EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0891-20210428

Consolidated text: Komission delegoitu asetus (EU) 2017/891, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/2021-04-28

02017R0891 — FI — 28.04.2021 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/891,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta

(EUVL L 138 25.5.2017, s. 4)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1145, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2018,

  L 208

1

17.8.2018

►M2

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/743, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2020,

  L 176

1

5.6.2020

►M3

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/652, annettu 10 päivänä helmikuuta 2021,

  L 135

4

21.4.2021
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/891,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisestaI OSASTO

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella täydennetään asetusta (EU) N:o 1308/2013 mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan i ja j alakohdassa tarkoitettujen hedelmä- ja vihannes- sekä hedelmä- ja vihannesjalostealojen osalta, lukuun ottamatta kaupan pitämisen vaatimuksia, sekä täydennetään asetusta (EU) N:o 1306/2013 kyseisillä aloilla sovellettavien seuraamusten osalta.

Tämän asetuksen II osastoa sovelletaan kuitenkin vain asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettuihin hedelmä- ja vihannesalan tuotteisiin ja tällaisiin jalostukseen tarkoitettuihin tuotteisiin.II OSASTO

TUOTTAJAORGANISAATIOTI LUKU

Vaatimukset ja hyväksyntä1 jakso

Määritelmät

2 artikla

Määritelmät

Tässä osastossa tarkoitetaan:

a) 

’tuottajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua viljelijää, joka tuottaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ( 1 ) 1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia ja tällaisia yksinomaan jalostukseen tarkoitettuja tuotteita;

b) 

’tuottajajäsenellä’ tuottajaa tai tuottajien muodostamaa oikeussubjektia, joka on tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän jäsen;

c) 

’tytäryrityksellä’ yritystä, jossa yhdellä tai useammalla tuottajaorganisaatiolla tai niiden yhteenliittymällä on osakkuuksia tai pääomaosuuksia ja joka edistää näiden tuottajaorganisaatioiden tai yhteenliittymien tavoitteiden saavuttamista;

d) 

’ylikansallisella tuottajaorganisaatiolla’ organisaatiota, johon kuuluvista tiloista vähintään yksi sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa tuottajaorganisaation kotipaikka on;

▼M1

e) 

’ylikansallisella tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymällä’ tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymää, johon kuuluvista organisaatioista tai yhteenliittymistä vähintään yksi sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa yhteenliittymän kotipaikka on;

▼B

f) 

’toimenpiteellä’ jotakin seuraavista:

i) 

tuotannonsuunnittelutoimet, mukaan lukien aineellisiin hyödykkeisiin tehtävät investoinnit;

ii) 

niin tuoreiden kuin jalostettujen tuotteiden laadun parantamiseen tai säilyttämiseen tarkoitetut toimet, mukaan lukien aineellisiin hyödykkeisiin tehtävät investoinnit;

iii) 

tuotteiden kaupallisen arvon lisäämiseen ja kaupan pitämisen tehostamiseen tarkoitetut toimet, mukaan lukien aineellisiin hyödykkeisiin tehtävät investoinnit, sekä niin tuoreiden kuin jalostettujen tuotteiden menekinedistäminen ja muut kuin vi alakohtaan kuuluvat menekinedistämis- ja tiedotustoimet;

iv) 

tutkimukseen ja koetuotantoon tarkoitetut toimet, mukaan lukien aineellisiin hyödykkeisiin tehtävät investoinnit;

v) 

muut koulutukseen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoon tarkoitetut toimet kuin vi alakohtaan kuuluvat koulutustoimet; neuvontapalvelujen ja teknisen tuen käytön lisäämistoimet;

vi) 

mitkä tahansa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa luetelluista kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteistä;

vii) 

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut ympäristötoimet, mukaan lukien aineellisiin hyödykkeisiin tehtävät investoinnit;

viii) 

muut toimet, jotka eivät kuulu i–vii alakohdan soveltamisalaan, mukaan lukien aineellisiin hyödykkeisiin tehtävät investoinnit, jotka ovat yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tai vahvistetun tavoitteen mukaiset;

g) 

’toimella’ erityistoimintaa tai -välinettä, jolla edistetään yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tai vahvistetun tavoitteen saavuttamista;

h) 

’aineellisiin hyödykkeisiin tehtävillä investoinneilla’ sellaisten aineellisten hyödykkeiden hankintaa, joilla edistetään yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tai vahvistetun tavoitteen saavuttamista;

i) 

’sivutuotteella’ tuotetta, joka syntyy hedelmä- tai vihannestuotteen kauppakunnostuksesta ja jolla on positiivinen taloudellinen vaikutus mutta joka ei kuitenkaan ole tarkoitettu päätuote;

j) 

’kauppakunnostuksella’ kauppakunnostustoimintoja, kuten hedelmien ja vihannesten puhdistamista, leikkaamista, kuorimista, siistimistä ja kuivaamista muuntamatta hedelmiä ja vihanneksia kuitenkaan hedelmä- ja vihannesjalosteiksi;

k) 

ilmaisulla ’toimialakohtaisesti’, jota tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, yhteen tai useampaan mainitun asetuksen 157 artiklan 1 kohdan c alakohdassa lueteltuun tavoitteeseen tähtäävää toimintoa, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt ja jota hallinnoivat yhdessä tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä ja vähintään yksi elintarviketeollisuuden tai jakeluketjun toimija;

l) 

’perusindikaattorilla’ mitä tahansa indikaattoria, joka kuvastaa tilaa tai suuntausta ohjelmakauden alussa ja josta saa tietoa,

i) 

jota voidaan käyttää alkutilanteen määrittämistä varten kansallisen strategian laatimiseksi kestäville toimintaohjelmille tai toimintaohjelman laatimiseksi;

ii) 

joka toimii vertailukohtana arvioitaessa kansallisen strategian tai toimintaohjelman tuloksia ja vaikutuksia; tai

iii) 

jota voidaan käyttää kansallisen strategian tai toimintaohjelman tulosten ja vaikutuksen tulkinnassa;

m) 

’erityiskustannuksilla’ lisäkustannuksia, jotka lasketaan perinteisten kustannusten ja tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten välisenä erotuksena, ja tulonmenetyksiä, jotka aiheutuvat jostakin toimesta, lukuun ottamatta lisätuloja ja kustannussäästöjä.2 jakso

Hyväksymisperusteet ja muut vaatimukset

3 artikla

Tuottajaorganisaatioiden oikeudellinen asema

Jäsenvaltioiden on määriteltävä kansallisten oikeus- ja hallintorakenteidensa perusteella oikeussubjektit, jotka voivat hakea hyväksymistä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 artiklan nojalla. Tarvittaessa niiden on myös vahvistettava säännökset oikeussubjektien tarkoin määritellyistä osista, jotka voivat hakea hyväksymistä kyseisen artiklan nojalla. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä täydentäviä sääntöjä niiden tuottajaorganisaatioiden ja oikeussubjektien hyväksymisestä, jotka voivat hakea hyväksymistä tuottajaorganisaatioiksi.

4 artikla

Soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

1.  
Jäsenvaltion on hyväksyttävä tuottajaorganisaatiot hyväksymishakemuksessa mainitun tuotteen tai tuoteryhmän osalta.
2.  
Kun kyseessä ovat sellaiset tuotteet tai tuotteiden ryhmät, jotka on tarkoitettu yksinomaan jalostettaviksi, jäsenvaltion on hyväksyttävä tuottajaorganisaatio, jos tuottajaorganisaatio pystyy varmistamaan, että tällaiset tuotteet toimitetaan jalostettaviksi joko hankintasopimusjärjestelmän tai muun järjestelyn kautta.

5 artikla

Jäsenten vähimmäismäärä

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on vahvistettava jäsenten vähimmäismäärä.

Kun jäsenvaltio vahvistaa tuottajaorganisaation jäsenten vähimmäismäärän, se voi säätää, että silloin kun hyväksymistä hakeva hakija koostuu kokonaan tai osittain jäsenistä, jotka ovat itse tuottajien muodostamia oikeussubjekteja tai oikeussubjektin tarkoin määriteltyjä osia, tuottajien vähimmäismäärä voidaan laskea kuhunkin oikeussubjektiin tai oikeussubjektin tarkoin määriteltyyn osaan kuuluvien tuottajien lukumäärän perusteella.

6 artikla

Vähimmäisjäsenyysaika

1.  
Tuottajan jäsenyyden on kestettävä vähintään yhden vuoden ajan.
2.  
Jäsenyyden irtisanomisesta on ilmoitettava tuottajaorganisaatiolle kirjallisesti. Jäsenvaltioiden on vahvistettava enintään kuuden kuukauden pituinen irtisanoutumisaika ja jäsenyyden päättymisen voimaantulopäivä.

7 artikla

Tuottajaorganisaatioiden rakenne ja toiminta

Jäsenvaltion on tarkastettava, että tuottajaorganisaatioilla on riittävä henkilöstö, infrastruktuuri ja välineet asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152, 154 ja 160 artiklassa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseksi ja pääasiallisen toiminnan suorittamisen varmistamiseksi erityisesti seuraavien osalta:

a) 

jäsenten tuotannon tuntemus;

b) 

tekniset välineet jäsenten tuotannon keruuta, lajittelua, varastointia ja pakkaamista varten;

c) 

jäsenten tuotannon pitäminen kaupan;

d) 

markkinointi ja taloushallinto; ja

e) 

kansallisen lainsäädännön mukainen keskitetty kustannuksiin perustuva kirjanpitojärjestelmä ja laskutusjärjestelmä.

8 artikla

Kaupan pidetyn tuotannon arvo tai määrä

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi kaupan pidetyn tuotannon arvo tai määrä lasketaan samoin perustein kuin tämän asetuksen 22 ja 23 artiklassa säädetty kaupan pidetyn tuotannon arvo.
2.  
Jos ei ole tarpeeksi tietoa jäsenen aiemmin kaupan pidetystä tuotannosta 1 kohdan soveltamiseksi, kaupan pidetyn tuotannon arvona pidetään kaupan pidetyn tuotannon tosiasiallista arvoa 12 peräkkäisen kuukauden ajalta. Näiden 12 kuukauden on sijoittauduttava niiden kolmen vuoden ajalle, jotka edeltävät hyväksymishakemuksen jättövuotta.

9 artikla

Kaupan pidetyn tuotannon vähimmäisarvo

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on jäsenten vähimmäismäärän lisäksi vahvistettava kaupan pidetyn tuotannon vähimmäisarvo toimintaohjelmaa toteuttavien tuottajaorganisaatioiden osalta.

10 artikla

Teknisten apuvälineiden käyttöön antaminen

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja tämän asetuksen 7 artiklan b alakohdan soveltamiseksi tuottajaorganisaation katsotaan täyttävän asiaan liittyvät velvollisuutensa, jos se asettaa riittävät tekniset apuvälineet käyttöön itse tai jäsentensä tai tytäryritystensä kautta taikka sellaisen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän kautta, jonka jäsen se on, taikka ulkoistamalla, silloin kun tuottajaorganisaatio on hyväksytty sellaisen tuotteen osalta, joka edellyttää teknisten apuvälineiden käyttöön antamista.

11 artikla

Tuottajaorganisaatioiden päätoiminta

1.  
Tuottajaorganisaation päätoiminnan on liityttävä sen jäsenten niiden tuotteiden tarjonnan keskittämiseen ja markkinoille saattamiseen, joiden osalta organisaatio on hyväksytty.

Tuottajaorganisaation on toteutettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu markkinoille saattaminen tai markkinoille saattamisen on tapahduttava tuottajaorganisaation valvonnassa, jos on kyse 13 artiklan mukaisesta ulkoistamisesta. Markkinoille saattamiseen on sisällyttävä muun muassa päätös myytävästä tuotteesta, myyntitavoista ja, jollei myynti tapahdu huutokaupalla, tuotteen määrä- ja hintaneuvotteluista.

Tuottajaorganisaation on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan myös kirjanpitotositteet sisältävä kirjanpito, jolla osoitetaan, että tuottajaorganisaatio on keskittänyt jäsenten niiden tuotteiden tarjontaa, joiden osalta se on hyväksytty, ja saattanut markkinoille niitä tuotteita, joiden osalta se on hyväksytty.

2.  
Tuottajaorganisaatio voi myydä muidenkin kuin tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien jäsentuottajien tuotteita, jos se on hyväksytty kyseisten tuotteiden osalta, ja edellyttäen, että kyseisen toiminnan taloudellinen arvo on alhaisempi kuin tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvo, joka on laskettu 22 artiklan mukaisesti.
3.  
Tuottajaorganisaation toimintaan kuuluvana ei pidetä suoraan toiselta tuottajaorganisaatiolta ostettujen hedelmien ja vihannesten sekä sellaisten tuotteiden, joiden osalta tuottajaorganisaatiota ei ole hyväksytty, kaupan pitämistä.
4.  
Kun sovelletaan 22 artiklan 8 kohtaa, tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin asianomaisiin tytäryrityksiin.

▼M1

12 artikla

Tuotannon kaupan pitäminen tuottajaorganisaation ulkopuolella

1.  

Tuottajajäsenet voivat – jos se on tuottajaorganisaation perussäännön nojalla on sallittua ja jäsenvaltion vahvistamien ehtojen ja edellytysten mukaista –

a) 

myydä tuotteita suoraan tai tilan ulkopuolella kuluttajille näiden omiin tarpeisiin;

b) 

pitää kaupan itse tai oman tuottajaorganisaationsa osoittaman toisen tuottajaorganisaation välityksellä tuotteita, joiden määrä tai arvo on oman tuottajaorganisaation kaupan pidettävän asianomaisten tuotteiden tuotannon määrään tai arvoon nähden vähäinen;

c) 

pitää kaupan itse tai oman tuottajaorganisaationsa osoittaman toisen tuottajaorganisaation välityksellä tuotteita, jotka eivät ensisijaisesti kuulu tuottajaorganisaation kaupallisen toiminnan piiriin ominaispiirteidensä vuoksi tai joiden osalta tuottajajäsenten tuotanto on määrältään tai arvoltaan vähäinen.

2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuotannon prosenttiosuus, jonka tuottajajäsen voi pitää kaupan tuottajaorganisaation ulkopuolella, saa olla enintään 25 prosenttia asianomaisen tuottajajäsenen kaupan pidettävän tuotannon määrästä tai arvosta.

Jäsenvaltio voi kuitenkin vahvistaa tuotannon prosenttiosuuden, jonka tuottajajäsen voi pitää kaupan tuottajaorganisaation ulkopuolella, ensimmäisessä alakohdassa vahvistettua prosenttiosuutta pienemmäksi. Jäsenvaltio voi myös korottaa kyseisen prosenttiosuuden jopa 40 prosenttiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 ( 2 ) soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta tai jos tuottajajäsenet pitävät tuotantonsa kaupan oman organisaationsa osoittaman toisen tuottajaorganisaation välityksellä.

▼B

13 artikla

Ulkoistaminen

1.  
Toimintojen, joiden ulkoistamisen jäsenvaltio voi sallia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 155 artiklan mukaisesti, on liityttävä mainitun asetuksen 152 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin, ja niihin voivat kuulua muun muassa tuottajaorganisaation jäsenten tuotteen kerääminen, varastoiminen, pakkaaminen ja kaupan pitäminen.

▼M3

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 155 artiklan soveltamiseksi ilmaisu ”tytäryritys” tarkoittaa mitä tahansa tytäryhtiöketjun yksikköä. Jäsenvaltio voi kuitenkin evätä toiminnan ulkoistamisen jollekin tytäryhtiöketjun yksikölle.

▼M3

2.  
Jonkin toiminnan ulkoistavalla tuottajaorganisaatiolla on oltava kyseisen toiminnan suorittamisesta kirjallinen kaupallinen järjestely toisen yksikön kanssa, joista yksi tai useampi voi myös olla jäsen tai tytäryhtiö tai tytäryhtiöketjun yksikkö; järjestely on tehtävä sopimuksena, yhteisymmärryksenä tai pöytäkirjana. Tuottajaorganisaatio on vastuussa kyseisen toiminnon suorittamisen varmistamisesta sekä toiminnon suorittamiseen liittyvän kaupallisen järjestelyn kokonaishallinnasta ja -valvonnasta.

Toiminta katsotaan kuitenkin tuottajaorganisaation toteuttamaksi, jos sen toteuttaa tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä tai osuuskunta, jonka jäsenet ovat puolestaan osuuskuntia, joiden jäsen tuottajaorganisaatio on, tai tytäryritys tai tytäryhtiöketjun yksikkö, joka täyttää 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun 90 prosentin vaatimuksen.

▼B

3.  

Edellä 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kokonaishallinnan ja -valvonnan on oltava tehokasta, ja siinä on edellytettävä, että ulkoistamisesta tehty sopimus, yhteisymmärrys tai pöytäkirja

a) 

antaa tuottajaorganisaatiolle valmiuden antaa sitovia ohjeita, ja siihen sisältyy säännöksiä, joiden nojalla tuottajaorganisaatio voi purkaa sopimuksen, yhteisymmärryksen tai pöytäkirjan, jos palveluntarjoaja ei täytä ulkoistamisesta tehdyn sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä;

b) 

sisältää yksityiskohtaiset ehdot ja edellytykset, joihin kuuluvat säännöllistä raportointia koskevat velvoitteet ja määräajat, joiden avulla tuottajaorganisaatio voi tosiasiallisesti valvoa ulkoistettuja toimintoja.

Tuottajaorganisaation on säilytettävä ulkoistamisesta tehdyt sopimukset, yhteisymmärrykset ja pöytäkirjat sekä ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut raportit vähintään viisi vuotta jälkitarkastuksia varten, ja mainittujen asiakirjojen on oltava kaikkien jäsenten saatavilla pyynnöstä.

14 artikla

Ylikansalliset tuottajaorganisaatiot

1.  
Ylikansallisen tuottajaorganisaation kotipaikan on oltava jäsenvaltiossa, jossa organisaatio tuottaa merkittävän osan 22 ja 23 artiklan mukaisesti lasketusta kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

Vaihtoehtoisesti kotipaikka voi sijaita siinä jäsenvaltiossa, jossa suurin osa tuottajajäsenistä on, jos asianomaiset jäsenvaltiot näin sopivat.

2.  
Jos ylikansallinen tuottajaorganisaatio toteuttaa toimintaohjelmaa ja jos uuden toimintaohjelman hakuhetkellä merkittävä osa kaupan pidetystä tuotannosta tuotetaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai jos suurin osa tuottajajäsenistä on jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä ylikansallisen tuottajaorganisaation kotipaikka on, kotipaikka on säilytettävä nykyisessä jäsenvaltiossa siihen saakka, kun uuden toimintaohjelman toteutus päättyy.

Jos kuitenkin kyseisen uuden toimintaohjelman toteutuksen päättyessä merkittävä osa kaupan pidetystä tuotannosta tuotetaan edelleen tai suurin osa tuottajaorganisaation jäsenistä on edelleen toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä kotipaikka tuolloin on, kotipaikka on siirrettävä kyseiseen toiseen jäsenvaltioon, paitsi jos asianomaiset jäsenvaltiot sopivat, ettei kotipaikan sijaintipaikkaa muuteta.

3.  

