EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0617-20130701

Consolidated text: Komission asetus (EY) N:o 617/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osalta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/617/2013-07-01

2008R0617 — FI — 01.07.2013 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 617/2008,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osalta

(EYV L 168, 28.6.2008, p.5)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 557/2010, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010,

  L 159

13

25.6.2010

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 939/2011, annettu 23 päivänä syyskuuta 2011,

  L 248

1

24.9.2011

►M3

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 617/2008,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osaltaEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ( 1 ) ja erityisesti sen 121 artiklan f alakohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan 29 päivänä lokakuuta 1975 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2782/75 ( 2 ) kumotaan 1 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen asetuksella (EY) N:o 1234/2007.

(2)

Eräitä asetuksen (ETY) N:o 2782/75 säännöksiä ja velvollisuuksia ei ole sisällytetty asetukseen (EY) N:o 1234/2007.

(3)

Sen vuoksi tietyt aiheelliset säännökset ja velvollisuudet on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettavassa asetuksessa, jotta varmistetaan yhteisen markkinajärjestelyn ja erityisesti kaupan pitämistä koskevien vaatimusten jatkuvuus ja moitteeton toiminta.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 vahvistetaan vähimmäisedellytykset, jotka yhteisössä kaupan pidettävien siitosmunien ja siipikarjan poikasten on täytettävä. Selvyyden vuoksi olisi vahvistettava kyseisten vaatimusten soveltamista koskevat uudet yksityiskohtaiset säännöt. Sen vuoksi olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella komission asetus (ETY) N:o 1868/77 ( 3 ), jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt neuvoston (ETY) N:o 2782/75 soveltamiseksi.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 vahvistetaan tiettyjä siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevia sääntöjä. Kyseisten sääntöjen täytäntöönpano edellyttää soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamista, jotta vältetään muun muassa hautomakoneesta poistettujen munien pitäminen kaupan ilman erityistä tunnusmerkintää, vahvistetaan muniin sekä siitosmunia ja poikasia sisältäviin pakkauksiin painettavat merkinnät ja säädetään tarvittavista ilmoituksista.

(6)

Kullekin laitokselle on tarpeen antaa yksilöivä rekisteröintinumero, joka perustuu kussakin jäsenvaltiossa vahvistettavaan koodiin, joka mahdollistaa laitoksen toimialan määrittämisen.

(7)

Olisi säilytettävä yhteisön sisäistä poikasten ja siitosmunien kauppaa ja tuotantoa koskeva riittävän tarkka tiedonkeruujärjestelmä, jotta lyhyen aikavälin tuotantoennusteiden laatiminen olisi mahdollista. Jokaisen jäsenvaltion on säädettävä säännösten rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ’siitosmunilla’ tarkoitetaan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 0407 00 11 ja 0407 00 19 kuuluvia poikastuotantoon tarkoitettuja yhteisössä tuotettuja tai kolmansista maista tuotuja siipikarjan munia lajin, luokan ja tyypin mukaan eriteltyinä ja tämän asetuksen mukaisesti tunnusmerkinnällä varustettuina;

2) ’poikasilla’ tarkoitetaan enintään 185 gramman painoisia yhteisen tullitariffin alanimikkeisiin 0105 11 ja 0105 19 kuuluvia yhteisössä tuotettuja tai kolmansista maista tuotuja eläviä lintuja, jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin:

a) ”tuotantopoikaset”: poikaset, jotka kuuluvat yhteen seuraavista tyypeistä:

i) ”broilerpoikaset”: ennen sukukypsyyttä lihotettaviksi ja teurastettaviksi tarkoitetut poikaset;

ii) ”kanapoikaset”: kulutukseen tarkoitettujen munien tuottamista varten kasvatettaviksi tarkoitetut poikaset;

iii) ”yhdistelmäpoikaset”: joko munantuotantoon tai lihaksi tarkoitetut poikaset;

b) ”vanhempaispoikaset”: tuotantopoikasten tuottamiseen tarkoitetut poikaset;

c) ”jalostuspoikaset”: vanhempaispoikasten tuottamiseen tarkoitetut poikaset;

3) ’laitoksella’ tarkoitetaan jokaista seuraavien toimialojen laitosta tai laitoksen osaa:

a) ”jalostuslaitos”: laitos, joka tuottaa jalostus-, vanhempais- tai tuotantopoikasten tuottamiseen tarkoitettuja siitosmunia;

b) ”vanhempaispolven tuotantolaitos”: laitos, joka tuottaa tuotantopoikasten tuottamiseen tarkoitettuja siitosmunia;

c) ”hautomo”: laitos, joka asettaa haudottavaksi ja haudottaa siitosmunia sekä toimittaa poikasia;

4) ’suorituskyvyllä’ tarkoitetaan munien enimmäismäärää, joka voidaan asettaa yhtä aikaa hautomakoneisiin, lukuun ottamatta kuorijoita.

