Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0404-20170101

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011 , yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/2017-01-01

02011R0404 — FI — 01.01.2017 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 404/2011,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011,

yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(EUVL L 112 30.4.2011, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1962, annettu 28 päivänä lokakuuta 2015,

  L 287

6

31.10.2015


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 328, 10.12.2011, s.  58 (404/2011,)
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 404/2011,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011,

yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistäI OSASTOYLEISET SÄÄNNÖKSET

SOVELTAMISALA

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan valvonta-asetuksessa käyttöön otetun Euroopan unionin valvontajärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

▼M1

1) ’unionin kalastusaluksella’ jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;

2) ’unionin vesillä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 ( 1 ) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyjä vesiä;

▼B

3) ’kalastuslisenssin haltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle on myönnetty valvonta-asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu kalastuslisenssi;

4) ’unionin tarkastajalla’ valvonta-asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa määriteltyä tarkastajaa;

5) ’kalaparvien kokoamiseen käytettävillä välineillä’ merenpinnalla kelluvia tai ankkuroituja välineitä, joilla pyritään houkuttelemaan kaloja;

6) ’passiivisella pyydyksellä’ pyydystä, jolla pyytäminen ei edellytä pyydyksen aktiivista liikettä; näitä ovat

a) verkot, pussiverkot, riimuverkot, rysät,

b) ajoverkot ja ajelehtivat riimuverkot, jotka on voitu varustaa ankkurointi-, kellutus- ja paikannusvälineillä,

c) pitkätsiimat, merrat ja sulkupyydykset;

7) ’puomitroolilla’ vedettävää troolia, jonka nielu pidetään avoinna vaakapuomin tai muun vastaavan välineen avulla, riippumatta siitä, onko puomi tuettu vedettäessä troolia pitkin merenpohjaa;

8) ’satelliittiseurantajärjestelmällä’ (VMS), josta säädetään valvonta-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa, kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmää, joka välittää kalastusalan viranomaisille säännöllisin väliajoin tietoa alusten sijainnista, kurssista ja nopeudesta;

9) ’satelliittipaikannuslaitteella’, josta säädetään valvonta-asetuksen 4 artiklan 12 kohdassa, kalastusalukselle asennettua laitetta, joka välittää sijainnin ja siihen liittyvät tiedot automaattisesti kalastuksenseurantakeskukseen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ja jonka avulla kalastusaluksen paikantaminen ja tunnistaminen on mahdollista milloin tahansa;

10) ’kalastusmatkalla’ kalastusaluksen suorittamaa matkaa, jonka aikana alus harjoittaa kalastustoimintaa ja joka alkaa aluksen poistuessa satamasta ja päättyy sen saapuessa satamaan;

11) ’kalastustoimella’ kaikkea toimintaa, joka liittyy kalojen etsimiseen, aktiivisten pyydysten laskemiseen, vetämiseen ja nostamiseen, passiivisten pyydysten asettamiseen, vedessäpitoon, poistamiseen tai uudelleenasettamiseen sekä saaliin pyydyksistä ja verkoista poistamista tai siirtämistä kuljetusaltaasta lihotus- ja kasvatusaltaisiin;

12) ’sähköisellä kalastuspäiväkirjalla’ kalastusaluksen päällikön tietokoneavusteisesti pitämää ja jäsenvaltioiden viranomaisille toimitettavaa kalastustoimen tietojen tallennetta;

13) ’tuotteen jalostusasteella’ kalastustuotteen tai sen osan jalostusmuodon kuvausta liitteessä I esitettyjen koodien ja kuvausten mukaisesti;

14) ’Euroopan kalastuksenvalvontavirastolla’ neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005 ( 2 ) 1 artiklassa määriteltyä virastoa;

15) ’havainnolla’ jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemää kalastusaluksen havaintoa;

16) ’kaupallisesti arkaluontoisella tiedolla’ tietoa, jonka luovuttaminen saattaisi vaarantaa toimijan kaupalliset edut;

17) ’tietokonepohjaisella varmentamisjärjestelmällä’ järjestelmää, jolla voidaan todentaa, että kaikki jäsenvaltioiden tietokantoihin tallennetut tiedot ovat tarkkoja, täydellisiä ja määräajoissa toimitettuja;

18) ’verkkopalvelulla’ ohjelmistopohjaista järjestelmää, joka on suunniteltu tukemaan verkon kautta tapahtuvaa yhteentoimivaa vuorovaikutusta tietokoneiden välillä.II OSASTO

VESIALUEILLE PÄÄSYÄ JA VESILUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSETI

LUKU

Kalastuslisenssit

3 artikla

Kalastuslisenssien myöntäminen ja hallinnointi

1.  Kukin valvonta-asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu kalastuslisenssi koskee ainoastaan yhtä ►M1  unionin kalastusalusta ◄ .

2.  Jäsenvaltiot huolehtivat kalastusalustensa valvonta-asetuksen 6 artiklassa tarkoitettujen kalastuslisenssien myöntämisestä, hallinnoinnista ja peruuttamisesta tämän asetuksen mukaisesti.

3.  Valvonta-asetuksen 6 artiklassa tarkoitetuissa kalastuslisensseissä on oltava vähintään liitteessä II esitetyt tiedot.

4.  Asetuksen (EY) N:o 1281/2005 mukaisesti myönnettyjä kalastuslisenssejä pidetään tämän asetuksen mukaisesti myönnettyinä kalastuslisensseinä, jos niissä on tämän artiklan 3 kohdassa vaaditut vähimmäistiedot.

5.  Kalastuslisenssi on voimassa ainoastaan, jos sen myöntämisperusteet täyttyvät edelleen.

6.  Jos kalastuslisenssin voimassaolo on keskeytetty tai jos kalastuslisenssi on peruutettu pysyvästi, lippujäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava asiasta viipymättä kalastuslisenssin haltijalle.

▼M1

7.  Jäsenvaltion myöntämiä kalastuslisenssejä vastaava bruttovetoisuutena (GT) tai kilowatteina (kW) ilmaistu kokonaiskapasiteetti ei saa milloinkaan ylittää kyseiselle jäsenvaltiolle asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan 7 kohdan mukaisesti vahvistettuja enimmäiskapasiteettitasoja.

▼BII

LUKU

Kalastusluvat

4 artikla

Kalastusluvat

1.  Kukin valvonta-asetuksen 7 artiklassa tarkoitettu EU:n kalastuslupa koskee ainoastaan yhtä kalastusalusta.

2.  Valvonta-asetuksen 7 artiklassa tarkoitetuissa kalastusluvissa on oltava vähintään liitteessä III esitetyt tiedot. Lippujäsenvaltion on varmistettava, että kalastusluvassa olevat tiedot ovat oikeita ja yhdenmukaisia yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen kanssa.

3.  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1627/94 ( 3 ) mukaisesti myönnettyjä erityiskalastuslupia pidetään tämän asetuksen mukaisesti myönnettyinä kalastuslupina, jos niissä on tämän artiklan 2 kohdassa vaaditut vähimmäistiedot.

4.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettu kalastuslupa ja 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kalastuslisenssi voidaan esittää samassa asiakirjassa.

5.  Kalastuslupavaatimus ei koske kokonaispituudeltaan alle 10 metriä pitkiä ►M1  unionin kalastusaluksia ◄ , jotka kalastavat yksinomaan lippujäsenvaltionsa aluevesillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityisten sääntöjen soveltamista.

6.  Tämän asetuksen 3 artiklan 2 ja 5 kohtaa sovelletaan vastaavasti.

5 artikla

Kalastuslupien luettelo

1.  Jäsenvaltioiden on sen jälkeen kun valvonta-asetuksen 114 artiklassa tarkoitetut verkkosivustot on otettu käyttöön ja viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 asetettava saataville virallisten verkkosivustojensa suojattuun osioon luettelo kalastusaluksista, jotka ovat saaneet valvonta-asetuksen 7 artiklassa tarkoitetun kalastusluvan ennen kyseisen luvan voimaantuloa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityisten sääntöjen soveltamista. Jos luetteloihin tehdään muutoksia, jäsenvaltioiden on päivitettävä luettelot ennen muutosten voimaantuloa.

2.  Jäsenvaltioiden on 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2011 välisenä aikana pyynnöstä asetettava komission saataville luettelo niistä kalastusaluksista, jotka ovat saaneet vuotta 2011 koskevan kalastusluvan. Niiden on ilmoitettava komissiolle luetteloihin tehtävistä muutoksista ennen muutosten voimaantuloa.III

LUKU

►M1  Unionin kalastusalusten ◄ ja niiden pyydysten merkinnät ja tunnisteet1

Jakso

Kalastusalusten merkinnät ja tunnisteet

6 artikla

Kalastusalusten merkinnät

►M1  Unionin kalastusalukset ◄ on merkittävä seuraavasti:

a) sataman tai alueen, jossa ►M1  unionin kalastusalus ◄ on rekisteröity, kirjain/kirjaimet sekä rekisterinumero(t) on maalattava tai merkittävä aluksen keulan molemmille puolille niin ylös kuin mahdollista vedenpinnan yläpuolelle siten, että ne näkyvät selvästi mereltä ja ilmasta käsin, ja niiden värin on erotuttava taustasta, jolle ne on maalattu;

b) kokonaispituudeltaan yli 10 metriä mutta alle 17 metriä pitkien ►M1  unionin kalastusalusten ◄ kirjainten ja numeroiden korkeuden on oltava vähintään 25 senttimetriä ja leveyden vähintään 4 senttimetriä. Kokonaispituudeltaan vähintään 17 metriä pitkien ►M1  unionin kalastusalusten ◄ kirjainten ja numeroiden korkeuden on oltava vähintään 45 senttimetriä ja leveyden vähintään 6 senttimetriä;

c) lippujäsenvaltio voi vaatia kansainvälisen radiokutsutunnuksen (IRCS) tai ulkoisten rekisterikirjainten ja -numeroiden maalaamista ohjaushytin katolle siten, että ne näkyvät selvästi ilmasta käsin, ja niiden värin on erotuttava taustasta, jolle ne on maalattu;

d) käytettävät kontrastivärit ovat valkoinen ja musta;

e)  ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ runkoon maalatut tai merkityt ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot eivät saa olla poistettavissa eivätkä epäselviä, eikä niitä saa hangata pois, muuttaa, peittää tai piilottaa.

▼M1

Joulukuun 4 päivänä 2013 hyväksytyssä päätöslauselmassa A.1078(28) vahvistettua ja vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen XI-1 luvun 3 säännön määräyksissä tarkoitettua Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alustunnistenumerojärjestelmää olisi 1 päivästä tammikuuta 2016 sovellettava seuraaviin:

a) unionin kalastusalukset tai unionin toimijoiden hallinnassa rahtausjärjestelyn mukaisesti olevat kalastusalukset, joiden kapasiteetti on bruttovetoisuutena 100 tonnia tai bruttorekisteritonneina 100 tonnia tai enemmän tai joiden suurin pituus on 24 metriä tai enemmän ja jotka toimivat yksinomaan unionin vesillä;

b) kaikki unionin kalastusalukset tai unionin toimijoiden hallinnassa rahtausjärjestelyn mukaisesti olevat kalastusalukset, joiden suurin pituus on 15 metriä tai enemmän ja jotka toimivat unionin vesien ulkopuolella;

c) kaikki kolmansien maiden kalastusalukset, joilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa unionin vesillä.

▼B

7 artikla

►M1  Unionin kalastusaluksella ◄ säilytettävät asiakirjat

1.  Kokonaispituudeltaan vähintään 10 metriä pitkien ►M1  unionin kalastusalusten ◄ päälliköiden on säilytettävä aluksella aluksen rekisteröinnin suorittaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen luovuttamat asiakirjat, joiden on sisällettävä ainakin seuraavat alustiedot:

a) aluksen nimi, jos aluksella on sellainen;

b) sataman tai alueen, jossa alus on rekisteröity, kirjain/kirjaimet sekä rekisterinumero(t);

c) aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus, jos aluksella on sellainen;

d) omistajan/omistajien ja tarvittaessa rahtaajan/rahtaajien nimet ja osoitteet;

e) kokonaispituus, käyttömoottorin teho, bruttovetoisuus sekä 1 päivänä tammikuuta 1987 tai sen jälkeen käyttöön otettujen ►M1  unionin kalastusalusten ◄ osalta käyttöönottopäivä.

2.  Kokonaispituudeltaan vähintään 17 metriä pitkien ►M1  unionin kalastusalusten ◄ , joissa on kalaruumia, päälliköiden on säilytettävä aluksella sen kalaruumien tarkat piirustukset tai kuvaukset, joissa on ilmoitettava myös kalaruumien sisääntulopisteet ja varastointikapasiteetti kuutiometreinä.

3.  Sellaisten EU:n alusten, joissa on jäähdytettyjä merivesisäiliöitä, päälliköiden on säilytettävä aluksella ajantasainen asiakirja, johon on merkitty niiden säiliöiden tilavuus kuutiometreinä 10 senttimetrin välein mitattuna.

4.  Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen on oltava lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen varmentamia. Edellä 1–3 kohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa olevien ominaisuuksien mahdollisten muutosten on oltava lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen varmentamia.

5.  Tässä artiklassa tarkoitetut valvonta- ja tarkastustarkoituksiin käytettävät asiakirjat on esitettävä virkamiesten pyynnöstä.2

Jakso

Kalastuspyydysten ja apuveneiden merkinnät ja tunnisteet

8 artikla

Apuveneiden ja kalojen kokoamislaitteiden merkinnät

►M1  Unionin kalastusaluksella ◄ olevissa apuveneissä ja kalojen kokoamislaitteissa on oltava sen aluksen ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot, jolle ne kuuluvat.

9 artikla

Passiivisia pyydyksiä ja puomitrooleja koskevat yleiset säännöt

1.  Tämän asetuksen 9–12 artiklan säännöksiä sovelletaan ►M1  unionin kalastusaluksiin ◄ , jotka kalastavat kaikilla ►M1  unionin vesillä ◄ , ja sen 13–17 artiklaa sovelletaan aluksiin, jotka kalastavat ►M1  unionin vesillä ◄ 12 merimailin ulkopuolella rannikkojäsenvaltioiden peruslinjoista mitattuna.

2.  On kiellettyä harjoittaa kalastustoimintaa 1 kohdassa määritellyillä ►M1  unionin vesillä ◄ käyttäen sellaisia passiivisia pyydyksiä, poijuja tai puomitrooleja, jotka eivät ole tämän asetuksen 10–17 artiklan säännösten mukaisesti merkittyjä ja tunnistettavissa.

3.  Edellä 1 kohdassa määritellyillä ►M1  unionin vesillä ◄ on kiellettyä pitää aluksella

a) puomitroolin puomeja, joihin ei ole merkitty näkyville ulkoisia rekisterikirjaimia ja -numeroita tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti;

b) passiivisia pyydyksiä, joita ei ole merkitty tämän asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

c) poijuja, joita ei ole merkitty tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

10 artikla

Puomitrooleja koskevat säännöt

►M1  Unionin kalastusaluksen ◄ päällikön tai hänen edustajansa on varmistettava, että jokaisessa aluksella olevan tai kalastukseen käytettävän puomitroolin puomissa on pysyvästi näkyvissä sen kalastusaluksen ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot, jolle puomit kuuluvat.

11 artikla

Passiivisia pyydyksiä koskevat säännöt

1.   ►M1  Unionin kalastusaluksen ◄ päällikön tai hänen edustajansa on varmistettava, että jokainen aluksella pidettävä tai kalastukseen käytettävä passiivinen pyydys on selvästi merkitty ja tunnistettavissa tämän artiklan säännösten mukaisesti.

2.  Jokaisessa kalastukseen käytettävässä passiivisessa pyydyksessä on oltava pysyvästi näkyvissä sen kalastusaluksen runkoon merkityt ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot, jolle pyydys kuuluu,

a) verkkojen osalta ylimpään silmäriviin kiinnitetyssä merkissä;

b) siimojen ja pitkiensiimojen osalta siimojen ja kiinnityspoijun kosketuskohtaan kiinnitetyssä merkissä;

c) mertojen ja sulkupyydysten osalta alapaulaan kiinnitetyssä merkissä;

d) yli yhden meripeninkulman pituisiin passiivisten pyydyksiin a, b ja c alakohdan mukaisesti säännöllisesti, enintään yhden meripeninkulman välein kiinnitetyssä merkissä siten, ettei yksikään yli yhden meripeninkulman pituinen passiivisen pyydyksen osa jää merkitsemättä.

12 artikla

Merkkejä koskevat säännöt

1.  Merkin on oltava

a) kestävästä materiaalista valmistettu;

b) kiinnitetty pitävästi pyydykseen;

c) vähintään 65 millimetriä leveä;

d) vähintään 75 millimetriä pitkä.

2.  Merkki ei saa olla poistettavissa eikä epäselvä, eikä sitä saa hangata pois, muuttaa, peittää tai piilottaa.

13 artikla

Poijuja koskevat säännöt

1.   ►M1  Unionin kalastusaluksen ◄ päällikön tai hänen edustajansa on varmistettava, että jokaiseen kalastukseen käytettävään passiiviseen pyydykseen kiinnitetään tämän jakson säännösten mukaisesti kaksi päätypoijua ja välipoijut, jotka on varustettu tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

2.  Kussakin pääty- ja välipoijussa on oltava seuraavalla tavalla näkyvissä sen ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ runkoon merkityt ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot, jolle poiju kuuluu ja joka on varustanut kyseiset poijut seuraavasti:

a) kirjaimet ja numerot on merkittävä mahdollisimman korkealle vedenpinnan yläpuolelle, jotta ne olisivat selvästi näkyviä;

b) merkintöjen värin on oltava selvästi niiden taustasta erottuva.

3.  Merkkipoijuun merkittyjä kirjaimia ja numeroita ei saa hangata pois tai muuttaa eikä niiden saa antaa muuttua epäselviksi.

14 artikla

Köysiä koskevat säännöt

1.  Poijut passiiviseen pyydykseen yhdistävien köysien on oltava uppoavaa ainetta, tai ne on painotettava.

2.  Köydet, joilla päätypoijut yhdistetään pyydykseen, on kiinnitettävä pyydyksen päihin.

15 artikla

Päätypoijuja koskevat säännöt

1.  Päätypoijut on kiinnitettävä siten, että pyydyksen molempien päiden sijainti voidaan määrittää milloin tahansa.

2.  Päätypoijun maston on ulotuttava vähintään yksi metri merenpinnan yläpuolelle kohon yläreunasta alimman lipun alareunaan mitattuna.

3.  Päätypoijujen on oltava värillisiä, ei kuitenkaan punaisia tai vihreitä.

4.  Päätypoijuissa on oltava

a) yksi tai kaksi suorakulmaista lippua; jos samassa poijussa tarvitaan kaksi lippua, niiden välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 senttimetriä; saman pyydyksen eri päitä ilmaisevien lippujen on oltava samanvärisiä, ei kuitenkaan valkoisia, ja samankokoisia;

b) yksi tai kaksi valoa, joiden on oltava keltaisia, välähdettävä viiden sekunnin välein (F1 Y 5s) ja oltava nähtävissä vähintään kahden meripeninkulman etäisyydeltä.

5.  Kussakin päätypoijussa voi olla poijun yläosassa ylätuntomerkki, jossa on yksi tai kaksi heijastinraitaa, jotka eivät saa olla punaisia eivätkä vihreitä ja joiden leveys on vähintään 6 senttimetriä.

16 artikla

Päätypoijujen kiinnittämistä koskevat säännöt

1.  Päätypoijut on kiinnitettävä passiivisiin pyydyksiin seuraavasti:

a) länsisektorin poijussa (puoli kompassin kierrosta etelästä lännen kautta pohjoiseen) on oltava kaksi lippua, kaksi heijastinraitaa, kaksi valoa ja tämän asetuksen 12 artiklan mukainen merkki;

b) itäsektorin poijussa (puoli kompassin kierrosta pohjoisesta idän kautta etelään) on oltava yksi lippu, yksi heijastinraita, yksi valo ja tämän asetuksen 12 artiklan mukainen merkki.

2.  Merkissä on oltava tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa mainitut tiedot.

17 artikla

Välipoijut

1.  Passiivisessa pyydyksessä, jonka pituus on enemmän kuin viisi meripeninkulmaa, on oltava välipoijuja seuraavasti:

a) välipoijuja on oltava vähintään viiden meripeninkulman välein niin, ettei mikään yli viiden meripeninkulman pituinen pyydyksen osa jää merkitsemättä;

b) välipoijuissa on oltava vilkkuvalo, jonka on oltava väriltään keltainen, välähdettävä viiden sekunnin välein (F1 Y 5s) ja oltava nähtävissä vähintään kahden meripeninkulman etäisyydeltä. Välipoijuilla on oltava samat ominaisuudet kuin itäsektorin päätypoijuilla, paitsi että lippujen on oltava valkoisia.

2.  Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen Itämerellä passiivisessa pyydyksessä, jonka pituus on enemmän kuin yksi meripeninkulma, on oltava välipoijuja. Välipoijuja on oltava vähintään yhden meripeninkulman välein niin, ettei mikään yli yhden meripeninkulman pituinen pyydyksen osa jää merkitsemättä.

Välipoijuilla on oltava samat ominaisuudet kuin itäsektorin päätypoijuilla, lukuun ottamatta seuraavia ominaisuuksia:

a) lippujen on oltava valkoisia;

b) joka viides välipoiju on varustettava tutkaheijastimella, joka antaa kaiun vähintään kahden meripeninkulman etäisyydelle.IV

LUKU

Alusten satelliittiseurantajärjestelmä

18 artikla

Vaatimus ►M1  unionin kalastusaluksille ◄ asennettavista satelliittipaikannuslaitteista

1.  VMS-järjestelmään kuuluvalla ►M1  unionin kalastusaluksella ◄ ei ole lupaa lähteä satamasta, jollei sille ole asennettu täysin toimivaa satelliittipaikannuslaitetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 25 artiklan 3 kohdan soveltamista.

2.   ►M1  Unionin kalastusaluksen ◄ ollessa satamassa satelliittipaikannuslaite voidaan kytkeä pois päältä vain, jos

a) tämä on annettu ennalta tiedoksi lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja rannikkojäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukselle; ja

b) seuraavasta ilmoituksesta käy ilmi, ettei ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ sijainti ole muuttunut edelliseen ilmoitukseen verrattuna.

Lippujäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia a alakohdassa tarkoitetun ennakkotiedon välittämisen järjestelmän tuottamalla automaattisella VMS-viestillä tai varoituksella, joka ilmoittaa, että ►M1  unionin kalastusalus ◄ on ennalta määritetyllä sataman maantieteellisellä alueella.

3.  Tätä lukua ei sovelleta yksinomaan vesiviljelyyn käytettäviin ►M1  unionin kalastusaluksiin ◄ .

19 artikla

Satelliittipaikannuslaitteiden ominaisuudet

1.   ►M1  Unionin kalastusaluksille ◄ asennettujen satelliittipaikannuslaitteiden avulla on säännöllisin väliajoin varmistettava seuraavien tietojen automaattinen välittäminen lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukselle:

a) kalastusaluksen tunnistetiedot;

b) kalastusaluksen viimeisin maantieteellinen sijainti, jonka virhe on alle 500 metriä ja luotettavuusväli 99 prosenttia;

c) kalastusaluksen kyseisen sijainnin vahvistamisen päivämäärä ja kellonaika (Greenwichin yleisaikana eli UTC-aikana ilmaistuna); ja

d) kalastusaluksen hetkellinen nopeus ja kurssi.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että satelliittipaikannuslaitteet suojataan siten, ettei niihin voi syöttää eikä niistä voi tulostaa vääriä sijainteja ja ettei sijainteja voi muuttaa manuaalisesti.

20 artikla

Kalastusaluksen päällikön vastuu satelliittipaikannuslaitteista

1.   ►M1  Unionin kalastusaluksen ◄ päällikön on varmistettava, että satelliittipaikannuslaitteet ovat kaikkina aikoina täysin toimintakykyisiä ja että tämän asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot toimitetaan.

2.  Rajoittamatta tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan soveltamista ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikön on erityisesti varmistettava, että

a) tietoja ei muuteta millään tavoin;

b) satelliittipaikannuslaitteiden antennin/antennien toimintaa ei estetä, kytketä pois päältä tai häiritä millään tavoin;

c) satelliittipaikannuslaitteiden voiman saanti ei keskeydy millään tavoin; ja

d) satelliittipaikannuslaitetta ei poisteta kalastusaluksesta.

3.  Satelliittipaikannuslaitteen tuhoaminen, vahingoittaminen, toimintakyvyttömäksi tekeminen tai muunlainen häirintä on kiellettyä, elleivät lippujäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ole antaneet lupaa sen korjaamiseen tai vaihtamiseen.

21 artikla

Valvontatoimenpiteet, jotka lippujäsenvaltion on toteutettava

Kunkin lippujäsenvaltion on varmistettava tämän asetuksen 19 artiklassa tarkoitettujen tietojen oikeellisuuden jatkuva ja järjestelmällinen seuranta ja valvonta ja toimittava viipymättä, jos tietojen havaitaan olevan virheellisiä tai puutteellisia.

22 artikla

Tietojen toimitustiheys

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kalastuksenseurantakeskus saa VMS-järjestelmän kautta tämän asetuksen 19 artiklassa tarkoitetut kyseisen jäsenvaltion kalastusaluksia koskevat tiedot vähintään kerran kahdessa tunnissa. Kalastuksenseurantakeskus voi vaatia tietojen toimittamista lyhyemmin väliajoin.

2.  Kalastuksenseurantakeskuksella on oltava valmiudet määrittää kalastusalusten tosiasiallinen sijainti.

23 artikla

Erityisalueille saapumisen ja sieltä poistumisen seuranta

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kalastuksenseurantakeskus seuraa VMS-tietojen avulla kyseisen jäsenvaltion kalastusalusten seuraaville alueille saapumista ja niiltä poistumista koskevia päivämääriä ja kellonaikoja:

a) merialueet, joilla sovelletaan vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöä koskevia erityissääntöjä;

b) valvonta-asetuksen 50 artiklassa tarkoitetut kalastusrajoitusalueet;

c) sellaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen sääntelyalueet, joiden osapuolia Euroopan unioni tai tietyt jäsenvaltiot ovat;

d) kolmannen maan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvat vesialueet.

24 artikla

Tietojen toimittaminen rannikkojäsenvaltiolle

▼M1

1.  Kunkin lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on varmistettava, että rannikkojäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukseen toimitetaan automaattisesti tämän asetuksen 19 artiklan mukaisesti annettavat tiedot kyseisen jäsenvaltion kalastusaluksista sinä aikana, jona alukset ovat kyseisen rannikkojäsenvaltion vesillä. Tiedot on toimitettava rannikkojäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukseen heti, kun lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskus on ne vastaanottanut.

▼B

2.  Yhteisesti aluetta valvovat rannikkojäsenvaltiot voivat määrittää yhteisen vastaanottajan tämän asetuksen 19 artiklan mukaisesti toimitettaville tiedoille. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

3.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle maailman geodeettisen koordinaatiojärjestelmän (World Geodetic System 1984, WGS 84) kanssa yhteensopivassa ja mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa oleva täydellinen luettelo pituus- ja leveyskoordinaateista, joihin niiden talousvyöhyke tai kalastusvyöhyke rajoittuvat. Jäsenvaltion on myös ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle näiden koodinaattien muutoksista. Vaihtoehtoisesti jäsenvaltiot voivat julkaista kyseisen luettelon valvonta-asetuksen 115 artiklassa tarkoitetulla verkkosivustolla.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava toimivaltaisten viranomaistensa välinen tehokas koordinointi valvonta-asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisten VMS-tietojen toimittamisessa ja otettava käyttöön selkeät ja dokumentoidut menetelmät tätä tarkoitusta varten.

25 artikla

Satelliittipaikannuslaitteen tekninen vika tai toimimattomuus

1.  Jos ►M1  unionin kalastusalukseen ◄ asennettuun satelliittipaikannuslaitteeseen tulee tekninen vika tai jos se ei toimi, aluksen päällikön tai tämän edustajan on toimitettava lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukseen kerran neljässä tunnissa alkaen vian havaitsemisajankohdasta tai siitä hetkestä, jolloin hänelle ilmoitettiin viasta 4 kohdan tai tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti, aluksen ajan tasalle saatettu maantieteellinen sijainti tarkoituksenmukaisella televiestintävälineellä. Jäsenvaltioiden on päätettävä käytettävistä televiestintävälineistä ja ilmoitettava ne valvonta-asetuksen 115 artiklassa tarkoitetulla verkkosivustolla.

2.  Lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on syötettävä 1 kohdassa tarkoitetut maantieteelliset sijainnit VMS-tietokantaan viipymättä niiden vastaanottamisen jälkeen. Manuaalisesti syötetyt VMS-tiedot on voitava tietokannassa selvästi erottaa automaattisista viesteistä. Tarvittaessa nämä manuaalisesti syötetyt VMS-tiedot on viipymättä välitettävä rannikkojäsenvaltioille.

3.   ►M1  Unionin kalastusalus ◄ ei saa teknisen vian tai toimintahäiriön jälkeen lähteä satamasta ennen kuin alukselle asennettu satelliittipaikannuslaite toimii lippuvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla. Lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskus voi poikkeustapauksessa antaa kalastusaluksilleen luvan lähteä satamasta toimimattoman satelliittipaikannuslaitteen korjaamista tai vaihtamista varten.

4.  Lippujäsenvaltion tai tapauksen mukaan rannikkojäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä ilmoittamaan aluksen päällikölle tai sen käytöstä vastaavalle henkilölle taikka heidän edustajalleen, jos ►M1  unionin kalastusalukselle ◄ asennettu satelliittipaikannuslaite vaikuttaa vialliselta tai toimimattomalta.

5.  Satelliittipaikannuslaitteen poistaminen korjaamista tai vaihtamista varten edellyttää lippujäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää.

26 artikla

Tietojen vastaanoton epäonnistuminen

1.  Jos EU:n lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskus ei ole 12 tunnin jakson kuluessa saanut tietoja tämän asetuksen 22 artiklan tai 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikölle tai liikenteenharjoittajalle taikka heidän edustajalleen (edustajilleen). Jos tällainen tilanne toistuu tietyn ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ osalta useammin kuin kolme kertaa kalenterivuoden aikana, lippujäsenvaltion on varmistettava, että kyseisen aluksen satelliittipaikannuslaite tarkistetaan perusteellisesti. Lippujäsenvaltion on tutkittava asiaa selvittääkseen, onko laitetta käsitelty omavaltaisesti. Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 20 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään, tutkimus voi edellyttää laitteen poistamista alukselta tarkastelua varten.

2.  Jos lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskus ei ole 12 tuntiin saanut tietoja tämän asetuksen 22 artiklan tai 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja viimeisin saatu sijainti-ilmoitus oli jonkin toisen jäsenvaltion vesialueelta, sen on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian kyseisen rannikkojäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukseen.

3.  Jos jonkin rannikkojäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat vesialueellaan ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ eivätkä ne ole saaneet siitä tietoja tämän asetuksen 24 artiklan 1 kohdan tai 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti, niiden on ilmoitettava asiasta kalastusaluksen päällikölle ja lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukselle.

27 artikla

Kalastustoiminnan seuranta ja tietojen kirjaaminen

1.  Jäsenvaltioiden on käytettävä tämän asetuksen 22 artiklan, 24 artiklan 1 kohdan ja 25 artiklan mukaisesti saamiaan tietoja kalastusalusten toiminnan tehokasta seurantaa varten.

2.  Lippujäsenvaltioiden on

a) varmistettava, että tämän luvun mukaisesti saadut tiedot tallennetaan tietokoneella luettavassa muodossa ja säilytetään turvallisesti tietokonepohjaisissa tietokannoissa vähintään kolmen vuoden ajan;

b) toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että näitä tietoja käytetään yksinomaan virallisiin tarkoituksiin; ja

c) toteutettava tarvittavat tekniset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, vahingoittumiselta, jakelulta tai luvattomalta käytöltä.

▼M1

28 artikla

Komission oikeus tutustua tietoihin

Komissio voi valvonta-asetuksen 111 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että komissiolle tai sen nimeämälle elimelle toimitetaan ilman eri toimenpiteitä tämän asetuksen 19 artiklan mukaisesti annettavat tiedot tietystä kalastusalusten ryhmästä ja tiettynä aikana. Tiedot on toimitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle heti, kun lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskus on ne vastaanottanut.

▼BIII OSASTO

KALASTUKSEN VALVONTAI

LUKU

Paperimuodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset1

Jakso

Kalastuspäiväkirjan sekä purkamis- ja jälleenlaivausilmoitusten täyttäminen ja toimittaminen paperimuodossa

29 artikla

►M1  Unionin kalastusalukset ◄ , jotka täyttävät ja toimittavat kalastuspäiväkirjan sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset paperimuodossa

1.  Sellaisen kokonaispituudeltaan vähintään 10 metriä pitkän ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ , jolta ei vaadita kalastuspäiväkirjan tietojen sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten täyttämistä ja toimittamista sähköisesti, päällikön on täytettävä ja toimitettava valvonta-asetuksen 14, 21 ja 23 artiklassa tarkoitetut kalastuspäiväkirjan tiedot sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset paperimuodossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta monivuotisissa suunnitelmissa olevien erityissääntöjen soveltamista. Nämä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset voi täyttää ja toimittaa päällikön puolesta myös tämän edustaja.

2.  Vaatimus täyttää ja toimittaa kalastuspäiväkirjan tiedot sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset paperimuodossa koskee myös sellaisia ►M1  unionin kalastusaluksia ◄ , joiden kokonaispituus on alle 10 metriä ja joilta lippujäsenvaltio edellyttää kalastuspäiväkirjan pitämistä ja jälleenlaivaus- ja/tai purkamisilmoitusten toimittamista valvonta-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan ja 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

▼M1

30 artikla

Paperimuodossa olevien kalastuspäiväkirjojen sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten mallit

1.  Unionin kalastusaluksen päällikön on unionin vesillä täytettävä ja toimitettava paperimuodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset liitteessä VI olevan mallin mukaisesti.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, niiden unionin kalastusalusten päälliköt, jotka tekevät päivittäisiä kalastusmatkoja Välimerellä, voivat täyttää ja toimittaa paperimuodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset liitteessä VII olevan mallin mukaisesti.

3.  Kun unionin kalastusalukset harjoittavat kalastustoimintaa kolmannen maan vesillä, alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelemillä vesillä tai unionin ulkopuolisilla vesillä, jotka eivät kuulu alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelyn piiriin, unionin kalastusalusten päälliköiden on täytettävä ja toimitettava paperimuodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset tämän asetuksen 31 artiklan ja liitteissä VI ja VII olevien mallien mukaisesti, elleivät kolmas maa tai kyseisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön säännöt nimenomaisesti edellytä muunlaista kalastuspäiväkirjaa taikka jälleenlaivaus- tai purkamisilmoitusta. Jos kolmas maa ei edellytä tietynlaista kalastuspäiväkirjaa taikka jälleenlaivaus- tai purkamisilmoitusta mutta vaatii muunlaisten kuin unionin säännöissä edellytettyjen tietoelementtien toimittamista, nämä tietoelementit on kirjattava.

4.  Sellaisten unionin kalastusalusten päälliköt, joihin ei sovelleta valvonta-asetuksen 15 artiklaa, voivat käyttää paperimuodossa olevia kalastuspäiväkirjoja sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoituksia, jotka on tulostettu ennen 1 päivää tammikuuta 2016, 31 päivään joulukuuta 2017 saakka.

▼B

31 artikla

Ohjeet kalastuspäiväkirjojen sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten täyttämiseksi ja toimittamiseksi paperimuodossa

1.  Paperimuodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset on täytettävä ja toimitettava liitteen X ohjeiden mukaisesti.

2.  Kun liitteen X ohjeissa mainitaan, että säännön soveltaminen on vapaaehtoista, lippujäsenvaltio voi asettaa kyseisen säännön pakolliseksi.

3.  Kaikki kalastuspäiväkirjojen sekä jälleenlaivaus- tai purkamisilmoitusten merkinnät on tehtävä selvästi luettavalla ja pysyvällä tavalla. Merkintöjä ei saa poistaa eikä muuttaa. Mahdollisen virheellisen merkinnän päälle on vedettävä viiva, minkä jälkeen on tehtävä uusi merkintä, jonka päällikkö vahvistaa nimikirjaimillaan. Päällikön on vahvistettava nimikirjaimillaan jokainen kalastuspäiväkirjan rivi.

4.   ►M1  Unionin kalastusaluksen ◄ päällikön tai jälleenlaivaus- tai purkamisilmoitusten osalta hänen edustajansa on vahvistettava nimikirjaimillaan tai allekirjoituksellaan, että kalastuspäiväkirjan sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten merkinnät ovat paikkansapitäviä.

32 artikla

Paperimuodossa olevien kalastuspäiväkirjojen sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten toimittamisen määräajat

1.  Kun ►M1  unionin kalastusalus ◄ purkaa tai jälleenlaivaa saaliinsa lippujäsenvaltionsa satamassa tai sen rannikon läheisyydessä olevassa paikassa, sen päällikön on toimitettava kalastuspäiväkirjan sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten alkuperäiskappale (alkuperäiskappaleet) mahdollisimman pian ja viimeistään 48 tunnin kuluttua jälleenlaivauksen tai purkamisen loppuun saattamisesta asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten alkuperäiskappaleen (alkuperäiskappaleet) voi täyttää ja toimittaa päällikön puolesta myös tämän edustaja.

2.  Jos kalastusmatkan jälkeen ei pureta saaliita, aluksen päällikön on toimitettava kalastuspäiväkirjan ja jälleenlaivausilmoituksen alkuperäiskappale (alkuperäiskappaleet) mahdollisimman pian ja viimeistään 48 tunnin kuluttua satamaan saapumisesta. Jälleenlaivausilmoituksen alkuperäiskappaleen (alkuperäiskappaleet) voi täyttää ja toimittaa päällikön puolesta myös tämän edustaja.

3.  Kun ►M1  unionin kalastusalus ◄ purkaa tai jälleenlaivaa saaliinsa muun jäsenvaltion kuin lippujäsenvaltionsa satamassa tai sen rannikon läheisyydessä olevassa paikassa, sen on toimitettava kalastuspäiväkirjan sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten ensimmäinen jäljennös (ensimmäiset jäljennökset) mahdollisimman pian ja viimeistään 48 tunnin kuluttua jälleenlaivauksesta tai purkamisesta sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka alueella jälleenlaivaus tai purkaminen suoritettiin. Kalastuspäiväkirjan sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten alkuperäiskappale (alkuperäiskappaleet) on toimitettava mahdollisimman pian ja viimeistään 48 tunnin kuluttua jälleenlaivauksesta tai purkamisesta lippujäsenjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

4.  Kun ►M1  unionin kalastusalus ◄ jälleenlaivaa saaliinsa kolmannen maan satamassa tai sen vesillä taikka avomerellä tai purkaa saaliinsa kolmannen maan satamassa, sen on toimitettava kalastuspäiväkirjan sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten alkuperäiskappale (alkuperäiskappaleet) mahdollisimman pian ja viimeistään 48 tunnin kuluttua jälleenlaivauksesta tai purkamisesta lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

5.  Jos kolmas maa tai alueellisen kalastuksenhoitojärjestön säännöt edellyttävät muunlaista kalastuspäiväkirjaa taikka jälleenlaivaus- tai purkamisilmoitusta kuin liitteessä VI esitetään, ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikön on mahdollisimman pian ja viimeistään 48 tunnin kuluttua jälleenlaivauksesta tai purkamisesta toimitettava jäljennös kyseisestä asiakirjasta toimivaltaisille viranomaisilleen.2

Jakso

Paperimuodossa olevaa kalastuspäiväkirjaa koskevat erityiset säännöt

33 artikla

Paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan täyttäminen

1.  Paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on merkittävä kaikki pakolliset tiedot, vaikka saaliita ei olisi saatu

a) päivittäin viimeistään kello 24.00 sekä ennen satamaan saapumista;

b) merellä suoritettavien tarkastusten yhteydessä;

c) yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen tai lippujäsenvaltion määrittelemien tapahtumien yhteydessä.

2.  Paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on lisättävä uusi rivi

a) kutakin merelläolopäivää kohden;

b) kalastettaessa saman päivän aikana uudella ICES-alueella tai toisella kalastusalueella;

c) pyyntiponnistusta koskevia tietoja varten.

3.  Paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on lisättävä uusi sivu

a) käytettäessä uutta pyydystä tai verkkoa, jossa on eri silmäkokoluokka kuin viimeksi käytetyssä pyydyksessä;

b) kaiken sellaisen kalastuksen osalta, joka suoritetaan jälleenlaivauksen tai saaliin välipurkamisen jälkeen;

c) jos sarakkeiden määrä on riittämätön;

d) aluksen lähtiessä satamasta saalista purkamatta.

4.  Jos aluksella on edelleen saaliita sen lähtiessä satamasta tai jälleenlaivaustoimen päättyessä, kunkin lajin määrät on merkittävä kalastuspäiväkirjan uudelle sivulle.

