EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0904-20210701

Consolidated text: Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaadittu)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/2021-07-01

02010R0904 — FI — 01.07.2021 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 904/2010,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2010,

hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla

(uudelleenlaadittu)

(EUVL L 268 12.10.2010, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/2454, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017,

  L 348

1

29.12.2017

►M3

Muutettu: NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1541, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018,

  L 259

1

16.10.2018

►M4

Muutettu: NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1108, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020,

  L 244

1

29.7.2020

►M5

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1541, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018,

  L 259

1

16.10.2018

►M6

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1909, annettu 4 päivänä joulukuuta 2018,

  L 311

1

7.12.2018


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 249, 14.9.2012, s.  15 (904/2010)

►C2

Oikaisu, EUVL L 125, 22.5.2018, s.  15 (2017/2454)

►C3

Oikaisu, EUVL L 196, 24.7.2019, s.  17 (2017/2454)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 904/2010,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2010,

hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla

(uudelleenlaadittu)I

LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

1.  
Tällä asetuksella vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti arvonlisäverolainsäädännön soveltamisesta vastaavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on määrä toimia yhteistyössä keskenään sekä komission kanssa tämän lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.

Tätä varten tässä asetuksessa määritellään säännöt ja menettelyt, joiden ansiosta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toimia yhteistyössä ja vaihtaa keskenään tietoja, joiden avulla arvonlisäverotus voidaan toimittaa oikein, arvonlisäveron moitteetonta soveltamista valvoa erityisesti yhteisöliiketoimien osalta ja arvonlisäveropetoksia torjua. Siinä määritellään erityisesti säännöt ja menettelyt, joita noudattaen jäsenvaltiot voivat kerätä ja vaihtaa kyseisiä tietoja sähköisesti.

2.  
Tässä asetuksessa määritetään ehdot, joita noudattaen 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten on avustettava arvonlisäverotulojen suojaamisessa kaikissa jäsenvaltioissa.
3.  
Tällä asetuksella ei ole vaikutusta keskinäistä apua rikosoikeuden alalla koskevien sääntöjen soveltamiseen jäsenvaltioissa.

▼M2

4.  
Tässä asetuksessa säädetään myös säännöistä ja menettelyistä, joita sovelletaan direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvussa tarkoitettujen erityisjärjestelmien mukaiseen luovutettavia tavaroita ja suoritettavia palveluja koskevien arvonlisäverotietojen vaihtoon sähköisesti ja myös myöhempään tietojen vaihtoon sekä, siltä osin kuin kyseessä ovat erityisjärjestelmien piiriin kuuluvat tavarat ja palvelut, rahansiirtoon jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä.

▼B

2 artikla

1.  

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) 

’keskusyhteystoimistolla’ 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyä virastoa, joka pääasiallisesti vastaa yhteydenpidosta muihin jäsenvaltioihin hallinnollisen yhteistyön alalla;

b) 

’yhteysviranomaisella’ virastoa, joka ei ole keskusyhteystoimisto ja jonka toimivaltainen viranomainen on nimennyt yhteysviranomaiseksi 4 artiklan 2 kohdan nojalla vaihtamaan suoraan tietoja tämän asetuksen perusteella;

c) 

’toimivaltaisella virkamiehellä’ virkamiestä, joka on 4 artiklan 3 kohdan nojalla nimetty vaihtamaan suoraan tietoja tämän asetuksen perusteella;

d) 

’pyynnön esittävällä viranomaisella’ toimivaltaisen viranomaisen puolesta avunpyynnön esittävää jäsenvaltion keskusyhteystoimistoa, yhteysviranomaista tai toimivaltaista virkamiestä;

e) 

’pyynnön vastaanottavalla viranomaisella’ toimivaltaisen viranomaisen puolesta avunpyynnön vastaanottavaa jäsenvaltion keskusyhteystoimistoa, yhteysviranomaista tai toimivaltaista virkamiestä;

f) 

’yhteisöliiketoimilla’ yhteisönsisäisiä tavaroiden luovutuksia ja palvelujen suorituksia;

g) 

’yhteisönsisäisellä tavaroiden luovutuksella’ tavaroiden luovutusta, joka on ilmoitettava direktiivin 2006/112/EY 262 artiklassa säädetyssä yhteenvetoilmoituksessa;

h) 

’yhteisönsisäisellä palvelujen suorituksella’ palvelujen suoritusta, joka on ilmoitettava direktiivin 2006/112/EY 262 artiklassa säädetyssä yhteenvetoilmoituksessa;

i) 

’tavaroiden yhteisöhankinnalla’ omistajan määräämisvallan saamista irtaimeen aineelliseen omaisuuteen direktiivin 2006/112/EY 20 artiklan mukaisesti;

j) 

’arvonlisäverotunnisteella’ direktiivin 2006/112/EY 214, 215 ja 216 artiklassa säädettyä numeroa;

k) 

’hallinnollisella tutkimuksella’ kaikkia tarkastuksia, tarkistuksia ja muita toimia, joita jäsenvaltiot suorittavat hoitaessaan arvonlisäverolainsäädännön moitteettomaan soveltamisen varmistamiseen tähtääviä tehtäviään;

l) 

’automaattisella tietojenvaihdolla’ ilman edeltävää pyyntöä järjestelmällisesti suoritettua ennalta määriteltyjen tietojen välittämistä toiselle jäsenvaltiolle;

m) 

’oma-aloitteisella tietojenvaihdolla’ milloin tahansa ilman edeltävää pyyntöä tapahtuvaa satunnaista tietojen ilmoittamista toiselle jäsenvaltiolle;

n) 

’henkilöllä’

i) 

luonnollista henkilöä,

ii) 

oikeushenkilöä,

iii) 

jos voimassa olevassa lainsäädännössä sitä edellytetään, oikeustoimikelpoiseksi tunnustettua henkilöiden yhteenliittymää, jolla ei kuitenkaan ole oikeushenkilön oikeudellista asemaa,

iv) 

muuta minkä tahansa luonteista tai muotoista oikeudellista järjestelyä, siitä riippumatta, onko se oikeushenkilö, jonka puitteissa suoritetaan liiketoimia, joista kannetaan arvonlisäveroa;

o) 

’automatisoidulla pääsyllä’ mahdollisuutta päästä viivytyksettä sähköiseen järjestelmään tiettyihin siellä oleviin tietoihin tutustumiseksi;

p) 

’sähköisesti’ tietojen käsittelyyn (mukaan lukien tietojen digitaalinen pakkaaminen) ja tallentamiseen tarkoitetun sähköisen välineistön käyttämistä johtojen välityksellä, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella menetelmällä;

q) 

’CCN/CSI-verkolla’ unionin toimivaltaisten tulli- ja veroviranomaisten välisen kaiken sähköisen tiedonsiirron varmistamiseksi kehittämään yhteiseen tietoliikenneverkkoon, jäljempänä ’CCN’ ja yhteiseen järjestelmien rajapintaan, jäljempänä ’CSI’, perustuvaa yhteistä ympäristöä;

r) 

’samanaikaisella tarkastuksella’ yhden tai useamman toisiinsa sidoksissa olevan verovelvollisen verotuksellisen tilanteen yhteen sovitettua tarkastamista, jonka toteuttaa vähintään kaksi yhteisen tai toisiaan täydentävän edun omaavaa osallistuvaa jäsenvaltiota.

▼M2

2.  
Direktiivin 2006/112/EY 358, 358 a, 369 a ja 369 l artiklassa olevia määritelmiä sovelletaan myös tätä asetusta sovellettaessa kunkin erityisjärjestelmän osalta.

▼B

3 artikla

Toimivaltaisia viranomaisia ovat ne viranomaiset, joiden nimissä tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan joko suoraan tai toimivallan siirron kautta.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2010 toimivaltainen viranomaisensa, joka huolehtii tämän direktiivin soveltamisesta, ja ilmoitettava komissiolle sen jälkeen viipymättä kaikista mahdollisista sitä koskevista muutoksista.

▼M1

Kroatian on ilmoitettava komissiolle 1 päivään heinäkuuta 2013 mennessä toimivaltainen viranomaisensa, joka huolehtii tämän asetuksen soveltamisesta, ja myöhemmät muutokset siten kuin toisessa kohdassa on mainittu.

▼B

Komissio saattaa kaikkien toimivaltaisten viranomaisten luettelon jäsenvaltioiden saataville ja julkaisee nämä tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

1.  
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi keskusyhteystoimisto, jolle siirretään pääasiallinen vastuu yhteydenpidosta muihin jäsenvaltioihin hallinnollisen yhteistyön alalla. Sen on ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Keskusyhteystoimisto voidaan myös nimetä vastaamaan yhteydenpidosta komissioon.
2.  
Kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi nimetä yhteysviranomaisia. Keskusyhteystoimiston tehtävänä on pitää näitä yhteysviranomaisia koskeva luettelo ajan tasalla ja asettaa se muiden asianomaisten jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen saataville.
3.  
Kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi lisäksi määrittelemiensä edellytysten mukaisesti nimetä toimivaltaisia virkamiehiä, jotka voivat suoraan vaihtaa tietoja tämän asetuksen perusteella. Näin tehdessään se voi rajoittaa tällaisen valtuutuksen alaa. Keskusyhteystoimiston tehtävänä on pitää näitä virkamiehiä koskeva luettelo ajan tasalla ja asettaa se muiden asianomaisten jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen saataville.
4.  
Virkamiehiä, jotka vaihtavat tietoja 28, 29 ja 30 artiklan nojalla, pidetään joka tapauksessa tähän tarkoitukseen toimivaltaisina virkamiehinä toimivaltaisten viranomaisten määrittelemien edellytysten mukaisesti.

5 artikla

Jos yhteysviranomainen tai toimivaltainen virkamies esittää tai vastaanottaa avunpyynnön tai saa vastauksen avunpyyntöön, sen tai hänen on ilmoitettava tästä oman jäsenvaltionsa keskusyhteystoimistolle tämän määrittelemien edellytysten mukaisesti.

6 artikla

Jos yhteysviranomainen tai toimivaltainen virkamies saa avunpyynnön, joka edellyttää toimia yhteysviranomaisen tai toimivaltaisen virkamiehen maantieteellisen tai toiminnallisen alueen ulkopuolella, sen tai hänen on välitettävä tällainen pyyntö viipymättä oman jäsenvaltionsa keskusyhteystoimistolle ja ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle viranomaiselle. Tässä tapauksessa 10 artiklassa säädetty määräaika alkaa avunpyynnön keskusyhteystoimistolle välittämistä seuraavana päivänä.II

LUKU

PYYNTÖÖN PERUSTUVA TIETOJEN VAIHTO1

JAKSO

Tietoja ja hallinnollisia tutkimuksia koskeva pyyntö

7 artikla

1.  
Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle tämän pyynnöstä 1 artiklassa tarkoitetut tiedot, myös yhden tai useamman konkreettisen tapauksen osalta.
2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten pyynnön vastaanottava viranomainen teettää tietojen hankkimiseksi tarvittavat hallinnolliset tutkimukset.