2 artikla

Laitosten rekisteröinti

1.  Jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen elin rekisteröi pyynnöstä jokaisen laitoksen, ja sille annetaan tunnusnumero.

Tunnusnumero voidaan poistaa laitoksilta, jotka eivät noudata tämän asetuksen säännöksiä.

2.  Kaikki 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten rekisteröintipyynnöt on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella laitos sijaitsee. Tämä viranomainen antaa rekisteröidylle laitokselle tunnusnumeron, joka koostuu yhdestä liitteessä I esitetyistä koodeista ja sekä tunnusluvusta, joka annetaan siten, että sen perusteella on mahdollista määrittää laitoksen toimiala.

▼M1 —————

▼B

3 artikla

Siitosmunien ja niiden pakkausten merkitseminen

1.  Poikasten tuotantoon tarkoitetut siitosmunat on merkittävä yksittäin.

2.  Poikastuotantoon käytettyjen siitosmunien yksilöivä merkintä tehdään tuotantolaitoksessa, jonka tunnusnumero leimataan muniin. Kirjaimet ja numerot merkitään häviämättömällä mustalla musteella; niiden korkeuden on oltava vähintään kaksi millimetriä ja leveyden yksi millimetri.

3.  Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti sallia siitosmunien merkinnän muiden kuin 2 kohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan sillä edellytyksellä, että merkintä tehdään häviämättömällä mustalla värillä, se on selvästi nähtävissä ja se peittää vähintään 10 neliömillimetrin suuruisen alan. Tämä merkintä on tehtävä ennen hautomakoneeseen asettamista joko tuotantolaitoksessa tai hautomossa. Tätä mahdollisuutta käyttävän jäsenvaltion on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä annettava näille tieto asiasta annetuista säännöksistä.

4.  Siitosmunat on kuljetettava moitteettoman puhtaissa, yksinomaan samasta laitoksesta lähtöisin olevia saman siipikarjalajin, -luokan ja -tyypin siitosmunia sisältävissä pakkauksissa, joissa on jokin liitteessä II olevista maininnoista.

5.  Tietyissä kolmansissa tuojamaissa voimassa oleviin säännöksiin mukautumiseksi vientiin tarkoitetut siitosmunat ja niiden pakkaukset voidaan varustaa muilla kuin tässä asetuksessa säädetyillä merkinnöillä, jos ne eivät ole vaarassa sekoittua viimeksi mainittuihin tai asetuksen (EY) N:o 1234/2007 121 artiklan d alakohdassa ja sen soveltamista koskevissa asetuksissa säädettyihin merkintöihin.

6.  Pakkauksissa ja kaikentyyppisissä astioissa, joissa näitä munia kuljetetaan, on oltava tuotantolaitoksen tunnusnumero.

7.  Ainoastaan tämän artiklan mukaisesti merkittyjä siitosmunia voidaan kuljettaa tai pitää kaupan jäsenvaltioiden välillä.

8.  Kolmansista maista lähtöisin olevia siitosmunia voidaan tuoda ainoastaan, jos niihin on vähintään 3 millimetrin korkuisin kirjaimin merkitty alkuperämaa ja leimattu merkintä ”à couver”, ►M3  ”valenje”, ◄ ”broedei”, ”rugeaeg”, ”Bruteier”, ”προς εκκόλαψιν”, ”para incubar”, ”hatching”, ”cova”, ”para incubação”, ”haudottavaksi”, ”för kläckning”, ”líhnutí”, ”haue”, ”inkubācija”, ”perinimas”, ”keltetésre”, ”tifqis”, ”do wylęgu”, ”valjenje”, ”liahnutie”, ”за люпене” tai ”incubare”. Niiden pakkausten on sisällettävä yksinomaan saman siipikarjalajin, -luokan ja -tyypin sekä saman alkuperämaan ja lähettäjän siitosmunia, ja niissä on oltava vähintään seuraavat merkinnät:

a) munissa olevat merkinnät;

b) munat tuottanut siipikarjalaji;

c) toimittajan nimi tai toiminimi ja osoite.

