EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R1225-20130701

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2011, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011 , yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta (kodifikaatio)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1225/2013-07-01

2011R1225 — FI — 01.07.2013 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1225/2011,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2011,

yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta

(kodifikaatio)

(EYV L 314, 29.11.2011, p.20)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 504/2013, annettu 31 päivänä toukokuuta 2013,

  L 147

1

1.6.2013

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1225/2011,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2011,

yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta

(kodifikaatio)EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 16 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 ( 1 ),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 50–59 b sekä 63 a ja 63 b artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta 29 päivänä heinäkuuta 1983 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2290/83 ( 2 ) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta ( 3 ). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:I

LUKU

SOVELTAMISALA

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännöksistä.II

LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET1

JAKSO

Vastaanottajalaitoksen tai -elimen velvollisuudet

2 artikla

1.  Tuontitullittomuuden myöntäminen asetuksen (EY) N:o 1186/2009 43 artiklassa, 44 artiklan 1 kohdassa ja 45 artiklassa tarkoitetuille opetus-, tieteellis-, ja kulttuuriluonteisille tavaroille, jäljempänä ”tavarat” merkitsee vastaanottajalaitokselle tai -elimelle velvollisuutta:

a) ohjata kyseiset tavarat suoraan ilmoitettuun vastaanottopaikkaan;

b) merkitä ne tavaraluetteloonsa;

c) helpottaa tarkastuksia, joiden suorittamista toimivaltaiset viranomaiset pitävät tarpeellisena sen varmistamiseksi, että tuontitullittomuuden myöntämisen edellytykset täyttyvät ja ovat edelleen voimassa.

Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 44 artiklan 1 kohdassa ja 45 artiklassa tarkoitettujen tavaroiden ollessa kyseessä, on myöntämisen edellytyksenä lisäksi vastaanottajalaitoksen tai -elimen velvollisuus käyttää kyseisiä tavaroita yksinomaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin mainitun asetuksen 46 artiklan b alakohdan mukaisesti.

2.  Vastaanottajalaitoksen tai -elimen esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan on laadittava toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus, jossa hän todistaa tutustuneensa 1 kohdassa lueteltuihin eri velvollisuuksiin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ilmoitus laaditaan jokaisesta maahantuonnista tai useasta maahantuonnista tai kaikista maahantuonneista, jotka vastaanottajalaitos tai -elin tekee.2

JAKSO

Lainaamisen, vuokraamisen tai luovutuksen yhteydessä sovellettavat säännökset

3 artikla

1.  Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa laitoksen tai elimen, jolle tavara lainataan, vuokrataan tai luovutetaan, on noudatettava tämän asetuksen 2 artiklassa vahvistettuja velvollisuuksia siitä päivästä alkaen, jona se vastaanottaa tavaran.

2.  Kun laitos tai elin, jolle tavara lainataan, vuokrataan tai luovutetaan, sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa kuin lainaava, vuokraava tai luovuttava laitos tai elin, kyseisen tavaran lähettämistä varten lähtöjäsenvaltion toimivaltaisen tullitoimipaikan on annettava T 5-valvontakappale komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ( 4 ) 912 a-912 g artiklassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti sen varmistamiseksi, että kyseistä tavaraa käytetään tavalla, joka oikeuttaa tuontitullittomuuden voimassa pitämiseen.

Tämän vuoksi T 5-valvontakappaleen kohdassa 104, otsikon ”muu” alla on oltava jokin liitteessä I luetelluista maininnoista.

3.  Edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin lainattaessa, vuokrattaessa tai luovutettaessa tieteellisiin välineisiin ja kojeisiin tarkoitettuja varaosia, osia tai varusteita sekä kyseisten tavaroiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen käytettäviin työkaluihin, jotka ovat tullittomia asetuksen (EY) N:o 1186/2009 45 artiklan mukaisesti.III

LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 1186/2009 43 ARTIKLAN MUKAISTA OPETUS-, TIETEELLIS- TAI KULTTUURILUONTEISTEN TAVAROIDEN TUONTITULLITTOMUUTTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

4 artikla

Hakiessaan asetuksen (EY) N:o 1186/2009 43 artiklan mukaisesti tuontitullittomuutta tavaralle vastaanottajalaitoksen tai -elimen esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan on laadittava hakemus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseinen vastaanottajalaitos tai -elin sijaitsee.

Tähän hakemukseen on liitettävä kaikki tiedot, joita toimivaltainen viranomainen pitää tarpeellisina sen määrittämiseksi, täyttyvätkö tuontitullittomuuden myöntämiseksi säädetyt edellytykset.IV

LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 1186/2009 44 JA 46 ARTIKLAN MUKAISTA TIETEELLISTEN VÄLINEIDEN JA KOJEIDEN TUONTITULLITTOMUUTTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 46 artiklan a alakohtaa sovellettaessa tieteellisen välineen tai kojeen ”tosiasiallisilla teknisillä ominaisuuksilla” tarkoitetaan ominaisuuksia, jotka aiheutuvat kyseisen välineen tai kojeen rakenteesta tai siihen sen tavanomaiseen väline- tai kojetyyppiin nähden tehdyistä muutoksista, joiden ansiosta sen suorituskyky on korkeatasoisempi kuin teollisuuden tai kaupan harjoittamiseen liittyvien töiden suorittamiseen tavallisesti käytettävien välineiden tai kojeiden.