▼M3 M5 —————

▼M3 M5

4.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää tiettyä hallinnollista tutkimusta koskevan perustellun pyynnön. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on suoritettava hallinnollinen tutkimus kuullen tarvittaessa pyynnön esittävää viranomaista. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo, että hallinnollista tutkimusta ei tarvita, sen on viipymättä ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle syyt tähän.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi kieltäytyä suorittamasta tutkimusta määristä, jotka pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautunut verovelvollinen on ilmoittanut tai jotka hänen olisi pitänyt ilmoittaa kyseisen verovelvollisen tavaroiden luovutuksiin tai palvelujen suorituksiin liittyen ja jotka verotetaan pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa, ainoastaan jollakin seuraavista perusteista:

a) 

54 artiklan 1 kohdassa säädetyillä perusteilla, jotka pyynnön vastaanottava viranomainen on arvioinut 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttävän, tämän kohdan ja 54 artiklan 1 kohdan yhteisvaikutuksista annettavan hyviä toimintatapoja koskevan ilmoituksen mukaisesti;

b) 

54 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyillä perusteilla;

c) 

sillä perusteella, että pyynnön vastaanottava viranomainen on jo toimittanut pyynnön esittävälle viranomaiselle asianomaista verovelvollista koskevia tietoja, jotka on saatu alle kaksi vuotta aiemmin suoritetussa hallinnollisessa tutkimuksessa.

Jos pyynnön vastaanottava viranomainen kieltäytyy suorittamasta toisessa alakohdassa tarkoitettua hallinnollista tutkimusta a tai b alakohdassa mainituilla perusteilla, sen on kuitenkin ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle niiden asianomaisten luovutusten ja suoritusten päivämäärät ja arvot, jotka verovelvollinen on toteuttanut kahden edeltävän vuoden aikana pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

▼M3 M5

4 a.  
Jos vähintään kahden jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että tämän artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista määristä on suoritettava hallinnollinen tutkimus, ja toimittavat yhteisen perustellun pyynnön, joka sisältää viitteitä tai näyttöä arvonlisäverovilpin tai -petoksen riskeistä, pyynnön vastaanottava viranomainen ei saa kieltäytyä suorittamasta kyseistä tutkimusta muutoin kuin 54 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai 54 artiklan 2, 3 tai 4 kohdassa säädetyillä perusteilla. Jos pyynnön vastaanottavalla jäsenvaltiolla on jo pyydetyt tiedot, sen on annettava nämä tiedot pyynnön esittäville jäsenvaltioille. Jos pyynnön esittävät jäsenvaltiot eivät ole tyytyväisiä saamiinsa tietoihin, niiden on ilmoitettava pyynnön vastaanottavalle jäsenvaltiolle hallinnollisen tutkimuksen jatkamisesta.

Jos pyynnön vastaanottava jäsenvaltio sitä edellyttää, pyynnön esittävien viranomaisten valtuuttamat virkamiehet osallistuvat hallinnolliseen tutkimukseen. Tällainen hallinnollinen tutkimus on suoritettava yhdessä, ja se on toteutettava pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion johdolla ja sen lainsäädännön mukaisesti. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet ja, jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntö sen sallii virkamiestensä osalta, he voivat haastatella verovelvollisia. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiesten tarkastusvaltuuksia on käytettävä vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten.

Jos pyynnön vastaanottava jäsenvaltio ei ole edellyttänyt pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiesten osallistumista, mistä tahansa pyynnön esittävästä jäsenvaltiosta tulevat virkamiehet voivat olla läsnä hallinnollisessa tutkimuksessa ja käyttää 28 artiklan 2 kohdassa säädettyjä valtuuksia, jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ehdot täyttyvät. Joka tapauksessa kyseisistä pyynnön esittävistä jäsenvaltioista tulevat virkamiehet voivat olla läsnä kuulemista varten.

Jos pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiesten on osallistuttava tutkimukseen tai oltava siinä läsnä, hallinnollinen tutkimus on suoritettava vain, kun tällainen hallinnolliseen tutkimukseen osallistuminen tai läsnäolo siinä on taattu.

▼B

5.  
Pyydettyjen tietojen saamiseksi tai pyydettyjen hallinnollisten tutkimusten tekemiseksi pyynnön vastaanottavan viranomaisen tai hallintoviranomaisen, jonka käsiteltäväksi se on asian saattanut, on toimittava kuin se toimisi omaan lukuunsa tai oman maansa jonkin toisen viranomaisen pyynnöstä.

8 artikla

Edellä olevaan 7 artiklaan perustuvat tietoja ja hallinnollisia tutkimuksia koskevat pyynnöt toimitetaan lomakkeella, jonka malli hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, paitsi 50 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tai poikkeustapauksissa, joissa pyyntöön on liitetty selvitys siitä, miksi pyynnön esittävä viranomainen katsoo, ettei vakiolomake sovellu.

9 artikla

1.  
Pyynnön vastaanottava viranomainen toimittaa pyynnön esittävälle viranomaiselle tämän pyynnöstä raporttien, todistusten ja muiden mahdollisten asiakirjojen muodossa tai niiden oikeaksi todistettuina jäljennöksinä tai niiden otteina kaikki hankkimansa tai hallussaan olevat asiaankuuluvat tiedot sekä hallinnollisten tutkimusten tulokset.
2.  
Alkuperäiset asiakirjat toimitetaan ainoastaan, jos se ei ole vastoin siinä jäsenvaltiossa, jossa pyynnön vastaanottava viranomainen sijaitsee, voimassa olevia säännöksiä.2

JAKSO

Tietojen toimittamisen määräaika

10 artikla

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava 7 ja 9 artiklassa tarkoitetut tiedot mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamispäivästä.

Jos nämä tiedot ovat jo pyynnön vastaanottavan viranomaisen hallussa, määräaika on kuitenkin enintään kuukausi.

11 artikla

Tietyn tyyppisissä erikoistapauksissa pyynnön vastaanottava viranomainen ja pyynnön esittävä viranomainen voivat sopia määräajoista, jotka poikkeavat 10 artiklassa säädetyistä.

12 artikla

Jos pyynnön vastaanottava viranomainen ei kykene vastaamaan pyyntöön määräajassa, sen on ilmoitettava välittömästi pyynnön esittävälle viranomaiselle kirjallisesti, miksi se ei voi noudattaa määräaikaa ja milloin se katsoo voivansa todennäköisesti vastata.III

LUKU

ILMAN EDELTÄVÄÄ PYYNTÖÄ TAPAHTUVA TIETOJEN VAIHTO

13 artikla

1.  

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilman edeltävää pyyntöä toimitettava minkä tahansa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 artiklassa tarkoitetut tiedot seuraavissa tilanteissa, joissa:

a) 

verotuksen on määrä tapahtua määräjäsenvaltiossa ja alkuperäjäsenvaltion toimittamia tietoja tarvitaan määräjäsenvaltion tarkastusjärjestelmän tehokasta toimintaa varten;

b) 

jäsenvaltiolla on syytä uskoa, että toisessa jäsenvaltiossa on tapahtunut tai on todennäköisesti tapahtunut arvonlisäverolainsäädännön rikkominen;

c) 

toisessa jäsenvaltiossa on verotulojen menetyksen vaara.

2.  
Ilman edeltävää pyyntöä tapahtuva tietojen vaihto on joko automaattista 14 artiklan mukaisesti tai oma-aloitteista 15 artiklan mukaisesti.

▼M3 M5

3.  
Tiedot on toimitettava vakiolomakkeita käyttäen, paitsi 50 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tai erityistapauksissa, kun asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset pitävät muita suojattuja keinoja asianmukaisempina ja sopivat niiden käyttämisestä.

Komissio hyväksyy vakiolomakkeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

14 artikla

1.  

Seuraavat seikat on määriteltävä 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen:

a) 

automaattisesti vaihdettavien tietojen täsmälliset luokat;

b) 

tietojen vaihdon tiheys kuhunkin automaattisesti vaihdettavien tietojen luokkaan kuuluvien tietojen osalta; ja

c) 

automaattisen tietojen vaihdon käytännön järjestelyt.

Jäsenvaltio voi pidättyä osallistumasta yhteen tai useampaan luokkaan kuuluvien tietojen automaattiseen vaihtoon, jos tietojen kerääminen tällaista vaihtoa varten edellyttäisi uusien velvollisuuksien asettamista arvonlisäverovelvollisille tai kohtuutonta hallinnollista rasitusta tuolle jäsenvaltiolle.

Jäljempänä 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea tarkastelee kutakin tietoluokkaa koskevan automaattisen tietojen vaihdon tuloksia kerran vuodessa sen varmistamiseksi, että tämäntyyppistä tietojen vaihtoa suoritetaan ainoastaan silloin kun se on tehokkain tapa vaihtaa tietoja.

2.  
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 1 päivästä tammikuuta 2015 lukien vaihdettava automaattisesti tietoja, joiden avulla kulutusjäsenvaltiot voivat varmistaa, että niiden alueelle sijoittautumattomat verovelvolliset ilmoittavat ja maksavat asiaankuuluvalla tavalla arvonlisäveron televiestintäpalveluista, radio- ja televisiolähetyspalveluista sekä sähköisesti suoritetuista palveluista riippumatta siitä, käyttävätkö kyseiset verovelvolliset direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 3 jaksossa tarkoitettua erityisjärjestelmää. Sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava kaikista tietoonsa tulleista epäselvyyksistä kulutusjäsenvaltiolle.

15 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava oma-aloitteisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tiedossaan olevat 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, joita ei ole toimitettu 14 artiklassa tarkoitetun automaattisen tiedonvaihdon puitteissa ja joiden ne katsovat voivan olla hyödyksi näille toimivaltaisille viranomaisille.IV

LUKU

PALAUTE

16 artikla

Jos toimivaltainen viranomainen antaa tietoja 7 tai 15 artiklan mukaisesti, se voi pyytää tiedot saanutta toimivaltaista viranomaista antamaan tätä koskevaa palautetta. Jos tällainen pyyntö esitetään, tiedot saaneen toimivaltaisen viranomaisen on, sanotun vaikuttamatta sen jäsenvaltiossa sovellettaviin verosalaisuutta ja tietosuojaa koskeviin sääntöihin ja edellyttäen, että tästä ei aiheudu kohtuutonta hallinnollista rasitusta, lähetettävä palaute mahdollisimman pian. Käytännön järjestelyt määritetään 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.V

LUKU

YKSITTÄISTEN TIETOJEN TALLETTAMINEN JA VAIHTO

17 artikla

1.  

