EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2024-20210501

Consolidated text: Komission asetus (EU) 2019/2024, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2024/2021-05-01

02019R2024 — FI — 01.05.2021 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/2024,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2019,

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 315 5.12.2019, s. 313)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) 2021/341, annettu 23 päivänä helmikuuta 2021,

  L 68

108

26.2.2021
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/2024,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2019,

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  
Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset sellaisten verkkosähköä käyttävien kylmäsäilytyslaitteiden markkinoille saattamiselle tai käyttöönotolle, joihin liittyy suora myyntitoiminto, mukaan lukien laitteet, joita myydään muiden kuin elintarvikkeiden kylmäsäilytystä varten.
2.  

Tätä asetusta ei sovelleta

a) 

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyskalusteisiin, joiden voimanlähteenä on pelkästään jokin muu energianlähde kuin sähkö;

b) 

erillisiin komponentteihin, kuten lauhdutinyksikköön, kompressoreihin tai vesilauhdutteiseen yksikköön, joihin keskuskoneellinen kylmäkaluste on kytkettävä, jotta se voi toimia;

c) 

elintarvikkeiden jalostamisessa käytettäviin suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin;

d) 

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, jotka on erikseen testattu ja hyväksytty lääkkeiden ja tieteellisten näytteiden säilytystä varten;

e) 

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, joissa ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää ja jotka toimivat johtamalla jäähdytettyä ilmaa ulkoisesta ilmanjäähdytysyksiköstä; tähän eivät sisälly keskuskoneelliset kylmäkalusteet eivätkä liitteen III taulukossa 5 määritellyt luokkaan 6 kuuluvat kylmämyyntiautomaatit.

f) 

asetuksessa (EU) 2015/1095 määriteltyihin ammattikäyttöön tarkoitettuihin kylmä- ja pakastesäilytyskaappeihin, pikajäähdytyskaappeihin, lauhdutinyksiköihin ja prosessijäähdytyslaitteisiin;

g) 

viinikaappeihin ja minibaareihin.

3.  

Liitteessä II olevan 1 kohdan ja 3 kohdan k alakohdan vaatimuksia ei sovelleta

a) 

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, joissa ei käytetä kompressoritoimista kylmäkoneistoa;

b) 

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, jotka on tarkoitettu elävien elintarvikkeiden, kuten elävien kalojen ja äyriäisten, myyntiä ja esillepanoa varten, eikä kylmävesiakvaarioihin ja kylmävesisäiliöihin;

c) 

pitsatyöpöytiin ja kylmäkön työpöytiin;

d) 

vaakasuuntaisiin tarjoilu- ja myyntikalusteisiin, joissa on oma kylmäsäilytyslämpötiloissa toimimaan suunniteltu säilytys;

▼M1

e) 

kulmakaappeihin/kaareviin kaappeihin ja karusellikaappeihin;

▼B

f) 

myyntiautomaatteihin, jotka on suunniteltu toimimaan pakastesäilytyslämpötiloissa;

g) 

jäähileellä kylmänä pidettäviin kalatiskeihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1. 

”kylmäsäilytyslaitteella, johon liittyy suora myyntitoiminto”, eristettyä kaappia, jossa on yksi tai useampi osasto tietyissä säädellyissä lämpötiloissa ja joka jäähdytetään luonnollisella tai pakotetulla konvektiolla yhdellä tai useammalla energiaa kuluttavalla tavalla ja jota käytetään elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pitämiseksi esillä tietyissä lämpötiloissa alle ympäristön lämpötilan ja niiden myymiseksi asiakkaille, myös käyttäen henkilöavusteista tarjoilua, ja johon on pääsy suoraan avointen sivujen tai yhden tai useamman oven tai vetolaatikon taikka molempien kautta, mukaan lukien suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteet, joissa on sellaisten elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden säilytykseen käytettäviä tiloja, jotka eivät ole asiakkaiden ulottuvilla, ja pois lukien minibaarit ja viinikaapit;

2. 

”elintarvikkeilla” ruoka-aineita ja -aineksia ja juomia, viini mukaan luettuna, sekä muita tuotteita, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti kulutettaviksi ja jotka edellyttävät kylmäsäilyttämistä tietyissä lämpötiloissa;

3. 

”lauhdutinyksiköllä” asetuksessa (EU) 2015/1095 määriteltyä laitetta, johon kuuluu vähintään yksi sähkökäyttöinen kompressori ja yksi lauhdutin, joka pystyy jäähdyttämään ja säilyttämään alhaisen tai keskilämpötilan kylmälaitteen tai -järjestelmän sisällä käyttämällä kompressoritoimista kylmäkoneistoa, kun se on kytkettynä höyrystimeen ja paisuntalaitteeseen;

4. 

”keskuskoneellisella kylmäkalusteella” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka on kokoonpantu tehdasvalmisteisista osista ja joka toimiakseen suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteena tarvitsee lisäksi liitännän erillisiin komponentteihin (lauhdutinyksikköön ja/tai kompressoriin ja/tai vesilauhdutteiseen yksikköön), jotka eivät ole kiinteä osa kylmäkalustetta;

5. 

”elintarvikkeiden jalostamisessa käytettävällä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteella” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteita, jotka on erikseen testattu ja hyväksytty elintarvikkeiden jalostamisessa käytettäväksi, kuten jäätelökoneita, mikroaaltotoiminnolla varustettuja kylmämyyntiautomaatteja tai jääpalakoneita; tähän eivät sisälly suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteet, joissa on yksi erityisesti elintarvikkeiden jalostuksessa käytettäväksi suunniteltu osasto, jonka osuus laitteen koko nettotilavuudesta on alle 20 prosenttia;

6. 

”nettotilavuudella” sitä kuutiodesimetreinä (dm3) tai litroina (l) ilmaistua osaa yksittäisen osaston bruttotilavuudesta, joka jää jäljelle, kun bruttotilavuudesta vähennetään elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden säilyttämiseen tai esillepanoon soveltumattomien komponenttien ja tilojen tilavuus;

7. 

”bruttotilavuudella” kuutiodesimetreinä (dm3) tai litroina (l) ilmaistua osaston sisävuorauksen sisäpuolelle jäävän tilan tilavuutta ilman sisävarusteita ja ovi tai kansi suljettuna;

8. 

