EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0208-20220913

Consolidated text: Neuvoston asetus (EU) N:o 208/2014, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/208/2022-09-13

02014R0208 — FI — 13.09.2022 — 015.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 208/2014,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014,

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 066 6.3.2014, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 381/2014, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 111

33

15.4.2014

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/138, annettu 29 päivänä tammikuuta 2015,

  L 24

1

30.1.2015

►M3

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/357, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015,

  L 62

1

6.3.2015

►M4

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/869, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 142

1

6.6.2015

 M5

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1777, annettu 5 päivänä lokakuuta 2015,

  L 259

3

6.10.2015

►M6

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/311, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016,

  L 60

1

5.3.2016

►M7

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/374, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 58

1

4.3.2017

►M8

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/326, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018,

  L 63

5

6.3.2018

►M9

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/352, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019,

  L 64

1

5.3.2019

 M10

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1163, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M11

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/370, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2020,

  L 71

1

6.3.2020

►M12

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/391, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021,

  L 77

2

5.3.2021

►M13

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2152, annettu 6 päivänä joulukuuta 2021,

  L 436

7

7.12.2021

►M14

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/375, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2022,

  L 70

1

4.3.2022

►M15

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/595, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M16

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1501, annettu 9 päivänä syyskuuta 2022,

  L 235

1

12.9.2022


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 070, 11.3.2014, s.  36 (208/2014)

 C2

Oikaisu, EUVL L 350, 6.12.2014, s.  15 (208/2014)

 C3

Oikaisu, EUVL L 350, 6.12.2014, s.  16 (381/2014)

 C4

Oikaisu, EUVL L 086, 28.3.2019, s.  118 (2019/352)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 208/2014,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014,

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) 

’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen 6 päivää maaliskuuta 2014 tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i) 

suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;

ii) 

vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;

iii) 

sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;

iv) 

vastavaade;

v) 

vaade tunnustaa tai panna täytäntöön missä tahansa annettu tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös esimerkiksi eksekvatuurimenettelyllä;

b) 

’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat siihen tai ovat yhteydessä siihen;

c) 

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla;

d) 

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

e) 

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

f) 

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

g) 

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i) 

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii) 

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii) 

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumentit, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv) 

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v) 

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi) 

remburssit, konossementit, kauppakirjat; ja

vii) 

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

h) 

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

1.  
Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.
2.  
Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3 artikla

1.  
Liitteessä I luetellaan henkilöt, joiden neuvosto on päätöksen 2014/119/YUTP 1 artiklan mukaisesti todennut olevan vastuussa Ukrainan valtionvarojen väärinkäytöstä, sekä ihmisoikeuksien loukkaamisesta Ukrainassa vastuussa olevat henkilöt ja näitä henkilöitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet.

▼M2

1 a.  

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa henkilöihin, joiden on todettu olevan vastuussa Ukrainan valtionvarojen väärinkäytöstä, sisältyvät henkilöt, joiden osalta Ukrainan viranomaiset tutkivat seuraavaa:

a) 

Ukrainan julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttö tai osallisuus siihen; tai

b) 

julkisessa tehtävässä olevan henkilön aseman väärinkäyttö perusteettoman hyödyn tuottamiseksi henkilölle itselleen tai kolmannelle osapuolelle ja näin ollen vahingon aiheuttaminen Ukrainan julkisille varoille tai julkiselle omaisuudelle taikka osallisuus siihen.

▼B

2.  
Liite I sisältää luetteloon merkittyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon ottamisen perusteet.
3.  
Liite I sisältää saatavilla olevat asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

4 artikla

1.  

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a) 

ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) 

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) 

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d) 

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen erityisen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä.

2.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

5 artikla

1.  

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteessä I olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen tai viranomaisen unionissa antama päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b) 

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c) 

päätöstä ei ole annettu liitteessä I luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d) 

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

6 artikla

1.  

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteessä I olevaan luetteloon, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

a) 

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen; ja

b) 

maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa.

2.  
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

7 artikla

1.  
Edellä oleva 2 artiklan 2 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansilta osapuolilta luettelossa olevan luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät määrät jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä.
2.  

Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) 

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b) 

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteeseen I; tai

c) 

jäsenvaltiossa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoikeuden päätösten nojalla suoritettavat maksut,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8 artikla

1.  

Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) 

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä, joko suoraan tai jäsenvaltion välityksellä, komissiolle; ja

b) 

toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2.  
Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan jäsenvaltioiden saataville.
3.  
Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.
4.  
Edellä oleva 3 kohta ei estä jäsenvaltioita toimittamasta näitä tietoja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti Ukrainan ja muiden jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille, jos se on tarpeen väärinkäytettyjen varojen takaisinsaannin edistämiseksi.

9 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

10 artikla

1.  
Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.
2.  
Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja.

11 artikla

1.  

Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, tämän asetuksen nojalla määrätyt toimenpiteet, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a) 

liitteessä I mainittu nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b) 

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.  
Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttäminen ei ole kiellettyä 1 kohdan nojalla, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.
3.  
Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa tämän asetuksen mukaisen sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi.

12 artikla

1.  

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja seuraavista seikoista:

a) 

edellä olevan 2 artiklan nojalla jäädytetyt varat sekä 4, 5 ja 6 artiklan nojalla myönnetyt luvat;

b) 

rikkomiset ja täytäntöönpanossa ilmenneet ongelmat sekä kansallisten tuomioistuinten antamat ratkaisut.

2.  
Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka saattavat vaikuttaa tämän asetuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

13 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

14 artikla

1.  
Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I vastaavasti.
2.  
Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden tehdä huomautuksia.
3.  
Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.
4.  
Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

15 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
2.  
Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä 6 päivän maaliskuuta 2014 jälkeen ja ilmoitettava sille kaikista näiden sääntöjen myöhemmistä muutoksista.

16 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä II lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.
2.  
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.
3.  
Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

17 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

a) 

unionin alueella, sen ilmatila mukaan luettuna;

b) 

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c) 

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d) 

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e) 

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M3
LIITE I

▼M9

A.    Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

▼M3 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

▼M16 —————

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Syntymäaika: 20.1.1963 Syntymäpaikka: Kostiantynivka (Donetskin alue), ent. sisäasianministeri

Henkilöä koskevat Ukrainan viranomaisten käynnistämät rikosoikeudelliset menettelyt, joiden syynä on julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttö ja julkisessa tehtävässä olevan henkilön aseman väärinkäyttö perusteettoman hyödyn tuottamiseksi henkilölle itselleen tai kolmannelle osapuolelle ja näin ollen vahingon aiheuttaminen Ukrainan julkisille varoille tai julkiselle omaisuudelle.

6.3.2014

▼M16 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

Syntymäaika: 16.10.1959, ent. varasisäasiainministeri

Henkilöä koskevat Ukrainan viranomaisten käynnistämät rikosoikeudelliset menettelyt julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäytön ja siihen osallisuuden vuoksi.

6.3.2014

▼M16 —————

▼M4 —————

▼M16 —————

▼M8 —————

▼M11 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Syntymäaika: 21.9.1985 Syntymäpaikka: Harkova, liikemies

Henkilöä koskevat Ukrainan viranomaisten käynnistämät rikosoikeudelliset menettelyt, joiden syynä on julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttö ja virka-aseman väärinkäyttö perusteettoman hyödyn tuottamiseksi henkilölle itselleen tai kolmannelle osapuolelle ja näin ollen vahingon aiheuttaminen Ukrainan julkisille varoille tai julkiselle omaisuudelle.

6.3.2014

▼M12 —————

▼M6 —————

▼M12 —————

▼M7 —————

▼M13 —————

▼M11 —————

▼M14

B.    Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Ukrainan rikosprosessilain mukainen oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Ukrainan rikosprosessilain, jäljempänä 'rikosprosessilaki', 42 artiklan mukaan jokaisella rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyllä tai syytetyllä henkilöllä on oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. Nämä käsittävät henkilön oikeuden saada tieto siitä, mistä rikoksesta häntä epäillään tai syytetään, henkilön oikeuden saada nimenomaisesti ja nopeasti tiedot rikosprosessilain mukaisista oikeuksistaan, oikeuden saada pyynnöstä puolustusasianajaja, oikeuden esittää menettelyllisiä toimia koskevia hakemuksia sekä oikeuden hakea muutosta tutkijan, yleisen syyttäjän ja tutkintatuomarin päätöksiin, toimiin tai laiminlyönteihin.

