EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0033-20180111

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/33, annettu 28 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU mukaisista maksuerittelyn ja sen yhteisen tunnuksen standardoituun esitystapaan sovellettavista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/33/2018-01-11

02018R0033 — FI — 11.01.2018 — 000.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/33,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU mukaisista maksuerittelyn ja sen yhteisen tunnuksen standardoituun esitystapaan sovellettavista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 006 11.1.2018, s. 26)


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 221, 31.8.2018, s.  3 (2018/33,)
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/33,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU mukaisista maksuerittelyn ja sen yhteisen tunnuksen standardoituun esitystapaan sovellettavista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Maksuerittelyn ja sen yhteisen tunnuksen malli

1.  Maksupalveluntarjoajan on käytettävä liitteessä vahvistettua mallia ja täytettävä se 2–18 artiklassa esitetyllä tavalla.

2.  Maksuerittelyä täyttäessään maksupalveluntarjoaja ei saa tehdä malliin muita kuin tässä asetuksessa säädettyjä muutoksia. Maksupalveluntarjoajan on noudatettava erityisesti mallissa vahvistettua tietojen, otsakkeiden ja alaotsakkeiden järjestystä.

3.  Maksuerittelyn on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) se on esitettävä pystyasennossa olevan A4-sivun muodossa;

b) sen ensimmäisen sivun ylälaidassa on oltava otsake ”Maksuerittely” keskitettynä ja sijoitettuna asiakirjan vasemmassa yläkulmassa olevan maksupalveluntarjoajan tunnuksen ja oikeassa yläkulmassa olevan yhteisen tunnuksen väliin;

c) siinä on oltava yhteinen tunnus, joka ei saa olla kooltaan suurempi kuin 2,5 cm × 2,5 cm ja joka on esitettävä liitteessä säädetyn mallin mukaisesti;

d) siinä on käytettävä kirjasinlajia Arial tai muuta sitä vastaavaa kirjasinlajia ja kirjasinkokoa 11, lukuun ottamatta otsaketta ”Maksuerittely”, jossa käytetään kirjasinkokoa 16 lihavoituna; otsakkeissa on käytettävä kirjasinkokoa 14 lihavoituna ja alaotsakkeissa kirjasinkokoa 12 lihavoituna, jollei kirjasinkoon suurentamista tai pistekirjoituksen käyttöä näkövammaisille joko edellytetä kansallisessa lainsäädännössä tai siitä ole sovittu kuluttajan ja maksupalveluntarjoajan välillä;

e) se on tuotettava mustavalkoisena, lukuun ottamatta maksupalveluntarjoajan tunnusta ja yhteistä tunnusta, jotka voidaan esittää värillisinä, kuten 2 artiklassa säädetään;

f) sen otsakkeissa on käytettävä puolitummaa harmaata väriä, jonka viitenumero RGB-värijärjestelmässä on 166,166,166, ja alaotsakkeissa vaaleanharmaata väriä, jonka viitenumero RGB-värijärjestelmässä on 191,191,191;

g) sen sivut on numeroitava.

2 artikla

Yhteinen tunnus ja palveluntarjoajan tunnus

1.  Jos yhteinen tunnus esitetään värillisenä, sen taustavärin on vastattava väriä, jonka viitenumero RGB-värijärjestelmässä on 0/51/153 (heksadesimaaliarvo: 003399), ja tunnuksen värin on vastattava väriä, jonka viitenumero RGB-värijärjestelmässä on 255/204/0 (heksadesimaaliarvo: FFCC00).

2.  Maksupalveluntarjoajan tunnuksen koon on vastattava yhteisen tunnuksen kokoa.

3.  Tunnus voidaan esittää värillisenä ainoastaan, jos myös yhteinen tunnus on värillinen. Jos yhteinen tunnus painetaan mustavalkoisena, sen on oltava selvästi luettavissa.

