EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0494-20110610

Consolidated text: Komission asetus (EU) N:o 494/2011, annettu 20 päivänä toukokuuta 2011 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/494/2011-06-10

2011R0494 — FI — 10.06.2011 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 494/2011,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2011,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 134, 21.5.2011, p.2)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 136, 24.5.2011, s. 105  (494/2011)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 494/2011,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2011,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ( 1 ) ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön toimintaohjelmasta 25 päivänä tammikuuta 1988 antamassaan päätöslauselmassa ( 2 ) neuvosto kehotti komissiota torjumaan kadmiumin aiheuttamaa ympäristön saastumista.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevan taulukon kohdassa 23 on rajoituksia kadmiumin markkinoille saattamisesta ja käytöstä seoksissa ja esineissä.

(3)

Kadmium ja kadmiumoksidi on luokiteltu kategoriaan 1B kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi aineiksi ja vesiympäristölle vaarallisiksi välittömän vaaran kategoriaan 1 (Aquatic Acute 1) ja kroonisen vaaran kategoriaan 1 (Aquatic Chronic 1) kuuluviksi aineiksi.

(4)

Kadmiumin käyttö on kielletty 31 päivästä joulukuuta 1992 lähtien tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun direktiivin 76/769/ETY ( 3 ) nojalla väriaineena tietyissä polymeereissä ja maaleissa ja stabilointiaineena polyvinyylikloridissa (PVC) lukuisissa sovelluksissa, ja kadmiointi on kielletty lukuisissa sovelluksissa. Neuvoston direktiivi 76/769/ETY kumottiin ja korvattiin asetuksella (EY) N:o 1907/2006 1 päivästä kesäkuuta 2009 lähtien.

(5)

Kadmiumista tehtiin vuonna 2007 eurooppalainen riskinarviointi ( 4 ) olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin (ETY) N:o 793/93 ( 5 ) nojalla. Komissio antoi 14 päivänä kesäkuuta 2008 kadmiumin ja kadmiumoksidin riskinarvioinnin tuloksista ja riskien vähentämisen toimintasuunnitelmista tiedonannon ( 6 ), jossa suositeltiin kadmiumin markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia juottopuikoissa ja koruissa.

(6)

Tiedonannossa esitettiin tarve erityistoimenpiteisiin, jotta voitaisiin rajoittaa kadmiumia sisältävien juottopuikkojen ja korujen käytöstä aiheutuvia riskejä. Alalla työskentelevät ja alan harrastajat altistuvat kaasuille juottoprosessissa. Kuluttajat, myös lapset, altistuvat koruissa olevalle kadmiumille ihokosketuksen tai nuolemisen kautta.

(7)

Komissio teetti selvityksen kadmiumin käyttö- ja markkinointirajoitusten mahdollisen päivityksen sosioekonomisista vaikutuksista (”Socio-Economic Impact of a Potential Update of the Restrictions on the Marketing and Use of Cadmium in jewelleries, brazing alloys and PVC”). Selvityksen tulokset julkaistiin tammikuussa 2010. ( 7 )

(8)

Sinkkiä sisältäviä maaleja koskevia säännöksiä olisi selkeytettävä, jotta voidaan määritellä korkea sinkkipitoisuus. Myös maalattujen esineiden maalia koskevia säännöksiä olisi selkeytettävä.

(9)

Eurooppalaiset PVC-tuottajat ovat vuodesta 2001 lähtien olleet vapaaehtoisesti käyttämättä kadmiumia stabilointiaineena uudistuotantoa olevassa PVC:ssä sellaisissa sovelluksissa, joita ei vielä säännelty direktiivillä 76/769/ETY. Tämä vapaaehtoinen aloite johti siihen, että kadmiumin käytöstä PVC:ssä luovuttiin vaiheittain.

