EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R1151-20170727

Consolidated text: Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017 , moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1151/2017-07-27

02017R1151 — FI — 27.07.2017 — 001.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1151,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017,

moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 175 7.7.2017, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1154, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2017,

  L 175

708

7.7.2017

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1347, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2017,

  L 192

1

24.7.2017


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 256, 4.10.2017, s.  11 (2017/1154,)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1151,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017,

moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanoa varten.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’ajoneuvotyypillä’ päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen osalta sellaisten ajoneuvojen ryhmää, jotka

a) eivät eroa toisistaan niiden kriteerien osalta, joiden perusteella liitteessä XXI olevassa 5.6 kohdassa määritelty ’interpolointiperhe’ muodostuu

b) kuuluvat samaan liitteen XXI alaliitteessä 6 olevassa 1.2.3.2 kohdassa määriteltyyn ’hiilidioksidi-interpolointialueeseen’

c) eivät eroa toisistaan minkään sellaisen ominaisuuden osalta, jolla on merkityksellistä vaikutusta pakokaasupäästöihin ja joita ovat muiden muassa mutta eivät ainoastaan seuraavat:

 pilaantumista rajoittavien laitteiden tyypit ja järjestys (esim. kolmitiekatalysaattori, hapetuskatalysaattori, LNT, SCR, LNC, hiukkasloukku taikka niiden yhdistelmä yhdessä yksikössä)

 pakokaasujen takaisinkierrätys (on/ei, sisäinen/ulkoinen, jäähdytetty/jäähdyttämätön, matalapaine/korkeapaine)

2) ’ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnällä päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen osalta’’ajoneuvotyyppiin päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen osalta’ kuuluvien ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää pakokaasupäästöjen, kampikammiopäästöjen, haihtumispäästöjen, polttoaineenkulutuksen sekä ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen osalta

▼M2

3) ’matkamittarilla’ laitetta, joka ilmoittaa kuljettajalle ajoneuvolla sen valmistumisesta lähtien ajetun kokonaisajomatkan

▼B

4) ’käynnistysapulaitteella’ hehkutulppia, ruiskutuksen ajoituksen muutoksia ja muita laitteita, jotka auttavat moottoria käynnistymään ilman polttoaine-ilmaseoksen rikastusta

5) ’moottorin iskutilavuudella’ jompaakumpaa seuraavista:

a) iskumäntämoottorien tapauksessa moottorin nimellistä iskutilavuutta

b) kiertomäntämoottorien (Wankel) tapauksessa moottorin kaksinkertaista nimellistä iskutilavuutta

6) ’jaksoittaisesti regeneroituvalla järjestelmällä’ päästöjä rajoittavaa järjestelmää (kuten katalysaattoria tai hiukkasloukkua), joka on säännöllisesti regeneroitava enintään tavanomaisen 4 000 ajokilometrin välein

7) ’alkuperäisellä korvaavalla pilaantumista rajoittavalla laitteella’ pilaantumista rajoittavaa laitetta tai kokoonpanoa, joka muodostuu tällaisista laitteista, joiden tyypit esitetään tämän asetuksen liitteen I lisäyksessä 4 mutta jotka ajoneuvon tyyppihyväksynnän haltija saattaa markkinoille erillisinä teknisinä yksikköinä

8) ’pilaantumista rajoittavan laitteen tyypillä’ katalysaattoreita ja hiukkassuodattimia, jotka eivät eroa toisistaan seuraavien olennaisten ominaisuuksien suhteen:

a) kennojen lukumäärä, rakenne ja materiaali

b) kunkin kennon toiminnan tyyppi

c) tilavuus, etupinnan ja kennon pituuden suhde

d) katalyyttimateriaalin sisältö

e) katalyyttimateriaalin suhteellinen osuus

f) kennotiheys

g) mitat ja muoto

h) lämpösuojaus

9) ’yhdellä polttoaineella toimivalla ajoneuvolla’ ajoneuvoa, joka on ensisijaisesti suunniteltu toimimaan yhdellä polttoainetyypillä

10) ’yhdellä polttoaineella toimivalla kaasuajoneuvolla’ yhdellä polttoaineella toimivaa ajoneuvoa, joka ensisijaisesti toimii nestekaasulla, maakaasulla/biometaanilla tai vedyllä mutta jossa voi myös olla bensiinijärjestelmä ainoastaan hätätapauksia ja käynnistystä varten ja jonka bensiinisäiliöön mahtuu enintään 15 litraa bensiiniä

11) ’kahdella polttoaineella toimivalla ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jossa on kaksi erillistä polttoaineenvarastointijärjestelmää ja joka voi toimia kahdella eri polttoaineella siten, että se käyttää yhtä polttoainetta kerrallaan

12) ’kahdella polttoaineella toimivalla kaasuajoneuvolla’ kahdella polttoaineella toimivaa ajoneuvoa, joka voi toimia bensiinillä sekä nestekaasulla, maakaasulla/biometaanilla tai vedyllä

13) ’polttoainevaatimuksiltaan joustavalla ajoneuvolla’ eli ’flex-fuel-ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jossa on yksi polttoaineenvarastointijärjestelmä ja joka voi toimia erilaisilla kahden tai useamman polttoaineen seoksilla

14) ’polttoainevaatimuksiltaan joustavalla etanoliajoneuvolla’ flex-fuel-ajoneuvoa, joka voi toimia bensiinillä tai bensiinin ja etanolin seoksella, jossa on enintään 85 prosenttia etanolia (E85)

15) ’polttoainevaatimuksiltaan joustavalla biodieselajoneuvolla’ flex-fuel-ajoneuvoa, joka voi toimia mineraalidieselillä tai mineraalidieselin ja biodieselin seoksella

16) ’hybridisähköajoneuvolla’ (HEV) hybridiajoneuvoa, jossa yksi käyttövoimaenergianmuuntimista on sähkökone

17) ’asianmukaisesti huolletulla ja käytetyllä’ testiajoneuvon osalta, että ajoneuvo täyttää valitun ajoneuvon hyväksymiselle asetettavat edellytykset, joista määrätään E-säännön nro 83 ( 1 ) lisäyksessä 3 olevassa 2 kohdassa

18) ’päästöjenrajoitusjärjestelmällä’ OBD-järjestelmän yhteydessä moottorin toiminnan sähköistä ohjainta sekä kaikkia pakokaasu- tai haihtumispäästöihin vaikuttavia komponentteja, jotka lähettävät tietoja ohjaimelle tai vastaanottavat tietoja ohjaimelta

19) ’vianilmaisimella’ ääni- tai valomerkkiä, joka selkeästi ilmoittaa ajoneuvon kuljettajalle viasta OBD-järjestelmään yhteydessä olevassa päästöihin vaikuttavassa komponentissa tai itse OBD-järjestelmässä

20) ’vialla’ päästöihin vaikuttavan komponentin tai järjestelmän vikaa, joka johtaa liitteessä XI olevassa 2.3 kohdassa tarkoitetut rajat ylittäviin päästöihin, tai sitä, että OBD-järjestelmä ei pysty täyttämään liitteessä XI esitettyjä valvontaa koskevia perusvaatimuksia

21) ’lisäilmalla’ ilmaa, joka otetaan pakojärjestelmään pumpun tai imuventtiilin avulla tai muulla tavalla ja jota käytetään hapettamaan pakokaasuvirrassa olevaa hiilimonoksidia ja hiilivetyjä

22) ’ajosyklillä’ ajoneuvon OBD-järjestelmän osalta jaksoa, joka koostuu moottorin käynnistyksestä, käynnistä, jonka aikana mahdollinen vika havaitaan, ja moottorin pysäyttämisestä

23) ’tiedonsaannilla’ kaiken ajoneuvon OBD-järjestelmän sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavan tiedon saatavuutta ajoneuvon tarkastusta, vianmääritystä, huoltoa tai korjaamista varten

24) ’puutteella’ OBD-järjestelmän osalta sitä, että enintään kahdessa erillisessä komponentissa tai järjestelmässä, joita valvotaan, on tilapäisiä tai pysyviä käyttöominaisuuksia, jotka heikentävät kyseisten komponenttien tai järjestelmien muuten tehokasta sisäistä valvontaa tai eivät täytä kaikkia muita OBD-järjestelmän tarkkoja vaatimuksia

25) ’heikentyneellä korvaavalla pilaantumista rajoittavalla laitteella’ asetuksen (EY) N:o 715/2007 3 artiklan 11 kohdassa määriteltyä pilaantumista rajoittavaa laitetta, jota on vanhennettu tai keinotekoisesti heikennetty siinä määrin, että se täyttää E-säännön nro 83 liitteen XI lisäyksessä 1 olevassa 1 kohdassa asetetut vaatimukset

26) ’ajoneuvon OBD-järjestelmän tiedoilla’ ajoneuvon minkä tahansa elektronisen järjestelmän sisäiseen valvontajärjestelmään liittyviä tietoja

27) ’reagenssilla’ kaikkia aineita paitsi polttoainetta, joita varastoidaan ajoneuvossa olevaan säiliöön ja joita päästöjenrajoitusjärjestelmä tarvittaessa toimittaa pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmälle

28) ’ajokuntoisen ajoneuvon massalla’ valmistajan erittelyn mukaisilla vakiovarusteilla varustetun ajoneuvon massaa mukaan luettuina kuljettajan, polttoaineen (säiliöt vähintään 90-prosenttisesti täytettyinä) ja nesteiden massat sekä korin, ohjaamon, kytkentälaitteiden, varapyörien ja työkalujen massat, jos nämä on asennettu

29) ’moottorin sytytyskatkolla’ sitä, että kipinäsytytysmoottorin sylinterissä oleva polttoaine ei syty, koska kipinää ei synny, polttoaineen annostus ei toimi, puristus on liian pieni tai syttyminen ei tapahdu jostain muusta syystä

30) ’kylmäkäynnistysjärjestelmällä tai -laitteella’ järjestelmää, joka rikastaa moottorin polttoaine-ilmaseosta väliaikaisesti ja helpottaa siten moottorin käynnistymistä

31) ’voimanottotoiminnolla tai -laitteella’ ajoneuvon moottorista voimansa saavaa laitetta, jonka avulla voidaan käyttää ajoneuvoon asennettuja lisävarusteita

▼M1

32) ’pienillä valmistajilla’ valmistajia, joiden maailmanlaajuinen vuosituotanto tyyppihyväksynnän myöntämisvuotta edeltävänä vuotena oli alle 10 000 yksikköä ja joka

a) ei kuulu sidossuhteessa olevien valmistajien ryhmään; tai

b) kuuluu sidossuhteessa olevien valmistajien ryhmään, jonka maailmanlaajuinen vuosituotanto tyyppihyväksynnän myöntämisvuotta edeltävänä vuotena oli alle 10 000 yksikköä; tai

c) kuuluu sidossuhteessa olevien valmistajien ryhmään mutta jolla on omat tuotantolaitokset ja suunnittelukeskus

▼M1

32 a) ’omalla tuotantolaitoksella’ valmistus- tai kokoonpanotehdasta, jota valmistaja käyttää uusien ajoneuvojen valmistamiseen tai kokoamiseen kyseiselle valmistajalle, mukaan luettuina tapauksen mukaan vientiin tarkoitetut ajoneuvot

32 b) ’omalla suunnittelukeskuksella’ yksikköä, jossa koko ajoneuvo suunnitellaan ja kehitetään ja joka on hakijan hallinnassa ja yksinomaisessa käytössä

32 c) ’erittäin pienillä valmistajilla’ 32 alakohdassa määriteltyä pientä valmistajaa, jonka ajoneuvoja rekisteröitiin unionissa tyyppihyväksynnän myöntämisvuotta edeltävänä vuotena alle 1 000 kappaletta

▼M2 —————

▼B

34) ’täyssähköajoneuvolla’ (PEV) ajoneuvoa, jonka voimalaitteessa on käyttövoimaenergianmuuntimina pelkästään sähkökoneita ja jossa käyttövoimaenergian varastointijärjestelminä on ainoastaan ladattavia sähköenergian varastointijärjestelmiä

35) ’polttokennolla’ energianmuunninta, joka muuntaa kemiallisen energian (syöttö) sähköenergiaksi (tuotto) tai päinvastoin

36) ’polttokennoajoneuvolla’ ajoneuvoa, jonka voimalaitteessa on käyttövoimaenergianmuuntimina ainoastaan polttokennoja ja sähkökoneita

37) ’nettoteholla’ testipenkissä kampiakselin päästä tai vastaavasta kohdasta saatua tehoa vastaavalla moottorin pyörintänopeudella apulaitteiden kanssa, testattuna liitteen XX (Sähköisen ajolaitteen moottorin nettotehon, nettotehon ja 30 minuutin enimmäistehon mittaaminen) mukaisesti ja ympäristön vertailuolosuhteissa määritettynä

38) ’moottorin nimellisteholla’ (Prated) moottorin suurinta tehoa kilowatteina tämän asetuksen XX vaatimusten mukaisesti

39) ’30 minuutin enimmäisteholla’ sähköisen ajolaitteen suurinta nettotehoa tasavirralla E-säännössä nro 85 ( 2 ) olevan 5.3.2 kohdan mukaisesti

40) ’kylmäkäynnistyksellä’ OBD-valvontalaitteiden käytönaikaisen tehokkuussuhteen yhteydessä moottorin jäähdytysnesteen lämpötilaa tai vastaavaa lämpötilaa, joka moottorin käynnistyessä on enintään 35 °C ja enintään 7 °C korkeampi kuin ympäristön lämpötila, jos saatavilla

41) ’todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvillä päästöillä’ (RDE-päästöt) ajoneuvon päästöjä sen tavanomaisissa käyttöolosuhteissa

42) ’kannettavalla päästöjenmittausjärjestelmällä’ (PEMS-järjestelmä), siirrettävää päästöjenmittausjärjestelmää, joka on liitteen III A lisäyksessä 1 eriteltyjen vaatimusten mukainen

43) ’päästöjenrajoituksen perusstrategialla’ (BES) päästöjenrajoitusstrategiaa, joka on aktivoituneena moottorin koko pyörintänopeus- ja kuormitusalueella, ellei päästöjenrajoituksen lisästrategia ole aktiivisena

44) ’päästöjenrajoituksen lisästrategialla’ päästöjenrajoitusstrategiaa, joka aktivoituu ja korvaa päästöjenrajoituksen perusstrategian tai muuttaa sitä tiettyä tarkoitusta varten erityisten ympäristö- tai käyttöolosuhteiden vuoksi ja joka on toiminnassa vain tällaisten olosuhteiden kestoajan

45) ’polttoaineen varastointijärjestelmällä’ polttoaineen varastointiin käytettäviä laitteita, joita ovat polttoainesäiliö, polttoaineen täyttölaite, täyttöaukon tulppa ja polttoainepumppu

46) ’läpäisevyyskertoimella’ (PF) polttoaineen varastointijärjestelmän läpäisevyyden mukaan määräytyviä hiilivetypäästöjä

▼M2

47) ’yksikerroksisella säiliöllä’ polttoainesäiliötä, jonka rakenteessa on ainoastaan yksi materiaalikerros, lukuun ottamatta metallisia säiliöitä mutta mukaan luettuina fluoratut/sulfonoidut materiaalit

48) ’monikerroksisella säiliöllä’ polttoainesäiliötä, joka rakenteessa on vähintään kahta erilaista kerroksittaista materiaalia, joista yksi on hiilivetyjä läpäisemätöntä materiaalia

▼M2

49) ’inertialuokalla’ ajoneuvon testimassan luokkaa, joka vastaa E-säännön nro 83 liitteessä 4 a olevassa taulukossa A4a/3 annettua ekvivalentti-inertiaa, kun testimassaksi asetetaan vertailumassa.

▼B

3 artikla

Tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset

1.  Jotta ajoneuvolle voitaisiin myöntää EY-tyyppihyväksyntä päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen osalta, valmistajan on osoitettava, että ajoneuvo täyttää tämän asetuksen vaatimukset, kun se testataan tämän asetuksen liitteissä III A–VIII, XI, XIV, XVI, XX ja XXI määritellyillä testausmenettelyillä. Valmistajan on lisäksi varmistettava, että vertailupolttoaineet vastaavat liitteessä IX vahvistettuja eritelmiä.

2.  Ajoneuvoille on tehtävä liitteen I kuvassa I.2.4 määritellyt testit.

3.  Pienet valmistajat voivat liitteisiin II, V–VIII, XI, XVI ja XXI sisältyvien vaatimusten sijasta hakea EY-tyyppihyväksyntää ajoneuvotyypille, jonka on hyväksynyt kolmannen maan viranomainen liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettujen säädösten perusteella.

Jotta ajoneuvolle voitaisiin myöntää tämän kohdan mukaisesti EY-tyyppihyväksyntä päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen osalta, on tehtävä liitteessä IV esitetyt ajokelpoisuuden määrittelemiseen liittyvät päästötestit ja liitteessä XXI esitetyt polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen testit ja noudatettava liitteessä XIV esitettyjä ajoneuvon OBD-järjestelmän sekä korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevia vaatimuksia.

Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava komissiolle kunkin tämän kohdan mukaisesti myönnetyn tyyppihyväksynnän olosuhteista.

4.  Liitteessä I olevassa 2.2 ja 2.3 kohdassa asetetaan polttoainesäiliöiden täyttöaukkoja ja elektronisen järjestelmän suojausta koskevia erityisvaatimuksia.

5.  Valmistajan on varmistettava teknisillä toimenpiteillä, että pakokaasu- ja haihtumispäästöjä rajoitetaan tehokkaasti tämän asetuksen mukaisesti ajoneuvon tavanomaisen elinkaaren ajan tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

Kyseisillä toimenpiteillä on myös varmistettava, että päästöjenrajoitusjärjestelmän letkut, liitokset ja liitännät ovat turvallisia ja että järjestelmän rakenne on alkuperäisen suunnitelman mukainen.

6.  Valmistajan on varmistettava, että päästötestien tulokset ovat sovellettavien raja-arvojen mukaisia tässä asetuksessa määritellyissä testiolosuhteissa.

7.  Liitteessä XXI esitettyä tyyppi 1 -testiä varten nestekaasua tai maakaasua/biometaania polttoaineena käyttävät ajoneuvot on testattava tyyppi 1 -testissä nestekaasun tai maakaasun/biometaanin koostumuksen vaihteluiden osalta liitteen XII vaatimusten mukaisesti. Ajoneuvot, joissa voidaan käyttää polttoaineena sekä bensiiniä että nestekaasua tai maakaasua/biometaania, on testattava molempien polttoaineiden osalta, jolloin nestekaasulla tai maakaasulla/biometaanilla käynti on testattava nestekaasun tai maakaasun/biometaanin koostumuksessa esiintyvien vaihteluiden osalta liitteen XII vaatimusten mukaisesti.

Sen estämättä, mitä edellisessä alakohdassa säädetään, katsotaan ajoneuvojen, jotka voivat käyttää polttoaineena sekä bensiiniä että kaasumaista polttoainetta mutta joiden bensiinijärjestelmä on asennettu ainoastaan hätätapauksia tai käynnistystä varten ja joiden bensiinisäiliöön mahtuu enintään 15 litraa bensiiniä, olevan tyyppi 1 -testin osalta ajoneuvoja, jotka voivat käyttää polttoaineena ainoastaan kaasumaista polttoainetta.

8.  Liitteen IV lisäyksessä 1 esitetyn tyyppi 2 -testin osalta joutokäyntinopeudella mitattu pakokaasujen suurin sallittu hiilimonoksidipitoisuus on se, jonka ajoneuvon valmistaja ilmoittaa. Hiilimonoksidipitoisuus saa kuitenkin olla enintään 0,3 tilavuusprosenttia.

Suurella moottorin joutokäyntinopeudella mitattu pakokaasujen hiilimonoksidipitoisuus tilavuusyksikköä kohti saa olla enintään 0,2 prosenttia, kun moottorin pyörimisnopeus on vähintään 2 000 rpm ja lambda-arvo on 1 ± 0,03 tai valmistajan eritelmän mukainen.

9.  Valmistajan on varmistettava liitteessä V esitettävän tyyppi 3 -testin osalta, että moottorin tuuletusjärjestelmä ei päästä kampikammiokaasuja ilmakehään.

10.  Liitteessä VIII esitettyä tyyppi 6 -testiä, jossa mitataan päästöjä alhaisissa lämpötiloissa, ei sovelleta dieselajoneuvoihin.

Tyyppihyväksynnän hakemisen yhteydessä valmistajan on kuitenkin esitettävä hyväksyntäviranomaiselle näyttö siitä, että typen oksidien jälkikäsittelylaite saavuttaa riittävän korkean lämpötilan tehokkaaseen toimintaan 400 sekunnin kuluessa kylmäkäynnistyksestä 7 °C:n lämpötilassa tyyppi 6 -testissä määritellyllä tavalla.

Lisäksi valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle tiedot pakokaasujen kierrätysjärjestelmän (EGR-järjestelmän) toimintaperiaatteesta, myös sen toiminnasta matalissa lämpötiloissa.

Näihin tietoihin on sisällyttävä kuvaus järjestelmän mahdollisista vaikutuksista päästöihin.

Hyväksyntäviranomainen ei saa myöntää tyyppihyväksyntää, jos toimitetut tiedot eivät riitä osoittamaan, että jälkikäsittelylaite tosiasiallisesti saavuttaa määritellyssä ajassa tehokkaaseen toimintaan riittävän korkean lämpötilan.

Hyväksyntäviranomaisen on komission pyynnöstä annettava tietoja typen oksidien jälkikäsittelylaitteiden ja pakokaasujen kierrätysjärjestelmien toiminnasta matalissa lämpötiloissa.

11.  Valmistajan on varmistettava, että asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti tyyppihyväksytyn ajoneuvon tavanomaisen käyttöiän aikana sen päästöt, jotka on määritetty liitteessä III A vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja jotka syntyvät tuon liitteen mukaisesti suoritetussa RDE-testissä, eivät ylitä liitteessä vahvistettuja arvoja.

Asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukainen tyyppihyväksyntä voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että ajoneuvo kuuluu validoituun PEMS-testiperheeseen liitteen III A lisäyksen 7 mukaisesti.

▼M1

Liitteen III A vaatimuksia ei sovelleta erittäin pienille valmistajille asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti myönnettäviin päästöjä koskeviin tyyppihyväksyntiin.

▼B

4 artikla

Tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset OBD-järjestelmän osalta

1.  Valmistajan on varmistettava, että kaikissa ajoneuvoissa on OBD-järjestelmä.

2.  OBD-järjestelmä on suunniteltava, rakennettava ja asennettava ajoneuvoon siten, että se voi tunnistaa erilaisia heikentymisen tai vikojen tyyppejä ajoneuvon koko käyttöiän ajan.

3.  OBD-järjestelmän on täytettävä tässä säännössä asetetut vaatimukset tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

4.  OBD-järjestelmän vianilmaisimen on aktivoiduttava, kun se testataan viallisella komponentilla liitteen XI lisäyksen 1 mukaisesti.

OBD-järjestelmän vianilmaisin voi aktivoitua tämän testin aikana myös silloin, kun päästöt alittavat liitteessä XI olevassa 2.3 kohdassa määritellyt OBD-järjestelmän raja-arvot.

5.  Valmistajan on varmistettava, että OBD-järjestelmä täyttää tämän asetuksen liitteen XI lisäyksessä 1 olevassa 3 kohdassa käytönaikaiselle tehokkuudelle asetetut vaatimukset kaikissa kohtuudella ennakoitavissa ajo-olosuhteissa.

6.  Valmistajan on saatettava ajoneuvon OBD-järjestelmän E-säännön nro 83 liitteen 11 lisäyksessä 1 olevan 7.6 kohdan mukaisesti tallentamat ja ilmoittamat tiedot kansallisten viranomaisten ja riippumattomien toimijoiden saataville helposti ja salaamattomina.

5 artikla

EY-tyyppihyväksynnän hakeminen ajoneuvolle päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta

1.  Valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle hakemus EY-tyyppihyväksynnän saamiseksi ajoneuvolle päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta.

2.  Edellä 1 kohdassa mainittu hakemus on laadittava liitteen I lisäyksessä 3 olevan ilmoituslomakkeen mallin mukaisesti.

3.  Valmistajan on lisäksi toimitettava seuraavat tiedot:

a) kipinäsytytysmoottorilla varustettujen ajoneuvojen osalta valmistajan ilmoitus siitä sytytyskatkojen vähimmäisprosenttiosuudesta kaikista sytytystapahtumista, joka joko johtaisi liitteessä XI olevassa 2.3 kohdassa asetettujen päästörajojen ylittymiseen, jos tämä sytytyskatkojen osuus esiintyisi tyyppi 1 -testissä käynnistyksestä lähtien, sellaisena kuin testi on valittu tämän asetuksen liitteen XI mukaista osoittamista varten, tai saattaisi aiheuttaa katalysaattorin tai katalysaattoreiden liiallisen kuumenemisen ennen peruuttamatonta vaurioitumista

b) yksityiskohtainen kirjallinen kuvaus OBD-järjestelmän toiminnallisista ominaisuuksista ja luettelo kaikista OBD-järjestelmän valvonnassa olevista ajoneuvon päästöjenrajoitusjärjestelmän merkityksellisistä osista

c) kuvaus vianilmaisimesta, jolla OBD-järjestelmä ilmoittaa viasta ajoneuvon kuljettajalle

d) valmistajan ilmoitus siitä, että OBD-järjestelmä täyttää liitteen XI lisäyksessä 1 olevassa 3 kohdassa käytönaikaiselle tehokkuudelle asetetut vaatimukset kaikissa kohtuudella ennakoitavissa ajo-olosuhteissa

e) suunnitelma, jossa kuvaillaan yksityiskohtaiset tekniset perusteet ja perustelut kunkin valvontalaitteen osoittajan ja nimittäjän arvon nousulle E-säännön nro 83 liitteen 11 lisäyksessä 1 olevan 7.2 ja 7.3 kohdan vaatimusten mukaisesti sekä osoittajien, nimittäjien ja yleisnimittäjän poistamiselle käytöstä E-säännön nro 83 liitteen 11 lisäyksessä 1 olevassa 7.7 kohdassa esitettyjen ehtojen mukaisesti

f) kuvaus toimenpiteistä, joilla estetään asiattomien toimenpiteiden kohdistaminen päästöjenvalvontatietokoneeseen ja matkamittariin, mukaan luettuna ajomatkatietojen kirjaaminen liitteiden XI ja XVI vaatimusten täyttämiseksi

g) tapauksen mukaan E-säännön nro 83 liitteen 11 lisäyksen 2 mukaiset ajoneuvoperheen olennaiset piirteet

h) tarvittaessa jäljennökset muista tyyppihyväksynnöistä, joissa on tarpeelliset tiedot hyväksynnän laajentamista ja huononemiskertoimien määrittämistä varten.

4.  Edellä olevan 3 kohdan d alakohtaa sovellettaessa valmistajan on esitettävä liitteen I lisäyksessä 7 olevan mallin mukainen todistus siitä, että OBD-järjestelmä täyttää käytönaikaiselle tehokkuudelle asetetut vaatimukset.

5.  Edellä olevan 3 kohdan e alakohtaa sovellettaessa hyväksynnän myöntävän hyväksyntäviranomaisen on pyynnöstä saatettava kyseisessä kohdassa tarkoitettu tieto kaikkien hyväksyntäviranomaisten tai komission saataville.

6.  Edellä olevan 3 kohdan d ja e alakohtaa sovellettaessa hyväksyntäviranomainen ei saa hyväksyä ajoneuvoa, jos valmistajan toimittamat tiedot eivät täytä liitteen XI lisäyksessä 1 olevan 3 kohdan vaatimuksia.

E-säännön nro 83 liitteen 11 lisäyksessä 1 olevaa 7.2, 7.3 ja 7.7 kohtaa sovelletaan kaikissa kohtuudella ennakoitavissa ajo-olosuhteissa.

Hyväksyntäviranomaisen on otettava kyseisissä kohdissa esitettyjen vaatimusten täyttymisen arvioinnissa huomioon tekniikan taso.

7.  Edellä olevan 3 kohdan f alakohtaa sovellettaessa on niihin toimenpiteisiin, joilla estetään päästöjenvalvontatietokoneeseen kohdistuvat asiattomat toimenpiteet, sisällyttävä mahdollisuus tietokoneen päivittämiseen valmistajan hyväksymällä ohjelmalla tai kalibrointilaitteella.

