EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0185-20100512

Consolidated text: Komission päätös , tehty 21 päivänä helmikuuta 2008 , Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 669) (Kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2008/185/EY)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/185/2010-05-12

2008D0185 — FI — 12.05.2010 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä helmikuuta 2008,

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 669)

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/185/EY)

(EYV L 059, 4.3.2008, p.19)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2008,

  L 163

34

24.6.2008

►M2

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 17 päivänä joulukuuta 2008,

  L 352

52

31.12.2008

►M3

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 18 päivänä maaliskuuta 2009,

  L 73

22

19.3.2009

 M4

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä elokuuta 2009,

  L 217

5

21.8.2009

►M5

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 11 päivänä toukokuuta 2010,

  L 118

63

12.5.2010
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä helmikuuta 2008,

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 669)

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/185/EY)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY ( 1 ) ja erityisesti sen 8 artiklan, 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa, tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista ja päätösten 93/24/ETY ja 93/244/ETY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2001 tehtyä komission päätöstä 2001/618/EY ( 2 ) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta ( 3 ). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu päätös.

(2)

Kansainvälinen eläintautijärjestö (OIE) on vuoden 1994 GATT-sopimuksen soveltamiseksi terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyssä sopimuksessa nimetty kansainvälinen järjestö, joka on vastuussa kansainvälisistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä eläinten ja eläintuotteiden kaupassa. Nämä säännöt on julkaistu kansainvälisessä eläinten terveyttä koskevassa säännöstössä.

(3)

Kansainvälisen eläinten terveyttä koskevan säännöstön Aujeszkyn tautia koskevaa lukua on muutettu suuresti.

(4)

On aiheellista muuttaa yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa vaadittavia lisätakeita Aujeszkyn taudin osalta, jotta ne ovat johdonmukaisia tätä tautia koskevien kansainvälisten sääntöjen kanssa ja jotta tautia voidaan valvoa paremmin yhteisössä.

(5)

On vahvistettava jäsenvaltioiden toimittamia Aujeszkyn tautiin liittyviä tietoja koskevat vaatimukset direktiivin 64/432/ETY 8 artiklan mukaisesti.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

▼M3

Siitos- tai tuotantosikojen, jotka lähetetään liitteessä I lueteltuihin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai niiden taudista vapaille alueille, on oltava lähtöisin kyseisessä liitteessä mainitusta jäsenvaltiosta tai sen alueelta tai niiden osalta on noudatettava seuraavia lisäedellytyksiä:

▼B

1. Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

2. alkuperämaassa tai -alueella on oltava käytössä toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa oleva Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset. Sikojen kuljetusta ja siirtoja koskevien asianmukaisten toimenpiteiden on oltava tämän suunnitelman mukaisesti käytössä taudin leviämisen estämiseksi tiloille, joilla on erilainen terveydellinen asema;

3. sikojen alkuperätilojen osalta:

a) kyseisellä tilalla ei saa olla esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

b) viiden kilometrin säteellä sikojen alkuperätilasta sijaitsevilla tiloilla ei saa olla esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana; tätä säännöstä ei sovelleta jos jälkimmäisillä tiloilla sovelletaan säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa taudin valvonta- ja hävittämistoimenpiteitä 2 alakohdassa tarkoitetun hävittämisohjelman mukaisesti ja jos näiden toimenpiteiden avulla taudin leviäminen on voitu tehokkaasti estää kyseiselle tilalle;

c) Aujeszkyn tautia vastaan ei ole rokotettu vähintään viimeisten 12 kuukauden aikana;

d) sioille on tehty ainakin kahdesti vähintään neljän kuukauden välein serologinen tutkimus Aujeszkyn taudin ADV-gE- tai ADV-gB tai ADV-gD-vasta-aineiden tai kokoviruksen varalta. Tämän tutkimuksen perusteella Aujeszkyn tautia ei ole esiintynyt ja rokotetuilla sioilla ei esiinny gE-vasta-aineita;

e) tiloille ei ole edellisten 12 kuukauden aikana tuotu sikoja tiloilta, joiden terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta on huonompi, ellei niille ole tehty Aujeszkyn taudin varalta kokeita, joiden tulos on ollut negatiivinen;

