Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1060-20190101

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/2019-01-01

02009R1060 — FI — 01.01.2019 — 006.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1060/2009,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

luottoluokituslaitoksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 302 17.11.2009, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 513/2011, annettu 11 päivänä toukokuuta 2011,

  L 145

30

31.5.2011

 M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/61/EU, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011,

  L 174

1

1.7.2011

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 462/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013,

  L 146

1

31.5.2013

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/51/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 153

1

22.5.2014

►M5

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017,

  L 347

35

28.12.2017


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 350, 29.12.2009, s.  59 (1060/2009,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1060/2009,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

luottoluokituslaitoksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I OSASTO

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

▼M3

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään yhteisistä sääntelyperiaatteista, joilla lisätään luottoluokitustoiminnan integriteettiä, avoimuutta, vastuullisuutta, hyvää hallinnointia ja riippumattomuutta, joilla parannetaan unionissa annettavien luottoluokitusten laatua ja edistetään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, samalla kun saavutetaan korkeatasoinen kuluttajan- ja sijoittajansuoja. Asetuksessa säädetään luottoluokitusten antamisen edellytyksistä ja luottoluokituslaitosten sekä niiden osakkeenomistajien ja jäsenten organisaatioon ja toiminnan harjoittamiseen sovellettavista säännöistä, joiden tarkoituksena on edistää luottoluokituslaitosten riippumattomuutta, välttää eturistiriidat ja parantaa kuluttajan- ja sijoittajansuojaa.

▼M5

Tässä asetuksessa vahvistetaan myös unioniin sijoittautuneille liikkeeseenlaskijoille ja asianomaisille kolmansille osapuolille arvopaperistamisvälineitä koskevia velvoitteita.

▼B

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan ►M3  unionissa ◄ rekisteröityjen luottoluokituslaitosten antamiin luottoluokituksiin, joista ilmoitetaan julkisesti tai joita jaetaan tilauksesta.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta:

a) yksityisiin luottoluokituksiin, jotka on tuotettu toimeksiannosta ja toimitettu ainoastaan toimeksiannon antaneelle henkilölle ja joita ei ole tarkoitettu julkistettaviksi eikä tilaajille jaettaviksi;

b) luottopisteytyksiin, luottopisteytysjärjestelmiin tai vastaaviin kuluttaja-, liike- tai työmarkkinasuhteista aiheutuviin velvoitteisiin liittyviin arviointeihin;

c) direktiivin 2006/48/EY liitteessä VI olevassa 1 osassa tarkoitettujen vientitakuulaitosten tuottamiin luottoluokituksiin; tai

d) keskuspankkien tuottamiin luottoluokituksiin:

i) joista luottoluokiteltu yhteisö ei maksa;

ii) joita ei julkisteta;

iii) jotka on annettu sellaisten periaatteiden, vaatimusten ja menettelyjen mukaisesti, joilla taataan tässä asetuksessa edellytetty luottoluokitustoiminnan riittävä luotettavuus ja riippumattomuus; ja

iv) jotka eivät liity kyseessä olevien keskuspankkien jäsenvaltioiden liikkeelle laskemiin rahoitusvälineisiin.

▼M4 —————

▼B

4.  Edellä olevan 2 kohdan d alakohdan yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen ja tämän artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti tehdä päätöksen, jossa todetaan, että keskuspankki kuuluu 2 kohdan d alakohdan soveltamisalaan eikä tätä asetusta siten sovelleta sen luottoluokituksiin.

Komissio julkaisee verkkosivustollaan luettelon tämän artiklan 2 kohdan d alakohdan soveltamisalaan kuuluvista keskuspankeista.

3 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) ’luottoluokituksella’ yhteisön, velan tai rahoitusvelvoitteen, velkapaperin, etuosakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden luottokelpoisuutta taikka kyseessä olevan velan tai rahoitusvelvoitteen, velkapaperin, etuosakkeiden tai muun rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuutta koskevaa lausuntoa, joka on annettu käyttäen vakiintunutta ja määritettyä luottoluokitusjärjestelmää;

b) ’luottoluokituslaitoksella’ oikeushenkilöä, jonka toimintaan kuuluu ammattimainen luottoluokitusten antaminen;

c) ’kotijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa luottoluokituslaitoksella on sääntömääräinen kotipaikka;

d) ’luottoluokitusanalyytikolla’ henkilöä, joka tekee luottoluokituksen antamiseksi tarvittavia analyysejä;

e) ’pääluottoluokitusanalyytikolla’ henkilöä, jolla on päävastuu luottoluokituksen laatimisesta tai yhteydenpidosta liikkeeseenlaskijan kanssa tietyn luottoluokituksen osalta tai yleisesti kyseisen liikkeeseenlaskijan antaman rahoitusvälineen luottoluokitusten osalta sekä tarvittaessa luottoluokituksia koskevien suositusten laatimisesta luokituskomitealle;

f) ’luottoluokitellulla yhteisöllä’ oikeushenkilöä, jonka luottokelpoisuus luokitellaan luottoluokituksessa nimenomaisesti tai epäsuorasti, riippumatta siitä, onko kyseinen oikeushenkilö pyytänyt luottoluokitusta tai onko se toimittanut tietoja luottoluokitusta varten;

▼M3

g) ’sääntelytarkoituksilla’ luottoluokitusten käyttöä unionin lainsäädännön noudattamiseksi tai unionin lainsäädännön noudattamiseksi sellaisena kuin se on pantu täytäntöön jäsenvaltioiden kansallisella lainsäädännöllä;

▼B

h) ’luottoluokituskategorialla’ luokitussymbolia, kuten kirjain- tai numerosymbolia, jonka yhteydessä voi olla yksilöiviä merkkejä, ja jota käytetään luottoluokituksessa suhteellisen riskin tunnistamiseen eri luottoluokitusluokkien erottamiseksi, jotta voidaan erottaa luottoluokiteltujen yhteisöjen, liikkeeseenlaskijoiden ja rahoitusvälineiden tyyppien tai muiden kohde-etuuksien erilaiset riskiominaisuudet;

i) ’asianomaisella kolmannella osapuolella’ alullepanijaa, järjestäjää, tukijaa, hallinnoijaa tai muuta osapuolta, joka on yhteydessä luottoluokituslaitokseen luottoluokitellun yhteisön puolesta, mukaan lukien henkilöt, jotka ovat määräysvallan kautta sidoksissa tähän luottoluokiteltuun yhteisöön suoraan tai välillisesti;

j) ’määräysvallalla’ konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/349/ETY ( 1 ) 1 artiklassa kuvattua emoyrityksen ja tytäryrityksen välistä yhteyttä tai luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ja yrityksen välistä läheistä yhteyttä;

k) ’rahoitusvälineellä’ kaikkia rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY ( 2 ) liitteessä I olevan C jakson mukaisia välineitä;

▼M5

l) ’arvopaperistamisvälineellä’ rahoitusvälinettä tai muita kohde-etuuksia, jotka johtuvat asetuksen (EU) 2017/2402 [arvopaperistamisasetus] 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta arvopaperistamisliiketoimesta tai -järjestelmästä;

▼B

m) ’luottoluokituslaitosten ryhmällä’ ►M3  unioniin ◄ sijoittautunutta yritysryhmittymää, joka koostuu direktiivin 83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa tarkoitetusta emoyhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä, sekä direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa suhteessa toisiinsa olevia yrityksiä, ja jonka toimintaan kuuluu luottoluokitusten antaminen. Jäljempänä olevan 4 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamiseksi myös kolmansiin maihin sijoittautuneiden luottoluokituslaitosten katsotaan kuuluvan luottoluokituslaitosten ryhmään;

n) ’ylimmällä johdolla’ henkilöä tai henkilöitä, jotka tosiasiallisesti johtavat luottoluokituslaitoksen liiketoimintaa, ja sen hallinto- tai valvontaelimen jäsentä tai jäseniä;

o) ’luottoluokitustoiminnalla’ lukujen ja tietojen analysointia sekä luottoluokitusten tarkastelua, hyväksymistä, antamista ja arviointia;

▼M1

p) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ kunkin jäsenvaltion 22 artiklan mukaisesti nimeämiä viranomaisia;

▼M3

p a) ’luottolaitoksella’ direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettua luottolaitosta;

p b) ’sijoituspalveluyrityksellä’ direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä;

p c) ’vakuutusyhtiöllä’ vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettua vakuutusyhtiötä ( 3 );

p d) ’jälleenvakuutusyhtiöllä’ direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettua jälleenvakuutusyhtiötä;

p e) ’ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavilla laitoksilla’ direktiivin 2003/41/EY 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettua ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta;

p f) ’rahastoyhtiöllä’ siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ( 4 ) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua rahastoyhtiötä;

p g) ’sijoitusyhtiöllä’ direktiivin 2009/65/EY tarkoitettua yhtiöjärjestyksen nojalla perustettua yhteissijoitusyritystä;

p h) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla’ vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ( 5 ) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;

p i) ’keskusvastapuolella’ OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ( 6 ) 2 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettua keskusvastapuolta, jolle on myönnetty toimilupa mainitun asetuksen 14 artiklan mukaisesti;

p j) ’esitteellä’ direktiivin 2003/71/EY ja asetuksen (EY) N:o 809/2004 mukaisesti julkaistua esitettä.

▼M3

q) ’alakohtaisella lainsäädännöllä’ p a–p j alakohdassa tarkoitettuja unionin säädöksiä;

r) ’alakohtaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla’ asiaa koskevan alakohtaisen lainsäädännön nojalla nimettyjä toimivaltaisia kansallisia viranomaisia, joiden tehtävänä on valvoa luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä, vakuutusyhtiöitä, jälleenvakuutusyhtiöitä, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia, rahastoyhtiöitä, sijoitusyhtiöitä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, keskusvastapuolia ja esitteitä;

▼M3

s) ’liikkeeseenlaskijalla’ liikkeeseenlaskijaa siten kuin se on määritelty direktiivin 2003/71/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa;

t) ’alullepanijalla’ alullepanijaa siten kuin se on määritelty direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 41 alakohdassa;

u) ’järjestäjällä’ järjestäjää siten kuin se on määritelty direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 42 alakohdassa;

v) ’julkisyhteisön luottoluokituksella’:

i) luottoluokitusta, jossa luokiteltava yhteisö on valtio tai valtion alue- tai paikallisviranomainen;

ii) luottoluokitusta, jossa velan tai rahoitusvelvoitteen, velkapaperin tai muun rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija on valtio tai valtion alue- tai paikallisviranomainen taikka valtion tai alue- tai paikallisviranomaisen erillisyhtiö;

iii) luottoluokitusta, jossa liikkeeseenlaskija on kahden tai useamman valtion perustama kansainvälinen rahoituslaitos, jonka tarkoituksena on hankkia rahoitusta ja antaa rahoitustukea niille kyseisen kansainvälisen rahoituslaitoksen jäsenille, joilla on tai joille uhkaa tulla vakavia rahoitusongelmia;

w) ’luokitusnäkymällä’ näkemystä luottoluokituksen todennäköisestä kehityssuunnasta lyhyellä aikavälillä, keskipitkällä aikavälillä tai sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä;

x) ’ilman toimeksiantoa annetulla luottoluokituksella’ tai ’ilman toimeksiantoa annetulla julkisyhteisön luottoluokituksella’ luottoluokitusta tai julkisyhteisön luottoluokitusta, jonka luottoluokituslaitos antaa muuten kuin pyynnöstä;

y) ’luottopisteytyksellä’ luottokelpoisuuden mittaa, joka saadaan koostamalla tai esittämällä pelkästään ennalta vahvistettuun tilastojärjestelmään tai -malliin perustuvia tietoja ilman luokitusanalyytikon luokituskohtaisesti tekemiä merkittäviä analyyseja;

z) ’säännellyllä markkinalla’ säänneltyä markkinaa siten kuin se on määritelty direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa;

a a) ’uudelleenarvopaperistamisella’ uudelleenarvopaperistamista siten kuin se on määritelty direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 40 a alakohdassa.

▼B

2.  Edellä olevaa 1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa seuraavia ei katsota luottoluokituksiksi:

a) komission direktiivin 2003/125/EY ( 7 ) 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut suositukset;

b) direktiivin 2006/73/EY ( 8 ) 24 artiklan 1 kohdassa määritelty sijoitustutkimus ja muuntyyppiset yleiset suositukset, kuten ”osta”, ”myy” tai ”pidä”, jotka liittyvät rahoitusvälineitä tai rahoitusvelvoitteita koskeviin transaktioihin; tai

c) lausunnot rahoitusvelvoitteen tai rahoitusvälineen arvosta.

▼M3

3.  Tätä asetusta sovellettaessa ”osakkeenomistaja” kattaa rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ( 9 ) 3 artiklan 6 alakohdassa tarkoitetut todelliset omistajat tai edunsaajat.

▼B

4 artikla

Luottoluokitusten käyttö

▼M3

1.  Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt, jälleenvakuutusyhtiöt, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset, rahastoyhtiöt, sijoitusyhtiöt, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ja keskusvastapuolet voivat käyttää luottoluokituksia sääntelytarkoituksiin ainoastaan, jos ne on antanut unioniin sijoittautunut ja tämän asetuksen mukaisesti rekisteröity luottoluokituslaitos.

Jos esite sisältää viittauksen luottoluokitukseen tai luottoluokituksiin, arvopapereiden liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai osapuolen, joka hakee niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, on varmistettava, että esitteessä esitetään selvästi ja näkyvästi myös tiedot siitä, onko luottoluokitukset antanut yhteisöön sijoittautunut ja tämän asetuksen mukaisesti rekisteröity luottoluokituslaitos.

▼B

2.   ►M3  Unioniin ◄ sijoittautuneen ja tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyn luottoluokituslaitoksen katsotaan antaneen luottoluokituksen, jos luottoluokitus on julkaistu luottoluokituslaitoksen verkkosivustolla tai muulla tavoin taikka se on jaettu tilaajille ja se on esitetty ja ilmoitettu 10 artiklan velvoitteiden mukaisesti mainiten selkeästi, että luottoluokitus vahvistetaan tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.   ►M3  Unioniin ◄ sijoittautunut ja tämän asetuksen mukaisesti rekisteröity luottoluokituslaitos voi vahvistaa kolmannessa maassa annetun luottoluokituksen vain, jos kyseisen luottoluokituksen antamiseen johtaneet luottoluokitustoimet täyttävät seuraavat edellytykset:

a) vahvistettavan luottoluokituksen antamiseen johtavat luottoluokitustoimet on suorittanut kokonaan tai osittain vahvistava luottoluokituslaitos tai jokin samaan ryhmään kuuluva luottoluokituslaitos;

▼M3

b) luottoluokituslaitos on tarkistanut ja pystyy jatkuvasti osoittamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 ( 10 ) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’EAMV’, että vahvistettavan luottoluokituksen antamiseen johtaneessa kolmannen maan luottoluokituslaitoksen luottoluokitustoiminnassa noudatetaan vähintään yhtä tiukkoja vaatimuksia kuin 6–12 artiklassa ja liitteessä I säädetyt vaatimukset, lukuun ottamatta 6 a, 6 b, 8 a, ►M5  ————— ◄ 8 c ja 11 a artiklaa sekä liitteessä I olevan B jakson 3 kohdan b a alakohtaa ja 3 a ja 3 b kohtaa;

▼M1

c) arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuutta arvioida ja seurata sitä, miten kolmanteen maahan sijoittautunut luottoluokituslaitos noudattaa b alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, ei ole rajoitettu;

d) luottoluokituslaitos antaa pyynnöstä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot, jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voi valvoa jatkuvasti tämän asetuksen vaatimusten noudattamista;

▼B

e) luottoluokituksen laatimiseen kolmannessa maassa on objektiivinen syy;

f) kolmanteen maahan sijoittautuneella luottoluokituslaitoksella on toimilupa tai se on rekisteröity, ja se on valvonnan alainen kyseisessä kolmannessa maassa;

g) kolmannen maan sääntelyjärjestelmä estää kyseisen kolmannen maan toimivaltaisia viranomaisia ja muita viranomaisia puuttumasta luottoluokitusten sisältöön ja luottoluokituksessa käytettäviin menetelmiin; ja

▼M1

h) arvopaperimarkkinaviranomaisen ja asiaankuuluvan kolmanteen maahan sijoittautuneen luottoluokituslaitoksen valvontaviranomaisen välillä on voimassa asianmukainen yhteistyöjärjestely. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava, että kyseisessä yhteistyöjärjestelyssä tarkennetaan vähintään:

i) arvopaperimarkkinaviranomaisen ja asianomaisen kolmanteen maahan sijoittautuneen luottoluokituslaitoksen valvontaviranomaisen välisessä tietojenvaihdossa käytettävä mekanismi; ja

ii) valvontatoimien koordinointimenettelyt, joiden avulla arvopaperimarkkinaviranomainen voi jatkuvasti seurata vahvistettavan luottoluokituksen antamiseen johtavaa luottoluokitustoimintaa.

▼B

4.  Luottoluokitus, joka on vahvistettu 3 kohdan mukaisesti, katsotaan ►M3  unioniin ◄ sijoittautuneen ja tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyn luottoluokituslaitoksen antamaksi luottoluokitukseksi.

►M3  Unioniin ◄ sijoittautunut ja tämän asetuksen mukaisesti rekisteröity luottoluokituslaitos ei saa käyttää vahvistamista siinä tarkoituksessa, että välttyisi noudattamasta tämän asetuksen vaatimuksia.

5.  Kolmannessa maassa annetun luottoluokituksen 3 kohdan mukaisesti vahvistaneen luottoluokituslaitoksen on oltava täysimääräisesti vastuussa vahvistamistaan luottoluokituksista ja kyseisessä kohdassa säädettyjen edellytysten täyttymisestä.

6.  Jos komissio on tunnustanut 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti, että kolmannen maan oikeudellinen ja sääntelykehys vastaa tämän asetuksen vaatimuksia ja 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut yhteistyöjärjestelyt ovat käytössä, kyseisessä kolmannessa maassa annetut luottoluokitukset vahvistava luottoluokituslaitos ei enää ole velvollinen tarvittaessa todentamaan tai osoittamaan, että tämän artiklan 3 kohdan g alakohdassa asetettu edellytys täyttyy.

5 artikla

Vastaavuus ja vastaavuuteen perustuva sertifiointi

1.  Kolmanteen maahan sijoittautuneiden luottoluokituslaitosten antamia luottoluokituksia, jotka liittyvät kolmansiin maihin sijoittautuneisiin yhteisöihin tai kolmansissa maissa liikkeeseen laskettuihin rahoitusvälineisiin, voidaan käyttää ►M3  unionissa ◄ 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilman, että ne on vahvistettu 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos:

a) luottoluokituslaitoksella on toimilupa tai se on rekisteröity ja se on valvonnan alainen kyseisessä kolmannessa maassa;

b) komissio on tehnyt tämän artiklan 6 kohdan mukaisen vastaavuuspäätöksen, jossa tunnustetaan tämän kolmannen maan oikeudellisen ja valvontakehyksen vastaavan tämän asetuksen vaatimuksia;

c) tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetut yhteistyöjärjestelyt ovat käytössä;

d) luottoluokituslaitoksen antamat luottoluokitukset ja sen luottoluokitustoiminta eivät ole systeemisesti merkittäviä yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusmarkkinoiden vakauden tai luotettavuuden kannalta; ja

e) luottoluokituslaitos on sertifioitu tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

▼M1

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu luottoluokituslaitos voi hakea sertifiointia. Hakemus on tehtävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle 15 artiklan asianomaisten säännösten mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tutkii sertifiointia koskevan hakemuksen ja päättää siitä 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Sertifiointipäätös tehdään tämän artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa säädettyjen perusteiden mukaisesti.

▼B

Sertifiointipäätös annetaan tiedoksi ja julkaistaan 18 artiklan mukaisesti.

▼M1

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu luottoluokituslaitos voi myös hakea erikseen poikkeusta:

a) tapauskohtaisesti liitteessä I olevan A jakson sekä 7 artiklan 4 kohdan joidenkin tai kaikkien vaatimusten noudattamisesta, jos luottoluokituslaitos pystyy osoittamaan, että vaatimukset eivät ole oikeassa suhteessa sen liiketoiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen eivätkä luottoluokitusten antamisen luonteeseen ja laajuuteen;

b) fyysistä läsnäoloa unionissa koskevasta vaatimuksesta, jos tällainen vaatimus olisi tarpeettoman vaivalloinen, eikä se ole oikeassa suhteessa sen liiketoiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen sekä luottoluokitusten antamisen luonteeseen ja laajuuteen.

Luottoluokituslaitoksen on toimitettava ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdan mukaisia poikkeuksia koskeva hakemus yhdessä sertifiointia koskevan hakemuksen kanssa. Hakemusta arvioidessaan arvopaperimarkkinaviranomaisen on otettava huomioon 1 kohdassa tarkoitetun luottoluokituslaitoksen liiketoiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus, luottoluokitusten antamisen luonne ja laajuus sekä luottoluokituslaitoksen antamien luottoluokitusten vaikutus yhden tai useamman jäsenvaltion finanssimarkkinoiden vakauteen ja luotettavuuteen. Näiden seikkojen perusteella arvopaperimarkkinaviranomainen voi myöntää poikkeuksen 1 kohdassa tarkoitetulle luottoluokituslaitokselle.

▼M1 —————

▼B

6.  Komissio voi tehdä 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen vastaavuuspäätöksen, jossa todetaan, että kolmannen maan oikeudellisessa ja valvontakehyksessä varmistetaan, että kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneet tai rekisteröidyt luottoluokituslaitokset noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat tästä asetuksesta johtuvia vaatimuksia ja jotka pannaan täytäntöön ja joita valvotaan tehokkaasti kyseisessä kolmannessa maassa.

Kolmannen maan oikeudellisen ja valvontakehyksen voidaan katsoa vastaavan tätä asetusta, jos se täyttää vähintään seuraavat ehdot:

a) kolmannen maan luottoluokituslaitoksilla on toimilupa tai ne on rekisteröity, ja ne ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan alaisia;

▼M3

b) luottoluokituslaitoksiin kyseisessä kolmannessa maassa sovelletaan sitovia sääntöjä, jotka vastaavat 6–12 artiklan ja liitteen I säännöksiä, lukuun ottamatta 6 a, 6 b, 8 a, ►M5  ————— ◄ 8 c ja 11 a artiklaa sekä liitteessä I olevan B jakson 3 kohdan b a alakohtaa ja 3 a ja 3 b kohtaa; ja

▼B

c) kolmannen maan sääntelyjärjestelmä estää kyseisen kolmannen maan valvontaviranomaisia ja muita viranomaisia puuttumasta luottoluokitusten sisältöön ja luottoluokituksessa käytettäviin menetelmiin.

▼M1

Rahoitusmarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi komissio hyväksyy 38 a artiklan mukaisesti sekä 38 b ja 38 c artiklan ehtoja noudattaen delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä tämän kohdan toisen alakohdan a, b ja c alakohdassa säädettyjen perusteiden tarkentamiseksi tai muuttamiseksi.

7.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on vahvistettava järjestelyt, joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten kolmansien maiden, joiden oikeudellisten ja valvontakehysten on katsottu vastaavan tätä asetusta 6 kohdan mukaisesti, asiaankuuluvien valvontaviranomaisten kanssa. Tällaisissa järjestelyissä on tarkennettava vähintään

a) arvopaperimarkkinaviranomaisen ja asiaankuuluvien kolmansien maiden asiaankuuluvien valvontaviranomaisten välisessä tietojenvaihdossa käytettävä mekanismi; ja

b) valvontatoiminnan koordinointia koskevat menettelyt.

▼M3

8.  Tämän asetuksen 20, 23 b ja 24 artiklan säännöksiä sovelletaan 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti sertifioituihin luottoluokituslaitoksiin ja niiden antamiin luottoluokituksiin.

▼M3

5 a artikla

Rahoituslaitosten liiallinen tukeutuminen luottoluokituksiin

1.  Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen on tehtävä omat luottoriskiarviointinsa eivätkä ne saa tukeutua luottoluokituksiin yksinomaisesti tai mekaanisesti arvioidessaan yhteisön tai rahoitusvälineen luottokelpoisuutta.

2.  Edellä 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen valvonnasta vastaavien alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten on, näiden yritysten toiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus huomioon ottaen ja alakohtaisia määräyksiä noudattaen, valvottava tiiviisti yritysten luottoriskiarviointiprosessien riittävyyttä ja arvioitava luottoluokituksiin viittaamista sopimuksissa ja tarvittaessa rohkaistava näitä yrityksiä tällaisten viittausten vaikutusten lieventämiseen, jotta luokituksiin ei tukeuduttaisi yksinomaisesti ja mekaanisesti.