(10)

Kadmiumin käyttökielto olisi laajennettava koskemaan kaikkia PVC:stä valmistettuja esineitä, jotta voitaisiin saavuttaa tavoite kadmiumin aiheuttaman saastumisen torjumisesta.

(11)

PVC-jätteestä tuotetuille sekoituksille, joihin viitataan nimityksellä ’kierrätetty PVC’, olisi myönnettävä poikkeus, jotta ne voidaan saattaa markkinoille käytettäväksi tietyissä rakennustuotteissa.

(12)

Kierrätetyn PVC:n käyttöä olisi kannustettava tiettyjen rakennustuotteiden valmistuksessa, koska se mahdollistaa vanhan, mahdollisesti kadmiumia sisältävän PVC:n uudelleenkäytön. Tämän vuoksi näissä rakennustuotteissa olisi sallittava korkeampi kadmiumpitoisuus. Näin vältetään PVC:n vieminen kaatopaikalle tai polttaminen, mistä aiheutuu hiilidioksidi- ja kadmiumpäästöjä ympäristöön.

(13)

Tätä asetusta olisi ryhdyttävä soveltamaan kuusi kuukautta voimaantulon jälkeen, jotta toimijat pystyvät takaamaan asetuksen säännösten noudattamisen.

(14)

Koska kadmiumin käyttö on kielletty uudessa PVC:ssä, on odotettavissa, että kierrätetystä PVC:stä valmistettujen rakennustuotteiden kadmiumpitoisuus alenee vähitellen. Sen vuoksi kadmiumin raja-arvoa olisi tarkistettava vastaavasti ja Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n olisi osallistuttava tämän rajoituksen tarkistamiseen, kuten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69 artiklassa säädetään.

(15)

REACH-asetuksen 137 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden mukaisesti on tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä XVII.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

▼C1

Sitä sovelletaan 10 päivästä joulukuuta 2011.

▼B

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII oleva taulukko, jossa esitetään aineiden, aineryhmien ja seosten nimitys ja rajoitusehdot, seuraavasti:

1) Korvataan kohdan 23 toisessa sarakkeessa oleva 1–4 kohta seuraavasti: 

”1.  Ei saa käyttää seoksissa ja esineissä, jotka on valmistettu synteettisistä orgaanisista polymeereistä, jäljempänä ’muovimateriaali’, kuten seuraavista:

— vinyylikloridien polymeerit ja kopolymeerit (PVC) [3904 10] [3904 21]

— polyuretaani (PUR) [3909 50]

— pientiheyspolyeteeni (LDPE), poikkeuksena pientiheyspolyeteeni, jota käytetään värjätyn väkevöitteen valmistukseen [3901 10]

— selluloosa-asetaatti (CA) [3912 11]

— selluloosa-asetaattibutyraatti (CAB) [3912 11]

— epoksihartsit [3907 30]

— melamiiniformaldehydihartsit (MF) [3909 20]

— ureaformaldehydihartsit (UF) [3909 10]

— tyydyttämättömät polyesterit (UP) [3907 91]

— polyetyleenitereftalaatti (PET) [3907 60]

— polybutyleenitereftalaatti (PBT)

— kirkas peruspolystyreeni [3903 11]

— akryylinitriilimetyylimetakrylaatti (AMMA)

— siloitettu polyetyleeni (VPE)

— iskunkestävä polystyreeni

— polypropyleeni (PP) [3902 10]

— suurtiheyspolyeteeni (HDPE) [3901 20]

— akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS) [3903 30]

— polymetyylimetakrylaatti (PMMA) [3906 10].

Muovimateriaalista valmistettuja seoksia ja esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on vähintään 0,01 painoprosenttia muovimateriaalista.

►C1  Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, toista alakohtaa ei sovelleta esineisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen 10 päivää joulukuuta 2011. ◄

Ensimmäistä ja toista alakohtaa sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan neuvoston direktiivin 94/62/EY (1) ja sen perusteella annettujen säädösten soveltamista.

