Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009D0908-20091201

Neuvoston päätös , tehty 1 päivänä joulukuuta 2009 , neuvoston puheenjohtajuuden hoitamista koskevan Eurooppa-neuvoston päätöksen täytäntöönpanotoimenpiteistä ja neuvoston valmisteluelinten puheenjohtajuudesta (2009/908/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/908/2009-12-01

2009D0908 — FI — 01.12.2009 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä joulukuuta 2009,

neuvoston puheenjohtajuuden hoitamista koskevan Eurooppa-neuvoston päätöksen täytäntöönpanotoimenpiteistä ja neuvoston valmisteluelinten puheenjohtajuudesta

(2009/908/EU)

(EYV L 322, 9.12.2009, p.28)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 344, 23.12.2009, s. 56  (908/2009)
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä joulukuuta 2009,

neuvoston puheenjohtajuuden hoitamista koskevan Eurooppa-neuvoston päätöksen täytäntöönpanotoimenpiteistä ja neuvoston valmisteluelinten puheenjohtajuudesta

(2009/908/EU)EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan 9 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 236 artiklan b alakohdan,

ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajuuden hoitamisesta 1 päivästä joulukuuta 2009 tehdyn Eurooppa-neuvoston päätöksen ( 1 ) ja erityisesti sen 2 artiklan kolmannen kohdan ja 4 artiklan,

katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi hyväksyttävä neuvoston puheenjohtajuuden hoitamista koskevan Eurooppa-neuvoston päätöksen, jäljempänä ”Eurooppa-neuvoston päätös”, täytäntöönpanotoimenpiteet.

(2)

Näihin täytäntöönpanotoimenpiteisiin kuuluu muun muassa se, missä järjestyksessä etukäteen määritetyt kolmen jäsenvaltion ryhmät hoitavat puheenjohtajuutta perättäisinä 18 kuukauden jaksoina, ottaen huomioon sen, että 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen on ollut olemassa neuvoston työjärjestyksen mukaisesti järjestelmä, jonka mukaan asianomaisen kauden puheenjohtajuutta hoitavat kolme puheenjohtajavaltiota ovat sopineet 18 kuukauden ohjelmasta.

(3)

Ryhmien kokoonpanossa on Eurooppa-neuvoston päätöksen 1 artiklan mukaisesti otettava huomioon jäsenvaltioiden keskinäinen erilaisuus ja maantieteellinen tasapaino unionissa.

(4)

Jäsenvaltioiden välinen tehtävänjako kunkin ryhmän sisällä määräytyy Eurooppa-neuvoston päätöksen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kummassakin tämän päätöksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa asianomaiset jäsenvaltiot määrittelevät kunkin ryhmän sisällä yhteisellä sopimuksella yhteistyötään koskevat käytännön järjestelyt.

(5)

Mainittuihin täytäntöönpanotoimenpiteisiin olisi sisällyttävä lisäksi erityiset säännöt ulkoasiainneuvoston valmisteluelinten puheenjohtajuuden hoitamisesta Eurooppa-neuvoston päätöksen 2 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti.

(6)

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäljempänä ”korkea edustaja”, edustavan henkilön olisi toimittava useimpien näiden valmisteluelinten puheenjohtajana, kun taas puolivuotista puheenjohtajuutta hoitavan jäsenvaltion olisi edelleen toimittava niistä muiden puheenjohtajana. Silloin kun tällaisten elinten puheenjohtajana on henkilö, joka edustaa korkeaa edustajaa, voidaan soveltaa siirtymäkautta.

(7)

Valmisteluelimet, joiden puheenjohtajana ei toimi puolivuotista puheenjohtajuutta hoitava jäsenvaltio, olisi myös lueteltava tässä päätöksessä Eurooppa-neuvoston 2 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti.

(8)

Niiden valmisteluelinten puheenjohtajuus, joita ei ole lueteltu tässä päätöksessä, hoidetaan Eurooppa-neuvoston päätöksen 2 artiklan mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

Järjestys, jonka mukaan jäsenvaltiot hoitavat neuvoston puheenjohtajuutta 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen, on säädetty neuvoston puheenjohtajuuden määräytymisjärjestyksestä 1 päivänä tammikuuta 2007 tehdyssä päätöksessä ( 2 ).

Tämän puheenjohtajajärjestyksen jakautuminen kolmen jäsenvaltion ryhmiin Eurooppa-neuvoston 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetään tämän päätöksen liitteessä I.

2 artikla

1.  Kukin 1 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun ryhmän jäsen toimii vuorollaan kuuden kuukauden ajan kaikkien neuvoston kokoonpanojen puheenjohtajana ulkoasiain kokoonpanoa lukuun ottamatta. Muut ryhmän jäsenet avustavat puheenjohtajaa tämän kaikissa tehtävissä neuvoston 18 kuukauden ohjelman mukaisesti.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäsenet voivat keskenään sopia vaihtoehtoisista järjestelyistä.

3.  Kummassakin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa jäsenvaltiot määrittelevät kunkin ryhmän sisällä yhteisellä sopimuksella yhteistyötään koskevat käytännön järjestelyt.