5 b artikla

Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan järjestelmäriskikomitean tukeutuminen luottoluokituksiin

1.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 ( 11 ) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen), jäljempänä ’EPV’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010 ( 12 ) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), jäljempänä ’EVLEV’, ja EAMV eivät saa laatimissaan ohjeissa, suosituksissa eikä teknisten standardien luonnoksissa viitata luottoluokituksiin, jos tällaiset viittaukset mahdollisesti johtavat siihen, että toimivaltaiset viranomaiset, alakohtaiset toimivaltaiset viranomaiset, 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut yhteisöt tai muut rahoitusmarkkinoiden toimijat tukeutuvat luottoluokituksiin yksinomaisesti ja mekaanisesti. EPV:n, EVLEV:n ja EAMV:n on tämän mukaisesti tarkasteltava uudelleen voimassa olevia suuntaviivoja ja suosituksia ja tarvittaessa poistettava niistä kaikki tällaiset viittaukset luottoluokituksiin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

2.  Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1092/2010 ( 13 ) perustettu Euroopan järjestelmäriskikomitea ei saa viitata luottoluokituksiin antamissaan varoituksissa ja suosituksissa, jos tällaiset viittaukset mahdollisesti johtavat siihen, että luottoluokituksiin tukeudutaan yksinomaisesti tai mekaanisesti.

5 c artikla

Liiallinen luottoluokituksiin tukeutuminen unionin oikeudessa

Komission olisi, rajoittamatta aloiteoikeutensa täysimääräisyyttä, edelleen tarkasteltava johtavatko viittaukset luottoluokituksiin unionin oikeudessa, tai voivatko ne mahdollisesti johtaa, siihen, että toimivaltaiset viranomaiset, alakohtaiset toimivaltaiset viranomaiset, 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut yhteisöt tai muut rahoitusmarkkinoiden toimijat tukeutuvat luottoluokituksiin yksinomaisesti tai mekaanisesti, jotta unionin oikeudesta voitaisiin poistaa kaikki viittaukset luottoluokituksista sääntelytarkoituksiin 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä edellyttäen, että vaihtoehtoisia luottoriskin arviointitapoja on tuotu esille ja otettu käyttöön.

▼BII OSASTO

LUOTTOLUOKITUSTEN ANTAMINEN

6 artikla

Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen

▼M3

1.  Luottoluokituslaitoksen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että luottoluokituksen tai luokitusnäkymän antamiseen ei vaikuta mikään olemassa oleva tai mahdollinen eturistiriita tai liiketoimintasuhde, joka liittyy luokituksen tai luokitusnäkymän antavaan luokituslaitokseen, sen osakkeenomistajiin, sen johtajiin, luottoluokitusanalyytikoihin, työntekijöihin tai muihin luonnollisiin henkilöihin, joiden tarjoamat palvelut ovat luottoluokituslaitoksen käytettävissä tai määräysvallassa, taikka kehenkään luokituslaitokseen määräysvallan kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa olevaan henkilöön.

▼B

2.  Edellä olevan 1 kohdan noudattamisen varmistamiseksi luottoluokituslaitoksen on täytettävä liitteessä I olevassa A ja B jaksossa esitetyt vaatimukset.

▼M3

3.  EAMV voi luottoluokituslaitoksen pyynnöstä vapauttaa luottoluokituslaitoksen liitteessä I olevan A jakson 2, 5, 6 ja 9 kohdan sekä 7 artiklan 4 kohdan vaatimusten noudattamisesta, jos luottoluokituslaitos pystyy osoittamaan, että vaatimukset eivät ole oikeassa suhteessa sen liiketoiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen eivätkä luottoluokitusten antamisen luonteeseen ja laajuuteen ja että:

▼B

a) luottoluokituslaitoksen palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää;

b) luottoluokituslaitos on toteuttanut toimenpiteet ja menettelyt, joilla varmistetaan tässä asetuksessa säädettyjen tavoitteiden tosiasiallinen noudattaminen, erityisesti sisäiset valvontamekanismit, raportointijärjestelyt ja toimenpiteet luottoluokitusanalyytikkojen ja luottoluokituksia hyväksyvien henkilöiden riippumattomuuden varmistamiseksi; ja

c) luottoluokituslaitoksen kokoa ei ole määritelty sellaiseksi, että luottoluokituslaitos tai luottoluokituslaitosten ryhmä sillä perusteella välttyisi noudattamasta tämän asetuksen vaatimuksia.

▼M1

Jos kyseessä on luottoluokituslaitosten ryhmä, arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava, että ryhmään kuuluu vähintään yksi luottoluokituslaitos, jota ei ole vapautettu noudattamasta liitteessä I olevan A jakson 2, 5 ja 6 kohdan sekä 7 artiklan 4 kohdan vaatimuksia.

▼M3

4.  Luottoluokituslaitosten on luotava tehokas sisäinen valvontarakenne, joka kattaa sellaisten toimintatapojen ja menettelyjen täytäntöönpanon, joilla voidaan ehkäistä ja lieventää mahdollisia eturistiriitoja ja varmistaa luottoluokitusten sekä luottoluokitusanalyytikkojen ja -ryhmien riippumattomuus osakkeenomistajista, hallinto- ja johtoelimistä sekä myynti- ja markkinointitoiminnasta; luottoluokituslaitosten on pidettävä tätä rakennetta yllä, valvottava sen täytäntöönpanoa ja huolehdittava sen dokumentoinnista. Luottoluokituslaitosten on laadittava vakioidut toimintaohjeet yritysten hyvästä hallintotavasta, organisaatiosta sekä eturistiriitojen hallinnasta. Niiden on seurattava ja tarkasteltava uudelleen näitä vakioituja toimintaohjeita säännöllisesti, jotta voidaan arvioida, ovatko ne tehokkaita ja olisiko niitä päivitettävä.

6 a artikla

Luottoluokituslaitoksiin tehtäviin sijoituksiin liittyvät eturistiriidat

1.  Luottoluokituslaitoksen osakkeenomistajan tai jäsenen, jolla on joko vähintään viisi prosenttia luottoluokituslaitoksen pääomasta tai äänioikeuksista tai sellaisen yrityksen pääomasta tai äänioikeuksista, joka voi käyttää määräysvaltaa tai määräävää vaikutusvaltaa rekisteröityyn luottoluokituslaitokseen, on kiellettyä

a) omistaa viittä prosenttia tai tätä suurempaa osuutta minkään muun luottoluokituslaitoksen pääomasta;

b) pitää hallussaan oikeutta tai valtaa käyttää viittä prosenttia tai tätä suurempaa osuutta minkään toisen luottoluokituslaitoksen äänioikeuksista;

c) pitää hallussaan oikeutta tai valtaa nimittää tai erottaa minkään toisen luottoluokituslaitoksen hallinto- tai valvontaelimen jäseniä;

d) olla minkään toisen luottoluokituslaitoksen hallinto- tai valvontaelimen jäsen;

e) käyttää tai pitää hallussaan valtaa käyttää määräysvaltaa tai määräävää vaikutusvaltaa missään toisessa luottoluokituslaitoksessa.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta omistuksiin hajauttamiseen perustuvissa yhteissijoitusjärjestelmissä, mukaan luettuina hoidetut rahastot, kuten eläkerahastot ja henkivakuutukset, edellyttäen, että omistukset tällaisissa järjestelmissä eivät aseta kyseistä henkilöä asemaan, jossa hän voi käyttää merkittävää vaikutusvaltaa kyseisten järjestelmien liiketoimintaan.

2.  Tätä artiklaa ei sovelleta sijoituksiin samaan luottoluokituslaitosten ryhmään kuuluvissa muissa luottoluokituslaitoksissa.

6 b artikla

Luottoluokituslaitoksen kanssa solmittavan sopimussuhteen enimmäiskesto

1.  Kun luottoluokituslaitos tekee sopimuksen uudelleenarvopaperistamisten luottoluokittamisesta, se ei saa neljään vuoteen antaa luottoluokituksia uusista uudelleenarvopaperistamisista, joihin liittyy saman alullepanijan kohde-etuuksia.

2.  Kun luottoluokituslaitos tekee sopimuksen uudelleenarvopaperistamisten luottoluokittamisesta, se pyytää liikkeeseenlaskijaa

a) määrittämään sellaisten luottoluokituslaitosten lukumäärä, jotka ovat sopimussuhteessa sellaisten uudelleenarvopaperistamisten luottoluokittamisesta, joihin liittyy saman alullepanijan kohde-etuuksia;

b) laskemaan mikä prosentuaalinen osuus sellaisten liikkeessä olevien luottoluokiteltujen uudelleenarvopaperistamisten kokonaismäärästä, joihin liittyy saman alullepanijan kohde-etuuksia, on sellaisia, joille kukin luottoluokituslaitos antaa luottoluokituksia.

Kun ainakin neljä luottoluokituslaitosta luokittaa kukin yli kymmentä prosenttia liikkeessä olevien luottoluokiteltujen uudelleenarvopaperistamisten kokonaismäärästä, 1 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia ei sovelleta.

Toisessa alakohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamista jatketaan vähintään siihen saakka, kun luottoluokituslaitos tekee uuden sopimuksen sellaisten uudelleenarvopaperistamisten luottoluokittamisesta, joihin liittyy saman alullepanijan kohde-etuuksia. Jos toisessa alakohdassa säädetyt perusteet eivät täyty, kun tällainen uusi sopimus tehdään, 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso lasketaan tämän sopimuksen tekopäivästä.

3.  Kun sopimuksen voimassaolo lakkaa 1 kohdan mukaisesti, luottoluokituslaitos ei saa tehdä uutta sopimusta sellaisten uudelleenarvopaperistamisten luottoluokittamisesta, joihin liittyy saman alullepanijan kohde-etuuksia, ajanjaksona, joka on kestoltaan päättyneen sopimuksen voimassaoloaikaa vastaava, kuitenkin enintään neljä vuotta.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös

a) luottoluokituslaitokseen, joka kuuluu samaan luottoluokituslaitosten ryhmään kuin 1 kohdassa tarkoitettu luottoluokituslaitos;

b) luottoluokituslaitokseen, joka on 1 kohdassa tarkoitetun luottoluokituslaitoksen osakkeenomistaja tai jäsen;

c) luottoluokituslaitokseen, jonka osakkeenomistaja tai jäsen 1 kohdassa tarkoitettu luottoluokituslaitos on.

4.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, kun uudelleenarvopaperistamisen luottoluokitus annetaan ennen 1 kohdassa tarkoitetun sopimussuhteen enimmäiskeston päättymistä, luottoluokituslaitos voi jatkaa kyseisten luottoluokitusten seurantaa ja ajantasaistamista toimeksiannon perusteella uudelleenarvopaperistamisen voimassaoloajan.

5.  Tätä artiklaa ei sovelleta luottoluokituslaitoksiin, joissa alle 50 työntekijää osallistuu ryhmätasolla luottoluokituspalvelujen tarjoamiseen tai joissa luottoluokituspalveluista saatu vuotuinen liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa ryhmätasolla.

6.  Kun luottoluokituslaitos tekee sopimuksen uudelleenarvopaperistamisten luottoluokittamisesta ennen 20 päivää kesäkuuta 2013, 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso lasketaan tästä päivämäärästä.

▼B

7 artikla

Luottoluokitusanalyytikot, työntekijät ja muut luottoluokitusten antamiseen osallistuvat henkilöt

1.  Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että luottoluokitusanalyytikoilla, luottoluokituslaitoksen työntekijöillä ja muilla luonnollisilla henkilöillä, joiden tarjoamat palvelut ovat luottoluokituslaitoksen käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka suoraan osallistuvat luottoluokitustoimintaan, on asianmukaiset tiedot ja kokemus heille määrätyistä tehtävistä.

2.  Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt eivät saa käynnistää neuvotteluja palkkioista tai maksuista eivätkä osallistua niihin minkään luottoluokitellun yhteisön, asianomaisen kolmannen osapuolen eivätkä kenenkään sellaisen henkilön kanssa, joka on määräysvallan kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa luottoluokiteltuun yhteisöön.

3.  Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt täyttävät liitteessä I olevassa C jaksossa säädetyt vaatimukset.

4.  Luottoluokituslaitoksen on perustettava asianmukainen vaiheittainen kiertojärjestelmä, jota sovelletaan liitteessä I olevassa C jaksossa määriteltyihin luottoluokitusanalyytikoihin ja luottoluokituksia hyväksyviin henkilöihin. Kiertojärjestelmä on toteutettava vaiheittain, ja sen on koskettava yksittäisiä henkilöitä eikä koko ryhmää.

▼M3

5.  Luottoluokitustoimintaan tai luokitusnäkymien antamiseen osallistuvien työntekijöiden sekä luottoluokituksia tai luokitusnäkymiä hyväksyvien henkilöiden palkkiot ja tulosarviointi eivät saa olla riippuvaisia sellaisen tuoton määrästä, jonka luottoluokituslaitos saa luottoluokitetuilta yhteisöiltä tai niihin liittyviltä asianomaisilta kolmansilta osapuolilta.

▼B

8 artikla

Menetelmät, mallit ja keskeiset luokitusoletukset

1.  Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava julkisesti liitteessä I olevan E jakson I osan 5 kohdassa määritellyssä luottoluokitustoiminnassa käyttämistään menetelmistä, malleista ja keskeisistä luokitusoletuksista.

▼M3

2.  Luottoluokituslaitoksen on hyväksyttävä, pantava täytäntöön ja sovellettava riittäviä toimenpiteitä varmistaakseen, että sen antamat luottoluokitukset ja luokitusnäkymät perustuvat kaikkien niiden sen saatavilla olevien tietojen perusteelliseen analyysiin, jotka ovat sovellettavien luokitusmenetelmien mukaan merkityksellisiä sen analyysille. Sen on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että sen luottoluokituksia ja luokitusnäkymiä varten käyttämät tiedot ovat riittävän laadukkaita ja peräisin luotettavista lähteistä. Luottoluokituslaitoksen on luottoluokituksia ja luokitusnäkymiä antaessaan mainittava, että luokitus on luottoluokituslaitoksen näkemys, johon olisi tukeuduttava rajoitetusti.

2 a.  Luottoluokitusten muutokset tehdään luottoluokituslaitosten julkaisemienluokitusmenetelmien mukaisesti.

▼B

3.  Luottoluokituslaitoksen on käytettävä luokitusmenetelmiä, jotka ovat tiukkoja, järjestelmällisiä ja jatkuvia ja jotka voidaan validoida aiemman kokemuksen perusteella, myös toteutumatesteillä.

4.  Kun luottoluokituslaitos käyttää olemassa olevia, toisen luottoluokituslaitoksen laatimia kohde-etuuksiin tai ►M5  arvopaperistamisvälineisiin ◄ liittyviä luottoluokituksia, se ei saa kieltäytyä antamasta yhteisön tai rahoitusvälineen luottoluokitusta sen vuoksi, että toinen luottoluokituslaitos on aikaisemmin luokitellut osan kyseisestä yhteisöstä tai rahoitusvälineestä.

Luottoluokituslaitoksen on kirjattava kaikki tapaukset, joiden osalta se omassa luokitusprosessissaan poikkeaa olemassa olevista, toisen luottoluokituslaitoksen laatimista kohde-etuuteen tai ►M5  arvopaperistamisvälineisiin ◄ liittyvistä luottoluokituksista, ja perusteltava luokituksen muuttaminen.

5.  Luottoluokituslaitoksen on seurattava luottoluokituksia ja arvioitava omia luottoluokituksiaan ja menetelmiään jatkuvasti ja vähintään vuosittain uudelleen erityisesti silloin, kun tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa luottoluokitukseen. Luottoluokituslaitoksen on otettava käyttöön sisäiset järjestelyt, joiden avulla se seuraa makrotalouden tai rahoitusmarkkinoiden olosuhteissa tapahtuvien muutosten vaikutusta luottoluokituksiin.

▼M3

Julkisyhteisöjen luottoluokitusta tarkastellaan uudelleen vähintään kuuden kuukauden välein.

5 a.  Luottoluokituslaitoksen, joka aikoo merkittävästi muuttaa olemassa olevia tai ottaa käyttöön uusia luokitusmenetelmiä tai -malleja tai keskeisiä luokitusoletuksia, jotka saattavat vaikuttaa luottoluokitukseen, on julkaistava ehdottamansa merkittävät muutokset tai uudet luokitusmenetelmät verkkosivustollaan, pyydettävä sidosryhmiä esittämään niistä huomioita yhden kuukauden kuluessa ja annettava samalla yksityiskohtainen selvitys ehdotettujen merkittävien muutosten tai uusien luokitusmenetelmien käyttöönoton syistä ja vaikutuksista.

▼M3

6.  Kun luottoluokitustoiminnassa käytettyjä luokitusmenetelmiä, malleja tai keskeisiä luokitusoletuksia muutetaan 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, luottoluokituslaitoksen on

▼B

a) viipymättä ilmoitettava, missä määrin muutokset todennäköisesti vaikuttavat luottoluokituksiin, käyttäen samoja viestintävälineitä kuin ilmoittaessaan niistä luottoluokituksista, joihin muutokset vaikuttavat;

▼M3

a a) välittömästi ilmoitettava EAMV:lle ja julkaistava verkkosivustollaan kuulemisen tulokset, uudet luokitusmenetelmät ja yksityiskohtainen selvitys niistä sekä niiden soveltamispäivämäärä;

a b) välittömästi julkaistava verkkosivustollaan 5 a kohdassa tarkoitetun kuulemisen tulokset, paitsi jos kuultu taho pyytää luottamuksellisuutta;

▼B

b) arvioitava uudelleen luottoluokitukset, joihin muutokset vaikuttavat, mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa muutoksesta ja sillä välin tarkkailtava kyseisiä luokituksia; ja

c) luokiteltava uudelleen kaikki luottoluokitukset, jotka perustuvat kyseisiin menetelmiin, malleihin tai keskeisiin luokitusoletuksiin, jos muutosten yhdistetty vaikutus muuttaa kyseisiä luottoluokituksia.

▼M3

7.  Jos luottoluokituslaitos havaitsee luokitusmenetelmissään tai niiden soveltamisessa virheitä, sen on viipymättä

a) ilmoitettava virheistä EAMV:lle ja kaikille luokitelluille yhteisöille, joita virheet koskevat, selvitettävä virheiden vaikutus luokituksiinsa sekä ilmoitettava, onko annettuja luokituksia tarpeen tarkistaa;

b) julkaistava virheet verkkosivustollaan, jos niillä on vaikutus luottoluokituksiin;

c) korjattava luokitusmenetelmien virheet sekä

d) sovellettava 6 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

8 a artikla

Julkisyhteisöjen luottoluokitukset

1.  Julkisyhteisöjen luottoluokituksia annettaessa on varmistettava, että kyseisen jäsenvaltion erityistilanne on selvitetty. Ilmoituksen antaminen tiettyä maaryhmää koskevista muutoksista on kielletty, jos ilmoitukseen ei liity maakohtaisia raportteja. Nämä raportit on saatettava yleisesti saataville.

2.  Julkinen viestintä julkisyhteisöjen luottoluokitusten mahdollisista muutoksista silloin, kun ei ole kyse luottoluokituksista ja luokitusnäkymistä tai liitteessä I olevan D jakson I osan 5 kohdassa tarkoitetuista lehdistötiedotteista tai raporteista, ei saa perustua tietoon, joka on luokitellun yhteisön ulottuvilla, jos luokiteltu yhteisö ei ole antanut suostumustaan tiedon ilmaisemiseen, paitsi jos tieto on saatavilla yleisessä käytössä olevista lähteistä tai jos luokitellulla yhteisöllä ei ole oikeutettua perustetta olla antamatta suostumustaan tietojen ilmaisemiseen.

3.  Luottoluokituslaitoksen on otettava huomioon 8 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan säännökset ja julkistettava verkkosivustollaan ja lähetettävä EAMV:lle vuosittain liitteessä I olevan D jakson III osan 3 kohdan mukaisesti joulukuun lopussa seuraavien 12 kuukauden aikataulu, jossa määritellään enintään kolme ilman toimeksiantoa annettujen julkisyhteisöjä koskevien luottoluokitusten ja niihin liittyvien luokitusnäkymien julkaisemispäivää sekä toimeksiantoon perustuvien julkisyhteisöjä koskevien luottoluokitusten ja niihin liittyvien luokitusnäkymien julkaisemispäivät. Päivät on määriteltävä siten, että ne osuvat perjantaihin.

4.  Julkisyhteisöjä koskevien luottoluokitusten tai luokitusnäkymien julkaisemisaikataulusta poikkeaminen on sallittua ainoastaan, jos se on tarpeen, jotta luottoluokituslaitos voi täyttää 8 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 1 kohdan mukaiset velvoitteensa, ja luottoluokituslaitoksen on ilmoitetusta aikataulusta poiketessaan annettava yksityiskohtainen selvitys poikkeamisen syistä.

▼M5 —————

▼M3

8 c artikla

►M5  Arvopaperistamisvälineiden ◄ kaksinkertainen luottoluokitus

1.  Kun liikkeeseenlaskija tai asianomainen kolmas osapuoli aikoo hakea luottoluokitusta ►M5  arvopaperistamisvälineelle ◄ , sen on annettava toimeksianto vähintään kahdelle luottoluokituslaitokselle, jotka antavat luottoluokituksia toisistaan riippumatta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan tai asianomaisen kolmannen osapuolen on varmistettava, että toimeksiannon saanut luottoluokituslaitokset noudattavat seuraavia ehtoja:

a) ne eivät saa kuulua samaan luottoluokituslaitosten ryhmään;

b) ne eivät saa olla toisen luottoluokituslaitoksen osakkeenomistajia eikä jäseniä;

c) niillä ei saa olla oikeutta tai valtaa käyttää äänioikeuksia toisessa luottoluokituslaitoksessa;

d) niillä ei saa olla oikeutta tai valtaa nimittää tai erottaa toisen luottoluokituslaitoksen hallinto- tai valvontaelimen jäseniä;

e) niiden hallinto- tai valvontaelimen jäsenet eivät saa olla toisen luottolaitoksen hallinto- tai valvontaelimen jäseniä;

f) ne eivät saa käyttää eikä niillä saa olla valtaa käyttää määräävää vaikutusvaltaa tai määräysvaltaa toisessa luottoluokituslaitoksessa.

8 d artikla

Useiden luottoluokituslaitosten käyttö

1.  Kun liikkeeseenlaskija tai asianomainen kolmas osapuoli aikoo antaa toimeksiannon vähintään kahdelle luottoluokituslaitokselle saman liikkeeseenlaskun tai yhteisön luottoluokitusta varten, liikkeeseenlaskijan tai asianomaisen kolmannen osapuolen on harkittava toimeksiannon antamista ainakin yhdelle sellaiselle luottoluokituslaitokselle, jonka kokonaismarkkinaosuus on enintään kymmenen prosenttia ja jonka liikkeeseenlaskija tai asianomainen kolmas osapuoli voi arvioida kykeneväksi antamaan luottoluokituksen kyseisestä yhteisöstä tai liikkeeseenlaskusta, edellyttäen että 2 kohdassa tarkoitetun EAMV:n luettelon perusteella kyseisen yhteisön tai liikkeeseenlaskun luottoluokittamiseen on käytettävissä luottoluokituslaitos. Jos liikkeeseenlaskija tai asianomainen kolmas osapuoli päättää olla antamatta toimeksiantoa ainakin yhdelle sellaiselle luottoluokituslaitokselle, jonka kokonaismarkkinaosuus on enintään kymmenen prosenttia, tämä on dokumentoitava.

2.  EAMV:n on julkaistava vuosittain verkkosivustollaan luettelo rekisteröidyistä luottoluokituslaitoksista ja ilmoitettava, mikä on niiden osuus kokonaismarkkinoista ja minkä tyyppisiä luottoluokituksia ne ovat antaneet, jotta liikkeeseenlaskijan tai asianomaisen kolmannen osapuolen olisi helpompi suorittaa 1 kohdassa tarkoitettu arviointi käyttäen näitä tietoja arviointinsa lähtökohtana.

3.  Tätä artiklaa sovellettaessa kokonaismarkkinaosuuden laskenta perustuu luottoluokitustoiminnan ja liitännäispalvelujen liikevaihtoon ryhmätasolla.

▼M1

9 artikla

Ulkoistaminen

Tärkeiden operatiivisten toimintojen ulkoistamista ei saa toteuttaa tavalla, joka heikentäisi olennaisesti luottoluokituslaitoksen sisäisen valvonnan laatua ja arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuuksia seurata, miten luottoluokituslaitos täyttää tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.

▼B

10 artikla

Luottoluokituksista ilmoittaminen ja niiden esittäminen

▼M3

1.  Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava valikoimatta ja viipymättä kaikista luottoluokituksista ja luokitusnäkymistä sekä kaikista päätöksistä lopettaa luottoluokitus. Jos luottoluokitus päätetään lopettaa, ilmoitettavissa tiedoissa on mainittava kaikki päätöksen perusteet.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös tilauksesta toimitettuihin luottoluokituksiin.

2.  Luottoluokituslaitosten on varmistettava, että luottoluokitukset ja luokitusnäkymät esitetään ja niitä käsitellään liitteessä I olevassa D jaksossa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja että niissä ei esitetä muita kuin luottoluokituksiin liittyviä seikkoja.

2 a.  Luottoluokitukset, luokitusnäkymät ja niihin liittyvät tiedot katsotaan direktiivissä 2003/6/EY tarkoitetuksi sisäpiiritiedoksi kyseisen direktiivin mukaisesti siihen saakka, kun ne on julkistettu.

Luottoluokituslaitoksiin sovelletaan soveltuvin osin kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 kohtaa, joka liittyy niiden velvollisuuteen pitää salassa luottamukselliset tiedot ja ylläpitää luetteloa henkilöistä, joilla on oikeus tutustua niiden luottoluokituksiin, luokitusnäkymiin tai niihin liittyviin tietoihin ennen julkistamista.

