EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R1726-20190611

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1726, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/2019-06-11

02018R1726 — FI — 11.06.2019 — 001.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1726,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2018,

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta

(EUVL L 295 21.11.2018, s. 99)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/816, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019,

  L 135

1

22.5.2019

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/817, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019,

  L 135

27

22.5.2019

 M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/818, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019,

  L 135

85

22.5.2019


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 010, 15.1.2020, s.  4 (2019/817,)

 C2

Oikaisu, EUVL L 010, 15.1.2020, s.  5 (2019/818,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1726,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2018,

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisestaI LUKU

KOHDE JA TAVOITTEET

1 artikla

Kohde

1.  Perustetaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto, jäljempänä ”virasto”.

2.  Tällä asetuksella perustettava virasto korvaa asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja on sen seuraaja.

3.  Virasto vastaa Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista.

▼M1

4.  Virasto vastaa rajanylitystietojärjestelmän (EES), DubliNetin, EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS), ECRIS-TCN-järjestelmän ja ECRIS-viitesovelluksen valmistelusta, kehittämisestä tai operatiivisesta hallinnoinnista.

▼B

5.  Virastolle voidaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67–89 artiklan nojalla antaa tehtäväksi muiden kuin tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien valmistelu, kehittäminen tai operatiivinen hallinnointi, olemassa olevat järjestelmät mukaan lukien, ainoastaan, jos asiaankuuluvissa kyseisiä järjestelmiä koskevissa unionin säädöksissä niin säädetään, ottaen huomioon tämän asetuksen 14 artiklassa tarkoitettu tutkimustoiminnan kehitys ja tämän asetuksen 15 artiklassa tarkoitettujen pilottihankkeiden ja soveltuvuusselvitysten tulokset.

6.  Operatiivinen hallinnointi käsittää kaikki tehtävät, jotka ovat tarpeen laaja-alaisten tietojärjestelmien pitämiseksi toiminnassa kuhunkin niistä sovellettavien erityissäännösten mukaisesti, näiden tietojärjestelmien käyttämää viestintäinfrastruktuuria koskeva vastuu mukaan lukien. Näillä laaja-alaisilla tietojärjestelmillä ei saa vaihtaa tietoja eikä mahdollistaa tiedon ja osaamisen jakamista, paitsi jos erityisessä unionin säädöksessä niin säädetään.

7.  Lisäksi virasto vastaa seuraavista tehtävistä:

a) 

tietojen laadun varmistaminen 12 artiklan mukaisesti;

b) 

tarvittavien toimien kehittäminen yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi 13 artiklan mukaisesti;

c) 

tutkimustoiminnan harjoittaminen 14 artiklan mukaisesti;

d) 

pilottihankkeiden, soveltuvuusselvitysten ja testaustoimien toteuttaminen 15 artiklan mukaisesti; ja

e) 

tuen antaminen jäsenvaltioille ja komissiolle 16 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Tavoitteet

Rajoittamatta laaja-alaisia tietojärjestelmiä koskevien unionin säädösten mukaisia komission ja jäsenvaltioiden tehtäviä virasto varmistaa

a) 

laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämisen käyttäen tällaisten järjestelmien tehokasta kehittämistä varten tarvittavaa asianmukaista projektinhallintarakennetta;

b) 

laaja-alaisten tietojärjestelmien tehokkaan, turvallisen ja jatkuvan toiminnan;

c) 

laaja-alaisten tietojärjestelmien tehokkaan ja taloudellisesti vastuullisen hallinnoinnin;

d) 

laaja-alaisten tietojärjestelmien käyttäjille annettavan riittävän korkealaatuisen palvelun;

e) 

jatkuvan ja keskeytymättömän palvelun;

f) 

korkean tietosuojan tason unionin tietosuojalainsäädännön, myös kutakin laaja-alaista tietojärjestelmää koskevien erityissäännösten, mukaisesti;

g) 

tietoturvallisuuden ja fyysisen turvallisuuden riittävän tason sovellettavien sääntöjen, myös kutakin laaja-alaista tietojärjestelmää koskevien erityissäännösten, mukaisesti.II LUKU

VIRASTON TEHTÄVÄT

3 artikla

SIS II -järjestelmään liittyvät tehtävät

Virasto huolehtii SIS II -järjestelmän osalta seuraavista tehtävistä:

a) 

tehtävät, jotka on asetuksella (EY) N:o 1987/2006 ja päätöksellä 2007/533/YOS osoitettu tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle; ja

b) 

tehtävät, jotka liittyvät SIS II -järjestelmän tekniseen käyttäjäkoulutukseen, jota annetaan erityisesti Sirene-henkilöstölle (SIRENE – Supplementary Information Request at the National Entries), ja SIS II -järjestelmän teknisiä näkökohtia koskevaan asiantuntijoiden koulutukseen Schengen-arvioinnin puitteissa.

4 artikla

VIS-järjestelmään liittyvät tehtävät

Virasto huolehtii VIS-järjestelmän osalta seuraavista tehtävistä:

a) 

tehtävät, jotka on asetuksella (EY) N:o 767/2008 ja päätöksellä 2008/633/YOS osoitettu tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle; ja

b) 

tehtävät, jotka liittyvät VIS-järjestelmän tekniseen käyttäjäkoulutukseen ja VIS-järjestelmän teknisiä näkökohtia koskevaan asiantuntijoiden koulutukseen Schengen-arvioinnin puitteissa.

5 artikla

Eurodac-järjestelmään liittyvät tehtävät

Virasto huolehtii Eurodac-järjestelmän osalta seuraavista tehtävistä:

a) 

tehtävät, jotka sille on osoitettu asetuksella (EU) N:o 603/2013; ja

b) 

tehtävät, jotka liittyvät Eurodac-järjestelmän tekniseen käyttäjäkoulutukseen.

6 artikla

EES-järjestelmään liittyvät tehtävät

Virasto huolehtii EES-järjestelmän osalta seuraavista tehtävistä:

a) 

tehtävät, jotka sille on osoitettu asetuksella (EU) 2017/2226; ja

b) 

tehtävät, jotka liittyvät EES-järjestelmän tekniseen käyttäjäkoulutukseen ja EES-järjestelmän teknisiä näkökohtia koskevaan asiantuntijoiden koulutukseen Schengen-arvioinnin puitteissa.

7 artikla

ETIAS-järjestelmään liittyvät tehtävät

Virasto huolehtii ETIAS-järjestelmän osalta seuraavista tehtävistä:

a) 

tehtävät, jotka sille on osoitettu asetuksella (EU) 2018/1240; ja

b) 

tehtävät, jotka liittyvät ETIAS-järjestelmän tekniseen käyttäjäkoulutukseen ja ETIAS-järjestelmän teknisiä näkökohtia koskevaan asiantuntijoiden koulutukseen Schengen-arvioinnin puitteissa.

8 artikla

DubliNetiin liittyvät tehtävät

Virasto huolehtii DubliNetin osalta seuraavista tehtävistä:

a) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 ( 1 ) 31, 32 ja 34 artiklan tarkoituksia varten asetuksen (EY) N:o 1560/2003 18 artiklan nojalla perustetun erillisen suojatun jäsenvaltioiden viranomaisten välisen sähköisen tiedonsiirtokanavan, DubliNetin, operatiivinen hallinnointi; ja

b) 

tehtävät, jotka liittyvät DubliNetin tekniseen käyttäjäkoulutukseen.

▼M1

8 a artikla

ECRIS-TCN-järjestelmään ja ECRIS-viitesovellukseen liittyvät tehtävät

Virasto huolehtii ECRIS-TCN-järjestelmän ja ECRIS-viitesovelluksen osalta seuraavista tehtävistä:

a) 

tehtävät, jotka sille on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/816 ( 2 );

b) 

tehtävät, jotka liittyvät ECRIS-TCN-järjestelmän ja ECRIS-viitesovelluksen tekniseen käyttäjäkoulutukseen.

▼B

9 artikla

Muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien valmisteluun, kehittämiseen ja operatiiviseen hallinnointiin liittyvät tehtävät

Kun viraston tehtäväksi annetaan 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien valmistelu, kehittäminen tai operatiivinen hallinnointi, virasto suorittaa asianomaista järjestelmää koskevan unionin säädöksen nojalla sille osoitetut tehtävät ja tarpeen mukaan kyseisten järjestelmien tekniseen käyttäjäkoulutukseen liittyvät tehtävät.

10 artikla

Tekniset ratkaisut, joiden täytäntöönpanoon liittyy erityisehtoja

Kun järjestelmiä koskevissa unionin säädöksissä edellytetään, että virasto pitää kyseiset järjestelmät toiminnassa ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä, virasto toteuttaa teknisiä ratkaisuja kyseisten vaatimusten täyttämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten unionin säädösten soveltamista. Jos kyseiset tekniset ratkaisut edellyttävät järjestelmän jäljentämistä tai järjestelmän komponenttien jäljentämistä, ne otetaan käyttöön vain, kun on suoritettu viraston tilaama riippumaton vaikutustenarviointi ja kustannus-hyötyanalyysi ja kun komissiota on kuultu ja hallintoneuvosto on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. Vaikutustenarvioinnissa on myös tutkittava nykyisten teknisten toimipaikkojen isännöintivalmiuksiin liittyvät senhetkiset ja tulevat tarpeet tällaisten teknisten ratkaisujen kehittämiseksi sekä nykyiseen operatiiviseen rakenteeseen mahdollisesti liittyvät riskit.

11 artikla

Viestintäinfrastruktuuriin liittyvät tehtävät

1.  Virasto suorittaa kaikki järjestelmien viestintäinfrastruktuuriin liittyvät tehtävät, jotka on osoitettu sille järjestelmiä koskevilla unionin säädöksillä, lukuun ottamatta niitä järjestelmiä, jotka käyttävät viestintäinfrastruktuurinaan EuroDomain-verkkoa. Kyseisten EuroDomain-verkkoa käyttävien järjestelmien osalta komissio on vastuussa talousarvion toteuttamiseen, hankintoihin ja uusimisiin ja sopimusasioihin liittyvistä tehtävistä. EuroDomain-verkkoa käyttäviä järjestelmiä koskevien unionin säädösten mukaisesti viestintäinfrastruktuuria koskevat tehtävät, myös operatiivinen hallinnointi ja turvallisuus, on määrä jakaa viraston ja komission kesken. Jotta varmistetaan, että virasto ja komissio suorittavat tehtävänsä yhdenmukaisesti, ne sopivat keskenään käytännön työjärjestelyistä, jotka kirjataan yhteisymmärrysmuistioon.

2.  Viestintäinfrastruktuurin hallinnosta ja valvonnasta on huolehdittava asianmukaisesti siten, että sitä voidaan suojella uhkilta ja voidaan varmistaa sen ja järjestelmien turvallisuus sekä viestintäinfrastruktuurin kautta vaihdettavien tietojen turvallisuus.

3.  Virasto hyväksyy asianmukaiset toimenpiteet, joihin sisältyvät turvallisuussuunnitelmat, jotta estetään erityisesti asianmukaista salaustekniikkaa käyttäen muun muassa henkilötietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen sinä aikana, kun henkilötietoja siirretään tai kun kuljetetaan tietojen siirtämisessä käytettäviä välineitä. Kaikki järjestelmään liittyvät operatiiviset tiedot, jotka kulkevat viestintäinfrastruktuurissa, on salattava.

4.  Viestintäinfrastruktuurin toimittamiseen, käyttöönottoon, ylläpitoon ja valvontaan liittyvät tehtävät voidaan antaa ulkopuolisille yksityisoikeudellisille yksiköille tai yhteisöille asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisesti. Nämä tehtävät on suoritettava viraston vastuulla ja sen tiukassa valvonnassa.