4. siirrettäviä sikoja:

a) ei ole rokotettu;

b) on pidetty eristyksissä toimivaltaisten viranomaisten hyväksymissä tiloissa 30 päivää ennen siirtoa siten, että Aujeszkyn taudin leviämisen riski näihin sikoihin on estetty;

c) ne ovat olleet alkuperätilalla tai terveydelliseltä asemaltaan vastaavalla tilalla syntymästään lähtien ja ne ovat olleet alkuperätilalla vähintään:

i) 30 päivää, kun kyseessä ovat tuotantosiat;

ii) 90 päivää, kun kyseessä ovat siitossiat;

d) niille on tehty ADV-gB- tai ADV-gD-vasta-aineiden tai Aujeszkyn taudin kokoviruksen varalta vähintään kaksi serologista koetta, joiden tulos oli negatiivinen, vähintään 30 päivän välein. Jos siat ovat alle neljän kuukauden ikäisiä, voidaan käyttää myös serologista koetta ADV-gE-vasta-aineiden varalta. Näytteenotto viimeistä koetta varten on tehty vähintään 15 päivää ennen lähettämistä. Sikojen, joille on tehty koe eristysyksikössä, lukumäärä on riittävä seuraavien toteamiseksi:

i) kahden prosentin seropositiivisuus 95 prosentin varmuudella, eristysyksikössä, kun kyseessä ovat tuotantosiat;

ii) 0,1 prosentin seropositiivisuus 95 prosentin varmuudella eristysyksikössä, kun kyseessä ovat siitossiat.

Kahdesta kokeesta ensimmäinen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos:

i) 2 alakohdassa tarkoitetun ohjelman puitteissa alkuperätilalla on tehty serologinen tutkimus 45–170 päivää ennen lähetystä ja sillä on osoitettu, ettei Aujeszkyn taudin vasta-aineita ole ja että rokotetut siat ovat olleet vapaita gE-vasta-aineista;

ii) siirrettävät siat ovat olleet alkuperätilalla syntymästään saakka;

iii) yhtään sikaa ei ole siirretty alkuperätilalle sillä aikaa, kun siirrettäviä sikoja on pidetty eristyksissä.

2 artikla

▼M3

Teurassikojen, jotka lähetetään liitteessä I lueteltuihin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai niiden taudista vapaille alueille, on oltava lähtöisin kyseisessä liitteessä mainitusta jäsenvaltiosta tai sen alueelta tai niiden osalta on noudatettava seuraavia lisäedellytyksiä:

▼B

1. Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

2. sikojen alkuperäjäsenvaltiossa tai alkuperätilalla on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää 1 artiklan 2 alakohdassa säädetyt vaatimukset;

3. kaikki kyseiset siat on kuljetettava suoraan määräpaikkana olevaan teurastamoon ja joko:

a) ne tulevat tilalta, joka täyttää 1 artiklan 3 alakohdassa säädetyt vaatimukset, tai

b) ne on rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan vähintään 15 päivää ennen niiden lähettämistä ja ne ovat lähtöisin alkuperätilalta, jossa:

i) 2 alakohdassa tarkoitetun suunnitelman puitteissa on toteutettu Aujeszkyn taudin seuranta- ja hävittämistoimenpiteitä säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa viimeisten 12 kuukauden aikana;

ii) ne olivat vähintään 30 päivää ennen lähettämistä ja josta ei löydetty kliinisiä tai patologisia merkkejä kyseisestä taudista, kun 7 artiklassa tarkoitettu terveystodistus täytettiin, tai

c) niitä ei ole rokotettu ja ne ovat lähtöisin tilalta, jossa:

i) 2 alakohdassa tarkoitetun ohjelman puitteissa Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämistoimenpiteitä on sovellettu säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa viimeisten 12 kuukauden aikana eikä viimeisten kuuden kuukauden aikana ole todettu Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä;

ii) toimivaltainen viranomainen on kieltänyt rokotukset Aujeszkyn tautia vastaan ja rokotettujen sikojen tuomisen tilalle siitä lähtien kun tila on ollut saamassa Aujeszkyn taudin osalta parhaan terveydellisen aseman 2 alakohdassa tarkoitetun suunnitelman mukaisesti;

iii) ne ovat olleet vähintään 90 päivää ennen lähettämistä.

