Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2424-20171001

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015 , yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/2017-10-01

02015R2424 — FI — 01.10.2017 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/2424,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2015,

yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 341 24.12.2015, s. 21)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/1001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017,

  L 154

1

16.6.2017


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 071, 16.3.2016, s.  322 (2015/2424,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 110, 26.4.2016, s.  4 (2015/2424,)

 C3

Oikaisu, EUVL L 168, 25.6.2016, s.  19 (2015/2424,)

►C4

Oikaisu, EUVL L 267, 30.9.2016, s.  1 (2015/2424,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/2424,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2015,

yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)▼M1 —————

▼B

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2868/95 seuraavasti:

1) Poistetaan 1 säännön 3 kohta.

2) Poistetaan 2 sääntö.

3) Poistetaan 4 sääntö.

4) Poistetaan 5 sääntö.

5) Poistetaan 5 a sääntö.

6) Muutetaan 9 säännön 3 kohta seuraavasti:

a) korvataan a alakohdassa ilmaisu ”1, 2 ja 3 sääntöön” ilmaisulla ”1 ja 3 sääntöön sekä asetuksen 28 artiklaan”;

b) korvataan b alakohdassa viittaus ”4 säännön b alakohtaan” viittauksella ”asetuksen 26 artiklan 2 kohtaan”.

▼C2

6 a) Korvataan 10 säännön 1 kohdassa viittaus ”4 säännön c alakohtaan” viittauksella ”asetuksen 38 artiklan 2 kohtaan”.

▼B

7) Poistetaan 11 säännön 2 kohta.

8) Poistetaan 12 säännön k alakohta.

▼C2

8 a) Poistetaan 23 sääntö.

8 b) Korvataan 24 säännön 1 kohdassa viittaus ”84 säännön 2 kohtaan” viittauksella ”asetuksen 87 artiklan 2 kohtaan”.

▼B

9) Poistetaan IV osasto.

▼C2

9 a) Korvataan 47 säännössä viittaus ”84 säännön 2 kohtaan” viittauksella ”asetuksen 87 artiklan 2 kohtaan”.

▼B

10) Korvataan 62 säännön 2 kohdassa ilmaisu ”yhteisön alueella” ilmaisulla ”Euroopan talousalueen alueella”.

11) Korvataan 71 säännön 1 kohdassa ilmaisu ”yhteisön alueella” ilmaisulla ”Euroopan talousalueen alueella”.

12) Poistetaan 76 säännön 2 kohta.

13) Muutetaan 78 sääntö seuraavasti:

a) korvataan 2 kohdan c alakohdassa ilmaisu ”yhteisön alueella” ilmaisulla ”Euroopan talousalueen alueella”;

b) korvataan 2 kohdan b alakohdassa, 3 kohdassa ja 5 kohdassa ilmaisut ”jäsenvaltio” ja ”jäsenvaltiot” eri taivutusmuodoissaan ilmaisuilla ”Euroopan talousalueenjäsenvaltio” ja ”Euroopan talousalueen jäsenvaltiot” eri taivutusmuodoissaan.

14) Poistetaan 84 sääntö.

15) Poistetaan 87 sääntö.

16) Poistetaan XI osaston K osa.

▼C2

16 a) Poistetaan 93 säännön 1 kohdasta lause ”; muutoin 89 sääntöä ei sovelleta”.

16 b) Poistetaan 93 säännön 3 kohdasta sanat ”ja 88 säännön”.

▼B

17) Poistetaan 112 säännön 2 kohta.

▼C2

17 a) Poistetaan 115 säännön 6 kohdasta viittaus 112 säännön 2 kohtaan.

17 b) Poistetaan 121 säännön 3 kohdan toisesta alakohdasta viittaus 112 säännön 2 kohtaan.

▼B

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2869/95.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina asetukseen (EY) N:o 207/2009 liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2016.