”erikseen testatulla ja hyväksytyllä” sitä, että tuote täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a) 

se on erikseen suunniteltu ja testattu mainittuja käyttöolosuhteita tai mainittua käyttötarkoitusta varten mainitun unionin lainsäädännön tai siihen liittyvien säädösten, asiaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön ja/tai asiaa koskevien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti;

b) 

sen mukana on tekniseen dokumentaatioon sisällytettävän todistuksen, tyyppihyväksyntämerkin tai testiraportin muodossa todiste siitä, että tuote on erityisesti hyväksytty mainittuja käyttöolosuhteita tai mainittua käyttötarkoitusta varten;

c) 

se on saatettu markkinoille erityisesti mainittuja käyttöolosuhteita tai mainittua käyttötarkoitusta varten, mikä käy ilmi vähintään teknisestä dokumentaatiosta, tuotetiedoista ja mahdollisesta mainos-, tiedotus- tai markkinointiaineistosta;

9. 

”viinikaapilla” asetuksessa (EU) 2019/2019 määriteltyä kylmäsäilytyslaitetta, jossa on vain yhdentyyppisiä, viinin säilytykseen tarkoitettuja osastoja ja tarkka lämpötilan säätö säilytysedellytyksille ja kohdelämpötilalle sekä tärinänvaimennus;

10. 

”osastolla” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteessa olevaa suljettua tilaa, joka on erotettu muista osastoista väliseinällä, säiliöllä tai vastaavalla rakenteella ja johon on suoraan pääsy yhden tai useamman ulko-oven kautta ja joka voidaan jakaa alaosastoihin. Jollei toisin mainita, tässä asetuksessa osastolla tarkoitetaan sekä osastoa että alaosastoa;

11. 

”ulko-ovella” sitä osaa suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteesta, jota voidaan liikuttaa tai joka voidaan irrottaa vähintään kuormituksen siirtämiseksi suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen ulkopuolelta sen sisäpuolelle tai sen sisäpuolelta sen ulkopuolelle;

12. 

”alaosastolla” osastossa olevaa suljettua tilaa, jonka käyttölämpötila-alue ei ole sama kuin osastossa, jossa se sijaitsee;

13. 

”minibaarilla” asetuksessa (EU) 2019/2019 määriteltyä kylmäsäilytyslaitetta, jonka kokonaistilavuus on enintään 60 litraa ja joka on ensisijaisesti tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämiseen ja myyntiin hotellihuoneissa ja vastaavissa tiloissa;

14. 

”rumputyyppisellä kylmämyyntiautomaatilla” kylmämyyntiautomaattia, joka käsittää lohkoihin jaettuja pyöriviä rumpuja, joihin elintarvikkeet ja muut tuotteet asetetaan vaakasuoralle pinnalle ja joista ne otetaan yksittäisistä jakeluovista;

15. 

”kylmämyyntiautomaatilla” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka on suunniteltu ottamaan kuluttajilta vastaan maksuja tai rahakkeita vastineeksi jäähdytetyistä elintarvikkeista tai muista tuotteista ilman ihmisen työpanosta paikan päällä;

16. 

”pitsatyöpöydällä ja kylmäkön työpöydällä” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jossa on yksi tai useampi ovi tai vetolaatikko pystytasossa ja jonka työtasossa on jäähdytettyjä aukkoja, joihin voi sijoittaa helposti saataville säilytysastioita pitsan täytteiden tai salaattiainesten kaltaisten elintarvikkeiden väliaikaista säilyttämistä varten;

17. 

”vaakasuuntaisella tarjoilu- ja myyntikalusteella, jossa on oma säilytys” henkilöavusteiseen tarjoiluun käytettävää vaakasuuntaista kaappia, jossa on vähintään 100 litran (l) kylmäsäilytys per metri (m) pituutta tavallisesti sijoitettuna tarjoilu- ja myyntikalusteen alaosaan;

18. 

”vaakasuuntaisella kaapilla” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jossa on päältä avautuva vaakasuuntainen esillepano ja johon on pääsy päältä;

19. 

”kylmäsäilytyslämpötilalla” lämpötilaa, joka on välillä –3,5 –15 °C sellaisten laitteiden osalta, jotka on varustettu energiaa säästävällä energianhallintajärjestelmällä, ja välillä –3,5 –10 °C sellaisten laitteiden osalta, joita ei ole varustettu energiaa säästävällä energianhallintajärjestelmällä;

20. 

”säilytyslämpötilalla” viitelämpötilaa osaston sisällä testauksen aikana;

▼M1

21. 

”kulmakaapilla/kaarevalla kaapilla” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jota käytetään geometrisen jatkuvuuden aikaansaamiseksi kahden lineaarisen kaapin välillä, jotka ovat kulmassa toisiinsa nähden ja/tai muodostavat kaaren. Kulmakaapille/kaarevalle kaapille ei ole määriteltävissä pituusakselia tai pituutta, koska se on pelkästään täytteenä toimiva kiilamuoto (tai vastaava) eikä sitä ole suunniteltu toimimaan itsenäisenä kylmäsäilytysyksikkönä. Kulmakaapin/kaarevan kaapin kaksi päätyä ovat 30–90 asteen kulmassa toisiinsa nähden;

▼B

22. 

”pakastesäilytyslämpötilalla” lämpötilaa, joka on alle –12 °C;

23. 

”jäähileellä kylmänä pidettävällä kalatiskillä” henkilöavusteiseen tarjoiluun käytettävää vaakasuuntaista kaappia, joka on suunniteltu ja jota pidetään kaupan erityisesti tuoreen kalan esillepanoa varten. Sen tyypillisenä piirteenä on sen päällä oleva jäähilekerros, joka pitää esillepannun tuoreen kalan lämpötilan vakiona, ja siinä on myös oma vedenpoistoaukko;

24. 

”vastaavalla mallilla” mallia, jolla on toimitettavien teknisten tietojen kannalta samat tekniset ominaisuudet, mutta jonka sama valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja on saattanut markkinoille tai ottanut käyttöön eri mallina, jolla on eri mallitunniste;

25. 

”mallitunnisteella” yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn tuotemallin muista malleista, joilla on sama tavaramerkki tai sama valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan nimi;

26. 

