EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0119-20191214

Consolidated text: Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (Kodifioitu toisinto)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/2019-12-14

02008L0119 — FI — 14.12.2019 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/119/EY,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista

(Kodifioitu toisinto)

(EUVL L 010 15.1.2009, s. 7)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 95

1

7.4.2017


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625,)
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/119/EY,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista

(Kodifioitu toisinto)1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan kasvatukseen ja lihotukseen tarkoitettujen vasikoiden suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1) ’vasikalla’ enintään kuuden kuukauden ikäistä nautaeläintä;

▼M1

2) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ►C1  (EU) 2017/625 ◄  ( 1 ) 3 artiklan 3 alakohdassa määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia.

▼B

3 artikla

1.  Seuraavia säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998 kaikkiin uusiin tai uudisrakennettuihin tiloihin sekä tiloihin, jotka on otettu käyttöön mainitun päivän jälkeen:

a) vasikoita ei saa pitää yksittäiskarsinassa niiden saavutettua kahdeksan viikon iän, ellei eläinlääkäri ole varmistanut niiden terveydentilan tai käyttäytymisen edellyttävän niiden eristämistä hoidon takia. Vasikan yksittäiskarsinan on oltava vähintään vasikan seisoma-asennossa mitatun säkäkorkeuden levyinen ja pituuden on oltava vähintään vasikan pituus mitattuna turvasta häntäluun päähän kerrottuna 1,1:llä.

Vasikan yksittäiskarsinassa (lukuun ottamatta sairaiden eläinten eristämiseen tarkoitettuja karsinoita) ei saa olla umpinaisia väliseiniä vaan seiniä, joissa on vasikoiden väliset katse- ja kosketusyhteydet mahdollistavia aukkoja;

b) yhteiskarsinoissa kullekin vasikalle on varattava vapaata tilaa vähintään 1,5 m2 elopainoltaan alle 150 kilon vasikkaa kohden, vähintään 1,7 m2 elopainoltaan vähintään 150 kilon mutta alle 220 kilon vasikkaa kohden ja vähintään 1,8 m2 elopainoltaan vähintään 220 kilon vasikkaa kohden.

Ensimmäisen alakohdan säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta:

a) tiloihin, joilla on vähemmän kuin kuusi vasikkaa, ja

b) vasikoihin, joita pidetään yhdessä emän kanssa ja joita emä imettää.

2.  Kaikkiin tuotantotiloihin sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2006 1 kohdassa annettuja säännöksiä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vasikoiden kasvatusta koskevat edellytykset ovat liitteessä I vahvistettujen yleisten määräysten mukaiset.

5 artikla

Liitteen I yleisiä määräyksiä voidaan muuttaa 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tieteen kehityksen huomioon ottamiseksi.

6 artikla

Komissio antaa neuvostolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2006 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella laaditun kertomuksen siitä tai niistä voimaperäisen karjankasvatuksen järjestelmistä, joissa noudatetaan vasikoiden hyvinvointia koskevia vaatimuksia patologian, kotieläinjalostuksen, fysiologian ja käyttäytymistieteen kannalta, sekä eri järjestelmien sosiaalis-taloudellisista seurauksista; kertomukseen liitetään aiheelliset ehdotukset ottaen huomioon kertomuksen johtopäätökset.

7 artikla

▼M1 —————

▼M1

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä elokuuta edellisen vuoden vuosikertomus tarkastuksista, jotka toimivaltainen viranomainen on suorittanut tämän direktiivin vaatimusten noudattamisen tarkistamiseksi. Kertomuksen mukana on oltava analyysi vakavimmista säännösten noudattamatta jättämisen havainnoista sekä kansallinen toimintasuunnitelma niiden estämiseksi tai vähentämiseksi tulevina vuosina. Komissio toimittaa jäsenvaltioille tiivistelmät näistä kertomuksista.

▼B

8 artikla

Kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten mukana on oltava kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, jonka mukaan eläimiä on käsitelty vähintään vastaavalla tavalla kuin tässä direktiivissä on säädetty yhteisöstä peräisin olevien eläinten kohtelusta.

