EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0098-20200216

Consolidated text: Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/98/EU, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2008/90/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse direktiivin I liitteessä tarkoitettuja hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja koskevista erityisvaatimuksista, toimittajiin sovellettavista erityisvaatimuksista ja virallisia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/2020-02-16

02014L0098 — FI — 16.02.2020 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2014/98/EU,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2014,

neuvoston direktiivin 2008/90/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse direktiivin I liitteessä tarkoitettuja hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja koskevista erityisvaatimuksista, toimittajiin sovellettavista erityisvaatimuksista ja virallisia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(EUVL L 298 16.10.2014, s. 22)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2020/177, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 11 päivänä helmikuuta 2020,

  L 41

1

13.2.2020


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 265, 10.10.2015, s.  12 (2014/98/EU,)
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2014/98/EU,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2014,

neuvoston direktiivin 2008/90/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse direktiivin I liitteessä tarkoitettuja hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja koskevista erityisvaatimuksista, toimittajiin sovellettavista erityisvaatimuksista ja virallisia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä1 LUKU

MÄÄRITELMÄT JA YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1) 

”emokasvilla” lisäykseen tarkoitettua tunnistettua kasvia;

2) 

”esiperusemokasviehdokkaalla” emokasvia, jonka toimittaja aikoo hyväksyttää esiperusemokasviksi;

3) 

”esiperusemokasvilla” esiperusaineiston tuottamiseen tarkoitettua emokasvia;

4) 

”perusemokasvilla” perusaineiston tuottamiseen tarkoitettua emokasvia;

5) 

”sertifioidulla emokasvilla” sertifioidun aineiston tuottamiseen tarkoitettua emokasvia;

6) 

”kasvintuhoojalla” kasveille tai kasvituotteille haitallisia kasvien, eläinten tai taudinaiheuttajien lajeja, kantoja tai biotyyppejä, jotka luetellaan liitteissä I, II ja III;

7) 

”silmämääräisellä tarkastuksella” kasvien tai kasvin osien tutkimista paljain silmin tai käyttämällä linssejä, stereoskooppia tai mikroskooppia;

8) 

”testillä” muuta tutkimusta kuin silmämääräistä tarkastusta;

9) 

”hedelmiä tuottavalla kasvilla” emokasvista lisättyä kasvia, joka on kasvatettu tuottamaan hedelmiä, jotta emokasvin lajikeaitous voidaan todentaa;

10) 

”luokalla” esiperusaineistoa, perusaineistoa, sertifioitua aineistoa tai CAC-aineistoa;

11) 

”monistamisella” emokasvien kasvullista tuottamista, jotta saadaan riittävästi samaan luokkaan kuuluvia emokasveja;

12) 

”emokasvin uudistamisella” emokasvin korvaamista siitä kasvullisesti tuotetulla kasvilla;

13) 

”mikrolisäyksellä” kasviaineiston monistamista suuren kasvimäärän tuottamiseksi käyttämällä kasvista otettujen erilaistuneiden kasvusilmujen tai meristeemisolukkojen in vitro -viljelyä;

14) 

”lähes virheettömällä” sitä, että virheitä, jotka todennäköisesti heikentävät hedelmäkasvien tai niiden lisäysaineiston laatua ja käyttökelpoisuutta, esiintyy enintään tasolla, jota voidaan odottaa hyvien viljely- ja käsittelykäytäntöjen tuloksena, ja että kyseinen taso vastaa hyviä viljely- ja käsittelykäytäntöjä;

15) 

”tuholaisista lähes vapaalla” sitä, että kasvintuhoojien esiintymistaso hedelmäkasveissa tai niiden lisäysaineistossa on riittävän alhainen, jotta voidaan varmistaa lisäysaineiston hyväksyttävä laatu ja käyttökelpoisuus;

16) 

”laboratoriolla” kaikkia tiloja, joita käytetään hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston testaukseen;

17) 

”kryosäilytyksellä” kasviaineiston säilyttämistä jäähdyttämällä se ultrakylmiin lämpötiloihin, jotta turvataan aineiston elinkelpoisuus.

2 artikla

Yleiset säännökset

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2008/90/EY liitteessä I lueteltuihin sukuihin ja lajeihin kuuluvat hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineisto täyttävät tuotannon ja kaupan pitämisen aikana tämän direktiivin 3–27 artiklan vaatimukset tapauksen mukaan.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat täyttävät direktiivin 2008/90/EY liitteessä I lueteltuihin sukuihin ja lajeihin kuuluvien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston tuotannon aikana 28 ja 29 artiklan vaatimukset.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2008/90/EY liitteessä I lueteltuihin sukuihin ja lajeihin kuuluvat hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineisto tarkastetaan virallisesti tuotannon ja kaupan pitämisen aikana 30 artiklan vaatimusten mukaisesti.

4.  Tiettyä luokkaa koskevat vaatimukset täyttävää lisäysaineistoa ei saa sekoittaa muihin luokkiin kuuluvan aineiston kanssa.2 LUKU

LISÄYSAINEISTOA JA TAPAUKSEN MUKAAN HEDELMÄKASVEJA KOSKEVAT VAATIMUKSET1 JAKSO

Esiperusaineistoa koskevat vaatimukset

3 artikla

Esiperusaineiston sertifiointia koskevat vaatimukset

1.  Muu lisäysaineisto kuin emokasvit ja lajikkeeseen kuulumattomat perusrungot on pyynnöstä sertifioitava virallisesti esiperusaineistoksi, jos sen on havaittu täyttävän seuraavat vaatimukset:

a) 

se on lisätty suoraan emokasvista 13 tai 14 artiklan mukaisesti;

b) 

se vastaa lajikkeensa kuvausta ja vastaavuus lajikkeen kuvaukseen nähden on todennettu 7 artiklan mukaisesti;

c) 

se on säilytetty 8 artiklan mukaisesti;

d) 

se täyttää 10 artiklan terveysvaatimukset;

e) 

jos komissio on myöntänyt 8 artiklan 4 kohdan nojalla poikkeuksen, jonka mukaan esiperusemokasveja ja esiperusaineistoa voidaan kasvattaa avomaalla olosuhteissa, joissa niitä ei ole suojattu hyönteisiltä, maaperä täyttää 11 artiklan vaatimukset;

f) 

se täyttää 12 artiklan mukaiset virheitä koskevat vaatimukset.

2.  Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu emokasvi on täytynyt hyväksyä 5 artiklan mukaisesti tai saada monistamalla 13 artiklan mukaisesti taikka mikrolisäyksellä 14 artiklan mukaisesti.

3.  Jos esiperusemokasvi tai esiperusaineisto ei enää täytä 7–12 artiklan vaatimuksia, toimittajan on poistettava se muiden esiperusemokasvien ja esiperusaineiston läheisyydestä. Poistettua emokasvia tai aineistoa voidaan käyttää perus-, sertifioituna tai CAC-aineistona edellyttäen, että se täyttää tässä direktiivissä kyseisille luokille asetetut vaatimukset.

Kyseisen emokasvin tai aineiston poistamisen sijaan toimittaja voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että emokasvi tai aineisto täyttää jälleen kyseiset vaatimukset.

4 artikla

Lajikkeeseen kuulumattomien perusrunkojen esiperusaineistoksi sertifiointia koskevat vaatimukset

1.  Lajikkeeseen kuulumaton perusrunko on pyynnöstä sertifioitava virallisesti esiperusaineistoksi, jos sen on havaittu täyttävän seuraavat vaatimukset:

a) 

se on lisätty suoraan, kasvullisella tai suvullisella lisäyksellä, emokasvista; suvullisen lisäyksen tapauksessa pölyttävät puut (pölyttäjät) tuotetaan suoraan kasvullisella lisäyksellä emokasvista;

b) 

se vastaa lajinsa kuvausta;

c) 

se on säilytetty 8 artiklan mukaisesti;

d) 

se täyttää 10 artiklan terveysvaatimukset;

e) 

jos komissio on myöntänyt 8 artiklan 4 kohdan nojalla poikkeuksen, jonka mukaan esiperusemokasveja ja esiperusaineistoa voidaan kasvattaa avomaalla olosuhteissa, joissa niitä ei ole suojattu hyönteisiltä, maaperä täyttää 11 artiklan vaatimukset;

f) 

se täyttää 12 artiklan mukaiset virheitä koskevat vaatimukset.

2.  Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu emokasvi on täytynyt hyväksyä 6 artiklan mukaisesti tai saada monistamalla 13 artiklan mukaisesti taikka mikrolisäyksellä 14 artiklan mukaisesti.

3.  Jos perusrunko, joka on esiperusemokasvi tai esiperusaineisto, ei enää täytä 8–12 artiklan vaatimuksia, toimittajan on poistettava se muiden esiperusemokasvien ja esiperusaineiston läheisyydestä. Poistettua lajikkeeseen kuulumatonta perusrunkoa voidaan käyttää perus-, sertifioituna tai CAC-aineistona edellyttäen, että se täyttää tässä direktiivissä kyseisille luokille asetetut vaatimukset.

Kyseisen perusrungon poistamisen sijaan toimittaja voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että perusrunko täyttää jälleen kyseiset vaatimukset.

5 artikla

Esiperusemokasvin hyväksymistä koskevat vaatimukset

1.  Asiasta vastaavan virallisen elimen on hyväksyttävä kasvi esiperusemokasviksi, jos se täyttää 7–12 artiklan vaatimukset ja jos sen vastaavuus lajikkeen kuvaukseen nähden on vahvistettu 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyminen tapahtuu virallisen tarkastuksen ja testitulosten, kirjanpidon ja menettelyjen perusteella 30 artiklan mukaisesti.

2.  Asiasta vastaavan virallisen elimen on — lajikkeen ominaispiirteiden ilmentymistä tarkkailemalla — vahvistettava, että esiperusemokasvi vastaa lajikkeensa kuvausta. Tarkkailun on perustuttava yhteen seuraavista tekijöistä:

a) 

virallinen kuvaus kansallisiin rekistereihin kirjatuista lajikkeista tai kasvinjalostajanoikeudella laillisesti suojatuista lajikkeista;

b) 

täytäntöönpanodirektiivin 2014/97/EU ( 1 ) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rekisteröintihakemuksen kohteena jossakin jäsenvaltiossa olevien lajikkeiden hakemuksen liitteenä oleva kuvaus;

c) 

kasvinjalostajanoikeushakemuksen kohteena olevien lajikkeiden hakemuksen liitteenä oleva kuvaus;

d) 

virallisesti tunnustettu kuvaus, jos kuvauksen kohteena oleva lajike on rekisteröity kansalliseen rekisteriin.

3.  Jos sovelletaan 2 kohdan b tai c alakohtaa, esiperusemokasvi on hyväksyttävä vain, jos saatavilla on unionissa tai kolmannessa maassa asiasta vastaavan virallisen elimen laatima raportti, jossa todistetaan, että kyseinen lajike on erottuva, yhtenäinen ja pysyvä. Lajikkeen rekisteröintiä odotettaessa kyseistä emokasvia ja siitä tuotettua aineistoa voidaan käyttää vain perus- tai sertifioidun aineiston tuottamiseen eikä sitä saa pitää kaupan esiperus-, perus- tai sertifioituna aineistona.

4.  Jos vastaavuus lajikkeen kuvaukseen nähden voidaan vahvistaa vain hedelmiä tuottavan kasvin ominaispiirteiden perusteella, lajikkeen ominaispiirteiden ilmentymistä on tarkkailtava esiperusemokasvista lisätyn hedelmiä tuottavan kasvin hedelmistä. Kyseiset hedelmiä tuottavat kasvit on pidettävä erillään esiperusemokasveista ja esiperusaineistosta.

Hedelmiä tuottavia kasveja on tutkittava silmämääräisesti vuoden asianmukaisimpina kausina ottaen huomioon ilmasto-olot sekä kyseisen suvun tai lajin kasvien kasvuolot.

6 artikla

Lajikkeeseen kuulumattomien perusrunkojen hyväksyntää koskevat vaatimukset

▼C1

Asiasta vastaavan virallisen elimen on hyväksyttävä lajikkeeseen kuulumaton perusrunko esiperusemokasviksi, jos se vastaa lajinsa kuvausta ja täyttää 8–12 artiklan vaatimukset.

▼B

Hyväksyminen tapahtuu virallisen tarkastuksen ja testitulosten, kirjanpidon ja toimittajan käyttämien menettelyjen perusteella 30 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Vastaavuuden todentaminen lajikkeen kuvaukseen nähden

Asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on todennettava säännöllisesti, että esiperusemokasvit ja esiperusaineisto vastaavat lajikkeensa kuvausta, 5 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti kyseisen lajikkeen ja käytetyn lisäysmenetelmän mukaan.

Esiperusemokasvien ja esiperusaineiston säännöllisen todentamisen lisäksi asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on kunkin uudistamisen jälkeen todennettava sen tuloksena saadut esiperusemokasvit.

8 artikla

Esiperusemokasvien ja esiperusaineiston säilyttämistä koskevat vaatimukset

1.  Toimittajien on säilytettävä esiperusemokasvit ja esiperusaineisto tiloissa, jotka on tarkoitettu kyseisiä sukuja tai lajeja varten ja jotka on suojattu hyönteisiltä ja joissa on varmistettu koko tuotantoprosessin ajan, että tartuntaa ei voi saada ilmassa olevien vektoreiden tai muiden mahdollisten lähteiden kautta.