3 artikla

Sellaisten siitossikojen, jotka on tarkoitettu liitteessä II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille, joissa on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämisohjelma, on joko:

1. oltava lähtöisin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; tai

2. oltava lähtöisin:

a) liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; ja

b) tilalta, joka täyttää 1 artiklan 3 alakohdassa säädetyt vaatimukset; tai

3. täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

b) alkuperäjäsenvaltiossa tai -alueella on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää 1 artiklan 2 alakohdassa säädetyt vaatimukset;

c) kyseisten sikojen alkuperätilalla ei ole esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

d) siat on pidetty eristyksissä toimivaltaisten viranomaisten hyväksymissä tiloissa 30 päivää ennen siirtoa siten, että riski taudin leviämisestä näihin sikoihin on estetty;

e) sioille on oltava tehty negatiivisin tuloksin serologinen koe gE-vasta-aineen toteamiseksi. Näytteenotto viimeistä koetta varten on tehty enintään 15 päivää ennen lähettämistä. Testattujen sikojen lukumäärän on oltava riittävä 2 prosentin seropositiivisuuden havaitsemiseksi 95 prosentin varmuudella näistä sioista;

f) siat ovat olleet alkuperätilalla tai terveydelliseltä asemaltaan vastaavalla tilalla syntymästään lähtien, ja ne ovat olleet alkuperätilalla vähintään 90 päivää.

4 artikla

Sellaisten tuotantosikojen, jotka on tarkoitettu liitteessä II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille, joissa on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämisohjelma, on joko:

1. oltava lähtöisin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; tai

2. oltava lähtöisin:

a) liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; ja

b) tilalta, joka täyttää 1 artiklan 3 alakohdassa säädetyt vaatimukset; tai

3. täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

b) alkuperäjäsenvaltiossa tai -alueella on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää 1 artiklan 2 alakohdassa säädetyt vaatimukset;

c) kyseisten sikojen alkuperätilalla ei ole esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

d) serologinen tutkimus Aujeszkyn taudin varalta, joka osoittaa, että sioilla ei esiinny tautia ja rokotetuilla sioilla ei esiinny gE-vasta-aineita, on tehty alkuperätilalla 45–170 päivää ennen lähettämistä;

e) siat ovat joko olleet alkuperätilalla syntymästään lähtien tai ne ovat olleet tällaisilla tiloilla vähintään 30 päivää sen jälkeen kun ne on tuotu sinne terveydelliseltä asemaltaan vastaavalta tilalta, jossa on tehty d alakohdassa tarkoitettua serologista tutkimusta vastaava koe.

5 artikla

Tämän päätöksen mukaisesti sioille Aujeszkyn taudin valvomiseksi tai toteamiseksi tehtävien serologisten kokeiden on oltava liitteessä III säädettyjen vaatimusten mukaisia.

6 artikla

Rajoittamatta direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan 3 kohdan soveltamista kaikkien jäsenvaltioiden on vähintään vuosittain toimitettava liitteessä IV säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten mukaisesti tiedot Aujeszkyn taudin esiintyvyydestä. Näihin tietoihin on sisällytettävä yksityiskohtaiset tiedot liitteessä II luetelluissa jäsenvaltioissa käytössä olevista valvonta- ja hävittämisohjelmista sekä muissa jäsenvaltioissa tai alueilla, joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta joissa tällainen ohjelma on, käytössä olevista valvonta- ja hävittämisohjelmista.

7 artikla

1.  Rajoittamatta yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen terveystodistuksia koskevien säännösten soveltamista, ennen direktiivissä 64/432/ETY vaaditun terveystodistuksen C jakson täyttämistä virkaeläinlääkärin on varmistettava liitteessä I tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettujen siansukuisten eläinten osalta seuraavat seikat:

a) tilan ja alkuperäjäsenvaltion tai -alueen, josta kyseiset siat ovat peräisin, terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta;

b) jos siat eivät ole peräisin taudista vapaasta jäsenvaltiosta tai vapaalta alueelta, tilan, määräjäsenvaltion tai -alueiden terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta;

c) kyseisten sikojen vaatimustenmukaisuus tämän päätöksen säännösten osalta.

