30 artiklassa tarkoitetun, alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän hyväksynnän väliaikainen peruuttaminen tai peruuttaminen kokonaan.
4.  
Jäsenvaltioiden on julkistettava 1 kohdassa säädetyt luettelot verkkosivustoillaan.

30 artikla

Kolmansissa maissa ja alueilla sijaitsevia sorkka- ja kavioeläinten alkuperäisiä suljettuja pitopaikkoja koskevat edellytykset 29 artiklaa sovellettaessa

Jäsenvaltiot saavat sisällyttää kolmannessa maassa tai alueella sijaitsevan suljetun pitopaikan 29 artiklassa säädettyyn suljettuja pitopaikkoja koskevaan luetteloon vain, jos kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt kyseisen pitopaikan ja se täyttää seuraavat edellytykset:

a) 

sen on oltava selkeästi rajattu, ja eläinten ja ihmisten pääsyä eläintiloihin on valvottava;

b) 

sillä on oltava käytössään riittävät keinot eläinten kiinniottoa, telkeämistä ja eristämistä varten sekä riittävät karanteenitilat ja hyväksytyt vakiotoimintamenettelyt pitopaikkaan tulevia uusia eläimiä varten;

c) 

eläintilojen on oltava tasoltaan sopivia ja rakenteeltaan sellaisia, että

i) 

estetään kosketus suljetun pitopaikan ulkopuolisiin eläimiin ja tarkastukset ja tarvittavat hoitotoimet voidaan suorittaa helposti;

ii) 

lattiat, seinät ja kaikki muut materiaalit tai välineet voidaan puhdistaa ja desinfioida helposti;

d) 

taudinseuranta- ja taudintorjuntatoimenpiteiden osalta

i) 

sen on toteutettava asianmukainen taudinseurantaohjelma, johon on sisällyttävä torjuntatoimenpiteet zoonooseja vastaan, ja päivitettävä sitä suljetussa pitopaikassa olevien eläinten lukumäärän ja lajin sekä suljetussa pitopaikassa ja sen ympäristössä vallitsevan luetteloitujen ja uusien tautien epidemiologisen tilanteen mukaan;

ii) 

sen on tehtävä kliinisiä tutkimuksia, laboratoriotestejä tai post mortem -tutkimuksia sorkka- ja kavioeläimille, joiden epäillään saaneen luetteloitujen tai uusien taudinaiheuttajien aiheuttaman tartunnan tai olevan niiden saastuttamia;

iii) 

sen on tarvittaessa rokotettava ja hoidettava tarttuville taudeille alttiit sorkka- ja kavioeläimet;

e) 

sen on kirjattava ja säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan ajantasaiset tiedot, joissa ilmoitetaan

i) 

kuhunkin suljetussa pitopaikassa olevaan lajiin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (eli arvioitu ikä, sukupuoli, laji ja tarvittaessa yksilölliset tunnistusmerkinnät);

ii) 

suljettuun pitopaikkaan saapuvien tai sieltä poistuvien sorkka- ja kavioeläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (eli arvioitu ikä, sukupuoli, laji ja tarvittaessa yksilöllinen tunnistuskoodi) sekä tiedot kyseisten eläinten alkuperä- tai määräpaikasta, kuljetusvälineestä ja terveystilanteesta;

iii) 

yksityiskohtaiset tiedot d alakohdan i alakohdassa säädetyn taudinseuranta- ja taudintorjuntaohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista;

iv) 

d alakohdan ii alakohdassa säädettyjen kliinisten tutkimusten, laboratoriotestien ja post mortem -tutkimusten tulokset;

v) 

yksityiskohtaiset tiedot d alakohdan iii alakohdassa säädetyistä rokotuksista ja hoitotoimista;

vi) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen mahdolliset ohjeet eristys- tai karanteeniaikana tehdyistä havainnoista;

f) 

sen on varmistettava tautiin kuolleiden tai lopetettujen sorkka- ja kavioeläinten ruhojen hävittäminen;

g) 

sen on varmistettava seuraavista tehtävistä vastaavan pitopaikan eläinlääkärin palvelut sopimuksella tai muulla oikeudellisella välineellä:

i) 

pitopaikan toiminnan ja tässä artiklassa vahvistettujen hyväksyntäedellytysten noudattamisen valvonta;

ii) 

d alakohdan i alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman uudelleentarkastelu vähintään kerran vuodessa;

h) 

poiketen siitä, mitä 9 artiklan c alakohdassa säädetään, sillä on oltava

i) 

sopimus kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän laboratorion kanssa post mortem -tutkimusten suorittamiseksi;

tai

ii) 

yksi tai useampi asianmukainen tila, jossa post mortem -tutkimuksia voidaan tehdä pitopaikan eläinlääkärin alaisuudessa.

31 artikla

Poikkeus kolmannen maan tai alueen luetteloimista ja sorkka- ja kavioeläinten alkuperäisen suljetun pitopaikan luetteloimista koskevasta vaatimuksesta

1.  

Poiketen 3 artiklan 1 kohdassa ja 28 artiklan 1 kohdassa vahvistetuista vaatimuksista kolmansissa maissa tai alueilla sijaitsevista pitopaikoista saapuvien sorkka- ja kavioeläinten lähetysten, jotka eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin, jos ne on tarkoitettu suljettuun laitokseen ja

a) 

vaatimusten noudattaminen on mahdotonta poikkeuksellisten odottamattomien olosuhteiden vuoksi;

b) 

kyseiset lähetykset täyttävät 32 artiklassa vahvistetut edellytykset.

2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lähetyksen määräpaikkana olevan jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean puitteissa ja suoraan unionissa sijaitsevalle sorkka- ja kavioeläinten saapumispaikalle 1 kohdan nojalla annetuista luvista ennen sorkka- ja kavioeläinten mahdollista siirtoa muiden jäsenvaltioiden kautta ja ennen tällaisten eläinten saapumista niiden alueelle.

32 artikla

Lisävaatimukset, jotka suljettuun pitopaikkaan tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten alkuperäisten pitopaikkojen on täytettävä 31 artiklassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa hyväksyä 31 artiklassa säädetyt sorkka- ja kavioeläinten lähetyksiä koskevat poikkeukset vain, jos lähetykset täyttävät seuraavat lisäedellytykset:

a) 

omistaja tai omistajaa edustava luonnollinen henkilö on jättänyt määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 31 artiklassa säädettyä erityistä poikkeusta koskevan ennakkohakemuksen, ja määräpaikkana oleva jäsenvaltio on antanut luvan poikkeukseen tehtyään riskinarvioinnin, joka on osoittanut, että tällaisen sorkka- ja kavioeläinten lähetyksen tuominen ei aiheuta eläinterveysriskiä unionille;

b) 

33 ja 34 artiklassa vahvistettujen eläinterveyttä koskevien erityisvaatimusten noudattamiseksi sorkka- ja kavioeläimiä on pidetty tarvittavan, niiden osalta vaaditun ajan karanteenissa alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa

i) 

sorkka- ja kavioeläinten alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä paikassa;

ii) 

a alakohdassa tarkoitetussa luvassa täsmennettyjen järjestelyjen mukaisesti, joiden on annettava vähintään samat takeet kuin ne, joista säädetään 28 artiklan 2–4 kohdassa sekä 33 ja 34 artiklassa;

c) 

sorkka- ja kavioeläimiä pidetään karanteenissa määränpäänä olevassa pitopaikassa vähintään kuuden kuukauden ajan siitä päivästä, jona ne saapuvat unioniin, ja määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kyseisenä aikana toteuttaa asetuksen (EU) 2017/625 138 artiklan 2 kohdassa ja erityisesti sen a, d ja k alakohdassa säädetyt toimet.

33 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten alkuperäistä suljettua pitopaikkaa koskevat eläinterveysvaatimukset, jotka liittyvät luetteloituihin tauteihin

Unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos alkuperäinen suljettu pitopaikka noudattaa seuraavia luetteloituihin tauteihin liittyviä vaatimuksia:

a) 

sorkka- ja kavioeläinten alkuperäisen suljetun pitopaikan osalta ei ole raportoitu liitteessä XII olevassa A osassa esitetyssä taulukossa mainittuja luetteloituja tauteja ajanjaksoina, jotka ilmoitetaan kyseisessä taulukossa näiden luetteloitujen tautien osalta;

b) 

suljetun pitopaikan alueen ja sitä ympäröivän alueen osalta ei ole raportoitu liitteessä XII olevassa B osassa esitetyssä taulukossa mainittuja luetteloituja tauteja ajanjaksoina, jotka ilmoitetaan kyseisessä taulukossa näiden luetteloitujen tautien osalta.

34 artikla

Lähetyksen sorkka- ja kavioeläimiä koskevat eläinterveysvaatimukset, jotka liittyvät luetteloituihin tauteihin

Unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat eläinterveyttä koskevat lisävaatimukset:

a) 

niitä on pidetty alkuperäisessä suljetussa pitopaikassa yhtäjaksoisesti kuuden kuukauden ajan tai syntymästään lähtien, jos ne ovat alle kuuden kuukauden ikäisiä;

b) 

ne eivät ole olleet kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa

i) 

30 päivän aikana ennen päivää, jona ne on lähetetty unioniin, tai syntymästään lähtien, jos eläimet ovat alle 30 päivän ikäisiä;

ii) 

kun niitä on kuljetettu hyväksytystä alkuperäisestä suljetusta pitopaikasta paikkaan, josta ne on lähetetty unioniin;

c) 

kun on kyse liitteessä XII olevassa C osassa olevassa taulukossa mainituista taudeista,

i) 

ne ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka noudattaa taulukossa vahvistettuja ajanjaksoja, joiden ajan asianomaisen maan, alueen tai vyöhykkeen on oltava vapaa kyseisistä taudeista;

tai

ii) 

ne täyttävät liitteessä XII olevassa D osassa vahvistetut asiaankuuluvat lisävaatimukset;

d) 

niitä ei ole rokotettu, kuten liitteessä XII olevan E osan taulukossa tarkoitetaan;

e) 

jos ne on rokotettu pernaruttoa ja raivotautia vastaan, alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on toimittanut tiedot rokotuspäivästä, käytetystä rokotteesta ja mahdollisesta testistä, joka on tehty suojaavan immuunivasteen osoittamiseksi;

f) 

ne ovat saaneet vähintään kaksi käsittelyä sisäisiä ja ulkoisia loisia vastaan unioniin lähettämistä edeltäneiden 40 päivän aikana.

Jos c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin lisävaatimuksiin sisältyy karanteeniaika tartunnanlevittäjiltä suojatuissa suljetun pitopaikan tiloissa, näiden tilojen on täytettävä liitteessä XII olevassa F osassa vahvistetut vaatimukset.

35 artikla

Suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten siirrot ja käsittely saapumisen jälkeen

Kun 27 artiklassa tarkoitetut kolmannessa maassa tai alueella sijaitsevasta suljetusta pitopaikasta peräisin olevat sorkka- ja kavioeläimet ovat saapuneet unioniin, niitä on pidettävä määränpäänä olevassa suljetussa pitopaikassa vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona ne siirretään toiseen suljettuun pitopaikkaan unionissa, paitsi jos eläimet viedään unionista tai siirretään teurastettaviksi.3 OSASTO

SIIPIKARJAA JA VANKEUDESSA PIDETTÄVIÄ LINTUJA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 LUKU

Siipikarjaa koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset1 JAKSO

KAIKKIA SIIPIKARJALAJEJA JA -LUOKKIA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

36 artikla

Siipikarja, joka on tuotu alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle ennen unioniin saapumista

1.  

Seuraavien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet 2 kohdan mukaisesti:

a) 

siipikarja, joka on tuotu alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahaan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle jostain muusta kolmannesta maasta tai muulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä;

b) 

sellaisista vanhempaisparvista peräisin olevat untuvikot, jotka on tuotu alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahaan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle jostain muusta kolmannesta maasta tai muulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siipikarjan alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

a) 

kyseisessä kohdassa tarkoitetut siipikarja ja vanhempaisparvet on tuotu kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu tällaisten lähetysten unioniin saapumista varten;

b) 

1 kohdassa tarkoitetut siipikarja ja vanhempaisparvet on tuotu kyseiseen kolmanteen maahan tai kyseiselle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sellaisten eläinterveysvaatimusten mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin ne, joita sovelletaan suoraan unioniin saapuviin kyseisten eläinten lähetyksiin.

37 artikla

Siipikarjan alkuperäpaikkana olevaa kolmatta maata tai aluetta tai jommankumman vyöhykettä koskevat vaatimukset

Siipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a) 

sillä on ollut käytössään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelma vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona lähetys lähetetään unioniin, ja kyseinen seurantaohjelma täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

i) 

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

ii) 

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa;

b) 

sen katsotaan olevan 38 artiklan mukaisesti vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta;

c) 

jos alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella rokotetaan korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, kyseisen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i) 

rokotusohjelma täyttää liitteessä XIII vahvistetut vaatimukset;

ii) 

tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettu seurantaohjelma täyttää liitteessä II vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä XIII olevassa 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

iii) 

se on sitoutunut ilmoittamaan komissiolle kaikista kyseisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen rokotusohjelman muutoksista;

d) 

sen

i) 

katsotaan olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti, kun on kyse muusta siipikarjasta kuin sileälastaisista linnuista;

ii) 

kun on kyse sileälastaisista linnuista,

— 
katsotaan olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti;
tai
— 
ei katsota olevan 39 artiklan mukaisesti vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, mutta alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa koskevat vaatimukset täyttyvät eristyksen, seurannan ja testauksen osalta liitteen XIV mukaisesti;
e) 

jos Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan annetaan rokotuksia, kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i) 

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;

tai

ii) 

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten kriteerien mukaisia ja siipikarja täyttää liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

f) 

se on sitoutunut toimittamaan komissiolle seuraavat tiedot korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen yhteydessä:

i) 

tiedot tautitilanteesta 24 tunnin kuluessa siitä, kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäinen taudinpurkaus on vahvistettu;

ii) 

säännölliset päivitykset tautitilanteesta;

g) 

se on sitoutunut toimittamaan virusisolaatteja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäisistä taudinpurkauksista Euroopan unionin vertailulaboratoriolle lintuinfluenssaa ja Newcastlen tautia varten.

38 artikla

Alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen vapaus korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta

1.  

Kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen katsotaan olevan vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta, kun se on antanut komissiolle seuraavat takeet:

a) 

37 artiklan a alakohdan mukaista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan seurantaohjelmaa on toteutettu vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona virkaeläinlääkäri antaa todistuksen lähetyksen unioniin lähettämistä varten;

b) 

kyseisessä kolmannessa maassa tai kyseisellä alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ei ole esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia siipikarjassa vähintään 12 kuukauteen ennen päivää, jona virkaeläinlääkäri antaa todistuksen lähetyksen unioniin lähettämistä varten.

2.  

Sen jälkeen, kun kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jonka katsottiin aiemmin olevan vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tapahtunut tämän taudin taudinpurkaus, kyseisen maan tai alueen tai vyöhykkeen katsotaan jälleen olevan vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan torjumiseksi on toteutettu hävittämistoimenpiteitä;

b) 

kaikissa pitopaikoissa, joissa on aiemmin esiintynyt tartuntaa, on toteutettu riittävä puhdistus ja desinfiointi;

c) 

kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on toteuttanut vähintään kolmen kuukauden ajan a ja b alakohdassa tarkoitettujen hävittämistoimenpiteiden ja puhdistuksen ja desinfioinnin päättymisen jälkeen seurantaohjelmaa, joka on ainakin riskipopulaatioista poimitun edustavan satunnaisotoksen negatiivisten tulosten perusteella antanut varmuuden siitä, ettei tartuntaa esiinny, ottaen huomioon esiintyneisiin taudinpurkauksiin liittyneet epidemiologiset erityisolosuhteet.

39 artikla

Alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen vapaus Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta

1.  
Kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen katsotaan olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, kun kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella tai vyöhykkeellä ei ole esiintynyt Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkausta vähintään 12 kuukauteen ennen päivää, jona virkaeläinlääkäri antaa todistuksen lähetyksen unioniin lähettämistä varten.
2.  

Kun kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka oli aiemmin vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 1 kohdassa tarkoitetun mukaisesti, tapahtuu tämän tartunnan taudinpurkaus, kyseisen maan tai alueen tai vyöhykkeen katsotaan jälleen olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

taudin torjumiseksi on toteutettu hävittämistoimenpiteitä;

b) 

kaikissa pitopaikoissa, joissa on aiemmin esiintynyt tartuntaa, on toteutettu riittävä puhdistus ja desinfiointi;

c) 

vähintään kolmen kuukauden kuluessa a ja b alakohdassa tarkoitettujen hävittämistoimenpiteiden ja puhdistuksen ja desinfioinnin päättymisen jälkeen kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on osoittanut tehostetuilla tutkimuksilla, joihin on kuulunut taudinpurkaukseen liittyvä laboratoriotestaus, että kyseistä tautia ei esiinny kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella tai jommankumman vyöhykkeellä.

40 artikla

Siipikarjan alkuperäinen pitopaikka

1.  

Siitossiipikarjan ja tuotantosiipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet tulevat sellaisista pitopaikoista, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin vaatimukset, jotka vahvistetaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 8 artiklassa, ja

a) 

joiden hyväksyntää ei ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

b) 

joiden ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

c) 

joissa ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia vähintään 21 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

2.  

Teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet tulevat pitopaikoista,

a) 

joiden ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

b) 

joissa ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia vähintään 21 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

3.  

Untuvikkojen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet

a) 

on haudottu sellaisissa pitopaikoissa, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 7 artiklassa vahvistetut vaatimukset; ja

i) 

pitopaikkojen hyväksyntää ei ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

ii) 

pitopaikkojen ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen päivää, jona lähetys lähetetään unioniin;

b) 

tulevat sellaisissa pitopaikoissa pidetyistä parvista, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset, ja

i) 

pitopaikkojen hyväksyntää ei ollut peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan ajankohtana, jona siitosmunat, joista untuvikot on haudottu, lähetettiin hautomoon;

ii) 

pitopaikassa ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia vähintään 21 päivän aikana ennen niiden siitosmunien keräyspäivää, joista untuvikot on haudottu.

41 artikla

Siipikarjan kuljetuksessa käytettäviä kuljetuspäällyksiä koskevat erityiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Siipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset on kuljetettu kuljetuspäällyksissä, jotka täyttävät 18 artiklan vaatimusten lisäksi seuraavat vaatimukset:

a) 

ne on suljettu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti siten, ettei sisällön vaihtaminen ole mahdollista;

b) 

niissä on liitteessä XVI vahvistetut tiedot kyseisestä siipikarjalajista ja -luokasta;

c) 

untuvikkojen tapauksessa ne ovat kertakäyttöisiä, puhtaita ja ensimmäistä kertaa käytössä.

42 artikla

Siipikarjan saapuminen jäsenvaltioihin, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia

1.  

Sellaiseen jäsenvaltioon tarkoitettujen siitossiipikarjan ja tuotantosiipikarjan lähetysten, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

siipikarjaa ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

b) 

siipikarjaa on pidetty vähintään 14 päivän ajan ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää eristyksissä virkaeläinlääkärin valvonnassa alkuperäisessä pitopaikassa tai karanteenipitopaikassa, jossa

i) 

mitään siipikarjaa ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan vähintään 21 päivään ennen lähetyksen lastauspäivää;

ii) 

pitopaikkaan ei ole saapunut yhtään lähetykseen kuulumatonta lintua i alakohdassa tarkoitettuna aikana;

iii) 

ei ole annettu rokotuksia;

c) 

serologisista testeistä, jotka on tehty siipikarjalle verinäytteistä Newcastlen tautivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi tasolla, jolla voidaan 95 prosentin varmuudella osoittaa tartunnan 5 prosentin esiintyvyys, on saatu negatiiviset tulokset vähintään 14 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

2.  

Sellaiseen jäsenvaltioon teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan lähetysten, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin parvista,

a) 

joita ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartuntaa vastaan ja joista on saatu negatiiviset tulokset serologisissa testeissä, jotka on tehty verinäytteistä Newcastlen tautivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi tasolla, jolla voidaan 95 prosentin varmuudella osoittaa tartunnan 5 prosentin esiintyvyys, vähintään 14 päivään ennen päivää, jona lähetys on lastattu unioniin lähetettäväksi;

tai

b) 

jotka on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan, mutta ei elävällä rokotteella, vähintään 30 päivää ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää ja joille on tehty enintään 14 päivää ennen kyseistä päivää Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta negatiivisin tuloksin viruseristystesti, joka perustuu sattumanvaraisesti valittujen vähintään 60 linnun yhteissuolesta otettuihin pyyhkäisynäytteisiin tai ulostenäytteisiin.

3.  

Sellaiseen jäsenvaltioon tarkoitettujen untuvikkojen lähetysten, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos

a) 

lähetyksen eläimiä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

b) 

ne on saatu siitosmunista, jotka ovat peräisin sellaisista parvista, jotka täyttävät jonkin seuraavista vaatimuksista:

i) 

niitä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

tai

ii) 

ne on rokotettu inaktivoidulla rokotteella Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

tai

iii) 

ne on rokotettu elävällä rokotteella Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan viimeistään 60 päivää ennen munien keräyspäivää;

c) 

ne tulevat hautomosta, joka toimii siten, että munat, joista unioniin saapuviksi tarkoitetut untuvikot saadaan, haudotaan täysin eri aikaan ja eri tiloissa kuin munat, jotka eivät täytä b alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia.2 JAKSO

SIITOS- JA TUOTANTOSIIPIKARJAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

43 artikla

Jalostukseen tarkoitettujen sileälastaisten lintujen ja tuotantoon tarkoitettujen sileälastaisten lintujen merkitseminen tunnistimella

Jalostukseen tarkoitettujen sileälastaisten lintujen ja tuotantoon tarkoitettujen sileälastaisten lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet on merkitty yksilöllisesti kaulamerkeillä tai injektoitavalla transponderilla,

a) 

joissa on alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen koodi ISO-standardin 3166 mukaisesti kaksikirjaimisessa muodossa;

b) 

jotka ovat ISO-standardien 11784 ja 11785 mukaisia.

44 artikla

Siitos- ja tuotantosiipikarjan lähetyksiin sovellettavat alkuperäparvea koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Siitossiipikarjan ja tuotantosiipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin parvista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

parvia ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

b) 

jos parvet on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa;
tai
— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siipikarja täyttää liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;
ii) 

lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

c) 

parviin on sovellettu taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 liitteessä II vahvistetut vaatimukset, eikä parvissa ole havaittu seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamia tartuntoja tai syitä epäillä tällaisia tartuntoja:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae (seroryhmä O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Meleagris gallopavo;

iii) 

Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum, kun on kyse lajeista Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ja Anas spp.;

d) 

parvia pidetään pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona lähetys lastataan unionin lähetettäväksi, on vahvistettu Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunta:

i) 

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty;

ii) 

pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun i alakohdassa tarkoitettu tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu;

iii) 

edellä ii alakohdassa tarkoitetun puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunnan varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

e) 

parvia pidetään pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona lähetys lastataan unioniin lähetettäväksi, on vahvistettu lintujen mykoplasmoosi (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis):

joko

i) 

tartunnan saanut parvi on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella testillä, jotka on tehty koko parvelle vähintään 60 päivän välein c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

tai

ii) 

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty, pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu, ja puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti.3 JAKSO

TEURASTETTAVAKSI TARKOITETTUA SIIPIKARJAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

45 artikla

Teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan lähetyksiin sovellettavat alkuperäparvea koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin parvista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

niitä ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

b) 

jos ne on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

— 
käytetyt rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;
tai
— 
käytetyt rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten kriteerien mukaisia ja siipikarja täyttää liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;
ii) 

jokaisesta lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot.4 JAKSO

UNTUVIKKOJA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

46 artikla

Untuvikkojen lähetyksiin sovellettavat alkuperäparvea koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Untuvikkojen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin parvista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

jos parvet on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

b) 

jos parvet on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät

— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa;
tai
— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia tunnustettuja rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siipikarja ja siitosmunat, joista untuvikot ovat peräisin, täyttävät liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;
ii) 

jokaisesta lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

c) 

parviin on sovellettu taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 liitteessä II vahvistetut vaatimukset, eikä parvissa ole havaittu seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamia tartuntoja tai syitä epäillä tällaisia tartuntoja:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae (seroryhmä O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Meleagris gallopavo;

iii) 

Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum, kun on kyse lajeista Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ja Anas spp.;

d) 

parvia pidetään pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona lähetys on lastattu unioniin lähetettäväksi, on vahvistettu Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunta:

i) 

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty;

ii) 

pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu i alakohdassa tarkoitetun tartunnan saaneen parven teurastamisen tai lopettamisen jälkeen;

iii) 

edellä ii alakohdassa tarkoitetun puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunnan varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

e) 

parvia pidetään pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona lähetys on lastattu unioniin lähetettäväksi, on vahvistettu lintujen mykoplasmoosi (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis):

joko

i) 

tartunnan saanut parvi on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella testillä, jotka on tehty koko parvelle vähintään 60 päivän välein c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

tai

ii) 

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty, pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu, ja puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti.

47 artikla

Untuvikkojen lähetyksiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka liittyvät siitosmuniin, joista untuvikot on saatu

Untuvikkojen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin siitosmunista, jotka

a) 

täyttivät III osan 2 osastossa vahvistetut unioniin saapumista koskevat eläinterveysvaatimukset;

b) 

oli merkitty toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti ennen hautomoon lähettämistä;

c) 

oli desinfioitu toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti;

d) 

eivät olleet kosketuksissa terveystilanteeltaan heikomman siipikarjan tai heikompien siitosmunien kanssa tai vankeudessa pidettävien lintujen tai luonnonvaraisten lintujen kanssa joko hautomoon kuljetuksen aikana tai hautomossa.

48 artikla

Untuvikkoja koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Untuvikkojen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimiä ei ole rokotettu lintuinfluenssaa vastaan.5 JAKSO

ALLE 20 YKSILÖSTÄ KOOSTUVAA SIIPIKARJAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

49 artikla

Sellaisia lähetyksiä koskevat poikkeukset ja erityisvaatimukset, jotka koostuvat alle 20 yksilöstä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

▼M2

Poiketen siitä, mitä 14 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklassa sekä 43–48 artiklassa säädetään, lähetysten, jotka koostuvat alle 20 yksilöstä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja, sallitaan saapua unioniin, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

▼B

a) 

siipikarja tulee pitopaikoista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i) 

niissä ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia vähintään 21 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivä tai niiden siitosmunien keräyspäivää, joista untuvikot on haudottu;

ii) 

niiden ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

b) 

siipikarja tai untuvikkojen tapauksessa untuvikkojen alkuperäparvi on eristetty alkuperäisessä pitopaikassa vähintään 21 päivän ajan ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

▼M2

c) 

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastaisten rokotusten osalta:

i) 

siipikarjaa ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

ii) 

siipikarjan alkuperäparvea, untuvikkojen alkuperäparvea lukuun ottamatta, ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

iii) 

jos untuvikkojen vanhempaisparvet on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

▼B

d) 

jos siipikarja tai untuvikkojen vanhempaisparvi on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät

— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa;
tai
— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siipikarja täyttää liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;
ii) 

jokaisesta lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

e) 

siipikarjassa tai untuvikkojen tapauksessa untuvikkojen alkuperäparvessa ei ole havaittu seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamia tartuntoja tai syitä epäillä tällaisia tartuntoja testeissä, jotka on tehty sellaisten lähetysten testaamista koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka koostuvat alle 20 yksilöstä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja tai alle 20:stä tällaisen siipikarjan siitosmunista, ennen unioniin saapumista liitteen XVII mukaisesti:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae (seroryhmä O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Meleagris gallopavo;

▼M2

iii) 

Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum, kun on kyse lajeista Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ja Anas spp.;

▼M2

f) 

untuvikot on saatu siitosmunista, jotka on ennen hautomista desinfioitu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti.

▼B6 JAKSO

ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT SIIPIKARJAN SIIRTOJA JA KÄSITTELYÄ UNIONIIN SAAPUMISEN JÄLKEEN

50 artikla

Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden velvollisuudet siipikarjan lähetysten unioniin saapumisen jälkeen

1.  

Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden on pidettävä siitossiipikarjaa, tuotantosiipikarjaa, lukuun ottamatta riistalintujen luontoon istuttamiseen tarkoitettua tuotantosiipikarjaa, ja untuvikkoja, jotka ovat saapuneet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, määränpäänä olevissa pitopaikoissa niiden saapumispäivästä alkaen yhtäjaksoisesti vähintään

a) 

kuuden viikon ajan;

tai

b) 

teurastuspäivään saakka, jos eläimet teurastetaan kuuden viikon kuluessa saapumispäivästä.

