EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1141-20180504

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom ) N:o 1141/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014 , Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/2018-05-04

02014R1141 — FI — 04.05.2018 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 1141/2014,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

(EUVL L 317 4.11.2014, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2018/673, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018,

  L 114I

1

4.5.2018
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 1141/2014,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksestaI

LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään edellytykset, joita sovelletaan Euroopan tasolla toimivien poliittisten puolueiden, jäljempänä ’Euroopan tason poliittiset puolueet’, ja Euroopan tasolla toimivien poliittisten säätiöiden, jäljempänä ’Euroopan tason poliittiset säätiöt’, perussääntöön ja rahoitukseen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’poliittisella puolueella’ kansalaisten muodostamaa ryhmittymää,

 joka pyrkii poliittisiin päämääriin ja

 joka on tunnustettu tai perustettu vähintään yhden jäsenvaltion oikeusjärjestyksen mukaisesti;

2) ’poliittisella liitolla’ organisoitunutta yhteistyötä poliittisten puolueiden ja/tai kansalaisten välillä;

3) ’Euroopan tason poliittisella puolueella’ poliittista liittoa, joka pyrkii poliittisiin päämääriin ja jonka 6 artiklalla perustettu Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä vastaava viranomainen, jäljempänä ’vastuuviranomainen’, on rekisteröinyt tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti;

4) ’Euroopan tason poliittisella säätiöllä’ yhteisöä, joka on muodollisesti lähellä jotakin Euroopan tason poliittista puoluetta, jonka vastuuviranomainen on rekisteröinyt tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti ja joka toiminnallaan tukee ja täydentää unionin päämäärien ja perusarvojen puitteissa kyseisen Euroopan tason poliittisen puolueen tavoitteita suorittamalla yhtä tai useampaa seuraavista tehtävistä:

a) seuraa ja analysoi keskustelua eurooppalaiseen yhteiskuntapolitiikkaan liittyvistä aiheista ja Euroopan integraatioprosessista ja osallistuu siihen;

b) toteuttaa toimia, jotka liittyvät eurooppalaiseen yhteiskuntapolitiikkaan, kuten järjestää ja tukee seminaareja, koulutusta, konferensseja ja tutkimuksia edellä mainituista aiheista asiaan liittyvien sidosryhmien välillä, mukaan lukien nuorisojärjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan edustajat;

c) kehittää yhteistyötä demokratian edistämiseksi, myös kolmansissa maissa;

d) tarjoaa puitteet kansallisille poliittisille säätiöille, tutkijoille ja muille asiaan liittyville toimijoille, jotta nämä voivat toimia yhdessä Euroopan tasolla;

5) ’alueparlamentilla’ tai ’alueneuvostolla’ elimiä, joiden jäsenet ovat joko aluevaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle;

6) ’Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävällä rahoituksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ( 1 ), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, ensimmäisen osan VI osaston mukaisesti myönnettävää avustusta tai toisen osan VIII osaston mukaisesti myönnettävää rahoitusosuutta;

7) ’lahjoituksella’ käteistä rahaa tai mitä tahansa luontoissuoritusta, tavaroiden, palvelujen (mukaan lukien lainat) tai urakoiden tarjoamista markkina-arvoa edullisemmin ja/tai mitä tahansa muuta liiketointa, joka tuo taloudellista etua asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle, lukuun ottamatta jäsenten suorittamia maksuja ja yksityishenkilöiden vapaaehtoista tavanomaista poliittista toimintaa;

8) ’jäsenten suorittamalla maksulla’ käteismaksua, mukaan lukien jäsenmaksut, tai mitä tahansa luontoissuoritusta tai mitä tahansa tavaroiden, palvelujen (mukaan lukien lainat) tai urakoiden tarjoamista markkina-arvoa edullisemmin ja/tai mitä tahansa muuta liiketointa, joka tuo taloudellista etua asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle ja jonka joku Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön jäsen suorittaa tälle puolueelle tai säätiölle, lukuun ottamatta yksittäisten jäsenten vapaaehtoista tavanomaista poliittista toimintaa;

9) ’vuotuisella talousarviolla’ 20 ja 27 artiklaa sovellettaessa kokonaismenojen määrää tiettynä vuonna kyseisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön tilinpäätöksessä ilmoitetun mukaisesti;

▼M1

10) ’kansallisella yhteyspisteellä’ yhtä tai useampaa henkilöä, jonka jäsenvaltioiden asiaankuuluvat viranomaiset ovat erityisesti nimenneet tietojen vaihtoa varten tätä asetusta sovellettaessa;

▼B

11) ’kotipaikalla’ Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön keskushallinnon sijaintipaikkaa;

12) ’rinnakkaisilla rikkomuksilla’ kahta tai useampaa rikkomusta, jotka on tehty saman laittoman toiminnan yhteydessä;

13) ’toistuvalla rikkomuksella’ rikkomusta, joka on tehty viiden vuoden kuluessa siitä, kun sen tekijälle on määrätty seuraamus samantyyppisestä rikkomuksesta.II

LUKU

EUROOPAN TASON POLIITTISTEN PUOLUEIDEN JA EUROOPAN TASON POLIITTISTEN SÄÄTIÖIDEN PERUSSÄÄNTÖ

3 artikla

Rekisteröintiä koskevat edellytykset

1.  Poliittinen liitto voi hakea rekisteröimistä Euroopan tason poliittiseksi puolueeksi, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

a) sillä on perussäännössään ilmoitetuin tavoin kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa;

b)  ►M1  sen jäsenpuolueita on edustettuina Euroopan parlamentissa tai kansallisissa parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai alueneuvostoissa vähintään neljäsosassa jäsenvaltioista; tai ◄

se on saanut tai sen jäsenpuolueet ovat saaneet viimeisimmissä Euroopan parlamentin vaaleissa vähintään kolme prosenttia kussakin valtiossa annetuista äänistä vähintään neljäsosassa jäsenvaltioista;

▼M1

b a) sen jäsenpuolueet eivät ole muun Euroopan tason poliittisen puolueen jäseniä;

▼B

c) se kunnioittaa puolueohjelmassaan ja toiminnassaan unionin perustana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina;

d) se on osallistunut tai sen jäsenet ovat osallistuneet Euroopan parlamentin vaaleihin tai se on ilmaissut tai sen jäsenet ovat ilmaisseet julkisesti aikovansa osallistua seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin; ja

e) se ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

2.  Hakija voi hakea rekisteröimistä Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

a) se on lähellä Euroopan tason poliittista puoluetta, joka on rekisteröity tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti;

b) sillä on perussäännössään ilmoitetuin tavoin kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa;

c) se kunnioittaa ohjelmassaan ja toiminnassaan unionin perustana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina;

d) sen tavoitteet täydentävät sen Euroopan tason poliittisen puolueen tavoitteita, jota lähellä se muodollisesti on;

e) sen hallintoelin koostuu jäsenistä, jotka ovat peräisin vähintään neljäsosasta jäsenvaltiota; ja

f) se ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

3.  Kullakin Euroopan tason poliittisella puolueella voi olla vain yksi sitä muodollisesti lähellä oleva Euroopan tason poliittinen säätiö. Kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen ja sitä lähellä olevan Euroopan tason poliittisen säätiön on varmistettava, että niiden päivittäisestä hallinnosta ja päätöksenteosta vastaavat elimet ja kirjanpito pidetään erillään toisistaan.

4 artikla

Euroopan tason poliittisten puolueiden hallinto

1.  Euroopan tason poliittisen puolueen perussäännön on oltava sen jäsenvaltion sovellettavan lainsäädännön mukainen, jossa sen kotipaikka on, ja siinä on oltava määräyksiä, jotka kattavat ainakin seuraavat seikat:

a) sen nimi ja logo, joiden on erotuttava selvästi muiden Euroopan tason poliittisten puolueiden tai Euroopan tason poliittisten säätiöiden nimistä ja logoista;

b) sen kotipaikan osoite;

c) poliittinen ohjelma, josta käyvät ilmi sen tarkoitus ja tavoitteet;

d) edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti ilmoitus siitä, että se ei tavoittele toiminnallaan voittoa;

e) tarvittaessa sitä lähellä olevan poliittisen säätiön nimi ja niiden muodollisen suhteen kuvaus;

f) sen hallinnollinen ja taloudellinen organisaatio ja menettelyt sekä erityisesti elimet ja toimenhaltijat, joilla on oikeus toimia hallinnollisena, taloudellisena ja laillisena edustajana, sekä tilinpäätöksen laatimista, hyväksymistä ja tarkastusta koskevat säännöt; ja

g) sisäinen menettely, jota noudatetaan, kun se puretaan vapaaehtoisesti Euroopan tason poliittisena puolueena.

2.  Euroopan tason poliittisen puolueen perussäännössä on oltava puolueen sisäistä organisaatiota koskevia määräyksiä, jotka kattavat ainakin seuraavat seikat:

a) sen jäseneksi liittymistä ja jäsenyydestä eroamista ja erottamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä perussäännön liitteenä luettelo sen jäsenpuolueista;

b) kaikentyyppisten jäsenten oikeudet ja velvollisuudet ja niiden äänioikeudet;

c) sen hallintoelinten toimivalta, vastuualueet ja kokoonpano sekä niiden ehdokkaiden valintaa koskevat kriteerit ja heidän nimittämistään ja erottamistaan koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

d) sen sisäiset päätöksentekomenettelyt, erityisesti äänestysmenettelyt ja päätösvaltaisuutta koskevat vaatimukset;

e) sen suhtautuminen avoimuuteen, erityisesti kirjanpidon, tilinpidon ja lahjoitusten sekä yksityiselämän ja henkilötietojen suojan osalta; ja

f) sen perussäännön muuttamista koskeva sisäinen menettely.

