EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0461-20140101

Consolidated text: Komission täytäntöönpanopäätös , annettu 14 päivänä heinäkuuta 2014 , neuvoston päätöksessä 2013/755/EU vahvistettuihin alkuperäsääntöihin tehtävästä väliaikaisesta poikkeuksesta Grönlannissa valmistettujen ja säilöttyjen katkarapujen osalta (2014/461/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/461/2014-01-01

2014D0461 — FI — 01.01.2014 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2014,

neuvoston päätöksessä 2013/755/EU vahvistettuihin alkuperäsääntöihin tehtävästä väliaikaisesta poikkeuksesta Grönlannissa valmistettujen ja säilöttyjen katkarapujen osalta

(2014/461/EU)

(EYV L 207, 15.7.2014, p.20)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014,

  L 304

102

23.10.2014
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2014,

neuvoston päätöksessä 2013/755/EU vahvistettuihin alkuperäsääntöihin tehtävästä väliaikaisesta poikkeuksesta Grönlannissa valmistettujen ja säilöttyjen katkarapujen osalta

(2014/461/EU)EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin 25 päivänä marraskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/755/EU ( 1 ) (MMA-assosiaatiopäätös) ja erityisesti sen liitteessä VI olevan 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki 16 päivänä lokakuuta 2009 päätöksen 2009/776/EY ( 2 ), jonka mukaan ”alkuperätuotteiden” määritelmästä poiketaan Pandalus borealis -lajin katkarapujen osalta Grönlannin erityistilanteen huomioon ottamiseksi. Poikkeuksen voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2013.

(2)

Grönlanti pyysi 1 päivänä huhtikuuta 2014 päivätyssä kirjeessä uutta poikkeusta päätöksen 2013/755/EU liitteessä VI olevassa 16 artiklassa vahvistetuista alkuperäsäännöistä 2 500 tonnin vuotuiselle määrälle Grönlannista vietäviä Pandalus borealis- ja Pandalus Montagui -lajien valmistettuja ja säilöttyjä katkarapuja 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi.

(3)

Grönlanti perusteli pyyntöään sillä, että Grönlannin suurin sallittu saalista (TAC) on alentunut viime vuosina ja se alenee edelleen vuonna 2015, mikä aiheuttaa vajetta alkuperäkatkarapujen tarjonnassa. Grönlanti tarvitsee kiireisesti katkarapuja naapurimaista saavuttaakseen tuotannon vähimmäistason ja turvatakseen työllisyyden.

(4)

Päätöksen 2013/755/EU liitteessä VI olevan 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että poikkeuksia alkuperäsäännöistä voidaan hyväksyä, jos se on maan tai alueen olemassa olevien elinkeinojen kehittämisen tai uusien elinkeinojen luomisen vuoksi perusteltua.

(5)

Grönlannin merkittävin elinkeino on kalastus, jonka tärkein pyyntikohde on katkarapu. Kalastusalan kehityksen jatkumiseksi on erittäin tärkeää, että Grönlannilla on tulevaisuudessakin mahdollisuus käyttää kolmansista maista, erityisesti Kanadasta, tuotavaa katkarapua kyseisen elinkeinon kehittämiseksi maalla ja sen kilpailukyvyn säilyttämiseksi maailmanmarkkinoilla.

(6)

Grönlanti on maantieteellisesti eristyksissä oleva alue, jonka infrastruktuuri on rajallinen ja työttömyys kasvussa. Kun tarjonnasta on vajetta, tehtaiden on lopetettava toimintansa, mikä aiheuttaa pitkäaikaistyöttömyyttä. Tehtaiden sulkemisen sosiaalis-taloudelliset vaikutukset näiden tehtaiden taloudellisesta toiminnasta riippuvaisiin pieniin yhteisöihin ovat sen vuoksi merkittävät. Grönlannissa 2 500 katkaraputonnin jalostaminen työllistää noin 10 ihmistä. Grönlanti mainitsi pyynnössään, että poikkeus on välttämätön yhden tehtaan säilymiselle.

