EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1150-20170218

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1150, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1150/2017-02-18

02016R1150 — FI — 18.02.2017 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1150,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta

(EUVL L 190 15.7.2016, s. 23)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/256, annettu 14 päivänä helmikuuta 2017,

  L 38

37

15.2.2017
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1150,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta viinialan kansallisten tukiohjelmien osaltaI LUKU

TUKIOHJELMIEN TOIMITTAMIS- JA MUUTTAMISMENETTELY

1 artikla

Ohjelmakausi ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön ilmoittaminen

▼M1

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tukiohjelmaluonnoksen on katettava seuraavat viisivuotiskaudet:

a) varainhoitovuodet 2014–2018;

b) varainhoitovuodet 2019–2023.

1a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tukiohjelmaluonnoksensa varainhoitovuosille 2019–2023 1 päivään maaliskuuta 2018 mennessä. Jos varainhoitovuodelle 2021 ja sitä seuraaville vuosille varattuja kansallisia määrärahoja muutetaan kyseisen päivämäärän jälkeen, jäsenvaltion on mukautettava tukiohjelmaansa vastaavasti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tukiohjelmaehdotuksensa varainhoitovuosille 2019–2023 sähköisesti liitteessä I a esitetyn mallin mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot varainhoitovuosien 2019–2023 tukiohjelmaehdotuksen määrärahoista sähköisesti liitteessä II a esitetyn mallin mukaisesti.

▼B

2.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi 1 kohdassa tarkoitettuihin tukiohjelmiin liittyvä lainsäädäntönsä heti, kun se on annettu tai sitä on muutettu.

2 artikla

Tukiohjelmien muuttaminen

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 41 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin sovellettaviin tukiohjelmiin saa toimittaa muutoksia enintään kaksi kertaa varainhoitovuodessa, kunkin vuoden 1 päivään maaliskuuta ja 30 päivään kesäkuuta mennessä.

Kyseisiä määräaikoja ei kuitenkaan sovelleta sellaisten hätätoimenpiteiden tapauksessa, jotka toteutetaan komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 ( 1 ) 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen luonnonkatastrofien tai kyseisen asetuksen 2 artiklan 16 kohdassa tarkoitettujen luonnonkatastrofeihin rinnastettavissa olevien epäsuotuisten sääolojen vuoksi tai muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa.

▼M1

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut muutokset on ilmoitettava tukiohjelmassa, joka on toimitettava komissiolle käyttämällä liitteessä I tai liitteessä I a vahvistettua mallia ja jonka on sisällettävä

a) ehdotettujen muutosten syyt;

b) rahoitusselvityksen päivitetty versio käyttämällä liitteessä II tai liitteessä II a vahvistettua mallia, kun tukiohjelmaan tehdyt muutokset johtavat määrärahojen tarkistamiseen.

▼B

3 artikla

Tukiohjelmien sisältö

Tukiohjelman on sisällettävä

a) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45–52 artiklassa säädetyn kunkin erityisen tukitoimenpiteen osalta

i) kuvaus ehdotetusta strategiasta ja määrälliset tavoitteet;

ii) luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia;

iii) hakumenettely;

iv) tukikelpoisuusperusteet;

v) tukikelpoiset ja tukeenkelpaamattomat kustannukset;

vi) tarvittaessa, voidaanko soveltaa yksikkökustannusten vakiotaulukoita tai luontoissuorituksia, ja jos voidaan, tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta;

vii) tarvittaessa, ensisijaisuusperusteet ja niiden painotukset;

viii) valintamenettely;

ix) tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat;

x) tarvittaessa, voidaanko ennakkoja myöntää, enimmäismäärä ja edellytykset;

xi) tarvittaessa, tiedot rajanvedosta muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi;

xii) tarvittaessa, myönnetäänkö valtiontukea;

b) pidettyjen kuulemisten tulokset;

c) yleinen strategia;

d) arvio odotetuista teknisistä, taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista;

e) toimenpiteiden täytäntöönpanon aikataulu;

▼M1

f) tämän asetuksen liitteen II tai liitteen II a mukainen yleinen rahoitusselvitys;

▼B

g) seurannassa ja arvioinnissa käytettävät perusteet ja muut määrälliset indikaattorit;

h) ohjelman asianmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi toteutetut toimet;

i) ohjelman täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten ja elinten nimet ja osoitteet;

j) internetosoite, jossa tukiohjelmaan liittyvä kansallinen lainsäädäntö on julkisesti saatavilla.II LUKU

ERITYISIÄ TUKITOIMENPITEITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET1 JAKSO

Menekinedistäminen1 alajakso

Tiedotus jäsenvaltioissa

4 artikla

Hakumenettely

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tuen osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, jotka koskevat hakumenettelyä ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 4 artiklassa tarkoitettua menettelyä tuen mahdolliseksi jatkamiseksi ja joihin on sisällyttävä seuraavia koskevat säännöt:

a) oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 3 artiklan mukaisesti;

b) hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin sisältyvät ainakin hakemusten toimittamista, niiden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

c) tukikelpoisia operaatioita, tukikelpoisuusperusteita, ensisijaisuusperusteita ja muita delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 II luvun 1 jakson 2 alajaksossa vahvistettuja puolueettomia perusteita koskevien säännösten noudattamisen tarkastaminen;

d) hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus;

e) sopimusten tekeminen, mukaan luettuna mahdolliset vakiosopimukset;

f) ennakkomaksuja ja vakuuksien asettamista koskevat järjestelyt;

g) tuetun operaation arviointi asianmukaisten indikaattoreiden perusteella.

2.  Jos tukea jatketaan delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 4 artiklan mukaisesti, tuetun operaation tulokset on arvioitava ennen tuen jatkamista ja otettava huomioon jatkamista koskevassa päätöksessä.

▼M1

3.  Hakijoiden, jotka aikovat esittää maksupyyntöjensä tueksi rahoitusselvityksiä koskevia lausuntoja 41 artiklan mukaisesti, on ilmoitettava aikomuksestaan toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen toimittamisen yhteydessä.

▼B2 alajakso

Menekinedistäminen kolmansissa maissa

5 artikla

Hakumenettely

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun tuen osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, jotka koskevat hakumenettelyä ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 4 artiklassa tarkoitettua menettelyä tuen mahdolliseksi jatkamiseksi ja joihin on sisällyttävä seuraavia koskevat säännöt:

a) luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 3 artiklan mukaisesti;

b) hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin sisältyvät ainakin hakemusten toimittamista, niiden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

c) tukikelpoisia operaatioita, tukikelpoisuusperusteita, ensisijaisuusperusteita ja muita delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 II luvun 1 jakson 3 alajaksossa vahvistettuja puolueettomia perusteita koskevien säännösten noudattamisen tarkastaminen;

d) asianomaiset tuotteet ja niiden markkinointi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännösten mukaisesti, kansalliset säännökset ja asianomaiset eritelmät;

e) hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus;

f) sopimusten tekeminen, mukaan luettuna mahdolliset vakiosopimukset;

g) ennakkomaksuja ja vakuuksien asettamista koskevat järjestelyt;

h) tuetun operaation arviointi asianmukaisten indikaattoreiden perusteella.

2.  Jos tukea jatketaan delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 4 artiklan mukaisesti, tuetun operaation tulokset on arvioitava ennen tuen jatkamista ja otettava huomioon jatkamista koskevassa päätöksessä.

▼M1

3.  Hakijoiden, jotka aikovat esittää maksupyyntöjensä tueksi rahoitusselvityksiä koskevia lausuntoja 41 artiklan mukaisesti, on ilmoitettava aikomuksestaan toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen toimittamisen yhteydessä.

▼B3 alajakso

Yhteiset säännökset

6 artikla

Yhteinen menekinedistämisoperaatio

Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi päättää valita yhteisen tiedotus- tai menekinedistämisoperaation. Niiden on sitouduttava osallistumaan rahoitukseen ja sovittava hallinnollisista yhteistyömenettelyistä yhteisen operaation seurannan, toteuttamisen ja tarkastamisen helpottamiseksi.2 JAKSO

Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

7 artikla

Hakumenettely

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklassa tarkoitetun tuen osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava hakumenettelyä koskevat säännöt, joiden on sisällettävä seuraavia koskevat säännöt:

a) luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 12 artiklan mukaisesti;

b) hakemuksen sisältö;

c) hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin sisältyvät ainakin hakemusten toimittamista, kunkin ehdotetun toimen soveltuvuuden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

d) menettelyt, joilla varmistetaan hakemuksen tukikelpoisuus ja sen yhdenmukaisuus viini-istutusten lupajärjestelmää koskevien sääntöjen ja valvontajärjestelmän kanssa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 66 ja 68 artiklan mukaisesti;

e) tukikelpoisuusperusteita, tukeenkelpaamattomia kustannuksia, ensisijaisuusperusteita ja muita delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 II luvun 2 jaksossa vahvistettuja puolueettomia perusteita koskevien säännösten noudattamisen tarkastaminen;

f) hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus, kun ensisijaisuusperusteita sovelletaan;

g) ennakkomaksuja ja vakuuksien asettamista koskevat järjestelyt.

2.  Jäsenvaltiot voivat vahvistaa vähimmäisalan, jolle voidaan myöntää tukea rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen, rakenneuudistuksesta ja uusiin lajikkeisiin siirtymisestä seuraavan vähimmäisalan sekä asianmukaisesti perustellut ja puolueettomiin kriteereihin perustuvat poikkeukset tästä vaatimuksesta.3 JAKSO

Rypäleiden korjaaminen raakana

8 artikla

Tukitoimenpiteen soveltaminen

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on

a) annettava tukitoimenpiteen soveltamista koskevat säännökset, joihin kuuluvat seuraavat:

i) rypäleiden raakana korjaamista koskeva ennakkoilmoitus;

ii) maksettavan korvauksen määrä;

b) vahvistettava rypäleiden raakana korjaamista koskevien tukihakemusten toimittamiselle määräaika, jonka on oltava kunkin vuoden 15 päivän huhtikuuta ja 10 päivän kesäkuuta välisellä ajanjaksolla;

c) vahvistettava vuosittain 10 päivään kesäkuuta mennessä odotettu markkinatilanne, jonka perusteella rypäleiden raakana korjaaminen on toteutettava markkinatasapainon palauttamiseksi ja kriisin ehkäisemiseksi, sekä tämän asetuksen 43 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun rypäleiden raakana korjaamiseen liittyvän operaation toteuttamisen määräaika;

d) asetettava joka vuosi määräpäivä, joka on c alakohdassa säädetyn odotetun markkinatilanteen vahvistamisen jälkeen ja johon mennessä rypäleiden raakana korjaamiseen liittyvät operaatiot on toteutettava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

9 artikla

Korvauksen laskeminen

1.  Jäsenvaltioiden on joka vuosi laskettava rypäleiden raakana korjaamisen suorat kustannukset niiden eri menetelmien (manuaalinen, mekaaninen ja kemiallinen) mukaisesti, joiden ne katsovat olevan tukikelpoisia sovellettaessa edellytyksiä, jotka ne ovat vahvistaneet delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 18 artiklan nojalla.

