Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0932-20170109

Komission asetus (EU) N:o 932/2012, annettu 3 päivänä lokakuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kuivausrumpujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/2017-01-09

02012R0932 — FI — 09.01.2017 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 932/2012,

annettu 3 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kuivausrumpujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 278 12.10.2012, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/2282, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 932/2012,

annettu 3 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kuivausrumpujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset kotitalouksien verkkosähköä käyttävien ja kaasukäyttöisten kuivausrumpujen ja kalustepeitteisten kotitalouksien kuivausrumpujen markkinoille saattamiselle, mukaan luettuina laitteet, joita myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta kotitalouksien kuivaaviin pyykinpesukoneisiin eikä kotitalouksien kuivauslinkoihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2009/125/EY 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1) ’Kotitalouksien kuivausrummulla’ tarkoitetaan laitetta, jossa kuivataan tekstiilejä pyörivässä rummussa, jonka läpi johdetaan kuumaa ilmaa ja joka on suunniteltu pääasiallisesti muuhun kuin ammattikäyttöön.

2) ’Kalustepeitteisellä kotitalouksien kuivausrummulla’ tarkoitetaan kotitalouksien kuivausrumpua, joka on tarkoitettu asennettavaksi kaappiin, sille varattuun syvennykseen tai vastaavaan paikkaan ja joka vaatii kalusteoven.

3) ’Kotitalouksien kuivaavalla pyykinpesukoneella’ tarkoitetaan kotitalouksien pyykinpesukonetta, jossa on sekä linkoustoiminto että valmius tekstiilien kuivaamiseen, yleensä kuumentamalla ja rumpukuivaamalla.

4) ’Kotitalouksien kuivauslingolla’ tarkoitetaan laitetta, jossa tekstiileistä poistetaan vesi linkoamalla pyörivässä rummussa, minkä jälkeen vesi poistetaan automaattisesti pumpulla; laite on suunniteltu pääasiallisesti muuhun kuin ammattikäyttöön.

5) ’Hormiin liitettävällä kuivausrummulla’ tarkoitetaan kuivausrumpua, johon johdetaan ilmaa, joka tuulettaa kosteuden tekstiileistä huoneeseen tai ulkoilmaan.

6) ’Kondensoivalla kuivausrummulla’ tarkoitetaan kuivausrumpua, jossa on joko kondensoiva tai muuta menetelmää käyttävä laite kosteuden poistamiseksi kuivaukseen käytetystä ilmasta.

7) ’Automaattisella kuivausrummulla’ tarkoitetaan kuivausrumpua, joka lopettaa kuivauksen havaittuaan johtokykyä tai lämpötilaa mittaamalla tekstiilien saavuttaneen tietyn kosteuspitoisuuden.

8) ’Muulla kuin automaattisella kuivausrummulla’ tarkoitetaan kuivausrumpua, joka lopettaa kuivauksen ennalta määrätyn ajan kuluttua joko ajastimen avulla tai käsikäyttöisesti.

9) ’Ohjelmalla’ tarkoitetaan sarjaa ennalta määriteltyjä toimintoja, joiden valmistaja on ilmoittanut sopivan tietyntyyppisten tekstiilien kuivaukseen.

10) ’Kuivausohjelmalla’ tarkoitetaan valitulle ohjelmalle määriteltyä täydellistä kuivausprosessia.

11) ’Ohjelman kestolla’ tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelman käynnistymisestä sen loppumiseen lukuun ottamatta käyttäjän ohjelmoimaa viivettä.

12) ’Nimelliskapasiteetilla’ tarkoitetaan valmistajan 0,5 kilogramman tarkkuudella ilmoittamaa tietyntyyppisten kuivien tekstiilien enimmäismassaa, joka kotitalouksien kuivausrummussa voidaan käsitellä valitulla ohjelmalla, kun kone on täytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.

13) ’Vajaalla täytöllä’ tarkoitetaan puolta kotitalouksien kuivausrummun nimelliskapasiteetista tietyllä ohjelmalla.