Esiperusemokasviehdokkaat on pidettävä hyönteisiltä suojattuina ja fyysisesti erillään esiperusemokasveista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tiloissa, kunnes kaikki 9 artiklan 1 ja 2 kohdan noudattamista koskevat testit on tehty.

2.  Esiperusemokasvit ja esiperusaineisto on säilytettävä niin, että voidaan varmistaa niiden yksilöllinen tunnistaminen koko tuotantoprosessin ajan.

3.  Esiperusemokasvit ja esiperusaineisto on kasvatettava tai tuotettava eristettynä maaperästä ruukuissa, joissa ei ole maaperää tai joissa on steriloitu kasvualusta. Ne on voitava tunnistaa merkinnöistä, joilla varmistetaan niiden jäljitettävyys.

4.  Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiolle voidaan myöntää tietyn suvun tai lajin osalta poikkeus, jonka mukaan esiperusemokasveja ja esiperusaineistoa voidaan tuottaa avomaalla olosuhteissa, joissa niitä ei ole suojattu hyönteisiltä. Tällainen aineisto on voitava tunnistaa merkinnöistä, joilla varmistetaan sen jäljitettävyys. Lupa myönnetään sillä edellytyksellä, että kyseinen jäsenvaltio varmistaa, että toteutetaan aiheelliset toimenpiteet, joilla estetään kasvien saamat tartunnat ilmassa olevien vektoreiden, juurikontaktin sekä koneiden ja varttamislaitteiden kautta tapahtuvan ristikontaminaation ja muiden mahdollisten lähteiden kautta.

5.  Esiperusemokasvit ja esiperusaineisto voidaan säilyttää kryosäilytyksellä.

6.  Esiperusemokasveja voidaan käyttää vain sellaisen ajanjakson ajan, joka on laskettu lajikkeen pysyvyyden tai niiden ympäristöolosuhteiden, joissa kasvit on kasvatettu, taikka muiden lajikkeen pysyvyyteen vaikuttavien tekijöiden perusteella.

9 artikla

Esiperusemokasviehdokkaiden ja uudistamalla tuotettujen esiperusemokasvien terveyttä koskevat vaatimukset

1.  Esiperusemokasviehdokkaan on oltava vapaa kasvintuhoojista, jotka luetellaan liitteessä I kyseisen suvun tai lajin osalta.

Esiperusemokasviehdokas on tuotantotiloissa ja avomaalla tehtävän silmämääräisen tarkastuksen perusteella todettava vapaaksi kasvintuhoojista, jotka luetellaan liitteessä I kyseisen suvun tai lajin osalta.

Kyseisen silmämääräisen tarkastuksen tekee asiasta vastaava virallinen elin ja tapauksen mukaan toimittaja.

Jos kasvintuhoojien esiintymisestä on epäilyksiä, asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on tehtävä kyseiselle esiperusemokasviehdokkaalle näytteenotto ja testaus.

2.  Esiperusemokasviehdokkaan on oltava vapaa kasvintuhoojista, jotka luetellaan liitteessä II kyseisen suvun tai lajin osalta.

Esiperusemokasviehdokas on tuotantotiloissa ja avomaalla tehtävän silmämääräisen tarkastuksen sekä näytteenoton ja testauksen perusteella todettava vapaaksi kasvintuhoojista, jotka luetellaan liitteessä II kyseisen suvun tai lajin osalta.

Kyseisen silmämääräisen tarkastuksen, näytteenoton ja testauksen tekee asiasta vastaava virallinen elin ja tapauksen mukaan toimittaja.

Näytteenotto ja testaus on tehtävä vuoden asianmukaisimpana kautena ottaen huomioon ilmasto-olot ja kasvin kasvuolot sekä kyseiseen kasviin liittyvien kasvintuhoojien biologia. Näytteenotto ja testaus on tehtävä myös mihin aikaan tahansa vuodesta, jos kasvintuhoojien esiintymisestä on epäilyksiä.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyn näytteenoton ja testauksen osalta jäsenvaltioiden on sovellettava Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) protokollia tai muita kansainvälisesti tunnustettuja protokollia. Jos tällaisia protokollia ei ole, asiasta vastaavan virallisen elimen on sovellettava kansallisella tasolla laadittuja asiaa koskevia protokollia. Tällöin jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava nämä protokollat muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville.

Asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on toimitettava näytteet laboratorioille, jotka asiasta vastaava virallinen elin on virallisesti hyväksynyt.

Esiperusemokasviehdokkaisiin virusten, viroidien, virusten kaltaisten tautien ja fytoplasmojen varalta sovellettavan testausmenetelmän on oltava biologinen indeksointi indikaattorikasveilla. Muitakin testausmenetelmiä voidaan soveltaa, jos jäsenvaltio katsoo vertaisarvioinnin tuloksena saadun tieteellisen näytön perusteella, että niistä saadaan yhtä luotettavia tuloksia kuin biologisesta indeksoinnista indikaattorikasveilla.

4.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jos esiperusemokasviehdokas on siementaimi, silmämääräistä tarkastusta, näytteenottoa ja testausta edellytetään vain sellaisten virusten, viroidien tai virusten kaltaisten tautien osalta, jotka tarttuvat siitepölyn kautta ja jotka on lueteltu liitteessä II kyseisen suvun tai lajin osalta, edellyttäen että virallisessa tarkastuksessa on vahvistettu, että kyseinen siementaimi on kasvatettu sellaisen kasvin tuottamasta siemenestä, joka on vapaa kyseisten virusten, viroidien ja virusten kaltaisten tautien aiheuttamista oireista ja että siementaimea on säilytetty 8 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti.

5.  Edellä olevaa 1 ja 3 kohtaa sovelletaan myös uudistamalla tuotettuun esiperusemokasviin.

Uudistamalla tuotetun esiperusemokasvin on oltava vapaa viruksista ja viroideista, jotka luetellaan liitteessä II kyseisen suvun tai lajin osalta.

Kyseinen esiperusemokasvi on tuotantotiloissa, avomaalla ja lohkoilla tehtävän silmämääräisen tarkastuksen sekä näytteenoton ja testauksen perusteella todettava vapaaksi kyseisistä viruksista ja viroideista.

Kyseisen silmämääräisen tarkastuksen, näytteenoton ja testauksen tekee asiasta vastaava virallinen elin ja tapauksen mukaan toimittaja.

▼M1

10 artikla

Esiperusemokasvien ja esiperusaineiston terveysvaatimukset

1.  Esiperusemokasvi tai esiperusaineisto on tuotantotiloissa, avomaalla ja lohkoilla tehtävässä silmämääräisessä tarkastuksessa todettava vapaaksi liitteissä I ja II kyseisen suvun tai lajin osalta luetelluista säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista liitteen IV vaatimusten mukaisesti. Kyseisen silmämääräisen tarkastuksen tekee asiasta vastaava virallinen elin ja tapauksen mukaan toimittaja.

Asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on tehtävä esiperusemokasville tai esiperusaineistolle näytteenotto ja testaus liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta liitteen IV vaatimusten mukaisesti kyseisen suvun tai lajin ja luokan osalta.

Jos liitteessä I lueteltuja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia epäillään esiintyvän, asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on tehtävä kyseiselle esiperusemokasville tai esiperusaineistolle näytteenotto ja testaus.

2.  Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdassa säädettyyn näytteenottoon ja testaukseen Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) protokollia tai muita kansainvälisesti tunnustettuja protokollia. Jos tällaisia protokollia ei ole, asiasta vastaavan virallisen elimen on sovellettava kansallisella tasolla laadittuja asiaa koskevia protokollia. Tällöin jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava nämä protokollat muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville.

Asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on toimitettava näytteet asiasta vastaavan virallisen elimen virallisesti hyväksymiin laboratorioihin.

3.  Jos jostakin liitteissä I ja II asianomaisen suvun tai lajin osalta luetellusta säännellystä muusta kuin unionikaranteenituhoojasta saadaan positiivinen testitulos, toimittajan on poistettava saastunut esiperusemokasvi tai esiperusaineisto muiden esiperusemokasvien ja esiperusaineiston läheisyydestä 3 artiklan 3 kohdan tai 4 artiklan 3 kohdan nojalla tai toteutettava aiheelliset toimenpiteet liitteen IV mukaisesti.

4.  Liitteessä IV vahvistetaan toimenpiteet kyseisen suvun tai lajin ja luokan osalta sen varmistamiseksi, että 1 kohdan vaatimuksia noudatetaan.

5.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta esiperusemokasveihin ja esiperusaineistoon kryosäilytyksen aikana.

▼B

11 artikla

▼M1

Esiperusemokasvien ja esiperusaineiston maaperää koskevat vaatimukset

▼B

1.  Esiperusemokasveja ja esiperusaineistoa voidaan kasvattaa vain maaperässä, joka on vapaa kaikista kasvintuhoojista, jotka luetellaan liitteessä III kyseisen suvun tai lajin osalta ja jotka toimivat isäntinä kyseiseen sukuun tai lajiin vaikuttaville viruksille. Se, onko maaperä kasvintuhoojista vapaa, on vahvistettava näytteenotolla ja testauksella.

Kyseisen näytteenoton tekee asiasta vastaava virallinen elin ja tapauksen mukaan toimittaja.

Näytteenotto ja testaus on tehtävä ennen esiperusemokasvien tai esiperusaineiston istuttamista, ja ne on toistettava kasvun aikana, jos epäillään 1 alakohdassa tarkoitettujen kasvintuhoojien esiintymistä.

Näytteenotto ja testaus on tehtävä ottaen huomioon ilmasto-olosuhteet ja liitteessä III lueteltujen kasvintuhoojien biologia ja se, ovatko kyseiset kasvintuhoojat merkityksellisiä kyseisten esiperusemokasvien tai esiperusaineiston kannalta.

2.  Näytteenottoa ja testausta ei tarvitse tehdä, jos kasveja, jotka toimivat isäntinä liitteessä III luetelluille kasvintuhoojille kyseisen suvun tai lajin osalta, ei ole kasvatettu tuotantomaaperässä vähintään viiteen vuoteen ja jos ei ole mitään epäilyksiä siitä, että maaperä on vapaa kyseisistä kasvintuhoojista.

Näytteenottoa ja testausta ei tarvitse tehdä, jos asiasta vastaava virallinen elin päättelee virallisen tarkastuksen perusteella, että maaperä on kyseisen suvun tai lajin osalta vapaa kaikista liitteessä III luetelluista kasvintuhoojista, jotka toimivat isäntinä kyseiseen sukuun tai lajiin vaikuttaville viruksille.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun näytteenoton ja testauksen osalta jäsenvaltioiden on sovellettava Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) protokollia tai muita kansainvälisesti tunnustettuja protokollia. Jos tällaisia protokollia ei ole, jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisella tasolla laadittuja asiaa koskevia protokollia. Tällöin jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava nämä protokollat muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville.

12 artikla

Laatua todennäköisesti heikentäviä virheitä koskevat vaatimukset

Esiperusemokasvit ja esiperusaineisto on todettava lähes virheettömäksi silmämääräisen tarkastuksen perusteella. Kyseisen silmämääräisen tarkastuksen tekee asiasta vastaava virallinen elin ja tapauksen mukaan toimittaja. Vahinkoja, värivikoja, arpikudosta ja kuivumista pidetään virheinä, jos ne vaikuttavat laatuun ja käyttökelpoisuuteen lisäysaineistona.

13 artikla

Esiperusemokasvien monistamista, uudistamista ja lisäystä koskevat vaatimukset

1.  Toimittaja voi monistaa tai uudistaa 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytyn esiperusemokasvin.

2.  Toimittaja voi lisätä esiperusemokasvin tuottaakseen esiperusaineistoa.

3.  Esiperusemokasvien monistamisen, uudistamisen ja lisäyksen on tapahduttava 4 kohdassa tarkoitettujen protokollien mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on sovellettava esiperusemokasvien monistamista, uudistamista ja lisäystä koskevia protokollia. Jäsenvaltioiden on sovellettava EPPOn protokollia tai muita kansainvälisesti tunnustettuja protokollia. Jos tällaisia protokollia ei ole, jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisella tasolla laadittuja asiaa koskevia protokollia. Tällöin jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava nämä protokollat muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut protokollat on täytynyt testata asianomaisilla suvuilla tai lajeilla sellaisen ajanjakson aikana, jota pidetään asianmukaisena kyseisten sukujen tai lajien osalta. Kyseistä ajanjaksoa pidetään asianmukaisena, jos se mahdollistaa kasvien fenotyypin validoinnin siltä osin kuin on kyse vastaavuudesta lajikkeen kuvaukseen nähden hedelmätuotannon tai perusrunkojen kasvun tarkkailun perusteella.