4 artikla

Poikasia sisältävien pakkausten merkitseminen

1.  Poikaset on pakattava siipikarjalajeittain, -tyypeittäin ja -luokittain.

2.  Laatikot saavat sisältää yksinomaan saman hautomon poikasia, ja niihin on merkittävä vähintään hautomon tunnusnumero.

3.  Kolmansista maista lähtöisin olevia poikasia voidaan tuoda ainoastaan, jos ne jaotellaan 1 kohdan mukaisesti. Laatikoiden on sisällettävä yksinomaan saman alkuperämaan ja saman lähettäjän poikasia, ja niissä on oltava vähintään seuraavat merkinnät:

a) alkuperämaa;

b) siipikarjalaji, johon poikaset kuuluvat;

c) toimittajan nimi tai toiminimi ja osoite.

Pakkauksien merkinnät on tehtävä häviämättömällä mustalla musteella käyttäen vähintään 20 millimetrin korkuisia ja 10 millimetrin levyisiä merkkejä; viivojen on oltava yhden millimetrin paksuisia.

5 artikla

Saateasiakirjat

1.  On laadittava saateasiakirja, jossa on oltava kunkin toimitettavan siitosmuna- tai poikaserän osalta vähintään seuraavat merkinnät:

a) laitoksen nimi tai toiminimi ja osoite sekä sen tunnusnumero;

b) siitosmunien tai poikasten lukumäärä siipikarjalajin, -luokan ja -tyypin mukaan;

c) lähetyspäivä;

d) vastaanottajan nimi ja osoite.

2.  Kolmansista maista tuotavien siitosmuna- ja poikaserien osalta laitoksen tunnusnumero on korvattava alkuperämaan nimellä.

6 artikla

Rekisteröinnit

Kunkin hautomon on merkittävä rekisteriin lajeittain, luokittain (kantavanhemmuus, jalostus tai tuotanto) ja tyypeittäin (broileri, munantuotanto tai yhdistelmä)

a) haudottavaksi asettamispäivä ja haudottavaksi asetettujen siitosmunien lukumäärä sekä sen laitoksen tunnusnumero, jossa siitosmunat on tuotettu;

b) kuoriutumispäivä ja tosiasiallisesti käytettäviksi tarkoitettujen kuoriutuneiden poikasten lukumäärä;

c) hautomakoneesta poistettujen siitosmunien lukumäärä ja ostajan henkilöllisyys.

7 artikla

Hautomakoneesta poistettujen munien käyttö

Hautomakoneesta poistetut haudotut munat on käytettävä muuhun tarkoitukseen kuin ihmisravinnoksi. Niitä voidaan käyttää teollisuuden käyttöön tarkoitettuina munina komission asetuksen (EY) N:o 589/2008 ( 4 ) 1 artiklan toisen alakohdan h alakohdan mukaisesti.

8 artikla

Ilmoitukset

1.  Jokaisen hautomon on toimitettava kuukausittain jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle lajeittain, luokittain ja tyypeittäin eritelty tieto haudottavaksi asetettujen siitosmunien ja tosiasiallisesti käytettäviksi tarkoitettujen kuoriutuneiden poikasten lukumäärästä.

2.  Kantavanhempais- ja vanhempaispolven siipikarjakantaa koskevia tilastotietoja pyydetään muilta kuin 1 kohdassa tarkoitetuilta laitoksilta tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annettavien yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle heti 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen saannin ja tutkimisen jälkeen kuukausittain niiden perusteella koottu yhteenveto edelliseltä kuukaudelta.

Jäsenvaltion esittämään yhteenvetoon on merkittävä lisäksi saman kuukauden kuluessa tuotujen ja vietyjen poikasten lukumäärä siipikarjalajin, -luokan ja -tyypin mukaan.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun yhteenvedon malli on liitteessä III. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämä yhteenveto komissiolle kalenterivuoden kunkin kuukauden osalta viimeistään neljän viikon kuluttua kyseisen kuukauden päättymisestä.

5.  Jäsenvaltiot voivat käyttää liitteessä III olevaa yhteenvedon mallia (I osa) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen keruuseen hautomoilta.