3.  Kotipaikkajäsenvaltio voi asettaa perussääntöjä koskevia lisävaatimuksia edellyttäen, että nämä lisävaatimukset eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

5 artikla

Euroopan tason poliittisten säätiöiden hallinto

1.  Euroopan tason poliittisen säätiön perussäännön on oltava sen jäsenvaltion sovellettavan lainsäädännön mukainen, jossa sen kotipaikka on, ja siinä on oltava määräyksiä, jotka kattavat ainakin seuraavat seikat:

a) sen nimi ja logo, joiden on erotuttava selvästi muiden Euroopan tason poliittisten puolueiden tai Euroopan tason poliittisten säätiöiden nimistä ja logoista;

b) sen kotipaikan osoite;

c) kuvaus sen tarkoituksesta ja tavoitteista, joiden on sovittava yhteen 2 artiklan 4 kohdassa lueteltujen tehtävien kanssa;

d) edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti ilmoitus siitä, että se ei tavoittele toiminnallaan voittoa;

e) sen Euroopan tason poliittisen puolueen nimi, jota lähellä säätiö on, ja niiden muodollisen suhteen kuvaus;

f) luettelo sen elimistä, jossa täsmennetään niiden toimivalta, vastuualueet ja kokoonpano, sekä näiden elinten jäsenten ja johtajien nimittämistä ja erottamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

g) sen hallinnollinen ja taloudellinen organisaatio ja menettelyt sekä erityisesti elimet ja toimenhaltijat, joilla on oikeus toimia hallinnollisena, taloudellisena ja laillisena edustajana, ja tilinpäätöksen laatimista, hyväksymistä ja tarkastusta koskevat säännöt;

h) sen perussäännön muuttamista koskeva sisäinen menettely; ja

i) sisäinen menettely, jota noudatetaan, kun se puretaan vapaaehtoisesti Euroopan tason poliittisena säätiönä.

2.  Kotipaikkajäsenvaltio voi asettaa perussääntöjä koskevia lisävaatimuksia edellyttäen, että nämä lisävaatimukset eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

6 artikla

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen

1.  Perustetaan Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen, jäljempänä ’vastuuviranomainen’, jonka tehtävänä on Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinti ja valvonta sekä seuraamusten määrääminen niille tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Vastuuviranomaisen on oltava oikeushenkilö. Sen on oltava riippumaton ja hoidettava tehtäviään täysin tämän asetuksen mukaisesti.

Vastuuviranomainen päättää Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinnistä ja rekisteristä poistamisesta tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen ja edellytysten mukaisesti. Lisäksi vastuuviranomainen tarkistaa säännöllisesti, että rekisteröidyt Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt täyttävät edelleen 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja 4 artiklan 1 kohdan a, b ja d–f alakohdan sekä 5 artiklan 1 kohdan a–e ja g alakohdan mukaisesti vahvistetut hallintoa koskevat säännökset.

Vastuuviranomainen ottaa päätöksissään täysimääräisesti huomioon yhdistymisvapautta koskevan perusoikeuden ja tarpeen varmistaa poliittisten puolueiden moniarvoisuus Euroopassa.

Vastuuviranomaista edustaa sen johtaja, joka tekee kaikki vastuuviranomaisen päätökset sen puolesta.

3.  Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio, jäljempänä yhdessä ’nimittävä viranomainen’, nimittävät vastuuviranomaisen johtajan yhteisellä päätöksellä viisivuotiseksi toimikaudeksi, jota ei voida uusia, näiden kolmen toimielimen pääsihteerien muodostaman valintalautakunnan ehdotusten perusteella ja avoimen hakumenettelyn jälkeen.

Vastuuviranomaisen johtaja valitaan hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja ammatillisen pätevyytensä perusteella. Hän ei saa olla Euroopan parlamentin jäsen, vaaleissa valittu luottamushenkilö tai Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön nykyinen tai entinen työntekijä. Valitulla johtajalla ei saa olla vastuuviranomaisen johtajan aseman ja hänen muiden virkatehtäviensä välisiä eturistiriitoja, erityisesti tämän asetuksen säännöksiä soveltamisen osalta.

Eroamisen, eläkkeelle siirtymisen, erottamisen tai kuolemantapauksen johdosta avoimeksi tullut tehtävä täytetään samaa menettelyä noudattaen.

Kun on kyse sääntöjen mukaisesta uudesta nimityksestä tai vapaaehtoisesta tehtävästä luopumisesta, johtaja jatkaa tehtävässään, kunnes hänen tilalleen nimitetty toinen henkilö on ottanut tehtävänsä vastaan.

Jos vastuuviranomaisen johtaja ei enää täytä tehtävänsä suorittamisen edellytyksiä, vähintään kaksi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista kolmesta toimielimestä voi erottaa hänet yhteisymmärryksessä ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun valintalautakunnan omasta aloitteestaan tai jonkin näistä kolmesta toimielimestä esittämästä pyynnöstä laatiman raportin perusteella.

Vastuuviranomaisen johtaja hoitaa tehtävänsä riippumattomasti. Vastuuviranomaisen puolesta toimiessaan johtaja ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita miltään toimielimeltä tai hallitukselta tai muulta elimeltä tai laitokselta. Vastuuviranomaisen johtajan on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka ovat ristiriidassa hänen tehtäviensä luonteen kanssa.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio käyttävät johtajan suhteen yhdessä nimittävälle viranomaiselle neuvoston asetuksella (ETY, EHTY, Euratom) N:o 259/68 ( 2 ) säädetyissä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä (ja unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa) annettua toimivaltaa. Nämä kolme toimielintä voivat sopia nimittävälle viranomaiselle annetun muun toimivallan siirtämisestä osittain tai kokonaan jollekin toimielimistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta nimittämistä ja erottamista koskevien päätösten tekemistä.

Nimittävä viranomainen voi antaa johtajalle muita tehtäviä edellyttäen, että näitä tehtäviä ei voida sovittaa yhteen vastuuviranomaisen johtajan tehtävistä aiheutuvan työmäärän kanssa eivätkä ne aiheuta eturistiriitoja tai vaaranna johtajan täydellistä riippumattomuutta.

4.  Vastuuviranomainen sijoitetaan Euroopan parlamenttiin, joka tarjoaa vastuuviranomaiselle riittävät toimistotilat ja hallinnolliset tukipalvelut.

5.  Vastuuviranomaisen johtajaa avustaa henkilöstöä yhdestä tai useammasta unionin toimielimestä. Vastuuviranomaiselle työskennellessään henkilöstö toimii ainoastaan vastuuviranomaisen johtajan alaisuudessa.

Henkilöstön valinta ei saa aiheuttaa eturistiriitaa vastuuviranomaiselle suoritettavien tehtävien ja muiden virkatehtävien välille, ja henkilöstön on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka ovat ristiriidassa sen tehtävien luonteen kanssa.

6.  Vastuuviranomainen tekee Euroopan parlamentin ja tarvittaessa muiden toimielinten kanssa sopimuksia hallinnollisista järjestelyistä, joita sen tehtävien suorittaminen edellyttää, erityisesti 4, 5 ja 8 kohdan mukaisesti tarjottavia palveluja, henkilöstöä ja tukea koskevia sopimuksia.

7.  Määrärahat vastuuviranomaisen menoihin osoitetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion Euroopan parlamenttia koskevan pääluokan erillisestä osastosta. Määrärahojen on oltava riittävät vastuuviranomaisen täysimääräisen ja riippumattoman toiminnan varmistamiseksi. Johtaja toimittaa Euroopan parlamentille vastuuviranomaisen alustavan talousarviosuunnitelman, ja se julkistetaan. Euroopan parlamentti siirtää näitä määrärahoja koskevat tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät vastuuviranomaisen johtajalle.

8.  Vastuuviranomaiseen sovelletaan neuvoston asetusta N:o 1 ( 3 ).

Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii vastuuviranomaisen ja rekisterin toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista.

9.  Vastuuviranomainen ja Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä jakavat keskenään kaikki tiedot, joita tarvitaan niiden tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen.

10.  Johtaja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle vuosittain kertomuksen vastuuviranomaisen toiminnasta.

11.  Euroopan unionin tuomioistuin tutkii vastuuviranomaisen päätösten laillisuuden Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti, ja sillä on toimivalta ratkaista vastuuviranomaisen toiminnasta aiheutuneet vahingonkorvausta koskevat riidat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 268 ja 340 artiklan mukaisesti. Jos vastuuviranomainen laiminlyö tämän asetuksen nojalla siltä edellytetyn päätöksen tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan panna vireille Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteri

1.  Vastuuviranomainen perustaa Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisterin ja hoitaa sitä. Rekisterin tiedot ovat saatavilla sähköisesti 32 artiklan mukaisesti.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä rekisterin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten soveltamisalalla seuraavista seikoista:

a) vastuuviranomaisen hallussa olevat tiedot ja asiakirjat, joiden säilyttämiseen rekisterillä on toimivalta ja jotka sisältävät Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön perussäännöt, rekisteröintihakemuksen osana 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti mahdollisesti toimitetut muut asiakirjat, 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kotipaikkajäsenvaltioilta mahdollisesti saadut asiakirjat ja tiedot niiden henkilöiden henkilöllisyydestä, jotka ovat 4 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja niiden elinten jäseniä tai toimenhaltijoita, joilla on valtuudet toimia hallinnollisena, taloudellisena ja laillisena edustajana;

b) tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun rekisterin aineisto, jonka osalta rekisterillä on toimivalta vahvistaa lainmukaisuus, siten kuin vastuuviranomainen on sen vahvistanut tämän asetuksen mukaisen toimivaltansa perusteella. Vastuuviranomaisella ei ole toimivaltaa tarkistaa, täyttääkö Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö kotipaikkajäsenvaltion asianomaiselle puolueelle tai säätiölle 4 ja 5 artiklan sekä 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti asettamat velvoitteet tai vaatimukset, jotka täydentävät tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita ja vaatimuksia.

