EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0056-20170607

Consolidated text: Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008 , yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/2017-06-07

02008L0056 — FI — 07.06.2017 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

►C1  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/56/EY,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008,

yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi) ◄

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 164 25.6.2008, s. 19)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2017/845, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 17 päivänä toukokuuta 2017,

  L 125

27

18.5.2017


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 282, 26.9.2014, s.  27 (2008/56/EY,)
▼B

▼C1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/56/EY,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008,

yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi)

▼B

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I

LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Aihe

1.  Tällä direktiivillä luodaan puitteet jäsenvaltioiden toimenpiteille, jotka ovat tarpeen meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

2.  Tämän vuoksi on kehitettävä ja pantava täytäntöön meristrategioita, joilla:

a) suojellaan ja säilytetään meriympäristöä, ehkäistään sen tilan huonontuminen tai ennallistetaan merien ekosysteemejä mahdollisuuksien mukaan alueilla, joilla ne ovat kärsineet;

b) ehkäistään ja vähennetään päästöjä meriympäristöön, tavoitteena poistaa asteittain 3 artiklan 8 kohdassa määritelty pilaantuminen, jotta voidaan varmistaa, että meren biologiseen monimuotoisuuteen, merten ekosysteemeihin, ihmisten terveyteen tai lailliseen meren käyttöön ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia tai niitä ei vaaranneta merkittävästi.

3.  Meristrategioissa ihmisen toiminnan hallintaan sovelletaan ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa, millä varmistetaan, että toiminnasta aiheutuva kokonaispaine pysyy tasolla, joka on yhteensopiva ympäristön hyvän tilan saavuttamisen kanssa, ja että merten ekosysteemien kyky reagoida ihmisen toiminnasta aiheutuviin muutoksiin ei vaarannu, samalla kun mahdollistetaan merellisten hyödykkeiden ja palveluiden kestävä käyttö sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

4.  Tällä direktiivillä edistetään meriympäristöön vaikuttavien eri politiikkojen, sopimusten ja lainsäädännöllisten toimenpiteiden keskinäistä johdonmukaisuutta ja pyritään varmistamaan ympäristönäkökohtien sisällyttäminen näihin politiikkoihin, sopimuksiin ja lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin merivesiin, ja siinä otetaan huomioon samaan merialueeseen tai osa-alueeseen kuuluvien kolmansien valtioiden meriympäristön laatuun kohdistuvat rajat ylittävät vaikutukset.

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta toimintaan, jonka ainoana tarkoituksena on puolustus tai kansallinen turvallisuus. Jäsenvaltioiden on kuitenkin pyrittävä varmistamaan, että kyseinen toiminta toteutetaan sikäli kuin kohtuullista ja mahdollista tämän direktiivin tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ’merivesillä’ tarkoitetaan:

a) vesiä, merenpohjaa ja tämän sisustaa merenpuoleisella alueella perusviivasta, josta aluevesien leveys mitataan, ulottuen sen alueen ulkorajaan saakka, jolla jäsenvaltiolla on ja/tai jolla se käyttää lainkäyttöoikeuksia Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti, lukuun ottamatta perustamissopimuksen liitteessä II mainittujen maiden ja alueiden viereisiä vesiä sekä Ranskan merentakaisia departementteja ja alueellisia yhteisöjä, ja

b) rannikkovesiä sellaisina kuin ne ovat määritelty direktiivissä 2000/60/EY, niiden merenpohjaa ja sen sisustaa sikäli kuin meriympäristön tilaa koskevista erityisnäkökohdista ei ole jo säädetty mainitussa direktiivissä tai muussa yhteisön lainsäädännössä.

2) ’merialueella’ tarkoitetaan 4 artiklassa mainittua merialuetta. Merialueet ja niiden osa-alueet on määritetty tämän direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi, ja niiden määrittämisessä on otettu huomioon hydrologiset, oseanografiset ja biogeografiset ominaisuudet;

3) ’meristrategialla’ tarkoitetaan strategiaa, joka on kehitettävä ja toteutettava jokaista merialuetta ja osa-aluetta varten 5 artiklassa säädetyn mukaisesti;

4) ’ympäristön tilalla’ tarkoitetaan ympäristön yleistä tilaa merivesillä, kun otetaan huomion meriympäristön muodostavien ekosysteemien rakenne, toiminta ja prosessit sekä luonnolliset fysiografiset, maantieteelliset, biologiset, geologiset ja ilmastolliset tekijät sekä fyysiset. Akustiset ja kemialliset olosuhteet, mukaan luettuina ne, jotka johtuvat ihmisten toiminnasta kyseisellä alueella tai sen ulkopuolella;

5) ’ympäristön hyvällä tilalla’ tarkoitetaan ympäristön tilaa merivesissä, kun nämä ovat ekologisesti monimuotoisia ja dynaamisia valtameriä ja meriä, jotka ovat luontaisissa olosuhteissaan puhtaita, terveitä ja tuottavia, ja kun meriympäristön käyttö on kestävää ja turvaa nykyisten ja tulevien sukupolvien käyttö- ja toimintamahdollisuudet, toisin sanoen:

a) meriympäristön muodostavien ekosysteemien rakenne, toiminta ja prosessit, yhdessä niihin liittyvien fysikaalis-maantieteellisten, geologisten ja ilmastollisten tekijöiden kanssa mahdollistavat sen, että ekosysteemit toimivat kaikilta osin ja säilyttävät palautumiskykynsä suhteessa ihmisen toiminnasta aiheutuviin ympäristönmuutoksiin. Merien eliölajit ja elinympäristöt ovat suojeltuja, ihmisen aiheuttama biologisen monimuotoisuuden heikentyminen on estetty ja erilaiset biologiset osatekijät toimivat tasapainossa keskenään;

b) ekosysteemien hydromorfologiset, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, myös ihmisen toiminnasta kyseisellä alueella aiheutuvat ominaisuudet, tukevat edellä kuvattuja ekosysteemejä. Ihmisen toiminnan aiheuttamat aineiden ja energian päästöt, melu mukaan luettuna, meriympäristöön eivät johda pilaantumisvaikutuksiin;

Ympäristön hyvä tila on määritettävä 4 artiklassa tarkoitetun merialueen tai osa-alueen tasolla liitteessä I olevien laadullisten kuvaajien perusteella. Ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi sovelletaan sopeutuvaa hallintaa ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan pohjalta;

6) ’vertailuperusteilla’ tarkoitetaan laadullisiin kuvaajiin läheisesti liittyviä erottavia teknisiä piirteitä;

7) ’ympäristötavoitteella’ tarkoitetaan merivesien eri tekijöiden ja merivesiin kohdistuvien paineiden ja vaikutusten haluttua tilaa koskevaa laadullista tai määrällistä kuvausta kunkin merialueen tai osa-alueen osalta. Ympäristötavoitteet on asetettava 10 artiklan mukaisesti;

8) ’pilaantumisella’ tarkoitetaan ihmisen toimesta suoraan tai välillisesti tapahtuvaa aineiden tai energian, ihmisen aiheuttama vedenalainen melu mukaan luettuna, johtamista meriympäristöön niin, että sillä on tosiasiallisesti tai todennäköisesti haitallisia seurauksia, kuten elollisten luonnonvarojen ja merien ekosysteemien vahingoittuminen, mukaan lukien luonnon monimuotoisuuden häviäminen, ihmisten terveyden vaarantuminen, merellä tapahtuvan toiminnan, kuten kalastuksen, matkailun ja virkistyskäytön sekä muun laillisen meren käytön vaikeutuminen, meriveden käyttöominaisuuksien huonontuminen tai viihtyisyyden väheneminen, tai yleisesti merellisten hyödykkeiden ja palveluiden kestävän käytön vaarantuminen;

9) ’alueellisella yhteistyöllä’ tarkoitetaan jäsenvaltioiden ja aina kun mahdollista saman merialueen tai osa-alueen jakavien kolmansien maiden välisiä yhteistyö- ja koordinointitoimia meristrategioiden laatimiseksi ja toteuttamiseksi;

10) ’meriä koskevalla alueellisella yleissopimuksella’ tarkoitetaan 4 artiklassa mainittujen merialueiden meriympäristön suojelemiseksi laadittuja kansainvälisiä yleissopimuksia tai kansainvälisiä sopimuksia ja niiden hallintoelimiä, kuten yleissopimusta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusta, yleissopimusta Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta ja yleissopimusta Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemisesta.