2.  
Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädetty kuuden viikon ajanjakso voidaan muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tapauksessa lyhentää kolmeen viikkoon edellyttäen, että 51 artiklan b alakohdan mukainen näytteenotto ja testaus on suoritettu toimijan pyynnöstä ja niistä on saatu toivotut tulokset.
3.  
Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden on varmistettava, että virkaeläinlääkäri tekee määränpäänä olevassa pitopaikassa kliinisen tarkastuksen 1 kohdassa tarkoitetulle siipikarjalle viimeistään kyseisessä kohdassa säädettyjen ajanjaksojen päättymispäivänä.
4.  
Toimijoiden on pidettävä kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapunut siipikarja erillään muista siipikarjaparvista 1 kohdassa tarkoitettuina ajanjaksoina.
5.  
Jos 1 kohdassa tarkoitettu siipikarja sijoitetaan samaan parveen kuin muu määränpäänä olevassa pitopaikassa oleva siipikarja, 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut ajanjaksot alkavat siitä päivästä, jona viimeinen lintu tuodaan määränpäänä olevaan pitopaikkaan, eikä pitopaikassa olevaa siipikarjaa saa siirtää parvesta ennen kyseisten ajanjaksojen päättymistä.

51 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten velvollisuus, joka koskee siipikarjan lähetyksille unioniin saapumisen jälkeen suoritettavia näytteenottoa ja testausta

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että

a) 

virkaeläinlääkäri tekee 50 artiklan 1 kohdassa säädettyinä ajanjaksoina siitossiipikarjalle, tuotantosiipikarjalle, lukuun ottamatta riistalintujen luontoon istuttamiseen tarkoitettua tuotantosiipikarjaa, ja untuvikoille, jotka ovat saapuneet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, määränpäänä olevassa pitopaikassa kliinisen tarkastuksen viimeistään kyseisessä artiklassa säädettyjen asiaankuuluvien ajanjaksojen päättymispäivänä ja ottaa kyseisistä eläimistä tarvittaessa näytteet testausta varten niiden terveystilanteen seuraamiseksi;

b) 

muulle siipikarjalle kuin sileälastaisille linnuille suoritetaan toimijan pyynnöstä näytteenotto ja testaus 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla liitteen XVIII mukaisesti.

52 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten velvollisuus, joka koskee näytteenottoa ja testausta sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevien sileälastaisten lintujen lähetysten unioniin saapumisen jälkeen, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että jalostukseen tarkoitetuille sileälastaisille linnuille, tuotantoon tarkoitetuille sileälastaisille linnuille ja sileälastaisten lintujen untuvikoille, jotka tulevat kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, tehdään seuraavat toimenpiteet 50 artiklan 1 kohdassa säädettyinä ajanjaksoina:

a) 

toimivaltainen viranomainen tekee niille Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta viruksen osoittamistestin kultakin sileälastaiselta linnulta yhteissuolesta otetusta pyyhkäisynäytteestä tai kunkin sileälastaisen linnun ulostenäytteestä;

b) 

a alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten lisäksi toimivaltainen viranomainen tekee kullekin sileälastaiselle linnulle serologisen testin Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta, jos sileälastaisten lintujen lähetysten määräpaikkana olevalla jäsenvaltiolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia ja lähetykset saapuvat kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta;

c) 

kaikki sileälastaiset linnut ovat saaneet negatiivisen tuloksen a ja b alakohdassa säädetyissä testeissä ennen kuin ne vapautetaan eristyksestä.2 LUKU

Vankeudessa pidettäviä lintuja koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset1 JAKSO

VANKEUDESSA PIDETTÄVIÄ LINTUJA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

53 artikla

Vankeudessa pidettävien lintujen tunnistamista koskevat vaatimukset

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimillä on yksilöllinen tunnistenumero, joka on merkitty yksilöllisesti numeroituun suljettuun jalkarenkaaseen tai injektoitavaan transponderiin, joka sisältää ainakin seuraavat tiedot:

a) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen koodi ISO-standardin 3166 mukaisesti kaksikirjaimisessa muodossa;

b) 

yksilöllinen sarjanumero.

54 artikla

Vankeudessa pidettävien lintujen kuljetuksessa käytettäviä kuljetuspäällyksiä koskevat erityiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset on kuljetettu kuljetuspäällyksissä, jotka täyttävät 18 artiklassa vahvistettujen kuljetuspäällyksiä koskevien vaatimusten lisäksi seuraavat vaatimukset:

a) 

ne on suljettu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti siten, että sisällön vaihtaminen ei ole mahdollista;

b) 

niissä on liitteessä XVI vahvistetut tiedot kyseisestä lintulajista ja -luokasta;

c) 

niitä käytetään ensimmäistä kertaa.

55 artikla

Lähetykseen kuuluvien vankeudessa pidettävien lintujen alkuperäistä pitopaikkaa koskevat vaatimukset

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet tulevat pitopaikasta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut sille hyväksynnän, jonka mukaan se täyttää 56 artiklassa vahvistetut erityiset eläinterveysvaatimukset, eikä hyväksyntää ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

b) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut sille yksilöllisen hyväksyntänumeron, joka on ilmoitettu komissiolle;

c) 

alkuperäisen pitopaikan nimi ja hyväksyntänumero sisältyvät komission laatimaan ja julkistamaan pitopaikkaluetteloon;

d) 

pitopaikan ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

e) 

papukaijojen tapauksessa

i) 

pitopaikassa ei ole diagnosoitu klamydioosia vähintään 60 päivään ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää, ja jos klamydioosi on vahvistettu pitopaikassa unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivä edeltäneiden kuuden kuukauden aikana, on toteutettu seuraavat toimenpiteet:

— 
tartunnan saaneet ja todennäköisesti tartunnan saaneet linnut ovat saaneet hoitoa;
— 
hoidon päätyttyä niille on tehty klamydioosin laboratoriotestaus negatiivisin tuloksin;
— 
hoidon päätyttyä pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu;
— 
kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen puhdistuksen ja desinfioinnin päätökseen saattamisesta on kulunut vähintään 60 päivää;

tai

ii) 

eläimet on pidetty eläinlääkinnällisessä valvonnassa unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää edeltäneiden 45 päivän ajan, ja ne ovat saaneet hoitoa klamydioosia vastaan.

56 artikla

Erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat lähetykseen kuuluvien vankeudessa pidettävien lintujen alkuperäisen pitopaikan hyväksyntää ja hyväksynnän säilyttämistä, väliaikaista peruuttamista, kokonaan peruuttamista tai uudelleen myöntämistä

1.  

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet tulevat 55 artiklassa tarkoitetuista alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymistä pitopaikoista, jotka täyttävät seuraavat liitteessä XIX vahvistetut vaatimukset:

a) 

1 kohta bioturvaamistoimenpiteiden osalta;

b) 

2 kohta tilojen ja välineiden osalta;

c) 

3 kohta tietojen kirjaamisen ja säilyttämisen osalta;

d) 

4 kohta henkilöstön osalta;

e) 

5 kohta terveystilanteen osalta.

2.  

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet tulevat pitopaikoista, jotka ovat kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen virkaeläinlääkärin valvonnassa, ja virkaeläinlääkäri

a) 

varmistaa, että tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät;

b) 

käy pitopaikan tiloissa vähintään kerran vuodessa;

c) 

tarkastaa pitopaikan eläinlääkärin toiminnan ja vuotuisen taudinseurantaohjelman toteuttamisen;

d) 

todentaa, että eläimille tehtyjen kliinisten, post mortem- ja laboratoriotestien tulokset osoittavat, ettei eläimillä esiinny korkeapatogeenista lintuinfluenssaa, Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa tai klamydioosia.

3.  
Vankeudessa pidettävien lintujen pitopaikan hyväksyntä on peruutettava väliaikaisesti tai kokonaan, jos pitopaikka ei enää täytä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä tai pitopaikan käyttöä on muutettu siten, ettei siellä pidetä enää yksinomaan vankeudessa pidettäviä lintuja.
4.  
Vankeudessa pidettävien lintujen pitopaikan hyväksyntä on peruutettava väliaikaisesti, jos kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on saanut ilmoituksen siitä, että pitopaikassa epäillään esiintyvän korkeapatogeenista lintuinfluenssaa, Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartuntaa tai klamydioosia, siihen asti, kun epäily voidaan virallisesti sulkea pois. Kun epäilystä on ilmoitettu, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 vaatimusten mukaisesti epäilyksen vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi.
5.  

Kun pitopaikan hyväksyntä on peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan, pitopaikka on hyväksyttävä uudelleen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

tauti ja tartunnan lähde on hävitetty;

b) 

kaikissa pitopaikoissa, joissa on aiemmin esiintynyt tartuntaa, on toteutettu riittävä puhdistus ja desinfiointi;

c) 

pitopaikka täyttää 1 kohdassa säädetyt edellytykset.

6.  
Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on sitoutunut ilmoittamaan komissiolle minkä tahansa pitopaikan saaman hyväksynnän väliaikaista peruuttamisesta, kokonaan peruuttamisesta tai uudelleen myöntämisestä.

▼M2

57 artikla

Vankeudessa pidettäviä lintuja koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

niitä ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

b) 

jos ne on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan, alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;

c) 

niille on tehty korkeapatogeenisen lintuinfluenssan ja Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta viruksen osoittamistesti negatiivisin tuloksin 7–14 päivää ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

▼B

58 artikla

Vaatimukset, jotka koskevat vankeudessa pidettävien lintujen saapumista jäsenvaltioihin, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia

Jos kanalintulajeihin kuuluvia vankeudessa pidettäviä lintuja aiotaan lähettää jäsenvaltioon, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

niitä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

b) 

niitä on pidetty alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella vähintään 14 päivän ajan ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää eristyksissä virkaeläinlääkärin valvonnassa sellaisessa alkuperäisessä pitopaikassa tai karanteenipitopaikassa,

i) 

jossa yhtään lintua ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan vähintään 21 päivän aikana ennen lähetyksen lähetyspäivää;

ii) 

johon ei ole tuotu kyseisenä aikana yhtään lintua, jota ei ole tarkoitettu mukaan lähetykseen;

iii) 

jossa ei ole annettu rokotuksia;

c) 

serologisista testeistä, jotka on tehty eläimille verinäytteistä Newcastlen tautivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi tasolla, jolla voidaan 95 prosentin varmuudella osoittaa tartunnan 5 prosentin esiintyvyys, on saatu negatiiviset tulokset 14 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.2 JAKSO

ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT VANKEUDESSA PIDETTÄVIEN LINTUJEN SIIRTOJA JA KÄSITTELYÄ NIIDEN UNIONIIN SAAPUMISEN JÄLKEEN

59 artikla

Vaatimukset, jotka koskevat vankeudessa pidettävien lintujen siirtoja unioniin saapumisen jälkeen

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetykset on niiden unioniin saapumisen jälkeen kuljetettava viipymättä ja suoraan karanteenipitopaikkaan, joka on hyväksytty delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 14 artiklan mukaisesti, seuraavasti:

a) 

koko matka paikasta, jossa lähetys saapuu unioniin, karanteenipitopaikkaan saa kestään enintään yhdeksän tuntia;

b) 

toimivaltaisen viranomaisen on sinetöitävä ajoneuvot, joilla lähetykset kuljetetaan karanteenipitopaikkaan, siten, että sisällön vaihtaminen ei ole mahdollista.

60 artikla

Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden velvollisuudet vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten unioniin saapumisen jälkeen

Edellä 59 artiklassa tarkoitettujen vankeudessa pidettävien lintujen karanteenipitopaikkojen toimijoiden on

a) 

pidettävä vankeudessa pidettävät linnut karanteenissa vähintään 30 päivän ajan;

b) 

jos tutkimus-, näytteenotto- ja testausmenettelyissä käytetään sentinellilintuja, varmistettava, että

i) 

kussakin karanteenipitopaikan yksikössä käytetään vähintään kymmentä sentinellilintua;

ii) 

ne ovat vähintään kolmen viikon ikäisiä ja niitä käytetään vain kerran näihin tarkoituksiin;

iii) 

ne on merkitty tunnistamista varten jalkarenkaalla tai muulla tunnistimella, jota ei voi poistaa;

iv) 

niitä ei ole rokotettu ja niiden on todettu olevan seronegatiivisia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan ja Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan suhteen 14 päivän aikana ennen karanteenin alkamista;

v) 

ne sijoitetaan hyväksyttyyn karanteenipitopaikkaan ennen vankeudessa pidettävien lintujen saapumista yhteiseen ilmatilaan ja ne sijoitetaan mahdollisimman lähelle vankeudessa pidettäviä lintuja siten, että varmistetaan sentinellilintujen tiivis kosketus karanteenilintujen ulosteisiin;

▼M2

c) 

vankeudessa pidettävät linnut vapautetaan karanteenista ainoastaan virkaeläinlääkärin kirjallisella luvalla.

▼B

61 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudet vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten unioniin saapumisen jälkeen

Vankeudessa pidettävien lintujen saavuttua 59 artiklassa tarkoitettuun karanteenipitopaikkaan toimivaltaisen viranomaisen on

a) 

tarkastettava karanteeniolosuhteet, mukaan lukien kuolleisuutta koskevan kirjaamisjärjestelmän tarkastus ja vankeudessa pidettävien lintujen kliininen tarkastus, ainakin karanteeniajan alussa ja lopussa;

b) 

testattava vankeudessa pidettävät linnut korkeapatogeenisen lintuinfluenssan ja Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta liitteessä XX vahvistettujen tutkimus-, näytteenotto- ja testausmenettelyjen mukaisesti.3 JAKSO

ELÄINTERVEYSVAATIMUKSIIN LIITTYVÄT POIKKEUKSET, JOTKA KOSKEVAT VANKEUDESSA PIDETTÄVIEN LINTUJEN SAAPUMISTA UNIONIIN JA KYSEISTEN LINTUJEN SIIRTOJA JA KÄSITTELYÄ NIIDEN UNIONIIN SAAPUMISEN JÄLKEEN

▼M2

62 artikla

Eläinterveysvaatimuksiin liittyvät poikkeukset, jotka koskevat vankeudessa pidettävien lintujen saapumista unioniin

1.  
Poiketen vaatimuksista, jotka vahvistetaan 3–10 artiklassa, lukuun ottamatta 3 artiklan a alakohdan i alakohtaa, sekä 11–19 ja 53–61 artiklaa, vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten, jotka eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin, jos ne ovat peräisin kolmansista maista tai alueilta, jotka on nimenomaan luetteloitu vankeudessa pidettävien lintujen unioniin saapumista varten vastaavien takeiden perusteella.
2.  

Poiketen vaatimuksista, jotka vahvistetaan 11 artiklassa ja 54–58 artiklassa, sellaisten vankeudessa pidettävien kirjekyyhkyjen lähetysten, jotka saapuvat unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, missä niitä tavallisesti pidetään, jotka on tarkoitus laskea välittömästi vapaiksi olettaen, että ne lentävät takaisin kyseiseen kolmanteen maahan tai kyseiselle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle ja jotka eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) 

määräpaikkana oleva jäsenvaltio on todennut, että kirjekyyhkyt voivat saapua sen alueelle kyseisestä kolmannesta maasta tai kyseiseltä alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä asetuksen (EU) 2016/429 230 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) 

linnut tulevat rekisteröidystä pitopaikasta, jonka ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

c) 

lintuja ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

d) 

linnut on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan ja alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;

e) 

linnut tulevat pitopaikasta, jossa rokotetaan Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan.

3.  

Poiketen 59, 60 ja 61 artiklassa vahvistetuista vaatimuksista sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa kirjekyyhkyt saapuvat unioniin, voi sallia kirjekyyhkyjen, joita ei kuljeteta suoraan delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 14 artiklan mukaisesti hyväksyttyyn karanteenipitopaikkaan, saapumisen unioniin, jos kyseiset linnut

a) 

ovat kirjekyyhkyjä, jotka ovat saapuneet unioniin 2 kohdan mukaisesti kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, missä niitä tavallisesti pidetään;

b) 

lasketaan välittömästi vapaiksi toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa olettaen, että ne lentävät takaisin alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle.

▼B4 OSASTO

TARHAMEHILÄISIÄ JA KIMALAISIA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 LUKU

Tarhamehiläisiä ja kimalaisia koskevat yleiset eläinterveysvaatimukset

63 artikla

Sallitut mehiläisluokat

Ainoastaan seuraaviin luokkiin kuuluvien mehiläisten lähetysten sallitaan saapua unioniin:

a) 

►C1  mehiläiskuningattaret; ◄

b) 

kimalaiset.

64 artikla

Tarhamehiläisten ja kimalaisten lähettäminen unioniin

▼C1

Mehiläiskuningattarien ja kimalaisten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

▼B

a) 

pakkausmateriaali ja kuningatarhäkit, joita käytetään lähetettäessä tarhamehiläisiä ja kimalaisia unioniin, täyttävät seuraavat vaatimukset:

i) 

ne ovat uusia;

ii) 

ne eivät ole olleet kosketuksissa mehiläisten ja sikiökakkujen kanssa;

iii) 

niihin on sovellettu kaikkia varotoimia sen ehkäisemiseksi, että ne joutuvat tarhamehiläisille ja kimalaisille tauteja aiheuttavien patogeenien saastuttamiksi;

b) 

tarhamehiläisten ja kimalaisten mukana olevan ravinnon on oltava vapaa niille tauteja aiheuttavista patogeeneista;

c) 

pakkausmateriaalille ja mukana oleville tuotteille on ennen niiden lähettämistä unioniin tehty silmämääräinen tarkastus sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta eläinterveysriskiä eivätkä sisällä

i) 

tarhamehiläisten tapauksessa missään kehitysvaiheessa olevia pieniä pesäkuoriaisia (Aethina tumida) ja Tropilaelaps-punkkeja;

ii) 

kimalaisten tapauksessa missään kehitysvaiheessa olevia pieniä pesäkuoriaisia (Aethina tumida).2 LUKU

▼C1

Mehiläiskuningattaria koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

▼B

65 artikla

▼C1

Mehiläiskuningattarien alkuperäinen mehiläistarha

Mehiläiskuningattarien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tarhamehiläiset ovat peräisin mehiläistarhasta, joka sijaitsee seuraavat vaatimukset täyttävällä alueella:

▼B

a) 

alueen ympäristössä vähintään 100 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaana olevan kolmannen maan alue,

i) 

ei ole raportoitu pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) tai Tropilaelaps-punkin (Tropilaelaps spp.) esiintymistä;

ii) 

ei ole käytössä rajoituksia i alakohdassa tarkoitettuihin tauteihin liittyvän epäilyn, tautitapauksen tai taudinpurkauksen vuoksi;

b) 

alueen ympäristössä vähintään kolmen kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaana olevan kolmannen maan alue,

i) 

ei ole raportoitu esikotelomätää vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

ii) 

ei ole käytössä rajoituksia esikotelomätään liittyvän epäilyn tai vahvistetun tautitapauksen vuoksi i alakohdassa tarkoitettuna aikana;

iii) 

jos aiemmin ennen i alakohdassa tarkoitettua ajanjaksoa oli vahvistettu esikotelomätätapaus, alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on sen jälkeen tarkastanut kaikki pesät, ja kaikki tartunnan saaneet pesät on käsitelty ja sen jälkeen tarkastettu toivotuin tuloksin 30 päivän kuluessa kyseisen taudin viimeisestä todetusta tapauksesta.

66 artikla

▼C1

Mehiläiskuningattarien alkuperäinen pesä

Mehiläiskuningattarien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tarhamehiläiset ovat peräisin pesistä, joiden kennokakuista otetut näytteet on testattu esikotelomädän varalta negatiivisin tuloksin 30 päivän kuluessa ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

▼B

67 artikla

▼C1

Mehiläiskuningattarien lähetykset

Mehiläiskuningattarien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset ovat suljetuissa häkeissä, joista jokainen sisältää yhden mehiläiskuningattaren ja enintään 20 seuramehiläistä.

▼B

68 artikla

▼C1

Tiettyihin jäsenvaltioihin tai tietyille vyöhykkeille tarkoitettuja mehiläiskuningattaria koskevat lisätakeet, jotka liittyvät Varroa spp. -punkin esiintymiseen (varroatoosi)

Sellaiseen jäsenvaltioon tai sellaiselle vyöhykkeelle tarkoitettujen mehiläiskuningattarien lähetysten, jolla on taudista vapaa asema Varroa spp. -punkin esiintymisen (varroatoosi) osalta, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset täyttävät seuraavat vaatimukset:

▼B

a) 

►C1  lähetyksen tarhamehiläiset ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa Varroa spp. -punkin esiintymisestä (varroatoosi); ◄

b) 

►C1  alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ei ole raportoitu Varroa spp. -punkin esiintymistä (varroatoosi) 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää; ◄

c) 

on toteutettu kaikki varotoimenpiteet sen estämiseksi, että lähetys joutuu Varroa spp. -punkin saastuttamaksi sinä aikana, jona se lastataan ja lähetetään unioniin.3 LUKU

Kimalaisia koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

69 artikla

Kimalaisten alkuperäinen pitopaikka

Kimalaisten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos

a) 

lähetyksen kimalaiset on kasvatettu ja pidetty ympäristöstään eristetyssä kimalaisten tuotantolaitoksessa, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

i) 

sillä on tilat, joilla varmistetaan, että kimalaiset tuotetaan lentäviltä hyönteisiltä suojatussa rakennuksessa;

ii) 

sillä on tilat ja välineet, joilla varmistetaan, että kimalaiset eristetään myös erillisiin epidemiologisiin yksiköihin ja kukin yhdyskunta suljettuihin kuljetuspäällyksiin rakennuksen sisällä koko tuotannon ajan;

iii) 

siitepölyn varastointi ja käsittely tiloissa eristetään kimalaisista koko tuotannon ajan, kunnes siitepöly on annettu niille ravinnoksi;

iv) 

sillä on vakiotoimintamenettelyt, joilla estetään pienten pesäkuoriaisten pääsy pitopaikkaan ja tutkitaan säännöllisesti pienten pesäkuoriaisten esiintymistä pitopaikassa;

b) 

edellä olevassa a alakohdassa tarkoitetussa pitopaikassa kimalaiset ovat peräisin epidemiologisesta yksiköstä, jossa ei ole havaittu pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintymistä.

70 artikla

Kimalaisten lähetys

Kimalaisten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetys on lähetetty unioniin suljetuissa kuljetuspäällyksissä, joista kukin sisältää enintään 200 täysikasvuisen kimalaisen suuruisen yhdyskunnan ja mahdollisesti kuningattaren.4 LUKU

▼C1

Erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat mehiläiskuningattarien ja kimalaisten käsittelyä unioniin saapumisen jälkeen

▼B

71 artikla

▼C1

Mehiläiskuningattarien ja kimalaisten käsittely unioniin saapumisen jälkeen

▼B

1.  
►C1  Kun mehiläiskuningattaret ovat saapuneet unioniin, niitä ei saa sijoittaa paikallisiin yhdyskuntiin, paitsi jos ne siirretään 2 kohdan mukaisesti kuljetushäkistä uusiin häkkeihin toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja tarvittaessa sen välittömässä valvonnassa. ◄
2.  
►C1  Kun mehiläiskuningattaret on siirretty 1 kohdassa tarkoitettuihin uusiin häkkeihin, kuljetushäkit, seuramehiläiset ja muu materiaali, jotka ovat seuranneet mehiläiskuningatarten mukana alkuperäpaikkana olevasta kolmannesta maasta, on toimitettava viralliseen laboratorioon tutkittaviksi, jotta voidaan sulkea pois pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintyminen, munat ja toukat mukaan lukien, ja kaikki merkit Tropilaelaps-punkista. ◄
3.  
Kimalaisia vastaanottavien toimijoiden on tuhottava kuljetuspäällys ja pakkausmateriaali, jotka ovat seuranneet kimalaisten mukana alkuperäpaikkana olevasta kolmannesta maasta tai olevalta alueelta, mutta ne voivat pitää niitä kuljetuspäällyksessä, jossa ne saapuivat unioniin, yhdyskunnan elinkaaren loppuun asti.

72 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten erityiset velvollisuudet

Tarhamehiläisten tai kimalaisten lähetysten määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on

a) 

valvottava 71 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua siirtoa kuljetushäkistä uusiin häkkeihin;

b) 

varmistettava, että toimija toimittaa 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut materiaalit;

c) 

varmistettava, että 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla virallisella laboratoriolla on käytössään järjestelyt häkkien, seuramehiläisten ja materiaalin tuhoamiseksi kyseisessä säännöksessä säädetyn laboratoriotutkimuksen jälkeen.5 OSASTO

KOIRIEN, KISSOJEN JA FRETTIEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

73 artikla

Koirien, kissojen ja frettien lähettäminen unioniin

1.  
Koirien, kissojen ja frettien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on lähetetty alkuperäisestä pitopaikastaan unioniin siten, ettei niitä kuljeteta minkään muun pitopaikan kautta.
2.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, voidaan sallia, että useammasta kuin yhdestä alkuperäisestä pitopaikasta tulevat koirien, kissojen ja frettien lähetykset saapuvat unioniin, jos lähetyksen eläimille on tehty yksi kokoaminen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

kokoaminen on tapahtunut pitopaikassa,

i) 

jolle kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut luvan toteuttaa koirien, kissojen ja frettien kokoamisia vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin elegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 10 artiklassa vahvistetut vaatimukset;

ii) 

jolla on kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen antama yksilöllinen hyväksyntänumero;

iii) 

jonka lähetyspaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on luetteloinut tätä tarkoitusta varten, mukaan lukien delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 21 artiklassa säädetyt tiedot;

iv) 

jossa seuraavat tiedot kirjataan ja säilytetään ajantasaisina vähintään kolmen vuoden ajan:

— 
eläinten alkuperä;
— 
keräyskeskukseen saapumisen ja keräyskeskuksesta lähettämisen päivämäärät;
— 
eläinten tunnistuskoodi;
— 
eläinten alkuperäisen pitopaikan rekisterinumero;
— 
niiden kuljettajien ja kuljetusvälineiden rekisterinumero, jotka toimittavat tai keräävät koirien, kissojen ja frettien lähetyksen keräyskeskukseen ja keräyskeskuksesta;
b) 

kokoaminen keräyskeskuksessa on kestänyt enintään kuusi päivää; tämä ajanjakso katsotaan osaksi ajanjaksoa, jonka kuluessa on otettava näytteet testausta varten ennen eläinten lähettämistä unioniin, jos tässä asetuksessa edellytetään tällaista näytteenottoa;

c) 

eläinten on täytynyt saapua unioniin 10 päivän kuluessa päivästä, jona ne on lähetetty alkuperäisestä pitopaikasta.

74 artikla

Koirien, kissojen ja frettien tunnistaminen

▼M2

1.  
Koirien, kissojen ja frettien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen jokainen eläin on merkitty yksilöllisesti eläinlääkärin implantoimalla injektoitavalla transponderilla, joka mainitaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 liitteessä III olevassa e alakohdassa ja joka täyttää asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä II vahvistetut tekniset vaatimukset.

▼B

2.  
Jos 1 kohdassa tarkoitettu implantoitu injektoitava transponderi ei täytä kyseisessä kohdassa tarkoitettuja teknisiä eritelmiä, lähetyksen unioniin saapumisesta vastaavan toimijan on toimitettava lukulaite, jonka avulla eläimen tunnistetiedot voidaan todentaa milloin tahansa.

75 artikla

Koirien, kissojen ja frettien alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Koirien, kissojen ja frettien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla ovat voimassa raivotautiviruksen aiheuttaman tartunnan ehkäisemistä ja torjuntaa koskevat säännöt, jotka pannaan tehokkaasti täytäntöön koirien, kissojen ja frettien tartuntariskin minimoimiseksi, mukaan lukien säännöt, jotka koskevat kyseisten lajien tuontia muista kolmansista maista tai muilta alueilta.

76 artikla

Koirat, kissat ja fretit

1.  

Koirien, kissojen ja frettien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

eläimet on rokotettu raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan seuraavien edellytysten mukaisesti:

i) 

eläimet ovat vähintään 12 viikon ikäisiä, kun ne rokotetaan;

ii) 

rokote täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 ( 7 ) liitteessä III vahvistetut vaatimukset;

iii) 

päivänä, jona eläimet lähetetään unioniin, on kulunut vähintään 21 päivää siitä, kun ensimmäinen raivotautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastainen rokotus annettiin;

iv) 

3 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun eläinterveystodistukseen on liitetty oikeaksi todistettu jäljennös rokotustiedoista;

b) 

eläimille on tehty validi raivotaudin vasta-ainetutkimus liitteessä XXI olevan 1 kohdan mukaisesti.

2.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, koirien, kissojen ja frettien, jotka ovat peräisin komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 577/2013 ( 8 ) vahvistettuun luetteloon sisältyvistä kolmansista maista tai siihen sisältyviltä alueita tai niiden vyöhykkeiltä, sallitaan saapua unioniin ilman niille tehtyä raivotaudin vasta-ainetutkimusta.
3.  
Koirien lähetysten sallitaan saapua jäsenvaltioon, jolla on taudista vapaa asema Echinococcus multilocularis -loisen osalta tai hyväksytty hävittämisohjelma kyseisen taudin esiintymistä vastaan, jos lähetyksen eläimet ovat saaneet käsittelyn tätä tautia vastaan liitteessä XXI olevan 2 osan mukaisesti.