3 artikla

Tilin tarjoajan nimi ja yhteystiedot

1.  Maksupalveluntarjoajan on korvattava hakasulkeissa olevat kohdat tilin tarjoajan nimellä lihavoituna ja vasemmalle tasattuna.

2.  Maksupalveluntarjoajan on korvattava hakasulkeissa olevat kohdat omilla yhteystiedoillaan, kuten käyntiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, faksinumero ja verkkosivujen osoite ja yhteyshenkilön ja/tai yhteyspisteen tiedot, joita maksutilin omistaja voi käyttää tulevissa yhteydenotoissa.

Nämä yhteystiedot on esitettävä vasemmalle tasattuina.

4 artikla

Maksutilin omistajan nimi ja yhteystiedot

1.  Maksupalveluntarjoajan on korvattava hakasulkeissa olevat kohdat maksutilin omistajan nimellä.

Nimi on merkittävä lihavoituna ja vasemmalle tasattuna.

2.  Maksupalveluntarjoajan on korvattava hakasulkeissa olevat kohdat maksutilin omistajan käyntiosoitteella.

Käyntiosoite on merkittävä vasemmalle tasattuna ja, lukuun ottamatta kunkin sanan ensimmäistä kirjainta, pienaakkosin.

5 artikla

Tilin nimi ja tunniste

1.  Maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava maksutilin nimi.

Nimi on merkittävä lihavoituna, vasemmalle tasattuna ja välittömästi sanan ’Tili’ jälkeen.

2.  Maksupalveluntarjoajan on esitettävä tarkat tiedot, jotka yksilöivät maksutilin, kuten kansainvälinen pankkikoodi (BIC-koodi), kansainvälinen tilinumero (IBAN), kansallinen tilinumero ja kansallinen pankkitunnus.

Nämä tiedot on merkittävä vasemmalle tasattuina.

6 artikla

Kalenterijakso

Maksupalveluntarjoajan on merkittävä riville ’Ajanjakso’ vasemmalle tasattuna kalenterijakso, jota maksuerittely koskee.

7 artikla

Päivämäärä

Maksupalveluntarjoajan on merkittävä riville ’Päivämäärä’ vasemmalle tasattuna kalenteripäivä, jona maksuerittely annetaan.

8 artikla

Johdanto-osa

Mallissa esitetyn johdanto-osan teksti on toistettava maksuerittelyssä sellaisenaan käyttäen riviväliä 1,15 ja välistyksenä 0 pt ennen tekstiä ja 10 pt tekstin jälkeen.

9 artikla

Yhteenveto maksuista ja koroista

1.  Maksupalveluntarjoajan on esitettävä lihavoituna ja oikealle tasattuna niiden maksujen ja korkojen kokonaismäärä, jotka sisällytetään otsikon ”Yhteenveto maksuista ja koroista” alla oleviin neljään erilliseen taulukkoon.

2.  Jos tiettyyn tiliin ei sovelleta korkoa, ja jos tämän tiedon saaminen mahdollistetaan tai sitä edellytetään kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivi 2014/92/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, maksupalveluntarjoajan on merkittävä tähän kohtaan ”korkoa ei sovelleta” pienaakkosin, oikealle tasattuna.

3.  Jos korkoa sovelletaan, mutta sen suuruus on kyseiseltä ajanjaksolta nolla, ja jos tämän tiedon saaminen mahdollistetaan tai sitä edellytetään kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivi 2014/92/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, maksupalveluntarjoajan on merkittävä asianomaiseen taulukkoon ”0”.

4.  Maksupalveluntarjoajan on esitettävä erillisessä taulukossa kokonaiskustannusindikaattori, josta ilmenee yhteenveto maksutilin vuosittaisista kokonaiskustannuksista, jos tätä edellytetään kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivi 2014/92/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jos kyseisissä kansallisissa säännöksissä ei edellytetä maksupalveluntarjoajan esittävän kokonaiskustannusindikaattoria, maksupalveluntarjoajan on poistettava taulukko.