3 artikla

Neuvosto päättää ennen 1 päivää heinäkuuta 2017 siitä, missä järjestyksessä jäsenvaltiot hoitavat puheenjohtajuutta 1 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen.

4 artikla

Ulkoasiainneuvoston valmisteluelinten puheenjohtajuus hoidetaan liitteessä II esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

5 artikla

Liitteessä III lueteltujen neuvoston valmisteluelinten puheenjohtajina toimivat pysyvät puheenjohtajat mainitun liitteen mukaisesti.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
LIITE I

▼C1Saksa

tammi–kesäkuu

2007

Portugali

heinä–joulukuu

Slovenia

tammi–kesäkuu

2008

Ranska

heinä–joulukuu

Tšekki

tammi–kesäkuu

2009

Ruotsi

heinä–joulukuu

Espanja

tammi–kesäkuu

2010

Belgia

heinä–joulukuu

Unkari

tammi–kesäkuu

2011

Puola

heinä–joulukuu

Tanska

tammi–kesäkuu

2012

Kypros

heinä–joulukuu

Irlanti

tammi–kesäkuu

2013

Liettua

heinä–joulukuu

Kreikka

tammi–kesäkuu

2014

Italia

heinä–joulukuu

Latvia

tammi–kesäkuu

2015

Luxemburg

heinä–joulukuu

Alankomaat

tammi–kesäkuu

2016

Slovakia

heinä–joulukuu

Malta

tammi–kesäkuu

2017

Yhdistynyt kuningaskunta

heinä–joulukuu

Viro

tammi–kesäkuu

2018

Bulgaria

heinä–joulukuu

Itävalta

tammi–kesäkuu

2019

Romania

heinä–joulukuu

Suomi

tammi–kesäkuu

2020

▼B
LIITE II

ULKOASIAINNEUVOSTON VALMISTELUELINTEN PUHEENJOHTAJUUS ( 3 )

Jäljempänä olevan taulukon luokissa 1–4 tarkoitettujen ulkoasiainneuvoston valmisteluelinten puheenjohtajuus järjestetään seuraavasti:

1) Luokka 1 (kaupan ja kehityksen alan valmisteluelimet)

Valmisteluelinten puheenjohtajana toimii puolivuotista puheenjohtajuutta hoitava jäsenvaltio.

2) Luokka 2 (maantieteelliset valmisteluelimet)

Valmisteluelinten puheenjohtajana toimii korkeana edustajaa edustava henkilö.

3) Luokka 3 (horisontaaliset, pääosin YUTP:n alalla työskentelevät valmisteluelimet)

Valmisteluelinten puheenjohtajana toimii korkeaa edustajaa edustava henkilö lukuun ottamatta seuraavia valmisteluelimiä, joiden puheenjohtajana toimii puolivuotista puheenjohtajuutta hoitava jäsenvaltio:

 ulkosuhdeneuvosten työryhmä (RELEX);

 terrorismityöryhmä (kansainvälinen terrorismi) (COTER);

 terrorismin vastaisten erityistoimenpiteiden toteuttamista käsittelevä työryhmä (COCOP);

 konsuliasioiden työryhmä (COCON);

 kansainvälisen julkisoikeuden työryhmä (COJUR); ja

 merioikeustyöryhmä (COMAR).

4) Luokka 4 (YTPP:n alalla työskentelevät valmisteluelimet)

YTPP:n alalla työskentelevien valmisteluelinten puheenjohtajana toimii henkilö, joka edustaa korkeaa edustajaa ( 4 ).

Korkea edustaja ja puolivuotista puheenjohtajuutta hoitava jäsenvaltio toimivat tiiviissä yhteistyössä, jotta voidaan varmistaa yhtenäisyys ulkoasiainneuvoston kaikkien valmisteluelinten kesken.

Puolivuotista puheenjohtajuutta hoitava jäsenvaltio toimii luokkiin 3 ja 4 kuuluvien valmisteluelinten puheenjohtajana enintään 6 kuukauden pituisen siirtymäkauden ajan Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiota ja toimintaa koskevan neuvoston päätöksen hyväksymisen jälkeen. Luokan 2 osalta tämä siirtymäkausi on enintään 12 kuukauden pituinen.

Puheenjohtajien nimittämistä koskevat järjestelyt

Kun Eurooppa-neuvoston päätöksessä tai tässä päätöksessä säädetään, että valmisteluelimen (PTK ja asianmukaiset työryhmät) puheenjohtajana toimii korkeaa edustajaa edustava henkilö, puheenjohtajan nimittäminen kuuluu korkealle edustajalle. Nämä nimitykset tehdään pätevyyden perusteella ja siten, että varmistetaan riittävä maantieteellinen tasapaino ja avoimuus. Korkean edustajan on varmistettava, että henkilö, jonka hän aikoo nimittää puheenjohtajaksi, nauttii jäsenvaltioiden luottamusta. Jos kyseinen henkilö ei ole vielä Euroopan ulkosuhdehallinnon jäsen, hänestä tulee sellainen Euroopan ulkosuhdehallinnon palvelukseen ottoa koskevien menettelyjen mukaisesti ainakin nimityksen keston ajaksi. Tämän järjestelyn toimivuus arvioidaan Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevan tilanneselvityksen yhteydessä, joka on määrä laatia vuonna 2012.1.  Kaupan ja kehityksen alan valmisteluelimet