Kaikkia ulkopuolisia yksityisoikeudellisia yksiköitä tai yhteisöjä, verkon tarjoajat mukaan lukien, sitovat 3 kohdassa tarkoitetut turvatoimenpiteet niiden suorittaessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tehtäviä, eikä niillä saa olla millään tavoin pääsyä mihinkään operatiivisiin tietoihin, jotka on tallennettu järjestelmiin tai joita on siirretty viestintäinfrastruktuurin kautta, tai SIS II -järjestelmään liittyviin Sirene-toimistojen kautta vaihdettaviin tietoihin.

5.  Salausavainten hallinnoinnin on säilyttävä viraston vastuulla, eikä sitä saa antaa minkään ulkopuolisen yksityisoikeudellisen yksikön tehtäväksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta olemassa oleviin SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien viestintäinfrastruktuuria koskeviin sopimuksiin.

▼M2

12 artikla

Tietojen laatu

1.  Virasto laatii tiiviissä yhteistoiminnassa neuvoa-antavien ryhmiensä kanssa kaikille viraston operatiivisen vastuun alaisille järjestelmille tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja -menettelyt sekä tietojen yhteiset laatuindikaattorit ja tietojen tallentamisen vähimmäislaatuvaatimukset kyseisiä tietojärjestelmiä koskevien säädösten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2019/817 ( 3 ) ja (EU) 2019/818 ( 4 ) 37 artiklan asiaa koskevien säädösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta viraston operatiivisen vastuun alaisiin järjestelmiin tallennettaviin tietoihin liittyviä jäsenvaltioiden vastuualueita.

2.  Virasto perustaa raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston, joka sisältää ainoastaan anonymisoituja tietoja asetusten (EU) 2019/817 ja (EU) 2019/818 39 artiklan mukaisesti, jollei viraston hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten erityissäännöksistä muuta johdu.

▼B

13 artikla

Yhteentoimivuus

Jos laaja-alaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta on säädetty asiaankuuluvassa unionin säädöksessä, virasto kehittää tarvittavat toimet, joilla mahdollistetaan tällainen yhteentoimivuus.

14 artikla

Tutkimustoiminnan seuranta

▼M1

1.  Virasto seuraa SIS II-, VIS-, Eurodac-, EES- ja ETIAS-järjestelmien, DubliNetin, ECRIS-TCN-järjestelmän ja muiden 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisen hallinnoinnin kannalta merkityksellisen tutkimustoiminnan kehitystä.

▼B

2.  Virasto voi edistää Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman niiden osien toteuttamista, jotka liittyvät vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisiin tietojärjestelmiin. Tätä varten ja komission siirrettyä sille asiaankuuluvan toimivallan virasto vastaa seuraavista tehtävistä:

a) 

ohjelman joidenkin toteutusvaiheiden ja yksittäisten hankkeiden joidenkin vaiheiden hallinnointi asiaankuuluvien komission hyväksymien työohjelmien perusteella;

b) 

talousarvion ja tulojen ja menojen toteuttamistoimien vahvistaminen sekä kaikkien ohjelman hallinnoimiseksi tarvittavien toimintojen toteuttaminen; ja

c) 

tuen tarjoaminen ohjelman täytäntöönpanossa.

3.  Virasto tiedottaa säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä henkilötietojen käsittelyn osalta Euroopan tietosuojavaltuutetulle tässä artiklassa tarkoitetusta kehityksestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdassa tarkoitettuja Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman osien toteuttamiseen liittyviä raportointivaatimuksia.

15 artikla

Pilottihankkeet, soveltuvuusselvitykset ja testaustoimet

1.  Komission nimenomaisesta ja täsmällisestä pyynnöstä, tämän ilmoitettua asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kolme kuukautta ennen tällaisen pyynnön esittämistä ja hallintoneuvoston tehtyä asiasta myönteisen päätöksen, viraston toteutettavaksi voidaan antaa tämän asetuksen 19 artiklan 1 kohdan u alakohdan mukaisesti valtuutussopimuksella asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 58 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja pilottihankkeita, jotka liittyvät laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämiseen tai operatiiviseen hallinnointiin, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67–89 artiklan nojalla ja asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 62 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Virasto tiedottaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä henkilötietojen käsittelyn osalta Euroopan tietosuojavaltuutetulle säännöllisesti viraston toteuttamien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen pilottihankkeiden kehittymisestä.

2.  Talousarvioon otetaan määrärahoja komission 1 kohdan nojalla pyytämiä, asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 58 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja pilottihankkeita varten enintään kahdeksi peräkkäiseksi varainhoitovuodeksi.

3.  Komission tai neuvoston pyynnöstä, tämän ilmoitettua asiasta Euroopan parlamentille ja hallintoneuvoston tehtyä asiasta myönteisen päätöksen, virastolle voidaan osoittaa valtuutussopimuksella talousarvion toteuttamistehtäviä, jotka liittyvät asetuksessa (EU) N:o 515/2014 säädetystä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä rahoitettuihin soveltuvuusselvityksiin asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 62 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

4.  Hallintoneuvoston tehtyä asiasta myönteisen päätöksen virasto voi suunnitella ja toteuttaa testaustoimia, jotka koskevat tämän asetuksen sekä järjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevan jonkin unionin säädöksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

16 artikla

Tuki jäsenvaltioille ja komissiolle

1.  Jäsenvaltio voi pyytää virastolta neuvoja kansallisten järjestelmiensä liittämisestä viraston hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien keskusjärjestelmiin.

2.  Jäsenvaltio voi esittää tapauskohtaista tukea koskevan pyynnön komissiolle, joka tehtyään myönteisen arvioinnin siitä, että kyseinen tuki on tarpeen poikkeuksellisten turvallisuuteen tai muuttoliikkeeseen liittyvien tarpeiden vuoksi, välittää pyynnön viipymättä virastolle. Virasto antaa kyseiset pyynnöt tiedoksi hallintoneuvostolle. Jäsenvaltiolle on ilmoitettava, jos komission arvioinnin tulos on kielteinen.

Komissio seuraa, vastaako virasto nopeasti jäsenvaltion pyyntöön. Viraston vuotuisessa toimintakertomuksessa on tehtävä yksityiskohtaisesti selkoa toimista, joita virasto on toteuttanut antaakseen tapauskohtaista tukea jäsenvaltioille, sekä tuen antamisesta aiheutuneista kustannuksista.

3.  Virastoa voidaan myös pyytää antamaan neuvoja tai tukea komissiolle teknisissä kysymyksissä, jotka liittyvät nykyisiin tai uusiin järjestelmiin, myös tutkimusten ja testien avulla. Viraston on ilmoitettava hallintoneuvostolle tällaisista pyynnöistä.

4.  Vähintään viiden jäsenvaltion ryhmä voi antaa virastolle tehtäväksi kehittää yhteinen tietotekninen komponentti ja hallinnoida tai isännöidä sitä ja näin auttaa niitä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen hajautettuja järjestelmiä koskevasta unionin oikeudesta johtuvien velvollisuuksien teknisten näkökohtien toteuttamisessa. Kyseiset yhteiset tietotekniset ratkaisut eivät rajoita pyynnön esittäneiden jäsenvaltioiden sovellettavan unionin oikeuden mukaisten, erityisesti kyseisten järjestelmien rakennetta koskevien velvollisuuksien noudattamista.

Pyynnön esittävät jäsenvaltiot voivat erityisesti antaa virastolle tehtäväksi ottaa käyttöön yhteinen komponentti tai reititin ennalta annettavien matkustajatietojen ja matkustajarekisteritietojen siirtämisen tekniseksi tukivälineeksi helpottamaan yhteenliitettävyyttä lentoliikenteen harjoittajien järjestelmien kanssa jäsenvaltioiden auttamiseksi neuvoston direktiivin 2004/82/EY ( 5 ) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/681 ( 6 ) täytäntöönpanossa. Tällaisessa tapauksessa virasto kerää tiedot keskitetysti lentoliikenteen harjoittajilta ja toimittaa ne jäsenvaltioille yhteisen komponentin tai reitittimen välityksellä. Pyynnön esittäneiden jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen harjoittajat toimittavat tiedot viraston kautta.

Virastolle annetaan tehtäväksi kehittää yhteinen tietotekninen komponentti ja hallinnoida tai isännöidä sitä vasta komission annettua siihen ennakkohyväksyntänsä ja edellyttäen, että hallintoneuvosto tekee asiasta myönteisen päätöksen.

Pyynnön esittäneiden jäsenvaltioiden on osoitettava ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut tehtävät virastolle valtuutussopimuksella, jossa on esitettävä valtuutuksen ehdot ja laskelma kaikista asiaan liittyvistä kustannuksista ja laskutusmenetelmä. Osallistuvien jäsenvaltioiden on vastattava kaikista asiaan liittyvistä kustannuksista. Valtuutussopimuksen on oltava kyseisiä järjestelmiä koskevien unionin säädösten mukainen. Virasto tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyväksytystä valtuutussopimuksesta ja kaikista siihen tehdyistä muutoksista.

Muut jäsenvaltiot voivat esittää pyynnön osallistumisesta yhteiseen tietotekniseen ratkaisuun, jos tällaisesta mahdollisuudesta määrätään valtuutussopimuksessa, jossa esitetään erityisesti osallistumisen taloudelliset vaikutukset. Valtuutussopimusta on muutettava vastaavasti, kun komission ennakkohyväksyntä on saatu ja hallintoneuvosto on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen.III LUKU

RAKENNE JA ORGANISAATIO

17 artikla

Oikeudellinen asema ja sijaintipaikka

1.  Virasto on unionin elin, ja se on oikeushenkilö.

2.  Virastolla on kussakin jäsenvaltiossa laajin mahdollinen kansallisen lainsäädännön mukainen oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

3.  Viraston kotipaikka on Tallinnassa, Virossa.

Edellä 1 artiklan 4 ja 5 kohdassa sekä 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 11 artiklassa tarkoitetut kehittämiseen ja operatiiviseen hallinnointiin liittyvät tehtävät suoritetaan teknisessä toimipaikassa Strasbourgissa, Ranskassa.

Varayksikkö, jonka avulla varmistetaan laaja-alaisen tietojärjestelmän toiminta tällaisen järjestelmän häiriötapauksessa, sijoitetaan Sankt Johann im Pongauhun, Itävaltaan.

4.  Molempia teknisiä toimipaikkoja voidaan hyödyntää järjestelmien samanaikaiseen käyttöön edellyttäen, että varayksikkö pystyy edelleen varmistamaan niiden toiminnan yhden tai useamman järjestelmän häiriötapauksessa.

5.  Järjestelmien erityisluonteesta johtuen, jos viraston osoittautuu tarpeelliseksi perustaa toinen, erillinen tekninen toimipaikka joko Strasbourgiin tai Sankt Johann im Pongauhun tai tarpeen mukaan molemmille paikkakunnille järjestelmien isännöimiseksi, tämä tarve on perusteltava riippumattoman vaikutustenarvioinnin ja kustannus-hyötyanalyysin perusteella. Hallintoneuvoston on kuultava komissiota ja otettava sen näkemykset huomioon, ennen kuin se ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle aikomuksestaan toteuttaa kiinteistöihin liittyviä hankkeita 45 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

18 artikla

Rakenne

1.  Viraston hallinto- ja johtamisrakenteen muodostavat

a) 

hallintoneuvosto;

b) 

toimitusjohtaja;

c) 

neuvoa-antavat ryhmät.

2.  Viraston rakenteeseen kuuluvat

a) 

tietosuojavastaava;

b) 

turvallisuusvastaava;

c) 

tilinpitäjä.

