EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017D1775-20240106

Consolidated text: Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1775, annettu 28 päivänä syyskuuta 2017, Malin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/2024-01-06

02017D1775 — FI — 06.01.2024 — 012.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2017/1775,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2017,

Malin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 251 29.9.2017, s. 23)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2019/29, annettu 9 päivänä tammikuuta 2019,

  L 8

30

10.1.2019

 M2

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2019/1216, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2019,

  L 192

26

18.7.2019

 M3

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2020/9, annettu 7 päivänä tammikuuta 2020,

  L 4I

7

8.1.2020

 M4

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2020/118, annettu 27 päivänä tammikuuta 2020,

  L 22

55

28.1.2020

►M5

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/2208, annettu 13 päivänä joulukuuta 2021,

  L 446

44

14.12.2021

 M6

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/157, annettu 4 päivänä helmikuuta 2022,

  L 25I

7

4.2.2022

 M7

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2022/2187, annettu 8 päivänä marraskuuta 2022,

  L 288

82

9.11.2022

►M8

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/2440, annettu 12 päivänä joulukuuta 2022,

  L 319

68

13.12.2022

►M9

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/431, annettu 25 päivänä helmikuuta 2023,

  L 59I

434

25.2.2023

►M10

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/726, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2023,

  L 94

48

3.4.2023

►M11

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/2799, annettu 11 päivänä joulukuuta 2023,

  L 2799

1

12.12.2023

►M12

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2024/215, annettu 4 päivänä tammikuuta 2024,

  L 215

1

5.1.2024


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 047I, 20.2.2020, s.  9 (2020/118)
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2017/1775,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2017,

Malin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä1 artikla

1.  

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen sellaisten henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueellaan, jotka pakotekomitea on nimennyt seuraavista syistä: vastuu Malin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista taikka suora tai välillinen myötävaikuttaminen tai osallistuminen tällaisiin toimiin tai politiikkoihin:

a) 

ryhtyminen vihollisuuksiin rauhasta ja sovinnosta Malissa tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, vastaisesti;

b) 

toimet, jotka estävät tai pitkällä aikavälillä estävät taikka uhkaavat sopimuksen toteuttamista;

c) 

toimiminen a ja b alakohdassa määriteltyjen henkilöiden tai yhteisöjen hyväksi, puolesta tai johdolla taikka niiden tukeminen tai rahoittaminen muilla tavoin, mukaan lukien tuotoilla, jotka on saatu järjestäytyneestä rikollisuudesta, mukaan lukien Malista peräisin olevien tai sen kautta kulkevien huumausaineiden tai niiden lähtöaineiden tuotanto ja laiton kauppa, ihmiskauppa ja muuttajien salakuljetus, aseiden salakuljetus ja laiton kauppa sekä kulttuuriomaisuuden laiton kauppa;

d) 

osallistuminen sellaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen, joiden kohteena ovat:

i) 

sopimuksessa mainitut eri tahot, kuten paikalliset, alueelliset ja valtion elimet, yhteiset partiot sekä Malin turvallisuus- ja puolustusjoukot;

ii) 

YK:n Malissa toteutettavan vakautusoperaation (MINUSMA) rauhanturvaajat sekä muu YK:n henkilöstö ja avustava henkilöstö, mukaan lukien asiantuntijaryhmän jäsenet;

iii) 

kansainväliset turvallisuusjoukot, mukaan lukien G5 Sahel -maiden yhteiset joukot (FC-G5S), Euroopan unionin operaatiot ja ranskalaiset joukot;

e) 

toimet, joilla estetään humanitaarisen avun toimittamista Maliin taikka humanitaarisen avun saantia tai jakelua Malissa;

f) 

sellaisten toimien suunnittelu, johtaminen tai toteuttaminen Malissa, jotka rikkovat sovellettavaa kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä tai kansainvälistä humanitaarista oikeutta tai jotka ovat ihmisoikeusloukkauksia tai -rikkomuksia, mukaan lukien siviileihin, myös naisiin ja lapsiin, kohdistuneet iskut keinoina väkivalta (tappo, vammauttaminen, kidutus tai raiskaus tai muu seksuaalinen väkivalta mukaan luettuina), kaappaaminen, tahdonvastainen katoaminen tai pakkosiirto taikka iskut kouluihin, sairaaloihin, uskonnon harjoittamiseen käytettyihin tiloihin tai paikkoihin, joista siviiliväestö on hakenut suojaa;

g) 

lasten käyttäminen aseellisissa ryhmissä tai joukoissa tai lasten värvääminen niihin sovellettavan kansainvälisen oikeuden vastaisesti Malin aseellisen konfliktin yhteydessä;

h) 

toimet, joilla tietoisesti helpotetaan luetteloon merkityn henkilön matkustamista matkustusrajoitusten vastaisesti.

Tässä kohdassa tarkoitetut nimetyt henkilöt on lueteltu ►M5  liitteessä I ◄ .

2.  
Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.
3.  
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos maahantulo tai kauttakulku on tarpeen oikeusprosessin päätökseen saattamiseksi.
4.  

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea päättää tapauskohtaisesti, että

a) 

maahantulo tai kauttakulku on perusteltua humanitaarisista syistä, uskontoon liittyvät velvoitteet mukaan lukien;

b) 

poikkeus edistäisi tavoitteita rauhan ja kansallisen sovinnon toteutumisesta Malissa ja vakauden saavuttamisesta alueella.

5.  
Tapauksissa, joissa jäsenvaltio 3 tai 4 kohdan nojalla sallii ►M5  liitteessä I ◄ lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joille se on myönnetty.

▼M5

1 a artikla

1.  

Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet estääkseen sellaisten luonnollisten henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta,

a) 

jotka ovat suoraan tai välillisesti vastuussa Malin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista, kuten 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimista tai politiikoista, tai myötävaikuttaneet taikka osallistuneet niihin suoraan tai välillisesti;

b) 

jotka estävät Malin poliittisen siirtymän menestyksekkään toteuttamisen tai vaikeuttavat sitä, muun muassa estämällä vaalien järjestämisen tai vallan siirtämisen vaaleilla valituille viranomaisille tai vaikeuttamalla sitä; tai

c) 

jotka ovat lähellä a tai b alakohdassa tarkoitettuja luonnollisia henkilöitä.

Tässä kohdassa tarkoitetut nimetyt henkilöt on lueteltu liitteessä II.

2.  
Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.
3.  

Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jäsenvaltiota sitoo kansainvälisen oikeuden mukainen velvoite, nimittäin

a) 

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b) 

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen suojeluksessa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c) 

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d) 

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.  
Edellä oleva 3 kohta koskee myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.
5.  
Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.
6.  
Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin tai unionin järjestämiin tai isännöimiin kokouksiin taikka Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimiin kokouksiin, joissa käydään rajoittavien toimenpiteiden poliittisia tavoitteita välittömästi tukevaa poliittista vuoropuhelua.
7.  
Jäsenvaltiot voivat myös myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä, jos maahantulo tai kauttakulku on tarpeen oikeusprosessin päätökseen saattamiseksi.
8.  
Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi jäsenvaltio esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi jäsenvaltio esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.
9.  
Jos jäsenvaltio 3, 4, 6 tai 7 kohdan nojalla sallii liitteessä II lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se myönnetään, ja niihin henkilöihin, joita se suoraan koskee.

▼B

2 artikla

1.  

Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka ovat suoraan tai välillisesti sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa, jotka pakotekomitea on nimennyt seuraavista syistä: vastuu Malin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista taikka suora tai välillinen myötävaikuttaminen tai osallistuminen tällaisiin toimiin tai politiikkoihin:

a) 

ryhtyminen vihollisuuksiin sopimuksen vastaisesti;

b) 

toimet, jotka estävät tai pitkällä aikavälillä estävät taikka uhkaavat sopimuksen toteuttamista;

c) 

toimiminen a ja b alakohdassa määriteltyjen henkilöiden tai yhteisöjen hyväksi, puolesta tai johdolla taikka niiden tukeminen tai rahoittaminen muilla tavoin, mukaan lukien tuotoilla, jotka on saatu järjestäytyneestä rikollisuudesta, mukaan lukien Malista peräisin olevien tai sen kautta kulkevien huumausaineiden tai niiden lähtöaineiden tuotanto ja laiton kauppa, ihmiskauppa ja muuttajien salakuljetus, aseiden salakuljetus ja laiton kauppa sekä kulttuuriomaisuuden laiton kauppa;

d) 

osallistuminen sellaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen, joiden kohteena ovat:

i) 

sopimuksessa mainitut eri tahot, kuten paikalliset, alueelliset ja valtion elimet, yhteiset partiot sekä Malin turvallisuus- ja puolustusjoukot;

ii) 

MINUSMAn rauhanturvaajat sekä muu YK:n henkilöstö ja avustava henkilöstö, mukaan lukien asiantuntijaryhmän jäsenet;

iii) 

kansainväliset turvallisuusjoukot, mukaan lukien FC-G5S, Euroopan unionin operaatiot ja ranskalaiset joukot;

e) 

toimet, joilla estetään humanitaarisen avun toimittamista Maliin taikka humanitaarisen avun saantia tai jakelua Malissa;

f) 

sellaisten toimien suunnittelu, johtaminen tai toteuttaminen Malissa, jotka rikkovat sovellettavaa kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä tai kansainvälistä humanitaarista oikeutta tai jotka ovat ihmisoikeusloukkauksia tai -rikkomuksia, mukaan lukien siviileihin, myös naisiin ja lapsiin, kohdistuneet iskut keinoina väkivalta (tappo, vammauttaminen, kidutus tai raiskaus tai muu seksuaalinen väkivalta mukaan luettuina), kaappaaminen, tahdonvastainen katoaminen tai pakkosiirto taikka iskut kouluihin, sairaaloihin, uskonnon harjoittamiseen käytettyihin tiloihin tai paikkoihin, joista siviiliväestö on hakenut suojaa;

g) 

lasten käyttäminen aseellisissa ryhmissä tai joukoissa tai lasten värvääminen niihin sovellettavan kansainvälisen oikeuden vastaisesti Malin aseellisen konfliktin yhteydessä;

h) 

toimet, joilla tietoisesti helpotetaan luetteloon merkityn henkilön matkustamista matkustusrajoitusten vastaisesti;

tai jotka kuuluvat henkilöille tai yhteisöille, jotka toimivat tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen lukuun tai johdolla, tai jotka kuuluvat tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille.

Tässä kohdassa tarkoitetut nimetyt henkilöt ja yhteisöt on lueteltu ►M5  liitteeseen I ◄ .

2.  
Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa ►M5  liitteeseen I ◄ lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäväksi.
3.  

Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisiin varoihin ja taloudellisiin resursseihin, joiden osalta asianomainen jäsenvaltio on päättänyt, että ne

a) 

ovat välttämättömiä perusluonteisten menojen kattamiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) 

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

c) 

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

sen jälkeen kun asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia tarvittaessa pääsyn tällaisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin eikä pakotekomitea tee asiasta kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa tällaisesta ilmoituksesta.

4.  

Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisiin toimenpiteisiin sellaisiin varoihin ja taloudellisiin resursseihin, joiden osalta asianomainen jäsenvaltio on päättänyt, että ne

a) 

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen että jäsenvaltio on ilmoittanut tällaisesta päätöksestä pakotekomitealle ja pakotekomitea on hyväksynyt asian;

b) 

ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden perustaman panttioikeuden tai antaman ratkaisun kohteena, jolloin varoja ja taloudellisia resursseja voidaan käyttää kyseisen panttioikeuden tai ratkaisun täyttämiseksi, edellyttäen, että panttioikeus on perustettu tai ratkaisu annettu ennen sitä päivää, jona henkilö tai yhteisö on sisällytetty ►M5  liitteessä I ◄ , ja että panttioikeus tai ratkaisu ei hyödytä 1 kohdassa tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä ja että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai ratkaisusta pakotekomitealle.

5.  
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea päättää tapauskohtaisesti, että poikkeus edistäisi tavoitteita rauhan ja kansallisen sovinnon toteutumisesta Malissa ja vakauden saavuttamisesta alueella.
6.  
Edellä oleva 1 kohta ei estä nimettyä henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen kyseisen henkilön tai yhteisön sisällyttämistä luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja, ja asianomainen jäsenvaltio on kymmenen työpäivää ennen asiaa koskevan luvan antamista ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan suorittaa tai vastaanottaa tällaisia maksuja tai sallia tarvittaessa varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tätä varten.
7.  

Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) 

näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot; tai

b) 

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien nämä tilit ovat kuuluneet tässä päätöksessä säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden piiriin;

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

▼M10

8.  

Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien toimittamiseen, käsittelyyn ja maksamiseen taikka sellaisten tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen, jotka ovat tarpeen humanitaarisen avun oikea-aikaisen toimittamisen varmistamiseksi tai ihmisten perustarpeita tukevien muiden toimien tukemiseksi silloin, kun tällaista apua antavat tai muita toimia toteuttavat seuraavat tahot:

a) 

Yhdistyneet kansakunnat, mukaan lukien sen ohjelmat, rahastot ja muut elimet sekä sen erityisjärjestöt ja niihin liittyvät järjestöt;

b) 

kansainväliset järjestöt;

c) 

humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, ja kyseisten humanitaaristen järjestöjen jäsenet;

d) 

kahden- tai monenvälisesti rahoitetut valtioista riippumattomat järjestöt, jotka osallistuvat Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen avun suunnitelmiin, pakolaisia koskeviin toimintasuunnitelmiin, muihin Yhdistyneiden kansakuntien vetoomuksiin tai Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen avun koordinointitoimiston (OCHA) koordinoimiin humanitaarisiin klustereihin;

e) 

a–d alakohdassa mainittujen tahojen työntekijät, avustuksensaajat, alajärjestöt tai täytäntöönpanokumppanit silloin ja siinä määrin kuin ne toimivat kyseisissä tehtävissä; tai

f) 

pakotekomitean määrittelemät muut asianmukaiset toimijat.

▼M5

2 a artikla

1.  

Jäädytetään kaikki sellaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten suorassa tai välillisessä omistuksessa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit,

a) 

jotka ovat suoraan tai välillisesti vastuussa Malin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista, kuten 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimista tai politiikoista, tai myötävaikuttaneet taikka osallistuneet niihin suoraan tai välillisesti;

b) 

jotka estävät Malin poliittisen siirtymän menestyksekkään toteuttamisen tai vaikeuttavat sitä, muun muassa estämällä vaalien järjestämisen tai vallan siirtämisen vaaleilla valituille viranomaisille tai vaikeuttamalla sitä; tai

c) 

jotka ovat lähellä a tai b alakohdassa tarkoitettuja luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä.

Tässä kohdassa tarkoitetut nimetyt luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet on lueteltu liitteessä II.

2.  
Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä II lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.
3.  

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että asianomaiset varat tai taloudelliset resurssit

a) 

ovat tarpeen liitteessä II lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä tällaisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä tai sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista tai julkisten palvelujen käytöstä;

b) 

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja kyseisistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) 

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d) 

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai

e) 

maksetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

4.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä II olevaan luetteloon, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b) 

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai tällaisessa päätöksessä vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c) 

päätöstä ei ole annettu liitteessä II luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d) 

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

5.  
Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä II lueteltua luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä suorittamasta maksua, joka johtuu sopimuksesta, joka on tehty, tai velvoitteesta, joka on syntynyt ennen sitä päivää, jolloin tällainen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty kyseiseen luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.
6.  

Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) 

kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b) 

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien kyseisiin tileihin on sovellettu 1 ja 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä; tai

c) 

unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden päätösten perusteella suoritettavat maksut;

edellyttäen, että tällaisiin korkoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

▼M10

7.  
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että tällaisia varoja tai taloudellisia resursseja tarvitaan humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten avun toimittaminen tai avun toimittamisen helpottamisen, mukaan lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet, tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu tai evakuointien suorittaminen Malista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 kohdan soveltamista. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

▼M10

8.  

Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien toimittamiseen, käsittelyyn ja maksamiseen taikka sellaisten tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen, jotka ovat tarpeen humanitaarisen avun oikea-aikaisen toimittamisen varmistamiseksi tai ihmisten perustarpeita tukevien muiden toimien tukemiseksi silloin, kun tällaista apua antavat tai muita toimia toteuttavat seuraavat tahot:

a) 

Yhdistyneet kansakunnat, mukaan lukien sen ohjelmat, rahastot ja muut elimet sekä sen erityisjärjestöt ja niihin liittyvät järjestöt;

b) 

kansainväliset järjestöt;

c) 

humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, ja kyseisten humanitaaristen järjestöjen jäsenet;

d) 

kahden- tai monenvälisesti rahoitetut valtioista riippumattomat järjestöt, jotka osallistuvat Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen avun suunnitelmiin, pakolaisia koskeviin toimintasuunnitelmiin, muihin Yhdistyneiden kansakuntien vetoomuksiin tai Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen avun koordinointitoimiston (OCHA) koordinoimiin humanitaarisiin klustereihin;

e) 

a–d alakohdassa mainittujen tahojen työntekijät, avustuksensaajat, alajärjestöt tai täytäntöönpanokumppanit silloin ja siinä määrin kuin ne toimivat kyseisissä tehtävissä; tai

f) 

neuvoston määrittelemät muut asianmukaiset toimijat.