▼C4

Seuraavia tämän asetuksen 1 artiklan alakohtia sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2017:

8 alakohtaa, 18 alakohtaa lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 207/2009 17 artiklan 5 b kohtaa, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 alakohtaa; 26 alakohta siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 26 artiklan 1 kohdan d alakohtaan ja 3 kohtaan; 29 alakohtaa; 30 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 30 artiklan 1 ja 3 kohtaan; 31 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 33 artiklan 1 ja 2 kohtaan; 32 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 34 artiklan 1 a, 4 ja 6 kohtaan; 33 a alakohtaa; 34 alakohtaa 35 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 37 artiklan 3 kohtaan; 37 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 39 artiklan 1 kohdan toiseen virkkeeseen ja 3 ja 4 kohtaan; 43 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 44 artiklan 2, 3, 4 a ja 8 kohtaan; 46 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 48 artiklan 5 kohdan kolmanteen virkkeeseen; 47 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 48 a artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan ja 2–5 kohtaan; 48 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 49 artiklan 3 kohtaan; 49 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 50 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaan; 61 alakohtaa; 62 alakohtaa; 63 alakohtaa; 64 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 67 artiklan 1 kohtaan; 67 alakohtaa lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 207/2009 74 b artiklan 3 kohtaa; 68 alakohtaa; 71 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 78 artiklan 3 ja 5 kohtaan; 72 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 79 artiklan 1–4 kohtaan; 73 alakohtaa lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 207/2009 79 b artiklan 2 kohtaa ja 79 c artiklan 5 kohtaa; 74 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 80 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaan; 75 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 82 artiklan 2 kohtaan; 76 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 82 a artiklan 1 ja 2 kohtaan; 77 alakohtaa; 78 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 85 artiklan 1, 6 ja 7 kohtaan; 80 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 87 artiklan 2 kohdan m alakohtaan ja 3 kohdan v alakohtaan; 84 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 89 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaan; 97 alakohtaa lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 207/2009 113 artiklan 6 kohtaa; 98 alakohtaa; 102 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 119 artiklan 5, 5 a, 6, 8 ja 9 kohtaan; 103 alakohtaa; 108 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 128 artiklan 4 kohdan o alakohtaan; 111 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 132 artiklan 2 kohdan kolmanteen virkkeeseen; 113 alakohtaa; 125 alakohtaa; 126 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 147 artiklan 1 ja 3–8 kohtaan; 127 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 148 a artiklan 1 kohtaan; 128 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 149 artiklan 1, 3 ja 4 kohtaan; 129 a alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 153 artiklaan; 130 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 153 a artiklan 1–5 kohtaan; 132 alakohtaa lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 207/2009 154 a artiklan 3 kohtaa, 135 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 158 artiklan 3 kohtaan; 136 alakohtaa; 137 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 159 artiklan 4–9 kohtaan; 138 alakohtaa siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 161 artiklan 3–5 kohtaan; ja 139 kohtaa.

▼C1

Tämän asetuksen 1 artiklan 108 alakohtaa, siltä osin kuin se liittyy asetuksen (EY) N:o 207/2009 124 artiklan 1 kohdan h alakohtaan ja 128 artiklan 4 kohdan n alakohtaan, sovelletaan siitä päivästä, jona asetuksen (EY) N:o 207/2009 124 artiklan 2 kohdassa säädetty päätös tulee voimaan, tai ►C4  12 kuukauden kuluttua tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetusta päivästä, ◄ sen mukaan kumpi päivämäärä on aikaisempi. Kyseiseen päivään saakka asetuksen (EY) N:o 207/2009 124 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettua toimivaltaa käyttää pääjohtaja.

