Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0607-20120703

Komission asetus (EY) N:o 607/2009, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/607/2012-07-03

2009R0607 — FI — 03.07.2012 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 607/2009,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta

(EYV L 193, 24.7.2009, p.60)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 401/2010, annettu 7 päivänä toukokuu 2010,

  L 117

13

11.5.2010

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 538/2011, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011,

  L 147

6

2.6.2011

►M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 670/2011, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011,

  L 183

6

13.7.2011

►M4

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 428/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012,

  L 132

10

23.5.2012

►M5

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 579/2012, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012,

  L 171

4

30.6.2012


Oikaisu

 C1

Oikaisu, EYV L 248, 22.9.2010, s. 67  (401/2010)
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 607/2009,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osaltaEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä, asetusten (EY) N:o 1493/1999, (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2392/86 ja (EY) N:o 1493/1999 kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 ( 1 ) ja erityisesti sen 52, 56 ja 63 artiklan sekä 126 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 III osastossa olevassa IV luvussa vahvistetaan eräiden viinialan tuotteiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat yleiset säännöt.

(2)

Jotta yhteisössä rekisteröidyt alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät olisivat asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen edellytysten mukaisia, asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisten olisi tutkittava hakemukset alustavassa kansallisessa vastaväitemenettelyssä. Tämän jälkeen olisi tarkastettava, että hakemukset ovat tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisia, että lähestymistapa on kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukainen ja että alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnistä ei ole haittaa kolmansille osapuolille. Sen vuoksi olisi vahvistettava yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, jotka koskevat eräiden viinialan tuotteiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen haku-, tutkinta-, vastaväite- ja peruutusmenettelyjä.

(3)

Olisi vahvistettava edellytykset, joilla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea rekisteröintiä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä alueen rajaamiseen ottaen huomioon tuotantoalue ja tuotteen ominaisuudet. Rekisteröidyn nimen olisi oltava kaikkien rajatulla maantieteellisellä alueella sijaitsevien tuottajien käytettävissä, jos eritelmässä vahvistetut edellytykset täyttyvät. Alue olisi rajattava yksityiskohtaisesti, tarkasti ja yksiselitteisesti, jotta tuottajat, toimivaltaiset viranomaiset ja valvontaviranomaiset voivat varmistaa, suoritetaanko toimet rajatulla maantieteellisellä alueella.

(4)

Olisi vahvistettava alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiä koskevat erityiset säännöt.

(5)

Jos alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetun viinialan tuotteen pakkaaminen tai esittelyyn liittyvät toimet on tehtävä rajatulla maantieteellisellä alueella, tämä merkitsee tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoittamista. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tällaisia rajoituksia voidaan asettaa ainoastaan, jos ne ovat tarpeen ja oikeassa suhteessa ja niiden avulla voidaan suojata alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän mainetta. Jokainen rajoitus olisi perusteltava asianmukaisesti suhteessa tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen.

(6)

Olisi säädettävä rajatulla alueella tapahtuvaa tuotantoa koskevasta edellytyksestä. Yhteisössä on nimittäin eräitä poikkeuksia.

(7)

Olisi myös täsmennettävä tiedot yhteydestä maantieteelliseen alueeseen ja siitä, kuinka alueen ominaispiirteet vaikuttavat lopputuotteeseen.

(8)

Alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen yhteisön rekisteriin viennillä pyritään varmistamaan myös alan toimijoiden ja kuluttajien tiedonsaanti. Jotta rekisteriin olisi avoin pääsy, sen olisi oltava sähköisessä muodossa.

(9)

Alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettujen viinien erityisluonteen säilyttämiseksi ja jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseksi tavoitteena luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset koko yhteisössä olisi vahvistettava tällaisten viinien tarkastuksia koskeva yhteisön oikeudellinen kehys, jonka mukaisia jäsenvaltioiden vahvistamien erityissäännösten on oltava. Tarkastuksilla olisi voitava parantaa asianomaisten tuotteiden jäljitettävyyttä ja täsmentää seikat, joita tarkastusten on koskettava. Kilpailun vääristymisen estämiseksi tarkastuksia pitäisi tehdä jatkuvasti ja niiden tekijöinä pitäisi olla riippumattomia laitoksia.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 täytäntöönpanon johdonmukaisuuden varmistamiseksi olisi laadittava suojahakemusten, vastaväitteiden, muutoshakemusten ja peruutuspyyntöjen mallit.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 III osastossa olevassa V luvussa vahvistetaan eräiden viinialan tuotteiden suojattujen perinteisten merkintöjen käyttöä koskevat yleiset säännöt.

(12)

Eräiden viinialan tuotteiden kuvauksessa käytettävien merkintöjen (muiden kuin alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen) käyttö, sääntely ja suojaaminen ovat yhteisössä vakiintuneita käytäntöjä. Tällaiset perinteiset merkinnät tuovat kuluttajan mieleen viinin tuotanto- tai vanhentamismenetelmän, laadun, värin, paikan tai viiniin liittyvän tietyn historiallisen tapahtuman. Rehellisen kilpailun varmistamiseksi ja kuluttajien harhaanjohtamisen estämiseksi olisi vahvistettava tällaisten perinteisten merkintöjen määrittelemistä, hyväksymistä, suojaamista ja käyttöä koskeva yhteinen kehys.

(13)

Perinteisten merkintöjen käyttö on sallittua kolmansien maiden tuotteissa, jos ne ovat samojen tai vastaavien edellytysten mukaisia kuin jäsenvaltioilta vaaditaan sen varmistamiseksi, että kuluttajia ei johdeta harhaan. Koska useissa kolmansissa maissa sääntöjä ei ole vahvistettu keskitetysti samalla tavoin kuin yhteisön oikeusjärjestelmässä, kolmansien maiden edustaville ammattialan järjestöille olisi vahvistettava eräitä vaatimuksia, jotta varmistettaisiin samat takeet kuin yhteisön säännöissä on säädetty.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 III osastossa olevassa VI luvussa vahvistetaan eräiden viinialan tuotteiden merkintöjä ja esittelyä koskevat yleiset säännöt.

(15)

Ensimmäisessä neuvoston direktiivissä 89/104/ETY ( 2 ), elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä 14 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/396/ETY ( 3 ), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY ( 4 ) ja valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/45/EY ( 5 ) säädetään eräistä elintarvikkeiden merkintäsäännöistä. Kyseisiä sääntöjä sovelletaan myös viinialan tuotteisiin, ellei kyseisissä direktiiveissä nimenomaisesti muuta mainita.

(16)

Asetuksella (EY) N:o 479/2008 yhdenmukaistetaan kaikkia viinialan tuotteita koskevat merkinnät ja sallitaan muiden kuin yhteisön lainsäädännössä nimenomaisesti säädettyjen ilmaisujen käyttö, jos ne ovat paikkansapitäviä.

(17)

Asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädetään tarpeesta vahvistaa muun muassa lähtöisyyteen, pullottajaan, tuottajaan ja maahantuojaan liittyvien ilmaisujen käyttöedellytykset. Tietyille näistä ilmaisuista on tarpeen vahvistaa yhteisön säännöt sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Sääntöjen olisi yleisesti ottaen perustuttava nykyisiin säännöksiin. Muiden ilmaisujen osalta kunkin jäsenvaltion olisi vahvistettava alueellaan tuotettuihin viineihin sovellettavat, yhteisön lainsäädännön kanssa yhteensopivat säännöt, jotta kyseiset säännöt annettaisiin mahdollisimman lähellä tuottajaa. Sääntöjen avoimuus olisi kuitenkin varmistettava.

(18)

Kuluttajien etujen huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että eräät pakolliset tiedot on ryhmiteltävä astiassa samaan näkökenttään, vahvistettava todellisen alkoholi- pitoisuuden merkitsemistä koskevat sallitut poikkeamat ja otettava huomioon tuotteiden erityisluonne.

(19)

Nykyiset säännöt, jotka koskevat elintarvike-erän tunnistamismerkintöjä, ovat hyödyllisiä, minkä vuoksi ne olisi säilytettävä.

(20)

Rypäleiden luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaaviin merkintöihin sovelletaan yksinomaan luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä 28 päivänä kesäkuuta 2007 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 834/2007 ( 6 ), ja näitä merkintöjä sovelletaan kaikkiin viinialan tuotteisiin.

(21)

Lyijypohjaisten kapselien käyttö asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sisältävien astioiden sulkimien päällä olisi edelleen kiellettävä, jotta estettäisiin saastumisriski, jonka kapselien joutuminen vahingossa kosketuksiin tuotteiden kanssa aiheuttaa, ja ympäristöriski, jonka kyseisistä kapseleista peräisin olevat, lyijyä sisältävät jätteet aiheuttavat.

(22)

Tuotteiden jäljitettävyyden ja avoimuuden varmistamiseksi olisi otettava käyttöön lähtöisyysmerkintää koskevat uudet säännöt.

(23)

Rypälelajikkeisiin ja satovuoteen liittyvien merkintöjen käyttö viineissä, joilla ei ole alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, edellyttää erityisiä täytäntöönpanosääntöjä.

(24)

Tietyn mallisten pullojen käyttäminen tiettyjen tuotteiden kohdalla on pitkäaikainen vakiintunut käytäntö yhteisössä ja kolmansissa maissa. Koska tällaisia pulloja on käytetty kauan, ne voivat tuoda kuluttajien mieleen asianomaisten tuotteiden tiettyjä ominaisuuksia tai tietyn alkuperän. Kyseiset pullotyypit olisi siis varattava asianomaisille viineille.

(25)

Yhteisön markkinoilla liikkuvien kolmansista maista peräisin olevien viinialan tuotteiden merkintöihin sovellettavat säännöt olisi myös yhdenmukaistettava mahdollisuuksien mukaan yhteisön viinituotteille vahvistetun käytännön mukaisesti kuluttajien harhaanjohtamisen ja tuottajien epärehellisen kilpailun estämiseksi. Olisi kuitenkin otettava huomioon tuotanto-olosuhteiden, viininvalmistusperinteiden ja kolmansien maiden lainsäädäntöjen erot.

(26)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja niiden markkinoiden moninaisuus sekä kuluttajien odotukset huomioon ottaen säännöt olisi eriytettävä tuotteiden mukaan erityisesti eräiden vapaaehtoisten merkintöjen osalta viineissä, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää mutta joihin on kuitenkin merkitty rypälelajikkeen nimi ja satovuosi (ns. rypälelajikeviinit), sillä edellytyksellä, että niihin sovelletaan sertifiointimenettelyä. Jotta niiden viinien luokassa, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää, erotettaisiin toisistaan rypälelajikeviinien alaluokkaan kuuluvat viinit niistä viineistä, joihin tätä mahdollisuutta ei sovelleta, olisi vahvistettava vapaaehtoisten merkintöjen käyttöä koskevat erityissäännöt toisaalta viineille, joilla on suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä, ja toisaalta viineille, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, mutta joihin kuuluu myös rypälelajikeviinejä.

(27)

Jotta toimijoille ei aiheutuisi tarpeetonta taakkaa, olisi vahvistettava toimenpiteet, joilla helpotetaan siirtymistä viinialan aiemmasta lainsäädännöstä (erityisesti viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999 ( 7 )) tähän asetukseen. Olisi säädettävä siirtymäkaudesta, jotta yhteisöön ja kolmansiin maihin sijoittautuneet talouden toimijat voivat noudattaa merkintävaatimuksia. Sen vuoksi olisi annettava säännökset sen varmistamiseksi, että nykysääntöjen mukaisesti merkittyjä tuotteita voidaan pitää kaupan siirtymäkauden ajan.

(28)

Eräät jäsenvaltiot eivät voi hallinnollisten rasitteiden vuoksi antaa asetuksen (EY) N:o 479/2008 38 artiklan noudattamiseksi tarvittavia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä 1 päivään elokuuta 2009 mennessä. Jotta talouden toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille ei aiheutuisi haittaa kyseisestä määräpäivästä, olisi myönnettävä siirtymäkausi ja vahvistettava siirtymäsäännökset.

(29)

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan rajoittamatta sellaisten erityissääntöjen soveltamista, joista voidaan neuvotella tehtäessä kolmansien maiden kanssa sopimuksia perustamissopimuksen 133 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

(30)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskeva nykyinen lainsäädäntö olisi korvattava uusilla asetuksen (EY) N:o 479/2008 III osastossa olevan IV, V ja VI luvun soveltamista koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä. Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti määritetyllä alueella tuotettuja laatuviinejä koskevan osaston osalta 24 päivänä heinäkuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 1607/2000 ( 8 ) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinituotteiden kuvauksen, nimityksen, tarjontamuodon ja suojauksen osalta 29 päivänä huhtikuuta 2002 annettu komission asetus (EY) N:o 753/2002 ( 9 ) olisi sen vuoksi kumottava.

(31)

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 128 artiklassa kumotaan nykyinen viinialaa koskeva neuvoston lainsäädäntö, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia seikkoja koskevat säännökset mukaan luettuina. Olisi vahvistettava siirtymäkausia, jotta vältettäisiin kaupankäynnin ongelmat, siirtymä oli talouden toimijoilla sujuva ja jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteet.

(32)

Tässä asetuksessa säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetuksen (EY) N:o 479/2008 III osastossa olevaa IV, V ja VI lukua.

(33)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:I LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 479/2008 III osaston soveltamiseksi seuraavilta osin:

a) kyseisen osaston IV luvun säännökset, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 479/2008 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden alkuperänimityksiin ja maantieteellisiin merkintöihin;

b) kyseisen osaston V luvun säännökset, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 479/2008 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden perinteisiin merkintöihin;

c) kyseisen osaston VI luvun säännökset, jotka liittyvät eräiden viinialan tuotteiden merkintöihin ja esittelyyn.II LUKU

SUOJATUT ALKUPERÄNIMITYKSET JA MAANTIETEELLISET MERKINNÄT1 JAKSO

Suojan hakeminen

2 artikla

Hakija

1.  Yksittäinen tuottaja voi toimia asetuksen (EY) N:o 479/2008 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna hakijana, jos osoitetaan, että

a) asianomainen henkilö on ainoa tuottaja kyseisellä rajatulla maantieteellisellä alueella; ja

b) silloin kun asianomaisen rajatun maantieteellisen alueen ympärillä on alueita, joihin liittyy alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä, ensin mainitulla alueella on merkittävästi erilaiset piirteet kuin ympäröivillä rajatuilla alueilla tai tuotteen ominaisuudet eroavat ympäröivillä rajatuilla alueilla saatujen tuotteiden ominaisuuksista.

2.  Jäsenvaltio tai kolmas maa tai näiden viranomaiset eivät voi olla asetuksen (EY) N:o 479/2008 37 artiklassa tarkoitettuja hakijoita.

▼M3

3 artikla

Suojan hakeminen

Alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaa koskevassa hakemuksessa on oltava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 c ja 118 d artiklassa vaaditut asiakirjat, eritelmä ja yhtenäinen asiakirja.

Hakemus ja yhtenäinen asiakirja on toimitettava komissiolle tämän asetuksen 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti.

▼B

4 artikla

Nimitys

1.  Suojattava nimi rekisteröidään vain sillä kielellä / niillä kielillä, jota/joita käytetään kuvaamaan asianomaista tuotetta rajatulla maantieteellisellä alueella.

2.  Nimi on rekisteröitävä alkuperäisessä kirjoitustavassaan.

5 artikla

Maantieteellisen alueen rajaaminen

Alue on rajattava yksityiskohtaisesti, tarkasti ja yksiselitteisesti.

6 artikla

Tuotanto rajatulla maantieteellisellä alueella

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 34 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan ja b alakohdan iii alakohdan sekä tämän artiklan soveltamiseksi ”tuotanto” kattaa kaikki toimet rypäleiden korjuusta viininvalmistusprosessin loppuunsaattamiseen, tuotannon jälkeisiä prosesseja lukuun ottamatta.

2.  Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustetuissa tuotteissa enintään 15 prosenttia rypäleistä voi olla peräisin rajatun maantieteellisen alueen ulkopuolelta, kuten asetuksen (EY) N:o 479/2008 34 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa säädetään, mutta kyseisen osuuden on oltava peräisin siitä jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, jossa rajattu alue sijaitsee.

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 479/2008 34 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään, sovelletaan viininvalmistusmenetelmistä ja niiden rajoituksista annetun komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 ( 10 ) liitteessä III olevan B osan 3 kohtaa.