▼M5

3 artikla

1.  
Neuvosto laatii liitteessä I olevan luettelon ja muuttaa sitä turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten mukaisesti.
2.  
Neuvosto laatii liitteessä II olevan luettelon ja muuttaa sitä jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta ja tehden ratkaisunsa yksimielisesti.

4 artikla

1.  
Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea nimeää henkilön tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen henkilön tai yhteisön liitteeseen I. Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien luetteloon merkitsemisen perusteet, tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.
2.  
Neuvosto antaa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen, mukaan lukien luetteloon merkitsemisen perusteet, tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.
3.  
Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

5 artikla

1.  
Liite I sisältää henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, sellaisina kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.
2.  
Liite I sisältää myös sellaiset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.
3.  
Liitteessä II esitetään siinä mainittujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon merkitsemisen perusteet.
4.  
Liite II sisältää myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet ja peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisteröintinumero ja toimipaikka.

▼M5

5 a artikla

1.  

Neuvosto ja korkea edustaja käsittelevät henkilötietoja suorittaakseen tämän päätöksen mukaiset tehtävänsä, erityisesti:

a) 

neuvosto valmistellakseen ja tehdäkseen muutoksia liitteisiin I ja II;

b) 

korkea edustaja valmistellakseen muutoksia liitteisiin I ja II.

2.  
Neuvosto ja korkea edustaja voivat tarvittaessa käsitellä luettelossa olevien luonnollisten henkilöiden tekemiin rikoksiin ja heille annettuihin tuomioihin tai heitä koskeviin turvatoimenpiteisiin liittyviä asiaankuuluvia tietoja vain siinä määrin kuin tällainen käsittely on tarpeen liitteiden I ja II laatimista varten.
3.  
Tämän päätöksen soveltamiseksi neuvosto ja korkea edustaja nimetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 ( 1 ) 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuiksi rekisterinpitäjiksi, jotta voidaan varmistaa, että asianomaiset luonnolliset henkilöt voivat käyttää kyseisessä asetuksessa säädettyjä oikeuksiaan.

5 b artikla

Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän päätöksen nojalla, mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten hyvitysvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä on

a) 

liitteessä II lueteltu nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b) 

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

▼M5

6 artikla

1.  
Tätä päätöstä muutetaan tai se kumotaan tarvittaessa turvallisuusneuvoston tekemien päätösten mukaisesti.
2.  
Edellä 1 a artiklan 1 kohdassa ja 2 a artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan ►M11  14 päivään joulukuuta 2024 ◄ saakka, ja niitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Niiden voimassaoloa jatketaan tai niitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei niiden tavoitteita ole saavutettu.

▼B

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
▼M5

LIITE I

▼M1

A.   Luettelo 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä

▼M12 —————

▼M1

B.   Luettelo 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisö

▼M12 —————

▼M8
LIITE II

A.   Luettelo 1 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

DIAW, Malick

Syntymäpaikka: Ségou

Syntymäaika: 2.12.1979

Kansalaisuus: malilainen

Passin numero: B0722922, voimassa 13.8.2018 asti

Sukupuoli: mies

Asema: kansallisen siirtymäneuvoston (Malin poliittisesta siirtymästä vastaava lainsäädäntöelin) puheenjohtaja, eversti

Malick Diaw on eversti Assimi Goïtan sisäpiirin keskeinen jäsen. Katin kolmannen sotilasalueen esikuntapäällikkönä hän oli yksi 18. elokuuta 2020 toteutetun vallankaappauksen alullepanijoista eversti (colonel-major) Ismaël Waguén, eversti Assimi Goïtan, eversti Sadio Camaran ja eversti Modibo Konén kanssa.

Malick Diaw on näin ollen vastuussa toimista tai politiikoista, jotka uhkaavat Malin rauhaa, turvallisuutta ja vakautta.

Malick Diaw on myös keskeinen toimija Malin poliittisessa siirtymässä, sillä hän on toiminut kansallisen siirtymäneuvoston (Conseil national de transition, CNT) puheenjohtajana joulukuusta 2020 lähtien.

CNT ei ole edistynyt ajoissa niiden ”tehtävien” toteuttamisessa, jotka vahvistettiin 1. lokakuuta 2020 annetussa siirtymäkauden peruskirjassa, jäljempänä ”siirtymäkauden peruskirja”, ja jotka olisi pitänyt saada suoritettua 18 kuukauden kuluessa, mistä on osoituksena se, että CNT on viivästyttänyt vaalilakiehdotuksen hyväksymistä. Tämä viivästytti osaltaan vaalien järjestämistä ja näin ollen Malin poliittisen siirtymän menestyksekästä toteuttamista. Lisäksi uusi vaalilaki, jonka CNT lopulta hyväksyi 17. kesäkuuta 2022 ja joka julkaistiin Malin tasavallan virallisessa lehdessä 24. kesäkuuta 2022, mahdollistaa siirtymäkauden presidentin ja varapresidentin sekä siirtymäkauden hallituksen jäsenten asettamisen ehdokkaiksi presidentin- ja parlamenttivaaleihin siirtymäajan peruskirjan vastaisesti.

Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) määräsi marraskuussa 2021 siirtymäkauden viranomaisille (Malick Diaw mukaan lukien) henkilökohtaisia pakotteita sillä perusteella, että he olivat viivyttäneet vaalien järjestämistä ja Malin poliittisen siirtymän toteuttamista. ECOWAS päätti 3. heinäkuuta 2022 pitää nämä yksilölliset pakotteet voimassa.

