EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D1333-20161002

Consolidated text: Neuvoston päätös (YUTP) 2015/1333, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015 , Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisesta

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/2016-10-02

2015D1333 — FI — 02.10.2016 — 006.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/1333,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisesta

(EUVL L 206 1.8.2015, s. 34)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/478, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2016,

  L 85

48

1.4.2016

►M2

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2016/694, annettu 4 päivänä toukokuuta 2016,

  L 120

12

5.5.2016

►M3

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2016/816, annettu 23 päivänä toukokuuta 2016,

  L 133

11

24.5.2016

 M4

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2016/1340, annettu 4 päivänä elokuuta 2016,

  L 212

113

5.8.2016

►M5

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2016/1694, annettu 20 päivänä syyskuuta 2016,

  L 255

33

21.9.2016

►M6

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/1755, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016,

  L 268

85

1.10.2016


Oikaisu

 C1

Oikaisu, EUVL L 098, 14.4.2016, s.  6 (2016/478,)

 C2

Oikaisu, EUVL L 243, 10.9.2016, s.  16 (2016/478,)
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/1333,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisestaI LUKU

VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

1 artikla

1.  Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansalliseen sortotoimintaan, suora tai välillinen toimitus, myynti, siirto Libyaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta tai jäsenvaltioiden alueen kautta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla, siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.  Kiellettyä on:

a) suora tai välillinen sotilaalliseen toimintaan liittyvän tai edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sekä kyseisten tavaroiden hankkimiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, koulutuksen tai muun avun antaminen, mukaan lukien aseellisen palkka-armeijan henkilöstön toimittaminen, Libyassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Libyassa;

b) sotilaalliseen toimintaan liittyvän tai edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden hankkimiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän rahoitustuen antaminen suoraan tai välillisesti Libyassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Libyassa;

c) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2 artikla

1.  Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta:

a) yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden toimitukseen, myyntiin tai siirtoon eikä niihin liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antamiseen;

b) sellaisen suojavaatetuksen toimitukseen, myyntiin tai siirtoon, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota YK:n henkilöstö, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Libyaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä;

c) yksinomaan Libyan hallitukselle annettavaan turvallisuusapuun tai aseriisunta-apuun tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden toimitukseen, myyntiin tai siirtoon eikä niihin liittyvän teknisen avun, koulutuksen tai rahoitustuen antamiseen.

2.  Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta

a) aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimitukseen, myyntiin tai siirtoon eikä niihin liittyvän teknisen avun, koulutuksen tai rahoitustuen antamiseen, henkilöstön toimittaminen mukaan lukien,

b) yksinomaan Libyan hallitukselle annettavaan turvallisuusapuun tai aseriisunta-apuun tarkoitettujen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimitukseen, myyntiin tai siirtoon eikä niihin liittyvän teknisen avun, koulutuksen tai rahoitustuen antamiseen,

Yhdistyneiden kansakuntien, jäljempänä ’YK’, turvallisuusneuvoston, jäljempänä ’turvallisuusneuvosto’, päätöslauselman 1970 (2011) 24 kohdan nojalla perustetun komitean, jäljempänä ’pakotekomitea’, etukäteen hyväksymällä tavalla.

3.  Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta yksinomaan YK:n henkilöstön, tiedotusvälineiden edustajien sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivien työntekijöiden ja avustavan henkilökunnan käyttöön tarkoitettujen tilapäisesti Libyaan tuotujen pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niihin liittyvän materiaalin toimitukseen, myyntiin tai siirtoon, josta on ilmoitettu etukäteen pakotekomitealle ja josta pakotekomitea ei ole antanut kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa ilmoituksesta.

4.  Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettujen sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansalliseen sortotoimintaan, toimitukseen, myyntiin tai siirtoon eikä niihin liittyvän teknisen avun, koulutuksen tai rahoitustuen antamiseen.

3 artikla

Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten suorittama, jäsenvaltion lippua käyttävää alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen tapahtuva 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden hankinta Libyasta riippumatta siitä, ovatko nämä tuotteet peräisin Libyan alueelta.II LUKU

KULJETUSALA

4 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on tarkastettava alueellaan, myös merisatamissaan ja lentoasemillaan, kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta, erityisesti merioikeutta ja asiaan liittyviä kansainvälisiä siviili-ilmailua koskevia sopimuksia noudattaen Libyaan lähtevät ja sieltä saapuvat alukset ja ilma-alukset, jos niillä on tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että näiden alusten tai ilma-alusten rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on 1 artiklan nojalla kielletty.

2.  Jäsenvaltioiden on takavarikoitava ja hävitettävä (esimerkiksi tuhoamalla, tekemällä käyttökelvottomiksi, varastoimalla tai siirtämällä tavarat hävitettäviksi muuhun valtioon kuin alkuperä- tai määrävaltioon) sellaiset löytämänsä tuotteet, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on 1 artiklan nojalla kielletty.

3.  Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 1 ja 2 kohdan mukaisissa tarkastuksissa ja hävittämisessä.

4.  Ilma-aluksia ja aluksia, jotka kuljettavat rahtia Libyaan ja sieltä pois, on vaadittava antamaan ennen saapumistaan tai lähtemistään ylimääräisiä tietoja kaikista tavaroista, jotka tuodaan jäsenvaltioon tai viedään sieltä.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on kiellettävä ilma-alusten lentoonlähtö, laskeutuminen tai ylilento alueellaan, jos niillä on tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että ilma-aluksella on tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on tämän päätöksen nojalla kielletty, mukaan lukien aseellisen palkka-armeijan henkilöstön toimittaminen, jollei kyseessä ole hätälasku.

6 artikla

1.  Jäsenvaltiot voivat turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 5–9 kohdan mukaisesti tarkastaa nimetyt alukset aavalla merellä käyttäen kaikkia erityisolosuhteiden mukaisia toimenpiteitä, tapauksen mukaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta täysimääräisesti noudattaen, kyseisten tarkastusten suorittamiseksi ja aluksen määräämiseksi toteuttamaan aiheelliset toimet raakaöljyn palauttamiseksi Libyaan Libyan hallituksen suostumuksella ja toimia sen kanssa yhteen sovittamalla.

2.  Jäsenvaltioiden olisi ennen 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen suorittamista ensin haettava aluksen lippuvaltion suostumus.

3.  Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen, on toimitettava pakotekomitealle viipymättä tarkastusta koskeva raportti asiaankuuluvine yksityiskohtineen, mukaan lukien toteutetut toimet aluksen lippuvaltion suostumuksen saamiseksi.

4.  Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia, on varmistettava, että nämä tarkastukset annetaan sota-alusten ja sellaisten alusten tehtäväksi, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita käytetään vain valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

5.  Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta niihin oikeuksiin, velvoitteisiin tai vastuisiin, joita jäsenvaltioilla on kansainvälisen oikeuden nojalla, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaiset oikeudet tai velvoitteet, mukaan lukien yleinen periaate, jonka mukaan aavalla merellä ollessaan alukset kuuluvat lippuvaltion yksinomaisen oikeudenkäytön piiriin, muita kuin nimettyjä aluksia ja mahdollisia muita kuin mainitussa kohdassa tarkoitettua tilannetta koskevilta osin.

