Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1238-20180207

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1238, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/2018-02-07

02016R1238 — FI — 07.02.2018 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1238,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 206 30.7.2016, s. 15)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/149, annettu 15 päivänä marraskuuta 2017,

  L 26

11

31.1.2018
▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1238,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joilla täydennetään asetusta (EU) N:o 1308/2013 seuraavien osalta:

a) kyseisen asetuksen 11 artiklassa lueteltujen tuotteiden julkinen interventio-osto ja -myynti; ja

b) yksityisen varastoinnin tuen myöntäminen kyseisen asetuksen 17 artiklassa luetelluille tuotteille.II LUKU

YLEISET SÄÄNNÖT

2 artikla

Toimijoiden kelpoisuusedellytykset

1.  Toimijan on oltava sijoittautunut unioniin ja oltava merkitty siellä alv-rekisteriin, jotta hän voi jättää

a) julkisessa interventiossa olevan tuotteen ostotarjouksen tai myyntitarjouksen; tai

b) yksityisen varastointiin tukea koskevan tarjouksen tai ennalta vahvistetun yksityisen varastoinnin tukea koskevan hakemuksen.

2.  Kun kyseessä on naudanlihan osto, ainoastaan seuraavat 1 kohdassa tarkoitetut toimijat voivat jättää tarjouksia:

a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 ( 1 ) 4 artiklan mukaisesti hyväksytyt naudanlihan teurastuslaitokset;

b) karja- tai lihakauppiaat, jotka teurastavat mainituissa teurastamoissa omaan lukuunsa.

3.  Kun kyseessä on yksityisen varastoinnin tuki, ainoastaan seuraavat 1 kohdassa tarkoitetut toimijat voivat jättää hakemuksia tai tarjouksia:

a) oliivialalla toimijat, jotka täyttävät liitteessä VII esitetyt vaatimukset;

b) sokerialalla toimijat, jotka ovat sokerinvalmistajia.

3 artikla

Tuotteiden tukikelpoisuus

1.  Tuotteiden on oltava aitoja, virheettömiä ja myyntikelpoisia ja täytettävä asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädetyt vaatimukset.

2.  Ostettavien tuotteiden on täytettävä vaatimukset, jotka vahvistetaan

a) viljan osalta tämän asetuksen liitteessä I;

b) riisin osalta tämän asetuksen liitteessä II;

c) naudanlihan osalta tämän asetuksen liitteessä III;

d) voin osalta tämän asetuksen liitteessä IV olevassa I ja II osassa sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 ( 2 ) 21 artiklassa;

e) rasvattoman maitojauheen osalta tämän asetuksen liitteessä V olevassa I ja II osassa sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 21 artiklassa.

Lisäksi voin on oltava valmistettu tämän asetuksen liitteessä IV olevan III osan mukaisesti hyväksytyssä yrityksessä ja rasvattoman maitojauheen tämän asetuksen liitteessä V olevan III osan mukaisesti hyväksytyssä yrityksessä.

3.  Yksityisen varastoinnin tukeen oikeutettujen tuotteiden on täytettävä tämän asetuksen liitteessä VI vahvistetut vaatimukset.

4 artikla

Vakuus

Toimijan on asetettava asianomaiselle maksajavirastolle vakuus delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 IV luvun 2 jakson mukaisesti jättäessään

(a) tarjouksen interventiotuotteiden ostamiseksi tai myymiseksi tai poistamiseksi vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

(b) yksityisen varastoinnin tukea koskevan tarjouksen tai hakemuksen, jollei täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1240 tarkoitetussa tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta tai tuen vahvistamisesta ennakolta annetussa täytäntöönpanoasetuksessa toisin säädetä.

5 artikla

Vakuuden vapauttaminen ja pidättäminen

1.  Edellä 4 artiklassa säädetty vakuus vapautetaan, jos tarjous tai hakemus ei ole hyväksyttävissä tai sitä ei ole hyväksytty.

2.  Interventio-ostojen osalta vakuus vapautetaan kun

a) toimija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 17 artiklassa tarkoitetussa toimitusvahvistuksessa mainitun määrän siinä vahvistetussa määräajassa; ja

b) on vahvistettu, että tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetut tuotteen kelpoisuusvaatimukset täyttyvät; tai

c) täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua jakokerrointa on sovellettu. Tällöin vapautettavan vakuuden määrä vastaa määrää, jota ei ole hyväksytty; tai

d) tarjouksen peruuttaa toimija, johon sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua jakokerrointa.

3.  Interventiotuotteiden myynnin osalta vakuus vapautetaan

a) sen jälkeen kun tarjouskilpailun hävinneen toimijan osalta on tehty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 32 artiklan 1 kohdassa tai 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päätös;

b) tarjouskilpailun voittaneen toimijan osalta niiden määrien osalta, joista on suoritettu maksu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 35 artiklan mukaisesti;

c) silloin kun velvollisuudet, jotka liittyvät tuotteiden poistamiseen vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, on täytetty.

4.  Yksityisen varastoinnin tuen osalta vakuus vapautetaan kun

a) täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 43 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua jakokerrointa on sovellettu. Tällöin vapautettavan vakuuden määrä vastaa määrää, jota ei ole hyväksytty;

b) tarjous peruutetaan siitä syystä, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 43 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu jakokerroin on vahvistettu;

c) sopimusvelvoitteet on täytetty sopimuksen alaisen määrän osalta.

5.  Vakuus pidätetään, jos

a) tarjous tai hakemus perutaan muista syistä kuin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 43 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vahvistetun jakokertoimen vuoksi; tai

b) tarjousta tai hakemusta muutetaan sen jättämisen jälkeen.

6.  Interventio-ostojen osalta vakuus pidätetään

a) niiden määrien osalta, joita ei hyväksytä, jos tuotteet eivät ole 3 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisia;

b) suhteessa toimittamatta jääneisiin määriin, jos toimija ei ole toimittanut tuotteita toimitusvahvistuksessa mainitussa määräajassa, ja ostosopimus on purettava vielä toimittamattomien määrien osalta, jollei kyseessä ole ylivoimainen este.