Näin ollen Malick Diaw estää ja heikentää Malin poliittisen siirtymän menestyksekästä toteuttamista.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Syntymäpaikka: Bamako

Syntymäaika: 2.3. 1975

Kansalaisuus: malilainen

Passin numero: diplomaattipassi AA0193660, voimassa 15.2.2023 asti

Sukupuoli: mies

Asema: sovintoministeri, eversti (colonel-major)

Eversti (colonel-major) Ismaël Wagué on eversti Assimi Goïtan sisäpiirin keskeinen jäsen ja oli yksi 18. elokuuta 2020 toteutetun vallankaappauksen alullepanijoista eversti Goïtan, eversti Sadio Camaran, eversti Modibo Konén ja eversti Malick Diawin kanssa.

Hän ilmoitti 19. elokuuta 2020, että armeija oli ottanut vallan, minkä jälkeen hänestä tuli ”kansan pelastuksen kansallisen komitean” (Comité national pour le salut du peuple, CNSP) tiedottaja.

Ismaël Wagué on näin ollen vastuussa toimista, jotka uhkaavat Malin rauhaa, turvallisuutta ja vakautta.

Siirtymäkauden hallituksen sovintoministerinä lokakuusta 2020 lähtien toiminut Ismaël Wagué vastaa Malin rauhan- ja sovintosopimuksen täytäntöönpanemisesta. Lokakuussa 2021 esittämällään lausumalla ja ottaen huomioon hänen jatkuvat erimielisyytensä ”pysyvän strategisen kehyksen” (Cadre Stratégique Permanent, CSP) jäsenten kanssa hän osallistui Malin rauhan- ja sovintosopimuksen seurantakomitean (Comité de suivi de l’accord, CSA) toiminnan estämiseen, mikä johti CSA:n kokoontumisten keskeyttämiseen lokakuusta 2021 syyskuuhun 2022. Tämä tilanne on haitannut kyseisen sopimuksen täytäntöönpanoa, joka on yksi Malin poliittisen siirtymän ”tehtävistä”, kuten siirtymäkauden peruskirjan 2 artiklassa määrätään.

ECOWAS määräsi marraskuussa 2021 siirtymäkauden viranomaisille (Ismaël Wagué mukaan lukien) henkilökohtaisia pakotteita sillä perusteella, että he olivat viivyttäneet vaalien järjestämistä ja Malin poliittisen siirtymän toteuttamista. ECOWAS päätti 3. heinäkuuta 2022 pitää nämä yksilölliset pakotteet voimassa.

Ismaël Wagué on näin ollen vastuussa Malin rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista sekä Malin poliittisen siirtymän menestyksekkään toteuttamisen estämisestä ja heikentämisestä.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Syntymäpaikka: Tabango, Gao, Mali

Syntymäaika: 31.12.1958

Kansalaisuus: malilainen

Passin numero: Malin myöntämä diplomaattipassi nro DA0004473, Schengen-viisumi myönnetty

Sukupuoli: mies

Asema: pääministeri

Pääministerinä kesäkuusta 2021 asti toiminut Choguel Maïga johtaa 24. toukokuuta 2021 tehdyn vallankaappauksen jälkeen muodostettua Malin siirtymäkauden hallitusta.

Vastoin sitä, mitä uudistusten ja vaalien aikataulusta oli aikaisemmin sovittu ECOWASin kanssa siirtymäkauden peruskirjan mukaisesti, hän ilmoitti kesäkuussa 2021 ”kansallisen uudelleenperustamiskonferenssin” (Assises nationales de la refondation, ANR) järjestämisestä uudistuksia edeltävänä prosessina ja ennakkoedellytyksenä 27. helmikuuta 2022 pidettäviksi suunniteltujen vaalien järjestämiselle.

Kuten Choguel Maïga itse ilmoitti, ANR-konferenssia lykättiin tämän jälkeen useasti ja vaalit viivästyivät. Useat sidosryhmät boikotoivat ANR-konferenssia, joka lopulta järjestettiin joulukuussa 2021. Siirtymäkauden hallitus esitti ANR-konferenssin lopullisten suositusten pohjalta uuden aikataulun presidentinvaalien järjestämiseksi joulukuussa 2025, mikä mahdollistaisi siirtymäkauden viranomaisten pysyvän vallassa yli viisi vuotta. Kesäkuussa 2022 esitetyn tarkistetun aikataulun mukaan presidentinvaalit oli tarkoitus järjestää maaliskuussa 2024, mutta siirtymäkaudenhallitus ilmoitti 21. syyskuuta 2023 vaalien lykkäämisestä edelleen.

ECOWAS määräsi marraskuussa 2021 siirtymäkauden viranomaisiin kohdistuvia (Choguel Maïga mukaan lukien) henkilökohtaisia pakotteita sillä perusteella, että he olivat viivyttäneet vaalien järjestämistä ja Malin poliittisen siirtymän toteuttamista. ECOWAS korosti, että siirtymäviranomaiset olivat käyttäneet tarvetta toteuttaa uudistuksia tekosyynä Malin poliittisen siirtymän pidentämiselle ja heidän itsensä pysymiselle vallassa ilman demokraattisia vaaleja. ECOWAS päätti 3. heinäkuuta 2022 pitää nämä henkilökohtaiset pakotteet voimassa.