6.  Tämän päätöksen liite V sisältää 1 kohdassa tarkoitetut alukset, jotka pakotekomitea on nimennyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 kohdan mukaisesti.

7 artikla

1.  Jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty, jäsenvaltion, joka on nimetyn aluksen lippuvaltio, on määrättävä, että alus ei saa lastata, kuljettaa taikka purkaa Libyasta laittomasti vietyä raakaöljyä ilman Libyan hallituksen yhteysyksikön turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) tarkoitettua määräystä.

2.  Jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty, jäsenvaltioiden on evättävä nimetyiltä aluksilta pääsy satamiinsa, paitsi jos satamaan pääsyä vaaditaan tarkastusta varten tai jos kyseessä on hätätilanne tai aluksen palaaminen Libyaan.

3.  Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva polttoainetäydennyspalvelujen tai muiden huoltopalvelujen tarjoaminen nimetyille aluksille, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

4.  Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos asiaankuuluvan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että kyseisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisista syistä tai että alus palaa Libyaan. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava pakotekomitealle kaikki tällaiset luvat.

5.  Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten tai jäsenvaltioiden lainkäyttöalueella sijaitsevien yhteisöjen harjoittamat tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuvat rahoitustoimet, jotka ovat yhteydessä nimetyillä aluksilla Libyasta laittomasti vietävään raakaöljyyn, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

6.  Liite V sisältää tämän artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut alukset, jotka pakotekomitea on nimennyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 kohdan mukaisesti.III LUKU

MAAHANPÄÄSYÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

8 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta: turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan, päätöslauselman 1973 (2011) 23 kohdan, päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan ja päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan mukaisesti nimeämät henkilöt, joihin kohdistuu edellä mainittujen perusteella matkustuskieltoja ja jotka on lueteltu liitteessä I.

2.  Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien tämän päätöksen liitteessä II lueteltujen henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta:

a) henkilöt, jotka ovat osallistuneet tai myötävaikuttaneet Libyassa oleviin henkilöihin kohdistuneiden vakavien ihmisoikeusloukkausten määräämiseen, valvontaan tai muunlaiseen ohjaamiseen, mukaan lukien osallistumalla tai myötävaikuttamalla siviiliväestöön ja siviilikohteisiin kohdistuneiden hyökkäysten, ilmapommitukset mukaan lukien, suunnitteluun, määräämiseen, johtamiseen tai suorittamiseen kansainvälisen oikeuden vastaisesti, taikka henkilöt, jotka toimivat näiden puolesta tai niiden johdolla;

b) henkilöt, joiden on todettu osallistuneen Libyassa Muammar Gaddafin entisen hallinnon sortopolitiikkaan tai olleen muuten aiemmin lähellä kyseistä hallintoa ja jotka uhkaavat edelleen Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta taikka sen poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta;

c) henkilöt, jotka osallistuvat toimiin tai tukevat toimia, jotka uhkaavat Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta taikka estävät tai heikentävät Libyan poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta, muun muassa seuraavin tavoin:

i) sovellettavan ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnittelu, johtaminen tai toteutus Libyassa;

ii) hyökkäykset mitä tahansa Libyassa sijaitsevaa lentoasemaa, maaliikenneasemaa tai merisatamaa vastaan, Libyan valtion instituutiota tai laitosta vastaan tai Libyassa toimivaa ulkomaista edustustoa vastaan;

iii) aseellisten ryhmittymien tai rikollisverkostojen tukeminen raakaöljyn tai minkä tahansa muiden Libyan luonnonvarojen laittomalla hyväksikäytöllä;

iv) Libyan rahoituslaitosten ja Libyan kansallisen öljy-yhtiön uhkaaminen tai pakottaminen tai osallistuminen toimintaan, joka saattaa johtaa tai jonka tuloksena voi olla Libyan valtionvarojen kavaltaminen;

v) turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) ja tämän päätöksen 1 artiklan nojalla käyttöönotetun Libyan aseidenvientikiellon rikkominen tai avustaminen sen kiertämisessä;

vi) toimiminen luetteloon merkittyjen henkilöiden tai yhteisöjen hyväksi, puolesta tai johdolla;

d) henkilöt, joilla on omistuksessaan tai määräysvallassaan Muammar Gaddafin entisen hallinnon aikana Libyassa kavallettuja valtionvaroja, joita voitaisiin käyttää Libyan rauhan, vakauden tai turvallisuuden uhkaamiseen taikka sen poliittisen muutoksen menestyksekkään toteutuksen estämiseen tai heikentämiseen.

3.  Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

4.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea katsoo, että:

a) matkustaminen on perusteltua humanitaarisista syistä, uskontoon liittyvät velvoitteet mukaan lukien; tai

b) poikkeus edistäisi tavoitteita rauhan ja kansallisen sovinnon toteutumisesta Libyassa ja vakauden saavuttamisesta alueella.

5.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos:

a) maahantulo tai kauttakulku on tarpeen oikeudellisen prosessin suorittamiseksi; tai

b) jokin jäsenvaltio päättää tapauskohtaisesti, että tällainen alueelle pääsy tai kauttakulku on tarpeen rauhan ja vakauden edistämiseksi Libyassa, ja asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa sen jälkeen pakotekomitealle 48 tunnin kuluessa tällaisen päätöksen tekemisestä.

6.  Edellä oleva 2 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin:

a) kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b) YK:n koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c) erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d) Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

7.  Edellä olevan 6 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

8.  Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 6 tai 7 kohdan nojalla.

9.  Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 2 kohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai unionin tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta Libyassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

10.  Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 9 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun vapautuksen.

11.  Jos jäsenvaltio sallii 6, 7 tai 9 kohdan nojalla liitteessä I tai II lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa läpi, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja asianomaisia henkilöitä.IV LUKU

VAROJEN JA TALOUDELLISTEN RESURSSIEN JÄÄDYTTÄMINEN

9 artikla

1.  Jäädytetään kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka ovat suoraan tai välillisesti seuraavien omistuksessa tai määräysvallassa: turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan, päätöslauselman 1973 (2011) 19 ja 23 kohdan, päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan ja päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan mukaisesti nimeämät henkilöt ja yhteisöt, joiden varat on jäädytetty näiden mukaisesti ja jotka on lueteltu liitteessä III.