”tuotetietokannalla” tuotteita koskevaa tietokokoelmaa, joka on järjestetty systemaattisesti ja käsittää kuluttajille suunnatun julkisen osan, jossa yksittäisiä tuoteparametreja koskevat tiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa, saatavuutta palvelevan verkkoportaalin ja vaatimusten noudattamista koskevan osan, jolla on selkeästi määritetyt saatavuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset, siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1369 ( 1 ) säädetään;

27. 

”juomakylmiöllä” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka on suunniteltu jäähdyttämään määrätyllä nopeudella ympäristön lämpötilassa olevia pakattuja pilaantumattomia juomia, pois lukien viini, jotka on tarkoitettu myytäväksi tietyissä lämpötiloissa alle ympäristön lämpötilan. Juomakylmiöön on pääsy suoraan avointen sivujen tai yhden tai useamman oven tai vetolaatikon taikka molempien kautta. Koska juomat eivät pilaannu, kylmiön sisälämpötila voi energian säästämiseksi nousta kausina, jolloin kysyntää ei ole;

28. 

”energiatehokkuusindeksillä (EEI)” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen suhteellista energiatehokkuutta osoittavaa indeksilukua ilmaistuna prosentteina ja laskettuna liitteessä III olevan 2 kohdan mukaisesti;

▼M1

29. 

”karusellikaapilla” pyöreämuotoista supermarkettien kylmäkalustetta, joka voidaan asentaa erillisenä yksikkönä tai kahta lineaarista supermarkettien kylmäkalustetta yhdistävänä yksikkönä. Karusellikaapit voidaan myös varustaa kääntöjärjestelmällä, jonka avulla elintarvikkeita voidaan asettaa näytteille 360 asteen kulmaan;

30. 

”supermarkettien kylmäkalusteella” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka on tarkoitettu elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden myyntiin ja esillepanoon vähittäiskaupassa, kuten supermarketeissa. Juomakylmiöitä, kylmämyyntiautomaatteja, irtojäätelövitriinejä ja jäätelöpakastimia ei katsota supermarkettien kylmäkalusteiksi.

▼B

Liitteiden soveltamiseksi liitteessä I annetaan lisämääritelmiä.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

Liitteessä II esitettyjä ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan siinä mainituista päivämääristä alkaen.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.  
Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko mainitun direktiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvontajärjestelmä tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.
2.  
Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavaan tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä jäljennös liitteessä II olevan 3 kohdan mukaisesti annetuista tuotetiedoista sekä tiedot ja tulokset tämän asetuksen liitteessä III esitetyistä laskelmista.
3.  

Jos tietyn mallin teknisissä asiakirjoissa on tietoja, jotka on saatu

a) 

mallista, jossa on samat annettavien teknisten tietojen kannalta merkitykselliset tekniset ominaisuudet mutta jonka on valmistanut eri valmistaja; tai

b) 

laskemalla suunnittelun perusteella tai ekstrapoloimalla saman tai eri valmistajan toisesta mallista; tai molemmilla tavoilla,

teknisiin asiakirjoihin on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisesta laskelmasta ja laskelmien tarkkuuden todentamista koskevasta valmistajan suorittamasta arvioinnista sekä tarvittaessa eri valmistajien mallien yksilöinti-ilmoitus.

Teknisiin asiakirjoihin on sisällyttävä luettelo kaikista vastaavista malleista mallitunnisteineen.

4.  
Teknisissä asiakirjoissa on oltava delegoidun asetuksen (EU) 2019/2018 liitteessä VI määritellyt tiedot mainitussa liitteessä esitetyssä järjestyksessä. Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita lukuun ottamatta valmistajat, maahantuojat tai valtuutetut edustajat voivat markkinavalvontaa varten viitata tuotetietokantaan syötettyihin teknisiin asiakirjoihin, jotka sisältävät samat tiedot, jotka on vahvistettu delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/2018, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan g alakohdan soveltamista.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä IV kuvattua tarkastusmenettelyä suorittaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia.

6 artikla

Vaatimusten kiertäminen ja ohjelmistopäivitykset

Valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja ei saa saattaa markkinoille tuotteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan, että niitä testataan (esimerkiksi tunnistamalla testausolosuhteet tai testisyklin), ja reagoimaan nimenomaan muuttamalla automaattisesti testin aikaista suorituskykyään tavoitteena saavuttaa suotuisampi taso minkä tahansa sellaisen parametrin osalta, jonka valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja on ilmoittanut teknisessä dokumentaatiossa tai joka sisältyy toimitettuihin asiakirjoihin.

Tuotteen energiankulutuksen ja muiden ilmoitettujen parametrien arvot eivät saa heikentyä ohjelmisto- tai laitteistopäivityksen jälkeen, kun mittauksessa käytetään samaa testausstandardia, jota alun perin käytettiin vaatimustenmukaisuusvakuutusta varten, paitsi jos loppukäyttäjä antaa tähän nimenomaisen suostumuksensa ennen päivitystä. Suorituskyky ei saa muuttua päivityksen hylkäämisen seurauksena.

Ohjelmistopäivitys ei saa koskaan vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn siten, että tuote ei enää ole vaatimustenmukaisuusvakuutukseen sovellettavien ekosuunnitteluvaatimusten mukainen.

7 artikla

Viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia tuotteita ja tekniikoita tämän asetuksen antamisajankohtana edustavat viitearvot esitetään liitteessä V.

8 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen teknologian kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset ja tapauksen mukaan luonnoksen tarkistusehdotukseksi kuulemisfoorumille viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2023.

Uudelleentarkastelussa on muun muassa arvioitava

a) 

energiatehokkuusindeksiä koskevien vaatimusten tasoa;

b) 

sitä, onko energiatehokkuusindeksin laskentakaavaa aiheellista muuttaa, mukaan lukien mallinnusparametrit ja korjauskertoimet;

c) 

sitä, onko tuoteluokkia syytä jaotella tarkemmin;

d) 

sitä, onko tarkoituksenmukaista asettaa resurssitehokkuuteen liittyviä lisävaatimuksia kiertotalouden tavoitteiden mukaisesti, esimerkiksi lisäämällä vaatimusten piiriin useampia varaosia;

e) 

sitä, onko tarkoituksenmukaista asettaa energiatehokkuus- ja lisätietovaatimuksia seuraavien osalta: pitsatyöpöydät ja kylmäkön työpöydät, vaakasuuntaiset tarjoilu- ja myyntikalusteet, joissa on oma kylmäsäilytyslämpötiloissa toimimaan suunniteltu säilytys, kulmakaapit, myyntiautomaatit, jotka on suunniteltu toimimaan pakastesäilytyslämpötiloissa, sekä jäähileellä kylmänä pidettävät kalatiskit;

f) 

sitä, onko juomakylmiön [ekvivalenttitilavuus] tarkoituksenmukaista määrittää bruttotilavuuden sijasta nettotilavuuden perusteella;

g) 

sitä, onko supermarkettien kylmäkalusteille tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön energiatehokkuusindeksin laskentakaava, joka perustuu esillepanon kokonaispinta-alan sijasta nettotilavuuteen;

h) 

poikkeamien tasoa.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Liitteissä sovellettavat määritelmät