5.  Käytetyt pyydykset merkitään liitteessä XI olevia koodeja käyttäen paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan asianomaisten otsikoiden alle.3

Jakso

Paperimuodossa olevia jälleenlaivaus- ja purkamisilmoituksia koskevat erityiset säännöt

34 artikla

Paperimuodossa olevan jälleenlaivausilmoituksen luovuttaminen

1.  Kahden ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ välisen jälleenlaivaustoimen yhteydessä jälleenlaivaavan kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa on jälleenlaivaustoimen päättyessä luovutettava jäljennös aluksensa paperimuodossa olevasta jälleenlaivausilmoituksesta vastaanottavan aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen. Vastaanottavan aluksen päällikön tai hänen edustajansa on jälleenlaivaustoimen päättyessä niin ikään luovutettava jäljennös aluksensa paperimuodossa olevasta jälleenlaivausilmoituksesta jälleenlaivaavan aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut jäljennökset on virkamiehen pyynnöstä esitettävä valvonta- ja tarkastustarkoituksiin.

35 artikla

Saaliin purkamisilmoituksen allekirjoittaminen

Kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa on allekirjoitettava saaliin purkamisilmoituksen jokainen sivu ennen ilmoituksen antamista.II

LUKU

Sähköisessä muodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä purkamis- ja jälleenlaivausilmoitukset1

Jakso

Sähköisten kalastuspäiväkirjojen sekä purkamis- ja jälleenlaivausilmoitusten tietojen täyttäminen ja toimittaminen

36 artikla

►M1  Unionin kalastusalusten ◄ sähköinen kirjaamis- ja raportointijärjestelmä

1.  Sellaisella ►M1  unionin kalastusaluksella ◄ , jolta vaaditaan kalastuspäiväkirjan sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten täyttämistä ja toimittamista sähköisesti valvonta-asetuksen 15, 21 ja 24 artiklan mukaisesti, ei ole lupaa lähteä satamasta, jollei sille ole asennettu täysin toimivaa sähköistä kirjaamis- ja raportointijärjestelmää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 39 artiklan 4 kohdan soveltamista.

2.  Tätä lukua ei sovelleta yksinomaan vesiviljelyyn käytettäviin ►M1  unionin kalastusaluksiin ◄ .

37 artikla

►M1  Unionin kalastusalukselta ◄ lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavien tietojen muoto

Jäsenvaltioiden on määriteltävä niiden lipun alla purjehtivien ►M1  unionin kalastusalusten ◄ ja toimivaltaisten viranomaisten kesken käytettävien valvonta-asetuksen 15, 21 ja 24 artiklassa tarkoitettujen kalastuspäiväkirjan, jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten tietojen sähköisen täyttämisen ja toimittamisen muoto.

▼M1

Sähköisessä muodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset on täytettävä liitteen X ohjeiden mukaisesti.

▼B

38 artikla

Vastausviestit

1.   ►M1  Unionin kalastusaluksille ◄ on lähetettävä vastausviesti kustakin kalastuspäiväkirjaa, jälleenlaivausta, ennakkoilmoitusta ja purettuja saaliita koskevien tietojen toimittamisesta. Vastausviestien on sisällettävä vastaanottoilmoitus.

2.   ►M1  Unionin kalastusaluksen ◄ päällikön on säilytettävä vastausviesti kalastusmatkan loppuun asti.

39 artikla

Sähköisten kirjaamis- ja raportointijärjestelmien teknisen vian tai toimimattomuuden yhteydessä sovellettavat säännökset

1.  Jos ►M1  unionin kalastusalukseen ◄ asennettuun sähköiseen kirjaamis- ja raportointijärjestelmään tulee tekninen vika tai se lakkaa toimimasta, aluksen päällikön tai hänen edustajansa on toimitettava kalastuspäiväkirjaa, jälleenlaivausilmoitusta ja purkamisilmoitusta koskevat tiedot lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille alkaen vian havaitsemisajankohdasta tai siitä hetkestä, jolloin hänelle ilmoitettiin viasta tämän asetuksen 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tarkoituksenmukaisella televiestintävälineellä päivittäin ja viimeistään 24 tunnin kuluttua, vaikka saaliita ei olisi saatu. Jäsenvaltioiden on päätettävä käytettävistä televiestintävälineistä ja ilmoitettava ne valvonta-asetuksen 115 artiklassa tarkoitetulla verkkosivustolla.

2.  Jos sähköiseen kirjaamis- ja raportointijärjestelmään tulee tekninen vika tai jos se lakkaa toimimasta, kalastuspäiväkirjaa ja jälleenlaivausilmoitusta koskevat tiedot on toimitettava myös

a) lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä;

b) heti sen jälkeen, kun viimeinen kalastustoimi tai purkaminen on saatettu päätökseen;

c) ennen satamaan saapumista;

d) merellä suoritettavien tarkastusten yhteydessä;

e) yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen tai lippujäsenvaltion määrittelemien tapahtumien yhteydessä.

Edellä a–e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on lähetettävä myös ennakkoilmoitusta ja purkamisilmoitusta koskevat tiedot.

3.  Lippujäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on syötettävä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköiseen tietokantaan viipymättä niiden vastaanottamisen jälkeen.

4.   ►M1  Unionin kalastusalus ◄ ei saa teknisen vian tai toimintahäiriön jälkeen lähteä satamasta ennen kuin sen sähköinen kirjaamis- ja raportointijärjestelmä toimii lippujäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, elleivät lippujäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset muutoin anna sille lupaa lähteä. Lippujäsenvaltion on ilmoitettava rannikkojäsenvaltioille heti, kun se on antanut kalastusalukselleen luvan lähteä rannikkojäsenvaltion satamasta, vaikka aluksen sähköinen kirjaamis- ja raportointijärjestelmä ei toimi.

5.  Sähköisen kirjaamis- ja raportointijärjestelmän poistaminen korjaamista tai vaihtamista varten edellyttää lippujäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää.

40 artikla

Tietojen vastaanoton epäonnistuminen

1.  Jos lippujäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole saaneet tietoja valvonta-asetuksen 15, 22 ja 24 artiklan mukaisesti, niiden on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikölle tai liikenteenharjoittajalle taikka näiden edustajalle (edustajille). Jos tällainen tilanne toistuu tietyn ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ osalta useammin kuin kolme kertaa kalenterivuoden aikana, lippujäsenvaltion on varmistettava, että kyseisen aluksen kirjaamis- ja raportointijärjestelmä tarkistetaan perusteellisesti. Lippujäsenvaltion on tutkittava asiaa selvittääkseen, miksi tietoja ei ole saatu, ja toteuttava tarvittavat toimenpiteet.

2.  Jos lippujäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole saaneet tietoja valvonta-asetuksen 15, 22 ja 24 artiklan mukaisesti ja alusten satelliittiseurantajärjestelmästä saatu viimeisin sijainti oli jonkin rannikkojäsenvaltion vesiltä, viranomaisten on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian kyseisen rannikkojäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

3.   ►M1  Unionin kalastusaluksen ◄ päällikön tai liikenteenharjoittajan taikka näiden edustajan on lähetettävä lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viipymättä kaikki tiedot, joita ei ole vielä toimitettu ja joista on saatu 1 kohdan mukainen ilmoitus.

41 artikla

Häiriö tietojen saannissa

1.  Kun jonkin rannikkojäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat vesillään jonkin toisen jäsenvaltion ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ eivätkä pääse käsiksi kalastuspäiväkirjaa tai jälleenlaivausta koskeviin tietoihin tämän asetuksen 44 artiklan mukaisesti, niiden on pyydettävä lippujäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan kyseisten tietojen saanti.

2.  Jos tietoihin ei ole 1 kohdassa tarkoitettua pääsyä neljän tunnin kuluessa pyynnöstä, rannikkojäsenvaltion on ilmoitettava asiasta lippujäsenvaltiolle. Ilmoituksen saatuaan lippujäsenvaltion on lähetettävä tiedot viipymättä rannikkojäsenvaltiolle millä tahansa käytettävissä olevalla sähköisellä välineellä.

3.  Jos rannikkojäsenvaltio ei saa 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikön tai liikenteenharjoittajan taikka näiden edustajan on pyynnöstä lähetettävä tiedot ja jäljennös tämän asetuksen 38 artiklassa tarkoitetusta vastausviestistä rannikkojäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille millä tahansa käytettävissä olevalla sähköisellä välineellä. Jäsenvaltioiden on päätettävä käytettävistä välineistä ja ilmoitettava ne valvonta-asetuksen 115 artiklassa tarkoitetulla verkkosivustolla.

4.  Jos ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikkö tai liikenteenharjoittaja tai näiden edustaja ei voi toimittaa rannikkojäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille jäljennöstä tämän asetuksen 38 artiklassa tarkoitetusta vastausviestistä, kyseisen kalastusaluksen rannikkojäsenvaltion vesillä harjoittama kalastus on kiellettävä, kunnes aluksen päällikkö, liikenteenharjoittaja tai näiden edustaja voi toimittaa vastausviestin jäljennöksen tai valvonta-asetuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot mainituille viranomaisille.

42 artikla

Sähköisen kirjaamis- ja raportointijärjestelmän toimintaa koskevat tiedot

1.  Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä sähköisten kirjaamis- ja raportointijärjestelmiensä toimintaa koskevia tietokantoja. Näiden tietokantojen on sisällettävä ja pystyttävä tuottamaan automaattisesti vähintään seuraavat tiedot:

a) luettelo jäsenvaltion kalastusaluksista, joiden sähköisiin kirjaamis- ja raportointijärjestelmiin on tullut tekninen vika tai toimintahäiriö;

b) niiden alusten lukumäärä, joilta ei ole päivittäin saatu sähköisiä kalastuspäiväkirjatoimituksia, ja yhtä kalastusalusta kohden saatujen sähköisten kalastuspäiväkirjatoimitusten keskimääräinen lukumäärä lippujäsenvaltioittain;

c) saatujen jälleenlaivaus-, purkamis-, haltuunotto- ja myynti-ilmoitusten lukumäärä lippujäsenvaltioittain.

2.  Komissiolle on sen pyynnöstä lähetettävä tiivistelmiä 1 kohdan mukaisesti tuotetuista tiedoista. Vaihtoehtoisesti nämä tiedot voidaan asettaa saataville verkkosivuston suojattuun osioon komission jäsenvaltioita kuultuaan vahvistamassa muodossa ja sen päättämin aikavälein.

▼M1

43 artikla

Jäsenvaltioiden keskinäisessä tietojenvaihdossa vaaditut pakolliset tiedot

Ne tietoelementit, jotka unionin kalastusalusten päälliköiden on kirjattava kalastuspäiväkirjaan, jälleenlaivausilmoitukseen, ennakkoilmoitukseen ja purkamisilmoitukseen unionin sääntöjen mukaisesti, ovat myös pakollisia jäsenvaltioiden keskinäisessä tietojenvaihdossa.

44 artikla

Tietojen saanti

1.  Kun lippujäsenvaltion lipun alla purjehtiva kalastusalus harjoittaa kalastustoimia unionin vesillä rannikkojäsenvaltion alueella, lippujäsenvaltion on tiedot saatuaan viipymättä toimitettava kulloisenkin kalastusmatkan pakollinen sähköinen kalastuspäiväkirja, alkaen viimeisestä satamasta lähdöstä, kyseiselle rannikkojäsenvaltiolle.

2.  Niin kauan kuin lippujäsenvaltion lipun alla purjehtiva kalastusalus kalastaa unionin vesillä toisen rannikkojäsenvaltion alueella, lippujäsenvaltion on tiedot saatuaan viipymättä toimitettava kaikki pakollisen sähköisen kalastuspäiväkirjan tiedot kyseiselle rannikkojäsenvaltiolle. Lippujäsenvaltion on myös toimitettava kulloiseenkin kalastusmatkaan liittyvät, tämän asetuksen 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut korjaukset.

3.  Kun purkamis- tai jälleenlaivaustoimi tehdään muun rannikkojäsenvaltion kuin lippujäsenvaltion satamassa, lippujäsenvaltion on tiedot saatuaan viipymättä toimitettava kaikki pakollisen sähköisen purkamis- tai jälleenlaivausilmoituksen tiedot kyseiselle rannikkojäsenvaltiolle.

4.  Kun lippujäsenvaltiolle ilmoitetaan, että sen lipun alla purjehtiva kalastusalus aikoo saapua toisen rannikkojäsenvaltion satamaan, lippujäsenvaltion on tiedot saatuaan viipymättä toimitettava sähköinen ennakkoilmoitus kyseiselle rannikkojäsenvaltiolle.

5.  Kun jäsenvaltion lipun alla purjehtiva kalastusalus kalastusmatkalla saapuu toisen rannikkojäsenvaltion alueella oleville unionin vesille tai kun 3 tai 4 kohdassa tarkoitetut tiettyyn kalastusmatkaan liittyvät mitkä tahansa tiedot on toimitettu rannikkojäsenvaltiolle, lippujäsenvaltion on annettava pääsy kaikkiin valvonta-asetuksen 111 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kyseistä kalastusmatkaa koskeviin sähköisiin kalastustietoihin alkaen lähdöstä siihen saakka, kun purkaminen on saatu loppuun, ja toimitettava tiedot kyseisen rannikkojäsenvaltion pyynnöstä. Pääsy tietoihin on sallittava vähintään 36 kuukauden ajan kalastusmatkan alusta laskettuna.

6.  Toisen jäsenvaltion valvonta-asetuksen 80 artiklan mukaisesti tarkastaman kalastusaluksen lippujäsenvaltion on tarkastuksen tehneen jäsenvaltion pyynnöstä toimitettava valvonta-asetuksen 111 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut aluksen kyseiseen kalastusmatkaan liittyvät sähköiset kalastustiedot alkaen lähdöstä siihen saakka, kun pyyntö on esitetty.

7.  Edellä 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut pyynnöt on esitettävä sähköisesti, ja niissä on mainittava, pitäisikö vastauksessa toimittaa alkuperäiset tiedot korjauksineen vai pelkästään konsolidoidut tiedot. Vastaus pyyntöön on tuotettava automaattisesti, ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on toimitettava se viipymättä.

8.  Jäsenvaltioiden on sallittava pääsy satelliittiseurantajärjestelmän, kalastuspäiväkirjan, jälleenlaivausilmoituksen, ennakkoilmoituksen ja purkamisilmoituksen tietoihin, jos tarkastustoimintaa merellä harjoittava jäsenvaltio pyytää sitä yhteiskäyttösuunnitelmien tai muiden sovittujen yhteisten tarkastustoimien yhteydessä.

9.  Unionin kalastusalusten päälliköllä on kaikkina aikoina oltava suojattu yhteys aluksen omiin, lippujäsenvaltion tietokantaan tallennettuihin sähköisen kalastuspäiväkirjan tietoihin ja jälleenlaivaus-, ennakko- ja purkamisilmoitusten tietoihin.

45 artikla

Tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä

Jäsenvaltioiden on

a) varmistettava, että tämän luvun mukaisesti saadut tiedot tallennetaan tietokoneella luettavassa muodossa ja säilytetään turvallisesti tietokonepohjaisissa tietokannoissa vähintään kolmen vuoden ajan;

b) toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että näitä tietoja käytetään yksinomaan tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin; ja

c) toteutettava tarvittavat tekniset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, vahingoittumiselta, jakelulta tai luvattomalta käytöltä.

▼B

46 artikla

Yhteysviranomainen

1.  Kaikkien tämän luvun soveltamisalaan kuuluvien tietojen lähettämisestä, vastaanottamisesta, hallinnoinnista ja käsittelystä on kussakin jäsenvaltiossa vastuussa valvonta-asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yksi viranomainen.

2.  Jäsenvaltioiden on vaihdettava 1 kohdassa tarkoitettua viranomaista koskevat yhteystiedot sekä annettava ne tiedoksi komissiolle ja sen nimeämälle elimelle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

3.  Kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen muutokset on annettava tiedoksi komissiolle, sen nimeämälle elimelle ja muille jäsenvaltioille ennen muutosten voimaantuloa.2

Jakso

Sähköistä kalastuspäiväkirjaa koskevat erityiset säännöt

47 artikla

Tietojen toimitustiheys

1.   ►M1  Unionin kalastusaluksen ◄ ollessa merellä sen päällikön on toimitettava sähköisen kalastuspäiväkirjan tiedot lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vähintään kerran päivässä ja viimeistään 24 tunnin kuluttua, vaikka saaliita ei olisikaan saatu. Päällikön on lähetettävä tällaiset tiedot myös

a) lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä;

b) heti sen jälkeen, kun viimeinen kalastustoimi on saatettu päätökseen;

c) ennen satamaan saapumista;

d) merellä suoritettavien tarkastusten yhteydessä;

e) EU:n lainsäädännössä määriteltyjen tai lippuvaltion määrittelemien tapahtumien yhteydessä.

Jos viimeinen kalastustoimi tapahtui enintään tuntia ennen satamaan saapumista, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan toimittaa yhtenä lähetyksenä.

▼M1

1 a.  Unionin kalastusaluksen päällikön on lähetettävä sähköinen lähtöviesti lippuvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen satamasta lähtöä ja ennen kalastusmatkaan liittyvien muiden sähköisten viestien lähettämistä.

▼B

2.  Päällikkö voi tehdä sähköisen kalastuspäiväkirjan ja jälleenlaivausilmoituksen tietoihin oikaisuja 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun viimeiseen tietojen toimittamiseen asti. Oikaisujen on oltava helposti tunnistettavissa. Lippujäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tallennettava kaikki sähköisen kalastuspäiväkirjan alkuperäiset tiedot ja niihin tehdyt oikaisut.

3.  Päällikön on pidettävä kalastusaluksella jäljennös 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista kunkin satamastapoissaolon keston ajan aina siihen asti, kun purkamisilmoitus on toimitettu.

4.  Kun ►M1  unionin kalastusalus ◄ on satamassa, aluksella ei ole kalatuotteita ja päällikkö on esittänyt purkamisilmoituksen viimeisen kalastusmatkan kaikkien kalastustoimien osalta, tämän artiklan 1 kohdan mukaiset toimitukset voidaan keskeyttää edellyttäen, että asiasta on annettu ennakkoilmoitus lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukselle. Toimitukset aloitetaan uudelleen, kun ►M1  unionin kalastusalus ◄ lähtee satamasta. Ennakkoilmoitusta ei vaadita ►M1  unionin kalastusaluksilta ◄ , jotka on varustettu VMS-järjestelmällä (alusten satelliittiseurantajärjestelmä) ja jotka toimittavat tietoja sen välityksellä.III

LUKU

Paperimuodossa olevia ja sähköisiä kalastuspäiväkirjoja sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoituksia koskevat yhteiset säännöt1

Jakso

Elopainon määrittämistä koskevat yhteiset säännöt

48 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

1) ’jalostusasteella’ tarjontamuotoa, johon kala jalostetaan, kun se on aluksella ja ennen sen purkamista aluksesta liitteessä I kuvatulla tavalla;

2) ’kollektiivisella jalostusasteella’ tarjontamuotoa, joka koostuu samasta kalasta saadusta kahdesta tai useammasta osasta.

49 artikla

Muuntokertoimet

1.  Valvonta-asetuksen 14 ja 15 artiklassa tarkoitettujen kalastuspäiväkirjojen täyttämiseksi ja toimittamiseksi on sovellettava liitteissä XIII, XIV ja XV vahvistettuja Euroopan unionin muuntokertoimia muunnettaessa varastoitujen tai jalostettujen kalojen painoa elopainoksi. Muuntokertoimia on sovellettava ►M1  unionin kalastusaluksilla ◄ pidettyihin tai näiden alusten jälleenlaivaamiin taikka purkamiin kalastustuotteisiin.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, silloin kun alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt, joiden sopimuspuolena tai yhteistyötä tekevänä muuna kuin sopimuspuolena Euroopan unioni on kyseisen järjestön sääntelyalueen osalta, tai kolmas maa, jonka suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä Euroopan unioni voi sopimuksen mukaisesti kalastaa, ovat määritelleet muuntokertoimia, on sovellettava näitä kertoimia.

3.  Jollei tietylle lajille tai jalostusasteelle ole olemassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua muuntokerrointa, on sovellettava lippujäsenvaltion vahvistamaa muuntokerrointa.

4.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 1 kohdassa tarkoitettuja EU:n muuntokertoimia jälleenlaivattujen ja purettujen saaliiden elopainon laskemiseen kiintiöiden käytön seurantaa varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

50 artikla

Laskentamenetelmä

1.  Kalan elopaino saadaan kertomalla kalan jalostuspaino kutakin lajia ja jalostusastetta koskevilla, tämän asetuksen 49 artiklassa tarkoitetuilla muuntokertoimilla.

2.  Kun kyseessä ovat kalan kollektiiviset jalostusasteet, käytetään ainoastaan yhtä, kollektiivisen jalostusasteen jotakin osaa vastaavaa muuntokerrointa.2

Jakso

Kalastuspäiväkirjan täyttämistä ja toimittamista koskevat yhteiset säännöt

51 artikla

Kalastuspäiväkirjaa koskevat yleiset säännöt

1.  Valvonta-asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu sallittu poikkeama arvioitaessa kunkin aluksella pidetyn lajin määriä kilogrammoina elopainoa ilmaistaan prosenttiosuutena kalastuspäiväkirjan luvuista.

2.  Lajittelemattomana puretun saaliin osalta sallittu poikkeama voidaan laskea aluksella pidettyjen kokonaismäärien yhden tai useamman edustavan näytteen perusteella.

3.  Valvonta-asetuksen 14 artiklan soveltamiseksi lajit, jotka on pyydetty käytettäväksi elävänä syöttinä, katsotaan pyydetyiksi ja aluksella pidetyiksi lajeiksi.

4.  Jos ►M1  unionin kalastusalus ◄ ylittää pyyntiponnistusalueen, jolla kalastukseen sillä on lupa, sen päällikön on kirjattava ja lähetettävä valvonta-asetuksen 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot, vaikka se ei toteuttaisi kalastustoimia kyseisellä alueella.3

Jakso

Jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten täyttämistä ja toimittamista koskevat yhteiset säännöt

52 artikla

Jälleenlaivausilmoituksen sallittu poikkeama

Valvonta-asetuksen 21 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettu sallittu poikkeama arvioitaessa kunkin jälleenlaivatun tai vastaanotetun lajin määriä kilogrammoina elopainoa ilmaistaan prosenttiosuutena jälleenlaivausilmoituksen luvuista.

53 artikla

Jälleenlaivattujen saalismäärien väliset erot

Jos jälleenlaivaavalta alukselta jälleenlaivattujen saalismäärien ja vastaanottavalle alukselle otettujen saalismäärien välillä on ero, jälleenlaivatuksi määräksi katsotaan näistä suurempi määrä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jälleenlaivaavan ja vastaanottavan aluksen välillä jälleenlaivattujen kalastustuotteiden tosiasiallisen painon määrittämiseksi toteutetaan jatkotoimia.

54 artikla

Purkamistoimen päättyminen

Silloin kun kalastustuotteet punnitaan niiden purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen valvonta-asetuksen 61 artiklan mukaisesti, purkamistoimi katsotaan valvonta-asetuksen 23 artiklan 3 kohdan ja 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti päättyneeksi, kun kalastustuotteet on punnittu.

55 artikla

Kalastustoimet, joihin osallistuu kaksi tai useampia ►M1  unionin kalastusaluksia ◄

Kun kyseessä ovat kalastustoimet, joihin osallistuu kaksi tai useampia ►M1  unionin kalastusaluksia ◄

 eri jäsenvaltioista tai

 samasta jäsenvaltiosta, mutta saaliit puretaan jäsenvaltiossa, jonka lipun alla nämä alukset eivät purjehdi,

purettu saalis on luettava kuuluvaksi kalastustuotteet purkavalle ►M1  unionin kalastusalukselle ◄ , sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityisten sääntöjen soveltamista.IV

LUKU

Pistokoesuunnitelmat ja tiedonkeruu ►M1  unionin kalastusaluksilta ◄ , joihin ei sovelleta kalastuspäiväkirjaa ja purkamisilmoitusta koskevia vaatimuksia

56 artikla

Pistokoesuunnitelmien laatiminen

Jäsenvaltioiden on laadittava tämän luvun mukaisesti valvonta-asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut pistokoesuunnitelmat niiden ►M1  unionin kalastusalusten ◄ seurantaa varten, joihin ei sovelleta kalastuspäiväkirjaa tai purkamisilmoitusta koskevia vaatimuksia, kyseisten kalastusalusten tietyn kalakannan tai kalakantaryhmien purkamien saaliiden ja tarvittaessa pyyntiponnistuksen määrittämiseksi. Näitä tietoja käytetään valvonta-asetuksen 33 artiklassa tarkoitettujen saaliiden ja tarvittaessa pyyntiponnistuksen kirjaamiseen.

57 artikla

Otantamenetelmä

1.  Tämän asetuksen 56 artiklassa tarkoitetut pistokoesuunnitelmat on laadittava liitteen XVI mukaisesti.

2.  Tarkastukseen valittavan otannan laajuus määritetään riskin perusteella seuraavasti:

a) ”hyvin alhainen riski”: 3 prosenttia otannasta;

b) ”alhainen” riski: 5 prosenttia otannasta;

c) ”kohtuullinen” riski: 10 prosenttia otannasta;

d) ”korkea” riski: 15 prosenttia otannasta;

e) ”hyvin korkea” riski: 20 prosenttia otannasta.

3.  Kalastuslaivaston pyytämät tietyn kalakannan päiväsaaliit on arvioitava kertomalla asianomaisen EU:n kalastuslaivaston aktiivisten kalastusalusten kokonaislukumäärä tarkastusotantaan kuuluvien ►M1  unionin kalastusalusten ◄ tietyn kalakannan keskimääräisellä päiväsaaliilla.

►C1

 

4.  Jäsenvaltion katsotaan täyttävän tämän asetuksen 56 artiklassa tarkoitetun pistokoesuunnitelman laatimista koskevan vaatimuksen, jos se kerää järjestelmällisesti vähintään kerran kuukaudessa kustakin sellaisesta kalastusaluksesta, johon ei sovelleta kalastuspäiväkirjaa tai purkamisilmoitusta koskevia vaatimuksia, tietoja

a) kaikkien lajien kaikista puretuista määristä (kilogrammoina), myös silloin, kun purettavia saaliita ei ole;

b) tilastoruuduista, joista nämä saaliit pyydettiin.

 ◄V

LUKU

Pyyntiponnistuksen valvonta

58 artikla

Pyyntiponnistusilmoitus

1.  Valvonta-asetuksen 28 artiklassa tarkoitettu pyyntiponnistusilmoitus on toimitettava liitteen XVII mukaisesti.

2.  Jos ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikkö lähettää toimivaltaisille viranomaisille viestin radioitse valvonta-asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on päätettävä käytettävistä radioasemista ja ilmoitettava ne valvonta-asetuksen 115 artiklassa tarkoitetulla verkkosivustolla.VI

LUKU

Korjaavat toimenpiteet

59 artikla

Yleiset periaatteet

Valvonta-asetuksen 37 artiklassa tarkoitetuista korjaavista toimenpiteistä hyötyäkseen jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle aiheutuneen vahingon laajuudesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa valvonta-asetuksen 36 artiklan mukaisen kalastuksen kieltämispäätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

60 artikla

Käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien jakaminen

▼M1

1.  Jos vahinkoa ei ole korjattu kokonaan tai osittain asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisilla toimilla, komissio toteuttaa mahdollisimman pian tämän asetuksen 59 artiklassa tarkoitetut tiedot saatuaan tarvittavat toimenpiteet aiheutuneen vahingon korjaamiseksi.

▼B

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa toimenpiteessä on mainittava

a) vahinkoa kärsineet jäsenvaltiot ja vahingon suuruus (jossa on otettu huomioon mahdollisten kiintiöidenvaihtojen pienentävä vaikutus);

▼M1

b) tarvittaessa kalastusmahdollisuutensa ylittäneet jäsenvaltiot ja ylityksen suuruus (jossa on otettu huomioon mahdollisten vaihtojen pienentävä vaikutus asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti);

▼B

c) tarvittaessa kalastusmahdollisuutensa ylittäneiden jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksiin tehtävät vähennykset suhteessa ylityksen määriin;

d) tarvittaessa vahinkoa kärsineiden jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksiin tehtävät lisäykset suhteessa aiheutuneen vahingon suuruuteen;

e) tarvittaessa päivämäärä(t), jolloin lisäykset ja vähennykset tulevat voimaan;

f) tarvittaessa muut aiheutuneen vahingon korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.VII

LUKU

Koneteho

61 artikla

Käyttömoottorin tehon varmentaminen

1.  Valvonta-asetuksen 40 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu kalastusalusten uuden käyttömoottorin, vaihdetun käyttömoottorin ja teknisesti muokatun käyttömoottorin jatkuva enimmäiskoneteho on varmennettava neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2930/86 ( 4 ) mukaisesti.

2.  Käyttömoottorin on katsottava olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla teknisesti muokattu, jos jotain sen tärkeimmistä komponenteista (osista), mukaan luettuina muun muassa ruiskutuslaitteet, venttiilit, turboahdin, männät, sylinteriputket, kiertokanget ja sylinterinkannet, on muutettu tai ne on vaihdettu uusiin osiin, joiden tekniset ominaisuudet ovat erilaisia, minkä seurauksena tehonormitus on muuttunut, tai jos koneen asetuksia, kuten polttoaineen syöttöä, turboahtimen rakennetta tai venttiilien ajoitusta, on muutettu. Teknisen muutoksen yhteydessä muutostapa on osoitettava selkeästi siten kuin se esitetään 1 kohdassa tarkoitetussa varmennuksessa.

3.  Kalastuslisenssin haltijan on annettava toimivaltaisille viranomaisille tieto ennen uuden käyttömoottorin asentamista tai olemassa olevan käyttömoottorin vaihtamista taikka sen teknistä muokkaamista.

4.  Tätä artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen kalastusaluksiin, jotka kuuluvat pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin. Sitä sovelletaan muihin kalastusaluksiin 1 päivästä tammikuuta 2013. Sitä sovelletaan ainoastaan sellaisiin kalastusaluksiin, joille on asennettu uusi käyttömoottori tai jonka olemassa oleva käyttömoottori on vaihdettu tai teknisesti muokattu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

62 artikla

Tarkistaminen ja pistokoesuunnitelma

1.  Konetehon tarkistamiseksi valvonta-asetuksen 41 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on laadittava pistokoesuunnitelma laivastonsa niiden kalastusalusten tai kalastusalusryhmien tunnistamiseksi, joiden epäillään ilmoittaneen käyttömoottorin tehon liian pieneksi. Pistokoesuunnitelman on pohjauduttava vähintään seuraaviin korkeaa riskiä kuvaaviin arviointiperusteisiin:

a) pyyntiponnistusjärjestelmien piiriin kuuluvaa kalastusta harjoittavat kalastusalukset ja erityisesti sellaiset kalastusalukset, joille on osoitettu yksittäinen pyyntiponnistus kilowattipäivinä;

b) kalastusalukset, joiden tehoon sovelletaan kansallisen tai Euroopan unionin lainsäädännön mukaisia rajoituksia;

c) kalastusalukset, joiden tehon (kW) suhde aluksen vetoisuuteen (GT) on 50 prosenttia keskimääräistä pienempi verrattuna samantyyppiseen kalastusalukseen, pyydystyyppiin ja kohdelajiin. Analyysin tekemiseksi jäsenvaltiot voivat jakaa laivaston noudattaen yhtä tai useampaa seuraavista perusteista:

i) kansallisessa lainsäädännössä määritellyt laivaston osittamis- tai hallinnointiyksiköt;

ii) pituusluokat;

iii) vetoisuusluokat;

iv) käytetyt pyydykset;

v) kohdelajit.

2.  Jäsenvaltiot voivat ottaa oman harkintansa mukaan käyttöön lisää riskinarviointiperusteita.

3.  Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo kalastusaluksistaan, jotka täyttävät yhden tai useamman 1 kohdassa tarkoitetuista riskinarviointiperusteista ja tarvittaessa 2 kohdassa tarkoitetuista riskinarviointiperusteista.

4.  Jäsenvaltioiden on otettava jotakin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua riskinarviointiperustetta vastaavasta kustakin kalastusalusryhmästä satunnaisotos kalastusaluksista. Otoksen koon on vastattava asianomaisen ryhmän kalastusalusten lukumäärän neliöjuurta pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

5.  Jäsenvaltioiden on tarkistettava kunkin satunnaisotokseen kuuluvan kalastusaluksen osalta kaikki valvonta-asetuksen 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut niiden hallussa olevat tekniset asiakirjat. Valvonta-asetuksen 41 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen muiden asiakirjojen osalta jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota moottorin valmistajan käsikirjassa annettuihin ohjeisiin, jos tällainen käsikirja on saatavilla.

6.  Tätä artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012. Valvonta-asetuksen 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut fyysiset tarkistukset kohdistetaan ensisijaisesti troolareihin, jotka toimivat pyyntiponnistusjärjestelmän alaisessa kalastuksessa.

63 artikla

Fyysinen tarkistus

1.  Jos kalastusaluksella suoritetaan valvonta-asetuksen 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun käyttömoottorin fyysisen tarkistuksen yhteydessä konetehon mittauksia, käyttömoottorin teho voidaan mitata helpoimmasta paikasta potkurin ja moottorin väliltä.

2.  Jos käyttömoottorin teho mitataan alennusvaihteen jälkeen, mittausta on oikaistava asianmukaisesti, jotta käyttömoottorin teho voidaan laskea asetuksen (ETY) N:o 2930/96 5 artiklan 1 kohdassa esitetyn määritelmän mukaisesti koneen ulostulolaipan kohdalla. Oikaisussa on otettava huomioon vaihteistosta johtuva tehohäviö vaihdelaatikon valmistajan toimittamien virallisten teknisten tietojen perusteella.VIII

LUKU

Virkistyskalastuksen valvonta

64 artikla

Pistokoesuunnitelmien laatiminen

1.  Pistokoesuunnitelmissa, jotka jäsenvaltioiden on laadittava valvonta-asetuksen 55 artiklan 3 kohdan mukaisesti voidakseen seurata virkistyskalastusta harjoittavien alusten saamia elvytyssuunnitelmiin kuuluvien kantojen saaliita, on vahvistettava, että tiedot kerätään kahden vuoden välein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdassa tarkoitettujen tietojen käyttämistä.

2.  Pistokoesuunnitelmissa on vahvistettava selkeästi käytetyt menetelmät, joiden on mahdollisuuksien mukaan oltava

a) ajallisesti pysyviä;

b) vakiomuotoisia alueiden sisällä;

c) asianmukaisten kansainvälisten tieteellisten elinten ja tarvittaessa alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, joiden sopimuspuolena tai tarkkailijana Euroopan unioni on, vahvistamien laatuvaatimusten mukaisia.

3.  Pistokoesuunnitelmassa on oltava otanta-asetelma elvytyssuunnitelmiin kuuluvien saaliiden arviointia varten, käytetyt pyydykset ja elvytyssuunnitelman maantieteellinen alue, jolta saaliit pyydettiin.

4.  Jäsenvaltioiden on arvioitava järjestelmällisesti kerättyjen tietojen oikeellisuus ja tarkkuus.

5.  Jäsenvaltiot voivat käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen pistokoesuunnitelmien yhteydessä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 199/2008 ( 5 ) säädetyn yhteisön monivuotisen ohjelman mukaisesti kerättyjä tietoja, jos tällaisia tietoja on saatavilla.

6.  Tätä säännöstä ei sovelleta, jos jäsenvaltio on kieltänyt elvytyssuunnitelmaan kuuluviin kalakantoihin kohdistuvan virkistyskalastuksen.

65 artikla

Pistokoesuunnitelmista ilmoittaminen ja niiden arviointi

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava pistokoesuunnitelmistaan komissiolle 12 kuukauden kuluessa elvytyssuunnitelman voimaantulosta. Jos elvytyssuunnitelma on jo voimassa tämän asetuksen tullessa voimaan, pistokoesuunnitelmasta on ilmoitettava 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Pistokoesuunnitelmaan tehdyistä muutoksista on ilmoitettava ennen kuin niitä aletaan soveltaa.

2.  Valvonta-asetuksen 55 artiklan 4 kohdassa edellytetyn arvioinnin ohella tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean on arvioitava myös seuraavia:

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen ja sen jälkeen joka viides vuosi ilmoitettujen pistokoesuunnitelmien yhteensopivuus tämän asetuksen 64 artiklan 2 ja 3 kohdassa mainittujen perusteiden ja vaatimusten kanssa;

b) edellä 1 kohdassa tarkoitetun pistokoesuunnitelman muutosten yhteensopivuus tämän asetuksen 64 artiklan 2 ja 3 kohdassa mainittujen perusteiden ja vaatimusten kanssa.

3.  Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean on annettava tarvittaessa suosituksia pistokoesuunnitelman parantamiseksi.IV OSASTO

KAUPAN PITÄMISEN VALVONTAI

LUKU

Jäljitettävyys

▼M1

66 artikla

Määritelmä

Tässä luvussa tarkoitetaan

’kalastus- ja vesiviljelytuotteilla’ mitä tahansa tuotetta, joka kuuluu neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 ( 6 ) käyttöön otetun yhdistetyn nimikkeistön 3 ryhmään, 12 ryhmän alanimikkeeseen 1212 21 00 ja 16 ryhmän nimikkeisiin 1604 ja 1605 .

▼B

67 artikla

Eriä koskevat tiedot

1.  Toimijoiden on esitettävä valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevat tiedot, kun kalastus- ja vesiviljelytuotteet jaotellaan eriksi ja viimeistään silloin, kun kyseiset tuotteet saatetaan ensimyyntiin.

2.  Edellä 1 kohdassa säädetyn lisäksi toimijoiden on ajantasaistettava valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut asiaa koskevat tiedot, jotka perustuvat kalastus- ja vesiviljelytuote-erien yhdistämiseen tai jakamiseen ensimyynnin jälkeen, heti kun nämä tiedot ovat saatavilla.

3.  Jos erät yhdistetään tai jaetaan ensimyynnin jälkeen ja usealta kalastusalukselta saatujen tai useasta vesiviljelytuotantoyksiköstä peräisin olevat kalastus- ja vesiviljelytuotteet sekoittuvat, toimijoiden on pystyttävä yksilöimään kukin alkuperäinen erä vähintään valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tunnistenumerolla ja jäljittämään alkuperäiset erät takaisin pyynti- tai keruuvaiheeseen valvonta-asetuksen 58 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4.  Toimijoiden on valvonta-asetuksen 58 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien ja menettelyjen avulla pystyttävä yksilöimään kalastus- ja vesiviljelytuotteiden välittömät toimittajat, jolleivät nämä ole lopullisia kuluttajia, sekä kyseisten tuotteiden välittömät ostajat.

5.  Valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevat tiedot on esitettävä erän pakkausmerkinnöissä tai pakkauksessa tai erän mukana olevassa kaupallisessa asiakirjassa. Tiedot voidaan kiinnittää erään koodin, viivakoodin tai elektronisen sirun kaltaisten tunnistamisvälineiden tai vastaavan laitteen avulla taikka käyttäen merkintäjärjestelmää. Erää koskevien tietojen on oltava saatavilla kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa siten, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua niihin milloin tahansa.

6.  Toimijoiden on kiinnitettävä valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevat tiedot erään koodin, viivakoodin tai elektronisen sirun kaltaisten tunnistamisvälineiden tai vastaavan laitteen avulla taikka käyttäen merkintäjärjestelmää

a) 1 päivästä tammikuuta 2013 monivuotisen ohjelman alaisiin kalastustuotteisiin,

b) 1 päivästä tammikuuta 2015 muihin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin.

7.  Jos valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot esitetään erän mukana olevassa kaupallisessa asiakirjassa, kyseiseen erään on kiinnitettävä vähintään tunnistenumero.

8.  Jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään yhteistyötä sen varmistamiseksi, että muun jäsenvaltion kuin sen, jossa kalastus- tai vesiviljelytuotteet on jaoteltu erään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua erään kiinnitettyihin ja/tai sen mukana oleviin tietoihin erityisesti silloin, kun tiedot on kiinnitetty erään koodin, viivakoodin tai elektronisen sirun kaltaisten tunnistamisvälineiden tai vastaavan laitteen avulla. Tällaisia välineitä käyttävien toimijoiden on varmistettava, että välineet on kehitetty kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien ja eritelmien perusteella.

9.  Valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin saaliiden pyyntipäiviä koskeviin tietoihin voi sisältyä useita kalenteripäiviä tai yksi jakso, joka käsittää useita pyyntipäiviä.

10.  Valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdan f alakohdassa tarkoitetuilla toimittajia koskevilla tiedoilla viitataan tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin välittömiin toimittajiin. Nämä tiedot voidaan tarvittaessa esittää eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 ( 7 ) liitteessä II olevassa I jaksossa tarkoitetulla tunnistusmerkillä.

11.  Valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdan a–f alakohdassa lueteltuja tietoja koskevia vaatimuksia ei sovelleta

a) tuotuihin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka jäävät saalistodistusjärjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 ( 8 ) 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

b) makeasta vedestä pyydettyihin tai makeassa vedessä viljeltyihin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin; eikä

c) koristekaloihin, äyriäisiin tai nilviäisiin.

▼M1

12.  Valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa lueteltuja tietovaatimuksia ei sovelleta yhdistetyn nimikkeistön 16 ryhmän nimikkeisiin 1604 ja 1605 kuuluviin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin.