Jäsenvaltio, jossa ylikansallisen tuottajaorganisaation kotipaikka on, vastaa

a) 

ylikansallisen tuottajaorganisaation hyväksymisestä;

b) 

ylikansallisen tuottajaorganisaation toimintaohjelman hyväksymisestä;

c) 

hallinnollisesta yhteistyöstä, jota on tarpeen harjoittaa niiden toisten jäsenvaltioiden kanssa, joissa organisaatiolla on jäseniä, ja joka liittyy hyväksymisehtojen noudattamiseen sekä tarkastusten ja hallinnollisten seuraamusten järjestelmään. Asianomaisten toisten jäsenvaltioiden on annettava ajoissa kaikki tarvittava apu jäsenvaltiolle, jossa kotipaikka on; ja

d) 

jäsenvaltion, jossa organisaatiolla on jäseniä, pyytämien kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen – sovellettava lainsäädäntö mukaan luettuna – toimittamisesta niin, että asiakirjat on käännetty pyynnön esittäneen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai virallisille kielille.

15 artikla

Tuottajaorganisaatioiden sulautumat

1.  
Jos tuottajaorganisaatiot sulautuvat, sulautumasta syntyneeseen tuottajaorganisaatioon sovelletaan sulautuneiden yksittäisten tuottajaorganisaatioiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Jäsenvaltion on varmistettava, että uusi tuottajaorganisaatio täyttää kaikki hyväksymisperusteet, ja jäsenvaltion on annettava tuottajaorganisaatiolle uusi numero täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 22 artiklassa tarkoitetussa yksilöllisen tunnistuksen järjestelmässä.

Sulautumasta syntynyt tuottajaorganisaatio voi toteuttaa ohjelmia rinnakkain ja erikseen sulautuman muodostamista seuraavan vuoden 1 päivään tammikuuta asti tai sulauttaa toimintaohjelmat sulautumishetkestä lähtien.

Tämän asetuksen 34 artiklaa sovelletaan sulautuneisiin toimintaohjelmiin.

2.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat perustelluista syistä antaa luvan jatkaa toimintaohjelmia rinnakkain niiden sovittuun loppuun asti.

16 artikla

Muut kuin tuottajajäsenet

1.  
Jäsenvaltio voi määrittää edellytykset, joiden mukaisesti luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole tuottaja, voidaan hyväksyä tuottajaorganisaation jäseniksi.
2.  
Vahvistaessaan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset jäsenvaltioiden on varmistettava erityisesti, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 153 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja 159 artiklan a alakohdan i alakohtaa noudatetaan.
3.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt eivät voi

a) 

sisältyä hyväksymisperusteiden arviointiin;

b) 

hyötyä suoraan unionin rahoittamista toimenpiteistä.

Jäsenvaltio voi 1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä noudattaen rajoittaa luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden oikeutta äänestää asioista, jotka liittyvät toimintarahastoihin, tai evätä tällaisen äänioikeuden.

17 artikla

Tuottajaorganisaatioiden demokraattinen vastuuvelvollisuus

1.  
Jos tuottajaorganisaation oikeudellinen rakenne edellyttää sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla demokraattista vastuuvelvollisuutta, tuottajaorganisaation katsotaan täyttävän tämän vaatimuksen tätä asetusta sovellettaessa, jollei jäsenvaltio muuta päätä.
2.  
Jäsenvaltioiden on muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen tuottajaorganisaatioiden osalta vahvistettava äänioikeuksien ja osakkuuksien tai pääoman enimmäisprosenttiosuus, joka kenellä tahansa luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä voi tuottajaorganisaatiossa olla. Äänioikeuksien ja osakkuuksien tai pääoman enimmäisprosenttiosuuden on oltava alle 50 prosenttia kaikista äänioikeuksista ja alle 50 prosenttia osakkuuksista tai pääomasta.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat vahvistaa suuremman enimmäisprosenttiosuuden osakkuuksille tai pääomaosuuksille, joita oikeushenkilöllä voi olla tuottajaorganisaatiossa edellyttäen, että hyväksytään toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tällaisen oikeushenkilön harjoittama vallan väärinkäyttö vältetään kaikissa tapauksissa.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kun kyseessä ovat toimintaohjelmaa 17 päivänä toukokuuta 2014 toteuttavat tuottajaorganisaatiot, jäsenvaltioiden ensimmäisen alakohdan mukaisesti vahvistamia osakkuuksien tai pääoman enimmäisprosenttiosuuksia sovelletaan vasta, kun kyseinen toimintaohjelma on päättynyt.

3.  
Jäsenvaltioiden viranomaisten on riskianalyysin perusteella tehtävä äänioikeuksien ja osuusmäärien tarkastuksia. Jos tuottajaorganisaation jäsenet ovat itse oikeushenkilöitä, näihin tarkastuksiin on kuuluttava myös sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden henkilöyden tarkastukset, joilla on jäsenten osakkuuksia tai pääomaosuuksia.
4.  
Jos tuottajaorganisaatio on oikeussubjektin tarkoin määritelty osa, jäsenvaltion on vahvistettava toimenpiteitä rajoittaakseen valtaa, joka mainitulla oikeussubjektilla on tuottajaorganisaatioiden päätösten muuttamiseen, hyväksymiseen tai hylkäämiseen, tai evätäkseen kyseisen vallan.3 jakso

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät

18 artikla

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiin sovellettavat tuottajaorganisaation säännöt

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiin sovelletaan 3 ja 6 artiklaa, 11 artiklan 3 kohtaa sekä 13, 15 ja 17 artiklaa soveltuvin osin. Jos tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä myy jäsentuottajaorganisaatioidensa tuotteita, sovelletaan 11 artiklan 2 kohtaa soveltuvin osin.

19 artikla

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien hyväksyminen

1.  
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 156 artiklan mukaiset tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät hyväksymishakemuksessa esitettyyn tuotteeseen tai tuoteryhmään liittyvän toiminnan osalta, jos tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä pystyy suorittamaan kyseiset toiminnot tehokkaasti.
2.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 156 artiklan mukaisesti hyväksytty tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä voi toteuttaa tuottajaorganisaation kaikkia toimia tai tehtäviä, vaikka sen jäsenet jatkaisivat asianomaisten tuotteiden kaupan pitämistä.
3.  
Tietyn tuotteen, tuoteryhmän tai toiminnan osalta tuottajaorganisaatio voi olla jäsenenä ainoastaan yhdessä tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymässä, joka toteuttaa toimintaohjelmaa.
4.  
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä täydentäviä sääntöjä tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien hyväksymisestä.

20 artikla

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien jäsenet, jotka eivät ole tuottajaorganisaatioita

1.  
Jäsenvaltio voi määrittää edellytykset, joiden mukaisesti luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka eivät ole hyväksyttyjä tuottajaorganisaatioita, voivat olla tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän jäseniä.
2.  

Hyväksytyn tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän jäsenet, jotka eivät ole hyväksyttyjä tuottajaorganisaatioita, eivät voi

a) 

sisältyä hyväksymisperusteiden arviointiin;

b) 

hyötyä suoraan unionin rahoittamista toimenpiteistä.

Jäsenvaltio voi antaa kyseisten jäsenten äänestää toimintaohjelmiin liittyvistä päätöksistä, rajoittaa tällaista äänioikeutta tai evätä tällaisen äänioikeuden.

21 artikla

Ylikansalliset tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät

1.  
Ylikansallisen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän kotipaikan on oltava jäsenvaltiossa, jossa jäsentuottajaorganisaatiot tuottavat merkittävän osan kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

Vaihtoehtoisesti kotipaikka voi sijaita siinä jäsenvaltiossa, jossa suurin osa jäsentuottajaorganisaatioista on, jos asianomaiset jäsenvaltiot näin sopivat.

2.  
Jos ylikansallinen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä toteuttaa toimintaohjelmaa ja jos uuden toimintaohjelman hakuhetkellä merkittävä osa kaupan pidetystä tuotannosta tuotetaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai jos suurin osa jäsentuottajaorganisaatioista on jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä ylikansallisen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän kotipaikka on, kotipaikka on säilytettävä nykyisessä jäsenvaltiossa siihen saakka, kun uuden toimintaohjelman toteutus päättyy.

Jos kuitenkin kyseisen uuden toimintaohjelman toteutuksen päättyessä merkittävä osa kaupan pidetystä tuotannosta tuotetaan edelleen tai suurin osa jäsentuottajaorganisaatioista on edelleen toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä kotipaikka tuolloin on, kotipaikka on siirrettävä kyseiseen toiseen jäsenvaltioon, paitsi jos asianomaiset jäsenvaltiot sopivat, ettei kotipaikan sijaintipaikkaa muuteta.

3.  

Jäsenvaltio, jossa tuottajaorganisaatioiden ylikansallisen yhteenliittymän kotipaikka on, vastaa

a) 

yhteenliittymän hyväksymisestä;

b) 

tarvittaessa ylikansallisen yhteenliittymän toimintaohjelman hyväksymisestä;

c) 

hallinnollisesta yhteistyöstä, jota on tarpeen harjoittaa niiden toisten jäsenvaltioiden kanssa, joissa yhteenliittymällä on jäseniä, ja joka liittyy hyväksymisehtojen noudattamiseen, toimintaohjelman toteuttamiseen jäsentuottajaorganisaatiossa sekä tarkastusten ja hallinnollisten seuraamusten järjestelmään. Asianomaisten toisten jäsenvaltioiden on annettava kaikki tarvittava apu jäsenvaltiolle, jossa kotipaikka on; ja

d) 

jäsenvaltion, jossa organisaatiolla on jäseniä, pyytämien kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen – sovellettava lainsäädäntö mukaan luettuna – toimittamisesta niin, että asiakirjat on käännetty pyynnön esittäneen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai virallisille kielille.II LUKU

Toimintarahastot ja -ohjelmat1 jakso

Kaupan pidetyn tuotannon arvo

22 artikla

Laskennan perusta

1.  
Tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan tuottajaorganisaation ja sen tuottajajäsenten tuotannon perusteella, ja arvo sisältää ainoastaan niiden hedelmien ja vihannesten tuotannon, joiden osalta tuottajaorganisaatio on hyväksytty. Kaupan pidetyn tuotannon arvo voi sisältää hedelmät ja vihannekset, joilta ei vaadita kaupan pitämisen vaatimusten mukaisuutta silloin, kun kyseisiä vaatimuksia ei sovelleta.

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän ja sen jäsentuottajaorganisaatioiden kaupan pitämän tuotannon perusteella, ja arvo sisältää ainoastaan niiden hedelmien ja vihannesten tuotannon, joiden osalta tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä on hyväksytty. Tässä laskennassa on vältettävä kaksinkertainen laskenta.

2.  
Kaupan pidetyn tuotannon arvo ei saa sisältää hedelmä- ja vihannesjalosteiden arvoa eikä muiden, hedelmä- ja vihannesalaan kuulumattomien tuotteiden arvoa.

Jalostettaviksi tarkoitettujen sellaisten hedelmien ja vihannesten kaupan pidetyn tuotannon arvo, jotka joko tuottajaorganisaatio, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä tai niiden tuottajajäsenet taikka tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitetun 90 prosentin vaatimuksen täyttävät tytäryritykset ovat itse tai ulkoistamalla muuntaneet joksikin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I olevassa X osassa luetelluksi hedelmä- ja vihannesjalosteeksi tai joksikin muuksi tässä artiklassa tarkoitetuksi, tämän asetuksen liitteessä I tarkemmin kuvailluksi tuotteeksi, lasketaan soveltamalla kyseisten jalostettujen tuotteiden laskutusarvoon prosenttiosuutena ilmaistua kiinteää määrää. Kiinteä määrä on

a) 

53 prosenttia hedelmämehujen osalta;

b) 

73 prosenttia mehutiivisteiden osalta;

c) 

77 prosenttia tomaattitiivisteen osalta;

d) 

62 prosenttia jäädytettyjen hedelmien ja vihannesten osalta;

e) 

48 prosenttia hedelmä- ja vihannessäilykkeiden osalta;

▼M3

f) 

70 prosenttia säilöttyjen Agaricus bisporus -herkkusienien ja muiden suolaveteen säilöttyjen viljeltyjen sienien osalta;

▼B

g) 

81 prosenttia väliaikaisesti suolaveteen säilöttyjen hedelmien osalta;

h) 

81 prosenttia kuivattujen hedelmien osalta;

i) 

27 prosenttia muiden hedelmä- ja vihannesjalosteiden kuin a–h alakohdassa tarkoitettujen osalta;

j) 

12 prosenttia jalostettujen mausteyrttien osalta;

k) 

41 prosenttia paprikajauheen osalta.

3.  
Jäsenvaltio voi sallia, että tuottajaorganisaatio sisällyttää kaupan pidetyn tuotannon arvoon sivutuotteiden arvon.
4.  
Kaupan pidetyn tuotannon arvoon on sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 4 kohdan mukaisesti markkinoilta poistettujen tuotteiden arvo. Arvo on laskettava tuottajaorganisaation asianomaisella viitekaudella kaupan pitämien kyseisten tuotteiden keskihinnan perusteella.
5.  
Kaupan pidetyn tuotannon arvoon luetaan kuuluvaksi ainoastaan tuottajaorganisaation ja sen tuottajajäsenten tuotanto, jonka asianomainen tuottajaorganisaatio pitää kaupan. Tuottajaorganisaation tuottajajäsenten tuotanto, jonka oman organisaation osoittama toinen tuottajaorganisaatio pitää kaupan, on luettava kuuluvaksi toisen tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvoon. Kaksinkertainen laskenta on vältettävä.
6.  

Paitsi silloin kun 8 kohtaa sovelletaan, hedelmien ja vihannesten kaupan pidetty tuotanto on laskutettava tuottajaorganisaatiosta-vaiheessa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I olevassa IX osassa lueteltuna tuotteena, joka on kauppakunnostettu ja pakattu, ilman

a) 

arvonlisäveroa;

b) 

tuottajaorganisaation sisäisiä kuljetuskustannuksia siltä osin kuin tuottajaorganisaation keskitettyjen keräys- tai pakkauskeskusten ja tuottajaorganisaation jakelupisteen välinen etäisyys on yli 300 kilometriä.

7.  
Kaupan pidetyn tuotannon arvo voidaan laskea myös tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymästä -vaiheessa 6 kohdassa vahvistetuin edellytyksin.
8.  

Kaupan pidetyn tuotannon arvo voidaan myös laskea tytäryrityksestä-vaiheessa 6 kohdassa vahvistetuin edellytyksin edellyttäen, että vähintään 90 prosenttia tytäryrityksen osakkuuksista tai pääomasta on

a) 

yhden tai useamman tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän omistuksessa; tai

b) 

tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien tuottajajäsenten omistuksessa, jos tämä edistää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152 artiklan 1 kohdan c alakohdassa lueteltujen tavoitteiden saavuttamista ja jos jäsenvaltio tämän sallii.

9.  
Ulkoistamisen tapauksessa kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan tuottajaorganisaatiosta-vaiheessa, ja siihen on sisällytettävä sen toiminnan taloudellinen lisäarvo, jonka tuottajaorganisaatio on ulkoistanut jäsenilleen, kolmansille osapuolille tai muulle kuin 8 kohdassa tarkoitetulle tytäryritykselle.

▼M3

10.  
Jos tuotanto vähenee luonnonkatastrofin, sääolojen, eläin- tai kasvitautien tai tuholaisten vuoksi, mahdolliset vakuutuskorvaukset, jotka saadaan näistä syistä III luvun 7 jaksossa tarkoitettujen satovakuutustoimien tai tuottajaorganisaation tai sen tuottajajäsenten hallinnoimien vastaavien toimien yhteydessä, voidaan sisällyttää sen 12 kuukauden viitekauden, jonka aikana vakuutuskorvaus on tosiasiallisesti maksettu, kaupan pidetyn tuotannon arvoon.

▼B

23 artikla

Viitekausi ja unionin taloudellisen tuen enimmäismäärä

1.  
Jäsenvaltioiden on määriteltävä kullekin tuottajaorganisaatiolle 12 kuukauden viitekausi, joka alkaa aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta sitä vuotta, jolle tukea haetaan, edeltäneenä kolmantena vuonna ja päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta sitä vuotta, jolle tukea haetaan, edeltäneenä vuonna.

Kyseisen 12 kuukauden mittaisen viitekauden on oltava sama kuin asianomaisen tuottajaorganisaation tilikausi.

Viitekauden vahvistamismenetelmä ei voi vaihdella toimintaohjelman aikana asianmukaisesti perusteltuja tilanteita lukuun ottamatta.

2.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu unionin taloudellisen tuen enimmäismäärä on laskettava vuosittain, ja laskennan on perustuttava niiden tuottajien, jotka ovat tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän jäseniä 1 päivänä tammikuuta sinä vuonna, jolle tukea haetaan, viitekaudella kaupan pitämän tuotannon arvoon.
3.  
Vaihtoehtona 2 kohdassa säädetylle menetelmälle jäsenvaltio voi päättää käyttää tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän asianomaisella viitekaudella kaupan pitämän tuotannon tosiasiallista arvoa, jos asianomaiset tuottajaorganisaatiot tai niiden yhteenliittymät eivät ole ylikansallisia. Tuolloin kyseistä sääntöä on jäsenvaltiossa sovellettava kaikkiin sellaisiin tuottajaorganisaatioihin tai niiden yhteenliittymiin, jotka eivät ole ylikansallisia.

▼M2

4.  
Jos tuotannon arvo on laskenut vähintään 35 prosenttia tuottajaorganisaation vastuuseen ja valvontaan kuulumattomista syistä, asianomaisen tuotteen kaupan pidetyn tuotannon arvon katsotaan olevan 65 prosenttia sen edellisen viitekauden arvosta. Tuottajaorganisaation on todistettava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, etteivät kyseiset syyt kuuluneet sen vastuuseen ja valvontaan.

Jos tuotannon arvo on laskenut vähintään 35 prosenttia sellaisten kasvitautien tai tuholaisten vuoksi, jotka eivät kuuluneet tuottajaorganisaation vastuuseen ja valvontaan, asianomaisen tuotteen kaupan pidetyn tuotannon arvon katsotaan olevan 85 prosenttia sen edellisen viitekauden arvosta. Tuottajaorganisaation on todistettava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, että se on toteuttanut tarvittavat ennaltaehkäisevät toimenpiteet kyseisen kasvitaudin tai tuholaisen varalta.

Tätä kohtaa sovelletaan myös sen määrittämiseksi, onko 9 artiklassa säädettyä kaupan pidetyn tuotannon vähimmäisarvoa noudatettu.

▼B

5.  
Jos hiljattain hyväksytyllä tuottajaorganisaatiolla ei ole 1 kohdan soveltamiseksi esittää tarpeeksi tietoa aiemmin kaupan pidetystä tuotannosta, kaupan pidetyn tuotannon arvoksi on katsottava tuottajaorganisaation hyväksyntää varten esittämä kaupan pidetyn tuotannon arvo.

24 artikla

Kirjanpito

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajaorganisaatiot noudattavat kansallisten vaatimusten mukaista kustannuksiin perustuvaa kirjanpitojärjestelmää, jonka avulla ulkoiset tilintarkastajat voivat tunnistaa, tarkastaa ja todentaa tuottajaorganisaatioiden menot ja tulot.2 jakso

Toimintarahastot

25 artikla

Toimintarahastojen rahoitus

1.  
Tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän on vahvistettava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun toimintarahastoon osoitettavat maksuosuudet.
2.  
Kaikkien tuottajajäsenten tai jäsenorganisaatioiden on voitava hyötyä toimintarahastosta ja voitava osallistua demokraattisesti päätöksiin, jotka koskevat tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän toimintarahaston käyttöä ja toimintarahastoon osoitettavien maksuosuuksien käyttöä.
3.  
Tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaation yhteenliittymän perussäännössä on edellytettävä, että tuottajajäsenet tai jäsenorganisaatiot suorittavat maksuosuudet sen mukaisesti, mitä perussäännössä määrätään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 32 artiklassa säädetyn toimintarahaston perustamiseksi ja kartuttamiseksi.

