EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0748-20210518

Consolidated text: Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä (uudelleenlaadittu) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/2021-05-18

02012R0748 — FI — 18.05.2021 — 010.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 748/2012,

annettu 3 päivänä elokuuta 2012,

ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä

(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 224 21.8.2012, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 7/2013, annettu 8 päivänä tammikuuta 2013,

  L 4

36

9.1.2013

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 69/2014, annettu 27 päivänä tammikuuta 2014,

  L 23

12

28.1.2014

►M3

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1039, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 167

1

1.7.2015

 M4

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/5, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

  L 3

3

6.1.2016

►M5

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/897, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019,

  L 144

1

3.6.2019

►M6

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/570, annettu 28 päivänä tammikuuta 2020,

  L 132

1

27.4.2020

►M7

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/699, annettu 21 päivänä joulukuuta 2020,

  L 145

1

28.4.2021


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 146, 5.6.2019, s.  116 (2019/897)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 748/2012,

annettu 3 päivänä elokuuta 2012,

ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä

(uudelleenlaadittu)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.  

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 216/2008 5 artiklan 5 kohdan ja 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia koskevat yhteiset tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt ja täsmennetään

a) 

tyyppitodistusten, rajoitettujen tyyppitodistusten ja lisätyyppitodistusten sekä näiden todistusten muutosten antaminen;

b) 

lentokelpoisuustodistusten, rajoitettujen lentokelpoisuustodistusten, ilmailulupien ja huoltotodisteiden antaminen;

c) 

korjaussuunnitelman hyväksyntöjen antaminen;

d) 

ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisuuden osoittaminen;

e) 

melutodistusten antaminen;

f) 

tuotteiden, osien ja laitteiden merkitseminen;

g) 

tiettyjen osien ja laitteiden sertifiointi;

h) 

suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointi;

i) 

lentokelpoisuusmääräysten antaminen.

2.  

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) 

’JAA:lla’ Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelintä (Joint Aviation Authorities);

b) 

’JAR:lla’ yleiseurooppalaisia ilmailuvaatimuksia (Joint Aviation Requirements);

c) 

’21 osalla’ vaatimuksia ja menettelyjä ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifioinnin antamiseksi;

▼M6 —————

▼B

e) 

’päätoimipaikalla’ sen yrityksen pääkonttoria tai rekisteröityä toimipaikkaa, joka harjoittaa tässä asetuksessa tarkoitetun toiminnan pääasiallista varainhoitoa ja operatiivista valvontaa;

f) 

’artikkelilla’ siviili-ilma-aluksissa käytettävää osaa tai laitetta;

g) 

’ETSO:lla’ (European Technical Standard Order) eurooppalaisia teknisiä standardeja. Eurooppalaiset tekniset standardit ovat Euroopan lentoturvallisuusviraston, jäljempänä ’virasto’, julkaisemia yksityiskohtaisia lentokelpoisuusspesifikaatioita, joiden avulla varmistetaan tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen ja joita on pidettävä määrättyjen artikkeleiden vähimmäistason standardina;

h) 

’EPA:lla’ (European Part Approval) artikkelin osien eurooppalaista hyväksyntää. Osien eurooppalainen hyväksyntä tarkoittaa, että artikkeli on valmistettu sellaisten hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukaan, jotka eivät kuulu tuotteen tyyppitodistuksen haltijalle, lukuun ottamatta ETSO-artikkeleita.

i) 

’ELA1-ilma-aluksella’ seuraavia miehitettyjä eurooppalaisia kevyitä ilma-aluksia:

i) 

lentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 1 200  kg ja jota ei ole luokiteltu vaativaksi moottorikäyttöiseksi ilma-alukseksi;

ii) 

purjelentokone tai moottoripurjelentokone, jonka MTOM on enintään 1 200  kg;

iii) 

ilmapallo, jonka suurin sallittu suunnittelun mukainen nostamiseen tarvittavan kaasun tai kuuman ilman tilavuus on enintään 3 400  m3 kuumailmapallojen osalta, 1 050  m3 kaasupallojen osalta ja 300 m3 ankkuroitujen kaasupallojen osalta;

iv) 

ilmalaiva, joka on suunniteltu enintään neljälle ja jonka suurin sallittu suunnittelun mukainen nostamiseen tarvittavan kaasun tai kuuman ilman tilavuus on enintään 3 400  m3 kuumailmalaivojen ja 1 000  m3 kaasuilmalaivojen osalta;

j) 

’ELA2-ilma-aluksella’ seuraavia miehitettyjä eurooppalaisia kevyitä ilma-aluksia:

i) 

lentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 2 000  kg ja jota ei ole luokiteltu vaativaksi moottorikäyttöiseksi ilma-alukseksi;

ii) 

purjelentokone tai moottoripurjelentokone, jonka MTOM on enintään 2 000  kg;

iii) 

ilmapallo;

iv) 

kuumailmalaiva;

v) 

kaasuilmalaiva, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

— 
suurin staattinen paino 3 %
— 
suuntaamaton työntövoima (lukuun ottamatta reverssityöntövoimaa)
— 
seuraavien tavanomainen ja yksinkertainen suunnittelu: rakenne, ohjausjärjestelmä ja ilmasäiliöjärjestelmä
— 
tehostamattomat ohjauslaitteet;
vi) 

erittäin kevyt pyöriväsiipinen ilma-alus;

▼M5

k) 

’käyttöönsoveltuvuustiedoilla’ ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistukseen, rajoitettuun tyyppihyväksyntätodistukseen tai lisätyyppihyväksyntätodistukseen sisältyviä tietoja, jotka koostuvat seuraavista:

i) 

lentäjien tyyppikoulutuksen vähimmäisvaatimukset, tyyppikelpuutuksen määrittäminen mukaan luettuna;

ii) 

simulaattorien objektiiviseen hyväksymiseen käytettävien ilma-aluksesta lähtöisin olevien vertailutietojen tai niiden väliaikaista hyväksymistä tukevien alustavien tietojen tarvittavan laajuuden määrittely;

iii) 

huoltotodisteen antajien tyyppikelpuutuskoulutuksen vähimmäisvaatimukset, tyyppikelpuutuksen määrittäminen mukaan luettuna;

iv) 

tyypin tai version määrittäminen matkustamomiehistön osalta ja tyyppikohtaiset tiedot matkustamomiehistöä varten;

v) 

perusminimivarusteluettelo.

▼B

2 artikla

Tuotteiden, osien ja laitteiden sertifiointi

1.  
Tuotteille, osille ja laitteille on annettava liitteen I (21 osa) mukaiset todistukset.
2.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään ilma-aluksiin, mukaan lukien niihin asennetut tuotteet, osat tai laitteet, joita ei ole rekisteröity jäsenvaltiossa, ei sovelleta liitteessä I (21 osa) olevien H ja I alalukujen säännöksiä. Niihin ei myöskään sovelleta liitteessä I (21 osa) olevan P alaluvun säännöksiä, paitsi silloin, kun ilma-aluksen tunnistemerkinnöistä on määrännyt jokin jäsenvaltio.

3 artikla

Tyyppitodistusten ja niihin liittyvien lentokelpoisuustodistusten voimassaolon jatkuminen

1.  

Jos tuotteella on ollut tyyppitodistus tai lentokelpoisuustodistuksen antamiseen oikeuttava asiakirja, jonka jokin jäsenvaltio on antanut ennen 28 päivää syyskuuta 2003, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a) 

Tällaisella tuotteella katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisesti annettu tyyppitodistus, jos:

▼M2

i) 

sen tyyppihyväksynnän perusteina ovat olleet:

— 
JAA:n tyyppihyväksynnän perusteet, jos tuote on sertifioitu JAA:n menettelyjen mukaisesti JAA:n tietolomakkeessa määritetyllä tavalla, tai
— 
muiden tuotteiden osalta suunnitteluvaltion tyyppihyväksynnän tietolomakkeessa määritellyt tyyppihyväksynnän perusteet, jos kyseinen suunnitteluvaltio on ollut:
— 
jäsenvaltio, ellei virasto ole määrittänyt, ottaen erityisesti huomioon käytössä olevat sertifiointieritelmät ja käyttökokemukset, etteivät kyseiset tyyppihyväksynnän perusteet varmista asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja tämän asetuksen turvallisuustasoa vastaavaa tasoa, tai
— 
valtio, jonka kanssa jäsenvaltio on tehnyt kahdenvälisen lentokelpoisuutta koskevan sopimuksen tai vastaavan järjestelyn, jonka perusteella tällaiset tuotteet on sertifioitu kyseisen suunnitteluvaltion sertifiointieritelmien mukaisesti, ellei virasto ole määrittänyt, etteivät tällaiset sertifiointieritelmät tai käyttökokemus tai suunnitteluvaltion turvallisuusjärjestelmä varmista asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja tämän asetuksen turvallisuustasoa vastaavaa tasoa.

Virasto tekee alustavan arvioinnin toisen luetelmakohdan säännösten vaikutuksista ja antaa komissiolle lausunnon, johon sisältyy mahdollisesti ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi;

▼B

ii) 

ympäristönsuojeluvaatimuksina on käytetty Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan tuotteeseen;

iii) 

siihen on sovellettu suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksiä.

b) 

Jäsenvaltion ennen 28 päivää syyskuuta 2003 rekisteröimän yksittäisen ilma-aluksen suunnittelua on pidettävä tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttynä, jos:

i) 

sen perustyyppisuunnittelu on ollut osa a alakohdassa tarkoitettua tyyppitodistusta;

ii) 

kaikki perustyyppisuunnitteluun tehdyt muutokset, jotka eivät ole olleet tyyppitodistuksen haltijan vastuulla, on hyväksytty; ja

iii) 

rekisteröintijäsenvaltion ennen 28 päivää syyskuuta 2003 antamia tai hyväksymiä lentokelpoisuusmääräyksiä on noudatettu, mukaan lukien rekisteröintijäsenvaltion hyväksymät suunnitteluvaltion tekemät lentokelpoisuusmääräysten muutokset.

2.  

Tuotteisiin, joiden tyyppisertifiointimenettely oli käynnissä JAA:n tai jäsenvaltion menettelyjen mukaisesti 28 päivänä syyskuuta 2003, sovelletaan seuraavaa:

a) 

jos tuotteelle on haettu sertifiointia useassa jäsenvaltiossa, vertailukohtana on käytettävä kaikkein pisimmälle edennyttä hanketta;

b) 

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.15 kohdan a, b ja c alakohtaa ei sovelleta;

▼M2

c) 

poiketen siitä, mitä liitteessä I (osa 21) olevassa 21.A.17A kohdassa säädetään, tyyppihyväksynnän perusteina ovat JAA:n tai tarvittaessa jäsenvaltion hyväksynnän hakemisajankohtana vahvistamat perusteet;

d) 

liitteessä I (osa 21) olevan 21.A.20 kohdan a ja d alakohdan noudattamiseksi JAA:n tai jäsenvaltion menettelyissä tehdyt vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot katsotaan viraston tekemiksi havainnoiksi.

▼B

3.  

Tuotteisiin, joilla on kansallinen tyyppitodistus tai vastaava ja joita koskevaa muutoksen hyväksyntämenettelyä ei ollut saatettu loppuun jäsenvaltiossa, kun tyyppitodistuksen oli oltava tämän asetuksen mukainen, sovelletaan seuraavaa:

a) 

jos hyväksyntämenettely on käynnissä useassa jäsenvaltiossa, vertailukohtana on käytettävä kaikkein pisimmälle edennyttä hanketta;

b) 

liitteessä I (21 osa) olevaa 21.A.93 kohtaa ei sovelleta;

c) 

sovellettavina tyyppisertifioinnin perusteina ovat JAA:n tai tarvittaessa jäsenvaltion muutoksen hyväksynnän hakemisajankohtana vahvistamat perusteet;

d) 

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.103 kohdan a alakohdan 2 alakohdan ja b alakohdan noudattamiseksi JAA:n tai jäsenvaltion menettelyissä tehdyt vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot katsotaan viraston tekemiksi havainnoiksi.

4.  
Sellaisten tuotteiden osalta, joilla on ollut kansallinen tyyppitodistus tai vastaava ja joihin tehtävää suurta korjausta koskevan suunnitelman hyväksymismenettelyä ei ollut saatettu loppuun jäsenvaltiossa, kun tämän asetuksen mukainen tyyppitodistus oli määritettävä, liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.433 kohdan a alakohdan noudattamiseksi JAA:n tai jäsenvaltion menettelyissä tehdyt vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot katsotaan viraston tekemiksi havainnoiksi.
5.  
Jäsenvaltion antaman lentokelpoisuustodistuksen, jossa vahvistetaan yhdenmukaisuus 1 kohdan mukaisesti määritetyn tyyppitodistuksen kanssa, katsotaan olevan tämän asetuksen mukainen.

4 artikla

Lisätyyppitodistusten voimassaolon jatkuminen

1.  
Sellaiset lisätyyppitodistukset, jotka jäsenvaltio on antanut JAA:n menettelyjen tai sovellettavien kansallisten menettelyjen mukaisesti, ja sellaiset muiden kuin tuotteen tyyppitodistuksen haltijan ehdottamat muutokset tuotteisiin, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sovellettavien kansallisten menettelyjen mukaisesti, katsotaan tämän asetuksen mukaan annetuiksi, jos kyseiset lisätyyppitodistukset tai muutokset olivat voimassa 28 päivänä syyskuuta 2003.
2.  

Lisätyyppitodistuksiin, joita koskeva sovellettavien JAA:n lisätyyppitodistusmenettelyjen mukainen jäsenvaltion sertifiointimenettely oli käynnissä 28 päivänä syyskuuta 2003, sekä tuotteisiin tehtäviin suuriin muutoksiin, joita on ehdottanut muu kuin tuotteen tyyppitodistuksen haltija ja joita koskeva sovellettavien kansallisten menettelyjen mukainen jäsenvaltion sertifiointimenettely oli käynnissä 28 päivänä syyskuuta 2003, sovelletaan seuraavaa:

a) 

jos sertifiointimenettely on ollut käynnissä useassa jäsenvaltiossa, vertailukohtana on käytettävä kaikkein pisimmälle edennyttä hanketta;

b) 

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.113 kohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta;

c) 

sovellettavina sertifioinnin perusteina ovat JAA:n tai tarvittaessa jäsenvaltion lisätyyppisertifioinnin tai suuren muutoksen hyväksynnän hakemisajankohtana vahvistamat perusteet;

d) 

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.115 kohdan a alakohdan noudattamiseksi JAA:n tai jäsenvaltion menettelyissä tehdyt vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot katsotaan viraston tekemiksi havainnoiksi.

▼M2 —————

▼B

6 artikla

Osille ja laitteille annettujen todistusten voimassaolon jatkuminen

1.  
Jäsenvaltioiden osille ja laitteille antamat hyväksynnät, jotka olivat voimassa 28 päivänä syyskuuta 2003, katsotaan annetuiksi tämän asetuksen mukaisesti.
2.  

Sellaisten osien ja laitteiden osalta, joiden hyväksymis- tai valtuutusmenettely oli jossakin jäsenvaltiossa meneillään 28 päivänä syyskuuta 2003, sovelletaan seuraavaa:

a) 

jos valtuutusmenettely on ollut käynnissä useassa jäsenvaltiossa, vertailukohtana on käytettävä kaikkein pisimmälle edennyttä hanketta;

b) 

liitteessä I (21 osa) olevaa 21.A.603 kohtaa ei sovelleta;

c) 

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.605 kohdan sovellettavilla tietovaatimuksilla tarkoitetaan tietovaatimuksia, jotka olivat asianomaisen jäsenvaltion vahvistamia ajankohtana, jona hyväksyntää tai valtuutusta haettiin;

d) 

liitteessä I (21 osa) olevan 21.A.606 kohdan b alakohdan noudattamiseksi asianomaisen jäsenvaltion tekemät vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot katsotaan viraston tekemiksi havainnoiksi.

7 artikla

Lupa ilmailuun

Jäsenvaltioiden ennen 28 päivää maaliskuuta 2007 määrittämät ehdot, jotka koskevat lupaa ilmailuun tai muuta lentokelpoisuustodistusta, joka annetaan ilma-alukselle, jolla ei ole tämän asetuksen mukaista lentokelpoisuustodistusta tai rajoitettua lentokelpoisuustodistusta, katsotaan määritetyiksi tämän asetuksen mukaisesti, ellei virasto ennen 28 päivää maaliskuuta 2008 todennut, että ehdot eivät tarjoa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja tämän asetuksen turvallisuustasoa vastaavaa tasoa.

▼M2

7 a artikla

Käyttöönsoveltuvuustiedot

1.  
Ennen 17 päivää helmikuuta 2014 annetun tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan, jonka aikomuksena on toimittaa uusi ilma-alus EU:n lentotoiminnan harjoittajalle joko 17 päivänä helmikuuta 2014 tai sen jälkeen, on saatava liitteessä 1 (osa 21) olevan 21.A.21 kohdan e alakohdan mukainen hyväksyntä, paitsi jos kyseessä on huoltotodisteen antajien tyyppikelpuutuskoulutuksen vähimmäisvaatimusten mukainen koulutus tai simulaattori(e)n objektiiviseen hyväksymiseen käytettävät ilma-aluksesta lähtöisin olevat vertailutiedot. Hyväksyntä on saatava viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2015 tai ennen kuin EU:n lentotoiminnan harjoittaja aloittaa liikennöinnin ilma-aluksella, sen mukaan kumpi ajankohta on myöhäisempi. Käyttöönsoveltuvuustiedot voidaan rajoittaa koskemaan toimitettua mallia.
2.  
Tyyppihyväksyntätodistuksen hakijan, joka hakee todistusta ennen 17 päivää helmikuuta 2014 eikä tyyppihyväksyntätodistusta ole annettu ennen 17 päivää helmikuuta 2014, on saatava liitteessä 1 (osa 21) olevan 21.A.21 kohdan e alakohdan mukainen hyväksyntä, paitsi jos kyseessä on huoltotodisteen antajien tyyppikelpuutuskoulutuksen vähimmäisvaatimusten mukainen koulutus tai simulaattori(e)n objektiiviseen hyväksymiseen käytettävät ilma-aluksesta lähtöisin olevat vertailutiedot. Hyväksyntä on saatava viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2015 tai ennen kuin EU:n lentotoiminnan harjoittaja aloittaa liikennöinnin ilma-aluksella, sen mukaan kumpi ajankohta on myöhäisempi. Virasto hyväksyy viranomaisten vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot, jotka on tehty JAA:n tai viraston johtamissa arviointilautakunnan (Operational Evaluation Board, OEB) prosesseissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ilman muita tarkastuksia.
3.  
Arviointilautakunnan kertomusten ja JAA:n menettelyjä noudattaen vahvistettujen tai viraston vahvistamien perusminimivarusteluettelojen, jotka on annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on katsottava muodostavan liitteessä 1 (osa 21) olevan 21.A.21 kohdan e alakohdan mukaisesti hyväksytyt käyttöönsoveltuvuustiedot, ja ne on sisällytettävä tyyppihyväksyntätodistukseen. Tyyppihyväksyntätodistuksen haltijoiden on ennen 18 päivää kesäkuuta 2014 annettava virastolle ehdotus käyttöönsoveltuvuustietojen jaosta pakollisiin ja vapaaehtoisiin tietoihin.
4.  
Käyttöönsoveltuvuustiedot sisältävän tyyppihyväksyntätodistuksen haltijoiden on ennen 18 päivää joulukuuta 2015 saatava hyväksyntä niiden suunnitteluorganisaation hyväksynnän tai, tapauksen mukaan, suunnitteluorganisaation hyväksyntää vastaavien menettelyjen soveltamisalan laajentamiseksi käyttöönsoveltuvuuteen liittyviin näkökohtiin.

▼B

8 artikla

Suunnitteluorganisaatiot

1.  
Tuotteiden, osien ja laitteiden suunnittelusta tai niihin tehtävistä muutoksista tai korjauksista vastaavan organisaation on osoitettava pätevyytensä liitteen I (21 osa) mukaisesti.
2.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään organisaatio, jonka päätoimipaikka on muussa valtiossa kuin jäsenvaltiossa, voi osoittaa pätevyytensä tämän valtion kyseistä tuotetta, osaa tai laitetta varten antamalla todistuksella jos:

a) 

kyseinen valtio on suunnitteluvaltio; ja

b) 

virasto on vahvistanut, että kyseisessä valtiossa sovellettavan järjestelmän riippumaton vaatimustenmukaisuustarkastus, joka perustuu joko organisaatioiden vastaavaan hyväksymisjärjestelmään tai kyseisen valtion toimivaltaisen viranomaisen välittömiin toimiin, vastaa tasoltaan tämän asetuksen säännöksiä.

3.  
Suunnitteluorganisaatioiden hyväksyntöjen, jotka jäsenvaltio on antanut tai tunnustanut sovellettavien JAA-vaatimusten ja -menettelyjen mukaisesti ja jotka ovat voimassa ennen 28 päivää syyskuuta 2003, katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisia.

9 artikla

Tuotanto-organisaatiot

1.  
Tuotteiden, osien ja laitteiden valmistuksesta vastaavan organisaation on osoitettava pätevyytensä liitteen I (21 osa) mukaisesti.
2.  

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään valmistaja, jonka päätoimipaikka on muussa valtiossa kuin jäsenvaltiossa, voi osoittaa pätevyytensä kyseisen valtion tuotetta, osaa tai laitetta varten antamalla todistuksella jos:

a) 

kyseinen valtio on valmistusvaltio; ja

b) 

virasto on vahvistanut, että kyseisessä valtiossa sovellettavan järjestelmän riippumaton vaatimustenmukaisuustarkastus, joka perustuu joko organisaatioiden vastaavaan hyväksymisjärjestelmään tai kyseisen valtion toimivaltaisen viranomaisen välittömiin toimiin, vastaa tasoltaan tämän asetuksen säännöksiä.

3.  
Jäsenvaltion JAA:n menettelyjen mukaisesti ennen 28 päivää syyskuuta 2003 antamien tuotanto-organisaatioita koskevien hyväksyntöjen katsotaan olevan tämän asetuksen mukaisia.

▼M5

4.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tuotanto-organisaatio voi tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen asetuksen (EU) 2018/1139 ( 1 ) 9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista ympäristövaatimuksista poikkeamiseksi.

▼B

10 artikla

Viraston toimenpiteet

1.  
Viraston on laadittava hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät, joilla toimivaltaiset viranomaiset, organisaatiot ja henkilöstö voivat osoittaa tämän asetuksen liitteen I (21 osa) vaatimusten täyttämisen.
2.  
Viraston vahvistamissa hyväksyttävissä menetelmissä vaatimusten täyttämiseksi ei pidä ottaa käyttöön uusia vaatimuksia eikä lieventää tämän asetuksen liitteessä I (21 osa) vahvistettuja vaatimuksia.
3.  
Kun käytetään viraston vahvistamia hyväksyttäviä menetelmiä vaatimusten täyttämiseksi, tämän asetuksen liitteessä I (21 osa) olevat niihin liittyvät vaatimukset katsotaan täytetyiksi ilman erillistä osoittamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 216/2008 54 ja 55 artiklan soveltamista.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1702/2003.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

21    OSA

Ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointi

▼M5

Sisällys

21.1

Yleistä

A LUKU –

TEKNISET VAATIMUKSET

A ALALUKU –

YLEISET SÄÄNNÖKSET

21.A.1

Soveltamisala

21.A.2

Muun henkilön kuin todistuksen hakijan tai haltijan velvoittautuminen

21.A.3A

Vauriot, toimintahäiriöt ja viat

21.A.3B

Lentokelpoisuusmääräykset

21.A.4

Suunnittelun ja tuotannon välinen koordinaatio

B ALALUKU –

TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21.A.11

Soveltamisala

21.A.13

Hakukelpoisuus

21.A.14

Pätevyyden osoittaminen

21.A.15

Hakeminen

21.A.19

Uutta tyyppihyväksyntätodistusta edellyttävät muutokset

21.A.20

Tyyppihyväksyntäperusteiden, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen osoittaminen

21.A.21

Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antamista koskevat vaatimukset

21.A.31

Tyyppisuunnitelma

21.A.33

Tarkastukset ja kokeet

21.A.35

Koelennot

21.A.41

Tyyppihyväksyntätodistus

21.A.44

Haltijan velvollisuudet

21.A.47

Siirrettävyys

21.A.51

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.55

Tietojen säilyttäminen

21.A.57

Käsikirjat

21.A.61

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21.A.62

Käyttöönsoveltuvuustietojen saatavuus

21.A.65

Lentokoneen rakenteiden jatkuva rakenteellinen eheys

(C ALALUKU –

EI KÄYTÖSSÄ)

D ALALUKU –

TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

21.A.90A

Soveltamisala

21A.90B

Vakiomuutokset

21.A.91

Tyyppihyväksyntätodistuksen muutosten luokitus

21.A.92

Hakukelpoisuus

21.A.93

Hakeminen

21.A.95

Pienen muutoksen hyväksymistä koskevat vaatimukset

21.A.97

Suuren muutoksen hyväksymistä koskevat vaatimukset

21.A.101

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävää suurta muutosta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset

21.A.105

Tietojen säilyttäminen

21.A.107

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21.A.108

Käyttöönsoveltuvuustietojen saatavuus

21.A.109

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

E ALALUKU –

LISÄTYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21.A.111

Soveltamisala

21.A.112A

Hakukelpoisuus

21.A.112B

Pätevyyden osoittaminen

21.A.113

Lisätyyppihyväksyntätodistuksen hakeminen

21.A.115

Vaatimukset suurten muutosten hyväksymisestä lisätyyppihyväksyntätodistuksella

21.A.116

Siirrettävyys

21.A.117

Tuotteen sen osan muuttaminen, jota lisätyyppihyväksyntätodistus koskee

21.A.118A

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

21.A.118B

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.119

Käsikirjat

21.A.120A

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21.A.120B

Käyttöönsoveltuvuustietojen saatavuus

F ALALUKU –

TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21.A.121

Soveltamisala

21.A.122

Hakukelpoisuus

21.A.124

Hakeminen

21.A.125A

Hyväksymiskirjeen antaminen

21.A.125B

Havainnot

21.A.125C

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.126

Tuotannonvalvontajärjestelmä

21.A.127

Kokeet: ilma-alukset

21.A.128

Kokeet: moottorit ja potkurit

21.A.129

Valmistajan velvollisuudet

21.A.130

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

G ALALUKU –

TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.A.131

Soveltamisala

21.A.133

Hakukelpoisuus

21.A.134

Hakeminen

21.A.135

Tuotanto-organisaation hyväksynnän antaminen

21.A.139

Laatujärjestelmä

21.A.143

Käsikirja

21.A.145

Hyväksyntää koskevat vaatimukset

21.A.147

Hyväksytyssä tuotanto-organisaatiossa tapahtuvat muutokset

21.A.148

Toimipaikan muutokset

21.A.149

Siirrettävyys

21.A.151

Hyväksymisehdot

21.A.153

Hyväksymisehtojen muuttaminen

21.A.157

Tutkinnat

21.A.158

Havainnot

21.A.159

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.163

Oikeudet

21.A.165

Haltijan velvollisuudet

H ALALUKU –

LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21.A.171

Soveltamisala

21.A.172

Hakukelpoisuus

21.A.173

Luokittelu

21.A.174

Hakeminen

21.A.175

Kieli

21.A.177

Lisäykset tai muutokset

21.A.179

Siirrettävyys ja uudelleen antaminen jäsenvaltioissa

21.A.180

Tarkastukset

21.A.181

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.182

Ilma-aluksen merkinnät

I ALALUKU –

MELUTODISTUKSET

21.A.201

Soveltamisala

21.A.203

Hakukelpoisuus

21.A.204

Hakeminen

21.A.207

Lisäykset tai muutokset

21.A.209

Siirrettävyys ja uudelleen antaminen jäsenvaltioissa

21.A.210

Tarkastukset

21.A.211

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

J ALALUKU –

SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.A.231

Soveltamisala

21.A.233

Hakukelpoisuus

21.A.234

Hakeminen

21.A.235

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän antaminen

21.A.239

Suunnittelunvarmistusjärjestelmä

21.A.243

Tiedot

21.A.245

Hyväksyntää koskevat vaatimukset

21.A.247

Suunnittelunvarmistusjärjestelmän muutokset

21.A.249

Siirrettävyys

21.A.251

Hyväksymisehdot

21.A.253

Hyväksymisehtojen muuttaminen

21.A.257

Tutkinnat

21.A.258

Havainnot

21.A.259

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.263

Oikeudet

21.A.265

Haltijan velvollisuudet

K ALALUKU –

OSAT JA LAITTEET

21.A.301

Soveltamisala

21.A.303

Sovellettavien vaatimusten noudattaminen

21.A.305

Osien ja laitteiden hyväksyminen

21.A.307

Osien ja laitteiden luovuttaminen asennettavaksi

(L ALALUKU –

EI KÄYTÖSSÄ)

M ALALUKU –

KORJAUKSET

21.A.431A

Soveltamisala

21A.431B

Vakiokorjaukset

21.A.432A

Hakukelpoisuus

21.A.432B

Pätevyyden osoittaminen

21.A.432C

Korjaussuunnitelman hyväksynnän hakeminen

21.A.433

Korjaussuunnitelman hyväksymistä koskevat vaatimukset

21.A.435

Korjaussuunnitelmien luokittelu ja hyväksyminen

21.A.439

Korjausosien tuotanto

21.A.441

Korjauksen tekeminen

21.A.443

Rajoitukset

21.A.445

Korjaamattomat vauriot

21.A.447

Tietojen säilyttäminen

21.A.449

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21.A.451

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

(N ALALUKU –

EI KÄYTÖSSÄ)

O ALALUKU –

ETSO-VALTUUTUKSET

21.A.601

Soveltamisala

21.A.602A

Hakukelpoisuus

21.A.602B

Pätevyyden osoittaminen

21.A.603

Hakeminen

21.A.604

Apuvoimalaitetta (APU) koskeva ETSO-valtuutus

21.A.605

Tietovaatimukset

21.A.606

ETSO-valtuutuksen antamista koskevat vaatimukset

21.A.607

ETSO-valtuutukseen liittyvät oikeudet

21.A.608

Suunnittelua ja suorituskykyä koskeva ilmoitus (DDP)

21.A.609

ETSO-valtuutuksen haltijoiden velvollisuudet

21.A.610

Poikkeuksien hyväksyminen

21.A.611

Suunnittelun muutokset

21.A.613

Tietojen säilyttäminen

21.A.615

Viraston tekemät tarkastukset

21.A.619

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.621

Siirrettävyys

P ALALUKU –

LUPA ILMAILUUN

21.A.701

Soveltamisala

21.A.703

Hakukelpoisuus

21.A.705

Toimivaltainen viranomainen

21.A.707

Ilmailuluvan hakeminen

21.A.708

Lentoehdot

21.A.709

Lentoehtojen hyväksynnän hakeminen

21.A.710

Lentoehtojen hyväksyminen

21.A.711

Ilmailuluvan antaminen

21.A.713

Muutokset

21.A.715

Kieli

21.A.719

Siirrettävyys

21.A.721

Tarkastukset

21.A.723

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.725

Ilmailuluvan uusiminen

21.A.727

Ilmailuluvan haltijan velvollisuudet

21.A.729

Tietojen säilyttäminen

Q ALALUKU –

TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

21.A.801

Tuotteiden merkitseminen

21.A.803

Tunnistetietojen käsittely

21.A.804

Osien ja laitteiden merkitseminen

21.A.805

Kriittisten osien merkitseminen

21.A.807

ETSO-artikkeleiden merkitseminen

B LUKU –

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELYT

A ALALUKU –

YLEISET SÄÄNNÖKSET

21.B.5

Soveltamisala

21.B.20

Toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet

21.B.25

Toimivaltaisen viranomaisen organisaatiota koskevat vaatimukset

21.B.30

Dokumentoidut menettelyt

21.B.35

Organisaation ja menettelyjen muutokset

21.B.40

Kiistojen ratkaiseminen

21.B.45

Raportointi/koordinointi

21.B.55

Tietojen säilyttäminen

21.B.60

Lentokelpoisuusmääräykset

B ALALUKU –

TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21.B.70

Sertifiointieritelmät

21.B.75

Erityisehdot

21.B.80

Tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet

21.B.82

Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

21.B.85

Tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevien sovellettavien ympäristönsuojeluvaatimusten ja sertifiointieritelmien määrittäminen

