EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0133-20130701

Consolidated text: Neuvoston direktiivi 2009/133/EY, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009 , eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (kodifioitu toisinto)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/133/2013-07-01

2009L0133 — FI — 01.07.2013 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/133/EY,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2009,

eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä

(kodifioitu toisinto)

(EYV L 310, 25.11.2009, p.34)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/13/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

  L 141

30

28.5.2013
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/133/EY,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2009,

eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä

(kodifioitu toisinto)EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 94 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 2 ),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23 päivänä heinäkuuta 1990 annettua neuvoston direktiiviä 90/434/ETY ( 3 ) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin ( 4 ). Tämän takia mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2)

Eri jäsenvaltioissa sijaitsevia yhtiöitä koskevat sulautumiset, jakautumiset, osittaisjakautumiset, varojensiirrot ja osakkeiden vaihdot saattavat olla tarpeen sisämarkkinoita vastaavien olosuhteiden luomiseksi yhteisössä ja siten tällaisten sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi. Näitä toimia ei saisi estää erityisesti jäsenvaltioiden verosäännöksistä johtuvilla rajoituksilla, haitoilla tai vääristymillä. Tästä syystä olisi näitä toimia varten säädettävä kilpailun kannalta neutraaleja verotussääntöjä, jotta yrityksillä olisi mahdollisuus mukautua sisämarkkinoiden vaatimuksiin, lisätä tuottavuuttaan ja vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyään.

(3)

Nykyiset verosäännökset haittaavat näitä toimia verrattuna niihin, jotka koskevat samassa jäsenvaltiossa olevia yhtiöitä. Tämä haitta olisi poistettava.

(4)

Tämän tavoitteen toteuttaminen ei ole mahdollista laajentamalla jäsenvaltioissa voimassa olevia kansallisia järjestelmiä yhteisön tasolle, koska näiden järjestelmien väliset erot ovat omiaan aiheuttamaan vääristymiä. Ainoastaan yhteinen verojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tässä suhteessa tyydyttävään ratkaisuun.

(5)

Yhteisen verojärjestelmän mukaan verotusta olisi vältettävä sulautumisen, jakautumisen, osittaisjakautumisen, varojensiirron ja osakkeidenvaihdon yhteydessä varmistaen kuitenkin siirtävän tai hankitun yhtiön jäsenvaltion taloudelliset edut.

(6)

Sulautumiset, jakautumiset ja varojensiirrot tavallisesti johtavat joko siirtävän yhtiön muuttumiseen vastaanottavan yhtiön kiinteäksi toimipaikaksi tai varojen liittämiseen jälkimmäisen yhtiön kiinteään toimipaikkaan.

(7)

Sellaisen järjestelmän soveltaminen tähän kiinteään toimipaikkaan kuuluvaan omaisuuteen, jolla siirtyvän omaisuuden pääomavoiton verotus lykätään niiden tosiasialliseen toteutumiseen saakka, sallii vastaavien pääomavoittojen verotuksen välttämisen varmistaen kuitenkin niiden myöhemmän verottamisen siirtävän yhtiön jäsenvaltiossa niiden toteutumishetkellä.

(8)

Koska liitteessä I olevassa A osassa luetellut yhtiöt ovat yhtiöverovelvollisia siinä jäsenvaltiossa, jossa niiden kotipaikka on, muut jäsenvaltiot voivat olla pitämättä joitakin niistä itsenäisinä verovelvollisina. Jotta tämä direktiivi toteutuisi tehokkaasti, niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät kohtele yhtiöverovelvollisia yhtiöitä, joiden kotipaikka ei ole kyseisessä jäsenvaltiossa, itsenäisinä verovelvollisina, olisi myönnettävä niille tästä direktiivistä johtuvat edut. Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus olla soveltamatta tämän direktiivin asiaan liittyviä säännöksiä verottaessaan niitä, jotka ovat suoraan tai välillisesti näiden verovelvollisten osakkaita.

(9)

Olisi myös säädettävä tiettyihin siirtävän yhtiön varauksiin ja tappioihin sovellettavasta verojärjestelmästä sekä ratkaistava ne verotukselliset ongelmat, jotka johtuvat siitä, että toisella yhtiöllä on osuus toisen yhtiön pääomasta.

(10)

Varat vastaanottavan tai hankkivan yhtiön arvopapereiden jakamisen siirtävän yhtiön osakkaille ei yksinään pitäisi johtaa näiden osakkaiden verottamiseen.

(11)

Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan päätöstä järjestellä liiketoiminta uudelleen siirtämällä sääntömääräinen kotipaikka ei pitäisi aiheettomasti vaikeuttaa syrjivillä verosäännöksillä eikä jäsenvaltioiden verolainsäädännöstä johtuvilla rajoituksilla, haitoilla tai vääristymillä, jotka ovat yhteisön oikeuden vastaisia. Siirto tai tällaiseen siirtoon liittyvä tapahtuma saattaa johtaa jossain muodossa toteutettavaan verotukseen siinä jäsenvaltiossa, josta kotipaikka siirretään. Jos eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan varat jäävät tosiasiassa liittymään eurooppayhtiölle tai eurooppaosuuskunnalle kuuluvaan kiinteään toimipaikkaan, joka sijaitsee siinä jäsenvaltiossa, josta sääntömääräinen kotipaikka siirrettiin muualle, kyseisen kiinteän toimipaikan olisi saatava 4, 5 ja 6 artiklassa säädetyn kaltaiset edut. Lisäksi osakkaita ei pitäisi verottaa sääntömääräisen kotipaikan siirron vuoksi.