3.  Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä rekisteriin sovellettavan rekisteröintinumerojärjestelmän yksityiskohdat ja vakiomuotoiset rekisteriotteet, jotka asetetaan kolmansien osapuolten saataville niiden pyynnöstä, mukaan lukien kirjeiden ja asiakirjojen sisältö. Näihin otteisiin ei saa sisältyä muita henkilötietoja kuin niiden henkilöiden henkilöllisyys, jotka ovat 4 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja niiden elinten jäseniä tai toimenhaltijoita, joilla on valtuudet toimia hallinnollisena, taloudellisena ja laillisena edustajana. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 37 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8 artikla

Rekisteröintihakemus

1.  Rekisteröintiä koskeva hakemus on toimitettava vastuuviranomaiselle. Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi rekisteröintiä koskeva hakemus voidaan toimittaa ainoastaan sen Euroopan tason poliittisen puolueen kautta, jota lähellä hakija muodollisesti on.

2.  Hakemukseen on liitettävä

a) asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija täyttää 3 artiklassa säädetyt edellytykset, mukaan lukien liitteessä esitetty vakiomuotoinen virallinen ilmoitus;

b) puolueen tai säätiön perussääntö, joka sisältää 4 ja 5 artiklassa vaaditut määräykset, mukaan lukien asiaankuuluvat liitteet ja tarvittaessa 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kotipaikkajäsenvaltion lausunto.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 36 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten soveltamisalalla:

a) mahdollisten 2 kohtaan liittyvien lisätietojen tai asiakirjojen määrittelemiseksi, jotta vastuuviranomainen voi täyttää täysimääräisesti rekisterin toimintaan liittyvät tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa;

b) liitteessä esitetyn vakiomuotoisen virallisen ilmoituksen muuttamiseksi hakijan täytettävien yksityiskohtien osalta, jos tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että käytettävissä on riittävät tiedot allekirjoittajasta, hänen tehtävästään ja Euroopan tason poliittisesta puolueesta tai säätiöstä, jota hänellä on oikeus edustaa ilmoitusta annettaessa.

4.  Hakemuksen osana vastuuviranomaiselle toimitetut asiakirjat julkistetaan välittömästi 32 artiklassa tarkoitetulla verkkosivustolla.

9 artikla

Hakemuksen tarkastelu ja vastuuviranomaisen päätös

1.  Vastuuviranomainen tarkastelee hakemusta määrittääkseen, täyttääkö hakija 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja sisältääkö perussääntö 4 ja 5 artiklassa vaaditut määräykset.

2.  Vastuuviranomainen tekee päätöksen hakijan rekisteröinnistä, paitsi jos se toteaa, että hakija ei täytä 3 artiklassa säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä tai että perussääntö ei sisällä 4 ja 5 artiklassa vaadittuja määräyksiä.

Vastuuviranomainen julkistaa päätöksensä hakijan rekisteröinnistä kuukauden kuluessa rekisteröintihakemuksen vastaanottamisesta tai, jos sovelletaan 15 artiklan 4 kohdassa säädettyjä menettelyjä, neljän kuukauden kuluessa rekisteröintihakemuksen vastaanottamisesta.

Jos hakemus on puutteellinen, vastuuviranomainen pyytää hakijaa välittömästi toimittamaan vaaditut lisätiedot. Toisessa alakohdassa säädetty määräaika alkaa kulua vasta päivästä, jona vastuuviranomainen on vastaanottanut täydellisen hakemuksen.

3.  Edellä 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua vakiomuotoista virallista ilmoitusta pidetään riittävänä, jotta vastuuviranomainen voi varmistua siitä, että hakija täyttää 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määritellyt edellytykset sen mukaan, kumpaa kohtaa sovelletaan.

4.  Vastuuviranomaisen päätös hakijan rekisteröimisestä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhdessä asianomaisen puolueen tai säätiön perussäännön kanssa. Päätös hakijan rekisteröinnin hylkäämisestä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhdessä yksityiskohtaisten hylkäämisperusteiden kanssa.

5.  Rekisteröintihakemuksen osana 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettuihin asiakirjoihin tai perussääntöihin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava vastuuviranomaiselle, joka saattaa rekisteröinnin ajan tasalle noudattaen soveltuvin osin 15 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjä menettelyjä.

6.  Vastuuviranomaiselle on toimitettava vuosittain puolueen perussääntöön 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitetty ajantasainen luettelo Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenpuolueista. Muutokset, joiden seurauksena Euroopan tason poliittinen puolue ei mahdollisesti enää täytä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä edellytystä, on ilmoitettava vastuuviranomaiselle neljän viikon kuluessa tällaisesta muutoksesta.

10 artikla

Rekisteröinnin edellytysten ja vaatimusten noudattamisen tarkistaminen

1.  Vastuuviranomainen tarkistaa säännöllisesti, että rekisteröidyt Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt täyttävät edelleen 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja 4 artiklan 1 kohdan a, b ja d–f alakohdassa sekä 5 artiklan 1 kohdan a–e ja g alakohdassa säädetyt hallintoa koskevat säännökset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamista.

2.  Jos vastuuviranomainen toteaa, että jokin 1 kohdassa tarkoitetuista rekisteröinnin edellytyksistä tai hallintoa koskevista säännöksistä ei enää täyty, 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä edellytyksiä lukuun ottamatta, se ilmoittaa siitä asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle.

3.   ►M1  Euroopan parlamentti omasta aloitteestaan tai kansalaisten ryhmältä saadun asiaa koskevien parlamentin työjärjestyksen määräysten mukaisesti esitetyn perustellun pyynnön johdosta taikka neuvosto tai komissio voi esittää vastuuviranomaiselle pyynnön sen tarkistamisesta, täyttääkö tietty Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset. Tällaisissa tapauksissa ja 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastuuviranomainen pyytää 11 artiklan mukaisesti perustettua riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaa komiteaa antamaan asiasta lausunnon. Komitea antaa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa. ◄

Jos vastuuviranomainen saa tietoonsa seikkoja, jotka voivat herättää epäilyksen siitä, että tietty Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö ei täytä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä edellytyksiä, se ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, jotta joku niistä voi esittää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tarkistuspyynnön. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittavat aikomuksestaan kahden kuukauden kuluessa tämän tiedon saamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädettyjä menettelyjä ei saa aloittaa Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kahden kuukauden aikana.

Otettuaan huomioon komitean lausunnon vastuuviranomainen päättää, poistetaanko asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö rekisteristä. Vastuuviranomaisen päätös on perusteltava asianmukaisesti.

Vastuuviranomainen voi tehdä päätöksen rekisteristä poistamisesta sillä perusteella, että 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, ainoastaan, jos nämä edellytykset jäävät täyttymättä selvästi ja vakavasti. Tällöin sovelletaan 4 kohdassa säädettyä menettelyä.

4.  Vastuuviranomaisen päätöksestä Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön poistamisesta rekisteristä sillä perusteella, että 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset jäävät täyttymättä selvästi ja vakavasti, ilmoitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Päätös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet vastuuviranomaiselle, että ne eivät vastusta päätöstä. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto vastustavat päätöstä, Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö pysyy rekisteröitynä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa päätöstä ainoastaan 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin edellytysten arviointiin liittyvin perustein.

Asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle on ilmoittava, että sen rekisteristä poistamista koskevaa vastuuviranomaisen päätöstä on vastustettu.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät kantansa perussopimusten mukaisesti vahvistettujen päätöksentekosääntöjensä mukaisesti. Vastustaminen perustellaan asianmukaisesti, ja perustelut julkistetaan.

5.  Jos vastuuviranomaisen päätöstä Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön poistamisesta rekisteristä ei ole vastustettu 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhdessä rekisteristä poistamista koskevien yksityiskohtaisten perustelujen kanssa, ja se tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua julkaisupäivästä.

6.  Euroopan tason poliittinen säätiö menettää ilman eri toimenpiteitä asemansa Euroopan tason poliittisena säätiönä, jos se Euroopan tason poliittinen puolue, johon sen toiminta liittyy, poistetaan rekisteristä.

11 artikla

Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea

1.  Perustetaan riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea. Se muodostuu kuudesta jäsenestä, ja Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio nimeävät kukin kaksi jäsentä. Komitean jäsenet valitaan heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja ammatillisen pätevyytensä perusteella. He eivät saa olla Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission jäseniä, vaaleissa valittuja luottamushenkilöitä, Euroopan unionin virkamiehiä tai muita toimihenkilöitä taikka Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön nykyisiä tai entisiä työntekijöitä.

Komitean jäsenet hoitavat tehtäviään riippumattomasti. Jäsenet eivät saa pyytää eivätkä ottaa ohjeita miltään toimielimeltä tai hallitukselta tai muulta elimeltä tai laitokselta, ja heidän on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka ovat ristiriidassa heidän tehtäviensä kanssa.

Komitea uudistetaan kuuden kuukauden kuluessa Euroopan parlamentin vaalien jälkeen pidettävän ensimmäisen istunnon päättymisestä. Jäsenten toimikautta ei voida uusia.

2.  Komitea hyväksyy työjärjestyksensä. Komitean jäsenet valitsevat komitean puheenjohtajan keskuudestaan työjärjestyksen mukaisesti. Euroopan parlamentti huolehtii komitean sihteeripalveluista ja rahoituksesta. Komitean sihteeristö toimii ainoastaan komitean alaisuudessa.

3.  Komitea antaa vastuuviranomaisen pyynnöstä lausunnon, jos Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön katsotaan loukanneen selvästi ja vakavasti 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja Euroopan unionin perustana olevia arvoja. Tätä varten komitea voi pyytää vastuuviranomaiselta, Euroopan parlamentilta, asianomaiselta Euroopan tason poliittiselta puolueelta tai säätiöltä, muilta poliittisilta puolueilta, poliittisilta säätiöiltä tai muilta sidosryhmiltä mitä hyvänsä asiaankuuluvia asiakirjoja ja todisteita, ja se voi pyytää saada kuulla niiden edustajia.

Lausunnoissaan komitea ottaa täysimääräisesti huomioon yhdistymisvapautta koskevan perusoikeuden ja tarpeen varmistaa poliittisten puolueiden moniarvoisuus Euroopassa.