4.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 479/2008 34 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa ja 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa säädetään, ja sillä edellytyksellä että eritelmässä niin mainitaan, suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettu tuote voidaan valmistaa viiniksi joko

a) alueella, joka sijaitsee asianomaisen rajatun alueen välittömässä läheisyydessä; tai

b) alueella, joka sijaitsee samassa hallinnollisessa yksikössä tai viereisessä hallinnollisessa yksikössä, kansallisten sääntöjen mukaisesti; tai

c) silloin kun kyseessä on rajat ylittävä alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä tai silloin kun kahden tai useamman jäsenvaltion välillä taikka yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välillä on tehty valvontatoimenpiteitä koskeva sopimus, suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettu tuote voidaan valmistaa viiniksi alueella, joka sijaitsee asianomaisen rajatun alueen välittömässä läheisyydessä.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 479/2008 34 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa säädetään, ja sillä edellytyksellä että eritelmässä niin mainitaan, suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettuja viinejä voidaan jatkossakin valmistaa viiniksi asianomaisen rajatun alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan alueen ulkopuolella 31 päivään joulukuuta 2012 saakka.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 479/2008 34 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa säädetään, ja sillä edellytyksellä että eritelmässä niin mainitaan, tuote voidaan valmistaa suojatulla alkuperänimityksellä varustetuksi kuohuviiniksi tai helmeileväksi viiniksi asianomaisen rajatun alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan alueen ulkopuolella, jos tällainen käytäntö oli olemassa ennen 1 päivää maaliskuuta 1986.

7 artikla

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 35 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun yhteyden todistavista yksityiskohtaisista tiedoista on käytävä ilmi, kuinka rajatun maantieteellisen alueen ominaispiirteet vaikuttavat lopputuotteeseen.

Jos hakemus koskee useita rypäletuotteiden luokkia, yhteyden todistavat tiedot on esitettävä jokaisesta asianomaisesta rypäletuotteesta.

2.  Alkuperänimityksen eritelmässä on esitettävä seuraavat seikat:

a) yhteyden kannalta merkitykselliset yksityiskohtaiset tiedot maantieteellisestä alueesta, erityisesti luontoon liittyvistä ja inhimillisistä tekijöistä;

b) yksityiskohtaiset tiedot tuotteen laadusta tai ominaisuuksista, jotka johtuvat pääosin tai yksinomaan maantieteellisestä ympäristöstä;

c) kuvaus syy-seuraussuhteesta, joka vallitsee a ja b alakohdassa tarkoitettujen seikkojen välillä.

3.  Maantieteellisen merkinnän eritelmässä on esitettävä seuraavat seikat:

a) yhteyden kannalta merkitykselliset yksityiskohtaiset tiedot maantieteellisestä alueesta;

b) yksityiskohtaiset tiedot tuotteen laadusta, maineesta tai muista erityisominaisuuksista, jotka johtuvat maantieteellisestä alkuperästä;

c) kuvaus syy-seuraussuhteesta, joka vallitsee a ja b alakohdassa tarkoitettujen seikkojen välillä.

4.  Maantieteellisen merkinnän eritelmässä on mainittava, perustuuko merkintä tiettyyn laatuun, maineeseen vai muihin ominaisuuksiin, jotka johtuvat maantieteellisestä alkuperästä.

8 artikla

Pakkaaminen rajatulla maantieteellisellä alueella

Jos eritelmässä mainitaan, että tuote on pakattava rajatulla maantieteellisellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla alueella asetuksen (EY) N:o 479/2008 35 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitetun vaatimuksen mukaisesti, vaatimus on perusteltava.2 JAKSO

Tutkintamenettely komissiossa

▼M3

9 artikla

Hakemuksen jättäminen

1.  Päivänä, jona hakemus on toimitettu komissiolle, pidetään päivää, jona komissio vastaanottaa hakemuksen.

2.  Komissio lähettää jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle vastaanottoilmoituksen ja antaa hakemukselle tiedostonumeron.

Vastaanottoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) tiedostonumero;

b) rekisteröitävä nimi;

c) hakemuksen vastaanottopäivä.

▼B

10 artikla

Rajat ylittävää suojaa koskevan hakemuksen jättäminen

1.  Kun kyseessä on rajat ylittävää suojaa koskeva hakemus, useampi kuin yksi rajat ylittävää maantieteellistä aluetta edustava tuottajaryhmittymä voi jättää kyseistä aluetta tarkoittavan nimen osalta yhteishakemuksen.

2.  Jos asia koskee ainoastaan jäsenvaltioita, asetuksen (EY) N:o 479/2008 38 artiklassa tarkoitettu alustava kansallinen menettely on toteutettava kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa.

Silloin kun kyseessä on rajat ylittävää suojaa koskeva hakemus, asetuksen (EY) N:o 479/2008 38 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi hakemuksen toimittaa komissiolle jokin jäsenvaltio muiden jäsenvaltioiden puolesta, ja hakemuksessa on oltava kunkin asianomaisen jäsenvaltion valtuutus, jolla se valtuuttaa hakemuksen jättävän jäsenvaltion toimimaan sen puolesta.

3.  Jos rajat ylittävää suojaa koskeva hakemus koskee ainoastaan kolmansia maita, hakemuksen toimittaa komissiolle jokin hakijaryhmittymistä muiden hakijaryhmittymien puolesta tai jokin kolmansista maista muiden kolmansien maiden puolesta, ja hakemuksessa on oltava

a) todisteet siitä, että asetuksen (EY) N:o 479/2008 34 ja 35 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

b) todisteet suojasta asianomaisissa kolmansissa maissa; ja

c) 2 kohdassa tarkoitettu valtuutus jokaiselta muulta asianomaiselta kolmannelta maalta.

4.  Jos rajat ylittävää suojaa koskeva hakemus koskee vähintään yhtä jäsenvaltiota ja vähintään yhtä kolmatta maata, asetuksen (EY) N:o 479/2008 38 artiklassa tarkoitettu alustava kansallinen menettely on toteutettava kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa. Hakemuksen toimittaa komissiolle jokin jäsenvaltioista tai kolmansista maista tai jokin kolmannen maan hakijaryhmittymä, ja hakemuksessa on oltava

a) todisteet siitä, että asetuksen (EY) N:o 479/2008 34 ja 35 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;

b) todisteet suojasta asianomaisissa kolmansissa maissa; ja

c) 2 kohdassa tarkoitettu valtuutus jokaiselta muulta asianomaiselta jäsenvaltiolta ja kolmannelta maalta.

5.  Jäsenvaltiosta, kolmannesta maasta tai kolmanteen maahan sijoittautuneesta tuottajaryhmittymästä, joka toimittaa komissiolle tämän artiklan 2, 3 tai 4 kohdassa tarkoitetun rajat ylittävää suojaa koskevan hakemuksen, tulee komission tekemien tiedonantojen tai päätösten vastaanottaja.

▼M3

11 artikla

Tutkittavaksi ottamisen edellytykset

1.  Hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos yhtenäinen asiakirja on täytetty asianmukaisesti ja hakemukseen on liitetty todistusasiakirjat. Yhtenäistä asiakirjaa pidetään asianmukaisesti täytettynä, jos kaikki 70 a artiklassa tarkoitettujen tietojärjestelmien vaaditut pakolliset kohdat on täytetty.

Tällöin hakemusta pidetään sellaisena, että se voidaan ottaa tutkittavaksi, päivänä, jona komissio vastaanottaa hakemuksen. Hakijalle ilmoitetaan tästä.

Kyseinen päivämäärä julkistetaan.

2.  Hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi, jos sitä ei ole täytetty tai jos se on täytetty vain osittain tai jos 1 kohdassa tarkoitettuja todistusasiakirjoja ei ole toimitettu samaan aikaan hakemuksen kanssa tai jos kyseiset todistusasiakirjat ovat puutteelliset.

3.  Jos hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi, jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaisille viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle ilmoitetaan syyt, joiden takia hakemusta ei ole otettu tutkittavaksi, ja mainitaan, että näiden on jätettävä uusi, asianmukaisesti täytetty hakemus.

▼B

12 artikla

Vaatimustenmukaisuuden tutkinta

▼M3

1.  Jos hakemus, joka voidaan ottaa tutkittavaksi, ei ole asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 c ja 118 d artiklassa säädettyjen vaatimusten mukainen, komissio ilmoittaa jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle hylkäysperusteet sekä vähintään kahden kuukauden pituisen määräajan, jonka kuluessa voidaan peruuttaa hakemus, muuttaa hakemusta tai toimittaa huomautuksia.

▼B

2.  Jos jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomainen tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautunut hakija ei korjaa rekisteröinnin estäviä puutteita määräajassa, komissio hylkää hakemuksen asetuksen (EY) N:o 479/2008 39 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.  Komissio tekee päätöksen hylätä alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä käytettävissään olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella. Hylkäyspäätös annetaan tiedoksi jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle.3 JAKSO

Vastaväitemenettelyt

13 artikla

Kansallinen vastaväitemenettely rajat ylittävää suojaa koskevan hakemuksen osalta

Silloin kun rajat ylittävää suojaa koskeva hakemus koskee ainoastaan jäsenvaltioita tai vähintään yhtä jäsenvaltiota ja vähintään yhtä kolmatta maata, vastaväitemenettely on toteutettava kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa asetuksen (EY) N:o 479/2008 38 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi.

▼M3

14 artikla

Vastaväitteiden toimittaminen yhteisön menettelyssä

1.  Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 h artiklassa tarkoitetut vastaväitteet on toimitettava tämän asetuksen 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti. Päivänä, jona vastaväite on toimitettu komissiolle, pidetään päivää, jona komissio vastaanottaa vastaväitteen. Kyseinen päivämäärä annetaan tiedoksi viranomaisille ja henkilöille, joita tämä asetus koskee.

2.  Komissio lähettää vastaanottoilmoituksen ja antaa vastaväitteelle tiedostonumeron.

Vastaanottoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) tiedostonumero;

b) vastaväitteen vastaanottopäivä.

▼B

15 artikla

Tutkittavaksi ottamisen edellytykset yhteisön menettelyssä

1.  Määrittääkseen, voidaanko asetuksen (EY) N:o 479/2008 40 artiklan mukainen vastaväite ottaa tutkittavaksi, komissio tarkastaa, mainitaanko vastaväitteessä aiemmat haetut oikeudet, esitetäänkö vastaväitteelle perustelut ja saiko komissio vastaväitteen määräajassa.

2.  Jos vastaväite perustuu aiemman tavaramerkin maineeseen ja tunnettavuuteen asetuksen (EY) N:o 479/2008 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti, vastaväitteeseen on liitettävä aiemman tavaramerkin hakemiseen, rekisteröintiin tai käyttöön liittyvät todisteet, kuten rekisteröintitodistus tai todisteet sen käytöstä, sekä maineeseen ja tunnettavuuteen liittyvät todisteet.

3.  Asianmukaisesti perustellussa vastaväitteessä on oltava väitteen tueksi tosiseikkoja, todisteita ja selityksiä sekä asiaankuuluvat todistusasiakirjat.

Tietojen ja todisteiden aiemman tavaramerkin käytöstä on liityttävä käyttöpaikkaan ja käytön pituuteen, laajuuteen ja luonteeseen sekä tavaramerkin maineeseen ja tunnettavuuteen.

4.  Jos 1–3 kohdassa tarkoitettuja, aiempia haettuja oikeuksia koskevia tietoja, perusteita, tosiseikkoja, todisteita, selityksiä tai todistusasiakirjoja ei ole toimitettu samaan aikaan kuin vastaväitettä tai jos jokin edellä mainituista puuttuu, komissio ilmoittaa tästä vastaväitteen esittäjälle ja pyytää korjaamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos puutteita ei korjata määräajassa, komissio jättää vastaväitteen tutkimatta. Päätös jättää vastaväite tutkimatta annetaan tiedoksi vastaväitteen esittäjälle ja jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle.

5.  Vastaväitteestä, joka voidaan ottaa tutkittavaksi, annetaan tieto jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle.

16 artikla

Vastaväitteiden tutkiminen yhteisön menettelyssä

1.  Jos komissio ei ole hylännyt vastaväitettä 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, se antaa vastaväitteen tiedoksi jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle ja pyytää esittämään huomautukset kahden kuukauden kuluessa tiedonannon päivämäärästä. Kyseisen määräajan kuluessa saadut huomautukset annetaan tiedoksi vastaväitteen esittäjälle.

Komissio voi vastaväitettä tutkiessaan pyytää osapuolia esittämään toisilta osapuolilta saatuihin tiedonantoihin huomautuksia kahden kuukauden kuluessa.

2.  Jos jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiset, asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautunut hakija tai vastaväitteen esittäjä eivät esitä huomautuksia tai noudata määräaikaa, komissio tekee vastaväitettä koskevan päätöksen.

3.  Komissio tekee päätöksen hylätä tai rekisteröidä alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Hylkäyspäätös annetaan tiedoksi vastaväitteen esittäjälle sekä jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle.

4.  Jos vastaväitteitä on esittänyt usea, ja yhden tai useamman tällaisen vastaväitteen alustavan tutkimuksen tuloksena rekisteröintihakemusta on mahdotonta hyväksyä, komissio voi keskeyttää muut vastaväitemenettelyt. Komissio ilmoittaa muille vastaväitteen esittäjille heitä koskevista päätöksistä, jotka on tehty menettelyn aikana.

Jos hakemus hylätään, keskeytetyt vastaväitemenettelyt katsotaan päättyneiksi, ja asianomaisille vastaväitteiden esittäjille annetaan tästä tieto asianmukaisesti.4 JAKSO

Suoja

17 artikla

Suojapäätös

1.  Jos hakemusta alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaamiseksi ei hylätä 11, 12, 16 tai 28 artiklan mukaisesti, komissio päättää suojata asianomaisen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän.

2.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 41 artiklan mukaisesti tehty suojapäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

▼M3

18 artikla

Rekisteri

1.  Komissio perustaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 n artiklan mukaisesti suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisterin, jäljempänä ”rekisteri”, ja ylläpitää kyseistä rekisteriä. Se perustetaan sähköiseen E-Bacchus-tietokantaan asianomaisille nimityksille myönnettävää suojaa koskevien päätösten perusteella.

2.  Hyväksytyt alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät kirjataan rekisteriin.

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 s artiklan 1 kohdan nojalla rekisteröidyistä nimistä komissio kirjaa rekisteriin tämän artiklan 3 kohdassa säädetyt tiedot.

3.  Komissio kirjaa rekisteriin seuraavat tiedot:

a) suojattu nimitys;

b) tiedostonumero;

c) tieto siitä, onko nimi suojattu maantieteellisenä merkintänä vai alkuperänimityksenä;

d) alkuperämaa(t);

e) rekisteröintipäivä;

f) nimitystä suojaavan oikeudellisen asiakirjan viitetiedot;

g) yhtenäisen asiakirjan viitetiedot.

4.  Rekisterin tiedot ovat julkisesti saatavilla.

▼B

19 artikla

Suoja

1.  Alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suoja alkaa päivästä, jona se kirjataan rekisteriin.

2.  Jos suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintään käytetään lainvastaisesti, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on joko omasta aloitteestaan tai jonkin osapuolen pyynnöstä toteutettava asetuksen (EY) N:o 479/2008 45 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen tällaisen lainvastaisen käytön tai estääkseen asianomaisten tuotteiden kaupan pitämisen tai viennin.

3.  Alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaa sovelletaan koko nimitykseen kaikkine osineen, sillä edellytyksellä että osat ovat erottamiskykyisiä. Suojattuun alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään sisältyvää erottamiskyvytöntä osaa tai yleisnimeä ei suojata.5 JAKSO

Muutokset ja peruuttaminen

20 artikla

Eritelmän tai yhtenäisen asiakirjan muuttaminen

▼M3

1.  Hakemus, jonka asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 e artiklassa tarkoitettu hakija tekee suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän eritelmän muutoksen hyväksyttämiseksi, on toimitettava tämän asetuksen 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.  Hakemus, jonka asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 q artiklassa tarkoitettu hakija tekee eritelmän muutoksen hyväksyttämiseksi, voidaan ottaa tutkittavaksi, jos komissiolle on toimitettu kyseisen asetuksen 118 d artiklan 2 kohdan mukaisesti vaaditut tiedot ja asianmukaisesti täytetty hakemus.

3.  Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 q artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen soveltamiseksi sovelletaan tämän asetuksen 9–18 artiklaa soveltuvin osin.

▼B

4.  Muutosta pidetään vähäisenä, jos se

a) ei liity tuotteen keskeisiin ominaisuuksiin;

b) ei muuta yhteyttä maantieteelliseen alueeseen;

c) ei sisällä tuotteen nimen tai nimen osan muutosta;

d) ei vaikuta rajattuun maantieteelliseen alueeseen;

e) ei lisää tuotteella käytävän kaupan rajoituksia.

5.  Jos hakemuksen eritelmän muutoksen hyväksymiseksi tekee joku muu kuin alkuperäinen hakija, komissio antaa hakemuksen tiedoksi alkuperäiselle hakijalle.

6.  Jos komissio päättää hyväksyä eritelmän muutoksen, joka sisältää tai kattaa rekisteriin kirjattujen tietojen muutoksen, komissio poistaa alkuperäiset tiedot rekisteristä ja kirjaa siihen uudet tiedot, joita sovelletaan mainitun päätöksen voimaantulosta lähtien.