Kun kyseessä ovat vilja, riisi ja naudanliha ja jos tosiasiallisesti toimitettu ja hyväksytty määrä on pienempi kuin toimitusvahvistuksessa mainittu määrä, vakuus on kuitenkin vapautettava kokonaan, jos ero on enintään viisi prosenttia.

7.  Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta vakuus pidätetään interventiotuotteiden myynnissä

a) niiden määrien osalta, joista ei ole suoritettu maksua täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 35 artiklan mukaisesti, ja myynti peruutetaan kyseisten määrien osalta;

b) silloin kun velvollisuuksia, jotka liittyvät tuotteiden poistamiseen vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, ei ole täytetty.

8.  Yksityisen varastoinnin tuen osalta vakuus pidätetään kun

a) tarjouksessa tai hakemuksessa mainituista määristä pannaan varastoon täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyin edellytyksin alle 95 prosenttia;

b) jos varastossa pidetään tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta tai tuen vahvistamisesta ennakolta annetussa täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetulla ajanjaksolla vähemmän kuin 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus sopimuksen alaisesta määrästä, mukaan lukien irtotavarana toimijan nimeämässä siilossa varastoitu sokeri;

c) täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotteiden varastoonviennin määräaikaa ei ole noudatettu;

d) täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 IV osaston I luvussa säädetyissä tarkastuksissa ilmenee, että varastoidut tuotteet eivät ole tämän asetuksen 3 kohdassa tarkoitettujen laatuvaatimusten mukaisia;

e) täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 53 artiklan 3 kohdassa säädettyä vaatimusta ei ole noudatettu.III LUKU

JULKISEEN INTERVENTIOON LIITTYVÄT ERITYISET SÄÄNNÖT

6 artikla

Interventiovarastointipaikat

1.  Maksajaviraston on varmistettava, että interventiovarastointipaikat (”varastointipaikat”) soveltuvat ostettujen tuotteiden varastointiin ja kunnossa säilyttämiseen, varastointilämpötila mukaan lukien, ja ovat 7 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisia.

2.  Maksajaviraston on interventio-ostojen toteutumisajanjakson aikana julkaistava ja pidettävä ajan tasalla tiedot alueellaan sijaitsevista varastointipaikoista.

7 artikla

Varastointipaikkoja koskevat vaatimukset

1.  Kunkin varastointipaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) sillä on oltava käytettävissä tarvittavat tekniset laitteet tuotteiden haltuunottoa varten;

b) sen on kyettävä siirtämään määrät pois täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 37 artiklan 2 kohdassa määritellyssä poissiirtämistä koskevassa määräajassa;

c) sillä on oltava viljan, riisin, voin ja rasvattoman maitojauheen osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettu vähimmäisvarastointikapasiteetti.

2.  Maksajavirasto voi vahvistaa varastointipaikoille tekniset vaatimukset, ja sen on toteutettava kaikki muut tarvittavat toimenpiteet varastoon vietyjen tuotteiden asianmukaisen säilymisen varmistamiseksi.

3.  Naudanliha-alalla varastointipaikoissa on voitava

a) varastoida ruhoja, puoliruhoja ja neljänneksiksi leikattuja ruhoja ja leikata ne luuttomiksi;

b) jäädyttää kaikki luuttomaksi leikattu liha, joka varastoidaan ilman jatkokäsittelyä.

Jos luuttomaksi leikkaaminen ei sisälly tarjouskilpailuun, varastointipaikassa on voitava ottaa vastaan luullista lihaa.

Jos varastointipaikan leikkaamo ja jäähdyttämö kuuluvat teurastamolle tai toimijalle, maksajaviraston on tehtävä asianmukaiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että interventionaudanliha käsitellään ja varastoidaan tämän asetuksen mukaisesti.

Siinä jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövaltaan maksajavirasto kuuluu, sijaitseviin kylmävarastoihin on voitava varastoida kaikki maksajaviraston osoittama naudanliha vähintään kolmen kuukauden ajaksi teknisesti tyydyttävissä olosuhteissa.

Jos jäsenvaltiolla ei ole riittävästi kylmävarastointikapasiteettia maksajaviraston osoittamaa naudanlihaa varten, asianomainen maksajavirasto voi järjestää tällaisen naudanlihan varastoinnin jossakin toisessa jäsenvaltiossa; sen on ilmoitettava asiasta komissiolle.IV LUKU

YKSITYISEN VARASTOINNIN TUKEEN LIITTYVÄT ERITYISET SÄÄNNÖT

8 artikla

Yksityisen varastoinnin tuen maksaminen

1.  Yksityisen varastoinnin tuki maksetaan sopimuksen alaiselle määrälle, jos sopimusvarastointijakson aikana varastoitu määrä on vähintään 99 prosenttia sopimuksen alaisesta määrästä.

Seuraavien tuotteiden osalta yksityisen varastoinnin tuki kuitenkin maksetaan sopimuksen alaiselle määrälle, jos sopimusvarastointijakson aikana varastoitu määrä on vähintään 97 prosenttia sopimuksen alaisesta määrästä:

a) sokeri, joka varastoidaan muusta sokerista erillään toimijan nimeämässä siilossa;

b) oliiviöljy;

c) pellavakuitu;

d) naudanliha, sianliha sekä lampaan- ja vuohenliha siltä osin kuin sopimuksen alainen määrä liittyy varastoon tulevaan tuoreeseen lihaan;

e) juusto;

f) liitteessä VI olevan VI osan c alakohdassa tarkoitetuissa suursäkeissä oleva rasvaton maitojauhe.

2.  Tukea ei makseta, jos sopimusvarastointijakson aikana varastoitu määrä, mukaan lukien irtotavarana toimijan nimeämässä siilossa varastoitu sokeri, on pienempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu sopimuksen alainen määrä, jollei kyseessä ole ylivoimainen este. Jos maksajavirasto katsoo kuitenkin, että juuston painonmenetys varastoinnin aikana oli luonnollista, kyseisen painonmenetyksen ei pidä johtaa tuen alentamiseen tai vakuuden pidättämiseen.

