EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0035(01)-20191231

Consolidated text: Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/2247, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä (EKP/2016/35) (uudelleenlaadittu)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/2019-12-31

02016D0035(01) — FI — 31.12.2019 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/2247,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä (EKP/2016/35)

(uudelleenlaadittu)

(EUVL L 347 20.12.2016, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/2239, annettu 16 päivänä marraskuuta 2017,

  L 320

18

6.12.2017

►M2

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/2215, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019,

  L 332

168

23.12.2019
▼B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/2247,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä (EKP/2016/35)

(uudelleenlaadittu)I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

1.  Kun tässä päätöksessä käytetään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 1 artiklassa määriteltyjä käsitteitä, niillä on sama merkitys, kuin niille on edellä mainitussa artiklassa määritetty.

2.  Tässä päätöksessä käytetyillä kirjanpitoteknisillä käsitteillä on sama merkitys, kuin niille on annettu suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) liitteessä II.

2 artikla

Soveltamisala

Tämän päätöksen sääntöjä sovelletaan EKP:n tilinpäätökseen, joka käsittää Euroopan keskuspankin (EKP) taseen, taseen ulkopuoliset erät, tuloslaskelman ja EKP:n tilinpäätöksen liitetiedot.

3 artikla

Tiedon laatua koskevat periaatteet

Suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 3 artiklassa määriteltyjä tiedon laatua koskevia periaatteita noudatetaan myös tätä päätöstä sovellettaessa.

4 artikla

Perusoletukset

Suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 4 artiklassa määriteltyjä tilinpäätöstä koskevia perusoletuksia noudatetaan myös tätä päätöstä sovellettaessa.

Suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisestä virkkeestä poiketen, tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat otetaan huomioon vain siihen päivään asti, jona EKP:n johtokunta päättää antaa tilinpäätöksen EKP:n neuvostolle hyväksyttäväksi.

5 artikla

Talousperuste ja kassaperuste (maksuperuste)

Suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 5 artiklassa määritettyjä sääntöjä sovelletaan tähän päätökseen.

6 artikla

Saamisten ja velkojen kirjaaminen

Rahoitusvarat ja -velat sekä muut saamiset ja velat kirjataan EKP:n taseeseen ainoastaan suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 6 artiklan mukaisesti.II LUKU

TASEEN SISÄLTÖÄ JA ARVOSTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

7 artikla

Taseen sisältö

Tase-erät käyvät ilmi liitteestä I.

▼M2

8 artikla

Varaus taloudellisten riskien varalta

EKP:n toimintojen luonne huomioon ottaen EKP:n neuvosto voi tehdä taloudellisten riskien varalta varauksen EKP:n taseessa. EKP:n neuvosto päättää varauksen suuruudesta ja käytöstä EKP:n riskialtistumasta tehdyn perustellun arvion nojalla.

▼B

9 artikla

Tase-erien arvostaminen

1.  Tase-erien arvostuksessa käytetään markkinahintoja ja -kursseja, jollei liitteessä I muuta säädetä.

2.  Kulta, valuuttainstrumentit, arvopaperit (muut kuin eräpäivään saakka pidettävät arvopaperit, ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit sekä rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit, jotka kirjataan jaksotetun hankintamenon perusteella) sekä rahoitusinstrumentit riippumatta siitä, ovatko nämä erät taseessa vai taseen ulkopuolella, arvostetaan vuoden lopussa markkinakeskikursseihin ja -hintoihin.

3.  Kullan arvostuksessa ei hinta- ja valuuttakurssimuutoksia eroteta toisistaan, vaan kirjataan yksi ainoa kullan arvonmuutos, joka perustuu kullan painoyksikön eurohintaan neljännesvuosittaisen arvostuspäivän EUR/USD-kurssiin. Valuuttasaamiset arvostetaan valuutoittain, mukaan lukien taseessa olevat ja taseen ulkopuoliset erät. Tässä artiklassa erityiset nosto-oikeudet (SDR), erityisten nosto-oikeuksien valuuttakorin pohjana olevat yksittäiset valuutat mukaan luettuina, katsotaan yhdeksi saamiseksi. Arvopaperit arvostetaan arvopaperilajeittain, eli ISIN-koodeittain; niiden rakenteen osana olevia mahdollisia optioita ei arvosteta erikseen. Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit sekä eriin ”Muut rahoitusvarat” ja ”Sekalaiset erät” kuuluvat arvopaperit käsitellään erillisinä.

4.  Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit käsitellään erillisinä ja ne arvostetaan markkinahinnan tai jaksotettuun hankintamenon perusteella (arvonalennus huomioon ottaen) riippuen rahapoliittisista näkökohdista.