26 artikla

Arvioidun määrän ilmoittaminen

1.  
Tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän on annettava hyväksynnän myöntäneelle jäsenvaltiolle tiedoksi viimeistään 15 päivänä syyskuuta samaan aikaan toimintaohjelmien taikka nykyisen toimintaohjelman muutosten hyväksymispyyntöjen kanssa arvio unionin taloudellisesta tuesta ja osuudesta, jonka tuottajaorganisaatio tai yhteenliittymä ja sen jäsenet suorittavat toimintarahastoon seuraavaksi vuodeksi.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa päivämäärän, joka on myöhäisempi kuin 15 päivä syyskuuta.

2.  
Toimintarahastojen arvioidun määrän laskennan on perustuttava toimintaohjelmiin ja kaupan pidetyn tuotannon arvoon. Laskelmassa on eriteltävä menot, jotka johtuvat kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteistä ja muista toimenpiteistä.3 jakso

Toimintaohjelmat

27 artikla

Kansallinen strategia

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kansallinen strategia, myös mainitun asetuksen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen säännöstö, on vahvistettava ennen toimintaohjelmaluonnosten vuotuista jättämistä. Kansallinen säännöstö sisällytetään kansalliseen strategiaan sen jälkeen, kun se on toimitettu komissiolle ja sitä on tarvittaessa muutettu asetuksen (EU) N:o 1308/2013 36 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Kansallinen strategia voidaan jakaa alueellisiin osiin.

2.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osatekijöiden lisäksi kansalliseen strategiaan on sisällytettävä kaikki jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152–165 artiklan soveltamiseksi tekemät päätökset ja vahvistamat säännökset.
3.  
Jäsenvaltion vastuulla tehtävä alkutilanteen määrittäminen on osa kansallisen strategian laatimisprosessia.

Siinä on määriteltävä ja arvioitava ensisijaiset tarpeet, tavoitteet, odotetut tulokset ja määrälliset tavoitteet suhteessa alkutilanteeseen.

Siinä on myös vahvistettava välineet ja toimet kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

4.  
Jäsenvaltioiden on seurattava ja arvioitava kansallista strategiaa ja sen toimintaohjelmien kautta tapahtuvaa täytäntöönpanoa.

Kansallista strategiaa voidaan muuttaa ennen toimintaohjelmaluonnosten vuotuista jättämistä.

5.  
Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansallisessa strategiassaan toimintarahaston enimmäisprosenttimäärät yksittäisten toimenpiteiden tai toimityyppien rahoitukselle eri toimenpiteiden välisen tasapainon varmistamiseksi.

▼M3

6.  
Jäsenvaltio voi päättää pidentää kansallisen strategiansa voimassaoloa 31 päivään joulukuuta 2025. Jäsenvaltion on ilmoitettava pidentämispäätöksestä komissiolle.

▼B

28 artikla

Ympäristötoimia koskeva kansallinen säännöstö

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle asetuksen (EU) N:o 1308/2013 36 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun kansallista säännöstöään koskevan ehdotuksen lisäksi kaikista kansallisen säännöstön muutoksista, joihin sovelletaan kyseisessä alakohdassa säädettyä menettelyä.

Komissio asettaa kansallisen säännöstön muiden jäsenvaltioiden saataville sopivaksi katsomallaan tavalla.

29 artikla

Jäsenvaltion täydentävät säännöt

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa asetusta (EU) N:o 1308/2013, tätä asetusta ja täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/892 täydentäviä sääntöjä, jotka koskevat toimintaohjelmien mukaisten toimenpiteiden, toimien tai menojen tukikelpoisuutta.

30 artikla

Suhde maaseudun kehittämiseen, valtiontukeen ja menekinedistämisohjelmiin

1.  
Jos jäsenvaltion maaseudun kehittämisohjelman tai -ohjelmien mukaista tukea on myönnetty toimille, jotka ovat samanlaisia kuin toimet, jotka olisivat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti mahdollisesti tukikelpoisia, kyseisen jäsenvaltion on varmistettava, että tuensaaja voi saada tietylle toimelle tukea vain yhdestä järjestelmästä.

Jos jäsenvaltio sisällyttää tällaiset toimet maaseudun kehittämisohjelmaansa tai -ohjelmiinsa, sen on varmistettava, että kansallisessa strategiassa mainitaan suojatoimenpiteet, määräykset ja tarkastukset, jotka on otettu käyttöön saman toimen kaksinkertaisen rahoituksen välttämiseksi.

▼M1

2.  
Tuottajaorganisaatiot tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, joille on myönnetty asetuksen (EU) N:o 1305/2013 27 artiklassa tai komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 ( 3 ) 19 artiklassa säädettyä tukea, voivat toteuttaa toimintaohjelman samalla ajanjaksolla, jos asianomainen jäsenvaltio varmistaa, että tuensaajat saavat kuhunkin toimeen tukea vain yhdestä järjestelmästä.

▼B

3.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden tukitaso ei tapauksen mukaan saa ylittää maaseudun kehittämisohjelmaan liittyviin toimenpiteisiin sovellettavaa tukitasoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 1 ja 3 kohdan sekä 35 artiklan soveltamista.
4.  
Sellaisiin ympäristötoimiin myönnettävä tuki, jotka ovat samanlaisia kuin asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklassa tarkoitetut maatalouden ympäristösitoumukset ja 29 artiklassa tarkoitetut luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset, on rajoitettava enimmäismääriin, joista säädetään mainitun asetuksen liitteessä II maatalouden ympäristösitoumusten ja luonnonmukaisen tuotannon sitoumusten osalta. Kyseisiä määriä voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa korottaa kansallisessa strategiassa ja tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmissa perusteltujen erityisolosuhteiden vuoksi.
5.  
Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta ympäristötoimiin, jotka eivät liity suoraan tai välillisesti yksittäiseen lohkoon.
6.  
Jos tuottajaorganisaatiot, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät tai toimialakohtaiset organisaatiot hyötyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 ( 4 ) nojalla hyväksytyistä menekinedistämisohjelmista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuensaaja voi saada tukea tiettyyn toimeen ainoastaan yhdessä järjestelmässä.

31 artikla

Toimintaohjelmiin sisältyvien toimien tukikelpoisuus

1.  
Toimintaohjelmiin ei saa sisältyä liitteessä II lueteltuja toimia tai menoja. Ohjeellinen luettelo tukikelpoisista toimista esitetään liitteessä III.

▼M3

2.  
Toimintaohjelmissa aiheutuvista menoista ovat tukikelpoisia ainoastaan tosiasiallisesti aiheutuvat menot.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa kiinteitä vakiomääriä, yksikkökustannustaulukoita tai kertasummia, paitsi kun kyse on kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteisiin liittyvistä menoista.

Lisäksi jäsenvaltio voi päättää käyttää eriytettyjä kiinteitä vakiomääriä, yksikkökustannustaulukoita tai kertasummia ottaakseen huomioon alueelliset tai paikalliset erityispiirteet.

▼B

3.  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaiset laskelmat ovat riittäviä ja paikkansapitäviä ja että ne on tehty ennakolta oikeudenmukaisella, tasapuolisella ja todennettavalla laskentamenetelmällä. Tätä varten jäsenvaltioiden on

a) 

varmistettava, että ohjelman toteuttamisesta vastaavista viranomaisista toiminnallisesti riippumaton elin, jolla on tarvittava asiantuntemus, suorittaa laskelmat tai vahvistaa niiden asianmukaisuuden ja paikkansapitävyyden;

b) 

säilytettävä kaikki asiakirjatodisteet, jotka koskevat kiinteämääräisten kertasummien tai yksikkökustannusten vakiotaulukoiden laatimista ja tarkistamista.

4.  
Jotta toimi olisi tukikelpoinen, tuotteiden, joiden osalta tuottajaorganisaatio on hyväksytty, osuuden on arvona ilmaistuna oltava yli 50 prosenttia kyseisen toimen piiriin kuuluvien tuotteiden arvosta. Lisäksi asianomaisten tuotteiden on tultava kyseisen tuottajaorganisaation jäseniltä tai toisen tuottajaorganisaation taikka tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän tuottajajäseniltä. Arvon laskentaan sovelletaan 22 ja 23 artiklaa soveltuvin osin.
5.  

Aineellisiin hyödykkeisiin tehtävien investointien on sisällettävä seuraavat sitoumukset:

a) 

hankittuja aineellisia hyödykkeitä on käytettävä sen mukaisesti, mikä on niiden aiottu käyttötarkoitus kuvattuna asianomaisessa hyväksytyssä toimintaohjelmassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista;

b) 

hankittujen aineellisten hyödykkeiden on säilyttävä tuensaajan omistuksessa ja hallinnassa joko asianomaisen aineellisen hyödykkeen verotuksellisen poistoajan loppuun saakka tai 10 vuotta, sen mukaan, kumpi ajanjakso on lyhyempi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan kolmannen ja neljännen alakohdan soveltamista. Tuensaajan on myös varmistettava asianomaisen aineellisen hyödykkeen ylläpito kyseisellä ajanjaksolla. Jos investointi kuitenkin tehdään maalla, joka on vuokrattu erityisten kansallisten omistusoikeuksien mukaisesti, vaatimusta siitä, että maa on tuensaajan omaisuutta, ei tarvitse soveltaa edellyttäen, että investoinnit ovat olleet tuensaajan hallinnassa vähintään tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä edellytetyn ajan;

c) 

jos tuottajaorganisaatio on sen aineellisen hyödykkeen, johon investointi liittyy, omistaja ja tuottajaorganisaation jäsen on sen haltija, tuottajaorganisaatiolla on oltava käyttöoikeus kyseiseen hyödykkeeseen verotuksellisen poistoajan kestoajan.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltio voi kuitenkin myös säätää jonkin muun ajanjakson kuin verotuksellisen poistoajan soveltamisesta. Tällainen ajanjakso on mainittava ja perusteltava asianmukaisesti kansallisessa strategiassa, ja sen on katettava vähintään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 ( 5 ) 71 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso.

6.  
►M1  Investoinnit, mukaan lukien leasing-vuokrauksena tehdyt investoinnit, voidaan rahoittaa toimintarahastosta yhtenä summana tai erinä siten kuin toimintaohjelmassa on hyväksytty. ◄ Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimintaohjelmaan muutoksia, joissa erät jaetaan uudelleen perustelluissa tapauksissa.

Jos investoinnin verotuksellinen poistoaika ylittää toimintaohjelman keston, investointi voidaan siirtää seuraavaan toimintaohjelmaan.

Investointeja korvattaessa uusilla niiden jäännösarvo

a) 

lisätään tuottajaorganisaation toimintarahastoon; tai

b) 

vähennetään korvaavan investoinnin kustannuksista.

Jos investointi myydään ennen 5 kohdassa tarkoitetun ajanjakson loppua mutta sitä ei korvata uudella investoinnilla, investoinnille maksettu unionin tuki on perittävä takaisin ja maksettava takaisin Euroopan maatalouden tukirahastolle (maataloustukirahasto) suhteessa niiden kokonaisten vuosien määrään, jotka ovat vielä jäljellä ennen 5 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun poistoajan päättymistä.

7.  
Toimia, myös investointeja, voidaan toteuttaa tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien tuottajajäsenten tai 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun 90 prosentin vaatimuksen täyttävien tytäryritysten yksittäisillä tiloilla tai toimitiloissa, myös silloin kun toimet on ulkoistettu tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän jäsenille, edellyttäen että toimilla edistetään toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Jos tuottajajäsen jättää tuottajaorganisaation, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajaorganisaatio perii takaisin investoinnin tai sen jäännösarvon ja mahdollinen jäljellä oleva arvo lisätään toimintarahastoon.

Jäsenvaltio voi kuitenkin asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa säätää, ettei tuottajaorganisaation tarvitse periä takaisin investointia tai sen jäännösarvoa.

8.  
Toimet, myös investoinnit, jotka liittyvät hedelmien ja vihannesten jalostamiseen hedelmä- ja vihannesjalosteiksi, voivat olla tukikelpoisia, jos tällaisilla toimilla ja investoinneilla pyritään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin, mukaan lukien kyseisen asetuksen 160 artiklassa tarkoitetut tavoitteet, ja edellyttäen, että ne mainitaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 36 artiklassa tarkoitetussa kansallisessa strategiassa.
9.  
Aineettomiin hyödykkeisiin tehtävät investoinnit voivat olla tukikelpoisia, jos tällaisilla investoinneilla pyritään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin, mukaan lukien kyseisen asetuksen 160 artiklassa tarkoitetut tavoitteet, ja edellyttäen, että ne mainitaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 36 artiklassa tarkoitetussa kansallisessa strategiassa.

32 artikla

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmat

1.  
Jäsenvaltiot voivat sallia, että tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien tuottajajäsenet, jotka eivät ole tuottajaorganisaatioita mutta jotka ovat tällaisten yhteenliittymien jäseniä 20 artiklan nojalla, rahoittavat tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän toteuttamia toimenpiteitä suhteessa jäsentuottajaorganisaatioiden maksuosuuksiin.
2.  
Tämän asetuksen 30, 31, 33 ja 34 artiklaa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 4–7 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmiin. Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien osittaisilta toimintaohjelmilta ei kuitenkaan vaadita täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua toimien välistä tasapainoa.
3.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettu kriisinhallinnan ja kriisinehkäisyn menojen enimmäismäärä tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmissa on laskettava kunkin jäsentuottajaorganisaation tasolla.

33 artikla

Päätös

1.  

Jäsenvaltioiden on

a) 

hyväksyttävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja tämän luvun vaatimukset täyttävät toimintarahastojen ja toimintaohjelmien määrät;

b) 

hyväksyttävä toimintaohjelmat edellyttäen, että tuottajaorganisaatiot hyväksyvät tietyt muutokset; tai

c) 

hylättävä toimintaohjelmat kokonaan tai osittain.

2.  
Jäsenvaltioiden on tehtävä päätökset toimintaohjelmista ja toimintarahastoista viimeistään niiden esittämisvuoden 15 päivänä joulukuuta.

Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset päätökset tuottajaorganisaatioiden tiedoksi viimeistään 15 päivänä joulukuuta.

Asianmukaisesti perustelluista syistä tällaiset päätökset voidaan kuitenkin tehdä tätä myöhemmin mutta viimeistään hakemuksen jättöpäivämäärää seuraavana 20 päivänä tammikuuta. Hyväksyntäpäätöksessä voidaan määrätä, että menot ovat tukikelpoisia jättöpäivää seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta alkaen.

34 artikla

Toimintaohjelmien muutokset

1.  
Tuottajaorganisaatiot voivat seuraavina vuosina hakea toimintaohjelmiin muutoksia, jotka voivat koskea muun muassa ohjelmien kestoa. Jäsenvaltioiden on vahvistettava määräajat tällaisten hakemusten jättämiselle ja hyväksymiselle siten, että hyväksyttyjä muutoksia sovelletaan seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta.

Asianmukaisesti perustelluista syistä tällaiset hakemukset voidaan hyväksyä jäsenvaltioiden vahvistamien määräaikojen jälkeen, mutta ne on kuitenkin hyväksyttävä viimeistään 20 päivänä tammikuuta hakemusta seuraavana vuonna. Hyväksyntäpäätöksessä voidaan määrätä, että menot ovat tukikelpoisia hakuvuotta seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta alkaen.

2.  
Jäsenvaltiot voivat itse määrittelemiensä edellytyksin sallia toimintaohjelmiin vuoden aikana tehtävät muutokset. Tällaisia muutoksia koskevat päätökset on tehtävä viimeistään 20 päivänä tammikuuta sitä vuotta, jona muutoksia haettiin, seuraavana vuonna.

Jäsenvaltiot voivat antaa vuoden aikana tuottajaorganisaatioille luvan

a) 

toteuttaa toimintaohjelmat ainoastaan osittain;

b) 

muuttaa toimintaohjelmien sisältöä;

c) 

suurentaa alun perin hyväksyttyä toimintarahaston määrää enintään 25 prosentilla ja pienentää sitä jäsenvaltion vahvistamalla prosenttiosuudella edellyttäen, että toimintaohjelman yleiset tavoitteet säilyvät samoina;

d) 

lisätä toimintarahastoon kansallinen taloudellinen tuki 53 artiklaa sovellettaessa.

Jäsenvaltioiden on määriteltävä edellytykset, joilla toimintaohjelmia voidaan muuttaa vuoden aikana ilman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää. Muutokset ovat tukikelpoisia ainoastaan silloin, kun tuottajaorganisaatio ilmoittaa niistä toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä.

Jäsenvaltiot voivat mukauttaa toisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettuja prosenttiosuuksia, kun kyseessä ovat 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuottajaorganisaatioiden sulautumat.

3.  
Muutoshakemusten mukana on oltava todistusasiakirjat, joissa esitetään muutosten syy, luonne ja vaikutukset.4 jakso

Tuki

35 artikla

Ennakkomaksut

1.  
Jäsenvaltiot voivat sallia, että tuottajaorganisaatiot hakevat ennakkoa osasta tukea. Ennakkomaksun on vastattava toimintaohjelmasta kolmen tai neljän kuukauden kuluessa ennakkomaksuhakemuksen esittämiskuukaudesta alkaen aiheutuviksi ennakoituja menoja.

Jäsenvaltioiden on säädettävä edellytyksistä, joilla varmistetaan, että toimintarahastoon suoritettavat maksuosuudet on peritty 24 ja 25 artiklan mukaisesti ja että aiemmat ennakkomaksut ja tuottajaorganisaation vastaava maksuosuus on tosiasiallisesti käytetty.

2.  
Vakuuksien vapauttamista voidaan hakea koko kuluvan ohjelmavuoden aikana, ja hakemuksiin on liitettävä todistusasiakirjat, kuten laskut ja maksutositteet.

Vakuudet vapautetaan 80 prosenttiin maksettujen ennakoiden määrästä.

3.  
Jos toimintaohjelmia ei noudateta tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 5 artiklan b ja c alakohdassa vahvistettuja velvoitteita rikotaan vakavasti, vakuudet menetetään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän osaston V luvun 3 jaksossa säädettyjen muiden hallinnollisten seuraamusten soveltamista.

Siinä tapauksessa, ettei muita vaatimuksia noudateta, vakuutta vähennetään suhteessa todetun sääntöjenvastaisuuden vakavuuteen.

36 artikla

Toimintaohjelman lopettaminen ja hyväksynnän lakkaaminen

1.  
Jos tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä lopettaa toimintaohjelmansa toteuttamisen ennen toimintaohjelman suunniteltua päättymistä, kyseiselle tuottajaorganisaatiolle tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymälle ei saa enää maksaa maksuja toimista, joita toteutetaan lopettamispäivämäärän jälkeen.
2.  