10 artikla

Tilistä veloitettujen maksujen erittely

1.  Maksupalveluntarjoajan on esitettävä kaikki asianomaisista palveluista kyseisenä ajanjaksona aiheutuneet maksut taulukossa, jonka otsikkona on ”Tilistä veloitettujen maksujen erittely”.

Tilin tarjoamisesta tai ylläpidosta veloitettavat maksut on lueteltava alaotsakkeen ”Yleiset tilipalvelut” alla.

2.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä palvelut alasarakkeeseen ”Palvelu” vasemmalle tasattuna, lihavoituna, käyttäen riviväliä 1 ja välistystä 0 pt ennen kutakin palvelua ja 0 pt kunkin palvelun jälkeen.

3.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä tieto siitä, kuinka monta kertaa kutakin palvelua on käytetty maksuerittelyn kattamana ajanjaksona, alasarakkeeseen ”Palvelun käyttökertojen lukumäärä” oikealle tasattuna käyttäen 1 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä kirjasinlajia.

Maksupalveluntarjoajan on jätettävä alasarake ”Palvelun käyttökertojen lukumäärä” tyhjäksi, jos

a) palvelua on käytetty, mutta maksupalveluntarjoaja ei ole veloittanut tästä palvelusta maksua, ja

b) tämän tiedon saaminen mahdollistetaan tai sitä edellytetään kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivi 2014/92/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

4.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä alasarakkeeseen ”Yksikkömaksu” yksikkömaksun rakenne ja kustakin käytetystä palvelusta perittävät kustannukset oikealle tasattuna.

5.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä alasarakkeeseen ”Maksun veloituskertojen lukumäärä” tieto siitä, kuinka monta kertaa kustakin palvelusta on veloitettu maksuerittelyn kattamana ajanjaksona, oikealle tasattuna. Maksupalveluntarjoajan on merkittävä vastaavaan alasarakkeeseen ”maksua ei ole veloitettu”, jos

a) palvelua on käytetty, mutta maksua ei ole veloitettu, ja

b) tämän tiedon saaminen mahdollistetaan tai sitä edellytetään kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivi 2014/92/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

6.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä kyseisen palvelun käytöstä tarkastelujakson aikana maksettujen maksujen kokonaismäärä lihavoituna alasarakkeeseen ”Yhteensä”.

7.  Jos alaotsakkeeseen kuuluvia palveluja ei ole, maksupalveluntarjoajan on poistettava kyseinen alaotsake. Maksupalveluntarjoajan on poistettava alaotsake myös silloin, kun maksutilin omistaja ei ole tarkastelujakson aikana käyttänyt palvelupakettiin sisältyvän palvelujen määrän ylittävää määrää palveluja.

8.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä maksutilin omistajan tarkastelujakson aikana maksamien maksujen kokonaismäärä lihavoituna riville ”Maksetut maksut yhteensä”.

11 artikla

Maksutyyppien esittäminen

1.  Jos veloitetaan erillisiä maksuja yhdellä tai useammalla jäljempänä mainituista tavoista, maksupalveluntarjoajan on annettava taulukossa”Tilistä veloitettujen maksujen erittely” sarakkeessa ”Palvelu” asianomaisen palvelun yhteydessä erillisellä rivillä kuvaus kustakin maksullisesta tapauksesta, kanavasta tai ehdosta, jäljempänä ’maksutyypit’:

a) saman palvelun tarjoamisesta veloitetaan erilaisia maksuja, kuten palvelun avausmaksu ja myöhemmät saman palvelun suorittamisesta veloitettavat maksut;

b) samaa palvelua pyydetään, käytetään tai tarjotaan eri kanavien kautta, kuten puhelimitse, konttorissa tai verkossa;

c) maksu riippuu siitä, täyttyykö saman palvelun osalta tietty edellytys, kuten tilisiirtojen tai käteisnostojen vähimmäis- tai enimmäismäärä.

