EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0019-20120411

Consolidated text: Komission asetus (EU) N:o 19/2011, annettu 11 päivänä tammikuuta 2011 , valmistajan lakisääteisten kilpien tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valmistenumeroista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/19/2012-04-11

2011R0019 — FI — 11.04.2012 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 19/2011,

annettu 11 päivänä tammikuuta 2011,

valmistajan lakisääteisten kilpien tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valmistenumeroista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 008, 12.1.2011, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 249/2012, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 82

1

22.3.2012
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 19/2011,

annettu 11 päivänä tammikuuta 2011,

valmistajan lakisääteisten kilpien tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valmistenumeroista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 ( 1 ) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EY) N:o 661/2009 on puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) ( 2 ) mukaiseen tyyppihyväksyntään liittyvä erillisasetus.

(2)

Asetus (EY) N:o 661/2009 kumoaa moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 76/114/ETY ( 3 ). Kyseisessä direktiivissä vahvistetut vaatimukset olisi sisällytettävä tähän asetukseen, ja tarvittaessa niitä olisi muutettava niiden mukauttamiseksi tieteellisen ja teknisen tiedon kehitykseen.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 vahvistetaan olennaiset säännökset ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskeville vaatimuksille ajoneuvojen tunnistusjärjestelmien osalta. Siksi on välttämätöntä vahvistaa myös tietyt menettelyt, testit ja vaatimukset kyseiselle tyyppihyväksynnälle.

(4)

Koska raskaiden hyötyajoneuvojen akseleille tai akseliryhmille ei ole yhdenmukaistettua suurinta sallittua kuormitettua massaa tai suurimpia sallittuja massoja koskevaa harmonisoitua lainsäädäntöä, tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massoista ja mitoista ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1997 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/27/EY ( 4 ) säädetään sellaisten suurimpien rekisteröinnissä/käytössä sallittujen massojen määrittelemisestä, jotka määritetään raskaiden hyötyajoneuvojen rekisteröintiä, käyttöönottoa tai käyttöä varten jäsenvaltion alueella. Siksi on syytä sisällyttää suurimmat rekisteröinnissä/käytössä sallitut massat valmistajan lakisääteisen kilven malliin. Liikenneturvallisuussyistä on myös syytä sisällyttää siihen akseliryhmän suurin sallittu massa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan M-, N- ja O-luokkien valmiisiin ja keskeneräisiin ajoneuvoihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ’valmistajan lakisääteisellä kilvellä’ tarkoitetaan valmistajan ajoneuvoon kiinnittämää kilpeä tai merkintää, jossa on tärkeimmät tekniset ominaisuudet, jotka tarvitaan ajoneuvon tunnistamiseen, ja joka antaa toimivaltaisille viranomaisille olennaiset tiedot suurimmista sallituista kuormitetuista massoista;

2) ’ajoneuvon valmistenumerolla’ (VIN) tarkoitetaan valmistajan ajoneuvolle antamaa aakkosnumeerista koodia jokaisen ajoneuvon asianmukaisen tunnistamisen varmistamiseksi;

3) ’ajoneuvotyypillä’ tarkoitetaan direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevassa B osassa annetun määritelmän mukaista ajoneuvojen ryhmää.

3 artikla

Ajoneuvotyypin EY-tyyppihyväksyntää koskevat säännökset valmistajan lakisääteisen kilven ja ajoneuvon valmistenumeron osalta

1.  Valmistajan tai tämän edustajan on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle hakemus, joka koskee ajoneuvotyypin EY-tyyppihyväksyntää valmistajan lakisääteisen kilven tietojen asettelun ja sijainnin ja ajoneuvon valmistenumeron muodon ja sijainnin osalta.

2.  Hakemus on laadittava liitteessä III olevassa A osassa esitetyn ilmoituslomakemallin mukaisesti.

3.  Jos hyväksyntäviranomainen tai tutkimuslaitos katsoo sen tarpeelliseksi, valmistajan on asetettava saataville hyväksyttäväksi haettua tyyppiä edustava ajoneuvo tarkastusta varten.

4.  Jos asiaankuuluvat tämän asetuksen liitteessä I ja liitteessä II vahvistetut vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviranomaisen on myönnettävä tyyppihyväksyntä direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII säädetyn numerointijärjestelmän mukaisesti.

Jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

5.  Edellä olevan 4 kohdan soveltamista varten tyyppihyväksyntäviranomaisen on annettava EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka on laadittu liitteessä III olevassa B osassa annetun mallin mukaisesti.

4 artikla

Direktiivin 76/114/ETY mukaisesti annettujen EY-tyyppihyväksyntöjen voimassaolo ja laajentaminen

Kansallisten viranomaisten on sallittava sellaisten ajoneuvojen myynti ja käyttöönotto, jotka on tyyppihyväksytty ennen asetuksen (EY) N:o 661/2009 13 artiklan 2 kohdassa mainittua päivämäärää, ja edelleen myönnettävä laajennuksia direktiivin 76/114/ETY mukaisesti annetuille hyväksynnöille.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

TEKNISET VAATIMUKSET

A   OSA

Valmistajan lakisääteinen kilpi

1.    Yleiset säännökset

1.1

Jokainen ajoneuvo on varustettava tässä osassa kuvatulla valmistajan lakisääteisellä kilvellä.

1.2

Ajoneuvon valmistajan tai tämän edustajan on kiinnitettävä valmistajan lakisääteinen kilpi.

1.3

Valmistajan lakisääteinen kilpi koostuu seuraavista:

a) suorakulmainen metallilevy

b) suorakulmainen itseliimautuva merkintä.

1.4

Metallikilvet on kiinnitettävä niiteillä.

1.5

Merkinnöistä on näyttävä, jos niitä on käsitelty, niiden on oltava vaikeasti väärennettäviä ja itsestään tuhoutuvia, jos merkintä yritetään poistaa.

2.    Valmistajan lakisääteisessä kilvessä mainittavat tiedot

2.1

Seuraavat tiedot on painettava pysyvästi valmistajan lakisääteiseen kilpeen seuraavassa järjestyksessä:

a) valmistajan yrityksen nimi;

b) ajoneuvon tyyppihyväksynnän numero kokonaisuudessaan;

c) ajoneuvon valmistenumero;

d) suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa;

e) yhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa;

f) suurin teknisesti sallittu kuhunkin akseliin kohdistuva massa alkaen etuakselista.

▼M1

2.2

Edellä 2.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ajoneuvon valmistenumeron merkkien on oltava vähintään 4 millimetrin korkuiset.

▼M1

2.3

Edellä 2.1 kohdassa tarkoitettujen muiden tietojen kuin ajoneuvon valmistenumeron merkkien on oltava vähintään 2 millimetrin korkuiset.

▼B

3.    Erityissäännökset

3.1    Perävaunut

3.1.1 Perävaunun osalta suurin teknisesti sallittu staattinen massa kytkentäkohdassa on mainittava.

3.1.2 Kytkentäkohtaa pidetään ensimmäisenä akselina ja se merkitään numerolla ”0”.

3.1.3 Ensimmäinen akseli merkitään numerolla ”1”, toinen numerolla ”2” ja niin edelleen, ja niitä seuraa yhdysviiva.

3.1.4 Edellä 2.1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu yhdistelmän massa jätetään pois.

3.2    Kaikki raskaat hyötyajoneuvot

3.2.1 Ajoneuvoluokkien N3, O3 tai O4 osalta suurin teknisesti sallittu kuhunkin akseliryhmään kohdistuva massa on myös mainittava. ”Akseliryhmää” vastaava tieto on merkittävä kirjaimella ”T”.

3.2.2 Ajoneuvoluokkien M3, N3, O3 tai O4 osalta valmistaja voi mainita valmistajan lakisääteisessä kilvessä suurimman rekisteröinnissä/käytössä sallitun suunnitellun kuormitetun massan.

3.2.2.1 Tällaisessa tapauksessa valmistajan lakisääteisen kilven se osa, jossa massat mainitaan, on jaettava kahteen sarakkeeseen: suurimmat rekisteröinnissä/käytössä sallitut suunnitellut massat on mainittava vasemmassa sarakkeessa ja suurimmat teknisesti sallitut kuormitetut massat oikeassa sarakkeessa.

3.2.2.2 Sen maan koodi, jossa ajoneuvo on tarkoitettu rekisteröitäväksi, on merkittävä vasemman sarakkeen otsikoksi.

Koodin on oltava standardin ISO 3166-1: 2006 mukainen.