▼M1 —————

▼B

10 artikla

1.  Komissiota avustaa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 ( 2 ) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

11 artikla

Siltä osin kuin on kyse vasikoiden suojelusta, jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai soveltaa alueellaan tämän direktiivin säännöksiä ankarampia määräyksiä ottaen kuitenkin huomioon perustamissopimuksen yleiset säännöt. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista tällaisista toimenpiteistä.

12 artikla

Kumotaan direktiivi 91/629/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioita velvoittaviin liitteessä II olevassa B osassa asetettuihin määräaikoihin, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE I

1. Eläinsuojiin ja erityisesti karsinoihin ja laitteisiin, joiden kanssa vasikat voivat joutua kosketuksiin, käytetyt rakennusmateriaalit eivät saa olla vahingollisia vasikoille, ja ne on voitava puhdistaa ja desinfioida perusteellisesti.

2. Ennen asiaa koskevien yhteisön sääntöjen vahvistamista sähkölaitteet ja virtapiirit on asennettava voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti sähköiskujen välttämiseksi.

3. Rakennuksen eristyksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon avulla on varmistettava, että ilman kierto, pölyisyys, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja kaasupitoisuudet pysyvät sellaisina, ettei vasikoille aiheudu haittaa.

4. Kaikki vasikoiden terveydelle ja hyvinvoinnille välttämättömät automaattiset tai mekaaniset laitteet on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Kaikki havaitut viat on korjattava viipymättä tai, jos se on mahdotonta, on toteutettava aiheelliset toimenpiteet vasikoiden terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi, kunnes vika on korjattu, käyttäen erityisesti muita ruokintamenetelmiä ja pitäen ympäristö tyydyttävässä kunnossa.

Koneellista ilmanvaihtojärjestelmää käytettäessä olisi huolehdittava asianmukaisesta varajärjestelmästä, joka varmistaa vasikoiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestelmän rikkoutuessa; lisäksi olisi asennettava hälytysjärjestelmä, jonka välityksellä karjankasvattaja saa tiedon rikkoutumisesta. Hälytysjärjestelmä on testattava säännöllisesti.

5. Vasikoita ei saa pitää jatkuvasti pimeässä. Tältä osin vasikoiden käyttäytymiseen liittyvien ja fysiologisten tarpeiden tyydyttämiseksi ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden erilaiset ilmasto-olosuhteet on syytä huolehtia asianmukaisesta luonnollisesta valaistuksesta tai keinovalaistuksesta, jota on pidettävä kytkettynä vähintään niin kauan, että se vastaa kello 9:n ja 17:n välillä tavallisesti vallitsevaa päivänvaloa. Lisäksi on oltava käytettävissä asianmukainen (kiinteä tai siirrettävä), riittävän voimakas valaistus, jotta vasikat voidaan tarkastaa milloin tahansa.

6. Omistajan tai eläimistä vastaavan henkilön on tarkastettava sisätiloissa pidetyt vasikat vähintään kahdesti päivässä ja ulkona pidetyt vasikat vähintään kerran päivässä. Jokainen sairaalta tai vahingoittuneelta vaikuttava vasikka on viipymättä hoidettava asianmukaisesti ja jos karjankasvattajan antama hoito ei tehoa, olisi mahdollisimman pian otettava yhteys eläinlääkäriin. Tarvittaessa sairaat tai vahingoittuneet vasikat on eristettävä asianmukaisiin tiloihin, joissa on kuiva ja mukava alusta.

7. Eläinsuojat on rakennettava sellaisiksi, että jokainen vasikka voi laskeutua makuulle, levätä, nousta makuulta ja puhdistautua vaivatta.

8. Vasikoita ei saa pitää kytkettyinä, lukuun ottamatta yhteiskarsinoissa olevia vasikoita, jotka saadaan kytkeä enintään tunniksi kerrallaan maidon tai maidonkorvikkeen antamisen ajaksi. Kun kytkyitä käytetään, ne eivät saa aiheuttaa vahinkoa vasikoille ja ne on tarkastettava säännöllisesti ja säädettävä tarvittaessa sopiviksi ja mukaviksi. Kytkyen on oltava sellainen, että se estää mahdollisimman tehokkaasti kuristumisen ja vahingoittumisen, ja sen on sallittava vasikan liikkuminen 7 kohdan mukaisesti.