(12)

Tässä direktiivissä ei käsitellä jossakin toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan tappioita, jotka otetaan huomioon siinä jäsenvaltiossa, jossa eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan kotipaikka sijaitsee. Erityisesti kun eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan sääntömääräinen kotipaikka siirretään toiseen jäsenvaltioon, siirto ei estä jäsenvaltiota, jossa kotipaikka aiemmin sijaitsi, aikanaan palauttamasta kiinteän toimipaikan tappioita tuloon.

(13)

Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus olla soveltamatta tätä direktiiviä, jos sulautumisen, jakautumisen, osittaisjakautumisen, varojensiirron, osakkeidenvaihdon tai eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan siirtämisen päämääränä on veropetos tai veron kiertäminen taikka jos se johtaa siihen, että yhtiö, riippumatta siitä, osallistuuko se toimeen vai ei, ei enää täytä työntekijöiden edustukselle yhtiön toimielimissä asetettuja ehtoja.

(14)

Tämän direktiivin yhtenä tavoitteena on poistaa sisämarkkinoiden toimintaa haittaavia tekijöitä kuten kaksinkertainen verotus. Siltä osin kuin tätä ei täysin saavuteta tällä direktiivillä, jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi.

(15)

Tämä direktiivi ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:I

LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kunkin jäsenvaltion on sovellettava tätä direktiiviä:

a) sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin, jotka koskevat kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa olevia yhtiöitä;

b) eurooppayhtiön (SE) säännöistä 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001 ( 5 ) mukaan perustetun eurooppayhtiön (Societas Europaea tai SE) ja eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003 ( 6 ) mukaan perustetun eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoihin yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) ”sulautumisella” tointa, jolla

i) yksi tai useampi yhtiö siirtää purkautumishetkellään ilman selvitysmenettelyä kaikki varansa ja vastuunsa toiselle olemassa olevalle yhtiölle antaen osakkailleen vastikkeeksi toisen yhtiön yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10:tä prosenttia näiden arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta;

ii) kaksi yhtiötä tai sitä useampi siirtää purkautumishetkellään ilman selvitysmenettelyä kaikki varansa ja vastuunsa perustamalleen yhtiölle antaen osakkailleen vastikkeeksi uuden yhtiön yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10:tä prosenttia näiden arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta;

iii) yhtiö siirtää purkautumishetkellään ilman selvitysmenettelyä kaikki varansa ja vastuunsa sille yhtiölle, jonka hallussa ovat kaikki sen yhtiöpääomaa edustavat arvopaperit;

b) ”jakautumisella” tointa, jolla yhtiö siirtää purkautumishetkellään ilman selvitysmenettelyä kaikki varansa ja vastuunsa kahdelle tai useammalle olemassa olevalle taikka uudelle yhtiölle antaen osakkailleen suhteellisuussäännön mukaisesti vastikkeeksi varat vastaanottavien yhtiöiden yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10:tä prosenttia näiden arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta;

c) ”osittaisjakautumisella” tointa, jolla yhtiö siirtää ilman, että se purkautuu, yhden tai useamman toimialansa yhdelle tai useammalle olemassa olevalle taikka uudelle yhtiölle jättäen vähintään yhden toimialan siirtävään yhtiöön ja antaen osakkailleen vastineeksi vastaavassa suhteessa varat ja vastuut vastaanottavien yhtiöiden liikkeeseenlaskemia yhtiöpääomaa vastaavia arvopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10:tä prosenttia näiden arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta;

d) ”varojen siirrolla” tointa, jolla yhtiö ilman purkamismenettelyä siirtää koko toimintansa taikka yhden tai useamman toimialoistaan toiselle yhtiölle saaden vastineeksi vastaanottavan yhtiön yhtiöpääomaa edustavia arvopapereita;

e) ”osakkeidenvaihdolla” tointa, jolla yhtiö hankkii toisen yhtiön yhtiöpääomasta itselleen tämän yhtiön ääntenenemmistön antavan osuuden tai, jos yhtiöllä jo on ääntenenemmistö, se hankkii lisäpääomaa antaen vaihdossa viimeksi mainitun yhtiön osakkaille heidän arvopapereidensa vastineeksi ensiksi mainitun yhtiön liikkeeseenlaskemia yhtiöpääomaa vastaavia arvopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10:tä prosenttia vaihdettujen arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta;

f) ”siirtävällä yhtiöllä” yhtiötä, joka siirtää varansa ja vastuunsa tai joka siirtää koko toimintansa taikka yhden tai useamman toimialoistaan;

g) ”vastaanottavalla yhtiöllä” yhtiötä, joka vastaanottaa siirtävän yhtiön varat ja vastuut tai sen koko toiminnan taikka yhden tai useamman toimialan;

h) ”hankitulla yhtiöllä” yhtiötä, josta toinen yhtiö hankkii osuuden arvopapereiden vaihdolla;

i) ”hankkivalla yhtiöllä” yhtiötä, joka hankkii osuuden arvopapereiden vaihdolla;

j) ”toimialalla” yhtiön osan kaikkia varoja ja vastuita, jotka hallinnollisesti muodostavat itsenäisen toiminnan, toisin sanoen omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön;

k) ”sääntömääräisen kotipaikan siirrolla” tointa, jolla eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta siirtää sääntömääräisen kotipaikkansa yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon ilman, että se purkautuu tai muodostaa uuden oikeushenkilön.