Rikosprosessilain 303 artiklassa erotetaan toisistaan päätökset ja laiminlyönnit, jotka voidaan riitauttaa oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä (ensimmäinen kohta), sekä päätökset, toimet ja laiminlyönnit, jotka voidaan ottaa huomioon tuomioistuimessa valmistelumenettelyn aikana (toinen kohta). Rikosprosessilain 306 artiklassa säädetään, että tutkijan tai yleisen syyttäjän päätöksiä, toimia tai laiminlyöntejä koskevat valitukset tutkii paikallisen tuomioistuimen tutkintatuomari valituksen tekijän tai hänen puolustusasianajajansa tai oikeudellisen edustajansa läsnä ollessa. Rikosprosessilain 308 artiklassa säädetään, että valitukset siitä, että tutkija tai yleinen syyttäjä ei ole toiminut kohtuullisessa ajassa esitutkinnan aikana, voidaan esittää ylemmälle syyttäjälle, ja ne on käsiteltävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. Lisäksi rikosprosessilain 309 artiklassa täsmennetään ne tutkintatuomareiden päätökset, jotka voidaan riitauttaa muutoksenhaussa, sekä se, että muihin päätöksiin voidaan soveltaa tuomioistuinvalvontaa valmistelevan menettelyn kuluessa tuomioistuimessa. Lisäksi monet menettelylliset tutkintatoimet ovat mahdollisia vain tutkintatuomarin tai tuomioistuimen päätöksen nojalla (mm. rikosprosessilain 167–175 artiklan mukainen omaisuuden takavarikointi tai rikosprosessilain 176–178 artiklan mukaiset pidättämistoimet).

Puolustusta koskevan oikeuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden soveltaminen kunkin luetteloon merkityn henkilön kohdalla

▼M16 —————

▼M14

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Zakharchenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tästä ovat osoituksena erityisesti tutkintatuomarin 19. huhtikuuta 2021 antamat päätökset, joissa Zakharchenko määrätään tutkintavankeuteen, sekä 10. elokuuta 2021 päivätty Kiovan Petšerskin piirituomioistuimen tuomio, jossa annetaan lupa suorittaa erityinen esitutkinta rikosoikeudellisessa menettelyssä nro 42016000000002929. Näissä tutkintatuomareiden päätöksissä vahvistetaan Zakharchenkon olevan epäillyn asemassa ja korostetaan, että epäilty pakoilee tutkintaa välttääkseen rikosoikeudellisen vastuun.

Lisäksi neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Zakharchenkon etsimiseksi. Tutkintaelin päätti 12. helmikuuta 2020 merkitä Zakharchenkon kansainvälisten etsintäkuulutettujen luetteloon ja toimitti Ukrainan kansallisen poliisin kansainvälisen poliisiyhteistyön osastolle pyynnön tehdä merkintä Interpolin tietokantaan. Lisäksi Ukraina lähetti 11. toukokuuta 2021 Venäjän federaatiolle kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön Zakharchenkon olinpaikan selvittämiseksi. Venäjä hylkäsi pyynnön 31. elokuuta 2021.

Oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei voida katsoa loukatun olosuhteissa, joissa puolustus ei käytä kyseisiä oikeuksia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Zakharchenko on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että edellä kuvatut Zakharchenkosta johtuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

▼M16 —————

▼M14

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Ratushniakin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tästä ovat osoituksena erityisesti tutkintatuomarin 19. huhtikuuta 2021 antamat päätökset, joissa Ratushniak määrätään tutkintavankeuteen, sekä 10. elokuuta 2021 päivätty Kiovan Petšerskin piirituomioistuimen tuomio, jossa annetaan lupa suorittaa erityinen esitutkinta rikosoikeudellisessa menettelyssä nro 42016000000002929. Näissä tutkintatuomareiden päätöksissä vahvistetaan Ratushniakin olevan epäillyn asemassa ja korostetaan, että epäilty pakoilee tutkintaa välttääkseen rikosoikeudellisen vastuun.

Neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Ratushniakin etsimiseksi. Tutkintaelin päätti 12. helmikuuta 2020 merkitä Ratushniakin kansainvälisten etsintäkuulutettujen luetteloon ja toimitti Ukrainan kansallisen poliisin kansainvälisen poliisiyhteistyön osastolle pyynnön tehdä Interpolin tietokantaan merkintä. Lisäksi Ukraina lähetti 11. toukokuuta 2021 Venäjän federaatiolle kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön Ratushniakin olinpaikan selvittämiseksi. Venäjä hylkäsi pyynnön 31. elokuuta 2021.

Oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei voida katsoa loukatun olosuhteissa, joissa puolustus ei käytä kyseisiä oikeuksia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Ratushniak on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että edellä kuvatut Ratushniakista johtuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

▼M16 —————

▼M14

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Kurchenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan, myös perusoikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tästä on osoituksena erityisesti se, että puolustukselle ilmoitettiin rikosoikeudellista menettelyä nro 42016000000003393 koskevan esitutkinnan valmistumisesta 28. maaliskuuta 2019, ja sille annettiin pääsy aineistoon siihen tutustumista varten. Neuvosto on tietoinen siitä, että puolustus on parhaillaan tutustumassa aineistoon. Lisäksi Ukrainan kansallinen korruptiontorjuntavirasto antoi 11. lokakuuta 2021 Kurchenkon puolustusasianajajille tiedoksi esitutkinnan valmistumisen ja pääsyn esitutkinta-aineistoon siihen tutustumista varten. Neuvosto sai tiedon siitä, että Ukrainan kansallinen korruptiontorjuntavirasto esitti pyynnön määräajan vahvistamiseksi puolustuksen suorittamalle tarkastelulle, jotta voidaan puuttua viivästykseen, joka aiheutuu puolustuksen tarkastellessa esitutkinta-aineistoa.

Rikosoikeudellisen menettelyn nro 12014160020000076 osalta Odessan muutoksenhakutuomioistuin hyväksyi 18. syyskuuta 2020 tekemällään päätöksellä syyttäjän valituksen ja määräsi Kurchenkon tutkintavankeuteen ehkäisevänä toimenpiteenä. Tuomioistuin totesi myös, että Kurchenko lähti Ukrainasta vuonna 2014 eikä hänen sijaintipaikkaansa voida vahvistaa. Tuomioistuin totesi, että Kurchenko pakoilee esitutkintaelimiä välttääkseen rikosoikeudellisen vastuun. Kyivskyin alueen Odessan kaupungin piirituomioistuin antoi 20. joulukuuta 2021 luvan erityiseen esitutkintaan syytetyn poissa ollessa. Lisäksi Kyivskyin alueen Odessan kaupungin piirituomioistuin hylkäsi 20. lokakuuta 2021 asianajajien valituksen, jolla pyrittiin kumoamaan syyttäjän 27. heinäkuuta 2021 antama esitutkinnan keskeyttämistä koskeva päätös.

Neuvosto on tietoinen siitä, että Ukrainan viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä Kurchenkon etsimiseksi. Odessan alueen kansallisen poliisin pääosasto toimitti 13. toukokuuta 2021 Interpolin ja Europolin Ukrainan osastolle pyynnön julkaista Kurchenkoa koskeva Interpolin julkaisema kansainvälinen etsintäkuulutus. Pyyntöä käsitellään. Neuvostolle ilmoitettiin, että Ukrainan viranomaiset lähettivät 29. huhtikuuta 2020 Venäjän federaatiolle kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön, joka palautettiin 28. heinäkuuta 2020 ilman täytäntöönpanoa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti neuvosto katsoo, että jaksot, joiden aikana Kurchenko on pakoillut tutkintaa, on jätettävä huomiotta laskettaessa ajanjaksoa, joka katsotaan merkitykselliseksi sen arvioimisessa, onko oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa noudatettu. Neuvosto katsoo näin ollen, että Odessan muutoksenhakutuomioistuimen päätöksessä kuvatut Kurchenkosta johtuneet olosuhteet sekä kansainvälistä oikeusapua koskevan pyynnön toteuttamatta jättäminen ovat vaikuttaneet merkittävästi tutkinnan kestoon.

▼B
LIITE II

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

▼M15

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TŠEKKI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

VIRO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANTI

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPROS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNKARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

ALANKOMAAT

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

PUOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALI

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

https://um.fi/pakotteet

RUOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

Euroopan komissio

Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto (FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bryssel, Belgia

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top