Kunkin jäsenvaltion on talletettava sähköisessä järjestelmässä seuraavat tiedot:

a) 

direktiivin 2006/112/EY XI osaston 6 luvun mukaisesti keräämänsä tiedot;

b) 

direktiivin 2006/112/EY 213 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot sellaisten henkilöiden henkilöllisyydestä, toiminnasta, oikeudellisesta muodosta ja osoitteesta, joille se on antanut arvonlisäverotunnisteen, ja päivä, jona tämä tunniste on myönnetty;

c) 

tiedot sen antamista arvonlisäverotunnisteista, joiden voimassaolo on lakannut, ja päivä, jona niiden voimassaolo on lakannut; ja

▼M2

d) 

direktiivin 2006/112/EY 360, 361, 364, 365, 369 c, 369 f, 369 g, 369 o, 369 p, 369 s ja 369 t artiklan mukaisesti keräämänsä tiedot;

▼M3 M5

f) 

direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti keräämänsä tiedot sekä alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, tavaran hinta ja nettopaino;

▼M2

e) 

tiedot sen antamista direktiivin 2006/112/EY 369 q artiklassa tarkoitetuista arvonlisäverotunnisteista ja minkä tahansa jäsenvaltion myöntämän arvonlisäverotunnisteen osalta 143 artiklan 1 kohdan ca alakohdan nojalla vapautettujen tavaroiden tuonnin kokonaisarvo kunkin kuukauden aikana.

▼M3 M5

2.  
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tekniset yksityiskohdat tämän artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevasta automatisoidusta pyynnöstä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼M3 M5

3.  
Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen tietojen tietoelementit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

18 artikla

Jotta 17 artiklassa tarkoitettuja tietoja voidaan käyttää tässä asetuksessa säädetyissä menettelyissä, niiden on oltava saatavilla vähintään viisi vuotta sen ensimmäisen kalenterivuoden päättymisestä, jona ne on asetettava saataville.

19 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 17 artiklassa tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä saatavilla olevat tiedot ovat ajan tasalla sekä aukottomia ja täsmällisiä.

Jäljempänä 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistetaan perusteet, joilla määritetään, mitkä muutokset eivät ole asiaankuuluvia, olennaisia tai hyödyllisiä ja joita siten ei tarvitse tehdä.

20 artikla

1.  
Kaikki 17 artiklassa tarkoitetut tiedot on syötettävä viipymättä sähköiseen järjestelmään.
2.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on syötettävä sähköiseen järjestelmään viimeistään kuukauden kuluttua sen kauden päättymisestä, jota kyseiset tiedot koskevat.
3.  
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos sähköisessä järjestelmässä olevia tietoja on oikaistava tai jos siihen on lisättävä tietoja 19 artiklan mukaisesti, kyseiset tiedot on syötettävä viimeistään kuukauden kuluttua sen kauden päättymisestä, jonka aikana kyseiset tiedot on kerätty.

21 artikla

1.  
Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle automatisoitu pääsy 17 artiklan mukaisesti talletettuihin tietoihin.

▼M3 M5

1 a.  
Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia tarkastaville virkamiehilleen pääsy sellaisiin tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, joihin muut jäsenvaltiot ovat myöntäneet automatisoidun pääsyn.

▼B

2.  

Edellä 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on oltava saatavilla vähintään seuraavat:

a) 

arvonlisäverotunnisteet, jotka tiedot vastaanottava jäsenvaltio on antanut;

b) 

niiden tavaroiden yhteisönsisäisten luovutusten kokonaisarvo ja niiden palvelujen yhteisönsisäisten suoritusten kokonaisarvo, jotka tiedot antavassa jäsenvaltiossa arvonlisäverotunnisteen saaneet toimijat ovat myyneet a alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen haltijoille;

▼M6

c) 

niiden henkilöiden arvonlisäverotunnisteet, jotka ovat toteuttaneet b alakohdassa tarkoitettuja tavaroiden luovutuksia ja palvelujen suorituksia, ja niiden henkilöiden arvonlisäverotunnisteet, jotka ovat antaneet direktiivin 2006/112/EY 262 artiklan 2 kohdan mukaisesti tietoja henkilöistä, joilla on a alakohdassa tarkoitettu arvonlisäverotunniste;

▼B

d) 

kunkin c alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin a alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttamien b alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten kokonaisarvo;

▼M6

e) 

kunkin c alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin jonkin muun jäsenvaltion antaman arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttamien b alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten kokonaisarvo ja kunkin henkilön osalta, joka on antanut tietoja direktiivin 2006/112/EY 262 artiklan 2 kohdan mukaisesti, hänen arvonlisäverotunnisteensa ja hänen antamansa tiedot kustakin henkilöstä, jolla on jonkin muun jäsenvaltion antama arvonlisäverotunniste, seuraavin edellytyksin:

▼M3 M5

i) 

pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen havaitsemiseen;

ii) 

pääsy tapahtuu sellaisen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Eurofisc-yhteysvirkamiehen välityksellä, jolla on sähköisten järjestelmien henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn näihin tietoihin.

▼M3 M5 —————

▼B

Edellä b, d ja e alakohdassa tarkoitetut arvot on ilmoitettava tiedot toimittavan jäsenvaltion valuutan määräisinä ja direktiivin 2006/112/EY 263 artiklan mukaisesti kullekin verovelvolliselle vahvistetun yhteenvetoilmoituksen antamista koskevan kauden osalta.

▼M3 M5

2 a.  

Edellä olevan 17 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on oltava saatavilla seuraavat:

a) 

arvonlisäverotunnisteet, jotka tiedot vastaanottava jäsenvaltio on antanut;

b) 

tuojan arvonlisäverotunnisteet tai tuojan sellaisen veroedustajan arvonlisäverotunnisteet, joka luovuttaa tavarat tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen haltijalle;

c) 

alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, kokonaissumma ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus;

d) 

alkuperämaa, määrämaa, tavaran koodi, valuutta, kokonaissumma, valuuttakurssi, tavaran hinta ja sellaisten tuontitavaroiden nettopaino, joiden tuontia seuraa kunkin tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin toisen jäsenvaltion myöntämän arvonlisäverotunnisteen haltijalle toteuttama yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus, seuraavin edellytyksin:

i) 

pääsy liittyy petosepäilyn tutkintaan tai petoksen havaitsemiseen;

ii) 

pääsy tapahtuu sellaisen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Eurofisc-yhteysvirkamiehen välityksellä, jolla on sähköisten järjestelmien henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn näihin tietoihin.

Ensimmäisen alakohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut arvot on ilmaistava tiedot antavan jäsenvaltion valuuttana, ja niiden on liityttävä kuhunkin annetun tulli-ilmoituksen tavaraerään.

▼M3 M5

3.  
Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 2 kohdan e alakohdassa ja 2 a kohdan d alakohdassa säädettyjen edellytysten käytännön järjestelyt, jotta tiedot antava jäsenvaltio voi yksilöidä Eurofisc-yhteysvirkamiehen, jolla on pääsy tietoihin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼M3 M5

21 a artikla

1.  

Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle automatisoitu pääsy seuraaviin tietoihin kansallisiin ajoneuvorekistereihin liittyen:

a) 

ajoneuvoja koskevat tunnistetiedot;

b) 

tunnistetiedot ajoneuvon omistajista ja haltijoista, joiden nimiin ajoneuvo on rekisteröity rekisteröintijäsenvaltion lainsäädännössä määritellyllä tavalla.

2.  

Pääsy 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin myönnetään seuraavin edellytyksin:

a) 

pääsy liittyy arvonlisäveropetosepäilyn tutkintaan tai arvonlisäveropetoksen havaitsemiseen;

b) 

pääsy tapahtuu sellaisen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Eurofisc-yhteysvirkamiehen välityksellä, jolla on sähköisten järjestelmien henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka mahdollistaa pääsyn näihin tietoihin.

3.  
Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä tietoelementit ja tekniset yksityiskohdat, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen automatisoitua pyyntöä, sekä tämän artiklan 2 kohdassa säädettyjen edellytysten käytännön järjestelyt, jotta tiedot antava jäsenvaltio voi yksilöidä Eurofisc-yhteysvirkamiehen, jolla on pääsy tietoihin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

22 artikla

1.  
Tarjotakseen veroviranomaisille kohtuulliset takeet 17 artiklassa tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä saatavilla olevien tietojen laadusta ja luotettavuudesta jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot, jotka verovelvolliset samoin kuin oikeushenkilöt, jotka eivät ole verovelvollisia, ovat toimittaneet rekisteröityäkseen arvonlisäverotarkoituksiin direktiivin 2006/112/EY 214 artiklan mukaisesti, ovat jäsenvaltioiden arvion mukaan täydelliset ja täsmälliset.

Jäsenvaltioiden on toteutettava riskinarviointinsa tulosten edellyttämät menettelyt näiden tietojen tarkistamiseksi. Tarkistukset on tehtävä pääsääntöisesti ennen arvonlisäverotarkoituksiin rekisteröintiä tai, jos ennen rekisteröintiä tehdään ainoastaan alustavia tarkistuksia, viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta rekisteröimisestä.

2.  
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle toimenpiteet, jotka on toteutettu kansallisella tasolla tietojen laatua ja luotettavuutta koskevien tavoitteiden varmistamiseksi 1 kohdan mukaisesti.

23 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2006/211/EY 214 artiklassa tarkoitettu arvonlisäverotunniste on merkitty pätemättömäksi tämän artiklan 17 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään ainakin seuraavissa tilanteissa:

a) 

arvonlisäverotusta varten rekisteröityneet henkilöt ovat ilmoittaneet lopettaneensa direktiivin 2006/112/EY 9 artiklassa määritellyn liiketoiminnan harjoittamisen tai joiden toimivaltainen veroviranomainen katsoo lopettaneen liiketoiminnan harjoittamisen. Veroviranomainen voi olettaa henkilön lopettaneen liiketoiminnan harjoittamisen erityisesti silloin, kun tämä on pyynnöstä huolimatta jättänyt antamatta arvonlisävero- ja yhteenvetoilmoitukset vuoden ajalta siitä, kun ensimmäisen toimittamatta jääneen ilmoituksen toimittamista koskeva määräaika meni umpeen. Henkilölle on annettava mahdollisuus osoittaa liiketoiminnan harjoittaminen muilla keinoin.

b) 

henkilöitä jotka ovat ilmoittaneet vääriä tietoja saadakseen arvonlisäverotunnisteen tai jättäneet ilmoittamatta niitä koskevien tietojen muutokset ja, jos verohallinto olisi tiennyt asiasta, se olisi evännyt arvonlisäverotarkoituksiin rekisteröimisen tai peruuttanut arvonlisäverotunnisteen.