5.  Toimittaja voi uudistaa esiperusemokasvin vain ennen 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymistä.

14 artikla

Esiperusemokasvien monistamista, uudistamista ja lisäystä mikrolisäyksellä koskevat vaatimukset

1.  Jos kyseessä on esiperusemokasvien monistaminen, uudistaminen ja lisäys mikrolisäyksellä muiden esiperusemokasvien tai muun esiperusaineiston tuottamiseksi, sen on tapahduttava 2 kohdassa säädettyjen protokollien mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on sovellettava esiperusemokasvien ja esiperusaineiston mikrolisäystä koskevia EPPOn protokollia tai muita kansainvälisesti tunnustettuja protokollia. Jos tällaisia protokollia ei ole, jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisella tasolla laadittuja asiaa koskevia protokollia. Tällöin jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava nämä protokollat muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville.

Jäsenvaltioiden on sovellettava vain protokollia, jotka on testattu asianomaisella suvulla tai lajilla sellaisen ajanjakson ajan, jota pidetään riittävänä, jotta se mahdollistaa kasvien fenotyypin validoinnin siltä osin kuin on kyse vastaavuudesta lajikkeen kuvaukseen nähden hedelmätuotannon tai perusrunkojen kasvun tarkkailun perusteella.2 JAKSO

Perusaineistoa koskevat vaatimukset

15 artikla

Perusaineiston sertifiointia koskevat vaatimukset

1.  Muu lisäysaineisto kuin perusemokasvit ja lajikkeeseen kuulumattomat perusrungot on pyynnöstä sertifioitava virallisesti perusaineistoksi, jos se täyttää 2, 3 ja 4 kohdan vaatimukset.

2.  Lisäysaineisto on lisättävä perusemokasvista.

Perusemokasvin on täytettävä toinen seuraavista vaatimuksista:

a) 

se on kasvatettava esiperusaineistosta; tai

b) 

se on tuotettava monistamalla perusemokasvista 19 artiklan mukaisesti.

3.  Lisäysaineiston on täytettävä 7 artiklassa, 8 artiklan 6 kohdassa ja 12 artiklassa säädetyt vaatimukset.

4.  Lisäysaineiston on täytettävä lisävaatimukset, jotka koskevat

a) 

terveyttä 16 artiklan mukaisesti;

b) 

maaperää 17 artiklan mukaisesti;

c) 

perusemokasvien ja perusaineiston säilyttämistä 18 artiklan mukaisesti; ja

d) 

lisäystä koskevia erityisedellytyksiä 19 artiklan mukaisesti.

5.  Lajikkeeseen kuulumattomat perusrungot on pyynnöstä sertifioitava virallisesti perusaineistoksi, jos ne vastaavat lajinsa kuvausta ja täyttävät 8 artiklan 2 ja 6 kohdassa säädetyt vaatimukset ja 12, 16, 17, 18 ja 19 artiklassa säädetyt lisävaatimukset.

6.  Tätä jaksoa sovellettaessa 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä olevia viittauksia esiperusemokasveihin pidetään viittauksena perusemokasveihin ja kaikkia viittauksia esiperusaineistoon pidetään viittauksena perusaineistoon.

7.  Jos perusemokasvi tai perusaineisto ei enää täytä 7 artiklan, 8 artiklan 2 ja 6 kohdan sekä 12, 16 ja 17 artiklan vaatimuksia, toimittajan on poistettava se muiden perusemokasvien ja perusaineiston läheisyydestä. Poistettua emokasvia tai aineistoa voidaan käyttää sertifioituna tai CAC-aineistona edellyttäen, että se täyttää tässä direktiivissä kyseisille luokille asetetut vaatimukset.

Kyseisen emokasvin tai aineiston poistamisen sijaan toimittaja voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että emokasvi tai aineisto täyttää jälleen kyseiset vaatimukset.

8.  Jos lajikkeeseen kuulumaton perusrunko ei enää täytä 8 artiklan 2 ja 6 kohdan sekä 12, 16 ja 17 artiklan vaatimuksia, toimittajan on poistettava se muiden perusemokasvien ja perusaineiston läheisyydestä. Poistettua lajikkeeseen kuulumatonta perusrunkoa voidaan käyttää sertifioituna tai CAC-aineistona edellyttäen, että se täyttää tässä direktiivissä kyseisille luokille asetetut vaatimukset.

Kyseisen perusrungon poistamisen sijaan toimittaja voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että perusrunko täyttää jälleen kyseiset vaatimukset.

▼M1

16 artikla

Perusemokasvien ja perusaineiston terveyttä koskevat vaatimukset

1.  Perusemokasvi tai perusaineisto on tuotantotiloissa, avomaalla ja lohkoilla tehtävän silmämääräisen tarkastuksen perusteella todettava vapaaksi liitteissä I ja II kyseisen suvun tai lajin osalta luetelluista säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista liitteen IV vaatimusten mukaisesti. Kyseisen silmämääräisen tarkastuksen tekee asiasta vastaava virallinen elin ja tapauksen mukaan toimittaja.

Asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on tehtävä perusemokasville tai perusaineistolle näytteenotto ja testaus liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta liitteen IV vaatimusten mukaisesti kyseisen suvun tai lajin ja luokan osalta.

Jos liitteessä I lueteltuja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia epäillään esiintyvän, asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on tehtävä kyseiselle perusemokasville tai perusaineistolle näytteenotto ja testaus.

2.  Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdassa säädettyyn näytteenottoon ja testaukseen Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) protokollia tai muita kansainvälisesti tunnustettuja protokollia. Jos tällaisia protokollia ei ole, asiasta vastaavan virallisen elimen on sovellettava kansallisella tasolla laadittuja asiaa koskevia protokollia. Tällöin jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava nämä protokollat muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville.

Asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on toimitettava näytteet asiasta vastaavan virallisen elimen virallisesti hyväksymiin laboratorioihin.

3.  Jos jostakin liitteissä I ja II asianomaisen suvun tai lajin osalta luetellusta säännellystä muusta kuin unionikaranteenituhoojasta saadaan positiivinen testitulos, toimittajan on poistettava saastunut perusemokasvi tai perusaineisto muiden perusemokasvien ja perusaineiston läheisyydestä 15 artiklan 7 kohdan tai 15 artiklan 8 kohdan nojalla tai toteutettava aiheelliset toimenpiteet liitteen IV mukaisesti.

4.  Liitteessä IV vahvistetaan toimenpiteet kyseisen suvun tai lajin ja luokan osalta sen varmistamiseksi, että 1 kohdan vaatimuksia noudatetaan.

5.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta perusemokasveihin tai perusaineistoon kryosäilytyksen aikana.

▼B

17 artikla

▼M1

Perusemokasvien ja perusaineiston maaperää koskevat vaatimukset

▼B

1.  Perusemokasveja ja perusaineistoa voidaan kasvattaa vain maaperässä, joka on vapaa kaikista kasvintuhoojista, jotka toimivat isäntinä kyseiseen sukuun tai lajiin vaikuttaville viruksille ja jotka luetellaan liitteessä III kyseisen suvun tai lajin osalta. Se, onko maaperä viruksille isäntinä toimivista kasvintuhoojista vapaa, on vahvistettava näytteenotolla ja testauksella.

Kyseisen näytteenoton tekee asiasta vastaava virallinen elin ja tapauksen mukaan toimittaja.

Näytteenotto ja testaus on tehtävä ennen perusemokasvien tai perusaineiston istuttamista, ja ne on toistettava kasvun aikana, jos epäillään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen kasvintuhoojien esiintymistä.

Näytteenotto ja testaus on tehtävä ottaen huomioon ilmasto-olosuhteet ja liitteessä III lueteltujen kasvintuhoojien biologia ja se, ovatko kyseiset kasvintuhoojat merkityksellisiä kyseisten perusemokasvien tai perusaineiston kannalta.

2.  Näytteenottoa ja testausta ei tarvitse tehdä, jos kasveja, jotka toimivat isäntinä kasvintuhoojille, jotka luetellaan liitteessä III kyseisen suvun tai lajin osalta, ei ole kasvatettu tuotantomaaperässä vähintään viiteen vuoteen ja jos ei ole mitään epäilyksiä siitä, että maaperä on vapaa kyseisistä kasvintuhoojista.

Näytteenottoa ja testausta ei tarvitse tehdä, jos asiasta vastaava virallinen elin päättelee virallisen tarkastuksen perusteella, että maaperä on vapaa kaikista kasvintuhoojista, jotka toimivat isäntinä kyseiseen sukuun tai lajiin vaikuttaville viruksille ja jotka luetellaan liitteessä III kyseisen suvun tai lajin osalta.

3.  Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdassa tarkoitettuun näytteenottoon ja testaukseen EPPOn protokollia tai muita kansainvälisesti tunnustettuja protokollia. Jos tällaisia protokollia ei ole, jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisella tasolla laadittuja asiaa koskevia protokollia. Tällöin jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava nämä protokollat muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville.

18 artikla

Perusemokasvien ja perusaineiston säilyttämistä koskevat vaatimukset

1.  Perusemokasvit ja perusaineisto on säilytettävä avomaalla eristettynä mahdollisilta ilmassa olevien vektoreiden, juurikontaktin sekä koneiden ja varttamislaitteiden kautta tapahtuvan ristikontaminaation aiheuttaman tartunnan lähteiltä ja muilta mahdollisilta lähteiltä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun avomaan osalta eristysetäisyyden on riiputtava alueellisista olosuhteista, lisäysaineiston tyypistä, kasvintuhoojien esiintymisestä kyseisellä alueella sekä asiaan liittyvistä merkityksellisistä riskeistä, jotka asiasta vastaava virallinen elin on vahvistanut virallisen tarkastuksen perusteella.

19 artikla

Monistamista koskevat edellytykset

1.  Esiperusaineistosta 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kasvatettavia perusemokasveja voidaan monistaa useisiin sukupolviin, jotta saadaan tarvittava määrä perusemokasveja. Perusemokasvit on monistettava 13 artiklan mukaisesti tai monistettava mikrolisäyksellä 14 artiklan mukaisesti. Sukupolvien sallittu enimmäismäärä ja perusemokasvien sallittu enimmäiskäyttöikä vahvistetaan liitteessä V asianomaisen suvun tai lajin osalta.

2.  Jos sallitaan perusemokasvien useampia sukupolvia, kukin sukupolvi, ensimmäistä lukuun ottamatta, voidaan johtaa mistä tahansa aiemmasta sukupolvesta.

3.  Eri sukupolvien lisäysaineisto on pidettävä erillään.3 JAKSO

Sertifioitua aineistoa koskevat vaatimukset

20 artikla

Sertifioidun aineiston sertifiointia koskevat vaatimukset

1.  Muu lisäysaineisto kuin emokasvit ja hedelmäkasvit on pyynnöstä sertifioitava virallisesti sertifioiduksi aineistoksi, jos se täyttää 2, 3 ja 4 kohdan vaatimukset.

2.  Lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on lisättävä sertifioidusta emokasvista.

Sertifioidun emokasvin on täytettävä toinen seuraavista vaatimuksista:

a) 

se on kasvatettava esiperusaineistosta;

b) 

se on kasvatettava perusaineistosta.

3.  Lisäysaineiston ja hedelmäkasvien on täytettävä 7 artiklassa, 8 artiklan 6 kohdassa sekä 12, 21 ja 22 artiklassa säädetyt vaatimukset.

4.  Lisäysaineiston ja hedelmäkasvien on täytettävä 21 artiklassa säädetyt terveyttä koskevat vaatimukset.

Lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on lisättävä sertifioidusta emokasvista, joka täyttää 22 artiklan mukaiset maaperää koskevat vaatimukset.

5.  Lajikkeeseen kuulumattomat perusrungot on pyynnöstä sertifioitava virallisesti sertifioiduksi aineistoksi, jos ne vastaavat lajinsa kuvausta ja täyttävät 8 artiklan 6 kohdassa säädetyt vaatimukset ja 12, 21 ja 22 artiklassa säädetyt lisävaatimukset.

6.  Tätä jaksoa sovellettaessa 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä olevia viittauksia esiperusemokasveihin pidetään viittauksena sertifioituihin emokasveihin ja kaikkia viittauksia esiperusaineistoon pidetään viittauksena sertifioituun aineistoon.

7.  Jos sertifioitu emokasvi tai sertifioitu aineisto ei enää täytä 7 artiklan, 8 artiklan 6 kohdan sekä 12, 21 ja 22 artiklan vaatimuksia, toimittajan on poistettava se muiden sertifioitujen emokasvien ja sertifioidun aineiston läheisyydestä. Poistettua emokasvia tai aineistoa voidaan käyttää CAC-aineistona edellyttäen, että se täyttää 4 jaksossa asetetut vaatimukset.

Kyseisen emokasvin tai aineiston poistamisen sijaan toimittaja voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että emokasvi tai aineisto täyttää jälleen kyseiset vaatimukset.

8.  Jos lajikkeeseen kuulumaton perusrunko on sertifioitu emokasvi tai sertifioitu aineisto, joka ei enää täytä 8 artiklan 6 kohdan sekä 12, 21 ja 22 artiklan vaatimuksia, toimittajan on poistettava se muiden sertifioitujen emokasvien ja sertifioidun aineiston läheisyydestä. Poistettua emokasvia tai aineistoa voidaan käyttää CAC-aineistona edellyttäen, että se täyttää 4 jaksossa asetetut vaatimukset.

Kyseisen perusrungon poistamisen sijaan toimittaja voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että perusrunko täyttää jälleen kyseiset vaatimukset.