2.  Ei saa käyttää maaleissa [3208] [3209].

Maaleissa, joiden sinkkipitoisuus on yli 10 painoprosenttia maalista, kadmiumpitoisuuden (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on oltava alle 0,1 painoprosenttia.

Maalattuja esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on vähintään 0,1 painoprosenttia maalatun esineen maalista.

3.  Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta esineisiin, jotka on värjätty turvallisuussyistä kadmiumia sisältävillä seoksilla.

4.  Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 1 kohdan toista alakohtaa ei sovelleta

— PVC-jätteestä, jäljempänä ’kierrätetty PVC’, valmistettuihin seoksiin

— kierrätettyä PVC:tä sisältäviin seoksiin ja esineisiin, jos niiden kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on enintään 0,1 painoprosenttia muovimateriaalista seuraavissa kovasta PVC:stä tehdyissä tuotteissa:

— 

a)  profiilit ja jäykät levyt rakennustuotteissa;

b)  ovet, ikkunat, ikkunaluukut, seinät, kaihtimet, aidat ja räystäskourut;

c)  terassit;

d)  kaapelien suojaputket;

e)  muulle kuin juomavedelle tarkoitetut putket, jos kierrätettyä PVC:tä käytetään monikerroksisen putken keskimmäisessä kerroksessa ja jos se on kokonaan päällystetty uudistuotantoa olevalla PVC-kerroksella 1 kohdan mukaisesti.

Ennen kuin tavarantoimittajat saattavat ensimmäistä kertaa markkinoille kierrätettyä PVC:tä sisältäviä seoksia ja esineitä, niiden on varmistettava, että niissä on seuraava merkintä näkyvällä, pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla: ”sisältää kierrätettyä PVC:tä” tai seuraava symboli:

image

Tämän asetuksen 69 artiklan mukaisesti 4 kohdassa myönnettyä poikkeusta tarkastellaan uudelleen, etenkin jotta voitaisiin alentaa kadmiumin raja-arvoa ja arvioida uudelleen a–e alakohdassa lueteltuja sovelluksia koskevia poikkeuksia, 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä.

(1)   EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.”

2) Lisätään kohdan 23 toiseen sarakkeeseen 8, 9, 10 ja 11 kohta seuraavasti: 

”8.  Ei saa käyttää kovajuotteissa, jos pitoisuus on vähintään 0,01 painoprosenttia.

Kovajuotteita ei saa saattaa markkinoille, jos kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on vähintään 0,01 painoprosenttia.

Tässä kohdassa juottamisella tarkoitetaan saumaustekniikkaa, jossa käytetään seoksia ja joka suoritetaan yli 450o C:n lämpötilassa.

9.  Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 8 kohtaa ei sovelleta kovajuotteisiin, joita käytetään ilmailuun ja puolustukseen liittyvissä sovelluksissa, eikä turvallisuussyistä käytettyihin kovajuotteisiin.

10.  Ei saa käyttää tai saattaa markkinoille, jos pitoisuus on vähintään 0,01 painoprosenttia metallista seuraavissa esineissä:

i)  metallihelmet ja muut korunvalmistuksen metalliosat;

ii)  korujen ja pukukorujen sekä hiuskoristeiden metalliset osat, mukaan luettuna

— rannerenkaat ja -ketjut, kaulakorut ja sormukset,

— lävistyskorut,

— rannekellot ja rannekorut,

— rintaneulat ja kalvosinnapit.

►C1  11.  Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 10 kohtaa ei sovelleta esineisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen 10 päivää joulukuuta 2011, eikä koruihin, jotka ovat yli 50 vuotta vanhoja 10 päivänä joulukuuta 2011. ◄( 1 ) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

( 2 ) EYVL C 30, 4.2.1988, s. 1.

( 3 ) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

( 4 ) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

( 5 ) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

( 6 ) EUVL C 149, 14.6.2008, s. 6.

( 7 ) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

Top