19 artikla

Hallintoneuvoston tehtävät

1.  Hallintoneuvosto

a) 

ohjaa yleisesti viraston toimintaa;

b) 

hyväksyy äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä viraston vuotuisen talousarvion ja hoitaa muita viraston talousarvioon liittyviä tehtäviä V luvun mukaisesti;

c) 

nimittää toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan ja jatkaa tarvittaessa heidän toimikauttaan tai erottaa heidät 25 ja 26 artiklan mukaisesti;

d) 

käyttää toimitusjohtajaan nähden kurinpitovaltaa ja valvoo hänen toimintaansa, mukaan lukien hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpano, ja käyttää kurinpitovaltaa varatoimitusjohtajaan nähden yhteisymmärryksessä toimitusjohtajan kanssa;

e) 

tekee kaikki päätökset viraston organisaatiorakenteesta ja tarvittaessa sen muuttamisesta ottaen huomioon viraston toimintatarpeet ja moitteettoman varainhoidon;

f) 

hyväksyy viraston henkilöstöpolitiikan;

g) 

laatii viraston työjärjestyksen;

h) 

hyväksyy petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskiin nähden, kun otetaan huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

i) 

hyväksyy jäsentensä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt ja julkaisee ne viraston verkkosivustolla;

j) 

hyväksyy väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevat yksityiskohtaiset sisäiset säännöt ja menettelyt, mukaan lukien asianmukaiset viestintäkanavat väärinkäytöksistä ilmoittamiseksi;

k) 

hyväksyy työjärjestelyistä sopimisen 41 ja 43 artiklan mukaisesti;

l) 

hyväksyy toimitusjohtajan ehdotuksen pohjalta viraston kotipaikkaa koskevan päätoimipaikkasopimuksen sekä 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti perustettavia teknistä toimipaikkaa ja varayksikköä koskevat sopimukset, jotka toimitusjohtaja ja sijaintijäsenvaltiot allekirjoittavat;

m) 

käyttää 2 kohdan mukaisesti viraston henkilöstön suhteen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia, jäljempänä ”nimittävän viranomaisen toimivalta”;

n) 

hyväksyy komission suostumuksella tarvittavat säännökset henkilöstösääntöjen täytäntöönpanemiseksi virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti;

o) 

hyväksyy kansallisten asiantuntijoiden virastoon lähettämistä koskevat tarvittavat säännöt;

p) 

hyväksyy luonnoksen viraston tuloja ja menoja koskevaksi ennakkoarvioksi, johon sisältyy esitys henkilöstötaulukoksi, ja toimittaa ne komissiolle viimeistään kunkin vuoden tammikuun 31 päivänä;

q) 

hyväksyy luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi, joka sisältää viraston monivuotisen ohjelmasuunnitelman ja seuraavan vuoden työohjelman ja viraston tuloja ja menoja koskevan alustavan ennakkoarvion, johon sisältyy esitys henkilöstötaulukoksi, ja toimittaa sen ja kyseisen asiakirjan mahdolliset päivitetyt versiot Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle viimeistään kunkin vuoden tammikuun 31 päivänä;

r) 

hyväksyy vuosittain ennen marraskuun 30 päivää äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä ja vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ottaen huomioon komission lausunnon ja varmistaa, että lopullinen versio tästä yhtenäisestä ohjelma-asiakirjasta toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ja että se julkaistaan;

s) 

hyväksyy vuosittain elokuun loppuun mennessä väliraportin suunniteltujen toimien täytäntöönpanon edistymisestä kuluvana vuonna ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle;

t) 

arvioi ja hyväksyy viraston edellisen vuoden toimintaa koskevan konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen, jossa saavutettuja tuloksia verrataan erityisesti vuotuisessa työohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin, ja toimittaa kertomuksen ja sitä koskevan arvioinnin Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä ja varmistaa, että vuotuinen toimintakertomus julkaistaan;

u) 

suorittaa viraston talousarvioon liittyvät tehtävänsä, mukaan lukien 15 artiklassa tarkoitettujen pilottihankkeiden ja soveltuvuusselvitysten toteuttaminen;

v) 

hyväksyy virastoon sovellettavat varainhoitosäännöt 49 artiklan mukaisesti;

w) 

jollei henkilöstösäännöistä muuta johdu, nimittää tilinpitäjän, joka voi olla komission tilinpitäjä ja joka hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti;

x) 

huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston, jäljempänä ”OLAF”, tutkimusten ja Euroopan syyttäjänviraston, jäljempänä ”EPPO”, tutkintatoimien perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

y) 

hyväksyy 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja päivittää niitä säännöllisesti;

z) 

hyväksyy tarvittavat turvatoimenpiteet, mukaan lukien turvallisuussuunnitelma, toiminnan jatkuvuussuunnitelma ja palautussuunnitelma, ottaen huomioon neuvoa-antavissa ryhmissä mukana olevien turvallisuusasiantuntijoiden mahdolliset suositukset;

aa) 

hyväksyy turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojaamista koskevat turvallisuussäännöt komission hyväksynnän jälkeen;

bb) 

nimittää turvallisuusvastaavan;

cc) 

nimittää tietosuojavastaavan asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti;

dd) 

hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

▼M1

ee) 

hyväksyy EES-järjestelmän kehittämistä koskevat kertomukset asetuksen (EU) 2017/2226 72 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ETIAS-järjestelmän kehittämistä koskevat kertomukset asetuksen (EU) 2018/1240 92 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ECRIS-TCN-järjestelmän ja ECRIS-viitesovelluksen kehittämistä koskevat kertomukset asetuksen (EU) 2019/816 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

▼M2

ee a) 

hyväksyy yhteentoimivuuskomponenttien kehittämisen etenemistä koskevat kertomukset asetuksen (EU) 2019/817 78 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EU) 2019/818 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

▼M1

ff) 

hyväksyy SIS -järjestelmän teknistä toimintaa koskevat kertomukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1861 ( 7 ) 60 artiklan 7 kohdan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1862 ( 8 ) 74 artiklan 8 kohdan mukaisesti, VIS-järjestelmän teknistä toimintaa koskevat kertomukset asetuksen (EY) N:o 767/2008 50 artiklan 3 kohdan ja päätöksen 2008/633/YOS 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti, EES-järjestelmän teknistä toimintaa koskevat kertomukset asetuksen (EU) 2017/2226 72 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ETIAS-järjestelmän teknistä toimintaa koskevat kertomukset asetuksen (EU) 2018/1240 92 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ECRIS-TCN-järjestelmän ja ECRIS-viitesovelluksen teknistä toimintaa koskevat kertomukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/816 ( 9 ) 36 artiklan 8 kohdan mukaisesti ja yhteentoimivuuskomponenttien teknistä toimintaa koskevat kertomukset asetuksen (EU) 2019/817 78 artiklan 3 kohdan ja asetuksen (EU) 2019/818 74 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

▼B

gg) 

hyväksyy asetuksen (EU) N:o 603/2013 40 artiklan 1 kohdan mukaisen Eurodacin keskusjärjestelmän toiminnasta laaditun vuosikertomuksen;

▼M1

hh) 

antaa virallisia huomautuksia Euroopan tietosuojavaltuutetun kertomuksista, jotka koskevat asetuksen (EU) 2018/1861 56 artiklan 2 kohdan, asetuksen (EY) N:o 767/2008 42 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 603/2013 31 artiklan 2 kohdan, asetuksen (EU) 2017/2226 56 artiklan 2 kohdan, asetuksen (EU) 2018/1240 67 artiklan, asetuksen (EU) 2019/816 29 artiklan 2 kohdan ja asetusten (EU) 2019/817 ja asetuksen (EU) 2019/818 52 artiklan nojalla suoritettuja tarkastuksia, ja huolehtii tarkastusten johdosta suoritettavista asianmukaisista seurantatoimista;

▼B

ii) 

julkaisee SIS II -järjestelmää koskevia tilastoja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 50 artiklan 3 kohdan ja päätöksen 2007/533/YOS 66 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

jj) 

laatii ja julkaisee tilastoja Eurodacin keskusjärjestelmän toiminnasta asetuksen (EU) N:o 603/2013 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

kk) 

julkaisee EES-järjestelmää koskevia tilastoja asetuksen (EU) 2017/2226 63 artiklan mukaisesti;

ll) 

julkaisee ETIAS-järjestelmää koskevia tilastoja asetuksen (EU) 2018/1240 84 artiklan mukaisesti;

▼M1

lla) 

toimittaa komissiolle ECRIS-TCN-järjestelmää ja ECRIS-viitesovellusta koskevat tilastot asetuksen (EU) 2019/816 32 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti;

▼M1

mm) 

huolehtii siitä, että vuosittain julkaistaan asetuksen (EU) 2018/1861 41 artiklan 8 kohdan ja asetuksen (EU) 2018/1862 56 artiklan 7 kohdan mukainen luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on valtuudet tehdä suoria hakuja SIS-järjestelmään sisältyvistä tiedoista, samalla kun julkaistaan asetuksen (EU) 2018/1861 7 artiklan 3 kohdan mukainen luettelo kansallisista SIS-toimistoista (N.SIS-toimistot) ja asetuksen (EU) 2018/1862 7 artiklan 3 kohdan mukainen luettelo SIRENE-toimistoista sekä asetuksen (EU) 2017/2226 65 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo toimivaltaisista viranomaisista, asetuksen (EU) 2018/1240 87 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo toimivaltaisista viranomaisista, asetuksen (EU) 2019/816 34 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo keskusviranomaisista ja asetuksen (EU) 2019/817 71 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EU) 2019/818 67 artiklan 1 kohdan mukainen luettelo viranomaisista;

▼B

nn) 

huolehtii siitä, että vuosittain julkaistaan asetuksen (EU) N:o 603/2013 27 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo yksiköistä;

oo) 

huolehtii siitä, että kaikissa viraston päätöksissä ja toimissa, jotka vaikuttavat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisiin tietojärjestelmiin, kunnioitetaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta;

pp) 

suorittaa kaikki muut sille tämän asetuksen mukaisesti osoitetut tehtävät.

Rajoittamatta niiden ensimmäisen alakohdan mm alakohdassa tarkoitettujen unionin säädösten säännösten soveltamista, jotka koskevat luettelojen julkaisemista asiaankuuluvista viranomaisista, ja jos kyseisissä säädöksissä ei säädetä velvollisuudesta julkaista kyseiset jatkuvasti päivitettävät luettelot viraston verkkosivustolla, hallintoneuvosto huolehtii siitä, että ne julkaistaan ja niitä päivitetään jatkuvasti.

2.  Hallintoneuvosto tekee virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään asiaankuuluva nimittävän viranomaisen toimivalta toimitusjohtajalle ja määritetään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Toimitusjohtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää toimitusjohtajalle siirretyn nimittävän viranomaisen toimivallan ja hänen edelleen siirtämänsä nimittävän viranomaisen toimivallan ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin toimitusjohtaja.

3.  Hallintoneuvosto voi antaa toimitusjohtajalle neuvoja kaikissa laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämiseen tai operatiiviseen hallinnointiin läheisesti liittyvissä asioissa ja toimissa, jotka liittyvät tutkimustoimintaan, pilottihankkeisiin, soveltuvuusselvityksiin ja testaustoimiin.

20 artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

1.  Hallintoneuvosto koostuu kunkin jäsenvaltion yhdestä edustajasta ja kahdesta komission edustajasta. Jokaisella edustajalla on äänioikeus 23 artiklan mukaisesti.