Niiden henkilöiden luettelossa, joille luottoluokitustiedot toimitetaan ennen julkistamista, olisi oltava ainoastaan kunkin luottoluokitellun yhteisön tähän tarkoitukseen nimeämät henkilöt.

▼B

3.  Kun luottoluokituslaitos antaa luottoluokituksia ►M5  arvopaperistamisvälineille ◄ , sen on varmistettava, että luottoluokituskategoriat, joita käytetään ►M5  arvopaperistamisvälineisiin ◄ , on selvästi erotettu lisäsymbolilla niistä luottoluokituskategorioista, joita käytetään luokiteltaessa muuntyyppisiä yhteisöjä, rahoitusvälineitä tai rahoitusvelvoitteita.

4.  Luottoluokituslaitoksen on julkistettava ilman toimeksiantoa annettuja luottoluokituksia koskevat toimintatapansa ja menettelynsä.

▼M3

5.  Kun luottoluokituslaitos antaa luottoluokituksen ilman toimeksiantoa, sen on ilmoitettava näkyvästi luottoluokituksessa ja luottoluokituskategorian selvästi yksilöivää värikoodia käyttäen, onko luottoluokiteltu yhteisö tai asianomainen kolmas osapuoli osallistunut luottoluokitusprosessiin ja onko luottoluokituslaitos voinut tutustua luottoluokitellun yhteisön tai asianomaisen kolmannen osapuolen tilinpäätökseen, hallintoasiakirjoihin ja muihin merkityksellisiin sisäisiin asiakirjoihin.

▼B

Jos luottoluokitus on annettu ilman toimeksiantoa, se on mainittava.

▼M1

6.  Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että se ei käytä arvopaperimarkkinaviranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen nimeä siten, että tämä voitaisiin tulkita osoitukseksi tai viitteeksi siitä, että arvopaperimarkkinaviranomainen tai muu toimivaltainen viranomainen on vahvistanut tai hyväksynyt luottoluokituslaitoksen luottoluokitukset tai luottoluokitustoiminnan.

▼B

11 artikla

Yleiset ja säännölliset ilmoitukset

1.  Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava täysimääräisesti ja julkisesti liitteessä I olevan E jakson I osassa mainittuja seikkoja koskevat tiedot ja päivitettävä ne viipymättä.

▼M3

2.  Rekisteröityjen tai sertifioitujen luottoluokituslaitosten on asetettava EAMV:n perustamassa keskustietokannassa saataville tiedot aikaisemmasta toiminnastaan, mukaan luettuina tiedot luokitusten muuttamisvälistä, ja aikaisemmin antamistaan luottoluokituksista ja niiden muutoksista. Tällaisen luottoluokituslaitosten on myös toimitettava tiedot tähän keskustietokantaan EAMV:n määräämässä vakiomuodossa. EAMV:n on asetettava nämä tiedot julkisesti saataville ja julkaistava vuosittain yhteenveto havaituista tärkeimmistä kehityssuunnista.

▼M1

3.  Luottoluokituslaitoksen on toimitettava vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta arvopaperimarkkinaviranomaiselle liitteessä I olevan E jakson II osan 2 kohdassa mainittuja seikkoja koskevat tiedot.

▼M3

11 a artikla

Euroopan luottoluokitusten tietofoorumi

1.  Rekisteröidyn tai sertifioidun luottoluokituslaitoksen on luottoluokitusta tai luokitusnäkymää antaessaan toimitettava EAMV:lle luokitustiedot, mukaan luettuina luokitellun rahoitusvälineen luottoluokitus ja luokitusnäkymä, sekä tiedot luottoluokituksen ja luokitusta koskevan toimen tyypistä ja julkistamispäivästä ja -ajankohdasta.

2.  EAMV:n on julkaistava sille 1 kohdan mukaisesti toimitetut yksittäiset luottoluokitukset verkkosivustolla (’Euroopan luottoluokitusten tietofoorumi’).

Edellä olevassa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu keskustietokanta liitetään Euroopan luottoluokitusten tietofoorumiin.

3.  Tätä artiklaa ei sovelleta luotoluokituksiin tai luokitusnäkymiin, jotka on annettu ja julkistettu yksinomaan sijoittajille maksua vastaan.

▼B

12 artikla

Avoimuusraportti

Luottoluokituslaitoksen on julkaistava vuosittain avoimuusraportti, joka sisältää liitteessä I olevan E jakson III osassa mainittuja seikkoja koskevat tiedot. Luottoluokituslaitoksen on julkaistava avoimuusraporttinsa viimeistään kolme kuukautta kunkin tilivuoden päättymisen jälkeen ja varmistettava, että raportti on saatavilla sen verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.

13 artikla

Tietojen julkistamista koskevat maksut

Luottoluokituslaitos ei saa veloittaa 8–12 artiklan mukaisesti toimitetuista tiedoista.III OSASTO

LUOTTOLUOKITUSTOIMINNAN VALVONTAI LUKU

Rekisteröintimenettely

14 artikla

Rekisteröintivaatimukset

1.  Luottoluokituslaitoksen on haettava rekisteröintiä 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos se on ►M3  unioniin ◄ sijoittautunut oikeushenkilö.

▼M1

2.  Rekisteröinti on voimassa koko unionin alueella sen jälkeen, kun 16 artiklan 3 kohdassa tai 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemä päätös rekisteröidä luottoluokituslaitos on tullut voimaan.

▼B

3.  Rekisteröidyn luottoluokituslaitoksen on täytettävä kaikkina aikoina alkuperäisen rekisteröinnin edellytykset.

▼M1

Luottoluokituslaitosten on ilmoitettava ilman tarpeetonta viivytystä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikista alkuperäisen rekisteröinnin edellytyksiin tehtävistä olennaisista muutoksista ja myös sivuliikkeen perustamisesta tai lopettamisesta unionissa.

▼M3

Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava EAMV:lle aiotut merkittävät luokitusmenetelmien muutokset, mallit tai keskeiset luokitusoletukset, taikka ehdotetut uudet luokitusmenetelmät, mallit tai keskeiset luokitusoletukset, kun luottoluokituslaitos julkaisee ehdotetut muutokset tai ehdotetut uudet luokitusmenetelmät verkkosivustollaan 8 artiklan 5 a kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toisen alakohdan soveltamista. Kuulemisajan päätyttyä luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava EAMV:lle mahdollisista kuulemisesta aiheutuvista muutoksista.

▼M1

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on rekisteröitävä luottoluokituslaitos, jos se toteaa hakemuksen käsittelyn perusteella, että luottoluokituslaitos täyttää tässä asetuksessa luottoluokitusten antamiselle säädetyt edellytykset ottaen huomioon 4 ja 6 artiklan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 ja 17 artiklan soveltamista.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ei saa asettaa rekisteröinnille sellaisia lisävaatimuksia, joista ei säädetä tässä asetuksessa.

15 artikla

Rekisteröintihakemus

1.  Luottoluokituslaitoksen on tehtävä rekisteröintihakemus arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Hakemuksessa on oltava liitteessä II mainittuja seikkoja koskevat tiedot.

2.  Jos rekisteröintihakemuksen tekee luottoluokituslaitosten ryhmä, ryhmän on valtuutettava yksi jäsenistään toimittamaan hakemus ryhmän puolesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Valtuutetun luottoluokituslaitoksen on toimitettava tiedot liitteessä II mainituista seikoista kunkin ryhmän jäsenen osalta.

3.  Luottoluokituslaitoksen on esitettävä hakemuksensa millä tahansa unionin toimielinten virallisella kielellä. Muuhun arvopaperimarkkinaviranomaisen sekä luottoluokituslaitosten ja niiden henkilöstön väliseen viestintään sovelletaan Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958 annetun asetuksen N:o 1 ( 14 ) säännöksiä soveltuvin osin.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on kahdenkymmenen työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta arvioitava, onko hakemus täydellinen. Jos hakemus ei ole täydellinen, arvopaperimarkkinaviranomaisen on asetettava määräaika, jossa luottoluokituslaitoksen on toimitettava lisätiedot.

Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on varmistunut siitä, että hakemus on täydellinen, sen on ilmoitettava tästä luottoluokituslaitokselle.

16 artikla

Luottoluokituslaitoksen rekisteröintihakemuksen käsittely arvopaperimarkkinaviranomaisen toimesta

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 45 työpäivän kuluessa 15 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta tutkittava luottoluokituslaitoksen rekisteröintihakemus sen perusteella, täyttääkö luottoluokituslaitos tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi jatkaa tutkimisaikaa 15 työpäivällä erityisesti, jos luottoluokituslaitos.

a) aikoo vahvistaa luottoluokituksia 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

b) aikoo käyttää ulkoistamista; tai

c) pyytää vapautusta säännösten noudattamisesta 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 45 työpäivän kuluessa tai, jos sovelletaan tämän artiklan 2 kohtaa, 60 työpäivän kuluessa 15 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta tehtävä kaikilta osin perusteltu, rekisteröinnin hyväksymistä tai sen epäämistä koskeva päätös.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 3 kohdan mukaisesti tekemä päätös tulee voimaan viidentenä työpäivänä sen jälkeen, kun se on tehty.

17 artikla

Luottoluokituslaitoksen ryhmän rekisteröintihakemuksen käsittely arvopaperimarkkinaviranomaisen toimesta

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 55 työpäivän kuluessa 15 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta tutkittava luottoluokituslaitosten ryhmän rekisteröintihakemukset sen perusteella, täyttävätkö luottoluokituslaitokset tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi jatkaa tutkimisaikaa 15 työpäivällä erityisesti, jos jokin ryhmän luottoluokituslaitos:

a) aikoo vahvistaa luottoluokituksia 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b) aikoo käyttää ulkoistamista; tai

c) pyytää vapautusta säännösten noudattamisesta 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 55 työpäivän kuluessa tai, jos sovelletaan tämän artiklan 2 kohtaa, 70 työpäivän kuluessa 15 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta tehtävä kunkin ryhmään kuuluvan luottoluokituslaitoksen osalta kaikilta osin perusteltu yksittäinen rekisteröinnin hyväksymistä tai sen epäämistä koskeva päätös.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 3 kohdan mukaisesti tekemä päätös tulee voimaan viidentenä työpäivänä sen jälkeen, kun se on tehty.

18 artikla

Luottoluokituslaitoksen rekisteröinnin hyväksymistä, rekisteröinnin epäämistä tai rekisteröinnin peruuttamista koskevasta päätöksestä ilmoittaminen sekä rekisteröityjen luottoluokituslaitosten luettelon julkaiseminen

1.  Viiden työpäivän kuluessa siitä, kun päätös on tehty 16, 17 tai 20 artiklan nojalla, arvopaperimarkkinaviranomaisen on ilmoitettava päätöksestään asianomaiselle luottoluokituslaitokselle. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen kieltäytyy rekisteröimästä luottoluokituslaitosta tai peruuttaa luottoluokituslaitoksen rekisteröinnin, sen on päätöksessään perusteltava kielteinen kantansa kaikilta osin.

▼M3

2.  EAMV:n on ilmoitettava komissiolle, EPV:lle, EVLEV:lle, toimivaltaisille viranomaisille ja alakohtaisille toimivaltaisille viranomaisille 16, 17 tai 20 artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä.

▼M1

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on julkaistava verkkosivustollaan luettelo tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyistä luottoluokituslaitoksista. Luetteloa on päivitettävä viiden työpäivän kuluessa siitä, kun päätös on tehty 16, 17 tai 20 artiklan nojalla. Komissio julkaisee päivitetyn luettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä 30 päivän kuluessa tällaisesta päivityksestä.

19 artikla

Rekisteröinti- ja valvontamaksut

▼M3

1.  EAMV perii luottoluokituslaitoksilta maksun tämän asetuksen sekä 2 kohdassa tarkoitetun maksuja koskevan komission asetuksen mukaisesti. Maksulla on katettava kokonaan luottoluokituslaitosten rekisteröinnistä, sertifioinnista ja valvonnasta EAMV:lle aiheutuvat menot sekä korvattava kustannukset, joita tämän asetuksen nojalla suoritettavista tehtävistä ja erityisesti 30 artiklan mukaisesta tehtävien siirtämisestä voi aiheutua toimivaltaisille viranomaisille.

▼M1

2.  Komissio antaa maksuja koskevan asetuksen. Siinä vahvistetaan erityisesti maksutyypit, perusteet maksujen perimiselle, maksujen määrä ja maksutavat sekä se, miten arvopaperimarkkinaviranomainen on korvattava mahdolliset kustannukset, joita toimivaltaisille viranomaisille voi aiheutua tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta, erityisesti 30 artiklan mukaisesta tehtävien siirtämisestä.

Luottoluokituslaitokselta perittävän maksun määrän on katettava kaikki hallinnolliset kustannukset, ja sen on oltava oikeassa suhteessa kyseisen luottoluokituslaitoksen liikevaihtoon.

Komissio hyväksyy ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun maksuja koskevan asetuksen 38 a artiklan mukaisesti ja 38 b ja 38 c artiklan ehtoja noudattaen delegoidulla säädöksellä.

20 artikla

Rekisteröinnin peruuttaminen

1.  Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 24 artiklan soveltamista arvopaperimarkkinaviranomaisen on peruutettava luottoluokituslaitoksen rekisteröinti, jos luottoluokituslaitos:

a) nimenomaisesti luopuu rekisteröinnistä tai ei ole antanut luottoluokituksia kuuden edellisen kuukauden aikana;

b) on saanut rekisteröinnin virheellisten tietojen perusteella tai millä tahansa muilla epärehellisillä keinoilla; tai

c) ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

2.  Jos sellaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa kyseisen luottoluokituslaitoksen antamia luottoluokituksia käytetään, katsoo, että jokin 1 kohdan ehdoista on täyttynyt, se voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista tutkimaan, täyttyvätkö luottoluokituslaitoksen rekisteröinnin peruuttamista koskevat edellytykset. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää olla peruuttamatta kyseisen luottoluokituslaitoksen rekisteröintiä, sen on perusteltava päätöksensä kaikilta osin.

3.  Rekisteröinnin peruuttamista koskeva päätös tulee viipymättä voimaan koko unionissa, jollei 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta luottoluokitusten käyttöön sovellettavasta siirtymäkaudesta muuta johdu.II LUKU

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN harjoittama valvonta

21 artikla

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAINEN

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava, että tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 a artiklan soveltamista.

2.  Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen on annettava ohjeet arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten välisestä yhteistyöstä tämän asetuksen ja alakohtaisen lainsäädännön soveltamiseksi sekä tehtävien siirtämiseen liittyvistä menettelyistä ja yksityiskohtaisista ehdoista ja päivitettävä niitä.

3.  Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomainen esittää ja päivittää yhteistyössä pankkiviranomaisen ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa viimeistään 7 päivänä kesäkuuta 2011 ohjeita, jotka koskevat tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vahvistamismenettelyn soveltamista.

▼M3

4.  EAMV:n on laadittava luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritellään:

▼M1

a) tiedot, jotka luottoluokituslaitoksen on annettava liitteen II mukaisessa rekisteröintihakemuksessaan;

b) tiedot, jotka luottoluokituslaitoksen on annettava sertifiointihakemusta varten ja joiden perusteella arvioidaan sen systeemistä merkitystä 5 artiklassa tarkoitettujen rahoitusmarkkinoiden vakauden ja luotettavuuden kannalta;

c) sellaisten tietojen esittäminen, rakenne, muoto, tapa ja ilmoituskausi mukaan luettuina, jotka luottoluokituslaitosten on julkistettava 11 artiklan 2 kohdan ja liitteessä I olevan E jakson II osan 1 kohdan mukaisesti;

d) sen arvioiminen, ovatko luottoluokitusmenetelmät 8 artiklan 3 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaiset;

▼M3

e) rekisteröidyiltä ja sertifioiduilta luottoluokituslaitoksilta EAMV:n suorittamaa jatkuvaa valvontaa varten edellytettyjen säännöllisesti ilmoitettavien luokitustietojen sisältö ja muoto.

▼M3

EAMV:n on toimitettava teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 21 päivänä kesäkuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 a.  EAMV:n on laadittava luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritellään:

a) luottoluokituslaitosten EAMV:lle 11 a artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettavien tietojen sisältö ja esitystapa, mukaan luettuina tietojen rakenne ja muoto sekä esittämismenetelmä ja -aikataulu; sekä

b) luottoluokituslaitoksilta EAMV:n suorittamaa jatkuvaa valvontaa varten edellytettyjen säännöllisesti ilmoitettavien luottoluokituslaitosten perimiä maksuja koskevien tietojen sisältö ja muoto.

EAMV:n on toimitettava teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 21 päivänä kesäkuuta 2014.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 b.  EAMV:n on selvitettävä, onko 11 a artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitetuista luottoluokituksista mahdollista tehdä yksi tai useampi kartoitus, ja toimitettava tämä selvitys komissiolle viimeistään 21 päivänä kesäkuuta 2015. Selvityksessä on erityisesti arvioitava

a) mahdollisuutta laatia yksi tai useampi kartoitus sekä niiden kustannukset ja hyödyt;

b) miten yksi tai useampi kartoitus voidaan toteuttaa tulkitsematta väärin luottoluokituksia luokitusmenetelmien erojen vuoksi;

c) mitä vaikutuksia kartoituksilla voisi olla tähänastisiin teknisiin sääntelystandardeihin 21 artiklan 4 a kohdan a ja b alakohdan suhteen.

EAMV:n on kuultava EPV:tä ja EVLEV:tä ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan osalta.

▼M3

5.  EAMV:n on julkaistava vuosittain kertomus tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomuksessa on erityisesti esitettävä arviointi siitä, miten tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyt luottoluokituslaitokset ovat panneet liitteen I täytäntöön, ja siitä, miten 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vahvistusmekanismia on sovellettu.

▼M1

6.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on esitettävä vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomus toteutetuista valvontatoimista ja arvopaperimarkkinaviranomaisen tämän asetuksen nojalla määräämistä seuraamuksista, mukaan luettuina sakot ja uhkasakot.

7.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on tehtävä yhteistyötä pankkiviranomaisen ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kanssa tehtäviensä suorittamisessa ja kuultava niitä, ennen kuin se antaa ja saattaa ajan tasalle ohjeita ja ehdottaa 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja teknisten sääntelystandardien luonnoksia.

▼B

22 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1.  Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen tämän asetuksen soveltamista varten viimeistään 7 päivänä kesäkuuta 2010.

2.  Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava tämän asetuksen soveltamiseksi asianmukainen henkilöstö, jolla on riittävät valmiudet ja asiantuntemus.

▼M1

22 a artikla

▼M3

Menetelmävaatimusten noudattamisen tarkastelu

▼M1

1.  Harjoittaessaan tämän asetuksen mukaisesti rekisteröityjen luottoluokituslaitosten jatkuvaa valvontaa arvopaperimarkkinaviranomaisen on tarkasteltava säännöllisesti 8 artiklan 3 kohdan noudattamista.

2.  Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 artiklan soveltamista arvopaperimarkkinaviranomaisen on 1 kohdassa tarkoitetun tarkastelun yhteydessä myös:

a) tarkasteltava, miten luottoluokituslaitokset suorittavat toteutumatestejä;

b) arvioitava tällaisten toteutumatestien tuloksia; ja

c) tarkastettava, että luottoluokituslaitoksilla on käytettävissään prosessit, joiden avulla toteutumatestien tulokset voidaan ottaa huomioon niiden luokitusmenetelmissä.

▼M1

23 artikla

Luokitusten ja menetelmien sisältöön puuttumatta jättäminen

Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään arvopaperimarkkinaviranomainen, komissio tai jäsenvaltion viranomaiset eivät saa puuttua luottoluokitusten eivätkä luottoluokitusmenetelmien sisältöön.

23 a artikla

23 b–23 d artiklassa tarkoitettujen valtuuksien käyttö

Arvopaperimarkkinaviranomaisen tai arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehen tai sen valtuuttaman muun henkilön 23 b–23 d artiklan mukaisesti saamia valtuuksia ei voida käyttää niin, että vaaditaan lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen tai asiakirjojen julkistamista.

23 b artikla

Tiedonsaantia koskevat pyynnöt

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyynnöllä tai päätöksellä vaatia luottoluokituslaitoksia, luottoluokitustoimintaan osallistuvia henkilöitä, luottoluokiteltuja yhteisöjä ja asianomaisia kolmansia osapuolia, joille luottoluokituslaitokset ovat ulkoistaneet operatiivisia toimintoja ja toimintaa, sekä henkilöitä, jotka läheisesti ja merkittävästi liittyvät tai ovat muulla tavoin yhteydessä luottoluokituslaitoksiin tai luottoluokitustoimintaan, antamaan kaikki tiedot, jotka se tarvitsee tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseen.

2.  Lähettäessään 1 kohdan mukaisen tietojensaantia koskevan pyynnön arvopaperimarkkinaviranomaisen on

a) viitattava tähän artiklaan, joka toimii pyynnön oikeusperustana;

b) ilmoitettava pyynnön tarkoitus;

c) täsmennettävä, mitä tietoja pyydetään;

d) asetettava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;

e) ilmoitettava henkilölle, jolta näitä tietoja pyydetään, että se ei ole velvollinen antamaan tietoja, mutta jos se vastaa pyyntöön vapaaehtoisesti, annetut tiedot eivät saa olla virheellisiä tai harhaanjohtavia;

f) ilmoitettava sakosta, josta säädetään 36 a artiklassa, yhdessä liitteessä III olevan II jakson 7 kohdan kanssa, sen varalta, että kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

3.  Vaatiessaan 1 kohdan mukaisesti toimittamaan tietoja päätöksen nojalla arvopaperimarkkinaviranomaisen on

a) viitattava tähän artiklaan, joka toimii pyynnön oikeusperustana;

b) ilmoitettava pyynnön tarkoitus;

c) täsmennettävä, mitä tietoja pyydetään;

d) asetettava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;

e) ilmoitettava 36 b artiklassa säädetyistä uhkasakoista sen varalta, että pyydettyjä tietoja ei toimiteta täydellisinä;

f) ilmoitettava sakosta, josta säädetään 36 a artiklassa, yhdessä liitteessä III olevan II jakson 7 kohdan kanssa, sen varalta, että kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia; ja

g) ilmoitettava oikeudesta hakea päätökseen muutosta valituslautakunnalta ja oikeudesta viedä päätös unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 ja 61 artiklan mukaisesti.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai näiden edustajat sekä oikeushenkilöiden ja oikeuskelpoisuutta vailla olevien yhteenliittymien osalta henkilöt, joilla lain tai sääntöjen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä, ovat velvoitetut antamaan pyydetyt tiedot. Asianmukaisesti valtuutetut lakimiehet voivat antaa pyydetyt tiedot valtuuttajan nimissä. Viimeksi mainitulla säilyy kuitenkin täysi vastuu, jos annetut tiedot eivät ole täydellisiä tai ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa viipymättä pyyntönsä tai päätöksensä jäljennöksen sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä, joita tietojensaantipyyntö koskee, on kotipaikka tai jonne ne ovat sijoittautuneet.

23 c artikla

Yleiset tutkimukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa kaikki tarpeelliset 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevat tarkastukset. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehille ja sen valtuuttamille muille henkilöille on annettava valtuudet:

a) tutkia kaikki asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muu aineisto, joilla on merkitystä sen tehtävien suorittamisessa riippumatta välineestä, jolle ne on tallennettu;

b) ottaa tai hankkia oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai otteita kyseisistä asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä ja muusta aineistosta;

c) haastaa ja kutsua kuultavaksi kenet tahansa 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai sen edustajan tai henkilöstön pyytääkseen näiltä suullisia tai kirjallisia selvityksiä tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyvistä tosiseikoista tai asiakirjoista ja tallentaa vastaukset;

d) haastatella ketä tahansa muuta haastatteluun suostuvaa luonnollista tai oikeushenkilöä tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi;

e) vaatia puhelin- ja tietoliikennetietoja.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten suorittamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiesten ja muiden sen valtuuttamien henkilöiden on oikeuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa määritellään tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Lisäksi valtuutuksessa on ilmoitettava 36 b artiklassa säädetyistä uhkasakoista sen varalta, että pyydettyjä asiakirjoja, tietoja, menettelyjä ja muuta aineistoa taikka 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille esitettyihin kysymyksiin annettuja vastauksia ei toimiteta lainkaan tai niitä ei toimiteta täydellisinä, sekä 36 a artiklassa, yhdessä liitteessä III olevan II jakson 8 kohdan kanssa, säädetyistä sakoista sen varalta, että 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.

3.  Edellä 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on suostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksellä käynnistettyihin tutkimuksiin. Päätöksessä on mainittava tutkimuksen kohde ja tarkoitus, 36 b artiklassa säädetyt uhkasakot, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla käytettävissä olevat oikeussuojakeinot sekä oikeus viedä päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on hyvissä ajoin ennen tutkimusta annettava tieto tutkimuksesta ja sitä suorittamaan valtuutettujen henkilöiden henkilöllisyydestä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tutkimus on tarkoitus suorittaa. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä avustettava kyseisiä valtuutettuja henkilöitä näiden tehtävien hoitamisessa. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiehet voivat pyynnöstä myös osallistua tutkimuksiin.