▼B

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Lisätään liite seuraavasti:
”LIITE -I

MAKSUJEN MÄÄRÄ

A. Virastolle tämän asetuksen mukaan maksettavat maksut ovat seuraavat (euroina):

1. Perusmaksu tavallista EU-tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta (26 artiklan 2 kohta):

1 000 euroa

2. Perusmaksu tavallista EU-tavaramerkkiä koskevasta sähköisestä hakemuksesta (26 artiklan 2 kohta):

850 euroa

3. Maksu tavallista EU-tavaramerkistä toisen luokan tavaroille ja palveluille (26 artiklan 2 kohta):

50 euroa

4. Maksu tavallista EU-tavaramerkistä kolmannen tai jokaisen seuraavan luokan tavaroille ja palveluille (26 artiklan 2 kohta):

150 euroa

5. Perusmaksu EU-yhteisömerkkiä tai EU-tarkastusmerkkiä koskevasta hakemuksesta (26 artiklan 2 kohta ja 66 artiklan 3 kohta tai 74 a artiklan 4 kohta):

1 800 euroa

6. Perusmaksu EU-yhteisömerkkiä tai EU-tarkastusmerkkiä koskevasta sähköisestä hakemuksesta (26 artiklan 2 kohta ja 66 artiklan 3 kohta tai 74 a artiklan 3 kohta):

1 500 euroa

7. Maksu EU-yhteisömerkistä tai EU-tarkastusmerkistä toisen luokan tavaroille ja palveluille: (26 artiklan 2 kohta ja 66 artiklan 3 kohta tai 74 a artiklan 3 kohta):

50 euroa

8. Maksu EU-yhteisömerkistä tai EU-tarkastusmerkistä kolmannen tai jokaisen seuraavan luokan tavaroille ja palveluille (26 artiklan 2 kohta ja 66 artiklan 3 kohta tai 74 a artiklan 3 kohta):

150 euroa

9. Tutkimusmaksu EU-tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta (38 artiklan 2 kohta) tai unionin nimeävästä kansainvälisestä rekisteröinnistä (38 artiklan 2 kohta ja 155 artiklan 2 kohta): 12 euroa kerrottuna 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teollisoikeuksien keskusvirastojen lukumäärällä; virasto julkaisee kyseisen määrän ja sen muutokset viraston virallisessa lehdessä.

10. Väitemaksu (41 artiklan 3 kohta):

320 euroa

11. Perusmaksu tavallisen EU-tavaramerkin uudistamisesta (47 artiklan 3 kohta):

1 000 euroa

12. Perusmaksu tavallisen EU-tavaramerkin sähköisestä uudistamisesta (47 artiklan 3 kohta):

850 euroa

13. Maksu tavallisen EU-tavaramerkin uudistamisesta toisen luokan tavaroille ja palveluille (47 artiklan 3 kohta):

50 euroa

14. Maksu tavallisen EU-tavaramerkin uudistamisesta kolmannen tai jokaisen seuraavan luokan tavaroille ja palveluille (47 artiklan 3 kohta):

150 euroa

15. Perusmaksu EU-yhteisömerkin tai EU-tarkastusmerkin uudistamisesta (47 artiklan 3 kohta ja 66 artiklan 3 kohta tai 74 a artiklan 3 kohta):

1 800 euroa

16. Perusmaksu EU-yhteisömerkin tai EU-tarkastusmerkin sähköisestä uudistamisesta (47 artiklan 3 kohta ja 66 artiklan 3 kohta tai 74 a artiklan 3 kohta):

1 500 euroa

17. Maksu EU-yhteisömerkin tai EU-tarkastusmerkin uudistamisesta toisen luokan tavaroille ja palveluille (47 artiklan 3 kohta ja 66 artiklan 3 kohta tai 74 a artiklan 3 kohta):

50 euroa

18. Maksu EU-yhteisömerkin tai EU-tarkastusmerkin uudistamisesta kolmannen tai jokaisen seuraavan luokan tavaroille ja palveluille (47 artiklan 3 kohta ja 66 artiklan 3 kohta tai 74 a artiklan 3 kohta):