21.B.100

Osallistumisaste

21.B.103

Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antaminen

(C ALALUKU –

EI KÄYTÖSSÄ)

D ALALUKU –

TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

21.B.105

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävää suurta muutosta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

21.B.107

Tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksynnän antaminen

E ALALUKU –

LISÄTYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21.B.109

Lisätyyppihyväksyntätodistusta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

21.B.111

Lisätyyppihyväksyntätodistuksen antaminen

F ALALUKU –

TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21.B.120

Tutkinta

21.B.125

Havainnot

21.B.130

Hyväksymiskirjeen antaminen

21.B.135

Hyväksymiskirjeen voimassa pitäminen

21.B.140

Hyväksymiskirjeen muuttaminen

21.B.145

Hyväksymiskirjeen rajoittaminen, voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.150

Tietojen säilyttäminen

G ALALUKU –

TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.B.220

Tutkinta

21.B.225

Havainnot

21.B.230

Todistuksen antaminen

21.B.235

Jatkuva valvonta

21.B.240

Tuotanto-organisaation hyväksynnän muuttaminen

21.B.245

Tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.260

Tietojen säilyttäminen

H ALALUKU –

LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21.B.320

Tutkinta

21.B.325

Lentokelpoisuustodistusten antaminen

21.B.326

Lentokelpoisuustodistus

21.B.327

Rajoitettu lentokelpoisuustodistus

21.B.330

Lentokelpoisuustodistusten ja rajoitettujen lentokelpoisuustodistusten voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.345

Tietojen säilyttäminen

I ALALUKU –

MELUTODISTUKSET

21.B.420

Tutkinta

21.B.425

Melutodistusten antaminen

21.B.430

Melutodistuksen voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.445

Tietojen säilyttäminen

J ALALUKU –

SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

K ALALUKU –

OSAT JA LAITTEET

(L ALALUKU –

EI KÄYTÖSSÄ)

M ALALUKU –

KORJAUKSET

21.B.450

Suuren korjauksen suunnitteluhyväksyntää koskevat tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset

21.B.453

Korjaussuunnitelman hyväksynnän antaminen

(N ALALUKU –

EI KÄYTÖSSÄ)

O ALALUKU –

ETSO-VALTUUTUKSET

21.B.480

ETSO-valtuutuksen antaminen

P ALALUKU –

LUPA ILMAILUUN

21.B.520

Tutkinta

21.B.525

Ilmailulupien antaminen

21.B.530

Ilmailulupien peruuttaminen

21.B.545

Tietojen säilyttäminen

Q ALALUKU –

TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

Lisäykset

Lisäys I –

EASA 1 -lomake – huolto- ja valmistustodistus;

▼M6

Lisäys II –

EASA 15a- ja 15c -lomake – lentokelpoisuuden tarkastustodistus;

▼M5

Lisäys III –

EASA 20a -lomake – lupa ilmailuun;

Lisäys IV –

EASA 20b -lomake – lupa ilmailuun (hyväksytyn organisaation antama);

Lisäys V –

EASA 24 -lomake – rajoitettu lentokelpoisuustodistus;

Lisäys VI –

EASA 25 -lomake – lentokelpoisuustodistus;

Lisäys VII –

EASA 45 -lomake – melutodistus;

Lisäys VIII –

EASA 52 -lomake – ilma-aluksen vaatimustenmukaisuusilmoitus;

Lisäys IX –

EASA 53 -lomake – huoltotodiste;

Lisäys X –

EASA 55 -lomake – tuotanto-organisaation hyväksyntätodistus;

Lisäys XI –

EASA 65 -lomake – hyväksymiskirje tuotantoon ilman tuotanto-organisaation hyväksyntää;

Lisäys XII –

Koelentojen luokat ja niihin liittyvät koelentomiehistön kelpoisuudet 85

▼B

21.1    Yleistä

Tässä liitteessä I (21 osa) ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan:

a) 

niiden organisaatioiden osalta, joiden pääasiallinen toimipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, tai virastoa, jos jäsenvaltio niin vaatii; tai

b) 

virastoa niiden organisaatioiden osalta, joiden pääasiallinen toimipaikka on jossakin muussa valtiossa kuin jäsenvaltiossa.

A    LUKU

TEKNISET VAATIMUKSET

A ALALUKU –   YLEISET SÄÄNNÖKSET

21.A.1    Soveltamisala

Tässä luvussa vahvistetaan yleiset säännökset tämän luvun mukaisesti annettujen tai annettavien todistusten hakijoiden ja haltijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

21.A.2    Muun henkilön kuin todistuksen hakijan tai haltijan velvoittautuminen

Tämän luvun mukaisen tuote-, osa- tai laitetodistuksen haltijalta tai hakijalta edellytettävät toimet ja velvoitteet voi suorittaa hänen puolestaan toinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jos todistuksen haltija tai hakija pystyy osoittamaan, että hän on tehnyt kyseisen henkilön kanssa sopimuksen, jolla varmistetaan todistuksen haltijan velvoitteista huolehtiminen.

21.A.3A    Vauriot, toimintahäiriöt ja viat

a) Tiedonkeruu-, tutkinta- ja analysointijärjestelmä.

Tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuutuksen, suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän tai muun hyväksynnän, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, haltijalla on oltava järjestelmä sellaisiin vaurioihin, toimintahäiriöihin, vikoihin ja muihin poikkeamiin liittyvien raporttien ja tietojen keräämistä, tutkimista ja analysoimista varten, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti tyyppitodistuksessa, rajoitetussa tyyppitodistuksessa, lisätyyppitodistuksessa, ETSO-valtuutuksessa tai suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnässä tai missä tahansa muussa hyväksynnässä, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, tarkoitetun tuotteen, osan tai laitteen jatkuvan lentokelpoisuuden säilymiseen. Tätä järjestelmää koskevat tiedot on annettava tuotteen, osan tai laitteen kaikkien tunnettujen käyttäjien saataville ja pyynnöstä sellaisen henkilön saataville, jolla on siihen muuhun täytäntöönpanomääräykseen perustuva valtuutus.

b) Raportoiminen virastolle

1. 

Tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuutuksen, suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän tai minkä tahansa muun hyväksynnän, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, haltijan on ilmoitettava virastolle kaikki tiedossaan olevat vauriot, toimintahäiriöt, viat tai muut poikkeamat, jotka liittyvät tyyppitodistuksessa, rajoitetussa tyyppitodistuksessa, lisätyyppitodistuksessa, ETSO-valtuutuksessa, suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnässä tai missä tahansa muussa hyväksynnässä, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, tarkoitettuun tuotteeseen, osaan tai laitteeseen ja joista on seurannut tai joista voi seurata turvallisuuden vaarantuminen.

2. 

Raportit on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, ja ne on lähetettävä joka tapauksessa 72 tunnin kuluessa mahdollisen turvallisuuden vaarantumisen havaitsemisesta, ellei se ole poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta.

c) Raportoitujen poikkeamien tutkinta

1. 

Jos b alakohdan tai 21.A.129 kohdan f alakohdan 2 alakohdan tai 21.A.165 kohdan f alakohdan 2 alakohdan mukaisesti raportoitu poikkeama johtuu suunnitteluvirheestä tai valmistusviasta, tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuututuksen tai suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän, tai minkä tahansa muun hyväksynnän, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, haltijan taikka valmistajan on tutkittava vian syy ja ilmoitettava virastolle selvityksensä tulokset sekä toimet, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä vian korjaamiseksi.

2. 

Jos virasto toteaa, että vian korjaaminen edellyttää toimia, tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuututuksen tai suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän tai minkä tahansa muun hyväksynnän, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, haltijan taikka valmistajan on toimitettava asiaa koskevat tiedot virastolle.

21.A.3B    Lentokelpoisuusmääräykset

a) ’Lentokelpoisuusmääräyksellä’ tarkoitetaan viraston antamaa tai hyväksymää asiakirjaa, jossa määrätään toimista, jotka on suoritettava hyväksyttävän turvallisuustason palauttamiseksi ilma-alukselle silloin, kun on olemassa näyttöä siitä, että kyseisen ilma-aluksen turvallisuustaso saattaa muuten heikentyä.

b) Virasto antaa lentokelpoisuusmääräyksen seuraavissa tilanteissa:

1. 

kun virasto on todennut, että ilma-alus ei siinä tai siihen asennetussa moottorissa, potkurissa, osassa tai laitteessa havaitun puutteen vuoksi ole turvallinen; ja

2. 

kun on todennäköistä, että sama tilanne esiintyy tai voi syntyä muissa ilma-aluksissa.

c) Kun virasto on antanut lentokelpoisuusmääräyksen b alakohdassa tarkoitetun turvallisuutta vaarantavan puutteen korjaamiseksi tai tarkastuksen vaatimiseksi, tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen, ETSO-valtuutuksen tai suuren korjaussuunnitelman hyväksynnän tai minkä tahansa muun hyväksynnän, joka katsotaan annetuksi tämän asetuksen mukaisesti, haltijan on:

1. 

ehdotettava sopivaa korjaustoimenpidettä tai vaadittavia tarkastuksia tai molempia ja toimitettava näiden ehdotusten tiedot virastolle hyväksyttäviksi;

2. 

viraston hyväksyttyä 1 alakohdassa tarkoitetut ehdotukset ilmoitettava asiaa koskevat kuvaustiedot ja suorittamista koskevat ohjeet tuotteen, osan tai laitteen kaikille tunnetuille käyttäjille tai omistajille sekä pyydettäessä jokaiselle, jonka on noudatettava lentokelpoisuusmääräystä.

d) Lentokelpoisuusmääräykseen on kuuluttava ainakin seuraavat tiedot:

1. 

selvitys turvallisuutta vaarantavasta seikasta;

2. 

niiden ilma-alusten tunnistetiedot, joita asia koskee;

3. 

tarvittavat toimet;

4. 

tarvittavien toimien suorittamisen määräaika;

5. 

voimaantulopäivä.

▼M2

21.A.4    Suunnittelun ja tuotannon välinen koordinaatio

Jokaisen tyyppihyväksyntätodistuksen, rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen, lisätyyppihyväksyntätodistuksen, ETSO-valtuutuksen, tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksynnän tai korjaussuunnitelman hyväksynnän haltijan on tarvittaessa toimittava yhteistyössä tuotanto-organisaation kanssa, jotta varmistetaan

a) 

21A.122 kohdassa, 21A.130 kohdan b alakohdan 3 ja 4 alakohdassa, 21A.133 kohdassa tai 21A.165 kohdan c alakohdan 2 ja 3 alakohdassa vaadittu riittävä yhteistyö suunnittelun ja tuotannon välillä; ja

b) 

tuotteen, osan tai laitteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämisen tukeminen asianmukaisesti.

▼B

B ALALUKU –   TYYPPITODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPITODISTUKSET

21.A.11    Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettelytavat tuotteiden tyyppitodistusten ja ilma-alusten rajoitettujen tyyppitodistusten antamista varten sekä näiden todistusten hakijoiden ja haltijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

21.A.13    Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on osoittanut tai on osoittamassa pätevyytensä 21.A.14 kohdan mukaisesti, voi hakea tyyppitodistusta tai rajoitettua tyyppitodistusta tämän alaluvun ehtojen mukaisesti.

21.A.14    Pätevyyden osoittaminen

▼M5

a) Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen hakijan on osoitettava pätevyytensä viraston J alaluvun mukaisesti antaman suunnitteluorganisaation hyväksynnän avulla.

▼B

b) Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään hakija voi pyytää virastolta lupaa osoittaa pätevyytensä muulla tavoin käyttäen menettelyjä, joissa määritetään suunnitteluperiaatteet, käytettävissä olevat resurssit sekä toimintojen järjestys tämän liitteen I (21 osa) vaatimusten noudattamiseksi, jos tuote on jokin seuraavista:

1. 

ELA2-ilma-alus;

2. 

ELA2-ilma-alukseen asennettu moottori tai potkuri;

3. 

mäntämoottori;

4. 

koneessa on kiinteä tai maassa säädettävä potkuri.

▼M5

c) Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, hakija voi osoittaa pätevyytensä hankkimalla viraston hyväksynnän 21.A.15 kohdan b alakohdassa tarkoitetulle sertifiointiohjelmalleen, jos sertifioitava tuote on

1. 

ELA1-ilma-alus; tai

2. 

ELA1-ilma-alukseen asennettu moottori tai potkuri.

▼B

21.A.15    Hakeminen

a) Tyyppitodistusta tai rajoitettua tyyppitodistusta koskeva hakemus on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

▼M7

b) Tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevaan hakemukseen on sisällyttävä ainakin tuotteen alustavat kuvaustiedot, tuotteen aiottu käyttötarkoitus ja tieto siitä, millaista toimintaa varten sertifiointia haetaan. Lisäksi hakemukseen on sisällyttävä seuraavat tiedot sisältävä sertifiointiohjelma 21.A.20 kohdan mukaista vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten tai sitä on täydennettävä tällaisella ohjelmalla alkuperäisen hakemuksen esittämisen jälkeen:

▼M5

1. 

tyyppisuunnitelman yksityiskohtainen kuvaus, mukaan lukien kaikki sertifioitavat konfiguraatiot;

2. 

suunnitellut käyttöominaisuudet ja -rajoitukset;

3. 

tuotteen aiottu käyttötarkoitus ja toiminta, jota varten sertifiointia haetaan;

4. 

alustavia tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva ehdotus, joka on laadittu 21.B.80, 21.B.82 ja 21.B.85 kohdassa määritettyjen vaatimusten ja vaihtoehtojen mukaisesti;

5. 

ehdotus sertifiointiohjelman jakamisesta vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskeviin tarkoituksenmukaisiin toiminta- ja tietoryhmiin, mukaan lukien ehdotus vaatimusten täyttämisen menetelmistä ja vaatimustenmukaisuusasiakirjoista;

6. 

ehdotus esitettyjen vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tarkoituksenmukaisten toiminta- ja tietoryhmien arvioimisesta sen suhteen, millä todennäköisyydellä poikkeaminen tyyppihyväksyntäperusteista, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista tai ympäristönsuojeluvaatimuksista jää toteamatta ja mitkä ovat poikkeamisen mahdolliset vaikutukset tuoteturvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun. Ehdotetussa arvioinnissa on otettava huomioon ainakin 21.B.100 kohdan a alakohdan 1–4 alakohdassa esitetyt seikat. Tämän arvioinnin perusteella hakemukseen on sisällytettävä ehdotus, joka koskee viraston osallistumista vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevan toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tietojen todentamiseen; ja

7. 

hankeaikataulu, johon sisältyvät tärkeimmät välitavoitteet.

c) Sen jälkeen, kun sertifiointiohjelma on toimitettu virastolle, hakijan on päivitettävä sitä, kun sertifiointihankkeeseen tulee johonkin b alakohdan 1–7 alakohdista vaikuttavia muutoksia.

▼M7

d) Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevaan hakemukseen on sisällyttävä hakemuksen liite käyttöönsoveltuvuustietojen hyväksymistä varten, tai alkuperäistä hakemusta on täydennettävä tällaisella liitteellä.

▼M5

e) Suuren lentokoneen tai suuren pyöriväsiipisen ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskeva hakemus on voimassa viisi vuotta ja kaikki muut tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevat hakemukset kolme vuotta, paitsi jos hakija osoittaa hakemuksen jättämisajankohtana, että tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja sitä koskevan vakuutuksen antaminen vie pidemmän ajan ja virasto hyväksyy tämän pidemmän ajanjakson.

f) Jos tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta ei ole annettu tai on ilmeistä, ettei sitä anneta e alakohdassa säädetyssä määräajassa, hakija voi

1. 

jättää uuden hakemuksen noudattaen niitä tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, jotka virasto on vahvistanut ja ilmoittanut 21.B.80, 21.B.82 ja 21.B.85 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen ajankohdalle; tai

2. 

hakea e alakohdassa säädetyn ajanjakson pidentämistä ja ehdottaa uutta päivämäärää tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antamista varten. Siinä tapauksessa hakijan on noudatettava niitä tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, jotka virasto on vahvistanut ja ilmoittanut 21.B.80, 21.B.82 ja 21.B.85 kohdan mukaisesti hakijan valitsemalle ajankohdalle. Tämä päivämäärä ei saa kuitenkaan olla yli viittä vuotta aikaisempi kuin uusi päivämäärä, jota hakija on ehdottanut tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antamista varten, kun hakemus koskee suuren lentokoneen tai suuren pyöriväsiipisen ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta, eikä yli kolmea vuotta aikaisempi kuin hakijan ehdottama uusi päivämäärä, kun hakemus koskee muuta tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta.

▼M5 —————

▼B

21.A.19    Uutta tyyppitodistusta edellyttävät muutokset

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka ehdottaa tuotteeseen muutosta, on haettava virastolta uutta tyyppitodistusta, jos virasto katsoo, että suunnitteluun, tehoon, työntövoimaan tai massaan tehtävä muutos on niin merkittävä, että on tarpeen tehdä täydellinen tutkinta sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden noudattamisesta.

▼M5

21.A.20    Tyyppihyväksyntäperusteiden, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen osoittaminen

a) 

Sen jälkeen, kun virasto on hyväksynyt sertifiointiohjelman, hakijan on osoitettava, että viraston 21.B.80, 21.B.82 ja 21.B.85 kohdan mukaisesti vahvistamat ja hakijalle ilmoittamat tyyppihyväksyntäperusteet, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset täyttyvät, ja esitettävä virastolle, miten vaatimustenmukaisuus on osoitettu.

b) 

Hakijan on ilmoitettava virastolle vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn yhteydessä ilmenneistä vaikeuksista tai tapahtumista, joilla voi olla olennainen vaikutus 21.A.15 kohdan b alakohdan 6 alakohdassa tarkoitettuun riskinarviointiin tai sertifiointiohjelmaan tai joiden vuoksi voi muuten olla tarpeen muuttaa hakijalle aiemmin 21.B.100 kohdan c alakohdan mukaisesti ilmoitettua viraston osallistumisastetta.

c) 

Hakijan on merkittävä vaatimustenmukaisuuden perustelut sertifiointiohjelmassa tarkoitettuihin vaatimustenmukaisuusasiakirjoihin.

d) 

Kun kaikki sertifiointiohjelman mukaiset vaatimustenmukaisuuden osoittamiset on saatu päätökseen, mukaan lukien tarkastukset ja kokeet 21.A.33 kohdan mukaisesti, ja kun kaikki koelennot on suoritettu 21.A.35 kohdan mukaisesti, hakijan on annettava vakuutus siitä, että

1. 

se on osoittanut viraston vahvistamien ja ilmoittamien tyyppihyväksyntäperusteiden, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten täyttymisen noudattaen viraston hyväksymää sertifiointiohjelmaa; ja

2. 

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

e) 

Hakijan on toimitettava virastolle d alakohdassa säädetty vaatimustenmukaisuusvakuutus. Jos hakijalla on asianmukainen suunnitteluorganisaation hyväksyntä, vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettava J alaluvun mukaisesti ja toimitettava virastolle.

21.A.21    Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antamista koskevat vaatimukset

a) 

Saadakseen tuotteen tyyppihyväksyntätodistuksen tai, jos ilma-alus ei täytä asetuksen (EU) 2018/1139 liitteen II keskeisiä vaatimuksia, ilma-aluksen rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen, hakijan on

1. 

osoitettava pätevyytensä 21.A.14 kohdan mukaisesti;

2. 

noudatettava 21.A.20 kohtaa;

3. 

osoitettava sellaisen moottorin tai potkurin osalta, joka on asennettu ilma-alukseen, että

A) 

sillä on tyyppihyväksyntätodistus, joka on annettu tai määritetty tämän asetuksen mukaisesti; tai

B) 

sen on osoitettu täyttävän sellaiset viraston vahvistamat ilma-aluksen tyyppihyväksyntäperusteet ja viraston määrittämät ja ilmoittamat ympäristönsuojeluvaatimukset, jotka ovat tarpeen ilma-aluksen turvallisen käytön varmistamiseksi.

b) 

Poiketen siitä, mitä a alakohdan 2 alakohdassa säädetään, hakijalla on 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvän pyyntönsä perusteella oikeus saada ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistus tai rajoitettu tyyppihyväksyntätodistus ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista, jos hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona kyseisiä tietoja on todellisuudessa määrä käyttää.

▼M5 —————

▼B

21.A.31    Tyyppisuunnitelma

a) Tyyppisuunnitelman on sisällettävä:

1. 

piirustukset, eritelmät sekä piirustus- ja eritelmäluettelot, jotka tarvitaan asiaankuuluvat tyyppisertifioinnin perusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset täyttävän tuotteen konfiguraation ja suunnittelupiirteiden määrittämiseksi;

2. 

materiaaleja, valmistusprosesseja ja -menetelmiä sekä kokoonpanoa koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi;

▼M2

3. 

hyväksytty sovellettavien sertifiointieritelmien mukainen lentokelpoisuusrajoituksia koskeva osa ohjeista jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi; ja

▼M5

4. 

muut tiedot, joiden avulla voidaan vertailemalla määrittää myöhempien samantyyppisten tuotteiden lentokelpoisuus ja tarpeen mukaan ympäristöominaisuudet.

▼B

b) Jokainen tyyppisuunnitelma on riittävästi yksilöitävä.

▼M5

21.A.33    Tarkastukset ja kokeet

a) 

(Varattu)

b) 

Ennen kunkin kokeen suorittamista 21.A.20 kohdassa säädetyn vaatimustenmukaisuuden osoittamisen yhteydessä hakijan on todennettava

1. 

testattavan näytteen osalta, että

i) 

materiaalit ja menettelyt ovat riittävässä määrin ehdotetun tyyppisuunnitelman eritelmien mukaiset;

ii) 

tuotteiden osat ovat riittävässä määrin ehdotetun tyyppisuunnitelman piirustusten mukaiset; ja

iii) 

valmistusprosessit, rakenne ja kokoonpano vastaavat riittävässä määrin ehdotetun tyyppisuunnitelman määrityksiä; ja

2. 

kokeessa käytettävien koe- ja mittalaitteiden osalta, että laitteet ovat kokeen kannalta sopivat ja että ne on kalibroitu asianmukaisesti.

c) 

Hakijan on annettava b alakohdan mukaisesti suoritettujen todentamisten perusteella vaatimustenmukaisuusilmoitus, jossa luetellaan mahdolliset poikkeamat sekä perustelut sille, etteivät ne vaikuta koetuloksiin, ja annettava virastolle mahdollisuus tehdä sen tarpeelliseksi katsoma tarkastus ilmoituksen paikkansapitävyyden tarkastamiseksi.

d) 

Hakijan on sallittava virastolle

1. 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvän datan ja tietojen tarkastaminen; ja

2. 

läsnäolo vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tehtävissä kokeissa tai tarkastuksissa tai tällaisten kokeiden tai tarkastusten suorittaminen.

e) 

Kaikkiin viraston d alakohdan 2 alakohdan mukaisesti valvomiin tai suorittamiin kokeisiin ja tarkastuksiin sovelletaan seuraavaa:

1. 

hakijan on toimitettava virastolle c alakohdassa säädetty vaatimustenmukaisuusilmoitus; ja

2. 

testattavaan näytteeseen tai koe- ja mittalaitteisiin ei saa tehdä vaatimustenmukaisuusilmoituksen paikkansapitävyyteen vaikuttavia muutoksia c alakohdassa säädetyn vaatimustenmukaisuusilmoituksen antamisen ja testattavan näytteen viraston tarkastettavaksi toimittamisen välisenä aikana.

▼B

21.A.35    Koelennot

a) Tyyppitodistuksen saamiseksi tehtävät koelennot on suoritettava viraston tällaisia koelentoja varten täsmentämien ehtojen mukaisesti.

b) Hakijan on suoritettava kaikki viraston tarpeellisina pitämät koelennot:

1. 

sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen toteamiseksi; ja

2. 

jos kyseessä on tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti sertifioitava ilma-alus, sen määrittämiseksi, onko saatu riittävät takeet siitä, että ilma-alus, sen osat ja laitteet ovat luotettavia ja toimivat asianmukaisesti, lukuun ottamatta seuraavia:

i) 

purjelentokoneet ja moottoroidut purjelentokoneet;

ii) 

ELA1- tai ELA2-luokkaan kuuluviksi määritellyt ilmapallot;

iii) 

lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 2 722  kg.

c) (Varattu)

d) (Varattu)

e) (Varattu)

f) edellä b alakohdan 2 alakohdassa säädettyjen koelentojen on sisällettävä:

1. 

niiden turbiinimoottori-ilma-alusten osalta, joiden moottorityyppiä ei ole aiemmin käytetty tyyppisertifioidussa ilma-aluksessa, vähintään 300 käyttötuntia täydellisellä moottorikokoonpanolla, joka on tyyppitodistuksen mukainen; ja

2. 

kaikkien muiden ilma-alusten osalta vähintään 150 tuntia käyttöä.

▼M5

21.A.41    Tyyppihyväksyntätodistus

Tyyppihyväksyntätodistuksen ja rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen on katettava tyyppisuunnitelma, käyttörajoitukset, tyyppihyväksyntätodistuksen lentokelpoisuutta ja päästöjä koskevat tietolomakkeet, sovellettavat tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset, joita virasto vaatii noudatettaviksi, sekä muut ehdot tai rajoitukset, joita tuotteelle on määrätty sovellettavissa sertifiointieritelmissä ja ympäristönsuojeluvaatimuksissa. Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistukseen ja rajoitettuun tyyppihyväksyntätodistukseen on sisällyttävä myös sovellettavat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet, käyttöönsoveltuvuustiedot ja melua koskevat tyyppihyväksyntätodistuksen tietolomakkeet. Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen ja rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen tietolomakkeessa on oltava merkintä hiilidioksidipäästövaatimusten noudattamisesta ja moottorin tyyppihyväksyntätodistuksen tietolomakkeessa on oltava merkintä pakokaasupäästövaatimusten noudattamisesta.

▼M7

21.A.44    Haltijan velvollisuudet

Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan on

a) 

noudatettava 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61, 21.A.62 ja 21.A.65 kohdassa vahvistettuja velvollisuuksia ja sitä varten jatkuvasti täytettävä 21A.14 kohdan pätevyysvaatimukset; ja

b) 

tehtävä Q alaluvun mukainen merkintä.”

Alkaen 18 päivästä toukokuuta 2022 velvoitteen noudattaa a kohdassa lueteltuja velvollisuuksia katsotaan viittaavan 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 ja 21.A.65 kohtaan; ja tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan on sitä varten jatkuvasti täytettävä 21.A.14 kohdan pätevyysvaatimukset.

▼B

21.A.47    Siirrettävyys

Tyyppitodistuksen ja rajoitetun tyyppitodistuksen saa siirtää vain sellaiselle toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka pystyy ottamaan vastatakseen 21.A.44 kohdan mukaiset velvoitteet ja on sitä varten osoittanut pystyvänsä täyttämään 21.A.14 kohdan mukaiset ehdot.

21.A.51    Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a) Tyyppitodistus ja rajoitettu tyyppitodistus ovat voimassa toistaiseksi. Ne pysyvät voimassa, jos:

1. 

todistuksen haltija täyttää jatkuvasti tämän liitteen 1 (21 osa) vaatimukset; ja

2. 

todistusta ei luovuteta tai peruuteta viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti.

b) Jos tyyppitodistus ja rajoitettu tyyppitodistus luovutetaan tai peruutetaan, se palautetaan virastolle.

▼M2

21.A.55    Tietojen säilyttäminen

Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan on pidettävä kaikki oleelliset suunnittelutiedot, piirustukset ja koeraportit, tuotteen tarkastustiedot mukaan luettuina, viraston käytettävissä ja tiedot on säilytettävä, jotta voidaan hankkia tarvittavat tiedot tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden, käyttöönsoveltuvuustietojen jatkuvan voimassaolon sekä sovellettavien ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

21.A.57    Käsikirjat

Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan on laadittava tuotteelle kaikkien sellaisten käsikirjojen alkuperäiskappaleet, joita sovellettavat tyyppihyväksynnän perusteet ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet sekä ympäristönsuojeluvaatimukset edellyttävät, ylläpidettävä ja päivitettävä niitä sekä toimitettava pyydettäessä virastolle käsikirjojen jäljennökset.

▼B

21.A.61    Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

a) Tyyppitodistuksen ja rajoitetun tyyppitodistuksen haltijan on laadittava jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä varten vähintään yksi täydellinen ohjesarja, joka sisältää sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden mukaisesti laaditut kuvaukset ja toteutusohjeet; ohjesarja on toimitettava jokaiselle yhden tai useamman ilma-aluksen, moottorin tai potkurin tunnetulle omistajalle tuotteen toimituksen yhteydessä tai välittömästi kyseisen ilma-aluksen ensimmäisen lentokelpoisuustodistuksen antamisen jälkeen, joista ajankohdista on valittava myöhäisempi, ja sen jälkeen antaa ohjeet pyynnöstä jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvollisuutta. Joidenkin jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien käsikirjojen tai niiden osien toimittaminen, jotka liittyvät peruskorjaukseen tai muuhun raskaaseen huoltoon, saa viivästyä siihen saakka, kunnes tuote on otettu käyttöön, mutta ohjeiden on oltava käytettävissä ennen kuin mikään tuote saavuttaa määritetyn iän tai lentotuntien tai -käyttökertojen lukumäärän.

b) Lisäksi jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden muutokset on toimitettava tuotteen kaikille tunnetuille käyttäjille sekä pyynnöstä jokaiselle, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvollisuutta. Virastolle on toimitettava ohjelma, josta käy ilmi, miten jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden muutokset jaetaan.

▼M2

21.A.62    Käyttöönsoveltuvuustietojen saatavuus

Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan on pidettävä saatavilla

a) 

vähintään yksi täydellinen käyttöönsoveltuvuustietojen kokonaisuus, joka on laadittu sovellettavien käyttöönsoveltuvuuden sertifiointiperusteiden mukaisesti, kaikille ilma-aluksen tunnetuille käyttäjille EU:ssa, ennen kuin koulutusorganisaation tai EU:n lentotoiminnan harjoittajan on otettava nämä käyttöönsoveltuvuustiedot käyttöön; ja

b) 

käyttöönsoveltuvuustietojen mahdolliset muutokset kaikille ilma-aluksen tunnetuille käyttäjille EU:ssa; ja

c) 

pyynnöstä a ja b kohdassa tarkoitetut asianmukaiset tiedot

1. 

käyttöönsoveltuvuustietojen yhden tai useamman kohdan noudattamisen varmistamisesta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

2. 

henkilöille, joiden on noudatettava yhtä tai useampaa käyttöönsoveltuvuustietojen kohtaa.

▼M7

21.A.65    Lentokoneen rakenteiden jatkuva rakenteellinen eheys

Suuren lentokoneen tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan on varmistettava, että jatkuvan rakenteellisen eheyden ohjelma on voimassa lentokoneen koko käyttöiän ottaen huomioon käyttökokemus ja senhetkinen toiminta.

