Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1368-20131220

Neuvoston asetus ( Euratom ) N:o 1368/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013 , unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa ja Slovakiassa sekä asetusten (Euratom) N:o 549/2007 ja (Euratom) N:o 647/2010 kumoamisesta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1368/2013-12-20

2013R1368 — FI — 20.12.2013 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EURATOM) N:o 1368/2013,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,

unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa ja Slovakiassa sekä asetusten (Euratom) N:o 549/2007 ja (Euratom) N:o 647/2010 kumoamisesta

(EYV L 346, 20.12.2013, p.1)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 008, 11.1.2014, s. 31  (1368/2013)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EURATOM) N:o 1368/2013,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,

unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa ja Slovakiassa sekä asetusten (Euratom) N:o 549/2007 ja (Euratom) N:o 647/2010 kumoamisestaEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 1 ),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä tehdyn pöytäkirjan ( 2 ) mukaan Bulgaria sitoutui sulkemaan Kozloduyn ydinvoimalaitoksen reaktorit 1 ja 2 joulukuun 31 päivään 2002 mennessä ja reaktorit 3 ja 4 joulukuun 31 päivään 2006 mennessä sekä poistamaan nämä reaktorit myöhemmin käytöstä. Velvoitteidensa mukaisesti Bulgaria sulki kaikki kyseessä olevat reaktorit määräajassa.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjaan liitetyn Slovakiassa sijaitsevan Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen 1 ja 2 reaktorista tehdyn pöytäkirjan N:o 9 ( 3 ) mukaisesti Slovakia sitoutui sulkemaan Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen reaktorin 1 joulukuun 31 päivään 2006 mennessä ja reaktorin 2 joulukuun 31 päivään 2008 mennessä sekä poistamaan sen jälkeen kyseiset reaktorit käytöstä. Velvoitteidensa mukaisesti Slovakia sulki kaikki kyseessä olevat reaktoriyksiköt määräajassa.

(3)

Liittymissopimuksen mukaisten velvoitteidensa mukaisesti ja unionin avustuksella Bulgaria ja Slovakia ovat sulkeneet Kozloduy- ja Bohunice V1-ydinvoimalaitoksensa ja edistyneet huomattavasti niiden käytöstä poistamisessa. Lisää työtä tarvitaan, jotta voidaan edetä varsinaiseen dekontaminaatioon, laitoksen purkamiseen ja käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon sekä edetä vakaasti kohti käytöstä poistamisen lopullista vaihetta asianomaisten käytöstäpoistamissuunnitelmien mukaisesti mahdollisimman korkeita turvallisuusvaatimuksia soveltaen. Saatavilla olevien arvioiden perusteella käytöstä poistamisen loppuunsaattaminen edellyttää huomattavia lisävaroja.

(4)

Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen kahden WWER 440 V 230 -tyyppisen kokonaiskapasiteetiltaan 880 megawatin yksikön ennenaikainen sulkeminen ja sitä seuraava käytöstä poistaminen on aiheuttanut Slovakialle sosiaalisten ja energiaan liittyvien seurausten lisäksi merkittävän taloudellisen, niin suoria kuin epäsuoriakin kustannuksia käsittävän rasitteen.

(5)

Kozloduyn ydinvoimalaitoksen neljän WWER 440 V 230 -tyyppisen kokonaiskapasiteetiltaan 1 760 megawatin yksikön ennenaikainen sulkeminen ja sitä seuraava käytöstä poistaminen on aiheuttanut bulgarialaisille pitkäaikaisen raskaan rasitteen energiaan, talouteen ja ympäristöön liittyvine sekä sosiaalisine seurauksineen.