▼M3

21 artikla

Peruutuspyynnön tekeminen

1.  Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 r artiklan mukainen peruutuspyyntö on toimitettava tämän asetuksen 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti. Päivänä, jona peruutuspyyntö on toimitettu komissiolle, pidetään päivää, jona komissio vastaanottaa pyynnön. Kyseinen päivämäärä julkistetaan.

2.  Komissio lähettää vastaanottoilmoituksen ja antaa pyynnölle tiedostonumeron.

Vastaanottoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) tiedostonumero;

b) pyynnön vastaanottopäivä.

3.  Jos peruutus tehdään komission aloitteesta, 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta.

▼B

22 artikla

Tutkittavaksi ottamisen edellytykset

1.  Määrittääkseen, voidaanko asetuksen (EY) N:o 479/2008 50 artiklassa tarkoitettu peruutuspyyntö ottaa tutkittavaksi, komissio tarkastaa

a) mainitaanko siinä peruutuspyynnön esittäjän oikeutettu etu, syyt ja perustelut;

b) esitetäänkö siinä perusteet peruutukselle; ja

c) viitataanko siinä jäsenvaltion tai kolmannen maan, jossa sijaitsee peruutuspyynnön esittäjän kotipaikka tai rekisteröity toimipaikka, antamaan peruutuspyyntöä tukevaan lausuntoon.

2.  Peruutuspyynnössä on oltava peruutuksen tueksi tosiseikkoja, todisteita ja selityksiä sekä asiaankuuluvat todistusasiakirjat.

3.  Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita, tosiseikkoja, todisteita ja selityksiä koskevia tietoja tai todistusasiakirjoja ei ole toimitettu samaan aikaan kuin peruutuspyyntöä, komissio ilmoittaa tästä peruutuspyynnön esittäjälle ja pyytää korjaamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos puutteita ei korjata määräajassa, komissio jättää pyynnön tutkimatta. Päätös olla tutkimatta peruutuspyyntöä annetaan tiedoksi sen esittäjälle ja jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle peruutuspyynnön esittäjälle.

4.  Peruutuspyynnöstä, joka voidaan ottaa tutkittavaksi, sekä komission aloittamasta peruutusmenettelystä annetaan tieto jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai siihen kolmanteen maahan sijoittautuneille hakijoille, jonka alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää peruutus koskee.

▼M3

5.  Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitetut tiedonannot komissiolle on tehtävä 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti.

▼B

23 artikla

Peruutuspyynnön tutkiminen

1.  Jos komissio ei ole hylännyt peruutuspyyntöä 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti, se antaa peruutuksen tiedoksi jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneille tuottajille ja pyytää esittämään huomautukset kahden kuukauden kuluessa tiedonannon päivämäärästä. Kyseisen määräajan kuluessa saadut huomautukset annetaan tiedoksi peruutuspyynnön esittäjälle.

Komissio voi peruutuspyyntöä tutkiessaan pyytää osapuolia esittämään toisilta osapuolilta saatuihin tiedonantoihin huomautuksia kahden kuukauden kuluessa.

▼M3

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedonannot komissiolle on tehtävä 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti.

▼B

2.  Jos jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiset, asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautunut hakija tai peruutuspyynnön esittäjä eivät esitä huomautuksia tai noudata määräaikaa, komissio tekee peruutuspyyntöä koskevan päätöksen.

3.  Komissio tekee päätöksen peruuttaa alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Se tutkii, onko suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetun viinialan tuotteen eritelmän noudattaminen vielä mahdollista tai taattua, erityisesti jos asetuksen (EY) N:o 479/2008 35 artiklassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty tai saattavat olla täyttymättä lähitulevaisuudessa.

Peruutuspäätös annetaan tiedoksi peruutuspyynnön esittäjälle sekä jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle.

4.  Jos peruutuspyyntöjä on esittänyt usea, ja yhden tai useamman tällaisen peruutuspyynnön alustavan tutkimuksen tuloksena alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaamista ei voida jatkaa, komissio voi keskeyttää muut peruutusmenettelyt. Tällöin komissio ilmoittaa muille peruutuspyynnön esittäjille heitä koskevista päätöksistä, jotka on tehty menettelyn aikana.

Jos suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä peruutetaan, keskeytetyt peruutusmenettelyt katsotaan päättyneiksi, ja asianomaisille peruutuspyyntöjen esittäjille annetaan tästä tieto asianmukaisesti.

5.  Kun peruutus tulee voimaan, komissio poistaa nimen rekisteristä.6 JAKSO

Tarkastukset

▼M1

24 artikla

Toimijoiden ilmoittaminen

Jokaisesta toimijasta, joka haluaa osallistua kaikkiin tai joihinkin suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetun tuotteen tuotanto- tai pakkaustoimiin, on tehtävä ilmoitus asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 o artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

▼B

25 artikla

Vuotuinen tarkastus

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen valvontaviranomaisen vuosittain tekemän tarkastuksen on sisällettävä seuraavat toimet:

a) alkuperänimityksellä varustettujen tuotteiden aistinvaraiset ja analyyttiset tutkimukset;

b) maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tuotteiden analyyttiset tutkimukset tai aistinvaraiset ja analyyttiset tutkimukset; ja

c) eritelmässä esitettyjen edellytysten tarkastaminen.

▼M1

Vuotuinen tarkastus on tehtävä siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotanto tapahtui eritelmän mukaisesti, jollakin seuraavista tavoista:

a) riskianalyysiin perustuva satunnaistarkastus; tai

b) otantatarkastus; tai

c) järjestelmällinen tarkastus; tai

d) edellä mainittujen yhdistelmä.

▼B

Jäsenvaltioiden on satunnaistarkastuksia tehdessään valittava vähimmäismäärä toimijoita, joille tehdään tällainen tarkastus.

Jäsenvaltioiden on otantatarkastuksia tehdessään varmistettava tarkastusten määrällä, tyypillä ja tiheydellä, että tarkastukset edustavat koko asianomaista rajattua maantieteellistä aluetta ja vastaavat kaupan pidettyjen tai kaupan pitämistä varten säilytettyjen viinialan tuotteiden määrää.

▼M1 —————

▼B

2.  Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tutkimukset on tehtävä nimettömille näytteille, niiden on osoitettava, onko tarkastetulla tuotteella asianomaisen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän eritelmässä kuvatut ominaisuudet ja ominaispiirteet, ja niitä on tehtävä kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa, myös pakkausvaiheessa tai sen jälkeen. Jokaisen näytteen on oltava edustava ottaen huomioon toimijan hallussa olevat viinit.

3.  Varmistaakseen eritelmän noudattamisen 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaisesti valvontaviranomaisen on tarkastettava

a) toimijan tilat sen varmistamiseksi, pystyykö toimija noudattamaan eritelmässä mainittuja edellytyksiä; ja

b) tuotteet missä tahansa tuotantoprosessin vaiheessa, myös pakkausvaiheessa, valvontaviranomaisen etukäteen laatiman sellaisen tarkastussuunnitelman perusteella, josta toimijat ovat tietoisia ja joka kattaa kaikki tuotteen tuotantovaiheet.

4.  Vuotuisessa tarkastuksessa on varmistettava, että tuote ei voi käyttää siihen liittyvää suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintä, jolleivät seuraavat edellytykset täyty:

▼M1

a) 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset todistavat, että asianomainen tuote on eritelmässä esitettyjen edellytysten mukainen ja että sillä on kaikki asianomaisen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän asiaankuuluvat ominaisuudet;

▼B

b) muiden eritelmässä esitettyjen edellytysten täyttyminen on osoitettu 3 kohdassa säädettyjen menettelyjen avulla.

5.  Jos tuote ei ole tässä artiklassa säädettyjen edellytysten mukainen, se voidaan saattaa markkinoille ilman asianomaista alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, jos muita lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan.

6.  Kun kyseessä on rajat ylittävä suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä, tarkastuksen voi tehdä jommankumman sellaisen jäsenvaltion valvontaviranomainen, jonka alkuperänimityksestä tai maantieteellisestä merkinnästä on kyse.

7.  Jos vuotuinen tarkastus tehdään tuotteen pakkausvaiheessa muun jäsenvaltion kuin sen jäsenvaltion, jossa tuotanto tapahtui, alueella, sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 ( 11 ) 84 artiklaa.

8.  Edellä olevaa 1–7 kohtaa sovelletaan alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettuihin viineihin, joiden alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on asetuksen (EY) N:o 479/2008 38 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukainen.

26 artikla

Analyyttiset ja aistinvaraiset tutkimukset

Edellä olevan 25 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin analyyttisiin ja aistinvaraisiin tutkimuksiin kuuluvat seuraavat:

a) asianomaisen viinin analysointi seuraavien ominaisuuksien osalta:

i) määritys fyysisten ja kemiallisten analyysien perusteella:

 kokonaisalkoholipitoisuus ja todellinen alkoholipitoisuus;

 kokonaissokeripitoisuus fruktoosina ja glukoosina (helmeilevissä ja kuohuviineissä sakkaroosi mukaan luettuna);

 kokonaishappopitoisuus;

 haihtuvien happojen pitoisuus;

 kokonaisrikkidioksidipitoisuus;

ii) määritys lisäanalyysien perusteella:

 hiilihappo (helmeilevät viinit ja kuohuviinit, paine baareina 20 celsiusasteessa);

 muut jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyt tai asianomaisen suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän eritelmässä esitetyt ominaisuudet;

b) ulkonäön, tuoksun ja maun aistinvarainen tutkimus.

27 artikla

Kolmansista maista peräisin oleville tuotteille tehtävät tarkastukset

Jos kolmannen maan viinillä on suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä, asianomaisen kolmannen maan on lähetettävä komissiolle tämän pyynnöstä tiedot asetuksen (EY) N:o 479/2008 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista ja tarkastuksen kohteena olevista seikoista, sekä todisteet siitä, että asianomainen viini on kyseessä olevan alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän edellytysten mukaista.7 JAKSO

Nimen muuttaminen maantieteelliseksi merkinnäksi

28 artikla

Pyyntö

1.  Jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomainen tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautunut hakija voi pyytää, että suojattu alkuperänimitys muutetaan suojatuksi maantieteelliseksi merkinnäksi, jos suojatun alkuperänimityksen eritelmän noudattaminen ei ole enää mahdollista tai taattua.

▼M3

Pyyntö on toimitettava 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti. Päivänä, jona muuttamispyyntö on toimitettu komissiolle, pidetään päivää, jona komissio vastaanottaa pyynnön.

▼B

2.  Jos maantieteelliseksi merkinnäksi muuttamista koskeva pyyntö ei ole asetuksen (EY) N:o 479/2008 34 ja 35 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukainen, komissio ilmoittaa jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle hylkäysperusteet ja pyytää peruuttamaan pyynnön tai muuttamaan sitä taikka toimittamaan huomautukset kahden kuukauden kuluessa.

3.  Jos jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiset tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautunut hakija ei korjaa määräajassa puutteita, jotka estävät nimen muuttamisen maantieteelliseksi merkinnäksi, komissio hylkää pyynnön.

4.  Komissio tekee päätöksen hylätä muuttamispyyntö käytettävissään olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella. Hylkäyspäätös annetaan tiedoksi jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle.

5.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 40 artiklaa ja 49 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.III LUKU

PERINTEINEN MERKINTÄ1 JAKSO

Soveltaminen

29 artikla

Hakijat

1.  Jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiset tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautunut edustava ammattialan järjestö voi jättää komissiolle hakemuksen asetuksen (EY) N:o 479/2008 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun perinteisen merkinnän suojaamiseksi.

2.  ”Edustavalla ammattialan järjestöllä” tarkoitetaan mitä tahansa tuottajaorganisaatiota tai tuottajaorganisaatioiden liittoa, joka on vahvistanut samat säännöt ja toimii yhdellä tai useammalla viinin alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään liittyvällä alueella, edellyttäen että siihen kuuluu vähintään kaksi kolmasosaa sen/niiden alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään liittyvän alueen / liittyvien alueiden, jolla/joilla se toimii, tuottajista ja että se kattaa vähintään kaksi kolmasosaa kyseisen alueen tuotannosta. Edustava ammattialan järjestö voi jättää hakemuksen ainoastaan niiden viinien, joita se tuottaa, suojaamiseksi.

▼M3

30 artikla

Suojan hakeminen

1.  Jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten tai edustavien ammattialan järjestöjen on toimitettava perinteisen merkinnän suojaa koskeva hakemus 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen mukana on oltava jäsenvaltion lainsäädäntö tai asianomaisessa kolmannessa maassa viinintuottajiin sovellettavat säännöt, jotka koskevat asianomaisen merkinnän käyttöä, sekä viittaus tällaiseen lainsäädäntöön tai tällaisiin sääntöihin.

2.  Jas hakemuksen tekee kolmanteen maahan sijoittautunut edustava ammattialan järjestö, hakijan on toimitettava komissiolle kyseistä edustavaa ammattialan järjestöä ja sen jäseniä koskevat tiedot 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti. Komissio julkaisee nämä tiedot.

▼B

31 artikla

Kieli

1.  Suojattava merkintä rekisteröidään

a) jäsenvaltion tai kolmannen maan, josta se on peräisin, virallisella kielellä / virallisilla kielillä, alueellisella kielellä / alueellisilla kielillä; tai

b) kyseisen merkinnän kaupankäynnissä käytetyllä kielellä.

Kunkinkielisen merkinnän on liityttävä asetuksen (EY) N:o 479/2008 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

2.  Merkintä on rekisteröitävä alkuperäisessä kirjoitustavassaan.

▼M2

32 artikla

Kolmansien maiden perinteisiä merkintöjä koskevat säännöt

1.  Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdassa säädettyä perinteisten merkintöjen määritelmää sovelletaan soveltuvin osin merkintöihin, joita käytetään perinteisesti kolmannessa maassa sen lainsäädännön mukaisesti viinialan tuotteissa, joissa on maantieteellinen merkintä tai alkuperänimitys.

2.  Kolmansista maista peräisin olevissa viineissä, joissa käytetään perinteisiä ilmaisuja, jotka ovat muita kuin sähköisessä E-Bacchus-tietokannassa olevat perinteiset merkinnät, voidaan käyttää kyseisiä perinteisiä ilmaisuja asianomaisessa kolmannessa maassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti, edustavien ammattialan järjestöjen vahvistamat säännöt mukaan luettuina.

▼B2 JAKSO

Tutkintamenettely

▼M3

33 artikla

Hakemuksen jättäminen

1.  Päivänä, jona hakemus on toimitettu komissiolle, pidetään päivää, jona komissio vastaanottaa hakemuksen.

2.  Komissio lähettää jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiselle tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle vastaanottoilmoituksen ja antaa hakemukselle tiedostonumeron.

Vastaanottoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) tiedostonumero;

b) perinteinen merkintä;

c) hakemuksen vastaanottopäivä.

34 artikla

Tutkittavaksi ottamisen edellytykset

1.  Hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos hakemuslomake on täytetty asianmukaisesti ja hakemukseen on liitetty 30 artiklan säännösten mukaisesti vaaditut asiakirjat. Hakemuslomaketta pidetään asianmukaisesti täytettynä, jos kaikki 70 a artiklassa tarkoitettujen tietojärjestelmien vaaditut pakolliset kohdat on täytetty.

Tällöin hakemusta pidetään sellaisena, että se voidaan ottaa tutkittavaksi, päivänä, jona komissio vastaanottaa hakemuksen. Hakijalle ilmoitetaan tästä.

Kyseinen päivämäärä julkistetaan.

2.  Hakemuslomaketta ei voida ottaa tutkittavaksi, jos sitä ei ole täytetty tai jos se on täytetty vain osittain tai jos 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei ole toimitettu samaan aikaan hakemuksen kanssa tai jos kyseiset asiakirjat ovat puutteelliset.

3.  Jos hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi, jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle ilmoitetaan syyt, joiden takia hakemusta ei ole otettu tutkittavaksi, ja mainitaan, että näiden on jätettävä uusi, asianmukaisesti täytetty hakemus.

▼B

35 artikla

Vaatimustenmukaisuus

1.  Perinteinen merkintä hyväksytään, jos

a) se on asetuksen (EY) N:o 479/2008 54 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa säädetyn määritelmän sekä tämän asetuksen 31 artiklassa säädettyjen edellytysten mukainen;

b) merkintä koostuu yksinomaan joko

i) nimestä, jota käytetään perinteisesti kaupankäynnissä suuressa osassa yhteisön tai asianomaisen kolmannen maan aluetta erottamaan tietyt asetuksen (EY) N:o 479/2008 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden luokat toisistaan; tai

ii) tunnetusta nimestä, jota käytetään perinteisesti kaupankäynnissä vähintään jonkin jäsenvaltion tai asianomaisen kolmannen maan alueella erottamaan tietyt asetuksen (EY) N:o 479/2008 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden luokat toisistaan;

c) merkintä on seuraavien edellytysten mukainen:

i) se ei ole yleisnimi;

ii) se on määritelty ja säännelty jäsenvaltion lainsäädännössä; tai

iii) sen käyttöedellytykset ovat asianomaisen kolmannen maan viinintuottajiin sovellettavien sääntöjen mukaisia, edustavien ammattialan järjestöjen säännöt mukaan luettuina.