3.2.3 Kohdan 3.2.1 vaatimuksia ei sovelleta, jos

a) akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa on yhtä suuri kuin akseliryhmän muodostavien akseleiden suurimpien teknisesti sallittujen akselimassojen summa

b) kunkin akseliryhmään kuuluvaan akselin suurimman sallitun akselimassan perään on lisätty T-kirjain

c) sovellettaessa kohdassa 3.2.2 asetettuja vaatimuksia suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu massa akseliryhmää kohti on yhtä suuri kuin kyseisen akseliryhmän muodostavien akseleiden suurimpien rekisteröinnissä/käytössä sallittu massojen summa.

4.    Lisätiedot

4.1

Valmistaja voi antaa lisätietoja vahvistettujen tietojen vieressä tai alla ja ainoastaan 2 ja 3 osassa vahvistetut tiedot sisältävän selvästi merkityn suorakulmion ulkopuolella.

5.    Valmistajan lakisääteisen kilven mallit

5.1

Esimerkkejä erilaisista mahdollisista valmistajan lakisääteisen kilven malleista on annettu tämän liitteen lisäyksessä.

5.2

Malleissa annetut tiedot ovat kuvitteellisia.

B   OSA

Ajoneuvon valmistenumero (VIN)

1.    Yleiset säännökset

1.1

Ajoneuvon valmistenumero on merkittävä jokaiseen ajoneuvoon.

1.2

Ajoneuvon valmistenumeron on oltava yksilöllinen, ja se on kohdistettava yksiselitteisesti tiettyyn ajoneuvoon.

1.3

Ajoneuvon valmistenumero on merkittävä silloin, kun alusta tai ajoneuvo valmistuu tuotantolinjalta.

1.4

Valmistajan on varmistettava ajoneuvon jäljitettävyys ajoneuvon valmistenumeron avulla 30 vuoden ajan.

1.5

Valmistajan 1.4 kohdassa tarkoitetun ajoneuvon jäljitettävyyden varmistamiseksi suorittamien toimenpiteiden olemassaoloa ei tarvitse tarkistaa tyyppihyväksynnän hetkellä.

2.    Ajoneuvon valmistenumeron koostumus

2.1

Ajoneuvon valmistenumero koostuu kolmesta osasta:

a) valmistajatunnus (WMI);

b) ajoneuvon kuvausosa (VDS);

c) ajoneuvon yksilöintiosa (VIS).

2.2

Valmistajatunnuksessa on oltava ajoneuvon valmistajalle annettu koodi, jonka perusteella valmistaja voidaan tunnistaa.

2.2.1 Sen valtion toimivaltaisen viranomaisen, jossa valmistajalla on pääasiallinen toimipaikka, on annettava koodia varten kolme aakkosnumeerista merkkiä, isoa latinalaista kirjainta tai arabialaista numeroa.

2.2.2 Toimivaltaisen viranomaisen on toimittava standardissa ”ISO 3780: 2009 Tieajoneuvot. Valmistajatunnus (WMI)” tarkoitetun kansainvälisen järjestön kanssa.

2.2.3 Jos valmistajan maailmanlaajuinen tuotanto on alle 500 ajoneuvoa vuodessa, kolmannen merkin on aina oltava numero ”9”. Edellä 2.2.1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on kyseisten valmistajien tunnistamiseksi annettava ajoneuvon yksilöintiosan kolmas, neljäs ja viides merkki.

2.3

Ajoneuvon kuvausosassa on oltava kuusi aakkosnumeerista merkkiä, isoa latinalaista kirjainta tai arabialaista numeroa, joiden tarkoituksena on ilmaista ajoneuvon yleiset ominaisuudet. Jos valmistaja ei käytä yhtä tai useampaa näistä kuudesta merkistä, käyttämättömät välit on täytettävä aakkosnumeerisilla merkeillä valmistajan valinnan mukaan, jotta vaadittujen merkkien kokonaismäärä on 6.

2.4

Ajoneuvon yksilöintiosassa on oltava kahdeksan aakkosnumeerista merkkiä, isoa latinalaista kirjainta tai arabialaista numeroa, joista neljä viimeistä on ainoastaan numeroita.

Sen avulla yhdessä valmistajatunnuksen ja ajoneuvon kuvausosan kanssa voidaan selvästi tunnistaa tietty ajoneuvo. Kaikki käyttämättömät välit on täytettävä numerolla ”0”, jotta vaadittujen merkkien kokonaismäärä on 8.