2.  Liitteessä I tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettujen siansukuisten eläinten osalta 1 kohdassa tarkoitetun terveystodistuksen C jakson 4 kohta on täytettävä ja täydennettävä seuraavasti:

a) ensimmäisessä luetelmakohdassa ilmaisu ”tauti” on korvattava ilmaisulla ”Aujeszkyn tauti”;

b) toisessa luetelmakohdassa on viitattava tähän päätökseen. Samalla rivillä on viitattava sulkumerkkien sisällä tämän päätöksen siihen artiklaan, joka koskee kyseessä olevia sikoja.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuljetettaessa liitteessä I tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettuja sikoja ne eivät joudu kuljetuksen tai kauttakuljetuksen aikana kosketuksiin sellaisten sikojen kanssa, joiden terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta on erilainen tai tuntematon.

9 artikla

Kumotaan päätös 2001/618/EY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M2
LIITE IAujeszkyn taudista vapaat jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa rokottaminen on kiellettyä

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

AT

Itävalta

Kaikki alueet

CY

Kypros

Kaikki alueet

CZ

Tšekki

Kaikki alueet

DE

Saksa

Kaikki alueet

DK

Tanska

Kaikki alueet

FI

Suomi

Kaikki alueet

FR

Ranska

Seuraavat departementit: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Luxemburg

Kaikki alueet

NL

Alankomaat

Kaikki alueet

SK

Slovakia

Kaikki alueet

SE

Ruotsi

Kaikki alueet

UK

Yhdistynyt kuningaskunta

Kaikki Englannin, Skotlannin ja Walesin alueet

▼M5
LIITE IIJäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa on käytössä hyväksyttyjä kansallisia valvontaohjelmia Aujeszkyn taudin hävittämiseksi

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

BE

Belgia

Kaikki alueet

ES

Espanja

Seuraavat autonomiset alueet: Galicia, Baskimaa, Asturia, Kantabria, Navarra ja La Rioja

Seuraavat maakunnat Kastilia ja Leónin autonomisella alueella: León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid ja Ávila

Kanariansaarten autonomisella alueella sijaitseva Las Palmasin maakunta

HU

Unkari

Kaikki alueet

IE

Irlanti

Kaikki alueet

IT

Italia

Bolzanon maakunta

UK

Yhdistynyt kuningaskunta

Kaikki Pohjois-Irlannin alueet

▼B
LIITE III

Aujeszkyn taudin serologisten kokeiden standardit – Entsyymi-immunologinen menetelmä (ELISA) Aujeszkyn taudin virusvasta-aineiden (koko virus), B-glykoproteiinin (ADV-gB), D-glykoproteiinin (ADV-gD) tai E-glykoproteiinin (ADV gE) toteamiseksi

1. Jäljempänä 2 kohdan d alakohdassa luetellut laitokset arvioivat ELISA ADV-gE-kokeet ja – pakkaukset 2 kohdan a, b ja c alakohdan vaatimusten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ainoastaan kyseiset vaatimukset täyttävät ELISA ADV-gE-koepakkaukset rekisteröidään. Jäljempänä 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt tutkimukset on tehtävä ennen kokeen hyväksymistä; hyväksymisen jälkeen on kullekin erälle tehtävä vähintään 2 kohdan c alakohdassa säädetty tutkimus.

2. Kokeen standardointi, herkkyys ja spesifisyys

a) Testin herkkyyden on oltava sellainen, että seuraavista yhteisön vertailuseerumeista saadaan positiivinen tulos:

 yhteisön vertailuseerumi ADV1, laimennussuhde 1:8,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE A,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE B,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE C,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE D,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE E,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE F.

b) Testillä on oltava riittävä spesifisyys siten, että seuraavista yhteisön vertailuseerumeista saadaan negatiivinen tulos:

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE G,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE H,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE J,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE K,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE L,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE M,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE N,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE O,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE P,

 yhteisön vertailuseerumi ADV-gE Q.

c) Erien valvonnassa on suhteessa 1:8 laimennetun yhteisön vertailuseerumin ADV1 annettava positiivinen tulos ja b alakohdassa lueteltujen yhteisön vertailuseerumeiden ADV-gE G–ADV-gE Q negatiivinen tulos.

