EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0883-20210117

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/2021-01-17

02013R0883 — FI — 17.01.2021 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 883/2013,

annettu 11 päivänä syyskuuta 2013,

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta

(EUVL L 248 18.9.2013, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2016/2030, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

  L 317

1

23.11.2016

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2020/2223, annettu 23 päivänä joulukuuta 2020,

  L 437

49

28.12.2020
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 883/2013,

annettu 11 päivänä syyskuuta 2013,

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta1 artikla

Tavoitteet ja tehtävät

1.  

Jotta voidaan tehostaa petosten, lahjonnan ja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön, jäljempänä asiayhteyden mukaan yhteisesti’unioni’, taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaa, olisi päätöksellä 1999/352/EY, EHTY, Euratom perustetun Euroopan petostentorjuntaviraston, jäljempänä’virasto’, käytettävä komissiolle kuuluvia tutkintavaltuuksia, jotka sille on annettu seuraavilla:

a) 

asiaankuuluvat unionin säädökset; ja

b) 

asiaankuuluvat unionin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tekemät yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevat sopimukset.

2.  
Virasto avustaa jäsenvaltioita komission tuella tiiviin ja säännöllisen yhteistyön järjestämisessä niiden toimivaltaisten viranomaisten kesken, jotta voidaan sovittaa yhteen niiden toimia, joiden tarkoituksena on suojata unionin taloudellisia etuja petoksilta. Virasto osallistuu petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan ehkäisy- ja torjuntakeinojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Virasto edistää ja sovittaa yhteen unionin taloudellisten etujen suojaamiseen liittyvän operationaalisen kokemuksen ja parhaiden menettelytapojen jakamista jäsenvaltioiden kanssa ja niiden kesken sekä tukee jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toteuttamia yhteisiä petostentorjuntatoimia.
3.  

Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta seuraavien soveltamista:

a) 

Euroopan unionista tehtyyn ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja N:o 7;

b) 

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt;

c) 

henkilöstösäännöt;

▼M2

d) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 ( 1 );

e) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725 ( 2 ).

▼B

4.  
Virasto tekee hallinnollisia tutkimuksia perussopimuksilla tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä, elimissä ja laitoksissa, jäljempänä’toimielimet, elimet ja laitokset’, petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseksi. Siinä tarkoituksessa se tutkii virkatehtävien hoitamiseen liittyviä vakavia tapauksia, joissa unionin virkamiehet tai sen muuhun henkilöstöön kuuluvat ovat laiminlyöneet velvollisuutensa tavalla, joka voi johtaa kurinpidolliseen tai tapauksen mukaan rikosoikeudelliseen menettelyyn, ja vastaavia velvollisuuksien laiminlyöntejä, joihin ovat syyllistyneet sellainen toimielimen tai elimen jäsen, laitoksen päällikkö taikka toimielimen, elimen tai laitoksen sellainen työntekijä, johon ei sovelleta henkilöstösääntöjä, jäljempänä yhteisesti’virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, toimielimen tai elimen jäsenet, toimiston tai viraston päälliköt taikka sen työntekijät’.

▼M2

4 a.  
Virasto luo läheisen suhteen tiiviimmässä yhteistyössä neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 ( 3 ) mukaisesti perustetun Euroopan syyttäjänviraston, jäljempänä’EPPO’, kanssa ja ylläpitää tätä suhdetta. Kyseisen suhteen on perustuttava keskinäiseen yhteistyöhön, tietojenvaihtoon, täydentävyyteen ja päällekkäisyyksien välttämiseen. Sen tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kaikkia käytettävissä olevia keinoja käytetään, jotta unionin taloudellisia etuja suojataan viraston ja EPPOn toimeksiantojen keskinäisellä täydentävyydellä ja viraston EPPOlle tarjoamalla tuella.

▼M2

5.  
Tämän asetuksen soveltamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä toimielimet, elimet ja laitokset voivat sopia viraston kanssa hallinnollisista järjestelyistä. Hallinnolliset järjestelyt voivat koskea erityisesti tietojen toimittamista, tutkimusten toteuttamista ja mahdollisia jatkotoimia.

▼B

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) 

’unionin taloudelliset edut’ käsittävät Euroopan unionin talousarvioon sekä toimielinten, elinten ja laitosten talousarvioihin sisältyvät tulot, menot ja varat sekä niiden hallinnoimat ja valvomat talousarviot;

2) 

’väärinkäytöksellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä väärinkäytöstä;

▼M2

3) 

’petoksella, lahjonnalla tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavalla muulla laittomalla toiminnalla’ tarkoitetaan asiaankuuluvissa unionin säädöksissä sellaiseksi määriteltyä toimintaa, ja’muun laittoman toiminnan’ käsite sisältää asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa määritellyt väärinkäytökset;

4) 

’hallinnollisilla tutkimuksilla’, jäljempänä’tutkimukset’, tarkoitetaan kaikenlaisia tarkastuksia, todentamisia ja muita viraston 3 ja 4 artiklan mukaisesti toteuttamia toimenpiteitä 1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvittaessa sen osoittamiseksi, että tutkimuksen kohteena oleva toiminta on luonteeltaan sääntöjenvastaista; nämä tutkimukset eivät vaikuta EPPOn tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valtuuksiin aloittaa ja toteuttaa rikosoikeudellisia menettelyjä.

▼B

5) 

’asianomaisella henkilöllä’ tarkoitetaan henkilöä tai talouden toimijaa, jonka epäillään syyllistyneen petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan ja joka siksi on viraston tutkimuksen kohteena;

6) 

’talouden toimijalla’ on merkitys, jossa sitä on käytetty asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 ja asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96;

7) 

’hallinnollisilla järjestelyillä’ tarkoitetaan viraston toteuttamia, luonteeltaan teknisiä ja/tai operatiivisia järjestelyjä, joiden tarkoituksena voi erityisesti olla osapuolten välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon helpottaminen ja jotka eivät luo uusia oikeudellisia velvoitteita;

▼M2

8) 

’toimielimen jäsenellä’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin jäsentä, Eurooppa-neuvoston jäsentä, jäsenvaltion ministeritason edustajaa neuvostossa, komission jäsentä, Euroopan unionin tuomioistuimen jäsentä, Euroopan keskuspankin neuvoston jäsentä tai tilintarkastustuomioistuimen jäsentä niiden velvoitteiden osalta, jotka on asetettu unionin oikeudessa heidän tässä ominaisuudessa hoitamien tehtävien yhteydessä.

▼M2

3 artikla

Ulkoiset tutkimukset

1.  
Virasto suorittaa 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä jäsenvaltioissa sekä, yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten ja muiden voimassa olevien oikeudellisten välineiden mukaisesti, kolmansissa maissa ja kansainvälisten järjestöjen toimitiloissa.
2.  
Virasto suorittaa paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset tämän asetuksen mukaisesti ja, siltä osin kuin asia ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti.
3.  
Talouden toimijoiden on tehtävä yhteistyötä viraston kanssa sen tutkimusten yhteydessä. Virasto voi pyytää kirjallisia ja suullisia tietoja, myös kuulusteluin.
4.  
Kun asianomainen talouden toimija tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti suostuu tämän asetuksen nojalla hyväksyttyyn paikan päällä tehtävään tarkastukseen ja todentamiseen, asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 2 artiklan 4 kohtaa ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 6 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, sikäli kuin kyseiset säännökset edellyttävät kansallisen lainsäädännön noudattamista ja voivat rajoittaa viraston tietoihin ja asiakirjoihin pääsyn samoihin ehtoihin, kuin mitä sovelletaan kansallisiin hallinnollisiin tarkastajiin.
5  
Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viraston pyynnöstä ja ilman aiheetonta viivytystä annettava sen työntekijöille apu, jonka he tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa valtuutuksessa esitetyn mukaisesti.

Asianomaisen jäsenvaltion on huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin, asiakirjoihin ja dataan, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan ja ovat välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävät tarkastukset tai todentamiset voidaan suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti, ja että henkilöstö voi ottaa haltuunsa asiakirjoja tai tietoja sen varmistamiseksi, etteivät ne katoa. Jos yksityisessä omistuksessa olevia laitteita käytetään työtarkoituksiin, virasto voi tarkastaa kyseiset laitteet. Virasto tarkastaa tällaiset laitteet ainoastaan samoin edellytyksin ja samassa määrin kuin kansalliset valvontaviranomaiset voivat tutkia yksityisessä omistuksessa olevia laitteita ja jos virastolla on perusteltua syytä epäillä, että niiden sisällöllä voi olla merkitystä tutkinnan kannalta.

6.  
Jos viraston henkilökunnan tietoon tulee, että talouden toimija vastustaa tämän asetuksen nojalla hyväksyttyä paikan päällä tehtävää tarkastusta ja todentamista, eli jos talouden toimija kieltäytyy myöntämästä virastolle tarvittavan pääsyn toimitiloihinsa tai muihin ammatillisessa käytössä oleviin paikkoihin, salaa tietoja tai estää suorittamasta toimia, jotka viraston on suoritettava paikan päällä tehtävän tarkastuksen ja todentamisen aikana, toimivaltaisten viranomaisten, mukaan lukien tarvittaessa asianomaisen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaiset, on tarjottava viraston henkilökunnalle apua, jotta virasto voi suorittaa paikan päällä tehtävän tarkastuksen ja todentamisen tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tämän kohdan tai 5 kohdan mukaisesti apua tarjotessaan noudatettava asianomaiseen toimivaltaiseen viranomaiseen sovellettavia kansallisia menettelysääntöjä. Jos tällaisen tuen edellytyksenä on kansallisen lainsäädännön mukaisesti myönnetty oikeusviranomaisen lupa, tällaista lupaa on haettava.