3 artikla

Tässä direktiivissä sanonnalla ”jäsenvaltiossa sijaitseva yhtiö” tarkoitetaan jokaista yhtiötä:

a) jolla on jokin liitteessä I olevassa A osassa luetelluista yhtiömuodoista;

b) jolla jäsenvaltion verolainsäädännön mukaan katsotaan olevan siellä verotuksellinen kotipaikka ja jolla kolmannen maan kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan ei katsota olevan verotuksellista kotipaikkaa yhteisön ulkopuolella; ja

c) joka on ilman valintamahdollisuutta ja vapautusta velvollinen maksamaan jotakin liitteessä I olevassa B osassa luetelluista veroista tai jotakin muuta veroa, jolla jokin näistä veroista voidaan korvata.II

LUKU

SULAUTUMISIIN, JAKAUTUMISIIN, OSITTAISJAKAUTUMISIIN, OSAKKEIDENVAIHTOIHIN JA VAROJEN SIIRTOIHIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

4 artikla

1.  Sulautuminen, jakautuminen tai osittaisjakautuminen ei saa johtaa siirrettyjen varojen ja vastuiden todellisen arvon ja niiden verotuksessa käytettävän arvon välisen eron mukaisesti laskettujen pääomavoittojen verottamiseen.

2.  Tässä artiklassa tarkoitetaan:

a) ”verotuksessa käytettävällä arvolla” sitä arvoa, jota olisi käytetty laskettaessa siirtävän yhtiön tulosta tai voitosta taikka pääomavoitosta kannettavan veron määrää, jos näitä varoja ja vastuita olisi myyty yhtiön sulautumisen tai jakautumisen taikka osittaisjakautumisen ajankohtana mutta erillään näistä toimista;

b) ”siirretyillä varoilla ja vastuilla” siirtävän yhtiön varoja ja vastuita, jotka yhtiön sulautumisen tai jakautumisen taikka osittaisjakautumisen seurauksena jäävät tosiasiallisesti liittymään siirtävän yhtiön jäsenvaltiossa sijaitsevaan vastaanottavan yhtiön kiinteään toimipaikkaan ja vaikuttavat verotusperusteiden määräytymiseen.

3.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa ja kun jäsenvaltio ei pidä siirtävää yhtiötä, jonka kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, itsenäisenä verovelvollisena arvioituaan kyseisen yhtiön oikeudellisia tunnusmerkkejä sen lainsäädännön perusteella, jonka mukaisesti yhtiö on perustettu, ja tämän johdosta verottaa yhtiön osakkaita heidän osuudestaan siirtävän yhtiön voittoon silloin kun tällaista voittoa syntyy, kyseinen jäsenvaltio ei saa verottaa tuloja, voittoja tai pääomavoittoja, jotka lasketaan siirrettyjen varojen ja vastuiden todellisen arvon ja niiden verotuksessa käytettävän arvon välisen eron perusteella.

4.  Edellä olevaa 1 ja 3 kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos vastaanottava yhtiö tekee uudet poisto-, voitto- ja tappiolaskelmat siirretyistä varoista ja vastuista niiden sääntöjen mukaisesti, joita olisi sovellettu siirtävään yhtiöön tai siirtäviin yhtiöihin, jos sulautumista, jakautumista tai osittaisjakautumista ei olisi tapahtunut.

5.  Siinä tapauksessa, että vastaanottava yhtiö voi siirtävän yhtiön jäsenvaltion lainsäädännön nojalla tehdä uudet poisto-, voitto- ja tappiolaskelmat siirretyistä varoista ja vastuista muilla kuin 4 kohdassa vahvistetuilla perusteilla, 1 kohtaa ei sovelleta niihin varoihin ja vastuisiin, joiden osalta vastaanottava yhtiö on käyttänyt tätä mahdollisuutta.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että siirtävän yhtiön osittaisesta tai täydestä verovapaudesta tavallisesti johtuvat varaukset, lukuun ottamatta ulkomaisista kiinteistä toimipaikoista johtuvia varauksia, siirtyvät samoin verovapausedellytyksin siirtävän yhtiön jäsenvaltiossa sijaitsevan vastaanottavan yhtiön kiinteälle toimipaikalle siten, että vastaanottava yhtiö saa siirtävän yhtiön oikeudet ja velvollisuudet.

