EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0767-20190611

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/2019-06-11

02008R0767 — FI — 11.06.2019 — 004.003


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 767/2008,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008,

viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus)

(EUVL L 218 13.8.2008, s. 60)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009,

  L 243

1

15.9.2009

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 610/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013,

  L 182

1

29.6.2013

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017,

  L 327

20

9.12.2017

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/817, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019,

  L 135

27

22.5.2019


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 258, 15.10.2018, s.  5 (2017/2226,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 284, 12.11.2018, s.  39 (767/2008,)

 C3

Oikaisu, EUVL L 284, 12.11.2018, s.  38 (810/2009,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 767/2008,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008,

viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus)I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa määritellään päätöksen 2004/512/EY 1 artiklalla perustetun viisumitietojärjestelmän (VIS) tarkoitus ja toiminnot sekä järjestelmään liittyvät vastuualueet. Asetuksessa säädetään edellytykset ja menettelyt, joita sovelletaan jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon, joka koskee lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumihakemuksia ja niihin liittyviä päätöksiä, myös niitä, jotka koskevat viisumin mitätöimistä, peruuttamista tai pidentämistä, ja jonka tarkoituksena on helpottaa tällaisten hakemusten käsittelyä ja niihin liittyvää päätöksentekoa.

▼M4

Tallentamalla henkilöllisyystietoja, matkustusasiakirjan tietoja ja biometrisiä tietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/817 ( 1 ) 17 artiklan 1 kohdalla perustettuun yhteiseen henkilöllisyystietovarantoon (CIR) viisumitietojärjestelmä edistää viisumitietojärjestelmään rekisteröityjen henkilöiden virheettömän tunnistamisen helpottamista ja siinä avustamista mainitun asetuksen 20 artiklan edellytysten mukaisesti ja kyseisen artiklan soveltamiseksi.

▼B

2 artikla

Tarkoitus

Viisumitietojärjestelmän tarkoituksena on parantaa yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanoa, konsuliyhteistyötä ja keskusviisumiviranomaisten keskinäistä kuulemista helpottamalla jäsenvaltioiden välistä viisumihakemuksia ja niihin liittyviä päätöksiä koskevaa tietojenvaihtoa, jotta voidaan:

a) 

helpottaa viisumihakemusmenettelyä;

b) 

estää niiden perusteiden kiertäminen, joiden perusteella määritetään hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio;

c) 

helpottaa petosten torjuntaa;

d) 

helpottaa ulkorajojen ylityspaikoissa ja jäsenvaltioiden alueella tehtäviä tarkastuksia;

e) 

auttaa tunnistamaan henkilöitä, jotka mahdollisesti eivät tai eivät enää täytä jäsenvaltioiden alueelle tuloa, siellä oleskelua tai asumista koskevia edellytyksiä;

f) 

helpottaa asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista;

g) 

ehkäistä osaltaan jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia.

3 artikla

Tietojen saatavuus terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista varten

1.  Jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset voivat, erityistapauksessa ja esitettyään perustellun kirjallisen tai sähköisen pyynnön, päästä viisumitietojärjestelmässä oleviin 9–14 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin, jos on riittäviä perusteita olettaa, että viisumitietojärjestelmän käyttö edistää merkittävästi terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista. Europol voi päästä viisumitietojärjestelmään toimivaltansa rajoissa ja kun se on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu käyttö tapahtuu keskusyhteyspisteiden kautta, jotka vastaavat siitä, että jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2008/633/YOS ( 2 ) säädettyjä pääsyä koskevia ehtoja ja menettelyjä noudatetaan tiukasti. Jäsenvaltiot voivat perustuslaillisten tai oikeudellisten vaatimustensa täyttämiseksi nimetä organisaatio- ja hallintorakenteensa huomioon ottaen useamman kuin yhden keskusyhteyspisteen. Poikkeuksellisissa kiireellisissä tapauksissa keskusyhteyspiste voi tai keskusyhteyspisteet voivat vastaanottaa kirjallisia, sähköisiä tai suullisia pyyntöjä ja tarkistaa vasta jälkikäteen, täyttyivätkö kaikki pääsyn ehdot, myös se, että kyseessä oli poikkeuksellinen kiireellinen tapaus. Jälkikäteen tehtävä tarkastus on suoritettava viipymättä sen jälkeen, kun pyyntö on käsitelty.

3.  Edellä 2 kohdassa mainitun päätöksen nojalla viisumitietokannasta saatuja tietoja ei saa siirtää kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle tai antaa niiden käyttöön. Tällaiset tiedot voidaan kuitenkin poikkeuksellisessa kiireellisessä tapauksessa siirtää kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle tai antaa niiden käyttöön yksinomaan terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista varten ja niillä ehdoilla, jotka on vahvistettu mainitussa päätöksessä. Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti, että näistä siirroista pidetään kirjaa, ja annettava kirjaukset pyynnöstä kansallisten tietosuojaviranomaisten käyttöön. Jäsenvaltion, joka on tallentanut tiedot viisumitietojärjestelmään, suorittamaan tietojen siirtoon sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.

4.  Tällä asetuksella ei rajoiteta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisia velvollisuuksia, jotka koskevat 6 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten tehtäviään suorittaessaan paljastamaa rikollista toimintaa koskevien tietojen välittämistä asiasta vastaaville viranomaisille kyseiseen toimintaan liittyvien rikosten torjuntaa tai tutkintaa tai niistä syytteeseen panoa varten.

4 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) 

’viisumilla’ tarkoitetaan

▼M1

a) 

’yhtenäistä viisumia’, sellaisena kuin se on määriteltynä yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/2009 ( 3 ) (viisumisäännöstö) 2 artiklan 3 kohdassa;

▼M1 —————

▼M1

c) 

’lentokentän kauttakulkuviisumia’, sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksen (EY) N:o 810/2009 2 artiklan 5 kohdassa;

d) 

’alueellisesti rajoitettua viisumia’, sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksen (EY) N:o 810/2009 2 artiklan 4 kohdassa;

▼M1 —————

▼B

2) 

’viisumitarralla’ tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o 1683/95 määriteltyä yhtenäisen viisumin kaavaa;

3) 

’viisumiviranomaisilla’ tarkoitetaan kunkin jäsenvaltion viranomaisia, jotka ovat vastuussa viisumihakemusten käsittelystä ja niihin liittyvien päätösten tekemisestä tai viisumien mitätöimistä, peruuttamista tai pidentämistä koskevien päätösten tekemisestä, mukaan lukien keskusviisumiviranomaiset ja viisumien myöntämisestä rajalla, mukaan lukien tällaisten viisumien myöntäminen kauttakulkumatkalla oleville merimiehille 27 päivänä helmikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 415/2003 ( 4 ) mukaisesti viisumeiden myöntämisestä rajalla vastuussa olevat viranomaiset;

4) 

’hakemuslomakkeella’ tarkoitetaan yhteisen konsuliohjeiston liitteessä 16 esitettyä yhtenäistä viisumihakemuslomaketta;

5) 

’hakijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jota koskee luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, 15 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) 539/2001 ( 5 ) mukainen viisumipakko ja joka on tehnyt viisumihakemuksen;

6) 

’ryhmän jäsenillä’ tarkoitetaan hakijoita, joiden on oikeudellisista syistä saavuttava yhdessä jäsenvaltion alueelle ja samoin poistuttava sieltä yhdessä;

7) 

’matkustusasiakirjalla’ tarkoitetaan passia tai muuta vastaavaa asiakirjaa, joka antaa haltijalle oikeuden ylittää ulkorajat ja johon viisumi voidaan kiinnittää;

8) 

’vastuussa olevalla jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka on tallentanut tiedot viisumitietojärjestelmään;

9) 

’todentamisella’ tarkoitetaan menettelyä, jossa tietoja vertaillaan toisiinsa väitetyn henkilöllisyyden selvittämiseksi (yksi yhteen -haku);

10) 

’tunnistamisella’ tarkoitetaan menettelyä, jossa henkilön henkilöllisyys määritetään tietokantaan tehtävällä haulla, jossa tietoja verrataan useampaan tietueeseen (yksi moneen -haku);

11) 

’aakkosnumeerisilla tiedoilla’ tarkoitetaan kirjainten, lukujen, erikoismerkkien ja välimerkkien avulla esitettyjä tietoja;

▼M4

12) 

’viisumitietojärjestelmän tiedoilla’ tarkoitetaan kaikkia viisumitietojärjestelmän keskusjärjestelmään ja CIR:ään 9–14 artiklan mukaisesti tallennettuja tietoja;

13) 

’henkilöllisyystiedoilla’ tarkoitetaan 9 artiklan 4 alakohdan a ja a a alakohdassa tarkoitettuja tietoja;

14) 

’sormenjälkitiedoilla’ tarkoitetaan henkilön viiden sormen eli oikean käden etusormen, keskisormen, nimettömän, pikkusormen ja peukalon sormenjälkitietoja ja, jos ne ovat olemassa, vasemman käden vastaavia sormenjälkitietoja.

▼B

5 artikla

Tietoluokat

▼C2

1.  Viisumitietojärjestelmään tallennetaan ainoastaan seuraavat tietoluokat:

a) 

9 artiklan 1–4 alakohdassa ja 10–14 artiklassa tarkoitetut aakkosnumeeriset tiedot hakijasta ja haetuista, myönnetyistä, evätyistä, mitätöidyistä, peruutetuista tai pidennetyistä viisumeista;

b) 

9 artiklan 5 alakohdassa tarkoitetut valokuvat;

c) 

9 artiklan 6 alakohdassa tarkoitetut sormenjälkitiedot;

d) 

linkit 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin muihin hakemuksiin.

▼M4

1 a.  CIR sisältää 9 artiklan 4 alakohdan a–c alakohdassa ja 5 ja 6 alakohdassa tarkoitetut tiedot. Muut viisumitietojärjestelmän tiedot tallennetaan viisumitietojärjestelmän keskusjärjestelmään.

▼B

2.  Jäljempänä 16 artiklassa, 24 artiklan 2 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja viisumitietojärjestelmän perusrakenteesta tulevia viestejä ei tallenneta järjestelmään, tämän kuitenkaan estämättä 34 artiklan nojalla tapahtuvaa tietojenkäsittelytapahtumien kirjaamista.

6 artikla

Järjestelmään pääsy tietojen tallentamista, muuttamista, poistamista ja hakemista varten

1.  Pääsy viisumitietojärjestelmään 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamista, muuttamista tai poistamista varten on varattu ainoastaan viisumiviranomaisten asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle.

▼M4

2.  Pääsy viisumitietojärjestelmään tietojen hakemista varten on varattu yksinomaan kunkin jäsenvaltion kansallisten viranomaisten, joilla on 15–22 artiklassa säädettyjä käyttötarkoituksia koskeva toimivalta, asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle sekä kunkin jäsenvaltion kansallisten viranomaisten ja niiden unionin virastojen, joilla on asetuksen (EU) 2019/817 20 ja 21 artiklassa säädettyjä käyttötarkoituksia koskeva toimivalta, asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle. Pääsy on rajoitettava sen mukaan, missä määrin tiedot tarvitaan niiden kyseisten käyttötarkoitusten mukaisten tehtävien suorittamiseen, ja sen on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden.

▼B

3.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, joiden asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy viisumitietojärjestelmään tietojen tallentamista, muuttamista, poistamista tai hakemista varten. Kunkin jäsenvaltion on viipymättä toimitettava komissiolle luettelo näistä viranomaisista, myös 41 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista, ja kaikista luetteloon tehtävistä muutoksista. Luettelossa on täsmennettävä, missä tarkoituksessa kukin viranomainen saa käsitellä viisumitietojärjestelmän sisältämiä tietoja.