6.  Jäsenvaltiot voivat määrätä 5 artiklassa tarkoitetun saateasiakirjan laadittavaksi poikasten osalta useana kappaleena. Tällöin yksi tämän asiakirjan kappale lähetetään 9 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle elimelle sekä tuonnin ja viennin että yhteisön sisäisen kaupan yhteydessä.

7.  Edellä 6 kohdassa tarkoitettua menettelyä käyttävien jäsenvaltioiden on annettava siitä tieto muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

▼M1

9 artikla

Tarkastuslaitokset

Tämän asetuksen säännösten noudattamista valvovat kunkin jäsenmaan nimeämät laitokset.

▼B

10 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet seuraamuksien määräämiseksi siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien asetusten säännösten rikkomisesta.

11 artikla

Kertomukset

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä tammikuuta liitteessä IV olevan mallin mukaan laadittu hautomoiden rakennetta ja toimintaa koskeva tilasto.

▼M1

11a artikla

Ilmoitusvelvoitteiden täytäntöönpano

Tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut komissiolle annettavat ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 ( 5 ) mukaisesti.

▼B

12 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1868/77 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Viittauksia kumottuun asetukseen ja asetukseen (ETY) N:o 2782/75 pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE IAsetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut koodit

BE

Belgia

BG

Bulgaria

CZ

Tšekki

DK

Tanska

DE

Saksa

EE

Viro

IE

Irlanti

EL

Kreikka

ES

Espanja

FR

Ranska

▼M3

HR

Kroatia

▼B

IT

Italia

CY

Kypros

LV

Latvia

LT

Liettua

LU

Luxemburg

HU

Unkari

MT

Malta

NL

Alankomaat

AT

Itävalta

PL

Puola

PT

Portugali

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovakia

FI

Suomi

SE

Ruotsi

UK

Yhdistynyt kuningaskunta

▼M2
LIITE II

Asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

яйца за люпене

espanjaksi

:

huevos para incubar

tšekiksi

:

násadová vejce

tanskaksi

:

Rugeæg

saksaksi

:

Bruteier

viroksi

:

Haudemunad

kreikaksi

:

αυγά προς εκκόλαψιν

englanniksi

:

eggs for hatching

ranskaksi

:

œufs à couver

▼M3

kroaatiksi

:

jaja za valenje

▼M2

italiaksi

:

uova da cova

latviaksi

:

inkubējamas olas

liettuaksi

:

perinti skirti kiaušiniai

unkariksi

:

keltetőtojás

maltaksi

:

bajd tat-tifqis

hollanniksi

:

broedeieren

puolaksi

:

jaja wylęgowe

portugaliksi

:

ovos para incubação

romaniaksi

:

ouă puse la incubat

slovakiksi

:

násadové vajcia

sloveeniksi

:

valilna jajca

suomeksi

:

munia haudottavaksi

ruotsiksi

:

kläckägg

▼B
LIITE III

▼M1

SIITOSMUNIEN JA SIIPIKARJAN POIKASTEN TUOTANTOA JA KAUPAN PITÄMISTÄ KOSKEVA KUUKAUSITTAINEN YHTEENVETO ►M1   ( 6 ) ◄

▼B

I   OSAMaa:

Vuosi:

1 000 kappalettaKuvaus

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

A.  Haudottavaksi asetetut siitosmunat

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Kantavanhempais- ja vanhempaispolvi

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuotanto

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantavanhempais- ja vanhempaispolvi

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuotanto

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yhdistelmä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankat

Tuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanhet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkkunat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmikanat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Poikasten käyttötarkoitus

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munantuotantoon tarkoitetut kananpoikaset

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broilerpoikaset, molemmat sukupuolet

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yhdistelmä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankat

Broilerpoikaset, molemmat sukupuolet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanhet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkkunat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmikanat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Siitoskukonpojat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIIPIKARJAN POIKASTEN ULKOMAANKAUPPA

II   OSAMaa:

Vuosi:

1 000 kappalettaYhteisön sisäinen kauppa

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

TUONTI

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: käyttötarkoitus

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: käyttötarkoitus

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yhdistelmä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanhet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkkunat

Poikaset: käyttötarkoitus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmikanat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIENTI

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: käyttötarkoitus

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: käyttötarkoitus

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yhdistelmä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanhet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkkunat

Poikaset: käyttötarkoitus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmikanat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tuonti … sta ja vienti kolmansiin maihin

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

TUONTI

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: käyttötarkoitus

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: käyttötarkoitus

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yhdistelmä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanhet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkkunat

Poikaset: käyttötarkoitus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmikanat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIENTI

Nuoret kukonpojat, kanat, kananpojat

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: käyttötarkoitus

munantuotanto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: kantavanhempais- ja vanhempaispolven kananpoikaset

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikaset: käyttötarkoitus

broileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yhdistelmä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanhet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkkunat

Poikaset: käyttötarkoitus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmikanat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE IV

▼M1

HAUTOMOIDEN RAKENNE JA TUOTANTO (4)

▼B

Taulukko käsittää ainoastaan edellisenä vuonna toiminnassa olleet hautomotUsealla alalla toimivat hautomot on mainittava kunkin tosiasiallisesti tuotetun siipikarjalajin kohdallaMaa:Alue (1): …Vuosi:Suuruusluokka SuorituskykyKukot, kanat, kananpojatlukumääräsuorituskyky (2)käyttö (3)1 001–10 00010 001–20 00020 001–50 00050 001–100 000100 001–200 000200 001–500 000500 001 ja enemmänmunantuotantobroileriyhdistelmäYhteensäAnkatHanhetlukumääräsuorituskyky (2)käyttö (3)lukumääräsuorituskyky (2)käyttö (3)1001–1000010001–2000020001–5000050001–100000100001–200000200001–500000500001 ja enemmänYhteensäSuuruusluokka SuorituskykyKalkkunatHelmikanatlukumääräsuorituskyky (2)käyttö (3)lukumääräsuorituskyky (2)käyttö (3)1001–1000010001–2000020001–5000050001–100000100001–200000200001–500000500001 ja enemmänYhteensä

(1) Belgia:yksi alueBulgaria: yksi alueTšekki: yksi alueTanska: yksi alueSaksa: BundesländerViro: yksi alueIrlanti: yksi alueKreikka: yksi alueEspanja: 11 provinssiaRanska: ohjelman alueetItalia: regioniKypros: yksi alueLatvia: yksi alueLiettua: yksi alueLuxemburg: yksi alueUnkari: yksi alueMalta: yksi alueAlankomaat: yksi alueItävalta: yksi aluePuola: yksi aluePortugali: yksi alueRomania: yksi alueSlovenia: yksi alueSlovakia: yksi alueSuomi: yksi alueRuotsi: yksi alueYhdistynyt kuningaskunta: 11 hallinnollista aluetta(2) Tuhansin yksiköin.(3) Edellisen vuoden kuluessa haudottavaksi asetut munat tuhansin yksiköinVastaanottajat: 1. Directorate-General for Agriculture, Division for Poultry Products, rue de la Loi 200, B-1049 Brussels2. Statistical Office of the European Communities, Agricultural Statistics, Luxembourg 1, European Centre, PO Box 1907, Luxembourg

►(2) M1  

►(2) M3  
LIITE VVastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 2782/75

Asetus (ETY) N:o 1868/77

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

3 artikla

2 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta ja liite I

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

5 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 6 kohta

2 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

3 artiklan 3 kohta

5 artiklan 2 kohta

3 artiklan 4 kohta ja liite II

5 artiklan 3 kohta

3 artiklan 5 kohta

6 artikla

3 artiklan 8 kohta

2 artiklan 3 kohta

3 artiklan 7 kohta

11 artikla

4 artiklan 1 ja 2 kohta

12 artikla

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artikla

4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

13 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artiklan 1 ja 2 kohta

10 artiklan 1 kohta

8 artiklan 3 kohta

4 artiklan 1 kohta

8 artiklan 4 kohta

4 artiklan 2 kohta

8 artiklan 5 kohta

4 artiklan 3 kohta

8 artiklan 6 kohta

4 artiklan 4 kohta

8 artiklan 7 kohta

16 artikla

9 artikla

5 artikla

10 artikla

6 artikla

11 artikla

7 artikla

12 artiklan ensimmäinen kohta

8 artikla

13 artikla

Liite I

Liite III

Liite II

Liite IV( 1 ) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

( 2 ) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 100. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

( 3 ) EYVL L 209, 17.8.1977, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

( 4 ) EUVL L 163, 24.6.2008, s. 6.

( 5 ) EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.

( 6 ) Jäsenvaltiot toimittavat tiedot sähköisessä muodossa tai lataavat ne sähköisesti Eurostatin keskitettyyn tietojen vastaanottopisteiseen komission (Eurostatin) antamien teknisten eritelmien mukaisesti.

Top