14) ’Kondensointiteholla’ tarkoitetaan kondensoivan kuivausrummun kondensoiman kosteusmassan ja tekstiileistä kuivausohjelman lopussa poistetun kosteusmassan välistä suhdetta.

15) ’Pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa kotitalouksien kuivausrumpu on kytketty pois päältä loppukäyttäjän tavanomaiseen käyttöön tarkoitetuilla laitteen säätimillä tai kytkimillä ja jossa se saavuttaa alhaisimman tehonkulutuksensa, joka voi jatkua määräämättömän ajan, kun kotitalouksien kuivausrumpu on kytketty virtalähteeseen ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos loppukäyttäjän käytettävissä ei ole säätimiä tai kytkimiä, pois päältä -tilalla tarkoitetaan tilaa, joka saavutetaan, kun kotitalouksien kuivausrumpu palaa itsestään pysyvään tehonkulutustilaan.

16) ’Päälle jätettynä -tilalla’ tarkoitetaan alhaisinta tehonkulutustilaa, joka voi jatkua määräämättömän ajan sen jälkeen kun ohjelma on loppunut eikä loppukäyttäjä enää tee muita toimenpiteitä kotitalouksien kuivausrummun tyhjentämisen lisäksi.

17) ’Vastaavalla kotitalouksien kuivausrummulla’ tarkoitetaan markkinoille saatettua kotitalouksien kuivausrummun mallia, jolla on sama nimelliskapasiteetti, samat tekniset ja suoritusominaisuudet, sama energiankulutus ja kondensoivan rummun ollessa kyseessä sama kondensointiteho sekä sama vakiopuuvillaohjelman kesto ja sama äänitaso kuivauksen aikana kuin toisessa kotitalouksien kuivausrummun mallissa, jonka sama valmistaja on saattanut markkinoille eri tuotenumerolla.

18) ’Vakiopuuvillaohjelmalla’ tarkoitetaan puuvillatekstiilien kuivausohjelmaa, jossa tekstiilien alkuperäisen kosteuspitoisuuden ollessa 60 prosenttia jäljelle jäävä kosteuspitoisuus on 0 prosenttia.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

Kotitalouksien kuivausrumpujen yleiset ekosuunnitteluvaatimukset asetetaan liitteessä I olevassa 1 kohdassa. Kotitalouksien kuivausrumpujen erityiset ekosuunnitteluvaatimukset asetetaan liitteessä I olevassa 2 kohdassa.

Ekosuunnitteluvaatimuksia ei ole tarpeellista asettaa muiden direktiivin 2009/125/EY liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitettujen ekologisen suunnittelun parametrien osalta.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.  Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko mainitun direktiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

2.  Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavaan tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä jäljennös tämän asetuksen liitteen II mukaisista laskelmista.

Jos tietyn kotitalouksien kuivausrumpumallin teknisessä dokumentaatiossa on tietoja, jotka on laskettu laitteen suunnittelun perusteella tai ekstrapoloimalla muista vastaavista kotitalouksien kuivausrummuista tai molemmilla näistä tavoista, tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista tai ekstrapolaatioista tai molemmista sekä valmistajan tekemistä testeistä laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi. Tällaisissa tapauksissa tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä myös luettelo kaikista muista vastaavista kotitalouksien kuivausrumpumalleista, joiden osalta tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot on saatu samalla tavoin.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on noudatettava tämän asetuksen liitteessä III kuvattua tarkastusmenettelyä suorittaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia tämän asetuksen liitteessä I asetettujen vaatimusten osalta.

6 artikla

Viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia kotitalouksien kuivausrumpuja tämän asetuksen voimaantuloajankohtana edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään liitteessä IV.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen teknologian kehityksen valossa viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja esittää uudelleentarkastelun tulokset ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumille. Tässä uudelleentarkastelussa on arvioitava erityisesti liitteessä III annettuja tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja hormiin liitettävien laitteiden tehokkuutta.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2013.