Komissio julkaisee kootun luettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun viisumitietojärjestelmä on otettu käyttöön 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos luetteloon tehdään muutoksia, komissio julkaisee päivitetyn luettelon kerran vuodessa.

7 artikla

Yleiset periaatteet

1.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen, jolla on valtuudet päästä viisumitietojärjestelmään tämän asetuksen mukaisesti, on varmistettava, että järjestelmän käyttö on tarpeen, asianmukaista ja oikeasuhteista toimivaltaisten viranomaisten tehtävien suorittamisen kannalta.

2.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että se ei viisumitietojärjestelmää käyttäessään syrji hakijoita eikä viisumin haltijoita sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella ja että se kunnioittaa täysimääräisesti hakijoiden ja viisumin haltijoiden ihmisarvoa ja koskemattomuutta.II LUKU

TIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÖ VIISUMIVIRANOMAISTEN TOIMESTA

8 artikla

Hakemuksesta saatavien tietojen tallentamiseen liittyvät menettelyt

1.   ►M1  Jos hakemus otetaan tutkittavaksi asetuksen (EY) N:o 810/2009 19 artiklan mukaisesti, viisumiviranomaisen on ◄ luotava siitä viipymättä tiedosto tallentamalla 9 artiklassa tarkoitetut tiedot viisumitietojärjestelmään, mikäli hakijan on annettava nämä tiedot.

2.  Hakemustiedostoa luodessaan viisumiviranomaisen on 15 artiklan mukaisesti tarkistettava viisumitietojärjestelmästä, onko jokin jäsenvaltio jo kirjannut viisumitietojärjestelmään saman hakijan aiemmin tekemän hakemuksen.

3.  Jos järjestelmään on kirjattu aiempi hakemus, viisumiviranomaisen on linkitettävä kukin uusi hakemustiedosto samaa hakijaa koskevaan aiempaan hakemustiedostoon.

4.  Jos hakija matkustaa ryhmässä tai puolisonsa ja/tai lastensa kanssa, viisumiviranomaisen on luotava kutakin hakijaa varten erillinen hakemustiedosto ja linkitettävä yhdessä matkustavia henkilöitä koskevat hakemustiedostot toisiinsa.

5.  Jos jotakin tietoa ei oikeudellisista syistä vaadita tai sitä ei tosiseikkojen perusteella voida antaa, asianomaiseen yhteen tai useampaan kohtaan merkitään ”ei sovelleta”. Sormenjälkien osalta viisumitietojärjestelmässä on 17 artiklan soveltamiseksi voitava tehdä ero niiden tapausten, joissa niitä ei oikeudellisista syistä vaadita, ja niiden tapausten, joissa niitä ei tosiseikkojen perusteella voida antaa, välillä. Tämä toimintamahdollisuus lakkautetaan neljän vuoden kuluttua, jollei sitä vahvisteta 50 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella tehdyllä komission päätöksellä.

9 artikla

▼M1

Hakemuksen yhteydessä tallennettavat tiedot

▼B

Viisumiviranomaisen on tallennettava hakemustiedostoon seuraavat tiedot:

1) 

hakemuksen numero;

2) 

viisumin statusta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että viisumia on haettu;

3) 

viranomainen, jolle hakemus on annettu, sen paikkakunta mukaan luettuna, ja se, onko tämä viranomainen vastaanottanut hakemuksen toisen jäsenvaltion edustajana;

4) 

seuraavat hakemuslomakkeesta saadut tiedot:

▼M4

a) 

sukunimi; etunimi tai etunimet; syntymäaika; sukupuoli;

a a) 

sukunimi syntymähetkellä (aiempi sukunimi (-imet)); syntymäpaikka ja -maa; nykyinen kansalaisuus ja kansalaisuus syntymähetkellä;

b) 

matkustusasiakirjan tai -asiakirjojen tyyppi ja numero ja matkustusasiakirjan tai -asiakirjojen myöntämismaan kolmikirjaiminen koodi;

c) 

matkustusasiakirjan tai -asiakirjojen voimassaolon päättymispäivä;

c a) 

matkustusasiakirjan myöntänyt viranomainen ja myöntämispäivä;

▼B

d) 

hakemuksen paikka ja päiväys;

▼M1 —————

▼B

f) 

tiedot henkilöstä, joka on kutsunut hakijan ja/tai on ilmoittanut vastaavansa tämän ylläpitokustannuksista oleskelun ajan, eli

i) 

luonnollisesta henkilöstä hänen suku- ja etunimensä sekä osoitteensa;

ii) 

yrityksestä tai muusta organisaatiosta sen nimi ja osoite sekä yrityksessä/organisaatiossa toimivan yhteyshenkilön suku- ja etunimi;

▼M1

g) 

Kohdejäsenvaltio(t) ja suunnitellun oleskelun tai kauttakulun kesto;

h) 

matkan päätarkoitus (tai -tarkoitukset);

i) 

suunniteltu saapumispäivä Schengen-alueelle ja suunniteltu lähtöpäivä Schengen-alueelta;

j) 

jäsenvaltio, johon hakija saapuu ensimmäisenä;

k) 

hakijan kotiosoite;

▼B

l) 

nykyinen toimi ja työnantaja; opiskelijoiden osalta oppilaitoksen nimi;

m) 

alaikäisistä hakijan ►M1  huoltajan tai laillisen holhoojan ◄ suku- ja etunimi tai etunimet;

5) 

hakijan valokuva asetuksen (EY) N:o 1683/95 mukaisesti;

6) 

hakijan sormenjäljet yhteisen konsuliohjeiston asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

10 artikla

Lisätiedot, jotka tallennetaan, jos viisumi myönnetään

1.  Jos viisumi on päätetty myöntää, sen myöntäneen viisumiviranomaisen on lisättävä hakemustiedostoon seuraavat tiedot:

a) 

viisumin statusta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että viisumi on myönnetty;

b) 

viisumin myöntänyt viranomainen, sen paikkakunta mukaan luettuna, ja se, onko tämä viranomainen myöntänyt viisumin toisen jäsenvaltion puolesta;

c) 

viisumin myöntämispäätöksen paikka ja päiväys;

d) 

viisumilaji;

▼M3

da) 

tarvittaessa tieto siitä, että kyse on asetuksen (EY) N:o 810/2009 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella myönnetystä alueellisesti rajoitetusta viisumista;

▼B

e) 

viisumitarran sarjanumero;

f) 

alue, jolla viisumin haltijalla on oikeus matkustaa, yhteisen konsuliohjeiston asiaa koskevien määräysten mukaisesti;

g) 

viisumin voimassaolon alkamis- ja päättymispäivä;

h) 

niiden maahantulojen lukumäärä, joihin viisumi oikeuttaa sillä alueella, jolla se on voimassa;

i) 

viisumissa hyväksytty oleskelun kesto;

j) 

tarvittaessa tieto siitä, että viisumi on myönnetty erillisenä lomakkeena sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta, 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 333/2002 ( 6 ) mukaisesti;

▼M1

k) 

tarvittaessa tieto siitä, että viisumitarra on täytetty käsin;

▼C1

l) 

tarvittaessa henkilön asema josta käy ilmi, että kyse on kolmannen maan kansalaisesta, joka on unionin kansalaisen perheenjäsen, johon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/38/EY ( 7 ), tai sellaisen kolmannen maan kansalaisen perheenjäsen, jolla on unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä kolmannen maan välisen sopimuksen nojalla vastaava oikeus vapaaseen liikkuvuuteen kuin unionin kansalaisilla.

▼B

2.  Jos hakija peruuttaa hakemuksen tai ei jatka hakemusmenettelyä ennen kuin päätös viisumin myöntämisestä on tehty, hakemuksen vastaanottaneen viisumiviranomaisen on merkittävä tieto hakemuksen käsittelyn päättämisestä ja sen syistä sekä päättämisen päivämäärä.

11 artikla

Lisätiedot, jotka tallennetaan, jos hakemuksen käsittely keskeytetään

▼M1

Jos toista jäsenvaltiota edustava viisumiviranomainen keskeyttää hakemuksen käsittelyn, sen on lisättävä hakemukseen seuraavat tiedot:

▼B

1) 

viisumin statusta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että viisumin käsittely on keskeytetty;

2) 

viranomainen, joka on keskeyttänyt hakemuksen käsittelyn, sen paikkakunta mukaan luettuna;

3) 

hakemuksen käsittelyn keskeyttämispäätöksen paikka ja päiväys;

4) 

jäsenvaltio, joka on toimivaltainen käsittelemään hakemuksen.

12 artikla

Lisätiedot, jotka tallennetaan, jos viisumi evätään

1.  Jos viisumi on päätetty evätä, viisumin evänneen viisumiviranomaisen on lisättävä hakemustiedostoon seuraavat tiedot:

▼M1

a) 

viisumin statusta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että viisumi on evätty ja onko kyseinen viranomainen evännyt sen toisen jäsenvaltion puolesta;

▼B

b) 

viranomainen, joka on evännyt viisumin, paikkakunta mukaan luettuna;

c) 

viisumin epäämispäätöksen paikka ja päiväys.

▼M1

2.  Hakemustiedostossa on ilmoitettava myös viisumin epäämisen perustelut, joita voivat olla yksi tai useampi seuraavista syistä:

a) 

hakija

i) 

esittää virheellisen, väärän tai väärennetyn matkustusasiakirjan;

ii) 

ei perustele suunnitellun oleskelun tarkoitusta tai olosuhteita;

iii) 

ei esitä todisteita riittävistä varoista oleskelukustannusten kattamiseen ottaen huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtö- tai asuinmaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on taattu, tai hän ei kykene hankkimaan tällaisia varoja laillisin keinoin;

▼M2

iv) 

on jo oleskellut jäsenvaltioiden alueella 90 päivää kuluvan 180 päivän jakson aikana yhtenäisen viisumin tai alueellisesti rajoitetun viisumin perusteella;

▼M1

v) 

on määrätty maahantulokieltoon Schengenin tietojärjestelmässä (SIS);

vi) 

saattaa muodostaa uhan jonkin jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 19 artiklan mukaisesti tai kansainvälisille suhteille, erityisesti, jos hänet on jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa samoin perustein määrätty maahantulokieltoon;

vii) 

ei pysty osoittamaan, että hänellä on riittävä matkasairausvakuutus, jos sellainen vaaditaan;

b) 

toimitetut tiedot suunnitellun oleskelun tarkoituksen ja edellytysten perustelemiseksi eivät olleet luotettavia;

c) 

hakijan aikomusta poistua jäsenvaltion alueelta ennen viisumin voimassaolon päättymistä ei ole voitu varmistaa;

d) 

ei ole toimitettu riittäviä todisteita siitä, että hakija ei ole voinut hakea viisumia ennakolta, minkä perusteella viisumia haetaan rajalla.

13 artikla

Mitätöityyn tai peruutettuun viisumiin lisätyt tiedot

1.  Kun on päätetty mitätöidä tai peruuttaa viisumi, päätöksen tehnyt viisumiviranomainen lisää seuraavat tiedot hakemusasiakirjoihin:

a) 

viisumin statusta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että viisumi on mitätöity tai peruutettu;

b) 

viranomainen, joka mitätöi tai peruutti viisumin, sekä viranomaisen sijaintipaikka;

c) 

päätöksen tekopaikka ja -aika.