Komitean lausunnot julkistetaan viipymättä.III

LUKU

EUROOPAN TASON POLIITTISTEN PUOLUEIDEN JA EUROOPAN TASON POLIITTISTEN SÄÄTIÖIDEN OIKEUDELLINEN ASEMA

12 artikla

Oikeushenkilöllisyys

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja Euroopan tason poliittisilla säätiöillä on eurooppalainen oikeushenkilöllisyys.

13 artikla

Oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti tunnustettu asema

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja Euroopan tason poliittisilla säätiöillä on oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti tunnustettu asema kaikissa jäsenvaltioissa.

14 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

1.  Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin säätiöihin sovelletaan tätä asetusta.

2.  Niiden asioiden osalta, joita ei säännellä tällä asetuksella tai, jos asioita säännellään sillä vain osittain, asetuksen soveltamisalaan kuulumattomien näkökohtien osalta Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin säätiöihin sovelletaan sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön sovellettavia säännöksiä, jossa niiden kotipaikat ovat.

Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön muissa jäsenvaltioissa toteuttamaan toimintaan sovelletaan näiden jäsenvaltioiden asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

3.  Niiden asioiden osalta, joita ei säännellä tällä asetuksella tai 2 kohdan mukaisesti sovellettavilla säännöksillä tai, jos asioita säännellään niillä vain osittain, niiden soveltamisalaan kuulumattomien näkökohtien osalta Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin säätiöihin sovelletaan niiden perussääntöjen määräyksiä.

15 artikla

Eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden saaminen

1.  Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason säätiö saa eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden päivänä, jona vastuuviranomaisen 9 artiklan mukaisesti tekemä päätös sen rekisteröinnistä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Jos jäsenvaltio, jossa rekisteröintiä Euroopan tason poliittiseksi puolueeksi tai Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi hakeneen kotipaikka on, niin vaatii, 8 artiklan mukaisesti esitettyyn hakemukseen on liitettävä tämän jäsenvaltion antama lausunto, jossa todistetaan, että hakija täyttää kaikki hakemusta koskevat asiaankuuluvat kansalliset vaatimukset ja että sen perussääntö on 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun sovellettavan lainsäädännön mukainen.

3.  Jos hakija on jäsenvaltion lainsäädännön nojalla oikeushenkilö, jäsenvaltion on pidettävä eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden saamista kansallisen oikeushenkilöllisyyden muuttamisena sitä seuraavaksi eurooppalaiseksi oikeushenkilöllisyydeksi. Eurooppalainen oikeushenkilö säilyttää täysimääräisesti kansallisen oikeushenkilön aiemmat oikeudet ja velvoitteet, ja entinen kansallinen oikeushenkilö lakkaa olemasta. Asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa kohtuuttomia rajoittavia ehtoja tällaisen muuttamisen yhteydessä. Hakija säilyttää kotipaikkansa asianomaisessa jäsenvaltiossa siihen asti, kun 9 artiklan mukainen päätös on julkaistu.

4.  Jos jäsenvaltio, jossa hakijan kotipaikka on, niin vaatii, vastuuviranomainen vahvistaa 1 kohdassa tarkoitetun julkaisupäivän vasta kyseistä jäsenvaltiota kuultuaan.

16 artikla

Eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden lakkaaminen

1.  Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö menettää eurooppalaisen oikeushenkilöllisyytensä sen jälkeen, kun Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu vastuuviranomaisen päätös sen poistamisesta rekisteristä on tullut voimaan. Päätös tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua julkaisemisesta, jollei asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö pyydä lyhyempää määräaikaa.

2.  Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö poistetaan rekisteristä vastuuviranomaisen päätöksellä:

a) edellä olevan 10 artiklan 2–5 kohdan mukaisesti tehdyn päätöksen seurauksena;

b) edellä 10 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa;

c) asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön pyynnöstä; tai

d) tämän artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

3.  Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on laiminlyönyt vakavasti 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaiset asiaankuuluvat velvoitteet, kotipaikkajäsenvaltio voi esittää vastuuviranomaiselle rekisteristä poistamista koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön, jossa on ilmoitettava täsmällisesti ja kattavasti laiton toiminta ja yksittäiset kansalliset vaatimukset, joita ei ole noudatettu. Tällaisissa tapauksissa vastuuviranomainen:

a) aloittaa 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarkistusmenettelyn asioista, jotka liittyvät yksinomaan tai pääasiallisesti tekijöihin, jotka vaikuttavat unionin perustana olevien arvojen kunnioittamiseen, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklassa. Lisäksi sovelletaan 10 artiklan 4, 5 ja 6 kohtaa;

b) päättää poistaa asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön rekisteristä, kun on kyse muista asioista ja kun asianomaisen jäsenvaltion perustellussa pyynnössä vahvistetaan, että kaikki kansalliset oikeuskeinot on käytetty.

Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on vakavasti laiminlyönyt 14 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaiset asiaankuuluvat velvoitteet ja jos asia liittyy yksinomaan tai pääasiallisesti tekijöihin, jotka vaikuttavat unionin perustana olevien arvojen kunnioittamiseen, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, asianomainen jäsenvaltio voi esittää vastuuviranomaiselle pyynnön tämän kohdan ensimmäisen alakohdan säännösten mukaisesti. Vastuuviranomainen toimii tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti.

Kaikissa tapauksissa vastuuviranomaisen on toimittava viipymättä. Vastuuviranomainen ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle ja asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle rekisteristä poistamista koskevan perustellun pyynnön johdosta toteutetut toimenpiteet.

4.  Vastuuviranomainen vahvistaa 1 kohdassa tarkoitetun julkaisupäivän kuultuaan jäsenvaltiota, jossa Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön kotipaikka on.

5.  Jos asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö saa oikeushenkilöllisyyden kotipaikkajäsenvaltion lainsäädännön nojalla, tämän jäsenvaltion on pidettävä tällaista oikeushenkilöllisyyden saamista eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden muuttamisena kansalliseksi oikeushenkilöllisyydeksi, joka säilyttää täysimääräisesti entisen eurooppalaisen oikeushenkilön aiemmat oikeudet ja velvoitteet. Asianomainen jäsenvaltio ei saa soveltaa kohtuuttomia rajoittavia ehtoja tällaisen muuttamisen yhteydessä.

6.  Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei saa oikeushenkilöllisyyttä kotipaikkajäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti, se on lakkautettava kyseisen jäsenvaltion sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Asianomainen jäsenvaltio voi vaatia, että tällaista lakkauttamista edeltää asianomaisen puolueen tai säätiön kansallisen oikeushenkilöllisyyden saaminen 5 kohdan mukaisesti.

7.  Kaikissa 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että 3 artiklassa säädettyä voittoa tavoittelemattoman toiminnan edellytystä noudatetaan täysimääräisesti. Vastuuviranomainen ja Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä voivat sopia asianomaisen jäsenvaltion kanssa eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden lakkaamiseen liittyvistä menettelytavoista, erityisesti varmistaakseen Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saadun rahoituksen takaisinperinnän ja 27 artiklan mukaisesti määrättyjen taloudellisten seuraamusten maksamisen.IV

LUKU

RAHOITUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

17 artikla

Rahoituksen edellytykset

1.  Euroopan tason poliittinen puolue, joka on rekisteröity tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti, joka on vähintään yhden jäsenensä edustamana Euroopan parlamentissa ja joka ei ole missään varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista poissulkemista edellyttävistä tilanteista, voi hakea rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän julkaisemassa rahoituksen suorittamispyynnössä vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

2.  Euroopan tason poliittinen säätiö, joka on lähellä 1 kohdassa tarkoitettuun rahoitukseen oikeutettua Euroopan tason poliittista puoluetta, joka on rekisteröity tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti ja joka ei ole missään varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista poissulkemista edellyttävistä tilanteista, voi hakea rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän julkaisemassa ehdotuspyynnössä vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

3.  Määritettäessä kelpoisuutta saada Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävää rahoitusta tämän artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja 19 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi Euroopan parlamentin jäsenen katsotaan kuuluvan vain yhteen Euroopan tason poliittiseen puolueeseen, joka on tapauksen mukaan sama puolue, johon hänen kansallinen tai alueellinen poliittinen puolueensa kuuluu rahoitushakemusten viimeisenä jättöpäivänä.

▼M1

4.  Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävät rahoitusosuudet tai avustukset saavat olla enintään 90 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen talousarvioon otetuista vuotuisista korvattavista kustannuksista ja 95 prosenttia Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Euroopan tason poliittiset puolueet voivat käyttää unionin talousarviosta saamansa rahoituksen käyttämättä jääneen osan korvattavien kustannusten kattamiseen rahoituksen myöntämistä seuraavan varainhoitovuoden aikana. Määrät, jotka ovat edelleen käyttämättä tämän varainhoitovuoden jälkeen, peritään takaisin varainhoitoasetuksen mukaisesti.

▼B

5.  Rahoitusosuudesta korvattaviin kustannuksiin sisältyvät hallintomenot sekä tekniseen tukeen, kokouksiin, tutkimukseen, rajat ylittäviin tapahtumiin, selvityksiin, tiedotukseen ja julkaisuihin liittyvät menot sekä kampanjoihin liittyvät menot 21 ja 22 artiklassa säädetyissä rajoissa.

18 artikla

Rahoitusta koskeva hakemus

1.  Saadakseen rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön, joka täyttää 17 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädetyt edellytykset, on tehtävä hakemus Euroopan parlamentille rahoituksen suorittamispyynnön tai ehdotuspyynnön perusteella.

2.  Euroopan tason poliittisen puolueen ja Euroopan tason poliittisen säätiön on hakemuksen tekemisajankohtana täytettävä 23 artiklassa luetellut velvoitteet ja pysyttävä hakemuksensa tekopäivästä rahoituksen tai avustuksen kattaman varainhoitovuoden tai toiminnan loppuun rekisteröityneenä rekisterissä, eikä siihen saa kohdistua 27 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdan v ja vi alakohdassa säädettyjä seuraamuksia.