2.  Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä tämän poissa ollessa tai jos jäsen valitaan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ja johtaa puhetta hallintoneuvoston kokouksessa. Hallintoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä nimitetään heidän korkeatasoisen asiaankuuluvan kokemuksensa ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisia tietojärjestelmiä koskevan asiantuntemuksensa sekä heidän tietosuoja-alan asiantuntemuksensa perusteella ottaen huomioon heidän asiaankuuluvat johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaitonsa. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettujen osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Kaikkien osapuolten on pyrittävä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

3.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta, ja toimikaudet voidaan uusia. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai hän eroaa, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

4.  Ne valtiot, jotka osallistuvat Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Dublin- ja Eurodac-järjestelmiä koskeviin toimenpiteisiin, osallistuvat viraston toimintaan. Niistä kukin nimittää yhden jäsenen ja varajäsenen hallintoneuvostoon.

21 artikla

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

1.  Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan niiden hallintoneuvoston jäsenten joukosta, jotka on nimittänyt sellainen jäsenvaltio, jota unionin oikeuden nojalla sitovat kaikilta osin kaikkien viraston hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevat unionin säädökset. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

Varapuheenjohtaja toimii automaattisesti puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.

2.  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran. Jos heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy heidän toimikautensa aikana, heidän toimikautensa päättyy tuona päivänä automaattisesti.

22 artikla

Hallintoneuvoston kokoukset

1.  Hallintoneuvoston kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja.

2.  Toimitusjohtaja osallistuu asioiden käsittelyyn, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

3.  Hallintoneuvosto pitää vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio, toimitusjohtaja tai vähintään kolmasosa hallintoneuvoston äänivaltaisista jäsenistä sitä pyytää.

▼M2

4.  Europol ja Eurojust voivat osallistua tarkkailijoina hallintoneuvoston kokouksiin silloin, kun niissä käsitellään SIS II-järjestelmää koskevia, päätöksen 2007/533/YOS soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi osallistua tarkkailijana hallintoneuvoston kokouksiin silloin, kun niissä käsitellään SIS II -järjestelmää koskevia, asetuksen (EU) 2016/1624 soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Europol voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana myös silloin, kun niissä käsitellään VIS-järjestelmää koskevia, päätöksen 2008/633/YOS soveltamiseen liittyviä kysymyksiä tai Eurodac-järjestelmää koskevia, asetuksen (EU) N:o 603/2013 soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Europol voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana myös silloin, kun niissä käsitellään EES-järjestelmää koskevia, asetuksen (EU) 2017/2226 soveltamiseen liittyviä kysymyksiä tai ETIAS-järjestelmää koskevia, asetuksen (EU) 2018/1240 soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana myös silloin, kun niissä käsitellään ETIAS-järjestelmää koskevia, asetuksen (EU) 2018/1240 soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Eurojust, Europol ja Euroopan syyttäjänvirasto voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina myös silloin, kun niissä käsitellään asetuksen (EU) 2019/816 soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Europol, Eurojust ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina myös silloin, kun niissä käsitellään asetusten (EU) 2019/817 ja (EU) 2019/818 soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Hallintoneuvosto voi kutsua myös muun henkilön, jonka näkemyksillä voi olla merkitystä, osallistumaan kokouksiinsa tarkkailijana.

▼B

5.  Jollei hallintoneuvoston työjärjestyksestä muuta johdu, hallintoneuvoston jäsenillä ja heidän varajäsenillään voi olla avustajinaan neuvonantajia tai asiantuntijoita, erityisesti neuvoa-antavien ryhmien jäseniä.

6.  Virasto huolehtii hallintoneuvoston sihteeristön tehtävistä.

23 artikla

Hallintoneuvoston äänestyssäännöt

1.  Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä enemmistöllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan sekä 19 artiklan 1 kohdan b ja r alakohdan, 21 artiklan 1 kohdan ja 25 artiklan 8 kohdan soveltamista.

2.  Jollei 3 ja 4 kohdasta muuta johdu, kullakin hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutetun jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenellään on oikeus käyttää äänioikeutta.

3.  Jäsen, jonka on nimittänyt sellainen jäsenvaltio, jota unionin oikeuden nojalla sitoo mikä tahansa viraston hallinnoiman laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskeva unionin säädös, voi äänestää kyseistä laaja-alaista tietojärjestelmää koskevasta kysymyksestä.

Tanska voi äänestää laaja-alaista tietojärjestelmää koskevasta kysymyksestä, jos se pöytäkirjassa N:o 22 olevan 4 artiklan nojalla päättää saattaa kyseessä olevan laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevan unionin säädöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

4.  Tämän asetuksen 42 artiklaa sovelletaan sellaisten maiden edustajien äänioikeuden osalta, jotka ovat tehneet unionin kanssa sopimuksen osallistumisestaan Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Dublin- ja Eurodac-järjestelmiä koskeviin toimenpiteisiin.

5.  Jos jäsenet ovat eri mieltä siitä, koskeeko jokin äänestys tiettyä laaja-alaista tietojärjestelmää, päätös, jonka mukaan äänestys ei koske kyseistä tiettyä laaja-alaista tietojärjestelmää, on tehtävä hallintoneuvoston äänioikeutettujen jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

6.  Puheenjohtaja tai tämän sijaisena toimiva varapuheenjohtaja ei osallistu äänestykseen. Puheenjohtajan tai tämän sijaisena toimivan varapuheenjohtajan äänioikeutta käyttää tämän varajäsen.

7.  Toimitusjohtaja ei osallistu äänestykseen.

8.  Hallintoneuvoston työjärjestyksessä määritetään yksityiskohtaisemmat äänestysjärjestelyt, erityisesti edellytykset, joiden mukaan jäsen voi toimia toisen jäsenen puolesta, sekä tarvittaessa päätösvaltaisuutta koskevat vaatimukset.

24 artikla

Toimitusjohtajan velvollisuudet

1.  Toimitusjohtaja vastaa viraston johtamisesta. Toimitusjohtaja avustaa hallintoneuvostoa ja on vastuussa sille. Toimitusjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoidosta. Neuvosto voi pyytää toimitusjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

2.  Toimitusjohtaja on viraston laillinen edustaja.

3.  Toimitusjohtaja vastaa virastolle tällä asetuksella osoitettujen tehtävien täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajan vastuulla on erityisesti

a) 

viraston päivittäisen toiminnan hallinnointi;

b) 

se, että virasto toimii tämän asetuksen mukaisesti;

c) 

hallintoneuvoston hyväksymien menettelyjen, päätösten, strategioiden, ohjelmien ja toimien valmistelu ja täytäntöönpano tässä asetuksessa, sen täytäntöönpanosäännöissä ja sovellettavassa unionin oikeudessa asetetuissa rajoissa;

d) 

yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatiminen ja sen toimittaminen hallintoneuvostolle sen jälkeen, kun komissiota ja neuvoa-antavia ryhmiä on kuultu;

e) 

yhtenäisen ohjelma-asiakirjan täytäntöönpano ja sen täytäntöönpanosta raportointi hallintoneuvostolle;

f) 

kuluvan vuoden suunniteltujen toimien täytäntöönpanon edistymistä koskevan väliraportin laatiminen ja sen jälkeen, kun neuvoa-antavia ryhmiä on kuultu, toimittaminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä;

g) 

viraston toimintaa koskevan konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen laatiminen ja sen jälkeen, kun neuvoa-antavia ryhmiä on kuultu, toimittaminen hallintoneuvoston arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi;

h) 

toimintasuunnitelman laatiminen sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raporttien ja arviointien päätelmiin sekä OLAFin tutkimuksiin ja EPPOn tutkintatoimiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoiminen edistymisestä komissiolle kahdesti vuodessa ja hallintoneuvostolle säännöllisesti;

i) 

unionin taloudellisten etujen suojaaminen petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, EPPOn ja OLAFin tutkintavaltuuksia kuitenkaan rajoittamatta, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä tarvittaessa käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia seuraamuksia, taloudelliset seuraamukset mukaan lukien;

j) 

petostentorjuntastrategian laatiminen virastolle ja sen toimittaminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi sekä strategian asianmukaisen ja oikea-aikaisen täytäntöönpanon seuranta;

k) 

virastoon sovellettavien varainhoitosääntöjen luonnoksen laatiminen ja toimittaminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun komissiota on kuultu;

l) 

seuraavan vuoden talousarvioesityksen laatiminen toimintoperusteisen budjetoinnin mukaisesti;

m) 

viraston tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen;

n) 

viraston talousarvion toteuttaminen;

o) 

sellaisen tehokkaan järjestelmän luominen ja toteuttaminen, jonka avulla voidaan säännöllisesti seurata ja arvioida

i) 

laaja-alaisia tietojärjestelmiä, myös tilastoja; ja

ii) 

virastoa, myös sen tavoitteiden tehokasta ja tuloksellista saavuttamista;

▼M1

p) 

luottamuksellisuutta koskevien vaatimusten laatiminen asetuksen (EY) N:o 1987/2006 17 artiklan, päätöksen 2007/533/YOS 17 artiklan, asetuksen (EY) N:o 767/2008 26 artiklan 9 kohdan, asetuksen (EU) N:o 603/2013 4 artiklan 4 kohdan, asetuksen (EU) 2017/2226 37 artiklan 4 kohdan, asetuksen (EU) 2018/1240 74 artiklan 2 kohdan, asetuksen (EU) 2019/816 11 artiklan 16 kohdan ja asetusten (EU) 2019/817 ja (EU) 2019/818 55 artiklan 2 kohdan noudattamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilöstösääntöjen 17 artiklan soveltamista;

▼B

q) 

viraston kotipaikkaa koskevan päätoimipaikkasopimuksen sekä teknisiä toimipaikkoja ja varayksiköitä koskevien sopimusten neuvotteleminen sijaintijäsenvaltioiden kanssa ja niiden allekirjoittaminen hallintoneuvoston hyväksynnän jälkeen;

r) 

asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa koskevien käytännön järjestelyjen valmistelu ja niiden toimittaminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi;

s) 

tarvittavien turvatoimenpiteiden, mukaan lukien turvallisuussuunnitelma, toiminnan jatkuvuussuunnitelma ja palautussuunnitelma, valmistelu ja sen jälkeen, kun asiaankuuluvaa neuvoa-antavaa ryhmää on kuultu, niiden toimittaminen hallintoneuvoston hyväksyttäviksi;

t) 

edellä 19 artiklan 1 kohdan ff alakohdassa tarkoitetun laaja-alaisen tietojärjestelmän teknistä toimintaa koskevan kertomuksen laatiminen ja 19 artiklan 1 kohdan gg alakohdassa tarkoitetun Eurodacin keskusjärjestelmän toimintaa koskevan vuosikertomuksen laatiminen seurannan ja arvioinnin tulosten perusteella ja sen jälkeen, kun asiaankuuluvaa neuvoa-antavaa ryhmää on kuultu, niiden toimittaminen hallintoneuvoston hyväksyttäviksi;

u) 

asetuksen (EU) 2017/2226 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatiminen EES-järjestelmän kehittämisestä ja asetuksen (EU) 2018/1240 92 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatiminen ETIAS-järjestelmän kehittämisestä ja niiden toimittaminen hallintoneuvoston hyväksyttäviksi;

v) 

seuraavien vuosittaisten luetteloiden valmistelu julkaisemista varten ja toimittaminen hallintoneuvoston hyväksyttäviksi: luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on valtuudet tehdä suoria hakuja SIS II -järjestelmään sisältyvistä tiedoista, sekä luettelo N.SIS II -toimistoista ja Sirene-toimistoista, 19 artiklan 1 kohdan mm alakohdassa tarkoitettu luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on valtuudet tehdä suoria hakuja EES- ja ETIAS-järjestelmiin sisältyvistä tiedoista, ja 19 artiklan 1 kohdan nn alakohdassa tarkoitettu luettelo yksiköistä.