5.  Jos 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu puhelin- ja tietoliikennetietoja koskeva pyyntö edellyttää kansallisten sääntöjen mukaisesti oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä.

6.  Jos 5 kohdassa tarkoitettua lupaa pyydetään, kansallisen oikeusviranomaisen tarkastaa, että arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös on pätevä ja että suunnitellut pakkotoimenpiteet eivät ole tutkimusten kohteeseen nähden mielivaltaisia eivätkä liiallisia. Tarkastaessaan pakkotoimenpiteiden oikeasuhteisuutta kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti niistä perusteista, joita arvopaperimarkkinaviranomaisella on epäillä tämän asetuksen rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pakkotoimenpiteiden kohteena olevan henkilön osallisuudesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei voi kuitenkaan saattaa kyseenalaiseksi tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitettaisiin arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen laillisuutta valvoo ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 säädetyn menettelyn mukaisesti.

23 d artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi suorittaa 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden tiloissa kaikki tarpeelliset paikalla tehtävät tarkastukset. Milloin tarkastusten moitteeton ja tehokas suorittaminen sitä edellyttää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen ilman ennakkoilmoitusta.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehillä ja muilla henkilöillä, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, on valtuudet päästä tutkimuksen kohteena olevien oikeushenkilöiden liiketiloihin ja maa-alueille arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemän päätöksen mukaisesti, ja heillä on kaikki 23 c artiklan 1 kohdassa säädetyt valtuudet. Heillä on myös valtuudet sinetöidä kaikki liiketilat ja kirjanpito tai asiakirjat siksi ajaksi ja siltä osin, kuin on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiesten ja muiden henkilöiden, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, on oikeuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa määritellään tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä 36 b artiklassa säädetyt uhkasakot sen varalta, että kyseiset henkilöt eivät suostu tarkastukseen. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa tarkastuksesta hyvissä ajoin ennen sen suorittamista sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella tarkastus on määrä suorittaa.

4.  Edellä 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on suostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksellä määrättyihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Päätöksessä on mainittava tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastus alkaa, ja ilmoitettava 36 b artiklassa säädetyistä uhkasakoista, asetuksen (EU) N:o 1095/2010 nojalla käytettävissä olevat oikeussuojakeinot sekä oikeus viedä päätös Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee kyseiset päätökset kuultuaan sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jossa tarkastus on määrä suorittaa.

5.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten ja kyseisen toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamien tai nimeämien henkilöiden, jossa tarkastus on määrä suorittaa, on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä aktiivisesti avustettava arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehiä ja muita arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuttamia henkilöitä. Tätä varten heillä on 2 kohdassa säädetyt valtuudet. Myös asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyynnöstä osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan tässä artiklassa ja 23 c artiklan 1 kohdassa säädettyjä erityisiä tutkimustehtäviä ja paikalla tehtäviä tarkastuksia. Tätä varten toimivaltaisilla viranomaisilla on samat tässä artiklassa ja 23 c artiklan 1 kohdassa säädetyt valtuudet kuin arvopaperimarkkinaviranomaisella.

7.  Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen virkamiehet ja muut mukana olevat henkilöt, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on valtuuttanut, toteavat, että henkilö vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava heille tarvittavaa apua ja pyydettävä tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he voivat suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen.

8.  Jos 1 kohdassa tarkoitettu paikalla tehtävä tarkastus tai 7 kohdassa tarkoitettu virka-apu edellyttää kansallisten sääntöjen mukaan oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä.

9.  Edellä 8 kohdassa tarkoitettua lupaa pyydettäessä kansallisen oikeusviranomaisen on tarkastettava, että arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös on pätevä ja että suunnitellut pakkotoimenpiteet eivät ole tarkastuksen kohteeseen nähden mielivaltaisia eivätkä liiallisia. Tarkastaessaan pakkotoimenpiteiden oikeasuhteisuutta kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti perusteista, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen epäilee tämän asetuksen rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja pakkotoimenpiteiden kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei voi kuitenkaan tarkastella uudelleen tutkimuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistossa olevia tietoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen laillisuutta valvoo ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 säädettyä menettelyä noudattaen.

23 e artikla

Menettelysäännöt valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi ja sakkojen määräämiseksi

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan vakavia osoituksia sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat muodostaa yhden tai useamman liitteessä III luetelluista rikkomisista, arvopaperimarkkinaviranomaisen on nimettävä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisältä riippumaton tutkiva virkamies asiaa tutkimaan. Tutkiva virkamies ei saa osallistua eikä saa olla osallistunut asianomaisen luottoluokituslaitoksen suorassa tai epäsuorassa valvonnassa tai rekisteröintimenettelyssä, ja hänen on tehtäviään suorittaessaan oltava riippumaton arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostosta.

2.  Tutkiva virkamies tutkii väitetyt rikkomiset ottaen huomioon tutkimusten kohteena olevien henkilöiden esittämät huomiot, ja hän esittää havainnoistaan täydellisen asiakirja-aineiston arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostolle.

Tehtäviensä hoitamiseksi tutkiva virkamies voi käyttää valtuutta vaatia tietoja 23 b artiklan mukaisesti sekä valtuutta suorittaa tutkimuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia 23 c ja 23 d artiklan mukaisesti. Näitä valtuuksia käyttäessään tutkivan virkamiehen on noudatettava 23 a artiklaa.

Tehtäviään hoitaessaan tutkivalla virkamiehellä on oikeus saada kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen valvontatoimintansa puitteissa keräämät asiakirjat ja tiedot.

3.  Tutkiva virkamies, joka on saattanut tutkimuksensa päätökseen, antaa tutkimusten kohteena olleille henkilöille tilaisuuden tulla kuulluiksi tutkimuksen kohteena olevista asioista ennen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston toimittamista arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostolle. Tutkiva virkamies perustaa havaintonsa yksinomaan tosiseikkoihin, joista tutkinnan kohteena olevilla henkilöillä on ollut mahdollisuus esittää huomautuksensa.

Tämän artiklan mukaisten tutkimusten aikana on kunnioitettava täysin asianomaisten henkilöiden puolustautumisoikeuksia.

4.  Toimittaessaan havainnot sisältävän asiakirja-aineiston arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostolle, tutkiva virkamies ilmoittaa siitä tutkimusten kohteena oleville henkilöille. Tutkimusten kohteena olevilla henkilöillä on oikeus saada asiakirja-aineisto edellyttäen, että muiden henkilöiden oikeutetut edut otetaan huomioon kyseisten henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemisessa. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu kolmansia osapuolia koskeviin luottamuksellisiin tietoihin.

5.  Tutkivan virkamiehen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston perusteella ja kuultuaan 25 ja 36 c artiklan mukaisesti tutkimusten kohteena olevia henkilöitä, jos nämä ovat sitä pyytäneet, arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto päättää, ovatko tutkimuksen kohteena olevat henkilöt syyllistyneet yhteen tai useampaan liitteessä III mainittuun rikkomiseen, ja jos ovat, toteuttaa valvontatoimenpiteen 24 artiklan mukaisesti ja määrää sakon 36 a artiklan mukaisesti.

6.  Tutkiva virkamies ei osallistu asian käsittelyyn arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvostossa eikä puutu muullakaan tavalla arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston päätöksentekoprosessiin.

7.  Komissio antaa lisää menettelysääntöjä sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä koskevan oikeuden käytöstä, mukaan luettuina puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset, väliaikaiset säännökset ja sakkojen tai uhkasakkojen perimistä koskevat säännökset, sekä antaa yksityiskohtaiset säännöt seuraamusten määräämisen ja täytäntöönpanon vanhentumisajoista.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut säännöt hyväksytään 38 a artiklan mukaisesti ja 38 b ja 38 c artiklan ehtoja noudattaen delegoiduilla säädöksillä.

8.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa asian asianomaisten kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi syytetoimia varten, jos se tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee vakavia osoituksia sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat muodostaa rikoksen. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomainen pidättäytyy määräämästä sakkoja tai uhkasakkoja tapauksissa, joissa aiempi samojen tosiseikkojen tai olennaisilta osiltaan samanlaisten tosiseikkojen perusteella annettu vapauttava tai langettava päätös on tullut lainvoimaiseksi kansallisen oikeuden mukaisen rikosoikeudellisen menettelyn tuloksena.

24 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen valvontatoimenpiteet

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto toteaa 23 e artiklan 5 kohdan mukaisesti, että luottoluokituslaitos on syyllistynyt johonkin liitteessä III lueteltuun rikkomiseen, sen on tehtävä ainakin yksi seuraavista päätöksistä:

a) luottoluokituslaitoksen rekisteröinti peruutetaan;

b) luottoluokituslaitokselle asetetaan unionin laajuinen tilapäinen kielto antaa luottoluokituksia, kunnes rikkominen on lopetettu;

c) luottoluokituslaitoksen antamien luottoluokitusten käyttö sääntelytarkoituksiin määrätään keskeytettäväksi kaikkialla unionissa, kunnes rikkominen on lopetettu;

d) kyseistä luottoluokituslaitosta vaaditaan lopettamaan rikkominen;

e) päätetään antaa julkisia ilmoituksia.

2.  Tehdessään 1 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston on otettava huomioon rikkomisen luonne ja vakavuus, seuraavat seikat mukaan luettuina:

a) rikkomisen kesto ja toistumistiheys;

b) se, onko rikkominen paljastanut vakavia tai järjestelmään liittyviä heikkouksia yrityksen menettelyissä, hallintajärjestelmissä tai sisäisissä tarkastuksissa;

c) se, helpottiko tai aiheuttiko rikkominen talousrikollisuutta tai liittyikö rikkominen siihen muulla tavoin;

d) se, oliko rikkominen tahallinen tai tuottamuksellinen.

3.  Ennen 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen päätösten tekemistä arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston on ilmoitettava asiasta pankkiviranomaiselle ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle.

4.  Luottoluokitusten käyttöä sääntelytarkoituksiin voidaan jatkaa 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen päätösten tekemisen jälkeen enintään:

a) kymmenen työpäivän ajan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen julkistamisesta 5 kohdan mukaisesti, jos muut tämän asetuksen nojalla rekisteröidyt luottoluokituslaitokset ovat antaneet saman rahoitusvälineen tai saman yhteisön luottoluokituksia; tai

b) kolmen kuukauden ajan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen julkistamisesta 5 kohdan mukaisesti, jolleivät muut tämän asetuksen nojalla rekisteröidyt luottoluokituslaitokset ole antaneet saman rahoitusvälineen tai saman yhteisön luottoluokituksia.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto voi pidentää, myös pankkiviranomaisen tai vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen pyynnöstä, ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua määräaikaa kolmella kuukaudella poikkeustapauksissa, joihin liittyy markkinahäiriön tai rahoitusalan epävakauden riski.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston on viipymättä ilmoitettava 1 kohdan nojalla tehdyistä päätöksistä asianomaiselle luottoluokituslaitokselle ja annettava tällaiset päätökset tiedoksi toimivaltaisille viranomaisille ja alakohtaisille toimivaltaisille viranomaisille, komissiolle, pankkiviranomaiselle ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Sen on julkistettava tällaiset päätökset verkkosivustollaan 10 työpäivän kuluessa päivästä, jona päätös on tehty.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston julkistaessa päätöksensä ensimmäisen alakohdan mukaisesti sen on myös julkisesti ilmoitettava luottoluokituslaitoksen oikeudesta valittaa päätöksestä ja tapauksen mukaan siitä, että tuollainen valitus on tehty, mainiten samalla, että kyseisellä valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta, sekä valituslautakunnan mahdollisuudesta keskeyttää riitautetun päätöksen soveltaminen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

25 artikla

Asianomaisten kuuleminen

1.  Ennen 24 artiklan 1 kohdan mukaisten päätösten tekoa arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston on annettava henkilöille, joita menettely koskee, tilaisuus esittää huomautuksensa arvopaperimarkkinaviranomaisen toteamista seikoista. Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto perustaa päätöksensä yksinomaan niihin todettuihin seikkoihin, joista henkilöt, joita menettely koskee, ovat voineet esittää huomautuksensa.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos tarvitaan kiireellisiä toimia estämään merkittävän ja välittömän vahingon koituminen rahoitusjärjestelmälle. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto voi tehdä väliaikaisen päätöksen, ja sen on annettava kyseisille henkilöille tilaisuus esittää huomautuksensa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tehnyt päätöksensä.

2.  Menettelyissä on kunnioitettava täysin niiden henkilöiden puolustautumisoikeuksia, joita menettely koskee. Henkilöillä on oltava oikeus tutustua arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistoon sillä edellytyksellä, että muiden henkilöiden oikeutetut edut otetaan huomioon kyseisten henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemisessa. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tietoihin.

▼M3

25 a artikla

Alakohtaiset toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat 4 artiklan 1 kohdan ja 5 a, ►M5  ————— ◄ 8 c ja 8 d artiklan valvonnasta ja täytäntöönpanosta

Alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten on vastattava 4 artiklan 1 kohdan ja 5 a, ►M5  ————— ◄ 8 c ja 8 d artiklan valvonnasta ja täytäntöönpanosta asiaa koskevan alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti.

▼M1III LUKU

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö

26 artikla

Yhteistyövelvollisuus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen, pankkiviranomaisen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä silloin, kun se on tarpeen tämän asetuksen ja asiaankuuluvan alakohtaisen lainsäädännön soveltamiseksi.

27 artikla

Tietojenvaihto

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä toimitettava toisilleen tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tämän asetuksen ja asiaankuuluvan alakohtaisen lainsäädännön mukaisten tehtävien hoitamiseksi.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi toimittaa keskuspankeille, Euroopan keskuspankkijärjestelmälle ja Euroopan keskuspankille, näiden toimiessa rahapolitiikasta vastaavina viranomaisina, sekä Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja tarvittaessa muille maksu- ja selvitysjärjestelmien valvonnasta vastaaville viranomaisille niiden tehtävien hoitamista varten tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja. Vastaavasti tällaisia viranomaisia tai elimiä ei myöskään saa estää toimittamasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle tietoja, joita tämä saattaa tarvita tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi.

▼M1 —————

▼M1

30 artikla

Tehtävien siirtäminen arvopaperimarkkinaviranomaiselta toimivaltaisille viranomaisille

1.  Jos valvontatehtävän asianmukainen suorittaminen sitä edellyttää, arvopaperimarkkinaviranomainen voi siirtää erityisiä valvontatehtäviä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 21 artiklan 2 kohdan nojalla antamiensa ohjeiden mukaisesti. Kyseisiin erityisiin valvontatehtäviin voi erityisesti kuulua toimivalta toteuttaa 23 b artiklan mukaiset tietopyynnöt ja tehdä 23 d artiklan 6 kohdan mukaiset tutkimukset ja paikalla tehtävät tarkastukset.

2.  Ennen tehtävän siirtämistä arvopaperimarkkinaviranomainen kuulee asianomaista toimivaltaista viranomaista. Tällainen kuuleminen koskee seuraavia:

a) siirrettävän tehtävän laajuus;

b) siirrettävän tehtävän suorittamisen aikataulu;

c) tarvittavan tiedon välittäminen arvopaperimarkkinaviranomaisen toimesta ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen korvaa siirrettyjen tehtävien hoitamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle aiheutuneet kustannukset komission 19 artiklan 2 kohdan nojalla antaman maksuja koskevan asetuksen mukaisesti.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua siirtoa uudelleen asianmukaisin väliajoin. Tehtävien siirto voidaan perua milloin tahansa.

Tehtävien siirto ei vaikuta arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuuseen eikä rajoita arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuuksia harjoittaa ja valvoa siirrettyä toimintaa. Tämän asetuksen mukaisia valvontatehtäviä, rekisteröintipäätökset, lopulliset arvioinnit ja rikkomisten seurantaa koskevat päätökset mukaan luettuina, ei saa siirtää.

31 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten ilmoitukset ja keskeyttämispyynnöt

1.  Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa, että sen alueella tai toisen jäsenvaltion alueella on harjoitettu tai harjoitetaan tämän asetuksen vastaista toimintaa, sen on ilmoitettava asiasta mahdollisimman seikkaperäisesti arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Jos toimivaltainen viranomainen pitää sitä aiheellisena tutkinnallisista syistä, se voi myös ehdottaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle, että tämä arvioi tarpeen käyttää 23 b ja 23 c artiklan mukaisia valtuuksia kyseistä toimintaa harjoittavan luottoluokituslaitoksen suhteen.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet. Sen on annettava ilmoittajana olevalle toimivaltaiselle viranomaiselle tieto näiden toimenpiteiden lopputuloksesta ja mahdollisuuksien mukaan myös merkittävistä välivaiheista.

2.  Jos ilmoittajana oleva jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että rekisteröity luottoluokituslaitos, jonka luottoluokituksia käytetään kyseisen jäsenvaltion alueella, rikkoo tästä asetuksesta johtuvia velvoitteita ja rikkomiset ovat niin vakavia ja jatkuvia, että niillä on merkittävä vaikutus sijoittajansuojaan tai rahoitusjärjestelmän vakauteen kyseisessä jäsenvaltiossa, ilmoittajana oleva toimivaltainen viranomainen voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista määräämään keskeytyksen, jonka aikana 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoituslaitokset ja muut yhteisöt eivät saa käyttää kyseisen luottoluokituslaitoksen luottoluokituksia sääntelytarkoituksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoittajana olevan toimivaltaisen viranomaisen on esitettävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki pyyntönsä perustelut.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että pyyntö ei ole aiheellinen, sen on ilmoitettava asiasta ilmoittajana olevalle toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti ja esitettävä sille perustelut. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että pyyntö on aiheellinen, sen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet asian ratkaisemiseksi.

32 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.  Salassapitovelvollisuutta sovelletaan arvopaperimarkkinaviranomaiseen, toimivaltaisiin viranomaisiin sekä kaikkiin, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten viranomaisten tai sellaisten henkilöiden palveluksessa, joille arvopaperimarkkinaviranomainen on siirtänyt tehtäviä, mukaan luettuina sellaiset tarkastajat ja asiantuntijat, joiden kanssa arvopaperimarkkinaviranomainen on tehnyt sopimuksen. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei saa ilmaista toiselle henkilölle tai viranomaiselle, jollei niiden ilmaiseminen ole tarpeen oikeudenkäyntiä varten.

2.  Kaikki arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten viranomaisten, alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja elinten toimesta hankitut tai niiden välillä tämän asetuksen mukaisesti vaihdetut tiedot on katsottava salassa pidettäviksi, jollei arvopaperimarkkinaviranomainen tai kyseinen toimivaltainen viranomainen tai kyseinen muu viranomainen tai elin ilmoita tietoja toimittaessaan, että kyseiset tiedot saa ilmaista, tai jos tietojen ilmaiseminen on tarpeen oikeudenkäyntiä varten.

▼M1 —————

▼BIV LUKU

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

▼M1

34 artikla

Tietojenvaihtoa koskeva sopimus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä tietojenvaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa vain, jos ilmaistavien tietojen salassapito taataan vähintään 32 artiklassa säädetyllä tavalla.

Tällaisen tietojenvaihdon on palveltava arvopaperimarkkinaviranomaisen tai kyseisten valvontaviranomaisten tehtävien hoitamista.

Kun on kyse henkilötietojen luovuttamisesta kolmanteen maahan, arvopaperimarkkinaviranomaisen on sovellettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 ( 15 ).

35 artikla

Kolmansilta mailta saatujen tietojen ilmaiseminen

Arvopaperimarkkinaviranomainen saa ilmaista kolmansien maiden valvontaviranomaisilta saamansa tiedot ainoastaan, jos se tai valvontaviranomainen on saanut nimenomaisen suostumuksen tiedot toimittaneelta valvontaviranomaiselta, ja soveltuvin osin ainoastaan sellaista tarkoitusta varten, johon kyseinen valvontaviranomainen on suostunut, tai jos tietojen ilmaiseminen on tarpeen oikeudenkäyntiä varten.

▼M3III A

OSASTO

LUOTTOLUOKITUSLAITOSTEN SIVIILIOIKEUDELLINEN VASTUU

35 a artikla

Siviilioikeudellinen vastuu

1.  Jos luottoluokituslaitos on tahallisesti tai törkeän huolimattomasti syyllistynyt johonkin liitteessä III lueteltuun rikkomiseen, joka vaikuttaa luottoluokitukseen, sijoittaja tai liikkeeseenlaskija voi vaatia korvausta kyseiseltä luottoluokituslaitokselta rikkomisen johdosta kärsimäsään vahingosta.

Jos sijoittaja osoittaa, että se on kohtuullisella tavalla, 5 a artiklan 1 kohdan mukaisesti tai muuten asianmukaista huolellisuutta noudattaen, tukeutunut luottoluokitukseen päättäessään sijoittaa rahoitusvälineeseen, säilyttää sijoituksensa tai luopua siitä, se voi tämän artiklan nojalla vaatia korvausta kärsimästään vahingosta.

Jos liikkeeseenlaskija osoittaa, että kyseinen luottoluokitus koskee sitä tai sen rahoitusvälineitä ja että rikkominen ei aiheutunut sellaisista harhaanjohtavista tai epätäsmällisistä tiedoista, jotka luottoluokituslaitos oli saanut liikkeeseenlaskijalta suoraan tai liikkeeseenlaskijan julkistamien tietojen kautta, se voi tämän artiklan nojalla vaatia korvausta kärsimästään vahingosta.

2.  Sijoittajan tai liikkeeseenlaskijan vastuulla on esittää täsmällisiä ja yksityiskohtaisia tietoja sen osoittamiseksi, että luottoluokituslaitos on syyllistynyt tämän asetuksen rikkomiseen ja että rikkominen on vaikuttanut annettuun luottoluokitukseen.

Toimivaltainen kansallinen tuomioistuin arvioi, mitä täsmälliset ja yksityiskohtaiset tiedot ovat ottaen huomioon, että sijoittajalla tai liikkeeseenlaskijalla ei ehkä ole ollut mahdollisuutta tutustua tietoihin, jotka ovat ainoastaan luottoluokituslaitosten ulottuvilla.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua luottoluokituslaitosten siviilioikeudellista vastuuta voidaan rajoittaa etukäteen, mikäli rajoitus tai poissulkeminen on:

a) kohtuullinen ja oikeasuhteinen; sekä

b) sallittu asiaan sovellettavan kansallisen oikeuden nojalla 4 kohdan mukaisesti.

Jos rajoitus ei täytä ensimmäisessä alakohdassa esitettyjä edellytyksiä, tai jos kysymyksessä on siviilioikeudellisen vastuun poissulkeminen, sillä ei ole oikeudellisia vaikutuksia.

4.  Ilmaisuja ”vahinko”, ”tahallisuus”, ”törkeä huolimattomuus”, ”kohtuullisella tavalla tukeutuneet”, ”asianmukainen huolellisuus”, ”vaikutus”, ”kohtuullinen” ja ”oikeasuhteinen”, joita käytetään tässä artiklassa mutta joita ei määritellä, on tulkittava ja sovellettava asiaa koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaan määräytyvän sovellettavan kansallisen oikeuden mukaisesti. Luottoluokituslaitosten siviilioikeudellista vastuuta koskevia asioita, joita ei kateta tällä asetuksella, on käsiteltävä asiaa koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaan määräytyvän sovellettavan kansallisen oikeuden mukaisesti. Sijoittajan tai liikkeeseenlaskijan nostaman siviilioikeudellista vastuuta koskevan kanteen osalta toimivaltainen tuomioistuin määräytyy kansainvälisen yksityisoikeuden asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

5.  Tämän artiklan soveltaminen ei estä muiden siviilioikeudellista vastuuta koskevien vaatimusten esittämistä kansallisen oikeuden mukaisesti.

6.  Tässä artiklassa säädetty oikeus korvauksen saamiseen ei estä EAMV:ta käyttämästä täysimääräisesti 36 a artiklassa säädettyjä valtuuksiaan.

▼BIV OSASTO

SEURAAMUKSET, KOMITEAMENETTELY, KERTOMUKSET SEKÄ SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSETI LUKU

▼M1

Seuraamukset, sakot, uhkasakot, komiteamenettely, siirretty säädösvalta ja kertomukset

▼B

36 artikla

Seuraamukset

▼M1

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt 4 artiklan 1 kohdan rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alakohtainen toimivaltainen viranomainen julkistaa jokaisen seuraamuksen, joka on määrätty 4 artiklan 1 kohdan rikkomisesta, paitsi jos julkistaminen vaarantaisi vakavasti rahoitusmarkkinat tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille.

▼B

Jäsenvaltioiden on annettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viimeistään 7 päivänä joulukuuta 2010. Niiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle myöhemmistä muutoksista, joilla on vaikutusta näihin säännöksiin.

▼M1

36 a artikla

Sakot

1.  Jos arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto toteaa 23 e artiklan 5 kohdan mukaisesti, että luottoluokituslaitos on tahallaan tai tuottamuksesta syyllistynyt johonkin liitteessä III luetelluista rikkomisista, se tekee päätöksen 2 kohdan mukaisen sakon määräämisestä.