6 artikla

Siltä osin kuin siirtävän yhtiön jäsenvaltion lainsäädännön mukaan olisi mahdollista 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen toimien osalta siirtävän yhtiön verotuksessa vähentämättä olevien tappioiden siirtyminen vastaanottavalle yhtiölle, jäsenvaltion on ulotettava näiden säännösten soveltaminen siirtävän yhtiön verotuksessa vähentämättä olevien tappioiden siirtymiseen sen alueella sijaitsevalle vastaanottavan yhtiön kiinteälle toimipaikalle.

7 artikla

1.  Kun vastaanottava yhtiö omistaa osuuden siirtävän yhtiön pääomasta, vastaanottavan yhtiön tämän osuuden purkautuessa saama pääomavoitto ei saa johtaa minkäänlaiseen verotukseen.

2.  Jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdasta, jos vastaanottavan yhtiön osuus siirtävän yhtiön pääomasta on vähemmän kuin 15 prosenttia.

Osuuden vähimmäismäärä on 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 10 prosenttia.

8 artikla

1.  Sulautumisen, jakautumisen tai osakkeidenvaihdon yhteydessä tapahtuva vastaanottavan tai hankkivan yhtiön yhtiöpääomia vastaavien arvopapereiden jakaminen siirtävän tai hankitun yhtiön osakkaalle vastikkeeksi jälkimmäisen yhtiön yhtiöpääomaa vastaavista arvopapereista ei saa itsessään johtaa kyseisen osakkaan tulon, voiton tai pääomavoiton verottamiseen.

2.  Osittaisjakautumisen yhteydessä tapahtuva vastaanottavan yhtiön yhtiöpääomia vastaavien arvopapereiden jakaminen siirtävän yhtiön osakkaalle ei saa itsessään johtaa kyseisen osakkaan tulon, voiton tai pääomavoiton verottamiseen.

3.  Jos jäsenvaltio ei pidä osakasta itsenäisenä verovelvollisena arvioituaan osakkaan oikeudellisia tunnusmerkkejä sen lainsäädännön perusteella, jonka mukaisesti se on perustettu, ja tämän johdosta verottaa henkilöitä, joilla on osuus osakkaasta, niiden osuudesta osakkaan voittoon silloin kun tällaista voittoa syntyy, kyseinen jäsenvaltio ei saa verottaa näiden henkilöiden saamia tuloja, voittoja tai pääomavoittoja, jotka johtuvat vastaanottavan tai hankkivan yhtiön yhtiöpääomia vastaavien arvopapereiden jakamisesta osakkaalle.

4.  Edellä olevia 1 ja 3 kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos osakas ei osoita saamilleen arvopapereille suurempaa verotuksessa käytettävää arvoa kuin mikä vaihdetuilla arvopapereilla oli välittömästi ennen sulautumista, jakautumista tai osakkeiden vaihtoa.

5.  Edellä olevia 2 ja 3 kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos osakas ei osoita saamilleen arvopapereille ja siirtävässä yhtiössä pidetyille arvopapereille yhteensä suurempaa verotuksessa käytettävää arvoa kuin mikä arvo siirtävässä yhtiössä pidetyillä arvopapereilla oli välittömästi ennen osittaisjakautumista.

6.  Edellä olevien 1, 2 ja 3 kohdan soveltaminen ei estä jäsenvaltioita verottamasta vastaanotettujen arvopapereiden myöhemmästä luovutuksesta johtuvaa voittoa samalla tavalla kuin ennen hankintaa olemassa olevien arvopapereiden luovutuksesta johtuvaa voittoa.

7.  Tässä artiklassa ”verotuksessa käytettävällä arvolla” tarkoitetaan sitä arvoa, jota käytetään laskettaessa yhtiön osakkaan tulosta, voitosta tai pääomavoitosta kannettavan veron määrää.

8.  Siinä tapauksessa, että osakas voi asuinvaltionsa lainsäädännön mukaan valita muun kuin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun verotuskäsittelyn, 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta niihin arvopapereihin, joiden osalta osakas on käyttänyt valintamahdollisuuttaan.

9.  Edellä olevat 1, 2 ja 3 kohta eivät estä jäsenvaltiota ottamasta osakkaan verotuksessa huomioon yhtiön sulautumisessa, jakautumisessa, osittaisjakautumisessa tai osakkeiden vaihdossa hänelle mahdollisesti annettua käteisvälirahaa.

9 artikla

Edellä olevia 4, 5 ja 6 artiklaa sovelletaan varojen siirtoihin.III

LUKU

ERITYISTAPAUS KIINTEÄN TOIMIPAIKAN SIIRROSTA

10 artikla

1.  Jos sulautumisen, jakautumisen, osittaisjakautumisen tai varojensiirron yhteydessä siirrettyihin varoihin kuuluu siirtävän yhtiön kiinteä toimipaikka, joka sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa kuin tämä yhtiö, siirtävän yhtiön jäsenvaltion on luovuttava oikeudestaan verottaa tätä kiinteää toimipaikkaa.

Siirtävän yhtiön jäsenvaltio voi palauttaa tämän yhtiön verotettavaan voittoon kiinteän toimipaikan tappioita, jotka aiemmin on mahdollisesti vähennetty yhtiön tässä valtiossa verotettavasta voitosta ja joita ei ole lisätty tuloon.