▼M1

2 a.  Euroopan tason poliittisen puolueen on liitettävä hakemukseensa todisteet siitä, että sen EU:n jäsenpuolueet ovat säännönmukaisesti koko ajan julkaisseet verkkosivustoillaan näkyvällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla hakemusten viimeistä jättöpäivää edeltävinä 12 kuukautena Euroopan tason poliittisen puolueen poliittisen ohjelman ja logon.

▼B

3.  Euroopan tason poliittisen säätiön on liitettävä hakemukseensa vuotuinen työohjelmansa tai toimintasuunnitelmansa.

4.  Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä hyväksyy päätöksensä kolmen kuukauden kuluessa rahoituksen suorittamispyynnön tai ehdotuspyynnön päättymisestä ja valtuuttaa asianomaisten määrärahojen myöntämisen ja hallinnoi niitä varainhoitoasetuksen mukaisesti.

5.  Euroopan tason poliittinen säätiö voi hakea rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta ainoastaan sen Euroopan tason poliittisen puolueen kautta, johon sen toiminta liittyy.

19 artikla

Rahoituksen myöntäminen ja jakaminen

▼M1

1.  Saatavilla olevat määrärahat niille Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille, joille on 18 artiklan mukaisesti myönnetty rahoitusosuuksia tai avustuksia, jaetaan vuosittain seuraavasti:

 10 prosenttia määrärahoista jaetaan edunsaajina olevien Euroopan tason poliittisten puolueiden kesken tasaosuuksina,

 90 prosenttia määrärahoista jaetaan edunsaajina olevien Euroopan tason poliittisten puolueiden kesken suhteessa niiden osuuteen Euroopan parlamenttiin valituista jäsenistä.

Samaa jakoperustetta sovelletaan rahoituksen myöntämiseen Euroopan tason poliittisille säätiöille sen mukaan, mitä Euroopan tason poliittista puoluetta lähellä ne ovat.

▼B

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrärahojen jakaminen perustuu niiden Euroopan parlamenttiin valittujen jäsenten lukumäärään, jotka ovat rahoitusta hakevan Euroopan tason poliittisen puolueen jäseniä rahoitusta koskevien hakemusten viimeisenä jättöpäivänä, ottaen huomioon 17 artiklan 3 kohdan.

Tämän päivän jälkeen tapahtuvat jäsenten lukumäärän muutokset eivät vaikuta Euroopan tason poliittisten puolueiden tai Euroopan tason poliittisten säätiöiden osuuteen rahoituksesta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 17 artiklan 1 kohdassa säädettyyn vaatimukseen, jonka mukaan Euroopan tason poliittisen puolueen on oltava vähintään yhden jäsenensä edustamana Euroopan parlamentissa.

20 artikla

Lahjoitukset ja rahoitus

1.  Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt saavat ottaa luonnollisilta tai oikeushenkilöiltä vastaan lahjoituksia enintään 18 000 euroa vuodessa lahjoittajaa kohti.

2.  Kun Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt toimittavat vuotuisen tilinpäätöksensä 23 artiklan mukaisesti, niiden on samalla toimitettava myös luettelo kaikista lahjoittajista ja näiltä saaduista lahjoituksista ja ilmoitettava kunkin yksittäisen lahjoituksen luonne ja arvo. Tätä kohtaa sovelletaan myös Euroopan tason poliittisten puolueiden jäsenpuolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden jäsenjärjestöjen suorittamiin maksuihin.

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on ilmoitettava niiden luonnollisilta henkilöiltä saatujen lahjoitusten osalta, joiden arvo on yli 1 500 euroa ja enintään 3 000 euroa, ovatko lahjoittajat antaneet ennakolta kirjallisen suostumuksen lahjoituksen julkistamiseen 32 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

3.  Lahjoituksista, joita Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ottavat vastaan Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kuuden kuukauden aikana, on ilmoitettava vastuuviranomaiselle kirjallisesti viikoittain ja 2 kohdan mukaisesti.

4.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden vastaanottamista yksittäisistä lahjoituksista, joiden arvo on yli 12 000 euroa, on välittömästi ilmoitettava vastuuviranomaiselle kirjallisesti ja 2 kohdan mukaisesti.

5.  Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt eivät saa ottaa vastaan mitään seuraavista:

a) nimettömiä lahjoituksia tai maksuja;

b) lahjoituksia Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien talousarvioista;

c) lahjoituksia viranomaisilta, jäsenvaltiolta tai kolmannelta maalta tai liikeyrityksiltä, joihin nämä viranomaiset voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksensa, rahoitusosuutensa tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella; tai

d) lahjoituksia kolmansiin maihin sijoittautuneilta yksityisiltä tahoilta tai kolmansien maiden yksityishenkilöiltä, joilla ei ole oikeutta äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.

6.  Jos lahjoitus ei ole tämän asetuksen perusteella sallittu, se on 30 päivän kuluessa siitä, kun Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö on vastaanottanut sen:

a) palautettava lahjoittajalle tai tämän puolesta toimivalle henkilölle; tai

b) jos lahjoitusta ei ole mahdollista palauttaa, siitä on ilmoitettava vastuuviranomaiselle ja Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa määrän, joka voidaan ottaa vastaan, ja hyväksyy takaisinperinnän varainhoitoasetuksen 78 ja 79 artiklassa vahvistettujen säännösten mukaisesti. Varat otetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion Euroopan parlamenttia koskevaan pääluokkaan yleisinä tuloina.

7.  Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenten suorittamat maksut ovat sallittuja. Näiden maksujen arvo saa olla enintään 40 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen vuotuisesta talousarviosta.

8.  Euroopan tason poliittisen säätiön jäsenten ja Euroopan tason poliittisen puolueen, jota lähellä se on, suorittamat maksut tällaiselle säätiölle ovat sallittuja. Näiden maksujen arvo saa olla enintään 40 prosenttia asianomaisen Euroopan tason poliittisen säätiön vuotuisesta talousarviosta eivätkä ne saa koostua varoista, jotka Euroopan tason poliittinen puolue on vastaanottanut Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tämän asetuksen mukaisesti.

Tätä koskeva näyttövelvollisuus on asianomaisella Euroopan tason poliittisella puolueella, jonka on selvästi osoitettava tilinpidossaan sitä lähellä olevan Euroopan tason poliittisen säätiön rahoittamiseen käytettyjen varojen alkuperä.

9.  Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt voivat ottaa vastaan niiden jäseninä olevilta kansalaisilta maksuja, joiden arvo on enintään 18 000 euroa vuodessa jäsentä kohti, jos asianomainen jäsen suorittaa tällaisen maksun omasta puolestaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 8 kohdan soveltamista.

Ensimmäisen alakohdan mukaista enimmäismäärää ei sovelleta, jos asianomainen jäsen on myös Euroopan parlamentin, kansallisen parlamentin tai alueparlamentin taikka alueneuvoston jäsen.

10.  Kaikki suoritetut maksut, jotka eivät ole tämän asetuksen nojalla sallittuja, on palautettava 6 kohdan mukaisesti.

21 artikla

Vaalikampanjoiden rahoittaminen Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä

1.  Jollei toisesta alakohdasta muuta johdu, Euroopan tason poliittiset puolueet voivat käyttää niille Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnettyä rahoitusta rahoittaakseen Euroopan parlamentin vaaleihin liittyviä kampanjoita; niiden tai niiden jäsenten on osallistuttava näihin vaaleihin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 8 artiklan mukaan ( 4 ) kaikkien poliittisten puolueiden, ehdokkaiden ja kolmansien osapuolten vaalikulujen rahoittamisesta ja mahdollisesta rajoittamisesta Euroopan parlamentin vaaleissa ja niiden osallistumisesta Euroopan parlamentin vaaleihin säädetään kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä.

2.  Euroopan tason poliittisten puolueiden on vuotuisissa tilinpäätöksissään selkeästi yksilöitävä menot, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin vaalikampanjoihin.

22 artikla

Rahoituksen käyttöä koskeva kielto

1.  Sen estämättä, mitä 21 artiklan 1 kohdassa säädetään, Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai mistä hyvänsä muusta lähteestä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää muiden poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden eikä etenkään kansallisten puolueiden tai ehdokkaiden rahoitukseen. Näihin kansallisiin poliittisiin puolueisiin ja ehdokkaisiin sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.

2.  Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnettävää Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitusta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden 2 artiklan 4 kohdassa lueteltujen tehtävien suorittamiseen ja kattamaan menoja, jotka liittyvät suoraan niiden perussäännössä 5 artiklan mukaisesti asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Rahoitusta ei erityisesti saa käyttää suoraan eikä välillisesti vaalien, poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden tai muiden säätiöiden rahoittamiseen.

3.  Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai mistä hyvänsä muusta lähteestä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitusta ei saa käyttää kansanäänestyskampanjoiden rahoitukseen.V

LUKU

VALVONTA JA SEURAAMUKSET

23 artikla

Kirjanpito-, raportointi- ja tilintarkastusvelvoitteet

1.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua varainhoitovuoden päättymisestä vastuuviranomaiselle seuraavat asiakirjat ja niiden jäljennös Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjälle ja niiden kotipaikkajäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle yhteyspisteelle:

a) vuotuinen tilinpäätöksensä ja siihen liittyvät huomautukset, jotka kattavat niiden tulot ja menot sekä varat ja vastuut varainhoitovuoden alussa ja lopussa, siinä jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jossa puolueella tai säätiöllä on kotipaikka, ja vuotuinen tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien perusteella, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 ( 5 ) 2 artiklassa;

b) vuotuista tilinpäätöstä koskeva ulkopuolisen tilintarkastajan lausunto, joka kattaa sekä kyseisen tilinpäätöksen luotettavuuden että tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden ja jonka on laatinut riippumaton elin tai asiantuntija; ja

c) luettelo lahjoittajista ja maksujen suorittajista ja näiltä saaduista lahjoituksista tai maksuista, jotka on ilmoitettu 20 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.  Jos Euroopan tason poliittiset puolueet vastaavat menojen toteuttamisesta yhdessä kansallisten poliittisten puolueiden kanssa tai Euroopan tason poliittiset säätiöt yhdessä kansallisten poliittisten säätiöiden tai muiden järjestöjen kanssa, Euroopan tason poliittisille puolueille tai Euroopan tason poliittisille säätiöille suoraan tai näiden kolmansien osapuolten kautta aiheutuneista menoista on esitettävä tositteet 1 kohdassa tarkoitettujen vuotuisten tilinpäätösten yhteydessä.