5.  Eräpäivään saakka pidettäviksi luokiteltavia arvopapereita käsitellään erillisinä ja ne arvostetaan jaksotetun hankintamenon perusteella (arvonalennus huomioon ottaen). Ei-jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita käsitellään samalla tavalla. Eräpäivään saakka pidettäviksi luokiteltavia arvopapereita voidaan myydä ennen eräpäivää kaikissa seuraavissa tapauksissa:

a) 

jos myytävää määrää pidetään merkityksettömänä koko eräpäivään saakka pidettävien arvopapereiden salkkuun verrattuna;

b) 

jos arvopaperien myynti tapahtuu kuukauden sisällä ennen eräpäivää;

c) 

poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikentyessä merkittävästi.

10 artikla

Käänteisoperaatiot

Käänteisoperaatioita käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 10 artiklan mukaisesti.

▼M2

11 artikla

Jälkimarkkinakelpoiset kantaosakkeet

Jälkimarkkinakelpoisia kantaosakkeita käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 11 artiklan mukaisesti.

▼M2

11 a artikla

Jälkimarkkinakelpoiset sijoitusrahastot

Jälkimarkkinakelpoisia sijoitusrahastoja käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 11 a artiklan mukaisesti.

▼B

12 artikla

Arvopaperien korkoriskiltä suojautuminen johdannaisten avulla

Korkoriskiltä suojautumista käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 12 artiklan mukaisesti.

13 artikla

Synteettiset instrumentit

Synteettisiä instrumentteja käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 13 artiklan mukaisesti.III LUKU

TULOSLASKELMAAN KIRJAAMISEN PERIAATTEET

14 artikla

Tuottojen kirjaaminen

1.  Tuotoksi kirjaamisessa sovelletaan suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 15 artiklan 1, 2, 3, 5 ja 7 kohtaa.

2.  Sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankkien, joita koskeva poikkeus on kumottu, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ”EKPJ:n perussääntö”) 48.2 artiklan mukaisesti maksamia osuuksia erityisillä arvonmuutostileillä käytetään realisoitumattomien tappioiden kattamiseen, jos nämä tappiot ylittävät suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kuvatulla tavalla aiemmat, tavallisesti käytettävälle arvonmuutostilille kirjatut arvostusvoitot, ennen näiden tappioiden kattamista EKPJ:n perussäännön 33.2 artiklan mukaisesti. Erityisillä arvonmuutostileillä olevien kultasaamisten, valuuttavarojen ja arvopaperien määrää vähennetään suhteellisesti kyseisiä omaisuuseriä koskevien saamisten pienentyessä.

15 artikla

Transaktiomenot

Suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 16 artiklaa sovelletaan tähän päätökseen.IV LUKU

TASEEN ULKOPUOLISIA ERIÄ KOSKEVAT KIRJANPITOPERIAATTEET

16 artikla

Yleiset säännökset

Suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 17 artiklaa sovelletaan tähän päätökseen.

17 artikla

Valuuttatermiinit

Valuuttatermiinejä käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 18 artiklan mukaisesti.

18 artikla

Valuuttaswapit

Valuuttaswapeja käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 19 artiklan mukaisesti.

19 artikla

Futuurisopimukset

Futuurisopimuksia käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 20 artiklan mukaisesti.

20 artikla

Koronvaihtosopimukset

Koronvaihtosopimuksia käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 21 artiklan mukaisesti.

Tuloslaskelmaan vuoden lopussa kirjatut realisoitumattomat tappiot jaksotetaan seuraavina tilikausina tasapoistoina. Kun kyse on koronvaihtosopimusten termiinikaupoista, jaksotus aloitetaan liiketoimen arvostuspäivästä.

21 artikla

Korkotermiinit

Korkotermiinejä käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 22 artiklan mukaisesti.

22 artikla

Arvopapereiden termiinikaupat

Arvopapereiden termiinikauppoja käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menetelmä A:n mukaisesti.

23 artikla

Optiot

Optioita käsitellään suuntaviivojen (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34) 24 artiklan mukaisesti.V LUKU

VUOSITTAIN JULKAISTAVA TASE JA TULOSLASKELMA

24 artikla

Kaavat

1.  EKP:n vuosittain julkaistavan taseen kaava annetaan liitteessä II.

2.  EKP:n julkaistavan tuloslaskelman kaava annetaan liitteessä III.VI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

25 artikla

Sääntöjen kehittäminen, soveltaminen ja tulkinta

1.  Tätä päätöstä tulkittaessa tulee ottaa huomioon valmistelutyö, unionin lainsäädännössä yhdenmukaistetut kirjanpitoperiaatteet sekä yleisesti hyväksytyt tilinpäätösperiaatteet.