▼M3 M5

24 artikla

Jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 17–21 a artiklaa soveltaessaan vaihtavat tietoja keskenään sähköisessä muodossa, niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 55 artiklan noudattamisen varmistamiseksi.

Jäsenvaltiot vastaavat kaikilta osin järjestelmiensä kehittämisestä sellaisiksi, että niiden välityksellä voidaan vaihtaa näitä tietoja käyttäen CCN/CSI-verkkoa tai muuta vastaavaa suojattua verkkoa, jota käytetään 21 a artiklassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseen sähköisesti.

▼BVI

LUKU

HALLINNOLLISTA TIEDOKSIANTOA KOSKEVA PYYNTÖ

25 artikla

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä vastaanottajalle tiedoksi kaikki toimivaltaisten viranomaisten asiakirjat ja päätökset, jotka koskevat arvonlisäverolainsäädännön soveltamista pyynnön esittävän viranomaisen kotipaikkajäsenvaltiossa, noudattaen siinä jäsenvaltiossa, jossa pyynnön vastaanottava viranomainen sijaitsee, voimassa olevia vastaavien asiakirjojen tiedoksi antamista koskevia säännöksiä.

26 artikla

Tiedoksiantamista koskevassa pyynnössä, jossa on mainittava tiedoksi annettavan asiakirjan tai päätöksen aihe, on ilmoitettava vastaanottajan nimi, osoite ja muut mahdollisesti tämän yksilöimiseksi tarvittavat tiedot.

27 artikla

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava viipymättä pyynnön esittävälle viranomaiselle toimistaan tiedoksiantamista koskevan pyynnön suhteen, erityisesti päivä, jona päätös tai asiakirja on annettu tiedoksi vastaanottajalle.VII

LUKU

▼M3 M5

LÄSNÄOLO VIRASTOISSA JA HALLINNOLLISISSA TUTKIMUKSISSA SEKÄ YHDESSÄ SUORITETTAVAT HALLINNOLLISET TUTKIMUKSET

▼B

28 artikla

1.  
Pyynnön esittävän viranomaisen valtuuttamat toimivaltaiset virkamiehet voivat kyseisen viranomaisen sekä pyynnön vastaanottavan viranomaisen sopimuksesta ja viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti olla 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi läsnä pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion hallintovirkamiesten virastoissa tai muissa paikoissa, joissa nämä viranomaiset suorittavat tehtäviään. Jos pyydetyt tiedot sisältyvät asiakirjoihin, jotka ovat pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiesten saatavilla, pyynnön esittävän viranomaisen virkamiehille on annettava niistä jäljennökset.
2.  
Pyynnön esittävän viranomaisen nimeämät toimivaltaiset virkamiehet voivat kyseisen viranomaisen sekä pyynnön vastaanottavan viranomaisen sopimuksesta ja viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti olla läsnä pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella toteutetuissa hallinnollisissa tutkimuksissa 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi. Ainoastaan pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet suorittavat nämä hallinnolliset tutkimukset. Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiehet eivät saa käyttää pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehille myönnettyjä tarkastusvaltuuksia. Heillä on kuitenkin oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkamiehet viimeksi mainittujen välityksellä, mutta vain kyseistä hallinnollista tutkimusta varten.

▼M3 M5

2 a.  
Pyynnön esittävien viranomaisten valtuuttamat virkamiehet voivat pyynnön esittävien viranomaisten ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välisestä sopimuksesta ja viimeksi mainitun vahvistamien järjestelyjen mukaisesti osallistua pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella suoritettaviin hallinnollisiin tutkimuksiin 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja vaihtamiseksi. Pyynnön esittävien ja pyynnön vastaanottavien viranomaisten virkamiehet suorittavat tällaiset hallinnolliset tutkimukset yhdessä, ja ne on toteutettava pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion johdolla ja sen lainsäädännön mukaisesti. Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiehillä on oikeus päästä samoihin toimitiloihin ja saada käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet ja, jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntö sen sallii virkamiestensä osalta, he voivat haastatella verovelvollisia.

Jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntö sen sallii, pyynnön esittävien jäsenvaltioiden virkamiesten on voitava käyttää pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion virkamiehille myönnettyjä tarkastusvaltuuksia.

Pyynnön esittävien viranomaisten virkamiesten tarkastusvaltuuksia on käytettävä vain kyseisen hallinnollisen tutkimuksen suorittamista varten.

Osallistuvat viranomaiset voivat pyynnön esittävien viranomaisten ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välisestä sopimuksesta pyynnön vastaanottavan viranomaisen vahvistamien järjestelyjen mukaisesti laatia yhteisen tarkastuskertomuksen.

▼M3 M5

3.  
Pyynnön esittävän viranomaisen virkamiesten, jotka 1, 2 ja 2 a kohdan mukaisesti ovat läsnä toisessa jäsenvaltiossa, on milloin tahansa voitava esittää kirjallinen valtuutus, josta ilmenee heidän henkilöllisyytensä ja virka-asemansa.

▼BVIII

LUKU

SAMANAIKAISET TARKASTUKSET

29 artikla

Jäsenvaltiot voivat sopia samanaikaisten tarkastusten suorittamisesta aina, kun ne katsovat, että tällaiset tarkastukset ovat tehokkaampia kuin vain yhden jäsenvaltion suorittamat tarkastukset.

30 artikla

1.  
Jäsenvaltion on yksilöitävä itsenäisesti verovelvolliset, joiden osalta se aikoo ehdottaa samanaikaista tarkastusta. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat muiden jäsenvaltioiden, joita asia koskee, toimivaltaisille viranomaisille samanaikaisten tarkastusten kohteiksi ehdotetut tapaukset. Se perustelee valintansa toimittamalla mahdollisuuksien mukaan tiedot, joiden perusteella se päätyi valintaansa. Se ilmoittaa ajanjakson, jona tarkastukset olisi suoritettava.
2.  
Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jolle samanaikaista tarkastusta on ehdotettu, ilmoittaa vastaavalle toisen jäsenvaltion viranomaiselle suostumuksestaan tarkastukseen tai ilmoittaa sille perustellun kieltäytymisensä pääsääntöisesti kahden viikon mutta viimeistään kuukauden kuluessa ehdotuksen vastaanottamisesta.
3.  
Kukin asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen nimeää edustajan, jonka tehtävänä on tarkastuksen johto ja yhteensovittaminen.IX

LUKU

TIETOJEN ANTAMINEN VEROVELVOLLISILLE

31 artikla

▼M2

1.  
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että henkilöillä, joita yhteisön sisäiset tavaroiden luovutukset tai palvelujen suoritukset koskevat, sekä sijoittautumattomilla verovelvollisilla, jotka suorittavat palveluja, on oikeus saada tällaisia liiketoimia varten vahvistus sähköisesti kenen tahansa tietyn henkilön arvonlisäverotunnisteen voimassaolosta sekä siihen liittyvästä nimestä ja osoitteesta. Näiden tietojen on oltava yhdenmukaiset 17 artiklassa tarkoitettujen tietojen kanssa.

▼B

2.  
Kunkin jäsenvaltion on kansallisten tietosuojasääntöjensä mukaisesti vahvistettava sähköisesti sen henkilön nimi ja osoite, jolle tunniste on annettu.

▼M2 —————

▼B

32 artikla

1.  
Komissio julkaisee jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen perusteella internetsivustollaan kussakin jäsenvaltiossa direktiivin 2006/112/EY XI osaston 3 luvun täytäntöönpanemiseksi annetut säännökset yksityiskohtaisina.
2.  
Toimitettavien tietojen yksityiskohdat sekä muoto, jossa nämä tiedot annetaan, päätetään 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.X

LUKU

EUROFISC

33 artikla

▼M3 M5

1.  
Arvonlisäveropetosten torjumiseksi tehtävän monenvälisen yhteistyön edistämiseksi ja helpottamiseksi tällä luvulla perustetaan rajatylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen nopeaan jäsenvaltioiden väliseen vaihtoon, käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien koordinointiin tarkoitettu verkosto, jäljempänä ’Eurofisc’.

▼B

2.  

Jäsenvaltioiden on Eurofiscin puitteissa

a) 

perustettava monenvälinen varhaisvaroitusjärjestelmä arvonlisäveropetosten torjuntaa varten;

▼M3 M5

b) 

suoritettava ja koordinoitava rajatylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen nopeaa monenvälistä vaihtoa, yhteistä käsittelyä ja analysointia aloilla, joilla Eurofisc toimii, jäljempänä ’Eurofiscin työalat’;

c) 

koordinoitava osallistuvien jäsenvaltioiden 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Eurofisc-yhteysvirkamiesten työtä vastaanotettujen varoitusten ja tietojen käsittelemiseksi;

▼M3 M5

d) 

koordinoitava osallistuvien jäsenvaltioiden hallinnollisia tutkimuksia, jotka koskevat 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Eurofisc-yhteysvirkamiesten yksilöimiä petoksia, ilman valtuuksia vaatia jäsenvaltioita suorittamaan hallinnollisia tutkimuksia.

▼B

34 artikla

1.  
Jäsenvaltiot osallistuvat Eurofiscin työaloihin valintansa mukaan ja ne voivat myös päättää lopettaa osallistumisensa;

▼M3 M5

2.  
Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet osallistua johonkin Eurofiscin työalaan, on osallistuttava aktiivisesti kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden välillä suoritettavaan, rajatylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen monenväliseen vaihtoon, yhteiseen käsittelyyn ja analysointiin sekä mahdollisten jatkotoimien koordinointiin.

▼B

3.  
Vaihdettujen tietojen on oltava luottamuksellisia siten kuin 55 artiklassa säädetään.

▼M3 M5

35 artikla

Komissio antaa Eurofiscille teknistä ja logistista tukea. Komissiolla on pääsy 1 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, joita voidaan vaihtaa Eurofiscissa, ainoastaan 55 artiklan 2 kohdassa säädetyissä olosuhteissa.

▼B

36 artikla

1.  
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä ainakin yksi Eurofisc-yhteysvirkamies. Eurofisc-yhteysvirkamiehet ovat 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia virkamiehiä, jotka suorittavat 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä. Yhteysvirkamiehet ovat ainoastaan kansallisen hallintonsa alaisia.

▼M3 M5

1 a.  
Jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten on nimettävä Eurofiscin puheenjohtaja Eurofisc-yhteysvirkamiesten joukosta rajoitetuksi ajaksi.

Jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten on

a) 

sovittava Eurofiscin työalojen perustamisesta ja lopettamisesta;

b) 

tutkittava kaikkia Eurofiscin operatiiviseen toimintaan liittyviä kysymyksiä;

c) 

arvioitava vähintään vuosittain Eurofiscin toimintojen tuloksellisuutta ja tehokkuutta;

d) 

hyväksyttävä 37 artiklassa tarkoitettu vuosikertomus.