3.  Euroopan parlamentti valitsee, valtuuttaa ja kustantaa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut riippumattomat elimet tai asiantuntijat. Niillä on oltava asianmukaiset valtuudet suorittaa tilintarkastuksia siinä jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jossa niiden kotipaikka on tai jonne ne ovat sijoittautuneet.

4.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on toimitettava kaikki riippumattomien elinten tai asiantuntijoiden pyytämät tiedot näiden suorittamaa tilintarkastusta varten.

5.  Riippumattomien elinten tai asiantuntijoiden on ilmoitettava vastuuviranomaiselle ja Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjälle epäillystä laittomasta toiminnasta, petoksesta tai korruptiosta, joka saattaa vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Vastuuviranomainen ja Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä ilmoittavat asiasta asianomaisille kansallisille yhteyspisteille.

24 artikla

Valvontaa koskevat yleiset säännöt

1.  Vastuuviranomainen, Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä ja toimivaltaiset jäsenvaltiot valvovat yhteistyössä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista.

2.  Vastuuviranomainen valvoo Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista, erityisesti 3 artiklan, 4 artiklan 1 kohdan a, b ja d–f alakohdan, 5 artiklan 1 kohdan a–e ja g alakohdan, 9 artiklan 5 ja 6 kohdan sekä 20, 21 ja 22 artiklan osalta.

Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä valvoo Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden tämän asetuksen mukaisesti myönnettävään unionin rahoitukseen liittyvien velvoitteiden noudattamista varainhoitoasetuksen mukaisesti. Valvontaa harjoittaessaan Euroopan parlamentti toteuttaa tarvittavat toimenpiteet unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten estämisen ja torjunnan alalla.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettu vastuuviranomaisen ja Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän harjoittama valvonta ei saa ulottua 14 artiklassa tarkoitetusta sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden velvoitteiden noudattamiseen.

4.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on toimitettava kaikki vastuuviranomaisen, Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tai jäsenvaltioiden pyytämät tiedot, jotka ovat tarpeen sen valvonnan harjoittamiseksi, josta nämä ovat vastuussa tämän asetuksen mukaisesti.

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on toimitettava pyynnöstä ja 20 artiklan noudattamisen valvontaa varten vastuuviranomaiselle tiedot yksittäisten jäsenten suorittamista maksuista ja näiden jäsenten henkilöllisyydestä. Lisäksi vastuuviranomainen voi tarvittaessa vaatia Euroopan tason poliittisia puolueita toimittamaan allekirjoitetut vakuutukset jäseniltä, jotka ovat vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä, jotta voidaan valvoa 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn edellytyksen täyttymistä.

25 artikla

Unionin rahoituksen toteuttaminen ja valvonta

1.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitukseen tarkoitetuista määrärahoista päätetään vuotuisen talousarviomenettelyn yhteydessä, ja ne toteutetaan tämän asetuksen ja varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa rahoitusta ja avustuksia koskevat säännöt ja edellytykset rahoituksen suorittamispyynnöissä ja ehdotuspyynnöissä.

2.  Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saatua rahoitusta ja sen käyttöä valvotaan varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Valvontaan kuuluu myös ulkopuolisen ja riippumattoman tilintarkastajan antama vuosittainen tilintarkastuslausunto, josta säädetään 23 artiklan 1 kohdassa.

3.  Tilintarkastustuomioistuin käyttää tarkastusvaltuuksiaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti.

4.  Tämän asetuksen nojalla myönnettävää rahoitusta saavien Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on annettava tilintarkastustuomioistuimelle kaikki sen pyytämät asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen sen tehtävän täyttämiseksi.

5.  Rahoitusosuutta ja avustusta koskevassa päätöksessä tai sopimuksessa on erikseen määrättävä, että Euroopan parlamentti ja tilintarkastustuomioistuin suorittavat tarkastuksen sekä asiakirjojen perusteella että paikan päällä sellaisessa Euroopan tason poliittisessa puolueessa, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, tai Euroopan tason poliittisessa säätiössä, joka on saanut avustuksen Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

6.  Tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän valtuuttama muu ulkopuolinen elin voi suorittaa tarvittavat tarkastukset ja todentamiset paikan päällä, jotta voidaan todeta menojen laillisuus sekä rahoitusosuutta ja avustusta koskevan päätöksen tai sopimuksen täytäntöönpanon asianmukaisuus sekä Euroopan tason poliittisten säätiöiden osalta työohjelman tai toiminnan täytäntöönpanon asianmukaisuus. Asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön on toimitettava kaikki tämän tehtävän suorittamiseksi tarvittavat asiakirjat tai tiedot.

7.  OLAF voi suorittaa tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavat selvitykset ja tarkastukset, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ( 6 ) ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 ( 7 ) vahvistettuja säännöksiä ja menettelyjä noudattaen, jotta voidaan määrittää, liittyykö viraston rahoittamaan avustukseen tai sopimukseen petosta, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin. Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä voi sen tarkastusten tulosten perusteella päättää tarvittaessa rahoituksen ja avustusten takaisinperimisestä.

26 artikla

Tekninen tuki

Tekninen tuki, jota Euroopan parlamentti antaa Euroopan tason poliittisille puolueille, perustuu tasapuolisen kohtelun periaatteeseen. Se myönnetään vähintään yhtä edullisin edellytyksin kuin muille sellaisille ulkopuolisille järjestöille ja yhdistyksille, joille on mahdollista myöntää samanlaista tukea, ja se toimitetaan laskua ja maksua vastaan.

27 artikla

Seuraamukset

1.  Vastuuviranomainen päättää Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön poistamisesta rekisteristä 16 artiklan mukaisesti missä tahansa seuraavista tilanteista määrättynä seuraamuksena:

a) jos asianomaisen poliittisen puolueen tai säätiön on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa määriteltyyn unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan laittomaan toimintaan;

▼M1

b) jos 10 artiklan 2–5 kohdassa säädettyjä menettelyjä noudattaen on todettu, että se ei enää täytä yhtä tai useampaa 3 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädettyä edellytystä;

▼M1

b a) jos kyseisen puolueen tai säätiön rekisteröintipäätös perustuu virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin, joista hakija on vastuussa, tai jos tällainen päätös on saatu aikaan vilpillisesti; tai

▼B

c) jos kansallisen lainsäädännön mukaisten velvoitteiden vakavan laiminlyönnin perusteella esitetty, jäsenvaltion tekemä rekisteristä poistamista koskeva pyyntö täyttää 16 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetyt vaatimukset.

2.  Vastuuviranomainen määrää taloudellisia seuraamuksia seuraavissa tilanteissa:

a) rikkomukset, joita ei voida ilmaista määrällisesti:

i) jos 9 artiklan 5 ja 6 kohdan vaatimuksia ei noudateta;

ii) jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei täytä tekemiään sitoumuksia eikä toimi 4 artiklan 1 kohdan a, b ja d–f alakohdan sekä 5 artiklan 1 kohdan a, b, d ja e alakohdan mukaisesti toimittamiensa tietojen mukaisesti;

iii) jos luetteloa lahjoittajista ja näiden tekemistä lahjoituksista ei toimiteta 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai lahjoituksista ei ilmoiteta 20 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

iv) jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on laiminlyönyt 23 artiklan 1 kohdassa tai 24 artiklan 4 kohdassa säädetyt velvoitteet;

v) jos Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa määriteltyyn unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan laittomaan toimintaan;

vi) jos asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on milloin tahansa tarkoituksellisesti jättänyt toimittamatta tietoja tai toimittanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai jos elimet, jotka on tässä asetuksessa valtuutettu suorittamaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävää rahoitusta saavien edunsaajien tilintarkastuksia tai muita tarkastuksia, havaitsevat vuotuisissa tilinpäätöksissä epätarkkuuksia, joita pidetään asetuksen (EY) N:o 1606/2002 2 artiklassa määriteltyjen kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti olennaisten erien esittämättä jättämisenä tai virheellisenä esittämisenä.

b) rikkomukset, jotka voidaan ilmaista määrällisesti:

i) jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on ottanut vastaan lahjoituksia ja maksuja, jotka eivät ole 20 artiklan 1 tai 5 kohdan nojalla sallittuja, paitsi jos 20 artiklan 6 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

ii) jos 21 ja 22 artiklassa säädettyjä vaatimuksia ei ole noudatettu.

3.  Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä voi sulkea Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön unionin tulevan rahoituksen ulkopuolelle enintään viideksi vuodeksi tai, jos rikkomus uusitaan viiden vuoden kuluessa, enintään kymmeneksi vuodeksi, jos sen on todettu syyllistyneen johonkin 2 kohdan a alakohdan v ja vi alakohdassa lueteltuun rikkomukseen. Tämä ei rajoita varainhoitoasetuksen 204 n artiklassa säädettyjä Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän valtuuksia.