Luottoluokituslaitoksen rikkominen katsotaan tahalliseksi, jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa objektiivisia tekijöitä, jotka osoittavat, että luottoluokituslaitos tai sen ylin johto on tahallaan syyllistynyt rikkomiseen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sakkojen perusmäärät määritetään seuraavasti:

▼M3

a) liitteessä III olevan I jakson 1–5, 11–15, 19, 20, 23, 26 a–d, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 ja 55–62 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään 500 000 euroa ja enintään 750 000 euroa;

b) liitteessä III olevan I jakson 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22 a, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37–40, 42, 42 a, 42 b, 45–49 a, 52, 53 ja 54 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään 300 000 euroa ja enintään 450 000 euroa;

▼M1

c) liitteessä III olevan I jakson 9, 10, 26, 36, 44 ja 53 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään 100 000 euroa ja enintään 200 000 euroa;

▼M3

d) liitteessä III olevan II jakson 1, 6, 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään 50 000 euroa ja enintään 150 000 euroa;

e) liitteessä III olevan II jakson 2 ja 3 a–5 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään 25 000 euroa ja enintään 75 000 euroa;

▼M1

f) liitteessä III olevan II jakson 3 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään 10 000 euroa ja enintään 50 000 euroa;

g) liitteessä III olevan III jakson 1–3 ja 11 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään 150 000 euroa ja enintään 300 000 euroa;

▼M3

h) liitteessä III olevan I jakson 20 a kohdassa, liitteessä III olevan III jakson 4–4 c, 6, 8 ja 10 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään 90 000 euroa ja enintään 200 000 euroa;

▼M1

i) liitteessä III olevan III jakson 5, 7 ja 9 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten osalta sakkojen määrät ovat vähintään 40 000 euroa ja enintään 100 000 euroa.

Päättäessään, olisiko sakkojen perusmäärän oltava ensimmäisessä alakohdassa vahvistettujen rajojen ala-, keski- tai yläkohdassa, arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon kyseisen luottoluokituslaitoksen edellisen tilikauden vuosittaisen liikevaihdon. Perusmäärän on oltava rajan alakohdassa niiden luottoluokituslaitosten osalta, joiden vuosittainen liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa, rajan keskikohdassa niiden luottoluokituslaitosten osalta, joiden vuosittainen liikevaihto on vähintään 10 miljoonaa ja enintään 50 miljoonaa euroa, ja rajan yläkohdassa niiden luottoluokituslaitosten osalta, joiden vuosittainen liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa.

3.  Edellä 2 kohdassa vahvistetuissa rajoissa määritettyjä perusmääriä mukautetaan tarvittaessa ottamalla huomioon raskauttavat ja lieventävät tekijät liitteessä IV tarkoitettujen kertoimien mukaisesti.

Raskauttavaa kerrointa sovelletaan yksi kerrallaan perusmäärään. Jos sovelletaan useampaa kuin yhtä raskauttavaa kerrointa, perusmäärän ja kunkin yksittäisen raskauttavan kertoimen soveltamisesta saadun määrän välinen erotus lisätään perusmäärään.

Lieventävää kerrointa sovelletaan yksi kerrallaan perusmäärään. Jos sovelletaan useampaa kuin yhtä lieventävää kerrointa, perusmäärän ja kunkin yksittäisen lieventävän kertoimen soveltamisesta saadun määrän välinen erotus vähennetään perusmäärästä.

4.  Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, sakko saa olla enintään 20 prosenttia kyseisen luottoluokituslaitoksen edellisen tilikauden vuosittaisesta liikevaihdosta, ja jos luottoluokituslaitos on hyötynyt rikkomisesta taloudellisesti suoraan tai välillisesti, sakon on oltava vähintään yhtä suuri kuin kyseinen taloudellinen hyöty.

Jos luottoluokituslaitoksen teko tai laiminlyönti muodostaa useamman kuin yhden liitteessä III luetelluista rikkomisista, sovelletaan ainoastaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti laskettua korkeampaa ja yhteen näistä rikkomisista liittyvää sakkoa.

36 b artikla

Uhkasakot

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto määrää päätöksellä uhkasakkoja pakottaakseen:

a) luottoluokituslaitoksen lopettamaan rikkomisen 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla tehdyn päätöksen mukaisesti;

b) 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön antamaan täydellisinä tiedot, joita on vaadittu 23 b artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä;

c) 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön suostumaan tutkimukseen ja erityisesti toimittamaan täydelliset asiakirjat, tiedot, menettelyt ja muun pyydetyn aineiston ja täydentämään ja oikaisemaan muita tietoja, jotka on toimitettu 23 c artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä käynnistetyssä tutkimuksessa;

d) 23 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön suostumaan paikalla tehtävään tarkastukseen, joka on määrätty 23 d artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä.

2.  Uhkasakkojen on oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia. Uhkasakko määrätään maksettavaksi päivittäin, kunnes luottoluokituslaitos tai kyseessä oleva henkilö noudattaa 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä.

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, uhkasakkojen määrä on 3 prosenttia edellisen tilikauden keskimääräisestä päivävaihdosta tai, luonnollisten henkilöiden ollessa kyseessä, 2 prosenttia edellisen kalenterivuoden keskimääräisestä päivätulosta. Se on laskettava uhkasakon määräämisestä tehdyssä päätöksessä määrätystä päivästä alkaen.

4.  Uhkasakko voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden ajaksi arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen ilmoittamisesta.

36 c artikla

Niiden henkilöiden kuuleminen, joita menettely koskee

1.  Ennen 36 a artiklan ja 36 b artiklan 1 kohdan a–d alakohdan mukaisen sakon ja/tai uhkasakon määräämistä koskevan päätöksen tekoa arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto antaa henkilöille, joita menettely koskee, tilaisuuden esittää huomautuksensa arvopaperimarkkinaviranomaisen toteamista seikoista. Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto perustaa päätöksensä ainoastaan niihin todettuihin seikkoihin, joista ne henkilöt, joita menettely koskee, ovat voineet esittää huomautuksensa.

2.  Menettelyissä on kunnioitettava täysin niiden henkilöiden puolustautumisoikeuksia, joita menettely koskee. Henkilöillä on oltava oikeus tutustua arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirja-aineistoon sillä edellytyksellä, että muiden henkilöiden oikeutetut edut otetaan huomioon kyseisten henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemisessa. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tietoihin eikä arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisiin valmisteluasiakirjoihin.

36 d artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen julkistaminen, luonne, täytäntöönpano ja kohdentaminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa jokaisen sakon ja uhkasakon, joka on määrätty 36 a ja 36 b artiklan mukaisesti, paitsi jos julkistaminen vaarantaisi vakavasti rahoitusmarkkinat tai aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille.

2.  Edellä 36 a ja 36 b artiklan mukaisesti määrätyt sakot ja uhkasakot ovat luonteeltaan hallinnollisia.

3.  Edellä 36 a ja 36 b artiklan mukaisesti määrätyt sakot ja uhkasakot ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Täytäntöönpanoon sovelletaan sen valtion säännöksiä lainkäytöstä riita-asioissa, jonka alueella täytäntöönpano tapahtuu. Täytäntöönpanomääräyksen antaa, tutkimatta muuta kuin täytäntöönpanoasiakirjan oikeaperäisyyden, kansallinen viranomainen, jonka kunkin jäsenvaltion hallitus määrää tähän tehtävään ja josta se ilmoittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan unionin tuomioistuimelle.

Kun nämä muodollisuudet on hakijan vaatimuksesta täytetty, tämä voi hakea täytäntöönpanoa kansallisen lainsäädännön mukaisesti saattamalla asian suoraan toimivaltaisen elimen käsiteltäväksi.

Täytäntöönpanoa voidaan lykätä vain Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksellä. Kansallisten tuomioistuinten toimivaltaan kuuluu kuitenkin tutkia virheellisestä täytäntöönpanosta tehdyt valitukset.

4.  Sakkojen ja uhkasakkojen määrät kohdennetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

36 e artikla

Muutoksen hakeminen Euroopan unionin tuomioistuimelta

Euroopan unionin tuomioistuimella on täysi harkintavalta tutkiessaan valitukset päätöksistä, joilla arvopaperimarkkinaviranomainen on määrännyt sakon tai uhkasakon. Se voi kumota sakon tai uhkasakon tai alentaa tai korottaa sitä.

▼M1

37 artikla

Liitteiden muuttaminen

Komissio voi toteuttaa toimenpiteitä liitteiden muuttamiseksi liitettä III lukuun ottamatta 38 a artiklan mukaisesti ja 38 b ja 38 c artiklan ehtoja noudattaen delegoiduilla säädöksillä rahoitusmarkkinoiden kehityksen, myös kansainvälisen kehityksen, huomioon ottamiseksi erityisesti uusien rahoitusvälineiden osalta.

▼B

38 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa komission päätöksellä 2001/528/EY ( 16 ) perustettu Euroopan arvopaperikomitea.

▼M1 —————

▼B

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

▼M1

38 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle neljän vuoden ajaksi 1 päivästä kesäkuuta 2011 valta antaa 5 artiklan 6 kohdan kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa, 23 e artiklan 7 kohdassa ja 37 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 38 b artiklan mukaisesti.

2.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 38 b ja 38 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

38 b artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 6 kohdan kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa, 23 e artiklan 7 kohdassa ja 37 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

38 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kolmella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa kyseistä säädöstä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

▼B

39 artikla

Kertomukset

▼M3 —————

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

4.  Komissio tarkastelee uudelleen EAMV:lta saamansa teknisen neuvonnan pohjalta ►M5  arvopaperistamisvälineiden ◄ ja erityisesti uudelleenarvopaperistamisten luottoluokitusmarkkinoiden tilannetta. Uudelleentarkastelun jälkeen komissio toimittaa viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon tarvittaessa liittyy lainsäädäntöehdotus ja jossa arvioidaan erityisesti

a) onko valinnanvaraa riittävästi, jotta 6 b ja 8 c artiklassa säädettyjä vaatimuksia voidaan noudattaa;

b) onko asianmukaista lyhentää tai pidentää 6 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettua sopimussuhteen enimmäiskestoa ja 6 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vähimmäisaikaa, jonka jälkeen luottoluokituslaitos voi tehdä uudelleen sopimuksen liikkeeseenlaskijan tai asiaomaisen kolmannen osapuolten kanssa uudelleenarvopaperistamisten luottoluokitusta varten;

c) onko 6 b artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua poikkeusta syytä muuttaa.

5.  Komissio tarkastelee uudelleen EAMV:lta saamansa teknisen neuvonnan pohjalta luottoluokitusmarkkinoiden tilannetta. Uudelleentarkastelun jälkeen komissio toimittaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon tarvittaessa liittyy lainsäädäntöehdotus ja jossa arvioidaan erityisesti

a) onko tarpeen ulottaa 8 b artiklassa asetettujen velvoitteiden soveltamisala koskemaan muita rahoitusalan luottotuotteita;

b) ovatko 6, 6 a ja 7 artiklassa asetetut vaatimukset vähentäneet riittävästi eturistiriitoja;

c) olisiko 6 b artiklassa tarkoitettu kiertojärjestelmä ulotettava koskemaan muita omaisuusluokkia ja onko syytä käyttää eripituisia ajanjaksoja eri luokissa;

d) ovatko nykyiset ja vaihtoehtoiset maksumallit asianmukaisia;

e) onko tarpeen toteuttaa muita toimenpiteitä kilpailun edistämiseksi luottoluokitusmarkkinoilla;

f) ovatko uudet luottoluokitusmarkkinoiden kilpailun edistämisaloitteet asianmukaisia alan rakenteellisen kehityksen kannalta;

g) onko tarpeen ehdottaa toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa liialliseen luottoluokituksiin tukeutumiseen sopimuksissa;

h) miten suurta markkinoiden keskittyminen on, mitä riskejä suureen keskittymiseen liittyy ja miten se vaikuttaa rahoitusalan kokonaisvakauteen.

6.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään vuosittain kaikista uusista 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista vastaavuuspäätöksistä, jotka on hyväksytty ilmoituksen kattamana aikana.

▼M3

39 a artikla

EAMV:n henkilöstö ja resurssit

EAMV:n on arvioitava ennen 21 päivää kesäkuuta 2014 tässä asetuksessa sille annetuista valtuuksista ja tehtävistä aiheutuvat henkilöstö- ja resurssitarpeet ja toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle asiaa koskevan kertomuksen.

▼M3

39 b artikla

Raportointivelvoitteet

1.  Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa vahvistetaan:

a) toimenpiteet, joita on toteutettu, jotta voitaisiin poistaa sellaiset viittaukset luottoluokituksiin, jotka johtavat tai mahdollisesti johtavat yksinomaiseen tai mekaaniseen luottoluokituksiin tukeutumiseen; sekä

b) vaihtoehtoiset keinot, joiden avulla sijoittajat voisivat tehdä omat arviointinsa liikkeeseenlaskijoiden ja rahoitusvälineiden luottoriskistä,

jotta voitaisiin poistaa unionin oikeudesta kaikki viittaukset luottoluokituksiin sääntelytarkoituksissa 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä edellyttäen, että vaihtoehtoisia luottoriskin arviointitapoja on tuotu esille ja otettu käyttöön. EAMV:n on annettava komissiolle teknistä neuvontaa asioista, joista säädetään tässä kohdassa.

2.  Komissio tarkastelee vallitsevaa markkinatilannetta ja antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen valtionvelan luottokelpoisuuden eurooppalaisen arvioinnin kehittämisen tarkoituksenmukaisuudesta.

Komissio esittää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kertomuksen havaintojen ja vallitsevan markkinatilanteen perusteella viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen siitä, onko tarkoituksenmukaista ja toteuttamiskelpoista tukea eurooppalaista julkista luottoluokituslaitosta, jonka tehtävänä olisi arvioida jäsenvaltioiden valtionvelan luottokelpoisuutta, ja/tai eurooppalaista luottoluokitussäätiötä, jonka tehtävät liittyisivät kaikenlaisiin muihin luottoluokituksiin.

3.  Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisuuksista perustaa pienten luottoluokituslaitosten verkosto kilpailun lisäämiseksi markkinoilla. Kertomuksessa arvioidaan taloudellisen ja muun tuen antamista tällaisen verkoston perustamiselle ottaen huomioon tällaisesta julkisesta rahoituksesta aiheutuva mahdollinen eturistiriita. Tämän kertomuksen havaintojen ja EAMV:n teknisen neuvonnan perusteella komissio arvioi uudelleen 8 d artiklan säännöksiä ja ehdottaa niihin muutoksia.

▼BII LUKU

Siirtymä- ja loppusäännökset

40 artikla

Siirtymäsäännös

Luottoluokituslaitosten, jotka ovat aloittaneet toimintansa yhteisössä ennen 7 päivää kesäkuuta 2010 (olemassa olevat luottoluokituslaitokset) ja jotka aikovat hakea tämän asetuksen mukaista rekisteröintiä, on toteutettava kaikki tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 7 päivänä syyskuuta 2010.

Luottoluokituslaitosten on tehtävä rekisteröintihakemus aikaisintaan 7 päivänä kesäkuuta 2010. Olemassa olevien luottoluokituslaitosten on tehtävä rekisteröintihakemus viimeistään 7 päivänä syyskuuta 2010.

▼M1

Olemassa olevat luottoluokituslaitokset voivat jatkaa sellaisten luottoluokitusten antamista, joita 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoituslaitokset ja muut yhteisöt voivat käyttää sääntelytarkoituksiin, paitsi jos rekisteröintihakemus hylätään. Jos rekisteröintihakemus hylätään, sovelletaan 24 artiklan 4 ja 5 kohtaa.

▼M1

40 a artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaiseen liittyvät siirtymätoimenpiteet

1.  Kaikki luottoluokituslaitoksia koskevaan valvonta- ja täytäntöönpanotoimintaan liittyvät toimivallat ja tehtävät, jotka on annettu toimivaltaisille viranomaisille, jotka toimivat tai eivät toimi kotijäsenvaltion toimivaltaisina viranomaisina, ja kollegioille, jos sellaisia on perustettu, lopetetaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Sellaista rekisteröintihakemusta, jonka kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tai asianomainen kollegio on vastaanottanut viimeistään 7 päivänä syyskuuta 2010, ei kuitenkaan siirretä arvopaperimarkkinaviranomaiselle, ja kyseiset viranomaiset ja asianomainen kollegio tekevät rekisteröinnin hyväksymistä tai epäämistä koskevan päätöksen.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa haltuunsa luottoluokituslaitoksia koskevaan valvonta- ja täytäntöönpanotoimintaan liittyvät tiedostot ja valmisteluasiakirjat, mukaan luettuina käynnissä olevat tutkinnat ja täytäntöönpanotoimet, tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset, 1 kohdassa tarkoitettuna päivänä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan toisen alakohdan soveltamista.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden on varmistettava, että olemassa olevat tiedostot ja valmisteluasiakirjat, tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset, siirretään arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollisimman pian ja viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2011. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden on myös annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tarpeellinen apu ja neuvot, joilla helpotetaan tehokasta ja toimivaa siirtoa ja luottoluokituslaitoksia koskevan valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnan aloittamista.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden oikeudenomistajana sellaisesta valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnasta johtuvissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, jota kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ja kollegiot ovat harjoittaneet tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

5.  Kaikki tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten III osaston I luvun mukaisesti tekemät luottoluokituslaitosten rekisteröinnit pysyvät voimassa, kun toimivalta on siirretty arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

6.  Arvopaperimarkkinaviranomainen suorittaa viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2014 ja osana jatkuvaa valvontaansa vähintään yhden tarkastuksen kaikissa sen valvontavaltaan kuuluvissa luottoluokituslaitoksissa.

▼B

41 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulopäivästä alkaen, kuitenkin siten, että

 4 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 7 päivästä joulukuuta 2010 alkaen,

 4 artiklan 3 kohdan f, g ja h alakohtaa sovelletaan 7 päivästä kesäkuuta 2011 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

RIIPPUMATTOMUUS JA ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN

A jakso

Toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset

1.

Luottoluokituslaitoksella on oltava hallinto- tai valvontaelin. Sen ylimmän johdon on varmistettava, että

a) luottoluokitustoiminta on riippumatonta myös poliittisista vaikutteista tai rajoituksista ja taloudellisesta painostuksesta;

b) eturistiriidat havaitaan, niitä hallitaan ja niistä ilmoitetaan asianmukaisesti;

c) luottoluokituslaitos täyttää muut tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

2.

Luottoluokituslaitoksen toiminta on järjestettävä tavalla, jolla varmistetaan, etteivät sen liiketoiminnalliset edut vaaranna luottoluokitustoiminnan riippumattomuutta ja asianmukaisuutta.

Luottoluokituslaitoksen ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden on oltava hyvämaineisia sekä riittävän ammattitaitoisia ja kokeneita, ja heidän on varmistettava luottoluokituslaitoksen järkevä ja vakaa hoito.

Ainakin kolmasosan mutta vähintään kahden luottoluokituslaitoksen hallinto- tai valvontaelimen jäsenistä on oltava riippumattomia jäseniä, jotka eivät osallistu luottoluokitustoimintaan.

Hallinto- tai valvontaelimen riippumattomille jäsenille suoritettava korvaus ei saa olla sidoksissa luottoluokituslaitoksen liiketoiminnan tulokseen, ja palkkiojärjestelyjen on oltava sellaiset, että niillä varmistetaan kyseisten jäsenten päätösten riippumattomuus. Hallinto- tai valvontaelimen riippumattomien jäsenten toimikauden on oltava ennalta määrätty kiinteä ajanjakso, jonka pituus saa olla enintään viisi vuotta, eikä toimikautta voida uusia. Hallinto- tai valvontaelimen riippumaton jäsen voidaan erottaa vain, jos on kyse virheellisestä menettelystä tai ammattitaidon riittämättömyydestä.

Enemmistöllä hallinto- tai valvontaelimen jäsenistä, sen riippumattomat jäsenet mukaan luettuina, on oltava riittävä asiantuntemus rahoituspalveluista. Jos luottoluokituslaitos antaa ►M5  arvopaperistamisvälineiden ◄ luottoluokituksia, vähintään yhdellä elimen riippumattomista jäsenistä ja yhdellä sen muista jäsenistä olisi oltava ylimmän johdon tasolla hankittua perusteellista tietoa ja kokemusta ►M5  arvopaperistamisvälineiden ◄ markkinoista.

Hallinto- tai valvontaelimen riippumattomien jäsenten tehtäviin kuuluu kyseisen elimen yleisten vastuualueiden lisäksi erityisesti seurata

a) luottoluokituspolitiikan kehitystä sekä menetelmiä, joita luottoluokituslaitos käyttää luottoluokitustoiminnassaan;

b) luottoluokituslaitoksen sisäisen laadunvalvontajärjestelmän tehokkuutta luottoluokitustoiminnassa;

c) käytössä olevien toimenpiteiden ja menettelyjen toimivuutta sen varmistamisessa, että mahdolliset eturistiriidat havaitaan, poistetaan tai hallitaan ja ilmaistaan asianmukaisesti; ja

d) vaatimustenmukaisuuden valvontaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien prosessien vaikuttavuutta, myös tämän jakson 9 kohdassa tarkoitetun arviointitoiminnon tehokkuutta.

▼M1

Hallinto- tai valvontaelimen riippumattomien jäsenten a–d alakohdassa tarkoitetuista seikoista antamat lausunnot on esitettävä hallinto- tai valvontaelimelle säännöllisin väliajoin sekä annettava pyynnöstä arvopaperimarkkinaviranomaisen käyttöön.

▼B

3.

Luottoluokituslaitoksen on otettava käyttöön riittävät toimintatavat ja menettelyt sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen velvoitteita noudatetaan.

4.

Luottoluokituslaitoksella on oltava moitteettomat hallinto- ja kirjanpitomenettelyt, omat sisäiset valvontamekanismit, tehokkaat riskinarviointimenettelyt sekä tehokkaat valvonta- ja turvajärjestelyt tiedonkäsittelyjärjestelmiä varten.

Sisäiset valvontamekanismit on suunniteltava niin, että päätösten ja menettelyjen noudattaminen taataan luottoluokituslaitoksen kaikilla tasoilla.

Luottoluokituslaitoksen on sovellettava ja ylläpidettävä päätöksentekomenettelyjä ja organisaatiorakennetta, joista käyvät selvästi ja todennetusti ilmi raportointisuhteet sekä tehtävienjako ja vastuualueet.

5.

Luottoluokituslaitoksen on otettava käyttöön itsenäisesti toimiva, pysyvä ja tehokas säännösten noudattamista valvova toiminto ja ylläpidettävä sitä. Säännösten noudattamista valvovan toiminnon on valvottava, että luottoluokituslaitos ja sen henkilöstö noudattavat luottoluokituslaitokselle tämän asetuksen mukaisesti kuuluvia velvoitteita, ja raportoitava siitä. Sääntöjen noudattamista valvovan toiminnon on:

a) valvottava ja säännöllisesti arvioitava 3 kohdan nojalla käyttöön otettujen toimenpiteiden ja menettelyjen sekä luottoluokituslaitoksen velvoitteiden täyttämisessä mahdollisesti esiintyneiden puutteiden korjaamiseksi toteutettujen toimien riittävyyttä ja tehokkuutta;

b) neuvottava ja avustettava luottoluokituslaitoksen johtajia, luottoluokitusanalyytikoita, työntekijöitä ja muita luonnollisia henkilöitä, joiden tarjoamat palvelut ovat luottoluokituslaitoksen käytettävissä tai määräysvallassa, taikka luottoluokituslaitokseen määräysvallan kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa olevia henkilöitä tästä asetuksesta johtuvien luottoluokituslaitoksen velvoitteiden täyttämisessä.

6.

Jotta säännösten noudattamista valvova toiminto voisi hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti ja riippumattomasti, luottoluokituslaitoksen on varmistettava seuraavien edellytysten täyttyminen:

a) säännösten noudattamista valvovalla toiminnolla on tarvittavat valtuudet, resurssit, asiantuntemus ja pääsy kaikkiin asiaankuuluviin tietoihin;

b) säännösten noudattamista valvova virkamies nimitetään ja hän vastaa säännösten noudattamista valvovasta toiminnosta ja kaikesta 3 kohdasta edellytetystä raportoinnista;

c) säännösten noudattamista valvovaan toimintoon osallistuvat luottoluokituslaitoksen johtajat, luottoluokitusanalyytikot, työntekijät ja muut luonnolliset henkilöt, joiden tarjoamat palvelut ovat luottoluokituslaitoksen käytettävissä tai määräysvallassa, taikka luottoluokituslaitokseen määräysvallan kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa olevat henkilöt eivät osallistu valvonnan kohteena olevan luottoluokitustoiminnan harjoittamiseen;

d) sääntöjen noudattamista valvovalle virkamiehelle suoritettava korvaus ei ole sidoksissa luottoluokituslaitoksen liiketoiminnan tulokseen, ja korvausjärjestelyt ovat sellaiset, että niillä varmistetaan virkamiehen päätösten riippumattomuus.

Säännösten noudattamista valvovan virkamiehen on taattava, että kaikki sääntöjen noudattamista valvovan toiminnon käyttöön asetettuihin henkilöihin liittyvät eturistiriidat tunnistetaan ja poistetaan asianmukaisella tavalla.

Säännösten noudattamista valvovan virkamiehen on raportoitava tehtäviensä suorittamisesta säännöllisesti ylimmälle johdolle ja hallinto- tai valvontaelinten riippumattomille jäsenille.