2.  Mikäli tässä päätöksessä ei säädetä erityisestä kirjaamistavasta eikä EKP:n neuvosto päätä toisin, EKP noudattaa EKP:n toimintaan ja kirjanpitoon soveltuvia Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisia arvostamisperiaatteita.

▼M1

3.  Äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa, joissa EKP:n neuvosto tulee siihen lopputulokseen, että tämän päätöksen mukaisen vaatimuksen soveltaminen ei antaisi oikeaa kuvaa tilinpäätöksestä, EKP poikkeaa kyseisestä vaatimuksesta ja esittää perustelut liitetiedoissa.

▼B

26 artikla

Kumoaminen

1.  Kumotaan päätös EKP/2010/21.

2.  Kumottuun päätökseen tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä ja niitä tulkitaan liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

27 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2016.

▼M2
LIITE I

TASEEN SISÄLTÖÄ JA ARVOSTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

SAAMISET 

Tase-erä

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

1

Kulta ja kultasaamiset

Fyysinen kulta eli kultaharkot, -rahat, -levyt ja -kimpaleet, joko varastoitu tai ”matkalla”. Investointikulta (ei-fyysinen kulta), esimerkiksi kulta avistatileillä (yhteistileillä), määräaikaistalletukset ja seuraavista liiketoimista johtuvat kultasaamiset: a) kultapitoisuuden muuttumiset ja b) sijaintipaikkaa tai laatua koskevat kultaswapit, joissa luovutusajankohdan ja vastaanottoajankohdan väliin jää vähintään yksi pankkipäivä

Markkina-arvo

2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolella olevilta vastapuolilta, kansainväliset ja ylikansalliset laitokset sekä euroalueeseen kuulumattomat keskuspankit mukaan luettuina

 

2.1

Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF)

a)  Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (netto)

Kansallinen kiintiö, josta vähennetään IMF:n hallussa olevat euromääräiset talletukset. IMF:n tili 2 (hallinnollisten kulujen eurotili) voidaan joko sisällyttää tähän erään tai erään ”Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle”

a)  Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (netto)

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

b)  Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t)

Erityiset nosto-oikeudet (brutto)

b)  Erityiset nosto-oikeudet (SDR)

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

c)  Muut saamiset

GAB-rahoitusjärjestelyt, erityisiin lainajärjestelyihin kuuluvat lainat, talletukset IMF:n hallinnoimiin trusteihin

c)  Muut saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

2.2

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset, valuuttamääräiset lainat ja muut valuuttamääräiset saamiset

a)  Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, takaisinmyyntisopimukset

a)  Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

b)  Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkinapaperit, kantaosakkeet ja sijoitusrahastot, joita hoidetaan osana valuuttavarantoja

b)  

i)  Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)  Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)  Ei-jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iv)  Jälkimarkkinakelpoiset kantaosakkeet

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

v)  Jälkimarkkinakelpoiset sijoitusrahastot

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

c)  Valuuttamääräiset lainat (talletukset) euroalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

c)  Valuuttamääräiset lainat

Talletukset nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

d)  Muut valuuttamääräiset saamiset

Setelit ja metallirahat euroalueen ulkopuolelta

d)  Muut valuuttamääräiset saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

a)  Arvopaperisijoitukset euroalueella, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkinapaperit, kantaosakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet, joita hoidetaan osana valuuttavarantoja

a)  

i)  Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)  Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)  Ei-jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iv)  Jälkimarkkinakelpoiset kantaosakkeet

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

v)  Jälkimarkkinakelpoiset sijoitusrahastot

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

b)  Muut saamiset euroalueelta, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Lainat, talletukset, takaisinmyyntisopimukset, sekalainen luotonanto

b)  Muut saamiset

Talletukset ja muut lainat nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

4

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

 

 

4.1

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

a)  Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, euromääräisten arvopaperien hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset.

a)  Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa

Nimellisarvoon

b)  Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat kantaosakkeet, sijoitusrahastot, joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit

b)  

i)  Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Markkinahinta

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)  Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)  Ei-jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iv)  Jälkimarkkinakelpoiset kantaosakkeet

Markkinahinta

v)  Jälkimarkkinakelpoiset sijoitusrahastot

Markkinahinta

c)  Lainat euroalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

c)  Lainat euroalueen ulkopuolelle

Talletukset nimellisarvoon

d)  Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat arvopaperit, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” ja erään 7.1 ”Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit” kuuluvia saamisia

Ylikansallisten tai kansainvälisten organisaatioiden (esim. Euroopan investointipankki) – organisaation maantieteellisestä sijainnista riippumatta – liikkeeseen laskemat arvopaperit, joita ei ole hankittu rahapolitiikan harjoittamista varten

d)  

i)  Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Markkinahinta

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)  Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)  Ei-jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

4.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

Luotonanto ERM II:n ehdoilla.