Tukea, joka on maksettu tukikelpoisiin toimiin, jotka on pantu täytäntöön ennen toimintaohjelman lopettamista, ei peritä takaisin edellyttäen, että

a) 

tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä täytti hyväksymisperusteet ja toimintaohjelmassa vahvistettujen toimien tavoitteet päättymishetkellä; ja

b) 

toimintarahaston tuella rahoitetut investoinnit säilytetään tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän tai sen 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun 90 prosentin vaatimuksen täyttävien tytäryritysten tai sen jäsenten hallinnassa vähintään 31 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun investointien poistoajan loppuun saakka. Muussa tapauksessa kyseisten investointien rahoittamiseen maksettu unionin taloudellinen tuki on perittävä takaisin ja maksettava takaisin maataloustukirahastolle.

3.  
Monivuotisiin sitoumuksiin, kuten ympäristötoimiin, maksettu unionin taloudellinen tuki on perittävä takaisin ja maksettava takaisin maataloustukirahastolle, jos toimien pitkän aikavälin tavoitteet ja odotetut edut eivät toteudu toimenpiteen keskeytymisen vuoksi.
4.  
Tätä artiklaa sovelletaan soveltuvin osin, jos hyväksynnästä luovutaan vapaaehtoisesti, hyväksyntä peruutetaan tai tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä hajoaa.
5.  
Perusteettomasti maksettu tuki on perittävä takaisin 67 artiklan mukaisesti.III LUKU

Kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteet1 jakso

Yleiset säännökset

37 artikla

Kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteiden valinta

Jäsenvaltio voi säätää, että yhtä tai useampaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa lueteltua toimenpidettä ei sovelleta sen alueella.

38 artikla

Lainat kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteiden rahoittamiseksi

Kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteiden rahoittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan viidennen alakohdan mukaisesti otetut lainat voidaan asianmukaisesti perustelluista taloudellisista syistä siirtää seuraavaan toimintaohjelmaan, jos lainojen takaisinmaksuaika on toimintaohjelman kestoa pidempi.2 jakso

Investoinnit, joiden avulla voidaan tehostaa markkinoille saatettavien määrien hallintaa

39 artikla

Investoinnit, jotka liittyvät määrien hallintaan

1.  
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä kansalliseen strategiaansa luettelo tukikelpoisista investoinneista, joiden avulla on tarkoitus tehostaa markkinoille saatettavien määrien hallintaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
2.  
Ennen kuin jäsenvaltiot hyväksyvät toimintaohjelmat, jotka sisältävät 1 kohdassa tarkoitettuja investointeihin liittyviä toimia, niiden on vaadittava perustelut siitä, että ehdotettu investointi soveltuu kriisien tehokkaaseen ehkäisemiseen tai kriiseistä paremmin selviämiseen.

▼M13 jakso

Keskinäisiin rahastoihin liittyvä tuki

40 artikla

Keskinäisiin rahastoihin liittyvä tuki

1.  
Jäsenvaltion on vahvistettava yksityiskohtaiset säännökset, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettua keskinäisten rahastojen perustamisesta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten ja keskinäisten rahastojen kartuttamisen tukemista.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuen, joka myönnetään keskinäisten rahastojen perustamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, on sisällettävä sekä unionin taloudellinen tuki että tuottajaorganisaation maksuosuus. Kyseisen tuen kokonaismäärä saa olla tuottajaorganisaation keskinäiseen rahastoon suorittamasta maksuosuudesta enintään viisi prosenttia rahaston ensimmäisenä toimintavuonna, neljä prosenttia toisena toimintavuonna tai kaksi prosenttia kolmantena toimintavuonna.
3.  
Tuottajaorganisaatio voi saada 1 kohdassa tarkoitettua tukea, joka myönnetään keskinäisten rahastojen perustamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, vain kerran ja ainoastaan keskinäisen rahaston ensimmäisinä kolmena toimintavuonna. Jos tuottajaorganisaatio hakee tukea vain keskinäisten rahastojen toisena tai kolmantena toimintavuonna, tuen kokonaismäärä saa olla tuottajaorganisaation keskinäiseen rahastoon suorittamasta maksuosuudesta enintään neljä prosenttia toisena toimintavuonna tai kaksi prosenttia kolmantena toimintavuonna.
4.  
Jäsenvaltio voi vahvistaa enimmäismäärän, jonka tuottajaorganisaatio voi saada keskinäisiin rahastoihin liittyvänä tukena.

▼B4 jakso

Hedelmätarhojen uudelleenistutukset pakollisen raivauksen jälkeen

41 artikla

Hedelmätarhojen uudelleenistutukset

1.  
Jos jäsenvaltiot sisällyttävät kansalliseen strategiaansa hedelmätarhojen uudelleenistutuksen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan e alakohdassa tarkoitetun terveyteen tai kasvien terveyteen liittyvistä syistä tehdyn pakollisen raivauksen jälkeen, toteutettavien toimenpiteiden on oltava neuvoston direktiivin 2000/29/EY ( 6 ) mukaisia.
2.  
Hedelmätarhojen uudelleenistutusten osuus saa olla enintään 20 prosenttia toimintaohjelmien kokonaismenoista. Jäsenvaltiot voivat päättää pienemmästä prosenttiosuudesta.5 jakso

Markkinoiltapoistot

42 artikla

Soveltamisala

Tässä jaksossa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan f alakohdassa tarkoitettuja markkinoiltapoistoja ja 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua ilmaisjakelua.

43 artikla

Ilmaisjakelua varten toteutettujen markkinoiltapoistojen kolmen vuoden keskiarvo

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu markkinoilta poistettu viiden prosentin enimmäismäärä lasketaan niiden tuotteiden kokonaismäärien aritmeettisen keskiarvon perusteella, joiden osalta tuottajaorganisaatio on hyväksytty ja jotka on pidetty kaupan tuottajaorganisaation välityksellä edeltävien kolmen vuoden aikana.
2.  

Hiljattain hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden osalta hyväksymistä edeltäneiden markkinointivuosien tiedot ovat

a) 

tuottajaryhmän vastaavat tiedot, jos tuottajaorganisaatio oli aikaisemmin tuottajaryhmä; tai

b) 

hyväksymishakemuksen osalta huomioon otettu määrä.

44 artikla

Markkinoiltapoistotoimista ennalta ilmoittaminen

1.  
Tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien on ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille suunnitelluista markkinoiltapoistotoimista etukäteen kirjallisesti tai sähköisesti.

Ilmoituksessa on erityisesti esitettävä luettelo markkinoilta poistettavista tuotteista ja niiden asianomaisten kaupan pitämisen vaatimusten mukaisista tärkeimmistä ominaisuuksista, arvio jokaisen tuotteen määrästä, suunniteltu käyttötarkoitus sekä paikka, jossa markkinoilta poistetuille tuotteille voidaan tehdä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 29 artiklassa tarkoitetut tarkastukset.

Ilmoituksissa on oltava kirjallinen lausunto siitä, että markkinoilta poistettavat tuotteet ovat sovellettavien kaupan pitämisen vaatimusten tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 15 artiklassa tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten mukaisia.

2.  
Jäsenvaltioiden on vahvistettava erityisesti määräaikojen osalta tuottajaorganisaatioihin ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 1 kohdassa säädettyjä ilmoituksia.

45 artikla

Tuki

1.  
Unionin taloudellisesta tuesta ja tuottajaorganisaation maksuosuudesta muodostuva tuki markkinoiltapoistoille voi olla enintään liitteessä IV vahvistettujen määrien suuruinen.

Niiden tuotteiden osalta, joita ei ole sisällytetty liitteeseen IV, jäsenvaltioiden on vahvistettava unionin taloudellisesta tuesta ja tuottajaorganisaation maksuosuudesta muodostuvan tuen enimmäismäärät tasolle, joka ei ylitä 40:tä prosenttia edellisten viiden vuoden keskimääräisistä markkinahinnoista ilmaisunjakelun osalta tai 30:tä prosenttia edellisten viiden vuoden keskimääräisistä markkinahinnoista muiden käyttötarkoitusten kuin ilmaisjakelun osalta.

Jos tuottajaorganisaatio on saanut markkinoilta poistetuille tuotteille korvausta kolmannelta osapuolelta, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta tuesta vähennetään määrä, joka vastaa saatua korvausta. Jotta asianomaiset tuotteet olisivat tukikelpoisia, ne eivät saa palata hedelmien ja vihannesten kaupallisille markkinoille.

▼M3

Hedelmä- ja vihannesjalosteiden ilmaisjakelua varten markkinoilta poistettujen tuotteiden täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 16 ja 17 artiklassa sekä mainitun asetuksen liitteissä IV ja V tarkoitettujen kuljetus-, lajittelu- tai pakkauskustannusten summa, joka lisätään tässä kohdassa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille markkinoiltapoistoille myönnettävän tuen enimmäismäärään, ei saa olla suurempi kuin asianomaisen jalostetun tuotteen keskimääräinen tuottajaorganisaatiosta-markkinahinta tai jalostajalta-markkinahinta edeltävinä kolmena vuotena.

▼M3

2.  

Tietyn tuottajaorganisaation tietyn tuotteen markkinoilta poistetun osuuden on tiettynä vuonna oltava seuraavan mukainen:

a) 

se saa olla enintään 10 prosenttia asianomaisen tuottajaorganisaation edeltävien kolmen vuoden aikana kaupan pitämän tuotannon keskimääräisestä määrästä; ja

b) 

kolmen peräkkäisen vuoden prosenttiosuuksien summa saa olla yhteensä enintään 15 prosenttia, kun lisätään a alakohdan mukaisesti kuluvalle vuodelle laskettu osuus ja edeltävien kahden vuoden markkinoiltapoisto-osuudet, jotka on laskettu asianomaisen tuottajaorganisaation noiden kahden edellisvuoden aikana kaupan pitämän tuotannon määrän perusteella.

Jos kaupan pidetyn tuotannon määrää koskevia tietoja ei ole saatavilla joltakin tai miltään edeltävältä vuodelta, käytetään sitä kaupan pidetyn tuotannon määrää, jonka osalta tuottajaorganisaatio on hyväksytty.

Kyseisessä markkinoiltapoisto-osuudessa ei kuitenkaan oteta huomioon määriä, jotka poistetaan markkinoilta jollain asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai millä tahansa muulla jäsenvaltion tämän asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymällä tavalla.

▼B

3.  
Unionin taloudellinen tuki hedelmille ja vihanneksille, jotka poistetaan markkinoilta ilmaisjakeluna asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille hyväntekeväisyysorganisaatioille ja laitoksille, kattaa ainoastaan tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti poistettuihin tuotteisiin liittyvät maksut ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 16 artiklan 1 kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kustannukset.

46 artikla

Markkinoilta poistettujen tuotteiden käyttötarkoitukset

1.  
Jäsenvaltioiden on vahvistettava markkinoilta poistettujen tuotteiden sallitut käyttötarkoitukset. Niiden on hyväksyttävä säännökset sen varmistamiseksi, että markkinoiltapoistoilla tai tuotteiden käyttötarkoituksella ei ole kielteisiä vaikutuksia ympäristöön eikä kasvien terveyteen.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin kuuluvat myös asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ilmaisjakelu ja muut vastaavat jäsenvaltion hyväksymät käyttötarkoitukset.

Jäsenvaltiot voivat pyynnöstä sallia, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut hyväntekeväisyysjärjestöt ja laitokset pyytävät markkinoilta poistettujen tuotteiden lopullisilta vastaanottajilta korvauksen.

Luvan saatuaan kyseiset hyväntekeväisyysjärjestöt ja laitokset ovat tämän asetuksen 47 artiklan 1 kohdassa säädettyjen velvoitteiden lisäksi velvollisia pitämään kirjanpitoa kyseisestä toimesta.

Ilmaisjakelun edunsaajien voidaan sallia suorittavan maksu hedelmien ja vihannesten jalostajalle luontoissuorituksena, jos tällaisella maksulla korvataan vain jalostuskustannukset ja jos jäsenvaltio, jossa maksu suoritetaan, on vahvistanut säännöt, joilla varmistetaan että jalostetut tuotteet on tarkoitettu toisessa alakohdassa tarkoitettujen lopullisten vastaanottajien kulutukseen.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen tuottajaorganisaatioiden ja hyväksymiensä, asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen hyväntekeväisyysjärjestöjen ja laitosten välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä.

3.  
Tuotteita voidaan toimittaa jalostusteollisuudelle. Jäsenvaltioiden on vahvistettava yksityiskohtaiset säännökset varmistaakseen, ettei kilpailu vääristy asianomaisilla tuotannonaloilla unionissa tai tuontituotteiden osalta ja etteivät markkinoilta poistetut tuotteet palaa kaupallisille markkinoille. Tislaamalla tuotettu alkoholi on käytettävä yksinomaan teollisuudessa tai energiatarkoituksiin.

47 artikla

Markkinoilta poistettujen tuotteiden vastaanottajia koskevat edellytykset

1.  

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen markkinoilta poistettujen tuotteiden vastaanottajien on sitouduttava

a) 

noudattamaan asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 ja sen nojalla vahvistettuja sääntöjä;

b) 

pitämään asianomaisista toimista erillistä varastokirjanpitoa;

c) 

suostumaan unionin lainsäädännön mukaisiin tarkastuksiin; ja

d) 

toimittamaan todisteet asianomaisten tuotteiden lopullisesta käyttötarkoituksesta haltuunottoilmoituksen tai vastaavan asiakirjan muodossa; kyseisessä asiakirjassa on todistettava, että kolmas osapuoli on ottanut markkinoilta poistetut tuotteet haltuunsa ilmaisjakelua varten.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää, ettei vastaanottajien tarvitse pitää ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua kirjanpitoa, jos ne ottavat vastaan määriä, jotka jäävät alle jäsenvaltioiden riskianalyysin avulla määrittämän enimmäismäärän.

2.  

Osapuolten, jotka ottavat vastaan markkinoilta poistettuja tuotteita muita käyttötarkoituksia varten, on sitouduttava

a) 

noudattamaan asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 ja sen nojalla vahvistettuja sääntöjä;

b) 

pitämään asianomaisista toimista yksityiskohtaista varasto- ja liikekirjanpitoa, jos jäsenvaltio katsoo sen tarpeelliseksi siitä huolimatta, että tuote on denaturoitu ennen toimitusta;

c) 

suostumaan unionin lainsäädännön mukaisiin tarkastuksiin; ja

d) 

olemaan hakematta lisätukea asianomaisista tuotteista tuotetulle alkoholille, jos markkinoilta poistetut tuotteet on tarkoitettu tislattavaksi.6 jakso

Raakana korjaaminen ja korjaamatta jättäminen

48 artikla

Raakana korjaamisen ja korjaamatta jättämisen soveltamisedellytykset

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettujen raakana korjaamisen ja korjaamatta jättämisen on oltava täydentäviä ja poikkeavia suhteessa tavanomaisiin viljelymenetelmiin.
2.  
Hedelmiä ja vihanneksia tuottavia kasveja, joille on tehty raakana korjaamista tai korjaamatta jättämistä, ei saa enää käyttää tuotantotarkoituksiin samalla kasvukaudella kyseisen toimen jälkeen.
3.  
Raakana korjaamista ei voida tehdä hedelmille ja vihanneksille, joiden tavanomainen sadonkorjuu on jo alkanut, ja korjaamatta jättämistä ei voida tehdä silloin, kun kyseiseltä alalta on jo saatu kaupallista tuotantoa tavanomaisen tuotantosyklin aikana.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos hedelmiä ja vihanneksia tuottavien kasvien sadonkorjuukausi on pitempi kuin kuukausi. Tällaisissa tapauksissa 4 kohdassa tarkoitetut määrät myönnetään korvauksena ainoastaan sellaiselle tuotannolle, joka korjataan kuuden viikon kuluessa raakana korjaamisesta ja korjaamatta jättämisestä. Hedelmiä ja vihanneksia tuottavia kyseisiä kasveja ei saa enää käyttää tuotantotarkoituksiin samalla kasvukaudella kyseisen toimen jälkeen.

Toista alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltiot voivat kieltää raakana korjaamisen, jos merkittävä osa tavanomaisesta sadonkorjuusta on jo suoritettu, ja korjaamatta jättämisen, jos merkittävä osa kaupallisesta tuotannosta on jo saatu. Jäsenvaltion, joka aikoo soveltaa tätä säännöstä, on määriteltävä kansallisessa strategiassaan, mitä määrää se pitää merkittävänä.

Samaan tuotteeseen ei saa soveltaa samalla alalla samana vuonna sekä raakana korjaamista että korjaamatta jättämistä paitsi sovellettaessa toista alakohtaa, jolloin molempia toimenpiteitä voidaan soveltaa yhtä aikaa.

4.  
Korjaamiseen raakana annettava tuki koskee ainoastaan tuotteita, jotka ovat fyysisesti viljelysalueilla ja jotka tosiasiallisesti korjataan raakoina. Unionin taloudellisesta tuesta ja tuottajaorganisaation maksuosuudesta muodostuvan korvauksen määrä raakana korjaamisesta ja korjaamatta jättämisestä on hehtaarikohtainen tuki, jonka jäsenvaltio vahvistaa 49 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan mukaisesti ja jonka taso saa olla enintään 90 prosenttia markkinoiltapoistojen enimmäistukitasosta, jota sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 34 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin muihin käyttötarkoituksiin kuin ilmaisjakeluun tehtäviin markkinoiltapoistoihin.
5.  
Tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien on ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille jokaisesta suunnitellusta raakana korjaamisesta tai korjaamatta jättämisestä etukäteen kirjallisesti tai sähköisesti.

49 artikla

Jäsenvaltioiden velvoitteet

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä

a) 

raakana korjaamista ja korjaamatta jättämistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvät yksityiskohtaiset säännökset, mukaan lukien raakana korjaamista ja korjaamatta jättämistä koskeviin ennakkoilmoituksiin, niiden sisältöön ja määräaikoihin sekä maksettavan korvauksen tasoon ja toimenpiteiden soveltamiseen liittyvät säännökset, sekä laadittava toimenpiteiden mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden luettelo;

b) 

säännökset sen varmistamiseksi, ettei toimenpiteiden täytäntöönpanolla ole kielteisiä vaikutuksia ympäristöön eikä kasvien terveyteen.

Jäsenvaltioiden on tarkastettava, että toimenpiteet toteutetaan asianmukaisesti, myös ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa mainittujen säännösten suhteen. Jos jäsenvaltiot havaitsevat, ettei toimenpiteitä ole pantu asianmukaisesti täytäntöön, ne eivät saa hyväksyä toimenpiteiden soveltamista.7 jakso

Satovakuutus

50 artikla

Satovakuutustoimien tavoitteet

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdassa tarkoitettujen satovakuutukseen liittyvien toimien avulla on edistettävä tuottajien tulojen turvaamista ja tuottajaorganisaatioille tai niiden jäsenille aiheutuvien kaupallisten tappioiden kattamista silloin, kun näihin vaikuttavat luonnonkatastrofit, sääolot tai tapauksen mukaan taudit tai tuholaiset.

51 artikla

Satovakuutustoimien täytäntöönpano

1.  
Jäsenvaltioiden on vahvistettava satovakuutustoimien täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännökset, joihin kuuluvat myös säännökset sen varmistamiseksi, että satovakuutustoimet eivät vääristä kilpailua vakuutusmarkkinoilla.

▼M3

2.  
Jäsenvaltiot voivat myöntää toimintarahastosta tukea saavien satovakuutustoimien tukemiseksi kansallista lisärahoitusta. Satovakuutukseen osoitettavan julkisen tuen kokonaismäärä saa kuitenkin olla enintään 80 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka tuottaja on maksanut menetysten varalta.