2.  Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi perinteisellä käytöllä tarkoitetaan

a) vähintään viittä vuotta, kun kyseessä on merkintä, jolle haetaan suojaa tämän asetuksen 31 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla kielellä / tarkoitetuilla kielillä;

b) vähintään 15:tä vuotta, kun kyseessä on merkintä, jolle haetaan suojaa tämän asetuksen 31 artiklan b alakohdassa tarkoitetulla kielellä.

3.  Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan soveltamiseksi ”yleisnimellä” tarkoitetaan perinteistä ilmaisua, joka viittaa rypäletuotteen tiettyyn tuotanto- tai vanhentamismenetelmään, laatuun, väriin tai paikkaan tai rypäletuotteeseen liittyvään historiallisen tapahtumaan mutta josta on tullut asianomaisen rypäletuotteen yleisnimi yhteisössä.

4.  Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua edellytystä ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 479/2008 54 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin perinteisiin merkintöihin.

36 artikla

Hylkäysperusteet

1.  Jos perinteistä merkintää koskeva hakemus ei ole asetuksen (EY) N:o 479/2008 54 artiklan 1 kohdassa säädetyn määritelmän mukainen ja 31 ja 35 artiklan vaatimusten mukainen, komissio ilmoittaa hakijalle hylkäysperusteista sekä asettaa kyseisen tiedonannon päivämäärästä alkavan kahden kuukauden määräajan hakemuksen peruuttamiselle tai muuttamiselle tai huomautusten toimittamiselle.

Komissio tekee suojapäätöksen käytettävissään olevien tietojen perusteella.

2.  Jos puutteita ei korjata 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, komissio hylkää hakemuksen. Komissio tekee päätöksen hylätä perinteinen merkintä käytettävissään olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella. Hylkäyspäätös annetaan tiedoksi hakijalle.3 JAKSO

Vastaväitemenettelyt

37 artikla

Vastaväitteen esittäminen

1.  Kahden kuukauden kuluessa 33 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetystä julkaisupäivästä kaikki jäsenvaltiot, kolmannet maat sekä luonnolliset tai oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat vastustaa ehdotettua hyväksyntää esittämällä vastaväitteen.

▼M3

2.  Vastaväite on toimitettava 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti. Päivänä, jona vastaväite on toimitettu komissiolle, pidetään päivää, jona komissio vastaanottaa vastaväitteen.

3.  Komissio lähettää vastaanottoilmoituksen ja antaa vastaväitteelle tiedostonumeron.

Vastaanottoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) tiedostonumero;

b) vastaväitteen vastaanottopäivä.

▼B

38 artikla

Tutkittavaksi ottamisen edellytykset

1.  Määrittääkseen, voidaanko vastaväite ottaa tutkittavaksi, komissio tarkastaa, mainitaanko vastaväitteessä aiemmat haetut oikeudet, esitetäänkö vastaväitteelle perustelut ja saiko komissio vastaväitteen 37 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä määräajassa.

2.  Jos vastaväite perustuu aiemman tavaramerkin maineeseen ja tunnettavuuteen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti, vastaväitteeseen on liitettävä aiemman tavaramerkin hakemiseen, rekisteröintiin tai käyttöön liittyvät todisteet, kuten rekisteröintitodistus sekä maineeseen ja tunnettavuuteen liittyvät todisteet.

3.  Asianmukaisesti perustellussa vastaväitteessä on oltava väitteen tueksi tosiseikkoja, todisteita ja selityksiä sekä asiaankuuluvat todistusasiakirjat.

Tietojen ja todisteiden aiemman tavaramerkin käytöstä on liityttävä käyttöpaikkaan ja käytön pituuteen, laajuuteen ja luonteeseen sekä tavaramerkin maineeseen ja tunnettavuuteen.

4.  Jos 1–3 kohdassa tarkoitettuja, aiempia haettuja oikeuksia koskevia tietoja, perusteita, tosiseikkoja, todisteita, selityksiä tai todistusasiakirjoja ei ole toimitettu samaan aikaan kuin vastaväitettä tai jos jokin edellä mainituista puuttuu, komissio ilmoittaa tästä vastaväitteen esittäjälle ja pyytää korjaamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos puutteita ei korjata määräajassa, komissio jättää pyynnön tutkimatta. Päätös jättää vastaväite tutkimatta annetaan tiedoksi vastaväitteen esittäjälle ja jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle edustavalle ammattialan järjestölle.

5.  Vastaväitteestä, joka voidaan ottaa tutkittavaksi, annetaan tieto jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle edustavalle ammattialan järjestölle.

39 artikla

Vastaväitteen tutkiminen

1.  Jos komissio ei ole hylännyt vastaväitettä 38 artiklan 4 kohdan mukaisesti, se antaa vastaväitteen tiedoksi jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle edustavalle ammattialan järjestölle ja pyytää esittämään huomautukset kahden kuukauden kuluessa tiedonannon päivämäärästä. Kyseisen määräajan kuluessa saadut huomautukset annetaan tiedoksi vastaväitteen esittäjälle.

Komissio voi vastaväitettä tutkiessaan pyytää osapuolia esittämään toisilta osapuolilta saatuihin tiedonantoihin huomautuksia kahden kuukauden kuluessa.

2.  Jos jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiset, asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautunut edustava ammattialan järjestö tai vastaväitteen esittäjä eivät esitä huomautuksia tai noudata määräaikaa, komissio tekee vastaväitettä koskevan päätöksen.

3.  Komissio tekee päätöksen hylätä tai hyväksyä perinteinen merkintä käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Se tutkii, jäävätkö 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tai 41 artiklan 3 kohdassa tai 42 artiklassa säädetyt edellytykset täyttymättä. Hylkäyspäätös annetaan tiedoksi vastaväitteen esittäjälle ja jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle edustavalle ammattialan järjestölle.

4.  Jos vastaväitteitä on useita ja yhden tai useamman tällaisen vastaväitteen alustavan tutkimuksen tuloksena hyväksymishakemusta on mahdotonta hyväksyä, komissio voi keskeyttää muut vastaväitemenettelyt. Komissio ilmoittaa muille vastaväitteen esittäjille heitä koskevista päätöksistä, jotka on tehty menettelyn aikana.

Jos hakemus hylätään, keskeytetyt vastaväitemenettelyt katsotaan päättyneiksi, ja asianomaisille vastaväitteiden esittäjille annetaan tästä tieto asianmukaisesti.4 JAKSO

Suoja

▼M3

40 artikla

Yleinen suoja

1.  Jos perinteinen merkintä, jolle haetaan suojaa, on asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u 1 artiklassa ja tämän asetuksen 31 ja 35 artiklassa säädettyjen edellytysten mukainen eikä sitä hylätä tämän asetuksen 36, 38 ja 39 artiklan nojalla, se kirjataan määritelmineen sähköiseen e-Bacchus-tietokantaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 2 kohdan mukaisesti niiden tietojen perusteella, jotka on toimitettu komissiolle tämän asetuksen 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja seuraavat tiedot mainitaan:

a) 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kieli;

b) suojan saaneen rypäletuotteen luokka tai luokat;

c) viittaus sen jäsenvaltion tai sen kolmannen maan kansalliseen lainsäädäntöön, jossa perinteinen merkintä on määritelty ja säännelty, tai kolmansissa maissa viinintuottajiin sovellettaviin sääntöihin, edustavien ammattialan järjestöjen vahvistamat säännöt mukaan luettuina, jos kyseisissä kolmansissa maissa ei ole kansallista lainsäädäntöä;

d) tiivistelmä määritelmästä tai käyttöedellytyksistä;

e) alkuperämaa(t);

f) päivä, jona merkintä sisällytettiin sähköiseen e-Bacchus-tietokantaan.

2.  Sähköiseen e-Bacchus-tietokantaan kirjatut perinteiset merkinnät suojataan ainoastaan sillä kielellä ja niiden rypäletuotteiden luokkien osalta, joita hakemuksessa tarkoitetaan, seuraavilta:

a) väärinkäytöltä, vaikka suojattuun merkintään olisi liitetty sellainen ilmaisu kuin ”tyylinen”, ”tyyppinen”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu vastaava merkintä;

b) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka liittyvät viinin laatuun, ominaisuuksiin tai olennaisiin ominaispiirteisiin ja jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai tuotetta koskeviin asiakirjoihin;

c) muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat johtaa kuluttajia harhaan, ja erityisesti sellaisilta, joista voisi luulla viinillä olevan suojattu perinteinen merkintä.

3.  Sähköiseen e-Bacchus-tietokantaan kirjatut perinteiset merkinnät julkistetaan.

▼B

41 artikla

Suhde tavaramerkkeihin

▼M2

1.  Jos perinteinen merkintä on suojattu tämän asetuksen mukaisesti, sellaisen tavaramerkin, jonka käyttö olisi 40 artiklan 2 kohdan vastaista, rekisteröintihakemusta on arvioitava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY ( 12 ) tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ( 13 ) mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan vastaisesti rekisteröidyt tavaramerkit on mitätöitävä hakemuksesta direktiivissä 2008/95/EY tai asetuksessa (EY) N:o 207/2009 säädettyjä sovellettavia menettelyjä noudattaen.

▼B

2.  Jotakin tämän asetuksen 40 artiklassa tarkoitettua tapausta vastaavan tavaramerkin, jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joka on rekisteröity tai jota koskeva oikeus on asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti saatu yhteisön alueella tapahtuneella käytöllä ennen 4 päivää toukokuuta 2002 tai ennen perinteisen merkinnän suojahakemuksen jättämistä komissiolle, käyttöä voidaan jatkaa ja se voidaan uusia perinteisen merkinnän suojaamisesta huolimatta.

Tällaisessa tapauksessa perinteisen merkinnän käyttö sallitaan kyseisen tavaramerkin rinnalla.

3.  Nimeä ei saa suojata perinteisenä merkintänä, jos suoja saattaa tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden vuoksi johtaa kuluttajaa harhaan viinin tunnistamisen, luonteen, ominaisuuksien tai ominaispiirteiden osalta.

42 artikla

Homonyymit

▼M2

1.  Tämän luvun mukaisesti jo suojatun perinteisen merkinnän kanssa kokonaan tai osittain homonyyminen merkintä, jonka osalta on jätetty hakemus, on suojattava ottaen asianmukaisesti huomioon paikalliset ja perinteiset käytännöt sekä sekaannusten riski.

Homonyymistä merkintää, joka johtaa kuluttajaa harhaan viinin luonteen, laadun tai todellisen alkuperän osalta, ei saa rekisteröidä, vaikka merkintä olisikin paikkansapitävä.

▼M3

Suojatun homonyymisen nimen käyttö on sallittua edellyttäen, että uuden suojatun homonyymisen nimen ja sähköiseen e-Bacchus-tietokantaan jo sisällytetyn perinteisen merkinnän välillä on käytännössä riittävä ero, ottaen huomioon tarve varmistaa kyseisten tuottajien tasavertainen kohtelu ja se, ettei kuluttajaa johdeta harhaan.

▼B

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin perinteisiin merkintöihin, jotka on suojattu ennen 1 päivää elokuuta 2009 ja jotka ovat osittain homonyymisiä suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän taikka liitteessä XV luetellun rypälelajikkeen nimen tai sen synonyymin kanssa.

▼M2

42 a artikla

Muutokset

Edellä 29 artiklassa tarkoitettu hakija voi hakea hyväksyntää muutokselle, joka koskee perinteistä merkintää, ilmoitettua kieltä, asianomaista viiniä / asianomaisia viinejä tai asianomaisen perinteisen merkinnän määritelmän tai käyttöedellytysten tiivistelmää.

Muutoshakemuksiin sovelletaan 33–39 artiklaa soveltuvin osin.

▼B

43 artikla

Suojan noudattamisen valvonta

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 55 artiklan soveltamiseksi kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava omasta aloitteestaan tai jonkin osapuolen pyynnöstä kaikki toimenpiteet asianomaisten tuotteiden kaupan pitämisen lopettamiseksi, vienti mukaan luettuna, jos suojattua perinteistä merkintää käytetään lainvastaisesti.5 JAKSO

Peruutusmenettely

44 artikla

Peruuttamisen perusteet

Peruste perinteisen merkinnän peruuttamiselle on se, että se ei enää ole asetuksen (EY) N:o 479/2008 54 artiklan 1 kohdassa säädetyn määritelmän mukainen tai 31 artiklassa, 35 artiklassa, 40 artiklan 2 kohdassa, 41 artiklan 3 kohdassa tai 42 artiklassa säädettyjen edellytysten mukainen.

▼M3

45 artikla

Peruutuspyynnön tekeminen

1.  Asianmukaisesti perustellun peruutuspyynnön voi jättää komissiolle 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltio, kolmas maa sekä luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka oikeutettua etua asia koskee. Päivänä, jona pyyntö on toimitettu komissiolle, pidetään päivää, jona komissio vastaanottaa pyynnön. Kyseinen päivämäärä julkistetaan.

2.  Komissio lähettää vastaanottoilmoituksen ja antaa pyynnölle tiedostonumeron.

Vastaanottoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) tiedostonumero;

b) pyynnön vastaanottopäivä.

3.  Jos peruutus tehdään komission aloitteesta, 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta.

▼B

46 artikla

Tutkittavaksi ottamisen edellytykset

1.  Määrittääkseen, voidaanko peruutuspyyntö ottaa tutkittavaksi, komissio tarkastaa

a) mainitaanko siinä peruutuspyynnön esittäjän oikeutettu etu;

b) esitetäänkö siinä perusteet peruutukselle; ja

c) viitataanko siinä jäsenvaltion tai kolmannen maan, jossa sijaitsee peruutuspyynnön esittäjän kotipaikka tai rekisteröity toimipaikka, antamaan lausuntoon, jossa selitetään peruutuspyynnön esittäjän oikeutettu etu, syyt ja perustelut.

2.  Peruutuspyynnössä on oltava peruutuksen tueksi tosiseikkoja, todisteita ja selityksiä sekä asiaankuuluvat todistusasiakirjat.

3.  Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita, tosiseikkoja, todisteita ja selityksiä koskevia tietoja tai todistusasiakirjoja ei ole toimitettu samaan aikaan kuin peruutuspyyntöä, komissio ilmoittaa tästä peruutuspyynnön esittäjälle ja pyytää korjaamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos puutteita ei korjata määräajassa, komissio jättää pyynnön tutkimatta. Päätös olla tutkimatta peruutuspyyntöä annetaan tiedoksi sen esittäjälle ja jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle peruutuspyynnön esittäjälle.

4.  Peruutuspyynnöstä, joka voidaan ottaa tutkittavaksi, sekä komission aloittamasta peruutusmenettelystä annetaan tieto jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai siihen kolmanteen maahan sijoittautuneille peruutuspyynnön esittäjille, jonka perinteistä merkintää peruutus koskee.

47 artikla

Peruutuspyynnön tutkiminen

1.  Jos komissio ei ole hylännyt peruutuspyyntöä 46 artiklan 3 kohdan mukaisesti, se antaa peruutuspyynnön tiedoksi jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle ja pyytää esittämään huomautukset kahden kuukauden kuluessa tiedonannon päivämäärästä. Kyseisen määräajan kuluessa saadut huomautukset annetaan tiedoksi peruutuspyynnön esittäjälle.

Komissio voi peruutuspyyntöä tutkiessaan pyytää osapuolia esittämään toisilta osapuolilta saatuihin tiedonantoihin huomautuksia kahden kuukauden kuluessa.

2.  Jos jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiset, asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautunut hakija tai peruutuspyynnön esittäjä eivät esitä huomautuksia tai noudata määräaikaa, komissio tekee peruutusta koskevan päätöksen.

3.  Komissio tekee päätöksen peruuttaa perinteinen merkintä käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Se harkitsee, jäävätkö 44 artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttymättä.

Peruutuspäätös annetaan tiedoksi peruutuspyynnön esittäjälle sekä asianomaisen jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille.

4.  Jos peruutuspyyntöjä on esittänyt usea, ja yhden tai useamman tällaisen peruutuspyynnön alustavan tutkimuksen tuloksena perinteisen merkinnän suojaamista ei voida jatkaa, komissio voi keskeyttää muut peruutusmenettelyt. Tällöin komissio ilmoittaa muille peruutuspyynnön esittäjille heitä koskevista päätöksistä, jotka on tehty menettelyn aikana.

Jos perinteinen merkintä peruutetaan, keskeytetyt peruutusmenettelyt katsotaan päättyneiksi, ja asianomaisille peruutuspyyntöjen esittäjille annetaan tästä tieto asianmukaisesti.