4.  Toimitusjohtaja suorittaa kaikki muut tämän asetuksen mukaiset tehtävät.

5.  Toimitusjohtaja päättää, onko viraston tehtävien suorittamiseksi tehokkaasti ja tuloksellisesti tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon ja perustaa paikallistoimisto tätä varten. Ennen tällaisen päätöksen tekemistä toimitusjohtajan on hankittava ennakkosuostumus komissiolta, hallintoneuvostolta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta tai asianomaisilta jäsenvaltioilta. Toimitusjohtajan päätöksessä on määritettävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä. Teknisten toimipaikkojen toimintoja ei saa toteuttaa paikallistoimistossa.

25 artikla

Toimitusjohtajan nimittäminen

1.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen laatiman vähintään kolmen ehdokkaan luettelon perusteella. Valintamenettely edellyttää, että Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muissa tarkoituksenmukaisissa tiedotusvälineissä julkaistaan kiinnostuksenilmaisupyyntö. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ansioiden, laaja-alaisia tietojärjestelmiä koskevan todennetun kokemuksen, hallinto-, talous- ja johtamistaitojen sekä tietosuoja-alan asiantuntemuksen perusteella.

2.  Komission esittämät ehdokkaat kutsutaan ennen nimittämistä antamaan lausuma yhdelle tai useammalle Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan valiokuntien jäsenten esittämiin kysymyksiin. Lausuman ja vastausten kuulemisen jälkeen Euroopan parlamentti antaa lausunnon, jossa se esittää näkemyksensä ja voi mainita parhaana pitämänsä ehdokkaan.

3.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ottaen huomioon nämä näkemykset.

4.  Jos hallintoneuvosto tekee päätöksen jonkin muun ehdokkaan kuin Euroopan parlamentin parhaana pitämän ehdokkaan nimittämisestä, hallintoneuvosto ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kirjallisesti, millä tavalla Euroopan parlamentin lausunto on otettu huomioon.

5.  Toimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan huomioon sen oma arvio toimitusjohtajan toiminnasta ja viraston tulevat tehtävät ja haasteet.

6.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 5 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään viiden vuoden kaudeksi.

7.  Hallintoneuvoston on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa toimitusjohtajan toimikautta. Toimitusjohtaja kutsutaan tällaista toimikauden jatkamista edeltävän kuukauden kuluessa antamaan lausuma yhdelle tai useammalle Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle tai vastaaville valiokunnille ja vastaamaan valiokuntien jäsenten esittämiin kysymyksiin.

8.  Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua samaa toimea koskevaan uuteen valintamenettelyyn.

9.  Toimitusjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee äänivaltaisten jäsentensä enemmistön tai komission ehdotuksen perusteella.

10.  Hallintoneuvosto tekee päätökset toimitusjohtajan nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

11.  Toimitusjohtajan työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja. Toimitusjohtaja otetaan palvelukseen viraston väliaikaisena toimihenkilönä palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

26 artikla

Varatoimitusjohtaja

1.  Varatoimitusjohtaja avustaa toimitusjohtajaa. Varatoimitusjohtaja toimii toimitusjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa. Toimitusjohtaja asettaa varatoimitusjohtajan tehtävät.

2.  Hallintoneuvosto nimittää varatoimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdotuksesta. Varatoimitusjohtaja nimitetään ansioiden ja asianmukaisten hallinto- ja johtamistaitojen perusteella, mukaan lukien merkityksellinen työkokemus. Toimitusjohtaja esittää varatoimitusjohtajan tehtävään vähintään kolmea ehdokasta. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Hallintoneuvostolla on valtuudet erottaa varatoimitusjohtaja päätöksellä, jonka se tekee äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

3.  Varatoimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Hallintoneuvosto voi jatkaa toimikautta kerran enintään viiden vuoden kaudeksi. Hallintoneuvosto tekee tämän päätöksen äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

27 artikla

Neuvoa-antavat ryhmät

1.  Seuraavat neuvoa-antavat ryhmät antavat hallintoneuvostolle asiantuntija-apua laaja-alaisiin tietojärjestelmiin liittyen ja erityisesti vuotuisen työohjelman ja vuotuisen toimintakertomuksen valmistelun yhteydessä:

a) 

SIS II -järjestelmän neuvoa-antava ryhmä;

b) 

VIS-järjestelmän neuvoa-antava ryhmä;

c) 

Eurodac-järjestelmän neuvoa-antava ryhmä;

d) 

EES- ja ETIAS-järjestelmien neuvoa-antava ryhmä;

▼M1

da) 

ECRIS-TCN-järjestelmän neuvoa-antava ryhmä;

▼C1

db) 

yhteentoimivuuden neuvoa-antava ryhmä.

▼B

e) 

mahdolliset muut laaja-alaisten tietojärjestelmien neuvoa-antavat ryhmät, kun asiaankuuluvan laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevassa unionin säädöksessä niin säädetään.

2.  Kukin sellainen jäsenvaltio, jota unionin oikeuden nojalla sitoo mikä tahansa tietyn laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskeva unionin säädös, ja komissio nimittävät kyseessä olevan laaja-alaisen tietojärjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään yhden jäsenen neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Myös Tanska nimittää jäsenen laaja-alaisen tietojärjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään, jos se pöytäkirjassa N:o 22 olevan 4 artiklan nojalla päättää saattaa kyseessä olevan laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevan unionin säädöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kukin Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Dublin- ja Eurodac-järjestelmiä koskeviin toimenpiteisiin osallistuva valtio, joka osallistuu tiettyyn laaja-alaiseen tietojärjestelmään, nimittää yhden jäsenen tämän laaja-alaisen tietojärjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään.

▼M2

3.  Europol, Eurojust ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto voivat kukin nimittää edustajan SIS II -järjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään.

Europol voi nimittää edustajan myös VIS-, Eurodac- ja EES- ja ETIAS-järjestelmien neuvoa-antaviin ryhmiin.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi nimittää edustajan myös EES- ja ETIAS-järjestelmien neuvoa-antavaan ryhmään.

Eurojust, Europol ja Euroopan syyttäjänvirasto voivat kukin nimittää edustajan ECRIS-TCN-järjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään.

Europol, Eurojust ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto voivat kukin nimittää edustajan yhteentoimivuuden neuvoa-antavaan ryhmään.

▼B

4.  Hallintoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä eivät saa kuulua mihinkään neuvoa-antavaan ryhmään. Toimitusjohtajalla tai toimitusjohtajan edustajalla on oikeus osallistua tarkkailijana kaikkiin neuvoa-antavien ryhmien kokouksiin.

5.  Neuvoa-antavat ryhmät tekevät tarvittaessa keskenään yhteistyötä. Neuvoa-antavien ryhmien toimintaa ja yhteistyötä koskevat menettelyt vahvistetaan viraston työjärjestyksessä.

6.  Kunkin neuvoa-antavan ryhmän jäsenten on lausuntoa valmistellessaan pyrittävä parhaansa mukaan saavuttamaan yksimielisyys. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, neuvoa-antavan ryhmän kantana pidetään jäsenten enemmistön kantaa perusteluineen. Myös vähemmistön kanta tai kannat perusteluineen kirjataan. Edellä olevaa 23 artiklan 3 ja 5 kohtaa sovelletaan tämän mukaisesti. Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Dublin- ja Eurodac-järjestelmiä koskeviin toimenpiteisiin osallistuvia valtioita edustavat jäsenet voivat esittää lausuntoja kysymyksistä, joissa heillä ei ole äänioikeutta.

7.  Kunkin jäsenvaltion ja Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Dublin- ja Eurodac-järjestelmiä koskeviin toimenpiteisiin osallistuvan valtion on helpotettava neuvoa-antavien ryhmien toimintaa.

8.  Neuvoa-antavien ryhmien puheenjohtajan osalta sovelletaan 21 artiklaa soveltuvin osin.IV LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

28 artikla

Henkilöstö

1.  Viraston henkilöstöön ja toimitusjohtajaan sovelletaan henkilöstösääntöjä sekä henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosäännöksiä, jotka on hyväksytty unionin toimielinten yhteisellä päätöksellä.

2.  Henkilöstösääntöjen soveltamiseksi virasto katsotaan virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 1 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi virastoksi.

3.  Viraston henkilöstö koostuu virkamiehistä, väliaikaisista toimihenkilöistä ja sopimussuhteisista toimihenkilöistä. Jos sopimukset, jotka toimitusjohtaja aikoo uusia, muuttuisivat palvelusuhteen ehtojen mukaisesti toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi, hallintoneuvoston on annettava siihen vuosittain suostumus.

4.  Virasto ei ota palvelukseen tilapäisiä työntekijöitä hoitamaan arkaluonteisina pidettäviä rahoitustehtäviä.

5.  Komissio ja jäsenvaltiot voivat siirtää tilapäisesti virkamiehiä ja kansallisia asiantuntijoita viraston palvelukseen. Hallintoneuvosto tekee päätöksen, jossa vahvistetaan säännöt kansallisten asiantuntijoiden siirtämisestä viraston palvelukseen.

6.  Virasto soveltaa asianmukaisia vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 17 artiklan soveltamista.

7.  Hallintoneuvosto vahvistaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 110 artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanosäännöt.

29 artikla

Yleinen etu

Hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenet sitoutuvat toimimaan yleisen edun mukaisesti. Heidän on annettava tätä varten vuosittainen kirjallinen sitoumus, joka on julkinen ja julkaistaan viraston verkkosivustolla.

Hallintoneuvoston jäsenten ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenten luettelo julkaistaan viraston verkkosivustolla.

30 artikla

Päätoimipaikkasopimus ja teknisiä toimipaikkoja koskevat sopimukset

1.  Viraston sijaintijäsenvaltioiden virastolle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä hallintoneuvoston jäseniin, toimitusjohtajaan, viraston muuhun henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä sijaintijäsenvaltioissa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan viraston kotipaikkaa koskevassa päätoimipaikkasopimuksessa ja teknisiä toimipaikkoja koskevissa sopimuksissa. Tällaiset sopimukset viraston ja viraston sijaintijäsenvaltioiden välillä tehdään sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on ne hyväksynyt.

2.  Viraston sijaintijäsenvaltioiden on tarjottava tarvittavat olosuhteet viraston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, mukaan lukien muun muassa monikieliset ja eurooppahenkiset koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset kulkuyhteydet.

31 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Virastoon sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa.

32 artikla

Vastuu

1.  Viraston sopimusperusteinen vastuu määräytyy asianomaiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaan.

2.  Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ratkaisu viraston tekemään sopimukseen mahdollisesti sisältyvän välityslausekkeen nojalla.

3.  Jos kyseessä on sopimuksenulkoinen vastuu, virasto korvaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti vahingon, jonka viraston yksiköt tai henkilöstön jäsenet ovat tehtäviään suorittaessaan aiheuttaneet.

4.  Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista riidat, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitettujen vahinkojen korvaamista.

5.  Viraston henkilöstön henkilökohtaisesta vastuusta virastoa kohtaan määrätään unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa.

33 artikla

Kielijärjestelyt

1.  Virastoon sovelletaan neuvoston asetuksen N:o 1 ( 10 ) säännöksiä.

2.  Edellä 19 artiklan 1 kohdan r alakohdassa tarkoitettu yhtenäinen ohjelma-asiakirja ja 19 artiklan 1 kohdan t alakohdassa tarkoitettu vuotuinen toimintakertomus laaditaan kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 342 artiklan nojalla tehtyjen päätösten soveltamista.

3.  Hallintoneuvosto voi antaa päätöksen työkielistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdassa säädettyjen velvollisuuksien soveltamista.

4.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

34 artikla

Avoimuus ja tiedottaminen

1.  Viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001.

2.  Hallintoneuvosto hyväksyy toimitusjohtajan esityksestä asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt viipymättä.

