EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0096-20200401

Consolidated text: Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/96/EU, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2008/90/EY soveltamisalaan kuuluvien hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston merkitsemistä, sulkemista ja pakkaamista koskevista vaatimuksista

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/96/2020-04-01

02014L0096 — FI — 01.04.2020 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2014/96/EU,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2014,

neuvoston direktiivin 2008/90/EY soveltamisalaan kuuluvien hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston merkitsemistä, sulkemista ja pakkaamista koskevista vaatimuksista

(EUVL L 298 16.10.2014, s. 12)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2019/1813, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019,

  L 278

7

30.10.2019
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2014/96/EU,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2014,

neuvoston direktiivin 2008/90/EY soveltamisalaan kuuluvien hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston merkitsemistä, sulkemista ja pakkaamista koskevista vaatimuksista1 artikla

Merkitsemistä, sulkemista ja pakkaamista koskevat vaatimukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hedelmäkasvien lisäysaineistoa, jäljempänä ”lisäysaineisto”, joka on virallisesti sertifioitu esiperus-, perus- tai sertifioiduksi aineistoksi, ja hedelmäntuotantoon tarkoitettuja hedelmäkasveja, jäljempänä ”hedelmäkasvit”, jotka on virallisesti sertifioitu sertifioiduksi aineistoksi, pidetään kaupan vain, jos ne täyttävät 2 ja 4 artiklassa säädetyt merkitsemistä, sulkemista ja pakkaamista koskevat vaatimukset. Etiketin täydennykseksi voidaan tarpeen mukaan käyttää 3 artiklassa säädettyä saateasiakirjaa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa, jotka hyväksytään CAC-aineistoksi (Conformitas Agraria Communitatis), pidetään kaupan vain, jos ne täyttävät 5 artiklassa säädettyä toimittajan asiakirjaa koskevat vaatimukset.

2 artikla

Esiperus-, perus- tai sertifioidun aineiston etiketit

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiasta vastaava virallinen elin laatii ja kiinnittää esiperus-, perus- ja sertifioidun aineiston osalta 2–5 kohdan vaatimukset täyttävän etiketin kasveihin tai kasvien osiin, joita on tarkoitus pitää kaupan hedelmäkasveina tai niiden lisäysaineistona. Jäsenvaltiot voivat säätää, että asiasta vastaava virallinen elin voi antaa toimittajalle luvan laatia ja kiinnittää etiketti virallisen elimen valvonnassa. Asiasta vastaavan virallisen elimen on vahvistettava etiketin ulkoasu 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

Samaan erään kuuluvia hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa voidaan pitää kaupan samalla etiketillä, jos tällaiset kasvit tai aineisto ovat osa samaa pakkausta, nippua tai säiliötä ja jos etiketti kiinnitetään 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että hedelmäkasveihin, jotka ovat vähintään yhden vuoden ikäisiä, on kiinnitettävä erilliset etiketit. Tällöin etiketöinti voidaan tehdä pellolla ennen kasvien maasta nostamista, sen aikana tai sen jälkeen. Jos etiketöinti tehdään myöhemmin, samaan erään kuuluvat kasvit on nostettava maasta yhtä aikaa ja pidettävä erillään muista eristä merkityissä säiliöissä, kunnes niihin kiinnitetään etiketit.

2.  Etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

a) 

ilmaisu ”EU:n säännöt ja -vaatimukset”;

b) 

merkintäjäsenvaltio tai sitä vastaava koodi;

c) 

asiasta vastaava virallinen elin tai sitä vastaava koodi;

d) 

toimittajan nimi tai asiasta vastaavan virallisen elimen sille antama rekisteröintinumero tai -koodi;

e) 

pakkauksen tai nipun viitenumero, yksilöllinen sarjanumero, viikon numero tai erän numero;

f) 

kasvitieteellinen nimi;

g) 

luokka ja perusaineiston osalta myös sukupolven numero;

h) 

lajikkeen ja tarpeen mukaan kloonin nimi. Lajikkeeseen kuulumattomien perusrunkojen tapauksessa kyseisen lajin tai lajienvälisen hybridin nimi. Vartettujen hedelmäkasvien osalta nämä tiedot on annettava perusrungosta ja varttamisoksasta. Lajikkeista, joista on tehty virallista rekisteröintiä koskeva hakemus tai kasvinjalostajanoikeushakemus, näissä tiedoissa on esitettävä ”ehdotettu nimi” ja ”hakemus käsiteltävänä”;

i) 

tarpeen mukaan ilmaisu: ”lajike, jolla on virallisesti tunnustettu kuvaus”;

j) 

määrä;

k) 

tuotantomaa ja sitä vastaava koodi, jos eri kuin merkintäjäsenvaltio;

l) 

antamisvuosi;

m) 

jos alkuperäinen etiketti on korvattu toisella etiketillä: alkuperäisen etiketin antamisvuosi.

3.  Etiketti on painettava pysyvästi selvin ja näkyvin kirjaimin yhdellä unionin virallisella kielellä.

▼M1

4.  Etiketin värin on oltava:

a) 

esiperusaineiston osalta valkoinen, jossa on violetti poikkiviiva;

b) 

perusaineiston osalta valkoinen;

c) 

sertifioidun aineiston osalta sininen.