(7)

Pyydetty poikkeus on päätöksen 2013/755/EU liitteessä VI olevan 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan perusteltua harjoitettavan elinkeinon kehittämiseksi Grönlannissa. Lisäksi poikkeuksella turvataan työllisyys muita heikommassa asemassa olevissa yhteisöissä, ja se on välttämätön yhden tehtaan säilymiselle Grönlannissa.

(8)

Koska vuonna 2001 myönnettyä poikkeusta käytettiin erittäin vähän, poikkeus olisi myönnettävä ainoastaan 500 tonnille, joka vastaa vuoden 2002 enimmäiskäyttöastetta 25 prosentilla lisättynä.

(9)

Poikkeus ei aiheuttaisi vakavaa haittaa unionin tai yhden tai useamman jäsenvaltion talouden alalle tai vakiintuneelle elinkeinolle edellyttäen, että tietyt määriä, valvontaa ja kestoa koskevat edellytykset täyttyvät.

(10)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 ( 3 ) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Kyseisiä sääntöjä olisi sovellettava sen määrän hallinnointiin, jolle tällä päätöksellä myönnetään poikkeus.

(11)

Poikkeusta pyydetään 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi. Koska talouden toimijoille on tarpeen varmistaa Grönlannista unioniin suuntautuvan viennin jatkuvuus ja ennustettavuus, poikkeus olisi myönnettävä takautuvasti.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

Poiketen siitä, mitä päätöksen 2013/755/EU liitteessä VI säädetään, Grönlannin ulkopuolelta peräisin olevista CN-koodin 0306 16 99 katkaravuista Grönlannissa jalostettuja CN-koodien ex 1605 21 ja ex 1605 29 Pandalus borealis- ja Pandalus Montagui -lajin valmistettuja ja säilöttyjä katkarapuja pidetään Grönlannin alkuperätuotteina tämän päätöksen 2–5 artiklassa säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan liitteessä säädettyihin määriin, jotka tuodaan Grönlannista unioniin 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana.

3 artikla

Tämän päätöksen liitteessä säädettyjä määriä on hallinnoitava asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

4 artikla

Grönlannin tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien valvonnan.

Kaikissa niiden kyseisille tuotteille antamissa EUR.1-tavaratodistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen.

Grönlannin toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle ennen kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden päättymistä neljännesvuosittainen ilmoitus määristä, joille on annettu EUR.1-tavaratodistuksia tämän päätöksen nojalla, ja näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämän päätöksen mukaisesti annettujen EUR.1-todistusten 7 kohdassa on oltava jompikumpi seuraavista maininnoista:

 ”Derogation — Commission Implementing Decision 2014/461/EU”

 ”Dérogation — Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission”.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 201431 päivään joulukuuta 2020.
LIITEJärjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Määrä

►M1  09.0691 ◄

ex 1605 21

ex 1605 29

Pandalus borealis- ja Pandalus Montagui -lajin valmistetut tai säilötyt katkaravut

1.1.2014–31.12.2014

1.1.2015–31.12.2015

1.1.2016–31.12.2016

1.1.2017–31.12.2017

1.1.2018–31.12.2018

1.1.2019–31.12.2019

1.1.2020–31.12.2020

500 tonnia

500 tonnia

500 tonnia

500 tonnia

500 tonnia

500 tonnia

500 tonnia( 1 ) EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1.

( 2 ) Komission päätös 2009/776/EY, tehty 16 päivänä lokakuuta 2009, neuvoston päätöksessä 2001/822/EY vahvistettuihin alkuperäsääntöihin tehtävästä poikkeuksesta Grönlannissa valmistettujen ja säilöttyjen katkarapujen osalta (EUVL L 278, 23.10.2009, s. 51).

( 3 ) Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

Top