2.  Jäädytetään kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka ovat suoraan tai välillisesti seuraavien liitteessä IV lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa:

a) henkilöt tai yhteisöt, jotka ovat osallistuneet tai myötävaikuttaneet Libyassa oleviin henkilöihin kohdistuneiden vakavien ihmisoikeusloukkausten määräämiseen, valvontaan tai muunlaiseen johtamiseen, mukaan lukien osallistumalla tai myötävaikuttamalla siviiliväestöön ja siviilikohteisiin kohdistuneiden hyökkäysten, ilmapommitukset mukaan lukien, suunnitteluun, johtamiseen, määräämiseen tai suorittamiseen kansainvälisen oikeuden vastaisesti, tai niiden puolesta tai niiden johdolla toimivat Libyan viranomaiset tai henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat rikkoneet turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) määräyksiä tai tämän päätöksen säännöksiä tai avustaneet niiden rikkomisessa, tai niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt ja yhteisöt tai niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat yhteisöt tai tämän päätöksen liitteessä III luetellut henkilöt ja yhteisöt;

b) henkilöt tai yhteisöt, joiden on todettu osallistuneen Libyassa Muammar Gaddafin entisen hallinnon sortopolitiikkaan tai olleen muuten aiemmin lähellä kyseistä hallintoa ja jotka uhkaavat edelleen Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta taikka sen poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta;

c) henkilöt tai yhteisöt, jotka osallistuvat toimiin tai tukevat toimia, jotka uhkaavat Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta taikka estävät tai heikentävät Libyan poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta, muun muassa seuraavin tavoin:

i) sovellettavan ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnittelu, johtaminen tai toteutus Libyassa;

ii) hyökkäykset mitä tahansa Libyassa sijaitsevaa lentoasemaa, maaliikenneasemaa tai merisatamaa vastaan, Libyan valtion instituutiota tai laitosta vastaan tai Libyassa toimivaa ulkomaista edustustoa vastaan;

iii) aseellisten ryhmittymien tai rikollisverkostojen tukeminen raakaöljyn tai minkä tahansa muiden Libyan luonnonvarojen laittomalla hyväksikäytöllä;

iv) Libyan rahoituslaitosten ja Libyan kansallisen öljy-yhtiön uhkaaminen tai pakottaminen tai osallistuminen toimintaan, joka saattaa johtaa tai jonka tuloksena voi olla Libyan valtionvarojen kavaltaminen;

v) turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) ja tämän päätöksen 1 artiklan nojalla käyttöönotetun Libyan aseidenvientikiellon rikkominen tai avustaminen sen kiertämisessä;

vi) toimiminen luetteloon merkittyjen henkilöiden tai yhteisöjen hyväksi, puolesta tai johdolla;

d) henkilöt tai yhteisöt, joilla on omistuksessaan tai määräysvallassaan Muammar Gaddafin entisen hallinnon aikana Libyassa kavallettuja Libyan valtion varoja, joita voitaisiin käyttää Libyan rauhan, vakauden tai turvallisuuden uhkaamiseen taikka Libyan poliittisen muutoksen menestyksekkään toteutuksen estämiseen tai heikentämiseen.

3.  Kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka on jäädytetty 16 päivästä syyskuuta 2011 lähtien, jotka ovat suoraan tai välillisesti liitteessä VI lueteltujen yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa, pysyvät jäädytettyinä.

4.  Varoja, muuta rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

5.  Kielto asettaa varoja, rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville ei estä, siltä osin kuin kyseistä kieltoa sovelletaan satamaviranomaisiin, ennen 7 päivää kesäkuuta 2011 tehtyjen sopimusten toteuttamista 15 päivään heinäkuuta 2011 saakka, lukuun ottamatta öljyä, kaasua ja jalostettuja tuotteita koskevia sopimuksia.

6.  Poikkeuksia voidaan myöntää sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien osalta, jotka

a) ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä,

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, tai

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen, muun jäädytetyn rahoitustuen ja jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

sen jälkeen kun asianomainen jäsenvaltio on tarvittaessa ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia pääsy edellä tarkoitettuihin varoihin, muuhun rahoitusomaisuuteen tai taloudellisiin resursseihin, jollei pakotekomitea tee asiasta kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

7.  Poikkeuksia voidaan myöntää myös sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka:

a) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja kyseessä oleva jäsenvaltio on tarvittaessa ilmoittanut tästä pakotekomitealle ja viimeksi mainittu on hyväksynyt ne; tai

b) ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden perustaman panttioikeuden tai antaman päätöksen kohteena, jolloin varoja, muuta rahoitusomaisuutta ja taloudellisia resursseja voidaan käyttää kyseisen panttioikeuden tai päätöksen täyttämiseksi sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on tarvittaessa ilmoittanut asiasta pakotekomitealle, edellyttäen, että panttioikeus on perustettu tai päätös annettu ennen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) hyväksymispäivää ja että panttioikeus tai päätös ei hyödytä tämän artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä.

8.  Liitteessä IV lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen osalta voidaan tehdä poikkeus myös sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka ovat tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittaminen ja avun toimittamisen helpottaminen, mukaan lukien lääkkeiden, elintarvikkeiden, sähkön, humanitaaristen työntekijöiden ja niihin liittyvän avun toimittaminen, tai ulkomaalaisten evakuointi Libyasta.

9.  Edellä 3 kohdassa mainittujen yhteisöjen osalta poikkeuksia voidaan myöntää varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien osalta edellyttäen, että:

a) asianomainen jäsenvaltio on antanut pakotekomitealle ilmoituksen aikeestaan sallia varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien käyttö yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista ja pakotekomitea ei ole antanut kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa tästä ilmoituksesta:

i) humanitaariset tarpeet;

ii) polttoaine, sähkö ja vesi ainoastaan siviilikäyttöön;

iii) Libyan hiilivetyjen tuotannon ja myynnin aloittaminen uudelleen;

iv) siviilihallinnon instituutioiden ja julkisten siviili-infrastruktuurien perustaminen, toiminta tai vahvistaminen; tai

v) pankkisektorin toiminnan uudelleen käynnistämisen helpottaminen, myös Libyan kanssa käytävän kansainvälisen kaupan tukemiseksi tai helpottamiseksi;

b) asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle, että kyseisiä varoja, muuta rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei anneta 1, 2 ja 3 kohdassa mainittujen henkilöiden saataville tai hyödynnettäviksi;

c) asianomainen jäsenvaltio on neuvotellut etukäteen Libyan viranomaisten kanssa näiden varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien käytöstä; ja

d) asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut Libyan viranomaisille tämän kohdan mukaisesti toimitetusta ilmoituksesta eivätkä Libyan viranomaiset ole viiden työpäivän kuluessa vastustaneet kyseisten varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien vapauttamista.

10.  Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät estä nimettyä henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen kyseisen henkilön tai yhteisön sisällyttämistä luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja, ja asianomainen jäsenvaltio on kymmenen työpäivää ennen asiaa koskevan luvan antamista ilmoittanut tarvittaessa pakotekomitealle aikomuksestaan suorittaa tai vastaanottaa tällaisia maksuja tai sallia varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tätä varten.

11.  Edellä oleva 3 kohta ei estä siinä tarkoitettua yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen kyseisen yhteisön sisällyttämistä luetteloon tämän päätöksen nojalla, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja, ja asianomainen jäsenvaltio on kymmenen työpäivää ennen asiaa koskevan luvan antamista ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan suorittaa tai vastaanottaa tällaisia maksuja tai sallia varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tätä varten.