77 artikla

Poikkeus, joka koskee suljettuun tai karanteenipitopaikkaan tarkoitettuja koiria, kissoja ja frettejä

Poiketen siitä, mitä 76 artiklassa säädetään, koirien, kissojen ja frettien lähetysten, jotka eivät täytä raivotautirokotusta koskevia vaatimuksia eivätkä Echinococcus multilocularis -loisen esiintymistä koskevia vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin, jos lähetysten on tarkoitus saapua suoraan

a) 

suljettuun pitopaikkaan;

tai

b) 

hyväksyttyyn karanteenipitopaikkaan määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa.

78 artikla

Suljettuun tai karanteenipitopaikkaan tarkoitettujen koirien, kissojen ja frettien siirrot ja käsittely unioniin saapumisen jälkeen

1.  
Unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan tarkoitettujen koirien, kissojen ja frettien lähetyksiä on pidettävä määränpäänä olevassa suljetussa pitopaikassa vähintään 60 päivän ajan siitä päivästä, jona ne saapuvat unioniin.
2.  

Sellaisten koirien, kissojen ja frettien lähetyksiä, joiden on tarkoitus saapua suoraan 77 artiklan b alakohdassa tarkoitettuun hyväksyttyyn karanteenipitopaikkaan, on pidettävä kyseisessä pitopaikassa

a) 

vähintään kuusi kuukautta niiden saapumispäivästä, jos 76 artiklan 1 kohdassa säädetyt raivotautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaista rokotusta koskevat vaatimukset eivät täyty;

tai

b) 

jos on kyse koirista, jotka eivät täytä 76 artiklan 3 kohdassa säädettyjä Echinococcus multilocularis -loisen esiintymistä koskevia vaatimuksia, 24 tuntia kyseisen loisen esiintymistä vastaan liitteessä XXI olevan 2 kohdan mukaisesti annetun käsittelyn jälkeen.III OSA

EDELLÄ 3 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUT SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 OSASTO

SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN SUKUSOLUJA JA ALKIOITA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 LUKU

Sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja ja alkioita koskevat yleiset eläinterveysvaatimukset

79 artikla

Alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on kerätty sellaisista kolmansista maista tai sellaisilta alueilta, jotka täyttävät 22 artiklassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset.

80 artikla

Luovuttajaeläinten pitoaika

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on kerätty eläimistä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

▼M2

a) 

niitä pidettiin ennen keräyspäivää kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka on luetteloitu kyseisen lajin ja luokan sukusolujen ja alkioiden unioniin saapumista varten,

i) 

vähintään kuuden kuukauden ajan, kun kyse on nauta-, lammas- tai vuohieläimistä;

ii) 

vähintään kolmen kuukauden ajan, kun kyse on sika- tai hevoseläimistä;

▼B

b) 

vähintään 30 päivän aikana ennen sukusolujen ja alkioiden ensimmäistä keräyspäivää sekä keräysjakson aikana

i) 

niitä pidettiin pitopaikoissa, jotka eivät sijaitse sellaisella rajoitusvyöhykkeellä, joka on perustettu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimissä esiintyneen, kyseisten eläinten osalta merkittävän, luokan A taudin tai uuden taudin esiintymisen vuoksi;

ii) 

niitä pidettiin yhdessä pitopaikassa, jossa ei ollut raportoitu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten osalta merkityksellisiä luokan D tauteja;

iii) 

ne eivät olleet kosketuksissa i alakohdassa tarkoitetulla rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevien pitopaikkojen tai ii alakohdassa tarkoitettujen pitopaikkojen eläinten kanssa;

iv) 

niitä ei käytetty luonnolliseen siitokseen.

81 artikla

Luovuttajaeläinten tunnistaminen

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on kerätty eläimistä, jotka on tunnistettu 21 artiklan mukaisesti.

82 artikla

Sukusolujen ja alkioiden pitopaikat

1.  
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on lähetetty sukusolujen ja alkioiden hyväksytyistä pitopaikoista, jotka luetteloitujen kolmansien maiden tai alueiden tai niiden vyöhykkeiden toimivaltaiset viranomaiset ovat luetteloineet.
2.  

Sukusolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain sellaisista 1 kohdassa tarkoitetuista sukusolujen ja alkioiden hyväksytyistä pitopaikoista, jotka täyttävät seuraavat delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä I vahvistetut vaatimukset:

a) 

kyseisen liitteen 1 osa keinosiemennysaseman osalta;

b) 

kyseisen liitteen 2 osa alkionsiirtoryhmän osalta;

c) 

kyseisen liitteen 3 osa alkiontuotantoryhmän osalta;

d) 

kyseisen liitteen 4 osa sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikan osalta;

e) 

kyseisen liitteen 5 osa sukusolujen ja alkioiden varastointiaseman osalta.

83 artikla

Sukusolut ja alkiot

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos kyseiset sukusolut ja alkiot täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

ne on merkitty siten, että seuraavat tiedot ovat helposti todettavissa:

i) 

sukusolujen ja alkioiden keräys- tai tuotantopäivä;

ii) 

luovuttajaeläimen (-eläinten) laji ja tunnistetiedot;

▼M2

iii) 

sukusolut ja alkiot keräävän tai tuottavan, käsittelevän ja varastoivan pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero;

▼B

iv) 

muut merkitykselliset tiedot;

b) 

ne täyttävät keräämistä, tuotantoa, käsittelyä ja varastointia koskevat eläinterveysvaatimukset, jotka vahvistetaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä III.

84 artikla

Sukusolujen ja alkioiden kuljetus

1.  

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos

a) 

ne on sijoitettu kuljetuspäällykseen, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

i) 

se on sinetöity ja numeroitu asemaeläinlääkärin tai ryhmän eläinlääkärin vastuulla tai virkaeläinlääkärin toimesta ennen sen lähettämistä sukusolujen ja alkioiden hyväksytystä pitopaikasta;

ii) 

se on puhdistettu ja desinfioitu tai steriloitu ennen käyttöä tai on uusi kertakäyttöinen kuljetuspäällys;

iii) 

se on täytetty jäädytysaineella, jolla ei ole aiemmin käsitelty muita tuotteita;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitettuun kuljetuspäällykseen on sijoitettu vain yhden lajin yhden tyyppisiä sukusoluja ja alkioita.

2.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, toimijat voivat sijoittaa yhteen kuljetuspäällykseen saman lajin siemennestettä, munasoluja ja alkioita edellyttäen, että

a) 

oljet tai muut pakkaukset, joihin sukusolut ja alkiot sijoitetaan, suljetaan turvallisesti ja ilmatiiviisti;

b) 

erityyppiset sukusolut ja alkiot erotetaan toisistaan fyysisiin osastoihin tai sijoitetaan sekundaarisiin suojapusseihin.

3.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, toimijat voivat sijoittaa yhteen kuljetuspäällykseen lammas- ja vuohieläinten siemennestettä, munasoluja ja alkioita.

85 artikla

Siemennesteen kuljetusta koskevat lisävaatimukset

Nauta-, sika-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten, joissa siemenneste on kerätty useammalta kuin yhdeltä luovuttajaeläimeltä ja sijoitettu yhteen olkeen tai muuhun pakkaukseen unioniin saapumista varten, sallitaan saapua unioniin vain, jos

a) 

siemenneste on kerätty yhdellä siemennesteen keräysasemalla ja lähetetty samalta keräysasemalta;

b) 

siemennesteen käsittelyä varten on ollut käytössä menettelyjä sen varmistamiseksi, että siemenneste täyttää 83 artiklan a alakohdassa säädetyt merkintävaatimukset.

▼M2

85 a artikla

Sukusolujen ja alkioiden lähetysten tarkastaminen ennen niiden lähettämistä unioniin

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos virkaeläinlääkäri on tehnyt kyseisille lähetyksille silmämääräisen tarkastuksen ja asiakirjatarkastuksen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä unioniin lähettämistä edeltäneiden 72 tunnin aikana seuraavasti:

a) 

kuljetuspäällyksen silmämääräinen tarkastus sen todentamiseksi, että 84 artiklassa säädettyjä vaatimuksia noudatetaan;

b) 

asemaeläinlääkärin tai ryhmän eläinlääkärin toimittamien tietojen asiakirjatarkastus seuraavien seikkojen varmistamiseksi:

i) 

seuraavien säännösten mukaisesti kirjatut ja säilytetyt tiedot tukevat todennettavia tietoja:

— 
delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 8 artiklan 1 kohdan a alakohta; ja
— 
tämän asetuksen 8 artiklan d alakohta;
ii) 

83 artiklan a alakohdan mukaisesti olkiin tai muihin pakkauksiin tehty merkintä vastaa eläinterveystodistukseen ja kuljetuspäällykseen merkittyä numeroa;

iii) 

III osan 1 osastossa tarkoitetut eläinterveysvaatimukset täyttyvät.

▼B2 LUKU

Sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja ja alkioita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

86 artikla

Luovuttajana toimivien nautaeläinten alkuperäinen pitopaikka

Nautaeläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty eläimistä, jotka tulivat seuraavien vaatimusten mukaisista pitopaikoista, ja kyseisiä eläimiä ei ole koskaan aiemmin pidetty terveystilanteeltaan heikommissa pitopaikoissa:

a) 

pitopaikat täyttävät 23 artiklan vaatimukset;

b) 

pitopaikat olivat siemennesteen luovuttajaeläinten tapauksessa ennen niiden ottamista karanteenitiloihin vapaita seuraavista taudeista:

i) 

Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartunta;

ii) 

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta;

iii) 

nautojen tarttuva leukoosi;

iv) 

naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti.

87 artikla

Poikkeukset luovuttajana toimivien nautaeläinten alkuperäisiä pitopaikkoja koskevista vaatimuksista

1.  

Poiketen siitä, mitä 86 artiklan b alakohdan iii alakohdassa säädetään, nautaeläinten siemennesteen lähetysten sallitaan saapua unioniin, jos luovuttajaeläin tulee pitopaikasta, joka ei ole vapaa nautojen tarttuvasta leukoosista, ja

a) 

on alle kahden vuoden ikäinen ja syntynyt emolle, jolle on tehty nautojen tarttuvan leukoosin varalta serologinen testi negatiivisin tuloksin sen jälkeen, kun kyseinen eläin on viety pois emoltaan;

tai

b) 

on saavuttanut kahden vuoden iän ja sille on tehty nautojen tarttuvan leukoosin varalta serologinen testi negatiivisin tuloksin.

▼M2

2.  
Poiketen siitä, mitä 86 artiklan b alakohdan iii alakohdassa säädetään, nautaeläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin, jos luovuttajaeläin tulee pitopaikasta, joka ei ole vapaa nautojen tarttuvasta leukoosista, edellyttäen että alkuperäisestä pitopaikasta vastaava virkaeläinlääkäri on todistanut, ettei kyseisessä pitopaikassa ole ollut yhtään nautojen tarttuvan leukoosin kliinistä tapausta vähintään kolmen edeltävän vuoden aikana.

▼B

3.  

Poiketen siitä, mitä 86 kohdan b alakohdan iv alakohdassa säädetään, nautaeläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin, jos luovuttajaeläin tulee pitopaikasta, joka ei ole vapaa naudan tarttuvasta rinotrakeiittista / tarttuvasta pustulaarisesta vulvovaginiitista, ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

jos on kyse siemennesteestä, eläimelle on tehty delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 1 kohdan b alakohdan iv alakohdassa vaadittu testi negatiivisin tuloksin;

b) 

jos on kyse munasoluista tai alkioista, alkuperäisestä pitopaikasta vastaava virkaeläinlääkäri on todistanut, ettei pitopaikassa ole ollut vähintään 12 edeltävän kuukauden aikana yhtään naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin kliinistä tapausta.

88 artikla

Luovuttajana toimivia nautaeläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty luovuttajana toimivista nautaeläimistä, jotka täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevassa 1 osassa ja 5 osan I, II ja III luvussa vahvistetut eläinterveysvaatimukset.3 LUKU

Sikaeläinten sukusoluja ja alkioita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

89 artikla

Luovuttajana toimivien sikaeläinten alkuperäinen pitopaikka

1.  

Sikaeläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty sellaisista pitopaikoista tulleista eläimistä,

a) 

jotka täyttävät 23 artiklassa vahvistetut vaatimukset;

b) 

joissa, kun on kyse siemennesteen luovuttajaeläimistä ennen niiden ottamista karanteenitiloihin, ei ollut tehty kliinisiä, serologisia, virologisia tai patologisia havaintoja Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vähintään 12 edeltävän kuukauden aikana.

2.  

Sikaeläinten siemennesteen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste on kerätty seuraavien vaatimusten mukaisista eläimistä:

a) 

ne tulivat ennen niiden ottamista karanteenitiloihin pitopaikoista, jotka olivat vapaita Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevan 5 osan IV luvussa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

b) 

niitä pidettiin karanteenitiloissa, jotka olivat karanteenitiloihin ottamispäivänä olleet vapaita Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vähintään kolmen edeltävän kuukauden ajan;

c) 

niitä pidettiin siemennesteen keräysasemalla, jossa ei ollut raportoitu Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa koskevista kliinisistä, serologisista, virologisista tai patologisista havainnoista vähintään 30 päivän aikana ennen asemalle ottamispäivää ja vähintään 30 päivän aikana välittömästi ennen keräyspäivää;

d) 

niitä oli pidetty syntymästään lähtien tai vähintään kolmen kuukauden ajan ennen karanteenitiloihin tulopäivää pitopaikassa, jossa ei kyseisenä aikana rokotettu yhtään eläintä sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan eikä havaittu yhtään tällaista tartuntaa.

90 artikla

Luovuttajana toimivia sikaeläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Sikaeläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty luovuttajana toimivista sikaeläimistä,

a) 

jotka täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevassa 2 osassa ja 5 osan I, II ja III luvussa vahvistetut erityiset eläinterveysvaatimukset;

b) 

joita ei ole rokotettu sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan.4 LUKU

Lammas- ja vuohieläinten sukusoluja ja alkioita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

▼M2

91 artikla

Luovuttajana toimivien lammas- ja vuohieläinten alkuperäinen pitopaikka

Lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty luovuttajaeläimistä, jotka tulevat pitopaikasta, joka oli vapaa Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta, ja joita ei ole koskaan aiemmin pidetty terveystilanteeltaan heikommassa pitopaikassa.

▼B

92 artikla

Luovuttajan toimivia lammas- ja vuohieläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty luovuttajaeläimistä, jotka täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevassa 3 osassa ja 5 osan I, II ja III luvussa vahvistetut erityiset eläinterveysvaatimukset.5 LUKU

Hevoseläinten sukusoluja ja alkioita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

93 artikla

Luovuttajana toimivien hevoseläinten alkuperäinen pitopaikka

Hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty sellaisista pitopaikoista tulevista luovuttajaeläimistä, jotka täyttävät 23 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

94 artikla

Luovuttajana toimivia hevoseläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Hevoseläinten siemennesteen, munasolujen tai alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos kyseisten sukusolujen ja alkioiden luovuttajaeläimet täyttävät tämän asetuksen 24 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja b alakohdan ii alakohdassa ja 6 kohdassa vahvistetut vaatimukset sekä delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevassa 4 osassa vahvistetut eläinterveyttä koskevat erityiset lisävaatimukset.6 LUKU

Suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettuja sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja ja alkioita koskevat erityissäännöt

95 artikla

Unionissa sijaitseviin suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitetut sukusolut ja alkiot

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten, jotka on lähetetty 29 artiklan mukaisesti luetteloiduista kolmansissa maissa tai alueilla sijaitsevista suljetuista pitopaikoista, sallitaan saapua unioniin vain, jos ne lähetetään unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan ja seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) 

määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tehnyt arvioinnin kyseisten sukusolujen ja alkioiden unioniin saapumiseen liittyvistä riskeistä;

b) 

kyseisten sukusolujen ja alkioiden luovuttajaeläimet ovat peräisin alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä sijaitsevasta suljetusta laitoksesta, joka sisältyy 29 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon suljetuista laitoksista, joista sorkka- ja kavioeläinten saapuminen unioniin voidaan sallia;

c) 

sukusolut ja alkiot on tarkoitettu unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan, joka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/429 95 artiklan mukaisesti;

d) 

sukusolut ja alkiot kuljetetaan suoraan c alakohdassa tarkoitettuun suljettuun pitopaikkaan.

96 artikla

Suljetussa pitopaikassa pidettäviä luovuttajaeläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Edellä 95 artiklassa tarkoitettujen sukusolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos sukusolut ja alkiot on kerätty luovuttajaeläimistä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

luovuttajaeläimet eivät ole tulleet sellaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta, joka on perustettu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten osalta merkittävän luokan A taudin tai uuden taudin esiintymisen vuoksi, eivätkä ole olleet kosketuksissa tällaisen pitopaikan eläinten kanssa;

b) 

luovuttajaeläimet ovat tulleet pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten osalta merkityksellisiä luokan D tauteja vähintään 30 päivän aikana ennen siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivää;

c) 

luovuttajaeläimiä on pidetty yhdessä alkuperäisessä suljetussa pitopaikassa vähintään 30 päivän ajan ennen unioniin saapuvaksi tarkoitetun siemennesteen tai saapuviksi tarkoitettujen munasolujen tai alkioiden keräyspäivää ja kyseisen keräysjakson aikana;

d) 

suljetussa pitopaikassa harjoitettavasta toiminnasta vastaava pitopaikan eläinlääkäri on tehnyt luovuttajaeläimille kliinisen tutkimuksen, eikä niissä ole ilmennyt siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivänä taudinoireita;

e) 

luovuttajaeläimiä ei ole käytetty luonnolliseen siitokseen vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin saapuvaksi tarkoitetun siemennesteen tai saapuviksi tarkoitettujen sukusolujen tai alkioiden ensimmäistä keräyspäivää eikä keräysjakson aikana;

f) 

luovuttajaeläimet on tunnistettu 21 artiklan mukaisesti.

97 artikla

Suljetuissa pitopaikoissa saatuja sukusoluja ja alkioita koskevat vaatimukset

Edellä 95 artiklassa tarkoitettujen sukusolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne

a) 

on merkitty 83 artiklan a alakohdassa säädettyjen tietovaatimusten mukaisesti;

b) 

kuljetetaan 84 ja 85 artiklan mukaisesti.2 OSASTO

SIIPIKARJAN JA VANKEUDESSA PIDETTÄVIEN LINTUJEN SIITOSMUNIA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 LUKU

Siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset

98 artikla

Pitoaika

Siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos välittömästi ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen siitosmunien lastauspäivää siitosmunien alkuperäparvi on yhtäjaksoisesti täyttänyt liitteessä XXII vahvistetut pitoaikavaatimukset ja kyseisenä aikana alkuperäparvi

a) 

on pysynyt alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

b) 

on pysynyt alkuperäisessä pitopaikassa, johon ei ole tuotu eläimiä kyseisenä aikana ennen lastausta;

c) 

ei ole ollut kosketuksissa terveystilanteeltaan heikomman siipikarjan tai heikompien siitosmunien taikka vankeudessa pidettävien lintujen tai luonnonvaraisten lintujen kanssa.

99 artikla

Siitosmunien käsittely unioniin kuljetuksen aikana

Siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen siitosmunat täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

unioniin saapuviksi tarkoitetut siitosmunat eivät ole joutuneet kosketuksiin sellaisen siipikarjan tai sellaisten vankeudessa pidettävien lintujen tai siitosmunien kanssa, joiden ei ole tarkoitus saapua unioniin tai jotka ovat terveystilanteeltaan heikompia, siitä ajankohdasta, jona siitosmunat on lastattu alkuperäisessä pitopaikassa unioniin lähetettäviksi, siihen ajankohtaan, jona ne saapuvat unioniin;

b) 

siitosmunien lähetystä ei ole kuljetettu toisella kuljetusvälineellä tai purettu kuormasta tai siirretty toiseen kuljetusvälineeseen, kun sitä on kuljetettu maanteitse, meritse tai ilmateitse sellaisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta, jota ei ole luetteloitu kyseisen lajin ja luokan siitosmunien unioniin saapumista varten.

100 artikla

Poikkeus ja lisävaatimukset, jotka koskevat kuljetusvälineessä ilma- tai vesikuljetuksen aikana sattuneesta tapahtumasta johtuvaa siitosmunien uudelleenlastausta

Poiketen siitä, mitä 99 artiklan b alakohdassa säädetään, siitosmunien lähetysten, jotka on lastattu uudelleen lähetyksen alkuperäisestä kuljetusvälineestä toiseen kuljetusvälineeseen jatkokuljetusta varten kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jota ei ole luetteloitu siitosmunien unioniin saapumista varten, sallitaan saapua unioniin lähetyksen kuljettamiseksi unionissa sijaitsevaan saapumispaikkaan vain, jos uudelleenlastaus on tehty sellaisen teknisen ongelman tai muun odottamattoman tapahtuman vuoksi, joka on aiheuttanut logistisia ongelmia kuljetettaessa siitosmunia meritse tai ilmateitse unioniin, ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja soveltuvissa tapauksissa kauttakulkujäsenvaltiot sallivat sen, että siitosmunat saapuvat unioniin ja ne kuljetetaan unionissa määräpaikkaansa;

b) 

virkaeläinlääkäri tai vastuussa oleva tullivirkailija on valvonut uudelleenlastausta ja seuraavat vaatimukset ovat täyttyneet koko operaation ajan:

i) 

on otettu käyttöön tehokkaita toimenpiteitä sen estämiseksi, että unioniin saapuviksi tarkoitetut siitosmunat joutuvat välittömästi tai välillisesti kosketuksiin muiden siitosmunien tai eläinten kanssa;

▼M2

ii) 

siitosmunat on siirretty unioniin suuntautuvaa jatkokuljetusta varten suoraan ja mahdollisimman nopeasti 102 artiklan a alakohdan vaatimusten mukaiseen alukseen tai ilma-alukseen ylittämättä sataman tai lentoaseman rajoja;

▼B

c) 

siitosmunien mukana on siirron tapahtumapaikkana olleen kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa esitetään tarvittavat tiedot siirto-operaatiosta ja todistetaan, että käyttöön oli otettu asianmukaiset toimenpiteet b alakohdassa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseksi.

101 artikla

Siitosmunien kuljetus aluksella

1.  

Siitosmunien lähetysten, jotka kuljetetaan aluksella vaikka vain osan matkaa, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen siitosmunat täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

siitosmunat;

i) 

ovat olleet aluksella koko kuljetuksen ajan;

ii) 

eivät ole olleet aluksella kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompien lintujen tai muiden siitosmunien kanssa;

b) 

edellä olevan a alakohdan mukaisesti kuljetettujen siitosmunien mukana on ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

i) 

lähtösatama alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

ii) 

tulosatama unionissa;

iii) 

käyntisatamat, jos alus on käynyt satamissa lähetyksen alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen ulkopuolella;

iv) 

tieto siitä, että siitosmunat ovat täyttäneet kuljetuksen aikana a alakohdassa ja tämän alakohdan i, ii ja iii alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

2.  
Siitosmunien lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että 1 kohdassa säädetty ilmoitus liitetään eläinten terveystodistukseen ja aluksen päällikkö allekirjoittaa sen tulosatamassa aluksen saapumispäivänä.

102 artikla

Siitosmunien kuljetusvälineitä ja kuljetuspäällyksiä koskevat ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen siitosmunat täyttävät seuraavat vaatimukset:

▼M2

a) 

siitosmunat on kuljetettu kuljetusvälineissä, jotka on

▼B

i) 

rakennettu siten, että siitosmunat eivät voi pudota niistä;

ii) 

suunniteltu siten, että ne voidaan puhdistaa ja desinfioida;

iii) 

puhdistettu ja desinfioitu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä desinfiointiaineella, ja ajoneuvot on kuivattu tai niiden on annettu kuivua juuri ennen jokaista unioniin saapuviksi tarkoitettujen siitosmunien lastausta;

b) 

siitosmunat on kuljetettu kuljetuspäällyksissä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i) 

edellä olevan a alakohdan vaatimukset;

ii) 

ne sisältävät ainoastaan samasta pitopaikasta tulevia, samaa lajia, tyyppiä ja luokkaa olevia siitosmunia;

iii) 

ne on suljettu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti siten, ettei sisällön vaihtaminen ole mahdollista;

iv) 

ne

— 
on puhdistettu ja desinfioitu ennen lastausta alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti;
tai
— 
ovat kertakäyttöisiä, puhtaita ja ensimmäistä kertaa käytössä;
v) 

niissä on liitteessä XVI määritetyt tiedot kyseisestä siitosmunien lajista ja luokasta.

103 artikla

Siitosmunien siirrot ja käsittely saapumisen jälkeen

Toimijoiden, kuljettajat mukaan lukien, on varmistettava siitosmunien lähetysten unioniin saapumisen jälkeen, että lähetykset

a) 

kuljetetaan unionissa suoraan saapumispaikasta määräpaikkaan;

b) 

täyttävät unionissa tapahtuvia siirtoja ja unioniin saapumisen jälkeistä käsittelyä koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan kyseisen siitosmunien lajin ja luokan osalta tämän osaston 5 ja 7 luvussa.2 LUKU

Siipikarjan siitosmunia koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

104 artikla

Kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle tuodusta siipikarjasta peräisin olevat siitosmunat

Sellaisista parvista peräisin olevan siipikarjan siitosmunien lähetysten, jotka on tuotu alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle toisesta kolmannesta maasta tai toiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, sallitaan saapua unioniin vain, jos siitosmunien alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

a) 

siitosmunien alkuperäparvet on tuotu kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu tällaisten parvien unioniin saapumista varten;

b) 

siitosmunien alkuperäparvet on tuotu kyseiseen kolmanteen maahan tai kyseiselle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sellaisten eläinterveysvaatimusten mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin jos ne olisivat saapuneet suoraan unioniin.

105 artikla

Siitosmunien alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Siipikarjan siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a) 

sillä on ollut käytössään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelma vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona lähetys lähetetään unioniin, ja kyseinen seurantaohjelma täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

i) 

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

ii) 

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa;

b) 

sen katsotaan olevan 38 artiklan mukaisesti vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta;

c) 

jos alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella rokotetaan korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, kyseisen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i) 

rokotusohjelma täyttää liitteessä XIII vahvistetut vaatimukset;

ii) 

tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettu seurantaohjelma täyttää liitteessä II vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä XIII olevassa 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

iii) 

se on sitoutunut ilmoittamaan komissiolle kaikista kyseisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen rokotusohjelman muutoksista;

d) 

sen

i) 

katsotaan olevan, kun on kyse muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunista, vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti;

ii) 

sileälastaisten lintujen siitosmunien tapauksessa

— 
katsotaan olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti;
tai
— 
ei katsota olevan 39 artiklan mukaisesti vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, mutta alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa koskevat vaatimukset täyttyvät eristyksen, seurannan ja testauksen osalta liitteen XIV mukaisesti;
e) 

jos Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan annetaan rokotuksia, kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i) 

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;

tai

ii) 

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten kriteerien mukaisia ja siipikarja täyttää liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

f) 

se on sitoutunut toimittamaan komissiolle seuraavat tiedot korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen yhteydessä:

i) 

tiedot tautitilanteesta 24 tunnin kuluessa siitä, kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäinen taudinpurkaus on vahvistettu;

ii) 

säännölliset päivitykset tautitilanteesta;

g) 

se on sitoutunut toimittamaan virusisolaatteja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäisistä taudinpurkauksista Euroopan unionin vertailulaboratoriolle lintuinfluenssaa ja Newcastlen tautia varten.

106 artikla

Siitosmunien alkuperäinen pitopaikka

Siipikarjan siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siitosmunat ovat peräisin

a) 

hautomoista, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 7 artiklassa vahvistetut vaatimukset; ja

i) 

hautomojen hyväksyntää ei ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

ii) 

hautomojen ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen siitosmunien lastausajankohtaa;

iii) 

hautomoilla on alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen antama yksilöllinen hyväksyntänumero;

b) 

sellaisissa pitopaikoissa pidetyistä parvista, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset; ja

i) 

pitopaikkojen hyväksyntää ei ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

ii) 

pitopaikkojen ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen siitosmunien keräyspäivää;

iii) 

pitopaikoissa ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia vähintään 21 päivän aikana ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen munien keräyspäivää.