▼B

3.  
Satovakuutustoimet eivät voi kattaa vakuutusmaksuja, jotka korvaavat tuottajalle yli 100 prosenttia tulonmenetyksistä ottaen huomioon muut korvaukset, joita tuottaja saa muista vakuutettuun riskiin liittyvistä tukijärjestelmistä.

▼M18 jakso

Ohjaukseen liittyvä tuki

51 a artikla

Ohjaustoimenpiteiden toteuttaminen

1.  

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan i alakohdan soveltamiseksi tukikelpoisia ovat seuraavat ohjaustoimenpiteet:

a) 

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteisiin liittyvien sellaisten parhaiden käytäntöjen vaihto, joilla autetaan hyväksyttyjä tuottajaorganisaatioita, tuottajaryhmiä tai yksittäisiä tuottajia hyödyntämään kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteiden toteuttamisesta saatuja kokemuksia;

b) 

uusien tuottajaorganisaatioiden perustamisen, olemassa olevien tuottajaorganisaatioiden yhteensulautumisen tai yksittäisten tuottajien olemassa olevaan tuottajaorganisaatioon liittymisen mahdollistamisen edistäminen;

c) 

verkottumismahdollisuuksien luominen ohjaustoimenpiteiden tarjoajille ja vastaanottajille erityisesti markkinointikanavien vankistamiseksi kriisinehkäisy- ja kriisinhallintakeinona.

2.  
Ohjaustoimenpiteiden tarjoajana on tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä tai tuottajaorganisaatio. Ohjaustoimenpiteisiin myönnettävän tuen saajana on ohjaustoimenpiteiden tarjoaja.

▼M3

3.  
Ohjaustoimenpiteiden vastaanottajan on oltava hyväksytty tuottajaorganisaatio, tuottajaryhmä, yksittäinen tuottaja tai tuottajaorganisaatioon tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymään kuulumaton tuottaja.

▼M1

4.  
Ohjaustoimenpiteisiin liittyvät menot ovat osa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimintaohjelman kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteitä.

Ohjaustoimenpiteisiin liittyvät tukikelpoiset menot luetellaan tämän asetuksen liitteessä III.

Liitteessä III mainitut menot korvataan ohjaustoimenpiteiden tarjoajalle.

5.  
Ohjaustoimenpiteitä ei saa ulkoistaa.

▼BIV LUKU

Kansallinen taloudellinen tuki

▼M1

52 artikla

Kansallisen taloudellisen tuen soveltamisedellytykset

1.  

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 35 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi tuottajien järjestäytymisaste jäsenvaltion jollakin alueella on vahvistettava asianomaisella alueella tuotettujen hedelmien ja vihannesten arvon perusteella, kun hedelmien ja vihannesten kaupanpitäjinä ovat

a) 

hyväksytyt tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät; ja

b) 

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 125 e artiklan mukaisesti hyväksytyt tuottajaryhmät tai asetuksen (EU) N:o 1305/2013 27 artiklan mukaisesti hyväksytyt tuottajaorganisaatiot ja tuottajaryhmät.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla vahvistettu arvo on laskentaa varten jaettava asianomaisen alueen hedelmä- ja vihannestuotannon kokonaisarvolla.

2.  
Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen organisaatioiden, yhteenliittymien ja ryhmien kaupan pitämien, kyseisellä alueella tuotettujen hedelmien ja vihannesten arvoon saavat sisältyä ainoastaan ne tuotteet, joiden osalta kyseiset organisaatiot, yhteenliittymät ja ryhmät on hyväksytty. Edellä olevaa 22 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

Kyseisen alueen hedelmä- ja vihannestuotannon kokonaisarvon laskemiseksi sovelletaan soveltuvin osin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 ( 7 ) liitteessä I vahvistettuja menetelmiä.

3.  
Kansallista taloudellista tukea voidaan myöntää ainoastaan 4 kohdassa tarkoitetun alueen hedelmä- ja vihannestuotannolle.
4.  
Jäsenvaltion on määriteltävä alueeksi kyseisen jäsenvaltion selvästi erottuva osa, josta on käytettävissä tiedot järjestäytymisasteen laskemiseksi 1 kohdan mukaisesti, objektiivisin ja syrjimättömin perustein, joita ovat esimerkiksi viljelyominaisuudet ja taloudelliset ominaispiirteet sekä maatalouden tai hedelmä- ja vihannestuotannon harjoittamisen alueelliset mahdollisuudet tai institutionaalinen tai hallinnollinen rakenne.

Jäsenvaltion määrittelemiä alueita ei saa muuttaa vähintään viiteen vuoteen, ellei muutos ole objektiivisesti perusteltu erityisesti syistä, joilla ei ole yhteyttä tuottajien järjestäytymisasteen laskentaan kyseisellä alueella tai kyseisillä alueilla.

5.  
Jäsenvaltion on ennen kansallisen taloudellisen tuen myöntämistä annettava komissiolle tiedoksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 35 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut perusteet täyttävien alueiden luettelo ja kyseisillä alueilla tuottajaorganisaatioille myönnettävän kansallisen taloudellisen tuen määrä.

Jäsenvaltio on annettava komissiolle tiedoksi kaikki asetuksen (EU) N:o 1308/2013 35 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut perusteet täyttävien alueiden muutokset.

▼B

53 artikla

Toimintaohjelman muutokset

Tuottajaorganisaation, joka aikoo hakea kansallista taloudellista tukea, on tarvittaessa muutettava toimintaohjelmaansa 34 artiklan mukaisesti.V LUKU

Yleiset säännökset1 jakso

Ilmoitukset ja raportit

54 artikla

Tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiä ja tuottajaryhmiä koskevat jäsenvaltioiden ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot ja asiakirjat:

a) 

viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta kyseisenä vuonna hyväksytty toimintarahaston kokonaismäärä kaikkien toimintaohjelmien osalta. Ilmoituksessa on mainittava selkeästi toimintarahaston kokonaismäärä ja unionin kyseiselle toimintarahastolle myöntämän taloudellisen tuen kokonaismäärä. Määrät on lisäksi eriteltävä määriin, jotka johtuvat yhtäältä kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteistä ja toisaalta muista toimenpiteistä;

b) 

viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä marraskuuta vuosiraportti, joka koskee tuottajaorganisaatioita ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiä ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 125 e artiklan nojalla perustettuja tuottajaryhmiä sekä edellisen vuoden toimintarahastoja, toimintaohjelmia ja hyväksymissuunnitelmia. Vuosiraportin on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä V vahvistetut tiedot;

c) 

viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta määrät, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1234/2007 125 e artiklan nojalla perustettujen tuottajaryhmien hyväksymissuunnitelmien jokaista tulevaa täytäntöönpanon vuosijaksoa, kuluva täytäntöönpanovuosi mukaan luettuna. Esitettävien määrien on oltava hyväksyttyjä tai arvioituja määriä. Tähän ilmoitukseen on sisällytettävä kaikista tuottajaryhmistä ja hyväksymissuunnitelman jokaisesta tulevasta täytäntöönpanon vuosijaksosta seuraavat tiedot:

i) 

hyväksymissuunnitelman täytäntöönpanon vuosijaksoon liittyvä kokonaissumma, unionin taloudellinen tuki sekä jäsenvaltion, tuottajaryhmien ja tuottajaryhmien jäsenten maksuosuudet;

ii) 

tuen jakautuminen asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 a artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti myönnettyihin tukiin.

55 artikla

Hedelmien ja vihannesten tuottajahintoja sisämarkkinoilla koskevat jäsenvaltioiden ilmoitukset

1.  
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi joka keskiviikko viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa) edellisen viikon aikana todetut liitteessä VI lueteltujen hedelmien ja vihannesten painotetut keskihinnat, jos nämä tiedot ovat saatavilla.

Niistä hedelmistä ja vihanneksista, joihin sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 liitteessä I olevassa A osassa vahvistettuja kaupan pitämisen yleisvaatimuksia, on ilmoitettava vain kyseisten vaatimusten mukaisten tuotteiden hinnat, ja niiden tuotteiden, joihin sovelletaan kyseisessä liitteessä olevassa B osassa vahvistettuja kaupan pitämisen erityisvaatimuksia, hinnat on ilmoitettava vain I luokan tuotteiden osalta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava yksi ainoa painotettu keskihinta, joka vastaa tämän asetuksen liitteessä VI täsmennettyjä tuotetyyppejä ja -lajikkeita sekä kokoluokkia ja tarjontamuotoja. Jos todetut hinnat koskevat muita kuin kyseisessä liitteessä esitettyjä tyyppejä, lajikkeita, kokoluokkia tai tarjontamuotoja, jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle tuotteiden tyypit, lajikkeet, kokoluokat ja tarjontamuodot, joita hinnat vastaavat.

Ilmoitettavat hinnat ovat lajiteltujen, pakattujen ja tapauksen mukaan kuormalavoille pakattujen tuotteiden pakkausasemalta lähtöhintoja, jotka on ilmaistu euroina 100 kilogrammalta nettopainoa.

2.  
Jäsenvaltioiden on määriteltävä asianomaisten hedelmien ja vihannesten tuotantoalueen edustavat markkinat. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle edustavista markkinoista ja niiden painotuksesta keskiarvossa ensimmäisessä ilmoituksessa tai näitä muuttaessaan. Jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti ilmoittaa muista hinnoista.2 jakso

Toimintaohjelmien ja kansallisten strategioiden seuranta ja arviointi

▼M1

56 artikla

Indikaattorit

1.  
Toimintaohjelmia ja kansallisia strategioita on seurattava ja arvioitava toimintaohjelmille vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistyksen sekä kyseisiin tavoitteisiin liittyvän tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua edistymistä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta on arvioitava toimintaohjelman koko täytäntöönpanon ajan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 liitteessä II olevassa 4 jaksossa vahvistetuilla indikaattoreilla, jotka liittyvät hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien, tuottajaorganisaatioiden ylikansallisten yhteenliittymien ja tuottajaryhmien toimintaohjelmien aikana toteuttamiin toimiin ja toimenpiteisiin.

▼B

57 artikla

Toimintaohjelmiin liittyvät seuranta- ja arviointimenettelyt

1.  
Tuottajaorganisaatioiden ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien on otettava käyttöön järjestelmä toimintaohjelmien seurannassa ja valvonnassa sovellettavien indikaattoreiden kokoamiseksi tarvittavien tietojen keräämiseksi, kirjaamiseksi ja säilyttämiseksi.
2.  

Seurantamenettely on toteutettava niin, että sen tuloksien avulla

a) 

todennetaan ohjelman täytäntöönpanon laatu;

b) 

tunnistetaan tarve muuttaa tai tarkistaa toimintaohjelmaa;

▼M1

c) 

tuotetaan tietoa raportointia varten.

▼B

3.  
►M3  Arviointi on tehtävä toimintaohjelman toiseksi viimeisenä toteutusvuonna annettavana raporttina. ◄

▼M1

Arviointimenettelyssä on arvioitava edistymistä ohjelman yleisten tavoitteiden saavuttamisessa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 liitteessä II olevassa 4 jaksossa vahvistettujen indikaattorien perusteella.

▼B

Arviointimenettelyyn on tapauksen mukaan kuuluttava laatuarviointi tuloksista ja vaikutuksista, kun kyseessä ovat ympäristötoimet, joilla pyritään

a) 

torjumaan maaperän eroosiota;

b) 

vähentämään kasvinsuojeluaineiden käyttöä tai parantamaan kasvinsuojeluaineiden hallintaa;

c) 

suojelemaan elinympäristöjä ja luonnon monimuotoisuutta; ja

d) 

suojelemaan maisemia.

Menettelyn tuloksia käytetään

a) 

parantamaan toimintaohjelman laatua;

b) 

tunnistamaan toimintaohjelman mahdolliset merkittävät muutostarpeet; ja

c) 

ottamaan oppia saaduista kokemuksista tulevien toimintaohjelmien parantamiseksi.

▼M1

Arviointikertomus on liitettävä vastaavaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 21 artiklassa tarkoitettuun vuosiraporttiin.

▼B

58 artikla

Kansalliseen strategiaan liittyvät seuranta- ja arviointimenettelyt

1.  
Jäsenvaltion on otettava käyttöön järjestelmä tietojen keräämiseksi, kirjaamiseksi ja säilyttämiseksi sähköisessä muodossa, joka soveltuu 56 artiklassa tarkoitettujen indikaattoreiden kokoamiseen. Tätä varten sen on hyödynnettävä tuottajaorganisaatioiden ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimittamia tietoja, jotka liittyvät niiden toimintaohjelmien seurantaan ja arviointiin.
2.  

Seurannan on oltava jatkuvaa, ja sen tarkoituksena on arvioida toimintaohjelmille vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä. Tätä varten on hyödynnettävä tuottajaorganisaatioiden ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimittamiin vuosiraportteihin sisältyviä tietoja. Seurantamenettely on toteutettava niin, että sen tuloksien avulla

a) 

todennetaan toimintaohjelmien toteutuksen laatu;

b) 

tunnistamaan kansallisen strategian muutos- tai tarkistustarpeet tarkoituksena strategian tavoitteiden saavuttaminen tai strategian täytäntöönpanon parempi hallinnointi, mukaan lukien toimintaohjelmien taloushallinto.

3.  

Arvioinnin tarkoituksena on arvioida edistymistä strategian yleistavoitteiden saavuttamisessa. Tätä varten on käytettävä toimintaohjelmien seurannan ja arvioinnin tuloksia, jotka esitetään tuottajaorganisaatioiden toimittamissa vuosiraporteissa ja toiseksi viimeisen vuoden raporteissa. Arviointimenettelyn tuloksia käytetään

a) 

parantamaan strategian laatua;

b) 

tunnistamaan strategian merkittävät muutostarpeet.

Arviointiin kuuluu vuonna 2020 toteutettava arviointimenettely. Sen tulokset on sisällytettävä 54 artiklan b alakohdassa tarkoitettuun kyseisen vuoden kansalliseen vuosiraporttiin. Raportissa on tarkasteltava taloudellisten varojen käyttöastetta sekä toteutettujen toimintaohjelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä arvioitava kyseisten ohjelmien vaikutusta strategiassa vahvistettuihin tavoitteisiin, päämääriin ja toimenpiteisiin sekä tapauksen mukaan muihin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.3 jakso

Hallinnolliset seuraamukset

59 artikla

Hyväksymisperusteiden noudattamatta jättäminen

1.  
Jos jäsenvaltio on todennut, ettei tuottajaorganisaatio täytä jotakin 5 ja 7 artiklan, 11 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 17 artiklan vaatimuksiin liittyvää hyväksymisperustetta, sen on viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun puute on havaittu, toimitettava kyseiselle tuottajaorganisaatiolle kirjattuna lähetyksenä varoituskirje, jossa mainitaan todettu puute sekä korjaavat toimenpiteet ja kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen määräajat, jotka saavat enimmillään olla neljä kuukautta. Jäsenvaltioiden on keskeytettävä tuen maksaminen siitä lähtien, kun puute on todettu, kunnes korjaavat toimenpiteet on pantu täytäntöön jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen korjaavien toimenpiteiden toteuttamatta jäämisen jäsenvaltion asettamassa määräajassa on johdettava tuottajaorganisaation hyväksynnän voimassaolon keskeyttämiseen. Jäsenvaltion on ilmoitettava tuottajaorganisaatiolle hyväksynnän keskeyttämisjaksosta, jonka on alettava heti korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanolle asetetun määräajan päätyttyä ja joka saa olla enintään 12 kuukautta siitä, kun tuottajaorganisaatio on saanut varoituskirjeen. Tämä ei kuitenkaan estä soveltamasta horisontaalista kansallista lainsäädäntöä, jossa voidaan säätää tällaisen toimen keskeyttämisestä, kun asiaan liittyviä oikeustoimia on pantu vireille.

Hyväksynnän keskeyttämisjakson aikana tuottajaorganisaatio voi jatkaa toimintaansa, mutta tukien maksu jäädytetään, kunnes hyväksynnän keskeyttäminen lakkaa. Tuen vuotuista määrää on alennettava 2 prosenttia jokaista hyväksynnän keskeyttämisen aikaista kalenterikuukautta tai sen osaa kohti.

Keskeyttäminen päättyy sen tarkastuksen tekopäivänä, jossa vahvistetaan, että kyseiset hyväksymisperusteet täyttyvät.

3.  
Jos vaatimukset eivät täyty jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen asettaman keskeytysajan päättyessä, jäsenvaltion on peruttava hyväksyntä siitä päivästä alkaen, jona hyväksymisedellytykset eivät enää täyttyneet, tai, jos kyseistä päivää ei ole mahdollista määrittää, siitä päivästä alkaen, jona puute todettiin. Tämä ei kuitenkaan estä soveltamasta horisontaalista kansallista lainsäädäntöä, jossa voidaan säätää tällaisen hyväksynnän keskeyttämisestä, kun asiaan liittyviä oikeustoimia on pantu vireille. Jäljellä olevaa tukea, joka liittyy ajanjaksoon, jonka osalta puute havaittiin, ei saa maksaa, ja aiheettomasti maksettu tuki on perittävä takaisin.
4.  
Jos jäsenvaltio on todennut, ettei tuottajaorganisaatio täytä jotakin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 artiklassa vahvistettua, muuta kuin 1 kohdassa mainittua hyväksymisperustetta, sen on viimeistään kahden kuukauden kuluttua puutteen havaitsemisesta toimitettava kyseiselle tuottajaorganisaatiolle kirjattuna lähetyksenä varoituskirje, jossa mainitaan todettu puute sekä korjaavat toimenpiteet ja kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen määräajat, jotka saavat enimmillään olla neljä kuukautta.
5.  
Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen korjaavien toimenpiteiden tekemättä jättämisen jäsenvaltion asettamassa määräajassa on johdettava maksujen keskeyttämiseen ja vuotuisen tukimäärän vähentämiseen yhdellä prosentilla jokaista määräajan ylittymisen jälkeen alkavaa kalenterikuukautta tai sen osaa kohti. Tämä ei kuitenkaan estä soveltamasta horisontaalista kansallista lainsäädäntöä, jossa voidaan säätää tällaisen toimen keskeyttämisestä, kun asiaan liittyviä oikeustoimia on pantu vireille.
6.  
Jäsenvaltion on peruutettava tuottajaorganisaation hyväksyntä, jos tuottajaorganisaatio ei osoita, että se täyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kaupan pidetyn tuotannon vähimmäismäärään tai -arvoon liittyvät perusteet, viimeistään 15 päivänä lokakuuta sitä vuotta, jona perusteet eivät täyty, seuraavana vuonna. Peruuttamisen on tultava voimaan siitä päivästä alkaen, jona hyväksymisedellytykset eivät enää täyttyneet, tai, jos kyseistä päivää ei ole mahdollista määrittää, siitä päivästä alkaen, jona puute todettiin. Jäljellä olevaa tukea, joka liittyy ajanjaksoon, jonka osalta puute havaittiin, ei saa maksaa, ja aiheettomasti maksettu tuki on perittävä takaisin.

Jos tuottajaorganisaatio kuitenkin toimittaa jäsenvaltiolle todisteet siitä, että luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, taudit tai tuholaiset ovat kaikista riskinehkäisytoimenpiteistä huolimatta vaikuttaneet siihen, ettei tuottajaorganisaatio pysty täyttämään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjä hyväksymisperusteita jäsenvaltioissa säädetyn kaupan pidettävän tuotannon vähimmäismäärän tai -arvon osalta, jäsenvaltio voi kyseisen vuoden osalta poiketa kaupan pidettävän tuotannon vähimmäismäärästä tai -arvosta kyseisen tuottajaorganisaation kohdalla.