12.  Liitteessä IV lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen osalta ja poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen päivää, jona 2 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä IV olevaan luetteloon, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätös tai kyseisessä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää tai sen jälkeen;

b) kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) päätöstä ei ole annettu liitteissä III, IV tai VI luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d) päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

13.  Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot,

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien nämä tilit ovat kuuluneet rajoittavien toimenpiteiden piiriin, tai

c) unionissa annettujen tai kyseisessä jäsenvaltioissa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antamien päätösten perusteella suoritettavat maksut liitteessä IV lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen osalta,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 tai 2 kohtaa.V LUKU

MUUT RAJOITTAVAT TOIMENPITEET

10 artikla

Jäsenvaltioiden on vaadittava kansalaisiaan, lainkäyttövaltaansa kuuluvia henkilöitä ja alueelleen sijoittautuneita tai lainkäyttövaltaansa kuuluvia yrityksiä noudattamaan tarkkaavaisuutta niiden harjoittaessa liiketoimintaa Libyaan sijoittautuneiden tai Libyan lainkäyttövaltaan kuuluvien yhteisöjen kanssa sekä niiden puolesta tai johdolla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen ja niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhteisöjen kanssa, jotta voidaan estää liiketoimet, jotka voisivat edistää väkivaltaa ja siviileihin kohdistuvaa voimankäyttöä.VI LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

11 artikla

Liitteissä I, II, III tai IV lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tai muiden Libyassa olevien henkilöiden tai yhteisöjen, Libyan hallitus mukaan lukien, tai henkilöiden tai yhteisöjen, jotka esittävät vaateen tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta, vaateita, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet kuten kuittausvaatimukset tai vakuudelliset vaatimukset, ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen on vaikuttanut suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, jokin toimenpide, josta on päätetty turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) nojalla, mukaan lukien unionin tai minkä tahansa jäsenvaltion toimenpiteet, joita turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätösten täytäntöönpano merkitsee tai edellyttää tai jotka jollain tavalla liittyvät siihen, tai tässä päätöksessä tarkoitettu toimenpide.

12 artikla

1.  Neuvosto toteuttaa liitteisiin I, III, V ja VI tehtävät muutokset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella.

2.  Neuvosto laatii liitteiden II ja IV luettelot ja tekee niihin muutokset jäsenvaltioiden tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

13 artikla

1.  Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon henkilön tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen henkilön tai yhteisön liitteeseen I tai III.

2.  Jos neuvosto päättää kohdistaa henkilöön tai yhteisöön 8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitteitä II ja IV vastaavasti.

3.  Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

4.  Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle tai yhteisölle.

14 artikla

Jos pakotekomitea nimeää 6 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetun aluksen, neuvosto sisällyttää tämän aluksen liitteeseen V.

15 artikla

1.  Liitteet I, II, III, IV ja VI sisältävät asianomaisten luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, siten kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut liitteiden I, III ja VI osalta.

2.  Liitteet I, II, III, IV ja VI sisältävät myös saatavilla olevat, asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, jotka turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on toimittanut liitteiden I, III ja VI osalta. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteissä I, III ja VI mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön tai yhteisön.

16 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita hyväksymään samankaltaisia rajoittavia toimenpiteitä.

17 artikla

1.  Tätä päätöstä tarkistetaan tai muutetaan tai se kumotaan tarpeen mukaan ja ottaen erityisesti huomioon turvallisuusneuvoston asiaan liittyvät päätökset.

2.  Edellä 8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein. Niiden soveltaminen lopetetaan kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen osalta, jos neuvosto päättää 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että niiden soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

▼M6

3.  Edellä 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan liitteessä II oleviin 16, 17 ja 18 kohtaan 2 päivään huhtikuuta 2017.

4.  Edellä 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan liitteessä IV oleviin 21, 22 ja 23 kohtaan 2 päivään huhtikuuta 2017.

▼B

18 artikla

Kumotaan päätös 2011/137/YUTP.

19 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
LIITE I

8 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUETTELO

1.  Nimi: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Arvo: Tohtori Nimike: Vallankumouskomiteoiden yhteystoimiston päällikkö Syntymäaika:1.7.1950Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: B010574 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Tunisia (oletettu tila/sijainti: vankilassa Tunisiassa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: YK merkinnyt luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Al-Baghdadi merkittiin luetteloon 26.2.2011 päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla ”vallankumouskomiteoiden yhteystoimiston päällikkönä”.

Lisätiedot

Vallankumouskomiteat ovat osallistuneet mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

2.  Nimi: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Muammar Gaddafin henkilökohtaisten turvallisuusjoukkojen johtaja. Syntymäaika: 1946 Syntymäpaikka: Houn, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto).

Dibri merkittiin luetteloon 26.2.2011 päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla ”Muammar Gaddafin henkilökohtaisten turvallisuusjoukkojen johtajana”.

Lisätiedot

Vastuussa hallituksen turvallisuudesta. On aikaisemmin kohdistanut väkivaltaa toisinajattelijoihin.

▼M2

3.  Nimi: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1948 Syntymäpaikka: Sirte, Libya; Egypti Hyvälaatuinen alias: SAYED M. GADDEF EEDAM Huonolaatuinen alias: ei saatavilla: Kansalaisuus: ei saatavilla: Passin nro: LIBYAN PASSI nro 513519 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Muita tietoja: YK merkinnyt luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto).

Qadhaf Al-dam merkittiin luetteloon 26.2.2011 päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla ”Muammar Gaddafin serkkuna”.

▼B

4.  Nimi: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Libyan Tšadin suurlähettiläs. Syntymäaika: ei saatavilla Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: Akrin Saleh Akrin (image) Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Egypti Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:17.3.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto).

Al Qadhafi merkittiin luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla ”Libyan Tšadin suurlähettiläänä”.

Lisätiedot

Lähtenyt Tšadista Sabhaan. Suoraan mukana hallinnon palkkasotilaiden värväyksessä ja niiden toiminnan koordinoinnissa.

5.  Nimi: AMID HUSAIN AL KUNI

Arvo: Eversti Nimike: Ghatin hallinnoija (Etelä-Libya) Syntymäaika: ei saatavilla Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (oletettu tila/sijainti: Etelä-Libya) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:17.3.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto).

Lisätiedot

Osallistunut henkilökohtaisesti palkkasotilaiden värväykseen.

6.  Nimi: ABU ZAYD UMAR DORDA

Arvo: ei saatavilla Nimike: a) Asema: Johtaja, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio. b) Ulkoisen tiedusteluviraston päällikkö. Syntymäaika: ei saatavilla Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Hallinnon kannattaja. Ulkoisen tiedusteluviraston päällikkö.

7.  Nimi: ABU BAKR YUNIS JABIR

Arvo: Kenraalimajuri Nimike: Asema: Puolustusministeri. Syntymäaika: 1952 Syntymäpaikka: Jalo, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Kokonaisvastuussa asevoimien toimista.

8.  Nimi: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Arvo: ei saatavilla Nimike: Asema: Julkisten laitosten sihteeri Syntymäaika: 1956 Syntymäpaikka: Khoms, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: Ei tiedossa, oletettavasti siepattu.

Lisätiedot

Hallituksen pitkäaikainen jäsen. Mukana vallankumouskomiteoissa. Osallistunut aikaisemmin toisinajattelun tukahduttamiseen ja väkivaltaisuuksiin.