Jos samalla alalla käytetään useampaa kuin yhtä rypäleiden raakana korjaamisen menetelmää, korvauksen on perustuttava halvimpaan menetelmään.

2.  Jäsenvaltioiden on määriteltävä rypäleiden raakana korjaamisesta aiheutuvat tulomenetykset puolueettomin ja syrjimättömin perustein ja ottaen huomioon mahdolliset kustannussäästöt.

10 artikla

Hakumenettely

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklassa tarkoitetun tuen osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava hakumenettelyä koskevat säännöt, joiden on sisällettävä seuraavia koskevat säännöt:

a) luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 17 artiklan mukaisesti;

b) sovellettava korvaus asianomaiselle tuottajalle;

c) hakemuksen sisältö;

d) hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin sisältyvät ainakin hakemusten toimittamista, kunkin ehdotetun toimen soveltuvuuden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

e) moitteettoman toiminnan edellytyksiä, tukikelpoisuusperusteita ja muita delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 II luvun 3 jaksossa vahvistettuja puolueettomia perusteita koskevien säännösten noudattamisen tarkastaminen;

f) hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus, kun ensisijaisuusperusteita sovelletaan,

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos hakemus peruutetaan ilman asianmukaisesti perusteltua syytä, asianomaisen tuottajan on vastattava hakemuksensa käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.4 JAKSO

Keskinäiset rahastot

11 artikla

Tukitoimenpiteen soveltaminen

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 48 artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on annettava tukitoimenpiteiden soveltamista koskevat säännökset.

12 artikla

Hakumenettely

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 48 artiklassa tarkoitetun tuen osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava hakumenettelyä koskevat säännöt, joiden on sisällettävä seuraavia koskevat säännöt:

a) luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 24 artiklan mukaisesti;

b) hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin sisältyvät ainakin hakemusten toimittamista, niiden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

c) tuen edellytysten ja muiden delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 II luvun 4 jaksossa vahvistettujen puolueettomien perusteiden noudattamisen tarkastaminen;

d) hakemusten valinta, johon sisältyvät ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus, kun ensisijaisuusperusteita sovelletaan;

e) sopimusten tekeminen, mukaan luettuna mahdolliset vakiosopimukset.5 JAKSO

Satovakuutus

13 artikla

Hakumenettely

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 49 artiklassa tarkoitetun tuen osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava hakumenettelyä koskevat säännöt, joiden on sisällettävä seuraavia koskevat säännöt:

a) luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 27 artiklan mukaisesti;

b) hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin sisältyvät ainakin hakemusten toimittamista, niiden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

c) delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 29 artiklan nojalla vahvistettujen moitteettoman toiminnan edellytysten ja muiden kyseisen asetuksen II luvun 5 jaksossa vahvistettujen puolueettomien perusteiden noudattamisen tarkastaminen;

d) hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus, kun ensisijaisuusperusteita sovelletaan;

e) sopimusten tekeminen, mukaan luettuna mahdolliset vakiosopimukset;

f) maksut tuensaajille, myös vakuutusyhtiöiden välityksellä, delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 28 artiklan mukaisesti.6 JAKSO

Investoinnit

14 artikla

Hakumenettely

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 50 artiklassa tarkoitetun tuen osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava hakumenettelyä koskevat säännöt, joiden on sisällettävä seuraavia koskevat säännöt:

a) luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 32 artiklan mukaisesti;

b) hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin on sisällyttävä ainakin hakemusten toimittamista, kunkin ehdotetun toimen soveltuvuuden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

c) tukikelpoisia toimia ja kustannuksia, tukikelpoisuusperusteita, ensisijaisuusperusteita ja muita delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 II luvun 6 jaksossa vahvistettuja puolueettomia perusteita koskevien säännösten noudattamisen tarkastaminen;

d) hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus;

e) ennakkomaksuja ja vakuuksien asettamista koskevat järjestelyt.7 JAKSO

Innovointi viinialalla

15 artikla

Hakumenettely

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 51 artiklassa tarkoitetun tuen osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava hakumenettelyä koskevat säännöt, joiden on sisällettävä seuraavia koskevat säännöt:

a) luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 37 artiklan mukaisesti;

b) hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin on sisällyttävä ainakin hakemusten toimittamista, kunkin ehdotetun toimen soveltuvuuden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

c) tukikelpoisia toimia ja kustannuksia, tukikelpoisuusperusteita, ensisijaisuusperusteita ja muita delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 II luvun 7 jaksossa vahvistettuja puolueettomia perusteita koskevien säännösten noudattamisen tarkastaminen;

d) hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus;

e) ennakkomaksuja ja vakuuksien asettamista koskevat järjestelyt.8 JAKSO

Sivutuotteiden tislaus

16 artikla

Tukitoimenpiteen soveltaminen

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 52 artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on annettava tukitoimenpiteiden soveltamista koskevat säännökset.

17 artikla

Hakumenettely

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 52 artiklassa tarkoitetun tuen osalta jäsenvaltioiden on vahvistettava hakumenettelyä koskevat säännöt, joiden on sisällettävä seuraavia koskevat säännöt:

a) luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 41 artiklan mukaisesti;

b) delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 II luvun 8 jaksossa vahvistettujen tuen tarkoitusta koskevien säännösten noudattamisen tarkastaminen;

c) tuen maksaminen delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 42 artiklan ja tämän asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

18 artikla

Tuen määrä

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 52 artiklassa tarkoitettu tislaajille maksettava tuen enimmäismäärä vahvistetaan tilavuusprosentteina ilmoitettua alkoholipitoisuutta ja hehtolitraa kohti seuraavasti:

a) rypäleiden puristejäännöksestä valmistettu raaka alkoholi: 1,1 euroa /til- %/hl;

b) viinistä ja viinisakasta valmistettu raaka alkoholi: 0,5 euroa /til- %/hl.

2.   ►M1  Jäsenvaltioiden on vahvistettava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tuen määrä ja keräyskustannuksiin myönnettävä korvaus tämän artiklan 1 kohdassa säädetyissä rajoissa puolueettomin ja syrjimättömin perustein. Niiden on ilmoitettava molemmat määrät asianomaisissa kohdissa, kun käytetään tämän asetuksen liitteissä I, I a, III, IV ja IV a vahvistettuja malleja. ◄

Jäsenvaltiot voivat mukauttaa kyseisiä määriä eri tuotantotyyppien mukaan puolueettomin ja syrjimättömin perustein.III LUKU

RAPORTOINTI, ARVIOINTI JA YLEISET SÄÄNNÖKSET

19 artikla

Raportointi ja arviointi

1.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle vuosittain 1 päivään maaliskuuta mennessä kertomus asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 4 jaksossa tarkoitettuihin tukiohjelmiinsa kuuluvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta edellisenä varainhoitovuonna.

Kertomuksessa on lueteltava ja kuvattava toimenpiteet, joille kyseisen jakson mukainen unionin tuki myönnettiin.

Kertomus on annettava käyttämällä tämän asetuksen liitteessä III vahvistettua mallia.

▼M1

2.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle samaan aikaan 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen kanssa tukiohjelmaansa kuuluvien toimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvät taloudelliset ja tekniset tiedot käyttämällä liitteessä IV tai liitteessä IV a esitettyä mallia.

Näissä tiedoissa on kunkin varainhoitovuoden ja toimenpiteen osalta viitattava seuraaviin:

a) viisivuotiskauden ne varainhoitovuodet, joiden osalta menot ovat jo toteutuneet: tosiasialliset tekniset tiedot ja menoselvitys, joka ei saa missään tapauksessa ylittää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VI jäsenvaltiolle vahvistettua talousarviorajaa;

b) seuraavien varainhoitovuosien osalta tukiohjelman suunnitellun täytäntöönpanojakson loppuun: suunnitellut tekniset tiedot ja menoennuste asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VI jäsenvaltiolle vahvistettuun talousarviorajaan asti ja rahoitusselvityksen viimeisimmän version mukaisesti; tiedot toimitetaan käyttämällä tämän asetuksen liitteessä II tai liitteessä II a vahvistettua mallia tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti.

▼B

3.  Jäsenvaltioiden on laadittava taulukko, joka sisältää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklassa tarkoitettujen tiedotus- ja menekinedistämistoimien tuen toteuttamista koskevat tiedot käytettävissä olevien varojen rajoissa. Niiden on esitettävä komissiolle kyseinen taulukko kunkin vuoden 1 päivään maaliskuuta mennessä käyttämällä tämän asetuksen liitteessä V vahvistettua mallia.

▼M1

4.  Jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle 1 päivään maaliskuuta 2017, 1 päivään maaliskuuta 2019, 1 päivään maaliskuuta 2022 ja 1 päivään maaliskuuta 2024 mennessä arvio tukiohjelman kustannustehokkuudesta ja hyödyistä sekä arvio siitä, miten sen tehokkuutta voi kasvattaa.

Nämä arvioinnit on toimitettava käyttämällä liitteessä III esitettyä mallia, niihin on liitettävä taloudelliset ja tekniset tiedot liitteessä IV tai liitteessä IV a esitetyn mallin mukaisesti, ja niiden on koskettava kaikkia asianomaisen viisivuotiskauden edellisiä vuosia. Lisäksi päätelmiin on sisällyttävä seuraavat seikat:

a) C1: Tukiohjelman kustannustehokkuuden ja hyötyjen arviointi;

b) C2: Keinot tukiohjelman tehokkuuden lisäämiseksi.

▼B

5.  Jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle kunkin vuoden 1 päivään maaliskuuta mennessä vuosikertomus edellisen varainhoitovuoden aikana tehdyistä tarkastuksista IV luvussa vahvistettujen vaatimusten täyttämiseksi tukiohjelmansa kunkin toimenpiteen osalta. Vuosikertomus on toimitettava käyttämällä liitteessä VI vahvistettua mallia.

6.  Viittausten maksuihin tiettynä varainhoitovuonna on oltava viittauksia jäsenvaltioiden tosiasiallisesti edellisen kalenterivuoden 16 päivän lokakuuta ja asianomaisen kalenterivuoden 15 päivän lokakuuta välisenä aikana suorittamiin maksuihin.