4 artikla

Merialueet ja osa-alueet

1.  Jäsenvaltioiden on tästä direktiivistä johtuvia velvoitteitaan täyttäessään otettava asianmukaisesti huomioon, että niiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvat merivedet muodostavat erottamattoman osan seuraavista merialueista:

a) Itämeri;

b) Koillis-Atlantti;

c) Välimeri;

d) Mustameri.

2.  Tietyn alueen erityisominaisuuksien huomioon ottamiseksi jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten jakaa 1 kohdassa tarkoitetut merivedet ala-alueisiin asianmukaisella tasolla sillä edellytyksellä, että ala-alueet on rajattu tavalla, joka on yhteensopiva seuraavien merien osa-alueiden kanssa:

a) Koillis-Atlantilla:

i) Pohjanmeri sen laajemmassa merkityksessä, mukaan luettuina Kattegat ja Englannin kanaali;

ii) Kelttienmeri;

iii) Biskajanlahti ja Iberian niemimaan rannikko;

iv) Atlantin valtamerellä: Makaronesian luonnonmaantieteellinen vyöhyke eli Azoreja ja Madeiraa ja Kanariansaaria ympäröivät vedet;

b) Välimerellä:

i) Läntinen Välimeri;

ii) Adrianmeri;

iii) Joonianmeri ja keskinen Välimeri;

iv) Egean- ja Levantinmeri.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mahdollisista ala-alueista 26 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuun päivämäärään mennessä, mutta ne voivat tarkistaa niitä, kun 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettu alustava arviointi on saatettu päätökseen.

5 artikla

Meristrategiat

1.  Kunkin jäsenvaltion on kunkin asianomaisen merialueen tai osa-alueen osalta laadittava merivesilleen meristrategia 2 kohdan a ja b alakohdassa esitetyn toimintasuunnitelman mukaisesti.

2.  Merialueen tai osa-alueen jakavien jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet, erityisesti a ja b alakohdassa tarkoitetut meristrategioiden eri osatekijät ovat johdonmukaisia ja että ne koordinoidaan kullakin merialueella tai osa-alueella seuraavan toimintasuunnitelman mukaisesti, jonka osalta asianomaiset jäsenvaltiot pyrkivät noudattamaan yhteistä lähestymistapaa:

a) Valmistelu:

i) alustavan arvioinnin laatiminen 15 päivään heinäkuuta 2012 mennessä kyseisten vesien ympäristön senhetkisestä tilasta sekä ihmisen toiminnan vaikutuksesta kyseisiin vesiin 8 artiklan mukaisesti;

ii) kyseisten vesien ympäristön hyvän tilan määrittäminen 15 päivään heinäkuuta 2012 mennessä 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

iii) ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattoreiden asettaminen 15 päivään heinäkuuta 2012 mennessä 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

iv) seurantaohjelman laatiminen ja täytäntöönpano 15 päivään heinäkuuta 2014 mennessä, jollei asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä toisin säädetä, tavoitteiden jatkuvan arvioinnin ja säännöllisen ajantasaistamisen varmistamiseksi 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

b) Toimenpideohjelmat:

i) toimenpideohjelman laatiminen vuoteen 2015 mennessä ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi 13 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti,

ii) edellä i alakohdassa tarkoitetun ohjelman toteuttamisen aloittaminen vuoteen 2016 mennessä 13 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

3.  Jäsenvaltioiden, joilla on rajoja tämän direktiivin kattamalla samalla merialueella tai osa-alueella, olisi silloin, kun meren tila on siinä määrin kriittinen, että kiireelliset toimet ovat tarpeen, laadittava 1 kohdan mukainen toimintasuunnitelma, johon sisältyy toimenpideohjelmien toteuttamisen aikaistaminen sekä mahdollisesti tiukempia suojatoimia edellyttäen, että tämä ei estä ympäristön hyvän tilan saavuttamista tai ylläpitämistä jollain toisella merialueella tai osa-alueella. Näissä tapauksissa:

a) asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle uudesta tarkistetusta aikataulustaan ja menettelevät sen mukaisesti;

b) komissiota pyydetään harkitsemaan jäsenvaltioiden tukemista näiden tehostetuissa pyrkimyksissä meriympäristön parantamiseksi tekemällä kyseisestä alueesta pilottihanke.

6 artikla

Alueellinen yhteistyö

1.  Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun koordinoinnin toteuttamiseksi jäsenvaltioiden on käytettävä, jos se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, kyseistä merialuetta tai osa-aluetta koskevia olemassa olevia alueellisia institutionaalisia yhteistyörakenteita, meriä koskevat alueelliset yleissopimukset mukaan luettuina.

2.  Meristrategioiden laatimista ja täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on pyrittävä kullakin merialueella tai osa-alueella kaikin tavoin, käyttämällä asiaankuuluvia kansainvälisiä foorumeja, mukaan lukien meriä koskevien alueellisten yleissopimusten mekanismit ja rakenteet, koordinoimaan toimensa sellaisten kolmansien maiden kanssa, joiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluu vesiä samalla merialueella tai osa-alueella.

Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä alalla olemassa olevia ohjelmia ja toimia, joita on laadittu kansainvälisten sopimusten, kuten meriä koskevien alueellisten yleissopimusten, yhteydessä.

Koordinaatio ja yhteistyö on ulotettava tarpeen mukaan koskemaan kaikkia merialueen tai osa-alueen valuma-alueella sijaitsevia jäsenvaltioita, myös sisämaavaltioita, jotta kyseisen merialueen tai osa-alueen piiriin kuuluvat jäsenvaltiot voisivat täyttää tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa, käyttäen tässä direktiivissä tai direktiivissä 2000/60/EY säädettyjä vakiintuneita yhteistyörakenteita.

7 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1.  Jäsenvaltioiden on 15 päivään heinäkuuta 2010 mennessä nimettävä kutakin merialuetta tai osa-aluetta varten yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tämän direktiivin täytäntöönpanosta kyseisten jäsenvaltioiden merivesillä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista sekä liitteessä II luetellut tiedot 15 päivään tammikuuta 2011 mennessä.

Jäsenvaltioiden on samaan aikaan lähetettävä komissiolle luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisistaan niiden kansainvälisten elinten osalta, joiden toimintaan ne osallistuvat ja jotka liittyvät tämän direktiivin täytäntöönpanoon.