9.  Nimi: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1978 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passin nro: 215215) Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: 428720 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Omanin sulttaanikunta (oletettu tila/sijainti: Omanin sulttaanikunta) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Rikkonut päätöslauselman 1970 15 kohtaa matkustamalla, minkä Libya-asiantuntijapaneeli totesi 2013 väliraportissaan.

10.  Nimi: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika:20.9.1975Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: B/002210 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Algeria (oletettu tila/sijainti: Algeria) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon.

11.  Nimi: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1978 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneiden sotilasyksiköiden komentaja.

12.  Nimi: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1970 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Omanin sulttaanikunta (oletettu tila/sijainti: Omanin sulttaanikunta) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon.

13.  Nimi: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Vallankumousjohtaja, asevoimien ylipäällikkö Syntymäaika: 1942 Syntymäpaikka: Sirte, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: YK merkinnyt luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Vastuussa mielenosoitusten tukahduttamisesta ja ihmisoikeusloukkauksista.

▼M2

14.  Nimi: MUTASSIM QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Kansallinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Syntymäaika: 1976 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI; MUATASSIM BILLAH ABUMINYAR QADHAFI; Huonolaatuinen alias: MOATASSAM; MUATASMBLLA; MUATASIMBLLAH: Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: LIBYAN PASSI nro B/001897 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Muita tietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Ilmoitettu kuolleen Sirtessä Libyassa 20.10.2011.

Lisätietoja

Läheiset yhteydet hallintoon. Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

▼B

15.  Nimi: SAADI QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Erikoisjoukkojen komentaja Syntymäaika: a)27.5.1973b)1.1.1975Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: a) 014797 b) 524521 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (tutkintavankeudessa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneiden sotilasyksiköiden komentaja.

16.  Nimi: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1982 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon.

17.  Nimi: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Gaddafi-säätiön johtaja Syntymäaika:25.6.1972Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: B014995 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Antanut julkisesti lausuntoja, joissa yllytetään väkivaltaan mielenosoittajia kohtaan.

18.  Nimi: ABDULLAH AL-SENUSSI

Arvo: Eversti Nimike: Sotilastiedustelun johtaja Syntymäaika: 1949 Syntymäpaikka: Sudan Hyvälaatuinen alias: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passin nro: B0515260; Syntymäaika: 1948; Syntymäpaikka: Anefif (Kidal), Mali; Myöntämispäivä: 10.1.2012; Myöntämispaikka: Bamako, Mali; Voimassaolon päättymispäivä: 10.1.2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Malin henkilöllisyystodistuksen numero 073/SPICRE; Syntymäpaikka: Anefif, Mali; Myöntämispäivä: 6.12.2011; Myöntämispaikka: Essouck, Mali) Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Sotilastiedustelu on osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen. Aiemmin epäilty muun muassa osallisuudesta joukkomurhaan Abu Selimin vankilassa. Tuomittu poissa olleena UTA:n lentoon kohdistuneesta pommi-iskusta. Muammar Gaddafin lanko.

▼M2

19.  Nimi: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla: Syntymäaika: ei saatavilla: Syntymäpaikka: Al Bayda, Libya Hyvälaatuinen alias: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, synt. 1.1.1953 (Omanin passi nro 03825239) Huonolaatuinen alias: ei saatavilla: Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: 03825239 Henkilötunnus: Omanin henkilötunnus 98606491; Osoite: Omanin sulttaanikunta; oletettu sijainti – Egypti Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:24.6.2011Muita tietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan ja päätöslauselman 1973 19 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Lisätietoja

Huomattava henkilökohtainen varallisuus, jota voidaan käyttää hallinnon tarkoituksiin. Sisar Fatima FARKASH on naimisissa Libyan sotilastiedustelun päällikön ABDALLAH SANUSSIn kanssa.

▼B

20.  Nimi: ABDELHAFIZ ZLITNI

Arvo: ei saatavilla Nimike: a) Eversti Gaddafin hallituksen suunnitelma- ja valtiovarainministeri. b) Yleisen kansankomitean (valtionvarat ja suunnittelu) sihteeri. c) Libyan keskuspankin väliaikainen päällikkö. Syntymäaika: 1935 Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:24.6.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1973 15 kohdan ja päätöslauselman 1973 19 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Osallistunut mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin. Yleisen kansankomitean (valtionvarat ja suunnittelu) sihteeri. Zlitni toimii tällä hetkellä Libyan keskuspankin väliaikaisena päällikkönä. Toimi aiemmin kansallisen öljy-yhtiön puheenjohtajana. Tietojemme mukaan hän pyrkii oletettavasti tällä hetkellä keräämään varoja kartuttaakseen keskuspankin varantoja, jotka on käytetty nykyisten sotilaallisten toimien jatkamiseen.
LIITE II

8 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUJEN HENKILÖIDEN JA YHTEISÖJEN LUETTELO

A.   Henkilöt 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Asema: Terrorismin torjunnan päällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Tripoli, Libya

Vallankumouskomitean merkittävä jäsen.

Muammar Gaddafin läheinen liittolainen. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Asema: Apulaispäällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Muammar Gaddafin lanko.

Gaddafin hallituksen merkittävä jäsen ja siten läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Asema: Päällikkö, vallankumous-komitealiike

Syntymäpaikka: Sirte, Libya

Uskotaan joutuneen salamurhatuksi Egyptissä elokuussa 2014

Vallankumouskomiteat ovat osallistuneet mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Traghen

Muammar Gaddafin kabinettipäällikkö. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

Omistaa kavallettuja Libyan valtion varoja tai pitää niitä määräysvallassaan.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Genzur

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viraston entinen johtaja.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Syntymäaika: 1.7.1949

Syntymäpaikka: Al-Bayda

Ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan viraston entinen tiedustelujohtaja.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Yleisen kansankongressin entinen pääsihteeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Eversti Gaddafin hallituksen pääministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Eversti Gaddafin hallituksen terveys- ja ympäristöministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Syntymäaika: 1949

Syntymäpaikka: Al-Azizia (Tripolin lähellä)

Eversti Gaddafin hallituksen teollisuus-, talous- ja kauppaministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Syntymäaika: 1943

Eversti Gaddafin hallituksen maatalous- sekä eläin- ja merivarojen ministeri

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Eversti Gaddafin hallituksen sosiaaliministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Syntymäaika: 4.5.1963

Passin nro: B/014965 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin hallituksen opetus-, korkeakoulu- ja tutkimusministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Syntymäaika: 8.7.1954

Passin nro: B/014924 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin entinen läheinen yhteistyökumppani, entinen turvallisuuspalvelujen avainhenkilö ja radion ja television johtaja.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

▼M5 —————

▼M6

16.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Syntymäaika: 1.6.1942

Syntymäpaikka: Elgubba, Libya.

Passin nro: D001001 (Libya), myönnetty 22.1.2015.

Agila Saleh on toiminut Libyan edustajainhuoneen puheenjohtajana 5. elokuuta 2014 alkaen.

Saleh ilmoitti 17. joulukuuta 2015 vastustavansa 17. joulukuuta 2015 allekirjoitettua Libyaa koskevaa poliittista sopimusta.