150 euroa

19. Lisämaksu uudistamismaksun myöhäisestä suorittamisesta tai uudistamista koskevan pyynnön myöhäisestä esittämisestä (47 artiklan 3 kohta): 25 prosenttia myöhässä olevasta uudistamismaksusta, kuitenkin enintään: 1 500 euroa

20. Maksu menettämis- tai mitättömyysvaatimuksesta (56 artiklan 2 kohta):

630 euroa

21. Valitusmaksu (60 artiklan 1 kohta):

720 euroa

22. Maksu menetetyn määräajan palauttamista koskevasta hakemuksesta (81 artiklan 3 kohta):

200 euroa

23. Maksu hakemuksesta, joka koskee EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai EU-tavaramerkin muuntamista (113 artiklan 1 kohta, myös yhdessä 159 artiklan 1 kohdan kanssa):

a) kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi;

b) jäsenvaltioita koskevaksi nimeämiseksi Madridin pöytäkirjan mukaisesti:

200 euroa

24. Maksu menettelyn jatkamisesta (82 artiklan 1 kohta):

400 euroa

25. Maksu rekisteröidyn EU-tavaramerkin (49 artiklan 4 kohta) tai EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen (44 artiklan 4 kohta) jakamista koskevasta ilmoituksesta:

250 euroa

26. Hakemusmaksu rekisteröityä EU-tavaramerkkiä koskevan käyttöluvan tai muun oikeuden rekisteröinnistä (ennen 1 päivää lokakuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 2868/95 33 artiklan 2 kohta ja mainitusta päivästä alkaen 22 a artiklan 2 alakohta) tai EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta koskevan käyttöluvan tai muun oikeuden rekisteröinnistä (ennen 1 päivää lokakuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 2868/95 33 artiklan 2 kohta ja mainitusta päivästä alkaen 22 a artiklan 2 alakohta):

a) käyttöluvan saaminen

b) käyttöluvan luovuttaminen

c) esineoikeuden luominen

d) esineoikeuden luovuttaminen

e) pakkotäytäntöönpano

200 euroa rekisteröinniltä, mutta jos useampia pyyntöjä esitetään samassa hakemuksessa tai samaan aikaan, kokonaismaksu on enintään 1 000 euroa

27. Maksu käyttöluvan tai muun oikeuden rekisterimerkinnän peruuttamisesta (ennen 1 päivää lokakuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 2868/95 35 artiklan 3 kohta ja mainitusta päivästä alkaen 24 a artiklan 3 kohta): 200 euroa peruuttamiselta, mutta jos useampia pyyntöjä esitetään samassa hakemuksessa tai samaan aikaan, kokonaismaksu on enintään 1 000 euroa

28. Maksu rekisteröidyn EU-tavaramerkin muuntamisesta (48 artiklan 4 kohta):

200 euroa

29. Maksu jäljennöksen toimittamisesta EU-tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta (88 artiklan 7 kohta), rekisteröintitodistuksen jäljennöksestä (45 artiklan 2 kohta) tai rekisteriotteesta (87 artiklan 7 kohta):

a) oikeaksi todistamaton jäljennös tai ote:

10 euroa

b) oikeaksi todistettu jäljennös tai ote:

30 euroa

30. Maksu asiakirjojen asettamisesta julkisesti nähtäville (88 artiklan 6 kohta):

30 euroa

31. Maksu asiakirjojen jäljennösten toimittamisesta (88 artiklan 7 kohta):

a) oikeaksi todistamaton jäljennös:

10 euroa

b) oikeaksi todistettu jäljennös:

30 euroa

lisäksi kymmenen sivua ylittävältä määrältä sivua kohti

1 euro

32. Maksu asiakirjoissa olevien tietojen edelleen toimittamisesta (88 artiklan 9 kohta):

10 euroa

33. Maksu korvattavien menettelykulujen vahvistamisen tarkistamisesta (ennen 1 päivää lokakuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 2868/95 94 artiklan 4 kohta ja mainitusta päivästä alkaen 85 artiklan 7 kohta):