Kunkin merialueen tai osa-alueen valuma-alueella sijaitsevien jäsenvaltioiden on lisäksi nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen 6 artiklan mukaista yhteistyötä ja koordinointia varten.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista 1 kohdan mukaisesti annettuihin tietoihin tehdyistä muutoksista kuuden kuukauden kuluessa muutoksen voimaantulosta.II

LUKU

MERISTRATEGIAT: VALMISTELU

8 artikla

Arviointi

1.  Jäsenvaltioiden on tehtävä jokaisen merialueen tai osa-alueen osalta niille kuuluvista merivesistä alustava arviointi, jossa otetaan huomioon mahdolliset olemassa olevat tietoaineistot ja joka sisältää seuraavat seikat:

a) kyseisten vesien olennaisia piirteitä ja ominaisuuksia sekä ympäristön senhetkistä tilaa koskeva analyysi, joka perustuu liitteessä III olevassa taulukossa 1 oleviin ohjeellisiin luetteloihin eri tekijöistä ja jossa käsitellään fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, elinympäristöjä, biologisia ominaisuuksia sekä hydromorfologiaa;

b) kyseisten vesien ympäristön tilaan kohdistuvia vallitsevia paineita ja vaikutuksia, ihmisen toiminta mukaan luettuna, käsittelevä analyysi, joka

i) perustuu liitteessä III olevassa taulukossa 2 olevien ohjeellisten eri tekijöiden luetteloon ja kattaa eri paineiden laadullisen ja määrällisen yhdistelmän sekä havaittavissa olevat suuntaukset;

ii) kattaa tärkeimmät kumulatiiviset vaikutukset ja synergiavaikutukset; ja

iii) huomioi yhteisön voimassa olevan lainsäädännön nojalla laaditut asianmukaiset arvioinnit;

c) taloudellinen ja sosiaalinen analyysi kyseisten vesien käytöstä sekä meriympäristön tilan huonontumisesta johtuvista kustannuksista.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa analyyseissä on otettava huomioon tekijät, jotka liittyvät yhteisön voimassa olevan lainsäädännön ja erityisesti direktiivin 2000/60/EY asiaa koskevien säännösten soveltamisalaan kuuluviin rannikkovesiin, jokisuiden vaihettumisalueisiin ja aluevesiin. Analyyseissä on otettava huomioon myös muut asiaan liittyvät arvioinnit tai niiden on perustuttava tällaisiin arviointeihin, kuten meriä koskevien alueellisten yleissopimusten puitteissa yhteisesti toteutetut arvioinnit, jotta meriympäristön tilasta voidaan laatia kattava arviointi.

3.  Edellä 1 kohdan mukaisia arviointeja valmistellessaan jäsenvaltioiden on 5 ja 6 artiklassa tarkoitetun koordinoinnin avulla pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin varmistamaan, että

a) arviointimenetelmät ovat yhdenmukaisia koko merialueella tai osa-alueella;

b) rajat ylittävät vaikutukset ja piirteet otetaan huomioon.

9 artikla

Ympäristön hyvän tilan määrittäminen

1.  Edellä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun alustavan arvioinnin perusteella jäsenvaltioiden on kunkin asianomaisen merialueen tai osa-alueen osalta määritettävä merivesiä koskevat ympäristön hyvän tilan ominaispiirteet liitteessä I lueteltujen laadullisten kuvaajien perusteella.

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon liitteessä III olevan taulukon 1 ohjeellisen luettelon tekijät ja erityisesti fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, elinympäristöt, biologiset ominaisuudet sekä hydromorfologia.

Jäsenvaltioiden on myös otettava huomioon ihmisen toiminnasta kullekin merialueelle tai osa-alueelle aiheutuvat paineet tai vaikutukset liitteessä III olevassa taulukossa 2 vahvistetut ohjeelliset luettelot huomioon ottaen.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehty arvio ja tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tehty määrittäminen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun määrittäminen on saatu päätökseen.

3.  Jäsenvaltioiden käyttämät vertailuperusteet ja menetelmästandardit, joilla muutetaan tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, vahvistetaan liitteiden I ja III perusteella 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen15 päivään heinäkuuta 2010 mennessä, jotta turvataan yhdenmukaisuus ja jotta merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla keskenään sen suhteen, missä määrin ympäristön hyvää tilaa ollaan saavuttamassa. Ennen tällaisten vertailuperusteiden ja standardien ehdottamista komissio kuulee kaikkia tahoja, joita asia koskee, myös meriä koskevien alueellisten yleissopimusten mukaisia tahoja.

10 artikla

Ympäristötavoitteiden asettaminen

1.  Edellä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyn alustavan arvioinnin perusteella jäsenvaltioiden on asetettava kutakin merialuetta tai osa-aluetta varten kattavat ympäristötavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit niille kuuluvien merivesien osalta ottaen huomioon liitteessä III olevassa taulukossa 2 vahvistetun paineiden ja vaikutusten ohjeellisen luettelon ja liitteessä IV lueteltujen ominaisuuksien ohjeellisen luettelon, jotta kehitystä kohti meriympäristön hyvän tilan saavuttamista voidaan ohjata.

Näitä tavoitteita ja indikaattoreita laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon, että samoja vesiä koskevia kansallisella, yhteisön tai kansainvälisellä tasolla asetettuja asiaa koskevia voimassa olevia ympäristötavoitteita sovelletaan edelleen, ja varmistettava, että nämä tavoitteet ovat keskenään yhteensopivia ja että niissä otetaan mahdollisimman hyvin huomioon myös merkittävät rajat ylittävät vaikutukset ja piirteet.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ympäristötavoitteet komissiolle kolmen kuukauden kuluessa niiden asettamisesta.

11 artikla

Seurantaohjelmat

1.  Edellä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyn alustavan arvioinnin perusteella jäsenvaltioiden on laadittava ja pantava täytäntöön koordinoidut seurantaohjelmat, joilla arvioidaan jatkuvasti niille kuuluvien merivesien ympäristön tilaa liitteessä III olevien ohjeellisten luetteloiden ja liitteessä V olevan luettelon sekä 10 artiklan mukaisesti asetettujen ympäristötavoitteiden perusteella.

Seurantaohjelmien on oltava yhteensopivia merialueilla tai osa-alueilla ja niiden on perustuttava yhteisön lainsäädännössä, luontodirektiivi ja lintudirektiivi mukaan lukien, tai kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuihin arviointia ja seurantaa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin, ja niiden on oltava yhteensopivia näiden säännösten ja määräysten kanssa.

2.  Merialueen tai osa-alueen jakavien jäsenvaltioiden on laadittava seurantaohjelmat 1 kohdan mukaisesti, ja niiden on johdonmukaisuuden ja koordinoinnin vuoksi pyrittävä varmistamaan, että

a) seurantamenetelmät ovat yhdenmukaisia koko merialueella tai osa-alueella, jotta seurantatulosten vertailu olisi helpompaa;

b) merkittävät rajat ylittävät vaikutukset ja piirteet otetaan huomioon.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava seurantaohjelmista komissiolle kolmen kuukauden kuluessa niiden laatimisesta.

4.  Seurantaa ja arviointia varten tarkoitetut eritelmät ja standardoidut menetelmät, joissa otetaan huomioon aiemmat sitoumukset ja joilla varmistetaan seuranta- ja arviointitulosten vertailtavuus ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, vahvistetaan 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

12 artikla

Ilmoitukset ja komission arviointi

Kaikkien 9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan sekä 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti kunkin merialueen tai osa-alueen osalta tehtyjen ilmoitusten perusteella komissio arvioi jäsenvaltioittain, muodostavatko ilmoitetut tekijät tämän direktiivin vaatimusten mukaiset asianmukaiset puitteet, ja se voi pyytää asianomaista jäsenvaltiota toimittamaan kaikki tarvittavat ja käytettävissä olevat lisätiedot.

Arviointeja tehdessään komissio arvioi puitteiden yhdenmukaisuuden eri merialueilla tai osa-alueilla sekä eri puolilla yhteisöä.

Komissio ilmoittaa kuuden kuukauden kuluessa kaikkien edellä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamisesta kyseisille jäsenvaltioille, katsooko se, että ilmoitetut tekijät ovat yhdenmukaisia tämän direktiivin kanssa, ja antaa ohjeita tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista.III

LUKU

MERISTRATEGIAT: TOIMENPIDEOHJELMAT

13 artikla

Toimenpideohjelmat

1.  Jäsenvaltioiden on kunkin merialueen tai osa-alueen osalta määritettävä toimenpiteet, jotka on toteutettava 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyn ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi niille kuuluvilla merivesillä.