107 artikla

Siitosmunien alkuperäparvi

Siipikarjan siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siitosmunat ovat peräisin parvista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

jos parvet on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

b) 

jos parvet on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät

— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa; tai
— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia tunnustettuja rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siipikarja ja siitosmunat, joista untuvikot ovat peräisin, täyttävät liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;
ii) 

jokaisesta lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

c) 

parviin on sovellettu taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 liitteessä II vahvistetun vaatimuksen, eikä parvissa ole havaittu seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamia tartuntoja tai syitä epäillä tällaisia tartuntoja:

i) 

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Gallus gallus;

ii) 

Salmonella arizonae (seroryhmä O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Meleagris gallopavo;

iii) 

Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum, kun on kyse lajeista Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ja Anas spp.;

d) 

parvia on pidetty pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona munat on kerätty unioniin lähetettäväksi, on vahvistettu Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunta;

i) 

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty;

ii) 

pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu i alakohdassa tarkoitetun tartunnan saaneen parven teurastamisen tai lopettamisen jälkeen;

iii) 

edellä ii alakohdassa tarkoitetun puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunnan varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

e) 

parvia on pidetty pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona munat on kerätty unioniin lähetettäväksi, on vahvistettu lintujen mykoplasmoosi (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis):

joko

i) 

tartunnan saanut parvi on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella testillä, jotka on tehty koko parvelle vähintään 60 päivän välein c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

tai

ii) 

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty, pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu, ja puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

▼M2

f) 

niille on joko

i) 

tehty virkaeläinlääkärin toimesta kliininen tarkastus alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä 72 tunnin kuluessa ennen unioniin lähetettäväksi tarkoitetun siitosmunien lähetyksen lastausajankohtaa, jotta voidaan havaita tautien esiintymiseen viittaavat merkit, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit, eikä parvissa ole ilmennyt taudinoireita tai syitä epäillä niiden esiintymistä;

tai

ii) 

tehty

— 
virkaeläinlääkärin toimesta kuukausittain kliininen tarkastus alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jotta voidaan havaita tautien esiintymiseen viittaavat merkit, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit, ja viimeisin tällainen tarkastus on tehty unioniin lähetettäväksi tarkoitetun siitosmunien lähetyksen lastausajankohtaa edeltäneiden 31 päivän aikana, eikä parvissa ole ilmennyt taudinoireita tai syitä epäillä niiden esiintymistä;
— 
virkaeläinlääkärin toimesta niiden senhetkisen terveydentilan arviointi alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä 72 tunnin kuluessa ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen siitosmunien lähetyksen lastausajankohtaa hyödyntäen toimijalta saatuja ajantasaisia tietoja sekä tarkastamalla pitopaikassa säilytetyt terveys- ja tuotantotiedot, jotta voidaan havaita tautien esiintymiseen viittaavat merkit, mukaan lukien uudet taudit ja liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit.

▼B

108 artikla

Lähetyksen siitosmunat

Siipikarjan siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

jos siitosmunat on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

b) 

jos siitosmunat on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;

ii) 

lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

c) 

siitosmunat on merkitty

i) 

värillisellä musteella,

ii) 

muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunien tapauksessa leimalla, josta käy ilmi 106 artiklassa tarkoitetun alkuperäisen pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero;

iii) 

sileälastaisten lintujen siitosmunien tapauksessa leimalla, josta käy ilmi alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja 106 artiklassa tarkoitetun alkuperäisen pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero;

d) 

siitosmunat on desinfioitu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti.

109 artikla

Siitosmunien saapuminen jäsenvaltioihin, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia

Sellaiseen jäsenvaltioon tarkoitettujen siitosmunien lähetysten, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos

a) 

niitä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

b) 

ne ovat peräisin parvista, jotka täyttävät jossakin seuraavista alakohdista vahvistetut vaatimukset:

i) 

niitä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

tai

ii) 

ne on rokotettu inaktivoidulla rokotteella Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

tai

iii) 

ne on rokotettu elävällä rokotteella Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan viimeistään 60 päivää ennen munien keräyspäivää.3 LUKU

Sellaisia lähetyksiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka koostuvat alle 20:stä muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunasta

110 artikla

Sellaisia lähetyksiä koskevat poikkeukset ja erityisvaatimukset, jotka koostuvat alle 20:stä muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunasta

▼M2

Poiketen siitä, mitä 101, 106, 107 ja 108 artiklassa säädetään, lähetysten, jotka koostuvat alle 20:stä muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunasta, sallitaan saapua unioniin vain, jos siitosmunat täyttävät seuraavat vaatimukset:

▼B

a) 

ne tulevat pitopaikoista,

i) 

jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt;

ii) 

joissa ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia 21 päivän aikana ennen siitosmunien keräyspäivää;

iii) 

joiden ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen siitosmunien keräyspäivää;

b) 

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastaisten rokotusten osalta:

i) 

siitosmunia ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

ii) 

jos alkuperäparvet on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

c) 

siitosmunia ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan, ja jos niiden alkuperäparvi on rokotettu kyseistä tartuntaa vastaan,

i) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät

— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa;
tai
— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siitosmunat täyttävät liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;
ii) 

lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

▼M2

d) 

ne tulevat parvista, joille virkaeläinlääkäri on tehnyt kliinisen tarkastuksen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä 24 tunnin ajanjakson kuluessa ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen siitosmunien lähetysten lastausajankohtaa, jotta voidaan havaita tautien esiintymiseen viittaavat merkit, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit, eikä parvissa ole ilmennyt taudinoireita tai syitä epäillä kyseisten tautien esiintymistä;

▼B

e) 

ne tulevat parvista,

i) 

jotka ovat olleet eristettyinä alkuperäisessä pitopaikassa vähintään 21 päivän ajan ennen munien keräämistä;

ii) 

joissa ei ole havaittu seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamia tartuntoja tai syitä epäillä tällaisia tartuntoja testeissä, joka on tehty sellaisten lähetysten testaamista koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka koostuvat alle 20 yksilöstä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja ja alle 20:stä tällaisen siipikarjan siitosmunasta, ennen unioniin saapumista liitteen XVII mukaisesti:

— 
Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Gallus gallus;
— 
Salmonella arizonae (seroryhmä O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Meleagris gallopavo;

▼M2

— 
Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum, kun on kyse lajeista Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ja Anas spp.;

▼M2

f) 

siitosmunat on desinfioitu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti.

▼B4 LUKU

Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

111 artikla

Poikkeus ja erityisvaatimukset, jotka koskevat erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia

Poiketen 98 artiklassa vahvistetuista pitoaikavaatimuksista ja 105–110 artiklassa ja 112–114 artiklassa vahvistetuista erityisistä eläinterveysvaatimuksista erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien lähetysten, jotka eivät täytä kyseisissä säännöksissä vahvistettuja eläinterveysvaatimuksia, sallitaan saapua unioniin, jos munat täyttävät kyseisten vaatimusten sijasta seuraavat eläinterveysvaatimukset:

a) 

ne ovat peräisin parvista,

i) 

jotka ovat vapaita erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista siten kuin Euroopan farmakopeassa kuvataan, ja kaikista tämän erityisaseman saamiseksi vaadituista testeistä ja kliinisistä tutkimuksista on saatu toivotut tulokset, mukaan lukien negatiiviset tulokset korkeapatogeenisen lintuinfluenssan, Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan ja matalapatogeenisen lintuinfluenssaviruksen aiheuttaman tartunnan varalta tehdyistä testeistä, jotka on tehty 30 päivän kuluessa ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen munien keräyspäivää;

ii) 

jotka on tutkittu kliinisesti vähintään kerran viikossa siten kuin Euroopan farmakopeassa kuvataan, eikä niissä ole havaittu taudinoireita tai syitä epäillä minkään taudin esiintymistä;

▼M2

iii) 

joita on pidetty yhtäjaksoisesti vähintään kuuden viikon ajan ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen munien keräyspäivää pitopaikoissa,

— 
jotka täyttävät Euroopan farmakopeassa kuvatut edellytykset;
— 
jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 8 artiklan vaatimukset ja jonka hyväksyntää ei ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

▼B

iv) 

jotka eivät ole olleet kosketuksissa sellaisen siipikarjan kanssa, joka ei täytä tämän artiklan vaatimuksia, tai luonnonvaraisten lintujen kanssa vähintään kuuden viikon aikana ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen munien keräyspäivää;

b) 

ne on merkitty värillistä mustetta käyttämällä leimalla, josta käy ilmi alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja alkuperäisen pitopaikan hyväksyntänumero;

c) 

ne on desinfioitu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti.5 LUKU

Erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat siipikarjan siitosmunien siirtoja ja käsittelyä unioniin saapumisen jälkeen ja kyseisistä munista haudotun siipikarjan siirtoja ja käsittelyä

112 artikla

Toimijoiden velvollisuudet, jotka koskevat siitosmunien käsittelyä niiden unioniin saapumisen jälkeen ja niistä haudotun siipikarjan käsittelyä

1.  

Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden on sijoitettava kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä unioniin saapuneet siipikarjan siitosmunat

a) 

muista siitosmunista erillään oleviin hautomakoneisiin, erillään olevat kuorijakoneet mukaan lukien;

tai

b) 

sellaisiin hautomakoneisiin, kuorijakoneet mukaan lukien, joissa on jo muita siitosmunia.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimijoiden on varmistettava, että siitossiipikarjaa ja tuotantosiipikarjaa, jotka on haudottu kyseisessä kohdassa tarkoitetuista siitosmunista, pidetään yhtäjaksoisesti

a) 

hautomossa vähintään kolmen viikon ajan kuoriutumispäivästä laskettuna;

tai

b) 

samassa tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevissa pitopaikoissa, joihin siipikarja on lähetetty kuoriutumisen jälkeen, vähintään kolmen viikon ajan kuoriutumispäivästä laskettuna.

3.  
Edellä 2 kohdassa tarkoitettuina ajanjaksoina toimijoiden on pidettävä unioniin saapuneista siitosmunista haudottu siipikarja erillään muista siipikarjaparvista.
4.  
Jos siitossiipikarja ja tuotantosiipikarja, jotka on haudottu unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapuneista siitosmunista, on tuotu tiloihin tai tarhoihin, joissa on muuta siipikarjaa, 2 kohdassa säädetyt ajanjaksot alkavat viimeisen linnun tuontipäivästä, eikä siipikarjaa saa siirtää tiloista tai tarhoista ennen kyseisten ajanjaksojen päättymistä.
5.  

Jos siipikarjan siitosmunia, jotka ovat saapuneet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, on sijoitettu hautomakoneisiin, kuorijakoneet mukaan lukien, joissa oli jo muita siitosmunia,

a) 

2–4 kohdan säännöksiä sovelletaan kaikkeen siipikarjaan, joka on kuoriutunut sellaisista siitosmunista, jotka ovat olleet samassa hautomakoneessa, kuorijakone mukaan lukien, kuin unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapuneet siitosmunat;

b) 

2 kohdassa tarkoitetut ajanjaksot alkavat päivästä, jona viimeinen unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapunut siitosmuna kuoriutuu.

113 artikla

Näytteenotto ja testaus unioniin saapumisen jälkeen

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että virkaeläinlääkäri tekee määränpäänä olevassa pitopaikassa kliinisen tutkimuksen siitossiipikarjalle ja tuotantosiipikarjalle, jotka on haudottu unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapuneista siitosmunista, viimeistään 112 artiklan 2 kohdassa säädettyjen ajanjaksojen päättymispäivänä, ja kyseisistä siipikarjoista otetaan tarvittaessa näytteitä testausta varten niiden terveydentilan tarkkailemiseksi.

114 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten velvollisuus, joka koskee näytteiden ottamista sileälastaisista linnuista, jotka on haudottu sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevista siitosmunista, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, sekä kyseisten lintujen testaamista

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että sileälastaisille linnuille, jotka on haudottu sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevista siitosmunista, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, tehdään seuraavat toimenpiteet 112 artiklan 2 kohdassa säädettyinä ajanjaksoina:

a) 

toimivaltainen viranomainen tekee niille Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta viruksen osoittamistestin kultakin sileälastaiselta linnulta yhteissuolesta otetusta pyyhkäisynäytteestä tai kunkin sileälastaisen linnun ulostenäytteestä;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten lisäksi toimivaltainen viranomainen tekee kullekin sileälastaiselle linnulle serologisen testin Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta, jos sileälastaisten lintujen määräpaikkana olevalla jäsenvaltiolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia;

c) 

kaikki sileälastaiset linnut on testattu negatiivisin tuloksin a ja b alakohdassa säädetyissä testeissä ennen kuin ne vapautetaan eristyksestä.6 LUKU

Vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunia koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

115 artikla

Lähetyksen siitosmunat

Vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siitosmunat on saatu vankeudessa pidettävistä linnuista, jotka täyttävät 55–58 artiklassa vahvistetut unioniin saapumista koskevat vaatimukset.7 LUKU

Erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunien siirtoja ja käsittelyä unioniin saapumisen jälkeen ja kyseisistä munista haudottujen vankeudessa pidettävien lintujen siirtoja ja käsittelyä

116 artikla

Vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunien käsittely niiden unioniin saapumisen jälkeen ja kyseisistä siitosmunista haudottujen vankeudessa pidettävien lintujen käsittely

Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden on

a) 

sijoitettava vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunat, jotka ovat saapuneet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, eri hautomakoneisiin, kuorijakoneet mukaan lukien, kuin muut siitosmunat;

b) 

varmistettava, että vankeudessa pidettäviä lintuja, jotka on haudottu 115 artiklassa tarkoitetuista vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunista, pidetään hyväksytyssä karanteenipitopaikassa 59–61 artiklan vaatimusten mukaisesti.3 OSASTO

▼C1

SULJETTUIHIN PITOPAIKKOIHIN TARKOITETTUJEN MUIDEN ELÄINTEN KUIN SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN JA MUIDEN KUIN SIIPIKARJAN TAI VANKEUDESSA PIDETTÄVIEN LINTUJEN SIITOSMUNIEN ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

▼B

117 artikla

Vaatimukset, jotka koskevat suljetuista pitopaikoista lähetettyjen, muiden kuin 1 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen eläinten sukusolujen ja alkioiden lähetysten saapumista unioniin

Edellä olevan 29 artiklan mukaisesti luetteloiduista suljetuista pitopaikoista lähetettyjen, muiden kuin 1 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen eläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne lähetetään unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tehnyt arvion riskeistä, joita kyseisten sukusolujen ja alkioiden saapuminen voi aiheuttaa unionille;

b) 

kyseisten sukusolujen ja alkioiden luovuttajaeläimet ovat peräisin kolmannesta maasta, alueelta tai vyöhykkeeltä, josta tai jolta asianomaisen lajin ja luokan eläinten sallitaan saapua unioniin;

c) 

kyseisten sukusolujen ja alkioiden luovuttajaeläimet ovat peräisin alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä sijaitsevasta suljetusta laitoksesta, joka sisältyy 29 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon suljetuista laitoksista, joista asianomaisen lajin eläinten saapuminen unioniin voidaan sallia;

d) 

sukusolut ja alkiot on tarkoitettu unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan, joka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/429 95 artiklan mukaisesti;

e) 

sukusolut ja alkiot kuljetetaan suoraan d alakohdassa tarkoitettuun suljettuun pitopaikkaan.

118 artikla

Luovuttajaeläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Edellä 117 artiklassa tarkoitettujen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty luovuttajaeläimistä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

ne eivät tule sellaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta, joka on perustettu kyseisten pidettävien maaeläinten lajien osalta merkityksellisen luokan A taudin tai uuden taudin esiintymisen vuoksi, eivätkä ole olleet kosketuksissa tällaisesta pitopaikasta olevien eläinten kanssa;

b) 

ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu kyseisten pidettävien maaeläinten lajien osalta merkityksellisiä luokan D tauteja vähintään edeltävien 30 päivän aikana;

c) 

niitä on pidetty yhdessä alkuperäisessä suljetussa pitopaikassa vähintään 30 päivän ajan ennen unioniin saapuvaksi tarkoitetun siemennesteen tai saapuviksi tarkoitettujen munasolujen tai alkioiden keräämistä;

d) 

suljetussa pitopaikassa harjoitettavasta toiminnasta vastaava pitopaikan eläinlääkäri on tehnyt luovuttajaeläimille kliinisen tutkimuksen, eikä niissä ole ilmennyt siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivänä taudinoireita;

e) 

sikäli kuin on mahdollista, niitä ei ole käytetty luonnolliseen siitokseen vähintään 30 päivään ennen unioniin saapuvaksi tarkoitetun siemennesteen tai saapuviksi tarkoitettujen munasolujen tai alkioiden ensimmäistä keräyspäivää;

f) 

ne tunnistetaan ja rekisteröidään kyseisen suljetun pitopaikan sääntöjen mukaisesti.

119 artikla

Sukusoluja ja alkioita koskevat vaatimukset

Edellä 117 artiklassa tarkoitettujen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

ne on merkitty siten, että seuraavat tiedot ovat helposti todettavissa:

i) 

sukusolujen ja alkioiden keräys- tai tuotantopäivä;

ii) 

luovuttajaeläimen (-eläinten) laji, tarvittaessa alalaji, ja tunnistetiedot;

iii) 

suljetun pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero, johon on sisällyttävä sen maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi, jossa hyväksyntä on myönnetty;

iv) 

muut merkitykselliset tiedot;

b) 

ne kuljetetaan kuljetuspäällyksessä,

i) 

jonka suljetun pitopaikan toiminnasta vastaava pitopaikan eläinlääkäri on sinetöinyt ja numeroinut ennen sen lähettämistä kyseisestä suljetusta pitopaikasta;

ii) 

joka on puhdistettu ja desinfioitu tai steriloitu ennen käyttöä tai on uusi kertakäyttöinen kuljetuspäällys;

iii) 

joka on täytetty jäädytysaineella, jolla ei ole aiemmin käsitelty muita tuotteita.

▼M2

119 a artikla

Sukusolujen ja alkioiden lähetysten tarkastaminen ennen niiden lähettämistä unioniin

Edellä 117 artiklassa tarkoitettujen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos virkaeläinlääkäri on tehnyt kyseisille lähetyksille silmämääräisen tarkastuksen ja asiakirjatarkastuksen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä unioniin lähettämistä edeltäneiden 72 tunnin aikana seuraavasti:

a) 

kuljetuspäällyksen silmämääräinen tarkastus sen todentamiseksi, että 119 artiklassa säädettyjä vaatimuksia noudatetaan;

b) 

suljetussa pitopaikassa harjoitettavasta toiminnasta vastaavan pitopaikan eläinlääkärin toimittamien tietojen asiakirjatarkastus seuraavien seikkojen varmistamiseksi:

i) 

suljetussa pitopaikassa kirjatut ja säilytetyt tiedot tukevat todennettavia tietoja;

ii) 

119 artiklan a alakohdan mukaisesti olkiin tai muihin pakkauksiin tehty merkintä vastaa eläinterveystodistukseen ja kuljetuspäällykseen merkittyä numeroa;

iii) 

III osan 3 osastossa tarkoitetut eläinterveysvaatimukset täyttyvät.

▼BIV OSA

EDELLÄ 3 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUT ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 OSASTO

ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT YLEISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

120 artikla

Tuotantopäivää koskevat aikarajoitukset

Eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuotteita ei ole saatu ajanjaksona, jona

a) 

unioni on toteuttanut eläinterveyteen liittyviä rajoitustoimenpiteitä, jotka koskevat tällaisten tuotteiden saapumista alkuperäpaikkana olevasta kolmannesta maasta tai olevalta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä;

b) 

lupa, joka koskee tällaisten tuotteiden saapumista unioniin alkuperäpaikkana olevasta maasta tai olevalta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, on peruutettu väliaikaisesti.

121 artikla

Eläinperäisiä tuotteita koskevat käsittelyvaatimukset

1.  
Muiden kuin tuoreiden tai raakojen eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuotteet on käsitelty tämän osan 3–6 osaston mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun käsittelyn on oltava seuraavien vaatimusten mukainen:

a) 

unioni on nimenomaan määrännyt luettelossa kyseisen käsittelyn alkuperäpaikkana olevalle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle ja eläinperäisen tuotteen alkuperälajille;

b) 

käsittelyä on sovellettu kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka on luetteloitu tietyn lajin ja luokan eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista varten;

c) 

käsittelyssä on noudatettu seuraavia vaatimuksia:

i) 

lihavalmisteiden riskinvähentämiskäsittelyä koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan liitteessä XXVI;

ii) 

maitotuotteiden riskinvähentämiskäsittelyä koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan liitteessä XXVII;

iii) 

munatuotteiden riskinvähentämiskäsittelyä koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan liitteessä XXVIII.

2.  
Edellä 1 kohdassa säädetyn käsittelyn päätyttyä eläinperäisiä tuotteita on käsiteltävä niiden pakkaamiseen asti siten, että vältetään ristisaastuminen, joka voi aiheuttaa eläinterveysriskin.

122 artikla

Eläinperäisten tuotteiden kuljetusvälinettä koskevat vaatimukset

Eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset on kuljetettu kuljetusvälineessä, joka on suunniteltu ja rakennettu ja jota on huollettu siten, että eläinperäisten tuotteiden terveystilanne ei ole vaarantunut, kun ne on kuljetettu alkuperäpaikastaan unioniin.

123 artikla

Eläinperäisten tuotteiden lähettäminen unioniin

Eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on lähetetty unionissa sijaitsevaan määräpaikkaansa erillään sellaisista eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista, jotka eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja asiaankuuluvia unioniin saapumista koskevia eläinterveysvaatimuksia.2 OSASTO

TUOREEN LIHAN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 LUKU

Tuoretta lihaa koskevat yleiset eläinterveysvaatimukset

124 artikla

▼C1

Pidettävien eläinten, joista tuore liha on saatu, lähettäminen teurastamoon

▼B

Pidettävien eläinten tuoreen lihaan lähetysten, lukuun ottamatta tarhattuna riistana pidettäviä eläimiä, jotka on lopetettu paikalla, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu seuraavien vaatimusten mukaisista pidettävistä eläimistä:

a) 

eläinten alkuperäinen pitopaikka sijaitsee

i) 

samassa kolmannessa maasta tai samalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä kuin teurastamo, josta tuore liha on saatu;

tai

ii) 

kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka sai sinä ajankohtana, jona eläimet lähetettiin teurastamoon, luvan viedä kyseisen lajin eläinten tuoretta lihaa unioniin;

b) 

pidettävät eläimet on lähetetty niiden alkuperäisestä pitopaikasta suoraan teurastamoon;

c) 

a alakohdassa tarkoitettuun teurastamoon suoritetun kuljetuksen aikana

i) 

pidettäviä eläimiä ei kuljetettu sellaisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta, jota ei ollut luetteloitu kyseisen lajin ja luokan tuoreen lihan unioniin saapumista varten;

ii) 

pidettävät eläimet eivät joutuneet kosketuksiin terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa;

d) 

kuljetusvälineet ja kuljetuspäällykset, joita käytettiin pidettävien eläinten kuljetuksessa a alakohdassa tarkoitettuun teurastamoon, täyttivät 17 ja 18 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

125 artikla

Luonnonvaraisten eläinten tai tarhattuna riistana pidettävien, paikalla lopetettujen eläinten ruhojen lähettäminen

Luonnonvaraisten eläinten tai tarhattuna riistana pidettävien, paikalla lopetettujen eläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu seuraavien vaatimusten mukaisista ruhoista:

a) 

ruhot lähetettiin suoraan eläinten lopetuspaikasta samassa luetteloidussa kolmannessa maassa tai samalla luetteloidulla alueella tai vyöhykkeellä sijaitsevaan riistankäsittelylaitokseen;

b) 

a alakohdassa tarkoitettuun riistankäsittelylaitokseen suoritetun kuljetuksen aikana

i) 

ruhoja ei kuljetettu sellaisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta, jota ei ollut luetteloitu kyseisen lajin ja luokan tuoreen lihan unioniin saapumista varten;

ii) 

ruhot eivät joutuneet kosketuksiin terveystilanteeltaan heikompien eläinten tai ruhojen kanssa;

c) 

ruhot kuljetettiin a alakohdassa tarkoitettuun riistankäsittelylaitokseen kuljetusvälineissä ja kuljetuspäällyksissä, jotka täyttivät seuraavat vaatimukset:

▼M2

i) 

ne puhdistettiin ja desinfioitiin alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä desinfiointiaineella ennen ruhojen lastaamista riistankäsittelylaitokseen lähetettäviksi;

▼B

ii) 

ne olivat rakenteeltaan sellaisia, että ruhojen terveystilanne ei vaarantunut kuljetuksen aikana.

126 artikla

Ante mortem- ja post mortem -tarkastukset

Pidettävien ja luonnonvaraisten eläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu eläimistä, joille on tehty seuraavat tarkastukset:

a) 

pidettävien eläinten tapauksessa

i) 

ante mortem -tarkastus 24 tunnin kuluessa ennen teurastusta;

ii) 

post mortem -tarkastus viipymättä eläinten lopettamisen tai teurastuksen jälkeen;

b) 

luonnonvaraisten eläinten tapauksessa post mortem -tarkastus viipymättä niiden lopettamisen jälkeen.

Virkaeläinlääkärin on täytynyt suorittaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tarkastukset alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jotta voidaan sulkea pois liitteessä I tarkoitettujen merkityksellisten tautien ja uusien tautien esiintyminen.

127 artikla

▼C1

Eläinten, joista tuore liha on saatu, käsittely lopettamisen tai teurastuksen aikana

▼B

Tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin eläimistä, jotka eivät olleet kosketuksissa eläinterveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa lopettamisensa tai teurastuksensa aikana.

128 artikla

Tuoreen lihan käsittely ja valmistus sen alkuperäisessä pitopaikassa

Lähetysten sisältämä tuore liha on pidettävä koko teurastuksen ja leikkaamisen ajan tiukasti erillään tuoreesta lihasta, joka ei täytä 124–146 artiklassa vahvistettuja asiaankuuluvia tuoreen lihan unioniin saapumista koskevia eläinterveysvaatimuksia, siihen asti, kun

a) 

tuore liha on pakattu myöhempää varastointia tai unioniin lähettämistä varten;

tai

b) 

tuore liha on saapunut unioniin, jos on kyse pakkaamattomasta tuoreesta lihasta.2 LUKU

Sorkka- ja kavioeläinten tuoretta lihaa koskevat eläinterveysvaatimukset1 JAKSO

PIDETTÄVIEN JA LUONNONVARAISTEN SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN TUORETTA LIHAA KOSKEVAT YLEISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

129 artikla

Eläinlajit, joista sorkka- ja kavioeläinten tuore liha on saatu

Sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu seuraavista lajeista:

a) 

pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tapauksessa kaikista sorkka- ja kavioeläinlajeista;

b) 

►C1  luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten ja tarhattuna riistana pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tapauksessa kaikista muista sorkka- ja kavioeläinlajeista kuin nautaeläimistä, lammaseläimistä, vuohieläimistä ja kotieläiminä pidettävistä sikaeläimistä. ◄

130 artikla

Tuoreen veren saapumista koskeva kielto

Ihmisravinnoksi tarkoitetun sorkka- ja kavioeläinten tuoreen veren lähetysten ei sallita saapua unioniin.2 JAKSO

PIDETTÄVIEN SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN TUORETTA LIHAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

131 artikla

▼C1

Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten, joista tuore liha on saatu, pitoaika ennen teurastusta tai lopettamista

▼B

1.  

Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten, joista unioniin saapuvaksi tarkoitettu tuore liha saadaan, ei tarvitse täyttää pitoaikavaatimusta ennen teurastus- tai lopettamispäivää, jos ne on tuotu kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle

a) 

toisesta kolmannesta maasta tai toiselta alueelta tai vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu saman sorkka- ja kavioeläinlajin tuoreen lihan unioniin saapumista varten, ja kyseiset pidettävät sorkka-ja kavioeläimet ovat olleet siellä vähintään kolme kuukautta ennen teurastusta;

tai

b) 

jäsenvaltiosta.

2.  

Sellaisten muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen pidettävien sorkka- ja kavioeläinten, joista unioniin saapuvaksi tarkoitettu tuore liha saadaan, on täytynyt täyttää pitoaikavaatimus välittömästi ennen teurastus- tai lopettamispäivää yhtäjaksoisen ajan liitteen XXIII mukaisesti, jos

a) 

ne ovat pysyneet alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

b) 

ne ovat pysyneet alkuperäisessä pitopaikassa;

c) 

ne eivät ole olleet kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompien sorkka- ja kavioeläinten kanssa.

132 artikla

▼C1

Poikkeus, joka koskee pidettävien eläinten, joista tuore liha on saatu, lähettämistä suoraan teurastamoon

▼B

Poiketen siitä, mitä 124 artiklan b alakohdassa säädetään, pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten, jotka eivät ole kyseisten vaatimusten mukaisia, sallitaan saapua unioniin, jos lähetyksen tuore liha on saatu nautaeläimistä, lammaseläimistä tai vuohieläimistä ja

a) 

kyseiset sorkka- ja kavioeläimet kulkivat yhden ainoan kokoamisia toteuttavan pitopaikan kautta, joka täyttää 20 artiklan b alakohdassa vahvistetut vaatimukset, sen jälkeen, kun ne lähtivät alkuperäisestä pitopaikastaan, ja ennen niiden saapumista teurastamoon;

b) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut lisätakeet sen varmistamiseksi, että sorkka- ja kavioeläinten eläinterveystilanne ei vaarantunut sinä aikana, kun eläimet siirtyivät alkuperäisestä pitopaikastaan teurastamoon;

c) 

b alakohdassa tarkoitettu kolmas maa, alue tai jommankumman vyöhyke on hyväksytty tällaisia poikkeuksia koskevassa luettelossa.