7.  
Virasto tekee tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä esitettyään kirjallisen valtuutuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaisesti. Se ilmoittaa viimeistään paikan päällä tehtävien tarkastusten ja todentamisten alkaessa asianomaiselle talouden toimijalle paikan päällä tehtävään tarkastukseen ja todentamiseen sovellettavasta menettelystä, mukaan lukien sovellettavat prosessuaaliset takeet, sekä talouden toimijan yhteistyövelvoitteesta.
8.  
Viraston on sille annettuja valtuuksia käyttäessään noudatettava tässä asetuksessa ja asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 säädettyjä prosessuaalisia takeita. Asianomaisella talouden toimijalla on paikan päällä tehtävän tarkastuksen ja todentamisen aikana oikeus olla antamatta omaa syyllisyyttään tukevia lausuntoja sekä oikeus itse valitsemaansa avustajaan. Talouden toimijalle on annettava mahdollisuus käyttää mitä tahansa sen jäsenvaltion virallista kieltä, jossa kyseinen talouden toimija sijaitsee, tämän antaessa lausuntoa paikan päällä tehtävän tarkastuksen ja todentamisen aikana. Itse valittavaa avustajaa koskevan oikeuden käyttäminen ei saa estää viraston pääsyä talouden toimijan toimitiloihin, eikä se saa aiheettomasti viivästyttää paikan päällä tehtävän tarkastuksen ja todentamisen aloitusta.
9.  
Jos jäsenvaltio ei tee viraston kanssa yhteistyötä 5 ja 6 kohdan mukaisesti, komissio voi soveltaa unionin oikeuden asiaankuuluvia säännöksiä periäkseen takaisin kyseiseen paikan päällä tehtävään tarkastukseen ja todentamiseen liittyvät kulut.
10.  
Virasto tekee osana tutkimustoimintaansa asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 9 artiklan 1 kohdan mukaisia ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen alakohtaisten säännöstöjen mukaisia tarkastuksia ja todentamisia jäsenvaltioissa sekä, yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten ja muiden voimassa olevien oikeudellisten välineiden mukaisesti, kolmansissa maissa ja kansainvälisten järjestöjen toimitiloissa.
11.  
Ulkoisen tutkimuksen aikana virasto voi saada toimielinten, elinten ja laitosten hallussa olevia, tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiä tietoja ja dataa, riippumatta siitä, millaiselle välineelle tiedot on tallennettu, jos ne ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että kyse on petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta. Tällöin sovelletaan 4 artiklan 2 ja 4 kohtaa.
12.  
Jos virasto käsittelee ennen ulkoisen tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemistä tietoja, jotka viittaavat petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan, se voi ilmoittaa asiasta asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa asianomaisille toimielimille, elimille ja laitoksille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c artiklan 1 kohdan soveltamista.

Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että asiassa toteutetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti aiheellisia toimia, joihin virasto voi osallistua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen alakohtaisten säännöstöjen soveltamista. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.

▼B

4 artikla

Sisäiset tutkimukset

▼M2

1.  
Tutkimukset toimielimissä, elimissä tai laitoksissa 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla suoritetaan tämän asetuksen sekä asiaankuuluvan toimielimen, elimen tai laitoksen päätösten mukaisesti, jäljempänä’sisäiset tutkimukset’.
2.  

Sisäisissä tutkimuksissa

a) 

virastolla on oikeus viipymättä ja ilman ennakkoilmoitusta saada pääsy toimielinten, elinten ja laitosten hallussa oleviin merkityksellisiin tietoihin ja dataan, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena olevaan asiaan, riippumatta siitä, minkä tyyppiselle välineelle tiedot on tallennettu, ja niiden toimitiloihin. Jos yksityisessä omistuksessa olevia laitteita käytetään työtarkoituksiin, virasto voi tarkastaa kyseiset laitteet. Virasto tarkastaa tällaiset laitteet ainoastaan siinä määrin kuin laitteita käytetään työtarkoituksiin asiaankuuluvan toimielimen, elimen tai laitoksen tekemissä päätöksissä vahvistetuin edellytyksin ja ainoastaan, jos virastolla on perusteltua syytä epäillä, että niiden sisällöllä voi olla merkitystä tutkinnan kannalta.

Virastolla on oikeus tarkastaa toimielinten, elinten ja laitosten kirjanpito. Virasto voi ottaa jäljennöksen mistä tahansa toimielimen, elimen tai laitoksen hallussa olevasta asiakirjasta tai tietovälineen sisällöstä ja saada otteita niistä sekä tarvittaessa ottaa nämä asiakirjat tai tiedot haltuunsa sen varmistamiseksi, etteivät kyseiset asiakirjat tai tiedot katoa;

b) 

virasto voi pyytää virkamiehiltä tai muuhun henkilöstöön kuuluvilta, toimielimen tai elimen jäseniltä, laitosten päälliköiltä taikka näiden työntekijöiltä suullisia tietoja, myös kuulusteluin, ja kirjallisia tietoja, jotka on dokumentoitava perusteellisesti soveltuvien luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen ja unionin tietosuojasääntöjen mukaisesti.

3.  
Virasto voi tehdä 3 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä talouden toimijoiden tiloissa tutustuakseen toimielimissä, elimissä ja laitoksissa tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta merkityksellisiin tietoihin.
4.  
Toimielimille, elimille ja laitoksille on aina ilmoitettava siitä, että viraston henkilöstöön kuuluvat suorittavat sisäistä tutkimusta niiden tiloissa, tutustuvat niiden hallussa oleviin asiakirjoihin tai dataan tai pyytävät niiden hallussa olevia tietoja. Virasto voi milloin tahansa toimittaa sisäisissä tutkimuksissa saadut tiedot asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 ja 11 artiklan soveltamista.

▼B

5.  
Toimielimet, elimet ja laitokset luovat asianmukaiset menettelyt ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sisäisten tutkimusten luottamuksellisuuden varmistamiseksi niiden kaikissa vaiheissa.
6.  
Jos sisäisessä tutkimuksessa käy ilmi, että asianomainen henkilö saattaa olla virkamies tai muuhun henkilöstöön kuuluva, toimielimen tai elimen jäsen, toimiston tai viraston päällikkö taikka sen työntekijä, tästä on ilmoitettava toimielimelle, elimelle tai laitokselle, johon henkilö kuuluu.

Jos sisäisen tutkimuksen luottamuksellisuutta ei voida taata tavanomaisia viestintäkanavia käyttäen, virasto käyttää asianmukaisia vaihtoehtoisia tiedonvälityskanavia.

Poikkeustapauksissa tätä tiedon toimittamista voidaan lykätä pääjohtajan perustellun päätöksen nojalla, joka toimitetaan valvontakomitealle tutkimuksen päätyttyä.

7.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun toimielimen, elimen tai laitoksen tekemään päätökseen on sisällyttävä erityisesti sääntö, joka koskee virkamiesten tai muuhun henkilöstöön kuuluvien, toimielimen tai elimen jäsenten, toimiston tai viraston päälliköiden taikka niiden työntekijöiden velvollisuutta tehdä yhteistyötä viraston kanssa ja antaa sille tietoja, samalla kun varmistetaan sisäisen tutkimuksen luottamuksellisuus.

▼M2

8.  
Jos virasto käsittelee ennen sisäisen tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemistä tietoja, jotka viittaavat petokseen, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan, se voi ilmoittaa asiasta asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c artiklan 1 kohdan soveltamista. Asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen on pyynnöstä ilmoitettava virastolle tällaisten tietojen perusteella toteutetuista toimista ja niiden tuloksista.

▼B

Viraston on tarvittaessa ilmoitettava asiasta myös asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tässä tapauksessa sovelletaan 9 artiklan 4 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät niille toimitettujen tietojen perusteella toteuttaa toimia kansallisen lainsäädännön mukaisesti, niiden on pyynnöstä ilmoitettava siitä virastolle.

5 artikla

Tutkimusten aloittaminen

▼M2

1.  
Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun on riittävä epäily, joka voi perustua kolmannen osapuolen toimittamiin tai nimettömästi toimitettuihin tietoihin, petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 d artiklan soveltamista. Päätöksessä aloittaa tutkimus voidaan ottaa huomioon tarve käyttää viraston resursseja tehokkaasti ja käytettävien keinojen oikeasuhteisuus. Sisäisissä tutkimuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mikä toimielin, elin tai laitos soveltuu parhaiten suorittamaan tutkimuksen erityisesti tosiseikkojen luonteen sekä sen perusteella, millaisia todellisia tai mahdollisia taloudellisia vaikutuksia tapauksella on ja mikä on oikeudellisten jatkotoimien todennäköisyys.
2.  
Pääjohtaja päättää tutkimuksen aloittamisesta omasta aloitteestaan tai toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä tai jäsenvaltion pyynnöstä.
3.  
Sinä aikana kun pääjohtaja harkitsee, aloitetaanko sisäinen tutkimus 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön perusteella tai kun virasto suorittaa sisäistä tutkimusta, asianomaiset toimielimet, elimet ja laitokset eivät saa aloittaa samoja tosiseikkoja koskevaa rinnakkaista tutkimusta, ellei viraston kanssa toisin sovita.

Tätä kohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) 2017/1939 mukaisiin EPPOn tutkintoihin.

▼B

4.  
Virasto tekee kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön, päätöksen siitä, onko tutkimus aloitettava. Päätöksestä on ilmoitettava viipymättä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle, toimielimelle, elimelle tai laitokselle. Päätös olla aloittamatta tutkimusta on perusteltava. Jos virasto ei ole tuon kahden kuukauden määräajan kuluessa tehnyt mitään päätöstä, sen katsotaan päättäneen, ettei tutkimusta aloiteta.

Jos virkamies tai muuhun henkilöstöön kuuluva, toimielimen tai elimen jäsen, toimiston tai viraston päällikkö taikka sen työntekijä antaa virastolle henkilöstösääntöjen 22 a artiklan mukaisesti toimien tietoja, jotka liittyvät epäiltyyn petokseen tai väärinkäytökseen, virasto ilmoittaa asianomaiselle henkilölle, aikooko se aloittaa kyseisiä tosiseikkoja koskevan tutkimuksen.

▼M2

5.  
Jos pääjohtaja päättää olla aloittamatta tutkimusta, hän voi lähettää merkitykselliset tiedot viipymättä tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia toimia unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, tai asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, jotta tämä voi toteuttaa asianmukaisia toimia kyseiseen toimielimeen, elimeen tai laitokseen sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Virasto sopii tarvittaessa kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa asianmukaisista toimenpiteistä tietolähteen luottamuksellisuuden suojaamiseksi ja pyytää tarvittaessa, että sille ilmoitetaan toimista, jotka on toteutettu.
6.  
Jos pääjohtaja päättää olla aloittamatta tutkimusta, vaikka on riittävä epäily petoksesta, lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta, hänen on lähetettävä 5 kohdassa tarkoitetut tiedot viipymättä.

▼B

6 artikla

Pääsy tietokantojen tietoihin ennen tutkimuksen aloittamista

1.  
Virastolla on ennen tutkimuksen aloittamista pääsy kaikkiin toimielinten, elinten ja laitosten hallussa olevien tietokantojen asiaan vaikuttaviin tietoihin, kun tämä on välttämätöntä väitteiden todellisuuspohjan arvioimiseksi. Tätä pääsyoikeutta on käytettävä viraston asettamassa ajassa, joka vaaditaan väitteiden pikaiselle arvioinnille. Virasto noudattaa tämän pääsyoikeuden käytössä tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatetta.
2.  
Asianomainen toimielin, elin tai laitos tekee vilpitöntä yhteistyötä antamalla virastolle kaikki merkitykselliset tiedot 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyissä päätöksissä täsmennettävien edellytysten mukaisesti.

7 artikla

Tutkimuksia koskeva menettely

▼M2

1.  
Pääjohtaja johtaa tutkimuksia tarvittaessa kirjallisten ohjeiden pohjalta. Pääjohtajan nimeämät viraston henkilökuntaan kuuluvat suorittavat tutkimukset hänen johdollaan. Pääjohtaja ei saa suorittaa konkreettisia tutkintatoimia henkilökohtaisesti.