2.  Hakemustiedostoon merkitään myös viisumin mitätöinnin tai peruuttamisen syyt, joita ovat:

a) 

yksi tai useampi 12 artiklan 2 kohdassa luetelluista syistä;

b) 

viisumin peruuttamista koskeva viisuminhaltijan pyyntö.

▼M3

3.  Jos viisumi on päätetty mitätöidä tai peruuttaa, päätöksen tehneen viisumiviranomaisen on välittömästi haettava viisumitietojärjestelmästä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2226 ( 8 ) 19 artiklan 1 kohdassa luetellut tiedot ja vietävä ne kyseisellä asetuksella perustettuun rajanylitystietojärjestelmään (EES).

▼B

14 artikla

Lisätiedot, jotka tallennetaan, jos viisumia pidennetään

▼M1

1.  Jos myönnetyn viisumin voimassaoloaikaa ja/tai sallitun oleskelun kestoa on päätetty pidentää, viisumin pidentäneen viisumiviranomaisen on lisättävä hakemustiedostoon seuraavat tiedot:

▼B

a) 

viisumin statusta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että viisumia on pidennetty;

b) 

viranomainen, joka on pidentänyt viisumia, sen paikkakunta mukaan luettuna;

c) 

päätöksen paikka ja päiväys;

▼M1

d) 

pidennetyn viisumin viisumitarran numero;

▼B

e) 

viisumin pidennetyn voimassaoloajan alkamis- ja päättymispäivä;

f) 

sallitun oleskelun pidennyksen kesto;

▼M1

g) 

alue, jolla viisumin haltijalla on oikeus matkustaa, jos pidennetyn viisumin alueellinen voimassaolo poikkeaa alkuperäisestä viisumista;

▼B

h) 

pidennetyn viisumin laji.

2.  Hakemustiedostossa on ilmoitettava myös viisumin pidentämisen perusteet, jotka voivat olla yksi tai useampi seuraavista:

a) 

ylivoimainen este;

b) 

humanitaariset syyt;

▼M1 —————

▼B

d) 

vakavat henkilökohtaiset syyt.

▼M3

3.  Viisumiviranomaisen, joka on tehnyt päätöksen myönnetyn viisumin voimassaoloajan tai oleskelun keston jatkamisesta, tai molemmista, on välittömästi haettava viisumitietojärjestelmästä asetuksen (EU) 2017/2226 19 artiklan 1 kohdassa luetellut tiedot ja vietävä ne rajanylitystietojärjestelmään.

▼B

15 artikla

Viisumitietojärjestelmän käyttö hakemusten käsittelyssä

1.  Toimivaltaisen viisumiviranomaisen on viisumihakemuksia käsitellessään ja niitä koskevia päätöksiä tehdessään asiaa koskevien määräysten mukaisesti käytettävä viisumitietojärjestelmää, viisumin mitätöimistä tai peruuttamista tai ►M1  tai viisumin pidentämistä ◄ koskevat päätökset mukaan lukien.

2.  Edellä 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten toimivaltaiselle viisumiviranomaiselle on annettava oikeus tehdä järjestelmään hakuja yhden tai useamman seuraavan tiedon perusteella:

a) 

hakemuksen numero;

▼M3

b) 

sukunimi, etunimi tai etunimet; syntymäaika; kansalaisuus tai kansalaisuudet; sukupuoli;

c) 

matkustusasiakirjan laji ja numero; matkustusasiakirjan myöntäneen maan kolmikirjaiminen tunnus; ja matkustusasiakirjan voimassaolon päättymispäivä;

▼C2

d) 

9 artiklan 4 alakohdan f alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön suku- ja etunimi sekä osoite taikka yrityksen tai muun organisaation nimi ja osoite;

▼B

e) 

sormenjäljet;

f) 

viisumitarran sarjanumero ja aiemman viisumin myöntämispäivä.

3.  Jos yhden tai useamman 2 kohdassa luetellun tiedon avulla tehty haku osoittaa, että hakijan tiedot on tallennettu viisumitietojärjestelmään, toimivaltainen viisumiviranomaiselle on annettava oikeus tutustua hakemustiedostoon tai hakemustiedostoihin ja siihen tai niihin 8 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti linkitettyihin muihin hakemustiedostoihin, mutta ainoastaan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten.

▼M3

4.  Rajanylitystietojärjestelmän käyttämiseksi viisumihakemusten tutkimista ja niihin liittyvien päätösten tekemistä varten asetuksen (EU) 2017/2226 24 artiklan mukaisesti, toimivaltaiselle viisumiviranomaiselle on annettava pääsy tekemään hakuja suoraan viisumitietojärjestelmästä rajanylitystietojärjestelmään yhden tai useamman mainitussa artiklassa tarkoitetun tiedon perusteella.

5.  Jos tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja käyttäen tehty haku osoittaa, että viisumitietojärjestelmään ei ole tallennettu tietoja kolmannen maan kansalaisesta tai jos kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyydestä on epäilyjä, toimivaltaisella viisumiviranomaisella on pääsy tietoihin tunnistamista varten 20 artiklan mukaisesti.

▼B

16 artikla

Viisumitietojärjestelmän käyttö kuulemista ja asiakirjapyyntöjä varten

1.  Schengenin yleissopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun keskusviisumiviranomaisten väliseen kuulemiseen liittyvät tietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset toimitetaan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.  Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio toimittaa tietopyynnön ja hakemuksen numeron viisumitietojärjestelmään ja ilmoittaa, miltä jäsenvaltiolta tai jäsenvaltioilta se pyytää tietoja.

Viisumitietojärjestelmä toimittaa tietopyynnön asianomaiselle jäsenvaltiolle tai jäsenvaltioille.

Asianomainen jäsenvaltio tai jäsenvaltiot toimittavat vastauksensa viisumitietojärjestelmään, joka välittää sen edelleen pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle.

3.  Edellä 2 kohdassa esitettyä menettelyä voidaan käyttää myös silloin kun toimitetaan tietoja alueellisesti rajoitettujen viisumien myöntämisestä tai muita konsuliyhteistyöhön liittyviä viestejä, toimivaltaisille viisumiviranomaisille osoitettuja pyyntöjä toimittaa jäljennöksiä matkustusasiakirjoista ja muista hakemuksen liiteasiakirjoista sekä näiden asiakirjojen sähköisiä jäljennöksiä. Toimivaltaisten viisumiviranomaisten on vastattava pyyntöön viipymättä.

4.  Tämän artiklan nojalla toimitettuja henkilötietoja saa käyttää ainoastaan keskusviisumiviranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja konsuliyhteistyötä varten.

17 artikla

Tietojen käyttö raporttien ja tilastojen laatimista varten

Toimivaltaisilla viisumiviranomaisilla on oikeus tutustua seuraaviin tietoihin, mutta ainoastaan raporttien ja tilastojen laatimista varten ja ilman, että yksittäiset hakijat voidaan tunnistaa:

1) 

viisumin statusta koskevat tiedot;

2) 

toimivaltainen viisumiviranomainen, sen paikkakunta mukaan luettuna;

3) 

hakijan nykyinen kansalaisuus;

▼M1

4) 

jäsenvaltio, johon hakija saapuu ensimmäisenä;

▼B

5) 

viisumihakemuksen tai -päätöksen paikka ja päiväys;

▼M1

6) 

myönnetyn viisumin tyyppi;

▼B

7) 

matkustusasiakirjan laji;

8) 

viisumia tai viisumihakemusta koskevan päätöksen perustelut;

9) 

viisumihakemuksen evännyt toimivaltainen viisumiviranomainen, sen paikkakunta mukaan luettuna, ja epäämispäivä;

10) 

tapaukset, joissa sama hakija on hakenut viisumia useammalta kuin yhdeltä viisumiviranomaiselta ja joihin on merkitty näiden viisumiviranomaisten tiedot, niiden paikkakunnat ja epäämispäivämäärät;

▼M1

11) 

matkan päätarkoitus (tai -tarkoitukset);

▼C2

12) 

tapaukset, joissa 9 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei tosiseikkojen perusteella ole voitu antaa 8 artiklan 5 kohdan toisen virkkeen mukaisesti;

13) 

tapaukset, joissa 9 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei oikeudellisista syistä ole vaadittu 8 artiklan 5 kohdan toisen virkkeen mukaisesti;

14) 

tapaukset, joissa viisumi on evätty hakijalta, joka ei tosiseikkojen perusteella voinut antaa 9 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuja tietoja 8 artiklan 5 kohdan toisen virkkeen mukaisesti.

▼BIII LUKU

MUIDEN VIRANOMAISTEN OIKEUS TUTUSTUA TIETOIHIN

▼M3

17 a artikla

Yhteentoimivuus rajanylitystietojärjestelmän kanssa

1.  Rajanylitystietojärjestelmän käyttöönotosta alkaen asetuksen (EU) 2017/2226 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti, rajanylitystietojärjestelmä ja viisumitietojärjestelmä tehdään yhteentoimiviksi rajatarkastusten tehokkuuden ja nopeuden lisäämiseksi. Tätä varten eu-LISA luo suojatun viestintäkanavan rajanylitystietojärjestelmän keskusjärjestelmän ja keskusviisumitietojärjestelmän välille. Rajanylitystietojärjestelmän ja viisumitietojärjestelmän välinen suora tietojen katsominen on mahdollista ainoastaan, jos siitä säädetään sekä tässä asetuksessa että asetuksessa (EU) 2017/2226. Viisumeihin liittyvien tietojen hakeminen, niiden vieminen rajanylitystietojärjestelmään ja tietojen päivittäminen viisumitietojärjestelmästä rajanylitystietojärjestelmään tapahtuu automaattisesti sen jälkeen kun asianomainen viranomainen on käynnistänyt kyseisen toiminnon.

2.  Yhteentoimivuuden on mahdollistettava se, että viisumitietojärjestelmää käyttävät viisumiviranomaiset katsovat rajanylitystietojärjestelmän tietoja suoraan viisumitietojärjestelmästä

a) 

kun ne tutkivat viisumihakemuksia ja tekevät niihin liittyviä päätöksiä asetuksen (EU) 2017/2226 24 artiklan ja tämän asetuksen 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

b) 

hakeakseen viisumeihin liittyvät tiedot suoraan viisumitietojärjestelmästä ja viedäkseen ne rajanylitystietojärjestelmään, jos viisumi mitätöidään tai peruutetaan tai sitä pidennetään asetuksen (EU) 2017/2226 19 artiklan ja tämän asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaisesti.

3.  Yhteentoimivuuden on mahdollistettava se, että rajanylitystietojärjestelmää käyttävät rajaviranomaiset katsovat viisumitietojärjestelmän tietoja suoraan rajanylitystietojärjestelmästä voidakseen

a) 

hakea viisumeihin liittyvät tiedot suoraan viisumitietojärjestelmästä ja tuoda ne rajanylitystietojärjestelmään luodakseen viisuminhaltijalle maahantulo-/maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä koskevan tietueen tai päivittääkseen sitä rajanylitystietojärjestelmässä asetuksen (EU) 2017/2226 14, 16 ja 18 artiklan ja tämän asetuksen 18 a artiklan mukaisesti;

b) 

hakea viisumeihin liittyvät tiedot suoraan viisumitietojärjestelmästä ja tuoda ne rajanylitystietojärjestelmään, jos viisumi mitätöidään tai peruutetaan tai sitä pidennetään asetuksen (EU) 2017/2226 19 artiklan ja tämän asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaisesti;

c) 

tarkistaa viisumin aitouden ja voimassaolon sekä sen, täyttyvätkö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 ( 9 ) 6 artiklan mukaiset jäsenvaltioiden alueelle tuloa koskevat edellytykset, joita tarkoitetaan tämän asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa, tai molemmat;

d) 

tarkistaa, onko viisumipakosta vapautetut kolmansien maiden kansalaiset, joille ei ole kirjattu henkilökohtaista tiedostoa rajanylitystietojärjestelmään, aiemmin rekisteröity viisumitietojärjestelmään asetuksen (EU) 2017/2226 23 artiklan ja tämän asetuksen 19 a artiklan mukaisesti;

e) 

todentaa viisuminhaltijan henkilöllisyyden sormenjälkien avulla viisumitietojärjestelmästä asetuksen (EU) 2017/2226 23 artiklan 2 ja 4 kohdan ja tämän asetuksen 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti, jos viisuminhaltijan henkilöllisyys todennetaan sormenjälkien avulla.