3.  Päätöksistä, jotka virasto tekee asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla, voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai nostaa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

4.  Virasto huolehtii laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien unionin säädösten mukaisesta tiedottamisesta ja voi harjoittaa omasta aloitteestaan tiedotustoimintaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Virasto huolehtii erityisesti siitä, että 19 artiklan 1 kohdan r, t, ii, jj, kk ja ll alakohdassa ja 47 artiklan 9 kohdassa säädetyn julkaisemisen lisäksi yleisölle ja asianomaisille osapuolille annetaan nopeasti objektiivista, paikkansapitävää, luotettavaa, kattavaa ja helppotajuista tietoa viraston työstä. Resurssien osoittaminen tiedotustoimiin ei saa haitata 3–16 artiklassa tarkoitettujen viraston tehtävien tehokasta hoitamista. Tiedotustoimet on toteutettava hallintoneuvoston hyväksymien asiaankuuluvien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

5.  Luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on oikeus käyttää mitä tahansa unionin virallista kieltä lähettäessään kirjallisia viestejä virastolle. Kyseisillä henkilöillä on oikeus saada vastaus samalla kielellä.

35 artikla

Tietosuoja

1.  Viraston suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725.

2.  Hallintoneuvosto hyväksyy toimenpiteet, joiden mukaisesti virasto soveltaa asetusta (EU) 2018/1725, mukaan lukien tietosuojavastaavaa koskevat toimenpiteet. Kyseiset toimenpiteet hyväksytään Euroopan tietosuojavaltuutetun kuulemisen jälkeen.

36 artikla

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

1.  Virasto voi käsitellä henkilötietoja ainoastaan seuraavissa tarkoituksissa:

a) 

kun se on tarpeen virastolle unionin oikeudessa osoitettujen, laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisen hallinnointiin liittyvien tehtävien hoitamiseksi;

b) 

kun se on tarpeen viraston hallinnollisten tehtävien hoitamiseksi.

2.  Kun virasto käsittelee henkilötietoja tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisessa tarkoituksessa, sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725, sanotun kuitenkaan rajoittamatta järjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien unionin säädösten sisältämien tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevien erityisten säännösten soveltamista.

37 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevat turvallisuussäännöt

1.  Virasto hyväksyy omat turvallisuussääntönsä, jotka perustuvat Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevissa komission turvallisuussäännöissä vahvistettuihin periaatteisiin ja sääntöihin, muun muassa tällaisten tietojen vaihtamista kolmansien valtioiden kanssa, käsittelyä ja tallentamista koskeviin sääntöihin, jotka on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 ( 11 ) ja (EU, Euratom) 2015/444 ( 12 ). Turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoa kolmannen valtion asiaankuuluvien viranomaisten kanssa koskeville hallinnollisille järjestelyille tai, jos tällaisia järjestelyjä ei ole, Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen poikkeukselliselle tapauskohtaiselle luovuttamiselle tällaisille viranomaisille on saatava komission ennakkohyväksyntä.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut turvallisuussäännöt komission hyväksyttyä ne. Virasto voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen tehtäviinsä liittyvää tietojenvaihtoa komission ja jäsenvaltioiden sekä tarpeen mukaan asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa. Virasto kehittää tietojärjestelmän, jolla voidaan vaihtaa turvallisuusluokiteltuja tietoja komission, jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa päätöksen (EU, Euratom) 2015/444 mukaisesti, ja käyttää kyseistä tietojärjestelmää. Hallintoneuvosto tekee tämän asetuksen 2 artiklan ja 19 artiklan 1 kohdan z alakohdan mukaisesti päätöksen sellaisesta viraston sisäisestä rakenteesta, jota asianmukaisten turvallisuusperiaatteiden noudattaminen edellyttää.

38 artikla

Viraston turvallisuus

1.  Virasto vastaa turvallisuudesta ja järjestyksen ylläpitämisestä rakennuksissa, tiloissa ja maa-alueilla, jotka ovat sen käytössä. Virasto noudattaa laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevissa unionin säädöksissä säädettyjä turvallisuusperiaatteita ja niiden asiaankuuluvia säännöksiä.

2.  Viraston sijaintijäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tehokkaat ja riittävät toimenpiteet järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi viraston käytössä olevien rakennusten, tilojen ja maa-alueiden välittömässä läheisyydessä ja huolehdittava viraston asianmukaisesta suojelusta viraston kotipaikkaa koskevan päätoimipaikkasopimuksen sekä teknisiä toimipaikkoja ja varayksiköitä koskevien sopimusten mukaisesti sekä taattava samalla viraston valtuuttamille henkilöille vapaa pääsy kyseisiin rakennuksiin, tiloihin ja maa-alueille.

39 artikla

Arviointi

1.  Komissio arvioi hallintoneuvostoa kuultuaan ja antamiensa ohjeiden mukaisesti viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, sijaintipaikkoihin ja tehtäviin viimeistään 12 päivänä joulukuuta 2023 ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Arvioinnissa tarkastellaan myös tämän asetuksen täytäntöönpanoa sekä sitä, miten ja missä määrin virasto todellisuudessa osallistuu laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiiviseen hallinnointiin ja koordinoidun, kustannustehokkaan ja johdonmukaisen unionin tason tietotekniikkaympäristön luomiseen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Kyseisessä arvioinnissa käsitellään erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia. Hallintoneuvosto voi antaa komissiolle suosituksia tämän asetuksen muuttamisesta.

2.  Jos komissio katsoo, ettei viraston toiminnan jatkaminen ole enää perusteltua sille asetettuihin tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin nähden, se voi ehdottaa, että tätä asetusta muutetaan vastaavasti tai että se kumotaan.

3.  Komissio raportoi 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle. Arvioinnin tulokset julkistetaan.

40 artikla

Hallinnolliset tutkimukset

Euroopan oikeusasiamies voi tutkia viraston toimintaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan mukaisesti.

41 artikla

Yhteistyö unionin toimielinten, elinten ja laitosten kanssa

1.  Virasto tekee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa yhteistyötä komission ja erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella perustettujen muiden unionin toimielinten, elinten ja laitosten kanssa ja etenkin Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa, jotta voidaan toteuttaa muun muassa koordinointia ja säästöjä, välttää päällekkäisyyksiä sekä edistää synergiaa ja täydentävyyttä niiden kunkin toiminnassa.

2.  Virasto tekee yhteistyötä komission kanssa sellaisen työjärjestelyn puitteissa, jossa vahvistetaan operatiiviset työmenetelmät.

3.  Virasto tutustuu verkko- ja tietoturvallisuutta koskeviin Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston suosituksiin ja toteuttaa tarvittaessa niitä koskevia jatkotoimia.

4.  Yhteistyö unionin elinten ja laitosten kanssa toteutetaan työjärjestelyjen puitteissa. Hallintoneuvosto antaa luvan tällaisille työjärjestelyille ottaen huomioon komission lausunnon. Jos virasto ei noudata komission lausuntoa, se ilmoittaa perustelunsa. Näissä työjärjestelyissä voidaan määrätä palvelujen jakamisesta tarvittaessa virastojen kesken joko sijaintipaikkojen läheisyyden tai toimialan perusteella virastojen toimivaltuuksien rajoissa ja rajoittamatta niiden keskeisiä tehtäviä. Näissä työjärjestelyissä voidaan ottaa käyttöön kustannusten takaisinperintämekanismi.

5.  Unionin toimielimet, elimet ja laitokset käyttävät virastolta saamiaan tietoja ainoastaan toimivaltansa rajoissa ja sikäli kuin ne kunnioittavat perusoikeuksia, tietosuojavaatimukset mukaan lukien. Viraston käsittelemien henkilötietojen välittämisessä eteenpäin tai niiden muussa ilmaisemisessa unionin toimielimille, elimille tai laitoksille sovelletaan henkilötietojen siirtoa koskevia erityisiä työjärjestelyjä, ja siihen tarvitaan Euroopan tietosuojavaltuutetun ennakkohyväksyntä. Kaiken viraston suorittaman henkilötietojen siirtämisen on oltava 35 ja 36 artiklan mukaista. Turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelyn osalta tällaisilla työjärjestelyillä on varmistettava, että kyseinen unionin toimielin, elin tai laitos noudattaa viraston soveltamia turvallisuussääntöjä ja -vaatimuksia vastaavia sääntöjä ja vaatimuksia.

42 artikla

Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Dublin- ja Eurodac-järjestelmiä koskeviin toimenpiteisiin osallistuvien maiden osallistuminen

1.  Viraston toimintaan voivat osallistua maat, jotka ovat tehneet unionin kanssa sopimuksen osallistumisestaan Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Dublin- ja Eurodac-järjestelmiä koskeviin toimenpiteisiin.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten asiaankuuluvien määräysten mukaisesti tehdään järjestelyjä, joissa erityisesti määritetään, miten ja missä määrin 1 kohdassa tarkoitetut maat osallistuvat viraston toimintaan, ja annetaan tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien määräykset rahoitusosuuksista, henkilöstöstä ja äänioikeudesta.

43 artikla

Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen ja muiden asiaankuuluvien yhteisöjen kanssa

1.  Jos unionin säädöksessä niin säädetään ja siinä määrin kuin se on tarpeen viraston tehtävien hoitamiseksi, virasto voi työjärjestelyistä sopimalla luoda ja pitää yllä suhteita kansainvälisiin järjestöihin ja niiden alaisiin elimiin, joihin sovelletaan kansainvälistä julkisoikeutta, tai muihin asiaankuuluviin yhteisöihin tai elimiin, jotka on perustettu kahden tai useamman maan välisellä sopimuksella tai tällaisen sopimuksen perusteella.

2.  Työjärjestelyistä voidaan sopia 1 kohdan mukaisesti erityisesti tällaisen yhteistyön laajuuden, luonteen, tarkoituksen ja määrän täsmentämiseksi. Tällaisista työjärjestelyistä voidaan sopia ainoastaan hallintoneuvoston luvalla komission annettua siihen ennakkohyväksyntänsä.V LUKU

TALOUSARVION LAATIMINEN JA RAKENNE1 OSASTO

Yhtenäinen ohjelma-asiakirja

44 artikla

Yhtenäinen ohjelma-asiakirja

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain luonnoksen seuraavan vuoden yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 32 artiklan ja tämän asetuksen 49 artiklan nojalla hyväksyttyjen viraston varainhoitosääntöjen asiaankuuluvan säännöksen mukaisesti ottaen huomioon komission antamat ohjeet.

Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan on sisällettävä monivuotinen ohjelma, vuotuinen työohjelma sekä viraston talousarvio ja sen resursseja koskevia tietoja, jotka esitetään yksityiskohtaisesti 49 artiklan nojalla hyväksytyissä viraston varainhoitosäännöissä.

2.  Hallintoneuvosto hyväksyy yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen neuvoa-antavia ryhmiä kuultuaan ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta samoin kuin kyseisen asiakirjan mahdolliset päivitetyt versiot.

3.  Hallintoneuvosto hyväksyy yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ennen kunkin vuoden 30 päivää marraskuuta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä ja vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti komission lausunnon huomioon ottaen. Hallintoneuvosto huolehtii siitä, että yhtenäisen ohjelma-asiakirjan lopullinen versio toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ja että se julkaistaan.

4.  Yhtenäisestä ohjelma-asiakirjasta tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti hyväksytty, ja sitä on tarvittaessa mukautettava talousarviota vastaavasti. Hyväksytty yhtenäinen ohjelma-asiakirja toimitetaan sitten Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ja julkaistaan.