3.  Tuki maksetaan ainoastaan, jos sopimusvarastointijakso on tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta tai tuen vahvistamisesta ennakolta annetussa täytäntöönpanoasetuksessa säädetyn varastointijakson mukainen.

4.  Jos varastoinnin tai varastostapoiston aikana tehtävässä tarkastuksessa ilmenee tuotteiden olevan viallisia, kyseisistä määristä ei makseta tukea. Jäljelle jäävän tukikelpoisen varastointierän määrän on oltava vähintään yhtä suuri kuin tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta tai tuen vahvistamisesta ennakolta annetussa täytäntöönpanoasetuksessa säädetty vähimmäismäärä.

Samaa sääntöä sovelletaan siihen varastointierän osaan, joka poistetaan varastosta ennen varastoinnin vähimmäisajan päättymistä tai ennen ensimmäistä sallittua varastosta poistamisen päivää, jos tällaisesta päivämäärästä säädetään tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta tai tuen vahvistamisesta ennakolta annetussa täytäntöönpanoasetuksessa.

Viallisia määriä ei saa ottaa huomioon laskettaessa 1 kohdassa tarkoitettua varastoitua määrää.

5.  Jos toimija ei noudata koko varastoidun määrän osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 48 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettua sopimusvarastointiajanjakson päättymistä, kyseisen sopimuksen osalta maksettavasta tuesta vähennetään 10 prosenttia jokaiselta kalenteripäivältä, jona vaatimusta ei noudatettu, jollei kyseessä ole ylivoimainen este.

Kyseinen vähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin 100 prosenttia tuesta.

6.  Yksityisen varastoinnin tukea ei makseta kyseisestä sopimuksesta, jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 53 artiklan 3 kohdassa säädettyä vaatimusta ei ole noudatettu.V LUKU

YHTEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

9 artikla

Tiedonannot

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi hyväksytyt maksajavirastot ja määrät täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 V osaston I luvussa säädettyjä yksityiskohtaisia edellytyksiä noudattaen.

10 artikla

Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 3427/87, (ETY) N:o 2351/91, (EY) N:o 720/2008, (EY) N:o 826/2008, (EY) N:o 1130/2009, (EU) N:o 1272/2009 ja (EU) N:o 807/2010.

Sovelletaan edelleen asetuksen (EU) N:o 1272/2009 56 artiklan 3 ja 4 kohtaa ja asetuksen (EY) N:o 826/2008 liitteessä III olevaa A osaa siihen asti, että komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 ( 3 ) korvaavia säädöksiä ryhdytään soveltamaan.

Asetuksen (EU) N:o 1272/2009 liitteessä I olevaa II osaa, IX osan IV taulukkoa ja XI osan h alakohtaa sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2017.

Asetusta (EU) N:o 1272/2009 sovelletaan edelleen tarjouksiin, jotka on vastaanotettu kyseisen asetuksen mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Asetusta (EY) N:o 826/2008 sovelletaan edelleen tarjouksiin, jotka on vastaanotettu kyseisen asetuksen mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2016. Julkisten interventio-ostojen osalta liitteessä I olevaa II osaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

VILJAN INTERVENTIO-OSTOT

I OSA

Viljan kelpoisuusperusteet

1. Viljan osalta 3 artiklassa tarkoitetut vaatimukset ovat erityisesti seuraavat:

a) viljalla on oltava sille ominainen väri;

b) viljassa ei ole epätavallista hajua eikä eläviä tuholaisia (punkit mukaan lukien) missään niiden kehitysvaiheessa;

c) vilja täyttää II osassa esitetyt vähimmäislaatuvaatimukset; ja

d) vilja ei ylitä unionin lainsäädännössä vahvistettuja vieraiden aineiden, radioaktiivisuus mukaan luettuna, sallittuja enimmäistasoja.

2. Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut vieraiden aineiden sallitut enimmäistasot ovat seuraavat:

a) tavallista vehnää ja durumvehnää koskevat enimmäistasot, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 ( 4 ) mukaisesti, mukaan luettuna komission asetuksen (EY) N:o 1881/2006 ( 5 ) liitteessä olevassa 2.4–2.7 kohdassa tavalliselle vehnälle ja durumvehnälle vahvistetut Fusarium-toksiinien tasoa koskevat vaatimukset;

b) ohraa ja maissia koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EC ( 6 ) vahvistetut enimmäistasot.

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä vieraiden aineiden, myös radioaktiivisuuden, määrää koskevat tarkastukset riskianalyysin perusteella ja otettava huomioon erityisesti toimijan toimittamat tiedot sekä tämän vaatimusten noudattamista koskevat sitoumukset, erityisesti tarjoajan saamien analyysien tulosten osalta.

Lisäksi jos analyysit osoittavat, että tavallisesta vehnästä koostuvan erän Zeleny-luku on 22–30, kyseisestä vehnästä saadun taikinan on oltava tarttumatonta ja koneessa leipoutuvaa, jotta erä voidaan katsoa laadultaan virheettömäksi, aidoksi ja myyntikelpoiseksi.

II OSA

I osassa tarkoitetut vähimmäislaatuvaatimukset 

Durumvehnä

Tavallinen vehnä

Ohra

Maissi

A.  Enimmäiskosteuspitoisuus

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Niiden ainesten enimmäisprosenttiosuus, jotka eivät ole moitteettoman laatuista perusviljaa

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Rikkoutuneet jyvät

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Epäpuhtaudet

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.  Muut epäpuhtaudet kuin pilkukkaat jyvät

5 %

7 %

12 %

5 %

a)  Kuivettuneet jyvät

X

X

X

Ei sovelleta

b)  Muu vilja

3 %

X

5 %

X

c)  Tuholaisten vioittamat jyvät

X

X

X

X

d)  Jyvät, joiden alkiossa on värivikoja

X

X

Ei sovelleta

Ei sovelleta

e)  Lämmön vaurioittamat jyvät

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.  Pilkukkaat jyvät

3,5 %

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

3.  Itäneet jyvät

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Erilaiset epäpuhtaudet

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

joista:

 

 

 

 

a)  vieraita siemeniä:

 