Kuvaus on esitettävä vasemmalle tasattuna. Maksut on esitettävä sarakkeessa ”Yksikkömaksu” oikealle tasattuna.

2.  Jos maksut riippuvat useiden erityyppisten maksujen yhdistelmästä, kuten maksut, jotka eroavat toisistaan tarjontakanavan perusteella ja jotka eritellään edelleen sen mukaan, täyttyykö kynnysmäärä, maksupalveluntarjoajan on 10 artiklan 5 kohdassa edellytettyjen tietojen lisäksi esitettävä kunkin lisämaksutyypin kuvaus ►C1  oikealle sisennettynä ◄ .

3.  Jos maksu on muuttunut tarkastelujakson aikana, maksupalveluntarjoajan on esitettävä luettelo kunkin jakson aikana sovelletuista maksuista lisäämällä uusia rivejä sarakkeeseen ”Yksikkömaksu”.

12 artikla

Alaotsakkeen ”Yleiset tilipalvelut” alla mainittujen maksujen osana veloitettavien palvelupakettien esittäminen

1.  Jos maksutiliin liittyvää palvelupakettia tarjotaan yhdessä tilin kanssa ja siitä veloitetaan osana alaotsakkeeseen ”Yleiset tilipalvelut” kuuluvia maksuja, maksupalveluntarjoajan on sisällytettävä taulukon ”Tilistä veloitettujen maksujen erittely” palvelupaketteja koskevalle riville tieto pakettiin sisältyvistä palveluista sarakkeeseen ”Palvelu” ja paketin käyttökertojen lukumäärä sarakkeeseen ”Palvelun käyttökertojen lukumäärä”. Maksupalveluntarjoajan on merkittävä sarakkeen ”Maksu” alla oleviin sarakkeisiin paketista kokonaisuudessaan veloitettu maksu sekä pakettimaksun veloituskertojen lukumäärä tarkastelujakson aikana 11 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti. Jos palvelupaketista veloitetaan erillään yleisiä tilipalveluja koskevasta maksusta, rivi on poistettava.

2.  Kaikki maksut, jotka veloitetaan paketin kattaman määrän ylittävistä palveluista, on esitettävä 1–11 artiklassa tarkoitetussa taulukossa, jossa luetellaan palvelut ja maksut.

3.  Jos pakettiin kuuluvien palvelujen määrää ei ole rajoitettu tai jos pakettiin kuuluvien palvelujen määrä ei ole ylittynyt, maksupalveluntarjoajan on poistettava viimeisellä rivillä oleva ilmoitus ”Nämä määrät ylittävistä palveluista on veloitettu erikseen”.

13 artikla

Alaotsakkeen ”Yleiset tilipalvelut” alla mainituista maksuista erillään veloitettavien maksutiliin liittyvien palvelupakettien esittäminen

1.  Jos maksupalveluntarjoaja tarjoaa maksutiliin liittyvän palvelupaketin yhdessä tilin kanssa ja paketista veloitetaan erillään alaotsakkeen ”Yleiset tilipalvelut” alaisuuteen kuuluvista palvelujen ja maksujen taulukossa tarkoitetuista yleisistä tilipalveluista veloitettavista maksuista, maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava palvelupaketteja koskevassa taulukossa seuraavat tiedot:

a) palvelupaketteja koskevassa sarakkeessa markkinointinimi, jos sellainen on, tai paketin sisältö, poistamalla hakasulkeet;

b) sarakkeessa ”Maksu” paketista koko maksuerittelyn kattamalta ajalta veloitettu maksu, oikealle tasattuna;

c) kolmannessa sarakkeessa pakettimaksun veloituskertojen lukumäärä tarkastelujakson aikana.

Kaikki lisämaksut, jotka veloitetaan pakettimaksun kattaman määrän ylittävistä palveluista, on esitettävä 10 ja 11 artiklassa tarkoitetussa palveluja ja maksuja koskevassa taulukossa.