(6)

Unioni on sitoutunut avustamaan Bulgariaa ja Slovakiaa käytöstä poistamisesta johtuvan poikkeuksellisen taloudellisen rasitteen kantamisessa. Liittymistä edeltävästä ajasta alkaen Bulgaria ja Slovakia ovat saaneet unionilta huomattavaa taloudellista tukea, erityisesti vuosiksi 2007–2013 perustettujen Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien kautta. Näiden ohjelmien mukaisesti annettava unionin taloudellinen tuki päättyy vuonna 2013.

(7)

Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta saatujen lisärahoituspyyntöjen perusteella seuraavaa monivuotista rahoituskehystä vuosille 2014–2010 koskevassa komission ehdotuksessa ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio” unionin yleisestä talousarviosta osoitettiin 700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen. ►C1  Tästä määrästä osoitetaan 860 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 969 miljoonaa euroa nykyhintoina, ◄ uudelle ohjelmalle Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen reaktoreiden 1 ja 2, Ignalinan reaktoreiden 1 ja 2 sekä Kozloduyn reaktoreiden 1–4 käytöstä poistamisen tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020.

(8)

Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmille osoitettujen määrärahojen määrää sekä ohjelmointikautta ja varojen jakamista Kozloduy-, Bohunice- ja Ignalina-ohjelmien kesken voidaan tarkastella uudelleen väli- ja loppuarviointikertomusten tulosten perusteella.

(9)

Tämän asetuksen nojalla annettavalla tuella olisi varmistettava käytöstä poistamisen keskeytyksetön jatkuminen ja keskityttävä toimenpiteisiin, joilla edetään vakaasti kohti käytöstäpoistamisprosessin lopullista vaihetta mahdollisimman korkeita turvallisuusvaatimuksia soveltaen, sillä tällaiset toimenpiteet tuovat unionille suurimman lisäarvon, vaikka lopullinen vastuu ydinturvallisuudesta pysyykin kyseisellä jäsenvaltiolla. Tämä asetus ei vaikuta valtiontukimenettelyihin, joita tulevaisuudessa mahdollisesti toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

(10)

Tämä asetus ei vaikuta asianomaisten jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka perustuvat liittymissopimuksiin ja erityisesti johdanto-osan 1 ja 2 kappaleessa mainittuihin pöytäkirjoihin.

(11)

Tämän asetuksen mukainen ydinvoimalaitosten käytöstä poistaminen olisi suoritettava parasta mahdollista teknistä asiantuntemusta käyttäen ja suljettavien reaktoreiden luonne ja tekniset erityispiirteet asianmukaisesti huomioon ottaen, jotta varmistetaan suurin mahdollinen tehokkuus, ottaen täten otetaan huomioon kansainväliset parhaat käytännöt.

(12)

Tämän asetuksen mukaisissa toimissa ja niillä tuettavissa toiminnoissa olisi noudatettava sovellettavaa unionin oikeutta ja kansallista lakia. Tässä asetuksessa tarkoitettu ydinvoimalaitoksen käytöstä poistaminen olisi toteutettava ydinturvallisuutta koskevan lainsäädännön eli neuvoston direktiivin 2009/71/Euratom ( 4 ), jätehuoltoa koskevan lainsäädännön eli neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom ( 5 ) ja ympäristöä koskevan lainsäädännön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY ( 6 ) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU ( 7 ), mukaisesti.

(13)

Tämän asetuksen mukaisten toimien ja niillä tuettavien toimintojen olisi perustuttava ajan tasalle saatettuun käytöstäpoistamissuunnitelmaan, joka sisältää käytöstäpoistamistoimet, niiden aikataulun, kustannukset ja vaaditut henkilöstövoimavarat. Kustannukset olisi määriteltävä noudattaen kansainvälisesti hyväksyttyjä käytöstä poistamista koskevia kustannusarvioita, kuten esimerkiksi OECD:n ydinenergiajärjestön, Kansainvälisen atomienergiajärjestön ja Euroopan komission yhdessä julkaisemaa kansainvälistä käytöstäpoistamiskustannusten rakennetta.