▼B

(C ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

D ALALUKU –   TYYPPITODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPITODISTUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

▼M2

21.A.90A    Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely tyyppihyväksyntätodistusten muuttamista varten sekä vahvistetaan niiden hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi tässä alaluvussa määritellään vakiomuutokset, joihin ei sovelleta tämän alaluvun mukaista hyväksyntämenettelyä. Tässä alaluvussa tehdyt viittaukset tyyppihyväksyntätodistuksiin kattavat sekä tyyppihyväksyntätodistukset että rajoitetut tyyppihyväksyntätodistukset.

▼B

21A.90B    Vakiomuutokset

▼M2

a) Vakiomuutokset ovat tyyppihyväksyntätodistukseen tehtäviä muutoksia, jotka

1. 

koskevat seuraavia ilma-aluksia:

i) 

lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 5 700  kg;

ii) 

pyöriväsiipiset ilma-alukset, joiden MTOM on enintään 3 175  kg;

iii) 

purjelentokoneet, moottoripurjelentokoneet, ilmapallot ja ilmalaivat siten kuin ELA1- tai ELA2-luokassa on määritelty;

2. 

ovat viraston julkaisemiin sellaisiin sertifiointieritelmiin sisältyvien suunnittelutietojen mukaisia, joihin sisältyvät hyväksyttävät menetelmät, tekniikat ja käytännöt vakiomuutosten toteuttamiseksi ja tunnistamiseksi sekä niihin liittyvät jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet; ja

3. 

eivät ole ristiriidassa tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan tietojen kanssa.

▼B

b) Vakiomuutoksiin ei sovelleta 21A.91–21A.109 kohtaa.

▼M5

21.A.91    Tyyppihyväksyntätodistuksen muutosten luokitus

Tyyppihyväksyntätodistuksen muutokset luokitellaan suuriin ja pieniin muutoksiin. Pieni muutos ei vaikuta merkittävästi tuotteen massaan, tasapainoon, rakennelujuuteen, luotettavuuteen, käyttöominaisuuksiin, käyttöönsoveltuvuustietoihin tai muihin ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat tuotteen lentokelpoisuuteen tai ympäristöominaisuuksiin. Rajoittamatta 21.A.19 kohdan soveltamista kaikkia muita muutoksia pidetään tässä alaluvussa suurina muutoksina. Suuret ja pienet muutokset on hyväksyttävä 21.A.95 tai 21.A.97 kohdan mukaisesti ja yksilöitävä asianmukaisesti.

▼M2

21.A.92    Hakukelpoisuus

a) 

Vain tyyppihyväksyntätodistuksen haltija voi hakea tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen hyväksymistä tämän alaluvun mukaisesti. Muiden on haettava tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen hyväksymistä E alaluvun mukaisesti.

b) 

Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän pienen muutoksen hyväksymistä tämän alaluvun mukaisesti.

▼M5

21.A.93    Hakeminen

a) 

Hakemus, joka koskee tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän muutoksen hyväksymistä, on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja sen vahvistamalla tavalla.

b) 

▼M7

Hakemukseen on sisällyttävä seuraavat tiedot sisältävä sertifiointiohjelma 21.A.20 kohdan mukaista vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten, tai sitä on täydennettävä tällaisella ohjelmalla alkuperäisen hakemuksen esittämisen jälkeen:

▼M5

1. 

muutoksen kuvaus, josta käyvät ilmi

i) 

tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyvän tuotteen muutettava(t) konfiguraatio(t);

ii) 

kaikki tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyvän tuotteen alueet, mukaan lukien hyväksytyt käsikirjat, joita muutetaan tai joihin muutos vaikuttaa; ja

iii) 

jos muutos vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, tarvittavat käyttöönsoveltuvuustietojen muutokset;

2. 

uudelleentutkinnat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että muutos ja alueet, joihin muutos vaikuttaa, ovat tyyppihyväksyntäperusteiden, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisia; ja

3. 

tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen osalta

i) 

alustavia tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva ehdotus, joka on laadittu 21.A.101 kohdassa määritettyjen vaatimusten ja vaihtoehtojen mukaisesti;

ii) 

ehdotus sertifiointiohjelman jakamisesta vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskeviin tarkoituksenmukaisiin toiminta- ja tietoryhmiin, mukaan lukien ehdotus vaatimusten täyttämisen menetelmistä ja vaatimustenmukaisuusasiakirjoista;

iii) 

ehdotus esitettyjen vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tarkoituksenmukaisten toiminta- ja tietoryhmien arvioimisesta sen suhteen, millä todennäköisyydellä poikkeaminen tyyppihyväksyntäperusteista, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista tai ympäristönsuojeluvaatimuksista jää toteamatta ja mitkä ovat poikkeamisen mahdolliset vaikutukset tuoteturvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun. Ehdotetussa arvioinnissa on otettava huomioon ainakin 21.B.100 kohdan a alakohdan 1–4 alakohdassa esitetyt seikat. Tämän arvioinnin perusteella hakemukseen on sisällytettävä ehdotus, joka koskee viraston osallistumista vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevan toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tietojen todentamiseen; ja

iv) 

hankeaikataulu, johon sisältyvät tärkeimmät välitavoitteet.

c) 

Suuren lentokoneen tai suuren pyöriväsiipisen ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen muutosta koskeva hakemus on voimassa viisi vuotta ja muiden tyyppihyväksyntätodistusten muutoshakemus kolme vuotta. Jos muutosta ei ole hyväksytty tai on ilmeistä, ettei sitä hyväksytä, tässä alakohdassa säädetyssä ajassa, hakija voi

1. 

jättää uuden tyyppihyväksyntätodistuksen muutosta koskevan hakemuksen noudattaen niitä tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, jotka virasto on vahvistanut 21.A.101 kohdan mukaisesti ja ilmoittanut 21.B.105 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen ajankohdalle; tai

▼M7

2. 

hakea c alakohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetyn ajanjakson pidentämistä alkuperäisen hakemuksen osalta ja ehdottaa uutta päivämäärää hyväksynnän antamista varten. Siinä tapauksessa hakijan on noudatettava niitä tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, jotka virasto on vahvistanut 21.A.101 kohdan mukaisesti ja ilmoittanut 21.B.105 kohdan mukaisesti hakijan valitsemalle ajankohdalle. Tämä päivämäärä ei saa kuitenkaan olla yli viittä vuotta aikaisempi kuin uusi päivämäärä, jota hakija on ehdottanut hyväksynnän antamista varten, kun hakemus koskee suuren lentokoneen tai suuren pyöriväsiipisen ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen muutosta, eikä yli kolmea vuotta aikaisempi kuin hakijan ehdottama uusi päivämäärä, kun hakemus koskee muuta tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen muutosta.

▼M5

21.A.95    Pienen muutoksen hyväksymistä koskevat vaatimukset

a) 

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävät pienet muutokset luokittelee ja hyväksyy

1. 

virasto; tai

2. 

hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 1 ja 2 alakohdassa säädettyjen, hyväksymisehtoihin kirjattujen oikeuksiensa rajoissa.

b) 

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävä pieni muutos hyväksytään ainoastaan, kun

1. 

on osoitettu, että muutos ja alueet, joihin muutos vaikuttaa, täyttävät ne tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset, joihin viitataan tyyppihyväksyntätodistuksessa;

2. 

käyttöönsoveltuvuustietoihin vaikuttavien muutosten osalta on osoitettu, että tarvittavat muutokset käyttöönsoveltuvuustietoihin täyttävät ne käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet, joihin viitataan tyyppihyväksyntätodistuksessa;

3. 

on annettu vakuutus siitä, että 1 alakohdan mukaisesti sovellettavat tyyppihyväksyntäperusteet täyttyvät, ja vaatimustenmukaisuuden perustelut on merkitty vaatimustenmukaisuusasiakirjoihin; ja

4. 

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

c) 

Poiketen siitä, mitä b alakohdan 1 alakohdassa säädetään, sertifiointieritelmiä, joita on alettu soveltaa niiden eritelmien jälkeen, joihin tyyppihyväksyntätodistuksessa viitataan, voidaan käyttää pienen muutoksen hyväksymiseen edellyttäen, että ne eivät vaikuta vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen.

d) 

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen pieni muutos voidaan 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvästä hakijan pyynnöstä hyväksyä ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista, jos hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona tietoja todellisuudessa käytetään.

e) 

Hakijan on toimitettava virastolle muutoksen perustelutiedot ja ilmoitus siitä, että vaatimustenmukaisuus on osoitettu b alakohdan mukaisesti.

f) 

Tyyppihyväksyntätodistuksen pienen muutoksen hyväksyntä koskee ainoastaan sitä yhtä tai useampaa tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyvää konfiguraatiota, johon muutos kohdistuu.

21.A.97    Suuren muutoksen hyväksymistä koskevat vaatimukset

a) 

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävät suuret muutokset luokittelee ja hyväksyy

1. 

virasto; tai

2. 

hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 1 ja 8 alakohdassa säädettyjen, hyväksymisehtoihin kirjattujen oikeuksiensa rajoissa.

b) 

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävä suuri muutos hyväksytään ainoastaan, kun

1. 

on osoitettu, että muutos ja alueet, joihin muutos vaikuttaa, täyttävät viraston 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistamat tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset;

2. 

käyttöönsoveltuvuustietoihin vaikuttavien muutosten osalta on osoitettu, että tarvittavat muutokset käyttöönsoveltuvuustietoihin täyttävät viraston 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistamat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet; ja

3. 

kun 1 ja 2 alakohdan vaatimusten täyttyminen on osoitettu 21.A.20 kohdan mukaisesti, siltä osin kuin sitä sovelletaan muutokseen.

c) 

Poiketen siitä, mitä b kohdan 2 ja 3 alakohdassa säädetään, ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen suuri muutos voidaan 21.A.20 kohdan d kohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvästä hakijan pyynnöstä hyväksyä ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista, jos hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona tietoja todellisuudessa käytetään.

d) 

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen hyväksyntä koskee ainoastaan sitä yhtä tai useampaa tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyvää konfiguraatiota, johon muutos kohdistuu.

21.A.101    Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävää suurta muutosta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset

a) 

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen ja alueiden, joihin muutos vaikuttaa, on oltava joko niiden sertifiointieritelmien mukaisia, joita muutettuun tuotteeseen sovelletaan muutoksen hakemispäivänä, tai niiden sertifiointieritelmien mukaisia, joita on alettu soveltaa kyseisen päivämäärän jälkeen f alakohdan mukaisesti. Hakemuksen voimassaolo määritetään 21.A.93 kohdan c alakohdan mukaisesti. Muutetun tuotteen on täytettävä lisäksi viraston 21.B.85 kohdan mukaisesti määrittämät ympäristönsuojeluvaatimukset.

b) 

▼M7

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, ja lukuun ottamatta h alakohdassa säädettyä, aiempaa muutosta a alakohdassa tarkoitettuun sertifiointieritelmään tai mihin tahansa muuhun sertifiointieritelmään, joka liittyy asiaan suoraan, saa käyttää – paitsi jos aiempaa muutosta on alettu soveltaa ennen vastaavia sertifiointieritelmiä, joihin tyyppihyväksyntätodistuksessa viitataan – seuraavissa tilanteissa:

▼M5

1. 

muutos, jota virasto ei pidä merkittävänä. Viraston on otettava tietyn muutoksen merkityksellisyyttä arvioidessaan huomioon kaikki asiaan liittyvät aiemmat olennaiset suunnitelmamuutokset sekä kaikki asiaankuuluvat tarkistukset sovellettaviin sertifiointieritelmiin, joihin tuotteen tyyppihyväksyntätodistuksessa viitataan. Muutoksia, jotka täyttävät jommankumman seuraavista perusteista, pidetään automaattisesti merkittävinä:

i) 

yleinen konfiguraatio tai rakenneperiaatteet eivät ole säilyneet;

ii) 

muutettavan tuotteen sertifioinnissa käytetyt oletukset eivät enää pidä paikkaansa;

2. 

sellainen alue, järjestelmä, osa tai laite, johon muutos ei viraston arvion mukaan vaikuta;

3. 

sellainen alue, järjestelmä, osa tai laite, johon muutos vaikuttaa mutta jonka osalta a alakohdassa tarkoitettujen sertifiointieritelmien noudattaminen ei viraston arvion mukaan merkittävästi paranna muutetun tuotteen turvallisuustasoa tai on epäkäytännöllistä toteuttaa.

c) 

Poiketen siitä, mitä a kohdassa säädetään, jos kyse on muutoksesta enimmäispainoltaan enintään 2 722  kg:n (6 000 lb) painoiseen muuhun kuin pyöriväsiipiseen ilma-alukseen tai enimmäispainoltaan enintään 1 361  kg:n (3 000 lb) painoiseen muuhun kuin turbiinimoottorikäyttöiseen pyöriväsiipiseen ilma-alukseen, muutoksen ja alueiden, joihin muutos vaikuttaa, on täytettävä tyyppihyväksyntätodistuksessa viitatut tyyppihyväksyntäperusteet. Jos virasto kuitenkin pitää muutosta merkittävänä jollakin alueella, virasto voi vaatia, että muutoksessa ja alueilla, joihin muutos vaikuttaa, on noudatettava tyyppihyväksyntätodistuksessa viitattujen tyyppihyväksyntäperusteiden sertifiointieritelmään tehtyä muutosta ja mitä tahansa muuta asiaan suoraan liittyvää sertifiointieritelmää, paitsi jos virasto katsoo myös, ettei eritelmän muutoksen noudattaminen merkittävästi paranna muutetun tuotteen turvallisuustasoa tai että sen noudattaminen on epäkäytännöllistä.

d) 

Jos virasto katsoo, ettei muutoksen hakemispäivänä sovellettavissa sertifiointieritelmissä ole riittäviä vaatimuksia ehdotetun muutoksen osalta, muutoksen ja alueiden, joihin muutos vaikuttaa, on oltava myös viraston 21.B.75 kohdan mukaisesti määräämien erityisehtojen ja niihin tehtyjen muutosten mukaisia, jotta voidaan saavuttaa muutoksen hakemispäivänä sovellettavissa sertifiointieritelmissä määritettyä vastaava turvallisuustaso.

e) 

Poiketen siitä, mitä a, b ja c kohdassa säädetään, muutoksen ja niiden alueiden osalta, joihin muutos vaikuttaa, voidaan hakijan ehdotuksesta noudattaa jotakin viraston määrittämän sertifiointieritelmän vaihtoehtoa, jos kyseistä vaihtoehtoa käytettäessä viraston arvion mukaan saavutetaan seuraava turvallisuustaso:

1. 

jos kyseessä on tyyppihyväksyntätodistus:

i) 

viraston a, b tai c kohdan mukaisesti määrittämiä sertifiointieritelmiä vastaava turvallisuustaso; tai

ii) 

asetuksen (EU) 2018/1139 liitteen II keskeisten vaatimusten mukainen turvallisuustaso;

2. 

jos kyseessä on rajoitettu tyyppihyväksyntätodistus, aiotun käyttötarkoituksen kannalta riittävä turvallisuustaso.

f) 

Jos hakija päättää noudattaa sellaista muutoksessa vahvistettua sertifiointieritelmää, jota aletaan soveltaa tyyppihyväksyntätodistuksen muutoshakemuksen jättämisen jälkeen, tehtävän muutoksen ja alueiden, joihin muutos vaikuttaa, on oltava myös muiden asiaan suoraan liittyvien sertifiointieritelmien mukaisia.

g) 

Jos ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen muutoshakemus sisältää muutoksia käyttöönsoveltuvuustietoihin tai hakemusta täydennetään alkuperäisen hakemuksen jättämisen jälkeen näiden muutosten sisällyttämiseksi siihen, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet vahvistetaan a–f kohdan mukaisesti.

▼M7

h) 

Asetuksen (EU) 2015/640 ( 2 ) liitteessä I olevassa 26.300 kohdassa tarkoitettujen suurten lentokoneiden osalta hakijan on noudatettava sertifiointieritelmiä, joilla turvallisuustaso vastaa vähintään asetuksen (EU) 2015/640 liitteessä I olevaa 26.300, 26.320 ja 26.330 kohtaa, lukuun ottamatta lisätyyppihyväksyntätodistuksen hakijoita, joiden ei tarvitse ottaa huomioon 26.303 kohtaa.

▼M5 —————

▼M2

21.A.105    Tietojen säilyttäminen

Hakijan on pidettävä kaikki olennaiset suunnittelutiedot, piirustukset ja koeraportit, muutetun tuotteen tarkastustiedot mukaan luettuina, viraston käytettävissä ja tiedot on säilytettävä, jotta voidaan hankkia tarvittavat tiedot muutetun tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden, käyttöönsoveltuvuustietojen jatkuvan voimassaolon ja sovellettavien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

▼B

21.A.107    Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

▼M2

a) Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän pienen muutoksen hyväksynnän haltijan on laadittava jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä varten sovellettavien tyyppihyväksynnän perusteiden mukaisesti vähintään yksi muutosohjesarja sitä tuotetta varten, johon pieni muutos tehdään, ja toimitettava se jokaiselle yhden tai useamman sellaisen ilma-aluksen, moottorin tai potkurin tunnetulle omistajalle, johon pieni muutos tehdään, tuotteen toimituksen tai kyseisen ilma-aluksen ensimmäisen lentokelpoisuustodistuksen antamisen yhteydessä, joista ajankohdista on valittava myöhäisempi, ja sen jälkeen annettava ohjeiden muutokset pyynnöstä jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvoitetta.

▼B

b) Lisäksi jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden kyseisiin muutoksiin tehtävät muutokset on annettava kaikkien niiden tuotteiden tunnettujen käyttäjien tietoon, joissa pientä muutosta käytetään, ja ne on pyynnöstä annettava jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvoitetta.

▼M2

21.A.108    Käyttöönsoveltuvuustietojen saatavuus

Jos kyseessä on muutos, joka vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, pienen muutoksen hyväksynnän haltijan on pidettävä saatavilla

a) 

vähintään yksi täydellinen käyttöönsoveltuvuustietojen muutosten kokonaisuus, joka on laadittu sovellettavien käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden mukaisesti, kaikille tunnetuille muutetun ilma-aluksen käyttäjille EU:ssa, ennen kuin koulutusorganisaation tai lentotoiminnan harjoittajan EU:ssa on otettava nämä käyttöönsoveltuvuustiedot käyttöön; ja

b) 

käyttöönsoveltuvuustietojen mahdolliset lisämuutokset kaikille tunnetuille muutetun ilma-aluksen käyttäjille EU:ssa; ja

c) 

pyynnöstä a ja b kohdassa tarkoitetut muutokset soveltuvin osin

1. 

tällaisten käyttöönsoveltuvuustietojen yhden tai useamman kohdan noudattamisen tarkastamisesta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

2. 

henkilöille, joiden on noudatettava yhtä tai useampaa käyttöönsoveltuvuustietojen kohtaa.

▼M2

21.A.109    Velvollisuudet ja EPA-merkintä

Tyyppihyväksyntätodistuksen pienen muutoksen hyväksynnän haltijan on

a) 

sitouduttava 21.A.4, 21.A.105, 21.A.107 ja 21.A.108 kohdassa säädettyihin velvollisuuksiin; ja

b) 

tehtävä 21.A.804 kohdan a alakohdan mukainen merkintä, joka sisältää kirjaimet ”EPA” (European Part Approval).

▼B

E ALALUKU –   LISÄTYYPPITODISTUKSET

▼M5

21.A.111    Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely tyyppihyväksyntätodistusten suurten muutosten hyväksymiseksi lisätyyppihyväksyntätodistusmenettelyillä sekä vahvistetaan todistusten hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Tässä alaluvussa olevat viittaukset tyyppihyväksyntätodistuksiin kattavat sekä tyyppihyväksyntätodistukset että rajoitetut tyyppihyväksyntätodistukset.

21.A.112A    Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on osoittanut tai on osoittamassa pätevyytensä 21.A.112B kohdan mukaisesti, voi hakea lisätyyppihyväksyntätodistusta tämän alaluvun ehtojen mukaisesti.

▼B

21.A.112B    Pätevyyden osoittaminen

▼M5

a) Lisätyyppihyväksyntätodistuksen hakijan on osoitettava pätevyytensä viraston J alaluvun mukaisesti antaman suunnitteluorganisaation hyväksynnän avulla.

▼B

b) Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään hakija voi pyytää virastolta lupaa osoittaa pätevyytensä muulla tavoin ja käyttää siihen menettelytapoja, joissa esitetään erityiset suunnitteluperiaatteet, käytettävissä olevat resurssit sekä tämän alaluvun vaatimusten noudattamiseen tarvittavien toimintojen järjestys.

▼M5

c) Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, jos kyse on 21.A.14 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, hakija voi osoittaa pätevyytensä hankkimalla viraston hyväksynnän 21.A.93 kohdan b alakohdan mukaiselle sertifiointiohjelmalleen.

▼B

21.A.113    Lisätyyppitodistuksen hakeminen

a) Lisätyyppitodistusta koskeva hakemus on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

▼M5

b) Hakiessaan lisätyyppihyväksyntätodistusta hakijan on

i) 

annettava hakemuksessa 21.A.93 kohdan b alakohdassa vaaditut tiedot;

ii) 

määritettävä, ovatko sertifiointitiedot tai tulevatko ne olemaan kokonaan hakijan laatimia vai onko ne laadittu tai tullaanko ne laatimaan tyyppisertifiointitietojen omistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella.

▼M5

c) Edellä olevaa 21.A.93 kohdan c alakohtaa sovelletaan hakemusten voimassaoloaikoja koskevien vaatimusten osalta sekä tyyppihyväksyntäperusteiden, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten päivitystarvetta koskevien vaatimusten osalta, kun muutosta ei ole hyväksytty tai on ilmeistä, ettei sitä hyväksytä vahvistetussa ajassa.

▼M5 —————

▼M5

21.A.115    Vaatimukset suurten muutosten hyväksymisestä lisätyyppihyväksyntätodistuksella

a) 

Lisätyyppihyväksyntätodistukset antaa

1. 

virasto; tai

2. 

hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 1 ja 9 alakohdassa säädettyjen, hyväksymisehtoihin kirjattujen oikeuksiensa rajoissa.

b) 

Lisätyyppihyväksyntätodistus annetaan ainoastaan,

1. 

kun hakija on osoittanut pätevyytensä 21.A.112B kohdan mukaisesti;

2. 

kun on osoitettu, että tyyppihyväksyntätodistuksen muutos ja alueet, joihin muutos vaikuttaa, täyttävät viraston 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistamat tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset;

3. 

käyttöönsoveltuvuustietoihin vaikuttavien lisätyyppihyväksyntätodistusten osalta kun on osoitettu, että tarvittavat muutokset käyttöönsoveltuvuustietoihin täyttävät viraston 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistamat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet;

4. 

kun 2 ja 3 alakohdan vaatimusten täyttyminen on osoitettu 21.A.20 kohdan mukaisesti, siltä osin kuin sitä sovelletaan muutokseen; ja

5. 

jos hakija on ilmoittanut antaneensa sertifiointitiedot tyyppisertifiointitietojen omistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella 21.A.113 kohdan b alakohdan mukaisesti:

i) 

kun tyyppihyväksyntätodistuksen haltija on ilmoittanut, ettei sillä ole teknisiä moitteita 21.A.93 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen osalta; ja

ii) 

kun tyyppihyväksyntätodistuksen haltija on suostunut varmistamaan yhteistyössä lisätyyppihyväksyntätodistuksen haltijan kanssa, että kaikki muutetun tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseen liittyvät velvoitteet täytetään 21.A.44 ja 21.A.118A kohtaa noudattamalla.

c) 

Poiketen siitä, mitä b kohdan 3 ja 4 alakohdassa säädetään, hakijalla on 21.A.20 kohdan d kohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvän pyyntönsä perusteella oikeus saada ilma-aluksen lisätyyppihyväksyntätodistus ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista, jos hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona tietoja on todellisuudessa määrä käyttää.

d) 

Lisätyyppihyväksyntätodistus koskee ainoastaan sitä yhtä tai useampaa tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyviä konfiguraatioita, joihin suuri muutos kohdistuu.

▼B

21.A.116    Siirrettävyys

Lisätyyppitodistuksen voi siirtää ainoastaan luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka voi sitoutua 21.A.118A kohdan velvoitteisiin ja on osoittanut kelpoisuutensa tätä varten 21.A.112B kohdan perusteiden mukaisesti, lukuun ottamatta ELA1-ilma-aluksia, joiden osalta kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on pyytänyt virastolta lupaa soveltaa menettelyjä, joilla kuvaillaan sen toimet näihin velvoitteisiin sitoutumiseksi.

21.A.117    Tuotteen sen osan muuttaminen, jota lisätyyppitodistus koskee

a) Tuotteen siihen osaan, jota lisätyyppitodistus koskee, tehtävät pienet muutokset on luokiteltava ja hyväksyttävä D alaluvun mukaisesti.

b) Tuotteen siihen osaan, jota lisätyyppitodistus koskee, tehtävät suuret muutokset on hyväksyttävä erillisellä lisätyyppitodistuksella tämän alaluvun mukaisesti.

c) Poiketen siitä, mitä b alakohdassa säädetään tuotteen siihen osaan tehtävät suuret muutokset, jotka lisätyyppitodistuksen haltijan itsensä toimittama lisätyyppitodistus kattaa, voidaan hyväksyä muutoksena olemassa olevaan lisätyyppitodistukseen.

21.A.118A    Velvollisuudet ja EPA-merkintä

Jokaisen lisätyyppitodistuksen haltijan on:

▼M2

a) 

huolehdittava velvollisuuksista, jotka

1. 

säädetään 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120A ja 21.A.120B kohdassa;

2. 

johtuvat yhteistyöstä tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan kanssa 21.A.115 kohdan d alakohdan 2 alakohdan mukaisesti;

ja täytettävä edelleen 21.A.112B kohdan perusteet;

▼B

b) 

tehtävä 21.A.804 kohdan a alakohdan mukainen merkintä, joka sisältää kirjaimet ”EPA”.

21.A.118B    Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a) Lisätyyppitodistus on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, jos:

1. 

todistuksen haltija täyttää jatkuvasti tämän liitteen I (21 osa) vaatimukset; ja

2. 

todistusta ei ole luovutettu tai peruutettu viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti.

b) Jos lisätyyppitodistus luovutetaan tai peruutetaan, se on palautettava virastolle.

▼M2

21.A.119    Käsikirjat

Lisätyyppihyväksyntätodistuksen haltijan on laadittava tuotteelle kaikkien sellaisten käsikirjojen alkuperäiskappaleet, joita sovellettavat tyyppihyväksynnän perusteet ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet sekä tuotteen ympäristönsuojeluvaatimukset edellyttävät ja jotka ovat tarpeen lisätyyppihyväksyntätodistuksen mukaisesti tehtyjen muutosten kattamiseksi, ylläpidettävä ja päivitettävä niitä sekä toimitettava pyydettäessä virastolle käsikirjojen jäljennökset.

21.A.120A    Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

▼B

a) Ilma-aluksen, moottorin tai potkurin lisätyyppitodistuksen haltijan on laadittava jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä varten sovellettavien tyyppisertifioinnin perusteiden mukaisesti vähintään yksi muutosohjesarja, joka on toimitettava jokaiselle yhden tai useamman sellaisen ilma-aluksen, moottorin tai potkurin tunnetulle omistajalle, jonka ominaisuuksia lisätyyppitodistus koskee, tuotteen toimituksen tai kyseisen ilma-aluksen ensimmäisen lentokelpoisuustodistuksen antamisen yhteydessä, joista ajankohdista on valittava myöhäisempi, ja sen jälkeen antaa ohjeet pyynnöstä jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvoitetta. Joidenkin jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien käsikirjojen muutosten tai niiden osien toimittaminen, jotka liittyvät peruskorjaukseen tai muuhun raskaaseen huoltoon, saa viivästyä siihen saakka, kunnes tuote on otettu käyttöön, mutta ohjeiden on oltava käytettävissä ennen kuin mikään tuote saavuttaa määrätyn iän tai lentotuntien tai käyttökertojen lukumäärän.

b) Lisäksi jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden kyseisiin muutoksiin tehtävät muutokset on annettava kaikkien niiden tuotteiden tunnettujen käyttäjien tietoon, joissa lisätyyppitodistusta käytetään, ja ne on pyynnöstä annettava jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvoitetta. Virastolle on toimitettava ohjelma, josta käy ilmi, miten jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien ohjeiden muutokset jaetaan.

▼M2

21.A.120B    Käyttöönsoveltuvuustietojen saatavuus

Jos kyseessä on muutos, joka vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, lisätyyppihyväksyntätodistuksen pienen muutoksen hyväksynnän haltijan on pidettävä saatavilla

a) 

vähintään yksi täydellinen käyttöönsoveltuvuustietojen muutosten kokonaisuus, joka on laadittu sovellettavien käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden mukaisesti, kaikille tunnetuille muutetun ilma-aluksen käyttäjille EU:ssa, ennen kuin koulutusorganisaation tai lentotoiminnan harjoittajan EU:ssa on otettava nämä käyttöönsoveltuvuustiedot käyttöön; ja

b) 

käyttöönsoveltuvuustietojen mahdolliset lisämuutokset kaikille tunnetuille muutetun ilma-aluksen käyttäjille EU:ssa; ja

c) 

pyynnöstä a ja b kohdassa tarkoitetut muutokset soveltuvin osin

1. 

tällaisten käyttöönsoveltuvuustietojen yhden tai useamman kohdan noudattamisen tarkastamisesta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

2. 

henkilöille, joiden on noudatettava yhtä tai useampaa käyttöönsoveltuvuustietojen kohtaa.

▼B

F ALALUKU –   TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21.A.121    Soveltamisala

a) Tässä alaluvussa vahvistetaan menettelytavat sellaiseen tuotteeseen, osaan ja laitteeseen sovellettavien suunnittelutietojen noudattamisen osoittamiseksi, joka on tarkoitettu valmistettavaksi ilman G alaluvun mukaista tuotanto-organisaation hyväksyntää.

b) Tässä alaluvussa vahvistetaan tämän alaluvun mukaisesti valmistettujen tuotteiden, osien tai laitteiden valmistajan velvollisuuksia koskevat säännöt.

21.A.122    Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea vaatimustenmukaisuuden osoittamista yksittäisille tuotteille, osille tai laitteille tämän alaluvun mukaisesti, jos:

a) 

hakijalla on hyväksyntä tai hän on hakenut hyväksyntää, joka kattaa kyseisen tuotteen, osan tai laitteen suunnittelun; tai

b) 

hakija on varmistanut riittävän koordinaation tuotannon ja suunnittelun välillä tekemällä suunnitteluhyväksynnän haltijan tai hakijan kanssa asianmukaisen sopimuksen.

21.A.124    Hakeminen

a) Yksittäisten tuotteiden, osien ja laitteiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamista koskeva hakemus tämän alaluvun mukaisesti on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b) Hakemuksen on sisällettävä:

1. 

todisteet, joista käy soveltuvin osin ilmi:

i) 

että G alaluvun mukaisen tuotanto-organisaation hyväksynnän antaminen ei olisi tarkoituksenmukaista; tai

ii) 

että tuotteen, osan tai laitteen sertifiointi tai hyväksyminen tämän alaluvun mukaisesti on tarpeen odotettaessa G alaluvun mukaista tuotanto-organisaation hyväksyntää;

2. 

yhteenveto 21.A.125A kohdan b alakohdassa vaadituista tiedoista.