5.  Seuraavan vuoden vuotuisessa työohjelmassa esitetään yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset, tulosindikaattorit mukaan lukien. Lisäksi siinä esitetään kuvaus rahoitettavista toimista ja maininta kuhunkin toimeen osoitetuista taloudellisista ja henkilöresursseista toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 6 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä ilmoitetaan selkeästi, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät merkittävät muutokset hyväksytään samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää toimitusjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

6.  Monivuotisessa ohjelmassa vahvistetaan yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja tulosindikaattorit. Siinä esitetään myös resursseja koskeva suunnitelma, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma. Resursseja koskevaa suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Strategista ohjelmaa päivitetään tarvittaessa ja erityisesti 39 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi.

45 artikla

Talousarvion laatiminen

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain, viraston toteuttamat toimet huomioon ottaen, viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen, johon sisältyy esitys henkilöstötaulukoksi, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle.

2.  Hallintoneuvosto laatii toimitusjohtajan laatiman ennakkoarvioluonnoksen perusteella viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvioehdotuksen, johon sisältyy esitys henkilöstötaulukoksi. Hallintoneuvosto toimittaa sen viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta komissiolle ja Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Dublin- ja Eurodac-järjestelmiä koskeviin toimenpiteisiin osallistuville maille osana yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa.

3.  Komissio toimittaa ennakkoarvioehdotuksen unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä budjettivallan käyttäjälle.

4.  Ennakkoarvioehdotuksen perusteella komissio sisällyttää unionin yleistä talousarviota koskevaan esitykseen määrärahat, joita se pitää henkilöstötaulukon perusteella välttämättöminä, sekä yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän ja toimittaa talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 313 ja 314 artiklan mukaisesti.

5.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy virastolle annettavaa rahoitusta koskevat määrärahat.

6.  Budjettivallan käyttäjä vahvistaa viraston henkilöstötaulukon.

7.  Hallintoneuvosto hyväksyy viraston talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti hyväksytty. Viraston talousarviota muutetaan tarvittaessa unionin yleisen talousarvion mukaisesti.

8.  Muutokset viraston talousarvioon ja henkilöstötaulukkoon tehdään noudattaen samaa menettelyä, jota sovelletaan alkuperäisen talousarvion hyväksymiseen.

9.  Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta sen talousarvion rahoittamiseen, ja erityisesti hankkeita, jotka liittyvät kiinteistöihin, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan 5 kohdan soveltamista. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle. Jos jompikumpi budjettivallan käyttäjä aikoo antaa lausunnon, se ilmoittaa hallintoneuvostolle tästä aikomuksestaan kahden viikon kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon hankkeesta. Jos tällaista lausuntoa ei anneta, virasto voi käynnistää suunnitellun hankkeen. Kaikkiin rakennushankkeisiin, joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus viraston talousarvioon, sovelletaan delegoitua asetusta (EU) N:o 1271/2013.2 OSASTO

Talousarvion esittäminen, toteuttaminen ja valvonta

46 artikla

Talousarvion rakenne

1.  Viraston kaikista tuloista ja menoista laaditaan kutakin kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten ennakkoarvio, jonka perusteella tulot ja menot otetaan viraston talousarvioon.

2.  Viraston talousarvioon otettavien tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

3.  Viraston tulot koostuvat seuraavista, rajoittamatta kuitenkaan muita tulomuotoja:

a) 

unionin yleiseen talousarvioon (komissiota koskevaan pääluokkaan) otettu unionin rahoitusosuus;

b) 

sellaisten Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Dublin- ja Eurodac-järjestelmiä koskeviin toimenpiteisiin osallistuvien maiden rahoitusosuus, jotka osallistuvat viraston toimintaan asiaa koskevien sopimusten ja 42 artiklassa tarkoitettujen, niiden rahoitusosuuden määrittävien järjestelyjen mukaisesti;

c) 

unionin rahoitusosuus, joka annetaan valtuutussopimusten muodossa 49 artiklan nojalla hyväksyttyjen viraston varainhoitosääntöjen ja unionin politiikkoja tukeviin asianomaisiin välineisiin sovellettavien säännösten mukaisesti;

d) 

rahoitusosuudet, jotka jäsenvaltiot maksavat niille tarjotuista palveluista 16 artiklassa tarkoitetun valtuutussopimuksen mukaisesti;

e) 

unionin elinten ja laitosten kustannusten takaisinperintää varten suorittamat maksut niille tarjotuista palveluista 41 artiklassa tarkoitettujen työjärjestelyjen mukaisesti; ja

f) 

jäsenvaltioiden mahdollinen vapaaehtoinen rahoitusosuus.

4.  Viraston menoihin kuuluvat henkilökunnan palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä toimintamenot.

47 artikla

Talousarvion toteuttaminen ja valvonta

1.  Toimitusjohtaja huolehtii viraston talousarvion toteuttamisesta.

2.  Toimitusjohtaja toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle kaikki arviointimenettelyjen tulosten kannalta tärkeät tiedot.

3.  Viraston tilinpitäjä toimittaa varainhoitovuoden n alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden n + 1 maaliskuun 1 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 245 artiklan mukaisesti.

4.  Toimitusjohtaja toimittaa selvityksen vuoden n talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään vuoden n + 1 maaliskuun 31 päivänä.

5.  Komission tilinpitäjä toimittaa viraston vuoden n alustavan tilinpäätöksen konsolidoituna komission tilinpäätöksen kanssa tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään vuoden n + 1 maaliskuun 31 päivänä.

6.  Saatuaan viraston alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on esittänyt asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 246 artiklan nojalla, toimitusjohtaja laatii viraston lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

7.  Hallintoneuvosto antaa lausunnon viraston vuoden n lopullisesta tilinpäätöksestä.

8.  Toimitusjohtaja toimittaa viimeistään vuoden n + 1 heinäkuun 1 päivänä lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Dublin- ja Eurodac-järjestelmiä koskeviin toimenpiteisiin osallistuville maille.

9.  Vuoden n lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään vuoden n + 1 marraskuun 15 päivänä.

10.  Toimitusjohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään vuoden n + 1 syyskuun 30 päivänä. Toimitusjohtaja toimittaa tämän vastauksen myös hallintoneuvostolle.

11.  Toimitusjohtaja antaa asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 261 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki vuotta n koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi tarvittavat tiedot.

12.  Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta toimitusjohtajalle vuoden n talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden ennen vuoden n + 2 toukokuun 15 päivää.

48 artikla

Eturistiriitojen estäminen

Virasto hyväksyy sisäiset säännöt, joissa edellytetään, että sen hallintoneuvoston ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenet ja henkilöstön jäsenet välttävät tehtävänsä tai toimikautensa aikana tilanteita, jotka voivat aiheuttaa eturistiriidan, ja ilmoittavat tällaisista tilanteista. Kyseiset sisäiset säännöt julkaistaan viraston verkkosivustolla.

49 artikla

Varainhoitosäännöt

Hallintoneuvosto hyväksyy virastoon sovellettavat varainhoitosäännöt komissiota kuultuaan. Ne voivat poiketa delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 1271/2013 ainoastaan, jos viraston toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa.

50 artikla

Petostentorjunta

1.  Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi sovelletaan asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetusta (EU) 2017/1939.

2.  Virasto liittyy 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa viipymättä sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan viraston kaikkiin työntekijöihin.

3.  Tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien virastolta unionin rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikan päällä suoritettavia tarkastuksia.

4.  OLAF voi asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 ( 13 ) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti tehdä tutkimuksia, mukaan luettuina paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, selvittääkseen, onko viraston rahoittamaan avustukseen tai sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

5.  Viraston sopimuksiin, avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on sisällytettävä määräyksiä, joissa nimenomaisesti annetaan tilintarkastustuomioistuimelle, OLAFille ja EPPOlle valtuudet tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia kukin oman toimivaltansa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2, 3 ja 4 kohdan soveltamista.VI LUKU

MUIDEN UNIONIN SÄÄDÖSTEN MUUTTAMINEN

51 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1987/2006 15 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.  Tietokantaa hallinnoiva viranomainen vastaa kaikista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä, erityisesti seuraavista:

a) 

valvonta;

b) 

turvallisuus;

c) 

jäsenvaltioiden ja viestintäinfrastruktuurin tarjoajan välisten suhteiden koordinointi;

d) 

talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät;

e) 

hankinnat ja uusimiset; ja

f) 

sopimusasiat.”

52 artikla

Päätöksen 2007/533/YOS muuttaminen

Korvataan päätöksen 2007/533/YOS 15 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.  Tietokantaa hallinnoiva viranomainen vastaa myös kaikista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä, erityisesti seuraavista:

a) 

valvonta;

b) 

turvallisuus;

c) 

jäsenvaltioiden ja viestintäinfrastruktuurin tarjoajan välisten suhteiden koordinointi;

d) 

talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät;

e) 

hankinnat ja uusimiset; ja

f) 

sopimusasiat.”VII LUKU

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

53 artikla

Oikeusseuraanto

1.  Tällä asetuksella perustettava virasto on asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston oikeusseuraaja kaikkien sen tekemien sopimusten, sitä velvoittavien sitoumusten ja kaiken sen hankkiman omaisuuden suhteen.

2.  Tämä asetus ei vaikuta asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustetun viraston tekemien sopimusten, työjärjestelyjen eikä yhteisymmärryspöytäkirjojen oikeudelliseen sitovuuteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niihin tämän asetuksen nojalla tehtäviä mahdollisia muutoksia.

54 artikla

Hallintoneuvostoa ja neuvoa-antavia ryhmiä koskevat siirtymäjärjestelyt

1.  Asetuksen (EU) N:o 1077/2011 13 ja 14 artiklan mukaisesti nimitetyt hallintoneuvoston jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jatkavat tehtävissään toimikausiensa loppuun.

2.  Asetuksen (EU) N:o 1077/2011 19 artiklan mukaisesti nimitetyt neuvoa-antavien ryhmien jäsenet, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat jatkavat tehtävissään toimikautensa loppuun.

55 artikla

Hallintoneuvoston hyväksymien sisäisten sääntöjen voimassaolo

Hallintoneuvoston asetuksen (EU) N:o 1077/2011 perusteella hyväksymät sisäiset säännöt ja toimenpiteet pysyvät voimassa 11 päivän joulukuuta 2018 jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niihin tämän asetuksen nojalla mahdollisesti tehtäviä muutoksia.

56 artikla

Toimitusjohtajaa koskevat siirtymäsäännökset

Asetuksen (EU) N:o 1077/2011 18 artiklan nojalla nimitetty vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimitusjohtaja osoitetaan toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi hoitamaan tämän asetuksen 24 artiklassa säädettyjä viraston toimitusjohtajan tehtäviä. Muut häntä koskevat sopimusehdot säilyvät muuttumattomina. Jos päätös toimitusjohtajan toimikauden jatkamisesta asetuksen (EU) N:o 1077/2011 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytään ennen 11 päivää joulukuuta 2018, toimikautta jatketaan automaattisesti 31 päivään lokakuuta 2022.VIII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

57 artikla

Korvaaminen ja kumoaminen

Korvataan asetus (EU) N:o 1077/2011 niiden jäsenvaltioiden osalta, joita tämä asetus sitoo.