▼M3

5.  Kun peruutus tulee voimaan, komissio poistaa nimen sähköisestä e-Bacchus-tietokannasta.

▼B6 JAKSO

Nykyiset suojatut perinteiset merkinnät

48 artikla

Nykyiset suojatut perinteiset merkinnät

Perinteiset merkinnät, jotka on suojattu asetuksen (EY) N:o 753/2002 24, 28 ja 29 artiklan mukaisesti, ovat suojattuja tämän asetuksen mukaisesti ilman eri toimenpiteitä, jos

a) komissiolle on toimitettu ennen 1 päivää toukokuuta 2009 yhteenveto määritelmästä tai käyttöedellytyksistä;

b) jäsenvaltiot tai kolmannet maat eivät ole lakanneet suojaamasta eräitä perinteisiä merkintöjä.IV LUKU

MERKINNÄT JA ESITTELY

49 artikla

Kaikkia päällysmerkintöjä koskeva yhteinen sääntö

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV olevassa 1–11 kohdassa sekä 13, 15 ja 16 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden, jäljempänä ”tuotteet”, merkintöihin ei saa lisätä muita tietoja kuin kyseisen asetuksen 58 artiklassa säädetyt tiedot sekä 59 artiklan 1 kohdassa ja 60 artiklan 1 kohdassa säännellyt tiedot, paitsi jos ne ovat direktiivin 2000/13/EY 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimusten mukaisia.1 JAKSO

Pakolliset merkinnät

50 artikla

Pakollisten merkintöjen esittäminen

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 58 artiklassa tarkoitettujen ja 59 artiklassa lueteltujen pakollisten tietojen on oltava ryhmiteltyjä astian kyljessä samaan kenttään siten, että ne voidaan lukea samanaikaisesti astiaa kääntämättä.

On kuitenkin sallittua merkitä erän numeroa koskevat pakolliset tiedot ja tämän asetuksen 51 artiklassa ja 56 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut pakolliset tiedot muut pakolliset merkinnät sisältävän kentän ulkopuolelle.

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut pakolliset merkinnät ja asetuksen (EY) N:o 479/2008 58 artiklassa tarkoitettujen säädösten soveltamisesta johtuvat merkinnät on esitettävä pysyvin kirjaimin, ja niiden on erotuttava selvästi ympäröivästä tekstistä tai kuvista.

▼M5

51 artikla

Eräiden horisontaalisten sääntöjen soveltaminen

1.  Direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettuun ainesosien ilmoittamiseen käytettävät sulfiitteja, maitoa ja maitopohjaisia tuotteita sekä munaa ja munapohjaisia tuotteita koskevat maininnat esitetään liitteessä X olevassa A osassa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja mainintoja voidaan tapauksesta riippuen täydentää jollakin liitteessä X olevassa B osassa esitetyllä kuvalla.

▼B

52 artikla

Kaupan pitäminen ja vienti

1.  Tuotteita, joiden merkinnät tai esittely eivät ole tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisia, ei voida pitää kaupan yhteisössä eikä viedä.

2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 479/2008 V ja VI luvussa säädetään, silloin kun asianomaiset tuotteet on tarkoitus viedä, jäsenvaltiot voivat sallia, että vietävien viinien merkinnöissä esiintyy yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen merkintäsääntöjen vastaisia tietoja, jos niitä edellytetään asianomaisen kolmannen maan lainsäädännössä. Tällaiset tiedot voidaan esittää muilla kuin yhteisön virallisilla kielillä.

53 artikla

Lyijypohjaisten kapselien käyttökielto

Edellä olevassa 49 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden sulkimessa ei saa olla lyijypohjaista kapselia.

54 artikla

Todellinen alkoholipitoisuus

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 59 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu todellinen alkoholipitoisuus merkitään tilavuuden prosenttiyksikköinä tai prosenttiyksikön puolikkaina.

Todellista alkoholipitoisuutta vastaavaa lukua seuraa tunnus ”til-%” ja sitä voi edeltää ilmaisu ”todellinen alkoholipitoisuus” tai ”todellinen alkoholi” tai lyhenne ”alk.”.

Merkitty pitoisuus ei saa olla yli 0,5:tä tilavuusprosenttia suurempi tai pienempi kuin määritetty pitoisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käytettävän vertailumääritysmenetelmän sallittujen mittapoikkeamien soveltamista. Kuitenkaan suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettujen, yli kolme vuotta pulloissa varastoitujen tuotteiden sekä kuohuviinien, laatukuohuviinien, hiilihapotettujen kuohuviinien, helmeilevien viinien, hiilihapotettujen helmeilevien viinien, väkevien viinien ja ylikypsistä rypäleistä valmistettujen viinien alkoholipitoisuus ei saa olla yli 0,8:aa prosenttia suurempi tai pienempi kuin määritetty pitoisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käytettävän vertailumääritysmenetelmän sallittujen mittapoikkeamien soveltamista.

2.  Todellinen alkoholipitoisuus on esitettävä merkinnöissä vähintään viiden millimetrin korkuisin numeroin ja kirjaimin, jos nimellistilavuus on yli 100 senttilitraa, vähintään kolmen millimetrin korkuisin numeroin ja kirjaimin, jos nimellistilavuus on enintään 100 senttilitraa mutta yli 20 senttilitraa, ja vähintään kahden millimetrin korkuisin numeroin ja kirjaimin, jos nimellistilavuus on enintään 20 senttilitraa.

▼M2

3.  Osittain käyneen rypäleen puristemehun tai käymistilassa olevan uuden viinin merkinnässä on mainittava todellinen alkoholipitoisuus ja/tai kokonaisalkoholipitoisuus tilavuusprosentteina. Jos merkinnässä mainitaan kokonaisalkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, lukua on seurattava ilmaisu ”til-%” ja sitä voi edeltää ilmaisu ”kokonaisalkoholipitoisuus” tai ”kokonaisalkoholi”.

▼B

55 artikla

Lähtöisyysmerkintä

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 59 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu lähtöisyysmerkintä on tehtävä seuraavasti:

a) Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV olevassa 1, 2, 3, 7–9, 15 ja 16 kohdassa tarkoitetut viinit, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, jokin seuraavista merkinnöistä:

i) maininnat ”(lainen/…läinen) viini”, ”tuotettu (…ssa/ssä)” tai ”(lainen/läinen) tuote” tai vastaava ilmaisu, johon lisätään sen jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi, jossa rypäleet on korjattu ja valmistettu viiniksi.

Kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu eräistä rypälelajikkeista valmistettu useaan maahan liittyvä viini, voidaan mainita ainoastaan yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi;

ii) joko ilmaisu ”Euroopan yhteisöstä lähtöisin oleva viini” tai vastaava ilmaisu tai ”Euroopan yhteisön eri maissa valmistettujen viinien sekoitus”, jos viini on valmistettu sekoittamalla jäsenvaltioista peräisin olevia viinejä; tai

ilmaisu ”Euroopan yhteisön ulkopuolisissa maissa valmistettujen viinien sekoitus” tai ”…ssa/ssä valmistettujen viinien sekoitus”, johon lisätään asianomaisten kolmansien maiden nimet, jos viini on valmistettu sekoittamalla kolmansista maista peräisin olevia viinejä;

iii) joko ilmaisu ”Euroopan yhteisöstä lähtöisin oleva viini” tai vastaava ilmaisu tai ilmaisu ”(ssa/ssä) korjatuista rypäleistä (…ssa/ssä) valmistettu viini”, johon lisätään kyseisten jäsenvaltioiden nimet, jos viini on valmistettu jossakin jäsenvaltiossa rypäleistä, jotka on korjattu jossakin toisessa jäsenvaltiossa, tai;

ilmaisu ”(ssa/ssä) korjatuista rypäleistä (…ssa/ssä) valmistettu viini”, johon lisätään asianomaisten kolmansien maiden nimet, jos viini on valmistettu jossakin kolmannessa maassa rypäleistä, jotka on korjattu jossakin toisessa kolmannessa maassa.

b) Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV olevassa 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut viinit, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, jokin seuraavista merkinnöistä:

i) maininnat ”(lainen/…läinen) viini”, ”tuotettu (…ssa/ssä)”, ”(lainen…läinen) tuote” tai ”(lainen/…läinen) sekt” tai vastaava ilmaisu, johon lisätään sen jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi, jossa rypäleet on korjattu ja valmistettu viiniksi;

ii) ilmaisu ”tuotettu (…ssa/ssä)” tai vastaava ilmaisu, johon lisätään sen jäsenvaltion nimi, jossa toinen käyminen tapahtuu.

c) Kun kyseessä ovat suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetut viinit, maininta ”(lainen/…läinen) viini”, ”tuotettu (…ssa/ssä)” tai ”(lainen/…läinen) tuote” tai vastaava ilmaisu, johon lisätään sen jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi, jossa rypäleet on korjattu ja valmistettu viiniksi.

Kun kyseessä on rajat ylittävä suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä, mainitaan ainoastaan yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi.

Tämä kohta ei rajoita 56 ja 67 artiklan soveltamista.

2.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 59 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu lähtöisyys on mainittava rypäleen puristemehun, käymistilassa olevan rypäleen puristemehun, tiivistetyn rypäleen puristemehun tai käymistilassa olevan uuden viinin merkintöissä seuraavasti:

a) maininta ”(lainen/…läinen) rypäleen puristemehu”, ”(ssa/ssä) tuotettu rypäleen puristemehu” tai vastaava ilmaisu, johon lisätään sen jäsenvaltion tai jäsenvaltioon kuuluvan maan nimi, jossa tuote on tuotettu;

b) kun kyseessä on kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa tuotettujen tuotteiden leikkaaminen, maininta ”kahdesta tai useammasta Euroopan yhteisön maasta peräisin olevien tuotteiden sekoitus”;

c) kun kyseessä on rypäleen puristemehu, jota ei ole valmistettu siinä jäsenvaltiossa, jossa asianomaiset rypäleet on korjattu, maininta ”(ssa/ssä) korjatuista rypäleistä saatu rypäleen puristemehu”.

3.  Yhdistyneessä kuningaskunnan osalta voidaan käyttää jäsenvaltion nimen sijasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvan maan nimeä.

56 artikla

Pullottajan, tuottajan, maahantuojan ja myyjän merkitseminen

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 59 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan sekä tämän artiklan soveltamiseksi

▼M1

a) pullottajalla” tarkoitetaan Euroopan unioniin sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä taikka näiden henkilöiden ryhmittymää, joka suorittaa pullotuksen tai suorituttaa sen lukuunsa;

▼B

b) pullotuksella” tarkoitetaan kyseisen tuotteen pakkaamista enintään 60 litran astioihin myyntiä varten;

c) tuottajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka näiden ryhmittymää, joka suorittaa tai jonka puolesta suoritetaan rypäleiden, rypäleen puristemehun ja viinin jalostusta kuohuviineiksi, hiilihapotetuiksi kuohuviineiksi, laatukuohuviineiksi ja maustetuiksi laatukuohuviineiksi;

d) maahantuojalla” tarkoitetaan yhteisöön sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä taikka näiden ryhmittymää, joka on vastuussa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 14 ) 4 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen muiden kuin yhteisötavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta;

e) myyjällä” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka näiden ryhmittymää, joka ei ole tuottajan määritelmän mukainen ja joka ostaa ja laskee liikkeeseen kuohuviinejä, hiilihapotettuja kuohuviinejä, laatukuohuviinejä ja maustettuja laatukuohuviinejä;

▼M1

f) osoitteella” tarkoitetaan paikallista hallintoaluetta ja jäsenvaltiota tai kolmatta maata, jossa on pullottajan, tuottajan, myyjän tai maahantuojan päätoimipaikka.

▼B

2.  Pullottajan nimen ja osoitteen lisäksi on merkittävä joko

a) ilmaisu ”pullottaja” tai ”pullottanut (…)”; tai

b) ilmaisut, joiden käyttöedellytykset jäsenvaltiot määrittelevät, jos suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettujen viinien pullotus tapahtuu

i) tuottajan viinitilalla; tai

ii) tuottajaryhmittymän tiloissa; tai

iii) yrityksessä, joka sijaitsee rajatulla maantieteellisellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä.

Kun kyseessä on tilauspullotus, pullottajaa koskevaa merkintää on täydennettävä ilmaisulla ”pullotettu (…lle)”, tai kun merkitään myös kolmannen henkilön lukuun pullotuksen suorittaneen henkilön nimi ja osoite, merkintää on täydennettävä ilmaisulla ”(lle) pullottanut (…)”.

Silloin kun pullotus tapahtuu muulla kuin pullottajan paikassa, tässä kohdassa tarkoitettujen merkintöjen lisäksi on mainittava tarkasti paikka, jossa toimenpide tehtiin, ja jos se tehtiin toisessa jäsenvaltiossa, on mainittava asianomaisen jäsenvaltion nimi. ►M2   Kyseisiä vaatimuksia ei sovelleta, jos pullotus tapahtuu pullottajan paikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa paikassa. ◄

Muissa kuin pulloissa ilmaisut ”pullottaja” tai ”pullottanut (…)” korvataan ilmaisuilla ”pakkaaja” ja ”pakannut (…)”, lukuun ottamatta kieliä, joissa tällaista merkityseroa ei ole.

▼M2

3.  Tuottajan tai myyjän nimen ja osoitteen lisäksi on merkittävä ilmaisu ”tuottaja” tai ”tuottanut (…)” ja ”myyjä” tai ”myy (…)” tai vastaava ilmaisu.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että

a) tuottajan merkitseminen on pakollista;

b) ilmaisu ”tuottaja” tai ”tuottanut (…)” voidaan korvata ilmaisulla ”jalostaja” tai ”jalostanut (…)”.

▼B

4.  Ennen maahantuojan nimeä ja osoitetta on merkittävä ilmaisu ”maahantuoja:” tai ”maahantuonut”.

5.  Edellä olevassa 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut merkinnät voidaan koota yhteen, jos ne liittyvät samaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön.

Jokin näistä merkinnöistä voidaan korvata sen jäsenvaltion määrittämällä koodilla, jossa on pullottajan, tuottajan, maahantuojan tai myyjän päätoimipaikka. Koodia on täydennettävä viittauksella asianomaiseen jäsenvaltioon. Asianomaisen tuotteen merkinnöissä on oltava koodilla ilmaistun pullottajan, tuottajan, maahantuojan tai myyjän lisäksi muun kaupallisen levitykseen osallistuvan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi ja osoite.

6.  Jos pullottajan, tuottajan, maahantuojan tai myyjän nimi tai osoite sisältää suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tai koostuu tällaisesta nimityksestä tai merkinnästä, sen on oltava merkinnässä

a) kirjaimin, jotka ovat vähintään puolet pienempiä kuin kirjaimet, joita käytetään suojatussa alkuperänimityksessä tai maantieteellisessä merkinnässä tai asianomaisen rypäletuotteen luokan merkinnässä; tai

b) 5 kohdan toisessa alakohdassa säädettynä koodina.

Jäsenvaltio voi päättää, kumpaako vaihtoehtoa sen alueella tuotettuihin viineihin sovelletaan.

57 artikla

Tilan merkitseminen

1.  Liitteessä XIII luetellut tilaan liittyvät merkinnät, jotka ovat muita kuin pullottajan, tuottajan tai myyjän nimi, varataan suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetuille viineille, jos

a) viini on valmistettu yksinomaan asianomaisen tilan viinitarhoista korjatuista rypäleistä;

b) viininvalmistus on suoritettu kokonaan asianomaisella tilalla;

c) jäsenvaltiot sääntelevät liitteessä XIII esitettyjen omien ilmaisujensa käyttöä. Kolmannet maat vahvistavat liitteessä XIII esitettyjen omien ilmaisujensa käyttöä koskevat säännöt, edustavien ammattialan järjestöjen vahvistamat säännöt mukaan luettuina.

2.  Muut tuotteen kaupan pitämiseen osallistuvat toimijat voivat käyttää tilan nimeä ainoastaan sen luvalla.

58 artikla

Sokeripitoisuuden merkitseminen

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 59 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädettyjen tuotteiden merkinnöissä on esitettävä jokin tämän asetuksen liitteessä XIV olevassa A osassa luetelluista sokeripitoisuutta osoittavista ilmaisuista.

2.  Jos tuotteiden sokeripitoisuus fruktoosina ja glukoosina ilmaistuna (sakkaroosi pois luettuna) voidaan ilmaista kahdella liitteessä XIV olevassa A osassa luetellulla ilmaisulla, niistä on valittava ainoastaan toinen.

3.  Sokeripitoisuuden poikkeama tuotteen merkinnässä ilmoitetusta voi olla enintään 3 grammaa litrassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä XIV olevassa A osassa esitettyjen käyttöedellytysten soveltamista.