4.  Asetuksen (EU) 2017/2226 13 artiklassa tarkoitetun rajanylitystietojärjestelmän verkkopalvelun toiminnan osalta viisumitietojärjestelmä päivittää päivittäin kyseisen asetuksen 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua erillistä ainoastaan luettavissa olevaa tietokantaa yksisuuntaisella sisältöhaulla pienimmästä tarpeellisesta osajoukosta viisumitietojärjestelmän tietoja.

5.  Asetuksen (EU) 2017/2226 36 artiklan mukaisesti komissio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, joilla yhteentoimivuus toteutetaan ja hyväksyy sen korkean tason rakenteen kyseisen asetuksen 37 artiklan mukaisesti. Yhteentoimivuuden luomiseksi rajanylitystietojärjestelmän kanssa tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on kehitettävä ja mukautettava tarvittavalla tavalla keskusviisumitietojärjestelmää, kunkin jäsenvaltion kansallista rajapintaa sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välistä tiedonsiirtoinfrastruktuuria. Jäsenvaltiot mukauttavat ja kehittävät kansallisia infrastruktuureja.

▼M3

18 artikla

Tietoihin pääsy todentamista varten rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää

1.  Ainoastaan todentaakseen viisuminhaltijoiden henkilöllisyyden, viisumin aitouden, ajallisen ja alueellisen voimassaolon sekä statuksen tai tarkistaakseen, täyttyvätkö jäsenvaltioiden alueelle tulon edellytykset asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan mukaisesti, tai molempia tarkoituksia varten, rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavilla toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy viisumitietojärjestelmään tekemään hakuja seuraavia tietoja käyttäen:

a) 

sukunimi, etunimi tai etunimet; syntymäaika; kansalaisuus tai kansalaisuudet; sukupuoli; matkustusasiakirjan tai matkustusasiakirjojen laji ja numero; matkustusasiakirjan tai matkustusasiakirjat myöntäneen maan kolmikirjaiminen tunnus; ja matkustusasiakirjan tai matkustusasiakirjojen voimassaolon päättymispäivä; tai

b) 

viisumitarran numero.

2.  Jos rajanylitystietojärjestelmässä on käynnistetty haku asetuksen (EU) 2017/2226 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, toimivaltainen rajaviranomainen käynnistää haun viisumitietojärjestelmässä suoraan rajanylitystietojärjestelmästä käsin käyttäen tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja, mutta ainoastaan tämän artiklan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten.

3.  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, jos rajanylitystietojärjestelmässä on käynnistetty haku asetuksen (EU) 2017/2226 23 artiklan 2 tai 4 kohdan mukaisesti, toimivaltainen rajaviranomainen voi tehdä haun viisumitietojärjestelmässä hyödyntämättä yhteentoimivuutta rajanylitystietojärjestelmän kanssa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat, etenkin jos kolmannen maan kansalaisen erityistilanteen vuoksi on aiheellisempaa tehdä haku käyttäen tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja, tai jos rajanylitystietojärjestelmän tietojen katsominen on väliaikaisesti teknisesti mahdotonta tai rajanylitystietojärjestelmässä on toimintahäiriö.

4.  Jos 1 kohdassa lueteltuja tietoja käyttäen tehty haku osoittaa, että viisumitietojärjestelmään on tallennettu tietoja yhdestä tai useammasta myönnetystä tai pidennetystä viisumista, joka on ajallisesti ja alueellisesti voimassa rajanylitystä varten, rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava pääsy katsomaan seuraavia kyseisessä hakemustiedostossa sekä 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti linkitetyssä yhdessä tai useammassa hakemustiedostossa olevia tietoja, mutta ainoastaan tämän artiklan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

a) 

9 artiklan 2 ja 4 alakohdassa tarkoitetut viisumin statusta koskevat tiedot ja hakemuslomakkeesta saadut tiedot;

b) 

valokuvat;

c) 

10, 13 ja 14 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka koskevat yhtä tai useampaa myönnettyä, mitätöityä tai peruutettua viisumia taikka yhtä tai useampaa voimassaoloajaltaan jatkettua viisumia.

Lisäksi rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaava toimivaltainen viranomainen saa sellaisista viisuminhaltijoista, joiden osalta eräitä tietoja ei oikeudellisista syistä vaadita tai ei tosiasiallisesti voida antaa, yhtä tai useampaa tietokenttää koskevan ilmoituksen, jossa on merkintä ”ei sovelleta”.

5.  Jos tämän artiklan 1 kohdassa lueteltuja tietoja käyttäen tehty haku osoittaa, että viisumitietojärjestelmään on tallennettu henkilöä koskevia tietoja mutta järjestelmään ei ole kirjattu voimassa olevaa viisumia, rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava pääsy katsomaan seuraavia yhdessä tai useammassa hakemustiedostossa sekä 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti linkitetyssä yhdessä tai useammassa hakemustiedostossa olevia tietoja, mutta ainoastaan tämän artiklan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

a) 

9 artiklan 2 ja 4 alakohdassa tarkoitetut viisumin statusta koskevat tiedot ja hakemuslomakkeesta saadut tiedot;

b) 

valokuvat;

c) 

10, 13 ja 14 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka koskevat yhtä tai useampaa myönnettyä, mitätöityä tai peruutettua viisumia taikka yhtä tai useampaa voimassaoloajaltaan jatkettua viisumia.

6.  Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tapahtuvan käytön lisäksi rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on todennettava henkilön henkilöllisyys viisumitietojärjestelmästä, jos tämän artiklan 1 kohdassa lueteltuja tietoja käyttäen tehty haku osoittaa, että viisumitietojärjestelmään on tallennettu henkilöä koskevia tietoja ja jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

a) 

henkilöllisyyttä ei voida todentaa rajanylitystietojärjestelmästä asetuksen (EU) 2017/2226 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti

i) 

koska viisuminhaltijaa ei ole vielä rekisteröity rajanylitystietojärjestelmään;

ii) 

koska henkilöllisyys todennetaan asianomaisella rajanylityspaikalla käyttäen sormenjälkiä asetuksen (EU) 2017/2226 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

iii) 

koska viisuminhaltijan henkilöllisyydestä on epäilyjä;

iv) 

jostakin muusta syystä;

b) 

henkilöllisyys voidaan todentaa rajanylitystietojärjestelmästä mutta asetuksen (EU) 2017/2226 23 artiklan 5 kohtaa sovelletaan.

Rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on verrattava viisuminhaltijan sormenjälkiä viisumitietojärjestelmään tallennettuihin sormenjälkiin. Silloin kun viisuminhaltijoiden sormenjälkiä ei voida käyttää, 1 kohdassa tarkoitettu haku suoritetaan pelkästään käyttäen 1 kohdassa tarkoitettuja aakkosnumeerisia tietoja.

7.  Jotta sormenjäljet voidaan tarkistaa viisumitietojärjestelmästä 6 kohdan mukaisesti, toimivaltainen viranomainen voi käynnistää haun rajanylitystietojärjestelmästä viisumitietojärjestelmään.

8.  Jos viisuminhaltijan tai viisumin todentaminen epäonnistuu tai jos on epäilyjä viisuminhaltijan henkilöllisyydestä tai viisumin taikka matkustusasiakirjan aitoudesta, rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on oltava pääsy tietoihin 20 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

▼M3

18 a artikla

Tietojen hakeminen viisumitietojärjestelmästä viisuminhaltijan maahantulo-/maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä koskevan tietueen luomiseksi tai päivittämiseksi rajanylitystietojärjestelmässä

Rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava pääsy hakemaan viisumitietojärjestelmästä ja viemään viisumitietojärjestelmään tallennettuja ja asetuksen (EU) 2017/2226 16 artiklan 2 kohdan c–f alakohdassa lueteltuja tietoja rajanylitystietojärjestelmään yksinomaan viisuminhaltijan maahantulo-/maastalähtötietueen tai pääsyn epäämistä koskevan tietueen luomista tai päivittämistä rajanylitystietojärjestelmässä varten kyseisen asetuksen 14 artiklan 2 kohdan ja 16 ja 18 artiklan mukaisesti.

▼B

19 artikla

Oikeus tutustua tietoihin jäsenvaltioiden alueella tapahtuvaa todentamista varten

1.  Viranomaiset, joilla on toimivalta suorittaa jäsenvaltioiden alueella tarkastuksia, jotka koskevat mainitulle alueelle tuloa ja siellä oleskelua ja asumista koskevien edellytysten täyttymistä, saavat tehdä hakuja viisumitarran numeron sekä viisumin haltijan sormenjälkien tarkistamisen tai pelkän viisumitarran sarjanumeron perusteella, mutta ainoastaan todentaakseen viisumin haltijan henkilöllisyyden ja/tai viisumin aitouden ja/tai tarkistaakseen, täyttyvätkö jäsenvaltioiden alueelle tulon ja siellä oleskelun ja asumisen edellytykset.

Sellaisten viisumin haltijoiden osalta, joiden sormenjälkiä ei voida käyttää, haku tehdään pelkän viisumitarran sarjanumeron perusteella.

2.  Jos 1 kohdassa luetellun tiedon perusteella tehty haku osoittaa, että viisumin haltijan tiedot on tallennettu viisumitietojärjestelmään, toimivaltainen viranomainen saa tutustua seuraaviin hakemustiedoston ja siihen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti linkitettyjen muiden hakemustiedostojen tietoihin, mutta ainoastaan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

▼C2

a) 

viisumin statusta koskevat tiedot sekä 9 artiklan 2 ja 4 alakohdassa tarkoitetut hakemuslomakkeesta saadut tiedot;

▼B

b) 

valokuvat;

c) 

tiedot, jotka koskevat 10, 13 tai 14 artiklassa tarkoitettua myönnettyä, mitätöityä tai peruutettua viisumia taikka viisumia, jonka voimassaoloaikaa on pidennetty ►M1  ————— ◄ .

3.  Jos viisumin haltijan tai viisumin todentaminen epäonnistuu tai jos on epäilyjä viisumin haltijan henkilöllisyydestä ja viisumin ja/tai matkustusasiakirjan aitoudesta, kyseisten toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on oikeus tutustua tietoihin 20 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

▼M3

19 a artikla

Viisumitietojärjestelmän käyttö ennen viisumipakosta vapautettuja kolmansien maiden kansalaisia koskevien henkilökohtaisten tiedostojen luomista rajanylitystietojärjestelmään

1.  Ulkorajojen rajanylityspaikoissa asetuksen (EU) 2016/399 mukaisesti tarkastuksia tekevien toimivaltaisten viranomaisten on katsottava viisumitietojärjestelmästä, onko henkilö aiemmin rekisteröity järjestelmään, ennen kuin rajanylitystietojärjestelmään luodaan asetuksen (EU) 2017/2226 17 artiklan mukaisesti viisumipakosta vapautettuja kolmansien maiden kansalaisia koskeva henkilökohtainen tiedosto.