21.A.125A    Hyväksymiskirjeen antaminen

Hakijalla on oikeus saada toimivaltaisen viranomaisen antama hyväksymiskirje, jossa viranomainen hyväksyy yksittäisten tuotteiden, osien ja laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisen tämän alaluvun mukaisesti, sen jälkeen kun:

a) 

se on laatinut tuotannonvalvontajärjestelmän, jonka avulla varmistetaan, että jokainen tuote, osa tai laite on sitä koskevien suunnittelutietojen mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa;

b) 

se on toimittanut käsikirjan, joka sisältää:

1. 

a alakohdassa vaaditun tuotannonvalvontajärjestelmän kuvauksen;

2. 

kuvauksen keinoista, joiden avulla tuotannonvalvontajärjestelmän toimivuudesta tehdään päätelmiä;

3. 

kuvauksen 21.A.127 ja 21.A.128 kohdan mukaisesti vaadituista testeistä sekä niiden henkilöiden nimet, joilla on toimivalta 21.A.130 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa asioissa.

c) 

hakija on osoittanut pystyvänsä antamaan apua 21.A.3A kohdan ja 21.A.129 kohdan d alakohdan mukaisesti.

21.A.125B    Havainnot

a) Jos saadaan objektiivisia todisteita siitä, että hyväksymiskirjeen haltija ei noudata tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksia, havainnot luokitellaan seuraavasti:

1. 

tason yksi havainto on sellainen poikkeama tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksista, josta voisi seurata hallitsemattomia poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista ja joka voisi vaikuttaa ilma-aluksen turvallisuuteen;

2. 

tason kaksi havaintoja ovat kaikki poikkeamat tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksista, joita ei luokitella tason yksi havainnoiksi.

b) Tason kolme havainto on seikka, jonka on objektiivisten todisteiden perusteella todettu sisältävän mahdollisia ongelmia, joista voisi seurata a alakohdan mukainen poikkeama vaatimuksista.

c) Kun ilmoitus 21.B.125 kohdan mukaisesta havainnosta on saatu:

1. 

tason yksi havainnon osalta hyväksymiskirjeen haltijan on osoitettava toimivaltaista viranomaista tyydyttävät korjaustoimenpiteet enintään 21 työpäivän kuluessa siitä, kun havainnoista on tehty kirjallinen vahvistus;

2. 

tason kaksi havainnon osalta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän korjausajanjakson on vastattava havainnon luonnetta ylittämättä aluksi kuitenkaan kolmea kuukautta. Tietyissä olosuhteissa ja poikkeamahavainnon luonteen perusteella toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin jatkaa kolmen kuukauden ajanjaksoa toimivaltaista viranomaista tyydyttävän korjaussuunnitelman mukaisesti;

3. 

tason kolme havainto ei edellytä hyväksymiskirjeen haltijalta välittömiä toimenpiteitä.

d) Tason yksi ja kaksi havaintojen johdosta hyväksymiskirjeen noudattamatta jättäminen voi edellyttää sen rajoittamista osittain tai kokonaan, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista 21.B.145 kohdan mukaisesti. Hyväksymiskirjeen haltijan on viipymättä vahvistettava vastaanottaneensa tiedon hyväksymiskirjeen rajoittamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

21.A.125C    Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a) Hyväksymiskirje annetaan rajoitetuksi ajaksi enintään vuodeksi. Se pysyy voimassa, ellei:

1. 

hyväksymiskirjeen haltija jätä osoittamatta tämän alaluvun mukaisesti sovellettavien vaatimusten noudattamista; tai

2. 

ole olemassa todisteita siitä, että valmistaja ei pysty valvomaan tuotteiden, osien tai laitteiden tuotantoa sopimuksen mukaisella tavalla; tai

3. 

valmistaja enää täytä 21.A.122 kohdan vaatimuksia; tai

4. 

hyväksymiskirjettä ole luovutettu tai peruutettu 21.B.145 kohdan mukaisesti tai sen voimassaolo ole päättynyt.

b) Jos kirje luovutetaan tai peruutetaan tai sen voimassaolo päättyy, se on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.126    Tuotannonvalvontajärjestelmä

a) Edellä 21.A.125A kohdan a alakohdassa vaaditun tuotannonvalvontajärjestelmän avulla on voitava määrittää:

1. 

lopputuotteessa käytettävät saapuvat materiaalit ja ostetut tai alihankintana teetetyt osat ovat sovellettavien suunnittelutietojen määritelmien mukaiset;

2. 

saapuvat materiaalit sekä ostetut tai alihankintana teetetyt osat on merkitty asianmukaisesti;

3. 

lopputuotteen laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat prosessit, valmistustekniikat ja -menetelmät toteutetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymien eritelmien mukaisesti;

4. 

suunnitelmien muutokset, mukaan lukien materiaalivaihdokset, on hyväksytty D tai E alaluvun mukaisesti ja tarkastettu ennen niiden ottamista käyttöön lopputuotteessa.

b) Edellä 21.A.125A kohdan a alakohdassa vaaditun tuotannonvalvontajärjestelmän avulla on voitava varmistaa myös seuraavat seikat:

1. 

tuotannossa olevien osien sovellettavien suunnittelutietojen mukaisuus tarkastetaan sellaisissa tuotantovaiheissa, joissa on mahdollista tehdä tarkkoja arvioita;

2. 

vaurioituvat ja laadultaan heikkenevät materiaalit säilytetään sopivissa tiloissa ja riittävän hyvin suojattuina;

3. 

ajantasaiset suunnittelupiirustukset ovat helposti tuotanto- ja tarkastushenkilöstön käytettävissä ja niitä käytetään tarvittaessa;

4. 

hylätyt materiaalit ja osat erotetaan muista ja merkitään tavalla, joka estää niiden asentamisen lopputuotteeseen;

5. 

suunnittelutiedoista tai -eritelmistä poikkeamisen vuoksi käyttämättä jätetyt materiaalit ja osat, joita voidaan harkita käytettäväksi lopputuotteessa, tarkastetaan ja hyväksytään suunnittelun ja valmistuksen tarkastusmenettelyn mukaisesti. Materiaalit ja osat, jotka todetaan menettelyssä käyttökuntoisiksi, merkitään asianmukaisesti ja tarkastetaan, jos niitä on tarpeen työstää tai korjata. Materiaalit ja osat, jotka hylätään tässä menettelyssä, merkitään ja hävitetään sen varmistamiseksi, että niitä ei käytetä lopputuotteessa;

6. 

tuotannonvalvontajärjestelmässä syntyviä tietoja ylläpidetään, niihin merkitään tiedot valmiista tuotteesta tai osasta, silloin kun se on mahdollista, ja valmistaja säilyttää ne voidakseen antaa tarvittavat tiedot tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi.

21.A.127    Kokeet: ilma-alukset

a) Jokaisen tämän alaluvun mukaisesti valmistetun ilma-aluksen valmistajan on laadittava hyväksytty tuotannon koelento- ja maakoemenettely sekä tarkastuslomakkeet ja testata jokainen tuottamansa ilma-alus näiden lomakkeiden mukaisesti voidakseen osoittaa 21.A.125A kohdan a alakohdan asiaa koskevien vaatimusten mukaisuuden.

b) Jokaisen tuotannon koemenettelyn on sisällettävä ainakin seuraavat kohdat:

1. 

käsittelyominaisuuksien tarkastaminen;

2. 

lentosuoritusarvojen tarkastaminen (tavanomaista ilma-aluksen mittaristoa käyttäen);

3. 

ilma-aluksen kaikkien laitteiden ja järjestelmien asianmukaisen toiminnan tarkastaminen;

4. 

sen tarkastaminen koelennon jälkeen, että kaikki mittarit on merkitty asianmukaisesti ja että kaikki kilvet on asennettu ja tarvittavat lentokäsikirjat ovat käytettävissä;

5. 

ilma-aluksen käyttöominaisuuksien tarkastaminen maassa;

6. 

testattavalle ilma-alukselle erityisten piirteiden tarkastaminen.

21.A.128    Kokeet: moottorit ja potkurit

Jokaisen tämän alaluvun mukaisesti valmistettujen moottorien tai potkurien valmistajan on tehtävä jokaiselle moottorille tai säätöpotkurille hyväksyttävä tyyppitodistuksen haltijan asiakirjoissa eritelty toimintakoe sen toteamiseksi, toimiiko laite asianmukaisesti koko sillä toiminta-alueella, jolle se on tyyppisertifioitu, jotta hän voi todeta 21.A.125A kohdan a alakohdan asiaa koskevien vaatimusten noudattamisen.

21.A.129    Valmistajan velvollisuudet

Jokaisen tämän alaluvun mukaisesti valmistetun tuotteen, osan tai laitteen valmistajan on:

a) 

annettava toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuus tarkastaa jokainen tuote, osa tai laite;

b) 

säilytettävä valmistuspaikalla kaikki tekniset tiedot ja piirustukset, jotka ovat tarpeen sen määrittämiseksi, onko tuote sovellettavien suunnittelutietojen mukainen;

c) 

ylläpidettävä tuotannonvalvontajärjestelmää, jonka avulla varmistetaan, että jokainen tuote on sitä koskevien suunnittelutietojen mukainen ja turvallisen käytön edellyttämässä kunnossa;

d) 

annettava tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen tai suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalle apua tuotettaviin tuotteisiin, osiin tai laitteisiin liittyvissä asioissa, jotka liittyvät lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi tehtäviin toimenpiteisiin;

e) 

laadittava ja ylläpidettävä turvallisuuden vuoksi sisäistä poikkeamien raportointijärjestelmää, jonka avulla voidaan kerätä ja arvioida poikkeamaraportit ja tunnistaa ei-toivotut kehityssuunnat tai käsitellä puutteita, sekä koottava raportoitavat poikkeamat. Järjestelmään on kuuluttava myös menettely poikkeamiin liittyvien olennaisten tietojen arvioimista sekä niihin liittyvien tietojen julkaisemista varten;

f) 
1. 

raportoitava tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijalle kaikki tapaukset, joissa valmistaja on luovuttanut tuotteet, osat tai laitteet ja niiden on myöhemmin todettu sisältävän poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista, sekä selvittää tyyppitodistuksen, rajoitetun tyyppitodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijan kanssa poikkeamat, joista voi seurata haittaa turvalliselle käytölle;

2. 

ilmoitettava virastolle ja jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki 1 alakohdan mukaisesti havaitut poikkeamat, joista voi seurata turvallisuuden vaarantuminen. Raportit on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla 21.A.3A kohdan b alakohdan 2 alakohdan mukaisesti tai muodossa ja tavalla, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hyväksyy;

3. 

jos valmistaja toimii toisen tuotanto-organisaation tavarantoimittajana, ilmoitettava myös kyseiselle toiselle organisaatiolle kaikista tapauksista, joissa valmistaja on luovuttanut tuotteita, osia tai laitteita kyseiselle organisaatiolle ja havainnut myöhemmin, että niissä on mahdollisesti poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista.

21.A.130    Vaatimustenmukaisuusilmoitus

a) Jokaisen tämän alaluvun mukaisesti valmistetun tuotteen, osan tai laitteen valmistajan on annettava vaatimustenmukaisuusilmoitus täydellisten ilma-alusten osalta EASA 52 -lomakkeella (katso lisäys VIII) tai muiden tuotteiden, osien tai laitteiden osalta EASA 1 -lomakkeella (katso lisäys I). Ilmoituksen allekirjoittaa valtuutettu henkilö, jolla on vastuuasema tuotanto-organisaatiossa.

▼M5

b) Vaatimustenmukaisuusilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

1. 

jokaisen tuotteen, osan tai laitteen osalta ilmoitus siitä, että tuote, osa tai laite on hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa;

2. 

jokaisen ilma-aluksen osalta ilmoitus siitä, että ilma-alus on tarkastettu maassa ja lennossa 21.A.127 kohdan a alakohdan mukaisesti;

3. 

jokaisen moottorin tai säätöpotkurin osalta ilmoitus siitä, että valmistaja on tehnyt moottorille tai säätöpotkurille toiminnan lopputarkastuksen 21.A.128 kohdan mukaisesti;

4. 

lisäksi ympäristövaatimusten tapauksessa:

i) 

ilmoitus siitä, että valmis moottori täyttää moottorin valmistuspäivänä voimassa olevat sovellettavat moottorin pakokaasupäästövaatimukset, ja;

ii) 

ilmoitus siitä, että valmis lentokone täyttää sovellettavat hiilidioksidipäästövaatimukset päivänä, jona sen ensimmäinen lentokelpoisuustodistus annetaan.

▼B

c) Jokaisen tällaisen tuotteen, osan tai laitteen valmistajan on:

1. 

siirtäessään tuotteen, osan tai laitteen omistusoikeuden ensimmäisen kerran; tai

2. 

hakiessaan ilma-alukselle ensimmäistä lentokelpoisuustodistusta; tai

3. 

hakiessaan moottorin, potkurin, osan tai laitteen ensimmäistä lentokelpoisuusasiakirjaa

esitettävä ajan tasalla oleva vaatimustenmukaisuusilmoitus toimivaltaisen viranomaisen vahvistettavaksi.

d) Toimivaltainen viranomainen vahvistaa vaatimustenmukaisuusilmoituksen omalla allekirjoituksellaan, jos se toteaa tarkastuksen perusteella, että tuote, osa tai laite on sitä koskevien suunnittelutietojen mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa.

G ALALUKU –   TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.A.131    Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan:

a) 

menettely tuotanto-organisaation hyväksynnän antamista varten tuotanto-organisaatioille, jotka osoittavat tuotteiden, osien ja laitteiden vaatimustenmukaisuuden niitä koskevien suunnittelutietojen suhteen;

b) 

tällaisen hyväksynnän hakijoita ja haltijoita koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

21.A.133    Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (organisaatio) voi hakea hyväksyntää tämän alaluvun mukaisesti. Hakijan on:

a) 

perusteltava määritetyn työn laajuuden osalta, miksi tämän alaluvun mukainen hyväksyntä on tarpeen tietyn suunnitelman vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi; ja

b) 

oltava kyseisen suunnitelman hyväksynnän haltija tai hakenut sitä; tai

c) 

oltava varmistanut riittävän koordinaation tuotannon ja suunnittelun välillä tekemällä kyseisen suunnitelman hyväksynnän haltijan tai sellaisen hakijan kanssa asianmukaisen sopimuksen.

21.A.134    Hakeminen

Tuotanto-organisaation hyväksyntää on haettava toimivaltaiselta viranomaiselta sen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla, ja hakemuksen on sisällettävä yhteenveto 21.A.143 kohdassa vaadituista tiedoista sekä 21.A.151 kohdan mukaisesti annettaviksi haettavista hyväksymisehdoista.

21.A.135    Tuotanto-organisaation hyväksynnän antaminen

Organisaatiolla on oikeus saada toimivaltaisen viranomaisen antama tuotanto-organisaation hyväksyntä osoitettuaan noudattavansa tämän alaluvun asiaa koskevia vaatimuksia.

21.A.139    Laatujärjestelmä

a) Tuotanto-organisaation on osoitettava, että se on perustanut laatujärjestelmän ja pystyy ylläpitämään sitä. Laatujärjestelmän tiedot on kirjattava asiakirjoihin. Laatujärjestelmän on oltava sellainen, että sen avulla organisaatio pystyy varmistamaan, että jokainen organisaation tai sen kumppanien valmistama tai muualta ostettu tai alihankintana teetetty tuote, osa tai laite on sitä koskevien suunnittelutietojen mukainen ja turvallinen käyttää, ja voi näin käyttää 21.A.163 kohdassa määritettyjä oikeuksia.

b) Laatujärjestelmän on sisällettävä seuraavat osat:

1. 

hyväksynnän laajuuden mukaan seuraavia seikkoja koskevat tarkastusmenettelyt:

i) 

asiakirjojen antaminen, hyväksyminen tai muuttaminen;

ii) 

tavarantoimittajien ja alihankkijoiden arviointitarkastukset ja valvonta;

iii) 

sen todentaminen, että kaikki saapuvat tuotteet, osat, materiaalit ja laitteet, mukaan lukien tuotteiden ostajien uutena tai käytettynä toimittamat, ovat sovellettavissa suunnittelutiedoissa eriteltyjen mukaiset;

iv) 

tunnistettavuus ja jäljitettävyys;

v) 

valmistusprosessit;

vi) 

tarkastaminen ja testaus, mukaan lukien tuotannon koelennot;

vii) 

työvälineiden, jigien ja testauslaitteiden kalibrointi;

viii) 

niiden osien valvonta, jotka eivät täytä vaatimuksia;

ix) 

lentokelpoisuuden koordinointi suunnitteluhyväksynnän hakijan tai haltijan kanssa;

x) 

tietojen kerääminen ja säilyttäminen;

xi) 

henkilökunnan ammattitaito ja pätevyys;

xii) 

valmistustodistusten antaminen;

xiii) 

käsittely, varastointi ja pakkaus;

xiv) 

sisäiset laatuauditoinnit ja niistä seuraavat korjaustoimenpiteet;

xv) 

hyväksymisehtojen mukaisesti tehtävä työ, joka tehdään muualla kuin hyväksytyssä toimipaikassa;

xvi) 

tuotannon valmistumisen jälkeen mutta ennen toimitusta tehtävä työ, jonka tarkoituksena on pitää ilma-alus turvallisessa käyttökunnossa;

xvii) 

ilmailuluvan antaminen ja siihen liittyvien lentoehtojen hyväksyminen.

Tarkastusmenettelyihin on sisällyttävä erityisehdot, jotka koskevat kriittisiä osia.

2. 

Riippumaton laadunvarmistustoiminto laatujärjestelmän dokumentoitujen menettelyjen noudattamisen ja niiden riittävyyden valvomiseksi. Valvontaan on kuuluttava järjestelmä palautteen antamiseksi 21.A.145 kohdan c alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetulle henkilölle tai henkilöryhmälle ja lopulta 21.A.145 kohdan c alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetulle johtajalle korjaustoimenpiteiden varmistamiseksi tarvittaessa.

21.A.143    Käsikirja

a) Organisaation on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuotanto-organisaation käsikirja, joka sisältää seuraavat tiedot:

1. 

vastuullisen johtajan allekirjoittama vakuutus siitä, että tuotanto-organisaation käsikirjassa ja muissa käsikirjoissa, joihin siinä viitataan, määritellään, miten hyväksytty organisaatio täyttää tämän alaluvun vaatimukset ja miten niitä noudatetaan jatkuvasti;

2. 

toimivaltaisen viranomaisen 21.A.145 kohdan c alakohdan 2 alakohdan mukaisesti hyväksymien johtajien asema ja nimet;

3. 

21.A.145 kohdan c alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen johtajien tehtävät ja velvollisuudet, mukaan lukien asiat, joita he voivat käsitellä organisaation puolesta suoraan toimivaltaisen viranomaisen kanssa;

4. 

organisaatiokaavio, josta käyvät ilmi 21.A.145 kohdan c alakohdan 1 ja 2 alakohdan mukaisesti vaadittujen johtajien vastuuketjut;

5. 

21.A.145 kohdan d alakohdassa tarkoitettu luettelo valmistustodistusten antajista;

6. 

yleinen kuvaus käytettävissä olevista henkilöresursseista;

7. 

yleinen kuvaus toimitiloista, jotka sijaitsevat tuotanto-organisaation toimiluvassa eritellyissä osoitteissa;

8. 

yleinen kuvaus tuotanto-organisaation työn laajuudesta hyväksymisehtojen kannalta;

9. 

menettelyt, joiden mukaisesti organisaation muutoksista ilmoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle;

10. 

tuotanto-organisaation käsikirjan muutosmenettelyt;

11. 

kuvaus 21.A.139 kohdan b alakohdan 1 alakohdassa vaaditusta laatujärjestelmästä ja menettelyistä;

12. 

luettelo 21.A.139 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista ulkopuolisista kumppaneista;

▼M3

13. 

organisaation koelentoihin liittyvät käytännöt ja menettelyt määrittelevä koelentotoiminnan käsikirja, jos koelentoja tehdään. Koelentotoiminnan käsikirjan on sisällettävä seuraavat tiedot:

i) 

kuvaus organisaation koelentoja koskevista menettelyistä, mukaan luettuna koelennot suorittavan organisaation osallistuminen ilmailuluvan myöntämisprosessiin;

ii) 

miehistöä koskevat käytännöt, mukaan luettuina tarpeen mukaan kokoonpano, pätevyys, viimeaikainen kokemus ja lentoaikarajoitukset, liitteessä I (21 osa) olevan lisäyksen XII mukaisesti;

iii) 

tarvittaessa menettelyt, jotka koskevat koelentokoulutusta ja muiden henkilöiden kuin miehistön jäsenten kuljettamista;

iv) 

riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen periaatteet ja niihin liittyvät menetelmät;

v) 

menettelyt niiden laitteiden ja varusteiden määrittämiseksi, jotka ilma-aluksessa on oltava;

vi) 

luettelo asiakirjoista, jotka tarvitaan koelentoa varten.

▼B

b) Tuotanto-organisaation käsikirjaan on tehtävä muutokset, jotka ovat tarpeen organisaation kuvauksen pitämiseksi ajan tasalla ja toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava jäljennökset kaikista muutoksista.

21.A.145    Hyväksyntää koskevat vaatimukset

Tuotanto-organisaation on osoitettava 21.A.143 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, että:

a) 

se pystyy yleisten hyväksymisvaatimusten, toimitilojen, työolosuhteiden, laitteiden ja työkalujen, prosessien ja niihin liittyvien materiaalien, henkilöstön lukumäärän ja ammattitaidon sekä yleisen organisaation avulla suoriutumaan 21.A.165 kohdan mukaisista velvoitteistaan;

▼M5

b) 

kaikkien tarvittavien lentokelpoisuus- ja ympäristötietojen osalta:

1. 

tuotanto-organisaatio on saanut tällaiset tiedot virastolta ja tyyppihyväksyntätodistuksen, rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijalta tai hakijalta, mukaan lukien kaikki myönnetyt poikkeamiset tuotannonrajoittamisvaatimuksista hiilidioksidin osalta, jotta sovellettavien suunnittelutietojen noudattaminen voidaan määrittää;

2. 

tuotanto-organisaatio on ottanut käyttöön menettelyn sen varmistamiseksi, että lentokelpoisuus- ja ympäristötiedot otetaan asianmukaisesti huomioon sen tuotantotiedoissa; ja

3. 

tiedot pidetään ajan tasalla ja asetetaan saataville kaikille henkilökunnan jäsenille, joiden on tarpeen käyttää niitä tehtäviensä suorittamiseksi;

c) 

johdon ja henkilöstön osalta:

1. 

tuotanto-organisaatio on nimennyt johtajan, joka on vastuussa toimivaltaiselle viranomaiselle. Johtajan tehtäviin organisaatiossa kuuluu sen varmistaminen, että koko tuotanto tapahtuu vaadittujen standardien mukaisesti ja että tuotanto-organisaatio noudattaa jatkuvasti tietoja ja menettelyjä, jotka ilmoitetaan 21.A.143 kohdassa tarkoitetussa käsikirjassa;

2. 

tuotanto-organisaatio on nimennyt henkilön tai henkilöryhmän, jonka tehtävänä on varmistaa, että organisaatio täyttää tämän liitteen (osa 21) vaatimukset, sekä määrittänyt kunkin henkilön valtuudet. Kukin tällainen henkilö on suoraan vastuussa 1 alakohdassa tarkoitetulle johtajalle. Kunkin nimetyn henkilön tietämyksen, taustan ja kokemuksen on oltava asianmukainen hänen velvollisuuksiensa täyttämisen kannalta;

3. 

henkilöstön jäsenille kaikilla tasoilla on annettu riittävät valtuudet hoitaa heille määrätyt tehtävät, ja tuotanto-organisaation sisäinen koordinointi on kattavaa ja tehokasta lentokelpoisuutta ja ympäristötietoja koskevissa asioissa;

▼B

d) 

valmistustodistusten antajien osalta tuotanto-organisaatio on antanut heille valtuutuksen allekirjoittaa 21.A.163 kohdan mukaisesti annettavia asiakirjoja toimiluvan laajuuden ja ehtojen mukaisesti:

1. 

valmistustodistusten antajien tietämys, tausta (mukaan lukien muut tehtävät organisaatiossa) ja kokemus ovat heille kuuluvien tehtävien kannalta asianmukaiset;

2. 

tuotanto-organisaatio pitää kirjaa kaikista valmistustodistusten antajista sekä heidän valtuuksiensa laajuudesta;

3. 

valmistustodistusten antajille annetaan todisteet heidän valtuuksiensa laajuudesta.

21.A.147    Hyväksytyssä tuotanto-organisaatiossa tapahtuvat muutokset

▼M5

a) Tuotanto-organisaation hyväksynnän antamisen jälkeen kaikki hyväksytyn tuotanto-organisaation muutokset, joilla on merkitystä tuotteen, osan tai laitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen tai lentokelpoisuuden ja ympäristöominaisuuksien kannalta, erityisesti laatujärjestelmän muutokset, on hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella. Hyväksymishakemus on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti ja organisaation on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ennen muutoksen toteuttamista, että se täyttää tämän alaluvun vaatimukset.

▼B

b) Toimivaltainen viranomainen vahvistaa edellytykset, joiden täyttyessä tämän alaluvun mukaisesti hyväksytty tuotanto-organisaatio saa toimia muutosten tekemisen aikana, ellei toimivaltainen viranomainen totea, että hyväksynnän voimassaolo olisi keskeytettävä.

21.A.148    Toimipaikan muutokset

Hyväksytyn tuotanto-organisaation tuotantotilojen sijainnin muutosta on pidettävä merkittävänä muutoksena, joten se on tehtävä 21.A.147 kohdan mukaisesti.

21.A.149    Siirrettävyys

Tuotanto-organisaation hyväksyntää ei voi siirtää muutoin kuin omistajan muutoksen yhteydessä, jolloin kyseessä on 21.A.147 kohdan soveltamisen kannalta merkittävä muutos.

21.A.151    Hyväksymisehdot

Hyväksymisehdoissa on yksilöitävä työn laajuus, tuotteet tai osa- ja laiteluokat tai molemmat, joiden osalta hyväksynnän haltija saa harjoittaa 21.A.163 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia.

Ehdot on ilmoitettava tuotanto-organisaation hyväksynnän osana.

21.A.153    Hyväksymisehtojen muuttaminen

Kaikkien hyväksymisehtojen muutosten on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä. Hyväksymisehtojen muutosta koskeva hakemus on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla. Hakijan on täytettävä tämän alaluvun asiaa koskevat vaatimukset.

21.A.157    Tutkinnat

Tuotanto-organisaation on tehtävä järjestelyt, joiden avulla toimivaltainen viranomainen pystyy tekemään tutkintoja, mukaan lukien kumppanien ja alihankkijoiden tutkinnat, jotka ovat tarpeen tämän alaluvun sovellettavien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

21.A.158    Havainnot

a) Jos saadaan objektiivisia todisteita siitä, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija ei noudata tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksia, havainnot luokitellaan seuraavasti:

1. 

tason yksi havainto on sellainen poikkeama tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksista, josta voisi seurata hallitsemattomia poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista ja joka voisi vaikuttaa ilma-aluksen turvallisuuteen;

2. 

tason kaksi havaintoja ovat kaikki poikkeamat tämän liitteen I (21 osa) vaatimuksista, joita ei luokitella tason yksi havainnoiksi.

b) Tason kolme havainto on seikka, jonka on objektiivisten todisteiden perusteella todettu sisältävän mahdollisia ongelmia, joista voisi seurata a alakohdan mukainen poikkeama vaatimuksista.

c) Kun havaintoja koskeva ilmoitus on vastaanotettu 21.B.225 kohdan mukaisesti:

1. 

tason yksi havainnon osalta tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan on osoitettava toteuttaneensa toimivaltaista viranomaista tyydyttävät korjaustoimenpiteet enintään 21 työpäivän kuluessa siitä, kun havainnoista on tehty kirjallinen vahvistus;

2. 

tason kaksi havainnon osalta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän korjausajanjakson on vastattava havainnon luonnetta ylittämättä aluksi kuitenkaan kolmea kuukautta. Tietyissä olosuhteissa ja poikkeamahavainnon luonteen perusteella toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin jatkaa kolmen kuukauden ajanjaksoa toimivaltaista viranomaista tyydyttävän korjaussuunnitelman mukaisesti;

3. 

tason kolme havainto ei edellytä tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijalta välittömiä toimia.

d) Tason yksi tai kaksi havaintojen johdosta tuotanto-organisaation hyväksyntää voidaan rajoittaa kokonaan tai osittain, hyväksynnän voimassaolo keskeyttää tai peruuttaa 21.B.245 kohdan mukaisesti. Tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan on viipymättä vahvistettava vastaanottaneensa tiedon tuotanto-organisaation hyväksynnän rajoittamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

21.A.159    Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a) Tuotanto-organisaation hyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, ellei:

1. 

tuotanto-organisaatio jätä osoittamatta tämän alaluvun sovellettavien vaatimusten noudattamista; tai

2. 

haltija tai jokin sen kumppani tai alihankkija estä toimivaltaista viranomaista tekemästä 21.A.157 kohdan mukaisia tutkintoja; tai

3. 

ole olemassa todisteita siitä, että tuotanto-organisaatio ei pysty valvomaan hyväksynnän mukaisten tuotteiden, osien tai laitteiden tuotantoa tyydyttävällä tavalla; tai

4. 

ole todettu, että tuotanto-organisaatio ei enää täytä 21.A.133 kohdan vaatimuksia; tai

5. 

todistusta ole luovutettu tai peruutettu 21.B.245 kohdan mukaisesti.

b) Luovutettu tai peruutettu todistus on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.163    Oikeudet

Tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija saa 21.A.135 kohdan hyväksymisehdot huomioon ottaen:

a) 

harjoittaa tämän liitteen I (21 osa) mukaista tuotantotoimintaa;

b) 

kokonaisten ilma-alusten osalta ja esitettäessä 21.A.174 kohdan mukainen vaatimustenmukaisuusilmoitus (EASA 52 -lomake) ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen ja melutodistuksen ilman muiden todisteiden esittämistä;

c) 

muiden tuotteiden, osien tai laitteiden osalta, antaa valmistustodistuksen (EASA 1 -lomake) ilman muiden todisteiden esittämistä;

d) 

huoltaa organisaation valmistamaa uutta ilma-alusta ja antaa tästä huollosta huoltotodistuksen (EASA 53 -lomake);

e) 

antaa valmistamalleen ilma-alukselle luvan ilmailuun 21.A.711 kohdan c alakohdan mukaisesti sekä hyväksyä lentoehdot 21.A.710 kohdan b alakohdan mukaisesti tuotannosta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovittuja menettelyjä noudattaen, kun tuotanto-organisaatio valvoo itse hyväksyntänsä mukaisesti ilma-aluksen kokoonpanoa ja vahvistaa yhdenmukaisuuden lentämistä varten hyväksyttyjen suunnitteluehtojen kanssa.

21.A.165    Haltijan velvollisuudet

Tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan on:

a) 

varmistettava, että 21.A.143 kohdan mukaisesti laadittua tuotanto-organisaation käsikirjaa ja asiakirjoja, joihin siinä viitataan, käytetään organisaatiossa työskentelyn perusasiakirjoina;

b) 

hoidettava tuotanto-organisaatiota tuotanto-organisaation hyväksynnässä hyväksyttyjen tietojen ja menettelyjen mukaisesti;

c) 
1. 

määritettävä, että jokainen valmis ilma-alus on tyyppisuunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa ennen vaatimustenmukaisuusilmoitusten lähettämistä toimivaltaiselle viranomaiselle; tai

▼M1

2. 

määritettävä, että muut tuotteet, osat tai laitteet ovat täydelliset ja vastaavat niitä koskevia suunnittelutietoja ja ovat turvallisessa käyttökunnossa ennen EASA 1 -lomakkeen antamista suunnittelutietojen mukaisuuden ja turvallisen käyttökunnon todistamiseksi;

▼M6

3. 

lisäksi ympäristövaatimusten tapauksessa määritettävä, että

i) 

valmis moottori täyttää moottorin valmistuspäivänä voimassa olevat sovellettavat moottorin pakokaasupäästövaatimukset, ja

ii) 

valmis lentokone täyttää sovellettavat hiilidioksidipäästövaatimukset päivänä, jona sen ensimmäinen lentokelpoisuustodistus annetaan.