▼B

2.  
Viraston henkilökuntaan kuuluvat suorittavat tehtävänsä esitettyään kirjallisen valtuutuksen, josta ilmenee heidän henkilöllisyytensä ja asemansa. Pääjohtaja antaa tämän kirjallisen valtuutuksen, ja siitä käy ilmi tutkimuksen kohde ja tarkoitus, tutkimuksen suorittamisen oikeusperustat ja niihin perustuvat tutkintavaltuudet.

▼M2

3.  
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava viraston henkilöstöön kuuluville tarvittava apu, jotta he voivat suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tällaista tukea antaessaan noudatettava kaikkia niihin sovellettavia kansallisia menettelysääntöjä.
3 a.  

Viraston kirjallisesti perustellusta pyynnöstä jäsenvaltioiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten on samoin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, toimitettava virastolle tutkimuksen kohteena olevien asioiden osalta seuraavat:

a) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ( 4 ) 32 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyissä automatisoiduissa mekanismeissa saatavilla olevat tiedot;

b) 

liiketoimia koskevat asiakirja-aineistot, jos ne ovat ehdottomasti tarpeen tutkimuksen tarkoituksia varten.

Viraston pyynnössä on perusteltava toimenpiteen asianmukaisuus ja oikeasuhteisuus tutkittavien seikkojen luonteeseen ja vakavuuteen nähden. Tällaisessa pyynnössä on viitattava ainoastaan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

Jäsenvaltioiden on ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan soveltamista varten ilmoitettava komissiolle asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset.

3 b.  
Toimielinten, elinten ja laitosten on huolehdittava siitä, että niiden virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat, jäsenet, päälliköt ja työntekijät antavat viraston henkilökuntaan kuuluville tarvittavan avun, jotta nämä voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja ilman aiheetonta viivytystä.

▼B

4.  
Jos tutkimukseen sisältyy sekä ulkoisia että sisäisiä osatekijöitä, sovelletaan 3 ja 4 artiklaa sen mukaisesti.
5.  
Tutkimukset suoritetaan keskeytyksettä ajassa, joka on oikeassa suhteessa olosuhteisiin ja tutkittavan asian monitahoisuuteen nähden.
6.  

Jos tutkimuksissa ilmenee, että voi olla aiheellista toteuttaa hallinnollisia turvaamistoimenpiteitä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, virasto ilmoittaa viipymättä asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle meneillään olevasta tutkimuksesta. Tällöin on ilmoitettava seuraavat seikat:

a) 

asianomaisen virkamiehen tai muuhun henkilöstöön kuuluvan, toimielimen tai elimen jäsenen, toimiston tai viraston päällikön taikka sen työntekijän henkilöllisyys ja yhteenveto asiaankuuluvista tosiseikoista;

▼M2

b) 

kaikki tiedot, jotka voivat auttaa asianomaista toimielintä, elintä tai laitosta päättämään toteutettavista aiheellisista hallinnollisista turvaamistoimenpiteistä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi;

▼B

c) 

mahdolliset toimenpidesuositukset luottamuksellisuuden takaamiseksi erityisesti tapauksissa, joissa käytetään kansallisen oikeusviranomaisen toimivaltaan kuuluvia tutkintatoimenpiteitä tai, kun on kyse ulkoisista tutkimuksista, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvia tutkintatoimenpiteitä tutkimuksiin sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti.

▼M2

Asianomainen toimielin, elin tai laitos voi milloin tahansa pyytää neuvoja virastolta aikomuksenaan ryhtyä, tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa, aiheellisiin turvaamistoimenpiteisiin, mukaan lukien toimenpiteet todistusaineiston säilyttämiseksi. Asianomaisen toimielimen, elimen tai laitoksen on viipymättä ilmoitettava virastolle toteutetuista varotoimenpiteistä.

▼B

7.  
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on viraston pyynnöstä toteuttaa tarvittaessa kansallisen lainsäädännön mukaiset aiheelliset turvaamistoimenpiteet ja erityisesti toimenpiteet todistusaineiston säilyttämiseksi.

▼M2

8.  
Jos tutkimusta ei saada päätökseen 12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, pääjohtaja ilmoittaa asiasta valvontakomitealle tämän 12 kuukauden jakson päättyessä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden välein ja mainitsee tilanteen syyt sekä tarvittaessa tutkimuksen nopeuttamiseksi suunnitellut korjaavat toimenpiteet.

8 artikla

Velvollisuus antaa tietoja virastolle

1.  
Toimielimet, elimet ja laitokset toimittavat 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla virastolle viipymättä kaikki tiedot, jotka liittyvät mahdollisiin petoksiin, lahjontaan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan muuhun laittomaan toimintaan.

Kun toimielimet, elimet ja laitokset antavat EPPOlle tietoja asetuksen (EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, ne voivat täyttää tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn velvoitteen toimittamalla virastolle jäljennöksen EPPOlle lähetetystä ilmoituksesta.

2.  
Toimielinten, elinten ja laitosten sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava viipymättä virastolle kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät käynnissä olevaan viraston tutkimukseen.

Niiden on toimitettava viraston kirjallisesti perustellusta pyynnöstä ennen tutkimuksen aloittamista kaikki niiden hallussa olevat asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen väitteiden tai sen arvioimiseksi, täyttyvätkö 5 artiklan 1 kohdan mukaiset tutkimuksen aloittamisen edellytykset.

3.  
Toimielinten, elinten ja laitosten sekä, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava viraston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan virastolle viipymättä kaikki muut niiden hallussa olevat merkitykselliset tiedot, asiakirjat tai data, jotka liittyvät petosten, lahjonnan tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan.
4.  
Tätä artiklaa ei sovelleta EPPOon sellaisissa rikosasioissa, joiden osalta se voisi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 IV luvun mukaisesti.

Tämä ei vaikuta EPPOn mahdollisuuteen toimittaa virastolle asiaankuuluvia tietoja tapauksista asetuksen (EU) 2017/1939 34 artiklan 8 kohdan, 36 artiklan 6 kohdan, 39 artiklan 4 kohdan ja 101 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

5.  
Tämä ei vaikuta neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 ( 5 ) mukaiseen tietojen toimittamiseen liittyviin säännöksiin.

▼B

9 artikla

Prosessuaaliset takeet

1.  
Tutkimusten aikana virasto tutkii sekä asianomaista henkilöä tukevat että häntä vastaan olevat seikat. Tutkimukset on suoritettava objektiivisesti ja puolueettomasti noudattaen syyttömyysolettamaa ja tässä artiklassa säädettyjä prosessuaalisia takeita.
2.  
Virasto voi kuulla asianomaista henkilöä tai todistajaa kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Kuultavalla henkilöllä on oikeus olla saattamatta itseään syytteen vaaraan.

Kutsu saapua kuultavaksi on lähetettävä asianomaiselle henkilölle vähintään kymmenen työpäivää ennen kuulemista. Tätä määräaikaa voidaan lyhentää asiaomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella tai tutkimuksen kiireellisyyden vuoksi, mikä on perusteltava asianmukaisesti. Viimeksi mainitussa tapauksessa määräajan on oltava vähintään 24 tuntia. Kutsussa on lueteltava asiaomaisen henkilön oikeudet, erityisesti oikeus itse valitsemaansa avustajaan.

Kun todistaja kutsutaan kuultavaksi, kutsu on lähetettävä 24 tuntia ennen kuulemista. Tätä määräaikaa voidaan lyhentää todistajan nimenomaisella suostumuksella tai tutkimuksen kiireellisyyden vuoksi, mikä on perusteltava asianmukaisesti.

▼M2

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei sovelleta lausuntojen hankkimiseen paikan päällä suoritettavien tarkastusten ja todentamisten yhteydessä. Asianomaiseen henkilöön sovelletaan 3 artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitettuja prosessuaalisia takeita, erityisesti oikeutta saada apua itse valitsemaltaan avustajalta.

▼B

Jos kuulemisen aikana saadaan näyttöä siitä, että todistaja voi olla asianomainen henkilö, kuuleminen lopetetaan. Tässä kohdassa ja 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja menettelysääntöjä on sovellettava välittömästi. Kyseiselle todistajalle on välittömästi ilmoitettava asianomaisen henkilön oikeudet ja hänelle on pyynnöstä annettava jäljennökset hänen aikaisemmista lausunnoistaan. Virasto ei saa käyttää kyseisen henkilön aikaisempia lausuntoja tätä vastaan antamatta hänelle ensin tilaisuutta esittää huomautuksia näistä lausunnoista.

Virasto laatii kuulustelusta pöytäkirjan ja antaa kuullulle henkilölle tilaisuuden tutustua siihen siten, että kuultu henkilö voi joko hyväksyä sen tai tehdä siihen huomautuksia. Viraston on annettava asianomaiselle henkilölle jäljennös pöytäkirjasta.

3.  
Jos tutkimuksessa ilmenee, että virkamies tai muuhun henkilöstöön kuuluva, toimielimen tai elimen jäsen, toimiston tai viraston päällikkö taikka sen työntekijä saattaa olla asianomainen henkilö, tälle virkamiehelle tai muuhun henkilöstöön kuuluvalle, toimielimen tai elimen jäsenelle, toimiston tai viraston päällikölle taikka sen työntekijälle on ilmoitettava asiasta välittömästi, jollei siitä aiheudu haittaa tutkimukselle tai kansallisen oikeusviranomaisen toimivaltaan kuuluville tutkimuksille.
4.  
Tutkimuksen valmistuttua ei saa tehdä asianomaista henkilöä nimeltä mainitsevia päätelmiä ilman, että tälle on annettu tilaisuus esittää huomautuksia itseään koskevista tosiseikoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 6 kohdan ja 7 artiklan 6 kohdan soveltamista.

▼M2

Tätä varten viraston on lähetettävä asianomaiselle henkilölle kehotus esittää huomautuksia joko kirjallisesti tai viraston osoittaman henkilöstöön kuuluvan järjestämässä kuulemisessa. Kyseiseen kehotukseen on kuuluttava yhteenveto asianomaista henkilöä koskevista tosiseikoista ja asetuksen (EU) 2018/1725 15 ja 16 artiklassasäädetyt tiedot sekä huomautusten esittämisen määräaika, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää kuulemista koskevan kehotuksen vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan lyhentää asianomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella tai tutkimuksen kiireellisyyden vuoksi, mikä on perusteltava asianmukaisesti. Tutkimusta koskevassa loppukertomuksessa on viitattava näihin huomautuksiin.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on pidettävä kiinni tutkimuksen tai EPPOn tai kansallisen oikeusviranomaisen meneillään olevan tai tulevan rikostutkinnan luottamuksellisuudesta, pääjohtaja voi tapauksen mukaan EPPOa tai asianomaista kansallista oikeusviranomaista kuultuaan päättää lykätä sen velvoitteen noudattamista, jonka mukaan asianomaista henkilöä on kehotettava esittämään huomautuksensa.