8.  Liitteen I kuvassa I.2.4 määriteltyjä testejä varten valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tutkimuslaitokselle ajoneuvo, joka vastaa hyväksynnän kohteena olevaa tyyppiä.

9.  Yhdellä tai kahdella polttoaineella toimivien ajoneuvojen sekä flex-fuel-ajoneuvojen tyyppihyväksyntähakemusten on täytettävä liitteessä I olevissa 1.1 ja 1.2 kohdassa asetetut lisävaatimukset.

10.  Järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön merkin vaihtuminen tyyppihyväksynnän jälkeen ei automaattisesti mitätöi tyyppihyväksyntää, ellei alkuperäisiä ominaisuuksia tai teknisiä parametreja muuteta tavalla, joka vaikuttaa moottorin tai pilaantumista rajoittavan järjestelmän toimintaan.

▼M1

11.  Jotta hyväksyntäviranomaiset voivat arvioida päästöjenrajoituksen lisästrategian (AES) asianmukaisen käytön ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn estolaitteiden käyttökiellon, valmistajan on toimitettava myös tämän asetuksen liitteen I lisäyksessä 3 a kuvattu laaja asiakirjapaketti.

Tässä 11 kohdassa tarkoitettu laaja asiakirjapaketti on pidettävä ehdottoman luottamuksellisena. Hyväksyntäviranomaisen on identifioitava ja päivättävä asiakirjapaketti ja säilytettävä sitä vähintään kymmenen vuotta hyväksynnän myöntämisestä. Laaja asiakirjapaketti on toimitettava pyynnöstä komissiolle.

▼M1 —————

▼B

6 artikla

Hallinnolliset määräykset, jotka koskevat ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta

1.  Jos kaikki asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviranomainen myöntää EY-tyyppihyväksynnän ja antaa EY-tyyppihyväksyntänumeron direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII säädetyn numerointijärjestelmän mukaisesti.

Tyyppihyväksyntänumeron osa 3 on muodostettava tämän asetuksen liitteen I lisäyksen 6 mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2007/46/EY liitteen VII säännösten soveltamista.

Hyväksyntäviranomainen ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, OBD-järjestelmällä varustetulle ajoneuvolle voidaan valmistajan pyynnöstä myöntää tyyppihyväksyntä päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen osalta, vaikka järjestelmä ei yhden tai usean puutteen takia täysin täytä liitteen XI erityisiä vaatimuksia, kunhan kyseisen liitteen 3 kohdassa säädettyjä erityisiä hallinnollisia määräyksiä noudatetaan.

Hyväksyntäviranomainen antaa tällaisen tyyppihyväksynnän myöntämispäätöksen tiedoksi kaikille muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille direktiivin 2007/46/EY 8 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

3.  Kun hyväksyntäviranomainen myöntää EY-tyyppihyväksynnän 1 kohdan mukaisesti, se antaa liitteen I lisäyksessä 4 esitettyä mallia vastaavan EY-tyyppihyväksyntätodistuksen.

7 artikla

Tyyppihyväksyntien muutokset

Kaikkiin asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti myönnettyjen tyyppihyväksyntien muutoksiin sovelletaan direktiivin 2007/46/EY 13, 14 ja 16 artiklaa.

Liitteessä I olevan 3 kohdan säännöksiä sovelletaan valmistajan pyynnöstä ilman ylimääräisiä testejä ainoastaan samaa tyyppiä oleviin ajoneuvoihin.

8 artikla

Tuotannon vaatimustenmukaisuus

1.  Tuotannon vaatimustenmukaisuus on varmistettava direktiivin 2007/46/EY 12 artiklan säännösten mukaisesti.

Lisäksi sovelletaan tämän asetuksen liitteessä I olevassa 4 kohdassa vahvistettuja säännöksiä ja saman liitteen lisäyksissä 1 ja 2 esitettyjä tilastollisia menetelmiä.

2.  Tuotannon vaatimustenmukaisuus tarkastetaan tämän asetuksen liitteen I lisäyksessä 4 esitetyssä tyyppihyväksyntätodistuksessa olevan kuvauksen perusteella.

9 artikla

Ajoneuvojen käytönaikainen vaatimustenmukaisuus

1.  Tämän asetuksen mukaisesti tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi on toteutettava direktiivin 2007/46/EY liitteen X ja tämän asetuksen liitteen II mukaiset toimenpiteet.

2.  Ajoneuvojen käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen liittyvien toimenpiteiden avulla on voitava varmistaa pilaantumista rajoittavien laitteiden toiminta ajoneuvojen tavanomaisen käyttöiän ajan tavanomaisissa käyttöolosuhteissa tämän asetuksen liitteessä II määritellyllä tavalla.

3.  Ajoneuvojen käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen liittyvät toimenpiteet on tarkastettava enintään viiden vuoden tai 100 000 kilometrin ajomatkan jälkeen sen mukaan, kumpi näistä toteutuu aiemmin.

4.  Valmistajan ei ole pakko tarkastaa käytössä olevien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuutta, jos myytyjen ajoneuvojen määrä ei riitä testiotokseen. Tarkastusta ei näin ollen vaadita, jos ajoneuvotyyppiä myydään vuosittain alle 5 000 kappaletta koko unionissa.

Tällaisten pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen valmistajan on kuitenkin raportoitava hyväksyntäviranomaiselle kaikista päästöihin liittyvistä takuu- ja korjausvaateista sekä OBD-järjestelmän vioista E-säännössä nro 83 olevan 9.2.3 kohdan mukaisesti. Tyyppihyväksyntäviranomainen voi lisäksi vaatia tällaisten ajoneuvotyyppien testaamista E-säännön nro 83 lisäyksen 3 mukaisesti.

5.  Jos hyväksyntäviranomainen ei pidä tämän asetuksen mukaisesti tyyppihyväksynnän saaneiden ajoneuvojen osalta E-säännön nro 83 lisäyksessä 4 määriteltyjen testien tuloksia tyydyttävinä, direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä X tarkoitetut korjaavat toimenpiteet ulotetaan E-säännön nro 83 lisäyksessä 3 olevan 6 kohdan mukaisesti koskemaan käytössä olevia ajoneuvoja, jotka kuuluvat samaan ajoneuvotyyppiin ja joissa on todennäköisesti samat viat.

Valmistajan E-säännön nro 83 lisäyksessä 3 olevan 6.1 kohdan mukaisesti esittämä suunnitelma korjaaviksi toimenpiteiksi on hyväksytettävä hyväksyntäviranomaisella. Valmistaja on vastuussa korjaavista toimenpiteistä tehdyn suunnitelman täytäntöönpanosta.

Hyväksyntäviranomainen antaa päätöksensä tiedoksi kaikille jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että samaa korjaavia toimenpiteitä koskevaa suunnitelmaa sovelletaan kaikkiin niiden alueella rekisteröityihin samaa tyyppiä oleviin ajoneuvoihin.

6.  Jos hyväksyntäviranomainen toteaa, että ajoneuvotyyppi ei ole siihen sovellettavien E-säännön nro 83 lisäyksen 3 vaatimusten mukainen, sen on direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan 3 kohdan vaatimusten mukaisesti annettava asia viipymättä tiedoksi sille jäsenvaltiolle, joka on myöntänyt alkuperäisen tyyppihyväksynnän.

Tiedoksiantamisen jälkeen, ja jollei direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan 6 kohdasta muuta johdu, alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen ilmoittaa valmistajalle, että ajoneuvotyyppi ei täytä kyseisiä vaatimuksia ja että valmistajalta edellytetään tiettyjä toimenpiteitä. Valmistajan on toimitettava tälle viranomaiselle kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta korjaavia toimenpiteitä koskeva suunnitelma, jonka on vastattava sisällöltään E-säännön nro 83 lisäyksessä 3 olevan 6.1–6.8 kohdan vaatimuksia. Alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen sopii valmistajan kanssa kahden kuukauden kuluessa toimenpidesuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta. Jos alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen toteaa, ettei asiasta päästä sopimukseen, aloitetaan direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan 3 ja 4 kohdan mukainen menettely.

10 artikla

Pilaantumista rajoittavat laitteet

1.  Valmistajan on varmistettava, että korvaaville pilaantumista rajoittaville laitteille, jotka on tarkoitus asentaa asetuksen (EY) N:o 715/2007 soveltamisalaan kuuluviin EY-tyyppihyväksynnän saaneisiin ajoneuvoihin, on myönnetty EY-tyyppihyväksyntä direktiivin 2007/46/EY 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina erillisinä teknisinä yksikköinä tämän asetuksen 12 ja 13 artiklan sekä liitteen XIII mukaisesti.

Katalysaattoreita ja hiukkassuodattimia pidetään tätä asetusta sovellettaessa pilaantumista rajoittavina laitteina.

Asiaa koskevat vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) jäljempänä 13 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät

b) korvaava pilaantumista rajoittava laite on hyväksytty E-säännön nro 103 ( 3 ) mukaisesti.

Kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa sovelletaan myös 14 artiklaa.

2.  Alkuperäisten korvaavien pilaantumista rajoittavien laitteiden, jotka vastaavat liitteen I lisäyksen 4 liitteessä olevan 2.3 kohdan mukaista tyyppiä ja jotka on tarkoitus asentaa asianmukaisessa tyyppihyväksyntäasiakirjassa tarkoitettuun ajoneuvoon, ei tarvitse olla liitteen XIII mukaisia, kunhan ne täyttävät kyseisessä liitteessä olevan 2.1 ja 2.2 kohdan vaatimukset.

3.  Valmistajan on varmistettava, että alkuperäisessä pilaantumista rajoittavassa laitteessa on tunnistemerkinnät.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitettuihin tunnistemerkintöihin on kuuluttava seuraavat:

a) ajoneuvon tai moottorin valmistajan nimi tai tavaramerkki

b) alkuperäisen pilaantumista rajoittavan laitteen merkki ja tunnistenumero, joka on kirjattu liitteen I lisäyksessä 3 olevassa 3.2.12.2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

11 artikla

EY-tyyppihyväksynnän hakeminen pilaantumista rajoittavan laitteen tyypille erillisenä teknisenä yksikkönä

1.  Valmistajan on esitettävä hyväksyntäviranomaiselle hakemus, joka koskee pilaantumista rajoittavan laitteen tyypin EY-tyyppihyväksyntää erillisenä teknisenä yksikkönä.

Hakemus on laadittava liitteen XIII lisäyksessä 1 olevan ilmoituslomakkeen mallin mukaisesti.

2.  Edellä 1 kohdassa asetettujen vaatimusten lisäksi valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntätestistä vastaavalle tutkimuslaitokselle kaikki seuraavat:

a) yksi tai useampi tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyä tyyppiä vastaava ajoneuvo, joka on varustettu uudella alkuperäisellä pilaantumista rajoittavalla laitteella

b) yksi näytekappale korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen tyypistä

c) lisänäytekappale korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen tyypistä, jos on kyse korvaavasta pilaantumista rajoittavasta laitteesta, joka on tarkoitus asentaa OBD-järjestelmällä varustettuun ajoneuvoon.

3.  Edellä olevan 2 kohdan a alakohtaa sovellettaessa hakija valitsee ja tekninen tutkimuslaitos hyväksyy testiajoneuvot.

Testiajoneuvojen on täytettävä E-säännön nro 83 liitteessä 4 a olevan 3.2 kohdan vaatimukset.

Testiajoneuvojen on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a) niiden päästöjenrajoitusjärjestelmässä ei saa olla mitään vikaa

b) kaikki liiaksi kuluneet tai huonosti toimivat päästöihin liittyvät alkuperäiset osat on korjattava tai vaihdettava

c) ne on viritettävä oikein ja säädettävä valmistajan eritelmien mukaisesti ennen päästöjen testausta.

4.  Näytekappaleeseen on 2 kohdan b ja c alakohdan soveltamista varten merkittävä selvästi ja pysyvästi hakijan toiminimi tai tavaramerkki ja kauppanimitys.

5.  Edellä olevan 2 kohdan c alakohtaa sovellettaessa näytekappaletta on heikennettävä 2 artiklan 25 kohdan mukaisesti.

12 artikla

Hallinnolliset määräykset, jotka koskevat korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen EY-tyyppihyväksyntää erillisenä teknisenä yksikkönä

1.  Jos kaikki asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät, tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää korvaavalle pilaantumista rajoittavalle laitteelle EY-tyyppihyväksynnän erillisenä teknisenä yksikkönä ja antaa sille tyyppihyväksyntänumeron direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII säädetyn numerointijärjestelmän mukaisesti.

Hyväksyntäviranomainen ei saa antaa samaa numeroa toiselle korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen tyypille.

Sama tyyppihyväksyntänumero voi kattaa kyseisen korvaavan pilaantumista rajoittavan laitteen tyypin käytön eri ajoneuvotyypeissä.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa hyväksyntäviranomaisen on annettava liitteen XIII lisäyksessä 2 vahvistetun mallin mukaisesti laadittu EY-tyyppihyväksyntätodistus.

3.  Jos tyyppihyväksynnän hakija voi osoittaa hyväksyntäviranomaiselle tai tutkimuslaitokselle, että korvaava pilaantumista rajoittava laite vastaa liitteen I lisäyksen 4 liitteessä olevassa 2.3 kohdassa esitettyä tyyppiä, tyyppihyväksyntä voidaan myöntää varmistamatta liitteessä XIII olevassa 4 kohdassa määriteltyjen vaatimusten täyttymistä.

13 artikla

Ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

1.  Valmistajien on asetuksen (EY) N:o 715/2007 6 ja 7 artiklan sekä tämän asetuksen liitteen XIV mukaisesti varmistettava asianmukaisilla järjestelyillä ja menettelyillä, että ajoneuvojen OBD-järjestelmien sekä ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla.

2.  Hyväksyntäviranomaiset voivat myöntää tyyppihyväksynnän vasta saatuaan valmistajalta todistuksen ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta.

3.  Todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta on todiste asetuksen (EY) N:o 715/2007 6 artiklan 7 kohdan vaatimusten mukaisuudesta.

4.  Todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta on laadittava liitteen XIV lisäyksessä 1 olevan mallin mukaisesti.

5.  Jos ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole asetuksen (EY) N:o 715/2007 6 ja 7 artiklan sekä tämän asetuksen liitteen XIV mukaisia silloin, kun tyyppihyväksyntähakemus tehdään, valmistajan on toimitettava kyseiset tiedot kuuden kuukauden kuluessa tyyppihyväksynnän myöntämispäivästä.

6.  Velvollisuus toimittaa tietoja 5 kohdassa säädetyssä määräajassa pätee vain, jos ajoneuvo saatetaan markkinoille tyyppihyväksynnän jälkeen.

Kun ajoneuvo saatetaan markkinoille yli kuuden kuukauden kuluttua tyyppihyväksynnästä, tiedot on toimitettava markkinoillesaattamispäivänä.

7.  Hyväksyntäviranomainen voi olettaa ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan todistuksen perusteella, että valmistaja on ottanut käyttöön ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuteen liittyvät asianmukaiset järjestelyt ja menettelyt, jos yhtään valitusta ei ole tehty ja jos valmistaja toimittaa kyseiset tiedot 5 kohdassa säädetyssä määräajassa.

8.  OBD-järjestelmän tietojen saatavuuden osalta liitteessä XI olevassa 4 kohdassa määriteltyjen vaatimusten lisäksi valmistajan on saatettava asiaan liittyvien tahojen saataville seuraavat tiedot:

a) merkitykselliset tiedot, jotka mahdollistavat OBD-järjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta olennaisten varaosien kehittämisen

b) tiedot, jotka mahdollistavat yleisten vianmääritystyökalujen kehittämisen.

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa varaosien kehittämistä ei saa rajoittaa seuraavilla: merkityksellisten tietojen antamatta jättäminen, tekniset vaatimukset, jotka koskevat vianilmoitusstrategiaa tilanteissa, joissa OBD-järjestelmän raja-arvot ylittyvät tai OBD-järjestelmä ei pysty täyttämään OBD-valvonnalle tässä asetuksessa asetettuja perusvaatimuksia, muutosten tekeminen OBD-tietojen käsittelyyn, jotta järjestelmä voi toimia riippumatta siitä, käyttääkö ajoneuvo bensiiniä vai kaasua, sellaisten kaasukäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, joissa mahdollisesti on tyyppihyväksyntähetkellä tai sitä ennen pieni määrä vähämerkityksisiä puutteita.

Edellä olevaa b alakohtaa sovellettaessa silloin, kun valmistajat käyttävät luvakeverkostossaan standardin ISO 22900 ”Modular Vehicle Communication Interface, MVCI” tai standardin ISO 22901 ”Open Diagnostic Data Exchange, ODX” mukaisia vianmääritys- ja testaustyökaluja, ODX-tiedostot on saatettava riippumattomien toimijoiden saataville valmistajan verkkosivuston kautta.

9.  Ajoneuvojen tietojen saatavuutta käsittelevä foorumi, jäljempänä ’foorumi’.

Foorumi tarkastelee, vaikuttaako tietojen saatavuus ajoneuvovarkauksien vähentämisessä tapahtuneeseen edistykseen, ja esittää suosituksia tietojen saatavuutta koskevien vaatimusten parantamiseksi. Foorumi antaa komissiolle neuvoja erityisesti sellaisen prosessin käyttöönotosta, jolla akkreditoidut organisaatiot hyväksyvät ja valtuuttavat riippumattomia toimijoita saamaan ajoneuvojen turvatietoja.

Komissio voi päättää, että foorumin keskustelut ja päätelmät pidetään luottamuksellisina.

14 artikla

Ajoneuvon OBD-järjestelmän sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevien velvoitteiden noudattaminen

1.  Hyväksyntäviranomainen voi milloin tahansa, joko omasta aloitteestaan, valituksen johdosta tai tutkimuslaitoksen arvioinnin perusteella tarkastaa, noudattaako valmistaja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja tämän asetuksen säännöksiä sekä ajoneuvon OBD-järjestelmän sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan todistuksen ehtoja.

2.  Jos hyväksyntäviranomainen toteaa, että valmistaja ei ole noudattanut ajoneuvon OBD-järjestelmän sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevia velvoitteitaan, asianomaisen tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

3.  Näitä 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä voivat olla tyyppihyväksynnän peruminen tai keskeyttäminen, sakkojen määrääminen tai muut asetuksen (EY) N:o 715/2007 13 artiklan mukaisesti vahvistettavat toimenpiteet.

4.  Hyväksyntäviranomaisen on tarkastettava, että valmistaja noudattaa ajoneuvon OBD-järjestelmän sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevia velvoitteita, jos riippumaton toimija tai riippumattomia toimijoita edustava toimialajärjestö tekee hyväksyntäviranomaiselle valituksen.

5.  Tarkastuksen yhteydessä hyväksyntäviranomainen voi pyytää tutkimuslaitosta tai muuta riippumatonta asiantuntijaa arvioimaan, onko velvollisuudet täytetty.

15 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Luokkien M1 ja M2 sekä luokan N1 alaluokan I ajoneuvojen valmistajat voivat 31 päivään elokuuta 2017 saakka ja luokan N1 alaluokkien II ja III ja luokan N2 ajoneuvojen valmistajat 31 päivään elokuuta 2018 saakka pyytää tyyppihyväksynnän myöntämistä tämän asetuksen mukaisesti. Ellei tällaista pyyntöä esitetä, sovelletaan asetusta (EY) N:o 692/2008.

▼M2

2.  Kansallisten viranomaisten on luokkien M1 ja M2 ja luokan N1 alaluokan I ajoneuvojen osalta 1 päivästä syyskuuta 2017 sekä luokan N1 alaluokkien II ja III ja luokan N2 ajoneuvojen osalta 1 päivästä syyskuuta 2018 kieltäydyttävä päästöihin tai polttoaineenkulutukseen liittyvistä syistä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uusille ajoneuvotyypeille, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia.

Kun kyse on ennen 1 päivää syyskuuta 2019 haetuista uusista tyyppihyväksynnistä, voidaan ajoneuvon haihtumispäästöjen määrittämiseksi soveltaa valmistajan pyynnöstä tämän asetuksen liitteessä VI esitetyn menettelyn asemesta E-säännön nro 83 liitteessä 7 esitettyä haihtumispäästöjen testausmenettelyä.

3.  Kansalliset viranomaiset eivät luokkien M1 ja M2 ja luokan N1 alaluokan I ajoneuvojen osalta 1 päivästä syyskuuta 2018 sekä luokan N1 alaluokkien II ja III ja luokan N2 ajoneuvojen osalta 1 päivästä syyskuuta 2019 saa enää päästöihin tai polttoaineenkulutukseen liittyvistä syistä pitää uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa sovellettaessa, ja niiden on kiellettävä tällaisten ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto.

Kun kyse on ennen 1 päivää syyskuuta 2019 rekisteröidyistä uusista ajoneuvoista, voidaan ajoneuvon haihtumispäästöjen määrittämiseksi soveltaa valmistajan pyynnöstä tämän asetuksen liitteessä VI esitetyn menettelyn asemesta E-säännön nro 83 liitteessä 7 esitettyä haihtumispäästöjen testausmenettelyä.

▼B

4.  Kunnes uusien ajoneuvotyyppien tapauksessa asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan 4 kohdassa annetuista päivämääristä on kulunut kolme vuotta ja uusien ajoneuvojen tapauksessa mainitun asetuksen 10 artiklan 5 kohdassa annetuista päivämääristä neljä vuotta, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

▼M1

a) liitteessä III A olevan 2.1 kohdan vaatimuksia ei sovelleta, lukuun ottamatta hiukkasmäärää (PN) koskevia vaatimuksia;

▼B

b) liitteen III A muiden kohtien kuin 2.1 kohdan vaatimuksia, mukaan luettuina suoritettaviin RDE-testeihin ja kirjattaviin ja saataville asetettaviin tietoihin sovellettavat vaatimukset, sovelletaan vain uusiin tyyppihyväksyntiin, jotka on myönnetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti 27 päivästä heinäkuuta 2017 alkaen;

c) liitteen III A vaatimuksia ei sovelleta pienille valmistajille myönnettäviin tyyppihyväksyntiin;

d) jos liitteen III A lisäyksissä 5 ja 6 vahvistetut vaatimukset täyttyvät kyseisissä lisäyksissä kuvatuista kahdesta tietojenarviointimenetelmistä vain yhden osalta, suoritetaan vielä yksi RDE-testi;

jos kyseiset vaatimukset täyttyvät jälleen vain yhden menetelmän osalta, kirjataan täydellisyys- ja normaalisuusanalyysi kummankin menetelmän osalta, ja liitteessä III A olevassa 9.3 kohdassa vaadittu laskelma voidaan rajoittaa koskemaan vain sitä menetelmää, jonka osalta täydellisyys- ja normaalisuusvaatimukset täyttyvät; molempien RDE-testien ja täydellisyys- ja normaalisuusanalyysin tiedot kirjataan ja asetetaan saataville käytettäväksi kyseisten kahden tietojenarviointimenetelmän tulosten erojen selvittämisessä;

e) teho testiajoneuvon pyörillä määritetään joko mittaamalla vääntömomentti pyörännavassa tai hiilidioksidin massavirrasta käyttämällä ajoneuvokohtaisia CO2-kuvaajia (”veline”) liitteen III A lisäyksessä 6 olevan 4 kohdan mukaisesti.

▼M1

Jos ajoneuvo tyyppihyväksyttiin asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimusten mukaisesti luokan M sekä luokan N1 alaluokan I ajoneuvojen tapauksessa ennen 1 päivää syyskuuta 2017 tai luokan N1 alaluokkien II ja III ja luokan N2 ajoneuvojen tapauksessa ennen 1 päivää syyskuuta 2018, sen ei katsota ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa olevan uutta tyyppiä. Sama pätee myös silloin, kun alkuperäisen tyypin pohjalta luodaan uusia tyyppejä yksinomaan tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa olevan uuden ajoneuvotyypin määritelmän soveltamisen johdosta. Tällaisissa tapauksissa on tämän alakohdan soveltamisesta mainittava asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen I lisäyksessä 4 vahvistetun EY-tyyppihyväksyntätodistuksen II osan 5 kohdassa ’Huomautuksia’ ja sisällytettävä siihen viittaus aiempaan tyyppihyväksyntään.

▼B

5.  Kunnes asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan 4 kohdassa annetuista päivämääristä on kulunut 8 vuotta, sovelletaan seuraavaa:

▼M2

a) hyväksyntäviranomainen hyväksyy asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen III mukaisesti kolmen vuoden kuluessa asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan 4 kohdassa annetuista päivämääristä tehdyt tyyppi 1- / tyyppi I -testit sellaisten heikennettyjen tai viallisten komponenttien valmistamiseksi, joilla simuloidaan vikoja tämän asetuksen liitteen XI vaatimusten täyttymisen arvioimiseksi;

▼B

b) tyyppihyväksyntäviranomainen hyväksyy asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä III olevan 3.13 kohdan mukaisesti kolmen vuoden kuluessa asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan 4 kohdassa annetuista päivämääristä suoritetut menettelyt tämän asetuksen liitteen XXI alaliitteen 6 lisäyksessä 1 olevan 1.1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettujen vaatimusten täyttämiseksi;

▼M2

c) jos ensimmäinen tyyppi 1-/tyyppi I -testi on tehty asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen VII mukaisesti kolmen vuoden kuluessa asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan 4 kohdassa annetuista päivämääristä, hyväksyntäviranomainen hyväksyy kestävyyden osoittamisen vastaavaksi menettelyksi kuin mitä edellytetään tämän asetuksen liitteen VII vaatimusten täyttymiseksi.

▼B

6.  Aiemmin myönnettyjen tyyppihyväksyntien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi komissio tarkastelee direktiivin 2007/46/EY V luvun vaikutuksia tämän asetuksen soveltamiseen.

▼M1

7.  Kunnes asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa annetuista päivämääristä on kulunut viisi vuotta ja neljä kuukautta, liitteessä III A olevan 2.1 kohdan vaatimuksia ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisiin päästöjä koskeviin tyyppihyväksyntiin, jotka on myönnetty 2 artiklan 32 kohdassa määritellyille pienille valmistajille. Aikana, joka alkaa kolmen vuoden kuluttua ja päättyy viiden vuoden ja neljän kuukauden kuluttua asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan 4 kohdassa annetuista päivämääristä, ja aikana, joka alkaa neljän vuoden kuluttua ja päättyy viiden vuoden ja neljän kuukauden kuluttua mainitun asetuksen 10 artiklan 5 kohdassa annetuista päivämääristä, pienten valmistajien on kuitenkin seurattava ajoneuvojensa RDE-arvoja ja ilmoitettava ne.

▼B

16 artikla

Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2007/46/EY tämän asetuksen liitteen XVIII mukaisesti.

17 artikla

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 692/2008 seuraavasti:

1) Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Jos kaikki asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviranomainen myöntää EY-tyyppihyväksynnän ja antaa EY-tyyppihyväksyntänumeron direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII säädetyn numerointijärjestelmän mukaisesti.

Tyyppihyväksyntänumeron osa 3 on muodostettava tämän asetuksen liitteen I lisäyksen 6 mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2007/46/EY liitteen VII säännösten soveltamista.

Hyväksyntäviranomainen ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

Asetuksen (EY) N:o 715/2007 vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) tämän asetuksen 3 artiklan 10 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät;

b) tämän asetuksen 13 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät;

c) ajoneuvo on hyväksytty E-säännön nro 83, muutossarja 07, nro 85 ja sen täydennysten, nro 101, tarkistus 3 (sisältää muutossarjan 01 täydennyksineen), ja puristussytytysmoottorilla varustettujen ajoneuvojen tapauksessa E-säännön 24, osa III, muutossarja 03, mukaisesti.

d) edellä 5 artiklan 11 ja 12 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.”

2) Lisätään 16 a artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Siirtymäsäännökset

Luokkien M1 ja M2 sekä luokan N1 alaluokan I ajoneuvojen osalta 1 päivästä syyskuuta 2017 ja luokan N1 alaluokkien II ja III ja luokan N2 ajoneuvojen osalta 1 päivästä syyskuuta 2018 tätä asetusta sovelletaan ainoastaan arvioitaessa, täyttävätkö ennen mainittuja päivämääriä tämän asetuksen mukaisesti tyyppihyväksytyt ajoneuvot seuraavat vaatimukset:

a) tuotannon vaatimustenmukaisuus 8 artiklan mukaisesti;

b) käytönaikainen vaatimustenmukaisuus 9 artiklan mukaisesti;

c) ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus 13 artiklan mukaisesti.