▼M1

21 artikla

Sertifioitujen emokasvien ja sertifioidun aineiston terveyttä koskevat vaatimukset

1.  Sertifioitu emokasvi tai sertifioitu aineisto on tuotantotiloissa, avomaalla ja lohkoilla tehtävän silmämääräisen tarkastuksen perusteella todettava vapaaksi liitteissä I ja II kyseisen suvun tai lajin osalta luetelluista säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista liitteen IV vaatimusten mukaisesti. Kyseisen silmämääräisen tarkastuksen tekee asiasta vastaava virallinen elin ja tapauksen mukaan toimittaja.

Asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on tehtävä sertifioidulle emokasville tai sertifioidulle aineistolle näytteenotto ja testaus liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta liitteen IV vaatimusten mukaisesti kyseisen suvun tai lajin ja luokan osalta.

Jos liitteessä I lueteltuja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia epäillään esiintyvän, asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on tehtävä kyseiselle sertifioidulle emokasville tai sertifioidulle aineistolle näytteenotto ja testaus.

2.  Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdassa säädettyyn näytteenottoon ja testaukseen Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) protokollia tai muita kansainvälisesti tunnustettuja protokollia. Jos tällaisia protokollia ei ole, asiasta vastaavan virallisen elimen on sovellettava kansallisella tasolla laadittuja asiaa koskevia protokollia. Tällöin jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava nämä protokollat muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville.

Asiasta vastaavan virallisen elimen ja tapauksen mukaan toimittajan on toimitettava näytteet asiasta vastaavan virallisen elimen virallisesti hyväksymiin laboratorioihin.

3.  Jos jostakin liitteissä I ja II asianomaisen suvun tai lajin osalta luetellusta säännellystä muusta kuin unionikaranteenituhoojasta saadaan positiivinen testitulos, toimittajan on poistettava saastunut sertifioitu emokasvi tai sertifioitu aineisto muiden sertifioitujen emokasvien ja sertifioidun aineiston läheisyydestä 20 artiklan 7 kohdan tai 20 artiklan 8 kohdan nojalla tai toteutettava aiheelliset toimenpiteet liitteen IV nojalla.

4.  Liitteessä IV vahvistetaan toimenpiteet kyseisen suvun tai lajin ja luokan osalta sen varmistamiseksi, että 1 kohdan vaatimuksia noudatetaan.

5.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sertifioituihin emokasveihin tai sertifioituun aineistoon kryosäilytyksen aikana.

▼B

22 artikla

▼M1

Sertifioitujen emokasvien ja sertifioidun aineiston maaperää koskevat vaatimukset

▼B

1.  Sertifioituja emokasveja voidaan kasvattaa vain maaperässä, joka on vapaa kaikista kasvintuhoojista, jotka toimivat isäntinä kyseiseen sukuun tai lajiin vaikuttaville viruksille ja jotka luetellaan liitteessä III kyseisen suvun tai lajin osalta. Se, onko maaperä viruksille isäntinä toimivista kasvintuhoojista vapaa, on vahvistettava näytteenotolla ja testauksella.

Kyseisen näytteenoton tekee asiasta vastaava virallinen elin ja tapauksen mukaan toimittaja.

Näytteenotto ja testaus on tehtävä ennen kyseisen sertifioidun emokasvin istuttamista, ja ne on toistettava kasvun aikana, jos epäillään 1 alakohdassa tarkoitettujen kasvintuhoojien esiintymistä.

Näytteenotto ja testaus on tehtävä ottaen huomioon ilmasto-olosuhteet ja liitteessä III lueteltujen kasvintuhoojien biologia ja se, ovatko kyseiset kasvintuhoojat merkityksellisiä kyseisten sertifioitujen emokasvien tai sertifioidun aineiston kannalta.

2.  Näytteenottoa ja testausta ei tarvitse tehdä, jos kasveja, jotka toimivat isäntinä kasvintuhoojille, jotka luetellaan liitteessä III kyseisen suvun tai lajin osalta, ei ole kasvatettu tuotantomaaperässä vähintään viiteen vuoteen ja jos ei ole mitään epäilyksiä siitä, että maaperä on vapaa kyseisistä kasvintuhoojista.

Näytteenottoa ja testausta ei tarvitse tehdä, jos asiasta vastaava virallinen elin päättelee virallisen tarkastuksen perusteella, että maaperä on vapaa kaikista kasvintuhoojista, jotka toimivat isäntinä kyseiseen sukuun tai lajiin vaikuttaville viruksille ja jotka luetellaan liitteessä III kyseisen suvun tai lajin osalta.

▼M1

Jollei toisin ilmoiteta, näytteenottoa ja testausta ei tarvitse tehdä, jos kyseessä ovat sertifioidut hedelmäkasvit.

▼B

3.  Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdassa tarkoitettuun näytteenottoon ja testaukseen EPPOn protokollia tai muita kansainvälisesti tunnustettuja protokollia. Jos tällaisia protokollia ei ole, jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisella tasolla laadittuja asiaa koskevia protokollia. Tällöin jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava nämä protokollat muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville.4 JAKSO

CAC-aineistoa koskevat vaatimukset

23 artikla

Muuta CAC-aineistoa kuin lajikkeeseen kuulumattomia perusrunkoja koskevat edellytykset

1.  Muuta CAC-aineistoa kuin lajikkeeseen kuulumattomia perusrunkoja voidaan pitää kaupan vain, jos sen on todettu täyttävän seuraavat vaatimukset:

a) 

se on lisätty tunnistetusta aineistolähteestä, josta toimittaja on pitänyt kirjaa;

b) 

se vastaa lajikkeen kuvausta 25 artiklan mukaisesti;

c) 

se täyttää 26 artiklan terveysvaatimukset;

d) 

se täyttää 27 artiklan mukaiset virheitä koskevat vaatimukset.

2.  Toimittajan on toteutettava toimet 1 kohdan noudattamiseksi.

3.  Jos CAC-aineisto ei enää täytä 1 kohdan vaatimuksia, toimittajan on toteutettava toinen seuraavista toimista:

a) 

poistettava aineisto muun CAC-aineiston läheisyydestä; tai

b) 

toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että aineisto täyttää jälleen kyseiset vaatimukset.

24 artikla

CAC-aineistoa koskevat edellytykset lajikkeeseen kuulumattomien perusrunkojen tapauksessa

1.  Lajikkeeseen kuulumattomien perusrunkojen tapauksessa CAC-aineiston on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) 

se vastaa lajinsa kuvausta;

b) 

se täyttää 26 artiklan terveysvaatimukset;

c) 

se täyttää 27 artiklan mukaiset virheitä koskevat vaatimukset.

2.  Toimittajan on toteutettava toimet 1 kohdan vaatimusten noudattamiseksi.

3.  Jos CAC-aineisto ei enää täytä 1 kohdan vaatimuksia, toimittajan on toteutettava toinen seuraavista toimista:

a) 

poistettava aineisto muun CAC-aineiston läheisyydestä; tai

b) 

toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että aineisto täyttää jälleen kyseiset vaatimukset.

25 artikla

Lajikkeen vastaavuus kuvaukseen nähden

1.  CAC-aineiston vastaavuus lajikkeen kuvaukseen nähden on vahvistettava tarkkailemalla lajikkeen ominaispiirteiden ilmentymistä. Tarkkailun on perustuttava yhteen seuraavista tekijöistä:

a) 

virallinen kuvaus rekisteröidyistä lajikkeista, joita tarkoitetaan komission täytäntöönpanodirektiivissä 2014/97/EU, ja kasvinjalostajanoikeudella laillisesti suojatuista lajikkeista; tai

b) 

täytäntöönpanodirektiivissä 2014/97/EU tarkoitetun rekisteröintihakemuksen kohteena jossakin jäsenvaltiossa olevien lajikkeiden hakemuksen liitteenä oleva kuvaus;

c) 

kasvinjalostajanoikeushakemuksen liitteenä oleva kuvaus;

d) 

direktiivin 2008/90/EY 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettu lajikkeen virallisesti tunnustettu kuvaus.

2.  CAC-aineiston vastaavuus lajikkeen kuvaukseen nähden on todennettava säännöllisesti tarkkailemalla lajikkeen ominaispiirteiden ilmentymistä kyseisessä CAC-aineistossa.

▼M1

26 artikla

CAC-aineiston terveyttä koskevat vaatimukset

1.  CAC-aineisto on tuotantotiloissa, avomaalla ja lohkoilla tuotantovaiheessa tehtävän silmämääräisen tarkastuksen perusteella todettava käytännössä vapaaksi kaikista liitteissä I ja II kyseisen suvun tai lajin osalta luetelluista tuhoojista, ellei liitteessä IV toisin todeta.

Toimittajan on tehtävä tunnistetulle aineistolähteelle tai CAC-aineistolle näytteenotto ja testaus liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta liitteen IV vaatimusten mukaisesti kyseisen suvun tai lajin ja luokan osalta.

Jos liitteessä I lueteltuja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia epäillään esiintyvän, toimittajan on tehtävä kyseiselle tunnistetulle aineistolähteelle tai CAC-aineistolle näytteenotto ja testaus.

Lohkoilla olevia CAC-lisäysaineistoa ja CAC-hedelmäkasveja saa tuotantovaiheen jälkeen pitää kaupan ainoastaan, jos ne on toimittajan tekemässä silmämääräisessä tarkastuksessa todettu vapaiksi liitteissä I ja II lueteltujen tuhoojien merkeistä tai oireista.

Toimittajan on toteutettava toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 1 kohdan vaatimuksia noudatetaan liitteen IV mukaisesti kyseisen suvun tai lajin ja luokan osalta.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta CAC-aineistoon kryosäilytyksen aikana.

▼B

27 artikla

Virheitä koskevat vaatimukset

CAC-aineisto on todettava silmämääräisen tarkastuksen perusteella lähes virheettömäksi. Vahinkoja, värivikoja, arpikudosta ja kuivumista pidetään virheinä, jos ne vaikuttavat laatuun ja käyttökelpoisuuteen lisäysaineistona.

▼M1

27 a artikla

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

Edellä 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 ja 26 artiklassa säädettyjen terveyttä ja maaperää koskevien vaatimusten lisäksi lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava liitteessä IV vahvistettujen tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevien vaatimusten mukaisesti kyseisessä liitteessä kyseisen suvun tai lajin osalta lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen rajoittamiseksi.

▼B3 LUKU

LISÄYSAINEISTON JA HEDELMÄKASVIEN TUOTANTOON TAI LISÄYKSEEN OSALLISTUVIA TOIMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

28 artikla

Suunnitelma tuotantoprosessin kriittisten vaiheiden kartoittamiseksi ja seuraamiseksi

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajilla on lisäysaineiston ja hedelmäkasvien tuotannon aikana käytössä kunkin suvun tai lajin osalta soveltuva suunnitelma tuotantoprosessin kriittisten vaiheiden kartoittamiseksi ja seuraamiseksi. Suunnitelmassa on käsiteltävä vähintään seuraavia tekijöitä:

a) 

kasvien sijainti ja lukumäärä;

b) 

niiden viljelyn aikataulu;

c) 

lisäystoiminta;

d) 

pakkaus-, varastointi- ja kuljetustoiminta.

29 artikla

Seurantaa koskevien tietojen säilyttäminen tutkimista varten

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat pitävät kirjaa kriittisten vaiheiden seurantaa koskevista tiedoista direktiivin 2008/90/EY 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja antavat ne pyynnöstä tutkittavaksi.

2.  Tämä kirjanpito on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan kyseisen aineiston tuotannosta.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat pitävät kirjaa peltojen tarkastuksista, näytteenotosta ja testauksesta niin kauan kuin lisäysaineisto ja hedelmäkasvit ovat niiden valvonnassa ja vähintään kolme vuotta sen jälkeen, kun kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit on poistettu tai saatettu pidettäväksi kaupan.4 LUKU

VIRALLINEN TARKASTUS

30 artikla

Virallisia tarkastuksia koskevat yleiset vaatimukset

1.  Viralliseen tarkastukseen on sisällyttävä silmämääräinen tarkastus ja tapauksen mukaan näytteenotto ja testaus.

2.  Virallisen tarkastuksen aikana asiasta vastaavan virallisen elimen on kiinnitettävä erityishuomiota seuraaviin:

a) 

toimittajan menetelmien soveltuvuus ja tosiasiallinen käyttö tuotantoprosessin kriittisten vaiheiden tarkastamiseksi;

b) 

toimittajan henkilökunnan yleinen pätevyys direktiivin 2008/90/EY 6 artiklan 1 kohdassa esitettyjen toimien toteuttamisessa.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiasta vastaavat viralliset elimet pitävät kirjaa kaikista suorittamiensa kenttätarkastusten, näytteenoton ja testauksen tuloksista ja päivämääristä ja säilyttävät ne.5 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

31 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2017.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

32 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltiot voivat sallia 31 päivään joulukuuta 2022 asti omalla alueellaan sellaisten hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston kaupan pitämisen, jotka on tuotettu ennen 1 päivää tammikuuta 2017 olemassa olevista esiperus-, perus- ja sertifioiduista emokasveista tai CAC-aineistosta ja jotka on virallisesti sertifioitu tai jotka täyttävät CAC-aineistoksi hyväksymistä koskevat edellytykset ennen 31 päivää joulukuuta 2022. Tällaisia hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa kaupan pidettäessä ne on yksilöitävä viittaamalla tähän artiklaan etiketissä ja asiakirjassa.