▼M1

4. 

määritettävä, että muut tuotteet, osat tai laitteet ovat niitä koskevien tietojen mukaisia ennen EASA 1 -lomakkeen antamista vaatimustenmukaisuustodistuksena;

▼B

d) 

tallennettava yksityiskohtaiset tiedot kaikista tehdyistä töistä;

e) 

laadittava ja ylläpidettävä turvallisuuden vuoksi sisäistä poikkeamien raportointijärjestelmää, jonka avulla voidaan kerätä ja arvioida poikkeamaraportit ja tunnistaa ei-toivotut kehityssuunnat tai käsitellä puutteita, sekä koottava raportoitavat poikkeamat. Järjestelmään on kuuluttava myös menettely poikkeamiin liittyvien olennaisten tietojen arvioimista sekä niihin liittyvien tietojen julkaisemista varten;

f) 
1. 

raportoitava tyyppitodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijalle kaikki tapaukset, joissa tuotanto-organisaatio on luovuttanut tuotteet, osat tai laitteet ja niiden on myöhemmin todettu sisältävän poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista, sekä selvittää tyyppitodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijan kanssa poikkeamat, joista voi seurata haittaa turvalliselle käytölle;

2. 

ilmoitettava virastolle ja jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki 1 alakohdan mukaisesti havaitut poikkeamat, joista voi seurata turvallisuuden vaarantuminen. Raportit on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla 21.A.3A kohdan b alakohdan 2 alakohdan mukaisesti tai muodossa ja tavalla, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hyväksyy;

3. 

jos tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija toimii toisen tuotanto-organisaation tavarantoimittajana, ilmoitettava myös kyseiselle toiselle organisaatiolle kaikista tapauksista, joissa tuotanto-organisaatio on luovuttanut tuotteita, osia tai laitteita kyseiselle organisaatiolle ja havainnut myöhemmin, että niissä on mahdollisesti poikkeamia sovellettavista suunnittelutiedoista;

g) 

annettava tyyppitodistuksen tai suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalle apua tuotettaviin tuotteisiin, osiin tai laitteisiin liittyvissä asioissa, jotka liittyvät lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi tehtäviin toimiin;

h) 

perustettava arkistointijärjestelmä, joka sisältää organisaation kumppaneilleen, tavarantoimittajilleen ja alihankkijoilleen asettamat vaatimukset ja jonka avulla voidaan varmistaa tuotteiden, osien tai laitteiden vaatimustenmukaisuuden perustelemiseksi käytettyjen tietojen säilyminen. Tällaiset tiedot on annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön ja ne on säilytettävä tuotteiden, osien tai laitteiden lentokelpoisuuden varmistamiseksi tarvittavien tietojen antamista varten;

i) 

jos hyväksynnän haltija antaa hyväksymisehtojensa mukaisesti huoltotodisteen, määritettävä ennen todisteen antamista, että jokainen valmis ilma-alus on huollettu asianmukaisesti ja on turvallisessa käyttökunnossa;

j) 

määritettävä tarvittaessa 21.A.163 kohdan e alakohdassa annetun oikeuden mukaisesti ehdot, joiden mukaisesti voidaan antaa lupa ilmailuun;

k) 

varmistettava tarvittaessa 21.A.163 kohdan e alakohdassa annetun oikeuden mukaisesti ennen kuin ilma-alukselle annetaan lupa ilmailuun, että 21.A.711 kohdan c ja e alakohtaa noudatetaan.

H ALALUKU –   LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21.A.171    Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan lentokelpoisuustodistusten antamista koskeva menettely.

21.A.172    Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka nimiin on rekisteröity tai rekisteröidään ilma-alus jossakin jäsenvaltiossa (rekisteröintijäsenvaltio) tai henkilön tai oikeushenkilön edustaja voi hakea ilma-alukselle lentokelpoisuustodistuksen tämän alaluvun mukaisesti.

21.A.173    Luokittelu

Lentokelpoisuustodistukset luokitellaan seuraavasti:

a) 

Lentokelpoisuustodistuksia annetaan ilma-aluksille, jotka ovat tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti annetun tyyppitodistuksen mukaisia.

b) 

Rajoitettuja lentokelpoisuustodistuksia annetaan ilma-aluksille:

1. 

jotka ovat tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti annetun rajoitetun tyyppitodistuksen mukaisia; tai

2. 

joiden on virastoa tyydyttävällä tavalla osoitettu täyttävän tietyt lentokelpoisuusspesifikaatiot, joilla varmistetaan riittävä turvallisuuden taso.

21.A.174    Hakeminen

a) Edellä 21.A.172 kohdan mukaisesti lentokelpoisuustodistushakemus on tehtävä rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

▼M5

b) Jokaisen lentokelpoisuustodistusta tai rajoitettua lentokelpoisuustodistusta koskevan hakemuksen on sisällettävä

1. 

haettavan lentokelpoisuustodistuksen luokka;

2. 

uuden ilma-aluksen osalta:

i) 

vaatimustenmukaisuusilmoitus:

— 
joka on annettu 21.A.163 kohdan b alakohdan mukaisesti; tai
— 
joka on annettu 21.A.130 kohdan mukaisesti ja jonka toimivaltainen viranomainen on validoinut; tai
— 
maahantuodun ilma-aluksen osalta vientiviranomaisen ilmoitus siitä, että ilma-alus on viraston hyväksymän suunnitelman mukainen;
ii) 

punnituspöytäkirja kuormaussuunnitelmineen; ja

iii) 

lentokäsikirja, jos sitä edellytetään kyseiseen ilma-alukseen sovellettavissa sertifiointieritelmissä.

▼M6

3. 

käytetyn ilma-aluksen osalta:

i) 

jos ilma-alus on peräisin jostakin jäsenvaltiosta, komission asetuksen (EU) N:o 1321/2014 ( 3 ) liitteen I (M osa) tai liitteen Vb (ML osa) mukaisesti annettu lentokelpoisuuden tarkastustodistus;

▼M7

ii) 

jos ilma-alus on peräisin muusta kuin jäsenvaltiosta:

— 
sen valtion toimivaltaisen viranomaisen antama selvitys, jossa ilma-alus on tai on ollut rekisteröity ja josta käy ilmi ilma-aluksen lentokelpoisuustila viranomaisen rekisterissä luovutusajankohtana;
— 
punnituspöytäkirja kuormaussuunnitelmineen;
— 
lentokäsikirja, jos sitä edellytetään kyseistä ilma-alusta koskevissa lentokelpoisuussäännöissä;
— 
historiatiedot, joiden avulla voidaan selvittää ilma-aluksen tuotanto-, muutos- ja huoltotilanne, mukaan lukien rajoitukset, jotka liittyvät 21.B.327 kohdan mukaisesti annettuun rajoitettuun lentokelpoisuustodistukseen;
— 
suositus lentokelpoisuustodistuksen tai rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen ja lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1321/2014 ( 4 ) liitteen I (M osa) mukaisen lentokelpoisuustarkastuksen tai asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen Vb (ML osa) mukaisen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen perusteella.
— 
ensimmäisen lentokelpoisuustodistuksen antamispäivä ja, jos Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen III standardeja sovelletaan, tieto hiilidioksidipäästöjen mittausarvoista.

▼B

c) Ellei muuta sovita, b alakohdan 2 alakohdan i alakohdassa ja b alakohdan 3 alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on annettava enintään 60 päivää ennen ilma-aluksen esittämistä rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.175    Kieli

Käsikirjat, kilvet, luettelot ja mittarimerkinnät sekä muut tarvittavat tiedot, joita sovellettavissa sertifiointieritelmissä edellytetään, on esitettävä yhdellä tai useammalla rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä unionin virallisella kielellä.

21.A.177    Lisäykset tai muutokset

Lentokelpoisuustodistukseen saa tehdä lisäyksiä tai muutoksia vain rekisterijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.

21.A.179    Siirrettävyys ja uudelleen antaminen jäsenvaltioissa

a) Jos ilma-aluksen omistaja on vaihtunut:

1. 

ja jos ilma-alus pysyy samassa rekisterissä, lentokelpoisuustodistus tai rajoitettu lentokelpoisuustodistus, joka on rajoitetun tyyppitodistuksen mukainen, siirretään ilma-aluksen mukana;

2. 

ja jos ilma-alus rekisteröidään toisessa jäsenvaltiossa, annetaan lentokelpoisuustodistus tai rajoitettu lentokelpoisuustodistus, joka on rajoitetun tyyppitodistuksen mukainen,

▼M6

i) 

kun esitetään edellinen lentokelpoisuustodistus ja asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I (M osa) tai liitteen Vb (ML osa) mukaisesti annettu lentokelpoisuuden tarkastustodistus, ja

▼B

ii) 

kun 21.A.175 kohdan edellytyksiä noudatetaan.

b) Jos ilma-aluksen omistaja on vaihtunut ja ilma-aluksella on rajoitettu lentokelpoisuustodistus, joka ei ole rajoitetun tyyppitodistuksen mukainen, lentokelpoisuustodistukset siirretään ilma-aluksen mukana edellyttäen, että ilma-alus pysyy samassa rekisterissä, tai annetaan vain sen rekisteröintijäsenvaltion, johon ilma-alus siirretään, toimivaltaisen viranomaisen antaman virallisen suostumuksen perusteella.

21.A.180    Tarkastukset

Lentokelpoisuustodistuksen haltijan on sallittava rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä pääsy ilma-alukseen, jolle lentokelpoisuustodistus on annettu.

21.A.181    Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a) Lentokelpoisuustodistus on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, jos:

▼M7

1. 

sovellettavia tyyppisuunnittelua ja jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan; ja

▼B

2. 

ilma-alus pysyy samassa rekisterissä; ja

3. 

tyyppitodistusta tai rajoitettua tyyppitodistusta, jonka mukaan lentokelpoisuustodistus on annettu, ei ole aiemmin mitätöity 21.A.51 kohdan mukaisesti; ja

4. 

todistusta ei ole luovutettu tai peruutettu 21.B.330 kohdan mukaisesti.

b) Luovutettu tai peruutettu todistus on palautettava rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.182    Ilma-aluksen merkinnät

Tämän alaluvun mukaisen lentokelpoisuustodistuksen hakijan on osoitettava, että hänen ilma-aluksensa on merkitty Q alaluvun mukaisesti.

I ALALUKU –   MELUTODISTUKSET

21.A.201    Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan melutodistusten antamista koskeva menettely.

21.A.203    Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka nimiin on rekisteröity tai rekisteröidään ilma-alus jossakin jäsenvaltiossa (rekisteröintijäsenvaltio), tai tällaisen henkilön tai oikeushenkilön edustaja voi hakea ilma-alukselle melutodistusta tämän alaluvun mukaisesti.

21.A.204    Hakeminen

a) Edellä 21.A.203 kohdan mukaisesti melutodistushakemus on tehtävä rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b) Hakemuksen on sisällettävä:

1. 

uuden ilma-aluksen osalta:

i) 

vaatimustenmukaisuusilmoitus:

— 
joka on annettu 21.A.163 kohdan b alakohdan mukaisesti; tai
— 
joka on annettu 21.A.130 kohdan mukaisesti ja jonka toimivaltainen viranomainen on validoinut; tai
— 
maahantuodun ilma-aluksen osalta vientiviranomaisen allekirjoittama ilmoitus siitä, että ilma-alus on viraston hyväksymän suunnitelman mukainen; ja
ii) 

sovellettavien melumääräysten mukaisesti määritetyt melutasotiedot;

2. 

käytetyn ilma-aluksen osalta:

i) 

sovellettavien melumääräysten mukaisesti määritetyt melutasotiedot; ja

ii) 

historiatiedot, joiden avulla voidaan selvittää ilma-aluksen tuotanto-, muutos- ja huoltotilanne.

c) Ellei muuta sovita, b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on annettava enintään 60 päivää ennen ilma-aluksen esittämistä rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.207    Lisäykset tai muutokset

Melutodistukseen saa tehdä lisäyksiä tai muutoksia vain rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.

21.A.209    Siirrettävyys ja uudelleen antaminen jäsenvaltioissa

Jos ilma-aluksen omistaja on vaihtunut:

a) 

ja jos ilma-alus pysyy samassa rekisterissä, melutodistus on siirrettävä lentokoneen mukana; tai

b) 

jos ilma-alus siirtyy toisen jäsenvaltion rekisteriin, melutodistus on annettava, kun edellinen melutodistus esitetään.

21.A.210    Tarkastukset

Melutodistuksen haltijan on sallittava rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai viraston pyynnöstä pääsy tarkastusta varten ilma-alukseen, jolle melutodistus on annettu.

21.A.211    Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a) Melutodistus on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, jos:

▼M7

1. 

sovellettavia tyyppisuunnittelua, ympäristönsuojelua ja jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan; ja

▼B

2. 

ilma-alus pysyy samassa rekisterissä; ja

3. 

tyyppitodistusta tai rajoitettua tyyppitodistusta, jonka mukaan lentokelpoisuustodistus on annettu, ei ole aiemmin mitätöity 21.A.51 kohdan mukaisesti; ja

4. 

todistusta ei ole luovutettu tai peruutettu 21.B.430 kohdan mukaisesti.

b) Luovutettu tai peruutettu todistus on palautettava rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

J ALALUKU –   SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

▼M5

21.A.231    Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely suunnitteluorganisaatioiden hyväksymistä varten sekä hyväksynnän hakijoiden ja haltijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännöt. Tässä alaluvussa olevat viittaukset tyyppihyväksyntätodistuksiin kattavat sekä tyyppihyväksyntätodistukset että rajoitetut tyyppihyväksyntätodistukset.

▼B

21.A.233    Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (organisaatio) voi hakea tämän alaluvun mukaista hyväksyntää:

a) 

21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B tai 21.A.602B kohdan mukaisesti; tai

b) 

pienten muutosten tai pienten korjausten suunnitteluhyväksyntää, kun sitä tarvitaan 21.A.263 kohdan mukaisten oikeuksien saamiseksi.

21.A.234    Hakeminen

Suunnitteluorganisaation hyväksyntää on haettava viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla ja hakemuksen on sisällettävä yhteenveto 21.A.243 kohdassa vaadituista tiedoista sekä 21.A.251 kohdan mukaisesti annettavaksi haettavista hyväksymisehdoista.

21.A.235    Suunnitteluorganisaation hyväksynnän antaminen

Organisaatiolla on oikeus saada viraston antama suunnitteluorganisaation hyväksyntä osoitettuaan noudattavansa tämän alaluvun asiaa koskevia vaatimuksia.

21.A.239    Suunnittelunvarmistusjärjestelmä

a) Suunnitteluorganisaation on osoitettava, että sillä on suunnittelunvarmistusjärjestelmä ja se pystyy ylläpitämään sitä hakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden, osien ja laitteiden suunnittelun sekä niiden suunnitelmien muutosten hallintaa ja valvontaa varten. Suunnittelunvarmistusjärjestelmän avulla organisaation on voitava:

▼M2

1. 

varmistaa, että tuotteiden, osien ja laitteiden suunnittelu tai niiden suunnitelmien muutokset ovat sovellettavien tyyppihyväksynnän perusteiden ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden sekä ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset; ja

▼B

2. 

varmistaa, että sen velvoitteista huolehditaan asianmukaisesti:

i) 

tämän liitteen I (21 osa) asiaa koskevien ehtojen; ja

ii) 

21.A.251 kohdan mukaisesti annettujen hyväksymisehtojen mukaisesti;

3. 

valvomaan itsenäisesti suunnittelunvarmistusjärjestelmän dokumentoitujen menettelyjen noudattamista ja niiden riittävyyttä. Valvontaan on kuuluttava järjestelmä palautteen antamiseksi korjaustoimenpiteistä vastaavalle henkilölle tai henkilöryhmälle.

b) Suunnittelunvarmistusjärjestelmään on kuuluttava riippumaton tarkastustoiminto niitä vaatimustenmukaisuuden osoituksia varten, joiden perusteella organisaatio lähettää vaatimustenmukaisuusilmoituksia ja niihin liittyviä asiakirjoja virastolle.

c) Suunnitteluorganisaation on eriteltävä tapa, jolla suunnittelunvarmistusjärjestelmässä otetaan huomioon kumppanien ja alihankkijoiden suunnittelemien osien tai laitteiden tai niiden suorittamien tehtävien hyväksyttävyys kirjallisten menetelmien mukaisesti.

21.A.243    Tiedot

▼M3

a) Suunnitteluorganisaation on toimitettava virastolle käsikirja, jossa kuvaillaan joko suoraan tai viittausten avulla organisaatio, olennaiset menettelytavat sekä suunniteltavat tuotteet tai niiden muutokset. Jos koelentoja tehdään, on toimitettava myös organisaatioiden koelentoihin liittyvät käytännöt ja menettelyt määrittelevä koelentotoiminnan käsikirja. Koelentotoiminnan käsikirjan on sisällettävä seuraavat tiedot:

i) 

kuvaus organisaation koelentoja koskevista menettelyistä, mukaan luettuna koelennot suorittavan organisaation osallistuminen ilmailuluvan myöntämisprosessiin;

ii) 

miehistöä koskevat käytännöt, mukaan luettuina tarpeen mukaan kokoonpano, pätevyys, viimeaikainen kokemus ja lentoaikarajoitukset, liitteessä I (21 osa) olevan lisäyksen XII mukaisesti;

iii) 

tarvittaessa menettelyt, jotka koskevat koelentokoulutusta ja muiden henkilöiden kuin miehistön jäsenten kuljettamista;

iv) 

riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen periaatteet ja niihin liittyvät menetelmät;

v) 

menettelyt niiden laitteiden ja varusteiden määrittämiseksi, jotka ilma-aluksessa on oltava;

vi) 

luettelo asiakirjoista, jotka tarvitaan koelentoa varten.

▼B

b) Jos jotkin osat tai laitteet tai tuotteiden muutokset suunnitellaan kumppaniorganisaatioissa tai alihankintana, käsikirjan on sisällettävä ilmoitus siitä, miten suunnitteluorganisaatio pystyy antamaan kaikkien osien ja laitteiden osalta 21.A.239 kohdan b alakohdassa vaaditun vaatimustenmukaisuusilmoituksen ja sisältää suoraan tai viittausten avulla tällaisten kumppanien tai alihankkijoiden suunnittelutoimintaa ja organisaatiota koskevat kuvaukset ja tiedot, joita tarvitaan ilmoituksen antamiseen.

c) Suunnitteluorganisaation käsikirjaan on tehtävä muutokset, jotka ovat tarpeen organisaation kuvauksen pitämiseksi ajan tasalla, ja virastolle on toimitettava jäljennökset kaikista muutoksista.

d) Suunnitteluorganisaation on annettava ilmoitus johdon ja muiden sellaisten henkilöiden pätevyydestä ja kokemuksesta, jotka vastaavat organisaatiossa lentokelpoisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä päätöksistä.

▼M2

21.A.245    Hyväksyntää koskevat vaatimukset

Suunnitteluorganisaation on osoitettava 21.A.243 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella, että 21.A.239 kohdan vaatimusten noudattamisen lisäksi

a) 

kaikilla teknisillä osastoilla on riittävä määrä ja riittävän kokeneita henkilöitä, joilla on asianmukaiset valtuudet huolehtia heille kuuluvista tehtävistä, ja nämä valtuudet yhdessä toimitilojen, välineiden ja varusteiden kanssa riittävät tuotetta koskevien lentokelpoisuus-, käyttöönsoveltuvuus- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen;

b) 

osastojen välinen ja osastojen sisäinen lentokelpoisuuteen, käyttöönsoveltuvuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvä toiminta on koordinoitu kattavasti ja tehokkaasti.

21.A.247    Suunnittelunvarmistusjärjestelmän muutokset

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän antamisen jälkeen virastolla on hyväksytettävä kaikki suunnittelunvarmistusjärjestelmään tehtävät muutokset, joilla on merkitystä vaatimustenmukaisuuden tai lentokelpoisuus-, käyttöönsoveltuvuus- ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen osoittamisen kannalta. Hyväksymishakemus on tehtävä virastolle kirjallisesti ja suunnitteluorganisaation on osoitettava toimittamalla käsikirjaan ehdotetut muutokset virastolle ennen muutoksen toteuttamista, että organisaatio täyttää muutoksen jälkeen edelleen tämän alaluvun vaatimukset.

▼B

21.A.249    Siirrettävyys

Suunnitteluorganisaation hyväksyntää ei voi siirtää muutoin kuin omistajan vaihdoksen yhteydessä, jolloin kyseessä on 21.A.247 kohdan soveltamisen kannalta merkittävä muutos.

▼M5

21.A.251    Hyväksymisehdot

Hyväksymisehdoissa on yksilöitävä suunnittelutyön tyypit, tuote-, osa- ja laiteluokat, joita varten suunnitteluorganisaatiolla on hallussaan suunnitteluorganisaation hyväksyntä, sekä toiminnot ja velvollisuudet, joita organisaatio on hyväksytty suorittamaan tuotteiden lentokelpoisuuden, käyttöönsoveltuvuuden ja ympäristöominaisuuksien osalta. Kun on kyse suunnitteluorganisaation hyväksynnästä, joka kattaa apuvoimalaitteen (APU) tyyppisertifioinnin tai ETSO-valtuutuksen, hyväksymisehtoihin on sisällyttävä lisäksi tuote- tai apuvoimalaiteluettelo. Hyväksymisehdot on annettava suunnitteluorganisaation hyväksynnän osana.

▼B

21.A.253    Hyväksymisehtojen muuttaminen

Kaikkien hyväksymisehtojen muutosten on oltava viraston hyväksymiä. Hyväksymisehtojen muutosta koskeva hakemus on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla. Suunnitteluorganisaation on täytettävä tämän alaluvun asiaa koskevat vaatimukset.

21.A.257    Tutkinnat

a) Suunnitteluorganisaation on tehtävä järjestelyt, joiden avulla virasto pystyy tekemään tutkintoja, mukaan lukien kumppanien ja alihankkijoiden tutkinnat, jotka ovat tarpeen tämän alaluvun sovellettavien vaatimusten noudattamisen ja sen jatkumisen määrittämiseksi.

b) Suunnitteluorganisaation on sallittava viraston tarkistaa raportteja, tehdä tarkastuksia sekä suorittaa koelentoja tai maakokeita tai olla niissä läsnä siltä osin kuin on tarpeen hakijan 21.A.239 kohdan b alakohdan mukaisesti antamien vaatimustenmukaisuusilmoitusten paikkansapitävyyden tarkistamiseksi.

21.A.258    Havainnot

▼M5

a) Jos 21.A.257 ja 21.B.100 kohdassa tarkoitetussa tutkinnassa saadaan objektiivisia todisteita siitä, että suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltija ei noudata tämän liitteen sovellettavia vaatimuksia, havainnot luokitellaan seuraavasti:

1. 

tason 1 havainto on sellainen poikkeama tämän liitteen vaatimuksista, josta voi seurata hallitsemattomia poikkeamia sovellettavista vaatimuksista ja joka voi vaikuttaa ilma-aluksen turvallisuuteen;

2. 

tason 2 havaintoja ovat kaikki sellaiset poikkeamat tämän liitteen vaatimuksista, joita ei luokitella tason 1 havainnoiksi.

▼B

b) Tason kolme havainto on seikka, jonka on objektiivisten todisteiden perusteella todettu sisältävän mahdollisia ongelmia, joista voisi seurata a alakohdan mukainen poikkeama vaatimuksista.

▼M5

c) Kun havainnosta on saatu ilmoitus viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti,

1. 

tason 1 havainnon osalta suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on osoitettava virastoa tyydyttävällä tavalla, että se on toteuttanut riittävät korjaavat toimenpiteet viimeistään 21 työpäivän kuluttua havainnon kirjallisesta vahvistamisesta;

2. 

tason 2 havainnon osalta suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on osoitettava virastoa tyydyttävällä tavalla, että se on toteuttanut riittävät korjaavat toimenpiteet viraston asettamassa havainnon luonnetta vastaavassa määräajassa, joka on aluksi enintään kolme kuukautta. Virasto voi kuitenkin pidentää alkuperäistä määräaikaa, jos se katsoo, että määräajan pidentäminen on havainnon luonteen perusteella mahdollista, ja jos hakija on toimittanut virastoa tyydyttävän suunnitelman korjaavista toimenpiteistä; ja

3. 

tason 3 havainto ei edellytä suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalta välittömiä toimenpiteitä.

d) Tason 1 tai 2 havainnon johdosta suunnitteluorganisaation hyväksynnän voimassaolo voidaan keskeyttää tai se voidaan peruuttaa kokonaan tai osittain viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti. Suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on siinä tapauksessa viipymättä vahvistettava vastaanottaneensa tiedon suunnitteluorganisaation hyväksynnän voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

▼B

21.A.259    Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a) Suunnitteluorganisaation hyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, ellei:

1. 

suunnitteluorganisaatio jätä osoittamatta tämän alaluvun sovellettavien vaatimusten noudattamista; tai

2. 

haltija tai jokin sen kumppani tai alihankkija estä virastoa tekemästä 21.A.257 kohdan mukaisia tutkintoja; tai

3. 

ole todisteita siitä, että suunnittelunvarmistusjärjestelmällä ei pystytä saavuttamaan hyväksynnän mukaisten tuotteiden tai niiden muutosten suunnittelun tyydyttävää hallintaa ja valvontaa; tai

4. 

hyväksymistodistusta ole luovutettu tai peruutettu viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti.

b) Luovutettu tai peruutettu todistus on palautettava virastolle.

▼M5

21.A.263    Oikeudet

a) 

(Varattu)

b) 

(Varattu)

c) 

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalla on viraston vahvistamien hyväksymisehtojensa ja suunnittelunvarmistusjärjestelmän asiaa koskevien menettelyjen mukaisesti oikeus

1. 

luokitella tyyppihyväksyntätodistuksen tai lisätyyppihyväksyntätodistuksen muutokset ja korjaussuunnitelmat suuriksi tai pieniksi;

2. 

hyväksyä pieniä tyyppihyväksyntätodistuksen tai lisätyyppihyväksyntätodistuksen muutoksia ja pienten korjausten suunnitelmia;

3. 

(Varattu);

4. 

(Varattu);

5. 

hyväksyä tiettyjä M alaluvun mukaisia suurten korjausten suunnitelmia, jotka koskevat tuotteita tai apuvoimalaitteita (APU);

6. 

hyväksyä tiettyjä ilma-aluksia koskevat lentoehdot, joiden täyttyessä lupa ilmailuun voidaan antaa 21.A.710 kohdan a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 21.A.701 kohdan a alakohdan 15 alakohdassa mainittuun tarkoitukseen annettavia lupia ilmailuun;

7. 

antaa 21.A.711 kohdan b alakohdan mukaisesti lupa ilmailuun ilma-alukselle, jonka se on suunnitellut tai jota se on muuttanut tai jonka osalta se on hyväksynyt 21.A.263 kohdan c alakohdan 6 alakohdan mukaisesti lentoehdot, joiden täyttyessä lupa ilmailuun voidaan antaa, kun suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltija itse

i) 

valvoo ilma-aluksen kokoonpanoa; ja

ii) 

vahvistaa yhdenmukaisuuden lentoa varten hyväksyttyjen suunnitteluehtojen kanssa;

8. 

hyväksyä tiettyjä suuria muutoksia D alaluvussa tarkoitettuun tyyppihyväksyntätodistukseen; ja

9. 

antaa tiettyjä E alaluvussa tarkoitettuja lisätyyppihyväksyntätodistuksia ja hyväksyä tiettyjä suuria muutoksia kyseisiin todistuksiin.

21.A.265    Haltijan velvollisuudet

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on viraston vahvistamien hyväksymisehtojensa mukaisesti

a) 

ylläpidettävä 21.A.243 kohdassa vaadittua käsikirjaa suunnittelunvarmistusjärjestelmän mukaisesti;

b) 

varmistettava, että käsikirjaa tai ristiinviittauksella sisällytettyjä asiaa koskevia menettelyjä käytetään organisaatiossa työskentelyn perusasiakirjana;

c) 

määritettävä, että tuotteiden suunnittelu tai niiden muutokset tai korjaukset ovat sovellettavien eritelmien ja vaatimusten mukaisia ja ettei niissä ole turvallisuutta vaarantavia piirteitä;

d) 

annettava virastolle ilmoitukset ja niihin liittyvät asiakirjat, joilla vahvistetaan c alakohdan noudattaminen, lukuun ottamatta 21.A.263 kohdan c alakohdan mukaisesti suoritettuja hyväksymismenettelyjä;

e) 

annettava virastolle 21.A.3B kohdassa vaadittuihin toimiin liittyviä tietoja;

f) 

määritettävä 21.A.263 kohdan c alakohdan 6 alakohdan mukaisesti lentoehdot, joiden perusteella lupa ilmailuun voidaan antaa;

g) 

varmistettava 21.A.263 kohdan c alakohdan 7 alakohdan mukaisesti ennen kuin ilma-alukselle annetaan lupa ilmailuun, että 21.A.711 kohdan b ja e alakohtaa noudatetaan;

h) 

merkittävä dataan ja tietoihin, jotka annetaan hyväksytyn suunnitteluorganisaation valtuuksien perusteella viraston vahvistamien suunnitteluorganisaation hyväksymisehtojen mukaisesti, seuraava ilmoitus: ”Tämän asiakirjan tekninen sisältö on hyväksytty suunnitteluorganisaation hyväksynnän nro EASA.21J.[XXXX] mukaisten valtuuksien perusteella”.

▼B

K ALALUKU –   OSAT JA LAITTEET

21.A.301    Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan osien ja laitteiden hyväksyntää koskevat menettelytavat.

21.A.303    Sovellettavien vaatimusten noudattaminen

Tyyppitodistettuun tuotteeseen asennettavien osien ja laitteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava:

a) 

B, D tai E alaluvun tyyppisertifiointimenettelyjen yhteydessä sen tuotteen osalta, johon osa tai laite asennetaan; tai

b) 

soveltuvin osin O alaluvun mukaisten ETSO-valtuutusmenettelyjen avulla; tai

c) 

vakio-osien osalta virallisesti tunnustettujen standardien mukaisesti.

21.A.305    Osien ja laitteiden hyväksyminen

Osan tai laitteen on oltava sovellettavien ETSO-määräysten tai viraston yksittäistapauksessa vastaavantasoisiksi tunnustamien eritelmien mukainen aina kun osan tai laitteen hyväksyntää edellytetään nimenomaisesti unionin lainsäädännössä tai viraston toimenpiteissä.

21.A.307    Osien ja laitteiden luovuttaminen asennettavaksi

Osan tai laitteen saa asentaa tyyppisertifioituun tuotteeseen, jos se on turvallisessa käyttökunnossa ja:

a) 

sen mukana toimitetaan huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 -lomake), jossa todistetaan, että kyseinen osa tai laite on valmistettu hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukaisesti; ja se on merkitty Q alaluvun mukaisesti; tai

b) 

se on vakio-osa; tai

c) 

kyseessä on ELA1- tai ELA2-ilma-aluksen osa tai laite, joka:

1. 

ei ole käyttöiältään rajoitettu eikä primäärirakenteen tai ohjauslaitteiden osa;

2. 

on valmistettu sovellettavan suunnittelun mukaisesti;

3. 

on merkitty Q alaluvun mukaisesti;

4. 

on yksilöity asennettavaksi tiettyyn ilma-alukseen;

5. 

on tarkoitettu asennettavaksi ilma-alukseen, jonka omistaja on todentanut edellytysten 1–4 noudattamisen ja ottanut vastuun siitä.