Tätä asetusta sovelletaan myös komission täytäntöönpanoasetuksissa (EU) 2017/1152 ( *1 ) ja (EU) 2017/1153 ( *2 ) säädettyyn korrelaatiomenettelyyn.

3) Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen XVII mukaisesti.

18 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1230/2012 ( 4 ) muuttaminen

Korvataan komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 2 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5) ’Lisävarusteiden massalla’ tarkoitetaan niiden lisävarusteiden yhdistelmien suurinta massaa, jotka voidaan asentaa ajoneuvoon vakiovarusteiden lisäksi valmistajan erittelyjen mukaisesti.”

▼M1

18 a artikla

Hybridiajoneuvot ja ajoneuvon ulkopuolelta ladattavat hybridiajoneuvot

Komissio pyrkii laatimaan tarkistetut menetelmät, joihin sisällytetään hybridiajoneuvoihin ja ajoneuvon ulkopuolelta ladattaviin hybridiajoneuvoihin sovellettava luotettava ja kattava menetelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että näiden ajoneuvojen RDE-arvoja voidaan suoraan verrata tavanomaisten ajoneuvojen arvoihin, ja joka on määrä esittää asetuksen seuraavan muuttamisen yhteydessä.

▼B

19 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 692/2008 1 päivästä tammikuuta 2022.

20 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITELUETTELOLIITE I

EY-tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset

Lisäys 1

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen tyyppi 1 -testin osalta – tilastomenetelmä

Lisäys 2

Sähköajoneuvojen tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät laskelmat

Lisäys 3

Ilmoituslomakkeen malli

Lisäys 3 a

Laaja asiakirjapaketti

Lisäys 4

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli

Lisäys 5

Ajoneuvon OBD-järjestelmään liittyvät tiedot

Lisäys 6

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen numerointijärjestelmä

Lisäys 7

Valmistajan todistus siitä, että OBD-järjestelmä täyttää käytönaikaiselle tehokkuudelle asetetut vaatimukset

Lisäys 8 a

Tyyppi 1 -testin testausselosteen malli (mukaan luettuna ATCT-testi) ja raportoinnin vähimmäisvaatimukset

Liite CO2MPAS-simulaattorin tuottamien tulosten raportointiin

Lisäys 8 b

Ajovastustestin testausselosteen malli ja raportoinnin vähimmäisvaatimukset

Lisäys 8 c

Testauskaavakkeen malli

LIITE II

Käytönaikainen vaatimustenmukaisuus

Lisäys 1

Käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Lisäys 2

Pakokaasupäästöjen käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testauksessa käytettävä tilastollinen menettely

Lisäys 3

Käytönaikaiseen vaatimustenmukaisuuteen liittyvät vastuut

LIITE III A

Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät päästöt (RDE-päästöt)

Lisäys 1

Menettely ajoneuvojen päästöjen testaamiseksi kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS)

Lisäys 2

PEMS-järjestelmän komponenttien ja signaalien eritelmät ja kalibrointi

Lisäys 3

PEMS-järjestelmän ja ei-jäljitettävän pakokaasun massavirran validointi

Lisäys 4

Päästöjen määrittäminen

Lisäys 5

Ajomatkan dynaamisten olosuhteiden todentaminen ja lopullisten RDE-päästötulosten laskeminen menetelmällä 1 (liikkuvaan keskiarvon määritysjaksoon perustuva menetelmä)

Lisäys 6

Ajomatkan dynaamisten olosuhteiden todentaminen ja lopullisten RDE-päästötulosten laskeminen menetelmällä 2 (Power Binning)

Lisäys 7

Ajoneuvojen valitseminen PEMS-testaukseen ensimmäisessä tyyppihyväksynnässä

Lisäys 7 a

Koko ajomatkan dynaamisten olosuhteiden todentaminen

Lisäys 7 b

Menettely PEMS-ajomatkan kumulatiivisen positiivisen korkeuseron määrittämiseksi

Lisäys 7 c

Ajomatkan olosuhteiden todentaminen ja lopullisten RDE-päästötulosten laskeminen OVC-HEV-ajoneuvojen tapauksessa

Lisäys 8

Tietojen vaihtoa ja raportointia koskevat vaatimukset

Lisäys 9

Valmistajan todistus vaatimustenmukaisuudesta

LIITE IV

Tyyppihyväksynnän yhteydessä katsastusta varten tarvittavat päästötiedot

Lisäys 1

Hiilimonoksidipäästöjen mittaaminen joutokäyntinopeuksilla (tyyppi 2 -testi)

Lisäys 2

Savun tiheyden mittaaminen

LIITE V

Kampikammiopäästöjen tarkastaminen (tyyppi 3 -testi)

LIITE VI

Haihtumispäästöjen määrittäminen (tyyppi 4 -testi)

LIITE VII

Pilaantumista rajoittavien laitteiden kestävyyden tarkastaminen (tyyppi 5 -testi)

Lisäys 1

Standardoitu koepenkkisykli (SBC)

Lisäys 2

Standardoitu dieselmoottorin koepenkkisykli (SDBC)

Lisäys 3

Standardoitu maantiesykli (SRC)

LIITE VIII

Keskimääräisten päästöjen tarkastaminen matalassa ympäristön lämpötilassa (tyyppi 6 -testi)

LIITE IX

Vertailupolttoaineiden eritelmät

LIITE X

Varattu

LIITE XI

Moottoriajoneuvojen sisäinen valvontajärjestelmä (OBD-järjestelmä)

Lisäys 1

Ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD-järjestelmän) toiminta

Lisäys 2

Ajoneuvoperheen olennaiset piirteet

LIITE XII

Ekoinnovaatioilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntä sekä monivaiheista tyyppihyväksyntää varten toimitettujen luokan N1 ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittäminen

LIITE XIII

Korvaavien pilaantumista rajoittavien laitteiden EY-tyyppihyväksyntä erillisinä teknisinä yksikköinä

Lisäys 1

Ilmoituslomakkeen malli

Lisäys 2

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli

Lisäys 3

EY-tyyppihyväksyntämerkin malli

LIITE XIV

Ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

Lisäys 1

Vaatimustenmukaisuustodistus

LIITE XV

Varattu

LIITE XVI

Vaatimukset ajoneuvoille, joiden päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmässä käytetään reagenssia

LIITE XVII

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttaminen

LIITE XVIII

Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen

LIITE XIX

Asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttaminen

Liite XX

Moottorin nettotehon mittaaminen

Liite XXI

Tyyppi 1 -päästötestin testausmenetelmät
LIITE I

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

1.   EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET

1.1.    Yhdellä polttoaineella toimivia kaasuajoneuvoja ja kahdella polttoaineella toimivia kaasuajoneuvoja koskevat lisävaatimukset

1.1.1. Lisävaatimukset, jotka koskevat tyyppihyväksynnän myöntämistä yhdellä polttoaineella toimiville kaasuajoneuvoille ja kahdella polttoaineella toimiville kaasuajoneuvoille, ovat jäljempänä esitetyin poikkeuksin ne, jotka vahvistetaan E-säännössä nro 83 olevassa 1, 2 ja 3 kohdassa ja säännön liitteen 12 lisäyksissä 1 ja 2.

1.1.2. E-säännön nro 83 liitteessä 12 olevassa 3.1.2 ja 3.1.4 kohdassa olevaa viittausta liitteessä 10 a esitettyihin vertailupolttoaineisiin on pidettävä viittauksena tämän asetuksen liitteessä IX olevassa A jaksossa esitettyihin asianomaisiin vertailupolttoaineiden eritelmiin.

1.2.    Polttoainevaatimuksiltaan joustavia nk. flex-fuel-ajoneuvoja koskevat lisävaatimukset

Polttoainevaatimuksiltaan joustavia nk. flex-fuel-ajoneuvoja koskevat lisävaatimukset ovat ne, jotka vahvistetaan E-säännössä nro 83 olevassa 4.9 kohdassa.

2.   TEKNISET LISÄVAATIMUKSET JA TESTIT

2.1.    Pienvalmistajat

2.1.1. Luettelo 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista säädöksistä:Säädös

Vaatimukset

California Code of Regulations, Title 13, kohdat 1961 (a) ja 1961(b)(1)(C)(1), jota sovelletaan ajoneuvoihin mallivuodesta 2001, 1968.1, 1968.2, 1968.5, 1976 ja 1975, julkaisija Barclay’s Publishing

Kevyiden hyötyajoneuvojen tyyppihyväksyntään on sovellettava California Code of Regulationsin viimeisimmän mallivuoden vaatimuksia.

2.2.    Polttoainesäiliöiden täyttöaukot

2.2.1. Polttoainesäiliöiden täyttöaukkoihin sovelletaan liitteessä XXI olevassa 5.4.1 ja 5.4.2 kohdassa ja jäljempänä olevassa 2.2.2 kohdassa asetettuja vaatimuksia.

2.2.2. Polttoaineentäyttöaukon tulpan puuttumisesta aiheutuvat liialliset haihtumispäästöt ja polttoaineen läikkyminen on estettävä. Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä jotakin seuraavista:

a) automaattisesti avautuva ja sulkeutuva polttoaineentäyttöaukon tulppa, jota ei voi irrottaa

b) rakenteelliset ominaisuudet, joilla estetään liialliset haihtumispäästöt polttoaineen täyttöaukon tulpan puuttuessa

c) muu järjestely, jolla on sama vaikutus. Tällaisia voivat olla esim. remmillä tai ketjulla varustettu täyttöaukon tulppa tai tulppa, joka avataan ajoneuvon käynnistämiseen käytettävän virta-avaimen avulla. Jälkimmäisessä tapauksessa täyttöaukon tulpan on oltava sellainen, että avaimen voi poistaa ainoastaan tulpan ollessa lukittuna.

2.3.    Elektronisen järjestelmän suojausta koskevat säännökset

2.3.1. Elektronisen järjestelmän suojausta koskevat säännökset esitetään liitteessä XXI olevassa 5.5 kohdassa ja jäljempänä olevassa 2.3.2 ja 2.3.3 kohdassa.

2.3.2. Jos puristussytytysmoottorin polttoaineensyötössä käytetään mekaanista pumppua, valmistajan on varmistettava polttoaineensyötön enimmäismäärän asetuksen suojaus ajoneuvon käytön aikana.

2.3.3. Valmistajien on tehokkaasti estettävä matkamittarin lukemien uudelleenohjelmointi ajoneuvon sisäisessä verkossa, mahdollisessa voimalaitteen ohjaimessa sekä tapauksen mukaan tietojen etävaihtoon käytettävässä lähetinyksikössä. Valmistajien on käytettävä järjestelmällisiä suojausmenetelmiä ja kirjoitussuojia, jotka suojaavat matkamittarin lukemien oikeellisuutta. Menetelmille, joilla turvataan riittävä suojaus, tarvitaan hyväksyntäviranomaisen hyväksyntä.

2.4.    Testien suorittaminen

2.4.1. Kuvassa I.2.4 kuvataan ajoneuvon tyyppihyväksyntää varten tehtävät testit. Testikohtaiset menettelyt kuvataan liitteissä II, III A, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI,1 XX ja XXI.

▼M2Kuva I.2.4

Testivaatimusten soveltaminen tyyppihyväksyntää ja sen laajentamista varten

Ajoneuvoluokka

Kipinäsytytysmoottorilla varustetut ajoneuvot, mukaan lukien hybridiajoneuvot (1)

Puristussytytysmoottorilla varustetut ajoneuvot, mukaan lukien hybridiajoneuvot

Täyssähköajoneuvot

Vetypolttokennoajoneuvot

 

Yhdellä polttoaineella toimivat ajoneuvot

Kahdella polttoaineella toimivat ajoneuvot (3)

Flex-fuel-ajoneuvot (3)

 

 

 

Vertailupolttoaine

Bensiini

(E10)

Nestekaasu

Maakaasu/biometaani

Vety (polttomoottori)

Bensiini (E10)

Bensiini (E10)

Bensiini (E10)

Bensiini (E10)

Diesel

(B7) (5)

Vety (polttokenno)

Nestekaasu

Maakaasu/biometaani

Vety (polttomoottori) (4)

Etanoli

(E85)

Kaasumaiset epäpuhtaudet

(tyyppi 1 -testi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä (4)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

Hiukkasmassa

(tyyppi 1 -testi)

Kyllä (2)

Kyllä (2)

(vain bensiini)

Kyllä (2)

(vain bensiini)

Kyllä (2)

(vain bensiini)

Kyllä (2)

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

Hiukkasmäärä

Kyllä (2)

Kyllä (2)

(vain bensiini)

Kyllä (2)

(vain bensiini)

Kyllä (2)

(vain bensiini)

Kyllä (2)

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

Kaasumaiset epäpuhtaudet, RDE (tyyppi 1A -testi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä (4)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

Hiukkasmäärä, RDE (tyyppi 1A -testi)

Kyllä (2)

Kyllä

(molemmat polttoaineet) (2)

Kyllä

(molemmat polttoaineet) (2)

Kyllä

(molemmat polttoaineet) (2)

Kyllä

(molemmat polttoaineet) (2)

Kyllä

Joutokäyntipäästöt

(tyyppi 2 -testi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kampikammiopäästöt

(tyyppi 3 -testi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Haihtumispäästöt

(tyyppi 4 -testi)

Kyllä

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kestävyys

(tyyppi 5 -testi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

Päästöt matalassa lämpötilassa

(tyyppi 6 -testi)

Kyllä

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(vain bensiini)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Käytönaikainen vaatimustenmukaisuus

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

OBD-järjestelmät

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Hiilidioksidipäästöt, polttoaineenkulutus, sähköenergian kulutus ja sähkökäyttöinen toimintasäde

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

(molemmat polttoaineet)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Savun tiheys

Kyllä

Moottorin teho

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

(1)   Vetyajoneuvojen sekä flex-fuel-biodieselajoneuvojen erityiset testimenettelyt määritellään myöhemmin.

(2)   Hiukkasmassa- ja hiukkasmäärärajoja sovelletaan vain ajoneuvoihin, joissa on suoraruiskutusmoottori.

(3)   Kun kahdella polttoaineella toimiva ajoneuvo on yhdistetty flex-fuel-ajoneuvoon, sovelletaan molempia testivaatimuksia.

(4)   Kun ajoneuvo toimii vedyllä, määritetään vain typen oksidien päästöt (NOx).

(5)   Biodieseliä varten määritellään lisävaatimuksia myöhemmin.

3.   TYYPPIHYVÄKSYNTIEN LAAJENNUKSET

3.1.    Pakokaasupäästöjä koskevat laajennukset (tyyppi 1- ja 2 -testit)

3.1.1.

Tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan ajoneuvoja, jotka täyttävät 2 artiklan 1 kohdassa esitetyt kriteerit.

3.1.2.

Jaksoittaisesti regeneroituvalla järjestelmällä varustetut ajoneuvot

Liitteen XXI alaliitteen 6 lisäyksen 1 (WLTP) mukaisesti tehtyjen Ki-testien tapauksessa tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan ajoneuvoja, jotka täyttävät liitteessä XXI olevassa 5.9 kohdassa esitetyt kriteerit.

E-säännön nro 83 liitteen 13 (NEDC) mukaisesti tehtyjen Ki-testien tapauksessa tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan ajoneuvoja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä I olevan 3.1.4 kohdan vaatimusten mukaisesti.

3.2.    Haihtumispäästöjä koskevat laajennukset (tyyppi 4 -testi)

3.2.1. Tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan haihtumispäästöjen rajoitusjärjestelmällä varustettuja ajoneuvoja, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

3.2.1.1. Polttoaineen ja ilman annostelujärjestelmän perusperiaate (esimerkiksi yksipisteruiskutus) on sama.

3.2.1.2. Polttoainesäiliön muoto sekä polttoainesäiliön ja polttoaineletkujen materiaali ovat samat.

3.2.1.3. Testi tehdään ajoneuvolla, joka edustaa letkun likimääräisen pituuden ja poikkipinnan osalta huonointa tapausta. Tyyppihyväksyntätesteistä vastaava tutkimuslaitos päättää, voidaanko erilaiset haihtuneen ja nestemäisen polttoaineen erottimet hyväksyä.

3.2.1.4. Polttoainesäiliön tilavuuden toleranssi on ± 10 prosenttia.

3.2.1.5. Säiliön paineventtiilin säätö on sama.

3.2.1.6. Polttoainekaasun varastointimenetelmä on sama, ts. loukun muoto ja tilavuus, väliaine, ilmanpuhdistin (jos sitä käytetään haihtumispäästöjen valvontaan) jne.

3.2.1.7. Varastoidun polttoainehöyryn poistumismenetelmä on sama (esimerkiksi ilmavirta, poistumisaika tai poistumistilavuus esivakautussyklin aikana).

3.2.1.8. Polttoaineen syöttöjärjestelmän tiivistys- ja tuuletusmenetelmät ovat samat.

3.2.2. Tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan ajoneuvoja, joissa on

3.2.2.1. eri moottorikoot

3.2.2.2. eri moottoritehot

3.2.2.3. automaattiset ja käsivalintaiset vaihteistot

3.2.2.4. kaksi- ja nelipyörävedot

3.2.2.5. eri korimallit ja

3.2.2.6. eri pyörä- ja rengaskoot.

3.3.    Pilaantumista rajoittavien laitteiden kestävyyttä koskevat laajennukset (tyyppi 5 -testi)

3.3.1.

Tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan erilaisia ajoneuvotyyppejä, kunhan ajoneuvon, moottorin tai pilaantumista rajoittavan järjestelmän seuraavassa kuvatut ominaisuudet ovat identtiset tai annettujen toleranssien sisällä.

3.3.1.1.

Ajoneuvo:

Inertialuokka: kaksi välittömästi seuraavaa ylempää inertialuokkaa tai mikä tahansa alempi inertialuokka.

Kokonaisajovastus nopeudella 80 km/h: +5 prosenttia suurempi tai mikä tahansa pienempi arvo.

3.3.1.2.

Moottori

a) sylinterin iskutilavuus (± 15 prosenttia)

b) ohjausventtiilien lukumäärä

c) polttoainejärjestelmä

d) jäähdytysjärjestelmän tyyppi

e) palamisprosessi.

3.3.1.3.

Pilaantumista rajoittavan järjestelmän ominaisuudet:

a) Katalysaattorit ja hiukkassuodattimet:

katalysaattorien, suodattimien ja katalyyttielementtien lukumäärä

katalysaattorien ja suodattimien koko (monoliitin massa ± 10 prosenttia)

katalyyttitoiminnan tyyppi (hapettava, kolmitie, LNT, SCR, LNC tai muu)

jalometallimäärä (sama tai suurempi)

jalometallityyppi ja -suhde (± 15 prosenttia)

substraatti (rakenne ja materiaali)

kennotiheys

enintään 50 K:n lämpötilavaihtelu katalysaattorin tai hiukkasloukun ilmansyöttöaukossa. Lämpötilanvaihtelu tarkistetaan tasaisissa olosuhteissa ajoneuvon nopeuden ollessa 120 km/h ja kuorma-asetuksen tyyppi I -testin mukainen.

b) Ilmansyöttö:

käytössä vai ei

tyyppi (sykähdysilma, ilmapumput, muut).

c) Pakokaasujen takaisinkierrätys:

käytössä vai ei

tyyppi (jäähdytetty tai jäähdyttämätön, aktiivinen tai passiivinen ohjaus, korkea paine tai matala paine).

3.3.1.4.

Kestävyystesti voidaan suorittaa ajoneuvolla, jonka korimalli, vaihteisto (automaattinen tai käsivalintainen) ja pyörä- tai rengaskoko ovat erilaiset kuin tyyppihyväksyntähakemuksen kohteena olevassa ajoneuvotyypissä.

3.4.    OBD-järjestelmää koskevat laajennukset

3.4.1. Tyyppihyväksyntä voidaan laajentaa koskemaan erilaisia ajoneuvoja, joissa on samanlainen liitteen XI lisäyksessä 2 määritelty moottori ja päästöjenrajoitusjärjestelmä. Tyyppihyväksynnän laajentamiseen eivät vaikuta seuraavat ajoneuvon ominaisuudet:

a) moottorin apulaitteet

b) renkaat

c) ekvivalentti-inertia

d) jäähdytysjärjestelmä

e) kokonaisvälityssuhde

f) vaihteiston tyyppi ja

g) korityyppi.

3.5.    Matalassa lämpötilassa tehtävää testiä (tyyppi 6 -testi) koskevat laajennukset

3.5.1.   Ajoneuvot, joiden vertailumassat ovat erilaiset

3.5.1.1. Tyyppihyväksyntä voidaan laajentaa koskemaan ainoastaan ajoneuvoja, joiden vertailumassa edellyttää kahden seuraavaksi korkeamman ekvivalentti-inertialuokan tai minkä tahansa alemman ekvivalentti-inertialuokan käyttämistä.

3.5.1.2. Luokkaan N kuuluvien ajoneuvojen tyyppihyväksyntä voidaan laajentaa koskemaan vain ajoneuvoja, joiden vertailumassa on pienempi, jos tyyppihyväksytyn ajoneuvon päästöt vastaavat sille ajoneuvolle, jolle tyyppihyväksynnän laajennusta haetaan, määriteltyjä raja-arvoja.

3.5.2.   Ajoneuvot, joilla on eri kokonaisvälityssuhteet

3.5.2.1. Tyyppihyväksyntä voidaan laajentaa koskemaan ajoneuvoja, joilla on eri välityssuhteet, vain tietyin edellytyksin.

3.5.2.2. Tyyppihyväksynnän laajentamismahdollisuuden selvittämiseksi on määriteltävä jokaiselle tyyppi 1- ja tyyppi 6 -testissä käytettävälle välityssuhteelle suhde

image

jossa V1 on hyväksytyn ajoneuvotyypin nopeus ja V2 laajennushakemuksen kohteena olevan ajoneuvotyypin nopeus moottorin pyörimisnopeudella 1 000 rpm.

3.5.2.3. Jos jokaisella välityssuhteella E ≤ 8 prosenttia, on laajennus annettava uusimatta tyyppi 6 -testiä.

3.5.2.4. Jos vähintään yhdellä välityssuhteella E > 8 prosenttia ja jokaisella välityssuhteella E ≤ 13 prosenttia, on tyyppi 6 -testi uusittava. Testit voidaan tehdä valmistajan valitsemassa laboratoriossa tutkimuslaitoksen suostumuksella. Testausselosteet on lähetettävä tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tutkimuslaitokselle.

3.5.3.   Ajoneuvot, joilla on eri vertailumassat ja eri välityssuhteet

Tyyppihyväksyntä laajennetaan koskemaan ajoneuvoja, jotka eroavat hyväksytystä tyypistä vertailumassaltaan ja välityssuhteiltaan, jos kaikki 3.5.1 ja 3.5.2 kohdassa määrätyt edellytykset täyttyvät.

4.   TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

4.1.    Johdanto

4.1.1. Jokainen tämän asetuksen mukaisen tyyppihyväksynnän nojalla valmistettava ajoneuvo on valmistettava tässä asetuksessa vahvistettujen tyyppihyväksyntävaatimusten mukaiseksi. Valmistajan on toteutettava riittävät järjestelyt ja kirjalliset valvontasuunnitelmat ja tehtävä hyväksytyn tyypin jatkuvan vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi tässä asetuksessa täsmennetyin määrävälein tarvittavat päästö- ja OBD-testit. Hyväksyntäviranomaisen on varmennettava ja hyväksyttävä nämä valmistajan järjestelyt ja valvontasuunnitelmat sekä tehtävä tarkastuksia ja päästö- ja OBD-testejä tässä asetuksessa täsmennetyin määrävälein valmistajan tiloissa, myös tuotanto- ja testaustiloissa, osana direktiivin 2007/46/EY liitteessä X kuvattuja tuotteen vaatimustenmukaisuuteen ja jatkuviin tarkastuksiin liittyviä järjestelyjä.

4.1.2. Valmistajan on tarkastettava tuotannon vaatimustenmukaisuus testaamalla epäpuhtauspäästöt (esitetään asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I taulukossa 2), hiilidioksidipäästöt (yhdessä sähköenergian kulutuksen mittaamisen kanssa), kampikammiopäästöt, haihtumispäästöt ja OBD-järjestelmä. Tarkastukseen on sen vuoksi sisällyttävä tyyppi 1-, 3- ja 4 -testi ja OBD-järjestelmän testi, jotka kuvataan tämän liitteen 2.4 kohdassa ja siinä mainituissa asiaankuuluvissa liitteissä. Tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevat erityiset menettelyt esitetään 4.2–4.7 kohdassa ja lisäyksissä 1 ja 2.

4.1.3. Valmistajan tuotannon vaatimustenmukaisuuden testaamista varten perheellä tarkoitetaan tyyppi 1- ja 3-testien osalta CO2-interpolointiperhettä, mukaan luettuna tyyppi 4 -testiä varten tämän liitteen 3.2 kohdassa kuvatut laajennukset, ja OBD-perhettä, mukaan luettuina OBD-testejä varten tämän liitteen 3.3 kohdassa kuvatut laajennukset.

4.1.4. Valmistajan tekemän tuotteen vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen tiheys perustuu standardin ISO 31000:2009 Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet mukaisiin riskinarviointimenetelmiin, ja ainakin tyyppi 1 -testi on tehtävä vähintään yhdelle jokaista 5 000 :ta valmistettua ajoneuvoa kohti tai kerran vuodessa sen mukaan, kumpi toteutuu ensin.

4.1.5 Tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen voi milloin tahansa tarkastaa kussakin tuotantolaitoksessa sovellettavat vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmät.

Tämän asetuksen soveltamiseksi hyväksyntäviranomaisen on tehtävä valmistajan tiloissa tarkastuksia, joissa varmennetaan valmistajan järjestelyt ja kirjalliset valvontasuunnitelmat ja jotka perustuvat standardin ISO 31000:2009 Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet mukaisiin riskinarviointimenetelmiin ja jotka joka tapauksessa tehdään vähintään kerran vuodessa.

Jos hyväksyntäviranomainen ei pidä valmistajan tarkastusmenetelmää tyydyttävänä, tehdään fysikaalinen testi tuotantoajoneuvoille 4.2–4.9 kohdan mukaisesti.

4.1.6. Hyväksyntäviranomaisen tekemien fysikaalisten varmennustestien tavanomaisen suoritusvälin on perustuttava valmistajan tarkastusmenettelyn tuloksiin ja riskinarviointimenetelmiin siten, että vähintään tehdään yksi varmennustesti kolmen vuoden välein. Hyväksyntäviranomaisen on tehtävä nämä fysikaaliset päästötestit ja OBD-testit tuotantoajoneuvoille 4.2–4.9 kohdan mukaisesti.

Jos fysikaaliset testi tekee valmistaja, hyväksyntäviranomaisen on seurattava niitä valmistajan tiloissa.

4.1.7. Hyväksyntäviranomaisen on laadittava seloste kaikista tarkastuksista ja fysikaalisista testeistä, joilla varmennetaan valmistajien vaatimustenmukaisuus, ja säilytettävä sitä vähintään 10 vuoden ajan. Selosteet on annettava pyynnöstä muiden tyyppihyväksyntäviranomaisten ja Euroopan komission käyttöön.

4.1.8. Vaatimustenvastaisuuksien tapauksessa sovelletaan direktiivin 2007/46/EY 30 artiklaa.

4.2.    Ajoneuvon vaatimustenmukaisuus tyyppi 1 -testin perusteella

4.2.1.

Tyyppi 1 -testi tehdään tuotantoajoneuvolle, joka on CO2-interpolointiperheen validi jäsen ja vastaa tyyppihyväksyntätodistuksen kuvausta. Epäpuhtauksien vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa noudatettavat raja-arvot annetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I taulukossa 2. Hiilidioksidipäästöjä koskeva raja-arvo on arvo, jonka valmistaja on määrittänyt valitulle ajoneuvolle liitteen XXI alaliitteessä 7 esitetyllä interpolointimenetelmällä. Hyväksyntäviranomaisen on tarkastettava interpolointilaskelma.