Nämä toimenpiteet on suunniteltava 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritetun alustavan arvioinnin perusteella sekä 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettujen ympäristötavoitteiden mukaisesti ja ottaen huomioon liitteessä VI luetellut toimenpidetyypit.

2.  Jäsenvaltioiden on yhdistettävä 1 kohdan mukaisesti suunnitellut toimenpiteet toimenpideohjelmaksi ja otettava tällöin huomioon muut asiaa koskevat toimenpiteet, joita edellytetään yhteisön lainsäädännön, erityisesti direktiivin 2000/60/EY, yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21 päivänä toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY ( 1 ) ja uimaveden laadun hallinnasta 15 päivänä helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/7/EY ( 2 ), sekä ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla annettavan tulevan lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten nojalla.

3.  Laatiessaan 2 kohdan mukaista toimenpideohjelmaa jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon kestävä kehitys ja erityisesti suunniteltujen toimenpiteiden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Jotta tuetaan 7 artiklassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista tai toimivaltaisia viranomaisia tämän tai näiden pyrkimyksissä saavuttaa tavoitteet yhdennetyllä tavalla, jäsenvaltiot voivat määrittää tai perustaa hallintorakenteita tällaisen vuorovaikutuksen hyödyntämiseksi.

Jäsenvaltioiden on ennen uusien toimenpiteiden käyttöönottoa varmistettava, että toimenpiteet ovat kustannustehokkaita ja teknisesti toteuttamiskelpoisia, ja suoritettava vaikutusten arviointeja, sisältäen kustannus-hyötyanalyysit.

4.  Tämän artiklan mukaisesti laadittuihin toimenpideohjelmiin on kuuluttava alueellisia suojelutoimenpiteitä, jotka edistävät suojeltujen merialueiden, kuten luontodirektiivin mukaisten erityisten suojelutoimien alueiden, lintudirektiivin mukaisten erityissuojelualueiden ja sellaisten suojeltujen merialueiden, joista yhteisö tai asianomaiset jäsenvaltiot ovat sopineet niiden kansainvälisten tai alueellisten sopimusten puitteissa, joiden osapuolena ne ovat, yhtenäisiä ja edustavia verkostoja, jotka kattavat asianmukaisesti näitä alueita muodostavien ekosysteemien monimuotoisuuden.

5.  Jos jäsenvaltiot katsovat, että ihmisen toiminnan hallinta yhteisön tasolla tai kansainvälisellä tasolla vaikuttaa todennäköisesti merkittävästi meriympäristöön ja erityisesti 4 kohdassa tarkoitettuihin alueisiin, niiden on yksittäin tai yhdessä annettava asia toimivaltaisen viranomaisen tai asianomaisen kansainvälisen organisaation harkittavaksi ja sellaisia mahdollisia toimenpiteitä varten, jotka saattavat olla tarpeen tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta ekosysteemien eheyttä, rakennetta ja toimintaa voidaan ylläpitää tai jotta se voidaan tarvittaessa palauttaa.

6.  Jäsenvaltioiden on vuoteen 2013 mennessä julkistettava kunkin merialueen tai osa-alueen osalta asianmukaiset tiedot 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista alueista.

7.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toimenpideohjelmissaan siitä, kuinka toimenpiteet toteutetaan ja kuinka ne edistävät 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamista.

8.  Jäsenvaltioiden on tarkasteltava toimenpideohjelmiensa vaikutuksia merivesiensä ulkopuolisiin vesiin, jotta minimoidaan kyseisille vesille aiheutettu vaara ja vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan myönteisesti kyseisiin vesiin.

9.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toimenpideohjelmistaan kolmen kuukauden kuluessa niiden laatimisesta komissiolle ja muille jäsenvaltioille, joita asia koskee.

10.  Jollei 16 artiklasta muuta johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että ohjelmien toteutus aloitetaan yhden vuoden kuluessa niiden laatimisesta.

14 artikla

Poikkeukset

1.  Jäsenvaltio voi yksilöidä sille kuuluvilla merivesillä tapauksia, joissa ympäristötavoitteita tai ympäristön hyvää tilaa ei voida saavuttaa kaikilta osin tämän jäsenvaltion toimin jostakin a–d alakohdassa luetellusta syystä tai niitä ei voida saavuttaa asetetussa aikataulussa e alakohdassa tarkoitetuista syistä:

a) toimi tai toimien puute, joista asianomainen jäsenvaltio ei ole vastuussa;

b) luonnon aiheuttamat olosuhteet;

c) ylivoimaisen esteen aiheuttamat olosuhteet;

d) merivesien fyysisten ominaisuuksien muutokset sellaisten toimien seurauksena, joiden perusteena on ympäristöön kohdistuvia kielteisiä – myös rajat ylittäviä – vaikutuksia merkittävämpi yleinen etu;

e) luonnonolot, jotka eivät mahdollista kyseisten merivesien tilan paranemista ajoissa.

Jäsenvaltion on ilmoitettava edellä tarkoitetut tapaukset selkeästi toimenpideohjelmassaan ja toimitettava komissiolle perustelut kantansa tueksi. Tapauksia yksilöidessään jäsenvaltioiden on otettava huomion vaikutukset, joita aiheutuu asianomaisen merialueen tai osa-alueen jäsenvaltioille.

Asianomaisen jäsenvaltion on kuitenkin toteutettava aiheellisia tilapäisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on jatkaa ympäristötavoitteisiin pyrkimistä ja joilla estetään kyseisten merivesien tilan huonontuminen edelleen b, c ja d alakohdassa mainituista syistä ja joilla lievennetään haitallisia vaikutuksia kyseisen merialueen tai osa-alueen tasolla tai muiden jäsenvaltioiden merivesillä.

2.  Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että muutokset eivät pysyvästi estä tai vaaranna ympäristön hyvän tilan saavuttamista kyseisen merialueen tai osa-alueen tasolla tai muiden jäsenvaltioiden merivesillä.

3.  Edellä 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tilapäiset toimenpiteet on, siltä osin kuin se on käytännössä mahdollista, sisällytettävä toimenpideohjelmiin.

4.  Jäsenvaltioiden on kehitettävä kaikkia 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen meristrategioiden osatekijöitä, mutta niiden ei 8 artiklassa tarkoitettua alustavaa arviointia lukuun ottamatta edellytetä toteuttavan erityisiä toimia, jos meriympäristö ei ole merkittävässä vaarassa tai jos kustannukset olisivat kohtuuttomat meriympäristöön kohdistuviin riskeihin nähden ja edellyttäen, että tila ei huonone entisestään.

Mikäli jäsenvaltio ei toteuta toimia jommankumman mainitun syyn vuoksi, sen on toimitettava komissiolle päätöksensä tueksi perustelut ja estettävä se, että ympäristön hyvän tilan saavuttaminen vaarantuu pysyvästi.

15 artikla

Yhteisön toimintaa koskevat suositukset

1.  Jos jäsenvaltio havaitsee seikan, jolla on vaikutusta sille kuuluvien merivesien ympäristön tilaan mutta jota ei voida ratkaista kansallisilla toimenpiteillä, tai joka liittyy johonkin muuhun yhteisön politiikkaan tai kansainväliseen sopimukseen, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja toimitettava perustelut kantansa tueksi.

Komissio vastaa kuuden kuukauden kuluessa.