33 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 93/48/ETY ja direktiivi 93/64/ETY.

34 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

35 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M1
LIITE I

Luettelo säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista, joiden esiintymisen osalta vaaditaan silmämääräinen tarkastus ja, jos on epäilyksiä, näytteenotto ja testaus 9 artiklan 1 kohdan, 10 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan, 21 artiklan 1 kohdan sekä 26 artiklan 1 kohdan nojallaSuku tai laji

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Castanea sativa Mill.

Sienet ja munasienet

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 

Chestnut mosaic agent

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Sienet ja munasienet

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Ankeroiset

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bakteerit

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Sienet ja munasienet

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. ja Pyrus L.

Bakteerit

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Sienet ja munasienet

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Ankeroiset

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bakteerit

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Sienet ja munasienet

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Ankeroiset

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 

Fig mosaic agent [FGM000]

Fragaria L.

Bakteerit

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Sienet ja munasienet

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Ankeroiset

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

 

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Juglans regia L.

Bakteerit

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Sienet ja munasienet

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bakteerit

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Sienet ja munasienet

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Ankeroiset

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bakteerit

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Ankeroiset

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 

Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Sienet ja munasienet

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Ankeroiset

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. ja Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakteerit

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Sienet ja munasienet

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ankeroiset

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bakteerit

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Sienet ja munasienet

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ankeroiset

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. ja Prunus cerasus L.

Bakteerit

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Sienet ja munasienet

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ankeroiset

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch ja Prunus salicina Lindley

Bakteerit

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Sienet ja munasienet

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ankeroiset

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Sienet ja munasienet

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Hyönteiset ja punkit

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Ankeroiset

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Aucuba mosaic agent and blackcurrant yellows agent combined

Rubus L.

Bakteerit

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Sienet ja munasienet

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Hyönteiset ja punkit

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bakteerit

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Sienet ja munasienet

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]
LIITE II

Luettelo säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista, joiden esiintymisen osalta vaaditaan silmämääräinen tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto ja testaus 9 artiklan 2 ja 4 kohdan, 10 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan, 21 artiklan 1 kohdan, 26 artiklan 1 kohdan ja liitteen IV nojallaSuku tai laji

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf.

Bakteerit

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Sienet ja munasienet

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Sitruksen rosokuoriviroidi [CEVD00]

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus leaf blotch virus [CLBV00]

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Sitruksen suruvirus (EU-isolaatit) [CTV000]

Sitruksen kirjovirus [CVV000]

Humalan kitukasvuviroidi [HSVD00]

Corylus avellana L.

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 

Omenan mosaiikkivirus [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 

Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Omenapuun uurteisuusvirus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Fragaria L.

Bakteerit

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Sienet ja munasienet

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Ankeroiset

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Arabiksen mosaiikkivirus [ARMV00]

Vadelman rengaslaikkuvirus [RPRSV0]

Mansikan kurttuvirus [SCRV00]

Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus [SLRSV0]

Mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus [SMYEV0]

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Mansikan suoninauhavirus [SVBV00]

Tomaatin mustalaikkuvirus [TBRV00]

Juglans regia L

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

 

Kirsikan kierrelehtivirus [CLRV00]

Malus Mill.

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Apple flat limb agent [AFL000]

Omenan mosaiikkivirus [APMV00]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Omenan tähtirosoviroidi [ASSVD0]

Apple star crack agent [APHW00]

Omenapuun uurteisuusvirus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Hedelmätaudit: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Olea europaea L.

Sienet ja munasienet

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Arabiksen mosaiikkivirus [ARMV00]

Kirsikan kierrelehtivirus [CLRV00]

Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakteerit

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]

Omenan mosaiikkivirus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Luumun rokkovirus [PPV000]

Luumun kääpiökasvuvirus [PDV000]

Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bakteerit

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]

Omenan mosaiikkivirus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Luumun rokkovirus [PPV000]

Luumun kääpiökasvuvirus [PDV000]

Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus [PNRSV0]

Prunus avium L. ja Prunus cerasus L.

Bakteerit

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]

Omenan mosaiikkivirus [APMV00]

Arabiksen mosaiikkivirus [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Kirsikan kierrelehtivirus [CLRV00]

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Little cherry virus 1 and 2 [LCHV10], [LCHV20]

Luumun rokkovirus [PPV000]

Luumun kääpiökasvuvirus [PDV000]

Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus [PNRSV0]

Vadelman rengaslaikkuvirus [RPRSV0]

Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus [SLRSV0]

Tomaatin mustalaikkuvirus [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley ja muut Prunus L. -lajit, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle Prunus L. -hybridien tapauksessa

Bakteerit

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]

Omenan mosaiikkivirus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Kirsikkaluumun piilevä rengaslaikkuvirus [MLRSV0]

Luumun rokkovirus [PPV000]

Luumun kääpiökasvuvirus [PDV000]

Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakteerit

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]

Omenan mosaiikkivirus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Luumun rokkovirus [PPV000]

Luumun kääpiökasvuvirus [PDV000]

Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus [PNRSV0]

Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus [SLRSV0]

Pyrus L.

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Omenapuun uurteisuusvirus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Ribes L.

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Arabiksen mosaiikkivirus [ARMV00]

Mustaherukan suonenkatovirus [BRAV00]

Kurkun mosaiikkivirus [CMV000]

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Vadelman rengaslaikkuvirus [RPRSV0]

Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus [SLRSV0]

Rubus L.

Sienet ja munasienet

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Omenan mosaiikkivirus [APMV00]

Arabiksen mosaiikkivirus [ARMV00]

Mustavatun kuoliovirus [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Kurkun mosaiikkivirus [CMV000]

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

 

Vadelman läikkälehtivirus [RLMV00]

Vadelman rengaslaikkuvirus [RPRSV0]

Vadelman suonikloroosivirus [RVCV00]

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus [SLRSV0]

Tomaatin mustalaikkuvirus [TBRV00]

Vaccinium L.

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]

Pensasmustikan punarengaslaikkuvirus [BRRV00]

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Pensasmustikan kengännauhavirus [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]
LIITE III

Luettelo säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista, joiden esiintymistä maaperässä säännellään 11 artiklan 1 ja 2 kohdalla, 17 artiklan 1 ja 2 kohdalla sekä 22 artiklan 1 ja 2 kohdallaSuku tai laji

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Fragaria L.

Ankeroiset

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Ankeroiset

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Ankeroiset

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Ankeroiset

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. ja Prunus cerasus L.

Ankeroiset

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch ja Prunus salicina Lindley

Ankeroiset

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Ankeroiset

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Ankeroiset

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
LIITE IV

Suku- tai laji- ja luokkakohtaisia toimenpiteitä koskevat vaatimukset 10 artiklan 4 kohdan, 16 artiklan 4 kohdan, 21 artiklan 4 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan nojalla

Lisäysaineiston on noudatettava unionikaranteenituhoojia ja suoja-aluekaranteenituhoojia koskevia asetuksen (EU) 2016/2031 nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä säädettyjä vaatimuksia sekä kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Lisäksi sen on täytettävä seuraavat asianomaista sukua tai lajia ja luokkaa koskevat vaatimukset:

1.    Castanea sativa Mill.

(a)    Kaikki luokat

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

(b)    Esiperusluokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

Jos komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/925 ( 2 ) nojalla sallitaan poikkeus tuottaa esiperusaineistoa avomaalla olosuhteissa, joissa sitä ei ole suojattu hyönteisiltä, Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -tuhoojan osalta sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

i) 

esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -tuhoojasta; tai

ii) 

esiperusluokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole tuotantotiloissa havaittu oireita Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.

(c)    Perusluokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

perusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -tuhoojasta; tai

ii) 

perusluokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole tuotantotiloissa havaittu oireita Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.

d)    Sertifioitu luokka ja CAC-luokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

sertifioidun luokan ja CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -tuhoojasta; tai

ii) 

sertifioidun luokan ja CAC-luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole tuotantotiloissa havaittu oireita Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen; tai

iii) 

sertifioidun luokan ja CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, joissa on oireita Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -tuhoojasta, on hävitetty paikalta, jäljelle jääneet lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tarkastettava viikoittain, ja tuotantotiloissa ei ole havaittu oireita vähintään kolmeen viikkoon ennen lähettämistä.

2.    Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf.

a)    Esiperusluokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kaksi kertaa vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus joka vuosi Spiroplasma citri Saglio et al. -tuhoojan esiintymisen varalta. Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus kolme vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) esiintymisen varalta.

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus kuusi vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen kuuden vuoden välein liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta sitruksen suruvirusta (EU-isolaatit) ja Spiroplasma citri Saglio et al. -tuhoojaa, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

b)    Perusluokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kaksi kertaa vuodessa seuraavien tuhoojien varalta: sitruksen suruvirus (EU-isolaatit), Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa kaikkien liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta, lukuun ottamatta seuraavia: sitruksen suruvirus (EU-isolaatit), Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Näytteenotto ja testaus

Jos perusemokasvit on pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, jokaiselle perusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus joka kolmas vuosi sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) esiintymisen varalta. Esiperusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka kolmas vuosi Spiroplasma citri Saglio et al. -tuhoojan esiintymisen varalta.

Jos perusemokasveja ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka vuosi sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) ja Spiroplasma citri Saglio et al. -tuhoojan esiintymisen varalta, jotta kaikki emokasvit tulevat testatuiksi kahden vuoden kuluessa. Jos testitulos on positiivinen sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) osalta, kaikille tuotantotiloissa oleville perusemokasveille on tehtävä näytteenotto ja testaus. Perusemokasvien, joita ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka kuudes vuosi näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta sitruksen suruvirusta (EU-isolaatit) ja Spiroplasma citri Saglio et al. -tuhoojaa, esiintymisen varalta.

c)    Sertifioitu luokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kaksi kertaa vuodessa seuraavien tuhoojien varalta: sitruksen suruvirus (EU-isolaatit), Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa kaikkien liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta, lukuun ottamatta seuraavia: sitruksen suruvirus (EU-isolaatit), Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Näytteenotto ja testaus

Jos sertifioidut emokasvit on pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka neljäs vuosi sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) esiintymisen varalta, jotta kaikki emokasvit tulevat testatuiksi kahdeksan vuoden kuluessa.

Jos sertifioituja emokasveja ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka vuosi sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) esiintymisen varalta, jotta kaikki emokasvit tulevat testatuiksi kolmen vuoden kuluessa. Sertifioitujen emokasvien, joita ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen tuhoojien, lukuun ottamatta sitruksen suruvirusta (EU-isolaatit), esiintymisestä.

Jos testitulos on positiivinen sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) osalta, kaikille tuotantotiloissa oleville sertifioiduille emokasveille on tehtävä näytteenotto ja testaus.

d)    Perusluokka ja sertifioitu luokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita sitruksen suruviruksesta (EU-isolaatit), Spiroplasma citri Saglio et al.- ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -tuhoojasta; tai

ii) 

jos perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on kasvatettu hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, kyseisessä lisäysaineistossa ja kyseisissä hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Spiroplasma citri Saglio et al.- tai Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana ja aineistosta on otettu pistokokein näytteitä sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) varalta ennen kaupan pitämistä; tai

iii) 

jos sertifioidun luokan lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja ei ole kasvatettu hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, kyseisessä lisäysaineistossa ja kyseisissä hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Spiroplasma citri Saglio et al.- tai Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana ja aineiston edustavalle osuudelle on tehty näytteenotto ja testaus sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) varalta ennen kaupan pitämistä; tai

iv) 

jos sertifioidun luokan lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja ei ole kasvatettu hyönteisiltä suojatuissa tiloissa:

— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley- tai Spiroplasma citri Saglio et al. -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; ja
— 
sertifioidun luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle osuudelle on tehty näytteenotto ja testaus sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) varalta ennen kaupan pitämistä, ja testitulos oli positiivinen enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista viimeksi päättyneen kasvukauden aikana. Kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi. Niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevista lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on otettu pistokokein näytteitä, ja kaikki lisäysaineistot ja hedelmäkasvit, joiden testitulos oli positiivinen, on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.

e)    CAC-luokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

CAC-luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien on oltava peräisin tunnistetusta aineistolähteestä, joka on todettu silmämääräisen tarkastuksen, näytteenoton ja testauksen perusteella vapaaksi liitteessä II luetelluista säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista.

Jos tunnistettu aineistolähde on pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, kyseisen aineiston edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka kahdeksas vuosi sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) esiintymisen varalta.