Edustajainhuoneen puheenjohtajana Saleh on estänyt ja heikentänyt Libyan poliittista muutosta, muun muassa kieltäytymällä useita kertoja järjestämästä äänestystä kansallisen sovinnon hallituksesta.

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille 23. elokuuta 2016 osoittamassaan kirjeessä Saleh arvosteli Yhdistyneiden kansakuntien tukea kansallisen sovinnon hallitukselle, jota hän kuvasi yksittäisten henkilöiden ryhmän määräämiseksi Libyan kansan johtoon (…) perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan vastaisesti. Hän arvosteli sitä, että Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi päätöslauselman 2259 (2015), jossa kannatettiin Skhiratin sopimusta, ja hän uhkasi saattaa Yhdistyneet kansakunnat, joiden hän katsoo olevan vastuussa puutteellisen presidenttineuvoston ”ehdottomasta ja perusteettomasta” tukemisesta, sekä YK:n pääsihteerin Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen YK:n peruskirjan ja Libyan perustuslain rikkomisesta ja Libyan suvereniteetin loukkaamisesta. Nämä lausunnot heikentävät YK:n sovittelutoimille antamaa tukea ja YK:n Libyan-tukioperaatiota (UNSMIL), kuten kaikissa YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevissa päätöslauselmissa ja erityisesti päätöslauselmassa 2259 (2015) todetaan.

6. syyskuuta 2016 Saleh kävi virallisella vierailulla Nigerissä Tobrukin tunnustamattoman hallituksen ”pääministerin” Abdullah al-Thanin kanssa, vaikka päätöslauselmassa 2259 (2015) kehotetaan lakkauttamaan tuki rinnakkaisille instituutioille, jotka väittävät toimivansa laillisena vallanpitäjänä mutta eivät ole sopimuspuolia, ja jatkamasta virallista yhteydenpitoa niiden kanssa.

1.4.2016.

17.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Syntymäaika: 1.1.1956

Syntymäpaikka: Misurata, Libya

Kansalaisuus: Libya

Passin nro: A005465 (Libya), myönnetty 12.4.2015, voimassa 11.4.2017 saakka

Khalifa Ghwell oli kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä ”kansallisen pelastuksen hallitus”) ns. ”pääministeri ja puolustusministeri”; asemansa vuoksi hän oli vastuussa niiden toiminnasta.

Khalifa Ghwell osoitti 7. heinäkuuta 2015 tukensa Steadfastness Front (Alsomood) -rintamalle (seitsemän prikaatin uusi sotilasjoukko, jonka on tarkoitus estää yhtenäisyyshallituksen muodostaminen Tripolissa) osallistumalla kansalliskokouksen ”presidentin” Nuri Abu Sahmainin kanssa kyseisten joukkojen käyttöönoton allekirjoitusseremoniaan.

Kansalliskokouksen ”pääministerinä” Ghwell on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen nojalla perustetun kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista.

15. tammikuuta 2016 Tripolin kansalliskokouksen ”pääministerinä ja puolustusministerinä” Ghwell määräsi, että jokainen Tripoliin saapuva uuden turvallisuusryhmän jäsen on pidätettävä; turvallisuusryhmän nimitti kansallisen sovinnon hallituksen tehtävään nimitetty pääministeri.

Hän määräsi 31. elokuuta 2016”kansallisen pelastuksen hallituksen””pääministerin” ja ”puolustusministerin” palaamaan työhön sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hylännyt kansallisen sovinnon hallituksen.

1.4.2016.

18.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

Syntymäaika: 16.5.1956

Zouara/Zuwara Libya

Nuri Abu Sahmain toimi kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä ”kansallisen pelastuksen hallitus”) ns. ”presidenttinä”; asemansa vuoksi hän on vastuussa niiden toiminnasta.

Kansalliskokouksen ”presidenttinä” Nuri Abu Sahmain on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä ja vastustamassa Libyaa koskevaa poliittista sopimusta ja kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista.

15. joulukuuta 2015 Sahmain vaati Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen lykkäämistä; se oli tarkoitus hyväksyä 17. joulukuuta pidetyssä kokouksessa.

16. joulukuuta 2015 Sahmain antoi julkilausuman, jonka mukaan kansalliskokous kieltää kaikilta jäseniltään osallistumisen mainittuun kokoukseen tai Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen allekirjoittamisen.

1. tammikuuta 2016 Sahmain hylkäsi Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen YK:n pääsihteerin erityisedustajan kanssa käydyissä neuvotteluissa.

1.4.2016.

▼B
LIITE III

9 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN HENKILÖIDEN JA YHTEISÖJEN LUETTELU

A.   Yksityishenkilöt

6.  Nimi: ABU ZAYD UMAR DORDA

Arvo: ei saatavilla Nimike: a) Asema: Johtaja, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio. b) Ulkoisen tiedusteluviraston päällikkö. Syntymäaika: ei saatavilla Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Hallinnon kannattaja. Ulkoisen tiedusteluviraston päällikkö.

7.  Nimi: ABU BAKR YUNIS JABIR

Arvo: Kenraalimajuri Nimike: Asema: Puolustusministeri. Syntymäaika: 1952 Syntymäpaikka: Jalo, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Kokonaisvastuussa asevoimien toimista.

8.  Nimi: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Arvo: ei saatavilla Nimike: Asema: Julkisten laitosten sihteeri Syntymäaika: 1956 Syntymäpaikka: Khoms, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: Ei tiedossa, oletettavasti siepattu.

Lisätiedot

Hallituksen pitkäaikainen jäsen. Mukana vallankumouskomiteoissa. Osallistunut aikaisemmin toisinajattelun tukahduttamiseen ja väkivaltaisuuksiin.

9.  Nimi: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1978 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passin nro: 215215) Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: 428720 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Omanin sulttaanikunta (oletettu tila /sijainti: Omanin sulttaanikunta) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Rikkonut päätöslauselman 1970 15 kohtaa matkustamalla, minkä Libya-asiantuntijapaneeli totesi 2013 väliraportissaan.

10.  Nimi: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika:20.9.1975Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: B/002210 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Algeria (oletettu tila/sijainti: Algeria) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon.

11.  Nimi: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1978 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneiden sotilasyksiköiden komentaja.

12.  Nimi: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1970 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Omanin sulttaanikunta (oletettu tila/sijainti: Omanin sulttaanikunta) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon.

13.  Nimi: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Vallankumousjohtaja, asevoimien ylipäällikkö Syntymäaika: 1942 Syntymäpaikka: Sirte, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: YK merkinnyt luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Vastuussa mielenosoitusten tukahduttamisesta ja ihmisoikeusloukkauksista.

▼M2

14.  Nimi: MUTASSIM QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Kansallinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Syntymäaika: 1976 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI; MUATASSIM BILLAH ABUMINYAR QADHAFI; Huonolaatuinen alias: MOATASSAM; MUATASMBLLA; MUATASIMBLLAH: Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: LIBYAN PASSI nro B/001897 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Muita tietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Ilmoitettu kuolleen Sirtessä Libyassa 20.10.2011.

Lisätietoja

Läheiset yhteydet hallintoon. Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

▼B

15.  Nimi: SAADI QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Erikoisjoukkojen komentaja Syntymäaika: a)27.5.1973b)1.1.1975Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: a) 014797 b) 524521 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (tutkintavankeudessa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneiden sotilasyksiköiden komentaja.