2.  Kun yhteisön toimielinten toimet ovat tarpeen, jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle ja neuvostolle aiheellisia suosituksia 1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskeviksi toimenpiteiksi. Jollei asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä toisin säädetä, komissio vastaa suosituksiin kuuden kuukauden määräajassa ja tarpeen mukaan esittää asiaa koskevat ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle suositusten pohjalta.

16 artikla

Ilmoitukset ja komission arviointi

Komissio arvioi 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti ilmoitettujen toimenpideohjelmien perusteella jäsenvaltioittain, muodostavatko ilmoitetut ohjelmat asianmukaiset puitteet tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja se voi pyytää asianomaista jäsenvaltiota toimittamaan kaikki tarvittavat lisätiedot, jotka ovat käytettävissä.

Arviointeja tehdessään komissio tutkii toimenpideohjelmien yhdenmukaisuuden merialueilla tai osa-alueilla ja eri puolilla yhteisöä.

Komissio ilmoittaa kuuden kuukauden kuluessa kaikkien edellä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamisesta kyseisille jäsenvaltioille, katsooko se, että ilmoitetut toimenpideohjelmat ovat yhdenmukaisia tämän direktiivin kanssa, ja antaa ohjeita tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista.IV

LUKU

PÄIVITTÄMINEN, RAPORTOINTI JA TIEDOTTAMINEN

17 artikla

Päivittäminen

1.  Jäsenvaltioiden on kunkin merialueen tai osa-alueen osalta varmistettava, että meristrategiat päivitetään.

2.  Edellä 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on 5 artiklassa tarkoitetulla koordinoidulla tavalla tarkistettava seuraavassa luetellut meristrategioidensa osat joka kuudes vuosi strategioiden laatimisen jälkeen:

a) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alustava arviointi sekä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ympäristön hyvän tilan määrittäminen;

b) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetetut ympäristötavoitteet;

c) 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditut seurantaohjelmat;

d) 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti laaditut toimenpideohjelmat.

3.  Tiedot päivityksistä, joita mahdollisesti tehdään 2 kohdassa tarkoitettujen tarkistusten seurauksena, on toimitettava komissiolle, meriä koskeville alueellisille yleissopimuksille ja muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, kolmen kuukauden kuluessa niiden julkaisemisesta 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.  Edellä olevia 12 ja 16 artiklaa sovelletaan tähän artiklaan soveltuvin osin.

18 artikla

Välikertomukset

Jäsenvaltioiden on kolmen vuoden kuluessa kunkin toimintaohjelman tai sen päivityksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesta julkaisemisesta toimitettava komissiolle lyhyt välikertomus, jossa käsitellään kyseisen ohjelman täytäntöönpanon edistymistä.

19 artikla

Yleisön kuuleminen ja tiedottaminen

1.  Jäsenvaltioiden on asiaa koskevan nykyisen yhteisön lainsäädännön mukaisesti varmistettava, että kaikille tahoille, joita asia koskee. Annetaan ajoissa tehokkaat mahdollisuudet osallistua tämän direktiivin täytäntöönpanoon ja että olemassa olevat hallintoelimet tai -rakenteet, kuten alueelliset meriyleissopimukset, tieteelliset neuvoa-antavat elimet ja alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat, otetaan siihen mukaan mahdollisuuksien rajoissa.

2.  Jäsenvaltioiden on julkaistava yhteenvedot meristrategioiden jäljempänä luetelluista osista tai niihin liittyvät päivitykset ja varmistettava, että yleisöllä on mahdollisuus esittää niistä huomionsa:

a) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alustava arviointi sekä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ympäristön hyvän tilan määrittäminen;

b) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetetut ympäristötavoitteet;

c) 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditut seurantaohjelmat;

d) 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti laaditut toimenpideohjelmat.

3.  Oikeuteen saada tutustua ympäristötietoihin sovelletaan ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/4/EY ( 3 ).

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla on tähän direktiiviin liittyvien tehtäviensä hoitamista varten ja erityisesti 20 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaista yhteisön meriympäristön tilan arviointia varten mahdollisuus saada ja käyttää 8 artiklan mukaisiin alustaviin arviointeihin ja 11 artiklan mukaisesti toteutettuihin seurantaohjelmiin perustuvia tietoja direktiivin 2007/2/EY mukaisesti.

Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun 8 artiklan mukaisista alustavista arvioinneista ja 11 artiklan mukaisista seurantaohjelmista saadut tiedot ovat käytettävissä, nämä tiedot on myös saatettava Euroopan ympäristökeskuksen saataville, jotta se voi hoitaa tehtävänsä.

20 artikla

Komission kertomukset

1.  Komissio julkaisee ensimmäisen arviointikertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki toimenpideohjelmat, ja joka tapauksessa vuoteen 2019 mennessä.

Tämän jälkeen komissio julkaisee kertomuksen joka kuudes vuosi. Se toimittaa kertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Komissio julkaisee 15 päivään heinäkuuta 2012 mennessä kertomuksen, jossa arvioidaan, miten tämä direktiivi on edistänyt jäsenvaltioiden tai yhteisön nykyisten velvoitteiden, sitoumusten ja aloitteiden toteuttamista yhteisön tasolla tai kansainvälisellä tasolla siltä osin kuin on kyse ympäristönsuojelusta merivesillä.

Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa on oltava:

a) katsaus direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä;

b) meriympäristön tilaa yhteisössä koskeva selvitys, joka on laadittu koordinoidusti Euroopan ympäristökeskuksen sekä asiaan liittyvien alueellisten meri- ja kalastusorganisaatioiden ja -yleissopimusten kanssa;

c) katsaus meristrategioista sekä niiden parantamista koskevia ehdotuksia;

d) yhteenveto jäsenvaltioilta 12 ja 16 artiklan mukaisesti saaduista tiedoista ja komission 16 artiklan mukaisesti tekemistä arvioinneista, jotka liittyvät jäsenvaltioilta 15 artiklan mukaisesti saatuihin tietoihin;

e) yhteenveto vastauksista, jotka komissio on antanut jäsenvaltioiden 18 artiklan mukaisesti toimittamiin kertomuksiin;

f) yhteenveto vastauksista huomautuksiin, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat esittäneet edellisistä meristrategioista;

g) yhteenveto muiden asiaa koskevien yhteisön politiikkojen panoksesta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseen.

21 artikla

Suojelualueita koskeva välikertomus

Komissio laatii jäsenvaltioiden vuoteen 2013 mennessä toimittamien tietojen perusteella vuoteen 2014 mennessä merten suojelualueiden perustamista koskevan välikertomuksen ottaen huomioon sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä ja yhteisön ja jäsenvaltioiden tekemistä kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvat velvoitteet.

Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

22 artikla

Yhteisön rahoitus

1.  Kun otetaan huomioon, että meristrategioiden laatiminen on luonnostaan painopistealue, tämän direktiivin täytäntöönpanoa tuetaan yhteisön olemassa olevilla rahoitusvälineillä sovellettavien määräysten ja ehtojen mukaisesti.

2.  Euroopan unioni osallistuu jäsenvaltioiden laatimien ohjelmien rahoittamiseen olemassa olevien rahoitusvälineiden mukaisesti.

23 artikla

Direktiivin uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä direktiiviä uudelleen 15 päivään heinäkuuta 2023 mennessä ja tekee tarvittaessa ehdotukset tarvittaviksi muutoksiksi.V

LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

24 artikla

Tekniset mukautukset

1.  Liitteitä III, IV ja V voidaan mukauttaa tieteellisen ja teknisen kehityksen perusteella 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen ottaen huomioon 17 artiklan 2 kohdassa asetetut määräajat meristrategioiden tarkistusta ja päivittämistä varten.