▼B

Jos toimielin, elin tai laitos ei henkilöstösääntöjen liitteen IX 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastaa kuukauden kuluessa pääjohtajan pyyntöön lykätä sen velvoitteen noudattamista, joka koskee asianomaisen henkilön kehottamista esittämään huomautuksensa, vastauksen katsotaan olevan myönteinen.

5.  
Kuultavalla henkilöllä on oikeus käyttää mitä tahansa unionin toimielinten virallista kieltä. Unionin virkamieheltä tai muuhun henkilöstöön kuuluvalta voidaan kuitenkin edellyttää sellaisen unionin toimielinten virallisen kielen käyttöä, jonka hän taitaa perusteellisesti.

▼M2

9 a artikla

Prosessuaalisten takeiden valvoja

1.  
Komissio nimittää prosessuaalisten takeiden valvojan, jäljempänä’valvoja’, 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti viiden vuoden toimikaudeksi, jota ei voida uusia. Kyseisen toimikauden päättyessä valvoja jatkaa tehtävässä, kunnes hänen tilalleen on nimitetty uusi henkilö.
2.  
Valvoja on hallinnollisesti valvontakomitean yhteydessä. Valvontakomitean sihteeristö antaa valvojalle kaiken tarvittavan hallinnollisen ja oikeudellisen tuen.
3.  
Komissio myöntää hyväksytyn talousarvionsa puitteissa valvontakomitealle valvojan tarvitseman henkilöstön ja taloudelliset resurssit.
4.  
Komissio laatii Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun hakuilmoituksen perusteella luettelon valvojan tehtäviin soveltuvista pätevistä ehdokkaista. Komissio nimittää valvojan kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa.
5.  
Valvojalla on oltava tarvittava pätevyys ja kokemus prosessuaalisten takeiden alalta.
6.  
Valvoja hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti, myös suhteessa virastoon ja valvontakomiteaan, eikä hän saa tehtäviään suorittaessaan pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita keneltäkään.
7.  
Jos valvoja ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä edellyttävät, tai jos valvojan todetaan syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio voivat yhteisellä sopimuksella vapauttaa valvojan tehtävistään.
8.  
Valvoja valvoo 9 b artiklassa tarkoitetun mekanismin mukaisesti, että virasto noudattaa 9 artiklassa tarkoitettuja prosessuaalisia takeita sekä viraston tutkimuksiin sovellettavia sääntöjä. Valvoja vastaa 9 b artiklassa tarkoitettujen valitusten käsittelystä.
9.  
Valvoja antaa vuosittain kertomuksen tehtäviensä hoitamisesta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, valvontakomitealle ja virastolle. Hän ei saa viitata tutkittavana oleviin yksittäisiin tapauksiin ja hänen on varmistettava tutkimusten luottamuksellisuus myös niiden päättymisen jälkeen. Valvojan on raportoitava valvontakomitealle kaikista suosituksiinsa liittyvistä systeemisistä ongelmista.

9 b artikla

Valitusmekanismi

1.  
Asianomaisella henkilöllä on oikeus tehdä valvojalle valitus, joka koskee viraston 9 artiklassa tarkoitettujen prosessuaalisten takeiden noudattamista tai viraston tutkimuksiin sovellettavien sääntöjen rikkomista, erityisesti prosessuaalisten vaatimusten ja perusoikeuksien rikkomista. Valituksen tekemisellä ei ole lykkäävää vaikutusta valituksen kohteena olevaan tutkimukseen.
2.  
Valitukset on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun valituksen tekijä on tullut tietoiseksi asiaankuuluvista seikoista, jotka merkitsevät väitettyä prosessuaalisten takeiden loukkaamista tai tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen rikkomista. Valituksia ei missään tapauksessa voi tehdä sen jälkeen, kun tutkimuksen päättämisestä on kulunut kuukausi.

Edellä 9 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua määräaikaa koskevat valitukset on kuitenkin tehtävä ennen kyseisissä säännöksissä tarkoitetun kymmenen päivän pituisen määräajan päättymistä.

3.  
Valituksen saatuaan valvojan on ilmoitettava asiasta pääjohtajalle.

Valvojan on kymmenen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona se saa valituksen, määritettävä, onko 1 ja 2 kohtaa noudatettu.

Jos 1 ja 2 kohtaa on noudatettu, valvojan on kehotettava virastoa toteuttamaan toimia valituksen ratkaisemiseksi ja ilmoitettava asiasta valvojalle 15 työpäivän kuluessa.

Jos 1 ja 2 kohtaa ei ole noudatettu, valvojan on päätettävä asian käsittely ja ilmoitettava siitä viipymättä valituksen tekijälle.

4.  
Virasto toimittaa valvojalle kaikki tarvittavat tiedot, jotta valvoja voi arvioida, onko valitus perusteltu, sekä valituksen ratkaisemista varten tiedot, joiden perusteella valvoja voi antaa suosituksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista.
5.  
Valvojan on annettava suositus siitä, miten valitus on ratkaistava, viipymättä ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun virasto on ilmoittanut valvojalle valituksen ratkaisemiseksi toteuttamistaan toimista. Jos ilmoitusta ei ole vastaanotettu 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun 15 päivän pituisen määräajan kuluessa, valvojan on annettava suositus kahden kuukauden kuluessa kyseisen määräajan päättymisestä.

Valvoja voi poikkeustapauksissa päättää pidentää määräaikaa suosituksen antamiselle vielä 15 kalenteripäivällä. Valvojan on ilmoitettava pääjohtajalle kirjallisesti tällaisen pidentämisen syyt.

Valvoja voi suositella, että virasto muuttaa tai kumoaa suosituksensa tai kertomuksensa 9 artiklassa tarkoitettujen prosessuaalisten takeiden loukkaamisen tai viraston tutkimuksiin sovellettavien sääntöjen rikkomisen, erityisesti prosessuaalisten vaatimusten rikkomisen ja perusoikeuksien loukkaamisen, perusteella.

Ennen suosituksen antamista valvojan on pyydettävä valvontakomitean lausunto.

Valvojan on toimitettava suositus virastolle ja annettava se tiedoksi valituksen tekijälle.

Jos valvoja ei anna suositusta tässä kohdassa säädetyssä määräajassa, valvojan katsotaan hylänneen valituksen ilman suositusta.

6.  
Valvoja tarkastelee valitusta kontradiktorisessa menettelyssä puuttumatta meneillään olevaan tutkimukseen.

Valvoja voi myös pyytää todistajia antamaan kirjallisia tai suullisia selvityksiä, jotka valvoja katsoo asianmukaisiksi tosiseikkojen varmistamiseksi. Todistajat voivat kieltäytyä antamasta tällaisia selvityksiä.

7.  
Pääjohtajan on toteutettava suosituksen mukaiset aiheelliset toimet. Jos pääjohtaja päättää olla noudattamatta valvojan suositusta, pääjohtajan on ilmoitettava valituksen tekijälle ja valvojalle keskeiset perustelut kyseiselle päätökselle, paitsi jos tällainen perustelujen ilmoittaminen vaikuttaisi meneillään olevaan tutkimukseen. Pääjohtajan on ilmoitettava syyt valvojan suosituksen noudattamatta jättämiseen huomautuksessa, joka on liitetty tutkimusta koskevaan loppukertomukseen.
8.  
Tämän artiklan mukainen valitusmekanismi ei vaikuta perussopimusten mukaisiin muutoksenhakukeinoihin, mukaan lukien vahingonkorvauskanteet.
9.  
Pääjohtaja voi pyytää valvojalta lausuntoa mistä tahansa valvojan toimivaltaan kuuluvasta, prosessuaalisiin takeisiin tai perusoikeuksiin liittyvästä asiasta, myös päätöksestä lykätä ilmoittamista asianomaiselle henkilölle 9 artiklan 3 kohdan nojalla. Pääjohtajan on ilmoitettava kaikissa tällaisissa pyynnöissä määräaika, johon mennessä valvojan on vastattava.
10.  
Jos unionin virkamies tai muu sen palveluksessa oleva henkilö tekee pääjohtajalle henkilöstösääntöjen 90 a artiklan mukaisen valituksen ja kyseinen virkamies tai muu palveluksessa oleva henkilö on tehnyt samasta aiheesta valituksen valvojalle, pääjohtajan on odotettava valvojan suositusta ennen valitukseen vastaamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilöstösääntöjen 90 a artiklassa säädettyjen määräaikojen soveltamista.
11.  
Valvojan on annettava valvontakomiteaa kuultuaan valitusten käsittelyä koskevat täytäntöönpanosäännökset.

Kyseisiin täytäntöönpanosäännöksiin sisältyvät erityisesti yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat

a) 

valituksen tekemistä;

b) 

valvontakomitean, valvojan ja viraston pääjohtajan välistä tietojenvaihtoa;

c) 

viraston valituksessa esittämien kysymysten käsittelyprosessia;

d) 

valituksen tutkimista kontradiktorisella menettelyllä 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti;

e) 

valvojan suosituksen antamista ja siitä tiedottamista;

f) 

asianmukaisesti perusteltuja tapauksia, joissa pääjohtaja voi poiketa valvojan suosituksesta ja tällaisissa tapauksissa noudatettavasta menettelystä.

▼B

10 artikla

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja

1.  
Ulkoisissa tutkimuksissa toimitetuilla tai saaduilla tiedoilla on niiden muodosta riippumatta asianomaisten säännösten mukainen suoja.
2.  
Sisäisissä tutkimuksissa toimitetut tai saadut tiedot ovat niiden muodosta riippumatta salassapitovelvollisuuden alaisia, ja niillä on unionin toimielimiin sovellettavien sääntöjen mukainen suoja.
3.  
Asianomaiset toimielimet, elimet ja laitokset huolehtivat viraston tutkimusten luottamuksellisuudesta, asianomaisten henkilöiden laillisten oikeuksien kunnioittamisesta ja, jos asiassa on aloitettu oikeuskäsittely, siitä, että kaikkia tällaiseen oikeuskäsittelyyn sovellettavia kansallisia sääntöjä noudatetaan.

▼M2

3 a.  
Petoksia, lahjontaa ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavaa muuta laitonta toimintaa koskeviin ilmoituksiin ja tällaisista rikkomisista ilmoittavien henkilöiden suojeluun sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2019/1937 ( 6 ).
3 b.  
Jos virasto suosittelee oikeudellisia jatkotoimia, asianomainen henkilö voi pyytää sovellettavien luottamuksellisuus- ja tietosuojasääntöjen mukaisesti virastoa toimittamaan 11 artiklan mukaisesti laaditun kertomuksen siltä osin kuin se koskee asianomaista henkilöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta väärinkäytösten paljastajien ja ilmiantajien luottamuksellisuutta koskevia oikeuksia. Virasto toimittaa pyynnön viipymättä kaikille kyseisen kertomuksen vastaanottajille ja myöntää oikeuden tutustua loppukertomukseen ainoastaan vastaanottajien nimenomaisella suostumuksella. Vastaanottajien on vastattava 12 kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos vastustusta ei esitetä tässä määräajassa, virasto myöntää tutustumisoikeuden.