Näissä liitteissä tarkoitetaan

1) 

”varaosalla” erillistä osaa, jolla voidaan korvata osa, jolla on sama tai samankaltainen tehtävä tuotteessa;

2) 

”ammattikorjaajalla” toimijaa tai yritystä, joka tarjoaa suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden korjauspalveluja ja ammattimaisia huoltopalveluja;

3) 

”ovitiivisteellä” mekaanista tiivistettä, joka täyttää suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen oven ja kaapin välissä olevan tilan niin, että estetään vuodot kaapista ulkoilmaan;

4) 

”tyhjiöeristepaneelilla” (VIP) eristyslevyä, joka koostuu kiinteästä, hyvin huokoisesta materiaalista, joka on päällystetty ohuella, kaasutiiviillä ulommalla päällyksellä ja joka on tyhjennetty kaasuista ja tiivistetty, jotta estetään ulkopuolisia kaasuja pääsemästä paneeliin;

5) 

”jäätelöpakastimella” esipakatun jäätelön säilyttämiseen ja/tai esillepanoon ja myyntiin tarkoitettua vaakasuuntaista kaappia, jossa olevaan esipakattuun jäätelöön kuluttajalla on pääsy avaamalla läpinäkymätön tai läpinäkyvä kansi laitteen päältä ja jonka nettotilavuus on ≤ 600 litraa (l) tai läpinäkyvällä kannella varustettujen jäätelöpakastimien tapauksessa nettotilavuus jaettuna esillepanon kokonaispinta-alalla ≥ 0,35 metriä (m);

6) 

”läpinäkyvällä kannella” läpinäkyvästä materiaalista, joka kattaa vähintään 75 prosenttia oven pinta-alasta, valmistettua ovea, jonka läpi käyttäjä voi nähdä tuotteet;

7) 

”esillepanon kokonaispinta-alalla (TDA)” kokonaispinta-alaa, jolla elintarvikkeet ja muut tuotteet ovat näkyvissä, mukaan lukien lasin kautta näkyvä alue, ja joka määritellään vaaka- ja pystysuorien projisoitujen pinta-alojen summana suhteessa nettotilavuuteen ilmaistuna neliömetreinä (m2);

8) 

”takuulla” vähittäismyyjän taikka valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan kuluttajalle antamia velvoitteita

a) 

palauttaa maksettu hinta tai

b) 

korvata, korjata tai käsitellä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteita millä tahansa tavalla, jos ne eivät vastaa takuutodistuksessa tai asiaan liittyvässä mainonnassa esitettyjä eritelmiä;

9) 

”irtojäätelövitriinillä” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jossa voidaan säilyttää ja pitää esillä ja josta voidaan annostella jäätelöä ja johon sovelletaan määrättyjä lämpötilarajoituksia liitteessä III olevan taulukon 5 mukaisesti;

10) 

”vuotuisella energiankulutuksella” (AE) keskimääräistä päivittäistä energiankulutusta kerrottuna 365:llä (vuoden päivät) ja ilmaistuna kilowattitunteina/vuosi (kWh/v) liitteessä III olevan 2 kohdan b kohdan mukaisesti laskettuna;

11) 

”päivittäisellä energiankulutuksella” (Edaily ) suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen 24 tunnin aikana viiteolosuhteissa kuluttamaa energiaa ilmaistuna kilowattitunteina/päivä (kWh/24h);

12) 

”vuotuisella vakioenergiankulutuksella” (SAE) suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen vuotuista viitteellistä energiankulutusta ilmaistuna kilowattitunteina/vuosi (kWh/v) liitteessä III olevan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti laskettuna;

13) 

”M:llä” ja ”N:llä” mallintamisparametreja, joissa otetaan liitteessä III olevassa 4 taulukossa esitettyjen arvojen mukaisesti huomioon esillepanon kokonaispinta-ala tai energiankäytön tilavuusriippuvuus;

14) 

”lämpötilakertoimella” (C) korjauskerrointa, jolla otetaan huomioon ero säilytyslämpötilassa;

15) 

”ilmastoluokkakertoimella” (CC) korjauskerrointa, jolla otetaan huomioon ero ympäristön olosuhteissa, joita varten kylmäsäilytyslaite on suunniteltu;

16) 

”P:llä” korjauskerrointa, jolla otetaan huomioon erot omakoneellisten ja keskuskoneellisten kylmäkalusteiden välillä;

17) 

”omakoneellisella kylmäkalusteella” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jossa on oma kylmäjärjestelmä, johon kuuluu kompressori ja lauhdutinyksikkö;

18) 

”jääkaappikalusteella” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka jatkuvasti pitää laitteessa säilytettyjen tuotteiden lämpötilan kylmäsäilytyslämpötilassa;

19) 

”pakastinkalusteella” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka jatkuvasti pitää laitteessa säilytettyjen tuotteiden lämpötilan pakastesäilytyslämpötilassa;

20) 

”pystykaapilla” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka on edestä pystysuorasti tai kaltevasti auki esillepanoa varten;

21) 

”yhdistelmäkalusteella” suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jossa yhdistetään pystykaapille ja vaakasuuntaiselle kaapille ominaisia esillepanon ja avaamisen suuntia;

▼M1

22) 

”ilmoitetuilla arvoilla” arvoja, jotka valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja on antanut ilmoitetuista, lasketuista tai mitatuista teknisistä parametreista 4 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamaa vaatimustenmukaisuuden varmentamista varten;

▼B

23) 

”roll-in-kaapilla” supermarkettien kylmäkalustetta, jonka sisään tuotteet voidaan panna esille suoraan kuormalavoillaan tai rullilla nostamalla, kääntämällä tai poistamalla etupuolen alempi osa, jos se on asennettu;