▼M3 M5

2.  
Johonkin Eurofiscin työalaan osallistuvien jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten, jäljempänä ’osallistuvat Eurofisc-yhteysvirkamiehet’, on nimettävä Eurofiscin työalakoordinaattori osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten joukosta rajoitetuksi ajaksi.

Eurofiscin työalakoordinaattorit

a) 

kokoavat ja lajittelevat osallistuvilta Eurofisc-yhteysvirkamiehiltä saadut tiedot, kuten työalan osallistujat ovat sopineet, ja asettavat kaikki tiedot muiden osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville; nämä tiedot vaihdetaan sähköisesti;

b) 

varmistavat, että osallistuvilta Eurofisc-yhteysvirkamiehiltä saadut tiedot käsitellään ja analysoidaan yhdessä sellaisten asiaankuuluvien, rajatylittäviä petoksia koskevien kohdennettujen tietojen kanssa, jotka on annettu tiedoksi tai kerätty tämän asetuksen mukaisesti, kuten työalan osallistujat ovat sopineet, ja asettavat tulokset kaikkien osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville;

c) 

antavat palautetta kaikille osallistuville Eurofisc-yhteysvirkamiehille;

d) 

antavat työalan toimintoja koskevan vuosikertomuksen jäsenvaltioiden yhteysvirkamiehille.

▼M3 M5

3.  
Eurofisc-työalakoordinaattorit voivat pyytää asiaankuuluvia tietoja Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastolta, jäljempänä ’Europol’, ja Euroopan petostentorjuntavirastolta, jäljempänä ’OLAF’. Tätä tarkoitusta varten ja kuten työalan osallistujat ovat sopineet, ne voivat lähettää niille niin paljon tietoja kuin on tarpeen pyydettyjen tietojen saamiseksi.
4.  
Eurofiscin työalakoordinaattorit asettavat Europolilta ja OLAFilta saadut tiedot muiden osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville; nämä tiedot vaihdetaan sähköisesti.
5.  
Eurofisc-työalakoordinaattorit varmistavat myös, että Europolilta ja OLAFilta saadut tiedot käsitellään ja analysoidaan yhdessä sellaisten asiaankuuluvien kohdennettujen tietojen kanssa, jotka on annettu tiedoksi tai kerätty tämän asetuksen mukaisesti, kuten työalan osallistujat ovat sopineet, ja asettavat tulokset osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten saataville.

▼M3 M5

37 artikla

Eurofiscin puheenjohtaja toimittaa 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle kaikkien työalojen toimintoja koskevan vuosikertomuksen.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä Eurofiscia koskevat menettelylliset järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼BXI

LUKU

DIREKTIIVIN 2006/112/EY XII OSASTON 6 LUVUN ERITYISJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET1

JAKSO

31 päivään joulukuuta 2014 sovellettavat säännökset

38 artikla

Jäljempänä olevia säännöksiä sovelletaan direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvussa säädettyjen erityisjärjestelmien osalta. Kyseisen direktiivin 358 artiklan määritelmiä sovelletaan myös tätä lukua sovellettaessa.

39 artikla

1.  
Tiedot, jotka yhteisöön sijoittautumattoman verovelvollisen on toimintaansa aloittaessaan annettava tunnistamisjäsenvaltiolle direktiivin 2006/112/EY 361 artiklan nojalla, on toimitettava sähköisesti. Tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien yhteinen sähköinen viesti, määritellään tämän asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
2.  
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 10 päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona tiedot saatiin yhteisöön sijoittautumattomalta verovelvolliselta. Samoin on muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ilmoitettava annettu tunnistenumero. Tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tietojen toimittamisessa käytettävä yhteinen sähköinen viesti, määritellään tämän asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
3.  
Tunnistamisjäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos yhteisöön sijoittautumaton verovelvollinen poistetaan tunnistamisrekisteristä.

40 artikla

1.  
Veroilmoitus yhdessä direktiivin 2006/112/EY 365 artiklassa tarkoitettujen tietojen kanssa on toimitettava sähköisesti. Tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien yhteinen sähköinen viesti, määritellään tämän asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
2.  
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava nämä tiedot sähköisesti asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 10 päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jonka aikana veroilmoitus vastaanotettiin. Jäsenvaltioiden, jotka ovat edellyttäneet veroilmoituksen tekemistä muuna kansallisena valuuttana kuin euroina, on muunnettava summat euromääräisiksi käyttäen valuuttakurssia, joka on voimassa verokauden viimeisenä päivänä. Muuntamisessa on käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemia valuuttakursseja tai, jos kursseja ei ole julkaistu tuona päivänä, seuraavan julkaisupäivän valuuttakursseja. Tekniset yksityiskohdat, joita tietojen toimittamiseen on sovellettava, määritellään tämän asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
3.  
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava sähköisesti kulutusjäsenvaltiolle tiedot, joita tarvitaan kunkin maksun yhdistämiseksi asiaankuuluvan neljännesvuoden veroilmoitukseen.

41 artikla

1.  
Tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että sijoittautumattoman verovelvollisen maksama määrä siirretään sen kulutusjäsenvaltion nimeämälle euromääräiselle pankkitilille, jolle maksu kuuluu. Jäsenvaltioiden, jotka ovat edellyttäneet maksujen suorittamista muuna kansallisena valuuttana kuin euroina, on muunnettava summat euromääräisiksi käyttäen valuuttakurssia, joka on voimassa kertomuskauden viimeisenä päivänä. Muuntamisessa on käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemia valuuttakursseja tai, jos kursseja ei ole julkaistu tuona päivänä, seuraavan julkaisupäivän valuuttakursseja. Siirto on tehtävä viimeistään kymmenentenä päivänä sen kuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana maksu vastaanotettiin.
2.  
Jos sijoittautumaton verovelvollinen ei maksa kannettavaa veroa kokonaisuudessaan, tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että maksu siirretään kulutusjäsenvaltioille suhteutettuna kussakin jäsenvaltiossa kannettavan veron määrään. Tunnistamisjäsenvaltion on ilmoitettava tästä sähköisesti kulutusjäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

42 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille asiaankuuluvat pankkitilien numerot maksujen vastaanottamista varten 41 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava yleisen verokannan muutokset viipymättä sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.2

JAKSO

▼M4

Säännökset, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka;

▼B

43 artikla

Jäljempänä olevia säännöksiä sovelletaan direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvussa säädettyjen erityisjärjestelmien osalta.

44 artikla

1.  
Tiedot, jotka yhteisöön sijoittautumattoman verovelvollisen on toimintaansa aloittaessaan annettava tunnistamisjäsenvaltiolle direktiivin 2006/112/EY 361 artiklan nojalla, on toimitettava sähköisesti. Tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien yhteinen sähköinen viesti, määritellään tämän asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
2.  
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 10 päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona tiedot saatiin yhteisöön sijoittautumattomalta verovelvolliselta. Vastaavat tiedot direktiivin 2006/112/EY 369 b artiklan mukaista erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen tunnistamiseksi on toimitettava 10 päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona verovelvollinen ilmoitti tämän erityisjärjestelmän mukaisen verollisen toimintansa alkamisesta. Annettu tunnistenumero on samalla tavoin ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tietojen toimittamisessa käytettävä yhteinen sähköinen viesti, määritellään tämän asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3.  
Tunnistamisjäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos yhteisöön sijoittautumaton verovelvollinen tai kulutusjäsenvaltioon sijoittautumaton verovelvollinen poistetaan erityisjärjestelmästä.

45 artikla

1.  
Veroilmoitus yhdessä direktiivin 2006/112/EY 365 artiklassa ja 369 g artiklassa tarkoitettujen tietojen kanssa on toimitettava sähköisesti. Tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien yhteinen sähköinen viesti, määritellään tämän asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
2.  
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava nämä tiedot sähköisesti asianomaisen kulutusjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 10 päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jonka aikana veroilmoitus vastaanotettiin. Direktiivin 2006/112/EY 369 g artiklan toisen kohdan mukaiset tiedot on toimitettava myös asianomaisen sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jäsenvaltioiden, jotka ovat edellyttäneet veroilmoituksen tekemistä muuna kansallisena valuuttana kuin euroina, on muunnettava summat euromääräisiksi käyttäen valuuttakurssia, joka on voimassa verokauden viimeisenä päivänä. Muuntamisessa on käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemia valuuttakursseja tai, jos kursseja ei ole julkaistu tuona päivänä, seuraavan julkaisupäivän valuuttakursseja. Tekniset yksityiskohdat, joita tietojen toimittamiseen on sovellettava, määritellään tämän asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
3.  
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava sähköisesti kulutusjäsenvaltiolle tiedot, jotka tarvitaan kunkin maksun yhdistämiseksi asiaankuuluvan neljännesvuoden veroilmoitukseen.

46 artikla

►C1  1.  
Tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että sijoittautumattoman verovelvollisen ◄ maksama määrä siirretään sen kulutusjäsenvaltion nimeämälle euromääräiselle pankkitilille, jolle maksu kuuluu. Jäsenvaltioiden, jotka ovat edellyttäneet maksujen suorittamista muuna kansallisena valuuttana kuin euroina, on muunnettava summat euromääräisiksi käyttäen valuuttakurssia, joka on voimassa kertomuskauden viimeisenä päivänä. Muuntamisessa on käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemia valuuttakursseja tai, jos kursseja ei ole julkaistu tuona päivänä, seuraavan julkaisupäivän valuuttakursseja. Siirto on tehtävä viimeistään kymmenentenä päivänä sen kuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana maksu vastaanotettiin.
►C1  2.  
Jos sijoittautumaton verovelvollinen ◄ ei maksa kannettavaa veroa kokonaisuudessaan, tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että maksu siirretään kulutusjäsenvaltioille suhteutettuna kussakin jäsenvaltiossa kannettavan veron määrään. Tunnistamisjäsenvaltion on ilmoitettava tästä sähköisesti kulutusjäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
3.  

Niiden maksujen osalta, jotka siirretään kulutusjäsenvaltioon direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 3 jaksossa säädetyn erityisjärjestelmän mukaisesti, tunnistamisjäsenvaltiolla on oikeus pidättää 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista määristä

a) 

1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen 31 päivään joulukuuta 2016 saakka 30 prosenttia,

b) 

1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen 31 päivään joulukuuta 2018 saakka 15 prosenttia,

c) 

1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen 0 prosenttia.

47 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille asiaankuuluvat pankkitilien numerot maksujen vastaanottamista varten 46 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle televiestintä-, radio- ja televisiolähetyspalvelujen sekä sähköisten palvelujen suorittamiseen sovellettavan verokannan muutokset.

▼M23 JAKSO

▼M4

1 päivästä heinäkuuta 2021 sovellettavat säännökset

▼M21 alajakso

Yleinen säännös

▼M4

47 a artikla

Tämän jakson säännöksiä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2021.

