EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0065-20161217

Consolidated text: Komission täytäntöönpanopäätös , annettu 19 päivänä joulukuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla Uuden-Seelannin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9557) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2013/65/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/65/2016-12-17

02013D0065 — FI — 17.12.2016 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla Uuden-Seelannin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9557)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/65/EU)

(EUVL L 028 30.1.2013, s. 12)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2295, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 16 päivänä joulukuuta 2016,

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla Uuden-Seelannin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9557)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/65/EU)1 artikla

1.  Direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi katsotaan, että Uusi-Seelanti tarjoaa riittävän suojan Euroopan unionista siirretyille henkilötiedoille.

2.  Oikeudellisten tietosuojanormien soveltamisesta Uudessa-Seelannissa vastaava toimivaltainen valvontaviranomainen mainitaan tämän päätöksen liitteessä.

▼M1

2 artikla

Silloin kun jonkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset käyttävät toimivaltuuksiaan direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti keskeyttääkseen Uuteen-Seelantiin suuntautuvat tiedonsiirrot tai kieltääkseen ne lopullisesti yksilöiden suojelemiseksi heidän henkilötietojensa käsittelyssä, asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle, joka välittää tiedon edelleen muille jäsenvaltioille.

3 artikla

1.  Komissio seuraa jatkuvasti Uuden-Seelannin oikeusjärjestyksen kehitystä, joka saattaa vaikuttaa tämän päätöksen toimivuuteen, mukaan lukien kehitystä, joka koskee viranomaisten pääsyä henkilötietoihin, arvioidakseen, turvaako Uusi-Seelanti edelleen henkilötietojen suojan riittävän tason.

2.  Jäsenvaltiot ja komissio tiedottavat toisilleen tapauksista, joissa tietosuojavaatimusten noudattamisesta Uudessa-Seelannissa vastaavat elimet eivät pysty varmistamaan vaatimusten noudattamista.

3.  Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen mahdollisista havainnoista, joiden mukaan kansallisesta turvallisuudesta, lainvalvonnasta tai muusta yleisestä edusta vastaavat Uuden-Seelannin viranomaiset puuttuisivat henkilötietojen suojaa koskevaan oikeuteen enemmän kuin on ehdottoman välttämätöntä tai tällaista oikeuteen puuttumista vastaan ei ole tehokasta oikeussuojaa.

4.  Jos todisteet osoittavat, että tietosuojan riittävää tasoa ei enää turvata, mukaan lukien tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, komissio tiedottaa asiasta Uuden-Seelannin toimivaltaiselle viranomaiselle ja esittää tarvittaessa direktiivin 95/46/EY 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ehdotuksia toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on kumota tämä päätös tai lykätä sen soveltamista taikka rajoittaa sen soveltamisalaa.

▼B

4 artikla

Komissio seuraa tämän päätöksen soveltamista ja toimittaa direktiivin 95/46/EY 31 artiklan nojalla perustetulle komitealle kaikki asiaankuuluvat huomiot, mukaan luettuna kaikki seikat, jotka voivat vaikuttaa tämän päätöksen 1 artiklan mukaiseen arvioon, jonka mukaan tietosuojan taso Uudessa-Seelannissa on direktiivin 95/46/EY 25 artiklan mukaisessa merkityksessä riittävä, sekä kaikki todisteet päätöksen syrjivästä soveltamisesta.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 20 päivänä maaliskuuta 2013.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE

Tämän päätöksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen:

Privacy Commissioner:

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

New Zealand

Puhelin: +64-4-474 7590

Sähköposti: enquiries@privacy.org.nz

Verkkosivu: http://privacy.org.nz/

Top