24) 

”M-paketilla” testauspakkausta, joka sisältää lämpötilamittarin;

25) 

”monilämpötilaisella myyntiautomaatilla” kylmämyyntiautomaattia, jossa on vähintään kaksi osastoa, joissa on erilaiset säilytyslämpötilat.
LIITE II

Ekosuunnitteluvaatimukset

1.   Energiatehokkuusvaatimukset:

a) 

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden EEI ei saa 1 päivästä maaliskuuta 2021 alkaen ylittää taulukossa 1 esitettyjä arvoja.Taulukko 1

Suurin suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille sallittu EEI prosentteina

 

EEI

Jäätelöpakastimet

80

Kaikki muut kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto

100

b) 

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden, lukuun ottamatta rumputyyppisiä kylmämyyntiautomaatteja, EEI ei saa 1 päivästä syyskuuta 2023 alkaen ylittää taulukossa 2 esitettyjä arvoja.Taulukko 2

Suurin suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille sallittu EEI prosentteina

 

EEI

Jäätelöpakastimet

50

Kaikki muut kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto, lukuun ottamatta rumputyyppisiä kylmämyyntiautomaatteja

80

2.   Resurssitehokkuusvaatimukset:

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden on 1 päivästä maaliskuuta 2021 alkaen täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) 

Varaosien saatavuus

1) 

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien on asetettava ammattikorjaajien saataville vähintään seuraavat varaosat:

— 
termostaatit;
— 
käynnistysreleet;
— 
nofrost-sulatusvastukset;
— 
lämpötila-anturit;
— 
ohjelmistot ja laiteohjelmistot, mukaan lukien nollaukset;
— 
painetut piirilevyt; ja
— 
valonlähteet;

vähintään kahdeksan vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille.

2) 

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien on asetettava ammattikorjaajien ja loppukäyttäjien saataville vähintään seuraavat varaosat:

— 
ovenkahvat ja ovien saranat;
— 
säätö-, kierto- ja painonupit;
— 
ovitiivisteet; ja
— 
säilytyshyllyt, -korit ja -telineet;

vähintään kahdeksan vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille.

3) 

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien on varmistettava, että 1 ja 2 alakohdassa mainitut varaosat voidaan vaihtaa käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle pysyviä vaurioita.

4) 

Edellä 1 alakohdassa mainittujen varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi on asetettava julkisesti saataville vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla viimeistään kahden vuoden kuluttua ensimmäisen mallia edustavan laitteen saattamisesta markkinoille ja kyseisten varaosien saatavillaolon loppuun saakka.

5) 

Edellä 2 alakohdassa mainittujen varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi sekä korjausohjeet on asetettava julkisesti saataville vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla ensimmäisen mallia edustavan laitteen markkinoille saattamisen ajankohtana ja kyseisten varaosien saatavillaolon loppuun saakka.

b) 

Varaosien enimmäistoimitusaika

Edellä a kohdassa mainittuna ajanjaksona valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden varaosat toimitetaan 15 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

Edellä a kohdan 1 alakohdassa mainittujen saatavilla olevien varaosien saatavuus voidaan rajoittaa c kohdan 1 ja 2 alakohdan mukaisesti rekisteröityneisiin ammattikorjaajiin.

c) 

Korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

Valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan on kahden vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäinen mallia tai vastaavaa mallia edustava laite on saatettu markkinoille, ja a kohdassa mainitun ajanjakson loppuun saakka annettava laitteen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ammattikorjaajien saataville seuraavin edellytyksin:

1) 

valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla on esitettävä, kuinka ammattikorjaajat voivat rekisteröityä tietojen saamiseksi; tällaisen pyynnön hyväksymiseksi valmistajat, maahantuojat tai valtuutetut edustajat voivat vaatia ammattikorjaajaa osoittamaan, että

i) 

ammattikorjaajalla on tekninen pätevyys suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden korjaamiseen ja hän noudattaa sähkölaitteiden korjaajiin sovellettavia säännöksiä niissä jäsenvaltioissa, jossa hän harjoittaa toimintaansa. Todisteeksi hyväksytään viittaus ammattikorjaajien viralliseen rekisterijärjestelmään, jos sellainen on käytössä kyseisissä jäsenvaltioissa;

ii) 

ammattikorjaajalla on vakuutus, joka kattaa toiminnasta aiheutuvat vastuut, riippumatta siitä, vaatiiko asianomainen jäsenvaltio tällaista vakuutusta.

2) 

Valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien on hyväksyttävä tai hylättävä rekisteröinti viiden työpäivän kuluessa pyynnöstä;

3) 

valmistajat, maahantuojat tai valtuutetut edustajat voivat periä kohtuullisia ja oikeasuhteisia maksuja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta tai säännöllisten päivitysten saamisesta. Maksu on kohtuullinen, jos se ei vähennä tietopyyntöjen määrää siksi, ettei siinä oteta huomioon sitä, missä laajuudessa ammattikorjaaja kyseisiä tietoja käyttää.

Kun ammattikorjaaja on rekisteröitynyt, hänen saatavillaan on oltava yhden työpäivän kuluessa pyynnön esittämisestä pyydetyt korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvät tiedot. Asianmukaisissa tapauksissa tiedot voidaan antaa vastaavasta mallista tai saman tuoteperheen mallista.

Saatavilla oleviin korjaamiseen ja huoltamiseen liittyviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:

— 
laitteen yksiselitteiset tunnistetiedot;
— 
purkukartta tai hajotuskuva;
— 
tekninen käsikirja korjausta varten;
— 
luettelo tarvittavista korjaus- ja testauslaitteista;
— 
komponentteja ja vianmääritystä koskevat tiedot (esim. mittausten teoreettiset enimmäis- ja vähimmäisarvot);
— 
johdotus- ja kytkentäkaaviot;
— 
vianmäärityksen vika- ja virhekoodit (mukaan lukien mahdolliset valmistajakohtaiset koodit);
— 
asiaankuuluvien ohjelmistojen, mukaan lukien laiteohjelmistot ja nollaukset, asentamista koskevat ohjeet; ja
— 
tiedot siitä, miten suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteeseen tallennettuja ilmoitettuja vikatapahtumia koskevat tietueet saadaan käyttöön (jos on).
d) 

Purkamista koskevat vaatimukset materiaalien talteenottoa ja kierrätystä varten ympäristön pilaantumisen estämiseksi

1) 

Valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien on varmistettava, että suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteet on suunniteltu tavalla, joka mahdollistaa direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII tarkoitettujen materiaalien ja komponenttien poistamisen yleisesti saatavilla olevia työkaluja käyttämällä.