59 artikla

Poikkeukset

Asetuksen (EY) N:o 479/2008 59 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti ilmaisu ”suojattu alkuperänimitys” voidaan jättää pois – jos tällaisesta mahdollisuudesta säädetään jäsenvaltion lainsäädännössä tai asianomaisessa kolmannessa maassa sovellettavissa säännöissä, edustavien ammattialan järjestöjen vahvistamat säännöt mukaan luettuina – viineistä, joilla on seuraava suojattu alkuperänimitys:a)  Kypros:

Κουμανδαρία (Commandaria);

b)  Kreikka:

Σάμος (Samos);

c)  Espanja:

Cava,

Jerez, Xérès tai Sherry,

Manzanilla;

d)  Ranska:

Champagne;

e)  Italia:

Asti,

Marsala,

Franciacorta;

f)  Portugali:

Madeira tai Madère,

Port tai Porto.

60 artikla

Hiilihapotettua kuohuviiniä, hiilihapotettua helmeilevää viiniä ja laatukuohuviiniä koskevat erityissäännöt

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV tarkoitettuja merkintöjä ”hiilihapotettu kuohuviini” ja ”hiilihapotettu helmeilevä viini” on täydennettävä samanmallisilla ja -kokoisilla kirjaimilla tehtävällä maininnalla ”valmistettu lisäämällä hiilidioksidia”, jos merkintää varten käytetystä kielestä ei käy ilmi, että hiilidioksidia on lisätty.

Maininta ”valmistettu lisäämällä hiilidioksidia” on merkittävä myös silloin kun sovelletaan asetuksen (EY) N:o 479/2008 59 artiklan 2 kohtaa.

2.  Laatukuohuviiniin voidaan jättää merkitsemättä rypäletuotteen luokka, jos merkinnässä on ilmaisu ”Sekt”.2 JAKSO

Vapaaehtoiset merkinnät

61 artikla

Satovuosi

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu satovuosi voidaan merkitä 49 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden merkintöihin, jos vähintään 85 prosenttia tuotteen valmistuksessa käytetyistä rypäleistä on korjattu asianomaisena vuonna. Tähän ei lasketa

a) makeuttamiseen käytettyjä tuotemääriä, expedition-liuosta eikä tirage-liuosta; eikä myöskään

b) asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV olevan 3 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden määriä;

2.  Perinteisesti tammi- tai helmikuussa korjatuista rypäleistä valmistetun viinin osalta merkintöihin merkittävä satovuosi on edellinen kalenterivuosi.

3.  Tuotteiden, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, on myös oltava tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 63 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisia.

62 artikla

Rypälelajikkeen nimi

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen sellaisten rypälelajikkeiden nimet tai niiden synonyymit, joita käytetään tämän asetuksen 49 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuotannossa, voidaan esittää asianomaisten tuotteiden merkinnöissä tämän artiklan a ja b alakohdassa säädetyin edellytyksin.

a) Euroopan yhteisössä tuotettujen viinien osalta rypälelajikkeiden nimet tai niiden synonyymit ovat asetuksen (EY) N:o 479/2008 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa rypälelajikkeiden luokittelussa mainitut nimet ja synonyymit.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka on vapautettu asetuksen (EY) N:o 479/2008 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti luokitteluvelvoitteesta, rypälelajikkeiden nimien tai niiden synonyymien on oltava Kansainvälisen viinijärjestön (OIV) kansainvälisessä luettelossa viiniköynnöslajikkeista ja niiden synonyymeistä.

b) Kolmansista maista peräisin olevien viinien osalta rypälelajikkeiden nimien tai niiden synonyymien käyttöedellytysten on oltava asianomaisessa kolmannessa maassa viinintuottajiin sovellettavien sääntöjen mukaisia, edustavien ammattialan järjestöjen säännöt mukaan luettuina, ja rypälelajikkeiden nimien tai niiden synonyymien on sisällyttävä ainakin yhteen seuraavien luetteloista:

i) Kansainvälinen viinijärjestö (OIV);

ii) UPOV (Union for the Protection of Plant Varieties);

iii) IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources).

c) Kun kyseessä ovat suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä taikka kolmannen maan maantieteellisellä merkinnällä varustetut tuotteet, rypälelajikkeiden nimet tai niiden synonyymit voidaan mainita, jos

i) käytettäessä yhden ainoan rypälelajikkeen nimeä tai niiden synonyymejä vähintään 85 prosenttia kyseisestä tuotteesta on saatu mainitusta rypälelajikkeesta; tähän prosenttiosuuteen ei lasketa

 makeuttamiseen käytettyjä tuotemääriä, expedition-liuosta eikä tirage-liuosta; eikä myöskään

 asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV olevan 3 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden määriä;

ii) käytettäessä kahden tai useamman rypälelajikkeen nimeä tai sen synonyymiä 100 prosenttia kyseisestä tuotteesta on saatu mainituista rypälelajikkeista; tähän prosenttiosuuteen ei lasketa

 makeuttamiseen käytettyjä tuotemääriä, expedition-liuosta eikä tirage-liuosta; eikä myöskään

 asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä IV olevan 3 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden määriä.

Edellä olevassa ii alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa rypälelajikkeet on ilmoitettava samansuuruisin kirjaimin alenevassa järjestyksessä suhteellisen osuuden mukaan.

d) Kun kyseessä ovat tuotteet, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, rypälelajikkeiden nimet tai niiden synonyymit voidaan mainita, jos 1 kohdan a tai b alakohdassa ja c alakohdassa sekä 63 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

2.  Kun kyseessä on kuohuviini tai laatukuohuviini, tuotteen kuvauksen täydentämiseksi käytettävät rypälelajikkeet Pinot blanc, Pinot noir, Pinot meunier ja Pinot gris sekä vastaavat nimet muilla yhteisön kielillä voidaan korvata synonyymillä ”Pinot”.

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 479/2008 42 artiklan 3 kohdassa säädetään, tämän asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetellut rypälelajikkeiden nimet tai niiden synonyymit, jotka sisältävät suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tai koostuvat tällaisesta nimityksestä tai merkinnästä, voidaan esittää suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä taikka kolmannen maan maantieteellisellä merkinnällä varustetun tuotteen merkinnöissä, jos ne ovat olleet sallittuja niiden yhteisön sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa 11 päivänä toukokuuta 2002 tai asianomaisen jäsenvaltion liittymispäivänä, sen mukaan kumpi on myöhäisempi.

4.  Tämän asetuksen liitteessä XV olevassa B osassa luetellut rypälelajikkeiden nimet tai niiden synonyymit, jotka osittain sisältävät suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän ja viittaavat suoraan asianomaisen suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän maantieteelliseen osaan, voidaan esittää ainoastaan suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä taikka kolmannen maan maantieteellisellä merkinnällä varustetun tuotteen merkinnöissä.

63 artikla

Rypälelajikkeita ja satovuosia koskevat erityissäännöt sellaisten viinien osalta, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää

▼M3

1.  Jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyn sertifiointimenettelyn varmistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 ( 15 ) 4 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää lokakuuta 2011 tämän asetuksen 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavat tiedot ja niiden mahdolliset muutokset:

a) niiden toimivaltaisten viranomaisten nimet, osoitteet, yhteyshenkilöt ja sähköpostiosoitteet, joiden toimivaltaan tämän artiklan soveltaminen kuuluu;

b) kaikkien niiden elinten nimet, osoitteet, yhteyshenkilöt ja sähköpostiosoitteet, jotka on valtuuttanut toimivaltainen viranomainen, jonka toimivaltaan tämän artiklan soveltaminen kuuluu;

c) toimenpiteet, jotka on toteutettu tämän artiklan soveltamiseksi, jos kyseisillä säännöksillä on erityistä merkitystä asetuksessa (EY) N:o 555/2008 tarkoitetulle jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle;

d) rypälelajikkeet, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan 2 kohtaa ja 120 a artiklaa.

Komissio laatii jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen perusteella luettelon toimivaltaisten viranomaisten ja valtuutettujen laitosten tai elinten nimistä ja osoitteista sekä sallituista rypälelajikkeista ja pitää luettelon ajan tasalla. Komissio julkaisee kyseisen luettelon.

▼B

2.  Viinin sertifioinnista missä tahansa tuotantovaiheessa kauppakunnostus mukaan luettuna vastaa joko

a) 1 kohdassa tarkoitettu yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen; tai

b) yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 882/2004 2 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa tarkoitettu valvontaelin, joka toimii tuotteita sertifioivana laitoksena kyseisen asetuksen 5 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten on annettava riittävät takeet objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta, ja niillä on oltava käytössään pätevä henkilöstö ja voimavarat, joita tehtävien hoito edellyttää.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen sertifioivien elinten on noudatettava eurooppalaista standardia EN 45011 tai ISO/IEC Guide 65 (Tuotteita sertifioivat elimet. Yleiset vaatimukset) ja oltava 1 päivästä toukokuuta 2010 niiden mukaisesti hyväksyttyjä.

▼M1

Sertifiointikustannuksista vastaa sertifioinnin kohteena oleva toimija, jollei jäsenvaltio toisin päätä.

▼B

3.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyssä sertifiointimenettelyssä on varmistettava asianomaisten viinien merkinnöissä olevien rypälelajikkeita tai satovuotta koskevien tietojen todenperäisyys.

Lisäksi tuottajajäsenvaltiot voivat päättää

a) viinin tuoksua ja makua koskevasta nimettömille näytteille tehtävästä aistinvaraisesta tutkimuksesta, joka voidaan tehdä sen varmistamiseksi, että viinin olennainen ominaisuus johtuu käytetystä rypälelajikkeesta / käytetyistä rypälelajikkeista;

b) analyyttisestä määrityksestä, jos viini on valmistettu yhdestä ainoasta rypälelajikkeesta.

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tai 2 tarkoitettujen valvontaelinten on toteutettava sertifiointimenettelyt siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotanto tapahtui.

Sertifiointi on suoritettava

a) riskianalyysiin perustuvana satunnaistarkastuksena;

b) otantatarkastuksena; tai

c) järjestelmällisenä tarkastuksena.

Satunnaistarkastusten on perustuttava viranomaisen/viranomaisten ennalta laatimaan valvontasuunnitelmaan, joka kattaa kaikki tuotteen eri tuotantovaiheet. Valvontasuunnitelman on oltava toimijoiden tiedossa. Jäsenvaltioiden on valittava satunnaisesti vähimmäismäärä toimijoita, joille tehdään tällainen tarkastus.

Jäsenvaltioiden on otantatarkastuksia tehdessään varmistettava kokeiden määrällä, tyypillä ja tiheydellä, että tarkastukset edustavat koko jäsenvaltiota ja vastaavat kaupan pidettyjen tai kaupan pitämistä varten säilytettyjen viinialan tuotteiden määrää.

Satunnaistarkastuksiin voi yhdistää otantatarkastuksia.

4.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamiseksi tuottajajäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisten viinien tuottajilla on sen jäsenvaltion hyväksyntä, jossa tuotanto tapahtuu.

5.  Tuottajajäsenvaltioiden on valvonnan, jäljitettävyys mukaan luettuna, osalta varmistettava, että asetuksen (EY) N:o 555/2008 V osastoa ja asetusta (EY) N:o 606/2009 sovelletaan.

6.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun useaan maahan liittyvän viinin sertifioinnin voi suorittaa jommankumman asianomaisen jäsenvaltion viranomainen.

7.  Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuotetut viinit, jäsenvaltiot voivat päättää käyttää ilmaisua ”rypälelajikeviini”, jota täydennetään

a) asianomaisten jäsenvaltioiden nimillä;

b) rypälelajikkeiden nimillä.

Kun kyseessä ovat kolmannessa maassa tuotetut viinit, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä, suojattua maantieteellistä merkintää tai maantieteellistä merkintää ja joihin on merkitty yksi tai useampi rypälelajike tai satovuosi, kolmannet maat voivat päättää käyttää ilmaisua ”rypälelajikeviini” täydennettynä asianomaisten kolmansien maiden nimillä.

Jos merkitään jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi, tämän asetuksen 55 artiklaa ei sovelleta.

▼M1

Yhdistyneessä kuningaskunnan osalta voidaan käyttää jäsenvaltion nimen sijasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvan maan nimeä.

▼B

8.  Edellä olevaa 1–6 kohtaa sovelletaan tuotteisiin, jotka on tuotettu vuonna 2009 ja sen jälkeen korjatuista rypäleistä.

64 artikla

Sokeripitoisuuden merkitseminen

1.  Tämän asetuksen liitteessä XIV olevassa B osassa esitetty fruktoosina ja glukoosina ilmaistu sokeripitoisuus voidaan esittää asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden merkinnöissä, jollei tämän asetuksen 58 artiklassa toisin säädetä.

2.  Jos tuotteiden sokeripitoisuus voidaan ilmaista kahdella liitteessä XIV olevassa B osassa luetellulla ilmaisulla, niistä on valittava ainoastaan toinen.

3.  Sokeripitoisuuden poikkeama tuotteen merkinnässä ilmoitetusta voi olla enintään 1 gramma litrassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen liitteessä XIV olevassa B osassa esitettyjen käyttöedellytysten soveltamista.

▼M1

4.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 479/2008 liitteessä XI b olevassa 3, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin, jos jäsenvaltio sääntelee sokeripitoisuusmerkinnän käyttöedellytyksiä tai jos kyseiset käyttöedellytykset ovat asianomaisessa kolmannessa maassa sovellettavien sääntöjen mukaisia, edustavien ammattialan järjestöjen säännöt mukaan luettuina.

▼B

65 artikla

Yhteisön tunnusten merkitseminen

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2006 60 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut yhteisön tunnukset voivat esiintyä viinien merkinnöissä komission asetuksen (EY) N:o 1898/2006 ( 16 ) liitteen V mukaisesti. Sen estämättä, mitä 59 artiklassa säädetään, tunnuksiin sisällytettävät maininnat ”SUOJATTU ALKUPERÄNIMITYS” ja ”SUOJATTU MAANTIETEELLINEN MERKINTÄ” voidaan korvata jonkin muun yhteisön virallisen kielen vastaavilla ilmaisuilla, jotka esitetään edellä mainitussa liitteessä.

2.  Kun tuotteen merkinnässä esiintyy asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu yhteisön tunnus tai maininta, mukaan on liitettävä asianomainen suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä.

66 artikla

Eräisiin tuotantomenetelmiin viittaavat ilmaisut

1.  Yhteisössä kaupan pidetyissä viineissä voi asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti olla eräisiin tuotantomenetelmiin viittaavia ilmaisuja, joihin kuuluvat myös tämän artiklan 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa säädetyt ilmaisut.

2.  Suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä taikka kolmannen maan maantieteellisellä merkinnällä varustetun viinin, joka on käytetty, kypsytetty tai vanhennettu puuastiassa, kuvauksessa saa käyttää ainoastaan liitteessä XVI lueteltuja ilmaisuja. Jäsenvaltiot ja kolmannet maat voivat kuitenkin vahvistaa tällaisille viineille muita ilmaisuja, jotka ovat vastaavia kuin liitteessä XVI esitetyt.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja merkintöjä saa käyttää, kun viini on vanhennettu puuastiassa voimassa olevien kansallisten säännösten mukaisesti, vaikka vanhentamista olisikin jatkettu toisen tyyppisessä astiassa.

Sellaisen viinin kuvaamiseksi, joka on valmistettu tammipuun palasten avulla, ei saa käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja merkintöjä silloinkaan kun menettelyyn on liittynyt puuastian käyttö.

3.  Ilmaisua ”pullossa käytetty” / ”pullossa käynyt” voidaan käyttää kuvaamaan ainoastaan kolmannen maan suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettuja kuohuviinejä taikka laatukuohuviinejä, jos

a) tuotteesta on tullut kuohuvaa pullossa tapahtuneen toisen alkoholikäymisen avulla;

b) tuotantoprosessi – tuotantoyrityksessä tapahtunut vanhentaminen mukaan luettuna – on kestänyt vähintään yhdeksän kuukautta cuvéen käymisen aikaansaamiseksi tarkoitetun käymisen alkamisesta;

c) cuvéen käymisen aikaansaamiseksi tarkoitettu käymisaika ja aika, jonka cuvée on sakan päällä, on ollut vähintään 90 päivää; ja

d) tuote on erotettu sakasta suodattamalla joko juoksutusmenetelmää käyttäen tai jäädyttämällä sakka ja poistamalla se.

4.  Ilmaisua ”käynyt pullossa perinteisen menetelmän mukaisesti”, ”perinteinen menetelmä” tai ”klassinen menetelmä” tai ”perinteinen klassinen menetelmä” voidaan käyttää kuvaamaan ainoastaan kolmannen maan suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettuja kuohuviinejä taikka laatukuohuviinejä, jos

a) tuotteesta on tullut kuohuvaa pullossa tapahtuneen toisen alkoholikäymisen avulla,

b) tuote on ollut samassa yrityksessä sakan päällä keskeytyksettä vähintään yhdeksän kuukautta cuvéen sekoittamisesta alkaen;

c) tuote on erotettu sakasta jäädyttämällä sakka ja poistamalla se.