7.  Jäsenvaltioiden on kirjattava kaikki tiedot tukiohjelmistaan riippumatta siitä, onko niitä muutettu, ja kaikista ohjelmien mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

20 artikla

Valtiontukeen liittyvät ilmoitukset

1.  Jos jäsenvaltiot myöntävät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 212 artiklan mukaisesti valtiontukea kyseisen asetuksen 45, 49 ja 50 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, niiden on ilmoitettava tästä komissiolle käyttämällä tämän asetuksen liitteessä VII vahvistettua mallia ja annettava seuraavat tiedot:

a) myönnetäänkö tuki komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 ( 2 ) vai komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 ( 3 ) mukaisesti; tai

b) asianumero, jonka nojalla toimenpide on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 ( 4 ) perusteella annetun poikkeusasetuksen mukaisesti; tai

c) asianumero, jonka nojalla komissio katsoi toimenpiteen soveltuvan sisämarkkinoille perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen jälkeen.

2.  Annettujen tietojen on oltava voimassa kansallisen tukiohjelman koko keston ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia myöhempiä ohjelmaan tehtäviä muutoksia.

Jos muutoksia tehdään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseiset tiedot 1 päivään maaliskuuta mennessä käyttämällä liitteessä VII vahvistettua mallia.

▼M1

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, myönnetäänkö valtiontukea, ja vastaava määrä asiaa koskevissa kohdissa, kun käytetään liitteissä I, I a, III, IV, IV a ja V vahvistettuja malleja.

▼B

21 artikla

Ennakoihin liittyvät ilmoitukset

1.  Jos myönnetään ennakoita delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 49 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 7 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen maksajavirastojen kuluvan vuoden tilinpäätökseen ennakoiden käyttöön liittyvät tiedot kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa. Tätä varten jäsenvaltioiden on vahvistettava päivämäärä, johon mennessä tuensaajien on vuosittain toimitettava maksajavirastoille seuraavat tiedot kustakin operaatiosta:

a) kustannuslaskelmat, jossa perustellaan ennakoiden käyttö toimenpiteittäin 15 päivään lokakuuta asti; ja

b) vahvistus 15 päivänä lokakuuta käyttämättä jääneistä ennakoista toimenpiteittäin.

Jäsenvaltiot voivat päättää vapauttaa tästä velvoitteesta sellaisten operaatioiden tuensaajat, joiden tukikelpoinen unionin rahoitusosuus on alle 5 000 000 euroa.

2.  Sovellettaessa komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 ( 5 ) 27 artiklan 2 kohtaa lopullisesta oikeudesta toimitettavat todisteet ovat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut viimeinen kustannuslaskelma ja vahvistus käyttämättä jääneistä ennakoista.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46, 50 ja 51 artiklan nojalla valituille operaatioille myönnettyjen ennakkomaksujen osalta on toimitettava viimeinen kustannuslaskelma ja tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu vahvistus käyttämättä jääneistä ennakoista maksua seuraavan toisen varainhoitovuoden loppuun mennessä.

22 artikla

Ilmoituksia koskevat yleiset säännökset

1.  Tässä asetuksessa tarkoitetut komissiolle annettavat ilmoitukset on tehtävä asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia koskevien määräaikojen noudattamisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen erityissäännösten soveltamista.

3.  Jäsenvaltioiden on säilytettävä tämän artiklan mukaisesti ilmoitetut tiedot vähintään kymmenen viinivuoden ajan laskettuna siitä viinivuodesta, jonka aikana ne toimitettiin.

4.  Tässä artiklassa säädetyt velvoitteet eivät vaikuta viininviljelyaloja koskevien tilastotietojen keruuta koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1337/2011 ( 6 ) säädettyihin jäsenvaltioiden velvoitteisiin.

23 artikla

Valintamenettely

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakemukset on jätetty määräajassa, tutkittava jokainen hakemus ja arvioitava, noudattaako se hakemuksen sisältöä koskevia sääntöjä ja kunkin toimenpiteen osalta niitä koskevissa tukiohjelmissa vahvistettuja tukikelpoisuusperusteita ja tukikelpoisia kustannuksia. Jos hakemukset eivät täytä näitä vaatimuksia tai tukikelpoisuusperusteita ja tukikelpoisia kustannuksia, ne on evättävä tukeenkelpaamattomina.

2.  Jos toimenpiteeseen sovelletaan ensisijaisuusperusteita, jäsenvaltioiden on tutkittava kaikki kyseisen toimenpiteen mukaan tukikelpoiset hakemukset 1 kohdassa säädetyn arvioinnin jälkeen ja pisteytettävä ne.

Pisteet on laskettava niiden ensisijaisuusperusteiden perusteella, jotka hakemus täyttää, ja kullekin toimenpiteelle vahvistetulle ensisijaisuusperusteelle annetun erityispainotuksen perusteella.

Jäsenvaltioiden on asetettava tukikelpoiset hakemukset paremmuusjärjestykseen niiden saamien pisteiden perusteella.

3.  Jos jonkin tukitoimenpiteen tukikelpoisten hakemusten yhteisarvo ylittää kyseiselle toimenpiteelle tiettynä varainhoitovuonna osoitetut määrärahat, jäsenvaltioiden on valittava hakemukset 2 kohdan mukaisesti vahvistetussa alenevassa paremmuusjärjestyksessä käytettävissä olevien määrärahojen loppumiseen asti.

Vaihtoehtoisesti jäsenvaltiot voivat vahvistaa kynnysarvoksi vähimmäispistemäärän ja valita kaikki hakemukset, jotka yltävät kyseisen vähimmäispistemäärään. Jos kynnysarvon saavuttavien tukikelpoisten hakemusten kokonaisarvo ylittää tukitoimenpiteelle käytettävissä olevat määrärahat, jäsenvaltiot voivat soveltaa kyseisiin hakemuksiin pro rata -maksuja.

4.  Jäsenvaltiot voivat vahvistaa kynnysarvon ja evätä tukikelpoiset hakemukset, jotka eivät saavuta kyseistä kynnysarvoa, vaikka tukikelpoisten hakemusten arvo ei ylittäisikään käytettävissä olevia määrärahoja.

5.  Jäsenvaltiot voivat hakijan suostumuksella toimittaa kunkin asianomaisen toimenpiteen osalta uudelleen valintamenettelyyn ne tukikelpoiset hakemukset, jotka on evätty edellisenä vuonna 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

6.  Jos hakemus on evätty tämän artiklan mukaisesti, hakijalle on ilmoitettava syyt siihen.

24 artikla

Yksinkertaistettu kustannusten korvaaminen

1.  Jos jäsenvaltiot päättävät käyttää yksikkökustannusten vakiotaulukkoja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 5 artiklan toisen kohdan ja 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti, niiden on

a) laadittava kyseiset taulukot ennen hakemusten toimittamista;

b) laadittava kyseiset taulukot oikeudenmukaisella, tasapuolisella ja todennettavalla laskentamenetelmällä, jonka perustana ovat

i) tilastotiedot tai muut objektiiviset tiedot;

ii) yksittäisten tuensaajien todennetut aiemmat tiedot; tai

iii) yksittäisten tuensaajien soveltamat tavanomaiset kustannuslaskentakäytännöt.

Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että elin, joka on toiminnallisesti riippumaton tukiohjelman täytäntöönpanosta vastaavista viranomaisista ja jolla on tarvittava asiantuntemus, suorittaa laskelmat tai vahvistaa niiden asianmukaisuuden ja paikkansapitävyyden.

2.  Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää eriytettyjä taulukoita alueellisten tai paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on tarkasteltava uudelleen 1 kohdassa tarkoitettuja laskelmia joka toinen vuosi ja tarvittaessa mukautettava alun perin vahvistettuja yksikkökustannusten vakiotaulukkoja.

4.  Jäsenvaltioiden on säilytettävä kaikki yksikkökustannusten vakiotaulukkojen laatimista ja niiden uudelleentarkastelua koskevat asiakirjatodisteet, joiden avulla voidaan varmistaa taulukoiden laatimisessa noudatetun menetelmän kohtuullisuus 1 kohdan ensimmäinen alakohdan b alakohdan mukaisesti.

25 artikla

Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat

Jäsenvaltioiden on asetettava määräaika kutakin tukitoimenpidettä koskevan maksupyynnön esittämiselle.

Jäsenvaltioiden on maksettava tuensaajille kahdentoista kuukauden kuluessa pätevän ja asianmukaisesti täytetyn välimaksupyynnön tai lopullisen maksupyynnön esittämispäivästä.

26 artikla

Ennakkomaksut

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45, 46, 50, 51 ja 52 artiklan mukaisen tuen saajat voivat pyytää toimivaltaisilta maksajavirastoilta ennakkoa delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 49 artiklan mukaisesti, jos tämä mahdollisuus on mainittu kansallisessa tukiohjelmassa.

2.  Ennakon määrä saa olla enintään 80 prosenttia unionin rahoitusosuudesta.

3.  Ennakon maksaminen edellyttää, että tuensaaja on asettanut jäsenvaltiolle vähintään kyseisen ennakkomaksun suuruisen pankkitakuun tai vastaavan vakuuden delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 IV luvun mukaisesti.

4.  Sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 23 artiklaa ennakon koko määrä on käytettävä asianomaisen operaation täytäntöönpanoon sitä varainhoitovuotta seuraavan toisen varainhoitovuoden loppuun mennessä, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu, paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este tai muu poikkeuksellinen olosuhde.

5.  Jäsenvaltio voi mukauttaa 4 kohdassa tarkoitettua määräaikaa rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen tapauksessa, jos

a) asianomaiset pinta-alat ovat osa alaa, joka on kärsinyt asetuksen (EU) N:o 702/2014 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitetusta luonnonmullistuksesta tai kyseisen asetuksen 2 artiklan 16 kohdassa tarkoitetuista luonnonkatastrofeihin rinnastettavissa olevista epäsuotuisista sääoloista, jotka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet;

b) suunniteltuja operaatioita ei voida toteuttaa, koska kasviaineisto kärsii asianomaisen jäsenvaltion hyväksymän elimen varmentamista terveysongelmista.

Jotta tukiennakkoa voidaan maksaa, aiemmat samalla alalla toteutetut toimet, joihin tuottaja on myös saanut tukiennakkoa, on pitänyt toteuttaa kokonaan.

6.  Vakuus vapautetaan, kun toimivaltainen maksajavirasto vahvistaa, että asianomaisiin operaatioihin liittyvää unionin rahoitusosuutta vastaavat todelliset menot ylittävät ennakon määrän.

27 artikla

Päällekkäistä rahoitusta koskevan kiellon tarkastaminen

Jäsenvaltioiden on esitettävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45, 46, 48, 49, 50 ja 51 artiklan mukaisen tuen osalta tukiohjelman asianomaisessa kohdassa säännökset, jotka ne ovat ottaneet käyttöön varmistaakseen, että päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi on olemassa tehokas valvontajärjestelmä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 43 artiklan mukaisesti.