 

 

 

—  haitallisia

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  muita

X

X

X

X

b)  pilaantuneita jyviä:

 

 

 

 

—  lämmön tai liian voimakkaan kuivaamisen vaurioittamia jyviä

0,05 %

0,05 %

X

X

—  Fusarium-sienen vioittamia jyviä

1,5 %

X

X

X

—  muita

X

X

X

X

c)  varsinaisia epäpuhtauksia

X

X

X

X

d)  kuoria (maissilla tähkän osia)

X

X

X

X

e)  torajyviä

0,05 %

0,05 %

Ei sovelleta

Ei sovelleta

f)  mädäntyneitä jyviä

X

X

Ei sovelleta

Ei sovelleta

g)  eläinperäisiä epäpuhtauksia

X

X

X

X

C.  Läpikuultavuutensa kokonaan tai osittain menettäneiden jyvien prosenttimäärä

27 %

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

D.  Ominaispaino vähintään (kg/hl)

78

73

62

Ei sovelleta

E.  Valkuaispitoisuus vähintään (2)

11,5 %

11,0 %

Ei sovelleta

Ei sovelleta

F.  Sakoluku/sekuntia (Hagberg)

220

220

Ei sovelleta

Ei sovelleta

G.  Zeleny-luku (ml)

Ei sovelleta

22

Ei sovelleta

Ei sovelleta

(*1)   josta enintään 3 % muiden epäpuhtauksien kuin Fusarium-sienen vioittamien jyvien osalta.

(*2)   prosenttia kuiva-aineesta.

”X”  vaadittu testi, jossa ei aseteta erityisiä rajoja, mutta jonka tulokset on otettava huomioon taulukon 2 ja 4 kohdassa vahvistetuissa enimmäismäärissä.

”Ei sovelleta”  ei sovelleta eli testiä ei vaadita.

Määritelmät aineksista, jotka eivät ole moitteettoman laatuista perusviljaa, esitetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 liitteessä I olevassa I osassa.

Perusviljojen ja muiden viljojen jyvät, jotka ovat vaurioituneita tai pilaantuneita, luokitellaan ryhmään ’erilaiset epäpuhtaudet’, vaikka niissä olevat vauriot kuuluisivat muihin ryhmiin.
LIITE II

RIISIN INTERVENTIO-OSTOT

I OSA

Paddyriisin kelpoisuusperusteet

1. Riisin osalta 3 artiklassa tarkoitetut vaatimukset ovat erityisesti seuraavat:

a) paddyriisissä ei ole epätavallista hajua tai eläviä hyönteisiä;

b) kosteuspitoisuus on enintään 14,5 %;

c) jalostustuotos on enintään viisi prosenttiyksikköä pienempi kuin II osassa luetellut perustuotokset;

d) erilaisten epäpuhtauksien prosenttiosuus, muiden lajikkeiden riisinjyvien prosenttiosuus ja jyvien, jotka eivät ole asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä III olevassa A osassa määritellyn vakiolaadun mukaisia, prosenttiosuus ei ylitä tämän liitteen III osassa riisityypin mukaan ilmoitettuja enimmäisprosenttiosuuksia;

e) radioaktiivisuus ei ylitä unionin lainsäädännössä vahvistettuja sallittuja enimmäistasoja.

2. Tässä liitteessä ’erilaisilla epäpuhtauksilla’ tarkoitetaan kaikkia vieraita aineita, jotka eivät ole riisiä.

II OSA

Jalostustuotosta koskevat perusteet

Jalostuksen perustuotosLajike

Tuotos kokonaisina jyvinä (%)

Kokonaistuotos (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Muut

64

72

III OSA

EnimmäisprosenttiosuudetJyvien virheet

Lyhytjyväinen riisi

CN-koodi 1006 10 92

Keskipitkä- ja pitkäjyväinen riisi A

CN-koodit 1006 10 94 ja 1006 10 96

Pitkäjyväinen riisi B

CN-koodi 1006 10 98

Liitumaiset

6

4

4

Punajuovaiset

10

5

5

Täplikkäät ja laikukkaat

4

2,75

2,75

Kellanruskeat

1

0,50

0,50

Keltaiset jyvät

0,175

0,175

0,175

Erilaiset epäpuhtaudet

1

1

1

Muiden lajikkeiden riisinjyvät

5

5

5
LIITE III

NAUDANLIHAN INTERVENTIO-OSTOT

I OSA

Naudanlihan kelpoisuusperusteet

1. Voidaan ostaa tämän liitteen II osassa lueteltuja tuoreita tai jäädytettyjä ruhoja, puoliruhoja ja neljänneksiksi leikattuja ruhoja (CN-koodi 0201 ), jotka kuuluvat seuraaviin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IV olevassa A osassa määriteltyihin luokkiin:

a) yli 12 mutta alle 24 kuukauden ikäisten urospuolisten kuohitsemattomien eläinten liha (A-laatuluokka);

b) yli 12 kuukauden ikäisten urospuolisten kuohittujen eläinten liha (C-laatuluokka);

c) yli 8 mutta alle 12 kuukauden ikäisten urospuolisten eläinten liha (Z-laatuluokka).

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita voidaan ostaa vain seuraavin edellytyksin:

a) ne on teurastettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 ( 7 ) mukaisesti;

b) ne on luokiteltu, tarjottu ja tunnistemerkitty komission asetuksen (EY) N:o 1249/2008 ( 8 ) mukaisesti;

c) ne on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 ( 9 ) mukaisesti;

d) ne ovat peräisin enintään kuusi päivää ja vähintään kaksi päivää aikaisemmin teurastetuista eläimistä.

II OSA

Tuotteiden luokittelu

Tätä osaa sovellettaessa Z-laatuluokalla tarkoitetaan ainoastaan I osan 1 kohdan c alakohdassa kuvattuja urospuolisia eläimiä.BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třídaO2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
LIITE IV

VOIN INTERVENTIO-OSTOT

I OSA

Voin kelpoisuusperusteet

1. Maksajaviraston on ostettava vain sellaista voita, joka on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklan d alakohdan, tämän liitteen 2–6 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 liitteessä IV olevan II osan mukaista.