16.  Nimi: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1982 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon.

17.  Nimi: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Gaddafi-säätiön johtaja Syntymäaika:25.6.1972Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: B014995 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Antanut julkisesti lausuntoja, joissa yllytetään väkivaltaan mielenosoittajia kohtaan.

18.  Nimi: ABDULLAH AL-SENUSSI

Arvo: Eversti Nimike: Sotilastiedustelun johtaja Syntymäaika: 1949 Syntymäpaikka: Sudan Hyvälaatuinen alias: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passin nro: B0515260; Syntymäaika: 1948; Syntymäpaikka: Anefif (Kidal), Mali; Myöntämispäivä: 10.1.2012; Myöntämispaikka: Bamako, Mali; Voimassaolon päättymispäivä: 10.1.2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Malin henkilöllisyystodistuksen numero 073/SPICRE; Syntymäpaikka: Anefif, Mali; Myöntämispäivä: 6.12.2011; Myöntämispaikka: Essouck, Mali) Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Sotilastiedustelu on osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen. Aiemmin epäilty muun muassa osallisuudesta joukkomurhaan Abu Selimin vankilassa. Tuomittu poissaolleena UTA:n lentoon kohdistuneesta pommi-iskusta. Muammar Gaddafin lanko.

▼M2

19.  Nimi: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla: Syntymäaika: ei saatavilla: Syntymäpaikka: Al Bayda, Libya Hyvälaatuinen alias: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, synt. 1.1.1953 (Omanin passi nro 03825239) Huonolaatuinen alias: ei saatavilla: Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: 03825239 Henkilötunnus: Omanin henkilötunnus 98606491; Osoite: Omanin sulttaanikunta; Oletettu sijainti – Egypti Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:24.6.2011Muita tietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan ja päätöslauselman 1973 19 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Lisätietoja

Huomattava henkilökohtainen varallisuus, jota voidaan käyttää hallinnon tarkoituksiin. Sisar Fatima FARKASH on naimisissa Libyan sotilastiedustelun päällikön ABDALLAH SANUSSIn kanssa.

▼B

20.  Nimi: ABDELHAFIZ ZLITNI

Arvo: ei saatavilla Nimike: a) Eversti Gaddafin hallituksen suunnitelma- ja valtiovarainministeri. b) Yleisen kansankomitean (valtionvarat ja suunnittelu) sihteeri. c) Libyan keskuspankin väliaikainen päällikkö. Syntymäaika: 1935 Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:24.6.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1973 15 kohdan ja päätöslauselman 1973 19 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Osallistunut mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin. Yleisen kansankomitean (valtionvarat ja suunnittelu) sihteeri. Zlitni toimii tällä hetkellä Libyan keskuspankin väliaikaisena päällikkönä. Toimi aiemmin kansallisen öljy-yhtiön puheenjohtajana. Tietojemme mukaan hän pyrkii oletettavasti tällä hetkellä keräämään varoja kartuttaakseen keskuspankin varantoja, jotka on käytetty nykyisten sotilaallisten toimien jatkamiseen.
LIITE IV

9 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUJEN HENKILÖIDEN JA YHTEISÖIDEN LUETTELO

A.   Henkilöt 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Asema: Terrorismin torjunnan päällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Tripoli, Libya

Vallankumouskomitean merkittävä jäsen.

Muammar Gaddafin läheinen liittolainen. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Asema: Apulaispäällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Muammar Gaddafin lanko.

Gaddafin hallituksen merkittävä jäsen ja siten läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Asema: Päällikkö, vallankumous-komitealiike

Syntymäpaikka: Sirte, Libya

Uskotaan joutuneen salamurhatuksi Egyptissä elokuussa 2014

Vallankumouskomiteat ovat osallistuneet mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Traghen

Muammar Gaddafin kabinettipäällikkö. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

Omistaa kavallettuja Libyan valtion varoja tai pitää niitä määräysvallassaan.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled, kenraali

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Genzur

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viraston entinen johtaja.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Syntymäaika: 1.7.1949

Syntymäpaikka: Al-Bayda

Ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan viraston entinen tiedustelujohtaja.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Yleisen kansankongressin entinen pääsihteeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Eversti Gaddafin hallituksen pääministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Eversti Gaddafin hallituksen terveys- ja ympäristöministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Syntymäaika: 1949

Syntymäpaikka: Al-Azizia (Tripolin lähellä)

Eversti Gaddafin hallituksen teollisuus-, talous- ja kauppaministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Syntymäaika: 1943

Eversti Gaddafin hallituksen maatalous- sekä eläin- ja merivarojen ministeri

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Eversti Gaddafin hallituksen sosiaaliministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Syntymäaika: 4.5.1963

Passin nro: B/014965 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin hallituksen opetus-, korkeakoulu- ja tutkimusministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Syntymäaika: 8.7.1954

Passin nro: B/014924 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin entinen läheinen yhteistyökumppani, entinen turvallisuuspalvelujen avainhenkilö ja radion ja television johtaja.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

▼M5 —————

▼B

16.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, tohtori

Vallankumous-komiteoiden yhteystoimiston päällikkö.

Vallankumouskomiteat ovat osallistuneet mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Asema: Muammar Gaddafin henkilökohtaisten turvallisuusjoukkojen johtaja.

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Houn, Libya

Vastuussa hallituksen turvallisuudesta. On aikaisemmin kohdistanut väkivaltaa toisinajattelijoihin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Syntymäaika: 1948

Syntymäpaikka: Sirte, Libya

Muammar Gaddafin serkku. Sayyid osallistui 1980-luvulla toisinajattelijoiden salamurhakampanjaan ja hänen väitetään olleen vastuussa useista kuolemantapauksista Euroopassa. Hänen uskotaan olleen osallisena myös asehankinnoissa. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Entinen Libyan suurlähettiläs Tšadissa. Lähtenyt Tšadista Sabhaan. Osallistunut suoraan hallinnon palkkasotilaiden värväykseen ja niiden toiminnan koordinointiin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husain, eversti

Oletettu tila/sijainti: Etelä-Libya

Ghatin entinen hallinnoija (Etelä-Libya). Osallistunut henkilökohtaisesti palkkasotilaiden värväykseen.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

▼M6

21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Syntymäaika: 1.6.1942

Syntymäpaikka: Elgubba, Libya.

Passin nro: D001001 (Libya), myönnetty 22.1.2015.

Agila Saleh on toiminut Libyan edustajainhuoneen puheenjohtajana 5. elokuuta 2014 alkaen.

Saleh ilmoitti 17. joulukuuta 2015 vastustavansa 17. joulukuuta 2015 allekirjoitettua Libyaa koskevaa poliittista sopimusta.

Edustajainhuoneen puheenjohtajana Saleh on estänyt ja heikentänyt Libyan poliittista muutosta, muun muassa kieltäytymällä useita kertoja järjestämästä äänestystä kansallisen sovinnon hallituksesta.