▼M22 alajakso

Tietojenvaihto

47 b artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tiedot, jotka direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 2 jaksossa tarkoitettua erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen on toimintaansa aloittaessaan annettava tunnistamisjäsenvaltiolle kyseisen direktiivin 361 artiklan mukaisesti, on toimitettava sähköisesti. Vastaavat tiedot sellaisen verovelvollisen tunnistamiseksi, joka käyttää direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 3 jaksossa tarkoitettua erityisjärjestelmää ja antaa tiedot toimintansa aloittaessaan kyseisen direktiivin 369 c artiklan mukaisesti, on toimitettava sähköisesti. Myös näiden tietojen muutokset, joista on ilmoitettava direktiivin 2006/112/EY 361 artiklan 2 kohdan ja 369 c artiklan mukaisesti, on toimitettava sähköisesti.
2.  
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 10 päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona tiedot on saatu verovelvolliselta, joka käyttää jotakin direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 2 ja 3 jaksossa tarkoitettua erityisjärjestelmää. Tunnistamisjäsenvaltion on samalla tavoin ilmoitettava kyseisissä 2 ja 3 jaksossa tarkoitetuista arvonlisäverotunnisteista muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
3.  
Jos verovelvollinen, joka käyttää jotakin direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 2 ja 3 jaksossa tarkoitettua erityisjärjestelmää, poistetaan kyseisestä erityisjärjestelmästä, tunnistamisjäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava asiasta sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

47 c artikla

▼C3

1.  
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tiedot, jotka direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 4 jaksossa tarkoitettua erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen tai hänen välittäjänsä on toimintaansa aloittaessaan annettava tunnistamisjäsenvaltiolle kyseisen direktiivin 369 p artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti, on toimitettava sähköisesti. Myös näiden tietojen muutokset, joista on ilmoitettava direktiivin 2006/112/EY 369 p artiklan 4 kohdan mukaisesti, on toimitettava sähköisesti.

▼M2

2.  
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 10 päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona tiedot on saatu verovelvolliselta, joka käyttää direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 4 jaksossa tarkoitettua erityisjärjestelmää, tai tapauksen mukaan hänen välittäjältään. Tunnistamisjäsenvaltion on samalla tavoin ilmoitettava tämän erityisjärjestelmän soveltamista varten annetusta yksilöllisestä arvonlisäverotunnisteesta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
3.  
Jos verovelvollinen, joka käyttää direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 4 jaksossa tarkoitettua erityisjärjestelmää, tai tapauksen mukaan hänen välittäjänsä poistetaan kyseisestä erityisjärjestelmästä, tunnistamisjäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava asiasta sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

47 d artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että arvonlisäveroilmoitus, jossa on direktiivin 2006/112/EY 365, 369 g ja 369 t artiklassa tarkoitetut tiedot, on toimitettava sähköisesti.
2.  
Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti asianomaisen kulutusjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 20 päivän kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jonka aikana veroilmoitus on vastaanotettu.

Tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava myös direktiivin 2006/112/EY 369 g artiklan 2 kohdan mukaiset tiedot kunkin sellaisen muun jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, josta tavarat on lähetetty tai kuljetettu, ja direktiivin 2006/112/EY 369 g artiklan 3 kohdan mukaiset tiedot kunkin asianomaisen sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jäsenvaltioiden, jotka ovat edellyttäneet arvonlisäveroilmoituksen tekemistä muuna kansallisena valuuttana kuin euroina, on muunnettava summat euromääräisiksi käyttäen valuuttakurssia, joka on voimassa verokauden viimeisenä päivänä. Muuntamisessa on käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemia valuuttakursseja tai, jos kursseja ei ole julkaistu tuona päivänä, seuraavan julkaisupäivän kursseja.

47 e artikla

Tunnistamisjäsenvaltion on viipymättä toimitettava sähköisesti kulutusjäsenvaltiolle tiedot, jotka tarvitaan kunkin maksun yhdistämiseksi asiaankuuluvaan arvonlisäveroilmoitukseen.

47 f artikla

1.  
Tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että jotakin direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvussa säädettyä erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen tai tapauksen mukaan hänen välittäjänsä maksama määrä siirretään sen kulutusjäsenvaltion nimeämälle euromääräiselle pankkitilille, jolle maksu kuuluu.

Jäsenvaltioiden, jotka ovat edellyttäneet maksujen suorittamista muuna kansallisena valuuttana kuin euroina, on muunnettava summat euromääräisiksi käyttäen valuuttakurssia, joka on voimassa verokauden viimeisenä päivänä. Muuntamisessa on käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemia valuuttakursseja tai, jos kursseja ei ole julkaistu tuona päivänä, seuraavan julkaisupäivän kursseja.

Siirto on tehtävä viimeistään kahdentenakymmenentenä päivänä sen kuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana maksu vastaanotettiin.

2.  
Jos jotakin erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen tai tapauksen mukaan hänen välittäjänsä ei maksa kannettavaa veroa kokonaisuudessaan, tunnistamisjäsenvaltion on varmistettava, että maksu siirretään kulutusjäsenvaltioille suhteutettuna kussakin jäsenvaltiossa kannettavan veron määrään. Tunnistamisjäsenvaltion on ilmoitettava tästä sähköisesti kulutusjäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

47 g artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille asiaankuuluvat pankkitilien numerot maksujen vastaanottamista varten 47 f artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle erityisjärjestelmien soveltamisalaan kuuluviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin sovellettavien verokantojen muutokset.3 alajakso

Liiketoimien ja verovelvollisten valvonta

47 h artikla

Tuotaessa maahan tavaroita, joiden osalta arvonlisävero on ilmoitettava direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 4 jakson mukaisessa erityisjärjestelmässä, jäsenvaltioiden on tehtävä sähköinen tarkistus sen varmistamiseksi, että kyseisen direktiivin 369 q artiklan mukaisesti annettu yksilöllinen arvonlisäverotunniste, joka on ilmoitettu viimeistään tuonti-ilmoituksen antamishetkellä, on voimassa.

47 i artikla

1.  
Saadakseen verovelvollisen tai välittäjän direktiivin 2006/112/EY 369, 369 k ja 369 x artiklan mukaisesti pitämän kirjanpidon kulutusjäsenvaltion on ensiksi pyydettävä sitä sähköisesti tunnistamisjäsenvaltiolta.
2.  
Saadessaan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön tunnistamisjäsenvaltion on toimitettava se viipymättä sähköisesti verovelvolliselle tai hänen välittäjälleen.
3.  
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että verovelvollinen tai hänen välittäjänsä toimittaa pyynnöstä pyydetyn kirjanpidon sähköisesti tunnistamisjäsenvaltiolle. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä se, että kirjanpito voidaan toimittaa vakiolomaketta käyttäen.
4.  
Tunnistamisjäsenvaltion on viipymättä toimitettava sähköisesti saatu kirjanpito pyynnön esittävälle kulutusjäsenvaltiolle.
5.  
Jos pyynnön esittävä kulutusjäsenvaltio ei saa kirjanpitoa 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, se voi toteuttaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia toimia saadakseen pyytämänsä kirjanpidon.

47 j artikla

1.  
Jos tunnistamisjäsenvaltio päättää suorittaa alueellaan direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvussa säädettyä erityisjärjestelmää käyttävää verovelvollista tai tapauksen mukaan hänen välittäjäänsä koskevan hallinnollisen tutkimuksen, sen on ilmoitettava tutkimuksesta ennakolta kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan vain erityisjärjestelmiä koskevan hallinnollisen tutkimuksen ollessa kyseessä.

2.  
Jos kulutusjäsenvaltio katsoo, että hallinnollinen tutkimus on tarpeen, sen on ensin kuultava tunnistamisjäsenvaltiota tällaisen tutkimuksen tarpeellisuudesta, sanotun rajoittamatta 7 artiklan 4 kohdan soveltamista.

Jos hallinnollisen tutkimuksen tarpeellisuudesta päästään yhteisymmärrykseen, tunnistamisjäsenvaltion on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille.

Tämä ei estä jäsenvaltioita toteuttamasta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia toimia.

3.  
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle sen toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot, joka vastaa hallinnollisten tutkimusten koordinoinnista kyseisessä jäsenvaltiossa.4 alajakso

Tilastotiedot

47 k artikla

Jäsenvaltioiden on annettava komission poimia 17 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdan mukaisia tietoja suoraan 53 artiklassa tarkoitettujen tietokoneistettujen järjestelmien luomista viesteistä koottujen tilastojen laatimista ja diagnosointitarkoituksia varten. Nämä tiedot eivät saa sisältää yksittäisiä verovelvollisia koskevia tietoja.5 alajakso

Täytäntöönpanovallan siirto

47 l artikla

Tämän asetuksen yhdenmukaista soveltamista varten siirretään komissiolle valta säätää seuraavista toimenpiteistä 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a) 

tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien yhteinen sähköinen viesti, 47 b artiklan 1 kohdassa, 47 c artiklan 1 kohdassa ja 47 d artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten sekä 47 i artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakiolomake;

▼C2

b) 

tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien yhteinen sähköinen viesti, 47 b artiklan 2 ja 3 kohdassa, 47 c artiklan 2 ja 3 kohdassa, 47 d artiklan 2 kohdassa, 47 e artiklassa, 47 f artiklan 2 kohdassa, 47 i artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa ja 47 j artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten sekä niiden toimittamisessa käytettävät tekniset välineet;

▼M2

c) 

tekniset yksityiskohdat 47 g artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa varten;

d) 

tekniset yksityiskohdat tuontijäsenvaltion suorittamaa 47 h artiklassa tarkoitettua tietojen tarkistusta varten;

e) 

kootut tilastolliset ja diagnostiset tiedot, jotka komissio poimii 47 k artiklan mukaisesti, sekä tekniset välineet, joilla kyseiset tiedot poimitaan.

▼BXII

LUKU

TIETOJEN VAIHTO JA SÄILYTTÄMINEN, KUN SOVELLETAAN ARVONLISÄVERON PALAUTUSMENETTELYÄ VEROVELVOLLISIIN, JOTKA EIVÄT OLE SIJOITTAUTUNEET PALAUTUSJÄSENVALTIOON VAAN MUUHUN JÄSENVALTIOON

48 artikla

1.  
Kun sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanottaa direktiivin 2008/9/EY 5 artiklan mukaisen arvonlisäveron palautushakemuksen ja jos kyseisen direktiivin 18 artiklaa ei sovelleta, sen on 15 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta toimitettava se sähköisesti kunkin asianomaisen palautusjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja vahvistettava, että direktiivin 2008/9/EY 2 artiklan 5 alakohdan määritelmän mukainen hakija on arvonlisäverovelvollinen ja että tämän henkilön antama arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero on voimassa palautusajanjaksolla.