▼B

5.  Etiketti on kiinnitettävä hedelmäkasveina tai niiden lisäysaineistona kaupan pidettäviin kasveihin tai kasvien osiin. Jos näitä kasveja tai kasvien osia on tarkoitus pitää kaupan pakkauksissa, nipuissa tai säiliöissä, etiketti on kiinnitettävä kyseiseen pakkaukseen, nippuun tai säiliöön.

Jos hedelmäkasveja tai niiden lisäysaineistoa pidetään kaupan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti samalla etiketillä, kyseinen etiketti on kiinnitettävä siihen pakkaukseen, nippuun tai säiliöön, jonka kyseiset hedelmäkasvit tai niiden lisäysaineisto muodostavat.

3 artikla

Esiperus-, perus- tai sertifioidun aineiston saateasiakirja

1.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että asiasta vastaava virallinen elin tai asianomainen toimittaja kyseisen elimen valvonnassa voi laatia yhdessä kaupan pidettäville esiperus-, perus- tai sertifioidun aineiston eri lajikkeiden ja tyyppien erille saateasiakirjan, jolla täydennetään 2 artiklassa tarkoitettua etikettiä.

2.  Saateasiakirjan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) 

siihen on sisällyttävä 2 artiklan 2 kohdassa säädetyt tiedot, kuten ne esitetään asianomaisessa etiketissä;

b) 

se on laadittava jollakin unionin virallisista kielistä;

c) 

se on toimitettava vähintään kahtena kappaleena (toimittaja ja vastaanottaja);

d) 

sen on oltava aineiston mukana toimittajan paikasta vastaanottajan paikkaan;

e) 

siihen on sisällyttävä vastaanottajan nimi ja osoite;

f) 

siihen on sisällyttävä asiakirjan antopäivä;

g) 

siihen on sisällyttävä tarpeen mukaan kyseistä erää koskevia lisätietoja.

3.  Jos saateasiakirjan tiedot ovat ristiriidassa 2 artiklassa tarkoitetun etiketin tietojen kanssa, etiketin tiedot ovat etusijalla.

4 artikla

Sulkemista ja pakkaamista koskevat vaatimukset esiperus-, perus- tai sertifioidun aineiston osalta

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos esiperus-, perus- tai sertifioitua aineistoa pidetään kaupan erissä, joissa on vähintään kaksi kasvia tai kasvien osaa, erät ovat riittävän homogeenisia.

Tällaiset erät muodostavien kasvien tai kasvien osien on täytettävä a tai b alakohdan vaatimukset:

a) 

kasvit tai kasvien osat ovat pakkauksessa tai säilöissä, joka on suljettu 2 kohdassa määritellyn mukaisesti; tai

b) 

kasvit tai kasvien osat muodostavat nipun, joka on suljettu 2 kohdassa määritellyn mukaisesti.

2.  Tässä direktiivissä tarkoitetaan ”sulkemisella” pakkauksen tai säiliön sulkemista siten, että sitä ei voida avata vahingoittamatta suljinta, ja nipun sitomista siten, että nipun muodostavia kasveja tai kasvien osia ei voida erottaa vahingoittamatta sidettä tai siteitä. Pakkaus, säiliö tai nippu on merkittävä siten, että etiketin poistaminen tekee pakkauksesta, säilöistä tai nipusta pätemättömän.

▼M1

5 artikla

Toimittajan asiakirja CAC-aineiston osalta

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että CAC-aineistoa pidetään kaupan niin, että sen mukana on toimittajan laatima asiakirja, joka täyttää 2, 3 ja 4 kohdan vaatimukset, jäljempänä ”toimittajan asiakirja”.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajan asiakirja ei muistuta 3 artiklassa tarkoitettua saateasiakirjaa, jotta vältetään mahdollinen sekaannus kyseisten asiakirjojen välillä.

2.  Toimittajan asiakirjan on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

a) 

ilmaisu ”EU:n säännöt ja vaatimukset”;

b) 

sen jäsenvaltion nimi, jossa asiakirja on laadittu, tai sitä vastaava koodi;

c) 

asiasta vastaava virallinen elin tai sitä vastaava koodi;

d) 

toimittajan nimi tai asiasta vastaavan virallisen elimen sille antama rekisteröintinumero tai -koodi;

e) 

yksilöllinen sarjanumero, viikon numero tai erän numero;

f) 

kasvitieteellinen nimi;

g) 

ilmaisu ”CAC-aineisto”;

h) 

lajikkeen ja tarpeen mukaan kloonin nimi. Lajikkeeseen kuulumattomien perusrunkojen osalta kyseisen lajin tai lajienvälisen hybridin nimi. Vartettujen hedelmäkasvien osalta nämä tiedot on annettava perusrungosta ja varttamisoksasta. Lajikkeista, joista on tehty virallista rekisteröintiä koskeva hakemus tai kasvinjalostajanoikeushakemus, näissä tiedoissa on esitettävä ”ehdotettu nimi” ja ”hakemus käsiteltävänä”;

i) 

asiakirjan antopäivä.

3.  Toimittajan asiakirjan värin on oltava keltainen, kun se on kiinnitettynä CAC-aineistoon.

4.  Toimittajan asiakirja on painettava pysyvästi selkein ja luettavissa olevin kirjaimin yhdellä unionin virallisella kielellä.

▼B

6 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2017.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

7 artikla

Uudelleentarkastelulauseke

Komissio tarkastelee 2 artiklan 4 kohtaa uudelleen 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Top