2) 

Valmistajien, maahantuojien ja valtuutettujen edustajien on noudatettava direktiivin 2012/19/EU 15 artiklan 1 kohdassa säädettyjä velvoitteita.

3) 

Jos suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteessa on tyhjiöeristepaneeli (VIP), laite on merkittävä kirjaimilla ”VIP”.

3.   Vaadittavat tiedot:

Asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä vapaasti käytettävissä olevilla valmistajien, maahantuojien ja valtuutettujen edustajien verkkosivustoilla on 1 päivästä maaliskuuta 2021 alkaen annettava seuraavat tiedot:

a) 

suositellut lämpötila-asetukset kullekin osastolle elintarvikkeiden mahdollisimman hyvän säilyvyyden varmistamiseksi;

b) 

arvio lämpötila-asetusten vaikutuksesta elintarvikejätteeseen;

c) 

juomakylmiöille: ”Tämä laite on tarkoitettu toimimaan ilmastossa, jossa enimmäislämpötila ja kosteus ovat [täytetään taulukon 7 sovellettava juomakylmiön lämpimin lämpötila ja sovellettava juomakylmiön suhteellinen kosteus].”;

d) 

jäätelöpakastimille: ”Tämä laite on tarkoitettu toimimaan ilmastossa, jossa lämpötila on välillä [täytetään taulukon 9 sovellettava lämpötilan vähimmäisarvo] – [täytetään taulukon 9 sovellettava lämpötilan enimmäisarvo] ja kosteus välillä [täytetään taulukon 9 sovellettava suhteellisen kosteuden vähimmäisarvo] – [täytetään taulukon 9 sovellettava suhteellisen kosteuden enimmäisarvo].”;

e) 

ohjeet suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen oikeasta asennuksesta ja käyttäjähuollosta, mukaan lukien puhdistus;

f) 

omakoneellisille kylmäkalusteille: ”Jos lauhdutinta ei puhdisteta [lauhduttimen suositeltu puhdistusväli kertoina/vuosi], laitteen hyötysuhde heikkenee merkittävästi.”;

g) 

ammattikorjaajien saatavuus (verkkosivut, osoitteet, yhteystiedot);

h) 

asianmukaiset tiedot varaosien tilaamiseksi suoraan tai muiden valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan tarjoamien kanavien kautta (verkkosivut, osoitteet, yhteystiedot);

i) 

vähimmäisaika, jonka kuluessa suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen korjaamiseen tarvittavat varaosat ovat saatavilla;

j) 

valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteelle tarjoaman takuun vähimmäiskesto;

k) 

tieto siitä, miten delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/2018 määritellyt mallia koskevat tiedot löytyvät tuotetietokannasta käyttämällä linkkiä, joka johtaa mallia koskeviin tuotetietokannan tietoihin, tai tuotetietokantaan johtavasta linkistä, josta saa tiedot tuotteen mallitunnisteesta.
LIITE III

Mittausmenetelmät ja laskelmat

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät ja jotka ovat jäljempänä esitettyjen säännösten mukaisia. Näiden yhdenmukaistettujen standardien viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä:

▼M1

Jos parametri on ilmoitettu 4 artiklan mukaisesti, valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan on käytettävä sen ilmoitettua arvoa tämän liitteen mukaisissa laskelmissa.

▼B

1.   Testaamista koskevat yleiset vaatimukset:

a) 

ympäristön olosuhteiden on oltava taulukossa 3 olevan rivin 1 mukaiset lukuun ottamatta jäätelöpakastimia ja irtojäätelövitriinejä, jotka on testattava ympäristön olosuhteissa, jotka ovat taulukossa 3 olevan rivin 2 mukaiset;

b) 

jos osasto voidaan säätää eri lämpötiloihin, se on testattava alhaisimmalla säilytyslämpötilalla;

c) 

kylmämyyntiautomaatit, joissa on säädettävin tilavuuksin varustettuja osastoja, on testattava korkeimman säilytyslämpötilan osaston ollessa säädettynä vähimmäisnettotilavuuteensa;

d) 

juomakylmiöille määritellyn jäähdytysnopeuden on oltava puolikuormituksen palautusajan (half reload recovery, HRR) mukainen.Taulukko 3

Ympäristön olosuhteet

 

Kuivalämpötila, °C

Suhteellinen kosteus, %

Kastepiste, °C

Vesihöyryn massa kuivassa ilmassa, g/kg

Rivi 1

25

60

16,7

12,0

Rivi 2

30

55

20,0

14,8

2.   EEI:n määrittely:

a) 

EEI on kaikille suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille AE:n (kWh/v) ja viitearvon SAE (kWh/v) suhde laskettuna prosentteina ensimmäiseen desimaaliin pyöristettynä seuraavasti:

EEI = AE / SAE.

b) 

AE, ilmaistuna kilowattitunteina/vuosi ja pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuudelle, lasketaan seuraavasti:

AE = 365 × Edaily ;

jossa

— 
Edaily on suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen energiankulutus 24 tunnin aikana ilmaistuna kilowattitunteina/24h ja pyöristettynä kolmeen desimaaliin.
c) 

SAE ilmaistaan kilowattitunteina/vuosi ja pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen. Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille, joiden kaikkien osastojen lämpötilaluokka on sama, ja kylmämyyntiautomaateille SAE lasketaan seuraavasti:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C.

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille, joissa useammalla kuin yhdellä osastolla on eri lämpötilaluokat, lukuun ottamatta kylmämyyntiautomaatteja, SAE lasketaan seuraavasti:

image

;

jossa

1) 

c on osastotyypin indeksiluku välillä 1–n, jolloin n on osastotyyppien kokonaismäärä.