(14)

Komission olisi varmistettava käytöstäpoistamisprosessin etenemisen tehokas valvonta, jotta taataan mahdollisimman suuri lisäarvo unionille tämän asetuksen nojalla osoitetusta rahoituksesta, vaikka lopullinen vastuu käytöstä poistamisesta jää asianomaisille jäsenvaltioille. Tähän valvontaan kuuluu toiminnan tuloksellisuuden tehokas mittaaminen ja korjaavien toimenpiteiden arviointi asianomaisen ohjelman aikana.

(15)

Unionin taloudelliset edut olisi suojattava koko menojakson ajan oikeasuhteisilla toimenpiteillä, muun muassa sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisellä, havaitsemisella ja tutkimisella, menetettyjen, aiheettomasti maksettujen tai väärinkäytettyjen varojen takaisinmaksulla ja tarvittaessa seuraamuksilla.

(16)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, erityisesti siltä osin kuin kyse on säännöksistä, jotka koskevat turvallisen käytöstäpoistamisen jatkamiseen tarvittavia riittäviä varoja, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(17)

Tietyt Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien mukaiset toimenpiteet saattavat vaatia huomattavia määriä unionin varoja, jotka voivat perustelluissa poikkeustapauksissa kattaa rahoituksen koko määrän. Olisi kuitenkin pyrittävä kaikin tavoin jatkamaan liittymistä valmistelevan tuen ja ajanjakson 2007-2013 aikana annetun tuen yhteydessä vakiintunutta käytäntöä, joka perustuu yhteisrahoitukseen Bulgarian ja Slovakian toteuttamissa käytöstäpoistamistoimissa, sekä tarvittaessa saamaan yhteisrahoitusta muista lähteistä.

(18)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vuotuisten toimintaohjelmien ja yksityiskohtaisten täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 ( 8 ) mukaisesti.

(19)

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 549/2007 ( 9 ) ja neuvoston asetus (Euratom) N:o 647/2010 ( 10 ) olisi näin ollen kumottava.

(20)

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 16/2011 ”Ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen tarkoitettu EU:n taloudellinen tuki Bulgarialle, Liettualle ja Slovakialle”, sen suositukset sekä komission antama vastaus on otettu asianmukaisesti huomioon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma, joka koskee Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan reaktoreiden 1–4 käytöstä poistamiseen liittyville toimenpiteille annettavan unionin taloudellisen tuen täytäntöönpanoa, jäljempänä ”Kozloduy-ohjelma”, ja Slovakiassa sijaitsevan Bohunice V1 -ydinvoimalan reaktoreiden 1 ja 2 käytöstä poistamiseen liittyville toimenpiteille annettavan unionin taloudellisen tuen täytäntöönpanoa, jäljempänä ”Bohunice-ohjelma”, jäljempänä yhdessä ”Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmat”.

2 artikla

Tavoitteet

1.  Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien yleisenä tavoitteena on auttaa asianomaisia jäsenvaltioita etenemään vakaasti kohti Kozloduyn reaktorien 1–4 ja Bohunice V1:n reaktorien 1 ja 2 käytöstäpoistamisprosessin lopullista vaihetta niiden kummankin käytöstäpoistamissuunnitelman mukaisesti mahdollisimman korkeaa turvallisuustasoa ylläpitäen.

2.  Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien tärkeimmät erityistavoitteet rahoituskaudella ovat:

a) Kozloduy-ohjelman osalta:

i) purkamisen suorittaminen reaktoriyksiköiden 1–4 turbiinihalleissa ja oheisrakennuksissa, mikä mitataan purettujen järjestelmien määrän ja tyypin perusteella;

ii) suurten osien ja laitteiden purkaminen reaktoriyksiköiden 1–4 reaktorirakennuksissa, mikä mitataan purettujen järjestelmien ja laitteiden määrän ja tyypin perusteella;

iii) käytöstäpoistamisjätteen turvallinen huolto yksityiskohtaisen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä mitataan turvallisesti pakatun jätteen määrän ja tyypin perusteella.