28 artikla

Ilmeiset virheet

Jäsenvaltiolle asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 4 jakson tai tämän asetuksen mukaisesti tehtyä ilmoitusta, hakemusta tai pyyntöä, myös tukihakemusta, voidaan muuttaa milloin tahansa sen toimittamisen jälkeen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän ilmeisen virheen tapauksessa.IV LUKU

VALVONTASÄÄNNÖKSET1 JAKSO

Valvontaperiaatteet

29 artikla

Tarkastukset

1.  Rajoittamatta tämän asetuksen erityisten säännösten tai unionin muun lainsäädännön soveltamista jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarkastukset ja toimenpiteet, jotka ovat tarpeen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 4 jaksossa, delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1149 ja tässä asetuksessa vahvistettujen viinialan tukiohjelmia koskevien sääntöjen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi. Niiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, jotta unionin taloudelliset edut ovat asianmukaisesti suojatut.

2.  Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että

a) kaikki unionin tai kansallisessa lainsäädännössä tai kansallisessa säännöstössä vahvistetut tukikelpoisuusperusteet voidaan tarkastaa;

b) ainoastaan todennettavissa ja valvottavissa olevat operaatiot valitaan;

c) tarkastusten tekemisestä vastaavilla toimivaltaisilla viranomaisilla on käytettävissään henkilöstöä, joka lukumäärältään, pätevyydeltään ja kokemukseltaan soveltuu tarkastusten tehokkaaseen suorittamiseen;

d) säädetään tarkastuksista, joiden avulla voidaan välttää toimenpiteiden sääntöjenvastainen päällekkäinen rahoitus asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 4 jakson ja muiden unionin tai kansallisten järjestelmien nojalla;

e) tarkastusta koskevat menetelmät ja keinot ovat asianomaisen tukitoimenpiteen luonteen mukaisia, ja tarkastuksen kohteena olevat henkilöt täsmennetään;

f) kun tarkastukset tehdään otoksena, jäsenvaltioiden on varmistettava, että paikalla tehdyt tarkastukset edustavat määrältään, tyypiltään ja tiheydeltään koko jäsenvaltion aluetta ja vastaavat tapauksen mukaan kaupan pidettyjen tai kaupan pitämistä varten säilytettyjen viinialan tuotteiden määrää.

30 artikla

Hallinnolliset tarkastukset

1.   ►M1  Hallinnolliset tarkastukset on tehtävä kaikkien hakijan, tuensaajan tai kolmannen osapuolen toimittamien tukihakemusten, maksupyyntöjen tai muiden ilmoitusten ja muutospyyntöjen osalta, ja niiden on katettava kaikki seikat, jotka on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tarkastaa hallinnollisilla tarkastuksilla. ◄

Hallinnollisiin tarkastuksiin on tarvittaessa kuuluttava ristiintarkastuksia muun muassa asetuksen (EU) N:o 1306/2013 V osaston 2 luvussa säädetyn yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän tietojen kanssa.

Menettelyt edellyttävät tietojen kirjaamista toteutetuista tarkastustoimista, tarkastustuloksista ja poikkeavuuksien vuoksi toteutetuista toimenpiteistä.

2.  Tukihakemuksia koskevilla hallinnollisilla tarkastuksilla on varmistettava, että operaatio on unionin lainsäädännössä, kansallisessa lainsäädännössä tai tukiohjelmassa vahvistettujen sovellettavien velvoitteiden mukainen. Tarkastuksiin on sisällyttävä seuraavien tarkastaminen:

▼M1

a) hakijan tukikelpoisuus.

▼B

b) operaation, jota koskeva tukihakemus on toimitettu, tukikelpoisuusperusteet, sitoumukset ja muut velvoitteet;

c) operaation kustannusten tukikelpoisuus ja vastaavatko ne kustannusluokkaa tai laskentamenetelmää, jota on käytettävä, kun tukea maksetaan tuensaajan toimittamien yksikkökustannusten vakiotaulukkojen tai todistusasiakirjojen perusteella, sekä tarvittaessa delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 45 artiklassa tarkoitetut luontoissuoritukset, 46 artiklassa tarkoitetut henkilöstökustannukset ja 47 artiklassa tarkoitetut hallintokustannukset;

d) jos tuki maksetaan tuensaajan toimittamien todistusasiakirjojen perusteella, esitettyjen kustannusten kohtuullisuus, joka on arvioitava käyttämällä vähintään yhtä seuraavista arviointimenetelmistä:

i) viitekustannukset;

ii) erilaisten tarjousten vertailu;

iii) arviointikomitea;

e) tapauksen mukaan ensisijaisuusperusteiden noudattaminen ja painotusten määrittäminen tämän asetuksen 23 artiklassa tarkoitettua valintamenettelyä varten.

3.  Maksupyyntöjä koskevien hallinnollisten tarkastusten on oltava järjestelmällisiä ja käsitettävä, jos se on kyseisen pyynnön yhteydessä tarkoituksenmukaista, seuraavien tarkastaminen:

a) loppuun saatettu operaatio verrattuna operaatioon, jota varten tukihakemus jätettiin ja tukea myönnettiin;

b) aiheutuneet kustannukset ja tuensaajan suorittamat maksut.

4.  Hallinnollisiin tarkastuksiin on kuuluttava menettelyjä, joilla vältetään sääntöjenvastainen päällekkäinen rahoitus muista unionin tai kansallisista järjestelmistä.

31 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.  Jäsenvaltioiden on järjestettävä valittujen operaatioiden paikalla tehtäviä tarkastuksia asianmukaisen otoksen perusteella, jos tässä luvussa säädetään otosperusteisista tarkastuksista.

Kyseiset tarkastukset on tehtävä ennen lopullisen maksun suorittamista operaatiolle.

2.  Paikalla tehtävistä tarkastuksista voidaan ilmoittaa etukäteen, kunhan se ei vaikuta tarkastuksen tarkoitukseen tai tehokkuuteen. Mahdollinen ilmoitus on annettava mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla, joka saa olla enintään 14 päivää.

3.  Tässä asetuksessa säädetyt paikalla tehtävät tarkastukset on tapauksen mukaan suoritettava samanaikaisesti mahdollisten muiden unionin lainsäädännössä säädettyjen tarkastusten kanssa.

32 artikla

Paikalla tehtävien tarkastusten määrä ja otoksen valinta

1.  Paikalla tehtävät tarkastukset on toteutettava järjestelmällisesti operaatioiden toteuttamisen jälkeen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46, 47, 50 ja 51 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta.

Otosperusteinen tarkastus operaatioiden toteuttamisen jälkeen on sallittu asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45, 48, 49 ja 52 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta. Otoksen on oltava vähintään viisi prosenttia hakemuksista, jotka on valittava tämän asetuksen 34 artiklan mukaisesti. Otoksen on myös edustettava vähintään viittä prosenttia tuen kohteena olevista määristä.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklassa tarkoitetun toimenpiteen osalta operaatiot, joiden osalta tuensaajat ilmoittivat aikomuksestaan esittää rahoitusselvitystä koskeva lausunto tämän asetuksen 41 artiklan mukaisesti, on kuitenkin tarkastettava järjestelmällisesti paikalla vähintään kerran ennen loppumaksua.

2.  Jos paikalla tehtävissä tarkastuksissa paljastuu merkittävää noudattamatta jättämistä jonkin tietyn tukitoimenpiteen yhteydessä kansallisella tasolla tai jollakin alueella tai jonkin alueen osassa, toimivaltaisen viranomaisen on asianmukaisella tavalla lisättävä paikalla tehtävissä tarkastuksissa seuraavana vuonna tarkastettavien tuensaajien prosenttimäärää.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vähentää paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäistasoa, jos hallinnointi- ja valvontajärjestelmät toimivat moitteettomasti ja virheiden määrä pysyy hyväksyttävällä tasolla.

33 artikla

Paikalla tehtävien tarkastusten sisältö

1.  Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 ( 7 ) 51 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45–52 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

2.  Jäsenvaltioiden on kaikissa aiheellisissa tapauksissa käytettävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 V osaston 2 luvussa säädettyä yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää.

34 artikla

Tarkastusotoksen valinta

1.  Toimivaltaisen viranomaisen on vuosittain valittava tämän luvun nojalla sallitut tarkastusotokset paikalla tehtäviä tarkastuksia varten riskianalyysin ja toimitettujen tukihakemusten edustavuuden perusteella. Riskianalyysin toimivuus on arvioitava ja ajantasaistettava vuosittain

a) määrittämällä kunkin riskitekijän merkityksellisyys;

b) vertaamalla riskiperusteisen otannan ja 2 kohdassa tarkoitetun satunnaisotannan tuloksia;

c) ottamalla huomioon kunkin jäsenvaltion erityistilanne.

2.  Edustavuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden on valittava satunnaisesti 20–25 prosenttia niiden tuensaajien vähimmäislukumäärästä, joille on tehtävä tarkastus paikalla.

3.  Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä kirjaa valintaperusteista, joiden mukaan kukin tuensaaja valitaan paikalla tehtävään tarkastukseen. Tarkastuksen paikalla tekevälle tarkastajalle on annettava tiedot näistä perusteista ennen tarkastuksen aloittamista.

35 artikla

Tarkastuskertomus

1.  Jokaisesta paikalla tehtävästä tarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus, jonka perusteella on mahdollista tutkia kaikkia tehtyihin tarkastuksiin liittyviä tietoja.

Siltä osin kuin tarkastukset liittyvät unionin rahoitukseen, kertomuksessa on mainittava erityisesti:

a) tukitoimenpiteet ja tarkastetut operaatiot;

b) paikalla olleet henkilöt;

c) tapauksen mukaan tarkastetut ja mitatut maatalousmaan pinta-alat, mittaustulokset mitattua lohkoa kohden ja käytetyt mittausmenetelmät;

d) tarkastuksen kohteena olleet määrät ja tarkastusten tulokset;

e) ilmoitettiinko tarkastuksesta tuensaajalle ennakolta ja milloin ilmoitus annettiin, jos näin tehtiin,

f) muut toteutetut tarkastustoimenpiteet.

2.  Jos paikalla tai kaukokartoituksena tehdyssä tarkastuksella havaitaan eroavaisuuksia hakemuksen tietojen ja tosiasiallisen tilanteen välillä, tuensaajalle on annettava jäljennös tarkastuskertomuksesta ja mahdollisuus allekirjoittaa se ennen kuin toimivaltainen viranomainen tekee havainnoista päätelmänsä tuen vähentämistä tai epäämistä varten.

36 artikla

Valvontaelimet

1.  Jos jäsenvaltio nimeää useita toimivaltaisia elimiä valvomaan viinialan tukitoimia koskevien sääntöjen noudattamista, sen on huolehdittava niiden toiminnan koordinoinnista.

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi yhteyselin, joka vastaa yhteyksistä muiden jäsenvaltioiden yhteyselinten ja komission kanssa. Kyseisen yhteyselimen on erityisesti toimitettava ja otettava vastaan yhteistyöpyyntöjä tämän luvun soveltamiseksi ja edustettava omaa jäsenvaltiotaan suhteissa muihin jäsenvaltioihin ja komissioon.