Choguel Maïga on pääministerinä suoraan vastuussa siirtymäkauden peruskirjassa määrättyjen vaalien lykkäämisestä, ja näin ollen hän estää Malin poliittisen siirtymän menestyksekästä toteuttamista sekä vaarantaa sen erityisesti pyrkimällä estämään ja vaarantamalla vaalien järjestämisen ja vallan siirtämisen vaaleilla valituille viranomaisille.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Syntymäpaikka: Tondibi, Gaon alue, Mali

Syntymäaika: 5.2.1971

Kansalaisuus: malilainen

Passin numero: Malin myöntämä diplomaattipassi

Sukupuoli: mies

Asema: uudelleenperustamisesta vastaava ministeri

Ibrahim Ikassa Maïga on M5-RFP:n (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des forces patriotiques, Kesäkuun viidennen päivän liike - isänmaallisten voimien kokoontuminen) strategisen komitean jäsen; M5-RFP:llä oli keskeinen rooli presidentti Keitan syrjäyttämisessä.

Ibrahim Ikassa Maïga, joka on toiminut uudelleenperustamisesta vastaavana ministerinä kesäkuusta 2021 lähtien, on pääministeri Choguel Maïgan ilmoituksen mukaan vastannut kansallisen uudelleenperustamiskonferenssin (Assises nationales de la refondation, ANR) suunnittelusta.

Vastoin sitä, mitä uudistusten ja vaalien aikataulusta oli aikaisemmin sovittu ECOWASin kanssa siirtymäkauden peruskirjan mukaisesti, siirtymäkauden hallitus ilmoitti ANR-konferenssin järjestämisestä uudistuksia edeltävänä prosessina ja ennakkoedellytyksenä 27. helmikuuta 2022 pidettäviksi suunniteltujen vaalien järjestämiselle.

Choguel Maïga ilmoitti sittemmin ANR-konferenssin lykkäämisestä useasti ja vaalit viivästyivät. Useat sidosryhmät boikotoivat ANR-konferenssia, joka lopulta järjestettiin joulukuussa 2021. Siirtymäkauden hallitus esitti ANR-konferenssin lopullisten suositusten pohjalta uuden aikataulun presidentinvaalien järjestämiseksi joulukuussa 2025, mikä mahdollistaa siirtymäkauden viranomaisten pysymisen vallassa yli viisi vuotta. Kesäkuussa 2022 esitetyn tarkistetun aikataulun mukaan presidentinvaalit oli tarkoitus järjestää maaliskuussa 2024, mutta siirtymäkaudenhallitus ilmoitti 21. syyskuuta 2023 vaalien lykkäämisestä edelleen.

ECOWAS hyväksyi marraskuussa 2021 henkilökohtaisia pakotteita, jotka kohdistuvat siirtymäkauden viranomaisiin (Ibrahim Ikassa Maïga mukaan lukien), sillä perusteella, että he olivat viivästyttäneet vaalien järjestämistä ja Malin poliittisen siirtymän toteuttamista. ECOWAS korosti, että siirtymäviranomaiset olivat käyttäneet tarvetta toteuttaa uudistuksia tekosyynä Malin poliittisen siirtymän pidentämiselle ja heidän itsensä pysymiselle vallassa ilman demokraattisia vaaleja. ECOWAS päätti 3. heinäkuuta 2022 pitää nämä henkilökohtaiset pakotteet voimassa.

Asemassaan uudelleenperustamisesta vastaavana ministerinä Ibrahim Ikassa Maïga estää ja heikentää Malin poliittisen muutoksen onnistumista erityisesti estämällä ja vaarantamalla vaalien järjestämisen ja vallan siirtämisen vaaleilla valituille viranomaisille.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Syntymäaika: 11.7.1982 tai 3.1.1980

Syntymäpaikka: Arkangelin/Tšugujevkan kylä, Tšugujevkan piiri, Primorjen aluepiiri

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Asema: Wagner Groupin johtaja Malissa

Osoite: Tuntematon, rekisteröity Šatkin kaupungissa Nižni Novgorodin alueella All eyes on Wagner -julkaisun mukaan

Ivan Aleksandrovitš Maslov johtaa Wagner Groupin Malin-osastoa, joka on lisännyt toimintaansa maassa vuoden 2021 lopusta lähtien.

Wagner Groupin toiminta Malissa on uhka maan rauhalle, turvallisuudelle ja vakaudelle. Wagner Groupin palkkasotilaat ovat erityisesti osallistuneet väkivaltaisuuksiin ja useisiin ihmisoikeusloukkauksiin Malissa, mukaan lukien laittomat teloitukset, kuten Mouran joukkomurha maaliskuun 2022 lopussa.

Wagner Groupin paikallisena johtajana Ivan Maslov on näin ollen vastuussa Wagner Groupin toimista, jotka uhkaavat Malin rauhaa, turvallisuutta ja vakautta, ja erityisesti osallistumisesta väkivallantekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin.

25.2.2023

▼M8

B.   Luettelo 2 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

DIAW, Malick

Syntymäpaikka: Ségou

Syntymäaika: 2.12.1979

Kansalaisuus: malilainen

Passin numero: B0722922, voimassa 13.8.2018 asti

Sukupuoli: mies

Asema: kansallisen siirtymäneuvoston (Malin poliittisesta siirtymästä vastaava lainsäädäntöelin) puheenjohtaja, eversti

Malick Diaw on eversti Assimi Goïtan sisäpiirin keskeinen jäsen. Katin kolmannen sotilasalueen esikuntapäällikkönä hän oli yksi 18. elokuuta 2020 toteutetun vallankaappauksen alullepanijoista eversti (colonel-major) Ismaël Waguén, eversti Assimi Goïtan, eversti Sadio Camaran ja eversti Modibo Konén kanssa.

Malick Diaw on näin ollen vastuussa toimista tai politiikoista, jotka uhkaavat Malin rauhaa, turvallisuutta ja vakautta.

Malick Diaw on myös keskeinen toimija Malin poliittisessa siirtymässä, sillä hän on toiminut kansallisen siirtymäneuvoston (Conseil national de transition, CNT) puheenjohtajana joulukuusta 2020 lähtien.