7.  
Jos 1, 2, 4 ja 5 kohtaa sovelletaan, jäsenvaltiot voivat suorittaa maksuja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 10 artiklassa vahvistetun määräajan päätyttyä. Näitä myöhempiä maksuja ei kuitenkaan voida enää suorittaa ohjelman toteutusta seuraavan toisen vuoden 15 päivän lokakuuta jälkeen.
8.  
Edellä olevaa 1–5 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, jos tuottajaorganisaatio ei toimita jäsenvaltiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 21 artiklassa vaadittuja tietoja.

60 artikla

Petokset

1.  
Jäsenvaltion on keskeytettävä tuottajaorganisaatiolle tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymälle suoritettavat maksut ja tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän hyväksyntä, jos tuottajaorganisaatio tai yhteenliittymä on kansallisen viranomaisen tutkinnassa ja asiaan liittyy petossyyte asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamisalaan kuuluvan tuen osalta, siihen saakka, kun syyte on ratkaistu.
2.  

Jos tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän todetaan syyllistyneen petokseen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamisalaan kuuluvan tuen osalta, jäsenvaltion on rajoittamatta muiden unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisten seuraamusten soveltamista

a) 

peruutettava kyseisen organisaation tai yhteenliittymän hyväksyntä:

b) 

jätettävä asianomaiset toimet asianomaisessa toimintaohjelmassa maksettavan tuen ulkopuolelle ja perittävä asianomaisille toimille mahdollisesti jo maksettu tuki takaisin; ja

c) 

jätettävä kyseinen organisaatio tai yhteenliittymä hyväksynnän ulkopuolelle seuraavana vuonna.

61 artikla

Seuraamus tukeen kelpaamattomien määrien osalta

1.  
Maksut on määritettävä tukikelpoisten toimien perusteella.
2.  

Jäsenvaltion on tarkasteltava tukihakemusta ja vahvistettava tukikelpoiset määrät. Sen on vahvistettava määrä, joka

a) 

olisi maksettava tuensaajalle yksinomaan hakemuksen perusteella;

b) 

on maksettava tuensaajalle hakemuksen tukikelpoisuuden tarkastelun jälkeen.

3.  
Jos 2 kohdan a alakohdan mukaisesti vahvistettu määrä on yli kolme prosenttia suurempi kuin 2 kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistettu määrä, sovelletaan seuraamusta. Seuraamuksen määrä on 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti laskettujen määrien erotus. Mitään seuraamusta ei kuitenkaan sovelleta, jos tuottajaorganisaatio voi osoittaa, ettei se ole vastuussa tukeen kelpaamattoman määrän sisällyttämisestä.
4.  
Edellä 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin paikalla tai myöhemmin tehtävissä tarkastuksissa havaittuihin tukeen kelpaamattomiin menoihin.
5.  
Jos kaupan pidetyn tuotannon arvo ilmoitetaan ja tarkastetaan ennen tukihakemuksen jättämistä, 2 kohdan a alakohdan mukaisten määrien laskennassa on käytettävä ilmoitettuja arvoja ja b alakohdan mukaisten määrien laskennassa on käytettävä hyväksyttyjä arvoja.
6.  
Jos toimintaohjelman lopussa havaitaan, ettei asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ole noudatettu, toimintaohjelman viimeisenä vuonna maksettavan tuen kokonaismäärää on alennettava suhteessa niiden menojen määrään, joita ei ole aiheutunut ympäristötoimista.

62 artikla

Markkinoiltapoistotoimien ensimmäisen tason tarkastuksiin liittyvät hallinnolliset seuraamukset

1.  

Jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 29 artiklassa tarkoitetun tarkastuksen jälkeen havaitaan, ettei ole noudatettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 15 artiklassa tarkoitettuja kaupan pitämisen vaatimuksia tai vähimmäisvaatimuksia, ja sallitut poikkeamat ylittyvät, asianomaista tuottajaorganisaatiota on vaadittava maksamaan seuraamus, joka määritetään sen mukaan, mikä osuus markkinoilta poistetuista tuotteista ei ole vaatimusten mukaisia:

a) 

jos kyseiset määrät ovat alle 10 prosenttia määristä, jotka on tosiasiallisesti poistettu markkinoilta tämän asetuksen 44 artiklan mukaisesti, seuraamuksen on oltava yhtä suuri kuin unionin taloudellinen tuki, joka on määritetty niiden markkinoilta poistettujen tuotteiden määrien perusteella, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia;

b) 

jos kyseiset määrät ovat 10–25 prosenttia määristä, jotka on tosiasiallisesti poistettu markkinoilta, seuraamuksen on oltava kaksi kertaa niin suuri kuin unionin taloudellinen tuki, joka on määritetty niiden markkinoilta poistettujen tuotteiden määrien perusteella, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia; tai

c) 

jos kyseiset määrät ovat yli 25 prosenttia määristä, jotka on tosiasiallisesti poistettu markkinoilta, seuraamuksen on oltava yhtä suuri kuin unionin taloudellinen tuki tämän asetuksen 44 artiklan mukaisesti ilmoitetulle koko määrälle.

2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten soveltaminen ei rajoita 61 artiklan mukaisesti mahdollisesti sovellettavia seuraamuksia.

63 artikla

Tuottajaorganisaatioihin sovellettavat hallinnolliset seuraamukset markkinoiltapoistotoimien osalta

Markkinoiltapoistotoimiin liittyvät menot eivät ole tukikelpoisia, jos tuotteita ei ole poistettu jäsenvaltion 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti säätämällä tavalla tai jos toimella oli kielteinen vaikutus ympäristöön tai kasvien terveyteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 61 artiklan nojalla sovellettavaa seuraamusta.

64 artikla

Markkinoilta poistettujen tuotteiden vastaanottajiin sovellettavat hallinnolliset seuraamukset

Silloin kun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 29 ja 30 artiklan mukaisesti tehtyjen tarkastusten yhteydessä todetaan tuotteiden vastaanottajiin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia,

a) 

kyseisiltä vastaanottajilta evätään oikeus vastaanottaa markkinoilta poistettuja tuotteita; ja

b) 

kyseisiä vastaanottajia vaaditaan maksamaan vastaanottamiensa tuotteiden arvo, johon lisätään lajittelu-, pakkaus- ja kuljetuskustannukset jäsenvaltion vahvistamien sääntöjen mukaisesti.

Ensimmäisen kohdan a alakohdassa säädetty epääminen tulee voimaan välittömästi ja kestää vähintään vuoden, ja sitä voidaan myös pidentää.

65 artikla

Raakana korjaamiseen ja korjaamatta jättämiseen liittyvät hallinnolliset seuraamukset

1.  

Jos tuottajaorganisaatio ei ole täyttänyt raakana korjaamiseen liittyviä velvoitteitaan, sen on maksettava seuraamuksena korvauksen määrä, joka liittyy alaan, jonka osalta velvoitteita ei ole täytetty. Velvoitteiden täyttämättä jättämiseen kuuluvat tapaukset, joissa

a) 

raakana korjattavaksi ilmoitettu ala ei kuulu raakana korjaamisen soveltamisalaan;

b) 

alaa ei ole korjattu kokonaan tai tuotantoa ei ole denaturoitu;

c) 

ympäristölle tai kasvien terveydelle on aiheutunut kielteisiä vaikutuksia, joista tuottajaorganisaatio on vastuussa.

2.  

Jos tuottajaorganisaatio ei ole täyttänyt korjaamatta jättämiseen liittyviä velvoitteitaan, sen on maksettava seuraamuksena korvauksen määrä, joka liittyy alaan, jonka osalta velvoitteita ei ole täytetty. Velvoitteiden täyttämättä jättämiseen kuuluvat tapaukset, joissa

a) 

korjaamatta jätetyksi ilmoitettu ala ei kuulu korjaamatta jättämisen soveltamisalaan;

b) 

sato on kuitenkin korjattu kokonaan tai osittain;

c) 

ympäristölle tai kasvien terveydelle on aiheutunut kielteisiä vaikutuksia, joista tuottajaorganisaatio on vastuussa.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohtaa ei sovelleta sovellettaessa 48 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa.

3.  
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia sovelletaan 61 artiklan mukaisesti mahdollisesti määrättyjen seuraamusten lisäksi.

66 artikla

Paikalla tehtävän tarkastuksen estäminen

Jos tuottajaorganisaatio taikka sen jäsen tai edustaja estää tarkastuksen paikalla tekemisen, hyväksymishakemus tai toimintaohjelman hyväksyntä taikka asianomaisia menoja koskeva tukihakemus on hylättävä.

67 artikla

Takaisinperityn tuen ja seuraamusten maksaminen

1.  
Tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien tai muiden asianomaisten toimijoiden on maksettava perusteettomasti maksettu tuki takaisin korkoineen ja suoritettava tässä jaksossa säädetyt seuraamusmaksut.

Korko lasketaan

a) 

sen perusteella, miten paljon aikaa kuluu perusteettomasti maksetun maksun ja tuensaajan suorittaman takaisinmaksun välillä;

b) 

käyttäen perusteena Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioissaan soveltamaa korkoa, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ja joka oli voimassa aiheettoman maksun suorittamisajankohtana, kolmella prosenttiyksiköllä korotettuna.

2.  
Takaisin peritty tuki, korot ja määrätyt seuraamukset on maksettava Euroopan maatalouden tukirahastolle.VI LUKU

Sääntöjen soveltamisalan laajentaminen

68 artikla

Sääntöjen soveltamisalan laajentamiseen liittyvät edellytykset

1.  

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 164 artiklaa sovelletaan hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotteisiin edellyttäen, että mainitun artiklan 4 kohdassa tarkoitetut säännöt

a) 

ovat olleet voimassa vähintään vuoden ajan;

b) 

ovat sitovia enintään kolmen vuoden ajan.

Jäsenvaltio voi kuitenkin poiketa tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa vahvistetusta edellytyksestä, jos niiden sääntöjen, joiden soveltamisalaa on tarkoitus laajentaa, tavoitteena on jokin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 164 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a, e, f, h, i, j, m tai n alakohdassa tarkoitetuista tavoitteista.

2.  
Sääntöjä, joista tehdään kaikkia tietyn talousalueen tuottajia sitovia, ei sovelleta tuotteisiin, jotka toimitetaan jalostettaviksi sellaisen sopimuksen perusteella, joka on allekirjoitettu ennen sadonkorjuun alkamista, paitsi jos sääntöjen soveltamisalan laajentaminen nimenomaisesti koskee tällaisia tuotteita, lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 164 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja markkinoiden tuntemusta koskevia sääntöjä.
3.  
Tuottajaorganisaatioita tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiä koskevista säännöistä ei voi tehdä asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisalaan kuuluvien luonnonmukaisten tuotteiden tuottajia sitovia, paitsi jos vähintään 50 prosenttia mainitun asetuksen soveltamisalaan kuuluvista tuottajista on hyväksynyt säännöt sillä talousalueella, jolla tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä toimii, ja jos kyseinen organisaatio tai yhteenliittymä kattaa vähintään 60 prosenttia tällaisesta tuotannosta kyseisellä alueella.
4.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 164 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä ei sovelleta tuotteisiin, jotka tuotettiin mainitun asetuksen 164 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tietyn talousalueen ulkopuolella.

69 artikla

Kansalliset säännöt

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 164 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat päättää, että toimialakohtaisen organisaation sääntöjen soveltamisalan laajentamisen ollessa kyseessä huomioon otettava talousalue on alue tai koko kansallinen alue, jolla on samanlaiset tuotannon ja kaupan pitämisen edellytykset.
2.  

Jäsenvaltion on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 164 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien edustavuuden määrittämiseksi vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti seuraavia ei oteta huomioon:

a) 

tuottajat, joiden tuotanto on tarkoitettu pääasiassa suoramyyntiin tilalla tai tuotantoalueella;

b) 

a alakohdassa tarkoitettu suoramyynti;

c) 

tuotanto, joka toimitetaan jalostettaviksi sellaisen sopimuksen perusteella, joka on allekirjoitettu ennen sadonkorjuun alkamista, paitsi jos sääntöjen soveltamisalan laajentaminen nimenomaisesti koskee tällaisia tuotteita;

d) 

asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisalaan kuuluvat luonnonmukaisen tuotannon tuottajat tai luonnonmukainen tuotanto.

70 artikla

Sääntöjen soveltamisalan laajentamisesta ja talousalueista ilmoittaminen

1.  

Kun jäsenvaltio antaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 164 artiklan 6 kohdan mukaisesti tiedoksi säännöt, jotka se on tehnyt pakollisiksi tietyn tuotteen ja talousalueen osalta, sen on välittömästi ilmoitettava komissiolle

a) 

talousalue, jolla kyseisiä säätöjä tullaan soveltamaan;

b) 

tuottajaorganisaatio, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä tai toimialakohtainen organisaatio, joka pyysi sääntöjen soveltamisalan laajentamista, ja tiedot, joista ilmenee asetuksen (EU) N:o 1308/2013 164 artiklan 3 kohdan noudattaminen;

c) 

jos sääntöjen soveltamisalan laajennusta pyytää tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä, kyseiseen organisaatioon tai yhteenliittymään kuuluvien tuottajien lukumäärä ja asianomaisen talousalueen tuottajien kokonaismäärä; näiden tietojen on koskettava tilannetta soveltamisalan laajentamispyynnön tekohetkellä;

d) 

jos sääntöjen soveltamisalan laajennusta pyytää tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä, talousalueen kokonaistuotanto ja kyseisen organisaation tai yhteenliittymän kaupan pitämä tuotanto viimeisimmältä vuodelta, jolta nämä tiedot ovat saatavilla;

e) 

päivämäärä, josta alkaen sääntöjä, joiden soveltamisalan laajentamista haetaan, on sovellettu asianomaiseen tuottajaorganisaatioon, tuottajaorganisaatioiden liittoon tai toimialakohtaiseen organisaatioon; ja

f) 

päivämäärä, josta alkaen soveltamisalan laajentaminen tulisi voimaan, ja laajentamisen kesto.

2.  
Jos jäsenvaltio on siinä tapauksessa, että toimialakohtaisen organisaation sääntöjen soveltamisalaa laajennetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 164 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, vahvistanut edustavuutta koskevia kansallisia sääntöjä, sen on ilmoitettava komissiolle kyseisistä säännöistä ja niiden perusteluista sekä toimitettava samalla varsinainen sääntöjen soveltamisalan laajentamista koskeva ilmoitus.
3.  
Ennen kuin komissio saattaa laajennetut säännöt julkisesti saataville, se tiedottaa säännöistä jäsenvaltioille sopivaksi katsomallaan tavalla.

71 artikla

Sääntöjen soveltamisalan laajentamisen kumoaminen

Komissio hyväksyy asetuksen (EU) N:o 1308/2013 175 artiklan d alakohdassa tarkoitetun päätöksen, jossa vaaditaan jäsenvaltiota kumoamaan sääntöjen soveltamisalan laajentaminen, josta jäsenvaltio on päättänyt mainitun asetuksen 164 artiklan 1 kohdan nojalla, jos komissio havaitsee, että

a) 

jäsenvaltion päätös estää kilpailua huomattavalla osalla sisämarkkinoita tai vaarantaa vapaan kaupan tai perussopimuksen 39 artiklan tavoitteet;

b) 

perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa sovelletaan sääntöihin, joiden soveltamisala on laajennettu muihin tuottajiin;

c) 

tämän luvun säännöksiä ei ole noudatettu.

Komission kyseisten sääntöjen osalta hyväksymää päätöstä sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona tällaisesta havainnosta ilmoitettiin asianomaiselle jäsenvaltiolle.

72 artikla

Korjuusopimuksen perusteella myytävien tuotteiden ostajat

1.  
Kun tuottajaorganisaatioon kuulumaton tuottaja myy tuotteita korjuusopimuksen perusteella, ostajaa pidetään tuotantoilmoitusta ja kaupan pitämistä koskevien sääntöjen noudattamiseksi kyseisten tuotteiden tuottajana.
2.  
Asianomainen jäsenvaltio voi päättää, että muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut säännöt voidaan tehdä sitoviksi ostajalle, kun tämä vastaa asianomaisen tuotannon hallinnoinnista.III OSASTO

KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA KÄYTÄVÄ KAUPPA TULOHINTAJÄRJESTELMÄ

73 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:

a) 

’erällä’ tavaraa, josta on esitetty vapaaseen liikkeeseen laskemista koskeva ilmoitus ja jossa on ainoastaan samaa alkuperää olevia, yhteen ainoaan CN-koodiin kuuluvia tavaroita; ja

b) 

’tuojalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 ( 8 ) 5 artiklan 15 kohdassa tarkoitettua ilmoittajaa.

74 artikla

Tuontituotteiden hintoja ja määriä koskevat ilmoitukset

1.  

Jäsenvaltion on jokaisen liitteessä VII olevassa A osassa esitetyn tuotteen ja ajanjakson osalta ilmoitettava komissiolle kunkin markkinapäivän ja alkuperän osalta viimeistään seuraavana työpäivänä kello 12.00 (Brysselin aikaa)

a) 

kolmansista maista tuotujen, jäsenvaltioiden tuontimarkkinoilla kaupan pidettyjen tuotteiden keskimääräiset edustavat hintanoteeraukset; ja

b) 

a alakohdassa tarkoitettuja hintanoteerauksia vastaavat kokonaismäärät.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tuontimarkkinoista, joita ne pitävät edustavina, ja sisällytettävä niihin Lontoo, Milano, Perpignan ja Rungis.

Jos ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut kokonaismäärät ovat vähemmän kuin 10 tonnia, vastaavia hintoja ei tarvitse ilmoittaa komissiolle.

2.  

Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut hinnat on kirjattava

a) 

kunkin liitteessä VII olevassa A osassa luetellun tuotteen osalta;

b) 

kaikkien saatavissa olevien lajikkeiden ja kokoluokkien osalta; ja

c) 

maahantuoja-/tukkukauppavaiheessa taikka tukku-/vähittäismyyntivaiheessa silloin, kun hintanoteerauksia maahantuoja-/tukkukauppavaiheessa ei ole käytettävissä.

Niistä vähennetään seuraavat määrät:

a) 

15 prosentin myyntimarginaali Lontoon, Milanon ja Rungisin kaupan keskusten osalta ja kahdeksan prosentin myyntimarginaali muiden kaupan keskusten osalta; ja

b) 

kuljetus- ja vakuutuskustannukset unionin tullialueella tapahtuvien kuljetusten osalta.

Jäsenvaltio voi toisen alakohdan mukaisesti vähennettävien kuljetus- ja vakuutuskustannusten osalta vahvistaa vähentämistä varten kiinteät määrät. Nämä kiinteät määrät sekä niiden laskentamenetelmät on annettava viipymättä tiedoksi komissiolle.

3.  

Tukku-/vähittäiskauppavaiheessa todetuista 2 kohdan mukaisista hintanoteerauksista vähennetään

a) 

määrä, joka vastaa yhdeksää prosenttia, tukkuliikkeen kaupallisen marginaalin huomioon ottamiseksi, ja

b) 

määrä, joka vastaa 0,7245:tä euroa sataa kilogrammaa kohden, käsittelykustannusten sekä myyntipaikkaverojen ja -kustannusten huomioon ottamiseksi.