Nimellisarvoon

5

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

Erät 5.1–5.5:Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (*) kuvattuihin rahapolitiikan välineisiin liittyvät liiketoimet

 

5.1

Perusrahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan viikoittain ja joissa sovellettava normaali juoksuaika on viikko

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.2

Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan kuukausittain ja joiden maturiteetti on pitempi kuin perusrahoitusoperaatioissa.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.3

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla hienosäädetään markkinoita tarvittaessa

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.4

Käänteiset rakenteelliset operaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla vaikutetaan eurojärjestelmän rakenteelliseen asemaan rahoitussektoriin nähden

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.5

Maksuvalmiusluotot

Yön yli -likviditeetti vakuuskelpoisia arvopapereita vastaan etukäteen vahvistetulla korolla (maksuvalmiusjärjestelmä)

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.6

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

Luottolaitoksille myönnetyt lisäluotot, jotka aiheutuvat näille luottolaitoksille aiemmin myönnettyjen luottojen vakuutena olevien arvopaperien arvonnoususta

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

6

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, vastaavien erään 7 ”Euromääräiset arvopaperit euroalueelta” kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset, mukaan lukien transaktiot, jotka johtuvat euroalueen aikaisempien valuuttavarantojen muuntamisesta, ja muut saamiset. Kirjeenvaihtajapankkimallin tilit ei-kotimaisissa euroalueen luottolaitoksissa. Muut saamiset ja operaatiot, jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

 

 

7.1

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

Arvopaperit, joita pidetään rahapolitiikan harjoittamista varten (ml. ylikansallisten tai kansainvälisten organisaatioiden tai kansainvälisten kehityspankkien – organisaation maantieteellisestä sijainnista riippumatta – liikkeeseen laskemat arvopaperit, jotka on hankittu rahapolitiikan harjoittamista varten). Hienosäätöoperaatioita varten hankitut Euroopan keskuspankin (EKP) velkasitoumukset

a)  Jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Kirjataan riippuen rahapoliittisista näkökohdista:

i)  Markkinahinta

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)  Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä (hankintameno, jos arvonalennuksen kattaa velka-erässä 13 b) ”Varaukset” tarkoitettu varaus)

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b)  Ei-jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

7.2

Muut arvopaperit

Muut kuin vastaavaa-puolen eriin 7.1 ”Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit” ja 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvat arvopaperit: joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, suoraan pidettävät rahamarkkinapaperit, mukaan lukien julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat euromääräiset arvopaperit ajalta ennen EMUa. Kantaosakkeet ja sijoitusrahastot

a)  Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Markkinahinta

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b)  Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

c)  Ei-jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

d)  Jälkimarkkinakelpoiset kantaosakkeet

Markkinahinta

e)  Jälkimarkkinakelpoiset sijoitusrahastot

Markkinahinta

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta ennen EMUa (ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, lainat)

Talletukset/lainat nimellisarvoon, ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit hankintahintaan

9

Eurojärjestelmän sisäiset saamiset

 

 

9.1

EKP:n liikkeeseen laskemat velkasitoumukset

Eurojärjestelmän sisäiset, EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskuun perustuvat saamiset kansallisilta keskuspankeilta

Hankintahintaan

9.2

Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmässä liittyvät saamiset

EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin liittyvät saamiset Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2010/29 (*2) mukaisesti

Nimellisarvoon

9.3

Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

a)  TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspankkien vastaavien tilien saldoista johtuvat nettosaamiset eli saamisten ja velkojen yhteismäärä Ks. myös vastattavaa-puolen erä 10.2 ”Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)”

a)  Nimellisarvoon

b)  muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset euromääräiset saamiset, myös EKP:n tulon väliaikainen jakaminen kansallisille keskuspankeille

b)  Nimellisarvoon

10

Selvitettävänä olevat erät

Selvitystilien saldot (saamiset), mukaan lukien selvitettävänä olevat sekit

Nimellisarvoon

11

Muut saamiset

 

 

11.1

Euroalueen metallirahat

Eurokolikot

Nimellisarvoon

11.2

Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus

Maa-alueet ja rakennukset, kalusto, mukaan lukien tietokoneet, niihin liittyvät laitteet ja ohjelmistot