Toimivaltainen viranomainen voi myös antaa virastolle luvan myöntää tutustumisoikeuden ennen määräajan päättymistä.

▼M2

4.  
Virasto nimittää tietosuojavastaavan asetuksen (EU) 2018/1725 43 artiklan mukaisesti.

▼M1

Viraston ja valvontakomitean sihteeristön suorittama tietojenkäsittely kuuluu tietosuojavastaavan toimivaltaan.

▼B

5.  
Pääjohtaja varmistaa, että yleisölle annetaan tietoja neutraalilla ja puolueettomalla tavalla ja että tietojen antamisessa huomioidaan tutkimusten luottamuksellisuus ja noudatetaan tässä artiklassa ja 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjä periaatteita.

▼M1

Henkilöstösääntöjen mukaisesti viraston henkilöstön ja valvontakomitean sihteeristön henkilöstön on pidättäydyttävä tehtäviensä myötä saamiensa tietojen luvattomasta luovuttamisesta, jollei tietoja ole jo laillisesti julkistettu tai jolleivät ne ole yleisesti saatavilla, ja heidän on noudatettava tätä velvollisuutta myös palvelussuhteensa päätyttyä.

Valvontakomitean jäsenten hoitaessa tehtäviään heitä sitoo sama salassapitovelvollisuus, ja heidän on noudatettava tätä velvollisuutta myös toimikautensa päätyttyä.

▼B

11 artikla

Tutkintakertomus ja tutkinnan johdosta toteutettavat toimet

1.  
Kun virasto saa tutkimuksen päätökseen, siitä laaditaan pääjohtajan alaisuudessa kertomus. Kertomuksessa esitetään tutkimuksen oikeusperusta, menettelyn eri vaiheet, todetut tosiseikat ja niiden alustava oikeudellinen arviointi, todettujen tosiseikkojen arvioidut rahoitusvaikutukset, 9 artiklan mukaisten prosessuaalisten takeiden noudattaminen sekä tutkimuksen päätelmät.

▼M2

Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä pääjohtajan suositukset toteutettavista toimista. Näissä suosituksissa on mainittava tarvittaessa kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset tai oikeudelliset toimet, jotka toimielinten, elinten ja laitosten sekä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava, sekä eriteltävä erityisesti arvioidut takaisin perittävät määrät sekä esitettävä todettujen tosiseikkojen alustava oikeudellinen arviointi.

2.  

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kertomuksia ja suosituksia laadittaessa on otettava huomioon unionin oikeuden asiaankuuluvat säännökset sekä soveltuvin osin asianomaisen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö.

Ensimmäisen alakohdan perusteella laaditut kertomukset ja kaikki niitä tukevat ja niihin liitetyt todisteet, ovat hyväksyttävää todistusaineistoa

a) 

kansallisissa tuomioistuimissa käytävissä oikeudenkäynneissä, jotka eivät ole luonteeltaan rikosoikeudellisia, ja jäsenvaltioiden hallinnollisissa menettelyissä;

b) 

sen jäsenvaltion rikosoikeudellisissa menettelyissä, joissa niiden käyttö osoittautuu välttämättömäksi, samalla tavoin ja samoin edellytyksin kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimat hallinnolliset kertomukset, ja kertomuksia arvioidaan samojen sääntöjen perusteella kuin kansallisten hallinnollisten tarkastajien laatimia hallinnollisia kertomuksia, ja niillä on sama todistusarvo kuin tällaisilla muilla kertomuksilla;

c) 

unionin tuomioistuimen oikeudenkäynneissä ja toimielinten, elinten ja laitosten hallinnollisissa menettelyissä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava virastolle kaikista kansallisen lainsäädännön säännöistä, jotka ovat olennaisia toisen alakohdan b alakohdan soveltamiseksi.

Toisen alakohdan b alakohdan osalta jäsenvaltioiden on viraston pyynnöstä lähetettävä kansallisten tuomioistuinten lopullinen päätös virastolle heti, kun asiaankuuluva oikeudenkäynti on ratkaistu lopullisesti ja kun tuomioistuimen lopullinen päätös on tullut julkiseksi.

Tämä asetus ei vaikuta Euroopan unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten sekä toimivaltaisten elinten valtuuksiin arvioida vapaasti viraston laatimien kertomusten todistusvoimaa hallinnollisissa ja rikosoikeudellisissa menettelyissä.

2 a.  
Virasto toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen 1 kohdassa tarkoitettujen kertomusten ja suositusten yhtenäisen laadun.
3.  
Ulkoisesta tutkimuksesta laaditut kertomukset ja suositukset ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat toimitetaan ulkoisia tutkimuksia koskevien sääntöjen mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle. Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, ja tarvittaessa toimielin, elin tai laitos toteuttavat ulkoisen tutkimuksen tulosten edellyttämät toimet ja ilmoittavat niistä virastolle kertomukseen liitetyissä suosituksissa asetetussa määräajassa ja lisäksi viraston pyynnöstä. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa virastolle asiaankuuluvat kansalliset viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä tällaisia kertomuksia, suosituksia ja asiakirjoja.

▼B

4.  
Sisäisestä tutkimuksesta laaditut kertomukset ja suositukset ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat toimitetaan asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle. Tuo toimielin, elin tai laitos toteuttaa sisäisen tutkimuksen tulosten edellyttämät toimet, erityisesti kurinpidolliset ja oikeudelliset toimet, ja ilmoittaa niistä virastolle kertomukseen liitetyissä suosituksissa asetetussa määräajassa ja lisäksi viraston pyynnöstä.

▼M2

5.  
Jos sisäisestä tutkimuksesta laaditussa kertomuksessa tuodaan esiin seikkoja, jotka voivat johtaa rikosoikeudelliseen menettelyyn, nämä tiedot yhdessä suositusten kanssa on toimitettava viipymättä asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 c ja 12 d artiklan soveltamista.

Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset lähettävät suosituksissa asetetun määräajan puitteissa virastolle sen pyynnöstä tiedot toimista, jotka on mahdollisesti toteutettu viraston tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti toimittamien tietojen johdosta, ja soveltuvissa tapauksissa syyt suositusten noudattamatta jättämiseen.

▼M2 —————

▼B

7.  
Jos tutkimuksen valmistuttua ei ole saatu näyttöä asianomaista henkilöä vastaan, pääjohtajan on päätettävä tuota henkilöä koskeva tutkimus ja ilmoitettava hänelle asiasta kymmenen työpäivän kuluessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

▼M2

8.  
Jos ilmiantaja on toimittanut virastolle tutkimukseen johtaneita tietoja, virasto ilmoittaa kyseiselle ilmiantajalle tutkimuksen päättämisestä, paitsi jos se katsoo, että tämä tieto on omiaan vaarantamaan asianomaisen henkilön oikeutetut edut ja tutkimuksen sekä sen johdosta toteutettavien toimien tehokkuuden tai mahdolliset luottamuksellisuusvaatimukset.

▼B

12 artikla

Viraston ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojen vaihto

▼M2

1.  
Virasto voi toimittaa ulkoisten tutkimusten kuluessa saamiaan tietoja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille riittävän ajoissa, jotta nämä voivat toteuttaa aiheellisia toimia kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10 ja 11 artiklan sekä asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 säännösten soveltamista. Se voi toimittaa tällaisia tietoja myös asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle.

▼B

2.  
Pääjohtaja toimittaa asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille viraston sisäisissä tutkimuksissa saamat tiedot tosiseikoista, jotka kuuluvat kansallisen oikeusviranomaisen toimivaltaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 ja 11 artiklan soveltamista.

Pääjohtaja toimittaa 4 artiklan mukaisesti asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot, mukaan lukien asianomaisen henkilön henkilöllisyys, yhteenveto todetuista tosiseikoista, niiden alustava oikeudellinen arviointi ja arvioidut vaikutukset unionin taloudellisiin etuihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista.

Tällöin sovelletaan 9 artiklan 4 kohtaa.

▼M2

3.  
Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on, ellei niiden kansallisessa lainsäädännössä sitä kielletä, viipymättä ja joka tapauksessa 12 kuukauden kuluessa niille tämän artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen vastaanottamisesta ilmoitettava virastolle toimista, jotka ne ovat toteuttaneet kyseisten tietojen perusteella.

▼B

4.  
Virasto voi toimittaa näyttöä kansallisissa tuomioistuimissa käytävissä menettelyissä kansallisen lainsäädännön ja henkilöstösääntöjen mukaisesti.

▼M2

5.  
Virasto voi antaa asiaankuuluvia tietoja asetuksella (EU) N:o 904/2010 perustetulle Eurofisc-verkostolle. Eurofiscin työalakoordinaattorit voivat toimittaa asiaankuuluvat tiedot Eurofisc-verkostosta virastolle asetuksessa (EU) N:o 904/2010 säädetyin edellytyksin.

12 a artikla

Petostentorjunnan yhteistyöstä vastaavat yksiköt

1.  
Tämän asetuksen soveltamiseksi kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksikkö, jäljempänä’petostentorjunnan yhteistyöstä vastaava yksikkö’, jonka tehtävänä on edistää viraston kanssa tehtävän yhteistyön ja sen kanssa käytävän tiedonvaihdon, mukaan lukien luonteeltaan operatiiviset tiedot, tehokkuutta. Petostentorjunnan yhteistyöstä vastaavaa yksikköä voidaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti pitää tarvittaessa tässä asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena.
2.  
Petostentorjunnan yhteistyöstä vastaavat yksiköt tarjoavat tai koordinoivat viraston pyynnöstä ennen tutkimuksen aloittamista koskevan päätöksen tekemistä sekä tutkimuksen aikana tai sen jälkeen apua, jota virasto tarvitsee suorittaakseen tehtävänsä tehokkaasti. Tällaiseen apuun sisältyy erityisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 3 artiklan 5 ja 6 kohdan, 7 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tarjoama apu.
3.  
Petostentorjunnan yhteistyöstä vastaavat yksiköt voivat pyynnöstä tarjota apua virastolle, jotta virasto voi suorittaa 12 b artiklan mukaisia koordinointitoimia, mukaan lukien tarvittaessa horisontaalinen yhteistyö ja tietojenvaihto petostentorjunnan yhteistyöstä vastaavien yksikköjen välillä.