(L ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

M ALALUKU –   KORJAUKSET

21.A.431    A Soveltamisala

▼M5

a) Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely tuotteen, osan tai laitteen korjaussuunnitelman hyväksymistä varten sekä hyväksynnän hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet.

▼B

b) Tässä alaluvussa määritellään vakiokorjaukset, joihin ei sovelleta tämän alaluvun mukaista hyväksyntämenettelyä.

▼M5

c) ’Korjauksella’ tarkoitetaan vaurion poistamista ja/tai lentokelpoiseen tilaan palauttamista sen jälkeen, kun tuotteen, osan tai laitteen valmistaja on alun perin luovuttanut tuotteen, osan tai laitteen käyttöön.

d) Vaurion poistamista osia tai laitteita vaihtamalla ilman, että tarvitaan suunnittelutyötä, pidetään huoltotehtävänä, joten sille ei tarvita tämän liitteen mukaista hyväksyntää.

▼B

e) ETSO-artikkeliin, joka ei ole apuvoimalaite (APU), tehtävää korjausta on käsiteltävä ETSO-suunnitelman muutoksena, joten se on käsiteltävä 21.A.611 kohdan mukaisesti.

▼M5

f) Tässä alaluvussa olevat viittaukset tyyppihyväksyntätodistuksiin kattavat sekä tyyppihyväksyntätodistukset että rajoitetut tyyppihyväksyntätodistukset.

▼B

21A.431B    Vakiokorjaukset

a) Vakiokorjaukset ovat korjauksia, jotka:

1) 

koskevat seuraavia ilma-aluksia:

i) 

lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 5 700  kg;

ii) 

pyöriväsiipiset ilma-alukset, joiden MTOM on enintään 3 175  kg;

iii) 

purjelentokoneet, moottoripurjelentokoneet, ilmapallot ja ilmalaivat siten kuin ELA1- tai ELA2-luokassa on määritelty.

▼M7

2) 

ovat viraston julkaisemiin sellaisiin sertifiointieritelmiin sisältyvien suunnittelutietojen mukaisia, joihin sisältyvät hyväksyttävät menetelmät, tekniikat ja käytännöt vakiokorjausten toteuttamiseksi ja tunnistamiseksi sekä niihin liittyvät jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet; ja

▼B

3) 

eivät ole ristiriidassa tyyppitodistuksen haltijan tietojen kanssa.

b) Vakiomuutoksiin ei sovelleta 21.A.432A–21.A.451 kohtaa.

21.A.432A    Hakukelpoisuus

a) Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on osoittanut tai on osoittamassa pätevyytensä 21.A.432B kohdan mukaisesti, voi hakea suuren korjauksen suunnitteluhyväksyntää tämän alaluvun ehtojen mukaisesti.

b) Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea pienen korjauksen suunnitteluhyväksyntää.

21.A.432B    Pätevyyden osoittaminen

▼M5

a) Suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän hakijan on osoitettava pätevyytensä viraston J alaluvun mukaisesti antaman suunnitteluorganisaation hyväksynnän avulla.

▼B

b) Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, hakija voi pyytää virastolta lupaa osoittaa pätevyytensä muulla tavoin ja käyttää siihen menettelytapoja, joissa esitetään erityiset suunnitteluperiaatteet, käytettävissä olevat resurssit sekä tämän alaluvun vaatimusten noudattamiseen tarvittavien toimintojen järjestys.

▼M5

c) Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, jos kyse on 21.A.14 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, hakija voi osoittaa pätevyytensä hankkimalla viraston hyväksynnän 21.A.432C kohdan b alakohdan mukaiselle sertifiointiohjelmalleen.

▼M5

21.A.432C    Korjaussuunnitelman hyväksynnän hakeminen

a) 

Korjaussuunnitelman hyväksyntää koskeva hakemus on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja sen vahvistamalla tavalla.

b) 

▼M7

Suuren korjauksen suunnitteluhyväksyntää koskevaan hakemukseen on sisällyttävä tai siihen on täydennettävä alkuperäisen hakemuksen esittämisen jälkeen seuraavat tiedot sisältävä sertifiointiohjelma:

▼M5

1. 

vaurion ja korjaussuunnitelman kuvaus, jossa määritetään korjauksen kohteena oleva tyyppisuunnitelman konfiguraatio;

2. 

kaikki tyyppisuunnitelman osa-alueet ja hyväksytyt käsikirjat, joita muutetaan tai joihin korjaussuunnitelma vaikuttaa;

3. 

mahdollisesti tarvittavat uudelleentutkinnat sen osoittamiseksi, että korjaussuunnitelma ja alueet, joihin korjaussuunnitelma vaikuttaa, täyttävät ne tyyppihyväksyntäperusteet, joihin viitataan tapauksen mukaan tyyppihyväksyntätodistuksessa, lisätyyppihyväksyntätodistuksessa tai APU:n ETSO-valtuutuksessa;

4. 

ehdotetut muutokset tyyppihyväksyntäperusteisiin, joihin viitataan tapauksen mukaan tyyppihyväksyntätodistuksessa, lisätyyppihyväksyntätodistuksessa tai APU:n ETSO-valtuutuksessa;

5. 

ehdotus sertifiointiohjelman jakamisesta vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskeviin tarkoituksenmukaisiin toiminta- ja tietoryhmiin, mukaan lukien ehdotus keinoista ja menettelystä, joiden avulla osoitetaan 21.A.433 a alakohdan 1 alakohdan noudattaminen, ja viittaukset asiaan liittyviin vaatimustenmukaisuusasiakirjoihin;

6. 

ehdotus esitettyjen vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tarkoituksenmukaisten toiminta- ja tietoryhmien arvioimisesta sen suhteen, millä todennäköisyydellä poikkeaminen tyyppihyväksyntäperusteista jää toteamatta ja mitkä ovat poikkeamisen mahdolliset vaikutukset tuoteturvallisuuteen. Ehdotetussa arvioinnissa on otettava huomioon ainakin 21.B.100 kohdan a alakohdan 1–4 alakohdassa esitetyt seikat. Tämän arvioinnin perusteella hakemukseen on sisällytettävä ehdotus, joka koskee viraston osallistumista vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevan toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tietojen todentamiseen; ja

7. 

selvitys siitä, ovatko sertifiointitiedot kokonaan hakijan laatimia vai onko ne laadittu tyyppisertifiointitietojen omistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella.

▼M5

21.A.433    Korjaussuunnitelman hyväksymistä koskevat vaatimukset

a) 

Korjaussuunnitelma hyväksytään ainoastaan,

1. 

kun on osoitettu 21.A.432C kohdan b alakohdassa tarkoitettua sertifiointiohjelmaa noudattaen, että korjaussuunnitelma täyttää tyyppihyväksyntäperusteet, joihin viitataan tapauksen mukaan tyyppihyväksyntätodistuksessa, lisätyyppihyväksyntätodistuksessa tai APU:n ETSO-valtuutuksessa, sekä viraston 21.B.450 kohdan mukaisesti vahvistamat ja ilmoittamat muutokset;

2. 

kun on annettu vakuutus siitä, että a alakohdan 1 alakohdan mukaisesti sovellettavat tyyppihyväksyntäperusteet täyttyvät, ja vaatimustenmukaisuuden perustelut on merkitty vaatimustenmukaisuusasiakirjoihin;

▼M7

3. 

kun mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan;

▼M5

4. 

jos hakija on ilmoittanut antaneensa sertifiointitiedot tyyppisertifiointitietojen omistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella 21.A.432C kohdan b alakohdan 7 alakohdan mukaisesti:

i) 

kun haltija on ilmoittanut, ettei sillä ole teknisiä moitteita a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti toimitettujen tietojen osalta; ja

ii) 

kun haltija on suostunut varmistamaan yhteistyössä korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan kanssa, että kaikki muutetun tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseen liittyvät velvoitteet täytetään 21.A.451 kohtaa noudattamalla;

▼M7

5. 

kun asetuksen (EU) 2015/640 liitteessä I olevassa 26.302 kohdassa tarkoitetun lentokoneen korjauksen osalta on osoitettu, että korjauksen ja kohteena olevan rakenteen rakenteellinen eheys on vähintään vastaava kuin asetuksen (EU) 2015/640 liitteessä I olevan 26.302 kohdan mukaisesti perusrakenteelle määritetty rakenteellinen eheystaso.

▼M5

b) 

Hakijan on toimitettava virastolle a kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu vakuutus sekä viraston pyynnöstä kaikki tarvittavat perustelutiedot.

21.A.435    Korjaussuunnitelmien luokittelu ja hyväksyminen

a) 

Korjaussuunnitelma luokitellaan suureksi tai pieneksi tyyppihyväksyntätodistuksen muutosta koskevien 21.A.91 kohdan perusteiden mukaisesti.

b) 

Korjaussuunnitelman luokittelee ja hyväksyy

1. 

virasto; tai

2. 

hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 1, 2 ja 5 alakohdassa säädettyjen, hyväksymisehtoihin kirjattujen oikeuksiensa rajoissa.

▼M5 —————

▼B

21.A.439    Korjausosien tuotanto

Osat ja laitteet, joita käytetään korjauksissa, valmistetaan korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan antamien tarvittavien suunnittelutietojen perusteella laadittujen tuotantotietojen mukaisesti:

a) 

F alaluvun mukaisesti; tai

b) 

G alaluvun mukaisesti hyväksytyssä organisaatiossa; tai

c) 

asianmukaisesti hyväksytyssä huolto-organisaatiossa.

21.A.441    Korjauksen tekeminen

▼M6

a) Korjaus on tehtävä asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I (M osa), liitteen II (145 osa), liitteen Vb (ML osa) tai liitteen Vd (CAO osa) mukaisesti tai korjauksen tekijänä on oltava tämän liitteen G alaluvun mukaisesti hyväksytty tuotanto-organisaatio 21.A.163 kohdan d alakohdassa säädetyn oikeuden mukaisesti.

▼B

b) Suunnitteluorganisaation on luovutettava korjauksen tekevälle huolto-organisaatiolle kaikki tarvittavat asennusohjeet.

21.A.443    Rajoitukset

Korjaussuunnitelma voidaan hyväksyä myös rajoitettuna, jolloin korjauksen suunnitteluhyväksyntä sisältää tarvittavat ohjeet ja rajoitukset. Korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan on luovutettava nämä ohjeet ja rajoitukset käyttäjälle viraston kanssa sovittua menettelyä noudattaen.

21.A.445    Korjaamattomat vauriot

a) Jos vaurioitunut tuote, osa tai laite jätetään korjaamatta, ja jos aikaisemmin hyväksytyt tiedot eivät koske sitä, vaurion seurauksia lentokelpoisuuden kannalta saa arvioida vain:

1. 

virasto; tai

2. 

asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio viraston kanssa sovitun menettelyn mukaisesti.

Mahdollisesti tarvittavat rajoitukset käsitellään 21.A.443 kohdan mukaisia menettelyjä noudattaen.

b) Jos vauriota ei arvioi a alakohdan mukaisesti virasto eikä tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen tai APU:n ETSO-valtuutuksen haltija, arvion tekevän organisaation on annettava perustelut sille, että tiedot, joihin arvio perustuu, ovat riittävät joko organisaation omien resurssien tai tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen tai APU:n ETSO-valtuutuksen haltijan tai valmistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella.

21.A.447    Tietojen säilyttäminen

Korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan on säilytettävä kaikkia korjauksia, olennaisia suunnittelupiirustuksia, koeraportteja, ohjeita ja 21.A.443 kohdan mukaisesti mahdollisesti annettuja rajoituksia koskevat tiedot sekä luokittelun perustelut ja todisteet suunnitteluhyväksynnästä:

a) 

viraston saatavilla; ja

b) 

korjattujen tuotteiden, osien tai laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämisen varmistamista varten tarvittavien tietojen toimittamiseksi.

21.A.449    Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

a) Korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan on laadittava jokaiselle sellaisen ilma-aluksen käyttäjälle, johon korjaus tehdään, vähintään yksi täydellinen sarja muutoksia jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskeviin ohjeisiin; muutosten on perustuttava korjauksen suunnitteluun ja sisällettävä kattavat tiedot ja toteutusohjeet, jotka on laadittu sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Korjatulle tuotteelle, osalle tai laitteelle saa antaa huoltotodisteen ennen ohjeiden muutosten valmistumista, mutta huoltotodiste saa olla voimassa vain rajoitetun käyttöajan ja asiasta on sovittava viraston kanssa. Ohjeiden muutokset on pyynnöstä annettava muiden sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden on noudatettava ohjeisiin tehtyjen muutosten vaatimuksia. Joidenkin lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien käsikirjojen muutosten tai niiden osien toimittaminen, jotka liittyvät peruskorjaukseen tai muuhun raskaaseen huoltoon, saa viivästyä siihen saakka, kunnes tuote on otettu käyttöön, mutta ohjeiden on oltava käytettävissä ennen kuin mikään tuote saavuttaa määritetyn iän tai lentotuntien/käyttökertojen lukumäärän.

b) Jos korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltija antaa lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskeviin ohjeisiin tehtävät päivitykset sen jälkeen, kun korjaus on hyväksytty, päivitykset toimitetaan jokaiselle käyttäjälle ja pyynnöstä muiden sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden on noudatettava ohjeisiin tehtyjen muutosten vaatimuksia. Virastolle on toimitettava ohjelma, josta käy ilmi, miten lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevien muutosohjeiden päivitykset jaetaan.

21.A.451    Velvollisuudet ja EPA-merkintä

a) Jokaisen suuren korjauksen suunnittelun hyväksynnän haltijan on:

1. 

huolehdittava velvollisuuksista, jotka

i) 

vahvistetaan 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 ja 21.A.449 kohdassa;

ii) 

johtuvat 21.A.433 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta yhteistyöstä tyyppitodistuksen, lisätyyppitodistuksen ja APU:n ETSO-valtuutuksen haltijan kanssa.

2. 

tehtävä 21.A.804 kohdan a alakohdan mukainen merkintä, joka sisältää kirjaimet ”EPA”.

b) Lukuun ottamatta tyyppitodistuksen haltijoita tai APU-valtuutuksen haltijoita, joihin sovelletaan 21.A.44 kohtaa, pienen korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan on:

1. 

ryhdyttävä 21.A.4, 21.A.447 ja 21.A.449 kohdassa vahvistettuihin velvollisuuksiin; ja

2. 

tehtävä 21.A.804 kohdan a alakohdan mukainen merkintä, joka sisältää kirjaimet ”EPA”.

(N ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

O ALALUKU –   ETSO-VALTUUTUKSET

21.A.601    Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettelytavat ETSO-valtuutuksien antamista varten sekä ETSO-valtuutuksien hakijoiden ja haltijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännöt.

21.A.602A    Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tuottaa tai valmistautuu tuottamaan ETSO-artikkeleita ja on osoittanut tai osoittamassa pätevyytensä 21.A.602B kohdan mukaisesti, voi hakea ETSO-valtuutusta.

21.A.602B    Pätevyyden osoittaminen

Jokaisen ETSO-valtuutusta hakevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on osoitettava pätevyytensä seuraavasti:

a) 

tuotannon osalta G alaluvun mukaisesti annetun tuotanto-organisaation hyväksynnän avulla tai noudattamalla F alaluvun menettelyjä; ja

b) 

suunnittelun osalta:

1. 

APU:jen suunnittelua varten viraston J alaluvun mukaisesti antamalla suunnitteluorganisaation hyväksynnällä;

2. 

kaikkien muiden artikkelien suunnittelua varten käyttämällä menettelyjä, joissa vahvistetaan tämän liitteen I (21 osa) vaatimusten täyttämiseen tarvittavat erityiset suunnittelukäytännöt, resurssit ja toimintojen järjestys.

21.A.603    Hakeminen

a) ETSO-valtuutusta haetaan viraston vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla; hakemuksen mukana on toimitettava 21.A.605 kohdassa vaaditut tiedot.

b) Jos on odotettavissa useita pieniä, 21.A.611 kohdan mukaisia muutoksia, hakijan on ilmoitettava hakemuksessa artikkelin perusmallinumero ja siihen liittyvät osanumerot niin, että niiden perässä on avoimet sulut, millä osoitetaan, että numeroiden perään lisätään aika ajoin kirjaimia, numeroita (tai niiden yhdistelmiä).

▼M5

21.A.604    Apuvoimalaitetta (APU) koskeva ETSO-valtuutus

APU:n ETSO-valtuutuksen osalta:

a) 

Poiketen siitä, mitä 21.A.603, 21.A.610 ja 21.A.615 kohdassa säädetään, sovelletaan seuraavia kohtia: 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 ja 21.B.80. Tyyppihyväksyntätodistuksen sijasta annetaan kuitenkin ETSO-valtuutus 21.A.606 kohdan mukaisesti;

▼M6

b) 

poiketen siitä, mitä 21.A.611 kohdassa säädetään, APU:n ETSO-valtuutuksen haltijan suunnittelumuutosten ja muiden hakijoiden pieniksi muutoksiksi luokiteltujen suunnittelumuutosten hyväksymiseen sovelletaan D alaluvun vaatimuksia ja muiden hakijoiden suuriksi muutoksiksi luokiteltujen suunnittelumuutosten hyväksymiseen E alaluvun vaatimuksia. Sovellettaessa E alaluvun vaatimuksia annetaan lisätyyppihyväksyntätodistuksen sijasta erillinen ETSO-valtuutus; ja

▼M5

c) 

korjaussuunnitelmien hyväksymiseen sovelletaan M alaluvun vaatimuksia.

21.A.605    Tietovaatimukset

a) 

Hakijan on toimitettava virastolle seuraavat asiakirjat:

1. 

ETSO-valtuutusta koskeva sertifiointiohjelma, josta käy ilmi, miten 21.A.606 kohdan b alakohdan noudattaminen osoitetaan;

2. 

vaatimustenmukaisuusilmoitus, josta käy ilmi, että hakija täyttää tämän alaluvun vaatimukset;

3. 

suunnittelua ja suorituskykyä koskeva ilmoitus (Declaration of Design and Performance – DDP), jossa todetaan, että hakija on osoittanut artikkelin täyttävän sovellettavan ETSO:n vaatimukset sertifiointiohjelman mukaisesti;

4. 

jäljennös sovellettavassa ETSO:ssa vaadituista teknisistä tiedoista;

5. 

edellä 21.A.143 kohdassa tarkoitettu käsikirja tai viittaus käsikirjaan G alaluvun mukaisen tuotanto-organisaation hyväksynnän hankkimista varten tai 21.A.125A kohdan b alakohdassa tarkoitettu käsikirja tai viittaus käsikirjaan F alaluvun mukaista valmistusta varten ilman tuotanto-organisaation hyväksyntää;

6. 

APU:n osalta 21.A.243 kohdassa tarkoitettu käsikirja tai viittaus käsikirjaan J alaluvun mukaisen suunnitteluorganisaation hyväksynnän hankkimista varten;

7. 

kaikkien muiden artikkeleiden osalta 21.A.602B kohdan b alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetut menettelyt tai viittaus menettelyihin.

b) 

Hakijan on ilmoitettava virastolle hyväksyntämenettelyssä ilmenneistä vaikeuksista tai sattuneista tapahtumista, joilla voi olla merkittävä vaikutus ETSO-valtuutukseen.

21.A.606    ETSO-valtuutuksen antamista koskevat vaatimukset

Saadakseen ETSO-valtuutuksen hakijan on

a) 

osoitettava pätevyytensä 21.A.602B kohdan mukaisesti;

b) 

osoitettava, että artikkeli täyttää sovellettavan ETSO:n tekniset määräykset tai mahdolliset poikkeukset niistä, jotka on hyväksytty 21.A.610 kohdan mukaisesti;

c) 

noudatettava tämän alaluvun vaatimuksia; ja

d) 

vakuutettava, ettei ole todettu mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta, joka voi tehdä artikkelista vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

▼B

21.A.607    ETSO-valtuutukseen liittyvät oikeudet

ETSO-valtuutuksen haltijalla on oikeus tuottaa ja merkitä artikkeli asianmukaisella ETSO-merkinnällä.

21.A.608    Suunnittelua ja suorituskykyä koskeva ilmoitus (DDP)

a) DDP:n on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

1. 

edellä 21.A.31 kohdan a ja b alakohdan tiedot, joista käyvät ilmi artikkeli ja sen suunnittelu- ja testausstandardit;

2. 

soveltuvin osin artikkelin määritetty suorituskyky, joko suoraan tai viittaamalla muihin lisäasiakirjoihin;

3. 

vaatimustenmukaisuusilmoitus, jonka mukaan artikkeli täyttää sitä koskevan ETSO-vaatimuksen;

4. 

viittaukset asiaa koskeviin koeraportteihin;

5. 

viittaukset asianmukaisiin huolto-, peruskorjaus- ja korjauskäsikirjoihin;

6. 

vaatimuksenmukaisuustasot, jos ETSO:ssa sallitaan useita vaatimustenmukaisuustasoja;

7. 

jäljempänä 21.A.610 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen poikkeamien luettelo.

b) DDP vahvistetaan päiväyksellä ja ETSO-valtuutuksen haltijan tai sen valtuuttaman edustajan allekirjoituksella.

21.A.609    ETSO-valtuutuksen haltijoiden velvollisuudet

Tämän alaluvun mukaisen ETSO-valtuutuksen haltijan on:

a) 

valmistettava kaikki artikkelit G alaluvun tai F alaluvun mukaisesti, millä varmistetaan, että jokainen valmis artikkeli on suunnittelutietojen mukainen ja turvallinen asennettavaksi;

b) 

laadittava ja ylläpidettävä jokaiselle sellaisen artikkelin mallille, jolle on annettu ETSO-valtuutus, ajan tasalla oleva tiedosto, joka sisältää täydelliset tekniset ja 21.A.613 kohdan mukaiset tiedot;

c) 

laadittava, ylläpidettävä ja päivitettävä kaikkien niiden käsikirjojen alkuperäiskappaleet, jotka artikkeliin sovellettavissa lentokelpoisuutta koskevissa eritelmissä vaaditaan;

d) 

annettava artikkelin käyttäjien ja viraston käyttöön pyynnöstä artikkelin käyttöön ja huoltoon tarvittavat huolto-, peruskorjaus- ja korjauskäsikirjat sekä niihin tehdyt muutokset;

e) 

merkittävä jokainen artikkeli 21.A.807 kohdan mukaisesti;

f) 

noudatettava 21.A.3, 21.A.3B ja 21.A.4 kohtaa;

g) 

täytettävä 21.A.602B kohdan pätevyysvaatimukset jatkuvasti.

21.A.610    Poikkeuksien hyväksyminen

a) Valmistajan, joka hakee hyväksyntää mistä tahansa ETSOn suoritusstandardista poikkeamiselle, on osoitettava, että standardit, joista poikkeamista pyydetään, kompensoidaan tekijöillä tai suunnittelupiirteillä, jotka tuottavat vastaavan turvallisuuden tason.

b) Poikkeamisen hyväksyntää koskeva pyyntö on toimitettava virastolle kaikkine asiaan liittyvine tietoineen.

21.A.611    Suunnittelun muutokset

a) ETSO-valtuutuksen haltija saa tehdä suunnitelmiin pieniä muutoksia (mitä tahansa muutoksia paitsi suuria muutoksia) ilman viraston erillistä valtuutusta. Tällöin muutetun artikkelin mallinumero on sama kuin alkuperäinen (pienet muutokset yksilöidään osanumeroiden muutosten tai lisäysten avulla) ja haltijan on toimitettava virastolle kaikki muutetut tiedot, jotka ovat tarpeen 21.A.603 kohdan b alakohdan vaatimusten noudattamiseksi.

b) Suuria muutoksia ovat kaikki ETSO-valtuutuksen haltijan tekemät suunnitelmien muutokset, jotka ovat niin laajoja, että ne edellyttävät käytännössä täydellistä tutkintaa ETSO-vaatimusten noudattamisen määrittämiseksi. Hakijan on ennen tällaisen muutoksen tekemistä annettava artikkelille uusi tyyppi- tai mallinumero ja haettava uutta valtuutusta 21.A.603 kohdan mukaisesti.

c) Muun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kuin sen ETSO-valtuutuksen haltijan, joka on antanut artikkelia koskevan vaatimustenmukaisuusilmoituksen, tekemiä suunnitelmien muutoksia ei voida hyväksyä tämän O alaluvun mukaisesti, ellei hyväksyntää hakeva henkilö tai oikeushenkilö hae erillistä ETSO-valtuutusta 21.A.603 kohdan mukaisesti.

21.A.613    Tietojen säilyttäminen

Laatujärjestelmän edellyttämien tai siihen liittyvien tietojen säilytysvaatimusten lisäksi kaikki olennaiset suunnittelutiedot, piirustukset ja koeraportit mukaan lukien testatun artikkelin tarkastustiedot on pidettävä viraston käytettävissä ja tiedot on säilytettävä, jotta voidaan hankkia tarvittavat tiedot artikkelin sekä sen tyyppisertifioidun tuotteen, johon artikkeli asennetaan, jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseksi.

21.A.615    Viraston tekemät tarkastukset

Jokaisen ETSO-valtuutuksen hakijan tai haltijan on sallittava viraston sen pyynnöstä:

a) 

olla läsnä kaikissa testauksissa;

b) 

tarkastaa artikkelin tekniset tiedot.

21.A.619    Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a) ETSO-valtuutus on voimassa toistaiseksi. Se pysyy voimassa, paitsi jos:

1. 

ETSO-valtuutuksen antamisen yhteydessä vaadittuja ehtoja ei enää noudateta; tai

2. 

haltija ei enää huolehdi 21.A.609 kohdassa eritellyistä velvoitteistaan; tai

3. 

artikkelin käytöstä on todettu aiheutuvan riskejä, joita ei voida hyväksyä; tai

4. 

valtuutus on luovutettu tai peruutettu viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti.

b) Luovutettu tai peruutettu todistus on palautettava virastolle.

21.A.621    Siirrettävyys

Lukuun ottamatta haltijan omistuksen muutosta, jota pidetään merkittävänä muutoksena ja jonka on sen vuoksi täytettävä 21.A.147 ja 21.A.247 kohdan vaatimukset soveltuvin osin, tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti annettua ETSO-valtuutusta ei voi siirtää.

P ALALUKU –   LUPA ILMAILUUN

21.A.701    Soveltamisala

a) Luvat ilmailuun annetaan tämän alaluvun mukaisesti ilma-aluksille, jotka eivät täytä tai joiden ei ole osoitettu täyttävän sovellettavia lentokelpoisuusvaatimuksia, mutta joilla voi lentää turvallisesti määritellyin ehdoin seuraavia tarkoituksia varten:

1. 

kehitystyö;

2. 

määräysten tai sertifiointieritelmien noudattamisen osoittaminen;

3. 

suunnittelu- tai tuotanto-organisaatioiden henkilöstön koulutus;

4. 

uusien ilma-alusten tuotantokoelennot;

5. 

tuotannossa olevan ilma-aluksen lentäminen tuotantolaitoksesta toiseen;

6. 

ilma-aluksen lentäminen hyväksynnän saamiseksi asiakkaalta;

7. 

ilma-aluksen toimittaminen tai maastavienti;

8. 

ilma-aluksen lentäminen hyväksynnän saamiseksi viranomaiselta;

9. 

markkinatutkimus, mukaan lukien asiakkaan henkilöstön koulutus;

10. 

näyttelyt ja ilmailunäytökset;

11. 

ilma-aluksen lentäminen paikkaan, jossa tehdään huolto tai lentokelpoisuuden tarkastus tai johon kone varastoidaan;

12. 

ilma-aluksen lentäminen, kun sen massa ylittää suurimman sallitun lentoonlähtömassan vesistön yli tehtävällä tavanomaista pidemmällä lennolla tai maa-alueen yli tehtävällä lennolla, jonka aikana ei ole käytettävissä asianmukaisia laskeutumispaikkoja tai sopivaa polttoainetta;

13. 

ennätyskokeet, lentokilpailut tai muut vastaavat kilpailut;

14. 

lentokelpoisuusvaatimukset täyttävän ilma-aluksen lentäminen ennen kuin ympäristövaatimusten noudattaminen on vahvistettu;

15. 

ei-kaupallinen lentotoiminta yksittäisillä, muilla kuin vaativilla ilma-aluksilla tai tyypeillä, joihin ei anneta lentokelpoisuustodistusta tai rajoitettua lentokelpoisuustodistusta;

▼M5

16. 

Ilma-aluksella lentäminen vianetsintää varten tai yhden tai useamman järjestelmän, osan tai laitteen toiminnan tarkastamiseksi huollon jälkeen.

▼B

b) Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely ilmailuun annettavia lupia ja lentoehtojen hyväksymistä varten sekä vahvistetaan tällaisten lupien ilmailuun ja lentoehtojen hyväksymisten hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet.

21.A.703    Hakukelpoisuus

a) Lupaa ilmailuun voi hakea kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, lukuun ottamatta 21.A.701 kohdan a alakohdan 15 alakohdassa mainittua tarkoitusta varten haettavaa lupaa ilmailuun, jonka hakijan on oltava omistaja.

b) Lentoehtojen hyväksyntää voi hakea kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

21.A.705    Toimivaltainen viranomainen

Sen estämättä, mitä tämän liitteen I (21 osa) 21.1 kohdassa säädetään, tässä alaluvussa ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan:

a) 

rekisteröintijäsenvaltion nimeämää viranomaista; tai

b) 

rekisteröimättömien ilma-alusten osalta tunnistemerkinnöistä määränneen jäsenvaltion nimeämää viranomaista.

21.A.707    Ilmailuluvan hakeminen

a) Edellä 21.A.703 kohdan mukaisesti ja kun hakijalle ei ole myönnetty oikeutta antaa lupaa ilmailuun, ilmailulupahakemus tehdään toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b) Kuhunkin ilmailulupahakemukseen on sisällyttävä:

1. 

lennon tai lentojen tarkoitus tai tarkoitukset 21.A.701 kohdan mukaisesti;

2. 

tieto siitä, miltä osin ilma-alus ei täytä sovellettavia lentokelpoisuusvaatimuksia;

3. 

21.A.710 kohdan mukaisesti hyväksytyt lentoehdot.

c) Jos lentoehtoja ei ole hyväksytty ilmailuluvan hakemisajankohtana, lentoehtojen hyväksymishakemus on tehtävä 21.A.709 kohdan mukaisesti.

21.A.708    Lentoehdot

Lentoehtoihin sisältyvät:

a) 

kokoonpano tai kokoonpanot, jolle tai joille lupaa ilmailuun on haettu;

b) 

ilma-aluksen turvallisen käytön kannalta välttämättömät ehdot ja rajoitukset, mukaan lukien:

1. 

lennolla tai lennoilla käytettäviä lentoreittejä tai ilmatilaa taikka molempia koskevat ehdot tai rajoitukset;

▼M3

2. 

ohjaamomiehistölle asetetut, ilma-aluksen lentämistä koskevat ehdot ja rajoitukset sen lisäksi, mitä liitteessä I (21 osa) olevassa lisäyksessä XII on säädetty;

▼B

3. 

muiden henkilöiden kuin ohjaamomiehistön kuljettamista koskevat rajoitukset;

4. 

käyttörajoitukset, erityismenettelyt tai tekniset vaatimukset, joita on noudatettava;

5. 

erityinen koelento-ohjelma (tarvittaessa);

6. 

erityiset järjestelyt jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi, kuten huolto-ohjeet ja huoltojen tekemistä koskevat edellytykset;

c) 

sen toteen näyttäminen, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti b alakohdan ehtojen tai rajoitusten mukaisesti;

d) 

ilma-aluksen kokoonpanon valvonnassa käytetty menetelmä, jotta vahvistettuja ehtoja noudatetaan.