2.5

Alustaan merkityn ajoneuvon valmistenumeron merkkien on oltava vähintään 7 millimetrin korkuiset.

2.6

Merkkien välissä ei saa olla välejä.

2.7

Kirjainten ”I”, ”O” tai ”Q” käyttö ei ole sallittua.

2.8

Ajoneuvon valmistenumeroa edeltää ja seuraa yksi valmistajan valitsema merkki, joista kumpikaan ei saa olla iso latinalainen kirjain tai arabialainen numero.

2.8.1 Säännöstä voidaan poiketa, jos ajoneuvon valmistenumero on merkitty vain yhdelle riville.

2.8.2 Jos ajoneuvon valmistenumero on merkitty kahdelle riville, säännöstä sovelletaan jokaiseen riviin.
Lisäys

Valmistajan lakisääteisen kilven malli

1.   MALLI A ajoneuvoluokille M1 tai N1

STELLA AUTO S.P.A

e3*2007/46*0004

ZFS159000AZ000055

1 850 kg

3 290 kg

1–1 100 kg

2–880 kg

Valmistajan lakisääteisen kilven malli luokan M1 Italiassa tyyppihyväksytylle ajoneuvolle

2.   MALLI B ajoneuvoluokille M tai N paitsi M1 tai N1MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH

e1*2007/46*0345

WMN22500A00980520

(DE)

 

17 990 kg

17 990 kg

40 000 kg

44 000 kg

1–7 100 kg

1–7 100 kg

2–11 500 kg

2–11 500 kg

T. – kg

T. – kg

Valmistajan lakisääteisen kilven malli luokan N3 Saksassa tyyppihyväksytylle ajoneuvolle

Huomautus: vasemmanpuoleinen sarake on valinnainen.

3.   MALLI C ajoneuvoluokille O1 tai O2

JEAN HORSE TRAILERS Ltd

e11*2007/46*0085

SARHT000BC0000023

1 500 kg

0–100 kg

1–850 kg

2–850 kg

Valmistajan lakisääteisen kilven malli luokan O2 Yhdistyneessä kuningaskunnassa tyyppihyväksytylle ajoneuvolle

4.   MALLI D ajoneuvoluokalle O paitsi O1 tai O2REMORQUES HENSCHLER SA

e6*2007/46*0098

YA9EBS37009000005

(BE)

 

34 000 kg

37 000 kg

0–8 000 kg

0–8 000 kg

1–9 000 kg

1–10 000 kg

2–9 000 kg

2–10 000 kg

3–9 000 kg

3–10 000 kg

T. 27 000 kg

T. 30 000 kg

Valmistajan lakisääteisen kilven malli luokan O4 Belgiassa tyyppihyväksytylle puoliperävaunulle

Huomautus: vasemmanpuoleinen sarake on valinnainen.
LIITE II

SIJAINTIA AJONEUVOSSA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A   OSA

Valmistajan lakisääteinen kilpi

1. Valmistajan lakisääteinen kilpi on kiinnitettävä lujasti selvästi näkyvään ja helppopääsyiseen paikkaan.

2. Sijainti on valittava siten, että sitä osaa, johon se kiinnitetään, ei vaihdeta ajoneuvon käytön aikana.

B   OSA

Ajoneuvon valmistenumero (VIN)

1. Ajoneuvon valmistenumeron on oltava yksirivinen.

1.1 Jos ajoneuvon valmistenumeroa ei teknisistä syistä, kuten tilan puuttumisen takia, voida merkitä ainoastaan yhdelle riville, kansallinen viranomainen voi valmistajan pyynnöstä sallia merkinnän kahdelle riville.

Tällaisessa tilanteessa liitteessä I olevan B osan 2.1 kohdassa määritettyjä osia ei saa katkaista.

2. Ajoneuvon valmistenumero on merkittävä leimaamalla tai takomalla alustaan, runkoon tai vastaavaan rakenteeseen.

3. Tekniikoita, joiden on osoitettu tarjoavan saman muuttumattomuuden tason suojaksi väärentämiseltä kuin mekaaninen takominen, voidaan käyttää kyseisen tekniikan sijaan.

4. Ajoneuvon valmistenumeron on oltava selvästi näkyvässä ja helppopääsyisessä paikassa. Sijainti on valittava niin, ettei se häviä näkyvistä tai turmellu.

