EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0005-20090220

Consolidated text: Komission direktiivi 2009/5/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 2009 , tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/5/2009-02-20

2009L0005 — FI — 20.02.2009 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION DIREKTIIVI 2009/5/EY,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2009,

tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 029, 31.1.2009, p.45)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 256, 29.9.2009, s. 38  (09/5)
▼B

KOMISSION DIREKTIIVI 2009/5/EY,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2009,

tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY ( 1 ) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/22/EY liitteessä III on ohjeellinen luettelo rikkomuksista, jotka kohdistuvat tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 561/2006 ( 2 ) sekä tieliikenteen valvontalaitteista 20 päivänä joulukuuta 1985 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 3821/85 ( 3 ).

(2)

Direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan 3 kohdassa säädetään mahdollisuudesta mukauttaa liitettä III suuntaviivojen antamiseksi rikkomusten yhteisestä luokituksesta. Kaikkein vakavimpien rikkomusten luokkaan olisi kuuluttava rikkomukset, joista aiheutuu huomattava kuoleman tai vakavan vamman riski.

(3)

Rikkomusten luokituksesta on tärkeää antaa lisäohjeita, jotta yrityksille voidaan taata oikeusvarmuus ja jotta niiden välinen kilpailu olisi oikeudenmukaisempaa.

(4)

Rikkomusten yhdenmukainen luokitus on tarpeellista myös siksi, että voidaan luoda yhteinen perusta riskiluokitusjärjestelmille, jotka jäsenvaltioiden on otettava käyttöön direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Yhdenmukaistettujen luokkien avulla olisi helpompi käsitellä rikkomuksia, jotka kuljettaja tai yritys on tehnyt muussa jäsenvaltiossa kuin sijoittautumisjäsenvaltiossaan.

(5)

Rikkomukset olisi yleisesti luokiteltava niiden vakavuuden ja niistä tieliikenneturvallisuudelle mahdollisesti koituvien seurausten perusteella sekä siltä pohjalta, mitkä ovat valmiudet valvoa sitä, noudattavatko kuljettajat ja yritykset lainsäädäntöä.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 18 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:1 artikla

Korvataan direktiivin 2006/22/EY liite III tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE
”LIITE III

Rikkomukset

Direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti seuraavassa taulukossa annetaan suuntaviivat asetukseen (EY) N:o 561/2006 ja asetukseen (ETY) N:o 3821/85 kohdistuviin rikkomuksiin sovellettavasta yhteisestä luokituksesta, jossa rikkomukset on luokiteltu niiden vakavuuden perusteella.1.  Asetukseen (EY) N:o 561/2006 kohdistuvat rikkomukset luokittain

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste (1)

VSI

SI

MI

A

Miehistö

 
 
 

A1

5 artiklan 1 kohta

►C1  Kuljettajan alaikärajasäännöstä ei noudateta (ei koske suomenkielistä toisintoa) ◄

 

X

 

B

Ajoajat

 
 
 

B1

6 artiklan 1 kohta

Vuorokautinen 9 tunnin ajoaika ylittyy, kun sen pidentäminen 10 tuntiin ei ole sallittu

9 h<…<10 h

 
 

X

B2

10 h<…<11 h

 

X

 

B3

11 h<…

X

 
 

B4

Vuorokautinen 10 tunnin ajoaika ylittyy, kun pidentäminen on sallittu

10 h<…<11 h

 
 

X

B5

11 h<…<12 h

 

X

 

B6

12 h<…

X

 
 

B7

6 artiklan 2 kohta

Viikoittainen ajoaika ylittyy

56 h<…<60 h

 
 

X

B8

60 h<…<70 h

 

X

 

B9

70 h<…

X

 
 

B10

6 artiklan 3 kohta

Kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika ylittyy

90 h<…<100 h

 
 

X

B11

100 h<…<112 h 30

 

X

 

B12

112 h 30<…

X

 
 

C

Tauot

 
 
 

C1

7 artikla

Yhtäjaksoinen ajoaika ylittyy

4 h 30<…<5 h

 
 

X

C2

5 h<…<6 h

 

X

 

C3

6 h<…

X

 
 

D

Lepoajat

 
 
 

D1

8 artiklan 2 kohta

Riittämätön alle 11 tunnin vuorokautinen lepoaika, kun lyhennettyä vuorokautista lepoaikaa ei sallita

10 h<…<11 h

 
 

X

D2

8 h 30<…<10 h

 

X

 

D3

…<8 h 30

X

 
 