133 artikla

Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

1.  
Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää liitteessä XXIV olevan A osan taulukossa esitetyt tautivapauden vähimmäisajat niiden mainittujen luetteloitujen tautien suhteen, joiden osalta sorkka- ja kavioeläinlajit, joista tuore liha on saatu, on luetteloitu.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja vähimmäisaikoja voidaan lyhentää liitteessä XXIV olevassa B osassa lueteltujen tautien osalta kyseisessä osassa säädetyillä erityisedellytyksillä; unionin on nimenomaan asetettava luettelossa nämä erityisedellytykset kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sekä lajille, josta tuore liha saadaan.

2.  
Sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla ei ole rokotettu 1 kohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja vastaan liitteessä XXV olevassa A osassa olevan taulukon mukaisesti.
3.  
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, suu- ja sorkkatautia vastaan on voitu rokottaa toimivaltaisen viranomaisen määräämien liitteessä XXV olevan B osan 1 kohdan b alakohdassa tai 3.1 kohdan a alakohdassa vahvistettujen erityisedellytysten mukaisesti, jotka unionin on nimenomaan asetettava luettelossa kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sekä lajille, josta tuore liha saadaan.

134 artikla

▼C1

Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten, joista tuore liha on saatu, alkuperäinen pitopaikka

▼B

1.  

Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu sorkka- ja kavioeläimistä, jotka ovat tulleet sellaisesta pitopaikasta,

a) 

jossa ja jonka lähistöllä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, ei ole raportoitu liitteessä XXIV olevassa A osassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja, joiden osalta on luetteloitu sorkka- ja kavioeläinlajit, joista unioniin saapuvaksi tarkoitettu tuore liha on saatu, säteeltään 10 kilometrin suuruisella alueella ja 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää; tai

b) 

joka täyttää liitteessä XXV olevan B osan 1 kohdan b alakohdassa ja 3.1 kohdan a alakohdassa vahvistetut erityisedellytykset, jotka toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä, kun kyseisessä kolmannessa maassa tai kyseisellä alueella tai jommankumman vyöhykkeellä on rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan alle 12 kuukautta ennen teurastuspäivää, ja jotka komission on täytynyt nimenomaisesti asettaa luettelossa kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle, josta sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan on sallittua saapua unioniin, sekä lajille, josta tuore liha saadaan.

2.  

Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu sorkka- ja kavioeläimistä, jotka ovat tulleet sellaisesta pitopaikasta,

a) 

jossa mitään eläimiä ei ole rokotettu liitteessä XXV olevan A osan mukaisesti; tai

b) 

joka sijaitsee kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka täyttää liitteessä XXIV olevan B osan 1 kohdassa vahvistetut erityisedellytykset; komission on täytynyt nimenomaisesti asettaa nämä edellytykset luettelossa kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle, joka on luetteloitu sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan unioniin saapumista varten, sekä lajille, josta tuore liha saadaan.

135 artikla

Lajiin Sus scrofa kuuluvista pidettävistä sorkka- ja kavioeläimistä saatua tuoretta lihaa koskeva erityisvaatimus

Lajiin Sus scrofa kuuluvien pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin eläimistä, joita on pidetty syntymästään lähtien erillään luonnonvaraisista sorkka- ja kavioeläimistä.

136 artikla

Pidettävien sorkka ja kavioeläinten tuoreen lihan alkuperäinen pitopaikka

Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu teurastamosta tai riistankäsittelylaitoksesta, jossa ja jonka lähistöllä ei ole raportoitu liitteessä XXIV olevassa A osassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja säteeltään 10 kilometrin suuruisella alueella, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää tai lopettamispäivää.3 JAKSO

LUONNONVARAISTEN SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN TUORETTA LIHAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

137 artikla

Luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää 133 artiklassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset.

138 artikla

Luonnonvaraiset sorkka- ja kavioeläimet, joista tuore liha on saatu

Luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu eläimistä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

ne lopetettiin yli 20 kilometrin etäisyydellä sellaisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen rajalta, jota ei ollut kyseisenä ajankohtana luetteloitu luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten lajien tuoreen lihan unioniin saapumista varten;

b) 

ne lopetettiin säteeltään 20 kilometrin suuruisella alueella, jolla ei ollut raportoitu liitteessä XXIV olevassa A osassa tarkoitettuja tauteja lopettamista edeltäneiden 60 päivän aikana.

139 artikla

Luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan alkuperäinen riistankäsittelylaitos

Luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu riistankäsittelylaitoksesta, jossa ja jonka lähistöllä ei ole raportoitu liitteessä XXIV olevassa A osassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja säteeltään 10 kilometrin suuruisella alueella, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, 30 päivän aikana ennen eläinten lopettamispäivää.3 LUKU

Siipikarjan ja riistalintujen tuoretta lihaa koskevat eläinterveysvaatimukset1 JAKSO

SIIPIKARJAN TUORETTA LIHAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

140 artikla

Siipikarjan pitoaika

Siipikarjan tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu siipikarjasta,

a) 

jota on pidetty kuoriutumisesta lähtien ja teurastuspäivään asti tuoreen lihan alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

tai

b) 

joka on tuotu untuvikkoina, siitossiipikarjana, tuotantosiipikarjana tai teurastettavaksi tarkoitettuna siipikarjana kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu kyseisten hyödykkeiden unioniin saapumista varten, tai jäsenvaltiosta, ja tuonti on tapahtunut sellaisten eläinterveysvaatimusten mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin tämän asetuksen asiaankuuluvat vaatimukset.

141 artikla

Siipikarjan tuoreen lihan alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Siipikarjan tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a) 

sillä on ollut käytössään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelma vähintään kuuden kuukauden ajan ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lähetyspäivää ja kyseinen seurantaohjelma täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

i) 

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

ii) 

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa;

b) 

sen katsotaan olevan 38 artiklan mukaisesti vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta;

c) 

jos alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella rokotetaan korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, kyseisen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i) 

rokotusohjelma täyttää liitteessä XIII vahvistetut vaatimukset;

ii) 

tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettu seurantaohjelma täyttää liitteessä II vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä XIII olevassa 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

iii) 

se on sitoutunut ilmoittamaan komissiolle kaikista kyseisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen rokotusohjelman muutoksista;

d) 

sen

i) 

katsotaan olevan, kun on kyse muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuoreesta lihasta, vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti;

ii) 

sileälastaisten lintujen tuoreen lihan tapauksessa

— 
katsotaan olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti;
tai
— 
ei katsota olevan 39 artiklan mukaisesti vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, mutta alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa koskevat vaatimukset täyttyvät eristyksen, seurannan ja testauksen osalta liitteen XIV mukaisesti;
e) 

jos Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan annetaan rokotuksia, kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i) 

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia; tai

ii) 

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten kriteerien mukaisia ja siipikarja, josta tuore liha on saatu, täyttää liitteessä XV olevassa 3 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevaa siipikarjan tuoretta lihaa, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

f) 

se on sitoutunut toimittamaan komissiolle seuraavat tiedot korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen yhteydessä:

i) 

tiedot tautitilanteesta 24 tunnin kuluessa siitä, kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäinen taudinpurkaus on vahvistettu;

ii) 

säännölliset päivitykset tautitilanteesta;

g) 

se on sitoutunut toimittamaan virusisolaatteja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäisistä taudinpurkauksista Euroopan unionin vertailulaboratoriolle lintuinfluenssaa ja Newcastlen tautia varten.

142 artikla

Siipikarjan alkuperäinen pitopaikka

Siipikarjan tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu siipikarjasta, joka on tullut sellaisesta pitopaikasta,

a) 

jossa ja jonka ympäristössä ei ole 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää;

b) 

joka, kun on kyse sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevien sileälastaisten lintujen tuoreesta lihasta, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, täyttää liitteessä XIV olevan 3 kohdan b ja c alakohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia sileälastaisia lintuja ja niiden siitosmunia ja tuoretta lihaa, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta.

143 artikla

Siipikarja, josta tuore liha on saatu

1.  

Siipikarjan tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu siipikarjasta, jota ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan, tai jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

a) 

jos siipikarja on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

b) 

jos siipikarja on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i) 

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät

— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa; tai
— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siipikarja, josta tuore liha on saatu, täyttää liitteessä XV olevassa 3 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevan siipikarjan tuoretta lihaa koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;
ii) 

lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

2.  
Siipikarjan sellaisen tuoreen lihan lähetysten, joka on tarkoitettu jäsenvaltioon tai alueelle, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin siipikarjasta, jota ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan elävällä rokotteella 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää.

144 artikla

Siipikarjan tuoreen lihan alkuperäinen pitopaikka

Siipikarjan tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin teurastamosta,

a) 

johon ei teurastuksen aikana sovellettu rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen vuoksi tai kansallisen lainsäädännön mukaisia virallisia rajoituksia eläinterveyssyistä;

b) 

jonka ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää.2 JAKSO

RIISTALINTUJEN TUORETTA LIHAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

145 artikla

Riistalintujen tuoreen lihan alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Riistalintujen tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a) 

sillä on ollut käytössään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelma vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona lähetys lähetetään unioniin, ja kyseinen seurantaohjelma täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

i) 

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

ii) 

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa;

b) 

siellä ei ole ollut eläinterveyteen liittyviä rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen vuoksi vähintään 30 päivän aikana ennen eläinten lopettamisajankohtaa.

146 artikla

Riistalintujen tuoreen lihan alkuperäinen pitopaikka

Riistalintujen tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin riistankäsittelylaitoksesta,

a) 

johon ei käsittelyn aikana sovellettu rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen vuoksi tai virallisia rajoituksia eläinterveyssyistä;

b) 

jonka ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivään ennen ruhojen vastaanottopäivää.3 OSASTO

LIHAVALMISTEIDEN JA KUIVATTUJEN TAI SUOLATTUJEN RAKKOJEN JA SUOLTEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

147 artikla

Lihavalmisteiden käsittely

Lihavalmisteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen lihavalmisteet on käsitelty 121 artiklan mukaisesti, kuten 148 tai 149 artiklassa edellytetään.

148 artikla

Lihavalmisteet, joille ei tehdä riskinvähentämiskäsittelyä

Lihavalmisteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen lihavalmisteille ei ole tehty liitteen XXVI mukaista riskinvähentämiskäsittelyä ja

a) 

alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke on luetteloitu kyseisen lajin tuoreen lihan unioniin saapumista varten eikä tällaisen tuoreen lihan unioniin saapumiseen vaadita liitteessä IV olevan 1 osaston 1 ja 2 luvun mukaisten erityisedellytysten täyttymistä;

b) 

lihavalmisteiden valmistuksessa käytetty tuore liha on täyttänyt kaikki tuoreen lihan unioniin saapumista koskevat vaatimukset, minkä vuoksi se on ollut kelvollista saapumaan unioniin, ja se on ollut peräisin

i) 

kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla lihavalmiste on valmistettu;

ii) 

kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu kyseisten lajien tuoreen lihan unioniin saapumista varten;

iii) 

jäsenvaltiosta.

149 artikla

Lihavalmisteet, joille tehdään riskinvähentämiskäsittely

1.  

Lihavalmisteiden lähetysten, jotka eivät täytä 148 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos niille on tehty ainakin liitteessä XXVI vahvistettu riskinvähentämiskäsittely, jonka unioni on nimenomaisesti määrännyt luettelossa lihavalmisteen alkuperäpaikkana olevalle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle 121 artiklan mukaisesti, ja lihavalmisteiden valmistuksessa käytetty tuore liha on peräisin

a) 

kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla lihavalmiste on valmistettu;

b) 

luetteloidusta kolmannesta maasta tai luetteloidulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, josta tai jolta kyseisten lajien tuoreen lihan on sallittua saapua unioniin;

c) 

jäsenvaltiosta.

2.  

Lihavalmisteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos niille on tehty ainakin riskinvähentämiskäsittely ”B” liitteen XXVI mukaisesti ja lihavalmisteiden valmistuksessa käytetty tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka

a) 

on muu kuin kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, josta tai jolta lihavalmiste saadaan;

b) 

on myös luetteloitu kyseisistä lajeista valmistettujen lihavalmisteiden unioniin saapumista varten edellyttäen kuitenkin riskinvähentämiskäsittelyä, jonka unioni on nimenomaan määrännyt kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle ja kyseisille lajeille 121 artiklan mukaisesti.

3.  

Tuoreesta lihasta valmistettujen lihavalmisteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos niille on tehty ainakin riskinvähentämiskäsittely ”D” liitteen XXVI mukaisesti ja lihavalmisteiden valmistuksessa käytetty tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä,

a) 

joka on luetteloitu siipikarjan tuoreen lihan unioniin saapumista varten;

b) 

jossa tai jolla on esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan tapaus tai taudinpurkaus.

4.  

Sellaisten lihavalmisteiden lähetysten, jotka on valmistettu useamman kuin yhden eläinlajin tuoreesta lihasta, joka on peräisin kolmannesta maata tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla lihavalmiste on valmistettu, sallitaan saapua unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

lihavalmisteille on tehty ankarin käsittely niistä riskinvähentämiskäsittelyistä, jotka kyseiselle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle on määrätty luettelossa 121 artiklan mukaisesti kutakin eläinlajia varten, josta liha on saatu, jos tuore liha sekoitetaan ennen lihavalmisteen lopullista valmistusta; tai

b) 

lihavalmisteille on tehty riskinvähentämiskäsittelyt, jotka kyseiselle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle on määrätty luettelossa 121 artiklan mukaisesti kutakin eläinlajia varten, josta liha on saatu, jos lihavalmisteet on sekoitettu lihavalmisteen kunkin ainesosan valmistuksen jälkeen.

5.  
►C1  Sellaisten lihavalmisteiden lähetysten, jotka on valmistettu useamman kuin yhden eläinlajin tuoreesta lihasta, joka on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka ei ole sama kolmas maa, alue tai jommankumman vyöhyke, jossa tai jolla lihavalmiste on valmistettu, sallitaan saapua unioniin vain, jos lihavalmisteille on tehty riskinvähentämiskäsittely 1 tai 2 kohdan mukaisesti. ◄

150 artikla

▼C1

Eläinten, joista tuore liha on saatu, alkuperäinen pitopaikka

▼B

Lihavalmisteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on valmistettu tuoreesta lihasta, joka on peräisin eläimistä, jotka ovat tulleet pitopaikasta tai luonnonvaraisten eläinten tapauksessa paikasta, jossa ja jonka ympäristössä ei ole raportoitu säteeltään 10 kilometrin suuruisella alueella, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, luetteloituja tauteja, jotka ovat liitteen I mukaisesti merkityksellisiä niiden lajien osalta, joista kyseiset lihavalmisteet on saatu, 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lähetyspäivää.

151 artikla

Saapuminen jäsenvaltioihin, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia

Siipikarjasta valmistettujen lihavalmisteiden lähetysten, jotka on tarkoitettu jäsenvaltioon tai alueelle, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos lihavalmisteet on saatu siipikarjasta, jota ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan elävällä rokotteella 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää.

152 artikla

Kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten unioniin saapumista koskevat erityisvaatimukset

Kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten lähetysten, jotka eivät täytä 148 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos niille on tehty seuraavat liitteessä XXVI olevassa 2 osassa vahvistetut riskinvähentämiskäsittelyt:

a) 

käsittelyt ”kuivatut tai suolatut rakot ja suolet 1” tai ”kuivatut tai suolatut rakot ja suolet 2”, jos kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten valmistukseen käytetyt rakot ja suolet ovat peräisin nautaeläimistä, lammaseläimistä, vuohieläimistä tai pidettävistä sikaeläimistä;

b) 

käsittelyt ”kuivatut tai suolatut rakot ja suolet 3”, ”kuivatut tai suolatut rakot ja suolet 4” tai ”kuivatut tai suolatut rakot ja suolet 5”, jos kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten valmistukseen käytetyt rakot ja suolet ovat peräisin muista kuin a alakohdassa mainituista eläinlajeista.4 OSASTO

MAIDON, MAITOTUOTTEIDEN, TERNIMAIDON JA TERNIMAITOTUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 LUKU

Raakamaitoa, ternimaitoa ja ternimaitotuotteita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

153 artikla

Raakamaidon, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden alkuperämaa

Raakamaidon, ternimaidon tai ternimaitotuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen raakamaito, ternimaito tai ternimaitotuotteet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on ollut vapaa suu- ja sorkkataudista ja karjaruttoviruksen aiheuttamasta tartunnasta vähintään 12 kuukauden ajan ennen lypsypäivää ja tänä ajanjaksona ei ole rokotettu kyseisiä tauteja vastaan.

154 artikla

Eläimet, joista raakamaito, ternimaito ja ternimaitotuotteet on saatu

1.  
Raakamaidon, ternimaidon tai ternimaitotuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen raakamaito, ternimaito tai ternimaitotuotteet on saatu lajin Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis tai Camelus dromedarius eläimistä.
2.  
Raakamaidon, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen raakamaito, ternimaito tai ternimaitotuotteet on saatu eläimistä, jotka täyttivät vähintään kolmen kuukauden yhtäjaksoista pitoaikaa koskevan vaatimuksen ennen lypsypäivää kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jossa tai jolla ne lypsettiin.

▼M2

3.  

Eläinten, joista unioniin saapuvaksi tarkoitettu raakamaito tai ternimaito taikka unioniin saapuviksi tarkoitetut ternimaitotuotteet on saatu, ei tarvitse täyttää 2 kohdassa tarkoitettua pitoaikaa koskevaa vaatimusta, jos ne ovat saapuneet kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle

a) 

toisesta kolmannesta maasta tai toiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu raakamaidon, ternimaidon tai ternimaitotuotteiden unioniin saapumista varten, ja kyseiset eläimet ovat olleet siellä vähintään kolme kuukautta ennen lypsämistä; tai

b) 

jostakin jäsenvaltiosta.

▼B2 LUKU

Maitotuotteita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

155 artikla

Maitotuotteiden käsittely

Maitotuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen maitotuotteet on käsitelty 156 tai 157 artiklan mukaisesti.

156 artikla

Maitotuotteet, joille ei tehdä riskinvähentämiskäsittelyä

Sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevien maitotuotteiden lähetysten, joka on luetteloitu raakamaidon unioniin saapumista varten, sallitaan saapua unioniin ilman lähetyksen maitotuotteille tehtyä riskinvähentämiskäsittelyä, jos kyseiset maitotuotteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

raakamaito, josta ne on valmistettu, on saatu lajien Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ja Camelus dromedarius eläimistä;

b) 

maitotuotteiden valmistukseen käytetty raakamaito täytti 3–10 artiklassa vahvistetut asiaankuuluvat unioniin saapumista koskevat yleiset vaatimukset ja 153 ja 154 artiklassa vahvistetut raakamaidon unioniin saapumista koskevat erityiset vaatimukset, minkä vuoksi se oli kelvollista saapumaan unioniin, ja se oli peräisin jostakin seuraavista:

i) 

luetteloitu kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, jossa tai jolla maitotuotteet on valmistettu;

ii) 

kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, joka on muu kuin se, jossa tai jolla maitotuotteet on valmistettu, ja josta tai jolta maitotuotteiden on sallittua saapua unioniin; tai

iii) 

jäsenvaltio.

157 artikla

Maitotuotteet, joille tehdään riskinvähentämiskäsittely

1.  

Sellaisten maitotuotteiden lähetysten, jotka eivät täytä 156 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen maitotuotteille on tehty ainakin yksi liitteen XXVII sarakkeessa A vahvistetuista riskinvähentämiskäsittelyistä ja

a) 

ne on valmistettu lajin Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis tai Camelus dromedarius eläimistä saadusta maidosta;

b) 

alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke ei ole ollut vapaa suu- ja sorkkataudista eikä karjaruttoviruksen aiheuttamasta tartunnasta vähintään 12 kuukauden ajan ennen lypsypäivää tai tänä ajanjaksona on rokotettu kyseisiä tauteja vastaan.

2.  
Maitotuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen maitotuotteille on tehty ainakin yksi liitteen XXVII sarakkeessa B vahvistetuista riskinvähentämiskäsittelyistä ja ne on valmistettu muiden kuin 1 kohdan a alakohdassa mainittujen lajien eläimistä saadusta maidosta.
3.  

Sellaisten maitotuotteiden lähetysten, jotka on valmistettu useamman kuin yhden lajin eläimistä saadusta raakamaidosta tai saaduista maitotuotteista, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen maitotuotteille on tehty

a) 

ainakin kaikkein ankarin käsittely niistä riskinvähentämiskäsittelyistä, jotka on määrätty kullekin eläinlajille, joista tuotteet on saatu, kun raakamaito tai maitotuotteet sekoitetaan ennen tuotteen lopullista valmistusta; tai

b) 

riskinvähentämiskäsittely, joka on määrätty kullekin eläinlajille, joista tuotteet on saatu, kun tuotteet sekoitetaan maitotuotteen kunkin aineosan valmistuksen jälkeen.5 OSASTO

MUNIEN JA MUNATUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET1 LUKU

Munia koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

158 artikla

Munien alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Munien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen munat ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka soveltaa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

a) 

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

b) 

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa.

159 artikla

Munien alkuperäinen pitopaikka

Munien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen munat ovat peräisin pitopaikasta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a) 

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia ei ole esiintynyt munien keräyspäivää edeltäneiden 30 päivän aikana unioniin saapumiseen tarvittavan todistuksen antamispäivään saakka; ja

b) 

pitopaikan ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia ajanjaksona, joka alkaa vähintään 30 päivää ennen munien keräyspäivää ja ulottuu unioniin saapumiseen tarvittavan todistuksen antamispäivään saakka.2 LUKU

Munatuotteita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

160 artikla

Munatuotteiden alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Munatuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen munatuotteet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka soveltaa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

a) 

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

b) 

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa.

161 artikla

Munien alkuperäinen pitopaikka

Munatuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen munatuotteet on valmistettu sellaisesta pitopaikasta peräisin olevista munista,

a) 

jossa ei ole esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan ja Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia 30 päivän aikana ennen munien keräyspäivää;

b) 

jonka ympäristössä 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue,

i) 

ei ole esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen munien keräyspäivää; tai

ii) 

on esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaus 30 päivän aikana ennen munien keräyspäivää ja munatuotteelle on tehty yksi liitteessä XXVIII olevassa 1 kohdassa vahvistetuista munatuotteiden riskinvähentämiskäsittelyistä;

c) 

jonka ympäristössä 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue,

i) 

ei ole esiintynyt Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen munien keräyspäivää; tai

ii) 

on esiintynyt Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkaus 30 päivän aikana ennen munien keräyspäivää ja munatuotteelle on tehty yksi liitteessä XXVIII olevassa 2 kohdassa vahvistetuista munatuotteiden riskinvähentämiskäsittelyistä.6 OSASTO

▼C1

YHDISTELMÄTUOTTEIDEN SISÄLTÄMIEN JALOSTETTUJEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

▼M1

162 artikla

Lihavalmisteita, maitotuotteita, ternimaitotuotteita ja/tai munatuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet

1.  

Seuraavien yhdistelmätuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetysten yhdistelmätuotteet tulevat kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu kyseisten yhdistelmätuotteiden sisältämän tietyn eläinperäisen tuotteen unioniin saapumista varten:

a) 

lihavalmisteita sisältävät yhdistelmätuotteet;

b) 

huoneenlämmössä säilymättömät yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät maito- ja/tai munatuotteita;

c) 

ternimaitotuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet.

▼B

2.  

►C1  Yhdistelmätuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos 1 kohdassa tarkoitettujen yhdistelmätuotteiden sisältämät jalostetut eläinperäiset tuotteet ◄

a) 

täyttävät

i) 

eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevat asiaankuuluvat yleiset eläinterveysvaatimukset, jotka vahvistetaan tämän asetuksen 1 osassa;

ii) 

kyseisen eläinperäisen tuotteen unioniin saapumista koskevat eläinterveysvaatimukset, jotka vahvistetaan tämän osan 3–5 osastossa;

b) 

on saatu

i) 

►C1  samasta luetteloidusta yhdistelmätuotteen alkuperäpaikkana olevasta kolmannesta maasta tai olevalta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä; ◄

ii) 

unionista; tai

iii) 

►C1  kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu 148 ja 156 artiklan mukaisesti näiden tuotteiden ilman erityistä riskinvähentämiskäsittelyä tapahtuvaa unioniin saapumista varten, jos kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, jossa tai jolla yhdistelmätuote on valmistettu, on myös luetteloitu kyseisten tuotteiden ilman erityistä riskinvähentämiskäsittelyä tapahtuvaa unioniin saapumista varten. ◄

▼M1

163 artikla

Huoneenlämmössä säilyviä yhdistelmätuotetta koskevat erityisvaatimukset

1.  

Poiketen siitä, mitä 3 artiklan c alakohdan i alakohdassa säädetään, sellaisten yhdistelmätuotteiden lähetysten, jotka eivät sisällä lihavalmisteita, lukuun ottamatta gelatiinia ja kollageenia, tai ternimaitotuotteita ja jotka on käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, sallitaan saapua unioniin, kun niiden mukana on 2 kohdassa säädetty ilmoitus, jos ne sisältävät

a) 

maitotuotteita, jotka täyttävät yhden seuraavista edellytyksistä:

i) 

niille ei ole tehty liitteessä XXVII säädettyä riskinvähentämiskäsittelyä edellyttäen, että maitotuotteet on saatu joko

— 
unionista; tai
— 
kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu 156 artiklan mukaisesti maitotuotteiden ilman erityistä riskinvähentämiskäsittelyä tapahtuvaa unioniin saapumista varten, ja kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, jossa tai jolla yhdistelmätuote on valmistettu, jos kyseessä ei ole sama kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, on myös luetteloitu kyseisten tuotteiden ilman erityistä riskinvähentämiskäsittelyä tapahtuvaa unioniin saapumista varten;
ii) 

niille on tehty liitteessä XXVII olevassa A tai B sarakkeessa säädetty, maidon alkuperälajin osalta merkityksellinen riskinvähentämiskäsittely edellyttäen, että ne on saatu kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu 157 artiklan mukaisesti sellaisten maitotuotteiden unioniin saapumista varten, joille on tehty erityinen riskinvähentämiskäsittely, ja kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, jossa tai jolla yhdistelmätuote on valmistettu, jos kyseessä ei ole sama kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, on myös luetteloitu kyseisten tuotteiden unioniin saapumista varten, edellyttäen, että niille on tehty erityinen riskinvähentämiskäsittely;

iii) 

niille on tehty vähintään liitteessä XXVII olevassa sarakkeessa B tarkoitettua käsittelyä vastaava riskinvähentämiskäsittely maidon alkuperälajista riippumatta, jos maitotuotteet eivät täytä kaikkia i tai ii alakohdassa säädettyjä vaatimuksia tai ne on saatu sellaisesta kolmannesta maasta, alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, josta tai jolta maitotuotteiden saapuminen unioniin ei ole sallittua mutta josta tai jolta muiden eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on tämän asetuksen mukaisesti sallittua;

b) 

munatuotteita, joille on tehty liitteessä XXVIII säädettyä käsittelyä vastaava riskinvähentämiskäsittely.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta koskee seuraava:

a) 

se on yhdistelmätuotteiden lähetysten mukana ainoastaan tapauksissa, joissa yhdistelmätuotteiden lopullinen määräpaikka on unionissa;

b) 

sen on oltava yhdistelmätuotteiden unioniin saapumisesta vastaavan toimijan antama, ja siinä todistetaan, että lähetyksen yhdistelmätuotteet täyttävät 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

3.  

Poiketen siitä, mitä 3 artiklan a alakohdan i alakohdassa säädetään, huoneenlämmössä säilyviksi käsiteltyjen yhdistelmätuotteiden sisältämien maitotuotteiden, joita tarkoitetaan tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa, ja munatuotteiden saapuminen unioniin on sallittua, jos ne tulevat kolmannesta maasta, alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jota ei ole erikseen luetteloitu kyseisten eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista varten mutta joka on luetteloitu unioniin saapumista varten seuraavista jommankumman osalta:

a) 

lihavalmisteet, maitotuotteet tai munatuotteet;

tai

b) 

kalastustuotteet asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti.

▼B7 OSASTO

HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT

164 artikla

Eläinterveysvaatimuksia koskeva poikkeus ja lisävaatimukset, joita sovelletaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen äidinmaidonkorvikkeen, pikkulasten ruuan ja erityiselintarvikkeiden saapumiseen

Poiketen I osan 3–10 artiklassa ja 120–163 artiklassa vahvistetuista vaatimuksista sellaisten jauhemaisen äidinmaidonkorvikkeen, pikkulasten ruuan ja lääketieteellisistä syistä tarvittavien erityiselintarvikkeiden lähetykset, joiden sisältämät eläinperäiset tuotteet eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos kyseiset tuotteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) 

ne on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön;

b) 

niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 kilogrammaa henkilöä kohden;

c) 

ne eivät vaadi jäähdytystä ennen avaamista;

d) 

ne ovat suoraan loppukuluttajalle myytäviksi tarkoitettuja pakattuja merkkivalmisteita;

e) 

niiden pakkaus on ehjä, paitsi jos ne ovat parhaillaan käytössä.