2.  Jäljempänä 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen voidaan hyväksyä:

a) menetelmästandardit liitteiden I, III, IV ja V soveltamista varten;

b) tekniset formaatit tietoaineistojen siirtoa ja käsittelyä varten, mukaan luettuina tilastolliset ja kartografiset tietoaineistot.

25 artikla

Sääntelykomitea

1.  Komissiota avustaa komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

26 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait. Asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 15 päivään heinäkuuta 2010 mennessä. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

3.  Jäsenvaltioiden, joiden alueeseen ei kuulu merialueita, on saatettava voimaan vain ne säädökset, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että 6 artiklan ja 7 artiklan mukaisia vaatimuksia noudatetaan.

Jos tällaiset säädökset ovat jo voimassa kansallisessa lainsäädännössä. Asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

27 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

28 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE I

Laadulliset kuvaajat, jotka on huomioitava ympäristön hyvää tilaa määritettäessä

(3 artiklan 5 kohta, 9 artiklan 1 ja 3 kohta ja 24 artikla)

1) Pidetään yllä biologista monimuotoisuutta. Luontotyyppien laatu ja esiintyminen ja lajien levinneisyys ja runsaus vastaavat vallitsevia fysiografisia, maantieteellisiä ja ilmastollisia oloja.

2) Ihmisen toiminnan välityksellä leviävien tulokaslajien määrät ovat tasoilla, jotka eivät haitallisesti muuta ekosysteemejä.

3) Kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien kalojen sekä äyriäisten ja nilviäisten populaatiot ovat turvallisten biologisten rajojen sisällä siten, että populaation ikä- ja kokojakauma kuvastaa kannan olevan hyvässä kunnossa.

4) Meren ravintoverkkojen kaikki tekijät, siltä osin kuin ne tunnetaan, esiintyvät tavanomaisessa runsaudessaan ja monimuotoisuudessaan ja tasolla, joka varmistaa lajien pitkän aikavälin runsauden ja niiden lisääntymiskapasiteetin täydellisen säilymisen.

5) Ihmisen aiheuttama rehevöityminen, erityisesti sen haitalliset vaikutukset, kuten biologisen monimuotoisuuden häviäminen, ekosysteemien tilan huononeminen, haitalliset leväkukinnot ja merenpohjan hapenpuute, on minimoitu.

6) Merenpohjan koskemattomuus on sellaisella tasolla, että ekosysteemien rakenne ja toiminnot on turvattu ja että etenkään pohjaekosysteemeihin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia.

7) Hydrografisten olosuhteiden pysyvät muutokset eivät vaikuta haitallisesti meren ekosysteemeihin.

8) Epäpuhtauksien pitoisuudet ovat tasoilla, jotka eivät johda pilaantumisvaikutuksiin.

9) Kalojen ja ihmisravintona käytettävien muiden meren antimien epäpuhtaustasot eivät ylitä yhteisön lainsäädännössä tai muissa asiaa koskevissa normeissa asetettuja tasoja.

10) Roskaantuminen ei ominaisuuksiltaan eikä määrältään aiheuta haittaa rannikko- ja meriympäristölle.

11) Energian mereen johtaminen, myöskään vedenalainen melu, ei ole tasoltaan sellaista, että se vaikuttaisi haitallisesti meriympäristöön.

Ympäristön hyvän tilan ominaispiirteiden määrittämiseksi 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti merialueella tai osa-alueella jäsenvaltioiden on arvioitava jokaista tässä liitteessä lueteltua laadullista kuvaajaa niiden kuvaajien osoittamiseksi, joita on käytettävä kyseisen merialueen tai osa-alueen ympäristön hyvän tilan määrittämiseksi. Kun jäsenvaltio katsoo, ettei yhden tai useamman kuvaajan käyttö ole aiheellista, sen on toimitettava tästä komissiolle perustelut 9 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoitusmenettelyn puitteissa.
LIITE II

Toimivaltaiset viranomaiset

(7 artiklan 1 kohta)

1) Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten nimi ja osoite – toimivaltaisen nimetyn viranomaisen / toimivaltaisten nimettyjen viranomaisten virallinen nimi ja osoite.

2) Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten oikeudellinen asema – lyhyt selvitys toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten oikeudellisesta asemasta.

3) Vastuut – lyhyt selvitys kunkin toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten oikeudellisista ja hallinnollisista vastuista ja tehtävistä asianomaisilla merivesillä.

4) Osallisuus – jos toimivaltainen viranomainen toimii tai toimivaltaiset viranomaiset toimivat muita toimivaltaisia viranomaisia koordinoivana elimenä, näistä vaaditaan luettelo sekä tiivistelmä koordinoinnin varmistamiseksi luoduista suhteista instituutioiden välillä.

5) Alueellinen tai osa-aluetta koskeva koordinointi – tiivistelmä koordinoinnin varmistamiseksi luoduista järjestelyistä niiden jäsenvaltioiden välillä, joilla on merivesiä samalla merialueella tai osa-alueella.

▼M1
LIITE III

Ohjeelliset luettelot merivesien kannalta merkityksellisistä ekosysteemin tekijöistä, ihmisen toiminnan aiheuttamista paineista ja ihmisen toiminnasta

(8 artiklan 1 kohta, 9 artiklan 1 ja 3 kohta, 10 artiklan 1 kohta, 11 artiklan 1 kohta ja 24 artikla)Taulukko 1

Meriekosysteemien rakenne, toiminta ja prosessit

(erityisesti 8 artiklan 1 kohdan a alakohta, 9 artikla ja 11 artikla)

Aihe

Ekosysteemin tekijät

Mahdolliset parametrit ja ominaisuudet (huom. 1)

Liitteessä I säädetyt merkitykselliset laadulliset kuvaajat (huom. 2 ja 3)

Lajit

Merialueen tai sen osa-alueen vesilintujen, nisäkkäiden, matelijoiden, kalojen ja pääjalkaisten lajiryhmät (huom. 4)

Alueellinen ja ajallinen vaihtelu laji- tai populaatiokohtaisesti:

— levinneisyys, runsaus ja/tai biomassa

— koko-, ikä- ja sukupuolirakenne

— hedelmällisyys-, eloonjäämis- ja kuolevuus/loukkaantumisaste

— käyttäytyminen, mukaan luettuna siirtyminen ja muutto

— lajin elinympäristö (laajuus, soveltuvuus)

Ryhmän lajien kokoonpano

(1); (3)

Elinympäristöt

Laajat avoveden (pelagiset) ja merenpohjan (benttiset) elinympäristötyypit (huom. 5) tai muut elinympäristötyypit, mukaan luettuna niihin liittyvät biologiset yhteisöt koko merialueella tai sen osa-alueella

Elinympäristötyypin mukaan:

— elinympäristön levinneisyys ja laajuus (ja tarpeen mukaan tilavuus)

— lajien koostumus, runsaus ja/tai biomassa (alueellinen ja ajallinen vaihtelu)

— lajien koko- ja ikärakenne (tarpeen mukaan)

— fysikaaliset, hydrologiset ja kemialliset ominaisuudet

Lisäksi pelagisten elinympäristöjen osalta:

— klorofylli a -pitoisuus

— planktonin kukinnan tiheys ja alueellinen laajuus

(1); (6)

Ekosysteemit, mukaan luettuna ravintoverkot

Ekosysteemin rakenne, toiminta ja prosessit, jotka koostuvat seuraavista:

— fysikaaliset ja hydrologiset ominaisuudet

— kemialliset ominaisuudet

— biologiset ominaisuudet

— toiminta ja prosessit

Alueellinen ja ajallinen vaihtelu seuraavien osalta:

— lämpötila ja jää

— hydrologia (aallot ja merivirrat, kumpuaminen, sekoittuminen, viipymisaika, makeanveden virtaus, merenpinnan taso)