Jos näiden tosiasiallisten teknisten ominaisuuksien perusteella ei ole mahdollista määrittää kiistattomasti onko kojetta tai laitetta pidettävä tieteellisenä kojeena tai laitteena, on tutkittava välineen tai kojeen, jolle tuontitullittomuutta haetaan, käyttötarkoitusta. Jos tästä tutkimuksesta ilmenee, että kyseistä välinettä tai kojetta käytetään tieteellisiin tarkoituksiin, välineen tai kojeen katsotaan olevan luonteeltaan tieteellinen.

6 artikla

1.  Hakiessaan asetuksen (EY) N:o 1186/2009 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontitullittomuutta tieteellisille välineille tai kojeille vastaanottajalaitoksen tai -elimen esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan on laadittava hakemus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseinen laitos tai elin sijaitsee.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen on sisällettävä seuraavat kyseistä välinettä tai kojetta koskevat tiedot:

a) kyseisen välineen tai kojeen valmistajan käyttämä täsmällinen kauppanimitys, sen oletettu luokitus yhdistetyssä nimikkeistössä sekä tosiasialliset tekniset ominaisuudet, joiden perusteella välinettä tai kojetta voidaan pitää luonteeltaan tieteellisenä;

b) valmistajan sekä tarvittaessa tavarantoimittajan nimi tai toiminimi ja osoite;

c) välineen tai kojeen alkuperämaa;

d) paikka, jossa välinettä tai kojetta tullaan käyttämään;

e) välineen tai kojeen täsmällinen käyttötarkoitus;

f) välineen tai kojeen hinta tai tullausarvo;

g) välineen tai kojeen paljous.

Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka sisältävät kaikki tarpeelliset tiedot välineen tai kojeen ominaisuuksista sekä sen tekniset eritelmät.

7 artikla

Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vastaanottajalaitos tai -elin sijaitsee, tekee päätöksensä suoraan 6 artiklassa tarkoitetun hakemuksen perusteella kaikissa tapauksissa.

8 artikla

Tuontitullittomuutta koskevat luvat ovat voimassa kuusi kuukautta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin kunkin tapauksen erityisten olosuhteiden vuoksi asettaa pidemmän voimassaoloajan.V

LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 1186/2009 45 ARTIKLAN MUKAISTA VARAOSIEN, OSIEN TAI VARUSTEIDEN SEKÄ TYÖKALUJEN TUONTITULLITTOMUUTTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

9 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 45 artiklan a alakohdassa tarkoitetaan varusteilla tavaroita, jotka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi tietyn tieteellisen välineen tai kojeen kanssa sen suorituskyvyn tai käyttömahdollisuuksien parantamiseksi.

10 artikla

Hakiessaan asetuksen (EY) N:o 1186/2009 45 artiklan mukaisesti tuontitullittomuutta varaosille, osille tai varusteille sekä työkaluille vastaanottajalaitoksen tai -elimen esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan on laadittava hakemus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseinen laitos tai elin sijaitsee.

Tähän hakemukseen on liitettävä kaikki tiedot, joita toimivaltainen viranomainen pitää tarpeellisina sen määrittämiseksi, täyttyvätkö asetuksen (EY) N:o 1186/2009 45 artiklassa säädetyt edellytykset.

11 artikla

Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vastaanottajalaitos tai -elin sijaitsee, tekee päätöksensä suoraan 10 artiklassa tarkoitetun hakemuksen perusteella.

12 artikla

Sovelletaan 8 artiklaa soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 1186/2009 45 artiklan mukaisiin tuontitullittomuutta koskeviin lupiin.VI

LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 1186/2009 57 JA 58 ARTIKLAN MUKAISTA LÄÄKETIETEELLISTEN VÄLINEIDEN JA KOJEIDEN TUONTITULLITTOMUUTTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

13 artikla

1.  Hakiessaan asetuksen (EY) N:o 1186/2009 57 ja 58 artiklan mukaisesti tuontitullittomuutta tieteellisille välineille tai kojeille vastaanottajalaitoksen tai -elimen esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan on laadittava hakemus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseinen laitos tai elin sijaitsee.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen on sisällettävä seuraavat kyseistä välinettä tai kojetta koskevat tiedot:

a) välineen tai kojeen valmistajan käyttämä täsmällinen kauppanimitys ja sen oletettu luokitus yhdistetyssä nimikkeistössä;

b) valmistajan sekä, jos se on saatavissa, tavarantoimittajan nimi tai toiminimi ja osoite;

c) välineen tai kojeen alkuperämaa;

d) paikka, jossa välinettä tai kojetta tullaan käyttämään;

e) välineen tai kojeen käyttötarkoitus.