2.  Jos paketista veloitetaan säännöllisin väliajoin, veloitustiheys on merkittävä sarakkeeseen ”Maksu” vasemmalle tasattuna, ja vuotuiset kokonaiskustannukset on merkittävä välittömästi veloitustiheyden alla olevalle riville lihavoituna käyttäen sanamuotoa ”Vuotuiset kokonaiskustannukset”.

3.  Jos eri paketeista aiheutuu erisuuruisia maksuja tarkastelujakson aikana, 1 kohdassa luetellut tiedot on toimitettava kunkin paketin osalta erillisessä taulukossa.

4.  Jos tilin yhteydessä ei tarjota palvelupakettia tai tilin yhteydessä tarjotusta palvelupaketista veloitetaan jonkin yleisiä tilipalveluja koskevan maksun osana, maksupalveluntarjoajan on poistettava koko taulukko, myös otsake ”Tiedot palvelupakettiin sisältyvistä maksuista”.

5.  Jos pakettiin kuuluvien palvelujen määrää ei ole rajoitettu tai jos palvelupakettiin kuuluvien palvelujen määrä ei ole ylittynyt, maksupalveluntarjoajan on poistettava taulukon lopussa oleva ilmoitus ”Nämä määrät ylittävistä palveluista on veloitettu erikseen”.

14 artikla

Tiedot tilistä maksetuista koroista

1.  Maksupalveluntarjoajan on tarvittaessa ilmoitettava taulukossa ”Tiedot tilistä maksetuista koroista” maksutilin omistajan maksuerittelyn kattamana aikana maksamat korot.

2.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä korkokanta sarakkeeseen ”Korkokanta” vuositasolla sovellettuna prosenttilukuna. Jos korkokanta on muuttunut tarkastelujakson aikana, maksupalveluntarjoajan on lueteltava kunkin eri jakson aikana sovellettu korkokanta erillisellä rivillä.

3.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä sarakkeeseen ”Korot” maksutilin omistajan maksamat korot lihavoituna ilmaistuna tilin valuutassa. Jos korkokanta on muuttunut tarkastelujakson aikana, maksupalveluntarjoajan on merkittävä maksutilin omistajan kunkin eri jakson aikana maksamat korot erillisille riveille.

4.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä maksutilin omistajan tarkastelujakson aikana maksamien korkojen kokonaismäärä lihavoituna riville ”Maksetut korot yhteensä”.

5.  Jos maksutilin omistaja ei maksa korkoa, koska tiliin ei sovelleta korkoa ja jos tämän tiedon saaminen mahdollistetaan tai sitä edellytetään kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivi 2014/92/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, maksupalveluntarjoaja ilmoittaa tämän sanoilla ”korkoa ei sovelleta” pienaakkosin, vasemmalle tasattuna ja lihavoituna rivillä ”Maksetut korot yhteensä”.

15 artikla

Tiedot tilille kertyneistä koroista

1.  Maksupalveluntarjoajan on tarvittaessa ilmoitettava taulukossa ”Tiedot tilille kertyneistä koroista” maksutilin omistajalle maksuerittelyn kattaman jakson aikana kertyneet korot.

2.  Maksupalveluntarjoajan on korvattava kohta ”Tilin nimi” asianomaisen tilin nimellä lihavoituna.

3.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä korkokanta sarakkeeseen ”Korkokanta” vuositasolla sovellettuna prosenttilukuna. Jos korkokanta on muuttunut tarkastelujakson aikana, maksupalveluntarjoajan on lueteltava kunkin eri jakson aikana sovellettu korkokanta erillisellä rivillä.

4.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä sarakkeeseen ”Korot” maksutilin omistajalle kertyneet korot lihavoituna, ilmaistuna tilin valuutassa. Jos korkokanta on muuttunut maksuerittelyn kattaman jakson aikana, maksupalveluntarjoajan on merkittävä kaikki maksutilin omistajalle eri jaksojen aikana kertyneet korot erillisille riveille. Jos korkoa sovelletaan, mutta sen suuruus on kyseiseltä ajanjaksolta nolla, maksupalveluntarjoajan on merkittävä ”0” sarakkeeseen ”Korot”.