Jos tunnistettua aineistolähdettä ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, kyseisen aineiston edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka kolmas vuosi sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) esiintymisen varalta.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita sitruksen suruviruksesta (EU-isolaatit), Spiroplasma citri Saglio et al.- ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -tuhoojasta; tai

ii) 

jos CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on kasvatettu hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, kyseisessä lisäysaineistossa ja kyseisissä hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Spiroplasma citri Saglio et al.- tai Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana ja aineistosta on otettu pistokokein näytteitä sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) varalta ennen kaupan pitämistä; tai

iii) 

jos CAC-luokan lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja ei ole kasvatettu hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, tuotantotiloissa olevassa CAC-luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Spiroplasma citri Saglio et al.- tai Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi, ja aineiston edustavalle osuudelle on tehty näytteenotto ja testaus sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) varalta ennen kaupan pitämistä; tai

iv) 

jos CAC-luokan lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja ei ole kasvatettu hyönteisiltä suojatuissa tiloissa:

— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista CAC-luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Spiroplasma citri Saglio et al.- tai Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; ja
— 
CAC-luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle osuudelle on tehty näytteenotto ja testaus sitruksen suruviruksen (EU-isolaatit) varalta ennen kaupan pitämistä, ja testitulos oli positiivinen enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista CAC-luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista viimeksi päättyneen kasvukauden aikana. Kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi. Niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevista lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on otettu pistokokein näytteitä, ja kaikki lisäysaineistot ja hedelmäkasvit, joiden testitulos oli positiivinen, on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.

3.    Corylus avellana L.

Kaikki luokat

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

4.    Cydonia oblonga Mill.

a)    Kaikki luokat

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehty viimeksi päättyneen kasvukauden aikana Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - tuhoojan varalta. Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa kaikkien säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta, lukuun ottamatta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojaa.

b)    Esiperusluokka

Näytteenotto ja testaus

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus 15 vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen 15 vuoden välein liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta viruksenkaltaisia tauteja ja viroideja, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

Jos komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/925 Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. nojalla sallitaan poikkeus tuottaa esiperusaineistoa avomaalla olosuhteissa, joissa sitä ei ole suojattu hyönteisiltä, Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojan osalta sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

i) 

esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta; tai

ii) 

tuotantotiloissa olevat esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tarkastettu viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, joissa on oireita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta, ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on välittömästi hävitetty paikalta ja tuhottu.

c)    Perusluokka

Näytteenotto ja testaus

Perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 15. vuosi näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta viruksenkaltaisia tauteja ja viroideja, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

d)    Sertifioitu luokka

Näytteenotto ja testaus

Sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 15. vuosi näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta viruksenkaltaisia tauteja ja viroideja, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

Sertifioiduille hedelmäkasveille on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

e)    Perusluokka ja sertifioitu luokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta; tai

ii) 

tuotantotiloissa olevat perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tarkastettu viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, joissa on oireita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta, ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on välittömästi hävitetty paikalta ja tuhottu.

f)    CAC-luokka

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta; tai

ii) 

tuotantotiloissa olevat CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tarkastettu viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, joissa on oireita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta, ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on välittömästi hävitetty paikalta ja tuhottu.

5.    Ficus carica L.

Kaikki luokat

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

6.    Fragaria L.

a)    Kaikki luokat

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kaksi kertaa vuodessa kasvukaudella. Fragaria L. -kasvien lehvistö on tarkastettava silmämääräisesti Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojan esiintymisen varalta.

Alle kolmen kuukauden ajan säilytettäville mikrolisäyksellä tuotetuille lisäysaineistolle ja hedelmäkasveille on tarpeen tehdä vain yksi tarkastus tänä aikana.

b)    Esiperusluokka

Näytteenotto ja testaus

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus vuosi sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen kerran kasvukaudella liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

c)    Perusluokka

Näytteenotto ja testaus

Juurien edustavalle näytteelle on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos lehvistössä esiintyy oireita Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojasta. Näytteenotto ja testaus ja tehtävä, jos seuraavien virusten oireet ovat epäselviä silmämääräisessä tarkastuksessa: arabiksen mosaiikkivirus, vadelman rengaslaikkuvirus, mansikan kurttuvirus, mansikan piilevä rengaslaikkuvirus, mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus, mansikan suoninauhavirus ja tomaatin mustalaikkuvirus. Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä, lukuun ottamatta seuraavia: arabiksen mosaiikkivirus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vadelman rengaslaikkuvirus, mansikan kurttuvirus, mansikan piilevä rengaslaikkuvirus, mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus, mansikan suoninauhavirus ja tomaatin mustalaikkuvirus.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
perusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevien perusluokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien lehvistössä ei ole havaittu oireita Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki saastuneet lisäysaineisto ja hedelmäkasvit ja ympäröivällä alueella vähintään 5 metrin säteellä sijaitsevat kasvit on merkitty, suljettu pois keräyksestä ja kaupan pitämisestä ja tuhottu sen jälkeen, kun saastumattomat lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on kerätty;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
perusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas fragariae Kennedy & King -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa perusluokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Xanthomonas fragariae Kennedy & King -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.
ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojan löydösten ja seuraavan istutuksen välillä on pidettävä vähintään 10 vuoden tauko, jonka aikana asianomaisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja ei saa kasvattaa; tai
— 
tuotantotilojen viljelyä ja maalevintäisiä tauteja koskevat taustatiedot on kirjattava;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King -tuhoojan löydösten ja seuraavan istutuksen välillä on pidettävä vähintään vuoden tauko, jonka aikana asianomaisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja ei saa kasvattaa;
iii) 

Säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevat vaatimukset, lukuun ottamatta tuhoojia Xanthomonas fragariae Kennedy & King ja Phytophthora fragariae C.J. Hickman ja viruksia:

— 
Tuotantotiloissa olevien perusluokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien, joissa on viimeksi päättyneen kasvukauden aikana havaittu oireita seuraavista säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista, osuus saa olla enintään:
— 
0,05 % kun kyseessä on Aphelenchoides besseyi;
— 
0,1 % kun kyseessä Strawberry multiplier disease phytoplasma;
— 
0,2 % kun kyseessä on:
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb;
— 
0,5 % kun kyseessä on:
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
— 
1 % kun kyseessä on Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu; ja
— 
Jos testitulos on positiivinen sellaisten perusluokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien osalta, joissa on oireita seuraavista: arabiksen mosaiikkivirus, vadelman rengaslaikkuvirus, mansikan kurttuvirus, mansikan piilevä rengaslaikkuvirus, mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus, mansikan suoninauhavirus ja tomaatin mustalaikkuvirus, kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit on hävitettävä paikalta ja tuhottava välittömästi.
iv) 

Kaikkia viruksia koskevat vaatimukset:

Liitteissä I ja II lueteltujen kaikkien virusten oireita on havaittu enintään 1 prosentissa tuotantotiloissa olevista perusluokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.

d)    Sertifioitu luokka

Näytteenotto ja testaus

Juurien edustavalle näytteelle on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos lehvistössä esiintyy oireita Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojasta. Näytteenotto ja testaus ja tehtävä, jos seuraavien tuhoojien oireet ovat epäselviä silmämääräisessä tarkastuksessa: arabiksen mosaiikkivirus, vadelman rengaslaikkuvirus, mansikan kurttuvirus, mansikan piilevä rengaslaikkuvirus, mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus, mansikan suoninauhavirus ja tomaatin mustalaikkuvirus. Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä, lukuun ottamatta seuraavia: arabiksen mosaiikkivirus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vadelman rengaslaikkuvirus, mansikan kurttuvirus, mansikan piilevä rengaslaikkuvirus, mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus, mansikan suoninauhavirus ja tomaatin mustalaikkuvirus.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevien sertifioidun luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien lehvistössä ei ole havaittu oireita Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki saastuneet lisäysaineisto ja hedelmäkasvit ja ympäröivällä alueella vähintään 5 metrin säteellä sijaitsevat kasvit on merkitty, suljettu pois keräyksestä ja kaupan pitämisestä ja tuhottu sen jälkeen, kun saastumattomat kasvit on kerätty;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas fragariae Kennedy & King -tuhoojasta; tai
— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Xanthomonas fragariae Kennedy & King -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.
ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojan löydösten ja seuraavan istutuksen välillä on pidettävä vähintään 10 vuoden tauko, jonka aikana asianomaisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja ei saa kasvattaa; tai
— 
tuotantotilojen viljelyä ja maalevintäisiä tauteja koskevat taustatiedot on kirjattava;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King -tuhoojan löydösten ja seuraavan istutuksen välillä on pidettävä vähintään vuoden tauko, jonka aikana asianomaisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja ei saa kasvattaa;
iii) 

Säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevat vaatimukset, lukuun ottamatta tuhoojia Xanthomonas fragariae Kennedy & King ja Phytophthora fragariae C.J. Hickman ja viruksia:

— 
Tuotantotiloissa olevien sertifioidun luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien, joissa on viimeksi päättyneen kasvukauden aikana havaittu oireita seuraavista säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista, osuus saa olla enintään:
— 
0,1 % kun kyseessä on Phytonemus pallidus Banks;
— 
0,5 % kun kyseessä on:
Aphelenchoides besseyi Christie;
Strawberry multiplier disease phytoplasma;
— 
1 % kun kyseessä on:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier;
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.;
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Clover phyllody phytoplasma;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;
— 
2 % kun kyseessä on:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb; ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu; ja
— 
jos testitulos on positiivinen sellaisten sertifioidun luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien osalta, joissa on oireita seuraavista: arabiksen mosaiikkivirus, vadelman rengaslaikkuvirus, mansikan kurttuvirus, mansikan piilevä rengaslaikkuvirus, mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus, mansikan suoninauhavirus ja tomaatin mustalaikkuvirus, kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit on hävitettävä paikalta ja tuhottava välittömästi.
iv) 

Kaikkia viruksia koskevat vaatimukset

Liitteissä I ja II lueteltujen kaikkien virusten oireita on havaittu enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.

e)    CAC-luokka

Näytteenotto ja testaus

Juurien edustavalle näytteelle on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos lehvistössä esiintyy oireita Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojasta. Näytteenotto ja testaus ja tehtävä, jos seuraavien tuhoojien oireet ovat epäselviä silmämääräisessä tarkastuksessa: arabiksen mosaiikkivirus, vadelman rengaslaikkuvirus, mansikan kurttuvirus, mansikan piilevä rengaslaikkuvirus, mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus, mansikan suoninauhavirus ja tomaatin mustalaikkuvirus. Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä, lukuun ottamatta seuraavia: arabiksen mosaiikkivirus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vadelman rengaslaikkuvirus, mansikan kurttuvirus, mansikan piilevä rengaslaikkuvirus, mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus, mansikan suoninauhavirus ja tomaatin mustalaikkuvirus.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevien CAC-luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien lehvistössä ei ole havaittu oireita Phytophthora fragariae C.J. Hickman -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki saastuneet lisäysaineisto ja hedelmäkasvit ja ympäröivällä alueella vähintään 5 metrin säteellä sijaitsevat kasvit on merkitty, suljettu pois keräyksestä ja kaupan pitämisestä ja tuhottu sen jälkeen, kun saastumattomat lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on kerätty;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas fragariae Kennedy & King -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa CAC-luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Xanthomonas fragariae Kennedy & King -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi. tai
— 
enintään 5 prosentilla tuotantotiloissa olevista CAC-luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Xanthomonas fragariae Kennedy & King -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.
ii) 

Viruksia koskevat vaatimukset:

Jos testitulos on positiivinen sellaisten CAC-luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien osalta, joissa on oireita seuraavista: arabiksen mosaiikkivirus, vadelman rengaslaikkuvirus, mansikan kurttuvirus, mansikan piilevä rengaslaikkuvirus, mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus, mansikan suoninauhavirus ja tomaatin mustalaikkuvirus, kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit on hävitettävä paikalta ja tuhottava välittömästi.

7.    Juglans regia L.

a)    Kaikki luokat

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

b)    Esiperusluokka

Näytteenotto ja testaus

Kullekin kukkivalle esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus yksi vuosi sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen vuoden välein liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

c)    Perusluokka

Näytteenotto ja testaus

Perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka vuosi näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta.

d)    Sertifioitu luokka

Näytteenotto ja testaus

Sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka kolmas vuosi näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta.

Sertifioiduille hedelmäkasveille on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

e)    CAC-luokka

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

8.    Malus Mill.

a)    Kaikki luokat

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

b)    Esiperusluokka

Näytteenotto ja testaus

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus 15 vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen 15 vuoden välein liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta viruksenkaltaisia tauteja ja viroideja, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

Jos komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/925 Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. nojalla sallitaan poikkeus tuottaa esiperusaineistoa avomaalla olosuhteissa, joissa sitä ei ole suojattu hyönteisiltä, Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider- ja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojien osalta sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa esiperusluokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevat esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tarkastettu viimeisen päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, joissa on oireita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta, ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on välittömästi hävitetty paikalta ja tuhottu.

c)    Perusluokka

Näytteenotto ja testaus

Jos perusemokasvit on pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 15. vuosi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta.

Jos perusemokasveja ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka kolmas vuosi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta; perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 15. vuosi näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojaa ja viruksenkaltaisia tauteja ja viroideja, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

d)    Sertifioitu luokka

Näytteenotto ja testaus

Jos sertifioidut emokasvit on pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 15. vuosi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta.