Näin ollen asetus (EU) N:o 1077/2011 kumotaan.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joita tämä asetus sitoo, viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

58 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 11 päivästä joulukuuta 2018. Tämän asetuksen 19 artiklan 1 kohdan x alakohdan, 24 artiklan 3 kohdan h ja i alakohdan sekä 50 artiklan 5 kohdan viittauksia EPPOon ja tämän asetuksen 50 artiklan 1 kohdan viittauksia asetukseen (EU) 2017/1939 sovelletaan kuitenkin asetuksen (EU) 2017/1939 120 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa komission päätöksessä vahvistettavasta päivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.
LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKOAsetus (EU) N:o 1077/2011

Tämä asetus

 

 

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 ja 4 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 5 kohta

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan 6 kohta

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

5 a artikla

6 artikla

7 artikla

8 artikla

6 artikla

9 artikla

10 artikla

7 artiklan 1 ja 2 kohta

11 artiklan 1 kohta

7 artiklan 3 kohta

11 artiklan 2 kohta

7 artiklan 4 kohta

11 artiklan 3 kohta

7 artiklan 5 kohta

11 artiklan 4 kohta

7 artiklan 6 kohta

11 artiklan 5 kohta

12 artikla

13 artikla

8 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohta

14 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohta

14 artiklan 3 kohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

15 artiklan 1 ja 2 kohta

15 artiklan 3 kohta

15 artiklan 4 kohta

16 artikla

10 artiklan 1 ja 2 kohta

17 artiklan 1 ja 2 kohta

10 artiklan 3 kohta

24 artiklan 2 kohta

10 artiklan 4 kohta

17 artiklan 3 kohta

17 artiklan 4 kohta

17 artiklan 5 kohta

11 artikla

18 artikla

12 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohdan a alakohta

19 artiklan 1 kohdan b alakohta

12 artiklan 1 kohdan a alakohta

19 artiklan 1 kohdan c alakohta

12 artiklan 1 kohdan b alakohta

19 artiklan 1 kohdan d alakohta

12 artiklan 1 kohdan c alakohta

19 artiklan 1 kohdan e alakohta

19 artiklan 1 kohdan f alakohta

12 artiklan 1 kohdan d alakohta

19 artiklan 1 kohdan g alakohta

19 artiklan 1 kohdan h alakohta

19 artiklan 1 kohdan i alakohta

19 artiklan 1 kohdan j alakohta

19 artiklan 1 kohdan k alakohta

12 artiklan 1 kohdan e alakohta

19 artiklan 1 kohdan l alakohta

19 artiklan 1 kohdan m alakohta

12 artiklan 1 kohdan f alakohta

19 artiklan 1 kohdan n alakohta

12 artiklan 1 kohdan g alakohta

19 artiklan 1 kohdan o alakohta

19 artiklan 1 kohdan p alakohta

12 artiklan 1 kohdan h alakohta

19 artiklan 1 kohdan q alakohta

12 artiklan 1 kohdan i alakohta

19 artiklan 1 kohdan q alakohta

12 artiklan 1 kohdan j alakohta

19 artiklan 1 kohdan r alakohta

19 artiklan 1 kohdan s alakohta

12 artiklan 1 kohdan k alakohta

19 artiklan 1 kohdan t alakohta

12 artiklan 1 kohdan l alakohta

19 artiklan 1 kohdan u alakohta

12 artiklan 1 kohdan m alakohta

19 artiklan 1 kohdan v alakohta

12 artiklan 1 kohdan n alakohta

19 artiklan 1 kohdan w alakohta

12 artiklan 1 kohdan o alakohta

19 artiklan 1 kohdan x alakohta

19 artiklan 1 kohdan y alakohta

12 artiklan 1 kohdan p alakohta

19 artiklan 1 kohdan z alakohta

12 artiklan 1 kohdan q alakohta

19 artiklan 1 kohdan bb alakohta

12 artiklan 1 kohdan r alakohta

19 artiklan 1 kohdan cc alakohta

12 artiklan 1 kohdan s alakohta

19 artiklan 1 kohdan dd alakohta

12 artiklan 1 kohdan t alakohta

19 artiklan 1 kohdan ff alakohta

12 artiklan 1 kohdan u alakohta

19 artiklan 1 kohdan gg alakohta

12 artiklan 1 kohdan v alakohta

19 artiklan 1 kohdan hh alakohta

12 artiklan 1 kohdan w alakohta

19 artiklan 1 kohdan ii alakohta

12 artiklan 1 kohdan x alakohta

19 artiklan 1 kohdan jj alakohta

19 artiklan 1 kohdan ll alakohta

12 artiklan 1 kohdan y alakohta

19 artiklan 1 kohdan mm alakohta

12 artiklan 1 kohdan z alakohta

19 artiklan 1 kohdan nn alakohta

19 artiklan 1 kohdan oo alakohta

12 artiklan 1 kohdan aa alakohta

19 artiklan 1 kohdan pp alakohta

12 artiklan 1 kohdan sa alakohta

19 artiklan 1 kohdan ee alakohta

12 artiklan 1 kohdan xa alakohta

19 artiklan 1 kohdan kk alakohta

12 artiklan 1 kohdan za alakohta

19 artiklan 1 kohdan mm alakohta

19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

19 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohta

19 artiklan 3 kohta

13 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 ja 3 kohta

20 artiklan 2 kohta

13 artiklan 4 kohta

20 artiklan 3 kohta

13 artiklan 5 kohta

20 artiklan 4 kohta

14 artiklan 1 ja 3 kohta

21 artiklan 1 kohta

14 artiklan 2 kohta

21 artiklan 2 kohta

15 artiklan 1 kohta

22 artiklan 1 ja 3 kohta

15 artiklan 2 kohta

22 artiklan 2 kohta

15 artiklan 3 kohta

22 artiklan 5 kohta

15 artiklan 4 ja 5 kohta

22 artiklan 4 kohta

15 artiklan 6 kohta

22 artiklan 6 kohta

16 artiklan 1–5 kohta

23 artiklan 1–5 kohta

23 artiklan 6 kohta

16 artiklan 6 kohta

23 artiklan 7 kohta

16 artiklan 7 kohta

23 artiklan 8 kohta

17 artiklan 1 ja 4 kohta

24 artiklan 1 kohta

17 artiklan 2 kohta

17 artiklan 3 kohta

17 artiklan 5 ja 6 kohta

24 artiklan 3 kohta

17 artiklan 5 kohdan a alakohta

24 artiklan 3 kohdan a alakohta

17 artiklan 5 kohdan b alakohta

24 artiklan 3 kohdan b alakohta

17 artiklan 5 kohdan c alakohta

24 artiklan 3 kohdan c alakohta

17 artiklan 5 kohdan d alakohta

24 artiklan 3 kohdan o alakohta

17 artiklan 5 kohdan e alakohta

22 artiklan 2 kohta

17 artiklan 5 kohdan f alakohta

19 artiklan 2 kohta

17 artiklan 5 kohdan g alakohta

24 artiklan 3 kohdan p alakohta

17 artiklan 5 kohdan h alakohta

24 artiklan 3 kohdan q alakohta

17 artiklan 6 kohdan a alakohta

24 artiklan 3 kohdan d ja g alakohta

17 artiklan 6 kohdan b alakohta

24 artiklan 3 kohdan k alakohta

17 artiklan 6 kohdan c alakohta

24 artiklan 3 kohdan d alakohta

17 artiklan 6 kohdan d alakohta

24 artiklan 3 kohdan l alakohta

17 artiklan 6 kohdan e alakohta

17 artiklan 6 kohdan f alakohta

17 artiklan 6 kohdan g alakohta

24 artiklan 3 kohdan r alakohta

17 artiklan 6 kohdan h alakohta

24 artiklan 3 kohdan s alakohta

17 artiklan 6 kohdan i alakohta

24 artiklan 3 kohdan t alakohta

17 artiklan 6 kohdan j alakohta

24 artiklan 3 kohdan v alakohta

17 artiklan 6 kohdan k alakohta

24 artiklan 3 kohdan u alakohta

17 artiklan 7 kohta

24 artiklan 4 kohta

24 artiklan 5 kohta

18 artikla

25 artikla

18 artiklan 1 kohta

25 artiklan 1 ja 10 kohta

18 artiklan 2 kohta

25 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

18 artiklan 3 kohta

25 artiklan 5 kohta

18 artiklan 4 kohta

25 artiklan 6 kohta

18 artiklan 5 kohta

25 artiklan 7 kohta

18 artiklan 6 kohta

24 artiklan 1 kohta

25 artiklan 8 kohta

18 artiklan 7 kohta

25 artiklan 9 ja 10 kohta

25 artiklan 11 kohta

26 artikla

19 artikla

27 artikla

20 artikla

28 artikla

20 artiklan 1 ja 2 kohta

28 artiklan 1 ja 2 kohta

20 artiklan 3 kohta

20 artiklan 4 kohta

28 artiklan 3 kohta

20 artiklan 5 kohta

28 artiklan 4 kohta

20 artiklan 6 kohta

28 artiklan 5 kohta

20 artiklan 7 kohta

28 artiklan 6 kohta

20 artiklan 8 kohta

28 artiklan 7 kohta

21 artikla

29 artikla

22 artikla

30 artikla

23 artikla

31 artikla

24 artikla

32 artikla

25 artiklan 1 ja 2 kohta

33 artiklan 1 ja 2 kohta

33 artiklan 3 kohta

25 artiklan 3 kohta

33 artiklan 4 kohta

26 ja 27 artikla

34 artikla

28 artiklan 1 kohta

35 artiklan 1 kohta ja 36 artiklan 2 kohta

28 artiklan 2 kohta

35 artiklan 2 kohta

36 artiklan 1 kohta

29 artiklan 1 ja 2 kohta

37 artiklan 1 kohta

29 artiklan 3 kohta

37 artiklan 2 kohta

30 artikla

38 artikla

31 artiklan 1 kohta

39 artiklan 1 kohta

31 artiklan 2 kohta

39 artiklan 1 ja 3 kohta

39 artiklan 2 kohta

40 artikla

41 artikla

43 artikla

44 artikla

32 artiklan 1 kohta

46 artiklan 3 kohta

32 artiklan 2 kohta

46 artiklan 4 kohta

32 artiklan 3 kohta

46 artiklan 2 kohta

32 artiklan 4 kohta

45 artiklan 2 kohta

32 artiklan 5 kohta

45 artiklan 2 kohta

32 artiklan 6 kohta

44 artiklan 2 kohta

32 artiklan 7 kohta

45 artiklan 3 kohta

32 artiklan 8 kohta

45 artiklan 4 kohta

32 artiklan 9 kohta

45 artiklan 5 ja 6 kohta

32 artiklan 10 kohta

45 artiklan 7 kohta

32 artiklan 11 kohta

45 artiklan 8 kohta

32 artiklan 12 kohta

45 artiklan 9 kohta

33 artiklan 1–4 kohta

47 artiklan 1–4 kohta

47 artiklan 5 kohta

33 artiklan 5 kohta

47 artiklan 6 kohta

33 artiklan 6 kohta

47 artiklan 7 kohta

33 artiklan 7 kohta

47 artiklan 8 kohta

33 artiklan 8 kohta

47 artiklan 9 kohta

33 artiklan 9 kohta

47 artiklan 10 kohta

33 artiklan 10 kohta

47 artiklan 11 kohta

33 artiklan 11 kohta

47 artiklan 12 kohta

48 artikla

34 artikla

49 artikla

35 artiklan 1 ja 2 kohta

50 artiklan 1 ja 2 kohta

50 artiklan 3 kohta

35 artiklan 3 kohta

50 artiklan 4 ja 5 kohta

36 artikla

37 artikla

42 artikla

51 artikla

52 artikla

53 artikla

54 artikla

55 artikla

56 artikla

57 artikla

38 artikla

58 artikla

Liite( ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31).

( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/816, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 1).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/817, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/818 annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasiat) yhteentoimivuudelle ja asetuksen (EU) 2018/1726, asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) 2019/816 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 85).

( 3 ) Neuvoston direktiivi 2004/82/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 24).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 132).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1861, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 14).

( 5 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56).

( 6 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/816, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, niiden jäsenvaltioiden yksilöimistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 1).

( 6 ) Neuvoston asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58).

( 6 ) Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

( 6 ) Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

( 6 ) Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

Top