2.  Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi tilanteissa, joissa asetuksen (EU) 2017/2226 23 artiklan 4 kohtaa sovelletaan ja joissa kyseisen asetuksen 27 artiklassa tarkoitettu haku osoittaa, että rajanylitystietojärjestelmään ei ole kirjattu kolmannen maan kansalaista koskevia tietoja, rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavalla toimivaltaisella viranomaisella on pääsy tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä seuraavia tietoja käyttäen: sukunimi; etunimi tai etunimet; syntymäaika; kansalaisuus tai kansalaisuudet; sukupuoli; matkustusasiakirjan laji ja numero; matkustusasiakirjan myöntäneen maan kolmikirjaiminen tunnus; ja matkustusasiakirjan voimassaolon päättymispäivä.

3.  Jos rajanylitystietojärjestelmässä on käynnistetty haku asetuksen (EU) 2017/2226 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti, rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaava toimivaltainen viranomainen voi käynnistää haun viisumitietojärjestelmässä suoraan rajanylitystietojärjestelmästä käyttäen tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aakkosnumeerisia tietoja, mutta ainoastaan tämän artiklan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten.

4.  Jos 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja käyttäen tehty haku osoittaa, että viisumitietojärjestelmään on tallennettu kolmannen maan kansalaista koskevia tietoja, rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on lisäksi verrattava kolmannen maan kansalaisen sormenjälkiä viisumitietojärjestelmään tallennettuihin sormenjälkiin. Kyseinen viranomainen voi käynnistää tällaisen todentamisen rajanylitystietojärjestelmästä. Silloin kun kolmannen maan kansalaisen sormenjälkiä ei voida käyttää, haku suoritetaan pelkästään 2 kohdassa tarkoitettuja aakkosnumeerisia tietoja käyttäen.

5.  Jos tämän artiklan 2 kohdassa lueteltujen tietojen ja tämän artiklan 4 kohdan mukaisen todentamisen perusteella tehty haku osoittaa, että viisumitietojärjestelmään on tallennettu henkilöä koskevia tietoja, rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava pääsy katsomaan seuraavia kyseisessä yhdessä tai useammassa hakemustiedostossa sekä 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti linkitetyssä yhdessä tai useammassa hakemustiedostossa olevia tietoja, mutta ainoastaan tämän artiklan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

a) 

9 artiklan 2 ja 4 alakohdassa tarkoitetut viisumin statusta koskevat tiedot ja hakemuslomakkeesta saadut tiedot;

b) 

valokuvat;

c) 

10, 13 ja 14 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka koskevat yhtä tai useampaa myönnettyä, mitätöityä tai peruutettua viisumia taikka yhtä tai useampaa voimassaoloajaltaan jatkettua viisumia.

6.  Jos tämän artiklan 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu todentaminen epäonnistuu tai jos on epäilyjä henkilön henkilöllisyydestä tai matkustusasiakirjan aitoudesta, rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaava toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on oltava pääsy tietoihin 20 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, suoritettavista tarkastuksista vastaava toimivaltainen viranomainen voi käynnistää rajanylitystietojärjestelmän avulla 20 artiklassa tarkoitetun tunnistamisen.

▼B

20 artikla

Oikeus tutustua tietoihin tunnistamista varten

▼M3

1.  Ainoastaan tunnistaakseen henkilöitä, jotka on mahdollisesti aiemmin rekisteröity viisumitietojärjestelmään tai jotka eivät ehkä täytä tai eivät enää ehkä täytä jäsenvaltioiden alueelle tulon tai siellä oleskelun tai asumisen edellytyksiä, viranomaiset, joilla on toimivalta suorittaa rajoilla, joilla käytetään rajanylitystietojärjestelmää, tai jäsenvaltioiden alueella jäsenvaltioiden alueelle tuloa tai siellä oleskelua tai asumista koskevien edellytysten täyttymistä koskevia tarkastuksia, pääsevät tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä henkilön sormenjälkiä käyttäen.

▼C2

Jos kyseisen henkilön sormenjälkiä ei voida käyttää tai sormenjälkien perusteella tehty haku epäonnistuu, haku tehdään 9 artiklan 4 alakohdan a ja/tai c alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella. Haussa voidaan käyttää lisäperusteina 9 artiklan 4 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

▼B

2.  Jos 1 kohdassa luetellun perusteen avulla tehty haku osoittaa, että hakijan tiedot on tallennettu viisumitietojärjestelmään, toimivaltainen viranomainen saa tutustua seuraaviin hakemustiedoston ja siihen 8 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti linkitettyjen muiden hakemustiedostojen tietoihin, mutta ainoastaan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

a) 

hakemuksen numero, viisumin statusta koskevat tiedot ja viranomainen, jolle hakemus on tehty;

▼C2

b) 

9 artiklan 4 alakohdassa tarkoitetut hakemuslomakkeesta saadut tiedot;

▼B

c) 

valokuvat;

d) 

tiedot, jotka koskevat 10–14 artiklassa tarkoitettua myönnettyä, evättyä, mitätöityä tai peruutettua viisumia taikka viisumia, jonka voimassaoloaikaa on pidennetty ►M1  ————— ◄ , tai hakemuksia, joiden käsittely on keskeytetty.

3.  Jos kyseisellä henkilöllä on viisumi, toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus tutustua viisumitietojärjestelmän tietoihin ensin 18 tai 19 artiklan mukaisesti.

▼C2

21 artikla

Oikeus tutustua tietoihin turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan määrittämistä varten

1.  Toimivaltaiset turvapaikkaviranomaiset saavat tehdä hakuja turvapaikanhakijan sormenjälkien perusteella, mutta ainoastaan sen määrittämistä varten, mikä jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä asetuksen (EY) N:o 343/2003 9 ja 21 artiklan mukaisesti.

Jos turvapaikanhakijan sormenjälkiä ei voida käyttää tai sormenjälkien perusteella tehty haku epäonnistuu, haku tehdään 9 artiklan 4 alakohdan a ja/tai c alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella. Haussa voidaan käyttää lisäperusteina 9 artiklan 4 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

2.  Jos 1 kohdassa luetellun tiedon perusteella tehty haku osoittaa, että viisumitietojärjestelmään on tallennettu tiedot aiemmin myönnetystä ja/tai pidennetystä viisumista, jonka voimassaolo on päättynyt enintään kuusi kuukautta ennen turvapaikkahakemuksen päiväystä, toimivaltainen turvapaikkaviranomainen saa tutustua seuraaviin hakemustiedostoa koskeviin tietoihin sekä g alakohdassa mainittuihin puolisoa ja lapsia koskeviin tietoihin 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti, mutta ainoastaan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

a) 

hakemusnumero ja viisumin myöntänyt tai sitä pidentänyt viranomainen sekä se, onko tämä viranomainen myöntänyt viisumin toisen jäsenvaltion puolesta;

b) 

9 artiklan 4 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut hakemuslomakkeesta saadut tiedot;

c) 

viisumilaji;

d) 

viisumin voimassaoloaika;

e) 

suunnitellun oleskelun kesto;

f) 

valokuvat;

g) 

9 artiklan 4 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut puolison ja lasten linkitettyjen hakemustiedostojen tiedot.

3.  Ainoastaan asetuksen (EY) N:o 343/2003 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut nimetyt kansalliset viranomaiset voivat hakea tietoja viisumitietojärjestelmästä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla.

▼B

22 artikla

Oikeus tutustua tietoihin turvapaikkahakemuksen käsittelyä varten

1.  Toimivaltaiset turvapaikkaviranomaiset saavat asetuksen (EY) N:o 343/2003 21 artiklan mukaisesti tehdä hakuja turvapaikanhakijan sormenjälkien perusteella, mutta ainoastaan turvapaikkahakemuksen käsittelyä varten.

▼C2

Jos turvapaikanhakijan sormenjälkiä ei voida käyttää tai sormenjälkien perusteella tehty haku epäonnistuu, haku tehdään 9 artiklan 4 alakohdan a ja/tai c alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella. Haussa voidaan käyttää lisäperusteina 9 artiklan 4 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

▼B

2.  Jos 1 kohdassa luetellun perusteen avulla tehty haku osoittaa, että myönnetty viisumi on tallennettu viisumitietojärjestelmään, toimivaltainen viranomainen saa tutustua seuraaviin hakemustiedoston ja siihen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti linkitettyjen hakijaa koskevien muiden hakemustiedostojen tietoihin sekä e alakohdassa lueteltujen tietojen osalta siihen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti linkitettyjen hakijan puolisoa ja lapsia koskevien muiden hakemustiedostojen tietoihin, mutta ainoastaan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

a) 

hakemuksen numero;

▼C2

b) 

9 artiklan 4 alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut hakemuslomakkeesta saadut tiedot;

▼B

c) 

valokuvat;

d) 

tiedot, jotka koskevat 10, 13 tai 14 artiklassa tarkoitettua myönnettyä, mitätöityä tai peruutettua viisumia taikka viisumia, jonka voimassaoloaikaa on pidennetty ►M1  ————— ◄ ;

▼C2

e) 

9 artiklan 4 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut hakijan puolison ja lasten linkitettyjen hakemustiedostojen tiedot.

▼B

3.  Ainoastaan asetuksen (EY) N:o 343/2003 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut kansalliset viranomaiset voivat hakea tietoja viisumitietojärjestelmästä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla.IV LUKU

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN

23 artikla

Tietojen säilyttämisaika

1.  Kukin hakemustiedosto säilytetään viisumitietojärjestelmässä enintään viiden vuoden ajan, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 24 ja 25 artiklassa tarkoitettuun tietojen poistamiseen tai 34 artiklassa tarkoitettuun tietojenkäsittelytapahtumien kirjaamiseen.

Tämä ajanjakso alkaa:

a) 

viisumin voimassaolon päättymispäivänä, jos viisumi on myönnetty;

b) 

viisumin voimassaolon uutena päättymispäivänä, jos viisumia on pidennetty;

c) 

päivänä, jolloin hakemustiedosto on perustettu viisumitietojärjestelmään, jos hakemus on peruutettu taikka sen käsittely on päätetty tai keskeytetty;

d) 

viisumiviranomaisen tekemän päätöksen päivänä, jos viisumi on evätty, mitätöity ►M1  ————— ◄ .

2.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso päättyy, viisumitietojärjestelmän on automaattisesti poistettava hakemustiedosto ja siihen 8 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti tehdyt linkit.

24 artikla

Tietojen muuttaminen

1.  Vain vastuussa olevalla jäsenvaltiolla on oikeus muuttaa viisumitietojärjestelmään tallentamiaan tietoja oikaisemalla tai poistamalla näitä tietoja.

2.  Jos jokin jäsenvaltio voi osoittaa, että viisumitietojärjestelmässä olevat tiedot ovat virheellisiä tai että tietoja on käsitelty viisumitietojärjestelmässä tämän asetuksen vastaisesti, sen on välittömästi ilmoitettava vastuussa olevalle jäsenvaltiolle. Tätä koskeva viesti voidaan toimittaa viisumitietojärjestelmän välityksellä.

3.  Vastuussa olevan jäsenvaltion on tarkistettava asianomaiset tiedot ja tarvittaessa oikaistava tai poistettava ne välittömästi.

25 artikla

Tietojen poistaminen ennen määräaikaa

1.  Jos hakija on saanut jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden ennen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymistä, jäsenvaltion, joka on luonut häntä koskevat hakemustiedostot ja 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut linkit niihin, on viipymättä poistettava ne viisumitietojärjestelmästä.