CNT ei ole edistynyt ajoissa niiden ”tehtävien” toteuttamisessa, jotka vahvistettiin 1. lokakuuta 2020 annetussa siirtymäkauden peruskirjassa, jäljempänä ”siirtymäkauden peruskirja”, ja jotka olisi pitänyt saada suoritettua 18 kuukauden kuluessa, mistä on osoituksena se, että CNT on viivästyttänyt vaalilakiehdotuksen hyväksymistä. Tämä viivästytti osaltaan vaalien järjestämistä ja näin ollen Malin poliittisen siirtymän menestyksekästä toteuttamista. Lisäksi uusi vaalilaki, jonka CNT lopulta hyväksyi 17. kesäkuuta 2022 ja joka julkaistiin Malin tasavallan virallisessa lehdessä 24. kesäkuuta 2022, mahdollistaa siirtymäkauden presidentin ja varapresidentin sekä siirtymäkauden hallituksen jäsenten asettamisen ehdokkaiksi presidentin- ja parlamenttivaaleihin siirtymäajan peruskirjan vastaisesti.

Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) määräsi marraskuussa 2021 siirtymäkauden viranomaisille (Malick Diaw mukaan lukien) henkilökohtaisia pakotteita sillä perusteella, että he olivat viivyttäneet vaalien järjestämistä ja Malin poliittisen siirtymän toteuttamista. ECOWAS päätti 3. heinäkuuta 2022 pitää nämä yksilölliset pakotteet voimassa.

Näin ollen Malick Diaw estää ja heikentää Malin poliittisen siirtymän menestyksekästä toteuttamista.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Syntymäpaikka: Bamako

Syntymäaika: 2.3. 1975

Kansalaisuus: malilainen

Passin numero: diplomaattipassi AA0193660, voimassa 15.2.2023 asti

Sukupuoli: mies

Asema: sovintoministeri, eversti (colonel-major)

Eversti (colonel-major) Ismaël Wagué on eversti Assimi Goïtan sisäpiirin keskeinen jäsen ja oli yksi 18. elokuuta 2020 toteutetun vallankaappauksen alullepanijoista eversti Goïtan, eversti Sadio Camaran, eversti Modibo Konén ja eversti Malick Diawin kanssa.

Hän ilmoitti 19. elokuuta 2020, että armeija oli ottanut vallan, minkä jälkeen hänestä tuli ”kansan pelastuksen kansallisen komitean” (Comité national pour le salut du peuple, CNSP) tiedottaja.

Ismaël Wagué on näin ollen vastuussa toimista, jotka uhkaavat Malin rauhaa, turvallisuutta ja vakautta.

Siirtymäkauden hallituksen sovintoministerinä lokakuusta 2020 lähtien toiminut Ismaël Wagué vastaa Malin rauhan- ja sovintosopimuksen täytäntöönpanemisesta. Lokakuussa 2021 esittämällään lausumalla ja ottaen huomioon hänen jatkuvat erimielisyytensä ”pysyvän strategisen kehyksen” (Cadre Stratégique Permanent, CSP) jäsenten kanssa hän osallistui Malin rauhan- ja sovintosopimuksen seurantakomitean (Comité de suivi de l’accord, CSA) toiminnan estämiseen, mikä johti CSA:n kokoontumisten keskeyttämiseen lokakuusta 2021 syyskuuhun 2022. Tämä tilanne on haitannut kyseisen sopimuksen täytäntöönpanoa, joka on yksi Malin poliittisen siirtymän ”tehtävistä”, kuten siirtymäkauden peruskirjan 2 artiklassa määrätään.

ECOWAS määräsi marraskuussa 2021 siirtymäkauden viranomaisille (Ismaël Wagué mukaan lukien) henkilökohtaisia pakotteita sillä perusteella, että he olivat viivyttäneet vaalien järjestämistä ja Malin poliittisen siirtymän toteuttamista. ECOWAS päätti 3. heinäkuuta 2022 pitää nämä yksilölliset pakotteet voimassa.

Ismaël Wagué on näin ollen vastuussa Malin rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista sekä Malin poliittisen siirtymän menestyksekkään toteuttamisen estämisestä ja heikentämisestä.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Syntymäpaikka: Tabango, Gao, Mali

Syntymäaika: 31.12.1958

Kansalaisuus: malilainen

Passin numero: Malin myöntämä diplomaattipassi nro DA0004473, Schengen-viisumi myönnetty

Sukupuoli: mies

Asema: pääministeri

Pääministerinä kesäkuusta 2021 asti toiminut Choguel Maïga johtaa 24. toukokuuta 2021 tehdyn vallankaappauksen jälkeen muodostettua Malin siirtymäkauden hallitusta.

Vastoin sitä, mitä uudistusten ja vaalien aikataulusta oli aikaisemmin sovittu ECOWASin kanssa siirtymäkauden peruskirjan mukaisesti, hän ilmoitti kesäkuussa 2021 kansallisen uudelleenperustamiskonferenssin (Assises nationales de la refondation, ANR) järjestämisestä uudistuksia edeltävänä prosessina ja ennakkoedellytyksenä 27. helmikuuta 2022 pidettäviksi suunniteltujen vaalien järjestämiselle.

Kuten Choguel Maïga itse ilmoitti, ANR-konferenssia lykättiin tämän jälkeen useasti ja vaalit viivästyivät. Useat sidosryhmät boikotoivat ANR-konferenssia, joka lopulta järjestettiin joulukuussa 2021. Siirtymäkauden hallitus esitti ANR-konferenssin lopullisten suositusten pohjalta uuden aikataulun presidentinvaalien järjestämiseksi joulukuussa 2025, mikä mahdollistaisi siirtymäkauden viranomaisten pysyvän vallassa yli viisi vuotta. Kesäkuussa 2022 esitetyn tarkistetun aikataulun mukaan presidentinvaalit oli tarkoitus järjestää maaliskuussa 2024, mutta siirtymäkaudenhallitus ilmoitti 21. syyskuuta 2023 vaalien lykkäämisestä edelleen.