21.A.709    Lentoehtojen hyväksynnän hakeminen

a) Edellä 21.A.707 kohdan c alakohdan mukaisesti ja kun hakijalle ei ole myönnetty oikeutta hyväksyä lentoehtoja, lentoehtojen hyväksymishakemus tehdään:

1. 

jos lentoehtojen hyväksyminen liittyy suunnittelun turvallisuuteen, virastolle sen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla; tai

2. 

jos lentoehtojen hyväksyminen ei liity suunnittelun turvallisuuteen, toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla.

b) Kuhunkin lentoehtojen hyväksymishakemukseen on sisällyttävä:

1. 

ehdotetut lentoehdot;

2. 

ehtojen tueksi esitetyt asiakirjat, ja

3. 

vakuutus siitä, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti 21.A.708 kohdan b alakohdan ehtojen tai rajoitusten mukaisesti.

21.A.710    Lentoehtojen hyväksyminen

a) Jos lentoehtojen hyväksyminen liittyy suunnittelun turvallisuuteen, lentoehdot hyväksyy

1. 

virasto; tai

2. 

asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 6 alakohdassa annetun oikeuden nojalla.

b) Jos lentoehtojen hyväksyminen ei liity suunnittelun turvallisuuteen, lentoehdot hyväksyy toimivaltainen viranomainen tai asianmukaisesti hyväksytty organisaatio, joka antaa myös luvan ilmailuun.

c) Ennen lentoehtojen hyväksymistä viraston, toimivaltaisen viranomaisen tai hyväksytyn organisaation on oltava vakuuttunut siitä, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti määritettyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Virasto tai toimivaltainen viranomainen voi suorittaa itse tai velvoittaa hakijan suorittamaan tarvittavat tarkastukset tai testit.

21.A.711    Ilmailuluvan antaminen

a) Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan ilmailuun (EASA 20a lomake, katso lisäys III) 21.B.525 kohdassa täsmennettyjen edellytysten mukaisesti.

b) Asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio voi antaa luvan ilmailuun (EASA 20b -lomake, katso lisäys IV) 21.A.263 kohdan c alakohdan 7 alakohdan mukaisesti myönnetyn oikeuden nojalla, kun 21.A.708 kohdassa tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty 21.A.710 kohdan mukaisesti.

c) Asianmukaisesti hyväksytty tuotanto-organisaatio voi antaa luvan ilmailuun (EASA 20b -lomake, katso lisäys IV) 21.A.163(e) kohdan mukaisesti myönnetyn oikeuden nojalla, kun 21.A.708 kohdassa tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty 21.A.710 kohdan mukaisesti.

▼M7

d) Hyväksytty organisaatio voi antaa luvan ilmailuun (EASA 20b -lomake, katso lisäys IV) asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteessä I (M osa) olevan M.A.711 kohdan tai liitteessä Vc (CAMO osa) olevan CAMO.A.125 kohdan tai asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteessä Vd (CAO osa) olevan CAO.A.095 kohdan mukaisesti myönnetyn oikeuden nojalla, kun tämän liitteen 21.A.708 kohdassa tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty tämän liitteen 21.A.710 kohdan mukaisesti.

▼B

e) Luvassa ilmailuun tarkennetaan sen tarkoitus tai tarkoitukset sekä kaikki ehdot ja rajoitukset, jotka on hyväksytty 21.A.710 kohdan mukaisesti.

f) Edellä b, c tai d alakohdan mukaisesti annettavista luvista ilmailuun ja hyväksytyistä lentoehdoista on toimitettava jäljennös toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä ja viimeistään kolmen päivän kuluessa.

g) Jos b, c tai d alakohdan mukaisesti luvan ilmailuun antanut organisaatio saa todisteita siitä, että jotkin 21.A.723 kohdan a alakohdassa tarkennetuista edellytyksistä eivät täyty, sen on välittömästi peruutettava kyseinen lupa ilmailuun ja ilmoitettava asiasta viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.713    Muutokset

a) Muutokset, jotka mitätöivät ilmailulupaa varten vahvistetut lentoehdot tai niihin liittyvän toteennäytön, hyväksytään 21.A.710 kohdan mukaisesti. Tarvittaessa tehdään hakemus 21.A.709 kohdan mukaisesti.

b) Ilmailuluvan sisältöön vaikuttavat muutokset edellyttävät uuden ilmailuluvan antamista 21.A.711 kohdan mukaisesti.

21.A.715    Kieli

Käsikirjat, kilvet, luettelot ja kojemerkinnät sekä muut tarvittavat tiedot, joita sovellettavissa sertifiointieritelmissä edellytetään, on esitettävä yhdellä tai useammalla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä unionin virallisella kielellä.

21.A.719    Siirrettävyys

a) Lupaa ilmailuun ei voi siirtää.

b) Sen estämättä, mitä a alakohdassa säädetään, 21.A.701 kohdan a alakohdan 15 alakohdassa mainittua tarkoitusta varten annettu lupa ilmailuun siirtyy ilma-aluksen omistajan vaihtuessa ilma-aluksen mukana edellyttäen, että ilma-alus pysyy samassa rekisterissä, tai lupa annetaan ainoastaan sen rekisteröintijäsenvaltion, johon ilma-alus siirretään, toimivaltaisen viranomaisen virallisella suostumuksella.

21.A.721    Tarkastukset

Ilmailuluvan haltijan tai hakijan on sallittava toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä pääsy asianomaiseen ilma-alukseen.

21.A.723    Voimassaolo ja voimassa pysyminen

a) Lupa ilmailuun annetaan enintään 12 kuukaudeksi, ja se pysyy voimassa, jos:

1. 

ilmailulupaan liittyviä 21.A.711 kohdan e alakohdan ehtoja ja rajoituksia noudatetaan;

2. 

ilmailulupaa ei ole luovutettu eikä peruutettu;

3. 

ilma-alus pysyy samassa rekisterissä.

b) Sen estämättä, mitä alakohdassa a säädetään, ilmailupa voidaan antaa 21.A.701 kohdan a alakohdan 15 alakohdassa mainittua tarkoitusta varten rajoittamattomaksi ajaksi.

c) Luovutettu tai peruutettu ilmailulupa on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

21.A.725    Ilmailuluvan uusiminen

Ilmailuluvan uusiminen käsitellään muutoksena 21.A.713 kohdan mukaisesti.

21.A.727    Ilmailuluvan haltijan velvollisuudet

Ilmailuluvan haltijan on varmistettava, että kaikkia ilmailulupaan liittyviä ehtoja ja rajoituksia noudatetaan jatkuvasti.

21.A.729    Tietojen säilyttäminen

a) Lentoehtojen hyväksymistodistuksen haltijan on pidettävä kaikki lentoehtojen vahvistamiseksi ja perustelemiseksi laaditut asiakirjat viraston ja toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, ja tiedot on säilytettävä, jotta tarvittavat tiedot ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseksi ovat saatavilla.

b) Hyväksytyn organisaation on pidettävä kaikki hyväksytyille organisaatioille annetun oikeuden mukaisesti annettuihin lupiin ilmailuun liittyvät asiakirjat, mukaan lukien tarkastustiedot, lentoehtojen hyväksymistä tukevat asiakirjat ja varsinainen lupa ilmailuun, viraston ja toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, ja asiakirjat on säilytettävä, jotta tarvittavat tiedot ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden varmistamiseksi ovat saatavilla.

Q ALALUKU –   TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

21.A.801    Tuotteiden merkitseminen

a) Tuotteiden tunnistetietojen on sisällettävä seuraavat tiedot:

1. 

valmistajan nimi;

2. 

tuotetunnus;

3. 

valmistajan sarjanumero;

4. 

muut tiedot, joita virasto pitää tarpeellisina.

b) Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka valmistaa ilma-aluksen tai moottorin G alaluvun tai F alaluvun mukaisesti, on merkittävä kyseinen ilma-alus tai moottori tulenkestävällä kilvellä, johon on merkitty a alakohdassa tarkoitetut tiedot syövyttämällä, leimaamalla, kaivertamalla tai muulla hyväksytyllä tulenkestävällä merkintämenetelmällä. Tunnistekilpi on kiinnitettävä niin, että se on helposti nähtävissä ja luettava eikä todennäköisesti vaurioidu tai irtoa normaalissa käytössä tai häviä tai tuhoudu onnettomuudessa.

c) Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka valmistaa potkurin, potkurin lavan tai potkurin navan G alaluvun tai F alaluvun mukaisesti, on merkittävä tuotteensa tulenkestävällä kilvellä, johon on merkitty a alakohdassa tarkoitetut tiedot syövyttämällä, leimaamalla, kaivertamalla tai muulla hyväksytyllä tulenkestävällä merkintämenetelmällä ja joka sijoitetaan ei-kriittiseen pintaan, joka sisältää a alakohdassa tarkoitetut tiedot ja joka todennäköisesti ei vaurioidu tai irtoa normaalissa käytössä tai häviä tai tuhoudu onnettomuudessa.

d) Miehitetyissä ilmapalloissa b alakohdassa säädetty tunnistekilpi on kiinnitettävä pallon kuoreen ja silloin kun se on käytännössä mahdollista, sen on sijaittava paikassa, jossa käyttäjä pystyy lukemaan kilven pallon ollessa täytettynä. Lisäksi koriin, kehikkoon ja mahdolliseen polttimeen tehdään pysyvä ja luettavissa oleva merkintä, joka sisältää valmistajan nimen, osanumeron tai vastaavan sekä sarjanumeron tai vastaavan.

21.A.803    Tunnistetietojen käsittely

a) Edellä 21.A.801 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja ilma-aluksen, moottorin, potkurin, potkurin lavan tai potkurin navan tunnistetietoja tai 21.A.807 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja APU:n tietoja ei saa poistaa, muuttaa tai kiinnittää ilman viraston hyväksyntää.

b) Edellä 21.A.801 kohdassa tarkoitettua tai APU:n osalta 21.A.807 kohdassa tarkoitettua tunnistekilpeä ei saa poistaa tai asentaa ilman viraston hyväksyntää.

c) Poiketen siitä, mitä a ja b alakohdassa säädetään sovellettavien asiaan liittyvien täytäntöönpanosääntöjen mukaisia huoltotöitä suorittavat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt saavat viraston vahvistamien menettelyjen, tekniikoiden ja käytäntöjen mukaisesti:

1. 

poistaa, muuttaa tai kiinnittää 21.A.801 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja ilma-aluksen, moottorin, potkurin, potkurin lavan tai potkurin navan tunnistetietoja tai 21.A.807 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja APU:n tietoja; tai

2. 

poistaa 21.A.801 kohdassa tarkoitetun tai APU:n osalta 21.A.807 kohdassa tarkoitetun tunnistekilven silloin, kun se on tarpeen huoltotöiden suorittamiseksi.

d) Edellä c alakohdan 2 alakohdan mukaisesti irrotettua tunnistekilpeä ei saa asentaa muuhun ilma-alukseen, moottoriin, potkuriin, potkurin lapaan tai potkurin napaan kuin siihen, josta se on irrotettu.

21.A.804    Osien ja laitteiden merkitseminen

a) Jokaiseen osaan tai laitteeseen on merkittävä pysyvästi ja luettavissa olevalla tavalla:

1. 

nimi, tuotemerkki tai tunnus, jonka avulla valmistaja voidaan tunnistaa sovellettavissa suunnittelutiedoissa yksilöidyllä tavalla; ja

2. 

sovellettavissa suunnittelutiedoissa määritelty osanumero; ja

3. 

kirjaimet ”EPA” niille osille tai laitteille, jotka on valmistettu sellaisten hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukaan, jotka eivät kuulu tuotteen tyyppitodistuksen haltijalle, lukuun ottamatta ETSO-artikkeleita.

b) Poiketen sitä, mitä a alakohdassa säädetään silloin, jos virasto toteaa, että osa tai laite on liian pieni tai että osaan tai laitteeseen on muuten hankalaa merkitä joitakin a alakohdassa vaadittuja tietoja, osan tai laitteen tai sen pakkauksen mukana toimitettavan huolto- ja valmistusasiakirjan on sisällettävä tiedot, joita ei ole mahdollista merkitä itse osaan.

21.A.805    Kriittisten osien merkitseminen

Edellä 21.A.804 kohdan vaatimuksen lisäksi jokaisen sellaisen osan valmistajan, jonka tekemä osa on määritetty kriittiseksi osaksi ja asennetaan tyyppisertifioituun tuotteeseen, on merkittävä osaan osanumero ja sarjanumero pysyvästi ja luettavissa olevalla tavalla.

21.A.807    ETSO-artikkeleiden merkitseminen

a) Jokaisen O alaluvun mukaisen ETSO-valtuutuksen haltijan on merkittävä jokaiseen artikkeliin seuraavat tiedot pysyvästi ja luettavissa olevalla tavalla:

1. 

valmistajan nimi ja osoite;

2. 

artikkelin nimi, tyyppi, osanumero tai mallinumero;

3. 

artikkelin sarjanumero tai valmistuspäivä tai molemmat; ja

4. 

osan ETSO-numero.

b) Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään silloin, jos virasto toteaa, että osa on liian pieni tai että osaan on muuten hankalaa merkitä joitakin a alakohdassa vaadittuja tietoja, osan tai sen pakkauksen mukana toimitettavan huolto- ja valmistusasiakirjan on sisällettävä tiedot, joita ei ole mahdollista merkitä itse osaan.

c) Jokaisen henkilön, joka valmistaa APU:n G alaluvun tai F alaluvun mukaisesti, on merkittävä kyseinen APU tulenkestävällä kilvellä, johon on merkitty a alakohdassa tarkoitetut tiedot syövyttämällä, leimaamalla, kaivertamalla tai muulla hyväksytyllä tulenkestävällä merkintämenetelmällä. Tunnistekilpi on kiinnitettävä niin, että se on helposti nähtävissä ja luettava eikä todennäköisesti vaurioidu tai irtoa normaalissa käytössä tai häviä tai tuhoudu onnettomuudessa.

B    LUKU

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELYT

A ALALUKU –   YLEISET SÄÄNNÖKSET

21.B.5    Soveltamisala

▼M5

a) Tässä luvussa vahvistetaan toimivaltaisen viranomaisen menettely sen suorittaessa tehtäviään ja täyttäessään velvollisuuksiaan, jotka liittyvät tässä liitteessä I tarkoitettujen todistusten, hyväksyntien ja valtuutusten antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen ja voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen.

▼B

b) Virasto laatii asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan mukaisesti sertifiointieritelmät ja ohjeet jäsenvaltioiden avuksi tämän luvun täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa.

21.B.20    Toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet

Jäsenvaltion kukin toimivaltainen viranomainen vastaa A luvun F, G, H, I ja P alalukujen täytäntöönpanosta ainoastaan sellaisten hakijoiden tai haltijoiden osalta, joiden päätoimipaikka on jäsenvaltion alueella.

21.B.25    Toimivaltaisen viranomaisen organisaatiota koskevat vaatimukset

a) Yleistä:

Jäsenvaltio nimeää toimivaltaisen viranomaisen, jolle annetaan vastuu A luvun F, G, H, I ja P alalukujen täytäntöönpanosta ja jolla on dokumentoidut menettelytavat, organisaatiorakenne ja henkilökunta.

b) Resurssit:

1. 

henkilöstöä on oltava riittävästi tehtävien suorittamiseksi;

2. 

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä johtaja tai johtajat, jotka vastaavat viranomaiselle kuuluvien tehtävien suorittamisesta, mukaan lukien tarvittava viestintä viraston kanssa ja muiden kansallisten viranomaisten kanssa.

c) Pätevyys ja koulutus:

Henkilöstöllä on oltava riittävä pätevyys ja riittävät tiedot, kokemus ja koulutus sille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.

21.B.30    Dokumentoidut menettelyt

a) Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava dokumentoidut menettelyt, joissa kuvaillaan viranomaisen organisaatio, keinot ja menettelyt tämän liitteen I (21 osa) vaatimusten täyttämiseksi. Menettelyt on pidettävä ajan tasalla ja niitä on käytettävä viranomaisen työskentelyn perusasiakirjoina kaikissa tehtävissä.

b) Viraston saatavilla on oltava jäljennös menettelyistä ja niiden muutoksista.

21.B.35    Organisaation ja menettelyjen muutokset

a) Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle kaikista organisaatioon ja dokumentoituihin menettelyihin tehtävistä merkittävistä muutoksista.

b) Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä päivitettävä dokumentoidut menettelyt kaikkien määräysten muutosten mukaisiksi määräysten tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

21.B.40    Kiistojen ratkaiseminen

a) Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava organisaation dokumentoituihin menettelyihin menettely kiistojen ratkaisemiseksi.

b) Jos jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä on kiista, jota ei pystytä ratkaisemaan, 21.B.25 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa määriteltyjen johtajien tehtävänä on viedä kiista viraston ratkaistavaksi.

21.B.45    Raportointi/koordinointi

a) Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava tarvittava koordinointi viranomaisen muiden sertifiointi-, tutkinta-, hyväksyntä- ja valtuutusryhmien, muiden jäsenvaltioiden ja viraston kanssa tuotteiden, osien ja laitteiden turvallisuuteen liittyvien tietojen vaihtamisen varmistamiseksi.

b) Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle kaikista tämän liitteen I (21 osa) täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista.

21.B.55    Tietojen säilyttäminen

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä kansallisten määräysten mukaisesti myöntämiään todistuksia, hyväksyntöjä ja valtuutuksia koskevat tiedot tai pitää ne saatavilla, kunnes tiedot on siirretty virastolle, joka vastaa niistä.

21.B.60    Lentokelpoisuusmääräykset

Kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanottaa lentokelpoisuusmääräyksen muun kuin jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, lentokelpoisuusmääräys on toimitettava virastolle jaettavaksi asetuksen (EY) N:o 216/2008 20 artiklan mukaisesti.

▼M5

B ALALUKU –   TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21.B.70    Sertifiointieritelmät

Virasto antaa asetuksen (EU) 2018/1139 76 artiklan 3 kohdan mukaisesti sertifiointieritelmät ja muut yksityiskohtaiset eritelmät, mukaan lukien lentokelpoisuus-, käyttöönsoveltuvuus- ja ympäristönsuojeluvaatimukset, joita toimivaltaiset viranomaiset, organisaatiot ja henkilöstö voivat käyttää osoittaakseen, että tuotteet, osat ja laitteet ovat mainitun asetuksen liitteissä II, IV ja V vahvistettujen keskeisten vaatimusten sekä mainitun asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä III esitettyjen ympäristönsuojelua koskevien keskeisten vaatimusten mukaisia. Näiden eritelmien on oltava riittävän yksityiskohtaisia ja tarkkoja, jotta hakijoille käy ilmi, millä ehdoin todistuksia annetaan, muutetaan tai täydennetään.

21.B.75    Erityisehdot

a) 

Virasto laatii tuotteelle erityiset yksityiskohtaiset tekniset eritelmät eli erityisehdot, jos tuotetta koskevissa sertifiointieritelmissä ei ole annettu riittäviä tai asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia tuotteelle seuraavista syistä:

1. 

tuotteessa on uudenlaisia tai epätavallisia suunnitteluominaisuuksia verrattuna niihin suunnitteluperiaatteisiin, joihin sovellettavat sertifiointieritelmät perustuvat;

2. 

tuotteen aiottu käyttötarkoitus on epätavallinen; tai

3. 

muiden samankaltaisten tuotteiden käytöstä tai tuotteista, joilla on samankaltaisia suunnitteluominaisuuksia, tai todetuista uusista vaaroista saatujen kokemusten perusteella on käynyt ilmi, että turvallisuus voi vaarantua.

b) 

Erityisehdoissa on turvallisuusvaatimuksia, joita virasto pitää välttämättöminä sovellettavissa sertifiointieritelmissä määritettyä turvallisuustasoa vastaavan turvallisuustason saavuttamiseksi.

21.B.80    Tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet

Viraston on vahvistettava tyyppihyväksyntäperusteet ja annettava ne tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen hakijalle tiedoksi. Tyyppihyväksyntäperusteiden on sisällettävä

a) 

lentokelpoisuutta koskevat sertifiointieritelmät, jotka virasto on määrittänyt tuotteeseen todistuksen hakemispäivänä sovellettavista eritelmistä, paitsi jos

1. 

hakija päättää noudattaa tai sen vaaditaan noudattavan 21.A.15 kohdan f alakohdan mukaisesti sertifiointieritelmiä, joita on alettu soveltaa hakemispäivän jälkeen. Jos hakija päättää noudattaa sertifiointieritelmää, jota on alettu soveltaa hakemispäivän jälkeen, viraston on sisällytettävä tyyppihyväksyntäperusteisiin muut asiaan suoraan liittyvät sertifiointieritelmät; tai

2. 

virasto hyväksyy jonkin vaihtoehdon määritetylle sertifiointieritelmälle, jota ei voida noudattaa, ja kyseisen vaihtoehdon osalta on todettu kompensoivia tekijöitä, jotka tuottavat vastaavan turvallisuustason; tai

3. 

virasto hyväksyy tai määrää muita menetelmiä, jotka

i) 

osoittavat asetuksen (EU) 2018/1139 liitteen II keskeisten vaatimusten täyttymisen, jos kyseessä on tyyppihyväksyntätodistus; tai

ii) 

tuottavat aiotun käyttötarkoituksen kannalta riittävän turvallisuustason, jos kyseessä on rajoitettu tyyppihyväksyntätodistus; ja

b) 

viraston 21.B.75 kohdan a alakohdan mukaisesti määräämät erityisehdot.

21.B.82    Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

Viraston on vahvistettava käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet ja annettava ne ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen hakijalle tiedoksi. Käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden on sisällettävä

a) 

käyttöönsoveltuvuustietoja koskevat sertifiointieritelmät, jotka virasto on määrittänyt niistä eritelmistä, joita ilma-alukseen sovelletaan hakemuksen tai käyttöönsoveltuvuustietoja koskevan lisähakemuksen esittämispäivänä, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi, paitsi jos

1. 

hakija päättää noudattaa tai sen vaaditaan 21.A.15 kohdan f alakohdan mukaisesti noudattavan sertifiointieritelmiä, joita on alettu soveltaa hakemispäivän jälkeen. Jos hakija päättää noudattaa sertifiointieritelmää, jota on alettu soveltaa hakemispäivän jälkeen, viraston on sisällytettävä tyyppihyväksyntäperusteisiin muut asiaan suoraan liittyvät sertifiointieritelmät; tai

2. 

virasto hyväksyy tai määrää vaihtoehtoisia menetelmiä, joilla osoitetaan asetuksen (EU) 2018/1139 liitteissä II, IV ja V olevien keskeisten vaatimusten täyttyminen.

b) 

viraston 21.B.75 kohdan a alakohdan mukaisesti määräämät erityisehdot.

▼M5

21.B.85    Tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevien sovellettavien ympäristönsuojeluvaatimusten ja sertifiointieritelmien määrittäminen

a) 

Virasto määrittää ja ilmoittaa ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen, lisätyyppihyväksyntätodistuksen tai tyyppihyväksyntätodistukseen tai lisätyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen hakijalle sovellettavat melutasovaatimukset, jotka vahvistetaan Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen I osan II luvussa 1, ja

1. 

ääntä hitaampien suihkulentokoneiden osalta 2, 3, 4 ja 14 luvussa;

2. 

potkurikäyttöisten lentokoneiden osalta 3, 4, 5, 6, 10 ja 14 luvussa;

3. 

helikoptereiden osalta 8 ja 11 luvussa;

4. 

ääntä nopeampien lentokoneiden osalta 12 luvussa; ja

5. 

kääntyväroottoristen ilma-alusten osalta 13 luvussa.

b) 

Virasto määrittää ja ilmoittaa a alakohdassa tarkoitetulle hakijalle Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen II osan II luvuissa 1 ja 2 vahvistetut sovellettavat päästövaatimukset ilma-alusten tahallisten polttoainepäästöjen estämiseksi.

c) 

Virasto määrittää ja ilmoittaa a alakohdassa tarkoitetulle hakijalle moottoreiden savu-, kaasu- ja hiukkaspäästövaatimukset, jotka vahvistetaan Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen II osan III luvussa 1, ja

1. 

vain ääntä hitaammilla nopeuksilla käytettäväksi tarkoitettujen suihku- ja ohivirtausmoottorien savu- ja kaasupäästöjen osalta 2 luvussa;

2. 

ääntä nopeammilla nopeuksilla käytettäväksi tarkoitettujen suihku- ja ohivirtausmoottorien savu- ja kaasupäästöjen osalta 3 luvussa;

3. 

vain ääntä hitaammilla nopeuksilla käytettäväksi tarkoitettujen suihku- ja ohivirtausmoottorien hiukkaspäästöjen osalta 4 luvussa.

d) 

Virasto määrittää ja ilmoittaa a alakohdassa tarkoitetulle hakijalle lentokoneiden hiilidioksidipäästövaatimukset, jotka vahvistetaan Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen III osan II luvussa 1, ja

1. 

ääntä hitaampien suihkulentokoneiden osalta 2 luvussa; ja

2. 

ääntä hitaampien potkurikäyttöisten lentokoneiden osalta 2 luvussa.

▼M5

21.B.100    Osallistumisaste

a) 

Virasto päättää, miten se osallistuu tyyppihyväksyntätodistusta, rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta, suuren muutoksen hyväksyntää, lisätyyppihyväksyntätodistusta, suuren korjauksen suunnitteluhyväksyntää tai APU:n ETSO-valtuutusta koskevaan hakemukseen liittyvien vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevan toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tietojen todentamiseen. Se perustaa päätöksensä sertifiointiohjelman vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tarkoituksenmukaisten toiminta- ja tietoryhmien arviointiin. Arvioinnin on katettava seuraavat seikat:

— 
se, millä todennäköisyydellä poikkeaminen tyyppihyväksyntäperusteista, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista tai ympäristönsuojeluvaatimuksista jää toteamatta; ja
— 
poikkeamisen mahdolliset vaikutukset tuoteturvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun,

ja siinä on otettava huomioon ainakin seuraavat seikat:

1. 

sertifiointihankkeen uudenlaiset tai epätavanomaiset piirteet, mukaan lukien toiminnalliset sekä organisaatioon ja tietämyksen hallintaan liittyvät seikat;

2. 

suunnittelun ja/tai vaatimustenmukaisuuden osoittamisen monimutkaisuus;

3. 

suunnittelun tai tekniikan kriittisyys ja niihin liittyvät turvallisuus- ja ympäristöriskit, mukaan lukien samankaltaisessa suunnittelussa todetut riskit; ja

4. 

hakijan suunnitteluorganisaation suorituskyky ja kokemus kyseisellä alalla.

b) 

Pienen korjaussuunnitelman, pienen muutoksen tai muun ETSO-valtuutuksen kuin APU:n ETSO-valtuutuksen hyväksynnän osalta virasto määrittää osallistumisensa koko sertifiointihankkeen tasolla ottaen huomioon uudenlaiset tai epätavanomaiset piirteet, suunnittelun ja/tai vaatimustenmukaisuuden osoittamisen monimutkaisuuden, suunnittelun tai teknologian kriittisyyden sekä hakijan suunnitteluorganisaation suorituskyvyn ja kokemuksen.

c) 

Virasto ilmoittaa hakijalle osallistumisasteensa ja päivittää osallistumisastettaan, kun siihen on aihetta sellaisten saatujen tietojen perusteella, joilla on olennainen vaikutus a tai b alakohdan mukaisesti aiemmin arvioituun riskiin. Virasto ilmoittaa hakijalle osallistumisasteen muutoksesta.

21.B.103    Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antaminen

a) 

Virasto antaa ilma-aluksen, moottorin tai potkurin tyyppihyväksyntätodistuksen tai ilma-aluksen rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen edellyttäen, että

1. 

hakija on noudattanut 21.A.21 kohtaa;

2. 

virasto ei ole 21.B.100 kohdan nojalla määritetyn osallistumisensa mukaisesti suorittamiensa vaatimustenmukaisuuden todentamisten perusteella todennut, että tyyppihyväksyntäperusteista, soveltuvin osin 21.B.82 kohdassa tarkoitetuista käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista olisi poikettu; ja

3. 

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

b) 

Poiketen siitä, mitä a kohdassa säädetään, virasto voi 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvästä hakijan pyynnöstä antaa ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista edellyttäen, että hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona tietoja on todellisuudessa määrä käyttää.

▼B

(C ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

D ALALUKU –   MUUTOKSET TYYPPITODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPITODISTUKSIIN

▼M2 —————

▼M5

21.B.105    Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävää suurta muutosta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

Virasto vahvistaa sovellettavat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja, jos muutos vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistettavat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet, ja ilmoittaa ne tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen hakijalle.

21.B.107    Tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksynnän antaminen

a) 

Virasto antaa tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksynnän edellyttäen, että

1. 

hyväksynnän hakija on noudattanut

i) 

21.A.95 kohtaa pienen muutoksen osalta; tai

ii) 

21.A.97 kohtaa suuren muutoksen osalta;

2. 

virasto ei ole 21.B.100 kohdan a tai b alakohdan nojalla määritetyn osallistumisasteen mukaisesti suorittamiensa vaatimustenmukaisuuden todentamisten perusteella todennut, että tyyppihyväksyntäperusteista, soveltuvin osin 21.B.82 kohdassa tarkoitetuista käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista olisi poikettu; ja

3. 

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

b) 

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 alakohdassa säädetään, jos muutos vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, virasto voi 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvästä hakijan pyynnöstä hyväksyä ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista edellyttäen, että hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona kyseisiä tietoja on todellisuudessa määrä käyttää.

c) 

Käyttöönsoveltuvuustietojen muutosten hyväksyntä sisällytetään tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksyntään.

d) 

Tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksyntä koskee ainoastaan sitä tai niitä tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyviä konfiguraatioita, joihin muutos kohdistuu.

▼B

E ALALUKU –   LISÄTYYPPITODISTUKSET

▼M5

Tässä alaluvussa olevat viittaukset tyyppihyväksyntätodistuksiin kattavat sekä tyyppihyväksyntätodistukset että rajoitetut tyyppihyväksyntätodistukset.

21.B.109    Lisätyyppihyväksyntätodistusta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

Virasto vahvistaa sovellettavat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja, jos muutos vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistettavat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet, ja ilmoittaa ne lisätyyppihyväksyntätodistuksen hakijalle.

21.B.111    Lisätyyppihyväksyntätodistuksen antaminen

a) 

Virasto antaa lisätyyppihyväksyntätodistuksen edellyttäen, että

1. 

hakija on noudattanut 21.A.115 kohdan b alakohtaa;

2. 

virasto ei ole 21.B.100 kohdan a alakohdan nojalla määritetyn osallistumisasteen mukaisesti suorittamiensa vaatimustenmukaisuuden todentamisten perusteella todennut, että tyyppihyväksyntäperusteista, soveltuvin osin 21.B.82 kohdassa tarkoitetuista käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista olisi poikettu; ja

3. 

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

b) 

Poiketen siitä, mitä a kohdan 1 ja 2 alakohdassa säädetään, jos lisätyyppihyväksyntätodistus vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, virasto voi 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvästä hakijan pyynnöstä antaa lisätyyppihyväksyntätodistuksen ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista edellyttäen, että hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona kyseisiä tietoja on todellisuudessa määrä käyttää.

c) 

Käyttöönsoveltuvuustietojen muutosten hyväksyntä sisällytetään lisätyyppihyväksyntätodistukseen.

d) 

Lisätyyppihyväksyntätodistus koskee ainoastaan sitä tai niitä tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyviä konfiguraatioita, joihin asiaankuuluva suuri muutos kohdistuu.