4.  Edellä olevan 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle määrätään seuraavat taloudelliset seuraamukset:

a) kun on kyse rikkomuksista, joita ei voida ilmaista määrällisesti, kiinteä prosenttiosuus asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön vuotuisesta talousarviosta:

 5 prosenttia; tai

 7,5 prosenttia, jos on kyse rinnakkaisista rikkomuksista; tai

 20 prosenttia, jos on kyse toistuvasta rikkomuksesta; tai

 kolmasosa edellä mainituista prosenttiosuuksista, jos asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on vapaaehtoisesti ilmoittanut rikkomuksesta, ennen kuin vastuuviranomainen on aloittanut tutkinnan virallisesti, myös kun on kyse rinnakkaisesta rikkomuksesta tai toistuvasta rikkomuksesta, ja asianomainen puolue tai säätiö on toteuttanut asianmukaiset korjaavat toimenpiteet;

 50 prosenttia asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön edellisen vuoden talousarviosta, jos sen on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa määriteltyyn unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan laittomaan toimintaan;

b) kun on kyse rikkomuksista, jotka voidaan ilmaista määrällisesti, kiinteä prosenttiosuus sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määristä, joista ei ole ilmoitettu, seuraavan asteikon mukaisesti niin, että enimmäismäärä on 10 prosenttia asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen puolueen säätiön vuotuisesta talousarviosta:

 100 prosenttia sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määristä, joista ei ole ilmoitettu, jos nämä määrät ovat enintään 50 000 euroa; tai

 150 prosenttia sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määristä, joista ei ole ilmoitettu, jos nämä määrät ovat yli 50 000 euroa mutta enintään 100 000 euroa; tai

 200 prosenttia sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määristä, joista ei ole ilmoitettu, jos nämä määrät ovat yli 100 000 euroa mutta enintään 150 000 euroa; tai

 250 prosenttia sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määristä, joista ei ole ilmoitettu, jos nämä määrät ovat yli 150 000 euroa mutta enintään 200 000 euroa; tai

 300 prosenttia sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määristä, joista ei ole ilmoitettu, jos nämä määrät ovat yli 200 000 euroa; tai

 kolmasosa edellä mainituista prosenttiosuuksista, jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on vapaaehtoisesti ilmoittanut rikkomuksesta, ennen kuin vastuuviranomainen ja/tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä on aloittanut tutkinnan virallisesti, ja asianomainen puolue tai säätiö on toteuttanut asianmukaiset korjaavat toimenpiteet.

Edellä esitettyjä prosenttisuuksia sovellettaessa kutakin lahjoitusta tai maksua tarkastellaan erikseen.

5.  Aina kun Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on syyllistynyt tämän asetuksen rinnakkaisiin rikkomuksiin, määrätään vain vakavimpaan rikkomuksen johdosta säädetty seuraamus, jollei 4 kohdan a alakohdassa ole toisin säädetty.

6.  Tässä asetuksessa säädettyihin seuraamuksiin sovelletaan viiden vuoden vanhentumisaikaa siitä päivästä, jona asianomainen rikkomus tehty, tai, jos on kyse jatkuvista tai toistuvista rikkomuksista, siitä päivästä, jona asianomainen rikkomus on päättynyt.

▼M1

27 a artikla

Luonnollisten henkilöiden vastuu

Kun vastuuviranomainen määrää taloudellisen seuraamuksen 27 artiklan 2 kohdan a alakohdan v tai vi alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, se voi 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua takaisinperintää varten päättää, että luonnollinen henkilö, joka on Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on tällaisen poliittisen puolueen tai säätiön osalta edustus-, päätäntä- tai valvontavaltuudet, on myös vastuussa rikkomuksesta seuraavissa tapauksissa:

a) edellä 27 artiklan 2 kohdan a alakohdan v alakohdassa tarkoitettu tilanne, jos kyseisessä säännöksessä tarkoitetun tuomion mukaan luonnollisen henkilön on todettu olevan myös vastuussa kyseisestä laittomasta toiminnasta;

b) edellä 27 artiklan 2 kohdan a alakohdan vi alakohdassa tarkoitettu tilanne, jos luonnollinen henkilö on myös vastuussa kyseisestä toiminnasta tai kyseisistä epätarkkuuksista.

▼B

28 artikla

Vastuuviranomaisen, Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän sekä jäsenvaltioiden yhteistyö

1.  Vastuuviranomainen, Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä sekä jäsenvaltiot jakavat keskenään tietoja kansallisten yhteyspisteiden kautta ja tiedottavat säännöllisesti toisilleen asioista, jotka liittyvät rahoitusta koskeviin säännöksiin, valvontaan ja seuraamuksiin.

2.  Ne sopivat myös tietojen vaihtoa koskevista käytännön järjestelyistä, luottamuksellisten tietojen tai todisteiden luovuttamista ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä koskevat säännöt mukaan luettuina.

3.  Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä ilmoittaa vastuuviranomaiselle havainnoista, jotka saattavat johtaa seuraamusten määräämiseen 27 artiklan 2–4 kohdan nojalla, jotta vastuuviranomainen voi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet.

4.  Vastuuviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjälle päätöksestä, jonka se on tehnyt seuraamusten osalta, jotta tämä voi päättää niiden asianmukaisista seuraamuksista varainhoitoasetuksen nojalla.

29 artikla

Korjaavat toimenpiteet ja hyvän hallinnon periaatteet

1.  Ennen kuin tehdään lopullinen päätös 27 artiklassa tarkoitetuista seuraamuksista, vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä antaa asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle tilaisuuden toteuttaa vaaditut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi kohtuullisessa ajassa, joka on tavallisesti enintään kuukausi. Vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä antaa mahdollisuuden korjata kirjoitus- tai laskuvirheet, toimittaa tarvittaessa täydentäviä asiakirjoja tai lisätietoja tai korjata muita vähäisiä virheitä.

2.  Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei ole toteuttanut korjaavia toimenpiteitä 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, päätetään 27 artiklassa tarkoitetuista asianmukaisista seuraamuksista.

3.  Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyihin edellytyksiin.

30 artikla

Takaisinperintä

1.  Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön rekisteristä poistamista koskevan vastuuviranomaisen päätöksen perusteella Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä peruuttaa tai päättää unionin rahoitusta koskevan voimassa olevan päätöksen tai sopimuksen voimassaolon, 16 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa säädettyjä tapauksia lukuun ottamatta. Hän perii myös takaisin unionin rahoituksen, aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet varat mukaan lukien.

2.   ►M1  Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö, jolle on määrätty seuraamus jonkin 27 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdan v ja vi alakohdassa luetellun rikkomuksen vuoksi, ei tämän johdosta enää täytä 18 artiklan 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Tämän seurauksena Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä päättää tämän asetuksen perusteella myönnetystä unionin rahoituksesta muodostuvaa rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen tai päätöksen voimassaolon ja perii takaisin rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen tai päätöksen nojalla aiheettomasti maksetut määrät, aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet varat mukaan lukien. Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä perii takaisin myös rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen tai päätöksen nojalla aiheettomasti maksetut määrät luonnolliselta henkilöltä, jonka osalta on tehty 27 a artiklan mukainen päätös, ottaen soveltuvin osin huomioon kyseiseen luonnolliseen henkilöön liittyvät poikkeukselliset olosuhteet. ◄

▼M1

Tällaisen päättämisen yhteydessä Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä rajoittaa suorittamansa maksut siihen päivään asti Euroopan tason poliittiselle puolueelle aiheutuneisiin korvattaviin kustannuksiin tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheutuneisiin tukikelpoisiin kustannuksiin, jona päättämistä koskeva päätös tulee voimaan.

▼B

Tätä kohtaa sovelletaan myös 16 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.VI

LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

31 artikla

Kansalaisille tiedottaminen

Jollei 21 ja 22 artiklasta ja Euroopan tason poliittisten puolueiden perussäännöistä ja sisäisistä menettelyistä muuta johdu, Euroopan tason poliittiset puolueet voivat Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tiedottaakseen unionin kansalaisille kansallisten poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden sekä asianomaisten Euroopan tason poliittisten puolueiden välisistä yhteyksistä.

32 artikla

Avoimuus

1.  Euroopan parlamentti julkistaa tulojen ja menojen hyväksyjänsä tai vastuuviranomaisen vastuulla tätä varten perustettavalla verkkosivustolla seuraavat tiedot:

a) kaikkien rekisteröityjen Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden nimet ja perussäännöt sekä niiden rekisteröintihakemusten mukana 8 artiklan mukaisesti toimitetut asiakirjat, viimeistään neljän viikon kuluttua siitä, kun vastuuviranomainen on tehnyt päätöksensä, ja tämän jälkeen 9 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti vastuuviranomaiselle ilmoitetut muutokset;

b) luettelon hylätyistä hakemuksista sekä näiden rekisteröintihakemuksen mukana 8 artiklan mukaisesti toimitetut asiakirjat, sekä hylkäämisperusteet, viimeistään neljän viikon kuluttua siitä, kun vastuuviranomainen on tehnyt päätöksensä;

c) vuosikertomuksen, jossa on taulukko kullekin Euroopan tason poliittiselle puolueelle ja Euroopan tason poliittiselle säätiölle maksetuista määristä kutakin sellaista varainhoitovuotta kohti, jona ne ovat saaneet Euroopan unionin yleisestä talousarviosta maksettavan rahoitusosuuden tai avustuksen;

d) edellä 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vuotuiset tilinpäätökset ja ulkopuolisen tilintarkastajan lausunnot sekä Euroopan tason poliittisten säätiöiden osalta työohjelmien tai toiminnan täytäntöönpanoa koskevat loppukertomukset;

e) lahjoittajien nimet ja näiden tekemät lahjoitukset, joista Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ovat ilmoittaneet 20 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta luonnollisten henkilöiden tekemiä lahjoituksia, joiden arvo on enintään 1 500 euroa vuodessa lahjoittajaa kohti ja jotka ilmoitetaan ”vähäisinä lahjoituksina”. Luonnollisten henkilöiden tekemiä lahjoituksia, joiden vuotuinen arvo on yli 1 500 euroa ja enintään 3 000 euroa, ei julkisteta ilman lahjoittajan ennakolta antamaa kirjallista suostumusta niiden julkistamiseen. Jos ennakkosuostumusta ei ole annettu, lahjoitukset ilmoitetaan ”vähäisinä lahjoituksina”. Vähäisten lahjoitusten kokonaismäärä ja lahjoittajien määrä kalenterivuotta kohti on myös julkistettava;

f) edellä 20 artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut maksut, joista Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ovat ilmoittaneet 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien maksut suorittaneiden jäsenpuolueiden tai -järjestöjen nimet;

g) vastuuviranomaisen 27 kohdan mukaisesti tekemien lopullisten päätösten yksityiskohdat ja perustelut, sekä tarvittaessa riippumattomista henkilöistä muodostuvan komitean 10 ja 11 artiklan mukaisesti antamat lausunnot, asetuksen (EY) N:o 45/2001 asianmukaisesti huomioon ottaen;

h) Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän 27 artiklan mukaisesti tekemän lopullisen päätöksen yksityiskohdat ja perustelut;

▼M1

i) kuvaus Euroopan tason poliittisille puolueille annetusta teknisestä tuesta;

j) jäljempänä 38 artiklassa tarkoitettu Euroopan parlamentin arviointikertomus tämän asetuksen soveltamisesta ja rahoitetuista toimista; ja

▼M1

k) ajantasainen luettelo niistä Euroopan parlamentin jäsenistä, jotka ovat Euroopan tason poliittisen puolueen jäseniä.