4.2.2.

Perheestä valitaan satunnaisesti kolmen ajoneuvon otos. Sen jälkeen kun hyväksyntäviranomainen on valinnut ajoneuvot, valmistaja ei saa tehdä säätöjä valittuihin ajoneuvoihin.

4.2.2.1.

Otokseen saa valita vain valmiiksi saatettuja tuotantoajoneuvoja, joilla on ajettu enintään 80 km. Näitä ajoneuvoja kutsutaan nollakilometriajoneuvoiksi testattaessa vaatimustenmukaisuutta tyyppi 1 -testillä. Ajoneuvo testataan tämän asetuksen liitteessä XXI kuvatulla sovellettavalla WLTP-syklillä testien toistamista tai ajoneuvon ajokilometrejä koskevista vaatimuksista riippumatta. Testin tuloksiksi kirjataan arvot, joille on tehty kaikki tämän asetuksen mukaiset korjaukset.

4.2.3.

Testikriteerien laskennassa käytettävä tilastollinen menetelmä kuvataan lisäyksessä 1.

Perheen tuotantoa pidetään vaatimusten vastaisena, jos yhden tai useamman epäpuhtauden ja hiilidioksidiarvojen osalta tehdään kielteinen päätös lisäyksessä 1 vahvistettujen testikriteerien mukaisesti.

Perheen tuotantoa pidetään vaatimusten mukaisena, jos kaikkien epäpuhtauksien ja hiilidioksidiarvojen osalta tehdään myönteinen päätös lisäyksessä 1 vahvistettujen testikriteerien mukaisesti.

Jos yhden epäpuhtauden osalta tehdään myönteinen päätös, muiden epäpuhtauksien ja hiilidioksidin osalta tehtävien päätösten yhteydessä tehtävät täydentävät testit eivät vaikuta päätökseen.

Jos kaikkien epäpuhtauksien ja hiilidioksidiarvojen osalta ei tehdä myönteistä päätöstä, tehdään testi toisella ajoneuvolla (yhteensä enintään 16 ajoneuvolla) ja toistetaan lisäyksessä 1 kuvattu menettely myönteisen tai kielteisen päätöksen tekemiseksi (ks. kuva I.4.2).

Kuva I.4.2

image

4.2.4.

Valmistajan pyynnöstä ja hyväksyntäviranomaisen suostumuksella voidaan tehdä testejä perheeseen kuuluvalle ajoneuvolle, jolla on ajettu enintään 15 000 km, jotta voidaan määrittää epäpuhtauksia ja hiilidioksidia koskevat mitatut muutoskertoimet kullekin perheelle. Sisäänajon suorittaa valmistaja, joka sitoutuu olemaan tekemättä näihin ajoneuvoihin mitään säätöjä.

4.2.4.1.

Mitattu muutoskerroin määritetään sisäänajetulle ajoneuvolle seuraavalla menettelyllä:

a) Mitataan epäpuhtaus- ja hiilidioksidipäästöt enintään 80 km:n ajomatkan ja x km:n ajomatkan kohdalla ensimmäisen testattavan ajoneuvon osalta.

b) Lasketaan epäpuhtaus- ja hiilidioksidipäästöjen muutoskerroin EvC välillä 80–x km seuraavasti:

image

c) Muita interpolointiperheen ajoneuvoja ei sisäänajeta, mutta niiden arvot ”päästöt 0 km:n kohdalla / sähköenergiankulutus / CO2” kerrotaan ensimmäisen sisäänajetun ajoneuvon muutoskertoimella. Tässä tapauksessa otetaan lisäyksen 1 mukaisesti testattaessa huomioon seuraavat arvot:

i) ensimmäisen ajoneuvon osalta arvot kohdalla x km

ii) muiden ajoneuvojen osalta arvot kohdalla 0 km asianomaisella muutoskertoimella kerrottuna.

4.2.4.2.

Kaikki nämä testit tehdään markkinoilla saatavissa olevalla polttoaineella. Valmistajan pyynnöstä voidaan kuitenkin käyttää liitteessä IX kuvailtuja vertailupolttoaineita.

4.2.4.3.

Vaihtoehtona 4.2.4.1 kohdassa tarkoitetulle menettelylle valmistaja voi varmistaa tuotannon vaatimustenmukaisuuden hiilidioksidipäästöjen osalta siten, että muutoskertoimelle EvC käytetään kiinteää arvoa 0,98 ja kaikki nollan kilometrin kohdalla mitatut hiilidioksidipäästöarvot kerrotaan tällä kertoimella.

4.2.5.

Testit nestekaasulla tai maakaasulla/biometaanilla käyvien ajoneuvojen tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi voidaan tehdä markkinoilla saatavissa olevalla polttoaineella, jonka C3/C4-suhde on vertailupolttoaineiden C3/C4-suhteiden välillä nestekaasun osalta, tai jollakin lämpöarvoltaan korkealla tai matalalla polttoaineella maakaasun/biometaanin osalta. Kaikissa tapauksissa hyväksyntäviranomaiselle on esitettävä polttoaineanalyysi.

4.2.6.

Ekoinnovaatioilla varustetut ajoneuvot

4.2.6.1. Ajoneuvotyypissä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklassa (luokan M1 ajoneuvot) tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 510/2011 12 artiklassa (luokan N1 ajoneuvot) tarkoitetulla ekoinnovaatiolla, tuotannon vaatimustenmukaisuus on ekoinnovaatioiden osalta osoitettava tarkastamalla, että ajoneuvossa todella on kyseiset ekoinnovaatiot.

4.3.    Täyssähköajoneuvot

4.3.1.

Toimenpiteet, joilla varmistetaan tuotannon vaatimustenmukaisuus ajoneuvojen sähköenergian kulutuksen osalta, tarkastetaan tämän liitteen lisäyksen 4 mukaisen tyyppihyväksyntätodistuksen perusteella.

4.3.2.

Sähköenergian kulutuksen toteaminen tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi

4.3.2.1. Tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyssä korvataan tyyppi 1 -testausmenettelyä koskeva tämän asetuksen liitteen XXI alaliitteessä 8 olevan 3.4.4.1.3 kohdan (perättäisten syklien menettely) ja 3.4.4.2.3 kohdan mukainen (lyhennetty testausmenettely) lopetuskriteeri seuraavasti:

Lopetuskriteeri saavutetaan tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyssä, kun ensimmäinen sovellettava WLTP-testisykli on päättynyt.

4.3.2.2. Kyseisen ensimmäisen sovellettavan WLTP-testisyklin aikana mitataan REESS-järjestelmistä tuleva tasavirta tämän asetuksen liitteen XXI alaliitteen 8 lisäyksessä 3 kuvatulla menetelmällä ja jaetaan se kyseisen WLTP-testisyklin aikana ajetulla matkalla.

4.3.2.3. Verrataan 4.3.2.2 kohdan mukaisesti määritettyä arvoa lisäyksessä 2 olevan 1.2 kohdan mukaisesti määritettyyn arvoon.

4.3.2.4. Sähköenergian kulutuksen vaatimustenmukaisuus tarkistetaan käyttämällä 4.2 kohdassa ja lisäyksessä 1 kuvattuja tilastomenetelmiä. Tässä vaatimustenmukaisuustarkastuksessa korvataan termit ”epäpuhtaudet/hiilidioksidi” termillä ”sähköenergian kulutus”.

4.4.    Ulkopuolelta ladattavat hybridisähköajoneuvot (OVC-HEV)

4.4.1.

Toimenpiteet, joilla varmistetaan tuotannon vaatimustenmukaisuus ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen massan ja sähköenergiankulutuksen osalta, tarkastetaan tämän liitteen lisäyksen 4 mukaisessa tyyppihyväksyntätodistuksessa olevan kuvauksen perusteella.

4.4.2.

Hiilidioksidipäästöjen massan toteaminen tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi

4.4.2.1. Ajoneuvo testataan tämän asetuksen liitteen XXI alaliitteessä 8 olevassa 3.2.5 kohdassa kuvatulla varausta ylläpitävällä tyyppi 1 -testillä.

4.4.2.2. Testin aikana määritetään varausta ylläpidettäessä syntyvien hiilidioksidipäästöjen massa tämän asetuksen liitteen XXI alaliitteen 8 taulukon A8/5 mukaisesti ja verrataan sitä lisäyksessä 2 olevan 2.3 kohdan mukaisesti määritettyyn varausta ylläpidettäessä syntyvien hiilidioksidipäästöjen massaan.

4.4.2.3 Hiilidioksidipäästöjen vaatimustenmukaisuus tarkistetaan käyttämällä 4.2 kohdassa ja lisäyksessä 1 kuvattuja tilastomenetelmiä.

4.4.3.

Sähköenergian kulutuksen toteaminen tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi

4.4.3.1. Tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyssä korvataan tämän asetuksen liitteen XXI alaliitteessä 8 olevan 3.2.4.4 kohdan mukaisen varausta purkavan tyyppi 1 -testausmenettelyn päättyminen seuraavasti:

Varausta purkava tyyppi 1 -testausmenettely päättyy tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyssä, kun ensimmäinen sovellettava WLTP-testisykli on päättynyt.

4.4.3.2. Kyseisen ensimmäisen sovellettavan WLTP-testisyklin aikana mitataan REESS-järjestelmistä tuleva tasavirta tämän asetuksen liitteen XXI alaliitteen 8 lisäyksessä 3 kuvatulla menetelmällä ja jaetaan se kyseisen WLTP-testisyklin aikana ajetulla matkalla.

4.4.3.3. Verrataan tämän säännön 4.5.3.2 kohdan mukaisesti määritettyä arvoa lisäyksessä 2 olevan 2.4 kohdan mukaisesti määritettyyn arvoon.

4.4.1.4. Sähköenergian kulutuksen vaatimustenmukaisuus tarkistetaan käyttämällä 4.2 kohdassa ja lisäyksessä 1 kuvattuja tilastomenetelmiä. Tässä vaatimustenmukaisuustarkastuksessa korvataan termit ”epäpuhtaudet/hiilidioksidi” termillä ”sähköenergian kulutus”.

4.5.    Ajoneuvon vaatimustenmukaisuus tyyppi 3 -testin perusteella

4.5.1. Jos tyyppi 3 -testi varmennetaan, se on tehtävä seuraavasti:

4.5.1.1. Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että tuotannon laatu on epätyydyttävä, ajoneuvoperheestä otetaan satunnaisesti ajoneuvo, jolle tehdään liitteessä V kuvatut testit.

4.5.1.2. Tuotanto katsotaan vaatimusten mukaiseksi, jos ajoneuvo täyttää liitteessä V esitetyt testivaatimukset.

4.5.1.3. Jos testattu ajoneuvo ei täytä 4.5.1.1 kohdan vaatimuksia, otetaan samasta perheestä uusi neljän ajoneuvon satunnaisotos, jolle tehdään liitteessä VI kuvatut tai ainakin E-säännön nro 83 liitteessä 7 olevan 7 kohdan mukaiset testit. Testit voidaan tehdä ajoneuvoille, joita on sisäänajettu enintään 15 000 kilometriä ilman muutoksia.

4.5.1.4. Tuotanto katsotaan vaatimusten mukaiseksi, jos vähintään kolme ajoneuvoa täyttää liitteessä V esitetyt testivaatimukset.

4.6.    Ajoneuvon vaatimustenmukaisuus tyyppi 4 -testin perusteella

4.6.1. Jos tyyppi 4 -testi varmennetaan, se on tehtävä seuraavasti:

4.6.1.1. Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että tuotannon laatu on epätyydyttävä, ajoneuvoperheestä otetaan satunnaisesti ajoneuvo, jolle tehdään liitteessä VI kuvatut tai ainakin E-säännön nro 83 liitteessä 7 olevan 7 kohdan mukaiset testit.

4.6.1.2. Tuotanto katsotaan vaatimusten mukaiseksi, jos ajoneuvo täyttää liitteessä VI tai E-säännön nro 83 liitteessä 7 olevassa 7 kohdassa kuvattujen testien vaatimukset sen mukaan, mikä testi sille tehdään.

4.6.1.3. Jos testattu ajoneuvo ei täytä 4.6.1.1 kohdan vaatimuksia, otetaan samasta perheestä uusi neljän ajoneuvon satunnaisotos, jolle tehdään liitteessä VI kuvatut tai ainakin E-säännön nro 83 liitteessä 7 olevan 7 kohdan mukaiset testit. Testit voidaan tehdä ajoneuvoille, joita on sisäänajettu enintään 15 000 kilometriä ilman muutoksia.

4.6.1.4. Tuotanto katsotaan vaatimusten mukaiseksi, jos ainakin kolme ajoneuvoa täyttää liitteessä VI tai E-säännön nro 83 liitteessä 7 olevassa 7 kohdassa kuvattujen testien vaatimukset sen mukaan, mikä testi niille tehdään.

4.7.    Ajoneuvon vaatimustenmukaisuus OBD-järjestelmän osalta

4.7.1. Jos OBD-järjestelmän suorituskyky tarkastetaan, se on tehtävä seuraavasti:

4.7.1.1. Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että tuotannon laatu on epätyydyttävä, ajoneuvoperheestä otetaan satunnaisesti ajoneuvo, jolle tehdään liitteen XI lisäyksessä 1 kuvatut testit.

4.7.1.2. Tuotanto katsotaan vaatimusten mukaiseksi, jos ajoneuvo täyttää liitteen XI lisäyksessä 1 esitetyt testivaatimukset.

4.7.1.3. Jos testattu ajoneuvo ei täytä 4.7.1.1 kohdan vaatimuksia, otetaan samasta perheestä uusi neljän ajoneuvon satunnaisotos, jolle tehdään liitteen XI lisäyksessä 1 esitetyt testit. Testit voidaan tehdä ajoneuvoille, joita on sisäänajettu enintään 15 000 kilometriä ilman muutoksia.

4.7.1.4. Tuotanto katsotaan vaatimusten mukaiseksi, jos ainakin kolme ajoneuvoa täyttää liitteen XI lisäyksessä 1 esitetyt testivaatimukset.
Lisäys 1

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen tyyppi 1 -testin osalta – tilastomenetelmä

1. Tässä lisäyksessä kuvaillaan menettely, jota käytetään tarkastettaessa tuotannon vaatimustenmukaisuutta epäpuhtauksien ja hiilidioksidin osalta koskevat vaatimukset tyyppi 1 -testissä, mukaan luettuina täyssähköajoneuvoja ja ulkopuolelta ladattavia hybridisähköajoneuvoja koskevat vaatimustenmukaisuusvaatimukset.

2. Asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I taulukossa 2 mainittuja epäpuhtauksia ja hiilidioksidipäästöjä koskevia mittauksia tehdään vähintään kolmelle ajoneuvolle siihen saakka, että voidaan tehdä myönteinen tai kielteinen päätös.

Lukumäärän N testeistä määritetään kaikkien mittausten N osalta x1, x2, … xN, keskiarvo Xtests ja varianssi VAR:

image

ja

image

3. Kunkin testimäärän osalta epäpuhtauksille voidaan tehdä jokin kolmesta seuraavasta päätöksestä (ks. i–iii alakohta jäljempänä) käyttäen perustana kunkin epäpuhtauden raja-arvoa L, kaikkien testien N keskiarvoa Xtests , testitulosten varianssia VAR ja testien lukumäärää N:

i) perhe hyväksytään, jos
image

ii) perhe hylätään, jos
image

iii) tehdään toinen mittaus, jos

image

Mittausepätarkkuuksien ottamiseksi huomioon asetetaan epäpuhtauksien mittaamisessa tekijän A arvoksi 1,05.

4. Hiilidioksidin (CO2) ja sähköenergian kulutuksen (EC) osalta käytetään normalisoituja CO2- ja EC-arvoja:

image

image

CO2:n ja EC:n osalta asetetaan tekijän A arvoksi 1,01 ja tekijän L arvoksi 1. CO2:n ja EC:n tapauksessa kriteerit yksinkertaistetaan näin ollen seuraavasti:

i) perhe hyväksytään, jos
image

ii) perhe hylätään, jos
image

iii) tehdään toinen mittaus, jos

image

Epäpuhtauksia, EC:tä ja CO2:ta koskevia tekijän A arvoja tarkistetaan, ja niitä voidaan muuttaa käytettävissä olevan näytön perusteella. Tämän vuoksi tyyppihyväksyntäviranomaisten on toimitettava komissiolle kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot aluksi ainakin viiden vuoden ajan.
Lisäys 2

Sähköajoneuvojen tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät laskelmat

1.   Täyssähköajoneuvojen tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät laskelmat

1.1   Yksittäisen täyssähköajoneuvon sähköenergian kulutuksen interpolointi

image

jossa

ECDC–ind,COP

on yksittäisen ajoneuvon sähköenergian kulutus tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi [Wh/km]

ECDC–L,COP

on ajoneuvon L sähköenergian kulutus tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi [Wh/km]

ECDC–H,COP

on ajoneuvon H sähköenergian kulutus tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi [Wh/km]

Kind

on tarkasteltavan yksittäisen ajoneuvon interpolointikerroin sovellettavassa WLTP-testisyklissä.

1.2   Täyssähköajoneuvojen sähkönkulutus

Kirjataan seuraava arvo ja käytetään sitä tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa sähkönkulutuksen osalta:

image

jossa

ECDC,COP

on sähköenergian kulutus, joka perustuu REESS-järjestelmän purkautumiseen ensimmäisessä sovellettavassa WLTC-testisyklissä, joka tehdään todentamista varten tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyssä

ECDC,CD,first WLTC

on sähköenergian kulutus, joka perustuu REESS-järjestelmän purkautumiseen ensimmäisessä sovellettavassa WLTC-testisyklissä, joka tehdään liitteen XXI alaliitteessä 8 olevan 4.3 kohdan mukaisesti [Wh/km]

AFEC

on mukautuskerroin, jolla kompensoidaan varausta purkavassa menettelyssä hyväksynnän aikana tehdyn tyyppi 1 -testin jälkeen ilmoitetun sähköenergian kulutuksen arvon ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyssä mitatun testituloksen välinen ero

ja

image

jossa

ECWLTC,declared

on liitteen XXI alaliitteessä 6 olevan 1.1.2.3 kohdan mukaisesti saatu täyssähköajoneuvon ilmoitettu sähköenergian kulutus

ECWLTC

on liitteen XXI alaliitteessä 8 olevan 4.3.4.2 kohdan mukaisesti mitattu sähköenergian kulutus.

2.   Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät laskelmat

2.1   Yksittäisen ulkopuolelta ladattavan hybridisähköajoneuvon varausta ylläpidettäessä syntyvien hiilidioksidipäästöjen massa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi

image

jossa

MCO2–ind,CS,COP

on yksittäisen ajoneuvon varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi [g/km]

MCO2–L,CS,COP

on ajoneuvon L varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi [g/km]

MCO2–H,CS,COP

on ajoneuvon H varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi [g/km]

Kind

on tarkasteltavan yksittäisen ajoneuvon interpolointikerroin sovellettavassa WLTP-testisyklissä.

2.2   Yksittäisen ulkopuolelta ladattavan hybridisähköajoneuvon sähköenergian kulutus varausta purettaessa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi

image

jossa

ECDC–ind,CD,COP

on yksittäisen ajoneuvon sähköenergian kulutus varausta purettaessa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi [Wh/km]

ECDC–L,CD,COP

on ajoneuvon L sähköenergian kulutus varausta purettaessa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi [Wh/km]

ECDC–H,CD,COP

on ajoneuvon H sähköenergian kulutus varausta purettaessa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi [Wh/km];

Kind

on tarkasteltavan yksittäisen ajoneuvon interpolointikerroin sovellettavassa WLTP-testisyklissä.

2.3   Varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi

Kirjataan seuraava arvo ja käytetään sitä tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massan osalta:

image

jossa

MCO2,CS,COP

on varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa varausta ylläpidettäessä suoritettavassa tyyppi 1 -testissä, joka tehdään todentamista varten tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyssä

MCO2,CS

on varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa varausta ylläpidettäessä liitteessä XXI olevan 4.1.1 kohdan mukaisesti suoritettavassa tyyppi 1 -testissä [g/km]

AFCO2,CS

on mukautuskerroin, jolla kompensoidaan hyväksynnän aikana tehdyn tyyppi 1 -testin jälkeen saadun varausta purkavassa menettelyssä mitatun arvon ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyssä mitatun testituloksen välinen ero

ja

image

jossa

MCO2,CS,c,declared

on varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen ilmoitettu massa varausta ylläpidettäessä suoritettavassa tyyppi 1 -testissä liitteen XXI alaliitteen 8 taulukon A8/5 vaiheen 7 mukaisesti

MCO2,CS,c,6

on varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen mitattu massa varausta ylläpidettäessä suoritettavassa tyyppi 1 -testissä liitteen XXI alaliitteen 8 taulukon A8/5 vaiheen 6 mukaisesti.

2.4   Sähköenergian kulutus varausta purettaessa tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi

Kirjataan seuraava arvo ja käytetään sitä tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa varausta purettaessa mitatun sähköenergiankulutuksen osalta:

image

jossa

ECDC,CD,COP

on sähköenergian kulutus varausta purettaessa perustana REESS-järjestelmän purkautuminen ensimmäisessä sovellettavassa WLTC-testisyklissä, joka kuuluu varausta purettaessa tehtävään tyyppi 1-testiin, joka suoritetaan todentamista varten tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyssä

ECDC,CD,first WLTC

on sähköenergian kulutus varausta purettaessa perustana REESS-järjestelmän purkautuminen ensimmäisessä sovellettavassa WLTC-testisyklissä, joka kuuluu varausta purettaessa tehtävään tyyppi 1-testiin, joka suoritetaan liitteen XXI alaliitteessä 8 olevan 4.3 kohdan mukaisesti [Wh/km]

AFEC,AC,CD

on sähköenergian kulutukseen varausta purettaessa sovellettava mukautuskerroin, jolla kompensoidaan hyväksynnän aikana tehdyn tyyppi 1 -testin jälkeen saadun varausta purkavassa menettelyssä mitatun arvon ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyssä mitatun testituloksen välinen ero

ja

image

jossa

ECAC,CD,declared

on liitteen XXI alaliitteessä 6 olevan 1.1.2.3 kohdan mukaisesti varausta purettaessa tehdyssä tyyppi 1 -testissä saatu varausta purettaessa ilmoitettu sähköenergian kulutus

ECAC,CD

on liitteen XXI alaliitteessä 8 olevan 4.3.1 kohdan mukaisesti varausta purettaessa tehdyssä tyyppi 1 -testissä saatu varausta purettaessa mitattu sähköenergian kulutus.
Lisäys 3

MALLI

ILMOITUSLOMAKE N:o …,

JOKA LIITTYY AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄN PÄÄSTÖJEN SEKÄ AJONEUVON KORJAAMISEEN JA HUOLTAMISEEN TARVITTAVIEN TIETOJEN SAATAVUUDEN OSALTA

Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, komponenteissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, on toimitettava tiedot niiden ominaisuuksista.0.

YLEISTÄ

0.1.

Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2.

Tyyppi: …

0.2.1.

Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

0.4.

Ajoneuvoluokka (c): …

0.8.

Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet: …

0.9.

Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

1.

YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

1.1.

Valokuvat ja/tai piirustukset tyyppiä edustavasta ajoneuvosta / komponentista / erillisestä teknisestä yksiköstä (1):

1.3.3.

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, yhteenkytkentä): …

2.

MASSAT JA MITAT(f) (g) (7)

(kg, mm) (viitataan tarvittaessa piirustukseen)

2.6.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa (h)

a)  kunkin variantin suurin ja pienin massa: …

b)  kunkin version massa (on esitettävä matriisi): …

2.8.

Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (i) (3): …

3.

KÄYTTÖENERGIANMUUNNIN (k)

3.1.

Käyttöenergianmuuntimien valmistaja: …

3.1.1.

Valmistajan merkitsemä koodi (merkittynä käyttöenergianmuuntimeen, tai muut tunnistustavat): …

3.2.

Polttomoottori

3.2.1.1.

Toimintaperiaate: kipinäsytytys/puristussytytys/dual-fuel (1)

Sykli: nelitahtinen/kaksitahtinen/kiertomoottori (1)

3.2.1.2.

Sylinterien lukumäärä ja järjestely: …

3.2.1.2.1.

Halkaisija (l): … mm

3.2.1.2.2.

Iskunpituus (l): … mm

3.2.1.2.3.

Sytytysjärjestys: …

3.2.1.3.

Sylinteritilavuus (m): … cm3

3.2.1.4.

Volumetrinen puristussuhde (2): …

3.2.1.5.

Piirustukset palotilasta, männänpäästä ja kipinäsytytysmoottorien osalta männänrenkaista: …

3.2.1.6.

Moottorin nimellinen joutokäyntinopeus (2): … rpm

3.2.1.6.1.

Moottorin suuri joutokäyntinopeus (2): … rpm

3.2.1.8.

Nimellisteho: (n)… KW nopeudella … rpm (valmistajan ilmoittama arvo)

3.2.1.9.

Valmistajan ilmoittama moottorin suurin sallittu pyörimisnopeus:. … rpm

3.2.1.10.

Suurin nettovääntömomentti (n): … Nm pyörimisnopeudella…rpm (valmistajan ilmoittama arvo)

3.2.2.

Polttoaine

3.2.2.1.

Kevyet hyötyajoneuvot: dieselöljy / bensiini / nestekaasu / maakaasu tai biometaani / etanoli (E85) / biodiesel / vety / H2NG (1) (6)

3.2.2.1.1.

RON-luku, lyijytön: …

3.2.2.4.

Ajoneuvon polttoainetyyppi: yhdellä tai kahdella polttoaineella toimiva tai polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex-fuel) (1)

3.2.2.5.

Biopolttoaineen suurin sallittu määrä polttoaineessa (valmistajan ilmoittama arvo): … tilavuusprosenttia

3.2.4.

Polttoaineensyöttö

3.2.4.1.

Kaasuttimilla: kyllä/ei (1)

3.2.4.2.

Polttoaineen ruiskutuksella (ainoastaan puristussytytys tai kaksipolttoaine): kyllä/ei (1)

3.2.4.2.1.

Järjestelmä (yhteispaineruiskutus / yksikkösuuttimet / jakajapumppu jne.): …

3.2.4.2.2.

Toimintaperiaate: suoraruiskutus / esikammio / pyörrekammio (1)

3.2.4.2.3.

Ruiskutuspumppu/jakelupumppu

3.2.4.2.3.1.

Merkit: …

3.2.4.2.3.2.

Tyypit: …

3.2.4.2.3.3.

Suurin polttoaineen virtausmäärä (1) (2): … mm3/isku tai jakso moottorin pyörimisnopeudella: …rpm tai vaihtoehtoisesti ominaiskaavio: …(Jos moottorissa on ahtopaineen säätö, ilmoitetaan polttoaineen virtausmäärän ja ahtopaineen suhde moottorin pyörimisnopeuteen)

3.2.4.2.4.

Moottorin nopeudenrajoitin

3.2.4.2.4.2.1.

Nopeus, jossa rajoitus alkaa kuormitettuna: … rpm

3.2.4.2.4.2.2.

Suurin pyörimisnopeus kuormittamattomana: … rpm

3.2.4.2.6.

Ruiskutussuuttimet

3.2.4.2.6.1.

Merkit: …

3.2.4.2.6.2.

Tyypit: …

3.2.4.2.8.

Apukäynnistyslaite

3.2.4.2.8.1.

Merkit: …

3.2.4.2.8.2.

Tyypit: …

3.2.4.2.8.3.

Järjestelmän kuvaus: …

3.2.4.2.9.

Elektronisesti ohjattu ruiskutus: kyllä/ei (1)

3.2.4.2.9.1.

Merkit: …

3.2.4.2.9.2.

Tyypit:

3.2.4.2.9.3

Järjestelmän kuvaus: …

3.2.4.2.9.3.1.

Moottorinohjausyksikön (ECU) merkki ja tyyppi: …

3.2.4.2.9.3.1.1.

ECU-yksikön ohjelmistoversio: …

3.2.4.2.9.3.2.

Polttoaineensäätimen merkki ja tyyppi: …

3.2.4.2.9.3.3.

Ilmanvirtausanturin merkki ja tyyppi: …

3.2.4.2.9.3.4.

Polttoaineenjakajan merkki ja tyyppi: …

3.2.4.2.9.3.5.