13.  Valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi tuotteen pyynti- tai viljelyaluetta koskevat tiedot käsittävät

a) unionin lainsäädännössä vahvistetun kiintiön ja/tai alamittavaatimuksen alaisen kalakannan tai kalakantaryhmän saaliiden osalta valvonta-asetuksen 4 artiklan 30 kohdassa määritellyn asianomaisen maantieteellisen alueen;

b) muiden kalakantojen tai kalakantaryhmien, makeasta vedestä pyydettyjen kalastustuotteiden ja vesiviljelytuotteiden osalta komission asetuksen (EU) N:o 1379/2013 ( 9 ) 38 artiklan 1 kohdan mukaisen pyynti- tai tuotantoalueen nimen.

▼B

14.  Valvonta-asetuksen 58 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua kalastus- ja vesiviljelytuotteiden pienten määrien arvoa sovelletaan suoramyynnissä kutakin kalastusalusta, kalenteripäivää ja lopullista kuluttajaa kohden.

▼M1 —————

▼BII

LUKU

Kalastustuotteiden punnitseminen1

Jakso

Punnitsemista koskevat yleiset säännöt

69 artikla

Soveltamisala

Tässä luvussa vahvistettuja säännöksiä sovelletaan jäsenvaltioissa tapahtuviin ►M1  unionin kalastusalusten ◄ saaliiden purkamisiin sekä jäsenvaltion satamissa tai sen rannikon läheisyydessä olevissa paikoissa tapahtuviin jälleenlaivauksiin, joihin ►M1  unionin kalastusalukset ◄ osallistuvat, samoin kuin ►M1  unionin vesillä ◄ tapahtuviin ►M1  unionin kalastusaluksilla ◄ pidettyjen kalastustuotteiden punnituksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 78–89 artiklan soveltamista.

70 artikla

Punnituskirjaukset

1.  Rekisteröityjen ostajien, rekisteröityjen huutokauppojen tai muiden elinten tai henkilöiden, jotka vastaavat kalastustuotteiden ensimyynnistä tai niiden varastoinnista ennen ensimyyntiä, taikka tarvittaessa ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikön on kirjattava valvonta-asetuksen 60 ja 61 artiklan mukaisesti suoritetut punnitukset ilmoittamalla seuraavat tiedot:

a) punnitun lajin kolmikirjaiminen FAO-koodi;

b) kunkin lajin kutakin määrää koskevan punnituksen tulos kilogrammoina tuotepainoa;

c) sen kalastusaluksen, jolta punnittu määrä on peräisin, ulkoinen tunnistenumero ja nimi;

d) punnittujen kalastustuotteiden jalostusaste;

e) punnitsemisen päivämäärä (VVVV-KK-PP).

2.  Rekisteröityjen ostajien, rekisteröityjen huutokauppojen tai muiden elinten tai henkilöiden, jotka vastaavat kalastustuotteiden ensimyynnistä tai niiden varastoinnista ennen ensimyyntiä, taikka tarvittaessa ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikön on säilytettävä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kolmen vuoden ajan.

71 artikla

Punnitusten ajoittaminen

1.  Jos kalastustuotteet jälleenlaivataan ►M1  unionin kalastusaluksesta ◄ toiseen ja jälleenlaivatut kalastustuotteet on tarkoitus purkaa ensimmäistä kertaa Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevassa satamassa, kalastustuotteet on punnittava ennen niiden kuljettamista jälleenlaivaussatamasta tai -paikasta.

2.  Kun kalastustuotteet punnitaan ►M1  unionin kalastusaluksella ◄ valvonta-asetuksen 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja punnitus suoritetaan uudelleen maissa purkamisen jälkeen, 60 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi käytetään valvonta-asetuksen maissa suoritetusta punnituksesta saatua tulosta.

3.  Jäsenvaltio voi vaatia ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikköä luovuttamaan jäljennöksen kalastuspäiväkirjan sivusta purkamisjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen punnitsemista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisia kalastusaluksia koskevien erityisten säännösten soveltamista, joilta ei vaadita kalastuspäiväkirjan tietojen täyttämistä ja toimittamista sähköisesti valvonta-asetuksen 15 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

72 artikla

Punnitusjärjestelmät

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on kalibroitava ja sinetöitävä kaikki punnitusjärjestelmät kansallisten järjestelmien mukaisesti.

2.  Punnitusjärjestelmästä vastaavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on pidettävä kirjaa kalibroinneista.

3.  Jos punnitus suoritetaan liukuhihnajärjestelmällä, laitteeseen on asennettava selvästi näkyvillä oleva laskuri, joka laskee painon kumulatiivisen kokonaismäärän. Laskurin lukema punnituksen alkaessa ja kumulatiivinen kokonaismäärä on kirjattava. Punnituksesta vastaavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on tehtävä järjestelmän kaikista käyttötavoista merkinnät punnitusrekisteriin.

73 artikla

Jäädytettyjen kalatuotteiden punnitseminen

1.  Punnittaessa jäädytettyjen kalastustuotteiden määriä laatikoissa tai harkoissa purettujen jäädytettyjen kalatuotteiden paino voidaan määrittää lajeittain ja tarvittaessa jalostusasteen mukaan kertomalla laatikoiden tai harkkojen kokonaismäärä laatikon tai harkon keskimääräisellä nettopainolla, joka lasketaan liitteessä XVIII vahvistetun menetelmän mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen erityisten säännösten ja erityisesti 70 ja 74 artiklan säännösten soveltamista.

2.  Kalatuotteet punnitsevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on pidettävä purkamiskohtaista kirjanpitoa, johon merkitään

a) sen aluksen nimi sekä ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot, josta kalatuotteet on purettu;

b) kyseessä olevat lajit ja tarvittaessa purettujen kalojen jalostusaste;

c) erän koko ja lavojen laji- ja tarvittaessa jalostusastekohtainen otos liitteessä XVIII olevan 1 kohdan säännösten mukaisesti;

d) kunkin otokseen sisältyvän lavan paino ja lavojen keskipaino;

e) laatikoiden tai harkkojen lukumäärä kussakin otokseen sisältyvässä lavassa;

f) laatikon taarapaino, jos muu kuin liitteessä XVIII olevassa 4 kohdassa määritelty taarapaino;

g) tyhjän lavan keskipaino liitteessä XVIII olevan 3 kohdan b alakohdan säännösten mukaan;

h) laatikon tai harkon keskipaino lajeittain tai tarvittaessa jalostusasteittain.

74 artikla

Jää ja vesi

1.  Rekisteröidyn ostajan, rekisteröidyn huutokaupan tai muiden elinten tai henkilöiden, jotka vastaavat kalastustuotteiden ensimyynnistä, on varmistettava ennen punnitusta, että kalastustuotteissa on mahdollisimman vähän jäätä, aiheuttamatta kuitenkaan niiden pilaantumista ja laadun heikkenemistä.

▼M1

2.  Veden ja jään vuoksi tehtävä vähennys saa olla enintään 2 prosenttia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisia pelagisia lajeja koskevien, tämän asetuksen 78–89 artiklassa tarkoitettujen erityisten sääntöjen soveltamista, jotka puretaan irtotavarana siirrettäväksi ensimyynti-, varastointi- tai jalostuspaikkaan. Veden ja jään vuoksi tehtävän vähennyksen prosenttiosuus on merkittävä kaikissa tapauksissa painon ohella punnituslipukkeeseen. Veden tai jään vuoksi ei tehdä vähennystä, kun kyseessä ovat purkamiset teollisiin tarkoituksiin tai muut kuin pelagiset lajit.

▼B

75 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten tiedonsaanti

Punnitusjärjestelmien, punnituskirjausten ja kirjallisten ilmoitusten on oltava milloin tahansa kokonaisuudessaan toimivaltaisten viranomaisten saatavilla, ja näillä on oltava pääsy kaikkiin kalastustuotteiden varastointi- tai jalostustiloihin.

76 artikla

Pistokoesuunnitelmat

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava valvonta-asetuksen 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pistokoesuunnitelma ja siihen tehtävät merkittävät muutokset liitteessä XIX kuvatun riskiperusteisen menetelmän mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava valvonta-asetuksen 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu pistokoesuunnitelma ja siihen tehtävät merkittävät muutokset liitteessä XX kuvatun riskiperusteisen menetelmän mukaisesti. Jos saaliit punnitaan aluksella, valvonta-asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sallittua poikkeamaa ei sovelleta, jos purkamisen jälkeen suoritetussa punnituksessa saatu luku on suurempi kuin aluksella saatu vastaava luku.

3.  Kun jäsenvaltiot aikovat vahvistaa valvonta-asetuksen 60 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut pistokoesuunnitelmat, niiden olisi toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta yksi yhtenäinen pistokoesuunnitelma, joka kattaa kaikki asianomaiset punnitusmenettelyt kolmen vuoden ajan. Pistokoesuunnitelma voi koostua eri kalastuksia koskevista eri osioista.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeen vahvistettavat uudet pistokoesuunnitelmat tai tällaisiin suunnitelmiin tehtävät muutokset on toimitettava hyväksyttäväksi kolme kuukautta ennen kyseisen vuoden loppua.

77 artikla

Kalastustuotteiden punnitusta niiden purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen koskevat valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava valvonta-asetuksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valvontasuunnitelma liitteessä XXI kuvatun riskiperusteisen menetelmän mukaisesti.

2.  Kun jäsenvaltiot aikovat vahvistaa valvonta-asetuksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut valvontasuunnitelmat, niiden on toimitettava yksi jäsenvaltiokohtainen valvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki kuljetuksen jälkeen punnittavia kalastustuotteita koskevat kuljetukset. Tämä valvontasuunnitelma on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Valvontasuunnitelma voi koostua eri kalastuksia koskevista eri osioista.

3.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava valvonta-asetuksen 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteinen valvontaohjelma ja siihen tehtävät merkittävät muutokset liitteessä XXII kuvatun riskiperusteisen menetelmän mukaisesti.

4.  Kun jäsenvaltiot aikovat vahvistaa valvonta-asetuksen 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteiset valvontaohjelmat, niiden on toimitettava nämä ohjelmat kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

5.  Edellä 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeen hyväksyttävät, 2 kohdassa tarkoitetut uudet valvontasuunnitelmat tai 4 kohdassa tarkoitetut yhteiset valvontaohjelmat taikka tällaisiin suunnitelmiin tai ohjelmiin tehtävät muutokset on toimitettava kolme kuukautta ennen kyseisen suunnitelman tai ohjelman voimaantulopäivää edeltävän vuoden päättymistä.2

Jakso

Tiettyjen pelagisten lajien punnitsemista koskevat erityiset säännöt

▼M1

78 artikla

Sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan saaliiden punnitusmenettelyjen soveltamisala

Tässä jaksossa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan unionissa purettujen tai unionin kalastusalusten kolmansissa maissa purkamien sillin (Clupea harengus), makrillin (Scomber scombrus), piikkimakrillin (Trachurus spp.) ja mustakitaturskan (Micromesistius poutassou) tai näiden yhdistelmien sellaisten saaliiden punnituksiin, jotka on pyydetty

a) sillin osalta ICES-alueilla I, II, III a, IV, V b, VI ja VII;

b) makrillin osalta ICES-alueilla II a, III a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV ja CECAF-alueella sijaitsevilla unionin vesillä;

c) piikkimakrillin osalta ICES-alueilla II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV ja CECAF-alueella sijaitsevilla unionin vesillä;

d) mustakitaturskan osalta ICES-alueilla II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV ja CECAF-alueella sijaitsevilla unionin vesillä;

kun purkamiskohtaiset määrät ovat yli 10 tonnia.

79 artikla

Sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan saaliiden punnitussatamat

▼B

1.  Tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitettujen lajien saaliit on punnittava heti purkamisen yhteydessä. Näiden lajien saaliit voidaan kuitenkin punnita kuljetuksen jälkeen silloin, kun

 määräpaikka sijaitsee jäsenvaltiossa ja asianomainen jäsenvaltio on vahvistanut valvonta-asetuksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valvontasuunnitelman liitteessä XXI kuvatun riskiperusteisen menetelmän mukaisesti;

 määräpaikka sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa ja asianomaiset jäsenvaltiot ovat vahvistaneet valvonta-asetuksen 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen valvontaohjelman liitteessä XXII kuvatun riskiperusteisen menetelmän mukaisesti,

ja komissio on hyväksynyt kyseisen valvontasuunnitelman tai kyseisen yhteisen valvontaohjelman.

2.  Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on vahvistettava ne satamat, joissa tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitetut lajit punnitaan, ja varmistettava, että kaikki tällaiset lajit puretaan kyseisissä satamissa. Näissä satamissa on oltava

a) vahvistetut purkamis- ja jälleenlaivausajat;

b) vahvistetut purkamis- ja jälleenlaivauspaikat;

c) vahvistetut tarkastus- ja tarkkailumenettelyt.

3.  Asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tällaisten satamien luettelo ja kyseisissä satamissa sovellettavat tarkastus- ja tarkkailumenettelyt, mukaan luettuina ehdot ja edellytykset kyseisten lajien määrien kirjaamiseksi ja lähettämiseksi kunkin purkamisen yhteydessä.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitettuihin satamaluetteloihin sekä tarkastus- ja tarkkailumenettelyihin tehtävät muutokset on toimitettava komissiolle vähintään 15 päivää ennen niiden voimaantuloa.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitetut lajit puretaan niiden aluksista Euroopan unionin ulkopuolella sellaisissa satamissa, jotka on nimenomaisesti valittu sellaisissa kolmansissa maissa, jotka ovat tehneet Euroopan unionin kanssa kyseisiä lajeja koskevan sopimuksen, suoritettavaa punnitusta varten.

6.  Komissio toimittaa 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot ja luettelon kolmansien maiden valitsemista satamista kaikille asianomaisille jäsenvaltioille.

7.  Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot julkaisevat satamaluettelon ja siihen tehdyt muutokset virallisilla verkkosivustoillaan.

80 artikla

Jäsenvaltion satamaan saapuminen

1.  Kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa on ilmoitettava punnitusta varten sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa saalit on tarkoitus purkaa, vähintään neljä tuntia ennen kyseiseen purkamissatamaan saapumista seuraavat tiedot:

a) satama, johon alus aikoo saapua, aluksen nimi sekä sen ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot;

b) kyseiseen satamaan saapumisen arvioitu ajankohta;

▼M1

c) aluksella pidetyn sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät ilmaistuna kilogrammoina elopainoa;

▼B

d) maantieteellinen alue (maantieteelliset alueet), jolla (joilla) saalis pyydettiin; alueen on viitattava suuralueeseen ja alueeseen tai osa-alueeseen, jolla unionin lainsäädännön mukaisesti sovelletaan saalisrajoituksia.

2.  Sellaisen ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikön, jonka on kirjattava kalastuspäiväkirjan tiedot sähköisesti, on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti lippujäsenvaltiolleen. Jäsenvaltioiden on lähetettävä nämä tiedot välittömästi sille jäsenvaltiolle, jossa purkaminen aiotaan suorittaa. Valvonta-asetuksen 15 artiklassa tarkoitetun sähköisen kalastuspäiväkirjan tiedot ja 1 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan lähettää yhtenä sähköisenä toimituksena.

3.  Jäsenvaltiot voivat säätää 1 kohdassa vahvistettua lyhyemmästä määräajasta ilmoituksen tekemistä varten. Tällöin asianomaisten jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle ilmoitusta koskevasta lyhyemmästä määräajasta 15 päivää ennen sen voimaantuloa. Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot julkaisevat nämä tiedot verkkosivustoillaan.

81 artikla

Purkaminen

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä, ettei tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitettujen saaliiden purkamista aloiteta ennen kuin siihen annetaan nimenomainen lupa. Jos purkaminen keskeytyy, sen jatkamiseksi vaaditaan lupa.

82 artikla

Kalastuspäiväkirja

1.  Sellaisen kalastusaluksen päällikön, jonka ei tarvitse kirjata kalastuspäiväkirjan tietoja sähköisesti, on välittömästi aluksen saavuttua satamaan ja ennen purkamisen alkamista toimitettava kalastuspäiväkirjan asiaankuuluvat täytetyt sivut purkamissatamassa jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

▼M1

2.  Aluksella olevien sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrien, jotka on ilmoitettu ennen purkamista tämän asetuksen 80 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, on vastattava täytettyyn kalastuspäiväkirjaan kirjattuja määriä.

83 artikla

Tuoreen sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan julkiset punnituslaitokset

▼B

Jos käytetään julkisia punnituslaitoksia, tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitettuja saaliita punnitsevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden on annettava ostajalle punnituslipuke, jossa ilmoitetaan punnituksen päivämäärä ja kellonaika sekä säiliöauton tunnistenumero, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 72 artiklan soveltamista. Punnituslipukkeen jäljennös on liitettävä myynti- tai haltuunottoilmoitukseen.

84 artikla

Tuoreen kalan yksityiset punnituslaitokset

1.  Yksityisten punnituslaitosten käyttöön sovelletaan tämän asetuksen 72 artiklan säännösten lisäksi tämän artiklan vaatimuksia.

2.  Tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitettuja saaliita punnitsevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden on kunkin punnitusjärjestelmän osalta pidettävä sidottua, sivunumeroitua rekisteriä. Se on täytettävä viipymättä puretun saaliin punnituksen jälkeen ja viimeistään punnituksen suorittamispäivänä kello 23:59 paikallista aikaa. Rekisteriin on merkittävä

a) sen aluksen nimi sekä ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot, josta tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitettu saalis on purettu;

b) säiliöauton yksilöllinen tunnistenumero ja sen kuorma, jos tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitettu saalis on kuljetettu purkusatamasta ennen punnitusta tämän asetuksen 79 artiklan mukaisesti. Kukin säiliöautokuorma on punnittava ja kirjattava erikseen. Kaikkien samasta aluksesta purettujen säiliöautokuormien kokonaispaino voidaan kuitenkin kirjata yhtenä kokonaisuutena, jos kyseiset kuormat punnitaan perättäin ja keskeytyksettä;

c) kalalajit;

d) kunkin aluksesta puretun saaliin paino;

e) punnituksen aloittamisen ja päättämisen päivämäärä ja kellonaika.

3.  Jos punnitus suoritetaan liukuhihnajärjestelmällä, järjestelmän kaikenlainen käyttö on kirjattava sidottuun, sivunumeroituun punnitusrekisteriin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 72 artiklan 3 kohdan soveltamista.

▼M1

85 artikla

Jäädytetyn kalan punnitseminen

Punnittaessa jäädytetyn sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan purettuja määriä, laatikoissa puretun jäädytetyn kalan paino on määritettävä lajeittain tämän asetuksen 73 artiklan mukaisesti.

86 artikla

Punnituskirjausten säilyttäminen

Kaikki tämän asetuksen 84 artiklan 3 kohdassa ja 85 artiklassa säädetyt punnitustiedot ja jäljennökset mahdollisista kuljetusasiakirjoista, jotka liittyvät tämän asetuksen 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun valvontasuunnitelmaan tai yhteiseen valvontaohjelmaan, on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

▼B

87 artikla

Myynti- ja haltuunottoilmoitus

Myynti- ja haltuunottoilmoitusten toimittamisesta vastaavien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden on toimitettava tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitettuja lajeja koskevat ilmoitukset asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä.

▼M1

88 artikla

Ristiintarkastukset

Siihen asti, kun on otettu käyttöön tietokonepohjainen tietokanta valvonta-asetuksen 109 artiklan mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kaikkia saaliiden purkamisia koskevia hallinnollisia ristiintarkastuksia seuraavien välillä:

a) purkamista koskevaan ennakkoilmoitukseen merkityt tämän asetuksen 80 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät lajikohtaisesti sekä kalastuspäiväkirjaan merkityt määrät;

b) kalastuspäiväkirjaan merkityt sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät lajikohtaisesti sekä purkamisilmoitukseen merkityt määrät;

c) purkamisilmoitukseen merkityt sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät lajikohtaisesti sekä haltuunotto- tai myynti-ilmoitukseen merkityt määrät;

d) aluksen kalastuspäiväkirjaan merkitty pyyntialue sekä kyseistä alusta koskevat satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) tiedot.

89 artikla

Punnitusten valvonta

1.  Aluksen silli-, makrilli-, piikkimakrilli- ja mustakitaturskasaaliiden punnitusta on valvottava lajikohtaisesti. Jos saalis puretaan aluksesta pumppaamalla, on valvottava purettujen kokonaismäärien punnitusta. Jäädytettyä silliä, makrillia, piikkimakrillia ja mustakitaturskaa purettaessa kaikki laatikot on laskettava, ja on valvottava liitteessä XVIII esitettyä laatikoiden keskimääräisen nettopainon laskentamenetelmää.

2.  Tämän asetuksen 88 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi on tehtävä ristiintarkastuksia seuraavien tietojen välillä:

a) julkisen tai yksityisen punnituslaitoksen kirjanpitoon merkityt sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät lajikohtaisesti ja haltuunotto- tai myynti-ilmoitukseen merkityt määrät lajikohtaisesti;

b) tämän asetuksen 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun valvontasuunnitelmaan tai yhteiseen valvontaohjelmaan liittyviin mahdollisiin kuljetusasiakirjoihin merkityt sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät lajikohtaisesti;

c) tämän asetuksen 84 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti rekisteriin merkityt säiliöautojen yksilölliset tunnistenumerot.

3.  On varmistettava, että aluksella ei ole enää kaloja purkamisen päätyttyä, jollei tämän jakson erityissäännöistä muuta johdu.

4.  Kaikki tämän artiklan ja tämän asetuksen 107 artiklan soveltamisalaan kuuluvat valvontatoimet on dokumentoitava. Asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.III LUKU

Myynti- ja haltuunottoilmoitukset

▼B

90 artikla

Yleiset säännöt

▼M1

1.  Myynti- ja haltuunottoilmoituksessa on mainittava valvonta-asetuksen 64 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja 66 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettu kappalemäärä, jos asianomaista kiintiötä hallinnoidaan kappalemäärän perusteella.

▼B

2.  Valvonta-asetuksen 64 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettu jalostusaste käsittää liitteen I mukaisen tarjontamuodon.

3.  Valvonta-asetuksen 64 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitettu hinta on ilmoitettava sen jäsenvaltion valuuttana, jossa myynti tapahtuu.

▼M1

91 artikla

Myynti- ja haltuunottoilmoitusten muodot

1.  Jäsenvaltiot päättävät muodosta, jota käytetään myynti- ja haltuunottoilmoitusten täyttämisessä ja toimittamisessa valvonta-asetuksen 63 ja 67 artiklassa tarkoitettujen rekisteröityjen ostajien, rekisteröityjen huutokauppojen tai jäsenvaltioiden hyväksymien muiden elinten tai henkilöiden ja toimivaltaisten viranomaisten välillä.

2.  Tietoelementit, jotka rekisteröityjen ostajien, rekisteröityjen huutokauppojen tai jäsenvaltioiden hyväksymien muiden elinten tai henkilöiden on unionin sääntöjen mukaisesti kirjattava myynti- tai haltuunottoilmoituksiinsa, ovat pakollisia myös jäsenvaltioiden keskinäisessä tietojenvaihdossa.

3.  Jäsenvaltion, jonka alueella ensimyynti tai haltuunotto tapahtui, on annettava valvonta-asetuksen 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut, edellisten 36 kuukauden aikaisista toimista toimitetut tiedot, jos lippujäsenvaltio tai jäsenvaltio, jonka alueella kalastustuotteet purettiin aluksesta, niin pyytää. Vastaus pyyntöön on tuotettava automaattisesti ja toimitettava viipymättä.

4.  Jäsenvaltioiden on

a) varmistettava, että tämän luvun mukaisesti saadut tiedot tallennetaan tietokoneella luettavassa muodossa ja säilytetään turvallisesti tietokonepohjaisissa tietokannoissa vähintään kolmen vuoden ajan;

b) toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että näitä tietoja käytetään yksinomaan tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin; ja

c) toteutettava tarvittavat tekniset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, vahingoittumiselta, jakelulta tai luvattomalta käytöltä.

5.  Kaikkien tämän luvun soveltamisalaan kuuluvien tietojen lähettämisestä, vastaanottamisesta, hallinnoinnista ja käsittelystä on kussakin jäsenvaltiossa vastuussa valvonta-asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yksi viranomainen.

6.  Jäsenvaltioiden on vaihdettava 5 kohdassa tarkoitettua viranomaista koskevat yhteystiedot ja annettava ne tiedoksi komissiolle ja sen nimeämälle elimelle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

7.  Kaikki 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin tehdyt muutokset on annettava tiedoksi komissiolle, sen nimeämälle elimelle ja muille jäsenvaltioille ennen muutosten voimaantuloa.

▼BV OSASTO

TARKKAILUI

LUKU

Tarkkailuraportit

92 artikla

Tarkkailuraporttiin kirjattavat tiedot

1.  Valvonta-asetuksen 71 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tarkkailuraportit on laadittava tämän asetuksen liitteen XXIII mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on tallennettava tarkkailuraporttiinsa sisältyvät tiedot valvonta-asetuksen 78 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan ja vahvistettava tämän asetuksen liitteessä XXIV olevassa 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot. Liitteessä XXIII vahvistetaan tiedot, jotka tähän tietokantaan on vähintään tallennettava. Paperimuodossa olevat tarkkailuraportit voidaan myös skannata tietokantaan.

3.  Raporttitiedot on säilytettävä tietokannassa vähintään kolmen vuoden ajan.

4.  Lippujäsenvaltion on 1 kohdassa tarkoitetun tarkkailuraportin saatuaan mahdollisimman pian aloitettava tarkkailuraportissa viitattujen kalastusalustensa toimintaa koskeva tutkimus.

5.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan rajoittamatta sellaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, joiden sopimuspuoli Euroopan unioni on, hyväksymien sääntöjen soveltamista.II

LUKU

Valvonnasta vastaavat tarkkailijat

93 artikla

Valvonnasta vastaavia tarkkailijoita koskevat yleiset säännöt

1.  Tarkkailijaohjelman soveltamista varten valituilla ►M1  unionin kalastusaluksilla ◄ on oltava vähintään yksi valvonnasta vastaava tarkkailija ohjelmassa vahvistetun ajanjakson ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta alueellisen kalastuksenhoitojärjestön vahvistamien tai kolmannen maan kanssa sovittujen erityisten sääntöjen soveltamista.

2.  Jäsenvaltioiden on nimettävä valvonnasta vastaavat tarkkailijat ja varmistettava, että nämä pystyvät hoitamaan tehtävänsä. Jäsenvaltioiden on varmistettava erityisesti valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden siirtyminen kyseiselle ►M1  unionin kalastusalukselle ◄ ja sieltä pois.

3.  Valvonnasta vastaavat tarkkailijat eivät saa suorittaa muita kuin valvonta-asetuksen 73 artiklassa ja tämän asetuksen 95 artiklassa vahvistettuja tehtäviä, jollei muita tehtäviä suoriteta valvonnasta vastaavia Euroopan unionin tarkkailijoita koskevan ohjelman mukaisesti tai osana alueellisen kalastuksenhoitojärjestön soveltamisalaan kuuluvaa tai kolmannen maan kanssa tehdyn kahdenvälisen sopimuksen yhteydessä vahvistettua tarkkailijaohjelmaa.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että valvonnasta vastaavilla tarkkailijoilla on tehtäviensä suorittamista varten käytettävissä kalastusaluksen viestintäjärjestelmästä riippumaton viestintäväline.

5.  Nämä säännöt eivät kuitenkaan vaikuta kalastusaluksen päällikön toimivaltaan vastata yksin aluksen toimista.

94 artikla

Valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden riippumattomuus

Jotta valvonnasta vastaavat tarkkailijat olisivat valvonta-asetuksen 73 artiklan 2 kohdan mukaisesti ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ omistajasta, liikenteenharjoittajasta, päälliköstä ja miehistön jäsenistä riippumattomia, he eivät saa olla

  ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ päällikön tai miehistön jäsenen sukulaisia tai näiden palveluksessa eivätkä sen ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ , jolle heidät on nimetty tarkkailijoiksi, päällikön, omistajan tai liikenteenharjoittajan edustajan sukulaisia tai näiden palveluksessa,

 päällikön, miehistön jäsenen tai ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ , jolle heidät on nimetty tarkkailijoiksi, päällikön, omistajan tai liikenteenharjoittajan edustajan valvoman yrityksen palveluksessa.

95 artikla

Valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden tehtävät

1.  Valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden on tarkistettava asiaankuuluvat asiakirjat ja pidettävä kirjaa sen ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ kalastustoiminnasta, jolle he ovat nousseet, liitteessä XXV olevan luettelon mukaisesti.

2.   ►M1  Unionin kalastusaluksella ◄ olevien valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden on tarvittaessa tiedotettava havainnoistaan virkamiehille, jotka aikovat tarkastaa kyseisen kalastusaluksen saapuessaan alukselle. Aiheellisissa tapauksissa ja jos ►M1  unionin kalastusaluksella ◄ on siihen tarvittava tila, tämän tiedottamisen on tapahduttava suljetussa kokouksessa.

3.  Valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden on laadittava valvonta-asetuksen 73 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu raportti liitteessä XXVI olevan mallin mukaisesti. Heidän on toimitettava kyseinen raportti viipymättä ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa tehtävänsä suorittamisesta omille viranomaisilleen ja lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä asetettava raportti rannikkojäsenvaltion, komission tai sen nimeämän elimen saataville. Muiden jäsenvaltioiden saataville asetetuissa raportin jäljennöksissä ei saa mainita pyyntipaikkoja kalastustoimien aloittamis- ja päättämissijaintien osalta, mutta niissä voidaan mainita lajikohtaiset päivittäiset kokonaissaaliit kilogrammoina elopainoa ja ICES-alue tai tarvittaessa muu alue.

▼M1 —————

▼BVI OSASTO

TARKASTUSI

LUKU

Tarkastusten suorittaminen1

Jakso

Yleiset säännökset

97 artikla

Tarkastusten tekemiseen maissa ja merellä valtuutetut virkamiehet

1.  Valvonta-asetuksen 74 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten suorittamisesta vastaavien virkamiesten on oltava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä. Tätä varten jäsenvaltioiden on annettava virkamiehilleen henkilöstökortti, josta ilmenevät heidän henkilöllisyytensä ja virkatehtävänsä. Virkamiesten on pidettävä henkilöstökortti mukaan tehtäväänsä suorittaessaan ja esitettävä se viipymättä tarkastuksen alkaessa.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava virkamiehilleen riittävät valtuudet tämän asetuksen mukaisten valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi ja yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

98 artikla

Yleiset periaatteet

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on otettava käyttöön riskiperusteinen lähestymistapa tarkastuskohteiden valitsemiseksi kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta monivuotisissa suunnitelmissa olevien sääntöjen soveltamista. Virkamiehet tekevät tätä lähestymistapaa noudattaen tarkastuksia tässä luvussa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on koordinoitava valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanotoimiaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta monivuotisissa suunnitelmissa olevien sääntöjen soveltamista. Tätä varten jäsenvaltioiden on vahvistettava valvonta-asetuksen 46 artiklassa tarkoitetut kansalliset valvontaohjelmat ja sen 94 artiklassa tarkoitetut yhteiset valvontaohjelmat, jotka kattavat yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi tarvittavat toimet maissa ja merellä, ja pantava kyseiset ohjelmat täytäntöön.

3.  Jollei riskiperusteisesta valvonta- ja täytäntöönpanostrategiasta muuta johdu, kunkin jäsenvaltion on suoritettava tarvittavat tarkastustoimet puolueettomasti voidakseen estää sellaisten kalastustuotteiden pitämisen aluksella, jälleenlaivauksen, purkamisen, siirtämisen häkkeihin tai viljelylaitoksiin, jalostamisen, kuljetuksen, varastoinnin, kaupan pitämisen ja istutuksen, jotka ovat peräisin sellaisesta kalastuksesta, joka ei ole yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaista.

4.  Tarkastuksia suoritettaessa on kaikin mahdollisin tavoin pyrittävä välttämään kielteiset vaikutukset tarkastettavien kalastustuotteiden hygieniaan ja laatuun.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliset kalastustietojärjestelmät mahdollistavat suoran sähköisen tiedonvaihdon satamavaltion suorittamista tarkastuksista muiden jäsenvaltioiden, komission ja tarvittaessa sen nimeämän elimen kanssa valvonta-asetuksen 111 artiklan mukaisesti.

99 artikla

Virkamiesten tehtävät ennen tarkastusta

Virkamiesten on ennen tarkastusta kerättävä kaikki saatavilla olevat aiheelliset tiedot, muun muassa seuraavat:

a) kalastuslisenssit ja -luvat;

b) kyseiseen kalastusmatkaan liittyvät VMS-tiedot;

c) ilmavalvonta ja muut havainnot;

d) aiemmat tarkastustiedot ja lippujäsenvaltion verkkosivuston suojatussa osiossa kyseisen ►M1  unionin kalastusaluksen ◄ osalta saatavilla olevat tiedot.

100 artikla

Tarkastusten tekemiseen valtuutettujen virkamiesten tehtävät

1.  Tarkastusten tekemiseen valtuutettujen virkamiesten on tarkistettava ja kirjattava liitteessä XXVII olevassa tarkastusraporttia koskevassa asianmukaisessa tarkastusmoduulissa määritellyt asiaa koskevat tiedot. Tätä varten he voivat ottaa kuvia ja tehdä video- ja ääninauhoituksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti sekä tarvittaessa ottaa näytteitä.

2.  Virkamiehet eivät saa estää toimijoita olemasta yhteydessä lippuvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin tarkastustoimien aikana.

3.  Virkamiesten on otettava huomioon kaikki tarkastettavalla kalastusaluksella olevan valvonnasta vastaavan tarkkailijan tämän asetuksen 95 artiklan 2 kohdan mukaisesti antamat tiedot.

4.  Kun tarkastus on suoritettu, virkamiesten on tarvittaessa annettava toimijoille tietoja vallitsevien olosuhteiden kannalta olennaisista kalastusasetuksista.

5.  Virkamiesten on poistuttava kalastusalukselta tai tarkastetuista tiloista mahdollisimman pian tarkastuksen suorittamisen jälkeen, jollei ilmeisestä rikkomuksesta ole saatu näyttöä.

101 artikla

Jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston velvollisuudet

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä tarvittaessa komission ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston on varmistettava, että niiden virkamiehet ovat kohteliaita ja hienovaraisia ja suorittavat tarkastukset ammattimaisesti ja moitteettomasti.

2.  Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on otettava käyttöön menettelyt sen varmistamiseksi, että toimijoiden kyseisten virkamiesten suorittamista tarkastuksista tekemät valitukset tutkitaan puolueettomasti ja perusteellisesti kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.  Rannikkojäsenvaltiot voivat kutsua, edellyttäen että kalastusaluksen lippujäsenvaltion kanssa on sovittu asianmukaisista järjestelyistä, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten virkamiehiä osallistumaan kyseisen jäsenvaltion kalastusalusten tarkastuksiin, kun kyseiset alukset ovat rannikkojäsenvaltion vesillä tai purkavat saalistaan sen satamissa.2

Jakso

Tarkastukset merellä

102 artikla

Merellä tehtäviä tarkastuksia koskevat yleiset säännökset

1.  Jokaisen valvonnassa, myös tarkkailussa, käytettävän aluksen on oltava selvästi näkyvillä olevan viirin tai liitteessä XXVIII esitetyn tunnuksen alla.

2.  Tarkastuksia tekevien virkamiesten siirtymistä helpottavassa yhteysaluksessa on oltava vastaava lippu tai viiri, jonka koko on asianmukainen yhteysaluksen omaan lippuun tai viiriin verrattuna, sen osoittamiseksi, että alus osallistuu kalastuksentarkastustehtäviin.

3.  Tarkastusaluksista vastaavien henkilöiden on otettava asianmukaisesti huomioon merellä tapahtuvien yhteentörmäysten ehkäisemistä koskevien kansainvälisten määräysten mukaiset säännöt, joita sovelletaan merenkulkuun ja turvallisen matkan päässä liikkumiseen kalastusaluksista.

103 artikla

Kalastusaluksille nouseminen merellä

1.  Tarkastuksen tekemisestä vastaavien virkamiesten on varmistettava, ettei aluksella toteuteta mitään toimia, jotka voisivat vaarantaa kalastusaluksen tai sen miehistön turvallisuuden.

2.  Virkamiehet eivät saa vaatia tarkastettavan aluksen, jolle noustaan tai jolta poistutaan, päällikköä pysähtymään tai tekemään ohjausliikkeitä kalastustoiminnan ollessa kesken taikka lopettamaan pyydysten laskemista tai nostamista. Virkamiehet voivat kuitenkin vaatia keskeyttämään pyydyksen laskemisen tai lykkäämään sitä turvallisen alukselle nousemisen tai sieltä poistumisen varmistamiseksi kunnes he ovat nousseet alukselle tai poistuneet siltä. Alukselle nousemisen yhteydessä tällainen viivytys ei saa kestää kauempaa kuin 30 minuuttia siitä, kun virkamiehet ovat nousseet kalastusalukselle, paitsi jos on havaittu rikkominen. Tämä säännös ei vaikuta virkamiesten mahdollisuuteen vaatia pyydyksen nostamista tarkastusta varten.

104 artikla

Toiminta aluksella

1.  Tarkastusta tehdessään virkamiesten on tarkistettava ja kirjattava kaikki tämän asetuksen liitteessä XXVII olevassa tarkastusraporttia koskevassa moduulissa vahvistetut asiaa koskevat tiedot.

2.  Virkamiehet voivat vaatia aluksen päällikköä nostamaan pyydyksen tarkastusta varten.

3.  Tarkastusryhmiin kuuluu yleensä kaksi virkamiestä. Tarvittaessa tarkastusryhmiin voidaan liittää lisää virkamiehiä.

4.  Tarkastus ei saa kestää yli neljää tuntia tai pidempään kuin verkon nostaminen ja tarkastus sekä saaliiden tarkastus kestävät, jos niihin kuluu yli neljä tuntia. Tätä aikarajaa ei sovelleta, jos havaitaan ilmeinen rikkomus tai jos virkamiehet tarvitsevat tarkempia tietoja.

5.  Jos havaitaan ilmeinen rikkomus, pyydyksen tai kalastusaluksen mihin tahansa osaan, kalastustuotteiden säiliöt ja säilytystilat mukaan luettuina, voidaan kiinnittää pysyvästi tunnisteita tai sinettejä ja virkamies voi / virkamiehet voivat olla aluksella siihen asti, kun kaikki ilmeiseen rikkomukseen liittyvän todistusaineiston turvaamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat aiheelliset toimenpiteet saatetaan päätökseen.3

Jakso

Tarkastukset satamissa

105 artikla

Tarkastuksen valmistelu

1.  Rajoittamatta erityisissä valvonta- ja tarkastusohjelmissa sekä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 9 artiklassa määriteltyjen ohjeiden soveltamista kalastusalus on tarkastettava satamassa tai saaliin purkamisen yhteydessä seuraavissa tapauksissa:

a) rutiininomaisesti sovellettaessa riskinhallintaan perustuvaa otantamenetelmää; tai

b) jos alusta epäillään yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisestä.

2.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja rajoittamatta tämän asetuksen 106 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen soveltamista jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että sen virkamiehet ovat vastassa tarkastettavaa kalastusalusta tämän saapuessa satamaan.

3.  Edellä oleva 1 kohta ei estä jäsenvaltioita suorittamasta satunnaistarkastuksia.

106 artikla

Tarkastukset satamissa

1.  Tarkastuksia tehdessään virkamiesten on tarkistettava ja kirjattava kaikki tämän asetuksen liitteessä XXVII olevassa asianomaisessa tarkastusraportin moduulissa luetellut asiaa koskevat tiedot. Virkamiesten on otettava asianmukaisesti huomioon tarkastettuun kalastusalukseen sovellettavat erityisvaatimukset ja erityisesti monivuotisten suunnitelmien asiaa koskevat säännöt.

2.  Purkamista koskevan tarkastuksen yhteydessä virkamiesten on valvottava koko purkamisprosessia kyseisen toimen alusta sen loppuun asti. Kalastustuotteiden purkamista koskevaan ennakkoilmoitukseen lajikohtaisesti merkittyjen määrien, kalastuspäiväkirjaan lajikohtaisesti merkittyjen määrien ja purettujen tai jälleenlaivattujen lajikohtaisten määrien välillä on tapauksen mukaan tehtävä ristiintarkastus. Tämä säännös ei estä tarkastuksen suorittamista purkamistoimen alkamisen jälkeen.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kalastustoimien ja kalastustuotteiden jatkokäsittelyn yhteydessä käytetyt tilat tarkastetaan ja että niitä valvotaan tehokkaasti.

▼M1

107 artikla

Tiettyjen pelagisten lajien saaliiden purkamisten tarkastukset

Tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitettuja sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan saaliita purettaessa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että vähintään 7,5 prosenttia kunkin lajin puretuista määristä ja vähintään 5 prosenttia purkamisista tarkastetaan täydellisesti.

▼B4

Jakso

Kuljetuksia koskevat tarkastukset

108 artikla

Yleiset periaatteet

1.  Kuljetuksia koskevat tarkastukset voidaan tehdä milloin tahansa ja missä tahansa purkamispaikan ja kalastustuotteiden myynti- tai jalostuspaikkaan saapumisen välillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta monivuotisissa suunnitelmissa olevien sääntöjen soveltamista. Tarkastusten yhteydessä on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tarkastettujen kalastustuotteiden kylmäketjun jatkumisen varmistamiseksi.