37 artikla

Tarkastushenkilöstön valtuudet

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen toimivaltaisten elintensä tarkastajien työtä. Niiden on erityisesti valvottava, että kyseisillä tarkastajilla, tarvittaessa yhteistyössä sen omien yksiköiden tätä tarkoitusta varten valtuutettujen tarkastajien kanssa, on

a) pääsy viinitiloille sekä viinialan tuotteiden viiniyttämislaitoksiin, varastointilaitoksiin, jalostamoihin ja kuljetusvälineisiin;

b) pääsy kenen tahansa viinialan tuotteita tai viinialalla mahdollisesti käytettäväksi tarkoitettuja tuotteita myymistarkoituksessa säilyttävän, kaupan pitävän tai kuljettavan henkilön kaupallisiin tiloihin, varastoihin tai kuljetusvälineisiin;

c) mahdollisuus ottaa näytteitä viinialan tuotteista, aineista tai tuotteista, joita voidaan käyttää niiden valmistukseen, sekä myynti-, kaupan pitämis- tai kuljetustarkoituksessa hallussa pidetyistä tuotteista;

d) pääsy kirjanpitotietoihin tai muihin asiakirjoihin tarkastusta varten ja mahdollisuus ottaa niistä jäljennöksiä tai otteita.

38 artikla

Pyynnöstä annettava apu

1.  Kun jonkin jäsenvaltion toimivaltainen elin toteuttaa alueellaan tarkastustoimia, se voi pyytää tietoja sellaisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta elimeltä, jota asia voi suoraan tai välillisesti koskea. Kun tällainen pyyntö esitetään, apua on annettava viipymättä.

Pyynnön vastaanottavan elimen on annettava kaikki tiedot, joita pyynnön esittävä elin tarvitsee tehtävässään.

2.  Kun pyynnön esittävä elin esittää perustellun pyynnön, pyynnön vastaanottavan elimen on suoritettava erityisvalvontaa tai tarkastuksia haluttuihin tavoitteisiin pääsemiseksi tai ryhdyttävä tarvittaviin toimiin tällaisen valvonnan tai tarkastusten toteuttamisen varmistamiseksi.

3.  Pyynnön vastaanottavan elimen on toimittava kuin se toimisi omasta puolestaan.

4.  Pyynnön esittävä elin voi pyynnön vastaanottavan elimen suostumuksella nimetä tarkastajia

a) joko hankkimaan pyynnön vastaanottavan elimen sijoittautumisjäsenvaltion hallintoviranomaisten tiloissa viinialan sääntelyn soveltamiseen tai tarkastustoimiin liittyviä tietoja tai jäljennöksiä asiakirjoista;

b) tai olemaan läsnä 2 kohdan mukaisesti pyydetyissä operaatioissa, sen jälkeen kun pyynnön vastaanottavalle elimelle on ilmoitettu siitä hyvissä ajoin ennen kyseisten operaatioiden aloittamista.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja jäljennöksiä voidaan ottaa ainoastaan pyynnön vastaanottavan elimen suostumuksella.

5.  Pyynnön vastaanottavan elimen tarkastajat ovat koko ajan vastuussa tarkastusoperaatioista.

6.  Pyynnön esittävän elimen tarkastajiin sovelletaan seuraavaa:

a) tarkastajien on esitettävä kirjallinen valtuutus, josta ilmenee heidän henkilöllisyytensä ja virkanimikkeensä;

b) tarkastajille on annettava – rajoittamatta sen jäsenvaltion, jonka elin on ottanut pyynnön vastaan, omille tarkastajilleen kyseisten tarkastusten suorittamisen osalta asettamien rajoitusten soveltamista:

i) 37 artiklan a, b ja d alakohdassa säädetyt pääsyoikeudet;

ii) oikeus saada tietoja pyynnön vastaanottavan elimen tarkastajien 37 artiklan c alakohdan nojalla ottamille näytteille tehtyjen tarkastusten tuloksista;

c) tarkastajien on toimittava tarkastusten aikana kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavien sääntöjen ja ammattikäytänteiden mukaisesti ja noudatettava salassapitovelvollisuutta.

7.  Tässä artiklassa tarkoitetut pyynnöt on toimitettava edelleen asianomaisen jäsenvaltion pyynnön vastaanottavalle elimelle kyseisen jäsenvaltion yhteyselimen välityksellä. Samaa menettelyä on sovellettava seuraaviin:

a) vastaukset tällaisiin pyyntöihin;

b) 2 ja 4 kohdan soveltamiseen liittyvät ilmoitukset.

8.  Sen estämättä, mitä 7 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat keskinäisen yhteistyönsä nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi antaa toimivaltaiselle elimelle luvan

a) osoittaa pyyntönsä tai ilmoituksensa suoraan toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle;

b) vastata suoraan toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta elimeltä vastaanotettuihin pyyntöihin tai ilmoituksiin.

39 artikla

Tarkastusten kohteena olevat henkilöt

Ne luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt sekä näiden henkilöiden ryhmittymät, joiden ammattitoimintaa voidaan valvoa tässä luvussa tarkoitetuilla tarkastuksilla, eivät saa estää näiden tarkastusten tekemistä, vaan niiden on aina helpotettava sitä.

40 artikla

Perusteettomien maksujen takaisinperintä

1.  Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 7 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

2.  Seuraamusten täytäntöönpano ja perusteettomasti maksettujen määrien takaisinperintä eivät vaikuta sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamiseen komissiolle komission asetuksen (EY) N:o 1848/2006 ( 8 ) mukaisesti.2 JAKSO

Erityistoimenpiteiden valvonta

41 artikla

Tiedotus- ja menekinedistämisoperaatioihin liittyvät tarkastukset

1.  Niiden operaatioiden osalta, jotka on pantu täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden nojalla ja joiden osalta unionin rahoitustuen kokonaismäärä 300 000 euroa tai enemmän katsottiin alkuperäisen tukihakemuksen hallinnollisten tarkastusten tuloksena tukikelpoiseksi, jäsenvaltiot voivat sallia, että tuensaajat voivat toimittaa rahoitusselvitystä koskevan lausunnon sellaisten väli- tai loppumaksupyyntöjen mukana, joiden unionin rahoitustuen määrä on 150 000 euroa tai enemmän.

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa alempia kynnysarvoja, jos on näyttöä siitä, että tällainen valvontamenetelmä ei lisää unionin varoihin kohdistuvaa riskiä.

Lausunnon on oltava ulkopuolisen hyväksytyn tilintarkastajan laatima ja annettava riittävä näyttö ehdotettujen kustannusten tukikelpoisuudesta ja todenmukaisuudesta seuraavin perustein:

a) ne ovat tosiasiallisesti aiheutuneet tuensaajalle tai järjestävälle elimelle, jolle tuensaaja on antanut tehtäväksi koko tiedotus- tai menekinedistämisoperaation tai sen joidenkin osien toteuttamisen;

b) ne vastaavat toimivaltaisen viranomaisen tukikelpoisiksi katsomia kustannuksia alkuperäisen tukihakemuksen hallinnollisten tarkastusten perusteella;

c) ne ovat välttämättömiä operaation täytäntöönpanoa varten sellaisena kuin toimivaltainen viranomainen on sen hyväksynyt;

d) ne ovat yksilöitävissä ja todennettavissa esimerkiksi siksi, että ne on kirjattu tuensaajan tai järjestävän elimen kirjanpitoon ja määritetty sen jäsenvaltion sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti, johon tuensaaja tai järjestävä elin on sijoittautunut;

e) ne täyttävät sovellettavassa vero- ja sosiaalilainsäädännössä asetetut vaatimukset;

f) ne ovat kohtuullisia ja perusteltuja sekä moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisia erityisesti taloudellisuuden ja vaikuttavuuden osalta.

2.  Tuensaajien on toimitettava jäljennökset kaikista laskuista ja todistusasiakirjoista, jotka osoittavat kustannusten tukikelpoisuuden ja todenmukaisuuden, jos 1 kohdassa tarkoitettua lausuntoa ei esitetä.

3.  Maksupyyntöjen hallinnollisten tarkastusten aikana jäsenvaltioiden on järjestelmällisesti tarkastettava toimitetut asiakirjat alkuperäisen tukihakemuksen hallinnollisten tarkastusten tuloksena tukikelpoisiksi katsottuihin kustannuksiin ja muihin 1 kohdassa lueteltuihin perusteisiin nähden.

Jos tuensaajat esittävät rahoitusselvitystä koskevan lausunnon, hallinnolliset tarkastukset voidaan suorittaa kyseisen lausunnon pohjalta. Jos rahoitusselvitystä koskevan lausunnon hallinnollinen tarkastelu ei kuitenkaan tarjoa riittävästi näyttöä kustannusten tukikelpoisuudesta ja todenmukaisuudesta ja 1 kohdassa lueteltujen perusteiden noudattamisesta, jäsenvaltioiden on pyydettävä tarpeelliseksi katsottuja lisätietoja ja suoritettava tarvittaessa lisätarkastuksia.

4.  Tiedotus- ja menekinedistämisoperaatioiden paikalla tehtävät tarkastukset voidaan suorittaa tuensaajan tai järjestävän elimen, jolle tuensaaja on antanut tehtäväksi koko tiedotus- tai menekinedistämisoperaation tai sen joidenkin osien toteuttamisen, tiloissa.

Paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tarkoitus tarkastaa menojen todenmukaisuus ja tukikelpoisuus, ja ne käsittävät toimitettujen laskujen ja todistusasiakirjojen tarkastuksen kirjanpitoon ja tarvittaessa muihin todistusasiakirjoihin nähden.

Paikalla tehtävien tarkastusten aikana tarkastajat voivat tarkastaa otoksen, joka kattaa vähintään 30 prosenttia pyydetyn tuen määrästä ja vähintään viisi prosenttia kaikkien laskujen tai muiden todistusasiakirjojen määrästä, jotka on toimitettu tai jotka rahoitusselvitystä koskeva lausunto kattaa tarkastuksen suorittamishetkeen saakka.

42 artikla

Viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen liittyviä operaatioita koskevat tarkastukset

1.  Tarkastaakseen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklassa säädettyjen, viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen liittyvien operaatioiden tukea koskevien säännösten noudattamisen, jäsenvaltioiden on käytettävä viinitilarekisteriä.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava kunkin toimen täytäntöönpanon seurantamenettelyjä koskevat säännöt asianomaisen varainhoitovuoden ja tukihakemuksessa ilmoitetun alan osalta delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 13 artiklan mukaisesti.