b) Bohunice-ohjelman osalta:

i) purkamisen suorittaminen reaktori V1:n turbiinihallissa ja oheisrakennuksissa, mikä mitataan purettujen järjestelmien määrän ja tyypin perusteella;

ii) suurten osien ja laitteiden purkaminen reaktori V1:n reaktorirakennuksissa, mikä mitataan purettujen järjestelmien määrän ja tyypin perusteella;

iii) käytöstäpoistamisjätteen turvallinen huolto yksityiskohtaisen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä mitataan turvallisesti pakatun jätteen määrän ja tyypin perusteella.

3.  Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmat voivat myös käsittää toimenpiteitä, joilla käytöstä poistettavissa reaktoreissa ylläpidetään mahdollisimman korkea turvallisuustaso, mukaan lukien ydinvoimalan henkilöstön tukeminen.

3 artikla

Määrärahat

▼C1

1.  Rahoituspuitteet Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien toteuttamiseksi vuosina 2014–2020 ovat 518 442 000 euroa nykyhintoina. Kyseinen määrä jaetaan Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien välillä seuraavasti:

a) 293 032 000 euroa Kozloduy-ohjelmalle vuosina 2014–2020;

b) 225 410 000 euroa Bohunice-ohjelmalle vuosina 2014–2020.

▼B

Tämä asetus ei millään tavoin rajoita monivuotisten rahoituskehysten mukaisia rahoitussitoumuksia tulevaisuudessa.

2.  Komissio tarkistaa Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien toteutuksen ja arvioi näiden ohjelmien edistymistä 7 artiklassa tarkoitettujen välitavoitteiden ja lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti vuoden 2017 loppuun mennessä 9 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten perusteella Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmille osoitettujen määrärahojen määrää sekä ohjelmointikautta ja varojen jakamista Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien sekä neuvoston asetuksella (Euratom) N:o 1369/2013 ( 11 ) perustetun Ignalina-ohjelman kesken voidaan tarkastella uudelleen, jotta voidaan ottaa huomioon näiden ohjelmien toteutuksen edistyminen ja varmistaa, että suunnittelu ja varojen kohdistaminen perustuvat todellisiin maksutarpeisiin ja vastaanottokapasiteettiin.

3.  Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien määrärahoista voidaan kattaa myös valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimista aiheutuvat menot, jotka ovat tarpeen kunkin ohjelman hallinnoimiseksi ja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti voidaan kattaa menot, jotka liittyvät tutkimuksiin, asiantuntijoiden tapaamisiin ja tiedotus- ja viestintätoimiin, mukaan lukien unionin poliittisia prioriteetteja koskeva toimielinten viestintä sikäli kuin nämä prioriteetit liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin, sekä tietojen käsittelyn ja vaihdon edellyttämistä tietoliikenneverkoista aiheutuvat menot samoin kuin kaikki muut komission Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien hallinnoinnissa mahdollisesti tarvitsemasta teknisestä tai hallinnollisesta avusta johtuvat menot.

Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmille myönnettävällä rahoituksella voidaan kattaa myös teknisen ja hallinnollisen avun menoja, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa siirtyminen asetusten (Euratom) N:o 549/2007 ja (Euratom) N:o 647/2010 mukaisesti hyväksytyistä toimenpiteistä näihin ohjelmiin.