3.  Kun kyseessä on lahjoitus, hakemuksessa on oltava lisäksi:

a) lahjoittajan nimi tai toiminimi ja osoite;

b) hakijan todistus, josta ilmenee, että:

i) välineiden tai kojeiden lahjoittamiseen ei liity lahjoittajan taholta mitään luonteeltaan kaupallista etua,

ii) lahjoittaja ei ole millään tavoin sidoksissa tuontitullittomiksi haettujen välineiden tai kojeiden valmistajaan.

14 artikla

Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vastaanottajalaitos tai -elin sijaitsee, tekee päätöksensä suoraan hakemuksen perusteella kaikissa tapauksissa.

15 artikla

13 ja 14 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 1186/2009 57 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti tuontitullittomien välineiden tai kojeiden kunnossapitoon, tarkastamiseen vakaamiseen tai korjaamiseen käytettäviin varaosiin, osiin ja varusteisiin sekä työkaluihin.

16 artikla

Edellä 8 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

▼M1 —————

▼BVIII

LUKU

ASETUKSEN (EY) N:o 1186/2009 51 JA 52 ARTIKLAN MUKAISTA LAITTEIDEN TUONTITULLITTOMUUTTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

19 artikla

1.  Hakiessaan asetuksen (EY) N:o 1186/2009 51 ja 52 artiklan mukaisesti tuontitullittomuutta laitteille tieteellistä tutkimusta harjoittavan laitoksen tai -elimen, joka sijaitsee unionin ulkopuolella, esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan on laadittava hakemus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseinen laitos tai elin unionissa sijaitsee.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) jäljennös unionissa ja kolmansissa maissa sijaitsevien tutkimuslaitosten kesken tehdystä tieteellistä yhteistyötä koskevasta sopimuksesta;

b) laitteiden täsmällinen kauppanimitys ja niiden paljous ja arvo sekä tarvittaessa niiden oletettu luokitus yhdistetyssä nimikkeistössä;

c) laitteiden alkuperä- ja lähtömaa;

d) paikka, jossa laitteita tullaan käyttämään;

e) laitteiden käyttötarkoitus ja käytön kesto.

▼M1

20 artikla

Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tavaroiden vastaanottajalaitos tai -elin sijaitsee, tekee päätöksen suoraan 19 artiklassa tarkoitetuista hakemuksista kaikissa tapauksissa.

▼B

21 artikla

Edellä 8 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.IX

LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

22 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2290/83.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

23 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

▼M2

 ”Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009”;

 ”Objeto Unesco: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009”;

 ”Zboží Unesco: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009”;

 ”Unesco-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009”;

 ”Unesco-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009”;

 ”Unesco kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku”;

 ”Αντικείμενο Unesco: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009”;

 ”Unesco goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009”;

 ”Objet Unesco: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009”;

 ”Unesco robe: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz članka 48. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009”;

 ”Oggetto Unesco: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l’articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009”;

 ”Unesco preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai”;

 ”Unesco prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų”;

 ”Unesco-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén”;

 ”Oġġetti tal-Unesco: tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009”;

 ”Unesco-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009”;

 ”Towary Unesco: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009”;

 ”Objectos Unesco: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n. o 2, primeiro parágrafo do artigo 48. o do Regulamento (CE) n. o 1186/2009”;

 ”Articole Unesco: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009”;

 ”Tovar Unesco: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009’”;

 ”Blago Unesco: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009”;

 ”Unesco-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan”;

 ”Unesco-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls”.

▼B
LIITE IIKumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (ETY) N:o 2290/83

(EYVL L 220, 11.8.1983, s. 20)

 

Komission asetus (ETY) N:o 1745/85

(EYVL L 167, 27.6.1985, s. 21)

 

Vuoden 1985 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva I.19 kohta

(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 139)

 

Komission asetus (ETY) N:o 3399/85

(EYVL L 322, 3.12.1985, s. 10)

Ainoastaan 1 artiklan 4 alakohta

Komission asetus (ETY) N:o 3893/88

(EYVL L 346, 15.12.1988, s. 32)

 

Komission asetus (ETY) N:o 1843/89

(EYVL L 180, 27.6.1989, s. 22)

 

Komission asetus (ETY) N:o 734/92

(EYVL L 81, 26.3.1992, s. 15)

 

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva XIII A.II.5 kohta

(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 274)

 

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II oleva 19.B.2 kohta

(EUVL L 236, 23.9.2003, s. 772)

 

Komission asetus (EY) N:o 1792/2006

(EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1)

Ainoastaan liitteessä oleva 11.B.2 kohta
LIITE IIIVastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 2290/83

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen johdantokappale

3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 2 kohdan luettelo maininnoista

Liite I

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 3 kohta

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

12 artikla

9 artikla

13 artikla

10 artikla

14 artikla

11 artikla

15 artikla

12 artikla

15 a artikla

13 artikla

15 c artikla

14 artikla

15 d artikla

15 artikla

15 e artikla

16 artikla

16 artikla

17 artikla

18 artikla

18 artikla

18 a artikla

19 artikla

18 b artikla

20 artikla

18 c artikla

21 artikla

19 artikla

22 artikla

20 artikla

23 artikla

Liite II

Liite III( 1 ) EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23.

( 2 ) EYVL L 220, 11.8.1983, s. 20.

( 3 ) Katso liite II.

( 4 ) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

Top