Kuristustilan merkki ja tyyppi: …

3.2.4.2.9.3.6.

Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin merkki ja tyyppi tai toimintaperiaate: …

3.2.4.2.9.3.7.

Ilmanlämpötila-anturin merkki ja tyyppi tai toimintaperiaate: …

3.2.4.2.9.3.8.

Ilmanpaine-anturin merkki ja tyyppi tai toimintaperiaate: …

3.2.4.3.

Polttoaineen suihkutuksella (vain kipinäsytytysmoottorit): kyllä/ei (1)

3.2.4.3.1.

Toimintaperiaate: imusarja (yksi/monipiste/suoraruiskutus (1)/muu (määritellään): …

3.2.4.3.2.

Merkit: …

3.2.4.3.3.

Tyypit: …

3.2.4.3.4.

Järjestelmän kuvaus (muiden kuin jatkuvaruiskutteisten järjestelmien osalta annetaan vastaavat tiedot): …

3.2.4.3.4.1.

Moottorinohjausyksikön (ECU) merkki ja tyyppi: …

3.2.4.3.4.1.1.

ECU-yksikön ohjelmistoversio: …

3.2.4.3.4.3.

Ilmavirta-anturin merkki ja tyyppi tai toimintaperiaate: …

3.2.4.3.4.8.

Kuristustilan merkki ja tyyppi: …

3.2.4.3.4.9.

Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin merkki ja tyyppi tai toimintaperiaate: …

3.2.4.3.4.10.

Ilmanlämpötila-anturin merkki ja tyyppi tai toimintaperiaate: …

3.2.4.3.4.11.

Ilmanpaine-anturin merkki ja tyyppi tai toimintaperiaate: …

3.2.4.3.5.

Ruiskutussuuttimet:

3.2.4.3.5.1.

Merkki: …

3.2.4.3.5.2.

Tyyppi: …

3.2.4.3.7.

Kylmäkäynnistysjärjestelmä

3.2.4.3.7.1.

Toimintaperiaatteet: …

3.2.4.3.7.2.

Toimintasäädöt/-asetukset (1) (2): …

3.2.4.4.

Syöttöpumppu

3.2.4.4.1.

Paine (2): … KPa tai ominaiskaavio (2): …

3.2.4.4.2.

Merkit: …

3.2.4.4.3.

Tyypit: …

3.2.5.

Sähköjärjestelmä

3.2.5.1.

Nimellisjännite: … V, positiivinen/negatiivinen maatto (1)

3.2.5.2.

Laturi

3.2.5.2.1.

Tyyppi: …

3.2.5.2.2.

Nimellisteho: … VA

3.2.6.

Sytytysjärjestelmä (vain kipinäsytytysmoottorit)

3.2.6.1.

Merkit: …

3.2.6.2.

Tyypit: …

3.2.6.3.

Toimintaperiaate: …

3.2.6.6.

Sytytystulpat

3.2.6.6.1.

Merkki: …

3.2.6.6.2.

Tyyppi: …

3.2.6.6.3.

Kärkiväli: … mm

3.2.6.7.

Sytytyspuolat

3.2.6.7.1.

Merkki: …

3.2.6.7.2.

Tyyppi: …

3.2.7.

Jäähdytysjärjestelmä: neste/ilma (1)

3.2.7.1.

Moottorin lämpötilan ohjausmekanismin vakioasetusarvo: …

3.2.7.2.

Neste

3.2.7.2.1.

Nestelaji: …

3.2.7.2.2.

Kiertopumput: kyllä/ei (1)

3.2.7.2.3.

Ominaisuudet: …tai

3.2.7.2.3.1.

Merkit: …

3.2.7.2.3.2.

Tyypit: …

3.2.7.2.4.

Välityssuhteet: …

3.2.7.2.5.

Tuulettimen ja sen käyttömekanismin kuvaus: …

3.2.7.3.

Ilma

3.2.7.3.1.

Tuuletin: kyllä/ei (1)

3.2.7.3.2.

Ominaisuudet: … tai

3.2.7.3.2.1.

Merkit: …

3.2.7.3.2.2.

Tyypit: …

3.2.7.3.3.

Välityssuhteet: …

3.2.8.

Imujärjestelmä

3.2.8.1.

Ahdin: kyllä/ei (1)

3.2.8.1.1.

Merkit: …

3.2.8.1.2.

Tyypit: …

3.2.8.1.3.

Järjestelmän kuvaus (esim. suurin ahtopaine: … kPa, ohivirtausläppä, jos sellainen on): …

3.2.8.2.

Välijäähdytin: kyllä/ei (1)

3.2.8.2.1.

Tyyppi: ilma-ilma/ilma-vesi (1)

3.2.8.3.

Imun alipaine moottorin nimellispyörimisnopeudella ja 100 prosentin kuormituksella (vain puristussytytysmoottorit):

3.2.8.4.

Imuputkien ja niiden apulaitteiden kuvaus ja piirustukset (kokoojakammio, lämmityslaite, lisäimuaukot jne.): …

3.2.8.4.1.

Imusarjan kuvaus (myös piirustukset ja/tai valokuvat): …

3.2.8.4.2.

Ilmansuodatin, piirustukset: … tai

3.2.8.4.2.1.

Merkit: …

3.2.8.4.2.2.

Tyypit: …

3.2.8.4.3.

Imuäänenvaimennin, piirustukset: … tai

3.2.8.4.3.1.

Merkit: …

3.2.8.4.3.2.

Tyypit: …

3.2.9.

Pakojärjestelmä

3.2.9.1.

Pakosarjan kuvaus ja/tai piirustus: …

3.2.9.2.

Pakojärjestelmän kuvaus ja/tai piirustus: …

3.2.9.3.

Suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimellispyörimisnopeudella ja 100 prosentin kuormituksella (vain puristussytytysmoottorit): … kPa

3.2.10.

Imu- ja pakoaukkojen pienimmät poikkipinnat: …

3.2.11.

Venttiilien ajoitus tai vastaavat tiedot

3.2.11.1.

Suurin venttiilin nosto, avautumis- ja sulkeutumiskulmat tai vaihtoehtoisten jakojärjestelmien ajoituksen yksityiskohdat ylä- ja alakuolokohtaan nähden. Pienin ja suurin ajoitus muuttuvassa ajoitusjärjestelmässä: …

3.2.11.2.

Vertailu- ja/tai säätöalueet (1): …

3.2.12.

Ilman pilaantumisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet

3.2.12.1.

Laitteet kampikammiokaasujen kierrättämiseksi (kuvaus ja piirustukset): …

3.2.12.2.

Muut pilaantumista rajoittavat laitteet (jos sellaisia on eikä niitä mainita muussa kohdassa)

3.2.12.2.1.

Katalysaattori

3.2.12.2.1.1.

Katalysaattorien ja katalyyttielementtien lukumäärä (seuraavat tiedot kustakin erillisestä yksiköstä): …

3.2.12.2.1.2.

Katalysaattorien mitat, muoto ja tilavuus: …

3.2.12.2.1.3.

Katalysaattorin toimintatapa: …

3.2.12.2.1.4.

Jalometallien kokonaismäärä: …

3.2.12.2.1.5.

Suhteellinen pitoisuus: …

3.2.12.2.1.6.

Substraatti (rakenne ja materiaali): …

3.2.12.2.1.7.

Kennotiheys: …

3.2.12.2.1.8.

Katalysaattorien kotelointityyppi: …

3.2.12.2.1.9.

Katalysaattorien sijainti (paikka ja vertailuetäisyys pakojärjestelmässä): …

3.2.12.2.1.10.

Lämpökilpi: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.1.11.

Tavanomainen käyttölämpötila: …°C

3.2.12.2.1.12.

Katalysaattorin merkki: …

3.2.12.2.1.13.

Yksilöivä osanumero: …

3.2.12.2.2.

Anturit

3.2.12.2.2.1.

Happianturi: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.2.1.1.

Merkki: …

3.2.12.2.2.1.2.

Sijainti: …

3.2.12.2.2.1.3.

Säätöalue: …

3.2.12.2.2.1.4.

Tyyppi tai toimintaperiaate, …

3.2.12.2.2.1.5.

Yksilöivä osanumero: …

3.2.12.2.2.2.

NOx-anturi: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.2.2.1.

Merkki: …

3.2.12.2.2.2.2.

Tyyppi: …

3.2.12.2.2.2.3.

Sijainti

3.2.12.2.2.3.

Hiukkasanturi: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.2.3.1.

Merkki: …

3.2.12.2.2.3.2.

Tyyppi: …

3.2.12.2.2.3.3.

Sijainti: …

3.2.12.2.3.

Ilman suihkutus: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.3.1.

Tyyppi (ilmapulssi, ilmapumppu jne.): …

3.2.12.2.4.

Pakokaasujen takaisinkierrätys (EGR): kyllä/ei (1)

3.2.12.2.4.1.

Ominaisuudet (merkki, tyyppi, virtaus, korkea paine / matala paine / yhdistetty paine jne.): …

3.2.12.2.4.2.

Vesijäähdytteinen järjestelmä (täsmennetään kunkin EGR-järjestelmän osalta, esim. korkea paine / matala paine / yhdistetty paine): kyllä/ei (1)

3.2.12.2.5.

Haihtumispäästöjen rajoitusjärjestelmä (vain bensiini- ja etanolikäyttöiset moottorit): kyllä/ei (1)

3.2.12.2.5.1.

Laitteiden yksityiskohtainen kuvaus: …

3.2.12.2.5.2.

Piirustus haihtumispäästöjen rajoitusjärjestelmästä: …

3.2.12.2.5.3.

Piirustus hiilisäiliöstä: …

3.2.12.2.5.4.

Säiliössä olevan hiilen massa: … g

3.2.12.2.5.5.

Polttonestesäiliön kaavio tilavuus- ja materiaalitietoineen (vain bensiini- ja etanolikäyttöiset moottorit): …

3.2.12.2.5.6.

Piirustus ja kaavio polttonestesäiliön ja pakojärjestelmän välisestä lämpökilvestä: …

3.2.12.2.6.

Hiukkasloukku: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.6.1.

Hiukkasloukun mitat, muoto ja tilavuus: …

3.2.12.2.6.2.

Hiukkasloukun rakenne: …

3.2.12.2.6.3.

Sijainti (vertailuetäisyys pakojärjestelmässä): …

3.2.12.2.6.4.

Hiukkasloukun merkki: …

3.2.12.2.6.5.

Yksilöivä osanumero: …

3.2.12.2.7

OBD-järjestelmä: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.7.1.

Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros vianilmaisimesta: …

3.2.12.2.7.2.

Luettelo kaikista OBD-järjestelmän valvomista komponenteista ja niiden tarkoituksesta: …

3.2.12.2.7.3.

Kirjallinen kuvaus (toiminnan perusperiaatteet) seuraavista:

3.2.12.2.7.3.1

Kipinäsytytysmoottorit

3.2.12.2.7.3.1.1.

Katalysaattorin valvonta: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Sytytyskatkojen havaitseminen: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Happianturin valvonta: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Muut komponentit, joita OBD-järjestelmä valvoo: …

3.2.12.2.7.3.2.

Puristussytytysmoottorit: …

3.2.12.2.7.3.2.1.

Katalysaattorin valvonta: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Hiukkasloukun valvonta: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Sähköisen polttoaineensyöttöjärjestelmän valvonta: …

3.2.12.2.7.3.2.5.

Muut komponentit, joita OBD-järjestelmä valvoo: …

3.2.12.2.7.4.

Vianilmaisimen aktivoitumisehdot (kiinteä ajokertamäärä tai tilastollinen menetelmä): …

3.2.12.2.7.5.

Luettelo kaikista OBD-järjestelmän tulostuskoodeista ja tietojen esitysmuodosta (selityksin varustettuna): …

3.2.12.2.7.6.

Ajoneuvon valmistajan on toimitettava seuraavat lisätiedot, jotta OBD-järjestelmän kanssa yhteensopivien varaosien sekä vianmääritykseen käytettävien välineiden ja testilaitteiden valmistus on mahdollista.

3.2.12.2.7.6.1.

Ajoneuvon alkuperäisessä tyyppihyväksynnässä käytettyjen esivakauttavien syklien tyypin ja lukumäärän kuvaus.

3.2.12.2.7.6.2.

Ajoneuvon alkuperäisessä tyyppihyväksynnässä OBD-järjestelmän valvoman komponentin osalta käytetyn OBD-järjestelmän demonstraatiosyklin tyypin kuvaus.

3.2.12.2.7.6.3.

Kattava asiakirja, jossa kuvataan kaikki ne komponentit, joita tarkkaillaan anturilla vianmääritykseen ja vianilmaisimen aktivoitumiseen liittyvän järjestelmän yhteydessä (käyntijaksojen kiinteä lukumäärä tai tilastollinen menetelmä), mukaan luettuna anturilla tarkkailtujen merkityksellisten toissijaisten parametrien luettelo kunkin OBD-järjestelmällä valvotun komponentin osalta. Luettelo kaikista OBD-järjestelmän niistä tulostuskoodeista ja niiden tietojen esitysmuodosta (selityksin varustettuna), jotka koskevat päästöihin liittyviä ja päästöihin liittymättömiä yksittäisiä käyttövoimajärjestelmän komponentteja, kun komponentin valvontaa käytetään vianilmaisimen aktivoitumisen määrittämiseen, mukaan luettuna tyhjentävä selitys erityisesti palvelussa $05 (testiarvot ID $21–FF) ja palvelussa $06 annetuista tiedoista.

Jos kyse on ajoneuvotyypeistä, jotka käyttävät tietoyhteyttä standardin ISO 15765-4 ”Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems” mukaisesti, palvelussa $06 (testiarvot ID $00-FF) annetuista tiedoista on annettava tyhjentävä selitys jokaisen tuetun OBD-valvonta-ID:n osalta.

3.2.12.2.7.6.4.

Edellä vaaditut tiedot voidaan määrittää täydentämällä taulukko jäljempänä kuvatulla tavalla.

3.2.12.2.7.6.4.1.

Kevyet hyötyajoneuvotKomponentti

Vikakoodi

Valvontastrategia

Vianmääritysperusteet

Vianilmaisimen aktivoitumisperusteet

Toissijaiset parametrit

Esivakautus

Demonstraatiotesti

Katalyytti

P0420

Happianturien 1 ja 2 signaalit

Sensori 1:n ja 2:n signaalien erot

3. sykli

Moottorin pyörimisnopeus ja kuormitus, A/F-moodi, katalyytin lämpötila

Kaksi tyyppi I -sykliä

Tyyppi I

3.2.12.2.8.

Muu järjestelmä: …

3.2.12.2.8.2.

Kuljettajan toimenpiteitä vaativa järjestelmä

3.2.12.2.8.2.3.

Toimintaa vaativan järjestelmän tyyppi: vain tietty käynnistysmäärä / ei käynnistystä polttoainetäydennyksen jälkeen / polttoainesäiliön lukitus / toimintatehon rajoittaminen

3.2.12.2.8.2.4.

Toimintaa vaativan järjestelmän kuvaus

3.2.12.2.8.2.5.

Vastaa ajoneuvon keskimääräistä ajomatkaa täydellä polttoainesäiliöllä: … Km

3.2.12.2.10.

Jaksoittaisesti regeneroituva järjestelmä: (seuraavat tiedot kustakin erillisestä yksiköstä)

3.2.12.2.10.1.

Regenerointimenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus ja/tai piirustus …

3.2.12.2.10.2.

Tyypin 1 käyttöjaksojen tai vastaavien moottoritestipenkkijaksojen lukumäärä kahden sellaisen jakson välissä, joiden aikana regenerointi tapahtuu tyyppi 1 -testiä vastaavissa olosuhteissa (etäisyys D asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI alaliitteen 6 lisäyksen 1 kuvassa A6.App1/1 tai E-säännön nro 83 liitteen 13 kuvassa A13/1 (tapauksen mukaan)): …

3.2.12.2.10.2.1.

Sovellettava tyyppi 1 -sykli (ilmoitetaan sovellettava menettely: liitteen XXI alaliite 4 tai E-sääntö nro 83 …

3.2.12.2.10.3.

Kuvaus menetelmästä, jonka avulla on määritetty jaksojen lukumäärä kahden sellaisen jakson välissä, joiden aikana regenerointi tapahtuu: …

3.2.12.2.10.4.

Parametrit, joiden avulla määritetään regeneroinnin tapahtumiseksi tarvittavan latauksen taso (esim. lämpötila, paine jne.): …

3.2.12.2.10.5.

Kuvaus menetelmästä, jonka avulla järjestelmä ladataan E-säännön nro 83 liitteessä 13 olevassa 3.1 kohdassa kuvatussa testimenettelyssä: …

3.2.12.2.11.

Kuluvia reagensseja käyttävät katalysaattorit (seuraavat tiedot kustakin erillisestä yksiköstä) kyllä/ei (1)

3.2.12.2.11.1.

Tarvittavan reagenssin tyyppi ja pitoisuus: …

3.2.12.2.11.2.

Reagenssin tavanomainen käyttölämpötila-alue: …

3.2.12.2.11.3.

Kansainvälinen standardi: …

3.2.12.2.11.4.

Reagenssin täyttöväli: jatkuva/huolto (tapauksen mukaan):

3.2.12.2.11.5.

Reagenssimäärän ilmaisin (kuvaus ja sijainti)

3.2.12.2.11.6.

Reagenssisäiliö

3.2.12.2.11.6.1.

Kapasiteetti: …

3.2.12.2.11.6.2.

Lämmitysjärjestelmä: kyllä/ei

3.2.12.2.11.6.2.1.

Kuvaus tai piirustus

3.2.12.2.11.7.

Reagenssinvalvontayksikkö: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.11.7.1.

Merkki: …

3.2.12.2.11.7.2.

Tyyppi: …

3.2.12.2.11.8.

Reagenssinsuihkutin (merkki, tyyppi ja sijainti): …

3.2.13.

Savun tiheys

3.2.13.1.

Absorptiokertoimen tunnuksen sijainti (ainoastaan puristussytytysmoottorit): …

3.2.14.

Polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi suunniteltujen laitteiden ominaisuudet (jos niitä ei ilmoiteta muissa kohdissa):.

3.2.15.

Nestekaasun syöttöjärjestelmä: kyllä/ei (1)

3.2.15.1.

Tyyppihyväksyntänumero asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1): …

3.2.15.2.

Elektroninen moottorinohjausyksikkö nestekaasusyötön osalta

3.2.15.2.1.

Merkit: …

3.2.15.2.2.

Tyypit: …

3.2.15.2.3.

Päästöihin liittyvät säätömahdollisuudet: …

3.2.15.3.

Lisäasiakirjat

3.2.15.3.1.

Kuvaus katalysaattorin suojauksesta vaihdettaessa polttoaine bensiinistä nestekaasuun tai päinvastoin: …

3.2.15.3.2.

Järjestelmän kokoonpano (sähkökytkennät, alipainekytkennät, tasausletkut jne.): …

3.2.15.3.3.

Piirros tunnuksesta: …

3.2.16.

Maakaasunsyöttöjärjestelmä: kyllä/ei (1)

3.2.16.1.

Tyyppihyväksyntänumero asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti: …

3.2.16.2.

Elektroninen moottorinohjausyksikkö maakaasusyötön osalta

3.2.16.2.1.

Merkit: …

3.2.16.2.2.

Tyypit: …

3.2.16.2.3.

Päästöihin liittyvät säätömahdollisuudet: …

3.2.16.3.

Lisäasiakirjat

3.2.16.3.1.

Kuvaus katalysaattorin suojauksesta vaihdettaessa polttoaine bensiinistä maakaasuun tai päinvastoin: …

3.2.16.3.2.

Järjestelmän kokoonpano (sähkökytkennät, alipainekytkennät, tasausletkut jne.): …

3.2.16.3.3.

Piirros tunnuksesta: …

3.2.18.

Vedynsyöttöjärjestelmä: kyllä/ei (1)

3.2.18.1.

EY-tyyppihyväksyntänumero asetuksen (EY) N:o 79/2009 mukaisesti: …

3.2.18.2.

Elektroninen moottorinohjausyksikkö vedynsyötön osalta

3.2.18.2.1.

Merkit: …

3.2.18.2.2.

Tyypit: …

3.2.18.2.3.

Päästöihin liittyvät säätömahdollisuudet: …

3.2.18.3.

Lisäasiakirjat

3.2.18.3.1.

Kuvaus katalysaattorin suojauksesta vaihdettaessa polttoaine bensiinistä vetyyn tai päinvastoin: …

3.2.18.3.2.

Järjestelmän kokoonpano (sähkökytkennät, alipainekytkennät, tasausletkut jne.): …

3.2.18.3.3.

Piirros tunnuksesta: …

3.2.19.4.

Lisäasiakirjat

3.2.19.4.1.

Kuvaus katalysaattorin suojauksesta vaihdettaessa polttoaine bensiinistä vety-maakaasuseokseen tai päinvastoin: …

3.2.19.4.2.

Järjestelmän kokoonpano (sähkökytkennät, alipainekytkennät, tasausletkut jne.): …

3.2.19.4.3.

Piirros tunnuksesta: …

3.2.20.

Tiedot lämmön varastoinnista

3.2.20.1.

Aktiivinen lämmönvaraaja: kyllä/ei (1)

3.2.20.1.1.

Entalpia: … (J)

3.2.20.2.

Eristysmateriaalit

3.2.20.2.1.

Eristysmateriaali: …

3.2.20.2.2.

Eristyksen tilavuus: …

3.2.20.2.3.

Eristyksen paino: …

3.2.20.2.4.

Eristyksen sijainti: …

3.3.

Sähkömoottori

3.3.1.

Tyyppi (käämitys, magnetointi): …

3.3.1.2.

Käyttöjännite: … V

3.4.

Käyttövoimaenergiamuuntimien yhdistelmät

3.4.1.

Hybridisähköajoneuvo: kyllä/ei (1)

3.4.2.

Hybridisähköajoneuvon luokka: ulkoisesti ladattava / vain sisäisesti ladattava: (1)

3.4.3.

Käyttötilan vaihtokytkin: kyllä/ei (1)

3.4.3.1.

Valittavissa olevat toimintatilat

3.4.3.1.1.

Pelkkä sähkö: kyllä/ei (1)

3.4.3.1.2.

Pelkkä polttoaineen käyttö kyllä/ei (1)

3.4.3.1.3.

Hybriditilat: kyllä/ei (1)

(jos kyllä, lyhyt kuvaus): …

3.4.4.

Kuvaus energianvarastointilaitteesta: (REESS, kondensaattori, vauhtipyörä/laturi)

3.4.4.1.

Merkit: …

3.4.4.2.

Tyypit: …

3.4.4.3.

Tunnistusnumero: …

3.4.4.4.

Sähkökemiallisen kytkennän laji: …

3.4.4.5.

Energia: … (REESS: jännite ja 2 tunnin Ah-teho, kondensaattori: J …)

3.4.4.6.

Laturi: ajoneuvossa / ulkoinen / ei ole (1)

3.4.5.

Sähkökoneet (kuvataan kukin sähkökonetyyppi erikseen)

3.4.5.1.

Merkki: …

3.4.5.2.

Tyyppi: …

3.4.5.3.

Ensisijainen käyttö: ajomoottori/laturi (1)

3.4.5.3.1.

Käytettäessä ajomoottorina: yksi moottori / monta moottoria (lukumäärä) (1): …

3.4.5.4.

Suurin teho: … kW

3.4.5.5.

Toimintaperiaate

3.4.5.5.5.1

Tasavirta / vaihtovirta / vaiheiden lukumäärä: …

3.4.5.5.2.

Erillinen magnetointi / sarja / yhdistelmä (1):

3.4.5.5.3.

Synkroninen/asynkroninen (1)

3.4.6.

Ohjausyksikkö

3.4.6.1.

Merkit: …

3.4.6.2.

Tyypit: …

3.4.6.3.

Tunnistusnumero: …

3.4.7.

Tehonsäädin

3.4.7.1.

Merkki: …

3.4.7.2.

Tyyppi: …

3.4.7.3.

Tunnistusnumero: …

3.4.9.

Valmistajan esivakautussuositus: …

3.5.

Valmistajan ilmoittamat arvot, joiden perusteella arvioidaan hiilidioksidipäästöt / polttoaineenkulutus / sähkönkulutus / sähkökäyttöinen toimintasäde, sekä mahdollisen ekoinnovaatioiden yksityiskohdat (о)

3.5.7.

Valmistajan ilmoittamat arvot

3.5.7.1.

Testiajoneuvon parametrit

3.5.7.1.1

Ajoneuvo H

3.5.7.1.1.1.

Syklin energiantarve (J): …

3.5.7.1.1.2.

Ajovastuskertoimet

3.5.7.1.1.2.1.

f0, N: …

3.5.7.1.1.2.2.

f1, N/(km/h): …

3.5.7.1.1.2.3.

f2, N/(km/h)2: …

3.5.7.1.2.

Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

3.5.7.1.2.1.

Syklin energiantarve (J)

3.5.7.1.2.2.

Ajovastuskertoimet

3.5.7.1.2.2.1.

f0, N: …

3.5.7.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

3.5.7.1.2.2.3.

f2, N/(km/h)2: …

3.5.7.1.3.

Ajoneuvo M (tapauksen mukaan)

3.5.7.1.3.1.

Syklin energiantarve (J)

3.5.7.1.3.2.

Ajovastuskertoimet

3.5.7.1.3.2.1.

f0, N: …

3.5.7.1.3.2.2.

f1, N/(km/h): …

3.5.7.1.3.2.3.

f2, N/(km/h)2: …

3.5.7.2.

Yhdistetty CO2-päästöjen massa

3.5.7.2.1.

Polttomoottorin yhdistetty CO2-päästöjen massa

3.5.7.2.1.1.

Ajoneuvo H (korkea konfiguraatio): … g/km

▼M2

3.5.7.2.1.1.0.

Ajoneuvo High (korkea konfiguraatio) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.1.2.

Ajoneuvo L (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) … g/km

▼M2

3.5.7.2.1.2.0.

Ajoneuvo Low (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.2.

Varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massa – ulkopuolelta ladattavat ja vain sisäisesti ladattavat hybridisähköajoneuvot

3.5.7.2.2.1.

Ajoneuvo H (korkea konfiguraatio): … g/km

▼M2

3.5.7.2.2.1.0.

Ajoneuvo High (korkea konfiguraatio) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.2.2.

Ajoneuvo L (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) … g/km

▼M2

3.5.7.2.2.2.0.

Ajoneuvo Low (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.2.3.

Ajoneuvo M (keskitason konfiguraatio) (tapauksen mukaan): … g/km

▼M2

3.5.7.2.2.3.0.

Ajoneuvo M (keskitason konfiguraatio) (tapauksen mukaan) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.3.

Varausta purettaessa syntyvien CO2-päästöjen massa – ulkopuolelta ladattavat hybridisähköajoneuvot

3.5.7.2.3.1.

Ajoneuvo H (korkea konfiguraatio): … g/km

▼M2

3.5.7.2.3.1.0.

Ajoneuvo High (korkea konfiguraatio) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.3.2.

Ajoneuvo L (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) … g/km

▼M2

3.5.7.2.3.2.0.

Ajoneuvo Low (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.2.3.3.

Ajoneuvo M (keskitason konfiguraatio) (tapauksen mukaan): … g/km

▼M2

3.5.7.2.3.3.0.

Ajoneuvo M (keskitason konfiguraatio) (tapauksen mukaan) (NEDC): … g/km

▼B

3.5.7.3.

Sähköajoneuvojen sähkökäyttöinen toimintasäde

3.5.7.3.1.

Täyssähköajoneuvon toimintasäde (Pure Electric Range, PER)

3.5.7.3.1.1.

Ajoneuvo H (korkea konfiguraatio): … km

3.5.7.3.1.2.

Ajoneuvo L (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) … km

3.5.7.3.2.

Sähkökäyttöinen toimintasäde pelkällä sähköllä (All Electric Range, AER) – ulkopuolelta ladattavat hybridisähköajoneuvot

3.5.7.3.2.1.

Ajoneuvo H (korkea konfiguraatio): … km

3.5.7.3.2.2.

Ajoneuvo L (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) … km

3.5.7.3.2.3.

Ajoneuvo M (keskitason konfiguraatio) (tapauksen mukaan): … km

3.5.7.4.