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille 23. elokuuta 2016 osoittamassaan kirjeessä Saleh arvosteli Yhdistyneiden kansakuntien tukea kansallisen sovinnon hallitukselle, jota hän kuvasi yksittäisten henkilöiden ryhmän määräämiseksi Libyan kansan johtoon (…) perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan vastaisesti. Hän arvosteli sitä, että Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi päätöslauselman 2259 (2015), jossa kannatettiin Skhiratin sopimusta, ja hän uhkasi saattaa Yhdistyneet kansakunnat, joiden hän katsoo olevan vastuussa puutteellisen presidenttineuvoston ”ehdottomasta ja perusteettomasta” tukemisesta, sekä YK:n pääsihteerin Kansainväliseen rikostuomioistuimen eteen YK:n peruskirjan ja Libyan perustuslain rikkomisesta ja Libyan suvereniteetin loukkaamisesta. Nämä lausunnot heikentävät YK:n sovittelutoimille antamaa tukea ja YK:n Libyan-tukioperaatiota (UNSMIL), kuten kaikissa YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevissa päätöslauselmissa ja erityisesti päätöslauselmassa 2259 (2015) todetaan.

6. syyskuuta 2016 Saleh kävi virallisella vierailulla Nigerissä Tobrukin tunnustamattoman hallituksen ”pääministerin” Abdullah al-Thanin kanssa, vaikka päätöslauselmassa 2259 (2015) kehotetaan lakkauttamaan tuki rinnakkaisille instituutioille, jotka väittävät toimivansa laillisena vallanpitäjänä mutta eivät ole sopimuspuolia, ja jatkamasta virallista yhteydenpitoa niiden kanssa.

1.4.2016.

22.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Syntymäaika: 1.1.1956

Syntymäpaikka: Misurata, Libya

Kansalaisuus: Libya

Passin nro: A005465 (Libya), myönnetty 12.4.2015, voimassa 11.4.2017 saakka

Khalifa Ghwell oli kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä ”kansallisen pelastuksen hallitus”) ns. ”pääministeri ja puolustusministeri”; asemansa vuoksi hän oli vastuussa niiden toiminnasta.

Khalifa Ghwell osoitti 7. heinäkuuta 2015 tukensa Steadfastness Front (Alsomood) -rintamalle (seitsemän prikaatin uusi sotilasjoukko, jonka on tarkoitus estää yhtenäisyyshallituksen muodostaminen Tripolissa) osallistumalla kansalliskokouksen ”presidentin” Nuri Abu Sahmainin kanssa kyseisten joukkojen käyttöönoton allekirjoitusseremoniaan.

Kansalliskokouksen ”pääministerinä” Ghwell on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen nojalla perustetun kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista.

15. tammikuuta 2016 Tripolin kansalliskokouksen ”pääministerinä ja puolustusministerinä” Ghwell määräsi, että jokainen Tripoliin saapuva uuden turvallisuusryhmän jäsen on pidätettävä; turvallisuusryhmän nimitti kansallisen sovinnon hallituksen tehtävään nimitetty pääministeri.

Hän määräsi 31. elokuuta 2016”kansallisen pelastuksen hallituksen””pääministerin” ja ”puolustusministerin” palaamaan työhön sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hylännyt kansallisen sovinnon hallituksen.

1.4.2016.

23.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

Syntymäaika: 16.5.1956

Zouara/Zuwara Libya

Nuri Abu Sahmain toimi kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä ”kansallisen pelastuksen hallitus”) ns. ”presidenttinä”; asemansa vuoksi hän on vastuussa niiden toiminnasta.

Kansalliskokouksen ”presidenttinä” Nuri Abu Sahmain on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä ja vastustamassa Libyaa koskevaa poliittista sopimusta ja kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista.

15. joulukuuta 2015 Sahmain vaati Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen lykkäämistä; se oli tarkoitus hyväksyä 17. joulukuuta pidetyssä kokouksessa.

16. joulukuuta 2015 Sahmain antoi julkilausuman, jonka mukaan kansalliskokous kieltää kaikilta jäseniltään osallistumisen mainittuun kokoukseen tai Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen allekirjoittamisen.

1. tammikuuta 2016 Sahmain hylkäsi Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen YK:n pääsihteerin erityisedustajan kanssa käydyissä neuvotteluissa.

1.4.2016.

▼B

B.   Yhteisöt 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(alias LAICO)

Sivusto: http://www.laaico.com Yhtiö perustettu 1981 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Puh.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Faksi: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 Sähköposti: info@laaico.com

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Hallinnon yhteystiedot: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Puh.: (+218) 214778301 – Faksi: (+218) 214778766; Sähköposti: info@gicdf.org

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Kotipaikka Tripoli.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Yhteystiedot: Puh.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Faksi: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Sähköposti: info@ljbc.net

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

Osallistunut julkiseen yllyttämiseen vihaan ja väkivaltaan väärän tiedon levittämiskampanjoiden avulla mielenosoitusten tukahduttamiseksi.

21.3.2011

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

Osallistunut mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Sähköposti: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); Puh.: (218)214870586;

Puh.: (218) 214870714;

Puh.: (218) 214870745;

Puh.: (218) 213338366;

Puh.: (218) 213331533;

Puh.: (218) 213333541;

Puh.: (218) 213333544;

Puh.: (218) 213333543;

Puh.: (218) 213333542;

Faksi: (218) 214870747;

Faksi: (218) 214870767;

Faksi: (218) 214870777;

Faksi: (218) 213330927;

Faksi: (218) 213333545

Libyan keskuspankin libyalainen tytärpankki.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Puh.: (218) 213345187 Faksi: +218.21.334.5188 Sähköposti: info@ethic.ly

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libyan Africa Investment Portfolion libyalainen tytäryhtiö.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Muu tieto: Rek.nro 01794877 (UK)

Libyan Investment Authorityn UK:ssa toimiva tytäryhtiö

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Muu tieto: Rek.nro 1510484 (BVI)

Libyan Investment Authorityn Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva tytäryhtiö

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Saadi Qadhafin omistama Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva yhtiö

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Muu tieto: Rek.nro 1534407 (BVI)

Libyan Investment Authorityn Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva tytäryhtiö.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Muu tieto: Rek.nro 59058C (IOM)

Libyan Investment Authorityn Mansaarella toimiva tytäryhtiö

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011
LIITE V

6 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 7 ARTIKLAN 1, 2, 3 JA 5 KOHDASSA TARKOITETTUJEN ALUSTEN LUETTELO

▼M2

B.   Yhteisöt

▼M3 —————

▼B
LIITE VI

9 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETUISTA YHTEISÖJEN LUETTELO

1.  Nimi: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC), alias: ei saatavilla Osoite:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibyaLuetteloon merkitsemisen päivämäärä:17.3.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1973 17 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 16. syyskuuta päätöslauselman 2009 15 kohdan nojalla.

Lisätiedot

Muammar Gaddafin ja hänen perheensä määräysvallassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

2.  Nimi: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: ei saatavilla Alias: ei saatavilla Osoite:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaLuetteloon merkitsemisen päivämäärä:17.3.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1973 17 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 16. syyskuuta päätöslauselman 2009 15 kohdan nojalla.

Lisätiedot

Muammar Gaddafin ja hänen perheensä määräysvallassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

Top