4 artikla

Ennakkoehdot

1.  Bulgarian ja Slovakian on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä täyttääkseen seuraavat ennakkoehdot:

a) ne noudattavat Euratomin perustamissopimuksen mukaista säännöstöä ydinturvallisuuden alalla, erityisesti siltä osin kuin kyse on direktiivien 2009/71/Euratom sekä 2011/70/Euratom saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä;

b) ne vahvistavat kansallisessa kehyksessä rahoitussuunnitelman, jossa määritetään kokonaiskustannukset ja suunnitellut rahoituslähteet ydinreaktoriyksiköiden turvallista käytöstä poistamista varten, mukaan lukien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto, tämän asetuksen mukaisesti;

c) ne toimittavat komissiolle tarkistetun yksityiskohtaisen käytöstäpoistamissuunnitelman, jossa eritellään seikkaperäisesti käytöstäpoistamistoimet, mukaan lukien aikataulu ja vastaava kustannusrakenne, jonka on perustuttava kansainvälisesti hyväksyttyyn käytöstä poistamista koskevaan kustannusarvioon.

2.  Bulgarian ja Slovakian on toimitettava komissiolle tarvittavat tiedot 1 kohdassa tarkoitettujen ennakkoehtojen täyttymisestä viimeistään talousarviositoumukseen mennessä vuonna 2014.

3.  Komissio arvioi 2 kohdassa tarkoitetut tiedot laatiessaan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa. Jos komissio katsoo perustellusti, että on tapahtunut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklassa tarkoitettu rikkominen, koska ei ole noudatettu 1 kohdan a alakohdassa säädettyä ennakkoehtoa tai koska 1 kohdan b tai c alakohdassa säädettyjä ennakkoehtoja ei ole noudatettu tyydyttävästi, päätös unionin rahoitustuen keskeyttämistä osittain tai kokonaan tehdään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Tällainen päätös otetaan huomioon vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa hyväksyttäessä. Keskeytetyn tuen määrä määritellään 7 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettuja perusteita noudattaen.

5 artikla

Täytäntöönpanomuodot

1.  Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmat pannaan täytäntöön yhdellä tai useammalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 ( 12 ) säädetyllä tavalla, erityisesti avustuksina ja hankintoina.

2.  Komissio voi antaa Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmissa annettavan unionin taloudellisen avun täytäntöönpanon asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen elinten tehtäväksi.

6 artikla

Vuotuiset toimintaohjelmat

1.  Komissio hyväksyy kunkin vuoden alussa täytäntöönpanosäädöksin Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmia koskevan yhteisen vuotuisen toimintaohjelman, jossa määritellään kunkin ohjelman osalta varojen käyttöä koskevat tavoitteet, odotetut tulokset, niihin liittyvät indikaattorit ja aikataulu kunkin vuotuisen rahoitussitoumuksen osalta 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Komissio laatii kunkin vuoden lopussa kertomuksen edellisinä vuosina toteutetun työn edistymisestä. Tämä kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja se toimii perustana seuraavan yhteisen vuotuisen toimintaohjelman hyväksymiselle.

7 artikla

Yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt

Komissio hyväksyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 täytäntöönpanosäädöksin yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmille koko niiden keston ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Näissä täytäntöönpanosäädöksissä määritellään yksityiskohtaisemmin näiden ohjelmien osalta tavoitteet, odotetut tulokset, välitavoitteet, lopputavoitteen määräajat sekä vastaavat suoritustasoindikaattorit. Ne sisältävät myös 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tarkistetun yksityiskohtaisen käytöstäpoistamissuunnitelman, jonka perusteella edistymistä ja odotettujen tulosten oikea-aikaista saavuttamista seurataan.

8 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.  Komissio ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kun tämän asetuksen nojalla rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, unionin taloudelliset edut suojataan soveltamalla ehkäiseviä toimenpiteitä petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa vastaan tehokkailla tarkastuksilla ja, jos säännönvastaisuuksia havaitaan, perimällä virheellisesti maksetut määrät takaisin ja tarpeen mukaan soveltamalla tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.

2.  Komissiolla tai sen edustajilla ja tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tarkastaa kaikkien unionilta varoja saaneiden tuensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden tilit sekä asiakirjojen perusteella että paikalla tehtävin tarkastuksin.

Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) voi tehdä paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja todentamisia, jotka kohdistuvat talouden toimijoihin, joita unionin rahoitus koskee suoraan tai välillisesti, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ( 13 ) ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 ( 14 ) säädettyjen menettelyjen mukaisesti sen osoittamiseksi, onko unionin rahoitukseen liittyvän avustussopimuksen, avustuspäätöksen tai sopimuksen yhteydessä ilmennyt unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

3.  Rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista tämän asetuksen täytäntöönpanon seurauksena kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa, avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja muissa sopimuksissa on oltava määräykset, joissa nimenomaisesti annetaan komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä, kukin oman toimivaltansa puitteissa, mainituissa kohdissa tarkoitettuja tilintarkastuksia, paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja todentamisia.

9 artikla

Väliarviointi

1.  Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 tulosten ja vaikutusten tasolla arviointikertomuksen kaikkien Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmia koskevien toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja unionille koituvasta lisäarvosta, jotta voidaan hyväksyä päätös näiden toimenpiteiden muuttamisesta tai keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään myös 2 artiklan 2 kohdassa kuvattujen erityistavoitteiden ja 7 artiklassa kuvattujen yksityiskohtaisten täytäntöönpanomenettelyjen muuttamismahdollisuuksia.

2.  Väliarvioinnissa otetaan huomioon edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa määritettyihin suoritustasoindikaattoreihin verrattuna.

3.  Komissio ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

10 artikla

Loppuarviointi

1.  Komissio suorittaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa jälkiarvioinnin, joka koskee Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien tuloksellisuutta ja tehokkuutta sekä rahoitettujen toimien tuloksellisuutta vaikutusten, resurssien käytön ja unionille koituvan lisäarvon kannalta.

2.  Loppuarvioinnissa otetaan huomioon edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa määritettyihin suoritustasoindikaattoreihin verrattuna.

3.  Komissio ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

11 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

12 artikla

Siirtymäsäännökset

Tämä asetus ei vaikuta asianomaisten hankkeiden jatkamiseen tai muuttamiseen, mukaan lukien niiden peruuttaminen osittain tai kokonaan, niiden päättymiseen saakka, tai sellaisen rahoitustuen jatkamiseen tai muuttamiseen, jonka komissio on myöntänyt asetusten (Euratom) N:o 549/2007 tai (Euratom) N:o 647/2010 taikka muun 31 päivänä joulukuuta 2013 kyseiseen apuun sovellettavan lainsäädännön nojalla, jota sovelletaan kyseisiin toimiin niiden päättymiseen saakka.

13 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (Euratom) N:o 549/2007 ja (Euratom) N:o 647/2010 1 päivästä tammikuuta 2014.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( 1 ) Lausunto annettu 19. marraskuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

( 2 ) EUVL L 157, 21.6.2005, s. 29.

( 3 ) EUVL L 236, 23.9.2003, s. 954.

( 4 ) Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18).

( 5 ) Neuvoston direktiivi 2011/70/Euratom, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2011, yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten (EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48).

( 6 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY ja 2008/1/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114).

( 7 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).

( 8 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 9 ) Neuvoston asetus (Euratom) N:o 549/2007, annettu 14 päivänä toukokuuta 2007, Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisehdoista tehtyyn asiakirjaan liitetyn Slovakiassa sijaitsevan Bohunice V1-ydinvoimalaitoksen 1 ja 2 reaktoria koskevan pöytäkirjan N:o 9 täytäntöönpanosta (EUVL L 131, 23.5.2007, s. 1).

( 10 ) Neuvoston asetus (Euratom) N:o 647/2010, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 käytöstä poistamiselle myönnettävästä unionin rahoitustuesta (”Kozloduy-ohjelma”) (EUVL L 189, 22.7.2010, s. 9).

( 11 ) Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1369/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmalle Liettuassa ja asetuksen (EY) N:o 1990/2006 kumoamisesta (Katso tämän virallisen lehden sivu 7).

( 12 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

( 13 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

( 14 ) Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

Top