2.  Se, onko raivaus tosiasiallisesti tehty rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen liittyvänä toimena, on tarkastettava paikalla. Jos raivataan kokonainen viinitarhan lohko tai jos kaukokartoituksen resoluutio on vähintään 1 m2, tarkastus voidaan tehdä kaukokartoituksena.

3.  Viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen liittyviin operaatioihin myönnettävää tukea saavat alat on tarkastettava järjestelmällisesti ennen operaatioiden toteuttamista ja sen jälkeen. Tarkastuksen kohteeksi on valittava lohkot, joista on tehty tukihakemus.

Operaatioita edeltävässä tarkastuksessa on tarkastettava myös asianomaisen viinitarhan olemassaolo, tämän asetuksen 44 artiklan mukaisesti määritetty istutettu ala ja suljettava pois asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetty viiniviljelmien tavanomainen uudistaminen.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu tarkastus on tehtävä paikalla tehtävänä tarkastuksena. Jos jäsenvaltiolla on kuitenkin käytössään graafinen tai vastaava väline, jolla istutettu ala voidaan mitata tämän asetuksen 44 artiklan mukaisesti sähköisessä viinitilarekisterissä, sekä luotettavat ajantasaiset tiedot istutetuista viinintuotantoon tarkoitetuista rypälelajikkeista, tarkastus voidaan tehdä hallinnollisesti, ja näin ollen velvollisuus tehdä tarkastus paikalla ennen operaatioiden toteuttamista voidaan rajoittaa viiteen prosenttiin hakemuksista, jotka valitaan tämän asetuksen 34 artiklan mukaisesti, hallinnollisen valvontajärjestelmän luotettavuuden osoittamiseksi.

Jos tällaisessa paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan merkittäviä sääntöjenvastaisuuksia tai poikkeavuuksia tietyllä alueella tai alueen osassa, toimivaltaisen viranomaisen on lisättävä paikalla tehtävien tarkastusten määrää asianmukaisesti kyseisenä vuonna.

43 artikla

Rypäleiden raakana korjaamiseen liittyviä operaatioita koskevat tarkastukset

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan mukaiseen rypäleiden raakana korjaamiseen liittyvien operaatioiden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) rypäleiden raakana korjaamisen tukea saavat alat on tarkastettu järjestelmällisesti paikalla operaation toteuttamisen jälkeen;

b) tarkastuksen kohteeksi on valittu lohkot, joista on tehty tukihakemus;

c) tämän asetuksen 8 artiklan d alakohdassa tarkoitettua määräaikaa rypäleiden raakana korjaamiseen liittyvien operaatioiden toteuttamiseksi on noudatettu;

d) rypäleiden raakana korjaamiseen liittyvä toimenpide on toteutettu asianmukaisesti tarkastamalla, onko operaatio suoritettu onnistuneesti.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tarkastuksissa jäsenvaltioiden on tarkistettava

a) asianomaisen viinitarhan olemassaolo ja asianomaisen alan asianmukainen hoito;

b) että kaikki tertut on poistettu kokonaan tai hävitetty;

c) käytetty menetelmä.

3.  Sen varmistamiseksi, että tukea saavalle lohkolle ei ole jätetty kaupallisia rypäleitä, kaikki tarkastukset on tehtävä viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä heinäkuuta, ja ne pitää joka tapauksessa saada päätökseen kullakin alueella viinirypäleiden kypsymisen tavanomaisessa alkuvaiheessa (Baggiolini-vaihe M, BBCH-vaihe 83).

4.  Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjen tarkastusten soveltamiseksi jokaisen rypäleiden raakana korjaamiseen tukea hakeneen hakijan on säilytettävä todisteet asianomaisen operaation tai muiden toteutettujen toimien kustannuksista.

44 artikla

Istutettu ala

1.  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 ja 47 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden soveltamiseksi viiniköynnöstä kasvava ala määrittyy viiniköynnösten ulkokehän perusteella, johon on lisätty puskurivyöhyke, jonka leveys on puolet rivien välisestä etäisyydestä. Istutettu ala on määritettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.  Jos jäsenvaltio päättää tarkastaa viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen ja rypäleiden korjaamiseen raakana liittyvien operaatioiden tukikelpoiset kustannukset yksinomaan sellaisten yksikkökustannusten vakiotaulukoiden perusteella, jotka perustuvat eri mittayksiköihin kuin pinta-alaan tai todistusasiakirjoihin, jotka tuensaajien on toimitettava delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 44 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää olla mittaamatta istutettua alaa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

45 artikla

Sivutuotteiden tislauksen edellytysten tarkastaminen

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 52 artiklassa säädetyn toimenpiteen osalta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tarvittavat tarkastukset sen varmistamiseksi, että delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 42 artiklassa säädettyjä edellytyksiä ja rajoitusta noudatetaan yhdessä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 52 artiklan 5 kohdan kanssa. Jäsenvaltiot voivat tarkistaa kyseisen rajoituksen noudattamisen kunkin tuottajan tasolla tai kansallisella tasolla.

Jäsenvaltiot, joka päättävät suorittaa tarkistuksen kansallisella tasolla, eivät saa sisällyttää alkoholin määrään määriä, joita ei ole tarkoitettu tislattavaksi eikä määriä, jotka on tarkoitettu muiden tuotteiden kuin teollisuudessa tai energiatarkoituksiin käytettävän alkoholin kehittämiseen.

46 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M1
LIITE I

Kansallinen tukiohjelma 2014–2018Varainhoitovuodet 2014–2018

Jäsenvaltio (1) :

Ilmoituspäivä (2) :

Tarkistusnumero:

Syy: komission/jäsenvaltion pyytämä muutos (3)

(1)   Käytettävä julkaisutoimiston lyhenteitä.

(2)   Ilmoituksen määräaika: 1. maaliskuuta ja 30. kesäkuuta.

(3)   Tarpeeton yliviivataan.

A.    Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus ja määrälliset tavoitteet

1)

 

a)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen tiedotus jäsenvaltioissa:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vi)  Vakioyksikkökustannusten soveltaminen: kyllä/ei

  jos kyllä: tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

xii)  Valtiontuki: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

b)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen menekinedistäminen kolmansissa maissa:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vi)  Vakioyksikkökustannusten soveltaminen: kyllä/ei

  jos kyllä: tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

xii)  Valtiontuki: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

2)

 

a)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan a, b ja d alakohdan mukainen viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vi)  Yksikkökustannusten vakiotaulukkojen / luontoissuoritusten soveltaminen: kyllä/ei

  jos kyllä: tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

b)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vi)  Yksikkökustannusten vakiotaulukkojen / luontoissuoritusten soveltaminen: kyllä/ei

  jos kyllä: tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

3)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan mukainen rypäleiden korjaaminen raakana:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vi)  Yksikkökustannusten vakiotaulukkojen / luontoissuoritusten soveltaminen: kyllä/ei

  jos kyllä: tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

4)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 48 artiklan mukaiset keskinäiset rahastot:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

5)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 49 artiklan mukainen satovakuutus:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

xii)  Valtiontuki: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

6)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 50 artiklan mukaiset investoinnit:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

xii)  Valtiontuki: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

7)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 51 artiklan mukainen innovointi viinialalla:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

8)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 52 artiklan mukainen sivutuotteiden tislaus:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus (myös tuen taso):

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

B.

Kuulemisten tulokset:

C.

Yleinen strategia:

D.

Arvio ohjelman odotetuista teknisistä, taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista:

E.

Toimenpiteiden täytäntöönpanon aikataulu:

F.

Liitteessä II esitetyn mallin mukainen yleinen rahoitusselvitys (tarkistusnumero mainittava):

G.

Seurannassa ja arvioinnissa käytettävät strategiset tavoitteet, indikaattorit ja määrälliset tavoitteet:

H.

Ohjelman asianmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi toteutetut toimet:

I.

Ohjelman täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja elimet:

J.

Internetosoite, jossa tukiohjelmaan liittyvä kansallinen lainsäädäntö on julkisesti saatavilla:
LIITE I a

Kansallinen tukiohjelma 2019–2023Varainhoitovuodet 2019–2023

Jäsenvaltio (1) :

Ilmoituspäivä (2) :

Tarkistusnumero:

Syy: komission/jäsenvaltion pyytämä muutos (3)

(1)   Käytettävä julkaisutoimiston lyhenteitä.

(2)   Ilmoituksen määräaika: 1. maaliskuuta ja 30. kesäkuuta.

(3)   Tarpeeton yliviivataan.

A.    Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus ja määrälliset tavoitteet

1)

 

a)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen tiedotus jäsenvaltioissa:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vi)  Vakioyksikkökustannusten soveltaminen: kyllä/ei

  jos kyllä: tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

xii)  Valtiontuki: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

b)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen menekinedistäminen kolmansissa maissa:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vi)  Vakioyksikkökustannusten soveltaminen: kyllä/ei

  jos kyllä: tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

xii)  Valtiontuki: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

2)

 

a)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan a, b ja d alakohdan mukainen viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vi)  Yksikkökustannusten vakiotaulukkojen / luontoissuoritusten soveltaminen: kyllä/ei

  jos kyllä: tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

b)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vi)  Yksikkökustannusten vakiotaulukkojen / luontoissuoritusten soveltaminen: kyllä/ei

  jos kyllä: tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

3)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan mukainen rypäleiden korjaaminen raakana:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vi)  Yksikkökustannusten vakiotaulukkojen / luontoissuoritusten soveltaminen: kyllä/ei

  jos kyllä: tiedot laskentamenetelmästä ja vuotuisesta mukautuksesta:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

4)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 48 artiklan mukaiset keskinäiset rahastot:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

5)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 49 artiklan mukainen satovakuutus:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

xii)  Valtiontuki: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

6)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 50 artiklan mukaiset investoinnit:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

xii)  Valtiontuki: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

7)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 51 artiklan mukainen innovointi viinialalla:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus:

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

vii)  Ensisijaisuusperusteet ja niiden painotus:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

xi)  Rajanveto muihin unionin tai kansallisiin järjestelmiin nähden ja toteutettu tarkastusjärjestelmä päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi:

8)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 52 artiklan mukainen sivutuotteiden tislaus:

Sisältyy tukiohjelmaan: kyllä/ei – jos kyllä:

Ehdotettujen toimenpiteiden kuvaus (myös tuen taso):

i)  Ehdotettu strategia ja määrälliset tavoitteet:

ii)  Tuensaajat:

iii)  Hakumenettely:

iv)  Tukikelpoisuusperusteet:

v)  Tukikelpoiset / tukeenkelpaamattomat kustannukset:

viii)  Valintamenettely:

ix)  Tuensaajille suoritettavien maksujen määräajat:

x)  Ennakot: kyllä/ei – jos kyllä: enimmäismäärä ja edellytykset:

B.

Kuulemisten tulokset:

C.

Yleinen strategia:

D.

Arvio ohjelman odotetuista teknisistä, taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista:

E.