2.  Kuljetuksia koskevaan tarkastukseen on kuuluttava mahdollisuuksien mukaan kuljetettujen tuotteiden fyysinen tarkastus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta monivuotisissa suunnitelmissa, kansallisissa valvontaohjelmissa tai erityisissä valvonta- ja tarkastusohjelmissa olevien sääntöjen soveltamista.

3.  Kuljetettujen kalastustuotteiden fyysisessä tarkastuksessa on otettava edustava näyte kuljetetun erän tai kuljetettujen erien eri osista.

4.  Kuljetuksia koskevia tarkastuksia tehdessään virkamiesten on tarkistettava ja kirjattava kaikki valvonta-asetuksen 68 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut sekä tämän asetuksen liitteessä XXVII olevassa raporttimoduulissa vahvistetut asiaa koskevat tiedot. Tämän lisäksi on varmistettava, että kuljetettujen kalastustuotteiden määrät vastaavat kuljetusasiakirjaan merkittyjä tietoja.

109 artikla

Sinetöidyt kulkuneuvot

1.  Jos kulkuneuvo tai säiliö on sinetöity rahdin käsittelyn välttämiseksi, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että sinettien sarjanumerot on merkitty kuljetusasiakirjaan. Virkamiesten on tarkastettava, että sinetit ovat ehjiä ja että niiden sarjanumerot vastaavat kuljetusasiakirjassa olevia tietoja.

2.  Jos sinetit poistetaan rahdin tarkastuksen helpottamiseksi ennen sen saapumista lopulliseen määräpaikkaan, virkamiesten on korvattava alkuperäinen sinetti uudella sinetillä, kirjattava sinettiä koskevat tiedot kuljetusasiakirjaan ja esitettävä alkuperäisen sinetin poistamiseen johtaneet syyt.5

Jakso

Markkinoilla tehtävät tarkastukset

110 artikla

Yleiset periaatteet

Virkamiesten on tarkistettava ja kirjattava kaikki tämän asetuksen liitteessä XXVII olevassa asianomaisessa tarkastusmoduulissa luetellut asiaankuuluvat tiedot tehdessään tarkastuksia kylmävarastoissa, tukku- ja vähittäismarkkinoilla, ravintoloissa tai muissa tiloissa, joissa kalaa varastoidaan ja/tai myydään saaliin purkamisen jälkeen.

111 artikla

Muut menetelmät ja tekniikat

Liitteessä XXVII lueteltujen tietojen ohella jäsenvaltiot voivat hyödyntää käytettävissään olevia menetelmiä ja tekniikoita kalastustuotteiden, niiden lähteen tai alkuperän sekä toimittajien ja pyyntialusten tai tuotantoyksiköiden tunnistamiseksi ja varmentamiseksi.

▼M1

112 artikla

Varastointijärjestelmän alaisten kalastustuotteiden valvonta

Virkamiesten on tarkastettava, että asetuksen (EU) N:o 1379/2013 30 artiklassa tarkoitetun varastointijärjestelmän alaiset kalastustuotteet täyttävät kyseisessä 30 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 ( 10 ) 67 artiklassa säädetyt vaatimukset.

▼BII

LUKU

Toimijoiden tehtävät

113 artikla

Toimijoiden yleiset velvollisuudet

1.  Kaikki jonkin jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisina toimivat toimijat voidaan tarkastaa sen varmistamiseksi, että ne noudattavat yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan.

2.  Kaikkien toimijoiden, joille tarkastus tehdään, on

a) helpotettava virkamiesten työtä ja annettava näille pyynnöstä sellaiset kalastustoimia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjat, mahdollisuuksien mukaan myös jäljennökset niistä, tai pääsy asiaa koskeviin tietokantoihin, jotka on täytettävä tai joita on säilytettävä sähköisessä tai paperimuodossa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisesti;

b) helpotettava pääsyä alusten, tilojen ja kulkuneuvojen kaikkiin osiin, mukaan luettuina kalastus- ja jalostustoimien yhteydessä tai osana käytetyt ilma- ja ilmatyynyalukset;

c) varmistettava virkamiesten turvallisuus kaikkina aikoina ja avustettava virkamiehiä aktiivisesti, kun he suorittavat tarkastustehtäviään, ja tehtävä heidän kanssaan yhteistyötä;

d) oltava estämättä virkamiehiä suorittamasta tehtäviään tai oltava uhkailematta tai häiritsemättä heitä, kun he suorittavat tehtäviään, oltava yllyttämättä muita henkilöitä tällaiseen käyttäytymiseen ja estettävä muilta henkilöiltä tällainen käyttäytyminen virkamiehiä kohtaan;

e) mahdollisuuksien mukaan tarjottava käyttöön suljettu kokoustila, jotta valvonnasta vastaava tarkkailija voi kertoa virkamiehille havainnoistaan tämän asetuksen 95 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

114 artikla

Alusten päälliköiden velvollisuudet tarkastusten aikana

1.  Tarkastuksen kohteena olevan kalastusaluksen päällikön tai tämän edustajan on

a) helpotettava virkamiesten turvallista ja ripeää alukselle nousemista hyvän merenkulkutavan mukaisesti, kun alukselle annetaan kansainvälisen viestikirjan mukainen viesti tai kun alus tai helikopteri, jolla virkamiestä kuljetetaan, on ilmoittanut radion välityksellä aikomuksesta nousta alukselle;

b) tarjottava käyttöön liitteen XXIX vaatimuksia vastaavat laskuportaat helpottaakseen turvallista ja vaivatonta alukseen nousemista, jos se edellyttää yli 1,5 metrin kiipeämistä;

c) avustettava virkamiehiä, kun he suorittavat tarkastustehtäviään, jos tällaista apua pyydetään ja se on kohtuullista;

d) annettava virkamiesten olla yhteydessä lippuvaltion, rannikkovaltion ja tarkastuksen suorittavan valtion viranomaisiin;

e) ilmoitettava virkamiehille erityisistä turvallisuutta vaarantavista tekijöistä kalastusaluksilla;

f) annettava virkamiehille mahdollisuus tutustua kaikkiin aluksen alueisiin, kaikkiin jalostettuihin tai jalostamattomiin saaliisiin, kaikkiin pyydyksiin sekä kaikkiin asiaan kuuluviin tietoihin ja asiakirjoihin;

g) helpotettava virkamiesten turvallista alukselta poistumista tarkastuksen tekemisen jälkeen.

2.  Alusten päälliköitä ei saa vaatia paljastamaan kaupallisesti arkaluontoista tietoa avoimilla radiokanavilla.III

LUKU

Tarkastusraportti

115 artikla

Tarkastusraportteja koskevat yleiset säännöt

1.  Valvonta-asetuksen 76 artiklassa tarkoitettujen tarkastusraporttien on sisällettävä liitteessä XXVII olevassa asianomaisessa moduulissa luetellut asiaa koskevat tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen vahvistamien erityisten sääntöjen soveltamista. Virkamiesten on laadittava raportit tarkastuksen aikana tai mahdollisimman pian tarkastuksen tekemisen jälkeen.

2.  Jos tarkastuksen aikana havaitaan ilmeinen rikkomus, tarkastusraporttiin on sisällytettävä oikeudelliset ja aineelliset näkökohdat sekä kaikki muut rikkomusta koskevat merkitykselliset tiedot. Jos tarkastuksen aikana havaitaan useita rikkomuksia, kutakin rikkomusta koskevat merkitykselliset tiedot on kirjattava tarkastusraporttiin.

3.  Virkamiesten on tarkastuksen päättyessä annettava havaintonsa tiedoksi tarkastetusta kalastusaluksesta, kulkuneuvosta, ilma-aluksesta, ilmatyynyaluksesta tai tiloista vastaavalle luonnolliselle henkilölle, jäljempänä ”toimija”. Toimijalla on oltava mahdollisuus esittää huomautuksia tarkastuksesta ja siinä tehdyistä havainnoista. Toimijan huomiot on kirjattava tarkastusraporttiin. Jos virkamiehet eivät puhu samaa kieltä kuin tarkastettu toimija, heidän on toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta heidän havaintonsa ymmärrettäisiin.

4.  Tarvittaessa toimijan on voitava ottaa yhteyttä edustajaansa tai lippujäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin, jos tarkastuksen tulosten ja niiden perusteella laadittavan raportin ymmärtämisessä esiintyy huomattavia vaikeuksia.

5.  Jäsenvaltiot ja komissio vahvistavat yhteistyössä valvonta-asetuksen 76 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen toimitusmuodon.

116 artikla

Tarkastusraporttien laatiminen

1.  Jos tarkastusraportti laaditaan manuaalisesti paperimuotoisena, sen on oltava helposti luettavissa, pysyvällä tavalla laadittu, ja havaintojen on oltava selkeästi kirjattuja. Mitään raportin merkintöjä ei saa poistaa eikä muuttaa. Jos manuaalisesti laaditussa raportissa on virhe, virheellinen merkintä on viivattava siististi yli ja asianomaisen virkamiehen on merkittävä kohtaan nimikirjaimensa.

2.  Tarkastuksesta vastaavan virkamiehen on allekirjoitettava raportti. Toimijaa on pyydettävä allekirjoittamaan raportti. Allekirjoituksellaan hän kuittaa raportin vastaanotetuksi, eikä sitä saa pitää osoituksena raportin sisällön hyväksymisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimijan kansallisen lainsäädännön soveltamista.

3.  Virkamiehet voivat laatia tämän asetuksen 115 artiklassa tarkoitetut tarkastusraportit sähköisesti.

117 artikla

Tarkastusraportin jäljennös

Tämän asetuksen 116 artiklassa tarkoitetun tarkastusraportin jäljennös on lähetettävä toimijalle 15 työpäivän kuluessa tarkastuksen päättymisestä ja sen jäsenvaltion, jonka suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan tarkastusalue kuuluu, kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos havaitaan rikkomus, raportin julkistamiseen on sovellettava kyseisen jäsenvaltion tietosuojalainsäädäntöä.IV

LUKU

Sähköinen tietokanta

118 artikla

Sähköinen tietokanta

1.  Jäsenvaltioiden on sisällytettävä kansallisiin valvontaohjelmiinsa menettelyt, joita niiden virkamiehet soveltavat tallentaessaan paperimuodossa olevia tai sähköisiä valvontaraportteja. Raportit on tallennettava valvonta-asetuksen 78 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen tietokantaan, ja niiden osalta on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä XXIV olevassa 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot. Sähköiseen tietokantaan on tallennettava vähintään tämän asetuksen 115 artiklan 1 kohdan mukaisesti kirjatut tiedot sekä liitteessä XXVII mainitut pakolliset tiedot. Paperimuodossa olevat raportit on myös skannattava tietokantaan.

2.  Tietokannan on oltava komission ja sen nimeämän elimen käyttävissä valvonta-asetuksen 114, 115 ja 116 artiklassa kuvattujen menettelyjen mukaisesti. Myös muilla jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus käyttää tietokannan olennaisia tietoja yhteiskäyttösuunnitelman puitteissa.

3.  Tarkastusraportteja koskevat tiedot on säilytettävä tietokannassa vähintään kolmen vuoden ajan.V

LUKU

Unionin tarkastajat

119 artikla

Unionin tarkastajien ilmoittaminen

1.  Jäsenvaltioiden ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston on ilmoitettava komissiolle sähköisesti kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta niiden virkamiesten nimet, jotka on tarkoitus lisätä valvonta-asetuksen 79 artiklassa tarkoitettujen unionin tarkastajien luetteloon.

2.  Luetteloon lisättävien virkamiesten on täytettävä seuraavat ominaisuudet:

a) heillä on kattava kokemus kalastusalan valvonnasta ja tarkastuksista;

b) he tuntevat Euroopan unionin kalastusalan lainsäädännön perusteellisesti;

c) heillä on jonkin Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen virallisen kielen tyydyttävä taito;

d) heillä on terveydelliset edellytykset tehtäviensä hoitamiseksi;

e) he ovat tarkoituksenmukaisissa tapauksissa saaneet tarvittavan meriturvallisuuskoulutuksen.

120 artikla

Unionin tarkastajien luettelo

1.  Komissio laatii jäsenvaltioiden ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ilmoitusten perusteella luettelon unionin tarkastajista kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

2.  Alustavan luettelon laatimisen jälkeen jäsenvaltioiden ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston on ilmoitettava komissiolle kunkin vuoden lokakuuhun mennessä mahdollisista muutoksista, joita ne haluavat tehdä seuraavan kalenterivuoden luetteloon. Komissio muuttaa luetteloa vastaavasti kunkin vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä.

3.  Luettelo ja siihen tehdyt muutokset on julkaistava Euroopan kalastuksenvalvontaviraston virallisella verkkosivustolla.

121 artikla

Unionin tarkastajien ilmoittaminen alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille

Komission nimeämän elimen on toimitettava niiden unionin tarkastajien luettelo, jotka tekevät tarkastuksia alueellisen kalastuksenhoitojärjestön yhteydessä, kyseisen järjestön sihteeristölle.

122 artikla

Unionin tarkastajien valtuudet ja tehtävät

1.  Unionin tarkastajien on tehtäviään suorittaessaan noudatettava Euroopan unionin lainsäädäntöä ja soveltuvin osin sen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, jossa tarkastus tehdään, tai jos tarkastus tehdään ►M1  unionin vesien ◄ ulkopuolella, tarkastettavan kalastusaluksen lippujäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä ja asiaa koskevia kansainvälisiä sääntöjä.

2.  Unionin tarkastajien on esitettävä henkilöstökortti, josta ilmenevät heidän henkilöllisyytensä ja virkatehtävänsä. Tarkastajien on tässä tarkoituksessa esitettävä komission tai Euroopan kalastuksenvalvontaviraston antama asiakirja, josta heidän henkilöllisyytensä ja virka-asemansa käyvät ilmi.

3.  Jäsenvaltioiden on helpotettava unionin tarkastajien tehtävien suorittamista ja tarpeen mukaan avustettava heitä, kun he suorittavat tehtäviään.

4.  Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa unionin tarkastajien avustaa kansallisia tarkastajia näiden suorittaessa tehtäviään.

5.  Tämän asetuksen 113 ja 114 artiklaa sovelletaan vastaavasti.

123 artikla

Raportit

1.  Unionin tarkastajien on esitettävä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka vesillä tarkastus tehtiin, tai jos tarkastus tehtiin ►M1  unionin vesien ◄ ulkopuolella, tarkastetun kalastusaluksen lippujäsenvaltiolle, ja Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle tarkastustoimistaan päivittäinen yhteenveto, johon sisältyy kunkin tarkastetun kalastusaluksen tai apuveneen nimi ja tunnistenumero sekä suoritetun tarkastuksen tyyppi.

2.  Jos unionin tarkastajat havaitsevat tarkastuksen aikana rikkomuksen, heidän on toimitettava välittömästi rannikkojäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai, jos tarkastus tehtiin ►M1  unionin vesien ◄ ulkopuolella, tarkastetun kalastusaluksen lippuvaltiolle ja Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle tarkastusraportin tiivistelmä. Tällaisessa tiivistelmässä on ilmoitettava vähintään tarkastuspäivä ja -paikka, tarkastusaluksen tunnistetiedot, tarkastetun aluksen tunnistetiedot ja havaitun rikkomuksen tyyppi.

3.  Unionin tarkastajien on toimitettava jäljennös täydellisestä tarkastusraportista, johon on kirjattu liitteessä XXVII olevassa asianomaisessa tarkastusraporttimoduulissa vahvistetut asiaa koskevat tiedot, tarkastetun kalastusaluksen tai apuveneen lippuvaltion tai sen jäsenvaltion, jonka vesillä tarkastus tehtiin, toimivaltaisille viranomaisille seitsemän päivän kuluessa tarkastuspäivästä. Jos unionin tarkastajat ovat havainneet rikkomuksen, jäljennös täydellisestä tarkastusraportista on toimitettava myös Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle.

4.  Tässä artiklassa tarkoitetut päivittäiset raportit ja tarkastusraportit on toimitettava pyynnöstä komissiolle.

124 artikla

Raporttien jatkotoimet

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava unionin tarkastajien tämän asetuksen 123 mukaisesti toimittamien raporttien perusteella vastaavanlaisia toimia kuin omien virkamiestensä laatimien raporttien perusteella.

2.  Unionin tarkastajan nimenneen jäsenvaltion taikka tarvittaessa komission tai Euroopan kalastuksenvalvontaviraston on oikeudellisten ja hallinnollisten menettelyjen helpottamiseksi toimittava yhteistyössä sen jäsenvaltion kanssa, joka toteuttaa toimia unionin tarkastajan toimittaman raportin perusteella.

3.  Unionin tarkastajan on pyynnöstä avustettava ja todistettava minkä tahansa jäsenvaltion aloittamassa rikkomusmenettelyssä.VII OSASTO

TÄYTÄNTÖÖNPANO

VAKAVIA RIKKOMUKSIA KOSKEVA PISTEYTYSJÄRJESTELMÄ

125 artikla

Vakavia rikkomuksia koskevan pisteytysjärjestelmän käyttöönotto ja toiminta

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa seuraavista tehtävistä:

a) valvonta-asetuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakavia rikkomuksia koskevan pisteytysjärjestelmän käyttöönotto;

b) asianmukaisen pistemäärän määrääminen kalastuslisenssin haltijalle;

c) kalastusaluksen pistemäärän siirtäminen uudelle kalastuslisenssin haltijalle heti, kun kalastusalus on myyty, siirretty tai se vaihtaa muutoin omistajaa; ja

d) kunkin kalastuslisenssin haltijalle määrätyn tai siirretyn pistemäärän kirjaaminen.

126 artikla

Pisteiden määrääminen

1.  Lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä asianomaisen kalastusaluksen kalastuslisenssin haltijalle vakavien rikkomusten seurauksena annettava pistemäärä liitteen XXX mukaisesti.

▼M1

2.  Jos yhden tarkastuksen aikana havaitaan, että sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on kalastuslisenssin haltija, on syyllistynyt kahteen tai useampaan vakavaan rikkomukseen, kustakin vakavasta rikkomuksesta on määrättävä kalastuslisenssin haltijalle 1 kohdan mukaisesti enintään 12 pistettä.

▼B

3.  Kalastuslisenssin haltijalle on ilmoitettava tälle määrätyistä pisteistä.

4.  Pisteet määrätään kalastuslisenssin haltijalle pisteiden määräämistä koskevassa päätöksessä vahvistettuna päivänä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei muutoksenhakumenettelyn lykkäävää vaikutusta koskevien kansallisten sääntöjen soveltaminen heikennä pistejärjestelmän tehokkuutta.

5.  Jos vakava rikkomus havaitaan muussa jäsenvaltiossa kuin lippujäsenvaltiossa, tämän asetuksen 125 artiklassa tarkoitetun lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä pisteet valvonta-asetuksen 89 artiklan 4 kohdan mukaisen ilmoituksen saatuaan.

127 artikla

Päätöksistä ilmoittaminen

Jos tämän asetuksen 125 artiklan mukaisesti nimetty viranomainen on eri kuin valvonta-asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yksi viranomainen, tämän osaston mukaisesti tehdystä päätöksestä ilmoitetaan viimeksi mainitulle viranomaiselle.

128 artikla

Omistusoikeuden siirto

Jos kalastusalus asetetaan myyntiin tai sen omistusoikeus siirtyy muilla tavoin, kalastuslisenssin haltijan on ilmoitettava uudelle kalastuslisenssin haltijalle tälle siirrettävästä pistemäärästä toimivaltaisilta viranomaisilta saadulla oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

129 artikla

Kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttäminen ja kalastuslisenssin pysyvä peruuttaminen

1.  Jos kalastuslisenssin haltijan pisteiden kokonaismäärä on 18, 36, 54 tai 72 pistettä, kalastuslisenssin voimassaolo keskeytetään ilman eri toimenpiteitä ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen kerran valvonta-asetuksen 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi vastaaviksi ajanjaksoiksi.

2.  Jos kalastuslisenssin haltijan pisteiden kokonaismäärä on 90 pistettä, kalastuslisenssi peruutetaan ilman eri toimenpiteitä pysyvästi.

130 artikla

Kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttämistä ja kalastuslisenssin pysyvää peruuttamista koskevat jatkotoimet

1.  Jos kalastuslisenssin voimassaolo keskeytetään tai kalastuslisenssi peruutetaan pysyvästi tämän asetuksen 129 artiklan mukaisesti, lippujäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava kalastuslisenssin haltijalle tämän kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttämisestä tai kalastuslisenssin pysyvästä peruuttamisesta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan kalastuslisenssin haltijan on varmistettava, että asianomaisen kalastusaluksen kalastustoimet lopetetaan välittömästi. Kalastuslisenssin haltijan on varmistettava, että kyseinen kalastusalus siirtyy välittömästi kotisatamaansa tai lippujäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten määräämään satamaan. Pyydykset on kiinnitettävä ja varastoitava matkan aikana valvonta-asetuksen 47 artiklan mukaisesti. Kalastuslisenssin haltijan on varmistettava, että kalastusaluksella olevat saaliit käsitellään lippujäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

131 artikla

Kalastuslisenssien poistaminen niitä koskevasta luettelosta

▼M1

1.  Jos kalastuslisenssin voimassaolo keskeytetään tai kalastuslisenssi peruutetaan pysyvästi tämän asetuksen 129 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, kalastusalus, johon keskeytetty tai pysyvästi peruutettu kalastuslisenssi liittyy, on luokiteltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kansallisessa rekisterissä ilman kalastuslisenssiä olevaksi alukseksi. Kalastusalus on määriteltävä samalla tavoin myös asetuksen (EU) N:o 1380/2013 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa unionin kalastusalusrekisterissä.

2.  Tämän asetuksen 129 artiklan 2 kohdan mukainen kalastuslisenssin pysyvä peruuttaminen ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuihin kalastuslisenssin myöntävän jäsenvaltion kalastuskapasiteetin ylärajoihin.

▼B

3.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä päivitettävä valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu luettelo merkitsemällä siihen kaikki määrätyt pisteet ja niistä johtuvat kalastuslisenssien voimassaolon keskeyttämiset ja kalastuslisenssien pysyvät peruuttamiset, mukaan luettuna päivämäärä, jolloin keskeyttämisiä ja peruuttamisia alettiin soveltaa ja niiden kesto.

132 artikla

Laiton kalastus aikana, jolloin kalastuslisenssin voimassaolo on keskeytetty, tai kalastuslisenssin pysyvän peruuttamisen jälkeen

1.  Jos kalastusalus, jonka kalastuslisenssin voimassaolo on keskeytetty tai kalastuslisenssi on pysyvästi peruutettu tämän asetuksen 129 artiklan mukaisesti, harjoittaa kalastustoimintaa keskeytyksen aikana tai kalastuslisenssin pysyvän peruuttamisen jälkeen, toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava välittömiä täytäntöönpanotoimenpiteitä valvonta-asetuksen 91 artiklan mukaisesti.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kalastusalus voidaan tarvittaessa lisätä EU:n LIS-kalastusalusten luetteloon asetuksen (EY) N:o 1005/2008 27 artiklan mukaisesti.

133 artikla

Pisteiden poistaminen

1.  Jos kalastuslisenssin voimassaolo on keskeytetty tämän asetuksen 129 artiklan mukaisesti, pisteitä, joiden perusteella kalastuslisenssin voimassaolo on keskeytetty, ei poisteta. Kalastuslisenssin haltijalle määrätyt uudet pisteet lisätään olemassa oleviin pisteisiin tämän asetuksen 129 artiklan soveltamiseksi.

2.  Jos pisteitä on poistettu valvonta-asetuksen 92 artiklan 4 kohdan mukaisesti, valvonta-asetuksen 92 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi kalastuslisenssin haltijan osalta katsotaan, ettei haltijan kalastuslisenssin voimassaoloa ole keskeytetty tämän asetuksen 129 artiklan mukaisesti.

3.  Kerralla poistetaan kaksi pistettä, jos asianomaisen kalastusaluksen kalastuslisenssin haltijalle määrätty kokonaispistemäärä on enemmän kuin kaksi ja jos

a) kalastusalus, jota on käytetty suoritettaessa rikkomusta, josta pisteet määrättiin, käyttää sen jälkeen VMS-järjestelmää tai kirjaa ja toimittaa kalastuspäiväkirjan sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten tiedot sähköisesti ilman, että sillä olisi tähän lain mukainen velvollisuus; tai

b) kalastuslisenssin haltija osallistuu pisteiden määräämisen jälkeen vapaaehtoisesti tieteelliseen tutkimukseen, jolla pyritään parantamaan pyydysten valikoivuutta; tai

c) kalastuslisenssin haltija on tuottajajärjestön jäsen ja hyväksyy tuottajajärjestön pisteiden määräämistä seuraavana vuonna laatiman kalastussuunnitelman, jonka mukaan kalastuslisenssin haltijan kalastusmahdollisuuksia vähennetään 10 prosenttia; tai

d) kalastuslisenssin haltija osallistuu kalastukseen, johon sovelletaan ympäristömerkkijärjestelmää, jolla pyritään sertifioimaan merikalastuksesta, johon sovelletaan hyviä hoitotapoja, saatujen tuotteiden merkkejä ja lisäämään tällaisten merkkien tunnettuutta ja jossa keskitytään elollisten kalavarojen kestävään käyttöön liittyviin kysymyksiin.

Kalastusluvan haltija voi kunkin viimeistä vakavaa rikkomusta seuraavan kolmen vuoden jakson osalta käyttää yhden kerran jotakin a, b, c tai d alakohdan vaihtoehdoista vähentääkseen määrättyä pistemäärää, jos tällainen vähennys ei johda kalastuslisenssin kaikkien pisteiden poistamiseen.

4.  Jos pisteet poistetaan 3 kohdan mukaisesti, kalastuslisenssin haltijalle on ilmoitettava pisteiden poistamisesta. Kalastuslisenssin haltijalle on ilmoitettava myös edelleen jäljellä oleva pistemäärä.

134 artikla

Kalastusalusten päälliköihin sovellettava pisteytysjärjestelmä

Jäsenvaltioiden on annettava valvonta-asetuksen 92 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut kalastusalusten päälliköihin sovellettavat kansalliset pisteytysjärjestelmänsä komissiolle tiedoksi kuuden kuukauden kuluttua tämän osaston soveltamispäivästä.VIII OSASTO

TOIMENPITEET, JOILLA VARMISTETAAN, ETTÄ JÄSENVALTIOT NOUDATTAVAT YHTEISEN KALASTUSPOLITIIKAN TAVOITTEITA

▼M1 —————

▼BII

LUKU

Kalastusmahdollisuuksien vähentäminen

139 artikla

Kalastusmahdollisuuksien vähentämiseen liian suuren käytön vuoksi sovellettavat yleiset säännöt

1.  Jos kalastusmahdollisuuksia käytetään valvonta-asetuksen 105 artiklan 1 kohdassa ja 106 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla liikaa suhteessa jonkin ajanjakson osalta käytettävissä oleviin kiintiöihin ja pyyntiponnistukseen, kyseisen ylityksen suuruus on määritettävä säännellyn ajanjakson päättymistä seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä käytettävissä olevien lukujen perusteella.

▼M1

2.  Kalastusmahdollisuuksien käyttöä koskevan ylityksen suuruus on määritettävä suhteessa asianomaisen jäsenvaltion kunkin ajanjakson päättyessä käytettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin ottaen huomioon kalastusmahdollisuuksien vaihtaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti, kiintiöiden siirtäminen neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 ( 11 ) 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien uudelleenjakaminen valvonta-asetuksen 37 artiklan mukaisesti ja kalastusmahdollisuuksien vähentäminen valvonta-asetuksen 105, 106 ja 107 artiklan mukaisesti.

3.  Kalastusmahdollisuuksien vaihtaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti tietyn ajanjakson osalta ei ole sallittua kyseisen ajanjakson päättymistä seuraavan ensimmäisen kuukauden viimeisen päivän jälkeen.

▼B

140 artikla

Kalastusmahdollisuuksien vähentämistä koskeva kuuleminen

Komissio kuulee valvonta-asetuksen 105 artiklan 4 ja 5 kohdan sekä 106 artiklan 3 kohdan mukaisten kalastusmahdollisuuksien vähennysten osalta asianomaista jäsenvaltiota ehdotetuista toimenpiteistä. Asianomaisen jäsenvaltion on vastattava komission kuulemiseen 10 työpäivän kuluessa.III

LUKU

Kiintiöiden alentaminen yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi

141 artikla

Kiintiöiden alentamiseen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden laiminlyönnin vuoksi sovellettavat säännöt

1.  Valvonta-asetuksen 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa, jonka kuluessa jäsenvaltio voi osoittaa, että asianomaisia kantoja voidaan turvallisesti hyödyntää, on sovellettava komission jäsenvaltiolle lähettämän kirjeen päiväyksestä alkaen.

2.  Jäsenvaltioiden on liitettävä valvonta-asetuksen 107 artiklan 2 kohdan mukaiseen vastaukseensa todisteet, jotka osoittavat komissiolle, että asianomaista kantaa voidaan hyödyntää turvallisesti.

142 artikla

Alennettavien määrien määrittämien

1.  Valvonta-asetuksen 107 artiklan mukainen kiintiöiden alennus on vahvistettava suhteessa siihen, missä määrin ja millä tavoin monivuotisiin suunnitelmiin kuuluviin kantoihin sovellettavia sääntöjä ei ole noudatettu ja miten vakava uhka tästä on aiheutunut näiden kantojen säilyttämiselle. Alennuksessa on otettava huomioon vahinko, joka on aiheutunut asianomaisille kannoille monivuotisiin suunnitelmiin kuuluviin kantoihin sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisen seurauksena.

2.  Jos sen kalakannan tai kalakantaryhmän osalta, jota sääntöjen noudattamatta jättäminen koskee, ei voida alentaa kiintiötä, osuutta tai määräosaa 1 kohdan mukaisesti, koska kyseisen jäsenvaltion käytettävissä ei ole tai ei riittävästi ole kiintiötä, osuutta tai määräosaa kyseisen kalakannan tai kalakantaryhmän osalta, komissio voi, asianomaista jäsenvaltiota kuultuaan, alentaa seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina tuon jäsenvaltion käytettävissä olevia kiintiöitä muiden kalakantojen tai kalakantaryhmien osalta samalla maantieteellisellä alueella tai kaupallisesti yhtä tärkeiden kalakantojen tai kalakantaryhmien osalta 1 kohdan mukaisesti.IX OSASTO

TIEDOTI

LUKU

Tietojen analysointi ja tutkiminen

143 artikla

Kohde

Valvonta-asetuksen 109 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tietokonepohjaiseen varmentamisjärjestelmään on kuuluttava erityisesti

a) tietokanta tai tietokannat, johon/joihin kaikki tämän asetuksen 144 artiklassa tarkoitetut tässä järjestelmässä varmennettavat tiedot tallennetaan;

b) tämän asetuksen 145 artiklassa tarkoitetut varmentamismenettelyt, mukaan luettuina kaikkien tietojen laatutarkastukset, analyysi ja ristiintarkastukset;

c) tämän asetuksen 146 artiklassa tarkoitetut menettelyt, joilla komissio tai sen nimeämä elin pääsee käsiksi kaikkiin kyseisiin tietoihin.

144 artikla

Varmennettavat tiedot

1.  Tietokonepohjaisen varmentamisjärjestelmän osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki valvonta-asetuksen 109 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot tallennetaan tietokonepohjaiseen tietokantaan tai tietokonepohjaisiin tietokantoihin. Tietokantaan vähintään tallennettavat tiedot luetellaan liitteessä XXIII, pakolliset tiedot liitteessä XXVII ja muut tiedot liitteissä XII ja XXXII. Varmentamisjärjestelmässä voidaan ottaa huomioon myös muita tietoja, joita pidetään tarpeellisina varmentamismenettelyissä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietokannoissa olevien tietojen on oltava varmentamisjärjestelmän käytettävissä jatkuvasti ja reaaliaikaisesti. Varmentamisjärjestelmästä on oltava suora pääsy näihin kaikkiin tietokantoihin ilman inhimillistä työpanosta. Tästä syystä kaikki jäsenvaltiossa olevat tietokannat ja järjestelmät, jotka sisältävät 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, on liitettävä toisiinsa.

3.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei tallenneta tietokantaan automaattisesti, jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tiedot tallennetaan tietokantoihin manuaalisesti tai ne digitoidaan viipymättä asiaa koskevassa lainsäädännössä säädettyjä määräaikoja noudattaen. Tietojen vastaanottamis- ja tallennuspäivät on kirjattava tietokantaan asianmukaisesti.

145 artikla

Varmentamismenettelyt

1.  Tietokonepohjaisen varmentamisjärjestelmän on varmennettava kukin tämän asetuksen 144 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tietokokonaisuus automaattisten tietokonepohjaisten algoritmien ja menettelyjen avulla jatkuvalla, järjestelmällisellä ja tehokkaalla tavalla. Varmentamiseen on kuuluttava menettelyjä, joilla valvotaan perustietojen laatua ja tarkastetaan tietojen muoto ja niitä koskevat vähimmäisvaatimukset, sekä perusteellisempi tarkistusmenettely analysoimalla yksityiskohtaisesti useita tietueita, käyttäen tilastollisia menetelmiä tai ristiintarkastamalla eri lähteistä saatuja tietoja.

2.  Kuhunkin varmentamismenettelyyn on liityttävä menettelytapasääntö tai -sääntöjä, joissa määritellään, millaisia varmennuksia menettelyssä suoritetaan ja mihin varmennusten tulokset tallennetaan. Tarvittaessa on ilmoitettava sen lainsäädännön viitetiedot, jonka soveltamista tarkistus koskee. Komissio voi määritellä yhtenäiset menettelytapasäännöt jäsenvaltioita kuultuaan.

3.  Tietokantaan on tallennettava sekä positiiviset että negatiiviset tietokonepohjaisen varmentamisjärjestelmän tulokset. Kaikista varmentamismenettelyssä havaituista epäjohdonmukaisuuksista ja laiminlyönneistä sekä niistä johtuvista jatkotoimista on saatava tieto välittömästi. On myös oltava mahdollista hakea sellaisten kalastusalusten, kalastusalusten päälliköiden tai liikenteenharjoittajien tunnistetietoja, joiden osalta on kolmen viime vuoden aikana havaittu toistuvasti epäjohdonmukaisuuksia ja mahdollisia laiminlyöntejä.

4.  Varmentamisjärjestelmässä havaittuja epäjohdonmukaisuuksia koskevat jatkotoimet on linkitettävä varmentamistuloksiin mainiten samalla varmentamispäivä ja jatkotoimi.

Jos havaitun epäjohdonmukaisuuden todetaan johtuvan tallennusvirheestä, tietokantaan tallennetut tiedot on korjattava, tiedot on merkittävä selkeästi korjatuiksi tiedoiksi ja alkuperäinen arvo tai merkintä sekä tietojen korjaamisen syy on ilmoitettava.

Jos havaitun epäjohdonmukaisuuden seurauksena toteutetaan jatkotoimia, varmentamistulos on tarvittaessa linkitettävä tarkastusraporttiin ja toteutettuihin jatkotoimiin.

146 artikla

Komission tiedonsaanti

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissio tai sen nimeämä elin saa kaikkina aikoina reaaliaikaisesti käyttöönsä seuraavat:

a) kaikki tämän asetuksen 144 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;

b) kaikki varmentamisjärjestelmää varten määritellyt menettelytapasäännöt, mukaan luettuina määritelmät, sovellettava lainsäädäntö ja paikka, jonne varmentamistulokset tallennetaan;

c) kaikki varmentamistulokset ja seurantoimet, mukaan luettuina merkinnät tietojen korjaamisesta ja linkit mahdollisiin rikkomusmenettelyihin.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin on automatisoidun tietojenvaihdon yhteydessä mahdollista päästä käsiksi tämän asetuksen 147 artiklassa määriteltyjen suojattujen verkkopalvelujen kautta.

3.  Tietojen on oltava ladattavissa liitteessä XII määritellyssä tiedonsiirtomuodossa kaikkien dataelementtien osalta ja XML-muodossa. Muiden saatavilla olevien tietojen, joita ei määritellä liitteessä XII, on oltava saatavilla liitteessä XXXII määritellyssä muodossa.

4.  Komissiolle tai sen nimeämälle elimelle on annettava mahdollisuus ladata 1 kohdassa tarkoitettuja tiettyä kalastusalusta tai kalastusalusluetteloa koskevia tietoja ajanjaksosta ja maantieteellisestä alueesta riippumatta.

5.  Komission perustellusta pyynnöstä asianomaisen jäsenvaltion on korjattava viipymättä tiedot, joissa komissio on havainnut epäjohdonmukaisuuksia. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä muille jäsenvaltioille tietojen korjaamisesta.

▼M1I a LUKU

Tietojenvaihtoa koskevat säännöt

146 a artikla

Tässä luvussa vahvistetaan valvonta-asetuksen 111 ja 116 artiklassa tarkoitettua tietojenvaihtoa sekä valvonta-asetuksen 33 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 ( 12 ) 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua saalistietojen ilmoittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

146 b artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

a) ”kuljetuskerroksella” komission ja sen nimeämän elimen kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön asettamaa kalastustietojen vaihdon sähköistä verkostoa, jossa tietoja vaihdetaan standardisoidulla tavalla;

b) ”ilmoituksella” sähköisesti kirjattua tietoa;

c) ”viestillä” ilmoitusta toimittamismuodossaan;

d) ”pyynnöllä” sähköistä viestiä, joka sisältää ilmoituksia koskevan pyynnön.

146 c artikla

Yleiset periaatteet

1.  Kaikki viestit on vaihdettava YK:n kaupan ja sähköisen liiketoiminnan kehittämiskeskuksen (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, UN/CEFACT) P1000-standardia käyttäen. Voidaan käyttää vain tietokenttiä, keskeisiä komponentteja, objekteja ja hyvin muotoiltuja Extensible Markup Language (XML) -merkintäkielisiä viestejä, jotka ovat UN/CEFACT-standardointikokoelmiin perustuvan XML-skeemamäärittelyn (XSD) mukaisia.

2.  Ilmoitusmuotojen on perustuttava liitteessä XII tarkoitettuihin UN/CEFACT-standardeihin, ja ne ovat saatavilla Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla.

3.  Kaikissa viesteissä on käytettävä Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla esitettyjä XML-skeemamäärittelyä ja koodeja.

4.  Päivämäärä ja kelloaika on ilmaistava Greenwichin yleisaikana (UTC).

5.  Kaikissa ilmoituksissa on oltava yksilöllinen tunniste.

6.  On käytettävä ihmisen luettavassa muodossa olevaa kalastusmatkan yksiköllistä tunnistetta yhdistämään kalastuspäiväkirjan tiedot purkamis-, jälleenlaivaus-, myynti- ja haltuunottoilmoituksen ja kuljetusasiakirjan tietoihin.

7.  Unionin kalastusaluksiin liittyvien ilmoitusten on sisällettävä komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 ( 13 ) 10 artiklassa tarkoitettu aluksen tunnistenumero.

8.  Jäsenvaltioiden on käytettävä Euroopan komission kalastuksen verkkosivustolla saatavilla olevia täytäntöönpanoasiakirjoja viestien vaihdon varmistamiseksi.

146 d artikla

Viestin toimittaminen

1.  Kaikkien toimitusten on oltava täysin automatisoituja, ja viestit on lähetettävä viipymättä käyttäen kuljetuskerrosta.

2.  Ennen viestin toimittamista lähettäjän on tehtävä automaattinen tarkastus todentaakseen, että viesti on Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla esitettyjen validoinnin ja todentamisen vähimmäissääntöjen mukaisesti virheetön.

3.  Vastaanottajan on ilmoitettava lähettäjälle viestin vastaanottamisesta vastausviestillä, joka noudattaa standardia UN/CEFACT P1000-1: Yleiset periaatteet. Satelliittiseurantajärjestelmän viesteihin ja pyyntöihin annettuihin vastauksiin ei lähetetä vastausviestejä.

4.  Jos lähettäjän puolella tapahtuu tekninen häiriö, eikä lähettäjä enää pysty lähettämään viestejä, sen on ilmoitettava ongelmasta kaikille vastaanottajille. Lähettäjän on viipymättä ryhdyttävä toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Kaikki viestit, jotka olisi toimitettava vastaanottajalle, on tallennettava siihen saakka, kun ongelma ratkeaa.

5.  Jos vastaanottajan puolella tapahtuu tekninen häiriö, eikä vastaanottaja enää pysty ottamaan viestejä vastaan, sen on ilmoitettava ongelmasta kaikille lähettäjille. Vastaanottajan on viipymättä ryhdyttävä toimiin ongelman ratkaisemiseksi.

6.  Kun lähettäjään liittyvä järjestelmähäiriö on korjattu, lähettäjän on lähetettävä kaikki lähettämättä jääneet viestit mahdollisimman nopeasti. Manuaalista seurantamenettelyä voidaan soveltaa.

7.  Kun vastaanottajaan liittyvä järjestelmähäiriö on korjattu, puuttuvat viestit lähetetään pyynnöstä. Manuaalista seurantamenettelyä voidaan soveltaa.