Hankintahintaan poistot vähennettyinä

Poistoilla tarkoitetaan hyödykkeen poistopohjan systemaattista kuluksi kirjaamista sen taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Taloudellinen vaikutusaika on ajanjakso, jona käyttöomaisuuden odotetaan olevan yrityksen käytettävissä. Yksittäisten merkittävien käyttöomaisuuserien taloudellinen vaikutusaika voidaan tarkistaa systemaattisesti, mikäli odotukset poikkeavat aikaisemmista arvioista. Merkittäviin hyödykkeisiin voi sisältyä osia, joilla on erilainen taloudellinen vaikutusaika. Taloudellinen vaikutusaika tulisi tällaisten osien osalta arvioida erikseen.

Aineettoman omaisuuden kustannukset sisältävät aineettoman omaisuuden hankintahinnan. Muita suoria tai epäsuoria kustannuksia käsitellään kuluina.

Menojen aktivoinnissa sovelletaan raja-arvoa (jos meno ilman arvonlisäveroa jää alle 10 000 euron, sitä ei aktivoida).

11.3

Muut rahoitusvarat

— Voitto-osuudet ja sijoitukset tytäryhtiöihin sekä strategisista/poliittisista syistä hallussa olevat kantaosakkeet ja sijoitusrahastot

— Arvopaperit, mukaan lukien kantaosakkeet ja sijoitusrahastot sekä muut rahoitusinstrumentit ja talletukset, ml. määräaikaistalletukset ja sekkitilit, joita hoidetaan korvamerkittynä salkkuna

— Tähän erään kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset rahoituslaitosten kanssa

— Tähän erään kuulumattomien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät euromääräiset takaisinmyyntisopimukset euroalueen ulkopuolella olevien muiden rahoituslaitosten kuin luottolaitosten kanssa

a)  Jälkimarkkinakelpoiset kantaosakkeet

Markkinahintaan

b)  Jälkimarkkinakelpoiset sijoitusrahastot

Markkinahintaan

c)  Voitto-osuudet ja epälikvidit kantaosakkeet sekä muut osakkeet ja osuudet, jotka edustavat pysyviä investointeja

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

d)  Sijoitukset tytäryhtiöihin tai merkittävät osuudet yhtiöissä

Omaisuuden nettoarvoon

e)  Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Markkinahintaan Preemiot/diskontot jaksotetaan

f)  Eräpäivään saakka pidettävät tai pysyvinä investointeina pidettävät jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

g)  Ei-jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

h)  Pankkitalletukset ja lainat

Nimellisarvoon, muunnetaan valuutan markkinakurssiin, jos saldot/talletukset ovat valuuttamääräisiä

11.4

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koronvaihtosopimusten (paitsi jos sovelletaan vaihtelumarginaalia), korkotermiinien, arvopaperien termiinikauppojen, valuuttojen avistakauppojen tulokset kaupantekopäivästä maksun suorituspäivään

Termiinin ja avistan ero käyttäen valuutan markkinakurssia

11.5

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Toteutuneet tulot, joista ei ole saatu maksua. Maksetut ennakot ja kertyneet korot (eli arvopaperia ostettaessa mukana siirtyneet kertyneet korot)

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

11.6

Sekalaiset erät

a)  Ennakot, lainat ja muut vähämerkityksiset erät. Vakuudettomat lainat (loans on a trust basis).

b)  Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset

c)  Nettoeläkesaamiset

d)  Eurojärjestelmän luottotoimien yhteydessä eurojärjestelmän vastapuolten laiminlyönneistä johtuvat avoimet saamiset

a)  Nimellisarvoon tai hankintahintaan

b)  Markkina-arvoon

c)  25 artiklan 2 kohdan mukaisesti

d)  Nimellisarvoon/kerrytettävissä olevaan arvoon (ennen/jälkeen tappioiden kirjaamisen)

e)  Hankintahintaan (jos rahoitusomaisuus on valuuttamääräistä, käytetään muuntamisessa valuutan markkinakurssia hankintahetkellä)

e)  Varat tai kolmansilta olevat saamiset, jotka on otettu omaksi ja/tai hankittu laiminlyöntiin syyllistyneen eurojärjestelmän vastapuolen asettaman vakuuden realisoinnin yhteydessä

12

Tilikauden tappio

 

Nimellisarvoon

(*1)   Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).

(*2)   Euroopan keskuspankin päätös EKP/2010/29, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, eurosetelien liikkeeseenlaskusta (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 26).