— batymetria

— sameus (lieju-/sedimenttikuorma), näkösyvyys, ääni

— merenpohjan substraatti ja morfologia

— suolapitoisuus, ravinteet (N, P), orgaaninen hiili, liuenneet kaasut (pCO2, O2) ja pH

— vesilintujen, nisäkkäiden, matelijoiden, kalojen ja pääjalkaisten elinympäristöjen ja lajien väliset yhteydet

— pelagisten/benttisten yhteisöjen rakenne

— tuotantokyky

(1); (4)

Taulukkoon 1 liittyvät huomautukset

Huom. 1: Ohjeellinen luettelo lajien, elinympäristöjen ja ekosysteemien merkityksellisistä parametreista ja ominaisuuksista ottaen huomioon parametrit, joihin vaikuttavat tämän liitteen taulukossa 2 esitetyt paineet ja jotka ovat merkityksellisiä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti säädettyjen kriteerien kannalta. Seurantaa ja arviointia varten käytettävät erityiset parametrit ja ominaisuudet olisi määritettävä tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti, mukaan luettuna sen 8–11 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Huom. 2: Numerot tässä sarakkeessa viittaavat vastaavasti numeroituihin kohtiin liitteessä I.

Huom. 3: Taulukossa 1 luetellaan vain meriympäristön tilaan perustuvat laadulliset kuvaajat (1), (3), (4) ja (6), joita koskevista kriteereistä säädetään 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kaikki muut paineeseen perustuvat liitteen I mukaiset laadulliset kuvaajat voivat olla merkityksellisiä kunkin aiheen osalta.

Huom. 4: Nämä lajiryhmät esitetään tarkemmin komission päätöksen (EU) 2017/848, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, merivesien hyvän ekologisen tilan vertailuperusteista ja menetelmästandardeista sekä seurantaa ja arviointia varten tarkoitetuista täsmennyksistä ja standardoiduista menetelmistä sekä päätöksen 2010/477/EU kumoamisesta liitteessä olevassa II osassa (ks. tämän EUVL:n s 43).

Huom. 5: Nämä laajemmat elinympäristötyypit esitetään tarkemmin päätöksen (EU) 2017/848 liitteessä olevassa II osassa.

Taulukko 2

Ihmisen toiminnan aiheuttamat paineet, käyttö ja ihmisen toiminta, jotka tapahtuvat meriympäristössä tai vaikuttavat siihen2a  Ihmisen toiminnan aiheuttamat paineet meriympäristöön

(erityisesti 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta sekä 9, 10 ja 11 artikla)

Aihe

Paine (huom. 1)

Mahdolliset parametrit

Liitteessä I säädetyt merkitykselliset laadulliset kuvaajat (huom. 2 ja 3)

Biologinen

Vieraslajien vaikutus tai leviäminen

Meriympäristössä ja tapauksen mukaan lähteessä esiintyvän paineen intensiteetti ja alueellinen ja ajallinen vaihtelu

Paineen ympäristövaikutusten arviointia varten valitaan asianomaiset ekosysteemin tekijät ja parametrit taulukosta 1.

(2)

Mikrobipatogeenien vaikutus

 

Muuntogeenisten lajien vaikutus ja kotoperäisten lajien siirtyminen alueelta toiselle

 

Luonnollisten biologisten yhteisöjen häviäminen tai muuttuminen eläin- tai kasvilajien viljelyn vuoksi

 

Lajien häiriintyminen (esim. lisääntymis-, lepo- ja syömäpaikoilla) ihmisen läsnäolon vuoksi

 

Luonnonvaraisten lajien pyytäminen tai kuolleisuus/vahingoittuminen (kaupallinen ja virkistyskalastus ja muu toiminta)

(3)

Fyysinen

Merenpohjaan kohdistuvat fyysiset häiriöt (tilapäiset tai palautuvat)

(6); (7)

Fyysinen menetys (merenpohjan substraatin tai morfologian pysyvän muutoksen tai merenpohjan substraatin hyödyntämisen takia)

Hydrologisten olosuhteiden muutokset

Aineet, roskat ja energia

Ravinnekuormitus – hajakuormituslähteet, pistekuormituslähteet, laskeuma

(5)

Orgaanisen aineksen kuormitus – hajakuormitus- ja pistekuormituslähteet

Muiden aineiden (esim. synteettiset aineet, muut kuin synteettiset aineet, radionuklidit) kuormitus – hajakuormituslähteet, pistekuormituslähteet, laskeuma, akuutit tapahtumat

(8); (9)

Roskaantuminen (kiinteät jätteet, mukaan luettuna mikrokokoiset roskat)

(10)

Ihmisen aiheuttama melukuormitus (impulsiivinen, jatkuva)

(11)

Muiden energiamuotojen aiheuttama kuormitus (mukaan luettuna sähkömagneettiset kentät, valo ja lämpö)

Veden johtaminen mereen – pistelähteet (esim. suolavesi)

 2b  Käyttö ja ihmisen toiminta, jotka tapahtuvat meriympäristössä tai vaikuttavat siihen

(erityisesti 8 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (vain asteriskilla (*) merkitty toiminta on merkityksellistä 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta) sekä 10 ja 13 artikla)

Aihe

Toiminta

Jokien, rantaviivan tai merenpohjan fyysinen rakenteen muuttaminen (vesienhoito)

Merialueen täyttö

Kanavointi ja muut vesiväylien muutokset

Rantojen eroosiosuojaus ja tulvasuojelu*

Merellä olevat rakenteet (muut kuin öljyä/kaasua/uusiutuvia energialähteitä varten tarkoitetut)*

Merenpohjan morfologian muuttaminen, mukaan luettuna ruoppaus ja materiaalien laskeminen mereen*

Elottomien resurssien hyödyntäminen

Mineraalien hyödyntäminen (kivi, metallimalmit, sora, hiekka, simpukat)*

Öljyn ja kaasun hyödyntäminen, mukaan luettuna infrastruktuuri*

Suolan hyödyntäminen*

Veden hyödyntäminen*

Energiantuotanto

Uusiutuvan energian tuotanto (tuuli-, aalto- ja vuorovesivoima), mukaan luettuna infrastruktuuri*

Muun kuin uusiutuvan energian tuotanto

Sähkönsiirto ja viestintäverkot (kaapelit)*

Elollisten resurssien hyödyntäminen

Kalojen ja äyriäisten pyydystäminen (ammattimainen, virkistystoiminta)*

Kalojen ja äyriäisten käsittely*

Merikasvien keruu*

Saalistus ja keruu muita tarkoituksia varten*

Elollisten luonnonvarojenviljely

Vesiviljely – meressä, mukaan luettuna infrastruktuuri*

Vesiviljely – makeassa vedessä

Maatalous

Metsätalous

Kuljetus

Kuljetusinfrastruktuuri*

Kuljetus – meriteitse*

Kuljetus – ilmateitse

Kuljetus – maateitse

Urbaani ja teollinen käyttö

Urbaani merenkäyttö

Teollinen merenkäyttö

Jätteen käsittely ja hävittäminen*

Matkailu ja vapaa-aika

Matkailu- ja vapaa-ajantoiminnan infrastruktuuri*

Matkailu- ja vapaa-ajantoiminta*

Turvallisuus/puolustus

Sotilasoperaatiot (2 artiklan 2 kohdan mukaisesti)

Koulutus ja tutkimus

Tutkimus- ja koulutustoiminta

Taulukkoon 2 liittyvät huomautukset

Huom. 1: Paineiden arvioinnissa olisi käsiteltävä niiden tasoa meriympäristössä ja tarvittaessa vaikutusastetta (maalla tai ilmakehässä sijaitsevista lähteistä) meriympäristöön.