165 artikla

Tietyistä kolmansista maista tai tietyiltä alueilta tai niiden vyöhykkeiltä peräisin olevia henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita koskevat poikkeukset eläinterveysvaatimuksista

1.  
Poiketen I osan 3–10 artiklassa, lukuun ottamatta 3 artiklan a alakohdan i alakohtaa, ja 120–163 artiklassa vahvistetuista vaatimuksista sellaisten eläinperäisten tuotteiden lähetysten, jotka eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön ja ovat peräisin kolmansista maista tai alueilta, jotka on luetteloitu henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tarkkojen määrien unioniin saapumista varten maataloustuotteiden kaupasta unionin kanssa tehtyjen erityissopimusten perusteella.
2.  
Yhteenlaskettu tarkka määrä, jonka sallitaan saapua unioniin henkilön mukana, ei saa ylittää luettelossa kolmannelle maalle tai alueelle vahvistettua enimmäismäärää.V OSA

EDELLÄ 3 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUT UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET, JOITA SOVELLETAAN LUETTELOITUJEN LAJIEN VESIELÄIMIIN JA NIISTÄ SAATAVIIN ELÄINPERÄISIIN TUOTTEISIIN SEKÄ NIIDEN SAAPUMISEN JÄLKEISIIN SIIRTOIHIN JA KÄSITTELYYN1 OSASTO

EDELLÄ 1 ARTIKLAN 6 KOHDASSA TARKOITETTUJEN VESIELÄINTEN JA NIISTÄ SAATAVIEN TUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT YLEISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

166 artikla

Vesieläinten tarkastaminen ennen niiden lähettämistä unioniin

Muiden kuin 172 artiklan d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos virkaeläinlääkäri on tehnyt kyseisille vesieläimille tautioireiden ja ylikuolleisuuksien havaitsemiseksi kliinisen tarkastuksen kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä tai lokerossa, joka toimii viejänä, 72 tunnin kuluessa ennen lähetyksen lastaamista unioniin lähetettäväksi.

167 artikla

Vesieläinten lähettäminen unioniin

Vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen vesieläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

▼M2

a) 

ne on lähetetty suoraan niiden alkuperäpaikasta unioniin;

b) 

lähetyksiä ei ole purettu vesieläinten kuljetuspäällyksestä, kun niitä on kuljetettu ilmateitse, meritse, rautateitse tai maanteitse, eikä vesieläinten kuljetusvettä ole vaihdettu kolmannessa maassa tai alueella, vyöhykkeellä tai lokerossa, jota ei ole luetteloitu kyseisen lajin ja luokan vesieläinten unioniin saapumista varten;

▼B

c) 

vesieläimiä ei ole kuljetettu olosuhteissa, jotka olisivat vaarantaneet niiden terveystilanteen, ottaen erityisesti huomioon seuraavat vaatimukset:

i) 

vesieläimet on tarvittaessa lastattu veteen ja kuljetettu vedessä, joka ei ole muuttanut niiden terveystilannetta;

ii) 

kuljetusväline ja kuljetuspäällykset ovat rakenteeltaan sellaisia, ettei vesieläinten terveystilanne ole vaarantunut kuljetuksen aikana;

iii) 

kuljetuspäällys tai sumppualus on puhdistettu ja desinfioitu menetelmällä ja tuotteilla, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, ennen vesieläinten lastaamista unioniin lähetettäviksi, millä varmistetaan, ettei vesieläinten terveystilanne vaarannu kuljetuksen aikana;

▼M2

d) 

vesieläimiä ei ole kuljetettu samassa vedessä, kuljetuspäällyksessä tai sumppualuksessa terveystilanteeltaan heikompien vesieläinten kanssa siitä ajankohdasta, jona ne lastattiin alkuperäpaikassa, siihen ajankohtaan, jona ne saapuivat unioniin;

▼B

e) 

jos vesi on tarpeen vaihtaa kolmannessa maassa, alueella, vyöhykkeellä tai lokerossa, joka on luetteloitu kyseisen lajin ja luokan vesieläinten unioniin saapumista varten, se ei ole vaarantanut kuljetettavien eläinten terveystilannetta ja vesi on vaihdettu,

i) 

jos on kyse maakuljetuksesta, sen kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä vedenvaihtopaikoissa, jossa tai jolla veden vaihto on tapahtunut;

ii) 

jos on kyse sumppualuskuljetuksesta, vähintään 10 kilometrin etäisyydellä kaikista vesiviljelypitopaikoista, jotka sijaitsevat alkuperäpaikan ja unionissa sijaitsevan määräpaikan välisen matkan varrella.

168 artikla

Vesieläinten kuljetus aluksella

Jos unioniin tarkoitetut vesieläinten lähetykset kuljetetaan ainakin osan matkaa sumppu- tai muulla aluksella, 167 artiklan mukaisesti kuljetettujen vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos niiden mukana on eläinterveystodistukseen liitetty ilmoitus, jonka aluksen päällikkö on allekirjoittanut päivänä, jona alus on saapunut määräsatamaansa, ja joka sisältää seuraavat tiedot:

a) 

lähtösatama kolmannessa maassa tai alueella;

b) 

tulosatama unionissa;

c) 

käyntisatamat, jos alus on käynyt satamissa alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen ulkopuolella;

d) 

vahvistus siitä, että vesieläinten lähetys on 167 artiklassa vahvistettujen asiaankuuluvien vaatimusten mukainen koko matkan ajan kolmannessa maassa tai alueella sijaitsevasta lähtösatamasta unionissa sijaitsevaan tulosatamaan saakka.

169 artikla

Erityiset kuljetus- ja merkintävaatimukset

1.  
Vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetys on merkitty luettavissa olevalla etiketillä, joka kiinnitetään vesieläinten kuljetuspäällyksen ulkopuolelle, tai, jos lähetys kuljetetaan sumppualuksella, aluksen lastiluetteloon tehdään merkintä, jossa viitataan kyseistä lähetystä varten annettuun eläinterveystodistukseen.
2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luettavissa olevassa etiketissä on oltava myös ainakin seuraavat tiedot:

a) 

lähetykseen kuuluvien kuljetuspäällysten lukumäärä;

b) 

kussakin kuljetuspäällyksessä olevien lajien nimet;

c) 

kussakin kuljetuspäällyksessä olevien eläinten lukumäärä jokaisen mukana olevan lajin osalta;

d) 

eläinten käyttötarkoitus.

3.  

►C1  Unioniin saapuviksi tarkoitettujen muiden vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden kuin elävien vesieläinten on täytettävä seuraavat vaatimukset: ◄

a) 

ne merkitään luettavissa olevalla etiketillä, joka kiinnitetään kuljetuspäällyksen ulkopuolelle ja jossa viitataan kyseistä lähetystä varten annettuun eläinterveystodistukseen;

▼M2

b) 

a alakohdassa tarkoitetussa luettavissa olevassa etiketissä on tarvittaessa myös seuraavat maininnat:

i) 

”Euroopan unionissa tehtävän jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitettuja kaloja”;

ii) 

”Euroopan unionissa tehtävän jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitettuja nilviäisiä”;

iii) 

”Euroopan unionissa tehtävän jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitettuja äyriäisiä.”

▼B

170 artikla

Alkuperäpaikkana olevaa kolmatta maata tai aluetta tai jommankumman vyöhykettä tai lokeroa sekä alkuperäistä pitopaikkaa koskevat vaatimukset

1.  

►C1  Vesieläinten ja muiden vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden kuin elävien vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen vesieläimet ja eläinperäiset tuotteet tulevat kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka täyttää seuraavat vaatimukset: ◄

a) 

se on vapaa seuraavista luetteloiduista taudeista:

i) 

luokan A ja luokan B vesieläintaudit;

ii) 

merkitykselliset luokan C taudit, jos vesieläimet tai eläinperäiset tuotteet on tarkoitettu jäsenvaltioihin, vyöhykkeille tai lokeroihin, joilla on taudista vapaa asema tai hyväksytty hävittämisohjelma kyseisten tautien osalta;

iii) 

luokan C taudit kaikissa tapauksissa, joissa vesieläimet on tarkoitus vapauttaa luontoon;

iv) 

jos määräpaikkana oleva jäsenvaltio on toteuttanut tämän asetuksen 176 artiklassa tarkoitettuja kansallisia toimenpiteitä, liitteessä XXIX lueteltuihin lajeihin kuuluvien vesieläinten on myös oltava peräisin kolmansista maista, alueilta, vyöhykkeiltä tai lokeroista, jotka ovat vapaita kyseisessä liitteessä mainituista taudeista;

b) 

kaikki luetteloitujen lajien vesieläimet, jotka saapuvat kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle tai lokeroon, joka vie niitä unioniin, ovat peräisin toisesta kolmannesta maasta tai toiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on vapaa a alakohdassa tarkoitetuista taudeista;

c) 

luetteloitujen lajien vesieläimiä ei ole rokotettu alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella luokan A, luokan B tai tarvittaessa luokan C tauteja vastaan.

2.  

►C1  Vesiviljelyeläinten ja muiden vesiviljelyeläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden kuin elävien vesiviljelyeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen vesiviljelyeläimet ja eläinperäiset tuotteet tulevat pitopaikasta, joka on ◄

a) 

hyväksytty vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin asetuksen (EU) 2016/429 IV osan II osaston 1 luvun 1 jaksossa vahvistetut vaatimukset;

tai

b) 

hyväksytty vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin asetuksen (EU) 2016/429 IV osan II osaston 1 luvun 1 jaksossa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 ( 9 ) II osan I osassa vahvistetut vaatimukset.

171 artikla

Tartunnanlevittäjälajit

1.  
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 4 luetteloitujen lajien vesieläimiä pidetään kyseisten tautien tartunnanlevittäjinä ainoastaan liitteessä XXX vahvistetuilla edellytyksillä.
2.  
►C1  Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 4 luetelluista lajeista peräisin olevia muita vesieläimistä saatavia eläinperäisiä tuotteita kuin eläviä vesieläimiä ei pidetä kyseisessä liitteessä lueteltujen tautien tartunnanlevittäjinä, kun ne tulevat unioniin. ◄

172 artikla

Luetteloituihin lajeihin kuuluvien vesieläinten tiettyjä luokkia koskevat poikkeukset

▼M2

Poiketen siitä, mitä 170 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisessä artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ei sovelleta seuraaviin vesieläinten luokkiin:

▼B

a) 

vesieläimet, joiden määränpäänä on vesieläinten taudintorjuntaan soveltuva elintarvikelaitos, jossa ne on tarkoitus jalostaa ihmisravinnoksi;

b) 

tutkimuskäyttöön tarkoitetut vesieläimet, joiden määränpäänä ovat sellaiset suljetut pitopaikat, jotka määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tarkoitukseen;

c) 

muut kuin tämän artiklan b alakohdassa tarkoitetut luonnonvaraiset vesieläimet, jos ne ovat olleet karanteenissa sellaisessa karanteenipitopaikassa, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tarkoitukseen

i) 

alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa; tai

ii) 

unionissa;

d) 

nilviäiset tai äyriäiset, jotka on pakattu ja merkitty ihmisravinnoksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti ja jotka eivät enää kykene selviytymään elävinä eläiminä, jos ne palautetaan vesiympäristöön;

e) 

nilviäiset tai äyriäiset, jotka on pakattu ja merkitty ihmisravinnoksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti ja jotka on tarkoitettu jatkojalostukseen ilman väliaikaista varastointia jalostuspaikassa;

f) 

elävät simpukat tai äyriäiset, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi ilman jatkojalostusta, edellyttäen, että ne on pakattu vähittäismyyntiä varten asetuksen (EY) N:o 853/2004 säännösten mukaisesti.

173 artikla

▼C1

Tiettyjä muita vesieläimistä saatavia eläinperäisiä tuotteita kuin eläviä vesieläimiä koskevat poikkeukset

Poiketen siitä, mitä 170 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisessä artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ei sovelleta seuraaviin vesieläimistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin, jotka ovat muita kuin eläviä vesieläimiä:

▼B

a) 

►C1  muut vesieläimistä saatavat eläinperäiset tuotteet kuin elävät vesieläimet, joiden määränpäänä on vesieläinten taudintorjuntaan soveltuva elintarvikelaitos, jossa ne jalostetaan ihmisravinnoksi; ◄

▼M2

b) 

euroopan unionissa tehtävän jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitetut kalat, jotka on teurastettu ja joista on poistettu sisälmykset ennen unioniin lähettämistä.

▼B

174 artikla

▼C1

Vesieläinten ja muiden vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden kuin elävien vesieläinten käsittely unioniin saapumisen jälkeen

▼B

1.  

►C1  Kun vesieläinten ja muiden vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden kuin elävien vesieläinten lähetykset ovat saapuneet unioniin, ne on ◄

a) 

kuljetettava suoraan unionissa sijaitsevaan määräpaikkaan;

b) 

käsiteltävä asianmukaisesti sen varmistamiseksi, etteivät luonnonvedet saastu.

2.  
►C1  Toimija ei saa vapauttaa unioniin saapuneita vesieläimiä ja muita vesieläimistä saatavia eläinperäisiä tuotteita kuin eläviä vesieläimiä unionin luonnonvesiin eikä niitä saa päästää muulla tavoin unionin luonnonvesiin, jollei sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vapauttaminen tai päästäminen tapahtuu, ole antanut siihen lupaa. ◄

▼M2

3.  
Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luvan vain, jos vapauttaminen tai upottaminen luonnonvesiin ei vaaranna vesieläinten terveystilannetta vapauttamis- tai upottamispaikassa, ja luontoon vapauttamisen on oltava kaikissa tapauksissa 170 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa säädetyn vaatimuksen mukaista.

▼B

4.  
Toimijan on käsiteltävä vesieläinten lähetyksistä peräisin oleva kuljetusvesi asianmukaisesti unionin luonnonvesien saastumisen ehkäisemiseksi.2 OSASTO

ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET TIETTYJEN LUETTELOIMATTOMIEN TAUTIEN VAIKUTUSTEN RAJOITTAMISEKSI

▼M2

175 artikla

Eläinterveyttä koskevat lisävaatimukset sellaisten tautien vaikutusten rajoittamiseksi, joiden varalta jäsenvaltioilla on asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia toimenpiteitä

1.  
Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, jotka toteuttavat asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia toimenpiteitä muiden tautien kuin kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen luetteloitujen tautien varalta, on toteutettava toimenpiteitä ehkäistäkseen kyseisten tautien kulkeutumisen soveltamalla eläinterveyttä koskevia lisävaatimuksia tämän asetuksen liitteessä XXIX olevan taulukon toisessa sarakkeessa lueteltuihin lajeihin kuuluvista vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden, muiden kuin elävien eläinten, lähetysten saapumiseen kyseisiin jäsenvaltioihin.

▼B

2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi sallia kyseisessä kohdassa tarkoitetuille taudeille alttiisiin lajeihin kuuluvien vesieläinten lähetysten saapumisen asianomaiseen jäsenvaltioon vain, jos alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella ei ole rokotettu näitä tauteja vastaan.
3.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että 2 kohdassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvat vesieläimet, jotka tuodaan alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle tai lokeroon, ovat peräisin toisesta kolmannesta maasta, toiselta vyöhykkeeltä tai toisesta lokerosta, joka on myös vapaa kyseisestä taudista.
4.  
Edellä 172 ja 173 artiklassa säädettyjä poikkeuksia sovelletaan 2 artiklassa tarkoitettuihin vesieläimiin ja vesieläimistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu jäsenvaltioihin, joilla on kansallisia toimenpiteitä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tautien varalta.
5.  
Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vesieläinten ja kyseisistä eläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumisen jälkeisen käsittelyn on täytettävä 174 artiklassa säädetyt edellytykset.VI OSA

ERITYISSÄÄNNÖT, JOTKA KOSKEVAT TIETTYJEN SELLAISTEN 3 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN HYÖDYKKEIDEN SAAPUMISTA UNIONIIN, JOIDEN LOPULLINEN MÄÄRÄPAIKKA EI OLE UNIONI, JA TIETTYJEN UNIONISTA PERÄISIN OLEVIEN JA UNIONIIN PALAAVIEN HYÖDYKKEIDEN SAAPUMISTA

176 artikla

Unionin kautta tapahtuvaa kuljetusta koskevat vaatimukset

1.  

Sellaisten tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten, jotka eivät ole peräisin unionista mutta kuljetetaan sen kautta ja jotka on tarkoitettu unionin ulkopuolella sijaitsevaan määräpaikkaan, sallitaan kulkea unionin kautta vain, jos

a) 

ne täyttävät kaikki kyseiseen lajiin ja luokkaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevat asiaankuuluvat vaatimukset, jotka vahvistetaan I–V osassa; tai

b) 

ne kuuluvat niiden erityisedellytysten soveltamisalaan, jotka unioni on nimenomaan asettanut luettelossa luetteloidulle alkuperäpaikkana olevalle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sekä eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseiselle lajille ja luokalle tällaisiin siirtoihin mahdollisesti liittyvien eläinterveysriskien vähentämiseksi.

2.  

Sellaisten tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun ne on kuljetettu kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos ne täyttävät kaikki I–V osassa vahvistetut asiaankuuluvat vaatimukset, jotka koskevat kyseiseen luokkaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisen tuotteiden saapumista unioniin, paitsi jos niihin sovelletaan

a) 

177–182 artiklassa vahvistettuja lisävaatimuksia;

tai

b) 

erityisedellytyksiä, jotka unioni on nimenomaan asettanut luettelossa luetteloidulle kauttakulkupaikkana olevalle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sekä eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseiselle lajille ja luokalle tällaisiin siirtoihin mahdollisesti liittyvien eläinterveysriskien vähentämiseksi.

3.  

Edellä 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut erityisedellytykset vahvistetaan ja asetetaan kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle riskinarvioinnin perusteella ottaen huomioon seuraavat seikat:

a) 

asetuksen (EU) 2016/429 230 artiklassa säädetyt kriteerit;

b) 

tiettyyn lajiin ja luokkaan kuuluvat kauttakulkuun tarkoitetut eläimet, sukusolut ja alkiot ja eläinperäiset tuotteet ja niihin liittyvät eläinterveysriskit;

c) 

maantieteelliset rajoitukset;

d) 

vakiintuneet kauppareitit;

e) 

muut merkitykselliset tekijät.

▼M3

177 artikla

Lisävaatimukset, jotka koskevat sellaisten tiettyjen sorkka- ja kavioeläinten unioniin saapumista, jotka ovat peräisin unionista ja jotka siirretään kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle tapahtumiin, näyttelyihin, näytöksiin tai esityksiin osallistumista varten ja siirretään sen jälkeen takaisin unioniin

▼B

1.  

Sellaisten rekisteröityjen hevosten lähetysten, jotka viedään tilapäisesti jäsenvaltiosta kolmansiin maihin tai alueille tai jommankumman vyöhykkeille, jotka on luetteloitu hevoseläinten unioniin saapumista varten, sallitaan saapua unioniin, jos ne täyttävät seuraavat lisävaatimukset:

a) 

ne ovat olleet unionin ulkopuolella komission eri tarkoituksia varten määrittämän ajan, joka on enintään 90 päivää;

b) 

ne on pidetty eristyksissä kyseisessä kolmannessa maassa tai kyseisellä alueella tai jommankumman vyöhykkeellä paitsi kilpa-ajojen, kilpailujen tai kulttuuritapahtumien ja niihin liittyvän toiminnan (mukaan lukien harjoittelu, lämmittely ja esittely) aikana;

c) 

niitä on pidetty liitteessä XI olevan B osan erityisvaatimusten mukaisesti ainoastaan sellaisissa kolmansissa maissa tai sellaisilla alueilla tai niiden vyöhykkeillä, jotka kuuluvat samaan terveysluokitusryhmään, johon unioniin lähettävä kolmas maa tai alue on sijoitettu, ja ne on siirretty kolmanteen maahan tai alueelle tai suoraan lähetysvyöhykkeelle vähintään yhtä tiukoilla edellytyksillä kuin jos ne olisi siirretty suoraan unioniin.

2.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan c alakohdassa säädetään, rekisteröityjen hevosten sallitaan saapua unioniin sen jälkeen, kun ne on viety väliaikaisesti kolmansiin maihin tai alueille tai niiden vyöhykkeille, jotka kuuluvat useampaan kuin yhteen terveysluokitusryhmään, jos hevoset ovat osallistuneet yksinomaan tiettyihin korkean tason kilpailuihin tai kilpa-ajoihin.

▼M3

3.  

Poiketen siitä, mitä 11 artiklassa säädetään, sellaisten nauta-, lammas- ja vuohieläinten lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja jotka siirretään enintään 15 päivän ajaksi kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle tapahtumiin, näyttelyihin, näytöksiin tai esityksiin, jäljempänä ’tapahtuma’, osallistumista varten, sallitaan saapua unioniin kyseisestä kolmannesta maasta, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a) 

kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, jossa tapahtuma järjestetään, on luetteloitu kyseisten eläinlajien unioniin saapumista varten;

b) 

paikka, jossa tapahtuma järjestetään, täyttää seuraavat vaatimukset:

i) 

se täyttää 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt sorkka- ja kavioeläinten kokoamisia toteuttaviin pitopaikkoihin sovellettavat vaatimukset;

ii) 

siellä pidetään lähetyksen saapuessa pitopaikkaan ja koko tapahtuman keston ajan ainoastaan sellaisia nauta-, lammas- tai vuohieläimiä, jotka täyttävät kaikki unionin lainsäädännössä vahvistetut tällaisten eläinten saapumista unioniin koskevat vaatimukset;

c) 

eläinlähetyksen toimittaminen unionista b alakohdassa tarkoitettuun pitopaikkaan ja kyseisestä pitopaikasta unioniin tehdään kuljetusvälineellä, joka täyttää 17 artiklassa säädetyt maaeläinten kuljetusvälineitä koskevat yleiset vaatimukset, ja purkamatta kuormaa missään muussa kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

d) 

lähetyksen eläimet eivät ole kosketuksissa muihin, terveystilanteeltaan heikompiin eläimiin aikana, joka alkaa siitä hetkestä, jolloin ne lastataan b alakohdassa tarkoitettuun pitopaikkaan lähettämistä varten, jatkuu koko tapahtuman kestoajan ja päättyy, kun eläimet palaavat takaisin unioniin.

▼B

178 artikla

Sellaisten sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja vesieläinten saapumista koskevat erityisvaatimukset, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin kolmannen maan evättyä niiden saapumisen

1.  

Sellaisten sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja vesieläinten lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on evännyt niiden saapumisen, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) 

epäävä kolmas maa tai alue on kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, joka on luetteloitu kyseisten palaavien eläinten lajin ja luokan unioniin saapumista varten;

b) 

a alakohdassa tarkoitettuja eläimiä ei ole kuljetettu muun kuin a alakohdassa tarkoitetun kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta;

c) 

eläinten mukana on seuraavat asiakirjat:

i) 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen eläinterveystodistus tai sen IMSOC:iin toimitetut sähköiset vastineet tai oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamasta virallisesta eläinterveystodistuksesta;

ii) 

jokin seuraavista:

— 
kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen virallinen ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy ja soveltuvissa tapauksissa vahvistetaan, että d alakohdan vaatimuksia on noudatettu;
tai
— 
jos on kyse sinetöidyistä lähetyksistä, joissa on ehjä alkuperäinen sinetti, lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus, jossa vahvistetaan, että kuljetus on tapahtunut d alakohdan ii alakohdan ja tarvittaessa d alakohdan iii alakohdan mukaisesti;
iii) 

alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa se suostuu hyväksymään lähetyksen ja jossa ilmoitetaan määräpaikka, johon lähetys palautetaan;

d) 

jos lähetykset on purettu kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen on todistettava seuraavat seikat:

i) 

se on antanut luvan siihen, että eläimet puretaan kuormasta suoraan eläinten eristämiseen ja väliaikaiseen käsittelyyn soveltuviin tiloihin kyseisen kolmannen maan tai alueen rajatarkastusaseman tiloissa, ja valvonut sen purkamista;

ii) 

on otettu käyttöön tehokkaita toimenpiteitä sen estämiseksi, että lähetyksen eläimet joutuvat välittömästi tai välillisesti kosketuksiin muiden eläinten kanssa;

iii) 

tarvittaessa on järjestetty tehokas suoja merkityksellisten eläintautien tartunnanlevittäjiä vastaan.

2.  
Lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

179 artikla

Sellaisten muiden eläinten kuin sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja vesieläinten saapumista koskevat erityisvaatimukset, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin kolmannen maan tai alueen evättyä niiden saapumisen

1.  

Sellaisten muiden eläinten kuin sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja vesieläinten lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on evännyt niiden saapumisen, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos lähetyksen eläinten mukana on seuraavat asiakirjat:

a) 

alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen eläinterveystodistus tai sen IMSOC:iin toimitetut sähköiset vastineet tai oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamasta virallisesta eläinterveystodistuksesta;

b) 

jokin seuraavista:

i) 

kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen virallinen ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy;

tai

ii) 

jos on kyse sinetöidyistä lähetyksistä tai avaamattomista kuljetuspäällyksistä, lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy;

c) 

alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa se suostuu hyväksymään lähetyksen ja jossa ilmoitetaan määräpaikka, johon lähetys palautetaan.

2.  
Lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

180 artikla

Sellaisten sukusolujen ja alkioiden ja pakattujen eläinperäisten tuotteiden saapumista koskevat erityisvaatimukset, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin kolmannen maan tai alueen evättyä niiden saapumisen

1.  

Sellaisten sukusolujen ja alkioiden ja pakattujen eläinperäisten tuotteiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on evännyt niiden saapumisen, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) 

sukusolut ja alkiot ovat yhä alkuperäisessä kuljetuspäällyksessään, ja eläinperäisten tuotteiden pakkaukset ovat ehjät;

b) 

sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden mukana ovat seuraavat asiakirjat:

i) 

alkuperäpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen eläinterveystodistus tai sen IMSOC:iin toimitetut sähköiset vastineet tai oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamasta virallisesta eläinterveystodistuksesta;

ii) 

jokin seuraavista asiakirjoista, joissa ilmoitetaan epäämisen syy ja tarvittaessa kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä tapahtuneiden kuorman purkamisen, varastoinnin ja uudelleenlastauksen paikka ja päivämäärä ja vahvistetaan c alakohdan vaatimusten täyttyminen:

— 
kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen ilmoitus; tai
— 
jos kuljetuspäällysten alkuperäinen sinetti on ehjä, lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus;
iii) 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa se suostuu hyväksymään lähetyksen ja jossa ilmoitetaan määräpaikka, johon lähetys palautetaan;

c) 

jos a ja b alakohdassa tarkoitettujen sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden lähetykset on purettu kolmannessa maassa tai alueella, kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen on todistettava seuraavat seikat:

i) 

sukusoluille ja alkioille tai eläinperäisille tuotteille ei ole tehty muuta käsittelyä kuin purkaminen, varastointi ja uudelleenlastaus;

ii) 

on otettu käyttöön tehokkaita toimenpiteitä sen estämiseksi, että luetteloitujen tautien patogeenit saastuttavat kuljetuspäällyksen, johon sukusolut ja alkiot on pantu, tai eläinperäisten tuotteiden pakkauksen.

2.  
Lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

181 artikla

Sellaisten pakkaamattomien tai irtotavarana olevien eläinperäisten tuotteiden saapumista koskevat erityisvaatimukset, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin luetteloidun kolmannen maan tai alueen evättyä niiden saapumisen

1.  

Sellaisten pakkaamattomien tai irtotavarana olevien lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun luetteloidun kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on evännyt niiden saapumisen, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) 

epäävä kolmas maa tai alue on luetteloitu sen lajin ja sen luokan eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista varten, joihin unioniin palautettavat tuotteet kuuluvat;

b) 

eläinperäisten tuotteiden mukana ovat seuraavat asiakirjat:

i) 

alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen eläinterveystodistus tai sen IMSOC:iin toimitetut sähköiset vastineet tai oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamasta virallisesta eläinterveystodistuksesta;

ii) 

jokin seuraavista:

— 
kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen virallinen ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy ja vahvistetaan, että lähetyksen ajoneuvossa tai kuljetuspäällyksessä oleva sinetti on avattu ainoastaan virallisia tarkoituksia varten ja että tuotteita on käsitelty vain sen verran kuin on ollut tarpeen kyseisiä tarkoituksia varten ja erityisesti purkamatta tuotekuormaa ja että ajoneuvo tai kuljetuspäällys on sinetöity välittömästi uudelleen; tai
— 
jos on kyse sinetöidyistä lähetyksistä, lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy;
iii) 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa se suostuu hyväksymään lähetyksen ja jossa ilmoitetaan määräpaikka, johon lähetys palautetaan.