2. Maksajaviraston on tarkastettava voin laatu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 4 artiklassa tarkoitetulla menetelmällä ja kyseisen asetuksen liitteessä IV olevassa I osassa esitettyjen sääntöjen mukaisesti otettujen näytteiden perusteella. Maksajavirasto voi kuitenkin tiettyjen laatuvaatimusten ja tiettyjen hyväksyttyjen yritysten osalta laatia komission kirjallisella suostumuksella niiden valvonnassa toimivan omavalvontajärjestelmän.

3. Voin radioaktiivisuus ei saa ylittää unionin lainsäädännössä vahvistettuja sallittuja enimmäistasoja, ja sitä on seurattava vain tilanteen sitä vaatiessa.

4. Voin on oltava valmistettu 31 päivän kuluessa ennen sitä päivää, jona maksajavirasto vastaanottaa kiinteähintaisen myyntitarjouksen, tai kun kyseessä ovat tarjouskilpailussa tehdyt tarjoukset, 31 päivän kuluessa ennen tarjousten jättämisen osajakson päättymispäivää.

5. Jos voi tarjotaan interventioon muussa kuin voin tuotantojäsenvaltiossa, ostoa varten on esitettävä tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen elimen antama todistus.

Todistus on esitettävä ostajajäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle 35 päivän kuluessa tarjouskilpailun ulkopuolella tehdyn tarjouksen vastaanottamisesta tai tarjouskilpailussa tehdyn tarjouksen jättämisen päättymispäivästä, ja siinä on oltava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 liitteessä IV olevan II osan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot ja vahvistus siitä, että kyseessä on unionissa hyväksytyssä yrityksessä suoraan ja yksinomaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklan d alakohdassa tarkoitetusta pastöroidusta kermasta tuotettu voi.

6. Jos tuotantojäsenvaltio on tehnyt tämän osan 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset, 5 kohdassa tarkoitetussa todistuksessa on oltava myös näiden tarkastusten tulokset ja vahvistus siitä, että kyseinen tuote on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklan d alakohdan vaatimusten mukaista voita. Tällöin pakkaus on suljettava tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen numeroimalla etiketillä. Todistuksessa on mainittava etiketin numero.

▼M1

II OSA

Koostumusta koskevat vaatimukset ja laatuominaisuudet

Voi on kiinteä emulsio, pääasiassa tyyppiä ”vesi rasvassa”, ja sen koostumus ja laatuominaisuudet ovat seuraavat:Parametrit

Pitoisuus ja laatuominaisuudet

Rasva

Vähintään 82 %

Vesi

Enintään 16 %

Rasvaton kuiva-aine

Enintään 2 %

Rasvan happoisuus

Enintään 1,2 mmol/100 g rasvaa

Peroksidiluku

Enintään 0,3 mekv. happea/1 000 g rasvaa

Muu kuin maitorasva

Ei havaittavissa triglyseridianalyysissä

Aistinvaraiset ominaisuudet

Vähintään neljä pistettä viidestä ulkonäön, maun ja kiinteyden osalta

▼B

III OSA

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen yritysten hyväksymisperusteet

1. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklan d alakohdassa tarkoitettu yritys hyväksytään ainoastaan, jos:

a) se on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti ja sen käytettävissä on asianmukainen tekninen laitteisto;

b) se sitoutuu pitämään kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen elimen määräämiä rekistereitä, joissa säilytetään tiedot toimittajasta ja raaka-aineiden alkuperästä, tuotetun voin määristä ja pakkaamisesta sekä kunkin julkiseen interventioon tarkoitetun valmistuserän tunniste ja poistamispäivä;

c) se suostuu asettamaan voin, jota voidaan tarjota julkiseen interventioon, valmistuksen erityiseen viralliseen valvontaan;

d) se sitoutuu ilmoittamaan vähintään kaksi työpäivää etukäteen toimivaltaiselle elimelle aikomuksestaan tuottaa voita julkista interventiota varten. Jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa lyhyemmän määräajan.

2. Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi toimivaltaisten elinten on tehtävä tarkastuksia paikalla ilman ennakkoilmoitusta kyseisten yritysten interventiovoin tuotanto-ohjelman perusteella.

Niiden on tehtävä vähintään

a) yksi tarkastus 28:aa tuotantopäivää kohden, kun on kyse interventioon tarkoitetusta tuotannosta, ja vähintään yksi tarkastus vuodessa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen rekisterien tarkastamiseksi;

b) yksi tarkastus vuodessa 1 kohdassa tarkoitettujen muiden hyväksymisedellytysten täyttymisen tarkistamiseksi, jos voita valmistetaan interventioon.

3. Hyväksyntä on peruutettava, jos 1 kohdan a alakohdassa määrätyt edellytykset eivät enää täyty. Asianomaisen yrityksen pyynnöstä hyväksyntä voidaan palauttaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua ja perusteellisen tarkastuksen jälkeen.

Jos todetaan, että yritys on muusta syystä kuin ylivoimaisen esteen vuoksi laiminlyönyt 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettujen sitoumustensa noudattamisen, hyväksyntä peruutetaan väliaikaisesti 1–12 kuukaudeksi sen mukaan, miten vakavasta sääntöjenvastaisuudesta on kyse.

Jäsenvaltio ei saa soveltaa peruuttamista, kun todetaan, ettei sääntöjenvastaisuus ole tahallinen eikä johdu vakavasta laiminlyönnistä ja että sen merkitys 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tehokkuuden kannalta on vähäinen.

4. Edellä 2 ja 3 kohdan perusteella tehdyistä tarkastuksista on laadittava raportti, jossa on mainittava:

a) tarkastuspäivä;

b) tarkastuksen kesto;

c) toteutetut toimet.

Vastuussa olevan tarkastajan on allekirjoitettava raportti.
LIITE V

RASVATTOMAN MAITOJAUHEEN INTERVENTIO-OSTOT

I OSA

Rasvattoman maitojauheen kelpoisuusperusteet

1. Maksajaviraston on ostettava vain sellaista rasvatonta maitojauhetta, joka on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklan e alakohdan, tämän liitteen 2–6 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 liitteessä V olevan II osan mukaista.