4.  

Liitteessä VII olevassa A osassa lueteltujen tuotteiden, joihin sovelletaan kaupan pitämisen erityisvaatimuksia, osalta edustaviksi hinnoiksi katsotaan seuraavat:

a) 

silloin kun I luokan tuotteiden määrä edustaa vähintään 50:tä prosenttia kaupan pidetyistä kokonaismääristä, I luokan tuotteiden hinnat;

b) 

silloin kun I ja II luokan tuotteiden määrä edustaa vähintään 50:tä prosenttia kaupan pidetyistä kokonaismääristä, I ja II luokan tuotteiden hinnat;

c) 

silloin kun I luokan tuotteita ei ole saatavilla, II luokan tuotteiden hinnat, paitsi jos niihin päätetään soveltaa mukautuskerrointa, jos kyseisiä tuotteita ei tavallisesti pidetä kaupan I luokassa laatuominaisuuksiensa takia.

Ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettua mukautuskerrointa sovelletaan, kun on ensin vähennetty 2 kohdassa tarkoitetut määrät.

Sellaisten liitteessä VII olevassa A osassa lueteltujen tuotteiden osalta, joihin ei sovelleta kaupan pitämisen erityisvaatimuksia, edustaviksi katsotaan kaupan pitämisen yleisvaatimukset täyttävien tuotteiden hinnat.

75 artikla

Tulohintaperusta

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 181 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi kyseisessä artiklassa tarkoitetut hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotteet ovat tämän artiklan liitteessä VII lueteltuja tuotteita.
2.  
Kun liitteessä VII olevassa A osassa lueteltujen tuotteiden tullausarvo määritellään asetuksen (EU) N:o 952/2013 70 artiklassa tarkoitetun kauppa-arvon mukaisesti ja tullausarvo on tuotteiden liikkeeseen laskemista koskevan ilmoituksen tekohetkellä enemmän kuin 8 prosenttia suurempi kuin komission laskema kiinteä tuontiarvo, tuojan on asetettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 ( 9 ) 148 artiklassa tarkoitettu vakuus. Tällöin tämän asetuksen liitteessä VII olevassa A osassa lueteltujen tuotteiden tuontitullin määrä on yhtä suuri kuin tulli, jonka tuoja olisi maksanut, jos asianomaisen tuotteen luokittelu olisi tehty kyseisen kiinteän tuontiarvon perusteella.

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos kiinteä tuontiarvo on korkeampi kuin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ( 10 ) liitteessä I olevan kolmannen osan I jakson liitteessä 2 luetellut tulohinnat tai ilmoittaja pyytää, että vakuuden asettamisen sijasta tileihin kirjataan välittömästi se tullien määrä, joka tavaroista voidaan lopullisesti kantaa.

3.  
Kun liitteessä VII olevassa A osassa lueteltujen tuotteiden tullausarvo lasketaan asetuksen (EU) N:o 952/2013 74 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti, tullia vähennetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tuojan on tällöin asetettava vakuus, joka on yhtä suuri kuin tullit, jotka tuoja olisi maksanut, jos tuotteiden luokittelu olisi tehty kiinteän tuontiarvon perusteella.
4.  
Kaupintamyyntiin tuotavien tavaroiden tullausarvo on määritettävä suoraan asetuksen (EU) N:o 952/2013 74 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti, ja tätä tarkoitusta varten sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 38 artiklan mukaisesti laskettua kiinteää tuontiarvoa voimassa olevina soveltamisajanjaksoina.
5.  
Tuojalla on käytettävissään kyseisten tuotteiden myynnistä alkava yhden kuukauden määräaika – vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen hyväksymispäivämäärästä alkavan neljän kuukauden määräajan rajoissa – osoittaakseen, että erä on toimitettu ehdoin, jotka varmistavat asetuksen (EU) N:o 952/2013 70 artiklassa tarkoitettujen hintojen todenperäisyyden, tai määrittääkseen mainitun asetuksen 74 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tullausarvon.

Yhdenkin edellä mainitun määräajan noudattamatta jättäminen aiheuttaa asetetun vakuuden menettämisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan soveltamista.

Asetettu vakuus on vapautettava siltä osin, kuin todisteet toimitusta koskevien edellytysten noudattamisesta esitetään tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla. Muutoin vakuus menetetään tuontitullien maksuksi.

Osoittaakseen, että erä on toimitettu ensimmäisessä alakohdassa säädetyin edellytyksin, tuojan on laskun lisäksi annettava kaikki tarvittavat asiakirjat asiaankuuluvien tullitarkastusten tekemiseksi erän jokaisen tuotteen myynnistä ja myyntiin saattamisesta, mukaan lukien erän kuljetukseen, vakuutukseen, käsittelyyn ja varastointiin liittyvät asiakirjat.

Jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 3 artiklassa tarkoitetuissa kaupan pitämisen vaatimuksissa edellytetään, että hedelmien ja vihannesten lajike tai tyyppi merkitään pakkaukseen, erään sisältyvien hedelmien ja vihannesten lajike tai tyyppi on merkittävä kuljetusasiakirjoihin, kauppalaskuihin ja toimitusvahvistukseen.

6.  
Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi pidentää 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua neljän kuukauden määräaikaa enintään kolmella kuukaudella tuojan asianmukaisesti perustellusta hakemuksesta.

Jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toteavat tarkastuksen yhteydessä, etteivät tässä artiklassa säädetyt edellytykset täyty, niiden on perittävä maksettavaksi kuuluva tulli asetuksen (EU) N:o 952/2013 105 artiklan mukaisesti. Perittävän tai perittäväksi jäävän tullin määrää vahvistettaessa on otettava huomioon sille tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivästä perinnän suorittamispäivään kasvanut korko. Sovellettava korkokanta on kansallisessa lainsäädännössä perintätoimien osalta voimassa oleva korkokanta.IV OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET SEKÄ SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

76 artikla

Kansalliset seuraamukset

Rajoittamatta asetuksessa (EU) N:o 1306/2013, asetuksessa (EU) N:o 1308/2013, tässä asetuksessa tai täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/892 säädettyjen seuraamusten soveltamista jäsenvaltioiden on kansallisella tasolla sovellettava mainituissa asetuksissa vahvistettuihin vaatimuksiin liittyvien sääntöjenvastaisuuksien tapauksessa seuraamuksia, myös niiden tuottajaorganisaatioiden osalta, jotka eivät toteuta toimintaohjelmaa. Näiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, jotta unionin taloudelliset edut ovat asianmukaisesti suojatut.

77 artikla

Ilmoitukset

1.  

Jäsenvaltion on nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen tai elin vastaamaan ilmoitusvelvollisuuksista jokaisen seuraavan seikan osalta:

a) 

tuottajaryhmät, tuottajaorganisaatiot, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät ja toimialakohtaiset organisaatiot, kuten 54 artiklassa säädetään;

b) 

hedelmien ja vihannesten tuottajahinnat sisämarkkinoilla, kuten 55 artiklassa säädetään;

c) 

edustavilla tuontimarkkinoilla myytyjen kolmansista maista tuotujen tuotteiden hinnat ja määrät, kuten 74 artiklassa tarkoitetaan;

d) 

vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuontimäärät, kuten täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 39 artiklassa säädetään.

2.  
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi asianomaisen viranomaisen tai elimen nimeäminen ja yhteystiedot sekä kaikki näiden tietojen muutokset.

Luettelo nimetyistä viranomaisista tai elimistä sekä näiden nimet ja osoitteet asetetaan jäsenvaltioiden ja kansalaisten saataville tarkoituksenmukaisin menetelmin komission käyttöön ottamilla tietojärjestelmillä, kuten julkaisemalla tiedot internetissä.

3.  
Tässä asetuksessa ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/892 säädetyt ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 ( 11 ) mukaisesti.
4.  
Jos jäsenvaltio ei tee asetuksessa (EU) N:o 1308/2013, tässä asetuksessa tai täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/892 edellytettyä ilmoitusta tai ilmoitus on komission hallussa olevien objektiivisten tietojen perusteella virheellinen, komissio voi keskeyttää asetuksen (EU) N:o 1306/2013 17 artiklassa tarkoitetut kuukausimaksut hedelmä- ja vihannesalan osalta osittain tai kokonaan, kunnes ilmoitus tehdään asianmukaisesti.

78 artikla

Ylivoimaisesta esteestä ilmoittaminen

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 59 artiklan 7 kohdan ja 64 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamiseksi kaikista ylivoimaisista tapauksista on ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimittaen samalla kyseistä viranomaista tyydyttävät todisteet 30 työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona ylivoimainen este ilmeni.

79 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011 seuraavasti:

1) 

Poistetaan 2 artikla.

2) 

Poistetaan 19–35 artikla.

3) 

Poistetaan 50–148 artikla.

4) 

Poistetaan liitteet VI–XVIII.

80 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  

Rajoittamatta 34 artiklan soveltamista täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 543/2011 hyväksyttyyn toimintaohjelmaan voidaan tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän pyynnöstä soveltaa seuraavaa:

a) 

ohjelman toteuttamista voidaan jatkaa ohjelman loppuun saakka täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 mukaisilla edellytyksillä;

b) 

ohjelma voidaan muuttaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013, tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 vaatimusten mukaiseksi; tai

c) 

ohjelma voidaan korvata uudella toimintaohjelmalla, joka hyväksytään asetuksen (EU) N:o 1308/2013, tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 mukaisesti.

▼M3 —————

▼B

81 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut jalostetut tuotteetRyhmä

CN-koodi

Kuvaus

Hedelmämehut

ex  20 09

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (ei kuitenkaan alanimikkeiden 2009 61 ja 2009 69 viinirypälemehu ja rypäleen puristemehu, alanimikkeen ex 2009 80 banaanimehu eikä mehutiivisteet), myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät.

Mehutiivisteet ovat nimikkeen ex  20 09 hedelmämehuja, jotka on saatu poistamalla fysikaalisin keinoin vähintään 50 % vedestä, pakkauksissa, joiden nettopaino vähintään 200 kg.

Tomaattitiiviste

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Tomaattitiiviste, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 28 %, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 200 kg.

Jäädytetyt hedelmät ja vihannekset

ex  07 10

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), ei kuitenkaan alanimikkeen 0710 40 00 sokerimaissi, alanimikkeen 0710 80 10 oliivit eivätkä alanimikkeen 0710 80 59 Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät.

ex  08 11

Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät, ei kuitenkaan alanimikkeen ex 0811 90 95 jäädytetyt banaanit.

ex  20 04

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan alanimikkeen ex 2004 90 10 sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), alanimikkeen ex 2004 90 30 oliivit eivätkä alanimikkeen 2004 10 91 valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat.

Hedelmä- ja vihannessäilykkeet

ex  20 01

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, ei kuitenkaan:

— alanimikkeen 2001 90 20 Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja miedot paprikat

— alanimikkeen 2001 90 30 sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

— alanimikkeen 2001 90 40 jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

— alanimikkeen 2001 90 60 palmunsydämet

— alanimikkeen 2001 90 65 oliivit

— alanimikkeen ex 2001 90 97 viinilehdet, humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat.

ex  20 02

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit, ei kuitenkaan edellä kuvailtu alanimikkeiden ex 2002 90 31 ja ex 2002 90 91 tomaattitiiviste

ex  20 05

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan alanimikkeen 2005 70 oliivit, alanimikkeen 2005 80 00 sokerimaissi (Zea mays var. saccharata), alanimikkeen 2005 99 10 Capsicum-sukuiset hedelmät, muut kuin makeat ja miedot paprikat, eivätkä alanimikkeen 2005 20 10 valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat.

ex  20 08

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat, ei kuitenkaan:

— alanimikkeen 2008 11 10 maapähkinävoi

— muut alanimikkeen ex 2008 19 pähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, muualle kuulumattomat

— alanimikkeen 2008 91 00 palmunsydämet

— alanimikkeen 2008 99 85 maissi

— alanimikkeen 2008 99 91 jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

— alanimikkeen ex 2008 99 99 viinilehdet, humalanversot ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat

— alanimikkeiden ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 ja ex 2008 92 98 muulla tavalla valmistetut tai säilötyt banaanisekoitukset

— alanimikkeiden ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 ja ex 2008 99 99 muulla tavalla valmistetut tai säilötyt banaanit.

Sienisäilykkeet

2003 10

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt Agaricus-sukuiset sienet.

Väliaikaisesti suolaveteen säilötyt hedelmät

ex  08 12

Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti suolavedessä säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, ei kuitenkaan alanimikkeen ex 0812 90 98 väliaikaisesti säilötyt banaanit.

Kuivatut hedelmät

ex  08 13

0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Kuivatut hedelmät, nimikkeisiin 0801 –0806 kuulumattomat

Kuivatut viikunat

Kuivatut viinirypäleet

Muut pähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, muualle kuulumattomat, ei kuitenkaan trooppiset pähkinät ja niiden sekoitukset.

Muut hedelmä- ja vihannesjalosteet

 

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I olevassa X osassa luetellut hedelmä- ja vihannesjalosteet, muut kuin edellä olevissa luokissa luetellut tuotteet.

Jalostetut mausteyrtit

ex  09 10

ex  12 11

Kuivattu timjami

Basilika, sitruunamelissa, minttu, mäkimeirami (Origanum vulgare), rosmariini, salvia, kuivattu, myös pienitty, murskattu tai jauhettu.

Paprikajauhe

ex  09 04

Piper-sukuinen pippuri; kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, ei kuitenkaan alanimikkeen 0904 20 10 makeat tai miedot paprikat
LIITE II

Luettelo toimista ja menoista, jotka eivät ole tukikelpoisia 31 artiklan 1 kohdassa mainituissa toimintaohjelmissa

1. 

Yleiset tuotantokustannukset ja erityisesti seuraavien kustannukset: sienirihmastot, siemenet ja ei-monivuotiset kasvit (ei edes varmennetut); kasvinsuojelutuotteet (mukaan lukien integroituun torjuntaan käytettävä materiaali); lannoitteet ja muut tuotantopanokset; keräys- ja kuljetuskustannukset (sisäiset ja ulkoiset); varastointikustannukset; pakkaamiskustannukset (mukaan lukien pakkausten käyttö ja käsittely), myös osana uusia prosesseja; toimintakustannukset (erityisesti sähkö, polttoaine ja huolto).

2. 

Hallinto- ja henkilöstökustannukset, lukuun ottamatta toimintarahastojen ja -ohjelmien täytäntöönpanoon liittyviä menoja.

3. 

Muut kuin kriisinehkäisyyn ja -hallintaan liittyvät tulo- tai hintalisät.

4. 

Muut kuin II osaston III luvun 7 jaksossa tarkoitettuihin satovakuutustoimenpiteisiin liittyvät vakuutuskustannukset.

5. 

Ennen toimintaohjelman käynnistämistä toteutettuja toimia varten otettujen, muiden kuin 38 artiklassa tarkoitettujen lainojen takaisinmaksu.

6. 

Rakentamattoman maan hankinta siltä osin kuin se ylittää 10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista kokonaismenoista.

7. 

Toimintaohjelmaan liittymättömistä kokouksista ja koulutusohjelmista aiheutuvat kustannukset.

8. 

Tuottajaorganisaation jäsenten unionin ulkopuolella tuottamiin määriin liittyvät toimet tai kustannukset.

9. 

Toimet, jotka voivat vääristää kilpailua tuottajaorganisaation muun taloudellisen toiminnan kannalta.

10. 

Investoinnit kuljetusvälineisiin, joita tuottajaorganisaatio käyttää kaupan pitämiseen tai jakeluun.

11. 

Vuokrattujen hyödykkeiden käyttökustannukset.

12. 

Leasing-sopimuksiin liittyvät menot (verot, korko, vakuutusmaksut jne.) ja käyttökustannukset.

13. 

Tässä luettelossa tukeen kelpaamattomiksi mainittuihin toimiin tai menoihin liittyvät alihankinta- tai ulkoistamissopimukset.

14. 

Arvonlisävero, paitsi jos sitä ei kansallisen alv-lainsäädännön mukaan palauteta.

15. 

Kansalliset tai alueelliset verot tai veronluonteiset maksut.

16. 

Lainojen korot, paitsi jos suoritus tapahtuu muuna kuin takaisinmaksettavana suorana tukena.

17. 

Sijoitukset yritysten osakkuuksiin tai pääomaan, jos sijoitus on taloudellinen sijoitus.

18. 

Muiden osapuolten kuin tuottajaorganisaatioiden tai niiden jäsenten, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien tai niiden tuottajajäsenten tai 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa olevien tytäryritysten aiheuttamat kustannukset.

▼M3

19. 

Investoinnit tai samankaltaiset toimet, jotka toteutetaan muualla kuin tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän tai niiden tuottajajäsenten tai 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa olevien tytäryritysten tai tytäryhtiöketjun yksikön tiloilla ja/tai toimitiloissa.

▼M1

20. 

Tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän unionin ulkopuolelle ulkoistamat toimenpiteet, lukuun ottamatta unionin ulkopuolella täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 14 artiklan mukaisesti toteutettavaa menekinedistämistä.

▼M1

21. 

Vientiluotto, joka liittyy toimiin ja toimintoihin, joiden tarkoituksena on hedelmä- ja vihannesmarkkinoiden monipuolistaminen ja vahvistaminen kriisin estämiseksi tai kriisin aikana.

▼B
LIITE III

Ohjeellinen luettelo toimista ja menoista, jotka ovat tukikelpoisia 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa toimintaohjelmissa

1. 

Erityiskustannukset, jotka johtuvat seuraavista:

— 
toimenpiteet laadun parantamiseksi,
— 
luonnonmukainen kasvinsuojeluaineisto (kuten feromonit ja saalistajat) riippumatta siitä, käytetäänkö sitä luonnonmukaisessa, integroidussa vai tavanomaisessa tuotannossa,
— 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut ympäristötoimet,
— 
luonnonmukainen, integroitu tai kokeellinen tuotanto, mukaan lukien luonnonmukaisiin siemeniin ja taimiin liittyvät erityiskustannukset,
— 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 II osastossa tarkoitettujen vaatimusten, kasvien terveyttä koskevien sääntöjen ja jäämien enimmäistasojen noudattamisen varmistaminen.

Erityiskustannuksilla tarkoitetaan lisäkustannuksia, jotka lasketaan perinteisten kustannusten ja tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten välisenä erotuksena, ja tulonmenetyksiä, jotka aiheutuvat jostakin toimesta, lukuun ottamatta lisätuloja ja kustannussäästöjä.

▼M3

Jäsenvaltio voi vahvistaa jokaiselle ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulle tukikelpoisten kustannusten luokalle kiinteitä vakiomääriä, yksikkökustannustaulukoita tai kertasummia, jotta lisäkustannukset voidaan määrittää perinteisiin kustannuksiin verrattuna.

▼B

2. 

Toimintarahastojen ja -ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät hallinto- ja henkilöstökustannukset, joihin kuuluvat seuraavat:

a) 

toimintarahastoihin tai -ohjelmiin nimenomaisesti liittyvät yleiskustannukset, myös hallinto- ja henkilöstökustannukset, raportteihin ja arviointitutkimuksiin liittyvät kustannukset sekä kirjanpitoon ja tilienhoitoon liittyvät kustannukset; yleiskustannukset katetaan enintään 180 000 euroon saakka kiinteämääräisellä kertasummalla, joka vastaa enintään kahta prosenttia 33 artiklan mukaisesti hyväksytystä toimintarahastosta ja koostuu sekä unionin taloudellisesta tuesta että tuottajaorganisaation maksuosuudesta.