VELAT 

Tase-erä

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

1

Liikkeessä olevat setelit

EKP:n päätöksen EKP/2010/29 mukaisesti liikkeeseen laskemat eurosetelit

Nimellisarvoon

2

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Erät 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5:Suuntaviivoissa (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) tarkoitetut euromääräiset talletukset

 

2.1

Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (EKPJ:n perussääntö) mukaisesti vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten rahalaitosten luetteloon kuuluvien luottolaitosten euromääräiset tilit. Erään kuuluvat ensisijaisesti vähimmäisvarantotalletusten tilit

Nimellisarvoon

2.2

Talletusmahdollisuus

Yön yli -talletukset etukäteen vahvistetulla korolla (maksuvalmiusjärjestelmässä)

Nimellisarvoon

2.3

Määräaikaistalletukset

Hienosäätötarkoituksessa kerättävät määräaikaistalletukset likviditeetin sitomiseksi

Nimellisarvoon

2.4

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Rahapolitiikkaan liittyvät liiketapahtumat, joiden tarkoituksena on likviditeetin sitominen

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

2.5

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

Luottolaitosten talletukset, jotka tehdään näille luottolaitoksille myönnettyjen luottojen vakuutena olevien arvopapereiden arvon laskun vuoksi

Nimellisarvoon

3

Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Repo-operaatiot luottolaitosten kanssa vastaavien erään 7 ”Euromääräiset arvopaperit euroalueelta” kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyen. Muut operaatiot, jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapolitiikkaan. Ei luottolaitosten sekkitilejä

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

4

EKP:n liikkeeseen laskemat velkasitoumukset

Suuntaviivoissa (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) tarkoitetut velkasitoumukset. Diskonttopaperit, jotka lasketaan liikkeeseen likviditeetin sitomistarkoituksessa

Hankintahintaan

Mahdolliset diskontot jaksotetaan

5

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

 

 

5.1

Julkisyhteisöt

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset

Nimellisarvoon

5.2

Muut velat

Henkilöstön, yhtiöiden ja asiakkaiden, vähimmäisvarantovelvoitteesta vapautetuiksi luetteloidut rahalaitokset mukaan luettuina (ks. vastattavien erä 2.1) käyttötilit; repo-operaatiot muiden rahoituslaitosten kuin luottolaitosten kanssa arvopapereiden hallintaa varten, lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia arvopapereita; määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset

Nimellisarvoon

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Muiden pankkien, keskuspankkien, kansainvälisten/ylikansallisten elinten, mukaan lukien Euroopan komissio, sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset, mukaan lukien maksuliikennettä varten pidettävät tilit sekä sijoitusten hoitoa varten pidettävät tilit; muiden tallettajien sekkitilit. Euromääräisten arvopaperien hoitoon liittyvät repo-operaatiot. Sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankkien TARGET2-tilien saldot, joiden rahayksikkö ei ole euro

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin perustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko valuuttoja tai kultaa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään vuoden viimeisen päivän markkinakurssia

8

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

 

 

8.1

Talletukset ja muut velat

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin perustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko valuuttoja tai kultaa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään vuoden viimeisen päivän markkinakurssia

8.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

Lainanotto ERM II:n ehdoilla.

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään vuoden viimeisen päivän markkinakurssia

9

IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä

SDR-määräinen erä, johon on kirjattu ne nosto-oikeudet, jotka kyseessä olevalle maalle tai kansalliselle keskuspankille on alun perin myönnetty

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään vuoden viimeisen päivän markkinakurssia

10

Eurojärjestelmän sisäiset velat

 

 

10.1

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat

EKP:n taseessa – euromääräinen

Nimellisarvoon

10.2

Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

a)  TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspankkien vastaavien tilien saldoista johtuvat nettovelat eli saamisten ja velkojen yhteismäärä Ks. myös vastaavaa-puolen erä 9.3 ”Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto)”

a)  Nimellisarvoon

b)  Muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset euromääräiset velat, myös EKP:n tulon väliaikainen jakaminen kansallisille keskuspankeille

b)  Nimellisarvoon

11

Selvitettävänä olevat erät

Selvitystilien saldot (velat), mukaan lukien selvitettävänä olevat pankkisiirrot

Nimellisarvoon

12

Muut velat

 

 

12.1

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koronvaihtosopimusten (paitsi jos sovelletaan vaihtelumarginaalia), korkotermiinien, arvopaperien termiinikauppojen, valuuttojen avistakauppojen tulokset kaupantekopäivästä maksun suorituspäivään