Jos sertifioituja emokasveja ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka viides vuosi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta; sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 15. vuosi näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojaa ja viruksenkaltaisia tauteja ja viroideja, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

Sertifioiduille hedelmäkasveille on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

e)    Perusluokka ja sertifioitu luokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi, ja lohkoille, joilla havaittiin oireellisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja, jäljelle jäävien oireettomien lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle näytteelle on tehty testaus ja se on todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojasta;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevat perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tarkastettu viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, joissa on oireita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta, ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on välittömästi hävitetty paikalta ja tuhottu.

f)    CAC-luokka

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojasta;
— 
tuotantotiloissa olevissa CAC-luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista CAC-luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi, ja lohkoille, joilla havaittiin oireellisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja, jäljelle jäävien oireettomien lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle näytteelle on tehty testaus ja se on todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -tuhoojasta;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevat CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tarkastettu viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, joissa on oireita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta, ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on välittömästi hävitetty paikalta ja tuhottu.

9.    Olea europaea L.

a)    Kaikki luokat

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

b)    Esiperusluokka

Näytteenotto ja testaus

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus 10 vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen 10 vuoden välein liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

c)    Perusluokka

Näytteenotto ja testaus

Perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto, jotta kaikki kasvit tulevat testatuiksi 30 vuoden kuluessa näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta.

d)    Sertifioitu luokka

Näytteenotto ja testaus

Kun kyseessä ovat siementen tuotantoon käytettävät emokasvit, jäljempänä ’siemenemokasvit’, näiden siemenemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto, jotta kaikki kasvit tulevat testatuiksi 40 vuoden kuluessa näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta. Kun kyseessä ovat muut emokasvit kuin siemenemokasvit, näiden kasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto, jotta kaikki kasvit tulevat testatuiksi 30 vuoden kuluessa näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta.

e)    CAC-luokka

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

10.    Pistacia vera L.

Kaikki luokat

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch ja Prunus salicina Lindley

a)    Esiperusluokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kaksi kertaa vuodessa seuraavien tuhoojien varalta: Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, luumun rokkovirus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch ja Prunus salicina Lindley). Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa kaikkien liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta, lukuun ottamatta seuraavia: Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, luumun rokkovirus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ja Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Näytteenotto ja testaus

Lajien Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., ja Prunus dulcis (Miller) Webb esiperuslisäysaineiston ja -hedelmäkasvien on oltava peräisin emokasveista, jotka on testattu edellisen kasvukauden aikana ja todettu vapaiksi luumun rokkoviruksesta.

Lajien Prunus cerasifera Ehrh. ja Prunus domestica esiperusluokan perusrunkojen on oltava peräisin emokasveista, jotka on testattu edellisen kasvukauden aikana ja todettu vapaiksi luumun rokkoviruksesta. Lajien Prunus cerasifera Ehrh. ja Prunus domestica L. esiperusluokan perusrunkojen on oltava peräisin emokasveista, jotka on testattu viiden edellisen kasvukauden aikana ja todettu vapaiksi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta.

Kullekin kukkivalle esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus luumun kääpiökasvuviruksen ja luumun nekroottinen rengaslaikkuviruksen varalta vuosi sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen vuoden välein. Prunus persica -lajin tapauksessa kullekin kukkivalle esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto vuosi sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja testaus Peach latent mosaic -viroidin varalta. Kullekin nimenomaisesti pölytystä varten istutetulle puulle ja tarpeen mukaan kullekin ympäristössä olevalle merkittävimmälle pölyttävälle puulle on tehtävä näytteenotto ja testaus luumun kääpiökasvuviruksen ja luumun nekroottisen rengaslaikkuviruksen varalta.

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto viisi vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen viiden vuoden välein, ja testaus Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojan ja luumun rokkoviruksen varalta. Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto 10 vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen 10 vuoden välein, ja testaus liitteessä II lueteltujen lajin kannalta merkityksellisten säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta, lukuun ottamatta luumun kääpiökasvuvirusta, luumun rokkovirusta ja luumun nekroottista rengaslaikkuvirusta, ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä. Esiperusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos on epäilyksiä Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojan esiintymisestä.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

Jos komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/925 Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. nojalla sallitaan poikkeus tuottaa esiperusaineistoa avomaalla olosuhteissa, joissa sitä ei ole suojattu hyönteisiltä, tuhoojien Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, luumun rokkovirus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ja Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie osalta sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa esiperusluokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
tuotantotiloissa olevat esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on eristettävä muista isäntäkasveista. Tuotantotilojen eristysetäisyys riippuu alueellisista olosuhteista, lisäysaineiston tyypistä, Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojan ja luumun rokkoviruksen esiintymisestä kyseisellä alueella sekä asiaan liittyvistä merkityksellisistä riskeistä, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet tarkastuksen perusteella;
ii) 

luumun rokkovirus

— 
esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita luumun rokkoviruksesta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa esiperusluokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita luumun rokkoviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
tuotantotiloissa olevat esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on eristettävä muista isäntäkasveista. Tuotantotilojen eristysetäisyys riippuu alueellisista olosuhteista, lisäysaineiston tyypistä, luumun rokkoviruksen esiintymisestä kyseisellä alueella sekä asiaan liittyvistä merkityksellisistä riskeistä, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet tarkastuksen perusteella;
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa esiperusluokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi;
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa esiperusluokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.

b)    Perusluokka, sertifioitu luokka ja CAC-luokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

c)    Perusluokka

Näytteenotto ja testaus

(i) 

Emokasvit, jotka on pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa

Perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka kolmas vuosi ja testaus luumun kääpiökasvuviruksen, luumun nekroottisen rengaslaikkuviruksen ja luumun rokkoviruksen esiintymisen varalta. Perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka 10. vuosi ja testaus Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta.

(ii) 

Emokasvit, joita ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa

Muille kuin perusrunkojen tuotantoon tarkoitettujen perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka vuosi ja testaus luumun rokkoviruksen varalta, jotta kaikki kasvit tulevat testatuiksi 10 vuoden kuluessa.

Perusrunkojen tuotantoon tarkoitettujen perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka vuosi ja testaus luumun rokkoviruksen esiintymisen varalta, ja ne on havaittava vapaaksi kyseisestä säännellystä muusta kuin unionikaranteenituhoojasta. Perusrunkojen tuotantoon tarkoitettujen Prunus domestica L. -lajin perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehty näytteenotto ja testaus viiden edellisen kasvukauden aikana Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojan varalta, ja ne on todettu vapaiksi kyseisestä säännellystä muusta kuin unionikaranteenituhoojasta.

Perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos on epäilyksiä Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojan esiintymisestä. Perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 10. vuosi näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojaa, luumun kääpiökasvuvirusta, luumun nekroottista rengaslaikkuvirusta ja luumun rokkovirusta, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

— 
Kukkivat emokasvit
Kukkivien perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka vuosi ja testaus Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojan, luumun kääpiökasvuviruksen ja luumun nekroottisen rengaslaikkuviruksen esiintymisen varalta näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella.
Prunus persica L. -lajin tapauksessa kukkivien perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto kerran vuodessa ja testaus Peach latent mosaic -viroidin varalta näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella. Nimenomaisesti pölytystä varten istutettujen puiden ja tarpeen mukaan ympäristössä olevien merkittävimpien pölyttävien puiden edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus luumun kääpiökasvuviruksen ja luumun nekroottisen rengaslaikkuviruksen varalta näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella.
— 
Ei-kukkivat emokasvit
Edustavalle osuudelle ei-kukkivia perusemokasveja, joita ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, on tehtävä näytteenotto ja testaus joka kolmas vuosi luumun kääpiökasvuviruksen, luumun nekroottinen rengaslaikkuviruksen ja Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella.

d)    Sertifioitu luokka

Näytteenotto ja testaus

i) 

Emokasvit, jotka on pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa

Sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka viides vuosi ja testaus luumun kääpiökasvuviruksen, luumun nekroottisen rengaslaikkuviruksen ja luumun rokkoviruksen esiintymisen varalta, jotta kaikki kasvit tulevat testatuiksi 15 vuoden kuluessa. Sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka 15. vuosi ja testaus Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta.

ii) 

Emokasvit, joita ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa

Sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka kolmas vuosi ja testaus luumun rokkoviruksen varalta, jotta kaikki kasvit tulevat testatuiksi 15 vuoden kuluessa.

Perusrunkojen tuotantoon tarkoitettujen sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka vuosi ja testaus luumun rokkoviruksen esiintymisen varalta ja todettava vapaaksi kyseisestä säännellystä muusta kuin unionikaranteenituhoojasta. Perusrunkojen tuotantoon tarkoitettujen Prunus cerasifera Ehrh.- ja Prunus domestica L. -lajien sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehty näytteenotto ja testaus viiden edellisen kasvukauden aikana Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojan varalta, ja ne on todettu vapaiksi kyseisestä säännellystä muusta kuin unionikaranteenituhoojasta.

Sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos on epäilyksiä Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojan esiintymisestä. Sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka 15. vuosi ja testaus näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojaa, luumun kääpiökasvuvirusta, luumun nekroottista rengaslaikkuvirusta ja luumun rokkovirusta, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

— 
Kukkivat emokasvit
Kukkivien sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka vuosi ja testaus Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojan, luumun kääpiökasvuviruksen ja luumun nekroottisen rengaslaikkuviruksen esiintymisen varalta näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella. Prunus persica (L.) Batsch -lajin tapauksessa kukkivien sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto joka vuosi ja testaus Peach latent mosaic -viroidin varalta näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella. Nimenomaisesti pölytystä varten istutettujen puiden ja tarpeen mukaan ympäristössä olevien merkittävimpien pölyttävien puiden edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus luumun kääpiökasvuviruksen ja luumun nekroottisen rengaslaikkuviruksen varalta näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella.
— 
Ei-kukkivat emokasvit
Edustavalle osuudelle ei-kukkivia sertifioituja emokasveja, joita ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, on tehtävä näytteenotto joka kolmas vuosi ja testaus Candidatus Phytoplasma prunorum -tuhoojan, luumun kääpiökasvuviruksen ja luumun nekroottisen rengaslaikkuviruksen esiintymisen varalta kyseisten kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella.

e)    Perusluokka ja sertifioitu luokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 1 prosentilla tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi, ja lohkoille, joilla havaittiin oireellisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja, jäljelle jäävien oireettomien lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle näytteelle on tehty testaus ja se on todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta;
ii) 

luumun rokkovirus

— 
perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita luumun rokkoviruksesta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita luumun rokkoviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 1 prosentilla tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita luumun rokkoviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi, ja lohkoille, joilla havaittiin oireellisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja, jäljelle jäävien oireettomien lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle näytteelle on tehty testaus ja se on todettu vapaaksi luumun rokkoviruksesta;
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi;
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.

f)    CAC-luokka

Näytteenotto ja testaus

CAC-luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien on oltava peräisin tunnistetusta aineistolähteestä, jonka edustavalle osuudelle on tehty näytteenotto ja testaus edeltävien kolmen kasvukauden aikana, ja se on todettu vapaaksi luumun rokkoviruksesta.

Prunus cerasifera Ehrh.- ja Prunus domestica L. -lajien CAC-perusrunkojen on oltava peräisin tunnistetusta aineistolähteestä, jonka edustavalle osuudelle on tehty näytteenotto ja testaus edeltävien viiden vuoden aikana, ja se on todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta ja luumun rokkoviruksesta.

CAC-luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos on epäilyksiä Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al -tuhoojan esiintymisestä.

Edustavalle osuudelle CAC-luokan hedelmäkasveja, joissa ei silmämääräisessä tarkastuksessa havaittu oireita luumun rokkoviruksesta, on tehtävä näytteenotto ja testaus näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella kyseisen säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan esiintymisen varalta ja jos niiden välittömässä läheisyydessä on oireellisia kasveja.

Jos tuotantotiloissa olevissa CAC-luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa havaitaan silmämääräisessä tarkastuksessa oireita Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta, lohkoille, joilla havaittiin oireellisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja, jäljelle jäävien oireettomien CAC-luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus Candidatus Phytoplasma prunorum -tuhoojan esiintymisen varalta.

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojaa ja luumun rokkovirusta, esiintymisestä.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa CAC-luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 1 prosentilla tuotantotiloissa olevista CAC-luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi, ja lohkoille, joilla havaittiin oireellisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja, jäljelle jäävien oireettomien lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle näytteelle on tehty testaus ja se on todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -tuhoojasta; tai
— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista CAC-luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita tuhoojista Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie ja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi;
ii) 

luumun rokkovirus

— 
CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita luumun rokkoviruksesta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa CAC-luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita luumun rokkoviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 1 prosentilla tuotantotiloissa olevista CAC-luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita luumun rokkoviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi, ja lohkoille, joilla havaittiin oireellisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja, jäljelle jäävien oireettomien lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle näytteelle on tehty testaus ja se on todettu vapaaksi luumun rokkoviruksesta;
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa CAC-luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista CAC-luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi;
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevissa CAC-luokan lisäysaineistossa ja hedelmäkasveissa ei ole havaittu oireita Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista CAC-luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.