ECOWAS määräsi marraskuussa 2021 siirtymäkauden viranomaisiin (Choguel Maïga mukaan lukien) kohdistuvia henkilökohtaisia pakotteita sillä perusteella, että he olivat viivyttäneet vaalien järjestämistä ja Malin poliittisen siirtymän toteuttamista. ECOWAS korosti, että siirtymäviranomaiset olivat käyttäneet tarvetta toteuttaa uudistuksia tekosyynä Malin poliittisen siirtymän pidentämiselle ja heidän itsensä pysymiselle vallassa ilman demokraattisia vaaleja. ECOWAS päätti 3. heinäkuuta 2022 pitää nämä henkilökohtaiset pakotteet voimassa.

Choguel Maïga on pääministerinä suoraan vastuussa siirtymäkauden peruskirjassa määrättyjen vaalien lykkäämisestä, ja näin ollen hän estää Malin poliittisen siirtymän menestyksekästä toteuttamista sekä vaarantaa sen erityisesti pyrkimällä estämään ja vaarantamalla vaalien järjestämisen ja vallan siirtämisen vaaleilla valituille viranomaisille.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Syntymäpaikka: Tondibi, Gaon alue, Mali

Syntymäaika: 5.2.1971

Kansalaisuus: malilainen

Passin numero: Malin myöntämä diplomaattipassi

Sukupuoli: mies

Asema: uudelleenperustamisesta vastaava ministeri

Ibrahim Ikassa Maïga on M5-RFP:n (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des forces patriotiques, Kesäkuun viidennen päivän liike - isänmaallisten voimien kokoontuminen) strategisen komitean jäsen; M5-RFP:llä oli keskeinen rooli presidentti Keitan syrjäyttämisessä.

Ibrahim Ikassa Maïga, joka on toiminut uudelleenperustamisesta vastaavana ministerinä kesäkuusta 2021 lähtien, on pääministeri Choguel Maïgan ilmoituksen mukaan vastannut kansallisen uudelleenperustamiskonferenssin (Assises nationales de la refondation, ANR) suunnittelusta.

Vastoin sitä, mitä uudistusten ja vaalien aikataulusta oli aikaisemmin sovittu ECOWASin kanssa siirtymäkauden peruskirjan mukaisesti, siirtymäkauden hallitus ilmoitti ANR-konferenssin järjestämisestä uudistuksia edeltävänä prosessina ja ennakkoedellytyksenä 27. helmikuuta 2022 pidettäviksi suunniteltujen vaalien järjestämiselle

Choguel Maïga ilmoitti sittemmin ANR-konferenssin lykkäämisestä useasti ja vaalit viivästyivät. Useat sidosryhmät boikotoivat ANR-konferenssia, joka lopulta järjestettiin joulukuussa 2021. Siirtymäkauden hallitus esitti ANR-konferenssin lopullisten suositusten pohjalta uuden aikataulun presidentinvaalien järjestämiseksi joulukuussa 2025, mikä mahdollistaa siirtymäkauden viranomaisten pysymisen vallassa yli viisi vuotta. Kesäkuussa 2022 esitetyn tarkistetun aikataulun mukaan presidentinvaalit oli tarkoitus järjestää maaliskuussa 2024, mutta siirtymäkaudenhallitus ilmoitti 21. syyskuuta 2023 vaalien lykkäämisestä edelleen.

ECOWAS hyväksyi marraskuussa 2021 henkilökohtaisia pakotteita, jotka kohdistuvat siirtymäkauden viranomaisiin (Ibrahim Ikassa Maïga mukaan lukien), sillä perusteella, että he olivat viivästyttäneet vaalien järjestämistä ja Malin poliittisen siirtymän toteuttamista. ECOWAS korosti, että siirtymäviranomaiset olivat käyttäneet tarvetta toteuttaa uudistuksia tekosyynä Malin poliittisen siirtymän pidentämiselle ja heidän itsensä pysymiselle vallassa ilman demokraattisia vaaleja. ECOWAS päätti 3. heinäkuuta 2022 pitää nämä henkilökohtaiset pakotteet voimassa.

Asemassaan uudelleenperustamisesta vastaavana ministerinä Ibrahim Ikassa Maïga estää ja heikentää Malin poliittisen siirtymän onnistumista erityisesti estämällä ja vaarantamalla vaalien järjestämisen ja vallan siirtämisen vaaleilla valituille viranomaisille.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Syntymäaika: 11.7.1982 tai 3.1.1980

Syntymäpaikka: Arkangelin/Tšugujevkan kylä, Tšugujevkan piiri, Primorjen aluepiiri

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Asema: Wagner Groupin johtaja Malissa

Osoite: Tuntematon, rekisteröity Šatkin kaupungissa Nižni Novgorodin alueella All eyes on Wagner -julkaisun mukaan

Ivan Aleksandrovitš Maslov johtaa Wagner Groupin Malin-osastoa, joka on lisännyt toimintaansa maassa vuoden 2021 lopusta lähtien.

Wagner Groupin toiminta Malissa on uhka maan rauhalle, turvallisuudelle ja vakaudelle. Wagner Groupin palkkasotilaat ovat erityisesti osallistuneet väkivaltaisuuksiin ja useisiin ihmisoikeusloukkauksiin Malissa, mukaan lukien laittomat teloitukset, kuten Mouran joukkomurha maaliskuun 2022 lopussa.

Wagner Groupin paikallisena johtajana Ivan Maslov on näin ollen vastuussa Wagner Groupin toimista, jotka uhkaavat Malin rauhaa, turvallisuutta ja vakautta, ja erityisesti osallistumisesta väkivallantekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin.

25.2.2023( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

Top