12 b artikla

Koordinointitoimet

1.  
Virasto voi 1 artiklan 2 kohdan nojalla järjestää ja helpottaa yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, toimielinten, elinten ja laitosten välillä sekä yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten ja muiden voimassa olevien oikeudellisten välineiden mukaisesti kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen välillä. Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi osallistuvat viranomaiset ja virasto voivat kerätä, analysoida ja vaihtaa tietoja, mukaan lukien operatiivisia tietoja. Viraston henkilöstö voi auttaa toimivaltaisia viranomaisia tutkimustoimissa asianomaisten viranomaisten pyynnöstä. Tähän sovelletaan 6 artiklaa, 7 artiklan 6 ja 7 kohtaa, 8 artiklan 3 kohtaa ja 10 artiklaa.
2.  
Viraston on laadittava tarvittaessa kertomus toteutetuista koordinointitoimista ja toimitettava se jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sekä asianomaisille toimielimille, elimille ja laitoksille.
3.  
Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta viraston sellaisten valtuuksien käyttöä, jotka on siirretty komissiolle tietyissä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyötä koskevissa säännöksissä.
4.  
Virasto voi osallistua sovellettavan unionin oikeuden mukaisesti perustettuihin yhteisiin tutkintaryhmiin ja vaihtaa tässä yhteydessä tämän asetuksen nojalla hankittuja operatiivisia tietoja.

12 c artikla

Rikollisesta toiminnasta ilmoittaminen EPPOlle

1.  
Viraston on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle ilmoitus kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 2017/1939 IV luvun mukaisesti. Ilmoitus on lähetettävä viipymättä ennen viraston tutkimuksia tai niiden aikana.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen on sisällettävä vähintäänkin tosiseikkojen kuvaus, mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista uhreista, epäillyistä henkilöistä tai muista asianosaisista.
3.  
Virasto ei ole velvollinen ilmoittamaan EPPOlle ilmeisen perusteettomia väitteitä.
4.  
Jos viraston saamat tiedot eivät sisällä tämän artiklan 2 kohdassa esitettyjä seikkoja ja käynnissä ei ole viraston tutkimusta, virasto voi arvioida väitteet alustavasti. Arviointi on tehtävä viipymättä ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa tietojen vastaanottamisesta. Kyseiseen arviointiin sovelletaan 6 artiklaa ja 8 artiklan 2 kohtaa. Tämän alustavan arvioinnin jälkeen viraston on ilmoitettava EPPOlle tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rikollisesta toiminnasta.
5.  
Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rikollinen toiminta tulee esiin viraston tutkimuksen aikana ja EPPO aloittaa tutkinnan kyseisessä kohdassa tarkoitetun ilmoituksen perusteella, virasto ei saa jatkaa samoja tosiseikkoja koskevaa tutkimustaan muuten kuin 12 e tai 12 f artiklan mukaisesti.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi viraston on varmistettava 12 g artiklan 2 kohdan mukaisesti EPPOn asianhallintajärjestelmästä, toteuttaako EPPO tutkintaa. Virasto voi pyytää lisätietoja EPPOlta. EPPOn on vastattava tällaiseen pyyntöön 12 g artiklan mukaisesti asetettavassa määräajassa.

6.  
Toimielimet, elimet ja laitokset voivat pyytää virastoa arvioimaan alustavasti niille ilmoitetut väitteet. Näihin pyyntöihin sovelletaan 1–4 kohtaa soveltuvin osin. Virasto antaa alustavan arvioinnin tulokset tiedoksi asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle, jollei tietojen toimittaminen vaaranna viraston tai EPPOn suorittamaa tutkintaa.
7.  
Jos virasto lopettaa tutkimuksensa EPPOlle tämän artiklan mukaisesti toimitetun ilmoituksen perusteella, 9 artiklan 4 kohtaa ja 11 artiklaa ei sovelleta.

12 d artikla

Tutkimusten päällekkäisyyden välttäminen

1.  
Pääjohtajan on lopetettava avoinna oleva tutkimus eikä hän saa aloittaa 5 artiklan mukaista uutta tutkimusta, ja sen on lopetettava, jos EPPO toteuttaa tutkintaa samoista tosiseikoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 e ja 12 f artiklan soveltamista. Pääjohtaja ilmoittaa EPPOlle kustakin tällä perusteella tehdystä päätöksestä keskeyttää tutkimus.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi viraston on varmistettava 12 g artiklan 2 kohdan mukaisesti EPPOn asianhallintajärjestelmästä, toteuttaako EPPO tutkintaa. Virasto voi pyytää lisätietoja EPPOlta. EPPOn on vastattava tällaiseen pyyntöön 12 g artiklan mukaisesti asetettavassa määräajassa.

Jos virasto lopettaa tutkimuksensa tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, 9 artiklan 4 kohtaa ja 11 artiklaa ei sovelleta.

2.  
EPPO voi antaa virastolle olennaisia tietoja tapauksista, joiden osalta EPPO on päättänyt olla toteuttamatta tutkintaa tai se on lopettanut asian käsittelyn, jotta virasto voi toimivaltuuksiensa mukaisesti harkita asianmukaisia hallinnollisia toimia. Jos virasto saa tietoonsa uusia tosiseikkoja, jotka eivät olleet EPPOn tiedossa asetuksen (EU) 2017/1939 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun käsittelyn lopettamispäätöksen tekohetkellä, pääjohtaja voi pyytää EPPOa aloittamaan tutkinnan uudelleen kyseisen asetuksen 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

12 e artikla

Viraston tuki EPPOlle

1.  

EPPOn tutkinnan aikana ja EPPOn pyynnöstä asetuksen (EU) 2017/1939 101 artiklan 3 kohdan mukaisesti viraston on toimeksiantonsa mukaisesti tuettava tai täydennettävä EPPOn toimia erityisesti

a) 

antamalla tietoja, tekemällä analyyseja (myös rikosteknisiä analyyseja), antamalla asiantuntija-apua ja operatiivista tukea;

b) 

helpottamalla toimivaltaisten kansallisten hallintoviranomaisten ja unionin elinten tiettyjen toimien koordinointia;

c) 

suorittamalla hallinnollisia tutkimuksia.

Antaessaan EPPOlle tukea viraston on pidättäydyttävä toteuttamasta toimia tai toimenpiteitä, jotka voisivat vaarantaa tutkinnan tai syytetoimet.

2.  

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö on toimitettava kirjallisena ja siinä on ilmoitettava vähintään seuraavat:

a) 

EPPOn tutkintaan liittyvät tiedot siltä osin kuin se on pyynnön kannalta tarkoituksenmukaista;

b) 

toimenpiteet, joita EPPO pyytää virastoa suorittamaan;

c) 

tarvittaessa pyynnön toteuttamiselle suunniteltu aikataulu.

Virasto voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.

3.  
Todisteiden hyväksyttävyyden sekä perusoikeuksien ja prosessuaalisten takeiden suojaamiseksi silloin, kun virasto toteuttaa toimeksiantonsa puitteissa EPPOn pyytämiä tukitoimenpiteitä tämän artiklan nojalla, EPPO ja virasto varmistavat tiiviissä yhteistyössä, että asetuksen (EU) 2017/1939 VI luvussa säädettyjä sovellettavia menettelytakeita noudatetaan.

12 f artikla

Täydentävät tutkimukset

1.  
Jos EPPO suorittaa tutkintaa ja pääjohtaja katsoo asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, että myös viraston olisi toimeksiantonsa mukaisesti aloitettava tutkimus, jonka tarkoituksena on helpottaa turvaamistoimenpiteiden tai taloudellisten, kurinpidollisten tai hallinnollisten toimien toteuttamista, viraston on ilmoitettava tästä EPPOlle kirjallisesti ja täsmennettävä tutkimuksen luonne ja tarkoitus.

Saatuaan tällaiset tiedot EPPO voi 12 g artiklan mukaisesti vahvistettavassa määräajassa vastustaa tutkimuksen aloittamista tai tiettyjen tutkimukseen liittyvien toimien suorittamista. Jos EPPO vastustaa tutkimuksen aloittamista tai tiettyjen tutkimukseen liittyvien toimien suorittamista, sen on ilmoitettava virastolle ilman aiheetonta viivytystä, kun vastustamisen perusteita ei enää sovelleta.

Jos EPPO ei vastusta tutkimusta 12 g artiklan mukaisesti asetettavassa määräajassa, virasto voi aloittaa tutkimuksen, joka sen on suoritettava EPPOa säännöllisesti kuullen. Jos EPPO sittemmin vastustaa tutkimusta, viraston on keskeytettävä tai lopetettava tutkimuksensa tai pidättäydyttävä tiettyjen siihen liittyvien toimien suorittamisesta.

2.  
Jos EPPO ilmoittaa virastolle vastauksena 12 d artiklan mukaisesti toimitettuun tietopyyntöön, että se ei toteuta tutkintaa, ja myöhemmin aloittaa samoja tosiseikkoja koskevan tutkinnan, sen on ilmoitettava siitä virastolle viipymättä. Jos pääjohtaja katsoo tällaisen tiedon saatuaan, että viraston aloittamaa tutkimusta on jatkettava, jotta helpotetaan turvaamistoimenpiteiden tai taloudellisten, kurinpidollisten tai hallinnollisten toimien toteuttamista, sovelletaan tämän artiklan 1 kohtaa.

12 g artikla

Työjärjestelyt ja tiedonvaihto EPPOn kanssa

1.  
Virasto sopii työjärjestelyistä EPPOn kanssa. Tällaisilla työjärjestelyillä on vahvistettava muun muassa tietojen, mukaan lukien henkilötiedot, operatiiviset, strategiset tai tekniset tiedot sekä salaisiksi luokitellut tiedot, vaihtoa koskevat käytännön järjestelyt ja täydentävät tutkimukset.

Työjärjestelyiden on sisällettävä yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat jatkuvaa tietojenvaihtoa virastojen vastaanottaessa ja todentaessa väitteitä ja joiden tarkoituksena on määrittää tutkimusten edellyttämä toimivalta. Niiden on myös sisällettävä järjestelyt tietojen siirtämisestä viraston ja EPPOn välillä, kun virasto tukee tai täydentää EPPOn toimia. Niiden on säädettävä määräajoista, joita sovelletaan kyseisten toimijoiden vastatessa toistensa pyyntöihin.

Virasto ja EPPO sopivat määräajoista ja yksityiskohtaisista järjestelyistä 12 c artiklan 5 kohdan, 12 d artiklan 1 kohdan ja 12 f artiklan 1 kohdan osalta. Kunnes tällainen sopimukseen on päästy, EPPOn on vastattava viraston pyyntöihin viipymättä ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa 12 c artiklan 5 kohdassa ja 12 d artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta ja 20 työpäivän kuluessa 12 f artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta tietopyynnöstä.

Ennen työjärjestelyjen hyväksymistä EPPOn kanssa pääjohtaja toimittaa luonnoksen tiedoksi valvontakomitealle sekä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Valvontakomitea antaa lausunnon viipymättä.

2.  
Virastolle annetaan osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta epäsuora pääsy EPPOn asianhallintajärjestelmässä oleviin tietoihin.