Kun kyseessä ovat hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien esittämät toimintaohjelmat, yleiskustannukset lasketaan laskemalla yhteen kunkin tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän ensimmäisessä alakohdassa säädetyt yleiskustannukset, joiden enimmäismäärä tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymää kohden on kuitenkin 1 250 000 euroa.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa rahoituksen todellisiin kustannuksiin, jolloin niiden on määriteltävä tukikelpoiset kustannukset;

b) 

henkilöstökustannukset (myös palkkoihin liittyvät pakolliset maksut, jos tuottajaorganisaatio, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä, 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa oleva tytäryritys tai, jäsenvaltion suostumuksella, tuottajaorganisaation jäsenenä oleva osuuskunta vastaa niistä suoraan), jotka johtuvat toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on:

i) 

laadun parantaminen tai säilyttäminen tai ympäristön suojeleminen;

ii) 

kaupan pitämisen tason parantaminen.

Kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpano vaatii erityisesti pätevää henkilöstöä. Jos tuottajaorganisaatio käyttää tällaisissa tapauksissa omaa henkilöstöään tai tuottajajäseniä, työhön käytetty aika on todistettava oikeaksi asiakirjoin.

Jos jäsenvaltio haluaa tarjota vaihtoehdon sille, että rahoitus rajoitettaisiin todellisiin kustannuksiin, sen on vahvistettava kaikkien tässä kohdassa tarkoitettujen tukikelpoisten henkilöstökustannusten osalta ennakolta ja asianmukaisesti perusteltuina kiinteämääräiset kertasummat tai yksikkökustannusten vakiotaulukot, joiden enimmäismäärä on 20 prosenttia hyväksytystä toimintarahastosta. Tätä prosenttiosuutta voidaan korottaa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Kyseisten kiinteämääräisten kertasummien hakemiseksi tuottajaorganisaatioiden on esitettävä todisteet toimen toteuttamisesta jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla;

c) 

tuottajaorganisaatioiden sulautumisesta aiheutuvat oikeudelliset kustannukset ja hallintokustannukset sekä ylikansallisten tuottajaorganisaatioiden tai ylikansallisten tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien perustamisesta aiheutuvat oikeudelliset kustannukset ja hallintokustannukset; tuottajaorganisaatioiden tältä osin teettämät toteutettavuustutkimukset ja pyytämät ehdotukset.

▼M3

3. 

Toimintaohjelmaan liittyvistä kokouksista ja koulutusohjelmista aiheutuvat kustannukset, myös osallistujien päivärahat ja matka- ja majoituskulut.

▼B

4. 

Seuraavien menekinedistäminen:

— 
tuottajaorganisaation, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän ja 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa olevan tytäryrityksen tuote-/tavaramerkit,
— 
yleisluonteiset menekinedistämistoimet ja laatumerkkien edistämistoimet,
— 
kustannukset, jotka liittyvät menekinedistämisviestien painamiseen ensimmäisen tai toisen luetelmakohdan mukaisiin pakkauksiin tai merkkeihin, sillä edellytyksellä, että tästä määrätään toimintaohjelmassa.

Maantieteelliset nimet sallitaan ainoastaan, jos

a) 

ne ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 ( 12 ) soveltamisalaan kuuluvia suojattuja alkuperänimityksiä tai suojattuja maantieteellisiä merkintöjä; tai

b) 

ne ovat toissijaisia suhteessa pääasialliseen viestiin kaikissa niissä tapauksissa, joissa a alakohtaa ei sovelleta.

Yleisluonteisiin menekinedistämistoimiin ja laatumerkkien edistämistoimiin liittyvässä menekinedistämisaineistossa on oltava Euroopan unionin tunnus (ainoastaan, jos kyseessä on visuaalinen media), ja siihen on sisällyttävä seuraava maininta: ”Euroopan unionin tuella rahoitettu kampanja”. Tuottajaorganisaatiot, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät ja tämän asetuksen 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa olevat tytäryritykset eivät saa käyttää tuote-/tavaramerkkiensä menekinedistämisessä Euroopan unionin tunnusta.

5. 

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 16 ja 17 artiklassa tarkoitetut ilmaisjakeluun liittyvät kuljetuksen, lajittelun ja pakkaamisen kustannukset.

6. 

Rakentamattoman maan hankinta, jos hankinta on tarpeen toimintaohjelmaan kuuluvan investoinnin suorittamiseksi, edellyttäen että se maksaa vähemmän kuin 10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista kokonaismenoista; asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa prosenttiosuus voi olla suurempi ympäristönsuojeluun liittyvien toimien osalta.

7. 

Laitteiden hankinta, mukaan lukien käytetyt laitteet edellyttäen, ettei niitä ole hankittu unionin tai kansallisella tuella hankintaa edeltäneiden seitsemän vuoden aikana.

8. 

Sisäiseen kuljetukseen tarkoitettuihin kuljetusvälineisiin tehtävät investoinnit, jos tuottajaorganisaatio antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle asianmukaiset todisteet siitä, että kuljetusvälinettä käytetään ainoastaan tuottajaorganisaation sisäiseen kuljetukseen; ja kylmäkuljetus- tai säätöilmakuljetuslaitteeseen liittyviin ajoneuvojen lisälaitteisiin tehtävät investoinnit.

9. 

Leasing-vuokraus tavaran nettomarkkina-arvon rajoissa, mukaan lukien sellaisten käytettyjen laitteiden leasing-vuokraus, jotka eivät ole saaneet unionin tai kansallista tukea leasing-vuokrausta edeltäneiden seitsemän vuoden aikana.

10. 

Laitteiden tai muiden tavaroiden vuokraus hankinnan vaihtoehtona taloudellisesti perustelluissa tapauksissa, jos jäsenvaltio hyväksyy vuokrauksen.

11. 

Sijoitukset yritysten osakkuuksiin tai pääomaan, jos sijoituksella edistetään suoraan toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista.

▼M1

12. 

Kustannukset, jotka liittyvät ohjaukseen osana toimintaohjelman kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteitä.

Tässä toimenpiteessä tukikelpoisia menoja ovat

a) 

ohjauksen järjestämis- ja toteuttamiskustannukset; ja

b) 

ohjaustoimenpiteiden tarjoajan matka- ja majoituskulut sekä päivärahat.

13. 

Kustannukset, jotka liittyvät kolmansien maiden kasvinsuojelupöytäkirjoja koskeviin neuvotteluihin sekä näiden kasvinsuojelupöytäkirjojen täytäntöönpanoon ja hallinnointiin unionin alueella, jos tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä vastaa kustannuksista osana asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuja kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteitä, kolmansien maiden menojen korvaamista lukuun ottamatta.

14. 

Kustannukset, jotka liittyvät täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 14 artiklassa tarkoitettuihin menekinedistämis- ja tiedotustoimenpiteisiin. Näissä toimenpiteissä tukikelpoisia kustannuksia ovat menekinedistämis- ja tiedotustapahtumien, pr-toiminta mukaan lukien, sekä menekinedistämis- ja tiedotuskampanjoiden järjestämiseen ja näihin osallistumiseen liittyvät kustannukset, myös silloin kun kyseessä on osallistuminen kansallisesti tai Euroopan tasolla merkittäviin tapahtumiin, messuihin ja näyttelyihin. Teknisen avun palveluihin liittyvät kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne ovat tarpeen näiden tapahtumien tai menekinedistämis- ja tiedotuskampanjoiden järjestämiseksi tai näihin osallistumiseksi.

▼B
LIITE IV

45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut markkinoiltapoistoille myönnettävän tuen enimmäismäärätTuote

Enimmäistuki (EUR/100 kg)

Ilmaisjakelu

Muu käyttötarkoitus

Kukkakaalit

21,05

15,79

Tomaatit (1.6.–31.10.)

7,25

7,25

Tomaatit (1.11.–31.5.)

33,96

25,48

Omenat

24,16

18,11

Rypäleet

53,52

40,14

Aprikoosit

64,18

48,14

Nektariinit

37,82

28,37

Persikat

37,32

27,99

Päärynät

33,96

25,47

Munakoisot

31,2

23,41

Melonit

48,1

36,07

Vesimelonit

9,76

7,31

Appelsiinit

21,00

21,00

Mandariinit

25,82

19,50

Klementiinit

32,38

24,28

Satsumat

25,56

19,50

Sitruunat

29,98

22,48

▼M1
LIITE V

54 artiklan b alakohdassa tarkoitettuun jäsenvaltion vuosiraporttiin sisällytettävät tiedot

Kaikkien tietojen on liityttävä siihen kalenterivuoteen, jota raportti koskee, ja niiden on katettava kyseisen vuoden osalta toteutettuja tarkastuksia ja sovellettuja hallinnollisia seuraamuksia koskevat tiedot. Kun kyseessä ovat vuoden aikana vaihtelevat tiedot, vuosiraportin on kuvastettava tilannetta raportointivuoden 31 päivänä joulukuuta.

A OSA – TIEDOT MARKKINOIDEN HALLINTAAN

1. Hallinnolliset tiedot:

a) 

muutokset kansalliseen lainsäädäntöön, joka on annettu asetuksen (EU) N:o 1308/2013 I osaston II luvun 3 jakson ja II osaston III luvun 1, 2 ja 3 jakson täytäntöönpanemiseksi;

b) 

toimintaohjelmiin sovellettavan, kestävien toimintaohjelmien kansallisen strategian muutokset.

2. Tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiä, tuottajaorganisaatioiden ylikansallisia yhteenliittymiä ja tuottajaryhmiä koskevat tiedot:

a) 

niiden tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien, tuottajaorganisaatioiden ylikansallisten yhteenliittymien ja tuottajaryhmien kokonaismäärä, jotka ovat hyväksyttyjä tai joiden hyväksyntä on keskeytetty. Lisäksi:

i) 

tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien osalta: jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden lukumäärä;

ii) 

tuottajaorganisaatioiden ylikansallisten yhteenliittymien osalta: jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden lukumäärä ja jäsenvaltiot, joissa näiden jäsenten kotipaikat ovat;

b) 

niiden tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien, tuottajaorganisaatioiden ylikansallisten yhteenliittymien ja tuottajaryhmien kokonaismäärä, joiden hyväksyntä on peruutettu. Lisäksi tuottajaorganisaatioiden ylikansallisten yhteenliittymien osalta: jäseninä olevien organisaatioiden lukumäärä ja jäsenvaltiot, joissa näiden jäsenten kotipaikat ovat;

c) 

organisaatioiden yhteensulautumien kokonaismäärä (erikseen kokonaismäärä, uusien organisaatioiden määrä ja uudet tunnistenumerot);

d) 

jäsenten lukumäärä (kokonaismäärä ja erikseen oikeushenkilöt, luonnolliset henkilöt sekä hedelmien ja vihannesten tuottajat);

e) 

organisaatioiden / ryhmien, joilla on toimintaohjelma tai hyväksymissuunnitelma, kokonaismäärä (erikseen hyväksytyt, ne, joiden hyväksyntä on peruutettu, ja yhteensulautuneet);

f) 

tuoretuotteiden markkinoille tarkoitettujen tuotteiden tuotannon osuus (arvona ja määränä);

g) 

jalostettaviksi tarkoitettujen tuotteiden tuotannon osuus (arvona ja määränä);

h) 

hedelmien ja vihannesten tuotantoala.

3. Menoihin liittyvät tiedot:

a) 

tuottajaorganisaatioihin, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiin ja tuottajaorganisaatioiden ylikansallisiin yhteenliittymiin liittyvät menot (erikseen toimintarahasto, lopullinen toimintarahasto ja kansallinen taloudellinen tuki);

b) 

tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja tuottajaorganisaatioiden ylikansallisten yhteenliittymien toimintaohjelmista tosiasiallisesti aiheutuneet menot yhteensä (erikseen toimet ja toimenpiteet yhdistettyinä niiden tavoitteisiin);

c) 

tuottajaryhmille tosiasiallisesti aiheutuneet menot yhteensä;

d) 

tuoteluokkien mukaan eritellyt markkinoiltapoistot (määrä, kokonaismenot, EU:n taloudellisen tuen määrä ja käyttötarkoitukset (ilmaisjakelu, kompostointi, jalostusteollisuus ja muut)).

4. Toimintaohjelmien ja hyväksymissuunnitelmien seurantaan liittyvät tiedot:

a) 

tuottajaorganisaatioita, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiä ja tuottajaorganisaatioiden ylikansallisia yhteenliittymiä koskevat indikaattorit (erikseen toimet ja toimenpiteet yhdistettyinä niiden tavoitteisiin);

b) 

tuottajaryhmiä koskevat indikaattorit.

B OSA – TIEDOT TILIEN TARKASTAMISEKSI JA HYVÄKSYMISEKSI

Tiedot tarkastuksista ja hallinnollisista seuraamuksista:

a) 

jäsenvaltion tekemät tarkastukset: tiedot tarkastetuista tahoista ja tarkastuspäivistä;

b) 

tarkastusasteet;

c) 

tarkastusten tulokset;

d) 

sovelletut hallinnolliset seuraamukset.

▼M3
LIITE VI

55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hintailmoituksetTuote

Tuotetyyppi/lajike

Tarjontamuoto/kokoluokka

Edustavat markkinat

Tomaatit

Pyöreät

Koko 47–102 mm, irtotavarana, 5 tai 6 kg:n pakkauksissa

Belgia

Bulgaria

Saksa

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Unkari

Alankomaat

Puola

Portugali

Romania

Terttutomaatit

Kaikenlaiset tertut, mutta vain jos yksittäisten tomaattien keskikoko on 47 mm tai yli 47 mm, 5 tai 6 kg:n pakkauksissa

Erikoistomaatit/Kirsikkatomaatit

Irto- tai terttutomaatit, erikoistomaatit, mutta vain jos yksittäisten tomaattien keskikoko on alle 47 mm (kirsikkatomaattien alle 40 mm), noin 250–500 g:n pakkauksissa

Aprikoosit

Kaikki tyypit ja lajikkeet

Koko 45–50 mm

Noin 6–10 kg:n laatikot tai pakkaukset

Bulgaria

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Unkari

Nektariinit

Valkoinen malto

Koko A/B

Noin 6–10 kg:n laatikot tai pakkaukset

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Keltainen malto

Koko A/B

Noin 6–10 kg:n laatikot tai pakkaukset

Persikat

Valkoinen malto

Koko A/B

Noin 6–10 kg:n laatikot tai pakkaukset

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Unkari

Portugali

Keltainen malto

Koko A/B

Noin 6–10 kg:n laatikot tai pakkaukset

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

Kaikki tyypit ja lajikkeet, siemenelliset

Yhden kg:n laatikot tai pakkaukset

Yhden kg:n laatikot tai pakkaukset

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Unkari

Portugali

Kaikki tyypit ja lajikkeet, siemenettömät

Päärynät

Blanquilla

Kokoluokka 55/60, noin 5–10 kg:n pakkaukset

Belgia

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Unkari

Alankomaat

Puola

Portugali

Conference

Kokoluokka 60/65+, noin 5–10 kg:n pakkaukset

Williams

Kokoluokka 65+/75+, noin 5–10 kg:n pakkaukset

Rocha

Abbé Fétel

Kokoluokka 70/75, noin 5–10 kg:n pakkaukset

Kaiser

Doyenné du Comice

Kokoluokka 75/90, noin 5–10 kg:n pakkaukset

Omenat

Braeburn

Kokoluokka 65/80, noin 5–20 kg:n pakkaukset

Belgia

Tšekki

Saksa

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Unkari

Alankomaat

Itävalta

Puola

Portugali

Romania

Cox orange

Elstar

Gala

Golden delicious

Jonagold (tai Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious ja muut punaiset lajikkeet

Boskoop

Satsumat

Kaikki lajikkeet

Kokoluokat 1-X-3, noin 10–20 kg:n pakkaukset

Espanja

Sitruunat

Kaikki lajikkeet

Kokoluokat 3–4, noin 10–20 kg:n pakkaukset

Kreikka

Espanja

Italia

Klementiinit

Kaikki lajikkeet

Kokoluokat 1-X-3, noin 10–20 kg:n pakkaukset

Kreikka

Espanja

Italia

Mandariinit

Kaikki lajikkeet

Kokoluokat 1–2, noin 10–20 kg:n pakkaukset

Kreikka

Espanja

Italia

Portugali

Appelsiinit

Salustiana

Navelinas

Navelate

Kokoluokka 3–6, noin 10–20 kg:n pakkaukset

Kreikka

Espanja

Italia

Portugali

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Kukkakaalit

Kaikki tyypit ja lajikkeet

Koko 16–20 cm

Saksa

Espanja

Ranska

Italia

Puola

Munakoisot

Kaikki tyypit ja lajikkeet

Koko 40+/70+

Espanja

Italia

Romania

Vesimelonit

Kaikki tyypit ja lajikkeet

Edustavien markkinoiden tavanomaiset vaatimukset

Kreikka

Espanja

Italia

Unkari

Romania

Melonit

Kaikki tyypit ja lajikkeet

Edustavien markkinoiden tavanomaiset vaatimukset

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

▼B
LIITE VII

Luettelo tuotteista iii osastossa säädettyä tulohintajärjestelmää varten

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Asetuksen III osastossa säädettyjen järjestelyjen soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin CN-koodit ovat tämän asetuksen antamishetkellä. Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, lisätullien soveltamisala määräytyy CN-koodin ja tavaran kuvauksen sekä vastaavan soveltamisjakson perusteella.

A OSACN-koodi

Kuvaus

Soveltamisjakso

ex 0702 00 00

Tomaatit

1.1.–31.12.

ex 0707 00 05

Kurkut (1)

1.1.–31.12.

ex 0709 90 80

Latva-artisokat

1.11.–30.6.

0709 90 70

Kesäkurpitsat

1.1.–31.12.

ex 0805 10 20

Makeat appelsiinit, tuoreet

1.12.–31.5.

ex 0805 20 10

Klementiinit

1. päivästä marraskuuta helmikuun loppuun

ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

1. päivästä marraskuuta helmikuun loppuun

ex 0805 50 10

Sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)

1.6.–31.5.

ex 0806 10 10

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

21.7.–20.11.

ex 0808 10 80

Omenat

1.7.–30.6.

ex 0808 20 50

Päärynät

1.7.–30.4.

ex 0809 10 00

Aprikoosit

1.6.–31.7.

ex 0809 20 95

Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)

21.5.–10.8.

ex 0809 30 10 ex 0809 30 90

Persikat, myös nektariinit

11.6.–30.9.

ex 0809 40 05

Luumut

11.6.–30.9.

B OSACN-koodi

Kuvaus

Soveltamisjakso

ex 0707 00 05

Jalostukseen tarkoitetut kurkut

1.5.–31.10.

ex 0809 20 05

Hapankirsikat (Prunus cerasus)

21.5.–10.8.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

( 2 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

( 3 ) Komission asetus (EU) N:o 702/2014, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 193, 1.7.2014, s. 1).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1144/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 kumoamisesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 56).

( 5 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

( 6 ) Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

( 7 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 138/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, maatalouden taloustileistä yhteisössä (EUVL L 33, 5.2.2004, s. 1).

( 8 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

( 9 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

( 10 ) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

( 11 ) Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3).

( 12 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

Top