Jäsenvaltio, jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee, ja vastaanottavan yhtiön jäsenvaltio soveltavat tällaiseen siirtoon tämän direktiivin säännöksiä ikään kuin jäsenvaltio, jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee, olisi siirtävän yhtiön jäsenvaltio.

Tätä kohtaa sovelletaan myös siinä tapauksessa, että kiinteä toimipaikka sijaitsee samassa jäsenvaltiossa kuin missä vastaanottavan yhtiön kotipaikka on.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos siirtävän yhtiön jäsenvaltio soveltaa maailmanlaajuisten voittojen verotuksen järjestelmää, kyseisellä jäsenvaltiolla on oikeus verottaa kaikkia sulautumisen, jakautumisen, osittaisjakautumisen tai varojensiirron seurauksena syntyneitä kiinteän toimipaikan voittoja ja pääomavoittoja, edellyttäen että jäsenvaltio antaa huojennuksen sen veron osalta, joka tämän direktiivin säännösten puuttuessa olisi ollut suoritettava kyseisistä voitoista ja pääomavoitoista siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseinen kiinteä toimipaikka sijaitsee, samalla tavalla ja samansuuruisena kuin jäsenvaltio olisi tehnyt, jos kyseinen vero olisi tosiasiallisesti määrätty ja maksettu.IV

LUKU

EPÄITSENÄISINÄ VEROVELVOLLISINA PIDETTÄVIEN YHTEISÖJEN ERITYISTAPAUS

11 artikla

1.  Kun jäsenvaltio ei pidä siirtävää yhtiötä tai hankittua yhtiötä, jonka kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, itsenäisenä verovelvollisena arvioituaan kyseisen yhtiön oikeudellisia tunnusmerkkejä sen lainsäädännön perusteella, jonka mukaisesti yhtiö on perustettu, sillä on oikeus olla soveltamatta tämän direktiivin säännöksiä verottaessaan niitä, jotka ovat suoraan tai välillisesti kyseisen yhtiön osakkaita, tämän yhtiön tuloista, voitoista tai pääomavoitoista.

2.  Jäsenvaltion, joka käyttää 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta, on annettava huojennus sen veron osalta, joka yhtiön, jota ei pidetä itsenäisenä verovelvollisena, olisi tämän direktiivin säännösten puuttuessa pitänyt suorittaa saamistaan tuloista, voitoista tai pääomavoitoista, samalla tavalla ja samansuuruisena kuin jäsenvaltio olisi tehnyt, jos kyseinen vero olisi tosiasiallisesti määrätty ja maksettu.

3.  Kun jäsenvaltio ei pidä vastaanottavaa tai hankkivaa yhtiötä, jonka kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, itsenäisenä verovelvollisena arvioituaan kyseisen yhtiön oikeudellisia tunnusmerkkejä sen lainsäädännön perusteella, jonka mukaisesti yhtiö on perustettu, jäsenvaltiolla on oikeus olla soveltamatta 8 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa.

4.  Kun jäsenvaltio ei pidä vastaanottavaa yhtiötä, jonka kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, itsenäisenä verovelvollisena arvioituaan kyseisen yhtiön oikeudellisia tunnusmerkkejä sen lainsäädännön perusteella, jonka mukaisesti yhtiö on perustettu, jäsenvaltio voi soveltaa niihin, jotka ovat suoraan tai välillisesti kyseisen yhtiön osakkaita, samaa verotuskohtelua kuin se soveltaisi, jos vastaanottavan yhtiön kotipaikka olisi tässä jäsenvaltiossa.V

LUKU

EUROOPPAYHTIÖN TAI EUROOPPAOSUUSKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTOON SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

12 artikla

1.  Jos:

a) eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta siirtää sääntömääräisen kotipaikkansa jäsenvaltiosta toiseen; tai

b) sääntömääräisen kotipaikan siirtyessä jäsenvaltiosta toiseen ensimmäisessä jäsenvaltiossa asuva eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta lakkaa olemasta tuossa jäsenvaltiossa asuva ja siitä tulee toisessa jäsenvaltiossa asuva,

tämä sääntömääräisen kotipaikan siirto tai asumisen lakkaaminen ei saa johtaa siinä jäsenvaltiossa, josta sääntömääräinen kotipaikka on siirretty, niistä eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan varoista ja vastuista saatujen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti laskettujen pääomavoittojen verotukseen, jotka tämän seurauksena jäävät tosiasiallisesti liittymään eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan siinä jäsenvaltiossa, josta sääntömääräinen kotipaikka on siirretty, sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan ja jotka vaikuttavat verotusperusteiden määräytymiseen.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta tekee uudet poisto-, voitto- ja tappiolaskelmat varoista ja vastuista, jotka jäävät tosiasiallisesti liittymään kiinteään toimipaikkaan, ikään kuin sääntömääräisen kotipaikan siirtoa ei olisi tapahtunut taikka eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan verotuksellinen asuminen ei olisi lakannut.

3.  Jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta voi sen jäsenvaltion, josta sääntömääräinen kotipaikka siirtyy, lainsäädännön nojalla tehdä uudet poisto-, voitto- ja tappiolaskelmat kyseiseen jäsenvaltioon jääneistä varoista ja vastuista muilla kuin 2 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla, 1 kohtaa ei sovelleta niihin varoihin ja vastuisiin, joiden osalta tätä mahdollisuutta on käytetty.