Jos viraston asianhallintajärjestelmään syöttämien tietojen ja EPPOn hallussa olevien tietojen väliltä löytyy vastaavuus, vastaavuuden löytymisestä ilmoitetaan sekä virastolle että EPPOlle. Viraston on toteuttava tarvittavat toimenpiteet pääsyn antamiseksi EPPOlle osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta asianhallintajärjestelmässään oleviin tietoihin.

Työjärjestelyissä on vahvistettava vastavuoroisen asianhallintajärjestelmiin pääsyn tekniset ja turvallisuusnäkökohdat, mukaan lukien sisäiset menettelyt sen varmistamiseksi, että jokainen käyttökerta on asianmukaisesti perusteltu niiden tehtävien suorittamiseksi ja dokumentoitu.

3.  
Pääjohtaja ja Euroopan pääsyyttäjä tapaavat vähintään vuosittain keskustellakseen yhteistä etua koskevista kysymyksistä.

▼B

13 artikla

Viraston yhteistyö Eurojustin ja Europolin kanssa

▼M2

1.  
Unionin taloudellisten etujen suojelemista koskevan toimeksiantonsa puitteissa virasto tekee tarpeen mukaan yhteistyötä Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) kanssa. Tällaisen yhteistyön helpottamiseksi virasto sopii tarvittaessa Eurojustin ja Europolin kanssa hallinnollisista järjestelyistä. Ne voivat koskea operatiivisten, strategisten tai teknisten tietojen, myös henkilötietojen ja salaisiksi luokiteltujen tietojen ja, jos tätä pyydetään, tutkimusten edistymistä koskevien kertomusten vaihtoa.

▼B

Virasto toimittaa Eurojustille tämän toimeksiannon puitteissa merkityksellisiä tietoja, jos niiden toimittaminen on omiaan tukemaan ja lisäämään kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välistä yhteensovittamista ja yhteistyötä tai kun virasto on välittänyt jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tietoja, joiden perusteella voidaan epäillä petosta, lahjontaa tai unionin taloudellisia etuja vahingoittavaa muuta laitonta toimintaa, jossa on kyse vakavasta rikoksesta.

2.  
Virasto ilmoittaa riittävän ajoissa asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, kun se toimittaa näiden jäsenvaltioiden antamia tietoja Eurojustille tai Europolille.

14 artikla

Yhteistyö kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

1.  
Virasto voi tarvittaessa sopia hallinnollisista järjestelyistä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Virasto sovittaa toimintaansa tarvittaessa yhteen komission asianomaisten yksikköjen ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa, erityisesti ennen tällaisista järjestelyistä sopimista. Nämä järjestelyt voivat koskea operationaalisten, strategisten tai teknisten tietojen ja, jos tätä pyydetään, myös tutkimusten edistymistä koskevien kertomusten vaihtoa.
2.  
Virasto ilmoittaa asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, ennen kuin se toimittaa näiden jäsenvaltioiden antamia tietoja kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai kansainvälisille järjestöille.

Asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti virasto pitää kirjaa kaikista toimitetuista henkilötiedoista, mukaan lukien henkilötietojen toimittamisen syyt.

15 artikla

Valvontakomitea

▼M2

1.  
Valvontakomitea valvoo säännöllisesti viraston tutkimustehtävän toteutumista, jotta voidaan vahvistaa viraston riippumattomuutta sille tällä asetuksella uskottujen toimivaltuuksien asianmukaisessa käytössä.

Valvontakomitea seuraa erityisesti prosessuaalisten takeiden soveltamista ja tutkimusten kestoa.

Valvontakomitea antaa pääjohtajalle lausuntoja ja tarvittaessa suosituksia muun muassa viraston tutkimustoimien suorittamiseen tarvittavista resursseista, viraston tutkimustoiminnan painopisteistä ja tutkimusten kestosta. Se voi antaa näitä lausuntoja omasta aloitteestaan tai pääjohtajan taikka toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä, puuttumatta kuitenkaan meneillään oleviin tutkimuksiin.

Virasto julkaisee verkkosivustollaan vastauksensa valvontakomitean antamiin lausuntoihin.

Asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle on annettava jäljennös kolmannen alakohdan mukaisesti annetuista lausunnoista.

Valvontakomitealle on annettava pääsy kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, joita se pitää tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellisina, mukaan lukien päätettyjä tutkimuksia koskevat kertomukset ja suositukset sekä tapaukset, joiden käsittely on lopetettu, puuttumatta kuitenkaan meneillään oleviin tutkimuksiin, ja ottaen asianmukaisesti huomioon luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevat vaatimukset.

▼B

2.  
Valvontakomitean muodostavat viisi riippumatonta jäsentä, joilla on kokemusta viraston toimialaan liittyvästä johtavasta oikeudellisesta, tutkimuksiin liittyvästä tai vastaavasta tehtävästä. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio nimittävät komitean jäsenet yhteisellä sopimuksella.

Valvontakomitean jäsenten nimittämispäätökseen sisällytetään myös sellaisten mahdollisten ehdokkaiden varallaololuettelo, jotka voivat korvata valvontakomitean jäseniä heidän jäljellä olevaksi toimikaudekseen, jos yksi tai useampi jäsen eroaa, kuolee tai on muutoin pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä.

3.  
Valvontakomitean jäsenten toimikausi on viisi vuotta, eikä se ole uusittavissa. Valvontakomitean asiantuntemuksen säilyttämiseksi korvataan vuoron perään kaksi ja kolme jäsentä.
4.  
Toimikauden päättyessä valvontakomitean jäsen jatkaa tehtävässään, kunnes hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.
5.  
Jos valvontakomitean jäsen ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä edellyttävät tai jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio voivat yhteisellä sopimuksella vapauttaa hänet tehtävästään.
6.  
Valvontakomitean jäsenet saavat asiassa sovellettavien komission sääntöjen mukaisesti päivärahan, ja heille korvataan heidän tehtävänsä suorittamisesta aiheutuneet kustannukset.
7.  
Tehtäväänsä suorittaessaan valvontakomitean jäsenet eivät pyydä eivätkä ota ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä, virastolta tai laitokselta.

▼M2

8.  
Valvontakomitea nimeää puheenjohtajansa. Se hyväksyy työjärjestyksensä, joka toimitetaan ennen sen hyväksymistä tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Valvontakomitean kokoukset kutsutaan koolle sen puheenjohtajan tai pääjohtajan aloitteesta. Se pitää vähintään kymmenen kokousta vuosittain. Valvontakomitea tekee päätöksensä jäsentensä enemmistöllä. Sen sihteeristötehtävistä huolehtii komissio tiiviissä yhteistyössä valvontakomitean kanssa. Ennen henkilöstön nimittämistä sihteeristöön kuullaan valvontakomiteaa ja sen näkemykset otetaan huomioon. Sihteeristö toimii valvontakomitean ohjeiden mukaan ja komissiosta riippumatta. Komissio ei puutu valvontakomitean valvontatehtäviin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission harjoittamaa valvontakomitean ja sen sihteeristön talousarvion valvontaa.

▼M1

Valvontakomitean sihteeristöön nimitetyt virkamiehet eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan miltään hallitukselta taikka miltään toimielimeltä, elimeltä tai laitokselta ohjeita, jotka liittyvät valvontakomitean valvontatehtävien harjoittamiseen.

▼B

9.  
Valvontakomitea antaa vuosittain vähintään yhden toimintakertomuksen, jossa se käsittelee erityisesti viraston riippumattomuuden arviointia, prosessuaalisten takeiden toteutumista ja tutkimusten kestoa. Kertomukset toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Valvontakomitea voi esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksia viraston tutkimusten tuloksista ja näiden tulosten perusteella toteutetuista toimista.

16 artikla

Näkemysten vaihto toimielinten kanssa

▼M2

1.  
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tapaavat kerran vuodessa pääjohtajan vaihtaakseen näkemyksiä poliittisella tasolla viraston politiikasta, joka liittyy petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan ehkäisy- ja torjuntakeinoihin. Valvontakomitea osallistuu näkemysten vaihtoon. Euroopan pääsyyttäjä kutsutaan mukaan näkemystenvaihtoon. Näihin tilaisuuksiin voidaan kutsua tilintarkastustuomioistuimen, EPPOn, Eurojustin ja Europolin jäseniä tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, pääjohtajan tai valvontakomitean pyynnöstä.
2.  

Edellä 1 kohdan tavoitteiden puitteissa näkemyksiä voidaan vaihtaa kaikista asioista, joista Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pääsevät sopimukseen. Näkemyksiä voidaan vaihtaa erityisesti:

a) 

viraston tutkimuspolitiikan strategisista painopisteistä;

b) 

valvontakomitean 15 artiklan nojalla toimittamista lausunnoista ja toimintakertomuksista;

c) 

pääjohtajan 17 artiklan 4 kohdan nojalla toimittamista kertomuksista ja tarvittaessa muista toimielinten toimittamista kertomuksista, jotka liittyvät viraston toimeksiantoon;

d) 

viraston sekä toimielinten, elinten ja laitosten ja virastojen, etenkin EPPOn, välisistä suhteista, mukaan lukien viraston lopullisten tutkimuskertomusten seurannassa mahdollisesti esiin tulleet horisontaaliset ja systeemiset kysymykset;

e) 

viraston ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisistä suhteista, mukaan lukien viraston lopullisten tutkimuskertomusten seurannassa mahdollisesti esiin tulleet horisontaaliset ja systeemiset kysymykset;

f) 

viraston ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten sekä kansainvälisten järjestöjen välisistä suhteista tässä asetuksessa tarkoitettujen järjestelyjen puitteissa;

g) 

viraston toiminnan tehokkuudesta toimeksiantonsa toteuttamisessa.

▼B

3.  
Kaikki näkemysten vaihtoon osallistuvat toimielimet varmistavat, että näkemysten vaihto ei vaikuta meneillään olevien tutkimusten kulkuun.
4.  
Näkemysten vaihtoon osallistuvat toimielimet ottavat toimissaan huomioon esitetyt näkemykset. Pääjohtaja antaa 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa tiedot viraston mahdollisesti toteuttamista toimista.

17 artikla

Pääjohtaja

1.  
Virastoa johtaa pääjohtaja. Komissio nimittää pääjohtajan 2 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti. Pääjohtajan toimikausi kestää seitsemän vuotta, eikä se ole uusittavissa.