100 euroa

34. Maksu kansainvälisen hakemuksen tekemisestä virastossa (ennen 1 päivää lokakuuta 2017 147 artiklan 5 kohta ja mainitusta päivästä alkaen 147 artiklan 4 kohta):

300 euroa

B. Kansainväliselle toimistolle maksettavat maksut

I   Unionin nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä koskeva yksilöllinen maksu

1. Unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin hakijan on maksettava kansainväliselle toimistolle unionin nimeämistä koskeva yksilöllinen maksu Madridin pöytäkirjan 8 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

2. Kansainvälisen rekisteröinnin haltijan, joka tekee kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen unionin nimeävän alueellista laajentamista koskevan pyynnön, on maksettava kansainväliselle toimistolle unionin nimeämistä koskeva yksilöllinen maksu Madridin pöytäkirjan 8 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

3. B.I.1 tai B.I.2 kohdan nojalla maksettavan maksun määrän on vastattava Sveitsin frangeissa, siten kuin WIPOn pääjohtaja on vahvistanut Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan mukaisten yhteisten määräysten 35 säännön 2 kohdan mukaisesti, seuraavia määriä:

a) tavallisen tavaramerkin osalta: 820 euroa sekä tarvittaessa lisäksi 50 euroa toisen luokan tavaroista ja palveluista ja 150 euroa jokaisesta kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvästä tavaroiden tai palveluiden luokasta kolmannesta luokasta alkaen;

b) yhteisömerkin tai tarkastusmerkin osalta: 1 400 euroa sekä tarvittaessa lisäksi 50 euroa toisen luokan tavaroista ja palveluista ja 150 euroa jokaisesta tavaroiden tai palveluiden luokasta kolmannesta luokasta alkaen.

II   Unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin uudistamista koskeva yksilöllinen maksu

1. Unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin haltijan on maksettava kansainväliselle toimistolle osana kansainvälisen rekisteröinnin uudistamismaksuja unionin nimeämistä koskeva yksilöllinen maksu Madridin pöytäkirjan 8 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

2. B.II.1 kohdassa tarkoitetun maksun määrän on vastattava Sveitsin frangeissa, siten kuin WIPOn pääjohtaja on vahvistanut Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan mukaisten yhteisten määräysten 35 säännön 2 kohdan mukaisesti, seuraavia määriä:

a) yksittäisen tavaramerkin osalta: 820 euroa sekä tarvittaessa lisäksi 50 euroa toisen luokan tavaroista ja palveluista ja 150 euroa jokaisesta kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvästä tavaroiden tai palveluiden luokasta kolmannesta luokasta alkaen;

b) yhteisömerkin tai tarkastusmerkin osalta: 1 400 euroa sekä tarvittaessa lisäksi 50 euroa toisen luokan tavaroista ja palveluista ja 150 euroa jokaisesta kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvästä tavaroiden tai palveluiden luokasta kolmannesta luokasta alkaen.”
LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKOAsetus (EY) N:o 2869/95

Asetus (EY) N:o 207/2009

1 artikla

2 artikla

Liite -I, osa A, kohdat 1–34

3 artikla

144 artiklan 1 kohta

4 artikla

144 artiklan 2 kohta

5 artiklan 1 kohta

144 a artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 2 kohta

144 a artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 3 kohta

144 a artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

6 artikla

144 a artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

7 artiklan 1 kohta

144 a artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

144 a artiklan 3 kohta

8 artikla

144 b artikla

9 artikla

144 c artiklan 1 ja 2 kohta

10 artikla

144 c artiklan 4 kohta

11 artikla

Liite -I, osa B(I), kohdat 1–3

12 artikla

Liite -I, osa B(II), kohdat 1 ja 2

13 artikla

14 artikla

15 artikla

Top