▼M3 M5

Jos sijoittautumisjäsenvaltio havaitsee, että arvonlisäveron palautushakemuksen direktiivin 2008/9/EY 5 artiklan mukaisesti tehneellä verovelvollisella on verovelkoja kyseisessä sijoittautumisjäsenvaltiossa, se voi pyytää verovelvolliselta lupaa arvonlisäveron palautuksen siirtämiseen suoraan tähän jäsenvaltioon maksamattomien verovelkojen suorittamiseksi. Jos verovelvollinen antaa luvan tällaiseen siirtoon, sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava palautusjäsenvaltiolle määrä, jonka osalta lupa on saatu, ja palautusjäsenvaltion on siirrettävä tämä määrä verovelvollisen puolesta sijoittautumisjäsenvaltioon. Sijoittautumisjäsenvaltion on ilmoitettava verovelvolliselle kansallisen lainsäädäntönsä ja hallinnollisten käytäntöjensä mukaisesti, riittääkö siirrettävä määrä verovelan kokonaiseen vai osittaiseen suorittamiseen. Arvonlisäveron palautuksen siirtäminen sijoittautumisjäsenvaltioon ei kuitenkaan vaikuta palautusjäsenvaltion oikeuteen periä velkoja, joita verovelvollisella on viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa.

Jos sijoittautumisjäsenvaltiossa olevat verovelat kiistetään, sijoittautumisjäsenvaltio voi verovelvollisen luvalla käyttää palautettavien määrien siirtoa turvaamistoimenpiteenä, jos kyseisessä jäsenvaltiossa taataan tehokas oikeudellinen valvonta.

▼B

2.  
Kunkin palautusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki direktiivin 2008/9/EY 9 artiklan 2 kohdan nojalla vaatimansa tiedot. Tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tietojen toimittamisessa käytettävä yhteinen sähköinen viesti, määritellään tämän asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
3.  
Kunkin palautusjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava sähköisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos se haluaa käyttää direktiivin 2008/9/EY 11 artiklan mukaista mahdollisuutta vaatia hakijaa toimittamaan kuvauksen liiketoiminnastaan yhdenmukaistettuja koodeja käyttäen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut yhdenmukaistetut koodit määritellään tämän asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen ja tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 ( 1 ) vahvistetun NACE-luokituksen pohjalta.XIII

LUKU

▼M3 M5

SUHTEET KOMISSIOON JA MUIHIN UNIONIN TOIMIELIMIIN, ELIMIIN JA LAITOKSIIN

▼B

49 artikla

1.  
Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelevat ja arvioivat tässä asetuksessa säädettyjen hallinnollista yhteistyötä koskevien järjestelyjen toimivuutta. Komissio kokoaa yhteen jäsenvaltioiden kokemukset parantaakseen näiden järjestelyjen toimivuutta.
2.  
Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kaikki käytettävissä olevat tiedot, joilla on merkitystä niiden soveltaessa tätä asetusta.

▼M3 M5

2 a.  
Jäsenvaltiot voivat toimittaa OLAFille asiaankuuluvia tietoja, jotta se voi harkita asianmukaisia toimia toimeksiantonsa mukaisesti. Jos nämä tiedot on saatu toiselta jäsenvaltiolta, tämä voi vaatia, että tietojen toimittaminen edellyttää sen ennakkosuostumusta.

▼B

3.  
Tämän asetuksen arvioimiseen tarvittavien tilastotietojen luettelo määritellään 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Jäsenvaltiot toimittavat kyseiset tiedot komissiolle siltä osin kuin niitä on saatavilla ja kuin tästä ei todennäköisesti aiheudu kohtuutonta hallinnollista rasitetta.
4.  
Tämän hallinnollisen yhteistyön järjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi veronkierron ja veron välttämisen torjunnassa jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle kaikkia muita 1 artiklassa tarkoitettuja tietoja.
5.  
Komissio ilmoittaa 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot muille jäsenvaltioille, joita asia koskee.
6.  
Sen lisäksi, mitä muissa tämän asetuksen säännöksissä edellytetään, komissio toimittaa tarvittaessa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki mahdolliset tiedot, joiden avulla nämä viranomaiset voisivat torjua arvonlisäpetoksia heti, kun se on saanut sellaiset tiedot haltuunsa.
7.  
Komissio voi antaa jäsenvaltion pyynnöstä asiantuntija-apuaan, teknistä tai logistista apua, tai mitä tahansa muuta tukea tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.XIV

LUKU

SUHTEET KOLMANSIIN MAIHIN

50 artikla

1.  
Kun jokin kolmas maa ilmoittaa tietoja jonkin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, tämä voi toimittaa ne sellaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joille nämä tiedot saattavat olla kiinnostavia, ja joka tapauksessa tätä pyytävien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, mikäli virka-apujärjestelyt kyseisen kolmannen maan kanssa sallivat sen.
2.  

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kansallisia henkilötietojen toimittamista kolmansille maille koskevia säännöksiään noudattaen toimittaa tämän asetuksen mukaisesti saadut tiedot kolmannelle maalle edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a) 

jäsenvaltion, josta tiedot ovat peräisin, toimivaltaiset viranomaiset ovat suostuneet tietojen toimittamiseen; ja

b) 

kyseinen kolmas maa on sitoutunut yhteistyöhön, joka on tarpeen näytön keräämiseksi arvonlisäverolainsäädännön vastaisiksi epäiltyjen liiketoimien lainvastaisuudesta.XV

LUKU

TIETOJENVAIHDON EDELLYTYKSET

51 artikla

1.  
Tämän asetuksen nojalla annettavat tiedot toimitetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttävien järjestelyjen mukaisesti.
2.  
Jos pyyntöä ei ole kokonaisuudessaan tehty sähköistä järjestelmää käyttäen, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä sähköinen vahvistus pyynnön vastaanottamisesta viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään viiden työpäivän kuluttua vastaanottamisesta.

Jos viranomainen on vastaanottanut pyynnön tai tietoja, joita ei ole tarkoitettu sille, sen on lähetettävä lähettäjälle sähköisesti varoitusviesti viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään viiden työpäivän kuluttua vastaanottamisesta.

52 artikla

Avunpyynnöt, mukaan lukien pyynnöt tiedoksi antamisesta, ja niihin liitetyt asiakirjat voidaan laatia millä tahansa pyynnön vastaanottavan ja sen esittävän viranomaisen kesken sovitulla kielellä. Mainittuihin pyyntöihin on liitettävä käännös pyynnön vastaanottavan viranomaisen kotipaikkajäsenvaltion viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä ainoastaan erityistapauksissa, kun pyynnön vastaanottanut viranomainen perustelee tällaista käännöstä koskevan pyyntönsä.

53 artikla

Komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä ovat sellaiset nykyiset tai uudet viestintä- ja tiedonvaihtojärjestelmät, joita tässä asetuksessa esitetty tietojenvaihto edellyttää. Palvelutasosopimuksesta, jolla varmistetaan komission ja jäsenvaltioiden näiden viestintä- ja tiedonvaihtojärjestelmien toimintaa varten toimittamien palvelujen tekninen laatu ja määrä, päätetään 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio vastaa tämän jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon edellyttämän CCN/CSI-verkon kehittämisestä. Jäsenvaltiot vastaavat järjestelmiensä kehittämisestä siten, että tämä tietojen vaihto on mahdollista CCN/CSI-verkkoa käyttäen.

Jäsenvaltioiden on luovuttava kaikista tämän asetuksen soveltamisesta johtuvia kustannuksia koskevista korvausvaatimuksista lukuun ottamatta niitä, jotka koskevat asiantuntijoille tarvittaessa maksettuja palkkioita.

54 artikla

1.  

Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisen on toimitettava pyynnön esittävälle toisen jäsenvaltion viranomaiselle 1 artiklassa tarkoitetut tiedot edellyttäen, että

a) 

pyynnön esittävän viranomaisen tietopyyntöjen määrä ja luonne tiettynä ajanjaksona eivät aiheuta pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle kohtuutonta hallinnollista rasitusta;

b) 

pyynnön esittävä viranomainen on käyttänyt kaikki tavanomaiset tietolähteet, joita se kyseisissä olosuhteissa on voinut käyttää, pyydettyjen tietojen saamiseksi vaarantamatta tavoitellun lopputuloksen saavuttamista.

2.  
Tämä asetus ei velvoita tekemään selvityksiä tai antamaan tiettyä tapausta koskevia tietoja silloin, kun sen jäsenvaltion, jonka olisi annettava tiedot, lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön mukaan jäsenvaltio ei saa tehdä näitä selvityksiä eikä koota tai käyttää näitä tietoja kyseisen jäsenvaltion omiin tarpeisiin.
3.  
Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä antamasta tietoja, jos pyynnön esittävä jäsenvaltio ei voi oikeudellisista syistä toimittaa vastaavia tietoja. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kieltäytymisen syyt.
4.  
Tietojen antamisesta voidaan kieltäytyä, jos se johtaisi liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden taikka kaupallisen menettelyn ilmaisemiseen tai sellaisten tietojen ilmaisemiseen, joiden ilmaiseminen olisi yleisen järjestyksen vastaista.
5.  
Edellä olevaa 2, 3 ja 4 kohtaa ei saa missään tapauksessa tulkita siten, että niillä valtuutettaisiin jäsenvaltion pyynnön vastaanottava viranomainen kieltäytymään toimittamasta tietoja verovelvollisesta, jolle on annettu arvonlisäverotunniste pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa, pelkästään siitä syystä, että kyseiset tiedot ovat pankin, muun rahoituslaitoksen, nimetyn henkilön taikka asiamiehenä tai uskottuna miehenä toimivan henkilön hallussa tai sen vuoksi, että ne liittyvät omistusosuuksiin oikeushenkilössä.
6.  
Pyynnön vastaanottava viranomainen ilmoittaa pyynnön esittävälle viranomaiselle syyt, joiden vuoksi avunpyyntöä ei voida täyttää.
7.  
Avunpyynnön edellytyksenä oleva vähimmäismäärä voidaan hyväksyä 58 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

55 artikla

1.  
Tämän asetuksen nojalla missä tahansa muodossa ilmoitettuja tai kerättyjä tietoja, mukaan lukien tiedot, jotka ovat virkamiehen saatavilla VII luvussa, VIII luvussa ja X luvussa säädetyissä olosuhteissa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samankaltaisille tiedoille säädettyä tietosuojaa sekä vastaavia unionin viranomaisiin sovellettavia säännöksiä. Näitä tietoja voidaan käyttää ainoastaan tässä asetuksessa säädetyissä olosuhteissa.

Näitä tietoja voidaan käyttää verojen määräämiseen, kantoon tai hallinnolliseen valvontaan.