Huom. 2: Numerot tässä sarakkeessa viittaavat vastaavasti numeroituihin kohtiin liitteessä I.

Huom. 3: Taulukossa 2a luetellaan vain paineeseen perustuvat laadulliset kuvaajat (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ja (11), joita koskevista kriteereistä säädetään 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kaikki muut meriympäristön tilaan perustuvat liitteen I mukaiset laadulliset kuvaajat voivat olla merkityksellisiä kunkin aiheen osalta.

▼B
LIITE IV

Ohjeellinen luettelo ympäristötavoitteita asetettaessa huomioon otettavista ominaisuuksista

(10 artiklan 1 kohta ja 24 artikla)

1) Jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kullakin merialueella tai osa-alueella kuuluvia merivesiä kuvaavien tekijöiden riittävä käsittely.

2) Tarve asettaa a) tavoitteet, joilla vahvistetaan ympäristön hyvän tilan määritelmään perustuvat tavoiteltavat olosuhteet, b) mitattavat tavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit, jotka mahdollistavat seurannan ja arvioinnin, sekä c) toiminnalliset tavoitteet, jotka liittyvät konkreettisiin täytäntöönpanotoimiin tulosten saavuttamiseksi.

3) Ympäristön tavoiteltavan tai säilytettävän tilan määrittäminen sekä tämän tilan ilmaiseminen mitattavissa olevina tekijöinä, jotka luonnehtivat tietyn jäsenvaltion merivesiä tietyllä merialueella tai osa-alueella.

4) Asetettujen tavoitteiden johdonmukaisuus ja ristiriidattomuus.

5) Tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien resurssien erittely.

6) Tavoitteiden, myös mahdollisten välitavoitteiden, sekä niiden saavuttamiseen tarvittavan aikataulun asettaminen.

7) Edistymisen seurantaan ja hallintopäätösten ohjaamiseen tarkoitettujen indikaattorien määrittäminen tavoitteiden saavuttamiseksi.

8) Tarvittaessa vertailuarvojen määrittäminen (tavoite- ja raja-arvot).

9) Sosiaalisten ja taloudellisten seikkojen asianmukainen huomioiminen tavoitteita asetettaessa.

10) Asetettujen ympäristötavoitteiden, niihin liittyvien indikaattorien sekä raja- ja tavoitearvojen tarkastelu 1 artiklan mukaisten ympäristötavoitteiden näkökulmasta, jotta voidaan arvioida, johtaisiko näiden tavoitteiden saavuttaminen ympäristön tavoitellun tilan saavuttamiseen jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla.

11) Asetettujen tavoitteiden yhdenmukaisuus niiden sitoumusten kanssa, joita yhteisö ja jäsenvaltiot ovat tehneet asiaa koskevien kansainvälisten ja alueellisten sopimusten perusteella, käyttäen hyväksi niitä sopimuksia, joilla on eniten merkitystä asianomaisen merialueen tai osa-alueen kannalta 1 artiklassa asetettujen yleisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

12) Kun tavoitteet ja indikaattorit on koottu yhteen, niitä olisi tarkasteltava yhdessä 1 artiklassa asetettujen yleisten ympäristötavoitteiden kanssa sen arvioimiseksi, johtaisiko tavoitteiden saavuttaminen meriympäristön tavoiteltavaan tilaan.
LIITE V

Seurantaohjelmat

(11 artiklan 1 kohta ja 24 artikla)

1) On toimitettava tietoa, jonka avulla voidaan arvioida ympäristön tila, ympäristön senhetkisen tilan suhde hyvään tilaan sekä edistyminen hyvän tilan saavuttamisessa sellaisena kuin se on määritetty liitteen III sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettavien vertailuperusteiden ja menetelmästandardien mukaisesti.

2) On varmistettava niiden tietojen tuottaminen, joiden avulla voidaan määrittää soveltuvat indikaattorit 10 artiklassa säädettyjä ympäristötavoitteita varten.

3) On varmistettava niiden tietojen tuottaminen, joiden avulla voidaan arvioida 13 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden vaikutus.

4) Ohjelmiin on sisällytettävä toimia, joiden avulla määritetään muutoksen syy ja siten mahdolliset korjaavat toimenpiteet, joita olisi toteutettava ympäristön hyvän tilan palauttamiseksi, kun tilan on havaittu poikkeavan toivotusta.

5) On toimitettava tiedot kemiallisista epäpuhtauksista, joita havaitaan ihmisten ravintona käytettävissä, kaupallisen kalastuksen alueilta saatavissa lajeissa.

6) Ohjelmiin on sisällytettävä toimia sen varmistamiseksi, että korjaavilla toimenpiteillä saavutetaan toivotut muutokset eikä niillä ole ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

7) Tiedot on yhdistettävä merialueittain tai osa-alueittain 4 artiklan mukaisesti.

8) On varmistettava arviointikäytäntöjen ja -menetelmien vertailukelpoisuus merialueiden ja/tai osa-alueiden sisällä ja niiden kesken.

9) On laadittava yhteisön tason seurannassa käytettävät tekniset eritelmät ja standardoidut menetelmät, joilla varmistetaan tietojen vertailtavuus.

10) On varmistettava siinä määrin kuin mahdollista yhdenmukaisuus alueellisella ja kansainvälisellä tasolla laadittujen voimassa olevien ohjelmien kanssa, jotta voidaan edistää johdonmukaisuutta näiden ohjelmien välillä ja välttää toimien päällekkäisyys, käyttämällä hyväksi niitä seurantaa koskevia ohjeita, joilla on kyseisten merialueiden tai osa-alueiden kannalta eniten merkitystä.

11) Ohjelmiin on sisällytettävä osana 8 artiklassa säädettyä alustavaa arviointia arviointi ympäristöolosuhteiden merkittävimmistä muutoksista sekä tarvittaessa uusista ja esiin tulevista kysymyksistä.

12) On käsiteltävä 8 artiklassa säädetyn alustavan arvioinnin osana liitteessä III lueteltuja asiaa koskevia tekijöitä, mukaan lukien niiden luonnollinen vaihtelu, sekä arvioitava edistymistä 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa käyttäen tarvittaessa niitä varten määritettyjä indikaattoreita sekä niiden raja- tai tavoitearvoja.
LIITE VI

Toimenpideohjelmat

(13 artiklan 1 kohta ja 24 artikla)

1) Panosten valvonta: hallintatoimenpiteet, jotka vaikuttavat ihmisen toiminnan sallittuun määrään.

2) Tuotosten valvonta: hallintatoimenpiteet, jotka vaikuttavat ekosysteemin osaan kohdistuvan häiriön sallittuun määrään.

3) Alueellisen ja ajallisen jakautumisen valvonta: hallintatoimenpiteet, jotka vaikuttavat siihen, missä ja milloin toiminta sallitaan.

4) Hallinnan koordinointitoimenpiteet: välineet, joilla varmistetaan hallinnan koordinointi.

5) Toimet, joilla parannetaan merien pilaantumisen jäljitettävyyttä silloin, kun tämä voidaan toteuttaa.

6) Taloudelliset kannustimet: hallintatoimenpiteet, joilla edistetään sitä, että merien ekosysteemejä käyttävien taloudellisen edun mukaista on toimia tavoilla, jotka auttavat saavuttamaan ympäristön hyvää tilaa koskevat tavoitteet.

7) Lieventämis- ja kunnostamisvälineet: hallintavälineet, joilla ohjataan ihmisen toimintaa merien ekosysteemien vahingoittuneiden osien ennallistamiseksi.

8) Viestintä, sidosryhmien osallistuminen ja yleisen tietoisuuden lisääminen.( 1 ) EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 2 ) EUVL L 64, 4.3.2006, s. 37.

( 3 ) EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.

Top