ADV-gB- ja ADV-gD-koepakkausten erien valvonnassa on suhteessa 1:2 laimennetun yhteisön vertailuseerumin ADV1 annettava positiivinen tulos ja b alakohdassa tarkoitetun yhteisön vertailuseerumin Q negatiivinen tulos.

d) Lisäksi seuraavassa luettelossa mainitut laitokset vastaavat ELISA-menetelmän laadun valvonnasta kussakin jäsenvaltiossa ja erityisesti yhteisön vertailuseerumien mukaisten kansallisten vertailuseerumien tuottamisesta ja standardoinnista.AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)Robert Koch-Gasse 17A-2340 MödlingTel.: +43 (0) 505 55-38112Faksi +43 (0) 505 55-38108Sähköposti: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels

CY

State Veterinary LaboratoryVeterinary Services1417 AthalassaNicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-InstitutBundesforschungsinstitut für TiergesundheitStandort WusterhausenSeestraße 55D-16868 WusterhausenTel.: + 49 33979 80-0Faksi + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of DenmarkLindholmDK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja ToidulaboratooriumKreutzwaldi 30, 51006 Tartu, EstoniaTel.: + 372 7 386 100Faksi: + 372 7 386 102Sähköposti: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8Algete 28110 (Madrid)Tel.: +34 916 290 300Faksi +34 916 290 598Sähköposti: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety AuthorityAnimal Diseases and Food Safety ResearchMustialankatu 3FI-00790 Helsinki, FinlandSähköposti: info@evira.fiTel.: +358 20 772 003 (exchange)Faksi +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicolesAFSSA site de Ploufragan/Brest —LERAPPBP 5322440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories AgencyNew Haw, Addlestone, WeybridgeSurrey KT15 3NB, UKTel.: (44-1932) 341111Faksi (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes25 Neapoleos Street,GR-153 10 Agia Paraskevi AttikiTel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai IgazgatóságCentral Agricultural Office, Veterinary Diagnostic DirectorateAddress: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.Tel.: +36 1 460-6300Faksi +36 1 252-5177Sähköposti: titkarsag@oai.hu

IE

Virology DivisionCentral Veterinary Research LaboratoryDepartment of Agriculture and Food LaboratoriesBackweston CampusStacumny LaneCelbridgeCo. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,Via Bianchi, 9;25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)J. Kairiūkščio 10LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs(National Diagnostic Centre)Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076Tel.: +371 7620526Faksi +371 7620434Sähköposti: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte ControleCIDC-LelystadHoofdvestiging: Houtribweg 39Nevenvestiging: Edelhertweg 15Postbus 20048203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine DiseasesPaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy InstytutBadawczyal. Partyzantów 57, 24-100 PuławyTel.: +48 81 889 30 00Faksi +48 81 886 25 95Sähköposti: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)Estrada de Benfica, 701P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstaltDepartment of VirologyS-751 89 UppsalaTel.: (46-18) 67 40 00Faksi (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v LjubljaniVeterinarska fakultetaNacionalni veterinarski inštitutGerbičeva 60,SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústavPod dráhami 918960 86 ZvolenSlovenska republika
LIITE IV

Aujeszkyn taudin (AT) esiintymiseen liittyviä tietoja koskevat vaatimukset ja tämän taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelmat, jotka on toimitettava neuvoston direktiivin 64/432/ETY 8 artiklan mukaisesti

1. Jäsenvaltio: …

2. Päivämäärä: …

3. Raportointijakso: …

4. Tilojen lukumäärä, joilla on todettu Aujeszkyn tautia kliinisten, serologisten tai virologisten tutkimusten perusteella: …

5. Tiedot Aujeszkyn taudin rokotuksista, serologisista tutkimuksista ja tilojen luokittelusta (täytetään oheinen taulukko):Alue

Sikatilojen lukumäärä

Sikatilojen, joilla on käytössä AT ohjelma (1), lukumäärä

Sikatilojen, joilla ei AT-tartuntaa (2) (mutta rokotuksia on tehty), lukumäärä

AT:sta vapaiden sikatilojen (3) (joilla rokotuksia ei ole tehty) lukumäärä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteensä

 
 
 
 

(1)   Toimivaltaisen viranomaisen valvoma ohjelma.