8.  Kaikkien viestien lähettäjien ja vastaanottajien sekä komission on otettava käyttöön varajärjestelmää koskevat menettelyt toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

146 e artikla

Korjaukset

Ilmoitusten korjaukset on kirjattava samassa muodossa kuin alkuperäinen ilmoitus ja perustuen standardiin UN/CEFACT P1000-1: Yleiset periaatteet on mainittava, että kyseessä on korjaus.

146 f artikla

Satelliittiseurantajärjestelmän tietojen vaihto

1.  Satelliittiseurantajärjestelmän tietojen ilmoitusmuoto jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission tai sen nimeämän elimen välillä on aluksen sijainnin XML-skeemamäärittely, joka perustuu standardiin UN/CEFACT P1000-7.

2.  Lippujäsenvaltion järjestelmien on pystyttävä lähettämään satelliittiseurantajärjestelmän viestejä.

3.  Lippujäsenvaltion järjestelmien on myös pystyttävä vastaamaan pyyntöihin saada satelliittiseurantajärjestelmän tietoja kalastusmatkoista, jotka alkoivat edeltävien 36 kuukauden aikana.

146 g artikla

Kalastustietojen vaihto

1.  Valvonta-asetuksen 15, 17, 22 ja 24 artiklassa tarkoitettujen kalastuspäiväkirjan tietojen, ennakkoilmoituksen tietojen, jälleenlaivausilmoituksen tietojen ja purkamisilmoituksen tietojen vaihtomuoto jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission tai sen nimeämän elimen välillä on kalastustoiminnan XML-skeemamäärittely, joka perustuu standardiin UN/CEFACT P1000-3.

2.  Lippujäsenvaltion järjestelmien on pystyttävä lähettämään kalastustoimintaa koskevia viestejä ja vastaamaan pyyntöihin saada kalastustietoja kalastusmatkoista, jotka alkoivat edeltävien 36 kuukauden aikana.

146 h artikla

Myyntiin liittyvien tietojen vaihto

1.  Valvonta-asetuksen 63 ja 67 artiklassa tarkoitettujen myynti- ja haltuunottoilmoitusten tietojen vaihtomuoto jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission tai sen nimeämän elimen välillä on myyntitoiminnan XML-skeemamäärittely, joka perustuu standardiin UN/CEFACT P1000-5.

2.  Kun valvonta-asetuksen 68 artiklassa tarkoitettuja kuljetusasiakirjan tietoja vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission tai sen nimeämän elimen välillä, käytettävä muoto perustuu samoin standardiin UN/CEFACT P1000-5.

3.  Jäsenvaltion järjestelmien on pystyttävä lähettämään myynti- ja haltuunottoilmoituksiin liittyviä viestejä sekä vastaamaan pyyntöihin saada myynti- ja haltuunottoilmoitusten tietoja toimista, jotka on toteutettu edellisten 36 kuukauden aikana.

146 i artikla

Aggregoitujen saalistietojen lähettäminen

1.  Lippujäsenvaltioiden on käytettävä lähetysmuotona XML-skeemamäärittelyä, joka perustuu standardiin UN/CEFACT P1000-12, kun ne lähettävät valvonta-asetuksen 33 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1006/2008 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aggregoituja saalistietoja komissiolle.

2.  Saalisilmoituksen tiedot on esitettävä aggregoituina niitä kuukausia kohti, joina lajit on pyydetty.

3.  Saalisilmoituksen määrien on perustuttava purettuihin määriin. Kun saalisilmoitus on tarkoitus antaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ennen kuin purkaminen tapahtuu, saaliin määrä on arvioitava ilmoituksessa, jossa on maininta ”pidetty aluksella”. Korjaus, jossa ilmoitetaan tarkka määrä ja purkamispaikka, on lähetettävä ennen 15 päivää purkamista seuraavana kuukautena.

4.  Jos unionin lainsäädännössä edellytetään, että kannat tai lajit on ilmoitettava useissa saalisilmoituksissa eri aggregointitasoilla, kyseiset kannat ja lajit tarvitsee ilmoittaa ainoastaan edellytetyssä kaikkein yksityiskohtaisimmassa ilmoituksessa.

146 j artikla

XML-muotojen ja täytäntöönpanoasiakirjojen muutokset

1.  Kaikessa jäsenvaltioiden keskinäisessä sekä jäsenvaltioiden, komission tai sen nimeämän elimen välisessä tietojenvaihdossa käytettävien XML-muotojen ja täytäntöönpanoasiakirjojen muutoksista, mukaan lukien 146 f, 146 g ja 146 h artiklasta johtuvat muutokset, päättää komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut muutokset on esitettävä selkeästi Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla ja mainittava päivämäärä, jolloin muutos tulee voimaan. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kuusi kuukautta ja viimeisintään 18 kuukautta sen jälkeen, kun niistä on päätetty. Komissio päättää aikataulusta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

▼BII

LUKU

Jäsenvaltioiden verkkosivustot

147 artikla

Verkkosivustojen ja -palvelujen toiminta

1.  Jäsenvaltion on luotava verkkopalveluja valvonta-asetuksen 115 ja 116 artiklassa tarkoitettujen virallisten verkkosivustojensa yhteyteen. Verkkopalvelujen on tuotettava reaaliaikaista ja dynaamista sisältöä virallisille verkkosivustoille ja mahdollistettava tietojen automaattinen saanti. Tarvittaessa jäsenvaltioiden on muutettava olemassa olevia tietokantojaan tai perustettava uusia tietokantoja verkkopalvelujen edellyttämän sisällön toimittamiseksi.

2.  Verkkopalvelujen ansiosta komissio tai sen nimeämä elin pääsee käsiksi kaikkiin tämän asetuksen 148 ja 149 artiklassa tarkoitettuihin saatavilla oleviin tietoihin milloin tahansa. Automatisoidun tietojenhaun on perustuttava liitteessä XII määriteltyyn sähköisessä tietojenvaihdossa noudatettavaan protokollaan ja muotoon. Verkkopalvelut on luotava kansainvälisten standardien mukaisesti.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun virallisen verkkosivuston alasivulla on vasemmalla puolella oltava valikko, josta on linkit kaikille muille alasivuille. Alasivun alaosassa on myös oltava asianomaisen verkkopalvelun määritelmä.

4.  Verkkopalveluja ja -sivustoja on hallinnoitava keskitetysti siten, että kullakin jäsenvaltiolla on niihin ainoastaan yksi liityntäpiste.

5.  Komissio voi vahvistaa yhteisiä vaatimuksia, teknisiä eritelmiä ja menettelyjä verkkosivustojen käyttöliittymää, teknisesti yhteensopivia tietokonepohjaisia järjestelmiä sekä jäsenvaltioiden, komission ja sen nimeämän elimen välisiä verkkopalveluja varten. Komissio koordinoi eritelmien ja menetelmien suunnittelua jäsenvaltioita kuultuaan.

148 artikla

Julkiset verkkosivustot ja -palvelut

1.  Verkkosivustojen julkisessa osiossa on oltava johdantosivu ja eri alasivuja. Julkisella johdantosivulla on lueteltava linkit, jotka sisältävät valvonta-asetuksen 115 artiklan a–g alakohdassa olevat viittaukset, ja mainittava alasivut, joilta kyseisessä artiklassa mainitut tiedot löytyvät.

2.  Kunkin julkisen alasivun on sisällettävä vähintään yksi valvonta-asetuksen 115 artiklan a–g alakohdassa luetelluista tiedoista. Alasivujen ja niihin liittyvien verkkopalvelujen on sisällettävä vähintään liitteessä XXXIII vahvistetut tiedot.

149 artikla

Suojatut verkkosivustot ja -palvelut

1.  Verkkosivustojen suojatussa osiossa on oltava johdantosivu ja eri alasivuja. Suojatulla johdantosivulla on lueteltava linkit, jotka sisältävät valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa olevat viittaukset, ja mainittava alasivut, joilta kyseisessä artiklassa mainitut tiedot löytyvät.

2.  Kunkin suojatun alasivun on sisällettävä vähintään yksi valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa luetelluista tiedoista. Alasivujen ja niihin liittyvien verkkopalvelujen on sisällettävä vähintään liitteessä XXIV vahvistetut tiedot.

3.  Suojatuilla verkkosivustoilla ja suojatuissa verkkopalveluissa on käytettävä valvonta-asetuksen 116 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä varmenteita.X OSASTO

TÄYTÄNTÖÖNPANOI

LUKU

Keskinäinen avunanto1

Jakso

Yleiset säännökset

150 artikla

Soveltamisala

1.  Tässä luvussa vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä hallinnollista yhteistyötä keskenään, kolmansien maiden, komission ja sen nimeämän elimen kanssa varmistaakseen valvonta-asetuksen ja tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen. Tämä ei estä jäsenvaltioita laatimasta muunlaisia hallinnollisen yhteistyön muotoja.

2.  Tässä luvussa ei velvoiteta jäsenvaltioita antamaan toisilleen apua silloin, kun se todennäköisesti vahingoittaisi jäsenvaltion kansallista oikeusjärjestelmää, yleistä järjestystä, turvallisuutta tai muuta olennaista etua. Ennen avunannosta kieltäytymistä avunpyynnön saaneen jäsenvaltion on kuultava pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota määritelläkseen, voitaisiinko pyyntöön vastata osittain tietyin ehdoin ja edellytyksin. Jos avunpyyntöön ei voida vastata, asiasta ja kieltäytymisen syistä on viipymättä ilmoitettava avunpyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ja komissiolle tai sen nimeämälle elimelle.

3.  Tämä luku ei vaikuta rikosasiain käsittelyä ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevien sääntöjen soveltamiseen jäsenvaltioissa, rikostutkintaan liittyvää salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset mukaan luettuina.

151 artikla

Kustannukset

Jäsenvaltioiden on vastattava omista avunpyyntöihin liittyvistä kustannuksistaan ja luovuttava kaikista tämän osaston soveltamisesta johtuvia menoja koskevista korvausvaatimuksista.

152 artikla

Yhteysviranomainen

Valvonta-asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun yhden viranomaisen on toimittava tämän luvun soveltamisesta vastaavana yhteysviranomaisena.

153 artikla

Jatkotoimet

1.  Jos kansalliset viranomaiset päättävät tämän luvun avunantopyynnön tai oma-aloitteista tietojenvaihtoa koskevan pyynnön perusteella toteuttaa toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa ainoastaan oikeusviranomaisen luvalla tai sen pyynnöstä, niiden on ilmoitettava asianomaiselle jäsenvaltiolle ja komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sellaisista näitä toimenpiteitä koskevista tiedoista, jotka liittyvät yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen.

2.  Kaikkiin tällaisiin tietojen luovuttamisiin on saatava lupa etukäteen oikeusviranomaiselta, jos kansallisessa lainsäädännössä tällaista lupaa edellytetään.2

Jakso

Tiedottaminen ilman edeltävää pyyntöä

154 artikla

Tiedottaminen ilman edeltävää pyyntöä

1.  Jos jäsenvaltio saa tiedon mahdollisesta kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisestä ja erityisesti valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta vakavasta rikkomuksesta tai epäilee perustellusti, että tällainen rikkomus voi tapahtua, sen on ilmoitettava siitä viipymättä muille asianomaisille jäsenvaltioille ja komissiolle tai sen nimeämälle elimelle. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki tarpeellinen tieto, ja se on tehtävä tämän asetuksen 152 artiklassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä.

2.  Jos jäsenvaltio toteuttaa 1 kohdassa tarkoitettuja noudattamatta jättämisiä tai rikkomuksia koskevia täytäntöönpanotoimia, sen on ilmoitettava niistä muille asianomaisille jäsenvaltioille ja komissiolle tai sen nimeämälle elimelle tämän asetuksen 152 artiklassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä.

3.  Kaikki tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti.3

Jakso

Avunantopyynnöt

155 artikla

Määritelmä

Tässä jaksossa ’avunantopyynnöllä’ tarkoitetaan yhden jäsenvaltion toiselle jäsenvaltiolle tai komission tai sen nimeämän elimen jäsenvaltiolle esittämää pyyntöä, joka koskee

a) tietoja, valvonta-asetuksen 93 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiset tiedot mukaan luettuina;

b) täytäntöönpanotoimia; tai

c) hallinnollista tiedoksiantoa.

156 artikla

Yleiset vaatimukset

1.  Pyynnön esittävän jäsenvaltion on varmistettava, että kaikki avunantopyynnöt sisältävät riittävät tiedot, jotta pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi vastata pyyntöön, mukaan luettuna mahdollinen näyttö, joka voidaan saada vain pyynnön esittävän jäsenvaltion alueelta.

2.  Avunantopyynnöt on rajoitettava perusteltuihin tapauksiin, joissa on perusteltua syytä epäillä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämistä ja erityisesti valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vakavaa rikkomusta ja joissa pyynnön esittävä jäsenvaltio ei pysty omin keinoin saamaan tarvittavia tietoja tai toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä.

157 artikla

Pyyntöjen ja vastausten toimittaminen

1.  Ainoastaan pyynnön esittävän jäsenvaltion yhteysviranomainen, komissio tai sen nimeämä elin voi lähettää pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion yhteysviranomaiselle. Pyyntöihin annetut vastaukset on toimitettava samalla tavoin.

2.  Keskinäistä avunantoa koskevat pyynnöt ja niihin annetut vastaukset on tehtävä kirjallisesti.

3.  Asianomaisten yhteysviranomaisten on sovittava pyynnöissä ja vastauksissa käytettävistä kielistä ennen pyyntöjen esittämistä. Jos sopimukseen ei päästä, pyynnöt on toimitettava pyynnön esittävän jäsenvaltion virallisella kielellä (virallisilla kielillä) ja niihin on vastattava pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä (virallisilla kielillä).

158 artikla

Tietopyynnöt

1.  Jäsenvaltion on pyynnön esittävän jäsenvaltion, komission tai sen nimeämän elimen pyynnöstä toimitettava tarvittavat tiedot sen selvittämiseksi, onko yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä jätetty noudattamatta ja erityisesti onko valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vakava rikkomus tapahtunut tai onko perusteltua syytä epäillä, että tällainen rikkomus voi tapahtua. Tiedot on toimitettava tämän asetuksen 152 artiklassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä.

2.  Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on pyynnön esittävän jäsenvaltion, komission tai sen nimeämän elimen pyynnöstä toteutettava tarkoituksenmukaiset hallinnolliset selvitykset sellaisten toimien osalta, jotka ovat tai pyynnön esittävän jäsenvaltion mielestä vaikuttavat olevan yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisiä ja erityisesti valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vakavia rikkomuksia. Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on annettava tällaisten hallinnollisten selvitysten tulokset tiedoksi pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle, komissiolle tai sen nimeämälle elimelle.

3.  Pyynnön esittävän jäsenvaltion, komission tai sen nimeämän elimen pyynnöstä pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi sallia, että pyynnön esittävän jäsenvaltion toimivaltainen virkamies on mukana pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion, komission tai sen nimeämän elimen virkamiesten tekemissä 2 kohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa selvityksissä. Jos rikosasiain käsittelyä koskevien kansallisten säännösten mukaan tiettyjä toimia voivat toteuttaa ainoastaan kansallisessa lainsäädännössä erityisesti nimetyt virkamiehet, pyynnön esittävän jäsenvaltion virkamiehet eivät saa osallistua tällaisiin toimiin. He eivät saa missään tapauksessa osallistua kotietsintään eivätkä rikosoikeuden alaan kuuluvaan henkilöiden viralliseen kuulusteluun. Pyynnön esittävän jäsenvaltion virkamiesten, jotka ovat läsnä pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa, on aina voitava esittää kirjallinen valtuutus, josta ilmenevät heidän henkilöllisyytensä ja virkatehtävänsä.

4.  Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on pyynnön esittävän jäsenvaltion pyynnöstä toimitettava hallussaan olevat asiakirjat tai oikeaksi todistetut jäljennökset, jotka liittyvät yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen tai valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vakaviin rikkomuksiin.

5.  Lomakemalli pyynnöstä tapahtuvaa tietojenvaihtoa varten on liitteessä XXXIV.

159 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat pyynnöt

1.  Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on tämän asetuksen 156 artiklassa tarkoitetun näytön perusteella ja pyynnön esittävän jäsenvaltion, komission tai sen nimeämän elimen pyynnöstä toteutettava kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisen tai valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vakavien rikkomusten lopettamiseksi välittömästi alueellaan tai suvereniteettiinsa taikka lainkäyttövaltaansa kuuluvilla merialueilla.

2.  Pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi kuulla pyynnön esittävää jäsenvaltiota, komissiota tai sen nimeämää elintä 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisen aikana.

3.  Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on annettava tietoa toteutetuista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista tämän asetuksen 152 artiklassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle, muille asianomaisille jäsenvaltioille, komissiolle tai sen nimeämälle elimelle.

160 artikla

Tietopyyntöihin ja täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeviin pyyntöihin annettavien vastausten määräaika

1.  Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on toimitettava tämän asetuksen 158 artiklan 1 kohdassa ja 159 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot mahdollisimman nopeasti ja viimeistään neljän viikon kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Pyynnön vastaanottava ja pyynnön esittävä jäsenvaltio, komissio tai sen nimeämä elin voivat sopia keskenään muusta määräajasta.

2.  Jos pyynnön vastaanottava jäsenvaltio ei kykene vastaamaan pyyntöön säädetyssä määräajassa, se ilmoittaa pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle, komissiolle tai sen nimeämälle elimelle kirjallisesti, miksi se ei voi noudattaa tätä määräaikaa ja milloin se pystyy toimittamaan vastauksen.

161 artikla

Hallinnollista tiedoksiantoa koskevat pyynnöt

1.  Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on ilmoitettava pyynnön esittävän jäsenvaltion pyynnöstä vastaanottajalle vastaavien asiakirjojen ja päätösten tiedoksiantoa koskevien kansallisten sääntöjen mukaisesti kaikista pyynnön esittävän jäsenvaltion hallintoviranomaisten antamista, yhteisen kalastuspolitiikan soveltamisalaa ja erityisesti valvonta-asetuksen tai tämän asetuksen mukaisesti säänneltyjä kysymyksiä koskevista asiakirjoista ja päätöksistä, jotka on pantava täytäntöön pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella.

2.  Tiedoksiantopyynnöt on laadittava tämän asetuksen liitteessä XXXV olevan mallin mukaisesti.

3.  Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on toimitettava vastauksensa pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle välittömästi tämän asetuksen 152 artiklassa tarkoitetun yhteysviranomaisen välityksellä tehdyn tiedoksiantopyynnön jälkeen. Vastaukset on laadittava liitteessä XXXVI vahvistetun mallin mukaisesti.4

Jakso

Yhteydet komissioon tai sen nimeämään elimeen

162 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission tai sen nimeämän elimen välinen tiedonvälitys

1.  Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle mahdollisimman nopeasti tiedoksi kaikki aiheelliseksi katsomansa tiedot menetelmistä, käytänteistä tai havaituista suuntautumisista, joita on käytetty tai epäillään käytetyn yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisen ja erityisesti valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vakavien rikkomusten yhteydessä.

2.  Komissio tai sen nimeämä elin antaa jäsenvaltioille mahdollisimman nopeasti tiedoksi kaikki tiedot, jotka voivat auttaa niitä valvonta-asetuksen tai tämän asetuksen täytäntöönpanossa.

163 artikla

Komission tai sen nimeämän elimen toteuttama koordinointi

1.  Jos jäsenvaltion tietoon tulee toimia, jotka ovat tai joiden ne epäilevät olevan yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisiä tai valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vakavia rikkomuksia ja joilla on unionin tasolla erityistä merkitystä, jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle mahdollisimman nopeasti kaikki tosiseikkojen toteen näyttämiseksi tarvittavat tiedot. Komissio tai sen nimeämä elin välittää tiedot edelleen muille jäsenvaltioille.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisen ja erityisesti valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakavan rikkomuksen muodostavilla toimilla katsotaan olevan erityistä merkitystä Euroopan unionin tasolla erityisesti silloin, kun

a) niillä on tai voi olla kytköksiä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa; tai

b) jäsenvaltio katsoo, että samankaltaisia toimia on ilmeisesti voitu toteuttaa myös muissa jäsenvaltioissa.

3.  Jos komissio tai sen nimeämä elin katsoo, että yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisen ja erityisesti valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakavan rikkomuksen muodostavia toimia on toteutettu yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, se ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille, joiden on mahdollisimman nopeasti tehtävä tarvittavat selvitykset. Asianomaisten jäsenvaltioiden on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle selvitystensä tulokset.5

Jakso

Yhteydet kolmansiin maihin

164 artikla

Tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa

1.  Kun jäsenvaltio saa kolmannelta maalta tai alueelliselta kalastuksenhoitojärjestöltä valvonta-asetuksen tai tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen kannalta merkityksellisiä tietoja, sen on toimitettava tiedot muille asianomaisille jäsenvaltioille, komissiolle tai sen nimeämälle elimelle yhteysviranomaisen välityksellä, jos kyseisen kolmannen maan kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset tai alueellisen kalastuksenhoitojärjestön säännöt sen sallivat.

2.  Jäsenvaltio voi toimittaa tämän luvun mukaisesti saadut tiedot kolmannelle maalle tai alueelliselle kalastuksenhoitojärjestölle yhteysviranomaisen välityksellä kyseisen kolmannen maan kanssa tehdyn kahdenvälisen sopimuksen tai kyseisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntöjen mukaisesti. Tietojen toimittamiselle on ensin saatava tiedot alun perin toimittaneen jäsenvaltion suostumus, ja siinä on noudatettava yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä.

▼M1

3.  Komissio tai sen nimeämä elin voi kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten, unionin ja kolmansien maiden välisten kalastuskumppanuussopimusten tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen taikka vastaavien järjestelyjen, joissa unioni on sopimuspuolena tai yhteistyötä tekevänä muuna kuin sopimuspuolena, puitteissa toimittaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämistä tai asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vakavia rikkomuksia koskevat merkitykselliset tiedot muille kyseisten sopimusten, järjestöjen tai järjestelyjen osapuolille asetuksen (EY) N:o 45/2001 ( 14 ) 9 artiklan mukaisesti, jos tiedot antanut jäsenvaltio siihen suostuu.

▼BII

LUKU

Raportointivelvoite

165 artikla

Raporttien muoto ja määräajat

1.  Valvonta-asetuksen 118 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa joka viides vuosi toimitettavassa raportissa on käytettävä liitteessä XXXVII määriteltyjä tietoja.

2.  Valvonta-asetuksen 118 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu raportti, jossa esitetään säännöt, joita on käytetty laadittaessa raportteja perustiedoista, on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Jäsenvaltioiden on toimitettava uusi raportti aina, kun näitä sääntöjä muutetaan.XI OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

166 artikla

Kumoamiset

1.  Kumotaan asetus (ETY) N:o 2807/83, asetus (ETY) N:o 3561/85, asetus (ETY) N:o 493/87, asetus (ETY) N:o 1381/87, asetus (ETY) N:o 1382/87, asetus (EY) N:o 2943/95, asetus (EY) N:o 1449/98, asetus (EY) N:o 2244/2003, asetus (EY) N:o 1281/2005, asetus (EY) N:o 1042/2006, asetus (EY) N:o 1542/2007, asetus (EY) N:o 1077/2008 ja asetus (EY) N:o 409/2009.

2.  Kumotaan asetus (EY) N:o 356/2005 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen.

3.  Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

167 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, lukuun ottamatta VII osastoa, joka tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Tämän asetuksen II osaston III lukua ja IV osaston I lukua sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2012. Valvonta-asetuksen 124 artiklan c alakohdan ja edellisen kohdan mukaisesti VII osastoa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE ITaulukko 1

Tuotteiden jalostusasteen 3-kirjaimiset koodit

Tuotteen jalostusasteen 3-kirjaiminen koodi

Jalostusaste

Kuvaus

CBF

Perhosfile turskasta (escaldo)

HEA, nahka, selkäranka ja pyrstö mukana

CLA

Sakset

Ainoastaan sakset

DWT

ICCAT-koodi

Perattu, ilman kiduksia, osa päätä ja evät poistettu

FIL

Fileoitu

HEA + GUT + TLD + ruodot poistettu. Kustakin kalasta saadaan kaksi fileetä, jotka eivät ole kiinni toisissaan.

FIS

Fileoitu ja nyljetty filee

FIL + SKI. Kustakin kalasta saadaan kaksi fileetä, jotka eivät ole kiinni toisissaan.

FSB

Fileoitu, nahka ja ruodot mukana

Fileoitu, nahka ja ruodot mukana

FSP

Fileoitu, nyljetty, kylkiruodot mukana

Fileoitu, nahka poistettu, kylkiruodot mukana

GHT

Perattu, pää ja pyrstö poistettu

GUH+TLD

GUG

Perattu, ilman kiduksia

Sisälmykset ja kidukset poistettu

GUH

Perattu, pää poistettu

Sisälmykset ja pää poistettu

GUL

Perattu, maksa jätetty

GUT, koko maksa mukana

GUS

Perattu, pää poistettu ja nyljetty

GUH+SKI

GUT

Perattu

Kaikki sisälmykset poistettu

HEA

Pää poistettu

Pää poistettu

JAP

Japanilainen leikkaus

Poikittainen leikkaus, jolla poistetaan kaikki osat päästä vatsaan

JAT

Pyrstö poistettu, japanilainen leikkaus

Japanilainen leikkaus, jossa pyrstö poistettu

LAP

Fileepari

Kaksoisfilee, HEA, nahka+pyrstö+evät MUKANA

LVR

Maksa

Ainoastaan maksa. Kun on kyse kollektiivisesta jalostusasteesta, käytetään koodia LVR-C.

OTH

Muu

Kaikki muut jalostusasteet (1)

ROE

Mäti ja maiti

Ainoastaan mäti ja maiti. Kun on kyse kollektiivisesta jalostusasteesta, käytetään koodia ROE-C.

SAD

Kuivasuolattu

Pää poistettu, nahka, selkäranka ja pyrstö mukana, suoraan suolattu

SAL

Kevyesti märkäsuolattu

CBF + suolattu

SGH

Suolattu, perattu ja pää poistettu

GUH + suolattu

SGT

Suolattu, perattu

GUT + suolattu

SKI

Nyljetty

Nahka poistettu

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Pyrstö

Ainoastaan pyrstöt

TLD

Pyrstö poistettu

Pyrstö poistettu

TNG

Kieli

Ainoastaan kieli. Kun on kyse kollektiivisesta jalostusasteesta, käytetään koodia TNG-C.

TUB

Ainoastaan putkilo

Ainoastaan putkilo (kalmari)

WHL

Kokonainen

Ei jalostettu

WNG

Siivet

Ainoastaan siivet

(1)   Kun kalastusaluksen päällikkö käyttää saaliin purkamis- tai jälleenlaivausilmoituksessa jalostusasteen koodia ”OTH” (muu), päällikön on kuvattava tarkasti, mihin jalostusaste ”OTH” viittaa.Taulukko 2

Jalostusmuoto

KOODI

MUOTO

ALI

Elävä

BOI

Keitetty

DRI

Kuivattu

FRE

Tuore

FRO

Jäädytetty

SAL

Suolattu
LIITE II

KALASTUSLISENSSISSÄ MAINITTAVAT VÄHIMMÄISTIEDOT

1.   KALASTUSALUSTA KOSKEVAT TIEDOT ( 15 )

Unionin alusrekisterinumero ( 16 )

Kalastusaluksen nimi ( 17 )

Lippuvaltio/rekisteröintimaa (17) 

Rekisteröimispaikka (Nimi ja kansallinen koodi (17) )

Ulkoiset merkinnät (17) 

Kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS ( 18 ))

2.   LISENSSIN HALTIJA / KALASTUSALUKSEN OMISTAJA (16)  / KALASTUSALUKSEN EDUSTAJA (16) 

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi ja osoite

3.   KALASTUSKAPASITEETTIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Koneteho (kW) ( 19 )

Vetoisuus (GT) ( 20 )

Kokonaispituus (20) 

Pääasialliset pyydykset ( 21 )

Toissijaiset pyydykset (21) 

MUUT KANSALLISET TOIMENPITEET (TARVITTAESSA)
LIITE III

KALASTUSLUVISSA MAINITTAVAT VÄHIMMÄISTIEDOT

A.   TUNNISTETIEDOT

1. Unionin alusrekisterinumero ( 22 )

2. Kalastusaluksen nimi ( 23 )

3. Ulkoiset rekisterikirjaimet ja –numerot (22) 

B.   KALASTUSTA KOSKEVAT EHDOT

1. Myöntämispäivä:

2. Voimassaoloaika:

3. Lupaan liittyvät ehdot, tarvittaessa myös lajit, alue ja pyydykset: 

Mistä ../../..

mihin ../../..

Mistä ../../..

mihin ../../..

Mistä ../../..

mihin ../../..

Mistä ../../..

mihin ../../..

Mistä ../../..

mihin ../../..

Mistä ../../..

mihin ../../..

Alueet

 

 

 

 

 

 

Lajit

 

 

 

 

 

 

Pyydykset

 

 

 

 

 

 

Muut ehdot

 

 

 

 

 

 

Kalastuslupahakemuksesta johtuvat kaikki muut vaatimukset
LIITE IV

MERKKIPOIJUJEN OMINAISUUDET

image

LÄNSIPOIJUT

image

ITÄPOIJUT

image

VÄLIPOIJUT

image

▼M1 —————

▼M1
LIITE VI

UNIONIN YHDISTETYN KALASTUSPÄIVÄKIRJAN SEKÄ JÄLLEENLAIVAUS- JA PURKAMISILMOITUKSEN MALLI

image
LIITE VII

UNIONIN YHDISTETYN KALASTUSPÄIVÄKIRJAN SEKÄ JÄLLEENLAIVAUS- JA PURKAMISILMOITUKSEN MALLI

(VÄLIMERI – PÄIVÄTTÄISET KALASTUSMATKAT)

image

▼M1 —————

▼M1
LIITE X

OHJEITA NIILLE KALASTUSALUSTEN PÄÄLLIKÖILLE, JOIDEN ON TÄYTETTÄVÄ JA TOIMITETTAVA KALASTUSPÄIVÄKIRJA SEKÄ PURKAMIS- TAI JÄLLEENLAIVAUSILMOITUS

Seuraavat alusta tai kalastustoimintaa koskevat yleiset tiedot ja vähimmäistiedot on kirjattava kalastuspäiväkirjaan valvonta-asetuksen 14, 15, 21, 22, 23 ja 24 artiklan ja tämän asetuksen III osaston I, II ja III luvun mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännössä vaadittuja taikka jäsenvaltion tai kolmannen maan kansallisten viranomaisten tai alueellisen kalastuksenhoitojärjestön edellyttämiä muita erityisiä tekijöitä tai sääntöjä.

1.   KALASTUSPÄIVÄKIRJAA KOSKEVAT OHJEET

Kahdella venekunnalla kalastettaessa kaikkien kalastusalusten päälliköiden on pidettävä kalastuspäiväkirjaa. Heidän on ilmoitettava pyydetyt ja aluksella pidetyt määrät siten, että saaliit kirjataan vain kerran.

Paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on saman kalastusmatkan aikana kirjattava pakolliset tietoelementit jokaiselle sivulle.Kalastusalusta/-aluksia ja kalastusmatkojen päivämääriä koskevat tiedot

Paperi–muodossa oleva kalastus–päiväkirja

Viite

Numero

Tietoelementin nimi

(P = Pakollinen)

(V = Vapaaehtoinen)

(PJS = Pakollinen, jos sovelletaan)

Kuvaus ja/tai kirjattava kellonaika

(1)

Kalastusaluksen/kalas-tusalusten nimi/nimet (P)

Kansainvälinen radiokutsutunnus (radiokutsutunnukset) (P)

CFR-numero(t) (P)

GFCM-, ICCAT-numeoro(t) (PJS)

Kalastettaessa kahdella venekunnalla on kirjattava samat tiedot toisen kalastusaluksen osalta.

Nämä tiedot on kirjattava paperimuodossa olevassa kalastuspäiväkirjassa sitä alusta koskevien tietojen alle, jota kalastuspäiväkirja koskee.

Yhteisön alusrekisterinumero (CFR-numero) on yksilöllinen numero, jonka jäsenvaltio antaa unionin kalastusalukselle, kun alus otetaan unionin laivastoon ensimmäisen kerran (1).

GFCM- tai ICCAT-rekisterinumero on kirjattava, jos kalastusalus harjoittaa säännöllistä kalastustoimintaa unionin vesien ulkopuolella (PJS).

(2)

Ulkoiset tunnistetiedot (P)

Runkoon merkityt ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot.

Kalastettaessa kahdella venekunnalla on kirjattava samat tiedot toisen kalastusaluksen osalta.

(3)

Päällikön nimi ja osoite (P)

Päällikön suku- ja etunimi sekä tarkka osoite (katuosoite, numero, kaupunki, postinumero, jäsenvaltio tai kolmas maa).

Kalastettaessa kahdella venekunnalla on kirjattava samat tiedot toisen kalastusaluksen osalta.

(4)

Lähtöpäivämäärä, -kel-lonaika ja -satama (P)

Merkittävä paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan ennen kuin kalastusalus lähtee satamasta. Päivämäärä on kirjattava muodossa PP-KK-VVVV ja kellonaika on kirjattava muodossa TT-MM paikallista aikaa.

Sähköinen lähtöviesti on lähetettävä ennen kuin kalastusalus lähtee satamasta. Päivämäärä ja kelloaika on kirjattava Greenwichin yleisaikana (UTC).

Sähköiseen kalastuspäiväkirjaan satama on kirjattava käyttäen Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja.

(5)

Paluupäivämäärä, -kel-lonaika ja -satama (P)

Merkittävä paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan ennen kuin kalastusalus saapuu satamaan. Päivämäärä on kirjattava muodossa PP-KK-VVVV ja arvioitu kellonaika on kirjattava muodossa TT-MM paikallista aikaa.

Sähköinen satamaanpaluuviesti on lähetettävä ennen kuin kalastusalus saapuu satamaan. Päivämäärä ja arvioitu kelloaika on kirjattava Greenwichin yleisaikana (UTC).

Sähköiseen kalastuspäiväkirjaan satama on kirjattava käyttäen Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja.

(6)

Purkamispäivä-määrä, -kellonaika ja -satama, jos eri kuin kohdassa (5) (P)

Merkittävä kalastuspäiväkirjaan ennen kuin kalastusalus saapuu purkamissatamaan. Päivämäärä on kirjattava muodossa PP-KK-VVVV ja arvioitu kellonaika on kirjattava muodossa TT-MM paikallista aikaa (paperimuodossa oleva kalastuspäiväkirja) tai Greenwichin yleisaikana (UTC) (sähköinen kalastuspäiväkirja).

Sähköiseen kalastuspäiväkirjaan satama on kirjattava käyttäen Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja.

(7)

Jälleenlaivauspäivä-määrä, -kellonaika ja -paikka

Vastaanottavan kalastusaluksen nimi, ulkoiset tunnistetiedot, kansainvälinen radiokutsutunnus, lippuvaltio, CFR- tai IMO-numero sekä määräsatama ja -maa (P)

Merkittävä paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan ennen jälleenlaivaustoimen aloittamista.

Päivämäärä on kirjattava muodossa PP-KK-VVVV ja kellonaika on kirjattava muodossa TT-MM paikallista aikaa (paperimuodossa oleva kalastuspäiväkirja) tai Greenwichin yleisaikana (UTC) (sähköinen kalastuspäiväkirja).

Sähköiseen kalastuspäiväkirjaan satama on kirjattava käyttäen Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja.

Kolmas maa on kirjattava käyttäen 3-kirjaimisia ISO-maakoodeja.

Yhteisön alusrekisterinumero (CFR-numero) on kirjattava unionin alusten osalta. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero on kirjattava kolmansien maiden alusten osalta.

Kun maantieteellinen sijainti on ilmoitettava, leveys- ja pituuspiiri kirjataan asteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää ei käytetä, ja desimaaliasteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää käytetään (WGS 84-muoto).

Pyydyksiä koskevat tiedot

(8)

Pyydystyyppi (P)

Pyydystyyppi on ilmoitettava käyttäen liitteen XI sarakkeessa 1 olevia koodeja.

(9)

Silmäkoko (P)

Annetaan millimetreinä (verkko venytettynä).

(10)

Pyydysten mitat (P)

Pyydysten mitat, kuten koko ja lukumäärä, on ilmoitettava liitteen XI sarakkeessa 2 olevien eritelmien mukaisesti.

(11)

Päivämäärä (P)

Kunkin merelläolopäivän päivämäärä on merkittävä uudelle riville (paperimuodossa oleva kalastuspäiväkirja) tai raporttiin (sähköinen kalastuspäiväkirja), ja päivämäärän on viitattava kuhunkin merelläolopäivään.

Kunkin kalastustoimen päivämäärä on tapauksen mukaan kirjattava uudelle riville.

(12)

Kalastustoimien lukumäärä (P)

Kalastustoimien lukumäärä on ilmoitettava liitteen XI sarakkeessa 3 olevien eritelmien mukaisesti.

(13)

Kalastusaika (V)

Pyydyksen lasku- ja nostoaika (PJS)

Kalastussyvyys (PJS)

Kokonaisaika (V)

Kalastustoimiin liittyvään kaikkeen toimintaan (kalojen etsiminen, aktiivisten pyydysten laskeminen, vetäminen ja nostaminen, passiivisten pyydysten asettaminen, vedessäpito, poistaminen tai uudelleenasettaminen sekä saaliin pyydyksistä ja verkoista poistaminen tai siirtäminen kuljetusaltaasta lihotus- ja kasvatusaltaisiin) käytetty kokonaisaika on esitettävä minuutteina, ja se on yhtä kuin merellä vietettyjen tuntien lukumäärä miinus aika, joka on kulunut siirtymiseen kalastusalueille, kalastusalueiden välillä ja kalastusalueilta palaamiseen sekä piissä, toimettomana tai korjattavana.

Pyydyksen laskun ja noston kellonaika on kirjattava muodossa TT-MM paikallista aikaa (paperimuodossa oleva kalastuspäiväkirja) tai Greenwichin yleisaikana (UTC) (sähköinen kalastuspäiväkirja).

Kalastussyvyys on kirjattava keskimääräisenä syvyytenä ja metreissä.

(14)

Sijainti ja maantieteellinen kalastusalue (P)

Asianomainen maantieteellinen pyyntialue on alue, jolta suurin osa saaliista on saatu, ja se on ilmoitettava aina kuin mahdollista mahdollisimman tarkasti.

Esimerkkejä:

Koillis-Atlantin vesillä (FAO-päääkalastusalue 27) ilmoitetaan ICES-alue ja tilastoruutu (esim. IV a 41E7, VIII b 20E8). ICES:n tilastoruudut muodostavat ruudukon, joka kattaa alueen seuraavien pisteiden välillä: 36° N ja 85° 30′ N sekä 44° W ja 68° 30′ E. Leveyspiiririvit, 30 minuutin (′) välein, numeroidaan (kaksi numeroa) 01:stä 99:ään. Pituuspiirisarakkeet, 1 asteen (°) välein, merkitään aakkosnumeerisen järjestelmän avulla, alkaen A0:sta, käyttäen eri kirjainta kutakin 10 asteen ryhmää kohti, M8:aan saakka (paitsi kirjain I).

Välimeren ja Mustanmeren vesillä (FAO-pääkalastusalue 37) ilmoitetaan GFCM:n maantieteellinen osa-alue ja tilastoruutu (esim. 7 M27B9). GFCM:n tilastoruudukossa kukin ruutu merkitään viisimerkkisellä koodilla: i) Leveyspiiri kostuu kolmimerkkisestä koodista (yksi kirjain ja kaksi numeroa). Vaihteluväli on M00 (30° N)–M34 (47° 30′ N). ii) Pituuspiiri koostuu kirjaimen ja numeron yhdistelmäkoodista. Kirjainasteikko on A–J, ja numeroasteikko kutakin kirjainta kohti 0–9. Vaihteluväli on A0 (6° W)–J5 (42° E).

Koillis-Atlantin vesillä, mukaan lukien NAFO (FAO-pääkalastusalue 21), ja itäisen Keski-Atlantin vesillä, mukaan lukien CECAF (FAO-pääkalastusalue 34), ilmoitetaan FAO-alue tai osa-alue (esim. 21.3.M tai 34.3.5).

Muiden FAO-pääkalastusalueiden osalta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan FAO-suuralue (esim. FAO 31 läntisen Keski-Atlantin osalta ja FAO 51.6 Länsi-Intian valtameren osalta).

Vapaaehtoisia merkintöjä voidaan kuitenkin tehdä kaikista tilastoruuduista, joissa kalastusalus on toiminut päivän aikana (V).

GFCM- ja ICCAT-alueilla maantieteellinen sijainti (leveys- ja pituuspiiri) on lisäksi kirjattava kunkin kalastustoimen osalta tai keskipäivällä, jos kyseisen päivän aikana ei ole kalastettu.

Kun maantieteellinen sijainti on ilmoitettava, leveys- ja pituuspiiri kirjataan asteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää ei käytetä, ja desimaaliasteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää käytetään (WGS 84-muoto).