207 artiklan komitea

AKT-työryhmä

Kehitysyhteistyöryhmä

EFTA-työryhmä

Kaksikäyttötuotetyöryhmä

Kauppaa koskevien asioiden työryhmä

Perushyödyketyöryhmä

Yleisen tullietuusjärjestelmän työryhmä

Kansainvälisten kehityskonferenssien valmistelutyöryhmä (UNCCD Aavikoituminen, UNCTAD)

Humanitaarisen avun ja elintarvikeavun työryhmä

Vientiluottotyöryhmä

2.  Maantieteelliset valmisteluelimet

Mashrekin ja Maghrebin työryhmä (COMAG/MaMa)

Itä-Euroopan ja Keski-Aasian työryhmä (COEST)

Länsi-Balkanin alueen työryhmä (COWEB)

Lähi-idän ja Persianlahden työryhmä (COHEM MOG)

Aasian ja Oseanian työryhmä (COASI)

Latinalaisen Amerikan työryhmä (COLAT)

Transatlanttisten suhteiden työryhmä (COTRA)

Afrikka-työryhmä (COAFR)

3.  Horisontaaliset, pääosin YUTP:n alalla työskentelevät valmisteluelimet

Ulkosuhdeneuvosten työryhmä (RELEX)

Nicolaidis-ryhmä

Yleisen aseriisunnan ja asevalvonnan työryhmä (CODUN)

Asesulkutyöryhmä (CONOP)

Tavanomaisten aseiden viennin työryhmä (COARM)

Ihmisoikeustyöryhmä (COHOM)

Terrorismityöryhmä (kansainvälinen terrorismi) (COTER) (1)

Terrorismin vastaisten erityistoimenpiteiden toteuttamista käsittelevä työryhmä (COCOP) (1)

Etyj- ja Euroopan neuvosto -työryhmä (COSCE)

Yhdistyneet Kansakunnat -työryhmä (CONUN)

Lähi-idän rauhanprosessin ad hoc -työryhmä (COMEP)

Kansainvälisen julkisoikeuden työryhmä (COJUR, COJUR-ICC)

Merioikeustyöryhmä (COMAR)

Konsuliasioiden työryhmä (COCON)

YUTP:n hallinto- ja protokollatyöryhmä (COADM)

4.  YTPP:n alalla työskentelevät valmisteluelimet

Sotilaskomitea (EUSK)

Sotilaskomiteatyöryhmä (EUMCWG)

Poliittis-sotilaallinen työryhmä (PMG)

Siviilikriisinhallintakomitea (CIVCOM)

Euroopan puolustusmateriaalipolitiikan työryhmä

(1)   Terrorismityöryhmää (kansainvälinen terrorismi) ja terrorismin vastaisten erityistoimenpiteiden toteuttamista käsittelevää työryhmää koskevaa kysymystä käsitellään myös oikeus- ja sisäasioiden alan työskentelyrakenteista käytävän keskustelun yhteydessä.
LIITE III

NEUVOSTON VALMISTELUELIMET, JOILLA ON PYSYVÄ PUHEENJOHTAJA

Valitut puheenjohtajat

Talous- ja rahoituskomitea

Työllisyyskomitea

Sosiaalisen suojelun komitea

Sotilaskomitea ( 5 )

Talouspoliittinen komitea

Rahoituspalvelukomitea

Sotilaskomiteatyöryhmä (5) 

Käytännesääntötyöryhmä (yritysverotus)

Puheenjohtajana toimii neuvoston pääsihteeristö

Turvallisuuskomitea

Tiedotustyöryhmä

Oikeusalan tietojenkäsittelytyöryhmä

Sähköisen viestinnän työryhmä

Lainsäädännön kodifiointityöryhmä

Lingvistijuristityöryhmä

Uusien rakennusten työryhmä( 1 ) EUVL L 315, 2.12.2009, s. 50.

( 2 ) EUVL L 1, 4.1.2007, s. 11.

( 3 ) Ulkoasiain alan työskentelyrakenteiden puitteita ja järjestelyjä olisi pikaisesti tarkistettava 1 päivän joulukuuta 2009 jälkeen erityisesti kehitysyhteistyön osalta. Tarkasteltavana olevien työryhmien puheenjohtajuutta koskevia järjestelyjä olisi tarvittaessa mukautettava tässä liitteessä esitettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti.

( 4 ) Euroopan unionin sotilaskomitean (EUSK) ja sotilaskomiteatyöryhmän puheenjohtajana toimii liitteessä III esitetyin tavoin edelleen valittu puheenjohtaja, kuten oli asian laita ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

( 5 ) Katso myös liite II.

Top