Termiinin ja avistan erotus käyttäen valuutan markkinakurssia

12.2

Siirtovelat ja saadut ennakot

Raportointikauteen liittyvät menot, jotka erääntyvät tulevina tilikausina. Raportointikaudella saadut tulot, jotka liittyvät tuleviin tilikausiin

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

12.3

Sekalaiset erät

a)  Väliaikaiset verotustilit. Valuuttamääräiset luottotilit tai talletukset, jotka kattavat vakuuksia. Repo-operaatiot rahoituslaitosten kanssa vastaavien erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyen. Vähimmäisvarantotalletusten lisäksi olevat pakolliset talletukset. Muut vähämerkityksiset erät. Vakuudettomat velat (liabilities on a trust basis).

b)  Asiakkaiden kultatalletukset

c)  Nettoeläkevelat

a)  Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

a)  Markkina-arvo

b)  25 artiklan 2 kohdan mukaisesti

13

Varaukset

a)  Taloudellisia riskejä ja muita tarkoituksia varten; tällaisia muita tarkoituksia voivat olla esim. odotettavissa olevat vastaiset menot tai EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset osuudet sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankkien osalta, joita koskeva poikkeus on kumottu

b)  Rahamarkkinaoperaatioista johtuvia vastapuoli- tai luottoriskejä varten

a)  Hankintahintaan/nimellisarvoon

b)  Nimellisarvoon (perustuu EKP:n neuvoston kunkin vuoden lopussa tekemään arvostukseen)

14

Arvonmuutostilit

a)  Arvonmuutostilit, jotka johtuvat kullan, euromääräisten arvopapereiden, valuuttamääräisten arvopapereiden ja optioiden hintamuutoksista; markkinahintaisesta arvostuksesta johtuvat korkoriskijohdannaisiin liittyvät arvostuserot; arvonmuutostilit, jotka johtuvat valuuttakurssimuutoksista kaikissa nettovaluuttapositioissa, mukaan lukien valuuttaswapit ja -termiinit sekä erityiset nosto-oikeudet

Erityiset arvonmuutostilit, jotka koskevat EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaisia osuuksia sellaisten jäsenvaltioiden kansallisilta keskuspankeilta, joita koskeva poikkeus on kumottu. Ks. 14 artiklan 2 kohta

c)  Työsuhteen jälkeisten etujen osalta etuuspohjaisen nettovelan (tai -saamisen) uudelleen määrittämisen tulos, joka on seuraavien alaerien nettopositio:

b)  Keskihinnan ja markkina-arvon välinen arvostusero, valuutan muuntamisessa käytetään markkinakurssia

i)  vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvon mukaan

ii)  järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta etuuspohjaisen nettovelan (tai -saamisen) nettokorkoon sisältyviä määriä

iii)  omaisuuserän enimmäismäärän vaikutuksen muutokset lukuun ottamatta etuuspohjaisen nettovelan (tai -saamisen) nettokorkoon sisältyviä määriä

b)  25 artiklan 2 kohdan mukaisesti

15

Pääoma ja rahastot

 

 

15.1

Pääoma

Maksettu pääoma

Nimellisarvoon

15.2

Rahastot

Lainmukaiset varaukset EKPJ:n perussäännön 33 artiklan mukaan ja EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset osuudet sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankeilta, joita koskeva poikkeus on kumottu

Nimellisarvoon

16

Tilikauden voitto

 

Nimellisarvoon

▼B
LIITE II

EKP:n vuositase(miljoonaa euroa (1) )

Vastaavaa (2)

Tilikausi

Edellinen tilikausi

Vastattavaa

Tilikausi

Edellinen tilikausi

1  Kulta ja kultasaamiset

2  Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

2.1  Saamiset IMF:ltä

2.2  Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

3  Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

4  Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

4.1  Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

4.2  ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

5  Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

5.1  Perusrahoitusoperaatiot

5.2  Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

5.3  Käänteiset hienosäätöoperaatiot

5.4  Käänteiset rakenteelliset operaatiot

5.5  Maksuvalmiusluotot

5.6  Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

6  Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

7  Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

7.1  Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

7.2  Muut arvopaperit

8  Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

9  Eurojärjestelmän sisäiset saamiset

9.1  EKP:n liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset

9.2  Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmässä liittyvät saamiset

9.3  Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto)

10  Selvitettävänä olevat erät

11  Muut saamiset

11.1  Euroalueen metallirahat

11.2  Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus

11.3  Muut rahoitusvarat

11.4  Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

11.5  Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

11.6  Sekalaiset erät

12  Tilikauden tappio

 

 