Toimenpiteiden täytäntöönpanon aikataulu:

F.

Liitteessä II esitetyn mallin mukainen yleinen rahoitusselvitys (tarkistusnumero mainittava):

G.

Seurannassa ja arvioinnissa käytettävät strategiset tavoitteet, indikaattorit ja määrälliset tavoitteet:

H.

Ohjelman asianmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi toteutetut toimet:

I.

Ohjelman täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja elimet:

J.

Internetosoite, jossa tukiohjelmaan liittyvä kansallinen lainsäädäntö on julkisesti saatavilla:
LIITE II

Vuosien 2014–2018 kansallisen tukiohjelman määrärahat ( 9 )(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio (1) :

Ilmoituspäivä (2) :

Edellisen ilmoituksen päivämäärä:

Tämän muutetun taulukon numero:

Syy: komission/jäsenvaltion pyytämä muutos (3)

 

 

Varainhoitovuosi

 

Toimenpiteet

Asetus (EU) N:o 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

Yhteensä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1a –  Tiedotus jäsenvaltioissa

45 artiklan 1 kohdan a alakohta

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

1b –  Menekinedistäminen kolmansissa maissa

45 artiklan 1 kohdan b alakohta

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

2a –  Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

46 artiklan 3 kohdan a, b ja d alakohta

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

2b –  Viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä

46 artiklan 3 kohdan c alakohta

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

3 –  Rypäleiden korjaaminen raakana

47 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

4 –  Keskinäiset rahastot

48 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

5 –  Satovakuutus

49 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

6 –  Investoinnit

50 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

7 –  Innovointi viinialalla

51 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

8 –  Sivutuotteiden tislaus

52 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

(*1)   Käytettävä julkaisutoimiston lyhenteitä.

(*2)   Ilmoituksen määräaika: 30. kesäkuuta.

(*3)   Tarpeeton yliviivataan.
LIITE II a

Vuosien 2019–2023 kansallisen tukiohjelman määrärahat ( 10 )(tuhatta euroa)

Jäsenvaltio (1) :

Ilmoituspäivä (2) :

Edellisen ilmoituksen päivämäärä:

Tämän muutetun taulukon numero:

Syy: komission/jäsenvaltion pyytämä muutos (3)

 

 

Varainhoitovuosi

 

Toimenpiteet

Asetus (EU) N:o 1308/2013

 

2019

2020

2021

2022

2023

Yhteensä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1a –  Tiedotus jäsenvaltioissa

45 artiklan 1 kohdan a alakohta

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

1b –  Menekinedistäminen kolmansissa maissa

45 artiklan 1 kohdan b alakohta

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

2a –  Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

46 artiklan 3 kohdan a, b ja d alakohta

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

2b –  Viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä

46 artiklan 3 kohdan c alakohta

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

3 –  Rypäleiden korjaaminen raakana

47 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

4 –  Keskinäiset rahastot

48 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

5 –  Satovakuutus

49 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

6 –  Investoinnit

50 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

7 –  Innovointi viinialalla

51 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

8 –  Sivutuotteiden tislaus

52 artikla

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

Edellinen ilmoitus

 

 

 

 

 

 

Muutettu määrä

 

 

 

 

 

 

(*1)   Käytettävä julkaisutoimiston lyhenteitä.

(*2)   Ilmoituksen määräaika: 30. kesäkuuta.

(*3)   Tarpeeton yliviivataan.
LIITE III

Kertomus kansallisen tukiohjelman täytäntöönpanostaVarainhoitovuosi:

Ilmoituspäivä:

Tarkistusnumero:

Jäsenvaltio (1) :

(1)   Käytettävä julkaisutoimiston lyhenteitä.

A.

Kokonaisarvio:

B.

Ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevat edellytykset ja tulokset ( 11 )

1)

 

a)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen tiedotus jäsenvaltioissa:

Täytäntöönpanon edellytykset:

Tulokset ( 12 )

Tukiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Valtiontuki:

b)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen menekinedistäminen kolmansissa maissa:

Täytäntöönpanon edellytykset:

Tulokset (12) 

Viennin määrä kohdemaittain hehtolitroina:

Jäsenvaltioiden viinien osuuden kehitys ulkomaisilla markkinoilla kohdemarkkinoittain:

Viennin määrä kohdemaittain hehtolitroina:

Viennin arvo kohdemaittain euroina:

Tukiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Valtiontuki:

2)

 

a)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan a, b ja d alakohdan mukainen viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen:

Täytäntöönpanon edellytykset:

Tulokset:

Tukiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

b)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä:

Täytäntöönpanon edellytykset:

Tulokset:

Tukiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

3)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan mukainen rypäleiden korjaaminen raakana:

Täytäntöönpanon edellytykset:

Tulokset, myös varastojen kehitys:

Tukiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

4)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 48 artiklan mukaiset keskinäiset rahastot:

Täytäntöönpanon edellytykset:

Tulokset:

Tukiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

5)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 49 artiklan mukainen satovakuutus:

Täytäntöönpanon edellytykset:

Tulokset:

Vakuutettu hehtaarimäärä viinialalla verrattuna muuhun maatalousmaahan:

Rahoitettu vakuutustyyppi:

Menot vakuutustyypeittäin:

Tuensaajien määrä vakuutustyypeittäin:

Tukiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Valtiontuki:

6)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 50 artiklan mukaiset investoinnit:

Täytäntöönpanon edellytykset:

Tulokset:

Tukiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Valtiontuki:

7)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 51 artiklan mukainen innovointi viinialalla:

Täytäntöönpanon edellytykset:

Tulokset:

Tukiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

8)  Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 52 artiklan mukainen sivutuotteiden tislaus:

Täytäntöönpanon edellytykset (myös tuen taso):

Tulokset:

Tukiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

C.

Päätelmät (ja tarvittaessa suunnitellut muutokset)
LIITE IV

Vuosien 2014–2018 kansallisen tukiohjelman tekniset tiedot ( 13 )(määrät tuhatta euroa)

Jäsenvaltio (1) :

Ilmoituspäivä (2) :

Edellisen ilmoituksen päivämäärä:

Tämän muutetun taulukon numero:

 

 

 

Varainhoitovuosi

 

Toimenpiteet

Asetus (EU) N:o 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014–2018

 

Toteutunut/ennuste

Toteutunut/ennuste

Toteutunut/ennuste

Toteutunut/ennuste

Toteutunut/ennuste

Yhteensä Toteutunut + ennuste

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 a –  Tiedotus jäsenvaltioissa

45 artiklan 1 kohdan a alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

1 b –  Menekinedistäminen kolmansissa maissa

45 artiklan 1 kohdan b alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

2 –  Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

46 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot, tapauksen mukaan

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Kokonaispinta-ala (ha)

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus (euroa/ha)

 

 

 

 

 

 

2 a –  Viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä

46 artiklan 3 kohdan c alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot, tapauksen mukaan

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Kokonaispinta-ala (ha)

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus (euroa/ha)

 

 

 

 

 

 

3 –  Rypäleiden korjaaminen raakana

47 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot, tapauksen mukaan

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Kokonaispinta-ala (ha)

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus (euroa/ha)

 

 

 

 

 

 

4 –  Keskinäiset rahastot

48 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Uusien rahastojen lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus rahastoa kohti

 

 

 

 

 

 

5 –  Satovakuutus

49 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Rahoitettujen vakuutusten lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus vakuutusta kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

6 a –  Investoinnit

50 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

6 b –  Investoinnit lähentymistavoitealueilla

50 artiklan 4 kohdan a alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

6 c –  Investoinnit muilla kuin lähentymistavoitealueilla

50 artiklan 4 kohdan b alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

6 d –  Investoinnit syrjäisimmillä alueilla

50 artiklan 4 kohdan c alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

6 e –  Investoinnit pienillä Egeanmeren saarilla

50 artiklan 4 kohdan d alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

7 –  Innovointi viinialalla

51 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

8 –  Sivutuotteiden tislaus

52 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä (tislaamot)

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Viinisakka: Enimmäistuen vaihteluväli (EUR/til-%/hl)

 

 

 

 

 

 

Rypäleiden puristejäännös: Enimmäistuen vaihteluväli (EUR/til-%/tn)

 

 

 

 

 

 

Hehtolitraa tislattua sakkaa

 

 

 

 

 

 

Tonnia tislattua rypäleiden puristejäännöstä

 

 

 

 

 

 

Milj. hl valmistettua alkoholia

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen tuki valmistettua alkoholihehtolitraa kohti

 

 

 

 

 

 

(*1)   Käytettävä julkaisutoimiston lyhenteitä.

(*2)   Ilmoituksen määräaika: 1. maaliskuuta.
LIITE IV a

Vuosien 2019–2023 kansallisen tukiohjelman tekniset tiedot ( 14 )(määrät tuhatta euroa)

Jäsenvaltio (1) :

Ilmoituspäivä (2) :

Edellisen ilmoituksen päivämäärä:

Tämän muutetun taulukon numero:

 

 

 

Varainhoitovuosi

 

Toimenpiteet

Asetus (EU) N:o 1308/2013

 

2019

2020

2021

2022

2023

2019–2023

 

Toteutunut/ennuste

Toteutunut/ennuste

Toteutunut/ennuste

Toteutunut/ennuste

Toteutunut/ennuste

Yhteensä Toteutunut + ennuste

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 a –  Tiedotus jäsenvaltioissa

45 artiklan 1 kohdan a alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

1 b –  Menekinedistäminen kolmansissa maissa

45 artiklan 1 kohdan b alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

2 –  Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

46 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot, tapauksen mukaan

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Kokonaispinta-ala (ha)

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus (euroa/ha)

 

 

 

 

 

 

2 a –  Viinitarhojen uudelleenistutus terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvästä syystä

46 artiklan 3 kohdan c alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot, tapauksen mukaan

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Kokonaispinta-ala (ha)

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus (euroa/ha)

 

 

 

 

 

 

3 –  Rypäleiden korjaaminen raakana

47 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot, tapauksen mukaan

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Kokonaispinta-ala (ha)

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus (euroa/ha)

 

 

 

 

 

 

4 –  Keskinäiset rahastot

48 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Uusien rahastojen lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus rahastoa kohti

 

 

 

 

 

 

5 –  Satovakuutus

49 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Rahoitettujen vakuutusten lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus vakuutusta kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

6 a –  Investoinnit

50 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

6 b –  Investoinnit lähentymistavoitealueilla

50 artiklan 4 kohdan a alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

6 c –  Investoinnit muilla kuin lähentymistavoitealueilla

50 artiklan 4 kohdan b alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

6 d –  Investoinnit syrjäisimmillä alueilla

50 artiklan 4 kohdan c alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

6 e –  Investoinnit pienillä Egeanmeren saarilla

50 artiklan 4 kohdan d alakohta

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

Valtiontuen kokonaismäärä

 

 

 

 

 

 

7 –  Innovointi viinialalla

51 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Operaatioiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus operaatiota kohti

 

 

 

 

 

 

8 –  Sivutuotteiden tislaus

52 artikla

Unionin kokonaismenot

 

 

 

 

 

 

Tuensaajien lukumäärä (tislaamot)

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen rahoitusosuus tuensaajaa kohti

 

 

 

 

 

 

Viinisakka: Enimmäistuen vaihteluväli (EUR/til-%/hl)

 

 

 

 

 

 

Rypäleiden puristejäännös: Enimmäistuen vaihteluväli (EUR/til-%/tn)

 

 

 

 

 

 

Hehtolitraa tislattua sakkaa

 

 

 

 

 

 

Tonnia tislattua rypäleiden puristejäännöstä

 

 

 

 

 

 

Milj. hl valmistettua alkoholia

 

 

 

 

 

 

Unionin keskimääräinen tuki valmistettua alkoholihehtolitraa kohti

 

 

 

 

 

 

(*1)   Käytettävä julkaisutoimiston lyhenteitä.