Kolmannen maan kalastusalue, alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alue ja avomeri: ilmoitetaan muiden kuin unionin jäsenvaltioiden kalastusalueet, alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alue/alueet tai vedet, jotka eivät kuulu minkään valtion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan tai joita alueellinen kalastuksenhoitojärjestö ei sääntele, käyttäen 3-kirjaimisia ISO-maakoodeja ja muita Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja, esim. NOR = Norway, NAFO = XNW, NEAFC = XNE ja XIN avomeren osalta.

(15)(16)

Pyydetyt ja aluksella säilytetyt saaliit (P)

Lajit on kirjattava käyttäen kalalajien 3-kirjaimisia FAO-koodeja.

Kunkin lajin saaliit on kirjattava kilogrammoina elopainoa.

Kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn lajin kaikki määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa elopainona ilmaistuna, on kirjattava. Tätä 50 kilogramman kynnysarvoa sovelletaan, kun yhden lajin saaliit ovat yli 50 kilogrammaa. Näihin määriin on sisällytettävä aluksen miehistön kulutukseen tarkoitetut määrät.

Lakisääteisen koon täyttävät saaliit on kirjattava käyttäen yleiskoodia LSC.

Saaliit, jotka jäävät alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon, on kirjattava erillään lakisääteisen koon täyttävistä saaliista käyttäen yleiskoodia BMS.

Kun saaliita säilytetään koreissa, laatikoissa, muovilaatikoissa, pahvilaatikoissa, säkeissä, pusseissa, harkoissa tai muissa säiliöissä, käytetyn yksikön nettopaino on kirjattava kilogrammoina elopainoa, ja käytettyjen yksiköiden tarkka lukumäärä on ilmoitettava.

Vaihtoehtoisesti tällaisissa yksiköissä aluksella pidetty saalis voidaan kirjata kilogrammoina elopainoa (V).

Itämerellä (ainoastaan lohen osalta) ja GFCM-alueella (ainoastaan tonnikalan, miekkakalan ja laajasti vaeltavien haikalojen osalta) tai tapauksen mukaan muilla alueilla on myös kirjattava päivittäin saaliiksi saatujen kalojen lukumäärä.

Jos sarakkeiden määrä on riittämätön, on käytettävä uutta sivua.

(15)(16)

Arvio poisheitetyistä kaloista (P)

Lajit on kirjattava käyttäen kalalajien 3-kirjaimisia FAO-koodeja.

Kunkin lajin poisheitetyt määrät on kirjattava kilogrammoina elopainoa.

Lajit, joihin ei sovelleta purkamisvelvoitetta:

Kunkin lajin poisheitetyt määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa elopainoa, on kirjattava noudattaen sääntöjä, jotka on vahvistettu saaliiden kirjaamista varten, käyttäen yleiskoodia DIS.

Sellaisten elävänä syöttinä käytettäväksi pyydettyjen lajien, jotka kirjataan kalastuspäiväkirjaan, poisheitetyt määrät on myös kirjattava samalla tavalla.

Lajit, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta koskevia poikkeuksia (2):

Kunkin lajin poisheitetyt määrät on kirjattava kokonaisuudessaan noudattaen sääntöjä, jotka on vahvistettu saaliiden kirjaamista varten, käyttäen yleiskoodia DIS.

Kunkin sellaisen lajin poisheitetyt määrät, joihin sovelletaan nimenomaisesti de minimis -poikkeuksia, on kirjattava kokonaisuudessaan noudattaen sääntöjä, jotka on vahvistettu saaliiden erikseen kirjaamista varten, käyttäen yleiskoodia DIM.

(15)(16)

Muiden meren eliöiden tai eläinten saaliit, tahattomat sivusaaliit ja vapauttaminen (P)

GFCM-alueella on myös seuraavat tiedot kirjattava erikseen kunkin saaliin tai tahattoman sivusaaliin osalta:

— jalokorallin päivittäiset saaliit, mukaan lukien kalastustoiminta alue- ja syvyyskohtaisesti,

— merilintujen tahattomat saaliit ja vapauttaminen,

— munkkihylkeiden tahattomat saaliit ja vapauttaminen mereen,

— merikilpikonnien tahattomat saaliit ja vapauttaminen mereen,

— valaiden tahattomat saaliit ja vapauttaminen mereen.

Mereen vapautetut merieläimet on tarpeen mukaan kirjattava käyttäen yleiskoodia RET.

On käytettävä lajien 3-kirjaimisia FAO-koodeja tai jos niitä ei ole saatavilla, Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja.

(1)   Kuten tarkoitetaan yhteisön alusrekisteristä 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25) 10 artiklassa.

(2)   

Kuten tarkoitetaan yhteisestä kalastuspolitiikasta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 ja 5 kohdassa sellaisena kuin ne ovat muutettuina 20 päivänä toukokuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/812, erityisesti:

— lajit, joiden kalastus on kielletty ja jotka on tällaisiksi määritelty yhteisen kalastuspolitiikan alalla hyväksytyllä unionin säädöksellä,

— lajit, joiden osalta on tieteellistä näyttöä korkeasta eloonjäämisasteesta, ottaen huomioon pyydysten, kalastuskäytäntöjen ja ekosysteemin ominaisuudet,

— de minimis -poikkeuksen piiriin kuuluvat saaliit,

— kalat, joissa on havaittavissa petoeläinten aiheuttamaa vahinkoa.

2.   PURKAMIS-/JÄLLEENLAIVAUSILMOITUSTA KOSKEVAT OHJEET

Kun kalastustuotteet on purettu tai jälleenlaivattu ja jos ne on punnittu käyttäen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä järjestelmiä joko pyyntialuksella, luovuttavalla aluksella tai vastaanottavalla aluksella, purettujen tai jälleenlaivattujen määrien tosiasiallinen paino on ilmoitettava purkamis- tai jälleenlaivausilmoituksessa kilogrammoina tuotepainoa lajikohtaisesti siten, että mainitaan

a) kalojen jalostusaste (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 17) käyttäen liitteessä I olevan taulukon 1 koodeja (P);

b) purettuihin tai jälleenlaivattuihin määriin sovellettu mittayksikkö (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 18); ilmoitetaan yksikön paino kilogrammoina tuotepainoa. Tämä yksikkö voi olla muu kuin kalastuspäiväkirjassa käytetty yksikkö (P);

c) puretun tai jälleenlaivatun saaliin kokonaispaino lajeittain (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 19); ilmoitetaan tosiasiallisesti purettujen tai jälleenlaivattujen määrien paino kaikkien lajien osalta (P).

Lakisääteisen koon täyttävät saaliit on kirjattava käyttäen yleiskoodia LSC. Saaliit, jotka jäävät alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon, on kirjattava erillään lakisääteisen koon täyttävistä saaliista käyttäen yleiskoodia BMS. Lajit on kirjattava käyttäen kalalajien 3-kirjaimisia FAO-koodeja;

d) painon on vastattava kalan tuotepainoa sellaisena kuin se oli purettaessa eli aluksella mahdollisesti suoritetun jalostamisen jälkeen. Vastaavan elopainon laskemiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava asiaan liittyviä muuntokertoimia tämän asetuksen 49 artiklan mukaisesti;

e) päällikön allekirjoitus (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 20) (P);

f) edustajan ja tarkkailijan allekirjoitus, nimi ja osoite tapauksen mukaan (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 21);

g) asianomainen maantieteellinen pyyntialue: FAO-pääkalastusalue, suuralue ja osa-alue, ICES-alue, NAFO-, NEAFC-osa-alue, CECAF-alue, GFCM-osa-alue tai kolmannen maan kalastusalue (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 22). Sovelletaan samalla tavoin kuin edellä kuvataan sijaintia ja maantieteellistä aluetta koskevien tietojen osalta (P).

3.   LISÄOHJEET PYYNTIPONNISTUKSEN KIRJAAMISEKSI KALASTUSPÄIVÄKIRJAAN

Unionin kalastusalusten päälliköiden on kirjattava seuraavat lisätiedot kalastuspäiväkirjaan pyyntiponnistusjärjestelmien piiriin kuuluvan kalastuksen parissa käytetystä ajasta:

a) Kaikki tämän jakson mukaisesti vaaditut tiedot on kirjattava paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan viitenumeroiden 15 ja 16 väliin.

b) Kellonajat on kirjattava Greenwichin yleisaikana (UTC).

c) Kun maantieteellinen sijainti on ilmoitettava, leveys- ja pituuspiiri kirjataan asteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää ei käytetä, ja desimaaliasteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää käytetään (WGS 84-muoto).

d) Lajit on kirjattava käyttäen kalalajien 3-kirjaimisia FAO-koodeja.

3.1    Pyyntiponnistusta koskevat tiedot

a)    Pyyntiponnistusaluetta ylitettäessä

Kun kalastusalus ylittää pyyntiponnistusalueen, jolla kalastukseen sillä on lupa, kalastamatta kyseisellä alueella, paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on täytettävä ylimääräinen rivi tai tehtävä sähköinen ilmoitus. Seuraavat tiedot on merkittävä:

 päivämäärä,

 pyyntiponnistusalue,

 jokaisen alueelle saapumisen/sieltä poistumisen päivämäärä ja kellonaika,

 jokaisen alueelle saapumisen ja sieltä poistumisen sijainti leveys- ja pituusasteina,

 aluksella pidetyt saaliit saapumishetkellä lajeittain ilmoitettuna,

 merkintä ”ylitys”.

b)    Pyyntiponnistusalueelle saavuttaessa

Kun kalastusalus saapuu pyyntiponnistusalueelle, jolla sen voidaan olettaa harjoittavan kalastustoimintaa, paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on täytettävä ylimääräinen rivi tai tehtävä sähköinen ilmoitus. Seuraavat tiedot on merkittävä:

 päivämäärä,

 merkintä ”saapunut”,

 pyyntiponnistusalue,

 sijainti leveys- ja pituusasteina,

 saapumisaika,

 aluksella pidetyt saaliit saapumishetkellä lajeittain ilmoitettuna, ja

 kohdelajit.

c)    Pyyntiponnistusalueelta poistuminen

Kun alus poistuu pyyntiponnistusalueelta, jolla se on harjoittanut kalastustoimintaa, ja saapuu toiselle pyyntiponnistusalueelle, jolla se aikoo harjoittaa kalastustoimintaa, paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on täytettävä ylimääräinen rivi tai tehtävä sähköinen ilmoitus. Seuraavat tiedot on merkittävä:

 päivämäärä,

 merkintä ”saapunut”,

 sijainti leveys- ja pituusasteina,

 uusi pyyntiponnistusalue,

 poistumis-/saapumisaika,

 aluksella pidetyt saaliit poistumis-/saapumishetkellä lajeittain ilmoitettuna, ja

 kohdelajit.

Kun kalastusalus poistuu pyyntiponnistusalueelta, jolla se on harjoittanut kalastustoimintaa, eikä harjoita enempää kalastustoimintaa kyseisellä alueella, on täytettävä ylimääräinen rivi tai tehtävä sähköinen ilmoitus. Seuraavat tiedot on merkittävä:

 päivämäärä,

 merkintä ”poistunut”,

 sijainti leveys- ja pituusasteina,

 pyyntiponnistusalue,

 poistumisaika,

 aluksella pidetyt saaliit poistumishetkellä lajeittain ilmoitettuna, ja

 kohdelajit.

d)    Kalastustoiminta alueella, joka ylittää alueiden rajat ( 24 )

Kalastusaluksen harjoittaessa kalastustoimintaa alueella, joka ylittää alueiden rajat, paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on täytettävä ylimääräinen rivi tai tehtävä sähköinen ilmoitus. Seuraavat tiedot on merkittävä:

 päivämäärä,

 merkintä ”alueiden rajat ylittävä”,

 ensimmäinen poistumisaika ja pyyntiponnistusalue,

 ensimmäisen saapumisen sijainti leveys- ja pituusasteina,

 viimeinen saapumisaika ja pyyntiponnistusalue,

 viimeisen poistumisen sijainti leveys- ja pituusasteina,

 aluksella pidetyt saaliit poistumis-/saapumishetkellä lajeittain ilmoitettuna, ja

 kohdelajit.

e)    Lisätietoja seisovia pyydyksiä käyttävien kalastusalusten osalta

 Kun kalastusalus asettaa tai uudelleenasettaa seisovia pyydyksiä, on kirjattava seuraavat tiedot:

 

 päivämäärä,

 pyyntiponnistusalue,

 sijainti leveys- ja pituusasteina,

 merkintä ”asettaminen” tai ”uudelleenasettaminen”,

 kellonaika.

 Kun kalastusalus saa päätökseen seisovilla pyydyksillä harjoitetun kalastuksen, on merkittävä seuraavat tiedot:

 

 päivämäärä,

 pyyntiponnistusalue,

 sijainti leveys- ja pituusasteina,

 merkintä ”päättynyt”,

 kellonaika.

3.2    Aluksen liikkeiden ilmoittamista koskevat tiedot

Jos kalastusaluksen on kalastusta harjoittaessaan toimitettava pyyntiponnistusilmoitus toimivaltaisille viranomaisille valvonta-asetuksen 28 artiklan mukaisesti, 3.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a) ilmoituksen antamispäivä ja -aika;

b) kalastusaluksen maantieteellinen sijainti leveys- ja pituusasteina;

c) ilmoituksen tekemiseen käytetty väline ja tarvittaessa käytetty radioasema; ja

d) ilmoituksen vastaanottaja(t).

▼B
LIITE XIPYYDYKSET JA KALASTUSTOIMIEN KOODIT

Pyydystyyppi

Sarake 1

Koodi

Sarake 2

Koko/lukumäärä (metriä)

(vapaaehtoinen)

Sarake 3

Laskujen lukumäärä/päivä

(vapaaehtoinen)

Pohjatrooli

OTB

Troolin malli (täsmennetään malli tai nielun ympärysmitta)

Pyydyksen laskukertojen lukumäärä

Meriraputroolit

TBN

Katkaraputroolit

TBS

Pohjatroolit (tarkemmin määrittelemättömät)

TB

Puomitrooli

TBB

Puomin pituus x puomien lukumäärä

Pyydyksen laskukertojen lukumäärä

Parilliset ovitroolit

OTT

Troolin malli (täsmennetään malli tai nielun ympärysmitta) x troolien lukumäärä

Pyydyksen laskukertojen lukumäärä

Parittainen pohjatrooli

PTB

Troolin malli (täsmennetään malli tai nielun ympärysmitta)

Pelaginen ovitrooli

OTM

Troolin malli

Pelaginen paritrooli

PTM

Troolin malli

NUOTAT

Ankkuroitu kierrenuotta

SDN

Nuotan siimojen kokonaispituus

Pyydyksen laskukertojen lukumäärä

Skotlantilainen nuotta (vedettävä kurenuotta)

SSC

Skotlantilainen parinuotta (vedettävä kurenuotta)

SPR

Nuotat (tarkemmin määrittelemättömät)

SX

Alukselta vedettävät nuotat

SV

KURENUOTAT

Kurenuotta

PS

Pituus, korkeus

Pyydyksen laskukertojen lukumäärä

Yhdellä aluksella koettavat kurenuotat

PS1

Pituus, korkeus

Kahdella aluksella koettavat kurenuotat

PS2

 

Ilman kureköysiä (lamparaverkko)

LA

 

LAAHUSREET JA HARAT

Laahusreet ja harat

DRB

Leveys x laahusrekien/harojen lukumäärä

Pyydyksen laskukertojen lukumäärä

VERKOT JA PUSSIVERKOT

Verkot (tarkemmin määrittelemättömät)

GN

Pituus, korkeus

Verkon laskukertojen lukumäärä päivän aikana

Ankkuroitu verkko (kiinteä)

GNS

Ajoverkot

GND

Pesäverkot

GNC

Yhdistetyt verkot – riimuverkot

GTN

Riimuverkot

GTR

SULKUPYYDYKSET

Merrat

FPO

Kunakin päivänä laskettujen mertojen lukumäärä

 

Sulkupyydykset (tarkemmin määrittelemättömät)

FIX

Tarkemmin määrittelemätön

 

KOUKUT JA SIIMAT

Käsisiimat ja vapapyydykset (käsikäyttöiset)

LHP

Päivän aikana laskettujen koukkujen/siimojen kokonaismäärä

Käsisiimat ja vapapyydykset (koneelliset)

LHM

Ankkuroidut pitkäsiimat

LLS

Kunakin päivänä laskettujen koukkujen ja siimojen lukumäärä

Ajosiimat

LLD

Pitkätsiimat (tarkemmin määrittelemättömät)

LL

Uistelusiimat

LTL

 

 

Koukut ja siimat (tarkemmin määrittelemättömät)

LX

 

 

KOENTALAITTEET

Koneelliset laahusreet (pumppuharat)

HMD

 

 

 

 

 

 

Muut pyydykset

MIS

 

 

Virkistyskalastuksessa käytettävät pyydykset

RG

 

 

Tuntemattomat tai tarkemmin määrittelemättömät pyydykset

NK

 

 

▼M1
LIITE XII

SÄHKÖISEN TIETOJENVAIHDON STANDARDIT

Sähköisen tietojenvaihdon muoto perustuu UN/CEFACT-standardiin P1000. Samankaltaiseen toimintaan liittyvä tietojenvaihto on ryhmitelty aloittain ja täsmennetty Business Requirements Specifications (BRS) -asiakirjoissa.

Seuraavat standardit ovat saatavilla:

P1000-1; Yleiset periaatteet

P1000-3; Kalastustoiminta

P1000-5; Myyntitoiminta

P1000-7; Aluksen sijainti

P1000-12; Aggregoitujen saalistietojen ilmoittaminen

BRS-asiakirjat ja niiden koneluettava muoto (XML-skeemamäärittely) ovat saatavilla Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla. Kyseisellä verkkosivustolla on myös saatavilla tietojenvaihdossa käytettävät täytäntöönpanoasiakirjat.

▼B
LIITE XIII

TUORETTA KALAA KOSKEVAT EUROOPAN UNIONIN MUUNTOKERTOIMETLaji:

Valkotonnikala

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11Laji:

Limapäät

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Laji:

Sardelli

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Laji:

Merikrotti

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00Laji:

Makrillijääkala

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Laji:

Kultakuore

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Laji:

Isosilmätonnikala

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Laji:

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Laji:

Silokampela

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Laji:

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Laji:

Sinimarliini

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Laji:

Villakuore

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Laji:

Turska

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Laji:

Hietakampela

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Laji:

Piikkihai

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Laji:

Kampela

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Laji:

Suomuturska

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Laji:

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Laji:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Laji:

Ruijanpallas

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Laji:

Silli ja silakka

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19Laji:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Laji:

Oliiviturska

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Laji:

Piikkimakrilli

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Laji:

Etelänkrilli

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Laji:

Pikkupääkampela

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Laji:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Laji:

Sarvijääkala

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Laji:

Molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64Laji:

Makrilli

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09Laji:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Laji:

Kyhmyjääahven

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Laji:

Harmaaturska

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Laji:

Marmorijääahven

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Laji:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Laji:

Lumitaskuravut

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00Laji:

Penaeus-suvun katkaravut

Penaeus spp

PEN

WHL

1,00Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40Laji:

Seiti

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Laji:

Lyyraturska

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Laji:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Laji:

Punasimput

Sebastes spp

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Laji:

Jäälestikala

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Laji:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Laji:

Tuulenkalat

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00Laji:

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Laji:

Okalattahai

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Laji:

Nokkalattahai

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Laji:

Tummajääkala

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Laji:

Meriantura

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Laji:

Kilohaili

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Laji:

Pohjankalmari

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Laji:

Kalmari

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Laji:

Rauskut

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Laji:

Miekkakala

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Laji:

Hammaskala

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Laji:

Piikkikampela

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Laji:

Keila

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Laji:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Laji:

Valkoturska

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Laji:

Valkomarliini

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Laji:

Mustaeväkampela

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Laji:

Ruostekampela

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
LIITE XIVTUORETTA SUOLATTUA KALAA KOSKEVAT EUROOPAN UNIONIN MUUNTOKERTOIMET

Laji:

Molva

Molva molva

LIN

WHL

2,80
LIITE XV

JÄÄDYTETTYÄ KALAA KOSKEVAT EUROOPAN UNIONIN MUUNTOKERTOIMETLaji:

Valkotonnikala

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23Laji:

Limapäät

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Laji:

Sardelli

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Laji:

Merikrotti

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Laji:

Makrillijääkala

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Laji:

Kultakuore

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Laji:

Isosilmätonnikala

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Laji:

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Laji:

Silokampela

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Laji:

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48Laji:

Sinimarliini

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Laji:

Villakuore

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Laji:

Turska

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63Laji:

Hietakampela

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Laji:

Piikkihai

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Laji:

Kampela

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00Laji:

Suomuturska

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Laji:

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Laji:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Laji:

Ruijanpallas

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Laji:

Silli ja silakka

Clupea harengus

HER

WHL

1,00Laji:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Laji:

Oliiviturska

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Laji:

Piikkimakrilli

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Laji:

Etelänkrilli

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Laji:

Pikkupääkampela

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Laji:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Laji:

Sarvijääkala

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Laji:

Molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30Laji:

Makrilli

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11Laji:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Laji:

Kyhmyjääahven

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Laji:

Harmaaturska

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Laji:

Marmorijääahven

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Laji:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Laji:

Lumitaskuravut

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00Laji:

Penaeus-suvun katkaravut

Penaeus spp

PEN

WHL

1,00Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Laji:

Seiti

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Laji:

Lyyraturska

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Laji:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Laji:

Punasimput

Sebastes spp

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Laji:

Jäälestikala

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Laji:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Laji:

Tuulenkalat

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00Laji:

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Laji:

Okalattahai

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Laji:

Nokkalattahai

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Laji:

Tummajääkala

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Laji:

Meriantura

Solea solea

SOL

WHL

1,00Laji:

Kilohaili

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Laji:

Pohjankalmari

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Laji:

Kalmari

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Laji:

Rauskut

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Laji:

Miekkakala

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Laji:

Hammaskala

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Laji:

Piikkikampela

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Laji:

Keila

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Laji:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Laji:

Valkoturska

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Laji:

Valkomarliini

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Laji:

Mustaeväkampela

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Laji:

Ruostekampela

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
LIITE XVI

VALVONTA-ASETUKSEN 16 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 25 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN PISTOKOESUUNNITELMIEN LAATIMISMENETELMÄ

Tässä liitteessä vahvistetaan menetelmä, jota jäsenvaltioiden on noudatettava laatiessaan valvonta-asetuksen 16 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja pistokoesuunnitelmia niiden alusten seurantaa varten, joihin ei sovelleta kalastuspäiväkirjaa ja purkamisilmoitusta koskevia vaatimuksia.

1. Tässä liitteessä tarkoitetaan

a) aktiivisilla aluksilla” valvonta-asetuksen 16 ja 25 artiklassa tarkoitettuja aluksia, jotka ovat kalenterivuoden aikana osallistuneet vähintään yhteen (yli 0 päivää kestävään) kalastustoimeen. Aluksen, joka ei ole osallistunut yhteenkään kalastustoimeen vuoden aikana, katsotaan olevan ”poissa käytöstä”;

b) kalastusmuodolla” ryhmää kalastustoimia, jotka kohdistuvat samankaltaisiin lajeihin (tai lajiryhmiin), joissa käytetään samankaltaisia pyydyksiä, jotka tapahtuvat samaan aikaan vuodesta ja/tai samalla alueella ja joille on ominaista samankaltainen hyödyntämismalli. Kalastusmuoto riippuu siitä, millaista kalastustoimintaa on harjoitettu edellisen vuoden aikana. Jos alus on harjoittanut tiettyä kalastusmuotoa yli 50 prosenttia tietyn vuoden aikana, alukselle osoitetaan tämä kalastusmuoto. Jos aluksen harjoittamasta kalastustoiminnasta alle 50 prosenttia kohdistuu tiettyyn kalastusmuotoon, alukselle osoitettava kalastusmuoto on nimeltään monimuotokalastus.

c) kohdepopulaatiolla” eri kalastusmuotoja käyttävistä aktiivisista aluksista purettuja kalastustuotteita.

2. Pistokoesuunnitelman tavoitteena on seurata valvonta-asetuksen 16 ja 25 artiklassa tarkoitettujen alusten toimintaa ja arvioida niiden eri kantojen ja kalastusmuotojen kokonaissaaliit pistokokeiden toteuttamisaikana.

3. Otantayksikkö on periaatteessa kalastusmuoto. Kullekin alukselle olisi osoitettava ainoastaan yksi kalastusmuoto.

4. Kohdepopulaatioon sisältyvät alle 10 metriä pituudeltaan olevista aktiivisista aluksista peräisin olevat puretut saaliit kalastusmuodoittain.

5. Kalastusmuotoa koskevan otoksen laajuus jäsenvaltiossa, jossa saaliit puretaan, määritetään yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvän riskin perusteella. Otoksen on oltava laajuudeltaan kyseistä kalastusmuotoa edustava.

6. Jäsenvaltiot määrittävät riskin seuraavilla tasoilla: ”hyvin alhainen”, ”alhainen”, ”kohtuullinen”, ”korkea” ja ”hyvin korkea”.

7. Jäsenvaltioiden on yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvän riskin tasoa määrittäessään otettava huomioon kaikki asianmukaiset perusteet. Tällaisia perusteita ovat ainakin seuraavat:

 purettujen saaliiden tasot kohdepopulaatioittain, kaikki säännellyt kannat mukaan luettuina, kalastusmuodoittain jaoteltuina,

 kyseisen aluksen osalta aiemmin havaittujen rikkomusten taso,

 tarkastusten kokonaismäärä kalastusmuodoittain,

 kohdepopulaatiokiintiön saatavuus kyseisille aluksille kalastusmuodoittain,

 standardoitujen laatikoiden käyttö.

Tarvittaessa:

 markkinahintojen vaihtelu purettujen kalastustuotteiden osalta,

 satamaan/paikkaan/alueeseen ja kalastusmuotoon liittyvien petosten tausta ja/tai niiden mahdollisesti aiheuttama vaara.

8. Jäsenvaltioiden on pistokoesuunnitelmia laatiessaan otettava huomioon kyseiseen kalastusmuotoon liittyvän toiminnan taso pistokokeiden toteuttamisaikana.

9. Otossuhteessa on otettava huomioon purettujen saaliiden vaihtelevuus kalastusmuodoittain.

10. Kun kalastustuotteet puretaan standardoiduissa laatikoissa, otokseen kuuluvien laatikoiden vähimmäismäärän on oltava oikeassa suhteessa jäsenvaltioiden määrittämiin riskitasoihin, kuten seuraavassa esimerkissä vahvistetaan.Purettujen laatikoiden lukumäärä lajeittain

Riskitason perusteella punnittavien laatikoiden lukumäärä

Hyvin alhainen

Alhainen

Kohtuullinen

Korkea

Hyvin korkea

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

Jokainen seuraava 100

1

1

2

3

4

11. Sovelletaan komission päätöksen 2010/93/EU ( 25 ) II luvun B osan 4 kohdassa tasoille 2 ja 3 vahvistettuja tarkkuus- tai luotettavuustasoja.

12. Pistokoesuunnitelman on myös sisällettävä tiedot siitä, kuinka tietyn kannan tai kalastusmuodon kokonaissaalista pistokokeiden toteuttamisaikana arvioidaan.
LIITE XVII

PYYNTIPONNISTUSILMOITUSTEN MUOTO

1. Tätä asetusta sovellettaessa pyyntiponnistusilmoituksessa

a) on ilmaistava kalastusaluksen maantieteellinen sijainti maantieteellisen pituuden ja leveyden asteina ja minuutteina;

b) alueen on oltava sellainen, jolla harjoitettavaan kalastukseen sovelletaan unionin pyyntiponnistusjärjestelmää;

c) aika on ilmaistava Greenwichin yleisaikana (UTC);

d) kaikki lajit, jotka on merkitty kalastuskalastuspäiväkirjaan valvonta-asetuksen 14 artiklan mukaisesti, on ilmoitettava yksitellen kilogrammoina elopainoa, kun aluksella pidetty saalis mainitaan; ilmoitettujen määrien on oltava kunkin aluksella pidetyn lajin kokonaismääriä pyyntiponnistusilmoituksen toimittamishetkenä.

Ilmoitetut lajit on tunnistettava 3-kirjaimisella FAO-koodilla.

2. Unionin kalastusalusten päälliköiden on ilmoitettava seuraavat tiedot pyyntiponnistusilmoituksessa aikaisintaan 12 tuntia ja viimeistään yksi tunti ennen alueelle saapumista:

a) otsikko ”PYYNTIPONNISTUSILMOITUS – SAAPUMINEN”;

b) kalastusaluksen nimi, ulkoiset tunnistetiedot ja kansainvälinen radiokutsutunnus;

c) kalastusaluksen päällikön nimi;

d) ilmoituksessa tarkoitetun kalastusaluksen maantieteellinen sijainti;

e) alue, jonne kalastusalus saapuu;

f) kunkin kyseiselle alueelle saapumisen oletettu päivämäärä ja kellonaika;

g) aluksella pidetty saalis lajeittain kilogrammoina elopainoa ilmaistuna.

3. Unionin kalastusalusten päälliköiden on ilmoitettava seuraavat tiedot pyyntiponnistusilmoituksessa aikaisintaan 12 tuntia ja viimeistään yksi tunti ennen alueelta poistumista:

a) otsikko ”PYYNTIPONNISTUSILMOITUS – POISTUMINEN”;

b) kalastusaluksen nimi, ulkoiset tunnistetiedot ja kansainvälinen radiokutsutunnus;

c) kalastusaluksen päällikön nimi;

d) ilmoituksessa tarkoitetun kalastusaluksen maantieteellinen sijainti leveys- ja pituusasteina;

e) alue, jolta kalastusalus poistuu;

f) kunkin kyseiseltä alueelta poistumisen oletettu päivämäärä ja kellonaika;

g) aluksella pidetty saalis lajeittain kilogrammoina elopainoa ilmaistuna.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, jos unionin kalastusalusten päälliköt harjoittavat alueiden välistä kalastusta, joka ylittää alueiden välisen rajan useammin kuin kerran 24 tunnin aikana ja edellyttäen, että he pysyvät viiden meripeninkulman säteellä alueiden väliseltä rajalta sen kummalla puolen tahansa, päälliköiden on ilmoitettava ensimmäinen tulonsa ja viimeinen poistumisensa näiden 24 tunnin aikana.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten päälliköt noudattavat raportointivelvoitteita.
LIITE XVIII

MENETELMÄ JÄÄDYTETTYJÄ KALASTUSTUOTTEITA SISÄLTÄVIEN LAATIKOIDEN TAI HARKKOJEN KESKIMÄÄRÄISEN NETTOPAINON LASKEMISEKSIPistokoesuunnitelma

Erän koko

(laatikoiden lukumäärä)

Otoksen koko

(lavojen lukumäärä x 52 laatikkoa)

Enintään 5 000

3

5 001 –10 000

4

10 001 –15 000

5

15 001 –20 000

6

20 001 –30 000

7

30 001 –50 000

8

Yli 50 000

9

1. Laatikon tai harkon keskipaino määritetään lajeittain ja tarvittaessa jalostusasteittain käyttäen seuraavassa taulukossa esitettyä pistokoesuunnitelmaa. Otos valitaan satunnaisotannalla.

2. Kukin lava on punnittava. Kaikkien otokseen sisältyvien lavojen kokonaisbruttopaino jaetaan otokseen sisältyvien lavojen kokonaismäärällä, ja tulokseksi saadaan lavan keskimääräinen bruttopaino lajeittain ja tarvittaessa jalostusasteittain.

3. Laatikon tai harkon lajikohtaisen ja tarvittaessa jalostusastekohtaisen nettopainon selvittämiseksi 2 kohdassa tarkoitetusta otokseen kuuluvien lavojen keskimääräisestä bruttopainosta vähennetään

a) laatikon tai harkon keskimääräinen taarapaino, joka on yhtä kuin jään ja pahvin, muovin tai muun pakkausmateriaalin paino kerrottuna lavalla olevien laatikoiden tai harkkojen lukumäärällä;

b) purkamisessa käytettyjen otokseen kuuluvien tyhjien lavojen keskipaino.

Tulokseksi saatu lavan lajikohtainen ja tarvittaessa jalostusastekohtainen nettopaino jaetaan sen jälkeen lavalla olevien laatikoiden lukumäärällä.

4. Edellä 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu laatikon tai harkon taarapaino on 1,5 kg. Jäsenvaltiot voivat käyttää muuta laatikon tai harkon taarapainoa edellyttäen, että se toimittaa näytteenottomenetelmänsä ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset komission hyväksyttäväksi.
LIITE XIX

MENETELMÄ VALVONTA-ASETUKSEN 60 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN PISTOKOESUUNNITELMIEN (JÄSENVALTIOISSA PURETTUJEN KALASTUSTUOTTEIDEN PUNNITSEMINEN) LAATIMISEKSI

Tässä liitteessä vahvistetaan menetelmä, jota jäsenvaltioiden on noudatettava laatiessaan pistokoesuunnitelmia valvonta-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

1. Pistokoesuunnitelman tavoitteena on varmistaa, että kalastustuotteet punnitaan tarkasti purkamisen yhteydessä.

2. Punnittavan otoksen laajuus sataman/paikan/alueen osalta jäsenvaltiossa, jossa saaliit puretaan, määritetään yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvän riskin perusteella.

3. Jäsenvaltiot määrittävät riskin seuraavilla tasoilla: ”hyvin alhainen”, ”alhainen”, ”kohtuullinen”, ”korkea” ja ”hyvin korkea”.

4. Jäsenvaltioiden on yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvän riskin tasoa määrittäessään otettava huomioon kaikki asianmukaiset perusteet. Tällaisia perusteita ovat ainakin seuraavat:

 purettujen saaliiden tasot sataman/paikan/alueen osalta, kaikki säännellyt kannat mukaan luettuina,

 kyseisen sataman/paikan/alueen osalta aiemmin purkamisen yhteydessä havaittujen rikkomusten taso,

 sataman/paikan/alueen osalta tehtyjen tarkastusten kokonaismäärä,

 kiintiön saatavuus niille aluksille, jotka purkavat saaliinsa kyseisessä satamassa/paikassa tai kyseisellä alueella,

 standardoitujen laatikoiden käyttö.

Tarvittaessa:

 markkinahintojen vaihtelu purettujen kalastustuotteiden osalta,

 sataman/paikan/alueen osalta olemassa oleva petosriski.

5. Otoksen on oltava edustava ja ainakin yhtä tehokas kuin yksinkertainen satunnaisotanta.

6. Kun kalastustuotteet puretaan standardoiduissa laatikoissa, punnittuun otokseen kuuluvien laatikoiden vähimmäismäärän on oltava oikeassa suhteessa jäsenvaltioiden määrittämiin riskitasoihin. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava punnittavien laatikoiden lukumäärä mieluiten eri riskitasot sisältävissä taulukoissa, kuten seuraavassa esimerkissä vahvistetaan:Purettujen laatikoiden lukumäärä lajeittain

Riskitason perusteella punnittavien laatikoiden lukumäärä

Hyvin alhainen

Alhainen

Kohtuullinen

Korkea

Hyvin korkea

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Jokainen seuraava 100

1

1

2

3

4

7. Pistokoesuunnitelman on myös sisällettävä tiedot toimenpiteistä, jotka on toteutettu seuraavien varmistamiseksi:

 toimijat noudattavat vahvistettuja otostasoja,

 pistokoesuunnitelmien mukaisten punnitusten tuloksia käytetään valvonta-asetuksen 60 artiklan kohdassa mainittuihin tarkoituksiin,

 kunkin jäsenvaltion riskianalyysin perusteella määrittämä määrä purettuja kalastustuotteita punnitaan toimivaltaisia viranomaisia edustavien virkamiesten läsnäollessa.

8. Kaikki riskianalyysit, tietojen arvioinnit, varmentamismenettelyt, tarkastusmenettelyt tai muut pistokoesuunnitelman laatimiseen ja siihen tämän jälkeen tehtäviin muutoksiin liittyvät asiakirjat on dokumentoitava ja asetettava saataville tarkastuksia ja tutkimuksia varten.
LIITE XX

VALVONTA-ASETUKSEN 60 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETTUJEN PISTOKOESUUNNITELMIEN LAATIMISMENETELMÄ

Tässä liitteessä vahvistetaan menetelmä, jota jäsenvaltioiden on noudatettava laatiessaan pistokoesuunnitelmia sellaisista kalastusaluksista purettuja kalastustuotteita varten, joilla on lupa tehdä punnitukset aluksella, valvonta-asetuksen 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

1. Pistokoesuunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että kalastustuotteet, joiden punnitseminen aluksella sallitaan, on punnittu oikein.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että otanta tehdään samaan aikaan, kun kalastustuotteet puretaan kalastusaluksesta, jolla ne punnittiin.

3. Otoksen laajuus määritetään sen perusteella, kuinka suuri yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisen riski liittyy niihin kalastusaluksiin, joilla on lupa punnita kalastustuotteet aluksella.

4. Jäsenvaltiot vahvistavat riskin seuraavilla tasoilla: ”hyvin alhainen”, ”alhainen”, ”kohtuullinen”, ”korkea” ja ”hyvin korkea”.

5. Jäsenvaltioiden on yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvän riskin tasoa määrittäessään otettava huomioon kaikki asianmukaiset perusteet. Tällaisia perusteita ovat ainakin seuraavat:

 kalastusaluksista, joilla on lupa punnita kalastustuotteiden saaliit aluksella, purettujen saaliiden tasot satamassa tai muussa paikassa taikka alueella,

 kalastusalusten, joilla on lupa punnita kalastustuotteiden saaliit aluksella, osalta aiemmin havaittujen rikkomusten tasot,

 tarkastustasot satamassa tai muussa paikassa taikka alueella, kun kalastustuotteet puretaan kalastusaluksista, joilla on lupa punnita saaliit aluksella,

 kiintiön saatavuus kalastusaluksille, joilla on lupa punnita kalastustuotteet aluksella.

Tarvittaessa

 markkinahintojen vaihtelu purettujen kalastustuotteiden osalta,

 sataman/paikan/alueen osalta olemassa oleva petosriski.

6. Purettujen kalastustuotteiden otoksen on oltava vähintään yhtä tehokas kuin yksinkertainen satunnaisotanta ja oikeassa suhteessa riskin tasoon.

7. Pistokoesuunnitelman on sisällettävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että otos punnitaan.

8. Punnittuun otokseen kuuluvien laatikoiden määrän on oltava oikeassa suhteessa arvioituun riskitasoon. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava punnittavien laatikoiden lukumäärä mieluiten eri riskitasot sisältävissä taulukoissa, kuten seuraavassa esimerkissä vahvistetaan:Purettujen laatikoiden lukumäärä lajeittain

Riskitason perusteella punnittavien laatikoiden lukumäärä

Hyvin alhainen

Alhainen

Kohtuullinen

Korkea

Hyvin korkea

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Jokainen seuraava 100

1

1

2

3

4

9. Kun tällaisista aluksista peräisin olevat kalastustuotteet punnitaan ennen ensimyyntiä ja punnitus tapahtuu heti kalastustuote-erien purkamisen jälkeen, punnitusten tuloksia voidaan käyttää pistokoesuunnitelman yhteydessä.

10. Pistokoesuunnitelmaan on myös sisällyttävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että

 toimijat noudattavat vahvistettuja otostasoja,

 pistokoesuunnitelmien mukaisten punnitusten tuloksia käytetään valvonta-asetuksen 60 artiklan 5 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 71 artiklan 2 kohdan soveltamista,

 kunkin jäsenvaltion riskianalyysin perusteella määrittämä määrä purettuja kalastustuotteita punnitaan toimivaltaisia viranomaisia edustavien virkamiesten läsnäollessa.

11. Kaikki riskianalyysit, tietojen arvioinnit, varmentamismenettelyt, tarkastusmenettelyt tai muut pistokoesuunnitelman laatimiseen ja siihen tämän jälkeen tehtäviin muutoksiin liittyvät asiakirjat on dokumentoitava ja asetettava saataville tarkastuksia ja tutkimuksia varten.
LIITE XXI

VALVONTA-ASETUKSEN 61 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN VALVONTASUUNNITELMIEN LAATIMISMENETELMÄ

Tässä liitteessä vahvistetaan menetelmä, jota jäsenvaltioiden on noudatettava laatiessaan valvontasuunnitelmia, joita sovelletaan, kun jäsenvaltiot sallivat kalastustuotteiden punnituksen sen jälkeen, kun ne on kuljetettu purkamispaikasta kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, valvonta-asetuksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

1. Valvontasuunnitelman tavoitteena on minimoida yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvä riski silloin, kun jäsenvaltio sallii kalastustuotteiden punnituksen sen jälkeen, kun ne on kuljetettu purkamispaikasta kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevaan määräpaikkaan.

2. Otoksen laajuus määritetään sen perusteella, kuinka suuri yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisen riski liittyy siihen, että kalastustuotteet on lupa punnita kuljettamisen jälkeen.

3. Jäsenvaltiot määrittävät riskin seuraavilla tasoilla: ”hyvin alhainen”, ”alhainen”, ”kohtuullinen”, ”korkea” ja ”hyvin korkea”.

4. Jäsenvaltioiden on yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvän riskin tasoa määrittäessään otettava huomioon kaikki asianmukaiset perusteet. Tällaisia perusteita ovat ainakin seuraavat:

 sellaisten purettujen kalastustuotteiden tasot, jotka punnitaan purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen,

 sellaisten kalastustuotteiden osalta aiemmin havaittujen rikkomusten tasot, jotka punnitaan purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen,

 kuljetuksiin kohdistuneiden tarkastusten tunnetut tasot,

 kiintiön saatavuus niille kalastusaluksille, joista puretut saaliit punnitaan purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen,

 standardoitujen laatikoiden käyttö aluksissa, joista kalastustuotteet on purettu.