2.  
Lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

182 artikla

Sellaisten pakkaamattomien tai irtotavarana olevien eläinperäisten tuotteiden saapumista koskevat erityisvaatimukset, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin luetteloimattoman kolmannen maan tai alueen evättyä niiden saapumisen

1.  

Sellaisten pakkaamattomien tai irtotavarana olevien lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun sellaisen kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen, jota ei ole luetteloitu kyseisen lajin ja luokan eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista varten, on evännyt niiden saapumisen, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) 

lähetys on sinetöity ehjällä alkuperäisellä sinetillä;

b) 

eläinperäisten tuotteiden mukana ovat seuraavat asiakirjat:

i) 

alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen eläinterveystodistus tai sen IMSOC:iin toimitetut sähköiset vastineet tai oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamasta virallisesta eläinterveystodistuksesta;

ii) 

jokin seuraavista:

— 
kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen virallinen ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy; tai
— 
jos on kyse sinetöidyistä lähetyksistä, lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy;
iii) 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa se suostuu hyväksymään lähetyksen ja jossa ilmoitetaan määräpaikka, johon lähetys palautetaan.

2.  
Lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 2 ja 3 artiklan mukaisesti.▼M2

VII OSA

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

▼M2

182 a artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.  
Siemennesteen keräysasemat / keinosiemennysasemat, siemennesteen varastointiasemat, alkionkeruuryhmät/alkionsiirtoryhmät ja alkiontuotantoryhmät, jotka on hyväksytty ennen 21 päivää huhtikuuta 2021 asetuksen (EU) 2016/429 270 artiklan 2 kohdan kuudennessa, seitsemännessä, kahdeksannessa ja kahdennessatoista luetelmakohdassa mainittujen neuvoston direktiivien 88/407/ETY ( 10 ), 89/556/ETY ( 11 ), 90/429/ETY ( 12 ) ja 92/65/ETY ( 13 ) mukaisesti, katsotaan tämän asetuksen 82 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi sukusolujen ja alkioiden hyväksytyiksi pitopaikoiksi.

Kaikilta muilta osin niihin sovelletaan tämän asetuksen 82 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) 2016/429 233 artiklassa vahvistettuja sääntöjä.

2.  
Ennen 21 päivää huhtikuuta 2021 kerättyjä, tuotettuja, käsiteltyjä ja varastoituja siemennestettä, munasoluja ja alkioita sisältävien lähetysten sallitaan saapua unioniin edellyttäen, että sukusolujen ja alkioiden keräys, tuotanto, käsittely ja varastointi täyttävät luovuttajaeläimiä koskevat eläinterveysvaatimukset ja luovuttajaeläimille ja sukusoluille ja alkioille tehdyt laboratorio- ja muut testit täyttävät luovuttajaeläinten lajista riippuen direktiiveissä 88/407/ETY, 89/556/ETY, 90/429/ETY tai 92/65/ETY säädetyt vaatimukset.
3.  
Oljet ja muut pakkaukset, joihin siemennestettä, munasoluja tai alkioita sijoitetaan ja varastoidaan ja joissa niitä kuljetetaan erillisinä annoksina tai muulla tavoin ja jotka on merkitty ennen 21 päivää huhtikuuta 2021 luovuttajaeläinten lajin perusteella direktiivien 88/407/ETY, 89/556/ETY, 90/429/ETY ja 92/65/ETY mukaisesti, katsotaan tämän asetuksen 83 artiklan a alakohdan mukaisesti merkityiksi.

▼B

183 artikla

Kumoamiset

Kumotaan seuraavat säädökset 21 päivästä huhtikuuta 2021:

— 
komission asetus (EU) N:o 206/2010;
— 
komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013;
— 
komission asetus (EU) N:o 605/2010;
— 
komission asetus (EY) N:o 798/2008;
— 
komission päätös 2007/777/EY;
— 
komission asetus (EY) N:o 119/2009;
— 
komission asetus (EU) N:o 28/2012;
— 
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759.

184 artikla

▼M2

Voimaantulo ja soveltaminen

▼B

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

LUETTELO TAUDEISTA, JOTKA ON ILMOITETTAVA JA RAPORTOITAVA VIEJÄNÄ TOIMIVASSA KOLMANNESSA MAASSA TAI TOIMIVALLA ALUEELLA

1.    MAAELÄIMET

Kaikki asetuksen (EU) 2016/429 5 artiklassa tarkoitetut luetteloidut taudit, jotka luetellaan sen liitteessä II, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä luetteloitujen maaeläinlajien osalta.

2.    SUKUSOLUT JA ALKIOT

2.1    Sorkka- ja kavioeläinten osalta

— 
Suu- ja sorkkatauti
— 
Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta
— 
Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartunta
— 
Sinikieliviruksen aiheuttama tartunta (serotyypit 1–24)
— 
Epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttama tartunta
— 
Naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti
— 
Naudan virusripuli
— 
Naudan genitaalinen kampylobakterioosi
— 
Naudan trichomoniaasi
— 
Nautojen tarttuva leukoosi
— 
Lampaan tarttuva lisäkivestulehdus (Brucella ovis)
— 
Hevosen arteriittiviruksen aiheuttama tartunta
— 
Hevosen näivetystauti
— 
Hevosen tarttuva kohtutulehdus
— 
Klassinen sikarutto
— 
Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttama tartunta
— 
Sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen aiheuttama tartunta.

2.2    Siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen osalta

Kaikki asetuksen (EU) 2016/429 5 artiklassa tarkoitetut luetteloidut taudit, jotka luetellaan sen liitteessä II ja jotka ovat merkityksellisiä niiden täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä mainittujen luetteloitujen siipikarjalajien ja vankeudessa pidettävien lintulajien osalta, joista saatavien sukusolujen ja alkioiden saapuminen unioniin on sallittu.

3.    SORKKA- JA KAVIOELÄIMISTÄ, SIIPIKARJASTA JA LUONNONVARAISISTA RIISTALINNUISTA SAATAVAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET

3.1    Sorkka- ja kavioeläinten tuore liha

— 
Suu- ja sorkkatauti
— 
Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta
— 
Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttama tartunta
— 
Lammas- ja vuohirokko
— 
Pikkumärehtijärutto-viruksen aiheuttama tartunta
— 
Klassinen sikarutto
— 
Afrikkalainen sikarutto

3.2    Siipikarjan ja luonnonvaraisten riistalintujen tuore liha

— 
Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa
— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta

3.3    Kavio- ja sorkkaeläimistä saatavat lihavalmisteet

— 
Suu- ja sorkkatauti
— 
Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta
— 
Klassinen sikarutto
— 
Afrikkalainen sikarutto

3.4    Siipikarjasta ja luonnonvaraisista riistalinnuista saatavat lihavalmisteet

— 
Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa
— 
Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta

3.5    Maito, ternimaito, maitotuotteet ja ternimaitotuotteet

— 
Suu- ja sorkkatauti
— 
Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta

4.    VESIELÄIMET JA VESIELÄIMISTÄ SAATAVAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET

— 
Epitsoottinen vertamuodostavan kudoksen kuolio
— 
Virusperäinen verenvuotoseptikemia
— 
Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio
— 
ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttama tartunta
— 
Koikarpin herpesvirustauti
— 
Mikrocytos mackini -tartunta
— 
Perkinsus marinus -loisen aiheuttama tartunta
— 
Bonamia ostreae -loisen aiheuttama tartunta
— 
Bonamia exitiosa -loisen aiheuttama tartunta
— 
Nilviäisten marteilioosi (Marteilia refringens)
— 
Taura-syndrooma-viruksen aiheuttama tartunta
— 
Yellow head -viruksen aiheuttama tartunta
— 
Valkopilkkutautiviruksen aiheuttama tartunta.
LIITE II

TAUDINSEURANTAOHJELMIA KOSKEVAT VÄHIMMÄISTIEDOT

(joita tarkoitetaan 10 artiklassa)

Esitettävien taudinseurantaohjelmien on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

a) 

taudin epidemiologisen tilanteen kuvaus ennen seurantaohjelman täytäntöönpanon alkamispäivää ja taudin epidemiologista kehitystä koskevat tiedot;

b) 

seurantaohjelman kohteena oleva eläinpopulaatio, epidemiologiset yksiköt ja vyöhykkeet;

c) 

seuraavien kuvaus:

i) 

toimivaltaisen viranomaisen organisaatio;

ii) 

miten seurantaohjelman täytäntöönpanoa valvotaan;

iii) 

ohjelman täytäntöönpanon aikana sovellettava virallinen valvonta;

iv) 

kaikkien asianomaisten toimijoiden, eläinlääkinnän ammattilaisten, eläinlääkäreiden, eläinterveyslaboratorioiden ja muiden asiaan liittyvien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden rooli;

d) 

sen maantieteellisen ja hallinnollisen alueen kuvaus ja määrittely, jolla ohjelma pannaan täytäntöön;

e) 

indikaattorit, joilla mitataan ohjelman edistymistä;

f) 

käytettävät diagnoosimenetelmät, testattavien näytteiden määrä sekä testaustiheys ja otantamallit;

g) 

riskitekijät, jotka on otettava huomioon riskiperusteisen kohdennetun seurannan suunnittelussa.
LIITE IIITaulukko 1

Vaatimukset, jotka koskevat sorkka- ja kavioeläinten, tarhamehiläisten ja kimalaisten pitoaikoja ennen niiden saapumista unioniin

Eläinlaji ja -luokka

Vähimmäispitoaika alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä 11 artiklan b alakohdan i alakohdan mukaisesti

Vähimmäispitoaika alkuperäisessä pitopaikassa 11 artiklan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti

Vähimmäisaika ilman kosketusta terveystilanteeltaan heikompiin eläimiin 11 artiklan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti

Nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimet

6 kuukautta tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 6 kuukauden ikäisiä

40 päivää tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 40 päivän ikäisiä

30 päivää tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 30 päivän ikäisiä

Teurastettaviksi tarkoitetut nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimet

3 kuukautta tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 3 kuukauden ikäisiä

40 päivää tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 40 päivän ikäisiä

30 päivää tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 30 päivän ikäisiä

▼M2

Hevoseläimet, joita ei ole tarkoitettu teurastettaviksi

40 päivää tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 40 päivän ikäisiä, tai siitä asti, kun ne ovat saapuneet unionista

30 päivää (40 päivää, jos ne saapuvat afrikkalaisen hevosruton riskialueilta) tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 30 päivän ikäisiä (tai alle 40 päivän ikäisiä), tai siitä asti, kun ne ovat saapuneet unionista

15 päivää

Rekisteröidyt hevoset

40 päivää tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 40 päivän ikäisiä, tai siitä asti, kun ne ovat saapuneet unionista tai tietyistä luetteloiduista kolmansista maista

30 päivää (40 päivää, jos ne saapuvat afrikkalaisen hevosruton riskialueilta) tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 30 päivän ikäisiä (tai alle 40 päivän ikäisiä), tai siitä asti, kun ne ovat saapuneet unionista tai tietyistä luetteloiduista kolmansista maista

15 päivää

Rekisteröidyt hevoset, jotka palaavat unioniin sen jälkeen, kun ne on väliaikaisesti viety unionista kilpailuja, kilpa-ajoja tai hevoskulttuuritapahtumia varten

enintään 30 päivää tai enintään 90 päivää tiettyjen kilpailujen, kilpa-ajojen tai hevoskulttuuritapahtumien osalta

Ei vahvistettu

Koko väliaikaisen viennin ajan

Teurastettaviksi tarkoitetut hevoseläimet

90 päivää

30 päivää (40 päivää afrikkalaisen hevosruton riskialueiden tapauksessa)

30 päivää (40 päivää afrikkalaisen hevosruton riskialueiden tapauksessa)

▼B

Muut sorkka- ja kavioeläimet kuin nauta-, lammas-, vuohi-, sika- ja hevoseläimet

6 kuukautta tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 6 kuukauden ikäisiä

40 päivää tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 40 päivän ikäisiä

6 kuukautta tai syntymästä asti, jos eläimet ovat alle 6 kuukauden ikäisiä

Tarhamehiläiset ja kimalaiset

Kuoriutumisesta asti

Kuoriutumisesta asti

Kuoriutumisesta astiTaulukko 2

Vaatimukset, jotka koskevat siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitoaikoja ennen niiden saapumista unioniin

Lintuluokka

Pitoaikavaatimusta sovelletaan

Vähimmäispitoaika alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä 11 artiklan b alakohdan i alakohdan mukaisesti

Vähimmäispitoaika alkuperäisessä pitopaikassa 11 artiklan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti

Vähimmäisaika ilman kosketusta terveystilanteeltaan heikompiin eläimiin 11 artiklan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti

Siitossiipikarja

AC

3 kuukautta tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 3 kuukauden ikäisiä

6 viikkoa tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 6 viikon ikäisiä

6 viikkoa tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 6 viikon ikäisiä

▼M2

Lihan, kulutukseen tarkoitettujen munien tai muiden tuotteiden tuotantoa varten kasvatettava tuotantosiipikarja

AC

3 kuukautta tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 3 kuukauden ikäisiä

6 viikkoa tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 6 viikon ikäisiä

6 viikkoa tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 6 viikon ikäisiä

▼B

Tuotantosiipikarja riistalintujen luontoon istuttamista varten

AC

6 viikkoa tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 6 viikon ikäisiä

30 päivää tai kuoriutumisesta asti

30 päivää tai kuoriutumisesta asti

Teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja

AC

6 viikkoa tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 6 viikon ikäisiä

30 päivää tai kuoriutumisesta asti

30 päivää tai kuoriutumisesta asti

▼M2

Untuvikot

AC

Kuoriutumisesta asti

Kuoriutumisesta asti

Kuoriutumisesta asti

FO

3 kuukautta ennen niiden munien keruupäivää, joista untuvikot on haudottu

6 viikkoa ennen niiden munien keruupäivää, joista untuvikot on haudottu

▼B

Alle 20 yksilöä muuta siitossiipikarjaa, tuotantosiipikarjaa ja teurastettavaksi tarkoitettua siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

AC

3 kuukautta tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 3 kuukauden ikäisiä

3 viikkoa tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 3 viikon ikäisiä

3 viikkoa tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 3 viikon ikäisiä

Alle 20 muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikkoa

AC

Kuoriutumisesta asti

Kuoriutumisesta asti

Kuoriutumisesta asti

FO

3 kuukautta

3 viikkoa

3 viikkoa ennen niiden munien keruupäivää, joista untuvikot on haudottu

Vankeudessa pidettävät linnut

AC

NA

3 viikkoa tai kuoriutumisesta asti

3 viikkoa tai kuoriutumisesta asti, jos eläimet ovat alle 3 viikon ikäisiä

AC =  lähetykseen kuuluvat eläimet.

FO =  alkuperäparvi.

NA =  ei sovelleta.
LIITE IV

A OSA

1. 22 artiklan 1 kohdassa säädetyt tautivapauden vähimmäisajat alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten osalta: 

1.  Nautaeläimet

2.  Lammaseläimet

3.  Vuohieläimet

4.  Sikaeläimet

5.  Kamelieläimet

6.  Hirvieläimet

7.  Muut sorkka- ja kavioeläimet kuin sarakkeissa 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 tarkoitetut (*1)

Suu- ja sorkkatauti

24 kuukautta (*2)

24 kuukautta (*2)

24 kuukautta (*2)

24 kuukautta (*2)

24 kuukautta (*2)

24 kuukautta (*2)

24 kuukautta (*2)

Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta

12 kuukautta

12 kuukautta

12 kuukautta

12 kuukautta

12 kuukautta

12 kuukautta

12 kuukautta

Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttama tartunta

12 kuukautta

12 kuukautta

12 kuukautta

NA

12 kuukautta

12 kuukautta

12 kuukautta

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC -tartunta (naudan tarttuva keuhkorutto)

12 kuukautta

NA

NA

NA

NA

NA

12 kuukautta

Pikkumärehtijärutto-viruksen aiheuttama tartunta

NA

12 kuukautta

12 kuukautta

NA

12 kuukautta

12 kuukautta

NA

Lammas- ja vuohirokko

NA

12 kuukautta

12 kuukautta

NA

NA

NA

NA

Vuohen tarttuva keuhkorutto

NA

12 kuukautta

12 kuukautta

NA

NA

NA

12 kuukautta

Afrikkalainen sikarutto

NA

NA

NA

12 kuukautta

NA

NA

NA

Klassinen sikarutto

NA

NA

NA

12 kuukautta (*2)

NA

NA

12 kuukautta

Lumpy skin -tautiviruksen aiheuttama tartunta

12 kuukautta

NA

NA

NA

NA

NA

NA

(*1)   

Sovelletaan ainoastaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteen mukaisiin luetteloituihin lajeihin.

(*2)   

Tai kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen määrittää erityisedellytykset B osan mukaisesti siten kuin 22 artiklan 3 kohdassa säädetään.

NA =  ei sovelleta.

2. 22 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt tautivapauden vähimmäisajat alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä hevoseläinten osalta:Afrikkalainen hevosrutto

24 kuukautta

3. 22 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt vähimmäisajat, joiden kuluessa alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ei ole raportoitu tautia hevoseläinten osalta:Venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti

24 kuukautta

Burkholderia mallei -tartunta (räkätauti)

36 kuukautta (*1)

Astumatauti

24 kuukautta (*1)

Surra (Trypanosoma evansi)

24 kuukautta (*1)

(*1)   

Tai kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen määrittää erityisedellytykset B osan mukaisesti siten kuin 22 artiklan 3 kohdassa säädetään.

B OSA

22 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut erityisedellytykset, jotka kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen määrittää, jos kyseinen kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke on ollut vapaa tietyistä taudeista tämän liitteen A osassa olevassa taulukossa vahvistettua ajanjaksoa lyhyemmän ajan:Suu- ja sorkkatauti

Lisätiedot sen päivämäärän määrittämiseksi, josta alkaen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen katsotaan olevan vapaa suu- ja sorkkataudista.

Klassinen sikarutto

a)  Lisätiedot sen päivämäärän määrittämiseksi, josta alkaen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen katsotaan olevan vapaa klassisesta sikarutosta.

b)  Unioniin saapuviksi tarkoitetut eläimet ovat saaneet negatiivisen tuloksen testissä, joka on tehty klassisen sikaruton osoittamiseksi unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 30 päivän aikana.

Burkholderia mallei -tartunta (räkätauti)

a)  Alkuperäisessä pitopaikassa ei ole raportoitu tautia vähintään 6 kuukauden aikana ennen unioniin lähettämispäivää.

b)  Komissio on tunnustanut jalostushevoseläimiä koskevan seurantaohjelman, joka on toteutettu alkuperäisessä pitopaikassa sen osoittamiseksi, ettei tartuntaa ole esiintynyt kyseisenä 6 kuukauden aikana.

Astumatauti

a)  Alkuperäisessä pitopaikassa ei ole raportoitu tautia vähintään 6 kuukauden aikana ennen unioniin lähettämispäivää.

b)  Komissio on tunnustanut seurantaohjelman, joka on toteutettu alkuperäisessä pitopaikassa sen osoittamiseksi, ettei tartuntaa ole esiintynyt kyseisenä 6 kuukauden aikana.

Surra (Trypanosoma evansi)

a)  Alkuperäisessä pitopaikassa ei ole raportoitu tautia vähintään 6 kuukauden aikana ennen unioniin lähettämispäivää.

b)  Komissio on tunnustanut seurantaohjelman, joka on toteutettu alkuperäisessä pitopaikassa sen osoittamiseksi, ettei tartuntaa ole esiintynyt kyseisenä 6 kuukauden aikana.

C OSA

1. Vaatimukset, jotka koskevat 22 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettua muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten rokottamattomuutta niiden alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä 

1.  Nautaeläimet

2.  Lammaseläimet

3.  Vuohieläimet

4.  Sikaeläimet

5.  Kamelieläimet

6.  Hirvieläimet

7.  Muut kuin sarakkeissa 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 tarkoitetut sorkka- ja kavioeläimet (*1)

Suu- ja sorkkatauti

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

►C1  Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttama tartunta ◄

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

NA

NV/NVA

NV/NVA

NV/NVA

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC -tartunta (naudan tarttuva keuhkorutto)

NV/NVA

NA

NA

NA

NA

NA

NV/NVA

Pikkumärehtijärutto-viruksen aiheuttama tartunta

NA

NV/NVA

NV/NVA

NA

NV/NVA

NV/NVA

NA

Lammas- ja vuohirokko

NA

NV/NVA

NV/NVA

NA

NA

NA

NA

Vuohen tarttuva keuhkorutto

NA

NV/NVA

NV/NVA

NA

NA

NA

NV/NVA

Klassinen sikarutto

NA

NA

NA

NV / NVA

NA

NA

NA

Lumpy skin -tautiviruksen aiheuttama tartunta

NVA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

(*1)   

Sovelletaan ainoastaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteen mukaisiin luetteloituihin lajeihin.

NV =  kolmannessa maassa, alueella tai vyöhykkeellä ei ole annettu rokotuksia eikä niihin tai niille ole saapunut rokotettuja eläimiä vähintään 12 kuukauden aikana ennen unioniin lähettämispäivää.

NVA =  unioniin saapuviksi tarkoitettuja eläimiä ei ole rokotettu.

NA =  ei sovelleta.

2. Vaatimukset, jotka koskevat 22 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua hevoseläinten rokottamattomuutta niiden alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeelläAfrikkalainen hevosrutto

— Alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ei ole annettu järjestelmällisiä rokotuksia vähintään 12 kuukauden aikana ennen unioniin lähettämispäivää, eikä hevoseläimiä ole rokotettu unioniin lähettämistä edeltäneiden vähintään 40 päivän aikana

Venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti

— Hevoseläimiä ei ole rokotettu unioniin lähettämistä edeltäneiden vähintään 60 päivän aikana
LIITE V

UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET, JOTKA LIITTYVÄT ALKUPERÄPAIKKANA OLEVAN KOLMANNEN MAAN TAI ALUEEN TAI JOMMANKUMMAN VYÖHYKKEEN VAPAUTEEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX (M. BOVIS, M. CAPRAE, M. TUBERCULOSIS) -TARTUNNASTA JA BRUCELLA ABORTUS-, B. MELITENSIS- JA B. SUIS -TARTUNNASTA

1.    MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX (M. BOVIS, M. CAPRAE JA M. TUBERCULOSIS) -TARTUNTA (22 ARTIKLAN 5 KOHDAN MUKAISESTI)

1.1    Nautaeläimet

Jos nautaeläimet eivät ole peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunnasta nautaeläinten osalta, niiden on täytettävä jompikumpi seuraavista vaatimuksista:

a) 

niille on tehty Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartunnan varalta testi negatiivisin tuloksin jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 2 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 30 päivän aikana; tai

b) 

ne ovat alle kuuden viikon ikäisiä.

2.    BRUCELLA ABORTUS-, B. MELITENSIS- JA B. SUIS -TARTUNTA (22 ARTIKLAN 6 KOHDAN MUKAISESTI)

2.1    Nautaeläimet

Jos nautaeläimet eivät ole peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta ilman rokotuksia nautaeläinten osalta, niiden on täytettävä yksi seuraavista vaatimuksista:

a) 

niille on tehty Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan varalta testi negatiivisin tuloksin jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 1 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteestä, joka on otettu unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 30 päivän aikana, ja poikineiden naaraiden tapauksessa testi on tehty näytteestä, joka on otettu vähintään 30 päivän kuluttua poikimisesta; tai

b) 

ne ovat alle 12 kuukauden ikäisiä; tai

c) 

ne on kuohittu.

2.2    Lammas- ja vuohieläimet

Jos lammas- ja vuohieläimet eivät ole peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta ilman rokotuksia lammas- ja vuohieläinten osalta, niiden on täytettävä yksi seuraavista vaatimuksista:

a) 

niille on tehty Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan varalta testi negatiivisin tuloksin jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 1 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteestä, joka on otettu unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 30 päivän aikana, ja poikineiden naaraiden tapauksessa testi on tehty näytteestä, joka on otettu vähintään 30 päivän kuluttua poikimisesta; tai

b) 

ne ovat alle kuuden kuukauden ikäisiä; tai

c) 

ne on kuohittu.
LIITE VI

A OSA

SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ERITYISEDELLYTYKSET, JOTKA LIITTYVÄT ALKUPERÄPAIKKANA OLEVAN KOLMANNEN MAAN TAI ALUEEN TAI JOMMANKUMMAN VYÖHYKKEEN KAKSI VUOTTA KESTÄNEESEEN VAPAUTEEN SINIKIELIVIRUKSEN AIHEUTTAMASTA TARTUNNASTA (SEROTYYPIT 1–24)

(22 ARTIKLAN 7 KOHDAN MUKAISESTI)

Jos luetteloituihin lajeihin kuuluvat sorkka- ja kavioeläimet eivät ole peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta (serotyypit 1–24), niiden on oltava peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

a) 

eläimiä on pidetty kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka on kausittain vapaa sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta (serotyypit 1–24) delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 mukaisesti:

i) 

vähintään 60 päivän ajan ennen unioniin lähettämispäivää; tai

ii) 

vähintään 28 päivän ajan ennen unioniin lähettämispäivää, ja niille on tehty serologinen testi negatiivisin tuloksin näytteistä, jotka on otettu vähintään 28 päivää sen päivän jälkeen, jona eläin on saapunut kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle, joka on kausittain vapaa sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta (serotyypit 1–24); tai

iii) 

vähintään 14 päivän ajan ennen unioniin lähettämispäivää, ja niille on tehty polymeraasiketjureaktiotesti (PCR-testi) negatiivisin tuloksin näytteistä, jotka on otettu vähintään 14 päivää sen päivän jälkeen, jona eläin on saapunut kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle, joka on kausittain vapaa sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta;

b) 

eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta, alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jolla on käytössä seurantajärjestelmä, joka on suunniteltu ja pantu täytäntöön delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteessä olevan II osan 1 luvun 1 ja 2 jakson mukaisesti, ja ne on rokotettu kaikkia niitä sinikieliviruksen serotyyppejä (serotyypit 1–24) vastaan, jotka on raportoitu kyseisessä kolmannessa maassa, alueella tai jommankumman vyöhykkeellä kahden edellisen vuoden aikana, ja eläimillä on edelleen voimassa rokotteen eritelmissä taattu immuniteettisuoja, ja ne täyttävät vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

i) 

ne on rokotettu yli 60 päivää ennen unioniin lähettämispäivää; tai

ii) 

ne on rokotettu inaktivoidulla rokotteella, ja niille on tehty PCR-testi negatiivisin tuloksin näytteistä, jotka on otettu vähintään 14 päivän kuluttua rokotteen eritelmissä vahvistetun immuniteettisuojan alkamisesta;

c) 

eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla on käytössä seurantajärjestelmä, joka on suunniteltu ja pantu täytäntöön delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteessä olevan II osan 1 luvun 1 ja 2 jakson mukaisesti, ja eläimille on tehty positiivisin tuloksin serologinen testi, jolla voidaan osoittaa kaikkiin niihin sinikieliviruksen serotyyppeihin (serotyypit 1–24) kohdistuvat spesifit vasta-aineet, jotka on raportoitu kyseisessä kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä kahden edellisen vuoden aikana, ja

i) 

serologinen testi on tehty näytteistä, jotka on otettu vähintään 60 päivää ennen siirtopäivää;

tai

ii) 

serologinen testi on tehty näytteistä, jotka on otettu vähintään 30 päivää ennen siirtopäivää, ja eläimille on tehty PCR-testi negatiivisin tuloksin näytteistä, jotka on otettu aikaisintaan 14 päivää ennen unioniin lähettämispäivää.

B OSA

NAUTAELÄINTEN LÄHETYSTEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ERITYISEDELLYTYKSET, JOTKA LIITTYVÄT ALKUPERÄPAIKKANA OLEVAN KOLMANNEN MAAN TAI ALUEEN TAI JOMMANKUMMAN VYÖHYKKEEN VAPAUTEEN NAUTOJEN TARTTUVASTA LEUKOOSISTA

(22 ARTIKLAN 8 KOHDAN MUKAISESTI)

Jos nautaeläimet eivät ole peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa naudan tarttuvasta leukoosista, niiden on tultava pitopaikasta, jossa kyseistä tautia ei ole raportoitu unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 24 kuukauden aikana, ja

a) 

jos eläimet ovat yli 24 kuukauden ikäisiä, niille on tehty laboratoriotutkimus negatiivisin tuloksin nautaeläinten tarttuvan leukoosin varalta jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 4 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä joko

a) 

näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään neljän kuukauden välein, kun eläimet ovat olleet eristyksissä saman pitopaikan muista nautaeläimistä; tai

b) 

näytteestä, joka otettu eläinten unioniin lähettämistä edeltäneiden 30 päivänä aikana, ja kaikille pitopaikassa pidettäville yli 24 kuukauden ikäisille nautaeläimille on tehty laboratoriotutkimus negatiivisin tuloksin nautaeläinten tarttuvan leukoosin varalta jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 4 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään neljän kuukauden välein unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana;

b) 

jos eläimet ovat alle 24 kuukauden ikäisiä, niiden emoille on tehty laboratoriotutkimus negatiivisin tuloksin nautaeläinten tarttuvan leukoosin varalta jollakin delegoidun asetuksen 2020/688 liitteessä I olevassa 4 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään neljän kuukauden välein unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana.
LIITE VII

SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET, JOTKA LIITTYVÄT TIETTYIHIN LUOKAN C TAUTEIHIN

(22 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAISESTI)

1.    NAUDAN TARTTUVA RINOTRAKEIITTI / TARTTUVA PUSTULAARINEN VULVOVAGINIITTI

1.1    Nautaeläimet

Eläimet eivät saa olla rokotettuja, niiden on täytynyt olla karanteenissa vähintään 30 päivän ajan ennen unioniin lähettämispäivää, ja niille on tehty serologinen testi koko BoHV-1:een kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi. Testauksessa on täytynyt käyttää negatiivisin tuloksin yhtä delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 5 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä. Lisäksi testi on täytynyt tehdä näytteestä, joka on otettu alkuperäisessä pitopaikassa unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 15 päivän aikana.