7.

Luottoluokituslaitoksen on otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat organisatoriset ja hallinnolliset järjestelyt B jakson 1 kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen estämiseksi, havaitsemiseksi, poistamiseksi tai hallitsemiseksi ja ilmaisemiseksi. Sen on huolehdittava siitä, että kaikki luottoluokitustoiminnan riippumattomuutta merkittävästi uhkaavat tekijät, C jaksossa tarkoitetut, luottoluokitusanalyytikoita koskevia sääntöjä uhkaavat tekijät mukaan luettuina, sekä turvatoimet kyseisten uhkien vähentämiseksi, kirjataan asianmukaisesti.

8.

Luottoluokituslaitoksen on käytettävä asianmukaisia järjestelmiä, resursseja ja menettelyjä, joilla se varmistaa luottoluokitustoimintansa jatkuvuuden ja säännöllisyyden.

9.

Luottoluokituslaitoksen on perustettava arviointitoiminto, jonka tehtävänä on tarkastella säännöllisin väliajoin menetelmiä, malleja ja keskeisiä luokitusoletuksia, kuten matemaattisia oletuksia tai korrelaatio-oletuksia, ja kaikkia niihin tehtyjä olennaisia muutoksia sekä sitä, ovatko kyseiset menetelmät, mallit ja keskeiset luokitusoletukset asianmukaisia, jos niitä käytetään tai aiotaan käyttää uusien rahoitusvälineiden arviointiin.

Arviointitoiminnon on oltava riippumaton sellaisista muista liiketoiminnan osa-alueista, jotka vastaavat luottoluokitustoiminnasta, ja sen on raportoitava tämän jakson 2 kohdassa tarkoitetuille hallinto- tai valvontaelimen jäsenille.

10.

Luottoluokituslaitoksen on seurattava ja arvioitava tämän asetuksen mukaisesti käyttöön ottamiensa järjestelmien, sisäisen tarkastuksen menettelyjen ja järjestelyjen riittävyyttä ja vaikuttavuutta sekä toteutettava aiheelliset toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi.

B jakso

Toimintaa koskevat vaatimukset

▼M3

1.

Luottoluokituslaitoksen on havaittava, poistettava tai hallittava ja ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi kaikki todelliset tai mahdolliset eturistiriidat, jotka voivat vaikuttaa sen luottoluokitusanalyytikoiden, työntekijöiden tai muiden sellaisten luonnollisten henkilöiden analyyseihin ja päätöksiin, joiden tarjoamat palvelut ovat luottoluokituslaitoksen käytettävissä tai sen määräysvallassa ja jotka osallistuvat suoraan luottoluokitustoimintaan, sekä luottoluokituksia ja luokitusnäkymiä hyväksyvien henkilöiden analyyseihin ja päätöksiin.

▼B

2.

Luottoluokituslaitoksen on julkistettava sellaisten luottoluokiteltujen yhteisöjen ja asianomaisten kolmansien osapuolten nimet, joilta se saa yli 5 prosenttia vuotuisista tuloistaan.

3.

▼M3

Luottoluokituslaitos ei saa antaa luottoluokitusta tai luokitusnäkymää seuraavissa tilanteissa tai sen on viipymättä ilmoitettava, jos jokin seuraavista tilanteista voi vaikuttaa jo annettuun luottoluokitukseen tai luokitusnäkymään:

▼B

a) luottoluokituslaitos tai joku 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä omistaa suoraan tai välillisesti luottoluokitellun yhteisön tai asianomaisen kolmannen osapuolen rahoitusvälineitä tai sillä on mikä tahansa muu suora tai välillinen omistusosuus kyseisestä yhteisöstä tai osapuolesta, lukuun ottamatta osuuksia hajauttamiseen perustuvissa yhteissijoitusjärjestelmissä hoidetut rahastot, kuten eläkerahastot ja henkivakuutukset, mukaan luettuina;

▼M3

a a) luottoluokituslaitoksen osakkeenomistaja tai jäsen, jolla on hallussaan vähintään kymmenen prosenttia joko kyseisen luottoluokituslaitoksen pääomasta tai äänioikeuksista tai jolla on muulla tavoin mahdollisuus käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan, omistaa vähintään kymmenen prosenttia luottoluokitellusta yhteisöstä tai asianomaisesta kolmannesta osapuolesta tai mistä tahansa muusta omistusosuudesta kyseisessä luottoluokitellussa yhteisössä tai kolmannessa osapuolessa, lukuun ottamatta sellaisia osuuksia hajauttamiseen perustuvissa yhteissijoitusjärjestelmissä ja hoidetuissa rahastoissa, kuten eläkerahastoissa ja henkivakuutuksissa, jotka eivät anna kyseiselle henkilölle mahdollisuutta käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen järjestelmän liiketoimintaan;

▼B

b) luottoluokitus annetaan sellaiselle luottoluokitellulle yhteisölle tai asianomaiselle kolmannelle osapuolelle, joka on suoraan tai välillisesti sidoksissa luottoluokituslaitokseen määräysvallan kautta;

▼M3

b a) luottoluokitus annetaan luottoluokitellulle yhteisölle tai asianomaiselle kolmannelle osapuolelle, jolla on hallussaan vähintään kymmenen prosenttia kyseisen luottoluokituslaitoksen pääomasta tai äänioikeuksista;

▼B

c) 1 kohdassa tarkoitettu henkilö on luottoluokitellun yhteisön tai jonkin asianomaisen kolmannen osapuolen hallinto- tai valvontaelimen jäsen; tai

▼M3

c a) luottoluokituslaitoksen osakkeenomistaja tai jäsen, jolla on hallussaan vähintään kymmenen prosenttia kyseisen luottoluokituslaitoksen pääomasta tai äänioikeuksista tai jolla on muulla tavoin mahdollisuus käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan, on luottoluokitellun yhteisön tai jonkin asianomaisen kolmannen osapuolen hallinto- tai valvontaelimen jäsen;

▼B

d) luottoluokitusanalyytikolla, joka on osallistunut luottoluokituksen määrittämiseen, tai luottoluokituksen hyväksyneellä henkilöllä on ollut luottoluokituksen kohteena olevaan yksikköön tai muuhun siihen liittyvään kolmanteen osapuoleen jokin muu sellainen suhde, joka voi mahdollisesti aiheuttaa eturistiriidan.

▼M3

Luottoluokituslaitoksen on myös arvioitava viipymättä, onko olemassa oleva luottoluokitus tai luokitusnäkymä syytä arvioida uudelleen tai peruuttaa.

▼M3

3a.

Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava, jos jokin seuraavista tilanteista voi vaikuttaa olemassa olevaan luottoluokitukseen tai luokitusnäkymään:

a) luottoluokituslaitoksen osakkeenomistaja tai jäsen, jolla on hallussaan vähintään viisi prosenttia kyseisen luottoluokituslaitoksen joko pääomasta tai äänioikeuksista tai jolla on muulla tavoin mahdollisuus käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan, omistaa vähintään viisi prosenttia luottoluokitellusta yhteisöstä tai asianomaisesta kolmannesta osapuolesta tai mistä tahansa muusta omistukseen rinnastettavasta osuudesta kyseisessä luokitellussa yhteisössä tai osapuolessa. Tämä sulkee pois sellaiset osuuksien hajauttamiseen perustuvat yhteissijoitusjärjestelmät ja hoidetut rahastot, kuten eläkerahastot ja henkivakuutukset, jotka eivät anna kyseiselle henkilölle mahdollisuutta käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen järjestelmän liiketoimintaan;

b) luottoluokituslaitoksen osakkeenomistaja tai jäsen, jolla on hallussaan vähintään viisi prosenttia kyseisen luottoluokituslaitoksen pääomasta tai äänioikeuksista tai jolla on muulla tavoin mahdollisuus käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan, on luottoluokitellun yhteisön tai jonkin asianomaisen kolmannen osapuolen hallinto- tai valvontaelimen jäsen.

3b.

Jos tiedot ovat tai niiden pitäisi olla luottoluokituslaitoksen tiedossa, 3 a a, 3 b a, 3 c a ja 3 a alakohdissa säädetyt velvoitteet koskevat myös:

a) välillisiä osakkeenomistajia, joita koskee direktiivin 2004/109/EY 10 artikla; ja

b) yrityksiä, jotka käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa tai määräävää vaikutusvaltaa luottoluokituslaitokseen ja joita koskee direktiivin 2004/109/EY 10 artikla.

3c.

Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että maksut, jotka peritään sen asiakkailta luottoluokitus- ja liitännäispalvelujen tarjoamisesta, eivät ole syrjiviä ja että ne perustuvat todellisiin kustannuksiin. Luottoluokituspalveluista perittävät maksut eivät saa olla riippuvaisia luottoluokituslaitoksen antaman luokituksen tasosta tai mistään muista suoritetun työn tuloksista tai seurauksista.

4.

▼M3

Luottoluokituslaitos tai henkilö, jolla on suoraan tai välillisesti hallussaan vähintään viisi prosenttia kyseisen luottoluokituslaitoksen pääomasta tai äänioikeuksista tai jolla on muulla tavoin mahdollisuus käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan, ei saa tarjota luottoluokitellulle yhteisölle tai asianomaiselle kolmannelle osapuolelle konsultointi- tai neuvontapalveluja, jotka koskevat kyseisen luottoluokitellun yhteisön tai kolmannen osapuolen yhtiörakennetta, oikeudellista rakennetta, varoja, velkoja tai toimintoja.

▼B

Luottoluokituslaitos saa tarjota luottoluokituspalvelujen lisäksi myös muita palveluja, jäljempänä ’liitännäispalvelut’. Liitännäispalvelut eivät ole osa luottoluokitustoimintaa; ne käsittävät markkinaennusteita, taloudellisia suuntauksia koskevia ennusteita, hinta-analyysejä ja muita yleisiä tietoja koskevia analyysejä sekä niihin liittyviä jakelupalveluita.

Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että liitännäispalvelujen tarjonta ei aiheuta eturistiriitoja sen luottoluokitustoiminnan kanssa, ja sen on luottoluokitukseen liittyvien loppuraporttien yhteydessä ilmoitettava, millaisia liitännäispalveluja luokituksen kohteena olevalle yksikölle tai siihen liittyvälle kolmannelle osapuolelle on tarjottu.

5.

Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että luottoluokitusanalyytikot tai luokituksia hyväksyvät henkilöt eivät esitä virallisia tai epävirallisia ehdotuksia tai suosituksia, jotka koskevat sellaisten ►M5  arvopaperistamisvälineiden ◄ rakennetta, joille luottoluokituslaitoksen on tarkoitus antaa luottoluokitus.

6.

Luottoluokituslaitoksen on suunniteltava raportointi- ja viestintäkanavansa siten, että niillä varmistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden riippumattomuus luottoluokituslaitoksen sellaisesta muusta toiminnasta, jota harjoitetaan kaupallisesti.

7.

Luottoluokituslaitoksen on huolehdittava siitä, että säilytetään riittävät tiedot ja tarvittaessa kirjausketjut sen luottoluokitustoimista. Näihin tietoihin sisältyvät:

▼M3

a) kunkin luottoluokitus- ja luokitusnäkymäpäätöksen osalta luottoluokituksen tai luokitusnäkymän määrittämiseen osallistuneiden luottoluokitusanalyytikoiden nimet, luottoluokituksen tai luokitusnäkymän hyväksyneiden henkilöiden nimet, tiedot siitä, onko luottoluokitus annettu toimeksiannosta vai ilman toimeksiantoa, sekä päivä, jolloin luottoluokitus on toteutettu;

▼B

b) tilitiedot maksuista, jotka on saatu luokituksen kohteena olevalta yksiköltä, siihen liittyvältä kolmannelta osapuolelta tai joltakin luottoluokitusten käyttäjältä;

c) kunkin luottoluokituksia tai niihin liittyviä palveluja tilaavan tahon tilitiedot;

▼M3

d) tiedot vakiintuneista menettelyistä ja luokitusmenetelmistä, joita luottoluokituslaitos käyttää luottoluokitusten ja luokitusnäkymien määrittämisessä;

e) sisäiset arkistot ja tiedostot, mukaan luettuina ei-julkiset tiedot ja työasiakirjat, joita käytetään kaikkien luottoluokitus- ja luokitusnäkymäpäätösten pohjana;

▼B

f) luottoanalyysiraportit, luotonarviointiraportit ja sisäiset arkistot mukaan lukien ei-julkiset tiedot ja työasiakirjat, joita on käytetty tällaisissa raporteissa ilmaistujen kantojen pohjana;

g) tiedot menettelyistä ja toimista, joita luottoluokituslaitos toteuttaa tämän asetuksen noudattamiseksi; ja

h) kopiot sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, mukaan lukien sähköinen viestintä eli luottoluokituslaitoksen ja sen työntekijöiden vastaanottamat ja lähettämät tiedot, jotka liittyvät luottoluokitustoimiin.

▼M1

8.

Edellä 7 kohdassa tarkoitetut tiedot ja kirjausketjut on säilytettävä rekisteröidyn luottoluokituslaitoksen tiloissa vähintään viiden vuoden ajan, ja ne on pyynnöstä asetettava arvopaperimarkkinaviranomaisen saataville.

▼B

Jos luottoluokituslaitoksen rekisteröinti peruutetaan, edellä tarkoitettuja tietoja on säilytettävä sen jälkeen vielä vähintään kolmen vuoden ajan.

9.

Tietoja, joista käyvät ilmi luottoluokituspalvelusopimuksen mukaiset, luottoluokituslaitoksen ja luottoluokitellun yhteisön tai sen asianomaisten kolmansien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, on säilytettävä vähintään luottoluokituslaitoksen ja kyseisen luottoluokitellun yhteisön tai sen asianomaisten kolmansien osapuolten välisen sopimussuhteen keston ajan.

C jakso

Luottoluokitusanalyytikoita ja muita luottoluokitustoimintaan suoraan osallistuvia henkilöitä koskevat säännöt

1.

Luottoluokitusanalyytikot ja luottoluokituslaitoksen työntekijät sekä muut luonnolliset henkilöt, joiden tarjoamat palvelut ovat luottoluokituslaitoksen käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka suoraan osallistuvat luottoluokitustoimintaan, ja direktiivin 2004/72/EY ( 17 ) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa ostaa eivätkä myydä sellaista rahoitusvälinettä eivätkä osallistua mihinkään sellaista rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen, jonka on laskenut liikkeeseen tai taannut tai jota on muutoin tukenut sellainen luottoluokiteltu yhteisö, joka kuuluu kyseisten henkilöiden pääasialliseen analyysitoiminnan vastuualueeseen, lukuun ottamatta osuuksia hajauttamiseen perustuvissa yhteissijoitusjärjestelmissä hoidetut rahastot, kuten eläkerahastot ja henkivakuutukset, mukaan luettuina.

2.

▼M3

Kukaan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä ei saa osallistua tai muutoin vaikuttaa tietyn luottoluokitellun yhteisön luottoluokituksen tai luokitusnäkymän määrittämiseen, jos kyseinen henkilö

▼B

a) omistaa luottoluokitellun yhteisön rahoitusvälineitä, lukuun ottamatta hajauttamiseen perustuvien yhteissijoitusjärjestelmien osuuksia;

b) omistaa sellaisia luottoluokiteltuun yhteisöön yhteydessä olevan yhteisön rahoitusvälineitä, joiden omistaminen saattaa aiheuttaa tai joiden omistamisen saatetaan yleisesti katsoa aiheuttavan eturistiriidan, lukuun ottamatta hajauttamiseen perustuvien yhteissijoitusjärjestelmien osuuksia;

c) on lähimenneisyydessä ollut sellaisessa työ- tai liikesuhteessa tai muussa sellaisessa suhteessa luottoluokiteltuun yhteisöön, joka saattaa aiheuttaa tai jonka saatetaan yleisesti katsoa aiheuttavan eturistiriidan.

3.

Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt:

a) toteuttavat kaikki kohtuulliset toimenpiteet suojatakseen luottoluokituslaitoksen hallussa olevaa omaisuutta ja sen hallussa olevia tietoja petoksilta, varkauksilta ja väärinkäytöksiltä ottaen huomioon niiden liiketoiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus ja niiden luottoluokitustoiminnan luonne ja laajuus;

▼M3

b) eivät ilmaise tietoja luottoluokituksista tai luokitusnäkymistä, jotka luottoluokituslaitos on antanut tai mahdollisesti antaa vastaisuudessa, paitsi luottoluokitellulle yhteisölle tai asianomaiselle kolmannelle osapuolelle;

▼B

c) eivät luovuta luottoluokituslaitoksen haltuun annettuja salassa pidettäviä tietoja sellaisten muiden henkilöiden palveluksessa oleville luottoluokitusanalyytikoille ja työntekijöille, jotka ovat suoraan tai välillisesti sidoksissa luottoluokituslaitokseen määräysvallan kautta, eivätkä muille luonnollisille henkilöille, joiden tarjoamat palvelut ovat sellaisen henkilön käytettävissä tai määräysvallassa, joka on suoraan tai välillisesti sidoksissa luottoluokituslaitokseen määräysvallan kautta ►C1  ja joka ei osallistu suoraan luottoluokitustoimintaan; ja ◄

d) eivät käytä eivätkä luovuta salassa pidettäviä tietoja rahoitusvälineillä käytävän kaupan tarkoituksiin eivätkä mihinkään muuhun tarkoitukseen lukuun ottamatta luottoluokitustoimintaa.

4.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt eivät saa tavoitella eivätkä hyväksyä rahaa, lahjoja tai palveluksia miltään sellaiselta taholta, jonka kanssa luottoluokituslaitoksella on liiketoimintaa.

5.

Jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö katsoo, että joku muu tällainen henkilö on toiminut tavalla, jota hän pitää lainvastaisena, henkilön on ilmoitettava asiasta viipymättä säännösten noudattamista valvovalle virkamiehelle. Tämä ei saa johtaa kielteisiin seurauksiin ilmoituksen tehneelle henkilölle.

6.

Jos luottoluokitusanalyytikko päättää työsuhteensa ja siirtyy sellaiseen luottoluokiteltuun yhteisöön, jonka luottoluokitteluun hän on osallistunut, tai sellaiseen rahoitusalan yritykseen, jonka kanssa hänellä on ollut liiketoimintaa hoitaessaan tehtäviään luottoluokituslaitoksessa, luottoluokituslaitoksen on arvioitava luottoluokitusanalyytikon asiaankuuluva työsuoritus kahden vuoden ajalta ennen palveluksesta lähtöä.

▼M3

7.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt eivät saa siirtyä luottoluokitellun yhteisön tai asianomaisen kolmannen osapuolen ylimmän johdon tehtäviin, ennen kuin luottoluokituksen tai luokitusnäkymän antamisesta on kulunut kuusi kuukautta.

8.

Tämän asetuksen 7 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi

a) luottoluokituslaitosten on varmistettava, että pääluottoluokitusanalyytikot eivät osallistu saman luottoluokitellun yhteisön tai asianomaisten kolmansien osapuolten luottoluokitustoimintaan yli neljän vuoden ajan;

b) muiden luottolaitosten kuin niiden, jotka liikkeeseenlaskija tai asianomainen kolmas osapuoli ovat valtuuttaneet, ja jokaisen julkisyhteisöjen luottoluokituksia antavan luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että

i) luottoluokitusanalyytikot eivät osallistu samaa luottoluokiteltua yhteisöä tai asianomaista kolmatta osapuolta koskevaan luottoluokitustoimintaan yli viiden vuoden ajan;

ii) luottoluokituksia hyväksyvät henkilöt eivät osallistu samaa luottoluokiteltua yhteisöä tai asianomaista kolmatta osapuolta koskevaan luottoluokitustoimintaan yli seitsemän vuoden ajan.

Ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut henkilöt eivät saa osallistua mainituissa alakohdissa tarkoitettuja luottoluokiteltuja yhteisöjä tai asianomaista kolmatta osapuolta koskevaan luottoluokitustoimintaan, ennen kuin näissä alakohdissa vahvistettujen ajanjaksojen päättymisestä on kulunut kaksi vuotta.

▼B

D jakso

▼M3

Luottoluokitusten ja luokitusnäkymien esittämistä koskevat säännöt

▼B

I   Yleiset velvoitteet

▼M3

1.

Luottoluokituslaitoksen on varmistettava, että luottoluokituksessa ja luokitusnäkymässä ilmoitetaan selkeästi ja näkyvästi tietyn luottoluokitustoiminnan osalta pääluottoluokitusanalyytikon nimi ja tehtävänimike sekä luottoluokituksen tai luokitusnäkymän hyväksymisestä pääasiassa vastanneen henkilön nimi ja asema.

▼B

2.

Luottoluokituslaitoksen on vähintään varmistettava, että

▼M3

a) kaikki luottoluokituksen tai luokitusnäkymän laadinnassa käytetyt olennaiset ja merkittävät lähteet mainitaan, mukaan luettuna luottoluokiteltu yhteisö tai tapauksen mukaan asianomainen kolmas osapuoli, sekä tieto siitä, onko luottoluokitus tai luokitusnäkymä ilmoitettu kyseiselle luottoluokitellulle yhteisölle tai asianomaiselle kolmannelle osapuolelle ja onko sitä muutettu tämän ilmoituksen jälkeen ennen sen julkistamista;

▼B

b) luottoluokituksen laadinnassa käytetty päämenetelmä tai menetelmäversio ilmoitetaan selkeästi ja että tässä yhteydessä viitataan kyseisen menetelmän tai menetelmäversion tyhjentävään kuvaukseen; jos luottoluokitus perustuu useampaan menetelmään tai jos vain päämenetelmän mainitseminen saattaisi aiheuttaa sen, että sijoittajilta jää huomaamatta muita luottoluokitukseen liittyviä tärkeitä näkökohtia, joihin kuuluvat myös mahdolliset merkittävät mukautukset ja poikkeamat, luottoluokituslaitoksen on selitettävä tilanne luottoluokituksessa ja ilmoitettava, miten eri menetelmät tai edellä mainitut muut näkökohdat on otettu huomioon luottoluokituksessa;

c) jokaisen luottoluokituskategorian merkitys selitetään ja maksukyvyttömyyden tai perinnän käsitteet määritellään ja että kaikki asianmukaiset riskivaroitukset selitetään, mukaan lukien käytettyjen keskeisten luokitusoletusten, kuten matemaattisten oletusten tai korrelaatio-oletusten, herkkyysanalyysi, johon on liitetty sekä pahimpaan että parhaimpaan mahdolliseen skenaarioon liittyvät luottoluokitukset;

▼M3

d) päivämäärä, jona luottoluokitus julkistettiin ensimmäisen kerran, ja sen viimeisimmän päivityksen ajankohta, mahdolliset luokitusnäkymät mukaan luettuina, on ilmoitettu selkeästi ja näkyvästi;

e) tiedot siitä, koskeeko luottoluokitus äskettäin liikkeeseen laskettua rahoitusvälinettä ja luokitteleeko luottoluokituslaitos rahoitusvälinettä ensimmäistä kertaa; sekä

f) luokitusnäkymän osalta ilmoitetaan aikaväli, jolla luottoluokituksen odotetaan muuttuvan.

Luokituslaitokset liittävät julkaisemiinsa luottoluokituksiin tai luokitusnäkymiin viittauksen EAMV:n 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustietokannassa julkaisemiin aikaisempaan toimintaan perustuviin maksukyvyttömyysasteisiin sekä selvityksen näiden maksukyvyttömyysasteiden merkityksestä.

▼M3

2a.

Antaessaan luokitusmenetelmiä, malleja ja keskeisiä luokituksessa käytettäviä oletuksia koskevat tiedot luottoluokituslaitoksen on samalla annettava ohjeet, joissa selitetään luottoluokituksissa käytettyjen mallien ja luokitusmenetelmien oletukset, parametrit, rajoitukset ja epävarmuustekijät, mukaan luettuina luottoluokituslaitoksen luottoluokituksia vahvistaessaan toteuttamat stressiskenaarioiden simulaatiot, luottoluokitustiedot kassavirta-analyysista, jonka luottoluokituslaitos on tehnyt tai jota se käyttää, ja tarvittaessa tiedot odotetusta luottoluokituksen muutoksesta. Ohjeiden on oltava selkeät ja helposti ymmärrettävät.

▼M3

3.

Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava luokitellulle yhteisölle luottoluokitus tai luokitusnäkymä kyseisen yhteisön työaikana ja vähintään yksi täysi työpäivä ennen luottoluokituksen tai luokitusnäkymän julkaisemista. Tietoihin on sisällytettävä luottoluokituksen tai luottoluokitusnäkymän keskeiset perustelut, jotta kyseisellä luokitellulla yhteisöllä on mahdollisuus huomauttaa luottoluokituslaitokselle asiavirheistä.

4.

Ilmoittaessaan luottoluokituksista tai luokitusnäkymistä luottoluokituslaitoksen on mainittava selkeästi ja näkyvästi kaikki luottoluokituksen tai luokitusnäkymän ominaisuudet tai rajoitukset. Luottoluokituksista tai luokitusnäkymistä ilmoittaessaan sen on erityisesti mainittava näkyvästi, pitääkö se luottoluokitellusta yhteisöstä saatavilla olevien tietojen laatua tyydyttävänä ja missä määrin se on tarkistanut luottoluokitellun yhteisön tai asianomaisen kolmannen osapuolen sille toimittamat tiedot. Jos luottoluokitus tai luokitusnäkymä koskee yhteisöä tai rahoitusvälinettä, josta on rajoitetusti saatavilla aiempia tietoja, luottoluokitusyrityksen on selkeästi ja näkyvällä tavalla ilmoitettava luottoluokitukseen tai luokitusnäkymään liittyvät rajoitukset.