Tarvittaessa

 markkinahintojen vaihtelu purettujen kalastustuotteiden osalta,

 sataman/paikan/alueen osalta olemassa oleva petosriski.

5. Valvontasuunnitelmiin on sisällyttävä ainakin seuraavat:

 kalastustuotteita koskeva tarkastusohjelma, kun tuotteet kuljetetaan purkamispaikoista jäsenvaltion alueella sijaitseviin toisiin määräpaikkoihin punnittaviksi,

 säännökset, jotka koskevat kuljetusasiakirjojen saatavuutta valvonta-asetuksen 68 artiklan mukaisesti,

 säännökset, jotka koskevat kuljetettuihin kalastustuotteisiin liittyvien tietojen tarkastamista verrattuna kalastustuotteet purkavan kalastusaluksen päällikön valvonta-asetuksen 17 artiklan mukaisesti antaman ennakkoilmoituksen tietoihin,

 säännökset, jotka koskevat tällaisten kalastustuotteiden kuljettamisessa valvonta-asetuksen 109 artiklan mukaisesti käytettyihin ajoneuvoihin tai säiliöihin kiinnitettyjen sinettien eheyttä ja yksityiskohtia,

 säännökset, jotka koskevat kalastuspäiväkirjan ja kuljetusasiakirjan tietojen ristiintarkastamista määräpaikassa suoritettuja punnituksia koskevien punnitustietojen kanssa,

 otokseen kuuluvien kalastustuotteiden punnitus toimivaltaisia viranomaisia edustavien virkamiesten läsnäollessa määräpaikassa, jossa tehdään punnitus ennen ensimyyntiä. Otoskokojen on oltava oikeassa suhteessa arvioituihin riskitasoihin. Tarvittaessa jäsenvaltiot voivat ottaa standardoitujen laatikoiden käytön mukaan otoksen punnitusmenettelyihin.

6. Kun kalastustuotteet on pakattu standardoituihin laatikoihin, on tietty määrä otokseen kuuluvista laatikoista punnittava jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia edustavien virkamiesten läsnäollessa. Punnittuun otokseen kuuluvien laatikoiden määrän on oltava oikeassa suhteessa arvioituun riskitasoon. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava punnittavien laatikoiden lukumäärä mieluiten eri riskitasot sisältävissä taulukoissa, kuten seuraavassa esimerkissä vahvistetaan:Purettujen laatikoiden lukumäärä lajeittain

Riskitason perusteella punnittavien laatikoiden lukumäärä

Hyvin alhainen

Alhainen

Kohtuullinen

Korkea

Hyvin korkea

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Jokainen seuraava 100

1

1

2

3

4

7. Valvontasuunnitelman on sisällettävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että otos punnitaan.

8. Kaikki riskianalyysit, tietojen arvioinnit, varmentamismenettelyt, tarkastusmenettelyt tai muut valvontasuunnitelman laatimiseen ja siihen tämän jälkeen tehtäviin muutoksiin liittyvät asiakirjat on dokumentoitava ja asetettava saataville tarkastuksia ja tutkimuksia varten.
LIITE XXII

VALVONTA-ASETUKSEN 61 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUJEN YHTEISTEN VALVONTAOHJELMIEN LAATIMISMENETELMÄ

Tässä liitteessä vahvistetaan menetelmä, jota jäsenvaltioiden on noudatettava laatiessaan yhteisiä valvontaohjelmia, joita sovelletaan, kun jäsenvaltio, jossa kalastustuotteet puretaan, sallii niiden kuljettamisen ennen punnitusta rekisteröidyille ostajille, rekisteröidyille huutokaupoille tai muille elimille tai henkilöille, jotka vastaavat kalastustuotteiden ensimyynnistä toisessa jäsenvaltiossa, valvonta-asetuksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1. Yhteisen valvontaohjelman tavoitteena on minimoida yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvä riski silloin, kun jäsenvaltiot, joissa kalastustuotteet puretaan, sallivat niiden kuljettamisen ennen punnitusta rekisteröidyille ostajille, rekisteröidyille huutokaupoille tai muille elimille tai henkilöille, jotka vastaavat kalastustuotteiden ensimyynnistä toisessa jäsenvaltiossa.

2. Otoksen laajuus määritetään sen perusteella, kuinka suuri yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämisen riski liittyy siihen, että kalastustuotteita kuljetetaan ennen punnitusta toisessa jäsenvaltiossa.

3. Jäsenvaltiot määrittävät riskin seuraavilla tasoilla: ”hyvin alhainen”, ”alhainen”, ”kohtuullinen”, ”korkea” ja ”hyvin korkea”.

4. Jäsenvaltioiden on yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvän riskin tasoa määrittäessään otettava huomioon kaikki asianmukaiset perusteet. Tällaisia perusteita ovat ainakin seuraavat:

 sellaisten purettujen kalastustuotteiden tasot, jotka punnitaan purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen,

 sellaisten kalastustuotteiden osalta aiemmin havaittujen rikkomusten tasot, jotka punnitaan purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen,

 kuljetuksiin kohdistuneiden tarkastusten tunnetut tasot purkamis-, jälleenlaivaus- ja määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa,

 kiintiöiden saatavuus niille kalastusaluksille, joista puretut saaliit punnitaan purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen,

 standardoitujen laatikoiden käyttö aluksissa, joista kalastustuotteet on purettu.

Tarvittaessa

 markkinahintojen vaihtelu purettujen kalastustuotteiden osalta,

 sataman/paikan/alueen osalta olemassa oleva petosriski,

 markkinahintojen vaihtelu sellaisten kalastustuotteiden osalta, jotka punnitaan purkamispaikasta kuljettamisen jälkeen,

 sataman tai muun paikan taikka alueen osalta olemassa oleva petosriski, kun tällaiset tuotteet puretaan ja/tai punnitaan.

5. Yhteisiin valvontaohjelmiin on sisällyttävä ainakin seuraavat:

 kalastustuotteita koskeva tarkastusohjelma, kun tuotteet kuljetetaan purkamispaikoista toisen jäsenvaltion alueella sijaitseviin toisiin määräpaikkoihin punnittaviksi,

 säännökset, jotka koskevat kuljetusasiakirjojen saatavuutta valvonta-asetuksen 68 artiklan mukaisesti,

 säännökset, jotka koskevat kuljetettuihin kalastustuotteisiin liittyvien, kalastustuotteet purkavan kalastusaluksen päällikön valvonta-asetuksen 17 artiklan mukaisesti antamien tietojen tarkastamista,

 säännökset, jotka koskevat tällaisten kalastustuotteiden kuljettamisessa tämän asetuksen 109 artiklan mukaisesti käytettyihin ajoneuvoihin tai säiliöihin kiinnitettyjen sinettien eheyttä ja yksityiskohtia,

 säännökset, jotka koskevat kalastuspäiväkirjan ja kuljetusasiakirjan tietojen ristiintarkastamista määräpaikassa suoritettuja punnituksia koskevien punnitustietojen kanssa,

 otokseen kuuluvien kalastustuotteiden punnitus toimivaltaisia viranomaisia edustavien virkamiesten läsnäollessa määräpaikassa, jossa tehdään punnitus ennen ensimyyntiä. Otoskokojen on oltava oikeassa suhteessa arvioituihin riskitasoihin. Tarvittaessa jäsenvaltiot voivat ottaa standardoitujen laatikoiden käytön mukaan otoksen punnitusmenettelyihin.

6. Kun kalastustuotteet on pakattu standardoituihin laatikoihin, on tietty määrä otokseen kuuluvista laatikoista punnittava jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia edustavien virkamiesten läsnä ollessa. Punnittuun otokseen kuuluvien laatikoiden määrän on oltava oikeassa suhteessa arvioituun riskitasoon. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava punnittavien laatikoiden lukumäärä mieluiten eri riskitasot sisältävissä taulukoissa, kuten seuraavassa esimerkissä vahvistetaan:Purettujen laatikoiden lukumäärä lajeittain

Riskitason perusteella punnittavien laatikoiden lukumäärä

Hyvin alhainen

Alhainen

Kohtuullinen

Korkea

Hyvin korkea

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Jokainen seuraava 100

1

1

2

3

4

7. Yhteisen valvontaohjelman on sisällettävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että otos punnitaan.

8. Kaikki riskianalyysit, tietojen arvioinnit, varmentamismenettelyt, tarkastusmenettelyt tai muut yhteisen valvontaohjelman laatimiseen ja siihen tämän jälkeen tehtäviin muutoksiin liittyvät asiakirjat on dokumentoitava ja asetettava saataville tarkastuksia ja tutkimuksia varten.

▼M1
LIITE XXIII

LUETTELO TIEDOISTA, JOTKA TARKKAILURAPORTTEIHIN ON TÄYTETTÄVÄ KALASTUSALUSHAVAINTOJEN JA -PAIKANTAMISTEN OSALTA

Yleiset tiedot

1. Tarkkailuraportin viite

2. Havainnon tai paikantamisen päivämäärä ja kellonaika (UTC)

3. Alkuperäjäsenvaltio ja yhteysviranomaisen nimi

4. Valvonta-aluksen tyyppi ja tunnistetiedot

5. Valvonta-aluksen sijainti ja sijaintialue havainnon tai paikantamisen hetkellä

Kalastusaluksen yksityiskohtaiset tiedot

6. Lippuvaltio

7. Nimi

8. Rekisteröintisatama ja ulkoinen rekisterinumero

9. Kansainvälinen radiokutsutunnus

10. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero

11. Yhteisön alusrekisterinumero

12. Kuvaus

13. Tyyppi

14. Alkuperäinen sijainti ja sijaintialue havainnon tai paikantamisen hetkellä

15. Alkuperäinen ohjaussuunta ja nopeus havainnon tai paikantamisen hetkellä

16. Toiminta

Muut tiedot

17. Havainto- tai paikantamiskeino

18. Yhteydenpito alukseen

19. Tiedot viestinnästä aluksen kanssa

20. Havaintoa tai paikannusta koskeva todistusaineisto

21. Huomautukset

22. Liitteet

23. Raportoiva virkamies ja allekirjoitus

Ohjeet tarkkailuraporttien täyttämiseksi:

1. Toimitetaan mahdollisimman kattavat tiedot.

2. Sijainti leveys- ja pituusasteina sekä sijaintialue tarkasti ilmaistuna (ICES-alue, GFCM:n maantieteellinen osa-alue, NAFO-, NEAFC- tai CECAF-osa-alue, FAO-pääkalastusalue, -suuralue ja -alue sekä maissa satama).

3. Lippuvaltio, aluksen nimi, rekisteröintisatama, ulkoinen rekisterinumero, kansainvälinen radiokutsutunnus ja IMO-numero: pyritään saamaan havainnon tai paikantamisen taikka radioyhteyden perusteella (tiedonlähde mainittava).

4. Aluksen kuvaus, jos alukseen on ollut näköyhteys: tunnusmerkit, jos on: mainitaan, olivatko aluksen nimi ja rekisteröintisatama näkyvissä. Kirjataan rungon ja kansirakenteen värit, mastojen lukumäärä, komentosillan sijainti, savutorven pituus jne.

5. Aluksen tyyppi ja havaitut pyydykset: esim. pitkäsiima-alus, troolari, hinaaja, tehdasalus, rahtialus (FAOn kansainvälinen standardi kalastusalusten tilastollisesta luokittelusta).

6. Havaitun tai paikannetun aluksen toiminta tapauksen mukaan: selvitys aluksen jokaisesta toiminnosta, jos alus kalasti, asetti pyydyksiä, nosti pyydyksiä, jälleenlaivasi, siirsi kalaa, hinasi, siirtyi alueiden välillä, oli ankkurissa tai toteutti mitä tahansa muuta toimintaa (tarkennettava), mukaan lukien päivämäärä, kellonaika ja aluksen sijainti, ohjaussuunta ja nopeus jokaisen toiminnon osalta.

7. Havainto- tai paikantamiskeino tapauksen mukaan: havainnon tai paikantamisen yksityiskohtainen kuvaus, kuten näköyhteys, VMS, tutka, radioliikenne tai muu (tarkennettava).

8. Yhteydenpito alukseen: ilmoitetaan, oltiinko alukseen yhteydessä (KYLLÄ/EI) ja yhteydenpitokeino (radio tai muu, tarkennettava).

9. Tiedot viestinnästä: kuvataan lyhyesti aluksen kanssa käyty viestintä ja mainitaan aluksen nimi, kansallisuus ja havaitulla/paikannetulla aluksella olevan (olevien) henkilön (henkilöiden), johon (joihin) on oltu yhteydessä, ilmoittama aluksen sijainti.

10. Havaintoa tai paikannusta koskeva todistusaineisto: ilmoitetaan, onko havainnon tai paikantamisen todisteena valokuva, video, äänitallenne tai kirjallinen selvitys.

11. Huomiot: ilmoitetaan muut mahdolliset huomiot.

12. Liitteet: mahdollisuuksien mukaan liitetään mukaan aluksesta otettu valokuva tai aluksesta tehty luonnos (piirretään aluksen ääriviivat ja mainitaan tunnistamisen kannalta hyödylliset tunnusomaiset rakenteet, ääriviivat, mastot ja merkinnät).

Yksityiskohtaiset ohjeet raporttien laatimiseksi ovat saatavilla Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla.

Tarkkailuraporttien sähköistä vaihtoa koskevat säännöt:

Tarkkailuraporttien sähköistä vaihtoa varten on saatavilla XML-skeemamäärittely Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla. Kyseisellä verkkosivustolla on myös saatavilla vaihdossa käytettävät täytäntöönpanoasiakirjat.

▼B
LIITE XXIV

SUOJATTUJEN VERKKOSIVUSTOJEN SUOJATUILLA ALASIVUILLA LUETELTAVAT TIEDOT

1. Luettelo tarkastuksista vastaavista virkamiehistä (valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan a alakohta):

a) etunimi

b) sukunimi

c) arvo

d) sen yksikön, johon he kuuluvat, nimilyhenne

e) luettelo kalastustarkastuksista vastaavista tai niihin osallistuvista yksiköistä. Luettelossa on mainittava kunkin organisaation osalta seuraavat tiedot:

 yksikön täydellinen nimi

 nimilyhenne

 täydellinen postiosoite

 katuosoite (jos eri kuin postiosoite)

 puhelinnumero

 faksinumero

 sähköpostiosoite

 verkkosivuston osoite.

2. Valvonta-asetuksen 78 artiklassa tarkoitetusta tarkastus- ja tarkkailutietokannasta saadut tiedot (valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan b alakohta):

a) kaikkien tämän asetuksen 92 ja 118 artiklassa määriteltyjen tietoelementtien tulisi olla saatavilla;

b) verkkosivuston käyttöliittymän toimintojen avulla tulisi olla mahdollista laatia, lajitella, suodattaa, etsiä ja kerätä tilastoja tarkastus- ja tarkkailuraporttien perusteella.

3. Tämän asetuksen 19 artiklassa tarkoitettua alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevat tiedot (valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan c alakohta). Kunkin VMS-sijainnin osalta saatavilla tulisi olla vähintään seuraavat tietoelementit:

a) lippuvaltio

b) unionin alusrekisterinumero

c) kansainvälinen radiokutsutunnus (vapaaehtoinen)

d) ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot (vapaaehtoinen)

e) kalastusaluksen nimi (vapaaehtoinen)

f) päivämäärä

g) kellonaika

h) leveyspiiri

i) pituuspiiri

j) kurssi

k) nopeus

l) matkan numero (tarvittaessa)

m) käytettävissä olevat hälytysjärjestelmät

n) tieto siitä, välitettiinkö sijainti automaattisesti vai tallennettiinko se manuaalisesti järjestelmään.

Verkkosivuston käyttöliittymän avulla on oltava mahdollista ladata tietoja tai nähdä ne kartalla jaoteltuna kalastusalusten, kalastusalusluettelon, kalastusalustyypin, ajankohdan tai maantieteellisen alueen perusteella.

4. Tiedot tämän asetuksen 3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti myönnetyistä ja hallinnoiduista kalastuslisensseistä ja -luvista ja niissä asetetuista ehdoista sekä kaikkia voimassaolon keskeytyksiä ja peruutuksia koskevat tiedot (valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan d alakohta).

5. Kaikkien tämän asetuksen liitteissä II ja III määriteltyjen tietoelementtien, jotka määrittävät kalastuslisenssien ja lupien elementtejä, on oltava saatavilla.

Nämä tiedot on haettava EU:n alusrekisteristä. Käyttöliittymän toimintojen avulla tulisi olla mahdollista laatia, lajitella, suodattaa ja etsiä lisenssejä ja lupia.

6. Tapa, jolla mitataan yhtäjaksoinen 24 tunnin ajanjakso pyyntiponnistusta valvottaessa (valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Kellonaika, josta alkaen yhtäjaksoinen alueellaolopäivä mitataan (muoto tt:mm, UTC).

7. Valvonta-asetuksen 33 artiklassa tarkoitetut kalastusmahdollisuuksia koskevat tiedot (valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan f alakohta):

Kaikkien saaliin ja pyyntiponnistuksen osalta kirjattujen tietoelementtien on oltava saatavilla.

8. Kansalliset valvontaohjelmat (valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan g alakohta). Linkki kaikkiin kansallisiin valvontaohjelmiin sekä säädösviittaus sovellettavaan monivuotiseen suunnitelmaan.

Verkkopalvelujen määritteleminen (parametrit ja URL-osoite) kaikenlaisten tietojen hakemiseksi sähköisestä tietokannasta valvonta-asetuksen 109 artiklassa tarkoitettujen tietojen täydellisyyden ja laadun tarkistamista varten (valvonta-asetuksen 116 artiklan 1 kohdan h alakohta).
LIITE XXV

VALVONNASTA VASTAAVIEN TARKKAILIJOIDEN TEHTÄVÄT

1. Kalastusaluksessa ollessaan valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden on kirjattava kaikki kalastustoimet ja erityisesti seuraavat tiedot:

a) kunkin kalastustoimen aloittamisen ja päättämisen päivämäärä ja kellonaika sekä maantieteelliset sijainnit;

b) syvyyttä koskevat huomiot kalastustoimen alkaessa ja päättyessä;

c) kussakin toimessa käytetty pyydystyyppi ja sen mitat, tarvittaessa myös silmäkoot ja käytetyt kiinnikkeet;

d) arvioitua saalista koskevat huomiot kohdelajien, sivusaaliiden ja poisheitettyjen lajien tunnistamiseksi, jotta voidaan varmistaa saaliin koostumusta ja poisheittämistä koskevien sääntöjen noudattaminen;

e) saaliiksi saatujen eri lajien kokoa koskevat huomiot erityisesti alimittaisten kalojen osalta.

2. Valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden on kirjattava kaikki satelliittiseurantajärjestelmän häirintää koskevat tiedot.

▼M1
LIITE XXVI

VALVONNASTA VASTAAVIEN TARKKAILIJOIDEN LAATIMAN RAPORTIN MUOTOTARKKAILIJAA KOSKEVAT TIEDOT

Nimi

 

Nimeäjä (toimivaltainen viranomainen)

 

Toimeksiantaja (viranomainen, jonka palveluksessa hän on)

 

Alkamispäivä

 

Päättymispäivä

 KALASTUSALUSTA KOSKEVAT TIEDOT

Tyyppi

 

Lippuvaltio

 

Nimi

 

Yhteisön alusrekisterinumero

 

Ulkoiset tunnistetiedot

 

IRCS

 

IMO-numero

 

Moottorin koneteho

 

Kokonaispituus

 ALUKSELLA OLEVAT PYYDYSTYYPIT

1.

 

2.

 

3.

 MATKAN AIKANA HAVAINTOJEN MUKAAN KÄYTETYT PYYDYKSET

1.

 

2.

 

3.

 KALASTUSTOIMIA KOSKEVAT TIEDOT

Kalastustoimen viitenumero (jos on)

 

Päivämäärä

 

Käytetty pyydystyyppi

 

Mitat

 

Silmäkoko

 

Kiinnikkeet

 

Toimen alkamisaika

Toimen päättymisaika

 

Sijainti toimen alkaessa

 

Syvyys toimen alkaessa

 

Syvyys toimen päättyessä

 

Sijainti toimen päättyessä

 SAALIIT

Laji

Pidetty aluksella

Heitetty pois

Kunkin lajin arvioidut määrät kilogrammoina elopainoa

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

 

 

 

Alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon

 

 

 

Kohdelajien arvioidut määrät kilogrammoina elopainoa

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

 

 

 

Alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon

 

 

 

Kohdelajien arvioidut määrät kilogrammoina elopainoa

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

 

 

 

Alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon

 

 

 

Saaliin arvioitu kokonaismäärä kilogrammoina elopainoa

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

 

 

 

Alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon

 

 

 

SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISEEN LIITTYVÄT HUOMIOT
KALASTUSMATKAA KOSKEVAN YHTEENVETOSELVITYKSEN LOPPU

TARKKAILIJAN ALLEKIRJOITUS

PÄIVÄMÄÄRÄ
LIITE XXVII

TARKASTUSRAPORTIT

TARKASTUSRAPORTEISSA VÄHINTÄÄN MAINITTAVAT TIEDOT

Ohjeet tarkastusraporttien täyttämiseksi:

Toimitetaan mahdollisimman kattavat tiedot. Tiedot on kirjattava tapauksen ja saatavuuden mukaan. Yksityiskohtaiset ohjeet raporttien laatimiseksi ovat saatavilla Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla.

Tarkastusraporttien sähköistä vaihtoa koskevat säännöt:

Tarkastusraporttien sähköistä vaihtoa varten on saatavilla tarkastuksen XML-skeemamäärittely Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla. Kyseisellä verkkosivustolla on myös saatavilla vaihdossa käytettävät täytäntöönpanoasiakirjat.

MODUULI 1: KALASTUSALUKSEN TARKASTUS MERELLÄ

1.  Tarkastusraportin viite ( *1 )

2.  Jäsenvaltio ja tarkastusviranomainen (*1) 

3. Tarkastusalus (lippuvaltio, nimi ja ulkoinen rekisterinumero) (*1) 

4. Kansainvälinen radiokutsutunnus (*1) 

5. Tarkastuksen päivämäärä (aloitus) (*1) 

6. Tarkastuksen kellonaika (aloitus) (*1) 

7. Tarkastuksen päivämäärä (lopetus) (*1) 

8. Tarkastuksen kellonaika (lopetus) (*1) 

9. Tarkastusaluksen sijainti (pituus- ja leveysaste) (*1) 

10. Tarkastusaluksen sijaintialue (kalastusalue tarkasti ilmaistuna) (*1) 

11. Vastuussa oleva tarkastaja (*1) 

12. Kansalaisuus

13. Tarkastaja 2 (*1) 

14. Kansalaisuus

15.  Kohteena olevaa kalastusalusta koskevat tiedot (nimi, ulkoinen rekisterinumero, lippuvaltio) (*1) 

16. Aluksen sijainti ja sijaintialue, jos eri kuin tarkastusaluksella (pituus- ja leveysaste, kalastusalue tarkasti ilmaistuna) (*1) 

17. Alustyyppi (*1) 

18. Rekisteritodistuksen tunnus (*1) 

19. Kansainvälinen radiokutsutunnus (*1) 

20. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero (*1) 

21. Yhteisön alusrekisterinumero (*1) 

22. Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*1) 

23. Rahtaajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*1) 

24. Edustajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*1) 

25. Päällikköä koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*1) 

26. Radiokutsu ennen alukseen nousemista

27. Aluksen kalastuspäiväkirja täytetty ennen tarkastusta

28. Laskuportaat (*1) 

29. Tarkastajien henkilökortti

30.  Rikkomiset tai huomiot (*1) 

31.  Asiakirja- ja lupatarkastukset (*1) 

32. Rekisteritodistuksen tunnus (*1) 

33. Moottorin konetehon tarkastus

34. Kalastuslisenssiä koskevat tiedot (*1) 

35. Kalastuslupaa koskevat tiedot (*1) 

36. VMS toiminnassa (*1) 

37. Sähköinen etävalvontajärjestelmä toiminnassa (*1) 

38. Paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan sivunumero/sivujen numerot (*1) 

39. Sähköisen kalastuspäiväkirjan viite (*1) 

40. Ennakkoilmoituksen viite (*1) 

41. Ilmoituksen syy (*1) 

42. Kalaruumasta annettu todistus

43. Varastointikaavio

44. Jäähdytettyjen merivesitankkien pinnankorkeustaulukot

45. Aluksella olevista punnitusjärjestelmistä annettu todistus

46. Tuottajajärjestön jäsenyys

47. Viimeisintä satamassakäyntiä koskevat tiedot (satama, valtio ja päivämäärä) (*1) 

48.  Rikkomiset tai huomiot (*1) 

49.  Saalistarkastus (*1) 

50. Tiedot aluksella pidetystä saaliista (lajit, määrät elopainona ilmaistuna, myös alamittaisten kalojen osalta, pyyntialue) (*1) 

51. Lajikohtainen sallittu poikkeama (*1) 

52. Alamittaisten kalojen kirjaaminen erikseen (*1) 

53. Monivuotisten suunnitelmien kattamien pohjakalakantojen erillissäilytys (*1) 

54. Alamittaisten kalojen erillissäilytys (*1) 

55. Punnitustarkastus, laatikoiden/säiliöiden laskeminen, pinnankorkeustaulukot tai otos

56. Poisheittämistä koskevien tietojen kirjaaminen (lajit, määrät) (*1) 

57.  Rikkomiset tai huomiot (*1) 

58.  Pyydystarkastus (*1) 

59. Pyydyksiä koskevat tiedot (tyyppi) (*1) 

60. Verkkokiinnikettä/-kiinnikkeitä tai verkkolaitetta/-laitteita koskevat tiedot (tyyppi) (*1) 

61. Silmäkokoa tai mittoja koskevat tiedot (*1) 

62. Lankaa koskevat tiedot (tyyppi, paksuus) (*1) 

63. Pyydysmerkinnät

64.  Rikkomiset tai huomiot (*1) 

65.  Tarkastajien huomautukset (*1) 

66.  Päällikön huomautukset (*1) 

67.  Toteutetut toimet (*1) 

68.  Tarkastajien allekirjoitus (*1) 

69.  Päällikön allekirjoitus (*1) 

MODUULI 2: KALASTUSALUKSEN/KALASTUSALUSTEN TARKASTUS JÄLLEENLAIVAUKSEN YHTEYDESSÄ

1.  Tarkastusraportin viite ( *2 )

2.  Jäsenvaltio ja tarkastusviranomainen (*2) 

3. Tarkastusalus (lippuvaltio, nimi ja ulkoinen rekisterinumero) (*2) 

4. Kansainvälinen radiokutsutunnus (*2) 

5. Tarkastuksen päivämäärä (aloitus) (*2) 

6. Tarkastuksen kellonaika (aloitus) (*2) 

7. Tarkastuksen päivämäärä (lopetus) (*2) 

8. Tarkastuksen kellonaika (lopetus) (*2) 

9. Tarkastusaluksen sijainti (pituus- ja leveysaste) (*2) 

10. Tarkastusaluksen sijaintialue (kalastusalue tarkasti ilmaistuna) (*2) 

11. Sataman sijainti ( *3 )

12. Nimetty satama (*2) 

13. Vastuussa oleva tarkastaja (*2) 

14. Kansalaisuus

15. Tarkastaja 2 (*2) 

16. Kansalaisuus

17.  Luovuttavaa kalastusalusta koskevat tiedot (nimi, ulkoinen rekisterinumero, lippuvaltio) (*2) 

18. Aluksen sijainti ja sijaintialue (pituus- ja leveysaste, kalastusalue tarkasti ilmaistuna) (*2) 

19. Alustyyppi (*2) 

20. Rekisteritodistuksen tunnus (*2) 

21. Kansainvälinen radiokutsutunnus (*2) 

22. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero (*2) 

23. Yhteisön alusrekisterinumero (*2) 

24. Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*2) 

25. Rahtaajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*2) 

26. Edustajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*2) 

27. Päällikköä koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*2) 

28. VMS-tarkastus ennen alukseen nousemista

29. Aluksen kalastuspäiväkirja täytetty ennen jälleenlaivausta (*2) 

30.  Rikkomiset tai huomiot (*2) 

31.  Asiakirja- ja lupatarkastukset (*2) 

32. Rekisteritodistuksen tunnus (*2) 

33. Kalastuslisenssiä koskevat tiedot (*2) 

34. Kalastuslupaa koskevat tiedot (*2) 

35. Jälleenlaivauslupaa koskevat tiedot (*2) 

36. VMS toiminnassa

37. Paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan sivunumero/sivujen numerot (*2) 

38. Sähköisen kalastuspäiväkirjan viite (*2) 

39. Ennakkoilmoituksen viite (*2) 

40. Ennakkoilmoituksen syy (myös LIS-järjestelmä) (*2) 

41. Viimeisintä satamassakäyntiä koskevat tiedot (satama, valtio ja päivämäärä) (*3) 

42.  Rikkomiset tai huomiot (*2) 

43.  Saalistarkastus (*2) 

44. Tiedot aluksella (ennen jälleenlaivausta) pidetystä saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (*2) 

45. Lajikohtainen sallittu poikkeama (*2) 

46. Tiedot jälleenlaivatusta saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (*2) 

47.  Rikkomiset tai huomiot (*2) 

48.  Vastaanottavaa kalastusalusta koskevat tiedot (nimi, ulkoinen rekisterinumero, lippuvaltio) (*2) 

49. Aluksen sijainti ja sijaintialue (pituus- ja leveysaste, kalastusalue tarkasti ilmaistuna) (*2) 

50. Alustyyppi (*2) 

51. Rekisteritodistuksen tunnus (*2) 

52. Kansainvälinen radiokutsutunnus (*2) 

53. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero (*2) 

54. Yhteisön alusrekisterinumero (*2) 

55. Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*2) 

56. Rahtaajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*2) 

57. Edustajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*2) 

58. Päällikköä koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*2) 

59. VMS-tarkastus ennen alukseen nousemista

60. Aluksen kalastuspäiväkirja täytetty ennen jälleenlaivausta (*2) 

61.  Rikkomiset tai huomiot (*2) 

62.  Asiakirja- ja lupatarkastukset (*2) 

63. Rekisteritodistuksen tunnus (*2) 

64. Kalastuslisenssiä koskevat tiedot (*2) 

65. VMS toiminnassa

66. Paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan sivunumero/sivujen numerot (*2) 

67. Sähköisen kalastuspäiväkirjan viite (*2) 

68. Ennakkoilmoituksen viite (*2) 

69. Ennakkoilmoituksen syy (*2) 

70. Viimeisintä satamassakäyntiä koskevat tiedot (satama, valtio ja päivämäärä) (*3) 

71.  Rikkomiset tai huomiot (*2) 

72.  Saalistarkastus (*2) 

73. Tiedot aluksella (ennen jälleenlaivausta) pidetystä saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (*2) 

74. Tiedot vastaanotetusta saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (*2) 

75.  Rikkomiset tai huomiot (*2) 

76.  Tarkastajien huomautukset (*2) 

77.  Päällikön/päälliköiden huomautukset (*2) 

78.  Toteutetut toimet (*2) 

79.  Tarkastajien allekirjoitus (*2) 

80.  Päällikön/päälliköiden allekirjoitus (*2) 

MODUULI 3: KALASTUSALUKSEN TARKASTUS SATAMASSA TAI PURKAMISEN YHTEYDESSÄ JA ENNEN ENSIMYYNTIÄ

1.  Tarkastusraportin viite ( *4 )

2.  Jäsenvaltio ja tarkastusviranomainen (*4)  ( *5 )

3. Tarkastuksen päivämäärä (tarkastuksen aloitus) (*4)  (*5) 

4. Tarkastuksen kellonaika (tarkastuksen aloitus) (*4)  (*5) 

5. Tarkastuksen päivämäärä (tarkastuksen lopetus) (*4)  (*5) 

6. Tarkastuksen kellonaika (tarkastuksen lopetus) (*4)  (*5) 

7. Sataman sijainti (*4)  (*5) 

8. Nimetty satama (*4)  (*5) 

9. Vastuussa oleva tarkastaja (*4) 

10. Kansalaisuus

11. Tarkastaja 2 (*4) 

12. Kansalaisuus

13.  Kohteena olevaa kalastusalusta koskevat tiedot (nimi, ulkoinen rekisterinumero, lippuvaltio) (*4)  (*5) 

14. Alustyyppi (*4)  (*5) 

15. Rekisteritodistuksen tunnus (*4)  (*5) 

16. Kansainvälinen radiokutsutunnus (*4)  (*5) 

17. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero (*4)  (*5) 

18. Yhteisön alusrekisterinumero (*4) 

19. Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*4)  (*5) 

20. Edunsaajaomistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*4)  (*5) 

21. Rahtaajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*4) 

22. Edustajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*4) 

23. Päällikköä koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*4) 

24. VMS-tarkastus ennen saapumista purkamaan (*4)  (*5) 

25. Kalastuspäiväkirja täytetty ennen saapumista

26. Tarkastajien henkilökortti

27.  Rikkomiset tai huomiot (*4)  (*5) 

28.  Asiakirja- ja lupatarkastukset (*4)  (*5) 

29. Rekisteritodistuksen tunnus (*4) 

30. Kalastuslisenssiä koskevat tiedot (*4)  (*5) 

31. Kalastuslupaa koskevat tiedot (*4)  (*5) 

32. Satamaan pääsyä ja purkamislupaa koskevat tiedot (*4)  (*5) 

33. Paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan sivunumero/sivujen numerot (*4) 

34. Sähköisen kalastuspäiväkirjan viite (*4) 

35. Ennakkoilmoituksen viite (*4)  (*5) 

36. Ennakkoilmoituksen syy (myös LIS-järjestelmä) (*4)  (*5) 

37. Kalaruumasta annettu todistus

38. Varastointikaavio

39. Jäähdytettyjen merivesitankkien pinnankorkeustaulukot

40. Aluksella olevista punnitusjärjestelmistä annettu todistus

41. Tuottajajärjestön jäsenyys

42. Viimeisintä satamassakäyntiä koskevat tiedot (päivämäärä, valtio ja satama) (*4)  (*5) 

43.  Rikkomiset tai huomiot (*4)  (*5) 

44.  Saalistarkastus (*4)  (*5) 

45. Tiedot aluksella pidetystä saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (*4)  (*5) 

46. Lajikohtainen sallittu poikkeama (*4) 

47. Alamittaisten kalojen kirjaaminen erikseen (*4) 

48. Tiedot puretusta saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (*4)  (*5) 

49. Säilyttämisen vähimmäisviitekoko tarkastettu (*4) 

50. Merkinnät

51. Punnitustarkastus, laatikoiden/säiliöiden laskeminen tai otostarkastus purettaessa

52. Ruuma tarkastettu purkamisen jälkeen

53. Saalis punnittu purkamisen yhteydessä

54.  Rikkomiset tai huomiot (*4)  (*5) 

55.  Jälleenlaivausta koskevat tiedot muilta kalastusaluksilta saadun saaliin osalta (*4)  (*5) 

56. Luovuttavaa kalastusalusta/luovuttavia kalastusaluksia koskevat tiedot (nimi, ulkoinen rekisterinumero, kansainvälinen radiokutsutunnus, Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero, yhteisön alusrekisterinumero, lippuvaltio) (*4)  (*5) 

57. Jälleenlaivausilmoitusta koskevat tiedot (*4)  (*5) 

58. Tiedot jälleenlaivatusta saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (*4)  (*5) 

59. Muut saalista koskevat asiakirjat (saalistodistukset) (*4)  (*5) 

60.  Rikkomiset tai huomiot (*4)  (*5) 

61.  Pyydystarkastus (*4)  (*5) 

62. Pyydyksiä koskevat tiedot (tyyppi) (*4)  (*5) 

63. Verkkokiinnikettä/-kiinnikkeitä tai verkkolaitetta/-laitteita koskevat tiedot (tyyppi) (*4)  (*5) 

64. Silmäkokoa tai mittoja koskevat tiedot (*4)  (*5) 

65. Lankaa koskevat tiedot (tyyppi, paksuus) (*4)  (*5) 

66. Pyydysmerkinnät

67.  Rikkomiset tai huomiot (*4)  (*5) 

68.  Kalastusaluksen asema alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella/alueilla, jolla/joilla kalastusta tai kalastukseen liittyvää toimintaa on harjoitettu (mukaan lukien mahdollisessa LIS-kalastusalusten luettelossa) (*4)  (*5) 

69.  Tarkastajien huomautukset (*4) 

70.  Päällikön huomautukset (*4)  (*5) 

71.  Toteutetut toimet (*4) 

72.  Tarkastajien allekirjoitus (*4)  (*5) 

73.  Päällikön allekirjoitus (*4)  (*5) 

MODUULI 4: MARKKINOILLA/TOIMITILOISSA TEHTÄVÄ TARKASTUS

1.  Tarkastusraportin viite ( *6 )

2.  Jäsenvaltio ja tarkastusviranomainen (*6) 

3. Tarkastuksen päivämäärä (tarkastuksen aloitus) (*6) 

4. Tarkastuksen kellonaika (tarkastuksen aloitus) (*6) 

5. Tarkastuksen päivämäärä (tarkastuksen lopetus) (*6) 

6. Tarkastuksen kellonaika (tarkastuksen lopetus) (*6) 

7. Sataman sijainti (*6) 

8. Vastuussa oleva tarkastaja (*6) 

9. Kansalaisuus

10. Tarkastaja 2 (*6) 

11. Kansalaisuus

12. Tarkastajien henkilökortti

13.  Markkinoilla/toimitiloissa tehtävää tarkastusta koskevat tiedot (nimi ja osoite) (*6) 

14. Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*6) 

15. Omistajan edustajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*6) 

16.  Tarkastettuja kalastustuotteita koskevat tiedot (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue, alkuperäalusta/-aluksia koskevat tiedot) (*6) 

17. Rekisteröityä ostajaa, rekisteröityä huutokauppaa tai muita elimiä tai henkilöitä, jotka vastaavat kalastustuotteiden ensimyynnistä, koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*6) 

18. Säilyttämisen vähimmäisviitekoko tarkastettu (*6) 

19. Jäljitettävyysmerkinnät (*6) 

20. Yhteiset kaupan pitämisen vaatimukset (*6) 

21. Kokoluokat

22. Tuoreusluokat

23. Varastointijärjestelmän alaiset kalastustuotteet tarkastettu

24. Kalastustuotteet punnittu ennen kuljetusta

25. Punnitusjärjestelmät kalibroitu ja sinetöity

26.  Rikkomiset tai huomiot (*6) 

27.  Tarkastettujen kalastustuotteiden osalta tehty asiakirjatarkastus (*6) 

28. Purkamisilmoituksia koskevat tiedot

29. Haltuunottoilmoituksia koskevat tiedot

30. Kuljetusasiakirjoja koskevat tiedot

31. Toimittajien laskuja ja myynti-ilmoituksia koskevat tiedot

32. LIS-saalistodistusta koskevat tiedot

33. Tuojaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite)

34.  Rikkomiset tai huomiot (*6) 

35.  Tarkastajien huomautukset (*6) 

36.  Toimijan huomautukset (*6) 

37.  Toteutetut toimet (*6) 

38.  Tarkastajien allekirjoitus (*6) 

39.  Toimijan allekirjoitus (*6) 

MODUULI 5: KULJETUSAJONEUVON TARKASTUS

1.  Tarkastusraportin viite ( *7 )

2.  Jäsenvaltio ja tarkastusviranomainen (*)

3. Tarkastuksen päivämäärä (aloitus) (*)

4. Tarkastuksen kellonaika (aloitus) (*)

5. Tarkastuksen päivämäärä (lopetus) (*)

6. Tarkastuksen kellonaika (lopetus) (*)

7. Tarkastuspaikka (osoite) (*)

8. Vastuussa oleva tarkastaja (*)

9. Kansalaisuus

10. Tarkastaja 2 (*)

11. Kansalaisuus

12. Tarkastajien henkilökortti

13.  Kohteena olevaa ajoneuvoa koskevat tiedot (tyyppi ja kansallisuus) (*)

14. Traktorin tunnistetiedot (rekisterinumero) (*)

15. Perävaunun tunnistetiedot (rekisterinumero) (*)

16. Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*)

17. Kuljettajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*)

18.  Kalastustuotteisiin liittyvä asiakirjatarkastus (*)

19.  Kalastustuotteet punnittu ennen kuljetusta (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue, alkuperäalusta/-aluksia koskevat tiedot) (*)

20. Ajoneuvon määräpaikka (*)

21. Kuljetusasiakirjoja koskevat tiedot

22. Kuljetusasiakirjojen sähköinen toimitus lippujäsenvaltiolle

23. Alkuperäaluksen kalastuspäiväkirja liitetty kuljetusasiakirjaan

24. Alkuperäaluksen kalastuspäiväkirjan sähköinen toimitus lippujäsenvaltiolle

25. Kuljetusasiakirjaan liitetty muu asiakirja (saalistodistus)

26. Jäsenvaltio, jossa purkaminen tai kaupan pitäminen tapahtuu, saanut kuljetusasiakirjan ennen saapumista

27. Purkamisilmoituksia koskevat tiedot

28. Haltuunottoilmoituksia koskevat tiedot

29. Haltuunoton ristiintarkastus purkamisilmoituksen kanssa

30. Myynti-ilmoitusta tai laskuja koskevat tiedot

31. Jäljitettävyysmerkinnät

32. Laatikoiden/säiliöiden otospunnitus

33. Punnitusjärjestelmät kalibroitu ja sinetöity

34. Punnituskirjaukset

35. Ajoneuvo/säiliö sinetöity

36. Sinetin tiedot merkitty kuljetusasiakirjaan

37. Tarkastusviranomainen, joka kiinnitti sinetit (*)

38. Sinettien tila (*)

39.  Rikkomiset tai huomiot (*)

40.  Kalastustuotteet kuljetettu ennen punnitusta (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue, alkuperäalusta/-aluksia koskevat tiedot) (*)

41. Ajoneuvon määräpaikka (*)

42. Kuljetusasiakirjoja koskevat tiedot

43. Kuljetusasiakirjojen sähköinen toimitus lippujäsenvaltiolle

44. Alkuperäaluksen kalastuspäiväkirja liitetty kuljetusasiakirjaan

45. Alkuperäaluksen kalastuspäiväkirjan sähköinen toimitus lippujäsenvaltiolle

46. Jäsenvaltio, jossa purkaminen tai kaupan pitäminen tapahtuu, saanut kuljetusasiakirjan ennen saapumista

47. Purkamisilmoituksia koskevat tiedot

48. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat tarkkailleet kalastustuotteiden punnitusta määräpaikkaan saavuttaessa

49. Rekisteröityä ostajaa, rekisteröityä huutokauppaa tai muita elimiä tai henkilöitä, jotka vastaavat kalastustuotteiden ensimyynnistä, koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*)

50. Ajoneuvo/säiliö sinetöity

51. Sinetin tiedot merkitty kuljetusasiakirjaan

52. Tarkastusviranomainen, joka kiinnitti sinetit (*)

53. Sinettien tila (*)

54.  Rikkomiset tai huomiot (*)

55.  Tarkastajien huomautukset (*)

56.  Kuljettajan huomautukset (*)

57.  Toteutetut toimet (*)

58.  Tarkastajien allekirjoitus (*)

59.  Kuljettajan allekirjoitus (*)

▼B
LIITE XXVIII

KALASTUSTARKASTUKSISSA KÄYTETTÄVIEN VÄLINEIDEN MERKINNÄT

image

TARKASTUSVIIRI TAI TUNNUS

Jokaisessa kalastuksen valvontatarkastuksissa käytettävässä aluksessa on oltava selvästi näkyvillä tarkastusviiri tai tunnus käytetyn yksikön kummallakin sivulla. Tällaisissa tehtävissä käytettävissä aluksissa on oltava tarkastusviiri koko ajan selvästi näkyvillä.