Polttokennohybridiajoneuvojen polttoaineenkulutus (FC) varausta ylläpidettäessä

3.5.7.4.1.

Ajoneuvo H (korkea konfiguraatio): … kg/100 km

3.5.7.4.2.

Ajoneuvo L (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) … kg/100 km

3.5.7.4.3.

Ajoneuvo M (keskitason konfiguraatio) (tapauksen mukaan): … kg/100 km

3.5.7.5.

Sähköajoneuvojen sähköenergiankulutus

3.5.7.5.1.

Täyssähköajoneuvojen yhdistetty sähköenergiankulutus (ECWLTC)

3.5.7.5.1.1.

Ajoneuvo H (korkea konfiguraatio): … Wh/km

3.5.7.5.1.2.

Ajoneuvo L (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) … Wh/km

3.5.7.5.2.

Käyttötekijällä (UF) painotettu varausta purkava sähkönkulutus ECAC,CD (yhdistetty)

3.5.7.5.2.1.

Ajoneuvo H (korkea konfiguraatio): … Wh/km

3.5.7.5.2.2.

Ajoneuvo L (matala konfiguraatio) (tapauksen mukaan) … Wh/km

3.5.7.5.2.3.

Ajoneuvo M (keskitason konfiguraatio) (tapauksen mukaan): … Wh/km

3.5.8.

Asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklassa (luokan M1 ajoneuvot) tai asetuksen (EU) N:o 510/2011 12 artiklassa (luokan N1 ajoneuvot) tarkoitettu ekoinnovaatiolla varustettu ajoneuvo: kyllä/ei (1)

3.5.8.1.

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 5 artiklassa (luokan M1 ajoneuvot) tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 427/2014 5 artiklassa (luokan N1 ajoneuvot) tarkoitetun verrokkiajoneuvon tyyppi/variantti/versio (tapauksen mukaan): …

3.5.8.2.

Onko ekoinnovaatioiden välillä vuorovaikutusta: kyllä/ei (1)

3.5.8.3.

Ekoinnovaatioiden käyttöön liittyvät päästötiedot (taulukko toistetaan kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta) (w1)Päätös ekoinnovaation hyväksymisestä (w2)

Ekoinnovaation koodi (w3)

1.  Verrokkiajoneuvon CO2-päästöt (g/km)

2.  Ekoinnovaatioajoneuvon CO2-päästöt (g/km)

3.  Verrokkiajoneuvon CO2 -päästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana (w4)

4.  Ekoinnovaatioajoneuvon CO2-päästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana

5.  Käyttötekijä (UF) eli tekniikan käytön osuus ajassa mitattuna normaaleissa käyttöolosuhteissa

CO2-päästövähennys ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-päästöjen vähentyminen yhteensä (g/km) (w5)

 

3.6.

Valmistajan sallimat lämpötilat

3.6.1.

Jäähdytysjärjestelmä

3.6.1.1.

Nestejäähdytys

Suurin lämpötila poistokanavassa: … K

3.6.1.2.

Ilmajäähdytys

3.6.1.2.1.

Tarkistuspiste: …

3.6.1.2.2.

Suurin lämpötila tarkistuspisteessä: … K

3.6.2.

Välijäähdyttimen suurin ulostulolämpötila: … K

3.6.3.

Pakokaasujen suurin lämpötila pakoputkien ja pakosarjan ulkolaippojen tai turboahtimen liitoskohdassa: … K

3.6.4.

Polttoaineen lämpötila

Pienin: … K — suurin: … K

dieselmoottorien osalta ruiskutuspumpun syötössä, kaasumoottorien osalta paineentasaajan viimeisessä vaiheessa

3.6.5.

Voiteluaineen lämpötila

Pienin: … K – suurin: … K

3.8.

Voitelujärjestelmä

3.8.1.

Järjestelmän kuvaus

3.8.1.1.

Voiteluainesäiliön sijainti: …

3.8.1.2.

Syöttöjärjestelmä (pumppu / ruiskutus imusarjaan / sekoitus polttoaineeseen jne.) (1)

3.8.2.

Voitelupumppu

3.8.2.1.

Merkit: …

3.8.2.2.

Tyypit: …

3.8.3.

Sekoitus polttoaineeseen

3.8.3.1.

Prosenttiosuus: …

3.8.4.

Öljynjäähdytin: kyllä/ei (1)

3.8.4.1.

Piirustukset: … tai

3.8.4.1.1.

Merkit: …

3.8.4.1.2.

Tyypit: …

4.

VOIMANSIIRTO (p)

4.3.

Moottorin vauhtipyörän hitausmomentti: …

4.3.1.

Lisähitausmomentti vaihde vapaalla: …

4.4.

Kytkimet

4.4.1.

Tyyppi: …

4.4.2.

Suurin momentinmuuntosuhde: …

4.5.

Vaihdelaatikko

4.5.1.

Tyyppi (käsivalintainen / automaattinen / CVT (portaattomasti säätyvä vaihteisto)) (1)

4.5.1.1.

Pääasiallinen ajotila: kyllä/ei (1)

4.5.1.2.

Paras ajotila (ellei pääasiallista ajotilaa) …

4.5.1.3.

Huonoin ajotila (ellei pääasiallista ajotilaa) …

4.5.1.4.

Vääntömomenttiarvo: …

4.5.1.5.

Kytkimien lukumäärä: …

4.6.

VälityssuhteetVaihde

Vaihteiston sisäiset välityssuhteet (moottorin ja vaihdelaatikon ulostuloakselin kierroslukujen suhteet)

Vetopyörästön välityssuhteet (vaihdelaatikon ulostuloakselin ja vetävien pyörien kierroslukujen suhde)

Kokonaisvälityssuhteet

Suurin CVT:n osalta

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Pienin CVT:n osalta

 

 

 

Peruutusvaihde

 

 

 

4.7.

Ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus (km/h) (q) …

6.

PYÖRÄNTUENTA

6.6.

Renkaat ja pyörät

6.6.1.

Rengas-pyöräyhdistelmät

6.6.1.1.

Akselit

6.6.1.1.1.

Akseli 1: …

6.6.1.1.1.1.

Renkaan kokomerkintä

6.6.1.1.2.

Akseli 2: …

6.6.1.1.2.1.

Renkaan kokomerkintä

 

jne.

6.6.2.

Vierintäsäteiden ylä- ja alaraja

6.6.2.1.

Akseli 1: …

6.6.2.2.

Akseli 2: …

6.6.3.

Ajoneuvon valmistajan suosittelemat rengaspaineet: … kPa

9.

KORI

9.1.

Korityypit ilmoitetaan direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevassa C osassa vahvistetuin koodein: …

9.10.3.

Istuimet

9.10.3.1.

Istuinpaikkojen lukumäärä (s): …

16.

AJONEUVOJEN KORJAAMISEEN JA HUOLTAMISEEN TARVITTAVIEN TIETOJEN SAATAVUUS

16.1.

Tärkein verkkosivusto, jolta ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja on saatavana: …

16.1.1.

Päivämäärä, josta lähtien tiedot ovat saatavilla (kuuden kuukauden kuluessa tyyppihyväksynnän päivämäärästä): …

16.2.

Sivuston käyttöehdot: …

16.3.

Ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen muoto verkkosivustolla: …

▼M2

Huomautukset

(1) Tarpeeton viivataan yli (joissakin tapauksissa ei tarvitse viivata yli mitään, jos soveltuvia vaihtoehtoja on useampia).

(2) Määritetään toleranssi.

(3) Merkitään kunkin variantin ylä- ja alarajat.

(6) Ajoneuvojen polttoaineena voidaan käyttää sekä bensiiniä että kaasumaista polttoainetta, mutta jos bensiinijärjestelmä on asennettu ainoastaan hätätapauksia tai käynnistystä varten ja bensiinille tarkoitettuun polttoainesäiliöön mahtuu enintään 15 litraa bensiiniä, ajoneuvot katsotaan testaustarkoituksessa ainoastaan kaasumaisella polttoaineella toimiviksi ajoneuvoiksi.

(7) Ilmoitetaan valinnaiset varusteet, jotka vaikuttavat ajoneuvon mittoihin.

(c) Luokitus liitteessä II olevaan A osaan sisältyvien määritelmien mukaisesti.

(f) Jos ajoneuvosta on sekä tavanomaisella ohjaamolla että makuuohjaamolla varustettu malli, ilmoitetaan massat ja mitat molemmissa tapauksissa.

(g) Standardi ISO 612: 1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.

(h) Kuljettajan massaksi arvioidaan 75 kg.

Nestettä sisältävät järjestelmät (lukuun ottamatta jätevesijärjestelmiä, jotka on jätettävä tyhjiksi) täytetään 100-prosenttisesti valmistajan eritelmien mukaisesti.

Ajoneuvoluokkien N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 osalta ei tarvitse ilmoittaa 2.6 kohdan b alakohdassa ja 2.6.1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

(i) Perävaunujen ja puoliperävaunujen sekä niiden ajoneuvojen osalta, joihin on kytketty merkittävän pystysuuntaisen kuormituksen kytkentälaitteeseen tai vetopöytään aiheuttava perävaunu tai puoliperävaunu, suurimpaan teknisesti sallittuun massaan sisällytetään kyseinen kuormitus jaettuna tavanomaisella painovoiman kiihtyvyydellä.

(k) Jos ajoneuvon käyttövoimana voidaan käyttää bensiiniä, dieselöljyä jne. tai niiden ja jonkin muun polttoaineen yhdistelmää, kohdat on toistettava.

Erikoismoottorien ja -järjestelmien osalta valmistajan on toimitettava tässä tarkoitettuja tietoja vastaavat tiedot.

(l) Tämä luku on pyöristettävä lähimpään millimetrin kymmenesosaan.

(m) Tämä luku on laskettava käyttäen arvoa π = 3,1416 ja pyöristettävä lähimpään kuutiosenttimetriin.

(n) Määritetään tapauksen mukaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 tai asetuksen (EY) N:o 595/2009 vaatimusten mukaisesti.

(o) Määritetään neuvoston direktiivin 80/1268/ETY (EYVL L 375, 31.12.1980, s. 36) vaatimusten mukaisesti.

(p) Tarvittavat tiedot on annettava kaikkien ehdotettujen varianttien osalta.

(q) Perävaunujen osalta suurin valmistajan sallima nopeus.

(w) Ekoinnovaatiot.

(w1) Taulukkoa laajennetaan tarvittaessa siten, että kullekin ekoinnovaatiolle varataan oma rivi.

(w2) Ekoinnovaation hyväksymisestä annetun komission päätöksen numero.

(w3) Vahvistettu ekoinnovaation hyväksymisestä annetussa komission päätöksessä.

(w4) Jos tyyppi 1 -testisyklin sijaan sovelletaan tyyppihyväksyntäviranomaisen hyväksynnällä mallintamismenetelmää, arvoksi on merkittävä mallintamismenetelmällä saatu arvo.

(w5) Kullakin yksittäisellä ekoinnovaatiolla saavutettu yhteenlaskettu CO2-päästöjen vähentyminen.

▼M1
Lisäys 3 a

Laaja asiakirjapaketti

Laajaan asiakirjapakettiin on sisällytettävä seuraavat tiedot kaikista päästöjenrajoituksen lisästrategioista (AES):

a) valmistajan vakuutus siitä, että ajoneuvossa ei ole estolaitetta, joka ei kuulu asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdassa esitettyjen poikkeusten soveltamisalaan;

b) kuvaus moottorista ja käytetyistä päästöjenrajoitusstrategioista ja -laitteista, olivatpa ne ohjelmistoja tai laitteistoja, sekä mahdolliset olosuhteet, joissa strategiat tai laitteet eivät toimi siten kuin tyyppihyväksyntätestauksessa;

c) ilmoitus päästöjenrajoituksen lisä- ja perusstrategioiden valvontaan käytetyn ohjelmiston versioista ja niiden asianmukaisista tarkistussummista sekä viranomaiselle osoitetut ohjeet tarkistussummien lukemiseen. Ilmoitusta on päivitettävä, ja päivitetty versio on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle, jonka hallussa laaja asiakirjapaketti on, aina kun käyttöön otetaan uusi ohjelmistoversio, jolla on vaikutusta päästöjenrajoituksen lisä- tai perusstrategiaan;

d) mahdollisten päästöjenrajoituksen lisästrategioiden käytön yksityiskohtaiset tekniset perustelut, mukaan luettuina selitykset sille, miksi jotakin asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä estolaitteiden kieltämiseen liittyvää poikkeuslauseketta mahdollisesti käytetään, sekä tapauksen mukaan ilmoitus laitteiston niistä osista, joita on suojattava päästöjenrajoituksen lisästrategialla, ja/tai näyttöä äkillisestä ja korjauskelvottomasta moottorivauriosta, jota ei voida ehkäistä säännöllisellä huollolla ja joka tapahtuisi ilman päästöjenrajoituksen lisästrategiaa, sekä riskinarviointi, jossa arvioidaan riskin taso päästöjenrajoituksen lisästrategiaa käytettäessä ja ilman sitä, ja perustellut syyt sille, että päästöjenrajoituksen lisästrategiaa on käytettävä moottorin käynnistämiseksi;

e) kuvaus polttoainejärjestelmän ohjauslogiikasta, ajoitusmenetelmistä sekä kytkentäpisteistä kaikilla käyttötavoilla;

f) kuvaus päästöjenrajoituksen lisästrategioiden hierarkkisista suhteista (eli jos aktiivisena voi olla samanaikaisesti useita päästöjenrajoituksen lisästrategioita, ilmoitus siitä, mikä strategia vastaa tilanteeseen ensisijaisena, strategioiden vuorovaikutusmenetelmä tietovuokaavioineen ja päätöslogiikkoineen sekä kuvaus siitä, miten hierarkialla varmistetaan, että kaikkien päästöjenrajoituksen lisästrategioiden valvomat päästöt rajoitetaan pienimmälle käytännössä saavutettavissa olevalle tasolle);

g) luettelo päästöjenrajoituksen lisästrategioiden mittaamista ja/tai laskemista parametreista, kunkin mitatun ja/tai lasketun parametrin tarkoitus sekä kunkin tällaisen parametrin suhde moottorin vaurioitumiseen, mukaan luettuna laskentamenetelmä ja kuvaus siitä, kuinka hyvin nämä lasketut parametrit korreloivat valvotun parametrin todelliseen tilaan, sekä tuloksena olevat mahdolliset toleranssit tai turvakertoimet, jotka sisällytetään analyysiin;

h) luettelo moottoriin tai päästöjenrajoitukseen liittyvistä parametreista, joita muunnetaan mitattujen tai laskettujen parametrien perusteella, ja kunkin moottoriin tai päästöjenrajoitukseen liittyvän parametrin muuntamisalue sekä moottoriin tai päästöjenrajoitukseen liittyvien parametrien ja mitattujen tai laskettujen parametrien välinen suhde;

i) arvio siitä, miten päästöjenrajoituksen lisästrategia rajoittaa todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät päästöt pienimmälle käytännössä saavutettavissa olevalle tasolle, mukaan luettuna yksityiskohtainen analyysi päästöjenrajoituksen lisästrategiaa käytettäessä odotettavissa olevasta kaikkien säänneltyjen epäpuhtauksien ja hiilidioksidipäästöjen lisääntymisestä verrattuna päästöjenrajoituksen perusstrategian käyttöön.

▼B
Lisäys ilmoituslomakkeeseen

TIETOJA TESTILOLOSUHTEISTA

1.    Käytetyt voiteluaineet

1.1.   Moottorin voiteluaine

1.1.1. Merkki: …

1.1.2. Tyyppi: …

1.2.   Vaihdelaatikon voiteluaine

1.2.1. Merkki: …

1.2.2. Tyyppi: …

(öljyn osuus prosentteina, jos voiteluaine on sekoitettu polttoaineeseen)

2.    Ajovastustiedot

2.1.   Vaihdelaatikon tyyppi (käsivalintainen / automaattinen / portaattomasti säätyvä)

▼M2Ajoneuvo L (matala konfiguraatio) (jos on)

Ajoneuvo H (korkea konfiguraatio)

Edustava ajoneuvo (vain ajovastusmatriisiperheen osalta)

2.2  Ajoneuvon korityyppi (variantti/versio)

2.2  Ajoneuvon korityyppi (variantti/versio)

2.2  Ajoneuvon korityyppi (variantti/versio)

2.3  Ajovastuksen määritysmenetelmä (mittaus tai laskettu ajovastusperheen perusteella)

2.3  Ajovastuksen määritysmenetelmä (mittaus tai laskettu ajovastusperheen perusteella)

2.3  Ajovastuksen määritysmenetelmä (mittaus tai laskettu ajovastusmatriisiperheen perusteella)

2.4  Testistä saadut ajovastustiedot

2.4  Testistä saadut ajovastustiedot

2.4  Testistä saadut ajovastustiedot

2.4.1  Renkaiden merkki ja tyyppi:

2.4.1  Renkaiden merkki ja tyyppi:

2.4.1  Renkaiden merkki ja tyyppi:

2.4.2  Renkaiden mitat (edessä/takana):

2.4.2  Renkaiden mitat (edessä/takana):

2.4.2  Renkaiden mitat (edessä/takana):

2.4.4  Rengaspaine (edessä/takana) (kPa):

2.4.4  Rengaspaine (edessä/takana) (kPa):

2.4.4  Rengaspaine (edessä/takana) (kPa):

2.4.5  Renkaiden vierintävastus (edessä/takana) (kg/t):

2.4.5  Renkaiden vierintävastus (edessä/takana) (kg/t):

2.4.5  Renkaiden vierintävastus (edessä/takana) (kg/t) ja vierintävastusluokka (A–G):

2.4.6  Ajoneuvon testimassa (kg)

2.4.6  Ajoneuvon testimassa (kg)

2.4.6  Ajoneuvon testimassa (kg)

2.4.7  Delta Cd.A -arvo verrattuna ajoneuvoon H (m2)

 

 

2.4.8  Ajovastuskertoimet f0, f1, f2

2.4.8  Ajovastuskertoimet f0, f1, f2

2.4.8  Ajovastuskertoimet f0, f1, f2

 

 

2.4.9  Otsapinta-ala, m2 (0,0000 m2)

 

 

2.4.10  Laskentavälineen tiedot ajoneuvojen H ja L ajovastusten laskemiseksi

▼B
Lisäys 4

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN MALLI

(Enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Viranomaisen leima

Ilmoitus

 EY-tyyppihyväksynnästä (1)

 EY-tyyppihyväksynnän laajennuksesta (1)

 EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (1)

 EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1)

 joka koskee järjestelmätyyppiä / ajoneuvotyyppiä järjestelmän osalta (1) asetuksen (EY) N:o 715/2007 (2) ja asetuksen (EU) 2017/1151 (3) mukaisesti

EY-tyyppihyväksyntänumero: …

Laajennuksen syy: …

I OSA

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2. Tyyppi: …

0.2.1. Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

0.3. Tyypin tunniste, jos se on merkitty ajoneuvoon: (4)

0.3.1. Merkinnän sijainti: …

0.4. Ajoneuvoluokka (5)

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: …

0.8. Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet: …

0.9. Valmistajan edustaja: ….

II OSA–   toistetaan kunkin liitteessä XXI olevassa 5.6 kohdassa määritellyn interpolointiperheen osalta

0. Interpolointiperheen tunniste liitteessä XXI olevan 5.0 kohdan mukaisesti

1. Lisätiedot (tapauksen mukaan): (ks. liite)

2. Testien suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos: …

3. Tyyppi 1- testin selosteen päivämäärä: …

4. Tyyppi 1- testin selosteen numero: …

5. Mahdolliset huomautukset: (ks. liite)

6. Paikka: …

7. Päiväys: …

8. Allekirjoitus: …Liitteet:

Hyväksyntäasiakirjat (6).
Liite EY-tyyppihyväksyntätodistukseen nro …

joka koskee ajoneuvon tyyppihyväksyntää päästöjen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti

Tyyppihyväksyntätodistusta täytettäessä olisi vältettävä ristiinviittauksia testausselosteeseen tai ilmoituslomakkeeseen.

0.   INTERPOLOINTIPERHEEN TUNNISTE LIITTEESSÄ XXI OLEVAN 5.0 KOHDAN MUKAISESTI ...

1.   LISÄTIETOJA

1.1. Ajokuntoisen ajoneuvon massa: …

1.2. Suurin massa: …

1.3. Vertailumassa: …

1.4. Istuinten lukumäärä: …

1.6. Korityyppi:

1.6.1. Luokat M1 ja M2: sedan, viistoperä, farmari, coupé, avoauto, monikäyttöajoneuvo ( 5 )

1.6.2. Luokat N1 ja N2: kuorma-auto, pakettiauto (5) 

1.7. Vetävät pyörät: etupyörävetoinen/takapyörävetoinen/nelipyörävetoinen (5) 

1.8. Täyssähköajoneuvo: kyllä/ei (5) 

1.9. Hybridisähköajoneuvo: kyllä/ei (5) 

1.9.1. Hybridisähköajoneuvon luokka: ulkopuolelta ladattava / vain sisäisesti ladattava / polttokenno (5) 

1.9.2. Käyttötilan vaihtokytkin: kyllä/ei (5) 

1.10. Moottorin tunniste:

1.10.1. Moottorin iskutilavuus:

1.10.2. Polttoaineensyöttöjärjestelmä: suora ruiskutus / epäsuora ruiskutus (5) 

1.10.3. Valmistajan suosittelema polttoaine:

1.10.4.1. Suurin teho: kW pyörimisnopeudella …rpm

1.10.4.2. Suurin vääntömomentti: Nm pyörimisnopeudella …rpm

1.10.5. Ahdin: kyllä/ei (5) 

1.10.6. Sytytysjärjestelmä: puristussytytys/kipinäsytytys (5) 

1.11. Voimalaite (täyssähköajoneuvossa tai hybridisähköajoneuvossa) (5) 

1.11.1. Suurin nettoteho: … kW pyörimisnopeudella ... – ... rpm

1.11.2. 30 minuutin suurin teho: …… kW

1.11.3 Suurin nettovääntömomentti: ... Nm pyörimisnopeudella …rpm

1.12. Ajoakku (täyssähköajoneuvossa tai hybridisähköajoneuvossa)

1.12.1. Nimellisjännite: V

1.12.2. Kapasiteetti (2 h): Ah

1.13. Voimansiirto: …, …

1.13.1. Vaihdelaatikon tyyppi: käsikäyttöinen/automaattinen/portaaton (5) 

1.13.2. Välityssuhteiden määrä:

1.13.3. Kokonaisvälityssuhteet (joissa otettu huomioon renkaan vierimissäde kuormitettuna): (ajoneuvon nopeus (km/h)) / moottorin pyörimisnopeus (1 000 rpm))Ykkösvaihde: …

Kuutosvaihde: …

Kakkosvaihde: …

Seitsemäs vaihde: …

Kolmosvaihde: …

Kahdeksas vaihde: …

Nelosvaihde: …

Ylivaihde: …

Viitosvaihde: …

 

1.13.4. Vetopyörästön välityssuhde:

1.14. Renkaat: …, …, …

Tyyppi: vyörengas/ristikudosrengas/... ( 6 )

Mitat: …

Vierintäkehä kuormitettuna:

Tyyppi 1 -testissä käytettyjen renkaiden vierintäkehä

2.   TESTITULOKSET

2.1.   Päästötestin tulokset

Päästöjen luokitus: Euro 6

Tyyppi 1 -testin tulokset (tapauksen mukaan)

Tyyppihyväksyntänumero, ellei kyseessä ole kanta-ajoneuvo: (5)  …

Testi 1Tyyppi 1 -testin tulos

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

Hiukkasmassa

(mg/km)

Hiukkasmäärä

(#.1011/km)

Mitattu (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki * (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Keskiarvo laskettuna Ki-kertoimella (M.Ki tai M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (*) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Lopullinen keskiarvo laskettuna Ki-kertoimella ja DF-kertoimella (13)

 

 

 

 

 

 

 

Raja-arvo

 

 

 

 

 

 

 

Testi 2 (tapauksen mukaan)

Täytetään testin 1 taulukkoa vastaava taulukko toisen testin tuloksilla.

Testi 3 (tapauksen mukaan)

Täytetään testin 1 taulukkoa vastaava taulukko kolmannen testin tuloksilla.

Toistetaan testi 1, testi 2 (tapauksen mukaan) ja testi 3 (tapauksen mukaan) ajoneuvolle L (tapauksen mukaan) ja ajoneuvolle M (tapauksen mukaan).

Regenerointistrategiaa koskevat tiedot

D

kahden regenerointijakson välillä olevien käyttöjaksojen lukumäärä: …

d

regeneroinnin vaatima käyttöjaksojen lukumäärä: …

Sovellettava tyyppi 1 -sykli: (liitteen XXI alaliite 4 tai E-sääntö nro 83) ( 7 ): …ATCT-testi

CO2-päästöt [g/km]

Yhdistetty

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Tyyppi 1 (23 °C) MCO2,23 °

 

Perheen korjauskerroin (FCF)

 

▼M2ATCT-testin tulos

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

Hiukkasmassa

(mg/km)

Hiukkasmäärä

(#.1011/km)

Mitattu (1) (2)

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Tapauksen mukaan.

(2)   Pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen.

▼B

Moottorin jäähdytysnesteen loppulämpötilan ja seisonta-alueen keskilämpötilan viimeisten 3 tunnin ajalta erotus ΔT_ATCT (°C): …

Vähimmäisseisonta-aika tsoak_ATCT (s): …

Lämpötila-anturin sijainti: …

Tyyppi 2: (mukaan luettuina katsastusta varten tarvittavat tiedot):Testi

CO-arvo

(til.-%)

Lambda (7)

Moottorin pyörimisnopeus

(rpm)

Moottoriöljyn lämpötila

(°C)

Testi pienellä joutokäyntinopeudella

 

Ei sovelleta

 

 

Testi suurella joutokäyntinopeudella

 

 

 

 

Tyyppi 3: …

▼M2

Tyyppi 4: … g/test, testimenettely asetuksen (EY) N:o 692/2008 mukainen: kyllä/ei

▼B

Tyyppi 5 :

 Kestävyystesti: koko ajoneuvon testaus / vanhenemistesti koepenkissä / ei testiä (5) 

 Huononemiskerroin DF: laskettu/kiinteä (5) 

 Ilmoitetaan arvot: …

 Sovellettava tyyppi 1 -sykli (liitteen XXI alaliite 4 tai E-sääntö nro 83): (7)  …Tyyppi 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Mitattu arvo

 

 

2.1.1. Kahdella polttoaineella toimivien ajoneuvojen osalta toistetaan kumpaakin polttoainetta koskeva tyyppi 1 -taulukko. Kun tyyppi 1 -testi testi tehdään flex-fuel-ajoneuvoille molempien polttoaineiden osalta liitteessä I olevan kuvan I.2.4 mukaisesti ja sellaisille ajoneuvoille, jotka toimivat nestekaasulla tai maakaasulla/biometaanilla, joko yhdellä tai kahdella polttoaineella, taulukko toistetaan testissä käytettyjen eri vertailukaasujen osalta ja huonoimmat saavutetut tulokset esitetään lisätaulukossa. Tarvittaessa on osoitettava E-säännön nro 83 liitteessä 12 olevan 3.1.4 kohdan mukaisesti, onko tulokset saavutettu laskemalla vai mittaamalla.

2.1.2. Kirjallinen kuvaus ja/tai piirros vianilmaisimesta: …

2.1.3. Luettelo kaikista OBD-järjestelmän valvomista osista ja niiden tarkoituksesta: …

2.1.4. Kirjallinen kuvaus (toiminnan perusperiaatteet) seuraavista: …

2.1.4.1. Sytytyskatkojen havaitseminen ( 8 ): …

2.1.4.2. Katalysaattorin valvonta: (8)  …

2.1.4.3. Happianturin valvonta: (8)  …

2.1.4.4. Muut komponentit, joita OBD-järjestelmä valvoo: (8)  …

2.1.4.5. Katalysaattorin valvonta: ( 9 ) …

2.1.4.6. Hiukkasloukun valvonta: (9)  …

2.1.4.7. Sähköisen polttoaineensyöttöjärjestelmän valvonta: (9)  …

2.1.4.8. Muut komponentit, joita OBD-järjestelmä valvoo: …

2.1.5. Vianilmaisimen aktivoitumisehdot (kiinteä ajosyklimäärä tai tilastollinen menetelmä): …

2.1.6. Luettelo kaikista OBD-järjestelmän tulostuskoodeista ja tietojen esitysmuodosta (selityksin varustettuna): …

2.2.   Varattu

2.3.   Katalysaattorit kyllä/ei (5) 

2.3.1. Alkuperäinen katalysaattori, joka on testattu tämän asetuksen asiaankuuluvien vaatimusten mukaisesti: kyllä/ei (5) 

2.4.   Savuntiheystestin tulokset (5) 

2.4.1.