1.2    Kameli- ja hirvieläimet

Kameli- ja hirvieläinten, joiden on tarkoitus saapua jäsenvaltioon tai sen vyöhykkeelle, jolla on taudista vapaa asema tai hyväksytty hävittämisohjelma nautaeläimissä esiintyvän naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin osalta, on tultava pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu naudan tarttuvaa rinotrakeiittia / tarttuvaa pustulaarista vulvovaginiittia samojen lajien eläimissä kuin lähetyksen eläimet unioniin lähettämistä edeltäneiden 30 päivän aikana.

2.    NAUDAN VIRUSRIPULI

Eläimiä ei ole rokotettu naudan virusripulia vastaan, ja niille on täytynyt tehdä naudan virusripuliviruksen antigeenin tai genomin osoittamiseksi testi negatiivisin tuloksin jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 6 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä, ja joko:

a) 

eläimiä on pidetty hyväksytyssä karanteenipitopaikassa vähintään 21 päivän ajan ennen niiden lähtöä ja, jos kyseessä ovat tiineet emot, niille on tehty naudan virusripulivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi negatiivisin tuloksin jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 6 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteistä, jotka on otettu aikaisintaan 21 päivää karanteenin alkamisen jälkeen; tai

b) 

eläimille on tehty naudan virusripulivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi positiivisin tuloksin jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 6 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteistä, jotka on otettu joko ennen lähtöä tai, kun kyseessä ovat tiineet emot, ennen tiineyttä edeltävää keinosiemennystä.

3.    AUJESZKYN TAUTIVIRUKSEN AIHEUTTAMA TARTUNTA

Eläimiä ei ole rokotettu Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan, ja seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

a) 

eläimiä on pidetty hyväksytyssä karanteenipitopaikassa vähintään 30 päivän ajan; ja

b) 

eläimille on tehty koko Aujeszkyn tautivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 7 osassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään 30 päivän välein ja joista viimeinen on otettu unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 15 päivän aikana.
LIITE VIII

SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN ALKUPERÄISTÄ PITOPAIKKAA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1. Vähimmäisalueet (säteinä) ja vähimmäisajat (ennen unioniin lähettämistä), joilla ja joiden kuluessa tautia ei ole raportoitu muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten alkuperäisen pitopaikan alueella ja ympäristössä, 23 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti: 

1.  Nautaeläimet

2.  Lammaseläimet

3.  Vuohieläimet

4.  Sikaeläimet

5.  Kamelieläimet

6.  Hirvieläimet

7.  Muut kuin sarakkeissa 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 tarkoitetut sorkka- ja kavioeläimet (*1)

Suu- ja sorkkatauti

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttama tartunta

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

NA

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC -tartunta (naudan tarttuva keuhkorutto)

10 km / 30 päivää

NA

NA

NA

NA

NA

10 km / 30 päivää

Pikkumärehtijärutto-viruksen aiheuttama tartunta

NA

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

NA

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

NA

Lammas- ja vuohirokko

NA

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

NA

NA

NA

NA

Vuohen tarttuva keuhkorutto

NA

10 km / 30 päivää

10 km / 30 päivää

NA

NA

NA

10 km / 30 päivää

Afrikkalainen sikarutto

NA

NA

NA

10 km / 30 päivää

NA

NA

NA

Klassinen sikarutto

NA

NA

NA

10 km / 30 päivää

NA

NA

NA

Lumpy skin -tautiviruksen aiheuttama tartunta

10 km / 30 päivää

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttama tartunta

150 km /2 vuotta (*2)

150 km/ 2 vuotta (*2)

150 km/ 2 vuotta (*2)

NA

150 km/ 2 vuotta (*2)

150 km/ 2 vuotta (*2)

150 km/ 2 vuotta (*2)

(*1)   

Sovelletaan ainoastaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteen mukaisiin luetteloituihin lajeihin.

►M2  (*2)   

Ei sovelleta, jos eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta, alueelta tai vyöhykkeeltä, joka on tunnustettu vapaaksi tai kausittain vapaaksi kyseisestä taudista ja joka mainitaan luettelossa kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista sorkka- ja kavioeläinten lähetysten saapuminen unioniin on sallittua.

 ◄

NA =  ei sovelleta.

2. Vähimmäisajat, joiden kuluessa tautia ei ole raportoitu muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten alkuperäisessä pitopaikassa, 23 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti: 

1.  Nautaeläimet

2.  Lammaseläimet

3.  Vuohieläimet

4.  Sikaeläimet

5.  Kamelieläimet

6.  Hirvieläimet

7.  Muut kuin sarakkeissa 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 tarkoitetut sorkka- ja kavioeläimet (*1)

Burkholderia mallei -tartunta (räkätauti)

NA

6 kuukautta

NA

Sama kuin hevoseläimillä (4 kohta)

NA

Raivotauti

30 päivää

Surra (Trypanosoma evansi)

30 päivää (*2)

30 päivää (*2)

30 päivää (*2)

NA

30 päivää (*2)

30 päivää (*2)

30 päivää (*2)

Pernarutto

15 päivää

Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttama tartunta

NA

30 päivää

NA

(*1)   

Sovelletaan ainoastaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteen mukaisiin luetteloituihin lajeihin.

(*2)   

Jos tauti on raportoitu alkuperäisessä pitopaikassa unioniin lähettämispäivää edeltäneiden kahden vuoden aikana, tartunnan saaneeseen pitopaikkaan on viimeisen taudinpurkauksen jälkeen täytynyt soveltaa rajoituksia, kunnes

a)  tartunnan saaneet eläimet on poistettu pitopaikasta;

b)  pitopaikassa jäljellä oleville eläimille on tehty surran (Trypanosoma evansi) varalta testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 3 osan mukaisesti näytteistä, jotka on otettu vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tartunnan saaneet eläimet oli poistettu pitopaikasta.

NA =  ei sovelleta.

3. Vähimmäisalueet (säteinä) ja vähimmäisajat (ennen unioniin lähettämistä), joilla ja joiden kuluessa ei ole esiintynyt hevosen näivetystaudin raportoitua tapausta tai taudinpurkausta hevoseläinten alkuperäisen pitopaikan alueella ja ympäristössä, 23 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti: 

Alue

Aika

Vaatimukset, jotka on täytettävä, jos pitopaikassa on esiintynyt taudinpurkaus

Hevosen näivetystauti

200 m

3 kuukautta

Kaikki hevoseläimet ovat olleet eristettyinä, kunnes niille on tehty hevosen näivetystaudin varalta testi negatiivisin tuloksin kahdesta näytteestä, jotka on otettu tartunnan saaneen eläimen teurastuksen jälkeen kolmen kuukauden välein

4. Vähimmäisajat, joiden kuluessa ei ole esiintynyt tiettyjen tautien raportoitua tapausta tai taudinpurkausta hevoseläinten alkuperäisessä pitopaikassa, 23 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti: 

Aika

Vaatimukset, jotka on täytettävä, jos pitopaikassa on aiemmin esiintynyt taudinpurkaus

Burkholderia mallei -tartunta (räkätauti)

6 kuukautta

Jos pitopaikassa on raportoitu tartunta unioniin lähettämispäivää edeltäneiden kolmen vuoden aikana, pitopaikkaan on sovellettu viimeisen taudinpurkauksen jälkeen toimivaltaisen viranomaisen määräämiä siirtorajoituksia, kunnes

— tartunnan saaneet eläimet on lopetettu ja hävitetty; ja

— jäljellä oleville eläimille on tehty maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän OIE:n käsikirjan (vuoden 2015 versio) 2.5.11 luvun 3.1 kohdassa kuvattu testi negatiivisin tuloksin näytteistä, jotka on otettu vähintään kuusi kuukautta sen päivän jälkeen, jona tartunnan saaneet eläimet on lopetettu ja hävitetty ja pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu

Venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti

6 kuukautta

Jos eläimet tulevat sellaisessa kolmannessa maassa tai sellaisella alueella tai jommankumman vyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta, jossa on raportoitu venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti unioniin lähettämispäivää edeltäneiden kahden vuoden aikana, ne täyttävät seuraavat i alakohdan edellytykset ja joko ii tai iii alakohdan edellytykset:

i)  eläimet ovat olleet kliinisesti terveitä vähintään 21 päivän ajan ennen lähtöä, ja kaikille ii tai iii alakohdassa tarkoitetuille eläimille, joiden päivittäin mitattu ruumiinlämpö on noussut, on tehty venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta diagnostinen testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 1 kohdan a alakohdassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä; ja

ii)  eläimet on pidetty karanteenissa vähintään 21 päivän ajan suojattuina tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä, ja

— niille on annettu täydellinen primaarinen rokotuskierros venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia vastaan ja uusintarokotus valmistajan suositusten mukaisesti vähintään 60 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen lähettämispäivää; tai

— niille on tehty venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 1 kohdan b alakohdassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä näytteestä, joka on otettu aikaisintaan 14 päivää karanteenin alkamispäivän jälkeen;

iii)  eläimille on tehty

— testi venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 1 kohdan b alakohdassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä parinäytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla 21 päivän välein ja joista jälkimmäinen on otettu lähtöpäivää edeltäneiden 10 päivän aikana, eikä vasta-ainepitoisuus ole noussut; ja

— testi venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliittiviruksen genomin osoittamiseksi delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 10 osan 2 kohdassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä negatiivisin tuloksin näytteestä, joka on otettu 48 tunnin kuluessa ennen lähtöä, ja eläimet on suojattu tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä näytteenoton jälkeen lähtöön saakka.

Astumatauti

6 kuukautta

Jos pitopaikassa on raportoitu tartunta unioniin lähettämispäivää edeltäneiden kahden vuoden aikana, pitopaikkaan on viimeisen taudinpurkauksen jälkeen sovellettu toimivaltaisen viranomaisen määräämää siirtorajoitusta, kunnes

— tartunnan saaneet eläimet on lopetettu ja hävitetty tai teurastettu tai kaikki tartunnan saaneet urospuoliset hevoseläimet on kuohittu; ja

— pitopaikassa jäljellä oleville eläimille, lukuun ottamatta ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja kuohittuja urospuolisia hevoseläimiä, jotka on pidetty erillään naaraspuolisista hevoseläimistä, on tehty astumataudin varalta testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 8 osassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä näytteistä, jotka on otettu vähintään kuusi kuukautta ensimmäisessä luetelmakohdassa kuvattujen toimenpiteiden jälkeen.

Surra (Trypanosoma evansi)

6 kuukautta

Jos pitopaikassa on raportoitu tartunta unioniin lähettämispäivää edeltäneiden kahden vuoden aikana, pitopaikkaan on sovellettu toimivaltaisen viranomaisen määräämää siirtorajoitusta, kunnes

— tartunnan saaneet eläimet on poistettu pitopaikasta; ja

— jäljellä oleville eläimille on tehty surran (Trypanosoma evansi) varalta testi negatiivisin tuloksin jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 3 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteistä, jotka on otettu vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun viimeinen tartunnan saanut eläin on poistettu pitopaikasta.

Hevosen näivetystauti

90 päivää

Jos pitopaikassa on raportoitu tartunta unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, pitopaikkaan on viimeisen taudinpurkauksen jälkeen sovellettu toimivaltaisen viranomaisen määräämää siirtorajoitusta, kunnes

— tartunnan saaneet eläimet on lopetettu ja hävitetty tai teurastettu; ja

— pitopaikassa jäljellä oleville eläimille on tehty hevosen näivetystaudin varalta testi negatiivisin tuloksin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 9 osassa säädetyllä diagnoosimenetelmällä näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään kolmen kuukauden välein sen jälkeen, kun ensimmäisessä luetelmakohdassa kuvatut toimenpiteet on suoritettu ja pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu.

Raivotauti

30 päivää

Pernarutto

15 päivää
LIITE IX

1.    MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX (M. BOVIS, M. CAPRAE JA M. TUBERCULOSIS) -TARTUNTA (23 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI)Laji

Alkuperäistä pitopaikkaa koskevat vaatimukset

Nautaeläimet

Vapaa nautaeläinten osalta

Lammaseläimet

Pitopaikassa ei ole raportoitu Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartuntaa unioniin lähettämistä edeltäneiden 42 päivän aikana

Vuohieläimet

Pitopaikassa on seurattu kyseisessä pitopaikassa pidettäviä, lähetyksen eläinten kanssa samaan lajiin kuuluvia eläimiä Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartunnan varalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä II olevan 1 osan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti vähintään 12 kuukauden ajan ennen unioniin lähettämistä, ja kyseisenä aikana

a)  pitopaikkaan on tuotu ainoastaan lähetyksen eläinten kanssa samaan lajiin kuuluvia eläimiä tässä kohdassa vahvistettuja toimenpiteitä soveltavista pitopaikoista;

b)  jos kyseisessä pitopaikassa pidettävissä, lähetyksen eläinten kanssa samaan lajiin kuuluvissa eläimissä on raportoitu Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartunta, on toteutettu delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä II olevan 1 osan 3 kohdan mukaisia toimenpiteitä.

Kamelieläimet

Hirvieläimet

2.    BRUCELLA ABORTUS-, B. MELITENSIS- JA B. SUIS -TARTUNTA (23 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI)Laji

Alkuperäistä pitopaikkaa koskevat vaatimukset

Nautaeläimet

Pitopaikka on vapaa ilman rokotuksia nautaeläinten osalta

Lammaseläimet

Pitopaikka on vapaa ilman rokotuksia lammas- ja vuohieläinten osalta

Vuohieläimet

Pitopaikka on vapaa ilman rokotuksia lammas- ja vuohieläinten osalta

Sikaeläimet

Pitopaikassa ei ole raportoitu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntaa unioniin lähettämistä edeltäneiden 42 päivän aikana, ja unioniin lähettämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana;

a)  pitopaikassa on sovellettu tarpeen mukaan bioturvaamis- ja riskinvähentämistoimenpiteitä, kasvatusolot ja ruokintajärjestelmät mukaan lukien, jotta on voitu estää Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan leviäminen luetteloituihin lajeihin kuuluvista luonnonvaraisista eläimistä kyseisessä pitopaikassa pidettäviin sikaeläimiin, ja pitopaikkaan on tuotu sikaeläimiä ainoastaan sellaisista pitopaikoista, joissa sovelletaan vastaavia bioturvaamistoimenpiteitä; tai

b)  pitopaikassa on seurattu siellä pidettäviä sikaeläimiä Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan varalta delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteen III mukaisesti, ja saman ajanjakson aikana

— pitopaikkaan on tuotu sikaeläimiä ainoastaan sellaisista pitopaikoista, joissa sovelletaan a tai b alakohdassa säädettyjä bioturvaamis- tai seurantatoimenpiteitä; ja

— jos pitopaikassa pidettävissä sikaeläimissä on raportoitu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta, on toteutettu delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä II olevan 1 osan 3 kohdan mukaisia toimenpiteitä

Kamelieläimet

Kamelieläimissä ei ole raportoitu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntaa unioniin lähettämistä edeltäneiden 42 päivän aikana, ja niille on tehty testi Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osoittamiseksi jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevassa 1 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteestä, joka on otettu unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 30 päivän aikana, ja poikineiden naaraiden tapauksessa näytteestä, joka on otettu vähintään 30 päivän kuluttua poikimisesta

Hirvieläimet

Hirvieläimissä ei ole raportoitu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntaa unioniin lähettämistä edeltäneiden 42 päivän aikana
LIITE X

TIETTYJEN SORKKA- JA KAVIOELÄINLAJIEN JA -LUOKKIEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA LIITTYVÄT BRUCELLA-TARTUNTAAN, 24 ARTIKLAN 5 KOHDAN MUKAISESTI

1.    LAMMASELÄIMET:

Kuohitsemattomien urospuolisten lammaseläinten, unionissa teurastettaviksi tarkoitettuja eläimiä lukuun ottamatta, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) 

ne ovat olleet yhtäjaksoisesti vähintään 60 päivän ajan pitopaikassa, jossa ei ole raportoitu Brucella ovis -tartuntaa (tarttuva lisäkivestulehdus) unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana;

b) 

niille on tehty serologinen testi negatiivisin tuloksin Brucella ovis -tartunnan (tarttuva lisäkivestulehdus) osoittamiseksi unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 30 päivän aikana.

2.    TAYASSUIDAE-HEIMOON KUULUVAT SORKKA- JA KAVIOELÄIMET

Tayassuidae-heimoon kuuluville sorkka- ja kavioeläimille on täytynyt tehdä testi negatiivisin tuloksin Brucella suis -tartunnan osoittamiseksi jollakin delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä I olevan 1 osan 2 kohdassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 30 päivän aikana.
LIITE XI

HEVOSELÄIMIÄ KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET 24 ARTIKLAN 6 KOHDAN MUKAISESTI

1.    TERVEYSLUOKITUSRYHMÄT, JOIHIN KOLMANNET MAAT, ALUEET TAI JOMMANKUMMAN VYÖHYKKEET MERKITÄÄNTerveysluokitusryhmä

Erityisvaatimuksia edellyttävät taudit

A

hevosen näivetystauti

B

hevosen näivetystauti, räkätauti, astumatauti

C

hevosen näivetystauti, venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti

D

hevosen näivetystauti, räkätauti, astumatauti, venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti, surra

E

hevosen näivetystauti, räkätauti, astumatauti, afrikkalainen hevosrutto, surra

F

hevosen näivetystauti, astumatauti, afrikkalainen hevosrutto

G

hevosen näivetystauti, räkätauti, astumatauti, surra

2.    ERITYISVAATIMUKSET

2.1    Afrikkalaista hevosruttoa koskevat erityisvaatimukset

Hevoseläinten on täytettävä yhdessä seuraavista alakohdista esitetyt vaatimukset:

a) 

eläimet on pidetty eristyksissä tartunnanlevittäjiltä suojatuissa tiloissa vähintään 30 päivän ajan ennen niiden lähettämistä unioniin, ja niille on tehty negatiivisin tuloksin serologinen testi ja taudinaiheuttajan tunnistustesti afrikkalaisen hevosruton osoittamiseksi kummassakin tapauksessa verinäytteestä, joka on otettu aikaisintaan 28 päivää sen päivän jälkeen, jona ne ovat saapuneet tartunnanlevittäjiltä suojattuihin tiloihin, ja lähettämispäivää edeltäneiden 10 päivän aikana;

b) 

eläimet on pidetty eristyksissä tartunnanlevittäjiltä suojatuissa tiloissa vähintään 40 päivän ajan ennen unioniin lähettämispäivää, ja niille on tehty negatiivisin tuloksin serologiset testit afrikkalaisen hevosruttoviruksen vasta-aineiden osoittamiseksi siten, että vasta-ainepitoisuus ei ole noussut merkittävästi verinäytteissä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään 21 päivän välein, ja ensimmäinen näyte on otettu aikaisintaan 7 päivän kuluttua tartunnanlevittäjiltä suojattuihin tiloihin saapumisesta;

c) 

eläimet on pidetty eristyksissä tartunnanlevittäjiltä suojatuissa tiloissa vähintään 14 päivän ajan ennen niiden lähettämistä, ja niille on tehty taudinaiheuttajan tunnistustesti negatiivisin tuloksin afrikkalaisen hevosruttoviruksen varalta verinäytteestä, joka on otettu aikaisintaan 14 päivää sen päivän jälkeen, jona ne ovat saapuneet tartunnanlevittäjiltä suojattuihin tiloihin, ja enintään 72 tuntia ennen lähettämisajankohtaa;

d) 

on olemassa dokumentoitu näyttö siitä, että eläimille on annettu täydellinen primaarinen rokotuskierros afrikkalaista hevosruttoa vastaan ja valmistajan ohjeiden mukaisesti uusintarokotus lisensoidulla rokotteella kaikkia alkuperäpopulaatiossa esiintyviä afrikkalaisen hevosruton serotyyppejä vastaan vähintään 40 päivää ennen saapumista tartunnanlevittäjiltä suojattuihin tiloihin ja että eläimiä on pidetty eristyksissä tartunnanlevittäjiltä suojatuissa tiloissa vähintään 40 päivän ajan;

e) 

eläimet on pidetty eristyksissä tartunnanlevittäjiltä suojatuissa tiloissa vähintään 30 päivän ajan ennen unioniin lähettämispäivää, ja niille on tehty saman laboratorion samana päivänä suorittama serologinen testi afrikkalaisen hevosruttoviruksen vasta-aineiden osoittamiseksi verinäytteistä, jotka on otettu eristysaikana tartunnanlevittäjiltä suojatuissa tiloissa kahdella eri kerralla 21–30 päivän välein. Jälkimmäinen näyte on täytynyt ottaa lähettämispäivää edeltäneiden 10 päivän aikana, ja kummassakin tapauksessa on saatu negatiivinen tulos tai jälkimmäisestä näytteestä afrikkalaisen hevosruton varalta tehdyssä taudinaiheuttajan tunnistustestissä on saatu negatiivinen tulos.

2.2    Venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia koskevat erityisvaatimukset

Hevoseläinten on täytettävä vähintään yksi seuraavista vaatimuksista:

a) 

eläimille on annettu täydellinen primaarinen rokotuskierros venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia vastaan ja uusintarokotus valmistajan suositusten mukaisesti vähintään 60 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen unioniin lähettämispäivää, ja ne on pidetty tartunnanlevittäjiltä suojatussa karanteenissa vähintään 21 päivän ajan ennen unioniin lähettämispäivää, ja tänä aikana ne ovat olleet kliinisesti terveitä ja niiden päivittäin mitattu ruumiinlämpö on pysynyt normaalin fysiologisen vaihteluvälin rajoissa.

Kaikille muille saman pitopaikan hevoseläimille, joiden päivittäin mitattu ruumiinlämpö on noussut, on tehty verinäytteestä venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta viruseristystesti, jonka tulos on ollut negatiivinen;

b) 

eläimiä ei ole rokotettu venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia vastaan, ja ne on pidetty tartunnanlevittäjiltä suojatussa karanteenissa vähintään 21 päivän ajan, ja tänä aikana ne ovat olleet kliinisesti terveitä ja niiden päivittäin mitattu ruumiinlämpö on pysynyt normaalin fysiologisen vaihteluvälin rajoissa. Karanteenin aikana eläimille on tehty diagnostinen testi negatiivisin tuloksin venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta näytteestä, joka on otettu aikaisintaan 14 päivän kuluttua päivästä, jona eläimet on tuotu tartunnanlevittäjiltä suojattuun karanteeniin; eläimet ovat olleet suojattuina tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä lähettämiseen asti.

Kaikille muille saman pitopaikan hevoseläimille, joiden päivittäin mitattu ruumiinlämpö on noussut, on tehty verinäytteestä venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta viruseristystesti, jonka tulos on ollut negatiivinen;

c) 

elämille on tehty saman laboratorion samana päivänä suorittamana hemagglutinaation inhibitiotesti venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin varalta näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla 21 päivän välein ja joista jälkimmäinen on otettu lähettämispäivää edeltäneiden 10 päivän aikana, eikä vasta-ainepitoisuus ole noussut, sekä enintään 48 tuntia ennen lähettämistä otetusta näytteestä venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin viruksen genomin osoittamiseksi RT-PCR-testi (käänteiskopiointi-polymeraasiketjureaktio-testi), jonka tulos on ollut negatiivinen, ja eläimet on suojattu tartunnanlevittäjiltä RT-PCR-testin näytteenottohetkestä alkaen lähettämistä varten tehtyyn lastaukseen asti käyttämällä hyväksyttyjä hyönteiskarkottimia yhdessä hyönteismyrkkyjen kanssa ja hävittämällä hyönteiset tallista ja eläinten kuljetusvälineestä.

2.3    Burkholderia mallei -tartuntaa (räkätauti) koskevat erityisvaatimukset

Hevoseläimille on täytynyt tehdä komplementin sitoutumistesti räkätaudin varalta maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän OIE:n käsikirjan (vuoden 2015 versio) 2.5.11 luvun 3.1 kohdan mukaisesti. Testi on täytynyt suorittaa negatiivisin tuloksin seerumilaimennoksella 1:5 verinäytteestä, joka on otettu unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 30 päivän aikana.

2.4    Astumatautia koskevat erityisvaatimukset

Hevoseläimille on täytynyt tehdä komplementin sitoutumistesti astumataudin varalta maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän OIE:n käsikirjan (vuoden 2013 versio) 2.5.3 luvun 3.1 kohdan mukaisesti. Testi on täytynyt tehdä negatiivisin tuloksin seerumilaimennoksella 1:5 verinäytteestä, joka on otettu unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 30 päivän aikana. Testattuja eläimiä ei myöskään ole saanut käyttää jalostukseen vähintään 30 päivän aikana ennen näytteenottopäivää eikä vähintään 30 päivän aikana sen jälkeen.

2.5    Surraa (Trypanosoma evansi) koskevat erityisedellytykset

Hevoseläimille on täytynyt tehdä agglutinaatiotesti trypanosomiaasin varalta (CATT) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän OIE:n käsikirjan (vuoden 2012 versio) 2.1.21 luvun 2.3 kohdan mukaisesti. Testi on täytynyt tehdä negatiivisin tuloksin seerumilaimennoksella 1:4 verinäytteestä, joka on otettu unioniin lähettämispäivää edeltäneiden 30 päivän aikana.

2.6    Hevosen näivetystautia koskevat erityisedellytykset

Hevoseläimille on täytynyt tehdä hevosen näivetystaudin varalta agargeeli-immunodiffuusiotesti (AGID-testi) tai entsyymivälitteinen immunosorbenttimääritys (ELISA), siten kuin ne on kuvattu maaeläimille tarkoitettuja diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän OIE:n käsikirjan (vuoden 2013 versio) 2.5.6 luvun 2.1 ja 2.2 kohdassa. Testi on täytynyt tehdä negatiivisin tuloksin verinäytteestä, joka on otettu enintään 90 päivän kuluessa ennen unioniin lähettämispäivää.
LIITE XII

SULJETTUIHIN PITOPAIKKOIHIN TARKOITETUT SORKKA- JA KAVIOELÄIMET

A OSA:

Vähimmäisajat, joiden kuluessa tautia ei ole raportoitu unionissa sijaitseviin suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten alkuperäisessä suljetussa pitopaikassa: 

1.  Nautaeläimet

2.  Lammaseläimet

3.  Vuohieläimet

4.  Sikaeläimet

5.  Kamelieläimet

6.  Hirvieläimet

7.  Muut kuin sarakkeissa 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 tarkoitetut sorkka- ja kavioeläimet (*1)

Suu- ja sorkkatauti

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttama tartunta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

NA

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC -tartunta (naudan tarttuva keuhkorutto)

6 kuukautta

NA

NA

NA

NA

NA

6 kuukautta

Pikkumärehtijärutto-viruksen aiheuttama tartunta

NA

6 kuukautta

6 kuukautta

NA

6 kuukautta

6 kuukautta

NA

Lammas- ja vuohirokko

NA

6 kuukautta

6 kuukautta

NA

NA

NA

NA

Vuohen tarttuva keuhkorutto

NA

6 kuukautta

6 kuukautta

NA

NA

NA

6 kuukautta

Afrikkalainen sikarutto

NA

NA

NA

6 kuukautta

NA

NA

NA

Klassinen sikarutto

NA

NA

NA

6 kuukautta

NA

NA

NA

Lumpy skin -tautiviruksen aiheuttama tartunta

6 kuukautta

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Burkholderia mallei -tartunta (räkätauti)

NA

NA

6 kuukautta

NA

6 kuukautta

NA

NA

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

Raivotauti

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

Surra (Trypanosoma evansi)

30 päivää

30 päivää

30 päivää

NA

180 päivää

30 päivää

30 päivää

Pernarutto

30 päivää

30 päivää

30 päivää

30 päivää

30 päivää

30 päivää

30 päivää

Sinikieliviruksen aiheuttama tartunta (serotyypit 1–24)

6 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

NA