D4

Riittämätön alle 9 tunnin lyhennetty vuorokautinen lepoaika, kun lyhentäminen sallitaan

8 h<…<9 h

 
 

X

D5

7 h<…<8 h

 

X

 

D6

…<7 h

X

 
 

D7

Riittämätön alle 3 tunnin + 9 tunnin jaettu vuorokautinen lepoaika

3 h+[8 h<…<9 h]

 
 

X

D8

3 h+([7 h<…<8 h]

 

X

 

D9

3 h+[…<7 h]

X

 
 

D10

8 artiklan 5 kohta

Riittämätön alle 9 tunnin vuorokautinen lepoaika monimiehityksessä

8 h<…<9 h

 
 

X

D11

7 h<…<8 h

 

X

 

D12

…<7 h

X

 
 

D13

8 artiklan 6 kohta

Riittämätön alle 24 tunnin lyhennetty viikoittainen lepoaika

22 h<…<24 h

 
 

X

D14

20 h<…<22 h

 

X

 

D15

…<20 h

X

 
 

D16

Riittämätön alle 45 tunnin viikoittainen lepoaika, kun lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa ei sallita

42 h<…<45 h

 
 

X

D17

36 h<…<42 h

 

X

 

D18

…<36 h

X

 
 

E

Palkkion tyyppi

 
 
 

E1

10 artiklan 1 kohta

Palkka on sidoksissa ajomatkaan tai kuljetettujen tavaroiden määrään

X

 
 

(1)   VSI = erittäin vakava rikkomus (Very Serious Infringement), SI = vakava rikkomus (Serious Infringement) ja MI = vähäinen rikkomus (Minor Infringement).2.  Asetukseen (ETY) N:o 3821/85 kohdistuvat rikkomukset luokittain

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste (1)

VSI

SI

MI

F

Valvontalaitteen asennus

 
 
 

F1

3 artiklan 1 kohta

Tyyppihyväksyttyä valvontalaitetta ei ole asennettu ja eikä käytetä.

X

 
 

G

Valvontalaitteen, kuljettajakortin tai piirturilevyn käyttö

 
 
 

G1

13 artikla

Valvontalaite ei toimi moitteettomasti (esimerkiksi sitä ei ole tarkastettu, kalibroitu ja sinetöity asianmukaisesti)

X

 
 

G2

Valvontalaitetta käytetään väärin (esimerkiksi kuljettajakortti ei ole voimassa tai valvontalaitetta käytetään tahallaan väärin)

X

 
 

G3

14 artiklan 1 kohta

Piirturilevyjen määrä ei ole riittävä

 

X

 

G4

Piirturilevyt eivät ole hyväksyttyä mallia

 

X

 

G5

Tulostinpaperia ei ole riittävästi

 
 

X

G6

14 artiklan 2 kohta

Yritys ei säilytä piirturilevyjä, tulosteita ja kopioituja tietoja

X

 
 

G7

14 artiklan 4 kohta

Kuljettajalla on useampi kuin yksi voimassa oleva kuljettajakortti

X

 
 

G8

14 artiklan 4 kohta

Käytetään muuta kuljettajakorttia kuin kuljettajan omaa voimassa olevaa korttia

X

 
 

G9

14 artiklan 4 kohta

Käytetään kuljettajakorttia, joka on viallinen tai ei ole enää voimassa

X

 
 

G10

14 artiklan 5 kohta

Tallennettuja tietoja ei ole saatavilla vähintään 365 päivän ajan

X

 
 

G11

15 artiklan 1 kohta

Käytetään likaantunutta tai vahingoittunutta piirturilevyä tai kuljettajakorttia, mutta tiedot ovat luettavissa

 
 

X

G12

Käytetään likaantunutta tai vahingoittunutta piirturilevyä tai kuljettajakorttia, eivätkä tiedot ole luettavissa

X

 
 

G13

Uutta kuljettajakorttia ei ole pyydetty vahingoittuneen, huonosti toimivan, kadonneen tai varastetun kuljettajakortin tilalle kalenteriviikon kuluessa

 

X

 

G14

15 artiklan 2 kohta

Kuljettaja käyttää piirturilevyä tai kuljettajakorttia epäasianmukaisesti

X

 
 

G15

Piirturilevy tai kuljettajakortti on poistettu luvatta, ja poistaminen on vaikuttanut tietojen tallentumiseen

X

 
 

G16

Piirturilevy tai kuljettajakortti on poistettu luvatta, mutta poistaminen ei ole vaikuttanut tietojen tallentumiseen

 
 