Kuitenkin tästä poiketen

a) liitteessä I olevan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa asetettuja yleisiä ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2014;

b) liitteessä I olevan 2 kohdan 2 alakohdassa asetettuja erityisiä ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Ekosuunnitteluvaatimukset

1.    Yleiset ekosuunnitteluvaatimukset

1.1 Kotitalouksien kuivausrumpujen energiankulutuksen ja muiden parametrien laskennassa on käytettävä kuivausohjelmaa, joka kuivaa puuvillapyykin (jonka lähtökosteus on 60 prosenttia) 0 prosentin jäännöskosteuteen (jäljempänä ’vakiopuuvillaohjelma’). Kuivausohjelman on käytävä selvästi ilmi kotitalouksien kuivausrummun ohjelmavalitsimesta (ohjausvalitsimista) tai näytöstä, jos sellainen on, tai molemmista, ja se on ilmoitettava nimellä ”vakiopuuvillaohjelma” tai yhdenmukaisella symbolilla tai näiden sopivalla yhdistelmällä ja asetettava oletusohjelmaksi kotitalouksien kuivausrummuissa, jotka on varustettu automaattisella ohjelmanvalinnalla tai muulla toiminnolla, joka automaattisesti valitsee kuivausohjelman tai säilyttää ohjelman valinnan. Jos kyseessä on automaattinen kuivausrumpu, ”vakiopuuvillaohjelman” on oltava automaattinen.

1.2 Valmistajan toimittamassa ohjekirjassa on ilmoitettava:

a) tieto vakiopuuvillaohjelmasta ja tarkennettava, että se sopii tavallisten märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen ja että se on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaamiseen;

b) tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa;

c) ohjeelliset tiedot ohjelman kestosta ja energiakulutuksesta tärkeimmillä kuivausohjelmilla sekä täydellä että tarvittaessa vajaalla rummulla.

2.    Erityiset ekosuunnitteluvaatimukset

Kotitalouksien kuivausrumpujen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

2.1 Marraskuun 1 päivästä 2013:

 energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava pienempi kuin 85,

 kondensoivien kotitalouksien kuivausrumpujen painotetun kondensointitehon on oltava alle 60 prosenttia.

2.2 Marraskuun 1 päivästä 2015:

 kondensoivien kotitalouksien kuivausrumpujen energiatehokkuusindeksin (EEI) on oltava pienempi kuin 76,

 kondensoivien kotitalouksien kuivausrumpujen painotetun kondensointitehon on oltava alle 70 prosenttia.

Energiatehokkuusindeksi (EEI) ja painotettu kondensointiteho lasketaan liitteen II mukaisesti.
LIITE II

Energiatehokkuusindeksin ja painotetun kondensointitehon laskemismenetelmä

1.   ENERGIATEHOKKUUSINDEKSIN LASKEMINEN

Kotitalouksien kuivausrumpumallin energiatehokkuusindeksin (EEI) laskemiseksi kotitalouksien kuivausrummun painotettua vuotuista energiankulutusta vakiopuuvillaohjelmalla täydellä ja vajaalla rummulla verrataan sen vuotuiseen standardienergiankulutukseen.

a) Energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan seuraavasti ja pyöristetään yhteen desimaaliin:

image

jossa:

AEC = kotitalouksien kuivausrummun painotettu vuotuinen energiankulutus,

SAEC = kotitalouksien kuivausrummun vuotuinen standardienergiankulutus.

b) Vuotuinen standardienergiankulutus (SAEC ) lasketaan kilowattitunteina vuodessa seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

 kaikille muille kuin hormiin liitettäville kotitalouksien kuivausrummuille:

 
image

 hormiin liitettäville kotitalouksien kuivausrummuille:

 
image

jossa:

  c on kotitalouksien kuivausrummun nimelliskapasiteetti vakiopuuvillaohjelmalle,

  Tt on painotettu ohjelman kesto vakiopuuvillaohjelmalle.

c) Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC ) lasketaan kilowattitunteina vuodessa seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

i) 
image

jossa:

Et = painotettu energiankulutus kilowattitunteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin,

Po = vakiopuuvillaohjelman tehonkulutus pois päältä -tilassa täydellä rummulla watteina pyöristettynä kahteen desimaaliin,

Pl = vakiopuuvillaohjelman tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa täydellä rummulla watteina pyöristettynä kahteen desimaaliin,