13 artikla

1.  Jos:

a) eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta siirtää sääntömääräisen kotipaikkansa jäsenvaltiosta toiseen; tai

b) sääntömääräisen kotipaikan siirtyessä jäsenvaltiosta toiseen ensimmäisessä jäsenvaltiossa asuva eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta lakkaa olemasta tuossa jäsenvaltiossa asuva ja siitä tulee toisessa jäsenvaltiossa asuva,

jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan ennen sääntömääräisen kotipaikan siirtoa asianmukaisesti muodostamat muut kuin ulkomaisista kiinteistä toimipaikoista johtuvat varaukset on osittain tai kokonaan vapautettu verosta, eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan kiinteä toimipaikka, joka sijaitsee sen jäsenvaltion alueella, josta sääntömääräinen kotipaikka siirrettiin, voi tehdä tällaiset varaukset samalla tavoin verosta vapautettuina.

2.  Siltä osin kuin yhtiö, joka siirtää sääntömääräisen kotipaikkansa jäsenvaltion alueella, saisi vähentää verotuksessa vähentämättä olevia tappioita, kyseisen jäsenvaltion on sallittava sääntömääräisen kotipaikkansa siirtävän eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan vähentämättä olevien tappioiden siirtyminen eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneelle kiinteälle toimipaikalle edellyttäen, että yhtiöllä, jonka sääntömääräinen kotipaikka tai verotuksellinen kotipaikka on edelleen kyseisessä jäsenvaltiossa, olisi ollut mahdollisuus vähentää tappiot vastaavissa olosuhteissa.

14 artikla

1.  Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan siirto ei saa itsessään johtaa osakkaiden tulojen, voittojen tai pääomavoittojen verotukseen.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltaminen ei estä jäsenvaltioita verottamasta sääntömääräisen kotipaikkansa siirtävän eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan pääomaa vastaavien arvopapereiden myöhemmästä siirrosta johtuvia voittoja.VI

LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

1.  Jäsenvaltio voi olla soveltamatta kaikkia tai joitakin 4–14 artiklan säännöksiä tai evätä niistä saatavan hyödyn, jos jonkin 1 artiklassa tarkoitetun toimen:

a) pääasiallisena tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on veron välttäminen tai veron kiertäminen; se seikka, että tointa ei ole suoritettu pätevästä taloudellisesta syystä, kuten toimeen osallistuvien yhtiöiden toimintojen uudelleenjärjestely tai järkeistäminen, saattaa johtaa olettamaan, että toimen pääasiallisena tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on veron välttäminen tai veron kiertäminen;

b) seurauksena yhtiö ei – riippumatta siitä, osallistuuko yhtiö toimeen vai ei – enää täytä niitä työntekijöiden edustukselle yhtiön toimielimissä asetettuja edellytyksiä, jotka olivat voimassa ennen kyseistä tointa.

2.  Edellä olevaa 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan niin kauan ja sikäli kuin mitään vastaavia säännöksiä työntekijöiden edustuksesta yhtiön toimielimissä sisältävää yhteisön säädöstä ei sovelleta tämän direktiivin kohteena oleviin yhtiöihin.

16 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

17 artikla

Kumotaan direktiivi 90/434/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden velvollisuutta noudattaa liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

18 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

19 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE I

A   OSA

LUETTELO 3 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA YHTIÖISTÄ

a) Asetuksen (EY) N:o 2157/2001 ja eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/86/EY ( 7 ) mukaisesti perustetut yhtiöt (SE) sekä asetuksen (EY) N:o 1435/2003 ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/72/EY ( 8 ) mukaisesti perustetut osuuskunnat (SCE);

b) Belgian lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”- / ”naamloze vennootschap”-, ”société en commandite par actions”- / ”commanditaire vennootschap op aandelen”-, ”société privée à responsabilité limitée”- / ”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”-, ”société coopérative à responsabilité limitée”- / ”coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”-, ”société coopérative à responsabilité illimitée”- / ”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”-, ”société en nom collectif”- / ”-vennootschap onder firma”- ja ”société en commandite simple”- / ”gewone commanditaire vennootschap” -nimiset yhtiöt, julkisoikeudelliset yksiköt, jotka ovat ottaneet jonkun edellä mainituista yhtiömuodoista, sekä muut Belgian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Belgian yhtiöveron alaisia;

c) Bulgarian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”събирателното дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с акции”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” ja ”държавни предприятия”, jotka on muodostettu Bulgarian lainsäädännön mukaisesti ja jotka harjoittavat kaupallista toimintaa;

d) Tšekin lainsäädännön mukaiset ”akciová společnost”- ja ”společnost s ručením omezeným” -nimiset yhtiöt;

e) Tanskan lainsäädännön mukaiset ”aktieselskab”- ja ”anpartsselskab”-nimiset yhtiöt ja muut yhtiöverolain alaisina toimivat yritykset edellyttäen, että niiden verotettava tulo lasketaan ja verotetaan ”aktieselskaber”-yhtiöihin sovellettavan yleisen verotuslainsäädännön mukaisesti;