9. Vasikoiden tilat, karsinat, laitteet ja välineet on puhdistettava ja desinfioitava asianmukaisella tavalla ristikkäistartuntojen ja taudinkantajaeliöiden kehittymisen ehkäisemiseksi. Lanta, virtsa sekä syömättä jäänyt tai lattialle kaatunut rehu olisi poistettava mahdollisimman usein hajujen vähentämiseksi ja jotteivät ne houkuttelisi paikalle kärpäsiä ja jyrsijöitä.

10. Lattiat eivät saa olla liukkaita tai epätasaisia, jotta vasikat eivät loukkaisi itseään, ja ne on suunniteltava niin, etteivät ne vahingoita tai tuota kärsimystä seisaallaan tai makuulla oleville vasikoille. Lattioiden on oltava vasikoiden kokoon ja painoon nähden sopivat ja niiden pinnan on oltava jäykkä, tasainen ja vakaa. Makuualueen on oltava mukava ja puhdas, ja on huolehdittava nesteiden johtamisesta siltä pois, eikä se saa vahingoittaa vasikoita. Kaikille alle kahden viikon ikäisille vasikoille on varattava asianmukaiset kuivikkeet.

11. Kaikilla vasikoilla on oltava saatavilla niiden ikään ja painoon nähden sekä niiden käyttäytymiseen liittyvät ja fysiologiset tarpeet huomioon ottaen sopivaa ravintoa hyvän terveydentilan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tässä tarkoituksessa niiden ravinnossa on oltava tarpeeksi rautaa, että veren keskimääräinen hemoglobiinitaso pysyy ainakin 4,5 mmol/l tasolla, ja jokaiselle yli 2 viikon ikäiselle vasikalle on annettava päivittäin ravintoa, joka sisältää vähimmäismäärän kuituja, ja tämä määrä nostetaan 50 grammasta 250 grammaan päivässä 8–20 viikon ikäisten vasikoiden osalta. Vasikoilla ei saa pitää kuonokoppaa.

12. Kaikki vasikat on ruokittava vähintään kaksi kertaa päivässä. Jos vasikat ovat yhteiskarsinoissa eikä niitä ruokita vapaasti tai automaattisella ruokintajärjestelmällä, jokaisen vasikan on päästävä syömään samaan aikaan muun ryhmän kanssa.

13. Yli kahden viikon ikäisillä vasikoilla on oltava saatavilla riittävästi puhdasta vettä tai niiden on voitava tyydyttää nesteentarpeensa muulla juomalla. Kuumissa ilmasto-oloissa tai sairaana olevilla vasikoilla on oltava koko ajan saatavilla puhdasta juomavettä.

14. Ruokinta- ja juottolaitteet on suunniteltava, rakennettava, sijoitettava ja huollettava siten, että vasikoille tarkoitetun ravinnon ja veden saastumisen vaara on mahdollisimman pieni.

15. Jokaisen vasikan on saatava naudan ternimaitoa niin pian kuin mahdollista syntymänsä jälkeen ja ainakin kuuden ensimmäisen elintunnin aikana.
LIITE II

A   OSAKumottu direktiivi ja sen muutokset

(12 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 91/629/ETY

(EYVL L 340, 11.12.1991, s. 28)

 

Neuvoston direktiivi 97/2/EY

(EYVL L 25, 28.1.1997, s. 24)

 

Komission päätös 97/182/EY

(EYVL L 76, 18.3.1997, s. 30)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003

(EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

ainoastaan liitteessä III oleva 25 kohta

B   OSAMääräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(12 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

91/629/ETY

1 päivänä tammikuuta 1994

97/2/EY

31 päivänä joulukuuta 1997
LIITE IIIVASTAAVUUS TAULUKKO

Direktiivi 91/629/ETY

Tämä direktiivi

1 ja 2 artikla

1 ja 2 artikla

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta

3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan b alakohta

3 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 4 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artikla

5–10 artikla

5–10 artikla

11 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

11 artikla

12 artikla

13 artikla

12 artikla

14 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ►C1  (EU) 2017/625 ◄ , annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) ( ►C1  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1 ◄ ).

( 2 ) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Top