2.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava vastuussa olevalle jäsenvaltiolle tai vastuussa oleville jäsenvaltioille viipymättä siitä, että hakija on saanut sen kansalaisuuden. Tätä koskeva viesti voidaan toimittaa viisumitietojärjestelmän välityksellä.

3.  Jos tuomioistuin tai valituslautakunta on kumonnut viisumin epäämisen, viisumin evänneen jäsenvaltion on poistettava 12 artiklassa tarkoitetut tiedot viipymättä viisumin epäämisen kumoamista koskevan päätöksen tultua lainvoimaiseksi.V LUKU

TOIMINTA JA VASTUUALUEET

26 artikla

Operatiivinen hallinto

1.  Siirtymäkauden päätyttyä tietokantaa hallinnoiva viranomainen, jäljempänä ’tietokantaa hallinnoiva viranomainen’, joka rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, vastaa keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen operatiivisesta hallinnosta. Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varmistettava, että keskusviisumitietojärjestelmässä ja kansallisissa rajapinnoissa käytetään aina parasta saatavilla olevaa teknologiaa, siitä tehtävä kustannushyötyanalyysi huomioiden.

2.  Tietokantaa hallinnoiva viranomainen vastaa myös seuraavista keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen väliseen tiedonsiirtoinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä:

a) 

valvonta;

b) 

toimintavarmuus;

c) 

jäsenvaltioiden ja palveluntarjoajan välisten suhteiden koordinointi.

3.  Komissio vastaa kaikista muista keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välisistä tiedonsiirtoinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä, erityisesti seuraavista:

a) 

talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät;

b) 

hankinnat ja uudistukset;

c) 

sopimusasiat.

▼M3

3a.  Tietokantaa hallinnoiva viranomainen vastaa 3 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä 30 päivästä kesäkuuta 2018.

▼B

4.  Komissio vastaa viisumitietojärjestelmän operatiivisesta hallinnosta siirtymäkautena ennen kuin tietokantaa hallinnoiva viranomainen ottaa tehtävänsä vastaan. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ( 10 ) mukaisesti komissio voi siirtää tämän tehtävän sekä talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät kahden eri jäsenvaltion kansalliselle julkisen sektorin elimelle.

5.  Kunkin 4 kohdassa tarkoitetun kansallisen julkisen sektorin elimen on täytettävä seuraavat valintaperusteet:

a) 

sen on osoitettava, että sillä on pitkäaikaista kokemusta laajamittaisen tietojärjestelmän hallinnoinnista;

b) 

sillä on oltava pitkäaikaista kokemusta laajamittaisen tietojärjestelmän toiminta- ja turvallisuusvaatimuksista;

c) 

sillä on oltava riittävä ja kokenut henkilöstö, jolla on viisumitietojärjestelmän edellyttämään kansainväliseen yhteistyöympäristöön soveltuva ammatti- ja kielitaito;

d) 

sillä on oltava turvallinen ja viisumitietojärjestelmälle varta vasten rakennettu tilainfrastruktuuri, joka kykenee erityisesti tarjoamaan varajärjestelmän ja takaamaan laajamittaisten tietojärjestelmien jatkuvan toiminnan; ja

e) 

sen hallinnollisen ympäristön on oltava sellainen, että se voi suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti ja välttää eturistiriidat.

6.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 4 kohdassa tarkoitettua tehtävien siirtämistä ja säännöllisin väliajoin tehtävien siirron jälkeen tehtävien siirtoa koskevat edellytykset, tehtävien siirron tarkan laajuuden sekä elimet, joille tehtävät siirretään.

7.  Mikäli komissio siirtää 4 kohdan nojalla vastuualaansa kuuluvia tehtäviä siirtymäkautena, sen on varmistettava, että tehtävien siirron osalta noudatetaan täysimääräisesti perustamissopimuksessa määrätyn toimielinjärjestelmän mukaisia rajoja. Sen on varmistettava erityisesti, ettei tehtävien siirto vaikuta haitallisesti yhteisön lainsäädännön nojalla toimivien valvontajärjestelmien tehokkuuteen yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen tai Euroopan tietosuojavaltuutetun osalta.

8.  Viisumitietojärjestelmän operatiiviseen hallintoon kuuluvat kaikki tehtävät viisumitietojärjestelmän pitämiseksi toiminnassa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa tämän asetuksen mukaisesti sekä erityisesti järjestelmän ylläpito ja tarpeellinen tekninen kehittäminen, joilla varmistetaan, että järjestelmä toimii operationaalisesti tyydyttävällä laadullisella tasolla, erityisesti kun on kyse konsuliedustustojen keskustietokannasta tekemään hakuun käytetystä ajasta, jonka olisi oltava mahdollisimman lyhyt.

9.  Asetuksessa (EY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 ( 11 ) säädettyjen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 17 artiklan soveltamista rajoittamatta tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on sovellettava asianmukaisia vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä kaikkiin viisumitietojärjestelmän tietoja käsitteleviin henkilöstönsä jäseniin. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun tämä henkilöstö jättää tehtävänsä tai toimensa tai sen tehtävien hoito on päättynyt.

27 artikla

Keskusviisumitietojärjestelmän sijainti

Keskusviisumitietojärjestelmän pääkeskus, joka huolehtii teknisestä valvonnasta ja hallinnosta, sijaitsee Strasbourgissa (Ranska), ja keskusviisumitietojärjestelmän varakeskus, joka voi huolehtia kaikista keskusviisumitietojärjestelmän pääkeskuksen toiminnoista, jos järjestelmään tulee vika, sijaitsee Sankt Johann im Pongaussa (Itävalta).

28 artikla

Suhde kansallisiin järjestelmiin

1.  Viisumitietojärjestelmä liitetään kunkin jäsenvaltion kansalliseen järjestelmään asianomaisen jäsenvaltion kansallisen rajapinnan välityksellä.

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen viranomainen, joka myöntää 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille pääsyn viisumitietojärjestelmään ja liittää kyseisen kansallisen viranomaisen kansalliseen rajapintaan.

3.  Kussakin jäsenvaltiossa on käytettävä tietojen käsittelyssä automaattisia tietojenkäsittelyjärjestelmiä.

4.  Kukin jäsenvaltio on vastuussa:

a) 

kansallisen järjestelmän kehittämisestä ja/tai sen mukauttamisesta viisumitietojärjestelmään päätöksen 2004/512/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) 

oman kansallisen järjestelmänsä organisoinnista, hallinnoinnista, toiminnasta ja ylläpidosta;

c) 

hallinnoinnista ja järjestelyistä, jotka liittyvät toimivaltaisten kansallisten viranomaisten asianmukaisesti valtuutetun henkilöstön pääsyyn viisumitietojärjestelmään tämän asetuksen mukaisesti, sekä henkilöstöä ja sen profiileja koskevan luettelon laatimisesta ja ajan tasalla pitämisestä;

d) 

niiden kustannusten kattamisesta, jotka aiheutuvat kansallisista järjestelmistä ja niiden liittämisestä kansalliseen rajapintaan, sekä kansallisen rajapinnan ja kansallisen järjestelmän väliseen tiedonsiirtoinfrastruktuuriin liittyvistä investoinneista ja toimintakustannuksista.

5.  Ennen kuin niiden viranomaisten, joilla on pääsy viisumitietojärjestelmään, henkilöstölle annetaan valtuudet käsitellä viisumitietojärjestelmään tallennettuja tietoja, sen on saatava asianmukaista koulutusta tietoturva- ja tietosuojasäännöistä ja tietoa asiaan liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista.

29 artikla

Vastuu tietojen käytöstä

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että tietoja käsitellään lainmukaisesti ja erityisesti, että vain asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin tämän asetuksen mukaisten tehtävien suorittamiseksi. Vastuussa olevan jäsenvaltion on varmistettava erityisesti, että

a) 

tiedot kerätään lainmukaisesti;

b) 

tiedot toimitetaan viisumitietojärjestelmään lainmukaisesti;

c) 

tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia silloin kun ne toimitetaan viisumitietojärjestelmään.

2.  Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on varmistettava, että viisumitietojärjestelmän toiminta on tämän asetuksen ja sen 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen mukaista. Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on erityisesti:

a) 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet keskusviisumitietojärjestelmän sekä sen ja kansallisten rajapintojen välisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin turvallisuuden varmistamiseksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta kunkin jäsenvaltion vastuuseen;

b) 

varmistettava, että vain asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin niiden tehtävien suorittamiseksi, joista tietokantaa hallinnoiva viranomainen vastaa tämän asetuksen mukaisesti.

3.  Tietokantaa hallinnoiva viranomaisen on tiedotettava 2 kohdan mukaisesti toteuttamistaan toimenpiteistä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

30 artikla

Viisumitietojärjestelmän tietojen säilyttäminen kansallisissa tiedostoissa

1.  Viisumitietojärjestelmästä peräisin olevia tietoja voidaan säilyttää kansallisissa tiedostoissa ainoastaan silloin, kun se on yksittäistapauksessa tarpeen viisumitietojärjestelmän tarkoitusten ja asiaan kuuluvien säännösten mukaisesti, tietosuojasäännökset mukaan lukien, ja ainoastaan niin kauan kuin se on kyseisessä yksittäistapauksessa tarpeen.

2.  Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen säilyttää kansallisessa tiedostoissaan tietoja, jotka kyseinen jäsenvaltio on tallentanut viisumitietojärjestelmään.

3.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan vastaista tietojen käyttöä pidetään väärinkäyttönä kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

31 artikla

Tietojen välittäminen kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille

1.  Tämän asetuksen nojalla viisumitietojärjestelmässä käsiteltyjä tietoja ei saa siirtää kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille eikä saattaa niiden saataville.

▼C2

2.  Edellä olevan 9 artiklan 4 alakohdan a, b, c, k ja m alakohdassa tarkoitettuja tietoja voidaan 1 kohdasta poiketen siirtää kolmansiin maihin tai liitteessä mainituille kansainvälisille järjestöille tai saattaa niiden saataville, jos se on tarpeen yksittäisissä tapauksissa kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden toteamiseksi, myös heidän palauttamistaan varten, mutta vain sillä edellytyksellä, että

▼B

a) 

komissio on tehnyt päätöksen henkilötietojen riittävästä suojasta kyseisessä kolmannessa maassa direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai että yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä on voimassa takaisinottosopimus tai että direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 1 kohdan d alakohdan säännöksiä sovelletaan;

b) 

kolmas maa tai kansainvälinen järjestö lupaa käyttää tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu;

c) 

siirretyt tiedot siirretään tai saatetaan saataville asianomaisten yhteisön oikeuden säännösten ja erityisesti takaisinottosopimusten ja tiedot siirtäneen tai ne saataville saattaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön, tietosuojaa koskevat säännökset mukaan lukien, mukaisesti; ja

d) 

tiedot viisumitietojärjestelmään tallentanut yksi tai useampi jäsenvaltio on antanut suostumuksensa.

3.  Tällaiset henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille eivät vaikuta pakolaisten eivätkä kansainvälistä suojelua pyytävien henkilöiden oikeuksiin, erityisesti kun on kyse palauttamiskiellosta.