f) Saksan lainsäädännön mukaiset ”Aktiengesellschaft”-, ”Kommanditgesellschaft auf Aktien”-, ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”-, ”Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”-, ”Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”-, ja ”Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” -nimiset yhtiöt sekä muut Saksan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Saksan yhtiöveron alaisia;

g) Viron lainsäädännön mukaiset ”täisühing”-, ”usaldusühing”-, ”osaühing”-, ”aktsiaselts”- ja ”tulundusühistu”-nimiset yhtiöt;

h) Irlannin lainsäädännön mukaisesti muodostetut tai sen mukaiset yhtiöt, ”Industrial and Provident Societies Act” -lain mukaan rekisteröidyt laitokset, ”Building Societies Act” -lain mukaan muodostetut ”building societies” ja vuoden 1989 ”Trustee Savings Banks Act” -lain mukaiset ”trustee savings banks”;

i) Kreikan lainsäädännön mukaiset ”ανώνυμη εταιρεία”- ja ”εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)” -nimiset yhtiöt;

j) Espanjan lainsäädännön mukaiset ”sociedad anónima”-, ”sociedad comanditaria por acciones”- ja ”sociedad de responsabilidad limitada” -nimiset yhtiöt sekä julkisoikeudelliset yksiköt, jotka toimivat yksityisoikeuden alaisina;

k) Ranskan lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”-, ”société en commandite par actions”-, ”société à responsabilité limitée”-, ”sociétés par actions simplifiées”-, ”sociétés d’assurances mutuelles”-, ”caisses d’épargne et de prévoyance”-, ”sociétés civiles”-, jotka ovat automaattisesti yhtiöverotuksen alaisia, ”coopératives”- ja ”unions de coopératives” -nimiset yhtiöt, teollis- ja kaupallisluonteiset julkiset laitokset ja yritykset sekä muut Ranskan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Ranskan yhtiöveron alaisia;

l) Italian lainsäädännön mukaiset ”società per azioni”-, ”società in accomandita per azioni”-, ”società a responsabilità limitata”-, ”società cooperative”- ja ”società di mutua assicurazione” -nimiset yhtiöt sekä kokonaan tai pääasiallisesti kaupallista toimintaa harjoittavat julkiset ja yksityiset yhteisöt;

m) Kyproksen lainsäädännön mukaiset tuloverolaeissa määritellyt ”εταιρείες”-nimiset yhtiöt;

n) Latvian lainsäädännön mukaiset ”akciju sabiedrība”- ja ”sabiedrība ar ierobežotu atbildību” -nimiset yhtiöt;

o) Liettuan lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt;

p) Luxemburgin lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”-, ”société en commandite par actions”-, ”société à responsabilité limitée”-, ”société coopérative”-, ”société coopérative organisée comme une société anonyme”-, ”association d’assurances mutuelles”-, ”association d’épargne-pension”- ja ”entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” -nimiset yhtiöt sekä muut Luxemburgin lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Luxemburgin yhtiöveron alaisia;

q) Unkarin lainsäädännön mukaiset ”közkereseti társaság”-, ”betéti társaság”-, ”közös vállalat”-, ”korlátolt felelősségű társaság”-, ”részvénytársaság”-, ”egyesülés”-, ”közhasznú társaság”- ja ”szövetkezet”-nimiset yhtiöt;

r) Maltan lainsäädännön mukaiset ”Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata”- ja ”Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet” -nimiset yhtiöt;

s) Alankomaiden lainsäädännön mukaiset ”naamloze vennootschap”-, ”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”-, ”open commanditaire vennootschap”-, ”coöperatie”-, ”onderlinge waarborgmaatschappij”-, ”fonds voor gemene rekening”-, ”vereniging op coöperatieve grondslag”- ja ”vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” -nimiset yhtiöt sekä muut Alankomaiden lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Alankomaiden yhtiöveron alaisia;

t) Itävallan lainsäädännön mukaiset ”Aktiengesellschaft”-, ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”- ja ”Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften” -nimiset yhtiöt;

u) Puolan lainsäädännön mukaiset ”spółka akcyjna”- ja ”spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” -nimiset yhtiöt;

v) Portugalin lainsäädännön mukaisesti muodostetut kaupalliset yhtiöt tai kaupallisen yhtiön muodossa toimivat siviilioikeudelliset yhtiöt sekä muut kaupallista tai teollista toimintaa harjoittavat oikeushenkilöt;

w) Romanian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”societăți pe acțiuni”, ”societăți în comandită pe acțiuni” ja ”societăți cu răspundere limitată”;

x) Slovenian lainsäädännön mukaiset ”delniška družba”-, ”komanditna družba”- ja ”družba z omejeno odgovornostjo”- nimiset yhtiöt;

y) Slovakian lainsäädännön mukaiset ”akciová spoločnosť”-, ”spoločnosť s ručením obmedzeným”- ja ”komanditná spoločnosť” -nimiset yhtiöt;

z) Suomen lainsäädännön mukaiset ”osakeyhtiö”-/”aktiebolag”-, ”osuuskunta”-/”andelslag”-, ”säästöpankki”-/”sparbank”- ja ”vakuutusyhtiö”-/”försäkringsbolag” -nimiset yhtiöt;

aa) Ruotsin lainsäädännön mukaiset ”aktiebolag”-, ”bankaktiebolag”-, ”försäkringsaktiebolag”-, ”ekonomiska föreningar”-, ”sparbanker”- ja ”ömsesidiga försäkringsbolag” -nimiset yhtiöt;

ab) Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt;

▼M1

ka) Kroatian lainsäädännön mukaiset ”dioničko društvo”- ja ”društvo s ograničenom odgovornošću” -nimiset yhtiöt ja muut Kroatian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Kroatian liikevoittoveron alaisia.