2. Maksajaviraston on tarkastettava rasvattoman maitojauheen laatu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 4 artiklassa tarkoitetulla menetelmällä ja kyseisen asetuksen liitteessä V olevassa I osassa esitettyjen sääntöjen mukaisesti otettujen näytteiden perusteella. Tarkastuksissa on vahvistettava, että neuvoston direktiivin 2001/114/EY ( 10 ) liitteessä I olevan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja valkuaisaineen mukauttamisessa käytettäviä sallittuja raaka-aineita lukuun ottamatta rasvaton maitojauhe ei sisällä muita tuotteita, etenkään tämän liitteen II osassa määriteltyä kirnupiimää ja heraa.

Valkuaisaineen mahdollisen mukauttamisen on tapahduttava nestefaasissa. Valkuaisaineen mukauttamisessa käytettävän aineen on oltava unionin alkuperää.

Maksajavirasto voi kuitenkin tiettyjen laatuvaatimusten ja tiettyjen hyväksyttyjen yritysten osalta laatia komission kirjallisella suostumuksella niiden valvonnassa toimivan omavalvontajärjestelmän.

3. Rasvattoman maitojauheen radioaktiivisuus ei saa ylittää unionin lainsäädännössä vahvistettuja sallittuja enimmäistasoja, ja sitä on seurattava vain tilanteen sitä vaatiessa.

4. Rasvattoman maitojauheen on oltava valmistettu 31 päivän kuluessa ennen sitä päivää, jona maksajavirasto vastaanottaa kiinteähintaisen myyntitarjouksen, tai kun kyseessä ovat tarjouskilpailussa tehdyt tarjoukset, 31 päivän kuluessa ennen tarjousten jättämisen osajakson päättymispäivää. Jos rasvaton maitojauhe varastoidaan siiloihin, jotka sisältävät useamman kuin yhden päivän tuotannon, sen on oltava valmistettu kiinteähintaisen myyntitarjouksen vastaanottoviikkoa edeltäneiden kolmen viikon aikana, tai kun kyseessä ovat tarjouskilpailussa tehdyt tarjoukset, neljä viikkoa ennen tarjousten jättämisen osajakson päättymispäivää.

5. Jos rasvaton maitojauhe tarjotaan interventioon muussa kuin voin tuotantojäsenvaltiossa, ostoa varten on esitettävä tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen elimen antama todistus.

Todistus on esitettävä ostajajäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle 35 päivän kuluessa tarjouskilpailun ulkopuolella tehdyn tarjouksen vastaanottamisesta tai tarjouskilpailussa tehdyn tarjouksen jättämisen päättymispäivästä, ja siinä on oltava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 liitteessä V olevan II osan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot ja vahvistus siitä, että rasvaton maitojauhe on tuotettu maidosta unionissa hyväksytyssä yrityksessä ja että valkuaisaineen mahdollinen mukauttaminen on tapahtunut nestefaasissa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklan e alakohdan mukaisesti.

6. Jos tuotantojäsenvaltio on tehnyt tämän osan 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset, 5 kohdassa tarkoitetussa todistuksessa on oltava myös näiden tarkastusten tulokset ja vahvistus siitä, että kyseinen tuote on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklan e alakohdan vaatimusten mukaista rasvatonta maitojauhetta. Tällöin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu säkki on suljettava tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen elimen myöntämällä numeroidulla etiketillä. Todistuksessa on mainittava etiketin numero.

▼M1

II OSA

Koostumusta koskevat vaatimukset ja laatuominaisuudetParametrit

Pitoisuus ja laatuominaisuudet

Proteiini

Vähintään 34,0 % rasvattomasta kuiva-aineesta

Rasva

Enintään 1,00 %

Vesi

Enintään 3,5 %

Titrattava happoisuus millilitroina kymmennormaalista natriumhydroksidiliuoksesta

Enintään 19,5 ml

Laktaatti

Enintään 150 mg/100 g

Fosfataasikoe

Negatiivinen, toisin sanoen enintään 350 mU/l ennastettua maitoa

Liukenemattomuusindeksi

Enintään 0,5 ml (24 °C)

Palaneet osaset

Enintään 15,0 mg, eli vähintään B-levy

Mikro-organismit

Enintään 40 000 CFU/g

Kirnupiimä (1)

Ei yhtään (2)

Herajuoksete (3)

Ei yhtään

Hapanhera (3)

Ei yhtään (4) tai 150 mg/100 g (5)

Maku ja haju

Puhdas

Ulkonäkö

Valkoinen tai hieman kellertävä väri, ei epäpuhtauksia eikä värjäytyneitä hiukkasia

(1)   ”Kirnupiimällä” tarkoitetaan voin valmistuksen sivutuotetta, joka saadaan kirnuuntumisen tai jatkuvatoimisen voin valmistuksen yhteydessä kiinteän rasvan erotuksen jälkeen.

(2)   Kirnupiimän puuttuminen varmistetaan joko tuotantolaitoksessa ennalta ilmoittamatta suoritettavalla tarkastuksella vähintään kerran viikossa tai lopputuotteen laboratorioanalyysissä, jossa todetaan enintään 69,31 mg fosfatidyylietanoliamiinidipalmitoyyliä (PEDP) 100 g:aa kohden.

(3)   ”Heralla” tarkoitetaan juuston tai kaseiinin valmistuksen sivutuotetta, joka saadaan happojen, juoksutteen ja/tai kemiallis-fysikaalisten prosessien avulla.

(4)   Kun tehdään tarkastus tuotantolaitoksessa.

(5)   Kun sovelletaan ISO 8069 -standardia.