Tasaisella moottorin pyörimisnopeudella: ks. tutkimuslaitoksen testausseloste nro …

2.4.2.

Ryntäystestit

2.4.2.1. Absorptiokertoimen mitattu arvo: … m–1

2.4.2.2. Absorptiokertoimen korjattu arvo: … m–1

2.4.2.3. Absorptiokertoimen tunnuksen sijainti ajoneuvossa: …

2.5.   CO2-päästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevien testien tulokset

2.5.1.   Polttomoottorilla varustetut ajoneuvot ja vain sisäisesti ladattavat hybridisähköajoneuvot

2.5.1.1   Ajoneuvo H

2.5.1.1.1.

Syklin energiantarve: … (J)

2.5.1.1.2.

Ajovastuskertoimet

2.5.1.1.2.1. f0, N: …

2.5.1.1.2.2. f1, N/(km/h): …

2.5.1.1.2.3. f2, N/(km/h)2: …

2.5.1.1.3.

CO2-päästöjen massa (ilmoitetaan arvot kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta, vaiheiden osalta mitatut arvot, yhdistetyistä arvoista ks. liitteen XXI alaliitteessä 6 oleva 1.1.2.3.8 ja 1.1.2.3.9 kohta)CO2-päästöt [g/km]

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.

Polttoaineenkulutus (ilmoitetaan arvot kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta, vaiheiden osalta mitatut arvot, yhdistetyistä arvoista ks. liitteen XXI alaliitteessä 6 oleva 1.1.2.3.8 ja 1.1.2.3.9 kohta)Polttoaineenkulutus l/100 km tai m3/100 km tai kg/100 km (1)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 

2.5.1.2   Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

2.5.1.2.1.

Syklin energiantarve: … (J)

2.5.1.2.2.

Ajovastuskertoimet

2.5.1.2.2.1. f0, N: …

2.5.1.2.2.2. f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3. f2, N/(km/h)2: …

2.5.1.2.2

CO2-päästöjen massa (ilmoitetaan arvot kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta, vaiheiden osalta mitatut arvot, yhdistetyistä arvoista ks. liitteen XXI alaliitteessä 6 oleva 1.1.2.3.8 ja 1.1.2.3.9 kohta)CO2-päästöt [g/km]

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.3.

Polttoaineenkulutus (ilmoitetaan arvot kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta, vaiheiden osalta mitatut arvot, yhdistetyistä arvoista ks. liitteen XXI alaliitteessä 6 oleva 1.1.2.3.8 ja 1.1.2.3.9 kohta)Polttoaineenkulutus l/100 km tai m3/100 km tai kg/100 km (1)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 

2.5.1.3.

Kun kyseessä ovat pelkästään polttomoottorilla käyvät ajoneuvot, jotka on varustettu tämän asetuksen 2 artiklan 6 kohdassa määritellyllä jaksoittaisesti regeneroituvalla päästöjen vähentämisjärjestelmällä, tuloksiin sovelletaan liitteen XXI alaliitteen 6 lisäyksessä 1 määriteltyä Ki-kerrointa.

2.5.1.3.1.   Regenerointistrategiaa koskevat tiedot CO2-päästöjen ja polttoaineenkulutuksen osalta

D

kahden regenerointijakson välillä olevien käyttöjaksojen lukumäärä: …

d

regeneroinnin vaatima käyttöjaksojen lukumäärä: …

Sovellettava tyyppi 1 -sykli (liitteen XXI alaliite 4 tai E-sääntö nro 83): (7)  … 

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Ki (summaava/kertova) (1)

Hiilidioksidipäästö- ja polttoaineenkulutusarvot (10)

 

 

 

 

 

2.5.2.   Täyssähköajoneuvot (5) 

2.5.2.1.   Sähköenergiankulutus (ilmoitettu arvo)

2.5.2.1.1. Sähköenergiankulutus:EC [Wh/km]

Testi

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Laskettu sähköenergiankulutus

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Ilmoitettu arvo

 

2.5.2.1.2. Kokonaisaika, jona testijaksolla poikettiin toleransseista: … s

2.5.2.2.   Täyssähköajoneuvon toimintasäde (PER)PER [km]

Testi

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Mitattu sähkökäyttöinen toimintasäde

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Ilmoitettu arvo

 

2.5.3.

Ulkoisesti ladattava hybridisähköajoneuvo:

2.5.3.1.   Varausta ylläpidettäessä syntyvien CO2-päästöjen massaAjoneuvo H

CO2-päästöt [g/km]

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

CO2-päästöt [g/km]

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 Ajoneuvo M (tapauksen mukaan)

CO2-päästöt [g/km]

Testi

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Varausta purettaessa syntyvien CO2-päästöjen massaAjoneuvo H

CO2-päästöt [g/km]

Testi

Yhdistetty

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

MCO2,CD,H

 Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

CO2-päästöt [g/km]

Testi

Yhdistetty

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

MCO2,CD,L

 Ajoneuvo M (tapauksen mukaan)

CO2-päästöt [g/km]

Testi

Yhdistetty

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

MCO2,CD,M

 

2.5.3.3.

CO2-päästöjen massa (painotettu, yhdistetty): ( 10 )

Ajoneuvo H: MCO2,weighted … g/km

Ajoneuvo Low (tapauksen mukaan) MCO2,weighted … g/km

Ajoneuvo M (keskitason konfiguraatio) (tapauksen mukaan): MCO2,weighted … g/km

2.5.3.4.

Polttoaineenkulutus varausta ylläpidettäessäAjoneuvo H

Polttoaineenkulutus [l/100km]

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

Polttoaineenkulutus [l/100km]

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 Ajoneuvo M (tapauksen mukaan)

Polttoaineenkulutus [l/100km]

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCp,M / FCc,M

 

 

 

 

 

2.5.3.5.

Polttoaineenkulutus varausta purettaessaAjoneuvo H

Polttoaineenkulutus [l/100km]

Testi

Yhdistetty

FCCD

1

 

2

 

3

 

FCCD,H

 Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

Polttoaineenkulutus [l/100km]

Testi

Yhdistetty

FCCD

1

 

2

 

3

 

FCCD,L

 Ajoneuvo M (tapauksen mukaan)

Polttoaineenkulutus [l/100km]

Testi

Yhdistetty

FCCD

1

 

2

 

3

 

FCCD,M

 

2.5.3.6.

Polttoaineenkulutus (painotettu, yhdistetty): (10) 

Ajoneuvo H: FCweighted … l/100 km

Ajoneuvo Low (tapauksen mukaan) FCweighted … l/100 km

Ajoneuvo M (keskitason konfiguraatio) (tapauksen mukaan): FCweighted … l/100 km

2.5.3.7.

Toimintasäteet:

2.5.3.7.1.   Sähkökäyttöinen toimintasäde AERAER (km)

Testi

Kaupunkiajo

Yhdistetty

AER-arvot

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Lopulliset AER-arvot

 

 

2.5.3.7.2.   Vastaava sähkökäyttöinen toimintasäde EAEREAER (km)

Kaupunkiajo

Yhdistetty

EAER-arvot

 

 

2.5.3.7.3.   Todellinen varausta purkava toimintasäde RCDARCDA (km)

Yhdistetty

RCDA-arvot

 

2.5.3.7.4.   Varausta purkava toimintasäde RCDCRCDC (km)

Testi

Yhdistetty

RCDC-arvot

1

 

2

 

3

 

Lopulliset RCDC-arvot

 

2.5.3.8.

Sähkönkulutus

2.5.3.8.1.   Sähkönkulutus ECEC [Wh/km]

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Sähkönkulutusarvot

 

 

 

 

 

 

2.5.3.8.2.   Käyttötekijällä (UF) painotettu varausta purkava sähkönkulutus ECAC,CD (yhdistetty)ECAC,CD [Wh/km]

Testi

Yhdistetty

ECAC,CD-arvot

1

 

2

 

3

 

Lopulliset ECAC,CD-arvot

 

2.5.3.8.3.   Käyttötekijällä (UF) painotettu sähkönkulutus ECAC, weighted (yhdistetty)ECAC,weighted [Wh/km]

Testi

Yhdistetty

ECAC,weighted-arvot

1

 

2

 

3

 

Lopulliset ECAC,weighted-arvot

 

2.6.    Ekoinnovaatioiden testitulokset ( 11 ) ( 12 )Ekoinnovaatioiden testitulokset (20)

Ekoinnovaation koodi (21)

Tyyppi 1- / tyyppi I -sykli (22)

1.  Verrokkiajoneuvon CO2-päästöt (g/km)

2.  Ekoinnovaatioajoneuvon CO2-päästöt (g/km)

3.  Verrokkiajoneuvon CO2-päästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana. (23)

4.  Ekoinnovaatioajoneuvon CO2-päästöt tyyppi 1 -testisyklin aikana

5.  Käyttötekijä (UF) eli tekniikan käytön ajallinen osuus normaaleissa käyttöolosuhteissa

CO2-päästöjen vähentyminen

((1 - 2) - (3 - 4)) * 5

xxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-päästöjen vähentyminen yhteensä, NEDC [g/km] (24)

 

 

CO2-päästöjen vähentyminen yhteensä, NEDC [g/km] (25)

 

2.6.1.

Ekoinnovaation yleinen koodi: ( 13 ): …

3.   AJONEUVON KORJAAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT

3.1. Verkkosivusto, jolta on saatavissa ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja: …

3.1.1. Päivämäärä, josta lähtien se on käytettävissä (6 kuukauden kuluessa tyyppihyväksynnän päivämäärästä): …

3.2. Edellä 3.1 kohdassa tarkoitettujen verkkosivustojen saatavuuden ehdot (eli käytön kesto ja tunti-, päivä-, kuukausi-, vuosi- ja toimikohtainen käyttöhinta): …

3.3. Muoto, jossa edellä 3.1 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla tarjotaan ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja: …

3.4. Valmistajan todistus ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta: …

4.   TEHON MITTAUS

Polttomoottorin suurin nettoteho sekä sähköisen ajolaitteen nettoteho ja 30 minuutin enimmäisteho

4.1.    Polttomoottorin nettoteho

4.1.1. Moottorin pyörimisnopeus [rpm] ...

4.1.2. Mitattu polttoaineenvirtaus [g/h] …

4.1.3. Mitattu vääntömomentti [Nm] …

4.1.4. Mitattu teho [kW] …

4.1.5. Ilmanpaine [kPa] …

4.1.6. Vesihöyryn paine [kPa] …

4.1.7. Imuilman lämpötila [K] …

4.1.8. Tehon korjauskerroin, jos sovelletaan …

4.1.9. Korjattu teho [kW] …

4.1.10. Apulaitteiden teho [kW] …

4.1.11. Nettoteho [kW] …

4.1.12. Nettovääntömomentti [Nm] …

4.1.13. Korjattu polttoaineen ominaiskulutus [g/kWh] …

4.2.    Sähköiset ajolaitteet:

4.2.1.   Ilmoitetut tiedot

4.2.2.

Suurin nettoteho: ... kW pyörimisnopeudella …rpm

4.2.3.

Suurin nettovääntömomentti: ... Nm pyörimisnopeudella …rpm

4.2.4.

Suurin nettovääntömomentti moottorin pyörimisnopeudella nolla: … Nm

4.2.5.

30 minuutin suurin teho: …… kW

4.2.6.

Sähköisen ajolaitteen olennaiset ominaisuudet

4.2.7.

Testaustasajännite: … V

4.2.8.

Toimintaperiaate: …

4.2.9.

Jäähdytysjärjestelmä:

4.2.10.

Moottori: neste/ilma (5) 

4.2.11.

Muunnin: neste/ilma (5) 

5.   HUOMAUTUKSET: …

Selittävät huomautukset

(2) EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.

(3) EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1.

(4) Jos tyypin tunnisteessa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, komponentin tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa tunnuksella ”?” (esim. ABC??123??).

(5) Sellaisena kuin se on määritelty liitteessä II olevassa A jaksossa.

(6) Direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 39 kohdan määritelmän mukaisesti.

(8) Tapauksen mukaan.

(9) Pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen.

(10) Pyöristetään neljän desimaalin tarkkuuteen.

(11) Ei sovelleta.

(12) Keskiarvoa varten lasketaan yhteen THC- and NOx-päästöjen keskiarvot (M.Ki).

(13) Pyöristetään yhden desimaalin verran tarkemmin kuin raja-arvoa.

(20) Ekoinnovaation hyväksymisestä annetun komission päätöksen numero.

(21) Vahvistettu ekoinnovaation hyväksymisestä annetussa komission päätöksessä.

(22) Sovellettava tyyppi 1 -sykli: liitteen XXI alaliite 4 tai E-sääntö nro 83.

(23) Jos tyyppi 1 -testisyklin sijaan sovelletaan mallintamismenetelmää, arvoksi on merkittävä mallintamismenetelmällä saatu arvo.

(24) E-säännön nro 83 mukaisessa tyyppi I -testissä yksittäisille ekoinnovaatioille saatujen päästövähennysten summa.

(25) Tämän asetuksen liitteen XXI lisäyksen 4 mukaisessa tyyppi 1 -testissä yksittäisille ekoinnovaatioille saatujen päästövähennysten summa.
Tyyppihyväksyntätodistuksen liitteen lisäys

Siirtymäaika (korrelaatiotulos)

(Siirtymäsäännös):

1.   CO2MPAS-simulaattorin antamat CO2-päästötulokset

1.1   CO2MPAS-simulaattorin versio

1.2.   Ajoneuvo H

1.2.1.   CO2-päästöjen massa (kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta)CO2-päästöt [g/km]

Kaupunkiajo

Maantieajo

Yhdistetty

MCO2,NEDC_H,co2mpas

 

 

 

1.3.   Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

1.3.1.   CO2-päästöjen massa (kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta)CO2-päästöt [g/km]

Kaupunkiajo

Maantieajo

Yhdistetty

MCO2,NEDC_L,co2mpas

 

 

 

2.   CO2-päästötestitulokset (tapauksen mukaan)

2.1.   Ajoneuvo H

2.1.1.   CO2-päästöjen massa (kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta)CO2-päästöt [g/km]

Kaupunkiajo

Maantieajo

Yhdistetty

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

2.2.   Ajoneuvo L (tapauksen mukaan)

2.2.1.   CO2-päästöjen massa (kunkin testatun vertailupolttoaineen osalta)CO2-päästöt [g/km]

Kaupunkiajo

Maantieajo

Yhdistetty

MCO2,NEDC_L,test

 

 

 

▼M2

3.   Poikkeama- ja tarkastuskertoimet (määritetty asetuksen (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 liitteessä I olevan 3.2.8 kohdan mukaisesti):Poikkeamakerroin (tapauksen mukaan)

 

Tarkastuskerroin (tapauksen mukaan)

1 tai 0

Korrelaatiovälineen tulosraportin hash-tunniste

 

▼B
Lisäys 5

Ajoneuvon OBD-järjestelmään liittyvät tiedot

1.

Ajoneuvon valmistajan on toimitettava tässä lisäyksessä esitetyt tiedot, jotta OBD-järjestelmän kanssa yhteensopivien varaosien sekä vianmääritykseen käytettävien välineiden ja testilaitteiden valmistus on mahdollista.

2.

Seuraavat tiedot on toimitettava pyynnöstä ja syrjimättömällä tavalla komponenttien, vianmääritykseen käytettävien välineiden tai testilaitteiden valmistajien saataville:

2.1. Ajoneuvon alkuperäisessä tyyppihyväksynnässä käytettyjen esivakauttavien syklien tyypin ja lukumäärän kuvaus.

2.2. Ajoneuvon alkuperäisessä tyyppihyväksynnässä OBD-järjestelmän valvoman komponentin osalta käytetyn OBD-järjestelmän demonstraatiosyklin tyypin kuvaus.

2.3. Kattava asiakirja, jossa kuvataan kaikki ne komponentit, joita tarkkaillaan anturilla vianmääritykseen ja vianilmaisimen aktivoitumiseen liittyvän järjestelmän yhteydessä (ajosyklien kiinteä lukumäärä tai tilastollinen menetelmä), mukaan luettuna anturilla tarkkailtujen merkityksellisten toissijaisten parametrien luettelo kunkin OBD-järjestelmällä valvotun komponentin osalta. Luettelo kaikista OBD-järjestelmän niistä tulostuskoodeista ja niiden tietojen esitysmuodosta (selityksin varustettuna), jotka koskevat päästöihin liittyviä ja päästöihin liittymättömiä yksittäisiä käyttövoimajärjestelmän komponentteja, kun komponentin valvontaa käytetään vianilmaisimen aktivoitumisen määrittämiseen. Erityisesti palveluissa $05 (testiarvot ID $21–FF) ja $06 annetuista tiedoista on esitettävä tyhjentävä selitys. Jos kyse on ajoneuvotyypeistä, jotka käyttävät tietoyhteyttä standardin ISO 157654 ”Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems” mukaisesti, palvelussa $06 (testiarvot ID $00–FF) annetuista tiedoista on annettava tyhjentävä selitys jokaisen tuetun OBD-valvonta-ID:n osalta.

Nämä tiedot voidaan antaa taulukon muodossa seuraavasti:Komponentti

Vikakoodi

Valvontastrategia

Vianmääritysperusteet

Vianilmaisimen aktivoitumisperusteet

Toissijaiset parametrit

Esivakautus

Demonstraatiotesti

Katalyytti

P0420

Happianturien 1 ja 2 signaalit

Anturien 1 ja 2 signaalien erotus

3. sykli

Moottorin pyörimisnopeus, moottorin kuormitus, A/F-moodi, katalysaattorin lämpötila

Esim. kaksi tyyppi 1 -sykliä (sellaisena kuin se on kuvattu asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä III tai asetuksen (EU) 2017/1151 liitteessä XXI)

Esim. tyyppi 1 -sykli (sellaisena kuin se on kuvattu asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä III tai asetuksen (EU) 2017/1151 liitteessä XXI)

3.

VIANMÄÄRITYSTYÖKALUJEN VALMISTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT

Jotta usean merkin korjaajien olisi helpompi hankkia yleisiä vianmääritystyökaluja, ajoneuvojen valmistajien on saatettava 3.1–3.3 kohdassa tarkoitetut tiedot saataville korjaamiseen tarvittavat tiedot esittävän verkkosivustonsa kautta. Tietoihin sisältyvät kaikki vianmääritystyökalujen toiminnot ja kaikki linkit korjaamiseen tarvittaviin tietoihin ja vianetsintää koskeviin ohjeisiin. Tietojen käytöstä voidaan periä kohtuullinen maksu.

3.1.    Yhteyskäytäntöä koskevat tiedot

Seuraavat tiedot on esitettävä ajoneuvon merkin, mallin ja variantin mukaan tai muun toimivan määritelmän, kuten ajoneuvon tunnistenumeron tai ajoneuvon ja järjestelmän tunnisteen mukaan:

a) mahdolliset yhteyskäytäntöä koskevat lisätiedot, jotka tarvitaan täydelliseen vianmääritykseen liitteessä XI olevassa 4 kohdassa asetettujen vaatimusten lisäksi, mukaan lukien yhteyskäytäntötiedot, jotka liittyvät laitteistoihin tai ohjelmistoihin, parametrien tunnisteisiin, siirtotoimintoihin, vikamuistien vaatimuksiin tai virhetilanteisiin

b) yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten hankitaan ja tulkitaan kaikkia virhekoodeja, jotka eivät vastaa liitteessä XI olevassa 4 kohdassa asetettuja vaatimuksia

c) luettelo kaikista saatavilla olevista muuttuvien tietojen parametreista mukaan luettuina tiedot mittakaavan muuttamisesta ja tietojen saatavuudesta

d) luettelo kaikista saatavilla olevista toiminnallisista testeistä mukaan luettuna laitteiden aktivointi tai ohjaus sekä testien toteuttaminen

e) yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten hankitaan tietoa komponenteista ja tilasta, aikaleimoista, käsiteltävänä olevista vikakoodeista ja tallennetuista tilatiedoista

f) opetusparametrien asetusten, vaihtoehtoisten koodien ja varaosien asetusten sekä asiakkaiden mieltymysten mukaisten asetusten palauttaminen

g) ECU-yksikön ja varianttien koodit

h) yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten huoltovalojen asetukset palautetaan

i) vianmääritysliittimen sijainti ja liittimen tiedot

j) moottorin koodin tunniste.

3.2.    OBD-järjestelmällä valvottavien komponenttien testaus ja vianmääritys

Seuraavat tiedot on esitettävä:

a) kuvaus testeistä, joilla varmistetaan järjestelmän toiminta komponentin tai johdotuksen tasolla

b) testausmenetelmä mukaan luettuina testin parametrit ja komponenttien tiedot

c) liittimiä koskevat tiedot mukaan luettuina pienimmät ja suurimmat lähtö- ja tuloarvot sekä ajo- ja kuormitusarvot

d) tietyissä käyttöolosuhteissa odotettavat arvot joutokäynti mukaan luettuna

e) komponentin lepo- ja toimintatilan sähköarvot

f) kaikkia edellä esitettyjä tilanteita koskevat vikatyypin arvot

g) vikatyyppien vianmääritysjaksot mukaan luettuina vikapuut ja ohjattu eliminointi vianmäärityksessä.

3.3.    Korjaamiseen tarvittavat tiedot

Seuraavat tiedot on esitettävä:

a) ECU-yksikön ja komponenttien käyttöönotto (vaihto-osien asentamisen yhteydessä)

b) uusien tai korvaavien elektronisten valvontayksiköiden käyttöönotto tarvittaessa (uudelleen-)ohjelmointitekniikoiden avulla.
Lisäys 6

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen numerointijärjestelmä

1.

EY-tyyppihyväksyntänumeron, joka on annettu 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, osa 3 koostuu EY-tyyppihyväksyntään sovellettavan täytäntöönpanosäädöksen tai viimeisimmän muutossäädöksen numerosta. Tämän numeron jäljessä on yksi tai useampi merkki, joka vastaa eri ajoneuvoluokkia taulukon 1 mukaisesti.

▼M2Taulukko 1

Kirjaintunnus

Päästöstandardi

OBD-standardi

Ajoneuvon luokka ja alaluokka

Moottori

Täytäntöönpanopäivä: uudet tyypit

Täytäntöönpanopäivä: uudet ajoneuvot

Viimeinen rekisteröintipäivä

AA

Euro 6c

Euro 6–1

M, N1 alaluokka I

PI, CI

 

 

31.8.2018

BA

Euro 6b

Euro 6–1

M, N1 alaluokka I

PI, CI

 

 

31.8.2018

AB

Euro 6c

Euro 6–1

N1 alaluokka II

PI, CI

 

 

31.8.2019

BB

Euro 6b

Euro 6–1

N1 alaluokka II

PI, CI

 

 

31.8.2019

AC

Euro 6c

Euro 6–1

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

BC

Euro 6b

Euro 6–1

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

AD

Euro 6c

Euro 6–2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

 

1.9.2018

31.8.2019

AE

Euro 6c-EVAP

Euro 6–2

N1 alaluokka II

PI, CI

 

1.9.2019

31.8.2020

AF

Euro 6c-EVAP

Euro 6–2

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

 

1.9.2019

31.8.2020

AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.9.2017 (1)

 

31.8.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6–2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

N1 alaluokka II

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6–2

N1 alaluokka II

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6–2

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6–2

M, N1 alaluokka I

PI, CI

1.1.2020

1.1.2021

 

AK

Euro 6d

Euro 6–2

N1 alaluokka II

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

 

AL

Euro 6d

Euro 6–2

N1 alaluokka III, N2

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

 

AX

Kaikki ajoneuvot

Akkukäyttöinen täyssähkömoottori

 

 

 

AY

Kaikki ajoneuvot

Polttokenno

 

 

 

AZ

Kaikki ajoneuvot, joiden osalta käytetään todistuksia liitteessä I olevan 2.1.1 kohdan mukaisesti

PI, CI

 

 

 

(1)   Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos ajoneuvo tyyppihyväksyttiin asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimusten mukaisesti luokan M sekä luokan N1 alaluokan I ajoneuvojen tapauksessa ennen 1 päivää syyskuuta 2017 tai luokan N1 alaluokkien II ja III ja luokan N2 ajoneuvojen tapauksessa ennen 1 päivää syyskuuta 2018 15 artiklan 4 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti.

Selitykset:

Euro 6–1 -OBD-standardi = täydet Euro 6 -OBD-vaatimukset, kuitenkin alustavat OBD-kynnysarvot liitteessä XI olevan 2.3.4 kohdan määritelmän mukaisesti ja osittain väljennetty käytönaikainen tehokkuussuhde (IUPR).

Euro 6–2 -OBD-standardi = täydet Euro 6 -OBD-vaatimukset ja lopulliset OBD-kynnysarvot liitteessä XI olevan 2.3.3 kohdan määritelmän mukaisesti.

Euro 6b –päästöstandardi = Euro 6 -päästövaatimukset, myös tarkistettu menetelmä hiukkasten mittaamiseen, hiukkasmäärän standardit (alustavat arvot suoraruiskutteisella puristussytytysmoottorilla varustettuja ajoneuvoja varten).

Euro 6c –päästöstandardi = NOx:n RDE-testaus ainoastaan seurantaan (NTE-päästörajoja ei sovelleta), muutoin täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset (myös hiukkasmäärän RDE-testaus).

Euro 6c-EVAP –päästöstandardi = NOx:n RDE-testaus ainoastaan seurantaan (NTE-päästörajoja ei sovelleta), muutoin täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset (myös hiukkasmäärän RDE-testaus), tarkistettu haihtumispäästöjen testausmenettely.

Euro 6d-TEMP –päästöstandardi = NOx:n RDE-testaus väliaikaisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja soveltaen, muutoin täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset (myös hiukkasmäärän RDE-testaus).

Euro 6d-TEMP-EVAP –päästöstandardi = NOx:n RDE-testaus väliaikaisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja soveltaen, muutoin täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset (myös hiukkasmäärän RDE-testaus), tarkistettu haihtumispäästöjen testausmenettely.

Euro 6d-TEMP-EVAP –päästöstandardi = NOx:n RDE-testaus lopullisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja soveltaen, muutoin täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset, tarkistettu haihtumispäästöjen testausmenettely.

▼B

2.

ESIMERKKEJÄ TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUSTEN NUMEROISTA

2.1 Seuraavassa on esimerkki Euro 6 -standardia vastaavan kevyen henkilöajoneuvon hyväksynnästä Euro 6d -päästöstandardin ja Euro 6-2 -OBD-standardin mukaisesti, mistä osoituksena on taulukon 1 mukainen kirjainmerkintä AJ. Hyväksyntä on myönnetty Luxemburgissa, jonka tunniste on e13. Hyväksyntä on myönnetty perusasetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/xxx mukaisesti, jota ei ole muutettu. Kyse on 17:nnestä tällaisesta hyväksynnästä ilman laajennuksia, joten hyväksyntätodistuksen numeron neljäs osa on 0017 ja viides osa 00.

image

2.2 Toisessa esimerkissä kyse on Euro 6 -standardia vastaavan, luokan N1 alaluokan II kevyen henkilöajoneuvon hyväksynnästä Euro 6d-TEMP -päästöstandardin ja Euro 6-2 -OBD-standardin mukaisesti, mistä osoituksena on taulukon 1 mukainen kirjainmerkintä AH. Hyväksyntä on myönnetty Romaniassa, jonka tunniste on e19. Hyväksyntä on myönnetty perusasetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti sellaisina kuin ne on viimeksi muutettu asetuksella (EU) 2018/xyz. Kyse on ensimmäisestä tällaisesta hyväksynnästä ilman laajennuksia, joten hyväksyntätodistuksen numeron neljäs osa on 0001 ja viides osa 00.

image
Lisäys 7

image
Lisäys 8 a

Testausseloste

Testausselosteen antaa tutkimuslaitos, joka vastaa testien suorittamisesta tämän asetuksen mukaisesti.