▼B

B   OSA

LUETTELO 3 ARTIKLAN C ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA VEROISTA

 impôt des sociétés / vennootschapsbelasting Belgiassa,

 корпоративен данък Bulgariassa,

 daň z příjmů právnických osob Tšekissä,

 selskabsskat Tanskassa,

 Körperschaftssteuer Saksassa,

 tulumaks Virossa,

 corporation tax Irlannissa,

 φόρος εισοδήματος νομικών ποσώπων κερδοκοπικού χαρακτήρα Kreikassa,

 impuesto sobre sociedades Espanjassa,

 impôt sur les sociétés Ranskassa,

▼M1

 porez na dobit Kroatiassa,

▼B

 imposta sul reddito delle società Italiassa,

 Φφόρος Εεισοδήματος Kyproksessa,

 uzņēmumu ienākuma nodoklis Latviassa,

 pelno mokestis Liettuassa,

 impôt sur le revenu des collectivités Luxemburgissa,

 társasági adó Unkarissa,

 taxxa fuq l-income Maltassa,

 vennootschapsbelasting Alankomaissa,

 Körperschaftssteuer Itävallassa,

 podatek dochodowy od osób prawnych Puolassa,

 imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugalissa,

 impozit pe profit Romaniassa,

 davek od dobička pravnih oseb Sloveniassa,

 daň z príjmov právnických osôb Slovakiassa,

 yhteisöjen tulovero / inkomskatten för samfund Suomessa,

 statlig inskomstskatt Ruotsissa,

 corporation tax Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
LIITE II

A   OSAKumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(17 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 90/434/ETY

(EYVL L 225, 20.8.1990, s. 1).

 

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva XI.B.I.2 kohta

(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 196).

 

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II oleva 9.7 kohta

(EUVL L 236, 23.9.2003, s. 559).

 

Neuvoston direktiivi 2005/19/EY

(EUVL L 58, 4.3.2005, s. 19).

 

Neuvoston direktiivi 2006/98/EY

(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 129).

ainoastaan liitteessä oleva 6 kohta

B   OSAMääräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(17 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

90/434/ETY

1 päivä tammikuuta 1992

1 päivä tammikuuta 1993 (1)

2005/19/EY

1 päivä tammikuuta 2006 (2)

1 päivä tammikuuta 2007 (3)

2006/98/EY

1 päivä tammikuuta 2007

(1)   Koskee ainoastaan Portugalin tasavaltaa.

(2)   Direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten osalta.

(3)   Direktiivin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten osalta.
LIITE IIIVastaavuustaulukko

Direktiivi 90/434/ETY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artiklan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan a alakohdan i alakohta

2 artiklan a alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan a alakohdan ii alakohta

2 artiklan a alakohdan kolmas luetelmakohta

2 artiklan a alakohdan iii alakohta

2 artiklan b alakohta

2 artiklan b alakohta

2 artiklan ba alakohta

2 artiklan c alakohta

2 artiklan c alakohta

2 artiklan d alakohta

2 artiklan d alakohta

2 artiklan e alakohta

2 artiklan e alakohta

2 artiklan f alakohta

2 artiklan f alakohta

2 artiklan g alakohta

2 artiklan g alakohta

2 artiklan h alakohta

2 artiklan h alakohta

2 artiklan i alakohta

2 artiklan i alakohta

2 artiklan j alakohta

2 artiklan j alakohta

2 artiklan k alakohta

3 artiklan a alakohta

3 artiklan a alakohta

3 artiklan b alakohta

3 artiklan b alakohta

3 artiklan c alakohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause ja toinen alakohta

3 artiklan c alakohta

3 artiklan c alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisestä kahdenteenkymmenenteenseitsemänteen luetelmakohta

Liitteessä I oleva B osa

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 5 kohta

5 ja 6 artikla

5 ja 6 artikla

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke

7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toinen virke

7 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

8, 9 ja 10 artikla

8, 9 ja 10 artikla

10 a artikla

11 artikla

10 b artikla

12 artikla

10 c artikla

13 artikla

10 d artikla

14 artikla

11 artikla

15 artikla

12 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

12 artiklan 3 kohta

16 artikla

17 artikla

18 artikla

13 artikla

19 artikla

Liite

Liitteessä I oleva A osa

Liite II

Liite III( 1 ) Lausunto annettu 13. tammikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

( 2 ) EUVL C 100, 30.4.2009, s. 153.

( 3 ) EYVL L 225, 20.8.1990, s. 1.

( 4 ) Katso liitteessä II oleva A osa.

( 5 ) EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1.

( 6 ) EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1.

( 7 ) EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22.

( 8 ) EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25.

Top