X

G17

Piirturilevyä tai kuljettajakorttia on käytetty tarkoitettua pidempään, mutta tietoja ei ole kadonnut

 
 

X

G18

Piirturilevyä tai kuljettajakorttia on käytetty tarkoitettua pidempään, ja tietoja on kadonnut

X

 
 

G19

Tietoja ei ole merkitty käsin, vaikka tilanne sitä vaatii

X

 
 

G20

Käytetään väärää piirturilevyä tai kuljettajakortti on ajopiirturin väärässä aukossa (monimiehitys)

X

 
 

G21

15 artiklan 3 kohta

Piirturilevyn aikamerkintöjä ei ole tehty ajoneuvon rekisteröintimaan virallisen ajan mukaan

 

X

 

G22

Valvontalaitteen katkaisijaa on käytetty väärin

X

 
 

H

Tietojen täyttäminen

 
 
 

H1

15 artiklan 5 kohta

Piirturilevystä puuttuu sukunimi

X

 
 

H2

Piirturilevystä puuttuu etunimi

X

 
 

H3

Piirturilevyn käytön aloittamis- tai lopettamispäivä puuttuu

 

X

 

H4

Piirturilevyn käytön aloittamis- tai lopettamispaikka puuttuu

 
 

X

H5

Piirturilevystä puuttuu ajoneuvon rekisterinumero

 
 

X

H6

Piirturilevystä puuttuu matkamittarin (alku)lukema

 

X

 

H7

Piirturilevystä puuttuu matkamittarin (loppu)lukema

 
 

X

H8

Piirturilevystä puuttuu ajoneuvon vaihdon kellonaika

 
 

X

H9

15 artiklan 5 a kohta

Valvontalaitteeseen ei ole syötetty maatunnusta

 
 

X

I

Tietojen esittäminen

 
 
 

I1

15 artiklan 7 kohta

Tarkastuksesta kieltäytyminen

X

 
 

I2

15 artiklan 7 kohta

Kuluvan päivän tietoja ei voida esittää

X

 
 

I3

Tietoja 28 edeltävältä päivältä ei voida esittää

X

 
 

I4

Kuljettajan hallussa olevan kuljettajakortin tietoja ei voida esittää

X

 
 

I5

►C1  Käsin merkittyjä tietoja ja tulosteita kyseiseltä päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä ei voida esittää ◄

X

 
 

I6

Kuljettajakorttia ei voida esittää

X

 
 

I7

►C1  Tulosteita kyseiseltä päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä ei voida esittää ◄

X

 
 

J

Petokset

 
 
 

J1

15 artiklan 8 kohta

Piirturilevylle merkittyjä tai valvontalaitteen tai kuljettajakortin muistiin tallennettuja tietoja tai valvontalaitteen tulosteita väärennetään, poistetaan tai tuhotaan

X

 
 

J2

Valvontalaitetta, piirturilevyä tai kuljettajakorttia käsitellään tavalla, joka voi aiheuttaa tietojen ja/tai tulosteiden väärentymisen

X

 
 

J3

Ajoneuvossa on laite (esimerkiksi katkaisija tai johdin), jota voidaan käyttää tietojen ja/tai tulosteiden väärentämiseen

X

 
 

K

Toimintahäiriö

 
 
 

K1

16 artiklan 1 kohta

Hyväksytty asentaja tai korjaamo ei ole korjannut laitetta

X

 
 

K2

Korjausta ei ole suoritettu matkalla

 

X

 

L

Tietojen merkitseminen tulosteisiin käsin

 
 
 

L1

16 artiklan 2 kohta

Kuljettaja ei ole merkinnyt käsin kaikkia tietoja niistä ajanjaksoista, jotka eivät tallennu valvontalaitteeseen sen toimintahäiriön tai virheellisen toiminnan vuoksi

X

 
 

L2

Tilapäisestä lisälehdestä puuttuu kuljettajan nimi ja/tai ajokortin numero ja/tai kuljettajakortin numero

X

 
 

L3

Tilapäisestä lisälehdestä puuttuu allekirjoitus

 

X

 

L4

16 artiklan 3 kohta

Kuljettajakortin katoamisesta tai varastamisesta ei ole tehty virallista ilmoitusta sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa katoaminen tai varastaminen tapahtui

X

 
 

(1)   VSI = erittäin vakava rikkomus (Very Serious Infringement), SI = vakava rikkomus (Serious Infringement) ja MI = vähäinen rikkomus (Minor Infringement).”( 1 ) EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35.

( 2 ) EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.

( 3 ) EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.

Top