32 artikla

Tietoturva

1.  Vastuussa olevan jäsenvaltion on varmistettava tietojen turvallisuus ennen niiden siirtämistä kansalliseen rajapintaan ja siirron aikana. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava viisumitietojärjestelmästä saamiensa tietojen turvallisuus.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat kansallista järjestelmäänsä koskevat toimenpiteet, mukaan lukien tietoturvasuunnitelma, joiden avulla

a) 

tiedot suojataan fyysisesti, muun muassa laatimalla varautumissuunnitelmia kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

b) 

estetään luvaton pääsy kansallisiin laitoksiin, joissa jäsenvaltio harjoittaa viisumitietojärjestelmän tavoitteiden mukaista toimintaa (laitoksiin pääsyn valvonta);

c) 

estetään tietojen siirtämisessä käytettävien välineiden luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen (tietovälineiden valvonta);

d) 

estetään tietojen luvaton syöttäminen ja tallennettujen tietojen luvaton tarkastaminen, muuttaminen tai poistaminen (tietojen säilyttämisen valvonta);

e) 

estetään tietojen luvaton käsittely viisumitietojärjestelmässä ja käsiteltyjen tietojen luvaton muuttaminen tai poistaminen (tietojen käsittelyn valvonta);

f) 

varmistetaan, että viisumitietojärjestelmään pääsyyn valtuutettujen henkilöiden saatavilla ovat ainoastaan heidän pääsyä koskevan valtuutuksensa kattamat tiedot, että pääsyyn tarvitaan yksilölliset ja ainutkertaiset käyttäjätunnisteet ja että käyttötila on luottamuksellinen (tietojen käytön valvonta);

g) 

varmistetaan, että kaikki viranomaiset, joilla on pääsy viisumitietojärjestelmään, luovat henkilöille, joilla on valtuudet käyttää, tallentaa, päivittää, poistaa ja hakea tietoja, profiilit, joissa esitetään heidän tehtävänsä ja vastuualueensa, ja saattavat nämä käyttäjäprofiilit pyynnöstä viipymättä 41 artiklassa tarkoitettujen kansallisten valvontaviranomaisten käyttöön (henkilöstöprofiilit);

h) 

varmistetaan, että on mahdollista varmentaa ja määritellä, mille elimille henkilötietoja voidaan siirtää tiedonsiirtolaitteilla (tiedonsiirron valvonta);

i) 

varmistetaan, että voidaan tarkastaa ja määritellä, mitä tietoja viisumitietojärjestelmässä on käsitelty, milloin niitä on käsitelty, kuka niitä on käsitellyt ja missä tarkoituksessa (tietojen tallentamisen valvonta);

j) 

estetään erityisesti asianmukaista salaustekniikkaa käyttäen henkilötietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen sinä aikana, kun henkilötietoja siirretään viisumitietojärjestelmään ja sieltä muualle taikka kuljetettaessa tietojen siirtämisessä käytettyjä välineitä (kuljetuksen valvonta);

k) 

valvotaan tässä kohdassa tarkoitettujen turvatoimien tehokkuutta ja toteutetaan tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä asetusta noudatetaan (sisäinen valvonta).

3.  Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 2 kohdassa säädettyjen viisumitietojärjestelmän toimintaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien turvasuunnitelman hyväksyminen.

33 artikla

Korvausvastuu

1.  Henkilöllä tai jäsenvaltiolla, jolle on aiheutunut vahinkoa lainvastaisesta tietojenkäsittelystä tai jostain tämän asetuksen vastaisesta teosta, on oikeus saada vahingosta vastuussa olevalta jäsenvaltiolta korvaus aiheutuneesta vahingosta. Kyseinen jäsenvaltio vapautuu tästä vastuusta osittain tai kokonaan, jos se osoittaa, ettei se ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

2.  Jos viisumitietojärjestelmälle aiheutuu vahinkoa siitä, ettei jokin jäsenvaltio ole noudattanut tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan, tämä jäsenvaltio on velvollinen korvaamaan tällaisen vahingon, paitsi jos ja siltä osin kuin tietokantaa hallinnoiva viranomainen tai toinen viisumitietojärjestelmään osallistuva jäsenvaltio on jättänyt toteuttamatta kohtuulliset toimenpiteet vahingon syntymisen ehkäisemiseksi tai sen vaikutusten rajoittamiseksi mahdollisimman vähiin.

3.  Jäsenvaltiota vastaan esitettyihin korvausvaatimuksiin, jotka koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa, sovelletaan vastaajana olevan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.

34 artikla

Tietojenkäsittelytapahtumien kirjaaminen

▼M3

1.  Kunkin jäsenvaltion ja tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on pidettävä kirjaa kaikista viisumitietojärjestelmässä toteutetuista tietojenkäsittelytapahtumista. Kirjatuissa tiedoissa on mainittava

a) 

6 artiklan 1 kohdassa sekä 15–22 artiklassa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus;

b) 

käsittelyn päivämäärä ja kellonaika;

c) 

9–14 artiklassa tarkoitettu siirrettyjen tietojen luonne;

d) 

15 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklassa, 18 artiklan 1 ja 6 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 19 a artiklan 2 ja 4 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdassa, 21 artiklan 1 kohdassa ja 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa hauissa käytettyjen tietojen luonne; sekä

e) 

tietoja tallentavan ja niitä hakevan viranomaisen nimi.

Lisäksi kunkin jäsenvaltion on pidettävä kirjaa henkilöistä, joilla on asianmukainen lupa tallentaa tai hakea tietoja.

▼M3

1a.  Edellä 17 a artiklassa lueteltujen tapahtumien osalta jokaisesta viisumitietojärjestelmässä ja rajanylitystietojärjestelmässä toteutetusta tietojenkäsittelytapahtumasta on pidettävä kirjaa tämän artiklan sekä asetuksen (EU) 2017/2226 46 artiklan mukaisesti.

▼B

2.  Tällaisia kirjattuja tietoja saa käyttää ainoastaan tietosuojaan liittyvään tietojenkäsittelyn luvallisuuden valvontaan sekä tietoturvallisuuden varmistamiseen. Kirjatut tiedot on suojattava asianmukaisesti niiden luvattoman käytön estämiseksi ja ne on tuhottava vuoden kuluttua 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säilytysajan päättymisestä, jollei niitä tarvita jo aloitetuissa arviointimenettelyissä.

35 artikla

Sisäinen valvonta

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen viranomainen, jolla on oikeus käyttää viisumitietojärjestelmän tietoja, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tekee tarvittaessa yhteistyötä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa.

36 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viisumitietojärjestelmän tietojen väärinkäyttäminen on rangaistavaa seuraamuksin, kansallisen lainsäädännön mukaiset hallinnolliset ja/tai rikosoikeudelliset seuraamukset mukaan lukien, ja että seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.VI LUKU

TIETOSUOJAA KOSKEVAT OIKEUDET JA NIIDEN VALVONTA

▼C2

37 artikla

Tiedonsaantioikeus

1.  Vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava hakijoille ja 9 artiklan 4 alakohdan f alakohdassa tarkoitetuille henkilöille seuraavat tiedot:

a) 

41 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot;

b) 

tarkoitus, johon tietoja käytetään viisumitietojärjestelmässä;

c) 

tietojen vastaanottajien ryhmät, mukaan lukien 3 artiklassa tarkoitetut viranomaiset;

d) 

tietojen säilyttämisaika;

e) 

se, että tietojen tallentaminen on pakollista hakemuksen käsittelyä varten;

f) 

hakijan oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja oikeus pyytää, että heitä koskevat virheelliset tiedot oikaistaan tai että heitä koskevat lainvastaisesti käsitellyt tiedot poistetaan, mukaan lukien oikeus saada tietoa edellä mainittujen oikeuksien käyttöä koskevista menettelyistä ja niiden 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten valvontaviranomaisten yhteystiedot, jotka käsittelevät henkilötietosuojaa koskevia vaatimuksia.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava kirjallisesti hakijalle, kun 9 artiklan 4, 5 ja 6 alakohdassa tarkoitetut hakemuslomakkeen tiedot, valokuva ja sormenjäljet tallennetaan.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava 9 artiklan 4 alakohdan f alakohdassa tarkoitetuille henkilöille lomakkeilla, jotka näiden on allekirjoitettava osoitukseksi siitä, että he ovat kutsuneet hakijan ja sitoutuneet huolehtimaan tämän ylläpidosta ja majoituksesta.

Jos näiden henkilöiden allekirjoittamaa lomaketta ei ole, tiedot on ilmoitettava direktiivin 95/46/EY 11 artiklan mukaisesti.

▼B

38 artikla

Oikeus tutustua tietoihin sekä oikaista ja poistaa ne

1.  Kenellä tahansa on oikeus saada tietoonsa viisumitietojärjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot ja tiedot viisumitietojärjestelmään siirtänyt jäsenvaltio, tämän rajoittamatta velvollisuutta ilmoittaa muita tietoja direktiivin 95/46/EY 12 artiklan a kohdan mukaisesti. Ainoastaan jäsenvaltio voi antaa luvan tutustua tietoihin. Kunkin jäsenvaltion on kirjattava tällaista lupaa koskevat pyynnöt.

2.  Kuka tahansa voi pyytää, että häntä koskevat virheelliset tiedot oikaistaan ja että lainvastaisesti tallennetut tiedot poistetaan. Vastuussa olevan jäsenvaltion on omien lakiensa, asetustensa ja menettelyjensä mukaisesti mahdollisimman pian oikaistava tiedot tai poistettava ne.

3.  Jos 2 kohdassa säädetty pyyntö esitetään muulle kuin vastuussa olevalle jäsenvaltiolle, on sen jäsenvaltion viranomaisten, jolle pyyntö on esitetty, otettava yhteyttä vastuussa olevan jäsenvaltion viranomaisiin 14 päivän kuluessa. Vastuussa olevan jäsenvaltion on kuukauden kuluessa tarkistettava tietojen oikeellisuus ja se, onko niiden käsittely viisumitietojärjestelmässä tapahtunut lainmukaisesti.

4.  Jos viisumitietojärjestelmässä olevat tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai jos ne on tallennettu lainvastaisesti, vastuussa olevan jäsenvaltion on oikaistava tiedot tai poistettava ne 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle henkilölle kirjallisesti häntä koskevien tietojen oikaisusta tai niiden poistamisesta.

5.  Jos vastuussa oleva jäsenvaltio ei ole samaa mieltä siitä, että viisumitietojärjestelmään tallennetut tiedot ovat virheellisiä tai että ne on tallennettu lainvastaisesti, sen on annettava asianomaiselle henkilölle viipymättä kirjallinen selvitys siitä, miksi se ei aio oikaista tai poistaa häntä koskevia tietoja.

6.  Vastuussa olevan jäsenvaltion on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle myös siitä, mitä toimenpiteitä hän voi toteuttaa, jollei hän hyväksy saamaansa selvitystä. Ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot siitä, miten voi panna vireille kanteen tai tehdä kantelun kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai tuomioistuimille, sekä avusta, jota on saatavilla muun muassa 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilta kansallisilta valvontaviranomaisilta kyseisen jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti.

39 artikla

Tietosuojaa koskevien oikeuksien varmistamista koskeva yhteistyö

1.  Jäsenvaltioiden on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä 38 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjen oikeuksien toteuttamiseksi.

2.  Kansallisen valvontaviranomaisen on kussakin jäsenvaltiossa pyynnöstä autettava ja neuvottava asianomaista henkilöä hänen käyttäessään oikeuttaan oikaista tai poistaa itseään koskevia tietoja direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3.  Tiedot siirtäneen jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen ja niiden jäsenvaltioiden, jolle pyyntö on tehty, kansallisten valvontaviranomaisten on tehtävä tätä varten yhteistyötä.