▼B

III OSA

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklan e alakohdassa tarkoitettujen yritysten hyväksymisperusteet

1. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklan e alakohdassa tarkoitettu yritys hyväksytään ainoastaan, jos

a) se on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti ja sen käytettävissä on asianmukainen tekninen laitteisto;

b) se sitoutuu pitämään kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen elimen määräämiä rekistereitä, joihin kirjataan toimittajat, raaka-aineiden alkuperät, tuotetun rasvattoman maitojauheen, kirnupiimän ja heran määrät sekä tiedot kunkin julkiseen interventioon tarkoitetun valmistuserän pakkaamisesta ja tunnistusmerkinnöistä sekä poistamispäivät;

c) se suostuu siihen, että interventioon tarjottavan rasvattoman maitojauheen tuotantoa valvotaan virallisesti;

d) se sitoutuu ilmoittamaan vähintään kaksi työpäivää etukäteen toimivaltaiselle elimelle aikomuksestaan tuottaa rasvatonta maitojauhetta julkista interventiota varten. Jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa lyhyemmän määräajan.

2. Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi toimivaltaisten elinten on tehtävä tarkastuksia paikalla ilman ennakkoilmoitusta kyseisten yritysten interventioon tarkoitetun rasvattoman maitojauheen tuotanto-ohjelman perusteella.

Niiden on tehtävä vähintään

a) yksi tarkastus 28:aa tuotantopäivää kohden, kun on kyse interventioon tarkoitetusta tuotannosta, ja vähintään yksi tarkastus vuodessa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen rekisterien tarkastamiseksi;

b) yksi tarkastus vuodessa 1 kohdassa tarkoitettujen muiden hyväksymisedellytysten täyttymisen tarkistamiseksi, jos rasvatonta maitojauhetta valmistetaan interventioon.

3. Hyväksyntä on peruutettava, jos 1 kohdan a alakohdassa määrätyt edellytykset eivät enää täyty. Asianomaisen yrityksen pyynnöstä hyväksyntä voidaan palauttaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua ja perusteellisen tarkastuksen jälkeen.

Jos todetaan, että yritys on muusta syystä kuin ylivoimaisen esteen vuoksi laiminlyönyt 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettujen sitoumustensa noudattamisen, hyväksyntä peruutetaan väliaikaisesti 1–12 kuukaudeksi sen mukaan, miten vakavasta sääntöjenvastaisuudesta on kyse.

Jäsenvaltio ei saa soveltaa peruuttamista, kun todetaan, ettei sääntöjenvastaisuus ole tahallinen eikä johdu vakavasta laiminlyönnistä ja että sen merkitys 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tehokkuuden kannalta on vähäinen.

4. Edellä 2 ja 3 kohdan perusteella tehdyistä tarkastuksista on laadittava raportti, jossa on mainittava:

a) tarkastuspäivä;

b) tarkastuksen kesto;

c) toteutetut toimet.

Vastuussa olevan tarkastajan on allekirjoitettava raportti.
LIITE VI

LAATUVAATIMUKSET YKSITYISEN VARASTOINNIN TUKEA VARTEN

Yksityisen varastoinnin tukeen oikeutettujen tuotteiden radioaktiivisuustasot eivät saa ylittää unionin lainsäädännössä mahdollisesti säädettyjä enimmäistasoja. Tuotteiden radioaktiivisen saastunnan määrä tarkastetaan ainoastaan, jos tilanne niin vaatii, ja tarpeellisen ajan kuluessa.

I    Sokeri

Sokerin, josta tarjous tai hakemus esitetään, on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) se on kiteistä valkoista sokeria irtotavarana tai vähintään 800 kg:n suursäkeissä, joissa mainitaan nettopaino;

b) sen kosteuspitoisuus on enintään 0,06 %.

Sokerin on sokerin markkinointivuoden 2016/2017 loppuun saakka oltava tuotettua sen markkinointivuoden kiintiössä, jona tarjous tai hakemus tehdään, lukuun ottamatta markkinoilta poistettua tai siirrettyä valkoista sokeria.

II    Pellavakuitu

Tukea voidaan myöntää ainoastaan pitkille pellavakuiduille, jotka on saatu erottamalla kokonaan toisistaan kuitu ja varren puumaiset osat ja jotka loukuttamisen jälkeen ovat keskimäärin vähintään 50 cm:n pituisia ja jotka on järjestetty yhdensuuntaisesti nipuiksi, kerroksittain tai nauhaksi ja joista esitettyjen tukea koskevien hakemusten tai tarjousten kattama vähimmäismäärä on 2 000 kg.

Pitkien pellavakuitujen on oltava varastoituina paaleissa, joissa voi olla merkittynä tapauksen mukaan seuraavat tiedot:

a) tehdaslaitoksen ja tuotantojäsenvaltion tunnistenumero;

b) varastoonvientipäivä;

c) nettopaino.

III    Liha

Tukea maksetaan ainoastaan

a) naudanlihalle, joka on luokiteltu komission asetuksessa (EY) N:o 1249/2008 ( 11 ) vahvistetun unionin ruhojen luokitteluasteikon mukaisesti ja varustettu tunnusmerkinnällä mainitun asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b) nuorempien kuin 12 kuukauden ikäisten karitsojen ruhoille ja ruhon paloille;

c) lihalle, joka on saatu eläimistä, joita on kasvatettu unionissa vähintään viimeisten kolmen kuukauden ajan kun kyseessä on naudanliha ja kahden kuukauden ajan kun kyseessä on lampaan- tai vuohenliha ja jotka on teurastettu varastoonvientiä edeltävien kymmenen päivän kuluessa. Jos sika on teurastettu alle kahden kuukauden ikäisenä, lihan on oltava peräisin unionissa syntymästään asti kasvatetusta eläimestä;

d) lihalle, joka on saatu asetuksen (EY) N:o 853/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 mukaisesti teurastetuista eläimistä;

e) lihalle, joka on saatu eläimistä, joissa ei ole ominaisuuksia, jotka tekevät niistä varastointiin tai myöhempään käyttöön soveltumattomia;

f) lihalle, joka on saatu eläimistä, joita ei ole hätäteurastettu;

g) tuoreelle lihalle, joka varastoidaan jäädytettynä.

IV    Voi

Tukea maksetaan ainoastaan sellaiselle voille,

a) jonka maitorasvapitoisuus on vähintään 80 painoprosenttia, maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus enintään 2 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia;

b) joka on tuotettu hakemuspäivää tai tarjouksen jättöpäivää edeltäneiden 60 päivän aikana.