2) 

M:n ja N:n arvot esitetään taulukossa 4.Taulukko 4

M:n ja N:n arvot

Luokka

M:n arvo

N:n arvo

Juomakylmiöt

2,1

0,006

Jäätelöpakastimet

2,0

0,009

Kylmämyyntiautomaatit

4,1

0,004

Irtojäätelövitriinit

25,0

30,400

Supermarkettien jääkaappikalusteina käytettävät pystykaapit ja yhdistelmäkalusteet

9,1

9,100

Supermarkettien jääkaappikalusteina käytettävät vaakasuuntaiset kaapit

3,7

3,500

Supermarkettien pakastinkalusteina käytettävät pystykaapit ja yhdistelmäkalusteet

7,5

19,300

Supermarkettien pakastinkalusteina käytettävät vaakasuuntaiset kaapit

4,0

10,300

Roll-in-kaapit (1. maaliskuuta 2021 alkaen)

9,2

11,600

Roll-in-kaapit (1. syyskuuta 2023 alkaen)

9,1

9,100

3) 

Lämpötilakertoimen C arvot esitetään taulukossa 5.

Taulukko 5

Lämpötilaolosuhteet ja vastaavat lämpötilakertoimen C arvota)  Supermarkettien kylmäkalusteet

Luokka

Lämpötilaluokka

Lämpimimmän M-paketin korkein lämpötila (°C)

Kylmimmän M-paketin alhaisin lämpötila (°C)

Kaikkien M-pakettien korkein vähimmäislämpötila (°C)

C:n arvo

Supermarkettien jääkaappikalusteina käytettävät pystykaapit ja yhdistelmäkalusteet

M2

≤ +7

≥ –1

ei sov.

1,00

H1 ja H2

≤ +10

≥ –1

ei sov.

0,82

M1

≤ +5

≥ –1

ei sov.

1,15

Supermarkettien jääkaappikalusteina käytettävät vaakasuuntaiset kaapit

M2

≤ +7

≥ –1

ei sov.

1,00

H1 ja H2

≤ +10

≥ –1

ei sov.

0,92

M1

≤ +5

≥ –1

ei sov.

1,08

Supermarkettien pakastinkalusteina käytettävät pystykaapit ja yhdistelmäkalusteet

L1

≤ –15

ei sov.

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

ei sov.

≤ –18

0,90

L3

≤ –12

ei sov.

≤ –15

0,90

Supermarkettien pakastinkalusteina käytettävät vaakasuuntaiset kaapit

L1

≤ –15

ei sov.

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

ei sov.

≤ –18

0,92

L3

≤ –12

ei sov.

≤ –15

0,92

▼M1

Supermarkettien jääkaappikalusteina käytettävät pystykaapit ja yhdistelmäkalusteet

M0

≤ + 4

≥ –1

ei sov.

1,30

Supermarkettien jääkaappikalusteina käytettävät vaakasuuntaiset kaapit

M0

≤ + 4

≥ –1

ei sov.

1,13

▼Bb)  Irtojäätelövitriinit

Lämpötilaluokka

Lämpimimmän M-paketin korkein lämpötila (°C)

Kylmimmän M-paketin alhaisin lämpötila (°C)

Kaikkien M-pakettien korkein vähimmäislämpötila (°C)

C:n arvo

G1

-10

-14

ei sov.

1,00

G2

-10

-16

ei sov.

1,00

G3

-10

-18

ei sov.

1,00

L1

-15

ei sov.

-18

1,00

L2

-12

ei sov.

-18

1,00

L3

-12

ei sov.

-15

1,00

S

Erityisluokitus

1,00c)  Kylmämyyntiautomaatit

Lämpötilaluokka (*2)

Tuotteen suurin mitattu lämpötila (TV ) (°C)

C:n arvo

Luokka 1

7

1+(12-TV)/25

Luokka 2

12

Luokka 3

3

Luokka 4

(TV1+TV2)/2 (*1)

Luokka 6

(TV1+TV2)/2 (*1)d)  Muut kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto

Luokka

C:n arvo

Muut laitteet

1,00

4) 

Kerroin Y lasketaan seuraavasti:

a) 

juomakylmiöille:

Yc on juomakylmiön osastojen ekvivalenttitilavuus kohdelämpötilalla Tc, (Veqc ), laskettuna seuraavasti:

Yc = Veq c = GrossVolumec × ((25 – Tc)/20) × CC;

jossa Tc on osaston keskilämpötila ja CC ilmastoluokkakerroin. Tc:n arvot esitetään taulukossa 6. CC:n arvot esitetään taulukossa 7.Taulukko 6

Lämpötilaluokat ja vastaavat osastojen keskilämpötilat (Tc) juomakylmiöille

Lämpötilaluokka (*)

Tc (°C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

–1,0

K4

+5,0Taulukko 7

Käyttöolosuhteet ja vastaavat CC:n arvot juomakylmiöille

Lämpimin ympäristön lämpötila (°C)

Ympäristön suhteellinen kosteus (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

b) 

jäätelöpakastimille:

Yc on jäätelöpakastimen osastojen ekvivalenttitilavuus kohdelämpötilalla Tc, (Veqc ), laskettuna seuraavasti:

Yc = Veq c = NetVolumec × ((12 – Tc)/30) × CC;

jossa Tc on osaston keskilämpötila ja CC ilmastoluokkakerroin. Tc:n arvot esitetään taulukossa 8. CC:n arvot esitetään taulukossa 9.Taulukko 8

Lämpötilaluokat ja vastaavat osastojen keskilämpötilat (Tc) jäätelöpakastimille

Lämpötilaluokka

Tc (°C)

Lämpimin M-paketin lämpötila kaikissa testeissä (paitsi kannen avaustestissä) sama tai kylmempi kuin (°C)

Kannen avaustestissä sallittu M-paketin lämpimimmän lämpötilan nousu enintään (°C)

–18

2

–18,0

–7

2

–7,0Taulukko 9

Käyttöolosuhteet ja vastaavat CC:n arvot jäätelöpakastimille

 

Vähintään

Enintään

CC

Ympäristön lämpötila (°C)

Ympäristön suhteellinen kosteus (%)

Ympäristön lämpötila (°C)

Ympäristön suhteellinen kosteus (%)

Jäätelöpakastin, jossa on läpinäkyvä kansi

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Jäätelöpakastin, jossa on läpinäkymätön kansi

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

c) 

kylmämyyntiautomaateille:

Y on kylmämyyntiautomaatin nettotilavuus, joka on kaikkien niiden osastojen tilavuuksien summa litroina (l) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun, joihin suoraan myytävissä olevat tuotteet on sijoitettu, ja johon lasketaan mukaan tila, jonka kautta tuotteet kulkevat jakeluprosessin aikana.

d) 

kaikille muille kylmäsäilytyslaitteille, joihin liittyy suora myyntitoiminto:

Yc on suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen kaikkien saman lämpötilaluokan osastojen TDA:n summa neliömetreinä (m2) pyöristettynä kahteen desimaaliin.