40 artikla

Oikeuskeinot

1.  Kenellä tahansa on oltava kussakin jäsenvaltiossa oikeus panna vireille kanne tai tehdä kantelu sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai toimivaltaiselle tuomioistuimelle, joka on evännyt häneltä 38 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn oikeuden tutustua itseään koskeviin tietoihin tai oikaista niitä tai poistaa ne.

2.  Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kansallisten valvontaviranomaisten on avustettava asianomaista henkilöä asian koko käsittelyn ajan.

41 artikla

Kansallisen valvontaviranomaisen harjoittama valvonta

1.  Kussakin jäsenvaltiossa nimetyn yhden tai useamman viranomaisen, jolla on direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa tarkoitetut valtuudet, on valvottava riippumattomasti 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta asianomaisessa jäsenvaltiossa, mukaan luettuna näiden tietojen siirtäminen viisumitietojärjestelmään ja siitä pois.

2.  Kansallisen valvontaviranomaisen on varmistettava, että kansallisessa järjestelmässä tapahtunut tietojenkäsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti.

3.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisella valvontaviranomaisella on riittävät voimavarat sille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

4.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viisumitietojärjestelmässä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten viranomainen, joka toimii direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä ja jolle on keskitetty vastuu kyseisen jäsenvaltion tietojen käsittelystä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava tätä viranomaista koskevat tiedot komissiolle.

5.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kansallisille valvontaviranomaisille näiden pyytämät tiedot ja erityisesti ilmoitettava niille 28 artiklan ja 29 artiklan 1 kohdan mukaisista toimista sekä annettava niille pääsy 28 artiklan 4 kohdan c alakohdassa mainittuihin luetteloihin ja 34 artiklan mukaisesti kirjattuihin tietoihin ja pääsy milloin tahansa kaikkiin toimitiloihinsa.

42 artikla

Euroopan tietosuojavaltuutetun harjoittama valvonta

1.  Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo, että tietokantaa hallinnoiva viranomainen käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 ja 47 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä ja toimivaltaa sovelletaan vastaavasti.

2.  Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että tietokantaa hallinnoivan viranomaisen suorittama henkilötietojen käsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi asiaankuuluvien kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti. Tarkastusta koskeva selvitys toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle, komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisille. Tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle on annettava tilaisuus esittää huomautuksia ennen selvityksen hyväksymistä.

3.  Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on toimitettava Euroopan tietosuojavaltuutetun pyytämät tiedot ja myönnettävä hänelle oikeus tutustua kaikkiin 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja kirjaustietoihin sekä annettava hänelle milloin tahansa pääsy kaikkiin toimitiloihinsa.

43 artikla

Kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteistyö

1.  Kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun on toimivaltansa puitteissa tehtävä aktiivisesti yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään ja varmistettava viisumitietojärjestelmän ja kansallisten järjestelmien yhteensovitettu valvonta.

2.  Niiden on tarpeen mukaan toimivaltansa rajoissa vaihdettava asiaankuuluvia tietoja, avustettava toisiaan tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa, tarkasteltava tämän asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyviä vaikeuksia, tutkittava riippumattomaan valvontaan tai rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia, laadittava yhdenmukaisia ehdotuksia ongelmien yhdessä ratkaisemiseksi sekä edistettävä tietoisuutta tietosuojaoikeuksista.

3.  Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuvat tätä tarkoitusta varten vähintään kaksi kertaa vuodessa. Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa näiden kokousten kustannuksista ja järjestelyistä. Ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään työjärjestys. Uusia työmenetelmiä kehitetään tarvittaessa yhteisesti.

4.  Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle toimitetaan joka toinen vuosi yhteinen toimintakertomus. Kertomukseen sisällytetään kunkin jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen laatima kyseistä jäsenvaltiota koskeva luku.

44 artikla

Tietosuoja siirtymäkauden aikana

Jos komissio siirtymäkauden aikana siirtää tehtävänsä tämän asetuksen 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti yhdelle tai useammalle muulle elimelle, se varmistaa, että Euroopan tietosuojavaltuutetulla on oikeus ja mahdollisuus suorittaa tehtävänsä täysipainoisesti ja että tietosuojavaltuutettu voi myös tehdä tarkastuksia paikan päällä ja käyttää kaikkia muita asetuksen (EY) N:o 45/2001 47 artiklan nojalla Euroopan tietosuojavaltuutetulle annettuja valtuuksia.VII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

45 artikla

Komission toimesta tapahtuva täytäntöönpano

1.  Komissio toteuttaa keskusviisumitietojärjestelmän, kunkin jäsenvaltion kansallisen rajapinnan sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin, mukaan lukien 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen biometristen tietojen käsittelyyn tarvittavat toiminnot, mahdollisimman pian tämän asetuksen tultua voimaan.

2.  Keskusviisumitietojärjestelmän, kunkin jäsenvaltion kansallisen rajapinnan sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin teknisen toteutuksen edellyttämistä, erityisesti seuraavia asioita koskevista toimenpiteistä päätetään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a) 

tietojen tallentaminen ja hakemusten linkittäminen 8 artiklan mukaisesti;

b) 

tietoihin tutustuminen 15 artiklan ja 17–22 artiklan mukaisesti;

c) 

tietojen muuttaminen, poistaminen ja poistaminen ennen määräaikaa 23–25 artiklan mukaisesti;

d) 

kirjattujen tietojen säilyttäminen ja niihin tutustuminen 34 artiklan mukaisesti;

e) 

16 artiklassa tarkoitettu kuulemisjärjestely ja siihen liittyvät menettelyt.

46 artikla

Schengenin konsultointiverkoston teknisten toimintojen integrointi

Kun kaikki tämän asetuksen voimaan tullessa Schengenin konsultointiverkostoa käyttävät jäsenvaltiot ovat Schengenin yleissopimuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaneet toteuttaneensa oikeudelliset ja tekniset järjestelyt viisumitietojärjestelmän käyttämiseksi keskusviisumiviranomaisten välisiin viisumihakemuksia koskeviin tiedusteluihin, 16 artiklassa tarkoitettu kuulemisjärjestely korvaa Schengenin konsultointiverkoston ajankohtana, joka määrätään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

47 artikla

Tietojensiirron aloittaminen

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, kun se on toteuttanut tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen siirtämiseksi keskusviisumitietojärjestelmään kansallisen rajapinnan välityksellä.

48 artikla

Käyttöönotto

1.  Komissio määrää päivän, jona viisumitietojärjestelmä otetaan käyttöön, kun

a) 

45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä on päätetty;

b) 

komissio on ilmoittanut, että sen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa suorittama viisumitietojärjestelmän kattava testaus on saatettu onnistuneesti päätökseen;

c) 

jäsenvaltiot ovat teknisten järjestelyjen validoinnin jälkeen ilmoittaneet komissiolle toteuttaneensa tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi viisumitietojärjestelmään 4 kohdan mukaisesti määritellyn ensimmäisen alueen kaikkien hakemusten osalta, mukaan lukien järjestelyt tietojen keräämiseksi ja/tai siirtämiseksi toisen jäsenvaltion puolesta.

2.  Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille 1 kohdan b alakohdan mukaisesti suoritetun testauksen tulokset.

3.  Jokaisen muun alueen osalta komissio määrää päivän, jona 5 artiklan 1 kohdan mukaisten tietojen siirtäminen tulee pakolliseksi, kun jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle toteuttaneensa tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi viisumitietojärjestelmään kyseisen alueen kaikkien hakemusten osalta, mukaan lukien järjestelyt tietojen keräämiseksi ja/tai siirtämiseksi toisen jäsenvaltion puolesta. Ennen tätä päivää kukin jäsenvaltio voi ottaa viisumitietojärjestelmän käyttöön näiden alueiden osalta heti kun se on ilmoittanut komissiolle toteuttaneensa tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt ainakin 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja siirtämiseksi viisumitietojärjestelmään.

4.  Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut alueet määritellään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Alueiden määrittelyssä käytettäviä perusteita ovat laittoman maahanmuuton todennäköisyys, jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat ja mahdollisuus kerätä biometrisiä tunnistetietoja alueen kaikilta paikkakunnilta.

5.  Komissio julkaisee kutakin aluetta koskevat käyttöönottopäivät Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6.  Yksikään jäsenvaltio ei saa tutustua muiden jäsenvaltioiden viisumitietojärjestelmään toimittamiin tietoihin ennen kuin se tai sitä edustava jäsenvaltio on aloittanut tietojen tallentamisen 1 ja 3 kohdan mukaisesti.

49 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ( 12 ) 51 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

50 artikla

Seuranta ja arviointi

1.  Tietokantaa hallinnoiva viranomainen varmistaa, että käytettävissä on menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida viisumitietojärjestelmän toimintaa suhteessa tuloksia, kustannustehokkuutta, tietoturvaa ja palvelujen laatua koskeviin tavoitteisiin.

2.  Tietokantaa hallinnoivalla viranomaisella on oltava teknistä ylläpitoa varten käytössään tarvittavat tiedot viisumitietojärjestelmässä suoritetusta tietojenkäsittelystä.

3.  Kahden vuoden kuluttua viisumitietojärjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein tietokantaa hallinnoiva viranomainen antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomuksen viisumitietojärjestelmän teknisestä toiminnasta ja toimintavarmuudesta.

4.  Kolmen vuoden kuluttua viisumitietojärjestelmän käyttöönotosta ja tämän jälkeen neljän vuoden välein komissio laatii viisumitietojärjestelmän toiminnasta yleisarvioinnin. Yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista viisumitietojärjestelmään, viisumitietojärjestelmän toimintavarmuutta, 31 artiklassa tarkoitettujen säännösten käyttöä ja tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio toimittaa arviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Komissio antaa ennen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen päättymistä kertomuksen sormenjälkien käytössä ulkorajoilla saavutetusta teknisestä edistyksestä ja sen vaikutuksista hakujen kestoon käytettäessä viisumitarran sarjanumeroa yhdessä viisuminhaltijan sormenjälkien varmentamisen kanssa, mukaan lukien tiedot siitä, sisältyykö tällaisen haun ennakoituun kestoon kohtuutonta odottelua rajanylityspaikoilla. Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi arvioinnin perusteella pyytää komissiota tarvittaessa ehdottamaan asiamukaisia muutoksia tähän asetukseen.

6.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle ja komissiolle 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.

7.  Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on toimitettava komissiolle 4 kohdassa tarkoitettujen yleisarviointien laatimiseen tarvittavat tiedot.

8.  Komissio vastaa tietokantaa hallinnoivan viranomaisen toiminnan aloittamista edeltävän siirtymäkauden ajan 3 kohdassa tarkoitettujen kertomusten laatimisesta ja toimittamisesta.

51 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen.

3.  Edellä 26, 27, 32 ja 45 artiklaa, 48 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaa ja 49 artiklaa sovelletaan 2 päivästä syyskuuta 2008.

4.  Edellä 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuna siirtymäkautena tässä asetuksessa olevat viittaukset tietokantaa hallinnoivaan viranomaiseen on ymmärrettävä viittauksiksi komissioon.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.
LIITE

Luettelo 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista kansainvälisistä järjestöistä

1. YK:n erityisjärjestöt (kuten UNHCR).

2. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM).

3. Punaisen ristin kansainvälinen komitea.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/817, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27).

( 2 ) Katso tämän virallisen lehden sivu 129.

( 3 ) EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1.

( 4 ) EUVL L 64, 7.3.2003, s. 1.

( 5 ) EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1932/2006 (EUVL L 405, 30.12.2006, s. 23).

( 6 ) EYVL L 53, 23.2.2002, s. 4.

( 7 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77).

( 8 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

( 9 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).

( 10 ) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).

( 11 ) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 337/2007 (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 1).

( 12 ) EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4.

Top