Tt = painotettu ohjelman kesto minuutteina ja pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin,

160 = vakiokuivausohjelmien kokonaismäärä vuodessa.

ii) Kun kotitalouksien kuivausrumpu on varustettu tehonhallintajärjestelmällä ja se siirtyy automaattisesti pois päältä -tilaan ohjelman päätyttyä, painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC ) lasketaan ottaen huomioon päälle jätettynä -tilan tosiasiallinen kesto seuraavan kaavan mukaisesti:

image

jossa:

Tl = päälle jätettynä -tilan kesto vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla minuutteina ja pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin.

d) Painotettu ohjelman kesto (Tt ) vakiopuuvillaohjelmalle lasketaan minuutteina seuraavasti ja pyöristetään lähimpään täyteen minuuttiin:

image

jossa:

Tdry = ohjelman kesto vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla minuutteina ja pyöristettynä lähimpään minuuttiin,

Tdry½ = ohjelman kesto vakiopuuvillaohjelmalla vajaalla rummulla minuutteina ja pyöristettynä lähimpään minuuttiin.

e) Painotettu energiankulutus (Et ) lasketaan kilowattitunteina seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

image

jossa:

Edry = energiankulutus vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin,

Edry½ = energiankulutus vakiopuuvillaohjelmalla vajaalla rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin.

f) Kaasukäyttöisten kotitalouksien kuivausrumpujen energiankulutus vakiopuuvillaohjelmalla täydellä ja vajaalla rummulla lasketaan kilowattitunteina ja pyöristetään kahteen desimaaliin seuraavasti:

image

image

jossa:

Egdry = vakiopuuvillaohjelman kaasunkulutus täydellä rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin,

Egdry½ = vakiopuuvillaohjelman kaasunkulutus vajaalla rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin,

Egdry,a = kaasukäyttöisen kuivausrummun vakiopuuvillaohjelman sähkönkulutus täydellä rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin,

Egdry½,a = kaasukäyttöisen kuivausrummun vakiopuuvillaohjelman sähkönkulutus vajaalla rummulla kilowattitunteina pyöristettynä kahteen desimaaliin,

fg = 2,5.

2.   PAINOTETUN KONDENSOINTITEHON LASKEMINEN

Ohjelman kondensointiteholla tarkoitetaan kondensoivan kotitalouksien kuivausrummun säiliöön kondensoituneen ja kerätyn kosteusmassan ja tekstiileistä kuivausohjelman aikana poistetun kosteusmassan välistä suhdetta, jolloin jälkimmäinen tarkoittaa koetäyttöön käytettyjen märkien tekstiilien massan (ennen kuivausta) ja koetäyttöön käytettyjen tekstiilien massan (kuivauksen jälkeen) erotusta. Painotetun kondensointitehon laskemiseksi huomioon otetaan keskimääräinen kondensointiteho vakiopuuvillaohjelmalla sekä täydellä että vajaalla rummulla.

Ohjelman painotettu kondensointiteho (Ct ) lasketaan prosentteina ja pyöristetään lähimpään täyteen prosenttiin seuraavasti:

image

jossa:

Cdry = keskimääräinen kondensointiteho vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla,

Cdry½ = keskimääräinen kondensointiteho vakiopuuvillaohjelmalla vajaalla rummulla.

Keskimääräinen kondensointiteho C lasketaan testiajojen kondensointitehoista ja ilmaistaan prosentteina seuraavasti:

image

jossa:

  n on testiajojen lukumäärä; valitulle ohjelmalle on tehtävä vähintään neljä validia testiajoa,

  j on testiajon järjestysnumero,

  Wwj on kondensointisäiliöön testiajon j aikana kerääntyneen veden massa,

  Wi on testiajoon käytettyjen tekstiilien märkämassa ennen kuivausta,

  Wf on testiajoon käytettyjen tekstiilien massa kuivauksen jälkeen.

▼M1
LIITE III

Markkinavalvontaviranomaisten suorittama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja tai maahantuoja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta noudatettava seuraavaa menettelyä:

1) Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2) Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a) teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b) ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan tai maahantuojan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan tai maahantuojan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c) kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3) Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien kuivausrummun mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

4) Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavina malleina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa.

5) Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6) Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään malli, joka on mainittu vastaavana kotitalouksien kuivausrummun mallina valmistajan tai maahantuojan teknisessä dokumentaatiossa, ole tämän asetuksen mukainen.

7) Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt luotettavat, tarkat ja toistettavissa olevat mittausmenetelmät, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia, ei saa soveltaa.Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin AEC :n ilmoitettu arvo.

Painotettu energiankulutus (Et )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Et :n ilmoitettu arvo.

Painotettu kondensointiteho (Ct )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % pienempi kuin Ct :n ilmoitettu arvo.

Painotettu ohjelman kesto (Tt )

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Tt :n ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa (Po ja Pl )

Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on suurempi kuin 1,00 W, se ei saa olla yli 6 % suurempi kuin Po :n ja Pl :n ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Pl määritetty arvo on 1,00 W tai pienempi, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin Po :n ja Pl :n ilmoitettu arvo.

Päälle jätettynä -tilan kesto (T l)

Määritetty arvo saa olla enintään 6 % suurempi kuin Tl :n ilmoitettu arvo.

▼B
LIITE IV

Viitearvot

Tämän asetuksen voimaantuloajankohtana kotitalouksien kuivausrumpujen energiankulutuksen ja kuivauksen aikaisen äänitason osalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöidään seuraavasti vakiopuuvillaohjelmalla:

1) Hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 3 kg:

a) energiankulutus: 1,89 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 247 kWh:n vuosikulutusta ( *1 );

b) äänitaso: 69 dB.

2) Hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 5 kg:

a) energiankulutus: 2,70 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 347 kWh:n vuosikulutusta (*1) ;

b) äänitaso: ei saatavilla.

3) Kaasukäyttöiset hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 5 kg:

a) kaasuenergiankulutus: 3,25 kWhKaasu/kuivausohjelma, vastaa 1,3 kWh:ta vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla. Vuotuinen energiankulutus ei ole saatavilla;

b) äänitaso: ei saatavilla.

4) Kondensoivat kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 5 kg:

a) energiankulutus: 3,10 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 396 kWh:n vuosikulutusta (*1) ;

b) äänitaso: ei saatavilla.

5) Hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 6 kg:

a) energiankulutus: 3,84 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 487 kWh:n vuosikulutusta (*1) ;

b) äänitaso: 67 dB.

6) Kondensoivat kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 6 kg:

a) energiankulutus: 1,58 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 209 kWh:n vuosikulutusta (*1) ;

b) äänitaso: ei saatavilla.

7) Hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 7 kg:

a) energiankulutus: 3,9 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 495 kWh:n vuosikulutusta (*1) ;

b) äänitaso: 65 dB.

8) Kaasukäyttöiset hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 7 kg:

a) kaasuenergiankulutus: 3,4 kWhKaasu/kuivausohjelma, vastaa 1,36 kWh:ta vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla. Vuotuinen energiankulutus ei ole saatavilla;

b) äänitaso: ei saatavilla.

9) Kondensoivat kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 7 kg:

a) energiankulutus: 1,6 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 211 kWh:n vuosikulutusta (*1) ;

b) äänitaso: 65 dB.

10) Hormiin liitettävät kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 8 kg:

a) energiankulutus: 4,1 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 520 kWh:n vuosikulutusta (*);

b) äänitaso: 65 dB.

11) Kondensoivat kotitalouksien kuivausrummut, nimelliskapasiteetti 8 kg:

a) energiankulutus: 2,30 kWh/kuivausohjelma vakiopuuvillaohjelmalla täydellä rummulla, vastaa 297 kWh:n vuosikulutusta (*);

b) äänitaso: ei saatavilla.( *1 ) Laskettu käyttäen seuraavia olettamuksia: 160 kuivausohjelmaa vuodessa, vakiopuuvillaohjelman energiankulutus vajaalla rummulla 60 prosenttia täyden rummun energiankulutuksesta ja vuotuinen lisäenergiankulutus tehonsäästötiloissa 13,5 kWh.

Top