▼B

Silloin kun luotettavien tietojen puute tai uudenlaisen rahoitusvälineen rakenteen monimutkaisuus tai saatavilla olevien tietojen riittämätön laatu asettaa vakavalla tavalla kyseenalaiseksi sen, voiko luottoluokituslaitos tuottaa luotettavan luottoluokituksen, luottoluokituslaitoksen on pidättäydyttävä antamasta luottoluokitusta tai peruutettava antamansa luottoluokitus.

5.

▼M3

Julkistaessaan luottoluokituksen tai luokitusnäkymän luottoluokituslaitoksen on selitettävä lehdistötiedotteessaan tai raporteissaan luottoluokituksen tai luokitusnäkymän perustana olevat tärkeimmät tekijät.

▼B

Jos 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot olisivat suhteettomia julkistetun raportin pituuteen nähden, riittää kun raportissa viitataan selvästi ja näkyvästi paikkaan, jossa kyseiset tiedot ovat suoraan ja helposti saatavilla, mukaan luettuna suora internetlinkki luottoluokituslaitoksen internetsivuilla oleviin kyseeseen tuleviin tietoihin.

▼M3

6.

Luottoluokituslaitoksen on jatkuvasti julkistettava verkkosivustollaan ja ilmoitettava EAMV:lle tiedot kaikista yhteisöistä tai velkainstrumenteista, joiden ensimmäinen arviointi tai alustava luokitus on uskottu sen tehtäväksi. Tällaiset tiedot on julkistettava riippumatta siitä, tekevätkö liikkeeseenlaskijat luottoluokituslaitoksen kanssa sopimuksen lopullisesta luokituksesta.

▼B

II    ►M5  Arvopaperistamisvälineiden ◄ luottoluokituksiin liittyvät lisävelvoitteet

1.

Kun luottoluokituslaitos luokittelee ►M5  arvopaperistamisvälineen ◄ , sen on annettava luottoluokituksessaan kaikki tiedot tappio- ja kassavirta-analyysista, jonka se on tehnyt tai jota se käyttää, sekä tiedot odotetusta luottoluokituksen muutoksesta.

2.

Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava, minkä tason arvioinnin se on tehnyt ►M5  arvopaperistamisvälineiden ◄ kohteena olevien rahoitusvälineiden tai muiden kohde-etuuksien tasolla toteutetuista due diligence -prosesseista. Luottoluokituslaitoksen on ilmoitettava, onko se arvioinut kyseiset due diligence -prosessit itse vai onko se luottanut kolmannen tekemään arvioon, ja ilmoitettava samalla, miten kyseisen arvioinnin tulos vaikuttaa luottoluokitukseen.

▼M3 —————

▼M3

III.   Julkisyhteisöjen luottoluokituksiin liittyvät lisävelvoitteet

1. Kun luottoluokituslaitos antaa julkisyhteisön luottoluokituksen tai siihen liittyvän luokitusnäkymän, sen on esitettävä samanaikaisesti yksityiskohtainen selvitys, jossa selitetään kaikki oletukset, parametrit, rajoitukset, epävarmuustekijät ja muut sellaiset tiedot, jotka on otettu huomioon luottoluokitusta tai luokitusnäkymää määritettäessä. Selvityksen on oltava julkisesti saatavilla, selkeä ja helposti ymmärrettävä.

2. Julkisesti saatavilla olevaan selvitykseen, joka esitetään aiempaa julkisyhteisön luottoluokitusta tai siihen liittyvää luokitusnäkymää koskevan muutoksen yhteydessä, on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot:

a) yksityiskohtainen arviointi määrällisen oletuksen muutoksista sekä perusteet, joilla luokitusta muutetaan, ja niiden suhteellinen painotus. Yksityiskohtaiseen arviointiin olisi sisällyttävä kuvaus seuraavista seikoista: tulo asukasta kohden, BKT:n kasvu, inflaatio, budjettitasapaino, ulkoinen tasapaino, ulkoinen velka, talouskehityksen indikaattori, maksukyvyttömyyden indikaattori ja muut huomioon otetut merkitykselliset tekijät. Tätä olisi täydennettävä kunkin tekijän suhteellisella painotuksella;

b) yksityiskohtainen arviointi laadullisen oletuksen muutoksista sekä perusteet, joilla luokitusta muutetaan, ja niiden suhteellinen painotus;

c) yksityiskohtainen kuvaus luokitusmuutokseen liittyvistä riskeistä, rajoituksista ja epävarmuustekijöistä; sekä

d) tiivistelmä luokitusmuutoksesta päättäneen luokituskomitean kokouspöytäkirjoista.

3. Kun luottoluokituslaitos antaa julkisyhteisöjen luottoluokituksia tai niihin liittyviä luokitusnäkymiä, se saa julkistaa nämä 8 a artiklan mukaiset luottoluokitukset tai luokitusnäkymät vasta unioniin sijoittautuneiden säännellyn markkinan kauppapaikkojen aukioloajan päätyttyä ja vähintään yksi tunti ennen niiden avaamista; sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä I olevan D jakson I osan 3 kohdan soveltamista.

4. Jollei muuta johdu liitteessä I olevan D jakson I osan 5 kohdasta, jonka mukaan luottoluokituslaitoksen on luottoluokituksen julkistaessaan selitettävä lehdistötiedotteessaan tai raporteissaan luottoluokituksen perustana olevat tärkeimmät tekijät, julkisyhteisöjen luottoluokituksiin ei saa sisältyä luokitelluille yhteisöille, valtiot sekä alue- ja paikallisviranomaiset mukaan luettuina, suunnattuja toimintasuosituksia, -määräyksiä tai -ohjeita, vaikka kansalliset politiikat voivatkin olla julkisyhteisöjen luottoluokitusten yhtenä perusteena.

▼B

E jakso

Tietojen julkistaminen

I   Julkistettavat yleiset tiedot

Luottoluokituslaitoksen on yleisesti julkistettava se, että se on rekisteröity tämän asetuksen mukaisesti, sekä seuraavat tiedot:

1.

kaikki B jakson 1 kohdassa tarkoitetut todelliset ja mahdolliset eturistiriidat;

2.

luettelo luottoluokituslaitoksen liitännäispalveluista;

▼M3

3.

periaatteet, joita luottoluokituslaitos noudattaa luottoluokitusten julkistamisessa ja muussa siihen liittyvässä viestinnässä, luokitusnäkymät mukaan luettuina;

▼B

4.

palkkiojärjestelyjen yleisluonne;

5.

menetelmät ja kuvaus malleista ja luottoluokitustoiminnassa käytetyistä olennaisista luokitusoletuksista, kuten matemaattisista oletuksista tai korrelaatio-oletuksista, sekä niiden merkittävät muutokset;

6.

luottoluokituslaitoksen järjestelmiin, resursseihin ja prosesseihin tehdyt merkittävät muutokset; ja

7.

tarvittaessa sen käytännesäännöt.

II   Säännöllisin väliajoin julkistettavat tiedot

Luottoluokituslaitoksen on julkistettava säännöllisin väliajoin seuraavat tiedot:

1.

kuuden kuukauden välein tiedot sen luottoluokituskategorioihin liittyvistä maksukyvyttömyysasteista sekä siitä, ovatko kyseisten kategorioiden maksukyvyttömyysasteet muuttuneet ajan kuluessa, liikkeeseenlaskijoiden pääasiallisten maantieteellisten alueiden mukaan jaoteltuna;

▼M1

2.

vuosittain seuraavat tiedot:

▼M3

a) luettelo kultakin asiakkaalta yksittäisistä luottoluokituksista sekä mahdollisista liitännäispalveluista perityistä maksuista;

a a) luottoluokituslaitoksen hinnoittelupolitiikka, mukaan luettuina maksurakenne ja eri omaisuusluokkien luottoluokituksia koskevat hinnoitteluperusteet;

▼M1

b) luettelo sellaisista luottoluokituslaitoksen asiakkaista, joiden osuus luottoluokituslaitoksen tuottojen kasvusta edeltävänä varainhoitovuonna oli yli 1,5-kertainen luottoluokituslaitoksen kyseisen vuoden kokonaistuottojen kasvuun verrattuna. Tällainen asiakas otetaan luetteloon vain, jos sen osuus luottoluokituslaitoksen kansainvälisistä kokonaistuotoista oli kyseisenä vuonna yli 0,25 prosenttia maailmanlaajuisesti mitattuna; ja

c) sellainen luettelo vuoden aikana annetuista luottoluokituksista, josta ilmenee ilman toimeksiantoa annettujen luottoluokitusten osuus.

▼B

Tässä kohdassa ”asiakkaalla” tarkoitetaan yhteisöä, sen tytäryhteisöjä ja sen sellaisia osakkuusyhteisöjä, joissa kyseisellä yhteisöllä on yli 20 prosentin omistusosuus, sekä kaikkia sellaisia muita yhteisöjä, joiden osalta se on jonkin asiakkaan puolesta neuvotellut liikkeeseen laskettavan velkainstrumentin strukturoinnin, jonka yhteydessä on suoritettu maksu suoraan tai välillisesti luottoluokituslaitokselle kyseisen liikkeeseen lasketun velkainstrumentin luottoluokittelusta.

III   Avoimuusraportti

Luottoluokituslaitoksen on julkistettava vuosittain seuraavat tiedot:

1.

yksityiskohtaiset tiedot luottoluokituslaitoksen oikeudellisesta rakenteesta ja omistussuhteista, mukaan luettuina tiedot säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY ( 18 ) 9 ja 10 artiklassa tarkoitetuista omistusosuuksista;

2.

kuvaus sisäisistä valvontamekanismeista, joilla varmistetaan luottoluokitustoiminnan laatu;

▼M3

3.

tilastot, joista käyvät ilmi uusien luottoluokitusten laatimista, luottoluokitusten arviointia sekä menetelmien tai mallien arviointia ja ylintä johtoa varten osoitettujen luottoluokituslaitoksen työntekijöiden määrä, sekä tilastot, joista käyvät ilmi eri omaisuusluokkien luottoluokituksia (yritykset, strukturoidut rahoitusvälineet, julkisyhteisöt) varten osoitettujen työntekijöiden määrä;

▼B

4.

kuvaus luottoluokituslaitoksen tietojen kirjaamisperiaatteista;

5.

luottoluokituslaitoksen riippumattomuutta koskevien säännösten noudattamista valvovasta toiminnosta vuosittain tehdyn sisäisen arvioinnin tulokset;

6.

kuvaus luottoluokituslaitoksen johdon jäsenten ja luottoluokitusanalyytikoiden kiertoa koskevista periaatteista;

▼M3

7.

taloudelliset tiedot luottoluokituslaitoksen tuloista, kokonaisliikevaihto mukaan luettuna, jotka on jaoteltu luottoluokitustoiminnasta ja liitännäispalveluista saatuihin maksuihin, ja perusteellinen kuvaus molemmista tuloryhmistä, mukaan luettuina tulot, jotka on saatu luottoluokituspalvelujen asiakkaille tarjotuista liitännäispalveluista, ja maksujen jakautuminen eri omaisuusluokkien luottoluokitusten mukaisesti. Kokonaisliikevaihtoa koskevissa tiedoissa on esitettävä myös kyseisen liikevaihdon jakautuminen unionissa saatuihin ja maailmanlaajuisesti saatuihin tuloihin;

▼B

8.

yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY ( 19 ) 46 a artiklan 1 kohdan mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Luottoluokituslaitoksen on annettava edellä mainitun direktiivin 46 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot kyseistä selvitystä varten siitä riippumatta, kuuluuko se julkisista ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY ( 20 ) soveltamisalaan.
LIITE II

REKISTERÖINTIHAKEMUKSESSA ANNETTAVAT TIEDOT

1.

Luottoluokituslaitoksen täydellinen nimi ja ►M3  unionissa ◄ sijaitsevan rekisteröidyn kotipaikan osoite;

2.

säännösten noudattamista valvovan virkamiehen nimi ja yhteystiedot;

3.

yhtiömuoto;

4.

luottoluokitusluokat, joille luottoluokituslaitos hakee rekisteröintiä;

5.

omistusrakenne;

6.

organisaatiorakenne ja päätöksenteko- ja valvontajärjestelmä;

7.

taloudelliset resurssit luottoluokitustoiminnan harjoittamiseksi;

8.

luottoluokituslaitoksen henkilöstö ja asiantuntemus;

9.

luottoluokituslaitoksen tytäryhtiöitä koskevat tiedot;

10.

kuvaus luottoluokitusten antamisessa ja uudelleenarvioinnissa käytetyistä menettelyistä ja menetelmistä;

11.

eturistiriitojen havaitsemisessa, hallitsemisessa ja ilmoittamisessa noudatettavat toimintatavat ja menettelyt;

12.

tiedot luottoluokitusanalyytikoista;

13.

palkkio- ja suoritusten arviointijärjestelyt;

14.

muut palvelut, joita luottoluokituslaitos aikoo tarjota luottoluokitustoiminnan lisäksi;

15.

toimintasuunnitelma, mukaan luettuina tiedot siitä, missä pääasiallista liiketoimintaa on tarkoitus harjoittaa ja mihin sivukonttoreita on tarkoitus perustaa, sekä siitä, minkätyyppistä liiketoimintaa aiotaan harjoittaa;

16.

vahvistamisen suunniteltua käyttöä koskevat asiakirjat ja yksityiskohtaiset tiedot;

17.

suunniteltuja ulkoistamisjärjestelyjä koskevat asiakirjat ja yksityiskohtaiset tiedot, myös tiedot ulkoistetuista toiminnoista huolehtivista yhteisöistä.

▼M1
LIITE III

Luettelo 24 artiklan 1 kohdassa ja 36 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rikkomisista

I    Eturistiriitoihin, toiminnan järjestämistä koskeviin tai toimintaa koskeviin vaatimuksiin liittyvät rikkomiset

1. Luottoluokituslaitos rikkoo 4 artiklan 3 kohtaa vahvistamalla kolmannessa maassa annetun luottoluokituksen ilman, että kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, paitsi jos tämän rikkomisen syy ei ole luottoluokituslaitoksen tiedossa tai valvonnassa.

2. Luottoluokituslaitos rikkoo 4 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa käyttämällä kolmannessa maassa annetun luottoluokituksen vahvistamista siinä tarkoituksessa, että se välttyisi noudattamasta tämän asetuksen vaatimuksia.

3. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 1 kohdan kanssa siten, että se ei perusta hallinto- tai valvontaelintä.

4. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että sen liiketoiminnalliset edut eivät vaaranna luottoluokitustoiminnan riippumattomuutta ja asianmukaisuutta.

5. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan toisen alakohdan kanssa nimittämällä ylimpään johtoon henkilöitä, jotka eivät ole hyvämaineisia, riittävän ammattitaitoisia tai kokeneita taikka jotka eivät voi varmistaa luottoluokituslaitoksen järkevää ja vakaata hoitoa.

6. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan kolmannen alakohdan kanssa siten, että se ei nimitä vaadittua määrää riippumattomia jäseniä hallinto- tai valvontaelimeen.

7. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan neljännen alakohdan kanssa perustamalla hallinto- tai valvontaelimensä riippumattomia jäseniä varten korvausjärjestelmän, joka on sidoksissa luottoluokituslaitoksen liiketoiminnan tulokseen tai joka on sellainen, että sillä ei varmisteta päätösten riippumattomuutta, tai määräämällä hallinto- tai valvontaelimensä riippumattomien jäsenten toimikauden pituudeksi ajanjakson, jonka pituus on yli viisi vuotta tai joka voidaan uusia, taikka erottamalla hallinto- tai valvontaelimen riippumattoman jäsenen muun kuin virheellisen menettelyn tai ammattitaidon riittämättömyyden perusteella.

8. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan viidennen alakohdan kanssa nimittämällä hallinto- tai valvontaelimeen jäseniä, joilla ei ole riittävää asiantuntemusta rahoituspalveluista, tai jos luottoluokituslaitos antaa ►M5  arvopaperistamisvälineiden ◄ luottoluokituksia, jos vähintään yhdellä elimen riippumattomista jäsenistä ja yhdellä sen muista jäsenistä ei ole ylimmän johdon tasolla hankittua perusteellista tietoa ja kokemusta ►M5  arvopaperistamisvälineiden ◄ markkinoista.

9. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan kuudennen alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että hallinto- tai valvontaelimen riippumattomat jäsenet suorittavat kyseisen kohdan kuudennessa alakohdassa tarkoitettujen seikkojen valvontatehtävät.

10. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 2 kohdan seitsemännen alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että hallinto- tai valvontaelimen riippumattomat jäsenet esittävät kyseisen kohdan kuudennessa alakohdassa tarkoitetuista seikoista antamansa lausunnot hallinto- tai valvontaelimelle säännöllisin väliajoin sekä antavat kyseiset lausunnot pyydettäessä arvopaperimarkkinaviranomaisen käyttöön.

11. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 3 kohdan kanssa siten, että se ei ota käyttöön riittäviä toimintatapoja tai menettelyjä sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen velvoitteita noudatetaan.

12. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 4 kohdan kanssa siten, että sillä ei ole moitteettomia hallinto- tai kirjanpitomenettelyjä, omia sisäisiä valvontamekanismeja, tehokkaita riskinarviointimenettelyjä tai tehokkaita valvonta- ja turvajärjestelyjä tiedonkäsittelyjärjestelmiä varten taikka jos se ei sovella tai ylläpidä kyseisessä kohdassa vaadittuja päätöksentekomenettelyjä tai organisaatiorakenteita.

13. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 5 kohdan kanssa siten, että se ei ota käyttöön itsenäisesti toimivaa, pysyvää ja tehokasta säännösten noudattamista valvovaa toimintoa tai ei ylläpidä sitä.

14. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 6 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että kyseisen kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritellyt edellytykset, joilla säännösten noudattamista valvova toiminto voi hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti tai riippumattomasti, täyttyvät.

15. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 7 kohdan kanssa siten, että se ei ota käyttöön asianmukaisia tai tehokkaita organisatorisia ja hallinnollisia järjestelyjä liitteessä I olevan B jakson 1 kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen estämiseksi, havaitsemiseksi, poistamiseksi tai hallitsemiseksi ja ilmaisemiseksi tai että se ei huolehdi siitä, että kaikki luottoluokitustoiminnan riippumattomuutta merkittävästi uhkaavat tekijät, liitteessä I olevassa C jaksossa tarkoitetut, luottoluokitusanalyytikoita koskevia sääntöjä uhkaavat tekijät mukaan luettuina, sekä turvatoimet kyseisten uhkien vähentämiseksi, kirjataan asianmukaisesti.

16. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 8 kohdan kanssa siten, että se ei käytä asianmukaisia järjestelmiä, resursseja tai menettelyjä, joilla se varmistaa luottoluokitustoimintansa jatkuvuuden ja säännöllisyyden.

17. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 9 kohdan kanssa siten, että se ei perusta arviointitoimintoa:

a) jonka tehtävänä on tarkastella säännöllisin väliajoin menetelmiä, malleja ja keskeisiä luokitusoletuksia tai kaikkia niihin tehtyjä olennaisia muutoksia tai sitä, ovatko kyseiset menetelmät, mallit tai keskeiset luokitusoletukset asianmukaisia, jos niitä käytetään tai aiotaan käyttää uusien rahoitusvälineiden arviointiin;

b) joka on riippumaton sellaisista muista liiketoiminnan osa-alueista, jotka vastaavat luottoluokitustoiminnasta; tai

c) joka raportoi hallinto- tai valvontaelimen jäsenille.

18. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan A jakson 10 kohdan kanssa siten, että se ei seuraa tai arvioi tämän asetuksen mukaisesti käyttöön ottamiensa järjestelmien, sisäisen tarkastuksen menettelyjen ja järjestelyjen riittävyyttä ja vaikuttavuutta tai että se ei toteuta aiheellisia toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi.

▼M3

19. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 1 kohdan kanssa, jos se ei havaitse, poista tai hallitse eikä ilmoita selkeästi tai näkyvästi kaikkia todellisia tai mahdollisia eturistiriitoja, jotka voivat vaikuttaa sen luottoluokitusanalyytikoiden, työntekijöiden tai muiden sellaisten luonnollisten henkilöiden analyyseihin tai päätelmiin, joiden tarjoamat palvelut ovat luottoluokituslaitoksen käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka osallistuvat luottoluokitustoimintaan, tai luottoluokituksia ja luokitusnäkymiä hyväksyvien henkilöiden analyyseihin tai päätöksiin.

20. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa, jos se antaa luottoluokituksen tai luokitusnäkymän jossakin kyseisen kohdan ensimmäisessä alakohdassa kuvatussa tilanteessa tai jos se ei jo annetun luottoluokituksen tai luokitusnäkymän tapauksessa ilmoita viipymättä, että jokin näistä tilanteista voi vaikuttaa luottoluokitukseen tai luokitusnäkymään.

20 a. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 3 a kohdan kanssa, jos se ei ilmoita, että jokin kyseisen kohdan a ja b alakohdassa mainituista tilanteista voi vaikuttaa luottoluokitukseen tai luokitusnäkymään.

21. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 3 kohdan toisen alakohdan kanssa, jos se ei arvioi viipymättä, onko luottoluokitus tai luokitusnäkymä syytä arvioida uudelleen tai peruuttaa.

22. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa, jos se luokittaa yhteisöjä, joissa luottoluokituslaitos itse tai henkilö, jolla on suoraan tai välillisesti hallussaan vähintään viisi prosenttia joko kyseisen luottoluokituslaitoksen pääomasta tai äänioikeuksista tai jolla on muulla tavoin mahdollisuus käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen luottoluokituslaitoksen liiketoimintaan, tarjoaa tälle luottoluokitellulle yhteisölle tai asianomaiselle kolmannelle osapuolelle konsultointi- tai neuvontapalveluja, jotka koskevat kyseisen luottoluokitellun yhteisön tai kolmannen osapuolen yhtiörakennetta, oikeudellista rakennetta, varoja, velkoja tai toimintoja.

▼M3

22 a. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 a artiklan 1 kohtaa, jos yksi sen osakkeenomistajista tai jäsenistä, jolla on hallussaan vähintään viisi prosenttia kyseisen luottoluokituslaitoksen pääomasta tai äänioikeuksista, tai sellaisen yrityksen pääomasta tai äänioikeuksista, joka voi käyttää määräysvaltaa tai määräävää vaikutusvaltaa kyseiseen luottoluokituslaitokseen, jättää noudattamatta yhtä mainitun kohdan a–e alakohdassa säädetyistä kielloista, lukuun ottamatta a alakohdassa säädettyä kieltoa koskien omistuksia hajauttamiseen perustuvissa yhteissijoitusjärjestelmissä, mukaan luettuina hoidetut rahastot, kuten eläkerahastot ja henkivakuutukset, edellyttäen, että omistukset tällaisissa järjestelmissä eivät aseta kyseistä osakkeenomistajaa tai jäsentä asemaan, jossa hän voi käyttää merkittävää valtaa kyseisten järjestelmien liiketoimintaan.

▼M1

23. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 4 kohdan kolmannen alakohdan alkuosan kanssa jättämällä varmistamatta, että liitännäispalvelujen tarjonta ei aiheuta eturistiriitoja sen luottoluokitustoiminnan kanssa.

24. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 5 kohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että luottoluokitusanalyytikot tai luokituksia hyväksyvät henkilöt eivät esitä ehdotuksia tai suosituksia, jotka koskevat sellaisten ►M5  arvopaperistamisvälineiden ◄ rakennetta, joille luottoluokituslaitoksen on tarkoitus antaa luottoluokitus.

25. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 6 kohdan kanssa jättämällä suunnittelematta raportointi- tai viestintäkanavansa siten, että niillä varmistetaan B jakson 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden riippumattomuus luottoluokituslaitoksen sellaisesta muusta toiminnasta, jota harjoitetaan kaupallisesti.

26. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 8 kohdan toisen alakohdan kanssa siten, että se ei säilytä tietoja vielä vähintään kolmen vuoden ajan sen jälkeen, kun sen rekisteröinti on peruutettu.

▼M3

26 a. Luottoluokituslaitos, joka on tehnyt sopimuksen uudelleenarvopaperistamisten luottoluokittamisesta, rikkoo 6 b artiklan 1 kohtaa, jos se antaa luottoluokituksia yli neljän vuoden ajan uusista uudelleenarvopaperistamisista, joihin liittyy saman alullepanijan kohde-etuuksia.

26 b. Luottoluokituslaitos, joka on tehnyt sopimuksen uudelleenarvopaperistamisten luottoluokittamisesta, rikkoo 6 b artiklan 3 kohtaa, jos se tekee uuden sopimuksen uudelleenarvopaperistamisten luottoluokituksesta, joihin liittyy saman alullepanijan kohde-etuuksia, ajanjaksona, joka on kestoltaan 6 b artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun päättyneen sopimuksen voimassaoloaikaa vastaava, kuitenkin enintään neljä vuotta.