▼B

F ALALUKU –   TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21.B.120    Tutkinta

a) Toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä jokaista hyväksymiskirjeen hakijaa tai haltijaa varten tutkintaryhmä, joka huolehtii kaikista hyväksymiskirjeeseen liittyvistä tehtävistä ja johon kuuluu ryhmänjohtajan lisäksi yksi tai useita ryhmän jäseniä. Ryhmänjohtaja on vastuussa toiminnasta 21.B.25 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa määritellylle vastaavalle johtajalle.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä hyväksymiskirjeen hakijalle tai haltijalle hyväksymiskirjeen antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen tai voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvän suosituksen kannalta riittävät tutkintatoiminnot.

c) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava dokumentoituihin menettelyihin kuuluvat menettelyt, joiden mukaisesti hyväksymiskirjeen hakijat tai haltijat tutkitaan ja jotka sisältävät ainakin seuraavat tekijät:

1. 

saapuneiden hakemusten arvioiminen;

2. 

tutkintaryhmän määrääminen;

3. 

tutkinnan valmistelu ja suunnittelu;

4. 

asiakirjojen arviointi (käsikirja, menettelyt jne.);

5. 

auditoinnit ja tarkastukset;

6. 

korjaustoimenpiteiden seuranta; ja

7. 

suositus hyväksymiskirjeen antamisesta, muuttamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.

21.B.125    Havainnot

a) Jos toimivaltainen viranomainen saa auditointien aikana tai muulla tavoin objektiivisia todisteita siitä, että hyväksymiskirjeen haltija ei noudata tämän liitteen A luvun vaatimuksia, havainto luokitellaan 21.A.125B kohdan a alakohdan mukaisesti.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava seuraavat toimet:

1. 

tason 1 havaintojen osalta toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä viipymättä toimiin hyväksymiskirjeen rajoittamiseksi, voimassaolon keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi joko kokonaan tai osittain havainnon laajuuden mukaan, kunnes organisaatio on suorittanut hyväksyttävät korjaustoimenpiteet;

2. 

tason 2 havaintojen osalta toimivaltainen viranomainen antaa korjaustoimenpiteille määräajan, joka määräytyy havainnon luonteen mukaan ja saa olla enintään kolme kuukautta. Tietyissä olosuhteissa toimivaltainen viranomainen voi tämän ensimmäisen määräajan päättyessä havainnon luonteen mukaan pidentää kolmen kuukauden määräaikaa, jos korjaussuunnitelma on tyydyttävä.

c) Toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä toimiin keskeyttääkseen hyväksymiskirjeen voimassaolon osittain tai kokonaan, jollei sen asettamaa määräaikaa noudateta.

21.B.130    Hyväksymiskirjeen antaminen

a) Jos toimivaltainen viranomainen tulee vakuuttuneeksi siitä, että valmistaja toimii A luvun F alaluvun asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti, se antaa viipymättä hyväksymiskirjeen yksittäisten tuotteiden, osien tai laitteiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta (EASA 65 -lomake, katso lisäys XI).

b) Hyväksymiskirjeen on sisällettävä hyväksynnän laajuus, sen päättymispäivä ja tarvittaessa valtuutukseen liittyvät rajoitukset.

c) Hyväksymiskirjeen voimassaoloaikoja ei saa ylittää yhtä vuotta.

21.B.135    Hyväksymiskirjeen voimassa pitäminen

Toimivaltainen viranomainen pitää hyväksymiskirjeen voimassa niin kauan kuin:

a) 

valmistaja käyttää EASA 52 -lomaketta (katso lisäys VIII) asianmukaisesti valmiin ilma-aluksen vaatimustenmukaisuusilmoituksena ja EASA 1 -lomaketta (katso lisäys I) muita tuotteita kuin kokonaisia ilma-aluksia sekä osia ja laitteita varten; ja

b) 

toimivaltaisen viranomaisen ennen EASA 52 -lomakkeen (katso lisäys VIII) tai EASA 1 -lomakkeen (katso lisäys I) vahvistamista tekemissä 21.A.130 kohdan c alakohdan mukaisissa tarkastuksissa ei ole havaittu poikkeamia valmistajan toimittamaan käsikirjaan sisältyvistä vaatimuksista tai menettelyistä tai tuotteita, osia tai laitteita koskevista vaatimuksista. Tarkastuksissa on varmistettava ainakin seuraavat seikat:

1. 

hyväksyminen kattaa arvioitavan tuotteen, osan tai laitteen ja on yhä voimassa;

2. 

edellä 21.A.125A kohdan b alakohdassa kuvailtua käsikirjaa ja sen hyväksymiskirjeessä tarkoitettua muutostilannetta käytetään valmistajan työskentelyn perusasiakirjoina. Muussa tapauksessa tarkastusta ei pidä jatkaa eikä valmistustodistuksia vahvistaa;

3. 

tuotanto on tapahtunut hyväksymiskirjeessä määrättyjen ehtojen mukaisesti ja tyydyttävällä tavalla;

4. 

edellä 21.A.130 kohdan b alakohdan 2 alakohdan ja/tai b alakohdan 3 alakohdan mukaiset tarkastukset ja kokeet (mukaan lukien koelennot tarvittaessa) on toteutettu hyväksymiskirjeessä määrättyjen ehtojen mukaisesti ja tyydyttävällä tavalla;

5. 

toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiskirjeessä kuvailemat tai määräämät tarkastukset on tehty ja todettu hyväksyttäviksi;

6. 

vaatimustenmukaisuusilmoitus on 21.A.130 kohdan mukainen ja sen sisältämät tiedot eivät estä hyväksymistä; ja

c) 

hyväksymiskirjeen voimassaoloaika ei ole päättynyt.

21.B.140    Hyväksymiskirjeen muuttaminen

a) Toimivaltainen viranomainen tarkastaa tarvittaessa 21.B.120 kohdan mukaisesti kaikki hyväksymiskirjeeseen tehtävät muutokset.

b) Jos toimivaltainen viranomainen vakuuttuu siitä, että A luvun F alaluvun vaatimuksia noudatetaan edelleen, se muuttaa hyväksymiskirjettä tarvittavalla tavalla.

21.B.145    Hyväksymiskirjeen rajoittaminen, voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a) Ilmoitus hyväksymiskirjeen rajoittamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta toimitetaan kirjallisesti hyväksymiskirjeen haltijalle. Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa rajoittamisen, voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt ja tiedottaa hyväksymiskirjeen haltijalle valitusoikeudesta.

b) Jos hyväksymiskirjeen voimassaolo keskeytetään, se voidaan palauttaa voimaan vasta sen jälkeen, kun tämän liitteen A luvun F alaluvun vaatimusten noudattaminen on todettu uudelleen.

21.B.150    Tietojen säilyttäminen

a) Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojärjestelmä, jonka avulla jokaisen hyväksymiskirjeen antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen, voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvä menettely pystytään selvittämään riittävän tarkasti.

b) Järjestelmään on tallennettava ainakin seuraavat tiedot:

1. 

hyväksymiskirjeen hakijan tai haltijan toimittamat asiakirjat;

2. 

tutkinnan ja tarkastuksen aikana laaditut asiakirjat, joissa todetaan 21.B.120 kohdassa määriteltyihin asioihin liittyvät toiminnot ja niiden lopputulokset;

3. 

hyväksymiskirje muutoksineen; ja

4. 

valmistajan kanssa pidettyjen kokousten pöytäkirjat.

c) Tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan sen jälkeen, kun hyväksymiskirjeen voimassaolo on päättynyt.

d) Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä tiedot myös kaikista vaatimustenmukaisuusilmoituksista (EASA 52 -lomake, katso lisäys VIII) ja huolto- ja valmistustodistuksista (EASA 1 -lomake, katso lisäys I), jotka se on vahvistanut.

G ALALUKU –   TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.B.220    Tutkinta

a) Toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä jokaista tuotanto-organisaation hyväksynnän hakijaa tai haltijaa varten tuotanto-organisaation hyväksymisryhmä, joka huolehtii kaikista tuotanto-organisaation hyväksyntään liittyvistä tehtävistä ja johon kuuluu ryhmänjohtajan lisäksi yksi tai useita ryhmän jäseniä. Ryhmänjohtaja vastaa toiminnasta 21.B.25 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa määritellylle vastaavalle johtajalle.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tuotanto-organisaation hyväksynnän hakijalle tai haltijalle hyväksynnän antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen, voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvän suosituksen kannalta riittävät tutkintatoiminnot.

c) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava tuotanto-organisaation hyväksynnän tutkintaa varten dokumentoituihin menettelyihin kuuluvat menettelyt, jotka sisältävät ainakin seuraavat tekijät:

1. 

saapuneiden hakemusten arvioiminen;

2. 

tuotanto-organisaation hyväksymisryhmän määrääminen;

3. 

tutkinnan valmistelu ja suunnittelu;

4. 

asiakirjojen arviointi (tuotanto-organisaation käsikirja, menettelyt jne.);

5. 

auditointi;

6. 

korjaustoimenpiteiden seuranta;

7. 

suositus tuotanto-organisaation hyväksynnän antamisesta, muuttamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta;

8. 

jatkuva valvonta.

21.B.225    Havainnot

a) Jos toimivaltainen viranomainen saa auditointien aikana tai muulla tavoin objektiivisia todisteita siitä, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija ei noudata tämän liitteen A luvun vaatimuksia, havainto luokitellaan 21.A.158 kohdan a alakohdan mukaisesti.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava seuraavat toimet:

1. 

tason 1 havaintojen osalta toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä viipymättä toimiin tuotanto-organisaation hyväksynnän rajoittamiseksi, voimassaolon keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi kokonaan tai osittain havainnon laajuuden mukaan, kunnes organisaatio on suorittanut hyväksyttävät korjaustoimenpiteet;

2. 

tason 2 havaintojen osalta toimivaltainen viranomainen antaa korjaustoimenpiteille määräajan, joka määräytyy havainnon luonteen mukaan ja saa olla enintään kolme kuukautta. Tietyissä olosuhteissa toimivaltainen viranomainen voi tämän ensimmäisen määräajan päättyessä havainnon luonteen mukaan pidentää kolmen kuukauden määräaikaa, jos korjaussuunnitelma on tyydyttävä.

c) Toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä toimiin keskeyttääkseen hyväksynnän voimassaolon osittain tai kokonaan, jollei sen asettamaa määräaikaa noudateta.

21.B.230    Todistuksen antaminen

a) Kun toimivaltainen viranomainen on tullut vakuuttuneeksi siitä, että tuotanto-organisaatio täyttää A luvun G alaluvussa asiaa koskevat vaatimukset, toimivaltainen viranomainen antaa viipymättä tuotanto-organisaation hyväksynnän (EASA -lomake 55, katso lisäys X).

b) Viitenumero merkitään EASA:n lomakkeeseen 55 viraston määrittämällä tavalla.

21.B.235    Jatkuva valvonta

a) Tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassa pitämiseksi toimivaltaisen viranomaisen on harjoitettava jatkuvaa valvontaa:

1. 

todentaakseen, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan laatujärjestelmä on tämän liitteen A luvun G alaluvun mukainen;

2. 

todentaakseen, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija toimii tuotanto-organisaation käsikirjan mukaisesti;

3. 

todentaakseen tuotanto-organisaation käsikirjan menettelyjen tehokkuuden; ja

4. 

seuratakseen näytteiden avulla tuotteen, osan tai laitteen laatutasoa.

b) Jatkuva valvonta on suoritettava 21.B.220 kohdan mukaisesti.

c) Toimivaltaisen viranomaisen on suunnitellun jatkuvan valvonnan avulla huolehdittava siitä, että tuotanto-organisaation hyväksyntä arvioidaan täydellisesti tämän liitteen I (21 osa) vaatimusten noudattamisen kannalta 24 kuukauden jakson aikana. Jatkuvaan valvontaan voi kuulua useita tämän ajanjakson kuluessa tehtäviä tutkintatoimintoja. Auditointien määrä voi vaihdella organisaation monimutkaisuuden, toimipaikkojen lukumäärän ja tuotannon kriittisyyden mukaan. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijalle vähintään yksi jatkuvan valvonnan toiminto vuodessa.

21.B.240    Tuotanto-organisaation hyväksynnän muuttaminen

a) Toimivaltaisen viranomaisen on seurattava pieniä muutoksia jatkuvan valvonnan avulla.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava tarvittaessa 21.B.220 kohdan mukaisesti kaikki merkittävät tuotanto-organisaation hyväksynnän muutokset tai tuotanto-organisaation hyväksynnän hakijan tai haltijan hyväksynnän laajuutta ja ehtoja koskevat muutoshakemukset.

c) Jos toimivaltainen viranomainen vakuuttuu siitä, että A luvun G alaluvun vaatimuksia noudatetaan edelleen, se muuttaa tuotanto-organisaation hyväksyntää tarvittavalla tavalla.

21.B.245    Tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a) Tason yksi ja kaksi havaintojen johdosta toimivaltainen viranomainen keskeyttää tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassaolon tai peruuttaa sen osittain tai kokonaan, seuraavissa tilanteissa:

1. 

tason yksi havainnon ollessa kyseessä tuotanto-organisaation hyväksyntää rajoitetaan tai sen voimassaolo keskeytetään välittömästi. Jos tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija ei noudata 21.A.158 kohdan c alakohdan 1 alakohtaa, tuotanto-organisaation hyväksyntä peruutetaan;

2. 

tason kaksi havainnon johdosta toimivaltainen viranomainen päättää hyväksynnän laajuuden mahdollisista rajoituksista keskeyttämällä tilapäisesti tuotanto-organisaation hyväksynnän tai sen osan voimassaolon. Jos hyväksynnän haltija ei noudata 21.A.158 kohdan c alakohdan 2 alakohtaa, tuotanto-organisaation hyväksyntä peruutetaan.

b) Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tuotanto-organisaation hyväksynnän rajoittamisesta, voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijalle kirjallisesti. Ilmoituksen yhteydessä toimivaltainen viranomainen ilmoittaa voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt ja ilmoittaa tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijalle sen valitusoikeudesta.

c) Jos tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassaolo keskeytetään, se voidaan palauttaa vasta sen jälkeen, kun A luvun G alaluvun vaatimusten noudattaminen on todettu uudelleen.

21.B.260    Tietojen säilyttäminen

a) Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojärjestelmä, jonka avulla jokaisen tuotanto-organisaation hyväksynnän antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen, voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvä menettely pystytään selvittämään riittävän tarkasti.

b) Järjestelmään on tallennettava ainakin seuraavat tiedot:

1. 

tuotanto-organisaation hyväksymistodistuksen hakijan tai haltijan toimittamat asiakirjat;

2. 

sen tutkinnan aikana laaditut asiakirjat, joissa todetaan 21.B.220 kohdassa määriteltyihin asioihin liittyvät toiminnot ja lopputulokset, mukaan lukien 21.B.225 kohdan mukaisesti tehdyt havainnot;

3. 

jatkuvan valvonnan ohjelma, mukaan lukien tehtyjen tutkintojen tiedot;

4. 

tuotanto-organisaation hyväksymistodistus muutoksineen;

5. 

tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan kanssa pidettyjen kokousten pöytäkirjat.

c) Tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan.

H ALALUKU –   LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21.B.320    Tutkinta

a) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä lentokelpoisuustodistuksen hakijalle tai haltijalle todistuksen tai luvan antamiseen, ylläpitämisen, muuttamisen, voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen kannalta riittävät tutkintatoiminnot.

b) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on laadittava arviointimenettelyt, joihin sisältyvät vähintään seuraavat osat:

1. 

hakijan hakukelpoisuuden arviointi;

2. 

hakemuksen kelpoisuuden arviointi;

3. 

lentokelpoisuustodistusten luokittelu;

4. 

hakemuksen mukana saatujen asiakirjojen arviointi;

5. 

ilma-aluksen tarkastaminen;

6. 

lentokelpoisuustodistuksen tarpeellisten ehtojen, tarkennusten tai rajoitusten määrittely.

21.B.325    Lentokelpoisuustodistusten antaminen

a) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa lentokelpoisuustodistuksen (EASA 25 lomake, katso lisäys VI) tai muuttaa sitä ilman aiheetonta viivytystä tultuaan vakuuttuneeksi siitä, että 21.B.326 kohdan vaatimuksia ja tämän liitteen I (21 osa) A luvun H alaluvun sovellettavia vaatimuksia noudatetaan.

b) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen (EASA 24 lomake, katso lisäys V) tai muuttaa sitä ilman aiheetonta viivytystä tultuaan vakuuttuneeksi siitä, että 21.B.327 kohdan vaatimuksia ja tämän liitteen I (21 osa) A luvun H alaluvun sovellettavia vaatimuksia noudatetaan.

▼M7

c) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa muusta kuin jäsenvaltiosta peräisin olevalle ilma-alukselle a tai b alakohdassa tarkoitetun asianmukaisen lentokelpoisuustodistuksen lisäksi:

1. 

komission asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I (M osa) soveltamisalaan kuuluvan uuden tai käytetyn ilma-aluksen osalta ensimmäisen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen (EASA 15a -lomake, katso lisäys II);

2. 

komission asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen Vb (ML osa) soveltamisalaan kuuluvan uuden ilma-aluksen osalta ensimmäisen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen (EASA 15c -lomake, katso lisäys II);

3. 

komission asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen Vb (ML osa) soveltamisalaan kuuluvan käytetyn ilma-aluksen osalta ensimmäisen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen (EASA 15c -lomake, katso lisäys II), kun toimivaltainen viranomainen on tehnyt lentokelpoisuustarkastuksen.

▼M5

21.B.326    Lentokelpoisuustodistus

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa lentokelpoisuustodistuksen

a) 

uudelle ilma-alukselle:

1. 

kun esitetään 21.A.174 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa vaaditut asiakirjat;

2. 

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa; rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tehdä tätä koskevia tarkastuksia; ja

3. 

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus täyttää sovellettavat hiilidioksidipäästövaatimukset päivänä, jona lentokelpoisuustodistus on annettu ensimmäisen kerran.

b) 

käytetylle ilma-alukselle:

1. 

kun esitetään 21.A.174 kohdan b alakohdan 3 alakohdassa vaaditut asiakirjat, joilla osoitetaan, että

i) 

ilma-alus on sellaisen tyyppisuunnitelman mukainen, joka vastaa tyyppihyväksyntätodistusta ja mahdollisia lisätyyppihyväksyntätodistuksia, muutoksia tai korjauksia, jotka on hyväksytty tämän liitteen I (osa 21) mukaisesti, ja;

ii) 

sovellettavia lentokelpoisuusmääräyksiä on noudatettu ja;

▼M6

iii) 

ilma-alus on tapauksen mukaan tarkastettu asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I (M osa) tai liitteen Vb (ML osa) säännösten mukaisesti;

▼M5

iv) 

ilma-alus täytti sovellettavat hiilidioksidipäästövaatimukset päivänä, jona lentokelpoisuustodistus annettiin ensimmäisen kerran;

2. 

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa; rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia ja;

3. 

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus täytti sovellettavat hiilidioksidipäästövaatimukset päivänä, jona lentokelpoisuustodistus annettiin ensimmäisen kerran.

▼B

21.B.327    Rajoitettu lentokelpoisuustodistus

a) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen:

1. 

uudelle ilma-alukselle:

i) 

kun esitetään 21.A.174 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa vaaditut asiakirjat;

ii) 

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on viraston rajoitetun tyyppitodistuksen tai erityisten lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti hyväksymän suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa. Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia.

2. 

käytetylle ilma-alukselle:

i) 

kun esitetään 21.A.174 kohdan b alakohdan 3 alakohdassa vaaditut asiakirjat, joilla osoitetaan seuraavat seikat:

A) 

ilma-alus on sellaisen tyyppisuunnitelman mukainen, jonka virasto on hyväksynyt rajoitetun tyyppitodistuksen tai erityisten lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti ja vastaa mahdollisia lisätyyppitodistuksia, muutoksia tai korjauksia, jotka on hyväksytty tämän liitteen I (21 osa) mukaisesti; ja

B) 

sovellettavia lentokelpoisuusmääräyksiä on noudatettu; ja

▼M6

C) 

”ilma-alus on tapauksen mukaan tarkastettu asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I (M osa) tai liitteen Vb (ML osa) säännösten mukaisesti;

▼B

ii) 

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on siitä vakuuttunut, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa. Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia.

b) Sellaisten ilma-alusten osalta, jotka eivät täytä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 tarkoitettuja keskeisiä vaatimuksia ja joille ei voida antaa rajoitettua tyyppitodistusta, virasto, ottaen tarpeen mukaan huomioon poikkeamat keskeisistä vaatimuksista:

1. 

toteaa ja tarkistaa vaatimustenmukaisuuden suhteessa erityisiin lentokelpoisuusspesifikaatioihin, joilla varmistetaan riittävä turvallisuuden taso suunnitellussa käytössä;

2. 

täsmentää ilma-aluksen käyttöä koskevat rajoitukset.

c) Käyttörajoitukset liitetään rajoitettuihin lentokelpoisuustodistuksiin ja niihin sisältyy tarvittaessa ilmatilaa koskevia rajoituksia, joiden avulla otetaan huomioon poikkeamat asetuksessa (EY) N:o 216/2008 esitetyistä keskeisistä vaatimuksista.

21.B.330    Lentokelpoisuustodistusten ja rajoitettujen lentokelpoisuustodistusten voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen keskeyttää voimassaolon tai peruuttaa lentokelpoisuustodistuksen, jos se saa todisteita siitä, että jotkin 21.A.181 kohdan a alakohdassa eritellyt ehdot eivät täyty.

b) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa lentokelpoisuustodistuksen tai rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon keskeyttäessään tai peruuttaessaan syyt, joiden vuoksi todistuksen voimassaolo keskeytetään tai peruutetaan, ja ilmoittaa todistuksen haltijalle sen valitusoikeudesta.

21.B.345    Tietojen säilyttäminen

a) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojärjestelmä, jonka avulla jokaisen lentokelpoisuustodistuksen antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen, voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvä menettely pystytään selvittämään riittävän tarkasti.

b) Järjestelmään on tallennettava ainakin seuraavat tiedot:

1. 

hakijan toimittamat asiakirjat;

2. 

tutkinnan aikana laaditut asiakirjat, joissa todetaan 21.B.320 kohdan b alakohdassa määriteltyihin asioihin liittyvät toiminnot ja lopputulokset; ja

3. 

jäljennös todistuksesta tai luvasta muutoksineen.

c) Tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan kansallisesta rekisteristä poistamisen jälkeen.

I ALALUKU –   MELUTODISTUKSET

21.B.420    Tutkinta

a) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä melutodistuksen hakijalle tai haltijalle todistuksen antamisen, ylläpitämisen, muuttamisen, voimassaolon keskeyttämisen tai peruuttamisen kannalta riittävät tutkintatoiminnot.

b) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on laadittava osana dokumentoituja menettelyjä arviointimenettelyt, joihin sisältyvät vähintään seuraavat osat:

1. 

kelpoisuuden arvioiminen;

2. 

hakemuksen mukana saatujen asiakirjojen arviointi;

3. 

ilma-aluksen tarkastaminen.

21.B.425    Melutodistusten antaminen

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava melutodistus (EASA 45 -lomake, katso lisäys VII) tai muutettava sitä viipymättä tultuaan vakuuttuneeksi siitä, että asiaa koskevia A luvun I alaluvun vaatimuksia noudatetaan.

21.B.430    Melutodistuksen voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

a) Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen keskeyttää melutodistuksen voimassaolon tai peruuttaa melutodistuksen, jos se saa todisteita siitä, että jotkin 21.A.211 kohdan a alakohdassa eritellyistä ehdoista eivät täyty.

b) Ilmoittaessaan melutodistuksen voimassaolon keskeyttämisestä tai peruutuksesta rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa syyt, joiden vuoksi todistuksen voimassaolo keskeytetään tai todistus peruutetaan, ja ilmoittaa todistuksen haltijalle valitusoikeudesta.

21.B.445    Tietojen säilyttäminen

a) Rekisterijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojärjestelmä, jonka avulla jokaisen melutodistuksen antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen, voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen liittyvä menettely pystytään selvittämään riittävän tarkasti.

b) Järjestelmään on tallennettava ainakin seuraavat tiedot:

1. 

hakijan toimittamat asiakirjat;

2. 

tutkinnan aikana laaditut asiakirjat, joissa todetaan 21.B.420 kohdan b alakohdassa määriteltyihin asioihin liittyvät toiminnot ja lopputulokset;

3. 

jäljennös todistuksesta muutoksineen.

c) Tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan kansallisesta rekisteristä poistamisen jälkeen.

J ALALUKU –   SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan

K ALALUKU –   OSAT JA LAITTEET

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan

(L ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

M ALALUKU –   KORJAUKSET

▼M5

21.B.450    Korjaussuunnitelman hyväksyntää koskevat tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset

Virasto määrittää muutokset tyyppihyväksyntäperusteisiin, joihin viitataan tapauksen mukaan tyyppihyväksyntätodistuksessa, lisätyyppihyväksyntätodistuksessa tai APU:n ETSO-valtuutuksessa, kun virasto katsoo, että muutokset ovat tarpeen aiemmin määritettyä turvallisuustasoa vastaavan turvallisuustason ylläpitämiseksi, ja ilmoittaa ne korjaussuunnitelman hakijalle.

21.B.453    Korjaussuunnitelman hyväksynnän antaminen

a) 

Virasto antaa suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän edellyttäen, että

1. 

kun hakija on osoittanut pätevyytensä 21.A.432B kohdan mukaisesti;

2. 

hakija on noudattanut 21.A.433 kohtaa;

3. 

virasto ei ole 21.B.100 kohdan a alakohdan nojalla määritetyn osallistumisasteen mukaisesti suorittamansa vaatimustenmukaisuuden todentamisen perusteella todennut, että tyyppihyväksyntäperusteista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista olisi poikettu; ja

4. 

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

b) 

Virasto antaa pienen korjauksen suunnitteluhyväksynnän edellyttäen, että hakija on noudattanut a alakohdan 2 ja 4 alakohtaa eikä virasto ole 21.B.100 kohdan b alakohdan nojalla vahvistetun osallistumisasteen mukaisesti suorittamiensa vaatimustenmukaisuuden todentamisten perusteella todennut, että tyyppihyväksyntäperusteista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista olisi poikettu.

▼B

(N ALALUKU – EI KÄYTÖSSÄ)

O ALALUKU –   ETSO-VALTUUTUKSET

▼M5

21.B.480    ETSO-valtuutuksen antaminen

Virasto antaa ETSO-valtuutuksen edellyttäen, että

a) 

hakija on noudattanut 21.A.606 kohtaa;

b) 

virasto ei ole 21.B.100 kohdan b alakohdan nojalla vahvistetun osallistumisasteen mukaisesti suorittamiensa vaatimustenmukaisuuden todentamisten perusteella todennut, että ETSO:n teknisistä määräyksistä tai niitä koskevista mahdollisista poikkeuksista, jotka on hyväksytty 21.A.610 kohdan mukaisesti, olisi poikettu; ja

c) 

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä artikkelista vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

▼B

P ALALUKU –   LUPA ILMAILUUN

21.B.520    Tutkinta

a) Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava luvan antamisen ilmailuun tai peruuttamisen kannalta riittävät tutkintatoiminnot.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava arviointimenettelyt, joihin sisältyvät vähintään seuraavat osat:

1. 

hakijan hakukelpoisuuden arviointi;

2. 

hakemuksen kelpoisuuden arviointi;

3. 

hakemuksen mukana saatujen asiakirjojen arviointi;

4. 

ilma-aluksen tarkastaminen;

5. 

lentoehtojen hyväksyntä 21.A.710 kohdan b alakohdan mukaisesti.

21.B.525    Ilmailulupien antaminen

Toimivaltainen viranomainen antaa luvan ilmailuun (EASA 20a lomake, katso lisäys III) ilman aiheetonta viivytystä:

a) 

kun 21.A.707 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot on toimitettu; ja

b) 

kun 21.A.708 kohdassa tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty 21.A.710 kohdan mukaisesti; ja

c) 

kun toimivaltainen viranomainen on tullut tutkintansa ja siihen mahdollisesti sisältyvien tarkastusten perusteella tai hakijan kanssa sovittujen menettelyjen avulla vakuuttuneeksi siitä, että ilma-alus täyttää suunnittelua koskevat 21.A.708 kohdassa määritellyt vaatimukset ennen lentoa.

21.B.530    Ilmailulupien peruuttaminen

a) Toimivaltainen viranomainen peruuttaa luvan ilmailuun, jos se saa todisteita siitä, että jotkin 21.A.723 kohdan a alakohdassa eritellyt ehdot eivät täyty.

b) Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa luvan ilmailuun peruuttaessaan syyt, joiden vuoksi lupa peruutetaan, ja ilmoittaa luvan haltijalle sen valitusoikeudesta.

21.B.545    Tietojen säilyttäminen

a) Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojärjestelmä, jonka avulla jokaisen luvan ilmailuun antamiseen tai peruuttamiseen liittyvä menettely pystytään selvittämään riittävän tarkasti.

b) Järjestelmään on tallennettava ainakin seuraavat tiedot:

1. 

hakijan toimittamat asiakirjat;

2. 

tutkinnan aikana laaditut asiakirjat, joissa todetaan 21.B.520 kohdan b alakohdassa määriteltyihin asioihin liittyvät toiminnot ja lopputulokset; ja

3. 

jäljennös luvasta ilmailuun.

c) Tiedot on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan sen jälkeen, kun luvan ilmailuun voimassaolo on päättynyt.

Q ALALUKU –   TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

Viraston vahvistamia hallinnollisia menettelyjä sovelletaan
Lisäykset

EASA-LOMAKKEET

Kun tämän liitteen lomakkeita julkaistaan muulla kielellä kuin englanniksi, lomakkeissa on oltava mukana englanninkielinen käännös.

Tämän osan liitteissä tarkoitetuilla EASA:n (Euroopan lentoturvallisuusvirasto) lomakkeilla on oltava seuraavat ominaisuudet. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden antamat EASA-lomakkeet ovat tunnistettavissa, ja ne vastaavat näiden lomakkeiden painamista.

Liite I – EASA 1 -lomake, huolto- ja valmistustodistus

▼M6

Liite II – EASA 15a- ja 15c -lomake, lentokelpoisuuden tarkastustodistus

▼B

Liite III – EASA 20a -lomake, lupa ilmailuun

Liite IV – EASA 20b -lomake, lupa ilmailuun (hyväksytyn organisaation myöntämä)

Liite V – EASA 24 -lomake, rajoitettu lentokelpoisuustodistus

Liite VI – EASA 25 -lomake, lentokelpoisuustodistus

Liite VII – EASA 45 -lomake, melutodistus

Liite VIII – EASA 52 -lomake, ilma-aluksen vaatimustenmukaisuustodistus

Liite IX – EASA 53 -lomake, huoltotodiste

Liite X – EASA 55 -lomake, tuotanto-organisaation hyväksyntätodistus

Liite XI – EASA 65 -lomake, hyväksymiskirje tuotanto ilman tuotanto-organisaation hyväksyntää

Lisäys XII – Koelentojen luokat ja niihin liittyvät koelentomiehistön kelpoisuudet 85
Lisäys I

Huolto- ja valmistustodistus – liitteessä I (21 osa) tarkoitettu EASA 1 -lomake