Voin pakkauksessa on mainittava nettopaino. Lisäksi sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 liitteessä IV olevassa II osassa olevia voin pakkaamista koskevia sääntöjä lukuun ottamatta velvollisuutta merkitä maininta ”imelästä kermasta valmistettua voita” voin pH:n ollessa vähintään 6,2.

Alkuperää koskevan vaatimuksen noudattamisen voi todistaa todisteella siitä, voi on valmistettu tämän asetuksen liitteessä IV olevan III osan 1 a, b ja c alakohdan mukaisesti hyväksytyssä yrityksessä, tai jollakin muulla tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamalla asianmukaisella todisteella, jossa vahvistetaan kyseisen vaatimuksen noudattaminen.

Jos voi on valmistettu muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa varastointisopimus tehdään, tuotantojäsenvaltion on annettava tuotteen alkuperän tarkistamiseksi apua sille jäsenvaltiolle, jossa sopimus tehdään, tämän sitä pyytäessä.

V    Juusto

Tukea voidaan myöntää ainoastaan juustolle, joka on varustettu suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä (SMM), jonka ikä varastointisopimuksen voimassaolon alkamispäivänä on vähintään sama kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 ( 12 ) 7 artiklassa tarkoitetussa tuote-eritelmässä vahvistettu kyseisen juuston kypsytysaika ja jota sopimusvarastoinnin jälkeen pidetään kaupan kyseistä vähimmäisikää pidemmällä, juuston arvoa lisäävällä kypsytysajalla.

Jos asetuksen (EU) N:o 1151/2012 7 artiklassa tarkoitetussa tuote-eritelmässä ei vahvisteta kypsytysaikaa, juuston iän on varastointisopimuksen voimassaolon alkamispäivänä vastattava vähintään sellaista kypsytysaikaa, joka nostaa juuston arvoa.

Lisäksi juuston on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) juustoon on merkitty lähtemättömästi, tapauksen mukaan koodina, yritys, jossa se on valmistettu, ja valmistuspäivä;

b) juusto varastoidaan kokonaisena siinä jäsenvaltiossa, jossa se on valmistettu ja jossa sillä on oikeus SAN- tai SMM-merkintään asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukaisesti; ja

c) juustosta ei ole tehty aikaisempaa varastointisopimusta.

Varastoijan on pidettävä rekisteriä, johon merkintään kolmannen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot varastoonvientipäivänä.

VI    Rasvaton maitojauhe

Tukea maksetaan ainoastaan sellaiselle rasvattomalle maitojauheelle,

a) jonka rasvapitoisuus on enintään 1,5 prosenttia, vesipitoisuus enintään 5 prosenttia ja rasvattoman kuiva-aineen valkuaispitoisuus vähintään 34 prosenttia;

b) joka se on tuotettu hakemuspäivää tai tarjouksen jättöpäivää edeltäneiden 60 päivän aikana;

c) joka varastoidaan nettopainoltaan 25 kg:n säkkeihin tai enintään 1 500 kg:n suursäkkeihin.

Säkeissä on mainittava nettopaino. Lisäksi sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 liitteessä V olevan II osan 2 ja 3 kohdan sääntöjä, jotka koskevat rasvattoman maitojauheen toimittamista ja pakkaamista, lukuun ottamatta velvollisuutta merkitä säkkeihin maininta ”sumutuskuivattu rasvaton maitojauhe”.

Alkuperää koskevan vaatimuksen noudattamisen voi todistaa todisteella siitä, rasvaton maitojauhe on valmistettu tämän asetuksen liitteessä V olevan III osan 1 a, b ja c alakohdan mukaisesti hyväksytyssä yrityksessä, tai jollakin muulla tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamalla asianmukaisella todisteella, jossa vahvistetaan kyseisen vaatimuksen noudattaminen.

Jos rasvaton maitojauhe on valmistettu muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa varastointisopimus tehdään, tuotantojäsenvaltion on annettava tuotteen alkuperän tarkistamiseksi apua sille jäsenvaltiolle, jossa sopimus tehdään, tämän sitä pyytäessä.
LIITE VII

EDELLYTYKSET, JOITA SOVELLETAAN YKSITYISEN VARASTOINNIN TUKEA KOSKEVAN TARJOUKSEN TAI HAKEMUKSEN JÄTTÄVIIN TOIMIJOIHIN OLIIVIALALLA

Oliiviöljyalan toimijoiden on kuuluttava johonkin seuraavista luokista:

a) asianomaisen jäsenvaltion voimassa olevan kansallisen lainsäädännön nojalla hyväksytty tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä;

b) mylly, jossa valmistetaan asianomaisen jäsenvaltion vaatimukset täyttävää oliiviöljyä;

c) oliiviöljyn pakkausyritys, joka täyttää asianomaisen jäsenvaltion vaatimukset;

Jos oliiviöljyalan toimija ei noudata tässä asetuksessa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 ( 13 ), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 ( 14 ) tai asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädettyjä velvollisuuksia, se ei voi jättää yksityisen varastoinnin tukea koskevaa tarjousta tai hakemusta niiden 12 kuukauden aikana, jotka seuraavat noudattamatta jättämisen syiden korjaamispäivää.

Tällaista toimea ei toteuteta asetuksen (EU) N:o 1306/2013 64 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa eikä silloin kun noudattamatta jättäminen oli luonteeltaan vähäinen.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

( 2 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 71).

( 3 ) Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3).

( 4 ) Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä (EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1).

( 5 ) Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

( 6 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10).

( 7 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206).

( 8 ) Komission asetus (EY) N:o 1249/2008, annettu 10 päivänä joulukuuta 2008, naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 337, 16.12.2008, s. 3).

( 9 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1).

( 10 ) Neuvoston direktiivi 2001/114/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista elintarvikkeena käytettävistä säilötyistä maidoista (EYVL L 15, 17.1.2002, s. 19)

( 11 ) Komission asetus (EY) N:o 1249/2008, annettu 10 päivänä joulukuuta 2008, naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 337, 16.12.2008, s. 3).

( 12 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

( 13 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

( 14 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

Top