▼M1

27. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 1 kohtaa jättämällä varmistamatta, että luottoluokitusanalyytikoilla, luottoluokituslaitoksen työntekijöillä tai muilla luonnollisilla henkilöillä, joiden tarjoamat palvelut ovat luottoluokituslaitoksen käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka suoraan osallistuvat luottoluokitustoimintaan, on asianmukaiset tiedot ja kokemus heille määrätyistä tehtävistä.

28. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 2 kohtaa jättämällä varmistamatta, että 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei käynnistä neuvotteluja palkkioista tai maksuista eikä osallistu niihin minkään luottoluokitellun yhteisön, asianomaisen kolmannen osapuolen eikä kenenkään sellaisen henkilön kanssa, joka on määräysvallan kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa luottoluokiteltuun yhteisöön.

29. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 3 kohdan a alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että kyseisen jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet suojatakseen luottoluokituslaitoksen hallussa olevaa omaisuutta tai sen hallussa olevia tietoja petoksilta, varkauksilta ja väärinkäytöksiltä ottaen huomioon sen liiketoiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus ja sen luottoluokitustoiminnan luonne ja laajuus.

30. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 5 kohdan kanssa määräämällä kielteisiä seurauksia kyseisen jakson 1 kohdassa tarkoitetulle henkilölle, jos kyseinen henkilö ilmoittaa säännösten noudattamista valvovalle virkamiehelle, että joku muu mainitun jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö on toiminut tavalla, jota hän pitää lainvastaisena.

31. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 6 kohdan kanssa jättämällä arvioimatta luottoluokitusanalyytikon asiaankuuluvan työsuorituksen kahden vuoden ajalta ennen palveluksesta lähtöä, jos kyseinen luottoluokitusanalyytikko päättää työsuhteensa ja siirtyy sellaiseen luottoluokiteltuun yhteisöön, jonka luottoluokitteluun hän on osallistunut, tai sellaiseen rahoitusalan yritykseen, jonka kanssa hänellä on ollut liiketoimintaa hoitaessaan tehtäviään luottoluokituslaitoksessa.

32. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 1 kohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että kyseisessä kohdassa tarkoitettu henkilö ei osta tai myy kyseisessä kohdassa tarkoitettua rahoitusvälinettä taikka osallistu mihinkään sellaista rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen.

▼M3

33. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 2 kohdan kanssa, jos se jättää varmistamatta, että mainitun jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei osallistu tai muutoin vaikuta mainitun jakson 2 kohdassa tarkoitetun luottoluokituksen tai luokitusnäkymän määrittämiseen.

▼M1

34. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 3 kohdan b, c ja d alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että kyseisen jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei ilmaise, käytä tai luovuta kyseisissä kohdissa tarkoitettuja tietoja.

35. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 4 kohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että kyseisen jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei tavoittele eikä hyväksy rahaa, lahjoja tai palveluksia miltään sellaiselta taholta, jonka kanssa luottoluokituslaitoksella on liiketoimintaa.

▼M3

36. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 7 kohdan kanssa, jos se jättää varmistamatta, että mainitun jakson 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei siirry luottoluokitellun yhteisön tai asianomaisen kolmannen osapuolen ylimmän johdon tehtäviin, ennen kuin luottoluokituksen tai luokitusnäkymän antamisesta on kulunut kuusi kuukautta.

▼M1

37. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 4 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 8 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan kanssa jättämällä varmistamatta, että pääluottoluokitusanalyytikko ei osallistu saman luottoluokitellun yhteisön eikä sen asianomaisten kolmansien osapuolten luottoluokitustoimintaan yli neljän vuoden ajan.

▼M3

38. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 4 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 8 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan i alakohdan kanssa, jos se jättää varmistamatta, että sen antaessa luottoluokituksia tai julkisyhteisöjen luottoluokituksia ilman toimeksiantoa luottoluokitusanalyytikko ei osallistu samaa luottoluokiteltua yhteisöä tai asianomaista kolmatta osapuolta koskevaan luottoluokitustoimintaan yli viiden vuoden ajan.

39. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 4 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 8 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohdan kanssa, jos se jättää varmistamatta, että sen antaessa luottoluokituksia tai julkisyhteisöjen luottoluokituksia ilman toimeksiantoa niitä hyväksyvä henkilö ei osallistu samaa luottoluokiteltua yhteisöä tai asianomaista kolmatta osapuolta koskevaan luottoluokitustoimintaan yli seitsemän vuoden ajan.

40. Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 4 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan C jakson 8 kohdan toisen alakohdan kanssa, jos se jättää varmistamatta, että mainitun kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu henkilö ei osallistu mainituissa alakohdissa tarkoitettua luottoluokiteltua yhteisöä tai asianomaista kolmatta osapuolta koskevaan luottoluokitustoimintaan, ennen kuin kaksi vuotta on kulunut kyseisissä alakohdissa vahvistettujen ajanjaksojen päättymisestä.

▼M1

41 Luottoluokituslaitos rikkoo 7 artiklan 5 kohtaa ottamalla käyttöön palkkiot tai tulosarvioinnin, jotka ovat riippuvaisia sellaisen tuoton määrästä, jonka luottoluokituslaitos saa luottoluokitelluilta yhteisöiltä tai asianomaisilta kolmansilta osapuolilta.

▼M3

42. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 2 kohtaa, jos se ei hyväksy, pane täytäntöön tai sovella riittäviä menettelyjä varmistaakseen, että sen antamat luottoluokitukset ja luokitusnäkymät perustuvat kaikkien niiden sen tiedossa olevien tietojen perusteelliseen analyysiin, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen luottoluokituslaitoksen analyysille sovellettavien luokitusmenetelmien mukaisesti.

▼M3

42 a. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 2 kohtaa, jos se käyttää 8 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jääviä tietoja.

42 b. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 2 a kohtaa, jos se tekee sellaisia muutoksia luottoluokituksiin, jotka eivät noudata sen julkaistuja luokitusmenetelmiä.

▼M1

43. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 3 kohtaa siten, että se ei käytä luokitusmenetelmiä, jotka ovat tiukkoja, järjestelmällisiä ja jatkuvia ja jotka voidaan validoida aiemman kokemuksen perusteella, myös toteutumatesteillä.

44. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa kieltäytymällä antamasta yhteisön tai rahoitusvälineen luottoluokitusta sen vuoksi, että toinen luottoluokituslaitos on aikaisemmin luokitellut osan kyseisestä yhteisöstä tai rahoitusvälineestä.

45. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa siten, että se ei kirjaa kaikkia tapauksia, joiden osalta se omassa luokitusprosessissaan poikkeaa olemassa olevista, toisen luottoluokituslaitoksen laatimista kohde-etuuteen tai ►M5  arvopaperistamisvälineisiin ◄ liittyvistä luottoluokituksista, ja siten, ettei se perustele poikkeavaa arviointia.

▼M3

46. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäistä virkettä, jos se ei seuraa muita omia luottoluokituksiaan kuin julkisyhteisöjen luottoluokituksia tai jos se ei arvioi muita omia luottoluokituksiaan kuin julkisyhteisöjen luottoluokituksia tai ei arvioi luokitusmenetelmiään jatkuvasti tai vähintään vuosittain uudelleen.

▼M3

46 a. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 5 kohdan toista alakohtaa yhdessä 8 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa, jos se ei seuraa omia julkisyhteisöjen luottoluokituksiaan tai ei arvioi omia julkisyhteisöjen luottoluokituksiaan jatkuvasti tai vähintään kuuden kuukauden välein.

▼M1

47. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 5 kohdan toista virkettä siten, että se ei ota käyttöön sisäisiä järjestelyjä, joiden avulla se seuraa makrotalouden tai rahoitusmarkkinoiden olosuhteissa tapahtuvien muutosten vaikutusta luottoluokituksiin.

48. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 6 kohdan b alakohtaa siten, että se ei menetelmien, mallien tai keskeisten luokitusoletusten muuttuessa arvioi uudelleen kyseisen alakohdan mukaisesti luottoluokituksia, joihin muutokset vaikuttavat, tai sillä välin tarkkaile kyseisiä luokituksia.

49. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 6 kohdan c alakohtaa siten, että se ei luokittele uudelleen luottoluokitusta, joka perustuu sittemmin muutettuihin menetelmiin, malleihin tai keskeisiin luokitusoletuksiin, jos näiden muutosten yhdistetty vaikutus muuttaa kyseistä luottoluokitusta.

▼M3

49 a. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 6 kohdan c alakohtaa yhdessä 8 artiklan 7 kohdan c alakohdan kanssa, jos se ei luokittele luottoluokitusta uudelleen silloin, kun luokitusmenetelmissä tai niiden soveltamisessa esiintyneet virheet vaikuttavat kyseiseen luottoluokitukseen.

▼M1

50. Luottoluokituslaitos rikkoo 9 artiklaa toteuttamalla tärkeiden operatiivisten toimintojen ulkoistamisen tavalla, joka heikentäisi olennaisesti luottoluokituslaitoksen sisäisen valvonnan laatua tai arvopaperimarkkinaviranomaisen mahdollisuuksia seurata, miten luottoluokituslaitos täyttää tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.

51. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan D jakson I osan 4 kohdan toisen alakohdan kanssa antamalla luottoluokituksen tai jättämällä peruuttamatta olemassa olevan luokituksen silloin, kun luotettavien tietojen puute tai uudenlaisen rahoitusvälineen rakenteen monimutkaisuus tai saatavilla olevien tietojen riittämätön laatu asettaa vakavalla tavalla kyseenalaiseksi sen, voiko luottoluokituslaitos tuottaa luotettavan luottoluokituksen.

52. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 6 kohtaa käyttämällä arvopaperimarkkinaviranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen nimeä siten, että tämä voitaisiin tulkita osoitukseksi tai viitteeksi siitä, että arvopaperimarkkinaviranomaisen tai muu viranomainen on vahvistanut tai hyväksynyt luottoluokituslaitoksen luottoluokitukset tai luottoluokitustoiminnan.

53. Luottoluokituslaitos rikkoo 13 artiklaa veloittamalla 8–12 artiklan mukaisesti toimitetuista tiedoista.

54. Luottoluokituslaitos rikkoo 14 artiklan 1 kohtaa jättämällä hakematta rekisteröintiä 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos se on unioniin sijoittautunut oikeushenkilö.

▼M3

55. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 a artiklan 3 kohtaa, jos se ei julkaise verkkosivustollaan tai jos se ei lähetä EAMV:lle vuosittain liitteessä I olevan D jakson III osan 3 kohdan mukaisesti joulukuun lopussa seuraavien 12 kuukauden aikataulua, jossa määritellään enintään kolme ilman toimeksiantoa annettujen julkisyhteisöjä koskevien luottoluokitusten ja niihin liittyvien luokitusnäkymien julkistamispäivää siten, että ne osuvat perjantaille, sekä toimeksiantoon perustuvien julkisyhteisöjä koskevien luottoluokitusten ja niihin liittyvien luokitusnäkymien julkistamispäivät.

56. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 a artiklan 4 kohtaa; jos se poikkeaa ilmoitetusta aikataulusta, paitsi jos poikkeaminen on tarpeen, jotta luottoluokituslaitos voi täyttää 8 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 1 kohdan tai 11 artiklan 1 kohdan mukaiset velvoitteensa; tai jos se ei ilmoitetusta aikataulusta poiketessaan anna yksityiskohtaista selvitystä poikkeamisen syistä.

57. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 2 kohtaa ja liitteessä I olevan D jakson III osan 3 kohtaa, jos se julkaisee julkisyhteisön luottoluokituksen tai siihen liittyvän luokitusnäkymän säänneltyjen markkinoiden aukioloaikana tai vähemmän kuin yksi tunti ennen niiden avaamista.

58. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 2 kohtaa ja liitteessä I olevan D jakson III osan 4 kohtaa, jos se antaa ja julkistaa julkisyhteisöjen luottoluokituksia ja luokitusnäkymiä, jotka sisältävät luokitelluille yhteisöille, valtiot sekä alue- ja paikallisviranomaiset mukaan luettuina, suunnattuja toimintasuosituksia, -määräyksiä tai -ohjeita.

59. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 a artiklan 2 kohtaa, jos se perustaa julkisen viestintänsä julkisyhteisöjen luottoluokitusten muutoksista, silloin kun ei ole kyse luottoluokituksista ja luokitusnäkymistä tai liitteessä I olevan D jakson I osan 5 kohdassa tarkoitetuista lehdistötiedotteista, tietoon, joka on peräisin luottoluokitellun yhteisön piiristä, jos luokiteltu yhteisö ei ole antanut suostumustaan tiedon ilmaisemiseen, paitsi jos tieto on saatavilla yleisessä käytössä olevista lähteistä tai jos luokitellulla yhteisöllä ei ole oikeutettua perustetta olla antamatta suostumustaan tietojen ilmaisemiseen.

60. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 a artiklan 1 kohtaa, jos se jotain maaryhmää koskevista muutoksista ilmoittaessaan ei aseta julkisesti saataville maakohtaisia raportteja.

61. Luottoluokituslaitos rikkoo liitteessä I olevan D jakson III osan 1 kohtaa, jos se antaa julkisyhteisön luottoluokituksen tai siihen liittyvän luokitusnäkymän eikä esitä samanaikaisesti yksityiskohtaista selvitystä, jossa selitetään kaikki oletukset, parametrit, rajoitukset, epävarmuustekijät ja muut sellaiset tiedot, jotka on otettu huomioon kyseistä julkisyhteisön luottoluokitusta tai luokitusnäkymää määritettäessä, tai jos se ei huolehdi, että selvitys on julkisesti saatavilla, selkeä ja helposti ymmärrettävä.

62. Luottoluokituslaitos rikkoo liitteessä I olevan D jakson III osan 2 kohtaa, jos se ei aiempaa julkisyhteisön luottoluokitusta tai siihen liittyvää luokitusnäkymää muuttaessaan aseta julkisesti saataville asiaa koskevaa selvitystä tai jos selvitys ei sisällä vähintään liitteessä I olevan D jakson III osan 2 kohdan a–d alakohdassa lueteltuja tietoja.

▼M1

II    Valvontatoiminnan esteisiin liittyvät rikkomiset

1. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 7 kohdan kanssa jättämällä huolehtimatta näissä säännöksissä edellytetyistä tiedoista tai kirjausketjuista sen luottoluokitustoimista.

2. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 8 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa siten, että se ei säilytä kyseisen jakson 7 kohdassa tarkoitettuja tietoja tai kirjausketjuja tiloissaan vähintään viiden vuoden ajan tai ei aseta pyydettäessä kyseisiä tietoja tai kirjausketjuja arvopaperimarkkinaviranomaisen saataville.

3. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 9 kohdan kanssa siten, että se ei säilytä tietoja, joista käyvät ilmi luottoluokituspalvelusopimuksen mukaiset, luottoluokituslaitoksen tai luottoluokitellun yhteisön tai sen asianomaisten kolmansien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, luottoluokituslaitoksen ja luottoluokitellun yhteisön tai sen asianomaisen kolmannen osapuolen välisen sopimussuhteen keston ajan.

▼M3

3 a. Luottoluokituslaitos rikkoo 14 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa, jos se ei ilmoita EAMV:lle olemassa oleviin luokitusmenetelmiin, malleihin tai keskeisiin luokitusoletuksiin suunnitelluista merkittävistä muutoksista taikka ehdotetuista uusista luokitusmenetelmistä, malleista tai keskeisistä luokitusoletuksista julkaistessaan luokitusmenetelmiä 8 artiklan 5 a kohdan mukaisesti.

3 b. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 5 a kohdan ensimmäistä alakohtaa, jos se ei julkaise verkkosivustollaan luottoluokituksiin mahdollisesti vaikuttavia ehdottamiaan uusia luokitusmenetelmiä tai ehdottamiaan merkittäviä muutoksia luokitusmenetelmiin, ja liitä niihin selvitystä muutosten käyttöönoton syistä ja vaikutuksista.

3 c. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 7 kohdan a alakohtaa, jos se ei ilmoita EAMV:lle luokitusmenetelmissään tai niiden soveltamisessa havaituista virheistä tai jos se ei selvitä virheiden vaikutusta luokituksiinsa ja sitä, onko annettuja luottoluokituksia tarpeen tarkistaa.

▼M1

4. Luottoluokituslaitos rikkoo 11 artiklan 2 kohtaa olemalla panematta vaadittuja tietoja saataville tai olemalla toimittamatta kyseisiä tietoja kyseisessä kohdassa tarkoitetussa vaaditussa muodossa.

▼M3

4 a. Luottoluokituslaitos rikkoo 11 a artiklan 1 kohtaa, jos se ei anna vaadittuja tietoja saataville tai ei toimita kyseisiä tietoja mainitussa kohdassa tarkoitetussa muodossa.

▼M1

5. Luottoluokituslaitos rikkoo 11 artiklan 3 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan E jakson I osan 2 kohdan kanssa olemalla toimittamatta arvopaperimarkkinaviranomaiselle luetteloa luottoluokituslaitoksen liitännäispalveluista.

6. Luottoluokituslaitos rikkoo 14 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa siten, että se ei ilmoita arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikista alkuperäisen rekisteröinnin edellytyksiin tehtävistä olennaisista muutoksista kyseisen alakohdan mukaisesti.

▼M3

7. Luottoluokituslaitos rikkoo 23 b artiklan 1 kohtaa olemalla toimittamatta tietoja vastauksena päätökseen, jolla vaaditaan tietoja 23 b artiklan 3 kohdan nojalla, tai toimittamalla virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja vastauksena tietoja koskevaan pyyntöön tai päätökseen.

8. Luottoluokituslaitos rikkoo 23 c artiklan 1 kohdan c alakohtaa olemalla toimittamatta selvitystä tai antamalla virheellisiä tai harhaanjohtavia selvityksiä kohteeseen tai tarkoitukseen liittyvistä tosiseikoista ja asiakirjoista.

▼M1

III    Ilmoittamista koskeviin säännöksiin liittyvät rikkomiset

1. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 2 kohdan kanssa jättämällä julkistamatta yleisölle sellaisten luottoluokiteltujen yhteisöjen ja asianomaisten kolmansien osapuolten nimet, joilta se saa yli 5 prosenttia vuotuisista tuloistaan.

2. Luottoluokituslaitos rikkoo 6 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan B jakson 4 kohdan kolmannen alakohdan loppuosan kanssa siten, että se ei ilmoita loppuraportissa liitännäispalvelua, jota on tarjottu luottoluokitellulle yhteisölle tai kolmannelle osapuolelle.

3. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 1 kohtaa siten, että se ei ilmoita yleisölle liitteessä I olevan E jakson I osan 5 kohdassa kuvatussa luottoluokitustoiminnassaan käyttämistään menetelmistä, malleista tai keskeisistä luokitusoletuksista.

4. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 6 kohdan a alakohtaa siten, että se ei menetelmien, mallien tai keskeisten luokitusoletusten muuttuessa ilmoita viipymättä, missä määrin muutokset todennäköisesti vaikuttavat luottoluokituksiin, tai ei käytä samoja viestintävälineitä kuin ilmoittaessaan niistä luottoluokituksista, joihin muutokset vaikuttavat.

▼M3

4 a. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 6 kohdan a a alakohtaa, jos se aikoo käyttää uusia luokitusmenetelmiä eikä ilmoita EAMV:lle tai julkaise kuulemisen tuloksia, kyseisiä uusia luokitusmenetelmiä ja niitä koskevaa yksityiskohtaista selvitystä sekä niiden soveltamispäivää välittömästi verkkosivustollaan.

4 b. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 7 kohdan a alakohtaa, jos se ei ilmoita luokitusmenetelmissään tai niiden soveltamisessa havaituista virheistä niille luokitelluille yhteisöille, joita virheet koskevat, tai jos se ei selvitä, miten virheet vaikuttavat sen luottoluokituksiin ja onko annettuja luokituksia tarpeen tarkistaa.

4 c. Luottoluokituslaitos rikkoo 8 artiklan 7 kohdan b alakohtaa, jos se ei julkaise verkkosivustollaan luokitusmenetelmissään tai niiden soveltamisessa havaittuja virheitä; jos niillä on vaikutus luokituksiin.

▼M1

5. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 1 kohtaa siten, että se ei ilmoita ei-valikoivalla tavalla tai viipymättä päätöksistä olla jatkamatta luottoluokituksen seurantaa eikä päätöksen kaikista perusteista.

▼M3

6. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan D jakson I osan 1 tai 2 kohdan, 4 kohdan ensimmäisen alakohdan tai 5 tai 6 kohdan taikka liitteessä I olevan D jakson II tai III osan kanssa, jos se esittäessään luottoluokituksen tai luokitusnäkymän ei anna näissä säännöksissä edellytettyjä tietoja.

7. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 2 kohtaa yhdessä liitteessä I olevan D jakson I osan 3 kohdan kanssa, jos se ei anna luottoluokitellulle yhteisölle ilmoitusta kyseisen yhteisön työaikana ja vähintään yksi täysi työpäivä ennen luottoluokituksen tai luokitusnäkymän julkistamista.

▼M1

8. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 3 kohtaa jättämällä varmistamatta, että luottoluokituskategoriat, joita käytetään ►M5  arvopaperistamisvälineisiin ◄ , on selvästi erotettu lisäsymbolilla niistä luottoluokituskategorioista, joita käytetään luokiteltaessa muuntyyppisiä yhteisöjä, rahoitusvälineitä tai rahoitusvelvoitteita.

9. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 4 kohtaa siten, että se ei julkista toimintatapojaan tai menettelyjään, jotka koskevat ilman toimeksiantoa annettuja luottoluokituksia.

10. Luottoluokituslaitos rikkoo 10 artiklan 5 kohtaa siten, että se ei anna kyseisessä kohdassa vaadittuja tietoja antaessaan luottoluokituksen ilman toimeksiantoa tai ei kerro, että luottoluokitus on annettu ilman toimeksiantoa.

11. Luottoluokituslaitos rikkoo 11 artiklan 1 kohtaa siten, että se ei ilmoita täysimääräisesti julkisesti liitteessä I olevan E jakson I osassa mainittuja seikkoja koskevia tietoja tai saata niitä ajan tasalle viipymättä.
LIITE IV

Luettelo raskauttaviin ja lieventäviin tekijöihin liittyvistä kertoimista 36 a artiklan 3 kohdan soveltamista varten

Seuraavia kertoimia sovelletaan kumulatiivisesti 36 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin perusmääriin kunkin seuraavan raskauttavan ja lieventävän tekijän perusteella:

I    Raskauttaviin tekijöihin liittyvät mukautuskertoimet

1. Jos rikkominen on ollut toistuvaa, kultakin toistolta sovelletaan lisäkerrointa 1,1.

2. Jos rikkominen on kestänyt yli kuusi kuukautta, sovelletaan kerrointa 1,5.

3. Jos rikkominen on paljastanut järjestelmiin liittyviä heikkouksia luottoluokituslaitoksen organisaatiossa ja erityisesti sen menettelyissä, hallintajärjestelmissä tai sisäisissä tarkastuksissa, sovelletaan kerrointa 2,2.

4. Jos rikkominen on vaikuttanut kielteisesti kyseisen luottoluokituslaitoksen antamien luottoluokitusten laatuun, sovelletaan kerrointa 1,5.

5. Jos rikkominen on ollut tahallista, sovelletaan kerrointa 2.

6. Jos rikkomisen havaitsemisen jälkeen ei ole toteutettu korjaavia toimia, sovelletaan kerrointa 1,7.

7. Jos luottoluokituslaitoksen ylin johto ei ole tehnyt yhteistyötä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa sen suorittaessa tutkimuksiaan, sovelletaan kerrointa 1,5.

II    Lieventäviin tekijöihin liittyvät mukautuskertoimet

1. Jos rikkominen liittyy liitteessä III olevassa II ja III jaksossa lueteltuihin rikkomisiin ja se on kestänyt alle kymmenen työpäivää, sovelletaan kerrointa 0,9.

2. Jos luottoluokituslaitoksen ylin johto voi osoittaa, että se on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet rikkomisen estämiseksi, sovelletaan kerrointa 0,7.

3. Jos luottoluokituslaitos on ilmoittanut rikkomisesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle ripeästi, tehokkaasti ja kattavasti, sovelletaan kerrointa 0,4.

4. Jos luottoluokituslaitos on vapaaehtoisesti toteuttanut toimenpiteitä varmistaakseen, ettei vastaavaa rikkomista voi enää tapahtua, sovelletaan kerrointa 0,6.( 1 ) EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.

( 2 ) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 3 ) EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

( 4 ) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

( 5 ) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.

( 6 ) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

( 7 ) EUVL L 339, 24.12.2003, s. 73.

( 8 ) Komission direktiivi 2006/73/EY, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26).

( 9 ) EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

( 10 ) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 11 ) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

( 12 ) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.

( 13 ) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.

( 14 ) EYVL 17, 6.10.1958, s. 385.

( 15 ) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 16 ) EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45.

( 17 ) Komission direktiivi 2004/72/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta hyväksyttyjen markkinakäytäntöjen, hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemisen, sisäpiiriluettelojen laatimisen, johtohenkilöiden arvopaperikaupoista ilmoittamisen ja epäilyttävistä arvopaperikaupoista ilmoittamisen osalta (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 70).

( 18 ) EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 19 ) EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.

( 20 ) EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.

Top