(*2)   Ilmoituksen määräaika: 1. maaliskuuta.
LIITE V

Menekinedistämistoimenpidettä koskeva ilmoitus

Varainhoitovuosi:

1.    Tiedotus jäsenvaltioissaJäsenvaltio:

Ennuste / toteutunut (1)

Ilmoituspäivä (2) :

Edellisen ilmoituksen päivämäärä:

Tämän muutetun taulukon numero:

Tuensaajat

Tukikelpoinen toimenpide (asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Kuvaus (3)

Kohdemarkkinat

Ajanjakso

Tukikelpoiset menot

(euroa)

josta unionin rahoitusosuutta

(euroa)

josta muuta mahdollista julkista tukea

(euroa)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Tarpeeton yliviivataan.

(*2)   Ilmoituksen määräaika: vuosittain 1. maaliskuuta.

(*3)   Mainitaan myös, jos menekinedistämistoimenpide järjestetään yhteistyössä yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa.

2.    Menekinedistäminen kolmansissa maissaJäsenvaltio:

Ennuste / toteutunut (1)

Ilmoituspäivä (2) :

Edellisen ilmoituksen päivämäärä:

Tämän muutetun taulukon numero:

Tuensaajat

Tukikelpoinen toimenpide (asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Kuvaus (3)

Kohdemarkkinat

Ajanjakso

Tukikelpoiset menot

(euroa)

josta unionin rahoitusosuutta

(euroa)

josta muuta mahdollista julkista tukea

(euroa)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Tarpeeton yliviivataan.

(*2)   Ilmoituksen määräaika: vuosittain 1. maaliskuuta.

(*3)   Mainitaan myös, jos menekinedistämistoimenpide järjestetään yhteistyössä yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa.

▼B
LIITE VI

Vuosikertomus suoritetuista tarkastuksistaVarainhoitovuosi:

Jäsenvaltio (1) :

Ilmoituspäivä (2) :

Toimenpide (3) :

(1)   Käytettävä julkaisutoimiston lyhenteitä.

(2)   Ilmoituksen määräaika: 1. maaliskuuta.

(3)   Kustakin tukiohjelman toimenpiteestä täytetään yksi ilmoitus.

1.    Tarkastusten lukumääräMaksajavirasto

Yksikön nimi (1)

Myönnetyn tuen kokonaismäärä (talousarvio)

Pyydetyn tuen kokonaismäärä

Maksetun tuen kokonaismäärä

Maksettujen yksikköjen lukumäärä (1)

Toimitettujen tukihakemusten kokonaislukumäärä

Maksettujen tukihakemusten kokonaislukumäärä

Tuensaajien kokonaislukumäärä

TARKASTUKSET

Asetus (EU) N:o 1306/2013 ja tämä asetus

Hallinnolliset tarkastukset (59 artiklan 1 kohta)

Paikalla tehtävät tarkastukset (2) (59 artiklan 2 kohta)

(Ennakkomaksut)

(Loppumaksut)

Tarkastettujen tukihakemusten kokonaislukumäärä

Tarkastettujen tukihakemusten kokonaismäärä

Otos: riskiperusteinen valinta (2)

Otos: satunnainen valinta (2)

Hakemusten lukumäärä, joihin sovelletaan riskiperusteista tarkastusta

Haetun tuen määrä, johon sovelletaan riskiperusteista tarkastusta

Hakemusten lukumäärä, joihin sovelletaan satunnaista tarkastusta

Haetun tuen määrä, johon sovelletaan satunnaista tarkastusta

euroa

euroa

euroa

euroa

lukumäärä

lukumäärä

lukumäärä

lukumäärä

lukumäärä

euroa

lukumäärä

euroa

lukumäärä

euroa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

PA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Termillä ’yksikkö’ tarkoitetaan operaatioiden, hehtaarien, tonnien, litrojen jne. lukumäärää toimenpiteen/operaation/toimen mukaan.

(2)   Jos 100 % tarkastuksista, kaikki ilmoitetaan riskiperusteisen otoksen kohdassa.

2.    Tarkastusten tuloksetMaksajavirasto

TARKASTUSTEN TULOKSET

Tuen vähentämisen määrä

Asetus (EU) N:o 1306/2013

(64 artikla)

Hallinnolliset tarkastukset

Paikalla tehtävät tarkastukset

Niiden tukihakemusten lukumäärä, joissa on hallinnollisessa tarkastuksessa havaittuja sääntöjenvastaisuuksia (1)

Hallinnollisessa tarkastuksessa havaittujen sääntöjenvastaisuuksien määrä (2)

Virhetaso määrittäin

Sääntöjenvastaisuuksia sisältävien tukihakemusten lukumäärä

Sääntöjenvastaisuuksien määrä

Virhetaso

Havaittu riskiperusteisessa otoksessa

Havaittu satunnaisotoksessa

Havaittu riskiperusteisessa otoksessa

Havaittu satunnaisotoksessa

Riskiperusteinen

Satunnainen

Hallinnollisten tarkastusten johdosta

Paikalla tehtävien tarkastusten johdosta

Tuen vähentäminen yhteensä tukea hallinnollisten ja paikalla tehtävien tarkastusten johdosta

lukumäärä

euroa

%

lukumäärä

lukumäärä

euroa

euroa

%

%

euroa

euroa

euroa

O

P

Q = P/J

R

S

T

U

V = T/L

W = U/N

X = P

Y = T + U

α = X + Y

PA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Tässä yhteydessä termin ’sääntöjenvastaisuus’ on tarkoitus kattaa kaikki havainnot, poikkeavuudet tai erot, jotka johtavat muutoksiin maksetussa määrässä tai määrässä, joka olisi maksettu ennen seuraamusten soveltamista.

(2)   

— Jos hallinnollisessa tarkastuksessa havaitaan sääntöjenvastaisuus ja samalle tukipyynnölle on tehdään tarkastus myös paikalla mutta siinä ei ole havaittu muita sääntöjenvastaisuuksia, tuen vähentäminen johtuu hallinnollisesta tarkastuksesta.

— Jos hallinnollisessa tarkastuksessa epäillään sääntöjenvastaisuutta ja tarkempia tutkimuksia varten tehdään tarkastus paikalla, jossa epäilty sääntöjenvastaisuus vahvistuu, tuen vähentäminen johtuu hallinnollisesta tarkastuksesta.

— Jos hallinnollisessa tarkastuksessa havaitaan sääntöjenvastaisuus ja samaa tukipyyntöä koskevassa paikalla tehtävässä tarkastuksessa löydetään lisää sääntöjenvastaisuuksia, ne on laskettava erikseen.
LIITE VII

Valtiontukea koskevat tiedot

perustamissopimuksen 107, 108 ja 109 artiklan nojalla jo hyväksytystä valtiontuesta, ilmoitusvelvollisuudesta vapautetusta valtiontuesta tai vähämerkityksistä tukea koskevan järjestelmän käytöstä ( 15 )Jäsenvaltio (1) :

Asianomaiset alueet (tarvittaessa):

Ilmoituspäivä (2) :

Toimenpiteen koodi

Tukitoimenpiteen nimi

Toimenpiteen oikeusperusta

Tukitoimenpiteen kesto

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   Käytettävä julkaisutoimiston lyhenteitä.

(*2)   Ilmoituksen määräaika: vuosittain 1. maaliskuuta.

Ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen mukaisten toimenpiteiden osalta: ”Tässä toimenpiteessä myönnetty tuki on vähämerkityksisestä tuesta annetun asetuksen (EU) N:o 1407/2013 (maataloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen) tai asetuksen (EU) N:o 1408/2013 (alkutuotanto) mukaista” ( 16 ),

 ilmoitusvaatimuksesta vapautetun tuen osalta: viittaus rekisteröintinumeroon (valtiontuen numero),

 hyväksytyn tuen osalta: viittaus komission valtiontuen hyväksymispäätökseen, myös valtiontuen numero ja hyväksyntäkirjeen viitetiedot.( 1 ) Komission asetus (EU) N:o 702/2014, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 193, 1.7.2014, s. 1).

( 2 ) Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 1).

( 3 ) Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 9).

( 4 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 2015/1588, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 1).

( 5 ) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18).

( 6 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1337/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 357/79 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/109/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 7).

( 7 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).

( 8 ) Komission asetus (EY) N:o 1848/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä esiintyvistä sääntöjenvastaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän järjestämisestä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 595/91 kumoamisesta (EUVL L 355, 15.12.2006, s. 56).

( 9 ) Määriin sisältyvät myös edellisessä viisivuotisohjelmassa (2009–2013) aloitettujen operaatioiden menot, joihin liittyvä maksu suoritetaan kolmannessa viisivuotisohjelmassa (2014–2018).

( 10 ) Määriin sisältyvät myös edellisessä viisivuotisohjelmassa (2014–2018) aloitettujen operaatioiden menot, joihin liittyvä maksu suoritetaan kolmannessa viisivuotisohjelmassa (2019–2023).

( 11 ) Täytetään vain tukiohjelmaan sisällytettyjä toimenpiteitä koskevat kohdat.

( 12 ) Teknisten, taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi niiden kriteereiden ja määrällisten indikaattoreiden perusteella, jotka toimitetussa ohjelmassa määritellään seurantaa ja arviointia varten.

( 13 ) Lisätään toteutumista koskevat tiedot menneiltä varainhoitovuosilta ja ennusteet kuluvalta ja tulevilta varainhoitovuosilta.

( 14 ) Lisätään toteutumista koskevat tiedot menneiltä varainhoitovuosilta ja ennusteet kuluvalta ja tulevilta varainhoitovuosilta.

( 15 ) 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus (valtiontukea koskeva ilmoitus).

( 16 ) Merkittävä, kumpaa asetusta sovelletaan.

Top