▼M2

2.  
Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä hakemuspyynnön uuden pääjohtajan nimittämistä varten. Pyyntö julkaistaan vähintään kuusi kuukautta ennen virassa olevan pääjohtajan toimikauden päättymistä. Komissio laatii luettelon tehtävään soveltuvista pätevistä ehdokkaista. Kun valvontakomitea on antanut myönteisen lausunnon komission soveltamasta valintamenettelystä, Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat komission laatiman soveltuvien hakijoiden luettelon perusteella hyvissä ajoin esivalintaluettelosta, jossa on kolme ehdokasta. Komissio nimittää pääjohtajan tästä luettelosta.
3.  
Pääjohtaja ei pyydä eikä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä eikä laitokselta hoitaessaan tehtäviään, jotka liittyvät ulkoisten ja sisäisten tutkimusten tai koordinointitoimien aloittamiseen ja suorittamiseen tai tällaisia tutkimuksia tai koordinointitoimia koskevien kertomusten laatimiseen. Jos pääjohtaja katsoo, että jokin komission toteuttama toimenpide vaarantaa hänen riippumattomuutensa, hän ilmoittaa siitä välittömästi valvontakomitealle ja päättää mahdollisen kanteen nostamisesta komissiota vastaan unionin tuomioistuimessa.
4.  
Pääjohtaja raportoi säännöllisesti ja vähintään vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viraston suorittamien tutkimusten tuloksista, toteutetuista toimista ja esiin tulleista ongelmista tutkimusten luottamuksellisuudesta kiinni pitäen, asianomaisten henkilöiden ja ilmiantajien laillisia oikeuksia kunnioittaen ja, mikäli aiheellista, oikeuskäsittelyyn sovellettavia kansallisia säännöksiä noudattaen. Kyseisissä raporteissa arvioidaan myös toimia, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä toimielimet, elimet ja laitokset ovat toteuttaneet viraston laatimien kertomusten ja suositusten perusteella.
4 a.  
Pääjohtaja voi Euroopan parlamentin tai neuvoston talousarvion valvontaoikeuksiensa yhteydessä esittämästä pyynnöstä antaa tietoja viraston toiminnasta noudattaen tutkimusten luottamuksellisuutta ja jatkotoimia koskevia menettelyjä. Euroopan parlamentti ja neuvosto varmistavat tämän kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen luottamuksellisuuden.
5.  

Pääjohtaja tiedottaa valvontakomitealle määräajoin viraston toiminnasta sekä tutkimuksista ja niiden johdosta toteutetuista toimista.

Pääjohtaja tiedottaa valvontakomitealle määräajoin

a) 

tapauksista, joissa pääjohtajan antamia suosituksia ei ole noudatettu;

b) 

tapauksista, joissa jäsenvaltioiden oikeusviranomaisille tai EPPOlle on toimitettu tietoja;

c) 

tapauksista, joissa tutkimusta ei ole aloitettu ja tapauksista, joiden käsittely on lopetettu;

d) 

tutkimusten kestosta 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

▼B

6.  
Pääjohtaja voi valtuuttaa kirjallisesti yhden tai useamman viraston henkilökuntaan kuuluvan suorittamaan tietyt 5 artiklan, 7 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 7 kohdan ja 12 artiklan 2 kohdan mukaiset tehtävänsä eritellen tällaisen valtuutuksen edellytykset ja rajoitukset.

▼M2

7.  
Pääjohtaja luo sisäisen neuvonanto- ja valvontamenettelyn, mukaan lukien oikeudellisen tarkastuksen, joka liittyy muun muassa asianomaisten henkilöiden prosessuaalisten takeiden ja perusoikeuksien sekä asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön kunnioittamiseen, sekä erityisen viittauksen 11 artiklan 2 kohtaan. Oikeudellisen tarkastuksen suorittavat viraston henkilöstön jäsenet, jotka ovat oikeusalan ja tutkintamenettelyjen asiantuntijoita. Heidän lausuntonsa liitetään loppukertomukseen.
8.  

Pääjohtaja hyväksyy viraston henkilöstöä varten tutkimusmenettelyjä koskevia ohjeita. Näiden ohjeiden on oltava tämän asetuksen mukaisia ja niiden on katettava muun muassa seuraavat:

a) 

käytännöt, joita noudatetaan viraston toimeksiannon täytäntöönpanossa;

b) 

tutkimusmenettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

c) 

prosessuaaliset takeet;

d) 

tarkat tiedot sisäisistä neuvoa-antavista ja valvontamenettelyistä oikeudellinen tarkastus mukaan lukien;

e) 

tietosuoja ja viestintää ja asiakirjojen saatavuutta koskevat toimintaperiaatteet 10 artiklan 3 b kohdan mukaisesti;

f) 

suhteet EPPOon.

▼B

Nämä ohjeet ja niihin tehtävät muutokset hyväksytään sen jälkeen kun valvontakomitealle on annettu mahdollisuus esittää niistä näkemyksensä, minkä jälkeen ne toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ja julkaistaan viraston internetsivustolla unionin virallisilla kielillä.

▼M2

9.  
Komissio kuulee valvontakomiteaa ennen kuin toteuttaa pääjohtajaan kohdistuvia kurinpitotoimia tai pidättää hänen koskemattomuutensa.

▼B

Pääjohtajaan kohdistuvien kurinpitotoimien toteuttamisesta on annettava perusteltu päätös, joka annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja valvontakomitealle.

10.  
Missä tahansa oikeudellisessa asiakirjassa esiintyvät viittaukset viraston johtajaan on katsottava viittauksiksi pääjohtajaan.

▼M1

18 artikla

Rahoitus

Viraston kokonaismäärärahat otetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion komission pääluokkaan sisältyvään erityiseen budjettikohtaan ja eritellään kyseisen pääluokan liitteessä. Valvontakomitean ja sen sihteeristön määrärahat otetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

Viraston henkilöstötaulukko liitetään komission henkilöstötaulukkoon. Komission henkilöstötaulukko käsittää valvontakomitean sihteeristön.

▼M2

19 artikla

Arviointikertomus ja asetuksen mahdollinen tarkistus

1.  
Komissio toimittaa viimeistään viiden vuoden kuluttua asetuksen (EU) 2017/1939 120 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määritellystä päivämäärästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja vaikutuksista, erityisesti viraston ja EPPOn välisen yhteistyön tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Arviointikertomukseen liitetään valvontakomitean lausunto.
2.  
Komissio tekee tarvittaessa viimeistään kahden vuoden kuluttua ensimmäisen kohdan mukaisen arviointikertomuksen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen viraston toimintakehyksen uudistamiseksi, mukaan lukien täydentävät tai yksityiskohtaisemmat säännöt viraston perustamisesta, tehtävistä tai sen toimiin sovellettavista menettelyistä, erityisesti sen yhteistyöstä EPPOn kanssa, rajatylittävistä tutkimuksista ja tutkimuksista niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät osallistu EPPOon.

▼B

20 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1073/1999 ja asetus (Euratom) N:o 1074/1999.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

21 artikla

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

1.  
Tämä asetus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.  
Edellä olevaa 15 artiklan 3 kohtaa sovelletaan niiden valvontakomitean jäsenten toimikauden kestoon, jotka ovat tehtävässään tämän asetuksen voimaantulopäivänä. Euroopan parlamentin puhemies valitsee heti tämän asetuksen tultua voimaan valvontakomitean jäsenten keskuudesta arpomalla ne kaksi jäsentä, joiden toimikausi päättyy 15 artiklan 3 kohdan ensimmäisestä virkkeestä poiketen, kun heidän toimikaudestaan on kulunut ensimmäiset 36 kuukautta. Kaksi uutta jäsentä nimitetään ilman eri toimenpiteitä viiden vuoden toimikaudeksi korvaamaan poistuvat jäsenet Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean jäsenten nimittämisestä 23 päivänä tammikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 2012/45/EU, Euratom ( 7 ) 1 artiklan 2 kohdassa esitetyn luettelon pohjalta ja siinä esitetyssä järjestyksessä. Nämä uudet jäsenet ovat ne kaksi henkilöä, joiden nimet ovat ensimmäisinä luettelossa.
3.  
Edellä olevan 17 artiklan 1 kohdan kolmatta virkettä sovelletaan tämän asetuksen voimaantulohetkellä tehtävässä olevan pääjohtajan toimikauden kestoon.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

KUMOTUT ASETUKSET (20 ARTIKLASSA TARKOITETUT)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999

(EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1)

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1074/1999

(EYVL L 136, 31.5.1999, s. 8)
LIITE IIVASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1073/1999 ja asetus (Euratom) N:o 1074/1999

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan 5 kohta

2 artiklan 1 alakohta

2 artiklan 2 alakohta

2 artiklan 3 alakohta

2 artikla

2 artiklan 4 alakohta

2 artiklan 5 alakohta

2 artiklan 6 alakohta

2 artiklan 7 alakohta

3 artiklan ensimmäinen kohta

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan toinen kohta

3 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

3 artiklan 4 kohta

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 6 kohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke

4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 6 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 6 kohdan kolmas alakohta

4 artiklan 6 kohdan a alakohta

4 artiklan 7 kohta

4 artiklan 6 kohdan b alakohta

4 artiklan 8 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan ensimmäinen kohta

5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan toinen kohta

5 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohta

5 artiklan 5 kohta

5 artiklan 6 kohta

6 artikla

6 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

6 artiklan 3 kohta

7 artiklan 2 kohdan toinen virke

6 artiklan 4 kohta

3 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 4 kohta

6 artiklan 5 kohta

7 artiklan 5 kohta

6 artiklan 6 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 6 kohta

7 artiklan 7 kohta

7 artiklan 8 kohta

7 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

9 artikla

8 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

10 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 3 kohta

8 artiklan 4 kohta

10 artiklan 4 kohta

10 artiklan 5 kohta

9 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

9 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

11 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohta

11 artiklan 4 kohta

11 artiklan 5 kohta

11 artiklan 6 kohta

11 artiklan 7 kohta

11 artiklan 8 kohta

10 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

12 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

12 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

10 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohdan toinen virke

12 artiklan 3 kohta

12 artiklan 4 kohta

13 artikla

14 artikla

11 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

15 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

15 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

15 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

15 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

15 artiklan 1 kohdan viides alakohta

11 artiklan 2 kohta

15 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

15 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

11 artiklan 3 kohta

15 artiklan 3 kohta

11 artiklan 4 kohta

15 artiklan 4 kohta

15 artiklan 5 kohta

15 artiklan 6 kohta

11 artiklan 5 kohta

15 artiklan 7 kohta

11 artiklan 6 kohta

15 artiklan 8 kohta

11 artiklan 7 kohta

17 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta

11 artiklan 8 kohta

15 artiklan 9 kohta

16 artikla

12 artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

17 artiklan 2 kohta

12 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

17 artiklan 3 kohta

12 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 4 kohta

12 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

10 artiklan 3 kohta

17 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

17 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 6 kohta

17 artiklan 7 kohta

17 artiklan 8 kohta

12 artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke

17 artiklan 9 kohdan ensimmäinen alakohta

12 artiklan 4 kohdan toinen virke

17 artiklan 9 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 10 kohta

13 artikla

18 artikla

14 artikla

15 artikla

19 artikla

20 artikla

16 artikla

21 artiklan 1 kohta

21 artiklan 2 kohta

21 artiklan 3 kohta

Liite I

Liite II( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

( 3 ) Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141 5.6.2015, s. 73).

( 5 ) Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268 12.10.2010, s. 1).

( 6 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EUVL L 305, 26.11.2019, s. 17).

( 7 ) EUVL L 26, 28.1.2012, s. 30.

Top