1  Liikkeessä olevat setelit

2  Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

2.1  Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

2.2  Talletusmahdollisuus

2.3  Määräaikaistalletukset

2.4  Käänteiset hienosäätöoperaatiot

2.5  Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

3  Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

4  EKP:n liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset

5  Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

5.1  Julkisyhteisöt

5.2  Muut velat

6  Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

7  Valuuttamääräiset velat euroalueelle

8  Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

8.1  Talletukset ja muut velat

8.2  ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

9  IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä

10  Eurojärjestelmän sisäiset velat

10.1  Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat

10.2  Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)

11  Selvitettävänä olevat erät

12  Muut velat

12.1  Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

12.2  Siirtovelat ja saadut ennakot

12.3  Sekalaiset erät

13  Varaukset

14  Arvonmuutostileillä

15  Pääoma ja rahastot

15.1  Pääoma

15.2  Rahastot

16  Tilikauden voitto

 

 

Vastaavaa yhtensä

 

 

Vastattavaa yhteensä

 

 

(1)   EKP voi vaihtoehtoisesti julkaista täsmällisesti tai eri tavalla pyöristetyt euromääräiset summat.

(2)   Taulukko ”vastaavaa” voidaan julkaista myös taulukon ”vastattavaa” yläpuolella.

▼M2
LIITE III

EKP:n julkaistava tuloslaskelma(miljoonaa euroa (1))

Tuloslaskelma 31. joulukuuta ... päättyvälle tilikaudelle

Tilikausi

Edellinen tilikausi

1.1.1

Korkotuotot valuuttavarannoista

 

 

1.1.2

Korkotuotot euroseteleiden kohdistamisesta eurojärjestelmän sisällä

 

 

1.1.3

Muut korkotuotot

 

 

1.1

Korkotuotot

 

 

1.2.1

Valuuttavarantojen siirtoihin liittyvien kansallisten keskuspankkien saamisten korko

 

 

1.2.2

Muut korkomenot

 

 

1.2

Korkomenot

 

 

1

Korkokate

 

 

2.1

Rahoitustoiminnan realisoituneet voitot/tappiot

 

 

2.2

Rahoitusvarojen ja valuuttapositioiden arvonalennukset

 

 

2.3

Siirto varauksista/varauksiin taloudellisia riskejä varten

 

 

2

Rahoituskate

 

 

3.1

Tuotot palkkioista ja maksuista

 

 

3.2

Kulut palkkioista ja maksuista

 

 

3

Maksukate (2)

 

 

4

Tuotot kantaosakkeista ja voitto-osuuksista

 

 

5

Muut tuotot

 

 

Tuotot yhteensä

 

 

6

Henkilöstökulut (3)

 

 

7

Toimintakulut (3)

 

 

8

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

 

 

9

Ulkoistettu setelinvalmistus (4)

 

 

10

Muut kulut

 

 

Tilikauden (tappio)/voitto

 

 

(1)   EKP voi vaihtoehtoisesti julkaista täsmällisesti tai eri tavalla pyöristetyt euromääräiset summat.

(2)   Tuottojen ja kulujen välinen erittely voidaan vaihtoehtoisesti esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa.

(3)   Hallinnolliset järjestelyt mukaan luettuina.

(4)   Siinä tapauksessa, että setelinvalmistus on ulkoistettu (maksettavat ulkopuolisille yhtiöille, jotka huolehtivat valmistuksesta keskuspankkien puolesta). On suositeltavaa, että eurosetelien liikkeeseenlaskuun liittyvät kulut kirjataan tuloslaskelmaan silloin kun ne laskutetaan tai ne ovat muutoin aiheutuneet, ks. myös suuntaviivat (EU) 2016/2249 (EKP/2016/34).

▼B
LIITE IV

KUMOTTU PÄÄTÖS JA LUETTELO SEN MUUTOKSISTAPäätös EKP/2010/21

EUVL L 35, 9.2.2011, s. 1.

Päätös EKP/2012/30

EUVL L 356, 22.12.2012, s. 93.

Päätös EKP/2013/52

EUVL L 33, 4.2.2014, s. 7.

Päätös EKP/2014/55

EUVL L 68, 13.3.2015, s. 53.

Päätös EKP/2015/26

EUVL L 193, 21.7.2015, s. 134.
LIITE V

VASTAAVUUSTAULUKKOPäätös EKP/2010/21

Tämä päätös

3 artikla

4 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17 artikla

17 artikla

18 artikla

18 artikla

19 artikla

19 artikla

20 artikla

20 artikla

21 artikla

21 artikla

22 artikla

22 artikla

23 artikla

23 artikla

24 artikla

24 artikla

25 artikla

25 artikla

26 artikla

26 artikla

27 artikla

Top