5.  Ilmaisua ”crémant” voidaan käyttää kuvaamaan ainoastaan suojatulla alkuperänimityksellä tai kolmannen maan maantieteellisellä merkinnällä varustettuja valkoisia tai vaaleanpunaisia (rosee) laatukuohuviinejä, jos

a) rypäleet korjataan käsin;

b) viini valmistetaan rypäleen puristemehusta, joka saadaan puristamalla kokonaisia tai tertusta irrotettuja rypäleitä; 150 kilogrammasta rypäleitä saa puristaa enintään 100 litraa rypäleen puristemehua;

c) rikkidioksidipitoisuus on enintään 150 mg/l,

d) sokeripitoisuus on pienempi kuin 50 g/l;

e) viini on 4 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaista; ja

f) ilmaisu ”crémant” esitetään laatukuohuviinin merkinnöissä yhdessä suojattuun alkuperänimitykseen tai asianomaisen kolmannen maan maantieteelliseen merkintään liittyvän rajatun alueen perustana olevan maantieteellisen yksikön nimen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 67 artiklan soveltamista.

Edellä olevaa a ja f alakohtaa ei sovelleta tuottajiin, joilla on ilmaisun ”crémant” sisältävä ennen 1 päivää maaliskuuta 1986 rekisteröity tavaramerkki.

6.  Rypäleiden luonnonmukaiseen tuotantotapaan liittyviin viittauksiin sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 834/2007 ( 17 ).

67 artikla

Sellaisen maantieteellisen yksikön nimi, joka on pienempi tai suurempi kuin alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perustana oleva alue, sekä viittaukset maantieteelliseen alueeseen

1.  Asetuksen (EY) N:o 479/2008 60 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti ja rajoittamatta tämän asetuksen 55 ja 56 artiklan soveltamista maantieteellisen yksikön nimi ja viittaukset maantieteelliseen alueeseen voidaan esittää ainoastaan suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä taikka kolmannen maan maantieteellisellä merkinnällä varustettujen viinien merkinnöissä.

 

Jotta alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perustana olevaa aluetta pienemmän maantieteellisen yksikön nimeä voidaan käyttää, kyseisen maantieteellisen yksikön alue on määriteltävä tarkasti. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa kyseisten maantieteellisten yksiköiden käyttöä koskevat säännöt. Vähintään 85 prosenttia rypäleistä, joista tuote on valmistettu, on saatava tästä pienemmästä maantieteellisestä yksiköstä. Tähän ei lasketa

a) makeuttamiseen käytettyjä tuotemääriä, expedition-liuosta eikä tirage-liuosta; tai

b) asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XI b olevan 3 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden määriä.

Loppujen 15 prosentin rypäleistä on oltava peräisin asianomaiseen alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään liittyvältä rajatulta maantieteelliseltä alueelta.

 ◄

Jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta ensimmäisen alakohdan kolmannessa ja neljännessä virkkeessä säädettyjä vaatimuksia tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity tai joita koskeva oikeus on saatu käytöllä ennen 11 päivää toukokuuta 2002 ja jotka sisältävät alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perustana olevaa aluetta pienemmän maantieteellisen yksikön nimen ja viittaukset asianomaisen jäsenvaltion maantieteelliseen alueeseen tai koostuvat tällaisesta nimestä ja viittauksista.

3.  Sellaisen maantieteellisen yksikön nimi, joka on pienempi tai suurempi kuin alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perustana oleva alue, tai viittaus maantieteelliseen alueeseen on

a) paikallisalue tai paikallisalueiden ryhmä;

b) paikallinen hallintoalue tai sen osa;

c) viininviljelyalueen osa-alue tai sen osa;

d) hallinnollinen alue.3 JAKSO

Eräitä pullomalleja ja sulkimia koskevat säännöt sekä tuottajajäsenvaltioiden vahvistamat lisäsäännökset

68 artikla

Eräiden pullomallien käyttöedellytykset

Jotta pullomalli voidaan sisällyttää liitteessä XVII olevaan pullomallien luetteloon, sen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) sitä on käytetty yksinomaisesti, tosiasiallisesti ja perinteisesti viimeksi kuluneiden 25 vuoden ajan tietyllä suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettuihin viineihin; ja

b) sen käyttö tuo kuluttajan mieleen tietyllä suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetun viinin.

Hyväksyttyjen pullomallien käyttöedellytykset esitetään liitteessä XVII.

▼M2

69 artikla

Eräiden tuotteiden esittelyä koskevat säännöt

1.  Euroopan unionissa tuotettua kuohuviiniä, laatukuohuviiniä ja maustettua laatukuohuviiniä saa pitää kaupan tai viedä lasisessa kuohuviinipullossa, joka on suljettu

a) luonnonkorkista tai muusta elintarvikepakkauksiin sallitusta materiaalista valmistetulla, pinteen ympäröimällä samppanjakorkilla, jonka yläosaa voi peittää hattu ja jonka päällä on myös pullon kaulan osittain tai kokonaan peittävä kapseli, kun kyseessä ovat nimellistilavuudeltaan yli 0,20 litran pullot;

b) muulla asianmukaisella sulkimella silloin, kun kyseessä ovat nimellistilavuudeltaan enintään 0,20 litran pullot.

Muita unionissa tuotettuja tuotteita ei saa pitää kaupan eikä viedä lasisissa kuohuviinipulloissa eikä suljettuina ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetulla sulkimella.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää, että seuraavia tuotteita voidaan pitää kaupan tai viedä lasisissa kuohuviinipulloissa ja/tai suljettuina 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa kuvatulla sulkimella:

a) tuotteet, jotka pullotetaan perinteisesti tällaisiin pulloihin ja

i) jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 113 d artiklan 1 kohdan a alakohdassa;

ii) jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XI b olevassa 7, 8 tai 9 kohdassa;

iii) jotka luetellaan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1601/1991 ( 18 );

iv) joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 1,2 tilavuusprosenttia;

b) muut kuin a alakohdassa säädetyt tuotteet, sillä edellytyksellä että ne eivät johda kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen luonteen osalta.

▼B

70 artikla

Tuottajajäsenvaltioiden vahvistamat lisäsäännökset, jotka liittyvät merkintöihin ja esittelyyn

1.  Jäsenvaltio voi tehdä 61 ja 62 artiklassa sekä 64–67 artiklassa tarkoitettujen merkintöjen käytön pakolliseksi, kieltää käytön tai rajoittaa käyttöä alueellaan tuotetuissa, suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetuissa viineissä vahvistamalla asianomaisten viinien eritelmissä tiukempia edellytyksiä kuin tässä luvussa säädetään.

2.  Jäsenvaltio voi tehdä 64 ja 66 artiklassa tarkoitetut merkinnät pakollisiksi alueellaan tuotetuissa viineissä, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää.

3.  Jäsenvaltio voi valvontatarkoituksissa määritellä ja säännellä alueellaan tuotettujen viinien osalta muita tietoja kuin asetuksessa (EY) N:o 479/2008 59 artiklan 1 kohdassa ja 60 artiklan 1 kohdassa luetellut tiedot.

4.  Jäsenvaltio voi valvontatarkoituksissa tehdä asetuksen (EY) N:o 479/2008 58, 59 ja 60 artiklan soveltamisen pakolliseksi alueellaan pullotettuihin viineihin, joita ei ole vielä pidetty kaupan tai viety.V LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET SEKÄ SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

▼M3

70 a artikla

Komission, jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja muiden toimijoiden välisiin tiedonantoihin sovellettava menetelmä

1.  Kun tähän kohtaan viitataan, tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat asiakirjat ja tiedot on toimitettava komissiolle seuraavalla menetelmällä:

a) kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, komission näiden käyttöön asettaman tietojärjestelmän välityksellä asetuksen (EY) N:o 792/2009 säännösten mukaisesti;

b) kun kyseessä ovat kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset ja edustavat ammattialan järjestöt sekä luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden oikeutetun edun mukaista on toimia tämän asetuksen mukaisesti, sähköisesti menetelmillä ja lomakkeilla, jotka komissio on asettanut näiden käyttöön ja joihin on pääsy tämän asetuksen liitteessä XVIII esitetyin edellytyksin.

Tiedonannot voidaan kuitenkin tehdä kyseisillä lomakkeilla paperimuodossa.

Hakemusten jättämisestä ja tiedonantojen sisällöstä vastaavat tapauksen mukaan kolmansien maiden nimeämät toimivaltaiset viranomaiset, edustavat ammattialan järjestöt tai asiaan osallistuvat luonnolliset tai oikeushenkilöt.

2.  Komissio toimittaa tiedot tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville viranomaisille, henkilöille ja tapauksen mukaan yleisölle sekä asettaa tiedot näiden saataville perustamiensa tietojärjestelmien välityksellä.

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat viranomaiset ja henkilöt voivat ottaa yhteyttä komissioon liitteen XIX mukaisesti saadakseen tietoa tietojärjestelmien käyttöoikeutta sekä tiedonantojen ja tietojen saataville asettamista koskevista käytännön järjestelyistä.

3.  Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tiedonantoihin ja tietojen saataville asettamiseen sovelletaan asetuksen (EY) N:o 792/2009 5 artiklan 2 kohtaa ja 6, 7 ja 8 artiklaa soveltuvin osin.

4.  Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi tietojärjestelmien käyttöoikeuksien myöntämisestä kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille, edustaville ammattialan järjestöille sekä luonnollisille ja oikeushenkilöille, joiden oikeutetun edun mukaista on toimia tämän asetuksen mukaisesti, vastaavat komission tietojärjestelmien vastuuhenkilöt.

Komission tietojärjestelmien vastuuhenkilöt vahvistavat käyttöoikeudet tapauskohtaisesti seuraavien perusteella:

a) sellaiset tiedot yhteyshenkilöineen ja sähköpostiosoitteineen, jotka koskevat kolmansien maiden nimeämiä toimivaltaisia viranomaisia ja jotka komissio on saanut kansainvälisten sopimusten yhteydessä tai jotka on annettu komissiolle tiedoksi tällaisten sopimusten mukaisesti;

b) kolmannen maan virallinen pyyntö, jossa täsmennetään 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi tarvittavien asiakirjojen ja tietojen toimittamisesta vastuussa olevia viranomaisia koskevat tiedot, yhteyshenkilöt ja sähköpostiosoitteet;

c) pyyntö, jonka on esittänyt kolmannen maan edustava ammattialan järjestö taikka luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ilmoittaa identiteettinsä, oikeutetun etunsa toimia ja sähköpostiosoitteensa.

Kun käyttöoikeudet on vahvistettu, komission tietojärjestelmistä vastaava vastuuhenkilö aktivoi ne.

70 b artikla

Hakemusten käsittelystä kansallisella tasolla vastaavia toimivaltaisia viranomaisia koskevien tietojen toimittaminen ja saataville asettaminen

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää lokakuuta 2011 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 f artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta toimivaltaisten viranomaisten nimet, osoitteet, yhteyshenkilöt ja sähköpostiosoitteet ja näiden tietojen mahdolliset muutokset.

2.  Komissio laatii luettelon jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten nimistä ja osoitteista sekä pitää luettelon ajan tasalla jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti tai kolmansien maiden unionin kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten mukaisesti ilmoittamien tietojen perusteella. Komissio julkaisee kyseisen luettelon.

▼M3

71 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 nojalla suojatut viinien nimet

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 s artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, jäljempänä ”asiakirjatiedosto”, ja tämän asetuksen 73 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut eritelmän muutokset tämän asetuksen 70 a artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavia sääntöjä ja menettelyjä noudattaen:

a) komissio lähettää asiakirjatiedostosta tai muutoksesta vastaanottoilmoituksen tämän asetuksen 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

b) asiakirjatiedostoa tai muutosta pidetään sellaisena, että se voidaan ottaa tutkittavaksi, päivänä, jona komissio ottaa sen vastaan, tämän asetuksen 11 artiklassa säädetyin edellytyksin ja edellyttäen, että komissio on ottanut sen vastaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011;

c) komissio vahvistaa asianomaisen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän kirjaamisen rekisteriin tämän asetuksen 18 artiklan mukaisesti mahdollisine muutoksineen ja antaa tiedostonumeron;

d) komissio tutkii asiakirjatiedoston vaatimustenmukaisuuden ottaen tapauksen mukaan huomioon vastaanotetut muutokset tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa.

2.  Komissio voi päättää peruuttaa alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 s artiklan 4 kohdan mukaisesti niiden asiakirjojen perusteella, jotka sillä on käytettävissään kyseisen asetuksen 118 s artiklan 2 kohdan nojalla.

▼M2

3.  Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 s artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen toimittamisen osalta kyseisen asetuksen 118 c artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi hakijoina voidaan pitää jäsenvaltion viranomaisia.

▼B

72 artikla

Väliaikaiset merkinnät

1.  Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 65 artiklassa säädetään, alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetut viinit, joiden alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on asetuksen (EY) N:o 479/2008 38 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukainen, on merkittävä tämän asetuksen IV luvun säännösten mukaisesti.

2.  Jos komissio päättää olla myöntämättä alkuperänimitykselle tai maantieteelliselle merkinnälle suojaa asetuksen (EY) N:o 479/2008 41 artiklan nojalla, tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti merkityt viinit on poistettava markkinoilta tai merkittävä uudelleen tämän asetuksen IV luvun mukaisesti.

▼M3

73 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Asetuksen 1234/2007 118 s artiklassa säädettyä menettelyä sovelletaan seuraaviin:

a) viinin nimitys, joka on esitetty jäsenvaltiolle alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä ja jonka asianomainen jäsenvaltio on hyväksynyt ennen 1 päivää elokuuta 2009;

b) viinin nimitys, joka on esitetty jäsenvaltiolle alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä ennen 1 päivää elokuuta 2009 ja jonka asianomainen jäsenvaltio on hyväksynyt ja antanut komissiolle tiedoksi ennen 31 päivää joulukuuta 2011;

c) eritelmän muutos, joka on esitetty jäsenvaltiolle ennen 1 päivää elokuuta 2009 ja jonka asianomainen jäsenvaltio on antanut tiedoksi komissiolle ennen 31 päivää joulukuuta 2011;

d) eritelmän vähäinen muutos, joka on esitetty jäsenvaltiolle 1 päivän elokuuta 2009 jälkeen ja jonka asianomainen jäsenvaltio on antanut tiedoksi komissiolle ennen 31 päivää joulukuuta 2011.

2.  Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 q artiklassa säädettyä menettelyä ei sovelleta eritelmän muutoksiin, jotka on esitetty jäsenvaltiolle 1 päivän elokuuta 2009 jälkeen ja jotka asianomainen jäsenvaltio on antanut tiedoksi komissiolle ennen 30 päivää kesäkuuta 2014, jos kyseisillä muutoksilla pyritään ainoastaan saattamaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 s artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiolle tiedoksi annettu eritelmä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 d artiklan ja tämän artiklan vaatimusten mukaiseksi.

3.  Viinejä, jotka on saatettu markkinoille tai joihin on tehty merkinnät ennen 31 päivää joulukuuta 2010 ja jotka ovat ennen 1 päivää elokuuta 2009 sovellettavien asiaan kuuluvien säännösten mukaisia, voidaan pitää kaupan varastojen loppumiseen saakka.

▼B

74 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EY) N:o 1607/2000 ja (EY) N:o 753/2002.

75 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M3 —————

▼M5
LIITE X

A   OSA

Asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maininnatKieli

Sulfiitteja koskevat maininnat

Munia ja munapohjaisia tuotteita koskevat maininnat

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita koskevat maininnat

bulgariaksi

„сулфити“ tai „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ tai „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ tai „млечен протеин“

espanjaksi

«sulfitos» tai «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» tai «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» tai «proteína de leche»

tšekiksi

„siřičitany“ tai „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ tai „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ tai „mléčná bílkovina“

tanskaksi

»sulfitter« tai »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, tai »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« tai »mælkeprotein«

saksaksi

„Sulfite“ tai „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ tai „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ tai „Milchprotein“

viroksi

„sulfitid” tai „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” tai „munaalbumiin

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” tai „piimaproteiin”

kreikaksi

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» tai «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» tai «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» tai «πρωτεΐνη γάλακτος»

englanniksi

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ tai ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ tai ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ tai ‘milk protein’

ranskaksi

«sulfites» tai «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» tai «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» tai «protéine du lait»

italiaksi

«solfiti» tai «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» tai «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» tai «proteina del latte»

latviaksi

“sulfīti” tai “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” tai “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” tai “piena olbaltumviela”

liettuaksi

„sulfitai“ tai „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ tai „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ tai „pieno baltymai“

unkariksi

„szulfitok” tai „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” tai „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” tai „tejfehérje”

maltaksi

“sulfiti”, tai “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” tai “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” tai “proteina tal-ħalib”

hollanniksi

„sulfieten” tai „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” tai „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” tai „melkproteïnen”

puolaksi

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” tai „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” tai „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” tai „białko mleka”

portugaliksi

«sulfitos» tai «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» tai «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» tai «proteína de leite»

romaniaksi

„sulfiți” tai „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” tai „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” tai „proteine din lapte”

slovakiksi

„siričitany“ tai „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ tai „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ tai „mliečna bielkovina“

sloveeniksi

„sulfiti“ tai „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ tai „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ tai „mlečne beljakovine“

suomeksi

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” tai ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” tai ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” tai ”maitoproteiinia”

ruotsiksi

”sulfiter” tai ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” tai ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” tai ”mjölkprotein”

B   OSA

Asetuksen 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kuvatimage

image

image

image

▼M3 —————

▼B
LIITE XIII

TILAAN LIITTYVÄT ILMAISUTJäsenvaltio tai kolmas maa

Ilmaisu

Itävalta

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Tšekki

Sklep, vinařský dům, vinařství

Saksa

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Ranska

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Kreikka

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Aμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Italia

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Kypros

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portugali

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovakia

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť

Slovenia

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet
LIITE XIV

SOKERIPITOISUUDEN MERKITSEMINENIlmaisu

Käyttöedellytykset

A OSA —  Luettelo ilmaisuista, joita käytetään kuohuviineissä, hiilihapotetuissa kuohuviineissä, laatukuohuviineissä ja maustetuissa laatukuohuviineissä

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Jos sen sokeripitoisuus on vähemmän kuin 3 grammaa litrassa; kyseisiä ilmaisuja voidaan käyttää ainoastaan sellaisessa tuotteessa, johon ei ole lisätty sokeria toisen käymisen jälkeen.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Jos sen sokeripitoisuus on 0–6 grammaa litrassa.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Jos sen sokeripitoisuus on alle 12 grammaa litrassa.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør

Jos sen sokeripitoisuus on 12–17 grammaa litrassa.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо

Jos sen sokeripitoisuus on 17–32 grammaa litrassa.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо

Jos sen sokeripitoisuus on 32–50 grammaa litrassa.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais

Jos sen sokeripitoisuus on enemmän kuin 50 grammaa litrassa.