5) 

P:n arvot esitetään taulukossa 10.Taulukko 10

P:n arvot

Kaapin tyyppi

P

Omakoneelliset supermarkettien kylmäkalusteet

1,10

Muut kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto

1,00
LIITE IV

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

▼M1

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia ilmoitettujen arvojen tarkastuksia, eikä valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

▼B

Jos malli on suunniteltu havaitsemaan, että sitä testataan (esimerkiksi tunnistamalla testausolosuhteet tai testisyklin), ja reagoimaan nimenomaan muuttamalla automaattisesti testin aikaista suorituskykyään tavoitteena saavuttaa suotuisampi taso minkä tahansa sellaisen parametrin osalta, josta säädetään tässä asetuksessa tai joka on ilmoitettu teknisissä asiakirjoissa tai joka sisältyy toimitettuihin asiakirjoihin, mallin ja kaikkien vastaavien mallien katsotaan olevan vaatimusten vastainen.

►M1  Osana direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtävää tarkastusta siitä ◄ , onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1. 

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2. 

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a) 

direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisessa teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot (ilmoitetut arvot), ja tapauksen mukaan näiden arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b) 

ilmoitetut arvot täyttävät kaikki tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset ja valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan julkaisemissa vaadituissa tuotetiedoissa ei ilmoiteta valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan kannalta ilmoitettuja arvoja suotuisampia arvoja; ja

c) 

kun jäsenvaltioiden viranomaiset tarkastavat mallia edustavan laitteen, ne toteavat, että valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan käyttöön ottama järjestelmä täyttää 6 artiklan toisen kohdan vaatimukset; ja

▼M1

d) 

kun jäsenvaltioiden viranomaiset tarkastavat mallia edustavan laitteen, se täyttää 6 artiklan kolmannessa kohdassa esitetyt vaatimukset, liitteessä II olevassa 2 kohdassa esitetyt resurssitehokkuusvaatimukset ja liitteessä II olevassa 3 kohdassa esitetyt tietovaatimukset; ja

▼B

e) 

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 11 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3. 

Jos 2 kohdan a, b, c tai d alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava malli ole tämän asetuksen mukainen.

4. 

Jos 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa vastaavaa eri mallia.

5. 

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 11 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6. 

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaavista malleista ole tämän asetuksen mukainen.

▼M1

7. 

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty tämän liitteen 3 tai 6 kohdan tai toisen kohdan mukaisesti.

▼B

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä III vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 11 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Taulukossa 11 esitettyjen parametrien osalta ei saa soveltaa muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia.Taulukko 11

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Nettotilavuus ja tarvittaessa osaston nettotilavuus

Määritetty arvo () saa olla enintään 3 prosenttia tai 1 litran – sen mukaan, kumpi on suurempi – pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Bruttotilavuus ja tarvittaessa osaston bruttotilavuus

Määritetty arvo () saa olla enintään 3 prosenttia tai 1 litran – sen mukaan, kumpi on suurempi – pienempi kuin ilmoitettu arvo.

TDA ja tarvittaessa osaston TDA

Määritetty arvo () saa olla enintään 3 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Edaily

Määritetty arvo () saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

AE

Määritetty arvo () saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

(1)   

Jos testataan kolme satunnaisesti valittua laitetta 4 kohdan mukaisesti, määritetty arvo merkitsee näille kolmelle muulle yksikölle määritettyjen arvojen aritmeettista keskiarvoa.
LIITE V

Viitearvot

Tämän asetuksen voimaantuloajankohtana suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden EEI:n kannalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavasti: 

TDA (m2), nettotilavuus (l) tai bruttotilavuus (l) tapauksen mukaan

T1 tai TV

AE (kWh/a)

Supermarkettien kylmäkalusteet

(supermarkettien jääkaappikalusteena käytettävä pystykaappi)

3,3

 

4526

(= 12,4 kWh/24 h)

Supermarkettien kylmäkalusteet

(supermarkettien jääkaappikalusteena käytettävä vaakasuuntainen kaappi)

2,2

 

2044

(= 5,6 kWh/24 h)

Supermarkettien kylmäkalusteet

(supermarkettien pakastinkalusteena käytettävä pystykaappi)

3

 

9709

(= 26,6 kWh/24 h)

Supermarkettien kylmäkalusteet

(supermarkettien pakastinkalusteena käytettävä vaakasuuntainen kaappi)

1,4

 

1621

(= 4,4 kWh/24 h)

2,76

 

6424

(= 17,6 kWh/24 h)

Tölkkien ja pullojen kylmämyyntiautomaatti

548

7 °C

1547

(= 4,24 kWh/24 h)

Spiraalityyppinen kylmämyyntiautomaatti

472

3 °C

2070

(= 5,67 kWh/24 h)

Juomakylmiö

506

 

475

(= 1,3 kWh/24 h)

Jäätelöpakastin

302

 

329

(= 0,9 kWh/24 h)

Irtojäätelövitriini

1,43

 

10862

(= 29,76 kWh/24 h)( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).

►M1  ( *1 ) Monilämpötilaisten myyntiautomaattien TV lasketaan TV1:n (tuotteen suurin mitattu lämpötila lämpimimmässä osastossa) ja TV2:n (tuotteen suurin mitattu lämpötila kylmimmässä osastossa) keskiarvona pyöristettynä yhteen desimaaliin. ◄

( *2 ) luokka 1 = edestä läpinäkymättömät tölkki- ja pulloautomaatit, joissa tuotteet ovat kerroksittain, luokka 2 = edestä läpinäkyvät tölkki- ja pulloautomaatit ja makeis- ja välipala-automaatit, luokka 3 = edestä läpinäkyvät automaatit pelkästään pilaantuville elintarvikkeille, luokka 4 = monilämpötilaiset edestä läpinäkyvät automaatit, luokka 6 = yhdistelmäautomaatit, joissa on eri luokkiin kuuluvia koneita samassa kotelossa ja yksi kylmäkoneisto.

Top