Yksikön kummallakin sivulla voi olla myös ilmaisu ”KALASTUSTARKASTUS”.
LIITE XXIX

LASKUPORTAIDEN RAKENNE JA KÄYTTÖ

1. Jos turvallinen ja vaivaton kalastusalukseen nouseminen edellyttää yli 1,5 metrin kiipeämistä, on sovellettava tämän liitteen säännöksiä.

2. Laskuportaiden on oltava sellaiset, että tarkastajien on merellä mahdollista nousta alukseen ja poistua sieltä turvallisesti. Laskuportaat on pidettävä puhtaana ja hyvässä kunnossa.

3. Portaat on sijoitettava ja kiinnitettävä siten, että

a) ne eivät likaannu, kun kalastusaluksesta puretaan lastia;

b) ne ovat mahdollisimman kaukana kalastusaluksen rungon kaarista ja mahdollisuuksien mukaan rungon puolivälissä;

c) jokainen askelma on tiukasti kiinni kalastusaluksen sivussa.

4. Laskuportaiden askelmien on oltava seuraavanlaiset:

a) niiden on oltava rakennettu kovasta puusta tai muusta ominaisuuksiltaan vastaavasta materiaalista ja tehty yhdestä kappaleesta, jossa ei ole oksankohtia; neljän alimman askelman on oltava riittävän lujasta ja taipumattomasta kumista tai muusta ominaisuuksiltaan vastaavasta materiaalista;

b) niissä on oltava tehokkaasti liukumista estävä pinta;

c) niiden pituuden on oltava vähintään 480 millimetriä, leveyden 115 millimetriä ja paksuuden 23 millimetriä liukumista estäviä välineitä tai uritusta lukuun ottamatta;

d) niiden on oltava vähintään 300 millimetrin ja enintään 380 millimetrin päässä toisistaan;

e) niiden on oltava kiinnitetty siten, että ne pysyvät vaakatasossa.

5. Laskuportaissa ei saa olla kahta useampaa vara-askelmaa, jotka on kiinnitetty paikoilleen eri menetelmällä kuin alkuperäiset askelmat, ja jokainen tällä tavalla kiinnitetty askelma on vaihdettava kohtuullisen ajan kuluessa askelmalla, joka on kiinnitetty samalla tavalla kuin portaiden muut pysyvät askelmat.

Jos korvattu askelma on kiinnitetty laskuportaiden sivuköysiin askelman sivuun tehtyjen urien avulla, urien on oltava askelmien pidemmällä sivulla.

6. Sivuköysien on muodostuttava kahdesta päällystämättömästä manillaköydestä tai vastaavista köysistä, joiden ympärysmitan on oltava vähintään 60 millimetriä. Niitä ei saa päällystää millään materiaalilla eikä yhdistää ilman liitosta alimman ja ylimmän askelman välillä; kahden asianmukaisesti kalastusalukseen kiinnitetyn, ympärysmitaltaan vähintään 65 millimetrin vahvuisen pääköyden ja turvaköyden on oltava otettavissa käyttöön tarpeen vaatiessa.

7. Kovasta puusta tai muusta ominaisuuksiltaan vastaavasta materiaalista ja yhdestä kappaleesta, jossa ei ole oksankohtia, tehdyt 1,8–2 metrin pituiset tukipuut on kiinnitettävä sellaisin välein, että laskuportaiden vääntyminen estyy. Alin tukipuu olisi sijoitettava viidennelle askelmalle portaiden alapäästä katsottuna siten, että tukipuiden väli ei ylitä yhdeksää askelmaa.

8. On varmistettava, että tarkastajat pystyvät nousemaan alukseen ja poistumaan sieltä turvallisesti ja vaivattomasti laskuportaiden tai muun apuvälineen korkeimmalta kohdalta ja aluksen kannelta lähtien. Jos alukseen siirrytään parraskaiteiden tai laidoituksen kautta, ne on varustettava tarkoituksenmukaisilla kädensijoilla.

9. Jos kulku alukseen tapahtuu laidoitusportaita käyttäen, niiden on oltava kiinnitetty pitävästi parraskaiteeseen tai sillan kaiteeseen, ja alukseen nousemiseen ja sieltä poistumiseen käytettävät paikat on varustettava kahdella kannatinpylväällä, jotka ovat vähintään 0,70 metrin ja enintään 0,80 metrin etäisyydellä toisistaan. Kannatinpylväät on kiinnitettävä tukevasti aluksen runkoon, sen alustaan tai sen läheisyyteen sekä näitä korkeammalle kohdalle. Kannatinpylvään halkaisijan on oltava vähintään 40 millimetriä, ja pylvään on oltava vähintään 1,20 metriä laidoitusta korkeampi.

10. Valaistus on varmistettava yöllä siten, että paikalleen sijoitetut laskuportaat ja tarkastajan kalastusalukseen nousupaikka ovat asianmukaisesti valaistut. Itsestään syttyvällä valojärjestelmällä varustetun poijun on oltava käden ulottuvilla ja sellaisenaan käyttöön otettavissa. Heittoliinan on myös oltava käden ulottuvilla ja tarvittaessa sellaisenaan käyttöön otettavissa.

11. On varmistettava, että laskuportaita voidaan käyttää kalastusaluksen molemmilla sivuilla. Vastuussa oleva tarkastaja voi esittää toivomuksensa siitä, kummalle puolelle hän haluaa laskuportaat asetettavan.

12. Kalastusaluksesta vastaavan virkamiehen on valvottava portaiden paikalleen asettamista sekä tarkastajan alukseen nousemista ja sieltä poistumista.

13. Jos kalastusaluksen rakenteelliset ominaisuudet, kuten törmäyslistat, estäisivät jonkin edellä mainitun toimenpiteen toteuttamisen, on tehtävä erityisjärjestelyjä tarkastajien turvallisen alukseen nousemisen ja sieltä poistumisen varmistamiseksi.
▼M1

LIITE XXX

VAKAVIEN RIKKOMUSTEN VUOKSI MÄÄRÄTTÄVÄT PISTEETNro

Vakava rikkomus

Pisteet

1

Jättää täyttämättä velvollisuutensa kirjata ja ilmoittaa saaliit tai saaliiseen liittyvät tiedot, mukaan luettuina alusten satelliittiseurantajärjestelmän avulla toimitettavat tiedot

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa)

3

2

Unionin lainsäädännössä kiellettyjen tai unionin lainsäädännön vastaisten pyydysten käyttö

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kanssa)

4

3

Merkintöjen taikka tunniste- tai rekisteröintitietojen väärentäminen tai salaaminen

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan kanssa)

5

4

Tutkintaan liittyvän todistusaineiston salaaminen, vääristeleminen tai hävittäminen

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan kanssa)

5

5

Alamittaisten kalojen alukselle ottaminen, jälleenlaivaaminen tai purkaminen voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti tai alamittaisen kalan purkamista koskevien velvoitteiden noudattamatta jättäminen

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan i alakohdan kanssa)

5

6

Kalastuksen harjoittaminen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella tavalla, joka ei vastaa tuon järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä tai on niiden vastainen

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan k alakohdan kanssa)

5

7

Kalastaminen ilman lippuvaltion tai asianomaisen rannikkovaltion antamaa voimassa olevaa lisenssiä tai lupaa

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa)

7

8

Kalastaminen kalastuskieltoalueella, kieltoaikana taikka ilman kiintiötä tai kiintiön täyttymisen jälkeen ja/tai syvyydessä, jossa kalastus on kielletty

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa)

6

9

Sellaisen kannan kohdennettu pyynti, jonka kalastus on keskeytetty tai kielletty

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa)

7

10

Virkamiesten työn estäminen näiden hoitaessa velvollisuuksiaan tarkastaa sovellettavien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamista taikka tarkkailijoiden työn estäminen näiden hoitaessa velvollisuuksiaan tarkkailla sovellettavien unionin säännösten noudattamista

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan h alakohdan kanssa)

7

11

Muiden sellaisten kalastusalusten jälleenlaivaaminen, joiden on asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla todettu harjoittaneen LIS-kalastusta, taikka osallistuminen yhteisiin kalastustoimiin tällaisten alusten kanssa tai tällaisten alusten tukeminen tai huoltaminen; tämä koskee erityisesti unionin LIS-alusluetteloon tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen LIS-alusluetteloihin kirjattuja aluksia

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan j alakohdan kanssa)

7

12

Kansalaisuudettoman ja siten kansainvälisen oikeuden mukaisesti valtiottoman kalastusaluksen käyttäminen

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan l alakohdan kanssa)

7

▼M1 —————

▼B
LIITE XXXIIVARMENTAMISJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT LISÄTIEDOT

 

Tietoelementti

Koodi

Sisältö

Pakollinen/Vapaaehtoinen

1.

Menettelytapasäännöt

BUS

Menettelytapasäännöt, joissa määritellään, millaisia varmennuksia varmentamisjärjestelmässä suoritetaan

 

2.

Menettelytapasäännön tunniste

BR

Kunkin tarkastus-, varmentamis- ja valvontatyypin yksilöllinen koodi

P

3.

Ensisijainen tietokokonaisuus

D1

Ilmoittaa, mikä tietokokonaisuus varmennetaan

P

4.

Toissijainen tietokokonaisuus

D2

Ilmoittaa, minkä tietokokonaisuuden / tietokokonaisuuksien suhteen ensisijainen tietokokonaisuus varmennetaan

P

5.

EU:n lainsäädäntöviite

LE

Viittaus sovellettavaan asetukseen ja sen artikloihin

P

6.

Lakisääteinen vaatimus

RQ

Lyhyt yhteenveto lakisääteisestä vaatimuksesta

P

7.

Varmennuksen kuvaus

VS

Yksityiskohtainen kuvaus siitä, mitä varmennetaan

P

8.

Varmennuksen epäjohdonmukaisuudet

INC

Varmennusmenettelyjen yhteydessä todetut epäjohdonmukaisuudet

 

9.

Epäjohdonmukaisuutta koskevan tietueen numero

RN

Epäjohdonmukaisuuden yksilöllinen tunniste tai tietuenumero

P

10.

Menettelytapasäännön tunniste

BR

Kunkin tarkastus-, varmentamis- ja valvontatyypin yksilöllinen koodi

P

11.

Varmennetun tietueen tietuenumero

RV

Ensisijaisen tietokokonaisuuden varmennetun tietueen yksilöllinen tunniste tai tietuenumero

P

12.

Epäjohdonmukaisuuden tyyppi

IY

Havaitun epäjohdonmukaisuuden tyyppi

P

13.

Epäjohdonmukaisuuden arvo

IV

Havaitun epäjohdonmukaisuuden arvo/ero/koko (tarvittaessa)

PJOS

14.

Alkuperäinen arvo

OR

Alkuperäinen arvo ennen korjaamista

P

15.

Seuranta

FU

Selvitys siitä, miksi tiedot ovat epäjohdonmukaisia, ja seuranta

V

16.

Seurannan tulokset

FR

Epäjohdonmukaisuuden osalta korjattu arvo

PJOS

17.

Seuranta päättynyt

FX

Ilmoitetaan, onko seuranta päättynyt vai edelleen käynnissä

PJOS

18.

Seurannan päättymispäivä

FD

Päivä, jona ongelma on ratkaistu kokonaan tai rikkomusmenettelyn tulos on tiedossa

PJOS

19.

Rikkomusmenettely

IP

Tarvittaessa viittaus asiaa koskevaan rikkomusmenettelyyn tai viranomaisten toteuttamaan oikeudelliseen toimeen

PJOS

20.

Varmennusta koskevat tiedot

VAL

Varmennusta koskevat tiedot tietystä elementistä ja menettelytapasäännöstä. Käytetään validoidun elementin osaelementtinä.

 

21.

Varmennuksen päivämäärä

VD

Varmennuksen päivämäärä

P

22.

Epäjohdonmukaisuutta koskeva viittaus

RI

Epäjohdonmukaisuuden yksilöllinen tunniste tai tietuenumero

PJOS

23.

VMS-tiedot

VMS

Alusten satelliittiseurantajärjestelmän kautta saadut sijaintitiedot

 

24.

Rekisteröintimaa

FS

Rekisteröidyn aluksen lippuvaltio. 3-kirjaiminen ISO-maakoodi

P

25.

Aluksen yhteisön alusrekisterinumero (CFR-numero)

IR

Muotoa AAAXXXXXXXXX, jossa A on EU:ssa olevaa ensimmäistä rekisteröintimaata osoittava iso kirjain ja X kirjain tai numero

P

26.

Kansainvälinen radiokutsutunnus

RC

Kansainvälinen radiokutsutunnus, jos CFR-numero ei ole ajan tasalla tai sitä ei ole olenkaan

PJOS

27.

Aluksen nimi

NA

Aluksen nimi

V

28.

Matkan numero

TN

Kalastusmatkan sarjanumero

P

29.

Tietueen numero

RN

Jokaiselle tietueelle annettu peräkkäinen yksilöllinen tietuenumero

P

30.

Päivämäärä ja kellonaika

DT

Tietojen toimittamisen päivämäärä ja kellonaika

P

31.

Sijaintia koskeva osailmoitus

POS

Sijainti poisheittämisen aikana (ks. POS:n osaelementtejä ja määritteitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot)

P

32.

Nopeus

SP

Aluksen nopeus solmuina (nn,n)

P

33.

Kurssi

CO

Aluksen kurssi asteina (0–360)

P

34.

Päivämäärä ja kellonaika, joina viranomainen on vastaanottanut tiedot

DR

Päivämäärä ja kellonaika, joina viranomainen on kirjannut tiedot

P

35.

Manuaalinen

MA

Osoittaa, saadaanko tiedot sähköisesti vai tallennetaanko ne manuaalisesti (K/E)

P

36.

Manuaalisesti tallennettujen tietojen päivämäärä ja kellonaika

DM

Päivämäärä ja kellonaika, joina tiedot on tallennettu tietokantaan, jos ne tallennetaan manuaalisesti

PJOS
LIITE XXXIII

JULKISTEN VERKKOSIVUSTOJEN JULKISILLA ALASIVUILLA LUETELTAVAT TIEDOT

1. Kalastuslisenssien ja -lupien myöntämisestä vastaavat viranomaiset (valvonta-asetuksen 115 artiklan a alakohta)

a) viranomaisen nimi

b) täydellinen postiosoite

c) katuosoite (jos eri kuin postiosoite)

d) puhelinnumero

e) faksinumero

f) sähköpostiosoite

g) verkkosivuston osoite

2. Luettelo jälleenlaivausta varten nimetyistä satamista (valvonta-asetuksen 115 artiklan b alakohta):

a) sataman nimi

b) sataman UN/LOCODE-koodi

c) sataman sijainnin koordinaatit

d) aukioloajat

e) jälleenlaivauspaikkojen osoite tai kuvaus

3. Luettelo monivuotisessa suunnitelmassa määritellyistä nimetyistä satamista (valvonta-asetuksen 115 artiklan c alakohta)

a) sataman nimi

b) sataman UN/LOCODE-koodi

c) sataman sijainnin koordinaatit

d) aukioloajat

e) purkamis- tai jälleenlaivauspaikkojen osoite tai kuvaus

f) edellytykset monivuotisen suunnitelman mukaisten lajien määrien kirjaamiseksi ja raportoimiseksi kunkin purkamisen yhteydessä

4. Reaaliaikaiset jäsenvaltioiden asettamat kalastuskiellot (valvonta-asetuksen 115 artiklan d alakohta)

a) reaaliaikaista kalastuskieltoa koskevan päätöksen kansallinen säädösviittaus

b) luettelo kalastuskieltoaluetta rajaavista koordinaateista

c) alkamispäivä ja -aika

d) päättymispäivä ja -aika

e) kalastusta koskevat edellytykset kieltoalueella kalastuskiellon aikana

f) kartta, joka esittää kieltoalueen rajat

5. Yhteystahoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot kalastuspäiväkirjojen, ennakkoilmoitusten, jälleenlaivausilmoitusten, purkamisilmoitusten, myynti-ilmoitusten, haltuunottoilmoitusten ja kuljetusasiakirjojen toimittamista varten (valvonta-asetuksen 115 artiklan e alakohta)

a) yhteystahon nimi

b) täydellinen postiosoite

c) katuosoite

d) puhelinnumero

e) faksinumero

f) sähköpostiosoite

g) verkkosivuston osoite (tarvittaessa)

6. Reaaliaikaiset komission asettamat kalastuskiellot (valvonta-asetuksen 115 artiklan f alakohta)

a) luettelo kyseisen jäsenvaltion vesillä olevaa kalastuskieltoaluetta rajaavista koordinaateista

b) alkamispäivä ja -aika

c) päättymispäivä ja -aika

d) kalastusta koskevat edellytykset kieltoalueella kalastuskiellon aikana

e) kartta, joka esittää kieltoalueen rajat

7. Päätös kalastuksen kieltämisestä (valvonta-asetuksen 115 artiklan g alakohta)

a) kansallinen säädösviittaus

b) kyseinen kalakanta tai kalakantaryhmä, jonka kiintiön katsotaan täyttyneen tai jonka suurin sallittu pyyntiponnistus katsotaan saavutetuksi

c) kalastusalueen koodi

d) alkamispäivä

e) kalastus- tai pyydystyyppi (tarvittaessa)
LIITE XXXIV

LOMAKEMALLI TÄMÄN ASETUKSEN 158 ARTIKLAN MUKAISTA PYYNNÖSTÄ TAPAHTUVAA TIETOJENVAIHTOA VARTEN

image

image
LIITE XXXV

LOMAKEMALLI TÄMÄN ASETUKSEN 161 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISTA HALLINNOLLISTA TIEDOKSIANTOA KOSKEVAA PYYNTÖÄ VARTEN

image
LIITE XXXVI

LOMAKEMALLI TÄMÄN ASETUKSEN 160 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISTA HALLINNOLLISTA TIEDOKSIANTOA KOSKEVAA VASTAUSTA VARTEN

image
LIITE XXXVII

LUETTELO TIEDOISTA, JOTKA JOKA VIIDES VUOSI TOIMITETTAVAAN VALVONTA-ASETUKSEN SOVELTAMISTA KOSKEVAAN RAPORTTIIN ON VÄHINTÄÄN SISÄLLYTETTÄVÄ

1.    YLEISET PERIAATTEET

TIIVISTELMÄ

Valvonta-asetuksen 5–7 artikla

2.    VESIALUEILLE PÄÄSYÄ JA VESILUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

TIIVISTELMÄ

2.1    Valvonta-asetuksen 6 artikla

KALASTUSLISENSSIT:

 Myönnettyjen kalastuslisenssien lukumäärä

 Sellaisten kalastuslisenssien lukumäärä, joiden voimassaolo on keskeytetty väliaikaisesti

 Sellaisten kalastuslisenssien lukumäärä, jotka on peruutettu pysyvästi

 Kalastuslisenssien osalta havaittujen rikkomusten lukumäärä

2.2    Valvonta-asetuksen 7 artikla

KALASTUSLUPA:

 Erityiset kansalliset järjestelmät ilmoitettu komissiolle

 Myönnettyjen kalastuslupien lukumäärä

 Sellaisten kalastuslupien lukumäärä, joiden voimassaolo on keskeytetty

 Sellaisten kalastuslupien lukumäärä, jotka on peruutettu lopullisesti

 Kalastuslupien osalta havaittujen rikkomusten lukumäärä

2.3    Valvonta-asetuksen 8 artikla

PYYDYSTEN MERKINTÄ:

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

2.4    Valvonta-asetuksen 9 artikla

KALASTUSALUSTEN SATELLIITTISEURANTAJÄRJESTELMÄT

 Niiden kalastusalusten lukumäärä, joiden kokonaispituus on > 12 ja < 15 metriä ja joille on asennettu toimiva VMS-järjestelmä

 Niiden kalastusalusten lukumäärä, joiden kokonaispituus on vähintään 15 metriä ja joille on asennettu toimiva VMS-järjestelmä

 Niiden kalastuksen apualusten lukumäärä, joissa on toimiva VMS-järjestelmä

 Niiden alle 15-metristen kalastusalusten lukumäärä, joissa ei ole VMS-järjestelmää

 VMS-järjestelmän osalta ►M1  unionin kalastusaluksissa ◄ havaittujen rikkomusten lukumäärä

 Kalastuksenseurantakeskuksista vastaavaa toimivaltaista viranomaista koskevat tiedot

2.5    Valvonta-asetuksen 10 artikla

AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS)

 Niiden kalastusalusten lukumäärä, joissa on automaattinen tunnistusjärjestelmä

 Niiden kalastuksenseurantakeskusten lukumäärä, joissa automaattinen tunnistusjärjestelmä on käytössä

2.6    Valvonta-asetuksen 11 artikla

ALUSTEN PAIKANTAMISJÄRJESTELMÄT (VDS)

 Niiden kalastuksenseurantakeskusten lukumäärä, joissa paikantamisjärjestelmä on käytössä

2.7    Valvonta-asetuksen 13 artikla

UUDET TEKNIIKAT

 Toteutetut pilottihankkeet

3.    KALASTUKSEN VALVONTA

TIIVISTELMÄ

KALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN KÄYTÖN VALVONTA

3.1    Valvonta-asetuksen 14, 15 ja 16 artikla

KALASTUSPÄIVÄKIRJOJEN SEKÄ PURKAMIS- JA JÄLLEENLAIVAUSILMOITUSTEN TÄYTTÄMINEN JA TOIMITTAMINEN

 Sähköistä kalastuspäiväkirjaa käyttävien kalastusalusten lukumäärä

 Paperimuodossa olevaa kalastuspäiväkirjaa käyttävien kalastusalusten lukumäärä

 Paperimuodossa olevaa kalastuspäiväkirjaa käyttävien alle 10-metristen kalastusalusten lukumäärä

 Aluksen kalastuspäiväkirjan ja purkamisilmoitusten osalta todettujen rikkomusten lukumäärä

3.2    Valvonta-asetuksen 16 ja 25 artikla

KALASTUSALUKSET, JOIHIN EI SOVELLETA ALUKSEN KALASTUSPÄIVÄKIRJAA EIKÄ PURKAMISILMOITUSTA KOSKEVIA VAATIMUKSIA

 Niiden kalastusalusten lukumäärä, joihin sovelletaan pistokoesuunnitelmia

 Niiden kalastusalusten lukumäärä, joita seurataan myynti-ilmoitusten perusteella

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

3.3    Valvonta-asetuksen 17 artikla

ENNAKKOILMOITUS

 Kalastuksenseurantakeskuksen vastaanottamien ennakkoilmoitusviestien lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

3.4    Valvonta-asetuksen 18 artikla

TOISESSA JÄSENVALTIOSSA TAPAHTUVAA PURKAMISTA KOSKEVA ENNAKKOILMOITUS

 Rannikkovaltion kalastuksenseurantakeskuksen vastaanottamien ennakkoilmoitusviestien lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

3.5    Valvonta-asetuksen 20 artikla

JÄLLEENLAIVAUSTOIMET SATAMISSA TAI PAIKOISSA

 Jäsenvaltion hyväksymien jälleenlaivausten lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

3.6    Valvonta-asetuksen 21 ja 22 artikla

JÄLLEENLAIVAUSTOIMET SATAMISSA TAI PAIKOISSA

 Velvollisuudesta vapautettujen kalastusalusten lukumäärä

3.7    Valvonta-asetuksen 26 artikla

PYYNTIPONNISTUKSEN SEURANTA

 Pyyntiponnistusilmoitusten osalta havaittujen rikkomusten lukumäärä

 Niiden alusten lukumäärä, jotka eivät kuulu aluekohtaisten pyyntiponnistusjärjestelmien piiriin

 Ilmoittamattomien pyydysten osalta havaittujen rikkomusten lukumäärä

3.8    Valvonta-asetuksen 33 ja 34 artikla

SAALIIDEN JA PYYNTIPONNISTUKSEN KIRJAAMINEN

 Valvonta-asetuksen 33 artiklan täytäntöönpano

 Vuotuisia kalastuskieltoja koskevat tiedot

3.9    Valvonta-asetuksen 35 artikla

KALASTUKSEN KIELTÄMINEN

 Valvonta-asetuksen 35 artiklan täytäntöönpano

4.    LAIVASTOJEN HALLINNOINNIN VALVONTA

4.1    Valvonta-asetuksen 38 artikla

KALASTUSKAPASITEETTI

 Valvonta-asetuksen 38 artiklan 1 kohdan noudattaminen

 Valvonta-asetuksen 41 artiklan mukaisten konetehotarkastusten lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

4.2    Valvonta-asetuksen 42 artikla

JÄLLEENLAIVAUS SATAMASSA

 Hyväksyttyjen pelagisten lajien jälleenlaivausten lukumäärä

4.3    Valvonta-asetuksen 43 artikla

NIMETYT SATAMAT

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

4.4    Valvonta-asetuksen 44 artikla

MONIVUOTISTEN SUUNNITELMIEN KATTAMIEN POHJAKALASAALIIDEN ERILLISSÄILYTYS

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

4.5    Valvonta-asetuksen 46 artikla

KANSALLISET VALVONTAOHJELMAT

 Jäsenvaltioiden määrittelemiä ohjelmia koskevat tiedot

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

5.    TEKNISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA

TIIVISTELMÄ

5.1    Valvonta-asetuksen 47 artikla

 Pyydysten varastoinnin osalta havaittujen rikkomusten lukumäärä

5.2    Valvonta-asetuksen 48 artikla

KADONNEEN PYYDYKSEN TALTEEN OTTAMINEN

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

5.3    Valvonta-asetuksen 49 artikla

SAALIIN KOOSTUMUS

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

6.    KALASTUSRAJOITUSALUEIDEN VALVONTA

TIIVISTELMÄ

6.1    Valvonta-asetuksen 50 artikla

 EU:n ja kolmansien maiden alusten osalta todettujen rikkomusten lukumäärä

7.    REAALIAIKAINEN KALASTUSKIELTO

TIIVISTELMÄ

7.1    Valvonta-asetuksen 53 artikla

 Asetettujen reaaliaikaisten kalastuskieltojen lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

8.    VIRKISTYSKALASTUKSEN VALVONTA

TIIVISTELMÄ

8.1    Valvonta-asetuksen 55 artikla

 Laittoman kaupanpitämisen osalta havaittujen rikkomusten lukumäärä

9.    KAUPAN PITÄMISEN VALVONTA

TIIVISTELMÄ

9.1    Valvonta-asetuksen 56 artikla

KAUPAN PITÄMISEN VALVONNAN PERIAATTEET

 Täytäntöönpanotilannetta koskevat tiedot

9.2    Valvonta-asetuksen 57 artikla

YHTEISET KAUPAN PITÄMISEN VAATIMUKSET

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

9.3    Valvonta-asetuksen 58 artikla

JÄLJITETTÄVYYS

 Täytäntöönpanotilanne

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

9.4    Valvonta-asetuksen 59 artikla

ENSIMYYNTI

 Kalastustuotteiden ensimyynnistä vastaavien rekisteröityjen ostajien, rekisteröityjen huutokauppojen tai muiden elinten tai henkilöiden lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

9.5    Valvonta-asetuksen 60 artikla

PUNNITSEMINEN

 Purkamisen yhteydessä suoritettavaa punnitusta koskevien pistokoesuunnitelmien lukumäärä

 Niiden kalastusalusten lukumäärä, joilla on lupa tehdä punnitukset merellä

 Rikkomusten lukumäärä

9.6    Valvonta-asetuksen 61 artikla

PUNNITSEMINEN KULJETTAMISEN JÄLKEEN

 Kuljettamisen jälkeen suoritettavaa punnitusta koskevien valvontasuunnitelmien lukumäärä

 Kuljettamisen jälkeen suoritettavaa punnitusta koskevien, yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa vahvistettujen yhteisten valvontaohjelmien lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

9.7    Valvonta-asetuksen 62 artikla

MYYNTI-ILMOITUSTEN TÄYTTÄMINEN JA TOIMITTAMINEN

 Sähköisesti toimitettujen myynti-ilmoitusten lukumäärä

 Myynti-ilmoitusvaatimuksia koskevien vapautusten lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

9.8    Valvonta-asetuksen 66 artikla

HALTUUNOTTOILMOITUKSET

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

9.9    Valvonta-asetuksen 68 artikla

KULJETUSASIAKIRJOJEN TÄYTTÄMINEN JA TOIMITTAMINEN

 Täytäntöönpanotilanne

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

10.    TUOTTAJAJÄRJESTÖT, HINTA JA INTERVENTIOT

TIIVISTELMÄ

10.1    Valvonta-asetuksen 69 artikla

TUOTTAJAJÄRJESTÖJEN SEURANTA

 Tehtyjen tarkastusten lukumäärä

 Asetuksen (EY) N:o 104/2000 osalta todettujen rikkomusten lukumäärä

10.2    Valvonta-asetuksen 70 artikla

HINTA- JA INTERVENTIOJÄRJESTELYJEN SEURANTA

 Hinta- ja interventiojärjestelyjen osalta tehtyjen tarkastusten lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

11.    TARKKAILU

TIIVISTELMÄ

11.1    Valvonta-asetuksen 71 artikla

MERELLÄ TEHDYT HAVAINNOT JA PAIKANTAMISET

 Laadittujen raporttien lukumäärä

 Vastaanotettujen raporttien lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

11.2    Valvonta-asetuksen 73 artikla

VALVONNASTA VASTAAVAT TARKKAILIJAT

 Valvontaa varten perustettujen tarkkailijaohjelmien lukumäärä

 Valvonnasta vastaavilta tarkkailijoilta saatujen raporttien lukumäärä

 Raportoitujen rikkomusten lukumäärä

12.    TARKASTUKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA

TIIVISTELMÄ

12.1    Valvonta-asetuksen 74 ja 76 artikla

TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN

 Kokopäiväisten/osa-aikaisten kalastustarkastajien lukumäärä

 Prosenttiosuus työajasta, jonka kokopäiväiset/osa-aikaiset kalastustarkastajat käyttävät kalastusalan valvonta- ja tarkastustehtävissä

 Kokopäiväisten/osa-aikaisten tarkastajien tekemien tarkastusten lukumäärä tyypeittäin

 Kokopäiväisten/osa-aikaisten tarkastajien havaitsemien rikkomusten lukumäärä

12.2    TARKASTUSRESURSSIT: ALUKSET

 EU:n yhteisrahoittamien erityisten tarkastusalusten lukumäärä ja merellä vietettyjen valvontapäivien vuotuinen kokonaismäärä

 Erityisten tarkastusalusten, joiden rahoitukseen EU ei ole osallistunut, lukumäärä ja merellä vietettyjen valvontapäivien vuotuinen kokonaismäärä

 Prosenttiosuus kokonaistoiminta-ajasta, jonka EU:n yhteisrahoittamat erityiset tarkastusalukset käyttävät kalastuksen valvonnassa

 Prosenttiosuus kokonaistoiminta-ajasta, jonka erityiset tarkastusalukset, joiden rahoitukseen EU ei ole osallistunut, käyttävät kalastuksen valvonnassa

 Prosenttiosuus kokonaistoiminta-ajasta, jonka kaikki erityiset tarkastusalukset käyttävät kalastuksen valvonnassa

 Prosenttiosuus kokonaistyöajasta, jonka EU:n yhteisrahoittamat erityiset tarkastusalukset käyttävät kalastuksen valvonnassa

 Muiden kuin erityisten tarkastusalusten lukumäärä ja merellä vietettyjen valvontapäivien vuotuinen kokonaismäärä

 Kalastuksen valvonnassa käytetyn ajan prosenttiosuus

 Kaikkien alusten merellä viettämien päivien kokonaismäärä

12.3    TARKASTUSTOIMET: MERELLÄ

 Kunkin jäsenvaltion kaikille kalastusaluksille merellä tehtyjen tarkastusten lukumäärä

 Merellä havaittujen rikkomusten lukumäärä jäsenvaltioittain

 Kolmannen maan kalastusaluksille merellä tehtyjen tarkastusten lukumäärä (kolmas maa täsmennettävä)

 Kalastuksen apualusten osalta havaittujen rikkomusten lukumäärä

12.4    TARKASTUSRESURSSIT: ILMAVALVONTA-ALUKSET

 Kalastuksen valvonnassa käytettävien ilmavalvonta-alusten lukumäärä sekä kalastuksen valvonnassa ja tarkkailussa käytettyjen tuntien kokonaismäärä

 Kalastuksen valvonnassa ja tarkkailussa käytettyjen lentotuntien prosenttiosuus

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

12.5    TARKASTUSTEN JA HAVAITTUJEN RIKKOMUSTEN JATKOTOIMET

 Kalastuksen valvontaa ja tarkkailua koskevaan tietokantaan tallennettujen tarkkailuraporttien lukumäärä

 Kalastuksen valvontaa ja tarkkailua koskevaan tietokantaan tallennettujen tarkastusraporttien lukumäärä

 Rangaistukseksi määrättyjen pisteiden lukumäärä

 Toiselle jäsenvaltiolle siirrettyjen menettelyjen lukumäärä

 Yhteisön tarkastajien jäsenvaltion lainsäädännössä havaitsemien rikkomusten lukumäärä

12.6    Valvonta-asetuksen 75 artikla

TOIMIJAN VELVOLLISUUDET

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

12.7    Valvonta-asetuksen 79 artikla

UNIONIN TARKASTAJAT

 Yhteiskäyttösuunnitelmien lukumäärä jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella

 Yhteiskäyttösuunnitelmien toteuttamisaikana todettujen rikkomusten lukumäärä

12.8    Valvonta-asetuksen 80, 81, 82, 83 ja 84 artikla

TARKASTUKSEN TEKEVÄN JÄSENVALTION VESIEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN KALASTUSALUSTEN TARKASTUKSET

 Tarkastusten lukumäärä

 Todettujen rikkomusten lukumäärä

12.9    Valvonta-asetuksen 85 ja 86 artikla

TARKASTUSTEN AIKANA HAVAITTUJEN RIKKOMUSTEN KÄSITTELY

 Tarkastusten lukumäärä

 Rikkomusten lukumäärä

 Lippuvaltiolle siirrettyjen menettelyjen lukumäärä

 Unionin tarkastajien tekemien tarkastusten lukumäärä

13.    TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA

TIIVISTELMÄ

Valvonta-asetuksen 89, 90 ja 91 artikla

TOIMENPITEET SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMISEN VARMISTAMISEKSI

 Täytäntöönpanotilanne

13.1    Valvonta-asetuksen 92 artikla

PISTEYTYSJÄRJESTELMÄ

 Todettujen vakavien rikkomusten lukumäärä

 Niiden tilanteiden lukumäärä, joissa lisenssin haltijalle määrättiin pisteitä

 Kalastusalusten päälliköihin sovellettavan pisteytysjärjestelmän täytäntöönpanotilanne

13.2    Valvonta-asetuksen 93 artikla

RIKKOMUKSIA KOSKEVAT KANSALLISET REKISTERIT

 Täytäntöönpanotilanne

14.    VALVONTAOHJELMAT

14.1    Valvonta-asetuksen 94 artikla

YHTEISET VALVONTAOHJELMAT

 Toteutettujen yhteisten valvontaohjelmien lukumäärä

14.2    Valvonta-asetuksen 95 artikla

YKSITTÄISET VALVONTA- JA SEURANTAOHJELMAT

 Toteutettujen yksittäisten valvonta- ja seurantaohjelmien lukumäärä

15.    TIEDOT

TIETOJEN ANALYSOINTI JA TUTKIMINEN

15.1    Valvonta-asetuksen 109–116 artikla

 Täytäntöönpanotilanteen tiivistelmä

16.    TÄYTÄNTÖÖNPANO

16.1    Valvonta-asetuksen 117 ja 118 artikla

HALLINNOLLINEN JA KESKINÄINEN YHTEISTYÖ( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

( 2 ) EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.

( 3 ) EYVL L 171, 6.7.1994, s. 7.

( 4 ) EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1.

( 5 ) EUVL L 60, 5.3.2008, s. 1.

( 6 ) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1) ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1101/2014, annettu 16 päivänä lokakuuta 2014, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 312, 31.10.2014, s. 1).

( 7 ) EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

( 8 ) EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

( 9 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).

( 10 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).

( 11 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 847/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3).

( 12 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) 2847/93 ja (EY) 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33).

( 13 ) Komission asetus (EY) N:o 26/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön kalastuslaivastorekisteristä (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25).

( 14 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 15 ) Nämä tiedot ilmoitetaan kalastuslisenssissä vain silloin, kun alus rekisteröidään unionin kalastuslaivastorekisteriin komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 mukaisesti (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25).

( 16 ) Asetuksen (EY) N:o 26/2004 mukaisesti.

( 17 ) Jos aluksella on nimi.

( 18 ) Asetuksen (EY) N:o 26/2004 mukaisesti, jos alukselta edellytetään kansainvälistä radiokutsutunnusta.

( 19 ) Asetuksen (EY) N:o 2930/86 mukaisesti.

( 20 ) Asetuksen (EY) N:o 2930/86 mukaisesti. Nämä tiedot ilmoitetaan kalastuslisenssissä vain silloin, kun alus rekisteröidään unionin kalastuslaivastorekisteriin asetuksen (EY) N:o 26/2004 mukaisesti.

( 21 ) Kalanpyydysten kansainvälisen tilastoluokituksen (ISSCFCG) mukaisesti.

( 22 ) Asetuksen (EY) N:o 26/2004 mukaisesti.

( 23 ) Jos aluksella on nimi.

( 24 ) Alusten, jotka ovat pyyntiponnistusalueella, joka on enintään viiden meripeninkulman päässä kahden pyyntiponnistusalueen rajalta, on kirjattava ensimmäinen alueelle saapuminen ja viimeinen sieltä poistuminen 24 tunnin jaksolta.

( 25 ) EUVL L 41, 16.2.2010, s. 8.

( *1 ) Pakolliset tiedot, jotka on kerättävä ja kirjattava tietokantaan tämän asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

( *2 ) Pakolliset tiedot, jotka on kerättävä ja kirjattava tietokantaan tämän asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

( *3 ) Lisätiedot, kun kyseessä on satamavaltion valvontatarkastus.

( *4 ) Pakolliset tiedot, jotka on kerättävä ja kirjattava tietokantaan tämän asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

( *5 ) Lisätiedot, kun kyseessä on satamavaltion valvontatarkastus.

( *6 ) Pakolliset tiedot, jotka on kerättävä ja kirjattava tietokantaan tämän asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

( *7 ) Pakolliset tiedot, jotka on kerättävä ja kirjattava tietokantaan tämän asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

Top