B OSA —  Luettelo ilmaisuista, joita käytetään muissa kuin A osassa luetelluissa tuotteissa

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Jos sen sokeripitoisuus on enintään

— 4 grammaa litrassa, tai

— 9 grammaa litrassa, kun kokonaishappopitoisuus grammoina viinihappoa litraa kohden ei alita jäännössokeripitoisuutta yli 2 grammalla litraa kohden.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt

Jos sen sokeripitoisuus on edellä vahvistettua enimmäismäärää suurempi mutta enintään

— 12 grammaa litrassa, tai

— 18 grammaa litrassa, kun kokonaishappopitoisuus grammoina viinihappoa litraa kohden ei alita jäännössokeripitoisuutta yli 10 grammalla litraa kohden.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött

Jos sen sokeripitoisuus on edellä vahvistettua enimmäismäärää suurempi mutta enintään 45 grammaa litrassa.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött.

Jos sen sokeripitoisuus on vähintään 45 grammaa litrassa.

▼M1
LIITE XV

LUETTELO RYPÄLELAJIKKEISTA JA NIIDEN SYNONYYMEISTÄ, JOTKA VOIVAT ESIINTYÄ VIINIEN MERKINNÖISSÄA OSA:  Luettelo rypälelajikkeista ja niiden synonyymeistä, jotka voivat esiintyä viinien merkinnöissä 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti

 

Suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä

Lajikkeen tai sen synonyymin nimi

Maat, jotka voivat käyttää lajikkeen nimeä tai synonyymiä (1)

1

Alba (IT)

Albarossa

Italia°

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Kreikka°, Italia°, Portugali°, Algeria°, Tunisia°, Yhdysvallat°, Kypros°, Etelä-Afrikka

Huom.: Alicante-nimeä ei voida käyttää yksin viinin kuvauksessa.

3

Alicante Branco

Portugali°

4

Alicante Henri Bouschet

Ranska°, Serbia ja Montenegro (6)

5

Alicante

Italia°

6

Alikant Buse

Serbia ja Montenegro (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Italia

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Romania

9

Borba (PT)

Borba

Espanja°

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (13-20-30), Itävalta (18-20), Kanada (20-30), Chile (20-30), Italia (20-30), Sveitsi

11

Blauer Burgunder

Itävalta (10-13), Serbia ja Montenegro (17-30)

12

Blauer Frühburgunder

Saksa (24)

13

Blauer Spätburgunder

Saksa (30), entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (10-20-30), Itävalta (10-11), Bulgaria (30), Kanada (10-30), Chile (10-30), Romania (30), Italia (10-30)

14

Burgund Mare

Romania (35, 27, 39, 41)

15

Burgundac beli

Serbia ja Montenegro (34)

16

Burgundac Crni

Kroatia°

17

Burgundac crni

Serbia ja Montenegro (11-30)

18

Burgundac sivi

Kroatia°, Serbia ja Montenegro°

19

Burgundec bel

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia°

20

Burgundec crn

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (10-13-30)

21

Burgundec siv

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia°

22

Early Burgundy

Yhdysvallat°

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Unkari (31)

24

Frühburgunder

Saksa (12), Alankomaat°

25

Grauburgunder

Saksa, Bulgaria, Unkari°, Romania (26)

26

Grauer Burgunder

Kanada, Romania (25), Saksa, Itävalta

27

Grossburgunder

Romania (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Unkari (30)

29

Nagyburgundi

Unkari°

30

Spätburgunder

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (10-13-20), Serbia ja Montenegro (11-17), Bulgaria (13), Kanada (10-13), Chile, Unkari (29), Moldova°, Romania (13), Italia (10-13), Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa (13)

31

Weißburgunder

Etelä-Afrikka (33), Kanada, Chile (32), Unkari (23), Saksa (32, 33), Itävalta (32), Yhdistynyt kuningaskunta°, Italia

32

Weißer Burgunder

Saksa (31, 33), Itävalta (31), Chile (31), Slovenia, Italia

33

Weissburgunder

Etelä-Afrikka (31), Saksa (31, 32), Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, Sveitsi°

34

Weisser Burgunder

Serbia ja Montenegro (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Italia

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Romania

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Tšekki (39), Itävalta°, Saksa, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja), Unkari, Romania (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Romania

39

Frankovka

Tšekki (37), Slovakia (40), Romania (14, 27, 38, 41)

40

Frankovka modrá

Slovakia (39)

41

Kékfrankos

Unkari, Romania (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Italia

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Portugali°

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

Bulgaria

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Italia°

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Tšekki °

47

Moravia dulce

Espanja°

48

Moravia agria

Espanja °

49

Muškat moravský

Tšekki°, Slovakia

50

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Romania

51

Porto (PT)

Portoghese

Italia°

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentiina°

53

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Italia

54

Sciacca (IT)

Sciaccarello

RanskaB OSA:  Luettelo rypälelajikkeista ja niiden synonyymeistä, jotka voivat esiintyä viinien merkinnöissä 62 artiklan 4 kohdan mukaisesti

 

Suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä

Lajikkeen tai sen synonyymin nimi

Maat, jotka voivat käyttää lajikkeen nimeä tai synonyymiä (1)

1

Mount Athos – Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Kreikka°, Kypros°

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Italia°, Kreikka°, Malta°, Yhdysvallat

3

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Italia°

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Italia, Australia, Yhdysvallat

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Italia, Australia

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Italia°

7

Barbera

Etelä-Afrikka°, Argentiina°, Australia°, Kroatia°, Meksiko°, Slovenia°, Uruguay°, Yhdysvallat°, Kreikka°, Italia°, Malta°

8

Barbera Sarda

Italia°

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Italia°

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Italia, Australia

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Unkari°

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Italia, Australia

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Italia, Australia, Yhdysvallat

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Unkari

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Slovakia

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Italia

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Italia°

18

Korinthiaki

Kreikka°

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Italia, Australia, Yhdysvallat

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Italia, Australia

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Italia, Australia, Yhdysvallat

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Italia, Australia

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Italia, Australia, Yhdysvallat

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sáfeher

Unkari

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Italia, Australia

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Italia

27

Lambrusco

Italia, Australia (2), Yhdysvallat

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Italia

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Italia, Australia

33

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Italia, Australia, Yhdysvallat

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Italia

35

Pikolit

Slovenia

36

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Italia, Australia

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Italia, Australia, Yhdysvallat

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Unkari (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Serbia ja Montenegro (40-41-46)

40

Renski rizling

Serbia ja Montenegro (39-43-46), Slovenia° (45)

41

Rheinriesling

Bulgaria°, Itävalta, Saksa (43), Unkari (38), Tšekki (49), Italia (43), Kreikka, Portugali, Slovenia

42

Rhine Riesling

Etelä-Afrikka°, Australia°, Chile (44), Moldova°, Uusi-Seelanti°, Kypros, Unkari°

43

Riesling renano

Saksa (41), Serbia ja Montenegro (39-40-46), Italia (41)

44

Riesling Renano

Chile (42), Malta°

45

Radgonska ranina

Slovenia

46

Rizling rajnski

Serbia ja Montenegro (39-40-43)

47

Rizling Rajnski

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia°, Kroatia°

48

Rizling rýnsky

Slovakia°

49

Ryzlink rýnský

Tšekki (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Italia, Australia

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Italia, Australia, Yhdysvallat

52

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerska belina

Slovenia

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Italia, Australia, Yhdysvallat

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Italia°

55

Verdeca

Italia

56

Verdese

Italia°

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Italia, Australia

▼M4

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italia, Australia, Amerikan yhdysvallat

▼M1

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Italia, Australia

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Unkari

(1)   Tässä liitteessä esitetyt poikkeukset sallitaan asianomaisten maiden osalta vain, jos kyseessä ovat suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetut viinit, jotka on valmistettu asianomaisista lajikkeista.

(2)   Käyttö sallittu 1. joulukuuta 2008 tehdyn Euroopan yhteisön ja Australian välisen viinikauppasopimuksen 22 artiklan 4 kohdan määräysten mukaisesti (EUVL L 28, 30.1.2009, s. 3).

▼B
LIITE XVI

66 artiklan 2 kohdan mukaisesti viinien merkinnöissä sallittavat merkinnätkäytetty tynnyrissä

kypsytetty tynnyrissä

vanhennettu tynnyrissä

käytetty […]tynnyrissä

[merkitään puulaji]

kypsytetty […]tynnyrissä

[merkitään puulaji]

vanhennettu […]tynnyrissä

[merkitään puulaji]

käytetty tynnyrissä

kypsytetty tynnyrissä

vanhennettu tynnyrissä
LIITE XVII

ERÄIDEN PULLOMALLIEN VARAAMINEN

1.   Flûte d'Alsace

a) Malli: suoravartaloinen sylinterinmuotoinen lasipullo, jonka kaula on pitkä ja jonka mittasuhteet ovat suunnilleen seuraavat:

 kokonaiskorkeus / pohjan halkaisija = 5:1

 sylinterinmuotoisen osan korkeus = kokonaiskorkeus/3.

b) Tämän malliset pullot on varattu seuraaville Ranskan alueelta korjatuista rypäleistä tuotetuille alkuperänimityksellä varustetuille viineille:

 Alsace tai vin d'Alsace, Alsace Grand Cru

 Grépy

 Château-Grillet

 Côtes de Provence, puna- ja roseeviini

 Cassis

 Jurançon, Jurançon sec

 Béarn, Béarn-Bellocq, roseeviini

 Tavel, rosee.

Tämän pullomallin käyttörajoitusta sovelletaan kuitenkin vain Ranskan alueelta korjatuista rypäleistä valmistettuun viiniin.

2.   Bocksbeutel tai Cantil

a) Malli: lyhytkaulainen pullea ja pyöreä mutta sivukuvaltaan litteä lasipullo, jonka pohja sekä poikkileikkaus pullon vartalon kaikkein kuperimmalla kohdalla ovat ellipsinmuotoisia.

 ellipsinmuotoisen poikkileikkauksen mittasuhteet suuri akseli / pieni akseli = 2:1

 pyöreän vartalon korkeus / sylinterinmuotoinen kaula = 2,5:1.

b) Viinit, joille tämän malliset pullot on varattu:

i) saksalaiset viini, joilla on alkuperänimitys

 Franken

 Baden:

 

 Taubertalista ja Schuepfergrundista peräisin olevat

 seuraavilta Baden-Badenin hallintoalueeseen kuuluvilta alueilta peräisin olevat: Neuweier, Steinbach, Umweg ja Varnhalt;

ii) italialaiset viini, joilla on alkuperänimitys

 Santa Maddalena (St. Magdalener)

 Valle Isarco (Eisacktaler), Sylvaner- ja Mueller-Thurgau- rypäleistä saatu

 Terlaner, Pinot bianco -lajikkeesta saatu

 Bozner Leiten

 Alto Adige (Suedtiroler), seuraavista lajikkeista saatu: Riesling, Mueller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) ja Moscato rosa (Rosenmuskateller)

 Greco di Bianco

 Trentino, Moscato-lajikkeesta saatu;

iii) kreikkalaiset viinit

 Agioritiko

 Rombola Kephalonias

 Kefalonian saarelta peräisin olevat viinit

 Paroksen saarelta peräisin olevat viinit

 Peloponnesoksesta peräisin olevat viinit, joilla suojattu maantieteellinen merkintä;

iv) portugalilaiset viinit

 roseeviinit ja vain ne muut alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetut viinit, joiden osalta osoitetaan, että ennen niiden luokittelemista alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetuksi viiniksi niiden tarjontamuoto oli tosiasiallisesti ja perinteisesti cantil-pullomalli.

3.   Clavelin

a) Malli: noin 0,62 litran vetoinen lyhytkaulainen lasipullo, jossa on sylinterinmuotoinen vartalo ja jykevän olemuksen antavat leveät hartiat ja jonka mittasuhteet ovat:

 kokonaiskorkeus / pohjan halkaisija = 2,75

 sylinterinmuotoisen osan korkeus = kokonaiskorkeus/2.

b) Viinit, joille tämän malliset pullot on varattu:

 ranskalaiset viini, joilla on suojattu alkuperänimitys

 Côte du Jura

 Arbois

 L'Etoile

 Château Chalon.

4.   Tokaj:

a) Malli: suoravartaloinen sylinterinmuotoinen väritön lasipullo, jonka kaula on pitkä ja jonka mittasuhteet ovat:

 sylinterinmuotoisen osan korkeus/kokonaiskorkeus = 1:2,7

 kokonaiskorkeus / pohjan halkaisija = 1:3,6

 tilavuus: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml tai 187,5 ml (vietäessä kolmanteen maahan)

 pulloon voi kiinnittää pullon materiaalista valmistetun sinetin, jossa on viittaus viinialueeseen tai tuottajaan.

b) Viinit, joille tämän malliset pullot on varattu:

unkarilaiset ja slovakialaiset viini, joilla on suojattu alkuperänimitys

▼M1

 Tokaj

 Vinohradnícka oblasť Tokaj,

▼B

jota täydennetään jollakin seuraavista perinteisistä ilmaisuista:

 aszú/výber

 aszúeszencia / esencia výberova

 eszencia/esencia

 máslas/mášláš

 fordítás/forditáš

 szamorodni/samorodné.

Tämän pullomallin käyttörajoitusta sovelletaan kuitenkin vain Unkarin ja Slovakian alueelta korjatuista rypäleistä valmistettuun viiniin.

▼M3
LIITE XVIII

Pääsy 70 a artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin menetelmiin ja sähköisiin lomakkeisiin

Pääsy 70 a artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin menetelmiin ja sähköisiin lomakkeisiin on vapaa komission tietojärjestelmiensä kautta perustaman sähköisen e-Bacchus-tietokannan välityksellä:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/
LIITE XIX

70 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedonantoihin ja tietojen saataville asettamiseen liittyvät käytännön järjestelyt

Saadakseen tietoa tietojärjestelmien käyttöoikeutta sekä tiedonantojen ja tietojen saataville asettamista koskevista käytännön järjestelyistä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat viranomaiset ja henkilöt voivat ottaa yhteyttä komissioon seuraavassa osoitteessa:

Funktionaalinen sähköposti: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu( 1 ) EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1.

( 2 ) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1.

( 3 ) EYVL L 186, 30.6.1989, s. 21.

( 4 ) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

( 5 ) EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17.

( 6 ) EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

( 7 ) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

( 8 ) EYVL L 185, 25.7.2000, s. 17.

( 9 ) EYVL L 118, 4.5.2002, s. 1.

( 10 ) Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

( 11 ) EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1.

( 12 ) EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25.

( 13 ) EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1.

( 14 ) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 15 ) EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

( 16 ) EUVL L 369, 23.12.2006, s. 1.

( 17 ) EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

( 18 ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1.

( 19 ) Tässä liitteessä esitetyt poikkeukset sallitaan asianomaisten maiden osalta vain, jos kyseessä ovat suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetut viinit, jotka on valmistettu asianomaisista lajikkeista.

( 20 ) Käyttö sallittu 1. joulukuuta 2008 tehdyn Euroopan yhteisön ja Australian välisen viinikauppasopimuksen 22 artiklan 4 kohdan määräysten mukaisesti (EUVL L 28, 30.1.2009, s. 3).

Top