5. Ajoneuvon valmistenumero on sijoitettava ajoneuvon oikealle puolelle.
LIITE III

A   OSA

Ilmoituslomake

KÄYTETTÄVÄ MALLI

Ilmoituslomake N:o … moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen EY-tyyppihyväksynnästä valmistajan lakisääteisen kilven ja ajoneuvon valmistenumeron osalta.

Seuraavat tiedot on toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai A4-kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

0.   YLEISTÄ

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2

Tyyppi: …

0.2.1

Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavilla): …

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon ( 5 ): …

0.3.1

Näiden merkintöjen sijainti: …

0.4

Ajoneuvoluokka ( 6 ): …

0.5

Valmistajan nimi ja osoite: …

0.6

Valmistajan lakisääteisten kilpien sijainti ja kiinnitystapa: …

0.6.1

Alustassa ( 7 ): …

0.6.2

Korissa (7) : …

0.7

Ajoneuvon valmistenumeron sijainti: …

0.7.1

Alustassa (7) : …

0.7.2

Korissa (7) :…

0.8

Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet): …

0.9

Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

1.   AJONEUVON YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

1.1

Valokuvat ja/tai piirrokset edustavasta ajoneuvosta: …

9.   KORI

9.17   Valmistajan lakisääteiset kilvet ja ajoneuvon valmistenumero

9.17.1

Valokuvat ja/tai piirustukset valmistajan lakisääteisten kilpien ja merkintöjen sekä ajoneuvon valmistenumeron sijainneista: …

9.17.2

Valokuvat ja/tai piirustukset valmistajan lakisääteisistä kilvistä ja merkinnöistä (esimerkki ja maininta mitoista): …

9.17.3

Valokuvat ja/tai piirustukset ajoneuvon valmistenumerosta (esimerkki ja maininta mitoista): …

9.17.4

Valmistajan ilmoitus siitä, että asetuksen (EU) N:o 19/2011 liitteessä I olevan B osan 2.2 kohdan vaatimuksia noudatetaan

9.17.5

Yksityiskohtainen kuvaus ajoneuvon valmistenumeron koostumuksesta: …

Selittävät huomautukset:

B   OSA

EY-tyyppihyväksyntätodistus

MALLI

Muoto: A4 (210 × 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Tyyppihyväksyntäviranomaisen leima

Ilmoitus, joka koskee:— EY-tyyppihyväksyntää (1)

— EY-tyyppihyväksynnän laajentamista (1)

— EY-tyyppihyväksynnän epäämistä (1)

— EY-tyyppihyväksynnän peruuttamista (1)

right accolade

ajoneuvotyypin valmistajan lakisääteisen kilven ja ajoneuvon valmistenumeron osalta

asetuksen (EU) N:o …/…, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EU) N:o …/…, mukaisesti (1)

EY-tyyppihyväksyntänumero: …

Laajentamisen syy: …

(1)   Tarpeeton yliviivataan.

I    OSA

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi): …

0.2

Tyyppi: …

0.2.1

Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavilla): …

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon ( 8 ): …

0.3.1

Näiden merkintöjen sijainti: …

0.4

Ajoneuvoluokka ( 9 ): …

0.5

Valmistajan nimi ja osoite: …

0.8

Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet): …

0.9

Valmistajan edustajan nimi ja osoite (jos sellainen on): …

II    OSA

1.

Lisätiedot (tarvittaessa): katso lisäys

2.

Testauksesta vastaava tekninen tutkimuslaitos: …

3.

Testausselosteen päiväys: …

4.

Testausselosteen numero: …

5.

Mahdolliset huomautukset: …

6.

Paikka: …

7.

Päiväys: …

8.

Allekirjoitus: …

Liitteet

:

Tietopaketti

Testausseloste
Lisäys

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen N:o …

Ei sovelleta.( 1 ) EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1.

( 2 ) EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

( 3 ) EYVL L 24, 30.1.1976, s. 1.

( 4 ) EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1.

( 5 ) Jos tyypin tunnisteessa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa tunnuksella ”?” (esim. ABC??123??).

( 6 ) Luokitus direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevaan A osaan sisältyvien määritelmien mukaisesti.

( 7 ) Tarpeeton yliviivataan.

( 8 ) Jos tyypin tunnisteessa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa tunnuksella ”?” (esim. ABC??123??).

( 9 ) Liitteessä II olevan A osan mukaisesti.

Top