Kunkin liitteessä XXI olevassa 5.6 kohdassa määritellyn interpolointiperheen osalta laaditaan erillinen testausseloste.

Tyyppi 1 -testistä ja ympäristön lämpötilan kompensoimiseksi tehtävän korjaustestin (ATCT) (tapauksen mukaan) osalta on esitettävä vähintään seuraavat tiedot.SELOSTEEN numero

HAKIJA

 

Valmistaja

 

AIHE

Ajoneuvon ajovastuksen määrittäminen

Testauksen kohde

 

Merkki

:

 

 

Tyyppi

:

 

PÄÄTELMÄ

Testauksen kohde on aihekentässä mainittujen vaatimusten mukainen.PAIKKA,

PP/KK/VVVV

Huomautukset:

 Viittaukset asetuksen (EY) N:o 692/2008 asianomaisiin kohtiin on merkitty harmaalla.

 (ATCT) = koskee ainoastaan ympäristön lämpötilan kompensoimiseksi tehtävän korjaustestin (ATCT) testausselostetta.

 (ei ATCT) = ei merkityksellinen ATCT-testausselosteen kannalta.

 Ei viittausta ATCT-testiin = vaaditaan sekä tyyppi 1 -testin että ATCT-testin testausselosteissa.

Yleiset huomautukset:

Jos vaihtoehtoja (viittauksia) on useita, testausselosteessa kuvataan testattu vaihtoehto.

Jos vaihtoehtoja ei ole useita, riittää yksi viittaus ilmoituslomakkeessa testin alussa.

Tutkimuslaitokset voivat vapaasti merkitä lisätietoja.

(a) koskee kipinäsytytysmoottoria.

(b) koskee puristussytytysmoottoria.

1.    TESTATTUJEN AJONEUVOJEN KUVAUS HIGH (H), LOW (L) JA M (TAPAUKSEN MUKAAN)

1.1.   YLEISTÄAjoneuvojen numerot

:

Prototyypin numero ja valmistenumero

Luokka

Liite I, lisäys 3 ja lisäys 4, 0.4 kohta

:

 

Istuinten lukumäärä kuljettaja mukaan luettuna

Liite I, lisäys 3, 9.10.3 kohta sekä lisäyksen 4 liite, 1.4 kohta

:

 

Kori

Liite I, lisäys 3, 9.1 kohta sekä lisäyksen 4 liite, 1.6 kohta

:

 

Vetävät pyörät

Liite I, lisäys 3, 1.3.3 kohta sekä lisäyksen 4 liite, 1.7 kohta

:

 

1.1.1.    VOIMALAITEVoimalaite

:

polttomoottori, hybridi, sähkö tai polttokenno

1.1.2.    POLTTOMOOTTORI (tapauksen mukaan)

Jos polttomoottoreita on useita, kohta toistetaan.Merkki

:

 

Tyyppi

Liite I, lisäys 3, 3.1.1 kohta sekä lisäyksen 4 liite, 1.10 kohta

:

 

Toimintaperiaate

Liite I, lisäys 3, 3.2.1.1 kohta

:

kaksitahti/nelitahti

Sylinterien lukumäärä ja järjestely

Liite I, lisäys 3, 3.2.1.2 kohta

:

 

Sylinteritilavuus (cm3)

Liite I, lisäys 3, 3.2.1.3 kohta sekä lisäyksen 4 liite, 1.10.1 kohta

:

 

Moottorin joutokäyntinopeus (rpm)

Liite I, lisäys 3, 3.2.1.6 kohta

:

 

+

Moottorin suuri joutokäyntinopeus (rpm) (a)

Liite I, lisäys 3, 3.2.1.6.1 kohta

:

 

+

nmin drive (rpm)

:

 

Moottorin nimellisteho

Liite I, lisäys 3, 3.2.1.8 kohta sekä lisäyksen 4 liite, 1.10.4 kohta

:

 

kW

nopeudella

 

rpm

Suurin nettovääntömomentti

Liite I, lisäys 3, 3.2.1.10 kohta sekä lisäyksen 4 liite, 1.11.3 kohta

:

 

Nm

nopeudella

 

rpm

Moottorin voiteluaine

:

Valmistajan eritelmä (jos ilmoituslomakkeessa on useita viittauksia)

Jäähdytysjärjestelmä

Liite I, lisäys 3, 3.2.7 kohta

:

Tyyppi: ilma/vesi/öljy

Eristys

:

materiaali, määrä, sijainti, tilavuus ja paino

1.1.3.    TESTIPOLTTOAINE tyyppi 1 -testissä (tapauksen mukaan)

Jos testipolttoaineita on useita, kohta toistetaan.Merkki

:

 

Tyyppi

Liite I, lisäys 3, 3.2.2.1 kohta sekä lisäyksen 4 lisäys, 1.10.3 kohta

:

bensiini E10 – dieselöljy B7 – nestekaasu – maakaasu – …

Tiheys 15 °C:ssa

Liite IX

:

 

Rikkipitoisuus

Liitteen XXI alaliite 3

:

Ainoastaan dieselöljy B7 ja bensiini E10

Liite IX

:

 

Erän numero

:

 

Willanin kertoimet (polttomoottorit) CO2-päästöille (g CO2/km)

:

 

1.1.4.    POLTTOAINEENSYÖTTÖJÄRJESTELMÄ (tapauksen mukaan)

Jos polttoaineensyöttöjärjestelmiä on useita, kohta toistetaan.Suoraruiskutus

:

kyllä/ei tai kuvaus

Ajoneuvon polttoainetyyppi

Liite I, lisäys 3, 3.2.2.4 kohta

:

yksi polttoaine / kaksi polttoainetta / flex-fuel

Ohjausyksikkö

Osan tiedot

Liite I, lisäys 3, 3.2.4.2.9.3.1 kohta

:

sama kuin ilmoituslomakkeessa

Testattu ohjelmisto

Liite I, lisäys 3, 3.2.4.2.9.3.1.1 kohta

:

luettu lukulaitteella (esimerkiksi)

Ilmanvirtausmittari

Liite I, lisäys 3, 3.2.4.2.9.3.3.3 kohta

:

 

Kaasunsäätimen runko

Liite I, lisäys 3, 3.2.4.2.9.3.5 kohta

:

 

Paineanturi

Liite I, lisäys 3, 3.2.4.3.4.11 kohta

:

 

Ruiskutuspumppu

Liite I, lisäys 3, 3.2.4.2.3 kohta

:

 

Ruiskutussuuttimet

Liite I, lisäys 3, 3.2.4.2.6 kohta

:

 

1.1.5.    IMUJÄRJESTELMÄ (tapauksen mukaan)

Jos imujärjestelmiä on useita, kohta toistetaan.Ahdin

Liite I, lisäys 3, 3.2.8.1 kohta

:

Kyllä/ei

merkki ja tyyppi (1)

Välijäähdytin

Liite I, lisäys 3, 3.2.8.2 kohta

:

kyllä/ei

tyyppi (ilma/ilma, ilma/vesi) (1)

Ilmansuodatin (elementti) (1)

Liite I, lisäys 3, 3.2.8.4.2 kohta

:

merkki ja tyyppi

Imuäänenvaimennin (1)

Liite I, lisäys 3, 3.2.8.4.3 kohta

:

merkki ja tyyppi

1.1.6.    PAKOJÄRJESTELMÄ JA HAIHTUMISPÄÄSTÖJEN RAJOITUSJÄRJESTELMÄ (tapauksen mukaan)

Jos järjestelmiä on useita, kohta toistetaan.Ensimmäinen katalysaattori

Liite I, lisäys 3, 3.2.12.2.1.12. ja 3.2.12.2.1.13 kohta

:

merkki ja viite (1)

periaate: kolmitie / hapetus / NOx-loukku / selektiivinen katalyyttinen pelkistys

Toinen katalysaattori

:

merkki ja viite (1)

periaate: kolmitie / hapetus / NOx-loukku / selektiivinen katalyyttinen pelkistys

Hiukkasloukku

Liite I, lisäys 3, 3.2.12.2.6 kohta

:

on / ei / ei sovellettavissa

merkki ja viite (1)

Happianturien tiedot ja sijainti

Liite I, lisäys 3, 3.2.12.2.2 kohta

:

ennen katalysaattoria / katalysaattorin jälkeen

Ilmansyöttö

Liite I, lisäys 3, 3.2.12.2.3 kohta

:

on / ei / ei sovellettavissa

Pakokaasun takaisinkierrätys

Liite I, lisäys 3, 3.2.12.2.4 kohta

:

on / ei / ei sovellettavissa

jäähdytetty/jäähdyttämätön

Haihtumispäästöjen rajoitusjärjestelmä

Liite I, lisäys 3, 3.2.12.2.5 kohta

:

on / ei / ei sovellettavissa

NOx-anturien tiedot ja sijainti

:

Ennen/jälkeen

Yleiskuvaus (1)

Liite I, lisäys 3, 3.2.9.2 kohta

:

 

1.1.7.    LÄMMÖNVARAIN (tapauksen mukaan)

Jos lämmönvaraimia on useita, kohta toistetaan.Lämmönvarain

:

kyllä/ei

Lämpökapasiteetti (varastoitu entalpia J)

:

 

Aika lämmön luovutukseen (s)

:

 

1.1.8.    VOIMANSIIRTO (tapauksen mukaan)

Jos voimansiirtojärjestelmiä on useita, kohta toistetaan.Vaihdelaatikko

Liite I, lisäys 3, 4.5.1. kohta sekä lisäyksen 4 lisäys, 1.13.1 kohta

:

käsivalintainen/automaattinen/portaaton

Vaihteenvaihtomenetelmä

Pääasiallinen ajotila

:

kyllä/ei

normaali/ajo/taloudellinen/...

Paras ajotila CO2-päästöjen ja polttoaineenkulutuksen kannalta (tapauksen mukaan)

:

 

Huonoin ajotila CO2-päästöjen ja polttoaineenkulutuksen kannalta (tapauksen mukaan)

:

 

Ohjausyksikkö

:

 

Vaihdelaatikon voiteluaine

:

Valmistajan eritelmä (jos ilmoituslomakkeessa on useita viittauksia)

Renkaat

Liite I, lisäys 3, 6.6 kohta sekä lisäyksen 4 lisäys, 1.14 kohta

Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Mitat (edessä/takana)

Liite I, lisäys 3, 6.6.1 kohta

:

 

Vierimissäde (m)

:

 

Rengaspaine (kPa)

Liite I, lisäys 3, 6.6.3 kohta

:

 

Välityssuhteet (R.T.), ensisijaiset välityssuhteet (R.P.) ja (ajoneuvon nopeus (km/h)) / moottorin pyörimisnopeus (1 000 rpm)) (V1 000 ) vaihteiston kunkin välityssuhteen (R.B.) osalta

Liite I, lisäys 3, 4.6 kohta sekä lisäyksen 4 liite, 1.13.3 kohtaR.B.

R.P.

R.T.

V1 000

1.

1/1

 

 

2.

1/1

 

 

3.

1/1

 

 

4.

1/1

 

 

5.

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.    SÄHKÖKONE (tapauksen mukaan)

Jos sähkökoneita on useita, kohta toistetaan.Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Huipputeho

:

 

1.1.10.    AJO-REESS-JÄRJESTELMÄ (tapauksen mukaan)

Jos ajo-REESS-järjestelmiä on useita, kohta toistetaan.Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Kapasiteetti

:

 

Nimellisjännite

:

 

1.1.12.    POLTTOKENNO (tapauksen mukaan)

Jos polttokennoja on useita, kohta toistetaan.Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Enimmäisteho

:

 

Nimellisjännite

:

 

1.1.13.    TEHOELEKTRONIIKKA (tapauksen mukaan)

Tehoelektroniikkajärjestelmiä voi olla useita (käyttövoimanmuunnin, pienjännitejärjestelmä tai laturi)Merkki

:

 

Tyyppi

:

 

Teho

:

 

1.2.   H-AJONEUVON KUVAUS (TYYPPI 1) TAI AJONEUVON KUVAUS (ATCT)

1.2.1.    MASSAH-ajoneuvon testimassa (kg)

:

 

1.2.2.    AJOVASTUSPARAMETRITf0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

f2_TReg (N/(km/h)2)

:

(ATCT)

Syklin energiantarve (Ws)

Liite XXI, 3.5.6 kohta

:

 

Ajovastustestin selosteen viite

:

 

1.2.3.    SYKLIN VALINNAN PARAMETRITSykli (supistamaton)

:

Luokka 1 / 2 / 3a / 3b

Nimellistehon ja ajokuntoisen ajoneuvon massan suhde (PMR)(W/kg)

:

(tapauksen mukaan)

Mittauksen aikana käytetty nopeudenrajoitusmenettely

Liite XXI, alaliite 1, 9 kohta

:

kyllä/ei

Ajoneuvon suurin nopeus

Liite I, lisäys 3, 4.7 kohta

:

 

Supistaminen (tapauksen mukaan)

:

kyllä/ei

Supistustekijä fdsc

:

 

Syklin ajomatka (m)

:

 

Tasainen nopeus (jos käytetään lyhennettyä testausmenetelmää)

:

tapauksen mukaan

1.2.4.    VAIHTEENVAIHTOKOHTA (TAPAUKSEN MUKAAN)Vaihteenvaihto

:

Keskimääräinen vaihde nopeuksilla v ≥ 1 km/h, pyöristetään neljän desimaalin tarkkuuteen

1.3.   L-AJONEUVON KUVAUS (TAPAUKSEN MUKAAN)

1.1.3.    MASSAL-ajoneuvon testimassa (kg)

:

 

1.3.2.    AJOVASTUSPARAMETRITf0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Syklin energiantarve (Ws)

:

 

Δ(CD×Af)LH

:

 

Ajovastustestin selosteen viite

:

 

1.3.3.    SYKLIN VALINNAN PARAMETRITSykli (supistamaton)

:

Luokka 1 / 2 / 3a / 3b

Nimellistehon ja ajokuntoisen ajoneuvon massan suhde (PMR)(W/kg)

:

(tapauksen mukaan)

Mittauksen aikana käytetty nopeudenrajoitusmenettely

Liite XXI, alaliite 1, 9 kohta

:

kyllä/ei

Ajoneuvon suurin nopeus

Liite I, lisäys 3, 4.7 kohta

:

 

Supistaminen (tapauksen mukaan)

:

kyllä/ei

Supistustekijä fdsc

:

 

Syklin ajomatka (m)

:

 

Tasainen nopeus (jos käytetään lyhennettyä testausmenetelmää)

:

tapauksen mukaan

1.3.4.    VAIHTEENVAIHTOKOHTA (TAPAUKSEN MUKAAN)Vaihteenvaihto

:

Keskimääräinen vaihde nopeuksilla v ≥ 1 km/h, pyöristetään neljän desimaalin tarkkuuteen

1.4.   M-AJONEUVON KUVAUS (TAPAUKSEN MUKAAN)

1.4.1.    MASSAL-ajoneuvon testimassa (kg)

:

 

1.4.2.    AJOVASTUSPARAMETRITf0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Syklin energiantarve (Ws)

:

 

Δ(CD×Af)LH

:

 

1.4.3.    SYKLIN VALINNAN PARAMETRITSykli (supistamaton)

:

Luokka 1 / 2 / 3a / 3b

Nimellistehon ja ajokuntoisen ajoneuvon massan suhde (PMR)(W/kg)

:

(tapauksen mukaan)

Mittauksen aikana käytetty nopeudenrajoitusmenettely

Liite XXI, alaliite 1, 9 kohta

:

kyllä/ei

Ajoneuvon suurin nopeus

Liite I, lisäys 3, 4.7 kohta

:

 

Supistaminen (tapauksen mukaan)

:

kyllä/ei

Supistustekijä fdsc

:

 

Syklin ajomatka (m)

:

 

Tasainen nopeus (jos käytetään lyhennettyä testausmenetelmää)

:

tapauksen mukaan

1.4.4.    VAIHTEENVAIHTOKOHTA (TAPAUKSEN MUKAAN)Vaihteenvaihto

:

Keskimääräinen vaihde nopeuksilla v ≥ 1 km/h, pyöristetään neljän desimaalin tarkkuuteen

2.    TESTITULOKSET

2.1.   TYYPPI 1 -TESTI TAI ATCT-TESTIAlustadynamometrin asetusten säätömenetelmä

:

Kiinteä ajo / iteratiivinen / vaihteleva omalla lämmityssyklillä

Toiminta alustadynamometrillä

Liite XXI, alaliite 6, 1.2.4.2.2 kohta

 

kyllä/ei

Vapaarullaustila

Liite XXI, alaliite 4, 4.2.1.8.5 kohta

:

kyllä/ei

Lisävakauttaminen

:

kyllä/ei

kuvaus

Huononemiskertoimet

:

kiinteät/testatut

2.1.1.    H-ajoneuvo (käytetään myös ATCT-testissä)Testien päivämäärä

:

(päivä/kuukausi/vuosi)

Testipaikka

:

 

Jäähdytystuulettimen matalamman reunan korkeus maasta (cm)

:

 

Tuulettimen keskipisteen sijainti sivusuunnassa (jos muutettu valmistajan pyynnöstä)

:

ajoneuvon keskilinjalla / ...

Etäisyys ajoneuvon etuosasta (cm)

:

 

2.1.1.1.    Epäpuhtauspäästöt (tapauksen mukaan)

2.1.1.1.1.    Vähintään yhdellä polttomoottorilla varustettujen, vain sisäisesti ladattavien sekä ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen epäpuhtauspäästöt varausta ylläpitävässä tyyppi 1 -testissä

Seuraavat kohdat toistetaan kunkin testatun ajotilan osalta (ensisijainen, paras ja huonoin ajotila tapauksen mukaan).Epäpuhtaudet

CO

(mg/km)

THC (a)

(mg/km)

NMHC (a)

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC+NOx (b)

(mg/km)

Hiukkaset

(mg/km)

Hiukkasmäärä

(#.1011/km)

Mitatut arvot

 

 

 

 

 

 

 

Regenerointitekijät (Ki) (2),

summaavat

 

 

 

 

 

 

 

Regenerointitekijät (Ki) (2),

kertovat

 

 

 

 

 

 

 

Huononemiskertoimet (DF), summaavat

 

 

 

 

 

 

 

Huononemiskertoimet (DF), kertovat

 

 

 

 

 

 

 

Lopulliset arvot

 

 

 

 

 

 

 

Raja-arvot

 

 

 

 

 

 

 (2)  Ks. Ki-perhettä koskevat selosteet

:

 

Tyyppi 1- / tyyppi I -testi suoritettu Ki:n määrittämiseksi

:

Liitteen XXI alaliite 4 tai E-sääntö nro 83 (1)

(1)   Ilmoitetaan tapauksen mukaan.

Sama kohta

Sama kohta

2.1.1.1.2.    Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen epäpuhtauspäästöt varausta purkavassa tyyppi 1 -testissä

Epäpuhtauspäästöjen raja-arvoja on noudatettava ja seuraava kohta on toistettava kunkin testisyklin osalta.Epäpuhtaudet

CO

(mg/km)

THC (a)

(mg/km)

NMHC (a)

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC+NOx (b)

(mg/km)

Hiukkaset

(mg/km)

Hiukkasmäärä

(#.1011/km)

Mitatut yksittäisen syklin arvot

 

 

 

 

 

 

 

Raja-arvon mukaiset yksittäisen syklin arvot

 

 

 

 

 

 

 

Sama kohta

Sama kohta

2.1.1.1.3.    Käyttötekijäpainotetut ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen epäpuhtauspäästötEpäpuhtaudet

CO

(mg/km)

THC (a)

(mg/km)

NMHC (a)

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC+NOx (b)

(mg/km)

Hiukkaset

(mg/km)

Hiukkasmäärä

(#.1011/km)

Lasketut arvot

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.    CO2-päästöt (tapauksen mukaan)

2.1.1.2.1.    Vähintään yhdellä polttomoottorilla varustettujen, vain sisäisesti ladattavien sekä ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen CO2-päästöt varausta ylläpidettäessä tehtävässä tyyppi 1 -testissä (ei ATCT)

Seuraavat kohdat toistetaan kunkin testatun ajotilan osalta (ensisijainen, paras ja huonoin ajotila tapauksen mukaan).CO2-päästöt

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Mitattu arvo MCO2,p,1 / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

RCB-korjauskerroin: (2)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 

Regenerointitekijät (Ki)

summaavat

 

 

 

 

 

Regenerointitekijät (Ki)

kertovat

 

 

 

 

 

MCO2,c,4

 

AFKi= MCO2,c,3 / MCO2,c,4

 

MCO2,p,4 / MCO2,c,4

 

 

 

 

ATCT-korjaus (FCF) (1)

 

Väliaikaiset arvot MCO2,p,5 / MCO2,c,5

 

 

 

 

 

Ilmoitettu arvo

 

dCO2 1 * ilmoitettu arvo

 

(1)   FCF: perheen korjauskerroin, jolla tehdään korjaus edustavien alueellisten lämpötilaolojen (ATCT) perusteella

(2)   tämän asetuksen liitteen XXI alaliitteen 6 lisäyksessä 2 tarkoitettu korjaus polttomoottorilla varustettujen ajoneuvojen osalta, KCO2 hybridisähköajoneuvojen osalta

Sama kohta käyttäen arvoa dCO2 2

Sama kohtaCO2-päästöt (g/km)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Keskiarvo MCO2,p,6/ MCO2,c,6

 

 

 

 

 

Tasaus MCO2,p,7 / MCO2,c,7

 

 

 

 

 

Lopulliset arvot MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.1.1.2.2.    Vähintään yhdellä polttomoottorilla varustettujen, vain sisäisesti ladattavien sekä ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen ATCT-CO2-päästöt varausta ylläpitävässä tyyppi 1 -testissä (ATCT)CO2-päästöt (g/km)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Mitattu arvo MCO2,p,1 / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

RCB-korjauskerroin (5)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 CO2-päästöt (g/km)

Yhdistetty

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Tyyppi 1 (23 °C) MCO2,23°

 

Perheen korjauskerroin (FCF)

 

2.1.1.2.3.    Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen CO2-päästöt varausta purkavassa tyyppi 1 -testissäCO2-päästöjen massa (g/km)

Yhdistetty

Laskettu arvo MCO2,CD

 

Ilmoitettu arvo

 

dCO2 1

 

Sama kohta käyttäen arvoa dCO2 2

Sama kohtaCO2-päästöjen massa (g/km)

Yhdistetty

Keskiarvo MCO2,CD

 

Lopullinen arvo MCO2,CD

 

2.1.1.2.4.    Käyttötekijäpainotettu ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen CO2-päästöjen massaCO2-päästöjen massa (g/km)

Yhdistetty

Laskettu arvo MCO2,weighted

 

2.1.1.3    POLTTOAINEENKULUTUS (TAPAUKSEN MUKAAN, EI ATCT)

2.1.1.3.1.    Pelkällä polttomoottorilla varustettujen, vain sisäisesti ladattavien sekä ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen polttoaineenkulutus varausta ylläpitävässä tyyppi 1 -testissä

Seuraavat kohdat toistetaan kunkin testatun ajotilan osalta (ensisijainen, paras ja huonoin ajotila tapauksen mukaan).Kulutus (l/100km)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Lopulliset arvot FCp,H / FCc,H (1)

 

 

 

 

 

(1)   Laskettu tasatuista CO2-arvoista

2.1.1.3.2.    Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen polttoaineenkulutus varausta purkavassa tyyppi 1 -testissäPolttoaineenkulutus [l/100km]

Yhdistetty

Laskettu arvo FCCD

 

Sama kohta

Sama kohtaPolttoaineenkulutus [l/100km]

Yhdistetty

Keskiarvo FCCD

 

Lopullinen arvo FCCD

 

2.1.1.3.3.    Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen käyttötekijäpainotettu polttoaineenkulutusPolttoaineenkulutus [l/100km]

Yhdistetty

Laskettu arvo FCweighted

 

2.1.1.3.4.    Vain sisäisesti ladattavien polttokennohybridiajoneuvojen polttoaineenkulutus varausta purkavassa tyyppi 1 -testissä

Seuraavat kohdat toistetaan kunkin testatun ajotilan osalta (ensisijainen, paras ja huonoin ajotila tapauksen mukaan).Kulutus (l/100km)

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Yhdistetty

Mitatut arvot

 

 

 

 

 

RCB-korjauskerroin

 

 

 

 

 

Lopulliset arvot FCp/ FCc

 

 

 

 

 

2.1.1.4.    TOIMINTASÄTEET (TAPAUKSEN MUKAAN)

2.1.1.4.1.    Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen toimintasäteet (tapauksen mukaan)

2.1.1.4.1.1.    Sähkökäyttöinen toimintasäde (AER)AER (km)

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Mitatut/lasketut AER-arvot

 

 

Ilmoitettu arvo

 

Sama kohta

Sama kohtaAER (km)

Kaupunkiajo

Yhdistetty

AER-keskiarvo (tapauksen mukaan)

 

 

Lopulliset AER-arvot

 

 

2.1.1.4.1.2.    Vastaava sähkökäyttöinen toimintasäde (EAER)EAER (km)

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Lopulliset EAER-arvot

 

 

2.1.1.4.1.3.    Todellinen toimintasäde varausta purettaessaRCDA (km)

Yhdistetty

Lopullinen arvo RCDA

 

2.1.1.4.1.4.    Toimintasäde varausta purkavassa syklissäRCDC (km)

Yhdistetty

Lopullinen arvo RCDC

 

Siirtymäsyklin indeksinumero

 

Vahvistussyklin REEC-arvo (%)

 

Sama kohta

Sama kohta

2.1.1.4.2.    Täyssähköajoneuvojen toimintasäteet – sähkökäyttöinen toimintasäde (PER) (tapauksen mukaan)PER [km]

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Yhdistetyt PER-arvot

 

 

Ilmoitettu arvo

 

Sama kohta

Sama kohtaPER [km]

Kaupunkiajo

Yhdistetty

PER-keskiarvo

 

 

Lopulliset PER-arvot

 

 

2.1.1.5.    SÄHKÖNKULUTUS (TAPAUKSEN MUKAAN)

2.1.1.5.1.    Ulkopuolelta ladattavien hybridisähköajoneuvojen sähkönkulutus (tapauksen mukaan)

2.1.1.5.1.1.    Sähkönkulutus (EC)EC [Wh/km]

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Lopulliset EC-arvot

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.1.2.    Käyttötekijäpainotettu varausta purkava sähkönkulutusECAC,CD (Wh/km)

Yhdistetty

Laskettu arvo ECAC,CD

 

Sama kohta

Sama kohtaECAC,CD (Wh/km)

Yhdistetty

Keskiarvo ECAC,CD

 

Lopullinen arvo

 

2.1.1.5.1.3.    Käyttötekijäpainotettu sähkönkulutusECAC,weighted (Wh)

Yhdistetty

Laskettu arvo ECAC,weighted

 

Sama kohta

Sama kohtaECAC,weighted (Wh/km)

Yhdistetty

Keskiarvo ECAC,weighted

 

Lopullinen arvo

 

2.1.1.5.2.    Täyssähköajoneuvojen sähkönkulutus (tapauksen mukaan)EC [Wh/km]

Kaupunkiajo

Yhdistetty

Lasketut EC-arvot

 

 

Ilmoitettu arvo

 

Sama kohta

Sama kohtaEC [Wh/km]

Hidas

Keskinopea

Nopea

Moottoritie

Kaupunkiajo

Yhdistetty

EC-keskiarvo

 

 

 

 

 

 

Lopulliset EC-arvot

 

 

 

 

 

 

2.1.2.    AJONEUVO L (TAPAUKSEN MUKAAN)

Toistetaan 2.1.1 kohta.

2.1.3.    AJONEUVO M (TAPAUKSEN MUKAAN)

Toistetaan 2.1.1 kohta.

2.1.4.    LOPULLISET KRITEERIPÄÄSTÖJEN ARVOT (TAPAUKSEN MUKAAN)Epäpuhtaudet

CO

(mg/km)

THC (a)

(mg/km)

NMHC (a)

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC+NOx (b)

(mg/km)

Hiukkasmassa

(mg/km)

Hiukkasmäärä

(#.1011/km)

Suurimmat arvot (1)