▼B

2.  Euroopan parlamentti julkistaa Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevista oikeushenkilöistä luettelon, sellaisena kuin se on liitettynä puolueen perussääntöön 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja päivitettynä 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti, sekä yksittäisten jäsenten kokonaismäärän.

3.  Henkilötietoja ei julkisteta 1 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla, ellei niitä julkisteta 1 kohdan a, e tai g alakohdan mukaisesti.

4.  Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt toimittavat potentiaalisille jäsenille ja lahjoittajille, julkisesti saatavilla olevassa tietosuojaselosteessa, direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa vaaditut tiedot ja ilmoittavat näille siitä, että Euroopan parlamentti, vastuuviranomainen, OLAF, tilintarkastustuomioistuin, jäsenvaltiot tai näiden valtuuttamat ulkopuoliset elimet tai asiantuntijat käsittelevät heidän henkilötietojaan tilintarkastusta ja valvontaa varten ja että heidän henkilötietonsa julkistetaan 1 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla tässä artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti. Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä sisällyttää nämä tiedot myös tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rahoituksen suorittamispyyntöihin tai ehdotuspyyntöihin asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 artiklan mukaisesti.

33 artikla

Henkilötietojen suoja

1.  Vastuuviranomainen, Euroopan parlamentti ja 11 artiklan nojalla perustettu riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea noudattavat tämän asetuksen perusteella toteutettavassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä asetusta (EY) N:o 45/2001. Niitä pidetään henkilötietojen käsittelyn yhteydessä mainitun asetuksen 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuina rekisterinpitäjinä.

2.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden sekä niiden rahoitukseen liittyviä näkökohtia 24 artiklan mukaisesti valvovien jäsenvaltioiden ja tilintarkastuksen suorittamista varten 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti valtuutettujen riippumattomien elinten tai asiantuntijoiden on noudatettava tämän asetuksen perusteella suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä direktiiviä 95/46/EY ja sen nojalla annettuja kansallisia säännöksiä. Niitä pidetään henkilötietojen käsittelyn yhteydessä mainitun direktiivin 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuina rekisterinpitäjinä.

3.  Vastuuviranomainen, Euroopan parlamentti ja 11 artiklan nojalla perustettu riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea varmistavat, että niiden tämän asetuksen nojalla keräämiä henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin varmistamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksen laillisuus, säännönmukaisuus ja avoimuus sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden jäsenyys. Ne poistavat kaikki tähän tarkoitukseen kerätyt henkilötiedot viimeistään 24 kuukauden kuluttua siitä, kun niistä on julkistettu tarvittavat osat 32 artiklan mukaisesti.

4.  Jäsenvaltiot ja tilintarkastusten suorittamista varten valtuutetut riippumattomat elimet tai asiantuntijat saavat käyttää vastaanottamiaan henkilötietoja ainoastaan Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksen valvontaa varten. Niiden on poistettava nämä henkilötiedot sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti sen jälkeen, kun ne on siirretty 28 artiklan mukaisesti.

5.  Henkilötietoja voidaan säilyttää yli 3 kohdassa vahvistetun tai 4 kohdassa tarkoitetussa sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädetyn määräajan, jos tällainen säilyttäminen on tarpeen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen puolueen säätiön rahoitukseen tai Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenyyteen liittyvien oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen vuoksi. Kaikki tällaiset henkilötiedot on poistettava viimeistään viikon kuluttua siitä, kun tällainen menettely on lopetettu lopullisen päätöksen antamisella tai sen jälkeen kun tilintarkastukset, muutoksenhaut, riita-asiain käsittelyt tai vaateet on käsitelty loppuun.

6.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen rekisterinpitäjien on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos tällaisten tietojen käsittelyyn liittyy tietojen siirtämistä verkossa, sekä kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä.

7.  Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on seurata ja varmistaa, että vastuuviranomainen, Euroopan parlamentti ja 11 artiklan nojalla perustettu riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea kunnioittavat ja suojelevat luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia tämän asetuksen perusteella tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuttaan henkilötietojen suojaan on loukattu vastuuviranomaisen, Euroopan parlamentin tai komitean suorittaman, hänen henkilötietojaan koskevan käsittelyn seurauksena, hän voi tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun rajoittamatta muiden oikeussuojakeinojen käyttöä.

8.  Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt, jäsenvaltiot ja tilintarkastuksen suorittamista varten tämän asetuksen mukaisesti valtuutetut riippumattomat elimet ja asiantuntijat ovat vastuussa tämän asetuksen perusteella suoritettavan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä aiheuttamistaan vahingoista sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen, direktiivin 95/46/EY tai niiden nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen ja erityisesti, jos henkilötietoja käytetään laittomasti, sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.

▼M1

34 artikla

Oikeus tulla kuulluksi

Ennen kuin vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä tekee päätöksen, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia Euroopan tason poliittisen puolueen, Euroopan tason poliittisen säätiön, 8 artiklassa tarkoitetun hakijan tai 27 a artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön oikeuksiin, se kuulee asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen, Euroopan tason poliittisen säätiön tai hakijan edustajia taikka asianomaista luonnollista henkilöä. Vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentti esittää asianmukaiset perustelut päätökselleen.

▼B

35 artikla

Muutoksenhakuoikeus

Tämän asetuksen nojalla annettujen päätösten perusteella voidaan aloittaa tuomioistuinmenettely Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

36 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 24 päivästä marraskuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

37 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

▼M1

38 artikla

Arviointi

Euroopan parlamentti julkaisee kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja rahoitetuista toimista vastuuviranomaista kuultuaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kertomuksessa esitetään tarvittaessa perussääntöä ja rahoitusta koskevaan järjestelmään tehtäviä mahdollisia muutoksia.

Komissio esittää viimeistään kuuden kuukauden kuluttua Euroopan parlamentin kertomuksen julkaisemisen jälkeen tämän asetuksen soveltamisesta kertomuksen, jossa kiinnitetään erityistä huomiota sen vaikutuksiin pienten Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden asemaan. Kertomukseen sisältyy tarvittaessa tämän asetuksen muuttamista koskeva lainsäädäntöehdotus.

▼B

39 artikla

Tehokas soveltaminen

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.

40 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2004/2003 tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Asetusta sovelletaan kuitenkin edelleen toimiin ja sitoumuksiin, jotka liittyvät Euroopan tasolla toimivien poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoittamiseen varainhoitovuosina 2014, 2015, 2016 ja 2017.

▼M1

40 a artikla

Siirtymäsäännös

1.  Tämän asetuksen säännöksiä, joita sovelletaan ennen 4 päivää toukokuuta 2018, sovelletaan edelleen toimiin ja sitoumuksiin, jotka liittyvät Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoittamiseen varainhoitovuonna 2018.

2.  Poiketen siitä, mitä 18 artiklan 2 a kohdassa todetaan, Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä pyytää varainhoitovuoden 2019 osalta ennen rahoitushakemusta koskevan päätöksen tekemistä 18 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuja todisteita ainoastaan 5 päivänä heinäkuuta 2018 alkavalta ajanjaksolta.

3.  Euroopan tason poliittisten puolueiden, jotka on rekisteröity ennen 4 päivää toukokuuta 2018, on viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2018 toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat, että ne täyttävät 3 artiklan 1 kohdan b ja b a alakohdassa säädetyt edellytykset.

4.  Vastuuviranomainen poistaa Euroopan tason poliittisen puolueen ja sitä lähellä olevan Euroopan tason poliittisen säätiön rekisteristä, jos asianomainen puolue ei osoita 3 kohdassa säädetyssä ajassa täyttävänsä 3 artiklan 1 kohdan b ja b a alakohdassa säädetyt edellytykset.

▼B

41 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio antaa 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017. Edellä 6 artiklassa tarkoitettu vastuuviranomainen perustetaan kuitenkin viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2016. Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt, jotka rekisteröidään 1 päivän tammikuuta 2017 jälkeen, voivat hakea tämän asetuksen mukaista rahoitusta vasta varainhoitovuonna 2018 tai sen jälkeen alkavaa toimintaa varten.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Vakiomuotoinen ilmoitus, jonka kunkin hakijan on täytettävä

Allekirjoittanut, jolle [Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön nimi] on antanut täydet valtuudet, vakuuttaa täten, että [Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön nimi] sitoutuu noudattamaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä eli kunnioittamaan erityisesti ohjelmassaan ja toiminnassaan unionin perustana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina.

Valtuutetun edustajan allekirjoitus:Suku- ja etunimi:

 

Tehtävä järjestössä, joka hakee rekisteröintiä Euroopan tason poliittiseksi puolueeksi / Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi:

 

Paikka/päiväys:

 

Allekirjoitus:

 ( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

( 2 ) Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

( 3 ) Neuvoston asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58).

( 4 ) EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5.

( 5 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

( 6 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

( 7 ) Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

Top