12.    Pyrus L.

a)    Kaikki luokat

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

b)    Esiperusluokka

Näytteenotto ja testaus

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus 15 vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen 15 vuoden välein liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta viruksenkaltaisia tauteja ja viroideja, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

Jos komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/925 Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. nojalla sallitaan poikkeus tuottaa esiperusaineistoa avomaalla olosuhteissa, joissa sitä ei ole suojattu hyönteisiltä, Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider- ja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojien osalta sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa ei ole havaittu oireita Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevat esiperusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tarkastettu viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, joissa on oireita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta, ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on välittömästi hävitetty paikalta ja tuhottu.

c)    Perusluokka

Näytteenotto ja testaus

Jos perusemokasvit on pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 15. vuosi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta.

Jos perusemokasveja ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka kolmas vuosi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta; perusemokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 15. vuosi näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojaa ja viruksenkaltaisia tauteja ja viroideja, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

d)    Sertifioitu luokka

Näytteenotto ja testaus

Jos sertifioidut emokasvit on pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 15. vuosi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta.

Jos sertifioituja emokasveja ei ole pidetty hyönteisiltä suojatuissa tiloissa, sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka viides vuosi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojan esiintymisen varalta; sertifioitujen emokasvien edustavalle osuudelle on tehtävä näytteenotto ja testaus joka 15. vuosi näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien, lukuun ottamatta Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojaa ja viruksenkaltaisia tauteja ja viroideja, esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

Sertifioiduille hedelmäkasveille on tehtävä näytteenotto ja testaus, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

e)    Perusluokka ja sertifioitu luokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa ei ole havaittu oireita Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi, ja lohkoille, joilla havaittiin oireellisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja, jäljelle jäävien oireettomien lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle näytteelle on tehty testaus ja se on todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojasta;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevat perusluokan ja sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tarkastettu viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, joissa on oireita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta, ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on välittömästi hävitetty paikalta ja tuhottu.

f)    CAC-luokka

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa ei ole havaittu oireita Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi; tai
— 
enintään 2 prosentilla tuotantotiloissa olevista CAC-luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista on havaittu oireita Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi, ja lohkoille, joilla havaittiin oireellisia lisäysaineistoa ja hedelmäkasveja, jäljelle jäävien oireettomien lisäysaineiston ja hedelmäkasvien edustavalle näytteelle on tehty testaus ja se on todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -tuhoojasta;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa olevat CAC-luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tarkastettu viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kaikki lisäysaineisto ja hedelmäkasvit, joissa on oireita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta, ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on välittömästi hävitetty paikalta ja tuhottu.

13.    Ribes L.

a)    Esiperusluokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kaksi kertaa vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus neljä vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen neljän vuoden välein liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

b)    Perusluokka, sertifioitu luokka ja CAC-luokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

c)    Perusluokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

Tuotantotiloissa olevien perusluokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien, joissa on viimeksi päättyneen kasvukauden aikana havaittu oireita Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer -tuhoojasta, osuus saa olla enintään 0,05 prosenttia, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu.

d)    Sertifioitu luokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

Tuotantotiloissa olevien sertifioidun luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien, joissa on viimeksi päättyneen kasvukauden aikana havaittu oireita Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer -tuhoojasta, osuus saa olla enintään 0,5  prosenttia, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu.

14.    Rubus L.

a)    Esiperusluokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kaksi kertaa vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus kaksi vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen kahden vuoden välein liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

b)    Perusluokka

Silmämääräinen tarkastus

Jos lisäysaineisto ja hedelmäkasvit kasvatetaan avomaalla tai ruukuissa, silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kahdesti vuodessa.

Alle kolmen kuukauden ajan säilytettäville mikrolisäyksellä tuotetuille lisäysaineistolle ja hedelmäkasveille on tarpeen tehdä vain yksi tarkastus tänä aikana.

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus ja tehtävä, jos arabiksen mosaiikkiviruksen, vadelman rengaslaikkuviruksen, mansikan piilevän rengaslaikkuviruksen ja tomaatin mustalaikkuviruksen oireet ovat epäselviä silmämääräisessä tarkastuksessa. Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä, lukuun ottamatta arabiksen mosaiikkivirusta, vadelman rengaslaikkuvirusta, mansikan piilevää rengaslaikkuvirusta ja tomaatin mustalaikkuvirusta.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

Jos testitulos on positiivinen sellaisten perusluokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien osalta, joissa on oireita arabiksen mosaiikkiviruksesta, vadelman rengaslaikkuviruksesta, mansikan piilevästä rengaslaikkuviruksesta tai tomaatin mustalaikkuviruksesta, kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit on hävitettävä paikalta ja tuhottava välittömästi.

ii) 

Säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevat vaatimukset, lukuun ottamatta arabiksen mosaiikkivirusta, vadelman rengaslaikkuvirusta, mansikan piilevää rengaslaikkuvirusta ja tomaatin mustalaikkuvirusta:

Tuotantotiloissa olevien perusluokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien, joissa on viimeksi päättyneen kasvukauden aikana havaittu oireita seuraavista säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista, osuus saa olla enintään:

— 
0,1 % kun kyseessä on:
Agrobacterium spp. Conn.;
Rhodococcus fascians Tilford; ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu.
iii) 

Kaikkia viruksia koskevat vaatimukset:

Liitteissä I ja II lueteltujen kaikkien virusten oireita on havaittu enintään 0,25 prosentissa tuotantotiloissa olevista perusluokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.

c)    Sertifioitu luokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus ja tehtävä, jos arabiksen mosaiikkiviruksen, vadelman rengaslaikkuviruksen, mansikan piilevän rengaslaikkuviruksen ja tomaatin mustalaikkuviruksen oireet ovat epäselviä silmämääräisessä tarkastuksessa. Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä, lukuun ottamatta arabiksen mosaiikkivirusta, vadelman rengaslaikkuvirusta, mansikan piilevää rengaslaikkuvirusta ja tomaatin mustalaikkuvirusta.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

Jos testitulos on positiivinen sellaisten sertifioidun luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien osalta, joissa on oireita arabiksen mosaiikkiviruksesta, vadelman rengaslaikkuviruksesta, mansikan piilevästä rengaslaikkuviruksesta tai tomaatin mustalaikkuviruksesta, kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit on hävitettävä paikalta ja tuhottava välittömästi.

ii) 

Säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevat vaatimukset, lukuun ottamatta arabiksen mosaiikkivirusta, vadelman rengaslaikkuvirusta, mansikan piilevää rengaslaikkuvirusta ja tomaatin mustalaikkuvirusta:

Tuotantotiloissa olevien sertifioidun luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien, joissa on viimeksi päättyneen kasvukauden aikana havaittu oireita seuraavista säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista, osuus saa olla enintään:

— 
0,5 % kun kyseessä on Resseliella theobaldi Barnes;
— 
1 % kun kyseessä on:
Agrobacterium spp. Conn.;
Rhodococcus fascians Tilford; ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu.
iii) 

Kaikkia viruksia koskevat vaatimukset

Liitteissä I ja II lueteltujen kaikkien virusten oireita on havaittu enintään 0,5 prosentissa tuotantotiloissa olevista sertifioidun luokan lisäysaineistosta ja hedelmäkasveista viimeksi päättyneen kasvukauden aikana, ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat oireelliset kasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu välittömästi.

d)    CAC-luokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus ja tehtävä, jos arabiksen mosaiikkiviruksen, vadelman rengaslaikkuviruksen, mansikan piilevän rengaslaikkuviruksen ja tomaatin mustalaikkuviruksen oireet ovat epäselviä silmämääräisessä tarkastuksessa. Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteissä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä, lukuun ottamatta arabiksen mosaiikkivirusta, vadelman rengaslaikkuvirusta, mansikan piilevää rengaslaikkuvirusta ja tomaatin mustalaikkuvirusta.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

Jos testitulos on positiivinen sellaisten CAC-luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien osalta, joissa on oireita arabiksen mosaiikkiviruksesta, vadelman rengaslaikkuviruksesta, mansikan piilevästä rengaslaikkuviruksesta tai tomaatin mustalaikkuviruksesta, kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit on hävitettävä paikalta ja tuhottava välittömästi.

15.    Vaccinium L.

a)    Esiperusluokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kaksi kertaa vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Kullekin esiperusemokasville on tehtävä näytteenotto ja testaus viisi vuotta sen jälkeen, kun se on hyväksytty esiperusemokasviksi, ja tämän jälkeen viiden vuoden välein liitteessä II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen varalta ja jos on epäilyksiä liitteessä I lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

b)    Perusluokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kaksi kertaa vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

— 
tuotantotiloissa ei ole havaittu oireita Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn -tuhoojista viimeksi päättyneen kasvukauden aikana.
ii) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
perusluokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Diaporthe vaccinii Shear -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa ei ole havaittu oireita Diaporthe vaccinii Shear -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana.
iii) 

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin ja Godronia cassandrae (anamorfinen muoto Topospora myrtilli) Peck

— 
tuotantotiloissa olevien perusluokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien, joissa on viimeksi päättyneen kasvukauden aikana havaittu oireita seuraavista säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista, osuus saa olla enintään:
— 
0,1 %, kun kyseessä on Godronia cassandrae (anamorfinen muoto Topospora myrtilli) Peck;
— 
0,5 %, kun kyseessä on Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu.

c)    Sertifioitu luokka ja CAC-luokka

Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa.

Näytteenotto ja testaus

Näytteenotto ja testaus on tehtävä, jos on epäilyksiä liitteessä I ja II lueteltujen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä.

d)    Sertifioitu luokka

Tuotantotiloja, -paikkaa tai -aluetta koskevat vaatimukset

i) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
sertifioidun luokan lisäysaineisto ja hedelmäkasvit on tuotettava alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Diaporthe vaccinii Shear -tuhoojasta; tai
— 
tuotantotiloissa ei ole havaittu oireita Diaporthe vaccinii Shear -tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana.
ii) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin ja Godronia cassandrae (anamorfinen muoto Topospora myrtilli) Peck

— 
Tuotantotiloissa olevien sertifioidun luokan lisäysaineiston ja hedelmäkasvien, joissa on viimeksi päättyneen kasvukauden aikana havaittu oireita seuraavista säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista, osuus saa olla enintään:
— 
0,5 % kun kyseessä on:
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn
Godronia cassandrae (anamorfinen muoto Topospora myrtilli) Peck;
— 
1 %, kun kyseessä on Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; ja kyseinen lisäysaineisto ja kyseiset hedelmäkasvit ja kaikki ympäröivät isäntäkasvit on hävitetty paikalta ja tuhottu.

▼B
LIITE V

Sukupolvien sallittu enimmäismäärä avomaalla olosuhteissa, joissa niitä ei ole suojattu hyönteisiltä, ja perusemokasvien sallittu enimmäiskäyttöikä suku- tai lajikohtaisesti 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Castanea sativa Mill.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään kahteen sukupolveen.

Jos 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi on perusrunko, se voidaan monistaa enintään kolmeen sukupolveen.

Jos perusrungot ovat osa perusemokasveja, näiden perusrunkojen on oltava ensimmäisen sukupolven perusaineistoa.

Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään yhteen sukupolveen.

Jos 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi on perusrunko, se voidaan monistaa enintään kolmeen sukupolveen.

Jos perusrungot ovat osa perusemokasveja, näiden perusrunkojen on oltava ensimmäisen sukupolven perusaineistoa.

Corylus avellana L.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään kahteen sukupolveen.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään kahteen sukupolveen.

Jos 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi on perusrunko, se voidaan monistaa enintään kolmeen sukupolveen.

Jos perusrungot ovat osa perusemokasveja, näiden perusrunkojen on oltava ensimmäisen sukupolven perusaineistoa.

Ficus carica L.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään kahteen sukupolveen.

Fragaria L.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään viiteen sukupolveen.

Juglans regia L.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään kahteen sukupolveen.

Olea europaea L.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään yhteen sukupolveen.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica ja P. salicina

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään kahteen sukupolveen.

Jos 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi on perusrunko, se voidaan monistaa enintään kolmeen sukupolveen.

Jos perusrungot ovat osa perusemokasveja, näiden perusrunkojen on oltava ensimmäisen sukupolven perusaineistoa.

Prunus avium ja P. cerasus

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään kahteen sukupolveen.

Jos 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi on perusrunko, se voidaan monistaa enintään kolmeen sukupolveen.

Jos perusrungot ovat osa perusemokasveja, näiden perusrunkojen on oltava ensimmäisen sukupolven perusaineistoa.

Ribes L.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään kolmeen sukupolveen. Emokasveja on säilytettävä emokasveina enintään kuusi vuotta.

Rubus L.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään kahteen sukupolveen. Kunkin sukupolven emokasveja on säilytettävä emokasveina enintään neljä vuotta.

Vaccinium L.

Perusluokka

15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu perusemokasvi voidaan monistaa enintään kahteen sukupolveen.( 1 ) Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/97/EU, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2008/90/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse toimittajien ja lajikkeiden rekisteröinnistä sekä yleisestä lajikeluettelosta(katso tämän virallisen lehden sivu 16).

( 2 ) Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/925, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, tilapäisen luvan antamisesta tietyille jäsenvaltioille sertifioida tiettyjen hedelmäkasvilajien esiperusaineistoa, joka on tuotettu avomaalla hyönteisiltä suojaamattomissa olosuhteissa, ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/167 kumoamisesta (EUVL L 140, 31.5.2017, s. 7–14).

Top