Tietoja voidaan käyttää myös keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 26 päivänä toukokuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/55/EY ( 2 ) 2 artiklassa tarkoitettujen muiden maksujen, tullien ja verojen määräämiseen.

Niitä voidaan lisäksi käyttää verolainsäädännön rikkomisesta johtuvassa oikeudellisessa menettelyssä, joka voi johtaa seuraamuksiin, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta yleisiin sääntöihin ja oikeudellisiin määräyksiin, jotka koskevat vastaajan ja todistajien oikeuksia tällaisissa menettelyissä.

▼M3 M5

2.  
Komission turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntäviranomaisen asianmukaisesti hyväksymillä henkilöillä voi olla pääsy näihin tietoihin ainoastaan siltä osin kuin se on tarpeen komission hallinnoimien ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi käyttämien sähköisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten.

▼B

3.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tiedot toimittavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on sallittava näiden tietojen käyttö muihin tarkoituksiin pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa, jos tietojen käyttö vastaaviin tarkoituksiin on pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan sallittua.
4.  
Jos pyynnön esittävä viranomainen katsoo pyynnön vastaanottaneelta viranomaiselta saamiensa tietojen voivan olla hyödyksi jonkin muun jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, se voi toimittaa ne sille. Sen on ilmoitettava asiasta etukäteen pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle. Pyynnön vastaanottanut viranomainen voi vaatia, että tietojen toimittaminen kolmannelle osapuolelle edellyttää sen etukäteen antamaa suostumusta.

▼M3 M5

5.  

Kaikkeen tässä asetuksessa tarkoitettuun tietojen varastointiin, käsittelyyn ja vaihtoon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EU) 2016/679 ( 3 ) ja (EY) N:o 45/2001 ( 4 ). Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi rajoitettava asetuksen (EU) 2016/679 12–15, 17, 21 ja 22 artiklassa säädettyjen velvoitteiden ja oikeuksien soveltamisalaa. Tällaiset rajoitukset on rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä kyseisen asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen suojaamiseksi, erityisesti jotta

a) 

jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hoitaa tehtäviään asianmukaisesti tämän asetuksen soveltamiseksi; tai

b) 

vältetään asettamasta esteitä tässä asetuksessa tarkoitetuille virallisille tai oikeudellisille pyynnöille, analyyseille, tutkimuksille tai menettelyille sekä varmistetaan, ettei verovilpin ja veropetosten ehkäiseminen, tutkiminen ja havaitseminen vaarannu.

Tässä asetuksessa tarkoitettu tietojen käsittely ja säilyttäminen on suoritettava vain tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten, ja tietoja ei saa käsitellä edelleen tavalla, joka ei ole yhteensopiva kyseisten tarkoitusten kanssa. Henkilötietojen käsittely tämän asetuksen perusteella muihin tarkoituksiin, kuten kaupallisiin tarkoituksiin, on kielletty. Näiden tietojen säilytysaikoja on rajoitettava siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän asetuksen 17 artiklassa tarkoitettujen tietojen säilytysajat määritetään asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjen vanhentumisaikojen mukaisesti mutta enintään kymmeneksi vuodeksi.

▼B

56 artikla

Pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset elimet voivat käyttää kaikkia pyynnön vastaanottavan viranomaisen edustajien saamia ja pyynnön esittävälle viranomaiselle tämän asetuksen edellyttämänä apuna toimitettuja selvityksiä, lausuntoja ja kaikkia muita asiakirjoja tai niiden oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai otteita näyttönä samaan tapaan kuin vastaavia kyseisen maan jonkin toisen viranomaisen toimittamia asiakirjoja.

57 artikla

1.  

Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla

a) 

varmistetaan tehokas sisäinen koordinointi toimivaltaisten viranomaisten välillä;

b) 

saadaan aikaan suora yhteistyö erityisesti tähän koordinointiin valtuutettujen viranomaisten välillä;

c) 

varmistetaan tässä asetuksessa säädetyn tietojenvaihtojärjestelmän moitteeton toiminta.

2.  
Komissio toimittaa mahdollisimman nopeasti kullekin jäsenvaltiolle ne saamansa tiedot, jotka se voi toimittaa.XVI

LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

58 artikla

1.  
Komissiota avustaa hallinnollisen yhteistyön pysyvä komitea.

▼M3 M5

2.  
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 ( 5 ) 5 artiklaa.

▼B

59 artikla

1.  
Komissio antaa viimeistään 1 päivänä marraskuuta 2013 ja sen jälkeen joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.
2.  
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina kaikki kansalliset säännökset, jotka ne antavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä.

60 artikla

1.  
Tämän asetuksen säännökset eivät estä noudattamasta muihin säädöksiin, myös kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin, perustuvia laaja-alaisempia keskinäistä apua koskevia velvoitteita.
2.  
Kun jäsenvaltiot sopivat kahdenvälisesti tässä asetuksessa erityisesti 11 artiklan mukaisesti tarkoitetuista kysymyksistä muutoin kuin yksittäistapauksissa, niiden on ilmoitettava siitä komissiolle viipymättä. Komissio puolestaan ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille.

61 artikla

Kumotaan asetus (EY) 1798/2003 1 päivästä tammikuuta 2012. Asetuksen 2 artiklan 1 kohta on kuitenkin voimassa siihen päivään saakka, jona komissio julkaisee luettelon tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista.

Mainitun asetuksen V luvun, lukuun ottamatta 27 artiklan 4 kohtaa, vaikutukset pysyvät voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

62 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Sen 33–37 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä marraskuuta 2010 alkaen;

sen V lukua, lukuun ottamatta 22 ja 23 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013;

— 
sen 38–42 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 201231 päivään joulukuuta 2014 ja
— 
sen 43–47 artiklaa 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M3 M5 —————

▼B
LIITE IIKumottu asetus ja sen muutokset

Neuvoston asetus (EY) N:o 1798/2003

EUVL L 264, 15.10.2003, s. 1.

Neuvoston asetus (EY) N:o 885/2004

EUVL L 168, 1.5.2004, s. 1.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1791/2006

EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1.

Neuvoston asetus (EY) N:o 143/2008

EUVL L 44, 20.2.2008, s. 1.

Neuvoston asetus (EY) N:o 37/2009

EUVL L 14, 20.1.2009, s. 1.
LIITE IIIVASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1798/2003

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

1 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

1 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

1 artiklan 4 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artiklan 1 kohdan 1 kohta

3 artikla

2 artiklan 1 kohdan 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

2 artiklan 1 kohdan 3 kohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan 1 kohdan 4 kohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohta

2 artiklan 1 kohdan 5 kohta

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

2 artiklan 1 kohdan 6 kohta

2 artiklan 1 kohdan e alakohta

2 artiklan 1 kohdan 7 kohta

2 artiklan 1 kohdan f alakohta

2 artiklan 1 kohdan 8 kohta

2 artiklan 1 kohdan g alakohta

2 artiklan 1 kohdan 9 kohta

2 artiklan 1 kohdan h alakohta

2 artiklan 1 kohdan 10 kohta

2 artiklan 1 kohdan i alakohta

2 artiklan 1 kohdan 11 kohta

2 artiklan 1 kohdan j alakohta

2 artiklan 1 kohdan 12 kohta

2 artiklan 1 kohdan k alakohta

2 artiklan 1 kohdan 13 kohta

2 artiklan 1 kohdan l alakohta

2 artiklan 1 kohdan 14 kohta

2 artiklan 1 kohdan 15 kohta

2 artiklan 1 kohdan m alakohta

2 artiklan 1 kohdan 16 kohta

2 artiklan 1 kohdan n alakohta

2 artiklan 1 kohdan 17 kohta

2 artiklan 1 kohdan 18 kohta

2 artiklan 1 kohdan p alakohta

2 artiklan 1 kohdan 19 kohta

2 artiklan 1 kohdan q alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 3 kohta

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 4 kohta

4 artiklan 3 kohta

3 artiklan 5 kohta

4 artiklan 4 kohta

3 artiklan 6 kohta

5 artikla

3 artiklan 7 kohta

6 artikla

4 artikla

5 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

31 päivään joulukuuta 2014 saakka: 7 artiklan 3 kohta

1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen: 7 artiklan 4 kohta

5 artiklan 4 kohta

7 artiklan 5 kohta

6 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artikla

10 artikla

9 artikla

11 artikla

10 artikla

12 artikla

11 artikla

28 artikla

12 artikla

29 artikla

13 artikla

30 artikla

14 artikla

25 artikla

15 artikla

26 artikla

16 artikla

27 artikla

17 artiklan ensimmäinen kohta

17 artiklan toinen kohta

13 artiklan 1 kohta

14 artiklan 2 kohta

18 artikla

14 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

19 artikla

20 artikla

21 artikla

14 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

22 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

17 artiklan 1 kohdan a alakohta

22 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

18 artikla

22 artiklan 2 kohta

19 artikla

23 artiklan ensimmäinen kohta

21 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

23 artiklan toinen kohta

21 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

24 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohta

21 artiklan 2 kohdan c alakohta

24 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohta

21 artiklan 2 kohdan d alakohta

24 artiklan toinen kohta

21 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

25 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 kohta

25 artiklan 2 kohta

20 artiklan 2 kohta

25 artiklan 3 kohta

26 artikla

24 artiklan ensimmäinen kohta

27 artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 kohdan b alakohta

27 artiklan 2 kohta

17 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 21 artiklan 1 kohta

27 artiklan 3 kohta

17 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 21 artiklan 1 kohta

27 artiklan 4 kohta

31 artikla

27 artiklan 5 kohta

24 artikla

28 artikla

31 päivään joulukuuta 2014 saakka: 38 artikla

1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen: 43 artikla

29 artikla

31 päivään joulukuuta 2014 saakka: 39 artikla

1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen: 44 artikla

30 artikla

31 päivään joulukuuta 2014 saakka: 40 artikla

1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen: 45 artikla

31 artikla

17 artiklan 1 kohdan d alakohta

32 artikla

31 päivään joulukuuta 2014 saakka: 41 artikla

1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen: 46 artikla

33 artikla

31 päivään joulukuuta 2014 saakka: 42 artikla

1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen: 47 artikla

34 artikla

34 a artikla

48 artikla

35 artikla

49 artikla

36 artikla

50 artikla

37 artikla

51 artiklan 1 kohta

38 artikla

52 artikla

39 artikla

53 artikla

40 artikla

54 artikla

41 artikla

55 artikla

42 artikla

56 artikla

43 artikla

57 artikla

44 artikla

58 artikla

45 artikla

59 artikla

46 artikla

60 artikla

47 artikla

61 artikla

48 artikla

62 artikla( 1 ) EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.

( 2 ) EUVL L 150, 10.6.2008, s. 28.

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 5 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top