5.  Jos tietystä tilistä ei makseta korkoa, koska siihen ei sovelleta korkoa, maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava tämä sanoilla ”korkoa ei sovelleta” pienaakkosin ja vasemmalle tasattuna sarakkeessa ”Korot”.

6.  Maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava rivillä ”Kertyneet korot yhteensä” maksutilin omistajalle maksuerittelyn kattaman jakson aikana kertyneiden korkojen kokonaismäärä lihavoituna.

7.  Jos tietystä tilistä ei makseta korkoa, koska siihen ei sovelleta korkoa, ja jos tämän tiedon saaminen mahdollistetaan tai sitä edellytetään kansallisissa säännöksissä, joilla direktiivi 2014/92/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, maksupalveluntarjoajan on ilmoitettava tämä sanoilla ”korkoa ei sovelleta” pienaakkosin, vasemmalle tasattuna ja lihavoituna rivillä ”Kertyneet korot yhteensä”.

16 artikla

Lisätiedot

1.  Maksupalveluntarjoajan on merkittävä taulukkoon ”Lisätiedot” kaikki lisätiedot, jotka eivät kuulu 2–15 artiklan kattamiin tietoihin mutta liittyvät suoraan direktiivin 2014/92/EU 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin tai maksettuihin maksuihin, perittyihin tai kertyneisiin korkoihin tai sovellettuun korkokantaan maksuerittelyn kattaman jakson aikana. Kyseisessä taulukossa esitettyihin lisätietoihin on sisällyttävä kansallisten säännösten edellyttämät tiedot.

2.  Taulukkoa täyttäessään maksupalveluntarjoajan on noudatettava soveltuvin osin tässä asetuksessa vahvistettua esitysmuotoa.

3.  Maksupalveluntarjoajan on poistettava tämä taulukko, ellei se toimita 1 kohdassa tarkoitetun kaltaisia tietoja.

17 artikla

Markkinointinimet

Jos käytössä on markkinointinimi, se on ilmoitettava välittömästi palvelun nimen jälkeen käyttäen 1 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua vakiokirjasinlajia ja hakasulkeissa.

18 artikla

Sähköisten viestintätapojen käyttö

1.  Jos maksuerittely toimitetaan sähköisesti ja edellyttäen, että kuluttajalle annetaan samaan aikaan liitteessä vahvistetun mallin mukainen ja 2–17 artiklan mukaisesti täytetty jäljennös maksuerittelystä, maksupalveluntarjoaja voi muuttaa mallia, mutta ainoastaan seuraavilla tavoilla:

a) poiketen siitä, mitä 1 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädetään, kirjasinkokoa voidaan suurentaa, kunhan säilytetään 1 artiklan 3 kohdassa säädetyt kokojen väliset suhteet;

b) jos useiden taulukoiden ja sarakkeiden käyttäminen tekee sähköisten välineiden mittasuhteiden vuoksi maksuerittelyn lukemisesta hankalaa, voidaan käyttää yhtä ainoaa saraketta tai taulukkoa, kunhan säilytetään tietojen, otsakkeiden ja alaotsakkeiden järjestys ennallaan;

c) voidaan käyttää sähköisiä välineitä, kuten kerrostamista ja ponnahdusikkunoita, kunhan maksuerittelyn otsake, yhteinen tunnus, otsakkeet ja alaotsakkeet ovat näkyvästi esillä ja tietojen järjestys säilytetään.

2.  Edellä olevassa 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu sähköisten välineiden käyttö ei saa aiheuttaa häiriötä siten, että se vie kuluttajan huomiota pois maksuerittelyn tiedoista. Kerrostamisen ja ponnahdusikkunoiden välityksellä voidaan antaa ainoastaan tässä asetuksessa tarkoitettuja tietoja.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Maksuerittelyn malli

image

image

image

Top