(2)   Sikatilat, joilla on tehty AT:n serologiset kokeet negatiivisin tuloksin virallisen AT-ohjelman mukaisesti ja joilla rokotuksia on tehty viimeisten 12 kuukauden aikana.

(3)   Sikatilat, jotka täyttävät 1 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.

6. Keinosiemennysasemien serologista seurantaa koskevia lisätietoja, vientitarkoituksiin, muihin valvontasuunnitelmiin liittyen jne.: …
LIITE VKUMOTTU PÄÄTÖS JA LUETTELO SEN MUUTOKSISTA

Komission päätös 2001/618/EY

(EYVL L 215, 9.8.2001, s. 48).

 

Komission päätös 2001/746/EY

(EYVL L 278, 23.10.2001, s. 41).

Ainoastaan 1 artiklassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta

Komission päätös 2001/905/EY

(EYVL L 335, 19.12.2001, s. 22).

Ainoastaan 2 artiklassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta

Komission päätös 2002/270/EY

(EYVL L 93, 10.4.2002, s. 7).

Ainoastaan 3 artikla

Komission päätös 2003/130/EY

(EUVL L 52, 27.2.2003, s. 9).

 

Komission päätös 2003/575/EY

(EUVL L 196, 2.8.2003, s. 41).

 

Komission päätös 2004/320/EY

(EUVL L 102, 7.4.2004, s. 75).

Ainoastaan 2 artikla ja liite II

Komission päätös 2005/768/EY

(EUVL L 290, 4.11.2005, s. 27).

 

Komission päätös 2006/911/EY

(EUVL L 346, 9.12.2006, s. 41).

Ainoastaan 1 artiklassa ja liitteessä olevassa 12 kohdassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta

Komission päätös 2007/603/EY

(EUVL L 236, 8.9.2007, s. 7).

 

Komission päätös 2007/729/EY

(EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

Ainoastaan 1 artiklassa ja liitteessä olevassa 10 kohdassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta
LIITE VIVastaavuustaulukko

Päätös 2001/618/EY

Tämä päätös

1 artiklan a ja b alakohta

1 artiklan 1 ja 2 alakohta

1 artiklan c alakohdan ensimmäisestä viidenteen luetelmakohtaan

1 artiklan 3 alakohdan a–e alakohta

1 artiklan d alakohdan ensimmäisestä neljänteen luetelmakohtaan

1 artiklan 4 alakohdan a–d alakohta

2 artiklan a ja b alakohta

2 artiklan 1 ja 2 alakohta

2 artiklan c alakohdan ensimmäisestä kolmanteen luetelmakohtaan

2 artiklan 3 alakohdan a–c alakohta

3 artiklan a alakohta

3 artiklan 1 alakohta

3 artiklan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

3 artiklan 2 alakohdan a ja b alakohta

3 artiklan c alakohdan ensimmäisestä kuudenteen luetelmakohtaan

3 artiklan 3 alakohdan a–f alakohta

4 artiklan a alakohta

4 artiklan 1 alakohta

4 artiklan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

4 artiklan 2 alakohdan a ja b alakohta

4 artiklan c alakohdan ensimmäisestä viidenteen luetelmakohtaan

4 artiklan 3 alakohdan a–e alakohta

5–8 artikla

5–8 artikla

9 artikla

10 artikla

9 artikla

11 artikla

10 artikla

Liitteet I–IV

Liitteet I–IV

Liite V

Liite VI( 1 ) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

( 2 ) EYVL L 215, 9.8.2001, s. 48. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/729/EY.

( 3 ) Katso liite V.

Top